Sunteți pe pagina 1din 7

Curs opţional pentru gimnaziu

ISTORIA EVREILOR
HOLOCAUSTUL

AN ŞCOLAR 2008-2009

ŞCOALA CU CL.I-VIII”ION AGÂRBICEANU”


ALBA IULIA

CLASA a VII-a C

PROF. Stroe Valentin


1

I.Notă de prezentare

Necesitatea unui asemenea curs opţional porneşte de la prezenţa în


Programa de istorie pentru clasa a VII-a , a temei ”Al II-lea război mondial”,
iar în cadrul acesteia se studiază şi problematica Holocaustului. Având în
vedere complexitatea acestei probleme, consideram necesară extinderea
studierii ei printr-un curs opţional, adecvat vârstei elevilor din clasa a VII-a.
Problema Holocaustului a ajuns o temă centrală în cultura şi sistemul
educaţional al multor ţări; în acest context, credem că este binevenit
demersul nostru. Abordarea „Istoriei evreilor şi a Holocaustului” va fi una
interdisciplinară, interculturală, cu perspective de tip istoric, literar-artistic,
religios, etic şi pedagogic. Tocmai de aceea, la activităţile ce se vor
desfăşura, vor fi invitate cadre didactice de diferite specialităţi: literatură,
arte plastice, geografie, muzică, religie.
Acest curs opţional se poate desfăşura prin respectarea următoarelor
condiţii :
• Acceptul conducerii Şcolii „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia
• Aprobarea I.Ş.J. Alba
• Opţiunea elevilor şi a părinţilor acestora
• Participarea profesorului Andron Nicolae la Cursurile de predare a
Holocaustului în şcolile din România, organizate de
Universitatea”Babeş-Bolyai”din Cluj-Napoca şi abilitate de
M.Ed.C., 2005
2

II.Argumente în favoarea acestui curs


• Inexistenţa unei programe şcolare cu această tematică
• Aderarea României la Declaraţia finală adoptată la Forumul
Internaţional al Holocaustului de la Stockholm, 26-28 ianuarie 2003
• Primirea României în „Task Force for International Cooperation on
Holocaust Education, Remembrance and Research”, dec.2004, Trieste
• Participarea prof.Andron Nicolae, la Cursurile de formare în vederea
predării Holocaustului în şcolile din România, organizate de
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 2005 şi abilitate de
M.Ed.C.
• Stimularea motivaţiei elevilor faţă de acest fenomen şi de obiectul de
studiu implicit
• Dorinţa de a oferi noi cunoştinţe despre această tragedie umană din
secolul XX
• Prezervarea memoriei celor care au suferit şi au murit
• Dorinţa profesorului de a contribui la cunoaşterea unor aspecte din
istoria universală, la educarea tinerilor în sensul respectării trecutului
• Dobândirea de cunoştinţe despre cadrul istoric şi geografic în care s-a
format şi a evoluat poporul evreu, a civilizaţiei, culturii şi religiei
acestui popor.
• Integrarea istoriei evreilor din România, istoriei evreilor din Europa
• Înţelegerea contextului internaţional şi a cauzelor care au generat
Holocaustul
• Definirea şi recunoaşterea principalelor aspecte legate de desfăşurarea
acestui fenomen
• Integrarea Holocaustului, ca fenomen istoric, în epocă
• Reliefarea aspectelor privind evoluţia raporturilor dintre românii
majoritari şi evreii minoritari
• Formarea unei atitudini corecte faţă de fenomenul Holocaustului şi
combaterea tendinţelor de negare a acestuia
3

III.Obiective generale:
• Receptarea corectă a fenomenului studiat
• Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
• Îmbogăţirea limbajului istoric în cadrul comunicării orale şi scrise
• Întocmirea unor portofolii-personale, care să cuprindă referate,
comunicări, hărţi, planşe, afişe etc.
• Stimularea interesului pentru cunoaştere în general
IV.Obiective specifice; valori şi atitudini:
• Studierea şi interpretarea unor documente istorice
• Plasarea în spaţiu şi timp a evenimentelor istorice studiate
• Examinarea cauzalităţii şi consecinţelor imediate sau de durată ale
acţiunii umane
• Exprimarea unor opinii personale prin argumente şi contraargumente
• Analiza critică a acţiunilor unor pesonaje istorice studiate
• Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la prezent
• Inducerea unei atitudini corecte faţă de problemele controversate ale
istoriei
V.Activităţi complementare:
-Comemorarea Zilei Holocaustului, 9 octombrie, 2007
-Participarea la Sesiunea de referate şi comunicări organizată de
C.C.D.Alba si Muzeul Unirii
-Participarea la Concursul,,Memoria Holocaustului”cu un
echipaj format din 2 elevi
-Vizitarea Cimitirului evreiesc şi a Sinagogii din Alba Iulia
-Întâlniri cu membrii ai comunităţii evreieşti din Alba Iulia
-Expoziţii tematice
-Realizarea unei colecţii de CD-uri, DVD-uri cu problematica
studiată
-Vizionarea de filme artistice adecvate temei:”Pianistul”, „Lista
lui Schindler”, precum şi a unora documentare
-Organizarea unei excursii tematice în ţară, sau-dacă va fi
posibil-la Auschwitz-Birkenau, Polonia
-Teme susţinute de invitaţi:
-Comunitatea evreiască din Alba Iulia, trecut şi prezent
-Personalităţi evreieşti în cultura europeană
-Personalităţi evreiesti în cultura română
4
VI.CONŢINUTURI (TEMATICA ŞEDINŢELOR)

SEMESTRUL I
1 oră/săptămână
Total: 18 ore

Nr Capitol Nr. Tema propusă Nr. Săpt. Modal.


.crt. ore ore de
evaluare
1. Evreii din 4 -Prezentarea cursului 1 1
antichitate şi
până în epoca -Evreii în lumea antică 1 2 Orală
modernă
-Evreii în Evul mediu 1 3 Orală

-Evreii în epoca modernă 1 4 Scrisă

2. Istoria evreilor 6 -Evreii în Ţ. Rom..XV-XVIII 1 5 Orală


din România
-Evreii înainte si după 1878 1 6 Orală

-Evreii în România Mare 1 7 Orală

-Evreii şi Alba Iulia 1 8 Dezbatere

- Antisemitismul:1939-1944 1 9 Orală

- Emigrarea evreilor din ţară 1 10 Referate

3. Holocaustul 7 --Despre antisemitism 2 11-12 Orală

-Nazismul; exacerb.antisemit. 1 13 Orală

-Holocaustul;terminol, premise 2 14-15 Scrisă

-Exterminarea evr.din Europa 1 16 Orală

-Lagărele morţii; jurnalul 1 17 Referate


Annei Frank

4. Lectie de sinteză 1 -„Cine uită, nu merită””! 1 18 Dezbatere


5

SEMESTRUL II

1 oră/săptămână
Total: 17 ore

Nr Capitol Nr. Tema propusă Nr. Săpt. Modal.


.crt. ore ore de
evaluare
1. Holocaustul în 10 -Excluderea evreilor din soc 1 1 Orală
România româneasca în anii 1938-1940
-Statul naţional- legionar; 1 2 Orală
rebeliunea legionară
-Regimul Antonescu; 1 3 Orală
pogromul de la Iaşi
-Deportarea si exterm.evreilor 2 4-5 Scrisă
din Basarabia, Buc.de Nord
-Holocaustul din N-V 2 6-7 Orală
Transilvaniei sub reg.horthyst
-Mărturii ale supravieţuitorilor 1 8 Referate
„lagărelor morţii”
-Cetăţeni români-drepţi ai 1 9 Orală
popoarelor
-Contribuţia evreilor la 1 10 Referate
dezv.econ.şi cult.româneşti
2. Perceperea 3 -Antisemitismul contemporan 1 11 Orală
Holocaustului în
perioada postb. -Negarea Holocaustului azi 2 12-13 Orală

3. Evreii în lumea 3 -Formarea statului Israel 1 14 Orală


contemporană
-Războaie din Orientul 1 15 Orală
Apropiat; Palestina şi Israel
-Israelul azi 1 16 Referate

4. Lecţie de sinteză 1 -„Să ne iubim unii pe alţii”… 1 17 Orală


6
VII.Bibliografie

1.Ancel Jean, Contribuţii la istoria României.Problema evreiască, vol.I-II,


Ed.Hasefer,Bucureşti, 2001
2.Badea Marin, Germani împotriva lui Hitler, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1980
3.Bernadac Christian, 186 de trepte.Mauthausen, Ed.politică, Buc., 1983
4.Drobisch Klaus, Rezistenţa la Buchenwald, Ed.Politică, 1981
5.Giurescu C.Dinu, România în al II-lea război mondial, Ed.Şt.şi Enciclop.
Bucureşti, 2000
6.Gotz Aly, Soluţia finală, Ed.Hasefer, Bucureşti, 2001
7.Hilberg Raul, Exterminarea evreilor din Europa, vol.I-II, Ed.Hasefer, Bu-
cureşti, 1997
8.Iancu Carol, Evreii din România(1866-1919).De la excludere la emancipa-
re , Ed.Hasefer, Bucureşti, 1996
9.Idem, Emanciparea evreilor din România (1913-1919), Ed.Hasefer, Bucu-
reşti, 1998
10.Idem, Evreii din România.De la emancipare la marginalizare (1919-
1939), Ed.Hasefer, Bucureşti, 2000
11.Idem, SHOAH în România.Evreii în timpul regimului Antonescu(1940-
1944), Ed.Polirom, Iaşi, 2001
12.Ioanid Radu, Evreii sub regimul Antonescu, Ed.Hasefer, Buc., 1998
13.Kogon Eugen, Reţeaua morţii.Sistemul lagărelor de concentrare naziste,
Ed.Politică, Buc., 1987
14.Lustig Oliver, Dicţionar de lagăr, Ed.Hasefer, Bucureşti, 2002
15.Idem, Martorii n-au dreptul să tacă, Ed.Militară, Buc., 1986
16.Micu Iosif, Lagărul morţii dar şi al demnităţii, Ed.Politică, Buc., 1987
17.Poliakov Leon, Istoria antisemitismului, vol.I-IV, Ed.Hasefer, Buc,1999
18.Rotman Liviu, Evreii din România în perioada comunistă, 1944-1965,
Ed.Polirom, Bucureşti, 2004
19.Rozen Marcu, Holocaust sub guvernarea Antonescu, A.E.R.V.H., Bucu-
reşti, 2004
20.Shafir Michael, Între negare şi trivializare prin comparaţie.Negarea Ho
locaustului…Ed.Polirom, Iaşi, 2002
21.Stoian Mihai, Îngerul morţii.Dr.Mengele, Ed.Albatros, Buc., 1988
22.X X X, Istoria Românilor, Ed.Enciclopedică, vol.VII, tom I,II, vol.VIII,
Ed.Academiei, Bucureşti, 2003
23.Tillion Germaine, Ravensbruck, Ed.politică, Bucureşti, 1979
23.X X X, Israel.Ghid complet, Ed.Aquila 93 Oradea, 2005