Sunteți pe pagina 1din 52

/2.

os..?o/J
hbtp
/,,"*4
b14
{
za2,4rz,/q/p")y
"(
k,)
/-;
t
V/reea
/
:',,4i/
Jr,<ecpB orrrg
/1"/
'/
{
DE FUzruNE
/
PROIECT
(potrivit
art. 24lgurmitoarete
dinLegea 31 /1990
a societigitor
comerciate)
Inchei at
i ntre:
S. C. TI POHOLDI NG
S. R. L.
in catitate
de societate
absorbant5 pe
de o parte
("rHG")
S. C. DBR Hot di ng
S. A.
i n cati tate
de soci etate
absorbi td pe
de attd parte
("DBRH")
di n dat a de 15 i uni e 2013
dupS cum
i MTNTSTERL l " J USTI TI EI
i n r mus csI LLA- szt oOt t t
t r a d u c E t o r - i n t e t P t c l
ffi;r;?4
TI POHOLDI NG
?:"J**
iTffiq
1- - s. A
A
%^olott
:;ocietate
urmeazd:
#i
Proiect
de fuziune
Ti pohot di ng
S. R. L.
-
DBR Hotding
S.A.
Defi ni ti i
Activ net contabil
Data Efectiva
a Fuziunii
Data Referinta
ANCC
THG
DBRH
Societati
Participante
la Fuziune
Societate
Absorbanta
Societate
Absorbita
Si tuati l e Fi nanci are
de Fuzi une
Diferenta
dintre activete
totate
5i
datoriite
t ot at e at e unei ent i t i f i .
i nseamni
1 sept embri e
2013
inseamnd
31 decembrie
2O12;
Activ net contabit
corectat.
i nseamni
S. C. TI pOHOLDI NG
SRL, persoana
j.uridica
romana,
organizatl
ca societate
cu
rdspundere
t i mi t at 5,
cu sedi ul i n Ct uj _Napoca,
st r . Fabr i ci i ,
nr . 93_103, j ud.
ct uj ,
inmatricutatd
ta ORCT
Cf ri sub
nr. J12/ 3284/ 1994,
avdnd CUt RO 6437617
i nseamni
S. C. DBR HOLDI NG
S. A. , persoana
j uri di ca
romana,
cu sedi ut i n Romani a,
Mun.
Cl uj - Napoca,
St r . Fabr i ci i ,
nr . 93_103, j ud.
Ct uj , ?nmat ri cut at a
t a ORCT
Ct uj sub nr.
J12/ 2087 / 201 0, CUI: RO 23344879
inseamni
THG
9i
DBRH;
inseamni
THG;
inseamni
DBRH:
Reprezi nt i
si t ual i i t e
f i nanci are
at e 5. C.
Ti pohot di ng
S. R. L. gi
at e S. C. DBR Hot di ng
S. A.
fa data de 31 Decembrie
ZO1Z,
care sunt
ata;ate
la prezentul proiect
de Fuziune
in
Anexete
1 si 2
l uni e 2013
' l
tY;.3284-:ten
' 9^<
r y
I
TrloHoror
?"*l;*
)ryffiT',d\
$ffi
4d
/ d
Proiect de fuziune Tipohotding S.R.L.
-
DBR Hotding S.A.
l uni e 2013
Preambul
(1) D' nul Cserhati Csaba din partea THG si d-na CAnpean Manueta din partea DBRH au fost
i mput erni ci l i de cdt reAdunarea Generat i a THGdi n dat a de 08. 07. 2013 (i n
subst i t ui rea d-t ui
Kerezsi Mikt6s), respectiv de citre Adunarea Generala Extraordinara a DBRH din data de
09' 07.2013, s5 intocmeasc5 un Proiect de Fuziune potrivit
art. 241 din Legea 31/l;lg1
(republ' icatX)
in scopul fuziunii dintre THG in calitate de societate absorbantd gi DBRH in
catitate de societate absorbita pi de a it inainta la Oficiut Registrutui Comerfutui unde este
inmatricutati fiecare Societate
participanti
la Fuziune.
(2) Administratorii imputernicili ai cetor doui societ6li care fuzioneazi sunt Dt. Cserhati Csaba
-
di n part ea THG si D-na C8npean Manuel a
-
di n part ea
DBRH.
(3) Prezentul Proiect de Fuziune a fost aprobat de citre cei doi administratori imputerniciti ai
soci et et i l or care f uzi oneazi i n dat a de 11 i ut i e 2013.
(4) Prezentul Proiect de Fuziune insolit de o declaratie despre modul cum DBRH a hotir6t si stingd
pasivul
sau va fi depus in conformitate cu art.24? din Legea 31/1gg} (repubticata) pentru
aprobare
9i
pubticare
la Oficiut Registrutui Comerlului Ctuj precum gi la oricare atte autoritlli
pubtice in functie de necesitate. Dectaratia despre modul cum DBRH a hotirAt sI sting6 pasivul
sau este atagati prezentului
proiect
de Fuziune in Anexa 3.
sl
Forma, denumirea gi sediul social
al Soci et Sl i l or Part i ci pant e l a Fuzi une
potrivit
art.241 tit. a) din Legea 31/1990 (repubt.icati)
(1) THG este o persoana juridicl
rom6n6, constituiti sub forma unei societigi cu rdspundere
t i mi t at d (S. R' L. ),
cu sedi ul i n Romani a, Mun. Ct uj -Napoca, St rada Fabri ci i , nr. 93-103, j ud.
Ct uj ,
inmatricutatS ta oficiut Registrutui comerlului Ctuj sub numarul J12/32g4/1gg4, avand codul
unic de inregistrare RO 6437617. Capitatut social a[ THG este de 91.364 tei gi este tmp6rlit in
7.028 pirli sociate cu o vatoare nominatl de 13 tei pe parte sociatd. Capitatut sociat at THG a
fost virsat integral de citre asociat.
(2) DBRH este o persoana juridici
romAnS, constituiti sub forma unei societlli pe acliuni (S.A.), cu
sedi uI i n Romani a, Mun. Ct uj - Napoca, 5t r .
Fabr i ci i , nr . 93- 103, j ud.
Ct uj , i nmat r i cut at a
ta oficiul Registrutui Comerlutui Ctuj sub numirul J lz/zol7/2010, avAnd codut unic de
?nregistrare Ro 23344879. capitatut social at DBRH este de RoN 93.120 tei gi este impirfit in
931.200 tei pirti
sociale cu o vatoare nominala de 0,10 tei pe acliune. Capitatut social at DBRH
a fost vdrsat integral de citre asociati.
t /
i Mt Nt S f E RL t . t r r S T t T t I l
1n
anr rs csrr. LA
-sztD6Nr
i
t r a d u c d t o r - i n l c r p r e l
I A u t N n 2 6 i i l
J-'l*:.o^'
' .\,it-4
-
' '
^t ^ i,
\'-. \;
t',(:
t-t.
- .'\
r\ii::'Jlc
hi}
ss,?:l:3"92
Societate
+_
/ \
( a)
( b)
Proiect de fuziune Tipohotding S.R.L.
-
DBR Hotding S.A.
l uni e 2013
s2
Fundament area gi condi l i i l e
f uzi uni i
potrivit
art. Z4i tit. b) din Legea 31t1990
(repubticatd)
( 1) Temei ul l egal al f uzi uni i
Prezentul Proiect de Fuziune a fost intocmit in conformitate cu prevederite
art. Z41gi urmitoarete
din Legea nr.31/1990 de citre administratorii Societilii Absorbite respectiv Societdtii Absorbante gise
intemeiazd pe:
HotXrirea Adun6rii Generale a Asocialitor THG din data de o1.o7.zoj3, prezentat6
in Anexa nr.
4,
$i
HotdrArea Adunlrii Generale Extraordinare
a Actrionaritor DBRH din data de 09.07.2013, prezentatd
i n Anexa nr. 5.
prin
care s-a decis, de principiu,
fuziunea prin
absorblie a cetor dou6 societdtri, metoda agreatl de
stabitire a raportutui de schimb, renunfarea [a intocmirea de citre un expert a-raportutui solicitat de
art.2433 din Legea 31/1gg} gi insircinarea celor doi administratori de a intocmi prezentut proiect de
fuziune.
(2) Fundamentarea Fuziunii
Direct sau indirect, atat THG cetti DBRH sunt delinute de aceeagi companie: DIJBESZEDo HoLDING
ZRT (Societate
Inchisa pe Actiuni), persoana juridica
maghiara, cu sediut in Ungaria, 1117 Budapesta,
Str. Budafoki, nr.107' 109, avand numar de inregistrare 01-10-042094 ta Registrut societi;itor
comerciate din Budapesta.
Totodatd, cele doud SocietSli Participante la Fuziune, nu desfSgoari o activitate operationati propriu-
zisi, ambete fiind societifi de investifii.
in aceste circumstanfe, fuziunea acestora reprezinti un proces firesc prin care se reatizeazi o
concentrare a activit5lii economice intr-o singurE societate comercia[5, in scoput eficientizirii acestei
activiteti, a[ asiguririi unui management unitar, at diminulrii chettuietilor de administrare at reducerii
timputui necesar luirii deciz.iitor.
Prin forrnarea unei singure entit5li legate, sunt vizate avantaje: (i) etiminarea structuritor paratete
din
cadruI sistemelor administrative
ate SocietSlitor Participante la Fuziune; (ii) simptificarea pi
imbunit5trirea proceduritor
de monitorizare gi raportare in retalia cu autoritdlile romAne competente;
(iii) o mai buni alocare a resursetor, cregterea eficienlei gi reducerea in consee
precum gi un management superior gi o competitivitate
sporitd (v)
o consot
doua societ5li, fuziunea contribuind la dervottarea gi
eficientizarea servicii
Parti ci pante l a Fuzi une.
[
A u t
t L l
?tffi0nr
Si pcr
5 i l
i;5,s;?A
OHOLDI,V;
(ds:*-W
?iI8i?E;i
's*Y
oe5*G
(:;)#
Proiect de fuziune Tipohotding
S.R.L.
-
DBR Hotding S.A.
(3)
Condiliile fuziunii
(a) Obiectul de activitate at societifitor
participante
la Fuziune
societeti Participante la Fuziune au ca obiect principat
de activitate:
o
DBRH Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi
n.c.a, cod 8299
o
THG Al t e act i vi t at i de t i pari re n. c. a. , cod 1g12
l uni e 2013
( b)
Structura asocialilor Societ;fitor
participante
la Fuziune
A5a dupS cum rezuttS
9i
din graficul
de mai
jos,
Tiphotding sA
5i
DBR Hotding sA sunt detinute in
totalitate, atat direct cit gi indirect, de Dijbeszedci Hotding Zit.
i.,
_fi
n, rs r enr r. rusrfril-i
iN
EM Es csil, r.A.SZrOrSlvrel
i
r r a r i u c i t o r - i r t e r p r e t
I
I A ''
Uf\t''ti
I
i
Societate absorbita
l2
DIJBESZEDO HOLDING ZRT
DUBESZEDO FAKTORHAZ NYRT
931,2
DIJBESZEDO HOLDING ZRT
92. 1
gg, g
Axxa:."5
rrPqiorDrN;
R;%;la
Societ
Proiect de fuziune Tipohotding S.R.L.
-
DBR Hotding S.A. l uni e 2013
(c) Modatitatea fuziunii
La Data Efectivd a Fuziunii, DBRH in calitate de societate absorbitd va fi absorbitl de THG in calitate
de societate absorbanti prin transmiterea universa[5 a patrimoniutui cu toate drepturite gi obtigaliite gi
cu renuntarea expresd la lichidarea DBRH in calitate de societate absorbitS, conform art. 238 paragraf
a) pini la art. 251.1 din Legea 3111990 (repubticati) privind societXlite comerciate.
THG accepti in mod expres transmiterea pe catea succesiunii universate legale, in conformitate cu
termenii gi condiliite stabitite prin prezentul Proiect de Fuziune.
in schimbut pirfi sociate delinute la Societatea Absorbitd, asocialii acesteia vor dobindi drept
contraprestatie pdrli sociate la Societatea Absorbanti. Efectete fuziunii se vor produce asupra
asocialitor la data de inregistrare astfel cum urmeazl a fi stabititi in cadrul adundrii generate a
asocialitor ce urmeazi sE aprobe fuziunea in conformitate cu prevederite art. 246
5i
249 tit. b) din
Legea 31 /1 990 (repubticati) privind societelite comerciate.
(d) Dispozi!ii legale apticabite
Toate dispoziliite prezentului Proiect de Fuziune ate anexelor sate sunt in concordanti cu legite romAne
' in
vigoare, in special cu: Legea 31/1990 privind societdlile comerciate, repubticatd, cu modific6rile gi
comptetdrite utterioare (Legea 31/1990), Legea contabititetii 82/1991, repubticati, cu modificirite gi
comptetirite utterioare (Legea 82/1991), Ordinul nr. 1376117.09.2004 emis de Ministerul Finanletor
privind reftectarea in contabilitate a principatetor operaliuni de fuziune, divizare, dizotvare gi tichidare
a societi;ilor comerciate, precum gi retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societdtilor
comerciate qi tratamentul fiscal al acestora (OMFP 1376120041, Ordinut Ministerutui Finantetor Pubtice
nr. 3055/2009 privind aprobarea regtementlritor contabite conforme cu directivele europene, cu
modificdrite gi complet6rite utterioare (OMFP 3055/2009), Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscat, cu
modificirile
5i
comptetirite utterioare (Legea 571/2003), Legii nr. 67 /2006 privind protectia drepturitor
satariatitor in cazuI transferului intreprinderii, a[ unit6[ii sau aI unor pirfi ate acestora (Legea
67/2006), Ordinut Ministerutui Finanletor Pubtice nr.2861/2009 pentru aprobarea privind organizarea,
efectuarea inventarierii elementetor de natura activelor, datoriitor gi capitaturitor proprii (OMFP
2861 /2009t.
(e) Direcfia fuziunii
' in
baza prezentutui Proiect de Fuziune, DBRH, in catitate de societate absorbiti, va fuziona cu THG, in
,catitate
de societate absorbantS, prin transferarea universatit[tii patrimoniutui DBRH, sub rezerva
aprobdrii de c6tre Adunarea Generati Extraordinard a Asociafitor THG gi Adunarea Generala
Extraordinara a Acfionaritor DBRH, respectiv de citre Oficiut de Registru a[ Comertutui Ctuj.
g3
Condiliile alocirii de p6rli sociale la Societatea Absorbanti
potrivit art.241tit c) din Legea 31 /1990
(1) Stabilirea activului
5i
pasivului ce urmeazi a fi transmis
,Activete gi pasivete Societilitor Participante la Fuziune sunt evidenliate in situa[iile financiare auditate
' incheiate
la data de referinti 31 decembrie2012 (,Data de referinfi"). Pentru Soci
la Fuziune, auditarea situatiite financiare nu este impus6 de tegistatria
rneindeptinind condi[iite minime impuse de OMFP 3055/2009.
Axxru26
TIPOfiotDiN;
o-
s. f i . 1.
"t!+ouo"-,t*9
Tl [ l
' , t
Proi ect de' f uzi une Ti pohot di ng S. R. L.
-
DBR Hot di ng S. A. l uni e 2013
Situatiite Financiare de Fuziune sunt prezentatein Anexete 1gi 2 ar prezentutui Pnoiect de Fuziune.
Societatea Absorbitl transmite cdtre Societatea Absorbante intregut ei patrimoniu cu toate drepturile
gi obtigagiite, cu toate raporturite contractuate in desf5gurare
' in
cursul succesiunii universate. Sunt
transmise inclusiv toate bunurite economice care nu sunt evidentiate in Situatiite Financiare de
Fuzi une.
(2) Evaluarea activului gi pasivului ce urmeaz6 a fi transmis
Pentru evatuarea activului gi pasivului cAt pi pentru determinarera ratei de schimb a pirtri sociale, au
fost utilizate principiite gi regutite de evatuare in vigoare, cu respectarea prevederitor tegate in vigoare.
' Vatoarea
aporturi l or nete de fuzi une al e Soci etSti l or Parti ci pante l a Fuzi une a fost determi nati i n baza
,:val udri i
cetor doui soci etSl i prezentatl pri n fol osi rea metodei acti vutui net contabi [. Conform
prevederi t or punct ut ui 121 (2) at Ordi nut ui 3055/ 2009 capi t ol ut 1 punct uI A (i t ) al doi l ea paragraf al
t )rdi nut ui
nr. 137612004, eval uarea a f ost ef ect uat a i n scoput st abi t i ri i raport ul ui deschi mb.
Urmi toarel e date de referi ntd conferi o i magi ne de ansambl u asupra evatui ri i :
Valoarea determinati (Lei
)
THG 4.360.274
DBRH
2.93.848
t 3onf orm
HAGA a DBRH
5i
THG, met oda at easd de asoci al i pent ru
det ermi n; rrea vat ori i cet or doui
Soci et et i Part i ci pant e [ a Fuzi une gi a raport ul ui de schi mb, est e prevdzut i [ a Capi t ot ut 1 di n
I )MFP 13)' / 6/ 2004, met oda pat ri moni at d
sau a act i vut ui net .
Pent ru det ermi narea corect i a act i vut ui net a DBRH gi THG, i nai nt e de i nt ocmi rea si t ual i i l or
l ri nanci are de fuzi une a fost efectuati i nv,entari erea generatX a patri moni utui Soci etStri tor
Parti ci parrte [a Fuzi une, i n conformi tate cu OMFP 2861/2009. Cu acest pni tej au fost efectuate
urmi toarerte operati uni :
.
l denti fi carea eventuatel or depreci eri asupra vatori i acti vetor i mobi ti zate; potri vi t pri nci pi ut
prudentei , potri vi t cdrui a se
ti ne
seama de toate aj ustdri te de vatoare datorate depreci eri tor
sau pi erderi tor de vatoare;
.
Stabi l i rea stocuri l or fapti ce gi a eventuatel or uzuri fi zi ce gi moral e;
.
Confruntarea sotduri tor di n extrasete de cont emi se de i nsti tuti i te 1l i nanci are cu cel e di n
ccl ntabi l i tatea enti ti fi i ;
o
I nvent ari erea di sponi bi t i t 5l i t or bi negt i af t at e i n casi eri a Soci et et i t or Part i ci pant e [ a Fuzi une:
r
Transmi t erea conf i rmi ri l or de sot d ci t re t ot i
part eneri i .
' i n
urma procesut ui de i nvent ari ere nu au f ost i dent i f i cat e ai ust dri de depreci ere care si nu f i
l ' ost operat e i n Si t uat i i t e Fi nanci are de Fuzi une, a$a cum rezut t i gi di rn Procesul verbal de
i nvent ari ere i nt ocmi t de ambet e Soci et i t ri Part i ci pant e t a Fuzi une.
(3) Eval uarea acti vul ui gi pasi vul ui ce urmeazi a fi transmi s
t -a dat a de ref eri ngi a prezent ut ui
Proi ect de Fuzi une sot dut [ ranzact i i t or
s;oci etdgi care fuzi oneazd se prezenta dupi curn urmeaz5:
i
Mi i { 15. } i : i r " i r . i i r sTi Ti t . i
I
ii\l
t i' ( I S C$ l t- tL..{
-
3A iSSi{n Al
. i i a i u c i i r i - i r ; : e t D r l i :
cl erutate .d e rcdpft
n$FL-:_-'
* _, -b
v'
Axx;'::;6
TIPC+JOLDIN;
n
s. R. L.
:(/, 3
+-
aoaar-lbi
!iocietat
Societate absorbita
Observatii
.:::: 'ii:ilii{i-J
31.1?-.2012'
l mprumut acordat de THG
catre DBRH
1 . 398. 610Cont ract i mprumut dj n 09. 09. 2011
pt 300.000euro; Contract de
i mpr umut di n 13. 09. 2012 pt 70. 000
tei
4511 . 2 sot d
credi tor
4511 . 4 sot d
debi tor
Dobanda aferenta
i mpr umut ut ui
110.060,72La cei 300.000 euro dob este 6.7.5%,
si l a cei 70.000 l ei dob este dob bnr
4518. 1 sot d
credi tor
4518. 1 sot d
debi tor
Servi cj i management
facturate de THG catre
DBRH t unar
3. 806, 79 Ctrct servi ci i manag
634/29.12.2011
401 sotd
credi tor
4111 sot d
debi tor
A L G r H e * o i i .
Proi ect de f uzi une Ti pohot di ng S. R. L.
-
DBR Hot di ng S. A. l uni e 2013
La data efecti vl a fuzi uni i obti gati i te reci proce di ntre THG gi DBRI' l se vor sti nge pri n confuzi une.
(4) Modal Li tate de predare a pdrti l or soci al e
Pentru transferul uni versaI a[ patri moni utui DBRH, THG emi te pi rti soci ate cu o vatoare nomi nati
cumul at d de 6. 162 t ei cSt re acl i onari i DBRH l a un raport de schi mb de 0. 000509, Pent ru f i ecare acl i une
DBRH, f i ecare asoci at at DBRH va pri mi 0. 000509 pdrt i soci at e THG.
Raport u[ de schi mb de 0. 000509 p5r! i soci al e at e THG pent ru 1 (o) act i une DBRH cat cul at pe baza
evatudri i i a fost stabi ti t pri n raportare val ori i contabi te a unei acl :i uni emi se de Soci etatea Absorbi t5 l a
' val oarea
r:ontabi l S a unei pdrti soci al e emi se de Soci etatea AbsorbantS. Modati tatea de catcut a vatori i
contabi l e a unei pdrti soci al e/acfi uni Soci etel i tor Parti ci pante l a l ruzi une
5i
a Raportutui de schi mb este
prezentatd i n Anexa nr. 6
DBR Hotdine
Activ net contabil
293.8'48
"1.360.274
Capi t aI soci aI
93.12"0 91. 364
Nr. de act i uni
931.21.t0 7.028
Vatoare nominatd
0, 1 1 3
Val oare contabi l i
0, 321 620,41
I n conf ormi t at e cu prevederi l e Ordi nut ui nr. 1376/ 2004, capi t ot ul 1, punct ul A (5), l i t era (a),
rleterminarea numSrutui de plrti sociate ce urmeazi a fi emise de Societatea Absorbanti pentru
remunerarea aportului net de fuziune at Societalii Absorbite in vederea distribujrii citre actionarii
l;ocietdtii Absorbite, a fost determinat prin inmultirea numlrului Ce acliuni ate iiocietSlii Absorbite (ie.
' )31.200)
r:u raportuI de schimb (ie. 0.000509). Rezutti deci c5, rie principiu, numiruI de-pir;i socia+L-*--.-' ----
rle emis at Societelii THG este de 474 pirli sociate, dupi rotunjirea celor 473,63
*f' *tr.iltdglfH$F,odfa:' ;:IlIi.".
j
:el mai apropiat numir intreg superior (considerAnd faptut ca zecimatete dupE uirgrtd'liir1lJirfie?fiqrid;?fj*?f
tl
. . . , . - D , , , s " . J " " , t , r d f t ? ? l 1 l " y } . , , e r p f e t
I
l J,5). Aces;t fapt s-ar transpune l a ni vel teoreti c cd cete 93' 1.200 acfi uni ate DBR.H vori trebuhEghi mba66^tIl
j
(f:;t'?:AA
TIPOfJOIDIN;
o n
s. f i . L.
t
%*r"ry
pentru 474 pdrl i soci al e THG.
Soci etate a
Proi ect de f uzi une Ti pohot di ng S. R. L.
-
DBR Hot di ng S. A. l uni e 2013
In urma efectudrii fuziunii, participaliite
asocialilor THG se prezintd dupd cum urmeaz5:
T"
l *. i . t i
-o ' '
DHZ (Dijbeszedo Hotding ZRT) 7. 497 1 3 97.461 99,93o/o
DFZ (Dijbeszedo Faktorhaz
NYRT) 5 1 3 65 0,07%
Total 7.502 97,526 100%
54
Data de l a care noi l e pi rti soci al e dau del i n5tori l or dreptul de a parti ci pa l a benefi ci i
5i
ori ce
conditii speciale care afecteazaE acest drept
pot ri vi t art . 241 t i t . d) di n Legea 31 / 1990
l Pi rti te so,:i ate di stri bui te acl i onari tor Soci etel i i Absorbi te ca efect aI fuzi uni i dau dreptuI del i ni tori tor
i l cestora l a di vi dende di n profi turi te di stri bui bi te ate Soci et5l i i Absorbante corespunz6toare anutui
i fi nanci ar 2012, i n condi ti i te termeni i tor HotSrAri i Aduni ri i General e Ordi nare a asoci a[i tor Soci etati i
,Absorbante care va deci de l a momentuI respecti v asupra di stri bui ri i ,
PErtite sociale distribuite asocialitor SocietSlii Absorbite ca urmare a fuziunii vor fi inregistrate
r:onform p,revederitor
legale la RegistruI Comerlutui Ctuj.
55
Raportul de schimb al acliunilor gi cuantumul eventualelor plSfi in numerar
pot ri vi t art . 241 t i t e) di n Legea 31 / 1990
in baza a,ctivelor nete contabite (ANC) ate THG si DBRH rezultater din Situatiite Financiare de Fuziune,
ajustate cu toate deprecierile de vatoare necesare, Societ;lile Participante la Fuziune au stabitit
raportuI de schimb, in urmdtoarete etape:
l ' 1)
Det ermi narea val ori i Soci et i l i l or Part i ci pant e l a Fuzi uner
a) Det ermi narea vat ori i DBRH
\ / al oarea i act i vut ui net a DBRH a f ost st abi t i t S l a 293. 848 t ei (vezi Cap. 2. 3 de mai sus, Eval uarea
act i vut ui
9i
pasi vul ui ce urmeazi a f i t ransmi s' ). Capi t at ut soci at at DBRH est e i mpSrf i t i n 931. 200
acf i uni . Pri n urmare, val oarea cont abi l i a unei act i uni a DBRH est ei n val oare de 0. 32 t ei .
b) Determinarea vatorii THG
activutui net a THG a fost stabititi La 4.360.274 tei (vezi Cap. 2.3 de ma-i,slr5
,Eya!&,Lea
5i
pasi vut ui ce urmeazi a f i t ransmi s' ). Capi t at ul soci a[ at THG est e i nnpi ql i t ?nl Fi 0z8, qpergi , S t ' t l t r. t j
Pni n urmare, val oarea cont abi l E a unei pi rl i soci at e a THG est e i n vat oare Oel &f f {4{di $t Li . a-5Zl X}Sf i l Al
i l r r d u l a i r r - i n l e r p r e l I
\/atoarea
arcti vul ui
soci at e.
(xx;:q
TIfCHOLDING
^
s. f i . L.
71pouo.-'4"d
Soci etate
Proiect de fuziune Tipohotding S.R.L.
-
DBR Hotding S.A.
(2)
Det ermi narea raport ul ui de schi mb
l uni e 2013
Determinarea raportului de schimb se face prin raportarea valorii contabitS a unei actiuni a DBRH,
astfel cum a fost stabilita potrivit punctului
a) de mai sus, la vatoarea contabit5 a unei plrfi sociate
THG stabititi potrivit punctutui
b) de mai sus. in consecinlS, vatoarea unei acliuni a DBRH corespunde
vatorii de 0.000509 p5rli sociate THG. Prin urmare, fiecare aclionar at DBRH va dobindi pentru 1 (o)
actiune DBRH 0.000509 pdrti sociate THG.
' in
consecin!5, raportut de schimb este de 1 parte sociatd DBRH
=
0.000509 acfiuni THG.
r\4odatitatea de catcul a valorii pS4itor
Societilitor Participante la Fuziune a Raportutui de schimb este
;rrezentati
in Anexa 6 a prezentutui
proiect
de Fuziune.
s6
Cuant umul pri mei
de f uzi une
potrivit
art. 236 tit. f) din Legea 31/1990
r\ctivut gi pasivul Societifii Absorbite vor fi pretuate
in bitanlut Societ5tii Absorbante la valorite
rezuttate in urma evatuirii, a$a cum sunt reflectate in Situaliite Financiare de Fuziune. in misura in
care suma acestor vatori depd;e;te valoarea nominali totate a pdrlitor sociale distribuite de citre THG,
]-HG va inregistra o prima de fuziunein creditut contutui 1042 "Prime de fuziune" din bitantut siu.
I-a data Situaliitor Financiare de Fuziune, valoarea primei de fuziune este de ZB7.6g6 lei.
lilodatitatea de calcul a primei de fuziune este prezentati in Anexa 6 a prezentutui
proiect
de Fuziune.
E7
Drepturi conferite de cdtre Societatea Absorbanti degindtorilor de pirgi
sociale/acliuni care conferd drepturi speciale gi detin6torilor de alte valori mobiliare
in afara de actiuni/pirti sociale. Misurile propuse in privinla acestora
pot ri vi t art . 236 t i t . g) di n Legea 31/ 1990
l' {u existii obtigatari gi nu se acorda nici un fet de avantaje speciate delinatoritor de
etctiuni/pirli sociate ale Societilitor Participante la Fuziune.
g8
Avantaje speciale acordate expertilor implicali in fuziune gi membritor
0rganelor administrative sau de control ale Societitilor Participante potrivit
art. 241 tit. h) din Legea 31/ fgA
irr temeiul art. 251"8 atin. 5 din Legea nr. 31 /1990, asociafii/acfionarii
Fuziune renunti [a examinarea proiectului de fuziune de citre experfi.
SocietS!i-te_-Pa
i
h4r Nr s I ERL t _ JUSTt Tt ! l
i r ' { emr s cst l t A. szt D0Nr
l r a d u c 0 t o r - i n l e r p r e t
:r;q6
POJ.IOLDING
S, f i . 1,
^
leosatr*
1 0
j v
Proiect de fuziune Tipohotding S.R.L.
-
DBR Hotding S.A.
l uni e 2013
s9
Data situafiilor financiare ale SocietS[ilor Participante care au fost folosite pentru
a se stabili condifiile fuziunii
(,Data de Referinla")
pot ri vi t art . 241t i t . i ) di n Legea 31/ 1990
Data Situafiitor Financiare de Fuziune ate Societilitor Participante la Fuziune este Data de Referinti,
respectiv 31 decembrie 2012.
Situaliite Financiare de Fuziune sunt prezentate in Anexa 1 respectiv Anexa 2 a prezentutui
proiect
de
Fuziune.
Fiecare dintre SocietSlite Participante la Fuziune dectari ci a verificat aminunlit Situaliite Financiare
de Fuziune ate ceteilatte Societbli Participante la Fuziune. Fiecare Societate Participantd la Fuziune a
tuat cunoStinti despre tranzacliite desfdgurate de citre ceatattd Societate Participanti la Fuziune, prin
cercetarea evidentetor contabite gi oblinerea de informalii despre ceatatti Societate Participanti la
Fuziune. Fiecare dintre Societdlite Participante la Fuziune dectari cE a efectuat toate tranzactiile
ulterioare datei de 31 Decembrie 2012 in cursul normal de desf5gurare a activitetii.
s10
Data de la care tranzactiile Societ5lii Absorbite sunt considerate din punct de
vedere contabil ca apartindnd Societdtii Absorbante
(Data Efectiva a Fuziunii)
potrivit art.241tit.
j)
din Legea 31 /1990
in conformitate cu dispoziliite art. 249 titera b) teza finata din Legea nr. 31 /1990, Societ;lite
Participante la Fuziune stabitesc prin comun acord ci data efectivi a fuziunii este data de 1
septembrie 2013, ora 00.00 ("Data
Efectiva a Fuziunii").
in consecinlS, incepAnd cu data de 1 septembrie 2013, Societatea Absorbantl va incheia in numete gi in
beneficiul THG
9i
toate tranzacliite gi contractete in curs de derulare ate Societ5lii Absorbite precum gi
toate masurite
5i
operatiunile juridice
efectuate de citre Societatea AbsorbitS, in speciat vAnziri,
cumpSriri, amortiziri, cAgtiguri gi pierderi.
Orice astfel de acte dacd urmeaz6 a filncheiate utterior Datei Efective a Fuziunii dar pdni la momentul
inregistririi la Registrut Comerlutui a hotlrdrii uttimei aduniri genera[e
a Societatitor
participante
la
Fuziune care a aprobat operafiunea de fuziune, sunt considerate ca fiind incheiate in numele si in
benef i ci ut THG.
11
t \ 4r Nr s r I RL l _ JUsTl Tr I l
NI ' M T
g
CSI L I " A. SZI D6NI
t r a d u c i t o r - i n t e r p r e l
A u t N r
fftt'".t'-3;
POHOLDI NG
o
s. R. L.
^
,"1&ooatlb^l
Societate absorbita
Proiect de fuziune Tipohotding S.R.L.
-
DBR Hotding S.A. l uni e 2013
9 1 1
Alte date relevante pentru fuziune
( 1
)Condilii
Suspensive
(a) Registrut Comerfutui
Prezentul Proiect de Fuziune este condifionat de aprobarea de c6tre Oficiut Registrutui Comer[utui
competent conform art.242 din Legea 31 1199A (repubticata).
(b) Adunarea Generala Extraordinara a THG, respectiv Adunarea Generata Extraordinara a DBRH.
Prezentut Proiect de Fuziune se afti sub conditia suspensivi a aprobdrii de c6tre Adunarea
Generata Extraordinara a THG, respectiv Adunarea Generati Extraordinard a DBRH.
(c) Avizut de speciatitate asupra fuziunii
in conformitate cu dispoziliite art. 251 "8 at Legii 31 /1990 privind societelite comerciale,
actionarii/asociagii sociedtitor impticate in procesul de fuziune renunfi la examinarea proiectutui
de fuziune de citre experti.
(2) Publicare in Monitorul Oficial
ln conformitate cu prevederile art. 242, atin. (21), prezentul proiect de Fuziune va fi pubticat in pe
pagina de internet a cetor doud societSli care fuzioneazi (www.tipohotding.ro pi www.dbrsa.ro) pe o
perioadi continui de cel putin o lund inaintea adunirii generate extraordinare care urmeazi si decidi
cu privire la fuziune. Oficiut Registrutui Comertutui Ctuj va pubtica, cu tittu gratuit, pe propria sa
paginl web, proiectut de fuziune.
(3) Declaragie conform art.247 din Legea 3111990 privind societitite comerciale
Consiliite de Administralie ate THG si DBRH dectari ci fuziunea nu are efectul de a miri obtigatiite
pentru asociatii/actionarii cetor doui Societ5li Participante la Fuziune.
(4) Modificarea Actului Constitutiv al THG gi consecinle ale fuziunii asupra DBRH
Actul constitutiv a[ THG va fi modificat in urma acestei fuziuni. Aceste modificiri se vor inregistra gi
implementa gi la Oficiut Registrutui Comerlutui Ctuj.
DBRH va fi dizotvati prin renuntarea la lichidare.
(5) Consecinle ale fuziunii asupra salarialilor
Orice eventuale drepturi gi obtigalii izvorAte din contractete individuale de muncd ate sataria!itor
Societdtii Absorbite, in vigoare la Data Efectivi a Fuziunii, vor fi transferate Societetii Absorbante in
temeiu[ art. 169 Codul Muncii, cu modificirite utterioare
5i
al art- 5 din Legea nr. 67/2006 privind
transferut intreprinderii. Acesttransfer va fi reatizat de
jure
la Data EfectivS a Fuziunii.
5.t'
MI NI SI ERL I - J UST I T I T I i
NEMES CSr r LA. SZt noxl d
r r a d u c &t o r - i n g p r p r e r
I
K:;l'r':74
IPO+{OLDING
-
- " " L .
^
;1t+o0..,*1
1 2
Proiect de fuziune Tipohotding 5.R.1.
-
DBR Hotding S.A. l uni e 2013
(6) Avize gi Autorizatii ale Societetii Absorbite
Autorizaliite
5i
avizete de drept pubtic ate DBRH vor fi transferate asupra THG in catitate de
succesoare universata. THG va efectua toti pagii necesari pentru transferuI autorizafiitor gi
avizelor respective. in cazut in care preluarea
de cltre THG a diverselor autorizafii sau avize nu este
posibiti, THG va soticita oblinerea acestor avize in nume propriu.
Toate titturite de proprietate,
dosarete, arhivele, inregistrdrite sau atte documente avind
legbtura cu etementele transferate vor fi pretuate de drept de cdtre Societatea Absorbanta.
(7) Consecinte ale fuziunii asupra administratorului DBRH
Mandatul administratorului DBRH va expira o dati cu incetarea existengei DBRH ca persoani juridici.
Prin devenirea efectivi a fuziunii, Consitiul de Administralie at THG va r5mAne neschimbat, cu
urmi t ori i membri :
a) Gattai P6ter, cetelean maghiar, ndscut [a data de 01.10.1975 in Budapesta, identificat prin
pa$aport nr. 88621931 1, cu domicitiuI in 1203 Budapest,Tegtagy6r t6r 5, fsz. 2, Ungaria;
b) Jetinek G6bor lstv6n, cetElean maghiar, niscut ta data de 09.04.1953 in Budapesta, identificat
prin pagaport nr. 842998212, cu domicitiul in 1116 Budapest, Hunyadi M. u. 32, Ungaria;
c) Kov6cs Zott6n, cetetean maghiar, niscut [a data de 26.05.1973 in Satu-Mare, identificat prin
paSaport nr. 8D1525311, cu domicitiut in 2000 Szentendre, R6mai temetci u. 15, Ungaria;
d) Kov6cs G6bor, cetifean maghiar, ndscut [a data de 30.01.1984 in Szotnok, identificat prin
pa$aport nr.7F390692, cu domicitiut in 5000 Szotnok, Csokonai rit 16, Ungaria;
e) Kerezsi Mikt6s, cetetean maghiar, niscut [a data de 18.02.1975 in M6t6szatka, identificat prin
pataport nr. 885696263, cu domicitiul in Nyirpazony-Kabatas, str. Kabatas nr. 58, Ungaria.
(8) Avant aj e speci al e
Cu pritejut fuziunii nu va fi acordat nici un avantaj speciaI vreunui membru a Consitiitor de
Administrafie, management sau auditor.
(9) Clauze salvatoare
O dispozitie sau regtementare a prezentutui Proiect de Fuziune care este nut5 sau imposibit de pus
in apticare este [ipsiti de efecte fdri ca cetetatte dispozi!ii sau regtementeri sE fie dectarate
nevatabite sau sa fie neapticabite. in cazut in care o dispozilie sau reglementare a prezentului Proiect
de Fuziune este redactat5 astfel inc6t dispozilia sau reglementarea respectivi e vatabiti numai in
mdsura in care va putea fi pusi efectiv in apticare. Intr-un asemenea caz, Societetite Participante la
Fuziune se vor stridui sd intocuiasci dispozifia sau regtementarea invatidi sau imposibiti de pus in
aplicare printr-o formulare cat mai apropiati de termenuI fotosit ini!iat. Aceeagi misuri va fi tuati
prin analogie pentru orice dispozilie sau regtementare suplimentari ce va*fi_.lo_to-u_til pentlu
_* *_
i nl ocui rea vreunei omi si uni . ; i \ 41i , {i 5 i ERL l - JU. STt Tt i l
I
i HEMES
CSr r " r A- szt D0NI AI
( 10) Dr ept ul de a aduce amendament e t r anzact i ei
i
t r r d: : el ?i ' i nt er p^r et
i
Dac apuner eai nap[ i c ar e5i pr oc edur af uz i uni i nus edov edes c af i oper abi t e@
cele mai bune eforturi pentru modificarea modutui de punere in apticare a fuziunii, in acest sens
pirtile fiind de acord sa coopereze, inctusiv prin modificarea prezentutui Proiect de Fuziune. Cu
.e';3284-/s'-"1
f l OHOLDI NG
^
s. f i . 1.
^
#nouo**
//^.&oit
-zo
r-0"/a
;'g IYS*'
:;)*-'qry
1 3
.Proiect
de fuziune Tipohotding 5.R.1.
-
DBR Hotding S.A.
l uni e 2013
toate acestea, in nici o situatie asociafii Societililor Participante la Fuziune nu vor fi prejudicia[i ca
urmare a modificdrii Proiectutui de Fuziune.
(1 1) Comuni ci ri
Orice comunicbri, doteanle, cereri, pretenlii in tegitur6 cu acest Proiect de Fuziune trebuie
transmise in scris (inclusiv prin fax sau printr-un mijtoc aseminitor) sunt luate in considerafie: (a)
daci sunt trimise prin fax din momentul in care au fost transmise la numerete indicate mai
jos gi existi
o confirmare de trimitere sau (b) ?n cazul transmiterii pe alt6 cate, din momentul in care ajunge la
adresa indicatd mai
jos,
atdt pentru THG cdt pi pentru DBRH:
Adresa str. Fabricii nr. 93-103
in atenlia: Dlui Kovacs Zottan
i^\
Fax: +
40 (0)264'595711
(12) Costuri
9i
Taxe
Toate costurite legate de fuziune gi de realizarea pi derutarea acestui proiect
de fuziune (inctusiv
eventuate costuri notariate, onorarii) vor fi suportate de THG.
(13) Diverse
Prezentul Proiect de Fuziune se supune dreptutui romAnesc gi va fi semnat in doui exemptare
originate, cAte unut pentru fiecare Societate Participanti la Fuziune.
SC DBR Hol di ng SA
Soci etate absorbi tE
imputernici[i
Stampita
Dt. Kerezsi A
Cserhati Csa
D-na Cdnpean Manueta
<-
2
l MrNrsl ERr r. rrrsrTi l --l
iHEmss csrL x.A-szrDONrAl
I
t r a d u c l l o r . i n t e r p r e t
I
I
nur Ng.f$\M
_J
>,
SC TIPOHOLDING SRL
6lrn:.'5
I/POHOTD;":
Societate absorbanta
1 4
S1003_A1.0.0 / 12.03.2013 Suma de control 93.120
Entitatea DBR HOLDING SA
Tip situaie financiar : BS
Localitate
CLUJ-NAPOCA
Bloc Ap. Telefon
0264430153
Scara Nr.
93-103
Strada
FABRICII
Sector Judet
Cluj
Numr din registrul comertului J12 2087 2010 Cod unic de inregistrare 2 3 3 4 4 8 7 9
Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)
8299 Alte activiti de servicii suport pentru ntreprinderi n.c.a.
A
d
r
e
s
a
Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti
Sucursala
Bifati numai dac
este cazul :
Anul 2012
Semntura electronica
Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2012 de ctre entitile al cror exerciiu
financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Capitaluri - total 293.848
Profit/ pierdere -355.939
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Numele si prenumele
KOVACS ZOLTAN
Calitatea
12--CONTABIL SEF
INTOCMIT, ADMINISTRATOR,
Indicatori :
An Semestru
Forma lung
Forma prescurtat
Forma simplificat
Situaii financiare anuale
( entitati al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic )
Raportri anuale
1. entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit
de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din
Legea contabilitii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit legii
3. subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n
state aparinnd Spaiului Economic European
Semntura __________________________________________
Semntura ________________________________________
si stampila
Forma de proprietate
34--Societati comerciale pe actiuni
CANPEAN
MANUELA-
LOREDANA
Digitally signed by CANPEAN
MANUELA-LOREDANA
DN: c=RO, l=CLUJ NAPOCA,
serialNumber=200506245CML21,
cn=CANPEAN MANUELA-LOREDANA
Date: 2013.05.30 15:08:34 +03'00'
BILAN prescurtat
la data de 31.12.2012 Formular 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. Sold la:
F10 - pag. 1
rd.
01.01.2012 31.12.2012
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 01 124 0
II. IMOBILIZRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) 02 56.372 31.281
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) 03 5.667.313 5.665.744
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 5.723.809 5.697.025
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346
+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-
392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
05
II.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424
+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491
-495-496+5187)
06 626.274 546.364
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07 0 0
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 77.921 49.462
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 704.195 595.826
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 10 1.297 1.155
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)
11 5.771.315 6.000.158
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) 12 -5.065.823 -5.403.177
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 657.986 293.848
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)
14
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) 16
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 17
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.19+20) 18
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 19
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 20
3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) 21
Fondul comercial negativ (ct.2075) 22
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) 23 93.120 93.120
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 24 93.120 93.120
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 25
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 26
F10 - pag. 2
4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 27
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 28
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 29
IV. REZERVE (ct.106) 30 18.624 18.624
Aciuni proprii (ct. 109) 31
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 32
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 33
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) 34 538.043
SOLD D (ct. 117) 35 350.934
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 36 915.089 0
SOLD D (ct. 121) 37 355.939
Repartizarea profitului (ct. 129) 38 17.913 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) 39 657.986 293.848
Patrimoniul public (ct. 1016) 40
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) 41 657.986 293.848
Suma de control F10 :
32189783 / 147753115
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor
contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
KOVACS ZOLTAN
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
Stampila unittii
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular
VALIDAT
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
la data de 31.12.2012
Formular 20 - lei -
F20 - pag. 1
Denumirea indicatorilor Nr.
Exerciiul financiar
rd.
2011 2012
A B 1 2
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) 01 136.093 140.065
Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 136.093 140.065
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
05
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)
Sold C 07
Sold D 08
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat
(ct.721+ 722)
09
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 18.639 13.250
-din care, venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 154.732 153.315
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 3.973 4.927
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 2.303 2.688
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) 15 5.935 3.199
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 16
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 151.517 137.885
a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) 19 117.495 106.268
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 20 34.022 31.617
7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) 21 28.267 25.215
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 28.267 25.215
a.2) Venituri (ct.7813) 23
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 607
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 607
b.2) Venituri (ct.754+7814) 26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 1.305.470 76.011
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624
+625+626+627+628-7416)
28 1.299.864 75.770
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 29 1.983 241
F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 3.623
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
31
Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32
- Cheltuieli (ct.6812) 33
- Venituri (ct.7812) 34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 1.498.072 249.925
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 1.343.340 96.610
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 439.079
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 39 439.079
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate
(ct.763)
40
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 41
11. Venituri din dobnzi (ct.766*) 42 15.194 438
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 43 3.409 365
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 2.542.092 330.131
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 2.996.365 330.569
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare
deinute ca active circulante (rd. 47 - 48)
46
- Cheltuieli (ct.686) 47
- Venituri (ct.786) 48
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) 49 136.594 122.264
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate 50 136.594 122.264
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 516.222 467.634
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 652.816 589.898
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
- Profit (rd. 45 - 52) 53 2.343.549 0
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 259.329
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 1.000.209 0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 355.939
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 3.151.097 483.884
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 2.150.888 839.823
F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
- Profit (rd. 61 - 62) 63 1.000.209 0
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 355.939
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 85.120
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 915.089 0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 355.939
Suma de control F20 :
30691189 / 147753115
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.
Numele si prenumele
KOVACS ZOLTAN
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Formular
VALIDAT
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
Stampila unittii
DATE INFORMATIVE
- lei - Formular 30
F30 - pag. 1
la data de 31.12.2012
I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.
rd.
Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitai care au inregistrat profit 01
Unitai care au inregistrat pierdere 02 1 355.939
Unitai care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
II Date privind platile restante
Nr.
rd.
Total,
din care:
Pentru
activitatea
curenta
Pentru
activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04
Furnizori restani total (rd. 06 la 08) 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total
(rd.10 la 14)
09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate
10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11
- Contribuia pentru pensia suplimentar 12
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
- Alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fonduri
15
Obligatii restante fata de alti creditori 16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenta
total (rd. 20 la 22)
19
- restante dupa 30 de zile 20
- restante dupa 90 de zile 21
- restante dupa 1 an 22
Dobanzi restante 23
III. Numar mediu de salariati
Nr.
rd.
31.12.2011 31.12.2012
A B 1 2
Numar mediu de salariati 24 3 2
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului
financiar
25 6 5
F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente
Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente , din care:
26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
32 114.324
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane
nerezidente , din care:
34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice
afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public,
primite n concesiune, din care:
40
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat 41
Redeven minier pltit 42
Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care: 43
- subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor 44
- subvenii aferente veniturilor, din care: 45
- subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc **) 46
Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele
comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:
47 130.200
- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat 48
- creane restante de la entiti din sectorul privat 49 130.200
V. Tichete de masa
Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 50 4.158
F30 - pag. 3
Nr.
rd.
31.12.2011 31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare ***)
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 51
- din fonduri publice 52
- din fonduri private 53
VII. Cheltuieli de inovare ****)
Cheltuieli de inovare total (rd. 55 la 57 ) 54
- cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei 55
- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei 56
- cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei 57
VIII. Alte informaii
Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 234) 58
Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 232) 59
Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 61+ 69) 60 5.667.313 5.665.744
Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate
i obligaiuni, n sume brute (rd. 62 la 68 )
61 5.665.744 5.665.744
- aciuni cotate emise de rezidenti
62
- aciuni necotate emise de rezidenti 63 1.273.710 1.273.710
- pri sociale emise de rezidenti 64 4.392.034 4.392.034
- obligaiuni emise de rezidenti 65
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 66
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 67
- obligatiuni emise de nerezidenti 68
Creane imobilizate, n sume brute (rd. 70+71) 69 1.569
- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie
de cursul unei valute (din ct. 267)
70 1.569
- creane imobilizate n valut (din ct. 267) 71
Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume
brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
72 76.167 146.857
- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi
asimilate, n sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)
73 12.959 6.643
Creane comerciale nencasate la termenul stabilit
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
74 130.200
Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 75
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)
76 160.014 160.717
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 77
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 78 160.014 160.717
- subventii de incasat(ct.445) 79
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 80
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 81
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 82 389.893 238.590
F30 - pag. 4
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.
4482)
83
Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) 84 1.497 1.355
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii
privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)
85
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat
creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)
86 1.297 1.155
- sumele preluate din contul 542, reprezentnd avansurile de trezorerie acordate
potrivit legii i nedecontate pn la data bilanului (din ct. 461)
87 200 200
Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: 88
- de la nerezidenti 89
Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor economici *****) 90
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508),
(rd.92 la 98)
91
- aciuni cotate emise de rezidenti 92
- aciuni necotate emise de rezidenti 93
- pri sociale emise de rezidenti 94
- obligaiuni emise de rezidenti 95
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 96
- actiuni emise de nerezidenti 97
- obligatiuni emise de nerezidenti 98
Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) 99
Casa n lei i n valut (rd.101+102 ) 100 658 113
- n lei (ct. 5311) 101 658 113
- n valut (ct. 5314) 102
Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.104+106) 103 77.056 48.413
- n lei (ct. 5121), din care: 104 33.531 17.632
- conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente 105
- n valut (ct. 5124), din care: 106 43.525 30.781
- conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente 107
Alte conturi curente la bnci i acreditive, (rd.109+110) 108
- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 +
5125 + 5411)
109
- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) 110
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 +
143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)
111 5.771.315 6.000.158
mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114) 112
- n lei
113
- n valut
114
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681),
(rd.116+117)
115
- in lei 116
- in valuta 117
F30 - pag. 5
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),
(rd. 119+120)
118
- n lei 119
- n valut 120
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198),
(rd. 122+123)
121
- in lei 122
- in valuta 123
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126) 124
- n lei
125
- n valut
126
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198),
( rd. 128+129)
127
- in lei 128
- in valuta 129
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132) 130
- n lei 131
- n valut 132
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) 133
- in lei 134
-in valuta 135
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138) 136
- n lei 137
- n valut 138
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)
(rd. 140+141)
139
- in lei 140
- in valuta 141
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) 142
Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 144+145)
143
- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul
unei valute
144
- n valut 145
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 146
Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume
brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
147 5.101 14.720
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi
asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +
din ct. 408 + din ct.419)
148
Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +
4281)
149 6.575 5.579
Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)
150 5.510 5.097
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 151 4.188 3.883
F30 - pag.6
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 152 1.322 1.214
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 153
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 154
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 155 1.508.670
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 156 5.754.129 4.466.092
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)
rd.(158 la 162)
157
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii
privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)
158
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat
datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)
159
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 160
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen
scurt (ct.269+509)
161
- venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) 162
Dobnzi de pltit (ct. 5186) 163
Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici *****)
164
Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: 165 93.120 93.120
- aciuni cotate 2) 166
- aciuni necotate 3) 167 93.120 93.120
- pri sociale 168
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 169
Brevete si licente (din ct.205) 170
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 171
X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare 172
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune 173
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate 174
XI. Capital subscris vrsat (ct. 1012),
(rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)
175 93.120 93.120
- deinut de instituii publice, (rd. 177+178) 176
- deinut de instituii publice de subordonare central 177
- deinut de instituii publice de subordonare local 178
- deinut de societi comerciale cu capital stat, din care: 179
- cu capital integral de stat
180
- cu capital majoritar de stat
181
- cu capital minoritar de stat
182
F30 - pag.7
- deinut de regii autonome 183
- deinut de societi comerciale cu capital privat 184 93.120 93.120
- deinut de persoane fizice 185
- deinut de alte entiti 186
XII. Dividende ale societilor comerciale cu capital de stat i
vrsminte ale regiilor autonome , din care:
187
- dividende/vrsminte aferente anului 2012, repartizate ctre instituii publice,
din care:
188
- ctre instituii publice de subordonare central
189
- ctre instituii publice de subordonare local
190
- dividende/vrsminte din profitul anului 2011, pltite ctre instituii publice,
din care:
191
- ctre instituii publice de subordonare central 192
- ctre instituii publice de subordonare local 193
- dividende/vrsminte din profitul aferent exerciiilor anterioare anului 2011,
pltite ctre instituii publice , din care:
194
- ctre instituii publice de subordonare central 195
- ctre instituii publice de subordonare local 196
Suma de control F30 :
60933477 / 147753115
*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare.
**) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate
angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de
expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45
ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita
pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare
privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea
aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a
Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind
inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.
*****) Prin operatori economici se neleg mai puin operatorii economici din sectorul financiar (instituii de credit, instituii financiare
nebancare, entiti reglementate i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare), societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr
scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei

1) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice
(instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile si tranzacionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.
INTOCMIT,
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura _________________________________
Stampila unitatii
Semnatura _________________________________
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Numele si prenumele
KOVACS ZOLTAN
ADMINISTRATOR,
Formular
VALIDAT
Calitatea
12--CONTABIL SEF
F30 - pag. 8
la data de 31.12.2012
Elemente de
imobilizari
Nr.
rd.
Valori brute
Sold
initial
Cresteri Reduceri
Total Din care:
dezmembrari
si casari
Sold final
(col.5=1+2-3)
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Formular 40
F40 - pag. 1
- lei -
A B 1 2 3 4 5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
01 X
Alte imobilizari 02 3.209 642 X 2.567
Avansuri si imobilizari
necorporale in curs
03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 3.209 642 X 2.567
Imobilizari corporale
Terenuri 05 X
Constructii 06
Instalatii tehnice si masini 07 113.428 113.428
Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 4.788 4.788
Avansuri si imobilizari corporale
in curs
09
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 118.216 118.216
Imobilizari financiare 11 5.667.313 1.569 X 5.665.744
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.04+10+11)
12 5.788.738 2.211 5.786.527
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
Elemente de imobilizari
Nr.
rd.
Sold initial
Amortizare in cursul
anului
Amortizare aferenta
imobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
13
Alte imobilizari 14 3.085 124 642 2.567
TOTAL (rd.13 +14) 15 3.085 124 642 2.567
Imobilizari corporale
Terenuri 16
Constructii 17
Instalatii tehnice si masini 18 60.807 24.772 85.579
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 1.037 319 1.356
TOTAL (rd.16 la 19) 20 61.844 25.091 86.935
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 64.929 25.215 642 89.502
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
F40 - pag. 2
- lei -
Elemente de imobilizari
Nr.
rd.
Sold initial
Ajustari constituite
in cursul anului
Ajustari
reluate la venituri
Sold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli
de dezvoltare
22
Alte imobilizari 23
Avansuri si imobilizari necorporale in
curs
24
TOTAL (rd.22 la 24) 25
Imobilizari corporale
Terenuri 26
Constructii 27
Instalatii tehnice si masini 28
Alte instalatii, utilaje si mobilier 29
Avansuri si imobilizari corporale in
curs
30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
Imobilizari financiare 32
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
TOTAL (rd.25+31+32)
33
Suma de control F40 :
23938666 / 147753115
Stampila unittii
INTOCMIT,
Numele si prenumele
KOVACS ZOLTAN
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular
VALIDAT
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
ADMINISTRATOR,
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Cont Suma
Nr.cr.
OK
1
(nr.cr. rand de completat)
Conturi forma prescurtata
1011 SC(+)F10S.R25
1
- + Salt
S1003_A1.0.0 / 12.03.2013 Suma de control 91.364
Entitatea TIPOHOLDING SA
Tip situaie financiar : BS
Localitate
CLUJ-NAPOCA
Bloc Ap. Telefon
0264430153
Scara Nr.
93-103
Strada
FABRICII
Sector Judet
Cluj
Numr din registrul comertului J12 3284 1994 Cod unic de inregistrare 6 4 3 7 6 1 7
Activitatea preponderent (cod si denumire clasa CAEN)
1812 Alte activiti de tiprire n.c.a.
A
d
r
e
s
a
Mari Contribuabili care depun bilanul la Bucuresti
Sucursala
Bifati numai dac
este cazul :
Anul 2012
Semntura electronica
Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2012 de ctre entitile al cror exerciiu
financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un
sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Capitaluri - total 4.360.273
Profit/ pierdere 137.572
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Numele si prenumele
KEREZSI MIKLOS
Calitatea
12--CONTABIL SEF
INTOCMIT, ADMINISTRATOR,
Indicatori :
An Semestru
Forma lung
Forma prescurtat
Forma simplificat
Situaii financiare anuale
( entitati al cror exerciiu financiar coincide cu anul calendaristic )
Raportri anuale
1. entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit
de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din
Legea contabilitii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate n lichidare, potrivit legii
3. subunitile deschise n Romnia de societi rezidente n
state aparinnd Spaiului Economic European
Semntura __________________________________________
Semntura ________________________________________
si stampila
Forma de proprietate
34--Societati comerciale pe actiuni
CANPEAN
MANUELA-
LOREDANA
Digitally signed by CANPEAN
MANUELA-LOREDANA
DN: c=RO, l=CLUJ NAPOCA,
serialNumber=200506245CML21,
cn=CANPEAN MANUELA-LOREDANA
Date: 2013.05.30 15:22:54 +03'00'
BILAN prescurtat
la data de 31.12.2012 Formular 10 - lei -
Denumirea elementului Nr. Sold la:
F10 - pag. 1
rd.
01.01.2012 31.12.2012
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 01 0 0
II. IMOBILIZRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) 02 453.750 279.158
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* ) 03 260.797 260.797
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 714.547 539.955
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346
+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-
392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
05 36.041 31.513
II.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424
+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491
-495-496+5187)
06 3.057.319 3.933.632
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) 07
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 821.570 223.370
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 3.914.930 4.188.515
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 10 11.184 8.606
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)
11 130.995 106.892
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) 12 3.795.119 4.090.229
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) 13 4.509.666 4.630.184
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN
AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423
+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)
14 5.899
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15 269.911 269.911
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) 16 11.155
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475) 17 11.155
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.19+20) 18
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 19
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 20
3. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) 21
Fondul comercial negativ (ct.2075) 22
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) 23 91.364 91.364
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 24 91.364 91.364
2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 25
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 26
F10 - pag. 2
4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 27
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 28 90.592 90.592
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 29
IV. REZERVE (ct.106) 30 3.972.765 3.972.765
Aciuni proprii (ct. 109) 31
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 32
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 33
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) 34 67.980
SOLD D (ct. 117) 35
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 36 67.980 137.572
SOLD D (ct. 121) 37 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 38
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) 39 4.222.701 4.360.273
Patrimoniul public (ct. 1016) 40
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) 41 4.222.701 4.360.273
Suma de control F10 :
62498450 / 177838095
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor
contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
KEREZSI MIKLOS
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
Stampila unittii
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular
VALIDAT
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
la data de 31.12.2012
Formular 20 - lei -
F20 - pag. 1
Denumirea indicatorilor Nr.
Exerciiul financiar
rd.
2011 2012
A B 1 2
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06) 01 1.429.269 948.406
Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 1.283.373 865.026
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) 03 145.896 83.380
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
05
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)
Sold C 07 206
Sold D 08 32
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat
(ct.721+ 722)
09
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 35.774 11.156
-din care, venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 1.465.249 959.530
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 235.032 176.184
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 1.463 4.396
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413) 15 13.341 10.486
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 16 213.361 100.258
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 736.396 116.831
a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414) 19 571.968 91.881
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415) 20 164.428 24.950
7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) 21 193.574 174.592
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 193.574 174.592
a.2) Venituri (ct.7813) 23
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 -46.645 -9.422
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 36.000 87.244
b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 82.645 96.666
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 263.743 465.707
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624
+625+626+627+628-7416)
28 261.154 461.841
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635) 29 1.476 3.824
F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 1.113 42
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
31
Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32
- Cheltuieli (ct.6812) 33
- Venituri (ct.7812) 34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 1.610.265 1.039.032
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 145.016 79.502
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 39
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate
(ct.763)
40
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 41
11. Venituri din dobnzi (ct.766*) 42 174.911 184.995
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 43 101.901 169.198
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 73.174 159.248
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 248.085 344.243
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare
deinute ca active circulante (rd. 47 - 48)
46 -23.169
- Cheltuieli (ct.686) 47
- Venituri (ct.786) 48 23.169
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418) 49 2.454 1.083
- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate 50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 55.804 119.096
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 35.089 120.179
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
- Profit (rd. 45 - 52) 53 212.996 224.064
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 67.980 144.562
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 1.713.334 1.303.773
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 1.645.354 1.159.211
F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
- Profit (rd. 61 - 62) 63 67.980 144.562
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 6.990
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 67.980 137.572
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0
Suma de control F20 :
23689625 / 177838095
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rnd se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii, analitic Colaboratori persoane fizice.
Numele si prenumele
KEREZSI MIKLOS
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Formular
VALIDAT
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
Stampila unittii
DATE INFORMATIVE
- lei - Formular 30
F30 - pag. 1
la data de 31.12.2012
I. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.
rd.
Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitai care au inregistrat profit 01 1 137.572
Unitai care au inregistrat pierdere 02
Unitai care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
II Date privind platile restante
Nr.
rd.
Total,
din care:
Pentru
activitatea
curenta
Pentru
activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04 1.777 1.777
Furnizori restani total (rd. 06 la 08) 05 1.777 1.777
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08 1.777 1.777
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total
(rd.10 la 14)
09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate
10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11
- Contribuia pentru pensia suplimentar 12
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
- Alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fonduri
15
Obligatii restante fata de alti creditori 16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18
Credite bancare nerambursate la scadenta
total (rd. 20 la 22)
19
- restante dupa 30 de zile 20
- restante dupa 90 de zile 21
- restante dupa 1 an 22
Dobanzi restante 23
III. Numar mediu de salariati
Nr.
rd.
31.12.2011 31.12.2012
A B 1 2
Numar mediu de salariati 24 10 3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului
financiar
25 11 5
F30 - pag. 2
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente
Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente , din care:
26
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
30
- impozitul datorat la bugetul de stat 31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
32
- impozitul datorat la bugetul de stat 33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane
nerezidente , din care:
34
- impozitul datorat la bugetul de stat 35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
36
- impozitul datorat la bugetul de stat 37
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice
afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
38
- impozitul datorat la bugetul de stat 39
Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public,
primite n concesiune, din care:
40
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat 41
Redeven minier pltit 42
Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care: 43
- subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor 44
- subvenii aferente veniturilor, din care: 45
- subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc **) 46
Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele
comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:
47 564.355
- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat 48
- creane restante de la entiti din sectorul privat 49 564.355
V. Tichete de masa
Nr.
rd.
Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 50 5.904
F30 - pag. 3
Nr.
rd.
31.12.2011 31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare ***)
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 51
- din fonduri publice 52
- din fonduri private 53
VII. Cheltuieli de inovare ****)
Cheltuieli de inovare total (rd. 55 la 57 ) 54
- cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei 55
- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei 56
- cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei 57
VIII. Alte informaii
Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 234) 58
Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (ct. 232) 59
Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 61+ 69) 60 3.713.717 3.713.717
Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate
i obligaiuni, n sume brute (rd. 62 la 68 )
61 248.100 248.100
- aciuni cotate emise de rezidenti
62
- aciuni necotate emise de rezidenti 63
- pri sociale emise de rezidenti 64 248.100 248.100
- obligaiuni emise de rezidenti 65
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 66
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 67
- obligatiuni emise de nerezidenti 68
Creane imobilizate, n sume brute (rd. 70+71) 69 3.465.617 3.465.617
- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie
de cursul unei valute (din ct. 267)
70 3.465.617 3.465.617
- creane imobilizate n valut (din ct. 267) 71
Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume
brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
72 908.176 646.040
- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi i alte conturi
asimilate, n sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)
73
Creane comerciale nencasate la termenul stabilit
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
74 564.355
Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 75
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)
76 2.684 16.901
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 77 9.976
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 78 2.684 6.925
- subventii de incasat(ct.445) 79
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 80
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 81
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 82 2.724.287 3.772.644
F30 - pag. 4
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului nencasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.
4482)
83
Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) 84 149.816 157.001
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii
privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)
85
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat
creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)
86 149.816 157.001
- sumele preluate din contul 542, reprezentnd avansurile de trezorerie acordate
potrivit legii i nedecontate pn la data bilanului (din ct. 461)
87
Dobnzi de ncasat (ct. 5187) , din care: 88
- de la nerezidenti 89
Valoarea mprumuturilor acordate operatorilor economici *****) 90
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508),
(rd.92 la 98)
91
- aciuni cotate emise de rezidenti 92
- aciuni necotate emise de rezidenti 93
- pri sociale emise de rezidenti 94
- obligaiuni emise de rezidenti 95
- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 96
- actiuni emise de nerezidenti 97
- obligatiuni emise de nerezidenti 98
Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) 99
Casa n lei i n valut (rd.101+102 ) 100 4.667 6.373
- n lei (ct. 5311) 101 1.709 4.585
- n valut (ct. 5314) 102 2.958 1.788
Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.104+106) 103 816.603 216.043
- n lei (ct. 5121), din care: 104 811.522 214.653
- conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente 105
- n valut (ct. 5124), din care: 106 5.081 1.390
- conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente 107
Alte conturi curente la bnci i acreditive, (rd.109+110) 108 300
- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 +
5125 + 5411)
109 300
- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 + 5412) 110
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 +
143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)
111 136.894 106.892
mprumuturi din emisiuni de obligaiuni , n sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114) 112
- n lei
113
- n valut
114
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681),
(rd.116+117)
115
- in lei 116
- in valuta 117
F30 - pag. 5
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ),
(rd. 119+120)
118
- n lei 119
- n valut 120
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198),
(rd. 122+123)
121
- in lei 122
- in valuta 123
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126) 124
- n lei
125
- n valut
126
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198),
( rd. 128+129)
127
- in lei 128
- in valuta 129
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132) 130
- n lei 131
- n valut 132
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) 133
- in lei 134
-in valuta 135
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138) 136
- n lei 137
- n valut 138
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682)
(rd. 140+141)
139
- in lei 140
- in valuta 141
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) 142
Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 144+145)
143 19.176 6.048
- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul
unei valute
144 19.176 6.048
- n valut 145
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 146
Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume
brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
147 23.810 52.174
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi
asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +
din ct. 408 + din ct.419)
148
Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +
4281)
149 19.321 2.887
Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 +
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)
150 36.484 7.680
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 151 11.961 3.448
F30 - pag.6
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 152 23.936 3.854
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 153 587 378
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 154
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 155
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 156
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509)
rd.(158 la 162)
157 38.103 38.103
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii
privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)
158 37.501 37.501
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat
datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1)
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)
159 602 602
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 160
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen
scurt (ct.269+509)
161
- venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478) 162
Dobnzi de pltit (ct. 5186) 163
Valoarea mprumuturilor primite de la operatorii economici *****)
164
Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: 165 91.364 91.364
- aciuni cotate 2) 166
- aciuni necotate 3) 167 30.452 30.452
- pri sociale 168
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 169 60.912 60.912
Brevete si licente (din ct.205) 170
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 171
X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare 172
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune 173
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului nchiriate 174
XI. Capital subscris vrsat (ct. 1012),
(rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)
175 91.364 91.364
- deinut de instituii publice, (rd. 177+178) 176
- deinut de instituii publice de subordonare central 177
- deinut de instituii publice de subordonare local 178
- deinut de societi comerciale cu capital stat, din care: 179
- cu capital integral de stat
180
- cu capital majoritar de stat
181
- cu capital minoritar de stat
182
F30 - pag.7
- deinut de regii autonome 183
- deinut de societi comerciale cu capital privat 184 91.364 91.364
- deinut de persoane fizice 185
- deinut de alte entiti 186
XII. Dividende ale societilor comerciale cu capital de stat i
vrsminte ale regiilor autonome , din care:
187
- dividende/vrsminte aferente anului 2012, repartizate ctre instituii publice,
din care:
188
- ctre instituii publice de subordonare central
189
- ctre instituii publice de subordonare local
190
- dividende/vrsminte din profitul anului 2011, pltite ctre instituii publice,
din care:
191
- ctre instituii publice de subordonare central 192
- ctre instituii publice de subordonare local 193
- dividende/vrsminte din profitul aferent exerciiilor anterioare anului 2011,
pltite ctre instituii publice , din care:
194
- ctre instituii publice de subordonare central 195
- ctre instituii publice de subordonare local 196
Suma de control F30 :
36285536 / 177838095
*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare.
**) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) - reprezint sumele acordate
angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de nvmnt, stimularea omerilor care se ncadreaz n munc nainte de
expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat omeri n vrsta de peste 45
ani, omeri ntreintori unici de familie sau omeri care n termen de 3 ani de la data angajrii ndeplinesc condiiile pentru a solicita
pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vrst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia n vigoare
privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea
aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a
Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind
inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.
*****) Prin operatori economici se neleg mai puin operatorii economici din sectorul financiar (instituii de credit, instituii financiare
nebancare, entiti reglementate i supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private, Comisia Naional a Valorilor Mobiliare), societile reclasificate n sectorul administraiei publice i instituiile fr
scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei

1) n categoria Alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice
(instituiile statului) nu se vor nscrie subveniile aferente veniturilor existente n soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile si tranzacionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate.
INTOCMIT,
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura _________________________________
Stampila unitatii
Semnatura _________________________________
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Numele si prenumele
KEREZSI MIKLOS
ADMINISTRATOR,
Formular
VALIDAT
Calitatea
12--CONTABIL SEF
F30 - pag. 8
la data de 31.12.2012
Elemente de
imobilizari
Nr.
rd.
Valori brute
Sold
initial
Cresteri Reduceri
Total Din care:
dezmembrari
si casari
Sold final
(col.5=1+2-3)
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Formular 40
F40 - pag. 1
- lei -
A B 1 2 3 4 5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
01 X
Alte imobilizari 02 84.147 X 84.147
Avansuri si imobilizari
necorporale in curs
03 X
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 84.147 X 84.147
Imobilizari corporale
Terenuri 05 X
Constructii 06
Instalatii tehnice si masini 07 2.225.651 104.389 2.121.262
Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 54.609 4.554 50.055
Avansuri si imobilizari corporale
in curs
09
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 2.280.260 108.943 2.171.317
Imobilizari financiare 11 3.713.717 X 3.713.717
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.04+10+11)
12 6.078.124 108.943 5.969.181
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
Elemente de imobilizari
Nr.
rd.
Sold initial
Amortizare in cursul
anului
Amortizare aferenta
imobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare
13
Alte imobilizari 14 84.147 84.147
TOTAL (rd.13 +14) 15 84.147 84.147
Imobilizari corporale
Terenuri 16
Constructii 17
Instalatii tehnice si masini 18 1.780.067 171.412 104.389 1.847.090
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 46.443 3.180 4.554 45.069
TOTAL (rd.16 la 19) 20 1.826.510 174.592 108.943 1.892.159
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 1.910.657 174.592 108.943 1.976.306
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
F40 - pag. 2
- lei -
Elemente de imobilizari
Nr.
rd.
Sold initial
Ajustari constituite
in cursul anului
Ajustari
reluate la venituri
Sold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli
de dezvoltare
22
Alte imobilizari 23
Avansuri si imobilizari necorporale in
curs
24
TOTAL (rd.22 la 24) 25
Imobilizari corporale
Terenuri 26
Constructii 27
Instalatii tehnice si masini 28
Alte instalatii, utilaje si mobilier 29
Avansuri si imobilizari corporale in
curs
30
TOTAL (rd. 26 la 30) 31
Imobilizari financiare 32 3.452.920 3.452.920
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
TOTAL (rd.25+31+32)
33 3.452.920 3.452.920
Suma de control F40 :
55364484 / 177838095
Stampila unittii
INTOCMIT,
Numele si prenumele
KEREZSI MIKLOS
Numele si prenumele
CANPEAN MANUELA
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Formular
VALIDAT
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
ADMINISTRATOR,
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Cont Suma
Nr.cr.
OK
1
(nr.cr. rand de completat)
Conturi forma prescurtata
1011 SC(+)F10S.R25
1
- + Salt