Sunteți pe pagina 1din 7

PROGRAME DE MONITORING ECOLOGIC

IN REPUBLICA MOLDOVA: STAREA SI PROBLEMESupravegherea (Monitoringul) mediului in Republica Moldova in conditii
de restructurare a societatii si economiei nationale este o necesitate vitala, si are sarcina
majora de a asigura aplicarea si respectarea reglementarilor, autorizatiilor si normelor de
calitate a mediului, componentelor si elementelor lui, precum si a diversitatii biologica.
Monitoringul este o parte esentiala a managementului de mediu si se efectuiaza
pentru determinarea calitatii mediului prin determinarea concentratiilor poluante si are
multe (scopuri) rezultante: (I) conditiilor eistente! (II) riscurilor de sanatate pina si dupa
situatii! (III) eficientei echipamentului pentru control al poluarii! (I") acorduri cu
regulamente! (") pedeapsei! si ("I)stabilirea taelor (resposabilitatile).
In scopul elaborarii si implementarii in Republica Moldova a Sistemului #ational
de Monitoringul $cologic Integrat, Institutul #ational de $cologie (%entrul Monitoring
$cologic) a inceput in &''( in cadru %omenzii de stat a inceput un program special
privind elaborarea si implementarea sistemului de monitoring ecologic integrat. In anii
&'')*'+ au fost evidentiate si concretizate sarcinile de supraveghere a mediului si sanatatii
populatiei pentru ,& organe si institutii de stat avind in vedere evaluarea, colectarea,
prelucrarea, stocarea, prognozarea si alte modalitati de folosire a informatiei ecologice la
nivel local, departamental, statal si international. -ceste lucrari au evidentiat starea
sistemului eistent de supraveghere a mediului, precum sI starea tehnologiilor de masurare
si control a componentelor mediului in Republica Moldova. .a sfirsitul anului &''/ a fost
elaborat si prezentat Raportul de evaluare si asistenta tehnica pentru sistemul international
0RI1 (-rendal, #2R"$0I-) privind sistemele informationale ecologice in Republica
Moldova. In &''3 a fost elaborata varianta definitiva a Regulamentului sistemuluii de
monitoring ecologic integrat, care a fost aprobat si a intrat vigoare la &+ decembrie &''3.
In prezent in Republica Moldova eista diferite programe privind monitoringul
mediului si componentelor acestuia, inclusiv monitoringul ecosociouman si radioecologic.

Investigarile sistemului de monitoring al starii mediului au evidentiat urmatoarele: In
comparatie cu situatia initiala (pina &'33) sistemul de supraveghere a calitatii mediului prin
intermediul laboratoarelor se efectuiaza cadrul urmatoarelor organe si intreprinderi de stat
ale Republicii Moldova:
&. Ministerul Mediului. Responsabilii de supraveghere a mediului sunt:
a) Inspectoratul $cologic de Stat dispune de o directie de control in or.%hisinau si
4 laboratoare analitice in %hisinau, 5alti, %ahul si inca / laboratoare mai mici, care au
sarcina de evaluare e starii mediului (aer, apa, sol) in toata republica conform planului de
control si in cazuri etraordinare sau de evidentiere a poluarilor premeditate.
b) Serviciul 67idrometeo6, care dispune de o retea activa de laboratoare analitice
(%hisinau, 5alti, 8iraspol, %ahul, 1ubasari etc.), statii (&4) si posturi (9&) meteorologice!
posturi hidrologice ()()! posturi a calitatii apei ()3)! si posturi agrometeorologice (4+).
Sistemeul de supraveghere al Serviciului :7idrometeo; permite indeplinirea functiilor de
baza in doua directii importante: * hidrometeorologia * supravegherea climei, masurarile
gelio, aerologice, hidrologice si agrologice! * controlul poluarii mediului * aerul atmosferic
(din &'+9, calitatea apelor terestre (din &'+9), solul (din &'3()!
1in noiembrie &''3 la Serviciul :7idrimeteo; a inceput sa functioneze %entrul de
monitoring ecologic, care are scopul colecatrea datelor de la diferite organe si oraganizatii
de stat, conform noului Regulament al Sistemului de Monitoring $cologic Integrat (in
vigoare din &+ decembrie &''3).
c) Institutul #ational de $cologie, care dispune in prezent de:
* .aboratorul Monitoring, Management $cologic si 1ezvoltare 1urabila cu sarcina de a
elabora si implementa pe scara nationala si internationala sistemul de monitoring ecologic
integrat, elaborarea si implementarea monitoringului ecosociouman!
* .aboratorul Radioecologie cu sarcinile complee din acest domeniu, inclusiv cea de
monitoring radiologic!
* .aboratorul $cologia 5azinelor -cvatice si %alitatea -pelor efectueaza cercetari privind
ecologia si calitatea mediului acvatic si monitoringul apelor!
* -lte laboratoare cu aport important in probleme de monitoring al solului si subsolului,
precipitatiilor acide, deseurilor etc.
,. Ministerul sanatatii. <rincipalele subdiviziuni in probleme de monitoring sunt: %entrul
Stiintico*<ractic de Igiena si $pidemiologie, %entrele municipale, gudetene si sectorale
(foste raionale) de Igiena si $pidemiologie si alte organizatii de medicina preventiva.
=unctiile de baza sunt supravegherea si managementul sanitaro*epidemiologic al mediului.
4. Ministerul -griculturii si -limentatiei.
1ispune de urmatoarele sudiviziuni:
a) Institutul de 1eservire -grochimica a <opulatiei cu statii de chimizare. Sarcina magora
* argumentarea si controlul folosirii ingrasamintelor si pesticidelor, controlul radiologic a
terenurilor si productiei agricole!
b) Serviciul de %ombatere a 1aunatorilor si 5olilor <lantelor -gricole cu Statia
Republicana si Statii >udetene si Sectoriale * monitoringul daunatorilor si bolilor plantelor
agricole si masuri de combatere acestora!
c) Institutul de %ercetari Stiintifice in domeniul <edologiei, -grochimiei si 7idrologiei
:#.-.1imo; * monitoringul ecopedologic!
). %oncernul Republican pentru 0ospodarirea -pelor :-pele Moldovei; (%oncernul
:-pele Moldovei;) este responsabil pentru managementul folosirei resurselor acvatice.
9. Serviciul Silvic de Stat 6Moldsilva6 care dispune de sectia de paza si protectie a
padurilor cu statia de protectie si posturi de supraveghere in gospodariile silvice. Sarcina
majora este monitorizarea si paza padurilor, protectia florei si faunei, prevenirea bolilor si
invaziilor precum si lupta cu focarele a acestora.
/. -cademia de Stiinte (Intitutul de ?oologie, Intitutul de Microbiologie, Intitutul de
0eografie, Intitutul de %himie, 0radina 5otanica si altele) efectuiaza cercetari si
monitoring a componentelor mediului, analiza si procesarea datelor respective.
+. %entrul Republican de 1iagnostic "eterinar cu sarcinine de profilaie si combatere
epizootiilor si bolilor animalelor, precum si controlul nutreturilor si produselor animaliere
la continutul radionuclizilor.
3. -sociatia 0eologica (-0eoM) dispune de .aboratorul %entral -nalitic cu sarcina
majora de control si estimare a calitatii apelor subterane si subsolului. -0eoM efectuiaza
monitoringul apelor subterane si proceselor geologice eo* si endogene.
'. 1epartamentul pentru Standarde, Metrologie si Supraveghere 8ehnica si*a asumat
printre altele si functiile de supraveghere de stat privind investigatiile, folosirea si
protectia resurselor subsolului, luind o parte din functii ale -0eoM*ului!
&(. .a nivel local. In &'39 au fost formate la diferite intreprinderi de stat 4/ de laboratoare
sanitaro*industriale cu scopul controlului departamental (local) privind respectarea
normelor maim admisibile de degajare a substantelor nocive ori a acelor controlate
provizoriu. In prezent reteua de laboratoare s*a redus, cauza principala fiind criza
economica.
Programe de activitate in item!" de monitoring##
&. <rogram permanent de stat :-erul;.
-. Ministerul Mediului. Serviciul "Hidrometeo" efectuiaza monitoringul privind starea
aerului atmosferic la ,( de posturi stationare din patru orase, create la %hisinau din anul
&'+9, la 5alti *&'+/, la 8iraspol si Ribnita * &'3(.
Inspectoratul ecologic de stat efectuaza controlul poluarii aerului atmosferic de catre
agentii economici conform programului special.
Institutul National de Ecologie efectuiaza colectarea, procesarea si generalizarea datelor
privind poluarea aerului atmosferic, elaborarea compartimentului respectiv a Raportului
#ational privind starea mediului.
1in aprilie &'') monitoringul starii aerului atmosferic in cadru subdiviziunilor
Ministerului Mediului este efectuat conform programului unic, elaborat sub egida
%entrului monitoring ecologic al Institutului National de Ecologie.
5. Ministerul Sanatatii. Centrul Stiintico-Practic de Igiena si Epidemiologie, efectuiaza
monitoringul starii aerului atmosferic, poluarii sonice si electromagnetice prin intermediul
subdiviziunilor sale conform programului special, care prevede control periodic la nivel
local si zonal.
%. .a nivelul intreprindelilor de stat in legatura cu situatia economica actuala volumul
lucrarilor privind controlul local a starii aerului atmosferic si degajarii substantelor nocive
s*a redus mult sau complet.
,. <rogram permanent de stat :-pa;.
-. Ministerul Mediului. Serviciul "Hidrometeo" efectuiaza monitoringul privind starea
apei in bazinele acvatice la 4) de posturi stationare, conform programului special.
Inspectoratul ecologic de stat efectuaza controlul poluarii apei de catre agentii economici
conform programului special.
Institutul National de Ecologie efectuiaza colectarea, procesarea si generalizarea datelor
privind calitatea apelor in principalele obiecte acvatice, elaborarea compartimentului
respectiv a Raportului #ational privind starea mediului.
1in aprilie &'') monitoringul starii resurselor acvatice in cadru subdiviziunilor
Ministerului Mediului este efectuat conform programului unic, elaborat sub egida
%entrului monitoring ecologic al Institutului National de Ecologie.
5. Ministerul Sanatatii. Centrul Stiintico-Practic de Igiena si Epidemiologie, efectuiaza
monitoringul starii resurselor acvatice prin intermediul subdiviziunilor sale conform
programului special, care prevede control periodic la nivel local si zonal si indicii care
caracterizeaza o eventuala influenta a apei asupra conditiilor de viata si a sanatatii
populatiei. Indicii si parametrii sunt stabiliti conform normativelor caracteristici pentru
:-pa potabila;.

%. Concernul Apele Moldovei efectuaza monitoringul starii principalelor obiecte
acvatice din republica dupa indicii, care caracterizeaza starea resurselor acvatice si
modalitatile de folosire a acestora pentru economia nationala.
1. AeoM este abilitata in mentinerea cadastrului apelor subterane. -0eoM este
responsabil pentru: a) monitoringul regimului apelor subterane, evaluarea operativa a
poluarii si epuizarii apelor subterane! b) contabilitatea cantitatii apelor si mentinerea
cadastrului apelor subterane!
4. <rogram permanent de stat :Solul;.
-. Ministerul Mediului. Serviciul "Hidrometeo" efectuiaza controlul privind poluarea
solului cu pesticide conform programului special.
Inspectoratul ecologic de stat efectuiaza controlul poluarii solului conform programului
special, care urmareste prevenirea poluarii si degradarii acestuia.
Institutul National de Ecologie efectuiaza colectarea, procesarea si generalizarea datelor
privind starea si poluarea solului, elaborarea compartimentului respectiv a Raportului
#ational privind starea mediului.
1in aprilie &'') controlul starii solului se efectuiaza in cadru programului unic,
elaborat sub egida %entrului monitoring ecologic al Institutului National de Ecologie.
5. Ministerul Sanatatii. Centrul Stiintico-Practic de Igiena si Epidemiologie efectuiaza
conrolul starii solului dupa indicii, care caracterizeaza poluarea solului cu pesticide, metale
grele, organisme patogene si altele.
%. Ministerul -griculturii si -limentatiei. Institutul de Cercetari Stiinti!ice in domeniul
Pedologiei, Agroc"imiei si Hidrologiei N#A#$imo efectuiaza monitoringul calitatii si
starii solului, folosirii ingrasamintelor si pesticidelor, irigarii si amenajarii terenurilor.
Institutul de deservire agroc"imica a populatiei efectuiaza controlul folosirii
ingrasamintelor si pesticidelor, controlul radiologic a terenurilor.
1. Agentia Nationala de eode%ie, Cartogra!ie si Cadastru efectuiaza lucrari privind
controlul starii solului, cadastru funciar, folosirii rationale a terenurilor agricole si silvicole.
). <rogram permanent de stat :Silva;.
Serviciul silvic de stat Moldsilva efectuiaza monitoringul silvic: regional din &'', * in
baza retelei europeane &/&/ @m si local din &''4 in baza retelelor natioanale ,, si ,)
@m. "anatul si pescuitul sunt monitorizate in comun de Moldsilva si de Asociatia
vanatorilor si pescarilor.
9. <rogram permanent de stat :<iscicultura;.
-. Ministerul Mediului. Inspectoratul Ecologic de Stat efectuiaza controlul de stat a
pisciculturii.
5. Ministerul -griculturii si -limentatiei. Statiunea Piscicola de Cercetare Stiinti!ica
efectuiaza monitorizarea statrea resurselor piscicole.
%. -cademia de Stiinte. Institutul de &oologie efecuiaza cercetari si monitoringul
resurselor piscicole.
/. <rogram periodic de stat :=lora si =auna;.
-. Ministerul Mediului. Inspectoratul Ecologic de Stat efectuiaza controlul de stat a florei
si faunei.
Serviciul Hidrometeo observari fenolofice si agrometeorologice, stocarea datelor pribind
dezvoltarea plantelor, arhivarea datelor privind biota din atmosfera si apa.
Institutul National de Ecologie efectuiaza studierea si monitorizarea sistemelor naturale,
biodiversitatii, mediului al habitatelor.
5. -cademia de Stiinte. radina 'otanica, Institutul de &oologie si Institutul de
Micro(iologie sunt institutiile de baza care efecuiaza cercetari si monitoringul
biodiversitatii.
%. )niversitatea de stat din Moldova efectuiaza studii si observari ale biodiversitatii.
Monitoringul biodiversitatii sa efectuiaza in baza retelei de observatie la 9 statii complee
de cercetari ale rezervatiilor stiintifice, + poligoane ecologice si geografice si peste )( de
posturi de observatii ecologice in diferite zone biogeografice.
+. <rogram de stat :1eseurile;.
-. Ministerul Mediului. Inspectoratul Ecologic de Stat efectuiaza efectuiaza evidenta si
controlul deseurilor.
Agentiile %onale efectuiaza monitoringul local al deseurilor toice.
5. $epartamentul de Stat pentru Statistica colecteaza datele privind deseurile toice.
%. Ministerul Sanatatii. Centrul Stiintico-Practic de Igiena si Epidemiologie efectuiaza
periodic inventarierea deseurilor toice.

3. <rogram de stat :Monitoringul $cologic Integrat;
$ste initiat in decembrie &''3.
Ministerul Mediului este responsabil pentru implementarea programelor ample de
monitoring ecologic pentru aer, apa, sol, subsol, deseuri, vegetatia si lumea salbatica,
sectoare de mediu integre privind poluarea. 5aza stiintifica a programului este asigurata de
Institutul National de Ecologie#
.a etapa initiala programul include:
instituirea %entrului de monitoring ecologic in cadru Serviciului :7idrometeo; si
instalarea echipamentului!
trainingul specialistilor!
stabilirea legaturilor cu furnizorii de informatie si colectarea informatiei.
=urnizorii de informatie sunt instituaiile specializate tn domeniile respective, abilitate sa
efectueze monitoringul specializat. Spectrul de informatie include, compartimentele de
baza (aerul, apa, solul, subsolul, deseurile, flora, fauna, omul), ctt si factorii
complementari (radiaaia solara si tehnogena, ctmpurile electromagnetice, poluarea sonica,
vibraaiile, contaminarile cu agenai biologici, substanaele toice, tngrasamintele minerale sI
organice, pesticidele).
Pro$"eme"e de e%icienta i activitate#
In prezent metodologia si tehnologia lucrarilor, nivelul dotarii laboratoarelor si
cadrul institutional nu corespund cerintelor internationale.
-ctualmente din cauza lipsei de finante activitatile in domeniul monitoringului sint in
declin. %ercetarile in domeniu primesc o finantare etrem de mica or nimic.
Majoritatea lucrarilor de monitoring ecologic in ariile naturale sint performate la
nivele departamentale si institutionale si sint de natura fragmentara. Monitoningul
biodiversitati nu a fost efectuat sistematic si cu un grad necesar de compleitate:
biodiversitatea si speciile periclitate din Republica Moldova nu sint monitorizate in special
si nu eista monitoringul privind starea speciilor protejate.
1eseurile solide si de risc (toice) nu sunt monitorizate conform metodologiilor si
tehnologiilor moderne. #u eista standarde si regulamente privind procedurile de colectare
si analiza a deseurilor.
<regatirea materialelor pentru 6Raportul <an $uropean; (&''9, &''3), <rogramul
de protectie a mediului in bazinul 1unarii (&''4 * &''3), %onventiile internationale, a
carora Republica Moldova este parte, a scos in evidenta deficientele in sistemele de
monitoring ecologic si incompatibilitatea partiala a informatiei nationale cu cea de nivel
international.
Recomandari &rivind ame"iorarea activitati"or de monitoring#
Revizuirea principiilor si metodologiilor de activitate conform cerintelor nationale si
internationale noi, perfectionarea sistemelor de monitoring (dotarea cu echipament
modern si aprovizionarea cu materiale respective)!
%rearea unitatilor de monitoring a obiectelor naturale de baza: rezeravatiile natuirale,
bazinele acvatice mari (1unarea si #istrulu) si altele!
-rmonizarea activitatilor de program in concordanta cu programele de dezvoltare a
teritoriului si progaramele respecive de colaborare internationale!
Instituirea unui %entru de <erfectionare si Reciclare pentru speciallisti din domeniile
vizate privind metodologiile si tehnologiile analize de laborator, monitoring,
managementul informational etc.
<regatirea si reciclarea cadrelor.

S-ar putea să vă placă și