Sunteți pe pagina 1din 22

1

DIN ISTORIA TELECOMUNICA!IILOR N ROMNIA


Acad. Mihai Dr"g"nescu,
Pre#edintele Sec$iei de %tiin$a #i Tehnologia Informa$iei a Academiei Romne

INTRODUCERE
Istoria mondial" a telecomunica$iilor se nscrie pe o linie istoric" ncepnd cu telegraful #i
extinzndu-se pn" la Internet (fig.1).
n fig.1 se prezint" anii apari$iei pe plan mondial ai Telegrafiei (1832 - 1844), Telefoniei
(1876), Radioului (1895), Televiziunii (1884-1923) #i Internetului (1982) care constituie cele
cinci mari etape ale telecomunica$iior. De asemenea se prezint" anii introducerii sau
experiment"rii n Romnia. Se poate observa diferen$a relativ mic" ntre cele dou" serii de date:


Domeniul de telecomunica$ie Diferen$a n ani ntre Romnia #i planul
mondial.
Telegrafia 9 ani
Telefonia 1 an
Radioul 6 ani
Televiziunea 14 ani
Internetul 11 ani
Tabela I. Romnia #i telecomunica$iile
2
Desigur, sunt multe domenii intermediare #i momente ale telecomunica$iilor (radiodifuziunea,
televiziunea prin cablu, fibrele optice, comunica$iile prin sateli$i #.a.) dar mai sus am re$inut
etapele mari, esen$iale ale telecomunica$iilor, constatnd o anumit" apropiere n timp cu marile
evenimente ale telecomunica$iilor generate n $"rile cele mai avansate din punct de vedere
#tiin$ific #i tehnologic.
ncadrarea Internetului n linia de dezvoltare a telecomunica$iilor este fireasc", deoarece
el devine sistemul de convergen!" al comunica!iilor n sec. XXI (pentru transmiterea vocii -
telefonie Internet; pentru transmisiuni video #i televiziune; transmisiuni de date) [1] de#i are #i
alte func$iuni cum sunt transformarea Internetului ntr-un calculator planetar prin sistemul
tehnologiilor GRID [2] #i de re$ea a cunoa#terii la scar" global" folosind tehnologia SEMANTIC
WEB [2].
Internetul este, astfel, un loc de ntlnire #i pentru alte linii de dezvoltare tehnologic" #i
social", cum ar fi cele specifice societ"$ii cunoa#terii.
Datorit" Internetului recent s-a remarcat: 'Industria comunica$iilor se g"se#te la un punct
crucial n evolu$ia ei [] n mod clar, cre#terea rapid" #i prezen$a general" a Internetului este o
for$" major" care conduce fenomenele de convergen$" [] Cercetarea #i dezvoltarea n domeniul
Internetului au creat oportunit"$i noi pentru convergen$" #i dau contur viitorului industriei
comunica$iilor. [] Exist" ast"zi consensul c" servicii de baz" ale comunica$iilor, precum vocea
#i traficul video, vor fi transmise prin Internet #i tratate ca transmisii de date cu cerin$e speciale
pentru asemenea servicii' [3].

A existat comunica$ie informa$ional" la distan$" #i nainte de telecomunica$ie (focuri,
po#t", porumbei, semafoare) #i s-ar putea s" apar" n viitor #i forme de comunica$ie bazate pe alte
principii fizice #i informa$ionale dect cele oferite de telecomunica$iile de pn" acum. Dincolo de
Internet, sau n paralel cu el, s-ar putea s" apar" metode de telecomunica$ie pentru distan$e mari
la scara universului #i metode specifice unei posibile societ"$i a con#tiin$ei care va urma probabil
societ"$ii cunoa#terii.

Exist" o diferen$" ntre comunicare #i comunica$ie. Comunicarea nseamn"
- #tire,veste; comunicare #tiin$ific";
- mod fundamental de interac$iune psiho-social" prin transmiterea de informa$ie intermediat"
de limbaj articulat sau alte coduri.
Comunica!ia reprezint" un transport fizic de obiecte, de persoane, ntre dou" puncte sau
transmiterea de semnale purt"toare de informa$ie. Telecomunica$ia este evident comunica$ia de
semnale la distan$". Pentru semnifica$ia acestor no$iuni important este contextul n care sunt
folosite f"r" a ne preocupa prea mult de rigurozitatea termenilor conform unor defini$ii rigide.
Telecomunica$ia a fost n$eleas" mult timp drept comunica$ie ntre dou" puncte (telegrafie,
telefonie), dar #i difuziunea radio (radiodifuziunea), difuziunea video (televiziunea) #i n ultimul
timp webcastingul (difuziunea prin Internet), care sunt destinate recept"rii publicului larg, sunt
evident forme de telecomunica$ie.
Radiodifuziunea a nceput n anii 1920, televiziunea electronic" n anii 1930, televiziunea
prin cablu n anii 1950, iar webcastingul numai n urm" cu c$iva ani.
3
n istoria telecomunica$iilor efervescen$a social" creat" de telegrafie, telefonie, radio etc
explic" #i efervescen$a Internetului. Omul se dovede#te a fi #i o fiin$" tehnologic" #i
informa$ional-comunica$ional".

Pentru datele istorice privind telecomunica$iile pe plan mondial am folosit cronologiile [4],
[5], [6] #i o serie de alte lucr"ri [7], [8], [9], [10], precum #i o serie de date din lucr"rile autorilor
romni cita$i n bibliografie.
Pentru datele istorice referitoare la telecomunica$iile n Romnia o lucrare de referin$"
pentru telegrafie #i telefonie este volumul, se poate spune clasic, al lui Nicolae Perciun, Din
istoria telecomunica!iilor romne (1999) [11] la care se adaug" unele lucr"ri premerg"toare
acesteia [12], [13], [14], precum #i o serie de lucr"ri generale care se refer" #i la dezvoltarea
celorlalte domenii ale telecomunica$iilor n Romnia [15], [16], [7]. O serie de lucr"ri din
bibliografie se refer" la realiz"ri importante ale speciali#tilor romni din domeniul
telecomunica$iilor.
n mod evident lucrarea de fa$" nu este #i nu putea fi exhaustiv". Dar contribu$iile aduse
prin comunic"rile la seziunea 'Istoria telecomunica$iilor n Romnia' , Academia Romn", 15
aprilie 2003 [17], ntregesc #i ofer" o imagine mult mai consistent" asupra acestei istorii n $ara
noastr".

TELEGRAFUL
Telegraful cu semafoare
Denumirea de telegraf a fost introdus" de Claude Chappe n anul 1794, pentru sistemul
de transmitere a mesajelor cu semafoare inventat mpreun" cu fratele s"u Ignace n 1791 pe cnd
erau elevi de #coal". n 1793 au realizat primul sistem comercial ntre dou" loca$ii n apropiere
de Paris care a atras aten$ia lui Napoleon, acesta din urm" apreciind sistemul ca o mare idee. El
este adoptat n Fran$a. Pozi$ia bra$elor semaforului denotau literele alfabetului. Viteza era de 15
caractere/minut. Telegrafia cu semafoare a cuprins principalele ora#e ale Fran$ei, sistemul
func$ionnd 30 de ani, extinzndu-se n Italia, Germania #i Rusia. n Anglia nu a avut succes din
cauza ce$ei #i smog-ului. Samuel Morse a v"zut sistemul func$ionnd n Europa, dar s-a opus la
finan$area lui n Statele Unite deoarece lucra la telegraful s"u electric. Ultimul sistem cu
semafoare a func$ionat n Algeria pn" n anul 1860 [5].

Telegraful electric

La 24 mai 1844 Samuel Morse demonstreaz" public telegraful s"u electric (nregistrator
electromagnetic) pe o linie ntre Washington #i Baltimore. Mai nainte de el, n Europa, n 1816
Francis Ronalds la Londra dezvolt" un telegraf electric utiliznd 'electricitate static" de nalt"
tensiune', transmi$nd cu succes mesaje pe o distan$" de 8 mile. Acest telegraf nu a trezit interes.
n anul 1833, profesorii Gauss #i Weber au instalat un telegraf practic la Gttingen, Germania.
Au mai fost n Europa #i alte linii telegrafice experimentale n anii 1837-1838. Dup" anul 1844
are loc o adev"rat" explozie a extinderii telegrafului n ntreaga lume. n tabela II sunt prezentate
principalele evenimente din istoria telegrafului pe plan mondial.
4
1832-1844 Samuel Morse lucreaz" la telegraful electric (ntre anii 1832-1835 a elaborat un prim
model de telegraf; Morse de$inea un patent nc" din anul 1837, iar n 1838 a introdusul 'codul
Morse') pe care l demonstreaz" public n 1844 pe o linie ntre Washington !i Baltimore.
1842 Morse instaleaz" primul conductor subacvatic izolat n cauciuc n portul NewYork
1844 Este pus" n func$iune prima linie telegrafic" public" n lungul c"ii ferate Londra-Gosport.
1844-1846 Sunt instalate linii telegrafice pentru c"ile ferate n Belgia, Fran$a, Olanda #i
Germania.
1845, 1850-1851 Siemens #i Halske monteaz" primul cablu telegrafic submarin ntre Dover (Anglia) #i
Calais (Fran$a).
1852 Danemarca instaleaz" primele linii telegrafice.n India este instalat" prima linie telegrafic"
de la Calcutta la Diamond Harbour.
1853 Sunt montate trei cabluri sub Mississipi.
1853 Montarea primelor linii telegrafice n Transilvania. n 1854 este deschis" linia telegrafic"
Bucure#ti-Viena.
1854 Sunt montate trei cabluri sub Mediterana.
1857, 1858, 1865 trei incercari de montare a unui cablu subatlantic; spre exemplu, cablul din
1858 de#i a fost complet montat a ie#it din func$iune dup" 26 de zile datorit" unei tensiuni
electrice prea ridicate.
1861 ncepe comunicarea telegrafic" ntre coasta de r"s"rit #i coasta de apus a Statelor Unite.
1865 Primul cablu telegrafic submarin ntre Suedia #i Germania.
1866-1867 Comunica$ie telegrafic" permanent" ntre Statele Unite #i Europa prin cablul atlantic
promovat de Cyrus Field.
1869 Det Store Nordiske Telegraf-Selskap (Great Nordic Telegraph Company) este constituit" la
Copenhaga. Instaleaz" cabluri telegrafice submarine ntre Marea Britanie #i $"rile nordice #i
Rusia. n Asia se instaleaz" primul cablu submarin telegrafic ntre Singapore #i Hong Kong de
c"tre compania, numit" mai trziu, Cable and Wireless.
1870 Indo-European Telegraph Company completeaz" o linie telegrafic" din Anglia, prin
Germania #i sudul Rusiei la Teheran care face jonc$iunea cu liniile telegrafice ale guvernului
indian.
1871 Prima linie telegrafic" trans-siberian" face leg"tura dintre Europa, China #i Japonia
(instalat" de Det Store Nordiske Telegraf-Selskap).

Tabela II. Introducerea telegrafiei n comunica$iile mondiale.

n Romnia liniile telegrafice au fost instalate, cu contribu$ie austriac", dinspre Austria n
Transilvania, apoi n !ara Romneasc" #i Moldova, iar cu o contribu$ie francez" n zonele de
Sud ale Principatelor Romne.
5
n anul 1853 au intrat n func$iune [11] liniile Voiena-Timi#oara-Sibiu-Alba Iulia-Cluj. n
1854 se construiesc liniile Sibiu- Bra#ov #i Timi#oara-Lugoj-Or#ova. n 1854 se realizeaz" linia
Bra#ov-Bucure#ti #i prin aceasta comunica$ia telegrafic" Bucure#ti-Viena. n anii 1854-1855 se
construie#te linia Bucure#ti Giurgiu (de c"tre francezi), linie continuat" prin cablu subfluvial la
Rusciuc (Ruse). In 1854 - 1855 se monteaz" linia Suceava- Ia#i, iar leg"tura Bucure#ti-Ia#i
func$iona la nceput prin Viena. Se extind apoi re$elele din !ara Romneasc" #i Moldova, iar
cuplarea direct" a acestora este realizat" prin linia Ploie#ti-Foc#ani tot n 1855. Momentul a avut
#i o deosebit" importan$" na$ional". Nicolae Perciun observa: "Telegraful oferea dovada
identit"$ii limbii vorbite n Principate #i a contribuit la afirmarea con#tiin$ei unit"$ii na$$ionale"
[11, p.37]. Dup" unirea celor dou" principate, Alexandru I. Cuza acord" o mare aten$ie
telegrafului, extinderii liniilor. La fel, M. Kog"lniceanu [11, p.50-51]. Cu liniile #i sta$iile
telegrafice harta $"rii ar"ta altfel. "Dup" alegerea lui Alex. I. Cuza ca domn, telegraful devenea
de cea mai mare importan$" pentru guvernarea $"rii, pentru ap"rarea #i des"vr#irea Unirii" [11,
p. 46]..
n anul 1905 a fost pozat cablul submarin Constan$a-Constantinopol, realizndu-se
comunica$ia direct" Berlin-Constan$a-Constantinopol [11, p.146], [7].
Un rol deosebit pentru dezvoltarea telegrafiei n Romnia l-a avut Dimitrie Br"tescu
(1845-1930) [18]. Lucrnd la nceput ca telegrafist pe lng" cabinetul lui Mihail Kog"lniceanu, a
avut apoi, dup" anul 1880 un rol deosebit pentru sistemul telegrafic #i starea tehnic" a acestuia, la
profesionalizarea tuturor activit"$ilor, la introducerea de aparatur" nou", perfec$ionat", nfiin$eaz"
un atelier mecanic pentru confec$ii de aparate noi, a condus #coala telegrafo-po#tal", a condus
nlocuirea liniilor aeriene pe stlpi cu cabluri ngropate n Bucure#ti. n 1892 devine #eful
Diviziei Tehnice a D.G.T.P. #i este un nsufle$it sus$in"tor al construc$iei Palatului Telegrafelor #i
Po#telor, participnd la proiectul construc$iei cu talent #i pasiune. n 1900 "toate serviciile #i
instala$iile telegrafice au fost montate n noul palat" [18]. Tot aici se monteaz" n 1901 #i o
central" telefonic" cu baterie central", o noutate tehnic" din 1898 a firmei Western Electric din
SUA. n ultima parte a activit"$ii sale se ocup" de extinderea serviciilor de telefonie urban" #i
interurban".
Este poate interesant de remarcat faptul c" Aurel Avramescu, devenit mai trziu primul
academician romn n domeniul electrotehnicii curen$ilor slabi, a avut un rol n domeniul
telegrafiei n $ara noastr": "Inginer diplomat la Dresda n anul 1928, [] #i ncepe activitatea de
inginer n domeniul telecomunica$iilor, func$ionnd ca #ef al serviciului telegrafic din Direc$ia
General" P.T.T. ntre anii 1931-1938. n aceast" calitate a introdus primele aparate telex n $ar",
[] a nzestrat oficiile telegrafice cu aparate de m"sur" de precizie pentru supravegherea re$elei
telegrafice, pentru descoperirea #i localizarea defectelor; [] a elaborat un plan de reorganizare
a re$elei telegrafice a $"rii, r"mas" complet neeconomic" dup" concesionarea telefoanelor"[19].


TELEFONIA


ntre apari$ia telegrafului #i a telefoniei au trecut peste 40 de ani. n tabela III sunt
prezentate principalele date istorice ale nceputurilor telefoniei pe plan mondial.6


1875 Gardiner Hubbard #i Thomas Sanders finan$eaz" lucr"rile lui Alexander Graham Bell pentru inventarea unui
telegraf vorbitor.

1876 - Alexander Graham Bell inventeaz" telefonul. Elisha Gray nainteaz" o cerere de patent pentru telefon la 3
ore dup" Bell. Prioritatea i este acordat" legal lui Bell. n urm"torii 11 ani au fost depuse peste 600 de patente. Bell
ofer" patentul s"u companiei Telegraph Company, viitoarea Western Union, pentru 100.000 dolari. Compania, ca
urmare a raportului unui comitet, refuz" propunerea deoarece nu vedea, tehnic vorbind, c" un asemenea dispozitiv ar
fi capabil s" transmit" voce recognoscibil" la o distan$" de cteva mile. Ideea de a instala telefoane n fiecare ora# li
se pare stupid" cnd telegraful este un mijloc mult mai sigur de comunica$ie #i a fost mult perfec$ionat. Suma cerut"
pentru patent este considerat" nerezonabil" deoarece dispozitivul nu este de nici un folos companiei.

1877 - Western Union pune n func$iune prima linie telefonic" ntre Somerville, MA and Boston, n SUA.
Alexander Graham Bell #i finan$atorii lui Gardiner Hubbard and Thomas Sanders nfiin$eaz" Bell Telephone
Company. La Stockholm sunt instalate primele linii telefonice private.
Telefonia este experimentat" #i n Romnia, la Bucure#ti.
1878 Thomas Alva Edison inventeaz" microfonul cu c"rbune. n ianuarie 1878 se instaleaz" prima central"
telefonic" n New Haven Connecticut, SUA, sub licen$a companiei Bell Telephone. Era o central" manual" cu zece
abona$i #i care utiliza baterii locale (la fiecare abonat).
1879 Se introduc cabluri telefonice pe stlpi n re$elele americane de telefonie, dar mult timp vor domina srmele
neizolate montate pe izolatori de por$elan pe stlpi. La Londra se instaleaz" primul sistem telefonic cu o central"
Bell Telephone.
1880 n Elve$ia la Zurich este lansat" prima re$ea telefonic" local".
1882 n India la Calcutta se instaleaz" o central" telefonic" manual" cu 50 de linii.
1900 Bell Telephone System are 856.000 de telefoane n serviciu.

1910 Se ajunge la 5.883.000 de telefoane conectate la Bell System.

1915 - Compan ia Bell introduce amplificatoare cu tuburi electronice pentru telecomunica$iile dintre cele dou"
coaste ale SUA. La 25 ianuarie au loc ceremoniile oficiale de deschidere a liniei transcontinentale New York - San
Francisco.
E.T. Whitaker elaboreaz" teorema e#ention"rii care va sta la baza tehnologiilor de modula$ie n impulsuri.

1925 - Bell Telephone are 12.000.000 de telefoane n serviciu, din care 1,5 milioane cu formarea num"rului de la
domiciliu (dial telephones).

Tabela III. Introducerea telefoniei n comunica$iile mondiale


Spre sfr#itul anului 1877, telefonul este introdus #i n Romnia [11, p. 79.] experimental
(telegraful vorbitor sau telephon, de c"tre firma Teirich &Leopolder -fabric" de aparate
telegrafice- la Bucure#ti . O convorbire la 100 m este raportat" pentru nceput in 1877-78. n
1878 Titu Maiorescu a vorbit telefonic pe o linie telegrafic" de la Dorohoi la Mih"ileni (20 km),
Mih"ileni fiind la frontiera cu Austria.Treptat num"rul leg"turilor telefonice se m"re#te, pentru
calea ferat" #i autorit"$i. Serviciul public urban este introdus n anii 1893-94 la Br"ila, Gala$i,
Bucure#ti, cu sta$ii centrale de 50-100 linii. n 1893 se deschide serviciul interurban prin linia
telefonic" Bucure#ti-Sinaia. Pn" n 1900 sunt introduse servicii publice la Ploie#ti, Ia#i, Craiova
7
(1896), Boto#ani (1897), Trgovi#te (1898) #.a.. N. Perciun arat";"n noul Palat telegrafo-po#tal
din Calea Victoriei, dat n exploatare n 1900, a fost instalat un multiplu telefonic cu baterie
central" sistem Western cu capacitatea de 1200 linii urbane #i 20 interurbane, cu posibilitatea
sporirii pn" la 3000 de linii. Intrat n serviciu la 1 februarie 1901, a preluat to$i abona$ii din
capital" prin cabluri subterane instalate atunci. Era n acea vreme cel mai perfec$ionat multiplu
telefonic din Europa. Mul$i speciali#ti de la administra$ii str"ine #i f"ceau drum prin Bucure#ti
pentru a-l putea cerceta." [4, p.85).
Dimitrie Br"tescu, conduc"torul Diviziei Tehnice a DGTP a fost cel care a reu#it s"
conving", nu u#or, despre avantajele sistemului Western cu baterie central". Succesul a fost
deplin. De altfel, acest sistem a fost primul instalat n partea continental" a Europei [11]. Primele
comunica$ii telefonice interna$ionale au fost stabilite cu Bulgaria (1903), Ungaria (1905) #i direct
cu Austria (1913) prin Cern"u$i-Lemberg-Cracovia [11, p. 92-93]. n jurul anului 1910 ntreg
teritoriul $"rii era cuprins de re$ele telefonice.

Telefonia multipl"

Multiplexarea comunica$iilor pe o singur" linie fizic" a ap"rut nc" n etapa telegrafiei, dar a
cunoscut maturitatea n etapa telefoniei, devenind apoi un principiu fundamental pentru
telecomunica$ii. n tabela IV se arat" principalele momente ale introducerii multiplex"rii
comunica$iilor.

Telegrafie multipl"
1870 - Thomas Edison inventeaz" telegrafia multipl" (multiplex telegraphy).
1874 - Baudot inventeaz" un telegraf practic cu multiplexare n timp (Time Division Multiplexing telegraph).
Sistemul telegrafic Baudot este utilizat de Western Union, perfec$ionat de Donald Murraz din Anglia n 1903,
utilizat appoi #i de alte companii, fiin adoptat n SUA n 1912.
1875 Bell propune telegrafia cu multiplexare n frecven$" (suprapunerea mai multor semnale telegrafice pe o singur"
linie de transmisie), dar apari$ia unor sisteme practice a trebuit s" a#tepte dezvoltarea circuitelor cu tuburi
electronice #i filtrele separatoare de band". Tehnicile de telefonie #i telegrafie cu frecven$e purt"toare au fost
perfectate n acela#i timp, n anul 1918 [40].

1893 Telegrafia multipl" este prezentat" de E. Mercadier la o expozi$ie la Chicago.

Telefonie multipl"
1867-1880 Elisha Gray propune utilizarea unor frecven$e diferite drept suport al semnalelor ce trebuie transmise,
separarea f"cndu-se la recep$ie prin rezonan$" mecanic".
1886 n 'La lumire lctrique' din 17 aprilie, M. Leblanc prezint" idei elaborate de Elisha Gray.

1907 Augustin Maior a fost primul care a realizat experimental comunica$ii simultane pe un num"r de 5 c"i pe o
singur" linie de transmisie (15 km , la Budapesta).

1908 Ernest Ruhmer realizeaz" comunica$ia telefonic" prin curen$i purt"tori ntre laboratorul #i locuin$a sa.
1910-1911 G.O.Squier n SUA realizeaz" o instala$ier experimental" opera$ional", pe o linie telefonic" real" (ca #i
Augustin Maior).

1918-1919 Dup" trecerea la utilizarea tuburilor electronice #i a filtrelor electrice, primele echipamente de telefonie
multipl" comerciale apar n anul 1918 n SUA #i n anul 1919 n Germania [20].
Tabela IV Introducerea comunica$iei multiple.
8

Dup" cum se poate observa din tabela IV, Augustin Maior (1882-1963) are prioritate n
realizarea telefoniei multiple. Acest lucru a fost demonstrat de el nsu#i #i de analizele f"cute de
mul$i speciali#ti romni [20]- [25].
Dup" cum remarcam n alt" parte [16, p.111], dintre oamenii de #tiin$" romni care se
nscriu n etapa de pionierat a electronicii #i telecomunica$iilor, una dintre cele mai importante
personalit"$i este Augustin Maior.
n anul 1976 scriam [23]: "Augustin Maior este primul care a fundamentat teoretic #i realizat
experimental telefonia multipl", fapt pentru care trebuie a#ezat printre marii pioneri ai
telecomunica$iilor moderne #i cei mai de seam" creatori din istoria tehnicii romne#ti"
n mai 1982, ar"tam: "Augustin Maior este primul care a realizat n lume telefonia
multipl", ceea ce ast"zi se nume#te multiplexajul n frecven$", a contribuit la dezvoltarea re$elei
de telecomunica$ii n Transilvania #i nfiin$eaz" n anul 1919 prima #coal" de telegraf #i telefon
n aceast" regiune a $"rii. La aceast" #coal" el a predat cursul de "Aparate de transmisie
telegrafic" #i telefonic"". n lucr"rile sale din anii 1905-1907, pe lng" realizarea experimental" a
telefoniei multiple, fundamenteaz" teoretic noul procedeu de telecomunica$ii #i preconizeaz"
utilizarea tuburilor electronice la asemenea transmisiuni. Din anul 1920 Augustin Maior
func$ioneaz" ca profesor de fizic" #i va preda fizica teoretic" la universitatea din Cluj. Avea
totu#i s" urm"reasc" timp de peste 20 de ani dezvoltarea telecomunica$iilor n $ara noastr",
aducndu-#i contribu$ia n cadrul Comitetului tehnic de pe lng" Direc$ia General" P.T.T.,
comitet condus de N. Vasilescu-Karpen" [16, p.4].
n volumul [24], unde sunt republicate #i lucr"rile lui Augustin Maior din domeniul telefoniei
multiple, mpreun" cu o cronologie a vie$ii sale, prof. Adelaida Mateescu analizeaz" [25] opera
lui Augustin Maior #i desprinde priorit"$ile sale: Maior a fost primul care a realizat experimental
comunica$ii simultane pe un num"r de 5 c"i pe o singur" linie de transmisie (15 km n 1907, la
Budapesta); lucr"rile sale sunt prezentate la un nalt nivel teoretic, cu demonstra$ii privind
distorsiunile semnalelor telefonice, transmiterea impulsurilor pe linii lungi, transmiterea cu
energie maxim" la rezonan$" #.a.
Augustin Maior a nceput lucr"rile sale n anul 1905 la laboratorul Direc$iei generale P.T.T.
din Budapesta. Dup" rezultate experimentale concludente el public" n 1907 prima sa lucrare
despre telefonia multipl", n limba germnan", n anul 1907. n [24, p.6-7] se arat":
"Ideea transmiterii mai multor comunica$ii pe o singur" linie fizic" de transmisie a ap"rut n
lumea speciali#tilor aproape odat" cu apari$ia telefoniei. ntr-un articol publicat n 'La lumire
lctrique' din 17 aprilie 1886, M. Leblanc prezint" idei elaborate de Elisha Gray n perioada
1867-1880 #i care se bazeaz" pe utilizarea unor frecven$e diferite drept suport al semnalelor ce
trebuie transmise, separarea f"cndu-se la recep$ie prin rezonan$" mecanic". Acest lucru permite
telegrafia multipl" prezentat" de E. Mercadier la o expozi$ie la Chicago n anul 1893.Apoi
eforturile trec n domeniul telefoniei multiple, realizndu-se experimente de laborator, bazate pe
selectarea prin rezonan$" electric" a semnalelor, n locul celei mecanice, pe modularea
frecven$elor purt"toare cu ajutorul microfonului #i prin demodularea acestora la recep$ie. Hutin #i
Leblanc n Fran$a #i J. Stone Stone n SUA sunt cei care fac s" progreseze cercet"rile n acest
domeniu. Primii care realizeaz" ns" o instala$ie experimental" opera$ional", pe o linie telefonic"
real", sunt Augustin Maior n anii 1906-1908 #i G.O.Squier n SUA (n anii 1910-1911).
Augustin Maior fundamenteaz" teoretic, la cel mai nalt nivel #tiin$ific din vremea sa, telefonia
multipl" cu curen$i purt"tori de nalt" frecven$" printr-o serie de articole de nalt" $inut"
#tiin$ific", publicate ntre anii 1907-1917 n Elektrotechnische Zeitscrift, revist" editat" la Berlin,
9
precum #i prin articole #i note publicate la Londra n revista The Electrician. ntr-o not" trimis"
acestei reviste #i publicat" la 21 aprilie 1911 el scrie: <<Am ar"tat.matematic c" se poate
realiza telefonia multipl" cu curen$i alternativi de nalt" frecven$", astfel nct fiecare curent s"
transporte o convorbiream men$ionat c" am reu#it s" transmit simultan cinci mesaje. Am
prezentate experimentele mele la prima conferin$" european" a po#telor #i telegrafului (1908,
n.n.) #i am comunicat conferin$ei c" am reu#it s" transmit mesaje pe o linie de 15 km>>.
Augustin Maior dep"#e#te astfel faza de laborator, trecnd la prima instala$ie
experimental" pe o linie real", aducnd contribu$ii majore la n$elegerea proceselor comunica$iei
multiple, precum #i n privin$a solu$iilor tehnice.
O lucrare de sintez" publicat" ntr-o revist" american" n anul 1921 (Transactions AIEE)
de c"tre E.H. Colpitts (nume bine cunoscut n istoria radiotehnicii) #i O.B Blackwell [26]citeaz"
#ase din lucr"rile lui Augustin Maior, dar nu analizeaz" contribu$ia sa. Se scoate n eviden$"
faptul c" G.O.Squier, n anii 1910-1911, a reu#it telefonia multipl" pe un scurt cablu telefonic. Se
arat" c" experimentul lui Squier a provocat discu$ii #i a popularizat imediat ideea telefoniei
multiple.
Augustin Maior n scrisoarea amintit" publicat" n revista 'The Electrician' subliniaz" c"
Squier a reu#it ntr-adev"r s" dea sistemul telefoniei multiple utiliz"rii publice, dar c" sistemul
acestuia este o form" mai simpl" a sistemului s"u, realizat experimental #i publicat cu c$iva ani
mai nainte.
Din examinarea lucr"rilor #i schemelor lui AugustinMaior rezult" f"r" ndoial" locul s"u
deosebit n realizarea comunica$iei multiple, prioritatea sa n realizarea pasului hot"rtor n acest
domeniu, trecerea la experimentarea practic" a procedeului, contribu$ia sa la dezvoltarea
comunica$iilor moderne.
Romnia are prin Augustin Maior un pionier de frunte n domeniul comunica$iilor #i
electronicii, ale c"rui rezultate se nscriu ca valoare al"turi de cele ale lui Vlaicu #i Vuia n
domeniul avia$iei."

Dup" cum se poate observa din tabela IV, Ernest Ruhmer n 1908 realizeaz" comunica$ia
telefonic" prin curen$i purt"tori ntre laboratorul #i locuin$a sa. Sistemul s"u, f"r" a prezenta
elemente noi fa$" de cel al lui Augustin Maior a fost prezentat la expozi$ia universal" de la
Bruxelles n 1909 #i brevetat n Belgia n 1910. n 1911 Ruhmer public" un articol despre
lucr"rile sale. Nicolae Perciun [22, p.107] apreciaz" n mod corect valoarea lucr"rilor lui E.
Ruhmer #i G.O.Squier, dar ace#tia au reluat de fapt experiment"rile lui A.Maior, elucidnd #i
multe alte probleme ale unui asemenea sistem de transmisie.

Vasilescu Karpen n 1909 expune ntr-o comunicare la Academia de %tiin$e Paris considera$iile
#i propunerile sale sale privind introducerea telefoniei multiple pe linii de telecomunica$ii
pornind de la experien$a existent" n domeniul telegrafiei f"r" fir, "c'est- dire d'employer pour la
transmission, des ondes rgulirement entretenues, de frequence bien dtermine et unique,
produite soit par l'arc chantant, soit par des alternateurs de haute frquence" [27].

Ion (Iancu) Constantinescu (1884-1963) [15], [16], [23] . Profesor la Universitatea Politehnica
Bucure#ti, unde n anul 1924 nfiin$eaz" subsec$ia de electrocomuniuca$ii (telegrafie #i telefonie),
organiznd primul laborator de telecomunica$ii din nv"$"mntul superior romnesc. Contribuie
la perfec$ionarea re$elei telefonice a $"rii iar n anul 1934 public" un studiu privind dezvoltarea
10
re$elei de telecomunica$ii din $ara noastr". A predat cursuri de electrocomunica$ii (1925),
construc$ii de liniii aeriene (1935), unde electromagnetice (1941), cursuri publicate n mai multe
edi$ii. n anul 1948 public" volumul Transmisiuni electromagnetice, lucrarea sa #tiin$ific" cea
mai important". n anul 1945 elaboreaz" un studiu privind dezvoltarea re$elei telefonice n
Romnia #i a participat la elaborarea primelor planuri de dezvoltare a telecomunica$iilor pentru
perioada 1948-1961.

Sergiu Condrea, timp de mul$i ani #eful catedrei de telefonie-telegrafie a UPB, a avut de
asemenea o contribu$ie important" la dezvoltarea telecomunica$iilor #i a nv"$"mntului n acest
domeniu. Este autorul unui brevet privind bazele multiplex"rii cu diviziune n timp (Paris,1928)
#i altul referitor la un sistem de televiziune (Bucure#ti, 1935).

Contribu$ii de valoare la dezvoltarea comunica$iilor n $ara noastr" au adus Paul
Postelnicu, Adelaida Mateescu, Andrei Chiric", Sofronie #tef"nescu #.a.RADIOUL

Marconi, Popov #i Tesla sunt f"r" ndoial" marii pioneri ai radioului. Dac" notorietatea
primilor doi, #i n special a lui Marconi, a fost recunoscut" de la bun nceput, abia n anul 1943
Curtea suprem" de justi$ie din SUA infirm" patentul No. 7777 acordat lui Marconi n anul 1900
pentru "mbun"t"$irea aparaturii de telegrafie f"r" fir" recunoscnd, n principal, lui Nikola Tesla
(1856-1943) prioritatea pentru circuitele de acord ale sta$iilor de emisie #i recep$ie, fapt esen$ial
pentru dezvoltarea radioului. %i totu#i, marele nsufle$itor al radioului #i principalul lui inventator
a fost Gugliemo Marconi. n tabela V se prezint" o cronologie a momentelor esen$iale ale
nceputurilor radioului pe plan mondial.

1894 Marconi ncepe experimentele sale la Bologna n Italia, la distan$e foarte mici ntre emisie #i recep$ie.
1895 Guglielmo Marconi (n.1874 la Bologna-Italia, d. 1937, Roma, Italia) utilizeaz" generatorul lui Hertz pentru
comunica$ie cu o anten" vertical" #i o conexiune la p"mnt, cu un coeror perfec$ionat #i reu#e#te s" transmit"
semnale la 2,4 km distan$" ( n acela#i an, Popov, n mod independent, a utilizat o anten" #i coerorul pentru a
nregistra furtuni electrice la distan$" #i a realizat apoi transmisiuni radiotelegrafice).
1896 Marconi se duce n Anglia. n septembrie, Marconi demonstreaz" radio transmisiune pe o distan$" de 6,4 km la
Three Mile Hill on Salisbury Plain (distan$a peste 15,5 km peste Bristol Channel), n prezen$a oficialit"$ilor de la
General Post Office, autorit"$ilor navale #i ale armatei. Lui Marconi i se acord" patentul britanic 12039 pentru
inventarea radiotransmisiunii (telegrafia f"r" fir).
1897 n Italia, la La Spezia, Marconi stabile#te comunica$ii cu nave de r"zboi italiene la distan$e de 19 km.
1899 Guglielmo Marconi stabile#te prima leg"tur" radio ntreAnglia #i Fran$a transmi$nd salut"ri omului de #tiin$"
francez Edouard Branley (distan$a 50 km). n acela#i an, nave de r"zboi britanice schimb" mesaje la distan$e de 120
km.
1901 Guglielmo Marconi transmite semnale radio telegrafice (litera 'S') peste Oceanul Atlantic, ntre Poldhu n
Cornwall, Anglia #i Signal Hill, St. John's, Newfoundland, America. Un an mai trziu a transmis primul mesaj
ntreg. Marconi a utilizat o lungime de und" de 100m. A fost considerat" o conexiune datorit" #ansei #i apreciat" o
curiozitate. Dar de fapt a fost o descoperire privind reflectarea undelor scurte de c"tre straturile ionizate ale
atmosferei #i realizarea cu ajutorrul acestor unde a unor comunica$ii la mare distan$": "Aceast" realizare a creat o
mare senza$ie oriunde n lumea civilizat" #i cu toate c" r"mnea mult de clarificat privind propagarea undelor radio
11
n jurul p"mntului #i prin atmosfer", a fost punctul de plecare al unei vaste dezvolt"ri a radiocomunica$iilor, a
radiodifuziunii #i a serviciilor de naviga$ie care a avut loc n urm"torii 50 de ani, n mare parte la toate acestea
Marconi nsu#i continund s" joace un rol important" [28].
1901 Reginald A. Fessenden (1866 - 1932) inventeaz" modula$ia de amplitudine pentru comunica$ii telefonice radio
(US Patent No. 706,747). Karl Ferdinand Braun inventeaza detectorul cu cristal de galena (sulfur" de Pb #i un vrf
metalic fin)
1902 Are loc prima transmisiune radio a vocii umane. Pentru detec$ia semnalelor radio, coerorul este nlocuit cu
cristal detector #i casc" telefonic". Radio receptoarelor utilizau numai componente pasive, f"r"
amplificare.Radioemi$"toarele foloseau un generator rotativ, o cheie telegrafic", un transformator de nalt" tensiune,
un dispozitiv pentru desc"rcari electrice, #i o anten".
1903 La ini$iativa lui Marconi se stabilesc leg"turi permanente de telegrafie f"r" fir ntre Europa #i America.
1904 Marconi descoper" propriet"$ile directive ale antenelor orizontale. ncepe s" utilizeze dioda cu vid descoperit"
de Fleming n acela#i an.
1906 Lee DeForest descoper" trioda cu vid, dispozitiv activ amplificator (the "audion" amplifier for radio
receivers). Greenleaf Pickard inventeaz" detectorul cu siliciu. Fessenden radiodifuzeaz" primul radioprogram
cunoscut prin sta$ia sa experimental" de la Bramnt Rock, Massachusetrts, n ajunul Cr"ciunului (selec$ii muzicale,
un poem, o expunere). Recep$ia programului a fost f"cut" de amatori care #i-au construit singuri radioreceptoare.
Distan$a de recep$ie: cteva mile.
1909 Marconi prime#te premiul Nobel pentru fizic" pentru telegrafia f"r" fir mpreun" cu Karl Ferdinand Braun din
Germania.
1913 Meissner #i Edwin H. Armstrong introduc triodele cu vid pentru generarea undelor de nalt" frecven$",
amplificare #i detec$ie n emi$"toare #i receptoare de radio.
1914 Marconi instaleaz" sta$ii de radiotelegrafie n diferite puncte ale Imperiului Britanic, incluznd #i Singapore.
1915 AT&T transmite experimental prin radio vocea uman" peste Oceanul Atlantic. Prima conversa$ie
transatlantic" radiotelefonoic" are loc ntre Arlington, VA, SUA #i Turnul Eiffel , Paris. , Fran$a.
1916 David Sarnoff, unul din vizionarii #i pionierii radiodifuziunii, prezint" obiectivul ca n fiecare cas" s" existe un
radioreceptor.
1917 Datorit" r"zboiului mondial, compania Bell demonstreaz" comunica$ie radiotelefonic" avion-sol #i apoi sol-
avion #i ntre avioane.
1918 Armstrong creaz" radioreceptorul superheterodin".
1919 La Haga, n Olanda, ncep transmisii regulate de radiodifuziune. Din Irlanda se radiodifuzeaz" peste Atlantic
dou" ore de program (vorba si muzica,artista liric" Nellie Melba).

1920 Prima sta$ie comercial" de radiodifuziune n SUA, la Pittsburgh. n SUA n anul urmator erau opt sta$ii.
1921 Marconi ofer" leg"turi radiotelefonice pe 3 MHz ntre Anglia #i Norvegia.
1922 Constituirea British Broadcasting Company, care mai trziu va deveni British Broadcasting Corporation
(BBC). n Elve$ia este transmis primul concert prin radio de la emi$"torul aeroportului din Lausanne-Champ-de-
l'Air.
Anii 1920 Radiodifuziunea n Canada (1920), Australia (1921), Noua Zeelanda (1921) Danemarca 1921, Franta
1922 -(Tour Eiffel)/1925, Moscova 1922, Belgia, Cehoslovacia, Germania #i Spania1923; Finlanda si Italia1924;
Norvegia, Polonia, Mexic #i Japonia1925; SUA National Broadcasting Company1926; Bombay #i Calcutta- India
1927.
1924 Marconi realizeaza prima legatur" ntre Londra si Sidney pe unde scurte.
1933 Edwin H. Armstrong inventeaz" sistemul de modula$ie n frecven$", primele experimente n 1935.
Tabela V nceputurile radioului.
12

O situa$ie oarecum aparte o prezint" radioul digital [29], [30], [31]. Acesta a r"mas n
urma televiziunii digitale. Pentru comunica$ii terestre, Uniunea European" a adoptat un standard
n anul 1995 [31] numit Eureka-147, la care s-a lucrat nc" din anii 1980. n anul 2002 au nceput
n Europa n cteva $"ri emisiuni audio digitale, n general prin cablu, func$ionnd n banda L
(1500 Mhz). Sistemul european Eureka-147 este apreciat drept un concept radical nou utiliznd o
tehnic" de modula$ie cu frecven$e purt"toare multiple, ceea ce conduce la o band" total" larg", cu
mult peste posibilit"$ile benzilor ocupate de MA (20 kHz) sau MF (200 kHz). Sistemul european
nu a putut fi preluat n SUA datorit" marelui num"r de sta$ii locale comerciale #i din cauza
dificult"$ilor de a aloca spectrul necesar de frecven$". De aceea n SUA s-a propus un alt sistem
pentru difuzia audio digital" terestr", IBOC (in band/on channel), utiliznd benzile existenete
MA #i MF, la care s-a lucrat ntre anii 1994-2002 [29] #i se apropie de finalizare pentru
exploatare curent". n SUA, datorit" specificulului $"rii, s-a introdus n 2001 sistemul SDARS
(satellite audio radio services) care acoper" suprafa$a ntregii $"ri pentru fiecare post de emisiune
adudio digital care lucreaz" cu acest sistem.
Viitorul radioului mai depinde ns" #i de rolul pe care l va avea Internetul n acest domeniu.
Apari$ia radioului Internet (sau webcasting) face accesibile posturi de radio de oriunde prin
Internet. n anul 2000 peste 300 de radiosta$iuni emiteau numai prin Internet, iar 3000 foloseau #i
webcastingul. Au ap"rut #i posturi Internet de recep$ie radio care nu includ neap"rat un PC,
astfel nct industria tradi$ional" radio se g"se#te ntr-adev"r n transformare [30].

Ini$iatorul introducerii radioului n Romnia a fost Dragomir Hurmuzescu (1865-1954). El
repet" #i realizeaz" la Ia#i n anul 1901 experimentele de comunica$ie prin radio ale lui Marconi,
Popov #i ale altora din perioada 1895-1901 [32]. ntr-o conferin$" public" (4 noiembrie 1901) a
prezentat o sta$ie transmi$"toare #i o sta$ie receptoare spunnd "Cu ajutorul aparatelor instalate
aici n fa$a d-voastr" putem s" v" demonstr"m diferitele experien$e de telegrafie herzian"". Fiind
con#tient de marile deficien$e ale instala$iilor receptoare datorit" sistemului de detec$ie bazat pe
coeror, #i afirm" totu#i optimismul: "Mai trebuiesc nc" cteva perfec$ion"ri dibace pentru ca
omul s" pue st"pnire #i pe aceast" miraculoas" aplica$iune a electricit"$ii" [32].n anul 1902 a
prezentat la Primul Congres de %tiin$e din Romnia, care a avut loc la Ia#i, o comunicare despre
coerori [33], [8] propunnd un dispozitiv propriu de detec$ie cu coeror. A avut apoi un rol
esen$ial pentru promovarea radiodifuziunii n Romnia [7].
n 1905 au intrat n func$iune comunica$ii de telegrafie f"r" fir pentru leg"tura ntre portul
Constan$a #i navele Serviciului maritim romn [11].
Vasilescu Karpen a fost preocupat de calitatea nesatisfacatoare a coerorilor #i a recepto-
rilor magnetici pentru recep$ia semnalelor telegrafiei f"r" fir #i a c"utat s" construiasc" un nou tip
de receptor, care "s" m"soare energia transmis"" cu ajutorul unui circuit rezonant montat ntre
anten" #i p"mnt a c"rui capacitate cuprinde un condensator cilindric n interiorul c"ruia se
amplaseaz" un ac metalic mobil ata#at unui fir de torsiune. n prezen$a unei unde electromagne-
tice acul #i schimb" pozi$ia #i revine la pozi$ia de echilibru n absen$a undei. Dispozitivul a fost
experimentat. Era anul 1904 [34].
Vasilescu Karpen a construit o sta$iune de telegrafie f"r" fir n anul 1915 La B"neasa
(Bucure#ti). Descrierea ei impresioneaz" #i ast"zi [35].
Emil Giurgea a avut un rol deosebit n dezvoltarea radiotelegrafiei n Romnia, a
efectuat cercet"ri n domeniul telegrafiei f"r" fir #i a contribuit la introducerea #i dezvoltarea
radiotelegrafiei n $ara noastr" [36], [37], [38]. n anul 1914 a 'improvizat' construc$ia unui post
13
de radiotelegrafie de 8 kW nlocuit n 1915 de un post de 150 kW cu anten" orizontal" suportat"
de 8 piloni a 100 m n"l$ime. Acest post, provenind din import, cu alternator de frecven$" n
gama audio, servea pentru leg"turi telegrafice cu str"in"tatea, ulterior construindu-se posturi
pentru leg"turi telegrafice interne, cu tuburi electronice. Emil Giurgea este unul din ntemeietorii
radiocomunica$iilor n Romnia.
Sub conducerea lui Dragomir Hurmuzescu se realizeaz" n anul 1925 la Institutul
Electrotehnic, nfiin$at de el, pe lng" Universitatea din Bucure#ti, un radioreceptor. Tot aici, sub
conducerea sa se realizeaz" primele posturi experimentale de radiodifuziune pe unde medii
(1927) #i scurte (1928). Dup" aceea se construiesc posturile na$ionale de radiodifuziune de la
B"neasa #i Bod. Este primul pre#edinte al 'Societ"$ii de difuziune radiotelefonic" din Romnia
(anul 1928), ast"zi 'Societatea Romn" de Radiodifuziune'.
n anul 1925 apare prima revist" romneasc" de radio 'Radio-Romn', nfiin$at" de ing.
Nicolae Lupa#, specialist n radiocomunica$ii [7]. n anul 1926 ing. Paul Popescu M"l"ie#ti
public" n 1926 bro#ura No.1 a colec$iei 'Biblioteca radio-amatorului' cu scheme #i indica$ii
practice pentru construirea unui receptor cu neutrodinare cu tuburi electronice.
Un alt pionier al radiocomunica$iilor, dar #i al electronicii, n $ara noastr" a fost
profesorul Emil Petra!cu [39]. n anii 1920 a predat #i a editat un curs de telegrafie f"r" fir. n
anul 1925 $ine o conferin$" despre Radiotelefonie [40] #i particip" la realizarea primului post de
radiodifuziune din $ara noastr" (1926). A fost timp de mul$i ani profesor la Universitatea din
Bucure#ti prednd cursul de Tuburi #i Circuite electronice.
Tudor T"n"sescu (1901-1961), fondatorul #colii romne#ti de electronic" [39], [41],
]19], [16, p.114-115] #i-a dedicat o mare parte din via$a sa domeniului telecomunica$iilor #i al
radiocomunica$iilor. Pe lng" activitatea sa #tiin$ific" #i didactic" str"lucit", a ocupat posturi de
conducere n serviciiile na$ionale de telecomunica$ii [42]: %ef al Serviciului Radio n Direc$ia
general" P.T.T. (1929), subdirector de studii (1934) #i Director tehnic la aceia#i direc$ie (1938)
pn" n 1940.
ntre anii 1930-1940 "principalul efort al prof. Tudor T"n"sescu n acea perioad" a fost
acela de a a#eza tehnica radiocomunica$iilor pe baze profesionale riguroase. n primul rnd prin
utilizarea tuburilor #i circuitelor electronice. [] Studiile sale privind dezvoltarea
radiocomunica$iilor n Romnia din anii 1930-1940 (Proiect de dezvoltare tehnic" a
radiodifuziunii din Romnia, Armonizarea radiocomunica!iilor n Romnia, Asupra solu!ion"rii
tehnice a problemei Radiodifuziunii n Romnia) urm"reau, n primul rnd, extinderea
radiodifuziunii pe ntreg teritoriul $"rii, ceea ce era departe de realitate n acei ani, aducnd
argumente #tiin$ifice #i solu$ii ct mai eficiente din punct de vedere tehnic #i
economic.Deasemeneea, aducea n prim plan argumente pentru caliatatea acestor emisiuni, prin
necesitatea asigur"rii unei intensit"$i corespunz"toare a cmpului electromagnetic al emisiunilor
radio pentrudiferite zone ale teritoriului $"rii.A depus eforturi pentru construirea de aparatur"
radio n $ar", n anii 1940 reu#ind s" ntemeieze o mic" ntreprindere pentru fabricarea de
aparatur" profesional" de radiocomunica$ii" [36].
ntre anii 1923-1929 a fost asistent universitar la Politehnica din Bucure#ti, n anul 1929
devine conferen$iar universitar prednd cursul de Radiocomunica!ii, precursorul cursului s"u de
Tuburi #i circuite electronice. Din aceia#i perioad" dateaz" #i primele sale lucr"ri #tiin$ifice cum
sunt On the theory of the flat projector (Experimental Wireless, London, #927), Sur la radiation
des systmes d'antennes (#93#), Radiocomunica!ii dirijate pe unde scurte (#930) care sunt
primele lucr"ri #tiin$ifice din $ara noastr" din domeniul antenelor direc$ionale. n perioada 1940-
14
1951 public" lucr"rile sale originale despre amplificatorul clas" C pentru etajele finale de putere
ale radioemi$"torilor.
n perioada interbelic", mai multi speciali#ti romni au obtinut brevete
in domeniul electrocomunica$iilor, de exemplu: 'Emil Gele! (1891-1976) este autorul a dou"
brevete de inven$ii, achizi$ionate de firma englez" Marconi: "Aparat receptor pentru eliminarea
perturba$iilor atmosferice" #i "Amelior"ri asupra antenelor de transmisie #i recep$ie a undelor
electromagnetice" (1921)' [15]; Mihail Konteschweller (1897-1947), inginer #i inventator, a fost
unul din pionierii telemecanicii, realiznd primele experiment"ri de telecomand" a unui vapora#,
in 1911, la Berlin. 'Aceste experimente au fost repetate in prim"vara anului 1934 cu un
minimodel de vapora# teleghidat pe lacul din Parcul Libert"$ii din Bucure#ti. In anul 1937
public" lucrarea "Telemecanica", una din primele lucr"ri ale domeniului pe plan mondial, care
1-a consacrat pe Konteschweller ca promotorul unei #tiin$e de avangard" in $ara noastr" [].
Lucrarea a primit premiul Academiei Romne pe anul 1937' [15].

Gheorghe Cartianu (1907- 1982), profesor la UPB, m.c. al Academiei Romne, a realizat
primele instala$ii romne#ti de emisie cu modula$ie de frecven$", de concep$ie proprie, cu care s-
au efectuat primele emisii experimentale MF, pe unde metrice, n Romnia. Autor al numeroase
cercet"ri #i lucr"ri n domeniul modula$iei de frecven$" #i autorul volumului Modula!ia de
frecven!"-#958- tradus" n mai multe limbi. A avut un rol deosebit la dezvoltarea nv"$"mntului
romnesc de radiocomunica$ii, publicnd o serie de volume, cursuri, tratate, monografii, precum
Bazele radiotehnicii (1962), Analiza #i sinteza circuitelor electrice (1972), Sinteza n domeniul
frecven$" (1974) #.a. [28].

Au adus de asemenea contribu$iiimportante, Matei Marinescu (electrocomunica$ii,
electroacustic"), Anton Nec!ulea (electroacustic") m.on Acad. Rom., Edmond Nicolau (antene
#i propagarea undelor electromagnetice), Vasile C"tuneanu (antene, aparatur" radio), Adelaida
Mateescu, Dumitru Stanomir, George Rulea #.a.

TELEVIZIUNEA

Ideea televiziunii [37] [28] a ap"rut nc" din secolul XIX, n anul 1884, la numai opt ani
de la apari$ia telefoniei (1876), nainte chiar de apari$ia radioului, evident pentru transmiterea de
imagini pe linii telefonice. n tabela VI se arat" principalele momente istorice ale dezvolt"rii
televiziunii pe plan mondial.


1884 Paul Nipkow n Germania elaboreaz" un patent pentru un sistem complet de televiziune bazat pe scanarea
mecanic" a imaginii, cu un disc rotativ prev"zut cu g"uri a#ezate pe o traiectorie n spiral". Semnalele luminoase
sunt receptate de o celul" fotoelectric" #i transmise pe un singur circuit. La recep$ie, impulsurile electrice sunt
transformate n lumin" de o lamp" cu desc"rc"ri n gaze care reproduce varia$iile de intensitate a semnalului, lumin"
proiectat" pe suprafa$a unui disc similar cu cel de la emisie #i care se rote#te n sincronism perfect cu acesta,
restaurnd imaginea original".
1897 K.F. Brown n Germania realizeaz" tubul catodic cu ecran fluorescent.
1907 Boris Rosing n Rusia propune utilizarea tubului catodic la recep$ia televiziunii, efectund o serie de
experimente simple pentru care este considerat un pionier important al televiziunii [37, p.232].
15
1908 Sco$ianul A.A. Campbell Swinton 'elaboreaz" o metod" care, esen$ialmente, st" la baza televiziunii moderne.
Din cauza lipsei amplificatoarelor #i altor dificult"$i, propunerea lui a fost considerat" ceea ce el numea "numai o
idee", dar el a clarificat #i elaborat idei pe care le-a prezentat ntr-o comunicare la Roentgen Society din Londra n
1911. El a propus, n esen$", utilizarea tuburilor catodice cu deflec$iune magnetic" att pentru camera de captare , ct
#i la recep$ie. [] Ideile str"lucite ale lui Swinton au fost prea avansate pentru o aplicare imediat" #i a r"mas ca al$ii
s" le pun" n practic" mul$i ani mai trziu' [37, p.232].
1923 V. K. Zworykin inventeaz" televiziunea electronic" prin patentarea iconoscopului #i utilizarea unui tub catodic
la recep$ie.
1926 J.L. Baird, n Anglia, realizeaz" prima demonstra$ie public" de televiziune mecanic" monocrom" (cu disc
Nipkow), care a servit la cteva emisiuni experimentale n Anglia n perioada 1929-1935.
1927 - - Are loc o demonstra$ie public" de televiziune pe o linie de telecomunica$ie ntre Washington, D.C. #i Bell
Telephone Laboratories n New York City. Se transmit primele fotografii color de la San Francisco la New York,
pentru New York World.

1928 - Zworykin elaboreaz" patentul pentru scanarea electronic" a iconoscopului.

1932 RCA n SUA demonstreaz" un sistem complet electronic de televiziune dup" Zworykin #i Campbell.

1935-6 Televiziunea electronic" se dezvolt" #i n Anglia, Germania (1935 Televiziune public" n Germania care
transmite n direct olimpiada); 1936 BBC lanseaz" primul post public de televiziune din Marea Britanie.

Anii 1950 Se dezvolt" televiziunea color. n 1953 n SUA ncep emisiunilie publice de televiziune n culori (sistem
NTSC)
.
1967 Primele emisiuni de televiziune n culori n Germania #i Anglia (sistemul PAL), Fran$a #i URSS (sistemul
SECAM).

Anii 1970 Se digitalizeaz" semnalul video.

1981 Joseph Flaherty ini$iaz" cercetarea televiziunii digitale n SUA.

1997 Organismul central de reglementare a comunica$iilor (FCC) din SUA stabile#te ca n anul 2006 toate
emisiuinile de televiziune s" fie digitale.

1998 ncep emisiuni de televiziune digital" n SUA. La sfr#itul anului 1998 func$ioneaz" n SUA 26 sta$ii TV
digitale n marile ora#e. n 1999 num"rul emi$"toarelor cre#te la 40 #i n 2000 la 120.

1998- 2001 Televiziunea digital" [29] este introdus" n Japonia #i SUA apoi n Marea Britanie, Suedia, Spania,
Irlanda, Finlanda, Norvegia, urmnd Fran$a, Italia, Germania [29].
Tabelul VI Momente ale istoriei televiziunii.

n $ara noastr", George D. Cristescu (n.1902), fizician, public" prima lucrare de
televiziune n Romnia ('Problema televiziunii', Bucure#ti, 1928, n care propune un sistem nou
de explorare mecanic" ) [7]. n 1928 el face #i prime ncerc"ri de transmitere a imaginilor la
distan$".
n #937 se prezint" o emisiune de televiziune electronic" la Universitatea Bucure$ti,
facultatea de $tiin!e, n #939 realizndu-se cteva demonstra!ii publice.
Prof. Alexandru Sp"taru (n.1920) a condus cercet"rile pentru realizarea primelor
instala$ii romne!ti experimentale de televiziune: n alb-negru (1953-1955) !i apoi n culori.
n anul 1955 ncep primele emisiuni de televiziune alb-negru cu caracter regulat, iar n culori n
16
anul 1964. Profesor la UPB, public" lucr"ri n domeniul transmisiunii informa$iei. Volumul s"u
'Teoria transmisiunii informa$iei' (1966-1971) a fost tradus n limba francez" la Paris (1970-
1973) [7].
Nicolae Stanciu (n.1932) specialist n domeniul televiziunii, a contribuit la lansarea Televiziunii
Romne #i a condus timp de mul$i ani Televiziunea Romn" din punct de vedere tehnic. 'A
clarificat problema influen$ei zgomotului de impulsuri asupra calit"$ii imaginii de televiziune n
func$ie de polaritatea semnalului de modula$ie #i a introdus noi parametri privind aprecierea
calit"$ii imaginii' [7]. A publicat volume precum 'Tehnica televiziunii n alb-negru'
(Bucure#ti,1965), 'Televiziunea - baze teoretice' (Berlin, 1972).
Mul$i al$i speciali#ti au adus contribu$ii la dezvoltarea televiziunii n Romnia, precum Mircea
#erb, I. Gh. Mitrofan, !.a.

INTERNETUL

n [44] am prezentat o istorie a Internetului folosind referin$e bibliografice care nu vor
mai fi men$ionate n aceast" lucrare. O serie de alte date provin din lucr"rile [45] #i [46].
n tabela VII sunt men$ionate principalele momente ale etapelor premerg"toare
Internetului #i apoi ale apari$iei acestuia.


1964-1965 Inventarea comut"rii de pachete de date, independent, de c"tre Paul Baran (SUA) #i Donald Davies
(Anglia). Se elaboreaz" ideea e-mailului la MIT.
1967 Donald Davies n Anglia realizeaz" o mic" re$ea experimental" Mark I de comunica$ie prin comutarea de
pachete de date. A fost urmat" de re$eaua Mark II (1973-1986).
1967-1968 ncepe n SUA proiectul ARPANET sub conducerea lui Lawrence Roberts pentru o re$ea de amploare
bazat" pe comutarea de pachete.
1972 Finalizarea proiectului ARPANET (sistem de calculatoare #i terminale interconectate)
constituit din 15 noduri.
1972 nceperea proiectului Cyclades n Fran$a pentru o re$ea de cecetare (Louis Pouzin #i Hubert Zimmerman, care
au elaborat #i o serie de idei explicite privin interconectarea ntre re$ele). Transpac a fost continuarea sistemului
Cyclades pentru sistemul public de transmisie de date din Fran$a.
1972 Introducerea e-mailului pe re$eaua ARPANET (de c"tre Ray Tomlinson).
1972 Robert M Metcalfe creaz" re$eaua local" ETHERNET, devenit" referin$" pentru toate re$elele locale LAN
(Local Area Network)
1973 INTERNETUL ca sistem de re$ele interconectate a avut ca principali arhitec$i pe Cerf #i Kahn (SUA). La
Internet s-a lucrat ncepnd din 1973 fiind de fapt o extindere Arpanetului.
1977 ARPA demonstreaz" viabilitatea func$ion"rii Interenetului.
1973-1980 Vinton Cerf , Gerard Lelann #i Robert Metcalfe #.a. pun la punct protocolul TCP/IP.
1982 Arpanetul devine de fapt Internet.
1982 France Telecom introduce pentru prima oar" servicii de con$inut (content), nu numai servicii de
telecomunica$ii, prin sistemul MINITEL.
1980 CERN-Geneva se conecteaz"la Internet.
1987 Bruce R. Schatz introduce conceptul unei faze superioare a Internetului : ''Concept navigation will become a
standard function in the Interspace just as the document browsing is
in the Internet'', ceea ce va deveni n anii 1990 tehnologia SEMANTIC WEB impulsionat" de Tim Bernbers-Lee #i
al$ii [2].
1988 Fran$a, Canada, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia se conecteaz" la Internet.
1989 Germania, Austria, Israel. Italia, Japonia, Mexic, Olanda, Noua Zeeland", Marea Britanie #i Porto Rico se
conecteaz" la Interenet.
17
1990 ncetarea func$ion"rii ARPANET-ului.
1990 Se racordeaz" la Internet: Argentina, Austria, Belgia, Brazilia, Chile, Grecia, India, Irlanda, Coreea de Sud,
Spania, Elve$ia.
1990 Tim Berners Lee creaz" World Wide Web (www) la Laboratorul de Fizic" al CERN-Geneva.
1992-3 Internetul este globalizat.
1993 Romnia se racordeaz" la Internet.
1998 Conceptul de grid este dezvoltat de Ian Foster #i Carl Kesselman (SUA) pentru crearea unui software care s"
permit" lucrul n comun a unui foarte mare num"r de calculatoare distribuite n ntreaga lume, fiecare utilizator
avnd senza$ia c" lucreaz" cu un singur calculator.
Tabela VII. Date cronologice privind istoria Internetului

n Romnia, principalele evenimente legate de introducertea transmisiilor de date #i a
Internetului au fost urm"toarele:

1971 Demararea la ICI de c"tre Marius Guran a primelor studii n Romnia privind re$elele de
calculatoare[45].

1975 Fabricarea primelor modemuri romne#ti (IPA) #i testarea liniilor de telecomunica$ii din
Romnia pentru transmisia de date (ICI #i MTTc)

1979 La Institutul Central de Informatic" s-a realizat o re$ea local" ( LAN ) pentru
interconectarea calculatoarelor n re$ele pe zone restrnse, cu cercetari ini$ial conduse de Marius
Guran, finalizat" n cadrul proiectului CAMELEON (Florin P"unescu, Dan Gole#teanu #.a.).Au
fost realizate componentele hardware si software necesare interconect"rii locale a micro si
minicalculatoarelor, re$eaua fiind omologat" cu succes.

1984 Este pus" n func$iune de c"tre ICI (n colaborare cu MTTc re$eaua RENAD-RENOC cu 3
noduri. Re$eaua va cuprinde n 1989 un num"r de 18 noduri opera$ionale [47].

1985 Realizarea primei re$ele na$ionale de calculatoare electronice, prin proiectul
RENAC/RENOD, denumit UNIREA n etapa final", a fost un succes care a condus la acordarea
premiului Traian Vuia al Academiei Romne n anul 1985. A fost un proiect uria#, realizat pe
parcursul a aprope 12 ani de munc", Marius Guran conducnd n acest scop, la nceput un
colectiv (I.Popa, St"icu$ #.a.), apoi un laborator de cercetare extins n cele din urm" la o sec$ie de
cercetare. Acest proiect a fost finalizat cu o solu$ie omologat". A reu#it s" interconecteze trei
noduri folosind comuta$ia de pachete de date, la calculatoare medii-mari (main-frame),
microcalculatoare #i minicalculatoare. Experimentul UNIREA a reu#it s" interconecteze prin
transmisii de date prin comuta$ie de pachete principalele provincii istorice ale Romniei, !ara
noastr" fiind prima !ar" dintre !"rile CAER care a reu$it un asemenea proiect. A fost un succes
deosebit al tehnologiei informa$iei romne#ti. [] De remarcat #i importan$a acestui proiect la
formarea a zeci de speciali#ti care dup" anul 1990 au avut un rol deosebit n constituirea noilor
re$ele de calculatoare RNC, RoEduNet, LogicNet #.a. din $ara noastr" [46].

1992 Primul nod romnesc, care realizeaz" leg"tura interna$ional" cu EARN (European
Academic Research Network) prin Universitatea din Viena, devine opera$ional la ICI. La acest
nod se leag" curnd IFA, UPB, UTTI, CEPES #i IMAR [45].
18
1993 Nodul asigur" conectivitate complet" la Internet [45] ICI fiind prima entitate din Romnia
conectat" la Internet. La 26 februarie 1993 are loc cuplarea oficial" a Romniei la Internet,
domeniul 'ro' fiind recunoscut la nivel interna$ional de c"tre Internet Asignement Numbers
Authority. Func$ioneaz" de atunci o Asocia$ie Na$ional" a Internet Service Provider-ilor
(ANISP)

1993 Primul operator comercial de Internet din Romnia (SC EUNET SRL)

1996 Prima carte romaneasca pe Internet este editat" de Institutul de cercet"ri pentru Inteligen$"
Artificial" al Academiei Romne(Mihai Dr"g"nescu, L'Universalit ontologique de
l'information).

2001 Academia Romn" elaboreaz" o strategie privind societatea informa$ional"-societatea
cunoa#terii[47], definind vectorii tehnologici #i vectorii func$ionali ai societ"$ii cunoa#terii [44].
Primul vector tehnologic este Internetul, n special Internetul de band" larg" pentru societatea
cunoa#terii [2].

2003 Radiocomunica$ii SA , ca urmare a unui proiect pilot cuprinznd Bucure#ti #i alte 6 ora#e
din $ar", trece la realizarea unei re$ele de transmisie de date n pachete (inclusiv pentru voce,
video) prin Protocolul Internet care s" cuprind" 40 de ora#e ale $"rii [48].CONSIDERA!II FINALE

Comunicarea de fa$" nu a putut cuprinde multe fa$ete ale telecomunica$iilor n Romnia,
dar comunic"rile din seziunea [17] aduc complet"ri #i preciz"ri importante. Pentru multe din
domeniile noi abia acum ncep s" apar" lucr"ri cu caracter istoric, toate acestea urmnd s"
serveasc" unor sinteze viitoare utile pentru istoria #tiin$ei #i tehnologiei n $ara noastr".
Totu#i, linia istoric" din fig.1 cu datele men$ionate este sus$inut", probabil n mare
m"sur", de cronologiile mondiale #i referin$ele la contribu$iile romne#ti men$ionate n aceast"
lucrare.
Domeniul comunica$iilor n Romnia a urmat ndeaproape dezvoltarea mondial", prin
eforturi de a cunoa#te, experimenta, construi singuri, instala sisteme importate, prin formarea de
speciali#ti n $ar", pentru ntreaga perioad" de la telegrafie la Internet. Dac" $inem seama de
faptul c" primele linii telegrafice au fost instalate pe teritoriul Romniei n anul 1853, n acest an
2003 anivers"m150 ani de telecomunica$ii n $ara noastr".
De aceea ne ndrept"m gndul spre to$i cei care au servit #i servesc telecomunica$iile
romne#ti cu respectul #i admira$ia care li se cuvin.

REFERIN!E BIBLIOGRAFICE

[1] *** Special Issue on Internet Technology and Convergence of Communication Services,
edited by B. Jabbari, D.O.Awduche, Y. Rekhter and J. Walrand, Proceedings IEEE, September
2002.

19
[2] Mihai Dr"g"nescu, Broadband Internet and the Knowledge Society, Studies in Informatics
and Control, Vol.11, No.3, Sept. 2002, pp.243-254.

[3] B. Jabbari, D.O.Awduche, Y. Rekhter and J. Walrand, Scanning the Issue (din ref. [1]),
Proceedings IEEE, September 2002, p.1475.


[4] William von Alven, Bill's 200-Year Condensed History of Telecommunications, May 1998
CCLab, Salt Lake City, UT, USA, http://www.cclab.com/

[5] Telecommunications History Timeline, Webb & Associates, Canton, Massachusetts,
http://www.webbconsult.com/hist-time.html

[6] Lars Aronsson , Aronsson's Telecom History Timeline, 2001, lars@aronsson.se

[7] Nicolae Stanciu #.a., Dic!ionar tehnic de radio $i televiziune, Bucure#ti, Editura #tiin$ific" #i
enciclopedic", 1975.

[8] %tefan Iancu, Radiocomunica!iile un trecut remarcabil, un viitor de excep!ie, Inventica #i
Economia, nr.6, 2001, p.16-30.

[9] *** The New Encyclopedia Britannica, Fifteenth Edition, 1994, Vol.15, p.231-246.

[10] *** The New Encyclopaedia Britannica, Fifteenth Edition, 1994, Vol. 28,
Telecommunications systems, p.473- 504.

[11] Nicolae Perciun, Din istoria telecomunica!iilor romne, Editura Academiei Romne, 1999.

[12] Teodor Popescu, Evolu!ia po$tei, telegrafului $i telefonului n !ara noastr", Bucure#ti 1906.,
apud [4].

[13] Gh. Enciu, Po$ta $i telecomunica!iile n Romnia, Bucure#ti, 1984. Apud ]4].

[14] Tudor T"n"sescu, Istoricul dezvolt"rii tehnice a telegrafiei n Romnia, Buletinul Societ"$ii
Politehnice, XLV, nr.11, nov.1931.

[15] %tefan Iancu, Dezvoltarea $tiin!ei $i tehnicii n perioada interbelic", manuscrisul Cap. 6.1
din Tratatul de Istorie a Romniei, vol.8.

[16] Mihai Dr"g"nescu, Electronica n Romnia, p.111-128 n vol. autorului A doua revolu!ie
industrial". Microelectronica, Automatica, Informatica-factori determinan!i, Bucure#ti, Editura
Tehnic", 1980.

[17] Comunic"ri la seziunea 'Istoria telecomunica$iilor n Romnia', Academia Romn", 15
aprilie 2003:
a) Dan Nica, Institu!ionalizarea n comunica!ii n Romnia.
20
b) Andrei Chiric" , Ion Dobre, Transmisiuni la mare distan!" n telecomunica!ii (cable $i
fibre optice versus transmisiuni prin radio).
c) Marius Guran , Mihai Rusan, Liviu Pan", Eugen St"icu$, Transmisiunea de date,
teleprelucrarea $i re!elele de calculatoare.
d) Ion St"nciulescu, Sofronie %tef"nescu, Cercetarea $tiin!ific" n telecomunica!ii.
e) Victor Croitoru, nv"!"mntul superior de telecomunica!ii din Romnia.
f) Ioana Sl"vescu, Victor Grigora#cu, Organiza!ii interna!ionale de telecomunica!ii la
care Romnia este parte.
g) %tefan Nicolaescu, Comunica!ii mobile , genera!iile 3G $i 4G.

[18] Nicolae Perciun, Dimitrie Br"tescu, n [11], p.140-149.

[19] Mihai Dr"g"nescu, Activitatea acad. Aurel Avramescu n domeniile telecomunica!iilor,
automaticii, informaticii $i scienticii, Analele Academiei R.S. Romnia 112, p.263-266, 1978.

[20] Ion Ilea, Augustin Maior, pionier al telefoniei multiple prin curen!i purt"tori,
Telecomunica!ii, 1968, Iulie, p.275-276.

[21] Paul Postelnicu, Inventarea sistemelor telegrafice $i telefonice de curen!i purt"tori,
Telecomunica$ii, vol. 12, 1968, Iulie, p.281-284.

[22] Nicolae Perciun, Contribu!ia lui Augustin Maior la realizarea sistemelor de telefonie
multipl", comunicare, Comitetul Romn pentru Istoria #i Filosofia %tiin$ei, 22 nov. 1973,
publicat" n Noesis #i republicat" n vol. [11].

[23] Mihai Dr"g"nescu, Un inginer romn de!ine o prioritate mondial" n domeniul
telecomunica!iilor.Augustin Maior poate fi a$ezat al"turi de Tesla, Marconi, Popov, Scnteia
Tineretului, 13 decembrie 1976.

[24] Mihai Dr"g"nescu, Gheorghe Cartianu, Victor Mercea, Adelaida Mateescu, Dan Dasc"lu,
Liliana Bocu, Nicolae Teodosie, Contribu!iile lui Augustin Maior la telefonia multipl", Editura
Academiei, 1980.

[25] Adelaida Mateescu, Contribu!iile lui Augustin Maior n domeniul telefoniei $i telegrafiei, n
[24], p.53-84.

[26] E.H. Colpitts , O.B. Blackwell, Carrier Current Telephony and Telegraphy, Proceedings
IEEE, 1964, April, p.340-359.

[27] Vasilesco Karpen, Sur la tlphonie a grande distance, Note, Comptes rendus des sances
de l'Acadmie des sciences, Paris, (15 novembre 1909), 2 pages, Biblioteca Academiei Romne
II 377269

[28] *** The New Encyclopedia Britannica, 1994, vol.7, p. 826.

[29] David H. Layer, Digital Radio Takes to the Road, IEEE Spectrum, July 2001, 40-46.
21

[30] Christof Faller, Biing-Hwang Juang, Peter Kroon, Hui-Ling Lou, Sean A. Ramprashad,
Karl-Erik W. Sundberg, Technical Advances in Digital Audio Radio Broadcasting, Proceedings
IEEE, August 2002, pp. 1303-1333.

[31] Eureka-147, Digital audio broadcasting system, www.eurekadab.org, April 2002.

[32] Dragomir Hurmuzescu, Telegrafia f"r" srm" cu ajutorul undelor electrice, Ia#i, Tipografia
Dacia, 1902, 25 pag.

[33] D. Hurmuzescu, Sur les cohereurs, Annales Scientifique de l'Univrsit de Iassy, 1903,
vol.2 (apud [8, p.16-17]).

[34] N. Vasilesco Karpen, Nouveau rcepteur pour la tlgraphie sans fil, Comptes rendus des
sances de l'Acadmie des sciences, Paris, (22 fvrier 1904), Biblioteca Academiei Romne, II
377268.

[35] N. Vasilescu-Karpen, Sta!iunea de telegrafie f"r" fir dela B"neasa (Bucure$ti), Buletinul
Societ"$ii Politecnice, Anul XXXI, No.5 #i 6, 1915

[36] Emil Giurgea (Director of radio-communications), Wireless telegraphy in Romania and its
contributions to the economic development of the country, Bucarest, Institutul economic
romnesc, 1926, 6 pagini.

[37] Emil Giurgea, Recheches exprimentales sur la tlgraphie sans fil, Bulletin de la Socit
Roumaine des Sciences de Bucarest, XXI, 1912, No.5, p. 80-115.

[38] Emil Giurgea, Relativ la nfiin$area unui mare post de telegrafie f"r" fir n Bucure#ti.
Foloasele telegrafiei f"r" fir, Bucure#ti, 1913, 23 pag (extras din Revista nou" No. 10).

[39] Mihai Dr"g"nescu, Tudor T"n"sescu - ntemeietor al $colii romne$ti de electronic",
Comunicare Univ. Politehnica Bucure#ti, 12 decembrie 1981, Institutul Central pentru
Conducere #i Informatic", 1982, bro#ur" multigrafiat", 30 pag.

[40]Emil Petra#cu, Radiotelefonia, conferin$" la 'Asocia$ia la Asocia$ia prietenilor
radiotelefoniei', Bucure#ti, 1925, 25 p.

[41] ed. Mihai Dr"g"nescu, Adrian Rusu, %tefan Iancu, Tudor T"n"sescu, fondatorul $colii
romne$ti de electronic", Bucure#ti, Editura Dorotea, 2001.

[42]Mircea Petrescu, Tudor T"n"sescu - creator de $coal", profesor, om de $tiin!" $i inginer, n
[19], p. 50.

[43] Mihai Dr"g"nescu, Tudor T"n"secu $i $coala romneasc" de electronic", n [19] p. 14-15.

22
[44] Mihai Dr"g"nescu, Societatea informa!ional" $i a cunoa$terii. Vectorii societ"!ii
cunoa$terii, n vol. coord. Florin Gh. Filip, Societatea informa!ional"-Societatea cunoa$terii.
Concepte, solu!ii $i strategii pentru Romnia, Academia Romn", 2002, p.43 - 112.

[45] Florin Gh. Filip, I. Popa, Evolu!ii $i perspective n realizarea $i n utilizarea re!elelor de
calculatoare pentru cercetare-dezvoltare, Academica, Octombrie 1996, p. 10-13.

[46] Mihai Dr"g"nescu, Realizarea de calculatoare $i re!ele de calculatoare n Romnia (1953-
1985), comunicare la Conferin$a Calculatoare $i re!ele de calculatoare n Romnia - 1953-1985,
Academia Romn", 22 noiembrie 2001. Publicat in Academica, 2001, noiembrie-decembrie,
p.43-45.

[47] coord. Florin Gh. Filip, Societatea informa!ional"-Societatea cunoa$terii. Concepte, solu!ii
$i strategii pentru Romnia, Academia Romn", 2002.

[48] Pn" la sfr$itul anului, Radiocomunica!ii S.A. va realiza prima re!ea de transmisie de date
prin Protocolul Internet pe tot teritoriul Romniei, Romnia liber", 15 martie 2003, p.4 (coresp.
Dina R"dulescu).