Sunteți pe pagina 1din 16

1.

PROIECTAREAUNUIZIDDESPRIJIN
.......
1.4.CalcululpresiuniloractivenipotezaaIIa
nipotezaaIIaseconsidercmpreuncuziduldesprijinlucreazunvolumdepmntdelimitat
0
deplanulBCreprezentatnfigura1.1,carefacecuplanulorizontalunghiul 0=45 /2 icare
esteunplandecedareconformteorieiluiRankinepentrustareaactivdeeforturintrunmasivde
pmntomogendelimitatdeosuprafaorizontal.ncalculesevaconsideracpereteleziduluieste
ABCDisevadeterminacteodiagramdepresiunipentrufiecaredintresegmenteleAB,BCiCD.

A
B

pA=3A

1A=q
1B=q+zB

pB'

zB

pB=3B=(q+zB)Ka

pC'

zC

pC=3C=(q+zC)Ka

C
D

pD=3D

Figura1.1PresiuniactivenipotezaaIIa
PresiunileactivepesegmenteleABiCDsecalculeazlafelcainipotezaI:

p A=qK a , pB= q z B K a , pC = q zC K a , pD= qHK a


PentrudeterminareapresiunilorcareacioneazpeplanulBC(pB'ipC')seutilizeazcerculluiMohr,
reprezentatnfigura1.2.PentrupuncteleBiCseprocedeazlafel:

sereprezintcercul,cunoscnduseeforturile1(adic1Bsau1C)i3caresunt
reprezentateinfigura1.1
segsetepolulcercului,P,conformindicaiilordincursuldegeotehnic
seducedinpolulcerculuioparalellaplanulBCiseaflpresiuneapB'saupC',nfunciede
punctulpentrucaresareprezentatcercul
semsoarpedesensegmentulpisedeterminpresiuneacorespunztoare

Seobservc,planulBCfiindunplandecedare,presiunilecareacioneazpeelsuntnclinatecu
unghiulfadenormal,iar BC = BCtg .

polulcercului
BC

P 3

BC
p(pB'saupC')

paralellaplanulBC

Figura1.2CerculluiMohrprincaresereprezintstareadeeforturinpunctulBsauC
Presiuneapdinfigura1.2sepoateaflaianalitic:
BC =

1 3
1 3 1 3

cos20 , BC =
sin 20 , p = 2BC 2BC
2
2
2

Sedeterminrezultantelediagramelordepresiuniipoziiilepunctelorlordeaplicaie.
A

PAB

PAB

BC

PBC,V

PBC,V

PBC,H

G2

PBC,H

G4

G1

E
0
C

G3

PCD

Figura1.3ForelecareseconsidercacioneazasupraziduluidesprijinnipotezaaIIa

PCD

1.5.VerificrinipotezaaIIa
SefacaceleaiverificricailaipotezaI.
Verificarealalunecare

f Gi PBC,V
Ff fN
, FSL1,3
i=1
FSL= =
=
Pa Pa P ABPBC,HPCD
Verificareapresiunilorpeteren
SecalculeazmomentulMdatdeforeledinfigura1.3fadepunctulFdinfigura1.3.Seconsider
cmomentulestepozitivdacacioneaznsenstrigonometric(antiorar).Secalculeazpresiunilepe
teren:

pmax ,min=

N M
N
M
=

A W B1m B1m2 , pmin 0 , pmed pconv , pmax 1,2pconv


6

Verificarealarsturnare
SecalculeazurmtoarelemomentenraportcupunctulEdinfigura1.3:momentuldersturnare,
MR,datdeforeleorizontale(PAB,PBC,HiPCD)imomentuldestabilitate,MS,datdeforeleverticale
(G1,G2,G3,G4iPBC,V).

FSR=

MS
, FSR1,5
MR

Observaie
nambeleipotezeseconsideraceeaistaredeeforturinpmntuldinspateleziduluidesprijin
stareaactivconformteorieiluiRankinepentrucazulmasivuluidepmntomogenmrginitdeo
suprafaorizontal.Prinurmare,cele2ipotezesuntechivalenteiarrezultatele(factoridesiguran,
momente,presiunipeteren)voraveaaceleaivaloridacsaucalculatcorect.Sarfipututconsidera
eventual,nipotezaaIIa,oanumitfrecarentrepereteleziduluiipmnt,pesegmenteleABiCD
dinfigura1.3,cazncarentrecele2ipotezearfiaprutmicidiferene.

1.6.Desen

ZIDDESPRIJIN
SCARA...

Indicator
Figura1.4.Schidesenexecuie

2.PROIECTAREAUNEIFUNDAIIIZOLATEDIRECTESUBUNSTLPDINBETON
ARMAT
2.1.Determinareacaracteristicilorgeotehnicedecalculaleterenuluidefundare
PentrucaracteristicileM23,w,IC,IP,ein,valoareadecalculsevaconsideraegalcuvaloarea
normat:
n

Ai

A C = An = i=1
n

(1)

unde:
ACvaloareadecalculacaracteristiciiA(undeApoatefiM23,wetc.);
AnvaloareanormatacaracteristiciiA;
AivalorilecaracteristiciiAdatenfiadeforaj;
nnumrulvalorilordeterminate.
Pentrugreutateavolumic,,prelucrareastatisticavalorilordinfiadeforajdatepentrustratul2se
vafaceconformSTAS3300/185iSTAS3300/285:
C

=1

i
i=1

(2)

undeesteindiceledeprecizieadeterminriivaloriimedii,carepentruparametriiprelucrai
independent()secalculeazcurelaia(3):
=

t s

nn

(3)

unde:
tcoeficientstatisticcarevariaznfunciedenumruldedeterminri,n,ideniveluldeasigurare
;
sabatereamedieptraticdeterminatcurelaia(4):

s=

n i 2
i =1

n 1

(4)

Pentrun=6,valorilecoeficientuluitsunt:
=0,85t=1,16
=0,95t=2,01
ncazulparametriloric,valoriledecalculsevorobinenfelulurmtor:
=0,85 C=0,95 n
C

=0,95 =0,9

=0,85 c =0,95c
C

=0,95 c =0,9c

2.2.Predimensionareafundaieipebazapresiunilorconvenionaledecalcul
Adncimeadefundaresevastabilinfunciedeurmtoriifactori:

Df

Df

adncimeadenghe:Df>H+0,15m
adncimeastratuluibundefundare:Df>HTBF+0,50m

Strat1(umplutur)

HTBF

Strat2(argil)
nlimeafundaiei:Df>Hf;sepotconsideranmodaproximativurmtoarelenlimi:
Hf=1,5mpentrufundaiaelastic
Hf=2,0mpentrufundaiarigid

Tabel1valoriledebazalepresiuniiconvenionalepentrupmnturicoezive

pconv KPa
Denumireapmntului

consistena

indicele
porilor,e

IC=0,5

IC=1,0

Cuplasticitateredus(IP<10%):

0,5

300

350

nisipargilos,prafnisipos,praf

0,7

275

300

Cuplasticitatemijlocie(10%<IP<

0,5

300

350

0,7

275

300

1,0

200

250

0,5

550

650

Cuplasticitatemareifoartemare(IP

0,6

450

525

>20%):argilnisipoas,argil
prfoas,argil,argilgras

0,8

300

350

1,1

225

300

20%):nisipargilos,prafnisipos
argilos,prafargilos,argilprfoas
nisipoas,argilnisipoas,argil
prfoas

Valoriledebazdintabelul1suntvalabilepentruofundaieculimeaB=1miadncimeade
fundareDf=2m.Pentrualtevalorialelimiiiadncimiidefundare,lapresiuneaconvenionalse
adunurmtoarelecorecii:
CDcorecianfunciedeadncimeadefundare:
pentruDf<2,0m:

D 2
CD=pconv f
KPa
4

(5)

pentruDf>2,0m:

CD=K2 Df 2 KPa

(6)

unde:
K2coeficientdatntabelul2;
greutateavolumicdecalculmedieastraturilorsituatedeasupraniveluluitlpiifundaiei;

Tabel2valorilecoeficientuluiK2
Denumireapmnturilor
Pmnturinecoezive,cuexcepianisipurilorprfoase
Nisipuriprfoaseipmnturicoezivecuplasticitateredusimijlocie
Pmnturicoezivecuplasticitatemareifoartemare

K2
2,5
2,0
1,5

CBcoreciapresiuniiconvenionalenfunciedelimeafundaiei,B:
pentruB<5,0m:

CB=pconvK 1 B1 KPa

(7)

unde:
K1=0,10pentrupmnturinecoezive(cuexcepianisipurilorprfoase);
K1=0,05pentrunisipuriprfoaseipmnturicoezive.
Valoareadecalculapresiuniiconvenionalevafi:

pconv = pconv CDCB

(8)

Condiiiledeverificaresunturmtoarele:

pmax 1,2pconv
pmed pconv
pmin 0

(9)

Pentrucalcululpresiunilortransmiseterenuluidefundareestenecesarreducereaforelordinstlp
fadecentrulfundaiei:

MfC

M0

PfC

med(pmntibeton)

P0

pmin

pmax
L

M0=MCf

P0=PCf medBLDf

pmed =

P0
pCf
=
medDf
BL BL

pmax ,min= pmed

W=

BL2
6

M0
W
(10)

2.3.Stabilireadimensiunilorpeverticalalefundaieiizolate
fundaierigid(dinbetonsimplucucuzinetdinbetonarmat):

Df

h
lc

L
lC
lS

bS

bC

lc
=0,55 ...0,65 dacbloculdinbetonsimpluareosingurtreapt
L

lc
=0,40 ...0,50 dacbloculdinbetonsimpluare2sau3trepte
L
lc L

; h 30 cm ;
bc B
tg

2
;dactg>1,numaiestenecesarverificareacuzinetuluilafortietoare.
3

tg tg min ;valorile(tg)minsegsescntabelul3.

Tabel3valorile(tg)minpentrubloculdebetonsimplu
(tg)minpentrubetondeclasa

Presiuneamaximpe
teren(KPa)

Bc3,5

Bc5

Bc7,5

<200
250
300
350
400
600

1,3
1,5
1,6
1,7
1,8

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,8

PentrucuzinetsevautilizabetondeclasBc10sauBc15.

fundaieelasticdinbetonarmat:

betondeegalizare
(5...10cm)

5...10cm

H'

L
lS
B

bS

Tabel4valoriminimealeraportuluiH/L
Presiuneamaximpe
teren(KPa)
100
200
300
400
500
600

H' =

ValoriH/Lpestecarenumaie
necesarverificarealafortietoare
Bc7,5
Bc10
0.20
0.20
0.21
0.21
0.23
0.22
0.26
0.23
0.28
0.26
0.30
0.28

H/Lminim
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25

H H
...
3
2

2.4.Verificareaterenuluilastarealimitdedeformaie
Condiiadeverificare:
ef adm

Pentruconstruciicustructurincadre,nSTAS3300/285sespecificvaloareaadm=8cm.
Sevaineseamadencrcriledingrupareafundamentalidecaracteristicilegeotehnicedecalcul
pentrucare=0,85.
Deoarecesevautilizametodansumriitasrilorstraturilorelementare,suntnecesareurmtoarele
verificri:

pef ,med pconv

pef ,max 1,2pconv (ncazulexcentricitiincrcriiduposingurdirecie)


Pentrufundaiidreptunghiulare,presiuneaplasticsecaculeazcurelaia:

ppl =m1 BN1 qN2cN3


unde:
m1coeficientalcondiiilordelucru,conformtabelului5;

mediaponderatagreutiivolumicedecalculastraturilordesubfundaiecuprinsepeo
adncimeegalcuB/4,msuratdelatalpafundaiei;

qsuprasarcinadecalcullanivelultlpiifundaiei,datdegreutateapmntuluiaflatdeasupra;
cvaloareadecalcul(=0,85)acoeziuniistratuluidepmntdesubtalpafundaiei;
N1,N2,N3coeficieniadimensionalinfunciedevaloareadecalcul(=0,85)aunghiuluide
frecarealterenuluidesubtalpafundaiei,conformtabelului6.

Tabel5valorilecoeficientuluim1
Denumireaterenuluidefundare

m1

Bolovniuricuinterspaiileumplutecunisip,pietriuriinisipuri
cuexcepianisipurilorfineiprfoase

2.0

Nisipurifineuscatesauumede(Sr<0,8)

1.7

Nisipurifinefoarteumedesausaturate(Sr>0,8)

1.6

Nisipuriprfoaseuscatesauumede(Sr<0,8)

1.5

Nisipuriprfoasefoarteumedesausaturate(Sr>0,8)

1.3

Bolovniuriipietriuricuinterspaiileumplutecupmnturi
coezivecuIC>0,5

1.3

PmnturicoezivecuIC>0,5

1.4

Bolovniuriipietriuricuinterspaiileumplutecupmnturi
coezivecuIC<0,5

1.1

PmnturicoezivecuIC<0,5

1.1

Tabel6valorilecoeficienilorN1,N2iN3
(0)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45

N1
0.00
0.03
0.06
0.10
0.14
0.18
0.23
0.29
0.36
0.43
0.51
0.61
0.72
0.84
0.98
1.15
1.34
1.55
1.81
2.11
2.46
2.87
3.37
3.66

N2
1.00
1.12
1.25
1.39
1.55
1.73
1.94
2.17
2.43
2.72
3.06
3.44
3.87
4.37
4.93
5.59
6.35
7.21
8.25
9.44
10.84
12.50
14.48
15.64

N3
3.14
3.32
3.51
3.71
3.93
4.17
4.42
4.69
5.00
5.31
5.66
6.04
6.45
6.90
7.40
7.95
8.55
9.21
9.98
10.80
11.73
12.77
13.96
14.64

Pentrucalculultasriifundaieiestenecesarcunoatereamodululuidedeformaieliniar,E,al
fiecruistratdepmntcuprinsnzonaactiv.

E=M0M23

Tabel7valorilecoeficientuluiM0
CoeficientulM0pentruindiceleporilor,e,egalcu:
IC

0.41..0.60

0.61..0.80

0.81..1.00

1.01..1.10

1.0

1.0

0.00..1.00

1.6

1.3

1.0

0.76..1.00

2.3

1.7

1.3

1.1

0.50..0.75

1.9

1.5

1.2

1.0

0.76..1.00

1.8

1.5

1.3

1.2

0.50..0.75

1.5

1.3

1.1

1.0

Denumireapmnturilor
Nisipuri(cuexcepia
nisipuluiargilos)
Nisipargilos,prafnisipos,
argilprfoas
Praf,prafargilos,argil
prfoas
Argil,argilgras

nvedereacalcululuitasrii,pmntuldesubfundaiesempartenstraturielementare.
gz

Strat1
1
2

Strat2

Strat3

zi
gz,i

z,i

gz,l.z.a

hi

limita
zonei
active

z,l.z.a=0.2gz,l.z.a
z

Seconsiderctasareaterenuluiestecauzatdoardez,presiuneapecarefundaiaoaducenplus
fadegz,presiuneaexistentnpmntnaintederealizareaconstruciei.
Presiuneazlanivelulcoteidefundaresenoteazcupnet.

PCf
pnet = pef ,med q =
medDf q
BL
Tasareaunuistratelementar,hi,secalculeazcurelaia:
h i=

z,ih i
Ei

unde:
Eimodululdedeformaieliniaralstratuluigeologicdincarefacepartestratulelementari;
higrosimeastratuluielementari.
Efortulz,isecalculeazcurelaia:
z,i =0, ipnet

unde 0, i =0


zi L
,
B B

isegsetentabelul8.

Tabelul8valorilecoeficientului0
0pentrufundaiinformde:
dreptunghicuraportullaturilorL/B
z/B
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

i1

z i= h j
j=1

cerc
1.00
0.95
0.76
0.55
0.39
0.29
0.22
0.17
0.13
0.09
0.04
0.02
0.02
0.01

1
1.00
0.96
0.80
0.61
0.45
0.34
0.26
0.20
0.16
0.11
0.05
0.03
0.02
0.02

2
1.00
0.96
0.87
0.73
0.53
0.48
0.39
0.32
0.27
0.19
0.10
0.06
0.04
0.03

hi
2

Tasareatotalaterenuluisecalculeazcurelaia:
n

s=0,8 hi
i=1

undenestenumruldestraturielementarecuprinsenzonaactiv.

3
1.00
0.98
0.88
0.75
0.63
0.53
0.44
0.38
0.32
0.24
0.13
0.08
0.05
0.04

>10
1.00
0.98
0.88
0.75
0.64
0.55
0.48
0.42
0.37
0.31
0.21
0.16
0.13
0.10

S-ar putea să vă placă și