Sunteți pe pagina 1din 41

16 mai 2009

BUCUREŞTI

1
Autori:
Prof. Ecaterina Toth
Grup Şcolar “Mihai Viteazul” Zalău
Prof. Alexandru Toth
Liceul Pedagogic “Gheorghe Şincai” Zalău

2
1. Noile tehnolgii informatice în învăţământ 
1.1. Învãtãmântul si tehnicile multimedia
1.2. Specificul resurselor informatice
1.3. Resurse informatice pentru lectiile de fizicã
si chimie
1.4. Integrarea resurselor informatice în lectiile
de fizicã si chimie
2. Caracteristicile tablei inteligente
3. Modalităţi de utilizare a tablei inteligente
în predarea fizicii şi chimiei.
4. Concluzii
Bibliografie

3
1. Noile tehnolgii informatice în învăţământ

1.1. Învãtãmântul si tehnicile multimedia


Noile tehnologii informatice sunt bazate pe abordarea multimedia prin asocierea diferitelor
tehnologii:
calculator,
cameră video,
interfaţă video,
interfeţe de reţea,
videoproiector,
tabla interactivă, etc.

Aceste sisteme multimedia dau posibilitatea ca, în aceeaşi situaţie de învăţare să fie utilizat sau regrupat
pe un singur mijloc (calculatorul) un set de medii variate:

sunete,
voci,
texte, În funcţie de obiectivele
desene, instruirii sunt asociate în
imagini aplicaţii în mod interactiv.
fotografice,
filme,
animaţii,
grafice, etc

Tehnologiile şi sistemele reprezintă un enorm potenţial de


multimedia , împreună, într- predare şi învăţare ce vine în sprijinul
o combinaţie ideală elevilor. 4
1.2. Specificul resurselor informatice

Cu ajutorul calculatorului este posibilă:

• prezentarea obiectelor şi fenomenelor fizice şi chimice în forme cât mai variate,


• dirijarea atenţiei elevilor asupra particularităţilor obiectului sau fenomenului
studiat,
• obiectele, fenomenele sau procesele, cât şi caracteristicile sau relaţiile de
interdependenţă ale acestora sunt privite evolutiv, în strânsă legătură cu alte
obiecte sau fenomene pe care le influenţează sau de care sunt influenţate,
• filmele, animaţiile, simulările îl transportă pe elev dintr-un mediu în altul,
asemănător sau deosebit, dându-i astfel posibilitatea de a face comparaţii
• materia ce trebuie învăţată se însuşeşte în mod conştient, iar interesul elevilor
creşte

5
1.3. Resurse informatice pentru lectiile de fizicã si chimie

soft-uri educaţionale care pot îndeplini sarcini didactice variate,


adaptate şi integrate eficient în strategia concepută de profesor

platformă integrată completă de instruire asistată de calculator numită


AeL(Advanced eLearning), în cadrul programului SEI (Sistem
Educaţional Informatizat).

resursele furnizate de reţeaua mondială de calculatoare – Internet-ul

Soft-uri originale sau alte produse informatice realizate de profesor


şi/sau de elevi

6
1.4. Integrarea resurselor informatice în lectiile de
fizicã si chimie

Resursele informatice pot fi eficient integrate în lecţiile de fizică şi chimie în mai multe situaţii:
•pentru vizualizarea informaţiilor, imaginilor, afişarea schemelor, planurilor, graficelor interactive,
• prezentarea de modele, imagini dinamice, asamblate sub formă de prezentări multimedia în Microsoft Power Point;
•cu tablă electronică interactivă,
•pentru simularea unor procese fizice şi chimice sau modele funcţionale,
•pentru efectuarea de exerciţii de instruire şi aplicare,
•pentru realizarea de prelucrări statistice şi/sau grafice,
•pentru editarea de texte şi/sau de documente,
•în evaluările proiectate (iniţială, continuă, sumativă),

Integrarea resurselor informatice în lecţiile de fizică şi chime poate fi realizată în toate etapele lecţiei

Îmbinarea armonioasă a inteligenţei umane cu inteligenţa artificială a calculatoarelor duce la generarea


de noi idei, soluţii, tehnologii, la ridicarea performanţelor.

7
2. Caracteristicile tablei inteligente
Tabla Interactivă „Smart Board” a apărut în 1991, cu destinaţii comerciale.

În principiu tabla este un ecran sensibil la atingere, care funcţionează


împreună cu un calculator şi un videoproiector.

Componentele tablei sunt:


tabla propriu-zisă,
un calculator dotat cu hard şi soft pentru fişiere multimedia,
cablurile de conectare sau echipamente wireless,
softul didactic special de instalare.

Accesoriile minimale care fac parte din dotarea tablei sunt:


un set de patru creioane speciale (depinde de tipul tablei),
un burete pentru şters,

Aceste accesorii nu sunt consumabile şi formează aşa-numitul „penar


deştept” al tablei care mai permite şi afişarea tastaturii virtuale pe ecran prin
simpla apăsare a butonului corespunzător al penarului.
8
9
Tabla este coordonată printr-un soft propriu, Smart Notebook, livrat
împreună cu tabla

Bara de meniuri
Bara de
instrumente

Buton accesare
GALERIE Spaţiul de lucru

10
Pe tabla interactivă putem realiza o serie de acţiuni:
•scriere sau desenare cu creioanele speciale sau cu degetul;
•accesarea diverselor documente existente pe calculator;
•adnotări, observaţii, completări la materialele afişate sau accesate;
•rezultatul prelucrării poate fi salvat, tipărit sau expediat pe e-mail;
•convertirea scrisului de mână în scris electronic, deoarece are încorporat un sistem de recunoaştere a
scrisului de mâna;
•importul şi punerea în comun a fişierelor (de exemplu: prezentări PPT);
•importul Clipart-urilor din galerie;
•salvarea documentelor realizate.

11
12
3. Modalităţi de utilizare a tablei
inteligente în predarea fizicii şi chimiei.

a) Realizarea unor schiţe de către profesor şi salvarea


acestora în calculator în vederea folosirii sau îmbunătăţirii
ulterioare.
b) Importarea şi prezentarea unor fişiere PPT realizate de
profesor sau de elevi

c) Accesarea directă a unor sit-uri de pe Internet

d) Verificarea cunoştinţelor prin aplicarea unor teste grilă


sau cu caracter interactiv.

13
FIŞĂ DE EVALUARE
Se dau substanţele chimice:
Na OH, CaO, H2O, NaBr, CaH2, K2O, CaCO3, HCl, Mg(OH)2, Cl2.
A.Alegeţi dintre formulele chimice de mai sus pe cele care corespund unor
B.substanţe ionice (compuşi ionici).
C.Completaţi ciorchina:

KH

Hidruri
Metal I, II

Baze SUBSTANŢE IONICE Săruri

Mg(OH)2 Oxizii metalelor


NaBr

K2 O

14
Comportarea la lovire a unui cristal ionic

15
Recapitularea cunoştinţelor despre legătura covalentă

Nepolară

LEGĂTURA
Multipl Simpl
COVALENTĂ
ă
ă

Omogenă Heterogenă Omogenă Heterogenă


Polară

16
ANIMAŢII LA CALCULATOR

Animaţiile redau structurile


moleculelor în trei dimensiuni
şi urmăresc prezentarea cât
mai reală a fenomenelor.

Eficienţa animaţiilor
este cu atât mai
mare cu cât asigură
o interacivitate mai
complexă.

17
18
Etapa I - FORMAREAIONILOR
+ -
Na - e = Na Cl +e = Cl
Etapa a II-a - EXERCITAREAFORTEI DE
ATRACTIEELECTROSTATICAINTRE
IONII DESEMNCONTRARFORMATI
+ - + -
Na + Cl = Na Cl
21
Numărul electronilor cedaţi de metal trebuie să
fie egal cu numărul electronilor acceptaţi de
nemetal
Etapa I Etapa a II - a
- 3+ 3+ 2- 3+ 2-
2Al - 6e =2Al 2Al + 3O = 2Al 3O
- 2-
3O + 6e = 3O
Oxidul de Aluminiu

Mg - 2e -=Mg 2+ Mg 2+ + 2Cl - = Mg 2+ 2Cl -


2Cl + 2e - = 2Cl -
Clorura de Magneziu
PROIECT DE LECŢIE
A. Repere generale
Unitatea de învăţare: Interacţii între atomi, ioni şi molecule
Subiectul lecţiei : Proprietăţile substanţelor ionice
Tipul lecţiei: lecţie pentru formarea şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor
Clasa : a IX –a, specializarea ştiinţe
B. Resurse procedurale şi materiale:
•Metode, tehnici şi strategii didactice : conversaţie euristică, metoda clustering, experimentul frontal, problematizarea,
explicaţia modelarea prin analogie, modelare similară experimentul virtual
•Forme de organizare a clasei:
•Activitate frontală,
•Activitate in grup,
•Activitate individuală.
•Mijloace de învăţământ
Substanţe chimice: CuSO4, NaCl, MgO, NaOH (cristale), apă distilată, solvent nepolar ( CCl4 ),
Ustensile : pahare Berzelius, sursă de curent continuu, conductoare de legătură, electrozi de grafit,
bec, mojar cu pistil, eprubete,
Modelul structural al clorurii de sodiu,
Videoproiector, CD – ROM,
Fişă de lucru.
C. Competenţe specifice urmărite pe parcursul lectiei
1. modelarea formării legăturii chimice în compuşii ionici,
2. recunoaşterea dintr-un şir de substanţe pe cele formate prin legătură ionică,
3. explicarea structurii reţelei cristaline al clorurii de sodiu,
4. verificarea solubilităţii substanţelor ionice în solvent polar şi nepola,
5. indicarea factorilor care influenţează punctul de topire al substanţelor ionice,
6. verificarea conductibilităţii electrice a unui cristal ionic în stare solidă şi în soluţie apoasă,
7. efectuarea corectă a experimentelor indicate în fişa de lucru,
8. aplicarea cunoştinţelor dobândite în contexte noi.

23
Structura lecţiei pe secvenţe de instruire:
secventa Activittăţi desfăşurate de profesor Activităţi desfăşurate Resurse procedurale şi materiale Forma de organizare Metode de evaluare
de elevi

1 Reactualizarea cunoştinţelor legate de Raspund la intrebari Conversaţie euristică , tehnica clustering Activitate frontală / Proba orală
legătura ionică activitate în grup

2 Anunţă obiectivele lecţiei noi


Notează în caiet Conversaţie euristică Activitate frontală / Activitate frontală

3 Face precizări privind forma de Notează în caiet Conversaţie euristică Activitate frontală, Activitate frontală
activitate , folosirea fişei de lucru fişa de lucru

4 Urmăreşte şi coordonează efectuarea Efectuează experiment frontal, substante chimice, Activitate în grup Probă
de către elevi a experienţelor cuprinse experimentele ustensile, Practică
în fişa de lucru fişa de lucru Observarea
curentă
5 Dirijează discuţia elevilor în vederea răspund la întrebări Conversaţia euristică, explicatia, Activitate frontală Proba orală
stabilirii unor concluzii referitoare la problematizarea
conductibitate electrică şi solubilitate

6 Solicită elevii să studieze tabelul cu Studiază tabelul cu Conversaţia euristică, explicaţia, Activitate în grup / Observarea
constantele fizice (puncte de topire) şiconstantele fizice problematizarea, videoproiector frontală curentă proba orală
să stabilească factorii care
influenţează această proprietate fizică

7 Dirijează discuţia elevilor în vederea Urmăresc explicaţiile Videoproiector, conversaţie euristică Activitate frontală Observarea
explicării fenomenelor care au loc la profesorului problematizarea curentă
sfărâmarea unui cristal ionic Experimentul virtual,
videoproiector

8 Cere elevilor să rezolve exerciţiile Rezolvă exerciţiile Test formativ Activitate individuala Proba scrisă
propuse în testul formativ

9 Indică tema de casă Notează în caiet manual Activitate frontală

24
FIŞA DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ
PROPRIETĂŢILE SUBSTANŢELOR IONICE

Numele şi prenumele: ______________________________________


Clasa:_________________ Data:______________________________
Obiective: După efectuarea experimentelor prevăzute la această temă veţi fi capabili:
•să comparaţi şi identificaţi comportarea diferită a substanţelor ionice în funcţie de starea de agregare,
la trecerea curentului electric prin soluţie sau topitură;
•să deduceţi cauza conductibilităţii electrice a soluţiilor (prezenţa ionilor în soluţie), formându-vă astfel
convingeri ştiinţifice despre cauzalitatea fenomenelor;
•să vă formaţi deprinderi practice de montare a instalaţiilor necesre efectuării experienţelor de studiere
a comportării soluţiilor la trecerea curentului electric;
•să cercetaţi dizolvarea NaCl şi CuSO4 în apă şi în solvenţi organici, observaţi şi explicaţi omogenitatea
soluţiei obţinute;
•să observaţi anumite proprietăţi fizice (starea de agregare) ale substanţelor studiate.
Substanţe şi ustensile:
- apă, tetraclorură de carbon (CCl4), NaCl solid, CuSO4 solid, NaOH solid, MgO solid, pahare Berzelius,
electrozi din cărbune, generator de curent continuu, conductori, termometre, întrerupător, bec electric.

Modul de lucru:
1. Efectuaţi experimentele şi notaţi observaţiile şi concluziile generale în tabelul de mai jos:

25
Nr.crt. Experi- Reactivi , ustensile Modul de lucru Observaţii Concluzii generale
mentul
1 Observarea stării Cristale de NaCl, CuSO4, Pregătiţi patru sticle de ceas şi puneţi Substantele
de agregare, a NaOH, MgO, sticla de ceas, cu ajutorul spatulelor cantităţi mici ionice se prezintă
aspectului si a spatulă de NaCl, CuSO4 NaOH, MgO. în stare ...........
culorii Observaţi starea de agreagare
,aspectul, culoarea substanţelor

2 Verificarea Apă distilată , tetraclorura Aşezaţi într-un stativ patru eprubeteî, CuSO4 si NaCl Substanţele
solubilităţii în apă de carbon, eprubete, în primele două eprubete puneţi 3 cm3 se dizolvă ionice sunt
şi în solvent CuSO4, NaCl (cristale) apă în celelalte puneţi 2 cm3 CCl4 . în ...............şi solubile
nepolar (CCl4) Adăugaţi în prima şi în a doua nu se dizolvă în ............ şi nu
eprubetă câteva cristale de NaCl si în ......... .. sunt solubile în
CuSO4. Ce observaţi? solvenţi ...............
.....

3 Conductibilitatea Sursă de curent, electrozi Cu ajutorul montajului electric Clorura de sodiu Substanţele
electrică de grafit., verificaţi conductibilitatea electrică : în stare ionice
conductoare,,crista- a cristalelor de NaCl : introduceţisolidă………..cu conduc curentul
lizor , cristale de clorura de cei doi electrozi în cristalizorul carerentul electric. electric in stare
sodiu , soluţie de clorură de conţine cristale de clorura de sodiu ; Soluţia apoasă a ………
sodiu a solutiei de NaCl clorurii de
întroduceţi cei doi electrozi în sodiu........
cristalizorul care conţine soluţie de ....curentul
clorură de sodiu; electric
ce observaţi/ ?

4 Compor- Cristale mari de NaCl, Puneţi într-un mojar cristale de NaCl Cristalele ionice
tarea mojar cu pistil şi mojaraţi sunt.............
la lovire

26
27
2. Studiaţi punctele de fierbere ale substanţelor ionice şi stabiliţi ce relaţie există între sarcina ionilor şi
punctele de fierbere:
SUBSTANŢA PUNCTUL DE TOPIRE CONCLUZIE
NaF 992 PUNCTUL DE TOPIRE
MgF2 1266 CREŞTE CU ..............
Al F3 1990
3.Comparaţi punctele de topire ale substanţelor ionice şi stabiliţi ce relaţie există între volumul ionilor şi
punctele de topire:
SUBSTANŢA PUNCTUL DE TOPIRE CONCLUZIE
NaF 992 PUNCTUL DE TOPIRE
NaCl 801 SCADE CU ...............
NaBr 740
NaI 663
4. Punctele de topire ale substanţelor ionice depind de următorii factori :
a. …………………………….
b. …………………………….

28
Fizica, clasa a IX-a

29 13.01.10 Liceul Pedagogic "Gheorghe Şincai"


Zalău prof. Toth
Alexandru
Liceul Pedagogic "Gheorghe Şincai" 13.01.10
Zalău prof. Toth
Alexandru

Corpul Rigla gradată


studiat

30
Liceul Pedagogic "Gheorghe Şincai" 13.01.10
Zalău prof. Toth
Alexandru

Întrerupător

31
Liceul Pedagogic "Gheorghe Şincai" 13.01.10
Zalău prof. Toth
Alexandru

Poarta Poarta
START STOP

32
Liceul Pedagogic "Gheorghe Şincai" 13.01.10
Zalău prof. Toth
Alexandru

secunde
Buton
iniţializare

Yecimi de secunde

Sutimi de secunde

33
Liceul Pedagogic "Gheorghe Şincai" 13.01.10
Zalău prof. Toth
Alexandru

34
 Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău Nr. grupei:________
 Prof. Toth Alexandru Membri grupului:_______________________

 
 Fişă de activitate experimentală
 Lecţia: Viteza
 Ipoteza de lucru (sau subiectul studiului experimental sau obiectivul comunicat elevilor):
Viteza în mişcarea rectilinie
 Sarcina propusă spre rezolvare: Determinarea experimentală a vitezei medii şi momentane;
 Materialul didactic utilizat: Instalaţia cu pernă de aer, suflantă, cronometru electronic
 Modul de lucru:
 Se stabileşte distanţa pe care se fac măsurătorile prin poziţionarea corespunzătoare a celor două porţi (START şi STOP) pe
bara divizată.
 Se înregistrează în tabelul de mai jos valoarea coordonatei iniţiale (x1) şi finale (x2). Se calculează valoarea deplasării:∆ x=x2-
x1 şi se trece în tabel. Coordonatele şi deplasările se vor exprima în m.
 Se porneşte cronometrul electronic şi se aduce la zero;
 Corpul studiat este aşezat pe bară în dreptul diviziunii 0;
 Se porneşte suflanta, corpul se pune singur în mişcare datorită pernei de aer care se formează între bară şi corp (forţa de
frecare este neglijabilă şi datorită înclinării barei (plan înclinat).
 Cronometrul electronic înregistrează durata mişcării între cele două poziţii; prin apăsarea succesivă a butoanelor pentru:
secunde, zecimi de secunde, sutimi de secunde se va stabili durata :∆ t=t2-t1 (t1 este evident 0) care se trece în tabel.
 Pentru o deplasare ∆ x dată se vor face trei măsurători după care se vor modifica coordonatele în vederea realizării unui nou
set de măsurători. In total se vor efectua trei măsurători pentru trei deplasări diferite.
 Pentru determinarea vitezei momentane în dreptul unui punct de pe bară, cele două porţi se vor aşeza foarte aproape
(dispozitivul permite aşezarea celor două porţi la o distanţă minimă de aproximativ 3 cm).
 Se vor efectua trei măsurători pentru trei coordonate diferite.
 Se vor calcula şi se vor înregistra în tabel vitezele pentru determinările ef

35
 Tabele care care cuprind rezultatele măsurătorilor:
  
 Tabelul nr.1. VITEZA MEDIE

 Tabelul nr.2. VITEZA MOMENTANĂ

 Observaţie experimentală:
 1. Valorile obţinute pentru viteza medie sunt apropiate, ele nereflectând exact modul în care se mişcă un corp;
 2. Vitezele momentane sunt diferite şi oferă informaţii mai exacte asupra mişcării corpului.
  
 Explicaţie: în timpul mişcării pe o distanţă mai mare corpul îşi poate modifica viteza sau chiar se poate opri.
  
 Concluzie: Viteza momentană este mărimea corespunzătoare pentru descrierea exactă a mişcării.

36
4. Concluzii
Se face apel la calculator şi mijloacele multimedia, inclusiv tabla
interactivă pentru optimizarea procesului didactic în anumite
secvenţe, în individualizarea instruirii
Se recomandă utilizarea prudentă a calculatorului, conform criteriilor
pedagogice şi metodice, introducerea resurselor informatice progresiv
atât în lecţii cât şi în activitatea independentă.

Calculatorul împreună cu echipamentele conectate la el asistă


instruirea/autoinstruirea, de unde combinarea sa cu alte mijloace, metode, forme de
organizare a activităţii, ca elemente ale strategiei didactice.

Utilizarea lui la întâmplare, fără obiectiv precis sau numai


pentru obiective simple ale învăţării, nu la momentul şi în
locul potrivit, poate duce la rezultate nesatisfăcătoare

37
Utilizarea tablei interactive nu necesită cunoştinţe şi abilităţi deosebite în domeniul IT.
Persoanele care dispun de abilităţile necesare pentru utilizarea PC-ului pot folosi şi tabla
inteligentă.
Utilizarea unor mijloace tehnice moderne în predare, inclusiv a tablei inteligente nu
trebuie să reprezinte un scop în sine, ci o modalitate de eficientizare a activităţii didactice.

Câteva dezvantaje:
-Inexistenţa fondurilor necesare achiziţionării tablei interactive cu accesoriile minimale,
-Lipsa unor cursuri de formare pentru cadrele didactice privind utilizarea tablei

Tabla electronică interactivă poate fi utilizată cu succes în activitatea didactică atât


de profesor, cât şi de către elevi. Utilizarea sa nu necesită cunoştinţe şi abilităţi deosebite în
domeniul IT. Persoanele care dispun de abilităţile necesare pentru utilizarea PC-ului pot
folosi şi tabla inteligentă.
În pofida numeroaselor avantaje oferite posibilitatea de utilizare a acestui
mijloc tehnic modern în activitatea didactică este foarte limitată deoarece majoritatea
unităţilor de învăţământ nu dispun de table electronice interactive, iar în şcolile unde există
numărul lor este redus. Această situaţie se explică prin costurile relativ ridicate ale tuturor
echipamentelor necesare funcţionării, dar şi reticenţei faţă de noutăţile din domeniul
tehnologiei.
Utilizarea unor mijloace tehnice moderne în predare, inclusiv a tablei
inteligente nu reprezintă un scop în sine, ci o modalitate de eficientizare a activităţii
didactice.

38
 Bâclea, D, Constantinescu, M. (1999) - CHIMIE Planuri de lecţii. Iaşi,
Editura Polirom.
 Cerghit, I.( 1982) - Metode de învăţământ. Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică.
 Ciascai, L. (1999) - Strategii euristice de instruire la fizică. Cluj-
Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană.
 Fătu, S. (2007) – Didactica chimiei. Bucureşti, Editura Corint.
 *** (1999) - Ghid de evaluare la chimie, Bucureşti, SNEE.
 ***(2002) - Ghid metodologic, Aria curriculară matematică şi
ştiinţele naturii. Bucureşti CNC.
 Ionescu, M. (2003) - Instrucţie şi educaţie, Cluj-Napoca.
 Pintilie, M. (2006) – Metode moderne de învăţare – evaluare. Cluj-
Napoca, Editura Eurodidact.
 *** (2004) - Programe şcolare pentru clasa a IX-a, CHIMIE,
M.E.C.T.
 Şunel, V., Ciocoiu, I., Rudică, T., Bîcu, E. (1997.) – Metodica predării
chimiei. Iaşi, Editura MARATHON.
39
Bibliografie

1. http://advancedelearning.com/index.php/articles/c4140 (Accesat în 7 ianuarie 2009)


2.http://education.smarttech.com/ste/enUS/Ed+Resource/Lesson+activities/
Notebook+activities/Browse+N otebook/United+States/ (Accesat în 7 ianuarie 2009)
3. http://subiecte2008.edu.ro/bacalaureat/subiecte/ (Accesat în 8 ianuarie 2009)
4. http://www.youtube.com/watch?v=zjBhPvmsa-8 (Accesat în 8 ianuarie 2009)
5.www.bicau.ro/data/MasterLink/h31/f3091/video%20smart%20technologies.
pdf(Accesat în 7 ianuarie 2009)

40
Vă mulţumim
pentru atenţie !