Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

LICEUL TEORETIC ” SFANTA MARIA” GALATI


Str. Gheorghe Doja Nr.81
TEL. 0236418310
Nr. . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . .

CURRICULUM ADAPTAT

NUME SI PRENUME ELEV : MANOLE PALIVAN MIHAI


CLASA A IX-A E
DISCIPLINA : CHIMIE
ECHIPA DE LUCRU: PROF.: CHIRIŢĂ LEONARD

2018 – 2019
CURRICULUM ADAPTAT după
PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A IX-A
CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
CHIMIE
Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 5099/09.09.2009

COMPETENŢE GENERALE
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi
Competenţe Conţinuturi adaptate Activitati de invatare
specifice adaptate
1.1. Descrierea - Variaţia electronegativităţii în grupele principale şi în Interpretarea informaţiilor
comportării perioadele 1,2,3; furnizate de mijloace multimedia;
speciilor chimice - Variaţia caracterului metalic şi nemetalic în gupele Valorificarea informaţiilor care se
studiate într-un principale şi perioadele 1,2,3; pot obţine din configuraţia
context dat - Proprietăţi chimice ale sodiului si clorului; electronică/poziţia elementelor în
- pH-ul soluţiilor apoase; tabelul periodic;
1.2. Diferenţierea - Legătura ionică. Cristalul NaCl; Exerciţii de clasificare a unor
substanţe după natura legăturilor
substanţelor - Legătura covalentă nepolară: H2, N2, Cl2
chimice;
chimice după - Legătura covalentă polară: HCl, H2O; Exerciţii de interpretare ale
natura - Soluţii apoase de acizi(tari şi slabi) şi de baze (tari şi proprietăţilor fizice ale apei;
interacţiunilor slabe):HCl, H2CO3, HCN, NaOH, NH3.
dintre atomi, ioni,
molecule.
2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice
Competenţe Conţinuturi adaptate Activitati de invatare
specifice adaptate
2.1. Efectuarea de - Variaţia caracterului metalic: reactivitatea Na, Mg, Realizarea unor investigaţii care
investigaţii pentru Al, faţă de O2, H2O; dovedesc relaţii structură –
evidenţierea unor - Variaţia caracterului nemetalic: reactivitatea proprietăţi: caracterul
caracteristici, nemetalelor din grupa 17 (VII A) metalic/nemetalic, caracterul
proprietăţi, relaţii - Dizolvarea ; acidobazic, caracterul amfoter,
- Factorii care influenţează dizolvarea; caracterul oxidant/reducător;
- Soluţii. Prepararea de soluţii apoase de concentraţii Folosirea tehnologiilor
informaţionale şi
molare şi procentuale cunoscute;
comunicaţionale;
2.2. Colectarea - Corelaţii între structura învelişului electronic pentru
informaţiilor prin elementele din perioadele 1, 2, 3, poziţie în tabelul
observări periodic şi proprietăţi ale elementelor
calitative şi - Variaţia proprietăţilor periodice ale elementelor, în
cantitative. grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente
deductive şi inductive
Competenţe Conţinuturi adaptate Activitati de invatare
specifice adaptate
3.1 Analizarea - Structura învelişului electronic pentru elementele din Rezolvarea de probleme utilizând
problemelor perioadele 1, 2, 3; expresiile matematice ale relaţiilor
pentru a stabili - Corelaţii între structura învelişului electronic al de dependenţă dintre parametrii de
contextul, relaţiile elementelor din perioadele 1, 2, 3, poziţia în tabelul stare, noţiunile de mol, volum
relevante, etapele periodic şi proprietăţi ale elementelor; molar;
rezolvării - Variaţia electronegativităţii în grupele principale şi Stabilirea N.O. pe baza regulilor;
perioadele 1, 2, 3 ; Stabilirea coeficienţilor prin
- Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al

2
Competenţe Conţinuturi adaptate Activitati de invatare
specifice adaptate
elementelor din grupele principale şi perioadele 1, metoda redox;
2,3 ;
- Număr de oxidare. Stabilirea coeficienţilor ecuaţiilor
reacţiilor redox.
3.2 Integrarea - Calcule stoechiometrice;
relaţiilor - Concentraţia molară;
matematice în - Stabilirea coeficienţilor ecuaţiilor reacţiilor redox;
rezolvarea de - Ecuaţia de stare a gazului ideal;
probleme - Volum molar.

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în


conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor
Competenţe specifice Conţinuturi adaptate Activitati de invatare adaptate
4.1 Modelarea - Structura învelişului electronic pentru Scrierea simbolurilor atomilor
conceptelor, elementele din perioadele 1, 2, 3; elementelor, ionilor;
structurilor, relaţiilor, - Legătura ionică: NaCl; Reprezentarea formulelor de
proceselor, sistemelor - Legătura covalentă nepolară: H2, Cl2, N2 ; structură ale combinaţiilor ionice
- Legătura covalentă polară: HCl, H2O; şi covalente;
Scrierea ecuaţiilor reacţiilor
4.2 Folosirea corectă a - Structura învelişului electronic pentru
chimice;
terminologiei specifice elementele din perioadele 1, 2, 3;
Reprezentarea configuraţiei
chimiei - Corelaţii între structura învelişului electronic
electronice a elementelor,
pentru elementele din perioadele 1, 2, 3, poziţia
utilizând regulile de completare;
în tabelul periodic şi proprietăţi ale
Utilizarea corectă şi sistematică a
elementelor;
terminologiei adecvate.
- Variaţia proprietăţilor periodice ale elementelor,
în grupele principale şi perioadele 1, 2, 3;
- Legături chimice (ionică, covalentă);
- Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi de baze
(tari şi slabe);
- pH-ul soluţiilor apoase;
- Dizolvarea şi factorii care influenţează
dizolvarea;
- Reacţii redox. Aplicaţii ale reacţiilor redox:
- Ecuaţia de stare a gazului ideal.
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi
asupra mediului
Competenţe Conţinuturi adaptate Activitati de invatare
specifice adaptate
5.1. Respectarea şi - Variaţia caracterului metalic; Familiarizarea elevilor cu normele
aplicarea normelor - Variaţia caracterului nemetalic; de protecţie;
de protecţie - Dizolvarea unui compus ionic şi a unui compus Elaborarea de proiecte;
personală şi a covalent polar în apă; Folosirea internetului şi a altor
mediului - Soluţii apoase de acizi(tari şi slabi) şi de baze( tari mijloace de informare.
şi slabe);
5.2 Anticiparea - Proprietăţile chimice ale clorului şi sodiului;
efectelor unor acţiuni - Solubilitatea în solvenţi polari şi nepolari;
specifice asupra - Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi de baze (tari
mediului înconjurător şi slabe);
- pH-ul soluţiilor apoase;

3
INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:

 chestionare orale;  proba de evaluare;


 observaţii curente;  convorbire individuală şi în grup;
 aplicaţii practice;  observaţia spontană şi dirijată.
 fişe de lucru utilizate la diferite activităţi;

4
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ADAPTAŢI

Competenţe Indicatori de performanţă adaptaţi


generale Satisfăcător Optim Excepţional
1.Explicarea unor - identifică majoritatea - descriu şi explică din - demonstrează cunoaşterea şi
fenomene, procese, fenomenelor şi punct de vedere cauzal înţelegerea tuturor
procedee întâlnite conceptelor chimice majoritatea fenomenelor fenomenelor şi conceptelor
în viaţa de zi cu zi studiate în anii anteriori, la fizice studiate, utilizând fizice studiate în anii anteriori,
nivelul minim necesar uneori clasificări şi la nivelul necesar parcurgerii
parcurgerii conţinuturilor generalizări conţinuturilor şi sarcinilor de
şi sarcinilor de învăţare - utilizează relaţii învăţare stabilite de programa
stabilite de programa cantitative în definirea şcolară a anului curent
şcolară a anului curent unor fenomene şi - descriu şi explică din punct
- recunosc relaţiile de efectuează calcule de vedere cauzal toate
definire a unor mărimi şi directe, utilizând corect fenomenele chimice studiate,
efectuează calcule simple unităţile de măsură. utilizând clasificări şi
- recunosc şi pot da unele generalizări
exemple de aplicaţii ale - exemplifică, explică şi
fenomenelor şi consideră critic o varietate de
conceptelor studiate aplicaţii ale fenomenelor şi
conceptelor studiate
2.Investigarea - urmează sugestiile date - propun propriile idei - analizează informaţiile pe
comportării unor de a afla răspunsul la o asupra modalităţilor de a care le au la dispoziţie, propun
substanţe sau întrebare, afla răspunsul la o modalităţi concrete de utilizare
sisteme chimice - utilizează texte simple întrebare, recunoscând a acestora şi le aplică pentru a
pentru a găsi o informaţie necesitatea anumitor răspunde la o întrebare
- măsoară valori ale informaţii - evaluează şi sintetizează
mărimilor fizice utilizând - efectuează observaţii informaţiile obţinute
dispozitive simple relevante după indicaţii independent din surse indicate
- identifică după indicaţii - efectuează experimente - efectuează observaţiile asupra
fenomene chimice simple, înregistrând în cărora decid singuri că sunt
observate in experimente diferite moduri datele relevante
simple, necesare şi explicând - utilizează cunoştinţele şi
regularităţile simple înţelegerea dobândite pentru a
constatate trage concluzii din rezultatele
obţinute
3. Rezolvarea de - scrie relatiile matematice - aplica relatiile - demonstreaza relatiile
probleme în scopul corespunzatoere calcularii matematice matematice corespunzatoere
stabilirii unor umor marimi fizice si corespunzatoere calcularii umor marimi fizice
corelaţii relevante, chimice calcularii umor marimi si chimice
demonstrând - identifica termenii fizice si chimice - stabileste corelatii intre
raţionamente ecuatiilor - descrie termenii termenii ecuatiilor
deductive şi ecuatiilor
inductive
4. Comunicarea - comunică oral şi în scris - comunică oral şi în - comunică oral şi în scris
înţelegerii informaţiile pe care le scris informaţiile pe care concluziile şi argumentele lor,
conceptelor în deţin utilizând un limbaj le deţin utilizând utilizând un limbaj ştiinţific
rezolvarea de uzual terminologia de bază corespunzător
probleme , în însuşită - utilizează grafice, relaţii
formularea cantitative şi convenţii în
explicaţiilor , în comunicare pentru a susţine
conducerea concluzii şi argumente
investigaţiilor şi în - demonstrează conştiinţa unui
raportarea număr de puncte de vedere
rezultatelor asupra aceleiaşi probleme
Competenţe Indicatori de performanţă adaptaţi
generale Satisfăcător Optim Excepţional
5.Evaluarea - identifică regulile de - aplică în practică - demonstrează cunoaşterea
consecinţelor bază privind protecţia regulile de bază privind regulilor de bază privind
proceselor şi propriei persoane, a protecţia propriei protecţia propriei persoane, a
acţiunii produselor celorlalţi şi a mediului persoane, a celorlalţi şi a celorlalţi şi a mediului
chimice asupra înconjurător mediului înconjurător înconjurător
propriei persoane - aplică în practică, atât în
şi asupra mediului şcoală cât şi în afara acesteia,
regulile de bază privind
protecţia propriei persoane, a
celorlalţi şi a mediului
înconjurător