Sunteți pe pagina 1din 19

CERCUL METODIC

AL PROFESORIȘOR DE FIZICĂ ȘI CHIMIE

INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV

Profesor Leonard Chiriță

Profesor Bucner Maria Magdalena

11 mai 2019
1
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV

În context educațional, a evalua înseamnă, în sens generic, a emite o judecată de valoare


despre nivelul și calitatea învățării elevilor, care s-a produs în urma unei activități sau experiențe
realizate într-un context specific, într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, deci a
determina randamentul procesului instructiv-educativ.
Evaluarea trebuie strâns corelată cu curriculum-ul şi instruirea, astfel încât cele trei
elemente de bază ale sistemului educațional să conveargă către aceleaşi scopuri. Evaluarea trebuie
să măsoare rezultatele învățării, să reflecte centrarea procesului educațional pe competențe.
Evaluarea modernă presupune trei schimbări de orientare esențiale:
- de la evaluarea axată pe cunoştințe (de tip sumativ) la evaluarea axată pe dezvoltarea de
competențe (de tip formativ)
- de la evaluarea cu scop de constatare şi apreciere a rezultatelor şcolare la evaluarea cu scop de
îmbunătățire continuă a predîrii-învățării
- de la evaluarea făcută de profesor cu scopul ierarhizării la autoevaluare și inter-evaluare cu
scop de evidențiere a progresului în învățare
De ce se evaluează? Când se evaluează?
Evaluarea inițială - este o evaluare de diagnoză, dar are și o funcție prognostică. Se anunță
elevii anterior și nu se finalizează cu notă.
Evaluarea formativă se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic, este ritmică
sub aspect temporal şi are ca finalitate remedierea lacunelor sau erorilor în învățare (Bloom).
Totodată, este considerată o evaluare cu scop diagnostic, de reglare a procesului de predare-
învățare,construită astfel încât să verifice în profunzime şi sub toate aspectele înțelegerea
conținutului transmis. Evaluarea formativă contribuie la o reglare a procesului de predareî-nvățare
prin reînvățare, remediere, adaptare la ritmul propriu, individualizare, motivare. Ca urmare,
proiectantul trebuie să ia decizii cu privire la:
a) aspectele învățării pe care le va supune observării, inclusiv procedurile de colectare a
datelor relevante;
b) modalitățile de interpretare a datelor;
c) căile de adaptare a activităților de învățare.
Acest tip de evaluare foloseşte pentru analiza pregătirii anterioare a elevilor; încurajarea
dirijării propriei învățări şi a colaborării; monitorizarea progresului, precum şi pentru

2
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

verificarea înțelegerii şi încurajarea metacogniției.


Evaluarea formativă are următoarele trăsături:
1. Răspunde întotdeauna nevoilor elevului:
- este continuă şi progresivă;
- poate fi informală (nu trebuie să urmeze un anumit protocol şi atunci poate să survină în moduri
diverse, în funcție de specificul situației);
- este interactivă (răspunde unor nevoi de învățare concreteă ale elevilor, pe baza unui dialog
între elevi şi profesor);
- poate fi planificată sau neplanificată(un profesor nu ştie, bunăoară,ce întrebări îi vor adresa elevii
într-o anumită lecție, însă îi încurajează în mod sistematic să adreseze întrebări);
- poate fi proactivă sau reactivă (profesorul poate să solicite informația relevantă de la elevi prin
strategii specifice: prin întrebări, prin administrarea unui chestionar etc., dar la fel de bine poate să
reacționeze într-o situație în care observă că un elev sau un grup de elevi întâmpină o anumită
dificultate la lecție);
- presupune incertitudine şi asumarea unor riscuri, mai ales în situațiile în care este neplanificată –
de aceea, în evaluarea formativă este foarte importantă încrederea profesorului în propriile abilități
şi în performanța sa profesională.
2. Utilizează forme de comunicare multiple (scrisă– de pildă, prin folosirea fişelor de
observare,orală – prin dialog, respectiv nonverbală – prin interpretarea expresiei faciale, a
limbajului corpului).
3. Necesită deschidere elevilor către profesor şi către activitatea de învățare ce este
hotărâtoare pentru colectarea informațiilor necesare evaluării şi feedback-ului. Un elev care nu
adresează întrebări, care nu se implică în activitatea de învățare etc., nu poate fi lesne caracterizat
din punctul de vedere al nevoilor sale de învățare şi, prin urmare, nici ajutat. O strategie indicată
pentru a facilita deschiderea elevilor o reprezintă sarcinile de lucru în grupuri mici sau
interacțiunile de tip unu-la-unu între profesor şi elev.
4. Este mai degrabă implicită decât explicită
5. Face apel la cunoştințele şi experiențele profesionale anterioare ale profesorului.
Acestea înlesnesc extragerea şi interpretarea informației de care profesorul are nevoie în
structurarea şi direcționarea feedback-ului către elevi; de asemenea, experiența profesională
joacă un rol hotărâtor în selectarea instrumentelor de evaluare.
6. Este parte integrantă în procesele de predare şi învățare.
7. Este realizată atât de cătreă profesor, cât şi de către elevi.

3
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

8. Are ca scop îmbunătățirea învățării, dar şi a predării, prin aportul de informații despre
cum se desfăşoară procesul de învățare.
9. Este puternic contextualizată, variind în funcție de factori precum:
- specificul situației de învățare ( întreaga clasă, grupuri mici, fiecare elev în parte);
- activitățile de învățare propuse ( brainstorming, investigație, vizionarea unui film etc.);
- cunoaşterea pe care profesorul o deține despre elevi;
- cunoştințele de specialitate şi abilitățile profesorului;
- subiectul lecției;
- scopurile şi obiectivele vizate în cadrul lecției.
10. Presupune confruntarea profesorului cu posibile dileme, generate de aspecte
neprevăzute ale interacțiunii cu elevii
Evaluarea sumativă este o evaluare de bilanț care intervine la sfârşitul parcurgerii unui
ansamblu de sarcini de învățare ce constituie un tot unitar, fiind integrată procesului de
învățământ şi determinată de contexte specifice. Evaluarea sumativă tradițională se realizează
prin administrarea de teste și urmărește, în principal, cunoștințele pe care elevii le dețin la un
moment dat (noțiuni teoretice, algoritmi și abilități practice). În prezent se caută soluții pentru a
identifica cele mai bune metode prin care o evaluare de tip sumativ să permită și o evaluare a
competențelor, dar aceste aspecte nu sunt suficient clarificate încă. Acest tip de evaluare permite
clasificarea/ierarhizarea, precum şi diferențierea elevilor.

Pentru ca noua paradigmă de predare a fiziciiși chimiei să conducă la rezultatele aşteptate


este necesar ca procesul de evaluare să fie semnificativ adaptat tipurilor de activităţi propuse în
cadrul unităţilor de învăţare.
Instrumentele prezentate au o structura bine definită şi pot fi adaptate la unităţile de
învăţare. Pentru ca rezultatele evaluării să fie relevante şi pentru ca procesul de evaluare să fie
funcţional se pot folosi 4-5 instrumente de evaluare la o unitate de învăţare de lungime medie
(5-6 lecţii) – 3 care se pot utiliza la orice tip de model de învăţare, la care adăugăm 2 instrumente
specifice fiecărui tip de model utilizat. În cazul special în care unitatea de învăţare este mai scurtă
(3-4 lecţii), se pot utiliza şi 3 instrumente (2 generale şi un instrument specific).

I. Instrumente utilizabile pentru fiecare unitate de învăţare

1. Harta „Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat”


Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat

4
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

Notă: este recomandat ca acest instrument să fie aplicat elevilor la începutul primei ore din cadrul unităţii
de învăţare, urmând ca aceasta să fie actualizată constant, pe parcursul fiecarei lecţii.

2. Grilă de evaluare criterială ale produselor1 activităţii elevilor

Criteriu de 1 2 3 4
performanţă
Conţinut Reproduce necritic Realizează sinteze Realizează sinteze Realizează sinteze
informaţii preluate ale informaţiilor coerente a coerente a
din diferite surse provenite dintr-o informaţiilor informaţiilor
de documentare singură sursă provenite din provenite din mai
mai multe surse multe surse, şi
prezintă puncte de
vedere personale
Conţinutul asupra
Conţinutul Conţinutul
demonstrează fenomenelor
demonstrează lipsuri demonstrează lipsuri
în înţelegerea în înţelegerea înţelegerea
conceptelor conceptelor conceptelor Conţinutul
majore dar unele demonstrează
idei/detalii nu sunt înţelegerea în
bine profunzime
inţelese conceptelor
Nu sunt specificate Specifică sursele
Specifică corect Specifică corect
surse bibliografice bibliografice fără
sursele bibliografice
specificarea autorilor, majoritatea
editurii surselor
bibliografice
Originalitate/ Produsele sunt doar Produsele sunt Produsele sunt Produsele
creativitate parţial originale originale dar prezintă originale şi reconfigurează
aspecte simple ale prezintă aspecte cunoştinţele
fenomenelor complexe ale dobândite în
fenomenelor asociaţii noi,
surprinzătoare

1
În cadrul fiecărei unităţi, oricare ar fi modelul de învăţare de la baza acesteia, există activitaţi care presupun ca elevii
să lucreze fie individual, fie in grup iar rezultatul muncii lor să poată fi cuantificat sub forma unor tipuri de
produse/proiecte: publicații, filme,,prezentari ppt, jurnale, postere etc.
5
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

Design Aspect parţial Aspect în general Aspect îngrijit Aspect îngrijit, plăcut
îngrijit, aşezare în îngrijit
pagină Utilizează Dovedeşte simţ
defectuoasă, elemente artistic în utilizarea şi
Puţine elemente grafice/culori/ îmbinarea elementelor
Fără elemente grafice/culori /efecte efecte pentru a de conţinut cu
grafice/culori/efect e deosebite evidenţia mesajul/ elementele grafice
deosebite conţinutul /culori/efecte

Prezentarea Neconvingătoare Nu Parţial În general Convingătoare.


orală a reuşeşte să justifice convingătoare. convingătoare. Justifică cu umor şi
produsului credibil alegerea Justifică doar în Justifică în spontaneitate alegerea
temei şi a tipului de mică măsură mare măsură temei şi a produsului
produs alegerea temei şi a alegerea temei şi a
produsului produsului

Pentru tema aleasă vor putea opta pentru unul din următoarele tipuri de produs: Poster, Referat, foto-
jurnal, ppt.
Punctajul obţinut prin însumarea punctelor obţinute la fiecare criteriu poate fi transpus în notă pe baza
tabelului de corespondenţă următor:

Punctaj 4p 5p 6-7p 8-9p 10-11p 12-13p 14-16p


notă 4 5 6 7 8 9 10

Temele, tipurile de produs şi modul de evaluare va fi discutat/negociat cu elevii la finalul lecţiei 1. Acestea
pot suferi mici variaţii faţă de planificarea iniţială în urma negocierii cu elevii

3. Fişă de observare a elevului pe parcursul unităţii


Comunicare

Colaborare

Participare/

Respectarea

Respectarea

Rezolvare de
Gândire critică

termenelor
implicare

Numele
regulilor

probleme

elevului
Scor

4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1
4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1
4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1
4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1
4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1
4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1

Nivelul I: foarte bine (23 – 28 puncte)


Nivelul II: bine (16 – 22 puncte)
Nivelul III: satisfacator (8 – 15 puncte)
Nivelul IV: insuficient (0 – 7 puncte)
6
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

4. Test

Competenţa specifică Obiectiv de evaluat


………………………. 1. să identifice afirmaţii corecte referitoare la
transformările de stare de agregare şi la mărimile
fizice specifice acestor fenomene
………………………… 2. să aplice formulele fizice învăţate în cadrul temei
pentru aflarea soluţiilor unor probleme teoretice
simple

……………………………. 3. să interpreteze informaţii relevante din tabele de


valori/ grafice de variaţie a temperaturii din
perspectiva fenomenelor studiate

4. să furnizeze soluţii la probleme ce necesită


combinarea de informaţii diverse pentru
producerea rezultatelor

II. Instrumente de evaluare specifice modelelor

A. Investigaţia ştiinţifică
1. Fişă de observare a elevului în timpul activităţii investigative
Nume şi prenume elev:
Data observării
Participă activ la Se manifestă Furnizează
discuţiile frontale şi în creativ argumente
cadrul grupului proprii şi
Activitatea investigativă generalizează
adecvat
1. Identificarea problemei
2. Formularea ipotezei
3. Stabilirea modului de lucru
4. Observarea atentă şi înregistrarea
observaţiilor
5. Organizarea datelor colectate
6. Interpretarea rezultatelor (detectarea
discrepanţelor, modelelor, tendinţelor
în date)
7. Comunicarea rezultatelor şi
formularea concluziilor. Verificarea
ipotezei

2. Grila de evaluare criterială a gândirii critice.

4 3 2 1

7
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

Pot spune care sunt De obicei, pot spune ce Uneori, identific De obicei, nu pot spune
cele mai importante este cel mai important ideile importante, dar diferenţa dintre ceea ce este
părţi ale informaţiei despre o informaţie. amestecate cu important şi ceea ce nu este
studiate. informaţii important.
Folosesc ce ştiu pentru neimportante.
Îmi folosesc propriile a face deducţii şi a trage Am dificultăţi în a face
cunoştinţe pentru a concluzii verificând, de Ajutat fac deducţii, deducţii.
face deducţii şi a trage obicei, şi dacă am dar uneori, nu am
concluzii, verificând şi dreptate. motive plauzibile
dacă am dreptate. pentru acestea.
De obicei, sunt fericit(ă) cu
Fac tot ceea ce este Dacă cineva îmi
Fac un efort pentru a
necesar pentru a reaminteşte, învăţ mai ceea ce ştiu deja şi nu mă
învăţa, mai mult, despre deranjez să aflu mai mult.
învăţa, mai mult, mult, despre idei şi
idei şi concepte care
despre idei şi concepte concepte care sunt
sunt noi pentru mine.
care sunt noi pentru noi pentru mine.
mine. Nu-mi pot explica opinia.
Pot să explic opinia
Pot să explic pe larg
şi cu claritate, oral sau mea şi să dau un Pot să explic, de
în scris, opinia mea argument bun. obicei, opinia mea dar
asupra unui subiect şi nu dau întotdeauna
să dau argumente. argumente bune.

B. Proiectul
1. Planul proiectului

Planul proiectului
Ce intenţionezi să înveţi?
De ce strategii şi resurse vei avea nevoie?
Ce dovezi ale învăţării tale vei produce?
Care vor fi criteriile evaluării? Cum vei şti că ai
rezolvat corect sarcinile?
Care este termenul la care elaborarea proiectului
trebuie să se fi finalizat?

2. Jurnalul de reflecţie

JURNAL DE REFLECŢIE în activitatea de tip proiect

• Cea mai interesantă parte a acestui proiect este


………………………………………………..........................
• Mi-ar plăcea să învăţ mai mult despre
………………………………………………………………...........................
• Trebuie să lucrez la
……………………………………………………………………………………………….......
• Cel mai greu lucru de făcut este
…………………………………………………………………………..........................
• Am nevoie de ajutor la
………………………………………………………………………………………....................
8
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

• Când nu înţeleg ceva voi


…………………………………………………………………………………….....................
• Înainte de a începe să lucrez la proiect voi
………………………………………………….................................
• Când trebuie să studiez, eu
……………………………………………………………………………….............................
• Când vreau să-mi aduc aminte ceva, eu
………………………………………………………….… ..........................
• Sunt bun la
……………………………………………………………………………………………………
• Am învăţat cum să
……………………………………………………………………………………………….......
• Vreau să învăţ cum
………………………………………………………………………………………………....
• Vreau să lucrez la
…………………………………………………………………………………………………..

C. Experimentul

1. Grilă de evaluare criterială a experimentului


Criteriu de 1 2 3
performanţă (satisfăcător) (bine) (foarte bine)
Utilizarea Descrie Descrie experimentul Descrie experimentul realizat
terminologiei experimentul realizat realizat în cadrul în cadrul activităţii 2 din lecţia
specifice în cadrul activităţii activităţii 2 din lecţia 2 2 folosind terminologia fizică
2 din lecţia 2 folosind în majoritatea adecvată
folosind parţial cazurilor terminologia
terminologia fizică fizică adecvată
adecvată
Înregistrarea şi Înregistrează în tabele Înregistrează în tabele de Înregistrează în tabele de valori,
prelucrarea de valori, valori, temperaturile temperaturile

9
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

datelor temperaturile substanţelor de lucru în substanţelor de lucru în diferite


experimentale substanţelor de lucru diferite momente de timp, momente de timp, identificând şi
în diferite momente de identificând şi excluzând, la excluzând, la prelucrarea
timp fără a sesiza şi a prelucrarea rezultatelor, rezultatelor ,valorile anormale şi
exclude valorile valorile anormale explică obţinerea valorilor
anormale la anomale
prelucrarea
rezultatelor
Efectuează şi finalizează Efectuează şi finalizează corect
Efectuează calcule corect calculele din fişa de calculele din fişa de lucru
parţial lucru fără a preciza sursele de precizând şi principalele surse de
corecte/finalizează erori erori
parţial calculele din
fişa de lucru fără a
Trasează graficul de variaţie
preciza sursele de a temperaturii în funcţie de
erori timp pentru două substanţe
studiate, făcând erori Trasează corect graficul de
Trasează un grafic de nesemnificative (o valoare variaţie a temperaturii în funcţie
variaţie a temperaturii ignorată, plasare incorectă a de timp pentru toate substanţele
în funcţie de timp cu uneia dintre valorile studiate
un număr minim de măsurătorii etc.)
puncte
Formularea Formulează Observă reguli şi Observă reguli şi formulează
concluziilor observaţii fără a fi formulează concluzii concluzii corecte
capabil de a formula parţial corecte
concluzii ale
experimentului

2.Listă de verificare pentru elaborarea unei prezentări


Cerinţe De făcut În lucru De finalizat

Am elaborat o schiţă a prezentării


Am creat o pagina de titlu
Am creat o introducere în care să explicăm scopul
Am elaborat bibliografia
Am inclus în prezentare imagini, sunete şi filme
Am utilizat în prezentare animaţii
Am revăzut prezentarea
Am completat fişele de activitate cu noi informaţii
Am verificat informaţia de pe fişele de activitate
Am respectat drepturile de autor
Am citat corect sursele de utilizate
Am respectat termenele
Am elaborat un scenariu al prezentării orale

10
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

Am făcut repetiţii înaintea prezentării orale

D. Exerciţiul (Prelegerea interactivă)

1. Testul de autoevaluare
2. Listă de verificare a rezolvării de probleme

Deprinderi de rezolvare de probleme Comentarii


Răspunde pozitiv la probleme complexe
Îşi menţine capacitatea de concentrare într-un mediu activ

Este perseverent în cazul problemelor care constituie o


provocare
Adoptă o abordare sistematică pentru a-şi sprijini deciziile
şi concluziile
Foloseşte ecuaţii
Alege notaţii corespunzătoare
Creează tabele şi diagrame
Construieşte modele
Simplifică problema
Evaluează validitatea metodelor şi a răspunsurilor

E. Studiul de caz

1. Fişă de observare a elevului în timpul activităţii investigative

Nume şi prenume elev:


Data observării
Participă activ la Se manifestă Furnizează
discuţiile frontale creativ argumente
şi în cadrul proprii şi
Activitatea investigativă grupului generalizea ză
adecvat
1. Identificarea problemei
2. Formularea ipotezei
3. Stabilirea modului de lucru
4. Observarea atentă şi înregistrarea observaţiilor
5. Organizarea datelor colectate
6. Interpretarea rezultatelor (detectarea
discrepanţelor, modelelor, tendinţelor în date)
7. Comunicarea rezultatelor şi formularea
concluziilor. Verificarea ipotezei
11
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

2.Lista de verificare – Reflecţii finale

Grupa…………
Numele si prenumele………………………………….
Clasa ……………
Subiect:……………………………………………………
Instrucţiuni: Foloseşte întrebările pentru a reflecta asupra muncii tale din cadrul proiectului

Comentarii / Exemple
Proiectul/produsul a fost un succes?
Ce am făcut eu?
Acesta a reprezentat cel mai bun mod de a învăţa,
pentru mine?
Ce aş face diferit data viitoare?
Ce a fost cel mai uşor?
Ce pot aplica din ceea ce am învăţat legat de alte
probleme pe care le am de rezolvat?
Ce strategie pot folosi care să mă ajute?
Cum ştiu dacă am lucrat bine?
Ce m-a surprins?
Ce nelămuriri mai am?
Cum îmi voi îmbunătăţi munca?
Cum apreciez implicarea colegilor?
Care vor fi punctele de interes în viitor?

III. Alte instrumente de evaluare ce se recomandă a fi utilizate împreună cele de mai sus.

1. Chestionar pentru identificarea nevoilor de învăţare ale elevilor

Citeşte cu atenţie toate afirmaţiile de mai jos. Bifează în ce măsură eşti de acord cu fiecare dintre afirmaţii
(1-deloc; 2-în mică măsură; 3-potrivit; 4-în mare măsură)

Descrierea abilităţilor personale 1 2 3 4


deloc în mică potrivit în mare
măsură măsură
Pot descrie ……..…….

Pot explica producerea ……:…………….


Pot explica producerea unor fenomene naturale (……,etc.)
– subliniază ce este aplicabil
Pot imagina/ efectua un experiment simplu în care să
evidenţiez …………..

12
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

Pot imagina/ efectua un experiment simplu în scopul


studiului variaţiei în timp a ………………………..
Cunosc metode de înregistrare şi prelucrare a datelor
experimentale
Pot realiza grafice utilizând datele experimentale
înregistrate
Pot extrage informaţii din grafice, tabele de valori
Pot formula observaţii şi concluzii în cadrul unor
experimente

Notă: chestionarul se adaptează la specificul unității de învățare și este aplicat elevilor la începutul primei
ore din cadrul acesteia şi va constitui punctul de plecare pentru desfășurarea demersului didactic ulterior

2. Lista de verificare a prezentării

Prezentarea mea conţine cel puţin un diapozitiv pentru fiecare din următoarele:

Titlu
Termeni cheie
Experimente:

Şi conţine:
 ...
 ...
 ...

În prezentarea mea am răspuns la fiecare din următoarele întrebări:


 ...
 ...
 ...
 ...
 ...?
3. Grila de evaluare a grupului

Numele Ghid de evaluare.


grupului: 5 –Grupul s-a pregătit foarte bine, elevii au colaborat foarte eficient pentru îndeplinirea
sarcinilor şi au prezentat materiale foarte interesante.
3 – Grupul s-a pregătit bine, elevii au colaborat destul de eficient pentru îndeplinirea
sarcinilor şi au prezentat materiale interesante.
1 – Grupul s-a pregătit insuficient, elevii nu au colaborat eficient pentru îndeplinirea
sarcinilor şi au prezentat materiale mai puţin interesante.

Evaluare individuală

13
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

Membrii Evaluarea Evaluarea


grupului: Responsabilităţi individuale Autoevaluare colegilor profesorului

5 3 1 5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1 5 3 1

5 3 1 5 3 1 5 3 1

Listă de verificare a publicaţiei2

Conţinutul Culorile şi Elemente grafice Formatul Exprimare, TOTAL


publicaţiei efectele publicaţiei punctuaţie, PUNCTE
ortografie

Informaţiile Pun în evidenţă Aduc un plus de Corespunde Sunt respectate


sunt bine mesajul, titlul, atractivitate formatului unei regulile de
alese, conţinutul şi publicaţiei. publicaţii, exprimare corectă,
concludente, exemplele. cuprinzând de punctuaţie şi de
iar exemplele elementele ortografie.
sunt corect specifice
alese. acesteia.

…..puncte …..puncte …..puncte …..puncte …..puncte

4. Grilă de autoevaluare a colaborării în cadrul grupului

4 3 2 1 Scor

2
Pentru fiecare criteriu se va indica punctajul maxim acordat
14
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

Am contribuit activ Am contribuit Am contribuit destul Nu am contribuit la


la discuţiile acceptabil la de puţin la discuţiile discuţiile grupului.
grupului din care discuţiile grupului
grupului din care fac
fac parte. din care fac parte.
parte.
Contribuţia Nu mi-am
personală Mi-am îndeplinit Am îndeplinit o mare Mi-am îndeplinit îndeplinit sarcinile.
în cadrul toate sarcinile parte din sarcini parţial sarcinile
grupului stabilite. stabilite Nu mi-am ajutat
Am contribuit într-o colegii din grup
Am ajutat în mod mare măsură la Am contribuit pentru a ne atinge
direct grupul din îndeplinirea sporadic la obiectivele.
care fac parte pentru sarcinilor. îndeplinirea
a atinge obiectivele. sarcinilor.
Am găsit multe idei Am contribuit la Am contribuit la Nu am contribuit la
şi am contribuit cu schimbul de idei schimbul de idei schimbul de idei.
informaţii numai când am fost doar ocazional.
relevante. solicitat(ă).
Nu am contribuit la
I-am încurajat pe I-am încurajat Am luat în discuţiile din
Cooperarea ceilalţi colegi să îşi uneori pe ceilalţi considerare cadrul grupului.
în cadrul comunice ideile lor. colegi să îşi schimbul de idei,
grupului comunice ideile lor. fără să particip în Nu am acordat
Am acordat atenţie mod direct. atenţie ideilor şi
deosebită ideilor şi Am acordat o impresiilor
impresiilor colegilor oarecare atenţie Am acordat doar colegilor mei.
mei. ideilor şi impresiilor uneori o oarecare
colegilor mei. atenţie ideilor şi
impresiilor colegilor
mei.
Alternez ascultarea Pot să-i ascult pe Câteodată îi ascult şi Nu-i ascult pe
cu vorbirea. alţii pe alţii. ceilalţi.
Ascultare Nu am
activă în Sunt preocupat Arăt receptivitate Câteodată iau în consideraţie pentru
cadrul întotdeauna de fata de ideile şi considerare ideile şi ideile şi
grupului ideile şi sentimentele sentimentele sentimentele
sentimentele celorlalţi. celorlalţi. celorlalţi.
celorlalţi.

5. Listă verificare abilităţi

Marchează cu X enunţurile care şi se potrivesc


Foarte bine Bine Satisfăcător Insuficient
Utilizez soft pentru editare texte
Utilizez programe pentru calcul tabelar
Utilizez programe de prezentare
Gestionez documente şi fişiere (creez,
salvez, şterg)
Inserez în documente imagini, sunete,
filme

15
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

Utilizez soft-uri de prelucrare imagini


Manipulez echipamente de proiecţie
Imprim documente
Scanez documente
Utilizez internetul
Utilizez poşta electronică
Creez pagini Web
Întocmesc bibliografii
Utilizez wiki

6. Listă de verificare a parcurgerii etapelor de realizare a produsului

Nume: __________________________

Etape de realizare a produsului Realizat Observaţii


Alegerea temei
Stabilirea produsului pe care îl vei realiza
Explicarea corectă din punct de vedere ştiinţific a
conceptelor/principiilor/legilor/teoriilor care intervin
Prezentarea procedeului experimental urmărit
Identificarea echipamentului necesar
Desfăşurarea activităţii experimentale
Culegerea datelor experimentale
Interpretarea datelor şi stabilirea concluziilor
Verificarea corectitudinii din punct de vedere gramatical
Adăugarea bibliografiei

8. Eseul de 5 minute

Elaboraţi un scurt eseu care să reflecte activitatea voastră în cadrul acestei ore de fizică, în care să
răspundeţi la următoarele întrebări:
a) Ce am făcut în această lecţie?
b) În ce scop am făcut?
c) Ce am învăţat?
d) La ce îmi va folosi ceea ce am învăţat?
e) Cum m-am simţit în timpul activităţilor/ ce dificultăţi am întâmpinat? Alegeţi un titlu sugestiv
pentru eseu

Nota: dacă timpul rămas nu permite realizarea eseului în clasă poate fi dat ca temă pentru acasă.

9. Listă de verificare a progresului

Cerinţe De În Realizat Observaţii

16
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

făcut desfăşurare

10. Listă de verificare a jurnalului învăţării

Criterii de evaluare Feedback elev


Identifică fenomenele (mărimile fizice) din unitatea de învăţare
Lucrează respectând în permanenţă normele de siguranţă
Utilizează surse variate, inclusiv Internetul, pentru documentare

Identifică corect .....


Descrie corect ........ folosind limbaj specific
Reprezentările grafice sunt sugestive şi uşor de citit
Lucrează bine în echipă şi individual
Utilizează bine timpul si respecta planul propus
Prezintă date complete, corecte si relevante privind ...
Răspunde bine, structurat şi clar la întrebările adresate
Utilizează TIC in realizarea jurnalului
Expune corect şi personalizat dificultăţile avute şi propune
soluţii realiste pentru îmbunătăţirea performanţelor

11. Grila de evaluare a colaborării în cadrul grupului

3 2 1

Contribuie activ la Contribuie acceptabil la Contribuie destul de puţin la


discuţiile grupului discuţiile grupului discuţiile grupului

Contribuţia Îndeplineşte toate sarcinile Îndeplineşte o mare parte Îndeplineşte parţial sarcinile
individuală în stabilite. din sarcini stabilite
cadrul grupului
de lucru Ajută în mod direct Contribuie în mare Contribuie sporadic la
grupul pentru a atinge măsură la îndeplinirea îndeplinirea sarcinilor.
obiectivele. sarcinilor

Cooperarea în Contribuie deseori cu Contribuie la schimbul de Contribuie la schimbul de


cadrul grupului informaţii relevante în idei numai când este idei doar ocazional.
activitatea grupului solicitat(ă).
Acordă doar uneori o oarecare
Acordă atenţie deosebită .Acordă o oarecare atenţie atenţie ideilor şi impresiilor
ideilor şi impresiilor ideilor şi impresiilor colegilor
colegilor . colegilor

17
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

Ascultare activă în Ascultă părerile tuturor Ascultă doar părerile ce nu Câteodată îi ascultă şi pe alţii.
cadrul grupului contravin părerilor
personale
Este întotdeauna atent la Câteodată este atent la
ideile şi sentimentele Este deobicei atent la ideile şi sentimentele
celorlalţi. ideile şi sentimentele celorlalţi.
celorlalţi. .
* grila poate fi utilizată atât de profesor cât şi de elevi pentru interevaluare sau autoevaluare. Rezultatele
ar putea fi centralizate într-un tabel de forma – Evaluarea colaborării în cadrul grupului

Evaluarea colaborării în cadrul grupului

Criteriu de performanţă Autoevaluare interevaluare Evaluarea oficiu notă


profesorului
Contribuţia individuală în 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
cadrul grupuluide lucru
Cooperarea în cadrul 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
grupului
Ascultare activă în cadrul 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
grupului

12. Grila de evaluare criterială a gândirii critice.

4 3 2 1
Pot spune care sunt cele mai De obicei, pot spune Uneori, identific ideile De obicei, nu pot spune
importante părţi ale ce este cel mai importante, dar diferenţa dintre ceea ce
informaţiei studiate. important despre o amestecate cu informaţii este important şi ceea ce
informaţie. neimportante. nu este important.
Îmi folosesc propriile
cunoştinţe pentru a face Folosesc ce ştiu Ajutat fac deducţii, dar Am dificultăţi în a face
deducţii şi a trage concluzii, pentru a face deducţii uneori, nu am motive deducţii.
verificând şi dacă am şi a trage concluzii plauzibile pentru acestea.
dreptate. verificând, de obicei,
şi dacă am dreptate.
Fac tot ceea ce este necesar Dacă cineva îmi De obicei, sunt fericit(ă)
pentru a învăţa, mai mult, Fac un efort pentru a reaminteşte, învăţ mai cu ceea ce ştiu deja şi nu
despre idei şi concepte care învăţa, mai mult, mult, despre idei şi
mă deranjez să aflu mai
sunt noi pentru mine. despre idei şi concepte care sunt noi
mult.
concepte care sunt noi pentru mine.
Pot să explic pe larg şi cu pentru mine.
claritate, oral sau în scris, Nu-mi pot explica opinia.
opinia mea asupra unui Pot să explic, de obicei,
subiect şi să dau argumente. Pot să explic opinia opinia mea dar nu dau
mea şi să dau un întotdeauna argumente
argument bun. bune.

13. Jurnalul de reflecţie

I. Am colectat informaţiile necesare pentru a putea rezolva sarcinile de lucru primite: Da /Nu.

18
Cercul metodic INSTRUMENTE DE EVALUARE CENTRATE PE ELEV
Profesor Leonard Chiriță
al profesorilor de fizica si chimie Profesor Bucner Maria Magdalena

II. Trei idei/lucruri pe care intenţionez să le folosesc/aplic:


a. …………………………………………………………………………...................
b. …………………………………………………………………………...................
c. ………………………………………………………………………......................
III. Trei lucruri care mi-au rămas neclare:
a. ………………………………………………………………...............................
b. …………………………………………………………………………
c. ................................................................................................................
IV. Un lucru care ar putea fi îmbunătăţit:
……………………………………………………………............……

19