Sunteți pe pagina 1din 4

OPIS

Dosar - Concurs de selecţie


a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi
în management educaţional
Nr.crt Denumire document Nr.pagină
.
1. Cerere de înscriere 1
2. CV- model european 2-9
3. Absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului
educaţional 10
a) îndeplinirea prevederilor art.3.lit. c) din metodologie *1
3.a.1 Copie legalizată – Diplomă de licenţă - Facultatea de Economie şi 10
Administrarea Afacerilor, specializarea ,, Bănci şi burse de valori’’,
Iaşi, iunie 2003
3.a.2 Copie legalizată - Adeverinţă program de formare continuă ,, 11-13
Management şi leadership’’, furnizat de către Federaţia Sindicatelor
Libere din Învăţământ, 2018
3.a.3 Copie legalizată - Atestat de formare continuă ,, Program de 14
dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurate în
şcoală’’, Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare
externă,sem. II, an şc.2005-2006
3.a.4 Copie legalizată - Certificat de absolvire program de formare 15
contunuă ,, Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin
activităţi de mentorat’’,04.02.2011-16.06.2011
3.a.5 Copie legalizată - Atestat de formare continuă ,, Instruirea în 16
societatea cunoaşterii’’, martie-iunie 2010, seria E, nr.0015581
3.a.6 Copie legalizată - Atestat de formare continuă ,,Relaţia şcoală- 17-18
părinţi-comunitate în învăţământul preşcolar şi primar’’,
17.12.2017-29.01.2018
3.a.7 Copie legalizată - Adeverinţă de participare la programul de formare 19
continuă ,, Abilitare pe curriculum’’,organizat de Univ. Bucureşti,
3.09. 2013-27.10.2013
3.a.8 Copie legalizată - Atestat de formare continuă a personalului 20-21
didactic ,, Inovaţie şi schimbare în educaţie’’,Univ. ,,Dunărea de Jos
Galaţi’’, 18.06.2008-08.07.2008
3.a.9 Copie legalizată - Adeverinţă de participare la programul de formare 22
continuă ,, Dezvoltarea profesională continuă pe componenta
instruirii diferenţiate a elevilor’’, 3.09.2013-27.10.2013, organizat
de către Univ. Bucureşti-Fac. De Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
3.a.10 Copie legalizată - Adeverinţă ca urmare a desfăşurării activităţilor de 23
dezvoltare profesională,în perioada 12.01.2015-31.03.2015, în cadrul
Proiectului Personalul didactic din sistemul de învăţământ
preuniversitar şi universitar de stat-promotor al învăţării pe tot
parcursul vieţii ( cod contract: POSDRU 174/1.3/S/149155)
b) participarea la stagii de formare-perfecţionare în specialitate sau 24
în managementul educaţional, altele decât cele anterioare
3.b.1 Copie legalizată - Adeverinţă program de formare ,, Managementul 24
de proiect’’, 2,9, 15 aprilie 2006, Casa Corpului Didactic Galaţi
3.b.2 Copie legalizată - Adeverinţă program de formare ,, Managementul
educaţiei adulţilor’’ în cadrul proiectului Grundtvig Parteneriate 25
2009- Competenţe etice în educaţia adulţilor, 14,15,21.12.2009, Casa
Corpului Didactic Galaţi
3.b.3 Copie legalizată - Certificat curs de formare ,, Formare de consilieri 26
şi asistenţi suport pentru implementarea strategiei de
descentralizare a învăţământului preuniversitar’’, Academia de
Studii Economice Bucureşti, 02.10.2009-07.11.2009
3.b.4 Copie legalizată - Adeverinţă stagiu de formare ,, Consiliere şi 27
orientare’’, septembrie 2006, Casa Corpului Didactic Galaţi
3.b.5 Copie legalizată - Adeverinţă program de formare ,, Strategii de 28
stimulare a motivaţiei elevilor’’,20-22-06.2018, Casa Corpului
Didactic Galaţi
3.b.6 Copie legalizată - Adeverinţă program de formare ,, Modalităţi de 29
combatere a violenţei în mediul şcolar’’, 22-30.06.2018, Casa
Corpului Didactic Galaţi
3.b.7 Copie legalizată - Adeverinţă program de formare ,, Calitatea în 30
educaţie prin valorificarea instrumentelor TIC’’, 27.05.2017-
12.06.2017
3.b.8 Copie legalizată - Adeverinţă program de formare continuă ,, A doua 31
şansă’’, 5-7 sept.2018, Casa Corpului Didactic Galaţi
3.b.9 Copie legalizată - Adeverinţă curs ,, Abilitarea curriculară a 32
cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa
pregătitoare’’,8-9 sept.2015, Casa Corpului Didactic Galaţi
3.b.10 Copie legalizată - Adeverinţă program de formare continuă 33
,,Competenţe comune- comunicare în limba engleză’’,in cadrul
proiectului POSDRU/87/1.3/S/54379 PEER, 25.11.2011/28.01.2012,
Casa Corpului Didactic Galaţi
3.b.11 Copie legalizată - Adeverinţă curs program de formare continuă ,, 34
Educaţie pentru protecţia mediului’’,02-27.11.2015, Casa Corpului
Didactic Galaţi
4. Experienţa managerială 35
4.1 Adeverinţă- responsabil comisie metodică 36
4.2 Adeverinţă- membru în comisia de asigurare a calităţii 37
4.3 Adeverinţă- membru în consiliul de administraţie al unităţii de 38
învăţământ
5. Perfomanţe deosebite în inovarea didactică/managerială 39
5.1 Copie legalizată - Certificat ,, Formator’’, seria F, NR. 0357509, 39-40
organizat de S.C.Info Educaţia Iaşi, 20.11-27.11.2008
5.2 Adeverinţă - realizare subiecte pentru proiectul ,, Micii Olimpici’’- 41-43
etapa februarie 2019, disciplina Matematică, publicatE în revista
proiectului cu ISSN 2457-9793
5.3 Adeverinţă publicare articol în carte în format electronic cu ISBN 44-47
din cadrul proiectului educaţional ,, Evaluarea în învăţământul
preuniversitar’’, Importanţa Evaluării Iniţiale în activitatea
didactică, noiembrie ,2018
5.4 Adeverinţă publicare articol pentru Promovarea Imaginii Şcolii în 48
revista şcolară naţională ,, Esenţia în Educaţie’’
5.5 Adeverinţă coordonator revista şcolară naţională,, Esenţial în 49-54
educaţie’’, ediţia electronică ISSN 2458-0511-ISSN-L 2067-2675
6. Participarea la proiecte 55
6.1 Coordonator Proiect Educaţional la nivel local ,, Cântec, joc şi voie 55-62
bună’’
6.2 Coordonator program educaţie nonformal ,, Club Activ Cels’’- 63
Proiect Educativ recomandat de MEN,, Călătorie educativă în
lumea satului’’- Asociaţia Lume Bună Bucureşti
6.3 Coordonator Proiect Educaţional la nivel local ,, Tradiţii, obiceiuri şi 64-68
fantezii Pascale’’
6.4 Coordonator Filiala Casei Corpului Didactic Galaţi de la Liceul 69-70
Tehnologic Nr.1 Cudalbi 2016-2019
6.5 Acord de parteneriat – concurs regional ,, Primăvara în imagini’’- 71
Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare, 2019
6.6 Acord de parteneriat- în cadrul concursului de eseuri ,, PRO sau 72
CONTRA’’- Palatul Copiilor Arad-2019
6.7 Acord de parteneriat în cadrul proiectului educaţional ,, PRO 73
LECTURA’’- Şcoala Elena Doamna Tecuci, aprilie 2019
6.8 Contract de parteneriat privind organizarea etapei Proiectului Micii 74
Olimpici ca parte a Proiectului Intredisciplinar Star Kids,
Bucureşti,februarie 2019
6.9 Acord de parteneriat cu Smart Edu Publishing, în calitate de 75
organizator al concursului ,, Academia Junior’’,01.09.2018
6.10 Contract de parteneriat cu Editura Arabela, Piteşti,în cadrul 76
Proiectului Educaţional Naţional ,, Evaluarea în învăţământul
preuniversitar’’13.11.2018
6.11 Contract de parteneriat cu revista ,, Educaţia face diferenţa’’, Piteşti 77
6.12 Contract de parteneriat educaţional privind organizarea etapei 78
Proiectului Micii Olimpici ca parte a Proiectului Intredisciplinar
Star Kids, Bucureşti, 16.11.2018
6.13 Contract de parteneriat cu ziarul ,, Esenţial în educaţie’’, S.C. 79
ESENŢIAL MEDIA PRESS S.R..L., Piteşti, 10.02.2017
6.14 Acord de parteneriat cu G.P.P.Nr.10 Buzău, în cadrul proiectului 80-81
naţional ,, Pentru tine, mama mea!’’, martie 2017
6.15 Contract de parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învăţare 82-84
şi Evaluare COMPER, Piteşti, 2016
6.16 Contract de parteneriat educaţional cu Editura Copilăria, Bucureşti, 85
în cadrul ConcursuluinNaţional ,, Amintiri din copilărie’’, noiembrie
2016
6.17 Acord de parteneriat cu Liceul Tehnologic Traian Ialomiţa, în cadrul 86
proiectului regional ,, În lumea îngerilor’’, 2015
6.18 Contract de parteneriat educaţional pe probleme de specialitate cu 87
Editura Esenţial Media, Piteşti, în cadrul simpozionului ,,
Colaborarea grădiniţă-şcoală! Relaţia educatoare-învăţător-
profesor!, 2015
6.19 Adeverinţă-coordonator Concurs Naţional de literatură ,, Actor în 88
lumea basmelor’’, aprilie 2019
6.20 Adeverinţă- colaborare proiect naşional ,,Paşaport pentru cultură’’, 89
Bucureşti, 2014
6.21 Adeverinţă de participare în cadrul proiectului ,,LET’S BE ECO!’’, 90
2017
6.22 Diplomă- Conferinţă regională ,, Soluţii inovatoare pentru clasa ta’’ 91
organizat de către Olimp Net Buzău, aprilie 2019
6.23 Adeverinţă simpozion regional ,,HOLOCAUST NEVER AGAIN!’’, 92
2019
6.24 Diplomă participare la Simpozionul Naţional ,,Educaţia în familie ,, 93
Cei şapte ani de acasă’’, Piteşti 2019
6.25 Diplomă participare la Simpozionul Naţional ,,Magia sărbătorilor de 94
iarnă!’’ Tadiţii şi obiceiuri- Importanţa activităţilor educative în
parteneriat cu părinţii’’, Editura D’ Art, Piteşti 2018
6.26 Diplomă participare la Simpozionul Naţional ,, Colaborarea 95
grădiniţă-şcoală! Relaţia educatoare-învăţător-profesor!’’
6.27 Adeverinţă –coordonator firmă de exerciţiu, cod 242319, în cadrul 96-99
Proiectului POSDRU/175/2.1/S/149602- ,,Învaţă cu noi să devii
antreprenor’’, beneficiar ASOCIAŢIA EURO BRĂILA S M,
11.02.2015, Partener LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CUDALBI,
JUD. GALAŢI
6.28 Adeverinţă profesor la ,, A doua şansă’’, în cadrul 100
proiectului ,,Dezvoltare Integrată în Cudalbi, judetul Galaţi’’

7. Certificate 101
7.1 Certficatul de naştere 102
7.2 Decizia de titularizare în învăţământ 103
7.3 Certificat de acordare a Gradului didactic Definitiv 104
7.4 Certificat de acordare a Gradului Didactic II 105
7.5 Certificat de acordare a Gradului Didactic I 106
7.6 Copie contract individual de muncă salariat 107-110
8. Adeverinţă – calificative ultimii patru ani 111-113
9. Adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent 114
10. Cazier juridic (original) 115
11. Declaraţíe pe proprie răspundere 116