Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC NR.

Comuna Cudalbi, Judetul Galati, Strada Stefan cel Mare, Nr. 274

Telefon – fax: 0236 862509; 0236 862043

e-mail: samcudalbi@yahoo.com

Nr......................../..............

PROIECT EDUCAȚIONAL: “ SĂ CITIM


ÎMPREUNĂ”
MOTTO: „Cartea este o cetate fermecată, ale cărei porţi se deschid oricărui
călător dornic de cunoaştere.Ia cheia porţii din mâna mea şi deschide-o cu
încredere, căci vei afla o lume minunată”

COORDONATORII PROIECTULUI: Prof.pt.înv primar Botezatu Mioara


Prof. Mihalache Constanța- bibliotecar
Competențe generale:

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare


2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare
COMPETENȚE SPECIFICE:
-exersarea actului citirii pe texte literare/nonliterare, cunoscute /necunoscute,
utilizând tehnici diferite ale cititului;
-dezvoltarea abilităţilor de citire prin activităţi de citire alături de alte
persoane: părinţi, educatori, bibliotecar, directorul şcolii, elevi din clase mai mari,
actori etc. ;
-formarea unor deprinderi de citire corectă, coerentă, expresivă şi conştientă,
cu adaptarea ritmului şi a intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie etc.;
-formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de lucru în perechi şi în echipă prin
promovarea unei atitudini de toleranţă şi susţinere reciprocă;
-crearea unor materiale suport pentru părinţi, cadre didactice, elevi, care vin
în sprijinul eficientizării activităţilor de sprijin;
-îmbunăţăţirea modalităţilor de comunicare între şcoală, familie şi
comunitatea din care şcoala face parte, prin diseminarea rezultatelor proiectului;
- orientarea elevilor în vederea determinării lor de a citi în mod independent
şi constant, conştientizând rolul citirii ca izvor de informaţie şi de formare.
-dezvoltarea parteneriatului scoala- familie- comunitate prin implicarea
efectiva a parintilor in educarea formala a copiilor
ARGUMENT:
Limba română, ca limbă nationala, reprezintă atât mijlocul principal de
comunicare între toţi cetăţenii ţării, cât şi suportul gândirii, al instruirii şi al
educării de-a lungul vieţii.
Cititul e un act primordial la om.
Prin funcţiile pe care le are şi complexitatea valenţelor formative şi
informative, cititul este instrumentul principal intelectual care stă la baza însuşirii
celorlalte ştiinţe, de care omul se foloseşte permanent. Cine nu ştie citi nu se poate
instrui, nu poate realiza nici un progres care să-l conducă spre autoinstruire şi
autoeducaţie.
Orice activitate de invatare, prin urmare si aceea de invatare a cititului, se
realizeaza prin efortul personal al celui ce invata, iar participarea efectiva la
aceasta activitate presupune un oarecare grad de independenta. Copiii trebuie sa fie
constienti de efortul pe care trebuie să il depună, deoarece cititul nu este o operaţie
simplă, nu se rezumă numai la a transforma literele în sunete, ci înseamnă a
înţelege, a reţine şi a retransmite comunicarea scrisă.
Există însă o adevărată prăpastie între a şti să citeşti şi a şti să exploatezi
lecturile, să te foloseşti de acest mijloc specific care este textul tipărit. Învăţătorului
îi revine misiunea de a-i învăţa pe elevi atât tehnica cititului, cât şi a conştientizării
şi a valorificării celor citite.
Deosebit de importantă, pe plan psihologic, este motivarea efortului la care
este supus elevul, deoarece astfel cititul nu-i apare ca un act gratuit, ci ca un
răspuns la curiozitatea firească, ca un imbold spre cunoaştere.
Pe de altă parte, nivelul dezvoltării intelectuale fiind diferit de la individ la
individ, şi capacitatea însuşirii actului citirii până la transformarea lui în
automatism, se realizează diferit. Astfel s-au constatat rămâneri în urmă,
deficienţe, reticenţă şi chiar repulsie vizavi de citire, inclusiv la nivelul primelor
clase gimnaziale.
Analiza efectuată asupra cauzelor care determină aceste situaţii a evidenţiat
şi faptul că o parte din elevi provin din familii dezorganizate, cu părinţi care
muncesc în străinătate sau au un program de lucru care nu le permite
supravegherea şi îndrumarea copiilor.
De aceea, prin acest proiect, ne propunem să realizăm activităţi ce vizează
formarea şi dezvoltarea tehnicilor de însuşire a cititului, conştientizarea şi
valorificarea lui, cu elevii care intampina dificultati in citire. Dragostea pentru
lectură se poate dezvolta la copii încă din perioada micii şcolarităţi şi de aceea se
impune o sensibilizare a lor prin intermediul limbajului literar.
În colaborare cu părinţii acestora, ca participanti activi in proiect, cu ceilalţi
parteneri urmărim sa prezentam strategii variate şi atractive ce determină
îmbunătăţirea citirii. Învăţarea cititului în echipă optimizează procesul de însuşire a
acestuia, iar cunoaşterea (acestor tehnici) de către parinţi a tehnicilor de lectură
facilitează sprijinul acordat pentru depăşirea obstacolelor şi remedierea
deficienţelor.

PARTENERII PROIECTULUI:
-Biblioteca școlii

DURATA: iunie –iulie 2020-iunie –iulie 2021

GRUPUL ŢINTĂ: 15 elevi ai clasei a IV-a

ACTIVITĂŢI:
Activitatea nr.1: „Tu, eu şi cartea”
Activitatea nr. 2: ,, Drumul cărţii’’
Activitatea nr. 3: „Vreau să citesc ca tine”
Activitatea nr.4: „Echipa cititorilor- mici şi mari”
Activitatea nr.5: ,,Citindu-l pe Caragiale”
Activitatea nr.6: „Citesc cum simt”
Activitatea nr. 7: „ În vacanţă cu o poveste”
Activitatea nr.8: ,,În ţara legendelor”
Activitatea nr.9 : ,,Citim, povestim, desenăm, prezentăm” – Activitate în
timpul orelor de lectură

RESURSE MATERIALE: Volume de cărţi, hârtie xerox, videoproiector, aparat


foto, polistiren, markere, laptop, hârtie colorată, carton, măşti şi accesorii, CD-uri,
carioci, creioane colorate

REZULTATE AŞTEPTATE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII


PROIECTULUI:

- Îmbunătăţirea deprinderilor de citire ale elevilor care întâmpină dificultăţi,


prin exersarea citirii;
- Stimularea motivaţiei pentru lectură în vederea determinării elevilor de a
citi independent şi constant;
- Însuşirea regulilor de muncă în echipă şi conştientizarea avantajelor acestei
modalităţi de lucru;
- Reducerea eşecurilor şcolare;
- Implicarea activă a părinţilor şi a partenerilor proiectului în vederea
eficientizării activităţilor;

EVALUAREA REZULTATELOR PROIECTULUI:

a) periodică
Se va realiza după fiecare activitate şi va urmări:
- implicarea participanţilor în activităţile proiectului;
- progresul realizat de elevi în ceea ce priveşte cititul;
- gradul de realizare a obiectivelor propuse;
- metodologia de lucru.
Rezultatele evaluărilor periodice vor fi exprimate în documente de analiză,
chestionare, fişe de evaluare ale activităţilor.

b) finală
Va consta în :
-rezultatele obţinute prin raportare la obiectivul general;

BENEFICIARI DIRECŢI ŞI INDIRECŢI AI PROIECTULUI

Beneficiari direcţi: elevii grupului ţintă,


Beneficiari indirecti: părinţii elevilor, colaboratorii proiectului.

MONITORIZARE ŞI EVALUARE:
- chestionare aplicate elevilor şi părinţilor;
- mediatizarea proiectului

În funcţie de interpretarea chestionarelor, aplicate elevilor şi părinţilor, a rezultatelor obţinute pe


parcursul derulării proiectului, a impactului pe care l-a avut asupra celor implicaţi, proiectul se
poate extinde şi pe parcursul anilor şcolari următori.
Anexă

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI


• Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului ales:
1. Aveţi cărţi sau reviste pentru copii în biblioteca personală?
a) multe b) puţine c) deloc
2. Copilul dv. citeşte pe zi:
a) ½ oră b) mai mult c) mai puţin d) deloc 3. Copilul dv. citeşte:
a) din proprie iniţiativă b) obligat c) doar supravegheat
4. Vă solicită copilul să cumpăraţi cărţi sau reviste destinate
lui?
a) uneori b) deseori c) niciodată
5. Obişnuiţi să îi citiţi poveşti copilului dv.?
a) deseori b) rar c) niciodată
6. Consideraţi lectura un factor important în formarea şi
dezvoltarea copilului?
a) da b) nu c) nu ştiu pe pagina de facebook