Sunteți pe pagina 1din 13

Prof.Înv.

Primar Paiu Iuliana Andreea

PROGRAMĂ DE OPŢIONAL

Literatură pentru copii (,,Tărâmul cu povești”)


Aria curriculară: Limbă şi comunicare

ARGUMENT:
Întrucât în învăţământul primar competenţa fundamentală a studiului limbii şi literaturii
române este comunicarea, iar îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor şi formarea unui vocabular
bogat şi nuanţat sunt priorităţile oricărui dascăl, am considerat necesar un opţional la nivelul
ariei curriculare ,,Limbă şi comunicare” chiar la început de ciclu–clasa I.
Continuând demersurile iniţiate la începutul claselor I şi a Iia , opţionalul „Literatură
pentru copii” pentru clasa a III- a va accentua interesul copilului pentru lectură şi va contribui
atât la îmbogăţirea şi dezvoltarea cunoştinţelor, cultivarea şi îmbogăţirea limbajului prin
formarea şi dezvoltarea unui vocabular adecvat, cât şi la stimularea capacităţii de receptare a
textului literar şi nonliterar, la dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă şi a celei
creative.
Prin acest opţional doresc să-i îndrum pe elevii mei să redescopere universul mirific al
cărţilor,să le readuc în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei, să-iajut să diferenţieze binele
de rău, să îşi ia drept model personaje pozitive din literatura populară dar şi cea universală, să
aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi năravurile personajelor negative.
Prin intermediul poveştilor, basmelor, audiţiilor, dramatizărilor, jocurilor de rol, o oră pe
săptămână elevii vor descoperi necunoscutul, acel necunoscut plin de minunăţii, care-i va face
să dorească să afle mai multe. Prin audierea poveştilor şi basmelor cât şi prin memorarea
poeziilor, sper să le inoculez dorinţa de a vizita biblioteca, să împrumute cărţi, să îşi mărească
din ce în ce mai mult lista de lecturi .
Pentru a păstra şi o notă de amuzament, elevii vor colora scene din poveşti, acestea
constituind,în acelaşi timp,şi un suport de discuţii pe marginea subiectului, a personajelor.
Programa întocmită îmi va permite să identific aria de cunoaştere a elevului de clasa a II-
a şi a III-a, iar pe parcursul derulării activităţilor didactice, să ating obiectivele pe care mi
le-am propus.

COMPETENŢE GENERALE:
1. Decodificarea mesajelor orale și scrise din lecturile suplimentare
2. Formularea unor păreri personale despre lecturi, într-o manieră expresivă și creativă
3. Manifestarea interesului pentru literatura română și universală pentru copii

1
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
4. Exprimarea emoțiilor în legătură cu lecturile citite, prin diferite căi: lingvistic, plastic,
muzical

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare:

1. Decodificarea mesajelor orale și scrise din lecturile suplimentare


Competente specifice Activităţi de învăţare
Pe parcursul clasei a II a se recomandă următoarele activităţi
1.1Identificarea semnificaţiei unui -selectarea unor enunţuri/ imagini corespunzătoare subiectului
mesaj oral din texte accesibile unui text audiat
variate - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate
de tema şi mesajul textului audiat
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul
textului audiat, dintr-o pereche/ serie de variante date
- selectarea/ formularea unor titluri potrivite textelor scurte
audiate
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui fragment audiat
-audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi indicaţii şi
manifestarea reacţiilor corespunzătoare la acestea
- ilustrarea printr-o imagine/ serii de imagini/ bandă desenată a
mesajului transmis de un text audiat
1.2 Identificarea unor informaţii - identificarea personajelor dintr-un text audiat
variate dintr-un text audiat - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text
audiat
- identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la textul
audiat
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat
(„Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu
ce scop?” etc.)
- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă momente ale
acţiunii textului audiat
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din textul audiat
- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind expresiile: la
început, mai întâi, prima dată, apoi, după aceea, până la urmă etc.
- recunoaşterea personajelor unui text după descrierea înfăţişării
lor sau după prezentarea acţiunilor acestora
- ilustrarea prin desen a unor fragmente de text, cu respectarea
unor informaţii
- completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii dintr-un text
audiat

2. Formularea unor păreri personale despre lecturi, într-o manieră expresivă și creativă
Competente specifice Activităţi de învăţare
2.1 Transmiterea unor - povestirea unor evenimente semnificative din viaţa proprie sau din
informaţii printr-o suită de activitatea şcolară/ a clasei, cu folosirea verbelor la timpurile

2
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
enunţuri înlănţuite logic potrivite
- completarea unor mesaje orale scurte, în cadrul unor discuţii în
grup
- construirea unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte date şi/ sau a
unui şir de imagini
- dezvoltarea unor enunţuri simple prin folosirea de conectori
elementari: şi, atunci, însă, deoarece, dacă, atunci etc.
- formularea unor răspunsuri la întrebări printr-o suită de enunţuri
- crearea unor scurte povestiri orale după o imagine/ o suită de
imagini şi după un şir de întrebări
- identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui loc, a unui
fruct, a unei flori etc.
realizarea acordului dintre subiect şi predicat, dintre substantiv şi
adjectiv (fără menţionarea terminologiei)
- prezentarea unor proiecte realizate individual sau în echipă

2.2. Participarea cu interes la - participarea la discuţii în perechi/ în grup pe teme de interes


dialoguri, în diferite contexte de (timpul liber, animalul preferat, cartea preferată, prezentarea
comunicare produselor activităţii şcolare etc.)
- formularea unor întrebări referitoare la subiecte de interes
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia de a primi
informaţii/ lămuriri în legătură cu un aspect/ o problemă din spaţiul
familiar
- formularea unor enunţuri scurte, clare, prin care să solicite sprijin
în condiţiile neînţelegerii unui mesaj oral
- utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de mulţumire,
corespunzătoare unui anumit context
- jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, întâmplări petrecute
în vis, călătorii în lumi imaginare
- identificarea unor obiecte/ fiinţe prin descoperirea caracteristicilor
acestora pe baza unor întrebări şi răspunsuri, în cadrul unor jocuri
de grup
2.3. Exprimarea expresivă a - crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, cântece şi prezentarea
ideilor în contexte familiare acestora
manifestând interes şi încredere - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal corespunzător, în vederea
în sine asigurării/ menţinerii atenţiei interlocutorului (contact vizual,
expresie facială, claritate în exprimare, ton)
- utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de
a-şi susţine afirmaţiile
- exprimarea prin mimare a diferitelor emoţii şi reacţii
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după
indicii date
- prezentarea unor lucrări personale
- repovestirea unor poveşti citite sau audiate
- concursuri de ghicitori, povestiri, recitări etc.
- dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite
- participarea la serbări şcolare

3
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea

3. Manifestarea interesului pentru literatura română și universală pentru copii


Competente specifice Activităţi de învăţare
3.1. Citirea unor mesaje scrise, - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte ( citire cu
întâlnite în mediul cunoscut voce tare/ în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
etc.)
- citirea unor mesaje din mediul cunoscut: reclame, afişe, anunţuri,
enunţuri, texte scurte etc.
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei
impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu/ o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi autorului unui text
- auto-corectarea greşelilor de citire atunci când cuvântul/
propoziţia citit(ă) nu are sens
- adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul urmărit (de căutare
a unui cuvânt, a unei idei)
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi
- citirea unor cărţi, poveşti, poezii, reviste, articole din reviste
electronice, enciclopedii etc. din iniţiativa copilului
- căutarea unei anumite cărţi la colţul de lectură sau la bibliotecă
- jocuri de tip „Loto”, „Domino”, „Bingo”, cu imagini, cuvinte sau
simboluri
3.2. Identificarea mesajului unui - formularea orală a mesajului/ învăţăturii desprinse dintr-un text
text în care se relatează citit
întâmplări, fenomene din - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând nume, cuvinte
universul cunoscut familiare şi expresii elementare
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc textul citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui fragment dintr-un
text citit
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu un scurt text
citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică de
desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al textului citit
3.3. Exprimarea interesului - realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie înregistrate
pentru lectura unor cărţi titlul şi personajele din basmele/ poveştile/ povestirile citite sau
adecvate vârstei transcrieri/ copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- realizarea unei „Colecţii de poveşti” individuală sau comună
(album cu desene realizate de elevi în urma citirii/ audierii textelor,
însoţite de scurte prezentări scrise de mână sau la computer)
- prezentarea orală a unor cărţi/ poveşti citite individual sau în grup
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi ghicitori
- autodictări cu autoevaluare sau evaluare în pereche
- realizarea unor mini-cărţi pe teme de interes comun sau personal
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă

4
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
- completarea unor grafice/ panouri cu titluri/ autori/ personaje ale
textelor citite de elevi
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/ povestiri colegilor
- citirea unor texte în urma recomandărilor făcute de părinţi, cadre
didactice, bibliotecar, colegi
- repovestirea unui text citit, cu accent pe anumite evenimente şi
informaţii
- vizite la muzee şi case memoriale

4. Exprimarea emoțiilor în legătură cu lecturile citite, prin diferite căi: lingvistic, plastic,
muzical
Competente specifice Activităţi de învăţare
4.1. Exprimarea unor idei, - organizarea unui colţ în clasă/ panou unde copiii pot lăsa mesaje,
sentimente, atitudini prin invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul
intermediul limbajelor simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar şi
convenţionale informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- completarea unui jurnal personal sau al clasei, folosind desene,
decupaje şi enunţuri scurte
- crearea unor liste de cuvinte/ idei legate de o temă propusă
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi exprimarea, în
scris, a părerilor şi a reacţiilor personale
- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la experienţe
senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras atenţia, sunete, gusturi,
mirosuri, atingerea unei suprafeţe)
4.2. Implicarea afectivă în -realizarea de afișe, fluturașe, invitații pentru serbări, dramatizări,
activități de sensibilizare a altor concursuri etc.
copii de aceeași vârstă cu -jocuri de rol „Sentimentele unei cărți uitate de toți copiii”
privire la importanța cărților în
viața omului

CONŢINUTURI:

♣Popas la biblioteca şcolii ( familiarizarea cu biblioteca)


♣ Trăistuţa cu poveştişi basme
♦ Texte în proză din literatura română: Ion Creangă - Poveşti : Acul și barosul, Cinci pâini, Ion Roată și
Cuza-Vodă, Moș Ion Roată și Unirea, Amintiri din copilărie: Pupăza din tei, Cu uratul
Barbu Ştefănescu Delavrancea– Bunica, Bunicul etc.
♦ Texte în proză din literatura universală:H.Cr.Andersen-Rățoiul cel urât, Fetița cu chibrituri,Fraţii Grimm-
Hansel şi Gretel, Muzicanţii din Bremen, Gâsca de auretc.
♣ Joaca anotimpurilor – Ştefan Octavian Iosif– April etc.
♣ Prieteni necuvântători – texte în proză şi versuri despre vieţuitoare: Emil Gârleanu - Cioc! Cioc! Cioc!,
George Topârceanu - Câți ca voi!
♣ Copilul şi copilăria – texte din opera scriitorilor Nina Cassian,Elena Farago, Barbu Ştefănescu Delavrancea
♣ Din înţelepciunea populară – Poveşti populare- Vulpea și cocoșul, Iepurele și lupul, Zâna vulpilor,
Legenda albăstrelelor, proverbe,zicători,ghicitori,
5
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea

BIBLIOGRAFIE:

Antologie de texte literare pentru clasa a II a – „Magia Poveştilor” – Editura Ars Libri,2014
Gh.Alexandru,E.Şincan – Îndrumător metodic pentru învăţători,părinţi şi elevi.
Lecturi literare pentru ciclul primar,ed.Gheorghe AlexandruCraiova,1993
Antologie de texte literare pentru ciclul primar , Ed. Aramis, 2004.
Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – Discipline opţionale la clasele I-IV, Colecţia
Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
Lidia Ţugulan, Maria Florea - Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;
Curriculum pentru discipline opţionale, Bucureşti, 2000.
Disciline opţionale la clasele I- IV, Elena Petroaia,Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială
(coordonatori), Editura Polirom, Iaşi, 2000
Ion Creangă –Poveşti
Tudor Arghezi; Otilia Cazimir;Elena Farago – Poezii
Corina Istrate , Dora Măcean – Puşculiţa cu lecturi,Editura Kreativ,Târgu Mureş,2012

Forme de evaluare:
Evaluarea iniţială se va desfăşura în primele două-trei lecţii pentru a putea identifica bagajul de cunoştinţe pe
care elevii îl au din clasa I precum şi din familie;
Evaluarea formativă se va desfăşura sub formă preponderent orală ,pe parcursul derulării fiecărei lecţii;
Evaluarea sumativă va avea loc periodic şi va îmbrăca forme atractive (jocuri, concursuri, dramatizări, ş.a.).

Instrumente de evaluare:
- examinarea orală,
- observarea sistematică a comportamentului elevilor,
- jocul didactic,
- jocul de rol,
- dramatizări, concursuri, programe artistice,
- portofoliu,
- colecţie de cărţi ilustrate,
- colecţie de desene.

6
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea de Comp. Nr. Săptă-


Conţinuturi
învăţare Sp. ore mâna Obs.
1.Popas la 4.1. ● Povestea unei cărţi:prezentarea etapelor de
biblioteca şcolii 4.2. realizare a unei cărţi 1 I
● prezentarea unor cărţi din literatura pentru copii
2.Tărâmul cu 1.1. ● Din poveştile lui Ion Creangă:
poveşti ( 1 ) 1.2. ♦ Acul și barosul II- VII
1.3. ♦ Cinci pâini 6
2.1. ♦Amintiri din copilărie: Pupăza din tei(2h)
2.2. ● Ion Roată și Cuza-Vodă, după Ion Creangă
2.3.
● Evaluare
3.Tărâmul cu 1.1. ●Gâsca de aur, după Frații Grimm
povești (2) 1.2. ● Rățoiul cel urât, după Hans Christian Andersen
2.1. ● Vizită, după Ion Luca Caragiale (2h) 7 VIII- XIV
2.2. ● Copiii din crâng – după K. Ușinski
2.3. Moș Ion Roată și Unirea, după Ion Creangă
● Evaluare
4.Copilul şi 1.1.
copilăria (1) 1.2. ● Amintiri din copilărie – Cu uratul, după Ion
2.1. Creangă (2h) 5 XV-XIX
2.3. ● Fetița cu chibrituri, după Hans Christian
3.1. Andersen (2h)
●Evaluare
5.Prieteni 1.1. ● Vulpea și cocoșul – poveste populară
necuvântători 1.2. ● Iepurele și lupul - poveste populară
1.3. ● Zâna vulpilor - poveste populară
2.3. ● Cioc! Cioc! Cioc!, după Emil Gârleanu 6 XX- XXV
● Câți ca voi!, de George Topârceanu

● Evaluare
6.Joaca 1.1.
anotimpurilor 1.2. ● April,de Ștefan Octavian Iosif
2.1. ● Legenda albăstrelelor – poveste populară 3 XXVI-
2.2. ● Evaluare XXVIII
2.3
7.Copilul și 1.1.
copilăria ( 2 ) 1.2. ● Bunicul – după Barbu Ștefănescu Delavrancea
1.3. ● Bunica , după Barbu Ștefănescu Delavrancea 3 XXIX-
2.1. XXXI
2.2.
2.3. ● Evaluare
8.Din înţelep- 1.1. ● proverbe,zicători despre muncă,învăţătură 2 XXXII-
ciunea populară 1.2. ● ghicitori despre anotimpuri şi vieţuitoare XXXIII

7
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

♣ Unitatea de învăţare 1 - Popas la biblioteca şcolii


Nr.ore: 1 oră Perioada: 9.09 – 13.09. 2019
Data Conţinuturi Comp. Evaluare
( detalieri) sp. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
1 2 3 4 5 6
●Povestea unei 4.1. • vizită la biblioteca şcolii Materiale: - observarea
cărţi 4.2. • prezentarea,pe înţelesul elevilor, a etapelor de realizare a unei cărţi • sala bibliotecii curentă
( dacă este posibil – vizionarea unui filmuleţ) şcolii
• prezentarea unor cărţi din literatura pentru copii,cărţi frumos • cărţi din literatura
ilustrate,atractive,adecvate varstei pentru copii •aprecierea verbală
• întâlnire cu elevi din clasele mai mari pentru a împărtăşi din
experienţa lor de cititori Procedurale:
• colecţionarea unor cărţi pentru minibiblioteca clase ( această • conversaţia
activitate se va desfăşura pe parcursul mai multor săptămâni) • observaţia
A.T.- aranjarea unui raft de cărţi din biblioteca şcolii • act.frontală

♣ Unitatea de învăţare 2 - Tămul cu poveşti ( 1 )


Nr.ore: 6 ore Perioada: 16.09 – 25.10.2019
1 2 3 4 5 6
● Din poveştile lui 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
Ion Creangă: • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
♦ Acul și barosul • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi • evaluarea curentă
1.3. • identificarea personajelor principale/secundare • desene de colorat
• exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • creioane colorate • autoevaluarea
♦ Cinci pâini 2.1. audiat • fişe de lucru
• exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic • CD-uri cu filme • aprecierea verbală
♦Amintiri din 2.2. dintr-un text cunoscut • videoproiector

8
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
copilărie: Pupăza • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără Procedurale:
din tei(2h) 2.3. ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor • citirea explicativă
• valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • conversaţia
● Ion Roată și • exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate (fragmente) • povestirea
Cuza-Vodă, după
Ion Creangă

● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din lecturile studiate • activitate
– capacitatea de po- 3.1. • identificarea lecturii după imagini individuală • probă orală
vestire a unui text • identificarea personajului după descrierea învăţătorului
cunoscut

♣ Unitatea de învăţare 3 –Tărâmul cu poveşti (2 )


Nr.ore:7 ore Perioada: 4.11 – 20.12.2019
1 2 3 4 5 6
Materiale: • observarea
●Gâsca de aur, • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare • texte suport curentă
după Frații Grimm 1.1. • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
• identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • imagini din lecturi
● Rățoiul cel urât, 1.2. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • desene de colorat • evaluarea curentă
după Hans Christian • identificarea personajelor principale/secundare • creioane colorate
Andersen 2.1. • exerciţii de ,,citire” a imaginilor din textul audiat • fişe de lucru
• exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic • autoevaluarea
● Vizită, după Ion 2.2. dintr-un text cunoscut Procedurale:
Luca Caragiale (2h) • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără • citirea explicativă
2.3. ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor • conversaţia • aprecierea verbală
● Copiii din crâng – • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • jocul didactic
după K. Ușinski • exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • act.frontală
• exerciţii de memorare şi recitare a versurilor • act.individuală
 Moș Ion Roată A.T. – interpretarea unor cântece despre toamnă şi iarnă
și Unirea, după
Ion Creangă
● Evaluare 2.3. -capacitatea de memorare şi recitare expresivă a versurilor învăţate • activitate • probă orală
sumativă anterior individuală
9
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea

♣ Unitatea de învăţare 4 – Copilul şi copilăria (1)


Nr.ore: 5 orePerioada: 13.01 – 14.02.2020
1 2 3 4 5 6
Materiale: • observarea
1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare • texte suport curentă
● Amintiri din • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
copilărie – Cu 1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • imagini din lecturi
uratul, după Ion • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • desene de colorat • evaluarea curentă
Creangă (2h) 2.1. • identificarea personajelor principale/secundare • creioane colorate
• exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • fişe de lucru
2.3. audiat • autoevaluarea
● Fetița cu • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic Procedurale:
chibrituri, după 3.1. dintr-un text cunoscut • citirea explicativă
Hans Christian • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără • conversaţia • aprecierea verbală
Andersen (2h) ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor • povestirea
• valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • repovestirea
• exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate (fragmente) • jocul didactic
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • act.frontală
• exerciţii de memorare şi recitare a versurilor • act.individuală
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!

● Evaluare • act.individuală • probă orală


sumativă • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent pe intonaţie
• redarea ( povestirea) conţinutului basmului

10
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea

♣ Unitatea de învăţare 5 – Prieteni necuvântători


Nr.ore: 6 ore Perioada: 17.02 – 27.03.2020
1 2 3 4 5 6
• citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
● Vulpea și cocoșul 1.1. • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
– poveste populară 1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
1.3. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi
● Iepurele și lupul - 2.3. • identificarea personajelor principale/secundare • desene de colorat • evaluarea curentă
poveste populară • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • creioane colorate
1 audiat
● Zâna vulpilor - • exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic
poveste populară dintr-un text cunoscut
• exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără
● Cioc! Cioc! Cioc!, ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor
după Emil Gârleanu • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ
• exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate (fragmente)
● Câți ca voi!, de • exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text
George Topârceanu • exerciţii de memorare şi recitare a versurilor
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!

●Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent pe intonaţie • act.individuală • probă orală
sumativă • redarea ( povestirea) conţinutului textului epic

11
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea

♣ Unitatea de învăţare 6 – Joaca anotimpurilor


Nr.ore: 3 ore Perioada: 22.04 – 8.05.2020
1 2 3 4 5 6
1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
● April, de Ștefan • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
Octavian Iosif 1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
• prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi
2.1. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • desene de colorat • evaluarea curentă
audiat • creioane colorate
2.2. • valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • fişe de lucru
●Legenda • exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text Procedurale: • autoevaluarea
albăstrelelor– 2.3. • exerciţii de memorare şi recitare a versurilor • citirea explicativă
poveste populară • realizarea unui prtofoliu cu imagini specifice anotimpului primăvara • conversaţia
şi toamna • jocul didactic • aprecierea verbală
A.T. – Povestim şi colorăm! • act.frontală
- interpretarea unor cântece despre anotimpul primăvara şi vara • act.individuală

● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate anterior,unându-se accent pe intonaţie • act.individuală • probă orală
♣ Unitatea de învăţare 7 –Copilul și copilăria ( 2 )
Nr.ore: 3 ore Perioada: 11.05 – 29.05.2020
1 2 3 4 5 6
1.1. • citirea expresivă de către învăţător a textelor literare Materiale: • observarea
1.2. • audierea textului de pe casetă audio • texte suport curentă
1.3. • identificarea şi explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute • casete audio
● Bunicul – după 2.1. • prezentarea unor imagini şi identificarea momentelor acţiunii • imagini din lecturi
Barbu Ștefănescu 2.2. • identificarea personajelor principale/secundare • desene de colorat
Delavrancea 2.3. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de adecvare a acestora la textul • creioane colorate • evaluarea curentă
audiat • fişe de lucru
• exerciţii de ordonare a imaginilor corespunzătoare firului epic • CD-uri cu filme
● Bunica , după dintr-un text cunoscut • videoproiector

12
Prof.Înv.Primar Paiu Iuliana Andreea
Barbu Ștefănescu • exerciţii de povestire orală a textului sau a unui fragment, cu sau fără Procedurale: • autoevaluarea
Delavrancea ajutorul învăţătorului, urmărind firul logic al întâmplărilor • citirea explicativă
• valorificarea conţinutului textului din punct de vedere educativ • conversaţia
• exerciţii de povestire / repovestire a textelor audiate (fragmente) • povestirea
• exerciţii de reprezentare prin desen a unor secvenţe din text • repovestirea •aprecierea verbală
• dramatizare • jocul didactic
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!; Recunoaşte lectura! • act.frontală
• joc de rol • act.individuală
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene animate
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din lecturile studiate • act.individuală • probă orală
– capacitatea de po- 3.1. • identificarea lecturii după imagini
vestire a unui text • identificarea personajului după descrierea învăţătorului
cunoscut

♣ Unitatea de învăţare 8 - Din înţelepciunea populară


Nr.ore: 2 orePerioada: 1.06 – 12.06.2020
1 2 3 4 5 6
● proverbe,zicători 1.1. • lecturarea unor proverbe,zicători şi ghicitori, având tematică diferită Materiale: • observarea
despre muncă și 1.2. • explicarea înţelesului unor zicători şi proverbe • texte suport curentă
învăţătură • identificarea, prin analogie, a unui fapt real din viaţa de zi cu zi • casete audio
● ghicitori despre • identificarea obiectului / fiinţei/ anotimpului din descrierea cuprinsă • imagini • evaluarea curentă
anotimpuri şi în ghicitori • desene de colorat
vieţuitoare • ecerciţii de memorare şi recitare a unor proverbe,zicători şi ghicitori • creioane colorate
A.T. – joc didactic Recunoaşte animalul! • fişe de lucru • autoevaluarea
- realizarea unor desene Procedurale:
- interpretarea unor cântece despre animale şi anotimpuri • citirea explicativă
• conversaţia
• jocul didactic • aprecierea verbală
• act.frontală
• act.individuală

13