Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE IMPRUMUT

NR 1/24.06.2015
Incheiat astazi 24.06.2015

1.PARTILE CONTRACTATE
1.1 IMPRUMUTATOR

NUME Oltean
PRENUME Marian Ioan
CI(NR/SERIE) HD 624047

1.2 IMPRUMUTAT: SC MP RAYNO SOLUTIONS SRL cu sediul in Timisoara , Cui 34381589, avand contul nr RO
21INGB0000999904953547 .
deschis la Banca ING TIMISOARA reprezentata de imprumutat;
Au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut ( de consumatie) cu respectarea urmatoarelor clauze:

2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Imprumutatorul acorda imprumutatului un imprumut in suma de . prin transfer / depunere,cu titlul de creditare 10.000
RON firma/investitie directa transmitand totodata dreptul de proprietate asupra lor!

3.OBLIGATIILE PARTILOR
3.1 Obligatiile imprumutatului sunt urmatoarele :
a) sa restituie la scadenta suma de 10.000 RON

3.2 Obligatiile imprumutatorului sunt urmatoarele :


a) sa ordone plata sumei de 10.000 ron catre imprumutat cu titlu de creditare/investite directa

4.DURATA CONTRACTULUI
4.1 Imprumutul se acorda pe o perioada de ......15 zile ...... cu incepere de la data de 24.07.2015 pana la data de
08.07.2015
4.2 Imprumutul se acorda fara dobanda .

5.LITIGII
5.1 Partile au convenit a eventualele litigii , in cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila , sa le defere
instantele judecatoresti competente.

6.CLAUZELE FINALE
6.1 Modifiacre prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
6.2 Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea anterioara sau ulterioara
incheierii lui.
6.3 Prezentul contract a fost incheiat intr-un nr de 2 exemplare din care unul pentru imprumutator si unul pentru
imprumutat , astazi 24.06.2015 data semnarii lui.

IMPRUMUTATOR

IMPRUMUTAT