Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POST

ŞEF SERVICIU PERSONAL SALARIZARE

Cod CAEN – Sef Serviciu Resurse Umane - 123205


Compartiment – Personal Salarizare

Post : Sef Servicu Salarizare

Descierea postului:

Titularul postului are rolul de a implementa politicile de resurse umane - Servicul Salarizare.
(administrare personal, salarizare, recrutare, selectie, integrare, pregatire profesionala, motivare,
organizare si relatii de munca) care sa asigure firmei necesarul de personal corespunzator din punct de
vedere cantitativ si calitativ.

Relatii ierarhice:
Subordonare – Directorului de Resurse Umane

Relatiile de colaborare:
Intern : - Sefii de Servii

Cerinte: Studii Economice Superioare

Experinta: In specialitate : experienta in domeniu minim 2 ani


Pe post : experienta pe post similar 1 an

Cunostiinte necesare:

• Cunoştinte principii calcul salarial


• Cunoştinţe program Ciel salarizare
• Cunoştinţe juridice/legislaţia muncii-salarizare
• Limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu
• Operare PC (MS Office, Excel avansat)
• Cunoaşterea pieţei locale a forţei de muncă

Activitati principale:

• Gestiunea documentelor de personal;


• Salarizarea;
• Raportare;
• Asistenţă managerială.

Atributii post:

• Asigură calculul drepturilor salariale şi a contribuţiilor unităţii


• Calculează drepturile salariale conform pontajului, clauzelor negociate, politicii firmei şi
legislaţiei în vigoare;
• Actualizează în permanenţă modificările legislative în cadrul programului de salarizare;
• Operează în timp modificările salariale;
• Operează în timp calculele salariale privind avansul şi lichidarea conform procedurii;
• Păstrează evidenţa învoirilor şi a absenţelor nemotivate;
• Întocmeşte graficele de plecare în concediul de odihnă;
• Centralizează şi verifică certificatele medicale;
• Întocmeşte şi depune declaraţiile lunare către instituţiile de stat;
• Întocmeşte statele de plata şi asigură înregistrarea acestora ;
• Întocmeşte fluturaşii de salarii;
• Informează angajaţii cu privire la modificările drepturilor salariale;
• Asigură completarea şi transmiterea formalităţilor necesare către bancă pentru întocmirea
cardurilor de salarii;
• Gestionează o situaţie corectă a conturilor de carduri;
• Întocmeşte lunar situaţia pentru plata drepturilor salariale şi o transmite corect şi la timp
departamentului contabilitate pentru a face viramentele;
• Anunţă banca în cazul plecării unui salariat pentru reglarea creditelor aferente cardului de
salarii;
• Întocmeşte rapoartele lunare standard cu privire la costurile de personal;
• Contribuie la fundamentarea sistemului de salarizare;
• Realizează fişe fiscale;

Atributii/raportare:

• Întocmeşte rapoarte conform procedurilor interne şi a Regulamentului de organizare şi


funcţionare a Departamentului de Resurse umane;
• Redactează şi centralizează documente specifice departamentului de resurse umane: rapoarte,
memo-uri, adrese, cereri, înştiinţări;
• Centralizează şi analizează ofertele firmelor (training, medicină a muncii, birotica, publicitate)
pe care ulterior le raportează superiorului;
• Întocmeşte liste şi rapoarte cu privire la angajaţi;
• Participă la şedinţe;

Responsabilitatile postului - activitatile specifice:

• Intocmirea corecta, completa si la timp documentelor de personal


• Operarea la zi a modificarilor intervenite in baza de date a salariatilor;
• Corectitudinea completarii de catre salariati a actelor necesare angajarii;
• Confidentialitatea datelor de personal cu care opereaza;
• Corectitudinea si eficienta arhivarii documentelor de personal;
• Respectarea prevederilor legale de specialitate;
• Obtinerea in timp util a avizului sefului ierarhic pentru eliberarea documentelor de personal;
• Plata la timp si corecta a drepturilor salariale si a contributiilor unitatii;
• Respectarea instructiunilor verbale si scrise date de superiori;
• Intocmirea corecta si la timp a rapoartelor;
• Corectitudinea datelor si a informatilor pe care le transmite.

Responsabilitati legate de disciplina muncii:

• Respectarea prevederilor ROI, ROF si a procedurilor de lucru privitoare la postul


• Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale;
• Participarea la programele de pregatire organizate de firma;
• Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legale;
• Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;
• Adoptarea in permanenta a unui comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele
firmei.
• Asigura implementarea procedurilor stabilite prin Regulamentul intern;
• Informeaza angajatii cu privire la modificarea procedurilor interne stabilite prin ROI

Drepturile angajatului:

• Dreptul la salarizare;
• Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
• Dreptul la concediu de odihnă;
• Dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
• Dreptul la demnitate în muncă;
• Dreptul la formare profesională;
• Dreptul la informare şi consultare;
• Dreptul la negociere colectivă şi individuală;

Relatii functionale:
Informează angajaţii cu privire la conţinutul şi modul de aplicare a procedurilor de resurse
umane specifice companiei conform legislaţiei in domeniu; verifică modul în care sunt înţelese şi
aplicate procedurile de către angajaţi.

Relatii de reprezentare:
Reprezintă firma în relaţia cu instituţiile de stat pe probleme de personal (ITM, AMOFM etc.),
candidaţii, furnizorii de servicii de specialitate şi alţi terţi cu care intră în contact în interes de serviciu.

Programul de lucru:
Luni – Vineri: program de lucru de 8 ore, Conform prevederilor legale.

Sanctiuni :
Pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora conform prevederilor contractuale si
legale.

Mentiuni speciale:
Salarizarea - conform sistemului de recompensare materiala de la nivelul companiei.
Facilitati speciale – conform contractuli de munca, anexelor la contractul de munca,
reglementarilor organizationale.
La cererea superiorului direct, la schimbarea sau încetarea activităţii se vor preda toate
documentele şi obiectele de inventar.

Nume Prenume Sef Serviciu Director

Semnatura

Data

Am primit un exemplar din fişa postului şi îmi asum responsabilitatea îndeplinirii sarcinilor ce îmi
revin şi consecinţele ce decurg din nerespectarea acestora conform Regulamentului de Ordine
Interioara şi a legislaţiei în vigoare

S-ar putea să vă placă și