I.

SISTEMUL LEGISLATIV AL UNIUNII EUROPENE REFERITOR LA SECURITATE SI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
1. INSTITUŢII EUROPENE 1.1 Uniunea Europeană şi instituţiile sale Uniunea Europeanã constituie rezultatul unui proces de cooperare şi integrare care a început în 1951, între şase ţări europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda).Uniunea Europeanã numãrã astãzi 27 de state membre (inclusiv ROMANIA si BULGARIA din 2007). Consiliul European Consiliul Uniunii Europene- format din miniştrii celor 27 state europene,fiecare ţarã din Uniune deţine preşedinţia pe o perioadã de 6 luni. Parlamentul European Comisia Europeană Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Consiliul Europei şi instituţiile sale Consiliul Europei este o organizaţie politică creată în 1949 de zece ţări europene in scopul promovării unei mai strânse unităţi între membrii săi. În prezent Consiliul Europei reuneşte 45 de state şi are sediul la Strasbourg. România este stat membru al Consiliului Europei din 7 octombrie 1993. Adunarea Parlamentară Curtea Europeană a Drepturilor Omului 2 PRINCIPALELE ETAPE ALE CONSTRUCŢIEI UNIUNII EUROPENE Principalele etape instituţionale ale acestei construcţii au fost: TRATATUL DE LA PARIS, din 1951, de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului( CECA); TRATATUL DE LA ROMA, din 1957, de constituire a Comunităţii Economice Europene (CEE). Art.100 şi art.118 conţin unele prevederi referitoare la domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Tot în 1957 s-a constituit Comunitatea Europeanã de energie atomicã(EUROATOM). Aceste Tratate fundamentale au fost modificate prin urmãtoarele tratate ulterioare : • în 1987 prin ACTUL UNIC EUROPEAN, Statele membre fixând data de 01 ianuarie 1993 pentru realizarea Pieţei unice. S-au adus unele amendamente Tratatului de la Roma, foarte importante pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv prin introducerea art.100A şi art.118A; în 1992 prin TRATATUL DE LA MAASTRICHT, Statele membre decizând crearea Uniunii Europene pe baza unui sistem de cooperare interguvernamentală. Comunitatea Economică Europeană(CEE) este redenumită Comunitatea Europeană(CE) ;
• •

în 1999 prin TRATATUL DE LA AMSTERDAM, s-au consolidat cei 3 piloni ai
1

Uniunii creaţi prin Tratatul de la Maastricht: Comunităţile Europene (primul pilon), securitatea comună (al doilea pilon), cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne (al treilea pilon); în 2001 prin TRATATUL DE LA NISA, prin care s-a prevăzut reformarea instituţiilor Uniunii Europene în vederea viitoarelor extinderi.

3 SISTEMUL LEGISLATIV AL UNIUNII EUROPENE Sistemul legislativ al UE este constituit din cinci surse de drept: - Tratatele europene expuse anterior şi Principiile generale ale Dreptului, care sunt reglementări cunoscute sub denumirea de legislaţie primară; - Acordurile internaţionale ale UE; - Reglementările, Directivele, Recomandările şi Deciziile generale/individuale, care sunt reglementări cunoscute sub denumirea de legislaţie secundară ; - Principiile generale de drept administrativ; - Convenţiile încheiate între Statele Membre. Legislaţia primară, Acordurile internaţionale ale UE, Principiile generale de drept administrativ, Reglementările , Directivele şi Deciziile sunt documente obligatorii a fi respectate de toate Statele membre ale UE. Recomandările nu constituie documente obligatorii. 4. REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE REFERITOARE LA SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 4.1 Evoluţia reglementărilor legislative referitoare la securitate şi sănătate în muncă În Tratatul de la Roma din 1957, de constituire a Comunităţii Economice Europene, erau incluse două articole – art.100 şi art.118 – care se refereau la promovarea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă ale lucrătorilor şi la protecţia împotriva accidentelor, în special prin colaborări între Statele membre, ca urmare a diferenţelor existente între măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii ale fiecărui Stat membru. Ele s-au concretizat în final cu diverse avize, studii sau consultaţii. În 1974 a fost creat Comitetul consultativ pentru securitate, igienă şi protecţia sănătăţii care a avut un rol major în elaborarea primului program de acţiune al Comisiei europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care s-a desfăşurat în perioada 1978 -1982. Al doilea program coordonat de acţiune al Comisiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-a desfăşurat între anii 1983-1987 . În anul 1986 s-a adoptat Rezoluţia Consiliului din 07.05.1986 referitoare la o nouă abordare în materie de armonizare tehnică şi standardizare .Conform acestui document:

2

- armonizarea tehnică este limitată la adoptarea cerinţelor esenţiale pe care trebuie să le respecte produsele dacă ele vor să beneficieze de circulaţie liberă pe piaţa comunitară; - cerinţele esenţiale pe care trebuie să le respecte produsele se stabilesc prin Directive; cerinţele esenţiale pe care trebuie să le respecte produsele se detaliază prin specificaţii tehnice în standarde armonizate; produsele realizate conform standardelor armonizate beneficiază de prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale; standardele armonizate nu sunt obligatorii a fi respectate de produs, producătorul poate aplica alte specificaţii tehnice pentru ca produsul să respecte cerinţele esenţiale; producătorul poate alege între diverse proceduri de evaluare a conformităţii prevăzute în Directiva aplicabilă. În anul 1987 Tratatul de la Roma a fost revizuit prin intrarea in vigoare a Actului Unic European. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au introdus două noi articole – art.100A şi art.118A – prin care, pentru prima oară, securitatea şi sănătatea în muncă a fost menţionată ca o clauză directă: Prin art.100 A nou introdus s-a stipulat că: - produsele care circulă fără bariere comerciale intr-o piaţă unică a Comunităţii trebuie să prezinte un nivel de protecţie ridicat; - Comisia va adopta măsurile necesare de armonizare a legislaţiilor naţionale pentru stabilirea şi funcţionarea pieţei unice (prin Directive). Prin art.118 A nou introdus s-a stipulat că: Statele membre se vor angaja să promoveze, în special, îmbunătăţirea mediului de muncă, pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor având ca obiectiv armonizarea progresivă a condiţiilor existente; Realizarea obiectivului de la alineatul precedent se va concretiza prin introducerea de cerinţe minime în Directive, aplicabile progresiv. Al treilea program de acţiune (1988 -1992) adoptat de Comisie a fost puternic focusat pe legislaţie şi a avut în vedere respectarea a trei cerinţe: necesitatea de a se promova în toate domeniile îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, obligaţia de a asigura că lucrătorii dispun de protecţie adecvată faţă de riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi necesitatea de a asigura că presiunile generate de concurenţa existentă în piaţa unică nu vor afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Programul de acţiune s-a concretizat prin elaborarea de numeroase Directive - pe baza conceptului Noii Abordări şi al aplicării prevederilor art.100A şi art.118A al Tratatului de la Roma – dintre care trebuie menţionată principala Directivă derivată din art.118A, Directiva-cadru a Consiliului din 12.06.89 privind introducerea de măsuri pentru încurajarea îmbunătăţirilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ( 89 / 391 / CEE)
3

Anul 1992 a fost declarat de Comisie ca - An european pentru securitate, igienă şi sănătate la locul de muncă. Tot în 1992 se semnează Tratatul de la Maastricht de înfiinţare a Uniunii Europene. Printre punctele importante cuprinse în acest document este şi cel referitor la extinderea Europei sociale prin punerea în aplicare a prevederilor Cartei comunitare a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată deja în 1989. Această cartă conţine un capitol referitor la realizarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. În 1993 Consiliul a dispus infiinţarea Agenţiei europene pentru securitate şi sănătate în muncă având drept sarcină inventarierea şi diseminarea enormei cantităţi de cunoştinţe şi informaţii regionale în materie de securitate şi sănătate în muncă, în special în ceea ce priveşte măsurile de prevenire, contribuind astfel la ameliorarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Programul Comunităţii stabilit pentru perioada 1996-2000 a constat, în: - elaborarea unor standarde de securitate şi sănătate mai eficiente care vor conduce la creşterea competivităţii; - supravegherea transpunerii corecte şi la timp a Directivelor de către Statele membre; - evidenţierea noilor riscuri asociate noii dezvoltări economice şi elaborarea de noi reglementări legislative; - promovarea în continuare a dialogului social pentru asigurarea reuşitei acţiunilor de securitate şi sănătate în muncă. În această perioadă a fost elaborată o cantitate considerabilă de standarde de securitate şi sănătate armonizate pentru produse, standarde realizate pentru detalierea cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate enunţate în Directive. În martie 2002 a fost stabilită strategia Comisiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2002-2006, strategie care s-a axat pe cinci direcţii importante: 1. Îmbunătăţirea continuă a stării de confort în muncă, atât cea fizică, cât şi cea morală şi socială ; 2.Consolidarea culturii de prevenire a riscurilor; 3.Conjugarea tuturor mijloacelor de imbunătăţire a securităţii şi sănătăţii în muncă şi realizarea de parteneriate; 4.Pregătirea extinderii; 5.Dezvoltarea cooperării internaţionale. 4.2 Directive referitoare la securitate şi sănătate în muncă Directivele sunt reglementări obligatorii pentru Statele membre. Directivele referitoare la securitate şi sănătate în muncă sunt elaborate, fie în baza art.100A al Tratatului de la Roma, fie în baza art.118A a aceluiaşi Tratat.

4

95 al Tratatului de la Amsterdam. folosite sau recondiţionate (cu excepţia antichităţilor) pentru care nu există reglementări comunitare Produse pentru introducerea permanentă pe şantierele industriale sau de construcţii civile cu caracteristici care influenţează rezistenţa mecanică şi stabilitatea de siguranţă şi în caz de incendiu. Se exclud tractoarele din agricultură şi silvicultură Tractoare din agricultură şi silvicultură. caracteristici generale şi principalele lor dispozitive de protecţie Maşini în general.compresoare .1 DIRECTIVE REFERITOARE LA SECURITATE Şl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ elaborate în baza art.100A devenind art.118A devenind art.maşini de tuns iarba Recipiente simple sub presiune Se stabilesc limitele de emisiune sonoră (exprimate ca puteri acustice sau ca nivele de zgomot. expus în continuare se prezintă exemple de Directive elaborate în baza art. la locul operatorului 87/404/CEE Recipiente sudate pentru a conţine aer sau azot la presiune de peste 50 90/488/CEE bar 93/68/CEE 5 .138.95 al Tratatului de la Amsterdam(exemple) Categoria de produse Produse (în general) Produse pentru construcţii An apariţie /Nr.95 iar art.Directivă 92/59/CEE Domeniu de aplicare Produse de consum noi. medical sau militar şi a celor le care fac obiectul directivelor specifice 89/106/CEE 93/68/CEE 84/529/CEE 86/312/CEE 90/486/CEE 68 directive cu amendamente 26 directive cu amendamente 98/37/CE 98/79/CE 79/113/CEE 85/405/ CEE 84/533/CEE 85/406/ CEE 84/534/CEE 87/405/ CEE 84/533/CEE 85/407/ CEE 84/537/CEE 85/409/ CEE 88/180/CEE 88/181 /CEE Ascensoare Vehicule cu motor Tractoare Maşini Utilaje de şantier . cu excepţia celor acţionate de forţa umană.ciocane de spart beton şi pickhamere . TABELUL NR. Directivele elaborate pe baza art. În TABELUL NR.macarale turn -grupuri electrogene de sudură . art. m e d i u a m b i a n t s a u i z o l a r e a termică/acustică a construcţiei Ascensoare (pentru transportul de persoane) instalate fix în imobile permanente şi componentele de securitate ale acestora Vehicule cu motor şi remorcile acestora precum şi componentele şi dispozitivele care condiţionează securitatea acestora. a celor concepute pentru uz nuclear. 1.95 au ca obiectiv conceperea (proiectarea) şi realizarea de produse care sã prezinte un nivel ridicat de securitate la utilizare şi sunt cunoscute sub denumirea de Directive de securitate a produselor.Prin Tratatul de la Amsterdam (1999)aceste articole s-au renumerotat.

îmbuteliere şi marcare Substanţe şi preparate periculoase. Clasificare. marcare 88/379/CEE Preparate care conţin cel puţin o substanţă periculoasă şi care să fie 89/178/CEE considerate periculoase conform definiţiilor din directivă 90/492/CEE 93/18/CEE 91/155/CEE 93/112/CEE 78/63/CEE 81/187/CEE 84/291/CEE 93/15/CEE 89/686/CEE 93/68/CEE 93/95/CEE 96/58/CE Fişe cu date de securitate care trebuie aduse la cunoştinţa utilizatorului (de specialitate) odată cu fiecare substanţă sau preparat Preparate destinate să protejeze. evaluarea periculozităţii acestora. cu excepţia celor destinate forţelor armate sau de ordine publică. să distrugă sau să evite creşterea plantelor nedorite Controlul. electrice sau nu. 76/117CEE Echipament electric conceput a fi utilizat în atmosferă 79/196/CEE explozivă şi prevăzut cu anumite sisteme de protecţie. îmbuteliere. să favorizeze sau să conserve plantele sau produsele vegetale. încălzire şi producerea apei calde şi dispozitivele şi componentele acestora care se comercializează separat Echipament electric destinat a fi utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V şi1000 Vca. de autoapărare 6 . comercializarea şi recunoaşterea reciprocă a omologărilor de exploziv utilizaţi în scop civil Echipamente individuale de protecţie în general.Aparate cu gaz Echipament electric pentru joasă tensiune Echipament electric utilizabil în atmosferă explozivă Echipament electric utilizabil în atmosferă explozivă cu pericol de grizu Echipament electric pentru utilizare în atmosferă explozivă Compatibilitate electromagnetică Substanţe periculoase: îmbuteliere şi marcare Preparate periculoase. cu excepţia 84/47/CEE celui conceput pentru utilizare în mine cu pericol de grizu 88/571/CEE 88/665/C EE 90/487/CEE 82/130/CEE 88/35/CEE 91/169/CEE Echipament electric conceput a fi utilizat la lucrări subterane sau la instalaţii de suprafaţă unde grizu poate ajunge prin ventilaţie subterană 94/9/CE 89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE 67/548/CEE 7 modificări şi 20 de adaptări Aparate şi sisteme. fişe de securitate Antidăunători (insectofungici) Explozivi utilizaţi în scop civil Echipamente individuale de protecţie 90/396/CEE 73/23/CEE 93/68/CEE Aparate pentru coacere. Cerinţe de protecţie a echipamentelor tehnice faţă de perturbaţiile electromagnetice Comunicarea substanţelor. şi între 75 V şi 1500 Vcc. concepute a fi utilizate în atmosferă explozivă.

16(1) al directivei 89/391/CEE) (a 7-a directivă specială în sensul art.138 al Tratatului de la Amsterdam An apariţie/ nr. expus în continuare se prezintă o situaţie la zi a Directivelor derivate din art. 2.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 30.11.90 referitoare la protecţia lucrătorilor contra riscurilor 2000/54/CE asociate expunerii la agenţi biologici în muncă (a 7. În TABELUL NR.11.05.Directivele elaborate pe baza art.92 referitoare la aplicarea măsurilor care să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru lucrătoarele gravide şi a lucrătoarele care au născut de curând sau care alăptează (a 10-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 30.138 al Tratatului de la Amsterdam au drept obiectiv ameliorarea progresivă a securităţii şi sănătăţii în muncă prin armonizarea legislaţiilor Statelor membre.89 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă (1-a directivă specifică în sensul art.89 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate privind utilizarea echipamentelor tehnice de lucrători în muncă (a 2-a directivă specifică în 89/655/CEE sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 24. TABELUL NR.05.89 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate privind utilizarea echipamentelor individuale de protecţie de lucrători în muncă (a 3-a 89/656/CEE directivă specifică în sensul art.06. Directive care poartă şi denumirea de Directive sociale .10.16(1) al directivei 89/391/CEE) 90/394/CEE Directiva Consiliului din 28.89 privind introducerea de măsuri pentru încurajarea îmbunătăţirilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Directiva Consiliului din 30.90 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate privind activitatea desfăşurată prin intermediul unor echipamente cu ecrane de vizualizare 90/270/CEE (VDT) (a 5-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) 92/85/CEE 7 .06.11.a directivă specifică în sensul art.90 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la agenţi cancerigeni în muncă (a 6-a directivă specifică în sensul art.06.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 29.11.06.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 26.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 29.16(1) al directivei 89/391/CEE) 92/58/CEE Directiva Consiliului din 24.138 al Tratatului de la Amsterdam.16(1) al Directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 19.directivă 89/391/CEE 89/654/CEE Denumire Directiva-cadru a Consiliului din 12.90 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor implicând pentru lucrători riscuri în special de 90/269/CEE afecţiuni ale spatelui (a 4-a directivă specifică în sensul art.92 referitoare la implementarea cerinţelor minime de 92/57/CEE securitate şi sănătate în şantierele temporare sau mobile (a 8-a directivă specifică în sensul art. 2 DIRECTIVE REFERITOARE LA SECURITATE Şl SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ elaborate în baza art.92 referitoare la cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sãnãtate în muncã(a 9-a Directivã specificã în sensul art.

92/91/CEE

92/104/CEE

93/103/CEE

Directiva Consiliului din 3.11.92 referitoare Ia cerinţele minime pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor din industriile extractive prin foraj (a 11-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 3.12.92 referitoare la cerinţele minime pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor din industriile extractive de suprafaţă sau subteran (a 12-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 23.11.93 referitoare Ia cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit (a 13-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 7.04.98 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la agenţi chimici în muncă (a 14-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Parlamentului european şi a Consiliului din 16.12.99 referitoare la cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor potenţial expuşi riscului atmosferelor explozive (a 15-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Parlamentului european şi a Consiliului din 6.02.2003 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate privind expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţi fizici (zgomot) (a 17-a directivă specifică în sensul art.16(1) al directivei 89/391/CEE) Directiva Consiliului din 27.11.80 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la agenţi chimici, fizici şi biologici în muncă Directiva Consiliului din 28.07.82 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la plumb metalic şi compuşii săi ionici în muncă (1-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului din 19.09.83 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la azbest în muncă(a 2-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului din 12.05.86 referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la zgomot în muncă(a 3-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului din 27.05.88 referitoare la protecţia lucrătorilor prin interzicerea anumitor agenţi specifici şi/sau a anumitor activităţi (a 4-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului din 29.05.91 referitoare la stabilirea valorilor limită orientative pentru implementarea Directivei 80/1107/CEE (a 5-a directivă specifică în sensul art.8 al directivei 80/1107/CEE) Directiva Consiliului referitoare la armonizarea dispoziţiilor legislative, reglementative şi administrative ale Statelor membre privind protecţia sănătăţii lucrătorilor expuşi la monomerul clorurii de vinil Directiva Consiliului din 25.06.91 referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru lucrători cu contract de muncă pe perioadă determinată sau interimari Directiva Consiliului din 31.05.92 referitoare la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru promovarea unei mai bune asistenţe medicale la bordul navelor Directiva Consiliului din 23.11.93 referitoare la anumite aspecte privind organizarea timpului de lucru Directiva Consiliului din 22.06.94 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

98/24/CE

1999/92/CE

2003/10/CE

80/1107/CEE 82/605/CEE

83/477/CEE

86/188/CEE 88/364/CEE

91/322/CEE

78/610/CEE 91/383/CEE 92/29/CEE 93/104/CEE 94/33/CEE

8

SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

CUPRINS 1. Notiuni generale 2. Securitatea si sanatatea în munca 3. Activitatea de prevenire si protectie 4. Organizarea activitatii de prevenire si protectie 5. Serviciul intern de prevenire si protectie 6. Serviciul extern de prevenire si protectie 7. Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă 8. Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca 9. Lucratorii desemnati 10.Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitateşi sănătate în muncă 11.Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca 12.Obligatii generale ale angajatorilor 13. Alte obligatii ale angajatorilor 14. Sarcinile si obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea în munca 15. Sarcinile si obligatiile conducatorului locului de munca 16. Primul-ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, 17. Echipamentul individual de protectie (EIP) 18. Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific 19. Evenimente, accidente, boli profesionale 20. Comunicarea şi cercetarea accidentelor de muncă 21. Raportarea, cercetarea si declararea bolilor profesionale 22. Electrosecuritatea 23. Metoda INCDPM de evaluare a riscurilor 24. Agenti chimici periculosi la locul de munca 25. Ghid cercetare evenimente 26. Sanctiuni legea 319/2006 27. Documente elaborate de serviciul de prevenire si protectie 28. Legislatie in domeniul ssm 29. Bibliografie

9

1. NOTIUNI GENERALE

Eliminarea tuturor accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale cu ajutorul prevenirii reprezintă obiectivul general al securităţii şi sănătăţii în muncă. Acest obiectiv cuprinde, de asemenea, reducerea consecinţelor în cazul producerii accidentelor şi/sau îmbolnăvirilor profesionale. Prevenirea trebuie să cuprindă toate situaţiile care afectează sau pot afecta integritatea sistemului de muncă şi continuitatea proceselor de muncă. Acţiunea preventivă cuprinde ansamblul de mijloace umane, tehnice, economice şi organizatorice cu efect pozitiv în rezultatul următoarei ecuaţii: Pericol/Risc + Imprejurări favorizante = Accident/Incident Aplicând acestei ecuaţii principiile generale de prevenire ale Directivei Cadru, se pot determina următoarele obiective de urmărit: eliminarea pericolelor/ riscurilor sau reducerea consecinţelor potenţiale la sursă, - eliminarea sau modificarea împrejurărilor favorizante în vederea scăderii probabilităţii de producere, - prevederea de măsuri şi mijloace adecvate pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă. Aspecte privind stadiul actual al securităţii şi sănătăţii în muncă Activitatea de protecţie a muncii în România are o istorie de peste 100 de ani şi a evoluat în strânsă legătură cu dezvoltarea industrială care, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, a atras după sine primele manifestări ale acestei activităţi. Anul 1874 consemnează apariţia şi intrarea în vigoare a unei legi ce reglementează aspecte de sănătate în muncă, “Legea sanitară”, iar în 1894 intră în vigoare “Regulamentul pentru industriile insalubre” care poate fi considerat primul act normativ în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă deoarece cuprindea dispoziţii obligatorii privind munca femeilor şi tinerilor, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
10

O activitate susţinută de aplicare a măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale s-a desfăşurat între anii 1920 şi 1940 de către “Serviciul de Igienă Industrială”, organism care a funcţionat în cadrul Casei Centrale a Asigurărilor Sociale. După cel de al doilea război mondial s-a înfiinţat un sistem guvernamental de instituţii cu atribuţii exprese în domeniu: în 1949 s-a înfiinţat Consiliul pentru Protecţia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale, organism care cuprindea reprezentanţi ai Confederaţiei Generale a Muncii, ai Consiliului de Stat al Planificării, ai Ministerului Invăţământului şi responsabili cu protecţia muncii. Un moment remarcabil îl constituie adoptarea în 1965 a “Legii nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii” care a reuşit, într-o anumită măsură ca, prin efectele ei, să se apropie în etapa respectivă de standardele europene în materie, să contureze cadrul organizatoric şi legislativ necesar derulării activităţii de producţie în condiţii de securitate şi sănătate în muncă. Ulterior, în 1966, a luat fiinţă un organism independent al statului, Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii, cu o structură organizatorică pe două niveluri: central şi teritorial, care a manifestat preocupări deosebite pentru pregătirea specialiştilor în acest domeniu. După decembrie 1989, transformările intervenite în viaţa economică şi socială a României şi tranziţia spre o economie de piaţă au determinat apariţia unor probleme noi, ca de exemplu: creşterea rapidă a numărului de agenţi economici, apariţia sectorului privat, creşterea şomajului, intensificarea fenomenului de eludare a legilor, creşterea rolului partenerilor sociali (patronate, sindicate) ce au impus modificarea structurii şi conţinutului legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă. Astfel, încă din anul 1990 s-au întreprins măsuri pentru revizuirea reglementărilor din domeniul protecţiei muncii pentru a crea un nou sistem legislativ al cărui principiu fundamental să fie armonizarea cu prevederile directivelor Uniunii Europene, cu cele ale convenţiilor si recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Tot în anul 1990 a fost reproiectată structura organizatorică şi funcţională a instituţiei protecţiei muncii, aceasta fiind integrată în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Ca urmare a ratificării, la 5.04.1993, a Acordului European, care instituia o asociere între România şi U.E. în vederea acceptării ulterioare a ţării noastre ca membru cu drepturi depline , s-a început un proces lung de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea comunitară.
11

armonizate cu cele de la nivel european. Normele Generale de Protecţie a Muncii şi normele specifice de securitate a muncii. afirmând dreptul la protecţie socială. Prin transpunerea Directivei Cadru (89/391/CEE) în Legea nr. format din Legea nr.90/1996. face referire şi la măsurile de securitate şi igienă a muncii.90/1996 a Protecţiei Muncii.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. a fost integral abrogat prin adoptarea Legii nr. precum şi o serie de măsuri care vizau îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă. Caracteristica ei fundamentală este aceea că se află într-un proces de armonizare cu prevederile directivelor europene în domeniu. care stabileşte responsabilităţile instituţiilor implicate. Normele metodologice de aplicare ale acestei legi. Constituţia României. care au ca obiectiv principal îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă. ale cărei prevederi au intrat în vigoare la 01 octombrie 2006. pe o perioadă de 10 ani. preocupările privind asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos s-au concretizat în cuprinderea în acquis-ul comunitar a unui mare număr de directive europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. după cum este evidenţiat în tabelul de mai jos: 12 . Legea 90/1996 şi normele metodologice de aplicare a acesteia. iar Codul Muncii cuprinde prevederi care se referă la protecţia vieţii şi a sănătăţii lucrătorilor. Legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă este o componentă a sistemului naţional de reglementări.Reglementări legale La nivel european. republicată. cadrul organizatoric al protecţiei muncii şi atribuţiile organismelor statului privind coordonarea şi controlul acestei activităţi. cadrul de înfiinţare şi organizare a activităţii în domeniu şi asigură respectarea principiilor de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. determinând modificări importante ale modului de abordare a problematicii prevenirii la nivel de întreprindere. Sistemul piramidal de reglementări. O mare parte dintre acestea au fost transpuse recent în legislaţia română. au reglementat. Astfel. Noul sistem de reglementări transpune integral prevederile directivelor europene din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. şi în Normele Generale de Protecţie a Muncii au fost preluate principiile prevenirii. angajatorii vor trebui să respecte noi cerinţe de securitate şi sănătate ale lucrătorilor.

4. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 2. 90/270/CEE 7. 1051/9.LISTA TRANSPUNERII DIRECTIVELOR EUROPENE IN LEGISLATIA ROMANA Nr crt 1. 1007 din 02/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor Hotarare de Guvern nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Hotarârea nr.08. 91/322/CEE 9. 300/02.2006 . fizici şi biologici în timpul lucrului cu privire la prescriptiile minime de securitate şi sănătate pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale la bordul navelor privind cerinţele minime de 13 Legislatia nationala Hotarare de Guvern nr. 90/269/CEE 6. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă HOTARARE nr. 493 din 12. 90/394/CEE 8.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. 86/188/CEE 3. Directive 83/477/CEE Continut Privind protectia impotriva riscurilor de imbolnăvire si prevenirea acestor riscuri provocate de expunerea la azbest la locul de muncă privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor determinate de expunerea la zgomot în timpul lucrului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca referitoare la prescriptii minime de securitate si sanatate pentru utilizarea echipamentului individual de protectie de catre muncitori la lucru privind prescripţiile minime de sănătate şi securitate pentru manipularea manuală a maselor implicând pentru lucrători riscuri în special de afecţiuni ale spatelui privind prescripţiile minime de securitate si sănătate referitoare la activitatea desfaşurată prin intermediul unor echipamente cu ecrane de vizualizare referitoare la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni la locul de muncă privind stabilirea valorilor limită de expunere profesionala cu caracter orientativ in aplicarea Directivei Consiliului 80/1107/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici.03. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă Hotarârea nr.04. 89/654/CEE 89/656/CEE 5. 92/29/CEE 1 92/57/CEE Hotarârea nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest Hotarâre nr.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot Hotarârea nr. în special de afecţiuni dorsolombare Hotarârea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a EIP la locul de muncă Hotărârea de Guvern nr.

1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici Hotarârea nr. 2002/44/CE 1 9. 1058 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive Hotarârea nr. 93/103/CE securitate şi sănătate care se aplică pe şantierele temporare sau mobile cu privire la prescriptiile minime de semnalizare de securitate si/sau sanatate la locul de munca cu privire la prescriptiile minime vizand ameliorarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industriile extractive prin foraj privind prescriptiile minime pentru imbunatatirea conditiilor de munca ale lucratorilor din industriile extractive de suprafata sau subteran (minerit) privind prescripţiile minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit cu privire la securitatea şi protecţia sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenţii chimici la locul de muncă privind prescripţiile minime pentru ameliorarea protecţiei securităţii şi sănătăţii muncitorilor susceptibili a fi expuşi riscului datorat atmosferelor potential explozive privind protecţia lucrătorilor contra riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă privind prescripţiile minime de securitate si sanatate in munca legate de expunerea lucratorilor la riscurile datorate agentilor fizici (vibratii) privind prescripţiile minime de securitate si sanatate in munca legate de expunerea lucratorilor la riscurile datorate agentilor fizici (zgomot) referitor la cerintele minime de securitate si sanatate privind expunerea lucratorilor la riscurile datorate agentilor fizici (câmpuri electromagnetice) 14 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile Hotărârea de Guvern nr. 1050 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj Hotarârea nr. 1 2. 92/104/CEE 1 4.1 1. 1999/92/CE 1 7.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă Hotarârea nr. 971/26. 92/58/CEE 92/91/CEE 1 3.04. 1136 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 98/24/CE 1 6. 1135 din 30/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit HOTARARE nr. 2004/40 .07. 2003/10/CE 2 0. 493 din 12. 1049 din 09/08/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran Hotarârea nr. 1092 din 16/08/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă Hotarare de Guvern nr. 1 5. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii Hotarâre nr. 2000/54/CE 1 8.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot Hotarârea nr.

protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor. consultarea. 15 . participarea echilibrată potrivit legii. revine conducatorului unitatii iar obligatiile lucratorilor nu afecteaza principiul responsabilitatii angajatorului. instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor. Legea securitatii si sanatatii in munca.319/2006. transpune Directiva Consiliului nr. întelegere si aplicare a standardelor si normelor de securitate si sanatate a muncii. In conformitate cu aceste reglementari. prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale în rândul lucratorilor si adaptarea la progresul stiintei si tehnicii. nr. publicata in Monitorul Oficial nr. obligatia de a asigura securitatea si sanatatea. informarea. este Legea nr. Legea de baza in domeniul securitatii si sanatatii in munca. precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.10. integritatii corporale si sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.646 din 26 iulie 2006 si a intrat în vigoare incepand cu data de 01. volumul din ce în ce mai mare si complexitatea informatiilor necesare de receptionat si prelucrat necesita organizarea si desfasurarea muncii si a activitatilor social-administrative pe baza noilor principii de cunoastere. eliminarea factorilor de risc şi accidentare. Legea securitatii si sanatatii in munca stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale. în toate aspectele referitoare la munca. Normele si standardele de securitate a muncii reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli de prevenire si protectie aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca. apararea vietii. Conceptul de securitate si sanatate constituie un ansamblu de activitati institutionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune conditii în desfasurarea procesului de munca. Activitatea de prevenire si protectie are ca scop asigurarea celor mai bune conditii de munca. complexitatea echipamentelor de munca.89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.2006.319 denumita Legea securitatii si sanatatii in munca Legea securitatii si sanatatii in munca a fost adoptata in data de 14 iulie 2006.Conditiile în care se desfasoara procesele de munca. Legea securitatii si sanatatii in munca are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor. intensitatea efortului mental.

.Convenţiile internaţionale şi contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini. vin în contradicţie cu legea securitatii si sanatatii in munca. cât şi private. consultarea si participarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora. cum ar fi forţele armate sau poliţia. Legea securitatii si sanatatii in munca se aplică în toate sectoarele de activitate. lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor. protectia mediului înconjurator. Fac excepţie de la prevederile legii securitatii si sanatatii in munca cazurile în care particularităţile inerente ale anumitor activităţi specifice din serviciile publice. Prevederile legii securitatii si sanatatii in munca se aplică angajatorilor. vor cuprinde clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă. inundaţii şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă.armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene pe probleme privind calitatea vietii.constientizarea lucratorilor în cunoasterea si respectarea normelor si standardelor de securitate si sanatate a muncii în amenajarea. în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări.mediul de munca).sarcina de munca . . informarea. precum şi cazurile de dezastre. atât publice.mijloace de productie . asigurarea vietii. securitatii si sanatatii angajatilor. ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI PROTECTIE 16 . 2. SECURITATEA SI SANATATEA ÎN MUNCA Obiectivele securitatii si sanatatii . dotarea locurilor de munca.eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau îmbolnavire profesionala existenti în sistemul de munca (executant .aplicarea cu prioritate a masurilor de protectie colectiva si de prevenire a accidentelor de munca si îmbolnavirilor profesionale fata de masurile de protectie individuala. . exploatarea în conditii de siguranta a echipamentelor de munca în scopul evitarii producerii accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale. 3.

d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie. în toate aspectele referitoare la munca.obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor. sarcina de munca.combaterea riscurilor la sursa. respectiv executant. revine angajatorului. mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru. . a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege: b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie. . 9 alin. . tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii.obligatiile lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu vor afecta principiul responsabilitatii angajatorului. 2. . Activitatile de prevenire si protectie desfasurate prin modalitatile prevazute mai sus în cadrul întreprinderii si/sau al unitatii sunt urmatoarele: 1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca. în conditiile art. Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie.evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate.evitarea riscurilor. . indiferent de natura sau durata contractului de munca etc. La nivelul angajatorului activitatea de prevenire si protectie se organizeaza având la baza principiile: . în urmatoarele moduri: a) prin asumarea de catre angajator. (4) din Legea 319/2006. 3.Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca. precum si ale locurilor de munca/posturilor de 17 . elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca.asigurarea aceluiasi nivel de protectie a muncii pentru toti angajatii. c) prin înfiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie.

11. evidenta posturilor de lucru care. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica. la recomandarea medicului de medicina muncii. 16. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 14.lucru. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie. precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 319/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui. ce revin lucratorilor. stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca. corespunzator functiilor exercitate. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca. avertizare. necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic. 15. precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul de munca. 12. 7. a aparaturii de masura si control. asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite. care se consemneaza în fisa postului. 8. propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca. stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 10. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca. 13. 9. 5. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. stabilite prin fisa postului. întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire. semnalizare 18 . 4. 319/2006. 6. conform prevederilor art. monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie. cu aprobarea angajatorului. asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si iminent. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii.

colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor. 21. urmarirea întretinerii. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. în conformitate cu prevederile art. precum si în celelalte situatii prevazute de Hotarârea Guvernului nr. asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie. 1. manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a înlocuirii lor la termenele stabilite. medicul de medicina muncii. informarea angajatorului.de urgenta. în scris. întocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 23. 22. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca. 319/2006. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 18.048/2006. precum si a sistemelor de siguranta. cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din întreprindere si/sau unitate. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 17. . b) din LEGEA nr. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere si întocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie. încercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente. 20. în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie. d) din Legea nr. 51 alin. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori. (1) lit. întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarârile Guvernului emise în temeiul art. serviciile externe de prevenire si protectie. 24. 27. conform prevederilor din Hotarârea Guvernului nr. 319/2006. 12 alin. zgomot si santiere temporare si mobile. 26. 319/2006: 25. în situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în 19 . 19. inclusiv cele referitoare la azbest. conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1. 319/2006.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. (1) lit. daca este cazul. vibratii.

si/sau sa apeleze la servicii externe. conform prevederilor art. 4. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori. 319/2006. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 30. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori. inclusiv la cele încheiate cu angajatori straini. sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie. 319/2006: b) angajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala în mod efectiv si cu regularitate în întreprindere si/sau unitate. a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare. daca se îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) activitatile desfasurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevazute în anexa nr. În cazul întreprinderilor cu pâna la 9 lucratori inclusiv angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii în munca. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati. conform prevederilor art. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori. c) angajatorul îndeplineste cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 20-22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 31. conform prevederilor art. 23-27. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI PROTECTIE I. În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute mai sus. 29. din aceeasi norma . 28.acelasi loc de munca. pe criteriul îndeplinirii atributiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 319/2006. urmarirea actualizarii planului de avertizare. 20 . corespunzatoare cel putin nivelului de baza.

angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe. dar angajatorul nu realizeaza în totalitate activitatile de prevenire si protectie. daca se îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) activitatile desfasurate în cadrul întreprinderii nu sunt dintre cele prevazute în anexa nr. dar angajatorul. angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile prevazute mai sus.În situatia în care sunt îndeplinite conditiile de mai sus. b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave. 2327. În cazul întreprinderilor care au între 10 si 49 de lucratori inclusiv. angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau sa organizeze serviciu intern de prevenire si protectie pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie din cadrul întreprinderii. În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor între 50 si 149 de lucratori. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. În situatia în care sunt îndeplinite conditiile prevazute mai sus. angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii în munca. c) angajatorul îsi desfasoara activitatea profesionala în mod efectiv si cu regularitate în întreprindere si/sau unitate. angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori. ireversibile. pentru activitatile pe care nu le realizeaza angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe. III. 319/2006. sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie. În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor prevazute mai sus. În cazul în care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie. conform prevederilor art. conform prevederilor art. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. care desfasoara activitati dintre cele prevazute în anexa nr. II. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006 si/sau sa apeleze la servicii externe. 319/2006. 21 . angajatorul trebuie sa organizeze serviciu intern de prevenire si protectie. 5. 20-22. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. d) angajatorul îndeplineste cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare cel putin nivelului de baza. respectiv deces sau invaliditate. lucratorii desemnati sau serviciul intern nu realizeaza în totalitate activitatile de prevenire si protectie. conform prevederilor art. 319/2006.

angajatorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire si protectie. SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care îndeplinesc cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior. Angajatorul va consemna în regulamentul intern sau în regulamentul de organizare şi funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate. 22 .În cazul întreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 150 de lucratori. si. Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să aibă la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate în întreprindere. 5. dupa caz. alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare. Conducatorul serviciului de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior. angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa desfasoare numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului. Serviciul intern de prevenire si protectie se organizeaza în subordinea directa a angajatorului ca o structura distincta. În cazul în care serviciul intern de prevenire si protectie nu are capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie.

47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. (3) lit. precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii. serviciul de prevenire şi protecţie trebuie să fie organizat astfel încât să se asigure în mod corespunzător desfăşurarea activităţilor specifice. Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care îndeplinesc cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior. În situaţia în care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurată prin mai multe servicii interne. si. Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea medicală. b) sa fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca. activitatile de prevenire si protectie în domeniu. dupa caz. alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare. Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca 23 . 18 alin. Angajatorul apeleaza la serviciile externe. conform prevederilor art.Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii. Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi protecţie să poată desfăşura activităţile specifice. dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate. 6. SERVICIUL EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE Serviciul extern de prevenire si protectie este o prestare de servicii care asigura. 319/2006. pe baza de contract. d) din Legea 319/2006 Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte: a) sa dispuna de personal cu capacitate profesionala adecvata si de mijloacele materiale necesare pentru a-si desfasura activitatea. acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficienţei activităţii. Când angajatorul îşi desfăşoară activitatea în mai multe puncte de lucru. cu respectarea prevederilor art.

potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice. asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice. se efectuează în temeiul Legii nr. 319/2006. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice. precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. completată în două exemplare semnate în original de către angajator.corespunzatoare nivelului superior. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.la Normele Metodologice. Nu se autorizează. Cererea va fi însoţită de următoarele acte: 24 . 1. înregistrarea fiscală a acestora. la sediile secundare sau în afara acestora. persoanele fizice. 319/2006. Asumarea de către angajator a responsabilităţii privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se face pentru activităţile care se desfăşoară la sediul social. AUTORIZAREA A FUNCŢIONĂRII DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale. În cazul în care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o singura persoana. asociaţiile familiale şi persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării. cu modificările şi completările ulterioare. conform prevederilor art. conform modelului prevăzut în anexa nr. aceasta trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior. 7. angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. inclusiv din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. înainte de începerea oricărei activităţi. conform prevederilor art. angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere.

conform modelului prezentat în anexa nr. În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.. Certificatul constatator. precum şi declaraţia pe propria răspundere. (3). 25 . 3 la Normele Metodologice. Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare. 4 la Normele Metodologice.a)copii de pe actele de înfiinţare. conform modelului prezentat în anexa nr. angajatorul poate relua activitatea numai după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii şi a obţinut autorizarea conform Normelor Metodologice. c)completează şi emit certificatul constatator. d)asigură evidenţa certificatelor constatatoare eliberate. în original. (2)Inspectoratul teritorial de muncă menţionează sistarea activităţii prevăzute la alin. (5)Inspectoratul teritorial de muncă va menţiona în certificatul constatator data reluării activităţii. (1) în certificatul constatator. inspectoratele teritoriale de muncă procedează după cum urmează: a)înregistrează cererile de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 2. calculat de la data înregistrării cererii. cererea va fi însoţită de certificatul constatator eliberat iniţial. IMPORTANT: (1)În cazul în care în cadrul controalelor se constată abateri de la respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. (3)În situaţia prevăzută mai sus. din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. b)declaraţia pe propria răspundere. (4)În situaţia prevăzută la alin. emis în baza declaraţiei pe propria răspundere. e)asigură arhivarea documentaţiei în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare. inspectorul de muncă sistează activitatea şi propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea menţiunii în certificatul constatator.. b)verifică actele depuse în susţinerea acestora. dă dreptul angajatorilor să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul. conform modelului prezentat în anexa nr.

b) curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca. necesare pentru dobândirea capacitatilor si aptitudinilor corespunzatoare efectuarii activitatilor de prevenire si protectie. c) nivel superior. cu o durata de cel putin 40 de ore.8. Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului de baza sunt: a) studii în învatamântul liceal filiera teoretica în profil real sau filiera tehnologica în profil tehnic. b) nivel mediu. b) curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca. CERINTELE MINIME DE PREGATIRE ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA Nivelurile de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 26 . Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului mediu sunt: a) studii în învatamântul postliceal în profil tehnic. sunt urmatoarele: a) nivel de baza. cu o durata de cel putin 80 de ore.

lucratorul desemnat trebuie sa îndeplineasca cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare cel putin nivelului mediu. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. În cazul în care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie. inclusiv cu capital străin. c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 de ore. 10. 9. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMITETULUI DE SECURITATEŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în unităţile care au un număr de cel puţin 50 de lucrători. prevazute mai sus se efectueaza de catre furnizori de formare profesionala autorizati conform prevederilor art. Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii. 375/2002. precum şi de distribuţia acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii. cu modificarile si completarile ulterioare. 18-27 din Ordonanta Guvernului nr. LUCRATORII DESEMNATI Desemnarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie a angajatorului.Cerintele minime de pregatire în domeniul securitatii si sanatatii în munca corespunzatoare nivelului superior sunt: a) studii superioare tehnice. 27 . Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie. b) curs în domeniul securitatii si sanatatii în munca. Cursurile în domeniul securitatii si sanatatii în munca. cu o durata de cel putin 80 de ore. care desfăşoară activităţi pe teritoriul României. angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. republicata.

g)peste 4. respectiv cu o durată mai mare de 3 luni. pe de altă parte. numărul acestora se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern ori regulamentul de organizare şi funcţionare.000 de lucrători . Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar. c)de la 501 la 1. f)de la 3. cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor Componenta comitetului de securitate si sanatate in munca Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. 28 . În unităţile care au mai puţin de 50 de lucrători.6 reprezentanţi.000 de lucrători . Reprezentanţii lucrătorilor în comitetul de securitate şi sănătate în muncă vor fi aleşi pe o perioadă de 2 ani. e)de la 2. Lucrătorul desemnat sau reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă. În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial. Angajatorul sau reprezentantul său legal este preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă.000 de lucrători .001 la 2.2 reprezentanţi.8 reprezentanţi.000 de lucrători .4 reprezentanţi. şi angajator sau reprezentantul său legal şi/sau reprezentanţii săi în număr egal cu cel al reprezentanţilor lucrătorilor şi medicul de medicina muncii.5 reprezentanţi. se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă. după cum urmează: a)de la 50 la 100 de lucrători . Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. d)de la 1.7 reprezentanţi. b)de la 101 la 500 de lucrători .001 la 4.3 reprezentanţi. atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă revin reprezentanţilor lucrătorilor.001 la 3. pe de o parte.000 de lucrători .Inspectorul de muncă poate impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă în unităţile cu un număr mai mic de 50 de lucrători în funcţie de natura activităţii şi de riscurile identificate.

şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă. La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă vor fi convocaţi să participe lucrătorii desemnaţi. Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin decizie scrisă a preşedintelui acestuia. regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare. (2)Timpul alocat acestei activităţi va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin: a) 2 ore pe lună în unităţile având un efectiv de până la 99 de lucrători. iar componenţa comitetului va fi adusă la cunoştinţă tuturor lucrătorilor.499 de lucrători. Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă Comitetul de securitate şi sănătate în muncă funcţionează în baza regulamentului de funcţionare propriu. dacă este cazul. 29 .500 de lucrători şi peste. cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului. (3)Instruirea necesară exercitării rolului de membru în comitetul de securitate şi sănătate în muncă trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă. reprezentanţii acestora: pot fi invitaţi să participe si inspectori de muncă. e) 20 de ore pe lună în unităţile având un efectiv de 1. Angajatorul are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar. b) 5 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 100 şi 299 de lucrători. cu consultarea reprezentanţilor lucrătorilor. c) 10 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 300 şi 499 de lucrători. Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar. IMPORTANT: (1)Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă timpul necesar exercitării atribuţiilor specifice. d) 15 ore pe lună în unităţile având un efectiv între 500 şi 1. inspectoratului teritorial de muncă şi. serviciului extern de protecţie şi prevenire. reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi protecţie şi. în cazul în care angajatorul a contractat unul sau mai multe servicii externe de prevenire şi protecţie.

precum şi menţinerea sau. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. dacă este cazul. d)analizează alegerea. c)analizează introducerea de noi tehnologii. lucrătorilor. în termen de 10 zile de la data întrunirii. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă convine cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare.Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă convoacă în scris membrii comitetului cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii. Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în muncă Pentru realizarea informării. comitetul de securitate şi sănătate în muncă are cel puţin următoarele atribuţii: a)analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie. întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă. La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă transmite inspectoratului teritorial de muncă. ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice. e)analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie. 30 . luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii. b)urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie. indicând locul. alegerea echipamentelor. inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. consultării şi participării lucrătorilor. în conformitate cu art. f)propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă. înlocuirea acestuia. cumpărarea. a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală. o copie a procesului-verbal încheiat. Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat. şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe. 17 şi 18 din lege. 16. data şi ora stabilite.

c. (1). în vederea selecţionării echipamentelor optime. în termen de 10 zile. Angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate şi sănătate în muncă documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentelor de muncă. j)analizează cauzele producerii accidentelor de muncă. cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă. acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat. prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an. Angajatorul trebuie să prezinte. Angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate. cel puţin o dată pe an. i)analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari. inspectoratului teritorial de muncă.g)analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern. Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în muncă Angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare. k)efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute. precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. pentru ca membrii acestuia să îşi poată da avizul în cunoştinţă de cauză. la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat. precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie. măsurile de prevenire şi 31 . b. îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării. Angajatorul trebuie să transmită raportul prevăzut la alin. precum şi pr opunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se vor realiza în anul următor. avizat de membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă. ale echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală. l)dezbate raportul scris. a. h)urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă. e. d.

c) instruirea periodica. studiul de caz. instruire asistată de calculator. La instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi folosite mijloace. vizionări de filme. INSTRUIREA LUCRATORILOR ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA Instruirea în domeniul securitatii si sanatatii în munca are ca scop însusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate în munca. Angajatorul comunică comitetului de securitate şi sănătate în muncă punctul său de vedere sau. dacă este cazul. Fiecare angajator are obligaţia să asigure baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate. demonstraţia.protecţie atât la nivel de unitate. f. de prevenire şi stingere a incendiilor şi evacuare a lucrătorilor. proiecţii. b) instruirea la locul de munca. Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generala. măsurile de prim ajutor. pe meserii sau activităţi. Instruirea lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca la nivelul întreprinderii si/sau al unitatii se efectueaza în timpul programului de lucru si este considerata timp de munca. 32 . metode şi tehnici de instruire. serviciului intern sau extern de prevenire şi protecţie. Angajatorul trebuie să dispună de un program de instruire . 11. asupra plângerilor lucrătorilor privind condiţiile de muncă şi modul în care serviciul intern sau extern de prevenire şi protecţie îşi îndeplineşte atribuţiile. diapozitive. al medicului de medicina muncii. cât şi la nivel de loc de muncă şi tipuri de posturi de lucru.testare. cum ar fi: expunerea.

Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare. a duratei şi datei instruirii. imediat după verificarea instruirii. conform modelului prezentat în anexa nr. d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. 11. Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului. fişa de instruire individuală se semnează de către lucrătorul instruit şi de către persoanele care au efectuat şi au verificat instruirea. prin regulamentul intern sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare. completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului medical la angajare. 5 lit. c) lucratorilor delegati de la o întreprindere si/sau unitate la alta. Reprezentanţii autorităţilor competente în ceea ce priveşte controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitate şi sănătate în muncă vor fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator. Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior. reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate. precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţii. Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă şi va fi însoţită de o copie a fişei de aptitudini. 33 . conform modelului prezentat în anexa nr. Completarea fişei de instruire individuală se va face cu pix cu pastă sau cu stilou. riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. fără a se întocmi fişă de instructaj. în cazul vizitatorilor. INSTRUIREA INTRODUCTIV-GENERALA Instruirea introductiv-generala se face: a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări de servicii în întreprinderea şi/sau unitatea unui alt angajator. b) lucratorilor detasati de la o întreprindere si/sau unitate la alta. După efectuarea instruirii. de către conducătorul grupului. cu indicarea materialului predat. în general si se va în fişa de instruire colectivă. din care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrător desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau. 12la Normele Metodologice.Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală. a) din LegeA 319/2006. angajatorul stabileşte. angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective.

. sau d) serviciul extern de prevenire si protectie.Instruirea introductiv-generala se face de catre: a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca. Instruirea introductiv-generală se face individual sau în grupuri de cel mult 20 de persoane. Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţi şi de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă. 34 . precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau al unităţii.Atat persoana juridica cat si lucratorii pot fi sanctionati contraventional sau penal in cazul nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca. Instruirea introductiv-generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de teste. b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate în munca: . sau b) lucratorul desemnat. Lucrătorii nu vor putea fi angajaţi dacă nu şi-au însuşit cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generală. aceasta nu va fi mai mica de 8 ore. Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire. Angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductivgenerale.Nerespectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca se poate datora necunoasterii acestei legislatii sau nerespectarii cu buna stiinta. în principal. urmatoarele probleme: a) legislatia de securitate si sanatate în munca. În cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune. în general. Conţinutul instruirii introductiv-generale trebuie să fie în conformitate cu tematica aprobată de către angajator. sau c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie.

Necunoasterea si nerespectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca poate avea consecinte imprevizibile atat pentru angajator cat si pentru angajat. .pierderea unor sume importante din salariul cuvenit pe perioada de intrerupere a perioadei de munca. .judecarea in instanta a unor potentiale procese cauzate de nerespectarea legislatiei cu urmarile cuvenite conform codului penal civil..suferinta de pe urma unui potential accident ce poate avea urmari grave (deces.Inchisoare sau amenzi contraventionale in functie de gravitatea faptelor savarsite. invaliditate) atat pentru accidentat cat si pentru familie. . .IX-Contraventii.amenzi contraventionale in functie de gravitatea faptei.inchisoare intre 3 luni si 3 ani. Pentru ambele parti: . .000 lei.319/2006 cap.amenzi contraventionale intre 5. . c) riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala specifice unitatii: In activitatea societatii factorii de risc cei mai frecventi sunt : 35 . Pentru angajat: .VIII-Infractiuni si cap.000– 10. dupa cum urmeaza: Pentru angajator: . astfel: .Necunoasterea si nerespectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca poate avea cea mai grava consecinta. aceea de producere a unui accident .In cadrul societatii la propunerea persoanei desemnate cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca sau a sefului ierarhic superior in cazul nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca se pot aplica sanctiuni stabilite de societate prin Regulament Intern.Amenzile contraventionale sau penale se pot aplica de catre inspectorii de munca sau de catre organele procuraturii in conformitate cu Legea nr.soldat cu pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca sau deces.

solicitarea lucratorului peste posibilitatile acestuia Factori de risc care depind de mijloacele de productie : a) Factori de risc mecanic . alimentarea sau oprirea de curent electric cadere la acelasi nivel sau de la inaltime. b) omisiuni in efectuarea sarcinii de munca.ritm mare de lucru .neutilizarea mijloacelor de protectie din dotare - Factori de risc care depind de sarcina de munca impusa lucratorului : . - . manevre gresite.operatii de lucru fortate .Factori de risc care depind de executant prin: a) actiuni gresite.suprafete periculoase (intepatoare. utilizarea gresita a mijloacelor de protectie desi executantul a fost instruit.operatii de lucru gresite .efortul prea mare al personalului . taioase) 36 . intarzieri sau devansari in efectuarea unor operatii de munca. b) Omisiuni pot fi: .efectuarea de operatii care nu sunt prevazute de sarcina de munca: - stationarea in zone periculoase . a) Actiuni gresite pot fi: - executarea defectuoasa de operatii: comenzi.omiterea unor operatii din tehnologia de lucru impusa .organe de masini in miscare neprotejate .

umiditatea ridicata a aerului Pentru diminuarea acestor riscuri in cadrul societatii se iau urmatoarele masuri: . Factori de risc care depind de mediul de munca : .instruirea lucratorilor si verificarea insusirii cunostintelor de catre acestia .sunt obligatorii si fac parte din sarcinile de serviciu aferente postului.b) Factori de risc electric: .cunoasterea si respectarea cu strictete a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre lucratorii societatii (conducatori si executanti) .temperatura ridicata a aerului .libere .dotarea corespunzatoare cu mijloace de protectie a echipamentelor de munca si verificarea periodica a acestora din punct de vedere ethnic .atingerea directa sau indirecta a instalatiilor si echipamentelor tehnice aflate in functiune si neprotejate.practicabile si curate.in orice anotimp . c) Factori de risc termic: .dotarea cu echipament de protectie a lucratorilor . • Caile de acces.de evacuare si de interventie trebuie sa fie mentinute in permanenta .atingerea directa a obiectelor sau suprafetelor cu temperatura ridicata.realizarea unei semnalizari de securitate la locurile de munca - verificarea medicala a lucratorilor in vederea asigurarii starii de sanatate corespunzatoare sarcinii de munca . 37 . stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor: • Activitatile de prevenire si stingere a incendiilor desfasurate de angajati.organizarea primului ajutor. d) masuri la nivelul întreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor.

anuntarea incendiului la fortele de interventie specializate in stingerea incendiilor(pompierii). . -sa verifice . 38 .verificarea altor locuri de munca sau spatii in care se poate prognoza sau apare focare de incendiu.carosabile. . -sa anunte imediat seful ierarhic despre orice situatie pe care o considera un potential pericol de incendiu .gaze naturale sau alte fluide combustibile existente in instalatii sau utilaje.asfixieri cu fum.actionarea imediata asupra focarului cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor din dotare(stingatoare portabile.alarmarea imediata a salariatilor prin mijloace specifice existente.anuntarea persoanelor cu acces la intreruperea alimentarii cu energie electrica .hidranti.conform reglementarilor in vigoare. .de evacuare si de interventie se marcheaza cu indicatoare de securitate vizibile. -sa cunoasca procedura de manevrare a stingatoarelor in caz de necesitate . are in vedere realizarea imediata a urmatoarelor proceduri : . . -sa nu utilizeze in alte scopuri mijloacele tehnice de stingere a incendiilor si sa nu schimbe locul de amplasare al acestora in spatiul afectat .protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative provocate de incendiu(arsuri. • Caile de acces .de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau inaltimea libera de circulatie. • Lucratorii sunt obligati : -sa respecte regulile stabilite privind fumatul sau executarea de lucrari care pot provoca incendii . .evacuarea bunurilor materiale periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei .la inceperea si terminarea programului .etc.• Este interzisa blocarea cailor de acces . • Organizarea si interventia efectiva in cazul izbucnirii unui inceput de incendiu in spatiile obiectivului.existenta unor eventuale surse de incendiu . .gaze toxice. .asigurarea si urmarirea salvarii rapide si in siguranta a salariatilor .) .etc.)prin manevrare manuala .

Instruirea la locul de muncă va cuprinde: 39 . a) din LegeA 319/2006. Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. Instruirea la locul de muncă se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. inclusiv la schimbarea locului de munca în cadrul întreprinderii si/sau al unitatii.INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate în munca. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. 5 lit. d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. c) lucratorilor delegati de la o întreprindere si/sau unitate la alta. precum şi de măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă. post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate. sau b)lucrătorul desemnat. Durata instruirii la locul de muncă nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte prin instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv. în grupe de maximum 20 de persoane. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca. Instruirea la locul de munca se face: a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. sau c)un lucrător al serviciului intern de prevenire şi protecţie. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca. împreună cu: a)angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. b) lucratorilor detasati de la o întreprindere si/sau unitate la alta. post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. sau d)serviciul extern de prevenire şi protecţie. Durata instruirii la locul de muncă depinde de riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă.

operatii care depasesc capacitatea de pregatire a lucratorului .neutilizarea mijloacelor de protectie(aparatorile si dispozitivele de protectie ale echipamentelor de munca) B.executant. îmbolnăvire . .mediul de munca.procedee gresite in solutionarea unei operatii .alimentarea sau oprirea alimentarii cu energie (curent electric) .pornirea echipamentelor de munca .sarcina de munca. .deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel prin alunecare.Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala pot fi cauzate de una sau mai multe din componentele sistemului de munca si anume : . Sarcina de munca : a) continutul necorespunzator al sarcinii de munca : . .mijloacele de productie . . reglaje) b) efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca : . pozitionari. c) omisiuni : . .succesiunea gresita a unor operatii 40 . manevre. . Executant : a) executarea defectuoasa de operatii (comenzi. . impiedicare sau dezechilibrare . fixari.Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice profilului activitatii societatii noastre sunt urmatoarele : A.informaţii privind riscurile de accidentare şi profesională specifice locului de muncă şi/sau postului de lucru: a.

Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul .etc.temperatura ridicata a obiectelor sau suprafetelor b.lucrul cu banii C.b) solicitare fizica . c. prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de lucru. Mijloace de productie : Factori de risc mecanic : .pozitii de lucru vicioase datorate particularitatii procesului de munca si anume pozitia ortostatica c) solicitare psihica : . măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor.deoarece : -el se gaseste la locul si in momentul producerii accidentului . 41 . Fiecare salvator trebuie sa insiste ca si colegii sai sa se pregateasca pentru a fi salvatori .a celor din jur.obligatia suprema care revine salvatorului este aceea de a preveni agravarea starii victimei . In toate cazurile .accesoriilor din sticla-abajururi. -el este colegul de munca al victimei.de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta(salvator). Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit .manipulate in procesul de munca.deoarece poate fi victima unui accident si viata sa poate depinde de interventia prompta si competenta a colegilor sai de munca.suprafete sau contururi periculoase (intepatoare si taioase ale cuterelor.) Factori de risc electric : - curentul electric prin :atingere directa si atingere indirecta Factori de risc termic : .deoarece acordarea unor ingrijiri necorespunzatoare poate complica sau chiar compromite interventiile ulterioare de specialitate ale medicului. stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.

Salvatorul va anunta accidentul personal sau prin alta persoana . Avand grija sa nu-si pericliteze propria sanatate . -supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipei de specialitate.Salvatorul trebuie sa actioneze cu sange rece . In orice situatie de accident salvatorul trebuie sa examineze victima inainte de a efectua interventia adecvata de prim ajutor.salvatorul trebuie: -sa cunoasca regulile de aplicare a primului ajutor . -acordarea primului ajutor.el isi defineste ordinea de prioritate a interventiilor si a rezultatelor pe care asteapta sa le obtina. 42 . -anuntarea accidentului. -examinarea victimei.pe baza unei examinari rapide. Victima va fi deplasata de la locul accidentului numai daca pericolul de accidentare continua sa existe si ii agraveaza starea .salvatorul va efectua triajul acestora . Apelul de prim ajutor trebuie sa contina urmatoarele informatii : -unde este locul accidentului .ei insisi.pe cand accidentatii cu leziuni mai usoare cer. -ce s-a intamplat . In cazul existentei mai multor victime . -sa-si pastreze calmul . -sa actioneze energic. In cazul in care victima prezinta mai multe semne .ajutor si evacuarea din zona producerii accidentului. -protejarea victimei.in functie de organizarea primului ajutor in unitatea respectiva si de locul accidentului.pentru a putea actiona corect si a obtine rezultatul asteptat.sa analizeze fiecare caz in parte .In cazul producerii unui accident .eficace si rapid in luarea unor masuri.avand in minte si faptul ca victimele in stare grava nu pot solicita ajutor.interventia imediata a salvatorului are in vedere: -analizarea situatiei.

rivanol .imobilizarea fracturilor. 43 . -turnarea de apa oxigenata pentru dezinfectie si pentru antrenarea corpilor straini . starea de constienta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: . .de la margine spre pielea sanatoasa .prezenta respiratiei. -dezinfectarea ranii cu cloramina. -spalarea pielii din jur cu apa si sapun . .pozitia de siguranta etc. -prevenirea infectiei . Interventie la locul accidentului : -curatirea zonei cu o compresa sterila . -va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei. Pana la sosirea echipei de specialitate. -cine face apelul.restabilirea respiratiei si circulatiei.salvatorul : -va urmari semnele vitale ale victimei . -ce tipuri de leziuni s-au produs .oprirea hemoragiilor. -prevenirea socului. PLAGILE Ce se urmareste prin acordarea primului ajutor : -oprirea hemoragiei . -calmarea durerii . .starea pansamentelor.-cate victime sunt . a pulsului. .

-infasurarea accidentatului in cearsafuri curate . -transportarea de urgenta la spital. -administrarea unui calmant pentru diminuarea durerii. -oprirea hemoragiei si pansarea ranii . ARSURILE Interventia la locul accidentului trebuie sa asigure : -stingerea focului . -administrarea de apa minerala sau ceai. -transportarea de urgenta la spital. FRACTURILE Interventie la locul accidentului : -asezarea victimei la loc sigur .-acoperirea plagii cu compresa sterila si bandajarea ei.piept si zona abdominala . -indepartarea hainelor de pe suprafata arsa . -imobilizarea focarului fracturii in atele improvizate sau speciale . -verificarea respiratiei si a pulsului . -desfacerea hainelor la gat.antinevralgic). -administrarea de medicamente antialgice(algocalmin. -aplicarea unor comprese sterile . ELECTROCUTAREA Interventie la locul accidentului : -scoaterea accidentatului de sub influenta curentului electric . -anuntarea echipei medicale de interventie.cand arsura este extinsa. 44 .

1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori . nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca -H.pe spate.nr. prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru: -H.G. instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie.G. d.membrele inferioare ridicate cu 15-30 cm .nr.G.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca -H. intervenţie. nr. a mijloacelor de alarmare.Anexa 2 -H. nr. -se slabeste stransoarea hainelor la gat.G. 45 . -se aseaza victima in pozitia culcat.G.G.piept si talie .1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare -H.G.cu capul mai jos.nr 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. evacuare şi de prim ajutor.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca -H.nr. -se asigura aerisirea incaperii (se deschid geamurile si ferestrele).in special de afectiuni dorsolombare -H.LESINUL Interventia de prim ajutor : -se verifica daca victima respira .300/2006 privind cerintele minime de securitatea si sanatate pentru santierele temporare sau mobile e.

Intervalul dintre două instruiri periodice va fi stabilit prin instrucţiuni proprii. care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor. Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie. Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă. 46 . şi nu va fi mai mare de 6 luni. Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. INSTRUIREA PERIODICA Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor şi are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri: a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare. d) la executarea unor lucrări speciale.Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea cunoştinţelor de cate şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală. confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător. în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru. Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre două instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii. e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent. inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în unitate. c) la reluarea activităţii după accident de muncă.

g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. Durata instruirii periodice in cazurile a)-g) de la paragraful anterior nu va fi mai mică de 8 ore şi se stabileşte în instrucţiuni proprii de către conducătorul locului de muncă respectiv. sau c) un lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire. sau b) lucrătorul desemnat. Instruirea periodică se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie şi aprobate de către angajator. împreună cu: a) angajatorul care şi-a asumat atribuţiile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. care vor fi păstrate la persoana care efectuează instruirea. sau d) serviciul extern de protecţie şi prevenire. 47 .f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru.

d) adaptarea muncii la om. e) adaptarea la progresul tehnic. în vederea reducerii monotoniei muncii. angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor. 48 . c) combaterea riscurilor la sursa. c) informarea si instruirea lucratorilor. b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate. d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii în munca. Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile de prevenire si protectie pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor. b) prevenirea riscurilor profesionale. OBLIGATII GENERALE ALE ANGAJATORILOR Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor în toate aspectele legate de munca. In cazul în care un angajator apeleaza la servicii externe. în special în ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca. acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale în acest domeniu. a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii. a metodelor de munca si de productie. În cadrul responsabilitatilor sale.12. alegerea echipamentelor de munca.

d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora în ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor. 49 . de conditiile si mediul de munca. i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor. b) ca. h) adoptarea. conditiile de munca. sanatatea si igiena în munca. accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au însusit instructiunile adecvate. tinând seama de natura activitatilor din întreprindere si/sau unitate. luând în considerare natura activitatilor. inclusiv la alegerea echipamentelor de munca. a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca. masurile de prevenire. angajatorul are obligatia: 3 500-7 000 a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. organizarea muncii. c) sa ia în considerare capacitatile lucratorului în ceea ce priveste securitatea si sanatatea în munca. Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca. în zonele cu risc ridicat si specific. angajatorii acestora au urmatoarele obligatii: 3 500-7 000 a) sa coopereze în vederea implementarii prevederilor privind securitatea. determinate de alegerea echipamentelor. a) si daca este necesar. relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca. atunci când în acelasi loc de munca îsi desfasoara activitatea lucratori din mai multe întreprinderi si/sau unitati.f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos. atunci când îi încredinteaza sarcini. Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi. în mod prioritar. g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile. ulterior evaluarii prevazute la lit. precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure îmbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate în ansamblul activitatilor întreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice. a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala.

d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale. precum si de distributia acestora în cadrul întreprinderii si/sau unitatii se impune ca: 3 000-6 000 a) lucratorii desemnati sa aiba capacitatea necesara si sa dispuna de mijloacele adecvate. 3 500-7 000 Angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori. Masurile privind securitatea. acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra factorilor cunoscuti ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si trebuie sa aiba acces la informatiile specifice. atributii complementare. 3 500-7 000 Lucratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea îndeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. tinând seama de marimea întreprinderii si/sau unitatii si/sau de riscurile la care sunt expusi lucratorii. în nici o situatie. obligatii financiare pentru lucratori. 50 . În toate cazurile. denumiti în continuare lucratori desemnati. pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere si/sau unitate. Lucratorii desemnati trebuie sa aiba. atributii privind securitatea si sanatatea în munca si. luând în considerare natura activitatilor. b) serviciile externe sa aiba aptitudinile necesare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate. cel mult. sanatatea si igiena în munca nu trebuie sa comporte. În cazul în care angajatorul apeleaza la serviciile externe. c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie în numar suficient. în principal. angajatorul trebuie sa recurga la servicii externe.b) sa îsi coordoneze actiunile în vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale. Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitatii lor de protectie si a celei de prevenire a riscurilor profesionale.c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale. Daca în întreprindere si/sau unitate nu se pot organiza activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului competent. pentru a se ocupa de organizarea activitatilor de prevenire si a celor de protectie.

rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.Prevenirea riscurilor. precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie. 4 000-8 000 c) sa tina evidenta accidentelor de munca. asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat. 2 000-4 000 În vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate în munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale. prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de îmbolnavire profesionala a lucratorilor. sanitare. înainte de începerea oricarei activitati. precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor. dupa caz. ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru. a accidentelor usoare. proiectare si executie a constructiilor. In cazul micro-întreprinderilor si al întreprinderilor mici. bazat pe evaluarea riscurilor. în care se desfasoara activitati fara riscuri deosebite. pentru autoritatile competente si în conformitate cu reglementarile legale. solutii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea si sanatatea în munca. organizatorice si de alta natura. angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte. 4 000-8 000 b) sa întocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice. 13. inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. pe care sa îl aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii. ALTE OBLIGATII ALE ANGAJATORILOR Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa realizeze si sa fie în posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea în munca. din faza de cercetare. din interiorul sau din exteriorul întreprinderii si/sau unitatii. 4 000 8 000 b) sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si. conform prevederilor legale. angajatorul îsi poate asuma atributiile din domeniul securitatii si sanatatii în munca pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege. daca are capacitatea necesara în domeniu. precum si a accidentelor de munca. a incidentelor periculoase. 5 000-10 000 c) sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii în munca. de un serviciu sau de servicii distincte. a echipamentelor de munca. a bolilor profesionale. trebuie sa fie asigurate de unul sau mai multi lucratori. 5 000-10 000 51 . 2 000-4 000 d) sa elaboreze.

a aparaturii de masura si control. 4 000-8 000 l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie. 4 000-8 000 j) sa angajeze numai persoane care. tinând seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate în esponsabilitatea lor. corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si. 4 000-8 000 k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de . a testarii psihologice a aptitudinilor. cum ar fi afise. 2 000-4 000 h) sa asigure informarea fiecarei persoane. la solicitarea inspectorului de munca. lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. precum si-a instalatiilor de captare. anterior angajarii în munca.8 000 m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca în timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor. e). în urma examenului medical si. (4) lit. prin fisa postului. 4 000-8 000 f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea. în spiritul prezentei legi. precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare. filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea în munca. ulterior angajarii. de catre toti lucratorii. 3000-10 000 o) sa desemneze. dupa caz. control-psihologic periodic. 7 alin. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca. prin lucratorii desemnati. atributiile si raspunderile ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 4 000-8 000 i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica.d) sa stabileasca pentru lucratori. prin propria competenta sau prin servicii externe. 4 000-8 000 n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca. cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. a masurilor prevazute în planul de prevenire si de protectie stabilit. corespunzator functiilor exercitate. dupa caz. retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate în desfasurarea proceselor tehnologice. precum si a prevederilor legale în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 4 000-8 000 e) sa elaboreze instructiuni proprii. pliante. 4 000-8 000 g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor. 4 000 . munca. 4 000-8 000 52 .

în afara de cazurile în care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane. 3500-7 000 r) sa asigure echipamente individuale de protectie.p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv. 3 000-6 000 Materialele igienico-sanitare se acorda. 3 000-6 000 53 . se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca. obligatoriu si gratuit. în cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie. precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora. 5 000-10 000 q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. de catre angajatori. 3500-7 000 Alimentatia de protectie se acorda obligatoriu si gratuit de catre angajatori. persoanelor care lucreaza în conditii de munca ce impun acest lucru. si se stabileste prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca. 3 000-6 000 Categoriile de materiale igienico-sanitare. 5 000-10 000 s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou.

SANATATEA ÎN MUNCA SI P. cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. echipamentele de transport şi alte mijloace tehnice. aparatura. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. lucrătorii au următoarele obligaţii: a. în special ale maşinilor. să îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare. c. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. să utilizeze corect maşinile. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. substanţele periculoase. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. atât timp cat este necesar. În mod deosebit. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi măsurile de aplicare a acestora b. 54 e. la modificarea. f. uneltele.S. aparaturii. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. g. în scopul realizării obiectivelor prevăzute mai sus.I. şi să utilizeze corect aceste dispozitive.14 SARCINILE SI OBLIGATIILE LUCRATORILOR PRIVIND SECURITATEA . astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană. după utilizare. în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea. d. uneltelor. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. . instalaţiilor tehnice şi clădirilor.

să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă. are obligatia de a respecta instructiunile proprii de securitatea muncii pentru soferi.h. o. 55 . n. în lipsa şefului ierarhic . sa aiba dovada medicala ca poate lucra la inaltime si/sau tensiune si sa foloseasca obligatoriu echipamentul de protectia muncii conform legii.) are obligatia de a face instruirea la locul de munca si cea periodica. i. responsabil lucrare. in situatia ca lucratorul utilizeaza tehnica de calcul are obligatia de a respecta normele specifice pe aceasta linie. în caz de pericol iminent . să cunoască şi să aplice normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi cele specifice la locurile de muncă . trebuie sa fie autorizat conform normelor specifice pe aceasta linie. sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca. precum şi cele referitoare la executarea lucrărilor cu pericol de incendiu (sudură. pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. r. asistat si ajutat de lucratorul desemnat cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca. la exerciţiile de stingere a incendiilor şi cele specifice şi locului de muncă . să participe la instructajele de prevenire. sef santier. in situatia ca lucratorul este conducator de loc de munca (director directie. sau a celorlalţi participanţi la procesul de muncă . m. coordonator proiect etc. l. p. să respecte regulile instituite pe teritoriul societatii privind fumatul. să coopereze. technician. j. q. in situatia ca lucratorul este personal de executie (muncitor. sef compartiment. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. s. sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si cercetare in domeniul securitatii si sanatatii muncii. director divizie. atât timp cat este necesar. în domeniul sau de activitate. in situatie ca lucratorul este sofer profesionist sau conduce ocazional masina proprietatea firmei. sef lucrare. dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa. inginer etc.) si lucreaza la inaltime sau sub joasa tensiune. folosirea aparatelor electrice de încălzire) . angajatul este obligat să ia măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi k.

înlăturarea efectelor incendiilor sau ale calamităţilor naturale şi catastrofelor cu mijloace aflate la dispoziţie.t. să participe la stingerea incendiilor. instruirea la locul de munca si instruirea periodica) si daca nu este admis la lucru de catre angajator. să controleze la începerea şi încheierea programului. evacuarea oamenilor şi a bunurilor materiale. u. z. daca nu are efectuate instruirile in domeniul securitatii si sanatatii in munca (instruirea introductiv generala. să fie în măsură să pună în funcţiune şi să mânuiască materialele şi mijloacele de stingere a incendiilor din dotare . normativele sau normele interne de securitate si sanatatea in munca 56 . y. x. toti lucratorii au obligatia si responsabilitatea de a respecta si aplica instructiunile. v. nici un angajat nu isi poate desfasura activitatea daca nu are dovada ca este apt medical pentru locul de munca la care este angajat. adica sa aiba intocmita si semnata fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca. locurile de muncă. în vederea depistării şi înlăturării cauzelor de incendiu . să cunoască funcţionarea şi să întreţină în bună stare de utilizare mijloacele de protecţie împotriva incendiilor din dotare .

Conducatorii locurilor de munca asigura si raspund de luarea tuturor masurilor pentru ca echipamentele tehnice din dotare sa fie exploatate in conditii de deplina siguranta.sa întocmeasca instructiuni proprii de securitate a muncii specifice locurilor de munca. sa nu admita la lucru nici o persoana care nu a fost instruita sau care nu si-a însusit cunostintele necesare de securitate a muncii.15. precum si de conditiile concrete în care se desfasoara activitatea respectiva. in care scop: a) organizeaza procesul de productie si repartizeaza sarcinile de munca pe intreg personalul din subordine. în timpul pauzelor regulamentare se vor respecta prevederile regulamentului de ordine interioara. .în toate locurile de munca sa afiseze. . 57 . iar la locurile de munca se vor afisa tablite avertizoare si afise sugestive. .sa interzica angajatilor parasirea sau schimbarea locului de munca fara aprobarea sa. . SARCINILE SI OBLIGATIILE CONDUCATORULUI LOCULUI DE MUNCA Conducatorul locului de munca raspunde de respectarea si aplicarea legislatiei si a normelor de securitate a muncii având urmatoarele sarcini si obligatii: . . pentru echipamentele de munca noi. raspunzând de aplicarea tuturor masurilor de protectie individuala la locurile de munca. .sa asigure însusirea de catre angajati a cunostintelor si formarea deprinderilor practice profesionale. a echipamentului individual de protectie. instructiuni de folosire a acestuia si de securitate a muncii. în functie de caracteristicile echipamentelor existente. privitor la circulatia si stationarea persoanelor în cadrul unitatii. în dreptul fiecarei echipament de munca.sa efectueze instruirea la locul de munca si pe cea periodica potrivit normelor si masurilor de protectie specifice locurilor de munca respective. se vor elabora instructiuni proprii.sa anunte conducerea unitatii în legatura cu orice accident de munca.sa asigure o buna functionare a dispozitivelor de protectie.

c) stabilesc masurile ce trebuie luate in caz de dereglari. h) asigura executarea reviziilor tehnice obligatorii si reparatiilor planificate ale echipamentelor tehnice. precum si intretinerea grupurilor sociale si a instalatiilor sanitare. potrivit prevederilor documentatiilor tehnice. exploatarea si intretinerea echipamentelor tehnice in conditii de siguranta. utilajelor si masinilor incredintate. e) elaboreaza programe de fabricatie care sa asigure functionarea instalatiilor la parametrii normali si in deplina securitate. umiditate) si materiale igienico-sanitare corespunzatoare. Conducatorii locurilor de munca. raspunde de pregatirea instalatiei in vederea executarii reparatiilor si controleaza asigurarea tuturor masurilor de securitate a acesteia. k) asigura conditiile de munca (iluminat. In caz de avarii sau alte accidente tehnice. d) asigura stabilirea si aducerea la cunostinta fiecarei persoane a atributiilor si raspunderilor ce-i revin la locul de munca. de la inceperea pana la terminarea programului de lucru. cunoasterea si aplicarea normelor de securitate si sanatate in munca. sefii de sectii sau compartimente sunt obligati sa participe nemijlocit la lichidarea urmarilor acestora. exploatare si intretinere a instalatiilor. j) organizeaza un numar eficient de posturi de prim ajutor si dotarea corespunzatoare a acestora cu materiale conform necesarului prescris de organele sanitare. personalul angajat sa utilizeze echipamentul de protectie specific acestor locuri. de prevenire si stingere a incendiilor si a normelor de interventie pentru prevenirea dereglarilor.b) iau masuri pentru asigurarea fiecarui loc de munca cu instructiuni tehnice specifice privind exploatarea in conditii normale a echipamentelor tehnice . temperatura. a accidentelor tehnice si uzurii premature. intreruperi sau avarii. verifica modul cum acestea au fost insusite si se indeplinesc de intregul personal. raspund pentru organizarea si desfasurarea activitatii de productie in deplina securitate si pentru realizarea integrala a masurilor privind buna functionare. 58 . aerisire. i) organizeaza instruirea personalului salariat cu privire la functionarea. la cercetarea cauzelor si stabilirea masurilor pentru repunerea in functiune a instalatiilor si la conducerea operatiilor pentru intrarea in regim normal de functionare. avariilor. microclimat. g) controleaza zilnic starea echipamentelor tehnice. respectarea normelor de exploatare a acestora si a regimului de lucru. f) controleaza si raspund ca la locurile de munca cu pericol de explozie si incendii.

supravegherea si indrumarea fiecarui angajat in vederea insusirii cunostintelor si deprinderilor necesare executarii in bune conditii a sarcinilor de serviciu. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata sau accidentarea si altor persoane participante la procesul de munca. a prescriptiilor de exploatare si intretinere a echipamentelor tehnice. h) interzicerea participarii la lucru a celor care nu sunt apti sa indeplineasca sarcinile de serviciu. g) efectuarea la timp a operatiilor de intretinere. a regulilor de igiena a muncii si de prevenire si de stingere a incendiilor. urmarirea realizarii lucrarilor de securitate si sanatate in munca si de prevenire a incendiilor. f) asigurarea functionarii permanente si corecte a sistemelor si dispozitivelor de securitate a muncii si a utilizarii echipamentelor de protectie si de lucru prevazute de normele specifice fiecarui loc de munca. respectarea periodica a instruirilor si verificarea insusirii acestora de catre toti lucratorii. 59 . functionarea echipamentelor tehnice in conditii de deplina siguranta. e) instruirea salariatilor din subordine si supravegherea aplicarii stricte a prescriptiilor privind securitate si sanatate in munca. participarea la reviziile tehnice si reparatiile planificate. transport si depozitare a materiilor prime si produselor. dotarea locurilor de munca cu prescriptiile tehnice de exploatare necesare. repartizarea lucrarilor/serviciilor pe fiecare echipa. c) organizarea fiecarui loc de munca . prevenirea si eliminarea intreruperilor sau deficientelor in functionarea acestora. si pe salariatii formatiei de lucru conform calificarii acestora. sesizarea sefului ierahic pentru inlocuirea celor care lipsesc. urmarirea efectuarii controlului medical stabilit personalului din subordine. precum si a regulilor de manipulare. supravegherea executarii operatiilor pe intreg timpul desfasurarii lucrarilor. b) d) insusirea de catre membrii formatiei de lucru a reglemetarilor privind ordinea si disciplina tehnologica si de munca. i) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv.In acest scop sunt obligati sa ia masuri pentru: a) respectarea riguroasa a tehnologiilor de fabricatie si a instructiunilor privind intretinerea echipamentelor tehnice .

60 .salvatorul trebuie: -sa cunoasca regulile de aplicare a primului ajutor . Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit . In toate cazurile . -anuntarea accidentului. -examinarea victimei.interventia imediata a salvatorului are in vedere: -analizarea situatiei. -el este colegul de munca al victimei.deoarece : -el se gaseste la locul si in momentul producerii accidentului . Victima va fi deplasata de la locul accidentului numai daca pericolul de accidentare continua sa existe si ii agraveaza starea . -supravegherea victimei si asteptarea sosirii echipei de specialitate. -protejarea victimei. Avand grija sa nu-si pericliteze propria sanatate .de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta(salvator). PRIMUL-AJUTOR. In cazul producerii unui accident . STINGEREA INCENDIILOR.deoarece poate fi victima unui accident si viata sa poate depinde de interventia prompta si competenta a colegilor sai de munca.a celor din jur. Fiecare salvator trebuie sa insiste ca si colegii sai sa se pregateasca pentru a fi salvatori .16. EVACUAREA LUCRATORILOR Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul .deoarece acordarea unor ingrijiri necorespunzatoare poate complica sau chiar compromite interventiile ulterioare de specialitate ale medicului.obligatia suprema care revine salvatorului este aceea de a preveni agravarea starii victimei . -acordarea primului ajutor.

starea de constienta si va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: . Pana la sosirea echipei de specialitate. In cazul existentei mai multor victime .prezenta respiratiei. Salvatorul va anunta accidentul personal sau prin alta persoana .imobilizarea fracturilor.starea pansamentelor. -ce s-a intamplat . In cazul in care victima prezinta mai multe semne . a pulsului. . 61 .sa analizeze fiecare caz in parte . . -cine face apelul.avand in minte si faptul ca victimele in stare grava nu pot solicita ajutor.salvatorul va efectua triajul acestora . .Salvatorul trebuie sa actioneze cu sange rece .-sa-si pastreze calmul .in functie de organizarea primului ajutor in unitatea respectiva si de locul accidentului.pozitia de siguranta etc. -cate victime sunt . -va asigura interventiile necesare daca survin modificari in starea victimei.ei insisi. In orice situatie de accident salvatorul trebuie sa examineze victima inainte de a efectua interventia adecvata de prim ajutor.pentru a putea actiona corect si a obtine rezultatul asteptat. Apelul de prim ajutor trebuie sa contina urmatoarele informatii : -unde este locul accidentului . -ce tipuri de leziuni s-au produs . .salvatorul : -va urmari semnele vitale ale victimei .pe baza unei examinari rapide.pe cand accidentatii cu leziuni mai usoare cer.oprirea hemoragiilor.el isi defineste ordinea de prioritate a interventiilor si a rezultatelor pe care asteapta sa le obtina.ajutor si evacuarea din zona producerii accidentului.eficace si rapid in luarea unor masuri. -sa actioneze energic.restabilirea respiratiei si circulatiei.

-dezinfectarea ranii cu cloramina. -oprirea hemoragiei si pansarea ranii . -prevenirea infectiei .rivanol . Interventie la locul accidentului : -curatirea zonei cu o compresa sterila . FRACTURILE Interventie la locul accidentului : -asezarea victimei la loc sigur . -turnarea de apa oxigenata pentru dezinfectie si pentru antrenarea corpilor straini . -imobilizarea focarului fracturii in atele improvizate sau speciale . 62 . -acoperirea plagii cu compresa sterila si bandajarea ei. -anuntarea echipei medicale de interventie.de la margine spre pielea sanatoasa .PLAGILE Ce se urmareste prin acordarea primului ajutor : -oprirea hemoragiei . -prevenirea socului. -spalarea pielii din jur cu apa si sapun . -administrarea unui calmant pentru diminuarea durerii. ELECTROCUTAREA Interventie la locul accidentului : -scoaterea accidentatului de sub influenta curentului electric . -calmarea durerii .

-aplicarea unor comprese sterile . -se aseaza victima in pozitia culcat. -transportarea de urgenta la spital.cu capul mai jos. LESINUL Interventia de prim ajutor : -se verifica daca victima respira . -administrarea de apa minerala sau ceai.cand arsura este extinsa. -transportarea de urgenta la spital. Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă. pe baza instruirii şi cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziţie. să acţioneze eficient pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. evacuarea bunurilor materiale. evacuarea şi salvarea utilizatorilor construcţiei.-desfacerea hainelor la gat. -se asigura aerisirea incaperii (se deschid geamurile si ferestrele). explozii sau accidente tehnice. -se slabeste stransoarea hainelor la gat. -infasurarea accidentatului in cearsafuri curate . precum şi pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii. are ca scop asigurarea condiţiilor care să permită salariaţilor/persoanelor fizice ca.piept si zona abdominala . ARSURILE Interventia la locul accidentului trebuie sa asigure : -stingerea focului .pe spate. -administrarea de medicamente antialgice(algocalmin. -verificarea respiratiei si a pulsului . Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde: 63 .piept si talie . -indepartarea hainelor de pe suprafata arsa .antinevralgic).membrele inferioare ridicate cu 15-30 cm .

acţionarea lor manuală. după caz. pe căile de acces şi în locurile vizibile. precum şi în afara programului de lucru. la echipamente şi utilaje tehnologice. pe partea interioară a uşilor. nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate. fum. a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenţă. d) acţionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi. d) organizarea efectivă a intervenţiei. gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate. c) întreruperea alimentării cu energie electrică. instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagării şi de stingere a incendiilor. pe schimburi de lucru şi în afara programului. Intervenţia la locul de muncă presupune: a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice. conform planurilor stabilite. precum şi la dispecerat. a mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului. e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei. a conducătorului locului de muncă. în zilele de repaus şi sărbători legale. prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi. precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă. iar în încăperi.a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă. Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel: a) pe nivel. proprietarului/patronului/ administratorului. acţionându-se pentru stingerea acestora. f) protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative ale incendiului: temperatură. astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele. Observatie: Pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute mai sus. după caz. b) stabilirea sistemelor. anunţarea incendiului la forţele de intervenţie. dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane. b) pe încăperi. gaze toxice. dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane. c) stabilirea componenţei echipelor care trebuie să asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor. 64 . c) pentru încăperile destinate cazării. a stingătoarelor şi a altor aparate de stins incendii. precum şi a specialiştilor şi a altor forţe stabilite să participe la stingerea incendiilor. g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot apărea focare noi. b) salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului. acolo unde acesta este constituit. indiferent de numărul de locuri. Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel.

Planuri de depozitare şi de evacuare se întocmesc şi pentru materialele şi bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită. în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare. precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii. încăperi speciale.Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii. conform reglementărilor tehnice. de persoanele care le utilizează în caz de incendiu. pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi. atât ziua cât şi noaptea. de exerciţii şi aplicaţii cu salariaţii. periodic. cantităţile şi codurile de identificare ori de pericol. Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri: a) întreţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbinţi. precum şi la dispecerat. Traseele de evacuare a materialelor şi ordinea priorităţilor se marchează cu culoare verde. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schiţelor încăperilor respective. Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puţin afectate de incendiu şi în apropierea locurilor de acces în încăperi. terase. Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale. Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare. pe care se marchează zonele cu materiale periculoase şi se menţionează clasele acestora conform legii. acolo unde acesta este constituit. 65 . La amplasarea materialelor periculoase în spaţiile de depozitare trebuie să se ţină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu. coridoare şi case de scări sau scări exterioare. d) funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate. atât ca posibilităţi de reacţie reciprocă. inclusiv cele care duc pe terase. b) păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate. c) funcţionarea iluminatului de siguranţă şi a celei de-a doua surse de energie electrică. cât şi de compatibilitatea faţă de produsele de stingere. Căile de evacuare. e) organizarea şi desfăşurarea. conform reglementărilor tehnice specifice. precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor. posibilităţile de refugiu. butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor. în condiţiile legii. se marchează cu indicatoare standardizate. astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă. produsele de stingere recomandate. astfel încât acestea să poată fi utile forţelor de intervenţie. hidranţi interiori.

f) tablourile de distribuţie şi întrerupătoarele generale ale instalaţiilor electrice de iluminat. Sistemul de închidere a uşilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea uşoară a acestora în caz de incendiu. g) vanele instalaţiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu şi punctele de comandă ale acestora: gaze şi lichide combustibile. de forţă şi de siguranţă. Dispozitivele care asigură închiderea automată a uşilor. amplasarea de maşini de fotocopiat. e) dispozitivele de acţionare a unor mijloace cu rol de protecţie în caz de incendiu: cortine de siguranţă. Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor. Este interzisă blocarea căilor de acces. stingătoare.Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la uşile de acces către alte spaţii şi încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată. precum şi efectuarea unor modificări la acestea. gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală. pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru. dozatoare pentru sucuri/cafea etc. au rolul de a opri pătrunderea fumului. hidranţi de incendiu. de evacuare şi de intervenţie cu materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie. În casele scărilor. depozitarea de materiale. prin care se înrăutăţeşte situaţia iniţială. panouri de incendiu. clapete de pe tubulatura de ventilare şi altele asemenea.. precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor tampon se menţin în permanenţă în stare de funcţionare. precum şi accesul personalului de intervenţie. benzi transportoare şi altele asemenea. rezervoare şi castele de apă. a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care. rampe ale surselor de apă naturale. b) instalaţiile tehnologice şi anexe. bazine. în vederea salvării şi acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol. în caz de incendiu. sisteme de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi. precum şi la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu. trebuie să fie asigurat în permanenţă la toate: a) construcţiile şi încăperile acestora. precum şi la punctele de comandă ale acestora. semifabricate. mobilier sau obiecte. staţii de pompare a apei. stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora. 66 . a celor de pe coridoare. d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor. produse finite şi auxiliare. Accesul mijloacelor şi personalului pentru intervenţiile operative în caz de incendiu. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor. c) depozitele închise şi deschise de materii prime. cum sunt: centrale şi butoane de semnalizare a incendiilor. Se interzice blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor. se verifică periodic şi se menţin în stare de funcţionare. cele de acţionare a trapelor şi clapetelor.

sunt obligatorii si fac parte din sarcinile de serviciu aferente postului. ambalaje. dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare. cisterne ori autocisterne pentru apă şi altele asemenea.libere . • Caile de acces . potrivit reglementărilor tehnice specifice. Platformele de acces şi de amplasare a autospecialelor de intervenţie şi salvare de la înălţimi. curate şi libere de orice obstacole.in orice anotimp . potrivit reglementărilor tehnice specifice. care ar putea împiedica intervenţia operativă pentru stingerea incendiilor. limitele zonelor periculoase de incendiu. Persoanele fizice sau juridice care deţin sau administrează construcţiile.existenta unor eventuale surse de incendiu . 67 . Căile de acces şi de evacuare din clădiri. explozie. -sa verifice . prezenţa mijloacelor de mai sus şi să afişeze regulile specifice care trebuie respectate.de evacuare si de interventie trebuie sa fie mentinute in permanenta . traversările de cale ferată şi altele asemenea. potrivit reglementărilor tehnice specifice. pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate.h) alte mijloace utilizate pentru intervenţie în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport. la racordurile de alimentare cu apă. • Este interzisa blocarea cailor de acces .practicabile si curate. • Lucratorii sunt obligati : -sa respecte regulile stabilite privind fumatul sau executarea de lucrari care pot provoca incendii . cum ar fi: materiale. locurile în care sunt amplasate utilajele şi instalaţiile pentru stingerea incendiilor şi orice alte instalaţii care.conform reglementarilor in vigoare. electrocutare. se menţin. Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în bună stare de funcţionare. în caz de incendiu. cum sunt reţele. radiaţii. instalaţiile.de evacuare si de interventie se marcheaza cu indicatoare de securitate vizibile. lacuri. Concluzii: • Activitatile de prevenire si stingere a incendiilor desfasurate de angajati. râuri. se marchează corespunzător şi se menţin libere. căi de acces şi circulaţii ocolitoare.la inceperea si terminarea programului . practicabile. prin care se asigură accesul la clădiri şi instalaţii. Intrările în incintele unităţilor şi circulaţiile carosabile din interiorul acestora. indiferent de sezon. prevăzute în imediata vecinătate a construcţiilor. sistemele. presupun manevre obligatorii se marchează vizibil. se asigură şi se marchează. • Caile de acces. zăpadă şi altele asemenea. bazine. utilaje.de evacuare si de interventie cu materiale care reduc latimea sau inaltimea libera de circulatie. şi se marchează corespunzător. În cazul în care acest lucru nu este posibil.

-sa nu utilizeze in alte scopuri mijloacele tehnice de stingere a incendiilor si sa nu schimbe locul de amplasare al acestora in spatiul afectat ; -sa cunoasca procedura de manevrare a stingatoarelor in caz de necesitate ; -sa anunte imediat seful ierarhic despre orice situatie pe care o considera un potential pericol de incendiu .

Organizarea si interventia efectiva in cazul izbucnirii unui inceput de incendiu in spatiile obiectivului, are in vedere realizarea imediata a urmatoarelor proceduri : 1. alarmarea imediata a salariatilor prin mijloace specifice existente; 2. anuntarea incendiului la fortele de interventie specializate in stingerea incendiilor(pompierii); 3. anuntarea persoanelor cu acces la intreruperea alimentarii cu energie electrica ,gaze naturale sau alte fluide combustibile existente in instalatii sau utilaje; 4. asigurarea si urmarirea salvarii rapide si in siguranta a salariatilor ; actionarea imediata asupra focarului utilizandu-se dupa caz apa, pulberi stingatoare, nisip, in functie de natura materialului si substantelor incendiate; 5. evacuarea bunurilor materiale periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul interventiei ; 6. protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative provocate de incendiu(arsuri,asfixieri cu fum,gaze toxice,etc.) ; 7. protectia impotriva temperaturii, a bunurilor din cladire care nu se pot evacua precum si elementele portante ale cladirii. 8. verificarea altor locuri de munca sau spatii in care se poate prognoza sau apare focare de incendiu.

Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii întreprinderii si/sau unitatii, tinând seama de alte persoane prezente; 3 000-6 000 b) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce priveste primul-ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri. 3 000-6 000

68

c) sa informeze, cât mai curând posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent, despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate sau care trebuie sa fie luate pentru protectia lor; 3 500-7 000

17. ECHIPAMENTUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE (EIP) Echipamentul individual de protectie reprezinta orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop Echipamentul individual de protectie trebuie utilizat atunci cand riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protectie colectiva ori prin masurile ,metodele sau procedurile de organizare a muncii. Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate , fara sa conduca el insusi la un risc marit ; b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca ; c) sa ia in consideratie cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului ; d) sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta,dupa toate ajustarile necesare ; In cazul in care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultana a mai multor echipamente individuale de protectie , aceste echipamente trebuie sa fie compatibile si sa isi pastreze eficacitatea in raport cu riscul/riscurile respectiv/respective. Conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie , in special durata purtarii, sunt determinate in functie de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecarui lucrator si de performanta echipamentului individual de protectie. Echipamentul individual de protectie este,in principiu,destinat purtarii de catre o singura persoana. Daca imprejurarile impun purtarea echipamentului individual de protectie de catre mai multe persoane , se iau masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creeaza diferitilor utilizatori nicio problema de sanatate sau de igiena.
69

Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de catre angajator ,care asigura buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare prin intermediul intretinerii , repararii si inlocuirilor necesare. Echipamentul individual de protectie poate fi utilizat numai in scopurile specificate si in conformitate cu fisa de instructiuni. 18. PERICOL GRAV ŞI IMINENT ŞI ZONE CU RISC RIDICAT ŞI SPECIFIC Definitii: 1. loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii 2. pericol grav şi iminent de accidentare - situaţia concretă, reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment 3. zone cu risc ridicat şi specific - acele zone din cadrul întreprinderii şi/sau unităţii în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate 4. loc de munca cu pericol deosebit = locul de munca cu nivel ridicat de accidentare sau imbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave, ireversibile(deces sau invaliditate) 5. fenomenul periculos = o sursă potenţială de producere a unor daune. În domeniul riscurilor industriale de origine accidentală, acest termen face cel mai frecvent raportare la fenomene fizice de tipul incendiilor, exploziilor, dispersiei gazelor toxice etc. 6. accidentul major = ,,orice eveniment survenit, cum ar fi o emisie de substanţe periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului, sau în interiorul sau în exteriorul obiectivului şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase″ . Pericol grav si iminent de accidentare Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, aşa cum este el definit la art.5 lit.l) din lege, poate fi constatată de către orice lucrător din întreprindere şi/sau unitate, lucrător al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu care întreprinderea şi/sau unitatea a încheiat contract, precum şi de către inspectorii de muncă.
70

La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele măsuri de securitate: -oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii; -evacuarea personalului din zona periculoasă; -anunţarea serviciilor specializate; -anunţarea conducătorilor ierarhici; - eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent. În vederea realizării măsurilor, în prealabil angajatorul va desemna lucrătorii care trebuie să oprească echipamentele de muncă şi va asigura instruirea acestora. În vederea realizării măsurilor precizate mai sus referitoare la evacuarea lucratorilor, în prealabil angajatorul trebuie să: - întocmească planul de evacuare a lucrătorilor; - afişeze planul de evacuare la loc vizibil; - instruiască lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare şi să verifice modul în care şi-au însuşit cunoştinţele. În vederea realizării măsurilor privind anuntarea serviciilor specializate, în prealabil angajatorul trebuie să: - desemneze lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate şi să-i instruiască în acest sens; - asigure mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate. În vederea realizării măsurilor privind anuntarea conducatorilor ierarhici, în prealabil angajatorul trebuie să stabilească modul operativ de anunţare la nivel ierarhic superior. În vederea realizării măsurilor privind eliminare cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent , în prealabil angajatorul trebuie: - să desemneze lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent, să asigure instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei; -să stabilească serviciile specializate care pot interveni.
71

Angajatorul trebuie să stabilească măsurile de securitate prevăzute la ţinând seama de natura activităţilor, numărul de lucrători, organizarea teritorială a activităţii şi prezenţa altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii.

Zone cu risc ridicat şi specific Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzută la art. 13 lit.k) din lege, trebuie să conţină nominalizarea şi localizarea acestor zone în cadrul întreprinderii şi/sau unităţii şi măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor pentru aceste zone. Angajatorul trebuie să aducă la cunoştinţă conducătorilor locurilor de muncă şi lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în zonele cu risc ridicat şi specific măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor. Acţiunile pentru realizarea măsurilor stabilite în urma evaluării riscurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific constituie o prioritate în cadrul planului de protecţie şi prevenire. Lucratorii care, în cazul unui pericol grav si iminent, parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa, nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati împotriva oricaror consecinte negative si nejustificate pentru acestia . Angajatorul trebuie sa se asigure ca, în cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane atunci când seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, în conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol. Sesizare si identificare Sesizarea locurilor de munca cu pericol deosebit si/sau cu pericol iminent se poate face de catre orice salariat care are acces la echipamentele de munca sau in alte locuri de munca apartinand societatii. Persoana care a sesizat un astfel de loc este obligate sa aduca la cunostinta acest fapt conducatorului locului de munca, cel care are in exploatare si/sau gestiune echipamentele sau zona respective Locul de munca cu pericol deosebit validat de catre comisia de specialisti care analizeaza si stabilesc daca sesizarile conducatorilor de munca intrunesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare, se inregistreaza ca atare
72

Prin loc de munca cu pericol deosebit se intelege locul de munca cu un nivel ridicat de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave, ireversibile (deces sau invaliditate). Persoanele juridice si fizice sunt obligate sa identifice si sa evidentieze locurile de munca cu pericol deosebit din activitatea proprie. Conducerea persoanelor juridice si persoanele fizice au obligatia de a intocmi, pentru fiecare loc de munca cu pericol deosebit, o fisa care va cuprinde date concrete privind criteriile care stau la baza stabilirii locurilor de munca cu pericol deosebit. Lista locurilor de munca identificate si fisele acestora vor fi tinute in evidenta si vor fi reactualizate ori de cate ori intervin modificari ale proceselor si parametrilor care caracterizeaza locul de munca respectiv. Fisele se intocmesc in 2 exemplare, dintre care un exemplar la conducerea unitatii si un exemplar, la conducatorul locului de munca respectiv. La stabilirea locurilor de munca cu pericol deosebit se vor avea in vedere urmatoarele criterii: a) identificarea factorilor de risc de accidentare si de imbolnavire profesionala, precum si consecintele actiunii acestora asupra organismului uman (deces sau invaliditate); b) nivelul cantitativ al factorilor de risc in cazul imbolnavirilor profesionale; c) durata de expunere la actiunea factorilor de risc; d) nivelul morbiditatii prin accidente si boli profesionale. Locurile de munca cu pericol deosebit se caracterizeaza prin existenta unuia sau a mai multor factori de risc prezentati in continuare: a) factori de risc care pot genera explozii: b) factori de risc care genereaza incendii: c) factori de risc mecanic si termic: d) factori de risc chimic: e) factori de risc fizic: f) factori de risc biologic: g) factori de risc datorati caracterului special al mediului: h) factori naturali de risc: i) factori de risc psihic: Identificarea locurilor de munca cu pericol deosebit se face la nivelul unitatii de catre o comisie mixta formata din specialisti desemnati de conducatorul unitatii, reprezentanti ai sindicatelor sau/si reprezentanti ai salariatilor ; unitatile pot solicita,
73

dupa caz, asistenta tehnica de la institutele de specialitate sau experti abilitati in acest sens. La locurile de munca cu pericol deosebit se iau una sau mai multe dintre urmatoarele masuri de ssm, organizatorice sau tehnice: a) adoptarea tehnologiilor de lucru cu risc minim; b) dotarea cu aparatura de control, semnalizare si avertizare a depasirii parametrilor de securitate; c) selectia personalului de decizie si operativ pe baza verificarii pregatirii profesionale si a examinarii medicale si psihologice; d) elaborarea programelor de lucru specifice pe baza fiselor tehnologice si a instructiunilor de lucru; e) instruirea si testarea personalului cu privire la cunostintele de protectie a muncii specifice locurilor de munca; f) repartizarea sarcinilor si supravegherea indeplinirii acestora conform instructiunilor tehnologice; g) verificarea dotarii si folosirii echipamentului individual de protectie; h) dotarea cu sisteme de protectie colectiva (de exemplu: ventilatie, captare noxe etc.); i) organizarea sistemului informational si luarea deciziei de prevenire; j) alte masuri. Masurile de prevenire care se stabilesc vor fi adaptate specificului locului de munca si vor fi aprobate si avizate o data cu lista locurilor de munca cu pericol deosebit. Situatia locurilor de munca cu pericol deosebit de accidentare si imbolnavire profesionala si masurile de prevenire aferente constituie prioritate pentru controalele preventive. Evidenta locurilor de munca cu pericol deosebit constituie obligatia persoanelor juridice si a persoanelor fizice. Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se îndrepte spre o zona sigura, în caz de pericol grav si iminent; 2 500-5 000
74

EVENIMENTE. produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu.b) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului în situatia în care înca exista un pericol grav si iminent. cu modificările şi completările ulterioare.asiguratorului.organelor de urmărire penală. ACCIDENTE.3 500 -7 000 19. cauzată de agenţi nocivi fizici. situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie. va semnala obligatoriu suspiciunea de boala profesională sau legată de profesiune. invaliditate sau deces. potrivit Legii nr. precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. după caz. care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. BOLI PROFESIONALE Eveniment . în afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate. precum şi intoxicaţia acută profesională. depistata cu prilejul prestaţiilor medicale.vătămarea violentă a organismului. evenimentele urmate de incapacitate temporară de munca.accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului. la confirmarea acestora. de către conducătorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia.afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii. Accident de muncă . 75 . precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune. .inspectoratelor teritoriale de munca. Orice medic. Angajatorul are obligaţia sa comunice evenimentele. . va fi comunicat de îndată angajatorului. de îndată. în procesul de muncă Orice eveniment. Boală profesională . incidentul periculos. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale. chimici ori biologici caracteristici locului de muncă. invaliditate ori deces. după cum urmează: . în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate. inclusiv medicul de medicina a muncii aflat într-o relatie contractuală cu angajatorul. conform prevederilor legale.

generate de unele evenimente deosebite.de către Inspecţia Muncii. În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment. inclusiv în cadrul unor activităţi culturale. un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului. sunt de asemenea considerate accidente de munca urmatoarele situatii: . deces. în cazul accidentelor colective.accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public. . accidente colective. precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute.accidentul suferit de persoane aflate în vizita în întreprindere şi/sau unitate. precum avariile sau exploziile.de către autorităţile de sănătate publica teritoriale. incidente periculoase. la constatarea cazului.Semnalarea prevăzută anterior se efectuează către autoritatea de sănătate publica teritorială sau a municipiului Bucureşti.de către inspectoratele teritoriale de munca. în cazul suspiciunilor de boala profesională şi a bolilor legate de profesiune. în termen de 7 zile de la data decesului. de îndată. cu permisiunea angajatorului. în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmată. organele de poliţie rutiera competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice. Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează: . 76 . . . în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de munca. sportive. instituţia medico-legală competenta este obligată sa înainteze inspectoratului teritorial de munca.de către angajator. Accidente de munca In afara de accidentele suferite de lucratori in timpul desfasurarii procesului de munca sau in indeplinirea indatoriilor de service. Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal. o copie a raportului de constatare medicolegală. prevăzute anterior la comunicarea evenimentelor. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de munca lucrătorilor la angajatorii persoane fizice. . În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice. în ţara sau în afară graniţelor tarii. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu. respectiv a municipiului Bucureşti. în termen de 5 zile de la data solicitării.

ori în alt loc de munca organizat de aceştia.accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima. . convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege. 77 . precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. . dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru. la o alta persoana juridică sau fizica. . . utilajul ori materialele. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninta avutul public şi privat. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului. .accidentul suferit de personalul roman care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor tari. delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afară graniţelor tarii. încheiate de persoane juridice romane cu parteneri străini. în timpul programului de munca. dacă schimba îmbrăcămintea personală. dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator. dacă se afla în baie ori în spalator sau dacă se deplasa de la locul de munca la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers. pe durata normală de deplasare. dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de munca organizat de angajator şi invers.accidentul cauzat de activităţi care nu au legatura cu procesul muncii.accidentul suferit de orice persoana. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieţi omeneşti. ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea. pentru îndeplinirea unei sarcini de munca. pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare. pentru îndeplinirea sarcinilor de munca.accidentul de traseu.. dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice. în baza unor contracte. . .accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate.accidentul suferit de orice persoana. echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator. . . în calitate de angajator. în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul.accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare.accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane. locul de munca. .accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului.

dacă victima se afla în timpul procesului de munca sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. potrivit legii. 78 . accidente mortale. . Accidentul de munca înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de munca. cutremur. În situaţiile precizate cu deplasarea lucratorilor.disparitia unei persoane. inundaţie. Accidentele de munca se clasifica. în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practica. alunecări de teren. .. - accidente care produc invaliditate. accidente colective. precum şi la asigurator.accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale. în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate. transportul sa se facă în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în munca sau de circulaţie în vigoare. în: accidente care produc incapacitate temporară de munca de cel puţin 3 zile calendaristice. acestea trebuie sa se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal şi. recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale. de asemenea. ca urmare a unei agresiuni.accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare. când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauza. trasnet (electrocutare). viscol. cum ar fi furtuna. în condiţiile unui accident de munca şi în împrejurări care indreptatesc presupunerea decesului acesteia.accidentul suferit de o persoana aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Înregistrarea accidentului de munca se face pe baza procesului-verbal de cercetare. .

alte persoane în întreţinere. vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă. • numele şi prenumele victimei. starea civilă. • data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul. dacă este cazul. • sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului. • datele personale ale victimei: vârsta. 79 . denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul.20. • locul unde s-a produs evenimentul. Comunicarea evenimentelor Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: • denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi. • numele şi funcţia persoanei care comunică evenimentul. • consecinţele accidentului. ocupaţia. • data comunicării. • unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.COMUNICAREA ŞI CERCETAREA EVENIMENTELOR. copii în întreţinere. • împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive. ÎNREGISTRAREA ŞI EVIDENŢA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A INCIDENTELOR PERICULOASE.

soldate cu decesul victimelor. a reglementărilor legale încălcate. Cercetarea evenimentelor Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora. cu privire la diagnosticul provizoriu. În situaţia în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului. serviciile poliţiei rutiere vor comunica evenimentul la inspectoratul teritorial de muncă din judeţul pe raza căruia s-a produs. cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente. pentru determinarea caracterului accidentului. Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului. se vor face. schiţe sau fotografii ale locului unde s-a produs. respectiv. urmând să comunice rezultatul determinărilor specifice. în scris. toate modificările efectuate după producerea evenimentului. (1) din lege. ar agrava starea accidentaţilor sau ar pune în pericol viaţa lucrătorilor şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii. 80 . va lua măsuri pentru recoltarea imediată a probelor de laborator. pe propria răspundere. până la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea. în vederea determinării alcoolemiei sau a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice. Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care s-a produs evenimentul. La solicitarea organelor care efectuează cercetarea evenimentului. Angajatorul va lua măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului. în conformitate cu prevederile art. în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea acestora. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu. Unitatea sanitară . se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poartă o urmă a evenimentului. a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi. după posibilităţi. Cercetarea se face imediat după comunicare. precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de inspectoratul teritorial de muncă. obiectele vor fi predate organelor care efectuează cercetarea şi vor constitui probe în cercetarea evenimentului. angajatorul sau reprezentantul său legal va consemna. într-un proces-verbal. în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării. unitatea sanitară care acordă asistenţă medicală de urgenţă se va pronunţa. 29 alin.

Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puţin 3 persoane. se efectuează în condiţiile legii. Persoanele numite de către angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie să aibă pregătire tehnică corespunzătoare şi să nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi să nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului. Pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit legii să efectueze expertize tehnice. iar aceştia trebuie să răspundă solicitării. prin decizie scrisă. urmat de incapacitate temporară de muncă. Cercetarea evenimentului .Angajatorul are obligaţia să numească de îndată. Angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu poate face parte din comisia de cercetare a evenimentului. Specialiştii şi experţii întocmesc expertize tehnice care vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului. Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă se va încheia în cel mult 5 zile lucrătoare de la data producerii.dacă acesta a avut loc în afara întreprinderii şi/sau unităţii angajatorului şi nu a avut nicio legătură cu aceasta. comisia de cercetare a evenimentului. 81 . în comisia de cercetare numită de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate şi persoane numite prin decizie scrisă de către ceilalţi angajatori. Angajatorul care a organizat transportul răspunde pentru cercetarea accidentului de circulaţie produs pe drumurile publice. să solicite sau să consulte orice acte ori documente ale angajatorului. potrivit legii. în acest caz urmând să apeleze la servicii externe. una dintre acestea trebuie să fie lucrător desemnat. să preleveze sau să solicite prelevarea de probe necesare cercetării. să efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul să ia declaraţii scrise. reprezentant al serviciului intern sau reprezentant al serviciului extern. Cheltuielile aferente efectuării expertizelor se suportă de către angajatorul la care a avut loc evenimentul sau care se face răspunzător de organizarea activităţii în urma căreia s-a produs evenimentul. iar acesta este obligat să le pună la dispoziţie în condiţiile legii. Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi. Angajatorul care nu dispune de personal competent sau nu are personal suficient trebuie să asigure cercetarea apelând la servicii externe de prevenire şi protecţie. atunci când este cazul. cu pregătire de nivel superior. cu respectarea. Persoanele împuternicite.

sau de către lucrătorul desemnat/serviciile de prevenire şi protecţie. 82 . pentru care se poate solicita în scris. procesul-verbal de cercetare. precum şi cercetarea incidentelor periculoase se vor încheia în cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii acestora. evenimentul va fi cercetat de inspectoratul teritorial de muncă ca eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă Dosarul de cercetare va cuprinde: a. care va cuprinde precizări cum ar fi poziţia victimei. conform competenţelor. existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie. şi semnată de către angajator/reprezentantul său legal. în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii. starea echipamentelor de muncă. Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului. încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă. opisul actelor aflate în dosar. închiderea fişei individuale de instructaj prin barare şi semnătură. argumentat şi în termen. În cazul accidentului cu incapacitate termporară de muncă. c. invaliditate evidentă. Cercetarea evenimentelor care au antrenat deces. prelungirea termenului de cercetare. la Inspecţia Muncii. În cazul evenimentului a cărui consecinţă este invaliditate evidentă. inspectoratul teritorial de muncă va completa dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului şi va întocmi un nou proces-verbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat. prelungirea termenului de cercetare. prevăzut la paragraful anterior se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de către inspectoratul teritorial de muncă a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal. la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului. în urma căruia a intervenit invaliditate confirmată prin decizie sau decesul victimei.Fac excepţie de la prevederile paragrafului anterior situaţii cum ar fi cele în care este necesară prelevarea de probe ori efectuarea de expertize. argumentat şi în termen. prelevarea de probe sau efectuarea de expertize. pentru care inspectoratul teritorial de muncă care cercetează evenimentele poate solicita în scris. b. Fac excepţie de la prevederile paragrafului anterior situaţii cum ar fi cele în care este necesară eliberarea certificatului medico-legal. nota de constatare la faţa locului. accident colectiv sau situaţie de persoană dată dispărută. modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie. ridicarea de documente sau prelevarea de probe.

schiţe şi fotografii referitoare la eveniment. n. în cazul accidentelor de traseu. i. copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizaţii în baza cărora angajatorul îşi desfăşoară activitatea. după caz. f. în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă. declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului. în cazul persoanelor date dispărute. din care să rezulte data. k. în caz de deces aceste fişe se vor anexa în original. actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă. copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului. copii ale fişei de expunere la riscuri profesionale şi ale fişei de aptitudine. în cazul în care victima desfăşura o activitate care necesita autorizare. în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice. p. copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate. cum ar fi: 1. întocmite conform legii. copie a autorizaţiei. m. q. h. în cazul accidentului urmat de invaliditate. copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului. l. încheiat de serviciile poliţiei rutiere. g. copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor.d. orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului. ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultaţie şi diagnosticul. j. concluziile raportului de constatare medico-legală. în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate. o. în cazul accidentului mortal. copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul. copii ale contractelor individuale de muncă ale victimelor. Dosarul va mai cuprinde. 83 . copie a certificatelor de concediu medical. declaraţiile accidentaţilor. e.

filele dosarului să fie numerotate. cu excepţia procesului-verbal de cercetare. emise de organe autorizate. să fie identificat în dosarul de cercetare ca anexă. copie a diplomei. din care să rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare. în condiţiile prevăzute la art. 10. semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare. solidarităţii sociale şi familiei. ora şi data producerii evenimentului. acte doveditoare. 84 . 111. 5. fotografiile referitoare la eveniment să fie clare şi însoţite de explicaţii. adresele de prelungire a termenelor de cercetare. 4. g. procesul-verbal încheiat după producerea evenimentului. din care să se poată stabili locul. 3. d. formularul pentru declaraţie să fie conform modelului prevăzut în anexa . adeverinţei sau certificatului de calificare a victimei. întocmite cu ocazia cercetării evenimentului. IMPORTANT: Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a. 9. 7. şi ştampilate cu ştampila inspectoratului sau a angajatorului. (2) şi (4). numărul total de file conţinut de dosarul de cercetare şi numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar să fie menţionate în opis. să fie însoţite de explicaţii. în conformitate cu art. e. anexate la dosar. formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă. paginile şi spaţiile albe să fie barate. numită de angajator. 120 alin. acte de expertiză tehnică. f. fiecare document. c. documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu. schiţele referitoare la eveniment. corespondenţa cu alte instituţii/unităţi în vederea obţinerii actelor solicitate. denumit în continuare FIAM. b. 8.2. aprobat prin ordin al ministrului muncii. 6. data şi ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul. actul medical emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală de urgenţă.

originalul fiind înaintat organului de urmărire penală. un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii. dosarul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul. IMPORTANT: În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de muncă sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infracţiuni. pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii. declaraţiile aflate la dosar să fie tehnoredactate. în trei exemplare. în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării. deces. d. în două exemplare. originalul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea şi un exemplar se transmite angajatorului care înregistrează accidentul. accidente colective. în mai multe exemplare. b. 85 . potrivit legii. pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie. în două exemplare. într-un exemplar. dosarul de cercetare se încheie în două exemplare. Dosarul va fi însoţit de avizul inspectoratului teritorial de muncă. originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel: a. originalul se păstrează în arhiva angajatorului care înregistrează accidentul şi celelalte exemplare se păstrează de către ceilalţi angajatori. într-un exemplar. Dosarul de cercetare. pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentă. Inspectoratul teritorial de muncă va analiza dosarul. certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii comisiei de cercetare. originalul se înaintează organelor de urmărire penală. se înaintează pentru verificare şi avizare la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă. pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil. c. f. pentru incidentele periculoase.h. dosarul se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. e. pentru evenimentele care au produs incapacitatea temporară de muncă pentru victime cu angajatori diferiţi. întocmit de comisia numită de către angajator.

86 . după caz. conform prevederilor legale în vigoare. pentru completare şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare. Inspecţia Muncii avizează şi restituie dosarele în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii. confirmat în baza unui act medico-legal. până la emiterea hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul persoanelor dispărute. IMPORTANT: Dosarul de cercetare pentru cazul dispariţiei de persoane. Comisia de cercetare va completa dosarul şi va întocmi procesul-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului. poate dispune completarea dosarului şi întocmirea unui nou procesverbal de cercetare. în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării. în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit. numai după ce au fost avizate de către Inspecţia Muncii. Dosarul mentionat la paragraful anterior se restituie la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acestuia. Inspectoratul teritorial de muncă transmite dosarele de cercetare organelor de urmărire penală.dupa caz. acesta va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia Muncii. Inspectoratul teritorial de muncă va completa dosarul şi va întocmi noul procesverbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului. ca urmare a unui eveniment şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acestora. înaintat organelor de urmărire penală. după completarea dosarului.În cazul în care inspectoratul teritorial de muncă constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător. În cazul în care Inspecţia Muncii constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător. Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă va fi înaintat în vederea avizării la Inspecţia Muncii. Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate. poate dispune completarea dosarului şi/sau refacerea procesului-verbal de cercetare. va fi păstrat la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. se restituie la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. Completarea dosarului mentionat la paragraful anterior şi întocmirea noului procesverbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncă.

. datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor. profesia de bază. datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul. e. motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare. ocupaţia în momentul accidentării. în funcţie sau în meserie şi la locul de muncă.se vor indica. domiciliul.se vor indica. dosarul va fi înaintat organelor de urmărire penală de către inspectoratul teritorial de muncă. data decesului. locul producerii evenimentului. cetăţenia. de asemenea. numele reprezentanţilor legali ai angajatorilor. . datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele.se vor indica. care le va restitui inspectoratului teritorial de muncă în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii. c. data încheierii procesului-verbal. numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea.Dosarul completat şi noul proces-verbal de cercetare vor fi înaintate în vederea avizării la Inspecţia Muncii. g. d. prevederile legale potrivit cărora persoanele sunt îndreptăţite să efectueze cercetarea. locul de muncă la care este încadrat. b. prenumele. precum şi numele angajatorului şi ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetări. . numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului. . adresa punctului de lucru. . numele reprezentantului său legal. vechimea în muncă. data şi ora producerii evenimentului.se va indica. de asemenea. pentru cazul în care s-a produs un eveniment şi ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment. Procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie să conţină următoarele capitole: a. de asemenea. starea civilă. numărul de copii minori. data efectuării ultimului 87 . f. următoarele: numele. de asemenea. h. vârsta. obiectul cercetării. de asemenea. După avizarea de către Inspecţia Muncii.se vor indica.

r.instructaj în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. . alte cauze care au concurat la producerea evenimentului. caracterul accidentului. b)descrierea detaliată a echipamentului de muncă.se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate.va conţine următoarele subcapitole: a)descrierea detaliată a locului producerii evenimentului. din capitolele de la lit.se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate. iar pentru persoanele care. descrierea detaliată a locului. alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului. k. echipamentului de muncă. în momentul accidentării. propuneri pentru cercetare penală. urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate. i. cu redarea integrală a textului acestora l. p. . q. cauza producerii evenimentului. d)descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul. sancţiunile contravenţionale aplicate. desfăşurau o activitate pentru care este necesară autorizare. în cazul accidentelor cercetate de către comisia numită de angajator. j. persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale. . cu redarea integrală a textului acestora m. k). cu redarea integrală a textului acestora n. a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul. angajatorul care înregistrează accidentul de muncă sau incidentul periculos. I) şi m). se va face referire şi la aceasta. 88 .se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate. se va schimba în "Propuneri pentru sancţiuni administrative şi disciplinare". s. c)descrierea detaliată a împrejurărilor. . o. măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora.

pentru angajatorul care înregistrează accidentul. . Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în: a. 5 exemplare. numele şi semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat cercetarea. . viza inspectorului-şef/inspectorului general de stat. în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă pentru lucrători cu angajatori diferiţi. organul de urmărire penală. mai multe exemplare. Comisia de cercetare a unui eveniment numită de angajator poate face propuneri de sancţiuni disciplinare şi/sau administrative.in cazul accidentelor cu ITM. procesul-verbal de cercetare se va încheia cu capitolul "Viza angajatorului" x. w. u. q) şi r) şi se vor dispune măsurile care trebuie luate de angajator pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare.se va regăsi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii. în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate. pe care le va menţiona în procesul-verbal de cercetare. În situaţiile în care din cercetare rezultă că accidentul nu întruneşte condiţiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă. inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. se va face această menţiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la lit. conform competenţelor IMPORTANT: 1. 89 . s). b. 2. inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul şi asigurător. conform competenţelor .t. avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în muncă. termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. Inspecţia Muncii şi asigurător. c. inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul şi asigurător. în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă. pentru fiecare angajator. pentru angajatorul care înregistrează accidentul.se va regăsi în procesul-verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii. numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora. v. 3 exemplare.

În cazul în care angajatorul la care se înregistrează accidentul de muncă îşi are sediul. În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate şi cercetate. domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul altui judeţ decât cel pe raza căruia s-a produs accidentul.d. În cazul în care accidentul de muncă s-a produs la un angajator. 5 exemplare. 2. precum şi în cazul accidentului mortal în afara muncii. Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de contract. comandă sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator. Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase a) Inregistrarea Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare. domiciliul sau reşedinţa angajatorul. Inspecţia Muncii şi asigurător. 5 exemplare. inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. pentru angajatorul care înregistrează accidentul. pentru angajatorul care înregistrează incidentul. se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens în documentele încheiate. în cazul accidentului de muncă mortal sau al celui colectiv. organele de urmărire penală. organul de urmărire penală. angajatorul care şi-a asumat atribuţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciul extern de prevenire şi protecţie va solicita acesteia o declaraţie scrisă privind modul şi împrejurările în care s-a produs evenimentul. Inspecţia Muncii şi asigurător. altul decât cel care îl înregistrează. e. un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis şi acestuia. IMPORTANT: 1. alta decât cea la care este încadrată victima. dar persoana vătămată prezintă un certificat medical cu cod "accident de muncă". 90 . se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia are sediul. în cazul incidentului periculos. 3. inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea.

se înregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajată victima. Accidentul de muncă suferit de o persoană în cadrul activităţilor cultural-sportive. 91 . Accidentul de muncă de circulaţie se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau. la domiciliul clientului. pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator. după caz. produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nicio legătură cu acesta. Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau. de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. ucenici şi şomeri în perioada de reconversie profesională se înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională. conform concluziilor cercetării. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice. din proprie iniţiativă. În cazul accidentului produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană. conform concluziilor cercetării. înregistrarea se face conform legii. după caz. Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de comandă. Accidentul de muncă suferit de o persoană aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. se înregistrează de către instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectivă. din proprie iniţiativă. Accidentele suferite în timpul stagiului de practică profesională de către elevi. accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat. se înregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul. Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană. de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului.În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens. studenţi.

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avizului. se înregistrează de către angajatorul din vina căruia s-a produs accidentul.. Data producerii accidentului de muncă mortal. pe mijloace de transport ce nu le aparţin. FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în câte 4 exemplare care se înaintează spre avizare după cum urmează: a)inspectoratului teritorial de muncă care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului. după caz. 92 . cu privire la înregistrarea accidentelor de muncă. 4. IMPORTANT: 1. ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator. imediat. se va înregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului sau. prin care este declarat decesul. în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de cercetare. 5.R. angajaţi ai unor angajatori care. Dispariţia unei persoane în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia se înregistrează ca accident mortal. personalul de poştă de la vagoanele C. Accidentul de muncă cu invaliditate se va înregistra pe baza procesuluiverbal de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă. după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. sunt obligaţi să delege însoţitori pentru astfel de încărcături. potrivit legii. numărul şi data hotărârii judecătoreşti la inspectoratul teritorial de muncă.F. în condiţiile clauzelor prevăzute în documentele încheiate. 2. inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauză. este data înscrisă în hotărârea judecătorească ca fiind data decesului. precedent. Angajatorul la care a fost angajată persoana dispărută va comunica. prevăzut la alin.Accidentul produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii. Verificarea şi avizarea FIAM de către inspectoratul teritorial de muncă se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului. angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM. În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege. 3. b)inspectoratului teritorial de muncă care a efectuat cercetarea. conform prevederilor legale. Accidentul de muncă suferit de însoţitorii de încărcături. Pentru unele situaţii neprevăzute în prezentele reglementări.

Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă. În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă de invaliditate. d) se va ţine evidenţa accidentaţilor în muncă pentru care perioada de incapacitate temporară de muncă este de minimum 4 zile de lucru. 93 . În registrul prevăzut la lit. IMPORTANT : 1. b. invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia a avut loc accidentul. fără a lua în calcul ziua producerii accidentului. 2. conform modelului prevăzut în anexa nr. Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase. Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare. conform modelului prevăzut în anexa nr. inspectoratul teritorial de muncă şi asigurătorul pe raza căruia îşi are sediul social. b)Evidenta Angajatorul va ţine evidenţa evenimentelor în: a. În baza FIAM şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase. 18 la Normele Metodologice. conform modelului prevăzut în anexa nr. c. inspectoratul teritorial de muncă va ţine evidenţa tuturor accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de angajatorii care au sediul. conform modelului prevăzut în anexa nr. 17 la Normele Metodologice.Angajatorul la care se înregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentată. se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. 15 la Normele Metodologice. Victimele sau familia victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă. Registrele de evidenţă trebuie să fie actualizate. În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea. 16 la Normele Metodologice. cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de muncă. Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru. domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul judeţului respectiv. domiciliul sau reşedinţa. d.

prevăzut în anexa. RAPORTAREA. respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor. respectiv a municipiului Bucureşti. (2) din lege. prevăzută în anexa. cauzele îmbolnăvirii profesionale. Procesul verbal de cercetare este semnat de toţi cei care au luat parte la cercetare. după caz. Medicul specialist de medicina muncii examinează bolnavul. menţionându-se în mod special cauzele îmbolnăvirii. cât şi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de către toţi medicii care depistează astfel de îmbolnăviri. 94 .(1). stabileşte diagnosticul de profesionalitate şi completează fişa de semnalare BP1 pe care o trimite oficial la Autoritatea de sănătate publică judeţeană.conform art. şi se finalizează cu redactarea şi semnarea Procesului verbal de cercetare. inspectoratul teritorial de muncă va răspunde sesizărilor conform prevederilor legale sau va elibera. În situaţiile prevăzute la alin. la Inspecţiei Muncii. victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite in procesul-verbal de cercetare a evenimentului. După primirea fişei de semnalare BP1. se pot adresa inspectoratului teritorial de muncă sau. lucrătorii implicaţi. cercetează. şi trimite bolnavul cu această fişă la unitatea sanitară de medicina muncii. în vederea precizării diagnosticului de boală profesională. CERCETAREA SI DECLARAREA BOLILOR PROFESIONALE Bolile profesionale. În situaţia în care angajatorul.3. în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii acestuia. Medicul care suspectează o boală profesională completează fişa de semnalare BP1. conform competenţelor. medicul specialist de medicina muncii din cadrul Autorităţii de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. Dacă în urma investigaţiilor rezultă că sunt întrunite condiţiile unui accident de muncă. 4. 5. la cerere. a persoanelor fizice autorizate în cazul profesiilor liberale . după caz. în termen de maximum 7 zile de la precizarea diagnosticului de profesionalitate. cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice. Cercetarea are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnăvirii respective. în termen de 7 zile. indiferent de specialitate şi locul de muncă. având în vedere ruta profesională. 21. Cercetarea se face în prezenţa angajatorului sau a reprezentantului acestuia sau. 34 alin. inspectoratul teritorial de muncă va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice. consultaţii medicale de specialitate. o copie a procesului verbal de cercetare a evenimentului.

Componenţa şi atribuţiile Comisiei de experţi vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii. În situaţia în care angajatorul sau reprezentantul acestuia. nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare sau cu măsura tehnică sau organizatorică formulată. prevăzută în anexa Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi va cuprinde următoarele documente: opisul documentelor din dosar. medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea. în scris. Procesul verbal de cercetare se înmânează angajatorului. după caz. persoana fizică autorizată în cazul profesiilor liberale. sau adeverinţa medicală emisă de medicul de medicina muncii care a precizat diagnosticul de boală profesională.responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare. pentru prevenirea unor boli profesionale similare. în termen de 30 zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare. Soluţiile adoptate în aceste situaţii vor fi comunicate în scris celor interesaţi. copie după fişa de identificare a riscurilor profesionale de la dosarul medical de medicina muncii. declară cazul de îmbolnăvire profesională. istoricul de expunere profesională (documentul care certifică ruta profesionala şi anume copie după carnetul de muncă) şi după caz. în cazul în care bolnavul nu a fost internat) şi copii ale unor investigaţii necesare pentru susţinerea diagnosticului de profesionalitate. Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii Publice. la Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Muncii. istoricul stării de sănătate la locul de muncă (documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă). sau inspectorul de muncă sau lucrătorul sau asigurătorul. precum şi medicului de medicina muncii din autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice. medicului care a semnalat îmbolnăvirea pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise. 95 . Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii. completând fişa de declarare BP2 . sau. nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată. în termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei. se pot adresa. document medical care precizează diagnosticul de boală profesională (biletul de ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor.

la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti. Autoritatea de sănătate publică judeţeană. Bolile profesionale nou-declarate se raportează în cursul lunii în care s-a produs îmbolnăvirea. copie după fişa de semnalare BP1. de către autoritatea de sănătate publică judeţeană respectiv a muncipiului Bucureşti. sau nu mai există la momentul precizării diagnosticului de boală profesională. precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilite conform legii. respectiv a municipiului Bucureşti este răspunzătoare pentru corectitudinea datelor înscrise în fişa de declarare BP2. În cazul în care unitatea la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desfiinţată. Declararea bolilor profesionale se face de către Autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte medicul de medicină a muncii care a efectuat cercetarea. care se reactualizează lunar cu datele din fişele BP2. precum şi cazurile de cancer profesional se înregistrează la ultimul angajator unde a lucrat bolnavul şi unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective evidenţiaţi prin documente oficiale de la autoritatea de sănătate publică. La nivelul Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale. 96 . pe baza documentelor precizate la prin Fişa de declarare BP2 care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale noudeclarate. cazul respectiv se poate declara prin Fişa de declarare BP2 pe baza documentelor prevăzute la . O copie a fişei BP2 se va înmâna lucrătorului diagnosticat cu boală profesională. ele se declară şi se păstrează în evidenţă de către autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se află agentul economic respectiv. Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale reprezintã forul metodologic care asigurã asistenţã şi îndrumare tehnicã profesionalã în domeniul bolilor profesionale.- procesul verbal de cercetare a cazului de boală profesională. Cazurile de pneumoconioze. Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se confirmă numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale. la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. cu excepţia procesului verbal de cercetare a cazului.

Bolile legate de profesie nu se declară. cercetare şi evidenţã sunt obligatorii este prevăzută în anexa. se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională. Lista bolilor profesionale a cãror declarare. cât şi ca accident de muncă. Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale transmite informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activitãţi cu impact asupra sãnãtãţii lucrătorilor.Centrul naţional de coordonare metodologicã şi informare privind bolile profesionale raportează semestrial datele privind morbiditatea profesională Autorităţii de sănătate publică din Ministerul Sănătăţii Publice. 97 . în vederea luării măsurilor tehnico – organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă. acestea se dispensarizează medical şi se comunică angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea lucrătorilor. Bolile legate de profesie Lista bolilor legate de profesie este prezentată în anexa. Intoxicaţia acută profesională se declară. Structurile de medicina muncii din autorităţile de sănătate publică judeţene vor raporta cu o periodicitate anuală Centrului naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale situaţia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile noi declarate în anul respectiv.

I. unde apare ca instrument de colaborare între acestea. Directivele europene „leagă orice stat membru destinatar cu privire la rezultatul ce trebuie atins lăsând instanţelor naţionale competenţa referitoare la formă şi mijloace”. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost elaborate o serie de directive parte dintre ele vizând electrosecuritatea sau domenii adiacente.22. 319/2006. Directive europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Dreptul comunitar reprezintă ansamblul de norme juridice care impun statelor membre reguli de urmat în vederea realizării obiectivelor pe care Comunităţile europene le au de îndeplinit. ELECTROSECURITATEA Legislatie – Terminolgie I. obiectul lor fiind Comunităţile şi exercitarea competenţelor lor. distribuţia şi utilizarea 98 . Directiva este o formă a legislaţiei comunitare derivate. Electrocutarea este efectul fiziologic determinat de trecerea unui curent electric prin corpul omenesc. cu două trepte de aplicare. Noţiuni generale – terminologie Electrosecuritatea include totalitatea metodelor şi mijloacelor de protecţie împotriva electrocutării.2. Lista directivelor europene în domeniul electrosecurităţii şi domenii adiacente cât şi lista Hotărârilor de Guvern adoptate este prezentată în Anexa 1. Aceste directive au fost transpuse în România prin adoptarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. atât la nivel comunitar cât şi naţional. Dreptul comunitar este un drept supranaţional care în toate situaţiile are întâietate faţă de dreptul naţional al fiecărei ţări membre. iar pentru fiecare domeniu au fost adoptate Hotărâri de Guvern.1. Pentru aprofundarea prevederilor normelor generale de protecţie a muncii cât şi a normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul. Aceste norme sunt cuprinse în tratate sau sunt emise de instituţiile comunitare.

Utilaj electric – ansamblu de echipamente electrice şi de accesorii ale acestora destinat unui proces de lucru. Zonă de manipulare (volum de accesibilitate) – spaţiul în care staţionează sau circulă oameni şi care este limitat de către suprafaţa pe care omul nu o poate atinge fără mijlocirea unui obiect. care poate fi atinsă direct de om şi care poate fi pusă sub tensiune accidental sau voit în cazuri speciale. Masă – parte conductoare a unui echipament (utilaj) accesibilă. Astfel se definesc următorii termeni: Măsură de protecţie – metodă tehnică şi/sau organizatorică de prevenire a electrocutării. transportului. direct sau cu degetul de control. Punct neutru (neutru) – punct comun al părţilor active ale sursei de tensiune ale cărui diferenţe de potenţial. gaze sau alte fluide). Contact de protecţie – element care serveşte la realizarea continuităţii electrice între masă şi instalaţia de protecţie. măsurării. în care au acces numai persoanele autorizate pentru exploatarea instalaţiilor electrice respective şi care au responsabilităţi în acest sens. conducte de apă. pentru procese tehnologice electrice. Mijloc de protecţie – produs destinat protecţiei împotriva electrocutării. Persoane calificate – persoane având cunoştinţe tehnice sau o experienţă suficientă ca să permită evitarea pericolelor ce le poate prezenta un echipament electric aflat sub tensiune.energiei electrice e necesară definirea termenilor de specialitate conform standardelor europene şi româneşti în vigoare. acumulării. distribuţiei. transformării sau utilizării energiei electrice. 99 . execuţie sau exploatare). Sistem de protecţie – ansamblu de două sau mai multe mijloace şi/sau măsuri de protecţie.parte a echipamentului (utilajului) electric care poate fi atinsă de om. Atingere indirectă – atingerea de către om a unor părţi intrate accidental sub tensiune datorită unui defect electric. Parte sub tensiune (parte activă) – conducător sau element conducător care în regim normal de lucru se află sub tensiune. dar care poate transmite un potenţial electric (structuri metalice. Atingere directă – atingere de către un om nemijlocită sau prin intermediul unui element conductor a părţilor active ale unei instalaţii electrice. în valori absolute. în conformitate cu documentaţia tehnică specifică în vigoare. Echipament electric – ansamblu de elemente destinat producerii . Persoane avertizate – persoane informate şi/sau supravegheate de persoane calificate în scopul evitării pericolelor ce le poate prezenta un echipament electric aflat sub tensiune (personal de întreţinere. faţă de fiecare conductor activ (fază) sunt egale în funcţionare normală. Încăpere (spaţiu) de producţie electrică – încăpere (spaţiu). Parte accesibilă . Clasă de protecţie – simbol numeric convenţional care arată modul de realizare a protecţiei împotriva electrocutării. utilizată exclusiv. Parte conductoare naturală – element conductor care nu aparţine instalaţiei electrice.

Punere la pământ – atingere accidentală între o parte activă şi pământ sau o parte conductoare în contact cu pământul. îngrădirile locuinţelor. Conductor activ – conductor destinat transportului sau distribuţiei energiei electrice. Conductor de protecţie – conductor utilizat pentru realizarea protecţiei împotriva electrocutării ţi care leagă masele cu: • alte mase. Zonă cu circulaţie redusă – zonă îngrădită în care are acces numai personal special instruit. Punere la masă – atingere accidentală între o masă activă şi masă. Izolaţie dublă – izolaţie constituită dintr-o izolaţie principală şi o izolaţie suplimentară. şosele. bare de protecţie sau zona de manipulare. Schemă de protecţie – schemă în care se reprezintă situaţia punctului neutru al sursei de tensiune şi a maselor echipamentelor sau utilajelor electrice. Zonă cu circulaţie frecventă – zonă neîngrădită care se află la o distanţă mai mică sau egală cu 15 m. în raport cu pământul (masa).Punct de nul (nul) – neutru legat la o priză de pământ printr-o rezistenţă electrică neglijabilă. unităţilor industriale sau agricole. Izolaţie întărită – izolaţie principală îmbunătăţită. Izolaţie suplimentară – izolaţie destinată asigurării protecţiei împotriva atingerilor indirecte periculoase în cazul deteriorării izolaţiei principale. Distanţa de protecţie – distanţa dintre părţi active şi carcase de protecţie. Defect de izolaţie – scădere sub limita prescrisă a rezistenţei de izolaţie dintre un conductor activ şi pământ (masă) sau dintre conductoare active. Izolaţie electrică (izolaţie) – material sau ansamblu de materiale electroizolante destinate izolării părţilor active. • un conductor de nul sau cu un alt conductor legat la pământ (masă). îngrădiri. accesibilă şi altor persoane decât cele care fac parte din personalul de exploatare. care are proprietăţi mecanice şi electrice echivalente cu cele ale izolaţiei duble. Bornă de protecţie – bornă prevăzută pentru legarea unui conductor de protecţie. precum şi zona aflată la distanţă mai mare de 15 m. 100 . de drumuri. şosele. • o priză de pământ. • o parte conductoare străină. Timp de deconectare – durata între producerea defectului şi deconectarea circuitului defect de la sursa de alimentare cu energie electrică. Izolaţie principală (izolaţie de bază) – izolaţie destinată asigurării protecţiei împotriva atingerilor directe. care în regim normal de lucru se află sub tensiune. locuinţe sau îngrădirile acestora. • dispozitive de protecţie. • părţi legate la pământ (masă). de drumuri. Izolaţie de lucru (izolaţie funcţională) – izolaţie dimensionată care asigură funcţionarea normală a echipamentului. balustrade.

Loc de muncă periculos (mediu periculos) – spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele condiţii : -umiditatea relativă a aerului peste 75% dar cel mult 97% la temperatura aerului peste 30º dar cel mult 35ºC. Instalaţie de legare la pământ de protecţie – instalaţie cu ajutorul căreia se realizează protecţia prin legare la pământ. Loc de muncă puţin periculos – spaţiu care în condiţii normale este caracterizat simultan prin : -umiditatea relativă a aerului. grafit) 101 . Instalaţie de legare la pământ – ansamblu format din conductoare de legare la pământ şi priza de pământ prin care se realizează legarea la pământ. Priza de pământ – element conductor sau ansamblu de elemente conductoare (electrozi) în contact cu pământul pentru trecerea curentului în sol. -prezenţă de pulberi conductoare (pilitură de metal. -parte conductoare în legătură electrică cu pământul care ocupă cel mult 60% din zona de manipulare. pe direcţia gradientului de potenţial. pământ). -pardoseala cu proprietăţi conductoare (beton. Rezistenţa de dispersie a unei instalaţii de legare la pământ 1. Tensiune de atingere – parte din tensiunea unei instalaţii de legare la pământ la care este supus omul aflat la o distanţă de 0.8 m faţă de masa pe care o atinge.8 m între ele.Conductor de legare la priza de pământ – conductor prin care se stabileşte legătura dintre priza de pământ şi conductorul principal de legare la pământ sau reţeaua conductoarelor principale de legare la pământ. Tensiune de lucru – valoare efectivă a tensiunii electrice a unui echipament (instalaţie) electric în condiţii normale de lucru. Conductor de nul de protecţie – conductor de protecţie prin care se leagă masele la punctul de nul. Priza de pământ artificială – priza de pământ construită special pentru conducerea curentului în sol. Tensiune redusă – tensiune de lucru a echipamentelor electrice care nu depăşeşte 50 V în curent alternativ şi 120 V în curent continuu şi care se foloseşte ca măsură de protecţie împotriva electrocutării. Tensiune de pas – parte din tensiunea unei instalaţii de legare la pământ la care este supus omul când atinge simultan două puncte de pe sol. Rezistenţa de dispersie rezultantă a prizelor de pământ şi conductoarelor de legătură dintre acestea ce constituie instalaţia. care îndeplineşte şi condiţiile unei prize de pământ. 2. -pardoseală (amplasament) izolantă. Conductor de nul – conductor care se leagă la nul. max 75% la temperatura aerului cuprinsă între 1530ºC. Priza de pământ naturală – element conductor sau ansamblu de elemente conductoare al unei construcţii sau instalaţii. aflate la o distanţă de 0. Conductor de nul de lucru – conductor legat la punctul de nul destinat a transporta energie electrică. Raport dintre tensiunea instalaţiei de legare la pământ şi curentul de trecere la pământ prin priză.

Loc de muncă foarte periculos (mediu periculos) – spaţiu caracterizat prin cel puţin una din următoarele condiţii: -umiditatea relativă a aerului peste 97% la temperatura aerului peste 35º. -părţi conductoare în legătură electrică cu pământul care ocupă mai mult de 60% din zona de manipulare. -prezenţă de agenţi corozivi.-prezenţă de fluide care micşorează impedanţa corpului uman. 102 .

Prin manevre cauzate de accident se înţeleg acelea ce se execută pentru scoaterea victimei de sub acţiunea curentului electric. control şi/sau lucrări în instalaţii electrice în baza AS. celulă. precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor. Prin operaţie se înţelege acţionarea detaliată de către personalul de servire operative a elementelor de comutaţie primară şi reglaj ale unui echipament. Foi manevra. în baza unei convenţii de exploatare. precum şi executarea unor măsuri speciale sau formalităţi ce derivă din aceste acţionări. consemnând activitatea depusă într-un registru operativ. celulelor. Prin grupa distinctă de operaţii se înţelege ansamblul acelor operaţii din cuprinsul unei manevre ce se execută la un echipament. echipamentele care nu sunt în inventarul unităţii dar sunt exploatate de aceasta. elementelor sau schema de conexiuni în care funcţionează acestea. Prin manevre de lichidare a incidentelor şi avariilor se înţeleg manevrele care se execută cu ocazia apariţiei unui incident (avarii) pentru izolarea defectului şi restabilirea alimentaţiei consumatorilor. însă la care personalul nu are voie să atingă direct părţile conductoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune. Se consideră în gestiunea unei unităţi şi instalaţiile. etc. Prin manevre de execuţie se înţeleg acele manevre ale căror operaţii se desfăşoară în cadrul unei instalaţii zona de reţea şi sunt îndeplinite în totalitate nemijlocit de acelaşi personal de servire operative aflat în instalaţia respectivă. grupe distincte de operaţii prin care se schimbă starea operativă a echipamentelor.1. a elementelor de comutaţie secundară. echipamentele. Personalul de deservire operativă este personalul de exploatare care execută în timpul serviciului conform atribuţiilor care-i revin. Noţiuni generale – Terminologie Pentru aprofundarea prevederilor Normelor Generale de Protecţia Muncii cât si a Regulamentului General de Manevre în Instalaţiile Electrice e necesară definirea termenilor de specialitate conform standardelor europene şi româneşti în vigoare: Gestiunea .Manevre În Instalaţii Electrice II. operaţii distincte. Prin manevre curente se înteleg manevrele care au ca scop modificarea regimului de funcţionare a sistemului energetic al reţelei sau a unei instalaţii sau sunt determinate de schimbarea regimului de funcţionare a sistemului energetic. reţelei fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic. supraveghere. Prin manevre de coordonare se înţeleg acele manevre ale căror grupe distincte de operaţii sau operaţii distincte afectează un ansamblu de instalaţii. Prin manevră se înţelege ansamblul unor operaţii. încredinţate prin inventar în exploatarea şi întreţinerea unei unităţi sunt în gestiunea unităţii şi în gestiunea nemijlocită a subunităţilor de bază ale acesteia.DV. element. pentru lucrări sau probe. manevre. de către două sau mai multe formaţii de servire operative. Prin manevra programată se înteleg manevrele care au drept scop modificarea configuraţiei sistemului instalaţiei. fiind executate în două sau mai multe instalaţii sau zone de reţea. elementelor.Instalaţiile. ce îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 42 . ITI-PM.

la parametrii nominali. care au loc în cadrul aceleiaşi manevre de coordonare.  Ca ordine de acţionare a separatoarelor.  Pentru a preveni ca în momentul acţionării unui separator să se producă conectarea accidentală a întrerupătorului din circuitul respectiv. II. Prin concepţia manevrelor se înţelege aranjarea succesiunii grupelor destinate de operaţii. încât să se asigure desfăşurarea normală a acestora. la deschiderea acestora întâi se deschid separatoarele de linie. în depline condiţii de securitate a muncii. pentru efectuarea manevrelor în deplină securitate a muncii în concepţia manevrelor trebuie respectate reguli tehnice generale pe care le prezentăm succint în continuare:  Pentru acţionarea normală a separatoarelor (debroşarea normală a întrerupătoarelor debroşabile) la întreruperea unui circuit ordinea operaţiilor va fi deconectarea întrerupătoarelor şi apoi deschiderea separatoarelor respective (debroşarea întrerupătoarelor respective) iar la stabilirea continuităţilor unui circuit.  În cazul circuitelor fără întrerupător Regulamentul general de manevră stabileşte operaţiile admise a se efectua cu ajutorul separatoarelor normale. 2. transformator sau borne.  operaţiile din grupă nu necesită coordonarea în timp cu alte formaţii de servire operative.  succesiunea operaţiilor din grupă nu se afectează reciproc cu succesiunea operaţiilor dintr-o altă grupă identică. şi apoi cele de bare iar la închiderea acestora întâi se închid separatoarele de bare şi apoi cele de linie. în cazul în care există o punere la pământ a unei 43 . au o succesiune bine determinată în cadrul grupei respective  operaţiile din grupa respectivă se execută în totalitate de aceeaşi formaţie de servire operativă . transformator sau borne.  Pentru preîntâmpinarea producerii unor avarii în timpul efectuării manevrelor după acţionarea fiecărui aparat de comutaţie se va verifica vizual poziţia acestora (cu ajutorul aparatelor de măsură şi a semnalizărilor de poziţie a acestora). poziţiile acestora se vor verifica din indicaţiile şi condiţiile prevăzute în acest scop de aparatura de telecomandă. Prin operaţie distinctă se înţelege operaţia din cadrul unei menevre de execuţie care necesită coordonarea în timp cu grupe distincte de operaţii sau operaţii distincte. unde manevrele se execută numai cu întrerupătoare. ce se efectuează în acelaşi timp de o altă formaţie de servire operativă în cadrul manevrei de coordonare respective .  Este interzisă deschiderea sau închiderea unui separator prin care s-ar putea întrerupe sau stabili curenţi capacitivi. În instalaţiile telecomandate. Reguli tehnice privind concepţia manevrelor Manevrele efectuate în cadrul instalaţiilor electrice urmăresc asigurarea funcţionării continue a instalaţiilor electrice. Pentru intervenţii în instalaţiile electrice. ordinea operaţiilor va fi închiderea separatoarelor (broşarea întrerupătoarelor) şi apoi conectarea întrerupătoarelor respective. toate automatizările care pot provoca anclaşarea acestuia vor fi anulate. operaţiilor distincte şi operaţiilor din cadrul manevrei în aşa fel.

etc) .pentru dezlegarea de la pământ.tema manevrei (starea operativă finală a instalaţiei.etc.notaţiile în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor . întâi se vor executa cele care se fac prin închiderea cuţitelor de legare la pământ şi după aceea cele care se fac prin montarea scurtcircuitoarelor mobile. cât şi măsurile de prevenire a apariţiei supratensiunilor de comutaţie periculoase sau pentru prevenirea funcţionării intempestive a unor automatizări sau protecţii . foaia de manevră poate fi: .starea operativă iniţială a instalaţiei.concepţia manevrei .  La redarea în exploatare a unor linii sau echipamente după lucrări în cursul cărora ar fi putut apărea o modificare a legării fazelor.  Punerea sub tensiune în gol a unei bare se face prin conectarea întrerupătorului unui echipament legat la bare. pentru care nu există certitudinea că sunt în bună stare.succesiunea operaţiilor sau a grupelor distincte de operaţii şi operaţii distincte ce urmează a fi efectuate .  La executarea legăturilor la pământ la un echipament care are mai multe capete de unde se poate primi tensiunea. transformatoarele. . întâi se vor executa cele care se fac prin demontarea scurtcircuitoarelor mobile şi după aceea cele care se fac prin deschiderea cuţitelor de legare la pământ.scopul manevrei .faze în reţeaua respectivă. II. echipamentului. aflată în exploatarea sa. trebuie verificată succesiunea şi concordanţa acestora prin verificarea vizuală şi prin măsurători. echipamentului. Reguli privind foile de manevră Prin foaie de manevră se înţelege un document scris.foaie de manevră de execuţie – folosită de personalul de servire operative. 3. Prin instrucţiuni tehnice interne se vor face precizări în amănunt privind concepţia manevrelor specifice fiecărui echipament sau element.persoanele care au legătură cu manevra şi resposabilitatea acestora.  Este interzisă trecerea la executarea verificării lipsei de tensiune şi executarea legăturilor la pământ la un capăt al unui echipament fără ca în prealabil să se fi executat toate separările vizibile la toate celelalte capete ale echipamentului respectiv de unde sar putea primi tensiune. nu se vor pune sub tensiune cu ajutorul unui separator. etc . pentru executarea de manevre într-o instalaţie sau zone de reţea.  Liniile.pentru legările la pământ. După personalul care o foloseşte şi felul manevrei conţinute. La conceperea tuturor manevrelor se va ţine seama în mod obligatoriu şi de prevederile NPM în vigoare.  La conectarea unui întrerupător cu tensiune din ambele părţi este obligatoriu controlul sincronismului. 44 . elementelor de pe o bară pe alta. ordinea de referinţă a execuţiei va fi: . care stabileşte următoarele: .  Fiecare unitate va stabili prin instrucţiuni tehnice interne modalitatea de execuţie a manevrelor de trecere a echipamentelor.

a tuturor actelor normative tehnice în vigoare. . după care acesta coordonează executarea în timp a grupelor distincte de operaţii şi a operaţiilor distincte. Aceste persoane trebuie să dea dovadă de o pregătire tehnică de excepţie. Utilizarea simulatorului de manevre este o metodă teoretico-practică de formare şi pregătire a personalului cu atribuţii de exploatare şi control în instalaţii electrice. de a verifica şi aproba în timp a acestora. de corectitudinea grupelor distincte de operaţii şi operaţiilor distincte înscrise şi succesiunea lor corectă. de respectarea prevederilor normelor de protecţia muncii. Instrucţiunile tehnice interne pot conţine foi de manevră permanente pentru manevrele legate de lucrările care se execută în baza acestor instrucţiuni.cuprinde înscrierea detaliată a înserierii tuturor operaţiunilor ce se execută şi se întocmeşte de regulă. a regulamentului general de manevră. Foaia de manevră de coordonare cuprinde înscrierea grupelor distincte de operaţii şi a operaţiilor distincte ce urmează a se coordona. fiind ultima persoană care citeşte foaia de manevră. răspunde de verificarea conţinutului foii de manevră în raport cu situaţia existentă în momentul începerii manevrei şi de posibilitatea desfăşurării normale a manevrei. II. la executarea şi coordonarea manevrelor care se pot face fără foi de manevră (conform PE 118-92) sau la întocmirea foilor de manevră programate normal sau accidental.foaie de manevră de coordonare – folosită de personalul de comandă operative al unei trepte de conducere operative. Pesoana care verifică şi aprobă foaia de manevră are răspunderea şi obligaţia de a corecta eventualele greşeli. verifică. o serie întreagă de probleme sunt generate de intervenţia factorului uman. ce se execută în cadrul manevrei de coordonare. Persoana care întocmeşte foaia de manevră răspunde de corectitudinea concepţiei acestora. Foile de manevră implică responsabilităţi ale persoanelor care întocmesc. de respectarea prevederilor normelor de protecţia muncii şi a altor normative tehnice în vigoare. 45 . de succesiunea corectă a manevrelor. Instrucţiunile tehnice interne pot conţine şi ghiduri de manevră pentru orientarea personalului de servire operative sau de comandă operative. convergente în exploatarea normală a instalaţiilor. 4. În acest context este foarte importantă găsirea unei modalităti de pregătire profesională interactivă care să permită o apropiere a relaţiei om-instalaţie în condiţiile deplinei securităţi în muncă. urmând a fi extinsă pe o scară largă în procesul de instruire pe teme de protecţia muncii. Persoana care verifică şi acceptă foaia de manevră (responsabilul manevrei). de dotare cu instalaţii complexe. care să implice o cunoaştere temeinică a instalaţiilor şi a regulamentului general de manevră. pentru un singur echipament. Utilizarea simulatorului de manevre – metoda teoretico-practică de formare şi pregătire a personalului cu atribuţii de exploatare şi control în instalaţii electrice În etapa actuală – de modernizare a instalaţiilor electrice. aprobă şi controlează foile de manevră. Prin aprobarea foii de manevră se certifică corectitudinea şi posibilitatea de folosire a acestora în condiţiile pentru care a fost concepută. Persoana care controlează foaia de manevră de execuţie răspunde de corespondenţa concepţiei acesteia cu concepţia foii de manevră de coordonare.

Echipamentul de tratare a neutrului este conectat în derivaţie la bornele de 20 kV ale transformatoarelor de putere. iar două sunt linii subterane radiale. 46 . Simultan – prin analiza unei scheme reale a unei instalaţii electrice. care poate avea rol de transfer (ocolire) sau de cuplă transversală. . cheile de acţionare ale întrerupătoarelor şi separatoarelor.permite aprecierea modului de intervenţie individuală (al fiecărui cursant) în lichidarea avariilor apărute în sistemul energetic.evaluarea obiectivă a gradului de pregătire a personalului testat şi elaborarea raportului de evaluare a cursantului.admite posibilitatea exerciţiului continuu până la însuşirea corectă a modului de efectuare a manevrelor. Secţionarea sistemului II – cu o cuplă longitudinală cu întreruptor. şi o cuplă transversală.executarea de acţionări şi manevre asupra aparatelor de comutaţie pe schemele monofilare . Pe partea de 20 kV barele colectoare sunt de tipul cu două sisteme secţionate. în depline condiţii de securitate a muncii . Pentru legătura între sistemele de bare colectoare de 110 kV staţia este echipată cu o cuplă combinată. aparate de măsură şi semnalizări optice). şi pentru testarea profesională. considerate sursele staţiei. În staţia de 20 kV sunt simulate cinci linii subterane şi două transformatoare de servicii interne. pe foi de manevră.cuantifică prin sistemele de programare modul de pregătire şi intervenţie a fiecărui cursant (personal operativ) şi selecţionarea personalului operativ prin testare periodică. manevre. .prezentând o serie întreagă de avantaje: . . Dispozitivele de acţionare al întreruptoarelor de 110 kV sunt de tipul oleopneumatic. Sectionarea sistemului I de bare este realizată cu o cuplă de separatoare. accidente şi alte perturbaţii ale sistemului energetic .prezentarea schemelor monofilare ale instalaţiilor.evidentiază greşelile efectuate pe parcursul manevrelor.simularea proceselor tehnologice în caz de avarii. . Neutrele înfăşurărilor de 110 kV ale transformatoarelor de putere sunt legate la pământ. succesiunea corectă a operaţiilor . . . Legătura între sistemele de bare colectoare se face prin două cuple transversale. dintre care două sunt linii aeriene.prezintă modul corect de aplicare a regulamentului general de manevră şi a instrucţiunilor tehnice interne de executare a manevrelor. . . indicatoare de poziţie.exemplifică practice. Neutrul de 20 kV este tratat prin rezistenţă. . Barele colectoare de 110 kV sunt de tipul cu două sisteme secţionate şi cu bară de transfer (ocolire). Staţia A simulată conţine patru linii electrice de 110 kV.prezentarea panourilor de protecţie. şi două transformatoare de putere de 110/20 kV. iar secţionarea sistemului II – cu o cuplă longitudinală cu întreruptor.prezentarea panourilor de comandă (schema sinoptică. . simulatorul de manevră asigură: . Simulatorul pe un singur calculator este destinat antrenamentului personalului de servire operativă pentru deprinderea principiilor pe care se bazează efectuarea manevrelor într-o staţie electrică.

iar ale întreruptoarelor de 20 kV sunt cu resort. Operaţiile şi manevrele executate sunt înregistrate.1. corectitudinea efectuării manevrelor cu succesiunea impusă (criteriu tehnologic) 2. Lista operaţiilor poate fi salvată şi utilizată pentru a crea foi de manevră standard. permite dobândirea de aptitudini şi deprinderi în luarea unor decizii optime şi rapide pentru înlăturarea cauzelor defectelor apărute în funcţionarea instalaţiilor tehnologice. respectarea succesiunii foii de manevră (criteriul de disciplină) 3. Se pot simula scurtcircuite în diferite puncte ale reţelei. măsură. Se crează posibilitatea antrenării cursanţilor prin executarea de manevre. operaţii specifice echipamentelor de comutaţie. Evaluarea cât mai exactă are în vedere patru criterii: 1. utilizate ca etalon. b) la distanţă mai mică decât distanţa de vecinătate la care personalul executant este 47 . Formarea şi perfecţionarea personalului operativ pe simulatorul de manevră. operaţii generale din foaia de manevră şi existenţa sau absenţa unor parametri analogici. realizarea stării operative finale 4. semnalizare. Măsuri De Protecţia Muncii La Intervenţia In Instalaţii Electrice Aflate Sub Tensiune III. Comenzile date aparatelor de comunicaţie pe schema monofilară a staţiei sunt considerate comenzi mecanice. protecţii şi automatizări.T. blocaje. cu excepţia separatoarelor de legare la pământ şi a separatoarelor de bare ale descărcătoarelor cu rezistenţă variabilă. Staţiile simulate sunt echipate cu transformatoare de forţă. precum şi defectări mecanice ale întreruptoarelor. îmbunătăţirea continuă a relaţiei om-calculator. poz. Dispozitivele de acţionare ale separatoarelor sunt electrice. Pentru comanda electrică a întreruptoarelor se foloseşte tensiunea continuă operativă de comandă ± BC. transformatori de servicii interni. anexa 1. Sunt simulate funcţiile de comandă (comenzi mecanice de la faţa locului şi comenzi electrice de la distanţă). transformatoare de măsură. rezistenţe de tratare. bobine pentru crearea nulului artificial. iar pentru comanda electrică a separatoarelor se utilizează tensiunea continuă ± BS. 29): a) la distanţă faţă de părţile aflate sub tensiune la care personalul executant nu depăşeşte îngrădirile fixe de protecţie şi nu se urcă pe construcţiile de susţinere ale instalaţiilor electrice aflate sub tensiune. sau pentru evaluarea prin notă a foilor de manevre. Sunt simulate manevre logice de tip închis/deschis. fiecare cursant având posibilitatea şi capacitatea de a se evalua. încadrarea în timpul alocat Evaluarea se finalizează printr-un raport de evaluare listat de imprimantă. Executarea lucrărilor sub tensiune Lucrarea fără scoatere de sub tensiune este lucrarea care se execută în una din următoarelor situaţii (conform G.

pe toată durata lucrărilor. în condiţii de securitate. trebuie să se scoată din funcţiune instalaţiile de reanclaşare automată. care să permită efectuarea mişcărilor necesare la lucrare. prin carcasarea echipamentelor sau.în contact. având în gestiune instalaţii electrice aflate în exploatare şi întreţinere. d) direct asupra părţilor aflate sub tensiune (lucrul sub tensiune) utilizând una din următoarele metode de lucru: .utilizarea dispozitivelor şi uneltelor electroizolante speciale. Terminologie Noţiunile folosite în instrucţiunile tehnologice de lucru sub tensiune în instalaţiile electrice de înaltă tensiune au următoarele semnificaţii: a) Instalaţii electrice în exploatare – instalaţii aflate efectiv sub tensiune sau care pot fi puse sub tensiune prin manevrarea aparatajului de comutare precum şi a instalatiilor care au mai fost puse sub tensiune şi sunt temporar separate vizibil prin dezlegări de cordoane sau prin demontarea unor porţiuni de bare.identificarea instalaţiilor în care urmează a se lucra.delimitarea materială a zonei de lucru şi montarea indicatoarelor de securitate. neîngrădite sau neprotejate. prin îngrădiri provizorii mobile.luarea măsurilor pentru a evitarea accidentelor de natură neelectrică. .la potenţial. dar care nu sunt legate la pământ şi în scurt circuit.împiedicat să se apropie de părţile aflate sub tensiune. care se aplică la executarea de lucrări la liniile electrice aeriene de 110750 KV şi la care personalul executant utilizează mijloace de protecţie electroizolante şi unelte electroizolate. c) în instalaţii la care s-a întrerupt tensiunea şi s-au realizat separările electrice. În cazul în care se lucrează sub tensiune pe o linie electrică aeriană de înaltă tensiune. Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în contact trebuie să se realizeze o serie de măsuri tehnice: . Pentru executarea lucrărilor asupra instalaţiilor aflate sub tensiune la potenţial trebuie să se realizeze următoarele măsuri tehnice: . Linia electrică aeriană de înaltă tensiune la care se lucrează şi care a declanşat prin protecţie. b) Unitatea de exploatare – unitate cu personalitate juridică. 48 . . prin indicatoare de securitate.identificarea instalaţiei (locului) în care urmează a se lucra. care se aplică la executarea de lucrări în instalaţii electrice la care personalul executant utilizează mijloace de protecţie electroizolante sau electroizolate.asigurarea de către şeful de lucrare şi de către fiecare membru al formaţiei de lucru că în spate şi în părţile laterale nu sunt în apropiere părţi aflate sub tensiune. . . astfel încât să existe suficient spaţiu. nu se va reconecta decît după ce s-au clarificat motivele declanşării. Lucrările care se execută direct asupra părţilor aflate sub tensiune ale instalaţiilor electrice prin una din metodele „în contact” sau „la potenţial” trebuie să aibă la bază ca formă organizatorică Instrucţiuni tehnice interne de protecţia muncii (ITIPM) sau Atribuţii de serviciu (AS).luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică. . în mod cu totul excepţional. .

f) Instalaţii electrice de joasă tensiune – instalaţiile legate galvanic la reţelele cu neutrul legat la pământ. Responsabilitatea aplicării instrucţiunilor revine fiecărui lucrător. lucrări de remediere a deranjamentelor sau de prevenire a acestora în scopul menţinerii instalaţiilor electrice în stare tehnică corespunzătoare. 2. 49 . . Personalul este obligat să folosească la lucrări echipamentul de lucru şi protecţie adecvat fiind obligat de a preveni sau opri orice acţiune care ar putea conduce la o accidentare proprie sau a altei persoane. d) Personal de întreţinere – personalul care execută lucrări de revizii şi reparaţii. III.să fie calificat profesional pentru lucrările ce i se încredinţează.să cunoască procedeele de scoatere de sub tensiune a persoanelor electrocutate şi de acordare a măsurilor de prim ajutor. . o activitate temporară în instalaţii electrice aflate în gestiunea unităţii respective. cu aprobarea acesteia. . potrivit funcţiei ce o deţine. se permite numai personalului ce face parte din unităţile de exploatare.numărul Instrucţiunii tehnice interne de protecţie a muncii în baza căreia urmează a se executa lucrarea. . controlului şi instruirii personalului.să fie sănătos din punct de vedere fizic şi psihic.să fie instruit şi verificat din punct de vedere al protecţiei muncii.c) Personal de exploatare – personal care are ca sarcină deservirea operativă a instalaţiilor electrice şi/sau de întreţinere curentă. Condiţii ce trebuie să le îndeplinească personalul pentru executarea lucrărilor sub tensiune Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune personalul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . nu depăşeşte 1000 V (exclusiv). Executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune. Personalul cu funcţii de conducere răspunde de asigurării dotării.să fie autorizat pentru executarea lucrărilor sub tensiune. e) Personal delegat – personal care nu aparţine unităţii de exploatare dar desfăşoară. în regim normal de funcţionare.numele şefului de lucrare şi numărul membrilor formaţiei de lucru. Cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor tehnice de protecţie a muncii este obligatorie pentru tot personalul angrenat în executarea lucrărilor sub tensiune.instalaţiile în care urmează a se lucra. Nu se admite executarea acestor lucrări de către personalul delegat. nu depăşeşte 250 V şi instalaţiile legate galvanic la reţelele cu neutrul izolat faţă de pământ la care tensiunea de lucru între faze. . Măsuri organizatorice de protecţie a muncii pentru executarea de lucrări sub tensiune Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţiile electrice de joasă tensiune sunt necesare următoarele măsuri organizatorice: a) Îndeplinirea formelor de admitere la lucru sau dispunerea de lucrări consemnându-se într-un registru special: . la care tensiunea de lucru între fiecare fază şi pământ în regim normal de funcţionare. .

50 . etc. Executanţii de lucrări răspund de cunoaşterea şi aplicarea întocmai a normelor de protecţia muncii specifice şi de respectarea cu stricteţe a delimitărilor materiale ale zonei de lucru.covoare electrizolante mobile. . Întreruperile ca urmare a imposibilităţii de continuare a lucrărilor se fac prin grija şi pe răspunderea şefului de lucrare la iniţiativa sa. Răspunderea directă a pregătirii şi executării lucrărilor sub tensiune revine următoarelor persoane: .persoana care admite la lucru (admitentul).nerespectarea disciplinei sau a normelor de protecţie a muncii de către membrii formaţiei de lucru.şeful de lucrare..starea tehnică generală (lipsa defectelor exterioare. la apariţia oricărui fenomen sau situaţie ce poate conduce la accidentarea personalului şi anume: .apariţia furtunilor. desfăşurându-şi activitatea în limitele acestei zone. . . starea de curăţenie.mănuşi electroizolante de înaltă tensiune. c) Controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul lucrului. La executarea lucrărilor sub tensiune se vor folosi numai mijloace de protecţie electroizolante care corespund standardelor sau normelor tehnice în vigoare. . Începerea lucrărilor sub tensiune se va face numai după delimitarea materială a zonei de lucru şi luarea măsurilor tehnice de asigurare împotriva accidentelor de natură neelectrică. Înainte de fiecare folosire a unui mijloc de protecţie personalul executant este obligat să facă o verificare a acestuia privind: . .I. de bumbac sau lână).cizme electrizolante. sau la iniţiativa unui membru a formaţiei de lucru însuşite de şeful de lucrare.executanţii formaţiei de lucru.persoana care dispune executarea lucrării.apariţia unei situaţii tehnologice ce prezintă potenţial de accidentare. .data executării lucrărilor. . b) Admiterea la lucru.platforme electroizolante.. membrii formaţiei de lucru se subordonează şefului de lucrare.constatarea unei situaţii în instalaţie neprevăzută în I. . . Pe toată durata desfăşurării lucrărilor.semnăturile persoanei care dispune executarea lucrărilor şi a şefului de lucrare. .apariţia descărcărilor atmosferice în zonă. .mănuşi electroizolante de joasă tensiune (asociate cu mănuşi din tercot. . lipsa de umiditate.).indicatoare de tensiune de joasă tensiune. Persoanele care fac parte din efectivul formaţiei de lucru (executanţii) trebuie să aibă grupele de autorizare prevăzute în instrucţiunile tehnice interne (ITI-P) specifice fiecărei categorii de lucrare şi să facă parte din unitatea de exploatare.T. Mijloacele de protecţie electroizolante utilizate sunt: . .

ochelarii de protecţie. . .în caz de precipitaţii atmosferice slabe lucrările pot fi începute şi continuate.R.Înlocuirea unui izolator de susţinere. Echipamentul individual de protecţie trebuie să respecte cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă. autoscară sau de pe alt utilaj de urcat electroizolant. În anexă sunt prezentate două modele de I. . .I. La executarea lucrărilor sub tensiune se va ţine seama de următoarele condiţii meteorologice: .. precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.centura de siguranţă. Orice echipament individual de protecţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . Ca mijloc de protecţie împotriva acţiunii arcului electric şi a traumatismelor se folosesc: . Executarea de lucrări sub tensiune la coronamentele liniilor electrice aeriene prin urcare directă pe stâlpi este interzisă în cazul stâlpilor metalici de beton sau de lemn asimilate acestora.să ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului. . 51 . lucrările nu pot fi începute şi nici continuate. descărcări atmosferice sau vânt puternic. Condiţii generale pentru executarea lucrărilor sub tensiune În instalaţiile electrice de joasă tensiune.să corespundă condiţiilor existente la locul de muncă.să fie corespunzător pentru riscurile implicate. Echipament De Lucru Si Protecţie Pentru Electricieni Prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă. fără să conducă el însuşi la un risc mărit.Racordarea unui branşament.în caz de precipitaţii atmosferice intense ceaţa densă. În asemenea situaţii lucrările de coronamente se vor executa din autotelescop.E-I42-82).T. Urcarea pe stâlpii liniilor electrice aeriene cu dispozitive portative de urcat pe stâlpi (cârlige cu gheare sau cu tampoane de cauciuc) se va face numai după verificarea prealabilă a acestora la baza şi apoi pe parcursul urcării.P întocmite pentru: . Lucrările se execută în baza Instrucţiunilor tehnice interne (conform 3. . precum şi de pe scara de lemn (în formaţie de două persoane). Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile. lucrările sub tensiune se execută folosind metoda de lucru în contact.I.casca de protecţie. metodele sau procedurile de organizare a muncii.respectarea termenilor încercărilor periodice.

în special durata purtării. dacă este cazul. Protecţia capului cu ajutorul căştilor de protecţie.să realizeze protecţia capului împotriva şocului produs de agenţii mecanici. organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecţie. Sunt tratate următoarele capitole: A – Protecţia capului cu ajutorul căştilor de protecţie B – Protecţia ochilor cu ochelari de protecţie C – Protecţia mâinilor şi a braţelor D – Protecţia picioarelor cu ajutorul mijloacelor individuale de protecţie E – Îmbrăcămintea de lucru şi protecţie. Casca de protecţie protejează simultan. cuprinzând şi unele observaţii şi propuneri făcute în scopul îmbunătăţirii echipamentului de lucru şi protecţie. frecvenţa expunerii la risc. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească casca de protecţie sunt: . b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecţie pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. Angajatorul trebuie să asigure instruirea lucrătorului şi. angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protecţie pe care intenţionează să îl folosească îndeplineşte cerinţele esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie. Acţiunea de protecţie directă constă în excluderea posibilităţii unui contact nemijlocit între agentul mecanic şi craniu. cu excepţia împrejurărilor specifice şi excepţionale. după toate ajustările necesare. Angajatorul trebuie să informeze lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecţie. a). Acţiunea de protecţie indirectă constă în amortizarea complexă prin care parametrii mecanici sunt diminuaţi şi redistribuiţi. Înainte de a alege echipamentul individual de protecţie.să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă. caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător şi de performanţa echipamentului individual de protecţie. sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului. În cazul în care prezenţa unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecţie. Condiţiile de utilizare a echipamentului individual de protecţie. b).. luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine. Această evaluare cuprinde: a) analiza şi evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace. subansamblul activ fiind calota. A. direct şi indirect. Ne propunem o prezentare generală a echipamentului de lucru şi protecţie folosit de electricieni. aceste echipamente trebuie să fie compatibile şi să îşi păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective. c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecţie disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. 52 . Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat numai în scopurile specificate şi în conformitate cu fişa de instrucţiuni.

Cozoroacele prea scurte devin ineficiente. Criteriile limitative pe care trebuie să le satisfacă căştile de protecţie sunt: . Căştile care au numai unul din aceste două elemente ale sistemului de ventilaţie rezolvă parţial problema microclimatului.protecţia faţă de agenţii mecanici .să fie fiziologice. urechile. crearea unei apăsări pe frunte. ceafa şi umerii obrajilor. Borul apără şi de insolaţie. . Caracteristicile fiecărui tip de cască de protecţie sunt dictate de condiţiile specifice fiecărui loc de muncă nefiind posibilă realizarea unui tip universal de cască de protecţie.echipamentul interior constituit din sistemul de fixare şi reglare pe cap. casca fiind scoasă de pe cap. iar în mod normal să nu depăşească 20 mm pentru a nu influenţa defavorabil stabilitatea căştii pe cap. spaţiul liber ajunge la cel puţin 30 mm.Vârful calotei acoperă creştetul capului şi poate fi dintr-un material deosebit de restul calotei. . Înclinarea cozorocului se recomandă să fie sub 30˚. obiectele căzute pe cozoroc dau o valoare mai mare momentului învârtitor. . .. . 1. 53 .calota . Nu se respectă însă gradul de expunere al regiunii lor craniene şi nici topografia contraforturilor craniene.Nervurile rigidizează şi măreşte rezistenţa calotei la impactul întâmplător. .Marginea calotei este o îngroşare continuă a peretelui calotei la nivelul perimetrului acestuia contribuind la protecţia feţei şi â urechilor de căderile întâmplătoare a diverselor corpuri de la înălţime.Jgeabul colector de apă obţinut prin rularea marginii perimetrului calotei în formă de jgheab. cu rezistenţă superioară la impact. protejând fruntea. înclinarea mai mare a cozorocului limitând câmpul vizual în sus. sau a marginei calotei.Cozorocul este destinat protejării ochilor şi a nasului. profile) sau exfolieri.criteriu ergonomic. Dezavantajul cozoroacelor mai lungi: mărirea greutăţii căştii dezechilibrând-o. Lăţimea borului mai mare de 30 mm sunt jenante.să fie igienice.anexele căştii. a.Borul este evazarea plană directă a peretelui calotei. . Elementele constructive ale căştilor de protecţie sunt: . Calota căştii de protecţie trebuie să satisfacă următoarele condiţii: . Sistemul de nervuri este amplasat de obicei după raţiunile de optimizare a tehnologiei injecţiei (la materiale sintetice) sau după criterii estetice de simetrie. Lungimea cozorocului se recomandă să fie limitată la 50-55 mm. .să asigure menţinerea unui spaţiu liber între peretele interior al calotei şi banda de contur de cel puţin 5 mm.Sistemul de ventilare este format din orificii plasate pe suprafeţele calotei cu reglarea obturării totale sau parţiale a acestor orificii şi de spaţiul format din bride de dimensionare â circumferinţei capului şi de peretele interior al căştilor . . periculoase şi inadmisibile. În zona vârfului calotei. Calota. înconjurând tot perimetrul. împotriva agenţilor mecanici şi a picăturilor de ploaie. Nu se admit proeminenţe pe faţa interioară a cozorocului (nervuri.

.să respecte înălţimile minime de purtare. Echipamentul interior trebuie să satisfacă următoarele condiţii: . calităţi electroizolante bune.Cască de protecţie din textolit tip A are o calotă de formă ovală. . 2. .Sistemul de fixare este partea din ansamblul interior al căştii – coafura – constituit bride. respectând în mod obligatoriu spaţiul liber de 30 mm.Textolitul prezintă cea mai slabă rezistenţă la şoc. alungire şi rezistenţă la sfâşiere insuficiente în comparaţie cu celelalte materiale. cea mai mică duritate Brinell.să aibă rezistenţă la acţiunea directă â flăcării şi neinflamabilitate. piesele şi subansamblurile suplimentare necesare pentru a îmbunătăţi condiţiile de portabilitate: apărătoarea de la ceafă şi urechi. referitor la construcţia căştilor de textolit se constată că au calotele prea puţin adânci existând tendinţa ca purtătorul să desfacă şireturile. . Echipamentul interior al căştii. Astfel spaţiul de amortizare subcalotor este practic desfiinţat. Anexele căştii de protecţie Sunt elementele. capsele.să fie uşor reglabil şi asigurat împotriva autodereglării.nici un element al calotei să nu prezinte muchii ascuţite îndreptate spre interiorul calotei.grosimea pereţilor calotei şi traseul nervurilor trebuie corelate cu topografia grosimii pereţilor calotei craniene. casca purtânduse inutil. b.să asigure o bună stabilitate pe cap . şireturi etc. butoni. c.Materialele plastice prezintă o serie de avantaje: greutate specifică mică. . tampoanele din material plastic. se prelucreză uşor. niturile de fixare pentru casca pentru electricieni trebuie să fie din materiale sintetice izolante. Butoanele. are cea mai mare greutate specifică. Coafura internă de fixare a căştii pe cap este fixată de interiorul căştii prin butoni rapizi sau nituri. proprietăţi fizico-chimice bune. 54 . dispuse simetric) brida centrală (nereglabilă). cu marginea terminală printr-un mic bor. 3. capacitatea de preluare a energiilor nefiind asigurată.Sistemul de amortizare este format din elementele echipamentului interior care vin în contact cu capul purtătorului: banda de contur (lăţime 28-35 mm) bride radiale ( se recomandă 6 bride a 25 mm. colorată uniform în culori deschise şi fără defecte.suprafaţa de contact cu craniul să nu depăşească 10-25 mmp. Materiale folosite pentru casca de protecţie: .să fie uşor demontabil.Polietilena prin caracteristicile sale superioare este cel mai indicat material pentru înlocuirea textolitului. capişonul. cureaua de bărbie. . . .suprafaţa exterioară a calotei trebuie să fie alunecoasă. Tipuri de căşti: . . .. precum şi capacitate de electroizolaţie. inele.

Brida de la spate a dispozitivului se aşează pe ceafă.lentilele să aibă o luminozitate suficientă şi un câmp vizual cât mai intens posibil.Casca K.P. . . Asigură protecţie electrică până la 20. . capse şi cordoane. Se vor feri de radiaţiile directe ale surselor de căldură (paravane de azbest.Cască dielectrică pentru muncitorii care lucrează la tensiuni înalte. a umezelii şi a prafului.000 V. Protecţia ochilor şi a feţei cu ochelari de protecţie Ochelarii de protecţie trebuie să satisfacă următoarele calităţi: . Au proprietate dielectrică foarte bună.Cască de protecţie din textolit tip B are o calotă de care se prinde cu ajutorul unei sârme de oţel (diametrul de 1 mm) o bandă de carton sau preşpan prevăzută cu dispozitivul interior de amortizare. B.dezinfectare.S. mai ales în sens orizontal. Bridele dispozitivului de fixare â căştii pe cap sunt reglabile. coafura interioară reglabilă precis şi uşor pe laterale intercalată între coafură şi calotă are o bandă antişoc. În interiorul căştii pe dispozitivul de amortizare se poate fixa o pelerină pentru protecţia urechilor şi a cefei împotriva curenţilor reci. să fie optic neutre. căştile trebuie recondiţionate înainte de folosire. toate elementele sunt demontabile. rigidizată prin 6 nervuri conexe. .Casca Champion KSU are o bună stabilitate pe cap şi un jgheab de apă colector. Calota este rigidizată prin patru nervuri. Asigură o protecţie electrică pâna la 20.spălare cu apă şi săpun. . . Prezintă luminozitate constantă care se încarcă la lumina naturală şi artificială. are calota construită din bistan (policarbonat). f = 60 – 80%) timp de 24 ore. Greutatea totală inclisiv coafura 270 gr.reimpregnare sau retratare cu diverse straturi de protecţie. Căştile de protecţie se întreţin prin: .. Este climatizabilă. . geamuri văruite). Păstrarea şi întreţinerea căştilor de protecţie Căştile se păstrează aşezate în rafturi în încăperi cu temperatură şi umiditate normală a atmosferei de încăpere (t = 20˚C. f = 50%).K. Greutatea (fără coafură) 300 gr.20˚C. Este igiencă şi lavabilă. mult sub nivelul căştii permiţând fixarea căştii mai bine pe cap. . insensibile la influenţe atmosferice. luminescentă are caracteristici identice recomandabilă pentru lucrări de întuneric. reglabil (prezintă 7 bride radiale). Este fabricată din materiale plastice injectabile.lentilele să fie nedeformabile.Căşti de protecţie din materiale termoplaste (firma Petitcollin – Franţa).Cască de protecţie din textolit tip C se prezintă sub formă de şapcă avînd un dispozitiv interior de amortizare. După depozitare îndelungată.000 kv. 55 . . Recondiţionarea constă în menţinerea în atmosferă cu t = 18 . fără cusături.Cască de polietilenă de joasă presiune formată dintr-o calotă elipsoidală cu suprafaţa netedă.

Practic această situaţie nu se poate realiza.lentilele şi ramele să fie neinflamabile.sticlă minerală securizată. în timpul aburirii vizoarelor.materiale plastice. . 1. Acuitatea vizuală trebuie urmărită în raport cu următoarele situaţii: în timpul purtării unor ochelari cu vizor dintr-un material transparent fără defecţiuni. Câmpul vizual. Astfel evacuarea transpiraţiei se poate face în întregime fără să se producă o suprasaturare a aerului de sub ochelari cu vapori de apă iar diferenţa de temperatură între această regiune şi exterior să fie mică. Existenţa unui microclimat favorabil în spaţiul de sub ochelari este condiţionată de posibilitatea schimbului de aer dintre aceste spaţii şi mediul înconjurător. Cu cât distanţa dintre faţă şi lentile este mai mare cu atât microclimatul din spaţiul de sub ochelari este mai favorabil. Ochelarii închişi etanşi crează în orice condiţii de purtare un microclimat neigienic în spaţiul de sub ochelari. după purtarea ochelarilor un timp îndelungat.lentilele nu trebuie să formeze cioburi tăioase sub efectul unui şoc. Durata de apariţie a aburirii este invers proporţională cu intensitatea efortului depus.. b). Poziţia corectă â ochelarilor pe figură. având diferenţe mari faţă de microclimatul înconjurător. a). în scopul coordonării muncii proprii cu â celorlalţi pentru o mai bună desfăşurare a activităţii. Pentru asigurarea câmpului vizual.ochelarii trebuie să se adapteze la formatul feţei. Este necesar un câmp vizual suficient pentru a se da posibilitatea observării mişcării persoanelor din jur. .Este necesară confecţionarea ochelarilor pe mai multe mărimi. 3. 2. deoarece protecţia ochilor prin intermediul ochelarilor este condiţionată de necesitatea unei construcţii închise. vizoarele să corespundă deschiderii orbitelor iar centrul lor să coincidă pe cât se poate cu orificiul pupilelor. sticlă tip triplex. caracteristicile constructive. împiedicând aburirea vizoarelor. interzicându-se folosirea sticlei obişnuite. Materialele folosite: . în perceperea formelor obiectelor şi în alte funcţii vizuale. . sticlă specială. e necesar ca ochelarii să se adapteze cât mai bine pe figura purtătorului. 56 . iar pentru asigurarea unui câmp vizual corespunzător este necesară adoptarea unui model de ochelari cu protecţie panoramică. Caracteristicele fiziologice ale ochelarilor de protecţie. având importanţă în asigurarea vederii în profunzime.Acuitatea vizuală – joacă un rol în viteza perceperii vizuale. . Ochelarii de protecţie trebuie să satisfacă cerinţe legate de caracteristicile noxei oculare (arcul electric şi lovirii) caracteristicile locului de muncă (în încăperi închise sau aer liber şi la înălţime) caracteristicile organismului uman.aerarea trebuie să fie satisfăcătoare pentru â evita aburirea părţii optice. Funcţie de aceste cerinţe pentru îmbunătăţirea microclimatului în spaţiul de sub ochelari este necesar ca la ochelarii folosiţi de electricieni să fie mărită distanţa dintre faţă şi lentile. Ochelarii cu apărătoare laterală (semideschişi) asigură un microclimat apropiat de cel al mediului exterior.

să posede parametri superiori în ceea ce priveşte rezistenţa la sfâşiere. că contribuie la prevenirea îmbolnăvirilor de răceală (să fie permeabilă pentru aer şi vapori). Îmbrăcămintea de protecţie şi de lucru. murdărie şi umiditate. care nu satisfac întrutotul 57 . prin lipsa lor de luciu sau alte semne distinctive speciale.Protecţia mâinilor şi a braţelor Protecţia mâinilor se realizează folosind mănuşile de cauciuc lungi cu cinci degete. Neajunsul principal este transpiraţia mâinii sub mănuşi. şoşonii şi galoşii electroizolanţi trebuie să difere de cizmele.Protecţia picioarelor cu ajutorul mijloacelor de protecţie Două probleme de bază se pun în legătură cu asigurarea confortului în timpul purtării încălţămintei: problema microclimatului din interiorul încălţămintei şi problema formatului. arsuri. care determină creşterea temperaturii pielii şi senzaţia de încălzire. împungere. sau ciorapi . Cizmele. Microclimatul neigienic în spaţiul dintre cizmă şi picior se caracterizează prin temperatură şi umiditate ridicată. D. Pe lângă mănuşi. Se recomandă să fie păstrate într-un loc răcoros şi întunecos. gros care se pot utiliza sub forma de căptuşeală pentru cizme. . Pentru â fi folosite este necesar ca mănuşile să fie verificate şi în perfectă stare.să fie uşoare şi flexibile. Umiditatea ridicată este determinată de acumularea şi suprasaturarea cu vapori de apă proveniţi din transpiraţie. prin culoare. Mănuşile trebuie să fie păstrate la temperatura de 20 . Actualmente echipamentul de lucru pentru electricieni este format din salopete cu cele două părţi componente pantalonul şi bluza de salopetă. Când mănuşile se poartă o perioadă mai îndelungată. Neevaporarea transpiraţiei duce la scăderea rezistenţei electrice interioare a cizme.C. agăţare.25˚C. După fiecare întrebuinţare mănuşile trebuie curăţate. uzură prin frecare. Se păstrează în dulapuri sau lăzi închise. Din punct de vedere al specificului activităţii electricienilor cele mai bune rezultate le oferă docul. crestare. Îmbrăcămintea trebuie să păstreze corpul omului de diferite acţiuni mecanice. ele se pot îmbrăca deasupra unor mănuşi de bumbac uşoare. dielectrice. protecţia mâinilor se realizează şi cu palmare şi degetare. â spaţiului respectiv şi prin imposibilitatea eliminării vaporilor din exterior (din cauza impermeabilităţii cauciucului şi a formatului cizmei care nu permit aerisirea piciorului în timpul mersului). şoşonii şi galoşii destinaţi altor scopuri prin aspectul lor exterior. E. Ţesăturile cele mai bune sunt tricotajele din bumbac. satisfăcând condiţiile de igienă şi confort. atât pe partea interioară cât şi pe partea exterioară cu săpun. Este indicat ca mănuşile să fie spălate. Trebuie să realizeze starea termică a organismului prevenind supraîncălzirea şi subrăcirea lui. talcarea lor uşurează îmbrăcarea mâinilor. Ţesăturile destinate îmbrăcămintei de protecţie trebuie să satisfacă următoarele condiţii de bază: .

nu sunt prevăzute cu detalii auxiliare corespunzătoare (buzunare. SAR pe întregul corp este o mărime acceptată pentru a stabili raportul între efectele termice nocive şi expunerea la câmpuri de radiofrecvenţă (RF).S) de la care trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri de protecţie.nu asigură protecţia integrală a corpului în cazul manevrelor la înălţime.cerinţele impuse specificul activităţii electricienilor prezentând unele lipsuri (ex: pentru electricienii de exploatare): . .E – intensitatea câmpului electric (E) – forţa exercitată asupra unei particule încărcate independent de deplasarea ei în spaţiu (V/m) .B.B – inducţia magnetică sau densitatea de flux magnetic (B) – forţa exercitată asupra sarcinilor mobile (T). Terminologie . .Valori de declanşare a acţiunii – nivelul parametrilor direct masurabili (E. într-un volum conductor (A/m2).H. 58 . incomodând pe cel care lucrează.Ic – curentul de contact dintre o persoană şi un obiect (A) .J – densitatea de curent – curentul care traversează o unitate de suprafaţă. perpendiculară pe fluxul de curent. incidentă perpendicular pe o suprafaţă împărţită la aria acelei suprafeţe (W/m2). Consider că rezultatele satisfăcătoare în activitatea electricienilor de exploatare ar avea adoptarea unei îmbrăcăminte de lucru tip combinezon Influenţa Cîmpurilor Electromagnetice IV 1. bluza iese din pantalon. respectarea valorilor de declanşare asigură respectarea valorilor limită de expunere Parametri direct masurabili ce caracterizează expunerea la câmpuri electromagnetice .SAR – rata de absorbţie specifică a energiei medii pe întregul corp sau pe o anumită parte a corpului – debitul cu care este absorbită energia pe unitate de masă de ţesut corporal (W/Kg).Valori limită de expunere – limite de expunere la câmpuri electromagnetice a căror respectare asigură protecţia lucrătorilor la câmpuri electromagnetice împotriva efectelor nocive cunoscute împotriva sănătăţii . magnetice şi electromagnetice care variază în timp cu frecvenţe până la 300 GHz . În spaţiul liber şi în materiile biologice pot fi utilizate atât inducţia magnetică cât şi intensitatea câmpului magnetic (1A/m = 4 x 10-7T) .Câmpuri electromagnetice – câmpuri magnetice statice şi câmpuri electrice. butoniere) pentru păstrarea sculelor.S – densitatea de putere – cantitatea de putere radiantă. nu este rezolvată problema fixării pantalonilor de salopetă pe corp (la brâu şi la gleznă).SA – absorbţia specifică a energiei – energia absorbită pe unitate de masă de ţesut biologic (J/Kg) . .H – intensitatea câmpului magnetic (H) – împreună cu inducţia magnetică defineşte un câmp magnetic în orice punct din spaţiu (A/m) .

Pentru câmpuri electromagnetice în impulsuri ori tranzitorii sau pentru expunerea simultană la câmpuri de frecvenţe multiple. riscul de proiectare a obiectelor feromagnetice în câmpuri magnetice statice având o inducţie magnetică mai mare de 3 mT. Valorile limită de expunere pentru densitatea de curent trebuie să protejeze împotriva efectelor acute ale expunerii asupra ţesuturilor sistemului nervos central la nivelul capului şi al trunchiului. SAR localizate (membre). În funcţie de domeniul de frecvenţă se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent indus în cap şi trunchi.valorile limită de expunere şi valorile de declanşare a acţiunii . inclusiv informaţiile publicate . SAR medie. . trebuie să se aplice metode de evaluare. intensitatea câmpului electric (E).sursele de expunere multiple . amorsarea dispozitivelor electroexplozive detonatoare. Pot fi măsurate direct: inducţia magnetică (B). Determinarea expunerii şi evaluarea riscurilor În îndeplinirea obligaţiilor prevazute în Legea 319/2006 angajatorul trebuie să evalueze şi dacă este necesar.existenţa unor echipamente de muncă proiectate pentru a reduce nivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice .informaţiile adecvate obţinute în urma supravagherii stării de sănătate. inclusiv stimulatoare cardiace şi alte dispozitive implantate. 2. curenţi de contact sau descărcări de scântei. perpendiculară pe direcţia curentului. duratei şi timpului expunerii . de măsurare şi de calcul adecvate. incendiile şi exploziile rezultate în urma aprinderii materialelor inflamabile datorită scânteielor provocate de câmpuri induse.expuneri simultane la câmpuri de frecvenţă multiple 59 . densitatea de putere. care permit analizarea caracteristicilor formei de undă şi a naturii interacţiunilor biologice conform standardelor naţionale în domenii armonizate cu standardele europene stabilite de CENELEC (Comitetul European pentru Standardizare şi Electrotehnică) Valorile de declanşare a acţiunii se obţin plecând de la valori limită de expunere în conformitate cu principiile stabilite de Comisia internaţională pentru protecţia împotriva radiaţiilor neionizate prin limitarea expunerii la radiaţii neionizate (ICNIRP 7/99).SAR medie pe întregul corp şi SAR locală sunt necesare pentru a evalua şi limita depozitarea excesivă de energie pe părţile mici ale corpului în condiţii speciale de expunere (expunerea unei persoane legate la pământ la frecvenţă radio inferioară din domeniul de frecvenţe în MHz sau expunerea unei persoane în câmpul apropiat unei antene . SAR localizata (cap şi trunchi).nivelului. pentru întregul corp. să masoare şi/sau să calculeze nivelurile câmpurilor electromagnetice la care sunt expuşi lucrătorii acordând atenţie deosebită: . spectrului de frecvenţă. curentul de contact (Ic).efectele asupra stării de sănătate şi securităţii lucrătorilor care aparţin unor grupuri sensibile la riscuri specifice .efectelor indirecte: interferenţele cu echipamente şi dispozitive medicale electronice. IV. intensitatea câmpului magnetic (H) şi densitatea de putere (S). Datorită eterogenităţii electrice a corpului uman trebuie calculată media densităţilor de curent pe o secţiune de 1 cm2.

12 alin.programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă. (1) lit. Se foloseşte termenul de electrocuţie în cazul leziunilor mortale şi de electrocutare pentru leziunile compatibile cu viaţa.limitarea duratei şi a intensităţii expunerii .Angajatorul trebuie să deţină o evaluare a riscurilor în conformitate cu art. Primul caz de electrocutare accidentală a fost semnalat în 1897.asigurarea cu echipament adecvat de protecţie individuală Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la câmpuri electromagnetice are la bază principiile generale de prevenire prevăzute de Legea 319/2006. a din Legea nr. urmare a contactului direct sau indirect cu un conductor electric.adoptarea unor metode de lucru care să conducă la o expunere mai redusă la câmpuri electromagnetice . Toate sistemele de protecţie împotriva electrocutărilor iau în calcul limitele admise pentru curent prin corpul uman. tensiunile de lucru . Accidentul prin electrocutare apare atunci cînd corpul omului se intercalează accidental între două puncte cu potenţiale electrice diferite. 14-20. În cazul depăşirii valorilor de declanşare a acţiunii angajatorul trebuie să pună în aplicare un program de măsuri tehnice şi organizatorice pentru încadrarea în valori normale prin: . Primul Ajutor În Caz De Electrocutare Prin electrocutare se înţelege totalitatea tulburărilor provocate de trecerea curentului electric prin corp. tensiunile de atingere şi de pas. tensiunile prin cuplaj inductiv în vederea realizării protecţiei împotriva electrocutărilor în instalaţii electrice de curent continuu şi de curent alternativ de frecvenţă industrială.situaţii în care prin el circulă un curent capabil . Accidentele se pot produce şi prin atingere indirectă ca în cazul inducţiei cind un conductor electric din apropierea unui curent electric cu potenţial ridicat prezintă un curent de autoinducţie(periculos cu accidentatul atingerea apei în care au căzut fire electrice etc.să afecteză funcţiile vitale ale corpului (respiraţia. a locului de muncă şi a posturilor de lucru . ecranare sau mecanisme similare de protecţie a stării de sănătate . Pentru proiectarea şi stabilirea unor sisteme de protecţie împotriva electrocutărilor limita maximă admisă a impedanţei totale a corpului uman. circulaţia sîngelui şi activitatea nervoasă) Accidentele se pot produce fie prin atingere directă de tip bifazic(bipolar) corpul devenind altfel un şunt.reducerea emisiei câmpurilor electromagnetice. 319/2006 şi trebuie să stabilească măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în conformitate cu art. Z(se considera egală cu rezistenţa ohmică a corpului. recurgerea la mecanisme de blocare. fie de tip monofazic (unipolar) cînd corpul se interpune între două conductoare electrice sau între un conductor electric şi pământ.) . R) este: 60 .alegerea unor echipamente care emit mai puţine câmpuri electromagnetice .proiectarea şi amenajarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru .

considerate în calcule pentru stabilirea unor sisteme de protecţie împotiva electrocutărilor sunt stabilite funcţie de felul curentului.marginea superioară a bazinului. Traseul străbătut de curent prin corp este uneori decisiv considerându-se foarte periculoase : mâna stîngă-piciorul drept (axa inimii) şi mâna dreaptă.în cazul protecţiei împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă.5 – 2mA. timpul de întrerupere la protecţia de bază t stabilit conform documentaţiilor specifice. .3 – 10 mA-convulsii.curentul care trece prin corp este mai mare de 10 mA dar mai mic de 200 mA.Zh=R=1000Ω .2 – 3 mA-senzaţie tremur. şoc electric.prag de senzaţie.25 mA-respiraţie grea. . În funcţie de intensitatea curentului care străbate corpul omenesc se produc următoarele efecte: .în cazul protecţiei împotriva electrocutărilor prin atingere directă.10 – 18 mA –contracţii musculare dureroase.1000-4000 mA-arsuri grave Limitele maxime admise ale curenţilor prin corpul omului.200 mA-fibrilaţie ventriculară . Timpul de expunere(timpul de trecere a curentului prin corpul omenesc) este foarte important mai ales în raport cu intensitatea curentului . pentru un timp mai mare de 3 s: .1s pentru tensiuni pînă la 500 V.25 .Cu cât timpul este mai scurt. .curentul care trece prin corp este mai mare de 200 mA probabilitate ridicată de deces .75 mA-şoc electric sever. numărul sistemelor de eliminare a defectului. .30 mA -dacă se consideră R= 0 .0.pericol de paralizare a funcţiilor sistemului nervos . Zh=R=3000Ω . .18 . .75 . de apariţie a stopului respirator sau stopului cardiac. 61 . Efectele cele mai probabile de paralizare a funcţiilor sistemului nervos le provoacă intensităţile curenţilor de tip industrial(380/220 V). agravată de efectele termice ale curentului electric. pentru tensiuni pînă la 250 V şi 0. înţepături. .200--1000mA-arsuri la punctele de intrare şi ieşire din organism . .curentul care trece prin corp este mai mare de 10 mA pericolul de deces este foarte redus. valoare curentului la care omul reuşeşte să se desprindă este mai mare şi invers.2 sec.10mA-dacă se consideră R=3000 Valorile curenţilor şi efectele lor au fost grupate în zone de pericol astfel: . Din motive de protecţie limitele timpului de deconectare a instalaţiilor electrice de joasă tensiune trebuie să fie de 0. În cazul protecţiei împotiva curenţilor capacitivi se consideră următoarele limite maxime admise ale curenţilor prin corpul omului.

2. Limita maximă admisă a tensiunilor de atingere şi de pas pentru echipamentele (instalaţiile) de înaltă tensiune este stabilită în funcţie de tipul echipamentului(instalaţiei electrice). amorţeli.Tensiunile de lucru ale instalaţiilor şi echipamentelor sunt conform STAS-93075 cu excepţia echipamentelor electrice portabile. 62 . 3. tulburări care influenţeză centrul generator de excitaţii al inimii. Limita maximă admisă a tensiunilor de atingere şi de pas pentru instalaţiile şi echipamentele de joasă tensiune sunt stabilite în funcţie de categoria reţelei de alimentare. Efectele curentului electric asupra funcţiilor vitale pot avea urmări imediate sau întrziate Urmările imediate au ca efect paralizarea funcţiilor respiratorii şi/sau circulatorie. 1. În instalaţiile electrice există un pericol de electrocutare dacă se execută lucrări în aceste instalaţii sau în vecinătatea lor fără respectarea normelor de protecţie a muncii. CRT. 5. NR. de zona de amplasare a echipamentului (instalaţiilor) şi de timpul de întrerupere în caz de defect. Urmări întîrziate constau într-o slăbire a forţei musculare. Limitele sunt stabilite ţinînd seama că în toate situaţiile se prevede cel puţin un sistem de eliminare a defectului cu respectarea prevederilor STAS 7334-83 privind condiţiile de întrerupere în caz de defect şi de dimensionarea instalaţiilor de protecţie. de tipul reţelei şi de timpul de întrerupere în caz de defect. MĂSURA DE PROTECŢIE APLICATĂ Separarea de protecţie Izolaţie suplimentară de protecţie(cu dublă izolare) Egalizarea potenţialelor Izolaţie întărită şi tensiune redusă Tensiune redusă + izolaţie de lucru Legare la nul(TN) sau la pământ(TT)+ echipament electroizolant TIPUL REŢELEI DE ALIMENTARE Tsau I Tsau I Tsau I Tsau I Tsau I T TENSIUNE DE LUCRU MAXIMĂ ADMISĂ (V) 400 400 400 50 24 400 Pentru lucrul în mediul minier(la suprafaţă sau subteran ) sunt prevederi specifice. corpurilor de iluminat şi utilajelor mobile de sudare. de zona de amplasare. respectiv apariţia stopului respirator şi/sau a stopului cardiac ori deces instantaneu prin fibrilaţie ventriculară. 6. 4. Limitele sunt stabilite ţinînd seama că în toate situaţiile se prevede un sistem de eliminare a defectului cu respectarea prevederilor din STAS 6119-79 şi STAS 6616-83 privind condiţiile de întrerupere în caz de defecte şi de dimensionarea a instalaţiilor de protecţie. Limita maximă admisă a tensiunii de lucru pentru echipamentele electrice portabile folosite în medii periculoase este stabilită în funcţie de măsura de protecţie aplicată împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă şi de tipul reţelei în care se poate aplica măsura de protecţie respectivă (STAS 2612-87).

Primul ajutor acordat în cazul accidentatului prin electrocutare depinde de competenţa celor prezenţi în momentul accidentului .).a. transportarea corectă a unui rănit. În cazul instalaţiilor cu tensiuni peste 1000V apropierea de accidentat poate prezenta pericol pentru salvator din cauza tensiunii de pas.intervenţie după un minut crează şanse de salvare 95%. oprirea unei hemoragii care insoţeşte o fractură. metoda Sehaefeer. Personalul încadrat în muncă indiferent de funcţie este obligat să cunoască cel puţin următoarele măsuri imediate necesare a fi luate pentru readucerea la viaţă a unuei persoane care a fost electrocutate sau axfixiate.iar scoaterea accidentatului din instalaţii aflate sub tensiune este permisă numai după deconectare. reanimarea cardiorespirtorie. 63 .Pentru metodele de respiraţie artificială menţionăm: 1.deconectarea instalaţiei (scoaterea de sub tensiune) o poate face numai o persoană care cunoaşte bine instalaţia . . 3. metoda Sylvester. respiraţia artificială prin insuflarea cu aparate mecanice Supravegerea după readucerea la viaţă a accidentatului este obligatorie în aşa fel.intervenţie după două minute crează şanse de salvare 90%.Se întîlnesc două situaţii: -accidentatul nu se poate desprinde de instalaţia electrică.d. Operaţia de respiraţie artificială nu poate fi întreruptă decît de medic. . 2. respiraţie gură la gură şi masajul cardiac extern. Rapiditatea cu care se intervine în operaţia de salvare prin respiraţie artificială trebuie să ţină seama permanent de următoarele reguli: . Dacă accidentatul este în contact cu instalaţia electrică şi se află la înălţime trebuie luate măsuri preventive de eliminare căderii(după întreruperea tensiunii muşchii se relaxază).întreruperea tensiunii prin deschiderea întrerupătorului de alimentare (în lipsa acestuia prin deschiderea separatorului. Se vor efectua următoarele manevre: . scoaterea siguranţelor. 4. luarea primelor măsuri în caz de incendiu sau avarii. singurul care poate hotărâ asupra stării accidentatului. -accidentatul s-a desprins de instalaţia electrică nemaifiind în contact cu aceasta şi nici în imediata ei apropiere. . scoaterea din priză etc.intervenţie după patru minute crează şanse de salvare 50% ş.m.scoaterea accidentatului de sub tensiune prin utilizarea oricăror materiale sau echipamente electroizolante şi îndepărtarea accidentatului de zona de pericol. În ambele situaţii persoana care acordă primul ajutor trebuie să evalueze operativ şi rapid situaţia accidentatului şi să intervină astfel încât să nu se suprapună riscului de accidentare Scoaterea accidentatului de sub influienţa curentului electric impune o serie de măsuri a căror succesiune trebuie respectată : . primul ajutor în caz de stop cardiorespirator.Intervenţia imediată şi competenţa în cazul unui accident salvează accidentatul mai ales în cazul unei electrocutări. încât să se poată acţiona în caz de nevoie.

unde operaţia se execută de personalul special instruit în acest sens şi care utilizează mijloace de protecţie electroizolante(cizme şi mănuşi de înaltă tensiune ştanga de manevră. Chiar dacă în urma electrocutării accidentatul nu acuză stări de rău. După scoaterea accidentatului de sub tensiune se va determina starea clinică a victimei printr-o examinare rapidă. În situaţia în care arcul electric .accidentatul va fi aşezat în poziţia culcat cu picioarele ridicate..dacă accidentatul este inconştient.dacă accidentatul este conştient.se va asigura transportul calificat (prin salvare) la un serviciu medical de urgenţă. . el trebuie ţinut în repaus timp de aproximativ 1 oră după care trebuie supus unor cosultaţii medicale.scoaterea accidentatului din instalaţie aflată sub tensiune este permisă numai in staţiile electrice. . 64 . .(provocat de accidentat ca urmare a atingerii instalaţiei electrice ) provoacă aprinderea hainelor se va interveni pentru stingerea hainelor aprinse prin înăbuşire. Orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicală deoarece ulterior pot surveni tulburări de ritm cardiac. corespunzătoare tensiunii normale a instalaţiei). pieptului şi abdomenului.dacă accidentatul prezintă vătămări sau răniri. Dacă starea de rău se agravează : . acţiunile de prim ajutor fiind diferenţiate în funcţie de starea accidentatului: .îmbrăcămintea trebuie descheiată şi slăbită în zona gîtului. .

C. BUCUREŞTI PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ 65 .D.23.P.N.PREZENTAREA METODEI ELABORATE DE I.M.

1 Relaţia risc – securitate Fig.PREMISE TEORETICE Fig. 1.3 Curba de acceptabilitate a riscului 66 .

 1. PRINCIPIUL METODEI • identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de muncă) pe baza unor liste de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile. pe baza analizei sistemice şi evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. în faza de exploatare pentru îndeplinirea de cǎtre personalului de la compartimentele de protecţie a muncii din întreprinderi a urmǎtoarelor atribuţii: • analiza pe o bază ştiinţifică a stării de securitate a muncii la fiecare loc de muncă.DESCRIEREA METODEI SCOP ŞI FINALITATE • determinarea cantitativă a nivelului de risc/securitate pentru un loc de muncă. secţia sau întreprinderea analizată. 2. sectorul. • aplicarea metodei se finalizează cu un document centralizator (FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ). care cuprinde nivelul de risc global pe loc de muncă care constituie baza fundamentării programului de prevenire a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale pentru locul de muncă. 2. cât şi în tehnologia analizată (evaluatori + tehnologi). ETAPELE METODEI definirea sistemului de analizat (loc de muncă). identificarea factorilor de risc din sistem. ierarhizarea riscurilor şi stabilirea priorităţilor de prevenire. UTILIZATORI POTENŢIALI Metoda poate fi utilizată: 1. sector. secţie sau întreprindere. • fundamentarea riguroasă a programelor de prevenire. 67 . în faza de concepţie şi proiectare a locurilor de muncă pentru integrarea principiilor şi măsurilor de securitate a muncii în concepţia şi proiectarea sistemelor de muncă. Aplicarea metodei necesită echipe complexe formate din persoane specializate atât în securitatea muncii. 4. • nivelul de securitate pentru un loc de muncă este invers proporţional cu nivelul de risc. 3. evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

 • INSTRUMENTE DE LUCRU UTILIZATE Lista de identificare a factorilor de risc (Anexa 1) → este un formular care cuprinde. → gravitatea consecinţelor se bazează pe criteriile medicale de diagnostic clinic. • Grila de evaluare a riscurilor (Anexa 4) → cu ajutorul grilei se realizează exprimarea efectivă a riscurilor existente în sistemul analizat. • Fişa de evaluare a locului de muncă (Anexa 6) 68 . → clasele de probabilitate sunt stabilite prin adaptarea standardului U. este un instrument utilizat în aprecierea nivelului riscului previzionat. respectiv a nivelului de securitate.M.E. • Scala de încadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii (Anexa 5) → construită pe baza grilei de evaluare a riscurilor. principalele categorii de factori de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.S.F. • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman (Anexa 3) → este o grilă de clasificare a consecinţelor în clase de gravitate şi clase de probabilitate a producerii lor. într-o formă uşor identificabilă şi comprimată. mijloace de producţie şi mediu de muncă). sarcină de muncă.. grupate după criteriul elementului generator din cadrul sistemului de muncă (executant.S. sub forma cuplului gravitate – frecvenţă de apariţie. → cuprinde categoriile de leziuni şi vătămări ale integrităţii şi sănătăţii organismului uman.S. şi M. funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă elaborate de M.5. • Lista de consecinţe posibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman (Anexa 2) → este un instrument ajutător în aplicarea scalei de cotare a gravităţii consecinţelor. localizarea posibilă a consecinţelor în raport cu structura anatomofuncţională a organismului şi gravitatea minimă – maximă generică a consecinţei. propunerea măsurilor de prevenire.

. urmărind: identificarea şi descrierea componentelor sistemului şi modului său de funcţionare: scopul sistemului. buni cunoscători ai proceselor de muncă analizate. locul de muncă. 69 . → înainte de începerea activităţii membrii echipei trebuie să cunoască în detaliu metoda de evaluare. parametri şi caracteristici funcţionale).clasa de gravitate şi probabilitate previzionată. unelte etc. . funcţie. . descrierea procesului tehnologic. a ordinelor şi deciziilor scrise.). • Fişa de măsuri propuse (Anexa 7) → este un formular pentru centralizarea măsurilor de prevenire necesare de aplicat. rezultate din evaluarea locului de muncă.→ este documentul centralizator al tuturor operaţiilor de identificare şi evaluare a riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională. .date de identificare a locului de muncă: unitatea. • Definirea sistemului de analizat (loc de muncǎ) → în această etapă se efectuează o analiză detaliată a locului de muncă. APLICAREA METODEI PROCEDURA DE LUCRU Constituirea echipei de analiză şi evaluare  • → echipa de analiză şi evaluare va cuprinde specialişti în domeniul securităţii muncii şi tehnologi. → este necesară o minimă documentare prealabilă asupra locurilor de muncă şi proceselor tehnologice care urmează să fie analizate şi evaluate..explicitarea formelor concrete de manifestare a factorilor de risc identificaţi (descriere.nominalizarea factorilor de risc identificaţi. prenume. . respectiv după însuşirea metodei. → după constituirea echipei de analiză şi evaluare. descrierea condiţiilor de mediu existente. secţia (atelierul). maşinile şi utilajele folosite . instrumentele utilizate şi procedurile concrete de lucru. se trece la parcurgerea etapelor propriu-zise. a dispoziţiilor verbale date în mod curent etc. → acest formular cuprinde: .nivelul de risc. a operaţiilor de muncă. precizarea în mod expres a sarcinii de muncă ce-i revine executantului în sistem (pe baza fişei postului.consecinţa maximă previzibilă a acţiunii factorilor de risc.parametri şi caracteristici funcţionale.componentele generice ale sistemului de muncă.date de identificare a evaluatorului: nume. . .

→ nivelul de risc global (Nr) pe locul de muncă se calculează ca o medie ponderată a nivelurilor de risc (Ri) stabilite pentru factorii de risc identificaţi. → pentru determinarea frecvenţei consecinţelor posibile se foloseşte scala din Anexa 3. pentru fiecare componentă a sistemului de muncă evaluat (respectiv loc de muncă). în aceeaşi etapă. se utilizează ca element de 70 . pe bază statistică sau de calcul. precum şi a altor acte normative incidente. → identificarea tuturor riscurilor posibile presupune simularea funcţionării sistemului şi deducerea respectivelor abateri. norme. → cu ajutorul scalei de încadrare a nivelurilor de risc/securitate se determină apoi aceste niveluri pentru fiecare factor de risc în parte. → informaţiile necesare pentru această etapă se preiau din documentele întreprinderii (fişa tehnologică. lunar. • → Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru determinarea consecinţelor posibile ale acţiunii factorilor de risc se utilizează lista din Anexa 2. forfecare. rezistenţa la apăsare. caiete de sarcini. în toate situaţiile previzibile şi probabile de funcţionare. ceea ce dă posibilitatea stabilirii unei ierarhizǎri a măsurilor de prevenire şi protecţie.). săptămânal. → gravitatea consecinţei astfel stabilite se apreciază pe baza grilei din Anexa 3. în baza listei prestabilite (Anexa 1) ce disfuncţii poate prezenta. fişa postului pentru executant. aceasta se poate face printr-o analiză verbală cu tehnologul. cărţile tehnice ale maşinilor şi utilajelor. şi forma lor concretă de manifestare: descrierea acestora şi dimensiunea parametrilor prin care se apreciază respectivul factor (de exemplu. buletine de analiză a factorilor de mediu. → rezultatul obţinut în urma procedurilor anterioare se identifică în Grila de evaluare a riscurilor (Anexa 4) şi se înscrie în Fişa locului de muncă (Anexa 6). prin simularea pe un model experimental sau prin procesare pe computer. unde se mai specifică.). informaţiile pentru aprecierea cât mai exactă a gravităţii consecinţelor posibile se obţin din statisticile accidentelor de muncă şi bolilor profesionale produse la locul de muncă respectiv sau la locuri de muncă similare. anual etc. pentru ca rezultatul obţinut să reflecte cât mai exact posibil realitatea. → factorii de risc identificaţi se înscriu în Fişa de evaluare a locului de muncă (Anexa 6). intervalele respective se transformă ulterior în frecvenţe exprimate prin număr de evenimente posibile pe an. greutate şi dimensiuni. curba Cz etc.precizarea cerinţelor de securitate pentru fiecare componentă a sistemului. pe baza normelor şi standardelor de securitate a muncii. prin aplicarea metodei arborelui de evenimente. standarde şi instrucţiuni de securitate a muncii) şi din discuţiile purtate cu lucrătorii de la locul de muncă analizat. se obţine astfel o ierarhizare a dimensiunii riscurilor la locul de muncă. intervalele la care se pot produce evenimentele (zilnic. • Identificarea factorilor de risc din sistem → în această etapă se stabileşte. funcţie de factorul de risc cu nivelul cel mai mare de risc. încadrarea în clasele de probabilitate se face după ce se stabilesc.

ri = rangul factorului de risc “ i ”.. → atât nivelul de risc global.. n = numarul factorilor de risc identificati la locul de munca respectiv. → măsurile propuse se înscriu în Fişa de măsuri de prevenire propuse (Anexa 7). Ri = nivelul de risc pentru factorul de risc “i “... formula de calcul al nivelului de risc global este următoarea: n ∑ ri R i i=1 Nr = .. n ∑ ri i=1 unde: Nr = nivelul de risc global la locul de munca. → • → Stabilirea măsurilor de prevenire pentru stabilirea măsurilor necesare îmbunătăţirii nivelului de securitate a sistemului de muncă analizat se impune luarea în considerare a ierarhiei riscurilor evaluate. în ordinea: 7 – 1 dacă se operează cu nivelurile de risc... respectiv fişele locurilor de muncă cu nivelurile de risc. → se ţine cont şi de ordinea ierarhică generică a măsurilor de prevenire: măsuri de prevenire intrinsecă.. 1 – 7 dacă se operează cu nivelurile de securitate. măsuri de protecţie colectivă.ponderare rangul factorului de risc (ri). conform Scalei de încadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii (Anexa 5). → fişele de măsuri de prevenire.. 71 ..  Aplicarea metodei se încheie cu redactarea raportului analizei care conţine: → modul de desfăşurare a analizei. → rezultatele evaluării. măsuri de protecţie individuală. care este egal cu nivelul de risc... cât şi nivelul de securitate se înscriu în Fişa locului de muncă (Anexa 6)...... → interpretarea rezultatelor evaluării. → persoanele implicate.... nivelul de securitate (Ns) pe loc de muncă se identifică pe Scala de încadrare a nivelurilor de risc/securitate (Anexa 5).

SARCINA DE MUNCĂ 1.1. Nesincronizări de operaţii . OMISIUNI 2.4. procedee greşite 1.întârzieri . Executare defectuoasă de operaţii .3.deplasări.fixări .3. SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONATĂ ÎN RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI 2.) .pornirea echipamentelor tehnice .utilizare greşită a mijloacelor de protecţie etc.1.reglaje . EXECUTANT 1.poziţii de lucru forţate sau vicioase .ANEXA 1 LIS TA DE IDENT IF ICARE A FACTO RILO R DE RIS C A. Omiterea unor operaţii 2. reguli. Absenţa unor operaţii 1. 1. Solicitare fizică: .comenzi .întreruperea funcţionării echipamentelor tehnice .asamblări . CONŢINUT NECORESPUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ ÎN RAPORT CU CERINŢELE DE SECURITATE 1.efort dynamic 72 .prin dezechilibrare .prin dezechilibrare .prin păşire în gol .alunecare .poziţionări . Operaţii.manevre . Efectuare de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă . Neutilizarea mijloacelor de protecţie B.deplasări cu pericol de cădere: l de la acelaşi nivel: . fluide energetice etc.2. ACŢIUNI GREŞITE 1.2.1.devansări 1.împiedicare l de la înălţime: .1. Comunicări accidentogene 2. Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită a operaţiilor) 2. staţionări în zone periculoase .prin alunecare 1.2.efort static .alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric.

scufundare 1.deviere de la traiectoria normală . FACTORI DE RISC MECANIC 1.înţepătoare . 1.3.1. fluidelor 1.scurgere liberă .2.2 Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale echipamentelor tehnice sau ale . Suprafeţe sau contururi periculoase: .3 Deplasări sub efectul gravitaţiei: .jet.răsturnare .2.abrazive .operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc. .balans . Flăcări.3.adezive 1. Recipiente sub presiune 1. erupţie 1. .deplasări ale mijloacelor de transport etc. prăbuşire .proiectare de corpuri sau particule .1.decizii dificile în timp scurt .4 Deplasări sub efectul propulsiei: .1.tăioase .organe de maşini în mişcare .şocuri excesive . .1 Mişcări funcţionale ale echipamentelor tehnice: . FACTORI DE RISC TERMIC 2.curgeri de fluide .monotonia muncii C MIJLOACE DE PRODUCŢIE 1. flame 73 .rostogolire .1.surpare.deversare . Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor 2.1.alunecare .2.rulare pe roţi .4.ritm de muncă mare . Vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice 2.recul .2. Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor 2.1. Mişcări periculoase 1. Solicitare psihică: .alunecoase . .cădere liberă .

Curenţi de aer 1.1. Suprapresiune în adâncimea apelor 1.ciuperci . Substanţe caustice 4. Ultrasunete 1.virusuri .3.3.3. Temperatura aerului: .5.1. Substanţe explozive 4.pâlpâire 74 .7. Plante periculoase (exemplu: ciuperci otrăvitoare) 5. Substanţe inflamabile 4.1.scăzută 1.scăzută 1.2.tensiune de pas 4. Curentul electric: .2.spirochete .1.atingere indirectă .5. Umiditatea aerului: .9.scăzută 1.4. Presiunea aerului: . Substanţe toxice 4. FACTORI DE RISC ELECTRIC 3.6.ridicată .2.strălucire . Zgomot 1. FACTORI DE RISC FIZIC 1.4.ridicată . Vibraţii 1.protozoare 5.nivel de iluminare scăzut . FACTORI DE RISC BIOLOGIC 5.atingere directă .ridicată .bacterii . FACTORI DE RISC CHIMIC 4. Substanţe cancerigene 5.3. Animale periculoase (exemplu: şerpi veninoşi) D MEDIU DE MUNCĂ 1. Culturi sau preparate cu microorganisme: .10 Iluminat: .8. Aeroionizarea aerului 1.richeţi .

13. Radiaţii 1.2. . avalanşe.1 Electromagnetice: .cosmic etc. aerosoli toxici sau caustici 2. 75 .infraroşii . Gaze.de frecvenţă înaltă .ciuperci .gamma 1.protozoare etc.virusuri .subteran .laser 1. inundaţie.microunde . gaze sau vapori inflamabili sau explozivi 3.) 1.14. surpări. . prăbuşiri de teren sau copaci. Potenţial electrostatic 1. Pulberi pneumoconiogene 2. vapori.subacvatic . Microorganisme în suspensie în aer: . alunecări.de frecvenţă joasă . Pulberi în suspensie în aer.2 Ionizante: . vânt.1.alfa . CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI .de frecvenţă medie . 4.aerian . FACTORI DE RISC CHIMIC 2. Calamităţi naturale (trăsnet.spirochete .bacterii .1.ultraviolete .11.12. seisme etc. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 3.beta . grindină.mlăştinos .richeţi .1.acvatic .11.11. viscol.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .x x .Apa Apa Sistem osteoarticular Sis. 4.tervas brală braţ Gam nă nă bă cular D S D S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ..x x x x x x .gu.x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .acută 22 x x x x x x x - 23 x x x x x x x x x x - .x x x x .x x x x x . Plagă 2..x x x x x x x .Te.re..tăietură .Apa.loana superior inferior musrania... 6.Cu Ab. 3.Multi tem plă nervos 0 1..Apa.Organe de simţ tie tie do.Ci rator dio ges.rat rat rat rat CoMembru Membru tem Ochi Nas Ureche cra.. 10.di.nal verte Braţ Palmă Coap Pi.înţepătură Contuzie Entorsă Strivire Fractură Arsură .car.cular In. 8.tiv Ante Degete să cior ter.Exnă că . 9. 7. 11. 1 .LISTA DE CONSECINŢE POSIBILE ALE ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN (leziuni şi vătămări ale integrităţii şi sănătăţii organismului uman) Nr crt CONSECINŢE POSIBILE LOCALIZAREA CONSECINŢELOR Cu.chimică Amputaţie Leziuni ale organelor in-terne Electrocutare Asfixie Intoxicaţie ...to men ment respi.termică . 5.x x x x x 52 Sis.

stiloidite. nodulii cântăreţilor Astenopatie acomodativă.cronică 12. 26.) Astm bronşic.. 23. Dermatoză 13. colaps caloric.continuare 0 1 beri organice şi substanţe toxice iritante (emfizem pulmonar. 19. dege-rături) Hipoacuzie. agravarea miopiei existen-te Cataracta Conjuctivite şi keratocon-junctivite Electrooftalmie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 1 9 2 0 2 1 22 23 15. Pneumoconioză 14. surditate de percepţie Cecitate Tumori maligne. discopatii Boala de vibraţii Tromboflebită Laringite cronice. 21. bronşită etc. periartri-te. 18. osteocondili-te. epicondilite. 27. rinită vaso-motorie Boli prin expunere la tem-peraturi înalte sau scăzute (şoc. 24. 20. 22. x - x - x - x x - x x x x 53 x x x x - x - x - x x - x x x - x x x - x x x - x x x - x x x - x x x - x - x x x x x x x - x x x - x - x x - x x x x - . bursite. Îmbolnăviri respiratorii cronice provocate de pul- - - - x x - x x x x x x x - x - - - - - - - - - - - - - - - ANEXA 2 . 17. 25. 16. cancer profesional Artroze cronice.

Boli infecţioase şi parazi-tare 31. Boala de iradiere 29. Sindrom cerebroastenic şi tulburări de termoreglare (datorită undelor electromagnetice de înaltă frec-venţă) 33.28. Îmbolnăviri datorate com-presiunilor şi decompresi-unilor 30. Nevroze de coordonare 32. Afecţiuni psihice 34. Alte consecinţe x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x - x x x - x x - x x - x x x x x x x - Sursa: Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 54 .

45 zile care necesită tratament medical − consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă în-tre 45 .ANEXA 3 S CALA DE CO TARE A G RAVITĂŢI I Ş I PRO BABI LI TĂŢ II CONSECINŢELOR ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN CLASE DE GRAVITATE CONSECINŢ E 1 NEGLIJABILE 2 MICI 3 MEDII 4 MARI 5 GRAVE 6 FOARTE GRAVE 7 MAXIME CLASE DE PROBABILITATE EVENIMENTE 1 EXTREM DE RARE 2 FOARTE RARE 3 RARE 4 PUŢIN FRECVENTE 5 FRECVENTE 6 FOARTE FRECVENTE Probabilitate de producere a consecinţelor extrem de mică P < 10-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mică 10-1 < P < 5-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor mică 5-1 < P < 2-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor medie 2-1 < P < 1-1/an Probabilitate de producere a consecinţelor mare 1-1/an < P < 1-1/lună Probabilitate de producere a consecinţelor foarte mare P > 1-1/lună 55 GRAVITATEA CONSECINŢELOR consecinţe minore reversibile cu incapacitate de muncă previzi-bilă până la 3 zile calendaristice (vindecare fără tratament) − consecinţe reversibile cu o incapacitate de muncă previzibilă de 3 . dar cu posibilitate de autoservire (invaliditate de gra-dul II) − consecinţe ireversibile cu pierderea totală a capacităţii de mun-că şi a capacităţii de autoservire (invaliditate de gradul I) − deces − PROBABILITATEA CONSECINŢELOR .180 zile care necesită tratament medical şi prin spitalizare − consecinţe ireversibile cu o diminuare a capacităţii de muncă de maxim 50 % (invaliditate de gradul III) − consecinţe ireversibile cu pierdere între 50 .100 % a capacităţii de muncă.

3) (4.6) . I INVALIDI TATE GR.3) (5.VENT TE VENT FRECVENT CLASE DE GRAVITATE CONSECINŢE 7 MAXIME DECES P>10 P > P > P > 2.1) ( (1.1) (6.1) (4.5) (2.2 ) 56 (1.3) (6.1) (5.5) (4.2) (3.6) 4 MARI (4.4) (4.6) 1 NEGLI BILE JA (1.6) 2 MICI (2.2) (5.4) (5.4) (6.FOAR RAR TREM TE DE RAR RAR PUŢIN FREC.2) (7.1) (3. II INVALIDI TATE GR.G R I L A D E E V A L U A R E A R I S C U R I L O R CO M BINAŢ IE ÎNTRE G RAVITAT EA CO NS ECINŢ ELO R Ş I PRO BABI LI TATE A P RO DUCERII LO R CLASE DE PROBABILITATE 1 2 3 4 5 6 EX.2) (2.FOARFREC.3) (3.5) (7.2) (4.P > 1.4) (3. III ITM 45 180 ZILE ITM 3 .5) (1.4) (7.6) 6 FOARTE GRAVE INVALIDI TATE GR.6) 3 MEDII (3.6) 5 GRAVE (5.4) (2.1) (7.P > 1-1/ -1 1 /an 10-1/an 5-1/an 1/ an /an lună P<5 P< P<1 P<1 1 /an 2-1/ an 1/an 1/lună (7.2) (6.3) (2.5) (3.3) 1.45 ZILE (6.5) (6.3) (7.1) (2.5) (5.4) (1.

5) (7.2) (5.4) (5.6) NIVEL DE SECURITATE 7 MAXIM 6 5 4 3 2 1 FOARTE MARE MARE MEDIU MIC FOARTE MIC MINIM 57 .3) (5.1) (1.5) (2.3) (2.4) (6.5) (7.2) (2.1) (2.6) (6.3) (6.5) (4.2) (5.3) (7.3) (1.5) (1.4) (3.1) (3.4) (1.3) (3.5) (3.4) (4.2) (1.1) (3.6) (4.1) (6.6) (5.4) (5.3) (4.1) (2.PROBABILITATE (1.ANEXA 5 S CALA DE ÎNCADRARE A NIVELU RILO R DE RIS C/ S ECURI TAT E NIVEL DE RISC 1 2 3 4 5 6 7 MINIM FOARTE MIC MIC MEDIU MARE FOARTE MARE MAXIM CUPLUL GRAVITATE .5) (6.4) (6.6) (7.6) (2.1) (7.2) (7.2) (4.6) (3.2) (4.

parametri) MAXIMĂ PREVIZIBILĂ DE DE GRAVI.PROBATATE BILITAT E PARŢIAL DE RISC 58 .ANEXA 6 UNITATEA : NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE : SECŢIA: LOCUL DE MUNCĂ: FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ FIŞA NR… DURATA EXPUNERII: ECHIPA DE EVALUARE CONSECOMPONENTA CLASA CLASA NIVEL SISTEMULUI DE MUNCĂ FACTORI DE RISC A IDENTIFICAŢ I FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CINŢA FACTORILOR DE RISC (descriere.

FACTOR DE RISC crt. 0 59 .ANEXA 7 F IŞ A DE MĂS URI P RO P US E FIŞA DE MĂSURI PROPUSE NIVEL DE RISC 1 MĂSURI PROPUSE Nominalizarea măsurii 3 Nr.

ANEXA 8 O RDINEA IERARH ICĂ A M ĂS URILO R DE PREVENIR E MĂSURI PRIMARE (măsuri de ordinul întâi) RISC OM ELIMINAREA RISCURILOR MĂSURILE TREBUIE SĂ ACŢIONEZE DIRECT ASUPRA SURSEI DE FACTORI DE RISC (PREVENIRE INTRINSECĂ) MĂSURI SECUNDARE (măsuri de ordinul doi) IZOLAREA RISCURILOR RISC OM FACTORII DE RISC PERSISTĂ. DAR PRIN MĂSURI DE PROTECŢIE COLECTIVĂ SE EVITĂ SAU DIMINUEAZĂ ACŢIUNEA LOR ASUPRA OMULUI MĂSURI TERŢIARE (măsuri de ordinul trei) EVITAREA RISCURILOR RISC OM INTERACŢIUNEA DINTRE FACTORII DE RISC ŞI OM SE EVITĂ PRIN MĂSURI ORGANIZATORICE ŞI REGLEMENTĂRI PRIVIND COMPORTAMENTUL MĂSURI CUATERNARE (măsuri de ordinul patru) IZOLAREA OMULUI RISC OM LIMITAREA ACŢIUNII FACTORILOR DE RISC SE FACE PRIN PROTECŢIE INDIVIDUALĂ 60 .

MODEL PRACTIC DEFINIREA SISTEMULUI ANALIZAT PROCESUL DE MUNCĂ LOCUL DE MUNCĂ NR. OCAZIONAL MATERIAL DIDACTIC -ATENTIE!. NU S-AU IDENTIFICAT TOTI FACTORII DE RISC 61 . 1 CONDUCATOR AUTO NEPROFESIONIST.

stingătoare portabile cu praf şi CO2. riscuri comune si sarcini de munca comune . lubrifianţi (ulei motor. cu ajutorul autoturismelor.1. lichid pentru curăţare parbrize.s. ulei hidraulic. motorină). dispozitive de suspendare: mecanice şi hidraulice. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT - MIJLOACELE DE PRODUCŢIE autoturisme DACIA. freon (în instalaţiile de climatizare). unsori). triunghiuri reflectorizante. antigel (toxic). lichid de frână (toxic). din firma si impreuna cu medicul de medicina muncii. ocazionali. între diferitele puncte de lucru. carburanţi (benzină.si care sunt descrise mai jos. cerinte de securitate comune. s-au identificat locuri de munca cu caracter general – deci care cuprind activitati comune.2. persoane conducatori auto neprofesionisti. a consultarii cu persoana desemnata cu atributii in domeniul s. Dupa analiza tabelului cu functiunile personalului. RENAULT CLIO si RENAULT MEGAN autoutilitare tip FIAT 3 trusă de scule tip auto.1 PROCESUL DE MUNCĂ Procesul de muncă în cazul conducatorului auto are drept scop transportul persoanelor şi al unor cantităţi mici de materiale. a fiselor de post. ulei transmisie. electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4). Sunt x persoane care in plus fata de sarcinile postului respectiv mai conduc ocazional. 62 - .m. Deci un total de x. conditii de mediu comune. 1. manometre pentru verificarea presiunii în pneuri.

63 . de control. execută transport de persoane şi materiale pe drumurile publice sau în remediază în parcurs pene sau mici defecţiuni tehnice. verificarea stării tehnice a autoturismului.). curăţare participă la reparaţii şi revizii tehnice. etc. recepţionarea cheilor şi a documentaţiei de la revizor (foi de parcurs. talon PSI.). - incinte de unităţi. a motorului şi a alimentează cu carburanţi dacă este cazul. mică şi medie. lubrifianţi. starea tehnică a autoturismelor. predă actele şi cheile de contact şi acces revizorului de la punctul tehnic raportează toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la execută lucrări de întreţinere specifice autoturismelor (spălare. sistemelor de frânare şi direcţie. lucrările sunt atribuite de către şeful formaţiei de revizii şi reparaţii. ordine de deplasare etc. verifică nivelurile de carburanţi.SARCINA DE MUNCĂ - sosirea la serviciu. lichid de răcire. executând lucrări de complexitate frână şi electrolit în bateriile de acumulator. - la locul de parcare. talon de verificare a stării tehnice. la sfârşitul parcurgerii itinerarului ordonat se reîntoarce cu autoturismul verifică din nou starea tehnică a autoturismului. completează nivelurile deficitare. lichid de verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice. certificat înmatriculare auto. se prezintă la punctul indicat în documentele primite.

. de la locurile de muncă învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi al reparaţiilor. La deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoco-niogene (praf) ce nu sunt înlăturate de autoturismele care nu au prevăzute filtre la instalaţia de climatizare. . Factori de risc proprii mijloacelor de producţie • Factori de risc mecanic: Organe de maşini în mişcare: prindere. la lucrul sub autoturism. materiale de formă cilindrică sau a roţilor (provenite Răsturnare piese. - cazul lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii. - reviziilor şi al reparaţiilor.) de către transmisiile prin curele ventilator/pompă de apă.Scurgere liberă de uleiuri. 1. frânare în mers.3. curea distribuţie.MEDIUL DE MUNCĂ Conducatorul auto îşi desfăşoară activitatea în habitaclul autoturismelor. în timpul Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de Rostogoliri de piese. cravate. piese.Cădere liberă de scule. rutier. materiale neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate în - etc. Unele autoturisme sunt prevăzute cu sisteme de climatizare. materiale la lucrul în canalul de acces sub autoturism sau la lucrul pe platformă. Apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor. fular prindere. Nivelul de zgomot se plasează sub limita de 80 dB(A). carburanţi. antrenare de către polizorul electric sau bormaşină. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI A. sub autoturism. antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci. 64 .

. • Factori de risc fizic: Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara în habitaclul autoturismelor care Curenţi de aer – neetanşeităţi ale habitaclului la unele autoturisme. lichid de frână. unsori etc. portabile (la reparaţii). - - unelte cu acţionare electrică.particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia. freon. - . la lucrul cu panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii. bloc motor etc. .Proiectare de corpuri sau particule: la lucrul la polizorul electric.). . bormaşină.Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de împământare. atinse accidental la inspecţii şi Factori de risc electric: Electrocutare prin atingere directă: deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor căi de curent. • Factori de risc termic: Temperatură ridicată a unor suprafeţe. polizor electric manual..Tăiere. • reparaţii (galerii sistem evacuare. uleiuri. • Factori de risc chimic: Lucrul cu substanţe toxice – antigel. B. Factori de risc proprii mediului de muncă - arsură chimică. Nivel de iluminare: 65 - nu sunt dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului. Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinătatea traseelor pedestre ale şoferului de autoturism. Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili. înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase. în special la operaţii de mentenanţă şi la reparaţii.

. Factori de risc proprii sarcinii de muncă Suprasolicitare fizică: Efort static. • Factori de risc chimic: Gaze. circulaţia pe drumurile publice. prăbuşiri de Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic. ninsoare).portabilă. copaci. vapori. 66 • - într-un stadiu avansat de oboseală. • C. inundaţie. Factori de risc proprii executantului Acţiuni greşite: Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice. a unor medicamente sau Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă. - la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampă la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire pro-vocat Calamităţi naturale – trăsnet. ploaie. D. decizii dificile în timp • - scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă. majoritatea autoturismelor din dotare nu există sistem eficient de filtrare a aerului care intră în habitaclu. Suprasolicitare psihică: Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării. poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi. alunecări de teren. aerosoli toxici provenite de la funcţionarea motoarelor - termice în incinta atelierelor. seisme.

Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică. • - de protecţie din dotare. admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii. a sarcinii maxime Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare. revizii şi reparaţii) sau de la joasă înălţime (la accesul pe rampa de spălare).- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie. 67 . instalaţia electrică. dezechilibrare la Cădere de la înălţime (în canalele de acces sub autoturism din atelierul de Omisiuni: Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace instalaţia de frânare. neutru (la coborâre). alunecare. deplasarea pedestră. Depăşirea numărului maxim de persoane admis.

în timpul reviziilor şi reparaţiilor 2. parametri) 2 1. Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier 3. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers CONSECLASA CLASA CINŢA DE DE MAXIMĂ PROBA GRAVI PREVIBILITA TATE ZIBILĂ TE 3 4 5 DECES 7 1 NIVEL PARŢIAL DE RISC 6 3 DECES DECES 7 7 1 1 3 3 68 . cravate. ECHIPA DE EVALUARE: LOCUL DE MUNCĂ: CONDUCATOR AUTO COMPONENT FACTORI DE A RISC SISTEMULUI IDENTIFICA DE MUNCĂ ŢI 0 MIJLOACE DE PRODUCŢIE 1 FACTORI DE RISC MECANIC FIŞA NR. Organe de maşini în mişcare: prindere.4. fular etc.UNITATEA: SECŢIA: NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1. antrenare de către polizorul electric sau bormaşină. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/sch. curea distribuţie prindere. antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci.) de către transmisiile prin curele ventilator/pompă de apă. 12 FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere.

materiale de formă ITM 45-90 cilindrică sau a roţilor (provenite de la locurile zile de muncă învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor 5. Răsturnare piese. Rostogoliri de piese. materiale. neasigurate DECES împotriva deplasărilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii 3 1 2 7 1 3 69 .4.

dispozitive etc.0 1 FACTORI DE RISC TERMIC FACTORI DE RISC ELECTRIC 2 3 6. Proiectare de corpuri sau particule: INV gr. piese. Temperatură ridicată a unor suprafeţe.particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia 9. Tăiere. Cădere liberă de scule.) 12. la lucrul cu unelte cu acţionare electrică. sub autoturism 7. Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen DECES plasate în vecinătatea traseelor pedestre ale şoferului de autoturism 11. bormaşină.) 13. Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice ITM 3-45 atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece zile (scule. III . atinse ITM 3-45 accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem zile evacuare. Scurgere liberă de uleiuri.la lucrul la polizorul electric. 1. polizor electric manual .deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor căi de curent. înţepare la contactul cu suprafeţe ITM 3-45 periculoase. materiale la lucrul DECES în canalul de acces sub autoturism sau la lucrul pe platformă. (continuare) 4 5 6 7 1 3 2 4 1 1 1 2 2 7 2 2 7 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 . portabile (la reparaţii) . Electrocutare prin atingere directă: DECES . la lucrul ITM 3-45 sub autoturism zile 8. carburanţi. în special la operaţii de mentenanţă zile şi la reparaţii 10.panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii 70 Fişa nr. bloc motor etc.

18. Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara în ITM 3-45 habitaclul autoturismelor care nu sunt dotate cu zile instalaţie de condiţionare a aerului 19. DECES lichid de frână 16. Curenţi de aer – neetanşeităţi ale habitaclului la ITM 3-45 unele autoturisme zile 20. Calamităţi naturale – trăsnet. Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul ITM 45-90 bateriilor de acumulatori – arsură chimică zile 17. Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili. inundaţie.la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic 21. Nivel de iluminare: DECES . prăbuşiri de copaci.la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampă portabilă . (continuare) 4 5 6 7 1 3 3 7 2 2 7 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 MEDIUL DE MUNCĂ FACTORI DE RISC FIZIC 7 1 3 71 . 1.14. DECES uleiuri. unsori etc. Lucrul cu substanţe toxice – antigel. freon. Electrocutare prin atingere indirectă sau apariţia DECES 7 1 3 tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de împământare 0 1 FACTORI DE RISC CHIMIC 2 3 15. seisme Fişa nr. DECES alunecări de teren.

poziţie fixă la parcurgerea traseelor TARE FIZICĂ lungi DE MUNCĂ ITM 3-45 zile 2 1 1 DECES ITM 3-45 zile 7 2 1 1 3 1 72 . vapori. Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la majoritatea autoturismelor din dotare nu există sistem eficient de filtrare a aerului care intră în habitaclu FACTORI DE 23. aerosoli toxici provenite de la RISC CHIMIC funcţionarea motoarelor termice în incinta atelierelor SARCINA SUPRASOLICI.24. Efort static.22. Gaze.

Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de DECES 7 1 3 direcţie. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice. decizii dificile în timp scurt – intervenţii zile pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii atmosferice grele – ceaţă. Cădere de la înălţime (în canalele de acces sub DECES 7 1 3 autoturism din atelierul de revizii şi reparaţii) sau de la joasă înălţime (la accesul pe rampa de spălare) OMISIUNI 35. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul ITM 45-90 3 1 2 TARE PSIHICĂ deplasării. ninsoare) ACŢIUNI 26. ITM 3-45 2 1 1 dezechilibrare la deplasarea pedestră zile 34. 1. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la DECES 7 1 3 starea atmosferică 31. (continuare) 1 2 3 4 5 6 SUPRASOLICI25. Depăşirea numărului maxim de persoane admis. Întreruperea motorului în rampă şi aducerea DECES 7 1 3 manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre) 33. instalaţia electrică. a DECES 7 1 3 sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii 32. Executarea de manevre nepermise de legislaţia DECES 7 1 3 care reglementează circulaţia pe drumurile publice 28. Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă DECES 7 1 3 29.0 EXECUTANT Fişa nr. instalaţia de frânare 30. ploaie. a DECES 7 1 3 GREŞITE unor medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală 27. Neutilizarea echipamentului individual de DECES 7 1 3 protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare 73 . Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare. alunecare.

= ------------------------------------.Nivelul de risc global al locului de muncă este: Nrg 1.= --------.68 35 22x3 + 4x2 + 9x1 83 ∑ ri i=1 74 .= 2. = 35 ∑ ri Ri i=1 22(3x3) + 4(2x2) + 9(1x1) 223 ----------------.

MĂSURI ORGANIZATORICE: • utilizarea echipamentului individual de protecţie corespunzător la lucrările de polizare şi la celelalte activităţi în care se folosesc corpuri abrazive în mişcare de rotaţie.5. • instruirea lucrătorilor privind necesitatea respectării acestor restricţii. MĂSURI ORGANIZATORICE: • verificarea periodică şi ori de câte ori este necesar a sistemelor şi mecanismelor autoturismelor. • verificarea sistematică a modului în care se respectă această interdicţie. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 2 MĂSURI TEHNICE: • montarea de parbrize securizate pe maşini. • conducerea autoturismului numai atunci când şoferul prezintă aptitudini 3 psihofiziologice şi o stare de sănătate corespunzătoare.1. • verificarea severă a modului în care sunt ele respectate. 75 . 3 • interzicerea deplasării pe drumurile publice şi în incinte a autoturismelor cu defecţiuni la sistemul de frânare şi la mecanismul de direcţie. 1 MĂSURI PROPUSE Nr Crt FACTOR DE RISC Nivel de risc Nominalizarea măsurii 0 1 Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier 2 3 1 2 Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers Proiectare particule de corpuri sau 3 MĂSURI ORGANIZATORICE: • respectarea normelor de circulaţie rutieră.

înainte de începerea operaţiei. • realizarea controlului medical periodic în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. aflate temporar sub tensiune. MĂSURI ORGANIZATORICE: • Instruirea lucrătorilor • Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina tehnologică MĂSURI ORGANIZATORICE: • permiterea plecării pe traseu numai a conducătorilor auto care corespund din punctul de vedere al aptitudinilor psihofiziologice şi al stării de sănătate. de pauze de odihnă. pe timp de noapte sau în condiţii meteo nefavorabile. MĂSURI TEHNICE: • Izolarea bornelor de legătură şi a celorlalte căi de curent din componenta echipamentelor electrice de sudare Verificarea şi repararea conductorilor de alimentare • Realizarea circuitelor de masă conform prevederilor tehnice şi de securitate în vigoare • asigurarea prin încuiere a panourilor electrice din atelierul de reparaţii. • insistarea. atunci când se parcurg trasee lungi. în cadrul instructajului de protecţie a muncii. a stării fizice a corpului abraziv.0 1 2 3 • verificarea. • practicarea. • marcarea conductoarelor dezafectate. decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor dobândite 2 76 . 4 Electrocutare directă prin atingere 3 5 Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării. de către şoferi. asupra importanţei respectării regulamentului de circulaţie pe drumurile publice.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65.6. INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. factori proprii mediului de muncă. 28. 5.71 %.71% dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE) ceea ce indică existenţa elementelor cu pericol deosebit de accidentare şi îmbolnăvire profesională. factori proprii sarcinii de muncă. factori proprii mijloacelor de producţie.58 %. situaţia se prezintă după cum urmează : • • • • 48.68 valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu.1 CONDUCATOR AUTO Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă “Conducator auto” este egal cu 2. 4 se încadreaza în categoria factorilor de risc foarte mic. În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare nr. 22 se încadreaza în categoria factorilor de risc mic. 1”.14 %. din care se observă că din totalul de 35 factori de risc identificaţi. factori proprii executantului. 17.57 %. iar ceilalţi 9 se încadreaza în categoria factorilor de risc minim.1. 77 . Pentru diminuarea sau eliminarea factorilor care se situează în domeniul cel mai inalt sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul de munca “Conducator auto”.

5 % FACTORI D RISC E PROPRII SARCINII D E M NCĂ U 5 % .5 8 8% FACTORI DERISC PROPRII M LOACELOR IJ D PROD CŢIE E U 48 7 .71 F ACTORI D RISC E PROPRII M IU I DE ED LU M NCĂ U 1 . 46.1 % 7 4 78 .48 F ACTORI D RISC E PROPRII EXECU TAN LU TU I 2 . PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ LOCUL DE MUNCĂ Nr.Fig. : VIZITATOR NIVELUL DE RISC GLOBAL: 2.

.. fisei de fisei de 1 de masuri masuri evaluare propuse propuse a locului pentru pentru de locul de locul de munca munca munca nr..de alta sanitare natura 5 Sapun.. 1 nr.. Conform Conform fisei nr.. 1 3 luni Nr crt. prosop.. Conform studiului de evaluare nivel de risc la locurile de munca. hartie igenica. lavete 6 Apa minera la vara si apa calda cu ceai iarna Persoana care raspunde de Resurse Obs realizarea RON masurii 9 Persoana desemnata SSM si director 10 1000 11 2 3 4 Conf. inregistrat la SC XXX SRL Actiuni in Termen scopul de realizarii realizare masurii 7 8 Conform Masurile fisei de organizat masuri orice : propuse perma pentru nent locul de Masurile munca tehnice : nr.AVIZAT CSSM Planul de prevenire si protectie pe anul . 0 1 Loc de munca/ post de lucru 1 Conducator auto Riscuri evaluate Masuri tehnice Masuri organiza torice Masuri Masuri igienico.. 1 ADMINISTRATOR INTOCMIT: Data: 79 .

Agentii periculosi sunt numerosi si variati si sunt raspanditi in majoritatea locurilor de munca. Ei prezinta pericole pentru seuritatea si sanatatea lucratorilor si riscuri ca urmare a expunerii de scurta sau lunga durata sau prin acumularea lor pe termen lung in orgnism. mental si/sau social al lucratorilor. prezenti in mediul de munca si care pot constitui un pericol pentru sanatatea angajatilor. de tipul cancerelor. Efectele asupra sanatatii lucratorilor expusi pot fi reversibile sau ireversibile. Organizatia Mondiala a Sanatatii defineste sanatatea in munca drept acea stare de bunastare fizica. sunt definiti ca agenti periculosi. azbestul si agentii biologici. pentru care lucratorii depun efort fizic si/sau intelectual. cancerigeni si mutageni. Reducerea continua si eficienta a riscurilor legate de expunerea la agenti periculosi la locul de munca trebuie sa fie o preocupare majora a angajatilor. care pot produce imbolnaviri profesionale sau care pot genera accidente de munca. Factorii de risc ai mediului de munca. In conformitate cu prevederile Normeler Generale de Protectie a Muncii. biologica. Agentii periculosi la locul de munca ce vor fi tratati in cadrul acestui capitol sunt agenti chimici. fizici sau biologici. factorii chimici. noxe sau agenti nocivi. AGENTI CHIMICI. in cadrul unor anumite conditii date ale mediului de munca in care pot exista unul sau mai multi factori de risc care pot afecta securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor. in timp si spatiu. AGENTII PERICULOSI LA LOCUL DE MUNCA Procesul muncii presupune realizarea anumitor activitati. mentala si sociala. mentala si sociala completa si nu numai datorata lipsei bolilor profesionale sau accidentelor de munca.24. mi putin grave sau foarte grave. ce pot influenta in mod negativ sanatatea in munca prin ruperea echilibrului fizic. se poate aprecia ca mediul de munca si sanatatea in munca sunt puternic relationate si ca numai un mediu de munca sigur si sanatos poate asigura acea stare de bine fizica. fizic si/sau sociala. disfunctiilor in 80 . In acest context. pot fi factori de natura chimica.

indeplinesc criteriile de clasificare a substantelor periculoase in concordanta cu criteriiledin actele normative in vigoare. … pulberile de azbest si/sau materiale cu continut azbest. deoarece pot cauza imbolnaviri profesionale sau accidente de munca. azbestul albastru (crocidolit). angajatorii trebuie sa cunoasca ce sunt agentii periculosi. silicati fibrosi . … agentii cancerigeni. 451/2000. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. aprobata cu modificari prin Legea nr. care pot manifesta asupra organismului imediat sau dupa o perioada de latenta ce poate fi uneori mai mare de 10-15 ani. preparate sau procedee.reproducere sau anomaliilor congenitale. pericolele si riscurile associate. prezinta un risc pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. datorita modului de folosire sau datorita prezentei la locul de munca. prin inhalare. precum (anexa 1 la 81 . pot produc aparitia cancerului ori pot creste frecventa acestuia. ingestie sau penetrare cutanata.G. substante. respective OUG 200/2000 privind clasificarea. Tot ca agenti cancerigeni sunt considerate si substantele sau preparatele mentionate in Lista substantelor periculoase din anexa 2 a H. datorita propietatiilor fizico-chimice. chimice sau toxicologice. cum se clasifica. care. care sunt si ce prevad rglementarile legele in vigoare pentru asigurarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca impuse de directivele europene. cele mai cunoscute fiind azbestul ab (crisotil). azbestul brun (amozit). 490/16 mai 2002. modul de patrundere in orgnism. Pentru a putea asigura protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor periculosi si la locul de munca. inclusiv substante sau preparate degajate in urma unui procedeu. … substante si preparate care. inregistrati la Chemical Abstract service sub diferite forme. Agentii periculosi la locul de munca sunt… … substante sau preparate care.

alergie sau intoxicatie.Directiva 67/548/CEE). implicatii ce se pot manifesta dupa o perioada de latenta de 10. aprobata prin H. precum si orice substanta care indeplineste conditiile de clasificare in categoria 1 sau 2 de agent mutagen. privind clasificarea. 490/16 mai 2002 (anexa 6 la Directiva 67/548/CEE). pot cauza anomalii genetice ereditare ori pot creste frecventa acestora. culturi celulare si endoparaziti umani. 227/13 iunie/2002 al ministrului industriilor si resurselor. definite in anexa VI la Directiva 67/548/CEE. Datorita implicatiilor majore pe care le au asupra sanatatii lucratorilor expusi.G. micoorganisme. Lista substantelor periculoase – Normele metodologice de aplicare a O. ciupercile (drojdii si mucegaiuri) si parazitii prezenti la locul de munca si care actioneaza asupra angajatilor ca urmare a manipularii unor produse patologice sau a unor materiale contaminate. angajatorii pot consulta: • Inventarul European al Substantelor Chimice Existente puse pe piata – IESCE. precum si hormonii sau toxinele. aprobat prin Ordinul nr. virusurile. sunt considerati agenti biologici bacteriile.G. 200/2000. nr. 82 . … agenti biologici contaminanti. ingestie sau penetrare cutanata. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.U. … agentii mutageni. precum si orice substanta care intruneste criteriile de clasificare ca agent cancrigen de categoria 1 sau 2. 490/16 mai 2002. De asemenea.15 sau chiar peste 20 de ani dupa expunere.G. in cadrul agentilor chimici periculosi se acorda o atentie deosebita azbestului si agentilor cancerigeni mutageni. stabilite in anexa 1 a H. • Anexa 2. substante sau preparate care. prin inhalare. care sunt susceptibili sa provoace infectie. Surse de informare Pentru a afla informatii legate de proprietatile periculoase ale agentilor periculosi si despre implicatiile asupra securitatii si sanatatii lucratorilor expusi.

Tabelul 4 – Lista agentilor si conditiilor de munca interzise femeilor gravide si celor care alapteaza. 33 – Limite biologice tolerabile (LBT). 36 – Recomandari practice pentru supravegherea clinica a angajatilor expusi la azbest. - ANEXA nr. 31 – Valori limita de expunere profesionala pentru agentii chimici.41 – Izolare pentru procese industriale (agenti biologici). 83 . 608/2002 al ministrului industriilor si resurselor. lauze si care alapteaza. ANEXA nr. ANEXA nr.ANEXA nr. 35 – Metoda de referinta pentru masurarea concentratiilor de azbest in atmosfera locului de munca. 508/933 al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Sanatatii si Familiei. 38 – Clasificrea agentilor biologici.• Lista Europeana a Substantelor Chimice Notificate – ELINCS. 34 – Interdictii. ANEXA nr. 40 – Indicatii privind masurile pe niveluri de izolare (agenti biologici). aprobate prin Ordinul nr. . 39 – Recomadari practice pentru supravgherea medicala a angajatilor expusi la agenti biologici. ANEXA nr.2 – Tabel cu bolile profesionale ci declarare obligatorie. procedeelor si conditiilor de munca. aprobata prin Ordinul nr. 37 – Lista indicativa a tipurilor de activitati profesionale. 42 – Cod de conduita recomandat pentru vaccinare (agenti biologici)’ Tabelul 3 – Lista agentilor. ANEXA nr. ANEXA nr. susceptibile sa prezinte risc pentru femeile gravide. Anexa nr. 32 – Valori limita admisibile pentru pulberi. ANEXA nr. Tabelul 5 – Lista de agenti. procedee si activitati susceptibile sa antreneze riscuri specifice pentru tineri. ANEXA nr. ANEXA nr. • Normele Generale de Protectie a Muncii. ANEXA nr.

preluata prin Ordinul nr.Inventarul European al Substantelor Chimice Existente puse pe piata. Uniunea Europeana eleboreaza actualmente o strategie pentru evaluarea sistematica a substantelor chimice deja “existente” si 200 din acestea au fost incluse pe o lista de prioritati pentru care se va efectua evaluarea riscului si se vor pune la dispozitia consumatorilor datele de identificare.astfel incat fiecare utilizator. de Agentia Europeana pentru Sanatate si Securitate in Munca . manipulator sau transportator al respectivelor substante sa cunoasca pericolele si sa previna riscurile la locurile de munca.000 de substante chimice. Dupa 1981. Din statisticile comunitatii europene. 227/13 iunie 2002 ai ministrului industriilor si resurselor. din cele 100.000 sunt vandute in cantitati mai mari de 10 tone. angajatorii Uniunii Europene au fost obligati.000 de substante inregistrate. si atribuie numarul Comunitatii Economice Europene unui numar de peste 100. sa faca notificarea substantelor noi introduse pe piata ceea ce a presupus si evaluarea riscurilor pe care acestea le prezinta pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.000 din acestea nu au facut obiectul unor testari toxicologice complete si sistematice. 350 sunt cunoscute ca substante cancerigene . Ei pot fi intalniti in birouri. circa 10. Unde se intalnesc? Agentii periculosi se intalnesc… … in majoritatea locurilor de munca din intreprinderile mici. mijlocii si mari. publicate in anul 2002 . 84 . in saloanele de coafura. preluat prin Ordinul nr. din sectoare de activitate foarte variate. 30.000 sunt utilizate in mod obisnuit la locul de munca. in laboratoarele dentare. etichetarea substantelor si intocmirea Fiselor Tehnice de Securitate. prin reglementari legislative . contine lista definitiva cuprinzand toate substantele chimice considerate ca se aflau pe piata comunitara la data de 18 septembrie 1981. dar 20. iar 3000 ca factori alergeni. 608/2002 al ministrului industriilor si resurselor. sunt cuprinse in Lista Europeana a Substantelor Chimice Noificate – ELINCS. puse pe piata dupa 1981. Aceste substante noi.

in lucrarile de depozitare. bucatarii. fumuri si aerosoli produse in timpul prajirii si rafinarii electrolitice a minereului Cu85 . cordoanelor. lucrari de extractie a carbunelui. snururilor. in gudronul de carbune sau in smoala de carbune. dar si in santiere de constructii. distilarea petrolului (benzen). vopsitorii. 8. manipularea covoarelor din azbest tesut destinate protectiei impotriva caldurii). silice cristaline) etc. dializa sau sterilizare. in curatarea hainelor sau a echipamentelor d lucru poluate cu azbest. datorita proprietatilor lui fizico-chimice (rezistenta mecanica la uzura. curatare sau demolare a cladirilor. constructii si reparatii (smoala. in marile uzine din industria chimica sau in fermele agricole si zootehnice.veterinare sau de analize medicale. in saloanele de coafura (saruri de nichel din coloranti). operatiile de cromare si pasivare a metalelor (crom hexavalent). a ceramicii sau prelucrarea cauciucului. lucrari care implica expunerea la pulberi. fabricarea sticlei. Agentii cancerigeni si mutageni se intalnesc in lucrarile de pulverizare a insecticidelor (compusi cu arsen). in curatatoriile chimice. gaurirea sau debitarea tevilor si instalatiilor din azbociment). depozitarea sau eliminarea deseurilor de azbest. isolator termic. transport si manipulare a materialelor care contin azbest. gaurirea sau polarizarea elementelor de constructii din azbociment. Acesta poate fi eliberat sub forma pulbere in timpul lucrarilor de manipulare a azbestului tesut sau impletit (interventii asupra panglicilor. pulberi de lemn. ateliere de acoperiri metalice. agricultura. sectiile de boli infectioase. in lucrari de desprafuire. ignifug si usor de utilizat si inlobat in alte materiale) are multiple intrebuintari si poate fi intalnit in numeroase locuri de munca. industria poligrafica. spalatorii etc. electric si fonic. sunt prezentate substantele. in timpul lucrarilor asupra elementelor din azbociment (decuparea. transportul. turnatorii. brutarii. in ateliere de reparatii auto. rezistenta la agresiuni de tip acid sau bazic. fabricarea parfumurilor . preparatele si procedeele cancerigene: fabricarea auraminei. In Normele Generale de Protectie a Muncii. lucrari care implica expunerea la hidrocarburi aromatice policiclice prezente in negrul de fum. Azbestul. in tabelul nr.

paie. praful de hartie. lucrari care implica expunerea la pulberi de lemn de esenta tare. argila. bumbac. librarii (mucegaiuri si bacterii) etc. zone de lucru cu sisteme de aer conditionat si umiditate ridicata (mucegaiuri. cabinetele veterinare. substante de origine animala (lana. precum agricultura. sortare si eliminare finala a deseurilor. procedeu cu acid concentrat la fabricarea alcoolului izopropilic. a mijoacelor de transport etc.). etc. inclusive in unitatile de izolare si examinare post-mortem. silvicultura. paraziti si capusi). ciuperci. in lucrari de canalizare. etansare (adezivi sau masticuri pe baza de poliuretan) etc. productia de hrana pentru animale si furaje. Agentii biologici periculosi pot afecta lucratorii ori de cate ori vin in contact cu materialele naturale sau organice. Agentii biologici se intalnesc in locurile de munca din serviciile de sanatate de toate tipurile. in activitatile in care sunt uilizate ca materiale de vopsitorie (cei mai frecventi sunt solventii organici). praf organic (faina. par. etc. produse intermediare. intretinere sau curatare a utilajelor tehnologice. finite sau reziduuri. etc). etc). substante organice sau anorganice. Agentii chimici periculosi. de eliminare a deseurilor. acarieni si virusi ce se transmit prin intermediul animalelor. precum si in activitatile auxiliare de reparatii ale cladirilor (fumul de sudura. in procesul direct de fabricatie unde se intalnesc ca materii prime. activitati in instalatiile de transport si de epurare a apelor uzate. epitelii animale si urina.. dejectii animale. in mod accidental sau in mod current.Ni. abatoare. al transportului sau al depozitarii. pot afecta personalul. in timpul manipularii. bacterii. arhive. matreata animala). cresterea vitelor. naturale sau sintetice. sange si alte lichide biologice. de colectare. gunoi. horticultura. materialele de origina vegetala (fan. de reparatii. muzee. alimente. drojdii). cum sunt solul. a halelor de productie. 86 . din activitatile in instalatii de productie alimentara. brutarii. din activitati profesionale in care exista contact cu animalele si/sau produse de origine animala (proteine.

greturile sau varsaturile. boli le ochilor si anexelor. boli ale sistemului nervos. ca urmare a unor accidente de munca. cauzate de expunerea la hydrogen arseniat. neintentionat si necunoscut ca o consecinta a procesului de munca. ametelile. carbune.. mercur. boli profesionale diverse si foarte grave . pulberi de fier. cauzate de expunerea la agenti chimici la locul de munca. de tipul anemiilor. Expunerea la agenti biologici periculosi se mai poate produce in mod accidental. cauzate de expunerea la magneziu. cereale. arsen si compusi de arsen. boli ale sistemului respirator. cauzatede expunerea la trinitrotoluene. Efectele expunerii Efectele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor expusi la agenti periculosi pot fi… … alterarea starii de sanatate pe perioade de scurta durata. metale grele. sulfura de carbon. pot fi si afectiuni digestive. de pulberile de azbest. in principal. de tipul dermatitelor sau urticariei. cu buna stiinta. in canepa. de tipul catractei. bumbac. Bolile legate de profesie. intoxicatii acute profesionale sau vatamari violente ale organismului urmate de incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile sau invaliditate. cauzate. prin muscaturi de animale sau manipularea deseurilor din spitale. bioxid de siliciu. spre exemplu in activitati de cultivare a microorganismelor intr-un laborator de microbiologie sau atunci cand agentii biologici se utilizeaza in mod controlat pentru productia alimentara sau in mod necontrolat. naftalina. boli legate de profesie. care pot dispare cand expunerea a incetat. Bolile profesionale care pot aparea in urma expunerii la diversi agenti chimici pot fi boli de sange. dinitrofenol.Angajatii pot intra in contact cu agentii biologici in mod deliberat. respiratorii cornice sau nevroze. plumb etc. solventi organici. aluminiu. asa cum se intampla in cazul activitatilor agricole sau al sortarii deseurilor ori al activitatilor de restructurare a cladirilor deteriorate. 87 . de exemplu durerile de cap. tutun etc. sau boli ale pielii si tesuturilor subcutanate. scurgeri accidentale de sange sau intepaturi cu ace de seringa contaminate.

un lucrator mai putin in campul muncii datorita pensionarii anticipate. legionla. pot provoca otravire. intoxocatii ori pot prezenta pericol potential de cancer sau de afectare e fetusului. va trebui sa-si reorganizeze cheltuielile materiale. turbarea. a angajatorului. prin implicatiile materiale si sociale care intervin odata cu boala sau accidentul. cauzate de paraziti. va inregistra o scadere a poductivitatii in munca. HIV. dar si a societatii. Familia acestuia va avea de suferit alaturi de un membru al familiei afectat de boala sau de accident de munca. enzime si acarieni sau. praf de natura organica – cum ai fi praful de faina si matreata animala. hepatitele virale. Individul este nevoit. invaliditatii sau chiar decesului. sa-si schimbe obiceiurile si sa-si paraseasca colegii. Consecintele expunerii la agentii periculosi la locul de munca… … se rasfrang asupra individului afectat si a familiei lui. uneori. Cele mai cunoscute boli provocate de agentii biologici sunt tubrculoza. uneori. alergii. Pe de alta parte.Agentii biologici pot provoca imbolnaviri de tipul infectiilor. urmare a absentismului individului afectat sau a fluctuatiei fortei de munca. Individul afectat va avea de suferit atat din punct de vedere fizic cat si psihic. provocate de expunerea la mucegaiuri. Microorganismele pot produce infectii ale cailor respiratorii superioare sau ale sistemului digestive. mai grav. care vor fi mai restranse. Clasificarea agentilor chimici periculosi… …se poate face in functie de forma de prezentare sau de efectele pe care le au asupra organismului uman. virusi au bacterii. 88 . sa-si schimbe locul de munca sau sa se retraga din activitate inainte de termen. iar societatea poate inregistra. salmonela etc. angajatorul va suferi pierderi materiale generate de plata concediilor medicale sau a eventualelor spitalizari.

Dupa forma de prezentare agentii chimici pot fi: • Agenti chimici in stare gazoasa, sub forma de gaze sau vapori.
Gazele se produc in general in procesele de topire, sudura, fermentatii, ca urmare a diferitelor reactii chimice. Exemple: bioxid de carbon, monoxidul de carbon, bioxidul de surf, azotul,etc.

Vaporii pot preveni de la substante lichide mai mult sau mai putin volatile sau de la solide care sublimeaza la temperatura normala, cum este de exemplu mercurul. Cele mai frecvente cazuri sunt vaporii organici care se genereaza din solventii folositi in vopsele, rasini, cerneluri, etc. In general, se produc vapori in toate procesele de distilare, fie a petrolului, gudronului, fie in cele de fabricare a polimerilor. • Agenti chimici in stare de materie in suspensie-aerosoli Prin materii in suspensie se inteleg toate tipurile de particule, solide si/sau lichide care se regasesc suspendate in aer si se pot inhala. Marimea lor poate oscila de la dimensiuni moleculare pana la 100 microni in diametru. Acestea pot fi de origine naturala sau pot fi provocate de om si generarea lor poate fi data de foc, eroziune, sublimare, condensare, frictiune intre materiale la manipulare sau transport etc. Aerosolii au mare importanta pentru mediul de munca si se pot prezenta sub forma de: • pulberi – sunt suspensii de particule solide in aer, rezultate din operatii mecanice, precum macinarea, slefuirea, manipularea materialelor solide organice sau anorganice, cum ar fi roci, lemn, carbon sau grane; • fum – suspensie de particule solide in aer, pe baza de carbon, care rezulta in urma unei combustii incomplete; • fum metalic – fumuri provenite din procesul de topire a metalelor, din operatiile de sudura sau, de exemplu, din combustia manganului; • ceata, pacla, negura – dispersii de picaturi lichide in aer, rezultate fie prin condensarea din stare gazoasa,fie prin dispersia unui lichid prin pulverizare, balbotare sau fierbere. Exemplu, ceata de ulei din operatiile de frezare si ascutire sau ceata acida sau alcalina produsa in procesele electrochimice. Agenti in stare lichida: acizi, baze, solventi; Agenti in stare solida: saruri, hidroxid de calciu, bioxid de siliciu, etc
89

In conformitate cu O.U.G. nr. 200/2000, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata prin Legea nr. 451/2001, si cu Anexa 1 a H.G. nr. 490/ 2000, normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 200/2000, clasificarea agentilor chimici periculosi se face in functie de proprietatile lor si de efectele asupra sanatatii umane si mediului. Dupa proprietatile lor fizico- chimice,agentii chimici pot fi…  substante si preparate explosive
… substantele si preparatele solide, lichide, pastoase sau gelatinoase, care pot sa reactioneze exoterm in absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat emisii de gaze, si care, in conditii de proba determinate, detoneaza, produc o deflagratie rapida sau , sub efectul caldurii, explodeaza cand sunt partial inchise;

 substante si preparate oxidante
… substantele si preparatele care in contact cu alte substante, in special cu cele inflamabile, prezinta o reactie puternic exoterma;

 substante si preparate extrem de inflamabile
… substantele si preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scazut si cu un punct de fierbere scazut,

precum si substantele si preparatele gazoase care sunt inflamabile in contact cu aerul la temperatura si la presiunea mediului ambient;  substante si preparate foarte inflamabile substantele si preparatele care pot sa se incalzeasca si apoi sa se aprinda in contact cu aerul la temperatura ambianta, fara aport de energie; substantele si preparatele solide care se pot aprinde cu usurinta dupa un scurt contact cu o sursa de aprindere si care continua sa arda sau sa se consume si dupa indepartarea sursei; - substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scazut; substantele si preparatele care in contact cu apa sau cu aerul umed emana gaze foarte inflamabile in cantitati periculoase;

 substante si preparate inflamabile …substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere scazut. Dupa proprietatile toxicologice, agentii chimici pot fi…
90

 substante si preparate toxice si foarte toxice … substante si preparate care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata in cantitati foarte mici sau reduse pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sanatatii. Actiunea toxicelor asupra organismului poate fi locala, numai asupra anumitor organe (de ex. benzenul actioneaza asupra sistemului nervos central) sau generala, cand afecteaza toate tesuturile si organele (de ex. acidul cianhidric sau oxigenul sulfurat). Nu se poate face, insa, o delimitare precisa dupa criteriul tipului de actiune, deoarece majoritatea substantelor toxice au, in acelasi timp, si o actiune generala si una locala asupra organismului. Actiunea toxica a substantelor din aceeasi clasa variaza functie de compozitia lor chimica. De exemplu, la hidrocarburi toxicitatea creste odata cu numarul de atomi de carbon din molecula. Actiunea substantelor toxice asupra organismului variaza si in functie de microclimat. Temperaturile inalte maresc pericolul de intoxicare, pe de o parte, datorita accelerarii circulatiei sangelui in organism, iar pe de alta parte, datorita accelerarii circulatiei sangelui in organism si intensificarii patrunderii toxicelor prin piele. Umiditatea ridicata favorizeaza, de asemenea, producerea intoxicatiei.  substante si preparate nocive … substante si preparate care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza moartea sau afectiuni cronice ori acute ale sanatatii;  substante si preparate corozive  … substante si preparate care in contact cu tesuturile vii exercita o actiune distructiva asupra acestora din urma;  substante si preparate iritante
91

… substante si preparate necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetatcu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reactie inflamatorie. Aceste substante pot produce inflamatii ale partilor anatomice cu care intra in contact si, in special, mucoaselor si sistemului respirator. Caracterul iritant al agentilor chimici se poate manifesta: • La nivelul pielii, prin senzatii de intepatura, usturime sau arsuri; • La nivelul ochilor, cu actiuni diferite in functie de produs (actiunea bazelor este mai periculoasa decat cea a acizilor), conjuctivite, cheratite si chiar perturbari ale vederii; • La nivelul bronhiilor, unde pot produce disconfort respirator insotit sau nu de tuse si chiar afectiuni mai grave cum ar fi edemul pulmonar etc.  substante si preparate sensibilizante  … substante si preparate, care prin inhalare sau penetrare cutanata pot da nastere unei reactii de hipersensibilizare, iar in cazul expunerii prelungite produc efecte nefaste caracteristice: Sensibilizarea se poate produce ca urmare a inhalarii de substante nocive de tipul izociantilor, sau altele asemanatoare, in acest caz astmul fiind considerat ca expresie de hipersensibilitate. De asemenea, trebuie luate in considerare si alte reactii de hipersensibilitate, precum rinita si alveolita. Sesibilizarea se poate produce si ca urmare a contactului cu pielea ai substantelor iritante, in acest caz, aparitia dermatitelor de contact alergice fiind considerata expresia hipersensibilizarii. Aceste substante afecteaza in general mainile si antebratele, parti care sunt cele mai expuse contactului cutanat, dar se pot
92

Exista informatii reiesite din studii adecvate pe animale. Exista suficiente elemente pentru stabilirea existentei unei relatii cauza-efect intre expunerea omului la astfel de substante si defectele genetice ereditare. pentru care exista suficiente elemente de justificare a unei prezumtii ca expunerea omului la asemenea substante poate determina aparitia cancerului. Agentii cancerigeni se clasifica pe trei categorii. In ceea ce priveste clasificarea si etichetarea si avand in vedere starea actuala a cunostintelor. Categoria 2: substante care trebuie asimilate ca substante cancerigene pentru om. roseata.extinde si la alte parti ale corpului. dar ele sunt insuficiente pentru clasificarea substantei in categoria 2. Categoria 3: substante si preparate care provoaca ingrijorare pentru oameni din cauza efectelor cancerigene posibile. putand aparea uneori si pustule. si anume: Categoria 1: substante cunoscute drept cancerigene pentru om. Simptomele include uscaciunea pielii.  substante mutagene … substante si preparate care prin inhalare. 93 . agentii periculosi pot fi …  Substante cancerigene …substante si preparate care prin inhalare. ingestie sau penetrare cutanata pot determina aparitia afectiunilor cancerigene ori pot creste incidenta acestora. craparea. aceste substante sunt impartite in 3 categorii: Categoria 1: Substante cunoscute drept mutagene pentru om. ingrosarea pielii. intre expunerea omului la asemenea substante si aparitia cancerului. pentru care exista suficiente elemente pentru stabilirea existentei unei relatii cauza-efect. sau senzatia de mancarime sau mai grav tumefierea. Dupa efectele pe care le au asupra sanatatii umane. ingestie sau penetrare cutanata pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creste frecventa acestora. dar informatiile disponibile nu permit o evaluare satisfacatoare.

ingestie sau penetrare cutanata pot produce ori pot creste frecventa fectelor nocive nonereditare in progenitura sau pot dauna functiilor ori capacitatiilor reproductive masculine sau feminine. Exista suficiente elemente pentru justificarea unei prezumtii ca expunerea omului la astfel de substante si alterarea fertilitatii. Studii corespunzatoare de mutagenicitate au furnizat elemente. Categoria 3: Substante care pot provoca motive de ingrijorare pentru oameni din cauza posibilelor efecte mutagene. Agenti biologici sunt clasificati in patru grupe distincte in functie de nivelul de risc pe care il prezinta: 94 . tinand seama de starea actuala a cunostiintelor. Exista suficiente elemente pentru justificarea unei prezumtii ca expunerea omului la astfel de substante poate duce la defecte genetice ereditare. dar ele sunt insuficiente pentru clasificarea acestor substante in categoria 2. Exista suficiente elemente pentru stabilirea existentei unei relatii cauza-efect intre expunerea omului la astfel de substante si alterarea fertilitatii. Categoria 3: Substante care provoaca ingrijorare in ceea ce priveste fertilitatea oamenilor.Categoria 2: Substante care trebuie sa fie asimilate ca substante mutagene pentru om. In ceea ce priveste clasificarea si etichetarea. Categoria 2: Substante care trebuie asimilate ca substante care altereaza fertilitatea la oamneni.  substante toxice pentru reproducere … substante si preparate care prin inhalare. aceste substante sunt impartite in 3 categorii: Categoria 1: Substante cunoscute pentru alterarea fertilitatii la oameni.

grupa 4 – agenti biologici care pot provoca boli grave omului si constituie un pericol serios pentru angajati. grupa 2 – agenti biologici care pot provoca o boala omului si constituie un pericol pentru angajati. schimbarea asternuturilor bolnavilor.). Substante periculoase pot sa patrunda pe aceasta cale de intrare sub forma de gaz (oxid de etilena. ei pot sa prezinte un risc ridicat de propagare in colectivitate. Multi agenti biologici se transmit prin aer. azbest etc). de vapori (benzen. in general. digestiva. cum sunt bacteriile din aerul expirat de bolnavi sau animale. o profilaxie si un tratament eficace. diazometan etc. ei pot sa prezinte un risc ridicat de propagare in colectivitate si nu exista. clorura de vinil etc. propagarea in colectivitate este improbabila.• • • • grupa 1 – agenti biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala omului. pulberi (siliciu cristalin. Caile de patrundere in organism a agentilor periculosi … … pot fi respiratorie. o profilaxie si un tratament eficace. o profilaxie si un tratament eficace.) 95 . in general. manipularea animalelor de laborator etc. toxinele din graul mucegait sau aerosolii infectiosi care contin agenti biologici (recoltarea si transportul probelor biologice fara precautii. in general.  calea respiratorie – inhalare/inspirare. exista. ). sau cutanata. dar exista. grupa 3 – agenti biologici care pot provoca imbolnaviri grave omului si constituie un pericol serios pentru angajati.

Daca produsul nu are miros. dar prin circulatia sanguina incarca organismul cu plumb (Pb). iar in stadiu avansat ea conduce la slabirea inimii si riscuri crescute de imbolnavire de tuberculoza. pot intra in bronhii si in alveolele pulmonare. Concentratia unei substante in aerul de respirat depinde de propietatile acesteia. De regula. temperatura etc. 96 . precum si de alti factori. Unele pulberi po trece dincolo de alveolele pulmonare si pot fi transportate in sange. fiind preluati de sange. Inhalare fibrelor de azbest poate cauza modificari. dureri de cap si. Inhalarea pulberilor care contin bioxid de siliciu liber cristalin (cuart) poate implica riscul distrugerii treptate a plamanilir – silicoza. de asemenea. cum este cazul pulberii de plumb care nu are efect la nivel respiratoriu. inhalarea este insidioasa.Cazurile de imbolnavire produse prin inhalare sunt cele mai frecvente. Vaporii de solventi sunt mai mult sau mai putin perceputi in functie de caracteristicele solventului. la nivelul aparatului respirator. riscul aparitiei cancerului pulmonar. in primul rand. Boala numita azbestoza presupune aparitia unor cicatrici la nivelui plamanilor si reducerea functie acestora pana la invaliditate sau deces. Boala nu este vindecabile. mai ales cazul fumatorilor. Cand pulberea patrunde in plamani produce efecte toxice la nivel respiratoriu. in functie de marimea particulelor.30 de ani din momentul in care incxepe expunerea la pulberi cu continut de cuart. cum ar fii volatilitatea sau tendinta de transformare in pulberi. nu e vizibil si nu e iritant. Pulberile. bioxidul de sulf – SO2. fosgenul. Inhalarea fibrelor de azbest creste. in functie de doza si durata. prin inhalare. silicoza se instaleaza la 10 . Oxidul de carbon (CO) intra in concurenta cu oxigenul (O 2) si hemoglobina producand intoxicatii. cu efect asupra ficatului si sistemului nervos. oxidul de carbon – CO). cum ar fii cantitatea utilizata. Pot provoca iritatii ale cailor respiratorii superioare sau vor cobori. In functie de caracterul iritant sau coroziv. putand cauza boli profesionale de tipul azbestozei sau silicozei. poate provoca moartea. gazele vor ataca caile respiratorii superioare si chiar palmanul (clorul – Cl2.

Contactul solventilor organici cu pielea. bautul si mancatul la locul de munca poluat. ca urmare a unei ruperi a tesutului epidermic. fenolul trece rapid in derma in timp ce alte substante patrund incet si dificil . exeme sau dermatite de contact. efectele fiind locale. in cazul operatiilor de degresare fara manusi. poate produce iritatii. iar daca produsul este foarte agresiv acesta poate sa treaca prin ficat si sa intre in sistemul sanguin si de aici sa fie redistribuit catre ochi. prin refolosirea ambalajelor de produse chimice pentru ambalarea produselor alimentare. se poate produce trecerea in sange si substanta toxica poate fi condusa la rinichi. fumatul in timpul activitatilor la patul bolnavului sau laboratoarele de analize medicale. prin difuziune. De exemplu. Ingestia de saruri anorganice de mercur poate provoca otravire cu mercur). fara sa existe o leziune a epidermei. precum si dureri de cap. chiar daca s-a facut 97 . Aceste accidente se produc. esofagul. (de ex. iar calea percutanata face referire la notiuna de patrundere a agentului prin piele. sistemul digestiv. prin nerespectarea regulilor de igiena a mainilor si/sau prin fumatul. dizenteria sau hepatita de tip A). in care caz se produce contactul cu vasele de sange.  calea cutanata – transcutanata si/sau percutanata Calea transcutanata se refera la faptul ca agentul patrunde prin piele. sistemul nervos etc. eroroile de manevrare sau prin mainile murdare (enterocolite. drumul intoxicatiei fiind gura. calea digestiva – ingestie (inghitire) Contaminarea pe cale digestiva cu agenti chimici este mai rara la locul de munca si se poate produce prin inghitirea accidentala a unor lichide sau solide.ficat. sistem nervos. tulburari digestive. Contaminarea cu agenti biologici pe cale digestiva se poate produce prin pipetarea cu gura care trebuie interzisa total in laboratoare. in acest caz. sau cu derma care este puternic vascularizata si. Substantele chimice periculoase pot intra in contact cu stratul superficial al pielii sai cu epiderma. dar toate patrund in derma cand contactul este prelungit. in cele mai multe cazuri.

etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. aprobata H. Trecerea microorganismelor prin piele se poate face prin patrunderea accidentala (rani. intepaturi. precum si simbolurile corespunzatoare. Trebuie sa se tina cont de faptul ca efectul unei substante se poate accentua in cazul in care utilizarea acesteia presupune incalzirea ei. transportul deseurilor in saci necorespunzatori. Agentii biologici patrund frecvent in organism pe calea cutanata. in timpul operatiilor de injectare. este important sa se aiba in vedere ca pot ramane urme de substante chiar si pe ambalaj. In cazul utilizarii unor substante care pot cauza probleme de sanatate chiar si in urma expunerii la cantitati mici. sunt cele prezentate in anexa 4 a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Categoriile de pericol ale substantelor si preparatelor chimice periculoase.. Muscaturile accidentale ale animalelor de laborator sau ale celor domestice pot produce infectii ale zonelor muscate sau ale intregului organism. Simbolizarea pericolelor asociate substantelor chimice periculoase … . Cele 10 simboluri grafice de avertizare sunt aliniate prevederilor europene in domeniu si pot fi obligatoriu plasate pe etichetele substantelor si preparatelor chimice periculoase alaturi de frazele de risc de tip R. 490/2002. 200/2000 privind clasificarea. Pericolul este “proprietatea intrinseca a unui agent de a afecta negativ starea de sanatate”.G. muscaturi). tratamentelor stomatologice. recapisonare a acelor de seringa.. 98 .protectie respiratorie.

Simbolul grafic de avertizare este compus din simbolul de pericol. Consecintele asupra securitatii lucratorilor pot fi vatamari violente ale organismului de tipul leziunilor. arsurilor. semnul grafic exprimat printr-o litera sau doua (F. Riscurile pe care le prezinta agentii chimici si biologici periculosi pentru securitatea si sanatatea lucratorilor sunt in functie de pericolul potential al agentului si de durata si intensitatea expunerii. este uneori amplu mediatizat de presa audio/scrisa si aduce atingere imaginii unitatii respective. etc. Riscurile si consecintele acestora asupra securitatii si sanatatii lucratorilor. asociate pericolelor pe care le prezinta substantele periculoase. medici de urgenta etc). prezinta pericol de incendiu-explozie si/sau de intoxicatii acute profesionale. coroziv). Simbolurile grafice de avertizare a pericolelor si semnificatia lor Riscurile asociate agentilor periculosi… …risc: probabilitatea ca un agent periculos sa afecteze starea de securitate si sanatate. Xn. Un incendiu sau o explozie antreneaza intotdeauna un numar mare de persoane direct sau indirect implicate la locul de munca. Riscuri toxicologico-biologice 99 . interventii ale unor echipe specializate din afara unitatii (echipe de pompieri profesionisti. Frazele de risc de tip R exprima riscul care poate apare in urma expunerii.) si indicatia de pericol care se exprima prin unul sau mai multe cuvinte (foarte toxic. lovirilor cu corpuri proiectate si/sau intoxicatia acuta profesionala. in conditiile utilizarii lui si/sau expunerii la acesta (NGPM). constituit dintr-o pictograma imprimata cu negru pe fond galben – orange. sunt: Riscuri fizico-chimice Aceste riscuri pot fi consecinte ale expunerii la substante care. prin proprietatile lor fizico-chimice. Acest risc este luat in considerare de majoritatea angajatorilor datorita faptului ca este cel mai cunoscut prin efectele lui.

Multi sunt de origine naturala fiind. 3. . Cancerele obisnuite de origine profesionala cuprind: . Prevenirea riscurilor asociate agentilor periculosi la locul de munca… … este obligatia legala a angajatorului si instrumentul principal in asigurarea obiectivului managementului in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Substantele nocive (Xn) provoaca. atunci cand doza retinuta in plamani este suficient de mare. care poate surveni la cativa zeci de ani dupa expunere.azbestoza. . datorata expunerii la benzen. . vorba de proteine si agneti biologici. rinita sau alveolita. Agentii sensibilizanti cei mai intalniti la locul de munca nu sunt clasificati sau etichetati ca atare. astm. in general.Consecintele asupra sanatatii lucratorilor expusi la acesti agenti chimici periculosi sunt imbolnavirile cronice de tipul cancerelor. Agentii biologici pot provoca alergii. Principalele boli provocate de inhalarea fibrelor de azbest sunt: . Pentru prevenirea riscurilor datorate expunerii la agenti periculosi la locul de munca. un tip de fibroza pulmonara.cancerul cavitatii nazale. care apare dupa un termen de latenta de circa 15 ani dupa expunere.leucemia. angajatorul va tine cont de toate proprietatile periculoase ale agentilor periculosi (chimici. efectul fiind in acest caz dermatitele de contact alergice. care apare dupa mai multi ani de expunere. Risc de sensibilizare Substantele iritante (Xi) provoaca sensibilizare prin contact cutanat.mezoteliomul. un solvent utilizat la obtinerea combustibililor si diferitelor alte produse. care afecteaza lucratorii din domeniul forestier. azbest. sensibilizare prin inhalare. alergiilor. al prelucrarii lemnului. cancer primar al pleurei. generat de pulberile de lemn de esenta tare si praful de nichel. respectiv. in principal.cancerul bronho-pulmonar. efectul fiind manifestari cu caracter clinic al unei reactii alergice. agenti cancerigeni si 100 . finisarea metalelor.

de intensitatea expunerii si de conditiile de lucru. pentru activitati speciale cu azbest.. a agentilor generati din diferite activitati. in scopul diminuarii numarului de accidente de munca si imbolnaviri profesionale.  informarea autoritatilor competente: inspectoratul teritorial de munca.  respectarea interdictiilor privind utilizarea anumitor substante periculoase. pulberile de lemn. acarieni. prin masuri tehnice si organizatorice. scurgeri. directia de sanatate publica. ceata de ulei. ciuperci. Investigarea/identificarea pericolelor… … datorate prezentei agentilor periculosi la locul de munca.  evaluarea riscurilor pe care aceste substante periculoase le prezinta pentru securitatea si sanatatea lucratorilor.  infiintarea si actualizarea permanenta a registrelor de expunere. care pot apare in activitatile curente sau auxiliare.mutageni si biologici) prezenti la locul de munca. pulberile de faina. 101 . incidente sau urgente.  aplicarea principiilor generale de prevenire a riscurilor. respectand urmatoarele obligatii legale:  investigarea/identificarea prezentei agentilor chimici periculosi la locul de munca. microorganisme. vaporii de solventi. scapari. pulberile de azbest.  supravegherea constinua a starii de sanatate a lucratorilor expusi in mediul de munca.  consultarea si implicarea lucratorilor in luarea deciziilor privind prevenirea riscurilor asociate agentilor chimici periculosi. presupune identificarea si inventarierea agentilor chimici utilizati in activitatile curente din unitate sub forma materiilor prime. virusi.  informarea lucratorilor despre substantele periculoase utilizate la locul de munca si riscurile la care sunt expusi. a produselor intermediare sau finite. precum si inventarierea agentilor biologici: bacterii. etc. precum fumul de sudura. a celor proveniti accidental din emisii. precum si a masurilor speciale aplicabile cazurilor de accidente de munca.

comenzi. conform Normelor Generale de Protectie a Muncii.  lista locurilor de munca si a activitatilor care implica agenti chimici si biologici periculosi. solicitare psihica (ritm de munca mare. efort dinamic). Angajatorul trebuie sa faca dovada ca a efectuat aceasta investigare..  lista lucratorilor expusi in mod curent sau in cazul operatiilor de curatenie. ce vor fi folosite in etapa urmatoare de evaluare a riscurilor. manevre etc. monotonia muncii). sa evalueze orice risc referitor la securitatea si sanatatea lucratorilor. a instalatiilor de canalizare sau a utilajelor tehnologice sau a altor activitati specifice care implica expunerea la agenti biologici la locul de munca… Angajatorul va avea in vedere si identificarea principalelor surse de risc. factorii de risc proprii sarcinii de munca: solicitare fizica (effort static. efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca. depozitarea.. de interventii. transportul. vor fi identificate activitatile care implica agenti chimici periculosi. acesta are obligatia. operatii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex etc. precum si unii factori de risc proprii mijloacelor de productie. Evaluarea riscurilor… 102 . curatenie sau reparare a unei cladiri. luand in considerare si activitatile de intretinere. inclusiv producerea.  cantitatile de agenti chimici periculosi folositi sau emisi. omisiuni sau actiuni gresite (executare defectuoasa de operatii. pozitii de lucru fortate sau vicioase. luand in considerare factorii de risc proprii executantului: erori. decizii dificile in timp scurt. comercializarea si tratarea reziduurilor. care decurge din prezenta lor. neutilizarea echipamentelor de protectie). si anume:  lista agentilor chimici si biologici periculosi. Din activitatea de investigare/identificare rezulta o serie de date.De asemenea. iar in cazul in care se constata prezenta agenilor chimici si biologici periculosi la locul de munca. manipularea. adica orice proces de munca in care sunt utilizati sau se intentioneaza utilizarea agentilor chimici sau in care pot apare agenti biologici. revizii si reparatii.

respectiv. Angajatorii pot afla informatii despre proprietatile periculoase ale agentilor periculosi. ale celui care raspunde de plasarea pe piata a substantei sau preparatului chimic periculos.fisa tehnica de securitate. producatorul. valorile limita de expunere profesionala sau valorile limita biologice si concluziile referitoare la supravegherea starii de sanatate. Eticheta substantelor periculoase care se plaseaza pe piata trebuie sa includa indicatii lizibile. recunoscut international. 103 . precum si a unor masuri de securitate. inclusiv informatii referitoare la cantitatile utilizate. a pericolelor si a riscurilor. . producator sau alte surse.… pe care substantele periculoase le prezinta pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. Eticheta produselor permite identificarea agentului chimic. . nivelul. precum si recomandarile emise de autoritatile competente privind protectia la expunerea la agenti biologici.institutii si specialisti in domeniu. atunci cand sunt disponibile.eticheta produsului. tipul si durata expunerii. conform prevederiloe OUG 200/2000. se va efectua luand in considerare proprietatile lor periculoase si informatiile date de furnizor.medicul de medicina muncii. dar si conditiile de lucru cu astfel de agenti. importatorul sau distribuitorul. si anume: . IMPORTANT! Agentii chimici pot fi plasati pe piata si utilizati numai daca eticheta ambalajelor include simbolurile de pericol ( Legea nr.numele substantei.numele si adresa completa. . despre pericolele asociate si unele masuri de prevenire consultand: . informatiile asupra bolilor ce pot fi contactate datorita activitatii profesionale. 451/ 2001). . inclusiv numarul de telefon.

va fi asezata la loc vizibil si va avea dimensiuni corespunzatoare tipului de ambalaj. in cazul preparatelor chimice periculoase comrcializate persoanelor fizice. Informatiile continute in fisele tehnice de securitate pot constitui punctul de plecare in demersul de identificare a pericolelor la care sunt expusi lucratorii si a masurilor de tinere sub control care 104 .. daca acesta este alocat. referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea substantei periculoase.atribuirea numarului Comunitatii Economice Europene din IESCE. denumirea chimica a componentelor clasificate ca substante periculoase precum si cantitatea nominala (masa nominala sau volumul nominal) a continutului. EXEMPLU de ETICHETA Eticheta va fi in limba romana. importator sau distribuitor. Fisa tehnica de securitate este trimisa. daca este cazul. . necesare pentru luarea masurilor de protectie a securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca. de catre producator. disponibile. . indicatii despre pericolele rezultate din folosirea substantei.simbolurile referitoare la pericol si. Fisa tehnica de securitate a produsului ofera informatii privind proprietatile periculoase si riscurile. mijloace de interventie in caz de accident etc. . FISA TEHNICA DE SECURITATE a produselor reprezinta o alta sursa de informare pentru angajator si ofera informatii reale. la prima livrare a substantelor si preparatelor periculoase sau chiar inainte de aceasta livrare. indicand recomandari referitoare la prudenta cu care trebuie utilizata substanta periculoasa. specifice utilizarii substantelor periculoase. in plus.frazele de risc (tip R).frazele de securitate (tip S). recomandari privind unele masuri de prevenire si mijloace de protectie. Eticheta preparatelor periculoase care se plaseaza pe piata va contine.

Informatiile privind transportul 15. Alte informatii Valorile limita de expunere profesionala constituie informatii importante pentru evaluarea si managementul riscurilor. Limitarea expunerii/masuri individuale de protectie 9.se impun. Fisa tehnica de securitate contine obligatoriu 16 rubrici referitoare la: 1. Prevederile legale in domeniu 16. Proprietatile fizice si chimice 10. Primul-ajutor 5. Masurile in caz de scapari accidentale 7. Angajatorul va pune fisa tehnica de securitate la dispozitia medicului de medicina muncii care supravegheaza starea de sanatate a lucratorilor expusi si la dispozitia lucratorilor pentru informare. Stabilitatea chimica si reactivitatea 11. Proprietatile periculoase 4. Masurile de securitate recomandate in fisele tehnice de securitate trebuie adaptate conditiilor specifice fiecarui los de munca. 105 . Informatiile ecotoxicologice 13. Compozitia/clasificarea 3. Manipularea reziduurilor/deseurilor 14. Masurile in caz de incendiu 6. Depozitarea si manipularea 8. Fisa tehnica de securitate va fi redactata in limba romana de catre furnizor pentru fiecare substanta sau preparat periculos si va purta data ultimei actualizari. Identificarea produsului si a societatii 2. Informatiile toxicologice 12.

31 valori limita de expunere profesionala. in alegerea metodei de lucru. sau indicative. de neutralizare si retinere). in anexa nr. desi unele state membre au fixat limite pentru toxinele acestora. pana in prezent. constituind o indicatie privind limitele care nu trebuie depasite. un microorganism se poate inmulti considerabil intr-o perioada foarte scurta de timp. 106 . 4nitrodifenil.Pentru agentii chimici periculosi la locul de munca. obligatorii. N.9 sunt notate cu indicativul C si sunt considerate substante cu actiune cancerigena (arsen si compusi anorganici. benzidina. pentru un numar de 591 agenti chimici. fractiunea extractibila in benzen (naftalina. crom hexavalent si metalurgia cromului. Din cele 591 de substante pentru care sunt stabilite valori limita de expunere profesionala: . care nu altereaza starea de sanatate. ceea ce inseamnca ca trebuie respectate intocmai. clorura de vinil. expunerea la aceste substante trebuind practic exclusa (3-4 benzpiren. . 32 valori limita admisibile pentru un numar de 25 de tipuri de pulberi. Valorile limita de expunere profesionala pot fi obligatorii. hidrocarburi policiclice aromatice). pe o perioada determinata. nichel si compusi). in evaluarea riscurilor si stabilirea masurilor de prevenire a inhalarii noxelor ( dimensionarea dispozitivelor de ventilatie. Diferenta esentiala intre agentii biologici si alte substante periculoase consta in capacitatea lor de a reproduce. bis-cloro-metil-eter. iar in anexa 33 limite biologice tolerabile pentru 52 de agenti chimici. nu au fost stabilite valori limita de expunere profesionala. valorile limita de expunere profesionala reprezinta concentratia agentului respectiv in aerul respirat de lucratori in mediul de munca. Ele sunt utilizate in evaluarea calitatii aerului si pot constitui informatii importante in alegerea produselor. In conditii favorabile. bis-cloro-metil-eter ( naftalina.7 sunt notate cu indicaticul Fp si sunt considerate substante foarte periculoase.32 sunt notate cu indicativul pC si sunt considerate substante potential cancerigene. chiar daca uneori pot apare modificari fiziologice reversibile si tolerabile. cromat de zinc.nitrozo-dimetilamina. . Pentru agentii biologici. Normele Generale de Protectie a Muncii stabilesc in anexa nr. O-tolidina). benzidina.

sa informze angajatii implicati si/sau reprezentantii lor in unitate cat mai rapid posibil asupra acestei depasiri si asupra cauzelor ei. Pentru toate locurile de munca la care angajatii sunt expusi la agenti chimici. Este interzisa continuarea lucrului in zonele afectate pana la luarea masurilor adecvate pentru protectia angajatilor. acel loc de munca poate fi incadrat ca loc de munca in conditii deosebite.. Metodele de masurare si evaluare a concentratiei agentilor chimici din aer la locul de munca trebuie sa fie standardizate. angajatorul trebuie sa dispuna efectuarea de masurari ale concentratiilor in atmosfera mediului de munca. sau se regaseste in morbiditatea exprimata prin boli profesionale inregistrate la locul de munca in ultimii 15 ani. 107 . In conditiile in care valoarea masurata a concentratiilor de agenti chimici depaseste valoarea limita de expunere profesionala obligatorie impusa prin legislatie si noxa profesionala determinata se regaseste ca efect asupra starii de sanatate a lucratorilor. in caz de urgenta. in orice caz. sa dispuna masurile cele mai adecvate pentru remedierea situatiei in timp cat mai scurt posibil. si/sau la agenti cancerigeni si mutageni. se va realiza imediat o noua masurare a concentratiei de noxe in mediul de munca. Pentru a verifica eficienta masurilor dispuse. sub valoarea limita de expunere profesionala impusa de reglementarile in vigoare. Atunci cand o valoare limita de expunere profesionala este depasita.130 sunt notate cu indicativul P (piele). sa consulte angajatii si/sau reprezentantii acestora asupra masurilor ce trebuie luate sau. angajatorul trebuie sa identifice cauzele acestei depasiri. 35 a Normelor Generale de Protectie a Muncii sau orice alta metoda prin care se obtin rezultate echivalente. evidentiata prin indicatori de expunere si/sau de efect biologic. In mod periodic si ori de cate ori se produce vreo schimbare in conditiile care pot afecta expunerea angajatilor. la pulberea generata din azbest si/sau din materiale cu continut de azbest. angajatorul trebuie sa asigure reducerea expunerii pana la cel mai scazut nivel ce poate fi practic atins si. iar prin masurarea continutului de azbest in aer la locul de munca se va folosi metoda descrisa in anexa nr. aceste substante putand patrunde in organism prin pielea sau mucoasele intacte.

Cluj. ghiduri si informatii privind bunele practici europene. respectarea valorilor limita de expunere profesionala trebuie sa fie un obiectiv minimal. .Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase. Alte surse de informare despre substantele si preparatele periculoase pot fi organismele nationale si europene cu atributii in prevenirea securitatii si sanatatii la locul de munca.P.Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate in Munca de la Bilbao.osha. Pentru fiecare angajator. ce pun la dispozitia angajatorilor. prin Centrul de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional. . precum si studii de caz.  Inspectia Muncii. http://agency. Solidaritatii Sociale si Familiei.N.  clinicile de medicina muncii sau boli profesionale. prin intermediul paginilor de internet.minind.  Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii. .ro ( A.Eurostat ( biroul de statistica al Comunitatii Europene).Institutiile care au in structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale sunt:  directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti.Ch. www.S.int.ro. .eu.). Spania.  alte laboratoare abilitate de Ministerul Sanatatii si recunoscute de Ministerul Muncii. Iasi.  Institutele de sanatate publica din Bucuresti. Angajatorii pot accesa paginile de internet ale: .Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii. Timisoara. 108 .protectiamuncii. . obligatia lui legala fiind de a reduce nivelul de expunere la cea mai mica valoare ce poate fi atinsa.Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Biroului European pentru Substante Chimice. www.

reparatii. agenti cancerigeni si/sau mutageni si agenti biologici periculosi. Rezultatul evaluarii riscului poate releva un risc redus pentru securitatea si sanatatea lucratorilor expusi. in conformitate cu prevederile Normelor Generale de Protectie a Muncii. pulbere de azbest degajata din azbest sau din materiale cu continut de azbest.). se face: . prezenti la locul de munca.). Evaluarea riscului. mai ales atunci cand au intervenit schimbari tehnologice semnificative sau rezultatele starii de sanatate o impun. in vas inchis. precum si efectele combinate ale mai multor substante periculoase utilizate simultan si riscurile aferente. conditiile in care se produce expunerea lucratorilor (se vor examina spatiul si modul de operare: manual. agenti cancerigeni si/sau mutageni si agenti biologici periculosi. absortie transcutanata si/sau percutanata etc. Evaluarea riscului trebuie prezentata in forma corespunzatoare si actualizata permanent. la orice modificare a conditiilor de lucru care pot influenta expunerea angajatilor la agenti chimici. ingestie. saptamanal.pentru toate activitatile care implica riscul expunerii la agenti chimici. azbest. .pentru toate locurile de munca. lunar o data pe zi. . azbest si/sau agentii cancerigeni sau mutageni sunt determinate alaturi de caracteristicile agentilor periculosi si de gradul de expunere.Riscurile generate de agentii chimici.). prin inhalare.pentru toate activitatile. caz in care angajatorul are obligatia de a aplica masuri generale de protectie. gradul de expunere si durata (ex: zilnic.periodic si obligatoriu. . in combinatie sau pentru toti agentii biologici periculosi (apartinand mai multor grupe). prevenire si 109 . . la cald etc. mecanizat. Evaluarea expunerii la substantele periculoase identificate se face luandu-se in considerare natura si tipul expunerii ( expunere la agenti chimici.pentru toti agentii chimici prezenti. la azbest sau la agenti cancerigeni si mutageni. mai multe ore pe zi etc. inclusiv cele de intretinere.obligatoriu inaintea inceperii unei acticitati noi. .

agenti cancerigeni si mutageni si agenti biologici la locul de munca. prevenire si supraveghere pentru eliminarea sau reducerea la minimum a riscului… … sunt masurile pe care angajatorul are obligatia sa le aplice la locul de munca in cazul in care evaluarea riscului a demonstrat existenta unui risc crescut pentru securitatea si sanatatea lucratorilor ca urmare a expunerii la agenti chimici. Evaluarea riscurilor trebuie revizuita ori de cate ori se modifica tehnologiile de lucru. aplicabile in toate cazurile de expunere la agenti periculosi. Eliminarea sau inlocuirea unui agent periculos contribuie la imbunatatirea mediului de munca si a starii de sanatate a lucratorilor expusi. se introduc agenti chimici noi sau se adapteaza un proces tehnologic. biologic) cu un agent chimic sau biologic sau cu un proces tehnologic care nu este periculos sau este mai putin periculos pentru securitatea si sanatatea lucratorilor. insa. dupa un accident sau incident periculos.supraveghere. caz in care angajatorul are obligatia de a aplica masuri specifice de protectie. la reducerea costurilor alocate masurilor speciale de protectie si platii concediilor medicale. prin inlocuirea agentului periculos (chimic. a caror ordine de aplicare este necesar a fi respectata de toti angajatorii. cancerigen. periodic. azbest. exista. la cresterea productivitatii muncii. Cea mai eficienta masura specifica de protectie si primul pas in prevenirea sau supravegherea riscurilor legate de expunerea la agenti periculosi este eliminarea riscului. sau un risc ridicat. oricum. Masurile specifice de protectie. daca valorile limita de expunere profesionala au fost depasite si s-au luat masuri tehnice pentru reducerea lor. prevenire si supraveghere. 110 . unele masuri comune. Masurile pentru eliminarea sau reducerea riscurilor la care sunt expusi lucratorii la locul de munca depind de pericolul chimic sau biologic specific. azbest. daca rezultatele supravegherii starii de sanatate a lucratorilor au relevat alterari ale starii de sanatate si.

trei faze. 111 . Eliminarea sau substituirea unor produse periculoase sau a unor tehnologii periculoase aduce avantaje tuturor factorilor implicati in respectivul proces productiv si pot contribui la imbunatatirea imediata sau pe termen lung a starii de sanatate a lucratorilor expusi. Angajatorul va urmari. de noxe cancerigene si mutagene. care sa permita reducerea expunerii. de exemplu. la reducerea costurilor prin reducerea absentelor motivate de boala etc. a calitatii produselor si a mediului inconjurator. compararea alternativelor din punct de vedere al riscurilor evaluate pentru fiecare si adoptarea deciziei pe baza analizei implicatiilor privind calitatea mediului de munca. dotarea cu aparatura de masura si control al parametrilor tehnologici si de prevenire si avertizare a starilor de pericol. se va urmari reducerea riscului la minimum si tinerea lui sub control prin conceperea unor procese de munca si de control corespunzatoare. dotarea locurilor de munca cu materiale si echipamente adecvate pentru lucrul cu agenti periculosi. sau a unui produs volatil cu altul mai putin volatil etc. Se va acorda prioritate masurilor colective de protectie la sursa de risc. ventilarea generala. care sa permita prevenirea sau reducerea cat mai mult posibil a generarii de noxe si/sau emiterea de noxe chimice sau biologice in atmosfera mediului de munca. prin inchiderea utilajelor in carcase in care se creaza depresiune. si anume: identificarea tuturor alternativelor posibile de inlocuire sau eliminare. In cazul in care eliminarea sau substituirea pericolului nu este posibila. precum si degajarea pulberilor de azbest.Eliminarea sau substituirea unui agent periculos sau a unui proces tehnologic presupune. a costurilor implicate de eventualele investitii necesare aplicarii noii tehnologii sau a celor necesare nevoilor de instruire a personalului pentru utilizarea noului produs. in special. capabile sa asigure protectia unui numar mare de lucratori la locul de munca. retinere si neutralizare a noxelor degajate in procesul tehnologic. dotarea cu sisteme locale de captare. pasta sau solutie. dotarea utilajelor cu paravane si ecrane de protectie impotriva stropilor. analiza comparativa a alternativelor se poate referi. In acest sens. la inlocuirea unui produs pulbere cu unul sub forma de granule. se recomanda procesarea in sistem inchis. In cazul in care angajatorul urmareste inlocuirea unui agent chimic periculos cu unul mai putin periculos. de asemenea. automatizarea proceselor. asa cum arata bunele practici europene puse la dispozitie angajatorilor.

metodele si aparatele folosite pentru curatare. interventii. efecte ireversibile asupra starii de sanatate chiar dupa o singura expunere. De exemplu. specificat in permis si instruit si/sau autorizat in acest scop. procedura de intretinere va prevedea curatarea si intretinerea eficienta si periodica a tuturor cladirilor si/sau instalatiilor si echipamentelor utilizate in fabricarea sau tratarea azbestului. in special. Pentru efectuarea lucrarilor de reparatii. pe tipuri de operatii. unde expunerea lucratorilor la noxe este semnificativ crescuta. angajatorul va asigura masuri corespunzatoare de igiena la locul de munca. diagnostic.Pentru laboratoarele care efectueaza activitati ce implica manipularea agentilor biologici din grupele 2. 3 sau 4 in scopuri de cercetare. prin procedee umede sau aspiratoare de praf in locul maturatului. in cazul activitatilor de intretinere. angajatorul va urmari si reducerea la minimum a duratei si intensitatii de expunere. angajatorul va urmari reducerea la minimum a numarului de angajati expusi sau care pot fi expusi. Odata implementate aceste masuri tehnice. in scopul reducerii la minimum a riscului de infectie. reparatii. revizii care prezinta risc de accidente de munca sau imbolnaviri profesionale. revizii. angajatorul trebuie sa stabileasca masuri de izolare in functie de gradul de risc si sa desfasoare activitatile numai in zonele de lucru corespunzatoare nivelurilor de izolare. pentru cei expusi la riscuri chimice si biologice. precum si reducerea cantitatii de agent chimic si biologic prezent la locul de munca. angajatorul va elabora si implementa proceduri de intretinere care sa asigure securitatea si sanatatea angajatilor in procesul de munca. invatamant. angajatorul va intocmi permise de lucru. Prin masuri organizatorice. Procedurile de intretinere vor stabili in mod clar intervalele de timp. in special. peretilor si altor suprafete. tinand cont de acest lucru mai ales in cazul agentilor cancerigeni sau mutageni care pot provoca. inghitita sau patrunsa prin piele. este foarte important ca angajatorul sa asigure cadrul necesar pentru mentinerea acestora in stare de functionare si la parametrii proiectati. mai ales in cazul agentilor cancerigeni unde este obligatorie curatarea regulata a pardoselilor. in functie de cantitatea inhalata. Pentru toti lucratorii si. care atesta realizarea masurilor de protectie necesare efectuarii operatiilor in conditiile se securitate si va desemna personalul de specialitate. delimitarea zonelor de risc ai 112 . In acest sens. pentru activitatile care includ folosirea azbestului. In organizarea sistemelor de munca. de dezvoltare. precum si pentru procedeele industriale care utilizeaza astfel de agenti.

care vor fi tratate conform reglementarilor in vigoare referitoare la deseuri toxice si periculoase. fiind interzisa folosirea acestuia si de alte persoane. dupa tratarea acestora. In cazul agentilor biologici periculosi. a mastilor de protectie respiratorie. Imbracamintea de lucru si echipamentele de protectie. Trebuie elaborate proceduri si asigurate conditiile pentru verificarea si curatarea echipamentului inainte si dupa fiecare utilizare. inclusiv utilizarea unor recipiente sigure. depozitare. Pentru cazurile in care masurile tehnico-organizatorice adoptate si puse in aplicare la locul de munca nu rezolva reducerea expunerii la valori ale agentilor chimici si biologici fara risc pentru sanatatea lucratorilor. controlul. se va monitoriza din punct de vedere al eficientei. transport in siguranta la locul de munca al agentilor chimici. de asemenea. Pentru azbestul folosit ca materie prima se va prevedea stocarea si transportul in ambalaje sigilate si etichetate in mod corespunzator. usor identificabile. manipulare. in zonele in care angajatii sunt expusi sau exista probabilitatea de expunere la agenti cancerigeni sau mutageni. Tot ca masuri generale de prevenire a riscurilor. Fiecare masura generala de protectie. Echipamentele de protectie individuale. daca este cazul.utilizarea unor indicatoare de securitate adecvate. depozitarea si eliminarea deseurilor. care pot fi contaminate 113 . inclusiv indicatorul “fumatul interzis”. prevenire sau supraveghere. se vor aplica masuri individuale de protectie prin acordarea de echipamente individuale de protectie adecvate si in cantitati suficiente. se vor utiliza mijloace ce permit colectarea. asa cum le arata si numele. Se vor avea. La locurile de munca se vor utiliza panouri de semnalizare si avertizare adecvate pentru riscurile chimice si biologice. in vedere si deseurile care contin agenti chimici. pentru a depista orice tendinta de deteriorare in timp. trebuie utilizate de catre un singur lucrator. azbest si agenti cancerigeni si mutageni. repararea sau schimbarea inaintea unei noi utilizari in cazul in care prezinta defectiuni si intretinerea periodica a echipamentelor individuale de protectie. implementata in procesul de munca. angajatorul va asigura elaborarea si implementarea de proceduri adecvate de lucru. in deplina securitate pentru angajati. de tipul sarcinii de munca. Echipamentul individual de protectie trebuie ales in functie de proprietatile periculoase ale agentilor utilizati. dezinfectarea. conform prescriptiilor de semnalizare. in special.

explozie. echiopamentele individuale de protectie care se vor acorda lucratorilor carora li se permite sa lucreze in zona afectata. materiale igienico-sanitare. distruse. adezivilor sau lacurilor. instruirea si informarea lucratorilor sa nu manance. sa fie dezinfectate si curatate sau. masuri de prevenire a efectelor si de informare a angjatiilor asupra efectelor. angajatorul are obligatia de a intocmi planuri/proceduri de urgenta. incidente sau urgente… … sunt masurile care trebuie luate de angajator in vederea interventiilor in astfel de situatii si prevenirii efectelor pe care acestea le pot avea asupra lucratorilor. cum este cazul rasinilor. salvare si asistenta. grupuri sanitare sau dusuri curate. inclusiv crème pentru protectia pielii. Angajatorul va asigura conditii pentru igiena personala a lucratorilor prin amenajarea de vestiare speciale pentru echipamentul de lucru sau de protectie. la recomandarea medicului de medicina a muncii. sa nu bea si sa nu fumeze in zonele de lucru in care exista riscul contaminarii cu agenti cancerigeni. Se vor acorda. 114 .de agenti biologici. grasi sau lipiciosi. sala de masa. operatiunilor de evacuare. folosirea manusilor de protectie. protectia impotriva r4azelor ultraviolete si a stropilor de metal incins rezulatati la sudura. corespunzatoare si dotate cu substante antiseptice pentru piele si ochi in cazul expunerii la agenti biologici. mutageni sau biologici. la nevoie. care vor fi puse in practica in momentul aparitiei unor astfel de evenimente. Masuri speciale pentru cazuri de accidente. trebuie sa fie scoase atunci cand paraseste zona de lucru si trebuie sa pastreze separat de alta imbracaminte. prevederi referitoare la dotarile necesare acordarii primului ajutor si interventiilor in caz de scapari accidentale sau de incendui. luand in considerare tipul contaminatiilor care pot fi uleiosi. Pentru aceste situatii. precum si masurile necesare pentru asigurarea avertizarii si a sistemelor de comunicare necesare semnalarii unui risc crescut si pentru inceperea imediata a actiunilor de remediere. Aceste proceduri vor include exercitii adecvate fiecarei situatii. sepatat de imbracamintea personala. de asemenea.

in principal. inclusuv depozitarea manipularea si izolarea agentilor chimici incompatibili. la izolarea unui element astfel incat sa nu mai fie indeplinite conditiile necesare exploziei sau incendiului. Eliminarea sau evitarea surselor de aprindere care pot produce explozii sau incendii este o alta masura specifica de prevenire a riscului de incendiu-explozie care se poate realiza practic prin masuri de 115 . in concentratii periculoase la locul de munca. Masurile specifice riscului fizico – chimic se refera. in vederea asigurarii protectiei lucratorilor impotriva riscului de incendiu – explozie datorat pericolelor ce decurg din propietatiile fizico – chimice ale agentilor chimici. Explozia sau incendiul. curent electric. scantei de origine mecanica. prin sisteme de ventilatie corespunzatoare. flacara. Masuri de prevenire specifice riscului fizico – chimic … … sunt masuri tehnice si/sau organizatorice corespunzatoare naturii activitatilor. lichide: carburant – care poate fi oxigen sau substante oxidante.Angajatorul trebuie sa asigure ca serviciile interne si externe pentru accidente si urgente au acces la aceste informatii. pulberi. In cadrul acestor masuri specifice se acorda prioritate prevenirii prezentei substantelor inflamabile sau chimic instabile. electricitate statica sau substante explozive. vapori. scantei electrice. sursa de initiere – suprafata fierbinte. nu poate avea loc decat daca cele 3 elemente ale triunghiului de foc sunt reunite : a) b) c) carburant – substante inflamabile : gaze. prin depozitarea materialelor oxidante separat de materialele combustibile etc.

rezultatele masuratorilor de concentratii ale noxelor in mediul de munca si valorile limita de expunere profesionala. Numai lucratorii instruiti si informati corespunzator sunt in masura sa aplice masurile stabilite si sa promoveze aplicarea in practica a masurilor pentru un mediu de munca sigur si sanatos. este o alta componenta importanta a managementului riscurilor chimice de care depinde in mare masura realizarea obiectivelor propuse. angajatorul trebuie sa prevada masuri pentru limitarea/diminuarea efectelor wxploziilor si incendiilor. iar angajatii trebuie sa cunoasca informatiile privind denumirea si propietatile periculoase ale agentilor chimici prezenti. conditiile in care se desfasoara activitatea. Pentru orice situatie susceptibila de a prezenta risc de incendiu-explozie. prin amplasarea in locuri vizibile si potrivite a mijloacelor corespunzatoare de combatere a incendiilor. in principal.. De aceea. in special. si ale posibililor agenti biologici. precum si continutul fiselor tehnice de securitate date de furnizor. 116 .prevenire a formarii scanteilor de origine mecanica sau electrostatica si prin interzicerea fumatului. pereti din materiale necombustibile etc. cu conditia pastrarii spatiului dintre ele.. nivelul. angajatorii trebuie sa difuzeze. distantarea utilajelor periculoase de alte locuri de munca. La fiecare loc de munca. Instruirea si informarea lucratorilor asupra riscului … . sub forma de informatii si instructiuni. a lucrului cu foc deschis sau a suprafetelor inchise in halele si instalatiile unde se lucreaza cu substante inflamabile. tipul si durata expunerii. este foarte important ca angajatii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca o pregatire suficienta si adecvata riscurilor la care sunt expusi.

angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta lucratorilor efectele asupra sanatatii si securitatii ce decurg din aceste masuri. Medicul de medicina muncii trebuie sa cunoasca bine conditiile de 117 . modul de intretinere si valabilitatea acestora. din motive intemeiate. prin controale medicale si tehnici adecvate indicate de medicul de medicina muncii. ambalaje si anstalatii sa fie etichetate clar si vizibil si sa expuna semnele de avertizare in mod cat mai vizibil. in special personalul de interventie. conform reglementarilor in vigoare. adaptate evolutiei riscurilor si aparitiei unor riscuri noi si repetate perodic. Instruirea si informarea lucratorilor trebuie efectuate inaintea inceperii unei activitati care implica expunerea la agenti chimici si biologici. angajatorul trebuie se explice lucratorilor necesitatea si consecintele referitoare la purtarea echipamentelor de protectie. instruire individuala si instruire bazata pe support scris. Angajatorul are obligatia de a asigura suptavegherea starii de sanatate a tuturao angajatiilor prin servicii medicale de medicina muncii. precautiile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii. Atunci cand. in cazul producerii unor incidente.De asemenea. pentru a se asigura ca se vor respecta toate masurile de prevenire adoptate. cerintele de igiena ce trebuie recpectate. care sa permita detectarea simtomelor bolii sau efectul negativ. in functie de natura si gradul riscului. precum si masurile pe care trebuie sa le ia angajatii. Informatiile vor fi furnizate prin comunicare orala. sa vegheze ca toate aceste recipiente. inclusiv necesitatea de a se abtine de la fumat. este necesara purtarea echipamentului individual de lucru. Angajatorul trebuie sa informeze angajatii cu privire la instalatiile si recipientele auxiliare acestora care contin agenti cancerigeni sau mutageni. Supravegherea continua a starii de sanatate … … a lucratorilor expusi la agenti chimici in mediul de munca se face inaintea expunerii si apoi periodic.

la directie de sanatate publica in cazul falimentului angajatorului sau catre medicul de femilie. Angajatorul pastreaza si pune la dispozitia organelor de control lista locurilor de munca cu riscuri profesionale. ce va fi inaintata medicului de medicina muncii care. Pentru fiecare angajat aflat sub supraveghere medicala. dosarul medical va fi pastrat o perioada de cel putin 40 de ani dupa sfarsitul expunerii. Angajatorul nu are acces la dosarul medical al lucratorului. agenti cancerigeni. Inregistrarile medicale vor fi pastrate o perioada de timp cel putin egala cu perioada de expunere. la cabinetul de medicina muncii. agenti cancerigeni. precum si registrul de expunere a lucratorilor la azbest. ca stabili tipul si periodicitatea controalelor medicale. In cazul expunerii la azbest. la schimbarea locului de munca. completate si parafate numai de medicul de medicina muncii. Medicul de medicina muncii va intocmi pentru fiecare angajat aflat sub supraveghere medicala. la locul de munca. a celor care sunt expusi la azbest. mutageni si biologici . in cazul pensionarii sau al somajul lucratorului. de conditiile de lucru descrise si de agentii periculosi specuficati. un dosar medical care va fi pastrat impreuna cu fisa de expunere la riscuri profesionale. in functie de riscurile mentionate. mutageni sau biologici. si il va insoti pe lucrator pe toata durata activitatii lui prifesionale. In cazul expunerii la agenti biologici. fisele de aptitudini ale angajatiilor expusi la noxe in mediul de munca. Dosarul cu inregistrarile medicale se transmite catre un alt cabinet de medicina a muncii . 118 . mutageni si agenti biologici susceptibili sa antreneze infectii. angajatorul va intocmi fisa de expunere la riscuri profesionale. la toate locurile de munca. dosarul medical va fi pastrat o perioada mai mare de 10 ani de la incetarea expunerii. cancerigeni.expunere a fiecarui lucrator. in special.

In functie de rezultatele controlului medical. medicul de medicin muncii va recomanda masuri individuale de protectie adecvate expunerii sau. Supravegherea medicala are loc atunci cand se produce expunerea la o concentratie de plumb in aer mai mare de 0. poate cunsulta medicul de medicina muncii pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate.075 mg/mc. dupa caz.Angajatul are acces la toate informatiile privind starea lui de sanatate. angajatul este informat de catre medicul de medicina muncii despre rezultatul care il priveste personal. dosarul medical si fisa individula de expunere vor fi actualizate. inclusiv asupra unor date si recomandari medicale pe care sa le urmeze dupa incetarea expunerii. folosind petrometria de absorbtie sau o metoda care sa dea rezultate echivalente. in urma supravegherii starii de sanatate de descopera de catre medicul de medicina muncii ca un angajat are o boala identificabile sau o afectare a starii de sanatate. avand in vedere propietatile tixice ale unor agenti periculosi si/sau a activitatilor care implica agenti chimici periculosi. ca rezultat al expunerii in procesul de munca la un agent chimic periculos sau ca valoarea limita biologica prevazuta in anexa nr. sau cand s-a inregistrat un nivel al plumbului in sange mai mare de 20 ug Pb/100 ml sange la angajati. va recomanda vaccinarea adecvata imunizarii impotriva agentilor biologici la care sunt expusi sau chiar schimbarea locului de munca si retragerea angajatilor de la orice expunere la pulberile de azbest sau la agenti cancerigeni si mutageni. Respectarea restrictiilor si interdictiilor legale … … este o obligatie importanta a angajatilor. 33 este depasita. 119 . calculata ca o medie ponderata cu timpul pe o perioada de peste 40 ore/saptamana. Atunci cand. Monitorizarea biologica a angajatilor expusi la plumb metalic si compusii sai ionici trebuie sa includa masurarea nivelului de plumb in sange (PbB). Pentru fiecare angajat.

. angajatorul trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile actelor normative in vigoare. • vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb . precum si activitatile care implica in procesul de munca utilizarea unor izolatii termice sau acustice de joasa densitate (un gram/cmc) cu continut de azbest . 2 a H. Se 120 .pentru activitati destinate sa elimine agentii chimici prezenti in deseuri si produse secundare . fiind interzise la comercializare si utilizare. a sulfatului de plumb si a tutror produselor continand acesti pigmenti in orice lucrare de vopsitorie cu exceptia vagoanelor de cale ferata. de la 1 ianuarie 2007 vor fi interzise toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care contin azbest. In conformitate cu prevederile H.pentru scopuri exclusive de cercetare stiintifica si testare. sulfatul de plumb si produsele care contin acesti pigmenti vor fi utilizati sub forma de pasta sau vopsea gata preparata . este prevazuta in anexa nr. a podurilor de cale ferata.In acest sens. Lista produselor care trenuie avute in vedere in mod deosebit. privind prevenirea si controlul poluarii mediului cu azbest. a picturii decorative. • producerea sau folosirea agentilor chimici si activitatile prezentate in anexa nr. In aceste cazuri.pentru producerea agentilor chimici interzisi. • munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrarile de vopsit care comporta utilizarea carbonatului bazic de plumb (ceruza). a dublului fund al vapoarelor. • aplicarea azbestului prin procedee de stropire (sprayere). 124/2003. pentru care se pot admite derogari in urmatoarele situati : .G. daca acestia sunt folositi ca intermediari . a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb si a tuturor produselor care contin acesti pigmenti. 124/2003.G. care interzic : • intrebuintarea carburantului bazic de plumb (ceruza). 34 – NGPM. carbonatul bazit de plumb. inclusiv analize . .

in special : . Planul de lucru trebuie sa contina. de fabricare si prelucreare a azbestului. cu descrierea succinta a tipurilor si cantitatilor de azbest utilizate. • Transmiterea catre inspectoratul teritorial de munca . cu o luna inaintea inceperii lucrarilor. din aparate. pentru instalatiile de electroliza existente. Produsele care contin azbest comercializate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2006. instalatii si vapoare. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2008. .echipamentul de protectie individual necesar este furnizat . pe cat este posibil din punct de vedere practic .locul unde are loc activitatea . . pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestora. angajatorul trebuie se efectueze o noua informare in scris. .excepteaza diafragmele care contin crisotil.caracteristicile echipamentului utilizat pentru protectia si decontaminarea angajatilor care participa la activitate.natura si durata probabila a activitatii . activiatatilor si procedeelor utilizate. . Ori de cate ori intervine o modificare semnificativa in activitatile de extractie. a Planului de lucru pentru demolarea sau de indepartare a azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest din cladiri si/sau structura acestora. 121 .metodele aplicate atunci cand activitatea implica manipularea a azbestului si/sau a materialelor cu continut de azbest. produselor fabricate. de fabricare si de transformare a azbestului.faptul ca azbestul si/sau materialele cu continut de azbest sunt indepartate inaintea demolarii propiu-zise. Alte restrictii sunt : • informarea in scris a inspectoratului teritorial de munca si a directiei de sanatate publica pentru activitatile de extractie. . care pot fi utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestor diafragme.

aplica principiile generale de prevenire si acorda prioritate eliminarii si inlocuirii agentilor periculosi. agentul biologic la care angajatii au fost expusi si. Legislatia in domeniul securitatii si sanatatii in munca referitoare la agenti chimici. Medicul de medicina muncii si inspectoratul de munca au acees la acest registru. in cadrul masurilor de protectie a lucratorilor expusi. datele referitoare la accidente si incidente. armonizata cu prevederile directivelor europene urmareste reducerea la minim a riscurilor pentru securitate si sanatate legate de prezenta agentilor chimici. angajatorul va infiinta si actualiza permanent registrele de expunere. mutageni. la agenti cancerigeni si mutageni precum si la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 .. • Intocmirea si actualizarea permanenta a registrelor de expunere. Angajatii si/sau reprezentantii lor in unitati au acces la informatiile colective anonime cuprinse in acest registru. precum si biologici la locurile de munca. azbest si agenti cancerigeni si mutageni Legislatia romana in domeniul securitatii si sanatatii in munca. durata activitatii depuse si a expunerii.caracteristicile echipamentului utilizat pentru protectia celorlalte persoane prevazute la locul sau in vecinatatea locului unde se desfasoara activitatea. 122 . pentru angajatii desemnati sa efectueze activitati ce implica expunerea la azbest si/sau materiale cu continut de azbest. Registru de expunere va contine informatii privind natura activitatii si a expunerii. dupa caz. a azbestului si a agentilor cancerigeni. Legislatia romana. Registrul se pastreaza cel putin 40 de ani dupa incheierea expunerii. asemenea celei comunitare.

privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor datorate expunerii la agenti biologici la locul de munca pentru securitatea si sanatatea lucratorilor . prin eticheta si fisele tehnice de securitate. • Directica 83/477/CEE (amendata de D 91/382/CEE). in domeniul agentilor periculosi chimici si biologici. a celor care au nascut de curand sau alapteaza . pentru stabilirae valorilor limita indicative in scopul implementarii Directivei 80/1107/CEE.Alaturi de legislatia referitoare la securitatea si sanatatea in munca. cu privire la securitatea si protectia sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor legate de agentii chimici la locurile de munca . • Directiva 94/33/CEE. sunt: • Directiva cadru 89/391/CEE. despre propietatile fizico-chimice si toxicologice. • Directiva 2000/54/CEE. • Directiva 98/24/CEE (amendata de D2000/39/CEE). transmiterea de informatii despre pericole si riscuri. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. privind aplicarea masurilor de promovare a securitatii si sanatatii la locul de munca a lucratoarelor gravide. Directivele europene transpuse in legislatia romana. • Directica 92/85/CEE. privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici. • Directiva 67/548/CEE. fizici si biologici la locul de munca . referitoare le protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni la locurile de munca . cu amendamentele ulterioare . despre masuri de prim ajutor si interventii in cazul de urgenta etc. deoarece acesta impune. importanta deosebita o are si cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatorii a reglementarilor legale referitoare la clasificarea. privind introducerea de masuri pentru incurajarea imbunatatirilor in domeniul sanatatii si securitatii muncitorilor la locul de munca. privind protectia impotriva riscurilor de imbolnavire si prevenirea acestor riscuri legate de expunerea la azbest la locul de munca. privind protectia tinerilor in munca . • Directiva 90/394/CEE (amendata de D97/42/CEE si D99/38/CEE). 123 . • Directiva 91/322/CEE.

experimentarea. manuirea si folosirea materilor explozive utilizate in activitatile detinatorilor si autorizarea artificierilor pirotehnisti.225/1996. • HOTARARE nr. pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea.35/2003. • HOTARARE nr. 225/1995. Legislatia romana in vigoare in domeniul agentilor chimici • Constitutia Romaniei. privind aprobarea Normativului cadru de acordare si utilizare a echpamentului individual de protectie . distrugerea. • ORDIN – MMPS nr. 76/2001. nr. distrugerea.• Directiva 92/58/CEE. 572/2002.G.U. manuirea si folosirea materilor explozive utilizate in alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor. experimentarea. • NORME TEHNICE din 30 mai 2002. privind Regimul materiilor explozive . privind simplificarea unor formalizati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor – Republicare modificata si completata de O. transportul. • ORDIN nr. privind prescriptii minime de semnalizare de securiate si/sau sanatate la locul de munca. • ORDIN nr. pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii persoanelor fizice si juritice din punct de vedere al protectiei muncii. prepararea. depozitarea.53 din 24 ianuarie 2003 – CODUL MUNCII. • LEGEA nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor (PROCEDURA DE AUTORIZARE a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii). precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor • ORDONANTA DE URGENTA nr. depozitarea. privind detinerea. • LEGEA nr. transportul. prepararea. 124 .126/1995. pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a comerciantului . 657/2001.

1300/2002 – Notificarea substantelor chimice.200/2000. modificarile si completarile ulterioare. • H. privind Prevenirea.G. aprobata prin LEGEA nr. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.• HOTARARE nr. privind clasificarea. privind Inventarul european al subsantelor existente puse pe piata – IESCE. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. • H. etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. 78/16 iunie 2000 privind Regimul deseurilor aprobata prin LEGEA nr. • HOTARARE nr.200/2000. • O. etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase. privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite. 451/2001.G. • SR13253 – Etichetarea substantelor si produselor chimice periculoase. • ORDINUL MIR 608/2002. 261/2001. 426/2001. pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor. • ORDONANTA DE URGENTA nr. 124/2003 ( MAPM ). 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta perricole de accidende majore in care sunt implicate substante periculoase.G. • OM – MIR 227/13 iunie 2002. • H.G. 125 . privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase. 200/2000. nr. privind clasificarea. 92 pe 23 inuarie pe 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Ordoanantei de Urgenta a Guvernului nr.G.G. • H.347/2003.U. • H. • ORDIN MAPM 1215/2003. privind aprobarea Listei europene a substantelor chimice notificate – ELINCS. privind clasificarea. reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest. 490 pe 16 mai 2002.

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. privind infintarea Secretariatului de risc penru controlul activitatilor care prezinta pericole de accidentare majora in care sunt implicate substante periculoase ( unitati econamice de tip SEVESO II ) . • ORDIN MAPM 1441/2003. 466/1979 privind regimul substantelor toxice. exploatarea. • H. 1147/10 dec 2002 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor – costruirea. 172/5mai 1997. nr. comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar penru combaterea bolilor. • H.G.G. aprobata prin LEGEA nr. privind transportul rutier al marfurilor periculoase . daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura. • ORDONANTA nr. • ORDIN nr. • LEGEA 1022/2002. 85/1095. preivind organizarea si functionarea a Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase . monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri . 126 . 707/3 iulie 2002. 48/1999. pentru infiintarea Registrului National al Substantelor Chimice Potential Toxice si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia .• DECRET nr.4/1995 privind fabricarea.

M. 1 Producerea evenimentului La P.T. DOCUMENTE SI ACTIVITATI DESFASURATE LA EVENIMENTE Nr.25. DOCUMENTUL / ACTIVITATEA crt ANGAJATOR P.F sau P. C.J.T.P BAZA LEG ALA Obs.F sau P.J I. in functie de situatie 127 .

de la locul evenimentului .M.va fi comunicat de îndată . Lg.2.T. 319 / 2006 art.I.1 Observatii: .daca victima nu era in timpul programului / sarcinii de serviciu / in afara teritoriului P.3 …….J C. 26.la accidente mortale si cu persoane disparute se anunta si organul de urmarire penala .I.. 27 al.T.după caz. ai caror lucrători se află printre victime . . raspunde primaria pe raza careia s-a intamplat evenimentul . se comunica si organelor de urmărire penală 128 .T.angajatorului la care s-a produs evenimentul . 319 / 2006 art.P.altor angajatori.la accidente de traseu se anunta si organul de urmarire penala precum si persoana juridica organizatoare a transportului . 27 al. de la sediul P.2 Comunicarea operativa a evenimentului = 1.F / P.1 Lg.M.numarul de comunicari este in functie de situatie .J.

(1) din lege .accidente de munca mortale.se face.M.Mca -A.incidente periculoase. . 120 (1) Cerceteaza: . 319 / 2006 art.termen de finalizare = 5 zile lucratoare de la data producerii Numeste comisia.: -AM cu Inc. 116(4) Face cercetarea pt.M. Hg 1425 art. prin decizie scrisa. . cu vatamare grava Lg.8) Hg 1425 art.M. usoare -A. în conformitate cu prevederile art. 116 (1 .accidente de munca colective. 120 (2) 129 . de traseu -A. .29 alin.29 Acorda supraveghere Hg 1425 art.Tp.3 Comisia de cercetare Observatii: Persoanele numite de către angajator în comisia de cercetare a evenimentului trebuie să aibă pregătire tehnică corespunzătoare şi să nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi să nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului 4 Cercetarea evenimentului: . imediat după comunicare. .disparuti. formata din cel putin 3 persoane (una este lucrător desemnat) Hg 1425 art.accidente de munca cu invaliditate.

În cazul accidentului cu incapacitate temporară de muncă. în urma căruia a intervenit invaliditate confirmată prin decizie sau decesul victimei. şi va întocmi un nou procesverbal de cercetare bazat pe dosarul astfel completat Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de către ITM a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal Hg 1425 art. 121 (2) 130 . întocmit la data producerii evenimentului. 121 (1) Hg 1425 art. ITM va completa dosarul de cercetare.

pentru incidentele periculoase.originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la ITM care a efectuat cercetarea.originalul se 131 Hg 1425 art.5 Intocmirea dosarului de cercetare Termen: maxim 5 zile de la finalizarea cercetarii. . 124 Hg 1425 art. accidente colective. 122 Dosarul de cercetare se intocmeste: a) într-un exemplar.originalul se înaintează organelor de urmărire penală. Hg 1425 art. Hg 1425 art. Hg 1425 art. Observatii: Se intocmeste de catre comisia de cercetare . pentru evenimentele care au antrenat invaliditate evidentă. 124 Hg 1425 art. pentru .originalul se păstrează la ITM care a efectuat cercetarea şi un exemplar se transmite angajatorului care înregistrează accidentul. . 124 f) în mai multe exemplare. pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă.dosarul se păstrează în arhiva angajatorului . b) într-un exemplar. . c) în două exemplare. pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie. pentru evenimentele cercetate de Inspecţia Muncii. 124 e) în trei exemplare. 124 d) în două exemplare. .dosarul se păstrează la ITM care a efectuat cercetarea. deces. un exemplar se păstrează la Inspecţia Muncii şi un exemplar la ITM ă pe raza căruia s-a produs evenimentul.

125 (1) Hg 1425 art. în documentele încheiate. comandă sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator.J. se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens. 136 (3) 132 . 125 (2) Hg 1425 art. se înregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajată victima. 134 Hg 1425 art. 136 (1) Hg 1425 art. 9 10 Dosarul se intocmeste de P.F / P. alta decât cea la care este încadrată victima. si se inainteaza la: P. 136 (2) Hg 1425 art.J. primeste dosarul ITM ITM avizeaza si inapoiaza dosarul Hg 1425 art. accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentei norme.F / P. Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii pe bază de contract. Accidentul de muncă produs în timpul prestării unor servicii. pe bază de comandă.8 Inaintarea dosarului pentru avizare Termen: 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării Restituirea dosarului de catre ITM Termen: cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii. În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens. la domiciliul clientului.

studenţi. ucenici şi şomeri în perioada de reconversie profesională se înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională. Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană.Accidentul de muncă suferit de o persoană. aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator. Accidentul de muncă suferit de o persoană. 136 (7) . se înregistrează de către instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectivă. pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator. în cadrul activităţilor cultural-sportive. Accidentele suferite în timpul stagiului de practică profesională de către elevi. 133 Hg 1425 art. 136 (5) Hg 1425 art. 136 (4) Hg 1425 art. 136 (6) Hg 1425 art. se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. se înregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul. din proprie iniţiativă.

după caz. pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat. de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. Accidentul de muncă de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau. Accidentul produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii. se înregistrează de către angajatorul din vina căruia s-a produs accidentul. după caz. ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator. Accidentul de muncă de circulaţie se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau. 136 (11) . 134 Hg 1425 art. 136 (9) Hg 1425 art. 136 (8) Hg 1425 art. conform concluziilor cercetării. înregistrarea se face conform legii.În cazul accidentului produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană. produs în afara întreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nici o legătură cu acesta. de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. conform concluziilor cercetării. din proprie iniţiativă. 136 (10) Hg 1425 art.

136 (12) Hg 1425 art. în termen de 3 zile lucrătoare de 135 . pe mijloace de transport ce nu le aparţin. sau. sunt obligaţi să delege însoţitori pentru astfel de încărcături. angajatorul la care se înregistrează accidentul va completa FIAM. potrivit legii.. Pentru unele situaţii neprevăzute în prezentele reglementări. angajaţi ai unor angajatori care. spre avizare Hg 1425 art. personalul de poştă de la vagoanele C. 137 Hg 1425 art. 140(1) Hg 1425 art. FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în parte în câte 4 exemplare ce se înaintează. în condiţiile clauzelor prevăzute în documentele încheiate. după caz. 140(2a) ITM care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului.R. cu privire la înregistrarea accidentelor de muncă. inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii va stabili modul de înregistrare a accidentului în cauză În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege.F.Accidentul de muncă suferit de însoţitorii de încărcături. se va înregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului.

domiciliul sau reşedinţa. 175 136 . Angajatorul va ţine evidenţa evenimentelor în Registrul unic de evidenţă În contractele încheiate între angajatori pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute clauze privind răspunderile referitoare la comunicarea.Verificarea şi avizarea FIAM de către ITM se face în termen de 5 zile lucrătoare de la primire formularului. 140(5) Hg 1425 art. Hg 1425 art. În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă de invaliditate. 140(4) şi la asigurătorul pe raza căruia îşi are sediul social. la primirea avizului Hg 1425 art. cercetarea şi înregistrarea unor eventuale accidente de muncă. Angajatorul la care se înregistrează la dosarul sau la accidentul anexează FIAM-ul procesul verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentată. 141 Hg 1425 art. 140(3) la inspectoratul teritorial de muncă Hg 1425 art. se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

se trimit: .proces verbal cercetare . = max.M.T.T. cercetarii prelungire termen cercetare 1. 7 zile de la primirea lui Prelungirea termenului.copii de pe declaraţii.T. la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.T. schiţe La C. argumentat şi în termen. Inaintarea dosarului la I.P. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 analizare si avizare dosar intocmire dosar analizare si avizare dosar Comunicarea = imediat Comisie cercetare = se numeste “de indata” prin decizie scrisa Cercetare eveniment/Finalizare cercetare = max.M.P. inaintare FIAM la I.prelevarea de probe. 3.T. efectuarea de expertize . Inapoierea dosarului de catre I. Producerea evenimentului Comunicare eveniment (I.comunicare eveniment . 2.T.de cercetare a evenimentului se face în scris.T. + C.M Remitere dosar de catre I.T.5 zile de la Max. Intocmire dosar Max. = cel tarziu in a X-a zi de la producere 6.FIAM 137 . foaia de parcurs.M. 5 zile de la producerea evenimentului Intocmirea dosarului = max. 5 zile de la finalizarea cercetarii 5.) “imediat" Finalizare cecetare Inaintare dosar la I. 4. ordin de deplasare.M. pentru: .T.5 zile de la producere finaliz.M.Organigrama cercetarii accidentului de munca cu I.M C0 1 2 3 4 5 6 7 8 22 Cercetare evenim.

copii ale certificatului constatator sau orice alte autorizaţii în baza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea. în cazul accidentelor de traseu. copii ale contractelor individuale de muncă al victimelor. f. b. din care să rezulte data. întocmite cu ocazia cercetării evenimentului. e. opisul actelor aflate în dosar. emise de organe autorizate. cum ar fi: a) copie a autorizaţiei. o. în cazul accidentului urmat de invaliditate. în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate. e) documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu. declaraţiile accidentaţilor. g) adresele de prelungire a termenelor de cercetare. modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie. 138 . Dosarul va mai cuprinde. k. nota de constatare la faţa locului. în caz de deces se va anexa în original. d) acte doveditoare. procesul-verbal de cercetare. închiderea fişei individuale de instructaj prin barare şi semnătură. starea echipamentelor de muncă. existenţa sau nu a echipamentului individual de protecţie. h. declaraţiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului.copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului. orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului. după caz. n. f) corespondenţa cu alte instituţii/unităţi în vederea obţinerii actelor solicitate. încheiat de serviciile poliţiei rutiere. întocmite conform legii.copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor. data şi ora producerii evenimentului sau să se poată justifica prezenţa victimei la locul. emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţă medicală de urgenţă. q. conform competenţelor sau de către lucrătorul desemnat/serviciile de prevenire şi protecţie. p. care va cuprinde: a. m. c. g. copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul. h) actul medical. j. b) copie a diplomei. în condiţiile prevăzute la . c) acte de expertiză tehnică. i. adeverinţei sau certificatului de calificare a victimei. în conformitate cu Error: Reference source not foundalin. fotografii referitoare la eveniment. din care să rezulte diagnosticul la internare şi/sau externare. în cazul accidentului mortal.(2) şi (4). în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii. din care să se poată stabili locul. ora şi data producerii evenimentului. în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului şi semnată de către angajator/reprezentantul său legal. copie a certificatelor de concediu medical în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă. schiţe. în cazul persoanelor date dispărute. ora când accidentatul s. încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă. în cazul în care victima desfăşura o activitate care necesita autorizare. concluziile raportului de constatare medico-legală.CERCETAREA EVENIMENTELOR SE VA FINALIZA CU INTOCMIREA UNUI DOSAR. care va cuprinde precizări cum ar fi poziţia victimei. i) procesul verbal încheiat după producerea evenimentului. copii ale fişei de expunere la riscuri profesionale şi fişei de aptitudine. în cazul accidentelor de circulaţie pe drumurile publice.a prezentat pentru consultaţie şi diagnosticul. d. copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate. actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenţa medicală de urgenţă. copie a procesului-verbal de cercetare la faţa locului. ridicarea de documente sau prelevarea de probe. l.

s).urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate.data şi ora producerii evenimentului. o. data încheierii procesului-verbal.persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale. w.. h. c. e. x. PROCESUL-VERBAL DE CERCETARE A EVENIMENTELOR trebuie să conţină următoarele capitole: a. denumit în continuare FIAM. k.locul producerii evenimentului. l. p. motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare.propuneri pentru cercetare penală. solidarităţii sociale şi familiei. din capitolele prevăzute la lit. a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul. de asemenea. g. numele reprezentantului său legal.datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul.datele de identificare a accidentatului/accidentaţilor.alte cauze care au concurat la producerea evenimentului.avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în muncă. f. 139 .caracterul accidentului. În capitolul prevăzut la lit.termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit. prevederile legale potrivit cărora persoanele sunt îndreptăţite să efectueze cercetarea.j) formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă.perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea. d. n.alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului. t. b.c) se vor indica. echipamentului de muncă. precum şi numele angajatorului şi al persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetări. s. m.numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului.viza inspectorului-şef/inspectorului general de stat. r. q. v. u.sancţiunile contravenţionale aplicate. k).obiectul cercetării. l) şi m).b) se vor indica.descrierea detaliată a locului.angajatorul care înregistre ază accidentul de muncă sau incidentul periculos. i. j.numele şi semnătura persoanei/persoanelor care au efectuat cercetarea.măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora.cauza producerii evenimentului. aprobat prin ordin al ministrului muncii.numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora. de asemenea. În capitolul prevăzut la lit.

de asemenea. datele de identificare ale angajatorilor la care sunt/au fost angajate victimele. pentru cazul în care s-a produs un eveniment şi ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment. vechimea în muncă. b – nr. iar pentru persoanele care. Capitolul prevăzut la lit. domiciliul.accidentelor cercetate de către comisia numită de către angajator. c. de cercetare A1 – Nr. În capitolul prevăzut la lit.k)-m) se va face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate. În situaţiile în care. ocupaţia în momentul accidentării.descrierea detaliată a echipamentului de muncă.w)-x) se vor regăsi în procesul verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau Inspecţia Muncii. prenumele. numărul documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. starea civilă. c – nr. din cercetare. PRECIZARI FIAM FIAM Nr.În capitolul prevăzut la lit.i) va conţine următoarele subcapitole: a. în momentul accidentării. accidentat în cadrul accidentului (câmp a) 140 .descrierea detaliată a locul producerii evenimentului.V. pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare. d.e) se va indica.w) care va fi numit „Viza angajatorului”. de asemenea. se va face referire şi la aceasta. în cazul b.o) se va schimba cu „Propuneri pentru sancţiuni administrative şi disciplinare”. numărul de copii minori. de asemenea următoarele: numele. numele reprezentanţilor legali ai angajatorilor. Accident la angajator [_a_/_b_/_c_] –Semnificaţie: a – nr.descrierea detaliată a împrejurărilor. Denumirea capitolul prevăzut la lit.descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul. cu redarea integrală a textului acestora.h) se vor indica. accident la angajator. în funcţie sau în meserie şi la locul de muncă. desfăşurau o activitate pentru care este necesară autorizare. Capitolele prevăzute la lit. În capitolele prevăzute la lit. cetăţenia. b. vârsta. data decesului.g) se vor indica.r) şi se vor dispune măsurile care trebuie luate de angajator. adresa punctului de lucru. procesul verbal de cercetare se va încheia cu capitolul prevăzut la lit. profesia de bază. – Numărul formularului FIAM se completează la sediul ITM în momentul aprobării P. locul de muncă la care este încadrat. se va face această menţiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la lit. conform competenţelor. În capitolul prevăzut la lit. rezultă că accidentul nu întruneşte condiţiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă. data efectuării ultimului instructaj în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. persoane accidentate în accident (câmp a). În cazul accidentelor cu ITM.

decesul persoanei accidentate după un număr de zile de incapacitate temporara de muncă) 141 . carton Textile Piele Alimente ANEXA FIAM [________/____]PENTRU ÎNREGISTRAREA FINALIZĂRII INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ – Se completează şi se transmite la ITM care a înregistrat accidentul de muncă. Codificarea Agentului material. conform câmpurilor solicitate prin FIAM D1 – Activitatea economică principală – este definită ca cel mai important tip de activitate. cu literele X şi Y este redefinită. D3 – Activit. Tabelului de mai jos.B4 – Se codifică codul prin cod regiune + cod judeţ conform CLASIFICARE 1 prezent în ANEXĂ CLASIFICĂRI (Ex. Această poziţie constă în clasificarea 0X. I . plastic Hârtie. pentru fiecare agent material. 0D. K18. construcţii. AA = anul naşterii. BACĂU = 104 – 1 = cod regiune nord est. D3. unitatea locală este considerată a fi locul de unde se dau instrucţiuni sau de unde este organizată activitatea. VALORILE CODURILOR 0X SAU 0Y 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0G 0H NATURA MATERIALULUI Piatră. care reprezintă tipul materialului de lucru. 0G. 0H) este utilizată pentru a face diferenţierea între agenţii materiali.se completează codurile activităţilor economice la nivel de Diviziune. K20. D4 . întreţinere. sau clasificarea 0Y – care prezintă tipul pachetului.Invaliditate – încadrarea persoanei accidentate într-un grad de invaliditate.ec. 0B. ZZ = ziua naşterii). D5 – Se bifează căsuţa corespunzătoare dimensiunii intreprinderii F3 – În cazul în care accidentatul nu are cod numeric personal se vor completa doar primele 7 poziţii ale câmpului. 0E.Deces . conf. D . minereuri Metal Lemn Cauciuc. 0C. Dacă o persoană are mai multe locuri în care lucrează (transport. 0F. supraveghere. în termeni de cel mai mare număr de angajaţi.reluarea activităţii. în care este implicat accidentatul – vizează activitatea economică a unităţii locale în care îşi desfăşoară activitatea accidentatul (Unitatea locală – este considerat amplasamentul geografic în care este desfăşurată în principal activitatea sau se spune că este baza operaţională a activităţii. Grupă respectiv Clasă. 04 = cod judeţ Bacău) D1. K22 – se completează pe baza Anexei CLASIFICĂRI – CLASIFICARE 2 (Agentul material) AGENTUL MATERIAL – Detaliere: Poziţia 4 a codului (ultimele 2 caractere – care au forma: 0A. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea incapacităţii temporare de muncă a persoanei accidentate (prin prezentarea documentelor care certifică durata incapacităţii precum şi modalitatea de terminare a acesteia: R . cunoscut fiind faptul că acestea reprezintă: SAALLZZ (S = sexul. activităţi ambulante) sau lucrează la domiciliu. Completarea câmprilor va fi făcută conform acestei structuri şi în cazul persoanelor din afara ţării care nu au cod numeric personal pe aceeasi structură. LL = luna naşterii. sau în cazul persoanelor la care nu se poate obţine CNP.

142 .

acele grupuri sensibile la riscuri specifice. pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii Neobtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.a Art. prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor.00010.26. corespunzator functiilor exercitate Neelaborarea instructiunilor proprii. proiectare si executie a constructiilor.b Art.0008.00010.000 4.13(n) Art.0008.000 Art.0008.13(a) Art. inclusiv pt. ART.13(d) Art.13(b) Valoare 5. asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat.000 4. inainte de inceperea oricarei activitati. a echipamentelor de munca.000 4. solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca.00010.000 5. tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor.13(e) 4. bazat pe evaluarea riscurilor. Neadoptarea. din faza de cercetare. pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca.39(2) Neintocmirea de catre angajator a unui plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice.12(1) lit. precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie. in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane.000 Art.13(p) 5. sanitare.12(1) lit.00010.000 . Nestabilirea pentru lucratori. Neasigurarea de echipamente individuale de protectie ART. in spiritul prezentei legi. conform prevederilor legale Modificarea starii de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv.13(r) Art.000 5.39(4) Nerealizarea si neposedarea unei evaluari a riscurilor pt.000 4. ART LEGE Art. dupa caz. organizatorice si de alta natura.00010. Neluarea deciziilor asupra masurilor de protectie cate trebuie luate si.securitatea si sanatatea in munca.0008. prin fisa postului.0008.000 3. a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca.13(c) Art. SANCTIUNI LEGEA 319/2006 CERINTA LEGISLATIVA ART.39(3) Neasigurarea realizarii masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.

asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca.000 Art.la evaluarea riscurilor. prin lucratorii desemnati.0008. precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica Nerespectarea prevederilor privind angajarea numai a persoanelor care.000 3.0008.000 4. precum si la asigurator Art.0008.7(4) 4. ulterior angajarii Nu se tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. imbunatatirea nivelului securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor.7 alin. in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru.20 Art.a Art.000 4.000 Art.0008.000 . corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si.ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire in dom. lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor Nu asigura conditii pt.000 Art.13(h) 4.000 4.000 4.0008. a aparaturii de masura si control.13(i) Art. controlul psihologic. precum si a instalatiilor de captare.13(l) 4.0008. prin propria competenta sau prin servicii externe.0008.e Nu se asigura functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie.Neasigurarea si necontrolarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit. dupa caz. dupa caz. a testarii psihologice a aptitudinilor.13(j) Art.000 Art.SSM. precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.13(k) Art.4 lit.13(o) 4.0008.13(m) 4.0008. anterior angajarii in munca.5007. Neasigurarea informarii fiecarei persoane.0008.39(5) Nerespectarea obligatiilor ref. Nu efectueaza cercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca Nu inregistreaza si nu raporteaza accidentul de munca la inspectoratul teritorial de munca.29(1) lit. consultarea lucratorilor si permiterea accesului in zonele cu risc ridicat numai a lucratorilor instruiti corespunzator Art. specifice locului de munca/postului sau.32(2) Art.13(f) 4. in urma examenului medical si. retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice Nu prezinta documentele si relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor Nu desemneaza.000 Art. la solicitarea inspectorului de munca.000 4.0008.

Nerespectarea obligatiilor ref.39(6)lit.la lucratorii desemnati Neinformarea lucratorilor ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile si masurile aferente acestui pericol Neasigurarea pregatirii acelor lucratori ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent pt.000 3.0006.14 Art. contractului colectiv de munca ( contr.5lit.0006. a legaturilor cu serviciile specializate etc. in caz de pericol grav Art.27(1) lit.5007.securitate si sanatate in munca. de catre angajati ai unor societati distincte.16 Art.art.a Art.15 Art.individual de munca) Neacordarea materialelor igienico-sanitare cf.000 3.individual de munca) Nedeclararea bolilor profesionale medicilor competenti Art.000 2.la utilizarea in comun.13(s) Art.) Nerespectarea obligatiilor ref. contractului colectiv de munca (contr.0006. competente etc.000 3.000 3.11(3) Art.13(q) Art.0006.000 3.la acordarea primului ajutor. a acelorasi locuri de munca Implicarea financiara a lucratorilor in masurile privind securitatea.27(1) lit.Legii346/2002 Art. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.5005. riscuri. desemnarea lucratorilor care aplica masurile stabilite.000 3.0006.5007..000 3.b Neacordarea alimentatiei de protectie cf. invaliditate sau deces asiguratorului cf.5007.5007.securitatea si sanatatea lucratorilor Neacordarea echipamentului individual de protectie nou in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie Necomunicarea evenimentelor (definite cf.11(2) si iminent parasesc locul de munca/zona periculoasa Sanctionarea lucratorilor care actioneaza imprudent sau dau Art.7(5) Art.5007. precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie generale si specifice fiecarui post de lucru Art.11(1) Art.0006. sanatatea si igiena in munca Nerespectarea prevederilor ref.5005.a Neluarea tuturor masurilor necesare organizarii activitatilor de prevenire si de protectie (in functie de marimea intrepr.000 3.5007.f) catre ITM Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca.8 Art.34(1) Art.000 Art.39(7) Prejudicierea lucratorilor care.5007.a fi pregatiti in situatia cand seful ierarhic superior nu poate fi contactat Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pt.000 3.5007.39(6)lit. dispersia teritoriala. la informarea lucratorilor privind riscurile pt.9(1) Art.7(6) Art.5007.000 3.000 3.10 3.11(4) dovada de neglijenta grava . Nerespectarea prevederilor ref.b Art.000 2.000 3.000 3.000 3.

18(5) Art. a accidentelor uşoare.000 ART. efectuarea instruirii in timpul programului de lucru Art. pliante.5005.Ingradirea accesului lucratorilor desemnati/a reprezentantilor lucratorilor la evaluarea riscurilor si la masurile de protectie. a incidentelor periculoase.0004. .la cheltuielile cu instruirea lucratorilor. (1) a produs consecinţe deosebite. informarii si participarii la problemele de ssm Neacordarea timpului adecvat reprezentanţilor lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor. dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesională.000 2.21 Art. precum şi a accidentelor de munca Neelaborarea pentru autorităţile competente şi în conformitate cu reglementările legale a rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii proprii Neluarea măsurilor pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor.000 2.12(d) Art. orice informatii.0004.18(6) Art. evidente si rapoarte in domeniul SSM Neorganizarea si nefunctionarea Comitetelor de securitate si sanatate in munca Nerespectarea prevederilor ref.000 2. constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda (2) Dacă fapta prevăzută la alin.000 2. precum şi persoanele cu dizabilitati Art.5005.000 Art. a bolilor profesionale. ţinerii.0004.17 Art. filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în munca Prejudicierea reprezentanţilor lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii in munca din cauza consultarii.5005. pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda.0004.0004.000 2.000 2.0004. lehuzele sau femeile care alapteaza. cum ar fi afişe.12(c) 2.19 Art.000 2. fără diminuarea drepturilor salariale şi nefurnizarea mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile specifice ssm Neamenajarea locurile de munca ţinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice: femeile gravide. 39(8) Lipsa evidentei accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru. 37(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în munca de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri.13(g) Art.36 2.

transportul. (2) Dacă fapta prevăzută în alin. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.000 lei la 10. (1) şi (3) săvârşite din culpa se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice. iar fapta prevăzută la alin. . anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. precum şi pentru prevenirea efectelor electricităţii statice şi ale descărcărilor atmosferice. pedeapsa este închisoarea de la un an la 3 ani sau amenda. maşinilor şi utilajelor. parţială ori totală. f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea. manipularea sau utilizarea substanţelor ori preparatelor chimice periculoase şi a deşeurilor rezultate. (2) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. (3) Dacă nerespectarea consta în repunerea în funcţiune a instalaţiilor. b) prevenirea prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici. dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesională. d) întocmirea şi respectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă. e) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise. (2) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda. a construcţiilor. fizici sau biologici. ART. echipamentelor de muncă noi sau reparate. pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amenda. precum şi pentru aplicarea proceselor tehnologice. precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman. (1) a produs consecinţe deosebite.(3) Fapta prevăzută la alin. (1) săvârşită din culpa se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. 39(9) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5. exploatarea. ART. 38(1) Nerespectarea de către orice persoana a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în munca. (4) Faptele prevăzute la alin. iar fapta prevăzută la alin.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind: a) fabricarea. c) darea în exploatare sau repunerea în funcţiune. depozitarea.

execuţia. . realizarea şi funcţionarea sistemului de aeraj. m) utilizarea. întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de protecţie. 40. revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă. i) transportul. q) întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor de muncă şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare. manipularea şi depozitarea echipamentelor de muncă. îngrădirea şi semnalizarea zonelor periculoase. r) aplicarea metodelor de exploatare minieră. n) asigurarea. j) delimitarea. p) organizarea activităţii de păstrare. l) asigurarea exploatării fără pericole a recipientelorbutelii cu gaze comprimate sau lichefiate.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5. o) asigurarea iluminatului de siguranţă. exploatarea şi întreţinerea lucrărilor miniere. marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie. h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă. în spaţii închise şi în condiţii de izolare. a conductelor prin care circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă. k) semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. Art.g) asigurarea şi folosirea instalaţiilor electrice de construcţie adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie. a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat. s) amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălţime. materialelor şi produselor.000 lei neprezentarea de către serviciile externe a raportului semestrial de activitate. întreţinerea. corespunzător clasificării minelor din punctul de vedere al emanaţiilor de gaze. .000 lei la 10.

PSI. evacuare 3 Decizie CSSM 4 Decizie desemnare serviciul 5 6 7 8 9 LEGISLATIA ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA Decizie desemnare lucratori p EM in caz de pericol grav si Decizie lucratori desemnati c specializate in caz de pericol Decizie comisie cercetare eve Decizie conducator loc de mu Plan actiune in caz de perico .Documente elabor Nr Documentu crt 1 Decizie desemnare lucrator d 2 Decizie desemnare lucrator p prim ajutor.

1135 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca la bordul navelor de pescuit 5. 2006 Hotarari de Guvern in domeniul protectiei muncii Hotarârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 2. 1050 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj 11. 1049 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran 12. Of. Hotarârea de Guvern nr.08. Hotarârea de Guvern nr.M.1. Hotarârea de Guvern nr.G nr. Hotarârea de Guvern nr. Hotarârea de Guvern nr. 815 . Hotarârea de Guvern nr.882/30 oct. 2006 Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 – H. 1058 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru îmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive 9. . 1051/9.G. Hotarârea de Guvern nr.nr.Of. nr. 10. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 13. Hotarârea de Guvern nr. Hotarârea de Guvern nr. Hotarârea de Guvern nr.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori. 319/14 iulie 2006 .X. H. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca 6. 646/26 2. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. Hotarârea de Guvern nr.M. în special de afectiuni dorsolombare.1146/30 august 2006 .2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 3. iul. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 4. 1092 din 16/08/2006 privind protectia lucratorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca 7.03. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 8.Of. nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 1. 1425/ M.

Hotarare de Guvern nr. Partea I nr. Hotarâre de Guvern nr. Partea I nr. 70 din 30/01/2007Intrare in vigoare: 30/01/2007.12. Hotarare de Guvern nr. Hotarare nr. 1875/22. 706 din 26-09-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale(MO nr.2006) 19.2006) 20. 64/24. Hotarare de Guvern nr. Hotarare nr. HOTĂRÂRE nr. 1876/22. 971/26.07.01. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca(MO nr.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca 16. 14. Ordin nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor publicata in Monitorul Oficial. 3 din 03/01/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă FIAM MO nr.Hotarârea de Guvern nr. 752 din 14/05/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive 21.2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii (MO nr. Ordonanta de urgenta nr.01. 887 din 31 octombrie 2006 23. .2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile 18. 332 din 17/05/2007 26. 246 din 7 martie 2007privind metodologia de reinnoire a avizelor de încadrare a locurilor de munca în condiţii deosebite(MO nr. 754 din 16 octombrie 2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca(MO nr. Ordin nr. 407 din 18/06/2007) 27. Ordin nr. 925 din 15/11/2006) 22.2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest (MO nr. 304 din 4 iulie 2000) 28. Hotarâre de Guvern nr. 1007 din 02/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor 15. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot 17.12. 753 din 16/10/2006 privind protectia tinerilor in munca ( Monitorul Oficial. 300/02. 557/2007 din 06/06/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara(MO nr. 169 din 9 martie 2007) 25. 81/30. Hotarârea de Guvern nr. 915 partea I din 10-11-2006) 24.03. Ordin nr.

M. Atlas Press. Pece Stefan. 1425/ M."Implementarea managementului securitatii si sanatatii în munca". dr. Dr. Dascalescu. 646/26 iul.Of."Medicina Muncii". Atlas Press. 2003 . Toma Niculescu. ing.PRO RISC srl INSPECTOR PROTECTIA MUNCII ALEXANDRU LULEA .G. Dr. ing. dr. Duca Pavel.1998 . dr.nr.Ed.Legea securitatii si sanatatii in munca nr. dr. Ec Aurelia DASCALESCU. ing. 2001 .c. Libra 2003 REALIZAT DE s.882/30 oct. ed. Aurelia.Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 – H. "Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca". Conf. MEDMUN. Pece. Managementul securitatii si sanatatii în munca . 2006 .Of. ing. Aurelia Dascalescu. Prof. Raluca Stepa. 1999 ."Evaluarea riscurilor în sistemul om-masina". 319/14 iulie 2006 . ed.. Stefan PECE. Ion Toma. Steluta Nisipeanu. 2003 . ed.Dr. Al. nr.. 2006 . ing."Costul accidentelor de munca".Bibliografie .Darabont. ed. Agir. St.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful