Sunteți pe pagina 1din 63

INTERNET BANKING BT 24

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare www.bancatransilvania.ro

Manual de utilizare

www.bancatransilvania.ro
www.bancatransilvania.ro

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

www.bancatransilvania.ro
www.bancatransilvania.ro

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

CUPRINS

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 CUPRINS I. Introducere 5 1.1 Ce este BT 24?

I.

Introducere

5

1.1 Ce este BT 24?

5

1.2 Care sunt datele de conectare la aplicaþia BT 24 ºi cum se pot obþine acestea?

5

1.3 Contact

5

II. Cerinþe tehnice

5

III. Recomandãri cu caracter general

6

IV. Recomandãri pentru utilizarea în siguranþã a programului de internet banking

7

V. Conectarea în aplicaþie

9

 

5.1 Ce este un certificat digital de autentificare

9

5.2 Cum se obþine un certificat digital de autentificare

9

5.3 Cum se ºterge un certificat digital de autentificare

11

5.4 Prima conectare în aplicaþie

11

VI. Structura meniului aplicaþiei

14

VII. Schimbarea parolei

15

VIII. Creare beneficiari

16

 

8.1 Beneficiari pentru Plãþi în Lei

16

8.2 Beneficiari pentru Plãþi în Valutã

18

8.3 Modificãri sau ºtergeri de beneficiari

19

IX. Consideraþii generale importante pentru toate tipurile de operaþiuni

21

X. Ordine de platã în lei

22

 

10.1 Ordine de platã Lei cãtre beneficiari predefiniþi

22

10.2 Ordine de platã cãtre buget

24

XI. Ordine de platã în valutã la intern

26

XII. Plãþi externe (DPE)

28

XIII. Vânzãri valutã

29

 

13.1 Vânzãri valutã la curs ferm

29

13.2 Vânzãri valutã la curs negociat

31

13.3 Vânzãri valutã la termen

32

XIV. Cumpãrãri valutã

33

XV. Constituiri/Reînnoiri depozite

36

XVI. Lichidare depozite

37

XVII. Seturi ordine

38

 

17.1 Ordine predefinite

38

17.2 Importuri ordine

39

17.3 Generare duplicate

40

XVIII. Autorizare operaþiuni

43

XIX. Configurãri

45

 

19.1 Fiºiere cu ordine

45

19.2 Ordine predefinite

49

19.2.1 Crearea / configurarea de seturi de ordine predefinite

49

19.2.2 Modificarea ºi/sau ºtergerea seturilor de ordine existente

50

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare XX. Rapoarte 51   20.1 Extrase de cont

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

XX. Rapoarte

51

 

20.1 Extrase de cont

51

20.2 Export extrase

53

20.3 Alte rapoarte

55

XXI. Modulul de comunicare cu operatorii

58

Anexa 1:

Ore limitã operaþiuni

60

Manual de utilizare

1.1 Ce este BT 24?

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare 1.1 Ce este BT 24? INTERNET BANKING BT 24 I. INTRODUCERE BT 24

I. INTRODUCERE

BT 24 este produsul de Internet Banking al Bãncii Transilvania. Aplicaþia BT 24 asigurã clienþilor acces rapid ºi sigur, prin intermediul Internet-ului, la conturile proprii, oferind, în acelaºi timp, posi- bilitatea de a realiza o gamã vastã de operaþiuni bancare: rapoarte (extrase de cont, evoluþia sol- durilor, situaþia depozitelor, etc); plãþi Lei; plãþi valutã la intern; plãþi valutã la extern; depozite; vân- zare / cumpãrare valutã; comunicare securizatã (între clienþi ºi bancã).

1.2 Care sunt datele de conectare la aplicaþia BT 24 ºi cum se pot obþine aceste date?

Dupã finalizarea formalitãþilor de subscriere în Aplicaþia BT 24, banca vã va seta în sistem ºi va genera pentru dumneavoastrã o serie de identificatori necesari conectãrii în aplicaþie, ºi anume: PIN (cod nume- ric) valabil pentru obþinerea a 10 certificate digitale de autentificare (a se vedea capitolul V., punctul 5.1), un identificator (ID) de utilizator ºi o parolã temporarã. Aceastã parolã temporarã expirã la prima conec- tare în aplicaþie, sistemul obligându-vã sã o înlocuiþi cu o parolã confidenþialã, aleasã de dumneavoastrã. Pentru a asigura un grad maxim de securitate a procesului de transmitere cãtre dumneavoastrã a datelor confidenþiale necesare conectãrii în aplicaþie, reprezentanþii bãncii din teritoriu vi le vor înmâna personal în douã plicuri securizate (de tip “letter pin”) în cel mai scurt timp, dupã cum urmeazã:

– în primul se va regãsi PIN-ul necesar obþinerii certificatelor digitale de autentificare, împre- unã cu identificatorul de utilizator (ID)

– în al doilea se va regãsi Parola care împreunã cu identificatorul printat în interiorul primului plic, vã permite accesul la sistem.

1.3 Contact

Pentru orice întrebãri legate de aplicaþia BT 24, vã rugãm contactaþi Serviciul de Helpdesk Internet Banking la unul dintre urmãtoarele numere de telefon: 0801 01 0128 (BT) (apelabil din reþeaua Romtelecom), 0264 30 8028 (BT) (apelabil din orice reþea, inclusiv internaþional), 0800 842 824 (TelVerde – apeluri gratuite din reþeaua ROMTELECOM), 0741881023 sau *8028 (BT) (pentru apeluri din reþeaua Orange), 0725648023 sau *8028 (BT) (pentru apeluri din reþeaua Vodafone); sau prin e-mail: bt24@bancatransilvania.ro; ibanking@bancatransilvania.ro

II. CERINÞE TEHNICE

Pentru utilizarea aplicaþiei BT 24 este necesarã folosirea sistemului de operare Windows NT / 2000 / XP / VISTA ºi a browser-ului Internet Explorer, versiunea 5.5 (minim). Dacã dispuneþi de o versiune mai veche a acestui browser (versiunea 5.0, de exemplu) va tre- bui sã instalaþi Internet Explorer 128 bits High Encryption Pack. Atât Internet Explorer, cât ºi pachetul de criptare sunt disponibile pe site-ul Microsoft.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare În caz cã nu cunoaºteþi nivelul de securitate

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

În caz cã nu cunoaºteþi nivelul de securitate al browser-ului pe care îl aveþi instalat pe computerul propriu, va trebui sã selectaþi opþiunea About Internet Explorer din meniul Help. În fereastrã ce se va deschide verificaþi Cypher Strength.

III. RECOMANDÃRI CU CARACTER GENERAL

• Dezactivaþi programele de tip Popup Blocker. Existã o serie de programe gen “popup-blocker” care vã permit sã blocaþi apariþia majoritãþii fe- restrelor pop-up în faþa paginilor pe care doriþi sã le vizualizaþi când navigaþi pe Internet. Aceste prog- rame nu au legãturã cu aplicaþia noastrã de Internet Banking, dar afecteazã browserul dvs. de Internet. Recomandarea noastrã este sã le dezactivaþi pe perioada cât accesaþi aplicaþia de Internet Banking.

Cum se ºterge dezactiveazã /dezinstaleazã un program Popup Blocker?

Pentru a dezinstala un program de acest gen, se utilizeazã opþiunea Add/Remove Programs din Windows, urmând urmãtorii paºi:

1. Start – Settings – Control Panel – Add/Remove Programs.

2. Cãutaþi numele programului instalat (de exemplu Popup Begone).

3. Selectaþi programul ºi alegeþi Remove.

4. Urmaþi instrucþiunile dupã care iesiþi din Control Panel.

Cum se pot dezactiva aceste blockere în cadrul Windows XP Service Pack 2 (SP2)?

Pentru a dezactiva parþial Pop-up Blocker trebuie urmaþi urmãtorii paºi:

1. Deschideþi Internet Explorer – Tools – Internet Options

2. Alegeþi opþiunea Privacy ºi scoateþi bifa din dreptul Block Popups

Pentru a dezactiva total Pop-up blocker-ul:

1. Deschideþi Internet Explorer

2. Accesaþi meniul Tools – alegeti opþiunea Pop-up Blocker ºi selectaþi Turn off pop-up blocker.

• ªtergeti cookie-urile / fiºierele temporare din Internet Explorer:

1. Se deschide Internet Explorer.

2. Se acceseazã meniul Tools – Internet Options.

3. Se acþioneazã butonul Delete Cookies.

4. Veþi vedea mesajul “Delete all cookies în the Temporary Internet File folder?” – click pe OK.

5. Se acþioneazã butonul Delete Files.

6. Se pune bifa la Delete all offline content.

7. Click pe OK.

• Parcurgeþi Manualul de utilizare al aplicaþiei BT 24 1.Download-aþi manualul din bara orizontalã de meniu a aplicaþiei BT 24, salvaþi-l local; îl puteþi deschide fie dând click dreaptã cu mouse-ul pe iconiþa manualului, selectaþi

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Open/Open With Microsoft HTML Help Executable fie click dreapta,

Open/Open With Microsoft HTML Help Executable fie click dreapta, Properties, opþiunea General ºi acþionaþi butonul Unblock. 2.Accesaþi manualul în format PDF, existent în pagina de Intro a aplicaþiei, la rubrica Între- bãri frecvente.

IV. SECURITATEA INFORMAÞIILOR – IMPORTANT

Banca Transilvania, conºtientã de pericolele ce decurg din furturile de identitate informaticã, se angajeazã ferm sã asigure confidenþialitatea datelor clienþilor sãi ºi a tranzacþiilor acestora. Concomitent cu eforturile bãncii pentru securizarea datelor, datoritã creºterii riscurilor privind atacurile ilegale, atât online cât ºi prin alte mijloace ºi a metodelor din ce în ce mai sofisticate, este necesar ca ºi clienþii sã fie conºtienþi de potenþialele ameninþãri, sã poatã identifica o acþiune rãu- voitoare ºi sã aplice mãsurile de protecþie corespunzãtoare. Pentru pãstrarea confidentialitãþii datelor personale ºi a securitãþii activitãþii desfãºurate online, vã rugãm sã NU comunicaþi informaþii cu privire la identitatea personalã, conturile, numãr de card, data expirãrii, codul PIN sau alte produse ºi servicii bancare deþinute. Banca Transilvania vã asigurã cã nu vã va solicita asemenea informaþii. Mai jos aveþi descrisã una dintre cele mai utilizate metode de atac informatic folosite, phishing- ul, precum ºi prezentarea unor mãsuri generale care pot fi luate pentru a evita astfel de atacuri. Phishing-ul este o metodã de furt de identitate prin care clienþii unei organizaþii sunt deter- minaþi sã dezvãluie date personale sau confidenþiale care pot fi folosite ulterior de o manierã ilegalã pentru a efectua tranzacþii în contul clientului respectiv. Pentru aflarea datelor confidenþiale ale clien- tului atacurile de phishing se folosesc de un canal electronic de comunicaþie (e-mail, telefon) sau de un program rãu intenþionat, cal troian, care exploateazã vulnerabilitãþile sistemului pentru a fura date. Dacã se foloseºte e-mail-ul: un mesaj electronic este trimis clienþilor pretinzând a fi din partea unei surse legitime (banca în cazul nostru), mesaj prin care se solicitã introducerea de date confi- denþiale folosind un link cãtre un site indicat în textul mesajului. Acest link direcþioneazã clienþii cãtre un site fals dar care reproduce foarte bine pagina originalã a bãncii sau a produsului e-Banking folosit. Prin introducerea datelor personale confidenþiale ºi validarea lor atacatorii intrã în posesia acestora ºi le pot folosi pentru a derula operaþiuni în contul identitãþii furate. Atacul de tip phishing poate fi realizat ºi prin telefon: o persoanã pretinde cã sunã din partea bãncii ºi, invocând probleme tehnice (de ex. în sistemul de plãþi), solicitã informaþii confidenþiale cum sunt codul PIN, numãrul contului, parola. Banca Transilvania nu vã trimite niciodatã mesaje e-mail în care sã fie incluse link-uri cãtre site-uri unde Dvs. vi se cere sã introduceþi informaþii cu privire la identitatea personalã, conturile, numãr de card, data expirãrii, codul PIN sau alte produse ºi servicii bancare deþinute. Banca Transilvania nu va solicita niciodatã clienþilor sãi sã confirme utilizând un canal electronic informaþii confidenþiale personale (de ex. numãrul cardului, data la care expirã, PIN-ul, parola, etc.). Vã rugãm sã nu daþi curs niciodatã unor astfel de solicitãri. În cazurile în care utilizaþi online produse sau servicii bancare din partea bãncii, vã rugãm sã veri- ficaþi autenticitatea paginilor în care completaþi datele cu caracter personal sau financiar, prin con- sultarea valabilitãþii certificatelor digitale ºi a adresei Internet la care acestea sunt localizate.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Pentru a evita infectarea sistemului dumneavoastrã cu viruºi

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

Pentru a evita infectarea sistemului dumneavoastrã cu viruºi informatici (inclusiv cai troieni) ce ar putea sustrage informaþii sensibile pentru a le trimite eventualilor atacatori, asiguraþi-vã cã:

• Instalaþi aplicaþii “antivirus” (ºi le actualizaþi periodic) pe calculatoarele pe care utilizaþi apli- caþia de Internet Banking.

• sistemul dumneavoastrã este actualizat din punct de vedere al securitãþii, având instalate cele mai recente actualizãri aduse de producãtorul sistemului de operare

• nu deschideþi e-mail-uri suspecte ºi nici nu încercaþi sã accesaþi link-uri sau butoane din interiorul acestora deoarece în cazul unor asemenea acþiuni pe calculatorul dvs. se pot instala de o manierã transparentã aplicaþii rãu intenþionate (cai troieni, coduri care spioneazã, etc.) care pot fura date

• utilizati cea mai recentã versiune de browser deoarece aceasta conþine cele mai actuale patch-uri de securitate care vã asigurã o protecþie sporitã

Recomandãri pentru utilizarea în siguranþã a programului de internet banking:

Protejaþi parola de acces în sistem:

• la fiecare logare în aplicaþie, asiguraþi-vã cã nimeni nu vã urmãreºte cu scopul aflãrii datelor dumneavoastrã de identificare;

• în cazul în care se acceseazã aplicaþia BT 24 dintr-o locaþie nesigurã (ex: Internet Cafe, deºi nu recomandãm acest lucru), dupã ieºirea din aplicaþie este important sã ºtergeþi certificatul de autentificare instalat pe staþia utilizatã (vezi cap. 5.3) ºi fiºierele temporare (vezi cap. III.). De asemenea, pentru introducerea elementelor de autentificare, vã rugãm folosiþi mouse-ul ºi tastatura simulatã în ecranul de logare (vezi cap. 5.4) ºi nu cea fizicã, a computerului.

• alegeti o parolã care sã nu conþinã date uºor de aflat de cãtre alte persoane (ex. data de naºtere, nume etc);

• nu dezvãluiþi nimãnui, cu bunã ºtiinþã, elementele dumneavoastrã de identificare în sistem (utilizator & parola);

• memoraþi parola, iar în cazul în care doriþi sã o pãstraþi ºi pe suport de hârtie, arhivaþi doc- umentul respectiv într-un loc sigur, la care sã nu aibã acces alte persoane;

• schimbaþi parola periodic ºi ori de câte ori consideraþi cã elementele dumneavoastrã de au- tentificare au fost compromise, existând posibilitatea cã ele sã fi ajuns la cunoºtinþa unor persoane neautorizate. Utilizati screen-saver cu parolã la calculatorul pe care lucraþi, pentru blocarea ecranului dupã un timp de inactivitate (recomandabil la 5 minute); Închideþi sesiunea de Internet Banking, de fiecare datã când plecaþi de lângã computerul de pe care operaþi. ªtergeþi fiºierele temporare, dupã fiecare utilizare a aplicaþiei BT 24 (C:\Documents and Settings\‘nume_profil’\Local Settings\Temporary Internet Files) Asiguraþi-vã cã aþi accesat pagina Web a produsului de pe site-ul autentic prin efectu- area urmãtoarelor verificãri:

– autenticitatea site-ului bãncii prin click pe icoana VeriSign ºi asiguraþi-vã cã în fereastra afiºatã se gãsesc informaþii despre securizarea site-ului ºi valabilitatea certificatului conform imaginii de mai jos:

se gãsesc informaþii despre securizarea site-ului ºi valabilitatea certificatului conform imaginii de mai jos: 8

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Dacã link-ul nu se deschide sau dacã nu afiºeazã

Dacã link-ul nu se deschide sau dacã nu afiºeazã informaþiile de mai sus despre certificat, vã rugãm sã abandonaþi logarea ºi sã contactaþi de urgenþã banca. – în situaþia în care vã aflaþi pe pagina care solicitã introducerea datelor personale de identifi- care ºi utilizaþi Internet Explorer versiunea 7, verificaþi identitatea serverului prin dublu click pe pictogramã sub formã de lacãt, de culoarea galbenã, din colþul dreapta sus al paginii, urmând a se afiºa existenþa ºi valabilitatea certificãrii de securitate. În cazul în care pictograma este staticã ºi nu apare nici o opþiune la dublu click vã rugãm sã nu accesaþi link-ul respectiv ºi sã contactaþi de urgenþã banca.

Pentru orice problemã de acest gen identificatã se poate suna ºi raporta la numãrul de tel.:

0-800-842-824 sau trimite un e-mail la itsec@btrl.ro

V. CONECTAREA ÎN APLICAÞIE

Prima conectare în aplicaþia BT 24 se realizeazã printr-o procedurã care implicã douã etape:

1. Obþinerea unui certificat digital de autentificare

2. Introducerea ID-ului ºi a parolei temporare (primite de la bancã)

5.1 Ce este un certificat digital de autentificare?

Certificatele digitale sunt mesaje electronice ataºate informaþiilor transmise între calculatorul dumneavoastrã ºi serverul bãncii, din mãsuri de securitate. Certificatele sunt folosite pentru verifi- carea identitãþii persoanei care trimite mesaje electronice cãtre bancã ºi pentru a oferi posibilitatea destinatarului (bancã) de a codifica rãspunsurile. Certificatele digitale de autentificare sunt aºadar emise pentru siguranþa conexiunii între calculatorul clientului ºi serverul de Internet al bãncii, aflat la sediul acesteia. De aceea, dacã folosiþi Aplicaþia de Internet Banking BT 24 de pe mai multe calculatoare, va trebui sã cereþi câte un certificat pentru fiecare dintre acestea. Valabilitatea certificatului de autentificare instalat pe calculator este de cel mult un an dupã care expirã, iar accesul în aplicaþie nu mai este posibil decât dupã reinstalarea unui nou certificat. Pentru a verifica valabilitatea certificatului d-voastrã deja instalat, vã rugãm sã accesaþi în brow- ser-ul Internet Explorer meniul Tools – Internet Options – Content – Certificates – View – Valid to

5.2 Cum se obþine un certificat digital de autentificare?

Obþinerea unui certificat presupune urmãtoarele etape:

1. Transmiterea de cãtre client a solicitãrii de emitere a unui certificat. Pentru aceasta:

• Accesaþi site-ul bãncii www.bancatransilvania.ro, secþiunea BT 24, apoi Login aplicaþie;

• acþionaþi butonul “Cerere certificat”, în pagina “Bun venit în Aplicaþia BT 24”;

• selectaþi “Request a certificate” în pagina astfel deschisã ºi apoi “Web Browser Certificate”

• completaþi câmpurile “Name” ºi “Company/Name” EXACT cum le aveþi tipãrite pe faþa plicurilor securizate primite din partea bãncii.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Atenþie: În cazul persoanelor fizice titulare ale contului,

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

Atenþie: În cazul persoanelor fizice titulare ale contului, câmpurile Company/Name ºi Name trebuie sã fie completate cu numele titularului. În cazul persoanelor fizice împuternicite pe cont, câmpul Company/Name trebuie completat cu datele titularului de cont, iar câmpul Name cu datele împu- ternicitului.

• completaþi câmpul “PIN” EXACT ca în plicul securizat primit de la bancã

• opþional, completaþi ºi celelalte câmpuri;

• daþi click pe butonul “Submit”.

primit de la bancã • opþional, completaþi ºi celelalte câmpuri; • daþi click pe butonul “Submit”.
primit de la bancã • opþional, completaþi ºi celelalte câmpuri; • daþi click pe butonul “Submit”.

Manual de utilizare

2. Emiterea certificatului de cãtre bancã:

INTERNET BANKING BT 24

certificatului de cãtre bancã: INTERNET BANKING BT 24 Odatã receptatã de cãtre bancã, cererea dumneavoastrã

Odatã receptatã de cãtre bancã, cererea dumneavoastrã de emitere a certificatului va fi verifi- catã. Dacã datele coincid, certificatul va fi eliberat. În aceastã paginã, apãsaþi “Install this certificate”.

aceastã paginã, apãsaþi “Install this certificate”. Acestea fiind parcurse, trebuie sã primiþi un mesaj care

Acestea fiind parcurse, trebuie sã primiþi un mesaj care vã anunþã cã respectivul certificat a fost instalat cu succes. Dupã primirea mesajului menþionat, trebuie sã reporniþi browser-ul de Internet. Certificatul va putea fi folosit abia dupã ce finalizaþi operaþiunea de repornire a browser-ului.

În cazul în care utilizaþi sistemul de operare Vista, va rugãm sã urmaþi link-ul de pe pagina de intro – secþiunea Întrebãri Frecvenþe.

5.3 Cum se ºterge un certificat digital de autentificare?

În cazul în care doriþi ºtergerea unui certificat de autentificare, trebuie sã parcurgeþi paºii urmãtori:

• deschideþi Internet Explorer

• accesaþi meniul Tools – opþiunea Internet Options – Content

• apãsaþi pe butonul Certificates ºi alegeþi din lista apãrutã certificatul pe care doriþi sã-l ºtergeþi

• actionaþi butonul Remove

• confirmaþi finalizarea operaþiunii cu Yes

5.4 Prima conectare în aplicaþie

Imediat dupã instalarea certificatului ºi restartarea browser-ului de Internet, trebuie sã vã conec- taþi în aplicaþie pentru prima oarã, în vederea schimbãrii parolei temporare primite de la bancã, cu o parolã confidenþialã, numai de dumneavoastrã cunoscutã. Accesul la paginã de logare în aplicaþia BT 24 se face prin intermediul site-ului bãncii:

www.bancatransilvania.ro, secþiunea BT 24, Login Aplicaþie, pagina “Bun venit în Aplicaþia BT 24”,

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare butonul “Log-in”. Aceeaºi paginã de Bun Venit permite

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

butonul “Log-in”. Aceeaºi paginã de Bun Venit permite utilizatorilor aplicaþiei selectarea în prealabil a limbii dorite, opþiunile fiind: romanã, englezã ºi francezã. Durata transferului din pagina de Bun Venit în aplicaþie depinde ºi de calitatea conexiunii dumneavoastrã la Internet, o ratã micã de trans- fer (ex: în cazul conexiunilor de tip dial-up) putând genera încetiniri ale procesului de transfer. Introducerea parolei se poate realiza în douã moduri:

– cu ajutorul tastaturii computerului de pe care operaþi

– cu ajutorul tastaturii simulate pe ecranul de logare

Raþiunea pentru care s-a oferit clienþilor aplicaþiei posibilitatea alegerii modului de introducere a parolei þine de mãsurile minimale de precauþie pe care fiecare client le poate utiliza la accesarea sis- temului, în vederea reducerii la minimum a riscului compromiterii acestor date confidenþiale. Introducerea parolei cu ajutorul tastaturii simulate în ecranul de logare se va face cu ajutorul mouse-ului, prin selectarea caracterelor (litere/cifre) dorite. Schimbarea tipului literelor (mari/mici) se realizeazã cu ajutorul butonului CapsLock, de asemenea prezent în acelaºi ecran (a se vedea imaginea de mai jos). Indiferent de modul de introducere a datelor de logare alese, este important sã tastaþi caracterele necesare exact aºa cum sunt prezentate în plicul securizat primit de la bancã (atenþie la literele mici ºi mari: se face diferenþã spre exemplu între “a” ºi “A”).

face diferenþã spre exemplu între “a” ºi “A”). Procesul de introducere a datelor de logare se

Procesul de introducere a datelor de logare se finalizeazã prin acþionarea butonului “Conectare”. Dacã datele de logare au fost corect introduse, acþionarea butonului amintit vã va permite accesul efectiv în aplicaþie. Fiind prima conectare, sistemul vã va obliga sã schimbaþi parola temporarã, atribuitã de bancã, cu o parolã confidenþialã, aleasã de dumneavoastrã. Schimbarea parolei este un proces simplu (a se vedea mai jos), ce implicã trei paºi: introducerea vechii parole (a parolei temporare), introducerea noii parole (aleasã de dumneavoastrã) ºi confirmarea noii parole.

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Finalizarea procesului de schimbare a parolei se realizeazã prin
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Finalizarea procesului de schimbare a parolei se realizeazã prin

Finalizarea procesului de schimbare a parolei se realizeazã prin acþionarea butonului Salveazã. Dacã, dintr-un motiv sau altul, doriþi sã renunþaþi la schimbarea parolei, va trebui sã acþionaþi butonul Anulare, prezent în al 4-lea ecran al procesului de schimbare a parolei.

în al 4-lea ecran al procesului de schimbare a parolei. În cazul în care clienþii ºi-au

În cazul în care clienþii ºi-au uitat elementele proprii de autentificare sunt rugaþi sã contacteze de urgenþã reprezentanþii autorizaþi ai bãncii, la unul dintre numerele de telefon din rubrica Contact (subcapitolul 1.3) sau prin e-mail: bt24@bancatransilvania.ro; ibanking@bancatransilvania.ro. Aceºtia le vor oferi suportul informaþional ºi tehnic necesar remedierii situaþiei în cel mai scurt timp.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare VI. STRUCTURA MENIULUI APLICAÞIEI Bara verticalã de meniu

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

VI. STRUCTURA MENIULUI APLICAÞIEI

Bara verticalã de meniu este formatã din urmãtoarele opþiuni:

Sesiune

Conectare – permite introducerea parolei

Schimbare parolã – permite schimbarea parolei

Beneficiari

Beneficiari plãþi Lei – permite vizualizarea listei cu beneficiarii plãþilor Lei salvaþi anterior ºi crearea altora noi

Beneficiari Plãþi buget – permite vizualizarea listei cu beneficiarii plãþilor pentru buget, sal- vaþi anterior ºi crearea altora noi

Beneficiari plãþi valutã – permite vizualizarea listei cu beneficiarii plãþilor valutã la intern ºi la extern salvaþi anterior ºi crearea altora noi Operaþiuni – aceastã opþiune vã permite sã efectuaþi diferite operaþiuni bancare ºi anume:

Plãþi Lei – crearea de Plãþi Lei cãtre beneficiari noi sau anterior creaþi ºi Plãþi cãtre bugetul de stat

Plãþi valutã la intern – platã valutarã efectuatã între rezidenþi sau între nerezidenþi ºi rezi- denþi

Platã externã (DPE) – platã valutarã efectuatã de rezidenþi/nerezidenþi cãtre Nerezidenþi

Vânzare valutã – permite vânzarea valutelor în care aveþi deschise conturi

Cumpãrare valutã – permite cumpãrarea valutelor în care aveþi deschis cont

Constituire depozite – permite constituirea de depozite la termen

Lichidare depozite – desfiinþarea unui depozit anterior constituit (înainte de scadenþã ºi la scadenþã) Seturi ordine – cu suboptiunile:

Ordine predefinite – permite vizualizarea, modificarea ºi salvarea ordinelor conþinute în seturi prefigurate în prealabil

Importuri ordine – permite importul ordinelor dintr-un fiºier configurat în prealabil

Generare duplicate – permite crearea de duplicate pentru ordinele executate în prealabil.

Autorizãri – permite autorizarea/semnarea ordinelor create anterior ºi vizualizarea stãrii ordinelor de platã create sau trimise la bancã. Configurãri – cu subopþiunile:

Fiºiere ordine – permite configurarea fiºierelor de tip “txt” (conþinând informaþiile necesare completãrii unor ordine de platã) în vederea importului lor în aplicaþie, sub formã de ordine de platã

Ordine predefinite – permite configurarea unor seturi de ordine (Plãþi în lei, Plãþi la buget) ce se doresc a fi executate cu regularitate (ex: Romtelecom).

Rapoarte – furnizeazã informaþii utile în legãturã cu evoluþia conturilor d-voastrã prin intermediul urmãtoarelor opþiuni:

Extrase de cont – permite crearea de extrase de cont

Export extrase – permite exportul, în format electronic, a extraselor de cont, pentru o manipulare facilã a acestora

Alte Rapoarte

– Situaþia depozitelor la termen

– Miºcãri pe conturi – pe o anumitã perioadã aleasã

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 – Evoluþia soldurilor – generarea unui grafic în funcþie

– Evoluþia soldurilor – generarea unui grafic în funcþie de modificãrile soldurilor în cadrul unui interval de timp prestabilit.

– Sold disponibil

Închidere sesiune – permite pãrãsirea sesiunii de lucru BT Trade – permite accesul în pagina de Intro a aplicaþiei BT Trade – platforma de tranzacþionare prin internet a BT SECURITIES S.A

Meniul orizontal conþine urmãtoarele opþiuni:

Data ºi Ora – permite confruntarea dintre cursul valutar existent la momentul efectuãrii schimbu- lui valutar ºi cursul valutar la care s-a procesat efectiv operaþiunea Stare ordine – afiºeazã lista ordinelor cu stare schimbatã Mesaje noi – permite recepþionarea de mesaje de la Serviciul de Internet Banking Contact – permite trimiterea de mesaje securizate cãtre Serviciul de Intenet Banking. Manual de utilizare – permite download-ul manualului de utilizare Help – furnizeazã informaþii contextuale referitoare la opþiunile accesate.

VII. SCHIMBAREA PAROLEI

Schimbarea parolei o puteþi face în orice moment, sistemul obligându-vã sã faceþi acest lucru doar dupã prima conectare. Este recomandat ca schimbarea parolei sã fie fãcutã lunar. Pentru a vã schimba parola, trebuie sã selectaþi Schimbare Parolã din meniul Sesiune. Schimbarea parolei este un proces simplu, ce constã în trei paºi: introducerea vechii parole, introducerea noii parole ºi confirmarea noii parole. Parola aleasã trebuie sã aibã minim 8 caractere. Finalizarea procesului de schimbare a parolei se realizeazã prin acþionarea butonului Salveazã. Dacã, dintr-un motiv sau altul, doriþi sã renunþaþi la schimbarea parolei, va trebui sã acþionaþi butonul Anulare, prezent în al 4-lea ecran al procesului de schimbare a parolei.

parolei, va trebui sã acþionaþi butonul Anulare , prezent în al 4-lea ecran al procesului de
INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Important: În cazul în care un utilizator a

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

Important:

În cazul în care un utilizator a introdus o parolã greºitã de trei ori consecutiv, certificatul elec- tronic instalat pe staþia sa de lucru va fi revocat automat, concomitent cu blocarea accesului în sis- tem. Utilizatorul va trebui sã emitã o nouã cerere de certificat, iar banca va efectua procedurile de emitere certificat ºi acordare de parolã temporarã exact ca la o primã conectare. Important:

Este interzisã utilizarea caracterului (') în cadrul aplicaþiei BT 24, indiferent de ecranul în care se poate pune problemã utilizãrii lui (ex: creare beneficiari; creare operaþiuni). Important:

Dacã aveþi mai multe certificate instalate pe acelaºi calculator, este interzisã utilizarea a douã sesiuni deschise concomitent. Va trebui sã vã restartaþi browser-ul de Internet de fiecare datã când doriþi sã lucraþi pe un alt certificat.

VIII. CREARE BENEFICIARI

Existã 3 tipuri de beneficiari:

• Beneficiari pentru plãþi în lei

• Beneficiari pentru plãþi în lei cãtre buget

• Beneficiari pentru plãþi în valutã.

Pentru a crea un beneficiar, trebuie sã alegeþi mai întâi tipul acestuia, deoarece procedura de creare a beneficiarilor diferã în funcþie de deviza ºi felul plãtii pentru care sunt creaþi, câmpurile care trebuie completate fiind diferite. Dupã selectarea tipului de beneficiar dorit, va fi afiºatã lista beneficiarilor din categoria respec- tivã. Lista beneficiarilor va fi (evident) goalã în momentul primei accesãri a aplicaþiei.

8.1 Beneficiari pentru plãþi în lei

va fi (evident) goalã în momentul primei accesãri a aplicaþiei. 8.1 Beneficiari pentru plãþi în lei

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Primul pas în crearea beneficiarilor pentru plãþile în lei

Primul pas în crearea beneficiarilor pentru plãþile în lei este selectarea, din meniul vertical-stân- ga, a opþiunii Beneficiari, submeniul Beneficiari plãti lei. În ecranul astfel deschis (Beneficiari plãti lei) trebuie sã daþi click pe Adãugaþi beneficiar nou. Operaþiunea va avea cã efect deschiderea unui ecran special dedicat introducerii datelor beneficiarului pe care doriþi sã-l creaþi, ecranul: Editare beneficiari plãti lei. În ecranul menþionat, completaþi Numele beneficiarului, Contul beneficiarului, iar în câm- pul Banca beneficiarului selectaþi numele bãncii din lista existentã în pop-up-ul respectiv. Odatã selectatã banca doritã, sistemul va afiºa ºi lista automat lista tuturor sucursalelor ºi filialelor bãncii respective. Dacã sucursala / unitatea bancarã pe care doriþi sã o selectaþi nu existã în lista menþionatã (fiind nou înfiinþatã), vã rugãm sã contactaþi banca. În cel mai scurt timp posibil, baza de date va fi actua- lizatã, astfel încât sã puteþi regãsi în lista cu pricinã ºi sucursala/unitatea doritã. Dupã completarea tuturor câmpurilor din ecran, beneficiarul creat se înregistreazã prin actionarea butonului Salveazã. În cazul în care nu mai doriþi înregistrarea respectivului beneficiar, acþionaþi butonul Anulare. În cazul beneficiarilor plãþi buget trebuie sã completaþi Numele beneficiarului, Cod fiscal beneficiar, Trezoreria Beneficiarã (selectaþi numele trezoreriei din lista existentã în pop-up-ul respectiv) ºi Codul IBAN beneficiar.

(selectaþi numele trezoreriei din lista existentã în pop-up-ul respectiv) ºi Codul IBAN beneficiar . 17
INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare 8.2 Beneficiari pentru plãþi în valutã Primul pas

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare 8.2 Beneficiari pentru plãþi în valutã Primul pas în

8.2 Beneficiari pentru plãþi în valutã

Primul pas în crearea beneficiarilor pentru plãþile în valutã este selectarea, din meniul vertical- stânga, a opþiunii Beneficiari, submeniul Beneficiari plãti valutã. În ecranul astfel deschis (Beneficiari valutã) trebuie sã daþi click pe Adãugaþi beneficiar nou. Operaþiunea va avea ca efect deschiderea unui ecran special dedicat introducerii datelor beneficiarului pe care doriþi sã-l creaþi, ecranul: Editare beneficiari plãti valutã. În acest ecran completaþi Numele beneficiaru- lui, Adresa, Þara (pe care o selectaþi din listã), Contul, Deviza. Dupã completarea tuturor câm- purilor din ecran, beneficiarul creat se înregistreazã prin actionarea butonului Salveazã. În cazul în care nu mai doriþi înregistrarea respectivului beneficiar, acþionaþi butonul Anulare.

Atenþie:

• Dacã aveþi de efectuat plãþi cãtre un anumit beneficiar, dar pe valute diferite, acel beneficiar trebuie creat pentru fiecare valutã în parte.

• La prima conectare, în lista derulantã aferentã câmpului Banca Beneficiarului, se va afla doar elementul Bancã nouã. În aceste condiþii, în câmpul imediat urmãtor veþi completa numele bãncii ºi apoi toate celelalte câmpuri aferente bãncii beneficiarului.

• Bãncile beneficiarilor în valutã, introduse de dumneavoastrã, vor fi afiºate de fiecare datã când veþi dori introducerea, actualizarea sau stergerea unui beneficiar în valutã.

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 8.3. Modificãri sau ºtergeri de beneficiari Primul pas în
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 8.3. Modificãri sau ºtergeri de beneficiari Primul pas în

8.3. Modificãri sau ºtergeri de beneficiari

Primul pas în modificarea / ºtergerea beneficiarilor pentru plãþile în lei este selectarea, din meni- ul vertical-stânga, a opþiunii Beneficiari, submeniul Beneficiari plãti lei. În ecranul astfel deschis (Beneficiari plãti Lei) trebuie sã daþi click pe linia beneficiarului pe care doriþi sã îl modificaþi / ºtergeþi. Veþi accesa în acest fel pagina Editare beneficiari plãþi Lei. Câmpurile de text din ecra- nul beneficiarului respectiv se vor activa în vederea modificarii, dupã actionarea butonului Modificã. Finalizarea operaþiunilor de modificare a datelor beneficiarului trebuie confirmatã prin acþionarea butonului Salveazã. În cazul în care doriþi sã ºtergeþi un beneficiar, în acelaºi ecran (Editare be- neficiari plãti Lei), va trebui sã acþionaþi butonul ªterge ºi apoi sã confirmaþi dorinþa de a ºterge beneficiarul respectiv, printr-un OK în fereastra ce se va deschide. Procedura de modificare / ºtergere a unui beneficiar este similarã ºi în cazul în care se doreºte modificarea / ºtergerea unui beneficiar pentru plãti de buget sau valutare.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare 20

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare 20
INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare 20

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 IX. CONSIDERAÞII GENERALE IMPORTANTE PENTRU TOATE TIPURILE DE OPERAÞIUNI

IX. CONSIDERAÞII GENERALE IMPORTANTE PENTRU TOATE TIPURILE DE OPERAÞIUNI

Aplicaþia BT 24 vã permite realizarea urmãtoarelor tipuri de operaþiuni bancare: plãþi Lei (cãtre buget / cãtre beneficiari predefiniti); plãþi valutã la intern; plãþi valutã la extern; depozite; vânzare / cumpãrare valutã. Efectuarea oricãrei operaþiuni bancare, dintre cele menþionate, presupune un proces ce cuprinde trei etape principale:

1.crearea ordinului 2.salvarea ordinului 3.semnarea / autorizarea ordinului În funcþie de tipul sãu (persoanã fizicã / persoanã juridicã) ºi/sau de drepturile pe care le are în sistem, un utilizator al aplicaþiei poate parcurge în întregime procesul de mai sus, sau numai parþial. Drepturile utilizatorilor în sistem sunt setate în funcþie de fiºa de configurare pe care aceºtia o com-

pleteazã în momentul realizarii formalitatilor de subscriere în aplicaþie. În cadrul fisei de configurare, uti- lizatorii pot selecta tipurile de operaþiuni dorite ºi tipurile de semnãturi pe care urmeazã sã le utilizeze. Utilizatorii aplicaþiei BT 24 pot fi setaþi în sistem cu urmãtoarele tipuri de semnãturi: Semnãtura de tip A, Semnãtura de tip B ºi Semnãtura de tip C. În funcþie de tipul semnãturii, procesul de auto- rizare / semnare a ordinelor poate fi realizat:

– cu o singurã semnãturã / autorizare – în cazul persoanelor fizice / juridice cu drepturi com- plete în sistem ºi semnãturã de tip A

– cu douã semnãturi / dublã autorizare – în cazul persoanelor juridice cu drepturi diferenþiate pe utilizatorii proprii din sistem ºi semnãturã de tip AB

– cu trei semnãturi / triplã autorizare – în cazul persoanelor juridice cu drepturi diferenþiate pe utilizatorii proprii din sistem ºi semnãturã de tip ABC

– alte mãºti complexe

Dupã crearea ºi salvarea operatiunilor, acestea sunt autorizate / semnate de utilizatorii cu drepturi în acest sens (conectaþi în aplicaþie cu identificatorul ºi parola proprie). Din momentul autorizãrii / semnãrii complete a operaþiunilor, acestea sunt transferate automat la bancã, sistemul urmând a le prelucra ºi gestiona în funcþie de orele limitã pentru fiecare tip de operaþiune. Detalii despre aceste

limite orare, pentru fiecare tip de operaþiune, gãsiþi în Anexa 1 a prezentului manual. Important:

• Operaþiunile create cu data viitoare ºi complet autorizate, vor fi reþinute de cãtre sistem în “stand- by” ºi se vor transfera la bancã doar în ziua care corespunde cu data aleasã de dumneavoastrã.

• Dacã s-au creat operaþiuni ºi data acestora este anterioarã datei (conform limitelor orare) la care se încearcã autorizarea lor, acestea vor apãrea cu statutul Data depãºitã ºi veþi avea disponibilã opþiunea Modificã, pentru a putea reface operaþiunea cu data corectã.

• Pentru toate tipurile de operaþiuni trebuie sã aveþi în vedere ºi limitele de timp prevãzute de bancã pentru ca operaþiunile dumneavoastrã sã fie prelucrate cu data zilei respective.

• Trebuie sã urmãriþi în permanenþã explicaþiile care se regãsesc în partea de sus a ecranului, la opþiunea Stare ordine. Fiecare operaþiune efectuatã se va regãsi aici, împreunã cu un mesaj legat de starea sa (ordin transferat la bancã sau refuzat de cãtre bancã).

• Pentru a descongestiona ecranul rubricii Stare ordine, mesajele afiºate se pot vizualiza de ºase ori, dupã care sistemul va înceta a le mai afiºa. Sosirea mesajelor noi va fi semnalatã prin schim- barea intermitenta a culorii textului butonului Stare ordine, dispus în bara de meniu orizontalã.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare • Detalii privind starea operaþiunilor se vor regãsi

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

• Detalii privind starea operaþiunilor se vor regãsi de asemenea ºi în secþiunea Autorizãri, unde aveþi practic istoricul operaþiunilor, împreunã cu starea lor. • În cazul operaþiunilor ce pot fi realizate în mai multe valute, sistemul vã va permite alegerea din listã doar a valutelor pentru care aveþi conturi curente active, adicã acele valute cu care aþi mai fãcut operaþiuni bancare pânã acum. Dacã doriþi efectuarea operaþiunii într-o valutã pentru care nu aveþi activat cont, vã rugãm sã solicitaþi Serviciului de Internet Banking acti- varea contului respectiv, cu cel puþin o zi înainte de efectuarea primelor operaþiuni pe acel cont. Cererea de activare trebuie sã conþinã contul în valutã precum ºi operaþiunile pentru care se doreºte setarea lui în sistem: plãþi valutare interne, plãþi valutare, cumpãrare / vân- zare valutã. Aceastã solicitare se va face prin intermediul opþiunii Contact, care reprezintã un canal de comunicare securizat între d-voastrã ºi bancã, opþiune explicitatã detaliat în Capitolul Modulul de comunicare cu operatorii.

Semnãturi

Sistemul de semnãturi din Internet Banking este un sistem care permite o foarte mare flexibili- tate în acordarea de permisiuni.

Z. care se acordã operatorilor. Implicit,

un operator are drept de semnãturã A. Un ordin poate fi configurat sã necesite diverse combinaþii de semnãturi, în funcþie de sumã ºi de tipul valutei. Implicit, ordinele necesitã doar semnãtura A. Pentru majoritatea operatorilor aceasta este suficient. Pentru clienþii care doresc un nivel de pro- tecþie în plus, ordinele vor fi configurate la cerere. De exemplu, presupunem cã existã un client care doreºte ca toate ordinele în valoare de peste 10.000 EUR sã necesite autorizare de cãtre 2 opera- tori cu semnãtura A sau 1 operator cu semnãtura B. Acest client va adresa o cerere bãncii, iar ope- ratorii de la bancã vor configura tipurile de semnãturi. Din acest moment, nici un ordin cu valoare peste 10.000 EUR nu va fi trimis la bancã dacã nu este semnat AA sau B. Operatorul îºi poate vedea tipul de semnãtura în fereastrã cu datele personale afiºatã imediat dupã login. Semnãturile cu care a fost autorizat un ordin se pot vedea în fereastra Autorizãri.

Sunt definite un numãr de tipuri de semnãturi: A, B, C

X. ORDINE DE PLATÃ ÎN LEI

Existã douã tipuri de ordine de platã în lei, în funcþie de tipul beneficiarilor: Transfer ºi Buget. Pentru a alege tipul de ordin de platã lei dorit, selectaþi opþiunea Ordine de platã lei din meniul Operaþiuni. Va fi afiºatã o paginã unde puteþi selecta tipul de platã (Transfer / Buget).

10.1 Ordine de platã lei, cãtre beneficiari predefiniþi (transferuri)

Odatã selectatã opþiunea Transfer, din ecranul premergãtor ordinelor de platã lei, se acþioneazã butonul Start, pentru accesul în ecranul dedicat completãrii efective a ordinelor de platã lei (a se vedea imaginea de mai jos).

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Veþi observa cã pagina include aceleaºi câmpuri ca ºi
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Veþi observa cã pagina include aceleaºi câmpuri ca ºi

Veþi observa cã pagina include aceleaºi câmpuri ca ºi un ordin de platã normal, pe suport de hârtie.

ca ºi un ordin de platã normal, pe suport de hârtie. La completarea unui ordin de

La completarea unui ordin de platã în lei cãtre beneficiari presetaþi (transfer), câmpurile obliga- torii sunt urmãtoarele:

• Numãrul ordinului;

• Beneficiarul;

• Banca beneficiarului;

• Contul beneficiarului;

INTERNET BANKING BT 24 • Suma; • Contul din care se face plata; • Data

INTERNET BANKING BT 24

• Suma;

• Contul din care se face plata;

• Data emiterii

Manual de utilizare

Atunci când completaþi ordinul, dacã beneficiarul a fost introdus anterior în baza de date, la selectarea acestuia din listã, datele sale vor fi completate automat. Trebuie sã completaþi doar numãrul ordinului, suma, detaliile despre platã ºi data emiterii ordinului. Dacã aþi observat erori în datele introduse în câmpurile ordinului de platã, apãsaþi butonul Anulare ºi reluaþi completarea lor. Dupã ce aþi completat ºi verificat toate informaþiile / câmpurile, apãsaþi butonul Salveazã. Veþi primi un mesaj de confirmare a faptului cã ordinul dumneavoastrã a fost salvat ºi cã aºteaptã sã fie autorizat / semnat. Procedura de autorizare / semnare a ordinelor este prezentatã în capitolul XVIII. din prezentul manual.

10.2 Ordine de platã cãtre buget (ordine de trezorerie)

Pentru completarea unui ordin de platã cãtre buget, selectaþi opþiunea Ordine de platã lei din meniul Operaþiuni. Va fi afiºatã o paginã unde puteþi selecta tipul de platã. Alegeþi Buget pentru a creea un Ordin de platã la buget ºi apoi apãsaþi Start.

un Ordin de platã la buget ºi apoi apãsaþi Start . Veþi observa cã pagina include

Veþi observa cã pagina include aceleaºi câmpuri ca ºi un ordin de platã cãtre buget pe suport de hârtie.

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 La completarea unui ordin de platã la buget, câmpurile
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 La completarea unui ordin de platã la buget, câmpurile

La completarea unui ordin de platã la buget, câmpurile obligatorii sunt urmãtoarele:

• Numãrul ordinului;

• Beneficiarul;

• Trezoreria beneficiarã;

• Contul beneficiarului;

• Cod fiscal beneficiar;

• Suma;

• Data emiterii;

• Câmpurile de detalii;

Atunci când completaþi ordinul, dacã beneficiarul a fost introdus anterior în baza de date, la selectarea acestuia din listã, datele sale vor fi completate automat. Dacã aþi observat erori în datele introduse în câmpurile ordinului de platã, apãsaþi butonul Anulare ºi reluaþi completarea lor. Dupã ce aþi completat ºi verificat toate informaþiile / câmpurile, apãsaþi butonul Salveazã. Veþi primi un mesaj de confirmare a faptului cã ordinul dumneavoastrã a fost salvat ºi cã aºteaptã sã fie autorizat / semnat. Procedura de autorizare / semnare a ordinelor este prezentatã în capitolul XVIII. din prezentul manual. Important! Dacã beneficiarul pentru care completeazã ordinul de platã nu existã în lista de beneficiari, selectaþi opþiunea --- Beneficiar nou --- din câmpul Alegeþi beneficiarul ºi completaþi datele acestuia în acest ecran, fãrã a mai fi nevoie sã intraþi în ecranul Editare beneficiar. Numele beneficiarului se va introduce în câm- pul imediat urmãtor câmpului Alegeþi beneficiarul. Dupã introducerea numelui beneficiarului, puteþi ale- ge banca/trezoreria unde acesta are deschis cont. Puteþi face aceastã alegere din lista de bãnci prezentã în câmpul Bancã beneficiar/Trezorerie, apoi completaþi ºi IBAN-ul acestuia, în câmpul IBAN Beneficiar. Dupã ce aþi introdus datele despre beneficiar ºi aþi operat plata, datele acestuia vor fi memorate auto- mat în baza de date a sistemului ºi vor fi disponibile în lista de beneficiari pentru orice utilizare ulterioarã.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Dacã în câmpul Data emiterii aþi pus o

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

Dacã în câmpul Data emiterii aþi pus o datã viitoare, operaþiunea va fi efectuatã de bancã în ziua respectivã. Dacã doriþi sã efectuaþi o platã de mare valoare (peste 50.000 RON inclusiv), trebuie sã aveþi în vedere ora limitã pentru aceste operaþiuni (vezi Anexa 1). Dacã aþi depãºit ora limitã, sistemul vã va avertiza, afiºând în ecranul Lista de operaþiuni (accesibil prin selectarea opþiunii Autorizãri din bara de meniu vertical-stânga) menþiunea Datã depãºitã, în zona în care în mod normal se activeazã butonul Semneazã (a se vedea capitolul XVIII. dedicat Autorizãrii ordinelor de platã). În acest fel, utilizatorul va fi obligat sã modifice data ordinului, astfel încât sã fie oper- at în cel mai scurt timp (în ziua urmãtoare). Modificarea ordinului este posibilã dupã actionarea butonu- lui Modificã, prezent în acelaºi ecran: Lista de operaþiuni, în dreptul liniei ordinului respectiv. Atenþie! Salvarea ordinului nu este echivalentã cu trimiterea sa cãtre bancã. Pentru trimiterea acestuia cãtre bancã, va trebuie sã îl autorizaþi / semnaþi mai întâi! În cazul în care funcþionarul bancar observã o anumitã eroare în ordinul de platã sau nu aveþi disponibilitãþi în cont, banca va refuza ordinul trimis de dumneavostrã ºi veþi primi mesajul Ordin refuzat de bancã. Contactaþi banca – motivul refuzului. Acest mesaj îl veþi regãsi când apãsaþi pe Stare ordine ºi de asemenea în secþiunea Autorizãri.

XI. ORDINE DE PLATÃ ÎN VALUTÃ LA INTERN

Pentru completarea unui ordin de platã în valutã la intern, selectaþi opþiunea Plãþi valutã la intern din meniul Operaþiuni, poziþionat în bara de meniu vertical-stânga.

, poziþionat în bara de meniu vertical-stânga. Selectaþi valuta în care va fi fãcutã plata din

Selectaþi valuta în care va fi fãcutã plata din lista valutelor ºi apãsaþi butonul Start. În acest fel veþi ajunge în ecranul Ordin de Platã în valutã la intern.

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Câmpurile dedicate datelor de identificare a ordonatorului vor fi
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Câmpurile dedicate datelor de identificare a ordonatorului vor fi

Câmpurile dedicate datelor de identificare a ordonatorului vor fi completate automat de cãtre sistem (aºa cum se poate observa din imaginea de mai sus). În câmpul Contul din care se efectueazã plata va fi afiºat contul curent în valutã selectatã anterior. În caz în care aveþi deschise mai multe conturi curente în aceeaºi valutã, selectaþi contul dorit din listã. La apãsarea butonului T din dreptul contului, se schimbã afisajul contului din format cifric în format letric. Câmpul Beneficiar conþine toþi beneficiarii introduºi anterior pentru valuta selectatã, dar ºi vã dã posibilitatea de a crea alþii noi. Dacã nu existã beneficiari introduºi în baza de date, singura opþiune disponibilã este --- Beneficiar nou ---. Când selectaþi aceastã opþiune, câmpul urmãtor devine activ pentru a permite introducerea numelui beneficiarului. În continuare completaþi adresa beneficiarului, ºi detaliile despre banca acestuia (adresã, localitatea, codul SWIFT), contul, suma ºi detaliile plãtii. La prima platã, nu veþi regãsi nici o bancã în lista Banca beneficiarului. Dupã completarea detaliilor refer- itoare la bãnciile beneficiare noi, acestea se vor regãsi în listã la urmãtoarele plãti, pentru a facilita crearea unor noi beneficiari care au conturile deschise la una din bãncile anterior create. Dacã beneficiarul existã în lista de beneficiari, dupã selectarea lui, câmpurile referitoare la aces- ta ºi la banca acestuia vor fi completate automat. Utilizatorul nu va trebui sã mai completeze decât numãrul ordinului, suma, obiectul transferului, documente justificative (facturã internã, facturã externã etc.), data întocmirii ºi tipul de comision. Dacã în câmpul Data emiterii aþi pus o datã viitoare, operaþiunea va fi efectuatã de bancã în ziua specificatã. Dacã aþi observat erori în datele introduse în câmpurile ordinului de platã, apãsaþi butonul Anulare ºi reluaþi completarea lor. Dupã ce aþi completat ºi verificat toate informaþiile / câmpurile, apãsaþi butonul Salveazã. Veþi primi un mesaj de confirmare a faptului cã ordinul dumneavoastrã a fost salvat ºi cã aºteaptã sã fie autorizat / semnat. Procedura de autorizare / semnare a ordinelor este prezentatã în capitolul XVIII. din prezentul manual. În cazul în care nu depuneþi documentele justificative necesare în original la bancã în termen de 5 zile, Banca Transilvania îºi rezervã dreptul de a refuza la platã orice ordin de platã externã trimis ulterior.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare XII. PLÃÞI EXTERNE (DPE) Pentru completarea unei Dispoziþie

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

XII. PLÃÞI EXTERNE (DPE)

Pentru completarea unei Dispoziþie de platã externã, selectaþi opþiunea Plãti externe (DPE) din meniul Operaþiuni, poziþionat în bara de meniu vertical-stânga. Dupã ce alegeþi valuta în care se va face transferul, apãsaþi butonul Start.

în care se va face transferul, apãsaþi butonul Start . În acest fel veþi ajunge în

În acest fel veþi ajunge în ecranul Dispoziþie de platã externã.

va face transferul, apãsaþi butonul Start . În acest fel veþi ajunge în ecranul Dispoziþie de

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 La completarea unei dispoziþii/declaraþii de platã externã, câmpurile

La completarea unei dispoziþii/declaraþii de platã externã, câmpurile obligatorii sunt urmã- toarele:

• Rubrica 3: Suma ordonatã sau plãtitã

• Rubrica 4: Instrucþiuni ale clientului privind plata

• Rubrica 5: Banca beneficiarului

• Rubrica 6: Beneficiar

Se va completa ºi cel puþin un rând din tabelul de la punctul 3 obligatoriu cu urmãtoarele date Valoarea tranzacþiei ºi Descrierea tranzacþiei pentru care se dispune plata / efectueazã plata. Atunci când completaþi DPE, dacã beneficiarul a fost introdus anterior în baza de date cu beneficia- ri, la selectarea acestuia din listã, datele sale vor fi completate automat de sistem. În cazul în care doriþi sã creaþi un beneficiar nou folosiþi opþiunea Beneficiar nou de la rubrica 4. Dupã completarea detaliilor legate de noul beneficiar se trece la completarea informaþiilor despre Banca beneficiarului. Dacã noul beneficiar are contul la o bancã aflatã în lista de bãnci, la selectarea acesteia, datele sunt completate automat de sistem. În câmpul Contul din care se efectueazã plata va fi afiºat contul curent în valutã selectatã ante- rior. În cazul în care aveþi deschise mai multe conturi curente în aceeaºi valutã, selectaþi contul dorit din listã. La apãsarea butonului T din dreptul contului, se schimbã afisajul contului din format cifric în for- mat letric. În câmpul Data puteþi alege ºi o datã viitoare, iar plata se va efectua în ziua respectivã. Dacã aþi observat erori în datele introduse în câmpurile ordinului de platã, apãsaþi butonul Anulare ºi reluaþi completarea lor. Dupã ce aþi completat ºi verificat toate informaþiile / câmpurile, apãsaþi butonul Salveazã. Veþi primi un mesaj de confirmare a faptului cã ordinul dumneavoastrã a fost salvat ºi cã aºteaptã sã fie autorizat / semnat. Procedura de autorizare / semnare a ordinelor este prezentatã în capitolul XVIII. din prezentul manual. În cazul în care nu depuneþi documentele justificative necesare în original la bancã în termen de 5 zile, Banca Transilvania îºi rezervã dreptul de a refuza la platã orice ordin de platã externã trimis ulterior.

XIII. VÂNZÃRI VALUTÃ

Pentru a crea un Ordin de vânzare valutã selectaþi opþiunea Vânzare valutã din meniul Operaþiuni, poziþionat în bara de meniu vertical-stânga. Va fi afiºat un formular care vã permite selectarea valutei ce se doreºte a fi vândutã ºi tipul ordinului: la curs ferm, negociat sau la termen.

13.1 Vânzãri valutã la curs ferm

Pentru completarea unui ordin de vânzare valutã la curs ferm, selectaþi opþiunea Vânzare va- lutã din meniul Operaþiuni, poziþionat în bara de meniu vertical-stânga. Dupã ce alegeþi valuta în care se va face transferul ºi tipul operaþiunii – la curs ferm, apãsaþi butonul Start.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Pentru operaþiunea de vânzare valutã la curs ferm,

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Pentru operaþiunea de vânzare valutã la curs ferm, câmpul
INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Pentru operaþiunea de vânzare valutã la curs ferm, câmpul

Pentru operaþiunea de vânzare valutã la curs ferm, câmpul obligatoriu a se completa este VINDEÞI suma de. Dupã completarea sumei în valutã, se va afiºa automat contravaloarea în Lei a acesteia. Dacã aþi observat erori în datele introduse în câmpurile ordinului de platã, apãsaþi butonul Anulare ºi reluaþi completarea lor. Dupã ce aþi completat ºi verificat toate informaþiile / câmpurile, apãsaþi butonul Salveazã. Veþi primi un mesaj de confirmare a faptului cã ordinul dumneavoastrã a fost salvat ºi cã aºteaptã sã fie autorizat / semnat. Procedura de autorizare / semnare a ordinelor este prezentatã în capitolul XVIII. din prezentul manual.

Manual de utilizare

13.2. Vânzãri valutã la curs negociat

INTERNET BANKING BT 24

Vânzãri valutã la curs negociat INTERNET BANKING BT 24 ATENÞIE! Negocierea cursului valutar se poate face

ATENÞIE! Negocierea cursului valutar se poate face doar pentru sume mai mari de 10.000 EUR sau echiva- lentul a 10.000 EUR, cu activarea opþiunii la cerere. Pentru completarea unui ordin de vânzare valutã la curs negociat, selectaþi opþiunea Vânzare valutã din meniul Operaþiuni, poziþionat în bara de meniu vertical-stânga. Dupã ce alegeþi valutã în care se va face transferul ºi tipul operaþiunii – la curs negociat, apãsaþi butonul Start.

valutã în care se va face transferul ºi tipul operaþiunii – la curs negociat , apãsaþi
valutã în care se va face transferul ºi tipul operaþiunii – la curs negociat , apãsaþi
INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Negocierea cursului valutar se face cu unul dintre

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

Negocierea cursului valutar se face cu unul dintre dealerii BT, fie telefonic, fie prin e-mail. Pentru operaþiunea de vânzare valutã la curs negociat, câmpurile obligatoriu a se completa sunt la CURSUL NEGOCIAT de, unde trebuie sã treceþi cursul care a fost negociat în prealabil cu dealerul nostru (ATENÞIE! separatorul de zecimale este punctul “.”, nu virgula “,”, ºi valoare tre- buie exprimatã în RON), Negociat cu (nume dealer) ºi VINDEÞI suma de. Dupã completarea sumei în valutã, se va afiºa automat contravaloarea în Lei a acesteia. Dacã aþi observat erori în datele introduse în câmpurile ordinului de platã, apãsaþi butonul Anulare ºi reluaþi completarea lor. Dupã ce aþi completat ºi verificat toate informaþiile / câmpurile, apãsaþi butonul Salveazã. Veþi primi un mesaj de confirmare a faptului cã ordinul dumneavoastrã a fost salvat ºi aºteaptã sã fie autorizat / semnat. Procedura de autorizare / semnare a ordinelor este prezentatã în capitolul XVIII. din prezentul manual. În cazul în care informaþiile completate nu sunt în conformitate cu cele convenite anterior cu reprezentanþii bãncii, ordinul de vânzare valutã va fi refuzat.

13.3 Vânzare valutã la termen

ATENÞIE! Ordinele de schimb valutar la termen se pot iniþia doar pentru sume peste 200.000 EUR sau echivalent a 200.000 EUR cu livrare, sau 500.000 EUR sau echivalentul a 500.000 EUR fãrã livrare. Pentru completarea unui ordin de vânzare valutã la termen, selectaþi opþiunea Vânzare valutã din meniul Operaþiuni, poziþionat în bara de meniu vertical-stânga. Dupã ce alegeþi valuta în care se va face transferul ºi tipul operaþiunii – la termen, apãsaþi butonul Start.

ce alegeþi valuta în care se va face transferul ºi tipul operaþiunii – la termen ,

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Procedura de lucru în cazul acestor tipuri de ordine
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Procedura de lucru în cazul acestor tipuri de ordine

Procedura de lucru în cazul acestor tipuri de ordine este similarã cu cea prezentatã în cazul cur- sului negociat, cap. 13.2, diferenþa constând în faptul cã se negociazã cu dealerul atât cursul cât ºi data valutei.

XIV. CUMPÃRÃRI VALUTÃ

Pentru a crea un Ordin de cumpãrare valutã selectaþi opþiunea Cumpãrare valutã din meniul Operaþiuni, poziþionat în bara de meniu vertical-stânga. Va fi afiºat un formular care vã permite selectarea valutei ce se doreºte a fi vândutã ºi tipul ordinului: la curs ferm, negociat sau la termen. Modul de completare a acestor 3 tipuri de ordine, la curs ferm, negociat ºi la termen este iden- tic cu cel prezentat în cap. XIII. Vânzare valutã.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Cumpãrare valutã la curs ferm 34

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Cumpãrare valutã la curs ferm 34
INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Cumpãrare valutã la curs ferm 34

Cumpãrare valutã la curs ferm

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Cumpãrare valutã la curs negociat Cumpãrare valutã la termen
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Cumpãrare valutã la curs negociat Cumpãrare valutã la termen

Cumpãrare valutã la curs negociat

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Cumpãrare valutã la curs negociat Cumpãrare valutã la termen

Cumpãrare valutã la termen

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare XV. CONSTITUIRI DEPOZITE Pentru a crea un depozit

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

XV. CONSTITUIRI DEPOZITE

Pentru a crea un depozit la termen, selectaþi opþiunea Constituiri depozite din meniul Operaþiuni, prezent pe bara de meniu vertical-stânga. În ecranul astfel deschis va trebui sã selec- taþi deviza în care doriþi sã constituiþi depozitul.

taþi deviza în care doriþi sã constituiþi depozitul. Dupã selectarea devizei apãsaþi Start ºi se va

Dupã selectarea devizei apãsaþi Start ºi se va încãrca pagina Ordin de constituire / reînnoire depozit. Primul câmp care trebuie completat în acest ecran este Operaþiunea executatã. Acest câmp se completeazã prin alegerea din listã a tipului de depozit ce se doreºte a fi constituit / reînnoit. În câmpul Numãr cont curent debitat va fi afiºatã automat o listã cu conturile d-voastrã curente, aferente valutei în care doriþi constituirea / reînnoirea depozitului ºi pe care aþi setat-o în ecranul premergãtor. În continuare trebuie sã selectaþi doar contul curent care se va debita pentru a se con- stitui depozitul. Urmeazã completarea câmpului Suma depozitului; Perioada pe care acesta se constituie, Dobânda, Data constituirii ºi opþiunile referitoare la Scadenþa depozitului fiind completate automat de cãtre sistem. La câmpul Data constituirii, puteþi selecta ºi o datã viitoare, iar depozitul va fi constituit începând cu acea data, în funcþie de disponibil. Dacã aþi observat erori în datele introduse în câmpurile ordinului de platã, apãsaþi butonul Anulare ºi reluaþi completarea lor. Dupã ce aþi completat ºi verificat toate informaþiile / câmpurile, apãsaþi butonul Salveazã. Veþi primi un mesaj de confirmare a faptului cã ordinul dumneavoastrã a fost salvat ºi cã aºteaptã sã fie autorizat / semnat. Procedura de autorizare / semnare a ordinelor este prezentatã în capitolul XVIII. din prezentul manual.

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 XVI. LICHIDÃRI DEPOZITE Pentru lichidarea unui depozit, selectaþi opþiunea
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 XVI. LICHIDÃRI DEPOZITE Pentru lichidarea unui depozit, selectaþi opþiunea

XVI. LICHIDÃRI DEPOZITE

Pentru lichidarea unui depozit, selectaþi opþiunea Lichidãri depozite din meniul Operaþiuni, prezent pe bara de meniu vertical-stânga. În ecranul astfel deschis va trebui sã selectaþi deviza depozitului pe care doriþi sã-l lichidaþi. Dupã selectarea devizei apãsaþi Start ºi se va încãrca pagi- na Ordin de lichidare depozit. În aceastã paginã selectaþi din listã Codul depozitului pe care doriþi sã-l lichidaþi. Aceste coduri pot fi vizualizate ºi în format explicativ (text), prin actionarea butonului T. De asemenea, codurile menþionate pot fi vizualizate ºi în meniul Alte rapoarte – Situaþia depozitelor. Aici vizualizaþi toate depozitele dumneavostrã active ºi aflaþi codul fiecãruia (atribuit de bancã). Aºadar în ecranul de Ordin de lichidare depozit, dupã selectarea acestui cod depozit ºi a modalitãþii de lichidare a depozitului (la scadenþã sau înainte de scadenþã), aplicaþia va comple- ta automat celelalte informaþii despre depozit. În cazul lichidãrii depozitului înainte de scadenþã, tre- buie sã mai completaþi doar câmpul Data lichidãrii dacã doriþi lichidarea la o altã datã decât cea implicitã. Aici puteþi alege ºi o datã viitoare, prealabilã scadenþei, iar banca va lichida depozitul la data respectivã.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Dacã aþi observat erori în datele introduse în

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Dacã aþi observat erori în datele introduse în câmpurile

Dacã aþi observat erori în datele introduse în câmpurile ordinului de platã, apãsaþi butonul Anulare ºi reluaþi completarea lor. Dupã ce aþi completat ºi verificat toate informaþiile / câmpurile, apãsaþi butonul Salveazã. Veþi primi un mesaj de confirmare a faptului cã ordinul dumneavoastrã a fost salvat ºi cã aºteaptã sã fie autorizat / semnat. Procedura de autorizare / semnare a ordinelor este prezentatã în capitolul XVIII. din prezentul manual.

XVII. SETURI ORDINE

17.1 Ordine predefinite

Ordinele predefinite reprezintã seturi de ordine (Plãþi în Lei, Plãþi la buget) create ºi denumite de utilizatori, care le permit acestora gestiunea facilã a plãþilor ce trebuie efectuate cu o anumitã frecvenþã (ex: Romtelecom, Plãti la Buget, etc). Ordinele de platã cuprinse în seturile mai sus menþionate trebuie configurate în prealabil (vezi secþiunea Configurãri – Ordine predefinite). Pentru generarea listei de ordine de platã deja existente într-un anumit set de ordine, vã rugãm alegeþi setul de ordine dorit, urmând exemplul din imaginea de mai jos:

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Dupã ce aþi selectat setul de ordine dorit, apãsaþi
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Dupã ce aþi selectat setul de ordine dorit, apãsaþi

Dupã ce aþi selectat setul de ordine dorit, apãsaþi butonul de start pentru a genera lista de operaþiuni.

butonul de start pentru a genera lista de operaþiuni. 17.2 Importuri ordine Pentru a importa ordinele

17.2 Importuri ordine

Pentru a importa ordinele dintr-un fiºier txt, alegeþi fiºierul apãsând butonul Browse, apoi daþi click pe Start. Formatul fiºierului trebuie configurat în prealabil. (vezi Configurare fiºier). Ordinele importate cu ajutorul fiºierului txt se vor regãsi la Autorizãri, unde se vor urma aceiaºi paºi ca pentru operaþiunile create direct prin intermediul programului de Internet Banking.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare 17.3. Generare duplicate Aceastã opþiune vã permite sã

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare 17.3. Generare duplicate Aceastã opþiune vã permite sã generaþi

17.3. Generare duplicate

Aceastã opþiune vã permite sã generaþi duplicate la ordinele executate în trecut, astfel încât sã le puteþi refolosi, atunci când acest lucru se doreºte. Aºa dupã cum este prezentat în imaginea de mai jos, primul pas în generarea duplicatelor este cãutarea ordinele ce se doresc a fi duplicate. Aceastã cãutare se poate face dupã urmãtoarele cri- terii: perioada în care au fost executate ordinele; tipul ordinului ºi beneficiarul ordinului. Iniþierea cãutãrii se face prin apãsarea butonului Start.

ordinele; tipul ordinului ºi beneficiarul ordinului. Iniþierea cãutãrii se face prin apãsarea butonului Start . 40

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 În continuare, aplicaþia va genera o listã conþinând operaþiunile

În continuare, aplicaþia va genera o listã conþinând operaþiunile efectuate de d-voastrã în perioa- da selectatã mai devreme (a se vedea imaginea de mai jos).

da selectatã mai devreme (a se vedea imaginea de mai jos). Pentru a crea copii (duplicate)

Pentru a crea copii (duplicate) dupã anumite ordine, trebuie sã marcaþi ordinele dorite, bifând cãsuþele aferente fiecãrui ordin ce se doreºte a fi duplicat (dispuse în partea stânga a liniilor) ºi sã apãsaþi pe butonul Genereazã duplicate, dispus în partea stânga-sus (a se vedea imaginea de mai sus). Aplicaþia va genera un set de copii ale ordinelor respective, dar cu suma 0.00 (a se vedea ima- ginea de mai jos). Noul ordin generat va apare în meniul Autorizãri, cu mesajul Copie a Ordinului nr

vedea ima- ginea de mai jos). Noul ordin generat va apare în meniul Autorizãri , cu
INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Acþionând butonul Modificã , dispus în partea dreaptã

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

Acþionând butonul Modificã, dispus în partea dreaptã a fiecãrui rând aferent ordinelor de platã, apli- caþia vã va permite pregãtirea respectivelor ordine pentru salvarea ºi transmitere cãtre bancã. Veþi putea introduce suma doritã ºi modifica câmpurile de detalii (acolo unde acest lucru se impune) sau veþi putea chiar ºterge un anumit ordin, pe care nu mai doriþi sã îl executaþi (a se vedea imaginea de mai jos).

doriþi sã îl executaþi (a se vedea imaginea de mai jos). Dupã finalizarea modificãrilor ce se

Dupã finalizarea modificãrilor ce se doreau a fi aplicate asupra unui anumit ordin, salvarea aces- tuia în forma finalã (realizatã prin actionarea butonului Salveazã din ecranul prezentat în imaginea de mai sus) va avea ca efect afiºarea ordinului respectiv în rubrica Autorizãri, pentru a permite semnarea lui (ºi deci transmiterea cãtre bancã) dar ºi revenirea în lista cu ordinele de platã ce se doresc a fi modificate, unde ordinul salvat se va regãsi având ataºat butonul Verificã.

ordinele de platã ce se doresc a fi modificate, unde ordinul salvat se va regãsi având

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Procedura descrisã mai sus se repetã pânã la pregãtirea

Procedura descrisã mai sus se repetã pânã la pregãtirea de autorizare a fiecãrui ordin duplicat. Atunci când sunt pregãtite de autorizare toate ordinele duplicate, va trebui sã mergeþi în Autorizãri ºi sã parcurgeþi paºii clasici de autorizare a unui ordin de platã (descriºi în capitolul “Autorizare operaþiuni”).

XVIII. AUTORIZARE OPERAÞIUNI

Pentru semnarea (autorizarea) ordinelor pe care doriþi sã le trimiteþi la bancã pentru procesare, selectaþi opþiunea Autorizãri din bara de meniu vertical-stânga. În ecranul astfel deschis veþi putea selecta ordinele pe care doriþi sã le vizualizaþi în pagina Lista de operaþiuni, în vederea semnãrii / Autorizãrii ºi nu numai. Practic, pagina Lista de operaþiuni serveºte ºi ca istoric al tuturor oper- aþiunilor dumneavoastrã, cu afiºarea stãrii acestora (transferate la bancã, refuzate de bancã, nesem- nate etc.). În funcþie de nivelul dumneavoastrã de acces, puteþi selecta tipul ordinelor ºi perioada în care acestea au fost completate.

ordinelor ºi perioada în care acestea au fost completate. Lista Starea ordinului vã oferã posibilitatea sã

Lista Starea ordinului vã oferã posibilitatea sã selectaþi ordinele în funcþie de statutul lor.

Toate – va cãuta ºi afiºa toate ordinele, indiferent de statutul lor.

Introduse dar nesemnate – va cãuta ºi afiºa toate ordinele introduse de utilizator, dar care nu au fost încã semnate.

Semnate parþial – va cãuta ºi afiºa toate ordinele care au fost semnate de un utilizator care are drept de semnãturã parþialã (în cazul în care sunt necesare mai multe semnãturi).

Semnate dar netransferate – va cãuta ºi afiºa toate ordinele care sunt complet semnate, dar nu au ajuns încã la bancã.

Transferate la bancã – va cãuta ºi afiºa toate ordinele transferate la bancã.

Refuzate de bancã – va cãuta ºi afiºa toate ordinele refuzate de bancã din cauza erorilor.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Dupã ce aþi selectat Starea ordinului , selectaþi

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

Dupã ce aþi selectat Starea ordinului, selectaþi Tipul ordinului: Toate, Ordine de platã în lei, Ordine de platã la buget, etc. Trebuie sã introduceþi ºi perioada în care acestea au fost create ºi sã apasasi pe butonul Cautã. Aplicaþia va afiºa pagina Lista de operaþiuni, o paginã tabelarã ce va include doar acele ordine care corespund criteriilor dumneavoastrã de cãutare.

care corespund criteriilor dumneavoastrã de cãutare. În aceastã paginã, la câmpul Acþiune se pot regãsi

În aceastã paginã, la câmpul Acþiune se pot regãsi urmãtoarele variante:

• Semneazã

• Modificã

• Revocã

• Verificã

• Datã depãºitã

Pentru a semna un ordin din listã, trebuie sã apãsaþi pe butonul Semneazã din dreapta ordinu- lui. Veþi observa o fereastrã care vã va cere sã confirmaþi autorizarea ordinului. Apãsaþi pe butonul OK pentru a semna ordinul. Pentru a semna toate ordinele din lista de operaþiuni trebuie sã apãsaþi butonul Semneazã toate ordinele, buton poziþionat sub meniul din bara orizontalã a paginii Autorizãri. Dupã ce un ordin a fost semnat, acesta va fi transferat automat la bancã. Dacã un ordin a fost semnat, în dreapta lui va fi afiºatã pentru scurt timp, pânã la preluarea aces- tuia de cãtre bancã, opþiunea Revocã. Dacã apãsaþi Revocã, ordinul nu va mai fi transferat la bancã. Dacã doriþi sã modificaþi un ordin din listã, apãsaþi pe butonul Modificã aflat în dreapta ordinu- lui ºi pagina corespunzãtoare va fi deschisã. În aceastã paginã puteþi acþiona butonul Modificã pen- tru a modifica ordinul. Pentru a salva modificãrile, apãsaþi pe butonul Salveazã. Dacã doriþi sterg- erea ordinului, acþionaþi butonul ªtergere. Dacã un ordin de platã a fost refuzat de bancã acesta va avea în dreapta opþiunea Duplicã. Apãsând Duplicã, aplicaþia vã va face o copie a ordinului care a fost refuzat de bancã ºi aveþi posi- bilitatea sã modificaþi ce câmpuri doriþi în noul ordin. Dacã doriþi sã vizualizaþi / verificaþi un ordin, apãsaþi Verificã.

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Dacã aþi depãºit ora limitã de transmitere a unui

Dacã aþi depãºit ora limitã de transmitere a unui ordin (vezi Anexa 1), acesta avea în dreapta menþiunea Data depãºitã. În acest caz, va trebui sã modificaþi data ordinului. Modificarea ordinu- lui este posibilã dupã actionarea butonului Modificã. Tot din acesta paginã se poate efectua exportul operatiunilor din lista de operaþiuni. Pentru

aceasta se apasã butonul Exportã ordinele. Acest buton este dispus sub bara de meniu orizontalã a aplicaþiei ºi permite exportarea listei de operaþiuni din pagina Autorizãri într-un fiºier de tip CSV (format Excel, coloanele nu au lungime fixã ºi sunt despãrþite de separatori). La acþionarea butonu- lui Exportã Ordinele se va deschide o fereastrã în care aveþi 3 opþiuni:

– Open – deschiderea fiºierului

– Save – salvarea fiºierului pe disc; se va deschide o nouã fereastrã în care se poate selecta calea la care va fi salvat fiºierul

– Cancel – renunþare Fiºierul CSV care rezultã în urma exportului va conþine urmãtoarele câmpuri:

Id

Ref.

Nume

Data completãrii

Ora

Stare

Beneficiar

Suma

Ccy

Unde:

Id – numãrul de ordine dat de cãtre sistem Ref – numãrul de ordine dat de cãtre utilizator Nume – tipul ordinului Data completãrii – data la care s-a completat ordinul Ora – ora completãrii ordinului Stare – starea în care se aflã ordinul în momentul exportului Beneficiar – numele beneficiarului Suma – suma din ordin Ccy – tipul valutei Atenþie! Fiecare utilizator cu drept de semnãturã trebuie sã acceseze programul de Internet Banking cu propriul identificator ºi propria parolã ca sã poatã autoriza ordinele de platã! Pentru transmiterea unei operaþiuni la bancã, trebuie doar sã autorizaþi (cu toate semnãturile necesare) operaþiunea respectivã!

XIX. CONFIGURÃRI

19.1 Fiºiere cu ordine

Datele din aplicaþia pe care o aveþi la sediul dumneavoastrã (ex. Aplicaþie de salarii) trebuie exportate într-un fiºier text ºi puteti alege între douã formate posibile:

• Cu coloane de dimensiune fixã; • CSV (format Excel, coloanele nu au lungime fixã ºi sunt despãrþite de separatori) Atenþie! Alegeþi ca separator un caracter care nu se va regãsi niciodatã în informaþiile incluse în fiºier (numele beneficiarului, cont etc.). Fiºierul creat de dumneavoastrã trebuie obligatoriu sã conþinã câmpurile necesare creãrii unui ordin de platã în lei sau a unui ordin de platã în lei cãtre buget. Aceste câmpuri se regãsesc în ecranele de mai jos.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Mod de lucru: Alegeþi opþiunea Configurãri – fiºiere

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

Mod de lucru:

Alegeþi opþiunea Configurãri – fiºiere cu ordine, alegeþi tipul de ordin pe care doriþi sã-l creaþi, tipul de fiºier ºi apãsaþi Start.

sã-l creaþi, tipul de fiºier ºi apãsaþi Start . Fiºiere cu coloane de dimensiune fixã Dacã

Fiºiere cu coloane de dimensiune fixã

Dacã aþi ales Ordin de platã în lei ºi Fiºier cu coloane de dimensiune fixã, veþi regãsi urmã- torul ecran:

aþi ales Ordin de platã în lei ºi Fiºier cu coloane de dimensiune fixã , veþi

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Acest ecran va fi deschis în paralel cu fiºierul

Acest ecran va fi deschis în paralel cu fiºierul text ºi ecranul trebuie completat cu datele necesare. Pentru fiecare câmp din ecran începând cu Nr.Ordin, trebuie completatã Poziþie start ºi Poziþie sfârºit în funcþie de locul unde se regãseºte informaþia corespunzãtoare câmpului Nr.Ordin în fiºierul creat de dumneavoastrã. • Poziþie start = la al câtelea caracter începe aceastã informaþie. • Poziþie sfârºit = la al câtelea caracter se terminã aceastã informaþie. Cu Browse selectaþi fiºierul dorit. Apãsaþi butonul Salveazã pentru salvarea în baza de date. Dacã aþi ales Ordin de platã la buget ºi Fiºier cu coloane de dimensiune fixã, veþi regãsi urmãtorul ecran:

de dimensiune fixã , veþi regãsi urmãtorul ecran: Fiºiere de tip CSV Dacã aþi ales Ordin

Fiºiere de tip CSV

Dacã aþi ales Ordin de platã în lei ºi Fiºier de tip CSV, veþi regãsi urmãtorul ecran:

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Ecranul trebuie completat astfel: În dreptul fiecãrui câmp

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Ecranul trebuie completat astfel: În dreptul fiecãrui câmp începând

Ecranul trebuie completat astfel:

În dreptul fiecãrui câmp începând cu Nr.Ordin, în rubrica Câmp nr. se va completa numãrul de ordine al câmpului respectiv din fiºierul creat de dumneavoastrã. Fiºierele de tip CSV sunt fiºiere în care informaþia este delimitatã de un separator, pe care îl veþi introduce în câmpul Separator. Pentru evitarea unor eventuale trunchieri ale informaþiei, acest separator nu trebuie sã se afle în interiorul câmpurilor. (exemplu:“|”). Specificaþi separatorul folosit. Cu Browse selectaþi fiºierul dorit. Apãsaþi butonul Salveazã pen- tru salvarea în baza de date.

Dacã aþi ales Ordin de platã la buget ºi Fiºier de tip CSV, veþi regãsi urmãtorul ecran:

în baza de date. Dacã aþi ales Ordin de platã la buget ºi Fiºier de tip

Manual de utilizare

19.2 Ordine predefinite

INTERNET BANKING BT 24

de utilizare 19.2 Ordine predefinite INTERNET BANKING BT 24 În aceastã rubricã veþi putea efectua urmãtoarele

În aceastã rubricã veþi putea efectua urmãtoarele tipuri de operaþiuni:

• Crearea / configurarea de seturi de ordine predefinite • Modificarea ºi/sau stergerea seturilor de ordine existente

19.2.1 Crearea / configurarea de seturi de ordine predefinite

Primul pas în crearea unui set de ordine predefinite este selectarea din lista de opþiuni Set ordine a suboptiunii Set nou ºi alegerea tipului de ordine care se doresc incluse în noul set (a se vedea imaginea de mai jos).

incluse în noul set (a se vedea imaginea de mai jos). Acþionaþi apoi butonul Cautã .

Acþionaþi apoi butonul Cautã. Aplicaþia vã va afiºa ecranul prezentat mai jos, în care trebuie sã:

– setaþi denumirea / numele setului de ordine aflat în curs de creare (cu ajutorul câmpului Nume set)

– adãugaþi ordinele ce vor compune setul aflat în curs de creare (cu ajutorul butonului Adaugã)

– completaþi câmpurile: Beneficiar, Detalii platã 1 ºi Detalii platã 2, pentru fiecare ordin inclus în set

– salvaþi setul de ordine creat (cu ajutorul butonului Salveazã)

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Dupã salvarea setului de ordine, veþi primi urmãtorul

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Dupã salvarea setului de ordine, veþi primi urmãtorul mesaj:

Dupã salvarea setului de ordine, veþi primi urmãtorul mesaj: “Setul de ordine predefinite a fost salvat cu succes. Pentru a-l utiliza, vã rugãm sã mergeþi la Seturi Ordine – Ordine predefinite.”

19.2.2 Modificarea ºi/sau stergerea seturilor de ordine existente

Primul pas în modificarea / ºtergerea unui set de ordine predefinite este selectarea din lista de opþiuni Set ordine a setului care se doreºte modificat / ºters ºi actionarea butonului Cautã (a se vedea imaginea de mai jos).

a setului care se doreºte modificat / ºters ºi actionarea butonului Cautã (a se vedea imaginea

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Aplicaþia vã va afiºa ecranul prezentat mai jos, în

Aplicaþia vã va afiºa ecranul prezentat mai jos, în care puteþi sã:

– modificaþi denumirea / numele setului de ordine aflat în curs de creare (operaþiune care tre- buie sã se finalizeze prin apãsarea butonului Salveazã)

– adãugati noi ordine, pe lângã cele deja incluse în setul existent (cu ajutorul butonului Adaugã), completând ºi pentru acestea câmpurile: Beneficiar, Detalii platã 1 ºi Detalii platã 2. Obs: ªi aceste noi ordine – astfel adãugate – se vor regãsi în secþiunea Seturi ordine – Ordine predefinite

– ºtergeti unele dintre ordinele , bifând de pe rândul ªterge acþionând butonul Salveazã

– ºterge întreg setul de ordine existent (cu ajutorul butonului ªterge setul)

de ordine existent (cu ajutorul butonului ªterge setul ) 20.1 Extrase de cont XX. RAPOARTE Opþiunea

20.1 Extrase de cont

XX. RAPOARTE

Opþiunea Extrase de cont, prezentã în meniul vertical stânga vã oferã posibilitatea de a vizua- liza Lista Extraselor de Cont pentru fiecare din conturile d-voastrã. Primul pas este acela de a selec- ta perioada când au fost emise extrasele pe care le doriþi sã le vizualizaþi în ecranul deschis dupã actionarea butonului Extrase de cont prezent în bara de meniu.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Dupã selectarea perioadei dorite acþionaþi butonul Start iar

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Dupã selectarea perioadei dorite acþionaþi butonul Start iar aplicaþia

Dupã selectarea perioadei dorite acþionaþi butonul Start iar aplicaþia vã va afiºa lista extraselor de cont.

iar aplicaþia vã va afiºa lista extraselor de cont. Pentru a vizualiza detaliile despre soldul ºi

Pentru a vizualiza detaliile despre soldul ºi rulajele aferente unui anumit cont, extrasele de cont afiºate, selectaþi IBAN-ul ºi tabelul se va extinde ca în imaginea de mai jos.

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Important! Veþi regãsi afiºate numai extrasele din zilele cu
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Important! Veþi regãsi afiºate numai extrasele din zilele cu

Important! Veþi regãsi afiºate numai extrasele din zilele cu miºcãri pe conturi. În timpul zilei, cu actualizare la intervale de maxim o orã, puteþi sã vizualizaþi operaþiunile efec- tive înregistrate pe conturile dumneavoastrã în cursul zilei respective, având de asemenea disponi- bil ºi un sold intermediar. Extrasul final este disponibil a doua zi. Apãsaþi butonul Vizualizeazã ºi va fi afiºat extrasul de cont cu toate operaþiunile perioadei respective. Aveþi disponibilã ºi opþiunea de tipãrire a extrasului.

20.2 Export extrase

În aceastã secþiune din meniu, aveþi posibilitatea de a exporta extrasele de cont existente. Selectaþi perioada doritã, contul pentru care doriþi sã vizualizaþi extrasele ºi formatul extrasului (MT940, CSV sau FIX) ºi apãsaþi butonul Start.

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare În continuare, aplicaþia va genera lista cu extrasele

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare În continuare, aplicaþia va genera lista cu extrasele de

În continuare, aplicaþia va genera lista cu extrasele de cont cerute, dupã modelul din imaginea de mai jos:

de cont cerute, dupã modelul din imaginea de mai jos: În partea de sus a ferestrei,

În partea de sus a ferestrei, deasupra titlului existã butonul de Export extras. În cazul în care doriþi acest lucru, apãsaþi butonul respectiv ºi vã va apãrea o nouã fereastrã unde puteþi alege ce doriþi sã faceþi în continuare: sã salvaþi extrasul, sã îl deschideþi sau sã anulaþi acþiunea.

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 20.3. Alte rapoarte Selectând Alte Rapoarte din secþiunea Rapoarte
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 20.3. Alte rapoarte Selectând Alte Rapoarte din secþiunea Rapoarte

20.3. Alte rapoarte

Selectând

Alte

Rapoarte din secþiunea Rapoarte, aplicaþia va afiºa fereastra Lista

Rapoartelor prezentatã mai jos, ºi care va conþine numele rapoartelor ºi descrierea lor.

afiºa fereastra Lista Rapoartelor prezentatã mai jos, ºi care va conþine numele rapoartelor ºi descrierea lor.
INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare Selectaþi raportul pe care doriþi sã-l vizualizaþi ºi

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

Selectaþi raportul pe care doriþi sã-l vizualizaþi ºi tabelul se va extinde cu încã un rând afiºat mai jos. Introduceþi datele pentru care doriþi sã vedeþi raportul ºi acþionaþi butonul Vizualizeazã, po- ziþionat în partea de sus-dreapta a ecranului.

butonul Vizualizeazã , po- ziþionat în partea de sus-dreapta a ecranului. Lista depozitelor Miºcãri pe conturi

Lista depozitelor

butonul Vizualizeazã , po- ziþionat în partea de sus-dreapta a ecranului. Lista depozitelor Miºcãri pe conturi

Miºcãri pe conturi

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Evoluþia soldurilor Sold disponibil 57
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Evoluþia soldurilor Sold disponibil 57

Evoluþia soldurilor

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 Evoluþia soldurilor Sold disponibil 57

Sold disponibil

INTERNET BANKING BT 24 Manual de utilizare XXI. Modulul de comunicare cu operatorii În unele

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare

XXI. Modulul de comunicare cu operatorii

În unele cazuri este necesarã comunicarea cu operatorii bãncii, fie pentru obþinerea de infor- maþii suplimentare, fie pentru semnalarea de probleme în utilizare. Pentru aceasta, aplicaþia BT 24 vã oferã modulul de comunicare, care poate fi accesat fãcând click pe butonul “Contact”, poziþio- nat în bara orizontalã de meniu, aflatã în partea superioarã a ecranului. Acþionarea butonului menþionat deschide o paginã unde puteþi concepe ºi transmite mesajul adresat serviciului Internet Banking. Pagina conþine o serie de câmpuri în cadrul cãrora puteþi selec- ta operatorul bancar destinatar al mesajului, tipul cererii, precum ºi câmpuri narative în care trebuie completat subiectul mesajului ºi mesajul în sine. La final, faceþi click pe butonul Trimite. Dacã doriþi sã renunþaþi, faceþi click pe Anulare.

Dacã doriþi sã renunþaþi, faceþi click pe Anulare . La sosirea mesajelor ce vã sunt adresate

La sosirea mesajelor ce vã sunt adresate de cãtre reprezentanþii Serviciului de Internet Banking, aplicaþia vã semnalã acest lucru prin intermediul butonului Mesaje noi, poziþionat în bara orizon- talã de meniu. Acesta va colora în roºu ºi se va activa. În aceste condiþii, când faceþi click pe butonul Mesaje noi, veþi putea vedea o listã cu mesajele sosite.

Manual de utilizare

INTERNET BANKING BT 24

Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 În continuare, prin selectarea unui mesaj din listã, îl
Manual de utilizare INTERNET BANKING BT 24 În continuare, prin selectarea unui mesaj din listã, îl

În continuare, prin selectarea unui mesaj din listã, îl veþi putea deschide pentru a-l citi. Fãcând click pe butonul Rãspuns, puteþi trimite un mesaj de rãspuns reprezentanþilor Serviciului de Internet Banking.

click pe butonul Rãspuns , puteþi trimite un mesaj de rãspuns reprezentanþilor Serviciului de Internet Banking.

Anexa 1

TIPUL DE OPERATIUNE

ORE LIMITA*

OPERATIUNI IN LEI

 

Ordine de plata lei-intrabancare si interbancare (de luni pana vineri) Ordine de plata lei-intrabancare si interbancare (sambata) Ordine de plata de trezorerie (de luni pana vineri) Ordine de plata de trezorerie (sambata)

09,00-18,00

09,00-12,30

09,00-18,00

09,00-12,30

OPERATIUNI IN VALUTA Ordine de plata in valuta-intrabancare si interbancare (de luni pana vineri) Ordine de plata in valuta-intrabancare si interbancare (sambata) Ordine de cumparare/vanzare valuta (de luni pana vineri)

09,00-18,00

09,00-12,30

09,00-17,00

ORDINE DE CONSTITUIRE / LICHIDARE DEPOZITE Ordine de constituire/lichidare depozite (de luni pana vineri) Ordine de constituire/lichidare depozite (sambata)

09,00-17,00

09,00-12,30

*Ordinele trimise dupa ora limita se vor procesa in ziua bancara lucratoare urmatoare.

Plati lei

Banca asigura introducerea în circuitul operatiunilor de compensare multilaterala a platilor interbancare a ordinelor de plata în lei de la Client în functie de momentul receptionarii acestora astfel (abrevierile T, T+1 se refera la zile bancare lucratoare, de luni pana vineri):

platile de mica valoare adresate bancilor comerciale din Romania si Trezoreriei Statului (sub 50.000 lei) receptionate pana la ora 13:00 in cursul zilei lucratoare T vor fi procesate si prezentate in sistemul electronic de compensare in aceeasi zi; cele receptionate intre orele 13:00-18:00 vor fi procesate in ziua T si prezentate in compensarea electronica in ziua lucratoare T+1.

platile de mare valoare adresate bancilor comerciale din Romania si Trezoreriei Statului (peste sau egale cu 50.000 lei) receptionate pana la ora 15:00 in cursul zilei lucratoare T vor fi procesate si prezentate in sistemul electronic de compensare in aceeasi zi; cele receptionate in ziua T dupa ora 15:00 vor fi procesate in ziua T si prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T+1

toate platile adresate bancilor comerciale din Romania si Trezoreriei Statului receptionate in cursul zilei T dupa ora 18:00 sau in zilele lucratoare nebancare (sambata) vor prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T+1

platile interbancare in lei receptionate sambata (zi lucratoare nebancara) se proceseaza de catre banca pana la ora 12:30 si vor prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T (urmatoarea zi bancara lucratoare)

Plati valuta

Banca asigura procesarea platilor valutare ordonate de Client si introducerea lor in circuitul de decontare bilaterala valutara în functie de momentul receptionarii acestora astfel (abrevierile T, T+1, T+2 si T+3 se refera la zile bancare lucratoare):

ordinele de plata in valuta interbancare, in regim de urgenta , receptionate in cursul zilei

T , intre orele 09- 18:00 vor fi procesate (acceptate) in cursul zilei T cu data valuta

maximala T+1.

ordinele de plata in valuta interbancare receptionate in cursul zilei T intre orele 09-18:00 , vor fi procesate (acceptate) in cursul zilei T cu data valuta maximala T+3.

Ordinele de plata in valuta interbancare receptionate sambata(zi lucratoare nebancara) se vor procesa pana la ora 12:30 si se vor introduce in circuitul de decontare in urmatoarea

zi lucratoare bancara conform primelor 2 puncte anterioare

Cluj-Napoca, Str. G. Bariþiu nr. 8 www.bancatransilvania.ro

Cluj-Napoca, Str. G. Bariþiu nr. 8 www.bancatransilvania.ro