Sunteți pe pagina 1din 18

Auditul de mediu

Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

7. 3. PROCEDURA DE ACREDITARE CA VERIFICATORI DE MEDIU

n continuare sunt prezentate elementele principale ale PROCEDURII DE ACREDITARE a persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu (conform Ordinului nr. 1201/2006, modificat i completat prin Ordinul 1100/2007.) OBIECTIVUL PROCEDURII DE ACREDITARE Scopul prezentei proceduri este de a stabili principiile i criteriile pentru evaluarea persoanelor fizice i juridice care solicit acreditarea ca verificatori de mediu, potrivit prevederilor anexei V la Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului nr. 761/2001/CE din 19 martie 2001, care permite participarea voluntar a organiza iilor la schema comunitar de management i audit de mediu (EMAS), publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L114 din 24 aprilie 2001, denumit n continuare Regulamentul european EMAS. PRINCIPIILE I CRITERIILE PENTRU EVALUAREA PERSOANELOR FIZICE I JURIDICE CARE SOLICIT ACREDITAREA CA VERIFICATORI DE MEDIU Procedura se aplic tuturor persoanelor fizice i juridice care solicit acreditarea ca verificatori de mediu i care ndeplinesc cerin ele prevzute la pct. 5.2 din anexa V la Regulamentul european EMAS i cerin ele minime de competen prevzute n anexa nr. 1 din Ordinul 1100/2007. Persoanele juridice trebuie s fie organisme acreditate pentru certificarea sistemelor de management de mediu. Persoanele fizice trebuie s fie recunoscute de ctre un organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management de mediu. Comisia de acreditare decide prin vot acordarea acreditrii ca verificator de mediu, n baza: a) evalurii documentelor de sus inere a solicitrii de acreditare a persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu, denumit n continuare solicitare de acreditare; b) punctajului ob inut n etapa de precalificare, calculat conform sistemului de punctaj prevzut n anexa nr. 2 din Ordinul 1100/2007, i a rezultatelor ob inute de solicitant n urma sus inerii interviului. n procesul de luare a deciziei de acordare a acreditrii ca verificator de mediu, Comisia de acreditare se bazeaz pe respectarea principiului impar ialit ii n luarea
7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

deciziilor i pe acordarea acreditrii conform nivelului dovedit de competen a solicitantului. Domeniul de acreditare a verificatorilor de mediu este definit n conformitate cu clasificarea activit ilor economice conform Codului activit ilor economice na ionale (CAEN) i este stabilit n func ie de competen a verificatorului de mediu, corelat cu amploarea i complexitatea domeniului de activitate pentru care se solicit acreditarea. n procesul de evaluare, Comisia de acreditare ia n considerare nivelul dovedit de competen a persoanelor fizice i juridice care solicit acreditarea ca verificatori de mediu cu privire la: pregtirea profesional, experien a n domeniul de acreditare solicitat, cunotin ele demonstrate n practic, instruirea i experien a n domeniul protec iei mediului i al auditului de mediu, cunoaterea adecvat a procedurilor de audit, cunotin e i abilit i referitoare la tehnici i metode din domeniul managementului de mediu, evaluarea performan ei de mediu, abilit ile de comunicare interpersonale, abilit ile de audit. Cunotin ele i abilit ile de n elegere a metodelor privind evaluarea performan ei de mediu a organiza iilor trebuie s acopere: a) terminologia n domeniul mediului; b) principiile de management de mediu i aplicarea acestora; c) instrumentele managementului de mediu i aplicarea lor; d) tiin e i tehnologii de mediu; e) abilitatea de a n elege modul n care msurile de prevenire, reducere i de control al polurii utilizate de organiza ie trateaz aspectele de mediu semnificative ale organiza iei; f) legisla ia n domeniul protec iei mediului. n certificatul de acreditare se nscriu urmtoarele: a) numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice; b) adresa/adresa sediului; c) domeniile de acreditare a persoanei fizice/persoanei juridice; d) data eliberrii/expirrii certificatului de acreditare. Certificatul de acreditare se semneaz de ctre preedintele Comisiei de acreditare. Certificatul de acreditare este valabil 3 ani de la data emiterii.

7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

ETAPELE ACORDRII ACREDITRII JURIDICE CA VERIFICATOR DE MEDIU

PERSOANELOR

FIZICE

Depunerea i con inutul documentelor de sus inere a solicitrii de acreditare Solicitarea de acreditare trebuie s con in cererea de acreditare ca verificator de mediu, conform modelelor prevzute n anexa nr. 3 la Ordinul 1100/2007, precum i urmtoarele documente de sus inere a solicitrii de acreditare: a) formularul privind instruirea i experien a n domeniul protec iei mediului i al auditului de mediu, ntocmit conform modelului prevzut n anexa nr. 4 la Ordinul 1100/2007; b) copie a actului de identitate; c) copii ale actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice solicitante (certificatul de nregistrare eliberat de oficiul registrului comer ului, care s con in i codul unic de nregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama); d) acte doveditoare privind statutul de angajat, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice solicitante (copie a cr ii/contractului de munc sau contractului de colaborare); e) copii ale diplomelor de studii care atest pregtirea profesional; f) copii ale certificatelor/actelor doveditoare care atest absolvirea cursurilor de instruire/programelor de formare profesional urmate n domeniul protec iei mediului, respectiv al auditului de mediu, precum i apartenen a la organisme profesionale n domeniul protec iei mediului, respectiv al auditului de mediu; g) documente care s dovedeasc experien a n domeniul auditului (dovada auditului), precum i n domeniul protec iei mediului; h) declara ie pe propria rspundere c ndeplinete cerin ele prevzute n anexa V la Regulamentul european EMAS; i) dovada achitrii tarifului pentru acreditarea/extinderea domeniului de acreditare/rennoire a acreditrii ca verificator de mediu, conform anexei nr. 5 la Ordinul 1100/2007. Documentele, men ionate mai sus, se nainteaz Secretariatului tehnic al Comisiei de acreditare, constituit n cadrul Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, n 3 exemplare pe suport hrtie i pe suport electronic. n termen de 20 de zile lucrtoare de la data primirii solicitrii de acreditare, Secretariatul tehnic verific ndeplinirea condi iilor minime necesare de studii, instruire i experien profesional, pentru a stabili dac solicitan ii se pot precalifica sau nu pentru domeniul de acreditare solicitat.

7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

Secretariatul tehnic analizeaz documentele specificate la art. 8 alin. (1) din Ordinul 1100/2007 i verific dac sunt ndeplinite urmtoarele cerin e: a) toate sec iunile relevante din cererea privind solicitarea de acreditare sunt completate corect; b) au fost depuse toate documentele de sus inere a solicitrii de acreditare; c) toate cerin ele minime necesare de studii, instruire i experien profesional, men ionate n anexa nr. 1 la Ordinul 1100/2007, sunt ndeplinite. Dac cerin ele prevzute la art. 9 alin. (2) din Ordinul 1100/2007 sunt ndeplinite, Secretariatul tehnic realizeaz, n termen de 5 zile, urmtoarele: a) nregistreaz cererea de acreditare ca verificator de mediu n baza de date, precum i ntr-un registru special constituit i atribuie solicitantului un numr de nregistrare; b) comunic n scris Comisiei de acreditare i solicitantului nceperea procedurii de acreditare; c) contacteaz preedintele Comisiei de acreditare n vederea stabilirii datei de ntrunire a Comisiei de acreditare. Termenul de ntrunire a Comisiei de acreditare nu trebuie s depeasc 30 de zile de la data ntiin rii cu privire la nceperea procedurii de acreditare. Dac cerin ele prevzute la art. 9 alin. (2) din Ordinul 1100/2007 nu sunt ndeplinite, Secretariatul tehnic realizeaz, n termen de 5 zile, dup caz, urmtoarele: a) comunic n scris solicitantului respingerea motivat a solicitrii, concomitent cu returnarea documentelor depuse; b) cere n scris solicitantului completri la documentele depuse. Solicitantul are obliga ia s transmit completrile la documentele depuse, n termen de 15 zile de la data ntiin rii. Nerespectarea termenului i/sau transmiterea incomplet i/sau incorect a documentelor solicitate atrag respingerea solicitrii i returnarea documenta iei depuse. n cazul respectrii prevederilor alin. (2) din Ordinul 1100/2007, se aplic prevederile art. 10 din Ordinul 1100/2007. Evaluarea solicitrii de acreditare nceperea procedurii de acreditare, denumit etapa de precalificare, const n analiza detaliat efectuat de ctre Comisia de acreditare a tuturor documentelor cuprinse n solicitarea de acreditare, care au trecut de analiza preliminar efectuat de Secretariatul tehnic. Documentele de sus inere a solicitrii de acreditare trebuie s fie complete i corect ntocmite de ctre solicitant i s prezinte Comisiei de acreditare toate informa iile necesare pentru luarea deciziei n cadrul etapei de precalificare. Dac n etapa de precalificare se constat c: a) exist neclarit i privind informa iile furnizate prin documentele de sus inere a solicitrii de acreditare, Comisia de acreditare, prin Secretariatul tehnic, solicit informa ii suplimentare asupra sec iunilor respective;
7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

b) este necesar consultarea exper ilor colaboratori, care s sprijine Comisia de acreditare n procesul de acreditare, Comisia de acreditare amn luarea deciziei privind precalificarea. n acest caz, ntrunirea Comisiei de acreditare se reprogrameaz n termen de 15 zile, timp n care realizeaz consultarea cu exper ii colaboratori; c) solicitantul nu ndeplinete toate cerin ele pentru precalificare, Comisia de acreditare, prin Secretariatul tehnic, procedeaz la respingerea solicitrii de acreditare; d) documentele de sus inere a solicitrii de acreditare sunt complete i corect ntocmite de ctre solicitant i prezint toate informa iile necesare precalificrii, Comisia de acreditare, mpreun cu Secretariatul tehnic, stabilete op iunile pentru datele de sus inere a interviurilor. Comisia de acreditare fixeaz un termen de 15 zile de la data ntiin rii pentru primirea informa iilor suplimentare prevzute la alin. (2) lit. a) din Ordinul 1100/2007. n acest caz, ntrunirea Comisiei de acreditare se reprogrameaz n termen de 10 zile de la termenul de primire a informa iilor solicitate. Secretariatul tehnic ntiin eaz n scris solicitantul n legtur cu decizia i motivele lurii deciziei n etapa de precalificare. n caz favorabil, comunic solicitantului datele de sus inere a interviurilor, n termen de 5 zile de la luarea deciziei. Sus inerea interviului Dup promovarea etapei de precalificare, solicitantul sus ine un interviu al crui con inut are la baz testarea nivelului de competen privind: a) cunoaterea legisla iei europene i na ionale privind schema comunitar de ecomanagement i audit EMAS; b) cunoaterea i n elegerea cerin elor legislative, de reglementare i administrative relevante pentru domeniul de activitate pentru care se solicit acreditarea ca verificator de mediu; c) cunoaterea i n elegerea aspectelor de mediu/aspectelor tehnice relevante de mediu pentru domeniul de activitate pentru care se solicit acreditarea ca verificator de mediu; d) cunoaterea i n elegerea func ionrii generale a sistemelor de management de mediu, a cerin elor i metodologiei de audit de mediu, a standardelor relevante i a verificrii informa iilor incluse n declara ia de mediu; e) abilit ile de comunicare interpersonale i abilit ile de audit. Testarea nivelului de competen al solicitantului n cadrul interviului se realizeaz printr-un chestionar elaborat de Comisia de acreditare. Punctajul maxim este de 100 de puncte, iar pentru promovarea interviului este necesar ob inerea a minimum 75 de puncte.

Respingerea solicitrii de acreditare


7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

Comisia de acreditare decide respingerea solicitrii de acreditare ca verificator de mediu, n urmtoarele cazuri: a) transmiterea incomplet i/sau incorect a informa iilor suplimentare solicitate la art. 13 alin. (2) lit. a) sau nerespectarea termenului prevzut la art. 13 alin. (3), din etapa de precalificare; b) solicitantul nu a promovat interviul. Secretariatul tehnic informeaz n scris solicitantul, n termen de dou zile lucrtoare de la data sus inerii interviului, despre motivele respingerii solicitrii de acreditare, odat cu returnarea documentelor depuse. n cazul respingerii solicitrii de acreditare, solicitantul poate depune o nou solicitare de acreditare ca verificator de mediu. Acordarea acreditrii ca verificator de mediu Dac n urma parcurgerii etapei de precalificare, precum i n urma sus inerii interviului se constat c solicitantul ndeplinete toate cerin ele pentru ob inerea acreditrii, se decide acordarea acreditrii ca verificator de mediu, prin votul majorit ii membrilor Comisiei de acreditare. n termen de dou zile lucrtoare de la luarea deciziei de acordare a acreditrii ca verificator de mediu, Secretariatul tehnic realizeaz urmtoarele: a) ntocmete certificatul de acreditare i l nainteaz preedintelui Comisiei de acreditare spre semnare; b) informeaz solicitantul despre eliberarea certificatului de acreditare ca verificator de mediu; c) include verificatorul de mediu acreditat n Lista verificatorilor de mediu. Suspendarea i anularea acreditrii Prin votul majorit ii membrilor si, Comisia de acreditare decide suspendarea sau anularea, dup caz, a certificatului de acreditare ca verificator de mediu, n situa ia n care: a) Secretariatul tehnic ntiin eaz Comisia de acreditare despre sesizrile motivate, primite de la agen iile teritoriale pentru protec ia mediului, de la comisariatele teritoriale ale Grzii Na ionale de Mediu, n a cror raz de competen se afl organiza ia, de la organiza iile implicate sau alte pr i interesate, prin care se demonstreaz c activit ile verificatorului de mediu nu s-au realizat ntr-o manier corespunztoare, conform atribu iilor verificatorilor de mediu specificate la pct. 5.4 i 5.5 din anexa V la Regulamentul european EMAS; b) Secretariatul tehnic ntiin eaz Comisia de acreditare cu privire la primirea unei declara ii de retragere a acreditrii, semnat de verificatorul de mediu, prin care se solicit anularea certificatului de acreditare; c) n urma activit ilor de supraveghere a activit ii verificatorului de mediu, desfurate de Comisia de acreditare, se constat c activitatea verificatorului de mediu nu s-a realizat ntr-o manier suficient care s
7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

garanteze c organiza ia ndeplinete cerin ele necesare ob inerii sau men inerii nregistrrii EMAS. Secretariatul tehnic informeaz n scris verificatorul de mediu despre nceperea motivat a procedurii de suspendare sau de anulare a acreditrii. Comisia de acreditare se ntrunete n termen de 15 zile de la data primirii informa iilor prevzute la alin. (1) din Ordinul 1100/2007, n vederea analizrii lor. n func ie de natura i de amploarea nerespectrii condi iilor legale necesare men inerii acreditrii ca verificator de mediu, Comisia de acreditare suspend sau anuleaz certificatul de acreditare. Suspendarea certificatului de acreditare se realizeaz pe o perioad de timp determinat, dar nu mai mare de 6 luni. Verificatorul de mediu trebuie s fac dovada lurii ac iunilor corective i s solicite, n scris, Comisiei de acreditare ridicarea suspendrii certificatului de acreditare, dar nu mai trziu dect termenul limit pentru care s-a dispus suspendarea. Comisia de acreditare poate s solicite punctul de vedere al pr ilor interesate care au sesizat sau au constatat neconformit ile care au condus la suspendarea certificatului de acreditare i, n urma analizrii documentelor de sus inere a solicitrii de ridicare a suspendrii, s decid n consecin . La data expirrii termenului limit pentru care s-a decis suspendarea, Comisia de acreditare decide, cu votul majorit ii membrilor si, anularea acreditrii, dac titularul n cauz nu a nlturat neconformit ile. Secretariatul tehnic informeaz verificatorul de mediu n cauz, n scris, n termen de 5 zile de la luarea deciziei de suspendare sau de anulare a certificatului de acreditare, despre motivele i dovezile pe baza crora s-a luat decizia. Titularul cruia i s-a anulat acreditarea ca verificator de mediu poate s solicite o nou acreditare n condi iile respectrii cerin elor legale necesare ob inerii acreditrii. RENNOIREA ACREDITARE ACREDITRII I EXTINDEREA DOMENIULUI DE

Procedura de rennoire a acreditrii presupune parcurgerea procedurii de acreditare ini ial. Solicitarea de rennoire a acreditrii se depune cu cel pu in 60 de zile nainte de data expirrii certificatului de acreditare existent. n cazul n care Comisia de acreditare decide rennoirea acreditrii, Secretariatul tehnic emite un nou certificat de acreditare, valabil 3 ani de la data emiterii. Solicitarea altor domenii de acreditare, prin extinderea acreditrii, implic reluarea procedurii de acreditare de la etapa ini ial. Extinderea domeniului de acreditare pentru persoanele fizice i juridice este limitat de competen a necesar pentru executarea verificrilor n domeniile solicitate.
7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

Persoana juridic trebuie s aib n colectivul de lucru specialiti cu calificarea i experien a corespunztoare domeniilor pentru care se solicit extinderea domeniului de acreditare. Valabilitatea certificatului de acreditare emis ini ial rmne neschimbat n cazul extinderii domeniului de acreditare. SOLU IONAREA CONTESTA IILOR mpotriva deciziei Comisiei de acreditare privind respingerea solicitrii de acreditare, mpotriva deciziei de suspendare sau de anulare a certificatului de acreditare solicitantul/verificatorul de mediu n cauz poate s depun contesta ie. Contesta ia se motiveaz n scris i se nainteaz Secretariatului tehnic n termen de 30 de zile de la data comunicrii deciziei. Comisia de acreditare se ntrunete n vederea analizrii contesta iei n termen de 10 zile de la depunerea acesteia. n urma analizrii contesta iei, Comisia de acreditare decide, cu votul majorit ii membrilor si, admiterea sau respingerea acesteia. n termen de 5 zile lucrtoare de la data lurii deciziei, Secretariatul tehnic informeaz contestatarul, n scris, asupra deciziei motivate de admitere sau de respingere a contesta iei. n cazul admiterii contesta iei, Comisia de acreditare dispune, dup caz, acordarea acreditrii, anularea suspendrii, respectiv revocarea deciziei de anulare a certificatului de acreditare. mpotriva deciziei de respingere a contesta iei contestatarul poate depune o contesta ie final adresat Comisiei pentru contesta ii. Comisia pentru contesta ii se constituie la nivelul autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului i este alctuit din 3 membri, independen i de Comisia de acreditare. Componen a nominal a Comisiei pentru contesta ii se aprob prin ordin al ministrului mediului i dezvoltrii durabile. Deciziile Comisiei pentru contesta ii se iau prin votul unanim al membrilor si. n cazul n care Comisia pentru contesta ii este de acord cu decizia Comisiei de acreditare, contesta ia se consider respins. Secretariatul tehnic informeaz contestatarul, n termen de 5 zile lucrtoare, asupra respingerii definitive a contesta iei. n cazul n care Comisia pentru contesta ii admite contesta ia, aceast decizie este final i obligatorie pentru toate pr ile implicate.

7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

SUPRAVEGHEREA VERIFICATORILOR DE MEDIU ACREDITA I. SUPRAVEGHEREA VERIFICATORILOR DE MEDIU ACREDITA I N ALTE STATE MEMBRE CARE DESFOAR ACTIVIT I DE VERIFICARE PE TERITORIUL ROMNIEI Supravegherea verificatorilor de mediu acredita i Comisia de acreditare asigur respectarea continu a cerin elor de acreditare a verificatorilor de mediu. Comisia de acreditare instituie modalit i de supraveghere a verificatorilor de mediu acredita i pentru a monitoriza calitatea verificrilor efectuate de ctre acetia, la intervale regulate, care nu trebuie s depeasc 24 de luni. n vederea derulrii modalit ilor de supraveghere, verificatorul de mediu acreditat are obliga ia s informeze Comisia de acreditare cu privire la: orice schimbare care ar putea influen a respectarea cerin elor de acreditare sau domeniul de acreditare; nceperea activit ilor de verificare n cadrul organiza iei, date privind organiza ia verificat, precum i perioada de desfurare a verificrii. Verificatorul de mediu transmite Secretariatului tehnic, n termen de 10 zile de la nceperea activit ilor de verificare, n copie, urmtoarele documente: - proiectul de declara ie de mediu ntocmit de organiza ie; - raportul privind rezultatul analizei preliminare a documentelor prezentate de ctre organiza ie, a modului de realizare a auditului, situa ia implementrii sistemului de management de mediu; - neconformit ile identificate n respectarea de ctre organiza ie a cerin elor legale; - programul privind frecven a verificrilor, stabilit n urma consultrii cu organiza ia; - declara ia reprezentantului legal al organiza iei pentru care se desfoar verificarea privind acordul ca activitatea verificatorului de mediu s fie supravegheat de ctre Comisia de acreditare. - Modalit ile de supraveghere constau n: - analiza documentelor prevzute la art. 30 din Ordinul 1100/2007; - analiza prin sondaj a rapoartelor de verificare ntocmite de ctre verificator; - verificri din punct de vedere al respectrii reglementrilor de mediu, realizate la nivelul organiza iilor, prin reprezentan i ai agen iilor teritoriale pentru protec ia mediului i ai comisariatelor teritoriale ale Grzii Na ionale de Mediu, la solicitarea Comisiei de acreditare. Reprezentan ii agen iilor teritoriale pentru protec ia mediului i ai comisariatelor teritoriale ale Grzii Na ionale de Mediu ntocmesc un raport privind rezultatul supravegherii verificatorului de mediu, denumit raport de supraveghere, pe care l transmit pe suport de hrtie i pe suport electronic Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare;
7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

- elaborarea i transmiterea la nivelul organiza iilor de chestionare cu privire la activitatea de verificare desfurat de verificatorul de mediu; - urmrirea respectrii programului de verificare planificat n urma consultrii cu organiza ia; - solicitarea prin sondaj a actelor doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu, i a actelor doveditoare privind statutul persoanei juridice acreditate ca verificator de mediu (certificatul de nregistrare eliberat de oficiul registrului comer ului, care s con in i codul unic de nregistrare, certificatul constatator, actul constitutiv, organigrama). Modalit ile de supraveghere depind de complexitatea informa iilor primite conform alin. (1) din Ordinul 1100/2007 i de rezultatul altor supravegheri ulterioare desfurate asupra verificatorului de mediu. Dac n urma activit ilor de supraveghere se constat c activitatea verificatorului de mediu nu s-a realizat ntr-o manier suficient care s garanteze desfurarea activit ilor sale ntr-un mod obiectiv i impar ial, astfel nct organiza ia s ndeplineasc cerin ele necesare ob inerii sau men inerii nregistrrii EMAS, Comisia de acreditare nainteaz raportul de supraveghere: Comitetului Consultativ EMAS; verificatorului de mediu n cauz. n urma rezultatelor activit ii de supraveghere i a consultrii cu Comitetul Consultativ EMAS, Comisia de acreditare poate ini ia procedura de suspendare sau de anulare a certificatului de acreditare a verificatorului de mediu n cauz. Supravegherea verificatorilor de mediu acredita i n alte state membre care desfoar activit i de verificare pe teritoriul Romniei Verificatorii de mediu din alte state membre care desfoar activit i de verificare n cadrul organiza iilor de pe teritoriul Romniei trebuie s notifice, n scris, Secretariatului tehnic, cu cel pu in 4 sptmni nainte, inten ia lor de realizare a activit ilor de verificare pe care urmeaz s le desfoare n cadrul organiza iilor de pe teritoriul Romniei. Notificarea trebuie s fie nso it de urmtoarele documente: - formularul completat al crui model este prezentat n anexa nr. 6 la Ordinul 1100/2007; - declara ie pe propria rspundere c ndeplinete cerin ele prevzute n anexa V la Regulamentul european EMAS; - dovada achitrii tarifului pentru supravegherea activit ii ca verificator de mediu, conform anexei nr. 5 la Ordinul 1100/2007. Prima supraveghere a verificatorului de mediu poate include prezen a, pe durata desfurrii activit ii de verificare efectuate de ctre verificatorul de mediu, a reprezentan ilor agen iei teritoriale pentru protec ia mediului i ai comisariatului teritorial al Grzii Na ionale de Mediu, n a cror raz de competen se afl organiza ia.
7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

10

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

Reprezentan ii agen iei teritoriale pentru protec ia mediului i cei ai comisariatului teritorial al Grzii Na ionale de Mediu urmresc: corectitudinea realizrii activit ii de verificare desfurate de verificatorul de mediu, din punct de vedere al respectrii de ctre organiza ie a reglementrilor de mediu; cunoaterea de ctre verificatorul de mediu a legisla iei din domeniul protec iei mediului; modul de solu ionare a problemelor legate de transla ie, dac este cazul. Reprezentan ii agen iei teritoriale pentru protec ia mediului i ai comisariatului teritorial al Grzii Na ionale de Mediu ntocmesc un raport privind rezultatul supravegherii verificatorului de mediu, denumit raport de supraveghere, pe care l transmit pe suport hrtie i pe suport electronic Secretariatului tehnic al Comisiei de acreditare. Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare ntiin eaz Comisia de acreditare cu privire la raportul prevzut la alin. (3) din Ordinul 1100/2007. Dac Comisia de acreditare constat c activitatea verificatorului de mediu nu s-a realizat ntr-o manier suficient care s garanteze desfurarea activit ilor sale ntr-un mod obiectiv i impar ial, astfel nct organiza ia s ndeplineasc cerin ele necesare ob inerii sau men inerii nregistrrii EMAS, aceasta nainteaz o copie a raportului de supraveghere: - verificatorului de mediu n cauz i organismului care i-a acordat acreditarea; - Comitetului Consultativ EMAS. n urma rezultatelor activit ii de supraveghere i a consultrii cu Comitetul Consultativ EMAS, Comisia de acreditare transmite raportul de supraveghere spre analiz i rezolu ie final Forumului Organismelor de Acreditare de la nivel european. Ordinul 1100/2007, privind modificarea i completarea Regulamentului de organizare i func ionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul nr. 1.201/2006, are urmtoarele anexe: - CERIN E minime de studii, instruire i experien profesional necesare solicitantului pentru ob inerea acreditrii ca verificator de mediu. Verificatori de mediu - persoane fizice i persoane juridice (Anexa 1); - Sistem de punctaj (Anexa 2); - Cerere de acreditare/de extindere a domeniului de acreditare/de rennoire a acreditrii ca verificator de mediu adresat Comisiei de acreditare personane fizice (A), persoane juridice (B) (Anexa 3); - Formular privind instruirea i experien a n domeniul protec iei mediului i al auditului de mediu - model (Anexa 4); - Tarife pentru acreditarea/extinderea domeniului de acreditare/rennoirea acreditrii ca verificator de mediu (Anexa 5); - Formular de notificare (Anexa 6).
7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

11

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

n continuare vor fi prezentate elementele principale ale acestor anexe. Cerin e minime de studii, instruire i experien profesional necesare solicitantului pentru ob inerea acreditrii ca verificator de mediu Verificatori de mediu - persoane fizice i persoane juridice

*)NOT: a)Solicitantul - persoan fizic i juridic - trebuie s prezinte actele doveditoare respectrii cerin elor minime necesare pentru studii, instruire i experien profesional pentru ob inerea acreditrii ca verificator de mediu. b)n cazul solicitantului persoan juridic, fiecare membru al colectivului de lucru, pentru domeniul de acreditare solicitat, trebuie s respecte cerin ele minime necesare pentru studii, instruire i experien profesional pentru ob inerea acreditrii ca verificator de mediu.

SISTEM DE PUNCTAJ
Verificator de mediu Aspect Persoane fizicePersoane juridice Calificri profesionale n acord cu domeniul de acreditare solicitat sau domenii conexe acestuia: Diplom universitar 40 40 Masterat 20 20 Doctorat 30 30 Participarea la cursuri de instruire efectuate n ultimii 3 ani (n domeniul auditului, protec iei mediului)*): Curs de 5-7 zile 10 10 Curs de 8-14 zile 15 15 Curs cu durata de minimum 15 zile 20 20 Experien n auditul sistemelor de management de mediu/verificare EMAS**): Realizarea de audituri pentru evaluarea SMM conform ISO 14001/verificri 60 60 EMAS Experien n activit i relevante din domeniul protec iei mediului 20 20 Apartenen a la organisme profesionale n domeniul protec iei mediului, 5 5 respectiv al auditului de mediu

*)Punctajul se multiplic cu numrul de cursuri efectuate. **)Punctajul se multiplic cu numrul de audituri efectuate (se acord 20 de puncte pentru fiecare audit efectuat; minimul necesar de puncte este de 60, aferente celor 3 audituri complete).

7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

12

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

Punctajul minim necesar pentru etapa de precalificare n vederea ob inerii acreditrii/extinderii domeniului de acreditare/rennoirii acreditrii ca verificator de mediu
Punctaj minim - persoane fizice i juridice*)
Verificator de mediu 130 de puncte

*)Persoanele juridice trebuie s ntruneasc punctajul minim de 130 de puncte pentru fiecare membru al colectivului de lucru.

A. Cerere de acreditare/de extindere a domeniului de acreditare/de rennoire a acreditrii ca verificator de mediu adresat Comisiei de acreditare
- model Nr. de nregistrare ANPM: Data: PERSOANE FIZICE
Date personale privind persoana fizic Locul de munc Titlul (dl, dna) Institu ia Numele Ocupa ia/Func ia Prenumele Data i locul naterii Adresa de domiciliu Adresa sediului Seria i numrul actului de identitate Localitate Localitate Jude Jude Cod potal Cod potal Telefon/fax Telefon/fax E-mail E-mail Atestare/certificare/acreditare anterioar*) [ ] Sistem de management al calit ii [ ] Sistem de management de mediu [ ] Altele

*)Se anexeaz o copie a certificatului/documentului doveditor.

Prin prezenta solicit ob inerea acreditrii/extinderea domeniului de acreditare/rennoirea acreditrii ca verificator de mediu, conform prevederilor prezentei proceduri, i declar pe propria rspundere c mi asum rspunderea pentru
7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

13

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

corectitudinea i completitudinea datelor i informa iilor furnizate n vederea evalurii i demarrii procedurii de acreditare.
ntocmit la data Numele i semntura solicitantului

B. Cerere de acreditare/de extindere a domeniului de acreditare/de rennoire a acreditrii ca verificator de mediu adresat Comisiei de acreditare
- model Nr. nregistrare Data: Nr. de nregistrare ANPM: Data:

PERSOANE JURIDICE
Date privind persoana juridic Persoana de contact Denumirea Numele Nr. de nregistrare la registrul comer uluiOcupa ia/Func ia Nr. de nregistrare CCIR Compartimentul Adresa sediului Telefon Fax Localitate E-mail Jude Cod potal Colectivul de lucru*) Telefon Numr total de membri: Fax E-mail Reprezentant legal Atestare/certificare/acreditare anterioar**) [ ] Sistem de management al calit ii [ ] Sistem de management de mediu [ ] Altele

*)Se anexeaz lista cu membrii colectivului de lucru. **)Se anexeaz copii ale certificatului/documentului doveditor pentru fiecare membru al colectivului de lucru.

Prin prezenta solicit ob inerea acreditrii/extinderea domeniului de acreditare/rennoirea acreditrii ca verificator de mediu, conform prevederilor prezentei proceduri, i declar pe propria rspundere c mi asum rspunderea pentru corectitudinea i completitudinea datelor i informa iilor furnizate n vederea evalurii i demarrii procedurii de acreditare.
7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

14

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

ntocmit la data Numele i semntura solicitantului (reprezentantului legal)

FORMULAR privind instruirea i experien a n domeniul protec iei mediului i al auditului de mediu
- model -

1. Pregtirea profesional

2. Cursuri de instruire/Programe de formare profesional urmate n domeniul auditului de mediu i protec iei mediului

3. Apartenen a la organisme profesionale n domeniul protec iei mediului, respectiv al auditului de mediu

4. Prezentarea experien ei n domeniul de acreditare solicitat

5. Experien a relevant n auditul sistemelor de management de mediu

6. Experien a relevant n domeniul protec iei mediului

7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

15

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

TARIFE pentru acreditarea/extinderea domeniului de acreditare/rennoirea acreditrii ca verificator de mediu

*)a) Tariful pentru ndeplinirea atribu iilor de secretariat tehnic al Comisiei de acreditare i tariful pentru supravegherea activit ii verificatorului de mediu se achit la depunerea documentelor n contul Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului. b)Dac solicitantul a trecut de analiza preliminar efectuat de Secretariatul tehnic, tariful pentru analiza documentelor n cadrul Comisiei de acreditare i pentru sus inerea interviului se achit n contul autorit ii publice centrale pentru protec ia mediului nainte de nceperea etapei de precalificare.

FORMULAR DE NOTIFICARE A. Date privind verificatorul de mediu*)


Nume Strada, numrul Adresa Localitate Jude Cod potal ara Telefon/fax E-mail [ ] Individual (persoan fizic) Verificator de mediu [ ] Organiza ie (persoan juridic) [ ] Sistem de management al calit ii Alte atestri/certificri/acreditri [ ] Sistem de management de mediu [ ] Altele Certificat de acreditare ca verificator de mediu (nr. ................/din data)

*)Se anexeaz copii ale certificatului/documentului doveditor pentru fiecare membru al colectivului de lucru. 7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

16

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS

B. Detalii privind acreditarea ca verificator de mediu


Organismul na ional de acreditare (Denumire, adres, date de contact) Domeniile de acreditare ca verificator de mediu (lista conform codului CAEN) Restric ii

C. Componen a nominal i competen a membrilor colectivului de lucru a) Componen a nominal


Nr. crt. Numele i prenumele membrilor colectivului de lucru

b) Competen a n domeniul EMAS*) Numele i prenumele ......................................................... Pregtirea profesional ..................................................... Cursuri de instruire/Programe de formare profesional urmate n domeniul protec iei mediului .......................................... Prezentarea experien ei de munc ..................................... Experien a relevant n domeniul protec iei mediului/auditului sistemelor de management de mediu ................................
___________

*)Se completeaz pentru fiecare verificator de mediu care particip la verificarea i validarea informa iilor.

D. Informa ii privind organiza ia pentru care se desfoar activit i de verificare i validare n calitate de verificator de mediu*)
1. Date privind organiza ia Denumire Nr. de nregistrare la registrul comer ului Strada, numrul Localitate Adresa sediului Jude Cod potal Telefon/Fax Adresa de e-mail Persoan de contact Responsabil declara ie de mediu (nume, date de contact) Reprezentant legal Codul CAEN al activit ilor Categoria de activit i care cade sub inciden a legisla iei privind DA NU prevenirea i controlul integrat al polurii (se va marca corespunztor) Situa ia reglementrii din punct de vedere al protec iei mediului Tipul actuluiNumrul actului Numr de angaja i IMM (se va marca corespunztor) DA NU 2. Descrierea organiza iei Descrierea activit ii organiza iei/amplasamentului pentru care se solicit verificarea i validarea informa iilor

7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

17

Auditul de mediu
Tema 7 Schemele de Management de Mediu i Audit - EMAS
Organigrama organiza iei Planul de situa ie al amplasamentului Subcontractori Alte certificate [ ] Sistem de management al calit ii ob inute [ ] Sistem de management de mediu [ ] Altele Perioada de desfurare a verificrii (programul de verificare)

*)Se completeaz pentru fiecare amplasament n parte.

E. Msuri privind aspectele legale i de transla ie


Competen a privind cunoaterea legisla iei na ionale din domeniul protec iei mediului i alt legisla ie relevant Competen a privind transla ia

Prin prezenta declar pe propria rspundere c mi asum rspunderea pentru corectitudinea i completitudinea datelor i informa iilor furnizate.
ntocmit la data Numele i semntura verificatorului de mediu (reprezentantului legal)

7.3. Procedura de acreditare ca verificatori de mediu

18