Sunteți pe pagina 1din 76

De mult timp n .1 a mal ... apartl! 13 11.G1 ~ . ..; . o .luc'I.'"are oriaina "1~L do te _ ... _ -:';"...... 'D.. . . e~rIc: ~. c fa .

,Iar a venit ti.nlpul schir ·I'lari.i.....


A.
w

Mircea Pavlov
maestru intcrna , ional

~..a

I.e".";

~'!.I!

v.

It..

nI!

._ _ ..

Rod al unei experiente blog~lte", acumulate de eatre maest u Internati onal Mircca Pav 0, In ani ~.. ani de activitate, volt) mele despre eooperarea strategica lotre ~:~l i .. r dezvaluie 0 parte di secre ele g,andil"ii unui practician de Irunte al sahului si ale unui antrenor al echipelor reprezentative angrenate in. competitii majore.
A

···s···t···· on
. '1 . " . ..... ~".
' I _ •...•• _. .,: '.' , •. '

n · C t Ia
-- I
~

aaCll t
:

.....

*
.
.

S .' ..J I .'-..'''!II.B '!\'T .. 973-99050~3·X 973.. 9050~1 3 (vol. I) 9 ..


'1111

1\., .Ircea Pavlov maestru international


~

Cooperarea sta egica "'ntre fig ... ri.


Construe 'I ia aacului

Q..P.ql '':,
".

;"'ls~rH
r

-..

Isdl tura ("'!JAMBI-'T


... t

Cand 'in l 985 i-am rnarturisit

marclui rnacstru

Viktor Gavrikov

intentia

']f.

'.

mea de a scrie 0 carte despre constructia

Marian Ste:re, Editor IJ1.f).Box 44~74,75.250 .. Bucuresti, Romania

straregice, acesta rn-a privit neincrezator, remarcand c~i rni-ar trebui cateva rnii de pagmi .. Ce rn-a determinat sa persist in intentia mea a fosr popularitatca deosebita a sahului in. randul copiilor si juniori lor din ~a.ra noastra, Dorati ICU calitati , deosebite, juniorii si junioarele nons tre au reusit sa lupte de la egal la egal ~i chiar s,a dc.ptl.~easc5 adversari ce beneficiau de conditii supcrioarc ~,i.precum ~w de metodi ci ultramoderne de preg Ati reo
Numeroasele

cooperani

fOiLogra f] 1~j uciitori lor sum prcluatc din si stcmul Chessllase.


rn

D esc r'ie rea Cl P a. 13: iblio tecli N a. ~i0 nale ·PI.A. 'V' '1J (. )"\I It 1.) .R··.l."'I1I.~'.. 1\' ' . \ ...JI..I A ~: 1. !J i Cooperarea strategiea intre ligul"i : construetla
..;I. ..,.. ~

abu."-ului 11Lrcea Pavlov, ~.Bucurcsti :,Gambit, 2000 3 vol · '10'1 c.mII


_", • "! ....,....
til

IS.BN 973-990S:0-3-X.
Vol, ] ~- 2000. - .~ Pi"- (i\rlliriSi\H ~,4). 52 .

- I ndex. -

SEN 9.7 3-9~)0.50~j, 3 794.1

Pu blicatia nu pOHl e n reprodu s~_ integra] sau partial, ori t ransmi sa prin orice forrna (electronics. mecanica .. fotocopi ere sau prin aile metode) ffi 1'.a a cortlul prenla hi i [:1[1editorului.

(~opyrighl ~) C~'l\MBIT, 7000 Toat e drepturile rezervate.

titluri de campioni n ondiali si europeni de jnniori si medaliile cue-elite, incepand cu marclc maest 'U florin Gheorghiu, apoi de. magnifica mare maestra Corina Pcptan, de Leveute si Szidonia Vajda, reccnta rcalizare a R a lUCrilrn S,giircea sau ex c eptionala perf orm an t a Hi m nrc ~ i ma est ru Dieter u .' isipeanu la Campionatul mondial - 1999~ sunt dovezi indubitabile ca avem talente de exceptie si ca sahul romanesc arc frumoasi perspective, Se face lnsa simtita lipsa unci. mctodici clare si eficiente de preglitirc a jnniorilor, adaptara cerintelor moderne de abordare a. partidei de sah, impcrios necesara progresului rapid al celor dotats pentru marea performanpi. In conceptia modernii, partida de sah e ue pri vit.a ca 0 1u.pta intre tendintele de cnnstructie a cooperarii strategice de alae (CO'II structia atacului) specifics de regula jocului cu piesele albc ~i cea de constructie a cooperarii S.lt rategice de a parare si contraa ta c (c on stru c~ia a par,~li i s i prega t irea con ~raa fa ell lui) ce caracaenzeaza de rC.guH1 j ocul ell piesele negre, Specificfi epocii contemporane este dina .. rnizarea rcestor procese prin crestcrea rolului tacticii in eficientizarca luptei, Acesta este si moti vul pentru care in lucrarea Cooperarea taciicii aparuta in 1995 au fost prczcntate pe hug proeedeele ractice frccvcnt utilizate in reate tazcle construetiei procesului
I

eooperarii slraILe.gice. Constructia atacului -I, cuprinde primclc 6 etape ale procesului constructie] cooperarii s rategice de atac, prccum si notiuni generalc de cultura sahista necesare Iormarii unei con ceptii moderne de a borda rc a luptei Tn partida de sah. Partea a dona, Constructia atacului --II, volum anal In curs de pregatirc, va cuprinde procedec lc HI· derne de dinamiza re a procese 0-' de cons tructie a atacului, g.t"l bitcle ~.i sacrificii le pent ru i. nD~:ia a (des mention. tc si in tiv

Pli111a parte a lucrarii Cooperarea straiegicd si anume

P rocesare computerizara: C~AMBIT


Tiparit la Tipografia .. aJ~Fru]nos~' ~ Bucuresti,
1

S., L I.

tel. 3 ]4.70.50

l.S.B,.~N 973·'99050 .. -x .. 3 973-99050-1-~ (vol. ~)

prez ent a Iu c rare ) precu m ~i cons

l. ruct i. r·ffi si v a Iori a1ac.

ficarea f 011 ei g rupi tj e lor d e

atac specifice sisternelor rnodemc de

F~lra a ave: prctcntia de a epuiza intreaga tematica .. extrcm de va 31" act::~~ vo UUl urmareste s~l at raga atenti a '~supra importantei crescfinde a. fiecarei mutari IU faza constructi fa. a partidci ~prt:t:urn si liniile directoarc a [e proccsului de constructie r~ atacului, , Si nn-mi voi consider» datork Implinita dcc~11dupa aparitia lucriirilor A.plirareo ~;f cantraatacul In partido de sal: si Cooperarea tehnicii specifics fina lurilor de partida, cc urrnaresc creareu unei imagini de ansarn bIn asupra procesului luptei in partida de sah,

IS,"~C'··
. .

ut
I

C ()IJS tnt c'litt ut« CU1f t i, vol. 1


(~and a devcnit ~ in ~8 ()6., primu 1 campion mondial oficial di n istnria sahului, dupa 0 lup ,5 grea (8-tfi nici 0 rernizal) cu. i\dolf Andersson - aflat
r
t

."

Multumesc pc aceasra cale editorului meu, Dl, Marian Stcre, care nu a precupclit timp, talent; cncrgie si bani pentru aparitia acestui VOlUH1.
Mircea Pavlov

istoric al apart iti el .1 ·


"

acelasi Anders s en ~ repreze n ta n [ str:a_lucit al scolii romantice si tactician de

deja la varsta de 48 ani ~~ Wilhelm Stelni tz hO[HrH t sa-si desavarseasca rnaiestria sahista, si-a pus Itu .. barea fircasca, CUDl a fast posi hi~ca americanul Paul Morphy 53-1 urving~lpe

S ,
-

mare cla sa, [euun scor mult rnai care-

maes tru inr ernati ona I


antrenor-coordonator al lotului olimpic masculin

C~Uvantul edltorului
Pre.g:JiUl 'indelun,g actualizata mereu ell. ultimele nouta~.i d:~n rumee Ioarte rccente .. C OJl5;1 ructia atacul ui - prima parte 11 1ucriirii de mare a mploare ca rc este Coooerarea strategicii intre .1"io,luri - isi face s]nltiHi acum ... temelia. Si ~L~J... cand SpLffi temelia Coust ructie i...,~tre buie inteles CrL urmeaza ~i alte nivele,
y
II ..

dezvoltarii conceptulul de COO. erare strategica

~oric (+7 -2 =2)~ in nrma ell :8 ani? Raspunsul la ace; sta Intrebare I-a ~aut.atprin studi ul aprofundat al par~ II delor stra lu citul us j u eft tor U m eri can, ca s i pri n i~t diul PIO priil or parti de u
I

caci fa~1ide cele dona volume preconizate de autor, din motive tehniee VOIll avea .mai muhc. Spre satisfactia cititorului, speram! Astfel, prima fa.za a lucrarii maestrului international Mircea Pavlov o vcti pu tea s lu dia in vo liume 1e cu nr, 4 ~i 5 din seri a A rhi ~'l\H"1ca re en pri n d in total 402 diagrame si 55 teste, pigrnenta tc ell zeci de pa rtide si an a Jize detaliate . .Ar mai trebui adaugat ca o astfe] de lucrare reprezinta 0 noutate in puhlicistica '~abista din tara noastra ~ica este rodul unei experiente acumulare de autor in ani si ani de acti vitate, L'tat ca practician de .'runte al sahului, cit si ca antrenor al echipelor olimpice angrenate in competitii fID1ajOI'e .. Si cand vom fi na liza si celelahe volume despre di sputa strategico-tactica din partida de sah consider c,a, Mircca Pavlov 'n~ recunoscot nu nurnai ca un fi hun tehaician .. ci si ca un rcpu at autor de carte ~ah~sta. lar cu nla bucur s,a fiu [alY.tun. de e] Ill. fundameutarca acestei opere.
1BUcu res ti ~5 ian Uarie :2O()O

V,I plan bine eonceput poate face din noi niste eroi, , iar lipsa lui niste siiraci cu

duhul.
Emanuel Lasker campion rnondial, 1894, ..1921
7

Wilhcbll Stelnltz (1836= 1900') sale, ca ~i Intreaga munca depusa in pcrioada a nilor
Concluzjilc

1867- ]873 in scopnl elaborarii unei tcorii stiintifice, a unor legi si princi pii vala bi le pen lrn--u'loa teo ti puri le de pozi pi, au. fa,ell [ ca Steini t/J S HJ fi e

M'ircea

PII '1/0 1-~

considerat

parintele

eonceptlei m oderne, pozi tionale, privi nd constructia partidei de sah,

panti, in /1. fete noa strc

,,~ xe 7 "].0_1·. ... ...xe ......" r\ 1Il IT ~ ~ .. '. h' H· ~ " I, ') ~".fl +J.'~ "9'" ...B f;e6! [MaLC]ia~M[ in plus ii pcrmite - ~... acum negru Ilu S:d sacn . r·' C.fL].. tea ~1. icc ua s,a:~,~ftvalorifice perechea de nebuni si
11
I ., . ", II 'I' ... ., III _", I ~ '.. .. ...... " Ir ~.
.'1

A cum a ill be I ,gi1,sc ~ te cea mai sim'pIlicale de ,c~15tig:

Studiul panidelor meciului stiu cu.

Andersson a condns la concluzia lipsei U nei conceptii clare in constm cti a , " partid elor, precum si de pendente rezultatul ui partidei exclusiv de reusita actiunilor ractice, m. care si adversarul s~tu era un maestro de prima miirimc, W . St ei m"11,iZ . .',
4

ava n taj ul ma teria


I

11

II

2
,

T .ondra, ~862
I'.

JL ...A, A'n'd'ersse ',"

'1

n
'::J]~. ,.. " ltl..x"h:g.. ~ ..... n' ..-" ,1\ 'lL;rh_'= ~:~ 'l¥"~4~' ~"5' ,b +' r#;'o'8: '@ , ,' 3'~!? £ iIl~1Ii5·· l_J.Ii, l ~,., ~4"-"[D"" " · ..."':14 .. '!;,m,XJll 1 1:';') . 3.11 8 h_ n 't.Jg'+ 'i'. ~ upa J" l~

Gambitul regelui (C37)


1* e4
c., It,.;]......,
u

("4 e,,', 3'-' c:,u n g..: 4 xf-"4 ~ l,.J' 5 ,


I ',.,

:1

rosul pion central. Preferabil acum " t;u'" r-, es~e 8'. e.3 . .. 'e.)." ') (9 d xe")~ 't~~f' ill 0"" ='=' C)+'. ~. . " +.... 3" .;( '.• 3" t_~111~ .i~.xc4 1l. ~ d., 1 $i.X~L I' ~'. h3 ~, 13 ~ xa3 '~e7 14, \lWxf4- ~~T6 & e6 ..... ,1iL.~, (. 11] §.i. U~,15. ~#h6 d6 16. ex,d6, ,cxd6 17. ~,g7 rT ro' ,who ,gh') ], 0- 9"···'f' 6 ,~~l; 4 119 ,;:.:::::t , - d6, 9=,e·.· ~xel.D.. !\X, .. (!\ ·6:' t ~IO. •• £w._~'J A ~l?'·) 210... ~ x Q' +-..). 70. • (. ~ d-l -t H ,.w. "":111 _8 .. Q,6···· ,...., en. joe complicat ca Intr-o partidil 'W] gretski .. SIl~ip,lu~a.1l;", Anglia, 1986] "s· r-. I.. r--: 6 "'.r. r-., 'n,. ~x d4' ,9· "t,W>ld' 3 ~ue~· In ~b,' .115, tg. •. . ... ,.. .,. ',' .... >.1·.·...

}lc4 g,4 5., 0-0 1'(~e.lebnl1 gambit Muzio] ,5.. gxf3 6,~~~xf3 "tfi'c7?! 7.. '. ") •• ~ d4' "L'. 6'" S' c;J. ·,C",; ·?'I, l[loA. n ee ~I m,~ll t\ c.· . romanti c stil ~ albu I sa en fi ca si valo, '.
" . ~ ~ " '. .' . "'II! ;;;.., .. ~ -. ," ..... 1!.
ill'·

30" ,~
1

l~
~

.x·'h6't tLJ x,, .. ),. ~~. 'h6


'!I,;..~ ,

~"i

"..;J

... _.

to

urma un mat fortat: 35,. "~g5+ \!irs 36, . \ff;t ~J"7+ cbe8 37. \l~-f d7 + (fufS JR., ~ .~l,e. 'C! B i"~ 6··· &! . 8 ,~1'_'1. ~~ o t: 1!~ 1 ~'~e+ .'g g.1 -"') ,VJ.:t.·g '-I #'] "'1! .....,,~ ·~b· (2-+ g, _
I::!:;I

I.

-'~I

II

1!~ ,';'11J).,

(~) :b-',!, l-"!) 0"

t,

1, .', -9:1,' •

'~J'

·r

'J:

_j~

'~'~l~

oil

"

~."'

'.'

II'

'."

/' -"'iI.

1-

Il

<=

til

~1

'[n s [a.bilirea cone 1u zi ilor pri vin d arta ~ah:i,stului american, dona din partidele lui Paul Morphy au avut o

ii,

inf'luentf hOlttirfiLoare Steinitz, Sa le UI111Hrinl:

asupra

lui

t~e5+ 11. ~h]


13. Jtd2

~ ~'~ " I S. '"''''... :::::::='~1-'8r 19,~t-:He 1 .J;La6"" 0 eXl1·0 g xf6 21" ~b4 3,c'6!:22. ~~f.a5:~_~s: f.d X £,4 :;:!!lf6'''' ""'- . ' ....'. Jl"XC ~ ,XC,7'4 _'"' ,..,..,_. § .,~"", ""'Oo.3 ~7' .\.~M ..... ~", ':P Q '~1 _i;+ ctJ CUi - ,",~,~~(J'~ ., /.. .... @, " U 0 ~'. ~ 0 I:£::: b:n ':':,.. 'M ,I ~ it. Ill!' "'" 8 g ,If'e 4 ~ b·'b 6' 11) eu &~n( 'I a Ji .r' -, J . 1 '. x ,,,r ... d,C ·,t· t·,· .,- ,_. I tlnuU S,111,U, S~l,-~,.l .,].v]zt!ze UlI1U~rn,[e"
,

~ c...l 1~6l8., e:S!:'? [Albul incearca cu ,: ~ '" ' ,,~r sa .. "i!..·'d":' O~ tee pf1el~.. ,-:" descnu a. co.loa oane I,,' ceu ~ e ~, trale, dar negrul se aptua, ell abilitate]
.' w "'
",<I
II
n

01:xc7 +

(i) xc7 16,,~ 'f!fxc7 ~_) 7 17~ c

f:W:fS

bS 1.2~ Jk"bJ .]1:Jl.6 .14 ~(·3 '~g7 15~ ..

P. Morphy -A. Anderssen


Paris, meci (9), l858 Sicilians (B44) t·, ' ·1' ..e 4'1" c· .,;,;~ ~. ' 5" ~r~~ .... , ~ .... , C6- ~" 14 e.x< 14
',j ',',
"1 " ~'

t.·

iii.

~'\

'I'"'

•...

~.

'.r"

'1'

I,.

,_

".

F·'·

.1.'.

_\,ii,

'I

.'~.'

...

,-''=:'

::I'

,m

,1.~,

'~..j.l
!t:'::;I

6' .

t:1.i..J

iTj,

~~~I

-.r_1

I.

•••.

.,

,~. ,- ·]]4·· ""It:.. '5' ~ 1..,'", 1 ~". L ~ . 4 _.' '4/ J1'((1 a, '..... J""'i',,,~,I [·M" Ill.h,d c: Hl.l lizaGl ell succcs si de Bobby Fi seller " si revenitf la lllOd5 din nou 1,_ in, .. ~,:1 '-I'~I ~-~1· ,=.1116·' )',., ~,";l1 . .~ .~ .c3" ~ 1Illi·9' 5 e-.~ .l... (I . 6··· ~~~IJ,"-t, e~ 7. ~_~,. l' -'}' ,'" ~ 'fr... ... A, '\ ,- f6'r,~~:" [7· (,,/'~u ·8' ~g) ~ e'(() ':I. ~';'.:.X·· .) ,J ~ ',' ': =-'~. j ."~ dgx..f6 tf)':., !~d""'" d5 11 c_x.c 1-, ~_:.X.,) ....!_ L...... ,,~ ~13· V'(i' L= 'e' 'k',('1, 1., ,,~c.. 4' (l,6' lIJ... ," no.... n.,;;;.:J, ... 11' P f) l"t,tS C,I'~, ],"/:;' !] 0 ~, '1 C;~" ('4'"' [0"'" "~ ...
j-,'

I':.._

',0..

',.

(,'.

Pau:[ Morphy (m 837-1884) 11'. i\1~n,r'phy - A" Andersson Paris, 1858 .sparuo~a (C67) I .. ,c4 leS 2. Clf3, '~lc6 ,.;;~.(~~h5

~·"n

.Iil., •

..-

I' ~

,'r"

I.

"

,.

2.

I'"

1Iiii.r;...

Ii'

(~Jo r.:.:.1wrt~.:'%..:

IJIII

"-.~.11lJ.'

c, , •

, ""

11

negrul s.e apara, tactic ~ specuh1 nd s U1'~


bici unea

prinu::i linii:: 79,

;.::r~xe 7?

agresivi tate' ne;justifle(']L~I.. nlCl ni fcslatH, , . PrenHt~ur,~ ce VA fi sanc[iona.ti), eXe[ll _, r )'l~PIIiI . P,I·':" 'Ii.] 9' L...:LI...JI 5· t.' .
(,I.Il
K •

(~r6 4. d4 CiJxd41i! 5. (!jlxd4 exd4 (ieS! Ch' 7. ()~O! c'xbS 8. ~'g5! I Dez~
r('~,pid~ ~,~ incisi va.! fut. ru cat :.,, -U'" 0".... ~ ,), '1·'" ~ ~t' ':';"',c-,.} . . ....d Up~,,&, 8 l 6~:! & I 4 c-.~ I ()'~"'-L': ,.;,.,~, .... '~ '\lO hiTre
,I, ,..

"ii' ,.lL':'

II,_. ."

'..11,.

_.. •

(1'....

I~

decide 11, .~ c 1+ ~ 1

'9

(~'ons'truc{.i.tl' ataeului, vol. 1

1. Ocuparea centrului, efcctuand un numar minim de mutari de pion. 2,~I) ez 1{ 01ta rea ra pi d a., eu ternpo (eu am enintari) a. Ilguril or .. 3,.,Etectuarea rapirla a. rocarlei, deschic erea eoloanelor centra e si , ti'" t..... a preseior grere .'~ 1 (~[" U I izarea e,)(·~cna (turnuri + dama) in atae, '1Jecoloanele centrale ..
Incepururi lc carierei sa Ie,. Steinuz s-a rcmarcat ca un stralucit ..... ~I Jurator com b·' ·.],fJJ:.JUv. ,la{a-~ a bti '" d -lln~~n'
T_....a
+

A
7

"'/';'j'"
I ~._ .. ,; ••;.

7...... .. !.-:{.:,
I~

,:;:",

174 <l5!! IAta c 11 l[] punctu ~ eel DIal tn~alit ale ca scop eliberarca cu
tempo a campul ui d4 pentru cal ~~ 17 exd5 [DUp 3, 17". \if 17 18. dxe6 ~tJxc6 .19. ~ ('U 1 albul dominf coloanele centra e 1 irS.. t;)d4 w17 19.. ,
~u
I

'.

.. ~

0)c6!

[(:u amenintarea
1{~8[Si

19~.;,. ~ /.":,.... ~ ... . n :/.. , . '


'

dup~ 19"". g ac:R,20 ..


(sao. 21 ... !2Jd8 7,/"
(1[]

"(1,

p\ c7]

~g4 sau ~9;.. ,7)c6 20. '::~lc5~ '~c8


'71. t~b5.
~ ...... ~ .' .v-, .. .. ~ ..
'

../:

.-=..

'1~'7 LJ" "'0 u.


.J~

ell

[It... 1~le-79. cxf6 Ji,xf610. gel+


~f8 ] 1. .£Lxf6 ~xf6

iJ[.....

1.2 r3! d5 ..

20.. j~x17+! ~xt7


~xJ18 22. lMixt7" {l-fJj'.

21~ :gh,8+
,.' _. ..' ~

[Dupa ] 2... dxc 3 urma 13. c.~xc3 ~ si avautajul de dezvoltare al albului ern prea mare 1 13- exd 4 __t le6 14.~~ e3 .
, ,£ Q.u;

premiul de frumusete penlru partida sa contra lui Mongredien .... Hastings, r 863 FianchetlO (B,07) 1. c4 g6 ,2~.d4 i~ .3,. (~31,),6 4. ,g7 ~~ r-; g' ..... ~W' '1 .. :-'1)7 =: i.rU"~ifi!jj [, 6~ 6 'Wl__j'._, r' L:' 7' ~ r... ':, 1'1, d ,. dxeS dxc5 8~ ~~(~4J:t}e7 9.. ~'e2 0....:0 10.. h4 fdd7 11~,h5! Gf6 12.. IIXg6 .. ~x'g6 13,.,>--n-O Ic5 l4. 0)g,5 36 (
~~; £"';

15
',§

' H a,: 17," a :Qe,'l' 'g"'= 1010'.


@I •

C5

<I

Ei

'8" I 6"
',"~
1

\lJltil"]l, t~il[).. . '"'.


1

.._]I

II!

glle3! ggB

"w.I(illl' i!} , IJ

\w.lf6" E9"

L..~ We'7'

di W • L.S·t· • it 7. - A ~:,.:Ii 'Clnh.. '., 1l0ngre Ic'n

J,'~. 9["

comb-inatia din partida urmatoare, ce ifu aducc lui Steinitz un ultirn premiu de Irumusetc cste marcata de uou: sa. CO])~ , ceptie, elaboratii de-a luugu] intr,egii Selle activirati sahiste,
• ~ I!! ~

I a sf'i.]"s]tl!~ carierei
,I

if.

',L~

_ (..

','

t~xd5+ )!.t g6 24. ':t)e5 ~ es f) 5. '~It4 + fS 26. ~b4! albul are at ac puternic] zo. 'i'g4! g6 zt. !tJlg5+
,.--H-.. .;c'U ~\..~
') .Jl. I.. 11

"11. S 1(,Ih

'''+ 016 J 4 ,;e. p"Jr4 Co -. atac decisiv) 22 .. '~a6 aaS (mai ~'c6' ,_,~. 1"1
rllj

11bR
Ill•. _

~lJJ;/~'d' oJ 'F::J. ..'\o.

it:::r

er
L

"111

_.-'11.1

1'1

b X" "t6'
L

'1' -") ___.~l.

'lWx"~1-',+')'.., (ll '"l ___._l.


~.il.,
Ill.

fx g' ." . , .' 5'~")')


&I

"J
~~.

~V1'~[d '] t.g i..... 7+'


II

1.,'

...

'.'

~~I

il10

J'

',

..

W,,.Stelnitz -,C. von Bardelebet


Hastings, 1895

1.. e4, eS 2. af3 t2Jc:6,3~ _~.c4 =~ -s 4" c3 &'~r6 5'. d4 exd 4 6" l~xd4 ~b4+ 7. 4lc3 £IS 8. 'cxdS [ijxd5 9. 0..0 ~~e6 lO~, l~g5 ,jl.:.'c71 t. ~xd" /~. h,X(~I:S 'W./~rd'5 13 x e7''" .1M:. xd ~ I? J .,,11... tB ~~, ~'7' r" '. ):-7' l',. ~·L.1xe, . 4 "" ~ e . 6 15. ~e...., \J!(: 'J c. !i\ act e6
I ~

Italiana (C54)

9
.

IiIiI!

ill

~:;t

,'iii!

•. ,.!I.

r~ .I'~_

'.

"_-r

.r.!

,:l-I'J

~'C' S '.. ntcruiile" ' ..sreiettz t::


"'1.

. ~l

(VOllI ve-

Acurn pieselc grele acti vizate in cent ,,1]] inchcie rapid lupta: 20~ g,c6! ~i in fata pierderilor "1 ,_. llld Sl\r"e d', rnat ena. e " ,_,~ ('""'0 .." f" :\,"c. "1 , co _ ,~f) ell Cil~ILi,gu~ dan1ci), negru', a
I .' ,.,

':i-~:
,

/-

'J

.......,"/ ......
.... :,--... ,,0

.. /,...

.'

........ ~"{. r ..- .....

cedaL, [1-0 1~

ACllnl se i[11rune coloanei It in a~ac:


'.J~ ,

v~tloli.fica rca
9 -~
4 .•

'/;';'.;<. : ./.,. .
. ..~ ...;.
"/,.:~ :.

r.>:
,

j'/ , ...... ..-:..

,.

dea ~) Lasker fiind acum indeplinitc, autorul lor va realiza 0 rombiuatie nemuri t oarc: 11'[ .. gxe 7·· U~ '610 [D upax '1''1 ,' :00 __ ~.... ... +,.. ............ \~YJ'x~e7'3:_ '5'\'-cQ,+ T1'I...x c'g,·· "4" \f]/X'-cF+ 8 <-, . __. tg' ~ . 0 '''-···:1U 1.., r~X' a- - c'7 ")1 ~- e·1-1" ,i5.-Jdf.)- ')-4, ---,,-'). ' ~. \
J: ~!I ~.~

-t'

i."-il,

__._

•• ~

!!!!!"!'!!'

II

..
,.

~j} ~.~
.:""

. /. ~(''~""" ........... ,..:~ .....~ :... "

~b4+
,.'
_s.!'

.'1X~.
:... ..
< • ::-.

D··,

Stcini~L a rernan:;;:lt ca J,a baZH conceptiei de joe a lu'- l\luJ lVlorphy stan ~rei prill"i pi i.. care pot fi rezuolatc asffe ~:

",ph7' [Di,Sll'uge cf~'cti ve]e apfu'ajJ[ii] 16,,,.... , ~xh7 -17,. \t¥/hS+ ~':·~H' 1'8:. ~l11 ~,e8 ] 9. "tltxg6 ~~ft6

15 III!"L]}>!'-.., '1171 .~"\X·~"l7' 16')· • - '. ,III.' ,I

.. ~"" ..... .

••

",

~ ,t!s:
r

... -.: .. ,' . ..:~

:;.'>.~,

li'~lYi~ '8,
.§; ...
"

','

~.. 'ltJ···· . ':>..,"' . '~ .


I" • " •••••

"

.
',

~.,

"/.

.... :.;"
,_

. ...

~>

."

..

filar: 25. g c'l #j in r cJupa 14 ... ~Jc7 "'5 i~~fj+ . dbb8, ?6[ ~f4,+ casticra)," :.:..J ~. 0 25. ':2Je4! e.s[e d(;eisiyl 23,,, ~J:'7+:! 'l'J '"} WI..! x.d7 .)L) ~ ..xc ., - +] ..,:J~~-'" ~{.~, 8" ,_..:l. \'5 .,. 'R 11.."+ ~ .. wg,··~ '~¥.txtF7 ')4' J.. ~ X" c8: + ~ v c 8. ,., S I['} 11 \.1/f.,.-C'V'+ '~·'~e8· .• i:'~X~JI. '~)6:' ~-] 2' 4' ~::-j 0 t,;;t , LJ ~ 1}7+,
....
oIiJiiiiiJr..

~ c5 (?4... ~}[c6? conduce la


E_:f _..
l~ ,

__

"I

~..

..I..="

C::::::!I

'-:;"

_\..

,~Io

II

i"" _

10

11

Mircea Pavlov

'!~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
Acest p lan trebuie det er In] n a l. de
a prccicrca
a cmi
S

Constru ctia otaculu i, '1;01.. 1


tel care l-a detronat pc campionul mondial \V. Saeinitz, ~~ fost primul reoretician ca rc ~fu In crari ]c Gli f td i reo s lh ~ t oa S (7 (:[ ln sah (1925) si Manual ul de sah (1937)~ a dezvoltat in continuare con ceptia lui Stein itz co Pi; vire la '~lIJrecien:~apoziiici ~i sta hru lirea planului de joe, f~,calld '1nsa 0 observatie ce a vea sa, conducf Ia di rcctia pri nci[~ma,n1l]C'] 1.. sker, a

~g:7+! Wl18,! [~4_.. \!?f8 '15. ;,~xh7+ ct)xg 7 26. 't~'xd7 + +-,1 25.. ~ xh7 +,:! ! si l.I=O/. Negrul a cedar deoarcce
rW ) "J • ~!r if) dn Y" ..~, • " _ (~lgJq '6' '.
. ,I!.A i __".,
=i'

nulu! a pentru a ridirn blocarea] 3..~

~ ,g_ 7+, dh'~:l8·· I"j' • '1.31" ~., " '§¥b4+ wx.g7 28" ~h7+ Wf8 urrncaza mat: ',9. ~Jfl1g+ ;J;e7 30. '~g7+ ,-te'8 31. '~g8+ \tlc7 3". ~f7+ Wd8 33. '~~f8.+ 'lWe8 34.
" ---::-~,

cAacL~ a pozi '~ici. Steinitz C'L:;]e ]1o ill1 c r j, teri i de a preciere

~.t7 ~ .tJ· ..

.,'+ (~d'7' 3- 'P...!·d6·# B··' 'J'"


r'"

~.,r

"

a pozitiei care conduc la 0 buna eva~'hl,ac a situa ~iei de pe ta blia. E Ie xunt: r AV aJ" I ('11 cz volt u 1~ .fl.'_ '"I of_~ It 'h ...d,· ,"'f '"cui're '" 2. IV ob ilita tea suI) eri 03 r~l a ti gul rilor, 3.. Oeuparea ~i eontrolul eentrului, 4. Pozi tia. expus ii, a reg elul adverso.
_'UI I
~L

~j7 4. ~t?e2 J/c6 S, g:;:'d3 iJ?tCS 6~ JJc J 'i:t?c5 [Regele 01U n --0 reusit ,sci
,

111'"1

6. Structnra (conllguratla) superioara de pioni. 7.. [\tajon tatea de pioni pe Ilancnl


darnel,

5~ Existenta unor .

pain a evolutiei teoriei moderne


ternporane:

con-

cam-flU
,

ri slabe,

8. Oeu parea ~i eontrolul coloane9T Avantajul percchll de nebunl,


A prec ierea cat mai ex a etal ,('00 a van ~ tajelor si dezavantajclor exi stente in fiecare di n ce le don a, t a bere con d u ce

tor desch ise,

ind! pid,fI;.('llii if dif erl te lor jig,uri, exlsui ~;(I'lO(lJ"e(1 ((c"iul',' i'i lor eoordon ate, cure P'Oll te depii.r i ell mul; suma valorii flgurilor luate f/,di'I'ittU(f[ si in sah aeesta este un lueru remarcabil. Chiarflguri egaie iu valoare absolutii au. uneori valori
~ I~

valaarea

Este un Ii/pI' evident ell, pe li'iu,gli

~)b6 8. J;d4! [Acum regele vine f~r sprijinul pionului t] ,8.. ~f5 _9~ ~"),e4 _'f{j'8 _l' 0" ..5 s i ,pi OJ J' 1If f ... riji}i' it,d e t ~'J) rege se ra trausforma en usurituii in dama. ..... ... ....,I .S.....urmanrn '~,l cum exp l'rut"a r'Jl1, a
u

OCf.hOI(~a reeelui en pro.;,_') ntovarea pionului a, dar pasirizl!ind piese!e negre, albul poate declansa actiunea pe j7aucnl regelui I .7~ /41
coord Ofte;"e

~I

Regele (Ill) apiir.rl,piotl:'ul, iar p'i'1'" n ul _fJrn'tejecl'yi reg ele de saln« ri. JrI, IUJzil ill ,ft na hI avem dOllii legii tit ri de

ln i s i p~-,i'();-Iu lit i: ,
,-,

Lasker aetiune« eoordonatii a rege-

,diferit'e atunei cfilld suut ill aetltrne ..


Ex e m pl ul ce urm en ZH ~ gen ~ ~ pri n it. simplit atea sa, remarc a f orta d eos ebita, a, cooperarii figurilor,

~~i regele 1},ioTl;u:lf5 (tnsa, ambele legaru 11'


IVll.iII, .

eo ordon are: t I i rnul ttpli rt.i pio 11U I a


,"11, d,

U'

si
'i

'.J',

'ij.,,f';; ~ .!ll

v.iIL

,') ......I!J.,. U s»

~'l· v

de' su stin ere a"


. , ." . .:)lI!.
"I

"r;,...

Adolf Andersson ( 1'8 ru 8- ]879)

Curt
\'0.0
1

Bardeleben
(] 86l' '~9'4'"
.. :,

II

','

'l"

'"

".

tflie ~ tr(ll,Js/o'rl1la,b'i l'e in; (IraTI tl~ie clare, ~',i l,lttllt'(l,j tlp'oi lreceli l.a
(I: ta

IJuteti~ ,ata~Ctl nU11',:ai aluu;ci ,ne u:r~ra~~ Lt; -, t~i"j'n(I' I11J.Cti U"l, .., ~ S1ein~ , lJ'lit'c' pre Itli1. e C'(t r,e ,'a dtlU d',rept u I Itt ,tt',ctill J'li a'j tI.'i l~l)e~ ,Ie o bii IJ e,ti 11I:(Ji ill ta i I1lle i.' (lv,a'u~ ~ ,
l'

principalc a planului de joe. Chiar in situati j, de echi libru, Iiecarc ta,b~r~,va incerca sa incline balanta in favoarea sa. caut5nd sa ob~Lnjl, T]]iel [mvantaje.
'I'

stabilirea partii care sta mai 'bin e" ca~ si la d et ermi na rea d:jrec ti ei
a~Gi[, ~a

!\i},ai ~arziu; in 1929~ leoreticia,uul p~I{om, anovs ki in, I llcrarea Stl

IUS
(~,{)n~-

f ~~.; ','. ''::


'"

;:: ~

binafju ~'i ,plonnl in purtilla de ~ah a cnun.lat eta,pele srabililii pIa nu [ui de
JOc:

,c,.
A

/"
{t'~.:r(!,'fl

d (),(I: r ;" ,C(I.'Z It I tll'I, e i a p ii rei r i' s I (f be. El{1hora,i U.1I !JIlln d'eterluinat de s iilt,atill ex i'.ste 11 l,e lll'blu (Ie tli , .;\" h' - aces, tc.t e,s~, P'I ri [lei,p·. i e ul fl. nd a.. , tI nlenl~d a] in \·'ffit~.tUlii [Ul Stei n i ILl.,
,

Cll'Z c.ontrllr. ,at,a,eal cstc 0 tIt Tit c(t,re- JrJl}.It.;,te It' pelt S1,1: c es c

1~ Analiza. :raportulu~ w,H.tcrial die Corte; 2. ])eterm,inal'ea -ractorilor pozi'~i'·


On~tJJlSpCClllll
II~ ... ~
,!

pOlll~J.'e.J (,' lU ana-'

'i~;'"

'd.

i1f···t ..... ·" ,.-,. ex p ~o[Lacurn """""'li-

'" ,flY). ,ca 'E -

'1' •• 1

m.,. ~,(~s ~ ~,CI

iii, ~001IIj;' "

I,

[jza ce1.or noaH, critc.lii);


~lj.
I

,I

"

4~, (:aut:ar"iea eveutu~lle]or moti\l'c tar.'tit.~e cxist,cnt,e in p,ozi'tie in .


,

StabiHrCH ac!clor l~:ritcr.H c·c ire" h1I ie sa, s't'eaJ,~~j ha,Z.ft, n on lui plan,;

rnaw:efl ~. .(

i"]iIl~'~

1I,ubo···r'''1i'-r~);';· """',.,..u tllJ, '1'11"1"'10' r-' d: e ~~'o' .1. ,. ,11ft. ' ,",
:II"".

uuf tiber del}(lrt,(]f a~ f>vid~nt ,cll U('(!st


pion trebuie in11Jin.s cl)t fnt}i ,dIJ"parfe.
-"]I

A vantn}ul al bului con 5:tii fn J)i'oS-ji'l J .,(tii ' _~((-' 2 ~ Ct' 1 "~ il;)' ~jr. tY'.' 4 ~ 8 '.~ ........ ~~~ eli!; S oseste in spri;j in ul pio-

l R;egele

E:ma,nucl L·as'kc,lI" (1 '868-1941) lar dac~, in [tcesl exernplll a exi:~= tat un. de.zeclulibru ,nlat~rial" In Ce] ct! ur.nweu,J1 a firnlaL~a. lu] r,nl. 'J ~~I sker ~
ap,(~rc '1i nu~,i clar:

12

..

I ,.' ~.,.1/ . .....

W(.
~' ."

<. '.
... . J • .~

Constructia etacalui, due-find si la ac jvitatca superioara a regclui alb (rol activ), fa~]i de cea i! rcgc lui negru (rol pasi v) .
Preluand concept] ile "noii scoli" (Sreinitz, .askcr). Capablanca a ur'~I""· ... nllhi linea .... ~J. f iJl'agt!u a u n c rete ga Sill _ uin rea. celui mai scurt drurn spre victorie, imb« "litl~,i.",d t -si t etm iClI pit !"ii I III ~'i"luozltilte (\'., Rago.z-i n). Excelent practicianv e a ~~fin.it s,pr~ sf5r~itul C~ rierei sale, in Mannalul jocul tu de sa h (1.93 6), 0 Serie de pri n ci pii ce st au
1

'110/.

.~

......

11,.

1" Flgurlle trebuie sa actloneze (" ordonat sl armonios, . o .~ 2.. Ocu parea ccntrului ~i sta('la..
Ili rea

In jocuI de mijloc:

11
,,

-.~~ .:

.' ,

Ema nuel Lasker a fest prirnu ~


cnre
','

'.'

..... ~
'. ....... , .~
.• / / ~;O;:"

,,"

:~~: ~~
"

:. . .'
,'

.~'.: . '.;

:=~/':~..

.:

..

~and teoria hli Steinit z ..el a eviden ~i a~ nJJu.1 tncticii in apararea activa, lega'intre strategic ~i tac'~ica in elaborarea p~a:nld ui de joe ~ca si rolul psihologici In alegerea aceslui plan". tinand cont de caracteristici lc individua le ale adversaru lui" A tost rdndu l urmatom Iui earnpion. al Iumii, cubanczul .lose Raul tura intrinsccii
(~

definit legaturile de coopersre. subliniind valoarea lor. Dezvolr.'

lui sunt ahsolut nccesnre pentru realizarea eu succes a ataeului la rege,


~j.

,J.. At.H{"]]1 cnerglc

:,./.
I

..:

.........

~.

asJazi la b'lZ.1J. cone epti ei mode ITI C a constructiei coopers :'i srrategice, Plecand de la bogata sa experi-

In aceastii p'oz-i{ie superioriuuea nebn till lui alb devine evidclltii dupa: 1... ~lc3! ! ICOnJITOlnl principiului lui Steinitz de a .ataca imcdiat slabiciunile] 1~-. ""td6 2.. e3 ~fi 3. ~~c4 We,6 4. b4! ~tc7 S- b5 ~'!6

....

en~a practi

care a respec -at ,eu strietete trei .I~ nci pi i (Ie· b aZH in ri
I

'ea ~"

la rcgc VIi, f1 Incunun at de su tees numal atunci ca.nd ]3. a tall", par ... ticipa. toate plesele sau cea mal mare parte a lor'. A tacnl, ochlla

direc

b'l RHea, - '1 . i .apan ~,'.'.. - cei ,,'ce I'-a ~ ...... . pe E m, invms .'
IC . .

este ~.inl.ital S] inactiv] 16. 'g4! wc6 7.. ~ ~g5! [I ngreuneaza accesul regelui negru ilia f6]1 7.... g6 8.. ~b2!
&'"

Nu exisdt. ccva mai bun: negrul esre st a nj en ~. in d eplas are, n e bun ul neg ru t

Lasker in meciul peurre titlul rnondia] disputat la Havana (J 921)~ sa-.1.i aduca contributia [at dezvoltarea con.~.m .o eUl.[HlI. II . ~ cepl~tei .n.1O. d'er ne C( mtc - -.' ... .ne,
. . lit
:!Ii
-<. "'"

dezvoltarea patti dei de sah: • des ch i de re: Pri n eip iul ,dez ~'Ot... tiiJ~ii' apide .~ieuergice, r • [ocui de m ijloc: Actiunea coorltonllta II.jlgll.rilor

In.ceput;trcbuic dus p,ana. In sf"arsi.t rCU. pretul orlciiror sac ri, . flei ide rnateri a~,.i.otru en t ret ragerea d.~nplio atae arc ca erect, de regula, plerderea parfidei.
4..
III

'. final: Calcu lu! exact tlllJ tor i.


Capablanca a enuntat

si

(11

[iecdrei
seric de

privind constructia partidei de sah

[Zu,gzwang, ebunul neg:rll on S~ nu i poate opune avansari i pi on.ul ui b] 8";0;0 ,ib8 9..b6 ~d6 10. £i,c3 . .:tb8 :1i.. ~e].!' J.d6 [M;tnevra 11., ~el e,s~e instructiva m varianta 11" .. ~'d6 M2. 1' ~ d6 ] 4- .~ e. <t ~ ~11 .::-'rJl::. .g'3"~ a 6:' l"_)···· ~ h' • ;e'e.
'II .,.~m

pretioas e ree omandiiri generale. in deschidcre: 1.. Dezvoltarea rapi ,Hi si ,cficicn.ta,

tate, ca~tigul de material, oricdt ,. de mic ar 11 el, constituic 0 realizare, 5. Pozitta dcline rolul p.rincl pal,
materiaful Sre SitUC8Z3. pe plan

cendltll

oe sensibila

cga.Ji-

C _..

- "Jim"e'ru~n"ptl·

jI-"lIll·e'1ll
I~ ..

L-l

.•

..:....,.

,.~....

~..::.{.C!..

r~

·:11 ] 1-" 4 ~ ...... / _to'..::.'i'l:.""

'

...

j::; b8 13·.. .£ c5! [S t fl njl enilllid [0 Lal B-muHi1.'1]CncbUDului n.egru,. albul oblig~ regele advcrs sa cedeze spatiu 1 13... ,!) d7 14" \£?d5! e4 II Singura con~ra.~Clnsa: 14 ... ~?c8. ] 5. '~c6~ e4· 16. b7+ ~d8 17. li.,d6l ~J IS,. b7! ~!?c7 16.

~CL.d.6+ W'Xc7 17'" ,~~'XbHwxbS 18. wxc4 we7 19.. ;.1;c5 ~']atlhu] cn~ti,g~1
u.~urinla pia

Cl

nebu.ni cs.lc dCllcITID1:inat'" ale de diferen ~a die va lotu·e d iol re pi oui i b ([ihe dcptillitat) 5i e (sl"1J.b ~i h.loea[)., Don

Di fet·e.llta de acti vi ate a celo:r dOl


u~g ~i partida.

Jose Ra'lJ~ (:apab~anca (18:88.-1942) 14

1 t .. I 1.. V 81.0area 'e-m pOU.] UI.; ra. 011 t·....an.l, cre.~r.e in fi nal ul l)Srti d ci! I ., Nc.bunnl este fie· J'"cgula., nlai rO/ll efe·{~tll(1 rOClldll' l~'i'~'O''ll a·si·· tare d Cll,:8. t l.~.aI1l.l L gil' '-(1. Iegiirfl' rtl ttillll"c til rillE. ri. 3.. Dol ne'buni sunt in gencf"rHl mai 2. Nu mutali. de dona. on aceea.si , iari decal c1ui c~d.~ picsa PHna nu tc·nrilinafi dez4~ (:olahora.rea turnul i eu nebuvo.ltareu tulUfO.r Ii f.!lJrUol".~ nul este de crclc· mal .rnulte on 3;0 I~vi.ta fi 'pi.el~dcrilc. -de mate·rial supe.r.ioa.ra cola.borarii. lu ruul ui l"ara R. ob ~lnre 0 compens a Ji c·
I

,dere V'OIlI. efeetl,lll 2-3 ""ttiiri de 1)-'ioll, 1J'O'llt deZ1Jolui cttii}, llehrlJlIii,

I a I crccaza.... I" es, .I.n agaru I a.c viers I .... sst.e I be slallJ)~l~.n.lnl, ,aceasta eonstit:ui.C 0 prrrin13 r·eali.z3,rre., 'DezvoltandlJ ..va tr1ehuie: sa 'li n'" deli a. OCUp 8 rC.entruL I" desc.lli·...
A
Ii

a figu rilor ~i evl ta rea shlbi ciu ,"' nilor permanc'llltc treb u ie sa. reprczinte oblt.~ti vul .primo.rdial al. dcsch.id eriL D H.{·a si.stemul
1).,. •.
t

secund, iar spatiul si timpul sunt factori su plirncnta ri ,ai pozltlei. 6. Daca jocnl se indrcapla spre final, 'lrlcbuie sa ne puncm i'nt.re··ba rea cc fig1ll ri vom scb.iln .. ba. ~d cc figuri yom p,astrR in ob·t"Illcr.u re' 11ll· m <.~ ve(I'ere ~ . a'"' , a van t.a;j os finaL
. '. ~'._,;:,

11l

I.

1 'I

.....

Tn final:

oil

...

sut1 cienta.
l

en c.aluL

'l~ ......

Mircea Pavlov
5,. Colaborarea

falanga .. 7,.. In prlnclpiu, ,cand adversarul are nebu n si nol cal, ne vorn plas a pioni i pe cnloarea ncb u .. nebunnlui advers este recomandabil sa .De pbl.sa m pioni i pe cu-

damei eu ealul este de cele mai multe ori superioara colaboriirii darnel eu nebunul, 6,,, Pioni i stall eel mal blne in.

Definitoric pen tru modul riguros de rcspectare concreta a aces lor principii ~i pentrn modul eficient de abordare a constructiei atacului de cRlU'e genialul cubanez estc partida:
~

J1
.,\.

)1

..

("I. b1' ,apallHI){·a


i, •

G''!jL ",r II ...•... eve.rUL.lSrllJ) MOSCO\la~ 1935


+, "'III

nului advers, Cilnd no~ ,HVCln nehu n, inditerent €I e culoarea

Slava (D49) p" tC '~r' "'~"\f·" 1~ (14,.(I~ ~ .. C'4 C'l~ 3'~0_].··3 ;z:.._i-'u" 4 .. . , c3 c6 5. ~c3 ~2Jlbd76. ,i1LdJdxc4 7~ 13 6 .x.c 4 1JJ ~""" ~ (J, ,3.;0 9 e 4' " cS I(l e,~ . -8 .:_....
1

11lJI1. "@ rn.l '@' u 2~ ~~~7#·] '6· ~Wg6+ /1--1)·,


irr ..., !ill

· "'Iii] [Simp 1u ~~ L·.H L:.11 ..;." '.',",,, gx.f~~ID ..... I) ,aca 21.",., ~~xf6., atunci ')''). (.~lxlfJ6+ g.x,h,6 ryr,: .. \lJJ.lx . h6 ~ e8 '14 [~117+ s:;!b 118 15 , __,. "t9. _ ' . Ji.,g6+ ;!igH, ")6. ~~h7+ \t?f:8 27, ,~Mt- ,.#] ." f;~ xh 6+ c~_)"7,_ · 'lM.t'o4+'~ 8 xf? , ~:_J, e=r e '3. t:::l,~ .§.~·'·hlO' 2" 41 "J,!'f1JJI.~' W:g 7 .,.. -~ ~ r-; W 8 ..., -~,..;"LJ XJJ'7" ... o ~u, ['D .......,.~. ,,"""'" '1{"~ ~ 11,~ Lmpa ~,~... ~xt I urma ~), llJ ..., "uJI-][, + w' r0, ~ -r , ,g_u'l18' #. sa u _,;.~.. -;J),U C7 ? )-= " t4 t~ '7 - ....f'...., t ~,:)
"i,a;. ~ , •. -~

j .......

"11

c:::::::::::I

",,:_~,

.~

~..

I'

_,i.I~

,il)

,'...

si -au adus o bogata contributie in tcoria deschiderilor, Sistcmul Reti, Cats lana, A pararea Nimzovic i si Apararea Grtinfeld sunt numai careva dinrre noile descopcriri a Ie hipermod erni sti Ior,

.1,

. I'

',iI!

"

~.

ttl

,"

.1

,'.

. '.

.,

""

.~

"

I...

8,,. Regel e, piesa, pasi va in deschl ..

loarea opusa, nebunului prnpriu,

decisi v in c~l~ tigarea partldei, ~l, Regelc trebuie rapid acti vizat atu ncl nd, in lipsa pieselor

dere ~i jocul d e mijloc, se tr aDS" forma, in finalul partidei intr-o piesa p:rint.i:pa~H,de atac, de 1111dte ori actlunea sa, ava.nd un col

grele (~ SHU 11,), raDIan tabla 1-2 pi ese usoare,

ca

mai multe of erea 11.." Jk b4"*' 14L d5' +] ',,",' '.. O' '15 ~r4 \yc~ '~., ..'= 14 (}.,.. b4 ,-,'ii, ~- . ~ jJ-=- c7 1 64' ~ fc 1 O~O [[~onti na rea l7,. u ll:Jc6 nu eta periculoasii pentru negru
' ~"

, l."''''' 5· ..,~~~,w'3' .·ez'Voi 1:,..,~..... ~"a,xI1 . I~.._-' :!J_,. ~ I, D"·' ' ' .' -,flau.x~ 3 "," ,," v.ernpo,1']_ '1-3·· 'g"I;), ~ [Q ....SIt; ,.,.. ~e cu " ,,,,- :' a,.._• ~?,all]
"]I
flU ~

I[T rnoda in zilele noastre este 10,. "a d5~:7] 1O.~ cxd4 11. (t]xb5 ttJ'xe5~!! ..

,
1

Aaron Nimzovlcl
I

Dr .. ,
Sieghert 'l' arrascn1.
(J 818~
1934)

(18 81~).~ 3'~) _': 19': ,:'), ...


,

""

..

.......

'\.~i ':'.,

~'

I"

'.

-_,'

pe

(17 .., ii,b'J), dar a urmar surprinzii..- ,il,. 'JJ-fJ' I' ... ,,".,-, 1 . eClan11. t·or.,.. ] '~'·7,," ' .~, '13" [...selnna I·,U d"'.'-,.' " ~.
~ij, i j, r
~

nit ~ ti vei pe flaucu 1 re gelu ill ,~ ] a

conceptu l de blocada,
.....

Nlmznvici a imbogatit "'

teoria

ell

denumind

le-

capahruJ.c s5 sfideze echilibIill]~ ,~nateti- I aM'pe tabla. de ~ah d t-d ori 'lli, s p<u·u lui de calitate obtinut p."minactiunea coordo, . nata a, fi,g uri lor~ resp eret iv co 0 per'a.rea, tl gu rHo r (plin ci p1i Ie nr. 3, 4" ' 5~6 de f:im1aJ)~ in ![.rum,p ("e pl']]Jcipiul nr. '7 de .fi]1(1 l meUl]oneaz~, inlportantu I rol a], s,ta.nj,e,n~rrii 11gurilo['" a,f)v1erse n' '. _,1[;",.1, opt'~ It"h ..... .:. p- ]' OIl "II.!Ii.~ , a: ,; ,lL 17~n ~c5 [17 ... ,~b7 pernlite 18, PI', " d~ ne' ~ 'g ..'''''~ Procedeele de s~anjt':ni:re precum izo;.l1g 4". 8 ~ xc.~< .,$bXC...5' 19 _;,~g,5 1 . .. l[~t'ea unei ,t1g,uti ~.i rupe.rea h!galuIii IAcum anhenin ta.rca £~e6 de\tin~
,

Chiar din definitiile acestor reco, mandan, s,e poate obscrva cil J .R. r .. 'lil.· .' ,!11.,.,,g, C P -=-, blan "C rca s i L"lI,s ker) ,":. em cat ex istc nta acelei f orle dinatn.i c e~ , ,
.
·:II (,.t ill!i. "JI, QI, 1\ _ ',' C!II," .... ' '.II.l
"Ji '~~ (.UI. -

Inceputu ~ secolu lui X,X estc marII


I

gaturile de cooperate "contacte stratcgice", iar Reti in, lncrarca ldei noi
rolul primordial acordat castigului de material de ca tre Stei n itz, a r,atan d cas peci fi c jocu~ui de ~a.h .011 es,te numai trn.nsf;ornlare a cant ruta,~,ru i 'in ca litate"," ci s i ,a, ~ ca.li t atii In c ant it ate+ ,

cat de aparitia curentului "modern is t", "hip ern] 0 dernis t" sa u "ncoromantic" .~ia scolii germane avand l:a me~ntor pe dr.. S.. t'r,arrasl~.h,. Neo, ron.la Btill ci i It. Reli., A ~N i.m zo vi.l~.i" E" (;rthlfeld, ,X~rrartako"er au atneat vehem,cnt teo~ia. lui Steinib~ precum ~i dog.m.tilltisillIlul conceptiei ~,urn Ta[= rfJsch. ,Nona teo:dc hipernlodf:.ruH

in sah a combatut

C' Pl!1I1 '1[,i!J.

'iI~ -:!II ,ilL';"" i:.i(!",'

,j,(,

Col,

.",'

1(-,.

[~

I'

"'"

I r

~.r_-

_'

~ i.'

,'"

I,

,':

"

0; :."

."

'

'O'

4'

dintrc f],ancurnj~ sunt proccdcc ~pe,cim

f(]L:~I~~] 19.~.. h6 II'Singura apanlrc;,


(J

fi cc.

con s tluGti ei

coo penl:rii s lr~ Le,gi ce

~.i ,de "coord onare ,a, l1:gUlrHor'~ au fost m.agistral denlonstIa[e in practic[I sa.
ianr con.cepte]c de "arm,o.ni.e'''lI

[)uprt 19... g6 UIlna iJ'O. '~g4! ~~~c7 ? ] . \}])'.t n,"-4,~ 1.=..: OL.Jf.t· ('(:' ":liU ') 1 .,. ....? 11:;0 0·4 ")'" )~ x.~ ..:...~,. --', '8 La. , .-~) 7 -&; xe7~) ,)'1 -=- . .:...'h6+1 'JU t~g4" 4. i~) ~'1107,": ":::_JI ~

['JO·...." '~, - i.] ~ .. fL'\,g).,

.~..::

"

,-~!I

'1 '1 . ;~'{_jX, ] ~ [f..' ~ ,0+

iii'

2"lII., ~.=..xfL't .. I),;.


i;

III

..:.,;.......-.:..:,;.,_..

sttu 1... t.tJ f6 ca fiind ce].e nlai bune. (~rilic§nd,~us'nifieat, tendintc lc de j a bs 0:1uti Z3.re at VItIa bi l:il.~ltrui u,n Of 'p"d,nci.pii. ~ nl.an.ru festata la SleinHz ~i m,i11l~ p'],ionUIJl~'at la TmTasch. neorom,anticii
'I

dcosebit .rolul excrci= ~a[ de presiuuea .figu~·i[or as-upra. cen.11Ului" III lini Inati. za n,d ]'0 lul cen tfU lui de pia-ni; ajllilngand cInar sa ~"combahf ~ rnut?hi.ru,e t. d4 S~;Iu J '" ,e4 si s~, ('0 n si,dere 01 ilJt 001Ie initi a Ie ]. £3
1llOd

:.tp:[ecia in

II

n~(·IIJIIJ ar d' .IU IIJ,.. .,

Reti
( 1889-

'~9?9-'\
!I,_ . ~
oY

1.6

17'

] ....a nne ....te.es ca s[ moill d e 1 ~" demistii au pacHJ'UJit exagerand ~[ ~i - pentru a fi mai convingatori valoarea noilor descopcriri. S1 a vcni l randu 1 rnarilor pract iI \\.le
.. I •

Constru esia ataculu i, vot. 1


ti t lul1 ~ , mondi al ,Iu ce se aflain POSIt: sin IHi Capa blanca ~ A eksandr Alchm a reusit s~l dorniJ

C ]'ccnn· d...... ~n

,0")""" ['j'''':;.1

1.(1.

n e pit n ~1In 1940 lurue (l sahu Iu] prin stralucitele sale rezultatc sportive. I 11/J:S t ra ~ fiin d en 0 put ern i c~ pc rs 0cieni, Incepfind [C'U Alcksandr Alehi. n;, emigrantul IU S stabilit "in ~ 1';1n ~a nalitate, el a deveuit arbitru .uvera n cclor doua curcnte ~idevenit du blu campion a I lumii tn , In coufruntarca teoretice, pcrioadcle 19') -,1435 ~i 1937-, 1946~ Ref u7,find categoric apartcnenta apoi Max Euwe, Mihail Botvlnnlk, ]a curentul hipermodern si acceptand Paul Keres ~i a scolii de sah diu principii It: straregice ale scolii U.]{.S.S" care a ge.neral campioni ai Steinitz - Lasker, a bsol ut necesare in lumii: V~a')ili Smislov, iVlUlaH 'raj. elaborarea oriciirei strategii Alehin a Tigran Petrosian, Boris Spasski, cornbarut la rfmdul situ orice moe·= Anatoli Karpov, Garry Kasparov, care de gen eraliz are si abso t IIti za r'e a precum si t eoreri ci en] de mare cla sa, .... if unor principii, (lr~~d.ndca. esentia ul d·III care en urncra.... d oar cateva m« ntulle: P . R xomanovs )d.! C" L " . lI~·cven - .. in sah es c descoperirea frumusetii adevarului concret pe tabla de sah .. fisch, I... Bol eslavs ; I'., 1, BondarevConcludente pentru modul realist ski, Vl Alatortev, \11., Makogonov ... ' V .. Rauzer, D. Bronstein, S. Fur .. de a lr1tta s iruatiile con c rete pe rab la de salt sun. t conn; nt ari i.l e S lela pa rti 'man. Accstia au aleas ce era mai bun cia] de rnai jos. din mnnca predecesorilor punand astfel bazele unei concepti i Hoi; stiinA ..Alehln - ,\ ..Ru binstein !ifice pli vind rncLodica studiului Si -·:., ....:., 1iJ'j) H~'.t,~t. .. 19'11[ pregatirii ~ahistului de pel·forlnaln~~" Uanlbi Lu] daInei (D30) t"!II ~ .. .... , ..... . J. 1 • ( 14 [..'15--' ~ .., <..~'. f~ e·6" ...:.. c:'4,a 6' :.!• 4 ,~
A

Alehin comentenzii: '«~C) sit uatie neobi ~·,.nui~a~ rczultata dupa l3 rnu :ari e~ecLuatc ill Gambitul damci. Din prirnele 13 mutari it lhul a cfectuar 3< lllUU1ri c u pionul h, 4 rnutari ell ne-

in care autocritica
portanr.

a jUC;1t un rol im-

bunul de negru, dup~ care a obriuut 0 pozitie dacii m1IlU castigara, (l tunci foarte aproape de castig. Ncgrul a jucat cateva mutari exceutrice (3",. _, D' 11 6) . '-l'C""~ lib I .... ou r: rgo S"~ d ai'6.... •• ~ r. ge 7 6 :', .;.} nu ar fi reactionat corcspunzator, negrul ar fi obtinut bune perspccti V~
'<0{ , i'L<
...'.
I'

earacterului, afirma AI. hin. [1'1 prinut I faf,d~ sahu I te ,nl'tltii sii fii obiectiv ~Poti aju nge la UNITi perfor .... .... . I ~ ..... mame ill .)'il_,l nunun reeUIiOSClUI, du-,ti greselile ~>'i lipsurile .. EX(I'(.~t ca
,

S« hu I

m-a uju ttl till

]0 1"111(1r~(1

t" "i« ~ ! tii


Lasker

••

'..y'

.'.

'" ~ .

-.1, C'~'. a,.;.w.

.,

'\l orbind dcspre A lehi n, Emanuel

in centru .. Nu an) fi'icut accste mutari intentionat» (pentru a demo srra lipsa de valahi litatc a principiului "'DIU muta de dona ori, ,. e!',c .."; - n.a.),
'impicdicandu-rui adversarul '~.aohtina un joe bun.» «ci din necesitate,

II

Alebi« foJOS't?~te I /6.... iI. acu. S trategia III ,\'l~()JJ.ll reauzaru unii coordonate (I, figurilor sale., Si valorifica aceasta for~a in m in un a te ac ~iun i tacti oe~ am mai pu lC~I
~.....
ill

a firma

ta

ad£iuga noi,

A~ Alehin - G~ Breyer
Ma .. naheim, 19 I 4

(1JJ

(KOlO,) ell amt:niD~,a:dle 23. llxd6~ ell ,ca~.tig de c alit at e L~,i 23. ~~~ 7 g
Urlll(1.t

Dupa 13.....hS 14~ e3 ~d7 15. ~d3 1!a,c8 16~ a4! b4 17. {2Je2 ~b6 ts..·tlcl! Me7 19.. tl1b~ c~,a5 20 .. 0:1r:5'! ~lc4 21. ~xe4 dxc-l 2.2. ~j[e5 albul ,a obtinut avantaj, Si mai ta ·e era aici dubla Iovi Lura 21,. f1)e4 ~ de 24. {}f6#!

J"'4 ...~ I '~ge107 [u.. ~LJ ~..... i.rUM, i':., ' r.-..o6 7. __:~.If~lb6 8 .. ,c· -b6, CXI'h 9. h4! ~d6 ., . ., ] 0·'tIl~ .~ ge:7 11 h6' '-," 1-..... -=-t go.. 0'•0 "' - ~,.. ['""g. 6 _'", I·..· 51 "
.c: .~'i.6.c ... (_, "",;~ . ,I;;: JC h ~ ....,iIi __ JU. I,") . ,f"'r:',
d. ,:sl..l·,'
I,'

J~'c''l

I.

,,~!

'I

13
'.' .<

~. .

'. ';1ljj ....


'

-:...;.

~;;.:
.....
"

, . ...

.. ;:...

~ ~~
.'

~.,

,'-.

'...::' .:....' ·V,,·/, ~":.",,,~',','~'.: '.' ~' ~


. /.,
..

..;~>~ ~~: 8 <::<;~.~


"

_...

...~.
.

....'

~
..

,.. ...
'.,

tfc6 27" '~r3 adS 28~ 3(~1 "EJic7 29" ~le2 c3 30... bx'r3 bx[c3 31 ..'tW;·a6 .§xa5 32..~~d~1 r~a3 J3~ ~(·2 itb2 ~4 c~ Ie"" ~~*' ':\ S.~ f':\ r,~ ~6 ~ b'l t::=:I'''' 6':. ....... ... \~(J6' ",-1',. "~""lill"'4' cfo.l7' ' . ... "'7' i!;!~...... "@' 1'8' \~!Yiil"'8-' V;Ua' £+. 8 '... tY, IlJ .39.. ~;(x36 15\ xa6 40~ c4 g5 41 .. Wd.3 ~g6 42 ..dS fxe4+ 43" fxe4 exd.5 44 .. exdS a4 45. ~ d I 1(xh6 46. £16 'Wh5 47. d7 ~ as 4tt \te4 gd8 49<0
'L. iii ~ .. ..

22~, .i xeS 23 .. ~~~xe7£d6 24L .... ~xf8 .. ~~xf"82·5. 4Jxd7 gxd7 2r6~a5

P~H1idaa contin1llla~ astfel:

l.tl .d....~ dS" ""' ,:' ~ ~ . 1)'5 6' l~ £ "":;, 14 ..g'" ~~lg8 15. O-O~O iLb6 16.. ~~xb6 ,axb6 17.~'1Wc3 l!#l~7 18.. (,4 ~g6 19,~ rs tLJf4 20. hS 116 21. f6 gxr6 22 .. g,€) ~Jf8 23.. gx17 0le7 24,.. kg4 c.xdlS 25. [cxd5 f5 26.. r.. 'tgeS 27'6 ~el ~
Jl.-., ,
I,,'

-1.,

£c7 4.. Id4 d6 5.. ~~r3 ~g4 6~.'h3 .:ixf3 7~ ~xr3 l2J t~n'8. d5 ~ b8 9'~. ~e3 ~bd7 10..g4 ftjf8 11.. h4 ~'d7
p!"
'-' ••.:

1~, e 4

~, C~~,..

Italiana {C50)
~'f3' '1 ~J ~.

"6'-') ""LIe

.,J..

~ .s,c 4

..

'Il'

{'I,. I~

(~J .. 1.,

f"'"'

r~

Wxl7 28. ,§ h4 WIeR 29.. Wbl bS .30.. ,~.xf4 exf4, 3]. ,&le6, ffid8

I!II;/!III.

{73

i.............
....
,

,'.:~J,'

..

•,.

.
:
.. '.1' •

1": :..~.
.........-;..",
'./

.r

"ii" ......

.........

..... ... ....


.;

to"

..

I:::".::;t

,-.

.~ ..
-:"_:

....:

,"

: .,

~i""(:
... • • t"

...

14
...~ :;: ...

.J;f5 Wh4 50. ,~hl+,~, rl~Jm

_~~eksandr Alchin (] 89)-1946) 18

...

'.

.'.

....

I'

"

.. .......

i.

'"

'.

.•

S~raluL:ii[.e:le Sllccese sportive ale lui Alchin slllnl ~i rezu H:ltu! llnc.~ Qlunci t.it~1nice de autopcrfec~'ioIlHre~

............ ;.~:

........

... .:
'

." ...... : .. ~ ~. ~·f ~:~ .. :


/-

...-;..
."

-:-

~~----~~~~~~.

19

itt ire ea

J}:lI~'I Q 1"
CL.:

a sacri ficat 0 c. litatc pcntru rnerui nerea ~.-]centru n re gelui advcrs, Alchin rcuseste ell. o neintrecut a maie stri e sa, rea ]j, 'I.eI.e coo pcra rea tut ].u·or fortelor sale 1a alae,

Dups

3'"

~II!I

/') Axb IlPirll~ 'JYIx,· J:; lri;..lllil..'~ '... ,6,+' I:l' ;;', l,:!j '] ,:/t'x'd ~!_I ~ ~...
':1'

)evenH campion mondia I.. 1\I~ ... flail Botvinnik l~] va mcntine tit ul, ('ll] doua intrcruperi .Ieg'a de mcci utc rile en Vasili Srnislov (1 957-1(58) si Mihail Tn] (] 9(,0-] 96 'I), p:1na in
1961, cfmd picrde In meciul cu

alhu~ dcunand

grd7 ]4.. \fif'6. §h7 ..35a,C _(~! wcS Tigra Petro ian. "16 g C1" ~ g,3.' .."i17- ~ ,~!t.wg,IL'+ -.-.- 'f7' ~~". ~~.~ ~,. 8 ' £. 8 ,~1i'1 ~ 3 Ascensiunea lui Botvinnl k a
''I'

.~~.,d5!,~xdft J.9;o &xf7+ ~d8: 40. i 1~~!'+ \4t'c ...J 41 .. " t"f8' ,lJ..tr'··e8'...JI... .~E-· x"o'S' 411' 8".0 1!r ..
-~ I' l

!Ii

~.

~.:-

..

111-

lU

I.....

~ ...xdS' 45.. b4 f3 46 .. n5 El d4 47. c]11 48:. ~ f1 ,~~ 2 49'. a6 ~c6 50. b~ f 1-"'.-t1 '-'1 n~ 4..., ," ~"l' Jl't ~, • = x 'fry. ~ X!IJ ~ 52' "" a7"_v fi' + _: i. ~ ~ '~ h 2.~[.1 -IJ J~
1""'"".

~xb7 ~17 43. a4 01£15 44~ ~xd5T

Iuceput inca din. l 938 c~jnd a reusir I,a turneul A,V H:JJ sa castige la Alehi n si Capablanca ~i s~1 ocupe locul 3, en
j

7~5 Pi dup~1 Paul Keres si Reuben Ftne, care realizascrf R~5 p. din 14.

controlul fern al ,eOllio\{l]1clor c ~]e~Itt.. ~9 a7 1. 9 .. 'i-¥f r2. ' g e7 20., ~ x'c7 ~Jix'e7 21. \#ic71 irxc7 22.. Ft\ xc7 f6 23,. Wi1! IActiviz area re gc iui con. tor III princ ipi ilor - '1 rei t7 'J ......... " ~~. clasice] .2"""~•. .= i.·· ;_, 4 ' " P\ r:'S' +.~ [8' ..,~ .... ~c3! 'g5 26,~(7)'cl 115 27. h4 i.2J d7 28" ~ l~-7' ~.17 29., i2J fJ g4 ..=1 O~,~~~}cl [5 31.. ~~( 3 f4 I Alrfel calul SOSl:~~e decisiv la d5~' 32..f.. g,xt:3.. gxf3 a5 ~ 13. 4 ( \S 7 -~ 34 _."t.:!.f '·T CV~'18. ~"""'''c:::::::::I :g ('"6 ~lfi c...... :'.,6~ c.:!l:J [2 a· ~ ~ .. ,'I r{-:-:clo .. ~ l~ 37 I.. .....'1,.~ ~ n ..., '0.. ("1--. e1 ~~_~I. ~. ~. "rb!r~", ~ '~b8· 19" £"g6!: W·7 4(t ~lc5 0la6 '1. ~g7+
1

Putern afirma c;1. [iccare dintre campi oni i mondiali ce au urmat, au adus ceva nou in (eolia ~i practice
S~

hului,

r"

'

iIIf

'I!

I\:I~Botvlnnik • A~ Alehin
Amsterdam, A'\lRO (7)~ 1938 Gambitul darnel (D41) i. . ,.3- dS 2~ d4 :~f6 3~ c4 e6 4~ ~r
s

~~t~3c:5 5.. c~,d5 ~


.ic4

in ~ e~ b6'!!,

cxd4 8. exd4 J4,e7 9. 0-0 U-O

.as (j_ c3 '?lr:6 7~

44,~~xd5 +-- ,~d6 45. ,gigS t;Jb4 46,~ It)xb4 axb 4 47 ~ ~ XllS' ,1:'1. r.6 48. ~b5 ~c7 49~ ~b4 ~~h6 50. ~h5 ro xh 4 51 , -s { '. !I' /1-v ", III r \!i ·'13'
~ ~ r .

~.J,e,8: 2;0 ~g6 4

~r6

43~ l2)e7+ ~9b8

Vaslll Smislov ~'~ deveni campion mondial In L 957, cure,' r,d pri n victoria ell 12..5-7~5 ( 6 =]] -3)~ ti tlul de la n ot vinnik, pentru ca in ~-' 'I 19 ) 8" In urma nleC1U.I!Ul revansa, sa :I ccdeze acehiiasi advcrsar, ell SCOll11 I 0,5-, 12~5 (+5 == ~~1 -7), E,I a introdus o serie de conceptc, ca nrmonia si mome 11In), de 'yarf al cooperaril Ilgurilor dispuse optim pentru dei"" r-; • ] • .....

clans area initiati vel s .a atacului,


'Ii II -::

ru

Contributia lui Botvinuik la dez~ voltarea teoriei desclriderilor (Meran,


.

Anrimcran - variants Botvi nnik, Apa-

[area Grunfeld, Aparan.;(i Nimzovici, Slava), a teoriei fino uri lor ~~H rnetodelor modcmc de prcgiitire a. sahistu-

lui de. pcrformanta


'"

1S

diul slstemelor de eonstrucf e a co..


operarii strategice, prcgJ.~ind nu variante, ci si ste ne de ala c ~i a pi1r,a re in ca 'e deschidcrca este legata intrinsec de idcile joculni de mijloc, analiza profunda a pozitijlor ti p specit ice rnai rnultor descbideri, iar in prnctic~ a atins perfcctiunca in jocul finalurilor ~e purlm d":';
II

In prcgatirea

este enorrna. sa... el a introdus stu-

I\fihaiJ Botvlnnik

(191lli-1995) Specialist al pozitiilor tip cu pion


izok t, albul inlcuial ]HcxacilHatca ne~:rulu' (1(:, .. b6?! in Ioc de 10",. (iJ ns) ~i prei~l initiat]va pcHancu.l darnel. 1" ~ :;lxdS ,cxd5 12-4 )5! .·~.d7 "], 1..:'"3 1.....",. \~:f'~··· ~ i~b"'8· 14 "' .. ~.I ~!"4Jt.t .i.J ,~I'l~ 1~ ""i? 1 .( I ~. ,1'\.,1..... ......~~gl~~]);;: . L 16: '_ ~i.·:~{'"aI ..:.., •..., 17' ~ .~.V(I t'..)', a '(I _ ;~, (1h::, ),I"...JI 0 ..... ...:. ~... l,J ,
J~'

.,}' \I

'"'I''' ~ lUIS as,hl 'Su," ],OV ('11 .. .j

9'''Y1 )
'. ~ -,

Dominatia scoli ~ de sah din (J n iUD.C~l Sovie ira incepe irued!iat dupa irrn.chcicrca ce[u:i de a I do] ]C~j r~ /. hoi In.on.dial, In. 1. 94'6~ dupa ruoar[~a lui A lehin" [it] uJ de carn pion 111 ondi a l devi at \~acant. SovieHcii :t; inlpun in nlcci-turneul us~inut la laga)] 10S'COV3; 1n 1948 (1. Botvinn.ik 14
I

sesize.

za

I n'lre bat Cl: ~-a imprcsion.at celi rna] muiL in activHatea ~.ahista a lui not,,'! n n i.k,. eel ce ~r\:a sa zd IU ncine e selios su prCFnatia ~,col-i sovietice~
dc-venind carnp[on aJ bjnl~.i 1]1 197-}'., Bobby '~~ischer~ r:1spuns: All.loc'("n,a
IJI'odui" de a evittl Sll.IJel:ficitli"itlltetl I

i~

L',:t

it.

pUDcte

di]] ?O~ J. Snais ]O\' '[] ~ ]-4.

\Wxd6,18'1' g art'!
luate
1]

[Schi,mburi,te

eie,c-

Keres.,H.esbevski

1O.5~ 5. Eu\vt 4)"

-au '~ ra t a p~rarea .'t5u .

negrului ..

""Ollli, discil1iil1o! logic(1 de ,-;cr .~i

..

Muncllilen,1958 Slliciliana (B,25) 1~c4 {·52. ciJe], (~c6 3~g,) g6 4~ 1Lg2 j=g.7 5.. d3 dG 6.. f4 [5 7,. 12Jr~~ t;J r6 8. 0-0 0-0 ~l.W. III ~t:., 10.. d7 ~;.e3~ h8 11~ \~;fc2 b5 12.. ,~.gl b4 134 ,~dl ~re8 14., c3 tiJr:_7 l5~~.l~l {je6 16. \1¥1a.5
~l~~
,

V ..~·mlSov· n. arsen SAl ."

1]

I
,

...;.

.:2r · .
.....:

Mihail Tal. "'nz "slrr' t en zic intpu izabila, (1, demoustrat

fa' te-

s..(dllu~

ci ~ rolul initiarivei

obtinute

ell pretul

.. . "'-::-'

.::.~

:.

sacrificiilor de fila terral. Iorta cooper;iri i figurilor in atac ~i rolu I p's~hologiei in alegerea poviti ilor si stilului de j DC In Iunctie de advcrsnr, mergfnd p(lna la depasirea riscului adrnisibi],

,/.)"

Despre e]" Bobby Fischer afirma:

1,,_,exfS g.."{fS l8. ~h4!' fiJe('-S 19..'"g'41' f·xg,' ., €). fir, r-, ~.,_;,1 ~'4' .. ... 4 ~\. iIl~. ~_J~':' ]xg ,~ xo-4, 2·? ~~v.... g:= '4· ~~, ~lJ ,,'"1 Jil:.. (IS' t " t{l ...... M' LJ w2 i?"'f L.Ja ultima ]](Jtastra tntrilnire., l"a! 't~a6 24 .. ~ c2 ~hH 2S. ~g2 ~thl6 rni-a ariitat, CUl 0 imcnsf bucurie, par26. "~h3 ~~c6 27..l~4~xd5 28" cxd5 tida In cafe' si -Cli realizer un vi s de 0 ,2)g5 29 .. 0)g6+ ~:g7 ~~O~ 'df4 ~ f6
Wl
I!

'1

..~j

1(11 este strdlucitor! Pentru el, eel I1.I'(li important intr-o lJ(lrti't/ii este giisellscii 1111lt(IJ~e{1 de mare efeet ...,. d cure \'0-' It ,Uca 1'ICt.O"'{l~
I

sa
~c516 ..t.jxg7!! ~'xg717 ..f5! ~xr5 lS~~ixr5 tJe6 19 j~d.3!,n-ot
1 ..

']~u ,cxd514

..exd.5 2.. c8 15..dXl·6


I

Iiiiif.

llli

....r .... .,~

I....

Tigran

Petrossan

(1929- 19'8.4).

31~ l2Je6+ '~h8 32,. CLlxg5 =~.xg,533 .. ~xg5 't]rxa2 34.,~g2 1!,t7 S,j acum decide imediat 35. J~"dl4+!! cxd4 36,13 III ~ g 1 T... ~g,IL.UJ 37 r-= tr?'! 11~ " ' N"O .... "..6i,

via l~. sa ltul celor do] cai la d5 si f5 r


t
0'"

M. Tal .. I.J'~ Po r tls eh BicC IZ'r, 1976

L- Portisch ~ 'I ..Petrosian


1 d 4"
... I ~

"I

A pararea

Lone Pint, 1978


'~ .
iII.·1Ii

,~~]] o vi ci (E 5'}') z

-:J '7 ('iIi-O 6' ~"e...., ~~ ,e·' 8" iJM! 1"'...:~:1 (\ f-\i) 9' 'J ". - ('iii~ a,,).' l":::i ... l' O' 4 \_~ 7 11 "g~~ """'d7 1" .. ~.:J ,~" .~gl \t~ c 2.1 " ~, ~I""'"
ji .

IvI.. Tal .. ~:J. Andreopoulas Long Beach, 1988 Siciliana (B82) 11 4' C...J 2·..ru f-]I.-";>.F.. . , d4 (.X' 4" .c: r-; ... """~",. ..'d4 • J!. - e " r......·~14 '~I'"'L. - r-;.. '] " .• ~ .~~ ~6" '7 • ~;:_jx.{ i;;'U I,'U ~~ :"L.J C ... ( 16~'6" f'AI :...:..JC -,
.1 ,

1:., ..,

19

. ~ 'llI! 1',.......~'J 6 . f ,'_ 4. c3. O-f} ~,~ £ h~i h,~' 6"'. ~~~~_]I J'. 7~ . ()......o ~b7 8~ a.3 ~d6., 9~ b4 dxc4 10 .. ~ 4 ...11 IJ(.17 1"'s: ,~. )~ C..;.i f1 ~ ,. ~ ~~ xc.;; a:, 4' ;) ." " , .:l 1'~'Ll lelL1,c!_. '14 '-: ','{ 'I'. : !!!"'e''7' I' ~ ~,,e,_ ~ ad8 16~ \~c2 ~ reS I Acum negrul s (:tpa.ne~te ccn ttl] I ~i a]b u lad eci s S u bminarca centrului advers] 17. f3?!
~'!!I' "

,t;"'''1!6·,· '--IIl'" ~LJ.I .. .,

"·4 ~~6':\ t.;... ~ '" .e b4 L~ ,

11,... -

U"' ;,:)
"'"

:11..,::::::::::,

["'J

if

,I.

'~L~'

il,f~.

.....

lL!:JI ...:,;.~

'I

exf3 18~,,~.x.f3 ':~~xr,,"~ ,~ xt:~l2J e4~, 1'9~ ., 0 ......""",\~·g""xWe4' '_;0;1 .... ·Cl.,· ==' xe4, ., '., ) ~v:(x. _'" ;·~"\'xa4· u' e.U,
(i)rl,2
'

17
...........
.
.r..r,;
...

-1 ~M ro .;_",~.. ':Y/, 17" + ~hu,,0 ,'1' 5 ~,( 'II' \.'L.tu (. · 'ef ":"', ..'. B ,,·S.' 36~, t)g,S ~~_r6 37~,{)'h6'!~1ti-o J~ f
-']1 ..
!I

rntiunea albului in ceutru a rcusit., .

r\ e6 23 .. e4 I S-ar p~1reaca opeIi:-::; '" .


.6.1_,

Tigran Petroslan

:1\

ca un stil lo-

:.'~-: ~ ...
.

'~~.."""': .
' ',,•
....

.
.

....

"':iL:'" :
:.
"

.'

..

"

"",

...
'

~/~)
-:.1' ... ..-

i!-,

....

"

n
'.
.

D'·

"'- j 14. ,..-{)C). }"-_ ,-

, ..... 1._u,.. bS Ir 1~ ..
': I '.

,-~.:

.ilo.~· ,~tJ' ..I'

hl1hail

'ra~ (1936-1992)

~ J ·~J(I.

8 1.... ~...... h - 8 1 /.~lc['.1I·_.~.d...:.~+r-., '1-: n ;,-u'{ ~, ...

'e:,1 ,~ ~

~-'.

5 .'.

ex ~
(II

.:..,;,._:", ' C
I,.

~4

rs '[3 _.
I .
I

'

Ii!. -=._'=

f"~ ::::r ~~, cxto = c....8 f8 16 g 6


,,,.,',
,if' "

''J .

1 J_,. ~

.=-~--~----~-=----~' ,~
_';'_-'

gic si ultracorect si (, ros~ un adept inIccas al scolii lui 'Nin1Z0\ ici convins ('a in ~ah nimic nu estc illtanlpl~ lor. ,A Cost un maestru neintrecut ~l profilaciicii In sah, a] apararii, at contraatacului, a] sacrificiilor de c,,, Ii late al simplificarilor f avorabi [e si posesor al unei [elunci fine ~ SUplIJ:OJflunlite "~de li,gran.~~ ill jocu], :finalutl lor de pa.rtida. -

20

n-

M'i rcea Pa vlo l'

Construetia ataeului,
a calculat

~1f}J •.

... D ar
1']; .... "J'n.'

[lit:grnl

u n pa s ~ ,,_...,' '

mai departe si mornentul . contraatacului a sosit'


~ iII"'5'" ~.:.J!!L.-_".
.J.I i..

declansarii ,
~rr,,_.,_

~tf4~~24.. ~e3 ~cl.at4n 24 ~Xll~! .25,. ,r1. acl j~.llI 26 .. t'2)e5 ~ rl6 27 .. 34
f~62:8. ,7)£3 ~ xel + 29. ~Ixel
[Acum iehuica lui Petrosian i~iva 'p ne cuvantul, ... ~l 0lf3 ~f5 31. ]t

'14

~-"i'l;4 [')4 LJ~'

I!. d7

~rr ~str5t.nsa: 12~5-10,5 (+6

Revinc l"S~ ill IUplH in ciclul irnedial urmator, si dup@ ce trccc de Ghellcr, Larsen si Korcinoi, cfi~ligll meciul 'pen tru titlu di sputat la Moscova to 1969~ dupa 0 nouii confrun-

Robert Ja.mcs Fischer a dcvcnit 'in 1972 a l l l-Iea campion a ~ lumii, in trerupflnd pen tru :1 ~1n i sup rem a, ia
sen ii sovieti ce de sah, • A fost considcrat copi ~ninune, ca~ti.gand la numui ] 4 ani campiona-

R .. ..Fischer - H~ Camara J
Sicecn ....
s

01 .... I 970

.34~g3 Wl7 J5. 0lg1 {)e7" 36. t;)c2 ,~ dS 37 .. itel W·'6 31~t E, c2 WfS 39' r-..@--..r·3g41·+4111·)'c¥-_)P"t8h741c§ • ~-\ d? 1\. 8" 1..-" ~ .. _
l
• ~ '. . _c

Wf2

h5 .. ~ c2 g5 33. ~llc4 '2.

.id6

Oupi.1 numai trei ani 'lnSil, pierde titlul in fata lui Dobby 'Pi scher (8,j'-1'~\5)~ in urma celebrului "meci al seco-

L3 - 4).

1u.1Ul.,., d Ie 1a R.e y k VI. k...~ 1 (\7-'? .].at


'!I

:J',::"

B. Spasski - L..Evans
Varna, ,. ol., 1962 Indiana vcche (E80)

spre ell]ce rirea ti l~u ui. mondial Incepe la Interzona lul de la Soussa, 1967 cand, dupa un shirt Iulminant - 8 5/10 p. -~ spre stupefactia
generala, e~ abandoneaza. amanand ell trei ani implinirca unui vi s ... Revine rriurnfal in 1970 e~ln d, dupil c §~~igarea In.te rzon a] u [ui de la Pabna de Mallorc« (cu illS,S p. din 23 l), el ii invinge in mcci urile preLend enu or

rul S.U.A.

MH.l~uI

sa u

1. c4 ,:5 2,. ~2Jr]d6 J~.d4 f~rlri 4~ ~ .... _ (1- .. 3 :;. ~_ ~ ex.d 4 ~., .... d4 g.J 6"~ .:~Ie", )ii.~. Ir 7. ,:Jx .. ~.:\ 7 f"l '_'~_J.'-6 8· ,MJ./d'· ,,~,d'7 9: d"""4 ~ ~"8 oIi,'J ,;~c' ~.'. 8 ,...:...~. . .~.)"]I l\O '~C~~ to ...A. "J 'iJ}li c I nr---v- .. 'I ' . ].., h4 r:=~~'__ ~~ c4, 13.. .:_~x,c.4~ x c4 I Jl_ !~1 t~r.7 bl~: ....
. . ., .., .. J" .• .,~. il. '. ~I
iii ill ~ .~ .• "~

Sici li ana (B 75)

"'r"

.-

...

:.:;1

III&.

~+.

h4 4,2. ~g2

we4, 43. ;~\dl '2Je-..~+


~7xe3

[Incercarea de a ;'~nl~lla rocada in Iavoarea contraatacului p~ llancul darnci va It sanctiouata exemplar de alb] 15. ~d4! ~.iL(·.6 6. eS! [E\ identiaza 1 forta hailer] ci '~' + E pe coloana d]

44. Jtxc3 10-1].

4.s~ ~c3

h3+"

4~ c4 d6 5.. :f3 [Atacul


preferinta
II

1~d4

~r6

.2. c4 g6 ... ~l~3 .:ii..g7 ,


Siimisch, 0 de a t;H~,J .5...

Do tis Spasskl I",hnfinc reprezeatantul tipic a ceca cc nnmim "ju ~i'l.or universal", m. egala lIla sura stratcg si ,.. ~ unare .or~a~ le .. . tactician ue mare Torta pracncian
putemic in toatc fazele partidei. Spas ski a avut 0 prima ~C] tab va de a cnceri titlul mondial in 19f),6~ caad a pietdut, la Moscova, in fata lui "Tigran eel de Iicr" la diferenta minima: 11 ~5-l2,5 (+ 3 ~: 17 -4).

bx(·.41 9. J~x' 4 ~O 10. h4 d5 :11.. ~,b3 xe4 12.. II.S cxf] 1~. 11X.g6 1!... JJJJ~g..6 14".:._~ Il'6' '.
r

ell 6.
l

ib. e3 at) 7. '~fd2 b5?! 8. 0=.0-0


l .r~

a jucitorilor

1, ........... F'·ISIC(H!r ca~ll.ga ,cu 1''';-'!U''''' ..~ + ....,. ]"~[ , ~,~w-o i= -3) si preia srafeta coroanci de 1,,] Spasski .."

~ ... categonca..... . (bUin.d spusl) ell 6-0 0 :!) pc Mark Taimanov si Bent Lar se n. si doar . .-5 5 cu ... 0,.- 2 ,.~ pc T~~T' - P etrosian. . ],oH1U . ...• . ,,;'.. La Reykjavik, 111 197'') ~ Bobby
0 marueru

~l

de

22

. :..:.', " .. ~ .. ~
'., "
"

21

16""" dxc5 17" _~.xe5 ~cS: 18. ~~lc2! .::.td7 19~ ~xd7!!

....{.... /~.

-,.
/

14 ... rX,g2 15~ §h4! {iJg4

6.

2·3

-,

al pozitiei regc]ui ncglU I ]_I(ih (31xg7 1.7.. \~~:xg2~rJh.6 l~t, ~~13 ·:iJfS 19~

.:_f.Lxg7[Elirninf princips

ul protector

~h2! ~~'d6,20.. ~eS tiJd7 214 :~e4 v· 1. is ..,.:J .-~ 11 \~r_c7 2~. s d'hl' ~'u'go .... r\ I 7-to ~.".
I .' • ~
'=_ -:J
I

Boris Spassk~. (l93 7~)

\1) fV ., 4' 'Br x· I' +' i,"§": e U ') ~ 'H.{(x" g6" M 0 0. ~71xcS26~ 2,f8+, [1-0 J. .' ~ontribll!]J~i3!. P]t:s~~or grele In d tar.
.w. _II!!
; \

+.

.~

-.IJ -.

l1li

I==';l.

a .ost decisiv,ft.

Robert Jame·s F.i.sche·r (1943·)


25

" 4 ~ \l.V" 1:;~ [)~+,

' . ..;. , t l~,..... \!.,-·Xl( 17 "'IIi() q,bS"'~ ~,~q{ •6- If"""O ... ~ ~ ..... ~ ., ~. .----::! d8 ' .... ~i' Ixa ~ ~..,J' 1... E (t I + ~ _C S· 1. .... J . 7 __.... .=...Vr>:=.xc7 .::::. xc~'7. ,"'.1 ~ " - .. - :::r .' --~ \",uc7 + +- ....~,"&.xc..' ..' ..' 't"E~
'1:. - .... ,
I" ' , I .

I'·

'LIP

,...,.,

1"",

.•

.•

"

l'

.,

...,

I"

,......

....

'.

~.r"-

[/

--f)

1.

Mi,.cet.l Pavlov

Co us tru ct i« at« ell ill i,


I

1"0 l.

reprez en tat in a" .eea~i rna S lI.lra art ij ~~ luptii. A dept dec lam [ a I ~co Iii ,;.; te in] lz S ,_ .asker ,_ CIa pab Lanc a". data t c u 0 memorie excepti oua lil si vasre cunostinte teorctice. cu 0 deosebitf
capacitate de ana liza si sin tez~ ~ Fischer a Iost un jucator complet, energic, extrem de precis ill calculul variantelor, I'Upt2i[O·· p~nli Ia "rcge contra regen eu o ulliuiloare putere de concentrare. pracric neintrand niciodata in cd za de timp! Dota l cu 0

Pentru

Robby

ischer, sahul a

Refuzand, in .P)7S~dictatul J~'llir)E pri v i d condi ~iile rn c ci u 1u i pcntru titlu cu A. Karpov, el sc reuuge definitiv din arena sa hi~ta mondia Iii. \1.3], revcni in 199'1', (L:1r numai pentru a dispute la Sveti Stefan nn hal doilea meci (I~ secolului' cu etemul s~u rival Boris Spnsski, rneci pe care i-a castigat en scorul de + 10-5;::: 15, dar ... nu rnai era Fischer de alta dijlilal i~itncepe ascensiunea sprc t.it ul mondial 0 d'::lta cu lnterzonalul de la ~.eningrad (~C[Ulalrnentc St. Petersburg), 1973. El obtine dreptul de a ataca titlul mondial detjnut de Fischer In urma seriei de mcciuri (;a~fgnte ell candidatii Lev

plimld meci, un neci - flu vi u, Iuscsc inrrerupr prin decizia fIT)].·... ];1 scorul +5 -.) ==40 ('!') in favoa rca lui Karpov.

, ..... egrul se pregjircstc s~~ efectueze sc himbul picselor arele pe color .na a ms a a urm a t o m IItare su rprinzat oa re:
v
L'

24

Anal oli Karpov

put ere de munca ic~ita diu comun .. cl

a studiat jocul clas icilor (Stei nitz, Anderssen J .asker, Cigorin), fiind totodllUt la curent cu tot ce s-a publicat In literatura ~dhisUi din 1JJt.S.S. ~i a aprofundat sistemele de cooperare' strategica de aparare ~i contraatac (V" rianta N'aj dorf din Si ciliana), a caror valabilitate se mentine 81 in zilele noastre, . ,

Polugaev ski (~,,5-2,5) si B .. Spasski (7-4). (_~a~.tigand si meciul CUt Viktor Korcinoi (1]:~5-] 1~5) si devcnind challenger, el estc decretat campion mondia I in 197 5~ In urrna ref uzului lui Bobby Fischer de a accepta condi~iiie inl I'u s e de s a vi eti ci pe ntru di s~puta re a Hili eci ul ui, C onditi i a cceptat e , ~~ide PIDE; deoarcce U',R.S.S" detinea majoritatea In Adunarea generala a organizauei mondiale a sahistilor, Povara de "campion la masa verden l-a marcat Inuit. limp pc KarpOV', care S-'aJ Sliltadui 1. din. rasputeri (si a reusit t). 8,~,~,~ionorezc inaltul ti tlu
dominand cu autoritatc sahul mondial ~i evol "and en mare succes in O( >mpe ti 1iile i nternat j onale din peri .. oada 1.975-1982, cAnd a cucerit de 36

Anatoli Karpov (1951~)


Redevine campion mondial FTDIE in l 99 :J' (to urma excluoerii lui Ga]TV Kasparov din FIDE":, ~i J~,i apar,~ cll succes acest titlu In 996 in meciul :u G(_flla Karnski (Eli.s,ta 1Ot5- 7 ..5 si Jm. IU9S In f.ata lui Viswanat . IUU] r :"7' A:nand (La usa nn.e ~5- 3). i II prezent, a plerd~, IHIul prin neprezentarea ilia rnondialele de la Las Vcgas, 1999.
'~I

,A. Karpov • \V.. Unzicker


Nisa, (ol.), 1974

II

Bobby I~lscher in ] 9l)5.


13 SVetU. Stefan (I ugoslavia)

ori prirnul loc in mari le tumee, El si-n Hlpitral ell succes l~tlul in cc le dou~ meciuri ell Korcinoi (16 ~.5-, 15~J,ill 197:S, ~,a Basuio Citv"' si I '[-,7 .._ , in !9:8.1, la Merano), insa a picrdut titlul ill 1985 In eel de al doilea mcci
ell (~"

4· ~a4 ~f6 5. 0-0 .~e7 rJ. ~, e1 b5 7: ~b3 d6 8,~ c3,O-O 9,.hi] '113.S 10~ ~c2 ~ 11. d4 t1f{·,712. (2)hfl2 ,7.)c6 1,.l. d~! ,;-..d8: 14:..- ,e _'.' H b·8··1··~.. ~il· _, ~~14' _. /.:1.. ax ltl~ a~~b5 Iv~'.b~! ~~b7 17~~~Drl d7 l8,. .~. &e3, gaS 19,. ~#d2 ~rc8 '0 .. .d~, ~ g6., 2]_ 0}g~' ~i8 22~g.ai!
ot _• '.. ~~

. . Spaniola «(~98) L ~ cS 2~ lZ)t:~ ~~ll·.6 .. ~b.s a6 3

..
"'-~

Kasparov

(11-~,3). dupa

ce

;;Jill.. .

..1--.

bi

'~lr· 'S d '


'-_
"iI"

~.42'~ ~ .....
27

..~

-:
.

2,6

lvl ire eo Pit: plov Arta marclui

Anaroli Karpov i!npr'~S10neazi1 prin eficicnta activizarii si coordonari i. figurilor proprii ~i a toralei pasi \"~z~.ri ~:i stfinj c nil.'] ,a, fi g uri lor ad vers e .

campion

ncestuia .. Karpov, cu care arc 5] 0 intercsantii rivalitate in plan poli tic C) ~ e! i:nfiintca.za in .L986 I).'(~<lA. - Aso ..

ciatia sahistilur p'.ro lesionis tl, devine campion


• II'"

moudi al - versiunca

'

lui IVL Borvinnik, unde si -a ius usit rnerodic a prcgrt.tir:ii de rurueu in plan analitic, Kasparov a dec 1,1ra l dlltpli ca stigarea tirlului mondia l: Titlu! mondial nu Forma t. 1a scoaln

In poziria din dia_granla, negrul ,;.1 cedat, tiind Intr-o pontic de zugzwang total. Ia 44, ... ~Y%r::-7 decide 4S, ,

P(_~A ~, si 15i (l p~ra lil1.u'l rnondial in


rneciuri ~e ell Nigel
Viswanathan

Short (199 3) si

Anand (1995).

,reprezilltii apogcul meu l Mii voi slriidlli sd-mi perfectioncz .....joenu,l. "'.; ",.i";"j' .J~, ". tnteleg sahul la lIU nivel superior!
Despre j ocul lui (~aJ11Y~ I'igran Petrosian :~SpllS: ,• [oeul sdu este ttilla ...
r

~';lg4~~ IJ-OI~
(J stralucita

rea ii zare pozi tiona ]~1 :

categoric arena sahistii mondiala, ca~tj ~plnd. en rcgularitatc rna mile lurneccintre care se remarca
Domina celc de la Linares ~i Novgorod, ~i irn presionand prio stilul s,au a gresi v, cnergi c si s pecta c u los. u:~ima S(1 "ispra vf.r' es le in fiint
tare-a unci noi organizatii,

.....

de forrnatic clasica .. A.n3.-' toli K{jJl1r)O'~ estc uu adept ttl sri ~ului de joe al lui Capa blanca. El este ca racterizat ca «un j nestor pozi rionnl activ, evitflnd ris (;U11.] c inutile, DCCfUtlHor in atac, cu un si mt dcosebi i al
coo.rdonarH

Jueator

iar R,{)i~.\in ni k ... a afirma t: .K t.l.\'!}{lI'01' J'IJ."i ellii un tale 1'1'( eombinut: p care' poate ,Ji compura; d(Jtu' ea talentui lui A" Aiel';".' Ceea ce Il carac re liz ea ZH in spccontima,

111ic~iplin

de

26

/.

;..--

": ~

W ~.'C. - World C. mondial


trcbuit

acjiunli

fi'guriior

'impreuna

Chess Coo nell, ell rnagnatul spaniel Luis


deja in
anului

den urni te

sale» ~ ex trcm de subti l: «~I cile sale d sunt In~elesc de adversari c~ nd ... cste prca t lrzi u» (?VI.. T al) ~ «M u lli n- au in telex "fenomcn ~I Karpov" ~ en in ~urn i 1-,am in~e l e s Ioart e t firzi 11» . .. L :L: \0 ala l.d. ..," ( ('~ K as . pat '0\ T). .~0 . a d'~... r·:t-' • ~.:-' [_n(~,~I!lL1L.(ll.
""\._1" .'.
FiI~'

Rentero. Primul ciclu de carnpiouat


rnartie 1.998 cu rncciul diutrc A .. Shi-

'(,00 PiCriirU

cial este uriasa sa putere de munca, permanentcle sale ciiuUtri in do rneni ul con stru eli ei ~i real iza rH

rosa

- VV.l~.(~", 'inceput a

s t rat egi ce, a lop tlml 1:.a .. rii ~i. al eficientizarii 111111 t{lJdlor "in Iaza const ructi \'~ a p~'i dei. rti
in. realizari le tchni cc .. hi pc rm o dcrn s i ;1g res! v 'in re pe rtoi iu..
Clasic
pentru cre a toe

· 19.~ ~.~'II £'"" \lU{ t"""l. 'J(\Jl & ";'·07 \h~ d'''1 .. U"".. '-III.J __ Af.-!. n" 2·1- ~4 xh:8 \~.~gl 22.. ...:..:..::. ~~..:."'-;'''' 'J~"" \b f6' ei l:S' 6.
I~

iIi

lT~

<'~)

rev si V', Kramnik ~

1.999 cu meciul Kasparov


I

sa.

(5 "S-1,5) ~i ar fi

continue in cursul

_. Shirov,

'~'~ slL~rp3i~zatoa.re sacrificii ..


I.[ID1{latll ,. a ~ I pc
111"[;1n. ern I

u~

de sail. etc. . C~relul s,au est'e ~i ram{tUte eel pe


.

~(Ihu.l est.e 111 prilllul r£i:utllupt.ii, liJri...


Ul,Or:d.ull

care it dec'1a ra el ins usi.: .


.

dar sc pare ,c5 ,3 f os1 a 11 U lal, iar proicctu'l rneciul ui a cazul ~.

e fort

})Clllrll

tIline

'~~·~.si?arovIt;;ste ftira indo] a l~ pri. nllu] d.Hl lun,ga list~, a canlpi O[1l~,0'1' JUJni'j 1

[J --() J.

,...e6 ~41........~d5 .=\t835 ..f~ ~c4+36 .. ~~. , r~·' '~ :1. (:u· ... ,;_~." ~"\ C ~::17 ,'" ~-.) ~ C '1 ")0 ~, {I' , u 116 l-"!T. --" , o'~
I ...:,._..

(~x.'c7 "\WJxg- '4. 4, .(, x'~0'4-,(~x'e'7" ., ~ ~ c I· "1'"- C' 6' I .. ),26,...f4 as 27. Wf2 34 28. ~1c3, b4 29..~dl a3 30~ g4 :§ dS 31.. A If.. c: I>.. t e. "1" ;;, ",5 l:~: '4' ~ (~,. .:t.~.~ x c.~ e -...... 1'8 .'. -~~..
~ ~ ". _ ~ _. ~ ~ ~ J •

.-l!lll..,,~,

'D' C::!::::l

~.

"

....

;...

-".'

:::;

I~

;or.

/.

'

..

,./.

~".'

=;r

--

"'_,

.,

II

1'1

iii!' .,

~ •• ']

-.,

.'

<.~

"

J;"

";'1'

IU'.'

din punet de vedere al contr.ibu[iei

[a.

e.\'te ttzult(lllli sportiv!

prog:resuJ. g~ner[~ ~1 arlei ~alris[~e. 1


... !$.i IGarrj Kasparov lOlU ~i-a spus nl Cl .pe depa rtc u.Hi.]11 u I. en v ~II!t ~ s.pectaculoase p(utidc dill u.hirn:ii ani:
(i.. K.as"paro'V

in slil]Jl] lui Pau I M{)rpby, denJ.onstrand va.loarea dezvohil.-' tii rapi de ~i a t'ortei d t:; .At 1.ac a pc roc h ii de nehMui in pozHii des,chJse. :F;1nl.indoia lit. cA lrchuic
cute
I.IlIlerite]e

o pa11id5

Garry Ka.sp~lrov ·~ste pcrsonalitaJca. care polr~rizea z/i aten~ia rn,[regii I urn i ~ stc din i 9 8 j pana in p:rezen t , tllLi Devenit c(unpion fll lUlnii in
rnai tan.ar ,eanlpion nlondial din istoria ~a.hului), cl i~i apar,a cu succes til.lul nHlndia i FIDE 10 lTI,cciuri Ie ell
0 ~ 1.." 19.0_'. ru'u
\1'; I' s· 1i' '::i (J l, iU',l

IaUi·-·l j ucand una dil1trc cclc lllai

rccu]}os·-

d'c

".

'nuI·]l·ll· '1'1 .!I1m·' t~ (l. _ ...... (w..

I('~"_'". l
'!o...- ...... ].

.. V" ,A.nand

Nc~· York, nl (.1. 0), 1995

deosebite ale ~CO.~ii ~altiste din fosta lJniune SO\Tietica Tn popullarizarea sa.hu.lu1 in [un1e, in

Anatoli 'Karpoy din anii 1986 (l.ondra ~i I ..cningrad, 1?,~5·-·11 ,,5)~ 1'9'87 (SeviUa, L2- 12) 'si 1990 (Lyon ~i
NeV\' 'York~ .12..5-11.,5), /\ flat in pern1anenl conf~icl pc plr.~n sport i\: Fl11'E ~i Chl.protejanl.l ell

II

SllHnioia ((_~80) . .l. e4 e5 .2~ CJ rJ. '~')ct; 3. ~~b5 a6 ~4~ ,i,a4 01f6 5.. n~o ;?)xc4 ~A.pararc(jj ~;masCh sau Spaniola dcschi.si\] 6. 'f._4 b.5 1". ,~,h3 dS 8." dx,c5 ,~,e6 '9..

dez volltu:ca teOJr] ei In.ode.r.ne., in for'-' IT1Hrca de fllari nu~e~,Lri ~i jucAtori. de superc,las~; c~~rc ~]U lidic(JJt pe culnu n~banuite artn ~ahislfi. Trt;ci1nd peste

t~hd2 ;lcS 10...e3 d4 II... ~Jh-""~' ,t>·o~'P) '1 hxc3 [.1 L.. [:~d5! TI 12. ~:~x· u ('". ·c... c~i.:. x' U' f .:.J ~ ,: ~ ..... -1... h.xc.3 \-.~_vfd3'f!! 14 .. ,#., c2t [K ,;~S p~t-'., ~ '.
"1.

ca "'U nUJ~oc d e propagan,da" Illcerc2ind a se .•. d'O\·C d"" upcr]orl t3ltea olnului so,\·ry!.. I."'S e~ic de tip nou'~ in dorru;niud sportu1Il

exce'~iya

poli.tilizare

a spomtului

'S .....····
'.

,~~~~~~~______

19····

_'"

I
I[

i\llil',t.: ea Pavlov
lI

Vladimir (1904-,) '0 i Mihail vlakolui mintii, inc drarea sahului ca gonov (} 900-, 194]). 'rati. . SI)Ort ~i element de cllJltural precum Maestru (V l.) si rO;1estru Intersi, 'pred ar ea sahul u i in s col i a as igunational (M.). Contributii deose~·tlt0 larg'5 baza de selectie a HDcr~lo~' bite let teoria Gambitului de:mei talente. Profcsionali zarea sahului ~] (VI.) si a vari .mtei ~-a kogonov f asigurarea unui progr~c m cornpetitiocontra lndienci vechi (M.): I. d4 nal bocat let reate nivelele (pentru ' ,~ c'J j:! '~u,':""l 0 g- '7 4 • e4 ,;!.'Q' [6"" " c4' g'6 -.l. J .. copii, armata, prin sindicatc, ~~ d) 5. {lf3 0-0 6. ttJ!? ni vel republican si unional etc.), ca ~1 sevnlod Rauzer ( 1 901-1941 ) larg,aJ popularizare a rczultatelor i~ Este tcoreticinn ul care si -~'il pnt~O-' presa, existen ~t unei hogate hLeratu~~ pus 0 himera: J. e2-e4l $~olbul de s pecialitate revistc carti, buletica~ti'7£1..' De numcle lUI SU 11 :ne de tumeu) au tacut dO" sah unul f. ~ • legate: atacul Rauzer contra vandin sporturile celc mai !p~)pu.lar~e antci dragonului, Atacul Ricll~'er~ vaste le intinderi ale impen u~ MJ sovietic, eu 0 soiida baza materiala. Rauzer (1. e4 c5 2. c~f3 ac:6 J~ t d4 cxd4 4. 4)xd4 ,tJf6 5. ~,c3 d6 Concurenta ,pe Vla~a ~1 pe moar e UItre rnarii juciitori avca si un substrat 6" ~g5 urmat de ~¥(d2si lo.'~O:O)~ si variante de atac din Spaniolf ~1 evi d en t: putini era u cei ce pu~ea u trece granitele, iar sahul le dcschidca Fran ccza, dear pentru campioni.. ~ V~adi.mir Alatortev {~909- 1987) Astazi, dupa destramarea fostei Marc rna es t ru in lerna iion: L an IJJt.,S,S.~ cei rnai putcrnici in lume trenor al lui Smislov (1948)~ spe.... 'c, , r;-j;man dC"IOC'· am data tot rusii, Sute de cialist in teoria ~.. metodica p:re~ jucatori rusi HU unpihuit. Iumea .. ~in. tklillrii ~a hu lui. A meri ca pfin.5. in Au stra [l a. .. 'ChI pa in 1960 publica Problemele teoriei S.(l.A. de la ultirnele 2 campionate sahiste contemporane, lucrarc die rnou dialc a fos t f ormat i:i din 2. a meri ,doctorat, si obtine titlul de doctor calli ~'~ emigranti rusi naturalizati .. , 4 i.n S iinte pcdagog~ce. \f olumul 1:.nelita mondiala dna! numele unor prczinta .0 deosc bi ta irnpor anl~' \iT iswanathan A nand sau Nigel in ce privcste legea de bazii in Short suna rna i altf el, deoarece Vladezvoltarea partidei de sah, legea dimir Kramnik, Vassili Ivanciuk, cooperdrli jiJ,·.,eio-r., care "deAlexei Shlrov, Petla Svid er ~reprecouspi rif' astfel o parte a metorilt~ tot. scoala 11185, Recentul velum dicii nlodernc.,de atullci~) de pre-, 01 itnJJJ~{ja dp 'i~ahl' HI isfa 1998 ofe~'H gatire a sportmv]lor de o][are aILe nu.1l1erO(lSe exemp,li fic~~ri, perspectlva. ~ RU put'em sa .nu lc ganl succesei Vcniami,n Sozin (1896~1956) Je acestei ~coli de num.c.lc: UDor nntre1V1aestru" t,eore·tician de \'alo·tre~ nOli, nli.l.ri nUle~tri, teoreticieni ~i . s· au. or a: CUl:lloscutu~UJ.ata c ~-"OZLn n.lctodi$t~ care pdn lnunea lor dU din. S iciHatna (6 £ c4), amttlrenor si sle[ nit ta:~entele., aducandu- ~i 0' boga~ :repulCl.t s.peC'~.alist in teolia nna~u.,[',~,C'onlri but.ie l,at progrcsul. teoriei '~i 1i10r. !mclodicii, pred.ru11 ~abulliui.

fu

'11

;.. ':....,....);1.

"I.

"'1

_<;:-'~."

.,r::.-::''j ....

__ --.

.t

P:

Vladimir
Makogonov

Paul
Keres

Igor Ilondarevski

· aa Is... B 01es I."vskl


,[lilli,

, 1Ij~ Ill-

oJ

r,

,.

'oJ

Paul ,Keres, (~916-1975) Isaac Buleslavski (1919-1977) Marie maes tru, de 011 gine es toMarc maestru. candida, la titlul nia s'-a numiin t de mai rnulte mondial (l9 50}. ant renorul lui T, ori printre candidatii la titlul Perrosian ~i ~:I echi pei oli mpice a mondial. 1],.R,.S.S. (ill. 958-] 970)., lector la Co sid era ( ete rnul n umii r dof ~~, tl su pe Iioa ra de ant ren 011 coal :.Keres, a :(;OSt de tre i oIi la un pa s (1966- ~976). de a disputa meciul pentru tit ltd Are contri buti ~ ~ mportan tc ]11 teomondia l), oricum mereu dupli, ria A~lararF sicilienc (variants Botvinnik In ierarhia sovietica B olesla vski: I, e4 ,c5 2. 4J1 fJ d6 (se p'a 'e din motive politicc), 3, d4 cxd-l 4. lzjxd4 ~f6 5. ~~c.J Este autor al unor Iucriiri I'lluda'~c6 o. ~~e2 c51 "?).,, in Indiana mentalc pentru tcoria moderns in vee: ic, Franceza, Span iola si domeniul des chideri 1,01": Teoria Caro- Kann . deschiderilnr (jocuri deschi se) ~i Da.vid Bronstein (Th 924,-.) Apiirarea Francerii. Mare nu es tru, ca ndi dat ]a ti t 1 ill tJ)J An tren 0.[ a I c chipei 0.1 m f) ice a ' i mondial in 195] ."cand a terminal ·IT,R.S.S. (l972-74), la eg,( .Iitate meciul cu Botvinnik. Igor B,on,·'arevski (1913-1979) TC(lreticil n ~.ipublicisf die :renunlC Mt re UlaestnJ. A fost tlo.trenor a,1 rnondial~ au,t,orul nne::ia ,f n cele ,rna ri mor nJ1ae~trili P t~ u.l Keres llla] 'bUlle: c11rt. i de s,all oe $-(t scri s . ....... (1948), Ef~,m (~heUcr (195?~56) vre od ala: T'urn€! II"f can,d" I a II.,(')r ! I It '{I ~i Boris S,passki (196,m -6~)), tillul n1to)Hllia/~ Zilrich~ 1953" Est.c au OIul valianlei 1\1akogo= Con(ribu~,ii iInpOl1ant' tn (eOlia no,·- B rOn.da revski din Ga III bitu ~. dcscilldeli :or~ C-iam hi.tul Iegelui~ druneru rrall!1l.ceza~ Sic: liaua .~j fJlandc.za.

a,

Pra,ctician ~i pc da go g geni.al"

30

------

Constructia ataeului.,.1vol J..


'I

Initiativa ,

Incepem prin a etta dona aprecipartid a de s ah. Confo rm def ni [ici ]ui A Iatortcv ~ orice mature ,Q'ctip,jj prin care se nut"~festii o idee concretd marcheani prin ell ap'l111till i'ni'"titlli vel. 1)ec I an , snrca in i~ialivei poate f ata.l sen-Ina lul inccputului unui alae, c~it si InOIU.eutu I declansarii contraa aculni, Cal
rezultat al unei aparan active Incununate de succes. Este n cccs a r a f~l,i""~~ di S ri C t'te .1 un ~ in tre doua .no~iu.ru. 1ega te d irect de ~ .. .. "'" .
L,LL-llu

eri de 1naHrl. competenta acest important lacior

privitoare
.Llll

la

1uptei in

David Bronstein

Semen Furman

Ale ksei Sue tin

Eduarr

(;u£cld

Semen Furman (1920~~978) Mare maestru, a f081l antrenorul lui Anatot 1 Karpo \ in perioada 1969- ~978, Iiind foartc pretui t de fostul campion U10n dia [, Contributii irnportante in teoria
dcschidcrilor, din ca re citjim: A piirare . Nimzovici, Apararca Grunfcld, Gam bitul d amci si Ap~ rare '1 spaniola.

V..E. Golenisev .,.


1 ..

lnru tlal1 va ~ rnanume:

utorul programelor de pre grLire peutru tineri i jucatori de categorii lc 1, 2, 3, rnacstru. .AD tren or em eli 1..

• Dcclansarea Inltiatlvet reprezinta 0 rnutarc 8Ct~V8 care urmareste


o idee concrete ~i (Ire ca scop obti-

Igor Zaitev (1938- ) Mare maestru ..antrcnor ~1 lui


Pctrosian, Polugaevski ~.i
Karpov (] 978

Aleksei Suctin ('1 926-) Mare macstru, in dOUrL rauduri


(1963- 71 ~ 979'- 80) antrenor al lui -I igran Petrosian. Teorctician, specialist in rneroI

-94 ).. auto' al \ Ttui an tci Zairev din Ap5raI

al uno!' luerari de mare valoare: .J(}CHI de m ijl (K ;1~ partido de sah (1961) ~ Drumul spre maiest rie (1980), Eduard Gureld (1936-) Marc maestru, antrcnorul Maiei
Ciburdanidze ~i al cchipelor olimpice ale Gruziei L~] U J{.S.S,

diea, Autor

spaniola. Teorctician si publicist. Cu ascmene: antrenori rnari m: estri si maestri iutcrnationuli. ,,-' ~

rea

A prelua initiativa in, seam .. inainte de toate, a tui, obtine un insesizabil avantaj de timp sau spatiu care sa ne permua S'U cream amenintdri ee .II obligii pe adversar se apere. ta L ..... A c,eo'sa 1,J,lseantlltl a impune adver:.. sarulu i vointa noastrd, jO.r"lll,ldu... l se S,UjJ'Ull ii. Aleksa dr Alehln
Ia;.I-

ncrca unui a\

antaj:

ill

"

U"

ItJ'

sa

exis.ta deja acumulat un avantaj de gu ilor); care face posibiln detinerca


timp i"de-~ungat
H.

un em serii de ame ... ni.nlari diu ce in ce rnai putcrn icc obligaad adversarul la 0 aparare contiuu.i, este rczultatul dcclansiirii rcusite a ini ~iali vei, Acest IUC~l]este de. m'cgulri posi hi 1 'In cazul in care
mite realizarea

• I') eli nerea ioi ~iativei ca re per ~


t

>_

timp (dezvoltare) sau spar 1 (centru .. respecti v mobilitate su perioara a 11ini [iati vei, ·

sa

.j

,"

Autor ~i publicist. Are conrributii teorence de Blare valoare In Sici~iana si Indiana veche.

rezultatelc rusilor nu mai rni rft pe illmcni, In cadru I Institutu lui de Cullura ,41/.lCa si Sport din I\1'OSCOY;l existf si acum specia lizarea sa 1 "in . . .. care sc Iormcaza ,0'[ ~i noi p .ofesion isti de valoare (de exemplu rnarele
rnaestru moldovean \' ictor Bologan).

constituic obiccti ViMI principal 'in decursul intregii partide ~~sc rnani f cSLa ine~ de ~a. rimelc mup tar~in variantele t~l~oase Sicilienei: ale
ncrca initiati
\~C]

L u pta

pen lrill

dec Ian sarea si dcti-

Initia tiva ins ea In nil .-linp ~I ac ti vi zare, de at: e ea ell reprezintd un avantaj! Jose R..Capablanca
II! , •
II II .

V'~Y emelln - O.~Biriukov St. Pete 'sburg, 199 R


Siciliaua (fl 87) 1. e4 c5 2. ~f3 (16 3,. d4 cxdd 4..

~?lxd4 ~~f6 5.
.::.~-=-

b,3 b5:r? [Negrul

~1iJc3 36 6" ~t c6 (".4


alege
CCH

7..

mai

32

------

tliiOr IS~l linic de a p~1rarc ~i contraarac din v arianta Sozin I 8,. ~r3 [PrcgHtind CUI. te mpo rocada rna rc albul
a ]l'lJell Ull~a ~l
.. 11' ...... '

9 ,.:."'] ." ...... ~) "

8- ~n :

Yiilb..r::?t t?i u••

[Pareaza

amenintarea 9. e5~ 1::1care ar urma 9....~tb7 si araca la d4. Reco-

,3xb3 £,xbS 18. ){~xc6+ iLe7 19.. 3X J'd7 .,i1l. 1~ ee )!!~ [D' upa ,."':~ d 6. ~,:', ,..~,. ~\,[_f - fl. l"O _'. "" 0 ') 0, ~u f'o'arte t ..re era 'J, 1, £ c 5 ~] f6, ::. ~.
--.

I(). Ddxb,5! [1"dep:lr~eaz~ un ap1anl= 101 atl campului e6-~116~-.~~,Jxb3,+·'7. l

rl6 6.. aJ ?'I' I O mutare ca re obtinc avantajul perccl ii de nebuni, dar


pierde timp in dezvoltarea figurilor. Dups 6+ ,""~d2 '&c7 7. a3 JixcJ 8., J1)LC 3 a5 ? ! 9. d5 r ~~ b8 1O. dx e6 it,x.e6 ill 1. gJ ,~bd7 12. ~.g? ·4 13 . nC' f- - i)g) O 0, 0 0 14' _= e 1 C) 1~" ~... -'I.. g 6 16. ~ {fJ c6 f 7. 'lWf4 ~ a Ibul a obti nut a ac puternic in partida M~Euwe - G~ SU1'hI11erg" r 954, Dupa 6 . .1.i.:..g5 h6,!' al bur. este obligat sa schirnbe la [6 inLn.H:alt dupa 7. ,~h4 g5 :8,,, £g3 g4.~
'_:,,' ,,-_ .1 ,
1

mandabila

an eni n~nnd h4 si t,~,xe4, iar la 9. ..:.tg5 hG!?l 9. _i.,e3! [Dczvoltand


nebunul (sc arneninta ~xe6l)~ albul cfi_~ig:1, In CH un t em po in, dez voltare, l efcctu t-nd rapid roce da mare I 9~ .. ~;(b7' 10.1' O=o=O! 4lbd7 [Acceptarea sacrificiului oe pion 10... h4 1 [ .:1):a4 ~_lxe4 (11 ... @.txe4? 12. "~xc4 ttJx.e4 !3. tz) b6 +-) UUCC(j[ dupa 12. ~b6 ~ .W-! eX' b6" 1.J'" ~/.I Xle.'6 ",1.\.(f a 5 (' 3 . . . ~~, h 7 ,,' 1 "] r-. 'E3' ,', m4,. ~d5~ 14. t1fxe4! la avantnj decisiv pe: t 11 alb, Mutarca 10~,. ~bd7
!

era dezvoltarea

'8,.. ,~, b7

c6' 'J" ~ 11"6"• 'ij.}{I CO '),~,..J .. ..:Q; ., IJJ '15 ~f7 _~~, ,,_' ,XI,dP"4 _'. _' "~ X(I. _,' ~d~ j,:., d4! A lbu 1a SHc rifi ca L 0 fi gura, pen _' 1ru un pion, iosa toate figuri le sale participa la atac, ia r rcgclc negru este
')I.• ..
..I

I""i

,I.

j~.

'i:"' ~

hd'l: ~
J" '. ,., "
. ~

(JLJIL

.~

,(''1.

.J. (JI

[I

t~ i,,<:lJJ!,'

__

J.="::i
"":,'"

':

..IIIIIMi.

, ."

.."1

,",

J,.

,.....

28

... ,a:····
~ .....

'. >~:
m ••

in sufcrinta, ..
I'

se pierde pionul

d4] 6,.....

,'*

"~I~

I.

27
I

'irn pie di c a a tacu 1 Hilla bai ouera''

It.

,g41 ca In. partida Lerch - l.)y.d.ysclrko.~. 19Y5 nude dupa ] 0._. ~e7 1 L g4! b4
12 . ~:2)j 4 f2) hd 7 ~ al bul a d emarar ~ initiativa prin ] 3. g51 l~xe4 14. ..I.' xc6 ~ Ixef ,1.S.. ~xe6 0')xg5 6.,
1

~xg7+ ~hel

~e8'.· "'4 'Ncgn.lll a tedat, intrucat dup!-l W _. r"Y.JgY (?6" ·X·~,1:"6)?7 \1'_{{"xf6+ ;t .~ tOxc:8 ~i (I OJ] It.. Wth3 ~ll~5?'! ')16 ~e8 28. gc5+) 27. gx,f8+! ~xf8 [Intr-adevar, dUp;l, 11... ezJ xe4 ~2, 28, ~~.xd7 pozi~~~ sa i~C prabu~e~te. .w.:.xe6 ~ t71xc3 13. ~~xf7+ ,,~e7 14. '~'e6+ Wd:8 i5. ~4'e8+· ~c7 ]6. hxc] al1bu.l are atac, d~' ,mncri La alentie li 1... y"" P1elh!licr ~ B,. Alterman b4!? 1~. :;:~~'2 ~(\.c4 eu idcea '~~-("g41 ner1in, zonal, 1998
~'xr ~6<, 15: '~7 '! 3' .. IU-} u...
=:::::5 [',11 ~Il

ti xe5~ dxe5 2L i.h6+l


~!'\:.

)_"1td8 17. ~¥fg3 ldf7 ~_gc6 19. itd4 ~fe5


~'ye6'

1S. 20.
~!I

., 5· =\ti:o [S'·~ .d npa ? - ... g 8"" 6'" "N . ~.1 =g .._.:.'" ~o \l.M'f,4 + 'T~ '. '. ''')7--C • ~._,,,..C",1 ~.[ (') __. • ~f·tI14·'.1 ·t'eS·. ,...... ~ pro,') 5 G".
~, .. n'",
1 oJ
8'

ker, ],991'1 8. gJ. O~jl 9,~~rtg2 e5 10~ d5 tubS 11. b3? [(~h·r si In pozitii a es,c ~·es,pecI~i' Era impeli.os neccsc.J'a te", lefect1llJaren rocadei ,I ll~.. r:6! [SenlI}a lliu I de c 13 n ~,aliicontra j (}Cu 1 illli. A tacuI centro 1ui lat vfi~f este posi hi 1.
a egaJal ell. u~urin.~a jocul ~i aCUOl amenint5 d6-d51 13. 34?- rNeinlp'?" candu-s,e ell ideea ca a ,pierdut i i~ial.i va (sau ~·duelultcnn;tic"'~ ca .~af oloj~) 0 e,xpres~c con ~ ~~a~ratadt! Iuarele nlaeSlru iugosla\r Mlltln Ma lolO\1ici) albu~ inlpiedic.5 n,lI t()1re.a d 6 - dS (la ca re a r tir In~_t [ 4, ~(~13) speriind C~j prin ~~I( J ~. _g d] s,a creeze presiune pe d6. Incd nu era ~~]'ziu penUlt 13. 0-0 SflU 13. ~b2J 13.u ~~e4! 14. ;.tWc2? [14. ~h?~?~ 14~;o. ~1c5 5. $-=oh2
I
1

~,xc3 ~.rc7! [Mai tare decat 7 ... OLO 8. b4! e5?! 9. dxef ~~e4 10. ~~;(le3~ f5 .1 ~ ~ .~ b? ~!lje7 17. exd6 'tJfxd6 13, Eel ~~6 14. g3 ~ad,8 ~5. ±h3~ ~itb,xc4 16., ~t~xf5 [L1l6 17. ~c3 b5 1,8. 0-0 e7 .L 9. ~.d31!1 Jl.xd3 20, ,~fdl:t *re6 21, Exd] ~xe2? 2'_ trh3+~ (22. ~el? }~ .n +) l;Jfd.5 23. g c l l, [l-U} .. A,~Bahnrin -, ,H~Bec-

xc..~+ 7~

e-

eu caracter Inchis principiile

trebni-

centra] 16,~ a·d4 ~:2Jd.J+! 17. ~ n ~xb2 I H.. tt.rxb2 :~~ d8:! 19~ f4 dS 2.0,. . 'd"" r-; u. .,] 'E9 8~i ~-"'" -, r-, ex, :, ~,:_j 1~4' ,;,.,. '~.IL' "1' ~ X d. ~ _2. ':lJc2 uS! ~.....".: ~ e~' '·4 ~,*,h' "ii.... ..• le··-6:" - 'J..t"e'l.... --. u·, , g '_' [Prcgatestc aducerea celui de al doi.I!!IIIIII. • .. _i ~ JIll ...

de alb, negrul a realizat rapid baza pozitionala care Ii justifica declansarea initiativei, respecti v: coutrolul si ocuparea ccnrrului, mobilitatea s,upcrioe ria a figlui,illor, rcgele alb ranlaS in

1". e4' [C 0 consec] .. ~a a 1l1Ul= ~,......' ..~ .,_Ia n '"" t'lri 101 incolore (11 ~ ~3 .. J 5) ~f ectuate

r~

'~xb6 22.

_I6' ~ ~J+ ') "'~ f"6


.•••

atae-ul a lbul u~ cste 'foMte 'puternic.]


.... ':'.' ' .. " '"1'1'-1) J'
_. •••

lea turn In joe, ignorand amenin]a rca


plionu~ui e4 ('J 5. ~.xe4? ~~.h3+ 7.6. .:.~g2 ~x,e3 ?7. dtxh3 ~c') -+)] 25E
cf-ofry l:-"3' -

T.::":', . 0

g"

'.0 '_

t,_l·,

datorita modului n10dest de "~bordarc a. descbide ii de cahI"e alb 1 1.2.. dxc6

4:Jxc6 [N'eg1JI

32- "\~xlil4 0:)xd4

28,~ gxcl 13xcl 29.. ~xlcl ~d6 30~~cJ ~~lc.631..,th3 '~~d4,! ~xcl

[.5 1'6 ~0 a' l~l ::i 3jl ..g·· '7~' ...... 'Ill ~li11"l]1 ... '. ~ .' I:
,=
lIi,.' ..... ~

:!:J

12. f3 ~~d7?'! [Ncgru~ cons:idera


sosiL
'I'

momentul

declansalii

contra-

ca a

ldacului plio anlenin~area a 5~a4] I J. -P) Jl, ~'t h .. g41' a~ ..", 114,'~ g~". ~ig" ·S'? I,,-e d ~aza ~ C"
deflniti\'

1., d4 ,~r6 2. {~,4e·6 3- (~Ir]' ,:$..b4 4;o~.i (":2 [1."a.nalu 1 nlare mae stru elYet,ian Yannick ·PcUc~.icr ,adop- ta
jt()C rCCOHlJt

Ap~·area Ninllovici (E33)

initiativa '~(~u Or]l'C pr~t~ tn.~~ linj~1de

buia

i]H.:crcal~

14 ... a4 15. gxf6 (15.

utilltzata

en

Su.cccs

:ndata de ,\1ehin ~i de' K,(lspa.rovl 4 .... ,.

29
/:~ ~ . /. . ..... ; : ..

'~x'e6? '~:v~c6:)axb3 16. axb3 gxf6! 15~ g6! fPn::ia total iniliafiva~ amcnin~,~ndchiar 16, Y¥fxh7~ 15u,", fxg:6 '1

<.~c6!'! [Cea ~nai veche linie de j.oe penttu negru, 0 hunfi ~t[cgerc din punct de vedlt:ft! ps.i'holo,gic'!] 5,,, ;~13

(X_-·

"

~..... .

....

......

_. _ .......

34 ~'~~~~~~~~~~

(~o tru 115'

ctia (Ita C1.1lit i, t, 0.1 1


i

Mireea Pavla

Sc tirnburile efcctnate D-C: 'U usurat , nicioccum apararea albului. SUibiciunea cronies din b3 [ace ap;lran:a albului lipsita de speranra.

Baz« ]J(Jzifio""lii este momentu! critic I" dezvultllre'll ptlrtidei de ~·tll,r eli."d tll"a lIt aju I pO'1.i.~ filii tre b ui e io valorifica: prin atac sau o.perafii

33,.. g4 ~~xh3 ]4,. gxf5 b.5! 35. ,3xb5 .:;JxhS 36.. C(..gel 84 ·~7.~d2 33

tact lee ~

~8., (,,~l~2 e3+~! ILoviturn de gratie! 1 Al bu a IIDl i mutat ]9'. \~cl si in acelasi timp a. cedat, caci ncgrul r(·{t~ti ga cc I ma i sirnplu prin 3'9 .. ", j..:oxc2 40. ~xc2 f~d4+ 4Th. ~hl ':21xe2 42. \!. a2 l2)xf4 si e3-e.2 [0-1].,
t

Concluziile acestor excmple sunt clare: Dacii albul nu j08<"a sufielcnt

Astle l de fine s[e V,. A latortev . , 01 om en tu 1. de \/':1 rf a l 'co U.St ru cti ei • coopcrarii strategice, cfind partea care a detinut ]nitiati va a acumulat un maxim de mobi litate ~i energie a fig urilor, respectiv capacitate de cooperate, simultan cu st§nj eni ~-eaIiguriJor adverse, li.psite de mobilnate ~i avand nurnai en fr nctii de apa[are. Problema definirii noli unii de
,

acestor trei cOrJJditii, sansele de reusita ale declansaIii initiati vei ~i ataculni suat minime, ~i Intreg planul de atac m'iscfl s~, condue a Ia pierderea initiati vei, in.taillft;!a. pori ti ei ad verse si posi hi 1itat ea de-

F:ira Indeplinirea

mut: ire a,grcs i·v!L A, IIrm at ins H valoritic-area III 0 bib ti i su pe rioare a Hgurilor albe in atac 1 ' 6., "t9fa2!: ~J'b6 ACWl1lJ (~ so si 1. moment ul at ac u lui regelui advers prsn aplicarea unor procedee tactice:

clanssrii contraaracului advers . Ole asemenea, declansarea premalura, a initiati vei prin crearea de amenintari in dauna dezvoha ii sau prin necunoasterea pian ului de con ~ S~l~~ctie~ co~)pcrari i. stratcgice spc_·

crfie vartant ei a les e, pot-de ave a conI

3()

de energle faza initials a partid'e~~


.. "'t"' ,.= t · mmauva trece, mal d.evreme sau
~ • I 01,81 fl..... III..,arl~IU,1I!3 3
1

ba,za pozitionala
,

este de.zbatuHt de mult timp in literature sahista, InrreaA

secinte ragice, . Un .caz .recent din campionatul mtern (XII. 199:g), es t~ scmn ifi c altiv :

d versar,
_

Respectarea pri cipiuhli dezvol~a:rii rapide ~i eficienre conform planului de constructie a cooperarii strategi c-e este obligarorie, iar declansarea reusita a initiative! este de regula, consecinta unui plan bine ales. Momentul declansarii initiati vei , trebnie minutios pr'egatit si justifical pri ntr - 0 baz~ pozi ~i0]]a~.aso lida. D ctinerea initiati vei asigura 0 supcriorilate de moment datorata absentei unui contrajoc eficient 3.1 adverse ruhii care est e obligat a Dla suri de at p~ rare, iar a cu mulari le
.
I'.

ga conceptie a 1m Steinitz plcaca de la p' remiza ca, eel ce detine illitiati,J(I . , trebu ie tu« ee sliibic if t 11iIe dill' to-

luir.a tld'ver,\'{lpe baza unu! plan conere t ,·ezlllta't din fI}JI'€C ie rea lJ'tJZ itie l. Dar cal de d iIi ci15 es te 'Stabi lirea celui mai eficient pJ an de joe, nc

sa

'biL~. predi lcctie

IVI.Marin .. C~'" anu N Bucuresti, ch.. ROM, ~99:R Poloneza (800) 1.. tLl f'3 IlS'?! [Tanal"U 1. si ~a lenta rul Ciprian Nanu nlanifest~ 0 deose-

\ om da sea ma chia ~in momentul In care va trebui stabilim, conform celor trel conditii enuntate Ide Em anti el 'Laske r; san sele de '[eu~i~r ale decla sarli iniriativei si atacului, Aceste trei conditii sant: ,

sa

'Ii

ba1.ei pozitionale pcrmi l m'll'hirea ~ pas en pa s~ a coopeIar~ i f 0 lle lor in. alae ~i va~,olifl(.:are;laoestei eoopcrfu; pli 1 iale rnlOO iu I ho ga te i ganle de prncedee tactioe,~ prezentate in prirnul vo~umt ("oope rarea Lactica" .. I\.ccentu I deoseh~t c,e se pu ne ..... d lllere.a a.s{aZI pe· d ce I,ansarca S~ " e t· , ini~iati vlei. e-ste justificat de fa,ptul inili ati,,~a pc rmit,e valorilicarca rapida a. cooperarii forlelol" in
'i
I

1. Raportul dlntrc ror,eie care ataea slabiciunlle adverse ~i cele care le apar,a trebuic sa fie sau sa devin~ in sClu1lirn.p - 'O.. a+) 'Supra.numc:rilc .. 2- Existcnta (~v~.uposibilitatea C'rrC~
I

a1'] i

ei

ca

a atac3 slit.l) {~.iunil.eadversle .. 3. \riteza mobil.iz3'rii noi .or Fo ~le ce ,For intari alalcld trcl)uie sa
I

- ]l.a,,) unor punctc intaritc nude 'Vlun .plasa ligurile :pentru

pen tru a borda rca unor deschideri mai rar lll.taJn~te, sperand proba bil sa din in ueze astfel deca ajul de pregatire teoretica] 2. e4! ~.6 3 .. d4 [Respectaud principiile clasice albul pune st.apanire pe centru] ,3,,,.... ~b7 4 .. ~.cl3e6 S~ ttJb{: 2 cS 6:. t3 d6 ?'.. We2 t;_)d7'!! regula elementara spune ea to constructia apa~~'i~, are prioritate a sigurarea protectiei regelui, fiind uecesara dezvolea ~lan,tu.lLli [oc(ldei~ de e'X.emplu pilA 7 ... !;) f6 :8.. !2J fl ~r-:;..c 7 si cf cct~. ~l'e'~ fapida a rocadei] 8.. J~rl &jgf6 9. ~'::j'. g..J e...? l6 mu~,aJli, de pion din I'll nl'el e 9 ale p'a.rt idei est e pre at ~uh .... A ,urnlat. foa11e tare ... j 1ft' a4!

ro

tm:

lie mlli mare decal IC.reaa rguri .. , lor ,ad verse ce yor intii.li a.-para ...

c4 11...jL ,c2 g·6 1'- b3'" C,~lI') 1'· ... i'!ii.,u..:.' .... '. ~:,~h3 iJ~ 14,~~a3 '! '~¥t 1.5.. 0-0 :g7 c7 . h~? [("'I ". ~'d ca nu poatc ef' cc[ ua ;.;', ., ,_.~nstataDr,
~ . -'"!I.. ....'
A '.' _9

I O_Crldti lnlrucat dupa IS ... 0-0 urUla


(.,. ] Ul ... xeJ,- ne,glli1l.1 ", d .
-.1·.··.·. ,",

atae"

rc·a (ractoru'~ ti'mp)~

St~.decIde
, ' .. -

~a ~nca
A

36

M'i re ell IJa v 10 'P


1u1 de cali tate obti n ut de c( [x::nulc(! fi guri lor 1JJ1 avaniaj e dec~siVt~r. [)e~al1e de 0 f 1nn~ scu t.a, acea s ta rnai c stnc se
[

:.,"

,':

.~;.
~

.1'. " U ...-;'., . =: /..:'>


~ e, "

n SIt'll etia atac« III i~ 1;.0 I.~ 1 • A_ '1.ilienthal - L .. Sam kovici


eli)
I 11 II ~I L '\....:. !Ii. '..

S S·-~ (9'''4 ...


i"IiI ..'

~J' .

Inv a ~a~.~ f ormeaza pri EIJ. antr~na mense te, pnn stud iul partidel Oi~ mar 1.1.01' Il~_aestri, preen III ~i din ex per~ent a P ropn e.
LJrmatoarele

dona exe inple pe care Ie prczentiim sunt prclnate din practi rAJ. rna rilor nl,~te~tJi si d(!'vedc~c

Mark Taimanov
(19·J6-)

i"J12~: ,.,J

4\ ' ~~ ~ :l ~ ~ 1 ...d4 ,~].) 1"'6 ~~ ell g.IS:;. -:.,]c .... ,~ .. 7 !U tl.1 4 04- 0 _t\ i:' [3 dl~ 6'·., ~ g= 1·5· 7' ...15 (" . t9 .. ~ ~ ~II ~I)17·,' S· \!,I,iJ"{'II' ~. es 9' i~ ae 'I! n "'. ~~l~' ... i316' 10
I
I '"'

In di an a l"egelui
1".
'

0:: 8, I
.• -,.

j. ""III

."

.'

"Ii

IJ

;].

t~

1')

IIIIi

.•

l~
~

difi cul ia.ti le d eos ebite i'n.!§. rn pl!nlD t C m al cgerea ' C 01 ec[ A a p lanulu ide joe,
L

1\'1. '. aimanov

- L.. Aroni n

1. d4 t;)f6 2. c4 g6 3~ ~~c'3 JJ..g7, 4. e4 d6 5.. r3 0-( 6.. ,.~,",g5 7. d5 c5


t \bd7 8- \Wd2 ~c8
L

1.951 Indiana veche (r~80)

Ccl de al doi lea plan. a fos{- evi-

dent - ol11.111t mai tentant

(pe atunci) mare n])_aest[u~ astfel ca. Taimanov g-a dccis sa dec lanseze ID.lU,atI'va prIu: .
• '1:1

pentru

titnaru l

b5 '.'f.' .. •. 14...... bI':',. 1-.. exo: a6~' lSacrif- en ':' lineare tipice pentru con: tructia con'f

'~.(b 4 1.3.. 0-( .l)e-5 14.. :!j,ell! [Sc hi )11~ bul damelor este favorabil albului: e] . l'~..,iI2 are avantaj~de Sp(l uu 11 ] 4'.." \~lXu.' J . £xd2 hS 16" h3 leo? [Creeazji 0 sl~biciuae C' "On~.ca. la do] '17. l2JcJ exd5 'lS' .'. ex· "-7! I,,' 7 t' 9,., :tJ ge 4. ~~ I~.',",10" '·4 ._, dS ~.. -, ..-117 2: "I' ..,. [5 I ':p"lJt!~..., , ·r··· G' 'f'.x,gJ·. ..., . 1..-~ It!· ,,," r-. .......... . g. · 6·
~I. '. . Y I '.

3· 8 b8·:: "u " g~' ..


g.

1..

.' ., J;.h le'l ~

.~~)

~l.~~ ~ -.Ii t:::t ,!Ii....

l', .... a" .

I"

.•

jr'

....

.'

._

".,

C;,ri

_..

Ii •

!.'

F.

II

1\.. rezu tat 0 pozitie specifics atacului Sarnisch din indiana vechc
L...

I Schimbul

,~l. g41?! ~a5

10.. ~~J.16.j=h~!

accstui nebun trebUI~ evitat at5.t pentru protec~i.a re~elm .propriu, cat_ ~i pe~(m·u constructra con~~aatacului 1 rt, b4 ~e.5 12. h.5 e6~13.:

trajocului in .garn~b]lul\' olga ~i Indiana rcgelni] 16." hxg-6 rxg6 17 ~ =~,g5 ,"'~ b8'! 18~ ~-.xf6 ~,xti'6 l~)~£c4 [AIbtll este obligat sa schimbe darnele] TI x d /~·xg.· .. 'II'. 7[~~- \~t.Vvd··?+ 'JUI ~J -u " ·4-;' ~ . 1'~ ,~...m3·· Jr"C '? ') ~iJXf~£ r-. r6' 1:"'":-\ £U '. JTi..~..:J --~.. .u·+ 'uX": ")3,tfII.,..
1 ,~

-.!

I....

.....

'

'Il...

. I:FrI uxa6 ~ ala: '8." ' 21 c ~:g,....+ " u~


,-.r.. .,

.d!:'h,.A

&

''''''[5·
1

~.

13 el

+1'
1 ~

+ .,4'
_..

ri}.J ~.•.,. t.~ 'Ii.. _


~.,

O-t 0 exd5 14.. Cx(·.5 ~~d7 5.. ~~g~ ~ 3 .~ 16.. f:~,xa4~xa4 17'- Wb 1 b.5 t h.xg6 [xg6 19~ -=~n6 ~~~txr6 .. 20 L"Xb5 0Jlc4!, 21~ j~x{:4 Wtxc4 22.

~,I.,
~I~

is,.,

~ aleS 24 .. . ~112 ~el 25'. ~XI17+ ~)I~, 26. .. '~Y' 6+ l€~g,7 27 ~ \?1#~1 ~ xd.1 28,,.
'lJ}Nh' _. t:g

1 § e·7' ~.

'l3 '" "r:;l . _... \J.'I.fxd 6


I

,'"-\

~ 'I"· ~ B' b6 ~r· _: " ,. 1 , x,a .6-."8 I . a.: ,.-::.~J . """'9• ~~ _ c·. '.... .x.d-~ ... -'li'O '0 xu. + {& 1':£ '1'·1• gh6' + \l)e~ .:1.,.;.. h7 " ., lU'~:l ,,-, . .~h6+ a~ f,43····::\' ~. ~ ri:Je(j"· 341.. ~ . .......Bh~+ ~-. . ~d7 35.. 8h7+ ~c;6 ]6. ~,g7 C2leJ+ ~d' ~ .,. 3-'7 '@'I.... l \ .n + 38 -e "3 ..._\ ' 3,9' ... ... t.:qt:.... ~bl . r:--!}; d 3 IF1r 6 'l 2' 4' '0" ~., 4 .• 1;0 1'J ~: .. ~X)· " :'. (,~?e'";5e.l'11 ~l i'-'~ .
== ~
,;ij"., ~J
J.",

'Eftl

P"7

gx.r:~ ? 5 '.: ., 7 r.=t hlUi £. ~'" ~


+.

33

',·1 [l1li.:.

.,

'.....

_....

':Il:

.':11'1'

,,g

.!G,i

v:...,

JI,.

riO

r.::!:!l

€It \~d4

29.. Wfb3 8cl+ 30..

)~l·2

'tM{d4!, ./0-1].

dr·tin~ un c\"ident avacntaj de spa ti U ~,~ITl?bi l~tate .a figuri lor. El1este pus acurn l~ sltnal:La

A" hnl la ITl.Ul:lre,

Analizatn d partida preccd ~11Ln.) neoI'u} tl intarit con siste- l forta ~i vi.'C" teza contrajncului la {nutate' a 14-'1: l..r"Watzl
Indiana

lamul. de a.b, l: til a lbului pe nancuI regeiu', s·-a dovedit, inc fi,ci ent, ~] ·in dauna dezvoltil[ii ~ i.Hr cOlill.lraj oenl negrului III oenhu ~i pe flancu 1 darnei s-a d{)'ve·dit .mOOtrapid. Planul, sanffi.tos il~ (lcest gen de 'poz~'tiieste l,egall de continuare'l dezvo]~ tli iii fi,guri [or de pe tlan etl 1 Ie gelui. ef ectu(j'ea roc ade i ~:i .['(1rrul.'u·o~u 1 f el111 a~ ·('en.rnlui, unde albul dclin,e supeliori~aLe de spatiu.

~td7 25.. ~116 gf6 ?5 ... B_ d8 26. 7. ..;..,. _ '"' ( f 4 .....' ~n ..... ~ x. f7] ""'6 l"lj, C e'41;
,'I ~.' ['

23 .. §xf8+!
I
J

§:xr8 24~ c!jxd6


", •

•.

",

l2) dxb 7, t J·-I} /'.


l

"8"" n "'@,~C. _7- .•


:I;

b~

'B bfS: 27.

~ ~ ,W=).f1 ~ XI~0- 2U ~~xc.~ o. ". -.!."':"'-.. il'L' 1;J '1.] 3.~ ;[JIU~' 'l(~ ='r.' I'""~-.·nI J ... J.'~ \:!( g
1 ~

de (] alegc intrc dou 11plan lln: .A"" (:ontinua rea 11ni~ti Ii a dez~ volttuii prin 9. ~hJ 1O. j~ e" ~i IF I· o 0 pi[cg,illind str~pungt:.re· f4 51 ~ J. n~, .'n~Mea unui ~tac pe tlanr)ccl
\:ul rcgelui

- H .. Heemsoth

1956

prin g4, h4, h5 .. deschi~ derea co[oanci h ~] uti]i/.area ,acesLel coLoane pentru ataeul la regc.

e4 d5 5-:r3 0-0 6.. ~~g,5 c5 7.. d5 cdhd7 8" '~d2 :f! leS 9- 'g4?! '~(a5 10.

vecllC' (ESO) 1..d4 ~lr6 .2~1[.4 g6 3.. t;)cJ _.t~ g7

Andre L·ilicnth 31
(191 -)

13~

~~b61 .4 h.8!. 1·~..h4 t~c5 12. h.s e6 0-0=-0 exd5 ·14~Icxd5 .

mru·c clasic III \ria'~H, mt"reIDe 11l!a esUu LHienthal, (I fust' prinlld Ica~·Ie a.. Heat plan u 1 pozi t,i onal core(:t: ap
Uitinlul
1

39

,~

lanul de joe • SI cooperarea , forter ,


.
.

In couditii lc concurentei accrbe din sahul contemporan, teoria, stratc, gia si tactica se 1!rnh~na~atesc con~ tinuu, in cautarc de noi for ne de ex• pnmare. Caracterizarea din preambulul capitolului apartine lui 08 vid Bronstein. si subliniaz,~1 noile tendinte ce se rnanifesta in sa h. Bineintelcs c~
.
Ill· II.

Lupta pentru ·~n.i~iafva in Iaza eonstru ctiva a pa rtidel pri mele


=

M ~4 nlu'la~'i ._ reprezinta p ~inc.ipala 2·~ cara c te ris ti c a a con cc.P lie:i R10d erne de joe. No] le rnetode de pregatirc au resrrueturat 'lola ~ conceptia pri v ind constructia d~1.rarii (jocul ell piesele deschideri le consi derate modeste, II "., "de egatare', au f""; acut di acestea :In temute anne de contraatac (Apa rarca

negre), iar analizele aprol uudare 10


I

exists

.ill;e.lege.rea jocului pozitional a crescut ill mare' , mdsurii. Dacii Tarrasch (si S teinitz - D.a.)1 ne-a invdta: '~ii J , eviuim sldbieiunile ill JJozitia ., noas tr,ii si s i1 cream sillbiciu ni , adversaru, I...... sa acumu L...... tu, am ,,\..I' mic. avan taje, sa ocupam
II!I Ii

marelui maestru, unul din cei Illai apreciati comentatori din litera t ura sahista, dar, io snbsidiar .. cl vrea s,ei ne eonvinga de unul din cele mai pasion ant e. aspecte Hie complex il?i.'~i j O(:Ui lui de snit si an umc ,ca. in sah , .. . exeeptiile sunt aproape la frc~.de In. accste condltii devine evident , ea a pHcarca d ogrna ti cri a re g ulillior POClLC constitui un real impedirnem in formarea nne" conceptii clare a Hoe-

exagerare

si .

doz~

in afirmatiilc

de intcntionata ~

numerease ca ~i regullle: ....

sla va, variaarele Meran si anti _. Meran) . Analiza pori tiilor ti p~, stabilirea Iiniilor principale de lupt5 pcntru initiativa pe baza caracteristicilor srrateei ce s i tll cti ce ale acest or It WI )'ozi ti i au .t~ condus 'In roi ordini de m uL~ri si • lungi analize care si-an spus in mod eficient cuvfintul in practice de
ol
'I

..., S-3. jucat

aoutatea 11.. ldx e6!?


l

ta bllia s,1. duel u l

pe cei trci argentinieui care _.vedeti mai j os - nu s-a u put ut descu rca la
.~I=

Rod al unor minutioase analizc collective, aceasta mutate i-a surprins


at in cheia t c u.

SCOl1l1

tumeu,

coloanele desehise si sii nu • IJO rtt im ,10. a tac ,{lira o .ba.zii pozitionald solidd,~ astiizi loti ~ , procedeazd aitfel! .... Is i creeazd singuri j1UJ1Cte slabe si pioni slab" peutru a-si atrage adversarii, piiriisesc coloanele deschise .piistralzd turllU ril,e lJe-tttFu aile coioall,e ,undft v(Jr (lctiona IUlli efiicie'"l ~ ~ ~i t\~l!prefac eli alaca, aSCUlll I zall' d panurt ~ f1:lUt Inat~proM
A

ri 1.01' sahi ~H. " Pe de a'lta parte" este 13 reI de aprolundata a regulllor $,colii clash ··e "Steini tzLasker-Capablanea"! (P erson al, rlaman ul ui t ca. nd j un.i ori de- ai nostri Iruntasi, care practica
SH lU .

dar

fara

ca fiU putem. inteJcQ"'c exceptiile


cunoasterea
. ~ ~ !

Rezultarele obtinu e inccpand (":U ami 19.50-60 au con fi rmat justetea acestei rnetode moderne de pregatire, care continua en bune rezultatc sportive p:1.n,a in zile e noastrc. Astlcl, un duel teoretic unit' 1m]
la tnmeul interzone I de la Goteborg unde la trei nlCSC a avut loc duelul ruso-argentsnian in variants Najdcrf
"

.. ._. (~g7 14, ~ ~b~ f@'" ~~e5 [14.... ~1~V~~'8 L.~.. ~''t!:: Cw 15. g6 .~.,.xh4 tu. ~txd7 (.~xd7 17.
J 16, .,

11'

P,. Keres - M, Najdorf

U~

r·· ~/:.. Xl~J-

2 ," \~t!th5+ ~ .

""'11f8' ~.. " . .

1':1· .".

C()

istoria

sahului

s-a dcsfas. .

rLl~

hul dte 4·~ ani. nu cunosc Sf~ D1Cl . .. -~ ,. "-au auzit vreodald de principij lc lui

a A palcarii siciliene.

~xh4t~d818,. ~t7+Wxg619. ~e7 ~ l! j~gl';. -,.;L£. ] Ie· £g~"l ';Ll' U 16' g~.nUT· ~3 -)-1':. ...:J. .'. «:_ XJll~' 17. EtI7+ 'W:\1:7 18~~xl16 axb5 [1.8... '~h81'9" ~fl+ .:&~f620~ J~~e'8+ ~xe8 21. '~xg16+ ~!e7 22. gxf6' 1 19. ~n+ Wc8 20.. t:9 xg,6+ Wd7. ~'" ~. f-"" ~I, . .... .. · ""'1 § ~:"\ ~ .... ,.-.B-., 6) ?? \HUI 1'7.f~ ~.? 3' e) ttjCl 6 1["1 1 r,q'C ~_. '~, . ~g~ ~_. .. 0' ~ .. ' ~ ... '. ... 7' ..
I

lUllde.
1 otul pe j()lldui
T

lup1lei

McLodica. 11lod.ern~ plca("a de ]a principiul (lcveptaiji a Itot ceca ce este bun lrnwprincipiile ~co: ii c-hasice ~i a cc ]ei. ultrttm ode rn c, res pi ng,a 0d f crnl oricc incercare· de·absolu~izare f1 u.nor
I

C aJPa bIan Ctt !)

La. loat e ce Ie tm:e ~ rnuUhife:

n1esc,

d pa

~"'4 '~ '" d..1 ~i . . ~d3 ~.


'!J~' 6 Wg+
.M
,I

,l

\V"I-18 '4 ,~."Ve"·7 ,.~··x'.e· _'5 '~~,W-g'. ...-" {J --('J~ .. ~. ,i~J s·_ i.JA. '"l..J .. .."
1

+-]
'I'
,

'~lt ,i 5 ." ." ,~ . (-, - ..:...]1 ~ ~,5 ....... '4 , X.d~ ex d.. ...... d~, ....... ~. I) 1 .i6 ""1 f.'. ." __ 1 -. ~d~' ..-. ,,".~ ~ x..~~....... ·tl'4_ a.- _.3~
'Lei'
i

tJ

,-=

P .. :Keres '.. T\J .. N,ajdorr .E. Ghleller .. O~ Panno B. S.p 3sski - f-I. PUnik
l

pIl0Cipll.

'I

IJe n.tru
.

lUl./-lutlJJa.

",

...

Pw'

David 'Or,onstein

A crede in pri.ncipruile generate pt"esupunc i·nsa verificarc:a confret.~. a val'lbili.t:1.li.i o1t.lcthui plincipi U loJr-o si ru ati e da lii..

f4 ._ :=-e7 'S.. \~f3 'h(j 9. ;~Jt4 gS 10. [xg,S it) fd7

S~ciliana (1399) 1.. c 4,C..J' ·2" ~1_j1~"''1 .~. ( 14 ex. d4'-4 .. - _ J~f.'l:l6~· ,e·. I·· ~_)xd4 ~r6 5~ '£)c.3· 36 6 .. ~g5 c6 7.
1 ~.~

C~ b org, lzt" ... . IO'll"e,..

l.j.)~J

~I(~ .-

Mireea Pavlov '.~~cS+ ~!ib8 29. ~:xd6+ f"f-_¥ja8 - x .. TI -"1} lkl,.·4· ['}'-o' I}' .;_~=. e 7 ~ a~ J' .. '8 0 :
.. _.. _.. II

-lIP'

'

.'

. Practica contemporana cste ca.ractcrizata de 0 imenss munca de cercetare a cii.~lor cele mai eficienre de constrnctie a cooperarii fortelor in vederca 0 b~in erii priori ~a~in dec Ian ii sarea initiativei. N outa~iJlc reoretice , sunt rodul unei 111 unci neintreruptc, practica marilor maestri propulsand reoria pe culmi nebanuite. ;J!'i..~....... In Iupta pentru mtaietate, lDSU~i ca mpionul mondial este '0bli gat nne .. ori sa-si cornhata propriile inova tii si recom andilri. {\st fe 1~ K ti S parov a utilizat cu succes, ell negrnl, it ipotriv a ata en ~ui eng Iez di nApa rarea ~.~jdort [B 90 d"'" ...... ...., Of1, . upa mutan 'I e 'I,. e4 c,:,_~ t;J f3 d6 3~.d4 'l~.xd44,. It)xd4 t;]f6 S. ~ICJ· 216 6.. ~c3-) care nu constituie 0 pierdere de timp, intruca: ~ialbnl trebuie s5 mute a doua oarH Iigura ata .. cat1l1tllutarca paradoxala 6.. Dlg4!?
'~ A
:I

do gmatic am pu tea spune ca aceasta CS'[L:: 0 iucalcare a principiu lui IUl Ca p")blanca, mutandu-: c de doua oli aceiasi figura.Asa ar fi daca albul ar accepta schirnbul si ar face 0 mutate de dezvoharc ca de exemplu 7 .. ::~3-'4.Cum al nul evita schin bul mutand de regula 7" ~g5 (deci III uLa ~~ c ~ a doua oarlt aceiasi fig Ulr~). MU~ area ~';J, g4 cs te 0 tipi ca mutare de stanjenirc a. dispunerii opti me a fi gurilor adverse ,dup~ mutarile care continua i'l'vantl!"ea'" nebunu lui de negru simu ltan ell pre= gaJi 'ea dczvoltarii lkf8 til fianchetto. 7,~j~g5 h6 S... fi.h4, gS' 9.. ~g3
J udccftnd
.f.., £',

~ . ~ g"8t~ 3-'4 ,~d ... 1 .,~ ,.'l!5 ," ",I-.~ ~ g 1 1. .. ·.z...J 1 ~ 'l. ,gl\.lll.. 1:1, .. ·~..._.t2 ...["'111 ,." r ~~'\ ,- ~ .. 3 6· g l' ~~'..:'"-"7 , ;::~xe;:, lii.::.. x. 4 ,'0 n.. s:12 Wf6 39. ~'2Jc4 ~g.5 ,40... h4+
'IF

29.. :~r. rxc4 30. rxe4 85 31. -s-. ,,, .:iL CO' ... .• ...-.A,(ll!·l - d!biIJi..... ... ..:l. (l-'e 1 ~ '@'e_ ... .0 '12 _!r.l. .-~ .,_",:::+ ,. 1=1'

Constru ctia ataeulu i, vol. J

,'1

....

Wg4 41..hS £3 4.2. h6, Wf4 43. i2J d2 a OL 4" !if. 117' ~,CUth-'I:, 4·.... 118'·· 5 xl18 AI ::i 5 :~}'W h\J . /,0---1/.
1
r~

~;,:=:i

Principiul lui J .l{. Capablanca ~ ~~) t ~..., ~ ::::n0 . ~ -: .... _. esnic tanar: I v ( ~+£ > ~+,
I_J' -

'..

,.

sa 10·
A

".

~ . ... ? 5 ~~.Ie..,I1

ViS\;V'anaUIHn Anand (1969·-)

Doua cxcelente rea li zrlri ale lui Kasparov si Topalov an cucerit Hoi ad e pti pen lru ace ast a. lime tic j oc:

'I!O

11... .:txg4 kxg4 12. r~3,~.d7 13-~ it.f2 G:7Jc6 14~,'i!1d2 Id'eS 15... 0-0 g4 16. f 4 ttJ.:4 17.. ~'e2 ~~~:'c:8 b3 18.. ~Lla319..adS e6 20~ ~b4 ~'aS 21.. \l¥j~l L'4··." iL e3·· h3--' "~ g':\ '~hS l_J ...,. JLIl ., !II"''-. '.::J ~ ~. c 7I _~ ~ J .... ~ " '4 '., d ,tl ;:~3-' ,,-~.. r-...d'" ,W.t c.'. ,_.+ Negrul a obtinut 0 pozitie p ,ina
iIt!lrr, rr:..:._'if.''S '
IlL

n V A'· and G Kasparov Geneva 1996 Apararea Najdorf (B90)


" ".

IL.lbOi.

.1,

",

(£.:1! . IlI,

.U

lllxc6, 16- J~,d4 .:!&e5! 17 ~ ~d2 ~~r6 .:; 5 nxee , 0 1,8.. J~..X eo.. d .... 19,..::I 4 0-0 ..... b 3 . .' ~ (£1.:821,. W(eJ W.f4 22 .. Wfxf4 gxf4 23,. :gfdl 1t4 24~ ~xd8+ g xd8 25. :g dl .!! c$,! [Negrul trebuie sa-si pris!. ~~" ,-.
'I

N ..Short", V. Topalov Novgorod 1997 Apararea Najdorf (B 90) ll .. 2lx~4 ~xg4 12., '1"3 .~d7 13.. A., M l~, 11' ;::. ~.IM "'::"~"'6 141... \lJ'--\') le6, 1 ... t: J x '6· ,_JI C J... "'~
iii" 1Il.., ,,""li .. ",; ~ .
'I I r _. ~ ...

Veselin Topalov (~9 15·-) 'Dar discutia n.u s-a inchciat nici ~ pe departcl Numai in anii 1997=99 s-au jurat peste 150 de partide impor ante In accnstAi varianra ~ Dinarnica .\ictii sahiste contemporane crcste cont:inuu in intensitatc. Sahul se adapteaza rit 11Ulu]
. -

io~~

de perspecti ve:

treze tumul, deoarcee aces a cnupereaza mai bine cu nebuuul] 26.. g £12 r®--'(8'7 ~d· ~. e· .,S· l.o1_j I..2··'.rs: l!r - . ~ • '1.l: \!? 7 ';';"',..f'"'"...." '.

in1.petuos d,e viata 81 acestw sfars:iL de


veac~ existand ~cndi]}la. reducerii ("onti llC a t:inlpu. u.i de g_an<tlire acor~ dat p{tr~idei de concurs. S,ahi.5-]i sunt

.I

.I..

'-1

%.

~' . /

, f{"/'

(:>;:/

35

36

37

ohligatti giindea -'ea m, i, repede ~i ilIa i bine ..iar jocul la c§~tig (l devenit

sa

o necesila LC in. C'onditii ~c u.:nei


eUTenLe
.t

COfJ-'

tu:erlbe la Loa Le ni"eie]cNoiJc metode de prega.tire in care. in formatizarea ocupa un loc t:'se.l~ial prin folosirea bazelor de. dat~ ~i a noi ~i noi prognlnle de joe ~i de an(rena-

,4'

43

Mire-ell Pavlov
mem si -a u g!i S] l loartc repede locu I,
.l) 4.)

Construeti« atacaiu l, vol. 1


Figurlle ~i plonil mdcpltnesc runc'~i~comple tentare; Coope rarea to ct i ell, ca rezult at ill I'll an lfestdrli eficlen te (I
,elJoperiirii

'inalte sa scads pentru maesrru international hi ] 6~1R. ani ~rn pcntru rna rc ma es aru interna tional in j ur de '?'()- 1),3 am. I prczent exista si mali maestri JJ
h numai 14 ani, cum sum rusul R'~sIan Ponomariov ~: francezul Etienne f enornene, ..

au fIlcut ca. varsta performantelor

Clasic modern
."'-

Ii

fOIJei

PI':11c,le.l(Jr eritice

Bacrot,

mfa. sa mai fie pri viti

al regelui advers prin urilizarea procedeelor tactice prezentate in volumul Coopera rea tacticd;
,\'(111,

;'1;

atacul

SI ,

rnodernf de pregatire nu infirma, ci chiar con Iirrnil in 1l11a'~a lor ma j orit ate, reg u lslc si re coma n dari 1e. ~ co 1ii cla sic e Stei nitz ..

Metodica

Lasker ...Capebianca. ... In conditiile in care constructia , ~

ca nistc

5)

('.(Jtt}IJCIWrCtl.

til

Perfectionarea ti nerilor jucat 011 neccsi Hi UI efort urias, iar taleutul i~i are fara 'indoi ( I Th.8ro luI sa u. D (j r astrU] ~ : ,~ol~mlulde munca in scopul amopcrfectionarii continue este eel care selecteaza valorilc con form princi piului "multi chernati, putin i alesi ~"i Noile metode de pregatire vizeari1. in special LCHla cooperaril tlgu .. rilor, In difercn L daca 0 vorn Dunn

rmiire ~ie enf".struetia coop eriirii ,j! ~, Iortelor , . IJroprii ~i utilizarea eficientii (I aeestei [one, simnltan ell stll11," jenirea, Impiediearea, pe cli'! pesibil (J consuuctiei CO ope ...
..:'1 rtll \

strategidi, rezuluu de: V;fJ lltlri i pla nulu i g'(] neral


egie cell

In
procesul constructiei , cooperaru strategice
v ••
I

cooperarii strategice implied un plan c<.re u rmJl. res te .im U It au do U3J sco= puri concrete, prirnul principiu de final cnuntat de Capablanca: In .lill1l1.iruport(lnltl mutdrii cresteI .." s-a generalizai ~i i~i dovedeste acum vala bilitatea in mod sped, ilin faza constructtva a partidei, Iruportauta deosebita acorda.ti primelor 15-20 m rut ali a condu s ~i la un aou mod de aprcciere al valorii acestor mutiiri din punct die ved re a~ eficientei lor .. , , s~nlultan mai mul .e obieetive, Incadl"sndu-se in. mal mn te etape ale planului general de eonstructle a coopcrarli strateglee die atac (respectiv de aparare), iar amenlntarca (ell atacul dublu san duble Iovituri) ~~ ataeu rlle simple (dezvo hu.ri eu
.....

rarii [ortelor adverse ..

Legea

C(,I',:e

iie pertidei (confo ~m definitiei lui Alatortev) sau Cel mal importan! criteria de apreei ere al p01.i.fUltJ r (S uerin) , as ~a.zie ste c Iar pen tru toa ta

gave meazii to 0 te stadi-

In eoncluzie ori ce p _3.0 st ra .. tegic, stahilh pe haza erlterlllor de a preci ere speei[i,c'e poz till 0' , tre ..
I'!.

lumea ea studiul constructiei rapide, a l coo pe r~]'] ro~lelor ~~ a 1 di spnnerii ~ lor opt ime pentru a parti cipa la Iup[a in zonele critice coastituie calea Cut

mai sigura

ti n eri lor sah is,ti.. . Sf udi ul coopers rii Iigurilor tmentlondm eli iucludem aici si pionii) a
condos la determinarea a S tipuri ptincipale de cooperare ,(dopa A.'a1[[[

pentru

perfectionarea

ra~l~la ~I c~opera.re.a . ortelor proprn incerefind, "".,miisura posibjlu .. lui, sa hnpiedlce aetlvizarca forte .. lor adverse ~i coordonarea 3,cCirunn lor. :. Studiul Iormelor si a metodelnr '~de s,la.njenire.~.de la formele cele mai simple (Steinitz, Capablanca) pana la b Iocada, par,t li zi a f art e lor ad ver se (Nimzovici) este 0 compoucntf de hazn a pregatirii sahistului de perfort

buie

I.....

sa

cO'

urmareasea

'I

f.

aeti vlzarea

Astlel, se apreciaza in mod deosebi t mu ta rile care rea llzeaza

le . po) sunt in aeeasta fa.za princi .. palele arme de realizare slmultana


-:,

)'r~ev):

manta. Tn o()nce.p'~i llloderna, de plan ~Thca de cooperare c


A'

notillnea.
,a_

1)

iim.pr1euna

Figu.rile

~i pionii

reali.~ea.za

2)

rar·ea.) pU'octul .i riespc,cli v; FigurUc ~i pion.U sle aparra

.atacul (sau HpH.~ ["arca) unui pun1cl, dubl,a.nd SHU trip ..a.n( alaeu (sou HI)a... rec~.p.roc;
..

de cooperare '[act~.ca ~.i c,oop e1rare s [rate g] eli s, n L ind.i S 0 [ll b~~ u .Ie.gate in procesul lupte.:i din plutida.
Cf~

~'ru rca

fO~1e·mOll·~

jiJlal, .mu·tii.,rii ere',s le'.!

.n I

A.

il.1l}JOrtu·J1-la

a activlzarii fort,e~or p.. rop -U sl de , .. stanjcn~ re a pI anulni ad.vers .. In contextul luptei pentru ini ~iativ'aJ orice ()cazie tacticl SC3.PltUt ea ~i nlut~li~e de dezvoltare care nu [(jc parle din pl.an.ul general trcbume CODs.i der1l.t e gIese'+"
A

In cazul lo,-it.urHot tactic~

I",

oc-

de ~. 1"

.... Capablan,ca R. ca. npi.o,n nlo,n,dia1, 1921-1927


45
.

observate, ele t rcbuiesc eatalog,ate ca


scaplilri gra\ t:, cfutiar daC:d, In locul lor .au fosl efcc(uate aILe nlutari norn ale de dczvoltare si ni Sf: aru'gTIJlne [eaJ'lt ca""" 'i~si acestca entu nllulari hune".

44

lW ire ell Pa Flo l1


eS 2,~ C)f3 d6 34' d4 C:J d7 4. J~~c4 Jt.'c7 este ~i eel mai elocvcnt.

r':xc~n plul eel mai

cunoscur:

1~e4

M u.~;lrj]c no ·nJta~ede dezvoltare ,5~;~c.3, san S~0... nu pot fi acceptate 0

ca bune si trebui c cata logate ca evidcnte scapa]l) inrrucat a fost on] iSH
continuarea
0 I

propru l"e CI,II;OllrC{f acestui .1 neban ~T,ipasivizarea unor [iguri adverse obligate la lIpllr,(1 rea s Iii h ici U n iF(J r atacat e~ .3) R ealiza rea ttl eti ell es £I V t.f 1:1taj ulu i
.'• j'

novs,ki) .. cat si criteriile de apreciere .. , \1' .. a pe Z,tltCl ~ (i",.L S ernn uz),)] ,e em: en t u 'I
1

'in functie

de speci ficul pozitiei,

die nou tate Iiind stabilirea gradului de cooperare de moment ~i in per ... sp,ecti v,a a fi~u,rilor· . In s~a bi li rca direc tiei pri nci Pale

(~va[]jtajclar dupa 5'.. 'ilx.eS 6~ uxeS d ve5 .7 "~'W'115 +- sa'~ 5 ....d x c:::?? 6 A'," "~ ~~, . .".,
u

5., dxc5'! care conduce


]Ill IlL
:,.1, .... , ••

],a
' . ~

~"'i(['I'"..+8'· ,.,)' '

Numai
principiala

menajamcnte a antrenorului va comribui 131 formarea unci con ceptii rigurease a, vii. to riJ 0 r sporti vi, de perfo rma n-pi , cores pun,1111toa]re odului modern de (t bordarc m fa fazei constru eli v e a parti dci d c ~ah, Scoala clasi a intui t genial directiile dezvolrarii teorici sahi ste, , ~ Capa blanca a abordat, in princi pii Ic $ft Ie, problema cooperarii figurilor numai in fina lul partidei, deoarece metodiea recomandata de el pl.eaca de 1;),ideea ca, juca.Loru I, lrebui e s a in cca pa ini ti e]rea in, j OCl] 1 de ~ah porn in.d CU, fi na Iuw.ile, deci a ic] v.a face cun.o~n.rn,[]~,~ClLll forrnele 'plinl3Jl:e ale eooperarH figuri,lo]!" ,eu pio]1ii. In "~tniniplanur' ~ui SLe]nitz de val 0 r~fi ca '['e; a f ortei pe:recbii de nebum in fa~a cUJ.,plu.lurunebUlll + cat se re,g:a sese (ocma'i ide.ii Ie de baza a'Ie plan u bl i gen er,(.t,] dt: l'{}]]S~ ~ a 1 rue ie

si

fara

asemenea

atitudine

,.1(1) Rca Iiiare«, ell i(I r C'U jJIY!! a! unor sacrifici! de pion II. unui pion 1i be r dep,or.tut ~ .3b)' Sc hi mbu ri [av (}rabile, de ex e ill~ plu: ncbun bun contra nebun rau, n ebu n. bu n contra ca .l~ fi n al d c rc gi fa vora bil ( ~i ,.. Iori fi care a a
prin accste schimburi 3c) (1a.~ de mat eria L tlg
'il .,

pnn:

de joe si a constructiei cola bor~ ri i fi,gutilor pe baza analizei criteri ilor de apreciere, trebuie [inut cnnt de tactorul timp (numarul de murari n ecesa rc rcali zli ri i te lu 1u i propu s, comparati v cu timpu 1 necesar derului . eel e,lab orarea P Ii:U],U,ui xl e Joe at D· implies atilt aprecicrca genera lri a pozitiei, cat si calculnl concret, ambele contribuind 'intr-o nlasura mai mare san mai 'mica, (1.]1 funetie de spe.fi . . .)] en leu I pozmea) a sta hiliurea COl'CC'[(:[ a '}
,".

38

~ari"icontrajocu ..ui l
..

'-

advers) ,
-.-

.",.......;;;..

~ ~,- ~

"

~.

,",

...

P ozitia ", rezul t atA di n A pirarea


Griin feld, pare echili brata, elaborarea planului de .10e in aserncnca cazuri prcl':cn I[ ~ nd re a I di fi cu It ati ., e Sa Incerc am sa ""g hi c i:m ,~, m odu [ ill care a gar.uJi t mare ~ m ,}c s'tru Po 1ue gae~rs ki claborarea acestui plan, In prima etapa a claborririi planului die joe de c1iLrc alb, stabilirea ra portului die for'~c~ si t ua ~,m:t de perf ec L~1e g~ilita te 'mat eria I es ~e evia.
dcntji.

sup'~el101i talii dinamice


,

obtinute
f

- n,(,1,.); .

ea

Recunoasrem ,ell usurinta in accst


com ponentele de

baza ale planului de constructie (l cooperarii strategice, activizarea rra.J~:i,da, ~i co.. ordonarea forfelur simultan cu " cnu-ea ror f,e,or a.: v erse, re s-' ... ] d s t H.DJ••

plan

}of

planului,

pecti v val orifl ea rea pe Cal taetl ee H fortei e.oopcra,rii fi:gllrHor,~ o riee .p I an, .fi e Ie gat de 0 a,nun'] itil p(lti'~ic, fic P hHJJ. u~ gen eraru de con structie a cooper5rii strategice (de
at-ac san de aparare

~i oonL~'aalac)

,eooperarU stra t egice. Planu I lui SteinitJf. contine urnl~i"


toa rc h:~etape; 1) fW(IX i 11111It c Ii piZtlre (l tte.ba tii f,ot; ctn~e l,~;or at(ICl'J, i",etiiat sitl,bit"i,u-

legat de .0 anurnHa deschidere sau a,parare-., tn;:~buie sa a.ibi1 ca s,cop a.cHvizarca si coordonarea. fOI1elor . , PropTii En s ensul dire,c~io.n.arii 2i.cti,~ Ilnii lor spr,e un anu]ne obiectiv con,~ cre~" simultan ell s~,ftujen]rea activi HiTii figU1; lor ~i, a contraj ocuhJli adverso
,

Studi ul unor exemple clasice de elaborare a plan ului de joe dru n ~)rae;tiea mari lor maestri ne va ajuta nu n umai $,a, ne. insusim metodica , modelm,3j de 'elaborare a aces,~or pltl.nmr"' - ci si sa j'[l~eJ.e!!Cnl 'mccanisnlu] . ~ ....,. cone ret (I.l cn n S;~ru iei co 0 pe.rari i c~ strategioe a. forte]or in ui verse silua:~iL Un ,exenlplu st:raluci~ de elahorare ~i. aplicare ,ll un.ui plan de cooperare" strateg:ica csic cc[ d~n paLtllida urnliiloare"
,L..Polug,ae-vski ...E. G:h,cUcr Riga, 25 ch.. lIR.SS, '~958

In etapa

3,

dou.a~ analiza punC'~eu


aru,

punet a C~irelii.lor de aprec.ie~rc dueL:

1nsa ~a ('oncluz.ii intercsantc,:' 1) Dj~ punet de 'vedere

dez~

voltru,ii ~ alhuJ dc~,ine un in1101 a \',anbtj, tft hucal a reaH.zat pJlirnlll]l activ~zare31 piese lor ,gre~e (~~j ,+ ?:~);, 2) Din punrt de 'vederc a~ mobilitailii figtuilor~ Ja pd rna vedere, nici una, din Pi'b1i nu ,a, rea JiZH t ~uc ruri

dcosebite~ pentiltll ca.::


huhli'i::

"Ue din ulbttrlJ ndver,fj'ii


1"iZll

,'fa

Sft 1.1;'

,ce II tr{lliz{trett re:ge,pitJu;ilor

.)Vi

acti..

Planul de joe specit1c pOli~iei. .... In nlclndic a lllodierna de elabo-, rare a pIa nu lui de joe S (lt.~eifi U nc] c

4~, gJ, dS 5. (:xd5 ~,xd5

Apararea G'nlnfeld (071) 1..d4 0lf6 2~ ,c.4~6 3. ~r3 ~g7


t:5

2a) din punctu.l de vedcre 2d ale4" '.'


,

6~, iLg2
.
I. , ..

,~Ji~ es tc .l.:i Dlital de pi onii [3 ~i g2


.+

lui'.

2) Stli,ljenirellllcti"~'itii'ii I,~ebl.tntllui

pozi~U se n:espccLii intru totul recom~l~nd~rile $colii clasicc, pri vind aLi~ elttpele j'lllb,iliri,i .I,Ia/ltt/ttl (P. llorr1a,~

lJ.d'l"ers pritt

,d.isp'llltt!rell

~ .£17 I"n O'·..... a c. ," 11. t;i bl b"lei', I" J . () ."8·· ~l 4 ..... -\ 41 A [/ .. ~ .ELg:::, 15.~rJ. ~tc6 16,. d..5 41~.5 17~, 4 ~~d7 c 18. ~., "_"J, 3".-"","'" 1'9'··~~ ~ x'-l)" e';: (~'b' }. ';'b" a ,_ .
~ \~'III .' ..~
,II!,

~xc..3 7. bxc]

8- 'eJ, ~,c6 9,. ~~c2


.L \. ; ..

.iiIii ...

(~iVild-:t IIfli l'ni ""JI -;--. ~. ,_. '@I' 'I .."lJ U-lI' ~j'~,. -',~,a3 ~~f,~

,_ t"t) e.? n u a re de 0 C'(t m dEl l~, pers,i' j 'br"" pe(~tlye.. (weoarece cupn....;:")..... ,. ~(~:j-).

oJ

scbinlbul J;..:.xb5~ ar fi in favoarea n e.g nJ ~ i ('.$t re ~l:rranl,an,e cu. un c a I u ·~ta]"e"~ (dupa ~tJlt5-h7 -d6) contra

------------~~~~---,

46

47

Mircea Pa 1,10.'1" nehu n u lui inact iv, ~ turnuri le al be n u di s pun de


coloane deschise

Constructia uului die joe, . e determina criteriile care Iunctioneaza in accastf pozitie ~~ trcbuie sa stea Ja baza planului de joe" respectiv Dr .. 1, 6, 7", 8. Ele sunt cele care indica dj rectia prlnc;ipahl de 3cH une,. reahzarea coo crarii ~ £IIi n re figu ri ~i pi oni in ataenl centrului advers. Analizdud perspectivele unui joe activ al "egr,,},,; (legate de efectuj,

atacului, vol. 1

1 etapa a treia a eli. borarii pla-

21,. '/tj r.3!! 0 dub[a lovitura,

mu-

Asemenea
accas

~ darn: alba, nu are uu rol activ;


2'b) di n pun ct ul de vcdere a 1 D.t:-grului:

- ~:2l(.5 este la marginea ta blei , .

r01 activ,

- ~"d7 este dezvolta ~dar frir:1 un

- pi eselc grele nu actioneaza:


deci nu sc poate vorbi deocam[lata de forme active de cooperare ale figuri lor pentru "lei una din P1l11t 3) Din punct de vedere a~ gradului de ocupare si coni r01 am ccntruturn, albul depue avantaj de spatia, atat ,datorita pionului tiber central d5, car si a controlului asupra mai multor sali d:i, c om para ti v cu cea a re gelui negru ~ deoarece in urrna schimbarii mebun Ullliu de c dmpu 11 II e.g re, cami pUli I.e h6 ~i f6 sunt slab] Le, dar ou se vede pe.jJ['specti,va accesului la aceste sHibici um S] llIDl'i :! u.nui atd'c ]a,
rege;,

area legatuiu intre

prin \¥:_fe7, rcamplasarea calului: ~2Ja5-b7-d6 ~i


tU1TIUll

iare-c reic In constructia plan ului caci, pe' ];,1ngJt duhla rca C'U. tempo a (lltll,cului asupra pionnlui e5, se elibe[1et1za c§ rnpul dJ ~ escntia 1 in trn SL':U] de acti \ izare a £;jle,' ('~e2~c 1~d3)~ dispa rit nd totoda La ~~ I.]]1'11ta ··c;;! g b"'), care va pUlc;. dubla actiunea pieselor grele pc coloana scrnidcschi s~ j: Sc consrata ("UIH procedeul tactic de eli berare cu tempo a lea mp u 1u i, u ~ilizas In scop strategic, mareste viteza

obtin e con tra san se) se fa c ~," cu


'inchi si ~

:1'4. E xf4 g5 15.

S't'

da[~1.el este fortat, (:Hci dupii

C'1 fie -i de pk n (de

E. n

Ixe-l ncgrul
0 C hii

p~ i lor ecn In'!~] -c5 n ind on d5 incomparabil superioara ca valoarc pierderii unui pion. "J 4 l' _."! -- '. t, .. , ... .g..... )'6' .. JI.t, --..... xg, ... '5-: .IIJ.xg.... t:.:I ~ ... J'

ralanga

In ni ve lul rnari lor maestri,

cit~npuri.centrale: 4) Protectia regelui arb cste rnai

f7 -·.f5; care neccsi un nUJTIDfir de 4-5 mutari, sao. imediat a6 si b5) albul care doreste sri file primu i in declans.'area initiati vci, stan~enindu-s.i adver-

pre ga tirea atacul til i cen tru~ui alb prin

ta

de realizare a planului! 21",.... ceH, Duhlca 1.~1 susti nerea pu net ulu i c ri ti c c 5, Pre'eglit iD1 d rna nc-

., 6 ~, 4- .' """ [A' _ -_,,-'uxc/·_! :·,cum


nea

ct)f4!, ItSiruatia negrului este disperata: se run e nin ta ,e5-eo, d5·~d6-d7. Gheller gaseste msa. 0 resnrsa neasreprata]

a xcS, controlul

d..-! "'7 #JXC 4. ..npa!. . "\~.~,""

vra tt)a5,· b7 -d6.

sarul 'in realizarea contra] 0 c-ului a gas'·tin etapa i patrr so utia lac ica_ de
"I .. , ,

acti va
CUlm

22.. i;J c I!,

(J mutare a paten t d. r ei.. . este rezultatul unui cal"'1

rs

pentru figura ar ridica noi pro bleme


albului, Mai slab era 26+.. ell un
,~- fc ·If .....," I]~ In ,OII~a .
'LIJl'min
+.

coloanei e, sliibiciu.f.~ ~~ cchi va lcntul a 3 pioni .g3

tJt'xe5 t2ixc4 28" t;')e6! albul [~nL.1ne

:s xeS

'7.

lea cca mal ra.pid~ de atac a punetul m e5, care ohliga adversarul Ia apanl'le: ?O .' I"'''·' ~ ,.&I.f
Ii

rezo lv Me

(j

pi ob Ierne i strn tegi CC: ~ ca-

concrct. Nu era posibi ~ .-")? c~h 7 23~ ;:; d13. f6 24. ~ bf2! si sporul de viteza al coordonarii pieselor albe 'isi

spune CU" 'antuL deoarece amenintt. rea 25. fxc5 .fxc-5 26. - x f8 g xJ8 ~ ~'

"7 .~ -b' __ • ex,. .. -d7' lX .. '8·' _ ~ d8 .2.9.. ~~(_~! [Finalul unei operati_.
n. ~;'.'

plusl] 27 e64' [f) mutate

uni tactico-srrateglce
. -:..
,
",

de amploare]
~
',.

:17~ ~

f;6, h6 sau d4 nu jOaJ'ca deoeamdara

5) Exis t en ~a canlpuri ]or s'labe d6 ~

un lol .inlpo.rtaol, datoria inlposihi]~tiilii .at coe-s Ull u i pe ac~stc cf.iInpUli ~ 16-7) Anali Z;'l confm..gura~iei de pioni conduce la concluzia .llJUobHitarii supe.m.ioare a pion~lol" ccnlrali ai al ulum comparativ l'U nlajori[atca de pToni pc flan.cu~ damei, de~inu_a de
nC,~lU~

""""\ + ~(_j + B,) asupr<l punctu lui crHic e5 obliga ne- rul [a t:eda 'ca ccum ru lui_

punctuillm e5" ar duct! In ,c{u:tib-Jld pio~ nului ceD~ral (27 .. " Wx.f~8 18. t~xe5)
"13 "d3"l'+ ATIl· ~: .. ..;~ .... + .-[acu ].' tllpiU (UiM I Jl .S

xrs,

eli n~["find un

apa ralor

al

.... ::.

,'-

'i:~' ':
'"

........

41
I'

23......exf4 Evident c~ dupii ?-3..... fxe4,? 24. !~ x.eS nlbul ca~lig:' .~.i}:. ~4
, 4·~.L"·' C~1Ii
~ ll ..

II
.. "'...
.. ...-

":

.... ..:

_-

8) Neexistand ooloooe descbise~ s e poa t e co.n.s.b~.t,at otu~.i un gra d s.u pc~ior de nlobilimate a turnurilor aIbe~ C~ pot aCJiona raplIDd plio du.blare pe re or]ce colonna s-ar deschide~ 9') A vanta juJ .perec.llii de oehulli n u intra, in discuti ~.

Aracull direct asupra pillomului c5 ,eons Lirhlie ineepu tu 1 un lUli pla.n deos,ebil de . nS~fuc~m" pentlu. s ludiul con .,111lC'1~iei coo pc dilii . _....~ . -·f4·~" 2. , 0'... ~it e·7' [)' ·UPd ?(-) .... ex i'., I··. 9 lang a, ccutralli.~, de pilioni mobHi d~ e, f devilIDlC CX[.renl de put~lnic:t.
I~-

40

29'.....~~(t"6 , [Singura aIJ1.lrarc. Acum S pOlul de c~lilal,~ a 1 cooperalil :fi1gurihJm" (rans f(Hnl~ in avantaj nla [eria ~ sc
~

'.

./.

~:.::.;

..... .-:

~
I

....
.

.
~ -:.

../

decisiv'l .304' ~xf6 ~ xf6 31 .. ~~x.d8, g diG 32. :~:Jlb7 :g xd7 33. d6 ~::ll·4 34" .::.JL.dS+ 35.. ~S:,x(".4 l:rl~ xh7 ~~6.
gill ~,i[.J_()J.

wrs

Un 11illt plan raulIlRs in istoria sahului 'Cft plan. o'llodel a sw:verut 1n pattida:

48

49

Mircea Pavlov
l\. Alehin

San Remo, 1930

A~ Ninlzovici

5) r~timpu]s]a b d6 a lost trans for-

,ApHr~l·e.a frauceza (C~~, 7) I .. e4 e6 ,2..d4 dS .~. 01c,] ... ~b4 , ~ ,4.. e5 {~5' .. j~,d2 [Astazi sc joacs mai 5,
[recvcnt 5, aJ] 5"... c?Je7 6.. C;1b5

rna t. tnU'-,uIl punct Uil re.~ (_l(:UP;i L de cal, des]. 'P' zitia acestui ca I este insrabila, o.
el pU'L(lnd fi rapid atacat. Cam purile slabe c4 si e4 nu sunt accesihile cailor ncgri, accstia avand 0 mobili-

pieselc gr~ lc ale ;~lbului] 1(ih ~:}rxh7 17.~.aG! Iiu ( bsenta nebunului din b 7. ca mpuri le c6 si h 7 devi D cronic

jk"d,2+ 7. '&xd2 0-0 8.. c3 b6'?' [Era ' tate redusa. necesar 8... J~c6i 9, f' cxd4 rc 6) Slabiciunea p' onilor e6 ~. d4 ,i)xd4 f6 ~~ 94 r4 =ta6 10. '"71C] '§td7 es te d eoc amd at ~1 mbo Iicij ~am him p~.-' s] 1'I. .{I4 ~~b{·6 12. b4 cxh-t 13., (~'Xb4 oni fiind puternic a.pijraf,i si nu exists .~.I' 7 ") '14' :~1':d 6·" I",c" posi bi liratea dublarii a tacului asu pra
.....~~

...,;...)

t,

......... L..

•..

'

.;J

42

pionilor slabi. 7) Nici una din pi1rd nu dispune de majoritatea de pic ni pe fl. ncul darnel. 8} Exis.t.a 0 s~ngur~l coloana deschi s~~coloana c, care trebuic ocupats
ell

prioritate.
9) Nu intra .... discutie. n

d uce 1a urrua t oarcl e con c luzii : 1) N egrul detine un mic r vantaj .... . de dezvoltan~. albulni fiindu-l ncceS,(j re inca dou~ Inut.ilri pentru {9 inche-· ia a'~ti iza[~~ fig'Ulilo~' (.£t. d 3, 0 0). \ 2) A YantajuJ de spa~]u asigu.ra

doar i4 mutnri si albul ",es.~e pu~ in fata alegerii unui pan. ln conditii de perfects egali ta tc rna teria l3i apreci erea pozi ~ e] coni S-au efectuat
'j'

Criteriile detcrminante in elaborarea planulni de j oc sunt criterii ~c 2 si 8; sanscle albului de alae fiind , le gate de ace esul pe coioana c si atacarea s ,nbiclunil,or de pe linia a 6-a, ~i a 7-a. CUll1 motive tactice pe moment nu exisui, s-·a n~scut ideea utilizarii s labi.lciu.nii carnputilor alhe uupa schim barea putcrnicului cal a b pe nebunul "pasi v'" ad vcrs
15~ ,u.5! [Paradoxa J; albul nu se "'b te s tl.- ~ 1 ] n c -lele d(;!:z It a rea $,1 ........, . .. vo ' gra:e~~ are in vcdert::: di sp,unere:t optima a nebunuillui sa.u] 15"",. ~:2) S· 16. ,()xb7! c [0 idee p ·ofun dij;, re vo~Ll t.i ana r~ pentru acea \Tleme." pU(~l'nirCu.l.;t]d6 Ii ind

slabe, :~r POZ] ~~'(I srugu r~l a nebunu lui a la h5 va comribui la cresterea presiunii pc coloaua r.] ~7 u. ~:t' '~8.,,IJi~')5! 44 [O nona a prec ,ere a pozitiei conduce IHJ concluzia l nui avantaj clar al albului, bazat pc dominajia in critcriilc '), 3~ 5~ g. noul plan avand drept scap ocuparea colounei c, accesul p;:. lima a 7-a si eventuala dublare a turnurilor . ., ,~a '1· -~'"\ ...~ 8 pe linia 7 ':~_jle7 19; 0 0 bL ~ N cgrul sc a [[[1 1O'l1'-0 tipica pozitie 20.. ~t.·cl! g reM [N(:'.gTUJ incc{lre~1 SH I' de Z'IlJ g Z w an g. Sin g U~\~ k; HIDuL1 ri pose opuuii ocuparii coloanei c] .21.. g c2~ ~le8 [Schimbul turnurilor nu sibile dupa 30,.. g6~ se epuizeaza rapid: 31. Wfl g5 31. 1!fg 1. Mutarea ducea la nimic bun, cffici dupa 21 ... regelui, damei san a turnului duce j~d ~ _: \.._ _ 5 .. ~~ IOiZJ· .0. ,,;;...;;... '~, arC 1 ~\ x.r-·? ? 31 . ~ Xi'." dupii b4~h5 la picrderea unci figuri, ~ c·R)4. ~ xc.R ~'2Jxc8 25, Jrc2 .. paI •• ....

'1;.'11

,,),

'"

damei albe estc dccisivii] l~; a l.l8 .~.. . ,1)f,( e~.,[(~; JU .• 1<-:) ':1 ...~.. ~ ac: ~ " 18 . mtcn•. n ..... a l' na \~IMiJ...·1 4'1 ,,~.,n~ ~( -·7 ,)14- =="' .... ~:IU_-a' _ ...
,., I;:;:;.;i
01'"
F.

trunderea

3(

u-.

'&1 e·S ~l. b.5!:" J

n-at

in puterni cul ru rneu de la Li na r'es,. Kasparov f-a intalnit


in runda a trcin pe numdrul 2 mondial, Anand,

.. 1 . 1 '4· ~ pu;~seor gre 1ell ~ .... 'JfJ;( 7


L~
I .

[T.'nccpe manev

~=)

clasica de: rriplare a


'_,.

l'

5· '':''~ ." 1
~ ~ (._.

~f'8 26. ~~cl


.~"')

intr-o p~rt]UH 'de prestigiu", C'. Kasparov - V~Anand T .inatcs, 19'98 1., c4 (~6 2,,,d4 £1.53 .. [~d2
Caro-Kann

i....

'.

.....

'.

'

'

rn 17)

43
"

'

~.

,?)xc4 L£)d7 [Alegcrea Kann ~i a variantei prefen~te a ~ui Karpov (4 .." ,~d7) este 0 prilna dO'lada de m-epect (ll n.egrul U] ~ ca rc p wC' Cera s

xe4 4~ t1p~ritrii Carof

aIhuiui a. fll0hilltate supelioan1

tl

H-

glui]or. figurilc negrului doar pc uitiIllele ilrei !inti

action,)nd

3) .Albul ocupa ~i con.lro]t:a/a rnai rnu[[e caIu,pud. Cl.le celltt"ulu~.

rest ,an.s ~.i ~x tins." 4) N l;gnll Si-c. asmg_Ul"3t protlectia

rege lui prin cr;cc~"uarea rocad '-j dar poziliH rcgt:]ui arb in centru nn prc-

zint~, n[ei

Ufl

P .··rienl.

slclrinlbat tocrnai pe uebunul '~nacti\' a ~ ne,gru]ui ~ Accsl scllirn b~ p.revlizu~ rnHlntea efcctuali:i ulutarii ~.,. ~vi ~ dcnpaza profuDzinl ea p,IHJU uri ~.o:rnIDarelu~ cr:un.pion, l){.:u.parea Ci~n1.pU c8 lui de catre eaR picrde doi tinlpi In lupta pent ru, (~ontr() lu 1 co [();t nei c, ~iIn p ce va n ulilil.nt p~n(ru OCUPdr~"1 ell prio]rihlle a aceste~ coloane de catre

d ; 'eguIl Si cfuliana115~ (Jg5 ·:Z}gf6 6~ ",~'~d3 6,7. ''L)lf3 ~d6 8~ 'r§"c2 h6 9~ e


II " ...

)1) .... ~ ..

'.'
'"

, .~
.'

." ....... ~

~~t~
'LOLHJ
~~. Ii "

&lxc4 10~ ~xle4


dupa cauoanele
<Ii ~ _

[Pilna, aici

.. _6 ... p\ b (,.8 ,-7 ~ a,4'" [A nu;nlU_ ,~,,' tarea v'HI.orific~rr fortei ilctiuuii coordonalc a pileseior e,rele pe linin c
,. -""II . .

r~._

. •.

.1.

" •. 1 ~~

!Ii .

50

este decis.i v~] 27._. b5 i[ un.gle~te ,agonia m.c;l pentru e{l.[tev~~ u.t~1 ... ] 28. ]}1 ri ~xb5 wc8 29 .. ,~,a4! '~)dH ""~(t h4!'

zli tDa re. ·Ne,gruJ nu allegle cOllt~nua rea ,cea nlai tft'i 0:'1sa in acca strt pazi lie~ 10.." '~~f6,prob··~bil datotitii faptn~] lui ca in unn~ ell 0 Iuna, in partida A1oroZ'e1J;ci ....Jor;diit~hes'cl.I. (~h~~llau i 1998 alhul reluase 0 i'iiee mai vcchc:
t

, .""] I 't~'"''''' \\!U~""7')'[0 u..e" .~ +le sururin ~ (rJi ... Cl~ ·I ':'1' ne l~t ~ .1

~eo]iei [Iloder-

51

Mircea Pavlov sacrificiul de pion


C _. ~,v:Jxc. ~J 3~ 0=;:
Jl"

~? \~:-\I""':::' ~,) ~ __,... L-...J~, .. J


I .... ~.'

~ c4 I' ~ e4 '") f3 4) f5 '1'1 '~11"4.:,:-;. 0 ;i..c_~:Jr6 e. 22" Ji. d5 ~! si a castigat s pectaculos, ia r rna 11i nIH e~~ sun L into tdc a till ~:I'~bI rri
~ -. ' ..~ ......I ~.. ~ ,_ ......II rII

~7 l:y }~')." c) ,v.(l' r ') ~.

x~.. ; ·t1 dxe ~ Wi ..:~ ~+. 1- 4 • ~ t::-"I ' J I';; ~~ ......_, bt; ·t- 6~ 0'-0-0 c'" 11 {..''']: It}. -. .' ilJT5 ~J. -.
~, .. , ,

.1

L "~~lh4'! ~e 7~? '!


"'i"\.~r;..1

:E1; hie 1

_J!' ..

.1L. QI.

~e

f'F1 11ft., \ ie

s: b 7 19..

trale albul declansea za initiati va,~ cu . . - ue ;.~~.a b·.... canllpu.rh~ ne.gre d ] 11 .~ mtenna adverse] 20 .. . £r4'?! 21 ... ~.xf4! .gxf4 "
wi

[Imcdiat ce a incheiar etapa activitil. ri i pi cse lor ,grel~ pe co loan e Ie cen-

~ g:e8 19 ~ )!; h l ~5 let h.4!

(c 1:"... 4). Legat de cr. 5, campuri sla be


..... 1"JI'~1 i .IIl1Il
lh ~ ... I!.~,i

zi ~~en noU'll1~ilc tcorcticc 1'!:] 11" '~fg4! [It) ti pic a muta re de stanj1cni rc, ca rc impiedica ] 1. .. Q-.O 1~. ;~.xh6l] 1 l...... ~·d't . s: .s, t""f6 ~ go . ~.. ~U" ~~ [I?· •. .j{~I1.6"'. :..u' ~T J 12 .... ,:2)f6 :~ ~~f3 eS 14..d'xeS ~~.xeS ... l.
I;',;;,;j,1 ,.. &) ].,
I

1.5" l:Jc4 ~e6!

[N egrul au se teme

46

de pierderea perechii de nebuni, caci dupa 16. ~xe5 ~'xe5+ 17" '~e3
i;J g4 ~';ini tia tiva tre ce la ne gru ]

S-au cfectuat

care 13 teoretice,

2lli. mutari (dintre cunos cute) in ca re

~.~, ~:I C a nlplLl lu i d 6 care pare 'ins,~dificil de exploatat. A]bul deti ne un avantaj evident si din a, , ~f5 '!v1 ." I naliza coufiguratiilor de pi oni (cr. 6)~ ~~,. ="=, ... oti \1 U tactic ascuns £; [4 fiind slab, dar greu de atacat In este procedeul cunoscut ca ellbe raacest moment al partidei (2'),. g c4? rea cu tempo a coJ oanel or, Pseudo~,d5 -+). De un ultim plus se poate sacrifici ul de fig ura nu poate fi vorbi pri vind usoara superioritatc in acceptat datorita efectelor neplacute acti Y~.1a tea turn uri lor aTh pc (:010,(-1;- I ale altor proccdcc tactice ca legarea he nele centrale (cr. '8)~ iar er, 7 (majosi atacurile duble ce apar in, urrna rir at t:a de pi on .pe flanc u] da me i) ~.i indepdrtari i apd 1"(7.1 orul ui'! cr. '9 (avantajul perechii de nebuni) Ii nu ~u aplicabilitate in aceasta pozitie In cea die a treia etapa . , a. elabo- II r~lri:ru plan ului, H reiesit c In r c~, planul II de j oc trc bu ~c .lcga~[de ava n lrlju l ferm : detinut in acel moment la capitolele: ~ mobiliiatea superioara - a figu47

b~~I '!"l .n

'l, 'h~ ~'l' t" :"l ,[~.'l 'x'Lo ,;(1 i!J

<I'll.

at [""':1 '1111''-'" (,,bL

il "''I; ~, .U

tc tia ,").~ n sl ':"') .. _.


..
j'

bi ci 1Ul c( ~ n

lCJ11 po ra

Kasparov gasesre insa motivu [ lact ic a SCUll scare' i.i [1errni t. e sa- $1. incea p~, p~ anu J P ri n lr - 0 mu tare ~.~ de efect" reprezeutan d si IT1.0111Cn lul . declansarii initiati vei:
,
II , .

t at

.. '

'.

-T

",'

'tl'li'.

I,

,.,. ~

.'.,

ru

·"1 . ruor (cr. ':r ~).~


=

45

ambii

adVeISaI'M ~i-au pus 'in aplicare

control ul ,r-finlpu 1'1 [or cent ra le

d"~. .• " 16·.. ~ ..•.. I() .Itlutare grea~ Kasparov sacritu:a un pion pcntrn a-~i terrnina rapid dez, oltaJrea ~iacti"i.za=
J'I.

planurile generale de contructi c a lc cooperarii stratcgicc de alae, respec-· ti v de apaJare si con traa ta c specifi ce dcschidcrii si variantei respective, Sa patrundem iar 'intaiuele gandirii marilor maestri ~ana liz<1n.dctapelc elliaborruii p[a.nului de joe de caIre Kasparov, pl'ohabil oe~ maru d~nanlic

(cr .. 3)~
- configurajia supcrioara a pinnilor (cr .. 6)~ . ,- a cti vi t ate a su pel] oara a turn uri.~O[I~lbe pe coloanele centrale (cr. 8). In a. patra ctap,a ,- eea mai difici la - a sta bi.l.] Ii. i p] {I n ului, cc ["ecJLal rea eventuate.lor moll ve- tactice ~istratlegi~ ce specificlc pozit:iei in acest nlonlcnt~ o pri rna obs~r\'atie ar fi cit prO\lOCarea nn.or schi.n.lbUll. ,i'U" :fi favora.bi.ltt a] hului, deoarece in fin.al SHl bici un'CH ;~~f 4 fi in d m a ~ pran un tala va f]i rnai u~or de ex pllioatat L1t a.semenert" nlobi litate:a, superioara a figurilor at trebui sa. :1 igUle Urnl roten.~i.a! su peli or ,de. s ooope:[arc a~pieselior al.be. (_~UIn £; f4

rea pi e s ~'lior gm·,ele.,pro fi La n d de pozi ~ia rc,g:c]ui a(lvcl's in cenhu. Nu merg,e arUlll 16.". ~g4 17. ~'e3 ~ sau 16... ~~.d5 .~ %rc:2! ~ru leg€j.rca pe 7. coloana. e d~,cide] 16~.~ O..... !,? I Nu .... ·~ se poalLe a.cccpLa s,a.erificiul de pion: t6... £xc4 ] 7. ~","xc4 it.xb2? ~ si dtJpa i8. ~je3+ ~d8 ] 9, g dl! ~2Jd'5 20. t~'b3 '! n, e8-+ 21, .:W.=.le3 JLf6 ? ,,,, JL.xd5 cxd_1 2.1. l!xdj,+ Wc8 ?4, o 0" pOlil.ia. expusa a regelui faoe ap1t ~·art:adifici lil.] 17 .. O"""O~O0)d7 18..

jucator din epoca. conternpala.na, in sensul Ill~ics.bie,rn ell. care 1m,bina. tac·~ li ca ~i s tnu e gia in pI an w.il e sa :~e.,
"l'lrecand rapid peste pr~mH clapa.
H

Glahor~rii plal1.ului~ Kaspan.l\,:' a CO:DHnMat ell (·eif.1J e a dona cta-pa" anaHd za crite:rHlor de aprl~f~e]1·'e ale poz.i~jei. (~liteniu] (== cr ..) 1 conduce la constatarea ega.lita~ji ranguti]or de dcz-· voltal'e., iar f.r .. .2 ~a un m.it: H\:antaj de , [l10hi Urate (11figuri I.om",aJhu.lui. AJbul dctine~] un nvantai p.rin controlu~ rnai lllultor ca.tu.·pul1 ,cen.trade (cr. 3) ~i in poziUa. mai sigura a regelu i .s.Ji u

n U poa le fi ala caL ~mediat.. crearea une.i anI eni n r ~~hi0losi n d s HIhi c:iun ca .f

u 8 Dr P-lin
OJ ,__..~

canllpului do pli.n ;~d6+ sC' ~·c~~lizca7.~


?')
r.

...::..:..Jl.

(~,'l ~

.'

"'1·ns.1J~ ._ (.1lL
L"

,(1
~I

p".

<111 '11-".:0,<,), tU vtll."·

z·.a""1,'a,, )
i(

fe.1(Ie u~,or pt.i n c()n Lraa ta eu] ') '],... ..:~h6.

--------~;;~~~~~~,

52

l\i1i rc elf Pav I tJi'l

max i, rna C oope]'a re a pie se lor al be in atac ,pe fondul slfinjenilii pronuntate si a. lipsci de coopcnlrc intre picsele
-s.J!.;;J.~

~:,Ie? 30.. (:3 g4t l'la,[H un moment

de

P, Chomet - j~~. Hacrot .

M, Eu we ~ l\ ~ Alehi n
19')/

Campionatul

Fraatei, ,[99R

ncgre! i ,~~O ~ xdl + .3],.. ~ xd l ~fWg7 ..~ f~~,10 e·8,' ~l.·. \~J.i;f'~t [Din n if)']'1 u ]13' G

dar ,Iipsir a, de oric e speranta! S ingura

Accesul cu tempo ('II, turnului pc linia a 7-,a (sc ameninta ~']36; Wfxe6)~ I-a del erminat pc Anand s~ ccdeze in tr- 0 pozi ~ie de egali t at e rna tertiaUt,

~Hsa nici 0 ,~,ansa adversarului I 33.u waS ,J4. h,5 31"8:~l5,~jd7!,~ ,

1,

'II...

'II'

". . .

Of!

..'

jI,..

tli l~,

u-ot.

I"" e-4 c5 2. !).I:, ,~~) ,J.. lie=. b5 a 6 r:6 4. ~a.4 (2)1'6 5. O...JOb5 6.. :~.b3 ll.b7 7. d3 .ike7 8,,;'(·3 d6 9. ,a4 ~~d4 to. ~~xd4 exd4 11. ~~c2 l~5''1.2,~. _Jg3 h5 0
l~\. ~t.f5 .~,:f"l'

Spaniola (['8-4)

test
~JJ'
'1'

Dup~1 ')7 rnurari s-a ajuns W poziria din diaararna.


• <;.-

: .~.:'- ::

test
,5

test 1
,

50

52
......

incerc:'!re de contrajoc. 35 .., ~~1c.l, es.te de j u cat a sec." profitand des, 1~1 i b

48
1) Aprec ia~i po zitia;

ciunea 11 niei a 8-a prin 36, t~)x,h6 ~ ;:-"'d-4- 1~1 ;g, x 1- 8 d8:;0 ,'"'~' ,·r·7 u'"7 ~ ",' ~t.J ~ .. _)0. ~ d '. ()
l'_ "

magistrala rcalizare

flj,

lui Ka sparov ~

2) Stabiliti planul de joe. ...... ta bili1~1 P 1 I' J d C Joe . _ ),S,', 'I.~, ". dLr.lU, , " ~
.I, "
1 " 1 ','"

1) Apreciati pozitia;

Compararea celor trei planuri die joe ela borate de trci rna r i ma estri, di ntre care doi ca mpioai ali 1U rni i, ne permite sa tragem cone lnzii importante: a) aHll etapele stabilirii planului (R omanovski), cfa si eri teriile de a, preciere ale pozitiei (Steinitz), specificc scolii clasice SIf'Ul ut-Lasker- ('0pa b lau en ,1U S tat la baza C[(.1 bora Iii IO]_'~
.

13 mulari efectuatc din pu ncr de vcdere al respectarii principiilor de dezvoltare;


,J) A prcci ati poziti a con f orrn criicriilor de aprccicrc (Steinitz);

1.) A preciati

PI[,] ele m

C~- ' c· Jce·.u, _' er ,.' S ~h'lll- ,,'IJ....,t' ,

" - (''. ~ .. lVI, J" _ ~ !l,afCO

3) Stabiliti planul de joe"

Monte
,[\;0

(-:H rlo

(l 0)" 1904

soc ri opu

b) procedeele tactlee uti liza te in


\'l.ra 1e gice

I ("11 b ~'-',~.,"~ .3.' an,on,

a 1]

d,a t, ,ri goare

si

1,99g

...]

"J

..

J,i' ress~nc t
I'

Yemelin

I.

A..Beluv

]998

Ultima mutare a negrului a fost JI 2 J~ll'J.


] ·ri'.i"~

tactic avand 0 pondcrc rnai mare sau mai mica in eficientizarea planurilor in fun c I!, ie de ca rae tc 111i pozit iei ~, c) in toate cele trei 11{l/11 ii analizatc purem recunoaste en usuriuta amprentcle planurilor generate de

cficienta acestor plaauri, elemcntu I,

test 2'

test
~.. .:
r•

test
6

.; /.
",

"
.-:

.. ....'

4
,

49

.........

constructle ale rooperaril strate .. glee de alae al pieselor aloe ~j a planurilor generale de constructie ale coo peri rii strategice de a parare ~i
cnntraat at" (utiliza te de negru) speci fi cc de So chid eri lor ~:i va ri an tc lor Iolosi te in partidclc respecri ve.

/,/ /j"
.'

~ .'~~:~
'" ' ,~

,I'
.......

~. i'",·>
'1;~~ ,

.~~<. '.
.
0

~ . .. .. A
,

tLJ···:_,, :' ......

8"
.

';'1
.. '

.
,. i
I

S1

,53

L_)

Q Y.Lj

~:

/.

/0. ~.
., ~

(\'-., .
1.) ,A preci a~i po 7. iti(l ~ 2) Stabiliti planul de joe,

I ,""

~~;

1 ) t-\ preciati pozitia '; 1') St abiliti pJ:1 nul de joe,

1) A precia ~ipoziti a; ?) Stabili ti planul de joe,

55

itt frCelJ Pav 10 l'

J. { ..( .. pablanea - W.~Morris a


New York, 1911

B.. IIV[""U kh

!OJ

fl. G,a~ 0 V~

tes t··
~J.1!
I'

,.:,.'.'

1999

text
9

.#\..

Lupta id a .. In pari ... ·


I."
1 ..

1 ' ...

' !.

.-e S, h·. .". -·······


. • • I ,

..

'..

.':

..•

Incii de Ia pri rncle mnt ~r~~pe .In,~1,U~·~ ce fortcle celor duua tabcre se des fa S oari:i, s i in t eraet i(In ea z~ ince pe lupta dinlre ror~eL active (piescle albc) care uti tizeaza ca rnij loace de
!Ii

Ii

..

lupt.~ amenintarea,

....

......
.'

atacul (sub toate formele cunoscute: etacul si mplu, dublu, dubla Iovi U~·~sau tripla lovi tt IIrit.), rna n c vra, sa cri c iul pC: nt ru

ti'

·8'
;,":. ~. ~.. ~. .. ~
%.'l;."~
,. ':.--;.

. -: ...

.+.
--"

~.e.
.
l /.

.1) Aprcci a {J pozi tia ~

1) Aprc ci a ti po zitia ;
1) Stabi liti planul de joe,

2) Stabiliti planul de joe" A.. Korobov - ~'l..Babar ~4K Cafe Cup Koszalin, lli999 Olandcza (A81) 1.. £14 5 2.. g~lg6 3M )1 g2 r;1JfG 4. ~DhJ ~~:g7 5.. '~~I r4 '::.J c6 6~h4 {)I.-O7~ e8' u ~lJCIL" WM r: 115 ,~.~ [0. F~ "11 s't7 .-a (~Juns Hl urmatoarea pOIJ uc, run care al bu r d cline un "1,ill rc ivan taj .
I ~': I; 1

1;

"i

...

A...

;II

101

4~ e4 <16 5.. (.~rJ 0-0 6- i(: c2 c.5 7_ t}...O ~~c6 8. dxc5 ,tlxe5 9 '?lxcS dxc5 1O. ~~xd8 :4 xd8 11. ~1bg5c6
__,jl

B,lI Xiangz:hi ... vloun Moun Latt 'Yangon (MY /\_), 1999 Indiana rcgclui (E97) ~~ ~· . . .'. ..1 1. d4 21f"6 --. (.4 g6 .....D c... .Ji;!.::. g 7
.' ..' ."",),,,,:. II:.

1..('

1-

. ... [

~..=.'

'lam I ge··.·eral de constructie aI cooperar I strategice


\J .,.

initiativa, componentc ale unui plan de . atac, carora ~i se OPU" Iurtele ad verse ce utilizeaza 0 mu ltirudine de mij loace de a pa.ralt"e si contraatac di n coot ex tu 1. UJlTIIi.ui p.] ;U1J de a p~rare
~.d spec:~ r: d ,eSCiu' elll a~e~c . LIC '.'
,
m'

n.ifestit toare lIDjloacele de lu pta., at{t~ a le atacul ui cat si ale llparfi.ri:i si contraataculni, iar faptul en albul detine dreptul cf ectuarii primei mutari Ii acorda prioritate in ela bora rca unui

Prin intermediul

mutarii

se rna-

plan general

de contructie

[(;"0-

operiirii stratcgice de alae.

P L:n'UU a putea valori fie a dre ptu I pri mei . m ula ri in sen Slit~ 0 bli ne rii pIemizelor tavorabilc declansarii ell prioritate a initiativei, planul gt;nera.~ de

tes
,8

test IO

~ ..:--'. I'li.. ,w:< a;··.li. g


.....
"

.:.

'..

,.

'.'

....-

_/'.:'.:'.,

r.

55

i: .. ;,-. -.
" ,"

~'888'

'. :a: riD

l ) .A P 'ecrati pozi ~ia~

InClS~V,

2) Unde a .gre~it ncgru l? J) Srabili ti planul de joe cc I mai

_[.,'A preciati pozi ia ~ .2, Slt' biliti planul eel rnai eficicnt pentru al h..pe baza ana Iizci c ri h~IH]oJ de npreciere ale poxitiei: 3) Unde a grcsit negrul?
I~

Partida de sak ... prin " cotuinutul ei - reorezinta , l:~ lupta (J ('O,lla tabere, ince~ Pl'ltii ill co I,'diti i de ega'~ litate. Lupta este legea tie bazii '" des iaS'ltT,area l,artide i de salt.
.~
.,-' ~I

cousiructie a cooperarii str: regicc de atac rrebuic sa UJ.nl~rcasca sim .ltan urmtitoarele obiec Hv'e: a) activizarea rapid a fortelor, ceea ce implies dezvolta rea tuturor figurilor si dispunerea tor optima conform unui plan blne stabllit (in functic de aparare( aleas1t. de uegru): b) stanjcniren construe Jet .zoop[crarii strategice ad ,1e rse, Im pie di, cand dispune-rea opti fila a figUli lor adversarului. limitandu-i spatiul si po ~ibi lit ate a maai Ic s la.li i ini ti ati v ei 'sa u con traa t acului, SP ~c inee ;1para 1; j

'01

'Ii

A..Suetin
57 ..

ale .e, t n conte xtul acestci

Iupte Ice sc rnanifestii inca. die la primele rnutari, .

Mircea Po,'lo1'
a vand in vcdere rolul construct] v s , actWv at mutarilor introductive in ela~ bo ra rea ~j ~.~li(.;nrea p I an u:1 gc neral p ui de construc~ie al ata cului ~ a p5.nlrii si contraatt]lcului, importania acordats dcrabii ..

acestor prime mutari a crescut consi• Alhul urmareste,


I

afacuJu.j

de regula, ea .... mtr-un numar minim de mu .. In conccptia scolii clasice, p~(UIU] tari, folosind ameni nta rea, d ".. ' ~, ea 1''-' d construetie aI atacu I ui cu ..e ataeul simplu (prin dC.lvldtare,a picsele a lbe ar f realizat, conform cu tempo), ameni ntarea in perrccomundarii lui J .R, Cj~·tPaJ blanca, specriva apropiata (ame.ninlaJri ejecta Ii nd 2·3 IJIU t iiri de pio n J' ,delde gradul II sao III), ocupand .... ,l ~~ b "l' ~ ".0It 'ana ClUJ., ne. unu"" ~>"TI tegatura sau controlsnd mal hi ne ceo111'Ir.e tu rm I ri, dis pun erea piese ior trul sa creeze prernizele detrebuie sti fie armouicasa, c 10rninand c a .rL~.ait ini tia.ti vei ~i apli eli rii r Iimitarea propriilor Iiguri, plannlui sao de atac .. • La I"anriul s.f u negrul, conin practkai accst lucru este grcu strfins in,ra. de Ia primele mude reahzat, intlueat ,(dversarul se va de necesltaten unor m.3suri opunc din l<lsputeri acestor dispwne.~i de apararc" va cHuta,~ intr-un opiime ale figurilor albe, ocupsud numar min~:m.de mutari, sau controlfl.nd Ia l1tnduill s.an centrul, sfa ojen easca. J a ra.lld ul sau adversarul in oeu pa rea. ~i contru- , stlnjlenind) alacand figulimc si pionii centrali, A~a cum construeria ataIul centrl lui, va folosi orice cului de c~lU~e lb este 0 necesitate, a oeazle in a ..~i activtza cu tempo pULenl afi nn.iilc~l a p.a.I1~re[l acti v~l ~i fig.urUe" i~i \'a asigura 0 procon[raata,cul sunt ubligatoll] pentlu lL~ ,-ire s·gura r{.'geJui pr'i.n efec'll neglll1...dcoaIecc 0 apat~u·e pasi\/~ poa-. ..uarea. ea,t m,ai rapida a. rocadcl ~c 8.vea cons.,ccin~e grave~ inleuiatre:: ~i i~j va pune in npl:icare 'C:U prim,H ot3z1e .planul de contra .. G. l{ajll3 - N.. (ia.pri. d,a~vHi j(C specifi(· desc.Jlid erii sau 11udapesl.a; 1977 ..,. .... .' H pa r,arn. a J 1e.~JC. I)ubl.u fiancllcuo (B06) 1~ e4 g6 2. £1'4~~-=og7 . t:)cJ. d6 4~ 3 (~on fruntarca dintrc cele d )uai $)13 re601? i~() idee ex'eentriea a [·1 p]anUl1 gcnera]t::, de constlu('t,ic a cehos]o\';ac 1Vla.x.ilnilian Ujlelk y" c ale.
to .. •·

ri~l'are modificarc, cfit dl: mica a]' parc.a ea, trebuie luara in considerate in cJahoran:a nou. ui plan, P lit" urile ur JIILire se de la pri IU¥1 plini1 III ultima mutare eursukpar: tide l, C,lI i C um i-ar III III ina cal.Cit ~ afirma marcle rnaestru A. Sueti J].
L~·

,.,J •• +

=.

':I

·:-~e7 6~ \!£,fd2! h(j [Dupa 6 ... "_.1 ~.,_


_.I I

V-o ar

U]_~l.al

7_ j.."h(). iar prin s. b4'!


I

s-ar prcgati dcschiderca (·oloa~lcih. Intran a acestui turn in grupajul de atac al a I bului ~~rfi deci si va] 7. e.._l t.~d7 :8.,O~ b6 9. h4! ll)atorita jocului sau pasiv, negrul este acum i:n imposibil iLate de a efectua rocada]
r~'

'1tj.. .,.. 1/"-~... ... .


. ;.'

i:,

·~if: •..
r ••

It
.'.

....:.
'.

:;

=.... ar··:
"

..;
.

..

.-.
.

...... ~

....

".

).1.'

.... : Ij'; ...,~..-: ,

~--:......
.

II

-, A ..~ ... ;< : /:·· ..O~· tL). ..,:<,.:.. tt) fj 8·: f3,
..

........

,_.(

8···

. ......

,'

'

~ 11 ;~~, .,:
..... ;

'i6

..

I.

...... §

. . .. - '.1 .~. 1:., .. '·-"4 ()xe4 fxe4 2 .. =~ elU.~ '21 [8 ·1" \1\.{1 xc . oE r6 2.3. ~dd4! c.xd5 24. 1~h7 ~i [/-1)1 ..
~j -~

18 ......~xf4

19.. ~"Xf4 .. ~xe4 20.

t.an

Pozitia fin.a15 meritii :D'tra iudoia H'i o d ia grama, ]a r P~l1:1dr:1 re pre l.~(a ~ ~ [1 exemplu tipi c al ri sc urt lor unet tratan superficiale a apiiriirii.
Ii •
II ....

sa-~

9.. ~h7 10. ItS! gS 11.. d5 e5 ~Intru.ciUregcle negru aramas in cenlru.~ albul pB::ga.tle~.lc in. urmatoarelc 3 mutari atacul ccntrului advers] 12~. r-. h'··' . 6' 1.. 1!. 1!, ,.~ "tJl.· '.... !a_- '1 ..... g~"l .IL.:..-, 14· f U ". ~
u
if

·:~··'·~··:2·';';: .j/,
• ~. .: ~ J

. ~

'. , ·11- .;.-.."


-

'.

..: ..

>.~
~;, -, ,y
~ /~ • r.

./

... :.......

·.·N.·,'

\jf ......
....
.

...... '~'1L......
;

<'~):~j_'~ _f~' ..
piC:
., • '/.,

I.... ~.•.. /::~ ~ '.f}~:


...., ~ ~/"'~ .~.......... •..•
..-:ai·· ..... ·
~.

~a·~~
~

61
,

..;. .: -;
"~ ' ..

......
~

~
,.t'

..
,.

.......

•.....
.
»:,,",

• :'

..

) •.

"",

'..

..
"

.,'

.. :,/,,0
.. .... ;
: ......

,*' ...... < ,..;.:.A


:•••
...J;"

..
•... ..

:.

........

~.

'~'.'

.. ~.

. ,.

.. :-: .
,.

·n,,·

I . •&
... .

;;:-... . :.-.
'.'

I: /.\
.

;. :.-:

..... r~
,/'

...... I·

.<~. ..a%, :

/...:>

I,.

59

:/j," ts "". Este impoltant sa r~mardim di ....:~;.~:.. $Ii :lJ; ltJ , \"iteza ~i eticicllta consh-uctiei atacu ..
. y.
.
'-';01;\

.<

·;j~/8

i" i i ~
>#x'..\.
.

. ..

, .. .. ~

..ti;'..
...

...
....

J'f, ~ '•..

)-

:r.\. .... .'~ /.: (",


, ..

-:

. .. ~.
'

...

_.

·n'··
.

_/..

, .....

.
I

.....;.
.......

.:..-:.
'," "

~j

eel

de

conSh'u('Ue

"i':.:,.8 ~

a d a P[~lk: n oi 101' pOl iti i ca re pa s L.W:I~a~ z ' .. . i I phlUU I . gene~'fd, . eVJul:nt anlpre~ te t UJ

apan1 rii ?'l t'ontra{:llacului conduce, nlutart: de mULare" Ja schinlbare.a can'lcterulu.i pOlifjei ~,i 1a ncccsitatea t:!;t borarii de noi phutl.uri de. lloe,

ws;;1 uu poate decaf

o n, ar hi ~.a a
I

conlpTOfl)i·tt pre.~~ igiul unei apnrali in care~ dup,a nlut~]i .Ie natUlrale 4... {2J f6 .5, .:.~~ 'J C
rClulta
0

sa

.~" ~. 1::
,

,.:u.

1JMi ';

1L/".:~:~

.~ I :'... I

pozi tic perfect j ucaA p~lr.1 rl i Pi re-- . firIl ~t'V ]1 5~

...:.~..:. () dczyoHare gS!

preg(llc~le

o.

en

Ic]npo..

C'ifle

\~Yd2 ~i 7. O-O~O,

58

'1·.·.....eXt '"'I ~. r"J',< g'xr4 16. ~_& xf4 4 .,. f'AI·l~ o"l:,~r4 ~reS 17 .. ~-th3! [Acti\izareCi ultinH:i tl.gullIi u~oare~l 17~ ~~r:6 18., ~~r3!, ... [en .lWecarc nlut(lrc. cre~tc f()r~Ha~acu.lui asupn:~ punl:te.~or <.:entrale c5 ~i 1'5]
59

sic de dezvoltare (mmn doua mullin de pion a ocupat cenfwL cilii au fos~ dczvoltat_(i pe canl'P..ulilt! n,alnraJ.c: (;3 ),1 f3 nehullul a rost dczyo]tat eu h~[n]Jo la g5). ~i-a .pla.sat a.stfe.l figurilc, in,· sa l":reeze amel1in~ari l~oncT'clc legat.e de specif'"cul pnziUei .ad·vel-se

'chlfO][eaZ~ faptului dol nlhul I't;!spe c~.ftDd illl 11] tot U]" PI] D.ci pi u I c ~~.·l,-.

lui se

cat

/vli'rCCtI .PI/~I'lo1'
g /), Asi- I L) ,N'II ~.\ist~l un plan "universal", Iel, barerii (atacul dubl u .;_~-=>g5 + nencral valabi ~ de consrructic a ''t:ti ('1 a imp~,ediclllt cfectuarea rocadei cooperarii srrategice de atac, ]'l adverse, rocada man: a acti vizar turcare picsele s~ fie activizate )~ u uJ pe coloana d, atacurilc de pion di spuse opt im astfelincat st1 perh2-h4,-b5 L~i d4·-d.5 au fixat structura 111 ita dec ian ~a re a i ui ria t] \ i si pionilor in Cell ru" dupa care a urmat atacului impotri va uti carei conalae cenrrului prin ] 3. g]! si ]~; trucui stratcgice a apararn. f4~ eresterca tensiunii asupra punc2 Plan ul gl.:n~ ·al de consrructic a tclor centrale c5 si f5 prim] 7~ " h3 ~i. coopcrarii s~rategice de atac eSLc !8. ~;1f3, astfel ca. POZ] ~ia negrului, moti vat de specificul aparaIii ell regele aflat ""11 centru, au a mai alese de advcrsar si ef cienta lui rezistat. ..... este legara de rnasura in care Incepand eu mutarea a 5-a.. fiesin ultan 'L:U acrivizarea fortelor care mutare a albului a realizai ~ a tacului S~' C][,r;e~~za arneni paili , simultan cu dezvoltarea ~ amenintari ., imediatc san in perspccti ,,",ai, Sf.3.Uimed ~ te sa u d e pers pee ti v a CHf~ a [] f) j eni nd adversarul si obligfindu-l condus la orala pasivizarc a figuri lor la mas ,lJride aparare. adverse,
(fianchetarea nebun ului
~(l
,I
1

f4 )S!:? [Varianta Polugaev: ki solici~~ cunoastercr aprof undala a onlinii -,1 I!. ... ~ IlluHlnlor.. '8 e~ f xe~ ('II , ,lX1e_" ,}.I.{t [.7"· 7.. s.
o.J ~ ] l' .-

lO~.~.(e2

(':

ii_

J.J

!o-

~i'g4 ,lI6?? [' , cgrul ~no.rn-i1 ~rillcolele cc exista da rorira avantajului de dczvoltare al al bului. Aici era absolut nece sal' I"" . .. \~;fb6. .A Urma t in sli ... ~
rn

~Drd711~ a-o-o iiL b7 l2;o

i'

i.,

..

.~,

13. 4)xe6!

r. ,........

.'

64 6,2

.....

'

..

,n
"

'~.

'ri\.
-. ~.
,,'

,. ,

','

........

..."/., ,...... \t\~.l~ ... / '~' ,


",,~

.. ...:

"

...... <:.~/ -: / ,:;.::--

..

...

//,

~ ~':'~'<E'
....
." '..

~ . '~..''.~'., :~ll'··... ~. ~
..
.
::- I ~ "

~'..

...

....

-:"-

~,:/ii.'Ii, ,... , .: ... - ..,:

....

..... ~

...

are de reguUi urmii ri grave, ca in partida:


1

J gnora rea accstor amcnintari

'(H·
_.
...

'~YJo6·--L.' 0::'"3'"e~"7·'1 4 xe7 ~ x c7 22 .. e ~ -.. '0 ~ §xd7! ~xd7 23- ~g8+ Jlf8 ,24" .~xe5+, wd8 25. ~.-rS+,
II'.:..'>!!:.:. ~ _::.
1

'.

~ ~ 7 ·19 2) C7·+'" ~}'~·"r"7 , l' ~ Ar. 1·1-1 '.:.~" ~


....I
'!. I I' __

o .•

n-ot

cazu] nostru, chi at" dup~1 I ') ... 'Mfh6~ CUll1 s-a jucat in partida:

In.

T. Wedherg - IG~Rorvall
~1J1edia, corr., 1977

Planul general de constructie a ':00 pcririi strateglee de alae este en :lla't mal ellcient eu tat dispune nu numai de un potential de coope ... rare in perspectlva care realizcaza eoordonarea I",apida a fnrtelor in atac (in cazul nOS~111la atacul rege..
lui advers va parncipa bateria .}ju.- + ~ eJ + .'~ + -==== hl dupa deschideb3 g -.;gJ~
-c. • ~ •
"'_~_!I

\W

A'?

Nona Gaprindasvil!

(194]-) Alllrel (J r,zica (195 '") ) .r."

"

... ,, .... ;.'., ..


"
'

(~;1in cazul continuarilor norma le (4,.. C, f6~ 5... 0-0) asemenea "exccuti i' sunt difici j de rea zar, ]"n. ~1 di D accst cxernplu putem dec uce cilter~, concluzii ill po ~1 nt e: a

r~~ ieintcles

....

;. ..

I ,. >;.
1 ' ..... -__.

...

si ,~!)cJ care prin ,?')dS va, l~finTi.~(J apajIC,atolul 0'J [6, a I canI pu hii h 7) ca t si de eapaeitatea de a sanctiona j'mediat orice abatere a adversaru ... lui de la regnlile clasice ale dez .. voltarii (8 ... 'tla5?). In continuare careva teste despre capaeitatea de sanctionare a nerespectiirii princlptllor de dezvoltare,

rea coloanei

11.

prin asaltul

g4~ h4-J1S

albu .. continuancu-si dezvoltarea .. aJ obrinut atac pu tern ic pri n:


'I.'.

'Wi rcea Puv Io,,'


R~J- Fischer ...Il....Fine ISew York, ] 963 Gambitul Evans (l~'5!') I. c4 e.5 2.. ~f3 ~,.~)c6 1L(~4 ..:1. ~~(_~5 b4!'? ,ixb4 5. l~' ..~~,a5 6. d4 4. exd4 7. 0-0 dx(~3 New Y ork, [963 Apilrarea Phj Iidor (f~41)

R ~.... I'4ISl~1 cr' - R r Ine .;,. 1:'" J ",'" h

('0 nstru etia ataculni.

val.. J

H, Hiinerkepf

'l!!i e2 ':~lgF6, 8~. ~ d 1 _~ c7

c4 e.5 2. l:lf3 £16, ~ d4 .:?}d7 4~ 3 ~ (·4 eln, ,5'. OY) ,~1~e7 .. dXleS dxe5 7. 6

r.

Dcschide .ea scohana «(:45 » ... I, (.~ , c5 .;:J fJ ~··l6, 3 .. £14 ext 14 (. , t....... .:--r.,.", "'6 "", C,._ _~~ '11\1 ~ 4 '~ '2_jXf' '14 '""'"Pf.~ :)~ ..~X.(I". 6" 11XC 6 '"'~ j::"c . 'I 9 '}:,V.~/e,-" ..... ,4 7 '~·~("3".~j,/h4 U ~ 0·:1,/~g'Y5, ' t_]. '. ~' ,0 ~... -,
. , ,I', :., }. "" ;~... '111• "" , ,".

- .. Khl,n.dt n undesliga (;ER, I983


JIio!~

J....

11.'"

ili

I"':~.-~

..

1..:;1

.' ~

test
.':-" . , .. . //.: ...
_.

\!M'lill1li4' ,

t9' '""

.. Nimzoviel '"G '" "II arco ~. , -......., , g.~ '7_ • ('_irO_'t e not~'J H'JI('), Apiirarea P hi Iidor ((_~41 i. e4 eS z. ~?1r3(6 ..1. d4 ~~d.7 4.. .~_.c4. e.G 5. 84 _w"le7 6. ~~r3 ~::J~f6 7. (1-0 h' IJ.J,.,8, b'.... 'JJ,'! (""7 9 ...;..,...~~" 'J .:"' f8 1 •. e: ," ~ ~=::J b - .:..J, 0 " dxe5 dxeS

,... , .

12
., :/}-:; .. ~

..........

test 13

test

66


;/

14
'

..

. . '

':.:.

",

.:

68

.,~" .... "


l,
'

I .~ .

-,
,"

1) Stabiliti mutarile care nu fCS,pee naJ prin cipi iIe de del".vol tare, Cum era rna i bine? 'j) Care sun': motivelc cart: just] rica sanctionarea rapida H greselilor? 3) Care este planul coaeret de dec la n sare a a tacul ui ?

Stahi liti cauzelor catastrofci C'le a urmat dupii: 9.. "~g.5! 0-0 10. ~ xfi'+!' ~Il-tJ] ~i negrul a cedat, caci
d- U'rAt r\!!'\(
]'

t) .. \

[I;

~'

~ 'X~17,' urm "1 !I. ,t.J

\}M? Jl.1 !:~"'~!I

Stabi Iiti: ·r I) IC,e rnutari Ancalca princi IJj He de dezvol arc? Cum era binc? 2) Care este moti varia planului de sanctionare t' grese ~~orncgrului? 3) Concretizati planul,

2) M otivatia planul ii de sanctiona re a gres eli 10111" negrului. 3) Concretizati (l rest plan.

l)Care sunt mutarile care inca~ca. principi iIc de dezvolta rc?

Reu bien Fine (19] 4- 1 Sl93)

-'

Georg Marro (1863-191)'3)

Constructi«

(llIICII

lui, vol. J

Etapele•. p Ian lui genera de


I' .-"

,\ vand un scop bine determi nn r. si anumc lupta pentru ocuparea sau pentru controlul centr'ulu i p irneille 4 etapc ale constructiei coopc rri rii str at e gi CIC urnui rc s C 0br inerea dorni na ti ei ,aJ supra ccn L rul ui re S [fa 11s

si extinx,

De regu l~, rezultarul unci lupte ec hili h "'ate inrre cele doua Labere esre ere are til tensi u nii in cen tru .. Primele 4 ctape - numite si micile cooperari - sunt legate organic 'irure
4~{. *" are •. 1). ,!_~ 6 ~ ~ ~ ': - ("'10.0' Per·,ii..·· a ...... pionilor in lupta pentru eentru; 2) r-. '~_H d ,. .... .. C'oope ""3'.rea: :'>, ~, ,~~ n,:: '\ _...l cailor ell pionil, in eonstructia , centrului prnpriu ~~i tacul cena trului advers; .3) .~~ j?~, .f'\ Cooperarea neb. nilor co pionii; 4) 4J ~ ,~; ~;,. l. - Cooperarea IigurUo.r u~oarc ..
'!'
·~·,··c

elc:
!!.,.o_

a cooperarn s·rategice
V' ••

J'!i'

,~

..

aeti viza rca ~ coordonarc a Corte lor ]in lupta pentru centru ~,rn ob tinere a de spa-tin.
W

Practic, aceste prime patru etape realizeaza dezv oltarea, respectiv

S) Stanjenlrea

constructiel

C:O ..

I'

operiirll strategiee adverse, Este realizata .imultan in primelc 4r 'eta pe, in m,a sura in. CalD."e.s ~at o1btin u.n 0. U~oara su.p eri Oli tate' in ,cen.~lll C'a Mrma],le a uliJizarii dez'vn:ltfu.ilor c.
tenlpO" cl'eari] de ,illleninJ;i r~; ca~tlgu de, tern,po, 0 dispuncre OptiU13 a ri,gulfilor~ izol~ rea U" ei figltui, a d\'erse, 'ID,~upcrea lliegaf~lii IlDltr,e tlan,t.ulli Ie ad \lC rse,~bloc ad(t etc.
*

A[at const uctia atacului, .. ciiL sj .. -. .. Pri ori tatca in atingerea acestui Se stadiu este determinaui de viteza de ' cea il (Jp;lr?lrii ~i contraaracului reali zea I.it prin interrnediul celor 8 realizare a eta pelor n L l-(j~ ;;~cousta etape constructi ve .. msa in const ruein avantaj ul de timp sau spatiu ca rc ~ia ,(l pat',5 ri i.. in COIl d iti ile st ~j eni 1 ii ~l permis dis punerea opt [fila a unui pronuntate datoratc unui spat,~hl mai gtUp~~jde figun supranurncric, ca{Xi-' rest "ans; ap~lr uncle condirii speciale bil a decl: nsa in" tiali v; a 0 mentine egatc de realizarea etapelor :3~ J, 4.. ti 01LJ' Inde 1un gal crt: an d u -se condi ti ~ 6~ care vor fi ,an;1 lizate In volumnl ilc favorabi lie dec Ian~~ rii atacu lui Constructia cooperiirii strategice de (Enl. Lasker). apii ra re s i (·011 t raa tac .' 8) Valorificarea coo pcra,li i supeJ )et,erminarea cxae.f.a H eta.pei rioare a, fnrtelor in atac .. . cons tructi VIC inrr- un anumi L moment Es le etapa de varf a constructici al partidei a dcvcnit un importan [, cooperarii strategice ret ~iz,('~U'~ tale pe crttertu l(I apre nere a pozr t!ll e l)~.l In pozitionala, tactica sau tehnica nccesensul sta biliri i _gnldului. de coopesitand cunoasterea procedeelor strarare a! Iigurilor, pre cum ~i un pu net tegice, taetice si tehnice de valode pleeare in elaborarea noului plan rifi ca rc a coope ~·ari su peri oare c i pecific pozitiei ill momentului resIignrilor in atac prin: pecnv. 8a) atae de mat; Trebuie rncnlionat {.:n, ordlnea Sb) (~,a~ de, 01ate ria~ tig ; realiziirii acestor etape nu trebuie :S'c)sehimburi ravorabUc in conduii interpreuud dog III 0 tic'. Ea poute de eaalitate IIIat eri a [~. !!I'li difere llt,at 111 funetle de speeifiRemiz a est e re Z,U ta tu I fi rc sea I eul deschiderii sau tlpiirii rii III ese echilibrul ui mtre al;t c ~.ia J1i,rare dupa o ~M.pltl [[1 ca rc nici una dim pt-hli nu a in se nsul unor ill versiu IIi '" ordinea realiziirii lor",pu ndu-s e reaputut acumu la avantaj material saw liza ehia r .. \'(11111 ri peste etape, prin dinarnic can! sa,-i perrnira continuarealizarea fractio natii II etapelor, ..ea luptei en sanse de cfi~tig, L·tit si I" functie de vlteza de CO.1l-, In procesul luptei, ambele tabcrc , struetie (I eooperiirii, "adversarli urmaresc co secvent planuri general e de co JlS tm c ~ie a coo pera rii P,I,tiill(l ale g't! 'i),tre cele trei stiluri de eo'.tt;s.trtt cf.ic' (I at(I,Cllllli ~~'itlpt!s t.r atl!g[lce spe'ci IiC1e d"esc,h id eri i s ,au
.
>II • It.
II! III ~ 'Ii...

ta

\',ru.l an Lei a ~ICSC.


B eneficii nd de avan~ajlul primei muHJri~ albul va u.ITn~ri obtincl'ea Pllorifatii, in const:ructia coop"'erarii stID.",~~tlegi('t:;de a t a. {... iar .neg:Lll.] la
'

,..ii rii ~ (A.


t

KOl,O\').
P04'tLc :~doptH ca

AlOul.
eonducere

[uetoda die
meJjl-

A ) De,zvolta.rea

a par~~dei:

linj~tjta c.u
H

Activiz.area

p[ese~or

gl'c e
atac

r,a 0.du.l
albul
"

(~+g+~). 7) Asigurnrea bazci pozi~i,onale ~i


,'ormaf"ea
J,~ (6

1i

""',,

grlllpajeior de ~, .~ ~ "'W,,·) ",,'ii:.,'!!' .;..; h ~!!I' fir ..

san u.1miue~te con stru eli a coo.. (raopt;ralii sttategice de a par ,a r e " A2) l\tacul I)rin surprinderc pid)l; eu un potentia l de ,e 0 n t r a a t a {~ A3) "'Arc:ul ,c.omprimlat"" (s.pecitIc capahi l s,a_mntre in ()c.' ] Inc inlc(Iiat Ce
n u ~lctionea.za energ·. ,ie. su ficienf. de
deschide'i [()r Engleza. nH,. Reti etc.).
Calala-

ti,nerea inde.lrung,ata, ju'lui 'pr,imei .nlulari';

avnnta-

64

65

alcge 'i"ntrle:

Iar ncgrul, la randul s~u. poate


con-

N J, S"I'.", tc m . u I_ ""Q ri h_.1!, (,iIi'II'ed!lirea eJe n.... .. IJ., ,8 ,


:'t )
L'.~ .111.1,
J"I ~ ,.. ,'L,',

N]} Joeul Ia egalare; N2) Constructla propriului trajoc; trnlul).

~ ..~] 'CJ I.... '

In

0 ..0 .ii.c7 6.. ~ cl b5 7~ ~~b3 O..() 8.. l·3, negrul poate opta pentru:
- 8.....d6 - jocul la egalare ._.~au " - ~t".. d5,~? tatacul ,Marshall) propri u] con rraj oc .
Simi 1;.][ se prcziuta lucrurile i)~ dupit I ..d4 £11.5, albul p~t§nd opta pentru: .~2_ ~~f3, 2" Jk.r4 ~ dezvohare li-, -..
' ""io

I. e4 eS 2,~ ,~", ' ,,-.:it. L a x "2Ie (}]i... A b ~ .' 6-' 4 5i:. ,a 4- .c~-...":£" Ul.y,
;01... ~1I

[jue .. dupa rnutarile

ve .ul actual de dezvoltarc al teoriei penni te. in majori tatea deschiderilor, ataL albului, ca.~ ~.inegrnlui, a le gt: rea me tod ei pre f e eate de constructie a cooperarii strategice, iar gambitele si sacri ficiile pentru ini tiati care includ asurnarea unor 1."] scuri, pot conduce la evi tare, stilului dorit de ad versar ,. Cateva exernple Ute \ or elnci da pe deplin,
"",W~

'I

i\pilra 11 sic" lieue ~1. 4 c c:S), albul poate a legit' in.c5 de la rnutarea (. 2-a aracurile prin surprindere: . . .. - I 4-'~."{. Gam,I·' I stet I Ian ') ~ 'f . - 2~ J }IIH~ .., 1:'14 IL.xr('14 ..."'l.. :I, (- !(-;.... '11/) i 1.11 r "1 ". ~·r

In

C(-lZU]

IJupa 5.. ~d6 albul poatc continua

ill)

pnll: _ 6.. . ~ e2 s i 7.. 0-0 - dezvolrarea . linistita ~ . tar

....

1Ii~,

,till

'-..F""

;11.

.~

I ... ""
!f."ill

i('~

Morro) ..

_ 6. r~,fl5; urrnat de 7_ t~~d2 si :8:"


0",0 ..0 iatacu! Ric'hler-Rouzer) S un [ efHlc cele rnai utilizate constructia ~~hH:UJui pid, ra in.

_6~ s: t~4 ;_tacul Sot! n) a

S,t!U

- 2. ~;., J - arcu 1 comprimat, UJ"c mal de 3~ g] 4,,, ~~~g2 (S ici I iatta


h I~,chi..~ii), ~'2 .. c.:JrJ - dezvoltarea uonnala, linistita . Aeunl dupa 2,_ ~Jc6, 3" d4 Icxd4 .• l4 ~ ..", 5, (T6 4 • 'ft.::"'\ x,·d"- "'/'-:,\ I\_. •• 'e~'~/tll, ..' "'''6 4 -t"" '.:.JI "';::_j f~6 4,,, 'tr~b6 sunt la nlndu~ lor linii de consrru cti e a con till] ocu lui P'~T] u) pri
1I..r'"!J • ".
i

nistHa ..

va~

- _n.. etj-"'!ii _il.... c6'.- Joe Ia eg.(~1ame '" .


. yl .,'. . ',. ~
II ,"

~grl:' .. ill\;4 - a: t ac r·ap']· d; ..Jil" ,..J. ")' s au" ., ,_,.. la Care De grul peat c rlaJ Spun de cu:
I

Il1o,.-

L(;,I .

(_""""

PU!~en1 continua aceasta enumerare la nesff .sit trecfind prin toa tie
des chi derile, dar toate aceste HfllaHunte vor fi constatare en ocavia st udi u lui tcoriei moe erne a. deschi-

"!J

'II

,,".

contrajocul

- 2,.. e5"!! iCauragamhiud


sau

Albi,l)

linistita .. .~

.Dupa I ..e4 cS', albul poate alege: - 2. '2lf3 sau 2~ ~c4 - dezvoltare

- .2",.". dxc;4 (Gtunbitul damei accept at) ~ ced area centrul ui .

.5. ~'2J ,~'"n e grul poa te a le ge Intte': c ~ Sh. ,( 6 - jocul la egalare si - 5.H e5 ivarianta Lasker-Svesn ikov) - lime activa de contrajoc,
1 l.. 2
u

derilor . labl o xchernati zarc a uncia din vari antcle prezentare anterior:
di u ce partie pri vim deschiderea

,_arc comprimat,

- 2..:f4!? _ atacul prin surprindere, - 2,,, {~c3, urmat de 3., g3,~4 .. ~~,g2

2.~. 3

J... ,

(A ::: alb ~N' =' negru)


WIJ

Negrul, dups 2. .;.t)f3,are de ,(l~CS: - 2,.... ~c6 san 2.n ·~.f6 - jocul it. egalare, ._2"u f51! (G,arnbitul letons, 2".. ~
d6 (Phili'd'or) ~ ccnstructia contrai oc.
poate conti n ua en:

e4e5
,".·M
,I

...

s b; ....

~ A _ dezvoltare 1inisti ~ N ~ joe la eg;~l are


.. . L..~

t.a

propriului

Dupa I.. t..~. eS 2" ~ f3 EcJ,c6 albul


~3. J,. hS - dczvoltare Iinistita: ~ _i-.c4 ~r6
d3

- A _.dczvoltare linist ita - N ~J:OC la e~ji] a re - :N - joe la cgalare - 'N - joe la egalare - N _contrajoc
(Gambitu 1 J anisch)

_ ,3;0 ~c4 (alae rLllp~d dupil 3~ ... ~r6 4. ~~lg.5) ._ dezvoHare liniL~tit~
(;'jUOC{)
'::J -.;'f..,

- A. ~ dezvolt a re Hni~tit§.
~GiUOLO

Piano)

d4- e 1114 4- c.)'.., \_(sanl'!1 '" ,~,J :If? (...... b G'oring) ~ atacul prin s.urprindere. .D~pa .3•.. it~b5 negro.] poatc cd,ege: - 3.",.. a6, 3..... 4:Jf'6 sau 3..... d6 jocul la egalare, ~.i _, l,.,,, f5?! (IGan1bitul Janisch) _ co.nt~~joeu 1.
-II •

poate llima 4. ( 3~S[ill

Plaur), Dupa 3.. .~Ic4 ,~r6

- A - atac fii pkl - A - atac prill surprindere


(Cinnlbitul Croring) - ~'" - jocL~11a cgalare.

d6
f4
H? .~ ~
..~--i!'"I!7,•.

~ . - ~on slructia pro priului conrrajoc. ~G ::unbihl 1 let on) _ N - ton struc.:1" ~I propriului contr;~joc
(Philido )
- A - dez:voltare
-

cr"l

_ A - alae prin sLirprindere _ A _ arc c~'rn pr:i:rna t

Hnistita ,

67

Cooperarea pionilor
A

·.0

al Iuptei in partida de sah jocul pionilor dcrine un rol constructiv irnponam. \l ec h iu i die [on pio "ii sunt ..l.'I.jletlll ~ partidei d~n secclul 18" apartinfind lui Phi J idor a fost rclaasar en multi ani in urnla de fostul campion montn ca de fa prime le m iJ~.aliincepc lupta pionilor centrali pentru ocuparea si controlul campurilor centrale. Aceasta lupta are un dubio scop: pe d .....esm 0 d ezvo 1are leo pa ne d.e a in 1· . armonioass si stabila ;1 proprsilor figuri si in acelasi tirnp de a stanjeni 0 dis p un ere ef c ien a. figu ri lOI' a d verSC. Pion ii ]u pal. pen tru 0 btineren de spati II prin aracarea unui numar mare de campuri, deschid coloane pentru piesele grele sau elibereaza diagonale pentru accesul bateriilor ~+.JL" produc striipungeri, creeaza campuri tali san slabe, dcvin dublati izolati, slabi, atarnati, inapoiati, liberi depar.alL St· sacrifica ell obiectiv e precise, sc transforrnii in dame S,(IU alte figuri, totul pe fond ul coo pcr~ rii cu propri _.
.1

"In intregu]

procesul

dinarnic

lupta entru centru

dia . Eman uc ~Las ker .

strucruri fixe grcu de modificat determina caracterul deschis, semideschis sau Inchis aJ sisternclor de ala c, a partu e ~icon t raa ta c alese. Emanuel Lasker a fost eel ce a scos in evi den til f o~l{1 deos e hi tii tl pionilor aflati In linie, purtsnd dcnu-

rni red de tal a ng',a:

Accstea suur principalelc motive pentru care Iupta r~lbului pent ru obtinerea centrului de pioni d4-c4 mai dcvreme sau rnai LirIiu., consti ruie principalul obiectiv al fazei CO)l= structi vc a par -die] Iu aproapc reate desc hid eli le. Teoria modernii claxi f'Cr: deschiderile in dOUH. mati grupe in Iunctic de reacria negru .~ui~a tcndinta albului
y

de a eo n strui
pioni e4-d4. A)

ta Ian: a c cn[ raja de

ta

Deschideri 'care sc opun direct rOI~.lnalrii Ialangei cen .. trale d4-e4..


N c gru:1 ~.e opune extindcri i cen-

trul ui 1 a

1..,c4 fa spunz.ind cu 1.,..... c5 sau dupa l ..d4 CUi 1.... 5. ,


Al btl I poa [e con ti nua lup ta p erHTU

constructia falagei ccn trale plio dOUH linii generale de joe: AI) Linia de gambit (specifics D1CIlod ia taculni prin surp 10-

dere) prin cure se urmarcstc


ru

ile Iiguri
Dupii schimburilc generate, configurati ile san structu rile de' icitare de pioni conduc la mari dificult .... in iti

con stru ctia fa la n g c prin sa ~ crifi ci u I n ern ill"() ra r al pioni lor latcrali f sau c): '.. 1..,c4 e5 2.. t"4!~!- Gambitul regelui
llii .. -amtntu l d (arne'/.~ 1 '.. A4· d5' _to C4 -' G I Daca du pai 1.. e4 e5 2. 1'4 ex1~4 continnarea 3. d4 preziuta riscuri (l~h4+), In cazul Garnbitului darnei, dupa. 1. ,0.4 d5 2. c4 dxc-l 3. ,e4~ care rca jj, zeaza im edi a L 'a ,I :ng a ce ntrala ( es te o coutinuare perfect JMtC(I bi ]5; Negrul dispune de dona linii de com batcre a acestei tendinte: , 1-\- 1) Acceptarea gam biItU'1 urur, Illata de atacarea imediaui a talangei: 1.. e4 e5 2 ..f4 exf4 3.. ..
T

fina Juri Ie de parti dii.

NUlIJaruJ. mare de pioni cxistemi pe ta h]il de la pri mele mutari ~i apoi


in rea mai ma ~T· parte ('1 partidei creeaza zone ina ccesi bj Ie pieselor a d vers e. f)~tori tr re Ia Ti em de limi ~are, con Iiguraria pionilor proprii determi na in fiecare moment mohi litatea si lone le de a ctiune, res pecti v inactivitatca figurilor proprii. 'y n r aza con stru eli.'\-a a parti d c~ ;, in de Ia primelc murari di spunerea pion i.~ iIDJ. co n 'tl gltra ~i mo bil e sa u or i

ca

...... ~ ..~ sau.. 1 d4 (15"~~ c.4 1"':1d·5' u·... .' ~"). d xle· -3"' e4 e~ ~~: 4.

68
.

Mircea Pavlov A12") Susti nerea c .ntrulul: - l.~ c4 1e5 .2~ f4 c.5 3~ ~7)fJ d,6 (C;,onrbi tu! regelui refuzat) -.,? . '),".!Ii 1Il"'6-~ 1.. ("14 d ..J (104 rIl'·~6'( s(au __ ". "~J.' Gambitu! damel sau Aplira~-=>
iii!

Constructi« Pouziani. dura 1 e4 e5 2,. t'tJ f:~, J~,c.6. ,3-. 'l~3uegrul d~'I.\-oIUi 0 figur~ cu tempo, ~l,nl~I~6!, impiedicand Iorrnarca Ialangei: . 10 Ita Iituul dupa 1.. e4 c-S 2~ 0_)f3 /'-:'""(6 '-~ - =---."c'4 2iI~ c·'~4 ~.~ .~'P6t' v •. d4 4· .~~ -.; '11;_1" '~lLl
'In Deschiderea
I~

ltI.IIC'1l1ui; 'Pol.
,ll _,~ "'ii~:'~_.

lIiI.,-

g,7, J.o e,4_ ,,;-..16 ".IJ 6 !:'---'f·] ~ "I. sau 6.. f4 (centru ex tills )
, ... ....~ ::, -L1 1Il~ ~ ~
",~_.QJ.

I!!I.

~iI

I"_

",",'

A.. iirarea Nimrovici: I ~I( 4 ~Df:62. c4 p ~ :t e6:l.. 'I_J 3 ,J:jL h-.,., Tot din aceasta categoric Iac
IC_'; _I ~

D'upa 1. e4 Ic5 albul va urmari in continuarc co rstructia falangci centrale prin efeetuare» mutarilor c2-c3 - x -., .:.'" ..'"-~14 , st d'') d4 urmarmu ~J C,Ll d upa C~JX(J' "_-"' .
.,?

~,~.... If' I ,_'In13 A') L~ · cons t.rueu va a ..aranget ..

rea

S/{HYI.

I ,,+ CXC 4 6..' CX{!I14':' =.';k) 4" _I


. fi.. '.
r r
'-"J.

I~

c3xd4

stJ1J eli v ti a fala n gei . centrulni cste specificii urln;J~oarelor S.i in Gambitul dame] refuzat - in desc hideri : , varianta schimbului ~ se urmareste .,. ~ .... ~ r,6 1 c..... 1-", ' ,:' ~ construct ia fala ngei prin crearca - 1. 'e4. e· _. ~f-1! ~ 5 iDeschide rea Ponzian i) asimctriei pionilor urmaui de linin _,"I.. ,e4 eS 2,. t;)f3 ~Jrr.6 3. ~·tr.4 cons! ructi v,a f2- 1"3 ~i e3- e4 (vezi ·1 (l lana) .::.~r'~ 4 - 'C,~"ia liana, sau 4" b4 t ') ,:"~~, Kusparov - Anderssons. b4 c ·l·~ 7 d4 (r, ,. ,~~x., oJ,.. C...' ~~,="c,· 6 '. ",,' " !:•...'1lUn I1)11u l'
" :.lI' ., "
'10.' '.,

Aceasta

sa obtina
'.

conrrolul centrului. linie de constructie a

d 5! din estetica fa laugH centr~L1 ranlanc doar ua pion izolat. Doar in Spauiolii datorita dezvoltihilor cu tempo si amenintarilor de
gTH

8.

'tl xd2

7 ,
'

'--

'11 ~ f'", ~ ~\il:.I( .. .=..'..;,..=.7(,(


"I I

~~~

Il

,or

I....... _+
,-

parte a par~,riIe ca re urrniiresc schi mbull unui pion lateral pentru uunl centra 1 al a Ibn lui, penni liind a Ibului tormarea unui centru de figuri ~.iplow:

d I I si TTT se rcali ze aza linia con-

S"icilitana:,. 1. e 4'· c-5'" 100/ I ... ,f. ..."l',~ d4" u. I. .'.._'" J~r.:l, ·16' '"l' :P' l!xd4 ,4. ~xd4 ;;.£j.f6 5.. 0)c~~ ~;~lcI6 (sau 5"... a6) sau alte forme ca 2 ....

~e6 3. d4 cxd4 4.. ,ijxd4 g{j (Dragon accele rat); 4.. cS: (Lau

/t[J{j ra rea of {U ide zii:

burd annals} etc.

'"

Scandinava: 1.. e4, d5 2..exdS 0)f6 Am enurnerat numai cfheva diutre celc mai uzitate des chide ri din

1. d 4 fS sa u

iI.
I;

,_

f;vt1n.s)
_. "

~ I .. c4 eS 2. ~·Jlf3~~c,63. ~~b5 a6 U"I.· ' ... t)~rJ - ',," ~' ,... 4 ., 5l.a 4 "'t ' ' "'. 0 0 3-:, e7 6 9 C 1. 'I) ~
;. " ,. -' i+....·

pra cti en rurne L':lor c out em pora ne,


Ele au. Iost concepute

~ru experi-

& ...b·~ ,~.,

de£.S' c·"'J 0-0 9 h3


.!{,. ,', ~..., ',' -. '_,

I::!;;

A-- ~)7' ,,, £.~II. tl}...

d4 {Apt'irarea spaniold)

71

,;/j
• ~.1

......
' ..

70
Din a doua marc categoric de f apannl ,(f"" pa]1c: B) DesrlliderUc ce IJcnnit cr'carca ,c.enlro.llli de, pionl. eglul p~rnriLc fOfInarca f,;:llange.i fes~..ang,e e4..d4, a cenlfulul cxt~us e4 ..d 4- c 4, e4 -d 4,·(4 s.au llir,gi'l c.4..r) 4e4·f4", dezYoltandu-s,i rapi d flaneul
.... U' ,
: 7

Este iM:c~sar a fllcnnonH c~ in

aclualu[ stadi u al LCOll.'ei, de:sch.ide[i lor se ~onsid(:ra c~l linin de t:ODs [tllCl.i c a fa .lange i c en t rale d r pi oni est.c cu ~Hl~l.n,t}i eficicnta ell ct]ll estc o1.ai fni n ll~io. pregaJi ~a. A steeL 70

rocadei.

In a legerca centru.hlL illbul ~l'ehuie ·il tina conI de recolllanuatia lui .


,

mentate de jucatori nriginali ca Ci '" gorin, Paulsen, Grfinfcld~, Nimzovic], Alehln, Rcti ~i preluare In anii 50 de 0 genera rie die mare creativi tate: Bnleslavski, (;,hcUer,." Botvlnnik si ulterior de marii nostri contemporani, Fischer Ka.rpoll: Kasparov, Arta acestor rnari campioni COlls'La tocmai fu g,as -rca celor mai eficiente forme de. cooperate Intre figuri si pioni in Iaza constructi va a partidei ab'it in constructia atacului, CHi • $i a apanlrii ~i contraaLaculul. Consu·uctia a tflCU] ui, a tf'H pri n metoda de/J voH~1Iii lin1.~,tite ,cat ~~pri n cea ,a tltacului p[,in snrpllnuere in.lptie~ Inca de la plinl.e~e ,nlu~lr~ lupLa pcntru dontina~ia ccntrului. Inct::;pand cn plin1ele 'LUluec ale epocii Ill()d,etne ~i pana in zilelc noaSlrc, aeeaslH lu pHl, se reflecUi. in peutj dele fllari lor j,u.catori de a~,ac.

ivff rcea Pa vlo l'

P. Leonhardt
Karlsbad
.!Ii ",' "..

...A. D, rrn
19 l
1 ]

. .... •upa care albul cicnt d e energu:a d . o bti He o pozi ti e plin;}. d e pers peen ve .. Mai muhe sanse ofcr:'1 aici conti-

du pa 5... .~..h6 6. dxe5! se picrde un .... . .. '" ·d4· .!, il·£ j~t·6 .. IlIon 1 6.' ,ex. . ,~.d~~ 7 .. ~ 1C..J· ~tJ 8 '( ... 0-0 O--O?!. [10 noua mutare insufi'1'

Italiana (C~ ) 55 ·S"' 1.. C4· e. _... '""LJf·~ ~~(/.. ..... t ..,._It,4 ... .' 6·'~ ~c,S 4.. l~3 d6'?! [0 pr.in18 inexacti, tate care Vel conduce fa cedarea ccntrului ~w Iormarea fala ngei centrale de pioni e4-d41 5. d • exd4 [Negrul este ohli gat la acest schirn b iutruc»
. ... '.

crce. l(_l POS] bi irarea atacului picselor grcle pe coioana g dupa Whili,
~

80 ani mai
s,~ demonstreze

o!:

dS'~?!'i Pentru a nu Ii corn p]C1l xufoca l negrul se decide sa blocheze falaaga

801
I~

si it:' :04-:0'5] J,.


Il Ie ~

[Ill..

~·c·'7·18···'c~_)hl l .. [ .
~t
[Ill ~ •

forta f .langei in cca de a. doua parti dffi ~Imcciului cu Kar-

tru..ziu,

Kas paIO\1 a vea

pov pcntru tirlul mondial,

cen ltala ,t!4-d4·]119~c$ It).h7 20~


0

d5] 9~.. ,.::g4 10.. £.e3 h.6 11,. '&d3 'B Y.·'d'J 11M 3'· ...~ael. TI ~c·8 l' ~u ~ ~le 7 ,~ r~- J ~a d8 .. 14~ ,aJ ~f"8 :15. f4! [Jocul pasiv al
I _.

nuarea 8... _tg4 9 .. ~t!3 '~fe7 ] O. ~'d3 O-O-OJ 9...'~:J)3[0 mutare ncccS[ r~l care impicdicf 'lJxe4 urrru t de

nona fa ~anga mobila creeaza ameni n~;ti puternice] 2 i.. f6 .21.. e6,! (:6 2.2-•.. Af4! ,[Acurn dominatia albu~u.ies[~ totala. Falanga pionilor ccntra li s-a trans f ormat intr-un pion liber a vansat ~~ ..ustin ur cepandizea,/~~' jocul negrutui. Activiratea si mobilitarea figu .ilor negrului es e .redusa total (.H se vedea l2Jh7, C)g8 san

[Dar

rs:

G. Kasparov .. A. Karpov Lyon/New York;; m (2); 1.990


4·...i.a.4 ~2Jf,6 0=0 ~e7 6.. Eel b,5 . 5~ 7,,, ~h] d6 s, c] 0-0 9~ h3 ~~tb7
··4 ~""\- " f"' 1 ...e .' e ·S .2".. '~ '....:J't,

74

'.',

f'.

,) .
::.-",

Spaniola (C92)

t:',,\. ';;".:_jC' ... .:.l..

6':1

.I; -

I'. 5 a'.·: 6

I Singura apararc contra amenintarii


"('_j X

):.c. .... ,. ,'it~. 8) I -_u......L


,. .. "

).

~ Ig.8 ...... ~ 13411 ,~~a .., .. 5 _'.3 8


' .. I. .

..l'

..

. 'l

/_'

I'~

;~ 'h6 )

~ .' 1

,~.=.

'~··7] "4 C ..
I _.

'.

",""I, ji}-. e.G-

.. ~

l''"U ILllf}Jl!e .._. .

~cgrului a perm is ex t ~ndere a cen tru-

lui (lIb, 1.5...., ~c8

61~h3!

'9. ,r;..· (II b3·' b x ,4 ['1'ld) ax b 4· 3"0.' 5 I 't_j.ll ~_ a7 31 ,l;:!:~ ' ...... ",.tJ.~ '~e7!] ~O ~x··a~ tt x·~"53·'·1'
~1i (II. ~ _ •.•• . , '. .•

nintarea b4] 24 .... "~~c7 2.5~ ~'~l b5 26 ..t~c5 ~~~b6.27;0 ~2Jf828.~84 a5 b4


·1 (,1 ~..

(~J d'!!b

:';·"\x,~6·. .:..."!i'~x··ld4 ~~", u '--"{}~ , " .....

.~C7 /

_<I.

:"",1 1.

c5 3'
..,

..

~ §

x,e 5- t~• ~,

'

(;"x,','.-.7· ~ xe7· U '"


I;:::J ...

'k.,j

,"~

•.•

...

']',.:1.

_"'.:1.

"... ·a·· .... -z!ll1l11;;;,e·l ..:& Ibl p ~i-e"'..'ll'Oi. ·e4 - e 5. ~ a' ,.. d c.:J ... 10· etl" ',m: c.::u. ;( - ep . Scop ul 01u.t~ ri i ~a6 es tc de :'1 pre\-' en i
.. . ,!(!Ii.. !L
1 .'
I·.

b xa 4 '!.! [A m.bii HU versari CU.rnl osc bine aceasta pozitie i'n.taJ,nita si in meciul lor din ~.98(1,In panida a 15-tt, K;'1r~ pOV .fiIj contmuat ell ti""~ ... CJI~ d ar d upn.... : l6~ d5 t2)d7 17. g a3 c4 1:8. axb5 axbf 1. 9. tl) d4 al bu I are avan taj J 16,,, .~=- xa4 a.." 17~ I~\ ,8 3 ,;~\ r· . la nul at bua6 lui in [lCeaSL1 pozHie ['onstn de rcgulM
i""

Zaitev a Aparirii Spaui ole 110" d4· [FaIanga centrals e4 -d4 a fos t rea Iizat a 1 ~c8 11. ~bd2 ,llr8 12.. 134 h6 13.. ~c2 exd-l 14.~cxdd ~Dlb415.. ~bl

I Ka ("PO\" este un specialist a] variantei

"0 'd(·4! 't3Yb5 21 .. Be3! ~c8 22. i:_e3, ~h7 23., ~cl! e.6 24,. iDg4~:[Este instructi v modul in care, Intr-un
)9
' .. iii ..

"tJ.,W 1'7"'} , ~{Il' .'.

[1 0"6'
.l.."/I!'ii

l' 'J]
,I I

~',

..

numiir

minim

de mutiiri,

proaspiltul

72

73

1 H.. tjh2 g6 [Pli.~nele Lg n1.ut~[i aUt ('ost jllcalc de anlh~i auvcn~,ar.i in Lcnlpo fa pi d Karpo \" repetan d valian~n. di n partida. sac M lIj [u1.ars son (S ea ttIT.e

aceas~~~ inaintare dupa cale ar UIlna dxc5 dxe5 !ia6-e6 cu joe frYIIte bun]1

campion mondial, Kasparov, a realizat activizarea figurilor sa le 'in 4 lcgaturi. de cooperare, Dams ~i turnul con rroleaza co 1anna c, ia r ,~i)4 + g j .. + V!f em [t.taca. tripl u cfim.pu.l hti, e3 in Unlp ,ce ~?)c4l·vizeaza pionul d6 J 24.,... ;2) gR, [Schm n1bu~ la g4 (If f1 fast eviden.t de.zavantajos pentru ne.gru "" l~. 'u.'ri-c'[ (Up·.f 24 .'. Xt"" "ii' ...... • llX 41• "" I a t~. . , 'lnl'lf'ml ~"':!IIt ~JIiII ~ ~. .. ....:~ arnenin.larea ..... ~ h2 ~i 1)[1 fill. S e rnai
I ". ' ... ,..,

p oat e para. In s N. a e'1Illm allbu I gas e~~e. 0 10\· itura t.acmca eJegantfLbazat.a pe
supra1nc3
ag:8.]
rC"1rc
(J

n
I .

.f.

';'J'

I'

tn a p.i) ra

'c a 4
~~""I

fS, s i ;1
..

1989) 1119.. f3! ~l) impoltanta iD.oval'ie 'leorelica t (~unos.cand desHi~uIarea


-:..
<. .
' "

pa11idei illui Karpov (19. 1;\g4 ~)xg4

Dup,a numai ~.6 muutrL albul donuna cen.f.nll l:onLromnd cele filai in1 p011a ntc carnpuli de pc La111;1.Protej ate de sculu I pionil.or een traii ~ figurile albtdnj dispun de 0 llJctre mohi 'tate, in conlr;a sl eu cele neg r" pasi \'e ~i lip.~.ite de perspecti ve.

"

')0" ~xg4

16,

1;h8 17., g4! rMutarea h6

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~,

7'1
,

i~xd5'+ .37. ~) g I s-. .negrul a ffidL rc,..~slat doar ciille, a nr 1'[;1 ri.: 37 ..... ~ e8 38,. ~~::.~ g e7 39. ~fWh8'tl'Jh7 -.a4 40. dl 5 b7 41 .. '~)x)7 £xb,7 42. 3. d.8 cu an)eninl~area e7-e8~ sit, in s.ffrr~~i~.~ negl1Jl a. cedat fl-Ol.
'fjfxc7
I~\

34.u .§ xc7 35~. g xd5

£ b7 ]6.,

~3. '~.Ig3 ~ae61) Ka.\,palllv alc.g.e. un nou. p] a n ·oons lft nd d] n In.ta ri rca f,(jll.an.gei cen trallie de pioni. Fol os illd~ 0 ~d4

c5 21. dxc5 dx·e5 22. e5

:B,a3) umland sa dcclan~c7.c aet~uni de ~Ilac d.upa realizarea u]}lei di~l,puneli 111m fav(u·abile a figu]1ilor propli.i 1

dlrcpt seiLlll~el va pregafi in lini~te acti'\izarea ce10rllialte flglJtl (·;")d2,. c I,


.~~-=>

73

Mi,rCfUl

11(1,ll01' O elocventa demonstratie de constructie si valori fi ca re cooperari i in 1-""·-' .aLae a fi gur~ I()'I" ~.j pi onil or sub P rot ectia sc U~, ului f erma t din alang a
I ,

25,.. _t'Xh[6!~: ~.txh6 [Bineiuteles


cb'h'8 ~7 ...t_j.< . . -. ~,. ....u -' 00 [ '~xd[6[1)?' :,~x,~e'~+ conducea 13 catastrofa] .26. axh,6 [~xlI 6 ,27.. ~xd6!. 'f-Ub 6. 2:8~ '£J 'XeS t4rxd4+ 29~ (t:h 1 '~d8 [Negrul reuseste s,a rncntina echilibrul marerial capturand calul alb, 'msa albul mentine initiativa] 30.. g ell ~'Xc8 31. \:£tg,5! ,a.??! [M'ai multe sanse .' .!J.•• t-'; ' _ ,.. d',e: apa.rare 0f e:fiC a 3 '1 ~ ''hI/:! e 6' 1nan d sub control campurile negrle si mcer~ clnd s"a realizeze cooperarea in aparare a fortelor sale. Torusi, dupa '1 " 3 8' d' 3_. f4 f6'.- 3,I,. -~U.n·4' ,hV.l .. 1 -34 . ~~.:-.' S _. S'.ll' '0" '17 J{ d7 35. rs ~g 5 ] (i,.~ s 3 al bul pa stra o puternics initiativa] 32- ~ dS ~[c6 ,33.. f4! [0 nona falanga mobila se pune in miscare]
~u. (-)'1':" ..
C:I ,_.

[0 po" iric mult discutata

(:u dupa 25 ... ti)xh6 26" c:;)f6+ ~ g7

cenuala c4-d4.

In varianta Tarrasch

{ill

Gambitu

:a

..;r

lui darnei, uegrul accepts de bun~ voie f orm a rea a] ang ei centra j c de piton] d4·-~4 baza.ndu-se pe faptul ca dar 011 t H. sim P li fi clu; lor ef ectua le in. ca z rl unei illpru:ari ferme va pa. stra sanse mai bune 'in final dato.riOl rnajoritatii de pioni pe flancnl damei.

D,.Spasski - T, Petrnsian
MOSCO\la,
I~

(D4 -1 ) ,·4' J!"'-.."'~ '''1, ~-,....~ ..: ,...: I,.. C vUl\J ,~"'"~tJC"_-' .e6'~'.:! I:'"-.... r"~·d~ 4. d4 'r.5 5.~cxd5 ~xd5 6. e4 ax.cJ 7. bxc3 cX.d4 It cxd4 Ji.b4+ [D'upa ""'Ii~ _t._ A'b4 dl""ll 8 ,.! ... C.6 9 .~ ~ t:::........ £, '''+ ] O' ~-=-,... ~~
... ..,
". l :. ,

l\ pu:raJ'ea Tarrasch

1969

!II

...

. -,l", -

-~;1 'i;.

~(l.5

,,~;.~ ,l' HI ""'"

76

[ ~,d8 1S. we3 ~tJa5 16. ~e5 f6 17. ~,c7+ wIg (17,..,. Wd6 18. ~xg7 +-) a]bu~ a ob~inut avantaj 'in partida Ko'rcin oi jf'rtJll co :h 99 ill] 9. ~ d2 . X(· 2+, [Din nou 9... ~ti5 ~ ~O. ;gbl 11?+ 1 \1J'i{xd? '!.\~xd?+ I?' c{~_)"'-,d' ~ .. .l"'U__ ~ e ,. ......,.'e:J ..~. J _. conduce la un tinal exc'elent pcnt.ru alb~ If. ~'Xd2 0--0
M

.. , 'J.-"" 3" ' t~xd",",+ I_ w.xd_ W e 7 1..4 ~\~~ '. . he.


'!" .

] 1. ~ b 1. ,txd2+

~?
i

'?¥fxd2
.'

moderna. Din a precierea (eznlta un usor avantaj al albului da tori U1. at \1 Hn s u lu i de d cz_''''0~ tare (1), a n[ 0hi lit a tii su p eri oare, a ,3] v ant aj It_dui de spatiu (2), si a controlului ~i ocupalii centrului (3,). Negrul define rnajoritat "tt de pi oni pe flancul damei. Schirubul a 2 figuri usoare rnicsoreazf ~~t n scl c a L.a ell lui neexisrand obiccti ve de atac pe Ilancul regelui, P lanuri lc cclor doua tabere sunt clare: albul trebuie sa atacc si s8~si , . valonfice falanga de pioni centrali negrul erebuie sa-si Incheie dezvoltarea ~i sri provoacc sirn plificari masive, 11.~~(~4jc6! [Mai. slab cSLrCaici 4 .~b 1 i b6 1'"" 0 0 .£ 7 13 d 5 cxdf " ' ~ ,) I). 14 .• ~=>X·"d;- • x d..... 1'- exd5 zld7 16. ~ fel ~tlf6 17. d6! g 8. ~ adI ~le8 19 .. ~.xeR \~xcS 20. ~d4~ g c5 21.. b3 t1ta8 2ZJ. d7 'tt{d8 )3. !2Je5!' h6 24, ~d6, (1-0) Timman : 7')] Ho Tf.." l' 9.1,~ 12"" 0" '0 b6· 3 3 dl?' . .'-." ':11"8 '[In multe '.ariantc cstc utila mutarea 13 ~ fel ·)11 ~I".~..:!it:. 'b,.?:~, [Dupa ~ -]" ;~ II ...:._ ~I ~,a5 14,. ~d3 ~.b7 15 .. ~C~'l ~c8 16. dS exd5ili 7. e5! albul ,este bine
I I.

i," teoria pozi )ei

\Wf4 ':~c.7 ISau 17.,.. ~'fe7 la care


urrncaza

Constrnctia atacnlui, vol. J 18 . ~;l "Pl-'Y' 116_ == j ,6.... :~;l I 7. g5 as


Insa i8. ~~d4 arncninuiud

~;Jf5! ~] 18~ ~f5

=~=.xdS 19[.. exd5

~c2 [Nici alte continuari nu rezolva greutatile negrului. De exemp u la 19... ~dc4 urmeaza 20. ,~~,g5! g6 ~h] ~ h5 1:"'>. J~Je4 + san 19 .. " \~d6

z..

d6 ~
...ill ..

2,0. L~g5 't-ftg6 11. ~'xg6


L~J b7 t:..

11' II· .' ...l6'

:;~c5 ')5. ~d5~ +]1 20., ~r4!

")1I ~...I

d7
f

'F? !Ir~~l 01 .. I \ ,("i"m~~

'4 __

hx.g6
Ii ~

1)'.
~ ..

~,':""'71' ~x82

I'

IIiiIII

r.

":.

..

,'.-

..

,.p.'

-...

-....

F'

Ii)

:t

es ]

78

j;:

11

1;L:.ji,

,,1

...

l"

p.

r"

II!Ii;..

"'I!

Ii II ..

centrals de pion ~ s·-·a r[ [(1 rrl s,fonn,~~ tn ~r~un pi on. Ii l ber a vanFalanga sat ~i putern.ic s,llstin Ul . "1 ' ~ C( 8·· .,.., d7·,: \~}11c4,~], ~}"'' ' 'r5'', ,; hI~l [~L ..,':l .." ~W'" Cu Ulm,a ")4 J:'.. -. a ~_"} \_~ .r... ":ucj. ~1c6 25. ~c'1 -] 24,~,§c I l~;(r86 25~ bS 26,~ ;~d 4 I~ OaJl1e ~al:e era F a It'} ,)[ 26.. !!eR,!' amen~nt ~and ,,:, e 5 ~-~ +~] 26u~ ~tWb6 [0 uhhna ~ansa era
~ ..... -IIi ~ • ~~.. ~ '/' ..., .. '. ~

.. ~:'~

..

'I

~~..l

[Inoer,carea de "-1 obu]ra Hnia d plio ],5"", [[ld5,? se SfHJ'~ea tragic dupa 36.. ~b8+~ s!1'xh8 17. 't~x 16+

iWe5

..J:,;_in.

]i' <']I

t, 6 .~ 3 _. ,l!J) ~ ~ _~"a· 34 ~ r'5' ~e 7 .._~.'~' d? I:.

(~g8 38. exd5 Wel+ 39. ~?h} \}!fxbl 40. f6~ 1 3,6. 'tWf2 'PJYe7 .37~ 'lWd4! '~'g8: 3:tt eS! ~Se anleni n ~.a. 39 'f6 '~c6 40. ~b4+ ~~]16 41. ~~ll~+' eu
1 •

77

_, Do-n,h, ] 998. Si d~PH ~6..". d4 17.


~8. ~g5~ {6 .~9. Wfg4 ~xe5 20. J;.;lJf5!'i!#c7 21. ~ c1 ! a]bul ,jj. ca~t:ig[lt~ Rvgozenko ,_ Kpei"ys .. 1998] 16. ,~xd5 + fMuH nlaru tare
~~xd4 ~'d5 de.efil 16. exd5 l~;L5 17. ~~f1 'ljifd6

albu l a c[i~Hgat.sPet"l~a.t"u~os." Pl'l:J.klr A

sos~t mornentu] Cat falan,ga sa. se puni1. ill. nli~carn·[e~ 15 .... exdS'?'! [n"p~ illS ... i {],a51'? ~6. ~d3 exd5 17. e5!? ~~c4? ts,. ~f4·! ,JUb~? ] 9. ,_"~~xh7+ WXI17 ?O. C;"'\, e. ,~!; - 1 . '11 . ~ c ." 4' ~'4 ~.~. U 05+ \_~eU ? b5+~ Wxh5 2.3.. g4+ \f?b6 24. ~h2+
(Jf~[

pJregaH pent-rut ala.eul. regelull negro I 14.. ~ reI! g cJI?! [l\llerita atentie , 14... l~:JlaS 15. ii_.d3 '~d6] 15..dS! [t-\
I

.;L,'.

~ c."

aiel 26.... ~d6 )7. 4Jxb5 ~&d2 19. B, f 0:) b3~] 27~ g.eS! ~ <~J[b7 [lIn
ca~tig elegant S1IJ!iVenea dUpi1 27 b4 '§ 0 ~ 'illJ!l dA1 79:' (0 ~... r-, eo. t!§ x ~ .....;, ~ \. 0+ ~x.f8 .. ) 0 . =.x f'8·.+ ~,lL. X· *'~:~ 1 • ,==,. c' .;;;; 1 +- '~r'l +' _ :Q 0 "] _1' 0 '-17, ..... ,g.'6· -'.. ~ X'dl 0 ~,WX ' .Q ") 9 '!,}JJ! x~b ,_l ~ , '18" G cd \;5 +~~?7~.. ~xd4 "8+ ~,xtJ8 ~ xd8 29.
n.

"';"0"

'1'0

(:E:)

"~d

'.~:::1

•.•

c:' ~ L:'I' fJ!

II!,)L

==='I

f.),

,_J,.

lllaL]

~~fl ,. [1 ! ~I,I.

~~8u.4ld5 .39~fxg6+ fxg6 40. ~xc,6 ~xd8 41~ \~xa7+ ~lde7 42~ ~'xa6 Wdl + 4.3.. 'f!4"gl 'Mfd2 44.

!iJxd 8!!' ctJxfS 30. &j,c6, {1-41}.


7.5

g [e8+

+-1 28. ,f.),r.6 {~d6 29'~

74

NJirc(:ll Pll.VlOV

('0

n s tru ctia ata culu i,


I,

PO L

.larii maestri sunt mereu in ciiutarea uno!" noi cai de I rata re ( pozitiilo ' tip. Interesuntil cste si linia de constructie a ataculai "Itiliz(~UJ in 1998 de marele maesrrn V. Kramnik:
I

t¥/b2 J~c7, 30 ~ j-1-)h' ~~d8 ~:,,:-.t 1' . ~:: f .- :'__~" .4'" ~ t!'~ ' ~" }" .".-. ~ t _' ...'l....iJ t,4'~ ,-;:.: -:\2 )....','."c.......:0 pnter ' ni".:il dubla lov... ur~ care puue capat it . ('J) f xeo- ~j_ ~ xco l... S-")1111 ']1, ,... UXC,.,1 _)'T.'", 1uptei ',_)~".. \~IIXh7 +- .,. ,. {I-OJ' r;:9 " ,.
,: =:-~ U_'

~:a~

..

J9

- ' ,.,

""'.1

,do

':lI~l

.,

..',

'

~I

,'_

'~

~..

I.

;,_.

"'3 ,~I.X.;', l"i"X' 'C- '")4 • 6'" $(;;'+ ('!rgS' ,~' ox' 1Ii,'1ljI ,,;_,1. ~~ '~g7' 11:-'=/. ('J7' ,~ d6,bIG 26. '~g3 Wh7 27. ~h.4 ~g8. 28. ~~xb6, (1: Hlllarp Persson .... J. ( Valgltrds son ~ 199 R.);
~~I
,'I _~".

'i

r.'I

I~-

~' 8~0". ~;)bd79. es: dxe5 10. fxc5 ~Db5 11. ,e6~t~h4+ I? g3 tt)xgJ ] 3.

" ..Krarnnik
Hoogovens,
] 6

- 1). van der Sterren

Fa anga centrala de pioni detine si U 0 import ant rol de s I[a nj c rrnre a i


dispuncrii opti me a figu 110r adv erse to faza constructiva a partidei. ConI

7,. bxc.3 cxd4 ,8. c,xd4 ~~<h4+9.. ~d:2 , ~xd2+ 10. '!¥fxdl ~ 11.. ~d]!? (J id,ee nona in aceasra pozitie, ,A,~ bu] amnana, del. v D Ita rea ~:f] in Iavoarea pregatiri i grupaj ului de alae

~.r3 '~> 2,~, 4 e6 3.. 0lc3 dS f6 c 4. d4 c5 5. cxdS ~lxd5 6 .. c4 j~x,rJ,

\Vijk aan ZCC~ ~998 Apararea T (~I .asch (04 ill)

tra Aparrhii Benoni Modern (HIO= rnadka), Garry Kasparov a folosit ell mult succes variants celor 4- pioni,
{'I j(~

K asparov - I' .. ('','1_.uIJpers " .. '"


"

Dortmund,

pe flancul regelui, Albul urmareste plasarea nebunului direct pe diago.. nala b ru -h", avand in vcdere la l I. ~"r-6 I? 6 'b"llj'; II r." ..-; I'll-· ~
II ~. "
I( ..

'1... d 4'_~!r-. f6 ' ....... c 4' '1"" d,5 C .' 4, '''6 l. JI ~I:J 'exd5 S, l":xdS d6 6~e4 go 7.. f4
.I" Iii... ~ ~ ~....,.
. I
!

198.0 Benoni (A67)

ILx,g,3! ~xl[l 14. ~;,W-=>e3~w=xc3+ ill. 5. bxc3 . ....,I,,Ib 4 16 ~!~.Yf0. 'rYI:.t ;It'] 1.... ex' d 7+ '@¥:e ,.'~ _1 ~'XJL 1 I, j~xd7 ] 8, .~xd7+ $xd7 ~ '2Jxf3 9" , ""1 ,-4 ,.-~~ COb."'1'0• <~~d? ~tidl(~ ,. {;" 6' ,? a _",0 ~r .,.... U- _. \!t d3 (L V(IIJ. ltVe,~y - R ~Klees chae tz... ,kJ'" 1'997). Dupa 9. a4,~0-0 [9 ... ~h4+ roo m ~.~ 3' " 3, g3 '~.b' 7' ',Il 1 • ~Ll [3'_ , I ~..:.xc_.+ 0]1 l?~.' b ,XC_,:' ,~e ~'xc4+ 13. (~1f2! si a~hul \ ,ll obtinc atac pe diagonals a l-hd] 10.. 0')f""_, a6,
~.:...:t'

I. 0.4 ~~f6 2. 1c4 eli 3.. :~c] as 4~ t'1 ;~~bdI7 ~ J I .. :":::..J " .', 5~ e...., [,·6',,6'~ ._'_.~~ ,fl":l, Sf.=. b'4 , 7 , ' .' :i?:' .... -!, " '. ' •1'." , ., ~~ , '.'. . '~' e~ 'u'' -" ,,,' ,-" 8... _-- ,3, 5', 8' (L_(') ()...JO9 l~~ ~~e 7 10 . ~1;d1, ~ c7 '11 _~, ,1'1 h6., 'I' 9 c·x,...lS exd5 13., '~b5 'f!Kd8 14. ~';~}x,c7xc7 ~ ~9 IS', .:sL 11Irl =,C,''S' .... '.'
I~
I;;

Z 'i~' "k "a.go:nanSri] '.y~J • "'{- [,' en,as 1" T~i~rlu~ 950 ! Gambit u~damei (046)
.:J

.0,

'

"

".1,

-4'

~-..:r.::..~

..~".

111

!II

__

,,..

"J.J.,

(.

IZ.

110

test
15

81

j~.,g"8. i~=>b,5'+

'II ~~~e2 ~~f6,l2~ O... 'fJfc7 Kasparov () a valorificat energie forta centrului mobil de pioni (~exi Tes te)~

Cone

zii I) Apreciati pozitia; 2.) Sta b~li~i criterii le care stall ilia,
baza noului plan;

79

8(;

O :1inerea unui centru mobil de pioni constitute un obiectl v impurtant in prima etapa a eonstructiei ... eoopera ..... st ra f I!:I.'...1 II e att ae .. r~1 re ee Centrul asigura un avanta] de spatiu ~i 0' mobllitate superioarii a

3) Concretizati planul,

'. ,. ". ., d"1'· b6""1.... h4 .iii..=. b7 I,'.. .... ~-... .1' .. I. ,. .,..._ ~c6 ]4. JLbl ~d6, IS. 0-0 gadS 16.. 'f§.fg5! e5 17. d5! ,[A(eea~: tema ca $i in p~Tl1ida prece(ienta: falanga S=(1j ~ransformal intr- un pUlernic pion lib~'m' aparan 17 f6 t 8,. 'm'gJ '~e7 ],9'•. ~~d3 ~g6 20.. Et~el €Jf4 21. ;l.Lfl §c8 22:. ~d2 Wh8 2.1. 1§rb3

11

1n .~.,.".
Ii.l

!'

-WI '!!I

'.

,~_"

Acest sah creeaza dificultati , ne. grului, care este practic obligat la tnutcu·ea 8.u (i) d7 denarece albul ohlin.e perspec~i ve mai bune dupa a he ,c,o.ntlnuiiri de eXlemplu:

acelasl limp 0 stanjenire pro ... nun~ata a figUiriior ad verse, S Iiipti n ire a ce n trill" ,i as ig« t~il p,r:elltiz-ele reusue! tJri.'ciil"tli utile de ./la/Ie (J. ,R. Capa blanca). ]~(a..langa de pioni se poatc tra~1..~rorma intr ..un pUltermc pion
liber
3.'\

[igu,rH,or

atae.U!~ui~ realizfind

'in

"u

- 8.. _~,d7 9. e5 r 'clb5 l O.~ (3 OL,(J 11. £x.d7 t~'xd7 12. 0 0 ~e8 13. Whl dxc5 ill 4. fxe5 .~~xe5 15. ~~,xe5 ~xe5 ]6. g4 /;_lg7 17. _~f4
+

paraUzca,z3 It'on'lrujocu) advers. ..

~Insa' si 'binc s'usti nut l~are • •

~ cS 24. g3 ~1Jg,625~ '~(~ ~d7

~a..l!

26. ~a8 27~ f\(·1! h6 22t 8e3·

2J e8 ] 8. ~Je4 .. :~d7

~h6 t~tyd8 19. ~f3 ~'20. 21.. \Jc]~f6 ')2,,, g5,! Ei f7

sustinut de r~g,Ll joal~a un ro) r~ ,iOlpurtant iintr ..un g,1·-plaj dee ataif
ell m~l!"'epu' t,ere, d'~ ,.' ' :' ,Ie~oe..
. ,t;U".

'Cc'ntruJ mobil

de p~onj b:in,e

Vladas l\-likenas (. 910-)<

76

77

.!vlircea Pav! 0 F
A. Kotov ...\V ~Unzicker Saltsjobaden, izt (7)~ 195'1' Apararea Nimzo vici Cf49)

Co ns tru eti« ala cul II,i, (; ~Kasparov .,.F,. Cui] pers Dortmund, '[980 S..Volkov - V, LoginoY 'Rusia, 1997

~}Q

I. 1

1. d4 <~f6 2. (:4 ,eG3·,. 4ii e3 .~~b4 4.. c3 d 5 5." 3.3 .w.~'Xc3+6,. hxc3 cS 7~ (~xd5 exdS ,ft ~~.d3 O...JO9,. 4Je2 'b6 ~:;:..."IK:.. ~.,.. 1 .... 0'-. O' ~a.!tiI' ]_ 1 ".::&.xa. 6" -c.. xa. 6 ]1' f~:J J ~l)H 13- ~d3 p\c·g 14.. 4)g3 ~c6
10'
r'~..,
I • _ ...... ,

test 17 83 ,8;:,
..

(variaata Rossoli no)

I t. e... ~ ~ "':~ "'u.r~~ d 6'· l ...:;_W.:..:.) 5' + .: .' . ;~-t·.. . ·4··, )&d7 4 . .JP~'Xd7+ ~xd7 5" O~() t.J:gf6 6 .. '?¥fe2 (."11 7. 'b3 .g6?! [7"", .JtLe7]
I

M .. Ulib in .. S. Zagreb el ny , Rus ia, 1997 Apararetl smciliana (B.s.')


,,-.w) ~..
!.
~"I_

test 16 82.···
.

test
21
.

'

..
~I" 1) Aprecia ti pozj~ia; 2). Stabiliti care sunt criteriile ce stau la baza planului de atac; 3) Concretizati planul de alae.
l

de atac?

Cum. valorificati

grupajul central

I~

?) Stabi .~i~Th criteriile baza plaaul ui de j OC;

1.) Apreciati pozitia ~

C c plan fq:i adopta in. continnare?

care stau L1 Rusia t 99 7 Dupii [0 mutiiri s-a ajuas in


1

3) Concretizati planul,

S, V olkov ~V,..Loginov

. " .• '

1·1 UlilIt.·iIi n . - S':.'~."'"a' 'g' reb .. eln'y z.. . ' ' ......
I•. ~ )

S,,' Iskusnyh - I..Listkov


Rusia, 1997

urmatoarea pozitie:

Rusia, 1997 Dupa m u.~.a~rea I.? -a negrul ui in a partida de mai sus, $0- a aj uns 'in urmatoarea r' ~ ('II e~ oozi
'. fJ
,,#:_'.,

.,:1 .'_. "!

test
1,8
!I

test
210

test 22 88
'.

84

86

"

Aleksandr

Kotov ,(~913,-1981)
78

7) Stabiliti planului de joe pe ba-

.1) Aprec iati pozl tia;

za criteriilor de apreciere a pozitiei.

l ) Apreciati pozitia; .. 2) Stabiliti planul de joe pe baza ell n.lerii lor de aprecie re,

1) A prcciati pozitia in baza criterii I de aprcc iere or 2) Alegeti planul de joe.

79

Mircea Pavlov

Constru ctia atacului, vol. J


.,. este rccornandarea tostului campion mondi al lose Raul Capa .. blanca, carle, atrage atentia asupra importantei nell vizarii rapide a cailor in procesul constructiei atacului F~ gurtl cu acti une locala purer• :r. . 1S .... d ,~,earn.... ]11 L a, d' pu s a "" - 0 rozeta.... c '0 rntr

Cooperarea cailor
pionn

••

in pozitii cu caracter Iachis sau sernideschis, precum si in flllncl~,ede ccntralizare, . . calul estc ern gura id eal~ pentru ocuparea uno' campun s labc I 1aga..... l a ·.C In ru adv ers, Calul este piesa cea mai eficienta pentru blocarea unui pion liher ,ad'\ ers, El colaborcaza eficient cu pionii ~m cu a lte fi guri in speei a~ c u da m a, in realizarea unor atacuri pe toate ,eampulile de pc tabls, albc sau.
fOI
A •

puri si a carui

~acrestc

negre.

De la primele mutari calul joaea

un rol important in dinamica CODsrructiei cooperiirii strategice de. atac. Caii sunt dezv oltati rapid pe earnpurile cele mai eficienre, eolaboreaza eu pionii, apoi ell figurile ill atacul cent ru lui ad vcrs si in ere area unor canl,puri slabe ~cfectueaza trasec pm-ecise si sc himburi fav ira hi lc, se sacrifica in scopul deschiderii unor coloanc, participa in ~Icliunea glU pajclor de atac, inlr-un. cuvant este hun la toate, Forta calul ui scade in pozi ~i"ru deschis ....san i8. lipsa unor c~lnlpluide e aeces. In finalul de partidii, datorita

unde pionul e4 blochcazii pionul ef .. , prin 5. ,.i~5sa u 5. ~.!b] ( arianta ia r cal ul '11 a lac~... caii _ dispusi idea 1 I not vinnik): .... pe ci~mpuriJc f3, c3 (respectiv f6 .. co) I In aces Ic dcschideri lupta pentru ,_ COt) percaza en p:lonu In a tH CUrl, ocupa rea centrul ui im plica coopera ~ duble asupra cenrrului (c4, d4, e5, rea cailor ell pionii ill atacu ri dublc d5). Atacul centrulni advers c ·ceaz.~ urrna tc de dez voltari ell tempo ale asa-uumila tensiu ne in eentru care nebunilor prin Iegari, arne' in~a de obligSi adversarul la rjl~1~rare inl"[ucat, gradul doi sau trei care sl;1njcnesc de regula, cedarea centrului conduce dezvoltarea facila a figurilor adverse la avantaj de spatiu ~] la 0 rnai nlare obligand adversarul la 1l1!i suri dcfenD1obili ttl tc a figui i lor. srve, C oopcra rc a cai I or C1Ul pi onii es te 0 erapa im portan t in ,COIlS truct i~ a LH- I c) A tacul centrulul ad viers res.. ~ cului, in special in cazul jocnrilor trans (lc6·d6) urmareste ereadcschise sau semide sell] sc, rea de cfimpuri s~abc" pentru aeeesu I figu rilor _ Este procedeul specific de constructic ;1 atacului fn va ria ntele Sozin • ~i N ajdorf ale }\pan1iti.i siciliene: 1. c4 l·S 2 .. .:i)f3, d6 J. d4 cx'd4 4. ,~xd4 €)f6 5.. '~lc.3 a6 6. ~c4 Ataeul Sozin] (i.., erl· 7_ Jtt. h3
...... .'!!! •

forn al de colaborare a cailor cu 11~Onii ce surv inc du pa 1- c4 e5 2.. £2) f]l'

P]ec.r1nd de

]a

CC~t

rnai simpla

g(~

Acum albul poate HI a .i presi unea asupra pionului d5 (di c4 + <~Jc3)

L~.

:~

C3

ciS 4.. CiJ f3

.~~g7.

.JIii-.

I~~

89

mobilitatii s Ie reduse COnl_P( rativ cu cea a unui nebun acti v calul lupta greu CD pionii liberi depaI1(l~i.
t

deschidere vom efeetua 2·,3 muuiri de pioni, VOIU de Z!!I volta caii......
III

.....

a) Calul coopereaza

nii in lupta pcntru cons tructla ~i ocuparea centrului propriu ~i stanjcnlrea Iormarli ccntru ut
advers ..

ideal eu pio-

pionilor negri a 6 do. e6 stanjeneste accesu cailor albi pe campurile b5, d5~ f5. Inccp[md ell anii 15-00 a revenit la moda, in variantele de constructie a atacului rapid, idcca sJlihi rii c~nlpu.l ui d5 tri plant

Configuratia

80

!V1 ell Pa» I 0" ire c6 pri n f4-1"5. r)up~1.ce negrul este obligar la eo-eo campu.1 dS; te i JabiL Daca albul reusesre prin schimburi Cavor~Bbi lc (metoda cunoscuta inca din. partida Smislo V ..' R n dako vski ~ vez i '\ . ") '0~ pag. 76) e in - t .rea Iigurilor adverse ce con trolca ZH campu d5.. a cesr cfinlp devi e un purernic avanpost, ccupat de un ca ~sau nebun, Con form

du-se atacul cfunpului

ii"~

~7Jxf6+ ~~xr6 18. ,~d5! ,~,xd5 19. r~~ x d 5 [C~ onform sc en ari u lui C U.llOS·'
cut, albul a. reusit, fiinffi. nici 0- opozitie

'~11 .. ~£, ez IJ~ I'" ,jl.g~ <~,I d7' '""d - s, .:;. _. .....:"., " eo '~ .....'J . 1 7 ~~ J 8" ,<1...~ ~:.Jg.., "~~J' t-',"' ~':, 15,~ _::g_ aC·1 15 rJi'h], 'l~fdS 16., j~xr6 ~~~ xf6 17I:'
"'II
iIo ~

(.'0 ns tru
....

ctia utaeului,,

se]"~oas~l a adversarului, prin (1 tacul rriplu (c71d4+


schi mbul

o figu rti bine plus lIlii tre bit ie sa..i CI,';II'" rapid in. ojutor tlf utucul Ull'IJ..1" obiective adverse", aceasta figura
La inceput, aceasts varianta a facut furori, illlltmn~ in repertoriul unor n1;1 jucstori ca Gligorici sau Fischer. ri
ca pata, de regula, rolul determinant in acti vitatea grupajului de atac.

principi ului lui Lasker:

f'Cli.lItlllJ/,e·lJl

(iP"",b ., 7 controleaza t'fill1Il,ul uS]

obtina ,/i f:l+ ,~~. bJ) nu numai slabirea campulni d5~ ci si

sa

91
,

.' ...' IA ,&

,_;",1\.,
1--

&

.. .J: ;~' . "'.....• , :'. . ' '_ " .. ;~. ,i '.... i /:':
' -. -

.-

'

. / =. ~ " ~~.

....

"

.~

.' ~; ~(/ ~ ~' . Jr.t:,ft .: .

,:&;[Av'

., .

figurilor

(2J ,(6)

... .

.\lV' .,.: ...';/:,


........
'
'

'.:.~,.; ~.. .' <'. ..


.',

,; _, L.J _ ..
'.

./

~/

...;~" .>/. . ..

II. ... ~~lt~.4~! . . 5 ~'~ lI,[,~ . 12~ .,~,xll~.4! ·nJ.,o' X( . 11 • f"'xe 6* f:xc,6 4 _. xI 6·'t .... 1. ''',=,_ ~ ~ J}(J' 1- ~J h ,~+ --17-, ~7 16'~ :, " ~~ [Aici _, Be " , gXJ ~~ e~ ••"". ',- . [Y·' " '1 egant 6" .l.d~Ut:"'r~ e..,0 • " ] .n., ~ f )+, II I~X f"- 1/""..,. J D1d5+ ~ (~d8 ] 8. !~.b6 - ~d7 ] 9, \!!rn +] 16,... dxef 17. ~~~3 ~."h7 I 8. b '~M .... ~". ,&..1 c7 19' "'::.J ~'\ xh7 ,·}l,f',_·b,7 .., (111 ~ o;,r: ~ ~.:~. • " r::9
\ I

'~10t.,

1
I

e 1"

iii /

." -

!J'

.~

It

'

t~

=tl

'.- iF . r
I "',.

~• '

"

"

,'io

lJ .1,,(

': "

-'n, • iI' ~
... •

J'., ",.J

'.

'

,',

.'11..

'

__

~.

..

"

...~/

.. -:..

'"
'

'/, " ~ /,0',/.

I'

.. ...
'~.'

,',

}.:;r'S+!, [l'-O] .

ce
"

......
, :' ..

....

. ~.~.~ .... ::"

... ~ .,'~;;%.: '.';;'/ ~;. W-~.' !d. ...-...;..-;/./


• [~l

.. :

~, " "~~' .... ..... :

:/:
-I

"~'.

::.

,'" J... (__J

{\~,

.~

n:, .

$;",-:::"

~ ••

"

.....___

II
il

190

See ."" ariul s-a repetat aidoma ... ..... n ? ....l~~ e7 2 ~ E ....III1 ~'6' ""'2 a 4 D .: " . ~', ced :=: ~b:8? '1 ~- "7-'-:- ~I. ncgIu I ,d. ce a L 'I xc "+ caei dupa .23~... ,W'xe7 atacul dub! u 24" V·W'r. ,..,,+ Ca ~H ga 0 tura, {l-Oj ,:'"' '_ '''Q:-~, II " '"
~. • "'a, • •
_..L,;:'..l...oIl

.'

IiIl

'::1 :;!-:!::.I

..

. ~',

;' .

I.

'LI'....

~II!!I

"i'

.-

....

:.-~

ro.

~.....

.....

Nu treb ui c s~ u it an'), (-:]1 printre pi on ieri - propagarii (~lF.I cul u i S 01. in in arena mondiala s-a numiirat si regretatul nostru mare maestro V"lctor

atacul a2~a4 duce rapid la a vantaj decisi vl I. h.6, 20~ e3 W h7 21. V!i:!i" - l ~,,- ,,,: 'lJl"'d.'-' ,. .k1\ (."6. 2' rH 41• ~ b8';~ r."! 'J 41'., ~1 i" ~ . ",,,,",,... " ~....;

Corte tn asahul ~

IA vand

acum

flancului
~",,",,,o. ~I~ ""

superioritate

de

ICi'ocaltcMl ,

damei.

o.,
,~"

V, (';ioraJte,a ...It Soos Romania, [954

II;

II:'

,,",'

'Ii

~ b6~, 14, a· r" 8 b"7 "5· ~l.J . ~ -~""""xaI6·"...L__ ulfla'8" 26 '-tJ '~b-4 ~" ~a~'17"·· 8,61' 8bl 8·' 1'8" '7' " _. '0 fd -~.e7'" _,'7~ \§JI.I (15, ~.,' b' ,6' ",,"' • w'x-:-' a·.~ ., ~l ~1··1 1S ~0 E9.. <0 ~ xa8 3'1. C2')d5;, ll-O/.I'
I ',' ,.-

!II'

.'.

..

~_

,I

.'

'!II

!::::!

,',

..,

..•

I'

••

7. 0-0 a6, 8.. ltb~ ~Wfc7 _~e~ /!~a5 9. .. I0' .. " ',,' I J.... II'. ~ fI."-,' :.;; .' II~ ..

~~r3 ~lc6 3..d4 l~xd4 4~ c71xd4 ::'f6 s. ~71(~3 6,,, .:.'~c4e6 dti

:1. Ic4

11:;5 2.

Sicilians (888)

Vietor Cioealtea (1932- ru ~):S3) fJractica a confirnlat ell lnl 'eaga opera ~me de s labi re ~,~ocu piU'le' a cfimPlllu i d5' nleri ta ,cInar s,a(~rificiul unu]
plOD., .

R"J. )f'is,c!tler '" O~ Gadia Mar dt;~ p~~f'lLa~ 1960

Svetota,r Glg rici ( 923-)


S~ 'Gligorill~ .. W~ Attard Madrid, 1960 Silciliana (TI 86
1 )

Si,ciliaa

cDxd4

I .. e4 eS 2,. ~~r £16 3. d4 'cxd4 4. .. ~ ~:dxd4 .;;)f6 5. 01c3 86 6.. j"c4 e6 7.


l

3.6 16.. ,~J~.4 ,e6 7., ~b3 bS 8,. O-{l ,~b7 9,. f4 ~JC6,i?! ' 0(i}Xlc6 ,,~) c6 11.. rS! e5 1.2. "~d] x e7 lJ.. j__ ~5 ?f(bl(j+ 4.. '~ihl 0'-0 1,5. ~.xf6 .~Xf"6 16. ~d5! f{,a(·~8,17~
1~[6

1..e4 ,c5 2"

5", ~cJ

~r.. dl6 3. d4 '

(H87)

IJ. L1cly ,_

c-xd4 4.,

92

,i~.b3 Ji. e7 8~:f4 ~(c7'! 9_0-0 0-0 lO~


... _

~txt6 fi;'Xf.6 l~t gadl {)d5 ~:Wd:R20. (·3!'


l

~fc8 ~]9.

.._

- ..

..

_.-

.. _-:--,:::--

:------

---

--

82

.I·~~~~~~~~~~-

J ~ e, <:-.. 4 ~5-' '~f",::J::'1 (_:1.£ ..J'~ d' '4' r...x_".,14 4" 0 "] h I~"""", ..·..14 '"'u·f"'u. .. '.,? '1Ie,'1, a '6 : IU. ,~:",\ £ 5 /'.. ..., ~7 ;~IXUi· ... t 4' C 6:,'.... 7 8 f4 0- 0 9 f"- Ie5'· .I ~ ,~), t "I' ", .:;;i.l;.'::_ c'.. ~ ~.~. :~dc2 '~Dl)d7 1. €)g3 h5 12. ~g5 .~1 i I j:'-.", ,'ii~. 7 1 ..: '" __~. x f·~6·· ~ 1 XIf6 14 II."U.~ h .. ~ ....... 'to 8. .. £.~;,' ~ d'~ ':P.J XhI ~- 1_"'"5 "' • ~/x. h~ , ~ .(~. 16 5 h," ·'''2,18- 0,-~,0' & X d'~ "l7' ,(' ~'de::i ~ XL ..... .. IX ~ .•
,.o.r.~;,.~ .•
I

~loscov{:a.~ 196) Sicilian,a (fl 86


#(

,l" Sima~hin
i_
'>!.I' ~.=.
~

'.

':I.

'I,

I,

'",

ol.

I,','

-uvo

83

punde cu aprl ra reo Najd 01j· n I('

.l

.h
...' ~.

95
...,
,

,.'~. ltJ:···· /_. ':'

I~
., v
" • ,...

.......

.'

"

~.: a~ .: t:: .: " !\ ~...


'.

.,' ..... i\ 't", .j.:.' :,', ,. W


,,,_'"
... ' J

b .""UJI
.' '.
~.I" ~

nici un rost sii u u al eg rttacul 0:"'1.1I. ("alculele mele e;'OII p'sihfA ogle justi[ica! 13' de'.. aIJI I tl eif ohs ervasem r:_? m (1[

.s

(ll.'~a
.....
'

i,.
.
~I

'-=",

.'';;

.... A ,<~
'.

,',

~' 0 ...
"

"Q.:

':"'i"'~_ ...../. ~
..;. ~:..

,,>!<': /.;.'

.-::~:~":
.. ._. .

sun t impara bi c, dec] .. , I]......() JI

,~ ....11 eu ,tx.b2 23.. '~d2 ~d4.+, 24~. Wh1. .§ c8 25.. ~ g:S t ,! A meuin t,~Iile de mat
r-

.,.~]+ ~. .. .."xc. 1 .::.~x,cI" .__) .,1 q ~ ' sC

18 ..,..£g~ 19 f6 ..... ~ - ..~ I

I. ..' 11

6· 10
M .o,

'...

=:::!J

13

r'~
~

)4 "'L Xl:.• 8'"~,~. Cr.Jc 7 ;... 'i:~ I 8 ,-6 !1!If' I' .... -., "'" . _., J£j.xc'8 ~ xeS 27.. iirxf7 ~ cl + 28~ 1i .;1 '"''I 'J n g,'3'~ g,' .. 0 • ~JU-f'8' EJ e .,~ &,' " ~y.o:::i-e. (51, .+ .. i . !:.',.il· I.: . ,. 'e. 1t7 "" 1 - W~.- d6 .' ... ~ (._+ . _'I' ~\~r:\.... '.
II --~. :l.. ("~......

J!.

C~'j

s=-

rele maestru olande: nu acorda suficieutii importantd un or subtilitiiti ole aceste i 1·.'(1 riante COllJ i(:/iJuie fori straleg-ice ca aceasta, prin care !luJe/Jiir= teazii cal ul de sect orul (If: Ilif1,lU!JIIO asupm c/unpul«: d5'113~ ,~.n6! 4Xr6 ~ 14.~~,d5~ [Cunoastem deja acest pro .. cedeu de a "ldrgi rona" (sl:lbicillJne"l canlp,ulilor albe - n .a.) d in poiitia 11 es r~,d;ti ..... =~=>xd515.. (iJxd5 ICa lui 114 S,- a ins,ttl ~a p e ("a.ITl p 111 f avori t ~' t J ]

'&

'
.:

.:&t~
~",: R
~Il

-:~-:I./

97

I;

••

j
..

,,

j.

li
1.'"
1-, .

......,...
Q

.?'.",.......
..:'~ :~ ..
"

tU8

-=- .

Q ... u"

t)

~f)"

.. ,"

') 5
.IIIIIiiiIl

•••

,~,y..,a~ ') 6 ~.li·3· ]1"1] ntea u nor [J L?. 0


1 .... .,

...

III

.: IX.i:l-

"".~ t"~.,. ~, t"Ir!' .


-r':l
I

"]!

1-"""

·W;.·.
"

'0..

....

,I. 8

fl-O," x,e~., " r»,


n a
IJ' ' •

(£:-...

1::1

,-.

'0..

'''''

rnasuri decisi vc cste Intotdcauna uli]a acorda rea un ~'csp-]"0 regcl U i

nib.,.1 26......
28.. '~d2

.. h7 ~

J\ d.8 27.

0}xh6+ p;xh6 [Pierdcrca pionului

94

Una dintre p·t rticula ritatile A pa ~ r~hi] siciliene este imporrarua deose'hita cc trebuie acordats ordinei de mutari In seas u 1 ula s uri lor cone ret c, inl perios neccsa -.t!,. ce trebu esc Iuate de citre negru pentru con tracararca unor asemenea planuri agrcsive, ... In acest sens SUOl: instructive tornentari iIe Ina rei u r maestru Poluga .. cvski (care j oaca de obicei 1. d? ..d4 ) 1a par6da ell Jan Hein )onner.
r

196

este incvitabila ciici la 28... ::;;. 7 g urma 29 ....~.d3] 29. Wxb.6 Y.~~/g7 0 .. 3 '~~e3! [in prezenta darnelor este mai
.
"

,., ~'~ \lUi .... ..--.. ~ ,,' ... ... .. g. . .. _' ... ...
./ "

.:A

.... 'l""..' ........ ...... : .:


'.'

.... ,.' ~ . ....

. I

',:

"

Q·o .. ... ·o
.1' •• .:

,.·A· t\
/>,

'.,',

.; :...,.... .
/

~.~.....

.:

..

~ , .. ~.
.'

usor de exploatat pozitia expusa a rcgelui negru] 30.. '~Fg4 .. l. g:3 2 <17 l '11 '§ c4i l' ~'U!b611J.' l:J 1d3 dl~17 e:f' , '~~.,. I (.,'" 1- 1 [32.". ~ ("4 3.3, ax d,r~ n:,Xu~J ~ '+ .
u
100

_..

=::::I'

~~

.....

~.

===s

I'--~

r ~.

...

,~. xdn
~ 1

_.~

I'

'.

-a d 7+
~t=J {.,J,,] ('I
......

~ x eLf" . :)<. ~"


-::-f,":: eO ,,0 ~!~

.1

3~

'15

. I ••

'.

N~. Piidc,1sky .. Do, '. J[ini(~ ..


'

/" ...fiX :. , .'.d4 -0;;

1 e4 -.,
.. 1. __ , {~~, ~

"~f]!'-' 16' ] · . ~~:J... (, : ....l .. d4 ex d4 4 ,.. .t........ ...o;~ I'Ii'£" ~ '\I ......i~"\ ..") a 6· ,#.. ... ji. tj '~:...J{ ..... '" .,. l~' .~. '''·4 . ·!i.6·',. . c.
..

Poianica Zd:[(~, !963 SicHiana (11R7)

.~~b3 hS 8~ f"4 }~~b7 9.. f5 e5 10. ~;)fte2 t;Jbd7 11~ ~L\g3 ~tc7 1.2 .. r1~(g-S1 0-0 13.. );:,xf"6 ~~xf"6.14~ ~~hS -' .~~.x.~ 17.. ~ X.d -== xc...... 18 ~o .....,..::.;,YJ. 1 ,~, J 19 I'l... 11 6 '}f~ ::r r 1 ;:;" xc ],+ ~ ] _ '. i 11 ~u" -...Itt' l·n ::Jf .... l.l. .~, 5 ........... 7 " ".;t',......,. ,.', ..., ........ =- xt:. , .~. g... --',., .. . C _' c.: + ........ ~~:;f b4' ~ 4 • .,.; 1.;(I _ " ,Ill. I

1""':\ xh S·· ;:_j

i; .iI .._).. .11.

,,",:£1 x·h::: ...,J I;:g'


l
I~

::J ". = #'>.8:,


-. rt.. ,Y.: -"'I

11 ~ .I

u.
'

}.Sf.

(.~l

::!:::!!I

r_J

' .. ,

"T...'V

1,

,'l'

d___ ~ ;.r"6.

i2)de2 ~bd7 11~ £!')g,3 ~,e7 12~ .§& g5 I Sii nu ~::{7 rni rf_J eli ani Jacot rot ul ~~oval e["fdu i at h prin i. e2 ~ c r4. f:if, core j 0(" en }leg r~d n un1ai A /Jli fa ren s f,(" if i'n n li, a~) j Hea HUI'UO i 1~e.J llarli os ~;tj C(l rni S (J ra
H

~..., ~. ... ' 1· e 4. (_.':' ':>j, '"':I d6'~..... d4- c'.. d4 4' ~ -" ~£)xd4 ·8fr6 5. {~~t::] ,216 6 . .::.t.l~4e.G7~ JI... b5 8. f4 .:...J;~)7 9~ fS c5 lO~ h.~
iAt_
r ". I

I..i.. 'Polugac"'sk ~.. J~I-LDonner BC'\f,erv~/ij.k~ 19fi6 Sici iiana (B 87)

O-().....o ~ c8 18.. (Sibl .:~d7 [De f('~pt

'h4 £,'
'-1 I

16
• '_

~~

~'r'~ ') () 17
,

~l'

II -

J5. \~ dl

'V~~'h6- b3 ~ as 37,. ~~el J(j., "~dc8 JfL )t~b4 ~(18 3,9 H4, lJ~/4 ..

~ '\

3-.,1 . "U~j;!c:~ H "4 ....... ~J..., 11 \~?.( 16·· 'J,tw g7 .._ ~4 '~1h 5+, l--:3 h . ~'5i. >.=..
'Il

~ d 0+ 0

\)1

t!r g

,...,~ ..., ... ,

-"'1' (

38 , c~:: C 7 'f.::'-:o .

~l L

acurn spn; b6 '·(.in r6 pentru a eli Tuna prin J J 9. (;JO! ,~g.5 IIDnl,pi ~dica, 20. c~e3 '! 20., h4! Jil16 21., C,h2! f.IVepllicpri/€
Albu.l i~i \'a in'[;IDri hegeol0nia
\'''in aCU11,l

o recunoat~.te'[e a gre~el:]i anlelioare (r 2.,. t2Jc5). (~alld negru sc tndt"eapU1

~:J5 ins,a d

aeun") ~~ le... plea

'Uirzi U ,!I

l,.ev Pulugaevski
(1934-)

lJe ct:alaltli rutlif J)o.~tura

l1lhulu i eslt:J stra/ en ic elLsI":~I i rata /i'lind . ..~

~th6 nu estt3 de In\"idint.


d(Jl.tr

jloz.itla

Jle.cesarli

1 .,

.l'l,lo '"

'L-tllrll II

. ~) /':,,\ as ... l·i'·.o {U J." , . ,(_ 'I' l' UH ;":_j c,,~,? ... .. ; fA. vlind cerlit.uni,nea eii 'ni se ~"'a r{isI •.
,11" 1:L. , ... __ ,~

.22~ 4':_)g4 uxdS 2].. 24..Wid3 ~'c.6 2,5.,~dl

~:d6 b

In

e.ractifllte .,'i.-i acll'rateft ..... realir.ar(~,a (n·an/(J:juiui .. ,.] 2 ._..

fa

clio

i!x.dS

f6 85

1960

84

Mircea

,P(IP I 0'"
C'X ernplc

n uri d e con s tru c ~i a coopcrarii s~ra ~ c tcgice de atac rapid com puse din :2 etapc, si anume: I. Coordonarea a,etiunilor de atac ale ·;l)d4 + falanga pionilor e, j' $1 a JtbJ. asupra pionului le6 au
"

r]1

aceste

am imufHnit pla-

1]~O=O P" J.iH~e


L)upft l~. J~'.xf6 ~~xf6 14. ';:J115

1\·1 p J! o"'V I ~ .. .' IV...


I

1C);"!lii"'1 ~II l

iI

.l. .t-l." l:" Do ~,

rb·,u.\..'" ch
I\.ii

urma

a .......L : i.(~L

Bucuresti,
r-; ,4 .. r...LJlX d

pului 2~

ohllgat

as,

negrul la slahirea rii.m ..

O(~U parea

aeestu i camp de

tre alb s-a fiie'ut num ai dupa schimbarea potential ilor aparaton, ai canlpului d5.. , '
Li n ~ coree la1 de com batere ;1 ~ cesa luru p Ian coDS idera L a st azi prea rapi d, a f ost demonstrats, conform man ualelor de t eerie, de vii LOll] i - la ;1rea '\TGme - campion al lumii Hobby Fi scher,

ea...

cal sr
r... '

~ ·16' ... 16" ~LJx.,g.....". . san ,.- 0 ("I.1- .~.~\,--..... 1+ ( '~~;(xh5d5 ] 8" a4 0 0 1~. aJcb5 ~Ylb6+ 20. \!?h 1 a.x:,h5! ~ Neikireh - Minie. Krakow, 1964) 16... ~!? 17. ~2J,h5 rs i1 X·.~r6, .Ji o ~J{).ll]' d'"" I 'I 1 ...,1. t.4 , ... =- I· 8 ~ 8· . (:Vy [6l..J
~ g,

A) 14".". Rxc3 ~"! 15. hxc3

~x.c4 t' 1) 17' . """

l~, e4 c5 2~,
~l

~_l C] J La n a S~·. a"

4·i,'''''''2._ll·.... ,~: )~,~i t,... d' 6'.. '6·· r-. ·"6" ~l. .. "'7 "l ' .'.~
~ In c1I;6, U--\..' ,"'.
I. i(' 13 ,I "

a f3 u,c 6 ]. d4, ,cxd4,


l

(D ""' ~J"'J.) .....-r).• I

'19"/ ~

Ao-..~I'7' 1. '7···· ?' ~, ~ u '.,~


~.I11 ••

6==.

~ ..':sh .

.-'"'i.. .

...i~

. _..J

dF::. ~

fiind Iavorabile negrului, <-ti,g3 iii este atribuitji Inexact l' Ea S-(l j ucat partida V~ ICit},callea Ia Bucuresti ell un an

B) 14 ... "tlfb6 ~5. ~~xf6+ (15", .~ ~] - ] ~2:.Jxg 7 +;O} & f8 ] s: ~~l' .1~1 'r£~C'~l+. 17 .' 1#.. 0, Wfl t,:jxc4) 15." ~xf6 '[ 0." '~dJ ~) 0:5!1 17 i}., d:j g ",·F') I v ~~utx·~c· .. _l 0 c .3' ~xd5 19, exdf 0-·0 20. We? h4~ in arnbele cazuri complicatiile
~)..l)'
I

II

.. ~

....

_~

iI

~1':"

[De obicci aici sc j0lh11c5 8. ~ e.3 sau 8., .iLb3. Avand in vedere ca aCUIn nu exista contraatacul in centru d6-d5, albul poate "economisi" m utarea ~~,b:3 in f avoa rea rea lID. zaJ rii rapi de a atae tl~1Illi prin fl_ f4··f 5 urmat de un eventual I, ,tg5] :8...,., ~,e7 9,.. £40-0. 10..

d7 era aici 7 ... '~6 I[ 8.. (·~hl'~!! e- ~ , w

I ]Ifi' piri tul 1. rnut ~ ]1'" ~ . ...


~.l , ,til

.h., ~~

-"' c,:, 4,' . Lcgat de' precizia ordinei de nlU~ S· ....""~ 'N r' . ··_d]tall, in \, ananta ~ ozin a apararn--." ,.".. '. dort, trebuie mentiouata necesitatea
,
,....

--. "

.....

,.

I..

a,lor

Ii'

._,

".

-.

.:.

I'

;,

nu za 11 a mutan lor in constructia atacului, CUDl (1, demon .. • stra [ partida prec edema ... maximes
wi! v .'~
.\II.;.

(]'pt]

.I...

'fS'! ~c8

'

R ..'8' syrne
:,' r "

S··· .,. " (:' L).'~ ill '. 7 oussa 1lZ ~"9"6:
r-a

R.. ..,'I' lSC,lC(" _ 'J F'i I .', i'

13'U~ h,S! Ir Aceasta muta re care pune In evidcnta pozitia nesigura a


lui R. Fischer, prima d.at~ in FI 'Gheorg,ll,ill inafntcl]

Mircea
'I

Sicilians (B 87) 1. e4 {~52.. t1Jf3 d6 3,~, cxd4 4. d4 ~xd.4 tlj,(6 .5~ ~c3 36 6. ~r,4 e6 7~ (~~b3 I)5 8 Il'~ Jib II. "...t /'-'b7' '9' l:' e,:, 10~ , iil"~",'. . ~dc2 ~:2J d7 .1 I. J,,~g.5 ~~c7 12·~ b ~ g3 ~ c:8! 0 ~nl[]arc foart c impor ~ 1 tanLH in planul negrului: Amanand rocada, negrul t1 i activizeaza turnul am enintand un even ru al s a ell fici u de calitate Ia c3 ~i captura pionului c41 ...
c.'
I'". . ..,

100

Pavlov

simi lara, de s labire a eii,nl-' pu 1 i d5 se realizea za s i in va ri a n La u Keres (6. ~~g5) a ap'ararii ,Najdorfnilor t2Jd4 cu pionii e si f, rolul ~\k. 3 b fiind prelnat de ~ h3,.
Opocens ki ',. prin
COO]1C['arc()

o idee

actiu-

98

.-:R, !~:

~ .; r ~.. ~ '. ~ 8 ~ ../ ~.'


. .,;.: . . .f.,

~~~:.
....

...'h .. /"~'.'~

I:!l

'.

..

> _ ..
'. '

...

'0.'/ ~ I ,/,// I
..... '.
~
-

f" ~ ~ 19 .'• ag7+· wd:H 20 .. ~J3 JLg:3 2.1_ ~~d3 ~ h'" ,., (.'~ n .~-,., - 2.....",~.~..... ,::~I-.'. ' t, t; Cl 3 / '. ' .... .Jj~, ..-.1+ __ ~ c' . ,.c. C~ h3 C1 1.4,. 24,~'§Yf:~ ~xb3 .25..axh3 .xh3 26.. \]:Wxh3, £xd5 27. exdS Wf'i.f6+ 28..
HIe .-?\:x ") 1~).•

(] g,~,
1-

(.r~'.

14. h,4J;/ b,4' 15 :~ ~rr6", ;;t! x f"6··,'16 t~d'f6' ~)X h 4 17 &~ x·~- ",9.dfg ~ 18 r;" t~ h 18·..... ", .. 'r.. U
1

J,~Timman - S, Hamann

!I!

..::...~A
'"

...:;,;.. .:,,;,:a..,

,'!II

11,.8' -.

01; ~=".:.l

•.

'1.1:.1

-I

i"

19

'I!!I

tl ~ I.) ~
I

101

.... ,,_

r~

..

.~e1 'i}J!.I('"4'1' t..!!3


t:"-:J

'I'

j'"

,-0'"

_',

l'J

'•

1975 SicilianQ (B.99) I.. Ir:5 2~, ?)r3d6 .3,~d4 cxd4 44' 04 ~ ~'xd4 :;2J1"6 . 0)c3 3,6 6. ~.gS etl· 7.. 5 , ,r4 li~e' ., ~rt3 lWc7 9. O~Obijl~bd1 8 lO~ ~~"d3 h,6 1"1. ~WhJ, :Db6 12,~fS! IAt'(1,cul tli,p]u (}z f5+ ~h3+~ld4) 0-' I b[ig5 negru] la sJ~birea r anlpului d51
1

86

1.1

, ,

87

'

,Mireea Pavlov
[:0. maj ori la Rea deschiderilor,
ru

Constructia ataculul, vat J


(".03I
!to

102

figurati le pionilor creeaza c11rrlpu:ri binc sustinute pe care plasarca unor cai, sustinuti de pioni, ridica pro ble111e dificile de ap~ra rc ad versa rului m~-ru.cat So chi m bul lor este de' regula ncfavora bit iar a taca rca acestnr C;-] creca z~ s 1ahi ci.~~ DJi.

.....," . I, .:::...J' f~6)··'~i.>t ~ 4 '-r...l'~Jx' (..I 4 ~~, ........... .. ~~, e .... ~.J'-....... ~

1. c4 (·5 2. ~~r3 ~~l~63.. d4 l~xd4 ,

~.. -'l' .... .. ~ ..:.... -: ,


',

, .'
n

.......

.........

_..

.. ,

............

'~'...

.~

...Q.. :

:.

l07

.. ~f." .
,

.'

d) Cail eoopereaza (~1I IJllO_DU m Ilxarea s,~ sta,n~nirea campu .. . ~


s.z
I~

i iI.

!.'ft..

rilor slabe

] ~,t::.111 N ects,ar " era "4 ... _£CU.,~ 15· !'-"x-'"c4"t ,~-=-~ .." ... ~x,c4 16,. ~ld2! [Acest cal porneste cu tempo pe rota b3-d2- f] -eJ sau g3]; .~ 16 '\.lo"liJ',Ii'I'6' . 1: 7·' .J;'~g S t [ A I d oi lea ,a.p" [1M rtltor .c.§,mpului d5 va fi schimbat] :J c'~' 1u.. ~~. .0 "rf6,' ~~""'fiG,19 '",,~.; d3 17 0
<' rilllllil

1_'. ,nC: I.l. ,:~'b3 .~d7 14~ j:_,e3 ".:.J al~4?' [0 grava gre~ea]a strategica, permipind schimbul unui nebun in, . d'act] v pe un aparat or al campului ' ..,.
. +++ ~
-=.;;. ~

'~'~d' '. III '1 ~ ~ I ....... ~] 16· ~..I.I...... ~ 17· ~:>dxc8! (~xc8 18~ l~xd5 exd5 1'9., g xd5 fiJe7 2,0.. ~ d6 ;~ xd7 g '., B 1··",01]• ..-!-'"'ib-'l "VfJ'a5 ,., "-.-0. ~, ~ f~ ....
,I ~

~iiIII,~

~,

~'"""g6.,,," 1-r~,.,._} 1"16, .. r.:.iLJ·~, ,~.;J. ~.'~~vf"'~ .-

c4,+ '~h8 25.", ~ ~lldl ~c5 26 .. ~.:.d3 ~~g6,27_: ~Il~ 28~ d!6xh7 l2)xh7 29 .. ,~x:g7! [0 'incheiere el egantii] ~ [1'-0].

"4"4'

.J; ~

Lasker ..Svcsnikov

am

al

1.....

"III

!I-

e) Rolu ~ eailor in avanpostu rile de in concepti a m ode 111 ~ n Ol.i unca de ,[amp slab este f(1:911erelativa Exista varia rill tc ale A,p1 ~,·H.li~ic W en e ill .car~ s Ii ne gru I I~ creeaza deli bera t cam pu ri i slabc obtinaad In schimb .0 dczvoltare lap id3 sa u alr e COUI pensa ~ji~ ex. :_.' dc_

........

.10.1

Q.~..yl.

alae

g7 face In']scul f t~,g3- ~ mai eficacc ] h

O....JO _. 1.~;!f' .,....bS ? 1 ';L_j, ~'" I' _~ ~"\fl" 'b4 " .. '0 rB-,bl -Sjd5! ~b7 23.. {jxf6+ ~f6 24. l2) g3 ! r Slabi ciunea cam puril or f 6 si
i.

as, c5." f5~ g5,

1.15.

.~ .

108

..

'

-:...-

..
r ••• /

..,"'

j.:>a4 25 .. b3 ~~b5 26. ~d2 ~r6 ~e-. It,.·5'' 1J11J .•

27~

i. e4 r5 2,.. €]:f3 ~e6 3,,",d4 cxd,4 4,~ctJx~14 c5

104

Najdorf-Opocenskl
In pri mele doua variante slabiciunea campurui d5 este compensata de ~ 'IIJ.."'" JI atacul a supra '~_j(, 14 d escnizanou-se '. tot odata en tempo diagonals rg-a1. Albul este practic obligat la r~spunsul 5. G.~ b5 inrrucat du p~ 5_:'~b3:' ar UID1H dou.a dCI.'voHrt.ri cu tempo: 5 ..~ ,~r6~ 6,~ ~{·3 ~b4; 7. .~,d3 dS~: ncgrul preluand rapid initiati va. In eel de al trei lea cxemplu, alung~~real~d4 este legata de rcalizarea

103

, ~

.:.
.

"..

27 ..~,~d5 28~ exd5 , ~xh6, 11'--O.I~

"~.!d6, 29..

~c6 1.2. 0-0-01 Y!!fc7 13~ t;)b6I gb8 14. {:;.)d("4~' O~O 15.m ,a3 ti].e7 16- clj d6,! in n urnai 6 mutari albul si-a rca liza t obiecti vul propus
'!'

]0 ... ·~~xd2+ ~xd2 ll.

Lah 1lJ rdonnal s- Kalasni ko v

89

Mireea
~ u).""""'Ii

Constru ctia atacu lui,


P(J'P,i01

110.1.

rapi dli a protectiei


o (-''7 ""'1- 8: 0-0 '-' S] - 'in varianta
••• •
II!

regeiui

pri n 7 ..,

I(~~nzmin K

L·H.SS.~ ] 976

...EO'Svesnikov •
(TI33)

.Ap~,F3rii olandeze: g':\!:' r6 ]'.' ~F,r- a 'l~.l~ 4~ !;~ 1"~14!' ~~.~. d.5 4.. ,..4, tl(j 5.. 0 ..0 :i;~ .l d6
!It
I

r~"
I", _.'

Stonewal! ," ~ ,

.. ~~c6 ]~. £14 ·c.xd4 (~J~6~' ''''u c..:..... 'c.. 6• -,.~ (~ , 5' .t~"\.~, '~ r-; Ib " ,4 • r-. x" .It J -d4 l,,(_J.........

t. e4

es 2. 01f3

Siciliana

_ ,....~

uo
...
."
,

~~~' "~

....~ ......
...r........ .....

;t?i "'".~~'/"'";-:: :t.;.,/: -, ".~/


~ l!;, [j ,'/5s'~
:.. ~
. :, ";~, ." ,~,' • ,-rn -:~ '<+'
,.'

.....

....

." ........... . ..
,',

....

·0

...

:.

~"...;' ;~." /

. "i ./:-.,' .~,," , i"


:.; ". -;.: I~ :",_;. ,

, ...' ~Iii 1:"": '. ~" ' '..


"

"'. - ,". sn_ .....


.._.'
or

I'

.'

'.

:",'

'

d6, 7. ~~~ld5 2Jxd5 8;; exd 5 '~J 9...c~~ ~ e7 :2) g(i 10.. 84 .~.e7 I 1- g3 O~O 12.. ~.~l rs I,-0-0 f4!

. .• n ~; ....

• 0~''''·'
::..
~ :_.

<-.'

" ..:.-:;.:." .,
--

'

.....

,.r',

','

112 13
Si acum Gheller ne ofera
inche-

1()9

7.....~~xd5 '8. exd5 q,b8 9. _c4 8,6 ,. 10. 4tc3 £le7 11~,~c2 (~O 12.. O-trI ,Pca<:: l~d? '"S 13;;a4 ~~:Jd714-... as ~~lU s. jiL '~ e4 1 (i. l~Ja4 .::.l'e5 Dupa numai 16
L-" ~

mutiiri

dispunere optima a figurilor pt:ntru a~ac..


negrul a reusit
0

sHibiciuu,e~,t campului e5 este compensate de controlnl depl~n .. ~u= a pra centrului ~i de faptu.~ ca lablclunea accstui camp estc grcu de
exploatat.
~ncerc~.U"eade a ocupa rapid aces~ c,~mpnri en figuri CM'e p ot f~ sc h.~ e mbate a putca re lua tot en figuri n 1.1 duce, de regula la un rczultat fav<?'~-Clbil, lneori, aparitia unui pion canlpurile slabe adverse of era ~anse bune de contrajoc adversarului:

iere speetaculoasa: 1'8 _~ xh I~-:J~ 19 .. O'''II;,,(_.::J 'N~,,,,IJ.,." l,,~.. ., r~ 'l: t ~ .. ~IA.l.~' ~ ~~IJJ~'l .. 0 ~ "~~. ~,: " 8 /~~ ' ~ "'·1 J.I x e - 0 '- ::J ,~' e' 1 ... .J ,c·., + .... ~ ...:..~ .' 1 ~ xe,"J' .•JI 2', • z ' 2'• ["1 {,-·1}.. '0 g xc, . ~'.:,
C!!!!l
I

111

La Iel de encrgi c a acrionat sr

14 I.. l~ J(.,.f'- 1- C~I c4f 1'-: g 4 .·3'" 4 ~ ~ :;.. t: Ai IU., ," ..,. '3 17'" ,"_.' l· h'" IS':, ~ cl ==": xr.:: ]9,~: gx-fS'· II-~·xo" , ~ . ~ xe4 1~~h4 f4 dxcS 21. d6 ~d7 20~
'.-J ~_ \ .'

ill

---

r,.... ..."

fara

Svesnikov, eel ce a P Iin ~a 01ode mi z.~rea ideii 1. ui La sker .


rnacstru con ~ buit din 11 marele

·,1Jr"/l), ,... + t::J ~

=:::.

~ -.r_-

~ _~ 3...J ~ af8"
.
t:.J
II

S, Kagan - E~ Gheller
Skara, 19RO

37. t.?1c4, ~,c2 ::1·8 ;":::.J.I.- I ), 6' ..JY", [1:1.••.. wg· 4"0 = {11 r-; I., ·:J.n I, ~ ,--~, 7 ..... "." -'. 0 ~ ':I .J:] 17 41' ~ :,' - ..... "~de,1 ~ ii 2 42- ., ~ d 3 ~'X 1)1..."1 lll"','_ 43. ;~.xr4 J1.xc3 44. CijhS+, ~g6 45..
(,Ao,

B ~ ,e-1 ~ d5 29 ~ ~;~ ~ " ',' ~b'" 1 1 ~" g,5 ...' ~ ~7.:l:...... ." X. d6 , "'" fry '0 " .., 33,~";;c_)'~ F-3 ( 12"4 .. (~f2 h6 36~ b'~, ~d2
r.r» ." . }. :,. ~

,:9) xc6

£xf4

,-.£-) h'C-"Y

S" '-"" 5 ~ '*L? 6' " J;te'


''''1
"

'1 ' _ .....


:,

~"f'

'~' 7 .... S· .-2'4 .. ~ ..::_x,a a".g '


_ '. J

I""

..",

'!,}}I.I'~e.£

27.. .~xf4
.
I, '......

t::I """ ,'I.'

3" -'Le,,'4 ~~ d5 D' ~4 ~S ~~~c ~ d5 .,._


)." 1, '::-1' ":,:,UJ

r.lV'l ~ ( -'

I"

6' 'lixf4 28.~


'}
...-.I •

')\0"""\11 ...J.. ~

ac~
'I ,

]I ,

-I

r,;::;!

~i~'

"

1..c4 c5 2,~,tJf3 l c6 3. d4 cxd4 4.. ,f)xd4 ~,f'6 S. 4Jc3 le5 6.. "'~db5
d 6 7. &jd.5?! [A cea:sa it lllutare ~ fi -ft.r

Siciliana (B 33)

lu,

Eflm 'Gh.eIlcr
~19? (l.~j- ,,'

Evgheni Svesnikov
(1950- )

~ ~.

X£ro:\ "-"' ... .

~xh~
l_~t.l!ll.

to-I]'·:,~ .:

Corter _r, un camp

devine

real-

supan-d pe
plincipiului

.r. R. r:apabb
t

figum,~.m d, sehidere

~·nu.Inllla ~e 2
·!.

nca~ ~ihin~e]~
Ol~,ae~la~l
V(_'

1998)

:fi ca ~i neg ul, dupa SChUllbul [a d5 ~l 8., exd.5 ~sh:;oh]igat s.~, mule a doua oar~. din ·calul aLa.cat.]

t?

nl()h

tiC

a~'

lllentle slab Dumai in nl0mentu! in C~t c flJuman.d Hgurilor ctrre pot OCU.ptl r act!s[ c{inlp es,le m_ai Illare decat n uma.ru ~ figllr~ I,or aparatoare. De regula planuJ s'LraLeg~c de ocupa rc a un ~'i ca IIIp s.la b lI.D pli c a fila]
BiUll He c 'tapc:

90

91

/vl i rcea
. )1

Pf.IV.l () ~,

(;I=01'lS

tru ctia ataeulu i, vol. .1

Conccntrarea acthmilor 3 l'"a t rna] multe figuri asupra r-ampu J [JJj ad vers sla b '",

Efeetuarea U nor schimburl a vantajoa se in sensu) schirn '" h,3.1ii unor ti.,gurl apara'toa,rc ale "" ill ","",11' campu I11Il, s a ,) pernru rear I za -, rea controlulul numeric asupra {~iimpului slab advers, J) Ocu pares acelul ,cJhn.p~astl'el in,cat dopa eteetuarea de schunburi c8lnpul slab advers
2)
'if

ocupare a campului (Indepartarea) uuui aparator al acestui C~Jll p] ] 0..... d7 J 1. <"~leL~ '~lc5'?' ~ ~ inexacritate straregica cunoscutii o din, parti da Po lit gaev« ki - IJo n ne r,
,..,

to..

gS!: [Inceputul

planului de d5: distragerea

ajutat in alac pri n cooperarea cu noi 3 ~, '~~rb] ~ ~ t7' 33, ,S', xd6 fxg5 34_ J... .forte, respect iv piesele grele care trel ' " "@J e) ~l)" '~_ o: 71, '. } "tx.g~J ,~~ ''1' .- ~, f:r.- r ~~.. It C"8 '_J,6. ?r d ~~ '10 S buie acti vi za te COIeSpUD.7a lor] 2,O~~~ ~ xtfJ f ~-_ X' {-7 _J! 7 ~. c~,+ ~':L,' f'8". '..;,.', . :=. f. ., :::J: 0 _.
'"']I

~W,..i'8"-, 1')1 ~~"40 for ,~ r ~. S II SK", '.' I ~ I~ ,O[ nld


J

~,..ereSd.nfd if D.:U" -, '_.

.":

.r., ue:

ill(H~

v {1.l]

rCi''. l

~#{xr,r) t_l ,. ,C''''

d '1.111p' (~ ,1 ,L , •• ~-' e , ~ -," 1.1 lJ!i 13, "'!~Yf""';-,df: ~~';~'~I 14' U B ...... '~.. ,
Iii]

.:..'Iiii'.=,,/'Le~J'

-.. I ,'"

t"io

,...;..

~'.',_.J'

..:!. .:=.i.

g"

r: '

't:::I

,,".

"Y_Yy.:;!;7+ 1.:'::1 _'il.,I .... ,

de Iigura (~'U cea mal eflcienta razii de actiune (In Iunctie de • • sp eci Iicu ~ oozi tl ei, l~ sa 11 ~~), .., "LJ 4) Sueccsul 'intregului plan depin,1-"
'! ..
~l "

sa

devina un punct ta.re oeupat

~;xe 7 15. ()d5.+ ~trf8 16. OLO-O, dUpi1 opinia marelui rnaestru Korov, albul sHi. mai nine] 12. \rid2: ;~'_.e6 13.. o~o-n (~O 14~ f3 ~c8 15.. Will ,~d7 16..11,4b5 1.7.. ~.h.3! [Schimbul , nchun ~ de campuri albe agraveaza lor sEl biciunea campului d51 17
~n

diede masnra in care t1gura astunlll grup'3J supranumenc..,


t '. •

f'"e[ pla~lata puate' jU{·,a. un rol i.ulportant in 3,cfiunea die £lta,(~a

~~:xh3 [Pozitia negrul uti a dcven il. ~?'! grea, Asa cum indica marcle maesrru L. Ftacnik in comentnriile sale, nici

coopcrare a pionilor cu calul din d'S, Pionu~,f'elibercaza linin 3-'a, iar arnenintarea de avansare :f5=f6 .1, obhga ""~.gS ~~4~IIXg6!: rxg6 [Dupa 34 ... ""-0 . r. pe negru sa eSC '!·d'-' It! semic 0 I o.ma _~'. ,j~xf4 urma 35, gxf7+ H, xf7 36. ~ ·f7':L -, ~. s: Bineinte lcs, gresi [ at fi r.ost l' 1. -= X '.. \~ X, t"'7 17· ~ l1:.l_1 +- '."5'~Ufl:J 11.. .., .. ..... ~ "' " 't J!-... ~!;I:f xd ',6'~"~ 5 Id 9 I ~r' X e~7+ OJ "~& '"." ~ ? 'J 1_:.:.X c'r ,~I.In. [Fischer conduce ell m.iicstrie ata~'+] ' },lC·..X" ·1.iIif '),' P!;1 \lMj""I. f4 '~/J(17'? J! 0~' t~ I, . ~III.-''' cull 3Su+ ~xf4 !_Si dup~ 15.". ~h8 ~~rsrg cdS ['13 13 fd8') '14 \~'~A'xd7 36. ~LJ,xg6+! ~:~xg6 37, ~:\_gS!1 p;fl+, S o· :§ ., 17"'= r: .... "..... "'" .', ~ xc.', _,. ('" b6- ,+_.," '10. ~ , " xf), "J/! ('") __ ),',..' ~ -.-') ~4l, (san 37, .. ~xg5 -~8, 'f~b3+ +-) 38. r!tha'1 '&~x 3.,C~I '~~~;'I]I")+ r;}; 0 ~ -?1Il, '"'till'•• ~ -' ) ,~x:e7+] 24.. ~ aJ.:! i Acti vizarea pie.'? t!.:I,,, _J - ~.=.o ,-WI x f: !, ..L_ '. r- ,?, -1,,_'.e: • • .:."'fi::. x, f:'""f1 _'J! 'IL)'. ;~) _ I -;ii' r: selor grele prin linia (l 3-(l ~ devenit un 1"" , " orocedeu C It','1.... .c] '4, si ~Vt'a7": 2','5' i:i h 5 + ]'1 'J6 - ~ ,c'i5+ ,~r.I'''? ~7'..f:.l X' ,- C'iS":+ r 5 ." .. .. ,0... 8 ,+ §" "·3"'·' .$i negrul a ccdat, caci urma 37.
- '. . ,- - '_ (J , • .
'11,···.,. . u~ I I" ,"' .:I' ..

~7l T~] 32. gxh6 ~i±rxh,6 [S]~] era e6 b a] ci .12.. " _~ x h.4": 33 _ ~~J g 6 ~f\:,g6 J 4, x \Wh3 R f7 35, ~ f5 ell castig] 33. 115

-)

.s

';1 r •

~~II

•.:'\;,

II

II

..-.I

~~II!

,"',

.-1' __ •

c::::::::::::I

.~.

'*--"

~....

_.J

__.

II

:_:j

~~

(¥,~

C'~

~_j.

II:_

'31 'Ii..' (.1,

~: ]'

<'

.iitIItl

Jill !Ii! !Ii!'

.. ,.

:'

'1I!!1

'C-=!JI'"

!II.

'

.1

c.-~.·

J'

Il

l''Ontinu,Hri:le 17., ". Ub6 18. ~xb6 ~~xb6 19. 0jd5 '~d8 (:~ .. L~~xd5? '9, 70'·, II Ji x~ ~n .., .'~ X" c·-, +' 'J4'i x,~c'7' '1 1)' 0 ~u.,
..... , ..:::Z"'...::. II'" ,I!) • Ii;.

~"_.

,I

t~j

,~.

It.J..
I I

)o1'i sch,er

- ,J~ B olb och an

19" h5 + ran orcrcau


1111"", n 'L, "-'

",Vol.! _ ·d".- '6'·' t3f X _ .,,'

., sa u

n JL.

7 '"..

~ \,

/ lJ eo, '1 'Ll' ().

'o'-j _1

,""',\

d',J' & f8'~ ..-~

e'" {,'} -fJ}:. A ,f:os.t IIn n01[j SID. s ~l(ll He i[ exernp rull de aplicare a aces[ui [ip de plan d,t: (:on 8~111 ti e a Cooper,ru.ii s trH.tc,,~i 'f'e de c
, O;_;-J, ,

~JrS+ ~ ell. casti c

'F,'iI ,',t::-\ ~'\.e~~-.--.fi~ _''l, c~ ,0 + \y ''''' 0

3 ~ :8," .

,\1I:te6'...1.. t~-" -,

\31 'fo ()
~k...

] '/,', o

Stoc.kh.olm,~ 1962 ,Ap~Tarca sic:i [ian~ (B90)

g[·u,[U]·I]

I"" ~ xh- ~ ~l.~ .. '~b'6--?


.(). ~. '... "

m,(~dnlulte ~anse
'+

a.t:tc.

1- ,e4 t~52~ &1f3 d6 3~ £14 cxd4 4.. l;j':' 'xd' 4_ ""(,, f6"·~ "'0::.. I(·3~''6'" 6-, h ...T" ' []I d L: ed ;)" .... 01' a .. :;'~.. .... '
-::. I ) _ ~I."I " .'

I"upta pentlu initia~i'\·~1to vGl]ian,t.ele Laburdo)]nais ~i Lasker-S'vesmcAnlpuli s11 he, dar produc t enlporar 0 lips,~ de arnl0nic in displJIlerea fru,gurE'lor albe~
s,o.l]C'it~ din

1-

',"

'h,

kov,. caIe crccaza delibenH

aces Lei va ri,(lDte~

gata de Sh1tnjernlirea t2J f6 ['1'1 g4~'g5"] n 6u.. 01c6 7.. :g4 tiJxd4 8., ~xd4 cS?t f "i ... -)' t b ' "I ' ~ -~ ~ 1.W ~' ~.:l~,a t:::).e " ccu:npu" d 5'~ '9 .... €'II'3 ~~~ e"7
A -, ~

rar utilizate, este le-

ll~

'~5,~,. d7? ~

2 5",~ g6! ~

urma. 26. ~e7

ISilllO.gura a,pa rare! IJ ac.il


t

Nici dupa,

19 .. ~xb6!:
, ~ 0,,0,.,

[lJ~trnnH.d aplir~ho;11"al
"'Iii ~+

campuluj d5 f]ind s,dhim.bat, dupa.,.] 'J 9 "Ju I ~d5" I" ., .. albul a ' ~rx:), 6' ~ 0'~ tL

o htinuL
'I ~ ~

ell q1 > .t., ..... .... ValorificaTca ,.


Se ll:d [ lZ ea.la
~"h.lii I ~. '"

pozHie' straf egic ,eastigata


,

av,anLaj u]ui
.' . ..'I

III
....

con tex [tl] oance p~ u


, , ~.,

lui las keri,an. C:alu] alb trebu:ie' s~ fie

2'9. l~b6 +-] .28~ ~ U. ... ", t· .f.4'· = I,J 7 79 ,_~"" ..L_, u'~,' ?'8, .. g: feS 19 ~ f··J· ')'8,· ~ ,c'~ 79" 0 ~ a·'7 '=- n g _" J , -=-- x a 8 g \ ~I~ 1 1. 3( 5 '. n '" le7~] 29_ ~ut4 ~@c~30~ ::! d~ Wh8: 31., ,33 :h,6 [i\,CllJ n1 d 1Ulpa 3 1 .. , f 6 IInll a ~8. ~xc8
~ . . . .'.
.:::::-. ~

25.,,, ~ d7? '1:6. ~f6+~ ~xf6 (16"" ,gxf6 27" gxf6 1~I18 28. fxc7 +-) 27. ,gx f611 g'..6 ,?:8 _ \.L{.Jj ~J5 r ~,--"h.8 ,~. '~Uf~lr. '''9" 8JlU, r , ' ~e· ~,g8 30. ,R c8! -L_; negrul nu poate e\lifa fllatull 26. ~g4 ~d7 2",~'~f3 ~M ~ £ p. , "·'d·· .0" Cddlal,e ?, 7 "", .e. Co., ........ m' , ," ~,(:;;.) 8" ,leI, ea ,_ .
-I
,c,

pa]1ea albu~rrru 0 deos.ebiUl ,acurate~e pO/j~i,oncda, pn:cizic i5i exac~ tit ate in a b ordiJ ]"ca ordinii de nlut~i:JJ.i.

r) a c~, in \,'. allant a 'I ~ahurd on n31,s

~Cl~~d e8, 19 ,=
'_ II~_

I'.

gxc:8 I~ 8, ')
l.'
~...

~~

,"

'"

;II

II

...

Ii

'),'

-.....

~'I.'

~.

.•.

=-:::::!.

C~

~I r_

.1'",

'0.

"=

",

~..(

.-'
.I-

!,:_:

.4,

..

.•

~"I'"

,.

ti

'.

-r.r,_

litre eontin,uadlc 6,~t~4~ti. ~Dc3; 6~ ,j.;o.c'4 sau ebiar 6,~ a4, ]'n YariantCl LaskeJ-Sve~~nik{)\' albul un dispune de clii de elaborarc a ahteului rapid" () analiza, a s.l(]diu~ui teO[llei in acea sLl 'varia.nta~ la ni ,:cJ ud anului 1'99'9 ~rcbu.ic sa tina cont de ~Ilornla , cnnhi bu~i c a celui nlai tare j uc~[or a I IUfilii ~ nta.re.l c m a cs t ru Ci all)' Ka s~
1 ,.

aJbul poatc alegc (dupii 5" ~~b5 do)

parov.

- L. vall Wely Hoogovcns 'Wijl\ aan lee 1999 ~'rei"I· J_l., S lana (R -"J;-")) ..,.e4 r$ 2. t2Jf] ~l~6 3. d4 cxd4 4../~x,d4 i)f6 5~ ~?1l~3 5 6~t.~dbS d6 e 7. .-ig5 a() s, ';)33 'b5 9'~ ~':ld5!~? [Dupa rnulte cautari in varir ,!La 9., ~~xf6 gxf6 10. ,:7'!d5 f5 11. :~ dJ ,~~e6 11'. t~h5 ~ g:8! ;l ~ Kasparov a ajuns la concluzia ca aceas ta este mutarea
I, ',

r;. Kasparov

l4. ~~:lxf6+ gx.{~ Il, -#,d3 +'1 14. tt4~ /Jlx1I4 lS. .~:a 4 ~;·)d716~ x

~ 1,4/'? It() inovatie

teoret ic5

ce

i a surprins pe negru. De obicci .1~icise juca 16. '~loe~~]J(t~~1')c5? i Mai S la h esre acum 16 .... .i.co? t ~.., ~' c4 'I ;~.:,~ d 5 18 "J{&"x5 0-0 ~ d J.
.11.
I, ~~"'..

.':==:;1

,.

care permite albulul


,
11" "_'"-,,

pentru al o bti n c a van t aj pozi ti onal] 9 ;j."" ,~ c7 . ,.:.rI·C"JIII ..... ,,\,;, r~ ,. [ n... ,t;;"t,'-\ d'l~'., repet ar.e '-..fY)ZI" ti ei pri n I
, tlII.

sa luptc
.....

' UZltl ca d upa 16 '. =.'."'SH ') .. .'.. ~ b . I a cont" h sa u ~6.... ,~ (17 (Gnfeld) a vautajul
'r ,....

.19.. ,~ c6 +" dar ulterior s-a ajuns


v

~!l.

I~

"",

','

9 .... \'~::l5+ 10 .. ~d2 ~d8 e C0111 hall! prin ,I ill, c4! ;.~xe4 12,. cxhS Jb e6 1 J. llLc4 t,2)a5 14, kc3 j tdxc4 15. '-2Jx,c4 axb5 I 6" .~, b6~ ~b8 (sau 16.., '\.~. ), r Mg '7,,'~:U" 3 0'C"8 1'0 '0' 0") 1 '7 ~. ~....., 0., -u t, ,~c 1+ '~ft: 18.;:tJe3 ~i)f6 19. tiJxa8 (an.rwliza Salgado Allariaj] l O~ j,::,xf6 [Conform plan ului, albul eli mina un
e: [I '-'

a~bului este min irnal, Accasta ul. uma..... recornan dati S-(1 '" t a 1 ~" .... ane In. ..... nn In partida P..Acs • 1/. Babula, Krinica... t998: 16. ,~.Q 7.? 17. ~11g4l ~: co 18+ h4 .:-~h6 19. ~SiJc(~3 6 g .~ \.e .......... · (I9 . a~ ~(l . ~' b6 ~~fL 3 ,_....... .. -? ;g xc6 +-) 20. ~ b6 ='"4t~b7 21.. b4 ~e6 22.. W!~f3O-f) ~i acum dupa 2]" g3~ urrnat de 81 al albul ar ill! stat. exce 1ent ('14 g3, f ......~x b? I) ).
"

'••

'

~l '::J

'.

+'"

"i'

J"

'

JO- ~

'

,1

c:..~. ".",.. "

~.~~

.'~ "

apru·§J.tor a 1 carnpul ui d 5
dari i perechii

l1..cJ! [Caractenstic pentru partidele lui Kas paro v c ste c on ti nua preocupare pent ru a("~viza rea pieselor te rni
porar ina ct iv c ~ scopul ill ruttari i 11. c 3 este evi d en t ~ a sig ur~~,ras eu I ~,a 1-l'2.~ t
cJ{b4) pentru al 3-1,r!a con',~oj(It campului slab d5] 11 u," ~g5 [Mutarea c ons idera tn c ea mai exa ct 1 in t. ceastf
.'. "

de nebuni] 1O..... ,~..xf6 ~

en

pretu 1 cc-

)6. exf5 ~ on "7. ~g4 +-)] 17 .:.::., .';;.. I[FR· t r, X b7'! -urmna pH net" i.J....., cf palul aparator a l Cdmpu lui ._~ Ul. dS']

B xb7
~.

I..:...

".

n~~

"'U!'

...

ij'

•...••

~'

..

,-..,

'IIt!rI

,-

,,"

','

117

pozi tie. O linie de joe ~ nteresanta (jucata prima datt cu multi aD] in urma de B. Gu rgheni dze) a a.P~ at Shirov 1 ic G~ Kasparov .. A,. Shirov
Horgen, 1994 12'n.. :'~,.b7*) 13. .tl)c2 .;f:jb8 [Ideea [1e gurului este ]ogi cit. Prin ~b7 ~i rcgruparea 'lJb8-d7 -bf se

118
tr: ill:I1,7 18" b4! [Stftnjeneste c.?J 11 1 8~.,"' - 5' [18 o a 7]
. ' " , " .'

urmiireste
I
I

schimbul

genera] al

rigurilor ce coatroleaza cfinl[,ul d5. Mal s]ah cste aiel 1], .. ~c7

,!!'--..,"~::.3] .. , -.Jfll ·1)2,0 ,::;--,. ~ 19, .. ....u Ct:. 19'~.~'- [(Ll.. ~,I9.J' "~ ~L.JC,4' CT· - """'(1 ~ 1 £ ;:.d'; as I~ .' f5 ........ -' f4 .,.......\.]J~ ~4 ~'" - _. '8 -] ..,'1 • ~, 1-~d'''' 0-"-/) 4 2~2:' c vl)14 W,l1J8 ... , _ .. "" ..~".. , >!:.::_f,
" "I '.f -""Ii ,-" I' .... !il'

.:_~b'"

. ,) r:J' '.

,......

.,

'I

'I

['7"

,_.liiiJlljl1I

'" ~

'B '? 'J" ."? B .. ,__.... ., _. ~

3 OLO.'. "~2'18 '4 "t:'"J


t. -'

· obtsnuite in accasui pozitie

Ea tinde

*)D if ~rell'Ja d~ [1Unl t.TDlart p rov inc din St.T'I; ~n Ja de nllm ui ri: L e.t (5 2, .~)('3 ~i_, ~6 3. d4 t.' ,ut4 ( 4, ;;J x.d4 ~!)f6 5. !"uc3 e6 6, ~)bd5 d(.l'7, J?,.f..J c') 8_ ..i.g5 etc,., dar pO.zi1']fl ~S'le aC(.':Ca.~i

15. iic4, com btil~uH cInar de... Ka s paro\' in t m eciu I ell T op,llll 0\1 de [a J jeon" 19 9H::

sa

ia locul continuririi

94

Mircea Pm lov l'(l' 1)')4.''. ·l1'f·"'~'"l .~1 ·tHrxr:\ TI xe ~ ,., "J 8 J ...I l::; ~ xa5 P b8 3.. ga.7. [Inceputul l. rnanevrei de ocu.p:trc a Iiniei 3J 7-a1
A'-.w.... ~. ..'
!1M.

'==!!

...,.,..,..,.

1('10
\r-

119

al bu I c(1.~ :; ~1 lj ] e3 12.. c:xf"6!'? 111 ~ -.F,.. ,~xf6 1J .._j;.).=. d ~.,,' d () I 4 (')' t) \iJ 118' I~.. . -:! 1J, Ik·"'12 ~ ,:... 16' .~~" .' )L~e7 17,. ..::.~.=.,bl 17 ·fo, _ ' ,=- " a,'d 1 -'-~ {I,' .:'.. e:~. ~.g.(.t7 18- 'fJrc2! Batcria l~~'+~~= amenintf mat I 18... '~¥'g81'9. ~eS!' ~ [Fstc instructiv mornentul a lcs pentru oc llJl pa rca a' ~a.npos tu ~u i eS]
ot -

"\ ~....68 e':'·· .:. (~ '. ';!.I··(": 4. ..;.... Jl)lllt 5 "~1-9' 12. :J1.t!:. 4 '-~ 1"-·,· ,:. 10...~~e2O-i{) 110.". ~LJxd4? ] [. ~~xd4 "r¥fxd4 si priu atac u] du blu ] '),,. ~~ b5
.
.1 ',' .... 1._

-~

~~

j;

L-...J.!

u. .:.~ rs
';0 •." "-\

d~..,. , [A'.~... vi zare: 1' _ -,t; rurnnrilor pe linin )-[, si a 4-a etc speciificH. atacurilor eu. rOC3?e pt; ., fl II!.. .~. L acela ~~~.'anc ]' - ~..~ gXlIJl 6' -"4 ~hYj' X!lll ~J+ f~
~ ~'''''+ ~~

Constru Clitfl' oiaeului, vol. 1


1'9". g c 7 atacul albului coutinua prin 20. :~:dlfl. ~~6I(~O,.. ~-'lb6 ,..,..

,..,. 2·

"MI'f7- ,, 2 l1li...' • '1

q .: ,.

II.

I.~

~al

'~rh~

jI!

I"'"'

~ ,'." .' ~g 8, 2- ,"'"'fl. ~~. X'I~A '6'. '. t-" x f.4' [1~ I'~IJ ~5., AI, ~ "'I' ..
In mana fostului

,",

_w..:. Xi(

.-:. t" '!..JIA.d.... '4 ~ ~, _', ,~j


~-)
'1].

,;'] bd5 1t?

.~'X

'~xg5

,1

campion rnoadial Mc Botvinnlk, unul din marii specia isti ai jocului ell. pillion izolat calul din e5 a tost 0 ,3ITI.1H de temut:

II

...........

~~'l"~"

._...
•...

.,'

.~: ..;. ;

'..·a'· ...•' ..~.


'.~.~~~'I.1i ;.:.;;~"/ ./
,..

:PYI Botvi ..,

nik _.~ ~ Vidmar

."..'

.. ..-..
"

~?

"."

1. '\!fe8. 4' I..;. .:a a8 ' '-[1-0'/. . .+'. '.


~~'J

it1h2

3~' -r!J f!"U ... .. ~',d7·". ~ C'8' ~..J·~n ~h ..d '::14 :5 -" {l . gd8+ ~c7 3,6~ ~g8 R~b4 37. R"aS! Wd7 3,8. gxg7 ~c1+ 39 ..
I .. :~ ..

120

,,;:.., ~ f"':J I"'" ." '14' ~·'f~£ ..... 1~c4 eu _.. ~:.Jl ... (:" 3 f'~ ~..:J U! 4 "l It) ,[3· t= a 5. £g.5 0-0 6. c3 t.J bd7' 7. ~~d.3 ,CS' 8;0 0-0 exd 4 9'...exd4 dXl:4 .1 O. j. xc4 ,tJbiG'? ! ~ zi le:] c n oa stre In
acest plan vee hi :~ Iost a bandonat, l~ls.fin,d locum planului 11l:J i ac iv leg. [ de mutarile a.6~b5 ~~ ~ELb7] 11. ~b3

Nottingham .. 1936 Gambitul darnei (D ~ 0)

~~xd5 '~;(e6! ~ Dam"acum rada ·ul '~;(c8 permi tc 0 a Ita combinati c de mare efect] 20. ~~x17! ,~ xl? [D1Upa 10.,.. ~ .\D rrna ? 1 R X d";:' d ~ ') ') \!¥.I"~'+ ~J. B ,1Il~... 1 • Wg8 ('1?'... ~le8 ')3. 'Yrfx(~8+~ ?'), .. ,~. f6 23. ~:~xdS.+ ~·)c:7 24" ~ el + ~d8 251. ~e6 ..) 23.~.\.d5 Wl18
~ '!

~£Jxf7_ ~. f7 22, !..bxd5 23 .. ::9,xf7 .. .x.g5 74" ~

9 ~. x,' W r.!' I

17~ f1 xn ')3.
I..;J ''Ii:' ,-j"=>J'Ii,.e~

Of)

'1':;;: _L-',

!U.W Jl!L

,.~

"""

.,

"

_." _ ..

,J~

w•

'!It .:.JA.·,

-,

,_.

24, JtLxe 7 ~;(xd5 25. ixd5 r I 21. Ji"xf6! , Mai tare decat ? 1. 8xf6
.wc:.xe 7)

(23~.. '~xd5

:'"'4. .i,x.d5+

~? h:8 25.

a f4

40. 'Llg4! ~f;";e741. ~,a7+ ......... '. _ 1· -!J.-..f8 -, ("S g'3 g...... 43... ~ I·7 't.~,'. 44' ~

'~xtr"8+ +] 2:2 cd. x.d \1;~~""16· "1, ~ ...... S .,"} ,..._, ').-~ d - ~..._ iM/ [ ~~"). ~ e::;';' ~X·Il'++lA I] '1~'.."" t~e 8
~ -' Ii,... . •

r'l.,,+

~.x.6 22 ..~xc:8+

t7)xf6 22. ~ xf6 j=xf6


5'
'< _ .... -

a, f8 =l 21 ... JiLxf6
.:::~.,

23.

l\parilia u.nui ,cal puternic sus~in u~


de }t d4 pc ciJnlpul e5 cons[itu]c de rc ;guL~ senmallilll dec] ()n ~J rii ini ti ati ~ve.i intr - 0 m(~rc Y~lli eta.te de sis terne de atal' u~ilizate contra ApHrfi rii scandi.na\'e~ Caro- Kal)u (atacuIT. PaD.ov)., Sic~-

li.,ana Alapin 1,2. c]).~ (janbit1l1 dame] ,r:' ()c'ept1.t, Ganl hi LuI danJtei A pili-a.rca ~mzovici, ·!'arras.ch, franceza, etc, FfirHi tj s.u bes h.tna a.eli lln ca :j n di vi ~ duaru.:t de alae asupra n.nui nUTnar mare de cimpuri (c6~ d7, 17, g'6) Lrcbu: e spus ea. alliegerca rnnOIllentulu] di spunelii calului pe canlpul e5 tr~buie as.tee 1 ales meaJ sch~rnhul acestui C;1 j

19~.. ~c8 I (_~a'ul nn pule"j fi sclrin}bat~ pentru ca ataf du pa ] 9,.,. ~;)xe5 20. dxe5, "i,xe5 1.1. ~x b6 '+-, cat· ~i dup\a 19.., j~(xe5 '1,0,. dX.e5 ~~.xc5 ~l, ~xb6 axb6 22+ \frJc~~ +,_ pa~t[da se fucheie rapid] 2n.. (lOt! ll\.cunl h:--ILcri:] ~.I+~tvizeaza inlp.~~
'~~l

16~ 0lxdS

Jid7 12.. ~'d3!' (.')bdS 13.. lLJ,c5! .~c614 .. /.iadl ~b415. tJfh.3! :Ji.dS

-s- f'7?6 '6':\.........

\h~.,,-d C'.,~ -J14:_ Ei i,\,- ,,' '


I,,,

,II

,~~ b7 + _',,~ d7" (J I)} . "'4' ~' .., .~" 13 '~X: .


prollccti_Ie']

\l.W/·x ,'LO: e.i '~.'0

r"""} .... ~_.i

i§ 0' L U

\i~J.lf-'O _ 5 .. "8 .0 .?

"'~'I,~,

x t7 +

~i)bxd5 17. f4

[ApHTarea negrului cs1.e din ce in eC' :nlai gIea, c u rn riCzu I ta di n "\,..1; ante Ie: a '-.7... g6? 18. ,~h6 c8 ] 9. £34! sa.n 7... ~c4 18. ~xf7 ~xJ7 (18 .."

g cS

ldcca distru,gerii
I

rege~·
~

a.

in eare a.c·i'Orii principali C'unt "1 i _J ,. ~.~ ·b -, <JW eu ·1Interven~i(~. /;;'~'e~ 3' l3., ,'II
lui advers
~.Jo.

Wxf7

ra b~l..... carnpu ] h6·-] 1


I.,

dxcS £xeS 22 .. -i::, ~116,!

?If) .... _Ii

/')' XC",} ~~ - =-

'_ • }

1:8:"fS! exf5 19_ ~ -C5

1'9. gde]+-)

19. '~xe6 +-]

rapida a rezervc]or ~ d I, se a. plicii. em! succcs atunei c,and ncnun hll] advers les.te dezvoUaL. pc di. gonala h l-a:8", Jar cand jlu;;iloruJ 1 a~ac St:: nume~te

B otvinnilk~ ..

122
121
, ,. ." ~:.; .... . .0:" ...:,. .u ...
'

sa des{: h:i d~ no!

perspecti

Y'C

atacului"

_..

.. /.

,'

..

. .

.
",'

;; ...

1\.1... Botvinni.k. - A .. Batucv Leningrad, 8 ch, ~ ] 930 (~a nlbitu] u,arnci (D60) 1- d4 d5 2. {~4 J .. ~~c3 l~~r64~ e6 J#.~~5 ~e7 5.. c3 0-0 6~ ~:]r3·~~bd7 7,. -~~d3 dx(·A, 8~ _~xc4 ,,~:5 9. O--tl
r:xd4 Itt exd4 (~b6 11~ kb3 t'i)bdS 12~ 'deS tz)d7 13. kX e7 _'~xlc7 14..
l

~. '.-

~ ..

",

'~e2
.Ji,b..'

rcCon18udatii.

19 ..

16,?'! [Si d1[a_pa con~~])larea l


de uoii

:~b7' 17- .: '~:J' 15 ~"'v [.] 7 .. ~ '~j:::!od5 18·'• J ... ~ '-.-.0 JJ. JL-... '~:Je4 ,R c8 ~ 9. 2 x (:,8 .w.~xcR 20.
iii

:j.Jf6 15. M,fdt btl 16. :2 a,eJ


Ii ~
II ~

comentatoli

~.::.'

.~, _, c"]

91

---

_._--

-_.~~---

-_

...

j.,_t ........
. .~
':

~ <, ..,;:' Ie ~..


.

.t ~

Co ns tn« C! ill
I

ata cui u i,

10 I.

',:':/: ~ '. ...

',: "+"

''/:1" :1': "

1.23

..

~: ,'

...

' .: /.~.
.....

..

';i1 ;
;~>' ...... ,..
• I

JUt

..
r.

.....
"

125

Ca ~w ill cazul ocuparii canlpulu]


d5; calul pt:H~ar pe cdmpul e5 la momentu l !10U·~vir, capata 1U1. rol import~nThI[ ata[

..

..........
.~....

~
" ,.'...

..

......

...

:.::'

..

-:

...
.:

/~/.-:. ...... :. .. /.
:

.......

,~~.

in s.tanjenil"'ea contra jocului


initia-

advers .. cat ~~ in deehm~area

1u Ci:..

..... :;,,)Xl

P'n, T

1M X. I f!i!iiJ

9,'.~~~', Xl.~~ UJ/;li"O .« .li0


I ••

tivei,

24 .. '~xI7 ~xl7

[Nu ajuta niei 19 .... ttJed.5 70. tZJxd5 .. ..s, c2]xd,.: 21 .. ~ ..x·d5 ~ ..x,d5 ' 1'2' =XC.O'0 I' .... A ..... 'g 'E +- -I 2 0 '"' 'U e4 t, M ~'·1 ., 1 ~ 'v e 1 . · 'Ri xc .-. r- f~d -'2 d6' ~ ~"I ~.J ,~ ~"" (!o' '. T J;L a..'8"" a». ~ e g.6"
1 ~ 1

' :~ n"l!~I".'·6 ..... '" ;:"g5 17'. ~X.' h6'"".t :~l·.· 1S' ~e '1". V-LJ·_.'-_· 19.. \~xhI6 f6 20.. ~g6+ Whl 21~,

-'" U .. e-4,':~

'F.,~

fl'-OJ n.
'.' .,

Ai

I.

'~

25~ ~xe7~,
-

n-o:

E. Danielian Novgorod, open t 999 Gambitul damci acceptat (D27) 4 d xc 4 ..'_ ~!,., .... ~-:',t- 6' 3 ~f3" . 1 14 d'5' Ai ,. U~ ....• .,.....-\ 4 .. I~"'1' eL ...III ~ ',' \:.'1 "'·5· 6" ell 1') a6 7'..

A .. V auli III

r').

..

. I,·

""!Ii _..

,..

(.

..

''!j;.),......

21'

4),c6 8.. '~e2 ,cx,d4 9.. adl -=~e7 0.. 'exd4 0--0 II. i2)c3 'cl b4 12* ~~~g5
'2)fdS lJ. :J;.:.x.e7 tiJxe7 14. '~leS h6 . I";_~ d71 1~ g, ]' ~ ~b7 [ 14. - .lib.,l.. .."'" ~ ae 1 ~~ ..
r~

A. Groszpeter .. S.. Videki , Kecskemet, ] 990 Gambitul darnei acceptat (D27) 1..d4 d5 2 .. ,c4 dxc4 3. ,eJ. 0]lf6 4.~ ~txf.4 e6 5. ~f3 c5 ii. Q-..O 36, ,. 84

ior ·,ecai si pioui urmarindu-se

deplnd de mobilitatea superioara II rezervelor (posjbiH tatea activiza.r ti p,i eselor ~rlelc pe llniile 3 ~i. 4) ~i de ceoperarea grupaJului suprannmerle din care rae parte de regula ~ ~i..~"' de cfimpuri lithe. In cadrul procesului construct] \"' al atacul ui, In fiecare des chi dere exjis~;'i trasce specifice coopers rii

Sanselc de reusita a' e ataculnl . .

a ca51iga un tempo ill efcctuarca trnseului spaniel] 9'.... ~c7 10. acJ ()h4? [Mutarca nejustificata a aceleiasi fig uri a doua ()~~JI"a in dauna dczvolrs Iii are de re gula c lectc neplacute, Aici era neccsar 1. 0 ... 0-0 nrnat die ii. f6 ss U chin r ideca lui ~ g I"n l ~ "p3 K cres J O ... ~~. ),."j '~'1.. n 0 ~~XJ., + \1-, ] 2. '~fxf3 0--0 IJ._ dxe5 dxe.5 1.4.. ~,fll! .~g5 15" 4jrS!' ~xcll[Neglul spera c.a dupa 16. g,axc I ~e8 va schimba calul din fj, rn.sa '.,;]
,.'!';"

1.. 7' 2

plasa-

i:'

t;j

'10

10., ~~c3 0Jcl1i 11.,. ~ dl ()b4


,~"

.oo~b.3 :~,e78. ~c2 rxd4 9.. ,exd4 ~O


t':-.."eS'
,~

,"

o•

o:::::::!I

.~!.'

'.

12..

rea la rnomcnrul porrivit at unor cai pe linia a S;~a. A cesti cai capaHi un bogat pot en ria ~ de CO()per~lrc ell da rna

f5 (sau (5) ~i

sau piesele grele, Spre exernplificare" s pee ifie a {Jai·,M; i Spa n i I e sun. t 0 traseele 4~ bl ..d2 ~ n -g3 (sau c3·) ..

1.6..
care

g xd7!

[[(J mutate de erect


dra sric modu I

,ago .,:-3-g5"

pasi v de tratarc a deschiderii de caooe negra, Distrugerea aracatorului ~f5

sanL"tioneHzn

1,26 1,2,4

s..Balasov

.. P.. Biyiasas

at rage totod, (it darna neagra pc un (:anlp neapa nt ~~ dubla Iovitura ee

Manila, ,~976

Spaniola (C~ 75) 1.. c4, eS .2,. ()f3 €)c6 3~ ~b5 a6 4.. .,i.a4 d6 {A$3. ntlnl~L.1\.'alia": ,H Steifl.i~zAn'L~_Izialli ~I .. c3 &:J,~c7 d4! 5 6. f COIl slru{.~fia {alan gei centrale s.e efce~,ueaza en t.e.1DpO, prin a~acu]

decide rapid] 16 ..... 'Wxd7 17. ~~g4!! +- Wxf5 18.. exfS ,~g5 l' ~d .. 19 h4 , .W-,C 7 ~rt '", . ~ ad 8' 21. urmeazs
~ tiS .
;!;

I,.

rv:

13 ~ x,·d8 ~ xd8 2' l~/h5 fi d7 2.4~g:4 ,c4 25 .. g5 ~dS: 26.


~ .. SI.... .'

[6 '1'l ...t.....

~,I

~.

' .......

~g4 (J7f8 27. gX116, (l--O/~


V· S· .... l' '.- ...,mISiLOV

12..u til bd5 13<0 '4:1'f3, h6:? [0 sHibire gravel a pJiotectiei regt:'[u]

,~!meninlajrea

1 14.. ~h3! ~d6 <.~xc..3 llf)... bxr3 c2Je4


negro

1.5.

,)9, d.3!

.8.. ~7)g5. ~ 7.,..., h6 8. ,?-)bd2 ~~g6 9., til,n! l>rofifand de bpsa eontnlatacului asupnl },~ aJ-, e4 bUl e.C0110miiSC~le nlu~arca 0-0 penl~"U,

dnblu la e5] 6.. i;<=,d7 7 .. ~='b3! [C:u


n

.. - V ~ ') ... bll" ..... , ~u Jllns. k"I

1~ e4 c~ 2 :~[:ll' /....... ... ~b5 a· " ·6':1· ,6' ',. '(J .. ~ Ie "l..£ A !-\ '16 5 " t' ",,~,~Ia.4' (. ...~c.... ,W""",d7 'fIJI.. d4' r.;,~,f~£')~': 7 ~ " ,c., U "_I'~ ~hd2 .~'=.c78'. o,_o 0-0 9~ ,Tf;el
l.~ 'lI

Moscova., 1949 Spanio a (C87)


']I :\

99'

Mireea Pavlov

:i#.. e8 !! [O re grupare greoaie, N e gru l ar fi pu tu t spera la egali ta te pri n co n1i

tinuarea 9 .. " ,exd4 10. cxd4 {jb4 ~I", _.~.xd,7 ~xd7 12,,, llJfl c5 13" a3

pentru cal] 15~....~f6 16~ t2JgS! h,6 17", 4jxf6+ ~xf6 [0 d at~, cuceri r, avanpostul g5 trebuie mentinut, altfc] intreaaa
III...-'

~?lc6] 10.. ~~b3 LLld7 1,I.. ltJ[l ~r6 12~,'t) e3 !;Je7 13'00 lLJg4! ~,g6 14" g:J. j~c7 15.. h4! [Asigurii c§nlpul g4

129

forma mai complexa, tactica, de cooperate a cailor en pi oni i 0 reprezi nta sacri ficiile l~nea re. Specifi c si stemelor de a tac ra pid din A parnI'ea si ci liana est e sa crifi ci u] cailor pe campurile d 5 sau f5. ,Acceptarea acestor sacrificii duce, dupa

S· .lCl~lI]le O ...acrr~f- Itmeare


'""iI!

131
I

ooeratiune It' ,

s-ar dovedi

inutila]

24.. g d2! ~,.'cS 2.5'.. a,'ed 1 :5! ,x,d2 2 6. ~xd2 'tJrc7 ,27,. ~c5!' [Timp de 9 . mutari, ~g5 a stat "in priza" s.ilfinje= nind Ol10e contra] oc al adversa ru lui
1

reluarea cu pionul apara.tor H] acestor cai (e sau g) 13. dcscbiderea coloa nelor e sau g si declansarea araculu i C'M piesele grele pc aceste coloane san : a deschiderea unor diazonale ,E'. imponante, proeedee tacticc CUll 0 scute sub denumirea de eliberare ,eu

fp.,· lJZ',ilin t.i.


Ii

,dupli J O.
..

~IIWI!'

g'5/)

,"

~i ob ~igiin du - ~ 1('1,illutiiri de aparare. In acest timp albu 1 ~i- a continual planul general prin dispunerea optima a

chideri ca Engleza sau Indiana regelui, ,M" Tal - M, rvill'nh~n


Baku, 1972

tempo a coloanelor sau diagonalelor, S altu leal ulei la d5 se re gase ste, ca 3!lmk~, irnponanra de a tac ~i in des-

ci u lui a dus ru,a deza strn in partida Fischer ,_R,"bin',et,~ "19',7"0.·' ,~.lI:".m .. ex LIJI~15', 1 .u ~, ., ..~
12. exd5+
'""
"

u. ,~d5!
..
'

h4 [Acceptarea

sacrifi-

avut i'n vedere slabirea, ~"l.mpurilor b6 ~] 0) precum s i act iv~ zarea pie selor " ~ grele pe coloana £1, obligandu-l pe negru la schimbul pies.elor grele si noi

~c5 (operatia 21. ~d5 22~ ~b3 a

dLlx'b7 13~,It)d5!:

" xa 4- b 4 15 c4 +-] 12.. ~xb7 r uxa ~. ..


'-,

Wd7 13. b41 ~,a4 14.


-'-'

18.. ~115 t [0 mutare foarte tare


bazara pc variantele hxgf j~e7 20.. ~xg6

slabi:riJ 27.....~ d8 2S~ §xdS+ ltlxd8


----

Si ciliana (B 87) 1..c4 cS 2~. l2)f3 d6 3~d4 cxd4 4~ . €) x:d4 $1fr6 S.. Lt),r3, 36, 6., Ji,c4 c6 7.
& £

b3 bS'"-S' '0-0, . .£. 'b7?" [A'.stazi~ leona rf" '..... ',' .... . ':" ',' ....• til:.,

18" .. lL~,g.:) 19~ urmat de \~lill5

si g5-g6

sau t 9.,~" 'dUS 20. gxf6

~xf6 21,. .i_g5! '~g6 22< '~h4 cu amenintarile 23. Wg2'j 2 Sifl san 23. ~ e 7. Asa ca, negrul deci de sa re-

fuze' sacrificiul] 18:n. 4)'h8 19..dxcS:!


] ·9"
',",'

dificultati. Sl.ab ar fi 10., .il.'e7" 1 m ~~ ~' ~:. . .' '. . ':· li- ... " . , ,&xe6., fxe6 12. ~xle6 ~'b6 13. ~xg7+ )£1f7 14. ~f5 en atac tare]
(vezi dil:lgra ma 13J }

9..,.O-O~9~ ~el ~bd7 iu Ji. ~g5 LA ~bul a. acumulat un a va n s de ~ dezvolr are ~i negru 1are deja seri oase

s.. $ie7~

considers ca mai sigura continuarea

[Pre g~ tc ~tc a cti vi za rea ~UTnu rilor pe coloana ,d] 19',p". dx'eS [19 ..., hxgo? 20.
~ o. ex. ft.: , .
t

r ~,~'"l' ,~~~

~,

"'1 •

\.~M£iI!7 'E9 ~.'

'n'1-X ,~~J ,~)i.l;, [.'


- 1!Ul _,(..!IL.

[D"::" c~ I.. acum 20 111 a 5.' .rr6' .c'.dn b r ~t (.t' mlu 'h m u. ~" ,U.
I.

.J;kxe...'. 20
J... " ~ 5-,
(_.I,l_'I(Y. L·,-:
I.

r-. f 3':1 ~I'. 1i~'1

'~'"0'

~"'.5? .urug'lllJa. 'liIUe: accepf 10' ~c '~, [S" :-1 . tabi Ui este con si dera ti ai ci 10.,.. .h6
. i ••

'IIi' lL~.c_-.II;,·

'j

·;i

111] Ll
[

(J.

SII

.11' _

':l

"=11

:'"1-

bin e dnp \11 ~ '" \"tJ1'~'1-41 ~e ~J'7 2'3·. l§r, t_--......,. ! ~ ;-fS. rr'" ~c6 24. nb,lli t{e8 25. ~h7+ ~f8 76. jl,.'c5+ ae7 27. Wxb8+~ ~,.,Xl18 2:8, ~xh8+ wg7 29., ~~xd8 .R.xd8 / .-t ,-fl5" 30' 4 x· "...... +~] 2~'I >.:i.'Ill.J _ j(Ii'6,"- ··2- G 11)) ~ I
, __
I!, ~ •
§ .... .L,~" . ~ ,A .. Ii

ll . .axf6 (11... ~tb4 g5 12, ~.g3 , ~e5 m,3. tjf3 tW,c7 14. ~)d5?~ cxdf
I

!IL..

2-

I@I

.Ii!.;.

~'~.d7 23;0 ~adl

~ad8

[A,sezare "a"0: p'·tl'·m~ a' fig urilo"1~ 1...' albe pernlite pfocedeul ~actic de indepf1ir~atrea aparato][l]l,Iui ca.lllpului f7 ~i de.cid,e S,Otllta. parlidci] 29 ...~xt7! ~xf7 30 .. ,i,b,6,!:!"~d7 31 .. ,~xd8 ~h7 ~31j A TLI. .& gl£ · l l;'"1 IIII. ,,1;i"l ",,47- \.~wvd·8- ]-'3· l"!l '--tl
~ .LJ(~. .. .": .

'ILl..

'," _"

I,

keu .. 1"'ukllUlk 0 V', 19'.' 7"')


( ,1, ,L .'..
,

dxeo 16. ,i,xeS ~'xc5 17. 0 evd'" i. d6 1,0,. \lPJI d4 ~I' d7 "~+'!I': p' u:lS"" J' ,~ tB-'~' ,~ ,. 1..5,,_ xej ~
<~ __
1

]!'~

)!l'.

-.

. ...

!II~

._

...

~.I~~'IiI'1

f6'- 1b, a.4 'j,... AI I 3'. (4 ja"J ~_rl"~ ... j U"i'i ,1.4 ~ (1.5! ~ A rd,,z 1,1' (l'.I,.u ,... ("O,fI',q " e s (, 1997) I 2. ~f3 ~Moroze\"iei]
~~lt'!"5f x
I"< . ~ --

01." .

'Wm] _

•••

!~. ~.. --..;;

x' f6
..'

100

--

_.

(,'O"S,(I'"U

etia atacului, vol. 1


1 :' " ", ...... '." 'J'

(. A ~,ledl oro'
~ ." 'I
II
.'''4

. -~...'

. ._ R IIlJSlf'l" ]998
" .'

1 • ,."K ,0Ilit I'"IJH


....
'.'

,- 'I

..

\.;1

,;?)xd 4 U 1"6 S. ~LJ(\3 €J c 6 6.. ~lc4 ctj 7~ j;,.,~~ 36 ~t \tjJc2 ~~tc7 9. t)....-O=o G c·7 1 0' 6. 1)·:) 1\10 . 11 ~J]IJ,t; I < '(.'. ~ La r: d7 ;r \tJ2'- 1iI:~ ~;.~ ~,.5 1:1 ~LJ""'5't J..5 ' u4' :...... ' -Ll' r-. Jl ~' IU, '-I', I parti d a A ~ S0«;01tJJ' '.' K. n Grigoriau. ]97:8 negrul a aecepdarul .0..,,_., esc.. 13·' e.. n? J4' ..·' '.'..,... XJ ~--~.',,''., 'IlJI!.JIl 'orm-ec· '..f5 ;:.,.' ~~AS' gx:... L d7' , ,. {; JU" ~
I
1 ~" .". !Ii ~~~ ....

Siciliana (B89) 1..e4 c5 2. ~.r3 d6 ,3.. d4 'l~xd4 4.

17~'n~%·xg7l8~, '1~,h5!~g8ISin~ gura apiirare. DUpHI I ~".. 0~,h8 urma 19 .. w.,xc5, dxc5 "0. l,~h6+ ~,g'8 2]. ,gU!' ell c(l~tig]' 19" j,xe6:!? bxt~3-'? [M a 'i III U Ite ~{in se de a.pa rare da d ea

g6 13. ~gj, ~'I 12~ exdf \!id6 1.3~g5! [0 murare intermediara foarte
1

11 exd If'~ ] ll
+·1I1fII

',All

,"_

r. ~

,j,

Sd\J0 '"'J .J1 -

II

"'IJ~/.tL-.::J

04'

I
r

I,

III

rill

"t

] 9 ... ~2Jxe6, -'0. e-;)d5 ,#¥dR~ dar dupa '!' '[ f.' 4 I' al bul 't re t'.iJi pll t ;1 c] '.0' ~.~ ~+- "\~,~{I ~, [S:c. U' _ o·.. ,,3Mt tU-}'l:. ~ 1 ~17,' ~ ') LI-:)? '. ~ .. ,. S a', bxc3-,''''0 .~ xe-l ')'~ 5, cxb-"'+ ?? 06! ~LJ,i~, _,J.
~, • . -" . ". ~ .
r,li III

,of' (I!i;.

~I 1'-~'Il'1fl 1!<JIj, Ir;._..,~ J_J

l!l """

'.

..

i~npoJita.nh~ c~Ie slabeste diagonala ~ ~4' II .''11 a2- g8 ~' It .. .. '·6 1 ~ Jjsll!L _,'. r A' JI!_ d Ollllea ~ sacri fi ciu de fi gu:ra pentru a Ine n~ine regele negru in centru]
. ] '~I]I
,u ~,~ "'.

()....()

.1.... .~ ... t )(, [~T'"'7I ... ~(' C 6- 8' ~~ xc 6 , iJ 1'7 ,,_.t"l ':.',.~ ~xc6 9. ~J;..:.g56 urma ~0;, 0 -0-0 sau e ] 0, ,R d 1J 8~ gf3 ~ c8 9.. .$-"g2 ,a6 1O~ .. rD ... '\etl.... 7""''' 11 .. b ,...3' e6.·UPd .... L... b5 ~Ie.,~ I ]- - , -urrna foarte [arc 12. ~dS ~ tJrc5? ~3,
,.

J' lJI.U ""'Iii,,,'!Ii 'S e_ll~,


~,:IA'!

A.

":'j'

.'

IJ'

l'

~.

'.

:I; .....

.','

.'

} r'"1I' ~-. ... '"' _Ll ..,

1'] 111 1- '~d:;:~, ~ -.IE ]"

t ~

[To tusi t] ,', ~?lI!


,:IJ
1

'iii..

,'"

~li

11

'•

.:."

Ii

-"

'."I!

_1-

II

II

'

..

'~~I

...,;,~

..

~'hL ,;'c3+
,4

iii"l~II!. II!. {I

"

{.~ ••

/'

_..'

Am putea spune ca, 'in ata cul Velimirovici campuri Ie f5 si d5 sunt adcvarate "bazc de lansarc pentru

n-ot.

~~e5- 23':'·, ,.~ ,~IS.+ ~j_]g'-'7' "4- ===!Ill. .§ rr-: u ~xti 2.5.. W'Xf7 + ~,h8 26,~ ,.~~d4+!,
....~..,~-~P ~I"

WeI +-1 21~, g,b:J ~f8 :22,.. ,:gf3

ry]"

~xb2

~x.d] +, 24,

136

137

133

rachete" ~ Ti nerii rnari maestri au In vat, at . bine Iecti a sal tu Iui un ui ca I la d5. lata, 0 pa It] d a .w U C8t ta 'in Franta" la "Gala tineri Ior mali maestri".

4 ~:w Jot ,s~ 16' 18 ,CUlll 1·, ~'n5 'Xf;A 1.... {J: ~ cL (I [A-' se \I.' de lin pOI ~-:' '[a'.mill'It,J~~:.: ,:' tc -. di ec s; ran .. _. , aru ]n .crm C_J~

are 13~,~gj; ~ Negrul n U poate roca:

I ..l,. ... t:
" ee,d"alll.",
11' o!::::::::ii"
~i

1.~~,r"8 &""."
~h:"

16" ~ ..
J~" 8·

iJJ.(:;l . ~ 8Il,:.1'

'-A)h8 t!<... ,

l(>ctia reg elui

g,g..l b4 17. ux.~!~! [Dis~ruge proneglU

'.... ... ~'ft'~"· CdC~ d upa 1 8' ,' _~x u UrIllf._~, . ~9. 'grh6+ ~i (;jxf6" fl-Oj. '1'4'• ~-r~d· 't • :~ , ' , Ie_J..,.' g' 5··: 2 r'·~li8·,·· .. ~ 5 (~b,7: n '1"" 16, .
,,;-' .. "

X ,,0 7··' fJ'

0-7--. 'f1:t"'''''o'· '

,(:L+ ' ,J U' ~,

d.. ar
(11,

17' ......
'Jj

0 ..Sadvakasov

- R~ Kasimdjanov

~,i

Lausanne .. 1999 Siciliana (R,30) 1,~c~4c _,. 0.. . tc.J C,6': 3 ~~b5 e 6 . 105'? ~r3 ~. ' .'. 1 _ '. 4.. 041 &'""ae7 ~. ~~c]~ 3' 6" 6'~ ,~.x',c6 Ub - - 5 u ,rc6·'· '7 {14 ,-d·,'··., 8': ~ '''Jl'14' '.},~ ~,1;7 ,7", ~'!I!'Xtl4 0. ...:..1;..... ...... !!:3
.·oil
~'I ,,', ~

15""" 0-0 16. dxe7 ~e8 17. ~~d.5+ ~h8 18" ~t7~ +-] 16.. ,~x,e7! b5 ]7'~ \l.:lJI d S' = b 8".. ,.." ~3, ,HC \\~ C 4-, ']_9·•.' ,lu.lh 5·: ~. . § - .' 1S'.·· (A~. "'1 t.;9r t9 ' \)]1'tI,ni9 ....... ,=w"c'4' 2,:1 "!;'~l(e3.":..',t ,~vJe£ ' '1II!E!3' , .' B '. ~ e'Di '0", ~'C5f 'J I[N,egl1u} est,e () b ~ ga t 1.a sa eri f1ciul i danl,ei intruC§J dupa 21.". \~g8 ll1~ma
iii]

12 .... '~b:8 [D u pa 0 in delungata ,,, gandire negrul s-a convins ca aeecpta rca sa crifi ci u lui condu cea ilia mari greutati, De exempln: 17 ..'"exdf 13.
A

~ c5 mhe, 'l 3..., ;,..~: .-4 f4'


' I . .., '. .1, ..

ex.dS+ si acum

negrul
I" ,'" ~
I

are de ales
,. fli~.'1 'r. 1.tl.l ~1

I,

;C.1,
"

[.-

:')..£ 'b"'" I .....


.', .. _

.,

I'

t. ....:~·'·

~'.

-ii'

i~

~,A".,_

"1''J
..... ,--.!I

{jx,c6 ~x,c6
.~~(115,' ~, ':.[_J ,J!

lU.. ~cl

~~(e7 ll ..
;;;;; .... ~

a 0/~,L ~>·.·.:fE~:;:V .,~'. " .' . X "/7 " _,., ..


7;1' .

.;y~~ It.. -;..... ~


....... ,.

,... );'e6-"i113 ~ ~;;',' "-, ~ .J, ..;. • ~~.xaJ~ ....' ~,';_ .~. 7 ~-17'4 .~tj .' 6 ....a·· 6 ....'.' ~ eS'·',. 5 ~y' ..c-6 h4' '6····'h4 e5 27 ,fI"4 } .,.....6" _~ b xa "3' "'S·...b xa,3" ~e ""9" ,e,4·",~ [1-0']' ~ '," .'..
II!

. .. g x,e.6d
'~

\JUt C 3: r

..

<J,,\fE """4
~ ~

..:......,

'1 3··.·. _
'I

\w" ~ .::;:
@ C.t,.'T
'. '.-..,'

4._ ~ ]
'I.

'-"III!

.,

Eo:,

'.

"'

..

~'.

",

'"

',".

./

.iiIIII._

'"..

. '.

iT'

'

.• '

11"';<

, '.

,,'

1"';:5"' '~." . ,;.,' J!/:':';' , ;oJ:"


.... l .' '..
' ,-

> ,.'. ?;/-/..-:1-:


··:.ox..:

Ji;I:'1>
'(7.'
• ••• ,;.

1
...

?I"'~-:?
'.'
::........

i'

".-"':... ~ ......
,

; ;.:..-,. ... , .. .', -: rx," ,.

134

..... «.
.. : 7~

/. ./.. ~.. /.X ...

:.-.'0 ..... " ::.-:' - ''''Y:v''' 7/ ......


" .'

"tZJ'"
'
......

. :.-; ... ... .:-;/;;~,' :%4.'',;,:-; .'... " .... '. /::::- " ~'..;-: ;:-:: :.--,..-:...-:. . '... ..... ..... ...;._. ... '1.';.-;,. • ............. :
"

,.

<

<

//:

...~~/ .

'8::.,

...

'.

!2 ts ~ 0;" <0.
..-...

;..: 7~

..

+ .:' ...
{;...........

....

...

;/fl' .....-./_.. /;
:---"1".f.
d /,.

~I

.< / ... ....~ -;..:/.


.....

.. ,

~:.-~...

".,

. ....' .~

~·X

... ;'

-7.....-; ..-:.....

/'
'

/"...' .; '
...

Ka sparo\r ~i~a rncu~,cadou (~:i a facut $i teoric~ rnodem.e a desclnderHor. ..;) un spe,c-taculos s.alt ~d5 m Engleza, ~
1 )

In c ~llaIr zi u a cit nd n de ani (13 apili lie 1989

....

un p lini t 26

~ ~"1 .I!:'." . ·5; 0:;; ("4, 2...1 13'· ~."d :8' ill 4 = e , 'ott.] C ~ '1[~). l' <"'~" ,g·6' :;.b? ?\ .. ,... .....m r 16'. .:l\;i.=.~" 9.=> e7' 17'.. 'i")f ,). "... anI.b Ie . ,e cazuti. ell atae. N'ici protec~ia re~7clui , v . ~" " ~ e·7 14 ,>:~ ,). r 01 e:) (1 "'f.... , 3 ~t~"" ~ ..... . All prIll ,-. ~~d8 15', ki,c] ~ '~g8 16. Jtf4~ Wf8 17. ~71xe7 ~x.e7 18. t&rx,e7 + l;dxe:7 19. .i.xd6'!' +-) 15. ~ilxg7+ ~d8 1 £ 11 ..(~ 8' l-'7 ,,""'tJ': f'-j' If ) '\ 6' 8g·· r--... ( l :... .-.R.-... 0]1 6 l.1.." \=!f 16. ~;)f51 nn a.sigura re,gelui negru 0
~ ••• ~ •. I •
'io

~~fd7 16+ fxe5 dxef 17. Whl

+-~. sau

2~

ro

..
-::

"

...;

..:

G..K.asparov .. V,~SaloV'
J~arce.lona, 1'9:89 EngIIc'zOI (A34) I. 4'Jf3 C1f6 2. c4 h,(i,3. ~c3· (~5

via~a. nlai u~oarlL.,.113" ,'~dl g6 [Din non accc pta rca sac ri fi ciul um.plin 13 ... .~'d' -: -. 1 .' . '."·d-'+ c~b(lL 'l~ '-u C6"+'. ~~"\. ex 5"~? ~,4· eX-.J ~ HJ. 0 _l. h~L,xc6 'i 6, dxc6 c:;]c5 17. h4! ~,e6
~i

0~

B l'!s; ':
..

..... ...~~._.
'

~ . .......,....... ...~-.'.'
......

.'

, .. ~.....

-".J'

~~.""= ~ ;'1""" .. ... _.

~";-,,
"'~

." I"

4,.'e4 d6, S.,d4 cxd4 6~,~xd4


~~iilliiiiiiiiiiiiiiiiilliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ii!iiiii!iiiiii~1

ilb7 7~

18. £e3 asignra ,a]huhJ.l alae putle~m:-' n.ic~ amenintal'E(l fiind ~ abl ~'I 14~ ll.g5 ~g7 (5.~.,iJ,.xf6, r;.2Jxt"6? [In pozitie 'urea neg'. 'rul b ~ , M,aj ,multe oreSleste. ~ ~ ~anse oierea 15 ... ,~t,xf6~ 16, ~~xf6+

1.02

103

Mircea 1)1I~llo1'
1.7, f4 ~0-0 ] 8. c 5 ~ ~~ x g,., I 9. . ~}xg2 dxef 20, fxe5 '~b7+ 21.. ;tgJ !'"~~c421,. '~.(e3 ±] 16.. ~} ,xh6! ~ as 17~ e5! _4,xg2 [Dupa 17... 8. ~c6~ l~xc6 19,. ..i.xc6+ ~fe7 .20. c5~ tff'c7 ?], ~1~t'xa6~ xdl + -7'1 :f?'d 1 t:B' • ,x . '~xc(~, ")J" ~~a7+r ~e8 24. J~)~4, +sau 18 .... :::Tx.dl+ ill 9. 0::-'" ' ~xdl ~.~.s ,..... r xce /~ X f 6
",'

: .
..

....

uxe5 ~
•• I

·
~ ..
.'

Constructi« atllclI,tll..,i, vol. 1

\Van'g ZiU - L.. Portisch


Erevan, 1996

test 139
1

...:::!

__

23'
<.»: ~ ~~'.'. ,"

..
.
,

.,

.....
,"
/

..... ~ .-" ~..... , .... . ./..... :~

asiigura ,albu,I,l)Jj <'l vantaj J J 8. exfr6, .~xf6 19~ 0.)xe6! [Cei doi cai albi au facut min~~ q

')0, .:.W:.xc6+~f8

.~,j ~n d

nou ":.1! ~e3 ~

·w:?;;·.-; ~ .... 'l/" ..


./... s ,

.: ,
"

...-:

/ . '/ .. .-/ '. ., ., .

,"

~~ . ~ . ...

u
..L.i..

....

-:.

'

/x··'

"

'.'
'~'~

],42
'/~. ,,' ........

'..

..... .. .- ..r, "


,

~ ..... ... .. ..
,
-

"//

-:.....

. T~ pt a pen tru exp J oat are a s labi _ U. ciunii carnpuhn e.5 in Apararea olan-

138

e ~i.ntina r~a prin cipal u lui a pa~.'~ a 1 t 01.' campului e.s~ ~i ,.numc nebunul din d.6. Trascele cailor al hi: lLJ b 1~d2-fJ, ~] ~.g 1-113- t4-d3 rcalizeaza obiecti\tD]

dez a are are ca obi ecti v de bazi\

12... ~b7 13~ IcdS! [Albul de'tine, a\ ~an aj de dezvoltare ~.i va utili la. coloana c penrru actiuai deci si ve] '-..' ,'-r-r ."1,, 13.,;""". x!"~5'14,'~~~f.....l'lII~' '. a"6 15 ~~ 4' ...:. e , c, r ..... ~.~:a .- '.
,"'''l
~'l
jo ~_

l ) Apreciati

pozitia ~

21 •

~d6, 16., ,~~ h5 17., ,&ta3 ~re:8 1ft b3 ~'d:8: 19~ itti!' Wb6 20.. 4)d7 b4 .. ~ ~.'.~ .:!ibX3.6',l#""xa 6'
"".; X ~b61 -I 3~"'.....'1 I.. )xa' ..... .-ii..
;.

d
'"

.'.',
.1

.'1'

,'.

-?l

J-"

p:ropu s.

24 '. ~lJ't:·'., ll'--O'j~ ': r-..·7' .' " ~

t1Ixa 8. g,5po'·
,P"

?~.'. .-....
,', • "

2) Stabiliti care sunt criteriile ce stau la baza noului plan; 3) CODe- ·et1za~·planul,

t~xh6 22, "g xal +', albul d~e~ine,~n avantaj chir' 20~ 'J¥fXl1J+
9:.

1!' xg?

, 19".... fxe6 r Dupa 1,9... ~~xa.l 20. ~xdR + ·~x.d8 (la 20 .. 31,. c5 lJ111l1a 2W. c5~ ~.h3 22. gxd6 +-) 1l.
I

+-] 24.. ;jacl {~xd7 Wxd7 26 \~c4!

S xd6 'tifxd6 25. "~'rxd6 ,~~xd6 ?6" ~,x·c6 +-J 2-2. ~ cl ~c,. .23.. ctl!! ~.'~Xt·6 [23 ... JD:. c8 74, ~d.5 ~teo 2.5. x

{.,'e7 2·I .. II"rt , £.1 ~~~ _~c6 22. ~ b7 I~" 1 ~ .' ".. ~iael 'file? 23. cxdo gxd6 24.

~.*

G+ Kasparov .. C. Gueve .... Can es, 1988 Olandeza A 90) , · d4 f5 2. g3 c6 3. ,~~g2 ~2Jr64~ c.4 d 5 5.. ~ll2! l~,66.. til h..' ,! '! =~. d ,6 7;0 d 'tJrc2 b6 8~ ~f3 I~O '9. 0-0 ~&c7'! 1 0 (~f.4·' ·~:iL •
,

.~ .onclU.7JI ..... In procesnl constructiei


( '4

coope-

IIDli. stratcgicc de atac, etapa a ]=·a" eooperarea eailor CD pionii, detine un rol important tn lupta pentru ini , ati v J s i a do bi! ndirii pri on tit ~ii ill declansi rca a tacului, Realizarea cu
ru
.J

succes a €l.'C'esteietape implies: a) Constructia centrului propri u simu ltan cu stan j enirea formarii centrului ad vers, b) Prega ti rea conditi ilor dispu-

S, Mariotti ..U. Andersson


Stockholm, !976

test
24
I"

!dxc7+!.

nerii optime a ncbunilor,


c) Crearea
puri sla be In
S(J u t;i bJJ ta

~d7

25 ..

fixarea unor cam.. ,.:. ........


;,' ,

(~1ezidiagrama ] .19J

~M<f.d8 18. ~e.6 r ~u7 '9. '~xd6 \ti:n 30. l~d5+ ~ig7 3L ~c7~ ~] 27~ '!J.~ iI"7' ~ [8, ? 8 \JJltb 10 rPr- f7 ? ~ '..:::J C'7 • l {!:t ", ~ ,.. _' '" t=~O+ W ~7. ~~ ' ~... f I-f)J~
, 1

26... ~b7 [26... ~~b5 27, ~c8+ , .

adve i"Sri. d) Ocuparea avanposturilor ceotrale d5, e5, fS, ,g5, b5, permire dec lan S area initiati vei e cale P' ozitionHt~ sao. tactica in conditiile detinerii indelliungate t Ie acestor '~~funpuii ~i .J posibi ~itaVii intaFir~ ~ coopcr,tiri i in
'11

'II

P"

!II

. :",~".;:' ~.:.-;:.." :................. .:

.. '.

,",

:
r I

ata,c, eu noi forte, caii. detinan.d un . Importa 01.in grupaju l de a.l~H::.


~

1'01

Curn. declansa ti atacul?

-- -

-- ---

--

----

--

J.Y,il',,"'ea Pa vlov

L, (;ofshlcin • (_;.Bucklev...,
Isle of '.., an, f 996

.I..Klovans - ,A,,,Hlnteregger W er f en, 199"'" ",:,)


.
~.~

Construetia atacului, vol. J


f~..Gabriel - F, Zeller 995 A, Yermoltnsky - A. Reprintev
ill 995

~.

.'

..

Phi Iadcl phia,


r-. if"''l!. r'~fI"6 --- g3.'" ~ :. ~::.Jl~'" .'1 J'."I,~q10"
!iii

test
2,')

test 27
..-:. n··
"

.:~::(-?: .. ... /;/. 7

test
29
1

I II

144

.x ..' .

.-

146 '

148

e'6'16g~I" 4 xc:4 7. ::i)bd2 ~,d5 8. 0-0 ~{·5 9~ 83 ~15 s 10 t.~ C.. \l~e7' 1- 1 /::-. .2il_Jt~,. 1" 1~ '.. ... ut",'1 .. , 11)'::: "..... i~... .r~l 1 ' "It1:_j ,(, .;- ....J J~x I,· ,.;;~ Xr(l.liti '~xL'14 1'']1 .' ;.-~_)14 ~.It. "'"g' 14,' , ._ , - .. ~xg2 'Y¥1xeS IS..,df]. ~tWe7 16. \~a4+ c617~ ~&Wl)3!' ~a7 1:8. ,~."g5(j1'6
..:..Wb.

Contragambitnl Albin (D09) t. <14 as 2. c4 le5 .3-., d,xe5 d4 4.


,!,
.t~~ ~...,..-. ~ (~

II

iii

....

'~I

test
31'
1) ;\ precia {i pozi fila~ 2.) S abi liti care sunt criteriile ce ,

stau ~a baza noului plan;

3) Concretizati planul,

1.) Apreciati pozi ti a ~ 2) Stabiliti planul de joe; ]) Cum concret izati avanta j UtI?

I) Aprecia ~~pozitia; 2) Stabiliti rolul ~~d5 in grupajul de atac; 3) Care este calea cea n.1HJ] rapida
de cit~.li,g?

1.50

,,~:'
•.I' .....

',~a
.-- •• t'.

... . ::::--., ~

..... .:. ~ "' .. ..~ .~:::" ..~~ -: .

.....

. : ...... . .... ... .

":.- : ~-:-'"; "/. . .> ....


.
'

." .

... ..

,I \...

B'eII' III.. :' D' SIntI e .iiIVS,KI" ... . Maribor, !996


t t
1

A ..~'ceacev - J'."OJ Sk ,'lVl,er Cannes, 1995


010 '"

l) Apreciati pozit ia: 2) Sta biliti critcrii le ce stau ilia baza planului de joe; 3) Concretizati planul.
~,<;
~~

test
2{j'

test
28

P,. Liangov - Stoicev


Bulgaria, 1966

L .. Portisch • D" Suttl es Siegen 1970


t

test
147
30
1

tes I' 32 lSI

1.49
I) A precia t i pozi lin; 2) Sta biliti care suni cri teri ile ce
stan la baza planului de joe:

1) Apreciari pozi] ~ a;

3) Concretizati planul,

2) Stabiliti planul de joe; J) - .. ( .are cs t e conn nuarea cea mat tare?


'1

...
!"I'"

7i .:tii '... ~Wi


~~·f-~;; '~/. .,_.;. ,.... ...' ~.:.
¥:'..~ ;_'. r·
....
.

~'$;j~ >f'!\: A ........ ~ _0 .... ,.;


. ....... . ~

'".:.:' Q ........ {\ i::;':.' ~ ... -;.


%-' ......

........

...

... ~-: ... :':" .......

.... -:.

.._ ~
,

, ,

/, ,. ..._..': ~••

~/

Valorificati ,. pozitia activa a {2lh5. ,


107

Construetia Utllcului"
(..:r.. G"i."nSlurg,. -... K dl .e·r .b R ',3 .'
I

VIJ,[

Hamburg, 1995

rvI~Botvi.nnik

..•. V. Briteman

1\-1. Tal - N·.N~


Simultan, l. 968

Leningrad, 1931

S- Agrest .~J ..Burman ···t·t· . p.;, ~. '~l'''lf't . 'S·· .:··'E) rr: S o'L,e '0'" Sk .e.~L:: . e a II( -" W' --", 199"9

test
33

test
3'5

fest

test
39
:./.
,~
0, ~ ..0,

..7' . J
.
r.

152
...... ,-: 0,

154
'.'x)
';

'15'6
,I

'"
;.'

...... /.0,
·r./~

..:~ '. -

. .' , .,

............ .:, ~.

:.. ~":.'... >


.. ...... ' •

•......

. ~ ~-~ f\. )~" ; .. ' -1~"'0 ..=»


.. , .

r.::·~ ....
,.
....~ i"":;; ..

,"

.. ~... ~.... .. :.
"

~~
..

ttJ·
" '_."

.
I

"
-

:.~..
-".
,"'

,'.

..
.; "

..

.....

Gasiti lovi tura dec i siva.


'1'

Cum conduceti atacul?

1 I Apreciati po zitiei: ....•. 2) Stabi.liti olanul de jloc.


. " 1

Pr Ron ki ( .. !n!omanOlls.,·) -_:r..


UH..SS, 1933
,ll~ test

Lisi '. )sJlin

It~Vladlmtrov ...A., Marrero


J976

IVl.,.Pav~ov - Z .. Kloza Polonia, 1969

,.J. Sik ora Open, Trinec CZE (9')" 1999


;o,_

p~ r oji aeek 1

34

test
.. 6 J

test
40
~

/ :....
......

.,.';,,,)j iV'~-.:,~.~ ,' .. ~/..:".~;: . ',' .:"


......

. :~ ..... ~,',,'. "

/,~/_j_'
_

~~I/ &~
--

.'/.'

- ..... " ~ .. ~ "

e· .':

.,/.~.; .......

&'. ,/.... ~: . ','

... ~~'.I,.·~~:

:":I}~ ."

....

1.53

..... "

1.5S

...

<, .. ~' ••

'

..
,'

.... . '-:'" ,. .
',

.. '.: .
'''',''''''
.: .... :

...
:,."
0'

. ......

...~ ....'. ... ....~.;-:. . ~ .

(;~: -: .. ... .';' .~:;..


....
~"~

...........

1.57

159
.

-:;......

,.~;.;/ fj f.. .: <: .... ~? : ·....


,'

..... ..

,!

..

~) Aprecia ~ipozitia, 2) Care sunt criteriile ce stau Ia baza noului plan? 3) Linia de declansare a atacului.

1) Aprccierea pori ~ ~ ia 2) Stabi fiti plan ul concrct de joe,

Cu m pu teti valori fica {)fS']

'fan po stu I.

V a~ Iicati to m1a g .upaju lui supraori numeric de atac,

,',

;-

--- ....

~.

-------------

--

- -- -

M Ire ell' Pavlov

'coope

"'a 'e

Constructia

Id'/l,cul'uit

"01.. J

o
.

treia et apa constructiva a cooperiirii stra.tegice de a t::l{·~ cooperarea nebunilor cu pionii, Sc incadreaza logic in procesului activizari, i tuturor figurilor urmarind simultan strJnjenirea dez voltarii armonioase a figurilor adverse, .In cadrul acestui proces, acti ,~'i.,L.1J(\:3] de
tl

~i ata('~ .. .CililJ)l:.: cre~n_duN·.seamenin~ ~area. distrugerii aprur.iUoI1}.U[ ccntrului adv ers.


1

FaJi1. amenintarea aplicarii unor I ·procf:. d ee tactice \_ana 1 cui, .atacu I dublu~ dubla ~ovittlra etc.) incepand
riI' ..

r-. r-. 7 ~ '1 , l..,iJC)~ r..ue·


'J

~~fg5 hr(i, 14, 'Wfh5 ~ 'L11'e8 15. \~rh3 it.b5 116. j)~bl \~d8 ~7. ~ m ~! -. is' ~ io ~:J. o '~Uj[f . f ~ .. :. ex':f6 ~ x f6· I ~hxf6+, ~.xf6 1-0. l~rxeG+ Wf8
'11

"'.j _A. .';"'_.,. ~. X I..if-'...) 1 (""In 0 . _ ..

cu primele

rea cflcierua a ne bunilor, (care precedee f cctuarca rocadci si a. activi Zillii pieselor grelc) consta in depa~$irea unor dificultati reale legate nu numai de eli minarea run t'a rii activi tarii lor de calIe proprii i pioni. sau Iiguri ("(j[[ 5~de sl.fi.nj eni rca pion i1. or a d versi . Nebunii, figuri C1[W 0 raza lung.a de
actiuric (despre care J.l{" Capablanca afirrna eli stau eel rnai bine pe marile diagonale) i~~ manifesta pe deplin forta in pozitii deschisc. 3\ [tud un mare potential de coopcrare in atacul

n ,u.Hbi, este greu de presupus CH jucatorul ell albul I~'~ tc po;~ crea premizclc obtinerii initiativei. 2) Dezvoltarea cu. tempo a nebu nilor trebuie efeetuata pe canlpuri sta b i~ si i.n perspecti a e Integraril lor in. grupaje cornplexe de a ·O.'C (It.. .R +~LJ., £,

,r

mentionat ca ord in en. dezvol Lr rii nebun ilor reprezinta 0 prima jndicatie asupra planului geneTrebuie
ral de [oc,
I

~'+!l

etc.),

obiectivelor aflate Ia dista uta. ~ dinrele moderne de: opti miFen zare ~i eficicntizare (: fiecarei mutan in pun. i'nsa respectarca unor condiiii ce variaza in functie de rnodul de abordare a. coast uctici atacului .. ~ 10 prinla necesitare este: I) ,Stilijcnirea (rezvoltii..rii. armonioase a flgnrilor adverse, Atai in cazul dezvoltarii linistite ell m en I.i n erea in d elun ga ta a a VaDtajului primei murari cat ~~i a IconstruC'~'iei ata cu·~ ra.pi d d ezv o~.1area ui (~l] tempo (alnenint~i) a unuia din nebuni., ~de regula eel unde u ]n ea.z<1
I

Exemplele din practica marelni maestm (~3J.TY Kasparov in varianta schi .. bului din Gambitul damei, sunt m
lectii de construetie ~ eooperarii stratcgicc de atac. adevarate

.5.. JigS:! c6 J5 .... h6? 6. ctxf6 gxfti] 6~ l:?¥r.. [Impiedica plnst rea 2 nebunu lui negru la [5 J 6..... ~~.,e7·~r! ~ r ~a~ n0il! se j' oa ca a ici 6., .4]a 6]] 7...e...~ I ;;;~bdi7 [Incercarea de ehberare 7... ~[)re4? a rost dra stic sancrioneta prin :8. }~xe7 ~xe7 9. L;~xd5~ +~~ pM~ in. rida Kotov .- Petrosian, I 9419] S'" ~t3! IA cti vi ZAl1Iea ce lor doi nebuni d a fost realizata exemplar] 8..... 0-0 9. , ~~ge·2:!? [Preferiuta a lui_ Kasparov pentru dezvoltarea :£1 la e2 (11 . lac de t~n) cstc .negaUi de planul strategicde promovare al eelui de al doilea val

sf'alqi~ nebunul ;tblca decisiv la murarea a 2')-a ...) "' .. , _~ ;:l4 23. ~xf6+· we8 24. ~-=-g6' !."(J () 1

G ..Kasparov ...IJ.. Andersson ,


Belfort, "' 1988 Gambirul darnel (D36) 1..d4 dr6 2.. ~4 e6 3.. {Jc3 dS' 4.. cxd5 [Kasparov prefera efeeruarea acestui schirnb la murarea a 4-a pentru a ereea asimerria configuratiilor de pioni si a e v ~ H sc him buri le ce Survi n d.u,"~:4 ~..:;.ello- ~& .. e;·.i::i: (~x:d5'~'vd' ,5 rlll] 0:5 .I1~1I..4J -~ -z.J . .:''\., -.,~ 4~"..e·xd5 .Acum reluarea 4,,, (j)xd5? . cedeaz~.... cenJruL In .partida KitS pllro'l'i - Wro bel~ Katow·i.c·e, 199.3 H[hul " jreaH.za~ n.es t,~nj enit ,gtU pa j ul de td a C (l"~ f 1[ll]C,lUdu~ re,gelui":
'Ii

re3-e4) 1 9......::--. IDezvoltarea armoc8 n ion sa; di. spun e rea 0 pti Ina a fig Ul1lor

de piond cenrrali urmarind formarca falangei centrale e4=d4 (prin r"'·-f3 si

.t~

.~I!

-'.

p'~in tnHhire.a lnic"lor coopeI3.ri ale cclei de a dnua etape (CZJ + it. t)l) respecti v diUb ~area. saiU ~r··p.lntrea jltacruiJor oent.nll ui adve.rs pli~ legarru
m

samulla masul1 de aJPar~rc, Acest,e am.,eninlari, cxemp.linca~e In c a.pi'Lolu~ ,(W n.teri or s e f',eali zea.za

sa sc efecluez,e

rocada.) obliglt

.r_:

.dve~·-

pioni permit albului a ~eg'(~"eatipului de st ra m egil e pref erat . A] bu 1. pOtt te alege intre a efeetua rocada O'DCa urmata de activizarea pieselor grelc pe ,coloanele cen trale pentru reali zarea in bune conditiuni a falangei centra.le sa'll a ,a.tacului nlinoli t:l~ii (pIDonii (It b 'contra cODflgrura~iei a 7, b7~ c6 ...d5), dar poa~,e alege rocada III a Ie ~i a La'Cll1 'a pi d pe flan cuI re ge=

si buna co 1a borare

In tre fi guri

si

lui. 'In v3rianlc ~calacu~uj mmnori latH

4 ..~.,.~7),xdj?'! 5. e4 ~

llJf3 ~bd7 7. jtd3~ ~.=.e7 :8. Ol_O 0-0 9. le5! t;L}d5 10. ~ err ~17b6
1.1, itJe4 ~d7 2. a.3

:l:J f6

6..

as.

13.

es.tc .posibil,1 ~i dezvoltare.cw ~;)g.l la f3] lO. 0-0 ~~lfH 11.. f3 ~Prill dezvo1m~u·lea calulni In e")) .Ka.sparov a a.yut iu yedrere lansarea unu.i al do'-lea \ra.l die p,ionil in mupta pentlu ocupare-a
ce n lrill 1ui]1

10

111

M ireea

P(JJ

lov

pe cole taetic«. », 19.. . exc 5 2.0.. ~~~b 5 ! [C~ prima _ LIt

I'fllorijiciilldl.:, ...i il'1alltaill.1 strategic ,

60

20 ..... :§ c7 I'Si "-gum-amutare, N u mer,~ ge nici 20 ... ~ d6? 21. c5! +-, nici
c acri
1,

ocaz]i~ nebuuul i~i nut nitesta

forta]

Iici ul catfitu ti i P' ~ '.0". dxe-l ?,l. n .~..,:,! d7 ~ ',- ,,")'1 , - .. ,':"-=-~_"X ~ xd7_ . ~xe4,.·1 ~()xe4 23 .
"ru,. ',,'

IConc~uzie: printr-o dczvoltare d e,Iungata,."a liO_l~hta cu mentmerea lfi: avantajului primei mutari, albu a ''ealizat 0 dispunere optin 31 a ncbunilor pe campurile d3 si g5. "ebuniit au splijinit (lt~i rea liza rca planului de dominatie a centrnlui sirnaltan stanj[enind contrajocului advers,
• ...,. • A.

.. II Cronstrucua atacu.I"IU, poL J' Etecruand roc ada 111~re. (]~ 1 bu pa,s.trc(Jz;-', posi bilitatea ale gerii a~at a

11.... ,ii_ e6 l2.. lla,el ~ c.S I]. ,~ Whl cl)6d7 [13... c5.? 14. d~c5
l

,r] xe4 Ji.xa'" 24. ~ xe 7 ,;~rxc7 25. t¥txa.7 +--]1 2 .. exd5 ~d7! [Legarea pe linia d f a ce irnpos ibi 131c a pt ura 1[1 . . . ~""'xd5? 'J? ~~f'xrd:" (~.xd 5· ?3 U .iIIU .' ~ dl ~ ,J2: e5 24. ~d4 +~ ~ mar la 21...
iii.

de rcaliz, re a falangei centrale d4-e4 .. [cat si a realize ii ~ tacului pe flancu ill regelui, AsLHZi acest plan se aplica in speci a ,I attlDt:] c~lnd negrul a j UCiJL mula rea c6 in loc de 'Q 0 ':',,", . 6 ~ Co S(lU L~ fS' $1 contraatacul " C" -cf este intarz ~ cu 0 mutate datorita at realizarii mutilrii c5 din doua mutari {c 7 - cri, urma 1. de ('6,·,cs. planului
pI

-e-

~-

Ii

'J

.:..iii1~,..:'

.a....;;

.::..

t [5 urma
• ,1:0 I

'1,,)
~_

[i

"11]f'x~ 1 "::117
~" {~ ]

.,.,'
......

1'.

:_
~

e'l" , +
'_ .. _

lJIf

define initiative] lit). \~~12 ~bf6 17. e4! d x[c4 I :8.. rxt.~ [P Ian u I a Ibulu i (IJ fos ~ real liz at. cu su c ce s, falan ga centra lH e4·,d4 parali zeaza con tra j ocu I negru I l8:.... cd7 [Gresi t era 18... uID] ",~ parea
I
I

.~ 'X,c5 ~Ii ca 1111 alb obt ine un c;i mp ideal: 15. li)d4 ±] m 4~ ~~xe7 ~ 'Xe7 I ~ .. ~._j.' ~ c,',-"1" [M- , bi ~ ~'r4 ~ ' ~. ~ ,am 'DC 1'" .. ,' ~[Jf6 , 6. '€Wd? ~ d7 fusii dupa 17. b4 albul
r
1

ca~t~g' un a
..I!

?'3. d6 ~i 23" ~x~7'o1sunt i~p~sibi,~ de parat si albul


IAcMTml
P'IOD

arnenintarile

Andersson
(1951-)

important] 21', ~
~ .... ~,-,.

GiS"

23. ~fWx,a,7 24... Wa6, 'ue4? [lvla~ h6 rnulte sanse de aparare ofcrea 24, ..
~ le1 '75 ~tJ5 + sau '")'4 ill. i~g, 6 f '., 2'"" ml._j ~.? 11.' 1" ~ .~ - , .,dlspamo'\, )]["'S _ d6 ~ _. '&r'J.dJ + ('K
!II. _ ..

aici 11... ~ c8 ~? urmat de c7-e5] 12. il..xe7 'W!xe7 [Schim bul nebunilor de ['anlpurl negre Dn usure aza apararea tegrului. Difcrcnta de calitare ietre
~... 'WI
'u!"

·'or·l·::"l.",t~,"'" ."'" ,.,'[., 't· t:' I 11 ' l acuca ImpOt, an a" [Singurul plan acti v al ncurului ....
I

1'0;0-, ~,le6 11.. Wbl

[0

rnutare i r-; '·4•• ... ';p;:_ng ' '")1'


eSfe

ne bnnii

-I!.

__

I'

"

L..!

iI

I;

,~+

M.

_....

.:I

.. ,

;.-

],.r

i1i '~

I"

'

pa si \) as. igura a.lbu 1UID pri ori (n le in declansare. initiativei] 13.. t~lr6

de campuri

albe

It

cti v -

G. Kasparov -,D. Campora


Salonic ~ 1988,

abului amenintari neplacutc ...] 19'..d's!

~g6

la care urma m9. ~lxe6! S-ar

ca negrul

a reusu

sa creeze

. ,62

1..c4 .fz)f6 2..d4 e6 3. C,l·3 dS 4. exd S e.... ~" 5'., JiL:g... ,::_~, c: e.. 0 0' .d 5 5' e7 -u- .'] '.r, . "A l [Cooperarea in atacul centrului face imposibila dezvoltarea '6".. ~r5 7. -txf6 ~ x{:() si atacul dublu 8. ~f3 ~a~tiga un pion] 7.. Ji. d3, lfJ b,d7 8'~ "ne2: ~,'O 9' ,~ . ., )~fQ 10 0 -11.0['~) I
ol,

Gambirul

damei (D[35)
'1.

14.. (3,!, c5 [] 4,,, L:2) g6 :1 j. g4 ~ ,t;~xf4 16 ex.i +] 15 g'- 4 c·x· ' [Dupa 15". rf.4 --=-d4 fD '. " c4?1 ~6. I~~f] Wfd7 17. e4~1 dxe4 18.,
,I".

,~r4,

5~ Jk.xg4 19. fxg4 ~xg4 20. '~f! albul ca~tiga] 16. exd4 ~d6 17~ '9 ~~.td2 aG, 18. CDce2! [Mohilitatca

su perj oa 1";1 a fi gu 1.1 ~orpermite albului transf'erul unor noi forte marind efeetivul grupajului ie atae. Ca ul din c3
se -ea pta sprle .Idld.nC1U1rege Ul pe ·ut 3' 1.). '0 ,. 19' I ,a 1o-t_Jc~i,·e~''',g- 1 ~ 11] 18 .= e ,,' :..
~

\I'Ut!Jj,

,9

eo

,0;,

trjl C_. ~I

[0

.. ,~~"

•• ,

U1C

'..
..,

n.-.,

1.

j"--"\

,'],

',64'~

161

Ci)g3 ~ g6 l i 9... 11 aeg 20. t71xe6!., fxe6 21. g5 c;)Gd7 22. f4~, +] 2·0. ag2!' I'~ pozirti Ctl superiolitatc de n spa~iu $.i nl0biIHa~e,',chi.nlbulile t 'eI

163
lnteresan t res:e aj[cm com en ta 1;u 1 ma.relui 1113,estru J 4ev Polugaevski,~ «A 117ul p/~ofitii dc's. irlgll ",1.1I 1.IlJ lire n[t ( ,f,,, [eare pie stele I,:e grlllui 11u pot C:I). tJ pie ill S(I.'ti~:fiic atoT' ,in tIpii ra re,

buie.sc evirate ele ustlI',an ~ apa:rrrtiil 20.,.. ~d711. ~h,gl


<@o .... ~~

geeS ., , .. .:..:2, ( ')n' f " T':'-\Jgl[O [La "1 ?, " ~ f8' ,. R AJ' __ .. ...-'~, .~ urma tar1e 24. f5~] 23. ()e3 I in OO~
sale Knsparov cons.~del"a , ca fiind nW:Ji lare aic~ ?.3. 4)h51. ~g6 24. ,h3 u[mat de ataculli _ f5]1 23..... 4Wh8 24. 0')h5! g6 ,[DltlCa. 24,... f6
nlcnlHlrii]c

Sf] rcina.

113

/vl i7C-(!11 Pov 1.0 1~


)~,,··-r urma ~). ~'iJ JiL x f';: _ '. gx .'~, q e ..... pilese cc ataca rcgele advers] 31... t). ~ '~'l 76 I, :')_ ", / '7. ~Yg"" ell atac pe coloana deschisa hx To6'" I]· I 'iJJl'"r' d-l-') J? "',__J' f'7+' ~g_ 8:', b ~... 't9 g I 2S..f4:! lDeschiderea coloanelor va 33, gxh7+ ,2jxb7 34. ~~_xb7+ ~i pune in valoare forta pieselor grele] ~:xd4 +-132 .. ~~t'7+ ~g,8 33~ ~rI16!
,"!;. ,. ~ ,~.

j~

'(~

'EJ' ,7 IL _,_ ... ~ x..f'"I UlTI"IDa ~ . ,x,g 6', J "'......, . 34' ~ ,a 1 , ~ xrfI + ., ~ X f·ll! -','Ljl ): 36' • .ii., f7 +, -)). .~~ill ~·f(· (36. ,!"(, xf6 'V!fc7 37. i)7+ '~,fxt7)
D !",:!::;: ~.1, ~
:,;:::::;I

"

I,r

'.

"".111'

.A

atacul unor obiective plasare la Ulan: distan:~~l, in prezenta unui nebun inactiv a~ adversarului (rczultat a] unei oonH,gu[(t ~ij, n efa vorabi le) partea care tlL8[ca' are practic 0 l'"icsj1 In plus.

19'
• •

.-

Constru c.(io ataeului, "01 .. .1 .~ .ll '. ') () ".~ ::i 5:, "7, '1 h4 ' '"e·8 ~ ,[,'
, I.

i;: a ..JI 'J'''


~~+.

~ -.,~) \t; II· 'I ,II.

,~149' 2· ~
ill
~!II

iiIIJI

.....

III.

",.

t~ , 1:.1 ....·•

r S'"

..

'

if

t l

o 1 . rl nc
~1 II .{

orice inccrcare de con raatac] 2... l ... ~ ro ~ -, .:.~ '4' ,~g4'~' ~? ItS ~~L g!:t~. f6 I A' II ,t::'to .. '., 'J nin ~afea f5~f6 obliga pe negru Ia sn28~ ~ d~] 't¥(b8 [Siugura apararc in fa~~J amcninrarii 29. "~']15~ urmar de -g6] 29.. ~~,(d2 .:.~d8 30 .. '~~?al ~~.'!i;.lIi""'!'; 3,1 ~ e6 \~ib6,l2 ~ d 1 .& e7 t..::i:i i ., '3' g (I.:J 0 J:J '14 8 , t;9 6 _. ...",'~, \l.!lt c 6, ,."J. \~l{ c~ t, H~4"b i[3' 4 • •• \!g.r·l~ J), == d '1] ...1..... • \vUh,~ ~~'b,8 .._. :5: _"l,S e:; - ... e:J "6, I.::"=i (. 0 .Ji~. s Ji;~f7 . xg5 37 ~ _~-.~6 h 6 38- hxg5 ~ xg5 39'.. WxgS! ~i in fata matului 39. __ hxg5 40. ,f1.113+ wg8 4 ~ h l l, negrul a cedat, 11-IJ1~
hirca campului g6 si a diagonalei f5u()] ~ "6, ~ Jlgl :~ c7'7 a 0--- = f8 ~'O'~~ ~ ~o
I" ~ ~l', ...:....,:.. ~
it!

36 ... Wx.f7 si a lbul f.a~tiga dupa 37,.

~~~{l'X"6+g7 36. ~;(h6' {J-fJ} ¥1 -r3T h !~., N e buni a cti vi~ ~naeti vi, pastvl, nehuni buni sao nebuni raj sunt termeni frecvent intiilniti, in literature
a.. ••• ~ .. ., ," .

\io/xC6+ +-] 34.

f! x.g6+

t~~Jxg6 .. 35
'I'

'

sahista . •

.. (;. l\"lc(~urdy I-M,(.l nu c hov, 196 S ..... "lr ana (I,ll' 07) ,lCl J(l,", 1 ," e4 l~52,,, ~71.r.3d6. 3~ £14 cxd4 4.. tl)xd4, ~r6 S'~ i2lcJ 36 6. ~t~ c6 7~ [F""'t\1 ... b)~ H~''"4 ()_(l I[ 8) .. ~~ - f~-.'" ,' :' £ b3- 9..:::.c'"7' ',_. '] ',., [" f'Llc6J~] 9. 'OS! ,e5 0.. ~~;lde2 :iJ,bd7
T.

A ..Hennings

_-~if7
,,-I,

!I

,d&.

!:'_~'

_.

/"

01 iJ q' ,~t

"

"

'I

~'

nrv;,

0;

,I

],) Intelegerea
25... gxb5 Z.6,~ f5! h4 linlpiedica
. ... ..11" ~
'l ,I • ' .. ' '

temporar deschi derea coloanei g , 27. ...,. rx·e6 f Xe'.-i.!'..... -r i.'-~""] [J ~m') "-' 8' ••• _~d,g'6 68 ... ' c7 ...... .t 6 ~". ur rna ~ 9 . ,.$b .x,g. . h xg. 6 30'.. ~ ~.....":-1~e ...... de coopers re 'int ·Ie ne bun i si pioni In ~ f"" { j ' "J!' ~,.-11 ¥T d, ~J11 <z ~g"ii _5 il7 3-.') '"ZJ 'IJ1. 6") ',II ~ 'fS" ., " ',_. ~ ~'Ll reCOn]J:lll dali.l e S,.a de final ~ fat·a a ,~c 'i~:rxh4+~] 29. ~g4 a:g7 30~ ~lh6!' b~nui c[a. in zilele nOCis~re coneep~Lrua ~ '·:~.Yb' [I) ,";'=' _)''IJ..,... ~~M,e 7 UfIlla ." 1 . '6' "") ,e) ,") f5! Il,upa .a' nloderoa de con '.truc~i a coopcrarii e Ft, g4 cu ideea ~ gf4 -] 31~ g6! s.f ralegice va cx.tinde pli ncipiih~ s,a]e I(3rup:tjul supra nUnle'll C de (~ttlC ,[Ofde fina I la faza in i~i 15 a pru.l idei. a mtlJ~ din ~ +?~+~+ _i"+tJ'+}-~,, forDi,spunerea pio.niillor pe culoareft tc.az ~ de s{:hi derea col(),~ wei 0 saD, h inversH. nebUIlului propliu e.s~e forma dupa care matul [t!slc: ~proapt:: .._] de coopl:r(lre care deschide zone
• ,.

C)

iii'

, -'

}: . ','

,.1

'4'

~,~"

strans legata die ronceptul de cooperate, Capa blanca a in uit genial relatia

depllna a. sensului exae t aJ. aeest or tcrmeni estc

'

.•.

f,

.... ,~',

,1I

",

'.,

"

';

15 "t.,V,.t X' h';; "",, \~i I.... ~ cS 116~,tJV c2 ~h6, 17 .. O-t)....JO §-s [Sanctionand inexaetitatile negrului de fa mnrarile 7 si B albul t' reusit operatia de sliibire a campului u5 si schimburi Ic ;~ r5totilor campului d5 P.~t
~,.,_.,":£ 14 "tJ,id..I·il - - e

1J ~'t)g3 bS 12..~g5 .::_~.b713.. Jlt=xf6


~h5 '-"LJ ' '~b5' "'.::._JX, ...

,~.J ,.

TIl

,I,

'--'1

'

']<

'I

.. ~

:~

.....

./::/' '" >,:':/ "'. , .: ~.~<


. .... /~ ,.•. :
.--:--:'-:"

:-::

••

..

.....

~· ·7 .. ..

Jtc /~~, ~""~:':'"/' / i .'[s /


'/ 1 ~ /( .... -, ....

" ~"..y:"

;...

"1'" 1'"
~
.. .
.

t'

rea nebunilor s,-a Jfacut p~·jn plasare~]


l

lar,gl de "~Icfiune nehullU ui prop.riu. In exenl plele prezcntate: acti vi za ..

18. .,td5? Ja c~re urrua , .. . IS., .. ~x d~ 19,~_~~X{ 1- [A' "" ~ fezulta~' 0 POZil]C tip.ic~l en nebun bun eontra ne1bun pasi \'. l~[ontrar p,~1rcn'i i generale ca poziti.i Jc t·u ne1buni de [CUI01; di fer~te sunt renlizH ~ tl lei albul de,ine un avantaj evident datori~'a potentialu 'ui 8upelior de co()perru:e al ~. d5 :fata de eel a!.l ~~ e 7 ca f,'e eN lc • [Desigu· 1,S,.w,", , b4~]
, ' I"

prin &::.~, 1 si I,.u 3- h5 . Acum el oune ~~x*-6 '.' .~g' I ,.. ,'" ,- It"' S t.~pit rrn i1'C pe aoest (' hP] ,)8.. Li) d 5'!

an
'""i

fiU

A~~HoJi Karpov, a dovedit ca aces]' t i,P de avantaj s e poat c \.'a ~ fi ca ell ori usuli[]la [chiHf in absenta danlel()r. ~ , .

Ex - campi on ul

010n d~,a]_¥IDE,

'

--'.,

.~.-, A.

,...,

165

...... ' ~~: ".: .. ..... , '.


: .... ~ ........
,,"

.... .-:.....;.. .. ,

..:,

. . ~"

...

.....

....

..

..
.

.~

/'/.

.
I

.'

•••••

:,"

",'

....
"

..

..~..

..... r .........

.. ..
.._"
"~ , " ..
",

:/.,

',':

....

/
" ,',

....

.....

:.:~ ...

;,:./ I{ ; .. ~/
.'

_
.
"

I~

.•;'

,/'

: . .:.-::., .j

nebuni fiind ac(~" i. 'De regu~~ pe parcu.rsul intregii part ide :.'e b u ni i ]u pta e1O. s tii nj rea pioni lor (~dveJl1"~i en re pIa,sari flC cullioarea ~tCestOI nebuni (conJo1ID ace-

1 ~a, g5 in fa~a, pionilor d c3 Ur1l1ata de plasCJ rea ~ f1 ,Ia d1" an, b~j

lIredu.s. ill@! pasi \, itate

.:~.t;;:j' ,
..... /' ) /.,'

:~.
",:.:'

em

. . ..

'. I' '- .......i' '


:,." ~ I .... _ ..... ...... 1...

,'/

e' /:.;, ~arl :..:~


/ ", ' , ~/f' _/. .' Fj3. .. ·
~_

A.. Karpov -,I~~,.~"..lcc:king .. Hastin,gs .. 197'-' Sicaian~ (T~92) I. e4 (·.5 2. ;:;-,n d6 3 .. £14 cxd4 4. , ;.~xd4 .1:df6 5.. !2lc3 a6 6~ iJ-,,-c2 e5 7.. ~Dh3 ,~~e6 ~t 'V&<:79~ a4 (]c6'!:! [4 lO~ fS! _~_xh3 ,II .. ,cxb3 tlfb6 12.. ~g5! 1.Lc7 13,.. .i.xf6 .~~xr614..4ld5 ~4a5+ 15.~ ~d2 Wfxd2+ 16.. \&xd2 j~g5'+ 17. ~")d3 0-0 IS. h4!'~d8l9~

.~

.~.

.... ..

...

''',.'

>";.:
',/'..

"

22 .. ~_:; .;.'ZJ xd 5 2:'.. r:4


.

.as 20.. Wd2

Eh~ 21. g4 ~~b4


d~ xd5

]-16:·6'.

Din nou, , re~cala ne.gru]ui de la OluUu·ea a 9-a a condus.,,, dnp~ SClUlll= bul ~Sbxf6 la 0 pozi~ic en nebun bun.
con(ril nebun pasiv. Schi nl bu~ damc-

'.

./>,;. ~
;;.~.
",

....

..

"

.-;..

.. ,'. /
'.'.,

.-;..
."'

..

..

..

~uia~j prine ~ u de final a~ lui I,'R . P',,I

,~"). [N"e,b,'UD1lll ]" L ,. di n u j J oata un . vun rot irupor~anL in a.c~iunea grupul wi de


'Y
I

(_~apablanca!) lc reduc nucle de aCfiune. , ebunltru (eti,' care dispu.ne de

lor .. deparlc dc:j a

U~Ujra

aparal·ca a

din gonale Iibcr,c a.re lln poten.'tia~ ~nare de (' 0 operaTe c u alt e :fig uri in

conuus la 0 pozitie lipsita de pers~ II peeti ve pe.nfru neglu ~] C'u un plan : clar de coopelffrc In alae a ,:~.d5 +
6
.;.!:.

t'5'~~.:.::::~.:::" .;, ['41 ~ ~;.. l'].Ioof ,11 g

Et:]' L?

fiI

"'~

'!L,

"""C~](}'1' U ,./,":I~ ~" "i{ .... U·'"i1 ~ ,I

114

115

Mircea Pavtov
(J a para re co re ct a tre bu i,e ii, impiedicc pe cat posibil dispunerea optinl,iID a nebunilor stanjcnindu-i priu
,i
u

Constructi« atacului, vol. 1


4) ~ebuni, aetivi pe c.'rnlpul·ini~.ial! In unele v:: riante de alae ra pid din Apararea sicilian H.(atacu 1 englez sall a LaCfU~ Keres) coudi tiile die vi te.vl in realizarea atacului impun ca .. .fl ~ Tre buie sti ut ca pentru aceasta Pa11id5 marele rnacstru indian s-a pregatit Impreund ell sccondantul S~Ut marele maestru spaniol Pablo San Segundo, rnai bine de 15 ore., Sc pare 'lDsl c1. Garry cuaoastea tot si chiar ceva In plus! Ambii a dvers ali" mari s pee ia 1~ sti ai asa numitului Atac englez, s-au Infruntat ~i au sarit scantei 1,

atrag de regula grave consecinte, ..'. AK ar.k OV


.... :,' ... " .. , Iii

atacuri, Li p sa

rnJID or

as emenea mas IIri

,"
'

Spaniol a (C6 1 ) :", . :.. ~".. 1 - [e'41 e· 5'" _II!' d"D·', .""~l'-"·' ,;.' s..lill ~ b 5-.'" _ '!II' ::) d 4''1! r V ari an ta I'm'j HC(l ta in turnee J 4.. :..~xd4 exd4 5 O-~U ~ 4c'~ [5 C..'l_:,. 6·· :r...)~,
.J. , ','
'L_ .
oi"'!'

corr ., ] 973

'. JD ,oupa k
1',. I,

sa fie cons idera t dezvoltat

-'1!t!:.)

t:I.

ini~ialli~ albul dezvolutnd !tel ~i~d2 pregatiDd O~O-O~ ~f1. es te u ~ tima figura ~ct i\i. ,I ~~~ft a v ft. nd eventual 1"0ill ul de a. schi mba un. cal ce soseste la c4 san de a. ataca la e6 .,

pe carnpul cu prioritate

'!II;

23 .... g5'?,! [In aceasta incercare de blocare a pionilor albi si-a pus mari
spcrante marele rnaestru brazilian, ins~ dupa ...] 24~l~xg6! dovedestc [Se ..... .,... insa cil desc iiderea coloanei f este avorabil~ numai albulni] 24~....hxg6 25~ Wd3 ~)@7 26·,. h.5! .~.b6 27. l;! 113 1L [:5' [In s.faln~.it! nebunul a ajnns In Iata pioailor, Insa nebunii S' nt cu ilta t mai "bun i~ ~ cu d is pun de diagonalc mai lungi, dar mai ales
,

• ~l

c4] 6~d3, !jje7 [6 ... c()

t 7,,,~~c4 d5
kJ .. "'rI.!I

(7 ... d6!'1) 8. exdf cxd5 9. ~b3


~))Jt. . :;:g

5'

to

J.\ d4.

b6 8 .....

!.., ~,b

05

0-0'

...

u 9..

.f, ~

C'.4" ...

:t] 7..

ca~

masura in care ataca obiecti vc adverse importante, In caz con rat, ei sunt In peri col de a de veni figurant i~ practi C In afara de joe controland di agon a ~e ue ~ mport ante, cum a fost cazul ell acest trisr nebun de negru c~re' a suferi t Loam partida ...] 28.. B.n r6 [Negrul este obligat Ia aceasla BIU t are, tntrucat se ameninta
I

vi

...

(Jib3) .. o partida de mare lupta Intre primii doi jucatori a" lumii reprezindi. ultimul cuvant al teoriei in Atacul englez, Explozia informationala, bazele de date cornputerizate continand mi ~ lioan c. de partid e, dar D18 i ales imen sa munca de cercetare a rnarilor rnaesrri in scopul efi ci en tiza ri i f c en rei mutari in contextul conceptiei moderne de constructie a cooperarii stratcgice de atac, aparare si contraata c fa c in uti Hi uti li zarea catti Ior de ,
m

V.. A.oM' ·d ...G ..Kasparov


Apararea s~ci I ia nf-i (B 80) I. e4 c5 2... ~r3 d6 3..1£14 cX.d4 4.. 4J'xd4 4Jf6 5~~c3 866 ..f3 Cu aceasta mutare albul pune capat discutiilor privind asa-numita ' .... W ... ··,t, " varian t'.a' a a ~ J'llngall1 ' ce provme dupa muta ile [6" ~~.e3 :fJg4 7. ~~,g5
h6,8'. Jti../r.4g5 9. ~tg3 ~g7

Lin tres, ]999

\~'d2 cic6 II. ilJb3 ~trge5 1'. f3 b5 13. ~~f2

(Dupa
I. ....

10.

to. ,~e2
I"

teorie a deschiderilor

torii de performanta. nea eal~p apa r di n ce 10. ce mai rar pentru ca ceea ce este valabil astazi, maine poalc fi considera depssit, .. Astazi, pre,ga.tirea. jl1Jlcatori]or de
pellformant.a are lao baza studi ul 'U.iti
=

de cHlrc juciiDe Iapt aseme-

Ad4 b4'.: 1 ".~ f.tj d"1,[J!1 . . ~I ~xd4 6. ~xJ!" d5! 17. exdf '~xd5 ~negrul si-a zdrobit advcrsarul, In aeeeasi editie a turneuluil, I vanciuk • Kasparov, Lina,.~.~

b'·S· 14

!of ~.'

'I

'

2? h6+ *g8 30, ~f6~ 'C-U ca~tig~l plon~lui f7 san g6] 29. hxg[6 \t'xg6

!lle.lnm:partide jucate de. mruii .nlae~tri m maliL concursuli. Brne in~ellies ca

Aici Kasparov preferii continuarea lui Sa~oy, 1'1""~ Jrxg4I? cu care a obfinut 0 cJcgant.~ vi.e~omie: [Shirov K,asp,arov~ Will], aan Zce 1999.:
T

10~u1,$ 11'~,=~xg4

res, 1999)

I Dup5 29... ,R 118. aIbu!


30, ~hf3

Sbf8. 31.

Karpov creeaza 0 elegant'li plas:1 de rna co p3Jt1~eipaxea tu turor fi guri mor ~

,~1111 g hel: 31. ~:h7 \!;g5 [Ae'urn


I

~xf6

~x.g4 33.

a{)·f5 +-1 30~

'~A,n

castilga prin ~)14 32.

32.. ~e2~ \fi' 4 33.. :g th3! £d4 34.


,9 g7!, [1-0 }.Matul

pOlt-drape~u.~ nout ~tilor cs.tc· (;arn Kasparov.. conside:rat 0 adeval"( .t~~. lellllcruclopcdie a teOl'ie.i uhra ["nodcl'ne,~ care in fi e,ca.re tU.ln.e.ll ui:nles.~e .lun1 ea ~ah.ista cu bn,gati(,j idcilor nc;rn ell care i~i uluie~t,e advlersruii. In cele ce llr~, nl.e,aza vonl prezenta ci~itorilof nostti

~w,~, , '.- ,. '.~ lt9 t!, 12' ~ O· 0 e)6·13 .!I.l""t2 £)d' '7' (un .ntcre~(·:nlt. sacri ficin de pmon pcnt1u initiatrnva) 14. xd6?! ·;fJ€5! C' ~-b t:."" L5 JLU'. "~-br: · ,j... 1 .:~.' ,~J~ • (lXI',' ~~ ~., '.o. j }'6! 17~~(lJ '~j7 .18" yj'e2 Jt,d7 1'9. .iLxe5 jxe5 20~ :f)d6+ lirg6 21. Btl3 "Iff}.,; 22. ~/xg 4 WJ14 2.. lr3 1
' " ,,~, ~ I.'
I

i.,~

i/'-...

.', '....

"

'

~i~.~

prin 35. ~"f3

e.stei:mpafabil ...

duemul tcoretic din plLlt1ida cu nlar~le sa II Ii 'ta~." V i.swa.natha n ,A.nand., ill


su pert1l1111 eu I de 1a Linare s ,

\..w'x·:··4.: 2:'4. "l.:'tg . -=~CU. -+ 2:; t:. . ,;:ii. [L,. w, g .~ ,1:",4 [ .... ",4,' ;£1,d8 26. fl r~J8 27. c5 b6 28. ~ C' ""0 ' b 4.· f}Xt"~:l 29 .: b· xc."5 ~ (I.~J' ..1', ~ .M C3
jI ~
,r ~

Mircea Pav 10 1~ ~b :J.i .~ ~.·O ,p. .1J ~ Be· 2

~ ')12.. "Sf'U z ~) ....

·J-i·' ~-y..:;.

.1t,a4 33~ ~ c3' ~ /12+, 34.. '~Jg3 E[c235" :t1cI Exu2 ~i negrul a c!i~Lrnga( la mutarea 49, l 0-/ I,
Dial" si aceasts idee poate t1 pusa

.:~~x ~~ I::. f1 .4_ d 7 [J, .~ f2 4


'if':::" ~ . _....

tLl c 6
J~

r-. d,e][
I I

14. ~'~d2 ~~" 5 e


~

c~?}7 ~ C",

-i,

..:..

_~ ~8 ] 9! ~~e3 J 1 '"..f!~ b 1 a"-b3 . t..1:r" .. _"\'.'


~,cJ /; .... "'''-.1,b4;' H {,.,11"1 C,dc2

as
,_l~

~5. hJ 6 l()" ill :~ £..fIt _1 (). dl =- d-· b~J 'I'~~ "'L1 u


I
II

~ J.' "" ,.,. J. :~r :~/8' ~.b'7 .~.x" f... ......... ~~c 7 .::.'!:JI.~ 24~ =::.. . ") ~~)f6 25. ~ b5 .~£JeS 2'6. :~ h.7

'1']'

! .•

20. O__JO-O a4 C'" b3 A 0 ')'3'· 'R _.


i-~ '.',
oJI[V G~
No.'

LI

la indoiala de continuarea 13.. ;:;1(1c2! vizand direc slabici unea i;do. ~ panida Z. Almasi _,Kir. Georn giev, Bunde liga 1998/99 albul a obtin ut a vantaj d upa: :[3. ~~d cJ' c 5 14 _ 1-W d 2 'c}c6 15. gad I b5 16, £xe_1 ~LJxe5 ] 7 .. 1~J3 ga7 18, a4 § d7 19. axb5 tff6 ?O. ,}1, fe 1 ~~'h6,') 1. ~fl 4Jf3+~!! 12. gxf3 gxf3 23. r>; e? e.' 74· l~·C· 3 f' '5 ex f'" L..?_]...., ''''':::"j'' _.
![
I ~.

P a 8) ~ ~I '

g: a6 24.
"ure' _8, ~

,_.\.JI.

"",f~ ~~ d AI
o!l:~ •• ~

:~c2 j_:.f8 25.


.1 he") \\~b7 J ~ ~ ........ ~:::t
_~~

-121

e] 1/ .....
_. I

·')0 " --0

,__

",,.01 J

';':';.:(6,. a Iost "':'v remi l.a, f'l:r 0. J. . [t n plus.,· u nia de joe traditiona ~~ le,gatal de lllutart:~ a lost :pUS~.i sub semnul mdoielii de recenta pa~.I

.. ~I/¥. · 7··~·.b5 f-y'{I 2··' .. ~ ===

;~'e8 28. /3 b7 z..J nevoit s5 acccpte

6.:~.,as

37.

f6 30 .. 'l1d4 h-l 31. g3 g4 , l4 l2Jf3 33. ,;'~Xr.11 gxf3 34 .. r51

tidi:.

171

'J,~

weS 30. 'tWg6+ Wf8 31. ~~:Yd6+ '1£r'g83'2. '~g6+ WfS 33. '@tt~6+ weS 34. '~xeS+ ~t7 35. '~d5+ \f:?c7 ]6. "WfcS+ ~f7 37. '~~d5+ we7 38. t~e5+ ~f7 39. ~~e3 axbf 40. i?)e4 ~lu4 41. '~d5+ Wf8 42. ~~tl '~xll? 43. ~'c5+
~eR 44, \!;cl ~h4 45. Wid5
1 •

113' ., ~[ .:....o!~,.. dxef 28 .


~

._II

.:g xd7 ~,xd7 ~9. ~f6+

;JJJ.I 't5r.

X" e&.Jl .::-:!:) f8 '1:'''7 tJ'l;' "6,. ~«

~._JI

_,

II

.J

~.

:g X· i'-.iIl.J ~.;

169

4~ ~)xd4 /iJf6 5~··8c'3 (16 6.1_3' e5 .7~ ?'fJb,3[ 'oO-~e-68~ 1A.e.l ·~?Jb.d7 9. ~/d2 .;t e7 10.. g4 .1,,6 J 1~O.4J--tJ b5 1.2.~h,4 .f)b6 13~ rJrj2 s.bS J 4. ·:flcS! .;t· c[S' 15'~=t .a ~c 7

A.. vlorozevlei - L ..l~tacnl k Bundesliga 1999 Apararea siciliana (B80) . 1. e4 c5.2~ t;;y3 d6 3~44 cxd·4 Accasta pozitse estc tabia na a Atacnlui englez [din Na idorf. 'Nume lc ei v ine de maestri cnglezi Nigel Short
'.unn, care au utilizat -0 ces in anii 1985-1990.

modervamjttnt~ la man t

~i John. eLl mult sUC=

_I

.;.4·

_...

11

~ .......

"'1;:'

g_.'") '_J) ~J. " •.


~,

'~h~ ~g5 '&h5+ ~ f7 39. ~xf3~ [i-OJ.

h x. b-' ='x e- J t:., ,t.,- ? ~ f 3·- -'.u. • ' 37. 5~Lcl gg7 38.

170

.... ~i era proba hi ~ CH ad versa ru~ ii preg ause allC 0 mtanre. [6......e6 Un al~ motix pentru care \1 ichy De aceasra da.~a KaSpaIO\ revine Anand ;1 cvitat continuarea 6, /$o,c3 I la linia clasicf de joe a Atacului eneste .~iIaptu I. ca eJ c§~tiga5e la Kas- . glez proba bil nem u Itumi t d e rezu Ipa ro v u l ti III a 1[~)1'parti da di s puLat~ c u t at ul w nei parti dei din acela ~i lur e 11.. acea s t a Y arianta, ilia m rneu [ "Ches s Leko Kasparov, Linares t~J'99: . J]~"lrn' ." Cl ." .. ( .-.[ ~"'-"!IIi:.']i"~ G" s ·~)b3 .~ 6'· :t. 6 .. d'I.=C'" e... 7' "2 '.' . ' ,;.~e... 8" fJ' [ ... ~~, :iJhll7 9. ,1(4 h5l (0 il1ov(r~:iemev. Anand - (;'. Kas.p~~.rov nit5 sa e.'vj Lie varE an L~~ pri n'e] pa Hi) .1(). gS' h4l 11. ~$ .~f)xd5 1.2~ F]';1Jjnkfu r~' 1998 ~ jA._ pi1nu'ca s,lei ~ia"ri 80) re'J:d5 -=-lj5 J._t -=-~,d3 .J:,.xd3 14~
v.-r
~.p

~gl+ 46. Wd:2 ~h 47. C!Jf6+ \!ie7 48., Wfxd7+ \!?xf6 49 (2)d5+ ~?gj 50. '~g7+ iY;xf5 5]. ~f6+ Wg41 52 .. '11fg6 ~ [l-O].

'W"il'

Brussels otru«, 1986 1.c4 c5 2.. ~7)f3d6 3.. d'4' cxd4 4. ·~;lXd4 liJf6 5. :?lc 3' tl6 6~ £e3 2 8·· ~1 .. bd Y. 0·4 ~ e 6 7· ";'J:!1q..; 1'J~ [... /'7 ~.J.J' .. ·7·' l~ b .' V.f..;t~.r 1t6 J 0--0-1) .. lb[·j J 1".. .=;tLd3f)e5 1 1.2. /I.el ~ e.8 134 W·b.l .£.e7 14~ Il4 64 15. f)l14 ~(15 16~. :tJfd7 17. g5 g6 18. /4 ,~5JxdJ 19.. cxd3 1'~l;g,50~ h.;xg5 IdS 21. IS!! 2

N~Short - G.. Kasparov

O.
r~

ss

0Ii

ell!""l.1I

"'"

'.

.('l

.L

••

.;

.. ,

O'xf .p"xI'6 ,. ~5·! '-c5 16. "=" ... dx _ 17. 0' :J6 .o:J • 18. f4 -b4 1'9... {;)d5 ~f)xtl5 20. exdS e4 21~ 1$ ~~d6 22. ~g.2 ~tJ7 23 .. .~~f8 24r. gll'el
'I

'I

~xJ'

2~' Pifl t4fd7'6 ~~~lIj· 2'7~~~~~~f()


I

~',5

1. e4 c5 1. ~f3 d6 3. d4 cxd4 4. ~~xd4 ~·.~f6 5. :;)c3 a6 6. _4~e3 r"'":'.g4 7 -=~O!ejs. h6 '.' ,_~" e- 9 .. 015 ~ h4 oj 1.~
.
/' ~ tJ ...,'ji..., ~ ....... ~ .0-3 L!:J e- 7 10 .... ~ .--ro ~ 5 11
L~"'

en

I,

t1f:~d3 Ji~e7 1'. :~gl 0-0 16 .. .. (}-O~O .a~5 J 7. ~fJd2 .f.; J ~'l.gxJ"6

".:..'rf::-:.. Ir-'II . ,.1

,;,."fiI...:.

.}if..:;. - .t'

'_I

~ X (II'4

;f)xj''f) 19.. Wbl ·;0;/15 20'. .Ff.g4 ~1fd7 .21. ~; c4 'tIff._'; .22~ YJj~xf5

£e'5 29. l~r'e6.il.xe 6 30.. d,J(e6 Yff6 .31~ ,exf7+ l~l;j7 3'2. ~t~j7+ .. r1rxf7' 33~ ~J'r7+ WeB 34~ m-g8·+· YJfJ8 35~ pwe'6+ fj!e'7 .36. 'i«lc6+ Wi7 37~~d7l, fl-l)J,
Sa rcveni nl la paltida:

~e7 28.. Y!rxh6

tJ}lg.7'

172

~~~~~~~~~~~.

lIS

Mircea Pavlov 21~ e5 22. cxd51 ¥fIxd5 2.1 16 ~d6 24M ·~c2 as 25~ ~il_tl7 if-;J8 26., 8e~J #fe6 274 ,;f)c4 ~t;g8 284 f)xd 6 yt'x'116 2 9 ~/)b2 ~ cJ .10~ fJc4 ~d5 3J. ,f)e3 'I'~Mt/' 6"J2 ~ : '\o@ 6 33. ~ x,c3 e1 e J ,.J~. E cl rsa, s : ~
-ee
1

Construetia atacului, vol. 1 •


si,-a pus mnlt timp tnuebarea dac;!: rnutaJ~a 11~h4 este cea mai tare in aceasta p()zLtie. in ce rc area de a ternpori 711J contra,ataeu~ negrnlui prin 1 M. a3 au a facun 'insa dec.~t sa puna in evi den viteza en ca re se ponte d eclansa COBtrdjocul ncgrului:

J,~Degraeve - L", Ftaenik


3..d4 c~t:d4 4. 0~d'4 lilf6 5. ~3 66 6" Jte3 e6 7~ Y4rd2 1,$ S. /3' ,0]b'd7 9. g4 ,1,,610~t)_()--I) .J:b7 11~ ~fl~d3' '£)e.i 12~ g Irel b4! .1JI S?"')ce2 d5 14~ exd5 ':F)Xd~5 ,IS~ :;Jf4 ~l15 16~ !l.<.b I', rn' 13' l' 7 '~?_,r .... '7); [1. ~ 'f!.f' ~ ",""..,...
~7"1 1 • 01 " .,
r

1. e,4 c5 2.

Luxemburg, 1993

W d6

[I-OJ~

"xc3 1.4. ~rc3 1ifX,(I.7 35~ 1}jfl"7 Wfd4 36. Yjf'xb7 fWxd3+ .17. Oe2 /~ 112 38. ~fc8'+ '018 L39. ~xe$ Eflrl+ 40M rrJ?h,2 ~d2 41.1, ~e8 r#'(16 42" ~"d8 Wfe5+ 4.l ~a3' ;1,)117 44~ ~xJ8 ~d6+ 45~ b4,
DII

174,

~a

'.

-I .

.,

II'

c e una dli n VI cume a. lost chiar campionul lumii, pe raboj at ,~;os.~ trecut ~i marele nost ru maes t ru HBhnM' ", ann: '. so ,0

pa

J 9..~ 'Srxb6 20~ r~xe7+ rJ;J'8' 21'4 ~xd6 rt;gI8' 22., ,::5 I,xg..i 23.. fxgS ~ eN 24~,e7! +- ~xd6 25M Exd6 ~;)g,4 26. ~d8+ flll17 27~ _---'d7' [1-0/' ~ e ." '., ,:_ "
I, •

L, Betko ..I. Stohl Olomouc, 1998 r -1 . ~':'? 8···· 1'., II .... r--Je,.. 5' 12 14 fJfi' ,'.' ..1 .. "(17 ~ fJ' i;!j' D" 13'·''IJ.{v'l)'2 8 c8' 14'" & -, .~~ xc 1' ,
. f..' , " .. ',
'I ,'I,
!I! I_ I • ~

.J

¥:

..•

..

176
7,5,
17.,.. ,0c3+ 18. bxc3' bxcl 19,", ljJj'r: 1 =t,xj3 20~ 4Jxe6 ~lI3! 21. ~",f4'" 0' ~b3' '1-'JU'-V'~ o t 2'2' ., ..... " ~ll,' b-S' 2" ..J.. . ..z..J '
iIiiii1,

J..Nunn - 1\1.. Ian


4. ,~iJxlI4 :ZJf65. ,;f)c3 all 16., iLe3 e6 7~ ~~d2 b5 8.}J liJbd7 9~g4 "6 10. O-ll-lJ ~b7 11. lk.d3 '~De5 J'_""_ _ 12 c' =' I 1 fJf.'~J'7' 13 f''4' r b4 J' 4" _.. ,·l,e l"
1

1~e,4 c5 2~ .;fl{3 d6 3~d4 cxd4

Szirak, IZT~ 1987

'~11U~1-lI

~~~,
. I .

'ri

.. ....

"

'Qi .,,1

'

'.,,'

.'

' '.

173

1 ,4~ ;,7~t:,dJ 15. Wtxd'._l exd5 .. + 16~ ex,d5 ¢~e7 /7. :;lc 6! ,:~,rc6
J,S. dxc6 ~b6}

~jif:6? (i s..~~f8) 19~


I

Planul de joe al albului in aceasta vari i:Ult~ este simpln ~i clar, intarindu-si centrnl ell mutarea 6, f3 si efectuand ra pid rocada mare albul urmsresre C oordonarca actiunii grupajului central de. figuri co asaltul pi onilor g si h urmarind des chiderea de coloane pentru acti vizarea piesclor grcle care vor actiona in atacul rege I negru rarnas In centru, us Chiar daca in perioada de 1 ceput a variantei Atacul cnglez a crear pa~ n ica in ID.,andu.l adept ilor varia n tei Najdorf din Sicilians, timpnl a. dovedit CH resursele apa]dbii ~'m contraatacului ne gru sunt sufl cienre pentru a stopa fu rtu na t, dczl anluit a de ini tintiva albului, Aceste resurse constau in principal de rcactia ternatica a vari. ntei Najdorf, dizlocarca t~c3 prin h5 -b4 urrn (lt~ de con t ra aJt acul centrului alb prin d6-,d5 prel:um ~i utilizare, rapida a semicoloanei c pentru contraata c. Legat de eficicntizarea fiecarei mutari ill consrructia atacului, albul
r "'"

~IiJ'4 :£xcl

24m ~~$i)tb8'Yj(a~l!,

A-

J5'~ ,b,xc3 ~(lS 16. v~IJJ ~x'c3 17'" ~/d2 ~.td2+ 18~ @d2 dS 19~ (1,4 bx(t'4 2'0" exd5 JLxd521 . .;t,XI16 ~ 'r}3 22~ .fJxjJ Jl.;xJ:i 231' .-~tb5 =ttt'3+ 24. WbJ'

[0-1}.
A~ Fedorov - A ..'G,a~kin

.i:xlrl

25., ~12 -=-~b426. ~xlll )f;e 7 + ~.i 'Degrul a ca~'Lru gal La

_t;)fd7', 13. /4 f)xg4 14~e5 fJe~;!


"\."
/: .....

11.

SOCL, 1997 ~d3 '~£Je5 1.2~ __'1,eJ

..

~ ~/& /:7.:
,

:;.

mutarea 49, {O-lJ. Considerandu-se mutarca b5-h4 lipsita de pcricolc, albul t1 optat a poi

_,""_

...

I,

pentru mutarea 11~.~~d3 care realizeaz le g,~.t Ia d intre t u muril e preU gatite' sa inter' i.na in cazul deschi ~ derii coloanelor centrale. In special doua partidc au reusit sa puna la indoiaHi in crederea in accas Ui ill utare solida, da r ~.ipsit5, de dinamica:

12l

M ircea Pavlov
~ ·~lxfl6··.f? ;,-:)·-e·L 16"- f"': 1..J., of'lJ. ~. ifo V ~;)xe3 J7~ B'xe3 d5 J,8'~fxe6 fxe6
iI

II

'I!.'

..

1'..Ernst

III

!'VI. Ryeiagov
i 991

23~ fJ;cdS exf-' 2,4~ fj.__x/)4+ ;J;:e6 ~:A 4 2':' ~'d7 ~'i£e'·'
• }~ ~ 'i .

19~ .:.tg6+ ~~7 20 .. 1/if5 .~b4 2'1~ £d3 WfgS 22~ Wtrcg5 I,xg$

J:
-

.'. : ..

. .>: ..
'

.:

".::

. 11""-·
. 1.:-

178

~aj."conform analizci semnate tot de Shirov ~i Ryeiagov I 165 fJb'J :""'\ 17/ ~.;,t.··",~ 5 '?_JC_. s.r , \.J;.1II. "b' 4' d5 18 \~.u' 1, : r5}e· .
I~

alen(ie aici ~i 1'J'. j~ h3] 12.,.. t·8 ~ 13. g5 fiJfd7 1'4.. ~hgJ hxg~S' 15. . o ,J .~?' S" .~.....7' Y ~._ I ? Itxg»- iJ~·~ ~ [~_l d'upa. I"... ====!lU '...'J ..w. R f [6, e, f'4 1..~,c~417 "~;Ye.~! @ 'ye~'! 18·' -~? 1 ., ~ ~ ...... j , ..... ._ . ." ...- fiJi ~ "J}(X~_.""" c),...19' g6 , ext- _'-;"o "gx 17 ... , ,'+ ~7xn 2l" &!)xf4 albul obtiue avanI~ e
Ii ~.::;.'

11 ~ .1:14 ;tJt!5 12. .:.te2' Imcrita

Gausdal,

prezinta dezavantaj ul c a dura sacrifir:il1~ j, e4 si f3, '~e2 este in priza ..

1\1ut ;'1 rea . 2~ :2) ,(~c2 uti 1nza a c u succcs de Anand cu multi an:' in. urma
I

IS()

:.....

V • llon.anld .. 1-'- L't u.I)oJ'" .A. . ellU:: Buenos Aires. , ~994


'.1
Ii

'IJ

r~

i'\.

_
'I,

I!'

-.J!

:3

F'

'If

Accasta eSlte 0 importanta int~liIe ~a 0 partidil Intrc doi cvasi -anonimi:

181

M Psragua .. A Lerov
. '.. I . .

iI

••

'

-'.

-,

I!o'l'

1o

~0.".

.~.J 10 ,.......h· ·";;[f a:l, I 7.. ;;.u' .·":_J. '~~l.! 0 "'l) . bx. [1 ; G Co ~. X 5'
... ~

Linares open" ill 995


.--.r.'I>...:~",

d4

'1'
•..-or.

'II

28. ,cxd3 l%x'/r2l

[O·~l)..

29. c~e.l J.f,c8+ 3t)~ ~bl ~cc2 31~ _=:6+ ~ ~r'7 ~·-e·7 3'2 _~,g:"+ -s-.ee 3'J d4 :". ~... 8' '~'."'. ~-b2+ ~J' ',,~ 'rE~(I: ..~j xa: '+ 3 ,J :)114 .-.fh l' S: 2" c B X ..' '·~·J-'bl·~ ;0":+ 3'6 ~ I tg€.'.~·'+ _l'~ 'R'hL2 ""'., 2 77 ~-' .,J. ~JL". ~bl Sa.b2 3 p Wit1. ,~ (/~'+ .r», ......... @?'" ,.+',(,. ~~- ~'." J9 '.' ~-..:i,-.' "...._.. .-J!. ,.'. ,...,.. .... .. Whl ~ c'b' +".'.'.417 ~~c.1 ~~ e.2
i

26. ~·x.g7 g4 27. i)J3 ~txd3

t"'ydI4 .::;.~...:._~. ~r". i;~ xh 1 ...,,', &b.5.

-+

Dcci campionul mondial studiaza ~i partidele jucatorilor

mai putin cu-

noscnti ill cautarea unor idei noi.; ~ Dar ultima noutate a a parut la natumi, chiar cand se finisa accst volum: dx·· ·4" l(:~ ~ ..J:ErC 7": 2111 'JUt· e . Y. .., flofxe4 f)xe4 21~ 0x,e4 $t.x·e4 12,. d>XI16,,· .d;(....... ~ 2:l''!l 'j...~~R' ! :§., 8' 2·:. ~·b. _. .-='*b .• S" Pj' ~tl2!..r r si afbul are avantaj decisiv, dura parel-ea analistilor, 18'
j".

ts. exclS tll:d5 l4~ ·{iJI'4 ,.~f)e$!


Ii
"_',-" ~"i

.'~13Ip •. , 12· .15' l'....'ljli, -=~ 1..... (ill·... Prea mod esia e stc conrinuarea
--lIP 01'

0, e·~2···· .,Q'c:,8·/

c::::I

!I

.u'

.~,~.,ji

I.iii-.:

M~ Zulfugarli - O~ Cvitan r:'u-tearn C 1 B aturm (C"l_:()). [99·9 Ct 1", t '.'J'C '." . .' '.,
.s, ""l... 9..:mi'1"-$"4 il'Mt·''i.'c· _4 i? l' E5r .., ... c>vf~!·+· tf)X? .' 'J~' lL..:"\; ~... _ ... "JI.

• '.:

.. , .:

, ~ ',. &;... ': .~ i:~"


,

1·,'.; O'il.. ~~~~., ~ ~J. 0'; ,~... t J


••

'.' ,',.".'

',;.".

;'.'~'
,',
.I_ ..
.l':

"Z"

'.'
.l'

.." r:

.J

'C"

" 19... II~. .'

r'-l

':"'-1, '"'" .~~JA-ll


""!II'

1 . !II

4,:'

ennt de toate aceste considerente adeptii ataeului en.g~ezau ,Hjuns la eoncluzia (·i singu .. ra ~a.nsa, a slbului consta in deelansarea, fara pierdere de timp a ataculul grupaju~ul de pion] g ~i II'"
Tlnfind •

11.,.,.b4! .
(J m'u~'are' ~ip[,ca. de s,Hlnjenire ~i

de pregatire a conlraatacildu~. S-.a reo un, at, proba h il l.em.pora r lu nlutaml;a 11 ~~e5 iu s.pecial datorita UDC'· ana!ize a lui A, S~1irIOv ~i M.
i ••

l~e~c~tl inaJPow" 12.. liJJ;'l. Chj~ll' la 1~.ifiarc8] 999) Kasp'arov a denlonstrat .~ini.at ea .rnai bUna die c jue a negrulum oontra nl11tali.~. 12. "~a4 in pamtida S~ tU Topa.Jo, . J 2. (,'£Jtt4~a5 1:1.h.l ~r}c$ a3 .1'4.
I

Calul din c3 Hind atacat se pune problema care cste deplasarea cea m a i n.tm 1a. In per s pee ti va atac UtI ui ?' Albul are de ales ~n[n; .12. ~i)t,4~ 12. ,Be2 ~i cel mai ;O~rusinoasa.~ de.p~asa."'

gdfl·+ S ?5. ~~dl +-1 20m }'xe6 f}c3 21~ exf7+ WxJ7 22', ~ lI3~' xb4 2~J. Fi d·/l + ~Jf!8 24. ';J
.::r.~-..

wg

J 4?O ...:.,1. fxeo ~~xb4 ?'1


~l 1 n "" JI'
II;;U

....._ ~:. C'

~-

~~.,
---f!'

"JM"'d- 3· ,~·~.fta·"" '~. "0 __ ')4

II

182
I

.
'•

.l'

.
....

~;;;.lb4,26. YJlrJ5 ~e8 2.7. ,e6 fJe4+ 28~WdJ 1.M/'lr. :J I'J 8. . ~ (-:Ii • .,:.. ]. f'" (1 .. ~-b!loll '~J,.. ...+ ., l ~ ~cl)] 29~ Y}fj7+ rJ;h:7 30~ EJ3 Wtb831. EJ6ll, {l.,Oj.
.-'! .
I

~1fIJ2 ~ttI3+ 2 s. ~yJ2


r" r» ')
9"
II

~'..

_":::f

~f

,~..,

il

"@

IIw'

__

~.

17~ ~;Yxe(j' Jxe6 18~ Ji'J4? )_'1fJ:cI4,!, 1(}-,lJ~ Sarno .. Arlandi..


1999, 13... dxe4 l4 .. g'S .hxg5! IMai (are dec.~l ~4.... exf] 15. 4 L;')e4 m.6. '~fe I .~_d6 17. If)dxe6! fxe6 ] :8. ,t.;,xco 'tile? 19. J=d4 en arnenin~aIea ')0. .. dL.~I!:=- • ,,-- ')(l, • ~-=- f·" + M!-j e-- . m.1 Bad. als ·f-',@7 ~ .~, -, ore· (S , 1[]forIll~ tor 5(/248) J 15.. hx~S ... i~
I
II,

19~ (1$ ·,~£Jc42,0. ~c3 ~e.i .21~ j;__xc4 tlxt:'4 .224 -=-~.d2 =~ x.hl 23. ..Yf..'t/,. J
Wl&724" el.' 'II
III.!:.

Saint V···ncent op~n

(rr A),

F:fd·l·· ,...o;,c7· -11;.... If/il"'lO' -I}-O.126.• 2~' c:-JJ" .


.. _~ .

I<.yciagov la
-

partida:
I

·~~t(I'415. llXb4 YJJ't:.7 .16. b:xa·4 dS' 175 e.i ·{;)l17 18'./4 ·fjb6l

~c6+ ~~l:c'6 27~ f).Y·c·6 }3t,d7 28~ :£)xe'7+ .~xe7 29. ~eJ .h5 311g5 rflh7 ~,i neglU a c(~ igat en u~ru.-i finalu I. nla
~.I

~--~--~~~----~~--

1"

"""_.

12·.3

Mireea Pavlov
exf3

xbJ.?! negrul obtinc o egalitate rapida prin: 17. 12! 18~ .JA.~rrj2' YJfxgS 19~ lk.eJ W/1,,4 .20~fJdxe6 flxeJ 21~ f)xg7+ ~d8' 22~. ~llxel 23. ,~£Jxh3.JLxg7 24~ 'l1g5 WeB! 25~ fJxf7 analiza Ia partida V.. Anand .. A.. Bellavskl Groningen PCA 199 3.
G
n

in lac de 17....

16.. ()1~4, ~;]e417. ~'Ie 1. ~1 acum

xs»»

IO-if,

I-I.~Ste.fansson - H ..Olafsson 99 4 rs. ·c:.f4 ~uc5 19. \~e3 ~b6! '0 g:r6 f5 ') 1 r-; X. f5·" exff "2 -tt •- f':r3 ~R'·lX 11,. ~ 3 +.., -'] ~d' ~II" ,W:, X ..) g X .1. _,.'. , _
1

,~ L, ~

U~J

,oil

"t ..' 1,.

s. . £Xle) s:

r-; ~ 9!t. t3 ' 'l. '-z.JX f'AI:pfi, xe~-

4.1

I"'-.~'

"J

1~d3.' Jii=J.(."6'
+.
_ I .,

41 . _ ~xe-, --, .~.... 4' ,], h')· rB--., ",7' ~'-e't<':


r: ,'" •.

44. ctd~ ~d6 45. ~e.] ,~.d8 46.

C"V

~ ],-

-]

~e4 g5 47. ~b7 ~d7 48. ~g2 J.b6+ 4 9. we2 ~g4+ 50. ,,~~f1
1

~f5 Wfl

51 .. ~b7 g4· 52. _:tg2 We6


Wg5 55,

as'

Ultimele incercarw ale alhnlui s. 'D t. le ga te de 'len un tarea la lTI U tarea 13. j~~h3in fa v oar ea conrinuarii 13.. ,
tL\g3~~? ..... Monaco Amber: J..unn - V. Ivancluk Monaco Amber, 1994 :~ ,2)g3 dxe-l 1'4. g5 hxgS 3. 15. lugS ~:xhl 16. 4Jxhl ,~d5
1

53. ~~-=-b7 f6 54·. ~d5 W


~h4 56. Wg2
<~

in partida Ye Jlangehuan Topalov, MOS.CO\laJ (0.) 1994.. marele maestru chinez a incercat 16~ '~fJg3!? liJe4 J7~ f1xe4 ~~xe4 .~ia con tin Hat. ell 18.. li/4,? penni, tan d ne gru ~ sa preia initia ti va. ui Corect era 18,~ Jtxe6! ~ xh'l 9 § xh fxe6 2·(l. '~'Xe61 t~c7! n. 'LJ{~7+ Wf7 ""t:!3( I. "' '1 21 ~w.ld4I (.,e"g·6·' ..3':_._ ~,h4: 'ZJ ItS 24. '2:) x,a8! ~"a8 25., ~ ~ t~, . XlOi \Vtt X £8... ·NI 1B' ." ~ f4' \JY~e8 26"'1, -",' 27~.Wxc:. ~xc5 28,. ~xlr,5 =
1 ..

In partida oarbii de Ia festivahal

/O-J

~~d4 57. gc6 g3 58. i!b.f3 ltb3,+ 59. ~h] m '" 6'01 . £e~4 "''}..f·l 61 ~~g= A .~..., ag.-' ~e2 62. ~~.e4 ~.dl 63. W.g1 ~,g4 64 .. iJ1l7 ~O+ ~i Hi castigar
.•

care a evitat gf=e~cala de a. repet, varianta din partida A and Tapa Iov $M a jucat: l ... :g,5!, .: ici a cea s Ul. m utare n u ~--este nona, I{;'alci se jucase cu cateva rundc 'inai ute In acelasi turneu, in partida: P. Leko .. V. Topalov Linares 1999
ee
1

1.

:8/",.

"

'"

si furtuna se incheic ell. pace, [~r-:I1}~ Zagrebelny .. Efre-

mnv, Alushta op, 1994 Mai slab este I 8. t;]XC6?~1


fxe6 20, 8xh8 (20~ Y!f_Ylt8+ ~xd8 2 1. (~x:d8+ ~;xd8 22~ )(11.8 GLlx~6 -+)

~c4 b3 3"'1. IC) ~h6+~ tou. atacul a ~bului s-a incbeia[ tragic.
Mat nou, intr-o partida:

'14 \Wlg';-:J ~ - 4 , ? .;: ,_I'ro;.J .. £xe4 l2)X,e4 26" ~ n+ ,t;]rf6 27.. Ig xf6+ ~xf6 28. ~xf6+· 'WeS 29. ~g6+ Wd7 30. 4Jf2 ~c4 31.
..li!:.
L

17. g6 ~a5! ill 8. gxn+ ~xf7 19. fxe4 l~xa2!1 20. ~b3 {2J7f6 zt exd5 ~xd5 '12. ,t.d3 g es: 23.

~'d4

$XT b J
~.i:".....

'I'

~.

[ .....

"'~I

II...

in jurul continnarii 12,. it)ce2 SUUL fncheiate, cste U~O~· de ln~eles de ce Vichy Anand alege in aceasta partida continuan (1: 12. L2J b 1 !'?' in prim ul .i·and, e I rnai jucase aceasta mutate: ... _,- r , VA nan d 'Vi"I1"1,w. opa Iov Tilburg" ill 99B J 2. fJ./j.ll?' d5' 13~ ~/r3 si dupa 13u.. ·fJe5?'! 14~ g5 ~Drd7 15~~e2?! dxed 16~ [4 ,fJd3+l 17., cxd.3' ex·dJ 118. ~xd3 f)c5l

Fara

,a putea afirme

c.a

d iscutiile

gS' I'.Jl 14' hxgf lL'~05 I' '5' -1!Y a5?111 ,· .. ex d'S 8x'd5 16 Jitxg.1 ." ). .. 17 .~,g2 1,l7 .. a.3 ac3~?) ]7 ..". ~xhl · R .~ 0 x.a~ ~ .. ~., 8' ,.. 1 S;. aX].b' 1 \lJJft./.,.~? 19,. g h.8· _!:! C". f5 If. ?O 'l). r ft) C.'5 _ . X.,["8 +' . ~ .. ~ fR·· "2' A ,+ ri!·L ,,'0' ? 3 ~I,.I,. 1'~h6 ge,o __. ,~ d6+ 'rr:!.,(x. ,~', "{!'-"·d'·7 ..,.AI 'ltrlJXC·8, ,®,XC 8' _, . 'ltl.Wtd4 ~ '5: f!:i' ~" ";"~'. r-«;
11
_. ",. m ,... ... '. . '"

lIJ..l..i· ... ,
,_

1.,."11" "

,I

.'.

'-:-

;-

, ,.

'I

'I

.' Ii:

I'

~',.

..'

'1 • :

,•

I' f"!Ij

-I

I'

~.

..-~

~a5

26 ..

JLf8, c'LJd7 '17. _~d6

~o6

2'8.. Jifl

\i?b7 29. t2Jd2

lWal'+ 30. lclhl ~a5 31. ~d3 \~~d8 3? .C-;_)d2 e5 si a bul define un mic avantaj dupa 33 .. ~xe5 t~.(11434·. ~dl 'intr- un final pt: care Anand l-ar fi juca en placere, De aceea Anand a jucar imediat, optimist: 14 .. h.xg5 hxg5 15.. exdS 4JxdS 16.. ~xgS rnsa S-,tl trezit ell 0 mica
1

mg. ~xe6lclc5!

... d2.' .~),_ .,' ~ x"d?'+ ? 1 M.....x· [_ 't'. xe6: . j,.., £i'xb4: .. ~ll .f"'7-+ ,-.e,.... Mn pru1.id5 a unn:lat 18~n l~Jc5! A \VJI ~ UW - 2'0 ,~t 1 ~. . . 1 ~ e~, i9'(1.~ :Y. ~I.' \d~;21.. .i£]b3 9'):tb3 22~ (lxb3 rif'eS -+ 23,. YArd3 ~C'6' 24., g6 ~te·42,5.. gxji+ '~xp 26~ Yl'd2 ~cI8' ,2'.7. ~'cl 2 0,
1
. ~.[I

a
...."

"lJ.U/
~

"

~'.

II

·.:m..a.=lEI

..

l~

15,,,hxg5 ~xhl :~ h3
<:5

L..Arnp d .. 1m Stohl Genl1ania, 1997 13. ~g3 dxe4 14. g5

h~'\.gj;

]6. ·~xhl
\l.VJg·3· -est. -

Cdd5
? .- 3' '.

19. ~c2 Ji.,e4! 2ft f)xe6? l/xe'6 21. 1fxd8+ Mxd8 224 .J&:,.xcS Anand S'=lJ salva'L en remiza recand prin momeolle .grele. ..... In Inod cert Anand pre.gatisc
to
~ '!.II.
11 !i;I!I'

pregatita die Kasparov", ~. ~ :: anum,l; 161..... .~.b6 r?,' un sac,n "fi'_,. .. ', :tCIU de
su 'plliza
'"111

!.

;"

,:

'.

11

.t

,t

r.

II

pion Ice as cund e

0'

idee iute ·Ie santa.

I;'.

17. g6 \~16~ tS .. fXle4 ~xe3 ji 9. gx.f7+ ~\n 20. \~xle3 0-0-0 21,
.~ A
r~

ry 'J
~-.Jl..

~fl

't!Ye7 ~4., ,~,h3 .:.txe4 25.

('.'f8: ~e.J"

a~.bul a cleda~ c.aci urma


,~xh3:! 30. .~ xh3 ~f5 '~'~I -+ {(J-l/~ 4

~e7' 28,. ~ /12' ~d5 29~ WJel

29 ...

s.~

31. .~ h2 .-

Iu pta 'in. pltuti d a:

.La f el de m-api d s··.(j incbei at .

{~f2 .:td6 ~6" \~e3 JLd5 27. 4)e4 :1.Lc7 28 pue2 as 1'9,.0:J 1x5 ~.b6 30, Wfb5 ~c7 31. ~a6+ ~bb8" ~I? 'l~M.· ··5 'lM1.! 6 -13·. \l.iv;/ ....~ I~ b !!Be 'H' rgXCu .~)x-r-61 34 ;§ e I e.·j N'··~::og. 'I,':U" I aparat en oS ucces ... ] 35. ~,d 3 :~·.AI"t II 36' , '.........'7: ~,'g.. 3;7 )~ f7'. .,jb u-+ . .. LI,g.:J e" 'l_J c7)g6 ]8. ~j"5 ~f4 39. ~fxcjl
_]=. ~,
<"'"; ~ " c::::::::::!I
III

lnla111f~ Importan.~at, .IU.cam.el1 lPub~icata~ llegata de sacritlciuJ interes ant de pion 1:5:~g 6!? -f}:r:g6 16" fOAf' dx',· e4 17' {S' f sau 16' f)c5 17~ /5 .:iJxe4 118. ~fx:g6!? ~d2 19. gxf7+ w,xf6 20~ .:.txe6+ -$i 21~. t~2 ell 0 pOli~~e de co~.nlaI,
'!d!
'!'

1&

'.

.'~.

Ii"!

,.

II!

,."

1Ir... .•

'

:"

"

''I! ••

r-

'l'iI..,

'Iir-

1(:_.':1, ~I;tlll

CUD1.

prac~ica.

i··trage"'1

dupa ea

tleoria

E:::t;

des.chiderilor" in mod ce11 acea sHi din urnla idee .on -i era slraina '~t;nc~cloped.icului~~Garry Kasparov 125

--~-----------------'

8. .8: xh] ~,g7 1:m 9. c;) b3 a5!1 negrul p rei a ini ~iativ a ~i creea :tjj am enint ami
ill

17.. ~g2 ~xhl18 .. ~xh.l Abia aCI m se observa pro funzi _ mea sacrifi .iului dinamic de pion ta.. cut 1:1 mutarea a 16-a. Albul nu P()('Ite relua la hl ell turnu l rnl1ucat dupa

184
,."~ . • <j.

Atentia deosebita cc se acorda dispunclii optime a nebuni lor in Iaza const ·U(:tm1V a (; panidei este j ustificata de' fa pt u leA die regu lil, negru 1 are d i.ficlllt~lti in act iv ~ zarea eel or doi n e ~ bumi '" D 3ca albul reuseste de reguL.1.
I

...... ..... .. ,

~ r:

. .' .'~ &1 ;.. ......" ..


'-:
,'.

.. .
'

-~.

. /':';

imcdiatc,

Este foarte instructiv cum ambii advcrsari folosesc imediat pri ,ejul activizarii pieselor grele, Pri n l8.,. ~ ,c8 negrul a prega.ti~ riposta 19. f4 0),c3 ~ si 19 el pareaza 19 ... 4J e5 ~ pregatind f4- f5.
1 • ~ 1

acest ncbun va ramane multa V[ClUe pasi v, Q 1'0 .... §"8' 19' ·.. c. .....B e·1r ..
m
c-~ r'~'1
j

Dupa

8~ .~.xh]

. .

-:
:

activizarea celor doi nebuni, unu din nebunii ncgri ramane DIU It tim p limi' a t dar orira pioni lor central] e5-d6 (i,f8) sau d5-

nu·~ DJa11 dificu.~tafi

185
'·/i··

.. ." ", ...... :

eo (c~c8)..
etc,

Acum nu rnergea '75... t2Ja4? e~ci urma '6. %'Yc6+ WhiR 27. ~-fe:8+~

Este cazul unor aparari ca: Apararea Iranceza, Gamhitul damei, Apararea spaaiola, Apararea Philidor Acesta prim argument ofera albu .. , lui premizclc declanssrii unor atacuri rapide in etapa a 4-a ~ eooperarea Iigurll 01'" usoare, atacuri justificate de inexactitsti sau 'incalcari ale unor
principii de dezvoltare,

2' ,_.'. 19 \:~r·a~ 0 f4' Specifica marilor jucarori este consecventa, Anand prefers unei
• "u;"l~ -

ap~dlri gre e ell un pion ill plus (20. a3 ;,~~c~ atacul in. centru . sumann) du - s i e vi den t ma ri riSCU 11"..

~~ .xe.S 2'8, gxe.8+ iLf8 29'. ;;[ xf8+· ~ g7 30. ~e6+ ~~ g6 si 3 L. ~e4# Dupa. "5 . .£" di4..f . 76'. ... JIl~i'L .... {~x· _A ._ ."~ '~d·I'''+. , ~.. W/xd5 27. \~g6+ Wh8 (27"", ~~_,g7 ;:8" ~e8+ ~'xc8 29. ~xe8+ 't~17 30,~h5+ =) 28. ..~o.f6+ ~,x 6 29.
J

'~;(xf6

23. ~~e3 ~b2+

,2(1 .....~~;~fxa2 1 .. fS! tbc5!' 2 Dupa )1....!~c]·l 22". bxc l bxc.l


24. ~dl

,}}u f6+'lJUf7~1 _J. '? ,,;~u.r])·llU'+ ..", E§".III. 0. ~ t9 _..

W,gS

tiranica

acea ,('it·~ l~,~.pr:'I' trebuia s.c1sc i"nch.eie remiza,


U.\r.. u.J!

30.

Wi'g6+,

1fff8
,.1.

31.
I

IILIII.

iI'~

atacul'

albu] are

22.. fxe6 JL.g7!:!

Ka sparov

.P··IIrca

i~i bi pnorizeazil

in mare criza de timp, 0' serie de greseli specifice partidclor de mare Iupra: ~· ~. 2''4 '.....,~,'lt.,· ... exlLI '5'~ ae 7- + ..8", 8· ". 6 . w.g Au urmat in
=

sa,

1n Apararea f ra [1cez a ne grul trebuie s,a j o( ce Ioarte exact deschi de-rea pentru a cornpens.a diferenta de valoa ·Ie dintrc Jl.d3 si ~,c8.
A

r!:!-:. g ~ .,8 12 ,S'\1'.l&1 .. So! 1U a H e 8' 9 i..LJJ· I Jil,.)l . .. h,b" '(6 :1 o. ~bS ~ ,~fg 11... exf6 .txf6 ,"I (.·11 ~ gx)ft'· 1'"'"",.~ f].6) 1 ......:it. X t'~6' eX f6" . .. _ ' . 13. ~)c7 albul ca~tigrL Noutatea lui M. Gurevich este aici 8~ .g6!? si dupa 10. f4 cxd4, M1. ••r::_:.... ,~~2'\e .\}~ + 11' \~~~ \l&.lx' d, -'1'+ 11 ...}'l 11 '" "'2J ~ l.:y- d·'~ ) .' '" ~~. . wxd2 f6 14. =~h6 g f7 ill 5. 5 fxe5 .n egru 1. a obti n ut j 0 C' bun i11 part ida
"c

~xh7

·Si

1.'5

h'6?
" . I~

dupfi '8.". cxd4

10. ~xc7

'I

\~~xc.7 1], 4]85.+


.Q)... ,-:-:-,
I Y t"!!, ..', ~ ('1". r
• -, •

9. ~xh7+~:

" I."

.1.".:

~'.JI ~ it ........ '

E~Re-lange '.ML Gurevich ]997'

ell voiata sa de a juca la castig, EI a vazul remiza ce se ob~inca foI1at dupat ryry fxe6 ')3. t~:lh2r ad3+· J'4. ~d~J ,;'xel 25. ~#h5+ Wd7 :!:6. 'tti'f7+ ~d6 27, 'I,~\e6+
adversarii
"f+

4)[5+
1

29.. "~xdS+ .:Wc:>xd5 30" ~~ld6+ ~?~.6, 31. )~xc8 wxgS .. ~2. 0J b,6 i;.=. cI6 33. -, x,r-J, ~ rg4 34.. W b2 t!ifr4 .,~ W 83 a5 36.. (21134 ~?J 4? 5. e
[~6... ~ld7 ~ 37~ L!)b2

g.xg 7+ \:§' X6 ~ 2"7 - ~ l( '.. ,~. N"1 - ~·3'

-,~+

Wr7

ilL.. uXC,<I'-, ..

,.' 28.

1..e4 e6 2.~d.4 d5 3~ ~c3 0J r6 4~. £gS ':;'\~le75~c5 ~rd7 6..:h4!~? Un Sflcrir~ciu de· pion pentru ini~i,a~~fi. utilizat eu s,ucces ltl vrcmea v sa de ca.nlpionul m.o.ndi·,l AJcksandr
1

urma decisi v 1F). iWlb5 ~~g7 ] 3,. ~xe61+ fxt!6 lli4. Wg6+ ~h8 15,. '~117#] 2.. ~h.5+ ~g7 13.. ~h7#!f

n.

9.. £xb6!

gxh6 10., ·~r.yg,4+ ~h8 ~~gS! hxgS [Dupa 11... cxd-l

[l--fl }~
I

M:'\c7 78. ~ f4+'1 ~d8,?9


~

preferit

sa
...

~-.

0I~

•.•

',

--

continue ,conh·a(~t·~c· c~ I
cxpu-·

.:1 e'" ttr'~+


~

L"J'U

!l';

Jkxc4 39. ~x.c4 ~xlc4+ 40. Wb3 t~Je5' .=+] 37 .. t2)b2 '~xc3 3:8. ·'~ldJ+
~lb2~d5 41~ l~h7 ,a4 42 .. ~.4 ~b6 43. tilldl .:old3 44. e5 ~.jd545. Wa3 ~t:2 46.
oi

t2J b6

38. c4

Al!ehin. 6~.~.. Io-n?!: '0 veche linie de aparare carle a

Li n ia

cea Ult1li ag.res:i v ~

de

jOt

s-'II

apimcan in .pal1ida::

a1nenin~area .~-, d4 ~i (',"b3 x nandu- ~i ta :nlnduJ sau re gele.

tJ.~~~.39.. 0.Jc,5 j~~f5 4tt

inclh!i~il pa~nic ac·est fOlnlidabi] duel al atacu~uj, aplira ri ~ .~icontraatlat'ului

2.:~. xf7+ ~xf7 24~ ~txd~ +.'? e P]ll"esaf. de timpu.l de gandire, nlbul scapli. din v'ede.re ,oonti UUtr[t;;(' acti va 24" ~.(f2+~ ·1i;gS 25. ~:rf5 ~ c(u'e 'U' fi ti p.mc s.,~c~liam.

rev'erut in aten~ia te-oreticienilor dupa ,c:a~c\'a partm de jucale de marele' maestnJ belgian M. Gun.;vIDch.
0 nlld a.re care PJ·c{d"itt: ~,[e. a La cuI 9. ,,~xb7+ rr._fJ;X117 1 o. ~115+ Wg'8 L1. ..i.xe7 '@rx.e 12.. ~cl. t + ~i care se t 7' g5 ~
1

1\1. II e h d en _.\11.,(;ll revil·h


AparaJ1l"'ea rrHn,c ez a (C~1 3) 1. e4 e6 '2,~~?Jc..~ 5 3- d4 32Jf6 4.. d
lltarea

.a;

Anglin - 1998

J~b~ "'U" ~u7'?'? i l47'. ';;',~_fl':LI ~:I ~ .. "J! . ~~_].... f.'"'-;.·e7·47 ., ~!] n . .. 44. '~xa4 ~J 47.,..~ \ttd4 48 .. c6 e2)d5 49. ~b5 ~(·5·50..le7 .~,f5! 51. WX(l.4 ~b')+ 52. waS ct!:tJlc4+ 53. ~a4 (5 3.. .--1...-: a6 ~~=-- c8+· ,.SAl dJ ~ 7' r!-.vh5 ,~c r-S-)b'U ~. .. ~. ~ -e 1!il 10
1

~I

£(.1

,~"I

3· ~'t [c... '8: '5~' .~

pp

~]I

"·h·]I'I),, ~ ••

jtg5 ,~e7' 5,. e5 ~.rd7 6..h4 O-O?! 7.


~#g.4! I'
v

ceil fl1ai tare


III

in
:a. ._.,

,(lcea~~,tltPOZI~H:: ~1 ell rc

a' .

01 d6 ~+) urm.a t de
126

~= c2#

1, {O~.1j.

.1i!1.J p.

Ju.stific,a in cazul raspunsului


dim ~'llti a . d

a.nlenlll·; a

gre~it

direct $I~g5-h.6. (urn schimbul a g5 a r fi si uc~ dere ell rHta. :(s,e des chi de:

1.27

Miree« l~avlo~1 co oana h pentru turn), iar incercarea


de contrajoc prin sacrificiul caliuitii 7, .. c5?' 8. ~h6 g6?'~ permite albului s couti nue at acul pri n 9. h5! ex d4 10. hxg6~ fxg6 11. ~"xe.6+ ~fl 1". ~xd5 _cu avantaj .. "lcgru I este pnrmetic foru t la ... ·1 7 ~f5 [dupa care jocul va continua. cu ] S~ ~xe7! ~'X[e7 9.

Co 11s tru C'fit i (Ita ell III i, ol. 1


~j

gat Ia rH.;~as'!i rn uta rc di n cauza


~LI/.{'h(-· I

po:

4 ... ·'lg'· san ,...~~)x e4 ~'I8.... td a5~?l' LD a c al bu I isill "


~;,oo:
LL:":

S, f3

ell amemntarea
~

.-

pcrmire uueori, fortat de 'imsA mute de douri ori acciasi"

prejurari,

187

),88

fig.ur~.. pcnlru uegru aceasra este un lux." plin de pcricole. Id ea neb "Hlu'
este de a schimha ,~, h3 ~] de a rcaliza apoi d7-d5. /\_ urmar ins[a: l
~ £
.
• ;,

~g5'!

186

A.cum nebunul inactiv din deschidere 3J. devenit un nebun r~u, limi'La t de propriii pi on ~ si raJa peJ["s pec.=
tfu ve,

7
iOl, -..,'

~n

Jar schimbul '~lxd3 ar conduce un un final slab in care albul detinc un [cal bun contra unui nebun rau si
sanse reale de ca~tig ..

Un exemplu tipic pentru concepria mod ern dinamica de abordare a


luptei pentru initiativa.
geuel"at un avantaj
f

a,

Anl,eruntimile si atacul de mat


.

au

minat de prezenta nebuDulul 'bun co '[fa unui nebun ina ctiv, pi onul eo a devenit 0 slabiciunc cronica, iar in cazul schimbului damelor albul obtiae coloana h si trasec bune pen. .
tru
" -

po.l:i~i.ol1al deter-

· Daca din llteratu ra elasicii atlam ea [H,cumularile pOli~ionale. ereeaza prcmizele dec~an~,arii a18cului, eonceptia .modcrna de joe ,rolos[e~,'c amenin',arca ~i ataeul pentru a.cumuJar[ea de avanta]e porl,li,ona'~,e6
tia damei L.1l g 4 C ooperfin d c u cc i do i nebuni activi poatc creea mari difi-

11... ~ c.2 41rs 12.. .:_.J;_,. xI'S! dis t ru ge ~)pih·r~orlll matului, C. Hal" si dupa ~ 'r..- .. xf6 ill 3. exfo bxa i~, urmeaza )_ 1,_.... ,mam prin 14. '¥f,g7#" a sl fc[ CD .. , f 1--1) J'.
~"t
'1'" ". . '. ,I" .~. _

clar] 8" ~.f6! g6 9.. '& gS dx[~~ [9, ~. t;ld7 ] O. ~txe7 +-1 10.. \!§.lh6 cxb2+

lWh4+~ W.g8 10. ~xc7 ~c8 u. i tLl· d"(~ ""m~.. 5 ........"" =-= o r::~a: I~, e.e~ duce Ia avanrai .' .....
; <'I... . " "IV-tIjIf
I .

_~,Xl1/+

cxd4 I)~i dup',a 7... 'i!Y c 7 R. ,....-.&.~ -wxb7 atacul dublu 9.


fT'" '" .
'II

·.'i 1_·,
..
.~
.. I ..·.' "

Ii, till1 .' ~.lL·e::


.
•• :" '

189

Di: pnne:ref:t optimf a ncbunilor

ill

'9~ e.._~! ()e8 [NCglUI cstc Iortat 1:1 aceasta murare caci a~at dupa 9..,
~:zJh5 10, g4~ [cft si dupii 9 ... ~lxb3 10" exfo ~~~r~a[11. fxg7 l~)xc2+ 1'1'. "·W.f:x. &.") "'; e 7 1 ~1, "!'~:./d' ~ 1 tot Ib u 1 are a c)' ~ t:9 'I' .~ vantaj Probahi l dac,~ ar [1. banuiL ee-l
t_~.. __. ~

Si 'in pttr ian ttl Rub i ''Stei n, a.pari-

constructia atacului urmareste nu doar san,l'p ona rea imediata a unor fuc'alcati flagrante a principiilor de dezvoltarc ~.t mai ales are ill '\edere perspecti va integrarii lor in grupajele de atac.

(J .......

II

'I

rfJlj.

.-

as'~e'aptH

"!I

ncerul e-

ar fit (~ ...... 9 'JI1~~iI;:'


j:J

• ,"""

,!.!'--...·x""l. ~...b:]:, ~ .

cu ltati n e g11l lui. I ..e4 leG 2,.,d4 d5 ,3.~~71c3 ~b4 At cS lD e7 5.. ~'g 4- '!! '0--01 [.5'.'. . :Ll f5 ~ 6.

R.J,,, Fischer
'.e\\r

- S..Reshevskl

C1.U in .. ana
" ,." ..... , 1,1 .. +

'9.. , ~xg5

ita: n a, hOm 1'lxg5

c5 11. CiJ'b5

lL)c6 12. O-O--O~ + J ocu 1 a C on:tinuiit as If el: 9U'.. ~b4 10..()~O-t~'! cS 11~'fife7!

f2)f3 (6[. ~~.d3 hS 7. ~f4 ~lc6 8[. a3 .:._~ 9,. ~x.f5 g5 10. ~d2 exfS~ c7
•• I I,

Wb,6, 12~ ti),a4! ~i'c6 13-.. ~xc5~ ~ xeS 14. 't!Yxc5! Wf'xcS IS.. dxc5 cLJ[d7 1 6" l[)f3 ~xcS 17. j.."d~, ~e4
1

[(lal11o _ J~etr,osian ~Las Palmas 1973) '~f06 ~ _tb lO 't!iI 6 ~_j ~ . 7' ... dl 05 ~" ;w'f4 .d!ib c7! ., 11eb'delJ .. I'VkOl", B,e'~gr3d 19851 6~
..:=~=- _..... .. .
h

acceJera.t sau. S~ gbin poate fi CO.nlnla balut~ atat plio dezvo]larea linistHa ~lill n.len~inerea in.de~ungat5 (t av~uILaJUlui ptlnl,ei n1uHhi 5. c4 (vaIlanta Maroczy) cat prin construC'~ia atacu~ ui. rapid [ip 'Ra uZler ~ plin ... J 5.. ~ e3
t

York, 1. 958 Sicilian» (B35) 1.. c4 ,r:S 2.. (t) f:' {iJc6 3. d4 ex d4 4.. ~xd4 g6 ~ arianta dragonului 'l

mit; dintrc rele ....] 10.. ~~~xf7+~"Un trasne pe cer seain" l ex JPIe si a obi sn ui tii ~T!] as. fel de ca z uri 11 J
a eel mai

,It ~ hO ~ d7 19. ttj d4 ~ acS 20.. ~= 5 dlibb'll' ~',' "..~-., W"~ r3 ~uc~,'2' ] .. ,.. M(7~l' '? 2'" r-&--.)"~ ['")'2 ~j
...J •

JM,. d3 r5 7. :r=> gS t [0 mut are tare elITe, pune io. v,aloare marele potential de
coopera~'e al nebunilor In pozi~fui des= chis,e. DupO nunlJal 7 muH1ri~ negrol

. . ...
.... .. ..... ..
'

,.

g4[~?] 23 .. g4 rxg4 24 .. fxg4, h,6 25.. ~e3-t

nn di spune de apLtrBli sa lisJa [cato are ~

tc3, .:.~g.7 7~' 5~ c4,! [7. [-3? 0"-0' 0.. .W.tdr"il; d5 'f," I.' - 0 8 ~;~' 'b'" [Sprc . .S L . 1 't ... '... i deo$elblre de Dragoru~ a lbu~, este ooli'iJf6
1

(i,.

~I

1,

12K

129

Mircea Ptll 10 l'


1

Ilt .. ~ ,~t7 11.. ~ e6!'! [Ace lasi " lucru urma si dupii ~0... ~xn] Il... dxe61l -..,' \_~xe6 I7. Wd5+ ~; ['5 13. g4+ wx-g4 14. g gl +~varianta d~~~. de un ele calli ea fi iu d cea ef ecti v j ucata] 12~ t:Wx[clS c6 J 3,.. 'f!rd2 ~i negrul a cedat, [1....(J}' .. Curios csle Iapt ulca Fischer TIn a facut altceva dccat sa rcpete com hinatia jucata ell cateva luei iuainte in [

structiei a tacului rapid san at dezvoltarii linistitc eli mentinerea indelu n g:l 'La a ava ~ taj u ~ pri mei .oJl!Ul~ri , ui Ad opta rca met ode] hi perrnederne de constructie a cooperarii strategicc,

'II I. ,w,.tb"· rr ·dS· II? . rr~ !..!..i. "1 1u --- (.... j>=of4 cXfl4 13~.. ~~:)xd4·:2Jxd4 14. c'd4
.1~I!l~.

Constru cti« acaeului 1'01.. l'


\fifhj+ '~~;i~.f7J. 0-( cu complil catii intcrcsante. Tentaur pare 9. ~~] l1t~. da r dupa 9... fxe5 10. '/§'(h5+ ;!)~ 11. ex f6+ ~~xf6 l2. ,~gIG+ 7
]"? -

~~,i~16'11o ~

j(IJ

'.

,I

,I:

.....

den umite a "resortului srrans" in CaJIe nebunii par "ascunsi" in fianchetto 1:'1 g'''' sa u b? in spatcle cailor din f3 sau c3, limitati uneori de. pionii c4 sau d4
pot crea fa lsa im presi e de a fi soniti unei indelunga~.c inactivi U)~.i" Ana de' a-i pune in \ aloare este specifics marilor maestri de Ina.lta class si necesita cunoasterea mlregului airsenal de proced ee strategi cc si tactice, rafinament si respectarea stricta a principiilor de dezvoltare, Un ex ern plu de valorific are .a fortei nebnnilor in. fi,( chetto es te parti da: m

:§ xd4 15F .,:txb7 .~.xh7 '16., ~.xb7 ~dS[? [Chiar dupa .l6.., g ~8 17. ~e3 ~dd8 ] fL ~Mrxa 7 Y%rxa7 19. ~ ,~··t7~ d',"" ')~) ~....a4 9 :-~en, ') I .1 8 ~::.1 a ~ ~lt. pioaul libcr a decide... '.. Ul111a~ insa . ..... 11] . :; ~}o[.. . ,',',. , lZO I ~Tca apnt'fd.. .. ] 17' ~-=,11 U', ,~ ~l /1-0·, ..
~J::Jr,.!'\.,i
I I

./'P/..

....

..,Jr.Jb.,.!I-.l-

;0

partida Bastrikov - Samkovici.;

usoara, Peate ca partida urmatoare va aj uta. la el u cid area ace S t ei pro b feme"
I

a micilor elevi: "Cine este mai tare, calul SHU nebunul?' ou estc deloc

raspundc

Sarcina tinerilor

mrrl rcn ori de a

in~rch;]rjj aaiv

e" dar firesti,

de pioni a e··a uegrului 0 compeusatie mai mult dcc5l suficienta (Re"lUll 'ski .. Cuurtas ~ Bogola~ 1979)1 9'.,.,,,,~dxf'6 I (t 0-0 .:1i..d6, 11" ~2)f3 [Aiel merna atentie ~i continuarea It. f4 \~Yh6 12. J;)ll3 0-0 13,. W 11 j~,d7 14, ~7')c3 Wh8 15. _Ji.eJ ~e7 (15 .., iWxh2? ] 6. ~!J5 urmat de b .1 .' r-i f-') r-. ~ .~ .. c cL s~ ('_~ +-)...]? ';"-l.JC~J ":;:",,.t::o0. 17 • tJ,

hxg6

;?J hJ '"~J "5 - centrul

'I. 3,

~tfxh8 ~f7 r l4" 0-0 l:5 15.

1. c4 e6,2~d4 dS .. ~~d2 [\/a~d-, l. anta Tarra sc h este C onsid era ~a cal inia dezvoltarii linisti te cu mcnti ncrea . .
-

\1..Kupreirik - L.. Basin Minsk, t 985 Frauceza ((~06)

(~J5 18. j,."g l B~Ivanovic .. f l. Farago. T oronto 19 R4:~ 11... ~~c7'!:: [ . egrul evita schimbul nebunului s,,~ubun prin ltt4 .... si ia in vizor . ~d?
t

pionul 112] 1.2,. h3·!'? [Inceputul unui . plan a carui patcrnitate apartine

Samuel Reshevski (1911-1992) Dispunerea optima a nebunilor ~. cailor a l hi si-a dovedit potentialul de
combaLere

lodelungaLa a avantajului primei mu·kID. t-> d2 l~ tcaz;1 temporar j~,c J mi fnsa n u sc expune le g:arii ttl tempo 3 ..; ~b4]1 ~:t.~ .. ~2Jr6 [Acca: ~j dezvol: tare en tempo care o"b~igi.1 pc alb la 1e4-e5 a reveait lao mod,{i] 4" e5 ~rd7

marelui maestru Ei ngorn. Astazi aici sste preferata contmuarea 12. ,it~gS] }'1 .....1'- .' ~,. e..... -=-~..d7 14'.. g.. t:: ~ ~ ?I ~"'1' ,....... (1II(')1"'~ .• [0 mutate Iogica, tncadrandu -se io etapa a 6-a de acti vizarea pieselor
..:::."r;;t...::.
1

5~ it,d]

es 6,.(>:3~c6!,·r!

grele, Se amenintf cat si Z;i}c3-a4-c5]

a t~l rl.]

si 114-h5 ..

a nerespecta.rii
12.

pifincipi-

ilor de dczvoltal'c de ,calre negru. insa


P-lLlnul. de a ta cal al bu.lui :rure ill vedere . 0 l-Y"dr"rl ca du.pa 8... d6 9, f3 ~~d7 1'. l~. 2
g si h, oa eri.a W d:2- j~ e3~ !!h ~- t?lc3 ~i f2}d4- .lLb3" fieC31'e COfllbatant

bIDem[;l e priacipiu d voltare cu tempo a calului este rnai leficientti decat moercLlrea de a fezol-· va inled iat proh lema d u:reroasa a

[Es(c 0 prodaca aceasta dez-

~ c8 11. 0=0-0 sa l'e:1.lizel".c ,grupajul de atae su -ranuDlelic fO' -01.(1[t: in pioni ~ d avand functii .pn.'"ecisen. pla.nuh de at;:)c., i Es~e cviden._ 01 fa 1a nebuni~or
crestc. pe .nl~lsura cc se fac schlmbwui s.i Pozit"a se desc lide .... ·ebunii ~Jlt1r~ ~-epede 'ill actj un.e in pozi~jjle dc:sclri. ~ s,c, ce re~J~ltai de regula in cazul con.-

'191

Ap~ralii rrancez'e~ inacti'vitatea ~~~:8, c b'6- ') [I' lil, lna ~ d.'e.:.~au I 7.~ .f.":\." _ t"~ "u e..;.;, P'r'l'" AeeasHl Illutare care rczer~~acampul f3 pcutlu callJ.l din d? in cazul unui n.ou ~.lac al pi un u lurn d4 prin 7 ... 'tWb6 'C'Qufera deocamdaL~ aecstui cal DlUfltai runclii de (·~p~h·al'e] l~xd4 8~ 7'.n [e:" . 4. f6! 9.. cxf6, [[Tot Kuprc]c]k a mIT'i " . .I.Ll (-).. •• " . •• '.

..
,. ...
,.'

... " '


/' ./

';';';

R.

192

........ ~.;.: : ~ .. .. .... . ~:: -::..


'0" ...... :.

....

.....

-1

.:

,..:'

oereal sa nlen~ifJJ_a yarful dt! lance c5 suc1ific''"',nd un. pillion pli.n: 9. f4 fxe5
10, fxeS (lO. dxe5 ~c.5!) J;Jxd4 r 1. i. ,c'7j f4 (1]. ,~;,xd4 'W'ih4+! -+) t;_')xe5

fig:llrilor celor dOU3 Labere n~ pot da


unele ru ndil'i~ pri vi.nd .pianu.rU.e de joe a eclor dnu5 'taberc, 'Prezeuta pionih)r

o ,anaUza

a el]cien~ci act ~vi zit r~'i

130

131

Mlrcea

PaVIOl'

[ocul de Jllijloc' este 0 a dou« de'S.., e"'ilk re,. III care lit:' l'0"" llllb'u luitii Ii , ptJz,ip'iI' pieselor inactive» I-a determinat pe negru .~/mutarea aparent 1.0gic114 .....Ji.e8'! ell ideea kh5 ..Subtililatea ordinii de nluOhi alese de alb :face drnr~ciUl sarcina aJegeli~ mutari.i ~;1 plan u lui ce 1 n1,ai efici en t ,. De c\.. i con[inw~.("ea apLu'ent actj·\,r~ ill4 .. " .1;')1157
este datorita m.utarii 15. ~g.5 ~ Dupa illS g6 16. iLlc3. es.te 0 ..... du bl.a 10v] l ura intmca.~ sc anlleninta gre~ita

micoloaua f in .lupta pentru can pul e5 albtl I va cau fa s~ Inde p~rtez e ~ c 6 iar coarrajocul negrului va viza ~f3. Practic ambele tabere si-a u ,(-~ pli[cat sari sfa(~5.loi· planunle generale die constructie a cooperarii srrategice de atac, rcspectiv aparare si coutraatac. Aplicarea dogrnatica a. prineipiului lui Ern" Lasker ctL: «Trecerea III

schimb '!)e2 estc ternporar innctiv. Albul va actiona pentru a penetra p. coloana scmideschi c, ia . negrul va metre a s i~'ipas teze uti] iza ad se1~

piese tcmporar inactive. In '.chirnb ~d3 rcspectiv ~d6, sun figuri pu= terni c e C u ra z~ mare de a c~iune, ~D f3, t£J (6 si :;)c6 ocupa poziti i optime controland campurile centrale" in

slabi d4 ~] eo Iac din Ji.c] ~rn ~d7 ....

bcrcaza cu tempo drumul pionului j] 15'... ~e7 1.6.. f4.! Albul se rein toarce la vechiul plan din partida Ivanovlc _.Farago in conditii mulr mai avantajoase pentru ca dup~ ocuparea [ campuhu e5, planul de actiune pc coloana c, este rnai cficient] 16-u...hl6 17.. !2Jr~~e4 18~ .~,g6 19~1043.6, 33

coloanei•
..... L'

" .]

.,' .1 ""'Y'IIII

..1."'~!.::.

..!

t"-. 2:\ ~ ~...


'~ .
',.1

4' a~· IS e
[....
II tl .
I

arneainta h4-b5 urrnat de ~ c7] 2 J.... , ~ r-; > 'h"-' x 1'. ')1 -= \WI ,,"'A 3· 'tJ g3. '4 ~I xO' " d rlll..'l ~ .....:,_ ~ Aili. ' Wixg~ 26~ :1f3·1 !iJxeS'? [Elegant, dar in. ficicnt Intrucst dupa ... 1 27 ..
]I ~.
I,
I ~

ca pia t3J

0 fOnii

U'li.a~§ actionand

in

1"

20., i~c5! [Ocuparea avanpostului c5 ~ 0 dublJ loviturii (alae simplu


'(.II .

~.,~~ ~i dublu 1~lc6) pllne .egrul in g6 fata dilemei de (11 a lege Intre contin.. . ..,'.. ' \' a 20 ,.. 9.=.eO san .+.. . U:l1 ca prea pasi ,........ _) schimbul acestui ctJ e5 ~ oricum greu
1 •

,i,

de su port a tJ

~c3! [, .. a rezultat un final in carle cooperarea i1 + .$J, cste snpenoara celci dintrc §~ '1] .ll.,.~c?)xa4 32 .. + H ~f:'Q 1'1. '" IC~ ~ . "14 ~ L ~ xg 7.+ ~ ";0 ... .. ~ ;,_~~ ~[r l ) 6" ~"'., /~ h7 J' J "'""1 8'"" -:1. "'" ax'h 6'.'3..:. ,:,'u.i. b.Ix.a~ b ~ c"-__ ~::I. s: ~ k:xa~ ~ e. .:'1'." :§ hS+! [Cea mai simpla solutie] a "" exeo :'9' ,~~,. @ '. .U 3. 7·' (~) 17' .3 0 .• ~xc· ~'8 rf.!.-.. 0' :J ..... 2ld4!!. si negrul a cedar, [I·."OJ~
- ·l ... ... ~ ......

u . ~, ~ - ... "'; .. ~ x:g.-,. ~ ~}x,[ I'') ., 8 "J CJf7".\ O· ~ x· '\!j XlP"T ..... f
....§)

1"

.s, I )' .. b" " _ii~h ~~, 4"'..J··..,

-_-__ ' 7 [f.':,.

r'~ n ~. (7 .., . ~;j. 0;.'") .•

")'1

tandem. Perechca de nebuni in pozi~i~dexchi se C(~[.I.~j borand cu damn sa 1J) pies'ele grle~le reprc i" nt a un p ULcrDic grupaj d atac penetrant. lata un exemplu concludent:

C..Garcia Palermo - A.. Matanovir


Apararea Nirnzovici (]~:~ 1) Viena, .. I986 t. d4;?1f6 2 .. c4 e6 J. !i)c~\.~~b4 4.. eJ c.5 5. '~lgc2 d5 [1viai non aici se joaca 5 .... cxd4 6. exd-l 0-0 7. a] JL. e7 8, d5 exd5 9 .. cxd5 ::=!.e8] 16~,a._l
l

~]I~",

cxd4 7". axb4

dXl\~

:8.. Ci)x( 3 O~O 9.


li

194
..
'

.-

'" b ..Yf:> .:) ".' ... ..


/

.., rs ./-/2
-~~.,. .. 1'

.>'

calului .pC campu natural c6J 9 .... dXl~4 If], J;k,xc4 ~ l:7 11.. \!M;e2 a5 !! J 2. c4! r~'bld7?" '1~ !JJ.... '6', 1 4 c~ ,,~eo '11E .., ,pAt'· ,~c c:~'\ ilLl' .IL~ 101_]_. . b3 ~:i)cS 16,. t~a4! [ H.Ini~H singura piesa activii a negrului (~c5) ~i pregateste plii sarea ncbunului pe marea diagonals a 1=h8. prin f4 si c5 a ~nul a cii.~i]ga l S pt tiu pasi vizand caii negri] 16 .....f6 1.7... ~2Jxl·5 bxc:5 [1. 7...
t
I •• '" ...... ' ..

b5! [Stanj t::ne~'l.c dezvokarca

..11.

",

....

., ..

PIt<

20n.. ~xc...i·l a dccizie grea, avand. dezava ALajul ca acti v[c(~za puterni,,·

f'5 I 18". ~... .'. ~b ,~~ 20 . £ 7"


JZ. .:P~b:' "J .~ .

~~·x.c5? 18.

.~)13 ~ -I
~

TI x.' f6

18.. exf6 ~]8.


9 t\ _'. ~
") ~ ;;':u.(··

16

(Ie gat 10gic die- p[anu] ,_W.c.. d7 -re8-h5) intrucat calul soseste ~H nl0:nlentul potliYit pe canlpul visat. e5., prin 16, ~?)e5! ~] sc v~·_utari prin f'J'-·r4 penUlJ i c~l nu rnt:rge 1.6.". _::~xe5? ~.7. dxc.5 Wfxe5 1:8. ~c5~ c.:u [cfi$t'ig de calitalc. 15. J/g.5! [lJn lexemp,illu de uli.till tJi re a UJl1U i pro cede u t::J eti c (a.t acu. i simpl u) in scop strate gie. lea.1 u I, eli -

H .d era ......i ]. 4 .. " ~aeo 0 ~,]. upa....1'[usa :' .).. a3 ~'1 b8. rvla i slaJb est:e .~ 5." g e7
iln.l. b·] ~.
1

'~pozi[~ion(ll n f7. ~ b5 ~i "tactic 17. !uxh7 'Wxb7 ~i 18. 'WfxhS . PrefeH

(dupa:2 m. dxe5) uebun.u.l p'asi v din e3, 1nsa stanj ene~te dc:ocarnda.ta a.c~ ceslll ;tlbuJui pe colo21na r., ca~:leaT fi '" 1 () ~ 5[ survenl.t·· d upa.....~~.... r.dc..Jxle~2111~.,. d xe 5.. .~.b8 (21... lJ_,;c7? ")'1'• ~1c.5 +-) 27. ~~ c5 .~~a7 22. ~~.(d4~J,.2 .. fixeS ~h4 rNegilt'l1l~ ~'ru-a pus toate sper~n~cJe' in aces~ [oontraatac btlZ.ilt cnoperarea damei ell l2Jc4,. piesa pan,~ ,(l.ctIDl lipsita de cooperart ~i. a ~'=>g6'1 2·2~. 'W/h3-! ~.l)amd a~b~ a Hlutat abma h· fllutarea ?'1' (~)., ven~nd in sprijinul grupajuJui. de a [;1 c f orma.[ eli n pi on ~ a ~i b.. .:=1. c 1~ m .~. c3 5i d3 u.rnla ri nd penetl"area
I

Pozilia. firn1a~5 me]Iita 0 din,gtll.tn,al fiind un caz rar de ap1.icart! a pozi~iei-,~coa[a~' pfeze.nl~. t~ ill. nma.ll ua lui
to

lliui J.,R. C~apablanca pem.tfu a dOlledi supelioriiLatea nehUlJ]ulu.! a··upr~t [caJ.ului in poi ~ii deschis.e, In C'ondi~ii de perfecta ~.gtlHbdc nlat[cria.lH~ negrul les.~eneputi.ne:ios in ra~a nlal~uJui pionilor g ~'] h sprijirn1it,i de fa dista.nl5 de ~d4 carn'e totodaLH paralizeiiZ;t Ui. 4"
.Daca in prj meme [.0- 15 [uulan cairn sun~ run] cficienl.i dccfd nehuniL a.ce.~tL:l devi n 0 for~a pUilernica in frnJnctie de m,aes.nria j ocului cu pionii" 'Odata e] iberat,e d~,(gonalelc; ncbunii
1

......
_.r.... 'l /
,"1'-"

....

iL· .~t·

.. ~....

..'
.

Ji
,of
'
I

//

/,

"

.

...

'"

.'.:,.-

..~ .....

.... /

'

..
"

....

]0 nlutl-hi ,a.llbuJ a r~u.1.i[ di ~punelea oph ]l1~ a peroc llij sak: d~ oebuni in~·t]nt~ ca negru] sa~~i
nUlnl~1 i

[Dupa

132 _--~~~

~~~_

Mircea ll{tl'lo,' irnpunc aCUlTI interventia rapid~ a pieselor grele (~~J,r, ,a:) 'in atacul obiecri vclor 20...,., ~ hti~?! iO tnce[.".(~arede aparcrmiue dczvoltarea. Priucipiul cooperarii

c~o tru cti« aia eft III i,» .


11.\'
.

o I" 1

adverse]

rare ac iva .20, f1? :L1xc4 ell atac dublu 1(1 h'1' ms~1 ~.i dupa '")',0... q,1'7 ?~.. ~~e5 "~'c7 albul sHi mai binc, a~a~ dupa 22, f4 fdl ~~~xc4 bxc-l, cat si 23" du'pa ~1 ,~d3 ell amenmtarea ~txd6 ').
""'1' '?

\~~~e'4'..L_] ..._~.
II

_.

'·1

,J}i;/e·l;~' <,,~JJ.te' ~~J ...'.. ~'.

._._~

Dadl! ~ZlXl~4?' [Pre ungea lupta 2'", c?)eH' dar dupa ~3. llaJ cade pionul t5 ~23,. g d8+!!
J

'I'

'. <.~
/
,.-.

. _ . .t~ :;:::: :.:._..; ... ,


.~~

a ;;-);~ ~iF
'

iWiA .
.-

.. ;..-:

."

~.?

... /

196

"/

"'tI' "f;_; ~"


.. ....,'
'.:
,,.'

,<x ~. '. <~/~..'./ .:, /


~:.-...
.',

'.'

I"

.. r......

.'

./

at···
.
.

/~

........ ~ ........... ......... .. .

~~.....

~.

.
.

.'

.::

'

..... ..

.. ~.;'

,.~.: .. ..~:
.- " ..
','

'7/'/"-

.::;:"<%:'( ..

(J!ft
'.....

..
...

,......--:_..;.; -:: 0 .."'· .. . ;: ...

. ........ ;.. ......

....
~~ "; ....

'In procesul eonstructiel ceoperari i st ra t egi{~C,' eai i se dez Y01t ...... ~ rapu·1 " cooper-ann....1 CII ptonn....... In I t a tup pentru cucerfrea centrului. Act ~ vizarea rapida a nebunilor cu tempo este necesara in cazul dezvoltarii Unis, jt,e cu mentinerea . i'ndlclungata a primei mu tari si a eontructlei atacului rapid, Sla.njenlrea constr retiel apariiri], S'C rcalizeaza cfici en t pri n coop ern rca nebunilor l~U pionii ~.i rai.i in ata ·u·( rentruhu advers SHU a unor slablCiUDi adverse, III perspeetiva, Irebule avuta in vedere si valorifl .. • carea for1ei nchunilor in grnpajele de atac, Planurrie gcnerale spectflee metodel hipermoderne a "resertului strfins' Impliea valorificarea • cu prima ocazie, a actiuml nebuni .. lor pe marile diagonale al-h8 sao. h 1..a8" ebunii colaboreaza hine eu pinnil in s.l5bi.rea unor (~.a.nl.puri

Demonstrati , cum vaJorificati . forta perechii die nebnnil


-'

If'" I)Ul- Hotimirski

- Rohit

1.910

test 43
.....
», ... ..

1'99

.<.~~ fir
....
0' f .' .... ....

·..·····8 -:
<:.
..

Linden ,-Maczuski Pruis., 1R63

J. Podgorny .. J- Bubenik
COlT.,

1940

test
41

test 44 200

197

in.la.garul. advers ..
Ayand
II

11-4J J~

[Procedeul tactic de indepanare a aparator~~dui punc capat partidei I;

Iimitarea r"] • propnuor p~om ~J. .t-~gu:n.~l Cit stanjenirea pionilor adversl adevarata
Cll
II

delu'ptat
iii
I'

!II

forti H nehunilor SIC manltesta • dupa slabirea unor diagona Ie sao


UrITI3 11101'

1" .. Lazard _.N.N·"


1903

B.. Baranov .. 1\'1.. Bonei-Osmolovski


1953

simp·ifica.ri sao sehimbu ri .favorahile. Capaeitatea nebunilor die ,8 ataca obiectlve anute la mare dista.n~a Ie acordi un insemnat potential die cooper .. are en dama ~i piescle gre.lc in ataeul unor obieeti ve ann te pie
in

test
42
.. ~ :..-·

''1. ::';"_ ... ' X ':'%./- .. 1;""' " '~< "" '.'

Al
.

A "/:...::~. "'/,~".,
.. /_ y. ~ ~
-

test
4,5
'
I ./.,:., •

. .:;~ ~, ~
:......
~'.

~> j.
e
»

J- .. .

.~

,~:., ~..... i '....i' 1/ "~ a


,

:i
T ....

;.a···' c :
.........

:~.
t
,

.,...

_t- . -:..:~.,
...
• -'

. ....

..

"./'

..

')

"

.......

....... ""

r.

,r

· ... .; /

.... ..'
• ';:',.' • ... ... '
<

... ··...·f.:....

--:

-:::::-~ ;.j .. ... .......


'...

... ")•

.....

-" ... ....

. . :..-:..01., ~ • ..

..s.
.~

":-J ..
. :~
?2'

•••.•

.......

.... ~.

..· IInJ3. a 7 -s.

.:_.::....

·~ ..0,-;·
l

.. .;{. y

.' "}. Ji..


.....

J:~". :%: ~~ .' ..' ."_/


••

'

.. !J:' '-;; !...

... ...·"j.f

··~;:·.............

.~·.'tJ·I· ···~-(~>VW·· ~ ;Z~Y: ....


I ., ',:~,
.'

t\

"'t_j/ 0

::&'

......... .' .' .,.' . .-: ~... .... ..

..

8· .~'::'~ ..
'.

fl

'.'

"",-:-;- ..,-:: ... :.. :;}.;~ .... .'


: ..

../,.... ;.: .~ ;....


..-:~

...... _. ~0..»

;. -:;..

-: ...

~.,~
"

2()
..
•'.

tr ~ ...:: 8 .',
r:

A~· ~.:
.,.0;, ........:

.<-;_'

.....

..... .. .
'

.....

'

"

." '..

/:

'. ~. ,

..

.. ' ~ ..... ;:. .. ..

,,
,

.'.
'.'

.
>'"

U
'.'

....

:'.

..

_;;"'-::-'" ~ '/"'.....

~ ~

...

'.'.,

~~.

..

.
~

8·' ..."',...~..
.

....
..

~.... .... ..
:'.

"
...
.

. .,

..'

...

, ...

~;

-"n'

~~.~~ .:M .'.;:'., . ..:... ~ ~-'


. .

, .....

f!J ....~.:.:~.~
.

..

..

,.

.'

Rasp' nsurl TESTE


I,

Test 1, diagrama 48, pag. 54 l ) N egru 1 a jural Ioarre sl ah deschidcrea,


""L]' gJ
~ -

Mai bine era

,." ~kd6 ~ 8.

c3 0=0 9. C~d!l ~ e8 10,. r~J _~.f& 1],


(.1-'.
i -,

I) AJ.buJ. dC[~~HC avantaj la critcriile nr. 1~2" 4~5" 7, ceea ce determinii d ire cti a p rin c ipa Hl : (lla cul reg e lui
(ldvel's, ..
2)[ Itirna fi~ur~ mare f or~;1 :
1

Test 4" diagram« ..51, ptlg. 55

!esrl 6 diagrama 53, pllg~ In condi tii de egalitare rns teria V1 albul del inc a vantaj evident .~a tc 'I cri He: a vautaj de dezv 'oltare (_=-~.c8) ~
=

5,.,

7 -... -=-'*=. e 7 t'~ 8". d6 au permis al bului S:1 declanscze iuitiati!VIutiirile


'l~l

rno

intl'~ in joe ell


I

bi li Late

su peri

oar,~

controlul

prin a:1-a4.

7) ./\ bul deti ne un ~. anraj c lar la v crireriilc I 2, 3, 4,

Jid5 +-

3) Cont inuarea dezvoharii ('U 14_ .,:~::.g5!]J pune pc negru intr-o situa tie foarre grca. l)up;1: 14.. gti urmeaza 15. "~c2! ~xf5 I ]5,," ~e7 16,. ·~xe7 l ~. ,. i9 Xe 7... ]'7'. )fWt-'3 +-j 16'~":I IhXIC~ .17 ~. ..e.~~ 'lJkx e ~ '·W.f et -is'·· \WJ·,·C·S' ._(~Co r, 9 .• EJ· . ~ "8 ~ filii. .... 0 ')~ xl~6 vQ.fxf6 2,0 & xr6 71h6. 2:·1 8 a
u

I~ ~ cl l \~"xC4 2 .. ;;.~xe5 i;)e4 3 .. 2lx e4 .i,xa3 4.. WfxdS "",,~x~l .5. ?clxd7 'fr'Yh6 6.. ~r5 .'il.a~'[6.....~f4
7" ~]f6+
Wb8 8, ~±¥xo6 '~xh2+

9,

Wfl

",'~I/..(·-

W(~78~~~7+ ~e7 .9. ~"""x,e7+4)xe7 10. ~xc7+ Wc6 II. .. ~d7 + 5\ x.d7 12... 't~;(xd7 ~ftCS 13.. +
1

~f3] 7.~f6+

~hl+

10. we? !!he8+ 11.

,grave lagarul ,,'dvers ~i rnutarea de dooo ori a fi,gu]i. i in.aintea inchci crii dezvoltarii (era ncccsar I 'J". _~•.b7) induce ~deea dec Ian ~a~i initiari vei printr-o se ie i
tentn U]lor slabiciuni
A .

si ocuparea centrului.

a figu ri lor,
Exis-

"'II

ill

~d5#

..=E..,

, _.

..

_.

Test 2, diagrum« 49, pug. 54'


l) AV.3Jn.l;Ull.1 negrulni este determinat de criteriile 1~ 2~ 3 4" 8 .. "

~) ~.
J

,..

eel [C 11
"o!i ,.

:w.

.......I.... -'..., as.[gultl. 'b-tl.ldl .po.:u~ .'


I 'II..
I

po;:;..

&

~.

5' ~lh" ~J}J.(C[r 16- !~g" iJ.v.(e-4',. 7· G r· -' 7 ....... r t:~· . ~f3+!' 8. \£;111 si ne,grul ca~tiga inlc+ [sau 8 ... \~~ 4] -' .... s g' li.·l'· p' nn" 8' \t,v.... (, ." - -""''' £9' r:::
.IIiiiiIl ~" '.

tion(.I~ necesara declans.lrii planului de ,a rae prin: ] - J~""lc"'4-" 2 f·x··cIi.4 d::xc4' 3':' ~ej' j.=. b7! [a meuints \~ c61 4.. h4 ~ d6,!
, iII.15I ~[,

li'!l .

,,1

.I.',

~_,..

_'_~"

_I

~/]

II!

.I

~_,

1) In. conditii de per 'oC'l~ egalitate fila. LC H:i ~ a vall ta j u I a lbu Iui C ons La. in ria OUJhi I..tatea i su perioara a fi guri lor, coarrolul cen lru Lu d eti nerea c anlpurilor tari c5." reS" eon figuratia supe= rioara a pionilor (pionii slabi c6, a.6) si d omi natia pe sem co loa n a c .. 2) Planul albului (.onsta in aracul centru I ru]w ad vets c u scop u.1 rea lizani :mu ruii e4 si ulterior d4-d5, • Avantajul albului s-a concretizat
w~ rn

Te:s,t s, diagrama 52, p'llg. 55

Iovituri care condac Ia cfi~tig de material si atac decis iv: &; .' ... v .~ ::-'", 3 ....:....~ xe7····\.\v./"~e' 14' .1 t' e'-S-' IIIIU"""-eS '@A" i'"lJl ~, 18' '-6' f:3l"", h- "'u' . 4" "'" 1·~ ~- ,..h7 -'+ rt. .... r~'c ~tJ '" 17 ~td'3'-' '~/"I~"-·S:' d!!b'x-~.•4 b x· '-"'4 1 9''. ... t=J ~ IJi I ..... b5! ~d7 20. hxc6 ~xc-6 21,. ,J1 bI! g6-" 2-'2' ,!,wh'6:+ .f"'~)1~7[- "~. q b6-' ~d7· '. "'6'"" 24. 'i¥ih3 ~g.5 .2S :g t1,1! § 1,8 26.. .. 'f~r3 rs 27., ~xc6!!' wxc6 .2ft ~xd.5!' ~, ab8 2'9.. ~tlr4+ ~)d7 30 .. :§ b 7 +! ~ xb7 .3' ;; ~x'b7 + ~pe·832.. e6, [J --IJ J.
7' . .

de duble

'!I

.._:'",

.••

l'!Ii..

I '"' '"'

Qt".J'. A '11;:'9" -.'.

] '. . ... ~

',,,,., t~

,_".,.."

-="!:..

IIi

~.

,I

~ ..... l1li

r _',

II!

I
!

'1-

.,._:>

pl1n:
~r~ 'l"W"'e' 6~:\3 :,.t_][, :' ,8" '. '. "-'-~'''(-18'' f.,wc4 6
]A .,

1) tviohiJ~l(Hea supelio{ff~. a figu~ 1'.ilo1',. n1.ajo it;. tlca de piOlli p , flancul uanlei del.cnllina direclwa de joe) pia n ul de \:(lloriHcarl: a fnajo]i01 ~'ii. ..,,) -- .6~ b"'''' ~yle" """"IIi ~ r.6,. bxr().. PJ 8 __ _, ']
I' . .I '.to":.

1 es" 3,

(/i(lgrtlillt.l

50, .Pilg. 55

28..e4,!:~~,xle4 ~xe4 dxe4 30. 29 Jix.e4 C6~!!'3l .. c:J17'!! \Jkye832·.. ~ xe6


1 "

.f' I'

.,.,

...

II

(~arl: 0

'fi li1 spuns u J core\: t ?


136

I~I-~ ;: 7::::::!l 9" ~ ).. -.~ ~.~~x.e .=. c[8'.... ',.'. JiJ J.t ~~.'.u . , '8 b3 ~()9 '1] .. .'. : .a.3'~ \:'v../ (...15 ....1' '"' I) 7 t.. +-:Tj
'I. • ~.-'

'4 '~'~"'d' ~J'M":16 15- ·:.I'5[t.~UA. ~·d\ e-J.,. 1 8 26. ;:J cS! [')'6. .:.w~f:1? ~~~J 1~ 27, xe ~~xa6 ~2JfJ+ I 26... ~7JXIC.5 27 .. i.xeS
'of!

'1 ')

~~ ... ~ X.c(l. _~),


L --

'~~;1.'~ -, '"} ......... - 'J ,·I_.-ICI,

~uu6 +-j
iW·.

, ..,

.-r ..'.

~MJ -

l3'

xa,~
_5m.'

,::X le'~ r

IIII ..

iii

....

0: -

.•

.:::1

.'

, [I

.:-'.

3S ~ih8 38~(l=ig2 '@1 dJ. 39.. ~.~l Wh.7 c 40.. ~ e.~ ~d2 41~ ~C~ 8 WffiJ, 42. e ~d14 'tij'c4 4:3. ~e4+ ~/xe4+ 44. ~,xe4 +- ~:+ aill.bu[ a ob~inu~ avan~'aj dccisiv, A ~nai urn at: 44.....Wg:8 4..5. ~b8 ~J':l746. ~£)xa6, ~ d7 47~ :fj d4 de748 ,,16,~~,f549 '0 d~ (J 'd6, ~o , ~c5 ~d8 51.~~~~}~~ ti)b7 52 ..
.. • I~' ~ "~.

4 .' '''·c6·· h6 ,'.' d5-' ~j-P.(d''l ...~ .., 113'. ,lJl.I,(I" i;.'' .. g" 01;" '7· .") 'iii" :16t . . ".:'"' ..
['!Ii

""- .. (~~ .. ,A........


~;:..-I!

:\.

AVa" Laj ul albului consts in conngu.n,~ia superioara a pienilor, poziiia expusa ,a regclui advers si in mohi Ii-area pieselor gre.lc care -VOl" alae-a. slab,IDciunlli.le d5, [6 ~,i eVlentua] h 7. rllianul de joe t~OD8t.a in activizam:'ea pi e 5e.lor ,gre ~.e in ata ell [ cen tlu In i si pe 'f1ancul rcgclui,

Test 7~, iagrama $4~, ag, 56 d p

."'L

, '0• =::::;111. l' ".- d ~

TI ~

':dt;!ea \_~.(b412 ...... c4 2.2,_ ~ ~4! [Ac- ~

u '1' LW '. .. nco ~ . '~.al4' I C.u


=

f5 <10,'1' b~ c·::,·r-·-.,.:!I. du pa: I 25.. W,f'd7 [.". p(:rnll LC conlbi,·


r,
ill : .-.

vizareet pe. Imnill a 4-a] 22 .... b 5 23, 1~.(dl! Wh8 24.. ~h4!. gg8: 2·5~ .
/'"\(14' ~J .'
[A''- ·t':l;ClIllIITIl ub..nl r.:-~ , J. d
l~

W..U

]'1 t:.

110

L.~

._,

fl,

i ~'f

~e6 .5.3,.~xd:8,.;,

114J/~

-a6

na~ia crneganta:,JI 26. ~le7! 't~.t -c7 27.. !i)xf5!! [f) dublJ l.ovitura oe ohl~gH
p., neg-rll

"••

se (1 m[~n i~'j'P1 .sin~uHan J~una &L nlai .!!ra'\:~ 28. ~ x.h7+~ ~ ~1xh7 19. WI15#1" [1-l1'~

sa ted e ze ~c aci

137

Mircea Pavlov

':~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ slab), dama ad\!lcrs,~ _ blocheur slab" Prin manev ra ce nrmeaza, calul alb . c Indrcapra spre <:4 ~.i totodata se pregatestc atacul pionului c5 prin
~I"- ill'''''' . eX-Ctt) t,:). I

Test 8'" cli'agrlilltft' ~;,S,p'lll:~..56' 1)1 Avantajul albului consta in superiori tatea la cri teriile: controlul &1 ocuparcs ce ntru lui " ava ntajul de dez volt are , rnobilitatea supcrioara a figurilor 2) Lipsa de armonie din pozitia neg ·iIllillu.i se d(i toreaza lipsei de if:eat::tffi e Ia ocupa rea, ccnrrul ui s.i a nedcz. , voltarii ~.:>c8.. Planul albului trebuic combarut prin reaciia cuergica in centru P ·egiH.ind cJ6 ~.fu e7-e5, ca In

11'-

J'[.

-=-~~~ c

;;

_)1

-1

~~

8' - ~.f·""'f·1 ace 1 6. \.o!i


~1xc3+
18.

(.rOflstructitt ataeului, vol. 1 •

~;)c2

~ e)' ~.i .~ c ] .
19 • ,.
'UIl) 1..
~.c.'

:,,",\.il·1iI

." J).Ic"
~

....

'J ,
iIi

(t

.I~x-e·4 'Wf,(£15' ') 4 ""'tJ .. ::'=II 1'. !ILl


,#iJ....

C... 20 Df 12' .:ii, IJ", ._, • .. .~",,\ '. 5 .,] !)... xf'l ,. " ~J xf'll fx e4 ?,~... @' ..1!iI..
l'
1

.1:,

?!rc4+ ~e6
'm

partida:

J. Horvath "" Zhang ZIl0ng


Elis~a (o~.), 1998 olaadeza {AS 1) 1. d4 f5 ~" g3 c;]f6 3. ii g2 g6

~l es: n ~...... ~~'... .. ... _i .... ac, ~f8.. 3~~ ~e4 ,'= r.-7 ""-'~ 1i~"" d5 -""-. 8· ~ 6' ~ 'W~_, ~ ~ .34 . 'ud:. a·18 3' "5. 11 xes !o:;:jXC~ If35, .. ilxd6 36. cxdri ~xd6 371' .;1 'J 7 ' +-1 3-6·rtJ x''''~'~ ~ '11'1"·_5· ·~7·· . ~ xeS ,R xd6 3,8., §bl!. [1~)} ..
J\
"-0'

~)X(~·
F.

..

... :~'I

J;

«r
.

"4·· ,,:_-CU, -...........J.I18


'I I _." .

.t!c6· ",~' _ ....~ 26~ t~[d:6 ~xc4+ 27.


~'

.".~

..

'01"..

,J"'

13 adl

l
...

·."f, 'S',....

,~h6 ~Dupn care negrul a preluat initiativa prin 19. ~ a3 ..- ~~cr.) 70· eyi";;;;; ,,-<'"I' - '1'1 • E'.!. e'· i~ ,0-"" !JI._ ~_1i.,11 8 1Il t7"'~ f:5. 1l.J '. •-, '1")1 IJ ...:_,....;.. ,., ~. hf.- 1'3' h'') i$t..". d?.....;. s: .. ~ x;~I ~ \) ,_. . _") .s, . '')4· -= ~ . ,.-. /. H" f .. _.,:, ~ ~ d 1 ex ,.-, ....., t"=i . X~d '''1 == e l_+,
....__2,
[Ii

.G! xe3

17.

~ ad 1

slab csre I ~~ fud8 12, ~'~~(13 6 ~3. .,," d '·.j}fj b ..... 'I T -j 1-' ~:.;.... \~Mt.X'e.~' 1~ !!~ S + ... I'U x c5 ,!&. .... .....
iI!

.~~b2~gfg5l4. h4! t~xh4 [14... ~h6


I 5 .. ~a.3 ,
+

~~ amcnintand

i'\.

to-n,

.,

I.

(4 .. \~g4 15. ~fel+ iPd8 16~ '~e3 ~b4 17. '~/h6."! g_rh6 .l8 . .o;J;J6+ ..te7 ]0.., £xe7+ lf?e8 2,()'
I

~,fc L'+~ ~~xc] (J5 ...


I

g ==- A8 ]0,
....

2··"8··' '. ..
.'_

.~, ' .• s: _~~X(.~l


r-

/-"""",..t: '41 1C~J

2·9
.~[

~tg5 l :;!;tj'8 21~ .~.lh6+ Wt:~7 22. + W. . ' 8 e 8'+ -~ wxe·· . ~.. .:.~,_rg. 7 +-) 16. . , 1 .,- 8· 2 1 ~
==:::. ,<,,'Po,

,.:Jjb.
'II!:

,~~~ "

9= (17 .
I

...

II

..

."'!Ii

,.

._

,,' .•

'

(r.J'

..

OL~

C"

gJ!] 15. £x:g7 ~g8' 16,.. i~el+ . Wd8 [16 ... JiLxel 17. gxeill,+] 17. Evans mai bine este 5... j(c7 [6. d4 7. tcla5'~ iar la 7. ~~.,e2J?(Kasparov) tIS~[ '~g3! ['~ \~{g3 ~ ~xg3 18.. ~.:>J6#]1 si
I) Dupa acceptarca ga rnbitu lui
'I

Test 11'1 diagrama r{;S', ptlg .. 62

iJ xe <1+ ~~J.d 8; 17 • .. I......... IJ},!.(.",.~ 1...4· V '=":II.. 9 3, .~."!ii..U


..:0

11 ,IlL

8.

'I'

De asernenea,

~:_L

{_

.:.,.'ii!I..:;.

IL ~

t=5 ~ '"

...

I!'l

4. ~tlh3 ,l.¥=>g~7 i;Jf4 d6, (i r~e3 5,.


c6 ~7. h4 O--O~[Pentru ca dupa 8,

prin 8 ... e5J 8. d5 .c'Z'\,g4.9. 0 0 'beS 10. e4 '~a6 h5

sa contraatace
l •

Albul

r-« 10, ditlgtttilifl


stii mai

3). Plan.td, de j. oc
inledial
adverso

~r5! c·u J;' or hun penUlt neg"til. .


COllSn~

II. \We2 ''LJ.r7 [2. ,\ie3 fx[e4 ,J 3., ,ixe4 e6 ~4. dxe6 (.fllxe6 15. ~ ad 1 "¥§c7 mO rel geM 17. i::.g2 ~dxf4 l8 ..gx!~4 ~~f7 ,[9. 115
,~

declansa imediat initiativa folosind ,~cgMe(-t nepHicu.ta .$,g5- ~ d8. 12. f4! ge8 1.3.. fS! [13 ..., gx.f5
II
-==:::(..
I II,.

avaruaj de dezvoltare ~] 0 mobilitate supclioar~.(1, figurilor. E~ poatc

57, pag. J6 biue, detmfmd ,

dupa 6. d4 estc .lnai bine 6,... d6 7. ~'b3 '£Yd7 8. dxc5 jp=>b6~, 2) A preci c rea pozi tiei conduce La concluzia a va ntajului detinut de (=] .b fa criteriile 1) 2, 3, 4", existand posibilitatea unor puternice dczvoltari eu

negrul a cedar,

ll-O/.

Test 1.2, di:(tgrtl'n:"ll 66,. pag. 162 4JIg5 - .:bh6 6. 0-0 ~i n.u merge 6,,", ~,FC7 ([,~n cauza 7. ~tJe6t fxeo 8.
A] bul putea juca foarte hi ue 5.

tempo

in '('Hacuill

arr siaibic'i uni lor din lagli1ul

9. 'Llb5! ~e8 ']o. /;JdS! ~ b8 ll.. ,hx.g6 hx~6 12.. r3! 36 I ". ~~bxr~7 '~x(~7 14~,~,x{·i e6 15..d5! ,7ld8 IIi l

J!"h7 2[6... Wfh7 + [J.-4Jj..

diG! ~Y4Yf617.li~e3~ ~c618_ ~h~\ b5 19.. ~~xl~6! dX[l~6 JtLd4~'tWl7 21~ 20~, ~~xg7 ~,x,g7 22~ {J..-(}...O c5 23.. +--= 't!Yb,4! ~xa2 24 .. d7! r.5 25.. ~Wh4

~t f6

27. ~\ d6+~

']6. fxg6 hxg6 17. ~g4 ± b6 18. :J::_x.e8 8xc4 19. Jlx)7 bxe3 20.. .tx~di' ~lxa8 21,. ~xf6 +- t~xdl "22. {)xdl ~d8 23. ~7l('3 Wg7 24~ ~xl·,6 ~d2 25.. b3 ~-=-b42,6§, Lt)dS ~.a3 27. ,r-\c7,+ Wh6 .28~h4! Wh.5 29+ fi.lh7+ J;g.4 30~ Wl12 ,~=(:5.. • ~·I €)It:(l+ Wf'4 .3,2~'f{ g7', 11-=l)J~
1

14. exf5 e4 15. ~ adi 116 16. ~~_~e3~ l:lJ.l"iI. ,."= fO 1~. Q adl 116 .llL1Io,l.., ....:,_;.-~11141[] 9 ,0 AI ~..:: .. "w ~ l'... ~_j :I ~ ,}.....l . -"...... ~(17 14·.. ~' artl 'f6· 1·'~ £c~ [C,U . aInlkn.in.~lare~l c5 ~i .=-t c4+ I 15.... -t f"H
~! ..

3) Dublarea atacului asupra canlpu 1ui f7 plin.: 18.. ~Jb.3 ~ c7 [D(l,c.a 8... ~f6 m U r· '1 e·az··;l: 0 • c.;;;: ~ \.w':;gT6~. '1Il0 • r:-.. x·,·c:·"}, '"7 ..J l'::~. :./ J ~ _1 liJ.ge 7 ~i acun~, con.fOrTIl reconlJ1ndariI!or lui M J. Cigorin~ dupa 1'1. 0J e? sau l'~. ,j"a3 albul are a[nc pulC'[ille] 9~ 4Jixc3 C f6? I.Si dupa 9.,.. ~~~xc3 ]..'.\!JlJ XC - '0 ( 1'0 ..••' ~i-k( ,'] .. :ik3t.J ,(16· .,""v ;\ "2 0 e ·1 fK ' u ..
,
01

..'

(.1

'£jd7 1 1. ()e61[ a dus la a van.taj pen-, tru alb~ R'(lrtls,ch '.. Yttrllr.ol'ik 1986. Negrul flU a uti.liJ".at con'lraa~a.cul ~.i stanjenirea nt:bunuluru alb P[iD 7." b51? R. ~:.k.b3 a6 9. \~e2 ~lJf6 ~O.
,~ d] '§I'e 7 ~i negl1_11 se apflrl~.

-=-'lxh6~~:J.b6 ,:1J,xg7. 9. ,D[caserneni 6. t~lc3 c2Jb6 7. ~t b3 'flle7 8. a4:r exd4 [~)."~xd4 f6 ~o. a5

juc~lqd ca m ptutida: 'V~ (:[eJlol' - W. IJh' munn ()pen~ fJrrescien C~,ER"1998 8 I" dxc5! . 9·.@05··' '~'Wx.~d 1(.1. ) • -~e" 1'B .;/. 1 ~ f-:~ Q } .~ ~J ,,_. _~x d ] ~ g 4, . J.III. 1 • = d'3 -,-,-iii,X f-."]I ]" ~txf3 (~;,d4~ 13. Cl_ld5 ,i;Jxd5 L4.
I!r

3 ..,'~,egLula g~·e~itc~nd a ~·[elua~u e calu~ ill e5. ,EI ar fi e..galnl u~or~

[Ii

:.~ x e.-5 YJf/)""l~S I· .....:.J ~f!=fl~~t ,I!~ +-)' 1 .~'. ~,=1,; ..~I"l: i' rn 1) 6... (~)e4 ~i [C~il·eap.renlatUJra a lJ .. . 1 diunei 7.,. "t1Yh4 sun! tuuUlri gm'e~.ite. d6 12. ~d5! ~d7 13. ~abl 0 OLO f~Ia nccesar 7.. . );~e7 8. '.~·e2 ] 4. ~d4 T- .. ;t lbu I efi~.tiga, ~tms~ de ~6 ';;;LI_j:"C" ~d- 9 4 ~::~a')~ aplirare oferea doax 9... "&b4~ 10. 1) Critelli Ie ]~ ').. 3~ 4, iie~irea iLxf7,+ \~:;d:s.] 1. ~gj.+ (11.. ~~xg8? Y&:lt:b3.t) 1 L.. t.Zjge7 12. t7Jd5 ~~x 103 I' damei ne:g~·e din.. j DC ~i posrn bilit tite'tl uaor dez\'o]U'hi en tenlpO~ 13. axbJ ,ib6 (}3~.. J~~b4!0) l4. 3) /\~.acUlItrebuic lnceput cu sa.cri~fc'! hl6 l5. ~xf6 bxg5 16. 0~xb!6 ti.ciul catii~il'~i~ ,: Icxb6 17. g xb6 ca intr-o pa rhda 10, tt xg',Sf~xhl1] ,~(·l'" ... --.b4 J ...... 4 Fre',e,borou,g'Jl - R(tf,ki" d(.ttand di n ... 12 ..O--O--O!~~,x("3,13~ bx,c] '~-fxh2 14. 1893! A CUOl urlneaza foa mte (arc :1 ,!J/;/f·:]!' , 'It- ,1 1~ . } d ~ t Ii. ~6·· 16· R h· T 1O~ ~d5f ... /;"x· d' ~~ (-D.. up·,::i 1 O· 'I!.~.{f~~ .,::' L!i -."~ £~(l ....2J, ~1._m, :::::1 ..:'\.~ 104 Urma 11. '11g5 _~ 11" exdS li}c5 [Mai t~.rxhl + ~Si dupa 16 ... fxgS' albul ar[e
C;:I ..'~ t: tfll ....
iii .. ~ , , ...... ~ ,... ~ ..

12~ e.5 ~Je4 13~ tWb2 ..:2}xe5 14.

lcs t 13,. d,il~g'r(llll11 67, pag'. 63

i ••

(,I

iI~

I'

1!IIi.1i

... ~

.....

'"

!ill..

-t

139

C« in s tru ,(,~,{ ataeu J,,, i, ia

1'0 I'~ J

· at ac 'decr.. v' (C' ", S, tanuInn H"til ne IUO .. ]9~)n)~7., ,i?- c4+ 1 d5 18, cx.d6+, ,~,e6 ]9. ,{~xe.6+, \t)hS 20" ~x + !! ,'1l. ~ xh? cxdo )<7. .~d 7 h6 23.
»

rs

srs

~,(1)" perechea de nebuni - (9)~ posi .. bilitati super] Dare de control - (3) ~]
acnvuatc
- ,ro .. _

A.

In

ccntru,

'¥rxh,7 + ~f7 ],9~,~g6+!, 11=f)J~

,;~~-=> c-6 x

+_,I 17~ ~ xhl

Ix gS l8~.

Test ..1.4,diagrama 68, pug, 63 l) Mutarile 7 ".. h6 si 9 .." $lfS, care amana efectuarea rocadei (cUJ ideea g5 ~i ;71lg6) si mentiu regele

n egru in 'cell tru ,~, ':2) Criterii Ie 1.~ z, 3, 4 si procedcc ~e tacti cc eli be ra rca cu tempo a
~i atacul dublu justified aetiunea rn,'a.p:idt1 e alae'; d " 3) Atacul rrebuie declansat unedi ,. liat pnn: 1.1. 01xeS'! ~xc5 12,., 01d 5! ! Wd6 [Picrd irncdiat continuilrilc ' ., 1'1 ... ,,\Y.I b J ·-v, ~I 3· .:;"ut '7',#· l sau 1 ~... ~ ~x~, .. ],' t.::'....., . 1Wb8 {2Jxc7 \~\.c7 .]4" ,~.a3+

)) Planul de j DC va nrmari punerea in, miscare a majoritatii centrale de ,piani ~i acti vi zarea nebu nul ui de negru . 16~ ,£cl! $")'Ci4 17~ 01d2 '~'b6 I] 7".. ~~df6 .1 S" f3 ~ {(]d6 ] 9. ,~~h4~l 18" "'u xle 4' ,[I,,X'C ,'~, 19:', ('3'" ex~,~r~· "1.4 , .... '0" ' t~xf3 ~~b3,,21~, JiL'l~3,~, 4:")1'8 ~g3 22.~e6 2,3"~cel ~d5 24., e4! [A[bul a . '" " t·, 11 ..,' l ~I'" reu ~1~ sa ..8.1 ere eze 0 t aian ga ce m ra sa
J~

'+

.!

,B!'~

de 'fi_guri. Preferabil era ) d:7 15':, 'fx,?~5; dx,c5 I,D. t;.. 3 14jLl £ ~~ b4 ~ schirnband puternicul ca 1 din d31 15. gxf4 .§ f'e,g'! [0 mutare pasi V:l care SI[()peftZr, doar tempera r avansnrea centrului a lb. Ma! bine era !..,..-i 'I 'J' ~,14 .. (..u-, b4", "lI1'X: ,IIJ..J.' .~ X. ~4 da r ~!__jlJt+11I ~'l.i alhul menrine initiative Jup,n 17. ,JM,t ~ .... _ ,I.] I 'l:'iII.!II.a], a·4 1'7.,' 'J}~'c3i2i d7 18 ... ~ Q"J' I')~II £.. J ~ael c6 +-, cu grupnjul
I,' ..

..:..;:.:.:m

..

~_...

,.:::;:

~~';;i

.i'"~

(lIJ

I!!

-"

11..

""'~'

If.!

I
1

diagonalelor

'., pu term ca , '4' ~~,~ ,g,5 ? 5 \!j~'iJ;"J }~., e 6. ~ W ~'~ ~~1lIl";" .s.. 26.. g ,e3 ,~~6 27'.. E g3 ~ c7 28 .. d,S! "17 [') 8 'cxd,... 2'9 ~,!.u d 41' \.!..:V:I 'f:g ,,' 0 , . '5 ] £L('. ~.'". l±r ,.' '6,1,',
v.

']1

'HJ

r-. c' . ,."1 .. !-J.. c.: 'S, ". 3' .~~ 1.5 "', "'---:,il;3··1J1I,'f6' ..:-~ ..

~"6', ~xg,

+' _]

~'.;o;,

l' 9,:

£''-1..... '"

s~

Q? t

,,",U,·

cxd 5" 3·"0'-' e x"d' '5,t


.....•. '....

,.I.

3' '~ ~xe'!),.lJ4.J'}~,


16, diagrama 82, pa,g.. 78 .1) Pozitia este echilibrata, Albul detinc un mic avantaj, avand un plan
f"] "U~
'!j".-.c

3:~....

'EjI-

il

~ x e·5~· '. '" .'. a xe 5

re« 18,. dill grnma


datori.tt1, avaurajului

8,4, p'll'}.J.. 78' I.) Albul detine un nne avantaj

Test 19, diag rama 8,5, ]Jtl'g ~ 7,9 "II 9 eS" '~A. ,,:' ., cxd 5 ~''UJ!I! ~"X' 5··r-. g4' [10 J ," ,-.' '"d G f":5 ") '~I ~!Jl'd" 4' r £J;Ixd3 it· '_' '),?, ~1fxdJ .d'-i!:._... ,' ~II' L::3· l2),c5 23. ~g3 _ (~Uamenmtarea "4. <:2), c4 +~ 1 21,~ t:1Y d4 ~rs 22.. liJ e4.
iii ... ," I~ 1

Ifill

1'

.~

~~

.'.'

,~

e- oil

r. il

r.

~~'I

~.:::.

...

rB'~' ...este ~~..... ..' - - ')? It . lfie


".-' ...

.-?-,

l--.. . ~4I OJ \oUC"",


,_,
"

,\1(.,XU~'

.~,?

.,,~11 '(2,' 2, ".~".


'.-.," "_,

re«
.'

£d6~ ~g4 16. f3 Wd8 17. fX,g4! +-~I .3. Jt a3!: cxd5 fNici aUe 1 conHnum nu s.al,leClza:, 13 .. " .c:5 14" e5 ~t ~~'xe5 15. ~ 'ei t~e4 16~ /~ A e4 q 1.4.. ,~,xd6 dxc4 15.. ~~_ x.'e7\~r~:"e7 16,. e5 t;_)6d7 17~ ~~Yd6+ ~d8 18., (4 as 19 .. fS ~ a6 20. \Wf<dS \!;e7 21. '~fxc4 H c·6/ 2,1 \W!lirl =: 115' ,~ 'Nli'IV'~5"" 12 hh6 s~v +- ~i :n egruJ a tt:dat pe s t e ciile \"' H. fnntall. Penf,ru s.ta.t.i:sH.c]ieni, iata ~i re-stu!
i
~ .. ~!I!
I.

we8

:n5.

:2) (~lit,ed:He 3 (co1l1trolul ceutrului.) ~i 6 (configuraTia de pioni p:re~

(Et as., t;)'b8, j:_c8) si are 0 mobilitatc ~ x"e4 ,24. R eel ~~:h4 25.. h.. ~! superi oara a fi guri 1o r~ greu de valo i~, ~.(l ~ C,L,5, 2::6, v-x"eS ~ xe~'7 ~ xc5 r-......... u· '. TI ,. __ . neat d~lorW~H, caracterului 'inchis al dxef .,8 \lMrx";::!J,,~ 'b"U~·iL.' ?,11 rllr..):, }!:~D.4·3,0''.' S ~7~. ILl ".Lav ..:17 +--- "'J}f,/,("'.£iI:, 't [S· {upa ~'... '1' f8 :3 J!l. m 'ILI' 'ef, u t : ~,'ru, ~dl \~W'f2+ 32. ;.~hl '~g3 {32n'
A,.".. _'.
IIiiIIiI
!I'

de dezvoltare

~h4 23" 113 <~)re5.24 .. ,~")x'{J6+-} 23.

'J .' 5' ""1;4 ....... ~ -!4 ,.,. . .xd. d :x.,e~ ..:..... d6 +] _,_~~;OO .JiI=xc """"'... ..

rs:
~.!pI

...

,.

I"

.)

.~

,-']I
..

l-==t

I!iir.o

AI ..~

~.

~.'

'\r-.;:J

jf.:\11o

]'(.).

'~11

.~

zint~

0
,

lllajodtate centra15)..
", :':-"'!I
"i,'

.' .. .. , -e:a ~ 15~ jt b2,~ ~ 1.-81.6 ~ ae,1· h6 17 ..,lxe·4 e4' C'X()' 4" 118' ~'!>x.#'J4 '~.I· . I" 9 rl'''e4
.
.

3) Pre :g}iti rca


. ; ]' .. "ill ~

01 U l~ ri :i, C J~,e4
:::.J',
'!

pIi n:
.

..... . -_ ca~[t,ga....'I

),4
I.

~'):J J!,) r.J-:.h' , ~i'g~)'+ ~~~:~., 2" +~l 33 \_~' ,'.


'1Jr"i _.,." ~-.,:'I 7) ",? t:F-+
~'1 ,.
'II' : \ "--"

,1_.

"'~IJ ....
~

'] 1

'II t· -x'·e4 3 'S d8 ~


I'l

6 le-+,

"'- I. 4 d;tkXe4:r, xle,


,

....

~.

~.

~~

,', "f~ J, gx ,Ill' ..-:1,'3'· ~ "",1

fl'
,

3'? . .~."

+- atl buM

~J

~)II 8' ,J'

~:V'l'"""r-~ ±l ,A, . u

.......

iJ}'
".

".

"~

~:_.

' ..

I!IJ.

...., i

J'

.!

....

. A ..-

[!I.

...r1ll....L1!

SA,t!l

~""

ccn~,n ] HI] ('~....


.',. ... -~...

[Albul

8l

reu~it sil-~] creeze ~'a]anga


,'
j,

,par~idei: 241~d act. b6 2.5~'~d2 ~d8


'6· ."'.' ~8¥d' v =: !.==I
~x £ ~-.:.J erf
I

'f=!;

,..

1:9 · .~ x'e 6 £ IJJ! . .:J... ,~iII ..'" l!O· ~ .... D '[30 ... we? 31. ~d{)#I~ ll-0/..

x·~~, c,"6,"" ,c'L6. '8·' . fX '7


., ~

,ittJ

....

fx'.

Jf

. '.

iiIIII·

l ,,"Lo-

106'

c-__:,

:f-'O .1,(1

25,~-nL~\ (~7 26. ,f\'h4 411.17 27. {1X.g7~


BI .

...... ,. ...•. .. n ",-,) '.~"" ~ 41 ~ campul' e4] 22'n'~ ,1.,.,'L.~ ~3. ,:'~e·i~·r·" .. \ ~~ ~f~ '4 t~ ,'. ~""'h''8 .,...... ,~~.u't..5;'[D:'..axna \,Ule ,,'. .;;.'" ~'f'-5' \!r " ... e-~.I.IL .'~ ~ sa, in tareas.c a, 1'0'1.1 a gru paj u lui deaf ac ]
,~T., :..

'1

.o,j, .~,

"~'1' Jii-.C

] 9'·•• ,~
.

c'4 ~'·h7' ~~~ 5" ~L ,1·· . .... ~tJ' 11 e,· ~ II'E"'l'·'be .reaza
.' J:'~ . !~ ..

e~

,ooi.!.

""0
;

,',

:~f~ ,ll,.h

~j

(.

11'

~~

)1"

r'i)'"

.'

...

1) A I,hul st~, Ina! bine av;]nd (.t,v:tn'laj de dez\'{)~tare~ fll.obilitale su,peri-

l"'C'st 2fJ, diagt-a,,"a ,86" pug. 79

o~u:aa figuri,~,or~ contro.lul c.an1lluri]or


centrale;, ,)" pu ~nu'l Ieit",(' " de dec!a '-nsa rca uat , iml i~i.lJ h vei pli nat acu l,e en trUll ui mle.gru ~ ( re specti v ere area l!llUi gru p~j de at ac dup3 (k~:schiderca de coloanc pc fIa.n: cu'~ regelu.L eli atacul ·ciin1pu:liillofi h7
-' ,~,(.t" ' , .

Test 15,

l.litlgrlll,llt1

1.). ,Albul detine

1])D

,8 J} pag" 77' ava.ntaj chum in

[Distruge .prrtotec~ia regelui adve:rs.l "7· I!I.. r-®---,,!n"?., ~. 8··' ~hXJLIl ..: ·.,..p.......,u" 2: ,~l l4.'6'+ ~'OO ~ .~~ ~XIe,1 Di 4· u 6' £ 11' (' J i)']~ ==::. C 1+ ~ g. '.... '1'\,1". e~,Ji~ "'''!! -.:,'
e~"
'!II

']11111,

si g7, Te'~'t /,7"


d'illgrllnul 8.~J",,pilg~ ,78

condi~iile !ipsei olicarui ,eon.trajoc a1 ad ,,re·[saru 1ui .


'1) El de~,~nt: v,rru~ntajde dez\/oharc a

'I1101nenl da l ori la,:

1) ,Albul de~in.e 0 superiolitate de

"' Jucat: :1 \ X ~ .~" ... ." I~, ~... J,~ .' 1 '. ,.'... ,~"'~LJI ,C:" 12_. ,.'i'.", xcik5 b"'5, fL a r.~ln ~ s~ U , n e gru J in,cean:~a S H de s~ du
s,-a

, "..... pa11:1. a 'd In

Mi reea Pavlov chida colo: nc pe naucul damei chiar ell sacrificiul unui pion. Dupa 12 .._ exf'I? 1]. gxf3, :g xf3 ~4 . .:.td3,r, ~g5 (14..~(~6? 15. £ xg6 +~~. .. h6? 15. 14~
~~.xg7! ~Jxg7

lic...xd4 0--0 11. ~dl

8)1 8 . .:.~b2 .:=fJ..g7 9. d4 cxd-l i O.

b5 l2. '&xb5

16~ ~~~2,+) 15.

~'9. ~.d3 si a viantaju 1 de dezvo Itare trebnie sa- si spuna cuvantul 17;o;;~exd5 lB. itxb5! -i.fS+ 19. ~d3! ~ixd3+ 20. gxd3 ~'fxg2 21~ '~ hdl h6 22.. ~tyb7 :gaf8: .. 23~,~g3 tlfe4+ 24~, ~al g6'? [Cev;) .~ '" ,. ..,. ,, ml'1'1. m" UI lila rez·]ste··'n· t',ll 0 £'ell'ea '4
~ xd2

~~xh7+ ~hS 16. ~,g,6 ~xeJ+ 17., W b I +-] 13.~ 1c5 [Include flancul damei, mcntinand :ic:8 pas iv 1 13~,. .. , ~gS' ] 4,. fxe4~!! [Dupa parerea uno!" comentaiori mai sigur era aiel ~4[,., f4! '!' J.:.f6 15. ~.xf6 ~'xf;6 16. g4 t] 14.....£xe.J+ 15. ~b1 ~if2 l6~ ~"13 '~,g5 [Dupa 16... i.f4 urrna 17", ~xf4 Bxf4 i 8. c5 ~f8 19, \~~yg3 ~ f2 20,. j~d3 en avantaj ~ 1.7.. ,exdS [Bine era si ~7. ~,g3!? ,§ d2 (17... ~ 18., Yffd3 a5 19. ~te2 +) 1,S.

d4~1'" 0-0 tn L:;) b d2 [A bu ill t rc b uie s~, pre ga teases In U (area e4= e.5 dup a ca re c al u I di s~
8'~ p3'? . ".~ !II"
.JJ ~
".l

~:;)xe4 13." ~e--' d5 14. c4 ~ c8; (~)I vand in vedcre ca ncgrul l~i A va fiancheta ncbunul Ia g 7" f carte interesant esre planul ales In partidti, de formare a falan,gei centr Ille de prom:
II. ~

..... ,.' ex-d' 29,.


-

~7'·. ~e5~f8

" ,J. . ~'.'\1'-/' "1Ilrc4' 2·ti} b. - ~·4' ~ l" ,6 2 9 ,. -=*'.=.(;. '0. .-~.(..
.... 1f1i' '..
I "I) f-,:1+ I
I~',

J __
1

II
Ii

lrxg),- 3 0 ~~ 11.....+ ...... ,., W,g g CiU.W.,(1, tac if'Jema r , 3 r , \!&.tIJ..1"8'. + '9"' , { .[H,: a ." ~~"'f7' 32,.~fh7+ ~'g7 33. '~xg7# . B ) 2'- ~~.:..;;6 ,w./d41 \!PlICS' (2' 6':·. ~" ' y'l. '.).., ~:::J ,J •.• ~ , ,'. ~ .', ..
' ,, ',' (; "1 .1"
I.,

si dupn :28.. ,f1xd5~


'.,(.I_l. .:

J.'

'IlJI!l7? f!jJ)';/ +

2·: 7·

,~~

g7'

b4! t;Jd

9,'"

~_

II"

axe6
('' '1)''1
J

,+-

29,.
I'

\\U!h4-'. 'J '17 = {:l ' = CiS, '.., ., '8'.· Q ~,~

']I.

g xc6 g xco
..
,,' ... ". ~.

.'

..

'Io.r,

J!:J. _

__"

urma 30.

\~xh4 30." ~iJdS:! ~In Sfal~]L calul a sosit pc campul idea L Restul cste doar. .. tchnica] ..lO.. j~~b831~ 'Wih~3 ~{xh3+ 32 .. (~XhJ. .§ d S .l.~'"~ b6 h6 34. g6 lb:.d6 35.. ~xal6 ~fgH 36~ E h6 ~f8 37 .. ~c7 ~ d7 .3tt tlxb5 ~-~.-'1 ~9 9 I 0 '4t) r-. d"4 ~ ('1~ .~ ... .=:." U ~ X l·,,_ ~z..J ' ,'"
u

Constru cliff ataeulni, ~ vol. 1 '.

---:;1

pune de traseul d2~c4-d61 to., ~c7 1],..£b2 ~:xd4 [Unica ~ansa a negrului este eventualul contrajoc pe Iinia

~18 (.27~ ~ . 28.' .'w. h4) ~ '. td( 1 ... !bfl " i~' 5.aCS run nou du pa '1'9. b4 I!I a] bul are
.........

?"ilit: •• \~{-g:~4 ')6 f3 J. b [' ~ ~'..


VIfJ'

rs "7.
-.

~d4~
~

IJ~l

,Il) "

. -. ....

.e

r:

u.

.t:: ""'11.8

n·.,.... !;-ft~

Test 24, diagranu: 143, pug. 105

c] 12" cxd4
A lbul

txd2

reali zat obicctiv ul pri nci pal: realizarea Ialangei centrale si 0 dispunere optinla [1 figurilor,
si -,a

~E' :~ res

Test 22, diagrama 88}' ,I'lig. ,79 Albul detinc avantaj datoIi.lfl contlo]uillu.i ~i ocupali centllllu]" ll10bili _
m

'P . r:9 ,~ '·6 25-r. .,-,1,1, e':1'.lo~'; ~ __ '!dN1e·"'.o e'..S:'·7 ~d3 g5 28,. \~tyhS [Castiga si '1'8. 0' '.' '. ~ h,Kg J~ 2-9 . 5' . xg~ 1'+ I ,®'.I,~J,.xc-) (2.~ " gh5+ ~g8 310., YJfh8+ w}7 31,. i .~ ""'8~' 9 ~g.7#) 29.. = ~g3- 'T~.~l ' ... ,~ = g,'"8 l' ....8 .... ,w , 1Wg6?? 29. ltJxg5+ ~xg5 30. 'l¥r17'+J 29~ §r3!!t [I-O}.
1::::

avantaj decisi

vl

,I.

..

_ . .m ...

'

1'9]f

..-=

,'I

."u

.•

=-,~ ,;) ~ CXI(· "'''d 5 .s ... 1J.. .....LJ ·d·~~'"'' ·15- ] 16· ., 'e'A .. .... sliL h'''I " 17. .§ xc6 'NY d7 18,.. g g I! It,,d8 1'9~ ~ g3 ,g6 20~ £5! +----., gxf5 21., g -x113 f4 22.. ~-=-g4! \We7 2.3~ _~r5 [xe:3 24..
\J.;W @

Saltul calului IDad5 decide da to ' rn a pozitiei pasiv e a piesclor negre:

'.

,I

.,".'

I ,I

trr

:,

J.l

-h - 'f [1-.", ~ r. --1)1'


I ~.,

LI

'.,

ill:

..,

"

,.

. ,',".III

"

..

,,..

-"'

•••

(26., §gg l?? Wj:J;;g j! ~+) If II 27.

~2t7~?

25. ~xrC6 ~hl

26. ~,gd3

~a4 :: Dup5.,,,.] 25. VJfxc6! I.uml,eaza u lli.ma ,gre s. ea fa , Cf1Ie. va pe I'm ~ e t allib m.dui un final cle',g:an t] 25~ ~,,,1~ c2 ~?'? t
? ~,"" ~ x,' b?' l' ~ .. _. ~..y.

supc."ioaI"e a fignri.lor .. ex]stenTa c,anlpurllor shlbe d6 ~i .f6 (d.upij c4e5) InobiliHl~ii cailor albi C:.lJ'e pot
fHlii

Te~11 1 ,di(~gr(IJl"tlJ 42, ptlg~ 105 23 2) Contro]ul ~i octllparea centrului ~ rn obi Iitale S'iU pel1 oara a ,fi gu ri 1OllJ_',~

.1) A,lbul sta

lllM

bine"

Tes t 2.5,. dillg ra 11"(I 144, p'llg ~ 106 1) Albul sUI mal bine. 2) A vactaj d~ dczvoltare, mobilitate supcrioara a figurilor posibilitatea cre<1rii de pUD.t'Le 'La,1 pentfU colli.

1'6 • ~

.r~,,"b·'1 "\UlI?+ ,;....;'. eX..... ~' e..... 'J 7 T

collioana c leste inet- cient

a~aca ~a n'. Dupa, ~4~e5 .Si,. g7 va fi stanjenit iM loontrajocul negrului pc

ca mpuri

~a3

26,,~ xg6+,!:;

~Jfxd~ (27..". EJ3+ 28~ £:r}3 \XJfI' ,-r~ 2·._'7, lye,"~ +-) 7. 8·' gxgu+ +-] 0 ..-,J·'b' 4 C, BTXf..J'+ ,.,;.;.' '. ~

ll-0.l~

Planul albului COD sta din punerea in mi~care, ,oentl~uli[1j ~nobillide pioni Si a cces. u I (.··at or pc c anl pu rile S,[a be i

pIa rrn uri de

Test 21, diagl~all,a87, pag. 79 AlbuJ ar,e lal dmspozili.Ue mai nl.ulte
jOt.
l

~A) 8., d4 exd4 9. ~xd4 iJ::.g7 lO. ~(t3 ~6 11. iiJc3 ~ a 6 (1l.... ~?xd.J t£ ~ .4+ 12 of"" ·h' ~ V.1Vl 6 1~ t-l', JXLtJ+ ~), dB 1 ,. & 0:' ~1~ '........
'<! 1- t,' .

Tn pa_rt~da a urmat: -:I' ·l,~'t 15< :~d' 1 ... C..J'. f I' c_ [1' 3 ... :.Li' _)~ 141 . 'l_ . }ile4~ 13... ~:Je8~?] 14~ dxe5 tiJd5 ~ 1 .... t:' c-4· t- ~'IlO 1,6".. t" g. ~ ',w'u, ," h4' ~,.• .:.J ,:~,", C;' .f~c5 17' UI hi) 18~ ~~113! '~d8?! 1.9,.ItS! t~;fh4
!II
'IF. • Ii

ce se fornu~·aza.
"'-

rIo "'S ;; 'l) H 1 ',. ,x,g " l~, '7' • •• ,g.··· "').1 =-':, t~4- j I ..-'0''''h .' 6· f'~X:g . ~ 11
1
I.

J'~) }7" +
I

c.

~,)

7' ~1C,
.-..~

}' ~)~ '


'C

--t

~~

,r~ I.lflo0

'=!

,-~-" l

xn, 8

],6; '.".

tJ¥c7

~ all}

~) 12. ~ ad 1. 0-0 13. !L)a4 4. c4:~

'~d6 .:lJ~xd6 22.. 'exd6 y~'t~ 23. 'fjfd2 W'h724. gadl ad7 [J/l 24 ... .a:c6 .', u. lUla J~ ~ f-'e 1.. A" ,cum 'd,:dca, .. ::"'.'.
_.J. ~

6·."

Jj ~

A) '5.~<,'~~b4 albul contlluH C~ 26. \~'e2 \~d8 {26~.. ~xd6 27. Yjfc.J/

3) ] s. Jig4!! (;Jr.7 16. .;i.bl~J:! [P'Jocedee~e. tacHee ,Clll'lpiifi,ca forta ,pmamuriIor pozitioll,dle] 1 I1i.... [5 t DUpH , 16". ~~d7 urma decisiv 17. f5 ~-~i 7.. exfS cxf5 18,.. ~r3,! '~fd7' J 9,. ~ cl ~,ae8 [Schinlbullile cc urmeaza rCtOn.~ due la s.lapanirea tot~ Iii n c.anlptitilor d5 ~i e6 in conditiBe pa si vizarii t~talle a figurilof ~d.verse] :20.. ~xc6 W'xe6 ,2'1. ~.xc7 \~xc7 .22.. ~d5+ , ''fillS 23.. ~~c6! [P ilia td strate g~e at n atlbului s-a Incheiat ell succcs] 23~".. ltdH 24. §ael! :§ x,c6 25~ 13 x'e6 ~17 26. ~x jjJ! [A,vanlajul allibuJu] Se ~a.te[iaHzleazli] 26,,,.;0~e8 27.. ~g2 ~c" 28.. p,c:6 ~h,5 29.. t~rr3
1

d$ in 'la.baDl adve-,rsa,.

slab e (c6) ~i in pel·s pectru va

dezvo] t are ~i POS] bili tatea ('ooper,a rii cailor ,cu p,ionii 'in crcarea unui avanpost pULcrnic: 13. dxe5!: dxeS 14.. ~xf6! ~X'r6 15~ ~ce4! [[0 dub,Ia Iovi [LLrti, care ~tIllenin{i1 atilt ~ x.f6~ cat ~ii ,ca~tigu] uoui pio]] la h5] 15."" .~~d8 [Singura ap;1ram-e] 16. c.."! ~Crecaza avanpostul pu~crnic d6] 16,.,.... !i)dS

3) A.lhLl~ poatle declan$tw inii~,iativa .. pu na n d in, va J OaJ re avant aj u 1. de: ,

'7. 4)d6+ ;~f8, 18.. ,~f5! __:~_~~f5 19.. '~xf5 ,~.f6 2( '. a12e4! g6 2"1. '~r] :;l;L.,g7 22~ g4 h5 23-. D~5 [AI doile31 ca~, a~,aca decisi'\,"] 23...... WgS [')3.",. lLX g4 '14. ~de6-+ ~ g8 25. '~~~( xd5 +--- j 24 .. \~Jx17+ ~':x17 25" C2_)dxf7 3f8 26.. e4 ~ f7 27. ~~xl7 wxl7 28.. exd5 ex,d,S 2'9.. .§xdS h:xg:4 30~ ~d7+ Wf6 31 .. Y4hdl .~fS 32.. ?(d8!, ll~J.
,~=~~~~~~~;;;;;;

142

14.3

oni, mobi Iitate 0'».:it_" J) Dupa schi mbarea ncbunilor de

1) A Ibul st~ rna i. hiue. .2) Configuratia rnai buna de pi-

Test 26., diagramo .1"45,pllg. 106

r.«

Constructia atacului, vol. 1


29, diagram« 148, pag. 107
1'01

~) Al bul a rc a vanraj deei L~iY .


FU1-1

'2) Calul dctine


"~~j

pri "C~pal in

albc planul alhului devine cls r. ,Atacul cent rului prin f2- f3~ deschiderca semicoloanei f si P asarea f..~ alb la f5 pc. ruta cJ.-,e2-g3-!~5,
CfiJl1P'Uri

crei rca plasei dt:, rna l. ,' M U .~ xl7 s; ~~ l' "5 fxf7+ 3) 'I 'JW Xl I +,t" .j;.. , ~?'x~61 ,3.. E( g7+ ,~iin ffl :~n rnarului tn dona m utari negrul a ceda t, f 1--0 I..

Te.~ 3.2", dill.:g 1"111,11 151" J'llg, 1 (1.7 t. a Pentru va lori fmc are a ra pi lIn a pozitiei aeti vc a ~;lb5 albul a utilizat
tempo a campului declansand unuativa pri n dezvolr ar~ ell tempo s~ (UDenjn~,ali imediate asupra regelui advers aflat ill C~11tIU:
,!

,., 'i) r-n~'," ~'- [J'--O" ',:,.,~ ,',"


~.._1',~

Te.')t 35., diagram« 154., pug'. 108

pirocedeul ., tacilic. ~e cilli~ler.a~e. ~u

l~est 3'6, diagrama J ~;,SJ' pag. J 08


1) Alhul are avantaj clar plio: - domi natia as upra cfimpuri
ce." trale ,. ~
10]'

l~est .10, tlllig ra tun .149, flog.. 10.7 19 .. t2:)d5! !', /1-0 l~,c~ci dupa 19.._.. 1Jltl!!'1 r-; iII.'J., ,..,,, . 16" f~::If I.~; I 7 \t9'~".. OwO' 18:... ~~ ...~l.j("irl" [19. ~ xc l + 20 !t xcl a ~ ae8 191.~ fxe4 (, e4 20. t;Jg3 :ge6 ~ xc J.+ 21. ~xc 1 ~d8 1'''''" '~itc8 ,!I!' n. <QfS! ~ g6, 22. '~r4 'WhS' 23~ '\J:U,..r'Tc'8' 'J J t.~'·"';e7#] '0 ~ -'l .I..:~, ~ ~I li"U xe7 + i." xc7 ';§ 12 li.f6 ,24~g4, ~ xg4+?! [0 incer. 21. ,- xc8+~le8 9 1~21... ~~cR 22. care dis perata de a stope crestei.. a e .. ", ....... ~ ~x~'e8+ .~x~c,"I;8' ...... xd2 13' 8 ..&. x',d?,] 2" §.,., ~ .u.. ..... _ ~. p .esiu nii pe co 1oana }] 2S~ '~xg 4 +- rezistenta cste inutila, E g8 26,~ ·i!tx.g8,+, ~xg;S: 27,~ t! aft! j~.e7 28.. ~~+ rtifS 29.. {?lh6:\!?le8 1~es.1 J}, diagrama } $0, I,'ag .. 107 .3 30 .. ag8·+ ~fS .31., ~xf7 .~xr7 32.
14~ ~~xd.7+ '~:rxd7 15~(~O Ji.g7
I • ,113

!I

"

I~[

c'
.', ..

ill. IIL •. ..-

II

II

II

-'

II

t'"

.~

..:,

.......

r.

iiIIIl

l~

"LJ

=. 0 mai buna configuratic a pioni12. f5! gxfS 13. ~~#~r4! , 4. €)lf6 lor (neg ~ult'ID~ pion ui b5 slab), si ~ r«, ~' -s-, &.__jXrd'6, ~tJ(I ,:, 1~ 0-0' (')'1' ':r:!-T e7-.' 16 '~ - coop _rare mai buna. a figuri lor. ~g2 ~-,'xf4 17. c.?)xf4 c?)c6 18. 2) is. k.x,r6! ~xcl6 16,. {)b4! t;)xb,' tt)eS 19',~ ~ hel r e:lb8 20~ ~~)6 [16 .... ~C'8 17. ~xbj; ~xb2 r-; ....'t B JLd~. ,-'h'c"s -"I ,. l;,rua,~~ .- ~'b6 .,., ~ 1 8.. 'W'xh~ (1 8. ~ xcf W'xe8 '~9. '~·b3':, ~1f'V 2:·3": 8 'I,"e'6Ixef J4', 1~,d4"
L1,.., . ' , _'. '. . -1'"
~"_4!

I,

-'"

Albul a obtinut avantaj decisi v.

'@' 1. 0'

..._ .di!!.. A, '.

'

'".'._

..

t_J

'~xb2

!2)xr7 '~~xf7 si peste cateva mutari negrul a cedar, [l-Ii],

1) Al.bul sLa mai biue

gu.ra.~.ie0) ai bu na ;:t pi onilo[, POS] bill iI fa t ea Cl.C ~ ivi z~li i pi ese lor gre Ie. rl tiL'lr. ,I E5I ~ 5 3)' '2"' d'5' c·X [~,Ji; 2'l! J-IA,."." V(15 v)),r "-..~ 24·- 0lx.e7 )~ ,.',e7.25'~ lLJd4! ~ c:5 26,~
I ....,~ . ·· ..1
.' .•

1) Album s~ii rnai bine. 1) Mobililalc smmperioara" confi-

r-« 27, diagrama u« pag. to«


I

configuratie superioars ~~pionilor, ~> ,~~

2) A vantaj de dezvoltare,

1) Albul are' avanua clar, 2) Mobilitate SUPC110cu-a a figuriIor, C.aJmplUl xlabe (d5, d4~) configurarie SII peri 021_lrH de pi on i (2 gill pe
.3), t2J> -=-~,~ cooperate superioara a Iigurilor albului Figuri le albul ii sun ~ dispuse optim in ataJ:nJ S.hlbicwllnilor adverse iPut~.nd ,acliona ~a dr,eapta prin g3-g4 " '.•"'"',' " .. ~l l'a s..an,gd pt1Il (.3 · 4 , -,,-a ~ "7~..,_, .~ " 'B "', .' 3) 1.g 4'_ l~ g., ~.. ;'~ X f"- <="' xg 4+, ~~' 1 " + n '-, .. ~f2 :§ g7 4~, ,B xe4,+ Wd7 .5. {jd5 ~lr,6 6..a4 Ilxa4 7.~~c4+, {J--f)J~
+ +. •

re« 33,. di{~grln"UI 152,

pag. 108

~~xb 2
1\1.

-1 7 . ,. ~ h8 18. ~c6 ; l 7.." d 0 ~ ;;; LX' - 1 o , ~ljXd~ ~,." 8 -19'. ~x,g -I ..~.., ~ b ,. wxg7 20.~d4+ f6 (20.,,, ~!ig8 21.
~ G_ g ,= r ~c 7 co ,., _:_. x_ d7' '.
) ~ +-,_J 1 . ~c_ '( 1 ,

E- xc6 20. ~xc6 '&xb51 17. !2J(~.d5!

~"cS) ~8.". ~a5 .

].9. tz)c6

~14 (~)c5 22. ~xc5 dxc5 23, ~e6


~jb8 '1'.::L \~xc5;6) ') ,.. e6 .,~" 't_jfa7t] 18,. :g eM! ~'xcS J 9. ~~xe"+ ~g120.

3) 19~ Jitxf6! [Acest schimb asigura un avantaj pozitional consistent r. n'eailltzan d s. loJ.·b' " a, lrea c 0 nI[.~ura 11" el~ d t " pinni. pe fla.ncul I"legelui ~i conduc and :a aparilia -ciWnlpului s.,~.ab r$~ ideal
.....
II .

fa~'a de

[ijxc8, I J -f) J~

k1

Vc_j A.

I,

')'!/.(f~];+1 l'

e'

J.I

",.'!I! '0'

1'1;: ~J," ',.

calu~ al.1b] 19~H gxf6, [19, .. '~xf6? 20. ~'xb7 f1=O 21, ~ci.!] 2.0.. grdl ~O 2]. le3 ~\rd8 22~ ~acl , ~ xd 1 23.. ~ xd'1 bS 24. ~~'c2 .§ c,S
pcntru
I
(

."'Ji ¥

(-'~J M

.'

I ~I

2',5,' /:;-... t h'.4·

Test

28,

dillg"(Jtll(l.

.147J' pllg'_ ]fJ6

~) Al bul S.lH IlHU bin c. 2) Avantaj ]a rnobilihtlca supelioar~1a figll1i~Dr~controlul ~i ocuparc;j

p1aju 1 de tac est e dec:i s,j va ~ ame,ni n~ "' -.,.', ....:.0, B r{I") 1 8' ")9 ~anliu- St! a,ClILll.m "10 ~-::) g14' ~..::r], cen~rurnuL, pozi~ia lexpusa a l'legelu~ ;-r., g7 ell anlenin~(jrea .~ xh_7 ~i advers, activi late mai .efi cie.nta a , t':'l. d4·+]~ "'"7~.. 'l-S"?'? [0 '~~rcscaJl'lin po;l(L] , .,,_' E- "."..~.
4~
~;o,. .. ,

denl acLivmz~llii pc 1iwa a 4-a i.~ glu=-'

2 d4..!

III;

!II

r.A palil rna


III

,!,Iu.e~f:.·., 6 8"':U"'"

:;;~.filS ' ,~b 8 27. ull.·_


ill ~..::. .

turnu lui pmin proce-

1'teslt 34"

di.tlgra1l1a 15~1, (lg,. 108 P m.) AlbUll sk1i m(l] bine.

2) Mobi~~(ate snpeJ.l0(lrH, con~robiHl a rege.lui advers (dup;i I .. ~.xf6) 3) l~, .i.xf6 gJ..1'6 2~tJg4 f5 ~l
~
~

hd ~i ocur»H~ea centt1l1ui.~pozi~ift s[a~I 6 ,+


I

piesel,o" gl~ele (aLae la rege). 11) 1.. !~'e-·5'~ l--"o ~ U ...... --. !"::_1' t~ g~" a xo5' ~f"" ? . . ~~'!xg· - 3 . t~'f7#!1~ 3 .. \1f"xe6 , ._~ ~'. t~ - - 4'''' u ~x.c5 4.. ~ti Xl(S 5.. ,t!xr6 ._~xc4 'lI!' ~ 6 . h " "., - g'S' 7' ~-"(2' ~ eg"5 8' " g , ~] " ". - ~" " am.bu~ a Ica~tigat fi na~ul Il-(JII,

O!~,

M'!II

II!

~. 101 -,0 +- :X:J'ho: [2"0

zitie grcf!, neg',', .~, ob, erva ca, pozinn ~:i p'U tern ieul ui (~aID n f 5 ("andu ce ~i a di Ia sl~biciunea liniei a 8-a] 28. \l~'xl~5!
I
I. II

"'!!II.

wi!

'.

r..Jl -:i
•'

29.• - ~A5 ltJ


1IJIj.

~xC,·~;~I?' '?Q J 7i'.

ill"., - l~')' IIJ!IJ~ ,..Jt.

lV./M ~s ..... t "',

II'
II"

.._

.'4./ ' .,

h):

i'

.:

~d8#1
I

~ ~~xf5~ ~~~XI~.~ [~ ~ ,. J... b\ t"d8 6" .l:'")+ ~f8 7. ~h6+ )__!ge7 8, ~tJxd5+ +-~ .s... &J e7' 16' r& f3' +- fi 118 7 \t~Jt~J 5+
' ,I , , '"

.~g, 7 4 " ~ '(.X{~.. .:_ I-iii


"", .
[Ii. .'. .

'I'

JI~ "..• 5 CX(;:,


. 1.
.
j •

CiI,,',

I,,'

'.

-,

'" I,...;; ijJ"" If....~ .

r-fh f8':'~~ _,~)",rl' f~' 6~#] 'U., W " 0., '1!1 1','

l:':'"\h5'~ '" ~J'~ (2..J "+, {'J' ---t1, e·


I'
4

144

Mireea Pav 10 l' Te!J·t 38, diagram« 1S7, pug. 109


'I.
~~J

xII \.1J;.1 f~ ] 'J "l. l~J lIJ,.,I+ ~ ... 1Wxf6+ \-~h524. ~b3!!~ 11-4JIl~
T._~ '..
6< . ':J

C2Jg7! ['J i") .....&~, 6 '")") -_... wg,J ~.'J.

xg7 22~ ,~'.h6+~ .

Ind e x jucatori
,
"

Constru etia ataeului, pol.. ,/


-

Acs •..P. -

f[~AI\ I~)
1

B onci-Osmolovski
t135

M. -

','

....

.'

Agresi. S. - t'l U9
=

A.Ichin. /\.. lot o i 8 -

I'8·· '19
.' •. ,

.•

"'(1 •. _ )

~I

so

' ..

tJ.',
F'.-:"

Test 39, diag rama 15,8, pag. 10 9 1) A varuajul albului consra 'in
co11lrol ul cent luIui, confi guratia 81]pelioara de pioui, mobilitatea superioara a Iigurilor si prioritatea in acti vizarea pieselor grele, 2) Planul de joe consta 'in acti viza ref, pe eoloana e ~i atacul flancului regelui, Partida a continua ten:
t ~

rest 44; diagram« 200, pag. 135 1. ~~xe.5\Wxe5 2,. ~ b5+ ~ £17 J. £xd7+ wxd7 4~~a4+:! rti,c;7 [13.... -s- C 8, ~ 4. '~we8~ 5~..:..~. , , [1· Il)~ w ,. ~ ~ &' r~' -" .""""U ..
...b....

t,5 Almasi. 7.. -, (118) A! tcnnan, R" - 34-

B onda revski, 1 - Jot 0 J 1 Bon..nnik, M~- Jato 20 i 20. 97.97; rl08 H rever. (:J.- 19
B riteinan,
V. ,- t 108
1). .-[ot

,c4 as?! 24 ~·d3" ,. a ......


-_' I!"!' ..

/':'-..·h4' ~ . ,11 ~ b 19 • ~ '. ... \lMtf8' ..v',, .~\ ale '1' 'LJ,.:~ ." ........_' 1'1 Y__J ~ 'B eu'~. c.~_J~.~ ~ ae8, 2,;.,~ ..c 2'l ~dl-' r;q "'3 ~ ... ~r~'t ~

n.oi

.-JII

Test 40"diagrama 159;, pag. 109 26.," ,ltJgfS:! ~xf5 27..~xf5! gxf5' 211'.. g g3+ c?lgS' 29~ fxg5 " ..g5 ... lO. \1MI...... +. A-..f7.' 3'··:·1• ~ h'7 + ,..~. - 8 3'2' 'i!.,.,8· '6' ~ ~ .M.Il,. We" .',''. '~xf8+t 11--I}J~
1 10
1 '.

5. ~f4 +rl 4" ~~n+ ,~, FL ~ hd .:::'t ~..l7 [r- ... ex:'): ) 6: cxd .... u, £1U' """ .... oJ.. '-LlU, u .) JLxf6 gxf6 7. ~xf6+ ~e7 8. g :17+, ,-th.d6 (8) \!~.,~t~··. 9 .~J + w ],'. ;0"1 rlr,·~6·? ~d6' 'T!t _'. ., e5+ ~c6 11. ~xc8+ Wb5 12. ~ '7 ,1Jb' h + 6 ~Jt···b7+. rl'l-l 4' 1'3• 13 (':. 1),., 9 :' 'f;!fC', l;9 ~J . ,:;: gC rfj.". ., ? J' =""6 e6 10· eJ + ,.-.t'........''''6''(1 0·' w)(,e~,•. ? l . '.
~~xb7+

3. l!fh5+ \frf8 [3... \!(g8?' 4. We'8+ J:,f8 5. ~xc8 ~x.e5 6.. "~¥t.cb7"f"£." 6"1 7 "g.;;. ~'d' "]"1' 1,... 0"· ,4. or6~J' t::3x. ~

.£lx:t7+

.... ~' X1e) , ..... ~. xe7+J " -?? ~ xg 7 +, 1


:Ill: , '.

Test 45, diagrama 201" ptl,g. 1.. 15 ,1.1' E~ 1 § x '7-', !1. x~ r I ." \1.JI..(r-X,1·"'4 ? ..,
f' •• ~ I. ~ II

Anand; \l ..-foto 4j 42.~ S.l ~ II i.. 1,1,8, 123. '. 'IE '4) (.II.~ .• 11" ~ .II.";"~ Andersson. A ,_. /010 12 8.8.9.9
Andersson.Tl, Andreopoulas
Ardeleanu

Bronstein,

a 32

Bubcnik, J ~l] 35

Buckley, (T. - !1.06


Burman, J. - tlOl)

.~.'1Iu.

wxt'
W e6
1

'\

~~T

••

'

.'

• .,

. ~..
"

_II

- u 05~ 1 n 1

-foto J J s

Burn, i\~ 72 HI yrne. R..- 86 Calvo ...R. - (128) Campora, D. - 113 Capablanca, J .1'(, - 1010 14 - 16.156, ,
Cehov .~
I.

M ...'",')'!.

~ ,A. - (] 01)

Arlandi, E. ~ (1.23)

Ii iII~

III

'l,..~'"
J'
.' •••

I .•

Arnold, L. - , .24 Aronin. L., -,38Attard, W. ~ g? Averbach, L - 87


1\ vrukh,

V • - 1":1 8'" IFio.l


1

Chabanon, .J. -L. - t54


Chomct, P. - t54

';:;:;:0::'

B,. - t56' (75)


t

Ciarubin - (140)
("]'IO"(Jn"Tl , ~I. ,"
,~

_"

0 a I L~"/
'"]I

Testt 41"..Iabralna 197 ,p,l',g. I.35 d" '.' d)x:-"g7'""I 8"g8". [1" ..Iii 8 COl 'J tRI ~ Q ~, 1 ~ dib"1 #~,xe8+ )£(xe8 3. ~c2+ \!?d8 4. gel c6 5. ~e7+ ~c7 6, ~e5+] 2. !fg4!!:
.... , _. , . if]".. '. ,,::'
I. '-,,': .:",

W/J4#) 11. ~.(xe6+ rJibS 1 ?', ,~xb7+ ~a4 13. Bxb81. g,xb8 14. 'tta6 + .~- '' ._,. 3 5 ,. ~ .~. ,1... ] .1, b. 3 + W b4 ill 6 'c_ ,+ + "" 6,. ]
1
'. . "1'

'y

".

,.'

_'

Babar, M, - l56 Babula, V. - &8. (94) B~~ burin .. A,. - (35)

(--..

~I . ~iocaltea,

\'

v, -

jot () 83 -

83
Conquest, S. - (]01)

b41 lndepartarea ap~Tii.toru[ui du ce Ia mat ill. d6,... [J-I)l~

~d6

~x,g4?'? kr(j+!~ (J-t)J.

rz..

3.

j~. f6#)'

3~

Bacrot. E.._.t54 Balasov, S, - '99 Baranov, B. - t135: vou B ardclcbcn C'. - Jot 0
I

C:u RIta s. C. - (1 3 [ )
Cuijpers, F. - 76, t78 C~\itan, (} .. - 123 Daniclian, E. - 98 Degraeve, 1-121

12 - 10

Test ,42, diagrama 19.8, P,(tg ~ 1.35 . j xf7 +! ~xf7 2.. ~h5+ ~c7 ],'" ,~,d6+! ~xd.'6 4~ '~c5+ WeD 5. d,5+ ~e5 ,6.. d6+ ~xc4 7. ad2#i
[I-OJ.

Numaru 1 x.. x reprezin ta X . pagma xxx _.jucatorul a avut ~J]h (xxx) ,- partidli In cadrlll
COHlenl,[i

Bas:in~ L. - 131 Batuev. A. - 97 n ecker, J 1. - (3.,,) Bcliav ki, /\. - ll06.


( n '4).
. • J.

Dely, P. - 83 Diarii. J - ('95)


Donk, M" - (75)
/

(.1.3 t)

Belov .. ..1\ .. - '[55


B et k ov 1 Biriukov.
lLlI!!!!!'

ii' 1
j

Donner. JH. - 84, r~2) Doupak. 1. - 116 D~lz-,Holimirski, f. - l135


Dydyschko~ V, - (:-4)
EfrCillOV.,

fl, - 31

1~e~'t diag,.an'(l 199, fJ(';g.. J .15 43, ~._..f!"T ....A- ........P"' ,..l6' '.' , ~ 1 "LJIM I.. , \!r.:\.J f., III .+,~ ~. f8 [J ~e6 3. ~5+ g6 4. l!xf6+ (~xf6 5.
I ~~ ~l~' '." ~",;,:, •..

ri Hor

Biyiasas., P.. 99
Holboch~Ul. J. - 9"1: Doles.hr\,'ski. L - j"ottJ
V., - (1 '14) J

t - ~est
(I -

ana]:1 Z.;l

E 111:51.,

"T'

~,. -

1" ..... ....;

:147

Cons tru ctia ata cu Lai


?

~'Ol,

Eli'\Vt.

M. _ (35). t5S. [55.

Evans, J., _ :24


Farago. 1. - (13 J) 'L~""._..a 102" 1'1 I·t;(morov. A'. -"';'01; rz

Filippov .. V, - (95)
P]He.

R. _foro 62 - t6".

H. - 38 r lennings, A. - 115 Hillarp Persson. T. _ (77} Hinnerno - (140) J Entcregger. A ... t..1 06 Horl , V. - (1'5) Horv ath, J. ~ l38 Heemsoth.

Landa. K, - ('95)

Larsen, B. _~1 Lasker. Ern. -foro 1J _,

.. NaJdo,rf M - 4l
m •

Nanu. C. - 37
Neilkirch. 0,-, - (86) :Nikcevi c ~'N. - 96 NiInzo\,'" ci, A,. - [oto 1.7 -

13 tstudiu), 1.4 (studiu)

La uticr, 1. - (95) La zaI'd~F. _ t _ 3~ Leko, P. - (9). (118)~12..5


Leonhardt. P. - 72 Lercb, J, _,r( 341.) ..:~ L erov, A - 12~ ... .',
J .evenfi sch, G" - 16

50~t63 ,N~Hln.. J. _ 120" l24


r

1.6~

Hunerkopf,

H. - 1.63

fischer.

R.J. - foto 2'5. 26 - 61 .62 S' •. 8(~. _ 2·~"t,_~tl,:~'", 92. (101)~ 129

Franco. Z. - (74) Freeborough - (139)

Fresinet, L" ~ t54


Ftacnik, L. - a92, J 19, 1?1

Iordachescu, V. _ (j 1) .1 skusnyh, I. - t79 1v i~n ciuk, V, - el17) ~ 124 Ivanovic, B. ,~(]31) Ivkov, B. - (1.28) Kadler R. -l08

Olafsson. H~ - 124 Olivier. 1. = tlOG

Liangov ~P,. - t 107


Lilienthal. A, - j01:() 1.9 _ 39 Linden ~ t135 Lisitin, Q", - t 108 , Listkov, 1 - t79 Liublinski, lyT, - 99 Ljubojev ic, L ..- 1:13 Loginov. V. - t78. t79 Maczuski - t135 MagcHl Badals, J. - ,al::!3 Makogoriov, VI. - [oio _11 Marco, G. _, 0/'0 63 _.t55, / t63

P,anno. O. - 42 Paragua, M_ - 123


Pavlov. M. - [oto 87 - 87.

Sadvakasov .. 0" ~,101 .0.1 . ~-1'0..,.·(11[0" A .!I. "n.a.. C , _,,17'-t' a ~u U, 11,r Snlov, 'l. _t03 Samkovici, L, - 39, (130) Sarno. S. ~ (123) Scekacev. A" - tl06 Schlechter, C~._ t 55 Shipman, Vl. - (8) Shirov, A, _ (94)- (1' ,7) Short .. :N'. _ 43 .. 119 Sikora. J, ~ i.I09 Simaghin, V. - 83 Sirnic .. 0', - t.106 Smislov, \'. ,_foto .2 I _.
j~

.r oro

So 11s.

(7, ,_~~) J)
1

Trojacek, P. _.t109
Tukmakov.

V" - (101)

Uhlmann .. \V, - 138 Ujtclky, M. - aSS Ulibin. M ... 179 Ungureanu E, - 60 Unzicker, W ~7. (78 U rzic~l. A, _[oto 60 - 60
T , _

Valgardsson.

G. _ (71)

Vaulin, A_ .. 9[8 Vide"kL s. - 98


Vidmar, M. _.97 Vladimirov, E. - t108 Volkov. S~- ~78" t79

tl09 Pelleti e " y,. - 34


Petrosian, T ~,_jot o .2J -

21?99~130
Sokolov. A. - (102) Sokolov, L - 96
C" . •.:"IIOOS. 'H,:. - S· ... '.'1

Fun-nan. S. _[ao 32
Gabriel, C. _ tl07

K, ~ t=!. - • S··· - 9'0 ean .,


Karkov, A. - 116

23 ~7 4 ~ 111 ), (1"')8 )
Pi~.tl~k I-I. - 41 , Pidevski, N. _ 84 Plaskeu, J. - (101)
Podgomy, J. - t135

(..a ('uIU,',O' " - 0..,


J

0 .......

Karpov ~A. - /01027 17'.. 7'" 11~ ~' ,':"1... ~,.


Kasimdjanov, R. - 102 Kaspamv. G. ~Jato 28 -

Spasski, B, - [ao 24 '~ (,8). 24. ,41~74 Stahlber 6' IG" - (35) Stcfansson, H. - 124 Steinitz, W ~foto 7 - 8~ 8,

Wang .ZHi - tl05 Watzl, L. - 38


Wedberg, T,. - 61

T~h C 'k-HI. A .

11"-"1 - .1..::...

t56 Gaprindasvili, N. ,. [oto 60 _ 58 Garcia Palermo, C, - .133 Georgiev, Kif. - ( 118) Ghellcr, E., - tOJ 0 90 _ ·2, 47.90 Gligoric, S. ~[oto 82 ~ [82 Ginsburg, G. - 1108 Gofshtcm. L. - tl06 Grigorian. .K. _ ('10"') Groszpetcr. A. - 98 Gueye. (J. - 104 Gufcld .F, - j{}IO 32 _ a9~ .. a95
(13J' .... 30.
[-I" -

van Weir" L, -

1(77)~ 94

'9 42 -1 7'3 7L: "tlJ..


: _. ~ • II! ~

11

Polugacvski ~L. ,_, ot o .85 f

t78. 94~ (94)., (.9'5).. ())5)., l03~ 1. 04, 111.

(1. 1)~113~ 1 l1. (111)~(117)~ 11~.


(118).119 Keres, p, - [oto J I _41

~47 ~[84" (92) . 1., ~. "3-' .P'ortisc 1- 'L ,- (.'9 ). __ • "3 ',. uos, ['101
Rankin - (139)
Rajna, G.
=

10"

1]~,

Wrobel. G. ~ ~l 1 Wygretski _ (8)

Marin, M. - 37. 1')0 Mariotti. S_ - tInS'


M3t'ITt!fO,

,A,. - t l 08

58

Klecschaetzki, R, - (75) Klovans. J. - tl061 Kloza, ,Z. _ t U)9


KluudL

Matanovic,

A_ - ] 33

K. ~t63

McCurdy. G. - .li 15 Mecking, F..,,(~.- 115 Mikenas, V, - [oto 77 -

Relange, E. ~ (127) Reprintev, A", _,tl07 I<esht:vski, S. _foro 11'0 _


1')9

Stohl, L - 121. 1'J4 Stoicev ~ t 107 van der Sterren. P. - 76 Suetin, l\. - [oto 32 Suttles. 1)_ - 'rr 107 Svcsnikov ~ E. - foro 91 91
- ~J 1, 1•

Xiangzhi,

B_ ~ t.5()

Xie Jun ,_(8)


Yemclin. V. _ 33 uS,5 Ye Jiangchuan - (124)
1 ,.

Yermolinski,

A" -,1.1.07

M
>, '_

Jr. 010 . '.

2'2:"" ......~,1. 1~ -'...,


l

Krar inik. V, - ir6

i17
Minic, I). - 84. (N'6) Mongredien. l\_ - I()
~![Ol'o.ZCViL].

Reti. 'R. - [oto 17


Robin - t.l35 Rogozcnko. I), - ('15) Homanovski P. - t108

Kobalija. M. _ 10:2 Korcinoi, V'. _ ~74)


Korobov,
KO~'01j"'.

'101. tl09 T aimunov. M. - foro 38 -

Zagorianski, E. _,t77 Zagrebelny. S, - ~79.

(124)
I. aitev. 1. - foto 32
,ZeUeL F__ 1107

38
Tarrasch. S., _ toto l 7 Timman. J. _ (7S). 87 Tolus, A" - 130 Topalov. V. - toto 4j 4~~.~9'5). (124), 125.
125

Gurevich. M. - a 1'"'7, ( J ')'7': 1"7 ,~,), Hamann. :, - 87

A. - t56

A. - (5'1).

A,. _[oto 78 _ ti8 ..

19
Murphy. P. - foto 9 _ 9'_ 9

Ro:n,.all.

(Jr, - 61

a92~ (1 I I) Hatanbaatar .. B. - 88 ,H,ebden _ _ . , - 127, (12 S)

Rubinett~. J_ - (lOt)

Zhnr g Zhong - 138 Zulfugarli, M. _ 123

K u preicik, V. _ 131 Ku zrn in. (1, - '91


K vcinys, A" - (7))

Morris, W" - t5G Moun Lan, M. _ 156


uhin, M. _ 1'11

Rubinstrein~ A" - 18 RVcinuo\' ~.Mr _ 1'1'" .. b'


[I [--

148

149

Index deschideri
A B
I

±-

±-

+ - negru st11ceva rnai bine


alb s la, mai bi ne negru sdi. mai bine
alb ,(l.re avantaj decisi v

alb sta

ccva

mai bine

(~lTPRINS

+- _
eo -

+_

-+, - negru are avanraj decisiv - ,_, egalitarc


j DC neclar 22 - compensatie pl. materia ~ - compensatie pt. material C - avantaj de dezvoltarc

C~llV{I.'lltJ',

~"

autoruua ~ .. ,.,.,~ ,.,........ .,~.... ,", ~

,Ii

"

4'

4'

..

"

"

'",

....

'",

..

.'

....

to'

....

'II'

i\34 . l03; AS - 56 :~ 38.,167


76; 1\90 - HM

BOO - 37~ 806 - 58: .1307 - 10: '817 - 51:, B 2 5 _ ':31; BJ 0 - iO? ; H,33 _ 90., 91~94~ R,3~ - 129: 844 - el 'B"'5' '9' 8;7:: '81", B7'; ?' '.::::,. :J, .. . " I' . B 80 - 117 ~ ] I,8~ 11g; 882 _ 22~
l_
'-..! oil

o--j -

avantaj de spatiu

Seu rt lstoric al apari '~jei ~i dezv 01tirU concep tu ~ul de: eoopera re strategtca '",.
t v
lfl ' ." ,. lj .. " ., .. ~ ~ • ~, .., ,"' '. ~ .. • ~ ' '. ~ ~ ..

"

..

,.

7
,liII

eu alae
contrajoe Z1iI1iJ'il.lP"Z- w~"'~ _n,~ 'r] IW IILIII..;bu
C1IJ]l

~'J

,_

'Ii

~J

.-:

j~

t, - cu ini[~~aliva,
~
A 'J

,"t-'it . I 01,',JI3 t'",\'a

I.

!II

II!

......

iii)

...

iii

....

iii,

..

II

iii

III

....

II

!II

••

'

'II

•••

IF

'...

"I

...

..

..

I!

..

'.

II

iii

!iii

3]'
• -~~

c
D
E

886 _,82" 83~ :B87 _ 33~ 82~ 84~ 84-, 86, ior. 115; ,B88 - N3: B89102; ll90 - 42. 43., 92:, 8,9,2 - 115' ,B9t) - 60: 899' ~ 41, 4]~ 42~ 81 (:06 1,31:(~l3 - 127; C17 - 50; C37 _ 8~ C39 - 8: C41 _,62~ 63: ('4 "- -'."l~ ,~~., -;. 19 C"1'-'",_ h2~ 6'') C -,n ' .• ~:.£ C~54_ 1!: CSS ,_7''l.; C61 - ] l6~ C67 - 9; (::75 - 99:, C8{JI - 29~ (.84 _ 54~(~87- 99: C92 ~ 73: C98 27
=

# - mat ! - mutare fa (Irte buna, '~,! - mutare excelenta ? 1~ B1H.'_'arle Sk1b..... a


t -

Planu de joe ~i cooperarca Iortelor

.'. ~.,

,., .~ .

;0

,..

dO

,••

"

..

"

40

Clasic si,modern in procesul eonstructiei cooperiirll stratczicc , "e~

.. ' ..'.. 45

?? !i?
/j.

rn u[a re interes an ~a ?! - mutare dubioasa


'_

1111lJ

are foart e s ~ b5" ga fa a

Lupta 'in partlda de sah, Plannl general de cons .ru ctle al cooperarll
stra tegi t'e
10 Ii Ii " ~, ... '. ... ,~ ~, .. '. .. _ '. .' .. ...

..

..

...

,.

'"

..

.'

oO'

..

..

..

Ii

"

.'

III,

"',

..

,"'

'""

57

cUt ideea ... ~

D ~ singura mutare
¢=> -

Etapele planului genera

de construetie a, cooperarfi
.o, ...... '. '"

strategice
..
+. .. '

....... , .. 64
... " •

o - mai bine era .,,"


Iinia

Cooperarea pionilor in, lupta pentru eentru .. Cooperarea


cal 01" ,ell :plom'~ .
t'·'

ro,

..

"

;0

68 80
" •

009 _ .]07,~ U2,1 ~ 98. 98: U.30 18: D35 _ 113: U36 ~ l l 1: 040 97: D49 16~ D41 _ 20., 74., 76:
1 -

831 - centru

.-?

diagonal la

llor cuni

;"~
~ ..

,
ro' + " .. ~

'"
.. .. ..

'". '. "


• ~ _ .. ,," .. .. " '" '.
+.

,
+ • ..

~· · " ~,
" .. .. .. "

'II'

.,.

}) - flaneul regelui
flancul damei .X ~ punct slab .L - final @ - pereche de nebnni ~ = nebuni de culori di Ierite • - nebuni de aceeasi culoare 00 - pioni legati
0.... 0

D46. - 17: D60 - 97: D71 _ 41


E3J _ 34:; EJ,4 - 96: E38 - ~8:

«-

41 C ooper,8rca. De'b~Ufill or Cll plom


F

I,

..

"'Ii ..It

I0'" ,

E42 ,_ -I~1'• v,4n - 1Q• E' ~_ - '3. ~ ..., ,_ ~ .) J2.. 7' ,Or' "61 _ 130~E80 24~ 38. 38:, EKI
ee

""~~ R asp III,I:SIlil ..


/ .' . I

.l

r'

,I'

,'t!

,I

,:I,

u" ,1,";.

,1 teste
J 'c'

. c.'

.." .,
~.o
ii'

,", ~'. " ..'"'


,Ii
• ," _•• ' _ .... ~ ~

"

",

..,

,",

'"

Ii

'"

1311',
"

,'.

- 39: E9i _56

Index t1lfiJ/'etic jucdtori


:

"

.........

'

+.

..,

..,

"'

...

"',

.....

'.

"

147

Codificar· SI

pion] du.bli pion lib~r > - a vantaj eel ll.Unl~r de pioni ® - ritnp

8o-

pion] izo~a~j

ln~d-'e"'d"""I-id: X" t!i\,C·:l


. . r •.

'- ,.' .' :erl

,1i.1i

'••

II

II'

'Il

....

II!!I

.1

....

Iii

iii

..

+.

!I!

.'

I!fi

(.

!II

II

"

I!I'

I!I

II!!Il

III

rI'

I.
'

II!

III

II

EII!I

.....

150
..

C(),difit:(I'1~,e'(l S(lholJski

I"!o"..,,l.tlt.'OI"

+.

"

ro,

'F

..

ii'

"'

to

150