Sunteți pe pagina 1din 3

1 Puncte: 1 Testul McNemar, care nlocuie te testul 2 atunci cnd cele doua e antioane investigate nu sunt independente, este

utilizat pentru: Alege i un r spuns. a. determinarea semnifica iei indicatorilor dispersiei la nivelul e antionului; b. determinarea diferen elor seminificative statistic ntre opiniile a dou grupuri de responden i; CORECT c. determinarea gradul de semnificatie al asocierii dintre opiniile subiectilor; d. determinarea coeficientului de corela ie multivariat . Question 2 Puncte: 1 Care din urm toarele metode statistice multivariate este utilizat pentru studierea interdependen elor, n cazul n care variabilele sunt m surate cu o scal nemetric : Alege i un r spuns. a. analiza discriminantului liniar multiplu; b. regresia multipl ; c. analiza structurilor latente; CORECT d. analiza canonic ; Question 3 Puncte: 1 Clasificarea metodelor de analiz a informa iilor n analiz univarit , analiz bivariat i analiz multivariat are la baz : Alege i un r spuns. a. natura rela iei dintre e antioane; b. num rul variabilelor utilizate; CORECT c. obiectivele analizei; d. tipul de scal utilizat ; Question 4 Puncte: 1 Coeficientul de contingen este utilizat pentru m surarea corela iei n cazul scalei:

Alege i un r spuns. a. interval; b. nominale; CORECT c. ordinale; d. propor ionale; Question 5 Puncte: 1 n analiza grupurilor, metoda de m surare a similarit ilor/distan elor pentru variabilele nemetrice (categoriale) se calculeaz : Alege i un r spuns. a. dup formula distan elor city-block (Manhattan); b. ca sum a indicatorilor zk care indic similitudinile dintre valorile observate i cele a teptate; CORECT c. dup formula distan elor a lui Ceb ev; d. ca distan a p tratelor euclidiene; Question 6 Puncte: 1 Printre obiectivele urm rite n procesul de analiz a datelor n cercet rile de marketing nu se nscrie: Alege i un r spuns. a. num rul variabilelor considerate; CORECT b. realizarea unor estim ri i previziuni; c. eviden ierea leg turilor cauzale dintre variabile; d. evaluarea diferen elor dintre variabile sau grupuri de variabile; Question 7 Puncte: 1 n cazul variabilelor nemetrice, m surarea gradului de asociere ntre dou variabile se realizeaz cu ajutorul: Alege i un r spuns. a. coeficientului de corela ie Pearson; b. coeficientului de corela ie Student; c. coeficientului de corela ie McNemar; d. coeficientului de corela ie Spearman CORECT; Question 8

Puncte: 1 Analiza direc iei (naturii), intensit ii i semnifica iei statistice a gradului de asociere dintre dou variabile parametrice se realizeaz cu ajutorul: Alege i un r spuns. a. coeficientului de corela ie al lui Kendall; b. coeficientului de corela ie al lui Spearman; c. coeficientului de contingen ; d. coeficientului de corela ie al lui Pearson CORECT; Question 9 Puncte: 1 Care din urm toarele metode statistice multivariate este utilizat pentru studierea interdependen elor, n cazul n care variabilele sunt m surate cu o scal metric : Alege i un r spuns. a. analiza canonic ; b. analiza factorial ; CORECT c. analiza structurilor latente; d. analiza discriminantului liniar multiplu; Question 10 Puncte: 1 Care dintre condi iile de mai jos nu este considerat obligatorie n cazul metodei ANOVA? Alege i un r spuns. a. subgrupurile generate la nivelul variabilei analizate au o abatere standard constant (efectul de homoscedasticitate); b. att variabila dependent , ct i variabilele de grupare trebuie s aib o distribu ie normal a valorilor; c. e antionul analizat a fost ob inut pe baza unei metode stohastice (aleatoare); d. variabilele de grupare trebuie s fie m surate pe o scal de tip metric (continu ); CORECT