Sunteți pe pagina 1din 11

Q.

1
Faptul că un test de inteligență corelează puternic cu simptomele depresivă ar putea indică
...

o validitate de construct redusă a testului.

o validitate de aspect redusă a testului.

o fidelitate redusă a uneia dintre măsurători.

o fidelitate redusă a ambelor măsurători.

o consistență internă redusă.

Q. 2
Dacă media aritmetica are aceeași valoare cu percentila 39, am putea spune că ...

media este mai mică decat mediana.

mediana este mai mică decât media.

distribuția este simetrică.

mediana și modul au aceeași valoare.

distribuția este leptokurtică.

Q. 3
Care este un posibil factor care poate duce la supraestimarea variabilității nivelului de
activitate fizică în eșantion față de populația generală a adulților?

Itemi formulați astfel încât să permită interpretări subiective.

Itemi care declanșează comportament dezirabil din partea respondenților.


Formularea itemului astfel încât la testări succesive al acelorași participanți să ofere
rezultate similare.

Aplicarea chestionarului unui eșantion selectat din rândul studenților de la Facultatea de


Educație Fizică.

Poziționarea itemului activitate fizică imediat după întrebările cu privire la efectele benefice
ale acestuia.

Q. 4
Care este rolul utilizării definițiilor operaționale în cercetarea științifică?

definirea operațională conferă caracter empiric cercetării.

definirea operațională este o condiție suficientă pentru colectarea unor date cu fidelitate
crescută.

definirea operațională garantează, în planul conceptual-logic, stabilirea relațiilor cauzale


existente între diferitele constructe.

definirea operațională oferă întotdeauna posibilitatea observării nemijlocite, fără implicarea


vreunui instrumentar tehnologic, a constructului observat.

definirea operațională a variabilelor măsurate este suficientă pentru a avea un control ridicat
al designurilor de cercetare.

Q. 5
Care dintre următorii indicatori ai tendinței centrale este influențat cel mai mult de fluctuațiile
de eșantionare?

Modul.

Varianța.

Mediana.

Amplitudinea semi-intercvartilă.

Amplitudinea intercvartilă.
Q. 6
În urma tranformării scorurilor X, măsurată pe o scală Likert (1-7), în cote standard
cercetătorul observă că niciun subiect nu are scor zero. Cum putem interpreta acest fapt?

Foarte probabil, valoarea mediei nu este un număr întreg.

Foarte probabil, valoarea calculată a varianței este zero.

Foarte probabil, valoarea abaterii standard este o valoare negativă.

Scorurile posibile între 1 și 7, reduc probabilitatea ca vreun subiect să aibă scor brut zero.

Foarte probabil, valoarea abaterii standard nu este un număr întreg.

Q. 7
Un cercetător realizează un studiu asupra memoriei pe 2 eșantioane distincte (care au același
volum și sunt extrase din aceeași populație). Acesta observă că valorile celor 2 mediane sunt:
100 și 105, iar valorile mediilor sunt 102 și 107. Ce am putea spune despre această situație?

Distribuțiile celor două eșantioane sunt asimetrice.

S-a comis o eroare de calcul, deoarece distanța dintre medii este prea mare.

Cele 2 distribuții sunt bimodale.

Volumul eșantioanelor este foarte mare.

Distribuțiile celor două eșantioane sunt leptokurtice.

Q. 8
În cazul în care valoarea (nestandardizată) a coeficientului de regresie b1 este 2.4, care dintre
următoarele enunțuri este adevărat?

atunci când predictorul crește cu o unitate, criteriul crește în medie cu 2.4 unități.

predictorul explică 24% din varianța criteriului.


valoarea coeficientului de regresie este greșită, deoarece este mai mare decât 1.

relația dintre cele 2 variabile este una modestă.

atunci când predictorul scade cu o unitate, criteriul crește în medie cu 2.4 unități.

Q. 9
Este posibilă calculul coeficienților de corelație Pearson în cazul unei variabile x măsurată pe
o scală de la 1 la 100 și a unei variabile y, măsurată pe o scală de la 1 la 5?

da, pentru că acest coeficient se bazează pe valori standardizate.

nu, pentru că diferitele scale operaționalizează variabile diferite.

da, pentru că acest coeficient presupune existența unui număr diferit de subiecți la cele
două variabile.

da, pentru că varianțele calculate pe diferitele scale foarte probabil sunt egale.

nu, pentru că abaterile standard pentru cele două variabile vor fi diferite.

Q. 10
În urma realizării unui studiu corelațional în care sunt incluse variabilele inteligența
emoțională (predictor) și comportamente cetățenești (criteriu), echipa de cercetători ajunge
la următoarea concluzie: aproximativ 50% din varianța performanței este explicată de alte
variabile ce n-au fost incluse în studiu. Care este valoarea coeficientului de corelație?

0.7.

0.5.

0.05.

0.25.

-0.5.
Q. 11
În cazul unei regresii simple, dacă coeficientul de regresie standardizat este egal cu 0.8, am
putea spune că ...

varianța explicată de alte variabile decât cele incluse în model depășește 30%.

varianța explicată de predictorul inclus în model depășește 70%.

interceptul standardizat are valoarea 0.2.

linia de regresie este una verticală, paralelă cu OY.

linia de regresie va fi apropiată de una orizontală, deoarece corelația este mare.

Q. 12
Care dintre următoarele nu este o proprietate a distribuției normale z?

conține 99.7 % dintre scoruri între -2 și +2 abateri standard.

este simetrică.

este mezokurtică.

are abaterea standard mereu egală cu 1.

este asimptotă.

Q. 13
Să presupunem că am dezvoltat un nou instrument de măsurare a rezistenței la tentație a
copiilor și că dorim să îi testăm validitatea. În acest sens, estimăm corelații ale testului nostru
cu rezultatele obținute prin aplicarea altor instrumente deja consacrate de măsurare a
rezistenței la tentație și observăm că am obținut corelații ridicate. Putem afirma că testul are
o bună validitate …

concurentă.

de conținut.
predictivă.

de aspect.

internă.

Q. 14
Care dintre următoarele studii de tip survey este unul longitudinal cu eșantioane multiple?

Atitudinile față de doza booster de vaccin COVID sunt înregistrate lunar pe parcursul unui
an în diferite categorii ocupaționale (medici, profesori, agenți comerciali), cu puncte de start
în funcție de etapa în care s-au vaccinat inițial.

Un chestionar cu privire la comportamentele alimentare este administrat unui eșantion de


persoane după un an de zile de telemuncă.

O scală ce măsoară gradul de acceptare a măsurilor de restricție adoptate de autorități este


trimisă prin email persoanelor din România care se opun vaccinării, timpul limită al
retrimiterii fiind de 48 de ore.

Un chestionar de opinie este administrat la începutul anului școlar, prin telefon, mamelor
pentru a înregistra părerea acestora despre implicarea în realizarea temelor pentru acasă a
copiilor.

Se înregistrează consumul de cafea al studenților de anul 1 înainte și după un examen


important.

Q. 15
Un cercetător dorește să evalueze validitatea predictivă a unui instrument care măsoară
extroversiunea. Cu care dintre următoarele aspecte ar trebui să coreleze scorurile
participanților la acest instrument pentru a avea o validitate predictivă adecvată?

frecvența cu care aceștia merg la diferite petreceri și adunări sociale pe parcursul unei luni.

scorul participanților la alte teste de extroversiune.

scorurile altor persoane la acest test.

măsura în care participanții preferă să se implice în activități fizice.


scorurile altor persoane la re-test.

Q. 16
Într-o cercetarea s-a măsurat înălțimea (y) a 50 de bărbați și mărimea purtată la pantofi de
aceștia (x). Variabila înălțime a fost măsurată în centimetri (cm), în timp ce mărimea la pantofi
a variat între 40 și 45 centimetri. Folosind aceste date, a rezultat o ecuație de regresie care
ne ajută să prezicem înălțimea unei persoane în funcție de mărimea purtată la pantofi sub
forma: yprezis=120.45+1.5x.Ce înălțime ați prezice că va avea un bărbat cu mărimea la
pantofi de 36?

Nu aș folosi această ecuație de regresie pentru a prezice înălțimea unui bărbat cu mărimea
la pantofi de 36.

178.95.

180.45.

156.

190.

Q. 17
Notele studenților la două examene sunt distribuite normal. Pentru a compara performanțele
unei persoane la cele două probe, profesorul se hotărăște să transforme scorurile
examenelor folosind logaritmarea. Credeți că procedura folosită de profesor este una
corectă?

Nu, deoarece logaritmarea reprezintă o tranformare non-lineară utilizată de obicei în cazul


datelor care nu sunt distribuite normal.

Nu, deoarece logaritmarea nu va duce la schimbarea formei distribuției.

Da, deoarece se are în vedere schimbarea formei distribuției în urma transformării


scorurilor.

Da, deoarece logaritmarea reprezintă o tranformare lineară utilizată în cazul datelor


distribuite normal.

Da, deoarece logaritmarea nu va schimba distanța relativă dintre scoruri.


Q. 18
Dacă ați face parte dintr-un studiu de tip survey, pentru care dintre populații ați avea zero
șanse de a face parte dintr-un eșantion reprezentativ?

Populația minorilor din România.

Populația studenților din România.

Populația participanților la cursul de Metodologia datelor.

Populația celor cu diplomă de bacalaureat.

Populația alfabetizată.

Q. 19
Participantul A a obținut un scor care îl situează pe percentilul 37, iar participantul B un scor
care îl situează pe percentilul 74. Care din următoarele afirmații este corectă?

37% dintre participanți au un scor aflat între cei doi participanți.

Participantul B are un scor de 2 ori mai mare decât participantul A.

Scorul participantului B poate fi obținut din scorul participantul A la care adăugăm scorul
participantului de pe percentilul 30 cu cel de pe percentilul 7.

Scorul participantului B este situat în stânga lui A.

Participantul B are un scor cu 37 de puncte mai mare decât participantul A.

Q. 20
Care dintre afirmațiile de mai jos surprinde cel mai bine relația dintre validitate și fidelitate?

estimarea validității depinde de fidelitatea măsurătorilor efectuate.

măsurătorile care au validitate redusă, nu pot avea nici fidelitate crescută.

fidelitatea unui instrument este dependentă doar de unele forme ale validității, validitatea de
aspect.
cu cât este mai mare validitatea, cu atât va fi mai mică fidelitatea instrumentului.

măsurătorile cu fidelitate crescută întotdeauna vor avea și o validitate crescută.

Q. 21
Pentru un set de date, norul de puncte urmează forma unei drepte ascendente, iar acest nor
de puncte se poate încadra între două drepte paralele. Asumpțiile îndeplinite în acest punct
sunt ...

liniaritate și homoscedascitate.

normalitate și liniaritate.

liniaritate și existența unor variabile continue.

normalitate și homoscedascitate.

homoscedascitate, normalitate și absența unor scoruri extreme.

Q. 22
Corelația observată între cantitatea de ciocolată consumată și starea de bine este de 0.99.
Dupa eliminarea unei perechi de scoruri, coeficientul de corelație devine 0.76. Putem afirma
că ...

există o pereche de scoruri extreme online.

există o pereche de scoruri extreme offline.

relația este una non-liniară.

relația este una invers proporțională.

există o corelație aproape perfectă între cele două variabile.

Q. 23
Cercetătorii își propun să profite de biletele pe care le-au achiziționat pentru Untold pentru a
observa, cu ajutorul unei camera de înregistrare din rama ochelarilor de soare,
comportamentele de socializare ale tinerilor pe parcursul a patru zile. Metoda de observare
aleasă este ...

observare cu participare sub acoperire.

observare fără participare.

observație structurată.

experiment de teren.

observare indirectă, bazată pe urme fizice.

Q. 24
Un grup de cercetători dorește să studieze prin observație comportamentele de atașament
dintre mamă și copil. Ei au decis să observe comportamente precum atingerea, ținerea de
mână, zâmbetul, contactul vizual și îmbrățișările. Potrivit descrierii metodologice, tipul de
eșantionare realizat în acest pas include ...

eșantionarea comportamentelor.

eșantionarea timpului.

eșantionarea situațiilor.

eșantionarea subiecților.

eșantionarea evenimentelor.

Q. 25
Când e posibil să avem o valoare κ=0 al coeficientului lui Cohen? În cazul în care ...

valoarea lui Pe este egală cu Po.

valoarea lui Po este 1.

valoarea lui Pe este 0.


numărul concordanțelor înregistrate este redus.

numărul concordanțelor întâmplătoare este redus.

S-ar putea să vă placă și