PROIECT I.Titlul. “Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”,capacitate 30 de camere.

Durata proiectului-33 de luni, 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013 Program Operaţional-POR- finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele
locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private).

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
Domeniul de intervenţie-3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea ṣi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Instituţie responsabilă AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

II.Localizare.Judeţul Bacău, oraṣul Oneṣti, regiunea Moldova NE III.Costul Proiectului (7116.610,3€) IV.Suma contractată de la Autoritatea Contractantă(456.663€) V.Obiective a)Obiectiv general. Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. b)Obiective specifice. Reprezintă paṣii de urmat în atingerea obiectivului general dar ṣi efectele ṣi beneficiile preconizate ale proiectului:  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare;  asigurarea unor servicii sociale specializate:  cazare de lungă durată,  cadru adecvat de găzduire ṣi îngrijire: -servicii -masă -îngrijire personală ṣi medicală -asistenţă socială specializată

-activităţi de terapie ocupaţională ṣi de petrecere a timpului liber  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie; VI.Jusificare. Motivele care au condus la alegerea acestei teme sunt problemele de ordin social cu care se confruntă persoanele vârstnice din municipiul Oneṣti, care conform analizelor ṣi statisticilor derivă din fondul problemelor sociale înregistrate la nivel national; scopul principal prin oferirea acestor servicii fiind acela de a le îmbunătăţi calitatea vieţii ṣi de a preveni instituţionalizarea lor:     -sărăcia, datorată veniturilor lunare foarte mici (pensii sub nivelul limitei de subsistenţă); -condiţii de locuire improprii ṣi în spaţii deteriorate; -lipsa unui sprijin constant sau periodic acordat persoanelor vârstnice cu grad mare de risc; -nivel scăzut de informare ṣi cunoaṣtere cu privire la căile de soluţionare a problemelor sociale; VII.Grupul ţintă Grupul-ţintă, este reprezentat de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare, respectiv: a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) nu au locuinţă ṣi nici posibilitatea de a-ṣi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-ṣi asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice. Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în camine sunt:  a) b) c)  a) b) c)  a) b) servicii sociale, care constau în: ajutor pentru menaj; consiliere juridică ṣi administrativă; modalitati de prevenire a marginalizării sociale ṣi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă; servicii sociomedicale, care constau în: ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie; sprijin pentru realizarea igienei corporale; servicii medicale, care constau în: consultaţii ṣi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei,dacă aceasta este imobilizată; servicii de îngrijire-infirmerie;

vinerea jurnaliṣtii sunt deja implicaţi în pregătirea numerelor de final de săptămână . precum ṣi anunţurilor publicitare. în plus ziarele ṣi emisiunile din audiovizualul de sâmbătă alocă ce amai mare parte a spaţiului ṣi a timpului materialelor de divertisment. de cultură. oferind deci un nivel de confort maxim  de asemenea aula.Planificarea activităţilor Activitatea 1: Lansarea proiectului Având în vedere importanţa subiectului şi necesitatea asigurării unei vizibilităţi adecvate a proiectului. montajul etc. . VIII. Ȋn ceea ce priveṣte ziua.1Organizarea unei conferinţe pentru anunţarea deschiderii oficiale a proiectului Ȋn cadrul acestei activităţi vor fi parcurṣi următorii paṣi: Alegerea momentului va fi contactat un ziarist cu care Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneṣti a colaborat întotdeauna foarte bine ṣi cu care are relaţii mai apropiate. În acest scop se prevede realizarea următoarelor sub-activităţi: 1. această activitate vizează diseminarea obiectivelor proiectului. selectarea de imagini ṣi sunete. oferă toate condiţiile necesare unei conferinţe optime:(este dotată cu scaune ṣi mese. respectiv eleborarea comentariului. Locul ales este Aula din cadrul Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti-Oneṣti” deoarece :  se poate identifica uṣor ṣi găsi repede de către ziariṣti  este accesibilă atât pentru cei care vin cu maŢinile proprii cât ṣi pentru cei care folosesc transportul în comun  este situată aproape de centrul oraṣului  biblioteca este construită la parametri internaţionali . în mod general recomandat de lucrările de specialitate. le aduce sfârṣitul săptămânii . deoarece jurnalistii sunt ocupaţi fie cu aprofundarea evenimentelor ce au avut loc la sfârṣitul săptămânii precedente. Fixarea orei de desfăṣurare trebuie să ţină seama de momentul de închidere a ediţiilor. miercuri. cât şi la nivel de mass media. este mare ṣi dispune de o staţie de amplificare cu mai multe microfoane). atât la nivelul beneficiarilor finali şi al grupurilor ţintă. factorul principal.c) asigurarea medicamentelor. d) asigurarea cu dispozitive medicale. inevitabil. punerea în pagină. Ziua de luni nu este indicată. fie cu noile evenimente pe care. intervalul cel mai potrivit. Stabilirea locului de desfăṣurare. rescrierea articolelor. este cel între orele 10 ṣi 12. precum ṣi de timpul necesar prelucrării informaţiei (scrierea.). e) consultatii ṣi îngrijiri stomatologice. de sport. intervalul din mijlocul săptămânii (marţi. Luând în calcul toţi aceṣti facori. căruia i se va solicita parerea în legătură cu perioada pe care o consideră cea mai potrivită (când nu sunt prevazute alte evenimente). joi) oferă cele mai convenabile momente.

echipare). de către unitatea achizitoare în colaborare cu o unitate de consultanţă ṣi/sau proiectare în domeniu. " Studiul de prefezabilitate" se întocmeşte conform conţinutului cadru precizat în Ordinul Comun M. statutului terenului 2. "Studiul de prefezabilitate" se va aproba de către investitor.grafice.execuţie. etc). Redactarea ṣi trimiterea invitaţiilor. 1743/69/N/ 1996.planṣe.Indicele folosit pentru determinarea suprafeţei de teren necesar este exprimat în mp/pat sau mp/ loc de cazare ṣi se va folosi în special în faza elaborării PUG sau PUZ. obţinându­se certificate de urbanism pentru fiecare din terenuri. dotare.oneṣti. se stabilesc. tema de proiectare propriu­zisă.embleme. document emis de autoritatea administraţiei publice locale. cumpărare. economic şi de utilizare al terenului şi avizele necesare din partea autorităţilor responsabile. Activitatea 2. Pregatirea materialelor ajutătoare Discursul reprezentantului organizaţiei va însoţit de elemente vizuale: filme.. Activitatea 3. astfel încât să distragă atentia jurnalistilor de la discursul reprezentantului organizaţiei. Coordonatele proiectului vor fi publicate pe site-ul Primariei Oneṣti (www.4. La această fază se stabilesc toate caracteristicile funcţionale şi spaţiale ale investiţiei precum şi volumul cheltuielilor pentru realizarea obiectivului (proiectare. Lansarea unui comunicat de presă 1.2.1. Pregătirea discursului Pregătirea reprezentanţilor care participă la conferinţă Pregătiri ṣi verificări de ultimă oră 1.Iniţierea investiţiei 2. Valoarea indicelui de suprafaţa de teren va fi: .Concomitent se întreprind demersurile necesare stabilirii de amplasament (concesiune. Publicarea pe web-site a coordonatelor proiectului. a iniţiativei.Membrul biroului de presă care se ocupă de realizarea materialelor ajutătoare va avea grijă ca ele să fie adecvate tematicii conferinţei ṣi să nu fie prea numeroase ori prea excentrice.F. a acţiunii sau a strategiei care conferinta le prezintă.ro) la secţia “Proiecte 2007-2013” cât ṣi pe site-ul propriu al proiectului.3.3. O planṣă cu un logo bine ales în raport cu evenimentul prezentat va scoate în evidenţă aspectele cele mai importante ale mesajului pe care organizaţia doreste să-l transmită ṣi îi va ajuta pe jurnaliṣti să sesizeze semnificaţia profundă a poziţiei. pe lângă regimul juridic. .1.Dimensionarea ṣi forma terenului 3. Pentru terenurile neincluse în PUG şi PUZ se vor întocmi la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD prin care se vor stabili toate caracteristicile amplasamentului similar PUG şi PUZ. 2. 2. transfer.Pentru amplasarea noii investiţii se va obţine "Certificatul de urbanism". machete etc. expropiere. înainte de stabilirea dalelor concrete ale temei cadru. prin grija investitorului. care determină pe baza temei­cadru şi a condiţiilor de amplasare. În cazul existenţei mai multor terenuri de amplasare se poate iniţia un studiu de amplasament. Prin " Certificatul de urbanism ".Iniţierea investiţiei se va face pe baza "Studiului de prefezabilitate".Stabilirea listei invitaţiilor.2. şi MLPAT nr.

Nivelurile de zgomot exterior se vor înscrie în prevederile normativului P 116. 5.Lucrările de execuţie se vor adjudeca pe baza de licitaţie publică în condiţiile Ordonanţelor de Guvern nr. Fără un studiu de fezabilitate aprobat este interzisă elaborarea următoarelor faze de proiectare. 273/1994 şi constituie certificarea realizării lor în conformitate cu documentaţia de execuţie. vibraţii sau mirosuri dezagreabile.G..10/1995.18/1995.organele Inspecţiei de Stat în construcţii.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări efectuează de:  investitor prin agenţi de consultanţă şi diriginţi atestaţi conf. Proiectul tehnic se supune verificării privitor la cerinţele de calitate conform Legii nr.1. Proiectul tehnic şi anexele sale sunt parte componentă a documentaţiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei.2.2.3. de zgomote.„Studiul de fezabilitate” se va aproba de guvern sau ordonatorul de credit conform Legii Finanţelor Publice nr. Ȋn amplasarea căminului se vor evita terenurile impermeabile.120 . soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţii şi instalaţii. Apelor.0000 €) 4.3."Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii" la terminarea acestora în condiţiile H.al Min. cu pericol de alunecare sau inundare.(75. 1743/69/N/1996. ferită de curenţi puternici de aer. Ȋn cazul depăşirii acestor valori se vor lua măsuri de atenuare. . 4. cu risc de avalanşe.G. Proiectul tehnic se elaborează de întocmitorul "studiului de fezabilitate”. neomogene sau umpluturi.1. 4. Ȋn baza studiului de fezabilitate aprobat se elaborează "Proiectul tehnic" împreună cu "caietele de sarcini". nr.3 Proiectul tehnic verificat şi însoţit de avizele solicitate prin certificatul de urbanism constituie documentaţia necesara eliberării "Autorizaţiei de construire" fără de care nu se poate începe executarea obiectivului. 15/1993 şi H. Activitatea 5.Proiectarea căminului Pe baza temei de proiectare şi a Studiului de prefezabilitate aprobate şi a recomandărilor din certificatul de urbanism.Căminul se va amplasa într-o zonă nepoluată. funcţională şi plastic­ arhitecturală. Activitatea 4.150 mp/pat sau loc de cazare 3. 925/1995).Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5. liste de materiale si utilaje".G. nr. conform Ordin Comun MF şi MLPAT nr. H. . "liste cu cantităţi de lucrări".Ȋn concordantă cu Proiectul tehnic executant "Detaliile de execuţie” se întocmesc de către proiectant sau 5. 3. principalele echipamente şi dotări. Pădurilor ṣi Protecţiei Mediului.4. nr. 12/1993.72/1996 şi Ordonanţei Guvernului nr. 5.  proiectant prin specialiştii săi în baza programului de execuţie şi la solicitarea expresă a beneficiarului sau constructorului. verificareafacându-se numai de verificatori atestaţi conform H. proiectantul întocmeşte "Studiul de fezabilitate" in cadrul căruia se va definitiva concepţia spaţiala.  executant prin personalul propriu tehnic pe toată durata execuţiei.G. cu degajări de gaze poluante. Concentraţiile maxime admise de substanţe poluante se vor înscrie în prevederile STAS 12574 ṣi Ordin 462 . planul de organizare a incintei. 592/1993. 925/1995.2.se estimează costul investiţiei.

demontarea sau demolarea construcţiilor se vor respecta prevederile Legii nr. 925/1995). canalizare. modificări.Organizarea funcţională ṣi generală 8. La dezafectarea. ele.1. 6.în faza "Studiu de prefezabilitate" ṣi "fezabilitate"       .Avizul autorităţii locale privind protecţia mediului.energic electrica.Cartea tehnică a construcţiei va fi păstrată de utilizator pe toată durata de existenţă a acesteia.5. Principalele categorii de utilizatori sunt a) ­ persoane în vârstă b) -persoane handicapate (pentru persoanele după tipul de handicap ṣi după vârstă).G. nr.Intervenţiile la construcţii pe durata lor de exploatare se vor face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial sau pe baza unei expertize tehnice întocmită de expertul tehnic autorizat (conform H.  -avizul Inspecţiei Teritoriale de prevenire a incendiilor Activitatea 8.2. Proiectantul va stabili prin documentaţia elaborată (caiete de sarcini.1. Utilizatorul construcţiei are obligaţia de a respecta programul de exploatare a construcţiei.50/1991 (Autorizaţia de desfiinţare).Organizarea funcţională se va face în funcţie de categoriile de utilizatori. reparaţii.Activitatea 6. AVIZE ṢI ACORDURI A . de a efectua la timp lucrările de întreţinere ṣi exploatare.în faza PIP (Plan urbanistic de detaliu). handicapate diferenţierea se poate face privind . 531/1992 amenajarea de adăposturi subterane). .  avize de principiu din partea administraţiei domeniului public.G. C . instrucţiuni de exploatare ṣi comportare în timp a construcţiilor ṣi instalaţiilor) 6. energie termica. gaze naturale. B . 6.Avizul Ministerului Muncii ṣi Ocrotirii Sociale. Ministerul Sănătăţii.în faza "Proiect tehnic"  -avizul autorităţii locale de apărare civilă (H. drumuri. Demolarea construcţiilor se autorizează de către administraţia publică locală conform Legii nr. proprietarul având obligaţia de a o completa cu toate elementele ṣi documentaţiile tehnice referitoare la defecţiuni. tipul de activitate desfăşurată cât ṣi conceptul general de soluţionare a funcţiunilor ṣi circuitelor pentru toţi utilizatorii.  avize de principiu din partea administratorilor de reţele publice pentru utilităţi (apa.Urmărirea în exploatare a construcţiilor se va efectua pe toată durata lor de existenţă.Exploatarea construcţiilor 6. remedieri.Avizul Inspectoratului de Politie Sanitară (IPSMP).Avizele pentru asigurarea cu utilităţi (dacă nu a fost elaborat un PUD). telefonie. -Alte avize solicitate prin certificatul de urbanism. etc). . . 10/1995 privind postutilizarea construcţiilor.  alte avize solicitate de autoritatea care aproba PUD.4. . menţinerea părţilor de construcţii ṣi instalaţii în condiţiile de performanţă impuse iniţial. Activitatea 7.Certificatul de urbanism. reţele de transport publice (după caz). expertizari.3. 6.

1.Servicii gospodăreşti . Sectoarele ṣi compartimentele funcţionale ale căminului vor fi: A.internare. inhaloterapie.salon infirmerie cu 2 paturi ṣi grup sanitar propriu (18.00 mp) . F.3. grupate în unităţi de locuit cu 20 . boxă depozitare temporară haine.Serviciul-primire. indiferent de capacitate sau profil.Servicii tehnico-edilitare Activitatea 9. B. kinetoterapie. . grup sanitar.Structurarea spaţiilor va fi realizată pe compartimente. internare. ­ activităţi de conducere ṣi administrare. Spatiile ataṣate acestui sector cu funcţiuni ergoterapeutice ṣi social-culturale sunt:  ­ bibliotecă cu depozit de cărti (20 . ansamblate fie monobloc.30 mp). externare .00 mp) 9. Baza de tratament va conţine toate tipurile de proceduri (hidroterapie.club sau sală polivalentă (60 . externare.cabinet consultaţii (16.Cazare tip hotelier în camere cu 1-3 locuri.Sectorul de asistenţă medicală .30 mp) filtru igienizare pacienţi prevăzut cu duṣ (baie). sectoare sau module funcţionale.Se va amplasa în zona accesului principal. valize (20 . personal.100 mp).administrativ e) -vizitatori Principalele tipuri de activităţi sunt: a) b) c) d) e) ­ activităţi medicale ṣi cu caracter recuperatoriu.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.Sectorul cazare. Au). D. ­ activităţi gospodăreşti.Spaţiile vor fi următoarele sunt:     .00 mp) ­ cameră tratamente (18.Serviciul de asistenţă medicală.30locuri.2.2.personal medical ṣi de îngrijire d) -personal tehnic .  . ­ activităţi de exploatare ṣi întreţinere a instalaţiilor ṣi echipamentelor. ­ activităţi de îngrijire a persoanelor internate. masoterapie. electroterapie. în apropierea sau în legătură cu spatiile pentru conducere­administraţie ṣi se compune din:     acces general ṣi aşteptare (0.4. tentacular sau pavilionar.16 mp) depozit temporar efecte.5 mp/pers. împachetări). Această structurare corespunde în principiu tuturor căminelor de bătrâni.Sectorul cazare ṣi/sau spitalizare . .00 mp) ­ cameră gardă medic cu grup sanitar (18.Organizarea funcţională ṣi tehnologică 9.c) .Spaţii administraţie.Serviciul primire. cu grup sanitar propriu. 8.Sectorul ergoterapie ṣi/sau activităţi social culturale . 9. G. C. E. vizitatori . 9. birou relaţii ṣi întocmire forme (12 .

serviciu de informaţii ṣi relaţii . personal.oficiul de distribuţie a hranei.spălătorie Blocul alimentar. b­spaţii pentru personalul medical mediu. într-o încăpere distinctă.arhi vaṣi evidenţa. vizitatori. băi .birouri personal administrativ (4. este spaţiul în care se face porţionarea pe sectoare a hranei ṣi expedierea spre oficiile de sector sau zonă de cazare.director economie. cărti.00mp/pers. coafură ­ garderobă vizitatori . pe corpuri de clădire sau pe secţii ṣi servicii) din c -spaţii comune pentru personal. bucătăria rece). sunt diversificate ca funcţiuni. etc. peṣte. secretariat. paine. spatii frigorifice pentru carne. lăcăatuṣerie. tâmplarie. ­ videotecă filme (4-6 mp). (radacinoase.5. (bucătăria calda.frizerie. ­ sală de mese comună.bufet ṣi/sau puncte de vânzare produse alimentare. durata de păstrare ṣi frecvenţa aprovizionării. conserve. preparare carne (pasări).spaţii pentru prelucrări primare: vor fi trei: preparare legume. ziare. Spatiile de preparare vor fi legate prin circuit orizontal sau vertical (cu ascensor) de bucătăria caldă.spaţii aşteptare .         . Produsele de cofetărie­patiserie se prepară separat. preparare peste. a­spaţii pentru conducere ṣi administraţie compuse din birou director.depozit materiale diverse (16 .ateliere ergoterapie  croitorie. . Ȋn cadrul blocului alimentar se diferenţiază următoarele sectoare: a. de îngrijire ṣi ajutător compuse vestiare separate pe sexe (organizate centralizat. internaţi ṣi vizitatori. aurolul de a asigura facilitaţi ṣi servicii auxiliare pentru personal.­ recepţie ṣi depozitare alimente ṣi produse neprelucrate. d.Sunt reprezentate de: blocul alimentar. Blocul alimentar se soluţionează în circuit închis cu acces din exterior pentru primire materii prime alimentare.) b . Anexat bucătăriei se amplasează camera pentru spălarea vaselor pentru gătit.spaţii de preparare finală se prevăd pentru tratamentul termic al hranei ca sipreparările reci. Spaţiile pentru depozitare alimente ṣi produse neprelucrate se dimensionează în funcţie de stocul necesar pentru fiecare categorie de produs. organizate într­o zonă comună cu separări pe compartimente. timbre.aceste spatii sunt: .cabine telefonice ­ capelă 9. Ȋn cadrul activităţilor ergoterapeutice ṣi de petrecere a timpului liber vor fi ṣi cele de legumicultură ṣi grădinărit ce se desfăşoară pe teren special amenajat în vecinătatea construcţiei. zahăr. artizanat (20 . legume-fructe. Spatiile de depozitare de durată sau de zi vor fi diferenţiate ṣi pe produse compatibile igienic.Prepararea alimentelor se face centralizat pentru persoanele internate ṣi personalul ce ia masa în cadrul căminului.Spaţii pentru administraţie.6. c .18 mp)..Servicii gospodăreşti. depozite pentru paste făinoase. internaţi ṣi vizitatori ṣi se amplasează de regulă în zona accesului principal. 9.lapte. depozitare.  . preparare ṣi expediţie hrană la oficiile alimentare.Au).casierie.25 mp/atelier).

sala de mese personal in apropierea oficiului.. Recircularea apei din coloanele de incendiu se asigură prin legarea lor la un obiect sanitar curent.se va prevedea recircularea apei calde atât pe distribuţiile orizontale cât ṣi pe coloane.  -conductele de apă caldă menajeră ṣi de recirculare se montează paralel cu apa rece.Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei. alimentare se vor monta în ghene închise cu posibilitate de intervenţie în -conductele principale de distribuţie si conductele de legătura se vor executa din tevi de otel zincat sau alte materiale agrementate in România. distribuţia fiind comună dar cu coloane separate. Instalaţii de stingerea incendiilor.e.. 10.10 m).3.  .Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare  ­ temperatura de furnizarea a apei calde menajere va fi de max.Vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum menajer ṣi incendiu ale clădirii.1.2.  . 60 C. de g.Instalaţii de apă rece. f. Amplasarea încăperilor spălătoriei va fi în flux continuu.este reprezentat biroul dieteticianului (bucătar şef) amplasat în apropierea bucătăriei calde ṣi a oficiului. Spălătoria. birou responsabil cu boxa depozitare detergenţi ṣi substanţe dezinfecţie. separat pe sexe.Colectarea rufelor murdare se va realiza în saci etanşi iar după spălare distribuirea rufelor curate se va face din depozitul spălătoriei prin depozitele sau boxele de rufe curate pe sectoare sau secţii. în ghene închise.Echiparea cu instalaţii 10.vestiare eu dus. . cu calităţi egale sau superioare celor din otel. instalaţiilor de stingere a incendiilor se vor respecta . Activitatea 10. -coloanele de caz de avarie.Proiectarea ṣi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se va face conform Normativului I9. separată de partea de spălare ṣi stoarcere  repararea rufelor se asigură într­o cameră separată în apropierea depozitului de rufe curate.  depozitarea ṣi expediţia rufelor curate se face într­o încăpere distinctă în care se procedează ṣi la ambalarea în saci curaţi de transport.2. 10.  pentru personalul spălătoriei se prevăd următoarele anexe: vestiar personal (separat pe sexe) cu grup sanitar ṣi dus. se face în recipiente închise ṣi transportate la platforma de deşeuri din incintă.anexele pentru personal vor fi:  . lavoar. WC. La dimensionarea prevederile STAS 1478.­ spaţiu pentru stabilirea meniului ṣi a dietelor.colectarea deşeurilor menajere din blocul alimentar.conductele de distribuţie se vor monta în subsoluri tehnice circulabile (h min. astfel:     primirea ṣi trierea rufelor murdare: înmuiere ṣi dezinfecţie spălare mecanică cu program: uscarea ṣi călcarea rufelor se face mecanizat într­o încăpere distinctă.

cu baterii amestecătoare 10. carne ṣi preparate din carne. duṣuri.8.9.spălătoare  . Iluminatul in ateliere. inoxidabile. calandre ṣi prese de călcat. băi. dulap pentru tăvi. Pentru alte tipuri de încăperi se vor respecta ca nivele minime de iluminare valor ile prevăzute in normativul PE 136. din materiale rezistente ṣi igienice (inox).  -bucătăria caldă se va echipa cu: maşini de gătit. spălător.echiparea grupurilor sanitare obişnuite se va face cu obiecte sanitare curente (closete.pe scări de evacuare ṣi la accese.  .oficiul de distribuţie va fi echipat cu masă caldă.5.4. roboţi de prelucrare. mese de prelucrare.  . săli de lucru:se combina iluminatul general (200 Ix) cu iluminatul local (400 Ix). maşini de cusut.  -la alegerea tipului de utilaj se vor avea în vedere: agentul disponibil. capacitatea utilajului.  -camerele de preparare primară vor fi echipate cu spălătoare simple sau duble. frigider.  . lapte). grătare fripturi. frigider.  -alegerea tipului de utilaj se va face în funcţie de energia disponibilă (abur. ouă. mese de lucru. marmite.Iluminatul de siguranţă  iluminatul de evacuare se prevede pe coridoarele de circulaţie. centrifuge de stors. roboti universali.mese.lavoare. .oficiile alimentare de secţie sau sector se vor echipa cu aragaz (resou).Instalaţii electrice pentru iluminat ṣi prize Iluminatul in camerele de cazare se iluminat local la masa de lectura si la pat.7. ceai.patiseria se va echipa cu cuptor de patiserie.70 m). cu WC ṣi lavoar.baterii de cazane (pentru ciorbe.toate încăperile cu activităţi medicale se vor echipa cu un lavoar cu apă caldă ṣi rece. piṣoare).  ­ armăturile vor fi de construcţie sigură. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10. lapte. libere pe trei părţi. cărucioare transport.Dotarea cu obiecte sanitare.  ­ spălătorul de vase se va echipa cu evier. etc. energic electrică) ṣi de randament. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii La bucătării:  -zona de depozitare frigorifică se va echipa cu camere ṣi dulapuri frigorifice distincte pentru legume si fructe. 10. cuptoare. robot de patiserie. masă de lucru. rasteluri de vase.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10. spălător  veselă.  ­ băile de secţie sau sector de cazare se vor echipa cu căzi mari (l= 1. prevede un iluminat general si un Iluminatul in cabinetele de consultaţie si tratament:se asigura un iluminat general (200 Ix) combinat cu iluminat local (300 Ix) cu un indice de redare a culorilor de 90-100. masă caldă (după caz).x. peşte. maşini de spălat. 10. hrana preparată. supe. armături ṣi accesorii  .10. uscătoare.6. La spălătorii:  -dotările ṣi utilajele principale sunt: căzi de înmuiat. Iluminatul coridoarelor ṣi scărilor:se asigură atât ziua cât si noaptea cu diferenţe minime de luminanţă la un nivel de 50-75l. dulap veselă. spălător-degresor. mese.

Pentru semnalizarea incendiilor în faza incipientă se prevăd instalaţii de semnalizare cu butoane ṣi detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasată într­un spaţiu cus upraveghere permanentă (camera gardă.14. design. Anunţurile din presa scrisă vor fi utilizate în mod adaptat în cazurile în care sursele interne de recrutare nu au potenţialul suficient.Instalaţii termice 10. despre stilul lor de lucru ṣi despre rezultatele cu care s-au remarcat. Echipa de personal dorită este urmatoarea: 1 Medic specialist Medicină de familie 1 Medic specialist Psihiatrie (colaborare) 1 Medic specialist Geriatrie (colaborare). Coaching şi Hipnoză Eriksoniană . fie cu centura de împământare exterioară cu priză artificială conform normativului I-20.15. conform prevederilor I18.10. iluminatul de siguranţă trebuie să fie alimentat independent faţâ de orice alt sistem de iluminat. 2604/4.Instalaţii de telefonie 10.Alimentarea cu energie electrică 10.11.12. Cu excepţia campaniilor de publicitate specială Advice Human Resources suportă toate costurile implicate. Protecţia impotriva trăsnetului: paratrăsnet conform normativului I-20.  iluminatul de veghe se prevede în camerele de cazare.Instalaţii de ventilare 10.Cercetăm piaţa ṣi creăm o sferă de căutare ³n care ne direcţionam atenţia spre cei mai valorosi candidaţi.17. 1 Formator 1 Practician Programare Neuro Lingvistică.Instalaţie de recepţie colectivă RTv 10. STAS 2612.16.  Dupa o lună de zile personalul va fi familiarizat cu proiectul(regulament de ordine inetrioară). 12608.Instalaţii de semnalizare a incendiilor. Pentru alarmarea utilizatorilor se va asigura un sistem de semnalizare optică ṣi acustică. la nivelul pardoselii (2 Ix) pentru orientare 10. se realizează prin instalaţii speciale de Priza de pământ: se realizează fie priza naturală prin legarea armăturilor metalice ale fundaţiilor la centura de împământare interioară. Le prezentăm o ofertă pe măsura aṣteptărilor lor ṣi îi Ȋncadrăm în lista finală. Serviciile noastre de creere. în interiorul clădirii.18Instalaţii frigorifice Activitatea11.Instalaţii de gaze naturale 10. 2605/5. redactare a anunţurilor de publicitate specială sunt oferite gratuit clienţilor noṣtri  Se va derula pe o perioadă de 4 sau5 luni.13.Instalaţii de protecţie. 10. 1­7.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea directă.Protecţia împotriva tensiunilor accidentale: se realizează prin legarea aparatelor electrice la nulul de protecţie conf.după care vor putea începe activitatea. Obtinem informaţii despre ei. 8275. despre munca lor.  Personalului îi va fi alocată o săptămână de cunoaṣtere între ei. 10. portar).

etc) Manager de achizitie (consultaţie cu privire la alegerea produselor achiziţionate) Consilier Juridic (se ocupă cu avizele ṣi acordurile cu privire la acreditarea clădirii) Diriginte de ṣantier (persoana care se ocupă cu construcţia clădirii) Reprezentant Birou de Presă (persoana care se ocupă de promovare) Echipa de proiect este alcătuită din 11 persoane.Selecţia candidaţilor  Testare profesională-interviu. asigură desfăşurarea procesului de instruire. astfel încât va putea aprecia cat mai obiectiv dacă există compatibilitate între acesta ṣi potenţiala companie angajatoare. Managerul Financiar – o persoană responsabilă cu managementul financiar-contabil al proiectului. responsabil cu activităţile care sunt destinate să asigure vizibilitatea proiectului. 2 Infirmiere.examen  Testare psihologică. implicate în monitorizarea şi evaluarea performanţelor formatorilor şi a persoanelor din grupul ţintă. Ȋnchiderea proiectului. VIII. Manager Resurse Umane( se ocupă cu recrutarea de personal ṣi selecţia candidaţilor) Manager Medical (consultaţie în ceea ce priveṣte organizarea personalului medical sau alcătuirea setului de servicii medicale oferite. experienţă 5 ani.oferă informaţii necesare nu în mod strict pentru selecţia candidaţilor dar.2 Personal administrativ auxiliar = echipa de proiect. Manager de formare-training personal Asistenţi Manager – 2 persoane de ajutor. respectiv personalul administrativ al . Activitatea13. implicată în activitatea de raportare.  Fiecărui candidat propus îi va fi prezentată descrierea completă a postului.Resurse umane 1. 1 Asistent social. 1 Preot ortodox (colaborare). 8 Cadre medicale medii (asistenţi). de angajare ṣi de colaborare. de asemenea responsabilă cu activităţile de coordonarea echipei de experţi şi formatori şi răspunde pentru legătura dintre aceştia şi grupul ţintă. una pentru managerul de proiect şi una pentru managerul formare. conducerea şi coordonarea întregului proiect şi persoana de legătură cu Autoritatea Contractantă. implicate în implementarea proiectului. experienţă 3-5 ani. Personal Tehnic 1. Echipa propusă pentru implementarea proiectului Manager de Proiect – o persoană responsabilă cu organizarea. experienţă 3 ani. IX. Salarii 1. asigură buna desfăşurare a proiectului din punct de vedere financiar-contabil. necesare unei abordări obiective ṣi adaptate în relaţiile de intervievare.Ȋnchiderea proiectului. mai ales. coordonarea şi supervizarea echipei de proiect.1. responsabil cu asigurarea logisticii şi a resurselor materiale necesare proiectului. Activitatea12.1 Psihoterapeut experienţă 5 ani.

2.2.Proiectarea căminului 4.Durata proiectului.Organizarea funcţională ṣi generală 8.Autorizaţia de construcţie 5.Structurarea spaţiilor pe compartimente.1.2. AVIZE ṢI ACORDURI 8.Ȋntocmirea la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD 2. 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013.Proiectul tehnic 4.Detaliile de execuţie 5.663€ LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 ACTIVITATEA 1.2.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5. anunţuri 4.Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.1.3.1.Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament 2. Organizarea funcţională ṣi tehnologică 22 .Studiul de prefezabilitate 2. agende.Costuri administrative = s-a prevăzut suma de 3368 € pentru costurile administrative.Altele 4.411 lei/luna/beneficiar x 33 de luni.1Organizarea conferinţei pentru deschiderea oficială a proiectului 1.2.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 6.solicitantului principal care va susţine proiectul din punct de vedere managerial 2.Exploatarea construcţiilor 7.3. tipul de activitate desfăşurată 8. pentru afişe.3.33 de luni. 9.Alte costuri.Publicarea pe web-site a proiectului 2.4.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări 5. servicii 3.Obţinerea "Certificatul de urbanism" 3.2.3.Activităţi de promovare / Acţiuni pentru promovarea vizibilităţii proiectului = s-a prevăzut organizarea a 3 evenimente cu un buget de 100 €/eveniment.Costuri pentru conferinţe 3.Lansarea unui comunicat de presă 1.Licitaţia publică 5. Transport local = reprezintă deplasările echipei de proiect şi ale formatorilor în timpul implementării proiectului 3. adică 465.Lansarea proiectului 1.1.Costuri legate de obţinerea autorizărilor legale 4. Transport 2. comunicate de presă.Iniţierea investiţiei 2. sectoare sau module funcţionale.1.Dimensionarea ṣi forma terenului 4.Studiul de fezabilitate 4.4.2. iar suma maximă solicitata este de:30 de paturi sau beneficiari x 1. pliante.2. sumăcare reprezintă o valoare mai mică de 7% din total costurilor directe eligibile proiect 5.1. broşuri.

Instalaţii de apă rece.4.Riscuri potenţiale.Serviciul-primire.10. personal.Spaţii pentru administraţie.4.9.2.Echiparea cu instalaţii 10.6.1. 10.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare. XI. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10.11.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor.8.3.6.5.Ȋnchiderea proiectului X.12.Instalaţii de protecţie 10.Instalaţii de recepţie colectivă RTv 10.14.  asigurararea unor servicii sociale de calitate.Instalaţii de telefonie 10.Instalaţii electrice pentru iluminat si prize 10. o serie de unităţi sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă care să permită menţinerea lor în sistem.7.15.Sectorul cazare 9.13.Seleţia candidaţilor 13.16.Instalaţii de semnalizare a incendiilor 10.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare 10.1.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.Dotarea cu obiecte sanitare.3.2. Climatice  fenomene naturale ce pot împiedica bunadesfăṣurare a construcţiilor .  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.Iluminatul de siguranţă 10. 9.Instalaţii de gaze naturale 10. 9.  beneficierea de aportul unui personal calificat.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10.5.23 24 9.Instalaţii termice 10.Recrutarea de personal 12.internare. Ȋn prezent.Serviciul de asistenţă medicală 9.Rezultate preconizate. armături ṣi accesorii 10.Alimentarea cu energie electrică 10.18Instalaţii frigorifice 29 30 31 32 33 11. externare 9.Servicii gospodăreşti 10. vizitatori. Instalaţii de stingerea incendiilor 10.17. astfel standardele caminului conduc la următoarele rezultate. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 25 26 27 28 10.Instalaţii de ventilare 10.

evidenţe statistice. Documente de evidenţă financiară. evidenţa departamentelor de resurse umane Obiective specifice  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.  asigurarea unor servicii sociale specializate:  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie.Umane  părăsirea echipei de proiect de unii dintre membrii cheie  greve  lipsa de flexibilitate a beneficiarului pentru introducerea ṣi utilizarea unei noi tehnologii Economice  instabilitatea preturilor pe piaţă Politice  modificări ale politicilor guvernamentale în domeniul proiectului MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI Logica intervenţiei Indicatori de realizare verificabili în mod obiectiv Surse ṣi mijloace de verificare Ipoteze Obiective generale Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. Chestionare adresate clienţilor . analize. Lipsa de interes/cooperare a persoanelor din grupul-ţintă privind necesitatea dezvoltării abilităţilor manageriale ṣi antreprenoriale Rezultate aṣteptate  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.

 beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.Iniţierea investiţiei Studiu de prefezabilitate Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament Ȋntocmirea Planului Ordinul Comun M.F. Cheltuieli pentru conferinţă 2.Lansarea proiectului Membrii echipei de proiect. beneficierea de aportul unui personal calificat. Activităţi Care sunt principalele activităţi de aplicat ṣi în Care sunt mijloacele ce succesiune pentru a produce rezultatele necesare pentru vizate? implementarea acestor activităţi? Care sunt sursele de informaţii cu privire la progresul proiectului? Ce condiţii externe controlului direct al Beneficiarului trebuie să fie îndeplinite pentru implementarea activităţilor planificate? 1. Cheltuieli pentru vizibilitatea proiectului. Consumabile ṣi rechizite de birou.  asigurararea unor servicii sociale de calitate.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor. şi MLPAT nr. 1743/69/N/ 1996 PUG .

Echiparea cu instalaţii Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 11. termice.de iluminat.Proiectarea căminului 5.frigorifice etc Dotarea cu obiecte sanitare. sectoare sau module funcţionale. de ventilare. de telefonie.Dimensionarea ṣi forma terenului Determinarea suprafeţei de teren Studiu de fezabilitate Proiectul Tehnic Autorizaţia de construcţie 4. AVIZE ṢI ACORDURI 8. de stingere a incediilor. de protecţie. 9.Exploatarea construcţiilor Obligaţia de respecta programul de exploatare a construcţiilor Menţinerea părţilor de construcţie ṣi instalaţii în condiţiile impuse iniţial 7. tipul de activitate desfăşurată Structurarea spaţiilor pe compartimente.urbanistic în detaliu 3.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii Licitaţia publică Detaliile de execuţie 6. armături ṣi accesorii 10.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea .Organizarea funcţională ṣi generală Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori. Organizarea funcţională ṣi tehnologică Repartizarea pe sectoare ṣi servicii Instalaţii de apă rece ṣi caldă menajeră.

examene.Chirie birou 4.teste) Testare psihologică 13.1.2.Transport 2.Ȋnchiderea proiectului BUGETUL PROIECTULUI Cheltuieli 1.2Administrativ/ personal auxiliar Manager de proiect Asistent Manager de proiect Asistent Manager formare/training Manager financiar Manager formare/training Manager Resurse Umane Manager Medical Manager de achizţii Consilier Juridic Reprezentant Birou de Presă Diriginte de Ṣantier Subtotal Resurse Umane 2.1.directă Anunţuri în presa scrisă 12.1Transport local Subtotal Transport 3.Birou local 4.Seleţia candidaţilor Testare profesională (interviu.Salarii(cost total.1 Tehnic Formatori/Trainer 1.Resurse umane 1.Echipamente ṣi bunuri 3. personal local) 1.Ȋnchirieri de vehicule Subtotal Echipamente bunuri 4.Consumabilerechizite de birou ṣi Unitate TOŢI ANII Numarul de unităţi Cost unitar Euro) (în Costuri în (Euro) pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună 20 3 33 33 33 3 5 5 3 3 3 5 20 1000 4000 580 400 400 500 500 400 400 400 500 400 500 20000 12000 0 19140 13200 13200 1500 1500 2000 2000 2000 1500 2000 10000 100040 1000 1000 4x7=68 € 68x33 luni=2244 22444 pe lună 25 40 pe vehicul 4 17 pe lună pe lună 33 33 400 300 13200 9900 .1.1.1.

3 .4.1Costuri legate de obţinerea autorizaţiilor legale Subtotal Altele 7.Total costuri directe eligibile proiect 8.3.Altele pentru pe lună pe lună 33 33 25 20 825 660 24585 pe lună 3 100 300 300 Alte 6.Costuri vizibilitatea proiectului Subtotal Servicii 6.1.4Abonament telefon/fax Subtotal Birou Local 5.Abonament electricitate 4.1.Alte Servicii 5.Subtotal costuri directe proiect 8. total costuri 3368 directe proiect 9.3 254947.Costuri administrative (maximum 7% din linia 9.Total costuri eligibile pe bucată 8 200 1600 1600 149969 149969 149969x7% 104978.

Echpă de proiect: ṢTEFAN EMILIA.grupa 5 GURᾸMULTᾸ OANA-grupa 3 BRAGA ANDREEA-grupa 3 BUZICA ANDRA-grupa 3 Bucureṣti 2012 .Afaceri Internaţionale PROIECT-“Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”.UNIVERSITATEA ROMANO –AMERICANᾸ BUCUREṢTI Facultatea de Relaţii Comerciale ṣi Financiar –Bancare Interne ṣi Internaţionale Program de masterat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful