PROIECT I.Titlul. “Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”,capacitate 30 de camere.

Durata proiectului-33 de luni, 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013 Program Operaţional-POR- finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele
locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private).

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
Domeniul de intervenţie-3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea ṣi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Instituţie responsabilă AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

II.Localizare.Judeţul Bacău, oraṣul Oneṣti, regiunea Moldova NE III.Costul Proiectului (7116.610,3€) IV.Suma contractată de la Autoritatea Contractantă(456.663€) V.Obiective a)Obiectiv general. Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. b)Obiective specifice. Reprezintă paṣii de urmat în atingerea obiectivului general dar ṣi efectele ṣi beneficiile preconizate ale proiectului:  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare;  asigurarea unor servicii sociale specializate:  cazare de lungă durată,  cadru adecvat de găzduire ṣi îngrijire: -servicii -masă -îngrijire personală ṣi medicală -asistenţă socială specializată

-activităţi de terapie ocupaţională ṣi de petrecere a timpului liber  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie; VI.Jusificare. Motivele care au condus la alegerea acestei teme sunt problemele de ordin social cu care se confruntă persoanele vârstnice din municipiul Oneṣti, care conform analizelor ṣi statisticilor derivă din fondul problemelor sociale înregistrate la nivel national; scopul principal prin oferirea acestor servicii fiind acela de a le îmbunătăţi calitatea vieţii ṣi de a preveni instituţionalizarea lor:     -sărăcia, datorată veniturilor lunare foarte mici (pensii sub nivelul limitei de subsistenţă); -condiţii de locuire improprii ṣi în spaţii deteriorate; -lipsa unui sprijin constant sau periodic acordat persoanelor vârstnice cu grad mare de risc; -nivel scăzut de informare ṣi cunoaṣtere cu privire la căile de soluţionare a problemelor sociale; VII.Grupul ţintă Grupul-ţintă, este reprezentat de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare, respectiv: a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) nu au locuinţă ṣi nici posibilitatea de a-ṣi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-ṣi asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice. Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în camine sunt:  a) b) c)  a) b) c)  a) b) servicii sociale, care constau în: ajutor pentru menaj; consiliere juridică ṣi administrativă; modalitati de prevenire a marginalizării sociale ṣi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă; servicii sociomedicale, care constau în: ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie; sprijin pentru realizarea igienei corporale; servicii medicale, care constau în: consultaţii ṣi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei,dacă aceasta este imobilizată; servicii de îngrijire-infirmerie;

în plus ziarele ṣi emisiunile din audiovizualul de sâmbătă alocă ce amai mare parte a spaţiului ṣi a timpului materialelor de divertisment. această activitate vizează diseminarea obiectivelor proiectului. deoarece jurnalistii sunt ocupaţi fie cu aprofundarea evenimentelor ce au avut loc la sfârṣitul săptămânii precedente. precum ṣi de timpul necesar prelucrării informaţiei (scrierea. intervalul cel mai potrivit. fie cu noile evenimente pe care. cât şi la nivel de mass media. intervalul din mijlocul săptămânii (marţi. este cel între orele 10 ṣi 12. miercuri. punerea în pagină.Planificarea activităţilor Activitatea 1: Lansarea proiectului Având în vedere importanţa subiectului şi necesitatea asigurării unei vizibilităţi adecvate a proiectului. precum ṣi anunţurilor publicitare.1Organizarea unei conferinţe pentru anunţarea deschiderii oficiale a proiectului Ȋn cadrul acestei activităţi vor fi parcurṣi următorii paṣi: Alegerea momentului va fi contactat un ziarist cu care Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneṣti a colaborat întotdeauna foarte bine ṣi cu care are relaţii mai apropiate. căruia i se va solicita parerea în legătură cu perioada pe care o consideră cea mai potrivită (când nu sunt prevazute alte evenimente). de sport.c) asigurarea medicamentelor. Ȋn ceea ce priveṣte ziua. e) consultatii ṣi îngrijiri stomatologice. În acest scop se prevede realizarea următoarelor sub-activităţi: 1. Luând în calcul toţi aceṣti facori. respectiv eleborarea comentariului. oferă toate condiţiile necesare unei conferinţe optime:(este dotată cu scaune ṣi mese. este mare ṣi dispune de o staţie de amplificare cu mai multe microfoane). inevitabil. în mod general recomandat de lucrările de specialitate. Fixarea orei de desfăṣurare trebuie să ţină seama de momentul de închidere a ediţiilor. Ziua de luni nu este indicată. joi) oferă cele mai convenabile momente. atât la nivelul beneficiarilor finali şi al grupurilor ţintă. selectarea de imagini ṣi sunete.). VIII. d) asigurarea cu dispozitive medicale. le aduce sfârṣitul săptămânii . factorul principal. . Stabilirea locului de desfăṣurare. oferind deci un nivel de confort maxim  de asemenea aula. vinerea jurnaliṣtii sunt deja implicaţi în pregătirea numerelor de final de săptămână . Locul ales este Aula din cadrul Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti-Oneṣti” deoarece :  se poate identifica uṣor ṣi găsi repede de către ziariṣti  este accesibilă atât pentru cei care vin cu maŢinile proprii cât ṣi pentru cei care folosesc transportul în comun  este situată aproape de centrul oraṣului  biblioteca este construită la parametri internaţionali . montajul etc. de cultură. rescrierea articolelor.

execuţie.2.Concomitent se întreprind demersurile necesare stabilirii de amplasament (concesiune. prin grija investitorului. În cazul existenţei mai multor terenuri de amplasare se poate iniţia un studiu de amplasament. " Studiul de prefezabilitate" se întocmeşte conform conţinutului cadru precizat în Ordinul Comun M.Iniţierea investiţiei 2.1. se stabilesc.planṣe. document emis de autoritatea administraţiei publice locale.embleme. 2. Valoarea indicelui de suprafaţa de teren va fi: .oneṣti. etc).. Coordonatele proiectului vor fi publicate pe site-ul Primariei Oneṣti (www. Pregătirea discursului Pregătirea reprezentanţilor care participă la conferinţă Pregătiri ṣi verificări de ultimă oră 1. astfel încât să distragă atentia jurnalistilor de la discursul reprezentantului organizaţiei. tema de proiectare propriu­zisă.Indicele folosit pentru determinarea suprafeţei de teren necesar este exprimat în mp/pat sau mp/ loc de cazare ṣi se va folosi în special în faza elaborării PUG sau PUZ. obţinându­se certificate de urbanism pentru fiecare din terenuri.Stabilirea listei invitaţiilor. La această fază se stabilesc toate caracteristicile funcţionale şi spaţiale ale investiţiei precum şi volumul cheltuielilor pentru realizarea obiectivului (proiectare. Pentru terenurile neincluse în PUG şi PUZ se vor întocmi la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD prin care se vor stabili toate caracteristicile amplasamentului similar PUG şi PUZ. a acţiunii sau a strategiei care conferinta le prezintă. pe lângă regimul juridic. de către unitatea achizitoare în colaborare cu o unitate de consultanţă ṣi/sau proiectare în domeniu. "Studiul de prefezabilitate" se va aproba de către investitor. Lansarea unui comunicat de presă 1. Pregatirea materialelor ajutătoare Discursul reprezentantului organizaţiei va însoţit de elemente vizuale: filme.3.1.F. economic şi de utilizare al terenului şi avizele necesare din partea autorităţilor responsabile.4. 2. echipare).2.Membrul biroului de presă care se ocupă de realizarea materialelor ajutătoare va avea grijă ca ele să fie adecvate tematicii conferinţei ṣi să nu fie prea numeroase ori prea excentrice. Activitatea 2. Activitatea 3. transfer. expropiere. cumpărare. Prin " Certificatul de urbanism ". statutului terenului 2. şi MLPAT nr. . dotare. 1743/69/N/ 1996. înainte de stabilirea dalelor concrete ale temei cadru. Redactarea ṣi trimiterea invitaţiilor. Publicarea pe web-site a coordonatelor proiectului.Dimensionarea ṣi forma terenului 3.Pentru amplasarea noii investiţii se va obţine "Certificatul de urbanism".grafice. care determină pe baza temei­cadru şi a condiţiilor de amplasare. a iniţiativei.ro) la secţia “Proiecte 2007-2013” cât ṣi pe site-ul propriu al proiectului.3.Iniţierea investiţiei se va face pe baza "Studiului de prefezabilitate". machete etc. O planṣă cu un logo bine ales în raport cu evenimentul prezentat va scoate în evidenţă aspectele cele mai importante ale mesajului pe care organizaţia doreste să-l transmită ṣi îi va ajuta pe jurnaliṣti să sesizeze semnificaţia profundă a poziţiei.

5. planul de organizare a incintei. Proiectul tehnic se elaborează de întocmitorul "studiului de fezabilitate”.G. 925/1995. Apelor.1.2.3 Proiectul tehnic verificat şi însoţit de avizele solicitate prin certificatul de urbanism constituie documentaţia necesara eliberării "Autorizaţiei de construire" fără de care nu se poate începe executarea obiectivului. nr. Ȋn amplasarea căminului se vor evita terenurile impermeabile.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5. 5.„Studiul de fezabilitate” se va aproba de guvern sau ordonatorul de credit conform Legii Finanţelor Publice nr. nr.Proiectarea căminului Pe baza temei de proiectare şi a Studiului de prefezabilitate aprobate şi a recomandărilor din certificatul de urbanism.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări efectuează de:  investitor prin agenţi de consultanţă şi diriginţi atestaţi conf. cu pericol de alunecare sau inundare.0000 €) 4.(75.150 mp/pat sau loc de cazare 3. 15/1993 şi H. Activitatea 5. vibraţii sau mirosuri dezagreabile.4.1. 1743/69/N/1996.3. H. proiectantul întocmeşte "Studiul de fezabilitate" in cadrul căruia se va definitiva concepţia spaţiala.G. ferită de curenţi puternici de aer. Pădurilor ṣi Protecţiei Mediului.Ȋn concordantă cu Proiectul tehnic executant "Detaliile de execuţie” se întocmesc de către proiectant sau 5. 12/1993. Concentraţiile maxime admise de substanţe poluante se vor înscrie în prevederile STAS 12574 ṣi Ordin 462 . Fără un studiu de fezabilitate aprobat este interzisă elaborarea următoarelor faze de proiectare. liste de materiale si utilaje". cu risc de avalanşe. nr.Căminul se va amplasa într-o zonă nepoluată. 273/1994 şi constituie certificarea realizării lor în conformitate cu documentaţia de execuţie. conform Ordin Comun MF şi MLPAT nr. funcţională şi plastic­ arhitecturală.72/1996 şi Ordonanţei Guvernului nr.3. 4.  proiectant prin specialiştii săi în baza programului de execuţie şi la solicitarea expresă a beneficiarului sau constructorului. cu degajări de gaze poluante.Lucrările de execuţie se vor adjudeca pe baza de licitaţie publică în condiţiile Ordonanţelor de Guvern nr.18/1995. .se estimează costul investiţiei. neomogene sau umpluturi.organele Inspecţiei de Stat în construcţii. Ȋn cazul depăşirii acestor valori se vor lua măsuri de atenuare. 925/1995). Proiectul tehnic şi anexele sale sunt parte componentă a documentaţiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei.2."Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii" la terminarea acestora în condiţiile H.2. Ȋn baza studiului de fezabilitate aprobat se elaborează "Proiectul tehnic" împreună cu "caietele de sarcini". 592/1993..10/1995. verificareafacându-se numai de verificatori atestaţi conform H. soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţii şi instalaţii. Nivelurile de zgomot exterior se vor înscrie în prevederile normativului P 116. principalele echipamente şi dotări.G.G. 3. 4. Proiectul tehnic se supune verificării privitor la cerinţele de calitate conform Legii nr. Activitatea 4. "liste cu cantităţi de lucrări".120 .  executant prin personalul propriu tehnic pe toată durata execuţiei.al Min. . de zgomote.

 avize de principiu din partea administraţiei domeniului public.Avizul autorităţii locale privind protecţia mediului. ele. Utilizatorul construcţiei are obligaţia de a respecta programul de exploatare a construcţiei. remedieri. proprietarul având obligaţia de a o completa cu toate elementele ṣi documentaţiile tehnice referitoare la defecţiuni. Activitatea 7. Demolarea construcţiilor se autorizează de către administraţia publică locală conform Legii nr.1.4.Activitatea 6. Principalele categorii de utilizatori sunt a) ­ persoane în vârstă b) -persoane handicapate (pentru persoanele după tipul de handicap ṣi după vârstă).G.în faza "Proiect tehnic"  -avizul autorităţii locale de apărare civilă (H. 6.în faza "Studiu de prefezabilitate" ṣi "fezabilitate"       . 925/1995).  avize de principiu din partea administratorilor de reţele publice pentru utilităţi (apa. demontarea sau demolarea construcţiilor se vor respecta prevederile Legii nr.1.Urmărirea în exploatare a construcţiilor se va efectua pe toată durata lor de existenţă. etc). nr. drumuri.Avizele pentru asigurarea cu utilităţi (dacă nu a fost elaborat un PUD).Certificatul de urbanism.Exploatarea construcţiilor 6.în faza PIP (Plan urbanistic de detaliu). 6. -Alte avize solicitate prin certificatul de urbanism. telefonie. C . 531/1992 amenajarea de adăposturi subterane). reţele de transport publice (după caz).  alte avize solicitate de autoritatea care aproba PUD. 6.50/1991 (Autorizaţia de desfiinţare). Proiectantul va stabili prin documentaţia elaborată (caiete de sarcini.Organizarea funcţională se va face în funcţie de categoriile de utilizatori. .Intervenţiile la construcţii pe durata lor de exploatare se vor face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial sau pe baza unei expertize tehnice întocmită de expertul tehnic autorizat (conform H. expertizari.2. AVIZE ṢI ACORDURI A . canalizare.Cartea tehnică a construcţiei va fi păstrată de utilizator pe toată durata de existenţă a acesteia.5. menţinerea părţilor de construcţii ṣi instalaţii în condiţiile de performanţă impuse iniţial.energic electrica. reparaţii. tipul de activitate desfăşurată cât ṣi conceptul general de soluţionare a funcţiunilor ṣi circuitelor pentru toţi utilizatorii.  -avizul Inspecţiei Teritoriale de prevenire a incendiilor Activitatea 8. handicapate diferenţierea se poate face privind .Avizul Ministerului Muncii ṣi Ocrotirii Sociale. instrucţiuni de exploatare ṣi comportare în timp a construcţiilor ṣi instalaţiilor) 6.G. gaze naturale.Organizarea funcţională ṣi generală 8. . B . modificări.3.Avizul Inspectoratului de Politie Sanitară (IPSMP). . . Ministerul Sănătăţii. de a efectua la timp lucrările de întreţinere ṣi exploatare. 10/1995 privind postutilizarea construcţiilor. energie termica. La dezafectarea.

valize (20 . Baza de tratament va conţine toate tipurile de proceduri (hidroterapie. birou relaţii ṣi întocmire forme (12 . împachetări). Sectoarele ṣi compartimentele funcţionale ale căminului vor fi: A.Organizarea funcţională ṣi tehnologică 9. sectoare sau module funcţionale.100 mp). grupate în unităţi de locuit cu 20 .00 mp) . Această structurare corespunde în principiu tuturor căminelor de bătrâni.30 mp) filtru igienizare pacienţi prevăzut cu duṣ (baie).2. E.internare.Sectorul ergoterapie ṣi/sau activităţi social culturale .Sectorul cazare.30 mp). Spatiile ataṣate acestui sector cu funcţiuni ergoterapeutice ṣi social-culturale sunt:  ­ bibliotecă cu depozit de cărti (20 . F. indiferent de capacitate sau profil. B. G.Spaţii administraţie. D.00 mp) 9. C.administrativ e) -vizitatori Principalele tipuri de activităţi sunt: a) b) c) d) e) ­ activităţi medicale ṣi cu caracter recuperatoriu.Serviciul-primire. vizitatori . în apropierea sau în legătură cu spatiile pentru conducere­administraţie ṣi se compune din:     acces general ṣi aşteptare (0.2. ­ activităţi de exploatare ṣi întreţinere a instalaţiilor ṣi echipamentelor.salon infirmerie cu 2 paturi ṣi grup sanitar propriu (18.4.Serviciul de asistenţă medicală. electroterapie.club sau sală polivalentă (60 . internare.Servicii gospodăreşti .00 mp) ­ cameră tratamente (18. 9. .Structurarea spaţiilor va fi realizată pe compartimente. 8.Sectorul cazare ṣi/sau spitalizare .cabinet consultaţii (16. ­ activităţi de îngrijire a persoanelor internate. grup sanitar.1. masoterapie. externare . inhaloterapie.Se va amplasa în zona accesului principal.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale. tentacular sau pavilionar.3. ­ activităţi de conducere ṣi administrare. kinetoterapie. externare.Cazare tip hotelier în camere cu 1-3 locuri.c) . cu grup sanitar propriu.30locuri. ansamblate fie monobloc.Servicii tehnico-edilitare Activitatea 9.00 mp) ­ cameră gardă medic cu grup sanitar (18.  .5 mp/pers. . personal. Au).Spaţiile vor fi următoarele sunt:     .Sectorul de asistenţă medicală .personal medical ṣi de îngrijire d) -personal tehnic .Serviciul primire. ­ activităţi gospodăreşti. 9. boxă depozitare temporară haine.16 mp) depozit temporar efecte.

bucătăria rece). a­spaţii pentru conducere ṣi administraţie compuse din birou director. Anexat bucătăriei se amplasează camera pentru spălarea vaselor pentru gătit. preparare peste. c . zahăr.aceste spatii sunt: .5. organizate într­o zonă comună cu separări pe compartimente. 9.serviciu de informaţii ṣi relaţii .) b . preparare carne (pasări).25 mp/atelier). (bucătăria calda. b­spaţii pentru personalul medical mediu. internaţi ṣi vizitatori. Blocul alimentar se soluţionează în circuit închis cu acces din exterior pentru primire materii prime alimentare. este spaţiul în care se face porţionarea pe sectoare a hranei ṣi expedierea spre oficiile de sector sau zonă de cazare. ­ sală de mese comună. băi . lăcăatuṣerie. Ȋn cadrul activităţilor ergoterapeutice ṣi de petrecere a timpului liber vor fi ṣi cele de legumicultură ṣi grădinărit ce se desfăşoară pe teren special amenajat în vecinătatea construcţiei.00mp/pers.­ recepţie ṣi depozitare alimente ṣi produse neprelucrate. conserve.birouri personal administrativ (4. durata de păstrare ṣi frecvenţa aprovizionării. . preparare ṣi expediţie hrană la oficiile alimentare. Ȋn cadrul blocului alimentar se diferenţiază următoarele sectoare: a. internaţi ṣi vizitatori ṣi se amplasează de regulă în zona accesului principal.         .spălătorie Blocul alimentar. într-o încăpere distinctă.Prepararea alimentelor se face centralizat pentru persoanele internate ṣi personalul ce ia masa în cadrul căminului. depozite pentru paste făinoase. cărti..ateliere ergoterapie  croitorie. Produsele de cofetărie­patiserie se prepară separat. pe corpuri de clădire sau pe secţii ṣi servicii) din c -spaţii comune pentru personal.depozit materiale diverse (16 .Au).oficiul de distribuţie a hranei. Spaţiile pentru depozitare alimente ṣi produse neprelucrate se dimensionează în funcţie de stocul necesar pentru fiecare categorie de produs. spatii frigorifice pentru carne. aurolul de a asigura facilitaţi ṣi servicii auxiliare pentru personal.6.frizerie. etc. (radacinoase.  .Sunt reprezentate de: blocul alimentar. ziare. tâmplarie. legume-fructe.spaţii pentru prelucrări primare: vor fi trei: preparare legume.director economie.spaţii de preparare finală se prevăd pentru tratamentul termic al hranei ca sipreparările reci. secretariat. personal. peṣte.spaţii aşteptare . paine.casierie.Servicii gospodăreşti.arhi vaṣi evidenţa. Spatiile de depozitare de durată sau de zi vor fi diferenţiate ṣi pe produse compatibile igienic.bufet ṣi/sau puncte de vânzare produse alimentare.Spaţii pentru administraţie. artizanat (20 .lapte.18 mp). d. coafură ­ garderobă vizitatori . Spatiile de preparare vor fi legate prin circuit orizontal sau vertical (cu ascensor) de bucătăria caldă. ­ videotecă filme (4-6 mp). sunt diversificate ca funcţiuni. timbre. vizitatori. depozitare.cabine telefonice ­ capelă 9. de îngrijire ṣi ajutător compuse vestiare separate pe sexe (organizate centralizat.

Spălătoria. birou responsabil cu boxa depozitare detergenţi ṣi substanţe dezinfecţie. cu calităţi egale sau superioare celor din otel.3.se va prevedea recircularea apei calde atât pe distribuţiile orizontale cât ṣi pe coloane.colectarea deşeurilor menajere din blocul alimentar.e.  -conductele de apă caldă menajeră ṣi de recirculare se montează paralel cu apa rece. 10.conductele de distribuţie se vor monta în subsoluri tehnice circulabile (h min.  pentru personalul spălătoriei se prevăd următoarele anexe: vestiar personal (separat pe sexe) cu grup sanitar ṣi dus.  . f. WC.10 m).Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare  ­ temperatura de furnizarea a apei calde menajere va fi de max. Activitatea 10.  .sala de mese personal in apropierea oficiului. 10.2. Amplasarea încăperilor spălătoriei va fi în flux continuu.1.Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei. Instalaţii de stingerea incendiilor.Colectarea rufelor murdare se va realiza în saci etanşi iar după spălare distribuirea rufelor curate se va face din depozitul spălătoriei prin depozitele sau boxele de rufe curate pe sectoare sau secţii. Recircularea apei din coloanele de incendiu se asigură prin legarea lor la un obiect sanitar curent. -coloanele de caz de avarie.2. 60 C. .. astfel:     primirea ṣi trierea rufelor murdare: înmuiere ṣi dezinfecţie spălare mecanică cu program: uscarea ṣi călcarea rufelor se face mecanizat într­o încăpere distinctă. separat pe sexe.este reprezentat biroul dieteticianului (bucătar şef) amplasat în apropierea bucătăriei calde ṣi a oficiului.vestiare eu dus.Instalaţii de apă rece.Echiparea cu instalaţii 10. separată de partea de spălare ṣi stoarcere  repararea rufelor se asigură într­o cameră separată în apropierea depozitului de rufe curate.Proiectarea ṣi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se va face conform Normativului I9.anexele pentru personal vor fi:  . distribuţia fiind comună dar cu coloane separate..  depozitarea ṣi expediţia rufelor curate se face într­o încăpere distinctă în care se procedează ṣi la ambalarea în saci curaţi de transport. se face în recipiente închise ṣi transportate la platforma de deşeuri din incintă. de g. alimentare se vor monta în ghene închise cu posibilitate de intervenţie în -conductele principale de distribuţie si conductele de legătura se vor executa din tevi de otel zincat sau alte materiale agrementate in România. lavoar. La dimensionarea prevederile STAS 1478. instalaţiilor de stingere a incendiilor se vor respecta .Vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum menajer ṣi incendiu ale clădirii. în ghene închise.­ spaţiu pentru stabilirea meniului ṣi a dietelor.

mese de lucru. libere pe trei părţi. peşte.Instalaţii electrice pentru iluminat ṣi prize Iluminatul in camerele de cazare se iluminat local la masa de lectura si la pat.mese. rasteluri de vase.4. marmite.7. maşini de cusut. armături ṣi accesorii  . săli de lucru:se combina iluminatul general (200 Ix) cu iluminatul local (400 Ix).Canalizare menajeră ṣi pluvială 10. duṣuri.  ­ băile de secţie sau sector de cazare se vor echipa cu căzi mari (l= 1. lapte). prevede un iluminat general si un Iluminatul in cabinetele de consultaţie si tratament:se asigura un iluminat general (200 Ix) combinat cu iluminat local (300 Ix) cu un indice de redare a culorilor de 90-100. uscătoare. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii La bucătării:  -zona de depozitare frigorifică se va echipa cu camere ṣi dulapuri frigorifice distincte pentru legume si fructe.6.lavoare. Iluminatul coridoarelor ṣi scărilor:se asigură atât ziua cât si noaptea cu diferenţe minime de luminanţă la un nivel de 50-75l.oficiul de distribuţie va fi echipat cu masă caldă. spălător  veselă. masă de lucru. calandre ṣi prese de călcat. din materiale rezistente ṣi igienice (inox). băi.pe scări de evacuare ṣi la accese. supe. energic electrică) ṣi de randament.9. spălător. cuptoare. 10.x.  -la alegerea tipului de utilaj se vor avea în vedere: agentul disponibil.8. cărucioare transport.  -alegerea tipului de utilaj se va face în funcţie de energia disponibilă (abur.  .  ­ spălătorul de vase se va echipa cu evier. carne ṣi preparate din carne. masă caldă (după caz). cu baterii amestecătoare 10. centrifuge de stors. dulap pentru tăvi. mese.  -camerele de preparare primară vor fi echipate cu spălătoare simple sau duble.  . ouă. etc. ceai.  .  ­ armăturile vor fi de construcţie sigură. capacitatea utilajului. hrana preparată.baterii de cazane (pentru ciorbe.Iluminatul de siguranţă  iluminatul de evacuare se prevede pe coridoarele de circulaţie. 10. frigider. roboti universali. La spălătorii:  -dotările ṣi utilajele principale sunt: căzi de înmuiat.  -bucătăria caldă se va echipa cu: maşini de gătit.patiseria se va echipa cu cuptor de patiserie. roboţi de prelucrare.echiparea grupurilor sanitare obişnuite se va face cu obiecte sanitare curente (closete. maşini de spălat. cu WC ṣi lavoar. spălător-degresor. grătare fripturi. frigider. lapte. inoxidabile.Dotarea cu obiecte sanitare.10. piṣoare). Pentru alte tipuri de încăperi se vor respecta ca nivele minime de iluminare valor ile prevăzute in normativul PE 136.70 m). Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10. .5.toate încăperile cu activităţi medicale se vor echipa cu un lavoar cu apă caldă ṣi rece. Iluminatul in ateliere.spălătoare  . robot de patiserie. dulap veselă. mese de prelucrare.oficiile alimentare de secţie sau sector se vor echipa cu aragaz (resou).

Pentru alarmarea utilizatorilor se va asigura un sistem de semnalizare optică ṣi acustică.  iluminatul de veghe se prevede în camerele de cazare. 10.17. despre munca lor. Anunţurile din presa scrisă vor fi utilizate în mod adaptat în cazurile în care sursele interne de recrutare nu au potenţialul suficient.  Dupa o lună de zile personalul va fi familiarizat cu proiectul(regulament de ordine inetrioară). 2604/4. despre stilul lor de lucru ṣi despre rezultatele cu care s-au remarcat.Instalaţie de recepţie colectivă RTv 10. 8275.Instalaţii de semnalizare a incendiilor. Coaching şi Hipnoză Eriksoniană . la nivelul pardoselii (2 Ix) pentru orientare 10.13. 1­7.16.  Personalului îi va fi alocată o săptămână de cunoaṣtere între ei.11. iluminatul de siguranţă trebuie să fie alimentat independent faţâ de orice alt sistem de iluminat. Serviciile noastre de creere. Obtinem informaţii despre ei.Pentru semnalizarea incendiilor în faza incipientă se prevăd instalaţii de semnalizare cu butoane ṣi detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasată într­un spaţiu cus upraveghere permanentă (camera gardă. Le prezentăm o ofertă pe măsura aṣteptărilor lor ṣi îi Ȋncadrăm în lista finală. Cu excepţia campaniilor de publicitate specială Advice Human Resources suportă toate costurile implicate. 10.Instalaţii de gaze naturale 10.Alimentarea cu energie electrică 10.Instalaţii de telefonie 10.Instalaţii de protecţie.Cercetăm piaţa ṣi creăm o sferă de căutare ³n care ne direcţionam atenţia spre cei mai valorosi candidaţi.10. portar). redactare a anunţurilor de publicitate specială sunt oferite gratuit clienţilor noṣtri  Se va derula pe o perioadă de 4 sau5 luni.14.15. 1 Formator 1 Practician Programare Neuro Lingvistică.Protecţia împotriva tensiunilor accidentale: se realizează prin legarea aparatelor electrice la nulul de protecţie conf.după care vor putea începe activitatea.18Instalaţii frigorifice Activitatea11. 2605/5.Instalaţii de ventilare 10. 12608. design. fie cu centura de împământare exterioară cu priză artificială conform normativului I-20.12. în interiorul clădirii. conform prevederilor I18.Instalaţii termice 10. Echipa de personal dorită este urmatoarea: 1 Medic specialist Medicină de familie 1 Medic specialist Psihiatrie (colaborare) 1 Medic specialist Geriatrie (colaborare).Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea directă. se realizează prin instalaţii speciale de Priza de pământ: se realizează fie priza naturală prin legarea armăturilor metalice ale fundaţiilor la centura de împământare interioară. STAS 2612. Protecţia impotriva trăsnetului: paratrăsnet conform normativului I-20.

experienţă 3-5 ani. necesare unei abordări obiective ṣi adaptate în relaţiile de intervievare. asigură buna desfăşurare a proiectului din punct de vedere financiar-contabil.1 Psihoterapeut experienţă 5 ani. Manager Resurse Umane( se ocupă cu recrutarea de personal ṣi selecţia candidaţilor) Manager Medical (consultaţie în ceea ce priveṣte organizarea personalului medical sau alcătuirea setului de servicii medicale oferite.2 Personal administrativ auxiliar = echipa de proiect. mai ales.Ȋnchiderea proiectului. Activitatea13. responsabil cu asigurarea logisticii şi a resurselor materiale necesare proiectului. Activitatea12. Manager de formare-training personal Asistenţi Manager – 2 persoane de ajutor. 1 Asistent social. 1 Preot ortodox (colaborare). Ȋnchiderea proiectului. astfel încât va putea aprecia cat mai obiectiv dacă există compatibilitate între acesta ṣi potenţiala companie angajatoare. Echipa propusă pentru implementarea proiectului Manager de Proiect – o persoană responsabilă cu organizarea. conducerea şi coordonarea întregului proiect şi persoana de legătură cu Autoritatea Contractantă. 8 Cadre medicale medii (asistenţi).1. 2 Infirmiere.  Fiecărui candidat propus îi va fi prezentată descrierea completă a postului. Salarii 1. una pentru managerul de proiect şi una pentru managerul formare. implicate în monitorizarea şi evaluarea performanţelor formatorilor şi a persoanelor din grupul ţintă. coordonarea şi supervizarea echipei de proiect.examen  Testare psihologică. respectiv personalul administrativ al .Resurse umane 1. asigură desfăşurarea procesului de instruire. Personal Tehnic 1. experienţă 5 ani.etc) Manager de achizitie (consultaţie cu privire la alegerea produselor achiziţionate) Consilier Juridic (se ocupă cu avizele ṣi acordurile cu privire la acreditarea clădirii) Diriginte de ṣantier (persoana care se ocupă cu construcţia clădirii) Reprezentant Birou de Presă (persoana care se ocupă de promovare) Echipa de proiect este alcătuită din 11 persoane. implicate în implementarea proiectului. de angajare ṣi de colaborare. IX. responsabil cu activităţile care sunt destinate să asigure vizibilitatea proiectului. VIII.oferă informaţii necesare nu în mod strict pentru selecţia candidaţilor dar. implicată în activitatea de raportare. Managerul Financiar – o persoană responsabilă cu managementul financiar-contabil al proiectului. experienţă 3 ani. de asemenea responsabilă cu activităţile de coordonarea echipei de experţi şi formatori şi răspunde pentru legătura dintre aceştia şi grupul ţintă.Selecţia candidaţilor  Testare profesională-interviu.

Studiul de prefezabilitate 2.1Organizarea conferinţei pentru deschiderea oficială a proiectului 1.Obţinerea "Certificatul de urbanism" 3. Transport local = reprezintă deplasările echipei de proiect şi ale formatorilor în timpul implementării proiectului 3.2.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări 5.3.Proiectul tehnic 4.411 lei/luna/beneficiar x 33 de luni.Structurarea spaţiilor pe compartimente.1.Publicarea pe web-site a proiectului 2.Costuri administrative = s-a prevăzut suma de 3368 € pentru costurile administrative.1.33 de luni.Activităţi de promovare / Acţiuni pentru promovarea vizibilităţii proiectului = s-a prevăzut organizarea a 3 evenimente cu un buget de 100 €/eveniment. pliante.Costuri legate de obţinerea autorizărilor legale 4.4.Detaliile de execuţie 5.1.Ȋntocmirea la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD 2.Licitaţia publică 5.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 6.663€ LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 ACTIVITATEA 1.solicitantului principal care va susţine proiectul din punct de vedere managerial 2.2. sectoare sau module funcţionale. adică 465.Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.3.Costuri pentru conferinţe 3.Lansarea unui comunicat de presă 1. agende. iar suma maximă solicitata este de:30 de paturi sau beneficiari x 1.Proiectarea căminului 4. AVIZE ṢI ACORDURI 8.Iniţierea investiţiei 2.4.Organizarea funcţională ṣi generală 8.Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament 2.Studiul de fezabilitate 4. comunicate de presă. Organizarea funcţională ṣi tehnologică 22 . pentru afişe.Dimensionarea ṣi forma terenului 4.Autorizaţia de construcţie 5.Alte costuri.2.2.2.2. 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013.3. tipul de activitate desfăşurată 8.Durata proiectului.1.3.1.1. 9.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5. broşuri.Exploatarea construcţiilor 7. anunţuri 4.2. Transport 2. servicii 3.Lansarea proiectului 1.Altele 4.2. sumăcare reprezintă o valoare mai mică de 7% din total costurilor directe eligibile proiect 5.

 reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor.Sectorul cazare 9.5.Instalaţii de apă rece.Instalaţii termice 10.18Instalaţii frigorifice 29 30 31 32 33 11.1.Instalaţii de recepţie colectivă RTv 10.  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.1.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10. vizitatori.Instalaţii electrice pentru iluminat si prize 10.Instalaţii de ventilare 10.Recrutarea de personal 12.13.9. 10.4. Climatice  fenomene naturale ce pot împiedica bunadesfăṣurare a construcţiilor .Serviciul de asistenţă medicală 9.Serviciul-primire.  beneficierea de aportul unui personal calificat.Spaţii pentru administraţie. armături ṣi accesorii 10.2.internare.Alimentarea cu energie electrică 10.Rezultate preconizate. personal.Riscuri potenţiale.6.Ȋnchiderea proiectului X.Seleţia candidaţilor 13. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10.15.Iluminatul de siguranţă 10.14.16. astfel standardele caminului conduc la următoarele rezultate.10. Ȋn prezent.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare 10.12.Instalaţii de protecţie 10. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 25 26 27 28 10.Instalaţii de telefonie 10. XI.7. 9.Servicii gospodăreşti 10.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.5.Instalaţii de gaze naturale 10.11.2.  asigurararea unor servicii sociale de calitate.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.Echiparea cu instalaţii 10.3.23 24 9.Dotarea cu obiecte sanitare. 9. Instalaţii de stingerea incendiilor 10.6.Instalaţii de semnalizare a incendiilor 10. externare 9.17.4.3. o serie de unităţi sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă care să permită menţinerea lor în sistem.8.

 asigurarea unor servicii sociale specializate:  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie. Documente de evidenţă financiară. evidenţa departamentelor de resurse umane Obiective specifice  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare. analize. Chestionare adresate clienţilor . Lipsa de interes/cooperare a persoanelor din grupul-ţintă privind necesitatea dezvoltării abilităţilor manageriale ṣi antreprenoriale Rezultate aṣteptate  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.Umane  părăsirea echipei de proiect de unii dintre membrii cheie  greve  lipsa de flexibilitate a beneficiarului pentru introducerea ṣi utilizarea unei noi tehnologii Economice  instabilitatea preturilor pe piaţă Politice  modificări ale politicilor guvernamentale în domeniul proiectului MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI Logica intervenţiei Indicatori de realizare verificabili în mod obiectiv Surse ṣi mijloace de verificare Ipoteze Obiective generale Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare.evidenţe statistice.

 beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.F. Consumabile ṣi rechizite de birou. 1743/69/N/ 1996 PUG . Cheltuieli pentru conferinţă 2. Cheltuieli pentru vizibilitatea proiectului. beneficierea de aportul unui personal calificat.Lansarea proiectului Membrii echipei de proiect.Iniţierea investiţiei Studiu de prefezabilitate Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament Ȋntocmirea Planului Ordinul Comun M. Activităţi Care sunt principalele activităţi de aplicat ṣi în Care sunt mijloacele ce succesiune pentru a produce rezultatele necesare pentru vizate? implementarea acestor activităţi? Care sunt sursele de informaţii cu privire la progresul proiectului? Ce condiţii externe controlului direct al Beneficiarului trebuie să fie îndeplinite pentru implementarea activităţilor planificate? 1.  asigurararea unor servicii sociale de calitate.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor. şi MLPAT nr.

Organizarea funcţională ṣi generală Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori. de stingere a incediilor. termice. 9. sectoare sau module funcţionale.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea . armături ṣi accesorii 10.urbanistic în detaliu 3.Exploatarea construcţiilor Obligaţia de respecta programul de exploatare a construcţiilor Menţinerea părţilor de construcţie ṣi instalaţii în condiţiile impuse iniţial 7. Organizarea funcţională ṣi tehnologică Repartizarea pe sectoare ṣi servicii Instalaţii de apă rece ṣi caldă menajeră.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii Licitaţia publică Detaliile de execuţie 6.Proiectarea căminului 5. de protecţie. de telefonie. tipul de activitate desfăşurată Structurarea spaţiilor pe compartimente.de iluminat.Dimensionarea ṣi forma terenului Determinarea suprafeţei de teren Studiu de fezabilitate Proiectul Tehnic Autorizaţia de construcţie 4. AVIZE ṢI ACORDURI 8.frigorifice etc Dotarea cu obiecte sanitare. de ventilare.Echiparea cu instalaţii Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 11.

2Administrativ/ personal auxiliar Manager de proiect Asistent Manager de proiect Asistent Manager formare/training Manager financiar Manager formare/training Manager Resurse Umane Manager Medical Manager de achizţii Consilier Juridic Reprezentant Birou de Presă Diriginte de Ṣantier Subtotal Resurse Umane 2.examene.1.Birou local 4.Transport 2.Ȋnchiderea proiectului BUGETUL PROIECTULUI Cheltuieli 1.1.directă Anunţuri în presa scrisă 12.1.1. personal local) 1.Seleţia candidaţilor Testare profesională (interviu.1 Tehnic Formatori/Trainer 1.Echipamente ṣi bunuri 3.2.teste) Testare psihologică 13.1.1Transport local Subtotal Transport 3.Ȋnchirieri de vehicule Subtotal Echipamente bunuri 4.Resurse umane 1.Consumabilerechizite de birou ṣi Unitate TOŢI ANII Numarul de unităţi Cost unitar Euro) (în Costuri în (Euro) pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună 20 3 33 33 33 3 5 5 3 3 3 5 20 1000 4000 580 400 400 500 500 400 400 400 500 400 500 20000 12000 0 19140 13200 13200 1500 1500 2000 2000 2000 1500 2000 10000 100040 1000 1000 4x7=68 € 68x33 luni=2244 22444 pe lună 25 40 pe vehicul 4 17 pe lună pe lună 33 33 400 300 13200 9900 .Salarii(cost total.Chirie birou 4.

3 254947.3.4.Abonament electricitate 4.3 .Subtotal costuri directe proiect 8.Alte Servicii 5.Altele pentru pe lună pe lună 33 33 25 20 825 660 24585 pe lună 3 100 300 300 Alte 6.Costuri vizibilitatea proiectului Subtotal Servicii 6. total costuri 3368 directe proiect 9.Total costuri eligibile pe bucată 8 200 1600 1600 149969 149969 149969x7% 104978.Costuri administrative (maximum 7% din linia 9.1.1Costuri legate de obţinerea autorizaţiilor legale Subtotal Altele 7.Total costuri directe eligibile proiect 8.4Abonament telefon/fax Subtotal Birou Local 5.1.

grupa 5 GURᾸMULTᾸ OANA-grupa 3 BRAGA ANDREEA-grupa 3 BUZICA ANDRA-grupa 3 Bucureṣti 2012 .UNIVERSITATEA ROMANO –AMERICANᾸ BUCUREṢTI Facultatea de Relaţii Comerciale ṣi Financiar –Bancare Interne ṣi Internaţionale Program de masterat.Afaceri Internaţionale PROIECT-“Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”. Echpă de proiect: ṢTEFAN EMILIA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful