PROIECT I.Titlul. “Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”,capacitate 30 de camere.

Durata proiectului-33 de luni, 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013 Program Operaţional-POR- finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele
locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private).

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
Domeniul de intervenţie-3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea ṣi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Instituţie responsabilă AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

II.Localizare.Judeţul Bacău, oraṣul Oneṣti, regiunea Moldova NE III.Costul Proiectului (7116.610,3€) IV.Suma contractată de la Autoritatea Contractantă(456.663€) V.Obiective a)Obiectiv general. Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. b)Obiective specifice. Reprezintă paṣii de urmat în atingerea obiectivului general dar ṣi efectele ṣi beneficiile preconizate ale proiectului:  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare;  asigurarea unor servicii sociale specializate:  cazare de lungă durată,  cadru adecvat de găzduire ṣi îngrijire: -servicii -masă -îngrijire personală ṣi medicală -asistenţă socială specializată

-activităţi de terapie ocupaţională ṣi de petrecere a timpului liber  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie; VI.Jusificare. Motivele care au condus la alegerea acestei teme sunt problemele de ordin social cu care se confruntă persoanele vârstnice din municipiul Oneṣti, care conform analizelor ṣi statisticilor derivă din fondul problemelor sociale înregistrate la nivel national; scopul principal prin oferirea acestor servicii fiind acela de a le îmbunătăţi calitatea vieţii ṣi de a preveni instituţionalizarea lor:     -sărăcia, datorată veniturilor lunare foarte mici (pensii sub nivelul limitei de subsistenţă); -condiţii de locuire improprii ṣi în spaţii deteriorate; -lipsa unui sprijin constant sau periodic acordat persoanelor vârstnice cu grad mare de risc; -nivel scăzut de informare ṣi cunoaṣtere cu privire la căile de soluţionare a problemelor sociale; VII.Grupul ţintă Grupul-ţintă, este reprezentat de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare, respectiv: a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) nu au locuinţă ṣi nici posibilitatea de a-ṣi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-ṣi asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice. Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în camine sunt:  a) b) c)  a) b) c)  a) b) servicii sociale, care constau în: ajutor pentru menaj; consiliere juridică ṣi administrativă; modalitati de prevenire a marginalizării sociale ṣi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă; servicii sociomedicale, care constau în: ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie; sprijin pentru realizarea igienei corporale; servicii medicale, care constau în: consultaţii ṣi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei,dacă aceasta este imobilizată; servicii de îngrijire-infirmerie;

căruia i se va solicita parerea în legătură cu perioada pe care o consideră cea mai potrivită (când nu sunt prevazute alte evenimente). de cultură. intervalul cel mai potrivit. de sport. le aduce sfârṣitul săptămânii . selectarea de imagini ṣi sunete. d) asigurarea cu dispozitive medicale. oferă toate condiţiile necesare unei conferinţe optime:(este dotată cu scaune ṣi mese. e) consultatii ṣi îngrijiri stomatologice. este cel între orele 10 ṣi 12. factorul principal.Planificarea activităţilor Activitatea 1: Lansarea proiectului Având în vedere importanţa subiectului şi necesitatea asigurării unei vizibilităţi adecvate a proiectului. precum ṣi anunţurilor publicitare. În acest scop se prevede realizarea următoarelor sub-activităţi: 1. în mod general recomandat de lucrările de specialitate. deoarece jurnalistii sunt ocupaţi fie cu aprofundarea evenimentelor ce au avut loc la sfârṣitul săptămânii precedente. este mare ṣi dispune de o staţie de amplificare cu mai multe microfoane). rescrierea articolelor. precum ṣi de timpul necesar prelucrării informaţiei (scrierea. . inevitabil. Ziua de luni nu este indicată. fie cu noile evenimente pe care. montajul etc.c) asigurarea medicamentelor.1Organizarea unei conferinţe pentru anunţarea deschiderii oficiale a proiectului Ȋn cadrul acestei activităţi vor fi parcurṣi următorii paṣi: Alegerea momentului va fi contactat un ziarist cu care Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneṣti a colaborat întotdeauna foarte bine ṣi cu care are relaţii mai apropiate. vinerea jurnaliṣtii sunt deja implicaţi în pregătirea numerelor de final de săptămână . intervalul din mijlocul săptămânii (marţi. punerea în pagină. cât şi la nivel de mass media. oferind deci un nivel de confort maxim  de asemenea aula. joi) oferă cele mai convenabile momente. miercuri. atât la nivelul beneficiarilor finali şi al grupurilor ţintă. Locul ales este Aula din cadrul Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti-Oneṣti” deoarece :  se poate identifica uṣor ṣi găsi repede de către ziariṣti  este accesibilă atât pentru cei care vin cu maŢinile proprii cât ṣi pentru cei care folosesc transportul în comun  este situată aproape de centrul oraṣului  biblioteca este construită la parametri internaţionali . Luând în calcul toţi aceṣti facori. VIII. în plus ziarele ṣi emisiunile din audiovizualul de sâmbătă alocă ce amai mare parte a spaţiului ṣi a timpului materialelor de divertisment. Stabilirea locului de desfăṣurare. Ȋn ceea ce priveṣte ziua. această activitate vizează diseminarea obiectivelor proiectului. Fixarea orei de desfăṣurare trebuie să ţină seama de momentul de închidere a ediţiilor. respectiv eleborarea comentariului.).

Iniţierea investiţiei se va face pe baza "Studiului de prefezabilitate".2. de către unitatea achizitoare în colaborare cu o unitate de consultanţă ṣi/sau proiectare în domeniu. şi MLPAT nr. machete etc.grafice. pe lângă regimul juridic. tema de proiectare propriu­zisă. care determină pe baza temei­cadru şi a condiţiilor de amplasare.Iniţierea investiţiei 2. Prin " Certificatul de urbanism ".oneṣti.3. În cazul existenţei mai multor terenuri de amplasare se poate iniţia un studiu de amplasament. transfer. Pentru terenurile neincluse în PUG şi PUZ se vor întocmi la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD prin care se vor stabili toate caracteristicile amplasamentului similar PUG şi PUZ. La această fază se stabilesc toate caracteristicile funcţionale şi spaţiale ale investiţiei precum şi volumul cheltuielilor pentru realizarea obiectivului (proiectare. "Studiul de prefezabilitate" se va aproba de către investitor. .Dimensionarea ṣi forma terenului 3.planṣe.Pentru amplasarea noii investiţii se va obţine "Certificatul de urbanism". Activitatea 2.execuţie. Coordonatele proiectului vor fi publicate pe site-ul Primariei Oneṣti (www. Pregatirea materialelor ajutătoare Discursul reprezentantului organizaţiei va însoţit de elemente vizuale: filme. Valoarea indicelui de suprafaţa de teren va fi: . a acţiunii sau a strategiei care conferinta le prezintă.1. 1743/69/N/ 1996. " Studiul de prefezabilitate" se întocmeşte conform conţinutului cadru precizat în Ordinul Comun M. 2. Redactarea ṣi trimiterea invitaţiilor.ro) la secţia “Proiecte 2007-2013” cât ṣi pe site-ul propriu al proiectului. Publicarea pe web-site a coordonatelor proiectului. dotare. etc). 2.1. a iniţiativei. obţinându­se certificate de urbanism pentru fiecare din terenuri.2. Pregătirea discursului Pregătirea reprezentanţilor care participă la conferinţă Pregătiri ṣi verificări de ultimă oră 1. cumpărare. echipare). O planṣă cu un logo bine ales în raport cu evenimentul prezentat va scoate în evidenţă aspectele cele mai importante ale mesajului pe care organizaţia doreste să-l transmită ṣi îi va ajuta pe jurnaliṣti să sesizeze semnificaţia profundă a poziţiei. prin grija investitorului. Activitatea 3. document emis de autoritatea administraţiei publice locale.3.Indicele folosit pentru determinarea suprafeţei de teren necesar este exprimat în mp/pat sau mp/ loc de cazare ṣi se va folosi în special în faza elaborării PUG sau PUZ.Stabilirea listei invitaţiilor.F.4. Lansarea unui comunicat de presă 1. statutului terenului 2. economic şi de utilizare al terenului şi avizele necesare din partea autorităţilor responsabile. astfel încât să distragă atentia jurnalistilor de la discursul reprezentantului organizaţiei. expropiere..Concomitent se întreprind demersurile necesare stabilirii de amplasament (concesiune. înainte de stabilirea dalelor concrete ale temei cadru.Membrul biroului de presă care se ocupă de realizarea materialelor ajutătoare va avea grijă ca ele să fie adecvate tematicii conferinţei ṣi să nu fie prea numeroase ori prea excentrice.embleme. se stabilesc.

verificareafacându-se numai de verificatori atestaţi conform H.al Min.120 .se estimează costul investiţiei. Activitatea 5. Ȋn baza studiului de fezabilitate aprobat se elaborează "Proiectul tehnic" împreună cu "caietele de sarcini".  executant prin personalul propriu tehnic pe toată durata execuţiei.0000 €) 4. H.1. 4. Concentraţiile maxime admise de substanţe poluante se vor înscrie în prevederile STAS 12574 ṣi Ordin 462 .3.150 mp/pat sau loc de cazare 3. cu risc de avalanşe. nr. principalele echipamente şi dotări. liste de materiale si utilaje". nr.10/1995. 4.2. 1743/69/N/1996.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5. nr. Proiectul tehnic şi anexele sale sunt parte componentă a documentaţiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei. 5. de zgomote.2. 273/1994 şi constituie certificarea realizării lor în conformitate cu documentaţia de execuţie. vibraţii sau mirosuri dezagreabile. Ȋn cazul depăşirii acestor valori se vor lua măsuri de atenuare. 3. "liste cu cantităţi de lucrări". . 925/1995. funcţională şi plastic­ arhitecturală. Pădurilor ṣi Protecţiei Mediului.  proiectant prin specialiştii săi în baza programului de execuţie şi la solicitarea expresă a beneficiarului sau constructorului. 15/1993 şi H.G.G.18/1995. neomogene sau umpluturi. Fără un studiu de fezabilitate aprobat este interzisă elaborarea următoarelor faze de proiectare.Lucrările de execuţie se vor adjudeca pe baza de licitaţie publică în condiţiile Ordonanţelor de Guvern nr. proiectantul întocmeşte "Studiul de fezabilitate" in cadrul căruia se va definitiva concepţia spaţiala.1. 592/1993.. Ȋn amplasarea căminului se vor evita terenurile impermeabile.2.„Studiul de fezabilitate” se va aproba de guvern sau ordonatorul de credit conform Legii Finanţelor Publice nr. 5. 12/1993.3. Proiectul tehnic se supune verificării privitor la cerinţele de calitate conform Legii nr. Apelor.72/1996 şi Ordonanţei Guvernului nr. ."Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii" la terminarea acestora în condiţiile H. Activitatea 4. cu degajări de gaze poluante.Ȋn concordantă cu Proiectul tehnic executant "Detaliile de execuţie” se întocmesc de către proiectant sau 5.organele Inspecţiei de Stat în construcţii. ferită de curenţi puternici de aer. cu pericol de alunecare sau inundare. Nivelurile de zgomot exterior se vor înscrie în prevederile normativului P 116. Proiectul tehnic se elaborează de întocmitorul "studiului de fezabilitate”. soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţii şi instalaţii. conform Ordin Comun MF şi MLPAT nr.G. planul de organizare a incintei.3 Proiectul tehnic verificat şi însoţit de avizele solicitate prin certificatul de urbanism constituie documentaţia necesara eliberării "Autorizaţiei de construire" fără de care nu se poate începe executarea obiectivului.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări efectuează de:  investitor prin agenţi de consultanţă şi diriginţi atestaţi conf.Căminul se va amplasa într-o zonă nepoluată.(75. 925/1995).G.4.Proiectarea căminului Pe baza temei de proiectare şi a Studiului de prefezabilitate aprobate şi a recomandărilor din certificatul de urbanism.

remedieri. reparaţii.  avize de principiu din partea administratorilor de reţele publice pentru utilităţi (apa. . C .Urmărirea în exploatare a construcţiilor se va efectua pe toată durata lor de existenţă. demontarea sau demolarea construcţiilor se vor respecta prevederile Legii nr. telefonie.în faza PIP (Plan urbanistic de detaliu).4. La dezafectarea.1. de a efectua la timp lucrările de întreţinere ṣi exploatare. gaze naturale. 6.Organizarea funcţională ṣi generală 8.5. energie termica. canalizare.1. .  avize de principiu din partea administraţiei domeniului public. Proiectantul va stabili prin documentaţia elaborată (caiete de sarcini. -Alte avize solicitate prin certificatul de urbanism.50/1991 (Autorizaţia de desfiinţare).  alte avize solicitate de autoritatea care aproba PUD. 531/1992 amenajarea de adăposturi subterane).Avizul Ministerului Muncii ṣi Ocrotirii Sociale. 6. etc). tipul de activitate desfăşurată cât ṣi conceptul general de soluţionare a funcţiunilor ṣi circuitelor pentru toţi utilizatorii.Avizele pentru asigurarea cu utilităţi (dacă nu a fost elaborat un PUD). Demolarea construcţiilor se autorizează de către administraţia publică locală conform Legii nr. 10/1995 privind postutilizarea construcţiilor.  -avizul Inspecţiei Teritoriale de prevenire a incendiilor Activitatea 8.în faza "Studiu de prefezabilitate" ṣi "fezabilitate"       .Intervenţiile la construcţii pe durata lor de exploatare se vor face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial sau pe baza unei expertize tehnice întocmită de expertul tehnic autorizat (conform H. Principalele categorii de utilizatori sunt a) ­ persoane în vârstă b) -persoane handicapate (pentru persoanele după tipul de handicap ṣi după vârstă).Avizul autorităţii locale privind protecţia mediului. Utilizatorul construcţiei are obligaţia de a respecta programul de exploatare a construcţiei. reţele de transport publice (după caz). . B .3. ele. menţinerea părţilor de construcţii ṣi instalaţii în condiţiile de performanţă impuse iniţial. drumuri.2.Avizul Inspectoratului de Politie Sanitară (IPSMP).Organizarea funcţională se va face în funcţie de categoriile de utilizatori. 925/1995). Ministerul Sănătăţii.Exploatarea construcţiilor 6. 6.G.Certificatul de urbanism. handicapate diferenţierea se poate face privind . expertizari. proprietarul având obligaţia de a o completa cu toate elementele ṣi documentaţiile tehnice referitoare la defecţiuni.G. Activitatea 7. modificări. AVIZE ṢI ACORDURI A . instrucţiuni de exploatare ṣi comportare în timp a construcţiilor ṣi instalaţiilor) 6.energic electrica. nr.Cartea tehnică a construcţiei va fi păstrată de utilizator pe toată durata de existenţă a acesteia. .în faza "Proiect tehnic"  -avizul autorităţii locale de apărare civilă (H.Activitatea 6.

F. . vizitatori . Au). Baza de tratament va conţine toate tipurile de proceduri (hidroterapie.  . 9. împachetări). ­ activităţi de exploatare ṣi întreţinere a instalaţiilor ṣi echipamentelor.personal medical ṣi de îngrijire d) -personal tehnic .100 mp).Servicii tehnico-edilitare Activitatea 9.Structurarea spaţiilor va fi realizată pe compartimente.00 mp) ­ cameră tratamente (18. tentacular sau pavilionar.00 mp) 9.16 mp) depozit temporar efecte. indiferent de capacitate sau profil.4. Spatiile ataṣate acestui sector cu funcţiuni ergoterapeutice ṣi social-culturale sunt:  ­ bibliotecă cu depozit de cărti (20 .cabinet consultaţii (16.c) .Servicii gospodăreşti . grupate în unităţi de locuit cu 20 .salon infirmerie cu 2 paturi ṣi grup sanitar propriu (18.administrativ e) -vizitatori Principalele tipuri de activităţi sunt: a) b) c) d) e) ­ activităţi medicale ṣi cu caracter recuperatoriu. kinetoterapie. G.30 mp) filtru igienizare pacienţi prevăzut cu duṣ (baie). valize (20 .internare. 8.30locuri.2. cu grup sanitar propriu. masoterapie.00 mp) ­ cameră gardă medic cu grup sanitar (18. 9.5 mp/pers.Serviciul de asistenţă medicală.Sectorul ergoterapie ṣi/sau activităţi social culturale .1.00 mp) . ansamblate fie monobloc. C. . sectoare sau module funcţionale.Cazare tip hotelier în camere cu 1-3 locuri. grup sanitar. ­ activităţi de îngrijire a persoanelor internate. externare. Sectoarele ṣi compartimentele funcţionale ale căminului vor fi: A.Spaţiile vor fi următoarele sunt:     .Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale. în apropierea sau în legătură cu spatiile pentru conducere­administraţie ṣi se compune din:     acces general ṣi aşteptare (0.Sectorul cazare ṣi/sau spitalizare . birou relaţii ṣi întocmire forme (12 . ­ activităţi gospodăreşti.club sau sală polivalentă (60 . E.30 mp).Sectorul cazare. personal.Se va amplasa în zona accesului principal.Spaţii administraţie. boxă depozitare temporară haine. B. ­ activităţi de conducere ṣi administrare.2.Serviciul-primire. Această structurare corespunde în principiu tuturor căminelor de bătrâni.Organizarea funcţională ṣi tehnologică 9. D. internare. inhaloterapie. externare .Sectorul de asistenţă medicală . electroterapie.3.Serviciul primire.

ziare.spaţii de preparare finală se prevăd pentru tratamentul termic al hranei ca sipreparările reci.bufet ṣi/sau puncte de vânzare produse alimentare. legume-fructe. este spaţiul în care se face porţionarea pe sectoare a hranei ṣi expedierea spre oficiile de sector sau zonă de cazare.arhi vaṣi evidenţa. durata de păstrare ṣi frecvenţa aprovizionării. vizitatori. Ȋn cadrul blocului alimentar se diferenţiază următoarele sectoare: a. spatii frigorifice pentru carne. peṣte.Au). bucătăria rece). personal. ­ sală de mese comună. aurolul de a asigura facilitaţi ṣi servicii auxiliare pentru personal.casierie. conserve.         . timbre.) b .18 mp). Anexat bucătăriei se amplasează camera pentru spălarea vaselor pentru gătit. paine. depozitare.Spaţii pentru administraţie. d. secretariat. Blocul alimentar se soluţionează în circuit închis cu acces din exterior pentru primire materii prime alimentare.5. cărti. sunt diversificate ca funcţiuni. Ȋn cadrul activităţilor ergoterapeutice ṣi de petrecere a timpului liber vor fi ṣi cele de legumicultură ṣi grădinărit ce se desfăşoară pe teren special amenajat în vecinătatea construcţiei.. a­spaţii pentru conducere ṣi administraţie compuse din birou director.25 mp/atelier). artizanat (20 .spălătorie Blocul alimentar. preparare ṣi expediţie hrană la oficiile alimentare.cabine telefonice ­ capelă 9. Spaţiile pentru depozitare alimente ṣi produse neprelucrate se dimensionează în funcţie de stocul necesar pentru fiecare categorie de produs.6.Prepararea alimentelor se face centralizat pentru persoanele internate ṣi personalul ce ia masa în cadrul căminului. . tâmplarie. (radacinoase. preparare carne (pasări). organizate într­o zonă comună cu separări pe compartimente. într-o încăpere distinctă. internaţi ṣi vizitatori ṣi se amplasează de regulă în zona accesului principal. băi .  . c .ateliere ergoterapie  croitorie.spaţii aşteptare .lapte.birouri personal administrativ (4.aceste spatii sunt: . depozite pentru paste făinoase.00mp/pers. Spatiile de preparare vor fi legate prin circuit orizontal sau vertical (cu ascensor) de bucătăria caldă. internaţi ṣi vizitatori. 9. coafură ­ garderobă vizitatori . Spatiile de depozitare de durată sau de zi vor fi diferenţiate ṣi pe produse compatibile igienic. preparare peste. zahăr. ­ videotecă filme (4-6 mp).­ recepţie ṣi depozitare alimente ṣi produse neprelucrate. b­spaţii pentru personalul medical mediu.depozit materiale diverse (16 .Sunt reprezentate de: blocul alimentar.director economie.Servicii gospodăreşti.serviciu de informaţii ṣi relaţii . lăcăatuṣerie. (bucătăria calda. etc.spaţii pentru prelucrări primare: vor fi trei: preparare legume. Produsele de cofetărie­patiserie se prepară separat. pe corpuri de clădire sau pe secţii ṣi servicii) din c -spaţii comune pentru personal.oficiul de distribuţie a hranei.frizerie. de îngrijire ṣi ajutător compuse vestiare separate pe sexe (organizate centralizat.

 depozitarea ṣi expediţia rufelor curate se face într­o încăpere distinctă în care se procedează ṣi la ambalarea în saci curaţi de transport. instalaţiilor de stingere a incendiilor se vor respecta . birou responsabil cu boxa depozitare detergenţi ṣi substanţe dezinfecţie. Amplasarea încăperilor spălătoriei va fi în flux continuu. se face în recipiente închise ṣi transportate la platforma de deşeuri din incintă.Instalaţii de apă rece. Spălătoria.10 m).3.este reprezentat biroul dieteticianului (bucătar şef) amplasat în apropierea bucătăriei calde ṣi a oficiului. distribuţia fiind comună dar cu coloane separate. La dimensionarea prevederile STAS 1478. Activitatea 10. astfel:     primirea ṣi trierea rufelor murdare: înmuiere ṣi dezinfecţie spălare mecanică cu program: uscarea ṣi călcarea rufelor se face mecanizat într­o încăpere distinctă.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare  ­ temperatura de furnizarea a apei calde menajere va fi de max.Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei.Echiparea cu instalaţii 10. cu calităţi egale sau superioare celor din otel.1.2. f.Colectarea rufelor murdare se va realiza în saci etanşi iar după spălare distribuirea rufelor curate se va face din depozitul spălătoriei prin depozitele sau boxele de rufe curate pe sectoare sau secţii.2. separat pe sexe. -coloanele de caz de avarie. Recircularea apei din coloanele de incendiu se asigură prin legarea lor la un obiect sanitar curent. .vestiare eu dus. alimentare se vor monta în ghene închise cu posibilitate de intervenţie în -conductele principale de distribuţie si conductele de legătura se vor executa din tevi de otel zincat sau alte materiale agrementate in România. 10.  . WC. Instalaţii de stingerea incendiilor. separată de partea de spălare ṣi stoarcere  repararea rufelor se asigură într­o cameră separată în apropierea depozitului de rufe curate. în ghene închise.  pentru personalul spălătoriei se prevăd următoarele anexe: vestiar personal (separat pe sexe) cu grup sanitar ṣi dus.colectarea deşeurilor menajere din blocul alimentar.sala de mese personal in apropierea oficiului. lavoar.e..anexele pentru personal vor fi:  .  .  -conductele de apă caldă menajeră ṣi de recirculare se montează paralel cu apa rece. 60 C.conductele de distribuţie se vor monta în subsoluri tehnice circulabile (h min. 10.. de g.Vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum menajer ṣi incendiu ale clădirii.se va prevedea recircularea apei calde atât pe distribuţiile orizontale cât ṣi pe coloane.Proiectarea ṣi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se va face conform Normativului I9.­ spaţiu pentru stabilirea meniului ṣi a dietelor.

Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10. cărucioare transport. frigider. etc. cu baterii amestecătoare 10. hrana preparată.oficiile alimentare de secţie sau sector se vor echipa cu aragaz (resou).8.  . frigider. spălător  veselă.  . rasteluri de vase. carne ṣi preparate din carne. marmite.echiparea grupurilor sanitare obişnuite se va face cu obiecte sanitare curente (closete.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10. masă caldă (după caz).x. robot de patiserie. inoxidabile. Pentru alte tipuri de încăperi se vor respecta ca nivele minime de iluminare valor ile prevăzute in normativul PE 136.  .  -bucătăria caldă se va echipa cu: maşini de gătit.  ­ băile de secţie sau sector de cazare se vor echipa cu căzi mari (l= 1. roboti universali. 10. duṣuri.  -camerele de preparare primară vor fi echipate cu spălătoare simple sau duble. cuptoare. mese de lucru. 10. roboţi de prelucrare. armături ṣi accesorii  . dulap veselă.toate încăperile cu activităţi medicale se vor echipa cu un lavoar cu apă caldă ṣi rece. ceai. ouă.oficiul de distribuţie va fi echipat cu masă caldă. centrifuge de stors. supe. mese de prelucrare.  -alegerea tipului de utilaj se va face în funcţie de energia disponibilă (abur.Iluminatul de siguranţă  iluminatul de evacuare se prevede pe coridoarele de circulaţie.spălătoare  . Iluminatul in ateliere. peşte.patiseria se va echipa cu cuptor de patiserie. maşini de cusut. capacitatea utilajului.6. mese. masă de lucru. . lapte). libere pe trei părţi.5. săli de lucru:se combina iluminatul general (200 Ix) cu iluminatul local (400 Ix).Instalaţii electrice pentru iluminat ṣi prize Iluminatul in camerele de cazare se iluminat local la masa de lectura si la pat.  ­ armăturile vor fi de construcţie sigură. lapte.pe scări de evacuare ṣi la accese.4.70 m). La spălătorii:  -dotările ṣi utilajele principale sunt: căzi de înmuiat. băi. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii La bucătării:  -zona de depozitare frigorifică se va echipa cu camere ṣi dulapuri frigorifice distincte pentru legume si fructe. din materiale rezistente ṣi igienice (inox). maşini de spălat. cu WC ṣi lavoar.9.mese. prevede un iluminat general si un Iluminatul in cabinetele de consultaţie si tratament:se asigura un iluminat general (200 Ix) combinat cu iluminat local (300 Ix) cu un indice de redare a culorilor de 90-100.baterii de cazane (pentru ciorbe. spălător-degresor. Iluminatul coridoarelor ṣi scărilor:se asigură atât ziua cât si noaptea cu diferenţe minime de luminanţă la un nivel de 50-75l.10.  -la alegerea tipului de utilaj se vor avea în vedere: agentul disponibil. energic electrică) ṣi de randament. grătare fripturi.lavoare. piṣoare).  ­ spălătorul de vase se va echipa cu evier. calandre ṣi prese de călcat. dulap pentru tăvi. uscătoare.7. spălător.Dotarea cu obiecte sanitare.

 Personalului îi va fi alocată o săptămână de cunoaṣtere între ei. Cu excepţia campaniilor de publicitate specială Advice Human Resources suportă toate costurile implicate.Instalaţii termice 10. iluminatul de siguranţă trebuie să fie alimentat independent faţâ de orice alt sistem de iluminat. Anunţurile din presa scrisă vor fi utilizate în mod adaptat în cazurile în care sursele interne de recrutare nu au potenţialul suficient.Instalaţii de telefonie 10.  iluminatul de veghe se prevede în camerele de cazare. Protecţia impotriva trăsnetului: paratrăsnet conform normativului I-20.Cercetăm piaţa ṣi creăm o sferă de căutare ³n care ne direcţionam atenţia spre cei mai valorosi candidaţi. 2604/4.  Dupa o lună de zile personalul va fi familiarizat cu proiectul(regulament de ordine inetrioară). fie cu centura de împământare exterioară cu priză artificială conform normativului I-20.13.10. conform prevederilor I18. la nivelul pardoselii (2 Ix) pentru orientare 10. portar). redactare a anunţurilor de publicitate specială sunt oferite gratuit clienţilor noṣtri  Se va derula pe o perioadă de 4 sau5 luni.Instalaţii de ventilare 10. se realizează prin instalaţii speciale de Priza de pământ: se realizează fie priza naturală prin legarea armăturilor metalice ale fundaţiilor la centura de împământare interioară. 2605/5. design.12. 10.Instalaţii de protecţie. în interiorul clădirii.Instalaţie de recepţie colectivă RTv 10. Serviciile noastre de creere. 1­7.17.18Instalaţii frigorifice Activitatea11.Pentru semnalizarea incendiilor în faza incipientă se prevăd instalaţii de semnalizare cu butoane ṣi detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasată într­un spaţiu cus upraveghere permanentă (camera gardă.Instalaţii de semnalizare a incendiilor.11.Instalaţii de gaze naturale 10. 1 Formator 1 Practician Programare Neuro Lingvistică.14. 10. Pentru alarmarea utilizatorilor se va asigura un sistem de semnalizare optică ṣi acustică. Coaching şi Hipnoză Eriksoniană . 8275.16. Echipa de personal dorită este urmatoarea: 1 Medic specialist Medicină de familie 1 Medic specialist Psihiatrie (colaborare) 1 Medic specialist Geriatrie (colaborare). Obtinem informaţii despre ei. despre stilul lor de lucru ṣi despre rezultatele cu care s-au remarcat. 12608.Alimentarea cu energie electrică 10. Le prezentăm o ofertă pe măsura aṣteptărilor lor ṣi îi Ȋncadrăm în lista finală.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea directă. despre munca lor.15.Protecţia împotriva tensiunilor accidentale: se realizează prin legarea aparatelor electrice la nulul de protecţie conf. STAS 2612.după care vor putea începe activitatea.

conducerea şi coordonarea întregului proiect şi persoana de legătură cu Autoritatea Contractantă. Activitatea12.etc) Manager de achizitie (consultaţie cu privire la alegerea produselor achiziţionate) Consilier Juridic (se ocupă cu avizele ṣi acordurile cu privire la acreditarea clădirii) Diriginte de ṣantier (persoana care se ocupă cu construcţia clădirii) Reprezentant Birou de Presă (persoana care se ocupă de promovare) Echipa de proiect este alcătuită din 11 persoane. Echipa propusă pentru implementarea proiectului Manager de Proiect – o persoană responsabilă cu organizarea. Personal Tehnic 1.oferă informaţii necesare nu în mod strict pentru selecţia candidaţilor dar. experienţă 3-5 ani. IX. 2 Infirmiere. Salarii 1.Selecţia candidaţilor  Testare profesională-interviu. implicată în activitatea de raportare.Resurse umane 1. una pentru managerul de proiect şi una pentru managerul formare. implicate în implementarea proiectului. responsabil cu activităţile care sunt destinate să asigure vizibilitatea proiectului. experienţă 5 ani.2 Personal administrativ auxiliar = echipa de proiect. VIII.Ȋnchiderea proiectului. asigură desfăşurarea procesului de instruire. experienţă 3 ani. de angajare ṣi de colaborare. 1 Asistent social. implicate în monitorizarea şi evaluarea performanţelor formatorilor şi a persoanelor din grupul ţintă.examen  Testare psihologică. responsabil cu asigurarea logisticii şi a resurselor materiale necesare proiectului. respectiv personalul administrativ al .1. Manager Resurse Umane( se ocupă cu recrutarea de personal ṣi selecţia candidaţilor) Manager Medical (consultaţie în ceea ce priveṣte organizarea personalului medical sau alcătuirea setului de servicii medicale oferite. mai ales. necesare unei abordări obiective ṣi adaptate în relaţiile de intervievare. Ȋnchiderea proiectului. Managerul Financiar – o persoană responsabilă cu managementul financiar-contabil al proiectului. 8 Cadre medicale medii (asistenţi). asigură buna desfăşurare a proiectului din punct de vedere financiar-contabil. astfel încât va putea aprecia cat mai obiectiv dacă există compatibilitate între acesta ṣi potenţiala companie angajatoare.1 Psihoterapeut experienţă 5 ani. coordonarea şi supervizarea echipei de proiect. 1 Preot ortodox (colaborare). Activitatea13. de asemenea responsabilă cu activităţile de coordonarea echipei de experţi şi formatori şi răspunde pentru legătura dintre aceştia şi grupul ţintă. Manager de formare-training personal Asistenţi Manager – 2 persoane de ajutor.  Fiecărui candidat propus îi va fi prezentată descrierea completă a postului.

Durata proiectului.Publicarea pe web-site a proiectului 2. agende.2.Dimensionarea ṣi forma terenului 4. sectoare sau module funcţionale.Studiul de prefezabilitate 2.Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament 2.Costuri administrative = s-a prevăzut suma de 3368 € pentru costurile administrative.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5.Exploatarea construcţiilor 7.3.2. servicii 3.4.2.2.1Organizarea conferinţei pentru deschiderea oficială a proiectului 1. adică 465.1.1.Organizarea funcţională ṣi generală 8.Altele 4. 9.1.Detaliile de execuţie 5.2. comunicate de presă.3. Transport local = reprezintă deplasările echipei de proiect şi ale formatorilor în timpul implementării proiectului 3. sumăcare reprezintă o valoare mai mică de 7% din total costurilor directe eligibile proiect 5.Structurarea spaţiilor pe compartimente. anunţuri 4.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 6.Costuri legate de obţinerea autorizărilor legale 4.Obţinerea "Certificatul de urbanism" 3.Alte costuri.Lansarea proiectului 1.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări 5.33 de luni.Ȋntocmirea la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD 2. AVIZE ṢI ACORDURI 8.3.Autorizaţia de construcţie 5. pentru afişe. 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013.Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.Activităţi de promovare / Acţiuni pentru promovarea vizibilităţii proiectului = s-a prevăzut organizarea a 3 evenimente cu un buget de 100 €/eveniment.3.Iniţierea investiţiei 2.1.2. pliante. iar suma maximă solicitata este de:30 de paturi sau beneficiari x 1.4.2.Costuri pentru conferinţe 3. Transport 2. tipul de activitate desfăşurată 8.Studiul de fezabilitate 4. Organizarea funcţională ṣi tehnologică 22 .Proiectul tehnic 4.Proiectarea căminului 4.2.1.411 lei/luna/beneficiar x 33 de luni.solicitantului principal care va susţine proiectul din punct de vedere managerial 2.Lansarea unui comunicat de presă 1. broşuri.663€ LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 ACTIVITATEA 1.1.Licitaţia publică 5.

Echiparea cu instalaţii 10.internare.Sectorul cazare 9.Iluminatul de siguranţă 10.Dotarea cu obiecte sanitare.11. vizitatori.Instalaţii de telefonie 10.Serviciul de asistenţă medicală 9.16.Instalaţii de protecţie 10.5.Recrutarea de personal 12. personal. Climatice  fenomene naturale ce pot împiedica bunadesfăṣurare a construcţiilor . externare 9.18Instalaţii frigorifice 29 30 31 32 33 11.  asigurararea unor servicii sociale de calitate.3.Instalaţii de apă rece.Seleţia candidaţilor 13.6.15. 9.5.4.14.1.4.6.10.Instalaţii de recepţie colectivă RTv 10.12. 10.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare 10. armături ṣi accesorii 10.Serviciul-primire.2.3.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.Rezultate preconizate. o serie de unităţi sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă care să permită menţinerea lor în sistem. Ȋn prezent.13.Instalaţii termice 10. XI.8.Instalaţii de ventilare 10.Ȋnchiderea proiectului X.23 24 9.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor.Instalaţii de gaze naturale 10.Alimentarea cu energie electrică 10. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 25 26 27 28 10.9.Riscuri potenţiale.1.Spaţii pentru administraţie.Servicii gospodăreşti 10.7. astfel standardele caminului conduc la următoarele rezultate. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10.Instalaţii electrice pentru iluminat si prize 10.  beneficierea de aportul unui personal calificat.2.Instalaţii de semnalizare a incendiilor 10. Instalaţii de stingerea incendiilor 10.  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.17. 9.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.

evidenţa departamentelor de resurse umane Obiective specifice  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare. Documente de evidenţă financiară. Chestionare adresate clienţilor . Lipsa de interes/cooperare a persoanelor din grupul-ţintă privind necesitatea dezvoltării abilităţilor manageriale ṣi antreprenoriale Rezultate aṣteptate  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.  asigurarea unor servicii sociale specializate:  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie.Umane  părăsirea echipei de proiect de unii dintre membrii cheie  greve  lipsa de flexibilitate a beneficiarului pentru introducerea ṣi utilizarea unei noi tehnologii Economice  instabilitatea preturilor pe piaţă Politice  modificări ale politicilor guvernamentale în domeniul proiectului MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI Logica intervenţiei Indicatori de realizare verificabili în mod obiectiv Surse ṣi mijloace de verificare Ipoteze Obiective generale Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. analize.evidenţe statistice.

Cheltuieli pentru conferinţă 2.F.Iniţierea investiţiei Studiu de prefezabilitate Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament Ȋntocmirea Planului Ordinul Comun M.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.  asigurararea unor servicii sociale de calitate. Activităţi Care sunt principalele activităţi de aplicat ṣi în Care sunt mijloacele ce succesiune pentru a produce rezultatele necesare pentru vizate? implementarea acestor activităţi? Care sunt sursele de informaţii cu privire la progresul proiectului? Ce condiţii externe controlului direct al Beneficiarului trebuie să fie îndeplinite pentru implementarea activităţilor planificate? 1. 1743/69/N/ 1996 PUG . Cheltuieli pentru vizibilitatea proiectului.Lansarea proiectului Membrii echipei de proiect.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor. beneficierea de aportul unui personal calificat. Consumabile ṣi rechizite de birou. şi MLPAT nr.

Organizarea funcţională ṣi generală Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.Echiparea cu instalaţii Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 11. de stingere a incediilor. Organizarea funcţională ṣi tehnologică Repartizarea pe sectoare ṣi servicii Instalaţii de apă rece ṣi caldă menajeră. 9.Exploatarea construcţiilor Obligaţia de respecta programul de exploatare a construcţiilor Menţinerea părţilor de construcţie ṣi instalaţii în condiţiile impuse iniţial 7. de ventilare. de protecţie.de iluminat.frigorifice etc Dotarea cu obiecte sanitare.urbanistic în detaliu 3. tipul de activitate desfăşurată Structurarea spaţiilor pe compartimente. termice. sectoare sau module funcţionale. AVIZE ṢI ACORDURI 8. armături ṣi accesorii 10.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii Licitaţia publică Detaliile de execuţie 6.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea .Proiectarea căminului 5. de telefonie.Dimensionarea ṣi forma terenului Determinarea suprafeţei de teren Studiu de fezabilitate Proiectul Tehnic Autorizaţia de construcţie 4.

directă Anunţuri în presa scrisă 12.Transport 2.1 Tehnic Formatori/Trainer 1.examene.Birou local 4.1.Consumabilerechizite de birou ṣi Unitate TOŢI ANII Numarul de unităţi Cost unitar Euro) (în Costuri în (Euro) pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună 20 3 33 33 33 3 5 5 3 3 3 5 20 1000 4000 580 400 400 500 500 400 400 400 500 400 500 20000 12000 0 19140 13200 13200 1500 1500 2000 2000 2000 1500 2000 10000 100040 1000 1000 4x7=68 € 68x33 luni=2244 22444 pe lună 25 40 pe vehicul 4 17 pe lună pe lună 33 33 400 300 13200 9900 .1. personal local) 1.Resurse umane 1.Echipamente ṣi bunuri 3.Ȋnchiderea proiectului BUGETUL PROIECTULUI Cheltuieli 1.1.Seleţia candidaţilor Testare profesională (interviu.2.teste) Testare psihologică 13.1.Salarii(cost total.Ȋnchirieri de vehicule Subtotal Echipamente bunuri 4.1.Chirie birou 4.1Transport local Subtotal Transport 3.2Administrativ/ personal auxiliar Manager de proiect Asistent Manager de proiect Asistent Manager formare/training Manager financiar Manager formare/training Manager Resurse Umane Manager Medical Manager de achizţii Consilier Juridic Reprezentant Birou de Presă Diriginte de Ṣantier Subtotal Resurse Umane 2.

3 .3 254947.Total costuri eligibile pe bucată 8 200 1600 1600 149969 149969 149969x7% 104978.4.Subtotal costuri directe proiect 8.Total costuri directe eligibile proiect 8.1.3.1Costuri legate de obţinerea autorizaţiilor legale Subtotal Altele 7.1. total costuri 3368 directe proiect 9.4Abonament telefon/fax Subtotal Birou Local 5.Altele pentru pe lună pe lună 33 33 25 20 825 660 24585 pe lună 3 100 300 300 Alte 6.Costuri administrative (maximum 7% din linia 9.Costuri vizibilitatea proiectului Subtotal Servicii 6.Abonament electricitate 4.Alte Servicii 5.

UNIVERSITATEA ROMANO –AMERICANᾸ BUCUREṢTI Facultatea de Relaţii Comerciale ṣi Financiar –Bancare Interne ṣi Internaţionale Program de masterat. Echpă de proiect: ṢTEFAN EMILIA.grupa 5 GURᾸMULTᾸ OANA-grupa 3 BRAGA ANDREEA-grupa 3 BUZICA ANDRA-grupa 3 Bucureṣti 2012 .Afaceri Internaţionale PROIECT-“Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful