PROIECT I.Titlul. “Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”,capacitate 30 de camere.

Durata proiectului-33 de luni, 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013 Program Operaţional-POR- finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele
locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private).

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
Domeniul de intervenţie-3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea ṣi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Instituţie responsabilă AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

II.Localizare.Judeţul Bacău, oraṣul Oneṣti, regiunea Moldova NE III.Costul Proiectului (7116.610,3€) IV.Suma contractată de la Autoritatea Contractantă(456.663€) V.Obiective a)Obiectiv general. Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. b)Obiective specifice. Reprezintă paṣii de urmat în atingerea obiectivului general dar ṣi efectele ṣi beneficiile preconizate ale proiectului:  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare;  asigurarea unor servicii sociale specializate:  cazare de lungă durată,  cadru adecvat de găzduire ṣi îngrijire: -servicii -masă -îngrijire personală ṣi medicală -asistenţă socială specializată

-activităţi de terapie ocupaţională ṣi de petrecere a timpului liber  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie; VI.Jusificare. Motivele care au condus la alegerea acestei teme sunt problemele de ordin social cu care se confruntă persoanele vârstnice din municipiul Oneṣti, care conform analizelor ṣi statisticilor derivă din fondul problemelor sociale înregistrate la nivel national; scopul principal prin oferirea acestor servicii fiind acela de a le îmbunătăţi calitatea vieţii ṣi de a preveni instituţionalizarea lor:     -sărăcia, datorată veniturilor lunare foarte mici (pensii sub nivelul limitei de subsistenţă); -condiţii de locuire improprii ṣi în spaţii deteriorate; -lipsa unui sprijin constant sau periodic acordat persoanelor vârstnice cu grad mare de risc; -nivel scăzut de informare ṣi cunoaṣtere cu privire la căile de soluţionare a problemelor sociale; VII.Grupul ţintă Grupul-ţintă, este reprezentat de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare, respectiv: a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) nu au locuinţă ṣi nici posibilitatea de a-ṣi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-ṣi asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice. Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în camine sunt:  a) b) c)  a) b) c)  a) b) servicii sociale, care constau în: ajutor pentru menaj; consiliere juridică ṣi administrativă; modalitati de prevenire a marginalizării sociale ṣi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă; servicii sociomedicale, care constau în: ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie; sprijin pentru realizarea igienei corporale; servicii medicale, care constau în: consultaţii ṣi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei,dacă aceasta este imobilizată; servicii de îngrijire-infirmerie;

rescrierea articolelor. precum ṣi de timpul necesar prelucrării informaţiei (scrierea. de sport. fie cu noile evenimente pe care. oferind deci un nivel de confort maxim  de asemenea aula. montajul etc. Locul ales este Aula din cadrul Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti-Oneṣti” deoarece :  se poate identifica uṣor ṣi găsi repede de către ziariṣti  este accesibilă atât pentru cei care vin cu maŢinile proprii cât ṣi pentru cei care folosesc transportul în comun  este situată aproape de centrul oraṣului  biblioteca este construită la parametri internaţionali . oferă toate condiţiile necesare unei conferinţe optime:(este dotată cu scaune ṣi mese. cât şi la nivel de mass media.c) asigurarea medicamentelor. această activitate vizează diseminarea obiectivelor proiectului. inevitabil. respectiv eleborarea comentariului. Ziua de luni nu este indicată. precum ṣi anunţurilor publicitare. punerea în pagină. . VIII. de cultură. vinerea jurnaliṣtii sunt deja implicaţi în pregătirea numerelor de final de săptămână . Luând în calcul toţi aceṣti facori. atât la nivelul beneficiarilor finali şi al grupurilor ţintă. este cel între orele 10 ṣi 12.). Ȋn ceea ce priveṣte ziua. intervalul din mijlocul săptămânii (marţi. deoarece jurnalistii sunt ocupaţi fie cu aprofundarea evenimentelor ce au avut loc la sfârṣitul săptămânii precedente.1Organizarea unei conferinţe pentru anunţarea deschiderii oficiale a proiectului Ȋn cadrul acestei activităţi vor fi parcurṣi următorii paṣi: Alegerea momentului va fi contactat un ziarist cu care Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneṣti a colaborat întotdeauna foarte bine ṣi cu care are relaţii mai apropiate. selectarea de imagini ṣi sunete. este mare ṣi dispune de o staţie de amplificare cu mai multe microfoane). d) asigurarea cu dispozitive medicale. le aduce sfârṣitul săptămânii . în mod general recomandat de lucrările de specialitate. joi) oferă cele mai convenabile momente. e) consultatii ṣi îngrijiri stomatologice. Stabilirea locului de desfăṣurare.Planificarea activităţilor Activitatea 1: Lansarea proiectului Având în vedere importanţa subiectului şi necesitatea asigurării unei vizibilităţi adecvate a proiectului. În acest scop se prevede realizarea următoarelor sub-activităţi: 1. factorul principal. intervalul cel mai potrivit. căruia i se va solicita parerea în legătură cu perioada pe care o consideră cea mai potrivită (când nu sunt prevazute alte evenimente). în plus ziarele ṣi emisiunile din audiovizualul de sâmbătă alocă ce amai mare parte a spaţiului ṣi a timpului materialelor de divertisment. Fixarea orei de desfăṣurare trebuie să ţină seama de momentul de închidere a ediţiilor. miercuri.

transfer. cumpărare. pe lângă regimul juridic. "Studiul de prefezabilitate" se va aproba de către investitor. Publicarea pe web-site a coordonatelor proiectului. Pregătirea discursului Pregătirea reprezentanţilor care participă la conferinţă Pregătiri ṣi verificări de ultimă oră 1.1.execuţie.. statutului terenului 2. Lansarea unui comunicat de presă 1. de către unitatea achizitoare în colaborare cu o unitate de consultanţă ṣi/sau proiectare în domeniu.4. 1743/69/N/ 1996. O planṣă cu un logo bine ales în raport cu evenimentul prezentat va scoate în evidenţă aspectele cele mai importante ale mesajului pe care organizaţia doreste să-l transmită ṣi îi va ajuta pe jurnaliṣti să sesizeze semnificaţia profundă a poziţiei. document emis de autoritatea administraţiei publice locale.ro) la secţia “Proiecte 2007-2013” cât ṣi pe site-ul propriu al proiectului. Activitatea 2. şi MLPAT nr.embleme.2. În cazul existenţei mai multor terenuri de amplasare se poate iniţia un studiu de amplasament.2. Redactarea ṣi trimiterea invitaţiilor. Activitatea 3.Stabilirea listei invitaţiilor. Pregatirea materialelor ajutătoare Discursul reprezentantului organizaţiei va însoţit de elemente vizuale: filme.Dimensionarea ṣi forma terenului 3.Indicele folosit pentru determinarea suprafeţei de teren necesar este exprimat în mp/pat sau mp/ loc de cazare ṣi se va folosi în special în faza elaborării PUG sau PUZ. a acţiunii sau a strategiei care conferinta le prezintă.oneṣti. echipare). economic şi de utilizare al terenului şi avizele necesare din partea autorităţilor responsabile. care determină pe baza temei­cadru şi a condiţiilor de amplasare. astfel încât să distragă atentia jurnalistilor de la discursul reprezentantului organizaţiei. a iniţiativei. expropiere. prin grija investitorului. dotare. se stabilesc. 2. 2.grafice.Concomitent se întreprind demersurile necesare stabilirii de amplasament (concesiune. Coordonatele proiectului vor fi publicate pe site-ul Primariei Oneṣti (www. " Studiul de prefezabilitate" se întocmeşte conform conţinutului cadru precizat în Ordinul Comun M.Pentru amplasarea noii investiţii se va obţine "Certificatul de urbanism". La această fază se stabilesc toate caracteristicile funcţionale şi spaţiale ale investiţiei precum şi volumul cheltuielilor pentru realizarea obiectivului (proiectare. obţinându­se certificate de urbanism pentru fiecare din terenuri. Prin " Certificatul de urbanism ". . tema de proiectare propriu­zisă.F. machete etc. Valoarea indicelui de suprafaţa de teren va fi: .planṣe.3.Iniţierea investiţiei se va face pe baza "Studiului de prefezabilitate". etc). înainte de stabilirea dalelor concrete ale temei cadru.Membrul biroului de presă care se ocupă de realizarea materialelor ajutătoare va avea grijă ca ele să fie adecvate tematicii conferinţei ṣi să nu fie prea numeroase ori prea excentrice.Iniţierea investiţiei 2. Pentru terenurile neincluse în PUG şi PUZ se vor întocmi la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD prin care se vor stabili toate caracteristicile amplasamentului similar PUG şi PUZ.3.1.

Proiectul tehnic şi anexele sale sunt parte componentă a documentaţiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei.0000 €) 4.G. cu risc de avalanşe."Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii" la terminarea acestora în condiţiile H. soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţii şi instalaţii. . neomogene sau umpluturi. Ȋn baza studiului de fezabilitate aprobat se elaborează "Proiectul tehnic" împreună cu "caietele de sarcini".  executant prin personalul propriu tehnic pe toată durata execuţiei. Activitatea 5. Ȋn cazul depăşirii acestor valori se vor lua măsuri de atenuare.2.Ȋn concordantă cu Proiectul tehnic executant "Detaliile de execuţie” se întocmesc de către proiectant sau 5.2. Proiectul tehnic se elaborează de întocmitorul "studiului de fezabilitate”. liste de materiale si utilaje".„Studiul de fezabilitate” se va aproba de guvern sau ordonatorul de credit conform Legii Finanţelor Publice nr.se estimează costul investiţiei. . vibraţii sau mirosuri dezagreabile. ferită de curenţi puternici de aer.10/1995.  proiectant prin specialiştii săi în baza programului de execuţie şi la solicitarea expresă a beneficiarului sau constructorului.1. nr. Apelor.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5.(75. nr. "liste cu cantităţi de lucrări". verificareafacându-se numai de verificatori atestaţi conform H. principalele echipamente şi dotări. cu degajări de gaze poluante. Proiectul tehnic se supune verificării privitor la cerinţele de calitate conform Legii nr. funcţională şi plastic­ arhitecturală. Pădurilor ṣi Protecţiei Mediului. 925/1995.Lucrările de execuţie se vor adjudeca pe baza de licitaţie publică în condiţiile Ordonanţelor de Guvern nr.120 .Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări efectuează de:  investitor prin agenţi de consultanţă şi diriginţi atestaţi conf. 12/1993. Activitatea 4.1.organele Inspecţiei de Stat în construcţii. 15/1993 şi H. de zgomote. Fără un studiu de fezabilitate aprobat este interzisă elaborarea următoarelor faze de proiectare. planul de organizare a incintei.72/1996 şi Ordonanţei Guvernului nr.18/1995. 925/1995).2. Nivelurile de zgomot exterior se vor înscrie în prevederile normativului P 116. H. 5..Proiectarea căminului Pe baza temei de proiectare şi a Studiului de prefezabilitate aprobate şi a recomandărilor din certificatul de urbanism.Căminul se va amplasa într-o zonă nepoluată. cu pericol de alunecare sau inundare. Concentraţiile maxime admise de substanţe poluante se vor înscrie în prevederile STAS 12574 ṣi Ordin 462 . 4.G.3 Proiectul tehnic verificat şi însoţit de avizele solicitate prin certificatul de urbanism constituie documentaţia necesara eliberării "Autorizaţiei de construire" fără de care nu se poate începe executarea obiectivului. 4. 592/1993.G.al Min. 5.4. Ȋn amplasarea căminului se vor evita terenurile impermeabile.150 mp/pat sau loc de cazare 3. conform Ordin Comun MF şi MLPAT nr. nr. proiectantul întocmeşte "Studiul de fezabilitate" in cadrul căruia se va definitiva concepţia spaţiala.3. 273/1994 şi constituie certificarea realizării lor în conformitate cu documentaţia de execuţie. 1743/69/N/1996. 3.G.3.

.5.energic electrica.Activitatea 6. gaze naturale. handicapate diferenţierea se poate face privind . 925/1995). . ele. -Alte avize solicitate prin certificatul de urbanism.în faza "Studiu de prefezabilitate" ṣi "fezabilitate"       . .1. Principalele categorii de utilizatori sunt a) ­ persoane în vârstă b) -persoane handicapate (pentru persoanele după tipul de handicap ṣi după vârstă).Avizul autorităţii locale privind protecţia mediului. drumuri. etc).Exploatarea construcţiilor 6. 531/1992 amenajarea de adăposturi subterane). tipul de activitate desfăşurată cât ṣi conceptul general de soluţionare a funcţiunilor ṣi circuitelor pentru toţi utilizatorii.G. energie termica. canalizare. 6.în faza "Proiect tehnic"  -avizul autorităţii locale de apărare civilă (H. proprietarul având obligaţia de a o completa cu toate elementele ṣi documentaţiile tehnice referitoare la defecţiuni.Intervenţiile la construcţii pe durata lor de exploatare se vor face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial sau pe baza unei expertize tehnice întocmită de expertul tehnic autorizat (conform H. expertizari. Activitatea 7. reparaţii.  avize de principiu din partea administratorilor de reţele publice pentru utilităţi (apa. demontarea sau demolarea construcţiilor se vor respecta prevederile Legii nr.3. Ministerul Sănătăţii.Organizarea funcţională se va face în funcţie de categoriile de utilizatori. de a efectua la timp lucrările de întreţinere ṣi exploatare. telefonie. 10/1995 privind postutilizarea construcţiilor. instrucţiuni de exploatare ṣi comportare în timp a construcţiilor ṣi instalaţiilor) 6. Proiectantul va stabili prin documentaţia elaborată (caiete de sarcini.G. La dezafectarea.Organizarea funcţională ṣi generală 8.Cartea tehnică a construcţiei va fi păstrată de utilizator pe toată durata de existenţă a acesteia. . nr.în faza PIP (Plan urbanistic de detaliu).Certificatul de urbanism. Demolarea construcţiilor se autorizează de către administraţia publică locală conform Legii nr.Urmărirea în exploatare a construcţiilor se va efectua pe toată durata lor de existenţă.2. Utilizatorul construcţiei are obligaţia de a respecta programul de exploatare a construcţiei. 6. 6. remedieri. menţinerea părţilor de construcţii ṣi instalaţii în condiţiile de performanţă impuse iniţial.Avizul Inspectoratului de Politie Sanitară (IPSMP).  alte avize solicitate de autoritatea care aproba PUD.Avizul Ministerului Muncii ṣi Ocrotirii Sociale. C . modificări. B .4.1.Avizele pentru asigurarea cu utilităţi (dacă nu a fost elaborat un PUD).  -avizul Inspecţiei Teritoriale de prevenire a incendiilor Activitatea 8. AVIZE ṢI ACORDURI A . reţele de transport publice (după caz).50/1991 (Autorizaţia de desfiinţare).  avize de principiu din partea administraţiei domeniului public.

Spaţiile vor fi următoarele sunt:     . 9. ­ activităţi de îngrijire a persoanelor internate. B.internare. în apropierea sau în legătură cu spatiile pentru conducere­administraţie ṣi se compune din:     acces general ṣi aşteptare (0.club sau sală polivalentă (60 .Sectorul ergoterapie ṣi/sau activităţi social culturale .30 mp).c) .Organizarea funcţională ṣi tehnologică 9. masoterapie. valize (20 . sectoare sau module funcţionale.Servicii gospodăreşti . 9. Baza de tratament va conţine toate tipurile de proceduri (hidroterapie. Spatiile ataṣate acestui sector cu funcţiuni ergoterapeutice ṣi social-culturale sunt:  ­ bibliotecă cu depozit de cărti (20 . ­ activităţi de exploatare ṣi întreţinere a instalaţiilor ṣi echipamentelor.1. ansamblate fie monobloc. vizitatori .Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale. ­ activităţi de conducere ṣi administrare. F.Sectorul cazare ṣi/sau spitalizare .administrativ e) -vizitatori Principalele tipuri de activităţi sunt: a) b) c) d) e) ­ activităţi medicale ṣi cu caracter recuperatoriu. Au).Structurarea spaţiilor va fi realizată pe compartimente. inhaloterapie.4. 8.Sectorul de asistenţă medicală .00 mp) . boxă depozitare temporară haine.  . electroterapie. grup sanitar. .personal medical ṣi de îngrijire d) -personal tehnic . externare .16 mp) depozit temporar efecte. birou relaţii ṣi întocmire forme (12 . tentacular sau pavilionar. grupate în unităţi de locuit cu 20 .30 mp) filtru igienizare pacienţi prevăzut cu duṣ (baie). externare.2.Sectorul cazare. kinetoterapie.5 mp/pers. . cu grup sanitar propriu. internare.00 mp) ­ cameră gardă medic cu grup sanitar (18.Serviciul-primire. ­ activităţi gospodăreşti.00 mp) 9. personal. E.Serviciul primire.100 mp). D.cabinet consultaţii (16. Sectoarele ṣi compartimentele funcţionale ale căminului vor fi: A.Se va amplasa în zona accesului principal.Cazare tip hotelier în camere cu 1-3 locuri.salon infirmerie cu 2 paturi ṣi grup sanitar propriu (18.Spaţii administraţie. C.00 mp) ­ cameră tratamente (18.Serviciul de asistenţă medicală. indiferent de capacitate sau profil.Servicii tehnico-edilitare Activitatea 9. Această structurare corespunde în principiu tuturor căminelor de bătrâni.30locuri.3. G.2. împachetări).

vizitatori. spatii frigorifice pentru carne. c . b­spaţii pentru personalul medical mediu. aurolul de a asigura facilitaţi ṣi servicii auxiliare pentru personal.18 mp).Sunt reprezentate de: blocul alimentar. lăcăatuṣerie. (radacinoase. Ȋn cadrul activităţilor ergoterapeutice ṣi de petrecere a timpului liber vor fi ṣi cele de legumicultură ṣi grădinărit ce se desfăşoară pe teren special amenajat în vecinătatea construcţiei. cărti. zahăr.00mp/pers. internaţi ṣi vizitatori ṣi se amplasează de regulă în zona accesului principal. preparare ṣi expediţie hrană la oficiile alimentare. organizate într­o zonă comună cu separări pe compartimente. 9.Servicii gospodăreşti. legume-fructe. paine.spaţii de preparare finală se prevăd pentru tratamentul termic al hranei ca sipreparările reci. pe corpuri de clădire sau pe secţii ṣi servicii) din c -spaţii comune pentru personal.arhi vaṣi evidenţa. sunt diversificate ca funcţiuni. într-o încăpere distinctă.spaţii pentru prelucrări primare: vor fi trei: preparare legume.ateliere ergoterapie  croitorie..Au).depozit materiale diverse (16 . ­ sală de mese comună.bufet ṣi/sau puncte de vânzare produse alimentare.spaţii aşteptare . Spatiile de preparare vor fi legate prin circuit orizontal sau vertical (cu ascensor) de bucătăria caldă. internaţi ṣi vizitatori.         . ­ videotecă filme (4-6 mp). secretariat.Spaţii pentru administraţie. conserve. depozitare. bucătăria rece).cabine telefonice ­ capelă 9. ziare. Blocul alimentar se soluţionează în circuit închis cu acces din exterior pentru primire materii prime alimentare.casierie.lapte.frizerie.  .25 mp/atelier). a­spaţii pentru conducere ṣi administraţie compuse din birou director. depozite pentru paste făinoase. coafură ­ garderobă vizitatori . Ȋn cadrul blocului alimentar se diferenţiază următoarele sectoare: a.6.Prepararea alimentelor se face centralizat pentru persoanele internate ṣi personalul ce ia masa în cadrul căminului.­ recepţie ṣi depozitare alimente ṣi produse neprelucrate. etc. preparare peste. tâmplarie. peṣte. timbre.aceste spatii sunt: .director economie.birouri personal administrativ (4.5. Produsele de cofetărie­patiserie se prepară separat. . de îngrijire ṣi ajutător compuse vestiare separate pe sexe (organizate centralizat. personal.oficiul de distribuţie a hranei. Anexat bucătăriei se amplasează camera pentru spălarea vaselor pentru gătit. (bucătăria calda. durata de păstrare ṣi frecvenţa aprovizionării. d. artizanat (20 .spălătorie Blocul alimentar.serviciu de informaţii ṣi relaţii . Spatiile de depozitare de durată sau de zi vor fi diferenţiate ṣi pe produse compatibile igienic. este spaţiul în care se face porţionarea pe sectoare a hranei ṣi expedierea spre oficiile de sector sau zonă de cazare.) b . Spaţiile pentru depozitare alimente ṣi produse neprelucrate se dimensionează în funcţie de stocul necesar pentru fiecare categorie de produs. preparare carne (pasări). băi .

La dimensionarea prevederile STAS 1478.  -conductele de apă caldă menajeră ṣi de recirculare se montează paralel cu apa rece. separată de partea de spălare ṣi stoarcere  repararea rufelor se asigură într­o cameră separată în apropierea depozitului de rufe curate.Proiectarea ṣi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se va face conform Normativului I9. 10. WC. cu calităţi egale sau superioare celor din otel. Amplasarea încăperilor spălătoriei va fi în flux continuu.colectarea deşeurilor menajere din blocul alimentar.Colectarea rufelor murdare se va realiza în saci etanşi iar după spălare distribuirea rufelor curate se va face din depozitul spălătoriei prin depozitele sau boxele de rufe curate pe sectoare sau secţii..conductele de distribuţie se vor monta în subsoluri tehnice circulabile (h min.vestiare eu dus. ..anexele pentru personal vor fi:  . Activitatea 10. -coloanele de caz de avarie.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare  ­ temperatura de furnizarea a apei calde menajere va fi de max.  .10 m).Echiparea cu instalaţii 10. 60 C.  . Spălătoria. distribuţia fiind comună dar cu coloane separate. Recircularea apei din coloanele de incendiu se asigură prin legarea lor la un obiect sanitar curent.Instalaţii de apă rece. în ghene închise.  depozitarea ṣi expediţia rufelor curate se face într­o încăpere distinctă în care se procedează ṣi la ambalarea în saci curaţi de transport. se face în recipiente închise ṣi transportate la platforma de deşeuri din incintă.Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei. de g.2. astfel:     primirea ṣi trierea rufelor murdare: înmuiere ṣi dezinfecţie spălare mecanică cu program: uscarea ṣi călcarea rufelor se face mecanizat într­o încăpere distinctă.Vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum menajer ṣi incendiu ale clădirii. separat pe sexe. alimentare se vor monta în ghene închise cu posibilitate de intervenţie în -conductele principale de distribuţie si conductele de legătura se vor executa din tevi de otel zincat sau alte materiale agrementate in România.se va prevedea recircularea apei calde atât pe distribuţiile orizontale cât ṣi pe coloane.sala de mese personal in apropierea oficiului. lavoar.este reprezentat biroul dieteticianului (bucătar şef) amplasat în apropierea bucătăriei calde ṣi a oficiului. 10.­ spaţiu pentru stabilirea meniului ṣi a dietelor. f.e. instalaţiilor de stingere a incendiilor se vor respecta .  pentru personalul spălătoriei se prevăd următoarele anexe: vestiar personal (separat pe sexe) cu grup sanitar ṣi dus.3. Instalaţii de stingerea incendiilor. birou responsabil cu boxa depozitare detergenţi ṣi substanţe dezinfecţie.1.2.

spălător. Iluminatul in ateliere. armături ṣi accesorii  . grătare fripturi. masă caldă (după caz). Pentru alte tipuri de încăperi se vor respecta ca nivele minime de iluminare valor ile prevăzute in normativul PE 136.x. ouă. peşte.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10.7.toate încăperile cu activităţi medicale se vor echipa cu un lavoar cu apă caldă ṣi rece.  ­ armăturile vor fi de construcţie sigură.70 m). lapte.  -camerele de preparare primară vor fi echipate cu spălătoare simple sau duble. maşini de spălat. maşini de cusut.  -alegerea tipului de utilaj se va face în funcţie de energia disponibilă (abur. energic electrică) ṣi de randament. frigider. Iluminatul coridoarelor ṣi scărilor:se asigură atât ziua cât si noaptea cu diferenţe minime de luminanţă la un nivel de 50-75l.spălătoare  .Instalaţii electrice pentru iluminat ṣi prize Iluminatul in camerele de cazare se iluminat local la masa de lectura si la pat. cuptoare. cu baterii amestecătoare 10. roboţi de prelucrare. cu WC ṣi lavoar.mese. marmite.6. spălător  veselă. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii La bucătării:  -zona de depozitare frigorifică se va echipa cu camere ṣi dulapuri frigorifice distincte pentru legume si fructe.  . carne ṣi preparate din carne.oficiul de distribuţie va fi echipat cu masă caldă.5. piṣoare).oficiile alimentare de secţie sau sector se vor echipa cu aragaz (resou). supe.baterii de cazane (pentru ciorbe. băi. cărucioare transport. dulap veselă. etc. 10.8. 10. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10. săli de lucru:se combina iluminatul general (200 Ix) cu iluminatul local (400 Ix).Iluminatul de siguranţă  iluminatul de evacuare se prevede pe coridoarele de circulaţie. inoxidabile.echiparea grupurilor sanitare obişnuite se va face cu obiecte sanitare curente (closete.  ­ spălătorul de vase se va echipa cu evier. duṣuri. roboti universali. La spălătorii:  -dotările ṣi utilajele principale sunt: căzi de înmuiat. mese de lucru.lavoare. prevede un iluminat general si un Iluminatul in cabinetele de consultaţie si tratament:se asigura un iluminat general (200 Ix) combinat cu iluminat local (300 Ix) cu un indice de redare a culorilor de 90-100. rasteluri de vase.patiseria se va echipa cu cuptor de patiserie.4. masă de lucru. centrifuge de stors.pe scări de evacuare ṣi la accese. lapte). dulap pentru tăvi.Dotarea cu obiecte sanitare. calandre ṣi prese de călcat. robot de patiserie.9. hrana preparată. mese.  . din materiale rezistente ṣi igienice (inox). libere pe trei părţi. frigider. capacitatea utilajului. . mese de prelucrare.  -bucătăria caldă se va echipa cu: maşini de gătit.  .  -la alegerea tipului de utilaj se vor avea în vedere: agentul disponibil. uscătoare. spălător-degresor. ceai.10.  ­ băile de secţie sau sector de cazare se vor echipa cu căzi mari (l= 1.

Cercetăm piaţa ṣi creăm o sferă de căutare ³n care ne direcţionam atenţia spre cei mai valorosi candidaţi.  Dupa o lună de zile personalul va fi familiarizat cu proiectul(regulament de ordine inetrioară).17.  iluminatul de veghe se prevede în camerele de cazare. despre stilul lor de lucru ṣi despre rezultatele cu care s-au remarcat. 1­7. în interiorul clădirii.Alimentarea cu energie electrică 10. Anunţurile din presa scrisă vor fi utilizate în mod adaptat în cazurile în care sursele interne de recrutare nu au potenţialul suficient. Serviciile noastre de creere. 10.16. 8275. portar).Instalaţii de protecţie.Instalaţie de recepţie colectivă RTv 10. fie cu centura de împământare exterioară cu priză artificială conform normativului I-20.15. 12608.13.Pentru semnalizarea incendiilor în faza incipientă se prevăd instalaţii de semnalizare cu butoane ṣi detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasată într­un spaţiu cus upraveghere permanentă (camera gardă. redactare a anunţurilor de publicitate specială sunt oferite gratuit clienţilor noṣtri  Se va derula pe o perioadă de 4 sau5 luni. conform prevederilor I18.după care vor putea începe activitatea.10. despre munca lor.  Personalului îi va fi alocată o săptămână de cunoaṣtere între ei.Instalaţii de gaze naturale 10. la nivelul pardoselii (2 Ix) pentru orientare 10. Echipa de personal dorită este urmatoarea: 1 Medic specialist Medicină de familie 1 Medic specialist Psihiatrie (colaborare) 1 Medic specialist Geriatrie (colaborare). 10. Coaching şi Hipnoză Eriksoniană .11. se realizează prin instalaţii speciale de Priza de pământ: se realizează fie priza naturală prin legarea armăturilor metalice ale fundaţiilor la centura de împământare interioară. iluminatul de siguranţă trebuie să fie alimentat independent faţâ de orice alt sistem de iluminat. Protecţia impotriva trăsnetului: paratrăsnet conform normativului I-20.Instalaţii de telefonie 10.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea directă.12. 2605/5. 2604/4. Cu excepţia campaniilor de publicitate specială Advice Human Resources suportă toate costurile implicate.Instalaţii termice 10. design.Instalaţii de ventilare 10.18Instalaţii frigorifice Activitatea11. 1 Formator 1 Practician Programare Neuro Lingvistică. Pentru alarmarea utilizatorilor se va asigura un sistem de semnalizare optică ṣi acustică. STAS 2612.Protecţia împotriva tensiunilor accidentale: se realizează prin legarea aparatelor electrice la nulul de protecţie conf. Le prezentăm o ofertă pe măsura aṣteptărilor lor ṣi îi Ȋncadrăm în lista finală. Obtinem informaţii despre ei.14.Instalaţii de semnalizare a incendiilor.

Manager Resurse Umane( se ocupă cu recrutarea de personal ṣi selecţia candidaţilor) Manager Medical (consultaţie în ceea ce priveṣte organizarea personalului medical sau alcătuirea setului de servicii medicale oferite. 1 Preot ortodox (colaborare). Activitatea13. asigură buna desfăşurare a proiectului din punct de vedere financiar-contabil. implicată în activitatea de raportare. responsabil cu asigurarea logisticii şi a resurselor materiale necesare proiectului. astfel încât va putea aprecia cat mai obiectiv dacă există compatibilitate între acesta ṣi potenţiala companie angajatoare. experienţă 3-5 ani. responsabil cu activităţile care sunt destinate să asigure vizibilitatea proiectului. experienţă 5 ani. una pentru managerul de proiect şi una pentru managerul formare. 1 Asistent social. experienţă 3 ani.  Fiecărui candidat propus îi va fi prezentată descrierea completă a postului. Activitatea12. implicate în implementarea proiectului. Ȋnchiderea proiectului. respectiv personalul administrativ al . conducerea şi coordonarea întregului proiect şi persoana de legătură cu Autoritatea Contractantă. de angajare ṣi de colaborare. Managerul Financiar – o persoană responsabilă cu managementul financiar-contabil al proiectului. Salarii 1.Resurse umane 1. IX.Ȋnchiderea proiectului.etc) Manager de achizitie (consultaţie cu privire la alegerea produselor achiziţionate) Consilier Juridic (se ocupă cu avizele ṣi acordurile cu privire la acreditarea clădirii) Diriginte de ṣantier (persoana care se ocupă cu construcţia clădirii) Reprezentant Birou de Presă (persoana care se ocupă de promovare) Echipa de proiect este alcătuită din 11 persoane. 2 Infirmiere. asigură desfăşurarea procesului de instruire. Manager de formare-training personal Asistenţi Manager – 2 persoane de ajutor. necesare unei abordări obiective ṣi adaptate în relaţiile de intervievare.1 Psihoterapeut experienţă 5 ani. 8 Cadre medicale medii (asistenţi).examen  Testare psihologică. coordonarea şi supervizarea echipei de proiect. Echipa propusă pentru implementarea proiectului Manager de Proiect – o persoană responsabilă cu organizarea. mai ales. VIII.Selecţia candidaţilor  Testare profesională-interviu. Personal Tehnic 1.oferă informaţii necesare nu în mod strict pentru selecţia candidaţilor dar. implicate în monitorizarea şi evaluarea performanţelor formatorilor şi a persoanelor din grupul ţintă. de asemenea responsabilă cu activităţile de coordonarea echipei de experţi şi formatori şi răspunde pentru legătura dintre aceştia şi grupul ţintă.1.2 Personal administrativ auxiliar = echipa de proiect.

9.Activităţi de promovare / Acţiuni pentru promovarea vizibilităţii proiectului = s-a prevăzut organizarea a 3 evenimente cu un buget de 100 €/eveniment. servicii 3.2.Organizarea funcţională ṣi generală 8. tipul de activitate desfăşurată 8.1.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 6.3.Alte costuri.Costuri pentru conferinţe 3.3.2.663€ LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 ACTIVITATEA 1.Licitaţia publică 5.Durata proiectului.4. iar suma maximă solicitata este de:30 de paturi sau beneficiari x 1.1. 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013.solicitantului principal care va susţine proiectul din punct de vedere managerial 2.Ȋntocmirea la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD 2.2.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări 5. AVIZE ṢI ACORDURI 8.1.33 de luni.3.Publicarea pe web-site a proiectului 2.4.2. sectoare sau module funcţionale.1Organizarea conferinţei pentru deschiderea oficială a proiectului 1.Structurarea spaţiilor pe compartimente.Proiectul tehnic 4.411 lei/luna/beneficiar x 33 de luni.Detaliile de execuţie 5.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5. Transport local = reprezintă deplasările echipei de proiect şi ale formatorilor în timpul implementării proiectului 3.Proiectarea căminului 4. comunicate de presă.2.Costuri administrative = s-a prevăzut suma de 3368 € pentru costurile administrative. agende.Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament 2.Dimensionarea ṣi forma terenului 4.Altele 4.Studiul de fezabilitate 4.Iniţierea investiţiei 2. sumăcare reprezintă o valoare mai mică de 7% din total costurilor directe eligibile proiect 5.Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.Autorizaţia de construcţie 5.Studiul de prefezabilitate 2.1.Lansarea unui comunicat de presă 1. Transport 2. broşuri.Costuri legate de obţinerea autorizărilor legale 4.2.Lansarea proiectului 1. pliante. anunţuri 4. Organizarea funcţională ṣi tehnologică 22 .1.3. adică 465.Exploatarea construcţiilor 7.1. pentru afişe.2.2.Obţinerea "Certificatul de urbanism" 3.

1.  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.23 24 9.10.Instalaţii de semnalizare a incendiilor 10.4.Instalaţii de protecţie 10.Seleţia candidaţilor 13.Instalaţii de apă rece.17.15.Riscuri potenţiale.Recrutarea de personal 12. 9.Instalaţii electrice pentru iluminat si prize 10. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10.6.8.Dotarea cu obiecte sanitare.Instalaţii de ventilare 10.12.16.5.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare 10.13.11.5.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor. Instalaţii de stingerea incendiilor 10.3.Instalaţii de gaze naturale 10.Sectorul cazare 9.2.1. armături ṣi accesorii 10. Ȋn prezent.18Instalaţii frigorifice 29 30 31 32 33 11.Instalaţii de recepţie colectivă RTv 10.Ȋnchiderea proiectului X.Rezultate preconizate.Spaţii pentru administraţie. XI.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10.4.2.Serviciul-primire.internare. 10. astfel standardele caminului conduc la următoarele rezultate.Iluminatul de siguranţă 10.Echiparea cu instalaţii 10. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 25 26 27 28 10.Instalaţii de telefonie 10. Climatice  fenomene naturale ce pot împiedica bunadesfăṣurare a construcţiilor .14.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.6.9. personal. externare 9. vizitatori. 9.  asigurararea unor servicii sociale de calitate.Serviciul de asistenţă medicală 9.3.Instalaţii termice 10.Servicii gospodăreşti 10.Alimentarea cu energie electrică 10.7.  beneficierea de aportul unui personal calificat.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale. o serie de unităţi sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă care să permită menţinerea lor în sistem.

Umane  părăsirea echipei de proiect de unii dintre membrii cheie  greve  lipsa de flexibilitate a beneficiarului pentru introducerea ṣi utilizarea unei noi tehnologii Economice  instabilitatea preturilor pe piaţă Politice  modificări ale politicilor guvernamentale în domeniul proiectului MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI Logica intervenţiei Indicatori de realizare verificabili în mod obiectiv Surse ṣi mijloace de verificare Ipoteze Obiective generale Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare.evidenţe statistice.  asigurarea unor servicii sociale specializate:  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie. Lipsa de interes/cooperare a persoanelor din grupul-ţintă privind necesitatea dezvoltării abilităţilor manageriale ṣi antreprenoriale Rezultate aṣteptate  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu. Chestionare adresate clienţilor . Documente de evidenţă financiară. analize. evidenţa departamentelor de resurse umane Obiective specifice  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.

Consumabile ṣi rechizite de birou.  asigurararea unor servicii sociale de calitate. 1743/69/N/ 1996 PUG .Iniţierea investiţiei Studiu de prefezabilitate Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament Ȋntocmirea Planului Ordinul Comun M. şi MLPAT nr.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.F. Cheltuieli pentru conferinţă 2. Cheltuieli pentru vizibilitatea proiectului. beneficierea de aportul unui personal calificat.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor. Activităţi Care sunt principalele activităţi de aplicat ṣi în Care sunt mijloacele ce succesiune pentru a produce rezultatele necesare pentru vizate? implementarea acestor activităţi? Care sunt sursele de informaţii cu privire la progresul proiectului? Ce condiţii externe controlului direct al Beneficiarului trebuie să fie îndeplinite pentru implementarea activităţilor planificate? 1.Lansarea proiectului Membrii echipei de proiect.

Organizarea funcţională ṣi generală Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.Exploatarea construcţiilor Obligaţia de respecta programul de exploatare a construcţiilor Menţinerea părţilor de construcţie ṣi instalaţii în condiţiile impuse iniţial 7.urbanistic în detaliu 3. sectoare sau module funcţionale.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii Licitaţia publică Detaliile de execuţie 6. de telefonie. AVIZE ṢI ACORDURI 8. 9. de stingere a incediilor.de iluminat. de protecţie. termice.Echiparea cu instalaţii Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 11.Dimensionarea ṣi forma terenului Determinarea suprafeţei de teren Studiu de fezabilitate Proiectul Tehnic Autorizaţia de construcţie 4.Proiectarea căminului 5. de ventilare.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea . tipul de activitate desfăşurată Structurarea spaţiilor pe compartimente. armături ṣi accesorii 10. Organizarea funcţională ṣi tehnologică Repartizarea pe sectoare ṣi servicii Instalaţii de apă rece ṣi caldă menajeră.frigorifice etc Dotarea cu obiecte sanitare.

Echipamente ṣi bunuri 3. personal local) 1.1 Tehnic Formatori/Trainer 1.1.1Transport local Subtotal Transport 3.Transport 2.1.Resurse umane 1.Birou local 4.Salarii(cost total.Seleţia candidaţilor Testare profesională (interviu.1.1.Consumabilerechizite de birou ṣi Unitate TOŢI ANII Numarul de unităţi Cost unitar Euro) (în Costuri în (Euro) pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună 20 3 33 33 33 3 5 5 3 3 3 5 20 1000 4000 580 400 400 500 500 400 400 400 500 400 500 20000 12000 0 19140 13200 13200 1500 1500 2000 2000 2000 1500 2000 10000 100040 1000 1000 4x7=68 € 68x33 luni=2244 22444 pe lună 25 40 pe vehicul 4 17 pe lună pe lună 33 33 400 300 13200 9900 .2.teste) Testare psihologică 13.1.Ȋnchirieri de vehicule Subtotal Echipamente bunuri 4.examene.Ȋnchiderea proiectului BUGETUL PROIECTULUI Cheltuieli 1.directă Anunţuri în presa scrisă 12.2Administrativ/ personal auxiliar Manager de proiect Asistent Manager de proiect Asistent Manager formare/training Manager financiar Manager formare/training Manager Resurse Umane Manager Medical Manager de achizţii Consilier Juridic Reprezentant Birou de Presă Diriginte de Ṣantier Subtotal Resurse Umane 2.Chirie birou 4.

4.1.1Costuri legate de obţinerea autorizaţiilor legale Subtotal Altele 7.1.4Abonament telefon/fax Subtotal Birou Local 5. total costuri 3368 directe proiect 9.3.Subtotal costuri directe proiect 8.Alte Servicii 5.3 .Altele pentru pe lună pe lună 33 33 25 20 825 660 24585 pe lună 3 100 300 300 Alte 6.Costuri administrative (maximum 7% din linia 9.Costuri vizibilitatea proiectului Subtotal Servicii 6.Abonament electricitate 4.Total costuri directe eligibile proiect 8.3 254947.Total costuri eligibile pe bucată 8 200 1600 1600 149969 149969 149969x7% 104978.

UNIVERSITATEA ROMANO –AMERICANᾸ BUCUREṢTI Facultatea de Relaţii Comerciale ṣi Financiar –Bancare Interne ṣi Internaţionale Program de masterat.Afaceri Internaţionale PROIECT-“Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”. Echpă de proiect: ṢTEFAN EMILIA.grupa 5 GURᾸMULTᾸ OANA-grupa 3 BRAGA ANDREEA-grupa 3 BUZICA ANDRA-grupa 3 Bucureṣti 2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful