PROIECT I.Titlul. “Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”,capacitate 30 de camere.

Durata proiectului-33 de luni, 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013 Program Operaţional-POR- finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat şi bugetele
locale, cât şi din surse private, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Contribuţia financiară a UE poate ajunge până la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice şi private).

Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale - vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
Domeniul de intervenţie-3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea ṣi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Instituţie responsabilă AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este constituita in cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

II.Localizare.Judeţul Bacău, oraṣul Oneṣti, regiunea Moldova NE III.Costul Proiectului (7116.610,3€) IV.Suma contractată de la Autoritatea Contractantă(456.663€) V.Obiective a)Obiectiv general. Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. b)Obiective specifice. Reprezintă paṣii de urmat în atingerea obiectivului general dar ṣi efectele ṣi beneficiile preconizate ale proiectului:  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare;  asigurarea unor servicii sociale specializate:  cazare de lungă durată,  cadru adecvat de găzduire ṣi îngrijire: -servicii -masă -îngrijire personală ṣi medicală -asistenţă socială specializată

-activităţi de terapie ocupaţională ṣi de petrecere a timpului liber  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie; VI.Jusificare. Motivele care au condus la alegerea acestei teme sunt problemele de ordin social cu care se confruntă persoanele vârstnice din municipiul Oneṣti, care conform analizelor ṣi statisticilor derivă din fondul problemelor sociale înregistrate la nivel national; scopul principal prin oferirea acestor servicii fiind acela de a le îmbunătăţi calitatea vieţii ṣi de a preveni instituţionalizarea lor:     -sărăcia, datorată veniturilor lunare foarte mici (pensii sub nivelul limitei de subsistenţă); -condiţii de locuire improprii ṣi în spaţii deteriorate; -lipsa unui sprijin constant sau periodic acordat persoanelor vârstnice cu grad mare de risc; -nivel scăzut de informare ṣi cunoaṣtere cu privire la căile de soluţionare a problemelor sociale; VII.Grupul ţintă Grupul-ţintă, este reprezentat de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare, respectiv: a) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) nu au locuinţă ṣi nici posibilitatea de a-ṣi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-ṣi asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori stării fizice sau psihice. Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice în camine sunt:  a) b) c)  a) b) c)  a) b) servicii sociale, care constau în: ajutor pentru menaj; consiliere juridică ṣi administrativă; modalitati de prevenire a marginalizării sociale ṣi de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă; servicii sociomedicale, care constau în: ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale; asigurarea unor programe de ergoterapie; sprijin pentru realizarea igienei corporale; servicii medicale, care constau în: consultaţii ṣi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil sau la patul persoanei,dacă aceasta este imobilizată; servicii de îngrijire-infirmerie;

Stabilirea locului de desfăṣurare. precum ṣi anunţurilor publicitare. este cel între orele 10 ṣi 12. oferă toate condiţiile necesare unei conferinţe optime:(este dotată cu scaune ṣi mese. Ȋn ceea ce priveṣte ziua. miercuri. intervalul cel mai potrivit. este mare ṣi dispune de o staţie de amplificare cu mai multe microfoane). căruia i se va solicita parerea în legătură cu perioada pe care o consideră cea mai potrivită (când nu sunt prevazute alte evenimente). de sport. inevitabil. Ziua de luni nu este indicată. e) consultatii ṣi îngrijiri stomatologice.1Organizarea unei conferinţe pentru anunţarea deschiderii oficiale a proiectului Ȋn cadrul acestei activităţi vor fi parcurṣi următorii paṣi: Alegerea momentului va fi contactat un ziarist cu care Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Oneṣti a colaborat întotdeauna foarte bine ṣi cu care are relaţii mai apropiate. d) asigurarea cu dispozitive medicale. joi) oferă cele mai convenabile momente. deoarece jurnalistii sunt ocupaţi fie cu aprofundarea evenimentelor ce au avut loc la sfârṣitul săptămânii precedente. precum ṣi de timpul necesar prelucrării informaţiei (scrierea. atât la nivelul beneficiarilor finali şi al grupurilor ţintă. cât şi la nivel de mass media. VIII. vinerea jurnaliṣtii sunt deja implicaţi în pregătirea numerelor de final de săptămână . factorul principal. oferind deci un nivel de confort maxim  de asemenea aula. respectiv eleborarea comentariului. Fixarea orei de desfăṣurare trebuie să ţină seama de momentul de închidere a ediţiilor. Locul ales este Aula din cadrul Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti-Oneṣti” deoarece :  se poate identifica uṣor ṣi găsi repede de către ziariṣti  este accesibilă atât pentru cei care vin cu maŢinile proprii cât ṣi pentru cei care folosesc transportul în comun  este situată aproape de centrul oraṣului  biblioteca este construită la parametri internaţionali . montajul etc. Luând în calcul toţi aceṣti facori. . în mod general recomandat de lucrările de specialitate. de cultură. le aduce sfârṣitul săptămânii .c) asigurarea medicamentelor. această activitate vizează diseminarea obiectivelor proiectului. selectarea de imagini ṣi sunete. în plus ziarele ṣi emisiunile din audiovizualul de sâmbătă alocă ce amai mare parte a spaţiului ṣi a timpului materialelor de divertisment. fie cu noile evenimente pe care. În acest scop se prevede realizarea următoarelor sub-activităţi: 1.Planificarea activităţilor Activitatea 1: Lansarea proiectului Având în vedere importanţa subiectului şi necesitatea asigurării unei vizibilităţi adecvate a proiectului. intervalul din mijlocul săptămânii (marţi. rescrierea articolelor.). punerea în pagină.

statutului terenului 2. a acţiunii sau a strategiei care conferinta le prezintă.Pentru amplasarea noii investiţii se va obţine "Certificatul de urbanism".grafice.Stabilirea listei invitaţiilor. de către unitatea achizitoare în colaborare cu o unitate de consultanţă ṣi/sau proiectare în domeniu. pe lângă regimul juridic.Iniţierea investiţiei se va face pe baza "Studiului de prefezabilitate".1. cumpărare. economic şi de utilizare al terenului şi avizele necesare din partea autorităţilor responsabile. Prin " Certificatul de urbanism ". Publicarea pe web-site a coordonatelor proiectului.Dimensionarea ṣi forma terenului 3. Coordonatele proiectului vor fi publicate pe site-ul Primariei Oneṣti (www. prin grija investitorului. înainte de stabilirea dalelor concrete ale temei cadru. Pentru terenurile neincluse în PUG şi PUZ se vor întocmi la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD prin care se vor stabili toate caracteristicile amplasamentului similar PUG şi PUZ. La această fază se stabilesc toate caracteristicile funcţionale şi spaţiale ale investiţiei precum şi volumul cheltuielilor pentru realizarea obiectivului (proiectare. echipare). care determină pe baza temei­cadru şi a condiţiilor de amplasare.planṣe. Redactarea ṣi trimiterea invitaţiilor. dotare. În cazul existenţei mai multor terenuri de amplasare se poate iniţia un studiu de amplasament. tema de proiectare propriu­zisă. etc).execuţie. Lansarea unui comunicat de presă 1. obţinându­se certificate de urbanism pentru fiecare din terenuri. expropiere.Indicele folosit pentru determinarea suprafeţei de teren necesar este exprimat în mp/pat sau mp/ loc de cazare ṣi se va folosi în special în faza elaborării PUG sau PUZ.F.embleme. " Studiul de prefezabilitate" se întocmeşte conform conţinutului cadru precizat în Ordinul Comun M. 1743/69/N/ 1996. Pregătirea discursului Pregătirea reprezentanţilor care participă la conferinţă Pregătiri ṣi verificări de ultimă oră 1. Activitatea 3.1.3.oneṣti. Pregatirea materialelor ajutătoare Discursul reprezentantului organizaţiei va însoţit de elemente vizuale: filme. 2. se stabilesc. "Studiul de prefezabilitate" se va aproba de către investitor.Iniţierea investiţiei 2. Activitatea 2.. astfel încât să distragă atentia jurnalistilor de la discursul reprezentantului organizaţiei.2. a iniţiativei. transfer.3.2.ro) la secţia “Proiecte 2007-2013” cât ṣi pe site-ul propriu al proiectului. .Concomitent se întreprind demersurile necesare stabilirii de amplasament (concesiune. şi MLPAT nr. document emis de autoritatea administraţiei publice locale.4. machete etc.Membrul biroului de presă care se ocupă de realizarea materialelor ajutătoare va avea grijă ca ele să fie adecvate tematicii conferinţei ṣi să nu fie prea numeroase ori prea excentrice. Valoarea indicelui de suprafaţa de teren va fi: . 2. O planṣă cu un logo bine ales în raport cu evenimentul prezentat va scoate în evidenţă aspectele cele mai importante ale mesajului pe care organizaţia doreste să-l transmită ṣi îi va ajuta pe jurnaliṣti să sesizeze semnificaţia profundă a poziţiei.

cu risc de avalanşe. conform Ordin Comun MF şi MLPAT nr. Activitatea 5. 925/1995. verificareafacându-se numai de verificatori atestaţi conform H. Ȋn baza studiului de fezabilitate aprobat se elaborează "Proiectul tehnic" împreună cu "caietele de sarcini".3 Proiectul tehnic verificat şi însoţit de avizele solicitate prin certificatul de urbanism constituie documentaţia necesara eliberării "Autorizaţiei de construire" fără de care nu se poate începe executarea obiectivului. planul de organizare a incintei. . cu pericol de alunecare sau inundare.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5. Activitatea 4.3. H.organele Inspecţiei de Stat în construcţii. 12/1993. 5. Proiectul tehnic se elaborează de întocmitorul "studiului de fezabilitate”. nr. vibraţii sau mirosuri dezagreabile. 15/1993 şi H. 1743/69/N/1996. nr. "liste cu cantităţi de lucrări". ferită de curenţi puternici de aer. Proiectul tehnic se supune verificării privitor la cerinţele de calitate conform Legii nr. funcţională şi plastic­ arhitecturală.10/1995. liste de materiale si utilaje"."Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii" la terminarea acestora în condiţiile H. Fără un studiu de fezabilitate aprobat este interzisă elaborarea următoarelor faze de proiectare. Nivelurile de zgomot exterior se vor înscrie în prevederile normativului P 116.. 4. Ȋn cazul depăşirii acestor valori se vor lua măsuri de atenuare.G. 592/1993. 273/1994 şi constituie certificarea realizării lor în conformitate cu documentaţia de execuţie.(75. Concentraţiile maxime admise de substanţe poluante se vor înscrie în prevederile STAS 12574 ṣi Ordin 462 . .G.Proiectarea căminului Pe baza temei de proiectare şi a Studiului de prefezabilitate aprobate şi a recomandărilor din certificatul de urbanism.al Min.se estimează costul investiţiei.3. 3. proiectantul întocmeşte "Studiul de fezabilitate" in cadrul căruia se va definitiva concepţia spaţiala. Ȋn amplasarea căminului se vor evita terenurile impermeabile.  executant prin personalul propriu tehnic pe toată durata execuţiei. Apelor.G.2.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări efectuează de:  investitor prin agenţi de consultanţă şi diriginţi atestaţi conf. 4.1.0000 €) 4. principalele echipamente şi dotări. soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţii şi instalaţii. Proiectul tehnic şi anexele sale sunt parte componentă a documentaţiei de licitaţie pentru adjudecarea execuţiei.Lucrările de execuţie se vor adjudeca pe baza de licitaţie publică în condiţiile Ordonanţelor de Guvern nr.G.150 mp/pat sau loc de cazare 3.Căminul se va amplasa într-o zonă nepoluată. 5.1.2. Pădurilor ṣi Protecţiei Mediului. 925/1995). de zgomote. neomogene sau umpluturi. cu degajări de gaze poluante. nr.  proiectant prin specialiştii săi în baza programului de execuţie şi la solicitarea expresă a beneficiarului sau constructorului.4.2.„Studiul de fezabilitate” se va aproba de guvern sau ordonatorul de credit conform Legii Finanţelor Publice nr.72/1996 şi Ordonanţei Guvernului nr.120 .18/1995.Ȋn concordantă cu Proiectul tehnic executant "Detaliile de execuţie” se întocmesc de către proiectant sau 5.

Proiectantul va stabili prin documentaţia elaborată (caiete de sarcini.5.Cartea tehnică a construcţiei va fi păstrată de utilizator pe toată durata de existenţă a acesteia. Demolarea construcţiilor se autorizează de către administraţia publică locală conform Legii nr.  avize de principiu din partea administratorilor de reţele publice pentru utilităţi (apa. Utilizatorul construcţiei are obligaţia de a respecta programul de exploatare a construcţiei.în faza PIP (Plan urbanistic de detaliu). Principalele categorii de utilizatori sunt a) ­ persoane în vârstă b) -persoane handicapate (pentru persoanele după tipul de handicap ṣi după vârstă). 6. 6. gaze naturale.4.  alte avize solicitate de autoritatea care aproba PUD.50/1991 (Autorizaţia de desfiinţare).Organizarea funcţională ṣi generală 8.Certificatul de urbanism.Avizele pentru asigurarea cu utilităţi (dacă nu a fost elaborat un PUD). AVIZE ṢI ACORDURI A . energie termica. canalizare. Activitatea 7. modificări. menţinerea părţilor de construcţii ṣi instalaţii în condiţiile de performanţă impuse iniţial. reparaţii. telefonie.Organizarea funcţională se va face în funcţie de categoriile de utilizatori. 531/1992 amenajarea de adăposturi subterane).Intervenţiile la construcţii pe durata lor de exploatare se vor face numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial sau pe baza unei expertize tehnice întocmită de expertul tehnic autorizat (conform H. instrucţiuni de exploatare ṣi comportare în timp a construcţiilor ṣi instalaţiilor) 6. reţele de transport publice (după caz).Avizul Ministerului Muncii ṣi Ocrotirii Sociale.  avize de principiu din partea administraţiei domeniului public. .energic electrica.3. de a efectua la timp lucrările de întreţinere ṣi exploatare.  -avizul Inspecţiei Teritoriale de prevenire a incendiilor Activitatea 8. remedieri. C . drumuri. 10/1995 privind postutilizarea construcţiilor. expertizari.G. ele.2.în faza "Studiu de prefezabilitate" ṣi "fezabilitate"       . . etc). 6.Activitatea 6. tipul de activitate desfăşurată cât ṣi conceptul general de soluţionare a funcţiunilor ṣi circuitelor pentru toţi utilizatorii.în faza "Proiect tehnic"  -avizul autorităţii locale de apărare civilă (H. La dezafectarea. . nr. B . proprietarul având obligaţia de a o completa cu toate elementele ṣi documentaţiile tehnice referitoare la defecţiuni. 925/1995).Urmărirea în exploatare a construcţiilor se va efectua pe toată durata lor de existenţă.1. . handicapate diferenţierea se poate face privind . demontarea sau demolarea construcţiilor se vor respecta prevederile Legii nr.Avizul autorităţii locale privind protecţia mediului.G. Ministerul Sănătăţii.Avizul Inspectoratului de Politie Sanitară (IPSMP).1.Exploatarea construcţiilor 6. -Alte avize solicitate prin certificatul de urbanism.

Serviciul de asistenţă medicală. vizitatori .Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.salon infirmerie cu 2 paturi ṣi grup sanitar propriu (18.Sectorul cazare ṣi/sau spitalizare .  .Servicii tehnico-edilitare Activitatea 9. tentacular sau pavilionar.Serviciul primire. birou relaţii ṣi întocmire forme (12 .16 mp) depozit temporar efecte. 8.Cazare tip hotelier în camere cu 1-3 locuri.c) . valize (20 .personal medical ṣi de îngrijire d) -personal tehnic .Spaţiile vor fi următoarele sunt:     .00 mp) . ­ activităţi gospodăreşti. grupate în unităţi de locuit cu 20 .30 mp) filtru igienizare pacienţi prevăzut cu duṣ (baie).Serviciul-primire. Au).1. în apropierea sau în legătură cu spatiile pentru conducere­administraţie ṣi se compune din:     acces general ṣi aşteptare (0. boxă depozitare temporară haine. grup sanitar.Servicii gospodăreşti .Sectorul cazare. internare. Spatiile ataṣate acestui sector cu funcţiuni ergoterapeutice ṣi social-culturale sunt:  ­ bibliotecă cu depozit de cărti (20 . F. D. .Spaţii administraţie. indiferent de capacitate sau profil. E. Această structurare corespunde în principiu tuturor căminelor de bătrâni. împachetări). C. externare . sectoare sau module funcţionale.30locuri.00 mp) ­ cameră tratamente (18.Se va amplasa în zona accesului principal.5 mp/pers.00 mp) 9. kinetoterapie.club sau sală polivalentă (60 .Sectorul de asistenţă medicală .cabinet consultaţii (16.Sectorul ergoterapie ṣi/sau activităţi social culturale .Structurarea spaţiilor va fi realizată pe compartimente.100 mp).administrativ e) -vizitatori Principalele tipuri de activităţi sunt: a) b) c) d) e) ­ activităţi medicale ṣi cu caracter recuperatoriu.2. electroterapie. personal.4. Baza de tratament va conţine toate tipurile de proceduri (hidroterapie. 9.3. ­ activităţi de exploatare ṣi întreţinere a instalaţiilor ṣi echipamentelor. cu grup sanitar propriu. .Organizarea funcţională ṣi tehnologică 9. ­ activităţi de conducere ṣi administrare.30 mp). 9. masoterapie. inhaloterapie. ansamblate fie monobloc. B. externare. G. ­ activităţi de îngrijire a persoanelor internate.2.00 mp) ­ cameră gardă medic cu grup sanitar (18. Sectoarele ṣi compartimentele funcţionale ale căminului vor fi: A.internare.

tâmplarie.  .lapte.aceste spatii sunt: .6.cabine telefonice ­ capelă 9. preparare ṣi expediţie hrană la oficiile alimentare. durata de păstrare ṣi frecvenţa aprovizionării.oficiul de distribuţie a hranei. de îngrijire ṣi ajutător compuse vestiare separate pe sexe (organizate centralizat. preparare peste.) b .bufet ṣi/sau puncte de vânzare produse alimentare. lăcăatuṣerie.serviciu de informaţii ṣi relaţii . b­spaţii pentru personalul medical mediu. personal. Spatiile de preparare vor fi legate prin circuit orizontal sau vertical (cu ascensor) de bucătăria caldă. pe corpuri de clădire sau pe secţii ṣi servicii) din c -spaţii comune pentru personal. conserve. Ȋn cadrul activităţilor ergoterapeutice ṣi de petrecere a timpului liber vor fi ṣi cele de legumicultură ṣi grădinărit ce se desfăşoară pe teren special amenajat în vecinătatea construcţiei. Spaţiile pentru depozitare alimente ṣi produse neprelucrate se dimensionează în funcţie de stocul necesar pentru fiecare categorie de produs. artizanat (20 . coafură ­ garderobă vizitatori . ­ sală de mese comună. ­ videotecă filme (4-6 mp). într-o încăpere distinctă.5. spatii frigorifice pentru carne.arhi vaṣi evidenţa.ateliere ergoterapie  croitorie.00mp/pers.spălătorie Blocul alimentar.casierie. sunt diversificate ca funcţiuni.Spaţii pentru administraţie.Prepararea alimentelor se face centralizat pentru persoanele internate ṣi personalul ce ia masa în cadrul căminului. peṣte. Blocul alimentar se soluţionează în circuit închis cu acces din exterior pentru primire materii prime alimentare.spaţii pentru prelucrări primare: vor fi trei: preparare legume. c . cărti.­ recepţie ṣi depozitare alimente ṣi produse neprelucrate. băi . secretariat. 9. (bucătăria calda. internaţi ṣi vizitatori. preparare carne (pasări). aurolul de a asigura facilitaţi ṣi servicii auxiliare pentru personal. Anexat bucătăriei se amplasează camera pentru spălarea vaselor pentru gătit. (radacinoase.birouri personal administrativ (4.25 mp/atelier).director economie. depozitare.Servicii gospodăreşti. . timbre.depozit materiale diverse (16 . Ȋn cadrul blocului alimentar se diferenţiază următoarele sectoare: a. internaţi ṣi vizitatori ṣi se amplasează de regulă în zona accesului principal. ziare. etc. zahăr.         . a­spaţii pentru conducere ṣi administraţie compuse din birou director. bucătăria rece). Spatiile de depozitare de durată sau de zi vor fi diferenţiate ṣi pe produse compatibile igienic.Au).18 mp). d. depozite pentru paste făinoase. organizate într­o zonă comună cu separări pe compartimente. vizitatori.frizerie. este spaţiul în care se face porţionarea pe sectoare a hranei ṣi expedierea spre oficiile de sector sau zonă de cazare. legume-fructe. paine.spaţii aşteptare . Produsele de cofetărie­patiserie se prepară separat.spaţii de preparare finală se prevăd pentru tratamentul termic al hranei ca sipreparările reci.Sunt reprezentate de: blocul alimentar..

La dimensionarea prevederile STAS 1478.conductele de distribuţie se vor monta în subsoluri tehnice circulabile (h min.se va prevedea recircularea apei calde atât pe distribuţiile orizontale cât ṣi pe coloane.vestiare eu dus.3. WC.anexele pentru personal vor fi:  . . separată de partea de spălare ṣi stoarcere  repararea rufelor se asigură într­o cameră separată în apropierea depozitului de rufe curate. Amplasarea încăperilor spălătoriei va fi în flux continuu. separat pe sexe. 10.Instalaţiile vor fi astfel alcătuite încât să nu permită stagnarea apei.1.este reprezentat biroul dieteticianului (bucătar şef) amplasat în apropierea bucătăriei calde ṣi a oficiului. lavoar. 60 C. birou responsabil cu boxa depozitare detergenţi ṣi substanţe dezinfecţie.sala de mese personal in apropierea oficiului. cu calităţi egale sau superioare celor din otel.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare  ­ temperatura de furnizarea a apei calde menajere va fi de max. Spălătoria. Recircularea apei din coloanele de incendiu se asigură prin legarea lor la un obiect sanitar curent.10 m). instalaţiilor de stingere a incendiilor se vor respecta .Colectarea rufelor murdare se va realiza în saci etanşi iar după spălare distribuirea rufelor curate se va face din depozitul spălătoriei prin depozitele sau boxele de rufe curate pe sectoare sau secţii.  pentru personalul spălătoriei se prevăd următoarele anexe: vestiar personal (separat pe sexe) cu grup sanitar ṣi dus.­ spaţiu pentru stabilirea meniului ṣi a dietelor. Activitatea 10.e.  -conductele de apă caldă menajeră ṣi de recirculare se montează paralel cu apa rece. 10. Instalaţii de stingerea incendiilor. în ghene închise.Instalaţii de apă rece..  . astfel:     primirea ṣi trierea rufelor murdare: înmuiere ṣi dezinfecţie spălare mecanică cu program: uscarea ṣi călcarea rufelor se face mecanizat într­o încăpere distinctă.Echiparea cu instalaţii 10. distribuţia fiind comună dar cu coloane separate. f. -coloanele de caz de avarie.Vor asigura alimentarea tuturor punctelor de consum menajer ṣi incendiu ale clădirii.Proiectarea ṣi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor se va face conform Normativului I9.2.  depozitarea ṣi expediţia rufelor curate se face într­o încăpere distinctă în care se procedează ṣi la ambalarea în saci curaţi de transport.  .colectarea deşeurilor menajere din blocul alimentar. se face în recipiente închise ṣi transportate la platforma de deşeuri din incintă.2. alimentare se vor monta în ghene închise cu posibilitate de intervenţie în -conductele principale de distribuţie si conductele de legătura se vor executa din tevi de otel zincat sau alte materiale agrementate in România. de g..

energic electrică) ṣi de randament. capacitatea utilajului. etc.oficiile alimentare de secţie sau sector se vor echipa cu aragaz (resou).  ­ băile de secţie sau sector de cazare se vor echipa cu căzi mari (l= 1. grătare fripturi. libere pe trei părţi. masă de lucru. supe.  -alegerea tipului de utilaj se va face în funcţie de energia disponibilă (abur. rasteluri de vase.  -bucătăria caldă se va echipa cu: maşini de gătit. maşini de cusut. Pentru alte tipuri de încăperi se vor respecta ca nivele minime de iluminare valor ile prevăzute in normativul PE 136. Iluminatul coridoarelor ṣi scărilor:se asigură atât ziua cât si noaptea cu diferenţe minime de luminanţă la un nivel de 50-75l. ouă.echiparea grupurilor sanitare obişnuite se va face cu obiecte sanitare curente (closete. .7. inoxidabile. roboţi de prelucrare. duṣuri.  ­ spălătorul de vase se va echipa cu evier.Dotarea cu obiecte sanitare.6.  -la alegerea tipului de utilaj se vor avea în vedere: agentul disponibil. ceai.70 m). 10. maşini de spălat.Iluminatul de siguranţă  iluminatul de evacuare se prevede pe coridoarele de circulaţie. Iluminatul in ateliere. calandre ṣi prese de călcat. din materiale rezistente ṣi igienice (inox).9. La spălătorii:  -dotările ṣi utilajele principale sunt: căzi de înmuiat.  .  .baterii de cazane (pentru ciorbe. lapte). centrifuge de stors. lapte. frigider. spălător. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10. robot de patiserie.  ­ armăturile vor fi de construcţie sigură. cuptoare. uscătoare.patiseria se va echipa cu cuptor de patiserie.10.oficiul de distribuţie va fi echipat cu masă caldă.Instalaţii electrice pentru iluminat ṣi prize Iluminatul in camerele de cazare se iluminat local la masa de lectura si la pat.spălătoare  .pe scări de evacuare ṣi la accese. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii La bucătării:  -zona de depozitare frigorifică se va echipa cu camere ṣi dulapuri frigorifice distincte pentru legume si fructe. prevede un iluminat general si un Iluminatul in cabinetele de consultaţie si tratament:se asigura un iluminat general (200 Ix) combinat cu iluminat local (300 Ix) cu un indice de redare a culorilor de 90-100.x. cărucioare transport.toate încăperile cu activităţi medicale se vor echipa cu un lavoar cu apă caldă ṣi rece. armături ṣi accesorii  .  -camerele de preparare primară vor fi echipate cu spălătoare simple sau duble. marmite. frigider. băi. 10. mese de prelucrare. cu WC ṣi lavoar. piṣoare). masă caldă (după caz). spălător  veselă. roboti universali. săli de lucru:se combina iluminatul general (200 Ix) cu iluminatul local (400 Ix).4. cu baterii amestecătoare 10. dulap veselă.  . spălător-degresor. mese.lavoare. carne ṣi preparate din carne.mese. mese de lucru. hrana preparată. dulap pentru tăvi. peşte.8.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10.5.

Le prezentăm o ofertă pe măsura aṣteptărilor lor ṣi îi Ȋncadrăm în lista finală.  iluminatul de veghe se prevede în camerele de cazare.  Personalului îi va fi alocată o săptămână de cunoaṣtere între ei. 8275.14.Instalaţii de telefonie 10.Instalaţii de gaze naturale 10.15.Protecţia împotriva tensiunilor accidentale: se realizează prin legarea aparatelor electrice la nulul de protecţie conf. despre stilul lor de lucru ṣi despre rezultatele cu care s-au remarcat.Instalaţie de recepţie colectivă RTv 10. conform prevederilor I18.Pentru semnalizarea incendiilor în faza incipientă se prevăd instalaţii de semnalizare cu butoane ṣi detectori racordate la centrala de semnalizare incendiu plasată într­un spaţiu cus upraveghere permanentă (camera gardă. Pentru alarmarea utilizatorilor se va asigura un sistem de semnalizare optică ṣi acustică.după care vor putea începe activitatea.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea directă. la nivelul pardoselii (2 Ix) pentru orientare 10. Echipa de personal dorită este urmatoarea: 1 Medic specialist Medicină de familie 1 Medic specialist Psihiatrie (colaborare) 1 Medic specialist Geriatrie (colaborare). portar). iluminatul de siguranţă trebuie să fie alimentat independent faţâ de orice alt sistem de iluminat. fie cu centura de împământare exterioară cu priză artificială conform normativului I-20. redactare a anunţurilor de publicitate specială sunt oferite gratuit clienţilor noṣtri  Se va derula pe o perioadă de 4 sau5 luni.16. se realizează prin instalaţii speciale de Priza de pământ: se realizează fie priza naturală prin legarea armăturilor metalice ale fundaţiilor la centura de împământare interioară. design. STAS 2612.Cercetăm piaţa ṣi creăm o sferă de căutare ³n care ne direcţionam atenţia spre cei mai valorosi candidaţi.Instalaţii de protecţie.10. 1 Formator 1 Practician Programare Neuro Lingvistică. Coaching şi Hipnoză Eriksoniană . 10.13.Instalaţii de semnalizare a incendiilor.  Dupa o lună de zile personalul va fi familiarizat cu proiectul(regulament de ordine inetrioară). în interiorul clădirii.11.17.Instalaţii termice 10. Protecţia impotriva trăsnetului: paratrăsnet conform normativului I-20. Serviciile noastre de creere. Anunţurile din presa scrisă vor fi utilizate în mod adaptat în cazurile în care sursele interne de recrutare nu au potenţialul suficient. 2605/5. Obtinem informaţii despre ei. Cu excepţia campaniilor de publicitate specială Advice Human Resources suportă toate costurile implicate.Alimentarea cu energie electrică 10.Instalaţii de ventilare 10. 2604/4.18Instalaţii frigorifice Activitatea11. 1­7. 10. 12608.12. despre munca lor.

Salarii 1. VIII. Echipa propusă pentru implementarea proiectului Manager de Proiect – o persoană responsabilă cu organizarea. experienţă 5 ani. asigură buna desfăşurare a proiectului din punct de vedere financiar-contabil. de angajare ṣi de colaborare. Managerul Financiar – o persoană responsabilă cu managementul financiar-contabil al proiectului. Manager de formare-training personal Asistenţi Manager – 2 persoane de ajutor.1 Psihoterapeut experienţă 5 ani.Selecţia candidaţilor  Testare profesională-interviu. experienţă 3 ani. necesare unei abordări obiective ṣi adaptate în relaţiile de intervievare. Activitatea13. 2 Infirmiere.Ȋnchiderea proiectului.oferă informaţii necesare nu în mod strict pentru selecţia candidaţilor dar.1. IX. asigură desfăşurarea procesului de instruire.2 Personal administrativ auxiliar = echipa de proiect. astfel încât va putea aprecia cat mai obiectiv dacă există compatibilitate între acesta ṣi potenţiala companie angajatoare. respectiv personalul administrativ al . conducerea şi coordonarea întregului proiect şi persoana de legătură cu Autoritatea Contractantă. una pentru managerul de proiect şi una pentru managerul formare.Resurse umane 1. responsabil cu asigurarea logisticii şi a resurselor materiale necesare proiectului. mai ales.etc) Manager de achizitie (consultaţie cu privire la alegerea produselor achiziţionate) Consilier Juridic (se ocupă cu avizele ṣi acordurile cu privire la acreditarea clădirii) Diriginte de ṣantier (persoana care se ocupă cu construcţia clădirii) Reprezentant Birou de Presă (persoana care se ocupă de promovare) Echipa de proiect este alcătuită din 11 persoane.examen  Testare psihologică. responsabil cu activităţile care sunt destinate să asigure vizibilitatea proiectului. Manager Resurse Umane( se ocupă cu recrutarea de personal ṣi selecţia candidaţilor) Manager Medical (consultaţie în ceea ce priveṣte organizarea personalului medical sau alcătuirea setului de servicii medicale oferite. 1 Preot ortodox (colaborare). de asemenea responsabilă cu activităţile de coordonarea echipei de experţi şi formatori şi răspunde pentru legătura dintre aceştia şi grupul ţintă. coordonarea şi supervizarea echipei de proiect. Activitatea12. implicată în activitatea de raportare. 1 Asistent social. implicate în implementarea proiectului. implicate în monitorizarea şi evaluarea performanţelor formatorilor şi a persoanelor din grupul ţintă. 8 Cadre medicale medii (asistenţi).  Fiecărui candidat propus îi va fi prezentată descrierea completă a postului. Personal Tehnic 1. Ȋnchiderea proiectului. experienţă 3-5 ani.

comunicate de presă.33 de luni. 1 aprilie 2011-31 decembrie 2013.Structurarea spaţiilor pe compartimente.Ȋntocmirea la iniţiativa investitorului "planuri urbanistice de detaliu" PUD 2.Costuri pentru conferinţe 3.411 lei/luna/beneficiar x 33 de luni.Exploatarea construcţiilor 7.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii 5.Detaliile de execuţie 5.Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 6.2. servicii 3.3.2. pentru afişe. 9.Iniţierea investiţiei 2.Durata proiectului. tipul de activitate desfăşurată 8.Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.Costuri administrative = s-a prevăzut suma de 3368 € pentru costurile administrative. pliante.1.Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe faze şi categorii de lucrări 5. Organizarea funcţională ṣi tehnologică 22 . iar suma maximă solicitata este de:30 de paturi sau beneficiari x 1.663€ LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 ACTIVITATEA 1. broşuri. sectoare sau module funcţionale.1.1.2.Autorizaţia de construcţie 5.Dimensionarea ṣi forma terenului 4. sumăcare reprezintă o valoare mai mică de 7% din total costurilor directe eligibile proiect 5.Proiectarea căminului 4.2.4.Studiul de prefezabilitate 2.Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament 2.4. agende.2.1.Costuri legate de obţinerea autorizărilor legale 4.Proiectul tehnic 4.Altele 4.1.Obţinerea "Certificatul de urbanism" 3.1.3.2.Organizarea funcţională ṣi generală 8.3. AVIZE ṢI ACORDURI 8. anunţuri 4.Publicarea pe web-site a proiectului 2. Transport local = reprezintă deplasările echipei de proiect şi ale formatorilor în timpul implementării proiectului 3. adică 465. Transport 2.Studiul de fezabilitate 4.Lansarea unui comunicat de presă 1.Lansarea proiectului 1.solicitantului principal care va susţine proiectul din punct de vedere managerial 2.3.2.Activităţi de promovare / Acţiuni pentru promovarea vizibilităţii proiectului = s-a prevăzut organizarea a 3 evenimente cu un buget de 100 €/eveniment.1Organizarea conferinţei pentru deschiderea oficială a proiectului 1.Licitaţia publică 5.2.Alte costuri.

 beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.Instalaţii electrice pentru iluminat si prize 10.Spaţii pentru administraţie.Sectorul cazare 9. externare 9.7.18Instalaţii frigorifice 29 30 31 32 33 11. armături ṣi accesorii 10. o serie de unităţi sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă care să permită menţinerea lor în sistem.Instalaţii de recepţie colectivă RTv 10. 9.Instalaţii de protecţie 10.5. Instalaţii de stingerea incendiilor 10. 9.6. astfel standardele caminului conduc la următoarele rezultate.Recrutarea de personal 12.11.  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu. Instalaţii de alimentare cu apă ṣi canalizare exterioară 10.Ȋnchiderea proiectului X.17.Instalaţii de apă caldă menajeră ṣi recirculare 10.15.Instalaţii de telefonie 10.Seleţia candidaţilor 13.16.Servicii gospodăreşti 10.  beneficierea de aportul unui personal calificat.13.14.Serviciul de asistenţă medicală 9.Canalizare menajeră ṣi pluvială 10.9.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor.Instalaţii de apă rece.3. vizitatori.Instalaţii de semnalizare a incendiilor 10. Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 25 26 27 28 10.8.4.4.Sectorul ergoterapie ṣi activităţi social-culturale.Riscuri potenţiale.  asigurararea unor servicii sociale de calitate. personal.Serviciul-primire.Instalaţii de gaze naturale 10.23 24 9.3.1.Rezultate preconizate.12.Instalaţii termice 10.2. Ȋn prezent.6. 10.Iluminatul de siguranţă 10. XI.Alimentarea cu energie electrică 10.2.10.1.internare.5.Echiparea cu instalaţii 10.Dotarea cu obiecte sanitare.Instalaţii de ventilare 10. Climatice  fenomene naturale ce pot împiedica bunadesfăṣurare a construcţiilor .

Documente de evidenţă financiară. Chestionare adresate clienţilor .  asigurarea unor servicii sociale specializate:  angajarea de personal calificat ṣi specializat care să răspundă nevoilor specifice existente în această instituţie. Lipsa de interes/cooperare a persoanelor din grupul-ţintă privind necesitatea dezvoltării abilităţilor manageriale ṣi antreprenoriale Rezultate aṣteptate  Facilitarea accesului la servicii de asistenţă ṣi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îṣi realizeze singure nevoile zilnice ale vieţii ṣi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu.Umane  părăsirea echipei de proiect de unii dintre membrii cheie  greve  lipsa de flexibilitate a beneficiarului pentru introducerea ṣi utilizarea unei noi tehnologii Economice  instabilitatea preturilor pe piaţă Politice  modificări ale politicilor guvernamentale în domeniul proiectului MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI Logica intervenţiei Indicatori de realizare verificabili în mod obiectiv Surse ṣi mijloace de verificare Ipoteze Obiective generale Construirea ṣi amenajarea unui spaţiu rezidenţial pentru bătrâni în vederea oferirii de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice la parametri ṣi în condiţii recomandate de legislaţia în vigoare. evidenţa departamentelor de resurse umane Obiective specifice  realizarea/construirea unui spaţiu adecvat rezidenţei persoanelor vârstnice la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare.evidenţe statistice. analize.

Iniţierea investiţiei Studiu de prefezabilitate Demersurile necesare stabilirii statutului terenului de amplasament Ȋntocmirea Planului Ordinul Comun M. Cheltuieli pentru conferinţă 2. beneficierea de aportul unui personal calificat. şi MLPAT nr.F.Lansarea proiectului Membrii echipei de proiect. Activităţi Care sunt principalele activităţi de aplicat ṣi în Care sunt mijloacele ce succesiune pentru a produce rezultatele necesare pentru vizate? implementarea acestor activităţi? Care sunt sursele de informaţii cu privire la progresul proiectului? Ce condiţii externe controlului direct al Beneficiarului trebuie să fie îndeplinite pentru implementarea activităţilor planificate? 1. Consumabile ṣi rechizite de birou.  beneficierea de un cadru adecvat de îngrijire ṣi găzduire la standarde europene ṣi conform cu legislaţia în vigoare. 1743/69/N/ 1996 PUG . Cheltuieli pentru vizibilitatea proiectului.  asigurararea unor servicii sociale de calitate.  reintegrarea acestor persoane în societate ṣi prevenirea marginalizării lor.

armături ṣi accesorii 10.Execuţia lucrărilor de construcţii ṣi instalaţii Licitaţia publică Detaliile de execuţie 6. tipul de activitate desfăşurată Structurarea spaţiilor pe compartimente.Recrutarea de personal Căutarea ṣi abordarea . termice. de ventilare. de telefonie.Organizarea funcţională ṣi generală Organizarea funcţională în funcţie de categoriile de utilizatori.Proiectarea căminului 5. AVIZE ṢI ACORDURI 8. de stingere a incediilor. sectoare sau module funcţionale.Echiparea cu instalaţii Dotări pentru bucătării ṣi spălătorii 11.urbanistic în detaliu 3.frigorifice etc Dotarea cu obiecte sanitare. de protecţie. Organizarea funcţională ṣi tehnologică Repartizarea pe sectoare ṣi servicii Instalaţii de apă rece ṣi caldă menajeră. 9.Dimensionarea ṣi forma terenului Determinarea suprafeţei de teren Studiu de fezabilitate Proiectul Tehnic Autorizaţia de construcţie 4.Exploatarea construcţiilor Obligaţia de respecta programul de exploatare a construcţiilor Menţinerea părţilor de construcţie ṣi instalaţii în condiţiile impuse iniţial 7.de iluminat.

Birou local 4. personal local) 1.Transport 2.examene.Ȋnchiderea proiectului BUGETUL PROIECTULUI Cheltuieli 1.1.Seleţia candidaţilor Testare profesională (interviu.directă Anunţuri în presa scrisă 12.1.Ȋnchirieri de vehicule Subtotal Echipamente bunuri 4.2.1 Tehnic Formatori/Trainer 1.Consumabilerechizite de birou ṣi Unitate TOŢI ANII Numarul de unităţi Cost unitar Euro) (în Costuri în (Euro) pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună pe lună 20 3 33 33 33 3 5 5 3 3 3 5 20 1000 4000 580 400 400 500 500 400 400 400 500 400 500 20000 12000 0 19140 13200 13200 1500 1500 2000 2000 2000 1500 2000 10000 100040 1000 1000 4x7=68 € 68x33 luni=2244 22444 pe lună 25 40 pe vehicul 4 17 pe lună pe lună 33 33 400 300 13200 9900 .1.1Transport local Subtotal Transport 3.Echipamente ṣi bunuri 3.Chirie birou 4.1.Salarii(cost total.2Administrativ/ personal auxiliar Manager de proiect Asistent Manager de proiect Asistent Manager formare/training Manager financiar Manager formare/training Manager Resurse Umane Manager Medical Manager de achizţii Consilier Juridic Reprezentant Birou de Presă Diriginte de Ṣantier Subtotal Resurse Umane 2.Resurse umane 1.1.teste) Testare psihologică 13.

Alte Servicii 5.Costuri vizibilitatea proiectului Subtotal Servicii 6.4Abonament telefon/fax Subtotal Birou Local 5.3 254947.3 .Costuri administrative (maximum 7% din linia 9.1.Subtotal costuri directe proiect 8.Total costuri eligibile pe bucată 8 200 1600 1600 149969 149969 149969x7% 104978.Total costuri directe eligibile proiect 8.1.Abonament electricitate 4.1Costuri legate de obţinerea autorizaţiilor legale Subtotal Altele 7.Altele pentru pe lună pe lună 33 33 25 20 825 660 24585 pe lună 3 100 300 300 Alte 6.4. total costuri 3368 directe proiect 9.3.

Afaceri Internaţionale PROIECT-“Cămin rezidenţial pentru persoane vârstnice”.UNIVERSITATEA ROMANO –AMERICANᾸ BUCUREṢTI Facultatea de Relaţii Comerciale ṣi Financiar –Bancare Interne ṣi Internaţionale Program de masterat. Echpă de proiect: ṢTEFAN EMILIA.grupa 5 GURᾸMULTᾸ OANA-grupa 3 BRAGA ANDREEA-grupa 3 BUZICA ANDRA-grupa 3 Bucureṣti 2012 .