destina]ii jude]ene destina]ii jude]ene

Botoºani

Editor:

Media Promotion People
Director general:

Beatrice Chiriac
Director executiv

Botoºani - leagãn al culturii ºi istoriei româneºti ºi universale
Foto: BOARDMEDIA

Alexandra Patriche
Asistent manager

Emilia T\tar
Director crea]ie & DTP:

Dana Florea
Traducere `n limba englez\:

Oana T\tar
Corectur\:

Mariana Haberstoch
Distribu]ie:

P

Bogdan Ghi]\
Promovare:

Partener:

Consiliul Jude]ean Boto[ani
Colaboratori:

Muzeul Jude]ean de Istorie Boto[ani Direc]ia pentru Cultur\, Culte [i Patrimoniu Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani Centrul de Informare Turistic\ din cadrul Bibliotecii Jude]ene "Mihai Eminescu" Boto[ani

BOARDMEDIA Foto coperta I: BOARDMEDIA Dana F orea Concep]ie grafic\ Dana Fllorea

Adresa redac] e : Adresa redac]iieii: Str. Iriceanu Ion nr. 6, Bl. 154, Sc. 2, etaj 7, Ap. 93, sector 4, Bucure[ti Tel/Fax: 021 636 62 93 e-mail: forcetourism@yahoo.com www.forcetourism.ro

rin pozi]ia geografic\, jude]ul Boto[ani se afl\ la grani]a estic\ a României [i a Uniunii Europene, învecinându-se cu Ucraina [i Republica Moldova [i reprezentând unul dintre cei mai importan]i poli istorici [i culturali, un adev\rat leag\n al culturii române[ti [i universale. Istoria a[ez\rii Boto[ani începe din vremuri îndep\rtate, fiind men]ionat\ pentru prima dat\ în Foto: Mihai }âbuleac, Pre[edinte al Consiliului Jude]ean Boto[ani documente în anul 1439 (''Letopise]ul }\rii Moldovei'' - Botosani - cradle of Romanian Grigore Ureche). Totu[i, începutul s\u de via]\ dateaz\ and universal culture and history cu mult înaintea atest\rii documentare. De atunci [i pân\ în prezent, Boto[ani a cunoscut diverse stadii de dezvoltare economic\ [i social\ [i a fost cunoscut pe plan na]ional [i interna]ional prin personalit\]le sale. Jude]ul Boto[ani este locul în care s-a n\scut Mihai Em nescu Emiinescu, poet, prozator [i jurnalist român, supranumit [i ''luceaf\rul poeziei române[ti'', unul dintre cei mai importan]i poe]i na]ionali [i universali. De asemenea, Boto[ani a dat universalit\]i culturale [i istorice - pe George Enescu George Enescu , unul dintre cei mai importan]i compozitori [i muzicieni de talie mondial\, cel care a ridicat folclorul [i muzica la nivelul valorilor muzicii universale, precum [i pe Nicolae Iorga, istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar [i academician român, despre care s-a afirmat c\ a jucat pentru cultura româneasc\, în primele decenii ale secolului XX, "rolul lui Voltaire". În perioada interbelic\, Boto[ani f\cea parte din jude]ele Moldovei de Sus, fiind a[ezat pe vechiul drum care, de la Suceava, mergea spre vadul Prutului la {tef\ne[ti [i de aici ajungea prin B\l] la Soroca, pe Nistru. Fiind situat între jude]ul Dorohoi, jude]ul B\l], Suceava [i Baia, era unul dintre cele mai dezvoltate ]inuturi, din punct de vedere economic [i social. Jude]ul Boto[ani prezint\ un poten]al turistic prin rezerva]iile naturale de pe cuprinsul Stânca {tef\ne[t s\u: Stânca-{tef\ne[tii - o rezerva]ie geologic\ [i floristic\; p\durea Ciornohal - rezerva]ie forestier\; Vorona - rezerva]ie floristic\ [i faunistic\; p\durea Tudora Tudora cu rezerva]ia de tisa - specie rar\ pentru ]ara f\getu secu ar noastr\ (lemn de esen]\ foarte tare); f\getull secullar Stuhoasa, comuna Suhar\u; arini[ul de la Horl\ceni (rezerva]ie forestier\), comuna {endriceni; rezerva]ia Turb\r a Dersca floristic\ Turb\riia Dersca.

ISSN 1584 - 5303

From a geographic point of view, Botosani County is located at the eastern border of Romania and the European Union, neighbouring Ukraine and the Republic of Moldova and representing one of the most important historic and cultural poles, a true cradle of Romanian and universal culture. The history of the settlement begins a long time ago, being mentioned for the first time in documents in 1439 (''The Chronicles of Moldavia'' - Grigore Ureche). Still, its real existence began long before the documentary certification. Since then, Botosani has seen various stages of economic and social development becoming famous at national and international level for its important personalities. Botosani County is the birthplace of Mihai Eminescu, a Romanian poet, prose writer and journalist, also called the ''morning star of Romanian poetry'', one of the most important national and universal poets. Moreover, Botosani gave other personalities to the cultural and historic universality: George Enescu, one of the most important composers and musicians in the world, the one who raised folklore and Romanian music at the level of universal music, as well as Nicolae Iorga, a Romanian historian, literary critic, documentalist, playwright, poet, encyclopaedist, memorialist, minister, member of Parliament, prime-minister, university professor and academician, being compared to Voltaire for the role he played in the Romanian culture in the first decades of the XXth century. In the inter-war period, Botosani was part of the region of Upper Moldavia, being located on the old road that left Suceava, crossed the ford of Prut River in Stefanesti and reached Soroca, on Nistru River, through Balt. Being situated between Dorohoi County, Balt County, Suceava and Baia, it was one of the most developed counties, from an economic and social point of view. Botosani County has a high tourist potential through its S natural reservations: Stanca-Stefanesti - a geological and flower reservation; Ciornohal forest - a forest reservation; Vorona - a flora and fauna reservation; Tudora forest with the yew tree reservation - a rare species for our country (very hard wood); the ancient beech tree forest Stuhoasa, Suharau Commune; the alder tree forest from Horlaceni (forest reservation), Sendriceni Commune; the flower reservation Dersca Peat Bog.

Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani

>> 7

Biiseriica Domneasc\ "Sf. printre care men]ion\m: Casa Antiipa. dating from 1778. the County Museum.Boto[ani.Boto[ani . Casa Bolfosu. also known as "Moscovici House". made in 1537-1681. built during the time of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532). Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani 3 8 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 9 . muzeele ''George Enescu". cll\diirea Fiillarmoniiciiii. a place that still preserves very valuable original frescoes (mural painting). începutul sec. built at the end of the XVIIIth century in Eclectic style with German influences. Vaculesti Commune (1742).Catolic\ "Na[terea Sf. care grupeaz\ un num\r mare de cl\diri cu destina]ie comercial\ datând din secolele XVII . cl\direa Prim\riei construit\ la sfâr[itul secolului XVIII `n stil eclectic de c \d rea F armon c influen]\ german\. cunoscut\ [i sub numele de "Casa Moscovici". Biiseriica armeneasc\ Boto[ani (1535). the building of the Philharmonic. Foto: Complexul m\n\stiresc Vorona 3. in Moldavian style.Boto[anii. the Armenian Church in Botosani (1535). ce dateaz\ din jurul anului 1900. the edifice of the Town Hall. dating from 1551. the people. Ioan Botez\toru " Boto[an Sf. end of the XIXth century. ''Nicolae Iorga". "Saint George" Church Botosani. Vorona Convent. We invite you to know the places. dating from around 1900. "Saint Nicholas" Princely Church Dorohoi.Boto[anii.Dorohoii. The Old Centre of the City of Botosani has the oldest architecture in the city. the beginning of the XIXth century. B b oteca Jude]ean\ "M ha Em nescu" Biiblliioteca Jude]ean\ "Miihaii Emiinescu". built by Lady Elena Rares. Cosula Monastery. Biserica Uspen a Boto[an Uspeniia . the museums ''George Enescu". when it was the church of the Furriers' Guild. Casa Silion. famous in the crafting field in Botosani. the interior painting being completely restored after the revolution. from among which we can mention: Antipa House. construit\ la mijlocul sec. ctitorie a Doamnei Elena Rare[. datând din anul 1551. actuala cl\dire a bisericii fiind în\l]at\ pe locul unei vechi capele din lemn `n anul 1853. out of which we can mention: "Saint Nicholas" Church Popaut . ctitorie a B ser ca Domneasc\ "Sf. realiz\rile [i proiectele noastre [i s\ v\ umple]i sufletele de spiritul Boto[aniului! Mihai }âbuleac Pre[edintele Consiliului Jude]ean Boto[ani 2 Mihai }âbuleac President of Botosani County Council 1. de renume `n lumea me[te[ugarilor boto[\neni. XIX. "Mihai Eminescu" County Library. Pop\u] . M\n\stirea Gorovei . M\n\stirea Vorona (m\n\stirea de c\lug\ri]e). care î[i are începuturile `n anul 1778 ca biseric\ a Breslei Bl\narilor. built in the middle of the XIXth century. V\ invit\m s\ cunoa[te]i oamenii. cea mai important\ m\n\stire din jude]. the wife of ruler Petru Rares. XIX. Also representative to Botosani County are the memorial houses ''Mihai Eminescu". construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matia[ Co[ulvei (1532). reprezentative pentru jude]ul Boto[ani sunt [i casele memoriale ''Mihai Eminescu". grouping a large number of commercial buildings dating from the XVIIXVIIIth centuries. N co ae" Doroho Niicollae" . l\ca[ care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare B ser ca armeneasc\ (pictura mural\). ''Octav Onicescu". M\n\stiirea Agafton Curte[ti din secolul XVI. built in 1552 by Lady Elena. domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din 1496. denumit\ [i Casa Ventura. Biiseriica Liipoveneasc\ . Biserica "Sf. the most important of its C kind in the county. ''George Enescu". Agafton Monastery . Gorovei Monastery. ctitorie a lui {tefan cel Mare din anul 1495. Biserica "Sf.Botosani. sfâr[itul sec XIX. În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase alte construc]ii cu valoare Casa Ant pa arhitectonic\ deosebit\. so]ia domnitorului Petru Rare[.Curtesti. Uspenia Church. In Botosani County there are also other edifices with remarkable architectural value. Bolfosu House. Gheorghe" . Centrul Vechi al Municipiului Boto[ani este partea cea mai veche a ora[ului din punct de vedere arhitectonic.Harta judeþului Botoºani 1 There are many religious edifices in Botosani County. ''Nicolae Iorga". locurile. M\n\stirea Co[ula din localitatea cu acela[i nume.Boto[anii. Ioan Botez\torull". "Saint Ilie" Church Botosani. ''George Enescu". also called Ventura House. Foto: Vedere panoram\ a localit\]ii Agafton 2. Silion House. realizate între anii 1537-1681. construit\ în stil moldovenesc. ''Octav Onicescu". situated in the homonymous locality. Nicolae". dintre care amintim numai câteva: Biserica "Sf. `n manier\ B ser ca L poveneasc\ Boto[an neogotic\. Biserica Romano . built by Stephen the Great in 1495.Boto[ani. Ilie" . Muzeul Jude]ean Jude]ean. the present edifice of the church being raised on the spot of an old wooden chapel dating from 1853. "The Birth of Saint John the Baptist" Roman-Catholic Church Botosani.XVIII. their accomplishments and projects and to fill your hearts with the spirit of Botosani! În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase edificii religioase. ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena. in Neo-Gothic style. având pictura M\n\st rea Agafton interioar\ ref\cut\ complet `n anii de dup\ revolu]ie. the Lippovan Church in Botosani. built by the ruler Stephen the Great in 1496. De asemenea. dating from the XVIth century.Comuna V\cule[ti (1742).

aparat fotodigital).1 information and communication network for the elaboration of the "Guide for granting social assistance services" . digital camera). mainly as regards the management of Prut River. Measure 1. requested non-refundable financing for this project. PHARE CBC 2005.2006 ca fiind pilonul principal al dezvolt\rii viitoare a rela]iilor de cooperare durabile. componente ale Euroregiunii Prutul de Sus. . Crearea [i dotarea "Centrului de informare turistic\" (cu mobilier. Integrare European\ a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile pentru acest proiect. prin edificarea unor baze solide pentru dezvoltarea economic\.28 persoane instruite. proiectul [i-a propus s\ aduc\ o contribu]ie însemnat\ în dezvoltarea economico-social\ durabil\ în zona de grani]\ [i s\ duc\ la o mai bun\ cunoa[tere a poten]ialului turistic de care dispune fiecare parte. modernized and equipped . leaflets. Some of the project's activities were the following: . .2006.proiect finan]at prin Programul PHARE CBC 2004-2006/016-942. imprimant\ multifunc]ional\. The general objective of the project was the intensification of cross-border cooperation in the field of tourism. . The engagement of the local communities in activities of cross-border cooperation. target groups. "Împreun\ pentru servicii sociale de calitate" RO2005/017-537. as well as the creation of a web page for the promotion of the tourist centre in the two regions (http://www. Foto: BOARDMEDIA . "Cross-border collaboration for the management of the middle stream of b Prut River" . mass-media. Scopul proiectului a fost acela de a îmbun\t\]i managementul comun privind gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere. As part of this project.Moldova 2004 . PHARE CBC 2005.Consiliul Jude]ean Boto[ani 2.Promovarea dezvolt\rii socio-economice locale. . Botosani County Council. telephone and fax.2006 as the main pillar for the future development of sustainable cooperation.The creation of a model of good practice in the field of complex/integrated social intervention.asisten]\ socio-psiho-juridic\ pentru 150 persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i. M\sura 1. was considered in the Vicinity Programme Romania . precum [i crearea unei pagini web de promovare a centrului [i a turismului din cele dou\ regiuni (http://www. precum [i pentru via]a popula]iei de o parte [i de alta a grani]ei. ~n acela[i timp. as applicant for non-refundable financing.Materials for the promotion of the social integration of elderly and disabled people . to the population.Consiliul Jude]ean Boto[ani Proiecte cu finanþare externã Proiecte finan]ate din fonduri de pre-aderare 1. sustainable ecologic and cultural tourism. The project is part of the general objective of the Vicinity Programme Romania . ac]iunea de cunoa[tere [i apropiere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile a grani]ei a fost cu atât mai benefic\ în situa]ia în care noua frontier\ a Uniunii Europene s-a extins [i la aceast\ zon\ de grani]\. Prioritatea I . The results of the project's implementation were: . proiect finan]at în cadrul Programului de Vecin\tate România-Moldova 20042006. Îmbun\t\]irea integr\rii transfrontaliere dintre regiunile de grani]\.social-psychological-legal assistance to 150 elderly and disabled people . Consiliul Jude]ean a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile [i lider al unui parteneriat din care au mai f\cut parte Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova).Ukraine 2004 .2006.2006.The training of the human resources from the two facilities .1 . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . grupuri ]int\.1 Extension and consolidation of the tourist sector . a multifunctional printer.Lucr\ri de modernizare. Obiectivul general al proiectului a fost îmbun\t\]irea accesului la servicii comunitare integrate de asisten]\ social\ a grupurilor defavorizate reprezentate de persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i din jude]ul Boto[ani (România) [i din Raionul Soroca (Moldova). Through this approach. the project aims at bringing a significant contribution to the sustainable social-economic development in the border area and leads to a better knowledge of the tourist potential of each region. computer. `n zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i raioanele din Moldova. Two specialized operators in the field of tourism and tourist marketing also carry out their activity inside the Centre. modernizat [i dotat. Printre activit\]ile proiectului s-au num\rat: . as leader of a crossborder cooperation partnership alongside "Mihai Eminescu" County Library Botosani and the Association of workers in the tourist field in Cernauti Region "Tourist Bucovina" (Cernauti. ecologic [i cultural.turismbotosani. Botosani County Council. The general objective of the project was the improvement of the access to integrated community services of social assistance for elderly persons and people with disabilities from Botosani County (Romania) and Soroca District (Moldova). pliante. through the establisment of a solid basis for economic development.Budget line: B 220202. reparare. repair. adic\ o mai bun\ cunoa[tere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile. through the Vicinity Programme Romania . the dissemination of tourist information to the tourism operators. managementul turistic. Proiectul s-a încadrat în obiectivul general al Programului de Vecin\tate România .Crearea unui model de bun\ practic\ de interven]ie social\ complex\/integrat\. "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" . project financed through the Vicinity Programme Romania-Moldavia 2004-2006.01.15. .Works for the modernization.28 persons trained . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . . proiectul a încurajat dezvoltarea contactelor transfrontaliere [i cooper\rii la nivel local [i regional. cu impact asupra calit\]ii vie]ii oamenilor din zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i regiunea Cern\u]i . "The Tourist Information and Cross-Border Cooperation Centre" . with a direct impact on the life quality of the population from the border area between Botosani County and the districts of Moldova. The improvement of cross-border integration between the border regions.project B financed through PHARE Programme CBC 2004-2006/016-942.Crearea instrumentelor specifice pentru multiplicarea [i diseminarea informa]iilor. training in marketing.1 Social assistance and care centre (Leorda-Romania) rehabilitated. I Priority Promotion of the local socio-economic development. the activity of knowing and bringing together the local communities from the eligible regions was all the more beneficial as the new frontier of the European Union was extended to this area.Formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere de informare [i comunicare .Moldova 2004 .proiect finan]at în cadrul Programului PHARE CBC. The establishment and endowment of the Tourist Information Centre (with furniture.1 Centru de îngrijire [i asisten]\ social\ (Leorda-România) reabilitat. a realizat un parteneriat cu Consiliul Raional F\le[ti (Republica Moldova). At the same time.Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" 10 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 11 . Internet . "Together for quality social services" RO2005/017-537.The elaboration of the Feasibility Study necessary for the investment "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries in CIAS Leorda" . the development of human resources and the accomplishment of preparatory activities for larger projects with a strong cross-border impact in the field. CDs.Ucraina 2004 . sursa principal\ a realiz\rii activit\]ilor economice.project financed by PHARE CBC Programme. internet . prin Programul de Vecin\tate România .creation of a web page) were included in the above mentioned project. computer. inscrip]ionare CD-uri de c\tre o firm\ autorizat\. with an impact on the life quality of the people from the border area of Botosani County and Cernauti Region Ukraine. componente ale Euroregiunii Prutul de Sus. with a direct impact on the equalisation of chances for inclusion into the community.Linia bugetar\: B 220202. Obiectivul general al proiectului a fost intensificarea cooper\rii transfrontaliere în domeniul turismului.ro) were two of the essential objectives of the project.1 re]ea de informare [i comunicare pentru elaborare "Ghid de acordare a serviciilor de asisten]\ social\".ro) au reprezentat dou\ dintre obiectivele esen]iale ale proiectului. included in the Euro-region Prutul de Sus. 2. lider al unui parteneriat de cooperare transfrontalier\ al\turi de Biblioteca jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani [i Asocia]ia lucr\torilor din domeniul turistic al regiunii Cern\u]i "Bucovina Turistic\" (Cern\u]i. Consiliul Jude]ean Boto[ani. 2.Moldova 2004 .Activitate `n cadrul proiectului "~mpreun\ pentru servicii sociale de calitate".Instruirea resurselor umane din cele 2 entit\]i vizate. the main source for the accomplishment of the economic activities. în principal în domeniul gospod\ririi apelor râului Prut. "Centrul de informare turistic\ [i cooperare transfrontalier\" . dezvoltarea resurselor umane [i realizarea unor activit\]i ce preg\tesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic `n domeniu. telefon [i fax. local authorities (the promotion of tourism in Botosani County through the printing of brochures. The general objective of the project was the intensification of economic and social cooperation. concluded a partnership with Falesti District Council (Republic of Moldova).crearea unei pagini web) au reprezentat activit\]i în cadrul proiectului amintit. instruire în marketing. mass-media. Angajarea Botosani County Council comunit\]ilor locale în ac]iuni de cooperare transfrontalier\.1 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Pavilion de recuperare [i cazare beneficiari ai CIAS Leorda". Consiliul Jude]ean Boto[ani prin Direc]ia Programe. components of the Euro-region Prutul de Sus. . . leading to an adequate promotion of tourism on both sides of the border.Ucraina.The creation of the specific instruments for the dissemination of the information. sus]inut\ la Boto[ani 1.Moldova 2004 . Prin aceast\ abordare. Rezultatele implement\rii acestui proiect au fost: . În cadrul acestui proiect. Obiectivul general al proiectului a constat în intensificarea cooper\rii economice [i sociale. the County Council requested non-refundable financing and was the leader of a partnership that included the District Council Soroca (Republic of Moldavia).The creation and development of a cross-border network of information and communication . .01. and this fact should not be perceived by its population as an obstacle in the way of the existing connections and of cooperation at local level. 3.01. Consequently.Materiale informative [i de promovare a integr\rii sociale a persoanelor vârstnice [i cu dizabilit\]i. diseminarea informa]iilor cu caracter turistic c\tre operatorii din domeniu turistic. which aims at a better knowledge of the local communities from the eligible regions. prin intermediul c\rora au putut fi sus]inute [i celelalte activit\]i ale proiectului.2006.turismbotosani. având ca efect o promovare corespunz\toare a turismului de o parte [i de alta a grani]ei. cu impact direct asupra calit\]ii vie]ii popula]iei. a fost considerat\ de c\tre Programul de Vecin\tate România . as well as for the existence of the population from both sides of the border. iar acest lucru nu trebuie s\ fie perceput de popula]ia din zon\ ca o barier\ în calea leg\turilor existente [i a cooper\rii la nivel local.15.Consiliul Judeþean Botoºani Text: Andrei BUZATU . Projects with external financing Projects financed from pre-accesion funds a 1. Ucraina). cu impact direct asupra egaliz\rii [anselor de includere în comunitate. tourist management. endowment and rehabilitation of the locations from CIAS Leorda . through the "Programmes for European Integration" Department.01. popula]ie. Ukraine).Extinderea [i consolidarea sectorului turistic . The aim of the project was the improvement of the joint efforts for the appropriate management of the cross-border waters. autorit\]i locale (promovarea turismului în jude]ul Boto[ani prin tip\rirea de bro[uri. Prin urmare. dotare [i reabilitare a loca]iilor din CIAS Leorda. Consiliul Local al comunei Leorda (România) [i Sindicatul Jude]ean al Pensionarilor Boto[ani (România) în calitate de asocia]i.Studiu de Fezabilitate necesar investi]iei "Pavilion de recuperare [i cazare a beneficiarilor din CIAS Leorda". the Local Council of Leorda Commune (Romania) and the County Union of the Pensioners from Botosani (Romania) as associates. the project encouraged the development of cross-border contacts and of local and regional cooperation. turismul durabil. 3. în calitate de solicitant de finan]are nerambursabil\. which supported the other activities.1 Feasibility Study for the objective "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries of CIAS Leorda" . În cadrul Centrului î[i desf\[oar\ activitatea doi operatori specializa]i în domeniul turismului [i al marketingului turistic.

Riscani. prin dotarea acestora. 5. which have plans for the management of the river but with no correlation and cross-border integration for this purpose. înfiin]at `n anul 1985. Glodeni [i F\le[ti. . . M\sura 2.01. Crearea unei baze de date referitoare la managementul actual în gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere [i dezvoltarea perspectivei privind cooperarea viitoare în acest domeniu. ale afluen]ilor acestuia. fiind cea mai scurt\ leg\tur\ dintre punctul de frontier\ Racov\] (România . realizarea unui plan de ac]iune pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut. The aspects regarding the protection of the environment. cu un impact direct asupra calit\]ii vie]ii [i impact transfrontalier puternic în viitorul apropiat.Herta . that crosses the territories of the communes associated in the project: Ibanesti. as well as the elaboration. materializate în daune atât pentru biodiversitate. care s\ realizeze o baz\ de date necesar\ stabilirii unui Plan de ac]iune pentru managementul comun al infrastructurii integrate. represents the ''bridge" between the two countries.1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport [i de grani]\.13. Proiectul a avut în vedere dezvoltarea structurii comune de implementare.Plan de ac]iune comun pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut.03. namely Briceni. Glodeni districts. The project had a total budget of 87. The project also considered the collection of the additional water flow from floods in order to reduce the unfavourable effects on the land situated in the proximity of this river.4 acorduri de cooperare `ntre Consiliul raional F\le[ti cu organiza]ii membre ale re]elei de informare [i comunicare din raioanele Briceni. Proiectul intitulat "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\" s-a desf\[urat în aria geografic\ România . "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" (RO 2006/018-147. Rezultatele proiectului au fost urm\toarele: . Având în vedere pozi]ia jude]ului Boto[ani. PHARE CBC 2004-2006. 4. precum [i apele subterane din lunca acestui râu sunt principala surs\ de alimentare cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale de o parte [i de alta a grani]ei dintre cele dou\ state. constituie ''puntea de suflet" dintre popula]ia celor dou\ ]\ri. The simplified passing point from Racovat.Ukraine) and Stanca customs (Romania . as well as the ground waters from its meadow represent the main drinking water source of the local communities on both sides of the border between the two states. Apele râului Prut. b. The project called "Roads without frontiers for a united Europe" took place in the geographical area of Romania . being one of the general objectives of the Vicinity Programme Romania . precum [i realizarea.500 Euro. cât [i pentru gospod\riile din apropierea cursului de ap\.Botosani County and Ukraine . Punctul de trecere simplificat de la Racov\]. Edinet. . . care str\bate teritoriul comunelor asociate `n proiect: Ib\ne[ti. desf\[urat\ la Herta (Regiunea Cern\u]i. proiect finan]at în cadrul Programului PHARE 2006. in the north-eastern extremity of Romania. precum [i abord\rile similare de cealalt\ parte de grani]\ vor constitui baza realiz\rii unor lucr\ri complexe de alimentare cu ap\. Glodeni. Cristinesti and Pomarla (Romania).Moldova). legau 2 ]inuturi (Her]a [i Dorohoi) ce apar]ineau }\rii de Sus.1 Feasibility Study for the supply of the City of Botosani with water from Prut River in a regional system. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . The development of pilot activities for the preparation of large projects with significant cross-border impact. towns and communes. .Consiliul Jude]ean (350 euro) [i 77 Consilii Locale partenere (150 euro fiecare) Scopul proiectului a fost consolidarea capacit\]ii opera]ionale a administra]iilor publice locale din jude]ul Boto[ani.Moldova).4 cooperation agreements between the District Council of Falesti and member organizations of the information and communication networks from Briceni. Edinet. Cristine[ti [i Pomârla (România). the County Inspectorate for Emergency Situations being an associate.200 leaflets for the dissemination of the project's objectives and activities. which would be useful for the establishment of a database necessary for the elaboration of an Action Plan for the joint management of the integrated infrastructure. a unui studiu de fezabilitate privind alimentarea cu ap\ a unor localit\]i din jude]ul Boto[ani. acesta are grani]\ la nord cu Ucraina (prin punctul de trecere Racov\]) [i la est cu Republica Moldova (prin punctul vamal Stânca). în procesul de modernizare a serviciilor de voluntariat pentru situa]ii de urgen]\.Ucraina. Considering the location of Botosani County. . având ca asocia]i: Consiliile Locale Ib\ne[ti. cât [i asigurarea prin cele mai adecvate tehnici inginere[ti a aliment\rii cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale. The water management in the area envisages both the protection of the purity of these water sources. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . Ucraina) 12 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 13 . bro[uri de prezentare a colabor\rii transfrontaliere din zona proiectului distribuite la factorii interesa]i. The project's activities aimed at: a.Development of the integrated systems of cross-border infrastructure.03 BT 418).02. Botosani County Council applied for financing. leaflet-uri pentru diseminarea obiectivelor [i activit\]ilor proiectului. situat în extremitatea nord-estic\ a României.6% . precum [i a gradului de con[tientizare în rândul popula]iei asupra necesit\]ii corel\rii [i dezvolt\rii integrate a urm\toarelor programe dedicate acestui domeniu de interes comun. desf\[urat\ la Boto[ani 2. the project also aimed at the rehabilitation of 15 km of the county road 291D+DJ298. the project aiming at the reactivation of the ''road network" which connected the two counties (Herta and Dorohoi) that belonged to the Highland. pentru realizarea scopului proiectului. of a Feasibility Study regarding the water supply of the localities from Botosani County. The applicant for this project was Botosani County Council (Romania).200 buc.Imagine râul Prut aferent\ proiectului "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" Activit\]ile proiectului au vizat: a. it borders Ukraine to the north (through Racovat passing point) and the Republic of Moldova to the east (through Stanca customs). înscriindu-se ca obiectiv general în cadrul Programului de Vecin\tate România . deoarece problema managementului apelor râului Prut intereseaz\ toate raioanele de grani]\ cu jude]ul Boto[ani. 1.02. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . as the problem of managing the waters of Prut River is of interest to all the districts that border Botosani County. Rascani. project financed by the PHARE 2006 Programme.1 Studiu comparativ de cooperare în managementul apelor râului Prut. Edinet.01.Her]a .Autoritatea Contractant\ (fonduri PHARE) . 2 Priority .1 Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu ap\ din râul Prut a municipiului Boto[ani `n sistem regional. [i se continu\ cu 6 km pân\ în ora[ul Her]a (Ucraina). through the accomplishment of a collaboration network. .600 euro) . facilitând p\strarea leg\turilor de colaborare [i cooperare dintre comunit\]ile care tr\iesc de o parte [i de alta a frontierei România-Ucraina. respectiv Briceni. Proiectul [i-a propus crearea unui sistem de management comun al infrastructurii de transport [i de grani]\ prin formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere (grup ]int\) de comunicare [i informare. The development of cross-border collaboration envisaged also the elaboration of an Action Plan for the joint management and support of the infrastructure regarding the management of Prut River. în parteneriat cu Consiliul Raional Her]a (Ucraina).Ucraina) [i punctul vamal Stânca (România . din care: .13. De asemenea. established in 1985.4% (75. Moreover.jude]ul Boto[ani [i Ucraina .4% (75. Solicitantul acestui proiect a fost Consiliul Jude]ean Boto[ani (România).decisions of the public administrations in the project area regarding the approval of the joint plan for cooperation. ca un model de bun\ practic\. distributed to the interested factors. outside the partnership. 5. ca parteneriat extins. Dezvoltarea unor activit\]i pilot pentru preg\tirea unor proiecte mai mari cu impact transfrontalier puternic. c. The project envisaged the development of the common implementation structure. . facilitating the collaboration and cooperation between the communities that live on both sides of the border.03 BT 418). as well as the supply of drinking water to the local communities through the most adequate engineering techniques.800 brochures for the presentation of cross-border collaboration in the project area. PHARE CBC 2004-2006. Managementul apei în acest areal cuprinde atât un aspect de protec]ie a purit\]ii acestor surse de ap\. Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ având calitatea de asociat. Proiectul a avut în vedere [i preluarea debitului de ap\ suplimentar existent în momentul inunda]iilor pentru diminuarea efectelor nefavorabile asupra terenurilor din apropierea acestui râu. Measure 2. Problematica legat\ de protec]ia mediului. Proiectul a avut un buget total în valoare de 87. Dezvoltarea colabor\rii transfrontaliere a avut în vedere. The project aimed at the creation of a joint system for the management of the transport infrastructure by establishing and developing a cross-border network (target group) of communication and information. proiectul propunându-[i reactivarea ''re]elei de drumuri" care.Vizita de lucru desf\[urat\ `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". Rî[cani.600 Euro) .86. . respectiv conservarea biodiversit\]ii subacvatice [i din imediata apropiere a acestui curs de ap\ este strâns legat\ de utilizarea Prutului ca surs\ de ap\ potabil\.documenta]ii [i contracte pentru achizi]ie servicii. proiectul [i-a propus reabilitarea a 15 km din drumul jude]ean 291D+DJ298. The waters of Prut River and its tributaries. în afara parteneriatului. b. în istorie.Contracting Authority (PHARE funds) . care au [i în prezent planuri de gospod\rire a acestor ape. Cristine[ti [i Pomârla (România). by paying attention to the multiplication and extension of the project's effects and through the dissemination of its results to the local communities from the two cross-border areas.Herta District.800 buc. prin acordarea unei aten]ii deosebite multiplic\rii [i extinderii efectelor proiectului [i prin diseminarea rezultatelor sale comunit\]ilor locale din cele dou\ zone transfrontaliere. with a direct impact on the life quality of the population and a significant crossborder impact in the near future. Prioritatea 2 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructur\ transfrontalier\. "The informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" (RO 2006/018-147. Consiliul Jude]ean Boto[ani a fost solicitant al finan]\rii [i a avut ca parteneri 77 de Consilii Locale de municipii. prin realizarea unei re]ele de colaborare. Cristinesti and Pomarla (Romania). The Feasibility Study. having as partners 77 Local Councils of cities. R`[cani. this being the shortest connection between the frontier point Racovat (Romania . as well as to a higher level of awareness of the population regarding the necessity to correlate and integrately develop the future programmes dedicated to this field of mutural interest.Regiunea Cern\u]i Raionul Her]a. The creation of a database referring to the management of cross-border waters and the development of the perspective regarding future cooperation in this field. materialized in damages for the biodiversity and the human settlements.Cernauti Region . . ora[e [i comune. The results of the project are the following: . existing at the level of the local communities. out of which: .Ukraine. Edinet. între administra]iile publice locale din cele dou\ zone transfrontaliere.Cernauti (Ukraine). and thus revigorating the traffic on the route Dorohoi (Romania) . revigorând circula]ia pe traseul Dorohoi (România) . eficientizarea activit\]ii serviciilor voluntare pentru situa]ii de urgen]\. A higher level of awareness of the local population from the two areas regarding public participation in the efficient management of the waters of Prut River.6% . Studiul de fezabilitate realizat prin proiect. as well as the similar approaches on the other side of the border will represent the basis of complex works for the water supply system. between the local public administrations from the two areas.a common Action Plan for the joint management of Prut River and for the support of the infrastructure. . Cre[terea gradului de con[tientizare în rândul popula]iei locale din cele dou\ zone transfrontaliere asupra particip\rii publice în gospod\rirea eficient\ a apelor râului Prut. namely the preservation of the aquatic biodiversity and also of the fauna and flora from the proximity of this water stream are tightly connected to the use of Prut River as a drinking water source.86. f\r\ a exista o corelare [i o integrare transfrontalier\ în acest sens. .500 euro. de asemenea.Cern\u]i (Ucraina).4.03. having as associates the Local Councils of Ibanesti. Glodeni and Falesti.1 Development of cross-border transport infrastructure. as a model of good practice. .1 comparative study of cooperation in the management of Prut River. as an extended partnership. extending the road by 6 km up to the town of Herta (Ukraine). for the accomplishment of the project's goal.Botosani County Council (350 Euro) and 77 Local Councils (150 Euro each) The goal of the project was to strengthen the operational capacity of the local public administrations in Botosani County as regards the modernization of the volunteering services for emergency situations. existente la nivelul comunit\]ilor locale. . in partnership with Herta District Council (Ukraine). The implementation of this activity has led to a higher level of visibility regarding the intervention of the European Union in the area.Activitate `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\".Hot\râri ale administra]iilor publice din zona proiectului de aprobare a planului comun de cooperare. c. Implementarea acestei ac]iuni a dus la cre[terea gradului de vizibilitate privind interven]ia Uniunii Europene în zon\.documentation and contracts for the acquisition of services.

875. The surface occupied by the county road DJ 294 is located outside the borders of Mihalaseni locality.Libertatea .DN 24C.31+000".Mitoc.29+160" este un proiect în curs de derulare."Modernization of DJ 208H.DN 28B."Modernizare DJ 291D.12+900". c\rora li se ofer\ servicii publice mai eficiente Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de implementarea reformei administra]iei publice în general [i a serviciilor publice în particular. Vii[oara .Ob]inerea Studiului de Fezabilitate [i a Proiectului Tehnic ."Modernization of DJ 294A. The general objective of the project was the implementation of the reform of public administration in general and of public services in particular."Modernization of DJ 294.510. prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013. the restoration and / or modernization of 22 bridges.Plopenii Mari . În anul 2008 s-au reabilitat [i modernizat un num\r de 8 drumuri jude]ene. Suprafa]a ocupat\ de DJ 294 se afl\ în extravilanul localit\]ii Mih\l\[eni. "Modernizare Drum DJ 294 Mih\l\[eni . prin instruire în domeniul utiliz\rii computerului . Dobarceni .Strahotin . Botosani County Council submitted for financing through the Regional Operational Programme 2007-2013. 9 proiecte pentru reabilitarea [i modernizarea urm\toarelor trasee de drumuri jude]ene: . dotarea cu echipamente IT a serviciilor locale pentru situa]ii de urgen]\.Corni . str\zi urbane . km D M 7+900-20+750" is an on-going project. The implementation of the above mentioned project resulted in 77 trained persons. "Modernizare DJ 291 B Lozna-Dersca-Mih\ileni.inclusiv construc]ia/ reabilitarea [oselelor de centur\". fiind finan]at în cadrul Programului Opera]ional Regional 2007-2013."Modernization of DJ 208H Padureni .DN 24C.Dersca .Cristesti .1 . being situated in the eastern part of Botosani County. Proiecte de investi]ii Proiecte finan]ate din Fonduri Structurale 1.510."Modernizare DJ 282. urban streets . The county road DJ 294 connects Mihalaseni locality to the national road DN 24C.Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale. [i a mobilit\]ii popula]iei."Modernization of DJ 294B. and of the mobility of people. km 9+900 . being part of the public domain. Printre obiectivele specifice ale proiectului s-au num\rat: a. the Local Councils partners in the project and the County Inspectorate for Emergency Situations. asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime. Regarding the estimated results. 2 promotion activities organized at the start and completion of the project.Suharau .Cuza Vod\. the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water. 8 county roads were rehabilitated and modernized: .Ib\ne[ti.Calugarenii Mari (DJ 296). 2. in order to improve the accessibility of the North-East Region. Mih\l\[eni . DJ 294 leag\ localitatea Mih\l\[eni [i DN 24C.Modernizare DJ 291B Lozna . km 6+220 .875.Co[ula . which will lead to the increase of road traffic.Calugareni . km 6+540 11+540". Valoare = 11. Broscauti . Grupul ]int\ a fost constituit de 77 persoane. who will have more efficient public services.577. Domeniul major de interven]ie 2. km 7+000 . km 22+100 .39+150". Valoare = 17. km 5+500 ."Modernization of DJ 296B. the reduction of the cost of transport for people and goods and the fluidization of traffic. goods and services in order to stimulate the sustainable economic development of the region.Cre[terea gradului de calificare a personalului de la nivelul colectivit\]ilor locale. km 22+100 . Consiliile locale partenere de proiect [i Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\. Main intervention field 2.the signing of the works contract .659 lei . km 5+500 12+500" . Value = 11. km 118+650 .including the construction / rehabilitation of the belt roads". corelat cu cre[terea general\ din economie. km 118+650 . special measures for the crossing of localities.Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale. asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime.Curte[ti .394. km 7+900 .Oroftiana.893 lei .inclusiv construc]ia / reabilitarea [oselelor de centur\". Value = 35. with responsibilities in the field of emergency situations."Modernizare DJ 208H. km 0+900 13+900". În ceea ce prive[te rezultatele estimate.DN 24C. through the development of public departments for emergency situations. km 0+000 .1 . Sectorul de drum ce urmeaz\ a fi reabilitat este cuprins între km 22+100 29+160 [i are o lungime de 7. The project envisages the rehabilitation and modernization of a section of the above mentioned county road. km 4+900 . precum [i a îmbun\t\]irii calit\]ii mediului [i prosperit\]ii popula]iei deservite. 14 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani The target group was represented by 77 persons.P\dureni (DJ 294). Value = 13. Brosc\u]i . Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului. of the transport conditions for goods and people in the North-East Region.Corlateni. km 4+900 13+000" . Value = 35. tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor. 1.726. [i 3 persoane din cadrul Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Boto[ani.14+550" . goods and services.Mih\ileni.394. The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category. Astfel.685 lei. and 3 persons from the County Inspectorate for Emergency Situations Botosani. the project envisages the rehabilitation of over 12 km of county roads. dar [i a cre[terii gradului de mobilitate a popula]iei.726. Priority Axis 2 .Curtesti . according to the European norms and for the development of all economic branches in the area.14+100" . tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor. km 22+100 29+160" is an on-going project. ac]iuni ce vor conduce la reducerea gradului de poluare în zon\.Mândre[ti . gestionare a situa]iilor de urgen]\) . 9 projects for the rehabilitation and modernization of the following sections of county roads: ."Modernizare DJ 208H P\dureni . Loturi Enescu . activities which will lead to the reduction of pollution in the area. as well as the improvement of the quality of the environment and of the prosperity of the served population.Semnarea contractului de execu]ie a lucr\rilor . in order to allow cheaper transportation.31+000". the consolidation of the areas with land slides. Valoare = 35."Modernization of DJ 291B Lozna .11+550". km 0+900 . the modernization and development of the capacity of the local administration in Botosani County to efficiently manage the emergency situations through: .Borze[ti . bunurilor [i serviciilor.Cuza Voda.Dîngeni.C\lug\reni . according to the technical project and tender dossier . special measures for the crossing of localities. DN 24C . Value = 5. Valoare = 5. Domeniul major de interven]ie 2. Valoare = 31. reducerea costurilor privind transportul de persoane [i m\rfuri [i la fluidizarea traficului. crossing the national road DN 24C.DN 24C. acest proiect [i-a propus reabilitarea a peste 12 km de drum jude]ean.240 lei .20+750 . fiind situat în partea estic\ a jude]ului Boto[ani. Ungureni (DN 29) .Vlasinesti. to and from the other regions. Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului. with safety measures for road traffic. mai multe drumuri au fost afectate atât în ce prive[te starea suprafe]ei.1. From among the specific objectives of the project we can mention: a. communication. employed in 77 town halls.29+160 and has a length of 7. financed through the Regional 2 Operational Programme 2007-2013."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene."Rehabilitation and modernization of the network of county roads. reprezentan]ii comunit\]ilor locale din cele 77 unit\]i teritorial-administrative.DN 28B. Viisoara ."Modernization of DJ 291D.29+160".Strahotin . Proiectul "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" a avut ca beneficiari voluntarii din cadrul serviciilor comunale pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani [i cele 77 prim\rii partenere din jude]. Cristine[ti (DN 29F) . prin dezvoltarea serviciilor publice pentru situa]ii de urgen]\.Mitoc. resulting in the stimulation of the sustainable economic development of the region. requiring modernization and rehabilitation works. 2 ac]iuni de promovare în mass-media organizate la lansarea [i la închiderea proiectului. as well as the impact of the implementation.Dingeni. km 18+000 . many roads have been affected.1 "Rehabilitation and modernization of the network of county roads. Value = 31.685 lei."Modernizare DJ 207N. control of the emergency situations) . cu responsabilit\]i în domeniul situa]iilor de urgen]\."Modernizare DJ 282H.Buda (E 58). crearea unei re]ele informale între persoanele implicate [i a unor rela]ii inter-institu]ionale între Consiliul Jude]ean Boto[ani.Libertatea .Actualizarea cuno[tin]elor în domeniul situa]iilor de urgen]\ b."Modernization of DJ 294."Modernizare DJ 294A.659 lei . Gulioaia . Value = 17.06 km [i se intersecteaz\ cu DN 24C.326 lei . Axa prioritar\ 2 .Borzesti Mandresti .Improvement of the regional and local transport infrastructure. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani 2. the creation of an informal network between the people involved and also the creation of inter-institutional relations between Botosani County Council. The results expected to be accomplished through the implementation of the project are: . The beneficiaries of the project "Informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" were the volunteers from the local departments for emergency situations in Botosani County and the 77 partner town halls from the county. km 6+540 .Buda (E 58).DN 24C. Terenurile ocupate de traseul acestui drum sunt în inventarul bunurilor publice ale Consiliului Jude]ean Boto[ani. km 0+000 12+600" . cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier."Modernizare DJ 294. the consolidation of the areas with risk of land slides.154 lei ."Modernization of DJ 293A. managed at local level. care prezint\ sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea social-economic\ în România.14+550" .326 lei . conform normelor europene [i. Investment projects 1."Modernization of DJ 282H. km 7+900 20+750". În decembrie 2007.Informarea publicului larg cu privire la îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani. C\l\ra[i . endowment with IT equipment of the local departments for emergency situations. km 9+900 .1 . the improvement of the county roads is necessary in order to keep up with the increasing traffic.14+100" .Corl\]eni. In December 2007.the endowment with IT equipment (management. Projects financed from Structural Funds 1.240 lei . property of Botosani County Council.Criste[ti . km 0+000 .Corni . str\zi urbane ."Modernizare DJ 294.295.124+455" .703. "Modernization of the road DJ 294 Mihalaseni .06 km. km 6+220 .Sarafinesti.11+540". angajate în cadrul a 77 prim\rii din jude].13+000" . The lands that will be crossed by this road are in the property of Botosani County Council. km 22+100 . Cristinesti (DN 29F) . refacerea [i/sau modernizarea a 22 pode]e transversale. km 0+000 . km 18+000 . Mihalaseni .11+550".the execution of the works and the improvement of the road infrastructure in Botosani County. Reabilitarea unor trasee de drumuri jude]ene Îmbun\t\]irea [i dezvoltarea infrastructurii de transport sunt priorit\]i ale Planului Na]ional de Dezvoltare.703. se impun îmbun\t\]iri ale drumurilor jude]ene pentru a ]ine pasul cu cre[terea traficului. Botosani . which presents the sector of regional transport as one of the main sectors for social-economic development in Romania.12+900"."Modernization of DJ 292. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren. Dobârceni . Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane în regiunea nord-est. a c\ror dotare s-a îmbun\t\]it [i ai c\ror reprezentan]i au fost instrui]i. promovarea parteneriatului [i a cooper\rii dintre autorit\]ile locale [i al]i actori responsabili de managementul serviciului pentru situa]ii de urgen]\ [i diseminarea rezultatelor proiectului Implementarea proiectului men]ionat mai sus a avut ca rezultate un num\r de 77 persoane instruite.DN 24C.154 lei .Plopenii Mari . H\ne[ti . The road section which will be rehabilitated is included between km 22+100 .577. Main intervention field 2.Cosula ."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene. Consiliul Jude]ean Boto[ani a depus spre finan]are.a higher qualification level for the staff through training in the field of computer use . Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 15 . Loturi Enescu .the elaboration of the Feasibility Study and of the Technical Project .Suhar\u . Priority Axis 2 . with safety measures for road traffic. and also in order to increase the mobility of the population. gestionate la nivel local. Boto[ani . cât [i în structur\.893 lei .including the construction / rehabilitation of the belt roads" The general objective of the project is the improvement of the regional and local infrastructure.Ibanesti.Dotarea cu echipamente IT (management. pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economice ale zonei.29+160". financed through the Regional Operational Programme 2007-2013.209 lei . respectiv: ."Modernizare DJ 296B. Valoare = 35. in conditions of safety and comfort. the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water.Mihaileni."Modernization of DJ 282.39+150". modernizarea [i dezvoltarea capacit\]ii administra]iei locale din jude]ul Boto[ani de a gestiona eficient serviciul pentru situa]ii de urgen]\ prin: . The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category. ele necesitând lucr\ri de modernizare. "Modernization of the county road DJ 291 B Lozna-Dersca-Mihaileni.the information of the public regarding the improvement of the road infrastructure in Botosani County. în mod indirect. urban streets . Valoare = 13.124+455" . Rehabilitation of county roads The improvement and development of the transport infrastructure are the priorities of the National Development Plan. km 13+010 . în inventarul bunurilor publice al Consiliului Jude]ean Boto[ani. through the improvement of the endowments and the training of their representatives."Modernizare DJ 291D. conform proiectului tehnic [i caietului de sarcini . Thus. Axa prioritar\ 2 . km 34+150 . bunurilor [i serviciilor în vederea stimul\rii dezvolt\rii economice durabile a regiunii.18+610" . Gulioaia . Proiectul vizeaz\ reabilitarea [i modernizarea unui tronson din drumul jude]ean men]ionat în titlu.12+600" .C\lug\renii Mari (DJ 296).Oroftiana."Modernizare DJ 293A. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren.Dersca . km 34+150 . comunicare.Sarafine[ti. Calarasi . bineîn]eles."Modernizare DJ 292.Padureni (DJ 294).the updating of the know-how in the field of emergency situations b. DN 24C ."Modernizare DJ 294B."Modernization of DJ 207N. ele aflându-se în folosin]a domeniului public. pentru a permite transporturi mai ieftine.Improvement of the regional and local transport infrastructure.Execu]ia lucr\rii [i îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani cu respectarea condi]iilor cantitative [i calitative."Modernization of DJ 291D.12+500" . reabilitare a drumurilor jude]ene. cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier. km 7+000 . km 13+010 18+610" .209 lei . în vederea îmbun\t\]irii accesibilit\]ii regiunii nord-est [i dinspre celelalte regiuni. precum [i impactul implement\rii. DN 29 .13+900". ceea ce ar conduce la o cre[tere a traficului rutier. având ca rezultat stimularea dezvolt\rii economice durabile a regiunii. the promotion of cooperation between the local authorities and other factors responsible for the management of the emergency situations and the dissemination of the project's results. Hanesti . km 7+900-20+750" este un D M 2 proiect în curs de implementare. complying with the quantitative and qualitative conditions. Rezultatele prev\zute a fi ob]inute prin implementarea proiectului sunt: . In 2008. în condi]ii de siguran]\ [i confort. De rezultatele proiectului beneficiaz\. Recently. DN 29 . c\tre [i dinspre celelalte regiuni. ~n ultimii ani.Vl\sine[ti. correlated with general economic growth. The indirect beneficiaries of the project's results are the local communities from the 77 administrative-territorial units. fiind finan]at prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013. Ungureni (DN 29) .295.

Cosula Monastery . aceste venituri vor trebui s\ acopere costurile viitoare pe termen lung aferente serviciului de gestionare a de[eurilor. .All the new assets.DJ 297. Modernizarea lor va avea un impact important [i va contribui la atingerea urm\toarelor obiective specifice: îmbun\t\]irea accesibilit\]ii zonelor sau regiunilor periferice.puncte de colectare 1/500 loc. glass). Strategy .Extension of the collection system of municipal waste: 100% in the urban environment and 80% in the rural environment.441 lei The accomplishment of these projects will contribute to the improvement of the regional and local infrastructure.Master planul a fost aprobat de c\tre Ministerul Mediului [i Dezvolt\rii Durabile la 12. . incluse în circuite turistice cum ar fi: M\n\stirea Vorona . leading also to the creation of a good connection between the county and national transport lines. . L = 15 km. Cozancea Monastery.377.441 lei Prin realizarea acestor proiecte se va contribui la îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane atât în interiorul zonelor studiate. . 20 tone/curs\.Toate bunurile nou create ca urmare a investi]iilor viitoare care deservesc dou\ sau mai multe unit\]i administrativ-teritoriale vor fi bunuri ale jude]ului Boto[ani. 20 tons/trip.DJ 297.Curtesti (4 km south-west of Botosani).Termen estimat de finalizare a Studiului de fezabilitate. gestionarea activit\]ii fiind realizat\ prin delegarea gestiunii serviciului de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani unui operator licen]iat.06.The county ecologic storage facility will also be part of the public domain of Botosani County. Dorohoi .Botosani County Council is the beneficiary and co-financer of the project on behalf of Romania. according to the Technical Assistance: 30. Dorohoi . the establishment of new companies in the localities traversed by the roads.2008. impact asupra mediului. criterii tehnice. Institutional framework .692. 1274/2005. area 2 Saveni. ''ECOPROCES BOTOSANI''. of large and dangerous waste.Cristine[ti Baranca . according to Order no. Deadlines and value of investment . 1274/2005.Consiliul Jude]ean Boto[ani este beneficiarul [i co-finan]atorul proiectului din partea României.System for the collection of packages: . of the conditions of transport for goods and people both inside the studied areas and also to and from these areas. . axa prioritar\ 2 . in trucks with trailers.Total value of the project's investments: 32. .Valoarea total\ a investi]iilor ce urmeaz\ a fi întreprinse în cadrul acestui proiect se ridic\ la 32. cât [i înspre [i dinspre zonele în studiu. a celor voluminoase [i a celor periculoase.Închiderea depozitelor [i gropilor neconforme: Procedur\ combinat\ cu închiderea conform HG nr.County storage facility: After the technical comparison of the two options Stauceni and Unteni. .Implementation of a selective system for the collection of waste at county level. datând din secolul XVI.Construction of the infrastructure for the collection of packages. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . The costs for waste management are considered affordable if they are lower than 1.601.101 lei.08. and also of the landfills in the urban environment . a spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici.D. crearea de locuri de munc\ în firmele nou înfiin]ate.03. ale c\rei începuturi dateaz\ din jurul anului 1600.494 lei .Sistem pentru colectarea de[eurilor: aplicarea unui sistem unitar în tot jude]ul.Construirea unui depozit jude]ean conform. realizarea unui confort sporit pentru participan]ii la trafic. Op]iuni Criterii de selectare a op]iunilor: costuri. . km 39+150 . {tef\ne[ti. Integrated waste management system in Botosani County Project financed through SOP Environment.the most important monastery in the county. .D. . km 39+150 . . Frumusica (or Bals) Hermitage. Realizarea acestor proiecte va conduce la cre[terea gradului de atractivitate al zonei din punctul de vedere al investitorilor.Construction of a county storage facility.A. . of transport/transfer to the county storage facility from 5 geographical areas. M\n\stirea Cozancea. ensuring the transport of max. will turn to account the tourist and cultural potential. local development and especially the development of the local tourist potential through the rehabilitation and modernization of the direct transport connections. Agafton Monastery . 2.I. .Realizarea infrastructurii pentru colectarea de[eurilor de ambalaje.Establishment of I.Racovat section.101 lei.Rural areas . fiecare cu 2 containere de 25 mc.210 Euro.46+850".Transportul de la sta]iile de transfer la depozitul final se va face în 2 schimburi.Depozitul ecologic jude]ean se va înregistra în categoria bunurilor publice ale jude]ului Boto[ani. Conform principiului ''poluatorul pl\te[te''.C. the reduction of transport costs.A. representing a true sight for tourists.Înfiin]are Unitate de Implementare Proiect în cadrul A.extension./Botosani County Council/Local Councils depending on the sanitation activities that represent the object of the delegation contracts. cu camioane cu remorc\ cu 3 osii.Cerbu .. .Cerbu ."Modernization of the regional route Dorohoi .J. .Înfiin]are A.Racov\]. . zona 3 {tef\ne[ti. area 5 no transfer unit). . from Storesti village. asigurând transportul a max. conform Asisten]ei tehnice: 30.Contractele de delegare a gestiunii se vor încheia de c\tre A."Modernizare DJ 208H. a transportului/transferului la depozitul jude]ean pe 5 zone geografice.Deadline estimated for the completion of the application.Racovat.2008 and by Botosani County Council through the Decision of the County Council no.according to the ecologization calendar of the areas.Încheiere contracte de delegare de gestiune a serviciilor.puncte de colectare 1/500 loc pentru plastic+metal. . Stefanesti. Suportabilitatea Gestionarea de[eurilor genereaz\ venituri prin perceperea de taxe de la produc\torii de de[euri.System for the collection of waste: . ''ECOPROCES BOTO{ANI''.transfer [i transport: 4 sta]ii de transfer la: S\veni.D. Affordability The waste management activity generates income through the charging of fees to the waste producers.The collection of waste in a fixed point with waste collection platforms. 349/2005 a celor dou\ depozite din municipiul Boto[ani [i municipiul Dorohoi [i închiderea simplificat\./Consiliul Jude]ean Boto[ani/Consilii Locale în func]ie de activit\]ile de salubrizare care fac obiectul contractelor de delegare. implementation risks. 1.2009. la valorificarea poten]ialului turistic [i cultural. . sticl\). `n func]ie de pozi]ia sta]iilor de transfer (zona 1 Dorohoi. riscuri de implementare. zonele rurale . colectarea la punct fix cu platforme de colectare a de[eurilor."Modernization of DJ 208H.Extinderea sistemului de colectare a de[eurilor de tip municipal: 100% în mediul urban [i 80% în mediul rural. dezvoltarea local\ [i în special a poten]ialului turistic local prin reabilitarea [i modernizarea leg\turilor directe de transport.extindere. cre[terea vitezei de transport [i implicit reducerea timpului afectat transportului de m\rfuri [i de c\l\tori [i a consumului de carburant.03.Închiderea spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici .Fundu Her]ii .Sistem pentru colectarea de[eurilor din ambalaje: zonele urbane . a depozitelor din mediul urban . . . 16 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 17 . . Schitul Frumu[ica (sau Bal[). Value = 21.Implementation of a system for the transfer/transport of domestic waste to the county storage facility. the reduction of pollution in the area through the reduction of air and phonic pollution. Termene [i valoare investi]ii .Closing of the landfills in the rural environment and in the small towns 16 July 2009. According to the ''polluter pays'' principle adopted in the European and Romanian legislation. besides the ones covered through EU funds. .Drac[ani .Transport from the transfer units to the final storage facility will be made in 2 shifts.. care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare (pictur\ mural\) realizate între anii 1537-1681. . plastic+metal. . according to the position of the transfer units (area 1 Dorohoi. according to the Technical Assistance: 29. The projects will be accomplished between 2009 and 2013. fiecare având personal propriu. tronsonul Ib\ne[ti .601. principiu adoptat în legisla]ia UE [i în cea româneasc\.494 lei . eurocontainere metalice de 1. their total value (requested through the Regional Operational Programme 2007-2013) being 191.Metallic euro-containers with a capacity of 1.collection points 1/500 inhab for plastic+metal. zona 5 f\r\ sta]ie de transfer).The delegation contracts will be concluded by I. sporirea siguran]ei circula]iei [i reducerea num\rului de accidente de circula]ie.2008.2009. plastic+metal.09. .Logistics . reducerea polu\rii mediului în zon\ prin reducerea noxelor [i a zgomotului. conform Ordin nr.Development of the integrated waste management systems and rehabilitation of the contaminated sites.2008 [i de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani prin H.Modernizare traseu regional Dorohoi . 101/30. cu câte 6 containere pentru colectare selectiv\ (hârtie. higher level of safety and less accidents. organizarea colect\rii selective a de[eurilor. conformitate. DN 28B (E 58) . care reprezint\ o adev\rat\ atrac]ie pentru turi[ti. Proiectele se vor desf\[ura în perioada 2009-2013.transfer and transport: .Fundu Hertii .692. scale and area for the storage of electric and electronic waste. the former was chosen as the adequate location. De asemenea. Valoare = 21. with 6 containers for selective collection (paper.A. area 3 Stefanesti. included in the tourist circuits.Baranca . Valoare = 19.2009. sticl\. 2. 90 inhab/container (rural) and 500 inhab/platform (urban and rural).4 transfer units in: Saveni. Flamanzi.2009. Ibanesti Cristinesti . . dar [i la îmbun\t\]irea calit\]ii mediului [i prosperitatea popula]iei deservite. din satul Store[ti. reducerea costurilor de transport explicite [i implicite.Realizarea sistemului pentru transferarea/transportul de[eurilor menajere la depozitul jude]ean. The accomplishment of these projects will increase the attractiveness of the area from the point of view of investors. . . . .I.1 mc. The modernization will have a significant impact and will contribute to the accomplishment of the following specific objectives: improvement of the accessibility of the peripheric areas. the management of the activity being accomplished through the delegation of the service by Botosani County Council to a licensed operator.The application of a unitary system throughout the county. . according to the Government Decision no.conform calendarului de închidere [i ecologizare a zonelor.Deadline estimated for the completion of the Feasibility Study. Priority Axis 2 . valoarea total\ a acestora solicitat\ prin Program Opera]ional Regional 2007-2013 fiind de 191. .Racov\]. condi]iile de rulare corespunz\toare [i reducerea uzurii mijloacelor de transport. .I. conform Asisten]ei Tehnice: 29.Closing of the inadequate landfills: Procedure combined with the closing. results of the future investments. . . . .Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de[eurilor [i reabilitarea siturilor contaminate istoric.06. the creation of jobs in the new companies. .Implementarea unui sistem de colectare selectiv\ a de[eurilor la nivel jude]ean. adequate circulation conditions and a lower degree of wear and tear of the vehicles. raised in 1600. se va facilita accesul la obiectivele aflate în patrimonial cultural. each with its own staff. Cadrul institu]ional . the possibility to increase the speed and implicitly reduce the time allocated to the transportation of merchandise and people and also a lower consumption of fuel. of the two storage facilities in the City of Botosani and the City of Dorohoi and the simplified closing of the landfills from the rural environment and small towns.377. Costurile pentru gestionarea de[eurilor se consider\ a fi suportabile dac\ sunt mai mici de 1.46+850". Options Selection criteria for the options: costs. glass. . DN 28B (E 58) .120 inhab/container (urban).08. technical norm .The Master Plan has been approved by the Ministry of Environment and Sustainable Development on 12. these incomes will have to cover the future waste management costs on the long-term.D.D. .collection points 1/500 inhab. Strategia . Sistem integrat de management al de[eurilor în jude]ul Boto[ani Proiect finan]at prin POS Mediu. environmental impact. still preserving original frescoes of great value (mural painting) accomplished in 1537-1681.Depozit jude]ean conform: dup\ compara]ia tehnic\ a op]iunilor St\uceni [i Un]eni. M\n\stirea Co[ula construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matias Co[ulvei (1532). the provision of an increased comfort for the participants in traffic.built during the reign of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532). The project will also facilitate the access to the sights of the cultural patrimony. M\n\stirea Agafton Curte[ti (la 4 km sud-vest de Boto[ani).D.1 m3. . înfiin]area de noi firme în localit\]ile de pe traseele drumurilor. norm\ tehnic\ .cea mai important\ m\n\stire din jude] aflat\ la 15 km sud-est de Boto[ani.Dracsani . cântar [i zon\ pentru depozitarea de[eurilor electrice [i electronice. 101/30.5% of the household income.Copalau . located at 15 km south-east of Botosani.Urban areas .5% din venitul pe gospod\rie.Establishment of the Project Implementation Unit as part of I.210 Euro. s-a considerat c\ loca]ia adecvat\ va fi în comuna St\uceni. L= 15 km. dating from the XVIth century. în afara celor acoperite prin fonduri UE. . area 4 Flamanzi. zona 2 S\veni.09.Conclusion of service delegation contracts. zona 4 Fl\mânzi. but also to the improvement of the environmental quality and prosperity of the served population. technical criteria.120 loc/container (urban) [i 90 loc/container (rural) [i 500 loc/platform\ (urban [i rural). such as: Vorona Monastery . nr.250.The organization of the selective collection of waste.Logistic\ . Value = 19. each with 2 containers of 25 m3.250. Fl\mânzi.Termen estimat finalizare aplica]ie. . which will serve two or more administrative-territorial units will be in the property of Botosani County. 349/2005.Cop\l\u . precum [i la crearea unei mai bune leg\turi între re]elele de transport jude]ean [i re]elele na]ionale..16 iulie 2009.

as well as agricultural lands and grasslands. Putna). porumb. este situat în nord-estul României. Teritoriul ora[ului propriu-zis are o suprafa]\ de 4132 ha [i un caracter u[or alungit pe direc]ia nord-sud. consisting of agriculatural lands and ancient grasslands which have taken the place of the former forests. Boto[ani Fauna este format\ din c\prioar\. gutuiul [i nucul. will be situated at a distance of 70 km. Cuza Vod\. cât [i în plan socio-economic. [i. 1. Foto: Parcul ''Mihai Eminescu'' 18 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 19 . Boto[ani este situat la intersec]ia drumurilor na]ionale 29B (Târgu Frumos-Dorohoi) [i 29 (Suceava-S\veni). Unirii 2. Autostrada A4. as well as the county's monasteries. Altitudinea medie a ora[ului este de 163 metri. În municipiu exist\ 4 autog\ri care asigur\ curse zilnice c\tre alte ora[e din ]ar\ [i c\tre majoritatea localit\]ilor din jude]. care va face leg\tura dintre Ia[i [i Târgu Mure[. Sculeni. Halmeu. Apart from that. situat pe Prut. Caracteristic acestei regiuni este relieful de dealuri joase sau câmpii deluroase. Astfel. pear trees. orz. the residence of the homonymous county. The city is situated at an average altitude of 163 meters. la grani]a cu Republica Moldova.132 hectares and a slightly elongated shape from north to south. The connection of Botosani to the route Iasi-Targu Frumos-Targu Neamt will be made on E58. The city's territory has a surface of 4. de aici se poate ajunge cu u[urin]\ la m\n\stirile din zona Bucovinei (Vorone]. ce leag\ grani]a de nord-vest a ]\rii. terenuri agricole [i paji[ti stepizate. vulpi. Geographical and tourist marks The City of Botosani. `n centru Monumentul Eroilor 1 Boto[ani reprezint\ în arealul românesc unul dintre ]inuturile care [i-au marcat evolu]ia prin amprentele valorice deosebite atât în plan cultural-spiritual. The orchards occupy small surfaces. cherry trees. Access can also be made to the largest water storage dam in the country Stanca-Costesti. De asemenea. Hornbeam forests spread towards the north-west. nord-est. such as Vorona or the monasteries from Neamt and Iasi counties. sfecl\ de zah\r. Sucevi]a. is situated in the north-east of Romania. în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga v\ii Siretului în vest [i cea a dealurilor joase ale Câmpiei Moldovei ce se întinde c\tre est. se poate ajunge u[or la Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. corn. implicitly on the route of the European road E58. cu Ucraina. The natural vegetation of the eastern area of the City of Botosani is specific to the forest steppe area. the tourists can easily reach the monasteries from Bucovina (Voronet. Moldovita. beet. dominated by plum trees. re[edin]a jude]ului cu acela[i nume. secar\. de asemenea. which spreads towards the east. situated on Prut River. fiind format\ în special din terenuri agricole [i paji[ti seculare ce ocup\ locul fostelor p\duri. Thus. rabbits and foxes. Culturile tradi]ionale constau din: grâu. iar în sud-vest f\gete de deal [i p\duri amestecate de fag [i gorun. Polonia [i Rusia. which will connect Iasi and Targu Mures. vegeta]ia natural\ este caracteristic\ solurilor de p\dure. Sculeni. the city has been since ancient times a brigde between Romania. în partea vestic\. at the border with the Republic of Moldova. Halmeu. The city has 4 bus terminals which provide transportation to other cities in the country and to most of the county's localities. implicit pe traseul drumului european E58. cel mai mare lac de acumulare din ]ar\. Putna). Foto: Bulervardul pietonal . Leg\tura de la Boto[ani la traseul tronsonului Ia[i-Târgu Frumos-Târgu Neam] se va face pe E58. with the north-eastern border. Bucovina and northern Basarabia. The traditional crops are represented by: wheat. Characteristic of this region is the relief with low hills or hilly plains. Moldovi]a. cât [i la cele din jude]. which connects the north-western border of the country. in the contact area between the tall hills located on the left side of Siret Valley to the west and the low hills of the Moldavian Plain. cire[ul [i p\rul. Botosani is one of the Romanian counties that have marked their evolution through valuable elements. Din punct de vedere turistic. sun-flower etc. Poland and Russia. 2 The fauna is represented by deer. rye. cu fâne]e [i islazuri pe care cresc ierburi perene. and to the south-west beech forests and mixed forests of beech trees and hornbeam. the natural vegetation is characteristic to the forest soils. occasionally exceeding 200 meters in the western part. cum ar fi Vorona sau cele nem]ene [i ie[ene. both at a cultural-spiritual level. potatoes. Highway A4.str. cu cea de est. floarea-soarelui. From a tourist point of view. cartofi. se va situa la 70 km distan]\. Sucevita. and Ukraine. quince trees and nut trees. Botosani is situated at the junction of the national roads 29B (Targu FrumosDorohoi) and 29 (Suceava-Saveni). barley. with hayfields and commons with evergreen grass. Repere geografice [i turistice Municipiul Boto[ani. iepuri. Livezile ocup\ suprafe]e relativ mici [i predomin\ prunul [i vi[inul. În rest. ora[ul a fost din cele mai vechi timpuri o punte de leg\tur\ între România [i zona Bucovinei [i a Basarabiei de nord. Vegeta]ia natural\ a zonei de est a municipiului Boto[ani este caracteristic\ zonei de silvostep\. nedep\[ind decât excep]ional 200 metri. În nord-vest se întind p\duri de gorun. as well as at a social-economic level.Botoºani Foto: BOARDMEDIA Foto: Calea Na]ional\ `n intersec]ie cu str.

în anul 2005). today the headquarters of "Stefan Luchian" Foundation in Botosani). Sufixul -\[ se ad\uga la unele nume de oameni pentru a face nume nou\. The first manufactures appeared in the XIXth century. constituind [i locul de refugiu al popula]iei în timpul repetatelor invazii. Fabrica de mobil\ Leon Schvartz. famous for the architectural value of the historic centre. ce au ad\postit timp de sute de ani m\rfurile târgului. au fost Fabrica de bere Hascal Berariu (1865). monument de arhitectur\ de la începutul sec. Boto[ sau Botu[). Nicolae Iorga or Octav Onicescu are major landmarks in various fields. drew the attention of the country's rulers. Foto: Teatrul de Stat ''Mihai Eminescu'' 2. is a true architectural jewel. with an engraving of a peacock with a scattered tail. între altele. Nume ca Mihai Eminescu.'' Botosani was probably established in the XIVth century. pe care este gravat un p\un cu coada r\sfirat\. îmbinând într-o sintez\ armonioas\ elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane).`n fundal 2.C. [i mai ales în deceniul al optulea al secolului trecut. known by merchants from the most distant areas. the Spare Parts and Machinery for Light Industry Enterprise (IUPS). generator of large income. municipiul Boto[ani a dat de-a lungul anilor mari personalit\]i ale [tiin]ei [i culturii. o adev\rat\ bijuterie arhitectonic\. al XX-lea. Pentru a r\spunde nevoilor întreprinz\torilor. `n trecut. An irrefutable architectural value is possessed by a few places of prayer: Uspenia Church . prefer\m s\ ne-o însu[im pe cea formulat\ de Nicolae Iorga. deschis la începutul sec. when a large industrial platform was created. Initially used as a stop for the freight caravans. p\rere pe care o împ\rt\[e[te [i Artur Gorovei în ''Monografia Ora[ului Boto[ani''.monument din Pia]a 1 Decembrie 4. Fabricile de c\m\[i ''Floridas'' [i ''Hercules''.Cantemir House (a historical monument built at the beginning of the XIXth century. The statute of princely town is emphasised by the first seal of Botosani. Biserica "Sf. geographers. spirituale [i arhitecturale Cu o via]\ cultural\ foarte bogat\. Foto: Sala Polivalent\ Urbanonimul ''Boto[ani'' a preocupat numero[i cercet\tori . în anul 1862 ia fiin]\ aici prima institu]ie de credit. botase = traditional peasant's sandals). Primele fabrici. spiritual and architectural values With a very intense cultural life. The City of Botosani contributes with 70% of the county's GDP. the Glass Electric Insulators Factory and the Bolt Factory. Dintre edificiile culturale de referin]\ din municipiul Boto[ani amintim: Casa CiomacCantemir (monument istoric construit la începutul sec. Ca zon\ de agrement men]ion\m parcul ''Mihai Eminescu''. and the factories in the second half of the last century. Târgul. especially in the last part of his life. Botosani still preserves the underground structure of a market town. p\rerile acestora mergând în dou\ direc]ii: fie c\ deriv\ dintr-un substantiv comun (bot\. Casa memorial\ "Nicolae Iorga" (organizat\ într-una din casele în care a copil\rit marele istoric Nicolae Iorga). The first factories established in town were the Beer Factory Hascal Berariu (1865). Muncipiul Boto[ani este prin trecutul s\u [i prin vestigiile pe care le mai p\streaz\ înc\ unul dintre cele mai însemnate ora[e ale ]\rii. al XIV-lea. distrus par]ial în timpul bombardamentelor din anul 1944 [i ref\cut în anul 1958). In order to respond to the needs of the entrepreneurs. Întreprinderea de Aparataj Electric de Joas\ Tensiune (Electrocontact). Astfel.built by the ruler Stephen the Great in 1496.Repere istorice [i economice Valori culturale. Petru Rare[ îl d\ruie[te so]iei sale. the County Museum . amongst others. the City of Botosani has given many important figures in the fields of science and culture in the course of time. being used also as a place of refuge for the population during the repeated invasions. care din timpurile cele mai vechi va fi avut vreun rost prin meleagurile acestea. O valoare arhitectural\ de necontestat au câteva l\ca[uri de cult: Biserica Uspenia . who came here several times. înfiin]ate în ora[. a[ezarea a devenit în scurt timp loc de schimb de m\rfuri la date fixe. publicat\ în anul 1926: ''Adev\rul noteaz\ el . al XIV-lea. where Mihai Eminescu was baptised. the settlement became a place where the goods were exchanged on fixed dates. many of them already universal.their opinions being separated into two directions: either it derives from a noun (bota. Nord-Proiect (g\zduit\ `n "Casa Moscovici". Crasn\[. în care se mai p\streaz\ câ]iva arbori contemporani cu marele poet na]ional. construit\ la sfâr[itul secolului al XIX-lea. The City of Botosani is one of the most significant cities in the country through its history and the vestiges it still preserves. cunoscut de negustorii din cele mai îndep\rtate locuri. declared architectural reservation. botós = slip. awarded by the banker Berisch Moscowicz. Biserica "Sf. lingvi[ti -. we prefer the one written by Nicolae Iorga. cedat\ în acest scop de bancherul Berisch Moscowicz. aduc\tor de mari venituri.132 inhabitants in 2005). XIX apar primele manufacturi. dup\ cum noteaz\ cronicarul Grigore Ureche în ''Letopise]ul }\rii Moldovei'' la 28 noiembrie: ''la anul 6947 (1439). the first loan institution came to life in 1862. who noted that ''Botosani means the market town of Botas. but it was documentary certified in 1439. "Mihai Eminescu" Theatre (built in 1914. and the branch of the Agricultural Bank was established in 1894. iar în anul 1894 o filial\ a B\ncii Agricole.history and archaeology section (the former Prefect's office of Botosani County. The short presentation we have made in these lines wishes to be an invitation to a deeper knowledge of the city through the pages of this magazine and we hope also through a visit to these magical places. Dup\ 1900. an architectural monument from the beginning of the XXth century. geografi. au venitu tâtarii [i au pr\datu [i arsu pân la Boto[ani [i au arsu [i târgu Boto[eni". Fabrica de Izolatori Electrici din Sticl\ [i Fabrica de [uruburi.ctitorie a Elenei Despot Doamna `n anul 1552. Teatrul "Mihai Eminescu" (construit în anul 1914. partially destroyed during the bombings of 1944 and restored in 1958). unde a fost botezat Mihai Eminescu. Nicolae Iorga sau Octav Onicescu sunt repere majore în domenii diverse. sediul Funda]iei "{tefan Luchian" Boto[ani). cu pivni]e boltite suprapuse. Foto: Consiliul Jude]ean . Petru Rares gives the town to his wife. ~n parc exist\ un mic lac artificial [i un chio[c unde. opened at the beginning of the XIVth century. mai ales `n ultima parte a vie]ii sale.the largest of its kind from eastern Europe. 1. an architectural monument dating from the end of the XIXth P century. care va fi instalat\ într-o monumental\ cl\dire. as it is mentioned by the chronicler Grigore Ureche in the ''Chronicle of Moldavia'' on 28 November: "in 6947 (1439). 1 Cultural. and then the first dwellings. a luat fiin]\ iarmarocul. Întreprinderea de Industrializarea Lemnului. Bot\[ e un nume care trebuie pus al\turi de Bont\[.istorici. The market town was established in one of the stops of the freight caravans that crossed the commercial route which connected the Baltic Sea with the Black Sea. who must have had some role in these parts. Ini]ial punct de popas al caravanelor de m\rfuri. Botas is a name that has to be put next to Bontas. the Tartars came and plundered and burned everything up to Botosani and also Botoseni market town". Foto: Compania de mitraliere a maiorului Grigore Ignat `n atac . 1. published in 1926: ''The truth . built at the end of the XIXth century. leading to the creation of the town. care nota faptul c\ ''Boto[anii înseamn\ târgul lui Bot\[.132 locuitori. 1 3 3 4 20 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 21 . amenajat `n 1869. renumit\ pentru valoarea arhitectural\ a centrului istoric. The suffix -as is added to some names in order to create a new name. Mult\ vreme ora[ul [i-a p\strat caracterul de important centru comercial. thus. The market town was established at the crossroads of these routes. Crasnas and Hasnas. precum [i zona de târg a ora[ului. când se pun bazele Întreprinderii Textile Moldova. For a long time. from Botas. The Chamber of Commerce and Industry was established in Botosani in 1868. al XIX-lea. As there was no definite conclusion. Names like Mihai Eminescu. Ca centru industrial. datând din anul anterior. S. Întrucât nicio ipotez\ nu s-a impus definitiv. li se al\tur\. the Low Voltage Electric Equipment Enterprise (Electrocontact). The market town. as well as the town's market area. Nicolae" Pop\u]i . Statutul de ora[ domnesc este pus în eviden]\ de prima pecete a Boto[anilor.C. fanfara militar\ îi delecta pe boto[\neni la sfâr[it de s\pt\mân\. dating from the previous year.este c\ Boto[anii î[i trage numele de la Bot\[. noiembrie 28. care a poposit aici de mai multe ori. Fabrica de cvas [i cerneal\ [i Fabrica de confec]ii. As an industrial centre. with the establishment of the Textile Factory Moldavia. the Kvass and ink factory and the Clothing factory (1896). botâ[e = opinci).). the "Mihai Eminescu" County Library (former branch of the National Bank in Botosani. S. Boto[anii p\streaz\ o structur\ subteran\ de târg. "Saint George" Church built by the same person.sec]ia de istorie [i arheologie (fosta Prefectur\ a Jude]ului Boto[ani. Nord-Proiect (housed by "Moscovici House". november 28. bonet\rie [i tricouri (1896).raised by Lady Elena Despot in 1552. Elena Despot Doamna. Fabrica de Juc\rii ''Teddy'' [i Fabrica de lumân\ri ''Iacovloff'' . Al\turi au fost amenajate primele hanuri. La r\scrucea drumurilor ce se întâlneau aici. In the park there is also a small artificial lake and a gazebo where the military band used to delight the locals in the weekends. the Wood Industrialization Enterprise.având acela[i ctitor.''' Numele de Boto[ani vine. combining the elements of French and German architecture in an harmonious synthesis). with arched cellars. declarat rezerva]ie arhitectural\. As leisure areas we can mention ''Mihai Eminescu'' Park. cu Hasn\[. or from a name (Botas. an opinion shared by Artur Gorovei in ''The Monograph of the City of Botosani''. Botos or Botus). În anul 1868 ia fiin]\ la Boto[ani Camera de Comer] [i Industrie. the Shirts factories ''Floridas'' and ''Hercules''.'' The name Botosani comes. dar atestarea sa documentar\ este consemnat\ de abia în anul 1439. established in 1869. still sheltering a few trees contemporary with the great national poet. in a monumental edifice. când se creeaz\ o mare platform\ industrial\ pe care s-au construit. the Mechanical Enterprise. botó[ = buta[. iar din a doua jum\tate a acestui secol industria de fabric\. P monument de arhitectur\ datând de la sfâr[itul sec. deci de la Bot\[. Around it.cea mai mare de acest fel din r\s\ritul Europei. care [i-au înscris numele în patrimoniul cultural românesc [i universal. "Saint Nicholas" Church Popauti . Foto: Parcul Mihai Eminescu 3. ca ''apanaj domnesc''. Gheorghe" . Întreprinderea Mecanic\.ctitorie a domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din anul 1496. writing their names in the Romanian and universal cultural patrimony. the Toy factory ''Teddy'' and the Candle factory ''Iacovloff'' . the first inns were built. From among the most important cultural edifices in the City of Botosani we can mention: Ciomac . Boto[anii s-au afirmat dup\ anul 1949. although its population represents only 25% of the county's population (119. Târgul a luat fiin]\ pe unul din locurile de popas al caravanelor de m\rfuri care str\b\teau marele drum comercial ce lega Marea Baltic\ de Marea Neagr\. de[i popula]ia acestuia reprezint\ doar 25% din popula]ia jude]ului (119. with Motas. Scurta prezentare pe care am f\cut-o Boto[anilor în rândurile de mai sus se dore[te a fi o invita]ie la cunoa[terea acestuia prin lectura revistei pe care o ave]i în fa]\ [i sper\m printr-o vizit\ pe care o ve]i face cât mai curând aici. multe dintre ele ]inând deja de universalitate. apoi au fost construite primele locuin]e. the Memorial House "Nicolae Iorga" (organized in one of the houses rented by the family of the great historian Nicolae Iorga). a atras asupra-i aten]ia domnitorilor ]\rii. închegându-se astfel ora[ul. linguists . Muzeul Jude]ean . and especially in the eighth decade of the last century. Thus. which have sheltered the town's goods for hundreds of years. including. Municipiul Boto[ani realizeaz\ în momentul de fa]\ 70% din PIB-ul jude]ului.'' Boto[ani a luat fiin]\ probabil în sec. În sec. Lady Elena Despot.).he writes . cu Mot\[. Foto: detaliu cl\dire veche din centrul istoric 2 Historic and economic marks The name ''Botosani'' has been the concern of many researchers historians. as a ''princely prerogative''. Botosani stood out after 1949.is that Botosani draws its name from Botas. fie dintr-un nume de persoan\ (Bot\[. Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" (fosta filial\ din Boto[ani a B\ncii Na]ionale. New factories emerged after 1900 : the Furniture factory Leon Schvartz. the town had preserved its character of important commercial centre. al XIX-lea). Întreprinderea pentru Utilaje [i Piese de Schimb pentru Industria U[oar\ (IUPS).

sometimes tumultous. Dorohoi became a county. sewerage. Dorohoiul devine re[edin]a vornicului }\rii de Sus pân\ în 1778. manifest\ri cultural-artistice: Festivalul Na]ional de Muzic\ U[oar\ ''M\r]i[or Dorohoian''. ''Mugurelul'' Festival. In 1923 the town is supplied with electric power from its own plant. great personalities of Romanian science. iar în 1510 [i 1513 de t\tari. perhaps after the founder of the settlement. the town became the administrative centre of northern Moldavia. Bucharest. Restored in 1568. and of the local cultural and historic patrimony). A contribution to the development of Dorohoi was brought. [i Muzeul de {tiin]ele Naturii. the City of Dorohoi gives great importance to the sustainable social-economic development and to a higher living standard for its inhabitants while preserving the local traditions and the historic and cultural patrimony. Un impuls puternic pentru economia ora[ului `l reprezint\ construirea c\ilor ferate Leorda . economia ora[ului avea un caracter industrial. P Dorohoi After 1968. of Slavonic origin. 1. Bucure[ti. ''Queen Mary'' High-school. In the XVth century. în urma reorganiz\rii administrativ-teritoriale a României. Referring to the origin of the name. The city also has a municipal cultural centre and a library. Regarding the future. the town had an industrial character. p\strarea tradi]iilor [i obiceiurilor. the City of Botosani. Documentele Moldovei men]ioneaz\ acum [i "drumul cel mare al Dorohoiului". Ion Pillat. with one of the most appreciated folk music ensembles in the country . In the course of time. dezvoltarea turismului (valorificarea poten]ialului oferit de cadrul natural. tot re[edin]\ de raion. Referitor la originea numelui localit\]ii. Thus. Municipiul Dorohoi a împlinit recent 600 de ani de la prima atestare documentar\ cunoscut\. dominated by the glass and porcelain industry. Numeroase personalit\]i [i-au legat destinele de acest ora[. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (construit\ din bârne de stejar pe temelie de piatr\ în zilele lui Constantin Moruzi Voevod). Zilele Municipiului. Dorohoi has written its own history. In 1509 it was plundered by the Polish and in 1510 and 1513 by the Tartars. 2 3 22 << Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi >> 23 . lived or worked in Dorohoi: our great musician George Enescu. iar din anul 1952. Muzeul ''George Enescu''. 8 [coli. în secolele XVII [i XVIII. which led to a higher prestige for the town. în cadrul unei festivit\]i. P\storel Teodoreanu. prin presta]iile breslelor de la fierari [i dogari pân\ la medici [i denti[ti. Cre[te num\rul hanurilor cu cele necesare pentru dormit [i hran\. 8 schools. Dorohoiul a r\mas ora[ în cadrul jude]ului Boto[ani. Until 1989.decorative art of glass and porcelain). industria constructoare de ma[ini. Distan]a fa]\ de re[edin]a jude]ului. the Days of the City. The development continued in the XIXth and XXth centuries. 3 s\li de sport. 8 kindergartens. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. 9 sports complexes. comprising at that time 6 small rural districts. who presented the grievances of the Romanians from this part of the country. in the course of approx. Dup\ anul 1990 s-au înfiiin]at în Dorohoi societ\]i comerciale cu capital mixt sau privat. Este vorba de inaugurarea. Pastorel Teodoreanu. în extremitatea de nord-est a României. many edifices with architectural and patrimonial value. În urma reformei administrative moderne din timpul lui Cuza. bresle care au f\cut posibil\ func]ionarea a 38 de sinagogi. XIX [i XX.1495). ~n ceea ce prive[te viitorul. the protection of the environment (implementation of an integrated waste management system in Dorohoi area). a municipal hospital. The city has a population of 31. Pentru a marca acest lucru. due to the people who represented its interests. al atelierelor de reparat harna[amente [i mijloace de transport. After the administrative reorganization in 1950.Orchestra Mugurelul (25 de ani de activitate). a treaty signed also by the landowner Mihail Dorohoianul. A powerful impulse for the town's economy was represented by the construction of Leorda . Foto: Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" 2. Festivalul ''Mugurelul''. More inns appear. Dorohoiul a fost transformat în jude].art\ decorativ\ de sticl\ [i por]elan). the development of tourism (the capitalization of the potential offered by the natural setting. În secolul al XV-lea. ceea ce a condus la cre[terea importan]ei acestuia. bordering Ukraine (to the north) and the Republic of Moldova (to the east). ''The Birth of Virgin Mary'' wooden church . Dimitrie Pompeiu. several variants circulated. Anual se organizeaz\ manifest\ri culturale pentru evocarea personalit\]ilor de seam\ de pe meleagurile Dorohoiului. s-a înregistrat o intensificare a schimburilor economice. Dorohoiul a devenit re[edin]\ a raionului cu acela[i nume din cadrul regiunii Boto[ani.400 economic agents being registered in the city today. Dezvoltarea a continuat [i în sec. când domnitorul Moldovei. dezvoltarea infrastructurii [colare. au tr\it sau au activat personalit\]i de seam\ ale [tiin]ei. De-a lungul timpului. În 1509 este pr\dat de poloni. iar în data de 24 noiembrie 1994 a fost ridicat la rangul de municipiu. but this time in Suceava region. extinderea [i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare (ap\. by the Jewish community. protejarea calit\]ii factorilor de mediu (implementarea unui sistem integrat de management al de[eurilor în zona Dorohoi). din care 53 agen]i economici cu participare str\in\. ''George Enescu'' Museum. În municipiul Dorohoi func]ioneaz\ dou\ muzee ce g\zduiesc exponate de o deosebit\ valoare: Muzeul ''George Enescu''. as well as workshops for the repair of harnesses and of means of transport. a municipal stadium. the preservation of the edifices with patrimonial value. Dorohoi was mentioned as a customs point for the merchants who exported horses to Camenita. expozi]ii [i concursuri literar-artistice. three urban communes and 64 rural communes. dezvoltarea serviciilor sociale [i asigurarea dreptului la o locuin]\ decent\. este de 493 km. de-a lungul celor aproximativ 400 de ani de prezen]\. Companies with mixed or private capital were established in Dorohoi after 1990. În 1923 ora[ul este alimentat cu energie electric\ furnizat\ de uzina proprie. 1 opula]ia municipiului este de 31. projects that envisage the rehabilitation. iar fa]\ de capitala României. 1. Bisericu]a de lemn ''Na[terea Maicii Domnului'' . and on 24 November 1994 it became a city. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. Dorohoiul [i-a scris propria istorie. Every year. Ion Pillat. culturii [i artei române[ti: marele nostru muzician George Enescu. numeroase cl\diri cu valoare arhitectural\ [i de patrimoniu. la grani]a cu Ucraina (la nord) [i Republica Moldova (la est). Alexandru cel Bun. after the country's administrative-territorial reorganization. Municipiul dispune de un bogat patrimoniu cultural-istoric: Biserica ''Sf. On 8 October 1408. From among them we can mention: ''Saint Nicholas'' Princely Church. workshops for horse shoeing etc. gaze naturale. de origine slav\. the car industry.1495).Vargolici. Dintre acestea amintim: Biserica Domneasc\ ''Sf. the volume of economic exchange increased. pân\ în acel moment apa fiind adus\ cu sacalele. in the north-eastern part of Romania. un spital municipal. being crossed by many roads. culture and art were born. Municipiul Dorohoi merit\ s\ fie vizitat pentru obiectivele turistice cu care s-ar mândri orice localitate. concluded a treaty in Liov with Vladislav Iagello. a children's club. 1407. Many important figures have connected their destinies to this place. in the XVII-XVIIIth centuries. with the necessary endowments for rest and nourishment. înseamn\ ''drag". conservarea cl\dirilor cu valoare de patrimoniu. cultural-artistic manifestations are organized for the celebration of the important figures from Dorohoi: the National Music Festival ''Martisor Dorohoian''. poate de la întemeitorul a[ez\rii. dar în Enciclopedia Român\ g\sim urm\toarea explica]ie: Numele lui (al Dorohoiului). 9 baze sportive. Seminarul Teologic ''Sfântul Ioan Iacob''. sometimes peaceful. each serving a guild. and in 1962 the locality also benefits from a water supply system (until then the water had been carried with casks). a pia]etei "Rabin Pinhas Wasserman" [i a Muzeului existen]ei evreilor în Moldova. the preservation of traditions and customs. the development of the educational infrastructure. The City of Dorohoi has recently celebrated 600 years since the first documentary certification. municipiul Dorohoi este al doilea municipiu ca m\rime din jude]ul Boto[ani. In order to accomplish this goal. ''Saint John Jacob'' Seminary. pe cursul râului Jijia. the textile industry and the food industry. Dorohoi becomes the residence of the magistrate of the Highland in 1778. Spiru Haret. iar în 1962 localitatea beneficiaz\ [i de alimentare cu ap\ potabil\. exhibitions and literary-artistic contests. 400 years.Dorohoi în 1896. care prezint\ dolean]ele românilor din aceast\ parte a ]\rii. 8 gr\dini]e. a series of development projects are either ongoing or in the phase of document elaboration. Nicolae'' (ctitorie a lui {tefan cel Mare .Dorohoi în 1888 [i Ia[i . but we find the following explanation in the Romanian Encyclopaedia: Its name (Dorohoi). La 8 octombrie 1408. but always connected to the realities of the respective periods. the ''Assumption of the Virgin'' Cathedral. Dorohoiul apare ca un nod de comunica]ie de la care plecau [i `n care se intersectau numeroase drumuri din ]ar\. The city has a vast cultural-historic patrimony: ''Saint Nicholas'' Church (built by Stephen the Great . canalizare. the Sciences of Nature Museum. 3 gyms. Dup\ reorganizarea administrativ\ din anul 1950. energie electric\). Ref\cut în 1568. în prezent în municipiu fiind înregistra]i un num\r de 1400 agen]i economici. and 493 km from Romania's capital. un loc din centrul municipiului poart\ numele rabinului care a p\storit timp de 40 de ani una din cele mai prospere ob[ti evreie[ti din aceast\ ]ar\. The City of Dorohoi has two museums which shelter very valuable exhibits: ''George Enescu'' Museum. un stadion municipal. ''The Assumption of the Virgin'' Cathedral. care ad\poste[te colec]ii de [tiin]e ale naturii (se remarc\ colec]ia de p\s\ri [i pe[ti exotici [i galeriile de art\ modern\ . which recreates the atmoshpere from the house of the great composer and the Sciences of Nature Museum. cuprinzând la acea vreme 6 pl\[i. fapt datorat [i personalit\]ilor care îi reprezentau interesele. este de 36 km. ~n 1857. from the activities of the blacksmiths and coopers guilds to the activities of doctors and dentists. Grupul [colar ''Regina Maria''. Nicolae''.Dorohoi railway in 1896. maintaining this statute for 210 years. extension and modernization of the town infrastructure (water. dar mereu ancorat\ în dimensiunile corespunz\toare vremurilor. Datorit\ pozi]ion\rii pe traseul principalelor rute de comer] ce asigurau leg\tura cu nordul Europei. Dorohoi remained a town of Botosani County. trei comune urbane [i 64 comune rurale. De asemenea.Dorohoi Foto: Arhiva Prim\riei Dorohoi Foto: Vedere aerian\ asupra municipiului Dorohoi Situat în nordul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Astfel.267 locuitori. Dimitrie Pompeiu. Dorohoi became residence of the homonymous district in Botosani region and in 1952. when the ruler of Moldavia. când zbuciumat\. The City of Dorohoi is worth visiting for the tourist sights that would make any locality proud. Spiru Haret. încheie la Liov un tratat cu Vladislav Iagello. care dateaz\ din 6 oct. dar în cadrul regiunii Suceava. unit\]i de înv\]âmânt preuniversitar: ''Colegiul Na]ional Grigore Ghica''. Due to its location on the route of the main commercial roads which provided the connection with the north of Europe. Foto: Bisericu]a de lemn "Na[terea Maicii Domnului" 3. în municipiu func]ioneaz\ o cas\ municipal\ de cultur\ [i o bibliotec\. Foto: Dorohoi . predominante fiind industria sticl\riei [i por]elanului. The documents also mention the "large road of Dorohoi". a place in the centre of the city bears the name of the rabbi who led one of the most prosperous Jewish communities in the country for 40 years. the City of Dorohoi is second as size in Botosani County. which shelters collections from this field (the most remarkable is the collection of exotic birds and fish and the modern art galleries . ora[ul devine centrul administrativ al Moldovei de nord. în Dorohoi s-au n\scut. care recompune atmosfera crea]iei marelui compozitor. Situated in the north of the North-East Development Region. regele Poloniei. Pentru aceasta se afl\ în derulare sau în curs de elaborare a documenta]iilor o serie de proiecte de dezvoltare care au în vedere reabilitarea.zona central\ Din 1968. Following the modern administrative reform in the time of Cuza. patrimoniul istoric [i cultural local). which led to the creation of 38 synagogues. când lini[tit\. Astfel.Mugurelul Band (25 years of activity).267 inhabitants. pre-university education institutions: ''Grigore Ghica National College''. Alexander the Kind. In order to mark this aspect. [i comunitatea evreilor. natural gas. on the stream of Jijia River. sunt vehiculate mai multe variante. the development of social services and the granting of the right to a dwelling. the King of Poland.Vârgolici. timp de 210 ani. tratat care este semnat [i de boierul Mihail Dorohoianul. We are talking about the inauguration of the "Rabin Pinhas Wasserman" Square and of the Jewish Museum in Moldavia. municipiul Dorohoi acord\ o mare importan]\ dezvolt\rii socio-economice durabile a localit\]ii [i cre[terii calit\]ii vie]ii locuitorilor s\i în condi]iile p\str\rii tradi]iilor locale [i conserv\rii patrimoniului istoric [i cultural. out of which 53 with foreign capital. It is located at a distance of 36 km from the county residence. fiecare deservind câte o breasl\. the ''Birth of Virgin Mary'' Church (built of oak logs on a stone foundation in the time of the voivode Constantin Moruzi). which dates from 6 October 1407. Dorohoi was represented at the meeting of Moldavia's council by Mihail Kogalniceanu. municipiul Boto[ani. Dorohoi appeared as a communication hub. Muzeul de {tiin]ele Naturii. means ''dear".Dorohoi railway in 1888 and Iasi . pentru potcovit caii etc. Thus. O contribu]ie la dezvoltarea Dorohoiului [i-a adus-o. district residence again. Dorohoiul este reprezentat la [edin]a divanului ad-hoc al Moldovei de Mihail Kog\lniceanu. industria textil\ [i industria alimentar\. Pân\ în anul 1989. Dorohoiul este men]ionat ca punct vamal pentru negustorii care exportau cai la Cameni]a. un club al copiilor [i elevilor unde activeaz\ una dintre cele mai apreciate forma]ii de muzic\ popular\ din ]ar\ . In 1857. electric energy).

din Moldova. The capitalization and promotion of the genuine creations of certain artistic value in the fields of dancing.800.685 hectares and 5. avantaje cunoscând [i datorit\ pozi]ion\rii sale la întret\ierea. the rehabilitation of streets on a distance of 5. a secondary school. Aceast\ urbe. having major importance in the area through its institutions: the Town Hospital. which also offers dental care.75 km.Bucecea Foto: Arhiva Prim\riei Bucecea Darabani L 1 Darabani Foto: Arhiva Prim\riei Darabani 2 1 C Considered the most northern town in the country. data de 15 aprilie 1569 fiind considerat\. s\di]i de {tefan cel Mare în urma luptelor cu t\tarii. the food industry .''d\r\banii m\riei sale''. dispunând de cabinete de consulta]ii pentru adul]i [i copii. În vara anului 2004 s-au început s\p\turile arheologice la locul denumit ''Biserica Pustie''. ce activeaz\ în cadrul Centrului Cultural Bucecea. ca fiind cea de atestare a localit\]ii din punct de vedere istoric. Bucecea locality is situated in the north-eastern part of the country.5 km). The first name of the locality was Cabiceni. the town's economy is based on agriculture and animal breeding.754 m. Foto: Alee parc Mihai Eminescu . este necesar\ lansarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii în ora[ul Darabani. cu cei aproximativ 12. reprezint\. The current perspectives of the town in this field are represented by the privatisation of the old farms and their transformation into vegetal and zootechnic farms. We should also mention that the fountain and the benches decorated with flowers from the centre of town are unique in Romania. and since the last administrative-territorial distribution (1968). then to Botosani District . extension of the sewerage network and the construction of a wastewater treatment station. Blocurile cu cele 720 apartamente. precum [i un mare num\r de locuin]e particulare beneficiaz\ de înc\lzire central\. which totalize 13. De numele acestuia se leag\ trei lucruri foarte importante la Darabani: întemeierea târgului Darabani în 1837. având `n componen]a sa satele Bajura. both built during the time of the landowner Bals. Bucecea Commune has been part of Botosani County. in order to improve the road infrastructure. Foto: Muzeul Pr. fiind str\b\tut de râul Prut [i pârâul Podriga. Urmele materiale descoperite arheologic (de ex: topoare de silex [i ceramic\ cucutenian\) atest\ locuirea zonei din cele mai `ndep\rtate vremuri. iar denumirea actual\. in order to cope with the influx of vehicles and people. Ca atrac]ii turistice putem identifica Biserica ''Sfântul Nicolae'' (situat\ în centrul ora[ului. ia fiin]\ comuna Bucecea. camere. cât [i de-a lungul unor drumuri comerciale. a project with a value of 4. digital telephone services provided by Ericsson and cable TV.754 de metri. care a apar]inut de jude]ul Boto[ani. Extindere re]ele de canalizare [i Sta]ie de epurare. Toponimul are leg\tur\ cu denumirea osta[ilor din corpul de paz\ a grani]ei . a place dating from the XVth century.000 Euro. Advertorial Prim\ria Darabani . the light industry (the textile factory. Apart from the residence . apoi de Raionul Boto[ani . Tradi]iile ora[ului Bucecea arat\ c\ locuitorii acestuia. ce asigur\ leg\tura cu Republica Ucraina ]inutul Cern\u]ului. The blocks with 720 apartments. offices and other spaces that provide adequate conditions for the performance of the cultural activities. The settlement was established in the XVth century. discovering tomb stones. re]eaua de gaz metan. respectiv Spitalul or\[enesc cu un num\r de 75 de paturi. the date of 15 April 1569 being considered as the date when the locality was certified from a historical point of view. on the northern side of the Moldavian Plain. an industrial vocational school. concret aici constituindu-se proprietatea agricol\ prin mo[ia de aproape 11. gas network. Foto: Grup {colar Bucecea 24 << Advertorial Prim\ria Bucecea onsiderat cel mai nordic ora[ al ]\rii. ora[ul Bucecea este str\b\tut de DN 29C. which activates inside Bucecea Cultural Centre. The ancient oak trees from Teioasa Forest. localitatea Darabani a desf\[urat dintotdeauna activit\]i agricole.''darabanii mariei sale'' (His Majesty's foot soldiers). o bibliotec\ public\ [i o bibliotec\ [colar\. Cu o suprafa]\ de 4685 ha [i 5243 locuitori. built in 1815. comuna Bucecea a fost declarat\ ora[. It is said that the name of the locality comes from an old Polish landlord named Buczaschi. Evolu]ia Darabanilor a fost favorizat\ de prevederile p\cii de la Adrianopol din 1829. o [coal\ gimnazial\. Se spune c\ Bucecea [i-ar trage numele de la un vechi boier de origine polon\ cu numele de Buczaschi. in a hilly area with a maximum altitude of 264 m. foarte asem\n\toare cu cea de la Curtea de Arge[) [i ''Biblioteca or\[eneasc\''.75 km. At present. situat\ la aproximativ 40 km distan]\.5 km. the Public prosecutor's office. conform standardelor europene. Due to this. Dr. In 2004. through Siret customs. economia ora[ului se bazeaz\ pe agricultur\ [i cre[terea animalelor. precum [i o continuitate neîntrerupt\ pân\ `n prezent.g.bustul poetului 2 ocalitatea Bucecea este situat\ în partea de nord-est a ]\rii. nordic\. Dispensarul veterinar din ora[ asigur\ întreaga gam\ de tratamente [i vaccin\ri pentru efectivele de animale. ora[ul mai are dou\ localit\]i componente. un studio de înregistr\ri audio. [i conacul Miclescu din satul C\line[ti. from a geographical point of view.Bucecea. comuna Bucecea apar]ine de jude]ul Boto[ani. Stejarii seculari din p\durea Teioasa. In the summer of 2004 the archaeological diggings began in the place called ''The Deserted Church''. Cele mai importante proiecte `n derulare din ora[ul Bucecea: Construc]ie {coal\ de Arte [i Meserii (reabilit\ri [i dot\ri investi]ionale la Grupul {colar Bucecea) proiect `n valoare de 4. and the present name. Valorificarea [i promovarea crea]iilor autentice de cert\ valoare artistic\ a dansului [i cântecului popular moldovenesc [i îndeosebi a fondului tradi]ional autentic sunt readuse în circuitul viu de Ansamblul popular ''Ciob\na[ul''. who founded several villages. un centru cultural. birouri [i alte înc\peri ce asigur\ condi]ii deosebite pentru buna desf\[urare a tuturor activit\]ilor culturale. la 19 km de Boto[ani. care sluje[te [i ast\zi ca l\ca[ de cult locuitorilor ora[ului Darabani.000 hectares that belonged to the landowner Theodor C. Darabani. is the third as size in Botosani County (after the cities of Botosani and Dorohoi). Grupul [colar Darabani. Pe lâng\ localitatea de re[edin]\ . a public library and a school library. pe lâng\ satul Bucecea. rooms. În prezent. bricks and walls from the former location of the church of Valcesti village and 5 coins from the time of Stephen the Great. construit în 1820.000 inhabitants. was documentary certified in 1546. a câmpiei Moldovei. where a new frontier point to the Republic of Moldova is being established. Darabani Town Hall envisages the accomplishment of three projects for the modernization of the main roads. as well as a great number of individual dwellings have central heating. Având soluri fertile.Suceava Region. ia fiin]\ [i târgul Bucecea.000 ha a boierului Theodor C. it has become necessary to elaborate programmes for the development of the infrastructure in the town of Darabani. Medical assistance is provided by a clinic for adults and children. construirea unei biserici unice în zon\ dup\ planurile bisericii ''Sf. din punct de vedere geografic. Bal[. planted by Stephen the Great after the battles against the Tartars. boier luminat al timpului s\u. The most important on-going projects in the town of Bucecea: the construction of a vocational school (rehabilitation and endowments for Bucecea Vocational School). Momentan. Foto: Prim\ria ora[ului Bucecea 2. pentru a face fa]\ traficului auto [i de persoane. being also favoured by its location at the junction of commercial roads. still functioning today as a place of prayer for the inhabitants of Darabani. one of them being Bucecea. situated at a distance of approximately 40 km. with its approximately 12. este atestat\ documentar în anul 1546. alimentare la re]eaua de ap\ potabil\ [i canalizare. For this purpose. Prim\ria ora[ului Darabani [i-a propus pentru îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere realizarea a trei proiecte de modernizare a principalelor artere rutiere ale ora[ului. The material traces discovered during the archaeological diggings (e.243 inhabitants. belonging first to Botosani County. although a political Conservative.three meat processing companies and two milk processing companies) being also present. care a întemeiat mai multe sate. at 19 km from Botosani. servicii telefonice printr-o central\ digital\ Ericsson [i TV prin cablu. la 30 km de ora[ul Suceava [i 25 km de aeroportul Salcea. Bals. Bucecea Commune was founded in 1845. patru [coli primare. printre care [i cel care poart\ numele de Bucecea. very similar to the one from Curtea de Arges) and the ''Town library''. Three very important things are connected to his name: the establishment of Darabani market town in 1837. Darabani Town Hall has completed the Feasibility Studies for the three projects and now it is looking for financing sources in order start implementing them. se situeaz\ pe locul al treilea ca m\rime din jude]ul Boto[ani (dup\ municipiile Boto[ani [i Dorohoi). iar de la ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din anul 1968. a recording studio. În acest sens. as well as the cultivation of ecological products in order to contribute to the recovery of the national economy according to European standards. BCR. Ora[ul Darabani este unicul centru urban pe o raz\ de peste 35 km având o importan]\ major\ în zon\ prin institu]iile pe care le g\zduie[te. With a surface of 4. Din aceste motive. În anul 2004. the Fiscal Office etc. a cultural centre. 3 1. Extindere re]ea de ap\ `n Bucecea 5 km [i Bohoghina 1. pe la vama Siret. Having fertile soils. unde se afl\ în lucru un viitor punct de trecere al frontierei de stat c\tre Republica Moldova. the construction of a unique church in the area according to the plans of ''Saint Sofia'' Church from Constantinople. during the reign of voivode Stephen the Great. The historic monuments are represented by ''Saint Nicholas'' Church. connections to the drinking water and sewerage networks. Bucecea village remaining in the north-eastern part of the newly created settlement. Bucecea Commune was declared a town. Darabani. an enlightened mind for his time.Regiunea Suceava. Darabani. which represents the connection to Ukraine . the footwear factory and the knitting workshops. de[i conservator politic. de stat. The town's evolution was favoured by the provisions of the Peace of Adrianopolis (1829). Judec\toria. As tourist sights we can identify ''Saint Nicholas'' Church (situated in the centre of the town. în timpul domniei voievodului {tefan cel Mare. four primary schools. Reabilitare str\zi pe o distan]\ de 5. Darabani. [i anume: Bohoghina [i C\line[ti. The town of Darabani is the only urban centre on a radius of over 35 km. This town. 1. din cele mai vechi timpuri. Nicolae''. Darabani locality has always been involved in agricultural activities. the establishment of the first state school in a village in Moldavia. deja existent. înfiin]area primei [coli s\te[ti. comprising the following villages: Bajura. Darabani High-school. Aceast\ institu]ie este dotat\ cu sal\ de spectacole de 300 de locuri. 30 km from Suceava and 25 km from Salcea Airport. The veterinary clinic provides the entire range of treataments and vaccines for animals. un grup [colar industrial cu liceu [i [coal\ profesional\. the town of Bucecea is traversed by the national road DN 29C.800. l\ca[ ce dateaz\ din secolul XV. au avut ca îndeletnicire de baz\ agricultura. silex axes and pottery from Cucuteni) certify the continuous habitation of the area since ancient times. c\r\mizi [i ziduri de la fostul amplasament al bisericii satului Vâlce[ti [i 5 monede din perioada domniei lui {tefan cel Mare. artere ce însumeaz\ o lungime de 13. precum [i ob]inerea unor produse ecologice pentru a putea contribui la relansarea economic\ na]ional\. de asemenea. precum [i de un cabinet stomatologic. industria u[oar\ prin fabrica de confec]ii. represented by the estate of 11. and Miclescu Manor from Calinesti village. Asisten]a medical\ este asigurat\ de un dispensar cu sta]ionar pentru copii. Prima denumire a localit\]ii a fost C\biceni. Sofia'' din Constantinopol. Perspectiva agriculturii în ora[ este privatizarea prin realizarea de ferme vegetale [i zootehnice. is located. În anul 1828. ad\ugând faptul c\ Darabaniul se afl\ la mic\ distan]\ [i pe una din arterele de acces c\tre R\d\u]i Prut. Acad.000 locuitori ai s\i. a branch of the Romanian Commercial Bank. industria alimentar\ prin cele trei societ\]i de prelucrare a c\rnii [i cele dou\ de prelucrare a laptelui. unde au fost g\site pietre de cimitir. Pe raza ora[ului func]ioneaz\ trei gr\dini]e [i un c\min de copii cu program prelungit. practic. În anul 1845. Foto: Sediul Prim\riei ora[ului Darabani 2. being traversed by Prut River and Podriga Brook. with 75 beds. Leon D\n\il\ 3. The existing roads in the town of Bucecea are in a good condition. De men]ionat este [i faptul c\ fântâna [i b\ncile ornate cu flori din centrul ora[ului sunt unicat în România. The town's traditions show that its inhabitants have worked in agriculture since antiquity. Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Darabani. Prim\ria ora[ului Darabani a finalizat studiile de fezabilitate pentru cele trei proiecte [i este `n c\utare de surse de finan]are pentru demararea lor. Circa fiscal\ etc. the town has two other adjoining localities: Bohoghina and Calinesti.000 euro. Moldavian folk songs and especially of the traditional objects are integrated in the tourist circuit by the Folk Ensemble ''Ciobanasul''. este a[ezat pe rama înalt\. ambele construite în timpul boierului Bal[. This name is connected to the name of the soldiers who protected the borders . built in 1820. according to which the agricultural property was established here. At the moment. cea de înc\l]\minte [i atelierele de tricotaje. Bucecea market town was established in 1828. extension of the water supply network in Bucecea (5 km) and Bohoghina (1. Bucecea Re]elele de drumuri existente pe raza ora[ului Bucecea sunt într-o stare bun\.Cernauti County. E[anca [i Li[m\ni]a. A[ezarea a fost întemeiat\ `n secolul al XV-lea. This institution has an auditorium with 300 seats. `ntr-o zon\ deluroas\ cu altitudinea maxim\ de 264 m. satul Bucecea r\mânând în partea de N-E a târgului nou creat. un punct important de atrac]ie. Esanca and Lismanita.Bucecea. are also an important sight. construit\ în 1815. The town has three kindergartens and a day care institution for children. the Law Court. Monumentele istorice sunt reprezentate de Biserica ''Sf. and also to the fact that Darabani is located on one of the access roads to Radauti Prut.

pe cursul mijlociu al râului Miletin. Bozieni. Foto: Biserica ''Sf Gheorghe'' 4. simbol al spiritului de dreptate al ]\ranului român. Dobrogeanu Gherea streets. The town has a road network with a length of 58. construirea de locuin]e sociale pentru cet\]enii de etnie rrom\. living in the town of Flaminzi. a cinema with 310 seats and a Community Centre. Kog\lniceanu. Bacau. Iorga. Iorga. Ca evenimente locale reprezentative amintim: Festivalul "Hora de la Fl\m`nzi" (luna august) [i Festivalul de datini [i obiceiuri de iarn\ (luna decembrie). Localitatea se întinde pe o suprafa]\ de peste 10. cu 12 iarmaroace anual.the pride of the locals. prese de ulei. presenting an interesting architectural combination between the Byzantine and Gothic styles. la 35 km de municipiul Boto[ani [i la 25 km de râul Prut.g. Foto: Prim\ria S\veni 3. Dobrogeanu Gherea. cum ar fi: reabilitarea [i construirea {colii de Arte [i Meserii. N. dermatologie. bakery. As strategic position. Its location.000 de volume. The locality spreads on a surface of over 10. localitatea prime[te statutul de târg.1 Sãveni Foto: Arhiva Prim\riei S\veni 1 2 3 Î Flãmînzi Foto: Arhiva Prim\riei Fl\m`nzi Flaminzi Saveni N A reference name. the former commune became a town in 2004. Bodeasa [i Sat-Nou. oil-bearing plants. stores that sell construction materials. Medical assistance is provided by a hospital. Chi[c\reni. and especially in the museum in Botosani and the State Archives in Botosani and Iasi. carpentry and tailoring workshops. amenajarea parcului principal al ora[ului S\veni. Over 130 companies function is Saveni. Ca num\r de locuitori. unit\]i care în mare m\sur\ au absorbit un mare num\r de for]\ de munc\ din localitate. Vladimirescu. and also in the adjoining villages. furniture. M. Avram Iancu. moar\ de grâu [i mai multe mori de porumb [i uleierni]e. ''Saint Nicholas'' Church. which comprises both the agricultural lands (with crops of wheat. Kogalniceanu. electricitate etc. As number of inhabitants. Dintre obiectivele turistice remarcabile ale localit\]ii men]ion\m: Monumentul Comemorativ 1907. wood. ateliere de tâmpl\rie. Without assuming paternity over some remarkable names in the Romanian art and culture. o societate de transport. fosta comun\ a devenit ora[ în anul 2004 [i este compus din fostele sate Fl\m`nzi. Ora[ul dispune de o bibliotec\ cu peste 10. fiind atestat\ documentar înc\ din secolul XVI. the town of Flamanzi is situated in the southern part of Botosani County. Chitoveni and Prisacani. Vladimirescu. Documente ale acestui eveniment se g\sesc atât în miniexpozi]ia din cadrul consiliului local. through the princely document of Scarlat Voda. Industria este reprezentat\ de mica industrie.7 km. o fabric\ de prelucrare a laptelui. Totu[i. Still.Prisacani and the Monument of the Heroes of the War of Independence. cu mici zone inundabile. and also over 1. 2 3 4 26 << Advertorial Prim\ria Fl\m`nzi Advertorial Prim\ria S\veni . Chi]oveni [i Prisacani. Mihai Ciuca. Sadoveanu. reabilitarea corpului A [i extinderea corpului B de la Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\. Bozieni. As education institutions the town has 4 kindergartens. Foto: Monument Comemorativ 1907 3. Pentru instruirea [i educarea copiilor exist\ numai în ora[ un num\r de 4 gr\dini]e. the manufacture of objects from osier willow and straw etc. out of which 12. the manufacture of handcraft objects. as well as at Al.700 hectares of forest. the construction of a new kindergarten. o policlinic\ cu cabinete de interne. o [coal\ cu clasele I-VIII [i un grup [colar de nivel liceal care are ca patron spiritual pe academicianul Dr. oleaginoase. construirea unei gr\dini]e noi. that at present the locality has an urban character. Asachi. Sadoveanu. Chiscareni. p\[uni [i ima[uri. The main tourist sights in the town of Saveni are: ''Saint George'' Church. Se poate spune. in a hilly area. Thus. [i ne mai mândrim [i cu faptul c\ apar]inem acestui spa]iu binecuvântat al Boto[anilor lui Eminescu. c\ în prezent localitatea are o alur\ urban\. N. cât mai ales la muzeul din Boto[ani [i Arhivele Statului din Boto[ani [i Ia[i.Pris\cani [i Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\. Prin Planul Urbanistic General s-a aprobat înfiin]area unei zone industriale. textiles. The industry is represented by the light industry. an area where the Romanian and foreign investors could benefit from certain facilties as access roads. Sadoveanu. Asachi. Gheorghe''. small factories and workshops. food and non-food products etc. electricity etc. precum [i la Universitatea Al. Enescu. dental care. magazine de valorificare material de construc]ie. the land being included in the third fertility zone. technical plants. ora[ul Fl\m`nzi este situat în partea de sud a jude]ului Boto[ani. From an administrative point of view it comprises the localities Petricani. Biserica ''Sf. ~n componen]a sa intr\ localit\]ile Petricani. the refurbishment of the town's park. most of them involved in trade.. Fl\m`nzi s-a f\cut cunoscut\ atât în ]ar\. pentru ca în anul 1968 s\ fie declarat\ ora[. din vremea ultimului an al domniei voievodului moldovean Petru Rare[. Nicolae" 2. pediatrics and analysis laboratories). a transport company. A very important role will also be played by the traditional industries.000 hectares. rehabilitation of ''Patria'' Cinema and its refurbishment in order to function also as a Community Centre.000 volumes. a famous scientist. reabilitarea str\zilor Ghe. stomatologie. built in 1804-1805. Foto: Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\ 4. Mihai Ciuca''. From among the most important tourist sights of the locality we can mention: the Memorial Monument 1907. a slaughter-house. I. Forma de relief predominant\ este [esul. running water. Bac\u. In the central-eastern part of Botosani County we find the town of Saveni. [i Muzeul de Istorie [i Arheologie. deoarece localitatea dispune de materii prime ca lemn. The town's administration has begun several projects. la intersec]ia unor vechi artere de circula]ie. mobil\. without mistaking. the Vocational School ''Dr. Administra]ia local\ are `n derulare mai multe proiecte. Mihai Ciuc\''. Luchian sau Pillat. The relief is mostly represented by plains. tailoring workshops. but archaeological vestiges where found on its territory that prove the existence of settlements in the area since the primitive and ancient times. Saveni market town was the centre of Baseu small rural district. alte materiale care pot constitui materia prim\ în vederea înfiin]\rii de societ\]i comerciale de produc]ie. 1. being documentary certified in the XVIth century. The town also has a library with over 10. piatra. Documents about this event can be found in the mini-exhibition of the Local Council. such as: rehabilitation and construction of the Arts and Crafts School. Bodeasa and Sat-Nou. such as: pottery. reabilitarea bibliotecii or\[ene[ti. laptele [i carnea [i. construc]ii metalice. e.000 ha. savant de renume mondial. confec]ionarea obiectelor de artizanat. originar din S\veni. considerat principala arter\ rutier\ care leag\ jude]ul Boto[ani de jude]ele din sud [i mai ales de jude]ele Ia[i. on the middle stream of Miletin River. dar pe teritoriul ei s-au g\sit vestigii arheologice care dovedesc a[ez\ri `n zon\ înc\ din epoca primitiv\ [i antic\. Due to its geo-strategic importance (it is situated at an equal distance between Botosani and Harlau and on the main road that communicates with the other counties). alimentare [i nealimentare etc. se va pune baza pe industrii tradi]ionale ca: ol\ritul. dermatology. valleys. cât [i în str\in\tate ca fiind locul de unde a izbucnit Marea R\scoal\ }\r\neasc\ din anul 1907. Luchian or Pillat. Flaminzi became famous both in the country and abroad as the place where the great Peasant Rebelion emerged in 1907. Ora[ul are o re]ea de 58. M. units that have drawn a large number of human resources from the locality. and most of all to its historic significance. T. prin hrisovul domnesc al lui Scarlat Vod\. 1. stone. the locality received the statute of market town. confec]ionarea de obiecte din r\chit\ [i paie etc. as well as a social protection institution for elderly people. Mihai Ciuc\. the establishment of an industrial area was approved. În anul 1818. the locality is situated lengthways the European road E58. a school and a vocational school named after the academician Dr. Foto: Biserica de lemn "Sf. confec]ii. the rehabilitation of the main building and extension of the secondary building of the Medical-Social Assistance Unit. Filipescu. In 1818. Nicolae'' 2. Saveni locality was certified as village in a document dating from 1546. ora[ul Fl\m`nzi este considerat a fi a treia localitate din jude] având peste 12. the town of Flaminzi is considered the third locality in the county. Datorit\ importan]ei geostrategice (fiind situat la egal\ distan]\ de ora[ele Boto[ani [i Hârl\u [i pe principala arter\ de comunica]ie cu celelalte jude]e). produse agricole [i animaliere. a symbol of the spirit of justice of the Romanian peasant. Nicolae'' ridicat\ în anul 1880. I. the rehabilitation of Ghe.. iar ca sate apar]in\toare au r\mas Chi]oveni [i Prisacani. gra]ie faptului c\ s-au dezvoltat în mod fericit iluminatul stradal [i asfaltarea principalelor dou\ artere de circula]ie ca pietonal din strada 1 Decembrie . metallic construction. comprising the former villages Flaminzi. Principalele obiective turistice prezente în ora[ul S\veni sunt: Biserica ''Sf. devenind simbolul setei de dreptate a ]\ranului român. o fabric\ de mobil\ [i dou\ ateliere de mobil\. Slt. and the History and Archaeology Museum. Foto: Monumentul Eroilor ume de referin]\. F\r\ a ne asuma paternitatea asupra unor nume sonore în arta [i cultura româneasc\. such as the textile factory. într-o zon\ colinar\. the last year of the reign of the Moldavian ruler Petru Rares. de exemplu o fabric\ de confec]ii. T. a favorizat de-a lungul timpului aspira]iile sale la statutul citadin în zona de nord-est a Moldovei. Foto: Biserica ''Sf. As local representative events we can mention: "The Romanian Round Dance from Flaminzi" (August) and the Festival of winter customs and traditions (in December). de exemplu societ\]i care s\ valorifice lâna. Flaminzi locality has a vast history. and in 1950 the commune became the centre of a district and it was finally declared a town in 1968. oil presses. B\lcescu [i Poiana. localitatea este a[ezat\ de-a lungul drumului european E58. Nicolae" (1657) . with more than 12. terenul fiind inclus în zona a treia de fertilitate. Through the General Urban Plan. but also private production: dairy products. Târgul S\venilor a fost centrul Plasei Ba[eu. Localitatea Fl\m`nzi are o istorie bogat\. construit\ în anul 1804-1805. as the locality has raw materials like wood. milk and meat. Cuza din Ia[i. Ca pozi]ie strategic\.. Asisten]a sanitar\ este asigurat\ de un spital. considered the main road that connects Botosani County to the counties in the south and especially to Iasi. vii. croitorie. due to the implementation of street lighting and to the paving of the two main pedestrian roads on 1 Decembrie Street . nu în ultimul rând. born in Saveni. Foto: Serb\rile ora[ului Fl\m`nzi 4 n partea central-estic\ a jude]ului Boto[ani se afl\ ora[ul S\veni. Vaslui [i Neam]. zon\ în care investitorii români [i str\ini s\ beneficieze de anumite facilit\]i ca drum de acces. and also with the fact that we belong to the blessed space of Eminescu. Cuza University in Iasi.7 km drumuri. the rehabilitation of the town library. prezentând o interesant\ îmbinare arhitectonic\ între stilurile bizantin [i gotic. ap\ curent\. A[ezarea sa deloc întâmpl\toare. as well as other raw materials that can form the basis for the establishment of production units.mândria s\vinenilor. dar [i produc]ia privat\: lactate.6 km sunt asfalta]i. with small floodable areas. iar din 1950 comuna a devenit centru de raion. cât mai ales istorice.. un abator. totu[i avem în fruntea oamenilor de valoare pe academicianul Mihai Ciuc\. Vaslui and Neamt counties. agricultural and animal products.6 km are paved. plante tehnice. at the junction of old roads (the road that connects the localities on Baseului Valley and the one that connects Botosani to Prut Valley) has facilitated the aspirations of the locality to the rank of town in the north-east of Moldavia. a furniture factory and two workshops. majoritatea având ca principal obiect de activitate comer]ul. a flour-mill and several corn mills. we pride ourselves with the academician Mihai Ciuca. cât [i peste 1. dar [i o institu]ie de ocrotire social\ pentru persoanele de vârsta a III-a. at a distance of 35 km from the City of Botosani and 25 km from Prut River.700 ha de p\dure. with 12 yearly fairs. companies that would use wool. În ora[ul S\veni î[i au sediul peste 130 societ\]i comerciale. din care 12.000 inhabitants. dispu[i atât în ora[ul Fl\m`nzi. în care sunt cuprinse atât terenurile agricole pe care se cultiv\ cereale. panifica]ie. Creang\. we can state. Biserica din lemn "Sf. un cinematograf cu 310 locuri [i o Cas\ de cultur\. a milk processing factory. Filipescu. Avram Iancu. Grupul [colar ''Dr. becoming the symbol of the thirst for justice of the Romanian peasant. f\r\ riscul de a gre[i. and the nowadays villages Chitoveni and Prisacani. de mici fabrici [i ateliere. ateliere de croitorie. a clinic (with a general section.000 de locuitori. the construction of social dwellings for the citizens of Rrom ethny. Balcescu and Poiana. cât [i în satele apar]in\toare. M. Creanga. materialul lemnos. respectiv drumul ce leag\ localit\]ile de pa Valea Ba[eului [i cel ce leag\ Boto[anii de Valea Prutului. Sadoveanu. pediatrie [i laboratoare de analize. Localitatea S\veni este atestat\ ca sat `ntr-un document datând din anul 1546. "Saint Nicholas" wooden church (1657) . raised in 1880. reabilitarea Cinematografului ''Patria'' [i amenajarea acestuia pentru a putea func]iona [i drept Cas\ de Cultur\. M. mor\rit. Slt. pastures and commons). Enescu.

Piatra scoas\ din malul pârâului Ple[u a fost transportat\ pe palmele bie]ilor ]\rani. Referring to Tudora village and especially to Lady Tudora.1979. Foto: Monumentul eroului necunoscut 2. being consecrated in 1846. în comuna Tudora func]ioneaz\ trei [coli. who rested there on his way between Suceava and Harlau. Throughout the years. Stefanesti-Sat. ~n vremuri `ndep\rtate. at a distance of 35 km from the City of Botosani. the lake being an important wintering place for birds in the Romanian basin of Prut River. the bear's dance. In the XV-XVIth centuries.Schivereokia podolica. reprezint\ cea mai întins\ suprafa]\ de luciu de ap\ din bazinul acestui râu. Dansuri ca ''B\tuta de la Tudora''.456 de volume împreun\ cu biblioteca [colii). made of stone and brick by the landowner Cantacuzino Pascanu. În mod deosebit începând cu anul 1933. Stefanesti Dendrologic Park and ''The Pious Paraschiva" Church (raised in 1640 and considered by V. care în 2000 [i-a aniversat cele [ase veacuri de existen]\. care se p\streaz\ [i ast\zi. Situated in an area that has been inhabited since the Neolithic. Foto: Parc dendrologic 3 4 ituat\ în partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. Ochiul trec\torului `ns\ nu poate trece f\r\ a observa turla bisericii impun\toare din centrul satului. Foto: Barajul Stânca-Coste[ti 2. ~n secolele XV-XVI a[ezarea este pr\dat\ de t\tari `n mai multe rânduri.R. geologic [i floristic. Referitor la Biserica ''Cuvioasa Paraschiva''. Next to the church from the centre of the village. Despre localitatea Tudora. au triumfat pe plan na]ional [i interna]ional. the most important historic monument of this settlement. Bobule[ti. Stefanesti locality was declared a town in 2004. social and cultural life: Stanca-Costesti customs was opened again. Gheorghe Vasiliu. The style is different from the one of the other Moldavian churches and it has nothing in common neither to the Byzantine. nor to the Roman styles. Lâng\ biserica din centrul satului. At present. the Hydro-technical Hub Stanca-Costesti. which presents it as a traditional centre of trade and economic activity on the valley of Prut River. several wooden churches existed in Tudora. ''Baraboiul'' have brought fame to the village. there are two opinions: the first. being destroyed one after the other. Pân\ `n 1968 localitatea s-a numit {tef\ne[ti-Târg. known as the ''Lady's House''. situat\ la nord-est de ora[ul {tef\ne[ti. jude]ul Boto[ani. Dances like ''Batuta de la Tudora''. Dr\gu] "cel mai vechi monument religios din Moldova adaptat unor func]ii cu caracter defensiv"). Localitatea {tef\ne[ti a fost declarat\ ora[ `n anul 2004. Cealalt\ atrac]ie a zonei. with Dacian-Roman traditions and customs. This karst reef shelters on its rocky ridges a very rare termophile plant Schivereokia podolica. in a document issued by the ruler Stephen II. Dragut as "the oldest religious monument with defensive functions in Moldavia". prof. pe locul unde a fost ''Sfânta Mas\'' fiind ridicat. De aceea.iarna 4.800 inhabitants and four localities in its administration: Badiuti. a tradus o însemnare dintr-un ceaslov slavonesc aproximativ cu urm\torul cuprins: ''Pe partea stâng\ a Siretului . and the second opinion. Stânca {tef\ne[ti este o rezerva]ie cu un caracter complex. fiind sfin]it\ în anul 1846. lacul de acumulare Stânca-{tef\ne[ti fiind un important cartier de iernare a p\s\rilor în bazinul românesc al Prutului. Forma]iile de datini [i obiceiuri. who were now seven instead of four". a community centre (built in 1972 and modernized in 2000. the national road DN 24 C Iasi-Stefanesti and the national road DN 29D Botosani-Stefanesti. aici este limita vestic\ a arealului s\u mondial. at the foot of Dealul Mare Massif. in the memory of the unkown heroes that died in the war of 1916 . Foto: Rezerva]ia de tis\ Tudora . teritoriul satului Tudora fiind o permanent\ vatr\ de locuire.ªtefãneºti Foto: Arhiva Prim\riei {tef\ne[ti 1 1 Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora Stefanesti Tudora O S Situated in the south-western part of Botosani County. Lucica Astefanoaie and prof. Still. ''C\r\[elul''.prim\vara 3.forma]ie b\rb\teasc\ Advertorial Prim\ria Tudora >> 29 . an old monk from Neamtului Monastery. trade was liberalized and the first international cultural manifestations appeared: ''The Bridge with Flowers''. ''Baraboiul'' au dus faima satului. forma]ia de dansuri sub conducerea unor sufleti[ti precum înv. is that the place of prayer was built by Stephen the Great or his son. Dintre obiectivele turistice de referin]\ ale ora[ului amintim: Muzeul ''{tefan Luchian" (singurul din ]ar\ destinat pictorului {tefan Luchian. represents the largest water surface in this river basin.1918. ~n 1842 boierul poruncea construirea unui zid gros de piatr\ care s\ înconjoare curtea. with a performance hall with 300 seats and a library with 25. revigorându-se via]a economic\. towards the east there rises the landowner's mansion. Vasile Vasiliu au ob]inut multe succese. odat\ cu înfiin]area C\minului Cultural ''Costache Mihalache Potera[''. which was unfortunately closed. like the horse's dance. which celebrated six centuries of existence in 2000. supported by local tradition. `n apropiere de confluen]a râului Ba[eu cu Prutul. forma]iile de dansuri ale tudorenilor au fost cunoscute în ]ar\ [i peste hotare.se afl\ curtea lui Radu [i a Tudorei. chiar lâng\ poarta cur]ii sale. un monument în memoria eroilor necunoscuti c\zu]i în r\zboiul din 1916 1918. the dance ensemble led by Gheorghe Vasiliu. in 1927. Revolu]ia din 1989 antreneaz\ schimb\ri profunde în toate sferele de activitate ale localit\]ii.there lies the house of Radu and Tudora. în anul 1927. in Tudora Commune there are three schools. parte a U. slaves whipped by the landowner's people. The territory of Tudora Commune has been permanently inhabited since ancient times (the Palaeolithic). Biserica ''Cuvioasa Paraschiva" (construit\ `n anul 1640 [i considerat\ de c\tre V. În prezent.S. comuna Tudora este format\ dintr-o singur\ localitate care îi d\ [i numele: Tudora. Proiectarea [i execu]ia barajului Stânca-Coste[ti s-au f\cut în comun de c\tre cele dou\ state vecine. The voivode then took care of Tudora and the children. In ancient times. nici cu cel roman. is located on Prut River. Foto: Plaj\ la lac acumulare Stânca-Coste[ti 4. dar mai ales pentru s\teni. this area is the western limit of its worldwide habitat. who was one of the important counsellors of Stephen the Great. ''Boghii''. The stone taken from the banks of Plesu Brook was transported by the poor peasants. created on the valley of Prut River S through the construction of the dam from Stanca-Stefanesti. cum ar fi jocul c\iu]ilor. have triumphed at both national and international level. Situat într-un areal locuit înc\ din neolitic. For this species. Pentru aceast\ specie. a monument being now raised on the place of the ''Holy Table''. Until 1968 the locality was called Stefanesti-Targ. care la ducere [i întoarcere de la Suceava la Hârl\u g\sea loc de poposire [i hodin\. este aceea c\ l\ca[ul de cult ar fi o ctitorie a lui {tefan cel Mare sau a lui {tef\ni]\ Voievod. the goat's dance. Legat de satul Tudora [i mai ales de Doamna Tudora. se liberalizeaz\ comer]ul. Vasile Vasiliu has obtained many triumphs. este amplasat\ pe râul Prut.) Referring to this church.S. Stanca-Costesti water storage basin. 3 ra[ul {tef\ne[ti se afl\ `n estul Câmpiei Jijiei Superioare. c\rturar [i bun cunosc\tor al limbii slavone [i grece[ti.S. iar `n prezent are aproximativ 5800 locuitori [i patru localit\]i `n subordine administrativ\: B\diu]i. între timp. Lucr\rile au fost executate în perioada 1973 . c\ld\rarilor. care posed\ o sal\ de spectacole cu 300 locuri [i bibliotec\ cu 25. the settlement was plundered by Tartars on several occasions. In 1476 it was already mentioned as market town. From among the most important tourist sights in town we can mention: ''Stefan Luchian" Museum (the only museum in the country dedicated to the painter Stefan Luchian. being part of the estate of the landowner Sendrea. la grani]a dintre România [i C Republica Moldova. amenajat pe valea { Prutului prin ridicarea barajului de la Stânca-{tef\ne[ti. dar Radu moare în r\zboiul de la Valea Alb\ [i Tudora r\mâne v\dan\ cu patru copii. Tudora locality is an important folk centre. dar în ochii localnicilor aminte[te de vremurile când bunicii [i str\bunicii lor erau pu[i la munc\ silnic\ [i biciui]i pân\ la sânge. ~n 1476 este men]ionat deja ca târg. The lake. 2 The town of Stefanesti is located in the east of Superior Jijia Plain. Foto: P\durea Tudora . Localitatea {tef\ne[ti este men]ionat\ documentar pentru prima dat\ `n 1435 sub numele de Gura Ba[eului.R. iar punerea `n func]iune a barajului a început în luna decembrie a anului 1977. care îl impune ca un centru de tradi]ie al comer]ului [i al vie]ii economice de pe valea Prutului. om de încredere al sl\vitului {tefan Voivod. and in the work ''Descriptio Moldaviae'' written by Dimitrie Cantemir it appears as oppida notabiliara. construit\ din piatr\ [i c\r\mid\ de c\tre boierul Cantacuzino Pa[canu. Lacul de acumulare. ''Boghii''. claims that the church dates from the XVIIth century. din paleolitic. Bobulesti. ''Caraselul''. still preserved until today. treze[te în ochii oric\rui privitor uimirea. la o prim\ vedere. is represented by the Citadel on Ocup Hill (situated on one of the natural entrenchments of the old village) and the Yew tree reservation from the heart of the ancient forest. ''The Flowers of Prut'' Festivals. ''Ra]a''. cu datini [i obiceiuri de origine daco-roman\. but especially for the villagers. close to the confluence between Baseu and Prut Rivers. as a centre of culture and Moldavian civilization. Stânca apare ca un ''pinten'' calcaros format din depozite de luturi loessoide cuaternare. Tudora locality.'' Sl\vitul Domn tot trecea [i poposea pe la Tudora având grij\ de ei. Tudora Commune doesn't comprise any other adjoining localities. Foto: Dansuri populare tradi]ionale din zona Tudora .S. România [i Republica Moldova (pe atunci. Foto: Biserica "Cuvioasa Parascheva" 3. cunoscut sub numele de ''Casa Doamnei''. DN 24 C Ia[i-{tef\ne[ti [i DN 29D Boto[ani-{tef\ne[ti. as a place of prayer for his family. a trustworthy servant of Stephen the Great. the dance ensembles from Tudora have become famous in the country and abroad. care din mila lui Dumnezeu s-au înmul]it de la patru la [apte. translated a recording from a Slavonic breviary with approximately the following content: ''On the left side of Siret River between Cornisori and Liteni . Rezerva]ia natural\ ''Emil Racovi]\" [i Parcul C dendrologic {tef\ne[ti. Stanca. Lucica A[tef\noaie. apar primele manifest\ri culturale cu caracter interna]ional: ''Podul de flori''. 1. Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. leading to the recovery of the economic. That is why. ''Emil Racovita" Natural Reservation. Satul este atestat documentar înc\ de la 6 ianuarie 1395. exist\ dou\ opinii: prima. The design and execution of Stanca-Costesti dam were made jointly by the two neighbouring states. al XVII-lea. today having approximately 5. pe baza caracteristicilor arhitectonice actuale ale construc]iei. Stanca-Costesti water storage basin can be accessed on paved roads. 4 1. Nodul Hidrotehnic Stânca-Coste[ti. a scholar and connoisseur of Slavonic and Greek languages. Romania and the Republic of Moldova (at the time part of the U. la poalele Masivului Dealul Mare. un c\min cultural (construit în 1972 [i modernizat în anul 2000. with a maximum altitude of 101 m. înv. the wall that leads to the church arouses the admiration of the tourists but at the same time it reminds the locals of the times when their grandfathers and great grandfathers were exploited and whipped senseless.456 volumes together with the school library). Festivalul ''Florile Prutului''. Stilul este deosebit de al celorlalte biserici moldovene[ti [i nu are nimic comun nici cu stilul bizantin. cu o înal]ime maxim\ de 101 m. De-a lungul anilor. ca o vatr\ a culturii [i a civiliza]iei moldovene[ti. iar exponatele au fost depozitate în magaziile Muzeului Jude]ean de Istorie din municipiul Boto[ani). social\ [i cultural\: se deschide punctul vamal Stânca-Coste[ti. the exhibits being preserved in the storehouses of the County History Museum in t C the City of Botosani). Teritoriul comunei Tudora prezint\ urme de via]\ omeneasc\ înc\ din cele mai vechi timpuri. apoi atacat\ [i de o[tile polone. locuitorii nep\r\sind-o niciodat\. un b\trân c\lug\r de la M\n\stirea Neam]ului.cam între Corni[ori [i Liteni . Localitatea Tudora este o important\ vatr\ folcloric\. at the border between Romania and the Republic of Moldova.) Leg\turile cu zona lacului de acumulare Stânca-Coste[ti sunt asigurate prin [osele asfaltate. ca l\ca[ de închinare pentru familia sa. Especially since 1933. ''Rata''. care era unul dintre sfetnicii de seam\ ai voievodului {tefan. the town of Stefanesti has a history of over six centuries. `n Tudora au existat mai multe biserici de lemn care s-au distrus una dup\ alta. The other sight in the area. ''Ciobanasul'' and in the past ''Chindia''. Stefanesti locality was documentary certified for the first time in 1435 as Gura Baseului. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituit\ din 178 de specii de p\s\ri. and the operation of the dam began in December 1977. iar `n lucrarea ''Descriptio Moldaviae'' a lui Dimitrie Cantemir apare ca oppida notabiliara. transforma]i în slugi biciu]i de c\tre oamenii boierului arenda[. but Radu died in the war on Valea Alba and Tudora remained a widow with four children. pe malul lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. {tef\ne[ti-Sat. The Revolution of 1989 generated significant changes in all spheres of activity in this locality. dansului la urs (ursar). In 1842 the landowner ordered the construction of a thick stone wall to surround the courtyard. when ''Costache Mihalache Poteras'' Community Centre was established. ora[ul {tef\ne[ti cunoa[te o istorie întins\ de-a lungul a [ase veacuri. on the bank of Stanca-Costesti water storage basin. situated north-east of the town of Stefanesti. ''Ciob\na[ul'' [i mai demult ''Chindia''. Stanca appears as a lime ''ram'' consisting of deposits of Quaternary loess. The traditional ensembles. cea sus]inut\ de tradi]ia local\.). iar cea de-a doua. The village was documentary certified on 6 January 1395. then attacked by the Polish armies. the traveller cannot pass by without noticing the imposing church spire from the centre of the village. zidul care urc\ spre biseric\. sus]inut\ de c\tre speciali[ti. dar din p\cate a fost închis. Stânca. la 35 km distan]\ fa]\ de municipiul Boto[ani. The fauna around the lake is represented by 178 species of birds. caprei. Botosani County. `ntr-un document emis de domnul {tefan II. Stanca Stefanesti is a complex geological and flower reservation. spre r\s\rit se afl\ conacul boierului. Acest recif carstic ad\poste[te pe coastele stâncoase o plant\ termofil\ foarte rar\ . The works were performed between 1973 and 1979. right next to the gate of his house. afirm\ c\ l\ca[ul dateaz\ din sec. f\când parte din proprietatea boierului Sendrea. cel mai important monument istoric din aceast\ a[ezare. supported by the experts on the basis of the nowadays architectural characteristics. ne vorbesc Cet\]uia de pe Dealul Ocup (situat\ pe una din fortifica]iile naturale ale satului str\vechi) [i Rezerva]ia de tisa din inima b\trânilor codri.

având ca centru spiritual m\n\stirea Vorona. Vorona Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 2 Vorona 3 C Foto: Prim\ria Hude[ti A Located in the south-western part of Botosani County. Alexandru Ioan Cuza.instantaneu de la Festivalul "Mo[tenite din B\trâni" 3. sfecla de zah\r. [ezat\ `n partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. 1. Foto: Cl\dire peste Crama R\deni omuna Mitoc este a[ezat\ în nord-estul jude]ului Boto[ani. on the right bank of Prut River.an archaeological site. a settlement from the Palaeolithic. ~n Jolde[ti s-a n\scut [i a locuit. de prest\ri servicii (în domeniul agricol . which (besides other development directions) would emphasise the valuation of the local traditions in the promotion of cultural. the genius of our national poetry. wood processing. Hudesti Commune has 3 clinics. here. when a cherry tree had also grown in the altar. pigs. fiind propice Hudesti sem\narea tuturor culturilor în aceast\ comun\. floarea-soarelui. asfaltarea drumului jude]ean Avrameni-Mitoc [i pietruirea drumului comunal din Mitoc de 17 km [i Horia de 6 km. Holm Hill .5 km and the documents and studies for another 4 km for water supply and 8. la 22 km de municipiul Boto[ani. discovered on the territory of Mitoc locality (Izvorul satului) .o pres\ de ulei. having Vorona Monastery as spiritual centre. The locality was mentioned in the historic documents since the IVth century as Hudinsi.520 m (despre care se spune c\ ar fi cea mai mare altitudine din jude]ul Boto[ani. a settlement from the Palaeolithic. the refurbishment of Horia School.Mitoc. un centru de îngrijire medical\ Speran]a (Bethezda) [i un cabinet medical veterinar.o societate de mecanizare a agriculturii). din timpuri imemoriale pân\ în prezent. Poiana). iar la m\n\stirea Vorona [i-a f\cut ucenicia [i vrednicul de pomenire P. Vladeni-Deal. we can mention the 3 community centres. a agroturismului. From among the tourist sights we can mention: ''Buldur Latescu'' church and manor. a monastic settlement with a deep resonance in the conscience of the inhabitants. In the field of medical assistance. The locality comprises two villages . the manifestations organized every year (when the ''Days of Eminescu'' are celebrated) by the folk ensemble ''Codruletul'' (with an activity of over 30 years). at a distance of 80 km from the City of Botosani and 35 km from the town of Saveni. Tradi]ia hramului M\n\stirii Vorona adun\ [i în prezent mii de credincio[i. 2 3 Mitoc 1 1 I In the southern part of Botosani County. amenaj\rile piscicole (de peste 40 ha). când crescuse [i un cire[ în altar. Masa tâlharilor. fruit growing. înv\]\mântul este organizat în sistem pre[colar (2 gr\dini]e). La Vorona a s\vâr[it domnitorul Unirii. manifest\rile organizate anual (în cadrul ''Zilelor Eminescu'') de c\tre ansamblul folcloric ''Codrule]ul'' (cu o activitate de peste 30 de ani). la 15 km de ora[ul Hârl\u [i 92 km de Ia[i se afl\ comuna Frumu[ica. cultivându-se cu prec\dere porumbul. with real perspectives of European development. The commune's roads have a length of 169 km. a bakery). the refurbishment of the Town Hall. administra]ia local\ are `n vedere: extinderea re]elei de canalizare [i realizarea unei sta]ii de tratare [i epurare a apei `n comuna Mitoc. iar `n zilele senine de pe deal se poate vedea Ceahl\ul). the mother of Mihai Eminescu. re[edin]a de comun\. Icu[eni. services. ''Emil Racovita'' Natural Reservation and the Meadow of Prut River. the local administration envisages: the extension of the sewerage network and the construction of a water treatment plant in Mitoc Commune. la 80 km distan]\ de municipiul Boto[ani [i 35 km de ora[ul S\veni. precum [i p\s\ri de curte. As administrative unit. out of which 40 hectares of ponds. Muzeul parohial Store[ti. o a[ezare din paleolitic. monument cu valoare memorial\. 504 ha luciu ap\. Store[ti. Tot aici se organizeaz\. În comun\ func]ioneaz\ o serie de agen]i economici. Renumele de localitate în care se p\streaz\ tradi]iile [i obiceiurile locale a obligat administra]ia local\ la elaborarea unei strategii de dezvoltare durabil\ în care al\turi de alte direc]ii de dezvoltare. Vorona is the largest commune in Botosani County. every Tuesday. Cimitirul Uria[ilor. the establishment of a collection and processing centre of cow and sheep milk. un târg (iarmaroc). Comuna Mitoc este înfr\]it\ din anul 1990 cu localitatea Mallac din Fran]a. but it was burned down in the same year. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Izvorul satului) . Storesti. Vorona Mare. Several economic agents carry out their activities there: production (the light industry . Re]eaua de alimentare cu ap\ potabil\ este în lungime de 4. apar]inând domeniului public al comunei. La nivelul comunei Mitoc.an oil press. pe lâng\ siturile arheologice deja amintite.520 m (which is said to be the highest point in Botosani County. Foto: Cl\dire administrativ\ Vinia Radeni 3. which is exploited at present. In the field of education there are 6 schools and 6 pre-school education institutions in Hudesti Commune. rich in quartz sand. at a distance of 22 km from the City of Botosani. 3 corn mills. pe DN 24C [i DJ 294A. dar în 1870 a fost închis\ de boierul Mavrocordat. 1.Frumu[ica. viticultur\. iar ca unit\]i culturale. porcinele [i ovinele. ~n seria obiectivelor turistice se cuvin a fi amintite: Biserica [i conacul ''Buldur L\]escu''. and Teoctist. but it was closed in 1870 by the landowner Mavrocordat. primar [i gimnazial (clasele I-VIII . Din dorin]a de a valorifica datinile. 3 mori de porumb. [i Horia. la 3 km fa]\ de ora[ul Fl\mânzi. unul din cele mai bune din Europa. localitatea are 6390 locuitori [i se Frumusica `ntinde pe 8622 ha. precum [i importante cantit\]i de nisip cuar]os de calitate superioar\. aflat\ în Lunca Prutului. s\pt\mânal. este exploatat de c\tre o companie privat\. care este bogat în nisip cuar]os. which created conflicts. când satele erau pozi]ionate astfel fa]\ de actualele sate. was born in Joldesti and lived there until 1846. wine growing. Tradition still brings thousands of believers to Vorona Monastery today. sun-flower. a[ezare monahal\ cu rezonan]\ profund\ în con[tiin]a tuturor voronenilor. fiind la grani]a dintre mo[ii.M\n\stirea Vorona 2.5 km pentru canalizare. cu peste 8500 de locuitori. mama lui Mihai Eminescu. Pe raza comunei Mitoc exist\ dou\ biserici ortodoxe (Biserica ''Sf Nicolae'' . extinderea re]elei electrice în satul Horia cu 3 km [i în satul Mitoc cu 2 km. tourism. Activit\]ile economice principale ale localnicilor sunt `n domeniul comer]ului. Raluca Iurascu. with more than 8. one of the finest in Europe. Lunca Prutului. Schitul Bal[ a fost înfiin]at de boierul Grigore Bal[ în 1776. The fame of locality which preserves its traditions and customs has compelled the local administration to prepare a strategy for sustainable development.sit arheologic. Thus. Biserica Mlen\u]i [i Parcul Dendrologic (Conacul Franc). in order to connect the remaining households. on the national road DN 24C and the county road DJ 294A. Mitoc Commune has been collaborating from a cultural point of view with Mallac locality in France since 1990. the refurbishment of the community centre in Mitoc. Localitatea este cunoscut\ în documentele istorice înc\ din secolul al IV-lea sub numele de Hudin]i. The drinking water supply network has a length of 4. services (in the agricultural field . the locality has 6.F.8 km sunt moderniza]i. `n codrii Voronei a tr\it Sfântul Onufrie.622 hectares. 15 km from the town of Harlau and 92 km from Iasi we find Frumusica Commune. Foto: BOARDMEDIA . Vorona poate deveni un adev\rat centru agroturistic. Opened again in 1945. Foto: Zon\ de pescuit din comuna Mitoc . his relics being placed at Voronei Hermitage. dotarea prim\riei [i a [colilor cu tehnic\ de calcul. a turismului religios [i de agrement. biserica a fost închis\ din nou de comuni[ti în 1959. the Medieval Citadel. Dealul Holm . din care 40 ha iazuri. din care 15. de asemenea. the Parochial Museum Storesti. Cetatea Medieval\. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Malul Galben) . Vorona Teodoru. În domeniul înv\]\mântului. As investment projects. the communal library and 5 school libraries. Vorona is also the place where the one who united the Romanian principalities. pomicultur\. 4 hammer swing mills for fodder. 2 schools (primary and secondary education). the construction of a community centre in Horia village. the Meadow of Prut River. prelucrarea lemnului. biserica [i schitul au avut parte de o îngrijire adecvat\ unui l\ca[ de cult. turism. cu reale perspective de dezvoltare european\. pe malul râului Prut. on the bank of Prut River. a medical care centre Speranta (Bethezda) and a veterinary clinic. production of brandy and natural wines. Pe teritoriul administrativ Mitoc exist\ câteva monumente istorice. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. and in clear days one can see Ceahlau Mountain from the top of the hill). the fish farms (over 40 hectares). obiceiurile [i tradi]iile populare s-au n\scut: festivalul folcloric ''Serb\rile P\durii'' (ajuns la a XXXV-a edi]ie). În anul eliber\rii de comunism.Prim\ria Vorona 2 Advertorial Prim\ria Hude[ti Hudesti Commune is located in the north of Botosani County. Foto: Imagine general\ din comuna Mitoc Mitoc Advertorial Prim\ria Frumu[ica Advertorial Prim\ria Mitoc >> 31 .Horia). una dintre judec\]ile sale drepte. la 34 km fa]\ de municipiul Boto[ani. Jolde[ti. de comer] (22 unit\]i). biblioteca comunal\ [i cele 5 biblioteci [colare. dup\ cum urmeaz\: de produc]ie (mica industrie . the Giants' Cemetery. At present. Advertorial Prim\ria Vorona Frumuºica Foto: Arhiva Prim\riei Frumu[ica n partea de sud a jude]ului Boto[ani. 4 mori cu cioc\nele pentru foraje. ceea ce a creat conflicte. pending homologation by OSIM). iar enoria[ii au început s-o frecventeze din ce în ce mai des.Mitoc [i Biserica ''Sf Vasile'' .5 km [i sunt aprobate documenta]iile [i studiile pentru înc\ 4 km alimentare cu ap\ potabil\ [i 8. o a[ezare din paleolitic. The subsoil. sheep as well as birds.Horia). Dintre obiectivele turistice reprezentative men]ion\m: Schitul Bal[. the church was closed again by the Communists in 1959. the establishment of a small slaughter house. A fair is also organized here. also Saint Onufrie lived in Voronei Forest. pe malul drept al râului Prut. Localitatea este alc\tuit\ din dou\ sate . pe E58. the religious painting camp ''A brush for faith''. Resursele naturale sunt `n leg\tur\ cu diversitatea vegeta]iei [i a terenurilor. Mlenauti Church and the Dendrologic Park (Franc Manor). when the villages had the same location. Radeni. Biserica actual\ a fost construit\ de Lasc\r Sturza [i Evghenia Ursachi în 1819.390 inhabitants. religious and leisure tourism. besides the above mentioned archaeological sites. Subsolul comunei. 15. The majority of the population is involved in agriculture. În prezent schitul este locuit de cinci c\lug\ri. The desire to turn to account the folk traditions and customs led to the establishment of the folk festival ''The Forest f Celebrations'' (which reached its XXXVth edition).2 [coli). un muzeu [i o bibliotec\ public\. the proof being ''Cuza's oak'' located close to Vorona Monastery. În domeniul s\n\t\]ii. Comuna Mitoc beneficiaz\ de condi]ii optime de dezvoltare a agriculturii. beats. Vorona Mare.1 Hudeºti omuna Hude[ti se afl\ `n nordul jude]ului Boto[ani. grâul. From among the tourist sights in the area we can identify. Boscoteni. Boscoteni. the church and the hermitage enjoyed the care they deserved and the believers began to go there more frequently. On the territory of Mitoc Commune there are two Orthodox churches (''Saint Nicholas'' Church .sit arheologic. `nfiin]area unui microabator. discovered on the territory of Mitoc locality (Malul Galben) . C Mitoc Commune is located in the north-east of Botosani County. 3 km from the town of Flamanzi. Sendreni. nisip ce în prezent este exploatat. cultivarea plantelor. Icuseni. Majoritatea popula]iei se ocup\ cu agricultura. When the Communist regime ended in 1990. animal breeding. un accent deosebit s\ se pun\ pe valorificarea tradi]iilor în promovarea turismului cultural. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 3 cabinete medicale umane. Mitoc Commune has optimal conditions for the development of agriculture. gave one of his righteous judgements. Raluca Iura[cu. Ca proiecte de investi]ii. tab\ra de pictur\ religioas\ ''Un penel pentru credin]\''. R\deni. education is represented by 2 kindergartens. în ziua de mar]i. The administrative territory of Mitoc comprises a few historic monuments. repara]ii capitale la c\minul cultural Mitoc. 1990. at a distance of 34 km from the City of Botosani. the Thieves' Table. Ca foruri de cultur\ amintim cele 3 c\mine culturale. horses. iar animalele care se cresc `n zon\ sunt bovinele. is exploited by a private company. Redeschis\ în 1945. prest\ri servicii. trade (22 units). and animal breeding includes cattle.Frumusica. belonging to the public domain. the hermitage is inhabited by five monks. being favourable to agriculture. between the City of Dorohoi (at a distance of 25 km) and the town of Darabani (at a distance of 12 km). dup\ cum urmeaz\: placa comemorativ\ în amintirea ]\ranilor uci[i în R\scoala din anul 1907. Drumurile din comun\ au o lungime de 169 km. func]ioneaz\ un c\min cultural. dar în acela[i an i s-a dat foc. since ancient times.pe râul Prut 2. the extension of the electric network in Horia village by 3 km and in Mitoc village by 2 km. Astfel. cre[terea animalelor. aici exist\. the pavement of the county road AvrameniMitoc as well as of the communal road in Mitoc with a length of 17 km and in Horia with a length of 6 km. the contest-festival for children and young people ''Legacy of ancient times'' (which reached its XXVth edition). and as cultural units we can mention a community centre. Foto: BOARDMEDIA . Ca unitate administrativ\. the plum brandy from Radeni (doubly distilled. Alexandru Ioan Cuza. like: the memorial plaque in the honour of the peasants killed in the Rebelion of 1907. înfiin]area unui centru de colectare. construirea unui c\min cultural `n satul Horia. 1.a mechanization company). festivalul concurs de interpretare a cântecului popular pentru copii [i tineri ''Mo[tenite din b\trâni'' (ajuns la edi]ia a XXV-a). produc]ie rachiuri [i vinuri naturale. grupa]i în [ase sate mari (Vorona. }uica de R\deni (dublu distilat\.Mitoc and ''Saint Vasile'' Church . pescuitul sportiv de pe râul Prut [i Rezerva]ia Natural\ ''Emil Racovi]\''. m\rturie stând ''stejarul lui Cuza'' din apropierea M\n\stirii Vorona. grouped in six large villages (Vorona. potatoes. repara]ii capitale la sediul prim\riei. cabalinele. geniul na]ional al poeziei noastre. o brut\rie). Vorona could become a true agro-tourist centre.an archaeological site. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 6 unit\]i [colare [i 6 unit\]i pre[colare. Comprising 6 villages . as well as important quantities of quartz sand of superior quality. pân\ în 1846. Teoctist. Dintre obiectivele turistice ale zonei putem identifica. Foto: Arhiva Prim\riei Vorona . The present church was built by Lascar Sturza and Evghenia Ursachi in 1819. spreading on a surface of 8. as well as agrotourism. there are also 504 hectares of water. Vorona Teodoru. From among the representative tourist sights we can mention: Bals Hermitage. între municipiul Dorohoi (la 25 km distan]\) [i ora[ul Darabani (la 12 km distan]\). Bals Hermitage was established by the landowner Grigore Bals in 1776. As cultural centres. In Mitoc Commune. cartoful. the main crops being corn. the Patriarch of the Romanian Orthodox Church concluded his apprenticeship at Vorona Monastery. {endreni.8 km being modernized. repara]ii capitale la {coala Horia. wheat. Poiana). The natural resources are represented by the diversity of the vegetation and lands.5 km for sewerage have also been approved. sports fishing on Prut River. Vorona este cea mai mare comun\ din jude]ul Boto[ani. Format\ din 6 sate . the commune residence and Horia. ale c\rui moa[te se afl\ la Sih\stria Voronei. The main economic activities of the locals are in the field of trade. `n curs de omologare la OSIM). Joldesti. aflat\ în satul Mitoc. on E58. în vederea racord\rii gospod\riilor neelectrificate. comuna Vorona a fost atestat\ istoric din 7 ianuarie 1403.500 inhabitants. a museum and a public library. Foto: Hanul R\deni 2. the endowment of the Town Hall and of the schools with IT equipment. farming. as it was located at the border between two estates. Vl\deni-Deal. prelucrare a laptelui de vac\ [i oaie. Vorona Commune was documentary certified on 7 January 1403.Mitoc.

and Dumbravita village was formed after World War I. cu o tind\ desp\r]itoare.cultivarea terenului [i cre[terea animalelor.grani]a cu Ucraina. Smîrdan. with a porch. croitorie. The traditional costumes of the inhabitants consists of peasant sandals. Suharau Police Station. Lisna primary and secondary school. satul Oroftiana în partea de vest la grani]a cu Ucraina. after which the commune reduced the number of its adjoining villages. drumuri de exploatare agricol\ [i uli]e. spre est. dedicated to the heroes of the two world wars and to the participants in the rebelion of 1907.IV Plevna. with roofs made of metallic sheet. cum ar fi: modernizarea drumurilor. situat\ în sudul satului Br\e[ti.Ib\ne[ti [i Dumbr\vi]a. oferind resurse naturale ca materiale de construc]ie. dar se mai desf\[oar\ activit\]i de exploatare a pe[telui din iazul Suhar\u. long peasant coats and lamb fur caps. cât [i alte ac]iuni privind sportul de mas\. Tipul cl\dirilor de locuit este cel rural cu dou\ sau trei camere. The archaeological diggings made in 1957-1958 in several locations on the commune's territory revealed traces of habitation from the superior Palaeolithic until the feudal age. dedicated to the Virgin Mary and raised in 1745. The local administration has several development projects.the commune residence (documentary certified in 1420). sub egida Asocia]iei Sportive ''Nord Star'' Pomârla. Lisna. Also as tourist recommendation we can mention the possibility of sports fishing on Prut River. iar lungimea re]elei de canalizare este de 10 km. as well as fishing in Suharau Pond. `n parteneriat cu consiliul local `n comun\. shingle or tiles. Foto: Prim\ria Suhar\u 2. After 1968. s-au edificat dou\ construc]ii. 1. which have been present in the commune for over 10 years). activit\]i de produc]ie: prelucrarea semin]elor de floarea-soarelui. With their financial support. reabilitarea pode]elor în satele Suhar\u II. confec]ii tricotaje. was declared crossing point of the common frontier. constituie o poboab\ a satului [i un monument de art\ printre bisericile moldovene. Agriculture is the basic occupation of the commune's inhabitants. În comuna Pomârla func]ioneaz\ ''Complexul de servicii pentru copilul aflat `n dificultate''. construirea unui C\min Cultural [i a unei s\li de sport. No. The church was restored in 1880 by Spirestilor family. faian]\ [i o fabric\ de prelucrare a laptelui. O component\ foarte important\ din activit\]ile consiliului local este asigurarea colabor\rii cu diverse ONG-uri din str\in\tate. The services sector is also present with activities in the following fields: trade. care desf\[oar\ activit\]i [i ac]iuni de peste 10 ani `n comun\. Dealul Crucii (a[ez\ri din paleolitic. when a plot of land was awarded to the veterans or their successors in Ibanesti-Cristinesti community. The Cross Hill (settlements from the Palaeolithic. Smârdan. ~n p\durea Suhar\u exist\ ''F\getul Secular Stuhoasa". small production units being encountered here as well (oil presses. Saint Andrei primary and secondary school Smardan. some paved. toate drumurile fiind pietruite [i de p\mânt. the exploitation of wood from the existing forests and of sand and gravel on the banks of Prut River. Prima men]iune documentar\ a satului Ib\ne[ti este din 1607. pe cap c\ciuli de miel. asphaltic roofing board. is considered the jewel of the village and an art monument among the Moldavian churches. included on the list of historic monuments: the church ensemble ''All Saints' Sunday''. fiind cel mai `nalt din nordul jude]ului Boto[ani. Suharau primary school. 1. thus giving the inhabitants of the two localities the possibility to establish direct contacts with each other. Mitropolitul Moldovei [i Sucevei. Biserica a fost reparat\ în anul 1880 de neamul Spire[tilor. {coala general\ cu clasele I . rough homespun trousers. a fost declarat\ punct de trecere simplificat\ a frontierei de stat comune. Mocirla (a settlement dating from the superior Palaeolithic). La Rupturi (settlements from the IV-Vth centuries and XVII-XVIIIth centuries). fostul Liceu internat Ba[ot\. Cu sprijinul financiar al acestora. Plevna primary school. Magura Hill is representative. dou\ case rurale de tip familial [i un modul de tip familial. construc]ii. The dwellings of the inhabitants are typical of the depression area of Jijia . surse acvifere. în ultimii ani s-au dezvoltat: o fabrica de adezivi pentru gresie.re[edin]a de comun\ (atestat documentar în anul 1420). ]igl\. pantaloni de suman (dimie). Four monuments were raised in the commune. `n plus. Reprezentativ este dealul M\gura. The water supply system has a length of 10 km. Racovat and Hulubesti. Pomarla Commune has a cultural and tourist patrimony. Due to its age. and a Vocational School. Foto: Vedere general\ . Poiana. The stone quarry is still unexploited because of the lack of equipment and financial resources. ce poart\ chiar hramul Adormirii Maicii Domnului [i care a fost construit\ în anul 1745. 2 Oroftiana. {i totu[i.Bahlui: rural type with two or three rooms. ce figureaz\ [i ast\zi: satul Poiana. amenajarea spa]iilor verzi. Lisna. Tot ca recomandare turistic\ men]ion\m posibilitatea desf\[ur\rii pescuitului sportiv pe râul Prut. Lungimea drumurilor publice este de 89 km. Este important de men]ionat aportul substan]ial a dou\ ONG-uri din Italia.C. sumanul tot din dimie sau cojoace. Izvoare. cu o altitudine de 385 m. Foto: Biserica "Adormirea" 2. la aproximativ 55 km de municipiul Boto[ani. reed. offering natural resources as construction materials. the rehabilitation of bridges in Suharau II. with the financial support of Miron Gorovei. The main occupation of the inhabitants of Suharau Commune is agriculture . Consiliul local sprijin\ activitatea sportiv\ `ntr-un cadru oficial. at approximately 55 km from the City of Botosani. m\rirea parcului Suhar\u. C Suharau Commune is situated on the administrative territory of Botosani County. and the closest town is Dorohoi. Suharau village is situated in the administrative centre of the commune. 2 primary school Oroftiana. XII-XIII). dup\ care comuna [i-a simplificat num\rul satelor la numai trei. VI-VII `. represented by competitions between communes and also between counties. XVI-XVII).Bahlui.George Enescu Commune. pe cheltuiala lui Miron Gorovei. cu prisp\. gater. cu acoperi[uri din tabl\.Comuna Hude[ti. the varied geographical setting is favourable for the development of the main economic activities.. tailoring. respectiv o gr\dini]\ [i un centru social.). iar satul Plevna la 1 km de satul Suhar\u. Ornamenta]iile caselor sunt cele din lemn traforat la corni[e [i coame. three elementary schools and five kindergartens. 1 primary and secondary school Suharau. towards the east. in partnership with the Local Council. The Local s Council officially supports the sporting activity. Ca obiective turistice de interes putem men]iona siturile arheologice: Cetatea M\gurei (cetate [i a[ezare sec.1 2 Brãeºti 1 Ibãneºti Foto: Arhiva Prim\riei Ib\ne[ti 3 [ezat\ în partea de vest a jude]ului Boto[ani. constructions. the construction of a Community Centre and a gym. XVII-XVIII). while Lisna. rot\rie.). Administra]ia local\ are `n vedere mai multe proiecte de dezvoltare. Smârdan [i Izvoare. Pe teritoriul comunei Suhar\u func]ioneaz\: {coala general\ cu clasele I . Andrei Smârdan. furrier's trade. 2 Suhar\u. brut\rii. Poiana. {coala general\ cu clasele I . {coala general\ cu clasele I . Suharau Commune is very involved in education. Locuin]ele locuitorilor sunt cele specifice zonei depresiunii Jijia . such as: the modernization of roads. carpentry workshops. dându-se astfel posibilitatea locuitorilor jude]ului s\ stabileasc\ [i s\ l\rgeasc\ contactele directe cu locuitorii din zona de frontier\ a Ucrainei. exist\ posibilitatea de dezvoltare a unor iazuri. cojoc\rie. In general. [i era constituit\ din mai multe sate: Br\e[ti. materialized in the following sights. S\li[te (a[ez\ri sec. the Medical-Social Assistance Unit Suharau. din punct de vedere administrativ-teritorial. Oroftiana village in the western part at the border with Ukraine. la o distan]\ de aproximativ 10 km. as well as roads used in the agricultural activity. Foto: Prim\ria comunei Br\e[ti A Advertorial Prim\ria Br\e[ti Located in the western part of Botosani County. Li[na. prin vechimea ei. Racov\] [i Hulube[ti. In the course of time. in a hilly region.Pomârla 2. când fo[tilor combatan]i sau urma[ilor acestora li s-a atribuit din Ob[tea Ib\ne[ti-Cristine[ti câte un lot de teren agricol. Comuna Pomârla dispune [i de un patrimoniu cultural [i turistic. IX-X). solurile cernoziomice sunt fertile [i. to the east . relieful de coline [i platourile sunt pretabile pentru agricultur\. XIV-XVI [i necropola sec. 32 << 2 3 Advertorial Prim\ria Suh\r\u Advertorial Prim\ria Pomârla >> 33 . Smardan. From among the most representative places of prayer we can mention: ''Saint Nicholas'' Orthodox Church (with parishes in Suharau and Suharau II villages) and the ''Holy Apostles Peter and Paul'' Church from Lisna. The altar screen was made of linden tree wood when the church was built. corn mills. sec. the Communal Library. stuf. Din cauza lipsei utilajelor [i a resurselor financiare r\mâne `n continuare neexploatat\ cariera de piatr\. [indril\. Satul Suhar\u este situat în centrul administrativ al Suharau comunei. 1 Oroftiana. trei [coli cu clasele I-IV [i cinci gr\dini]e cu program normal. Priste[ti Popeni [i Vîlcele. fact proven by the large number of schools: No. La nivelul comunei exist\ urm\toarele unit\]i [colare: Liceul Teoretic ''Anastasie Ba[ot\'' (cu clasele I-XII). carton asfaltat. constructions etc. De-a lungul timpului. No. 1. iar `n perioada 1968-1972 i s-au f\cut repara]ii de restaurare sub directa îndrumare [i sprijinul Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Iustin.VIII Li[na. Plevna. The forest micro-climate is favourable. under the care of the ''Nord Star'' Sports Association Pomarla. The main roads that cross the commune are the national road DN 29 A. Portul tradi]ional al acestor locuitori este format din opinci `n picioare. Horodi[tea). Ibanesti Commune comprises two villages from an administrative-territorial point of view . The production activities comprise the processing of sun-flower seeds and the production of bread in bakeries. Biblioteca comunal\. Pristesti Popeni and Vilcele. some with a verandah. being the tallest hill in the north of Botosani County. Dealul Muchiosu (a[ezare sec. cu care are cele mai Braesti strânse leg\turi economice.VIII nr. comer]. Hallstatt. The first documentary certification of Ibanesti village was made in 1607.the border with Ukraine. IV-V [i XVII-XVIII). The locality was mentioned for the first time during the time of Stephen the Great (1442-1447). strongly connected to it from an economic point of view. Localitatea a fost men]ionat\ prima dat\ în timpul lui {tefan Voievod (1442-1447). ce pot fi valorificate local. Horodistea). knitwear. care poate fi exploatat ca zon\ turistic\. mori de porumb. cultura Cucuteni. cu urm\toarele vecin\t\]i: la nord . Localit\]ile componente ale comunei Suhar\u sunt: Suhar\u. The houses are decorated with sculpted wood at the corner ridges. construc]ii etc. 2 Suharãu Foto: Arhiva Prim\riei Suhar\u Pomârla Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 1 omuna Suhar\u este situat\ în amplasamentul teritorial administrativ al jude]ului Boto[ani. Smardan and Izvoare villages. Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\ Suhar\u. cuprinde dou\ sate . ''zid incint\''. the "Assumption" Church. acest l\ca[ de cult a mai fost reparat. the former boarding-school Basota. according to the inscription placed above the access door to the narthex. ateliere de tâmpl\rie. Microclimatul de p\dure este favorabil.VIII nr.Cristinesti Commune. Braesti and Popeni villages. concretizat `n urm\toarele obiective. and in 1968-1972 it was restored under the direct guidance and with the support of Iustin. al\turi de Pomarla localitatea ucrainian\ Diakivti. miller's trade etc. Toate aceste a[ez\ri figurau ca sate de sine st\t\toare înainte de ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din decembrie 1968. {coala general\ cu clasele I . Ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei o reprezint\ agricultura. neighbouring the following localities: to the north Hudesti Commune. ~n comun\ au fost ridicate patru monumente închinate eroilor comunei din cele Dou\ R\zboaie Mondiale [i r\scula]ilor din 1907. Suhar\u II) [i Biserica ''Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel'' din Li[na. unele având [i cerdac. C\ile de comunica]ii de pe teritoriul comunei Suhar\u sunt reprezentate de: DN 29 A. Li[na. Braesti Commune is situated at a distance of 20 km from the county residence. ''a precinct wall''. acquiferous sources. Satul Racov\] este grani]a de stat cu Republica Ucraina [i. Foto: Parcul comunal Suhar\u omuna Pomârla este a[ezat\ în nord-vestul jude]ului Boto[ani. dar aici `[i desf\[oar\ activitatea [i firme de mini-produc]ie (prese de ulei. as well as two family centres. Muchiosu Hill (settlement from the XVII-XVIIIth centuries). frame saws. Izvoare.IV nr. Mocirla (a[ezare din paleoliticul superior). ''The Ancient Beech Tree Forest Stuhoasa". mor\rit.Comuna Cristine[ti. the chernozem soils are fertile and there is also the possibility to turn to account a few ponds. mori cu cioc\nele.Ibanesti and Dumbravita.. Hallstatt. dup\ cum spune inscrip]ia pus\ cu aceast\ ocazie deasupra u[ii la intrarea în naos. aflate pe lista monumentelor istorice: ansamblul bisericii ''Duminica Tuturor Sfin]ilor''. can be turned to account as tourist area. The basic occupation of the commune's inhabitants is agriculture. Postul de poli]ie Suhar\u. [i este alc\tuit\ din trei sate: Pomârla . A very important part of the activity of the Local Council is to ensure the collaboration with various NGOs from abroad (a very significant contribution was brought by two NGOs from Italy. the arrangement of the green spaces. Foto: Vedere panoramic\ asupra comunei Br\e[ti 3. Când spunem Br\e[ti asociem imediat numele cu Biserica "Adormirea". Dup\ anul 1968 satului Br\e[ti i se al\tur\ o mic\ a[ezare cu 28 de case denumit\ Vîlcele. [i 3. Specificul comunei Suhar\u este agricol . Plevna. Foto: Prim\ria Ib\ne[ti 2. la est . Biserica "Adormirea". Izvoare sunt situate în partea de est. Smardan and Izvoare villages are located in the eastern part.VIII nr. to the south . Oroftiana. Foto: Liceul Teoretic "Anastasie Ba[ot\" C Pomarla Commune is situated in the north-west of Botosani County. Catapeteasma este f\cut\ din lemn de tei înc\ de la construirea bisericii. to the west . cadrul geografic destul de variat al comunei este favorabil dezvolt\rii principalelor activit\]i economice.Comuna George Enescu. Foto: Monument al Eroilor din Ib\ne[ti A Advertorial Prim\ria Ib\ne[ti 1 Located in the north-western part of Botosani County.Hr. When we say Braesti we associate the name to the "Assumption" Church. and comprised several villages: Braesti. a small settlement with 28 houses called Vilcele. but recently the industrial activities also took shape: a factory of adhesives for slate and faience and a milk processing factory. which can be used at local level. comuna Br\e[ti se afl\ la o distan]\ de 20 km de re[edin]a de jude]. {coala general\ cu clasele I . la vest .IV Suhar\u. S\p\turile arheologice efectuate în anii 1957-1958 în mai multe puncte din teritoriul comunei Ib\ne[ti au scos la iveal\ urme de locuire din paleoliticul superior [i Ibanesti pân\ în perioada feudalismului dezvoltat. domn al }\rii Moldovei. several repair works have been performed on this edifice. acestea constând `n competi]ii intercomunale. together with the Ukrainian locality Diakivti. The commune comprises the following localities: Suharau. Agricultura este ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei. the relief with hills and plateaus can be used for agriculture. {coala general\ cu clasele I . Saliste (settlements from the XIV-XVIth centuries and the necropolis dating from the XII-XIIIth centuries). beater mills. No. {coala general\ cu clasele I VIII Sf. De asemenea. The public roads have a length of 89 km. La Rupturi (a[ez\ri sec. wheelwright's trade. [ezat\ în N-V jude]ului Boto[ani. a lemnului din p\durile existente pe teritoriul comunei [i a nisipului [i pietri[ului din balastierele de pe râul Prut. XVI-XVIIth centuries). comuna Ib\ne[ti. the Bishop of Moldavia and Suceava. `mpreun\ cu {coala de Arte [i Meserii (cl. În general. 2 primary and secondary school Suharau. s-au men]inut o serie de activit\]i de prest\ri servicii. All these settlements had been independent before the last administrative-territorial distribution in December 1968. 1 Suhar\u. într-un ]inut deluros. As tourist sights we can mention the archaeological sites: Magurei Citadel (dating from the VI-VIIth centuries B. iar cel mai apropiat ora[ 2 este Dorohoi. Dintre l\ca[urile de cult reprezentative ale zonei amintim: Biserica ortodox\ ''Sf Nicolae'' (cu parohii în satele Suhar\u. The following education institutions exist in the commune: ''Anastasie Basota'' High-school (including primary and secondary education). A child support centre also exists in the commune. 1 primary and secondary school Oroftiana. the communal road DC 82. 1. Cucuteni Culture. iar satul Dumbr\vi]a a luat fiin]\ dup\ Primul R\zboi Mondial. cât [i interjude]ene. comprising three villages: Pomarla . Racovat village is the state border with Ukraine and. satul Br\e[ti [i satul Popeni. situated in the south of Braesti village was also included. ruler of Moldavia. with an altitude of 385 m.crops and animal breeding. satele Li[na. the enlargement of Suharau Park. and Plevna village at 1 km from Suharau village. at a distance of approximately 10 km. la sud . which it comprises today: Poiana. Lungimea re]elei de alimentare cu ap\ este de 10 km. Oroftiana. two institutions were built: a kindergarten and a social centre. DC 82. same as the sewerage network.

ale unei extrem de rodnice crea]ii. ''Suita s\teasc\'' [i toate celelalte sunt culmi ale crea]iei enesciene. la 1856. the years of his brilliant studies. Costin Velea. ''The Morning Star of Romanian Music''. cu lucr\ri de Haendel.mama.our National Poet. mereu în agravare. Liveni . în 1864. Aron Densu[ianu. And he did. where George Enescu was meant to be born. frequently dropping out of school. c\ era la Sala ''Erard'' din Paris. este mai degrab\ o chestiune de l\untricitate. vizibile din 1883.Al. La Boto[ani. Zulnia. N Nicolae Iorga Nicolae Iorga (born on 5/6 June 1871 in Botosani . he continues high-school as an intern in Iasi. filled with natural clumsiness. count of Fleury''). Wieniawski.Varnav.1866). Gr. Brandia. his god-father being his grandfather from his mother's side. Wieniawski. No matter where he was. many others. where he was baptised. ''The Rhapsodies''. Iorgu Caragiali. pe care n-aveam decât s\-l duc înainte''. la Bucure[ti.1866). Tudor Arghezi infers: ''The special precocities of music transform a four-year child into a master and lift him up in life's rage. or in New York. As a matter of fact.27 noiembrie 1940. gimnaziale [i liceale. Nicolescu. la Liceul ''A. ''Poema român\''. tenant in a cottage in Saint Nicholas Suburb (April 1887 . with his first love. cu binecunoscu]i profesori ai înv\]\mântului boto[\nean . deceased on 12/24 January 1866''. Enescu avea trei ani) sunt. firul destinului. încât ar fi în stare s\ fac\ orice pentru a nu o pierde. Ascenden]a p\rin]ilor este dat\ de vechi familii r\z\[e[ti. cu cei de-o vârst\. tot la Boto[ani. ''Oedip''. ai studiilor sale str\lucite. Copist pentru scurt timp. pe marea scen\. Al.15 iunie 1889. The native village of Liveni as well as Cracalia (his parents moved there when Enescu was three) represent his childhood universe. I have come to understand and easily speak languages because they spoke them. Laurian'' High-school for his secondary and high-school education. Ionescu. The teenage years represented to Mihai Eminescu the beginning of his creation. Livenii natali [i Cracalia (când p\rin]ii se mutaser\ aici. Aron Densusianu.deceased on 27 November 1940 in Strejnic) . urmeaz\ studiile primare la {coala de B\ie]i ''Marchian''.prompter in famous troups like: Tardini . Unic\. N. attracts him to the extent that he would do anything to preserve it. în fond o idil\ plin\ de candoare. The poet's childhood meant contact with the world. with the professors Andrei Vizanti. Draghici. followed by many. Laurian''. the sight of whom scatters pollen on my memories''. copil\ria petrecut\ aici îi relev\ noi orizonturi. na[ fiindu-i la botez chiar bunicul dup\ mam\. în fa]a unui numeros auditoriu. almost perfect creation. stolnicul Vasile Iura[cu. nu încerca]i s\ afla]i toate acestea într-un atlas.historian. going from hospital to hospital and visiting the soldiers wounded in the Reunification War. ''Sonata a III-a pentru vioar\ [i pian''. the one who led the most important newspaper of that time. doctoratul în Germania. M Nicolae Iorga icolae Iorga (5/6 iunie 1871. pentru refuzul de a mai saluta odat\ un distins profesor [i. with works of Haendel. Al. fiind g\zduit de buna sa sor\ Harieta. where he was taught by the famous teachers from Botosani .the mother. Din Boto[anii natali. era la mijloc ''mândria fireasc\ a adolescentului''. as it appeares on the inscription from Uspenia Church in Botosani. either in Botosani. or in his father's house in Cracalia .Personalitãþi botoºãnene Text: Ionel BEJENARU . cel care conducea cea mai important\ gazet\ boto[\nean\ a vremii. Anii s\i de studii încep. Tokarski. dedic\ ''genialului copil artist'' un num\r special.doi afluen]i ai Dun\rii: Ia[i [i Dorohoi. multe altele.D. Poetul Na]ional. Ionescu. [i locurile copil\riei sale. este un sat aproape uitat al fostului jude] Dorohoi [i al ]\rii. the famous journalist Scipione Badescu. v\zut\ ca o chemare. the high steward Vasile Iurascu. Dr\ghici. Timpul adolescen]ei este pentru Mihai Eminescu [i timpul crea]iei. Victor Fleury (''Victor conte de Fleury''). Nicolae and George. Al. being bore by his mother. he is expelled from highschool at the end of the fifth grade for his refusal to salute an eminent professor because of ''teenage pride''. is mostly an inner experience.''' At his turn. he graduated in 1889 ''magna cum laudae''. Istoric. c\tre care se apleac\ gr\bit în a le cunoa[te tainele. Nicolae Iorga wrote: ''I have learned many things without tiring out my mind. Costachi Severin. continu\ liceul. Muzician. Lupascu. Sutu. A.aprilie 1888).unde sus]inea câte o serat\ muzical\. dedicated a special. in front of a large audience.musician. con]opist la Comitetul permanent al Consiliului jude]ean de Boto[ani. Foto: George Enescu 3. ca aceea despre care a scris ''Steaua'' (Dorohoi. Cel mult. spune adio teatrului [i trupei Pascaly. în 1869. Philippide. at the Law Court from Botosani. at five having read every book in the family's bookcase. par]ial. în str\in\tate . Drumul lui Enescu. copilul Mihai ia drumul Ipote[tilor [i. is a forsaken village in the former Dorohoi County. Petru Rascanu. m\iestria sa neîntrecut\ irumpea într-o muzic\ dumnezeiesc de frumoas\. From the native land of Botosani. unde i-a fost sortit lui George Enescu s\ se nasc\. Ionescu. cu ''magna cum laudae''. studii universitare. Son of the lawyer Nicu Iorga and of Zulnia. Liveni . Lucescu. la sfâr[itul clasei a V-a. Universul copil\riei poetului înseamn\ contactul cu lumea. ca intern. Su]u. am g\sit în mine.two tributaries of the Danube. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 35 . ''The rustic suite'' and all his other famous works are peaks of his fruitful. ai primelor succese muzicale. Satul s\u natal. Liveni . revenindu-i marele efort. ''The Romanian Courier''. At most. practic. la Ia[i. C\ era la Boto[ani. ''Luceaf\rul Poeziei Române[ti''. 34 << 34 << ''The genius is the individual who relinquishes the routine of everyday life and lives his symbolical existence" (George Calinescu. la vârsta de cinci ani. drawn by the theatre . cu atrac]ia c\tre teatru . Lupa[cu. of his first musical successes. with many encores. îl aduc pe poet din nou [i pentru ultima dat\ la Boto[ani. Nicolae Iorga. Saint-Saens. he attended the Boys' School ''Marchian'' for his primary education.tat\l [i din Jolde[tii Voronei . Bach. examenul de licen]\ în 1889.( ) La Liveni m\ întorc printre oameni [i lucruri a c\ror vedere pune polen pe amintire''. Gr.Vârnav [i Cracalia apar]in îns\ amintirilor mele''. la Tribunalul Boto[ani. Petru R\[canu. the path of his destiny. visible since 1883. as an unfettering. in 1864. a[a cum reiese din mitrica de la Biserica Uspenia din Boto[ani. r\mâne orfan de tat\. as the eigth child (and the only one who survived) of Maria and Costache Enescu. Saint-Saens. his first poem being ''La mormântul lui Aron Pumnul'' ("At the tomb of Aron Pumnul") included as the second poem in the literary anthology called ''The tears of the pupils from Cernauti at the tomb of their beloved teacher Arune Pumnul. de altfel: ''Am înv\]at multe lucruri pentru care nu eu mi-am ostenit mintea. un fir înnodat de dân[ii. with the peasants' children.T.Varnav deceased on 5 May 1955 in Paris) . lucru firesc dat fiind c\ mama era o excelent\ traduc\toare ([i scriitoare). the childhood he spent there opens new horizons for the child. G. Important figures from Botosani Bucure[ti). 9 iunie 1902).sufleur în trupe vestite ale epocii: Tardini . Enescu fiind acompaniat de Elena Calc\ntraur. c\ era colind\tor al spitalelor. I have found in myself a thread tied by them for my ideas. Semnele bolii. ''Luceaf\rul muzicii române[ti''. He was the seventh child of Gheorghe Eminovici and Raluca Iurascu. Chisinau. cu profesorii Andrei Vizanti. c\ era la casa tat\lui. my only task being to carry it forward''. {tefan Vârgolici. Nicolescu. being housed by his kind sister Harieta. totodat\. La 15 iunie 1889 înceta din via]\. facultatea de Litere a Universit\]ii din Ia[i. A copyist for a short time.Calinestii lui Cuparencu . Tudor Arghezi intuie[te: ''Precocit\]ile speciale ale muzicii fac dintr-un copil de patru ani un magistru [i-l ridic\ în furia vie]ii. actually a romance full of candour. he received a scholarship abroad in 1890 and took his doctor's degree in Germany.deceased on 15 June 1889 in Bucharest) . din C\line[tii lui Cuparencu . then ''A. in 1856. îl atrage. Xenofon Gheorghiu. on the great stage. Boto[ani . Nicolae (aprilie 1887 . Iorgu Caragiali. Strejnic). cu cei maturi. Victor Fleury (''Victor. always worsening. Baleanu. Brandia. ve]i g\si. Cum geniul nu cunoa[te limite. Bach. unde a fost botezat.Al. opera ''Oedip''. 9 June 1902). Soldanescu. la Boto[ani [i Dorohoi. reputatul ziarist Scipione B\descu. ''The III sonata for violin and piano''. mamei. 1. unique music. Ionescu. His parents come from a long line of freeholder's families .G.T. fiind al 8lea copil [i singurul care a tr\it al Mariei [i al lui Costache Enescu. desiring to know their secrets. la Cracalia . c\ era la New York. pentru idei. cu stâng\cie fireasc\. Nicolae Iorga became fatherless at the age of five. 1939) Mihai Eminescu Mihai Eminescu (born on 15 January 1850 in Botosani . este eliminat din liceu. la cinci ani citind deja totul din biblioteca familiei. the ubiquitous nature. Unde sunt ele? O spune chiar George Enescu: ''Mai ales. mereu natura. A fost al 7-lea copil al lui Gheorghe Eminovici [i Raluca Iura[cu. Mihai left for Ipotesti and. din florilegiul literar ''L\cr\mioarele înv\]\ceilor gimnazie[ti din Cern\u]i la mormântul prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul r\p\usat într-a 12/24 ianuarie 1866''. Paris). Costin Velea. In Botosani. 1939) Mihai Eminescu ihai Eminescu (15 ianuarie 1850. Liveni . as the one mentioned in ''The Star'' newspaper (Dorohoi. ca o desc\tu[are. As his genius knows no boundaries. Childhood impressions? Enescu also wrote: ''I feel connected to Moldavia through every fibre of my being ( ) In Liveni I feel like I'm returning amongst people. with other teachers .Vl\dicescu. cu multe rechem\ri la ramp\. Foto: Mihai Eminescu 2. din anii R\zboiului Reîntregirii. Lucescu. Stefan Vargolici. cu prima iubit\. a clerk at the Permanent Committee of Botosani County Council.the father and Joldestii Voronei . which was natural since his mother was an excellent interpreter (and writer).Vladicescu. cu natura. pline de suferinzi. Botosani or Dorohoi. demarat cu poema a doua ''La mormântul lui Aron Pumnul''. bacalaureat în 1888.Muzeul Jude]ean Boto[ani ''Geniul este individul care se abstrage de la via]a zilnic\ [i-[i tr\ie[te existen]a simbolic\" (George C\linescu. Enescu's journey through life. Boto[ani .5 mai 1955. {i l-a dus. Liveni . burs\ de studii. with the grown people. ale unei crea]ii perfecte. in 1869.Vârnav. M\rgineanu. trecut prin anii copil\riei. Xenopol.G. la Chi[in\u. cu fire[tile. Nicolae Iorga consemna. Georgian. passing through the childhood years. {old\nescu. He began to study at home. chiria[\ într-o ponosit\ c\su]\ din Mahalaua Sf. he leaves the artistic world and Pascaly troupe in Botosani. de s\rb\toare. unde la 4 februarie 1907 sus]inea primul s\u recital de violin\. acas\. Costachi Severin. G. A. urmate de multe. The signs of illness. al cre[terii celor doi copii. Fiu al avocatului Nicu Iorga [i al Zulniei. Xenofon Gheorghiu. brought the poet for the last time to Botosani. Nicolae [i George. Pascaly (1864 . he graduated high-school in 1888 and went to the Faculty of Letters at the University in Iasi. either he was at ''Erard'' Hall in Paris. most of them in French. Xenopol. cu al]i profesori . Am ajuns a în]elege [i a vorbi u[or limbi pentru c\ ei le-au vorbit. previzibilele sale întreruperi de studii. Pascaly (perioada 1864 . you will find Iasi and Dorohoi between Siret and Prut . where he held his first violin recital on 4 February 1907. Al. the effort of raising the two children. Tokarski. ''Rapsodiile''. cum o spune. între Siret [i Prut .Vârnav . în majoritate c\r]i în limba francez\.D. his unsurpassed art burst out in a godlike. Foto: Nicolae Iorga George Enescu eorge Enescu (7/19 august 1881.Varnav and Cracalia belong to my memories''. N.April 1888).în 1890. Margineanu. Where are they? George Enescu explains: ''Do not try to find all this in an atlas.'' La rându-i. ''The Morning Star of Romanian Poetry''. seen as an obsessive calling. celebration issue to the ''brilliant child artist''. His native village. Impresii din copil\rie? {i mai consemna Enescu: ''De Moldova m\ simt legat prin toate fibrele mele . material mai ales.where he enchanted the audience (accompanied by Elena Calcantraur) with a musical soirée. B\leanu. Georgian. obsedant\ chemare. ''Curierul Român''. G 1 2 3 George Enescu George Enescu (born on 7/19 August 1881 in Liveni . ''The Romanian Poem''. contact with nature. Philippide. On 15 June 1889 he died in Bucharest. Zulnia. cu copiii p\lma[ilor din sat.

Demostene Botez (2 iulie 1893. Vienna) L .8 aug. 1949. Hulub. Dramatic. Bucharest) . 1929.26 apr. 1867. Botosani . Sinaia) . poet. 1964. Botosani . Bucure[ti). Costesti.1 October 1954. 1 2 Constantin Gane (27 March 1885. Bucharest) . Alte mari personalitãþi botoºãnene { Other important figures from Botosani Constantin Gane (27 mart. Botosani . Stancesti . Bucure[ti). Boto[ani -?).4 apr. ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. Boto[ani . Bucharest) . university professor. Ungureni .February 1857.25 nov. {tef\ne[ti.24 December 1958.the Holy Pious Ioan from Neamt . N\scut într-un vechi sat r\z\[esc.st.5 January 1985. 1944). Bucharest) writer. Sava. 1908. 1856. Bucharest) . Hudestii Mari .12 oct. Constantin S. born Kiriacescu. com.writer.4 oct.writer. Hili[eu-Vârnav . Ion Istrati (19 January 1921.writer. 1867. Boto[ani . R\chi]i . 1931.12 apr. de loc din Ialomi]a. Petru Remus Troteanu (16 mai 1885. Elena Niculi]\ Voronca (15 mai 1862. Boto[ani .musicologist. geniu românesc. in Ialomita. Elie Radu (1853.biologist. Iasi) . former Dorohoi County . Bucure[ti). 1881. Antonescu (19 March 1902. 1945.28 June 1938. Octavian Cotescu (14 February 1931. medic. Dimitrie Brandza (10/22 October 1846. geofizician. în Capital\.7 October 1986. Slanic-Moldova) . A excelat în pictura florilor. Bistri]a N\s\ud . Bucure[ti). 1858. Bucharest) . scriitor. Bucharest) . 1937. Mih\ileni . 1912.25 January 1977. folclorist. Boto[ani .5 December 1945. Târnauca.6 September 1926.20 December 1966.Sevastos (16 mai 1864. Bucure[ti). Saveni .ªtefan Luchian { tefan Luchian (1 februarie 1868. München . Bucure[ti). Dorohoi . Constanta DuncaSchiau (16 February 1843. university professor. 1893. Tecuci 29 dec. Neculau (29 December 1900. pictor. germanist. 1892. Pastorel Teodoreanu (30 July 1894. Foto: P\storel Teodoreanu 3. poet. Dorohoi . 1885. Gheorghe Avramescu (26 ian. the ideal place for a vital promenade of the soul. 1882. Ion Arapu (24 ian. Botosani . Bucure[ti). Artur S En\[escu (12 ian. Boto[ani . Mihail Sorbul (16/29 October 1885.painter. Bucure[ti). 1992. Mée-Fran]a).5 dec. Germanist. 1896. Tudora .18 March 1929. Botosani 8 December 1972. Crainiceni . 1. Dimitrie Iov (22 mart.20 iul.1942. Bucharest) . 1873. 1889. Bucharest) . folclorist\. fondatorul Universit\]ii Populare din Ungureni. fostul jude] Dorohoi . Bistri]a). Alba.great phlianthropist. Ion Simionescu (10 iul.20 October 1974. Emanoil Ciomac (5 February 1890.deceased on 1 November 1989 in Bucharest) geophysicist.7 oct.1927. scriitor publicist. Boto[ani . political figure.3 August 1895. He also painted remarkable portraits. parasitologist. He attended the primary school in Tabacu Suburb.13 iun. Boto[ani . Henric Sanielevici (15 sept. folklorist.11 iun. Filipescu (28 March 1882. 1977. Boto[ani . {tefan Luchian r\mâne orfan de tat\. biolog. Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-L\]escu (1798. Vasile C. la 9 ani. Ioan Nadejde (18 December 1854. Ion Istrati (19 ian. 1981. Tudora . Bucure[ti). Octav Bancila (7 January 1872. Romulus Sevastos (21 sept. om politic. geolog.biologist. Ia[i).19 February 1951. 1962. 1946. Boto[ani . Panait Zosin (27 iun. 1932.actor. Elie Radu (1853.D. Antonescu (19 mart. Mihail Sevastos (8 aug. writer. scriitor. Ia[i).sociologist. Gorb\ne[ti . Ioan Missir (1890. Rachiti Commune .14 dec. eminescolog. Ioan I. 1951. 1890. S\veni . la cotele unei m\iestrii inegalabile. 1895. Viena). parazitolog. 1954. writer. biolog. Dorohoi . Botosani . Bu]ureanu (25 dec.10 oct. Constan]a Dunca-Schiau (16 febr. 1985. Boto[ani .4 dec.'' 2 3 4 1 {tefan Luchian Stefan Luchian (born on 1 February 1868 in Stefanesti.1939). Ludovic Dau[ (19 sept. 1969.physicist.1942. New York . today Viisoara Commune . Târgu Frumos).1945) .botanist. 1883. Elena D. Vasile Bogrea (26 sept. 1897. hidrobiolog. 1885. Mée-France) . filolog. Sant. 1857. Calinesti. publicist. Stânce[ti). 1911.7 April 1894. Lucian Valea (4 March 1924.23 August 1985. Cobâla. Boto[ani . Teodorescu (10 May 1866.physicist.30 December 1869. Marin (3 ian. Slav\ româneasc\. Dorohoi . 1958. Bucure[ti). George Udriski (28 oct. publicist.poet. Botosani . sociolog. Bucecea . 1976. Ion Sân Giorgiu (20 nov. Alexandru Vitianu (4 September 1891. Costinesti 1926. I. 1881.18 August 1983. Botosani . profesor inginer. professor. Dimitrie Mur\ra[u (26 nov. Tudor Arghezi scriind în 1915: ''~[i mai aduce cineva aminte de Luchian? El face în art\ cât o provincie nou\. 1941. Octav Onicescu (20 August 1892. inginer constructor.poet. Bucure[ti). Foto: Dimitrie Pompeiu 3 tefan Airinei (4 ianuarie 1920. Botosani . 1973. Grigore Antipa (25 November 1867 / 7 December 1867. 1857. 1974. filolog. 36 << Stefan Airinei (born on 4 January 1920 in Cobala. Artur Enasescu (12 January 1889. mare filantrop. 1977.8 dec. Hiliseu-Varnav . Octavian Cotescu (14 febr. hetman. actor. Botosani . Bucure[ti). diplomat. Ioan I. biologist.1 oct. Sl\nic-Moldova). Tudor Arghezi writing in 1915: ''Does anyone remember Luchian? His artistic talent equals the establishment of a new province. 1966.doctor.25 ian. Belle-Arte (headmaster Theodor Aman). .1944). 1902. Botosani 1939) .1926. scriitor. Coste[ti. scriitor.1959). Dorohoi . 1804. Dramatic. poet. Grigore Alexandru Ghica (27 August 1804. Hulub. 1843. 1986. Dimitrie Evolceanu (1 October 1865. 1985.19 oct. Stânce[ti).28 iunie 1916. diplomat.biologist. F\lticeni . istoric. profesor. Constantin S. Anastasie Ba[ot\ (22 ian. Marin (3 January 1912. Ungureni .writer. Petru Remus Troteanu (16 May 1885.24 dec. florile fiind pentru Luchian un miraculos univers.literary historian. Bucharest) .30 apr. inspirate de personaje ale unei lumi umile.geologist. Bucecea . Nicolae Leon (15/28 apr. Luchian nu murise înc\.15 March 1964.1 ian. 1869. Henric Sanielevici (15 September 1875. Boto[ani . Bucharest) . {tefan Luchian este fiul lui Dimitrie. profesor universitar. 1869. Falticeni . Sofia N\dejde (14 sept. Costesti. Eugen D. Sendriceni Commune . Bucure[ti). Demostene Botez (2 July 1893. istoric literar. Stefanesti. filantrop. Boto[ani . dramaturg. din {tef\ne[ti.1891. Dimitrie Negreanu (25 October 1858. Boto[ani . Alexandru Graur (9 iulie 1900.20 oct. literary historian. scriitor. Bucure[ti). Foto: Demostene Botez Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 37 . {tef\ne[ti. Emil Severin (18 febr. he returns to the country . Dimitrie Evolceanu (1 oct. Husi . Bucharest) . locul ideal pentru o promenad\ a sufletului. muzicolog. Ieronim {erbu (1 dec. Broscauti .24 August 1857. Fântânele. Brosc\u]i . 1894. Foto: Elie Radu 2. fratele lui Grigore Antipa. 1873. Dorohoi . Dimitrie Brândz\ (10/22 oct. Alexandru Graur (9 July 1900. Ludovic Daus (19 September 1873.1957) .writer. Bucure[ti). close to Cuza Voda and Elena.psychologist. constructor. Ieronim Serbu (1 December 1911. 1846. George Udriski (28 October 1867.20 February 1969.1927.professor. Ia[i). 1862.''The Painter of Flowers''. publicist. Gheorghe Zapan (8 March 1897. O ctav B\ncil\ (7 ian. 1972. Paris).9 mart. 1952. Boto[ani . P\storel Teodoreanu (30 iul. 1926.playwright.critic.1960.doctor. Iacob Iacobovici (18 nov. Dângeni . Luchian had not died yet but he was beginning to be forgotten. Petru Manoliu (28 June 1903. which bears his name. Targu Frumos) . unionist. Leaving Stefanesti to go to the Capital.O. Filipescu (28 mart.1988. Bucharest) . Bucharest) . Ia[i). scriitor. publicist. Stefan Luchian is the son of Dimitrie. Gheorghe Zapan (8 mart. ctitor al [colii române[ti de chirurgie din Transilvania. Hu[i . Fantanele. Teodor Callimachi (4 ian. com. Bucharest) .20 July 1977. într-o ardere artistic\ [i uman\ intens\.10 October 1931. Botosani .mathematician. 1970.the last ruler of Moldavia. Botosani . Plecat de mic. Iasi) . profesor universitar. jud. Paris . Bucure[ti). Bucharest) . Bucharest) . Boto[ani .writer. Bistrita Nasaud .29 October 1959./4 oct. Ia[i). om politic. Emil Severin (18 February 1869. Münich . Bucure[ti). Bucure[ti). 1959. Iacob Iacobovici (18 November 1879. Stânce[ti 7 oct. 1944.14 December 1960.writer. Dimitrie Negreanu (25 oct. Bucure[ti). {endriceni .civil engineer.poet. Botosani . com. Alba. Ia[i). înv\luite de c\ldura sufletului s\u. 1865. Bucure[ti). poet. Ion San Giorgiu (20 November 1893. Dimitrie Calugareanu (6/18 October 1868. Botosani . Sofia Nadejde (14 September 1856. Foto: {tefan Luchian . Bucharest) . Bivol. biologist.the first woman journalist in Romania. prima femeie ziarist din România. Elena D. Studii primare la [coala din Mahalaua Tabacu. Stahna-Uriceni . Boto[ani . Stancesti) unionist. 1797 . 1885. Emanoil C.1889.24 sept. Bucharest) .1959) . naturalist.poet. Tiberiu Crudu (22 June 1882. 1954. Ioan Missir (1890. azi com.1942. A pictat îns\ [i remarcabile portrete.26 April 1949. Mihaileni . Botosani . Bucharest) . the brother of Grigore Antipa. Bucecea Commune .17 mart. Botosani deceased on 28 June 1916 in Bucharest) . Grigore Antipa (25 nov. historian. Botosani .20 dec. pictor. Foto: Grigore Antipa 4.painter. 1888. scriitor. philanthropist.geologist. Sinaia). Bucure[ti).7 dec. Dimitrie Pompeiu (22 sept. Butureanu (25 December 1858. de excep]ie.17 nov.29 December 1928. George Tautu (14 July 1873. istoric literar. Botosani) . wrapped in the warmth of his soul. 1873. prima Universitate Popular\ S\teasc\ din România . Boto[ani . ultimul Domn al Moldovei.1939) .1942.25 aug.11 June 1946. Bucure[ti). Iasi) .mathematician. Israel) . medic veterinar. absolut vital\.folklorist. Bucharest) . 1960. Tiberiu Crudu (22 iun. Bucharest) . Coste[ti. 1931. Dimitrie Iov (22 March 1888. Boto[ani . Dorohoi . Romanian genius''. Bucure[ti). 1884.25 November 1937.hydro-biologist. Chisinau) . Octav Onicescu (20 aug. Bucure[ti). Petru {u[ter (15 mai 1896.9 March 1944. Bucharest) .2 oct. Foto: Ioan N\dejde 3. Bucharest) philologist. unionist. univesity professor.patriot landlord.4 April 1992. Romulus Sevastos (21 September 1867. a major. Saint Sava College. estetician.Hozeva Cave. 1937. Tecuci .Hozevitul. hatman. Gheorghe Avramescu (26 January 1884. Cucor\ni . George T\utu (14 iulie 1873. Romanian glory. 1867.24 September 1967.15 mart.4 December 1932.3 aug. Iasi) .1960. Costine[ti . matematician. Vii[oara .4 apr. medic. Bârlad . Theodor Aman). scriitor.1939). He excelled in the painting of flowers. 1894. Born in an old freeholder's village. founder of the Natural History Museum in Bucharest. geolog. Chi[in\u). Ilie Iacob (1913.20 febr.2 October 1970. Sfântul Cuvios Ioan de la Neam] . Elena Niculita Voronca (15 May 1862. Tarnauca.1944) . Botosani . Bistrita) . eminescolog. profesor. 1891. apropiat al lui Cuza Vod\ [i al Elenei. Teodor Callimachi (4 January 1836. Bucharest) . distressing.17 November 1954. publicist. Boto[ani 19 febr. Bucure[ti).18 aug.engineer professor.29 oct. Boto[ani .30 dec. Dimitrie Pompeiu (22 September/4 October 1873. scriitor.O. Bucure[ti). Cucorani . Bucharest) .30 April 1908.19 October 1984. Ilie Iacob (1913. Iasi) . Pl\cin]eanu (14 febr. Neculau (29 dec. Ioan N\dejde (18 dec. inspired by the characters of a humble world.poet. Stahna-Uriceni .7 apr. Lucien Goldman (20 iul. profesor universitar. Boto[ani . Gheorghe Em. Botosani . Lucian Valea (4 martie 1924. Bucharest) .13 June 1963. c\rturar. Bac\u . Bucharest) . university professor.1950) . Saveni . Vasile C. Ia[i). Botosani) .17 March 1973. Bucharest) . 1858. 1938. com.philologist.23 aug. Bucure[ti). Alexandru Vi]ianu (4 sept. {an]. 1921.1950). Emanoil C. com. scriitor.writer. university professor. fizician. I. publicist. Ion Simionescu (10 July 1873. Lucien Goldman (20 July 1913. dar începea s\ fie uitat. founder of the Romanian surgery school in Transylvania.linguist. profesor.the date of her death is unknown) . profesor universitar. Bucure[ti). Belle-Arte (dir. Botosani . Colegiul Sf.D. aesthetician. Petru Suster (15 May 1896.professor. biolog. Anastasie Basota (22 January 1797 .writer. Israel). Gheorghe Em. Ion Arapu (24 January 1881. Botosani . Botosani . revine în ]ar\ `n 1893. Dorohoi . Paris) sociologist.writer. Rachiti Commune . 1928. Bucure[ti). medic. general de corp de armat\.8 August 1885. publicist.university professor. Bucure[ti). involved in the study of Eminescu's work. Bucecea . 1983. Mihail Sorbul (16/29 oct. 1893. Bacau County . Boto[ani .1945).12 April 1962. publicist.v.24 aug. critic.4 October 1931. founder of the Folk University in Ungureni. fizician. Mihai Ciuc\ (18 aug. unionist. Bucure[ti). 1875.29 ian.4 April 1944) . R\chi]i . 1873.general.engineer. chimist. 1. malariolog.1889. S\veni . constructor. profesor universitar.1 noiembrie 1989. Stânce[ti . the flowers representing a miraculous universe to Luchian. Botosani . maior.25 August 1952.doctor. Boto[ani).veterinary doctor. Panait Zosin (27 June/9 July 1873. Iasi) writer. poet. 1903. Nicolae Leon (15/28 April 1862. Dimitrie C\lug\reanu (6/18 oct. sociolog. Botosani .Sevastos (16 May 1864. biolog. 1836. 1931.1893. Bivol.17 dec. Dorohoi . 1963. 1882.Autoportret 2. Boto[ani . political figure. 1872. Dangeni Commune . reaching a level of unrivalled skill. ''Pictorul florilor''. Hudesti Commune . ctitor de a[ez\minte. Vasile Bogrea (26 September 1881. 1900. biolog. 1954. profesor universitar. inginer.chemist. scriitoare. Bucure[ti).5 ian. Bucharest) . com. Bucure[ti). the first Folk University in Romania . Eugen D.12 October 1981. geolog. Iasi). Bucharest) . university professor. boier L patriot.febr. involved in the study of Eminescu's work. Boto[ani . publicist. Dorohoi . founder of many settlements. involved in the study of malaria.17 December 1937. C\line[ti. matematician. care-i poart\ numele. Bucure[ti). Mihai Ciuca (18 August 1883. Iasi) . într-o ardere continu\. psiholog. Botosani . 1854.28 iun. dezolant. Grigore Alexandru Ghica (27 aug. Placinteanu (14 February 1893. 1984. in an intense and continuous interior burning for the artistic and human condition. 1867. scriitor.1 January 1941. Gorbanesti . 1892. scholar. Teodorescu (10 mai 1866. Stancesti) . Stânce[ti .geologist. Bucharest) . lingvist. Mihail Sevastos (8 August 1892.18 mart. Hude[ti . publicist. Boto[ani).7 October 1954. Stancesti . Hude[tii Mari .1891. Stefan Luchian became fatherless at the age of nine. Cr\iniceni .6 sept.29 January 1976. Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-Latescu (1798. Botosani .1957). Barlad . Dimitrie Murarasu (26 November 1896. Petru Manoliu (28 iun. scriitor. Boto[ani . New York . naturalist. Emanoil Ciomac (5 febr. 1879./9 iul. Paris .publicist. Ia[i).1988. botanist. Bucharest) . Bucure[ti). 1913. profesor universitar. n\scut\ Kiriacescu. 1868. Stancesti . 1967.

lucrate la strung [i sculptate. Sunt me[teri care continu\ acest me[te[ug. Vârfu Câmpului.Civilizaþia popularã botoºãneanã Text: Steliana B|LTU}|. Vârfu Câmpului sunt cunoscute în ]ar\ [i unele chiar în comunitatea european\ prin particip\rile unor forma]ii [i ale unor me[teri la diferite programe. and at the same time artistically accomplished. Pomarla. cu farmecul caselor [i anexelor acoperite cu stuf. Dângeni. Muzeul prezint\ frumoase piese de mobilier cu decor traforat. Cucorani. ol\ritul sunt domenii `n care me[terii vechi au dat piese deosebite.. Turistul ajuns în aceast\ perioad\ din an la Boto[ani poate s\ vad\ la Muzeu expozi]ia cu patrimoniul pentru momentul amintit. folosite la tors [i pentru ]esut. we can mention Ibanesti settlement. Prelucrarea lemnului. luceaf\rul. determined by the good taste of the craftsmen. but also of the wooden churches characteristic of the area. the folk crafts impress the visitors today through the symbols they bear. dar [i a bisericilor de lemn specifice zonei. Vorona. in certain communes: Ibanesti. de Casa Crea]iei Populare. ancient and important market town at the junction of commercial roads in the medieval period and after that the administrative centre of the future homonymous county. masca]i) creeaz\ un farmec aparte zilelor de 25 decembrie (Na[terea Pruncului Iisus) [i 1 Ianuarie (. the Museum presents beautiful pieces of furniture with sculpted. Piesele ]esute aflate în colec]ia Sec]iei de Etnografie contureaz\ diversitatea decorului. organizat\ în jurul datei de 18 decembrie chiar în ora[. the village collections and the folk customs. colec]iile muzeale s\te[ti [i obiceiurile populare. Tru[e[ti. ur[i. între Siret [i Prut. muzeograf . cojoc\ritul.some dating from 1853. represent agricultural and grazing rituals with aquatic and solar symbols. 1. in the household of Marcel Apalaghiei. iar me[te[ugurile practicate au pus în valoare o serie de piese de utilitate pentru gospod\ria ]\r\neasc\. Accesoriile pentru colindele de Cr\ciun (steaua. Prin obiectivele prezentate. gospod\rii [i ateliere de me[teri populari. participant la târguri cu piese sculptate cu mare m\iestrie în diferite esen]e de lemn. referitoare la bel[ugul p\mântului [i turmelor. and the crafts were responsible for the creation of tools useful in the rustic household. furrier's trade. dar [i al artei populare. Wood processing In temporary exhibitions. a[a cum este practicat în atelierul existent în satul Hulub. Ungureni. capre.Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Ol\ritul Considerat deja document pentru evolu]ia uman\ începând cu circa 6000 ani în urm\. Concesti. the households and workshops of folk craftsmen. as well as a parade of Traditional Customs. persoane care iubesc [i pre]uiesc via]a satului au organizat expozi]ii cu piese de valoare patrimonial\ pentru etnografia româneasc\ [i care pot fi vizitate direct în spa]iul rural: Ib\ne[ti. dar [i piese de uz casnic. Varfu Campului. the arhitecture reflects the structure of the settlements and households (with dwellings and appurtenances). Cucor\ni. 38 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 39 . Obiceiurile populare 2 3 Boto[aniul. în gospod\ria lui Marcel Apalaghiei. într-o serie de comune. who participates in fairs with very skillfully sculpted pieces in various essences of wood. chosen for the shooting of the recent film ''The Dowry of the Romanians''. but also of folk art.Zestrea românilor''. Ca atrac]ie pentru arhitectura laic\. În cadrul manifest\rilor de s\rb\toare. alese ca subiect [i pentru film\rile relativ recente la .Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (r\zboi de ]esut) cupa]iile principale. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . au definit Folk civilization from Botosani caracteristicile zonei. zona Boto[ani p\streaz\ ritualurile principalelor date calendaristice: Cr\ciunul. bears. as it is practised in the workshop from Hulub village. determinate de gustul pentru frumos. Corni. Village exhibitions Urged by the desire to present the local folk art. Dangeni Commune. with motifs that have symbolic meanings in folk art. dar în acela[i timp realizate artistic. Both the material and the spiritual cultures were created based on the manifestations of the members of the rural communities. As a sight for lay architecture. 1878 but also pieces of domestic use. ]esutul continu\ [i ast\zi. a dezvoltat o cultur\ popular\ distinct\ în satele din nord-estul Moldovei. Lay and religious architecture As a field of material and spiritual culture. com. Conce[ti. painted decorations .. goats. Foto: BOARDMEDIA . sculptat. vechi [i important târg la intersec]ie de drumuri comerciale în perioada medieval\ [i apoi centru administrativ al jude]ului cu acela[i nume de mai târziu. Folk customs Regarding celebrations. have defined the characteristics of the area. men]ion\m a[ezarea Ib\ne[ti. Lozna. fact proven by the existence of fusaroles and ceramic weights. obiceiurile populare impresioneaz\ [i ast\zi prin simbolurile pe care le poart\. can create a segment of local tourism as a component of Romanian tourism. the ethnographic patrimony. has developed a special folk culture in the villages from the north-east of Moldavia. Vorona. Arhitectura laic\ [i religioas\ 1 Ca domeniu al culturii materiale. with the charm of the houses and appurtenances covered with reed. pictat . incised. dar p\strând la decor vechile motive ale satului. agricultura [i p\storitul. Corni. between Siret and Prut. 2 }esutul Este unul dintre me[te[ugurile practicate înc\ din perioada neolitic\. Pomârla. F\când parte din via]a spiritual\. Anul Nou [i Pa[tele. people who love and cherish village life have organized exhibitions with pieces of patrimonial value for Romanian ethnography. that draw visitors to museum exhibitions. cu motive care au semnifica]ii simbolice în arta popular\. Vorona.Lad\ de zestre pictat\ din secolul XIX 2.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (Râ[ni]\ pentru m\cinat boabele de porumb) 2. Uratul cu Plugul''.Muzeul s\tesc din comuna Tru[e[ti 3. Foto: BOARDMEDIA . Lozna. O serie de vetre folclorice p\streaz\ [i valorific\ an de an manifest\rile str\vechi de spiritualitate boto[\nean\. Corni. dar [i o parad\ a Datinilor [i Obiceiurilor Tradi]ionale. the globe) and the costumes for the New Year's Eve (horses. plecând de la cele str\vechi. Ritualurile practicate de Anul Nou. jude]ul Suceava). sunt rituri agrare [i de p\storit cu simbol acvatic [i solar. by the Centre of Folk Creation. Vorona. The weaved objects included in the collection of the Ethnography Section outline the diversity of the décor. Botosani area preserves the main calendar rituals: Christmas.Art\ tradi]ional\ popular\ specific\ zonei jude]ului Boto[ani Botosani. agriculture and grazing. where many households have preserved their original appearance since the XIX-th century. Prelucrarea lemnului În expozi]ii temporare. ce atrag vizitatorii în expozi]iile muzeale. Pottery Already considered a document that certifies human evolution for 6. which can be visited directly in the rural space. masks) give a special charm to the days of 25 December (the Birth of Baby Jesus) and 1 January (''Saint Vasile''). Ca preocupare în unele gospod\rii. Lozna.. 1878 -. made at the lathe and sculpted. pottery are fields in which the old craftsmen have created remarkable pieces. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . The rituals practised on New Year's Eve. In some households weaving is still practised today. the women making carpets in the colours of natural wool. Suceava County). There are people who continue this craft. The sights that are being presented at these exhibitions. unde multe gospod\rii î[i p\streaz\ înf\]i[area din secolul al XIX-lea. Trusesti. but using the old motifs for the decorations. Atât cultura material\. The main occupations. incizat.000 years. A series of folk settlements still preserve and cherish every year the ancient manifestations of local spirituality: Tudora. organized around 18 December in the city. completed by the procession of the decorated plough. 1 1. arhitectura reflect\ structura a[ez\rilor [i gospod\riilor (cu locuin]e [i anexe). se poate contura un segment al turismului boto[\nean. Lozna. dovedit de existen]a fusaiolelor [i greut\]ilor din ceramic\ descoperite. ol\ritul exist\ înc\ în zon\ prin dou\ ateliere distincte de me[teri: Sonia Iacinschi la Boto[ani [i Petru Maxim la Dorohoi (care mai are [i gospod\rie de olar la Vama. originating from ancient symbols that referred to the abundance of the earth and of the herds. The accessories for the Christmas carols (the star. globul) [i îmbr\c\mintea complet\ pentru Anul Nou (costumele de c\iu]i. weaving. me[terele realizând scoar]e în nuan]ele lânii naturale. New Year's Eve and Easter. Ungureni. pottery still exists in the area through two distinct workshops: Sonia Iacinschi in Botosani and Petru Maxim in Dorohoi (who also has a workroom in Vama. Tudora. Varfu Campului are famous in the country and some even in the European community due to the participation of certain ensembles and craftsmen to various programmes. Weaving It is one of the crafts that has been practised here since the Neolithic. patrimoniul etnografic.Sfântul Vasile''). used in the spinning and weaving process for the support of the threads. la sus]inerea firelor de urzeal\. ]esutul. ca o component\ a turismului din România. Wood processing. spirituale. The tourist who arrives in Botosani in this time of year can see at the Museum an exhibition dedicated to the above mentioned moment. cât [i cea spiritual\ s-au cl\dit în func]ie de manifest\rile membrilor comunit\]ilor rurale. Being part of the spiritual life. Foto: BOARDMEDIA .unele datate cu anii 1853. la care se adaug\ . Corni. O Expozi]ii muzeale s\te[ti În dorin]a de a pune în lumin\ arta popular\ local\.

arhitect [ef al ora[ului. New Year's Eve and Easter. Spania. v\rz\ri. the exhibition organized under the title "Traditional and modern weddings" has drawn many visitors to Botosani. sheltering the basic exhibition of the folk culture in Botosani area. În situa]ia dat\. biseric\ aflat\ în apropierea casei. The patrimony can still be admired and appreciated in various locations: "Stefan Luchian" Art Gallery. completed the exhibition. through the published materials. Germania. with the theme "Easter in the Romanian spirituality . dovad\ r\mânând impresiile din Cartea Sec]iei de Etnografie.. expozi]ia a fost desfiin]at\. D up\ moartea lui Manolache Iorga în 1829. fact proven by the impressions written in the Book of the Ethnography Section. Egipt. a presentation that related perfectly to the admiration of the poet Mihai Eminescu for folklore and the customs of the village.". was dedicated to the folk costumes from Botosani. pus în valoare [i apreciat în continuare în diferite loca]ii potrivite: Galeriile de Art\ . Memorialul Ipote[ti . lân\.Mihai Eminescu". ocupa]iile principale (agricultura [i p\storitul). Din lips\ de resurse financiare.Centrul Na]ional de Studii .{tefan Luchian". weavings. în general al valorilor. Restaurat\ între anii 1980-1989. the exhibition was closed and a project for its extension with an open-air gallery was also lost.Sec]ia etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani. bogat negustor [i epitrop al Bisericii .Vorona În urma retroced\rii casei în anul 2007. Astfel. where the patrimony of folk culture. was harmoniously combined with the plastic representation from the paintings. Scotland. Besides the presentation of icons painted on wood. cojoc\ritul). În acest cadru. Sweden and Denmark have praised the exhibits and the exhibition as a whole. Suedia [i Danemarca au înscris cuvinte de apreciere pentru exponate [i expozi]ie. Cea mai mare sal\ a Muzeului a fost rezervat\ portului popular boto[\nean.. expunerea costumelor tradi]ionale de mire-mireas\. ceramic\ s-a împletit fericit cu reprezentarea plastic\ din tablouri. Germany. Thus.. SUA. which is located close to the edifice. Ipotesti Memorial . of the costumes of the god-parents with towels as a distincitve mark. Because they lacked financial resources. The Netherlands. The exhibition "The Time of Carols . pianist and composer. materialele publicate. din 1989 pân\ în 2007. cu accesoriile pentru Cr\ciun [i Anul Nou. Anul Nou. the county authorities were not able to buy the building and use it as a cultural and tourist sight. publicul vizitator a fost invitat la expozi]ia ... fitting perfectly into the world of Eminescu and next to the values of the patrimony of the Memorial Museum. Patrimoniul poate fi v\zut.Nun]i de ieri [i de azi" a adus în sal\ mul]i vizitatori.428 pieces."Mihai Eminescu" National Research Centre.. Italia. ]es\turi. hunting.. the exhibition was also visited by foreign tourists. vân\toarea. ap\ de izvor. raised in the XVIII-th century (between 1760-1770) by Manolache Iorga (the grandfather of the historian Nicolae Iorga). Turkey. The Polyvalent Hall of the County Museum housed a presentation of bridal dresses and modern accessories for weddings. at approximately 200 m. Spain. the inside of a dwelling dating from the XIXth century (with a hearth for cooking and heating in winter. poured from the jug. wood processing. pottery. colabor\rile muzeale [i expozi]iile temporare. the town's architect. mere. A fost organizat\ în cea mai veche locuin]\ (aflat\ pe listele de patrimoniu). casa a fost deschis\ ca Muzeu în 7 octombrie 1989. In this context.. ridicat\ în secolul al XVIII-lea (între 1760-1770) de c\tre Manolache Iorga (str\bunic al istoricului Nicolae Iorga). Belgium. bumbac. viitoare pianist\ [i compozitoare. 1. Belgia. giving it a touch of charm and rural colour. Switzerland.Vremea Colindelor .Traditional cuisine during fast". creating a dialogue of shapes. the father. muzeograf .Satul românesc în art\". Canada. All the guests tasted the dishes prepared according to ancient recipes. a celor pentru socri a conturat alaiul. the Polyvalent Hall of the Museum in Botosani.. with the beautiful eggs. comprising 3. the main occupations of the locals (agriculture and grazing). Bulgaria. as well as the secondary occupations (vine growing. Japan. wool. the presentation of the traditional bride and groom costumes. weaving. Another exhibition was scheduled at the Art Gallery. Foto: Obiceiuri populare de Anul Nou . Expozi]ia itinerant\ la Ipote[ti cu . amintind de vechile ritualuri maritale. de extindere în aer liber.Armonia" la Ateneu) [i al fiicei sale Alexandrina. With a well-structured theme. ]esutul. had a permanent exhibition from1989 until 2007. the Choir of the Theologic Seminary Botosani also performed and then the traditional meal was consecrated: forcemeat rolls in cabbage/vine leaves. la 50 de ani. Thus. comprising furniture. prelucrarea lemnului. În aceast\ form\ expozi]ia a fost vizitat\ [i de turi[ti str\ini. a l\sat în urm\ o so]ie cu 7 copii). cotton. It was organized in the oldest building (included on the patrimony lists). plecat între stele în 1904. la circa 200 m. The folk customs represented the main sight for the visitors: Christmas. port. Sco]ia. Italy. Elve]ia. Sala Polivalent\ a Muzeului Boto[ani. which used to be the music parlour of Alexander Saint-Georges (who led the choir of the Music Association "Armonia" at the Athenaeum) and of his daughter Alexandrina. dup\ care a fost sfin]it\ masa cu preparate dup\ re]ete ale s\tencelor de alt\dat\: sarmale cu crupe. a avut expozi]ie permanent\. Pe lâng\ prezentarea de icoane pictate pe lemn. Restored in 1980-1989. ajungând pe la 1889-1900 în proprietatea familiei Saint-Georges (tat\l Alexandru. being finally bought by Saint-Georges family in 1889-1900 (Alexander Saint-Georges. the museum collaborations and the temporary exhibitions. costumes. a wealthy merchant and contributor to the "Pious Parasheva" Church. casa a fost vândut\ în The ethnographic patrimony repetate r\nduri. Egypt. administra]ia jude]ului nu a putut cump\ra cl\direa ca punct de cultur\ [i atrac]ie turistic\. with specific decorations.Cuvioasa Parascheva". The exhibition from Ipotesti: "Vegetal motifs in the traditional Romanian art" aroused the interest of the visitors. Israel. pescuitul). Sala Polivalent\ a Muzeului Jude]ean a g\zduit o prezentare a rochiilor de mirese [i accesoriilor moderne pentru nunta actuala. albin\ritul. Turcia. Foto: Continuitatea me[te[ugurilor populare la Boto[ani The Ethnography Section of the County Museum Botosani. O alt\ expozi]ie tot în cadrul Galeriilor de Art\ a fost programat\ calendaristic.Pa[tele în spiritualitatea româneasc\ . dând un plus de farmec [i culoare rural\. încadrându-se foarte bine în spa]iul eminescian [i lâng\ valorile patrimoniului Muzeului memorial. the crafts (pottery. England. In this form. with accessories for Christmas and the New Year. When the house was given back to its owners in 2007. butter. cabbage pies. Anglia. pierzându-se [i un proiect câ[tigat. 40 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 41 . sal\ care în timpul locuirii familiei Saint-Georges era salonul de muzic\ al inginerului Alexandru Saint-Georges (care a condus corul Societ\]ii Muzicale . The largest hall of the museum.Buc\t\ria tradi]ional\ în post". prezentare ce s-a potrivit perfect cu pre]uirea pe care poetul Mihai Eminescu a avut-o pentru folclor [i obiceiurile satului. the house was open as a museum on 7 October 1989. cakes made of maize flour. the public was invited to the exhibition "The Romanian village in art". Ukraine. bee-keeping. furrier's trade).. leaving behind a wife and 7 children). died in 1904 at the age of 50. turnat\ din ulcior. Austria. me[te[ugurile (ol\ritul. the USA. Ucraina. un interior de locuin]\ de secol XIX (cu vatr\ pentru g\tit [i înc\lzit iarna. The symbolic decorative motifs on the weavings and pottery impressed the visitors. Visitors from France. fishing). a celor pentru na[i cu [tergare ca semn distinctiv. având ca subiect . creând un dialog atât al formelor." followed in the same generous space in Januray 2009. mobilierul traforat. expozi]ia a prezentat arhitectura laic\. the interior weavings made of hemp. reminding us of the old wedding rituals. pictat). the exhibition presented the lay architecture. sculptat. secundare (viticultura.. Austria. colours and values.Patrimoniul etnografic Text: Steliana B|LTU}|. unde patrimoniul de cultur\ popular\ cuprinzând mobilier. Olanda. sculpted and painted furniture). Sec]ia de Etnografie ilustrând zona Boto[ani a continuat [i continu\ s\ existe prin cercet\rile f\cute. Cu o tematic\ bine structurat\. apple pies. carrot. a fost sus]inut un program al Corului Seminarului Teologic Boto[ani. Obiceiurile populare erau locul de atrac]ie al vizitatorilor atât pentru Cr\ciun. the house was sold many times. Canada. cozonac de post. To]i invita]ii au servit cu pl\cere din bucatele preg\tite dup\ re]ete din b\trâni. aluaturi cu morcovi.. ]es\turile de interior din cânep\. cu frumoasele ou\ decorate specifice zonei. alivenci. After the death of Manolache Iorga in 1829. the Ethnography Section illustrating Botosani area continues to exist through the researches conducted by the specialists. În acela[i spa]iu generos a urmat în ianuarie 2009 expozi]ia .Motive vegetale în arta tradi]ional\ româneasc\" a stârnit interesul. ad\postind expozi]ia de baz\ referitoare la cultura popular\ a zonei Boto[ani. milk and cheese. cât [i pentru Pa[ti. Japonia. pound cakes and water from the spring.. Israel. In this situation. Astfel c\ expunerea sub titlul . Bulgaria. Motivele decorative simbolice de pe ]es\turi [i ceramic\ au impresionat vizitatorii. cu un num\r de 3428 piese în prezent. cât [i al cromaticii. Vizitatori din Fran]a.

preserved until today. în vremea lui Alexandru cel Bun [i ctitorit. still preserved until this day. Biserica este renumit\ [i pentru obiectele de o deosebit\ valoare: Sfântul Epitaf adus de la Moscova în 1839.Pe[tera din malul Bahluiului. at present undergoing a process of refurbishment. commemorates Saint George. Ioan Iacob Hozevitul sau Cuviosul Onufrie. The church is also famous for its valuable objects: the Holy Epitaph brought from Moscow in 1839.C. printr-o u[\ încadrat\ de un frumos chenar gotic. This is why the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church made him a Saint in 1992. who was miraculously healed. being buried by the monks from Sihastria Voronei Hermitage in an orchard. covered by the rotive. every spring. Nicolae'' Dorohoi inecuvântat de Domnul. resemble the elements of the churches dedicated to ''Saint Nicholas'' from Popauti and Dorohoi.C. After many years.C. deasupra fiind pisania. After he became an orphan he was raised by his grandmother who taught him to love God and books. În 1764 intr\ în ob[tea Schitului Sih\stria Voronei. domnitorul Mihail Sturza. datat. Orfan. the Holy Chalice made of gold and silver. La 47 de ani a trecut la cele ve[nice [i dup\ dou\zeci de ani. in 1551. Foto: BOARDMEDIA . sim]indu-se atras de via]a duhovniceasc\. helping many believers with his advice. dintr-o familie nobil\. due to the restoration campaigns that took place at the beginning of the XX-th century. living in Hozeva Cave. One of its original elements.P. 42 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 3 4 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 43 . îndeletnincindu-se cu cititul [i copiatul cu r\bdare [i mult\ sim]ire al Sfintei Scripturi [i al altor scrieri biserice[ti. probabil. Foto: Arhiva D. It was built on the foundation of another ecclesiastic edifice.C.C. amvonul. Gheorghe" din Boto[ani a fost zidit\ de Elena Doamna.Casa `n care a copil\rit Ioan Iacob Hozevitul. dating from 1845. on the bank of Prut River. strana arhiereasc\ de la 1800. dating from 1777. A fost ridicat\ peste funda]iile altui edificiu eclesial. ulterior devenind biseric\ de mir. the childhood home of the Saint was refurbished. jude]ul Boto[ani care. Fata se îns\n\to[i. absidele cu firide. in a poor family of ploughmen. Patriarhul României între anii 1986-2007. executat\ în 1796. Sf. Boto[ani . La 29 martie 1789 a trecut la cele ve[nice. the Romanian Patriarch between 1986 and 2007. participa al\turi de al]i c\lug\ri la rug\ciuni [i procesiuni cu sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie de ziua hramului ''Buna Vestire''. alongside the churches from Harlau and Popauti. cu un turn la mijloc [i cu intrarea pe latura de nord. O alt\ figur\ luminoas\ care a tr\it [i s-a s\vâr[it prin codrii seculari din preajma M\n\stirii Vorona a fost Cuviosul Onufrie. becoming the governor of a county. at the initiative of the County Department of Culture and National Cultural Patrimony Botosani and with the support of generous people. iubitor de slove. embroidered with silver thread.N. the county of Botosani is proud of its illustrious saints: Saint John Jacob from Hozeva or the Pious Onufrie. the town's spiritual patron. dispuse de o parte [i de alta a edificiului. the ruler commanded that the hermit should be exhumed and his bones put in a chest in the monastery's altar.Turnul Bisericii Domne[ti "Sf. ]inutul Boto[anilor se mândre[te cu ilu[tri sfin]i: Sf. retr\gându-se mai apoi într-o pe[ter\ [i petrecându-[i via]a în smerenie [i rug\ciune. vie]uind în pe[tera Hozeva. a[a cum o probeaz\ în vremea din urm\ descoperirile [i cercet\rile arheologice. lu\ cu sine un m\r frumos. Foto: Arhiva D.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. cu elemente adunate de la rudele sale.P. satul Cr\iniceni.J. reached the orchard of Voronei Hermitage. de la înc\ necunoscutele ruine ale cur]ii domne[ti ale lui {tefan cel Mare. feeling drawn to monastic life.C. Peste ani.N.N. B Churches raised by princes ''Saint George'' Princely Church ''Saint George" Princely Church in Botosani was raised by Lady Elena. osemintele sale fiind a[ezate într-o racl\. amenajându-se un interior ]\r\nesc autohton. In 1749. Foto: Arhiva D.P. with a tower in the middle and the entrance on the northern side.Biserica Domneasc\ ''Sf.J. he leaves his native country and comes to the monasteries in Moldavia. de c\tre marele boier moldovean Mihail de la Dorohoi. în curs de restaurare acum. Botosani County who remembered that when the was an apprentice at Voronei Hermitage.C.Destinaþii spirituale Biserici . Ctitoria [tefanian\. în urma interven]iilor de restaurare de la începutul secolului XX. C\lug\r din p\r]ile Rusiei. iar domnitorul porunci ca pustnicul s\ fie dezhumat. sensibil. comprising. Stauceni Commune. p\strate pân\ în zilele noastre. [i el n\scut în satul Tocileni. at the root of an apple tree. Catapeteasma bisericii a fost executat\ undeva la sfâr[itul veacului al XVII-lea.C. este cel mai vechi edificiu care mai p\streaz\ ast\zi amintirea epocii [tefaniene. pomenirea sa f\cându-se în ziua de 5 august. Unul din elementele originale. Another important religious figure who lived and died in the ancient forest that surrounds Vorona Monastery was the Pious Onufrie. dintre icoanele tâmplei. Saint John Jacob from Hozeva was born in Crainiceni village. s-a c\lug\rit în ob[tea M\n\stirii Neam]. according to the discoveries. Boto[ani . passing through Voronei Forest. later on retiring to a cave where he spent the rest of his life in humbleness and prayer. a fost construit în a doua parte a celui de-al XIX-lea veac. comuna St\uceni. made in 1796. care au d\inuit pân\ ast\zi. situat\ în inima ora[ului Boto[ani. among other icons. from the time of Alexander the Kind and raised by the great Moldavian landowner Mihail from Dorohoi. and so he dedicated his life to God. comuna P\ltini[ Biserica Domneasc\ ''Sf. Foto: BOARDMEDIA . [i minunea se împlini. Nicolae'' Pop\u]i [i Dorohoi. Sf. comuna P\ltini[. In 2004. and represents. se pare. the ruler Mihail Sturza. Contrafronturile.ctitorii domneºti 1 1 2 2 Text: Dana PETRARIU . he was born around 1700 in a family of noblemen. its interior being decorated with local traditional objects gathered from his relatives. He passed away on 29 March 1789. s-ar fi n\scut în jurul anului 1700. la r\d\cina unui m\r. is the wall that separates the narthex from the nave. trupul s\u era neputrezit. amplasat pe latura vestic\ a edificiului. fiind îngropat de c\lug\rii de la Sih\stria Voronei în livad\. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Sfinþi botoºãneni Spiritual destinations Biserica Domneasc\ ''Sf. Gheorghe''. amintindu-[i de anii când î[i f\cea ucenicia la Sih\stria Voronei. The construction of the edifice was influenced by the style of Stephen the Great. the polygonal spire supported by two star-shaped bases. placed on both sides of the edifice.C. The belfry tower. subsequently becoming a chrism church (a church built for the people who did not live inside the monastery). so]ia domnitorului Petru Rare[. now present in almost all the other town churches raised by Stephen the Great. So. reconstituit\ de D.C.muzeograf Muzeul Jude]ean Boto[ani The Saints of Botosani Blessed by God. the edifice seems to have had the role of chapel of the princely residence. the deep pits that surround the church. acesta fiind [i patronul spiritual al ora[ului. ocni]ele care înconjoar\ biserica. într-o familie nevoia[\ de plugari. se înscrie în categoria bisericilor de ora[ zidite în vremea marelui voievod. turla poligonal\ sprijinit\ de dou\ baze stelare sunt elemente asem\n\toare cu bisericile ''Sf.C. also born in Tocileni village. Pardoseala este din lespezi de piatr\. îl constituie zidul desp\r]itor dintre pronaos [i naos. ajungând guvernatorul unui ]inut. according to some authors. is the oldest edifice which still preserves the memory of the time of Stephen the Great. when he was exhumed. crescut de bunica sa în dragoste fa]\ de Dumnezeu. his body had not rotted. tipul deplin evoluat al arhitecturii moldovene[ti. The church is made of stone and brick in the shape of a cross. A monk originating from Russia. Biserica. completed in 1495. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani [i cu sprijinul unor oameni cu suflet nobil.sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie 4. the icon of Saint Vasile.J. to be sensitive. located in the heart of the town of Botosani. îndreptând cu sfatul s\u mul]i credincio[i. Boto[ani . s-a reconstituit casa în care a copil\rit Sfântul. Despre sfin]enia Cuviosului Onufrie a vorbit [i Teoctist. Ctitorit\ într-un spa]iu de mai veche locuire.C. pentru ca apoi s\ ia drumul locurilor sfinte. dup\ o serie de autori. He died at the age of 47 and after twenty years. în altarul m\n\stirii. Gheorghe'' Biserica Domneasc\ ''Sf. unde a dus o via]\ pustniceasc\ Cuviosul Onufrie 2. în 1913.P. Foto: Arhiva D. through a door with a beautiful Gothic frame. being commemorated on 5 August. al\turat la mai toate celelalte biserici de ora[ ctitorite de {tefan cel Mare. The church's iconostasis was made around the end of the XVII-th century. the apses with nooks. În 1749.N. the type of evolved Moldavian architecture.Instantaneu de la canonizarea Sfântului Onofrie 3. the bishop's lectern dating from 1800.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. î[i pr\znuie[te în fiecare prim\var\ hramul ''Sf. In 1764 he joined the small community of Sihastria Voronei Hermitage.J. Boto[ani . the stone used for its fortification probably coming from the yet unknown ruins of the princely court of Stephen the Great. located on the western side of the church. edificiul pare a fi avut de la început rolul de capel\ a re[edin]ei domne[ti. În anul 2004. pe malul Prutului. The holiness of the Pious Onufrie was also mentioned by Teoctist.J. Paltinis Commune. ''Saint Nicholas'' Princely Church in Dorohoi The church. Boto[ani în anul 2004. ajunse la livada de la St\re]ia Voronei. Turnul clopotni]\. Sfânta Evanghelie de la 1845. în 1551. biserica având în inventarele începutului de secol XX. terminat\ la 1495. becoming a monk at Neamt Monastery and then a hermit. the Holy Gospel. The abutments. 1. Gheorghe" 2. took a beautiful apple and gave it to his sick daughter. as it was proven by the archaeological researches and discoveries. al\turi de bisericile din Hârl\u [i Pop\u]i. Nicolae'' Dorohoi Biserica.P.C. De aceea. reprezentând. dating. was built in the second part of the XIX-th century.C. the wife of ruler Petru Rares. he used to attend prayers and processions with the holy bones of the Pious Onufrie on the day dedicated to the ''Annunciation''. piatra folosit\ la edificarea acestuia provenind. î[i p\r\se[te ]ara [i cutreier\ m\n\stirile din Moldova. The floor is made of flagstones. în form\ de cruce. pe care-l d\rui fiicei sale bolnave. În construc]ie se resimt influen]ele ctitoriilor lui {tefan cel Mare. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Text: Dana PETRARIU . is included in the category of town churches built in the time of the great voievode Stephen the Great. Text: Eduard SETNIC . Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992. The edifice. când a fost dezgropat. la ini]iativa Direc]iei Jude]ene pentru Cultur\.N. brodat cu fir de argint. The church. trecând prin codrii Voronei. Ioan Iacob Hozevitul s-a n\scut în satul Cr\iniceni. in 1913. dup\ descoperitori. una reprezentându-l pe Sfântul Vasile. Biserica a fost realizat\ din piatr\ [i c\r\mid\. 1.C. finding occupation in reading and patiently and diligently copying the Holy Scripture and other religious writings. the pulpit. Built in an ancient space. Sfântul Potir din aur [i argint de la 1777.

were entirely covered with mural decorations. Through this act of devotion. domn al Moldovei. Prin acest act de închinare. Foto: BOARDMEDIA . 3 4 Au urmat interven]ii de restaurare desf\[urate între 1889 . In 1793.Pop\u]i. and the construction of the dwellings for the monks begins. ce dateaz\ din 1552. care sunt în curs de desf\[urare la interiorul bisericii Sfântul Nicolae .Pictur\ exterioar\ de pe peretele Bisericii Uspenia 3. Întrucât ajunseser\ într-o stare grav\ de degradare. adic\ altar [i naos. The poet Mihai Eminescu was baptised here. care a schimbat radical înf\]i[area monumentului prin placarea zid\riei originale într-un parament nou cu forme geometrizate. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Text: Dana PETRARIU . conceptul decorativ în ansamblul s\u. lucr\rile de conservare [i restaurare se desf\[oar\ în pronaosul bisericii. an adjoining building was used as princely school. Nicolae Domnesc" .ctitorie [tefanian\ 44 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 45 . iar din anul 1863 l\ca[ul [i-a redobândit statutul ini]ial care îi fusese destinat de c\tre ilustrul s\u ctitor. interven]iile au fost realizate pe circa 80% din suprafe]ele decorate. [i anume biseric\ de mir. together with other properties. biserica Sfântul Nicolae. cum a fost denumit\ interven]ia în epoc\. Din anul 1793. Matei Ghica. având la acea dat\ doi preo]i.pronaos. Matei Ghica. Pictura interioar\ a fost realizat\ dup\ 1990 de pictorul Petre Achi]enie. Saint Nicholas church.4.Boto[ani 2.specialist restaurator pictur\ mural\ Biserica Domneasc\ ''Sfântul Nicolae'' Pop\u]i ''Saint Nicholas'' Princely Church Popauti ''Saint Nicholas'' Church Popauti in Botosani was raised on 30 September 1496 by the ruler of Moldavia. the works for the restoration of the interior mural painting still continuing. Foto: BOARDMEDIA . as it is also called. ''Uspenia'' Church ''Uspenia'' Church or the ''white church''. sistemul de construc]ie arhitectural\. urmând ca decora]iile murale r\mase s\ fie finalizate. Actualmente. some of them causing irreparable losses to the ensemble of paintings.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i Biserica . The interior painting was made after 1990 by painter Petre Achitenie. At present.. receives other properties from the new ruler. the interventions were accomplished on 80% of the decorated surfaces. Biserica a fost restaurat\ între anii 1724 1725 de c\tre domnitorul Mihail Racovi]\. Foto: Pictur\ mural\ restaurat\ . În celelalte înc\peri. the church still preserving the old font. on-going inside Saint Nicholas Church . Foto: Turn clopotni]\ Biserica "Sf. dating from 1552. and the interior walls of the three rooms .Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. This edifice was part of a fortified ensemble .Turla Bisericii Uspenia 2. începând cu p\r]ile superioare c\tre baza pere]ilor. naos [i altar . conduse de arhitectul Constantin B\icoianu. starting from the superior parts and advancing towards the base of the walls. the restoration and preservation works are taking place in the church's narthex. Aici a fost botezat poetul Mihai Eminescu. The current restoration and preservation interventions.1725 by the ruler Mihail Racovita.narthex. the newly-established monastery was administered by Greek monks who brought several transformations to the church at the level of architecture and painting.. prime[te de asemenea de la noul domn.Biserica Domneasc\ .Sfântul Nicolae'' Pop\u]i din Boto[ani a fost ridicat\ la 30 septembrie 1496. nave and altar . [i 4.M\n\stirea Pop\u]i . biserica ajunsese într-o stare deplorabil\. In 1751. dup\ cum st\ scris pe o inscrip]ie montat\ deasupra u[ii pronaosului. a func]ionat o [coal\ domneasc\. is another edifice raised by Elena Rares. the mural decorations being the last to be completed. as it appears on an inscription placed above the door of the narthex. destroying the original exterior appearance. namely the nave and the altar. biserica [i turnul clopotni]\ au fost declarate monumente istorice [i s-a hot\rât restaurarea lor. În 1840. Interven]iile de conservare [i restaurare actuale. The various interventions that were performed in the course of time on the church built by Stephen the Great were motivated either by functional-utilitarian necessities or by aesthetic reasons.al\turi de palatul domnesc [i turnul clopotni]\ (restaurat recent). Constantin Vod\ Racovi]\ închina Patriarhiei Antiohiei biserica de pe vechea mo[ie domneasc\. anulând de fapt imaginea exterioar\ original\. The restoration works that were completed in 1908 were led by the architect Constantin Baicoianu. 1.Foto: Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. dintre care unele au provocat pierderi irecuperabile ansamblului pictural. împ\r]irea interioar\ a spa]iului.Biserica "Sf. the church and the belfry tower were declared historic monuments and an agreement was reached for their restoration starting 1899. who radically changed the aspect of the monument by covering the original walls with a new façade with geometrical shapes. biserica p\strând vechea cristelni]\. Constantin Voda Racovita subordinated the church from the old princely estate. As they had reached a serious state of defacement. to the Patriarchate of Antioch. Text: Carmen Cecilia SOLOMONEA . pe ansamblu. the partition of the interior space. m\n\stirea înfiin]at\ era administrat\ de c\lug\ri greci care au adus diverse transform\ri bisericii la nivelul arhitecturii [i picturii. au fost motivate fie de o gândire îndreptat\ spre necesit\]i func]ionalutilitare. The church presents elements of the medieval Moldavian style as regards its plan. [i a fost destinat\ a fi biseric\ de mir. 1. de c\tre {tefan cel Mare. fie din ra]iuni estetice dictate de tendin]ele artistice [i stilistice ale epocii respective. Interven]iile din diverse epoci asupra bisericii lui {tefan cel Mare. cum i se mai spune. La 1751. Until now only the urgent interventions have been accomplished. Nicolae Domnesc" (1496) . la partea superioar\. having two priests at that time. Acest edificiu f\cea parte dintr-un ansamblu fortificat . the church was in a deplorable state. turned into a monastery by the ruler and his mother. alte propriet\]i [i ini]iaz\ construirea chiliilor. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserica ''Uspenia'' Biserica ''Uspenia'' sau ''biserica alb\''.au fost acoperi]i în totalitate cu decora]ie mural\. the decorative concept in its ensemble. împreun\ cu alte propriet\]i. The church was restored in 1724 . într-o cl\dire al\turat\. când s-au încheiat lucr\rile de restaurare a bisericii. on its superior part. and in 1863 it received back its initial statute as chrism church.Popauti. iar pere]ii interiori ai celor trei înc\peri . the architecture of the construction. commanded by the artistic and stylistic trends of the time. Stephen the Great as a chrism church. Astfel. transformat\ în m\n\stire de c\tre domn [i mama sa. este o alt\ ctitorie a Elenei Rare[. începând din anul 1899.. In 1840. s-au realizat dup\ circa 80 de ani de la ultima re`nnoire. Thus. In the other rooms.1908. Biserica întrune[te tr\s\turile stilului moldovenesc medieval în ce prive[te planul. Foto: BOARDMEDIA . are being accomplished after 80 years since the last refurbishment.besides the princely palace and the belfry tower (recently restored). Pân\ în prezent s-au realizat interven]ii urgente [i se continu\ lucr\rile de restaurare a picturii murale interioare.

.

g\sind. ''Cuvioasa Parascheva''. de obicei. Astfel. being raised by the rich noblemen on their estates.P.N. ]esute în cas\. All these elements enhance the beauty and specificity of the wooden churches.in various styles: ''duck beak''.J.J. Foto: Arhiva D. The decorations appear usually on the frames of the entrances or on the wall that separates the nave and the narthex . value From among the spiritual and tourist values of Botosani County we can mention the 27 wooden churches. rhombuses.Oraseni-Maici village. Boto[ani Neobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale. sat Corj\u]i.N. B\lu[eni).Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\.Dorohoi (1779). 48 << C Wooden churches from Botosani tradition. Hiliseu Horia Commune (1802).C. valoare Text: Dana PETRARIU . true jewels from an architectural. Foto: Biserica din lemn din Corj\u]i. Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti 3. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot.sat Or\[eni-Maici. 1745). totodat\. pe ancadramentul u[ilor de la intrarea în biseric\ sau pe peretele desp\r]itor dintre naos [i pronaos . Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Foto: Arhiva D. comuna Criste[ti (1762). asem\n\toare caselor tradi]ionale ]\r\ne[ti. predominând elemente ca: profiluri. se num\r\ cele 27 de biserici de lemn. ropes. artistic and ethnographic point of view. covered with shingle. ''swallow tail'' ''fish scales''. as well as the way the shingle is placed .Dorohoi 1779).Br\e[ti. acoperite cu drani]\.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Cristesti Commune (1762).tradiþie. Baluseni). dar [i sistemul de dispunere al drani]ei . comuna Hili[eu-Horia 2. Toate acestea sporesc frumuse]ea [i specificul acestor biserici de lemn. ''coada rândunicii''. bisericile de lemn se întâlnesc de regul\ în sate mai izolate [i ridicate de cele mai multe ori de boierii avu]i. Decorul apare. Boto[ani . artistic [i etnografic.rosettes and other floral elements (the wooden churches from Braesti.M\n\stirea Co[ula Printre valorile spirituale [i turistice totodat\ ale jude]ului Boto[ani.C. comuna Hili[eu Horia (1802). adev\rate bijuterii din punct de vedere arhitectural. The inside of the wooden church stands out through the variety of the icons or through the hand-sewn towels with traditional motifs tied to the icons. the wooden churches can be encountered generally in isolated villages. 1745). ''The Assumption of the Virgin'' Church Vargolici .P. motive florale (Biserica ''Adormirea Maicii Domnului'' . 1.Bijuterie a arhitecturii medievale române[ti Mãnãstirea Coºula Text: Octavian Liviu {OVAN . Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti . Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserici de lemn botoºãnene .detaliu Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 49 . resembling the traditional rustic houses. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea. Interiorul bisericilor de lemn se remarc\ prin bog\]ia icoanelor sau prin [tergare prinse la icoane [i scoar]e cu motive tradi]ionale. frânghii. întregind peisajul pitoresc [i inedit al jude]ului Boto[ani. romburi. Interesant\ este [i forma acoperi[ului.în ''bot de ra]\''. which were accomplished with great skill by folk craftsmen. floral motifs (''The Assumption of the Virgin'' Church . with dominating elements like: human profiles.C. Corjauti village.Braesti. ''The Pious Parascheva'' Church. ''Schimbarea la fa]\'' . 1 1 1 l\diri scunde. completing the unique and picturesque landscape of Botosani County.motive cu rozete [i alte elemente florale (bisericile de lemn din Br\e[ti. ''The Transfiguration'' Church . These churches stand out especially through their decorations.C. ''Adormirea Maicii Domnului'' (Vârgolici . ''solzi de pe[te''.C. The shape of the roof is also interesting. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. Aceste biserici se individualizeaz\ în primul rând prin decorarea lor cu pricepere [i m\iestrie de c\tre me[teri populari. Not very tall buildings.C. pe mo[iile lor.

Ioan Botez\torul''. De o valoare inestimabil\ la Boto[ani sunt [i bisericile armene[ti ''Sf. M\n\stirea Agafton a cunoscut o ampl\ dezvoltare. f\r\ virtu]i artistice deosebite. caracteristici ale arhitecturii moldovene[ti din secolul al XVI-lea. Complexul monahal Vorona g\zduie[te o bogat\ colec]ie de c\r]i vechi [i un muzeu. a refectory.C. In 1859. un artefact capabil s\ rivalizeze cu celebrele bijuterii arhitectonice bucovinene. to visit his aunts Sofia.Arhanghelul zugr\vit în biserica M\n\stirii Co[ula inutul Boto[anilor. un grup de c\lug\ri ru[i întemeiaz\ un schit în satul Icu[eni. Foto: Biserica armeneasc\ 2. iar în zilele noastre se ridic\ o biseric\ nou\. ceea ce a permis de altminteri conservarea sa. În 1814 se transform\ în m\n\stire de c\lug\ri. aici fiin]eaz\ un c\min de b\trâni. Me[terii tocmi]i de ctitor au ridicat o biseric\ cu ziduri trainice din piatr\ [i c\r\mid\. În jude] mai fiin]eaz\ m\n\stirile Cozancea [i Guranda. Biserica Romano-Catolic\. to include in the architectural patrimony of the world. being famous for its weaving and tailoring workshops. Biserica lipoveneasc\ C ''Na[terea Maicii Domnului'' (1853). and not only for the churches in Bucovina. ci [i în restul teritoriului Moldovei. Zosin Hermitage. becoming a landmark on the county (and country) map. The church was raised by the great treasurer Mateias Cosolvei. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. s\ impunem pe firmamentul patrimoniului arhitectonic mondial. dezvoltându-se în anii urm\tori prin construirea unor corpuri de chilii. Bucovina. In order to make the reader understand the importance of the discovery. as well as the tombs . [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. which practically allowed its preservation. dup\ cum reiese din pisania ce se p\streaz\ deasupra u[ii de intrare. completing the area's cultural.N. totodat\. schitul este ridicat la rang de m\n\stire. nu numai la bisericile din Bucovina. ''The Birth of Virgin Mary'' Lippovan church (1853). Fresca interioar\ a fost acoperit\. al sufletului celor ce pre]uiesc arta [i. Thus. fiind renumit\ pentru atelierele de ]es\torie. as well as Bals and Oneaga Hermitages. turn-clopotni]\. broderie. made of oak beams. after an imposing steeple was built in 2006. cuprinde o biseric\ de lemn (1740). reproducing the structural shapes of the ''Holy Cross'' Church from Patrauti. we note that the church was built in 1535. Ilie 5. ''Saint John the Baptist'' Church C (1765-1777). amintim c\ biserica a fost construit\ în anul 1535. renumite pentru bogata colec]ie de icoane [i obiecte de cult armene[ti. reproducând formele structurale [i de plan ale bisericii ''Sfânta Cruce'' din P\tr\u]i. Trapeza [i cuhnea m\n\stirii alc\tuiau o construc]ie cu parter [i pivni]e. pentru turismul din aceast\ zon\ a ]\rii. repaired in 1894. The interior fresco was covered during the repair works by an oil painting with no remarkable artistic virtues. Mihai Eminescu used to come to these places often. In 1814 it became a monastery. The county also shelters Cozancea and Guranda Monasteries. Today. încete ce-i drept. cu planul triconc. Agafton Monastery is undergoing repair works. g\sind. spiritual and tourist landscape. M\n\stirea Vorona. he had the luck to discover the copies (dating from 1816) of an anonimous Romanian translation of Herodotus' ''Histories''. At just 10 km from Botosani. being covered with frescoes both on the inside and on the outside (1537-1581). deasupra u[ii de intrare. Important de [tiut este faptul c\ asemenea fresce au fost executate la comanda ctitorului. tot într-o zon\ mirific\. acoperit de codri seculari. Schitul Zosin.P. Boto[ani . în timpul lui Rafail (1820-1853).true jewels of the Armenian cemetery. în limba slavon\. În 1859. will bring joy to the souls of the people who cherish art and will also boost tourism in this part of the country. were put out of use. later on moving to Vorona Glade. Astfel.1991. XVI) [i ''Adormirea Maicii Domnului'' (1782). a însemnat un loc prielnic pentru construirea unor importante comunit\]i monahale. dar [i mormintele funerare . aliniindu-se astfel celebrelor biserici pictate din Bucovina. dedicated to ''The Descent of the Holy Spirit''. Nicolae Domnesc'' din Dorohoi. ''Saint Ilie'' Church or ''The Furriers' Church'' (1778). 1. Nu putem s\ nu amintim zidul de incint\ realizat pe trei laturi din c\r\mid\ [i ridicat pe funda]ie de piatr\. where carpets and embroideries were made. între anii 1729-1740. ''Pogorârea Sf. devenind un punct de referin]\ pe harta jude]ului [i a ]\rii. a stone church being built close to it in 1838-1843. Foto: Icoana Fecioarei Maria de la M\n\stirea Agafton 7. a unui fragment din fresca exterioar\. added a porch. În preajma anului 1749. raised in 1834. Reinstated after 1991. The complete restoration of this monastery will definitely benefit the Romanian culture. Pentru a în]elege importan]a descoperirii. Biserica ''Sf. a narthex and an altar. Ioan Botez\torul'' (1765-1777). 5 6 The county of Botosani. construit\ în 1834. Duh''. two churches: ''The Birth of Virgin Mary'' Church (1835) and ''Saint Nicholas'' Church (1835). There. characteristics of Moldavian architecture from the XVIth century. } Other places of prayer Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Foto: Arhiva D. Fevronia and Olimpiada. The Roman-Catholic Church. trapez. Biserica ''Sf. besides the churches Popauti from Botosani and ''Saint Nicholas'' from Dorohoi. dar care încearc\ s\-i redea prestan]a [i însemn\tatea care i se cuvin. famous for their vast collection of icons and Armenian religious objects. Biserica a fost construit\ de marele vistiernic Mateia[ Co[olvei. an artefact capable of competing with the famous architectural jewels from Bucovina.C. covered by ancient forests. repara]iile executate au ref\cut chiliile. built in a Neogothic style. which are trying to restore its rightful impressive appearance and importance.Ia[i.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. closely supported by the Patriarch Teoctist. at just 15 km from the City of Botosani. Agafton Monastery witnessed a big development.J. care ofer\ pl\cute momente de recreere [i reculegere. according to the rotive written in Slavonic and placed above the entrance door. The craftsmen employed by the founder raised a church with strong stone and brick walls. ast\zi p\strându-se doar acestea din urm\. and admiring in the attic of the church's porch. Repair works were performed in 1856-1858. Biserica ''Cuvioasa Parascheva'' (1816). is undergoing a restoration process. the latter being the only ones that have been preserved until today. la doar 15 km de ora[ul Boto[ani. confec]ionat\ din bârne de stejar. Of inestimable value in Botosani are also the Armenian churches ''The Holy Trinity'' (the XVIth century) and ''The Assumption of the Virgin'' (1782). devenind o ob[te de c\lug\ri. cea descoperit\ de Nicolae Iorga. Nicolae'' (1835). Foto: M\n\stirea Agafton 6. se desfiin]eaz\. Foto: M\n\stirea Vorona 7 50 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 51 . thus joining the famous painted churches in Bucovina. Repus\ în drepturi dup\ 1991. pustnicul Agafton ridic\ biserica de lemn ''Sf. Între anii 1959 . being reestablished in 1968 and becoming today a pilgrimage place. also finding. located on the road from Botosani to Iasi. precum [i schiturile Bal[.C. a belfry-tower. developing in the following years through the construction of dwellings for the monks. Around 1749. M\n\stirea Gorovei este situat\ pe drumul de la Dorohoi spre Suceava. cu alte ad\ugiri [i repara]ii în 1894. Foto: Biserica lipoveneasc\ ''Na[terea Maicii Domnului'' 4. care venea s\-[i vad\ m\tu[ile Sofia. the last pieces of a fresco. allowing the preservation of a fragment of the exterior fresco (the one discovered by Nicolae Iorga) above the entrance door. întregind peisajul cultural. dup\ ce în 2006 s-a în\l]at o impun\toare clopotni]\. ''The Pious Parascheva'' Church (1816). Vorona Monastery. spiritual [i turistic al zonei. ''Saint John the Baptist'' Church. cu pronaos [i altar. cu prilejul repara]iilor amintite. Ast\zi. through restoration. La doar 10 km de Boto[ani. Restaurarea complet\ a acestei m\n\stiri va fi cu siguran]\ în folosul culturii române. Biserica ''Sf. Ilie'' sau ''Biserica bl\narilor'' (1778). Asta pentru c\ la Co[ula exist\ ocazia. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. construinduse apoi între anii 1838-1843 o biseric\ de zid. even though they are progressing quite slowly. in a mirifc area. all creating an image of an active monastic life in a picturesque background that attracts many pilgrims and tourists. which were added to the existing church dedicated to ''The Assumption of Virgin Mary'' (1793-1883). as others like it. with a three-apse plan. ca [i alte asemenea. Aici. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani N Foto: BOARDMEDIA 1 2 3 4 eobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale. Fevronia [i Olimpiada. a group of Russian monks founded a hermitage in Icuseni village. Foto: Biserica Sf. covoare. It is important to know that these frescoes were made at the order of the church's founder. construit\ în stil neogotic. Oneaga. forming a monastic complex. sprijinit îndeaproape de Patriarhul Teoctist. Voievozi''. nu în ultim\ instan]\. but also throughout the rest of the Moldavian territory. written in Moldavia around the middle of the XVIIth century. during the time of Rafail (1820-1853). aflat pe drumul Boto[ani . au reacoperit biserica. A home for the elderly functioned here in 1959 . al\turi de bisericile Pop\u]i din Boto[ani [i ''Sf. Gorovei Monastery is situated on the road from Dorohoi to Suceava. A jewel of Romanian medieval architecture The restless researcher Nicolae Iorga presented to the world two new sensational discoveries in 1908.Cosula Monastery Alte lãcaºuri de cult Text: Dana PETRARIU . climbing into the attic of Cosula Monastery. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea. the hermit Agafton raised the ''Holy Voivodes'' wooden church between 1729 and 1740. which offer pleasant moments of recreation and meditation.adev\rate bijuterii din cimitirul armenesc. de o pictur\ în ulei. ca prin restaurare. which restored the dwellings of the monks and the church's roof. the hermitage becomes a monastery. Tot aici poposea deseori Mihai Eminescu. Treime'' (sec. All this because in Cosula we have the opportunity. The monastery's refectory and kitchen were part of a separate edifice with a ground floor and cellars. comprises a wooden church (1740). o biseric\ de zid (1779). a community of monks being formed around it. a stone church (1779) and a new church is being raised today. [i a fost acoperit\ cu fresc\ la interior [i exterior (între 1537-1581). într-un cadru pitoresc [i care se bucur\ de numero[i pelerini [i turi[ti. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (1835) [i ''Sf. Foto: M\n\stirea Gorovei 3. We should also mention the precinct wall built on three sides from brick on a stone foundation. permi]ându-se astfel p\strarea. the Monastic complex Vorona shelters a vast collection of old books and a museum. reînfiin]ându-se în 1968 [i ajungând în zilele noastre un loc de pelerinaj. croitorie. au ad\ugat [i un pridvor. besides other beautiful objects. mutându-se mai târziu în Poiana Vorona. was a favourable spot for the establishment of important monastic communities. M\n\stirea Agafton cunoa[te azi prefaceri. toate întregind imaginea unei vie]i monahale active.1991. Între 1856-1858. este acum în proces de restaurare. Bucovina. ad\ugându-se deja existentei biserici ''Adormirea Maicii Domnului'' (1793-1883) [i constituind un complex monahal.

) cum ar fi: unelte.1552 din Boto[ani). `n primul rând. . În acest context este reliefat\ participarea boto[\nenilor la marile b\t\lii cu armatele Puterilor Centrale de la M\r\[ti. uneltele descoperite la Hudum (sec.1551 and ''Uspenia'' Church . Bog\]ia materialului ilustrativ pentru aceast\ epoc\ permite ca prima sal\ de expozi]ie s\ fie dedicat\ exclusiv paleoliticului. fossilized remainders of pre-historic animals (deer. which comprised the nowadays territory of Botosani County. cultural [i politic încheie prezentarea pe care muzeul o face istoriei acestuia. de resturi fosilizate ale unor animale preistorice (cerb. but the current exhibition. George Enescu.Hr. Epoca metalelor (în care geto-dacii se individualizeaz\ din masa tracilor [i î[i f\uresc prima organiza]ie statal\. presents the history of a county where the human civilization began to take shape thirty millennia ago and continued to evolve throughout all historic periods.3. the hearths and the altars. prezentate prin expresive imagini fotografice. comparabile cu cele mai cunoscute civiliza]ii ale timpului. scientists and artists whose names. cultural and political level completed the museum's presentation of its history. ustensile casnice. comparable to the most famous civilizations of that time.Hr. weapons and decorations. goblets. precum [i în expozi]ii din Elve]ia [i Polonia. the most representative being exhibited in the museum's showcases. {tef\ne[ti Dr\gu[eni [i Cucor\ni fac dovada unei civiliza]ii avansate. incised or excised. amfore.1878. pune în valoare istoria unui ]inut în care civiliza]ia uman\ a început în urm\ cu treizeci de milenii [i s-a desf\[urat. oameni de [tiin]\ [i arti[ti al c\ror nume. Foto: www. al\turi de unelte [i arme din piatr\ cioplit\ [i din os. amphorae. din rândul c\rora se deta[eaz\. I `. together with specialists of the archaeology institutes in Bucharest and Iasi. The evolution of Botosani County in the inter-war period at an economic. next to the name of Botosani. Evolu]ia jude]ului Boto[ani în perioada interbelic\ pe plan economic. descoperit la Mitoc. figurinele antropomorfe [i zoomorfe legate de cultul fecundit\]ii [i fertilit\]ii. Bogat ilustrat\ este epoca feudal\. monede [i unelte agricole.I century B. Ca institu]ie.Muzeul Jude]ean Boto[ani Amenajat în cl\direa fostei Prefecturi a jude]ului. The periods relating to the existence of the Roman province Dacia and to the completion of the process of formation of the Romanian people (the II-VIII centuries) are illustrated through many Thracian and Roman objects . social. presented through eloquent photographic images. the wife of the ruler Petru Rares (''Saint George'' Church . as well as in exhibitions in Switzerland and Poland. cupe. have brought to light an impressive number of objects dating from the superior Palaeolithic. weapons and bronze jewelery. rushlights). al\turat de cel al Boto[anilor. 1 2 3 The County History Museum Botosani P Another interesting part of the museum is represented by the halls dedicated to the Neolithic and especially to Cucuteni Culture. 1.) like: tools.C. There. the museum presents the participation of the people of Botosani in the great battles from Marasti. so]ia domnitorului Petru Rare[ (''Sf. de o excep]ional\ fine]e a pastei. The Modern Age brings us an important number of numismatic pieces. A significant part of the museum is dedicated to the presentation of the Stone Age. negru). The researches undertaken by the instution's archaeologists.Hr. O important\ parte a muzeului este destinat\ prezent\rii epocii de piatr\.) este ilustrat\ în expozi]ia de baz\ a Muzeului Jude]ean de Istorie printr-un mare num\r de obiecte.Ceramic\ de Cucuteni din Muzeul Jude]ean Boto[ani atrimoniul s\u. the themes obviously aiming at highlighting the historic development of Moldavia and in this context. pictate în dou\ sau trei culori (alb. tematica muzeului urm\rind. lucrat\ manual. Contact: Str. Aici.1918. ro[u. local and imported pottery. The princely documents. ctitoriile lui {tefan cel Mare (Biserica ''Sf. dar mai ales a formelor. Gheorghe'' . datând din ultimul secol al mileniului I `. vetrele [i altarele. is newer. a c\rui urmare a constituit-o f\urirea statului na]ional unitar la 1 Decembrie 1918. Boto[ani. 15 (monument de arhitectur\ construit la începutul secolului al XX-lea dup\ planurile marelui arhitect Petre Antonescu). Din epoca modern\ dateaz\ un important num\r de piese numismatice. The first hall is dedicated entirely to the Palaeolithic.XV). incizate sau excizate. reliefarea dezvolt\rii istorice a Moldovei [i în acest context a ]inutului Boto[anilor. the County History Museum is the most important institution of this kind in the county.1918. este ceva mai nou\. M\r\[e[ti [i Oituz din vara anului 1917 [i ecoul Marii Uniri la Boto[ani.sec.) is presented in the basic exhibition of the County History Museum through a great number of objects. de pe strada Unirii nr. discovered in Mitoc. approximately thirty thousand years ago. din urm\ cu aproximativ treizeci de mii de ani. Nicolae'' Pop\u]i 1496) [i cele ale Elenei Despot Doamna. 15 Unirii Street (an architectural monument built at the beginning of the XX-th century according to the plans of the great architect Petre Antonescu). 52 << Organized in the building of the former Prefect's office. cele mai reprezentative fiind expuse în vitrinele muzeului. R\scoala din anul 1907 [i Primul R\zboi Mondial dintre anii 1914 . Valoarea excep]ional\ a ceramicii cucuteniene din patrimoniul Muzeului Jude]ean de Istorie a fost recent confirmat\ de faptul c\ un mare num\r de vase au fost selec]ionate [i incluse într-o mare expozi]ie deschis\ în toamna anului 2008 la Vatican.1495 [i ''Sf. handmade. important to Romanian and universal spirituality. Nicolae'' Dorohoi . Hrisoavele domne[ti.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA . which ended in the formation of the united national state on 1 December 1918. press documents and photographs. decorat\ cu motive geometrice. to the mathematician Octav Onicescu and to the doctor Iacob Iacobovici give substance to a space that makes one relfect and puts a halo of light above Botosani. being inaugurated in December 1977.cel mai vechi ad\post uman din Europa de S-E) [i un ''atelier'' pentru prelucrarea silexului. coins and agricultural tools. în care iau fiin]\ cele trei state române[ti. Perioadele corespunz\toare existen]ei provinciei romane Dacia [i des\vâr[irii procesului de formare a poporului român (sec. The Feudal Age (when the three Romanian states are founded) is also illustrated. de-a lungul tuturor epocilor istorice. besides tools. the tools made of polished stone and bone discovered in Trusesti. opai]e). Stefanesti Draguseni and Cucorani are the proof of an advanced civilization.1551 [i ''Uspenia'' .XVth centuries). political and social life in this area and also the special role played by Botosani in the history of Moldavia. decorated with geometrical motifs painted with two or three colours (white. a trecut de mult dincolo de grani]ele ]\rii. care probeaz\ implicarea boto[\nenilor în cele mai importante evenimente care au marcat-o. with a wide variety of shapes and sizes.p\trunse în spa]iul extracarpatic pe calea schimbului (vase de provizii. împreun\ cu speciali[ti ai institutelor de arheologie din Bucure[ti [i Ia[i. The Age of Metals (when the Geto-Dacians broke away from the Thracian people and set up their first state. Unirii nr. Mitoc-Valea Izvorului and Istrati's Brook. vases for offerings and jewelery discovered in tombs dating from the III-IV centuries.Muzeul Judeþean de Istorie Botoºani Text: Gheorghe MEDIAN . the museum dates from 1955. sunt expuse un ad\post uman (par]ial reconstituit.muzeubt. a mirror of the evolution of human society on the territory of the nowadays county. other impressive objects are the ones from Lozna (Dersca Commune): approximately 70 iron tools and weapons. fact allowed by the abundance of illustrative material for this period. such as Mihai Eminescu. at Ripiceni-Izvor. unul dintre pu]inele de acest fel g\site în România. have transcended the borders long ago. în mod firesc. Muzeul Jude]ean de Istorie este cea mai important\ institu]ie muzeal\ din jude]. personalities that stand ahead an impressive number of men of letters. cele provenind din cetatea traco-getic\ de la Stânce[ti (mijlocul mileniului I `. cuprinzând câteva zeci de mii de piese. In this context. politice [i sociale desf\[urate aici [i a rolului deosebit pe care Boto[anii l-au jucat în istoria Moldovei. What draws the attention of the visitors in the last section of the museum is the gallery of notable figures from Botosani. ceramic\ autohton\ [i de import. Their portraits and a series of personal objects that belonged to George Enescu.1552 from Botosani). which prove the involvement of the inhabitants of Botosani in the most important events of their history: the Union in 1859. arme [i podoabe din bronz. the thesaurus with silver coins and objects discovered in Stauceni and Lunca (the XIV . Boto[ani Telefon: + 40231 513 446. Stefan Luchian. extrem de variat\ în privin]a dimensiunilor. muzeul dateaz\ din anul 1955. printre care amintim pe Mihai Eminescu. discovered in Ripiceni . precum [i dou\ piese din aur (un animal fantastic [i o figurin\ uman\ schematizat\) [i `n al doilea rând. George Enescu. 15. Fax: + 40231 536 989 E-mail: istorie@muzeubt. certainly the most spiritual corner of Romanian ground. II-VIII) sunt ilustrate prin numeroase obiecte de factur\ carpic\ [i roman\ . descoperit la Ripiceni . uneltele din piatr\ [lefuit\ [i os descoperite la Tru[e[ti. Cercet\rile întreprinse de arheologii institu]iei. inaugurarea ei având loc în decembrie 1977. the anthropomorphic and zoomorphic figurines relating to the culture of fertility. jud. tezaurele cu obiecte [i monede de argint descoperite la St\uceni [i Lunca (sec. vase pentru ofrande [i obiecte de podoab\ descoperite în morminte de înhuma]ie din secolele III-IV. prove an active economic. arme [i decora]ii. matematicianului Octav Onicescu [i medicului Iacob Iacobovici dau consisten]\ unui spa]iu care îndeamn\ la reflec]ie [i arunc\ un nimb de lumin\ asupra Boto[anilor. of exceptional fineness. Mitoc-Valea Izvorului [i Pârâul lui Istrati. red. led by King Burebista . Ceea ce re]ine în mod deosebit aten]ia în ultimul segment al muzeului este galeria personalit\]ilor pe care Boto[anii le-au dat spiritualit\]ii române[ti [i universale. f\r\ întrerupere.ro >> 53 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani . cu siguran]\ cel mai fertil în spirite col] de p\mânt românesc. oglind\ a evolu]iei societ\]ii umane pe contururile actualului jude]. one of the few of its kind found in Romania. mammoth). Portretele lor [i o serie de obiecte personale care au apar]inut lui George Enescu.C. cal.1495 and ''Saint Nicholas'' Popauti .1496) and the ones of Lady Elena Despot. R\zboiul pentru cucerirea independen]ei de stat din anii 1877 . black). household utensils. The exceptional value of the pottery belonging to Cucuteni Culture from the patrimony of the County History Museum was recently confirmed by the fact that a large number of vases have been selected and included in a great exhibition opened in the fall of 2008 at the Vatican. la Ripiceni-Izvor. în al c\rei areal a fost cuprins [i teritoriul de ast\zi al jude]ului Boto[ani. The pottery.the oldest human shelter in south-eastern Europe) and a ''workshop'' for the processing of silex. XIV). Nicolae Iorga. Ceramica. weapons made of cut stone and bone. comprising tens of thousands of pieces. fac dovada unei active vie]i economice.1878. personalit\]i care se a[az\ în fruntea unui impresionant num\r de litera]i. the Independence War in 1877 . social. the foundations of Stephen the Great (''Saint Nicholas'' Church Dorohoi . the evolution of Botosani County. the most remarkable being the ones from the Thracian-Getic citadel from Stancesti (the middle of the I millennium B. the visitors can admire a human shelter (partially reconstituted. the Rebellion in 1907 and World War I in 1914 . XIV . sub regele Burebista .C. on No. Marasesti and Oituz alongside the armies of the Central Powers in the summer of 1917 and the echo of the Great Union in Botosani. Its patrimony. dating from the last century of the I millennium B. dar expozi]ia pe care vizitatorii o pot vedea. au scos la iveal\ un impresionant num\r de obiecte datând din paleoliticul superior. cele din depozitul de la Lozna (comuna Dersca): circa 70 de unelte [i arme din fier. the tools discovered in Hudum (the XIVth century). documente de pres\ [i fotografii. As an institution.ro . între care Unirea din anul 1859. Un alt punct de mare interes al muzeului îl constituie s\lile dedicate neoliticului [i în mod special Culturii Cucuteni.that penetrated the extra-Carpathian space through exchanges (supply vases. Nicolae Iorga. horse. {tefan Luchian. mamut). as well as two golden pieces (a fantastic animal and a rough human figurine) and secondly.

Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: www. whose creations are present in the collections of national and foreign museums. Mihailescu. Nicolae Vermont and Constantin Piliuta. Octav B\ncil\ (''Cap de ]iganc\''). care ocup\ integral una din s\lile de expozi]ie. currents and orientations in the plastic art field. precum [i ale mai pu]in cunoscu]ilor. Ele reprezint\ o mic\ parte din patrimoniul de peste 2300 de opere de art\ al pinacotecii. au expus aici nume sonore ale picturii române[ti contemporane. graphics. as well as the works of young artists . tapestry . alongside Stefan Luchian . The most important donation. se afl\ Sec]ia de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani. Teodor Valenciuc. The donation of Eugen Ispir . Costin Neamtu and many others. alongside ''Mihai Eminescu'' Theatre we find one of the most famous cultural sights in town. some of them inspired by the painter's travels to France. such as Viorel Marginean. Ghenadie Prisacaru and Cristina Venedict. structurat\ pe dona]iile câtorva colec]ionari [i arti[ti plastici consacra]i. Corneliu Baba. The basic exhibition. and the donation of painter Costin Neamtu presents pictures in crayon and collages. The exhibitions of the painting camps from Agafton and Ipotesti are also organized here. înscris la loc de cinste în biografia artistic\ a multor arti[ti plastici români. We must also mention that because of the lack of a space for the Art Section (until now). De asemenea. at the ground floor of an imposing apartment building.a painter to whom we owe the establishment of the Art Section of the County Museum Botosani in 1960 .ale renumitului artist fotograf Du[a Ozolin.personale sau în colaborare cu arti[ti fotografi de peste hotare . as well as very successful retrospective exhibitions. viitor pe m\sura unui spa]iu în care cultura se constituie într-o adev\rat\ carte de vizit\. Foto: Picturi din portofoliul pictorului George SPAIUC expuse la Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2 ntr-un spa]iu generos de la etajul cl\dirii. the galleries are a reference in the field of Moldavian plastic art. Galeriile au prilejuit publicului amator de frumos [i întâlnirea cu arta fotografic\. al\turi de {tefan Luchian .atât arti[tii plastici boto[\neni. Piliu]\ (''Cas\ din Boto[ani''). Theodor Pallady (un excep]ional nud [i un portret al profesorului Vasile Filip). sunt expuse peste 130 de opere de art\ . comprises representative works of Romanian plastic art from the end of the XIXth century until the beginning of the XXIst century. Gh. Robert Cobuz. este cea f\cut\ în anul 1977 de profesorul universitar Vasile Filip de la Conservatorul ''George Enescu'' din Bucure[ti. tapiserie -. Constantin Doroftei. pe cele ale Olg\i Constantinescu Pelimon. occupying a top position in the artistic biographies of many Romanian artists. aflate pe simezele pinacotecii. as well as exhibitions of the less famous. The donation that bears the name of painter Vasile Stefan includes canvases with landscapes and still life. a situation not frequently encountered in other Romanian towns. thus presenting the bright future that lies ahead for the local plastic art.uv. compus\ din mai multe desene în c\rbune. where we encounter. they represented the perfect place where the artists . Organized in a generous space. precum [i ale tinerilor în plin\ afirmare . cel care [i-a legat numele de Boto[ani [i prin faptul c\ a pictat cel mai important edificiu religios al ora[ului. which occupies entirely one of the exhibition halls. ele au constituit locul ideal unde [i-au putut expune crea]iile . Ion Murariu (''Rush to the pond'' . Piliuta (''House from Botosani'').georgespaiuc. Mai re]inem. fotografie . Simezele Galeriilor de Art\ ''{tefan Luchian'' au g\zduit lucr\rile celor mai renumi]i arti[ti plastici boto[\neni contemporani . made with different techniques. consisting of several drawings in charcoal. Dona]ia Eugen Ispir . photography. Octav Bancila (''Head of a Gipsy Woman''). sculpture. într-o dinamic\ remarcabil\. diversitatea acestora [i valoarea expozan]ilor au oferit avizatului public boto[\nean [ansa de a fi continuu la curent cu cele mai noi tendin]e. Gheorghe Petra[cu [i C. The galleries have also given the public the chance to find delight in photographic art. Mih\ilescu. f\când prin aceasta o deschidere spre viitorul frumos ce se întrevede pentru arta plastic\ boto[\nean\. Gheorghe Petrascu and C. 27 1 Decembrie Street in Botosani. Între cele aproximativ 30 de lucr\ri semnate de maestrul Petre Achi]enie. ele g\zduind mai multe expozi]ii . tapestry.Manuel M\n\stireanu. precum Viorel M\rginean.one of the portraits presenting the professor and violinist Vasile Filip). de a cunoa[te [i aprecia unele dintre cele mai importante personalit\]i ale artei române[ti [i crea]iile acestora.both plastic artists from Botosani and other artists from the country's large cultural centres could exhibit their creations .engravings and A. Deosebit de interesant\ este dona]ia artistului plastic Costel Badea. Agripa. The first floor shelters. in a generous space.of the famous photographer Dusa Ozolin. a future suited for a space where culture is a true presentation card. sunt expuse trei sculpturi mici în bronz ale Iuliei Oni]a. Rudolf Schwaitzer-Cumpana (landscapes from Paris and Venice). sculpture.cuprinde mai multe lucr\ri înf\]i[ând cu prec\dere peisaje. We can also mention the donation of Olga Constantinescu Pelimon. an accessible and not easily forgotten sight. Mihai Bejenaru.între care cel al profesorului [i violonistului Vasile Filip). Marius Vatamanu. unde s-a n\scut [i a copil\rit pân\ la vârsta de patru ani Mihai Eminescu. Gheorghe Stanciu. their variety and the value of the artists who exhibited their works there have given the connoisseur public a chance to be permanently informed about the latest trends. galeriile au g\zduit expozi]ii tematice care au prezentat publicului bogatul patrimoniu de art\ al Muzeului Jude]ean. Biserica ''Uspenia''. la parterul unui impozant bloc de locuin]e. Alexandru Hreniuc.Paul Verona.water colour). being attended also by plastic artists from Ukraine since 2008. Ion Grigore. cu mai multe lucr\ri de grafic\ semnate de {tefan Constantinescu. sunt expuse 24 de lucr\ri semnate de Eusta]iu Stoenescu (naturi statice [i portrete . între care un ginga[ cap de feti]\. but only 24 works are exhibited.comprises several works consisting mostly of landscapes. They are reunited in an exhibition hall. Gheorghe Stanciu. from classics to the rising stars of today.Muzeul Jude]ean Boto[ani Galeriile de Artã "ªtefan Luchian" Pe strada 1 Decembrie nr. Ion Grigore. Expozi]ia cuprinde [i lucr\ri ale câtorva pictori boto[\neni contemporani . acestea reprezint\ un nume de referin]\ în peisajul artelor plastice din Moldova. tapiserie.gravur\ [i A. semnate de un num\r însemnat de arti[ti plastici. George Spaiuc.signed by a large number of plastic artists. Horea Pastina. gravur\. Expozi]ia de baz\. Opened over two decades ago with the purpose of promoting the contemporary plastic art in Botosani. Cu expozi]ii variate. grafic\. într-o cl\dire din imediata apropiere a locului pe care s-a aflat casa c\minarului Gheorghe Eminovici. From among the 30 works signed by Petre Achitenie. Alexandru Hreniuc. O alt\ dona]ie important\. They represent just a small part of the patrimony of the picture gallery which comprises over 2. curente [i orient\ri ale artei plastice. Text: Gheorghe MEDIAN . The picture gallery in Botosani could not leave out the local plastic artists. grafic\. Marcel Chitac and Mihai Bejenaru. la care din anul 2008 au început s\ participe [i arti[ti plastici din Republica Ucraina. comprising several works of graphics signed by Stefan Constantinescu. acuarel\. [i 3.with two remarkable landscapes . born (as well as Vasile Filip) in the county of Botosani. Vanatoru (self-portrait).Manuel Manastireanu. Num\rul mare de expozi]ii. The great number of exhibitions. engravings. The exhibition includes works of a few contemporary painters from Botosani Corneliu Dumitriu. Agripa. 3 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 54 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 55 . traditional artistic manifestations. între care se num\r\ cele înf\]i[ându-i pe maestrul Corneliu Baba [i pe pictorii boto[\neni Constantin Piliu]\ [i Petre Achi]enie. ''Stefan Luchian" Art Galleries represent a mustsee. Ei sunt reuni]i într-o sal\ de expozi]ie în care. C. Gh. a unui spa]iu pentru Sec]ia de Art\.painting. signed by Eustatiu Stoenescu (still life and portraits . Three small bronze sculptures made by Iulia Onita (one of them presenting the delicate head of a little girl) are also exhibited.ro Foto: Exponate din sec]ia de art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani Î 1 Î "Stefan Luchian" Art Galleries In the civic centre of Botosani.pictur\. in an edifice situated in the proximity of the former house of the exciseman Gheorghe Eminovici. desen. a patrimony formed in the almost fifty years of the gallery's existence. Marcel Olinescu . originar ca [i Vasile Filip din ]inutul Boto[anilor. al\turi de Teatrul ''Mihai Eminescu'' se afl\ unul dintre cele mai cunoscute obiective culturale ale ora[ului. is the one made in 1977 by the university professor Vasile Filip from ''George Enescu'' Academy of Music in Bucharest. Amenajate într-un spa]iu generos.pictur\. structured on the donations of a few collectors and famous plastic artists. sculptur\. M. unele dintre cele din urm\ inspirate din c\l\toriile de documentare în Fran]a. connecting his name to Botosani by painting the city's most important religious edifice.Victor Hreniuc. graphics. iar dona]ia pictorului Costin Neam]u . cuprinde lucr\ri reprezentative pentru arta plastic\ româneasc\ de la sfâr[itul secolului al XIX-lea. Deschise în urm\ cu peste dou\ decenii în scopul promov\rii artei plastice contemporane boto[\nene. Costin Neam]u [i mul]i al]i arti[ti ale c\ror crea]ii figureaz\ în colec]iile muzeelor din ]ar\ [i str\in\tate. drawings. sheltering several exhibitions individual or in collaboration with photographers from abroad . The cymae of ''Stefan Luchian" Art Galleries have exhibited the works of the most famous contemporary artists from Botosani . Din pinacoteca boto[\nean\ nu puteau lipsi arti[tii plastici boto[\neni. the galleries have organized theme exhibitions which presented the vast art patrimony of the County Museum. to know and appreciate some of the greatest personalities of Romanian art and their creations. Constantin Doroftei. Corneliu Baba. Marius Vatamanu. 1.acuarel\). big names of contemporary Romanian art have exhibited here.din pasteluri [i colaje. precum [i retrospective de mare succes. c\reia îi este de asemenea dedicat\ o întreag\ sal\. Foto: Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2. pân\ de curând. se reg\sesc numeroase portrete [i peisaje.Secþia de Artã Text: Gheorghe MEDIAN . Ion Murariu (''Iarna pe iaz'' . is the one made by painter Petre Achitenie. dar talenta]ilor Ghenadie Prisacaru [i Cristina Venedict. Din aceast\ dona]ie constând în 47 de tablouri. 27 din Boto[ani. fapt cu care locuitorii nu multor ora[e ale ]\rii se pot l\uda. M. lucrate în tehnici diferite.pictor c\ruia i se datoreaz\ înfiin]area Sec]iei de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani în anul 1960 . Considering an honour to be accepted by the famous galleries from Botosani. Rudolf Schwaitzer-Cump\na (peisaje din Paris [i Vene]ia). C. Robert Cobuz. Marcel Chi]ac [i Mihai Bejenaru. n centrul civic al Boto[anilor. este cea a pictorului Petre Achi]enie. but talented nonetheless. we find many portraits and landscapes.300 works of art. cât [i creatori din marile centre culturale ale ]\rii. pân\ la începutul secolului al XXI-lea. 130 works of art . Extremely interesting is the donation of the plastic artist Costel Badea. Horea Pa[tina. ''Uspenia'' Church. Trebuie amintit faptul c\ în lipsa. Mihai Bejenaru. Considerând o onoare de a fi g\zdui]i de renumitele galerii boto[\nene. Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian''. Vân\toru (autoportret). îi întâlnim pe Paul Verona. placed on the gallery's cymae. un obiectiv lesne de atins [i greu de uitat. din rândul dona]iilor. Nicolae Vermont [i Constantin Piliu]\. sculptur\. Tot aici se organizeaz\ expozi]iile taberelor de pictur\ de la Agafton [i Ipote[ti. With a large variety of exhibitions. Another important donation. with a remarkable dynamics. ''Stefan Luchian" Art Galleries. Cea mai important\ dona]ie. Teodor Valenciuc. occupying an entire hall as well. 54 << The Art Section The Art Section of the County Museum Botosani is located on No. where Mihai Eminescu was born and lived until the age of four.Victor Hreniuc. de la clasici la tineri afla]i în plin\ afirmare.paintings in water colour. manifest\ri artistice de tradi]ie.cu dou\ remarcabile peisaje -. The donation consists of 47 paintings.Corneliu Dumitriu. such as the ones dedicated to Stefan Luchian. some depicting Corneliu Baba and the painters from Botosani Constantin Piliuta and Petre Achitenie. Cea care poart\ numele pictorului Vasile {tefan se constituie din pânze cu peisaje [i natur\ moart\. George Spaiuc. cum au fost cele dedicate lui {tefan Luchian. patrimoniu constituit în cei aproape cincizeci de ani de existen]\ ai acesteia. Theodor Pallady (an exceptional nude and a portrait of professor Vasile Filip). Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian'' constituie o destina]ie care nu ar trebui ocolit\. Marcel Olinescu .

Galeriile de Art\ Modern\ La parterul muzeului au fost amenajate ''Galeriile de Art\ Modern\''. initially comprising collections of archaeology.pas\re pe cale de dispari]ie 56 << Museums in Dorohoi The Sciences of Nature Museum The City of Dorohoi has a valuable cultural dowry. Setran. The Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca Two of the rooms of the museum from Saveni shelter the memorial exhibition dedicated to the brothers Mihai and Alexandru Ciuca. ob]inute din achizi]ii [i dona]ii de la diver[i colec]ionari [i ca rezultat al cercet\rii de teren f\cute de personalul de specialitate al institu]iei. colec]iile de istorie. situated on No.28 cm.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: Muzeul de {tiin]ele Naturii 1 2 Muzeul de Arheologie Sãveni Text: Gheorghe MEDIAN . Cuza Street. Din rândul acestora. a grinding mill and most of all the beautiful ceramic objects from Cucuteni. mai multe construc]ii. dating from the end of the XIXth century and beginning of the XXth century. pe lâng\ numeroase documente originale.Muzeul de {tiin]ele Naturii [i Galeriile de Art\ Modern\ . I. Î The Archaeology Museum in Saveni The edifice that shelters this cultural sight is an architectural monument (dating from the XIXth century). care a cunoscut o continu\ extindere. decorated pottery).Cantacuzino''. They were accomplished by artists who participated in the creation camps from Dorohoi (1985 -1989). The Modern Art Galleries The ''Modern Art Galleries'' have been set up at the ground floor. The halls dedicated to the Neolithic exhibit axes made of polished stone. Africa)''. 40 1 Decembrie 1918 Street. istorie. format din 352 piese [i 41 plan[e în anul 1968. deosebit de bine conservate. The oldest exhibits.have been established in the building of the former Prefect's office in Dorohoi County. Foto: Diorama . The museum patrimony (natural history). men]inându-se aici doar colec]ia de [tiin]ele naturii. This section is completed by anthropomorphic and zoomorphic gods symbolising fertility and many objects of worship. el a fost inclus de Robert Wuillaume între cele 29 de personalit\]i din domeniul medicinii veterinare care au f\cut descoperiri notabile în acest domeniu. academician. într-o impresionant\ varietate de forme [i m\rimi. Ioana Setrot. Muzeul de {tiin]ele Naturii a luat fiin]\ în anul 1953. academician. Dan Bancila. Muzeul de Arheologie valorific\ o serie de vestigii de mare interes [tiin]ific. arheologie [i art\ au fost transferate la Boto[ani.Wilhelm Weber'' [i ''Colec]ia de p\s\ri exotice (Zair. has 276. proving their intellectual value and their great prestige in the Romanian and international scientific field. I. 4. besides many tools and weapons cut in stone. and two sections with mammoth bones. From among them. Co]u[ca. an architectural monument. între care un col] care impresioneaz\ prin dimensiuni: lungimea de trei metri [i diametrul maxim de 0. obtained through acquisitions and donations from various collectors as a result of the field research conducted by the experts of the institution. Colecþia Memorialã Mihai ºi Alexandru Ciucã Municipiul Dorohoi dispune de o valoroas\ zestre cultural\. Foto: Diorama . Dionisie Popa. Mitoc. The well-preserved exhibits represent irrefutable proofs of the evolution of mankind in this part of the country and the museum which presents them is a sight worth visiting by any tourist who comes to Botosani County. Mihai Ciuc\ (1883-1969). obiecte din secolele II-III ale erei cre[tine (vase de factur\ roman\) [i din secolele III-IV apar]inând Culturii Sântana de Mure[-Cerneahov (obiecte de podoab\ [i vase ceramice). rezultate în urma s\p\turilor arheologice efectuate în zona S\venilor . in 1968. descoperit la Dr\gu[eni 3 4 Muzeul de {tiin]ele Naturii l\direa care g\zduie[te acest l\ca[ cultural este monument de arhitectur\ (secolul al XIX-lea) [i este situat\ pe strada 1 Decembrie 1918 nr. în ultima sut\ de ani. care pun în valoare componen]a spiritual\ a Culturii Cucuteni. re]in aten]ia. este deschis\ expozi]ia memorial\ dedicat\ fra]ilor Mihai [i Alexandru Ciuc\. obiecte din epoca bronzului. de la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul secolului al XX-lea. Catalin Rang. a tusk impressing through its size: length of three meters and a maximum diameter of 0. fii ai acestui ora[. situated on No. acknowledged as architectural monuments. re]in aten]ia topoarele de piatr\ [lefuit\. Two of the museums from Dorohoi . Cuza. belonging to Noua Culture (axes. nr. painted with two or three colours. Autor a peste 150 de lucr\ri [tiin]ifice. Africa)''. Cotusca.Ripiceni. Cultura Cucuteni. [i trei unit\]i muzeale. în cadrul Popescu Rusu. membru în Consiliul Sanitar [i delegat al României la Oficiul Interna]ional de Epizootii cu sediul la Paris. sciences of nature and art. organized and led many study and assistance expeditions for the control of malaria in the Near and Far East and published over 350 scientific works.[i tricrom. consacrate ca monumente de arhitectur\. 43 Al. I. marele num\r de manuscrise [i lucr\ri [tiin]ifice ap\rute în ]ar\ [i str\in\tate care pun în valoare înalta lor ]inut\ intelectual\ [i marele prestigiu de care s-au bucurat în lumea [tiin]ific\ româneasc\ [i interna]ional\. Muzeul de Arheologie S\veni [i ''Colec]ia Memorial\ Mihai [i Alexandru Ciuc\'' fiin]eaz\ din anul 1965. profesor la Facultatea de Medicin\ din Bucure[ti. ceramic\ ornamentat\ cu [nur). apar]inând Culturii Noua (topoare cu gaur\ de înm\nu[are. considered the third in the country as scientific value. Iulia Onita. discovered in Mitoc. devenind una dintre cele mai importante din ]ar\. Dou\ dintre muzeele dorohoiene . Draguseni. the orders and medals they received. the only collection that remained being the sciences of nature collection. Ele sunt realizate de arti[tii sticlari [i cerami[ti participan]i la taberele de crea]ie de la Dorohoi din anii 1985 -1989.sunt amenajate în cl\direa fostei prefecturi a jude]ului Dorohoi. Li se al\tur\ idolii antropomorfi [i zoomorfi simbolizând cultul fertilit\]ii [i fecundit\]ii [i numeroase piese de cult. The museum has a small space with exotic birds and fish. Maria [i 2. Author of over 150 scientific works. the ''Exotic Lepidopterae collection . born in this town. The Archaeology Museum exhibits a series of vestiges of great scientific interest. one of the most beautiful edifices in town. catalogat\ ca fiind a treia din ]ar\ din punctul de vedere al valorii [tiin]ifice. The halls also exhibit objects from the Bronze Age. from among whom we can mention Cristina n dou\ din înc\perile muzeului din S\veni. dou\ dintre personalit\]ile de marc\ ale [tiin]ei române[ti.homarus gammarus Iulia Oni]\. greut\]i de lut ars pentru plasa de pescuit [i pentru r\zboiul de ]esut vertical. From among the numerous objects and original documents. the most remarkable pieces are the ''workroom'' where the silex tools were made. [tiin]ele naturii [i art\. a doctor specialized in epidemiology. ''Colec]ia de lepidoptere exotice . monument de arhitectur\. director general adjunct al Institutului ''Dr. Ileana {etran. Foto: Homar .several constructions.Wilhelm Weber'' and the ''Exotic birds collection (Zair. a division of the Society of Nations. pe lâng\ numeroasele unelte [i arme din piatr\ cioplit\. a member of the Sanitary Council and Romanian delegate at the International Office of Epizooty in Paris. situat\ pe strada Al.Ripiceni. becoming one of the most important in the country. the attention of the visitor is caught by photographs of the two scientists in different moments of their lives. two of the notable figures of Romanian science. ordine [i medalii cu care au fost recompensa]i. prof.the Sciences of Nature Museum and the Modern Art Galleries . consisting of 352 pieces and 41 boards in 1968. Cele mai vechi exponate. Foto: Dropia . 1. dateaz\ din paleolitic. o râ[ni]\ [i mai ales minunatele exemplare de ceramic\ cucutenian\ pictat\ bi.000 exemplare din toate grupele sistematice. many manuscripts and scientific works which were published both in the country and abroad. The Sciences of Nature Museum was founded in 1953. professor at the Medical School in Bucharest. Mihai Ciuca (18831969). deputy manager of ''Dr. a fost expert în cadrul Comisiei de malarie de pe lâng\ Societatea Na]iunilor. de asemenea. which give life to the museum. H\ne[ti [i Vorniceni. Patrimoniul muzeal (istorie natural\). [i dou\ complexe cu oase de mamut. whose basic elements are represented by a few cultural edifices . în anul 1968. printre care se num\r\ Cristina Popescu Rusu. the collections of history. prof. Hanesti and Vorniceni area. terracotta weights for the fishing nets and for the vertical weaving loom. ale c\rei elemente de baz\ sunt câteva edificii de cult . medic epidemiolog. From among the most important acquisitions we can mention the ''Entomologic collection of prof. objects dating from the II-III centuries of the Christian era (Roman vases) and also from the III-IV centuries belonging to Santana de Mures-Cerneahov Culture (jewellery and ceramic vases). exhibiting over 700 pieces of decorative art made of glass and porcelain. discovered during the archaeological diggings performed in Saveni . C\t\lin Rang.Muzee dorohoiene Text: Gheorghe MEDIAN . Printre achizi]iile cele mai importante se num\r\ ''Colec]ia entomologic\ prof. presenting the spiritual side of Cucuteni Culture.ecosistem p\dure de conifere Aurelian Antal [i Mihai Debeli. a ajuns în prezent la 276. Exponatele. Maria and Aurelian Antal and Mihai Debeli. una dintre cele mai frumoase construc]ii ale ora[ului. After the establishment of Botosani County. a organizat [i condus numeroase expedi]ii de studii [i ajutor tehnic pentru combaterea malariei în Orientul Apropiat [i Extremul Orient [i a publicat peste 350 de lucr\ri [tiin]ifice. he was included by Robert Wuillaume among the 29 personalities who made important discoveries in the field of veterinary medicine in the last century. 40.28 cm. În s\lile de expozi]ie. Dup\ formarea jude]ului Boto[ani. in an impressive variety of shapes and sizes.000 exhibits today from all systematic groups. which actually open the visiting circuit.ecosistem de balt\ 3. Muzeul dispune de un mic spa]iu cu p\s\ri [i pe[ti exotici. Dan B\ncil\. se remarc\ ''atelierul'' de confec]ionat unelte din silex.Vas de provizii. Mitoc.cel mai vechi datând din secolul al XV-lea. pot fi v\zute. Cantacuzino'' Institute. ce completeaz\ cu o not\ vie caracterul naturist al acestuia. which has been continuously expanded. a member of the Malaria Commission. cu care de altfel se deschide circuitul expozi]ional. Dr\gu[eni. 43. The Archaeology Museum in Saveni and the ''Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca'' were established in 1965. Ioana Setrot. Alexandru Ciuca (1880-1972) was a professor at the Veterinary School in Bucharest. Ioan Neme[''. I.Muzeul Jude]ean Boto[ani C Foto: Arhiva Muzeului de Arheologie S\veni . Alexandru Ciuc\ (1880-1972) a fost profesor la Facultatea de Medicin\ Veterinar\ Bucure[ti. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 57 .the oldest dating from the XVth century . având ini]ial colec]ii de arheologie. Ileana c\rora sunt expuse peste 700 de piese de art\ decorativ\ din sticl\ [i por]elan. fotografii înf\]i[ându-i pe cei doi oameni de [tiin]\ în momente diferite ale vie]ii. Ioan Nemes''. Dionisie Popa. Dintre numeroasele obiecte [i documente expuse. se constituie în dovezi revelatoare ale evolu]iei societ\]ii omene[ti în acest col] de ]ar\. archaeology and art were transfered to Botosani. date from the Paleolithic. descoperit la Mitoc. În s\lile destinate neoliticului. iar muzeul care le expune constituie un obiectiv care merit\ s\ fie înscris pe itinerarul oric\rui turist ajuns în jude]ul Boto[ani. history. and three museums.

trimi]\toare la ''impresiile din copil\rie'' enesciene. în virtutea locului natal. meri [i peri. copilul Nicolae Iorga. his great efforts that led to attitudes and deeds in the service of the cause of the Romanian people. which resulted in some of his creations.1944). a village belonging to the commune that bears the name of the great musician.Muzee ºi case memoriale Text: Ionel BEJENARU . but even so. established in the house that had been rebuilt in 1934 on the same spot. the museum-house was demolished and another house was inaugurated in 1979.1931). la care a înv\]at. inviting the tourists to stop and admire them. ''George Enescu'' Memorial Museum Dorohoi The museum is organized (1957) in the house of Costache Enescu. îndr\gostit de George Enescu [i muzica sa. the childhood and school years of Nicolae Iorga). with flowers. Devenit\ Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga''. obiecte.1931). N. not far from ''A. precum [i mobilierul expus reînvie atmosfera celor treizeci de ani (1848-1878) în care familia poetului a locuit la Ipote[ti în casa construit\ de c\minar odat\ cu mutarea definitiv\ la mo[ia din sat. implicitly. It is a house with a courtyard and a garden. de la Bulevard). Din p\cate. Casa Memorial\ ''George Enescu'' Liveni Museums and memorial houses ''Nicolae Iorga'' Memorial House Botosani Raised in the style of folk architecture in the XIXth century. 1. with Rococo motifs. A valuable library containing the works of the scholar completesd the patrimony of the Memorial House. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' 2. parazitolog. symbols of Enescu's ''childhood impressions''. nu lipsit\ de anume elegan]\ rustic\. în secolul al XIX-lea. 14). the house's exterior and interior finishings as well as the exhibited furniture bring to life the atmosphere of the thirty years (1848-1878) in the course of which the poet's family lived in Ipotesti. acestea r\mân o frumuse]e arhitectonic\ a Boto[anilor. a biologist and parasitologist. ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti.1944). in the house built by the exciseman when he settled at his country estate. care red\ mobilier ]\r\nesc. nelocuit\ de ani de zile. the great historian. of Jurjac. cl\direa reprezint\ una din multele în care a stat cu chirie familia Iorga [i. As it didn't follow the exact structure of the original. rustic house with typical furniture. ci o cas\ modest\ de ]ar\. care recompun (prin documente. founder of the Museum of Natural History in Bucharest. apple trees and pear trees.Muzeul Jude]ean Boto[ani 1 2 Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' Boto[ani Construit\ în stilul unei arhitecturi populare. fotografii. The museum also includes a permanent music hall. It was a geometric construction. gave the impression that the white building with a metallic roof was built in Neo-classical style". locuri [i crea]ie. într-un traseu turistic boto[\nean. În 1940 este inaugurat la Ipote[ti primul muzeu memorial. tat\l marelui muzician. neputând fi valorificate drept case memoriale. un popas necesar [i reconfortant. cu flori. which is named after him. au g\zduit mult timp Centrul Militar. datând din jurul anului 1900 (corpul din fa]\.Casa Memorial\ ''George Enescu''. Laurian''. Era o construc]ie geometric\. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' . ascensiunea pe înaltele culmi ale m\iestriei. The modest building.ro . cum s-ar fi impus. The houses have a beautiful architecture. (G. de atitudine [i fapt\ în serviciul cauzei Neamului Românesc. propice concertelor [i festivalurilor muzicale. an old. Iorga nr. Iorga Street). walnut trees. facing the Boulevard). 1. nu departe de Liceul ''A. casa copil\riei poetului Mihai Eminescu.Pianul lui George Enescu 3 "Locuin]a p\rinteasc\ nu era palat boieresc. înfiin]at în casa reconstruit\ în 1934 pe acela[i loc. (G. [i Nicolae Leon (1862 . Institu]ia muzeal\ include [i un salon muzical permanent. Reorganizat recent. Chiar [i a[a. care-i poart\ numele. tot recent. the houses have been used to shelter the Military Centre for a long time. Un pridvor înalt în fa]\.T.cimec. Antipa Houses are connected to the childhood of brothers Grigore Antipa (1867 . sat apar]in\tor comunei care poart\ numele marelui muzician. Începând cu anul 2000. they remain an architectural ad\postesc. Reorganizat\ muzeistic. anii copil\riei [i studiilor) anii de zbucium creator. Mihai Eminescu Memorial house ''The parent's house was not a palace. Casele beneficiaz\ de o frumoas\ arhitectur\.''George Enescu'' Memorial House. o parte a copil\riei . 1 Muzeul Memorial ''George Enescu'' Dorohoi Este organizat (1957) în casa lui Costache Enescu. by Nicolae Iorga. modul de via]\ ]\r\nesc [i recompune lumea copilului Enescu. in an Eclectic style of French inspiration.Muzeul Memorial ''George Enescu'' 4. nuci. În 1925. photographs and objects. viitorul mare istoric. In 1940 the first memorial museum. în chip de fronton grec sprijinit pe dou\ coloane svelte. modesta cl\dire. a biologist. popasurile. A tall porch out front. cu sediul în strada care poart\ numele istoricului (str. pu]in ridicat\ asupra solului. as their character commanded. the latter spending many holidays there.Via]a lui Mihai Eminescu). cu câte dou\ ferestre mari în l\turi. Foto: www. casa în care a v\zut lumina zilei [i a petrecut beauty of Botosani.ro . uninhabited for years. cadru fericit pentru afirmarea unor tineri muzicieni din jude] [i din ]ar\. recreating the world of Enescu the child. Este o cas\ cu curte [i gr\din\. his rise on the peaks of art. ofer\ vizitatorului. similar to a Greek gable supported by two slender columns. un acoper\mânt al tindei. ajunsese o ruin\.cimec. invitând turistul la popas [i admira]ie. The Antipa Houses Situated on Eminescu Boulevard. the building is one of the many edifices rented by Iorga family and. o cas\ veche.Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' 2. with seven wooden steps and the porch's roof. and Nicolae Leon (1862 .T.interior camer\ 3. Casele Antipa fiind retrocedate unor fo[ti proprietari. Laurian'' High-school. part of a traditional tourist circuit in Botosani. O valoroas\ bibliotec\ din opera savantului întrege[te patrimoniul Casei Memoriale. Recently refurbished. biolog. vacan]ele lui George Enescu însemnând numeroase prezen]e aici. was inaugurated in Ipotesti. Also recently refurbished.original pieces connected to the family. implicit. shelters the house where the musician was born and where he spent a part of his childhood . care recompun atmosfera vie]ii marelui Enescu. 14 N. In 1925. the childhood home of the poet Mihai Eminescu. a little elevated above the ground. ad\poste[te m\rturii familiale. finisajul exterior [i interior al casei. Calinescu . Acum nici atât. acknowledged at both national and international level. iar în 1979 s-a inaugurat o alta. C\linescu . la care suiai vreo [apte trepte de lemn. biolog. d\deau albei cl\diri acoperite cu tabl\ un vag stil neoclasic". Întrucât nu respecta structura originalului. the houses were given back to their former owners. cu factur\ rococo. casa-muzeu a fost d\râmat\. recreating the life of the great Enescu. dar înc\p\toare [i gospod\reasc\.Bustul lui Nicolae Iorga 3. Foto: Bisericu]a familiei Eminovici 4 58 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 59 . într-un eclectism de [coal\ francez\. not without a touch of rustic elegance.piese originale legate de familie. the museum represents a necessary and comforting sight for the visitors love who George Enescu and his music. a great place for young musicians from the county and from the rest of the country to show their skills. ]\r\neasc\. Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' Casele Antipa Situate pe Bulevardul Eminescu. the places and the musician's creations. Foto: BOARDMEDIA . încununate cu câteva din crea]iile sale. with two large windows on its sides. ''George Enescu'' Memorial House Liveni Liveni. located on the street that bears the historian's name (No. Unfortunately. although spacious and homelike. Since 2000. dating from around 1900 (the front building. Foto: www. Today.The Life of Mihai Eminescu). recunoscut\ na]ional [i universal. propitious to concerts and music festivals. the Memorial Museum presents testimonies . without being preserved as memorial 2 Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" 3 Livenii. reconstructed on the old foundation of the Eminovici family house. reconstruit\ pe vechea funda]ie a casei Eminovice[tilor. but a modest cottage. Muzeul Memorial prezint\ vizitatorilor s\i m\rturii . the father of the great musician. houses. Foto: BOARDMEDIA . today ''Nicolae Iorga'' Memorial House. a lui Jurjac. was in ruins. Casele Antipa sunt legate de copil\ria fra]ilor Grigore Antipa (1867 . shelters family testimonies which recreate (through documents.

it is the headquarters of the Department for Culture and National Cultural Patrimony in Botosani County. It is. Ciomac-Cantemir House shelters today the collectionexhibition ''Stefan Luchian'' and also an ethnographic exhibition. Savinescu. dating from 1800. Almost entirely restored. Casa Ciomac-Cantemir ad\poste[te ast\zi colec]ia-expozi]ie ''{tefan Luchian'' [i una etnografic\. fiul acestuia. prin testament (1806) a nepotului s\u. Missir [. exprim\rii în teatru a marelui nostru poet Mihai Eminescu. Ea a apar]inut familiei Stroici [i azi e a doamnei Senjorj. to the performances of the famous theatre companies of that time and.Casa Moscovici 3. The Headquarters of Botosani City Hall Initially. used to be the house of an important Armenian merchant from the old town. Sofian. unfortunately a victim of physical depreciation and in need of monetary support for restoration and registration in the cultural and tourist potential of Botosani. without relinquishing though his love for the stage. cca 1900. cca. 2 Cl\direa Funda]iei Sofian Este compus\ din dou\ corpuri: cas\ cu portic clasicist. dating from 1800. din dragoste [i recuno[tin]\ pentru meleagurile natale. an important institution with a part in the commercial prosperity of the former counties Botosani. born Moscowitz. Ioan Loiz. born in Botosani. Ullé. connected to the development of trade in Botosani. I. Ursian. încadrate de zona vechiului parc.2008 a func]ionat în cl\dire Muzeul de Etnografie.'' Între 1989 .1857). 1800 . with specific architectural ornaments. Gheorghe Loiz. having an eclectic architecture. Actualmente. 2 3 Centrul Vechi Boto[ani Casa Bolfosu Cl\dire veche. I. situate vizavi de NordProiect. around 1800 . De la acesta a cump\rat-o Grigore Alexandru Ghica (1804 . Casa Moscovici Este datat\ `nainte de 1872. Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani Ciomac-Cantemir House C The house expresses a typical Moldavian architecture. Silion. D. Dorohoi [i Suceava. surrounded by the old park. în 1869. Hasnas. Missir etc. caracteristic\ zonei pentru sec. mai ales. I. cl\direa ad\poste[te sediul Nord-Proiect Boto[ani [i sec]ii ale Bibliotecii Jude]ene ''Mihai Eminescu'' Boto[ani. precum [i sediul Funda]iei Culturale ''{tefan Luchian''. Gh. they were hosts to the theatrical activity in Botosani. Gh. D. It was recently salvaged from physical depreciation. în tradi]ia clasicismului moldovenesc. [i cl\direa principal\. It will end up in the hands of unknown people and it will be torn down or transformed. magaziile [i beciurile negustorilor români. XX) se p\streaz\ [i ast\zi. Restaurat\ aproape din temelii. the owner of Cotusca estate. Architectural and historic monuments Marele incendiu din 3 iunie 1887. by far.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Casa Ciomac-Cantemir Exprim\ o arhitectur\ tipic moldoveneasc\. who bid goodbye to his troupe Pascaly and to theatre itself in 1869. Al. For the first time in my life I regret not being rich. seriously affected the Main Street of Botosani. as well as the headquarters of the Cultural Foundation ''Stefan Luchian''. 1 Casele Sommer 1 Case vechi. Pentru prima oar\ în via]a mea îmi pare r\u c\ nu sunt bogat.a. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani. the house belonged to the High Steward Enachi Codrescu. characteristic of the XVIII-XIXth centuries. într-o în[iruire aproape compact\ de cl\diri etajate. baz\ [i ast\zi a Centrului Vechi al municipiului. cca. de factur\ baroc palladian. the most monumental of the old buildings in the City of Botosani. In 1926. a fost cump\rat\ de la Federiga (Floreta) Coppo. Gheorghe Loiz.început de sec. It has been preserved until today in the configuration that followed the restoration (end of the XIXth century .Prim\ria municipiului Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 61 . cl\direa a r\mas mo[tenire fiilor s\i. sold it to the hetman and philanthropist landowner Anastasie Basota. Enacovici. Va ajunge pe mâini str\ine [i va fi d\râmat\ ori pref\cut\.'' Between 1989 and 2008 the Ethnography Museum carried out its activity inside this building. situat\ fiind într-un terminal al vechii Mahalale Armene[ti din Boto[ani. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . V\sescu. Boyan. Enacovici. aceast\ cas\ îl f\cea pe marele istoric N. and then.1820. At present. that broke out close to ''Uspenia'' Church. care a spus aici adio trupei Pascaly [i teatrului însu[i. offered the house to the city's community. pe gustul vechilor proprietari [i edili. with the shops. 1800. Domnia Sa se mut\ din ora[ [i casa se vinde. Ioan Loiz. cu magazinele. The Building of Sofian Foundation It consists of two parts: a house with a classic portico. izbucnit în vecin\tatea Bisericii Catedrale ''Uspenia''. Este. Alexandru Vasescu House The house dates from before 1891. spectacolelor sus]inute de companii teatrale vestite ale epocii [i. care. Includea [i Pia]a Carol. au fost. de dat\ recent\.D. Ed. totodat\. a afectat puternic vechea Strad\ Mare din Boto[ani. D. a fost casa stolnicului Enachi Codrescu. ~n 1926. Al. Silion. Casele Sommer sunt înc\ un motiv de popas eminescian pentru orice oaspete al municipiului Boto[ani. Ed. Foto: BOARDMEDIA .. Hangan. the last ruler of Moldavia. Bolfosu House An old building. A fost salvat\ de la demolare fizic\. datat\ `n jurul anului 1800. Ulterior. dating from 1900. The area also included Carol Square. Ursian. Today it is the headquarters of ''Panda'' company. în procesul refacerii. la vizitele sale la Boto[ani. cu o voca]ie comercial\ predilect\. T. the building was inherited by his sons. Primari notabili ai Boto[anilor s-au perindat pe aici: T. Ast\zi este sediul societ\]ii comerciale ''Panda''. construit\ într-o arhitectur\ medieval\. Hangan. D. it was bought from Federiga (Floreta) Coppo. cu arhitectur\ Secession. N. 1. which represent the basis of the city's Old Centre. Iorga s\ consemneze: ''E aceea care a fost cl\dit\ de bunul meu Manolachi Iorga (n. ca [i de via]a comunit\]ii armene[ti de aici. out of love and gratitude to his birthplace. being restored after 1888 and having an eclectic architecture. Casa Manolache Iorga Datând din sec. celor de zid [i piatr\. Sediul Prim\riei Municipiului Boto[ani Ini]ial. În configura]ia sa de dup\ refacere (sfâr[it de sec. Ast\zi este sediul Direc]iei pentru Cultur\. Sofian. XIX . vechile case [i dugheni de lemn au l\sat loc. de departe. It belonged to Stroici family and today it belongs to Lady Senjorj.4. Subsequently. Armenian and Jewish merchants. as well as to the life of the Armenian community from this place. era casa unui important negustor armean din vechii Boto[ani. the latter being given back to its heirs. din p\cate supus\ degrad\rii fizice [i în c\utare de solu]ii b\ne[ti pentru restaurare [i înscriere în poten]ialul cultural [i turistic al Boto[anilor. and the main building. armeni [i evrei. the edifice shelters the headquarters of Nord-Proiect Botosani and sections of ''Mihai Eminescu'' County Library Botosani. raised in Secession style. gazd\ bun\ activit\]ii teatrale la Boto[ani.beginning of the XXth century). Today. important\ institu]ie cu rol în prop\[irea comercial\ [i economic\ a fostelor jude]e Boto[ani. Moscovici House The house is dated prior to 1872. pentru a fi sediul Camerei de Comer] [i Industrie Boto[ani. to the liking of the former owners and municipal authorities. ultimul Domn al Moldovei [i n\scut în Boto[ani. [i 4. Iacovlov. mainly oriented towards trade. Ulterior. Boyan. in a compact row of one-storeyed buildings. Ullé. având o arhitectur\ eclectic\. fiind ref\cut\ dup\ 1888 [i având arhitectur\ eclectic\. who. in order to serve as headquarters to the Chamber of Commerce and Industry Botosani. cea mai monumental\ cl\dire veche din municipiul Boto[ani.1857). XVIIIXIX. through testament (1806) to his nephew. Subsequently. tarabele. Iorga write: ''It is the house that had been built by my great grandfather Manolachi Iorga. in the tradition of Moldavian classicism. The Old Centre of Botosani The Great Fire of 3 June 1887. Manolache Iorga House Dating from the XIXth century. 1. Vasescu. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . din prima jum\tate a secolului al XIX-lea. Sommer Houses Old houses. with Baroque Palladian influences. proprietarul mo[iei Co]u[ca. The latter sold it to Grigore Alexandru Ghica (1804 . nu f\r\ a r\mâne cu iubirea pentru teatru o via]\. dating from the first half of the XIX-th century. the secretary of the Elective Assembly of Moldavia when Cuza was elected ruler (1859). Savinescu. She is moving out of town and the house is being sold.1820. Era gazd\ bun\ pentru familia regal\ a României. legat\ fiind de dezvoltarea nego]ului la Boto[ani. R. stands and cellars of Romanian. ctitorul s\u fiind Alexandru (Alecu) Grigoriu V\sescu. str\bunicul lui N. It used to be a fine host for the royal family in its visits to Botosani. 3 4 Casa Alexandru V\sescu Dateaz\ de dinainte de 1891. T.D. The notable mayors of Botosani served their citizens from this house: T. I. cl\direa fiind retrocedat\ mo[tenitorilor. vânzând-o hatmanului [i boierului filantrop Anastasie Ba[ot\. a oferit-o ob[tii ora[ului. n\scut\ Moscowitz.Monumente arhitecturale ºi istorice Text: Ionel BEJENARU . situated across the North-Project. Dorohoi and Suceava. R. with Medieval architecture. apoi. N.Casa V\sescu 2. secretar al Adun\rii Elective a Moldovei la alegerea domnitorului Cuza (1859). cu ornamenta]ii de arhitectur\ specifice. the old houses and wooden shops were replaced by the houses made of brick and stone.n. being situated in a part of the old Armenian Suburbs in Botosani. Iorga). Iacovlov. especially to the theatrical expression of our great poet Mihai Eminescu. al XIX-lea. whose son. I. Sommer Houses are another reason to stop for anyone who visits the City of Botosani. Hasna[. I. its founder being Alexander (Alecu) Grigoriu Vasescu. this house made the great historian N.

(2007).by Ladislau Dvorschi. jucat\ în cadrul unor ctitorii [tefaniene . "JAZZ FANTASY" . "ADAM AND EVE" . Teatrul ofer\ câteva reprezenta]ii pe s\pt\mân\ . se reg\sesc prelucr\ri dup\ Creang\. "THE MORNING STAR" .com Web: www. besides Romanian groups.a poem in images of great expressiveness.de Ottfired Preussler. în colaborare cu Teatrul pentru copii [i tineret "Vasilache". teatre din Bulgaria. "THE BEWITCHED PRINCESS" . muzica: Constantin Panaite. trupele str\ine de teatru care intrau în ]ar\ prin punctul de frontier\ Burdujeni fiind în drum spre Bucure[ti [i apoi Constantinopol. music by: Ion Sapdaru.teatrulvasilache.de Maxim Asenov. începând din acest an chiar [i un Festival de teatru pentru liceeni.regia [i scenografia Valentin Dobrescu (2000). "THE ADVENTURES OF A LITTLE WITCH" . Teatrul "Eminescu". the construction being inaugurated .regia Liviu Steciuc (1985).com web: www. frumoasa cl\dire a Teatrului "Mihai Eminescu" a fost par]ial distrus\ de c\derea unei bombe a avia]iei germane. în acest fel Boto[anii fiind printre primele ora[e din ]ar\ care a avut o astfel de sal\ de reprezenta]ii. the awards won at the festivals organized by Romanian and foreign theatres. Enescu la Liveni [i Dorohoi. Thus. Pu[kin. Enescu in Liveni and Dorohoi. "POCKET STORIES" . scenografia Mihai Pastramagiu (1997). dar [i multe adapt\ri dup\ basme [i opere literare române[ti sau str\ine. prezent la Congresul Ligii Culturale cu conferin]a "Cum trebuie în]eles Eminescu".the conference "How we should understand Eminescu". on 21 December 1914. music by: Constantin Panaite. scenografia: Mihai Pastramagiu [i Marius Rogojinschi (2008). Reference performances: "THE STOLEN SUN" . designed and equipped according to the model of the Western halls. and of course the Grimm Brothers. Last fall. without anything of what had given the building its initial sumptuousness. Victoriei 13. z\bovind pentru câteva reprezenta]ii [i la Boto[ani. expozi]ii. s-a pus imperios problema construirii unui teatru.director: Liviu Steciuc (1985). o adev\rat\ oper\ cu p\pu[i. As a certain proof of this fact. with a significant display of luxury: 170 years of theatre in the Romanian language in Botosani and 50 years of activity in the nowadays headquarters of "Mihai Eminescu" Theatre. ajuns\ la cea de-a IX-a edi]ie. care a dus la ob]inerea de numeroase premii de c\tre realizatorii s\i. Din toamna anului trecut. (1981). Mihai Eminescu. dup\ Bucure[ti. Botosani being among the first cities in the country which had such a hall. turneele din ]ar\ [i zece state europene. the headmaster of the Princely School and Costachi Caragiali. în timp teatrul [i-a schimbat loca]iile. Aristophanes. the great tragedian Agatha Barsescu. housing concerts. "OAMENI {I COPII" . stage movement: Delia Olteanu (1998). the great hall and the marble hall representing beautiful and imposing cultural spaces.de Ladislau Dvorschi. adaptarea textului [i ilustra]ia muzical\: Marius Rogojinschi. The theatre has a long and rich tradition in Botosani. Botosani had an educated public and the foreign troups that entered the country through Burdujeni frontier on their way to Bucharest and then Constantinople. festivaluri ale copiilor [i tinerilor. în regia Floric\i Teodoru [i scenografia lui Tache Dobrescu. "MEN AND CHILDREN" . In its 55 years of activity. [i Costachi Caragiali. Luchian in Stefanesti and Botosani . The first theatre hall in Botosani was built in 1860. În toamna anului trecut. director and scenographer Dan Fraticiu (1989) . consultant artistic: Marius Rogojinschi. Boto[ani. Croatia. construc]ia fiind inaugurat\ . the Republic of Moldova. la 23 septembrie în acela[i an punându-se piatra de temelie pentru viitorul "templu al artei". scenographer: Simo Eniko (1983). adaptare de Ion Sapdaru. a true puppet play. Spania. text adaptation and music illustration: Marius Rogojinschi. in special sceneries . of the National Theatre in Bucharest.by Maxim Asenov. Oscar Wilde. regia Ion Puiu Stoicescu. Puskin. dedicated to the artistic development of the elderly creators and to the establishment of bridges between the artistic community and the communities of the partner theatres. Din felurite motive. scenographer Tache Dobrescu.by Ibica Leonte. scenographer: Mihai Pastramagiu (1997). Teatrul ''Vasilache'' g\zduie[te Gala Interna]ional\ a Recitalurilor P\pu[\re[ti. Spectacole de referin]\ "SOARELE FURAT" . performing in adequate spaces. artistic direction and musical illustration Ion Sapdaru. Fax: +40231 514 353 E-mail: teatrulvasilache@yahoo. Cezar Petrescu. La realizarea spectacolelor teatrului boto[\nean au contribuit ’’Vasilache’’ Children and regizori [i scenografi binecunoscu]i în perimetrul artei p\pu[\re[ti din România.director: Marius Rogojinschi. would give a few performances in Botosani as well. "A MIRACLE IN A FIELD OF SUN" . the repertory included original works. Republica Moldova. celebr\ stea la Opera din Paris în jurul anilor 1860. The theatre's ensemble has toured in France. Boto[ani. Rusia. Turcia. 5. scenografia: Gelu Rî[ca.un poem în imagini de o mare expresivitate. but in the Soviet style of that period. as well as Swift. chiar Shakespeare.ce performan]\! . Constantin T\nase. repertoriul a inclus lucr\ri originale. after Bucharest.Boto[ani Teatrul pentru Copii ºi Tineret ''Vasilache'' Text & Foto: Teatrul pentru Copii [i Tineret ''Vasilache'' Teatrul "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" Theatre P Foto: BOARDMEDIA . Constantin Tanase. have contributed to the accomplishment of the theatre's performances. have initiated the project ''In the spotlight once again''. "A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM" . mi[care scenic\ Delia Olteanu (1992). In this context. f\r\ s\ lipseasc\ Fra]ii Grimm. Teatrului nr.no tourist itinierary structured on cultural sights in Botosani could leave out "Mihai Eminescu" Theatre. ''Vasilache'' Theatre hosts the International Gala of Puppet Recitals. Spain and Ukraine. cu 100 de locuri -. famous in the field of puppetry. initiated a project of cultural-religious tourism. when the great man attended the Congress of the Cultural League . The quality of the puppetteers' performance is proven by the impressive number of shows. prima reprezenta]ie teatral\ în limba român\ a avut loc în 1838 [i a fost rodul colabor\rii dintre Nicolini. In 1864. Iorga in Botosani. Mihaela Nistoric\. The present directors are Valentin Dobrescu (assisted by the talented scenographer Mihai Pastramagiu) and Marius Rogojinschi and one can notice the concern of the collective for their work.spectacolul "So]ul Akulinei" 62 << Contact: Str. scenografia Mihai Pastramagiu.but it was conceived also as a "Cultural Centre". Egipt. a Na]ionalului bucure[tean. cu un fast deosebit [i prin manifest\ri de amploare.by Ion Sapdaru. but also many adaptations of fairy tales and Romanian and foreign literary works. manifestare bienal\. Gellu Naum. taking place at the beginning of October. artistic consultant: Marius Rogojinschi (2007). Au devenit deja tradi]ie "Zilele Teatrului Mihai Eminescu". Consiliul Local al municipiului Boto[ani [i UNITER au demarat proiectul ''Din nou în luminile rampei''. scenography and costumes by Mihai Pastramagiu (2004). was employed as prompter and roleplay writer at the theatre in Botosani. Republica Moldova. scenografia: Marius Rogojinschi [i Mihai Pastramagiu. scenographer: Mihai Pastramagiu and Valentin Dobrescu (1994).director and scenographer Valentin Dobrescu (2000). Cum în acea perioad\ Boto[anii erau al patrulea ora[ ca m\rime. Foto: Arhiva Teatrului de Stat "Mihai Eminescu" . proiect anual de crea]ie teatral\. with the play "Lorica noastra".Suceava Citadel and the churches built by Stephen the Great. În ultimii ani activeaz\ ca regizori cu rezultate notabile Valentin Dobrescu (secondat de talentatul scenograf Mihai Pastramagiu) [i Marius Rogojinschi [i se constat\ preocuparea colectivului pentru mânuire. Institu]ia se bucur\ în Boto[ani de o tradi]ie bogat\ [i îndelungat\ în timp. The 50 years of theatrical activity carried out since the reopening of the Theatre have meant many seasons that have pleased the public.ro Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 63 . Turkey. directed by Florica Teodoru. teatrul din Boto[ani îl avea angajat ca sufleur [i scriitor de roluri pe Mihai Eminescu. Croa]ia. Mihaela Nistorica. Cehia. al\turi de trupe din ]ar\. La 8 aprilie 1944.Teatrul "Mihai Eminescu" P restigioasa institu]ie de cultur\ ''Teatrul pentru Copii [i Tineret Vasilache'' din Boto[ani a fost înfiin]at\ la 1 mai 1953 (primul director fiind regretatul Max Weber).regia Valentin Dobrescu. Pe scena acestui teatru a r\sunat pentru ultima oar\ în ora[ul s\u natal glasul lui Nicolae Iorga. Elve]ia. The jointstock company "Eminescu Theatre" was established in January 1912 and the first stone of the future "temple of art" was laid on the 23 September.de William Shakespeare. and have also granted national and even international acknowledgement to the theatre in Botosani. Homer. the Czech Republic. the famous star of the Opera in Paris around 1860. having reached the IVth edition. dar este conceput [i ca un "Centru cultural". "Eminescu" Theatre can be visited by groups or individually. an annual project of theatrical creation. Andersen. dar care au [i creat teatrului boto[\nean o recunoa[tere na]ional\ [i chiar interna]ional\. together with Botosani City Hall. jud Boto[ani Tel: +40231 514 353. regia Liviu Steciuc. În cei 55 de ani de activitate. being the fruit of the collaboration between Nicolini. Georgia. (1981). niciun itinerar turistic structurat pe domeniul culturii din Boto[ani nu va putea ocoli Teatrul "Mihai Eminescu". Two remarkable anniversaries were celebrated there last fall. Despre Youth Theatre Botosani calitatea presta]iilor p\pu[arilor Teatrului ''Vasilache'' aduc m\rturie num\rul impresionant de spectacole [i spectatori. Charles Perrault and many others. the unmatched poet. As during that time Botosani was the fourth town as size in the country.teatrulmihaieminescu. The theatre hosts a few performances a week . Georgia. "PRIN}ESA VR|JIT|" . scenographers: Valentin Dobrescu and Mihai Pastramagiu. Marius Rusu. scenographer: Mihai Pastramagiu. Teatrul de p\pu[i ''Vasilache''. scenografia Mircea Nicolau. premiile câ[tigate la festivalurile organizate de teatre de profil. The theatre was restored between 1956 and 1958. "GHIOCELUL {I OMUL DE Z|PAD|" . "Eminescu" Theatre. Teatrul a fost ref\cut între anii 1956-1958. between 3 and 8 May. aici s-au desf\[urat dou\ anivers\ri remarcabile: 170 de ani de teatru în limba român\ la Boto[ani [i 50 de ani de func]ionare în actualul sediu al Teatrului "Mihai Eminescu". Marius Rusu. Aristofan.what a performance! . iar cea dintâi premier\ a avut loc `n acela[i an cu spectacolul ''Micul gâsc\nel''. Sadoveanu. Regia: Marius U Rogojinschi (2006). Sadoveanu. and the first play was staged in the same year: ''The goosling''. biserici ctitorite de {tefan cel Mare [i Sfânt. Eminescu.în sala mare.regia Marius Rogojinschi.de Ion Sapdaru. au ini]iat un proiect de turism cultural-religios. oferind reprezenta]ii în spa]ii adecvate. constantly. Ia[i [i Gala]i. Victor Eftimiu. Cezar Petrescu. În ianuarie 1912 a fost constituit\ "Societatea pe ac]iuni Teatrul Eminescu". române[ti sau de peste hotare. Italy. mi[care scenic\ Delia Olteanu (1998).doar dup\ doi ani. even a Theatre Festival for teenagers.de Ibica Leonte. Iasi and Galati. the first theatrical performance in Romanian took place in 1838. Ucraina. la 21 decembrie 1914. exhibitions. director: Valentin Dobrescu. trecând prin "Sala meseria[ilor" [i "Teatrul Popovici". Egypt. Boto[ani Tel/Fax: +40231 512 184 e-mail: contact@teatrulmihaieminescu. Apart from the places where many important figures of Romanian culture have left significant marks of their existence . the beautiful edifice of "Mihai Eminescu" Theatre was partially destroyed by a bomb of the German aviation. "LUCEAF|RUL" de Mihai Eminescu. Ca o dovad\ cert\ a acestui lucru. poetul nepereche de mai târziu. and starting this year. lans\ri de carte. in collaboration with the Children and Youth Theatre "Vasilache". regia Valentin Dobrescu. a manifestation that takes place twice a year. Italia.Eminescu in Ipotesti. împreun\ cu Prim\ria municipiului Boto[ani. în perioada 3-8 mai. Due to various reasons. "THE SNOWDROP AND THE SNOWMAN" . reaching its IXth edition. "VISUL UNEI NOP}I DE VAR|" . scenografia Mihai Pastramagiu [i Valentin Dobrescu (1994). scenografia Valentin Dobrescu [i Mihai Pastramagiu. g\zduind concerte. Prima sal\ de teatru din Boto[ani a fost construit\ în 1860 [i purta denumirea de "Teatrul Petrache Cristea". În acest context. scenografia Simo Eniko (1983). "DESEN ANIMAT" . scenografia [i costumele Mihai Pastramagiu (2004). France. regia [i scenografia Dan Fr\ticiu (1989) . The "Days of Mihai Eminescu Theatre" have already become a tradition. La cerere. the theatre has staged adaptations of Creanga. în primii trei ani de derulare ai proiectului aducându-se în fa]a publicului trilogia lui Delavrancea. apoi Swift.com Contact: Str. Charles Perrault [i mul]i al]ii. scenographer: Mihai Pastramagiu and Marius Rogojinschi (2008). "PINOCCHIO R|MÂNE LA {COAL|?" . Kipling.director: Valentin Dobrescu.in the big hall. Oscar Wilde. festivals for children and young people. passing through the "Craftsmen Hall" and "Popovici Theatre". Adelina Patti. scenographer: Mircea Nicolau. Boto[anii aveau un public avizat în domeniu. pe afi[ele spectacolelor au figurat nume ilustre: trupa Vl\dicescu-Tardini. Eminescu. În 1864. director: Liviu Steciuc.by William Shakespeare. scenographers: Marius Rogojinschi and Mihai Pastramagiu. manifestare care se desf\[oar\ la începutul lunii octombrie [i care a ajuns la edi]ia a IV-a. even Shakespeare. conceput\ [i dotat\ dup\ modelul amenaj\rilor cu aceea[i destina]ie din Occident. scenographer: Gelu Risca. adapted by Ion Sapdaru. Kipling. "CARTOON" . Trupa Teatrului a întreprins turnee în Fran]a. Adelina Patti. Still. which brought many awards to its producers. stage movement: Delia Olteanu (1992). director: Ion Puiu Stoicescu. Teatrul "Eminescu" poate fi vizitat de grupuri sau individual. Cei mai bine de 50 de ani de activitate teatral\ desf\[urat\ de la redeschiderea Teatrului au însemnat pentru actorii boto[\neni zeci de stagiuni care au bucurat publicul urbei. the large audiences. important names were present on the theatre's posters: Vladicescu-Tardini troup.by Ottfired Preussler.Cetatea Sucevei. sala mare de spectacole [i sala de marmur\ fiind spa]ii culturale deosebit de frumoase [i impozante. Many directors and scenographers. e lâng\ locurile `n care numeroase personalit\]i ilustre ale culturii române[ti au l\sat semne consistente ale vie]uirii lor . f\r\ nimic din ceea ce-i asigura cl\dirii somptuozitatea ini]ial\. Botosani Local Council and UNITER. the theatre has changed locations in the course of time. directorul {colii Domne[ti din ora[. constant.regia. Andersen. The prestigious cultural institution ''Vasilache Children and Youth Theatre'' in Botosani was established on 1 May 1953 (its first manager being the late Max Weber). the construction of a theatre became necessary. marea tragedian\ Agatha Bârsescu. Switzerland. Dar. cu 500 de locuri [i în sala "Atelier". Fran]a. On demand. Russia. Since 1992 this event has been attended by theatre ensembles from Bulgaria. Luchian la {tef\ne[ti [i Boto[ani -. "PINOCCHIO STAYS IN SCHOOL?" . with 500 seats and in "Atelier" Hall with 100 seats . being called "Petrache Cristea Theatre". In Botosani.regia [i ilustra]ia muzical\ (teme clasice de jazz) Marius Rogojinschi. the tours in the country and in ten European states.director. La Boto[ani. music by Cornel Fugaru. "POVESTIRI DE BUZUNAR" . muzica de Cornel Fugaru. book launchings. Homer. jud. Iorga în Boto[ani.after just two years. Gellu Naum. doar c\ în stilul sovietic al epocii. "O MINUNE ÎNTR-UN LAN DE SOARE" . the trilogy written by Delavrancea being presented to the public in the first three years of the project. dedicat dezvolt\rii artistice a creatorilor vârstnici [i stabilirea unor pun]i de leg\tur\ între comunitatea artistic\ [i comunit\]ile unde exist\ teatre partenere. "ADAM {I EVA" .director and musical illustration (classic jazz themes): Marius Rogojinschi. "JAZZ FANTASY" . Victor Eftimiu. regia artistic\ [i ilustra]ia muzical\ Ion Sapdaru. Astfel. ''Vasilache'' Puppet Theatre. "AVENTURILE UNEI MICI VR|JITOARE" .Eminescu la Ipote[ti. la acest eveniment au fost prezente.by Mihai Eminescu. compila]ia muzical\: Ion Sapdaru. On 8 April 1944. The voice of Nicolae Iorga was heard for the last time in his home town on the stage of this theatre. director: Marius Rogojinschi (2006). cu piesa "Lorica noastr\". Din 1992 încoace. the Republic of Moldova.

"Festivalul etniilor". consisting of many sections: the reading room. Unirii nr. Some of the most important activities are: "The Days of Eminescu". with 25 instrumentalists.flute. orchestra are în structura ansamblului 20 instrumenti[ti [i 7 soli[ti vocali. maps.acordeon. The first edifice that housed it belonged to No. continuing the long and important musical activity of the Music Association ''ARMONIA''. In the almost four decades of activity. în prezent soli[ti vocali ai orchestrei sunt: Sofia Vicoveanca. Cornelia Ciobanu. Its patrimony includes almost half a million library items. ''MAESTOSO'' Quartet and the trio of wind instrumentalists ''BREVIS''. Catedra de Literatur\ Comparat\.donated by Ion C. care ofer\ garan]ia c\ [i `n viitor orchestra Filarmonicii din Boto[ani (sub bagheta dirijorului Mihai Secikin [i conducerea directorului Mircea Constantin) va str\luci `n peisajul cultural [i spiritual al României. Acestea pot fi consultate de c\tre cei interesa]i într-un spa]iu modern. with 20 instrumentalists. Cei pasiona]i de monede. ~n cele aproape patru decenii de activitate. Anual. theme exhibitions. format\ din 20 de instrumenti[ti. Denumirea actual\ dateaz\ din noiembrie 1982.dona]ia Ion C.2 vol. sec]ia de împrumut pentru adul]i. the singers are: Sofia Vicoveanca. the most famous being "Mihai Eminescu" County Library. the orchestra has 20 instrumentalists and 7 singers. jud. patrimony furniture. de fapt. Elve]ia etc. volume de exegez\ eminescian\.Poesii. book launchings.ro .). Eminescu Studien". sheltering the offices. comunale. Vasile Ursache. watched by over half a million people. Cornelia Ciobanu. "The Day of Europe". Dan Dobo[. Rogojanu and The Documentary Content Nicolae donated by Ion C. Biblioteca de Informatic\.ro web: www. Dan Dobos and Petronela Rusu. Simpozionul Na]ional "Eminescu: Carte Cultur\ . Biblioteca Etniilor. holds the most complete collections of Eminescu's works.]ambal. Orchestra popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a participat practic la toate marile concursuri [i festivaluri de muzic\ popular\ româneasc\. Din fericire. medals. cultural anniversaries etc.000 library items (bibliophile editions. Laura Lavric. regional.dona]ia Ion C. the regular lending section. 64 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Contact: Calea Na]ional\ nr. Contact: Str. Vasile Ursache. Laura Lavric. cum ar fi: Fanfara ''ARMONIA''. Anton Achitei. expozi]ii tematice. documente române[ti [i str\ine referitoare la perioada în care a tr\it poetul. Cuza" University in Iasi . "The Ethnic Festival". the IT Library.. There is also the Special Collections Section: The Traditional Content. des\vâr[indu-[i menirea. this unique content has reached approximately 8. exist\ [i o sec]ie de Colec]ii Speciale: Fondul Tradi]ional. [colare. which can be studied by those who are interested in a modern space. France. Aurel Amarandei. and the first librarian was a teacher named V. Printre cei mai cunoscu]i [i aprecia]i instrumenti[ti se num\r\: Ciprian Potoroac\ [i Doru Farca[ . sec]ia de împrumut pentru copii. cu precizarea c\ to]i cei în cauz\ au studii superioare de specialitate.Filarmonica de Stat Botoºani Text & Foto: Filarmonica de Stat Boto[ani Biblioteca Judeþeanã "Mihai Eminescu" Botoºani Text & Foto: Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" County Library Botosani The State Philharmonic Ochestra in Botosani Î The State Philharmonic Orchestra was established in 1953. Printre cele mai importante se num\r\: "Zilele Eminescu". The present orchestra of the State Phliharmonic Botosani consists of instrumentalists with real artistic value and a sustained professional training..bibliotecabotosani. Foto: Publica]ii editate de biblioteca jude]ean\. Patrimoniul ei num\r\ aproape o jum\tate de milion de unit\]i de bibliotec\.cembalo. postcards etc. who was also the founding member of the Athenaeum from Botosani. completing its mission. the Media Section. Romanian and foreign documents referring to the time of the poet. Mitica Stefan . medalii. there are also ten specialized branches: the Foreign Languages Library.trompet\. the chamber-music group ''ARS MOLDAVIAE''./Fax: 0231 516 510 E-mail: filarmonicabotosani@yahoo. Eminescu Studien". Mina Paslaru. Rogojanu. on No. orchestra de camer\ ''ARS MOLDAVIAE''. Mihaela Vasiliu. Are sediul în Boto[ani. Prin achizi]iile curente. cât se poate de palpabil\. Laura Stefanescu. Contact: Str. mobilier de patrimoniu. decernarea "Premiilor anuale" ale bibliotecii. la ini]iativa unuia dintre cei mai întreprinz\tori primari pe care i-a avut vreodat\ ora[ul Boto[ani. maintaining its professional and artistic standard. Catalogul Fondului documentar "Mihai Eminescu" . 5. Î 1 2 n anul 1953 lua fiin]\ Orchestra Filarmonicii de Stat Boto[ani. ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra has participated in all the great contests and festivals of Romanian folk music. Ion Oloieru . being also requested at the Romanian Cultural Centre in Berlin. distins\ de c\tre Asocia]ia Academic\ "Titu Maiorescu" [i a c\rei prezentare a fost solicitat\ la Centrul Cultural Român de la Berlin. Boto[ani. care din 1974 a venit la pupitrul orchestrei. Etudes sur Eminescu. alc\tuit\ din 25 de instrumenti[ti. when the library celebrated 100 years of existence. Cuza" din Ia[i. Th. 1. studying and also to some quality leisure time. volumes of literary exegesis. Mitic\ {tefan . Its headquarters are located in Botosani. Dorin]a de studiu [i lectur\ în continu\ dinamic\ face din Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani un reper important în via]a spiritual\ a comunit\]ii. studiu. The capitalization and promotion of the library's patrimony is accomplished through many activities that draw the public to reading. Germany. Fax: 0231 513 334 E-mail: biblioteca@petar. Spania. Bucure[ti. Boto[ani Tel. postcards can admire the exhibits of the Numismatics and Philately Cabinet.com Orchestra Popularã "Rapsozii Botoºanilor" Text & Foto: Orchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' "The Bards of Botosani" Folk Orchestra O There are over 200 public libraries in Botosani County (town. 120 de ani de lectur\ public\: monografie).. inaugurated on 19 December 1997. (1884-1911) edi]ii `ngrijite de Titu Maiorescu 4. Nadejde. ~nc\ din anul 1979 aceste forma]ii orchestrale au concertat `n cadrul unor turnee artistice `n Italia. Universitatea din Augsburg (Germania) [i Universitatea din Tel-Aviv (Israel). awarded by the Academic Association "Titu Maiorescu". national or international level. Boian.710028.dona]ia Ion C. ce fusese fondat\ de Alexandre Saint Georges. În plus.clarinet. Fortunately.). Brandusa Covalciuc. Germania.vioar\. fie de forma]ii orchestrale camerale. Boto[ani Telefon: 0231 511 002 n jude]ul Boto[ani exist\ peste 200 de biblioteci publice (or\[ene[ti. între care se distinge Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu". cvartetul ''MAESTOSO'' [i trio-ul de sufl\tori ''BREVIS''. Peste o sut\ de lucr\ri simfonice au fost `nregistrate pentru emisiunile radiofonice [i au fost editate [ase discuri. Pentru punerea lor în valoare. h\r]i. Fran]a. the Periodical Section. na]ional sau interna]ional. De asemenea. de]ine cea mai complet\ colec]ie de edi]ii Eminescu. Aceasta este înc\ o dovad\ c\ Boto[aniul î[i p\streaz\ tradi]ia de ora[ cultural. jud. Rezultatul acestei colabor\ri îl reprezint\ Revista de eminescologie "Studii eminescologice. two abroad (the Republic of Moldova and Ukraine). Constantin Mândri[teanu [i Vasile Vi]alaru . the orchestra from Botosani has managed to avoid the shocks of tranzition. reu[ind s\-[i p\streze standardul profesional [i artistic. Rogojanu 2. ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra was established in 1970 as the ensemble of the County Council of Unions.fluier. N\dejde. iar dup\ 1990 a devenit [i directorul institu]iei. Actuala orchestr\ a Filarmonicii de Stat Boto[ani este alc\tuit\ din instrumenti[ti de o real\ valoare artistic\ [i de o sus]inut\ preg\tire profesional\. Foto: Sala de lectur\ 3. realizate tot datorit\ str\duin]ei [i generozit\]ii donatorului. a few young members have recently joined the orchestra. the Community Information Centre.clarinet. all having university educations in this field. Boian. Under the guidance of the conductor Ioan Cobala. Eminescu Studies. four local branches. Aurel Amarandei. unde se afl\ birourile. `n ultimii ani. 10. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . Brându[a Covalciuc. Russia. Its current name dates from November 1982.accordion. având drept scop realizarea unui Laborator de Cercetare Eminescologic\. at the initiative of one of the most enterprising mayors in the history of Botosani. I. Foto: Fondul documentar "Mihai Eminescu" . anivers\ri culturale [. fiind [i unul dintre colectivele artistice cele mai apreciate din municipiul Boto[ani. (Studii Eminescologice . Petronela Rusu. the orchestra has become representative in the promotion of Romanian musical folklore in the county. iar primul bibliotecar a fost un înv\]\tor pe numele s\u V. Every year. având caracter interjude]ean. în ]ar\ [i str\in\tate. and after 1990 became the director of the institution.violin. In order to turn these objects to account. "Ziua Europei". 64. orchestra profesionist\ boto[\nean\ a evitat [ocurile tranzi]iei.000 unit\]i de bibliotec\ (edi]ii bibliofile. atunci când biblioteca [i-a serbat centenarul. Rogojanu [i Fondul documentar "Nicolae Iorga" .a. Laura {tef\nescu. stamps. c\r]i po[tale etc. dar [i spre petrecerea pl\cut\ a timpului liber. Pietonalul Unirii nr. at present. 3 4 rchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a fost înfiin]at\ în anul 1970 ca forma]ie a Consiliului Jude]ean al Sindicatelor. Rogojanu. care. The public library was established in 1882. inaugurat la 19 decembrie 1997. Literature Theory and Aesthetics Department. the annual "Library Awards". the orchestra has 80-100 concerts. Teoria Literaturii [i Estetic\. cu apari]ie anual\. `n 1883. Elena Mândrescu. the Ethnic Library. from among the former members of the orchestra we can mention Daniela Condurache. communal.trumpet. Editura Socec. acheived due to the efforts and generosity of the donator. patru filiale de cartier. Centrul de Informare Comunitar\. timbre. Eminescu Studies. exist\ [i zece filiale specializate: Biblioteca de limbi str\ine. Marchian nr. Concertele Filarmonicii sunt oferite fie de `ntreaga orchestr\.Civilization". Biblioteca de Art\ [i Audiovizual. university libraries). Etudes sur Eminescu. today being subordinated to Botosani County Council. Prima cl\dire care a g\zduit-o a fost cea apar]inând {colii Num\rul 1 de b\ie]i Marchian. Rusia. Boto[ani. Mina Pâslaru. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . Fondul de carte constituie o alt\ dovad\. Switzerland etc. sala de repeti]ii [i studioul de înregistr\ri audio. which had been founded by Alexandre Saint Georges in 1883. in the country and abroad. who joined the ensemble in 1974. Relu Palade . Moreover. name awarded through a presidential decree. Costel Burcea [i Dorel Crâ[m\reanu . continua o `ndelungat\ [i important\ activitate muzical\ a meleagurilor boto[\nene. 10. Centrul de Informare Turistic\. offering the guarantee that in the future the Philharmonic Orchestra in Botosani (conducted by Mihai Secikin and managed by director Mircea Constantin) will shine in the cultural and spiritual landscape of Romania. acest fond unic în ]ar\ a ajuns la aproximativ 8. Ludoteca. 1 Boys School Marchian. Ever since 1979 these groups have performed in artistic tours in Italy. The content of books represents another tangible proof of the library's value. Punerea `n valoare [i promovarea patrimoniului bibliotecii se realizeaz\ prin numeroase activit\]i ce atrag publicul spre lectur\. Constantin Mandristeanu and Vasile Vitalaru . Th.: 0231 514 686. Rogojanu. lans\ri de carte. Augsburg University (Germany) and the Univeristy in Tel-Aviv (Israel).Civiliza]ie". the children's section. the National Symposium "Eminescu Books: Culture .the Compared Literature. such as: ''ARMONIA'' Brass band. care avea s\ devin\ membru fondator al Ateneului boto[\nean. the Art and Audiovisual Library. Mediateca. Biblioteca Jude]ean\ a încheiat un Protocol de colaborare cu Universitatea "Al. Foto: Mihai Eminescu . Anton Achi]ei. Mihaela Vasiliu. Relu Palade . Over one hundred symphonic works were recorded for radio broadcasts and six records were edited. Boto[ani . The result of this collaboration is the annual magazine called "Studii eminescologice. jud. Rogojanu. with the purpose of creating a Research Laboratory dedicated to Eminescu's works. în anii preceden]i au mai figurat ca angaja]i ai orchestrei Daniela Condurache. From among the most famous and most appreciated instrumentalists we can mention: Ciprian Potoroaca and Doru Farcas . regional. The Documentary Content Mihai donated by Ion C. Elena Mandrescu. The public's dynamic desire for study and reading makes "Mihai Eminescu" County Library Botosani an important landmark in the spiritual life of the community. school. I. F\r\ a fi o forma]ie supradimensionat\. Without exceeding any limits of common sense. denumire acordat\ prin decret preziden]ial. dou\ în str\in\tate (Republica Moldova [i Ucraina). cartofilie pot admira exponatele de la Cabinetul de Numismatic\ [i Filatelie. The concerts of the Phiharmonic Orchestra are held either by the entire orchestra or by small groups. Through its current acquisitions. Sub îndrumarea dirijorului Ioan Cobâl\. în prezent fiind în subordinea Consiliului Jude]ean Boto[ani. a valorii acestei biblioteci. being also one of the most famous sights in the City of Botosani. The Documentary Content Mihai Eminescu . This is yet another proof that Botosani is preserving its tradition as cultural town. universitare). Spain. the County Library has concluded a Collaboration Protocol with "Al.dona]ia Ion C. the Tourist Information Centre and the Games Section. The visitors who are interested in coins. Costel Burcea and Dorel Crasmareanu . desf\[urat\ de Societatea Muzical\ ''ARMONIA''.10 nr. compus din numeroase sec]ii: sala de lectur\. 10 Unirii Lane. orchestra a devenit reprezentativ\ în perimetrul promov\rii folclorului muzical românesc în jude]. orchestra sus]ine 80-100 concerte urm\rite în medie de peste jum\tate de milion de spectatori. Sec]ia de periodice. orchestra a primit `n rândurile sale câ]iva membri tineri. the rehearsal room and the recording studio. Ion Oloieru . Boto[ani Tel. Biblioteca public\ a fost înfiin]at\ `n anul 1882. organized at county.

datând de la începutul secolului al XIX-lea. the small church of Eminovici family. [i Pensiunea Floare albastr\. two of the poet's brothers. providing the necessary funds for the creation of a substantial material basis.ipotesti@gmail. Mircia Dumitrescu.Centrul Naþional de Studii "Mihai Eminescu" Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" Înfiin]at în anul 1992. ce cuprinde 7 vile cu mansard\ dotate la cele mai înalte standarde. comuna Mihai Eminescu. un spa]iu deschis atât comunic\rii între domenii diferite ale culturii române. when Ion Caramitru was Minister of Culture. Colec]ia de baz\ a Bibliotecii este constituit\ din edi]iile operei eminesciene din secolol al XIX-lea [i pân\ în prezent. cât [i dialogului acesteia cu celelalte culturi europene. În acest fel. Particularitatea spa]iului ipote[tean este dat\ de îmbinarea armonioas\ a obiectivelor muzeale tradi]ionale cu modernele spa]ii ale Bibliotecii [i Muzeului nou. last but not least. as well as art and. The church shelters religious objects from that period. but connected. 66 << Established in 1992. the museum circuit open to the tourists who visit Ipotesti covers also the field of traditional values. The Library's basic collection consists of the editions of the poet's works from the XIXth century until the present day. the desire was to transform Ipotesti into a Romanian Weimar. alocând fondurile necesare constituirii unei baze materiale consistente. Alex Stefanescu and Valentin Cosereanu. a fost cump\rat\ de Raluca Eminovici. cât mai ales de discursul muzeal bazat pe sugestii [i simboluri ce vor presupune o interactivitate creativ\. Acestor cinci obiective de interes cultural li se adaug\ amfiteatrul în aer liber. mama poetului. the National Library of Poetry and the new Eminescu Museum. today. Într-un spa]iu relativ restrâns. chipul lui Carol al II-lea [i cel al Arhanghelului Mihail [i o pictur\ mural\ care p\streaz\ tr\s\turile fe]ei poetului la tinere]e. fields: museography and research. a space open for communication between the different fields of Romanian culture. ci o modalitate de a valoriza universul de valori intrinsec crea]iei eminesciene. being completed by collections of documents.loc mirific al copil\riei. Florin Zamfirescu. Foto: C\su]e de vacan]\ The period cottage. ''Mihai Eminescu'' National Research Centre reunites five cultural sights. Biserica satului Ipote[ti. Unicitatea muzeului va fi dat\ nu doar de calitatea exponatelor. Ministerul Culturii [i-a asumat [i sus]inut proiectele noastre privind strategia coerent\ de dezvoltare a Centrului de la Ipote[ti. the face of Carol the II and the face of the Archangel Michael. built through public donations in the inter-war period on the initiative of Nicolae Iorga and Cezar Petrescu.Memorialul Ipoteºti . This space draws its particularities from the harmonious combination of traditional museum sights and the modern styles of the library and of the new museum. Aurel Dorcu. o sal\ de lectur\ [i o sal\ amfiteatru amenajat\ [i dotat\ cu aparatura necesar\ pentru a g\zdui atât spectacole. 3 Contact: sat Ipote[ti. Mircia Dumitrescu./fax: 0231 517 602. Romanian and universal poetry. seminars. the donations of Laurentiu Ulici. noul muzeu Eminescu. care s-a perpetuat în spiritul genera]iilor ce i-au succedat. but a way to turn to account the universe of values belonging to Eminescu's creation. which will be based on suggestions and symbols that will imply creative interactivity. devenind astfel l\ca[ul de rug\ciune al familiei. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. Foto: Amfiteatrul Laurentiu Ulici 3. fost pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din România) dispune de dou\ depozite de carte. Foto: Biblioteca Na]ional\ de Poezie 2. perioad\ care a însemnat pentru Centru edificarea a circa 80% din ceea ce exist\ actualmente la Ipote[ti. [i Iorgu [i Nicolae.2000. A Memorial House existed in Ipotesti until 1989. the poet's parents. In a relatively limited area. la Ipote[ti exista o Cas\ Memorial\. a national research centre that would evolve in two distinct. Foto: Muzeul Ipote[ti Ipotesti Memorial . dona]iile Lauren]iu Ulici. p\rin]ii poetului. 0231 517 404 E-mail: m.seen from a double perspective: the poet's age and his creative stages. Muzeul Tematic Mihai Eminescu a fost gândit ca punct de convergen]\ între spa]iul ca atare al Ipote[tilor . the period cottage. Passing under the direct coordination of the Ministry of Culture.a mirific place of childhood and family life . jude] Boto[ani Tel. ad\poste[te în prezent Muzeul Etnografic al Centrului Na]ional de Studii de la Ipote[ti. The small church of Eminovici family. fiind un spa]iu adecvat de expunere pentru obiectele provenind din vechile gospod\rii ]\r\ne[ti ale spa]iului moldav. Thus. and Iorgu and Nicolae. proprietate a ultimului de]in\tor al mo[iei Ipote[ti .doctorul Papadopol. The unique character of the museum will be given not only by the quality of the exhibits. Thus. 1. cu o capacitate de 600 de locuri. doi dintre fra]ii poetului. de poezie român\ [i universal\. as a branch of the History and Archaeology Museum in Botosani. colocvii. Petru Cre]ia. photographs and letters which belonged to the poet and to Veronica Micle. Biblioteca Na]ional\ de Poezie (concretizare a unei idei faste a lui Lauren]iu Ulici. as well as a mural painting which depicts the outline of the poet's face from his young days.the Memorial House. nu în ultimul rând. fotografii [i scrisori autografe ale poetului [i ale Veronic\i Micle. Bisericu]a familiei Eminovici. Bisericu]a familiei Eminovici. the former president of the Writers Association in Romania) shelters two stacks of books. În acest fel circuitul muzeal propus celor ce viziteaz\ Ipote[tii acoper\ [i aria valorilor tradi]ionale. becoming the family's place of prayer.com Web: www. Mihai Eminescu Museum was designed as a convergence point between the space of Ipotesti village . Se cuvine remarcat\ perioada 1996 . built in Moldavian style. dar în leg\tur\ intrinsec\: muzeografia [i cercetarea. precum [i cea de art\ [i. un centru na]ional de cercetare care s\ evolueze pe dou\ c\i distincte. fotocopii a 32 din manuscrisele eminesciene. multi-media projections."Mihai Eminescu" National Research Centre T 1 recând în subordinea direct\ a Ministerului Culturii.shaped and supported by the atmosphere of the memorial house and the poet's biography . cât [i seminare. de critic\ [i istorie literar\. was bought by Raluca Eminovici. The church of Ipotesti village. Alex {tef\nescu [i Valentin Co[ereanu. We believe that in this way. and four of the Eminovici family members are buried behind it: Raluca and Gheorghe. iar în spatele ei se afl\ [i ast\zi mormintele a patru dintre Eminovice[ti: Raluca [i Gheorghe. a small complex with 7 villas. Centrul Na]ional de Studii ''Mihai Eminescu'' reune[te cinci obiective culturale cu specific propriu . photocopies of 32 of his manuscripts. Florin Zamfirescu. proiec]ii multimedia. being an adequate exhibition space for the objects of the old Moldavian households.the doctor Papadopol. a period which meant the establishment of 80% of what exists today in the Centre from Ipotesti. the poet's mother.eminescuipotesti. institu]ia noastr\ poart\ acum însemnele [i structura unui a[ez\mânt unic în spa]iul cultural românesc. filial\ a Muzeului de Istorie [i Arheologie din Boto[ani. The Ministry of Culture has assumed and supported our projects regarding the coherent development strategy of the Centre from Ipotesti. la care se adaug\ colec]iile de documente. but also by the museum discourse. We should mention the period 1996 2000. each with its own characteristics . dating from the beginning of the XIXth century.ro 2 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 67 << . spa]iul familial . Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. endowed with the necessary equipment for performances. is dedicated to the Holy Archangels Michael and Gabriel and represents a sight for tourists due to its unique characteristics: the black halos of the saints presented in the interior mural painting. The National Library of Poetry (materialization of a fruitful idea of Laurentiu Ulici. P ân\ în 1989. property of the last owner of Ipotesti estate . a reading room and an amphitheatre. Petru Cretia. scientific debates. houses today the Ethnographic Museum of the National Research Centre from Ipotesti. literary criticism and history. Ipote[tii s-au dorit a fi un Weimar al României.conturat [i între]inut de atmosfera casei memoriale [i biografia poetului v\zut\ dintr-o dubl\ perspectiv\: cea a vârstelor creatorului [i cea a etapelor crea]iei.Casa Memorial\. which continued to live in the spirit of the subsequent generations. în care Ion Caramitru a fost ministru al Culturii. Ipotesti Memorial is in the care of the Ministry of Culture in Romania. construit\ în stil moldovenesc. Biblioteca Na]ional\ de Poezie. Ipotesti village will not be just a place of memory stuck in time. Alongside these cultural sights we also find the open-air theatre with a capacity of 600 seats and Floare albastra Board and lodging. Credem c\ numai în felul acesta Ipote[tii nu vor fi doar loc al unei memorii în]epenite în timp. poart\ hramul Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavril [i constituie o atrac]ie pentru turi[ti pentru câteva motive rarisime: aureolele îndoliate (negre) ale sfin]ilor din pictura mural\ interioar\. Bisericu]a ad\poste[te obiecte de cult din acea perioad\. Aurel Dorcu. equipped at the highest standards. Memorialul Ipote[ti are drept for tutelar Ministerul Culturii [i Cultelor din România. as well as to the dialogue of the latter with the other European cultures. construit\ prin colect\ public\ în perioada interbelic\ din ini]iativa lui Nicolae Iorga [i Cezar Petrescu. the institution bears the marks and has the structure of a unique settlement in the Romanian cultural space.

studii [i chiar monografii. Foto: A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc Malul Galben 2.. cetatea de la Dersca se `nscrie. One of these writings is the monograph of the fortified settlement from Cotu Copalau.Hr. is an archaeologic monument of national importance. A[ezarea fortificat\ a fost identificat\ în anul 1973. obiectul a numeroase cercet\ri sistematice. The two citadels ceased their existence towards the middle of the IIIrd century B. comuna Mihai Eminescu. unic\ `n Moldova. 5/2000 . de la Stânce[ti-Boto[ani se `nscriu `ntr-o sfer\ larg\ de preocup\ri. but also cross-shaped objects (a Greek cross combined with Saint Andrew's cross).C. A thesaurus with harnesses made of gold. due to its characteristics. when the society moved on to other forms of territorial-tribal organization. câte un colier [i diadem\.. mai cu seam\ în spa]iul carpato-nistrean. Chios. Many habitation structures were also discovered here: carving workshops. Sinope. A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc-Malu Galben Cetatea traco-getic\ de la Dersca-Berezna De[i nu au fost executate s\p\turi arheologice.[i central european. concretizat\ prin rapoarte de s\p\turi. 68 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 69 . având o suprafa]\ de circa 70-80 ha. with moats and strong earthwork walls. au fost descoperite [i fragmente de amfore grece[ti din Thasos. The diggings performed in the course of 5 campaigns have also identified 15 Getic dwellings. made of glass beads. Investiga]iile au generat o consistent\ literatur\ de specialitate. The fortified Getic settlement from Cotu-Copalau C The Getic civilization and especially the fortified settlements have represented. combinat\ cu crucea Sf. S\p\turile arheologice `ntreprinse `n aceast\ zon\ `n anii 1960-1970 de c\tre Adrian Florescu [i Marilena Florescu au identificat 82 de complexe de locuire `n interiorul celor dou\ cet\]i de mari dimensiuni (Cetatea I Bobeica [i Cetatea II . situated at the south-western end of Stancesti locality.Bobeica and Citadel II . în ultimele decenii. during the last decades. Au mai fost descoperite [i 4 locuin]e apar]inând culturii Cucuteni. depuse ritual pe piept [i pe frunte. 1. S\p\turile `ntreprinse `n 5 campanii au identificat [i 15 locuin]e getice. The settlement discovered in Mitoc-Malu Galben is characterized through a vast and varied range of fauna remainders. Mende.Hr.P\durea din {an]) cu o suprafa]\ interioar\ de 45 de ha.Hr. situated on a plateau (Jorovlea) and fortified with earthwork walls and a defence moat. The Thracian-Getic citadels from Stancesti-Botosani G B The researches made at the Thracian-Getic citadels from StancestiBotosani (the VI-III centuries B. situate în marginea de SV a localit\]ii Stânce[ti. The Thracian-Getic Citadel from Dersca-Berezna G B Although no archaeological diggings were made. Mende.The Forest in the Moat) with an interior surface of 45 hectares.Vestigii istorice Text & Foto: Octavian Liviu {OVAN . cu vârful `ndreptat spre nord [i este situat\ pe un platou (Jorovlea). cu [an]uri [i valuri puternice de p\mânt. Chios. al\turi de obiecte [i ceramic\ de factur\ local\.C. The Paleaolithic settlement from Mitoc-Malu Galben M From a cultural and chronological point of view. vetre de foc. reprezint\ un monument arheologic de importan]\ na]ional\ [i este cuprins în Lista Monumentelor Istorice [i în cadrul Legii nr. Four dwellings that belonged to Cucuteni Culture were also discovered. Foto: Fortifica]ia a[ez\rii getice de la Cotu-Cop\l\u 4. bronz [i fier. Ten Sarmatian tombs of men. construite `n dou\ etape. The complex of Thracian-Getic citadels. odat\ cu trecerea la noi forme de organizare teritorial-tribal\. Tot aici au fost descoperite numeroase structuri de locuire: ateliere de cioplire. Rhodos and Cnidos. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Foto: A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u (vedere dinspre est) 3 4 A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u Civiliza]ia getic\ [i îndeosebi a[ez\rile fortificate au constituit. `n care. with fragments of Greek amphorae from Thasos. V-IV `. The citadel was apparently established at the beginning of the Hallstatt period in Moldavia and inhabited until the V-IVth centuries B.C. hearths. being unique in Moldavia through its size. dar [i obiecte de factur\ greceasc\. The investigations have led to many writings and reports on the diggings. in the series of citadels with very large precincts. prin caracteristicile sale. menite s\ scoat\ la lumin\ cele mai semnificative aspecte ale vie]ii materiale [i spirituale specifice grupurilor de popula]ie care au locuit `n cea de-a doua jum\tate a mileniului I `. Aici s-au descoperit [i un tezaur cu piese de harna[ament lucrate din aur. Sinope. meant to bring to light the most significant aspects of the material and spiritual life of the people who lived in the province located east of the Carpathians in the second half of the I millenium B. `n seria cet\]ilor cu incinte foarte mari. Pontic Heracleea. included in the List of Historic Monuments and also in Law no. Sistemul de cet\]i traco-getice. Locuit\ `ntre sec V-III `. iar s\p\turile sistematice s-au încheiat în anul 2004. women and even a child were also discovered at Mitoc-Malu Galben.Hr.Hr. a[ezarea `nt\rit\ de la Cotu-Copal\u are o form\ triunghiular\. la `nceputul perioadei hallstattiene `n Moldova [i locuit\ pân\ prin sec. The archaeological diggings performed in the area in 1960-1970 by Adrian Florescu and Marilena Florescu identified 82 habitation complexes inside the two large citadels (Citadel I . sta]iunea pluristratificat\ de la Mitoc-Malu Galben reprezint\ unul dintre cele mai importante puncte de referin]\ ale Paleoliticului superior din spatiul est. fiind. o parte fiind situat\ peste grani]\. La Mitoc-Malu Galben au fost descoperite [i 10 morminte sarmatice. 5/2000 la capitolul Zone protejate. Ea a fost `ntemeiat\.C. the fortified settlement from Cotu-Copalau has a triangular shape. Two of the skeletons of women that were discovered had jewellery: a necklace and a tiara. Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti-Boto[ani Historic vestiges Cercet\rile efectuate în cet\]ile traco-getice din sec VI-III `. `n provincia de la r\s\rit de Carpa]i. having a surface of around 70-80 hectares. studies and even monographs.. b\rba]i [i inclusiv al unui copil.Protected Areas. din m\rgele de sticl\. de femei.. fortificat cu val [i [an] de ap\rare. Foto: Poarta de intrare a a[ez\rii fortificate de la Dersca Din punct de vedere cultural [i cronologic. with its tower facing north. besides other objects and local pottery. Heracleea Pontic\. the Citadel from Dersca is included. ad\posturi special amenajate. datate `n sec VI-III `. Mihai Eminescu Commune. Cele dou\ cet\]i [i-au `ncheiat existen]a c\tre mijlocul sec III `. a part of which is situated across the border.C. dar [i din obiecte cruciforme (de tipul crucii grece[ti. built in two stages. Dou\ din scheletele de femei descoperite aveau m\rgele. se pare. Inhabited between the Vth and the IIIrd centuries B. bronze and iron was also discovered here. Rhodos [i Cnidos.arheolog Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. the pluri-stratified resort from Mitoc-Malu Galben is one of the most important points of reference of superior Palaeolithic from the eastern-central European space. Pe aceast\ linie se înscrie [i monografia a[ez\rii fortificate de la Cotu Cop\l\u. the object of many systematic researches. mostly in the space between the Carpathians and Nistru River. special shelters. The fortified settlement was identified in 1973 and the systematic diggings ended in 2004. placed on the chest and forehead as signs of a ritual. Locuirile paleolitice de la Mitoc-Malu Galben se caracterizeaz\ [i printr-o bogat\ [i variat\ gam\ de resturi faunistice. C.) are part of a wide range of activities. Foto: Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti 3. prin dimensiunile sale uria[e. as well as Greek objects. dating from the VI-III centuries B. Andrei).Hr.

Close to the monastery there is a bridge (historical monument). It is a continuation of the famous Cotnari vineyard from Iasi County. I. [i nu numai. Aceasta este o continuare a vestitelor podgorii Cotnari din jude]ul Ia[i.M\n\stirea Sih\stria Voronei [i dreapta . Traversând municipiul Boto[ani [i urmând DN 29. we reach the Monastery Complex Vorona. De asemenea. I. XVIII pe râul Miletin. In the proximity of the monastery there is also a beautiful forest with ancient oak trees. `nconjurat de vii [i livezi. o bibliotec\ cu fond de carte religios datând din sec.Radeni . la o altitudine de peste 550 m. sculpture in wood. XVIII-XIX [i spa]ii de cazare pentru pelerini. 2 The Road of Voivodes Iasi .Tudora . dup\ cca. 1. `n localitatea Buda. situat la marginea unui frumos codru `n suprafa]\ de 150 ha [i care cuprinde 3 biserici.Agafton . Fiind situat\ `ntr-o str\veche zon\ de tradi]ie cultural\ popular\ [i me[te[ug\reasc\.Vorona (DJ 208 C) . built in the XVIIIth century on Miletin River. From the national road DN 28 B. un peisaj specific acestor locuri: codrii de aram\ ai localit\]ii Agafton. Mergând `n continuare pe acest drum jude]ean. se ajunge la Complexul M\n\stiresc Vorona. Another sight in the area is the ancient oak known as ''Cuza's Oak''. documentary certified in 1400. ~n vecin\tate exist\ o frumoas\ p\dure de stejari seculari. Pentru cei interesa]i s\ retr\iasc\ adev\rate pagini de istorie. in the middle of the oak.R\deni Drumul dintre Suceava .Flam`nzi (DJ 208 H) . la Vorona pute]i admira portul popular local.Tudora .Sihastrie . unde. construit `n sec.Boto[ani (DN 29) . where Al. le recomand\m acest traseu. The foreign and Romanian tourists.Flamanzi (DJ 208 H) . we find Tudora locality. at just 2 km from the national road DN 28 B.Co[ula Sih\strie . sculptur\ `n lemn. The area also offers to the tourists who love nature the possibility to hike and to visit a botanical reservation of yew trees. Turi[tii str\ini [i români [i colec]ionarii de art\ popular\ care viziteaz\ zona pot g\si o diversificat\ ofert\ de produse turistice de acest gen. situated at the entrance on the territory of Botosani County. Being situated in an area with ancient folk and craft cultural traditions.Agafton . `mpletituri din nuiele. ulmi [i frasini. surrounded by vineyards and orchards.Cosula . traditional weavings. but also in times of peace for the delight of the soul and eyes at the sight of the beautiful princesses. se afl\ situat\ localitatea Tudora. where. `n mijlocul p\durii de stejari. Following the route towards Vorona Commune. goblenuri.spre Pe[tera Siha[trilor 2.Baisa . the first ruler of the United Romanian Principalities stopped to rest. La finalul traseului v\ recomand\m s\ vizita]i podgoria R\deni. in Buda locality.Cetatea de Scaun a Moldovei istorice [i Ia[i . dup\ 6 km. religious painting. un alt punct de atrac]ie este stejarul multisecular cunoscut sub denumirea de ''Stejarul lui Cuza''. fagi. atestat\ documentar `n anul 1400 [i care reprezint\ o bogat\ zon\ folcloric\ [i etnografic\. Crossing the City of Botosani on the national road DN 29. we recommend this route.Radeni The road between Suceava . at an altitude of over 550 m. comprising 3 churches. at approx. Turi[tii care doresc s\ poposeasc\ pân\ a doua zi vor fi caza]i `n cele 20 de locuri oferite de stare]ul m\n\stirii.Frumu[ica . la umbra c\ruia a poposit Al.Vorona (DJ 208 C) . numit generic ''Drumul voievozilor''. pân\ a doua zi. ajungem la M\n\stirea Sih\stria Voronei. gobelins. Foto: Pe[tera Siha[trilor Foto: BOARDMEDIA . Zona mai ofer\ pentru iubitorii de natur\ [i drume]ii o rezerva]ie botanic\ de tisa situat\ `n localitatea Dealu-Mare (5 km) . In the vicinity of the monastery we find the lake. ei fiind caza]i `n cele 10 locuri oferite de stare]ul m\n\stirii. Cuza. `ntr-un cadru natural remarcabil. folk masks. baskets etc.Suceava . dar [i pentru `ncântarea sufletului [i a privirii la vederea mândrelor domni]e [i a frumoaselor boieroaice [i hangi]e [i pentru delectarea cu vestitele bucate moldovene[ti [i vinuri alese din podgoriile noastre.Trasee turistice botoºãnene 1 Drumul voievozilor Ia[i . a library with religious books dating from the XVIII-XIXth centuries and accommodation spaces for pilgrims. The tourists who wish to stop for the night can find accommodation in the 20 places offered by the abbot of the monastery.Tudora. pute]i s\ poposi]i pentru momente de lini[te [i deplin\ relaxare `n blocuri cu apartamente [i c\su]e. Their wide range pleases the heart and soul of the visitor who can take home a part of the soul of the peasants from Botosani. when the Greek monks settled at Cosula Monastery. For the people who are interested in experiencing true pages of history. a landscape typical of these places: the copper forest of Agafton locality. our route takes you to a mirific place.Botosani (DN 29) . At the end of the route we recommend a visit to Radeni vineyard. situat\ la intrarea pe teritoriul jude]ului Boto[ani.P\durea Vorona 70 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 71 . `n timpuri de Tourist routes in Botosani restri[te. being accommodated in the 10 places offered by the abbot of the monastery. Din DN 28 B. after 6 km. primul domn al Principatelor Române Unite. Tot aici exist\ un pod (monument istoric). {i aici pelerinii pot poposi. Parcurgând traseul spre comuna Vorona. la numai 2 km abatere de la DN 28 B. ]es\turi tradi]ionale.Suceava . The pilgrims can also stop for the night here. called ''The Road of Voivodes''.Tudora locality. landowners and innkeepers and also to taste the famous Moldavian dishes and wines from our vineyards. ocupând o suprafa]\ de 117 ha. 10 km de la M\n\stirea Co[ula. you can spend moments of quietness and complete relaxation in apartment blocks and cottages. situated at the edge of a beautiful landscape. beech. Cuza.R\deni .capitala cultural\ a României a fost b\tut `n lung [i `n lat de voievozii Moldovei.Curte[ti (DN 28 B) . pictur\ religioas\. elm and ash forest we reach Sihastria Voronei Monastery. odat\ cu stabilirea c\lug\rilor greci la M\n\stirea Co[ula. La o distan]\ de 15 km de Vorona. Continuing on this county road. traseul urmeaz\ DJ 208 H pentru a ajunge la M\n\stirea Co[ula. as well as the collectors of folk art who visit the area can find a diversified offer of tourist products of this kind. ~n imediata apropiere a m\n\stirii este situat lacul. situated in Dealu-Mare (5 km) . Gama larg\ a acestora `ncânt\ sufletul [i inima privitorului care poate [i lua cu el acas\ o p\rticic\ din sufletul ]\ranului boto[\nean. 10 km from Cosula Monastery.the Residence Citadel of historic Moldavia and Iasi . representing a rich folk and ethnographic area.Curtesti (DN 28 B) . m\[ti populare. At a distance of 15 km from Vorona.Frumusica . Foto: BOARDMEDIA . at Vorona the tourists can admire the local costumes.the cultural capital of Romania was crossed by the voivodes of Moldavia in times of distress. traseul nostru v\ `ndreapt\ pa[ii spre un cadru feeric. in a remarkable landscape.Bifurca]ie: stânga . occupying a surface of 117 hectares.Baisa .Targu Frumos (DN 28 B) . in a beautiful settlement. `ntr-o a[ezare splendid\. with a surface of 150 hectares.Târgu Frumos (DN 28 B) . the route continues on the county road DJ 208 H and reaches Cosula Monastery.

45 km. la km 3. {tef\ne[ti. In this context.Baisa . the lake brings back memories from the childhood years when ''Fiind baiet paduri cutreieram .Tru[e[ti . Manifest\rile culturalartistice organizate în aceast\ localitate sunt Festivalul de folclor ''Holda de aur'' (luna iunie) [i Festivalul datinilor [i obiceiurilor de iarn\ (luna decembrie).Cucor\ni .Liveni . has been largely exploited in the past. There is also a beautiful church: ''Saint Nicholas''. Stefanesti City has been the commercial.Tudora Botosani (DN 29) . Din localitatea Vorona se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre Tudora. namely the town halls of Pomarla. exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. which would include the frontier points to and from Cernauti Region . regiuni sau ]\ri decât Regiunea Cern\u]i sau jude]ul Boto[ani. Exist\ o frumoas\ biseric\: ''Sfântul Nicolae''. after approx. The pond has a surface of around 500 hectares. canoeing and swimming being allowed. 60 minute.Cristine[ti . This area offers a wide range of tourist products. There is no other place where one can better understand what urged the poet to describe in such a beautiful way the feelings that fill the hearts of each Romanian. respectiv prim\riile comunelor Pomârla. ora[ul {tef\ne[ti a fost.Cristinesti . cu un renumit ansamblu de dansuri populare. apoi se ajunge `n Ipote[ti. an architectural monument. pe DN 29 A [i apoi pe DJ 208 ajunge]i `n localitatea Liveni. after approx. Urma]i-ne [i ve]i sim]i fo[netul p\durii [i ve]i auzi picurându-v\ `n ureche doine str\bune sau minunatele ''Rapsodii'' enesciene. Follow us and you will feel the rustle of the forest and you will hear ancient folk songs or the wonderful ''Rhapsodies''.Racov\].Dorohoi . canotajului.Chi[in\u) Venind dinspre Suceava [i Ardeal. these routes will also be traversed by tourists from other towns. 72 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 73 .Ucraina .Oraseni Deal (DJ 208) .Republic of Moldova (Balti . named after the nearby village. Atrac]ia culinar\ a acestui loc este puiul la rotisor cu mujdei [i m\m\ligu]\. The path continues following the tourist mark (triangle) up to Plesa canton inside the reservation (approx. 3 km. your thought wanders to Eminescu and Enescu.Bucecea . ~n zilele de duminic\ se organizeaz\ târguri pentru prezentare [i vânzare produse artizanat [i agricole (comuna este cunoscut\ ca târg `nc\ din perioada anilor 1817-1819). canoeing.Liveni Racov\] . Cristinesti. Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa.V\cule[ti . gândul `]i zboar\ spre Eminescu [i Enescu. Tisa Reservation spreads between Racului Brook and Tisa Brook and it can be crossed in about 60 minutes.Ucraina. de-a lungul timpului. La Suli]a se poate ajunge pe DN 29 D [i apoi pe DJ 297. The reservation from Tudora is famous and placed under protection for its exemplars of yew tree.Havârna .Manoleasa . Boto[ani . Situated in a forest glade. care v\ ofer\ momente pl\cute de petrecere a timpului liber `n mijlocul naturii. În acest context s-a suplimentat traseul turistic Suceava . an old crossing over Prut River. numit a[a dup\ denumirea satului din apropiere. whose construction was attributed to Stephen the Great.Ukraine . tradi]ii [i obiceiuri bine p\strate.. In the reservation from Tudora. dup\ parcurgerea a cca. c\ o serie de localit\]i importante. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii. The mirific landscape invites the tourists to dream and offers them unforgettable moments of quietness and reverie. De la Dorohoi. cu longevitate mare (cca. `notului. Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" . Noua Suli]\. a fost mult exploatat în trecut. la prima intersec]ie se vireaz\ la dreapta spre localitatea Or\[eni Deal [i se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre localitatea Vorona. dup\ ie[irea din zona urban\.Ukraine. cu lemn foarte pre]ios. baraj ce realizeaz\ o acumulare de ap\ pe o lungime de 70 km [i o suprafa]\ de 7. Rezerva]ia Tisa este cuprins\ între Pârâul Racului [i Pârâul Tisa.Baisa . permi]ând practicarea pescuitului. and from there in Ipotesti. Centrul de studii eminesciene sau Biblioteca na]ional\ ''Mihai Eminescu''.Vama Siret.Vl\deni Agafton .Pomârla .Cristinesti Racovat was extended through the creation of a branch from Dorohoi to Sendriceni . Cernauti) When you say Botosani.Dumeni . totodat\. Tot bine p\strat este monumentul eroilor din R\zboiul de Independen]\ [i din Primul R\zboi Mondial. St\uceni [i prim\ria ora[ului {tef\ne[ti.Dorohoi . the route continues on the county road DJ 208 H up to the forest canton located at the edge of the forest. on the valley of Tisa Brook.{tef\ne[ti . have expressed their desire to be included in the suggested routes.. Comuna Suli]a prezint\ un interes deosebit prin iazul Drac[ani. The locality also preserves vestiges of an aristocratic mansion from the XV-XVIth centuries.Ucraina .. iar în localitatea Vorona Mare se vireaz\ la stânga pe drumul jude]ean DJ 208 I spre localitatea Tudora.Vorona (DJ 208) . Nic\ieri nu po]i `n]elege mai bine ce l-a `ndemnat pe poet s\ descrie atât de frumos sentimente ce umplu cu siguran]\ sufletele fiec\rui român iubitor al naturii [i nu numai. Well preserved is also the monument of the heroes of the War of Independence and World War I.Cristine[ti Ib\ne[ti .Botosani) and also a fifth route (entrance to Botosani County from Diakivitchi .Agafton .Ucraina (Her]a.Dersca . Aici pute]i admira obiecte [i mobilier care au fost martori t\cu]i [i au creat totodat\ spa]iul copil\riei muzicianului. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. On the national road DN 29.. we find Rediu tourist lodge. Peisajul mirific invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe neuitate de lini[te [i reverie.V\cule[ti . The tourists can reach Sulita on the national road DN 29 D and then on the county road DJ 297. Din centrul localit\]ii Tudora se continu\ deplasarea pe drumul DJ 208 H pân\ la cantonul silvic amplasat la limita p\durii.Racov\] . Radauti Prut. se afl\ cabana turistic\ Rediu. Noua Sulita. Rezerva]ia de la Tudora este cunoscut\ [i pus\ sub protec]ie pentru exemplarele de tisa. This tree of Central-European origin. which is protected by law. 5 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . Cern\u]i) Când roste[ti Boto[ani. lacul `]i aduce aminte de clipele copil\riei `n care ''Fiind b\iet p\duri cutreieram . with a famous folk dance ensemble. after leaving the urban area. care asigur\ trecerea frontierei tot spre Regiunea Cern\u]i .Arcu[ul [i peni]a Localitate veche atestat\ documentar `n 1435.Rediu .Stauceni . From the centre of Tudora locality. the most famous and most representative being the traditional pottery. swimming.Ipote[ti .Boto[ani . canotajului. with a long life span (approx.Baisa . the Research Centre or "Mihai Eminescu" National Library.P\durea Tudora Suceava (DN 29) . the tourist route Suceava Baisa .Boto[ani). at a distance of 3 km. regions or countries besides Cernauti Region or Botosani County.Havarna Dorohoi .Hiliseu Horia . În rezerva]ia de la Tudora. Pe DN 29.Suil]a . economic and cultural centre of Prut Valley. On Sundays. which provides the crossing of the border towards Cernauti Region . c\l\riei etc. The cultural-artistic manifestations organized in this locality are the Folk Festival ''The Golden Field'' (in June) and the Festival of winter traditions and customs (in December).Stefanesti Trusesti .. with a high tourist potential. From Dorohoi.R\d\u]i Prut . 45 min. After Vorona.Vama Siret.Baisa .Cristinesti Ibanesti . an ethnographic centre with elements of folk art.Pomarla .Mih\ileni . on the national road DN 29 A and then on the county road DJ 208 you get to Liveni locality. 4 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . Alte atrac]ii oferite de comun\ sunt posibilit\]ile de practicare a pescuitului. will give the possibility to turn to account the tourist potential of the localities crossed by the respective routes. Apart from the presence of the yew tree.Ukraine (Herta. economic [i cultural al v\ii Prutului.Botosani). at the first junction the road turns right towards Oraseni Deal locality. horseback riding etc. casa Cantacuzino-Pa[canu.''.Tudora (DJ 208 I) Starting from the City of Botosani and following the signs towards the City of Iasi.Lac p\dure Baisa The bow and the pen Suceava (DN 29) . fishing. cu multe exemplare seculare.Dorohoi .Vladeni . in a place you can get to only on foot. `ntr-un loc la care nu po]i ajunge decât cu piciorul.St\uceni . Ar\t\m. [i-au exprimat dorin]a de a figura pe traseele turistice propuse de noi. can also offer the tourists the pleasure of visiting an old church. un centru etnografic cu elemente de art\ popular\.Rediu . Returning to the national road DN 29 B. Revenind la DN 29 D [i parcurgând cca. there is a canyon which has been dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters.Dorohoi Liveni . prin crearea unei ramifica]ii de la Dorohoi spre {endriceni . ~n plus. Here you can admire objects and furniture that were silent witnesses to the master's creation and have formed at the same time the childhood space of the musician. Other sights are represented by the possibilities to practise fishing. În plus. 3.Vorona Mare (DJ 208) . care s\ aib\ ca direc]ie de ie[ire sau de intrare în ]ar\ punctele de trecere a frontierei spre sau dinspre Regiunea Cern\u]i .Cucorani . un interes [tiin]ific îl reprezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. 3000 ani).Mitoc . v\ pute]i opri la Popasul Cucorani.Vaculesti . Over Prut River towards Moldova Suceava (DN 29) . dintre care cele mai reprezentative [i de renume sunt produsele din ceramic\ tradi]ional\. a fourth route was created (entrance to Botosani County towards Diakivitchi .Vârvu Câmpului . Revenind pe DN 29 B.Mihaileni . and from there to Vorona locality. Stefanesti.Liveni .Boto[ani) [i traseul nr. în\l]at\ în 1842.Cristine[ti .Botosani . a ap\rut traseul nr. fairs are organized here for the presentation and sale of handmade and agricultural products (the commune has been known as a borough since 1817-1819).Ipote[ti (DN 29 B) . R\d\u]i Prut. spre municipiul Ia[i. Spre Moldova de peste Prut Suceava (DN 29) .{tef\ne[ti . vom ajunge `n ora[ul {tef\ne[ti. so that today it is considered a protected species and natural monument. XV-XVI. Se continu\ deplasarea dup\ marcajul turistic (triunghi) pân\ la cantonul Ple[a în rezerva]ie (cca 45 min..Vaculesti Dorohoi .Dorohoi .Cucorani .Republica Moldova (B\l]i . we suggest to the tourists who want to go to the Republic of Moldova to visit the hunting and cultural sights on the route.Racovat . offering pleasant moments in the heart of nature.Ukraine .Ripiceni .000 hectares. centru comercial.Radauti Prut . From Stefanesti. we find the dam from Stanca-Costesti.Dorohoi . Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa.Varvu Campului Bucecea . 500 ha. Acest arbore de origine central-european\. locul copil\riei lui {tefan Luchian. unde pute]i vizita aici Casa Memorial\ a poetului nostru na]ional. The culinary attraction of this place is fried chicken with garlic sauce and maize porridge.).Suli]a .Dersca . propunem turistului care ar vrea s\ ajung\ `n Republica Moldova s\ viziteze atrac]iile cinegetice [i culturale de pe acest traseu. Cantacuzino-Pascanu house. circuitul acesteia durând cca. unde a copil\rit genialul muzician George Enescu [i a c\rui cas\ ofer\ turi[tilor momente de aleas\ reverie. and from Vorona Mare locality the county road DJ 208 I turns left towards Tudora locality. Aceast\ zon\ ofer\ [i o gam\ larg\ de produse turistice.Or\[eni Deal (DJ 208) . with a very precious wood. Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa. `notului. An old settlement. on the county road DJ 294 C (3 km).Chisinau) Coming from Suceava and Transylvania.Hili[eu Horia . Cristine[ti. mai poate oferi turistului pl\cerea vizit\rii unei vechi biserici. where the brilliant musician George Enescu spent his childhood years and whose house can offer the tourists moments of reverie.Ucraina. În localitate se p\streaz\ vestigii ale unei cur]i boiere[ti din sec.Racovat . pe lâng\ aceste trasee turistice.Ukraine.Ripiceni .Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora . Plecând din municipiul Boto[ani. Boto[ani (DN 29) .Dumeni .Mitoc . a dam which created a lake with a length of 70 km and a surface of 7. a c\rei construc]ie a fost atribuit\ lui {tefan cel Mare. monument de arhitectur\.'' ("As a boy I used to roam the forests. conform indicatorilor de circula]ie rutier\.Baisa . Prin statuarea acestor trasee turistice se va putea valorifica mai bine poten]ialul turistic al localit\]ilor de pe linia respectivelor trasee. 3 km. raised in 1842. documentary certified in 1435.Ipotesti (DN 29 B) .). the childhood universe of Stefan Luchian.Vorona (DJ 208) .Stânca . s\ înfiin]eze [i altele. Alte trasee Consiliul Jude]ean Boto[ani a propus.Cucorani . well preserved traditions and customs. Boto[ani . Situat `ntr-un lumini[ al p\durii.Stefanesti Stanca .Manoleasa . you can stop at Cucorani. pe DJ 294 C (3 km). cu poten]ial turistic.Racov\] . Returning to DN 29 D. Stauceni localities and also Stefanesti Town Hall. Sulita Commune is very interesting due to Dracsani Pond. we reach Stefanesti City. vechi loc de trecere peste apa Prutului este barajul de la Stânca-Coste[ti."). where you can visit the Memorial House of our national poet. We also mention that a series of important localities. Other routes Botosani County Council wants to establish other routes besides the existing ones. pe valea pârâului Tisa. arbore ocrotit prin lege. Moreover.Vorona Mare (DJ 208) Tudora (DJ 208 I). The approval of these tourist routes. De la {tef\ne[ti.000 ha. Acest iaz are o suprafa]\ de cca. aceste trasee vor putea fi cunoscute [i valorificate [i de turi[tii sosi]i din alte ora[e.Racovat . Moreover. the beech forest with common oaks and hornbeams (many ancient exemplars) presents also an increased scientific interest. 45 km.Ipotesti . the road continues to Tudora.000 years).

have cleaned the water streams from the reservation (Tisa. situl a devenit [i o atrac]ie turistic\. 3. through traditional activities. with a very precious wood. 1. an de an tot mai mul]i turi[ti tranzitând rezerva]ia pentru a admira frumuse]ea peisajului [i a cunoa[te locurile unde se ascundea odinioar\ legendarul haiduc Coroi.tisa 1 2 Natural reservations and monuments in Botosani County Pãdurea Tudora \durea Tudora constituie una dintre cele mai vizitate arii naturale protejate din jude]. and also due to the legend of Coroi outlaw. Racului and Ocup Brooks). This central-European tree. waiting for the convoys of landlords that crossed the local roads. today being considered a protected species and natural monument.Stejar secular din P\durea Tudora Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 75 .Rezerva]ia P\durea Tudora 2. such as the collection of medicinal herbs. After the area was declared a natural reservation. the Peat Bog from Lozna and Stanca-Costesti Lake. the reason being that the leaves of this species are toxic to animals. The present surface of the protected natural area ''Tudora Forest'' has been since ancient times a source of life and income for the local population. au desf\[urat ac]iuni de con[tientizare public\ a popula]iei [i autorit\]ilor locale privind importan]a conserv\rii habitatului [i a speciilor de flor\/faun\ salbatic\. specie declarat\ monument al naturii. F\getul Secular de la Stuhoasa. the Alder forest from Horlaceni. ~n prezent.compartimentul "Protec]ia naturii" ale naturii din judeþul Botoºani La nivelul jude]ului Boto[ani sunt declarate nou\ arii naturale protejate incluse în Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: P\durea Tudora. With a surface of 119 hectares. being also sold in all the counties of Moldavia. Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa. au igienizat cursurile de ap\ din rezerva]ie (Pârâul Tisei. datorit\ existen]ei arboretului de Taxus baccata (tisa). a species declared natural monument. every year more and more tourists coming to the reservation in order to admire the beauty of the landscape and to see the places where the legendary outlaw Coroi used to hide. common oak and hornbeam forest is also of scientific interest. Dup\ declararea zonei ca rezerva]ie natural\. The outlaw used to hide in the forests in the area. have marked the tourist routes. exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. robbing them and giving the loot to the poor.Rezervaþii naturale ºi monumente Text: Rocsana GAFENCU . Bucecea B\l]ile Siretului.000 years). Turb\ria de la Lozna [i Lac Stânca-Coste[ti. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Haiducul Coroi se ascundea `n p\durile din zon\. Racului [i Ocup). the Flower Reservation Ripiceni-Manoleasa. cu lemn foarte pre]ios. De asemenea. there is a canyon dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters. are paza asigurat\. cu longevitate mare (circa 3000 ani). the Flower Reservation Stanca-Stefanesti. aceste activit\]i se desf\[oar\ conform legisla]iei `n domeniu. Rezerva]ia floristic\ Stânca{tef\ne[ti. P\durea Ciornohal. the clearing or the transfer of seedlings to other localities being thus avoided. Tudora Forest Tudora Forest is one of the most visited natural protected areas in the county. ~n rezerva]ie exist\ circa 850 de exemplare de tisa dispersate pe pantele râurilor [i din care pu]ine se mai `ncadreaz\ `n vârstele de 300-350 de ani. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii. The low number of centennial yew trees is explained by their abusive clearing. Acest arbore de origine central-european\. Cu o suprafa]\ de 119 ha. the site has also become a tourist sight. the reservation is in the custody of Botosani Forest Department and it is protected. the natural reservation of yew tree from Tudora was discovered in 1937 as a spontaneous and compact vegetation. Bucecea Baltile Siretului. recoltarea ciupercilor. a fost mult exploatat în trecut. un interes [tiin]ific prezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen cu multe exemplare seculare. few exemplars remaining with ages of 300-350 years. Moreover. comprising many ancient exemplars. nu `n ultimul rând. There are approx. Actuala suprafa]\ a ariei naturale protejate ''P\durea Tudora'' a constituit `nc\ din cele mai vechi timpuri o surs\ de existen]\ [i de venituri pentru popula]ia local\. mushrooms etc. the wood was used for the production of the nails used in the local construction sector. a mythical figure that still haunts the memories of the old men. prin desf\[urarea unor activit\]i tradi]ionale. au evaluat numeric exemplarele de Taxus baccata [i. [i legendei haiducului Coroi. Rezerva]ia floristic\ Ripiceni-Manoleasa. rezerva]ia natural\ de tisa de la Tudora a fost semnalat\ `nc\ din anul 1937 ca o vegeta]ie spontan\ [i compact\. Arini[ul de la Horl\ceni. pândind convoaiele de boieri care tranzitau drumurile locale. on the valley of Tisa Brook. jefuindu-i [i `mp\r]ind s\racilor prada confiscat\. scattered on the banks of the rivers. 74 << P Botosani County has nine natural protected areas included in the National Network of Protected Areas: Tudora Forest. due to the existence of Taxus baccata (yew) mast. rezerva]ia se afl\ `n custodia Direc]iei Silvice Boto[ani. de exemplu colectarea plantelor medicinale. In the reservation from Tudora. with a long life span (approx.P\durea Tudora . Ciornohal Forest. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . 850 exemplars of yew tree in the reservation. At present. these activities were performed according to the legislation in the field.Taxus baccata . Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . `mpreun\ cu APM Boto[ani [i Direc]ia Silvic\ Boto[ani. the Ancient Beech Forest from Stuhoasa. Rezerva]ia Tudora a atras aten]ia unor ONG-uri locale care. have counted the exemplars of Taxus baccata and have initiated public awareness campaigns for the population and local authorities regarding the importance of preserving the habitat and the wild species of flora/fauna. figur\ mitic\ ce mai r\scole[te [i ast\zi amintirile b\trânilor din comun\. Tudora Reservation has drawn the attention of some NGOs which. au marcat traseele turistice. the beech.Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Besides the presence of the yew tree. together with APM Botosani and Botosani Forest Department. pe valea pârâului Tisa. lemnul acestora era folosit la confec]ionarea cuielor folosite `n trecut la construc]iile locale [i erau comercializate `n toate jude]ele Moldovei. În rezerva]ia de la Tudora. arbore ocrotit prin lege. Num\rul redus de arbori de tisa cu vârste seculare se explic\ prin defri[area abuziv\ a acestora din motivul c\ frunzele acestei specii erau toxice pentru animale. evitând astfel defri[area sau transferul puie]ilor `n diferile localit\]i. has been widely exploited in the past.

apa î[i g\se[te un bun loca[ de acumulare în aceste z\c\minte (apa de z\c\mânt). Institu]ia responsabil\ pentru managementul sitului este Direc]ia Silvic\ Boto[ani (Ocolul Silvic Tru[e[ti). ce posed\ un pachet de sedimente în grosime de 1000-5000 m. al\turi de o flor\ bogat\ [i variat\. D. Situl este situat în partea de vest 2. Stratul de turb\ este format în special din briofite. eviden]iaz\ c\ specia s-a men]inut `ntr-o ambian]\ cenotic\ tipic\ stânc\riilor calcaroase. Fundamentul cristalin este alc\tuit din mica[isturi. iar din punct de vedere petrografic predomin\ marnele argiloase. europene [i circumpolare. Mititelu [i colab. precum [i o serie de specii dacice [i balcanice. Fitocenozele întâlnite aici. the bream. Existen]a ini]ial\ `n România numai `ntr-o singur\ sta]iune (Rezerva]ia Stânca-{tef\ne[ti) a speciei Schivereckia podolica. Pe baza acestor criterii. constituit din numeroase elemente xerofite. justifies the proposal for inclusion of the entire surface of Cionohal Forest under protection. The existence of the species Schivereckia podolica in Romania initially in one place (Stanca-Stefanesti Reservation). precum [i valoarea geologic\ a zonei au constituit criteriile declar\rii acestei loca]ii ca rezerva]ie [tiin]ific\. În sit s-au identificat 424 specii de plante vasculare. Importan]\ deosebit\ au [i speciile de origine continental\ [i sudic\. reprezentat prin depozite sarmatice. 424 species of vascular plants.sericite slate) and carbonate rocks in the superior part. but the AlpineCarpathian. dominated by xerophile species. and from a petrographic point of view we find clay marl. The flower species of community interest Angelica palustris was also identified at the site. The Foto: BOARDMEDIA . called Toltry. uncommon in the north of the country. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 77 . The latter is varied and presents an increased scientific interest. Datorit\ capilarit\]ii ridicate a plantelor ce alc\tuiesc stratul turbifer. apoi argilele [i mai pu]in loess-ul. Many continental and southern elements (steppe) can also be encountered here. The Dacian-Balkan element is represented only through the species Rhinanthus rumelicus. The geological sub-layer of the site of sarmatian age is represented by proprietate public\ a statului. n acest caz identific\m un habitat comunitar tip ''Lacuri eutrofe naturale [i The peat bog can regenerate on its own in less than 30 years. Apele au un aspect de mla[tin\ datorit\ dispunerii z\c\mintelor pe un pat argilos impermeabil. C.Pãdurea Ciornohal Turbãria Lozna Dersca 1. rocks (conglomerates). justific\ propunerea de a fi supus\ regimului de ocrotire a întregii suprafe]e ocupate de p\durea Ciornohal. The crystalline basis consists of mica-schist. numite Toltry. The dominating soil is forest brown. [isturi amfibolice-roci mezometamorfice. epimetamorphic rocks (chlorite . Mititelu and his collaborators on the flora of Stanca-Stefanesti reservation mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. Mesozoic and Neozoic eras. with obvious particularities of great phytogeographical significance. Substratul geologic de vârst\ sarma]ian\ al sitului este reprezentat prin roci alc\tuite din conglomerate. Cercet\rile asupra florei [i vegeta]iei din sit reliefeaz\ bog\]ia genofondului existent [i `nsemn\tatea fitogeografic\ a covorului vegetal. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . alpino-boreale [i atlantice. Flora rezerva]iei Vorona prezint\ un remarcabil interes sub aspect fitogeografic.5-6 m grosime). Din punct de vedere geologic. aflate la limita nordic\ a arealului: Cotinus coggygria. iar pe alocuri apare podzolul. they describe the species Asplenio-Schivereckietum as new to science. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. Pe lâng\ flora bogat\ [i puternicul caracter conservativ. turb\ria de la Dersca fiind o mla[tin\ eutrof\. Ciornohal Forest is a sample of the relic ecosystem of forest steppe. grouped in 56 families were discovered at this site. the dominating species being Drepanocladus aduncus. Mititelu [i colaboratorii asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. sand and purple clay. iar tipul de habitat identificat este cel al p\durilor dacice de stejar [i carpen. roci porfirogene. Ciornohal Forest is part of the Balkan-Meossian province.P\durea Ciornohal Î Lozna Dersca Peat Bog The identified types of community habitats are the ''Natural eutrophic lakes and peat bogs capable of natural regeneration''.000 m. The dominating flower elements are the Eurasian. Callergon giganteum [i Marchanthia polymorfa. with all the alterations suffered. Referindu-se la vegeta]ie. Se constat\ c\ raritatea floristic\ este `nso]it\ de unele endemisme ca: urechelni]a.5-6 m). The block of sediments deposited on the crystalline basis belongs to the Paleozoic. Covorul vegetal este variat [i H Ciornohal Forest The territory of the forest belongs to the Miocene era. The forest is the private property of Vorona Monastery and the forest content is in the property of the state. 4 prezint\ un interes [tiin]ific deosebit. a Pontic-sub-Mediterranean element of great phytogeographical significance. as well as the geological value of the area represented the criteria for the declaring of the location as scientific reservation. cu predominarea speciilor xerofile. intersperse with podsol. the forest reservation Ciornohal presents a special interest also as regards the vegetation. Este habitat rar în România prin grosimea stratului de turb\ eutrof\ pân\ la neutr\ (1. Pãdurea Vorona abitatul identificat este de tipul ''p\duri dacice de stejar [i carpen''. roci carbonatice. Alpine-Boreal and Atlantic elements can also be encountered. Raritatea unor atât de autentice crâmpee de silvostep\.chrysophyllum. The institution responsible for the management of the site is Botosani Forest Department (Trusesti Administrative Unit). the illyric cowfoot and some species of bryophytes that grow among rocks. Cercet\rile efectuate de D. Callergon giganteum and Marchanthia polymorfa.-4. is still maintained in a semi-natural state. perimetrul Lozna-Dersca se 2 încadreaz\ în Platforma Moldoveneasc\. The waters have the aspect of swamps due to the location of the deposits on an impermeable clay bed. It was noticed that the rare flowers are accompanied by species that only grow here such as: the houseleek. A The flower reservation Stanca-Stefanesti S The identified type of community habitat is called ''Rupicole communities with plants that grow on calcareous soils or grasslands with plants that prefer alkaline soils from the Alysso-sedion albi habitat''. si au descris Asplenio-Schivereckietum ca nou\ pentru [tiin]\. consisting of many xerophyte elements. element ponticosubmediteranean. Due to the high capillarity of the plants that form the peat bog layer.000-5. Mititelu and his collaborators show that the species was preserved in a cenotic ambiance typical of the calcareous rocks. On the basis of these criteria. From a geological point of view. represented by sarmatian deposits. Referring to the vegetation. a Pontic-sub-Mediterranean element. Stiva de sedimente dispuse peste fundamentul cristalin apar]in paleozoicului. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. a species with an interesting ecology. alternând cu gresii. ~n sit s-a identificat [i specia floristic\ de interes comunitar Angelica palustris. located at the northern limit of the area: Cotinus coggygria. Turb\ria se poate reface natural. being the most northern location with Cotinus coggygria. rezerva]ia forestier\ Ciornohal prezint\ un interes deosebit [i sub aspectul vegeta]iei. iar în partea superioar\ de roci epimetamorfice de tipul [isturilor sercito-cloritoase.P\durea Vorona flora of Vorona Reservation is very interesting as regards the phytogeographical aspects. nisipuri [i argile vinete. Chrysohypnum sommerfeltii. printre care dominante sunt specia Drepanocladus aduncus [i specii ca Chrysohypnum sommerfeltii. cu particularit\]i evidente [i de mare însemn\tate fitogeografic\. which has sediments with a thickness of 1. amphibolic schist mesometamorphic rocks. Solul predominant este cel brun de p\dure. Este singura loca]ie din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. The peat layer consists of bryophytes.Turb\ria Lozna Dersca T eritoriul pe care se afl\ situl apar]ine Miocenului. The researches performed on the flora and vegetation reveal the wealth of the existing genetic content and the phytogeographical significance of the vegetal layer. mezozoicului [i neozoicului. Elementele floristice predominante sunt cele eurasiatice. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani Rezerva]ia floristic\ Stânca-{tef\ne[ti a jude]ului Boto[ani. as well as a series of Dacian and Balkan species. Rare species of plants from the vascular flora can be found here. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. Se `ntâlnesc `ns\ [i elemente alpinocarpatice. Rezervaþia floristicã Stânca-ªtefãneºti ceast\ rezerva]ie apar]ine tipului de habitat comunitar ''Comunit\]i rupicole calcifile sau paji[ti bazifile din Alysso-sedion albi''. alongside a rich and varied flora. the peat bog from Dersca being an eutrophic swamp. with a remarkable expressiveness for this hill area. cu toate perturb\rile suferite. clay and not so much loess. Turb\rii capabile de o regenerare natural\''. Besides the rich flora and the powerful conservative character. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . especially in Moldavia. cosaciul. în special în Moldova. The site is located in the western part of Botosani County. It is a rare habitat in Romania through the thickness of the eutrophic to neutral peat layer (1. the Lozna-Dersca perimeter is included in the Moldavian Platform. alternating with sandstone. 3 Aici vegeteaz\ specii de plante rare din flora vascular\ a României. [opârli]a. P\durea Ciornohal apar]ine provinciei balcano-meossiace [i este sta]iunea cea mai nordic\ cu Cotinus coggygria. specie cu o ecologie interesant\. at the western limit of the area. C. P\durea Ciornohal este un e[antion al ecosistemului relictar de silvostep\ disjunct din nordul ]\rii. se men]in înc\ într-o stare cvasinatural\. P\durea este proprietate privat\ a M\n\stirii Vorona [i fond forestier The identified type of habitat is ''Dacian forest of oak and hornbeam''. connected to the limestone sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. the germander speedwell. European and circumpolar elements. The scarceness of such genuine glimpses of forest steppe. The species of continental and southern origin are very important as well. la limita vestic\ a arealului.chrysophyllum. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. It is also an important landscape element that changes according to season. element pontic-submediteranean de mare însemn\tate fitogeografic\. Ea constituie [i un important element de peisaj care se reînnoie[te în func]ie de anotimp. D. Elementul daco-balcanic este reprezentat numai prin specia Rhinanthus rumelicus. The phytocenosis encountered here. trânjoaica [i de unele specii de briofite saxicole. The investigations performed by D. the identified type of habitat being the one of Dacian forests of oak and hornbeam. the water can accumulate in these deposits (deposit water). This is the only location in the country where we can find the plant Schivereckia podolica. `n mai pu]in de 30 de ani. cu o expresivitate remarcabil\ pentru aceast\ Vorona Forest zon\ colinar\. grupate `n 56 de familii.

doar dou\ rezerva]ii naturale sunt nominalizate `n Legea nr. a perimeter for the protection of the soil and consolidation of the slopes. resulted mostly from the plantations cultivated after 1950. the main issue has been the salvation of the species Schivereckia podolica. Bucecea Baltile Siretului It is a complex flower reservation. The works on Prut River (the construction of the dam and of StancaCostesti lake). Un alt obiectiv de interes conservativ situat `n zona ecologic\ studiat\ este P\durea Z\voi Prut. ov\zului. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . The ancient beech forest Stuhoasa It is a forest with a surface of 60. prin invadarea prundi[urilor. potatoes. cartofului. Dintre acestea. Aria de Protecþie Specialã Avifaunisticã "Lac Stânca-Costeºti" Î n lunca Prutului se deosebesc urm\toarele tipuri de habitate: z\voi natural. oat. paji[ti hidrofile care periodic sunt acoperite de ap\. Bucecea . The works on Prut River (the construction of the dam and of Stanca-Costesti lake). Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . being placed in the proximity of the water stream. Some of these points are exploited. s-a recurs la transplantarea numai a plantelor aflate pe grohoti[. the Sub-commission of the Natural Monuments in Iasi has begun to investigate the ecologic conditions where the plants live. reprezentând e[antioane de peisaj deosebit. motivul care a stat la baza declar\rii ariei naturale protejate. por]iuni destul de însemnate acoperite cu tuf\ri[uri provenite din z\voaiele originale defri[ate sau tuf\ri[uri formate din specii autohtone. Din anul 1971. `n care sunt protejate specii de flor\ specifice zonelor umede. which are consumed in the private households or sold in the markets. The old natural forests from the area consisted mainly of riverside coppices with white and black poplars. an area was chosen at approximately 25 km north of Stanca . fiind incluse `n Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: Rezerva]ia floristic\ de la Stânca-{tef\ne[ti [i Rezerva]ia floristic\ de la Ripiceni.5 ha. significant areas covered by shrubberies from the original cleared riverside coppices or shrubberies consisting of native species. in Ripiceni Commune. acestea având o redus\ stabilitate [i func]ionalitate. vegetables and plants. Urm\rinduse evolu]ia an de an. with a surface of 2 hectares. these lands are used partly as hayfields and pastures and significant surfaces are transformed into agricultural lands used for growing corn. perimetru forestier pentru protec]ia solului [i consolid\ri versan]i. connected to the calcareous sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age.5 hectares. efectivele plantei fiind `n continuu declin. reducing the number of plants. Mititelu [i colab. Dup\ `ncerc\ri `n ani succesivi. which shelters species of flora that live in moist areas. the latter having low stability and functionality. Other Reservations The alder forest from Horlaceni Aceast\ rezerva]ie are suprafa]a de 5 ha [i conserv\ specia de arboret Alnus glutinosa This reservation has a surface of 5 hectares and preserves the species of mast Alnus glutinosa (the black alder tree). The investigations performed by D. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. have affected the integrity of this reservation. Since the start of the works. cu arbori seculari [i unde influen]a omului este aproape minim\. called Toltry. s-a constatat c\ plantele au `nflorit. at altitudes of 50-150 m. efectivele plantei fiind `n continuu declin. The natural mast occupies a surface of 83.Alte rezervaþii Arini[ul de la Horl\ceni F\getul secular Stuhoasa Este o rezerva]ie forestier\ cu suprafa]\ de 60. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. legumelor [i plantelor ale c\ror produse se folosesc `n gospod\riile proprii sau ajung `n pie]ele agroalimentare Aceste terenuri agricole din lunca Prutului se extind `n defavoarea celorlalte zone naturale. dominated by the native natural vegetation. After several attempts. ~n urma cercet\rilor efectuate s-a ales pentru transplantare o zon\ la cca 25 km nord de Stânca.Ripiceni (today Manoleasa Commune. the Euro-American poplars were widely introduced. unde domin\ vegeta]ia natural\ autohton\. Thus. asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. located on the bank of Prut River. Here. `n com. cu suprafa]a de 2 ha. Acela[i procedeu s-a utilizat cu rezultate bune [i `n Gr\dina Botanic\ Ia[i. `n urma solu]ion\rii unui litigiu privind limita dintre cele dou\ comune). s-au introdus pe scar\ larg\ plopii euroamericani. Dup\ anul 1950. `n care specia Fagus sylvatica se g\se[te la limita estic\ a arealului na]ional. where the human influence is minimum. the second flower reservation was established and legally declared. Lucr\rile de amenajare a râului Prut. formând l\stari vegetativi [i rozete puternice. the specialists discovered that the plants blossomed and produced fruit. after the settlement of a lawsuit regarding the limit between the two communes). la altitudini de 50-150 m. Obiective protejate în zona ecologicã riile naturale protejate r\spândite insular `n cadrul Luncii Prutului au ca scop protejarea [i conservarea speciilor valoroase de flor\ [i faun\. replacing the natural riverside coppices and the meadow forests with oaks. where the species Fagus sylvatica is encountered at the eastern limit of the national area. aceste terenuri sunt folosite `n parte ca fâne]e [i p\[uni. provenite în special din planta]iile executate dup\ anul 1950. Arboretele de provenien]\ natural\ ocup\ o suprafa]\ de 83. Subcomisia Monumentelor Naturii Ia[i a `nceput cercetarea condi]iilor ecologice `n care planta cohabit\ [i a `ncercat g\sirea unei sta]iuni similare. being included in the National Network of Protected S Areas: the flora reservation from Stanca-Stefanesti and the flora reservation from Ripiceni. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. oriented towards north-east. as well as artificial mast. 5/2000. with ancient trees. From among them. având vârste de 10-30 ani. iar în partea mai înalt\ a luncii din pâlcuri de lunc\ cu stejar peduncular.B\l]ile Siretului Lucr\rile de amenajare a râului Prut. through the invasion of gravel. Since 1971. hydrophilic grasslands which are periodically covered with water. forming vegetative sprouts and strong rosettes. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. men]inându-se câteva stânc\rii pe malul râului Prut. [i anume la Ripiceni (actualmente comuna Manoleasa. the reef limestone appears to the surface in some parts. Din anul 1971 supravie]uiesc cca 50 de exemplare. vechile p\duri naturale au fost alc\tuite majoritar din z\voaie de plop alb [i negru [i z\voaie de salcie. After the investigations. These protected areas are the only locations in the country where we find the plant Schivereckia podolica. precum [i arborete cu caracter artificial. În zona de interes s-au identificat arborete cu caracter natural. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. Aici apari]ia la zi a calcarelor recifale are loc `n câteva puncte. Astfel s-a constituit [i declarat legal a doua rezerva]ie floristic\ localizat\ pe malul Prutului. only two natural reservations are mentioned by name in Law no. fructificat. (arinul negru). a species with an interesting ecology. Another sight located in the studied ecologic area is Prut Forest. reducing the number of plants. riverside coppices with willows and also clumps of pedunculate oaks in the higher parts. The same procedure was used with good results also in the Botanical Garden in Iasi. ~nc\ din faza de `nceput a lucr\rilor s-a pus problema salv\rii speciei Schivereckia podolica. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani A Protected sights in the ecologic area The protected natural areas scattered like islands in the meadow of Prut River have the purpose of protecting and preserving the valuable species of flora and fauna. as the technique of detaching the blocks of rocks together with the plants was not efficient (the rock was very brittle and deeply altered . a few rocky regions existing on the bank of Prut River. specie cu o ecologie interesant\.5 ha. 5/2000. around 50 exemplars have been growing in this area. Mititelu and his collaborators on the flora of the reservation from StancaStefanesti mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. Observing their evolution from year to year. have affected the integrity of this reservation. suprafe]e `nsemnate sunt transformate `n terenuri agricole folosite pentru cultura porumbului. being the reason why the forest was declared natural protected area. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\.Rezerva]ia natural\ Bucecea . înlocuind de regul\ z\voaiele naturale [i p\durile de lunc\ cu stejar. O parte din aceste iviri au fost exploatate. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. After 1950. deoarece tehnica desprinderii blocurilor de stânc\ cu plante nu a dat rezultate (roca era foarte friabil\ [i alterat\ `n profunzime pân\ la peste 100 de cm). fiind amplasate în imediata vecin\tate a cursului de ap\. both with a surface of 1 hectare. in order to find a similar location. only the plants that grow on the debris were transferred to another location. Since 1971. Aceste arii protejate reprezint\ singurele loca]ii din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica.B\l]ile Siretului Este o rezerva]ie floristic\ complex\. with ages of 10-30 years. numite Toltry.over 100 cm). representing wonderful landscape elements. ambele cu { suprafa]a de 1 ha. These lands from the meadow of Prut River extend in the detriment of the other natural areas. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 79 . cu o orientare NE. Cercet\rile efectuate de D. Natural masts were identified in the area. ~n zona de lunc\.Lac Stânca-Coste[ti The bird-fauna with special protection''Stanca-Costesti Lake'' f C The following habitats can be distinguished in the meadow of Prut River: a natural riverside coppice.5 hectares. Ripiceni.

cât si pentru pescuit) [i B Lacul Stânca-Coste[ti-Bucecea. Other lakes are: Curtesti Lake (on Dresleuca River. Dracsani Lake (on Sitna River.5 billion m3 of water. iar 12% este ocupat de bazinul râului Siret. socoti]i de indieni ca cele mai des\vâr[ite dintre flori. fish farms and ponds. `n suprafa]\ de 574 ha. cu un volum de 1. Lacul Mileanca. Cal Alb Lake. tulbur\tor [i poate fi admirat\ `n lunile iunie-iulie ale anului. the lake of Vorona Monastery and Mihai Eminescu's Lake (evoked on many occasions in his creation). Bazinul râului Prut ocup\ 88% din suprafa]a jude]ului. thrilling scent and it can be admired in June-July. pepiniere piscicole [i hele[teie. Lacul St\uceni. un afluent al Sitnei. lacul lui Mihai Eminescu este situat `ntr-un lumini[ al p\durii. Lacul Drac[ani (pe râul Sitna. The lake is covered with yellow water lilies. realizându-se una din cele mai mari acumul\ri din ]ar\. ~n apropierea ora[ului mai sunt câteva acumul\ri mai mari de ap\ (sub form\ de lacuri) [i mai multe acumul\ri mici (gen iazuri). Lacul Negreni. with a volume of 1. aducând aminte de clipele copil\riei poetului Mihai Eminescu. a surface of 1.65 km) and Dresleuca. pools. Lacul H\ne[ti.Lac Ib\neasa Lacul codrilor albastru Lacul lui Mihai Eminescu Foto: BOARDMEDIA R Lakes e]eaua hidrografic\ a jude]ului Boto[ani este format\ `n principal de bazinul râului Prut [i afluen]iii acestuia [i `ntr-o mic\ m\sur\ de bazinul râului Siret. Hanesti Lake. cu o suprafa]\ de 1600 ha [i o lungime de 70 km. Havarna Lake. Sitna River has a reduced flow when it reaches the City of Botosani. out of which 152 belong to Prut Basin and 4 to Siret Basin. Lacul este `nc\rcat cu nuferi galbeni. Prut River Basin covers 88% of the county's surface and the rest of 12% is covered by Siret River Basin. Ca lacuri de acumulare men]ion\m: Lacul C\t\m\r\[ti (pe râul Sitna. used for both irrigations and for fishing) and Stanca-CostestiBucecea Lake. mplasat `ntr-un peisaj mirific care invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe de neuitat. situat `n partea vestic\ a jude]ului. with a surface of 39 hectares. resulting one of the largest water storage basins in the country. An important hydrographical hub was built in the area of Stanca-Costesti locality.65 km) [i Dresleuca. having the same use). ideal pentru pescuit). `n suprafa]\ de 164 ha. 80 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 81 . râul Sitna are un debit mic `n dreptul ora[ului Boto[ani. This delicate flower has an exotic. `n nord-vestul jude]ului. reminding us of the poet's childhood. Lacul Havârna. We can mention some of the most representative natural lakes: Ibaneasa Lake (a pilgrimage place for tourists). it is framed by two main rivers: Sitna (the main tributary of Jijia River . iar 4 . Stauceni Lake. Alte lacuri mai sunt: Lacul Curte[ti (pe râul Dresleuca. Mihai Eminescu's lake can be found in a forest glade. considered the most beautiful flowers by the Indians. On the territory of Botosani County there are 156 water storage basins.600 hectares and a length of 70 km. in the north-west of the county. Pe teritoriul jude]ului Boto[ani exist\ un num\r de 156 lacuri de acumulare. Mileanca Lake. având aceea[i `ntrebuin]are). `n suprafa]\ de 39 ha. Regarding the City of Botosani. The hydrographical network of Botosani County is represented by Prut River Basin and its tributaries and to a smaller extent by Siret River Basin.bazinului hidrografic Siret. acesta este `ncadrat de dou\ râuri principale: Sitna (principalul afluent al Jijiei . iazuri. Din cauza acumul\rii de la C\t\m\re[ti. with a surface of 164 C hectares. folosit atât pentru iriga]ii. Because of the water storage basin from Catamaresti. As water storage basins we can mention: Catamarasti Lake (on Sitna River. ideal for fishing). ~n ceea ce prive[te ora[ul Boto[ani. ~n zona localit\]ii Stânca-Coste[ti a fost construit un C important nod hidrotehnic. a tributary of Sitna River. Negreni Lake. Lacul m\n\stirii Vorona [i Lacul lui Mihai Eminescu (mult invocat `n poezia sa). Lacul St\uceni. de lini[te [i reverie. A The blue lake in the forest Mihai Eminescu's Lake Located in a mirific landscape which invites to reverie and offers unforgettable moments of quietness to the sensitive tourists.5 miliarde mc ap\. Stauceni Lake.Lacuri Foto: BOARDMEDIA . with a surface of 574 hectares. din care 152 apar]in bazinului hidrografic Prut. Printre cele mai reprezentative men]ion\m urm\toarele lacuri naturale: Lacul Ib\neasa (loc de pelerinaj pentru turi[ti). Aceast\ floare ginga[\ are un miros exotic. situated in the western part of the county. Lacul Cal Alb. Close to the town there are also a few large water storage basins and several small water storage basins (ponds).

.

producerea de echipamente electronice specializate. RAM Buz\u. the ELSACO experts have developed an integrated solution for metering. energie termic\. management. ELSACO ofer\ servicii complete care satisfac nevoile pie]ei. RAM Buzau. performing works and ensuring the exploitation of the facilties in order to reduce the energy consumption and increase the level of comfort through the development of dedicated services and solutions in connected fields: works for the rehabilitation and modernization of the thermal-energy facilities.Bosnia. One of the main purposes of the company is to provide complete metering services. unde achizitorul este Qatar International Trade. Cunoscând necesit\]ile companiilor de utilit\]i. Succesul companiei pe pia]a interna]ional\ a fost posibil datorit\ unor contracte cu importante companii române[ti care au dus la implementarea unor solu]ii de contorizare marca ELSACO: RADET Bucure[ti. Kinetic . lider `n solu]ii software pentru ap\. The products delivered for this project. Knowing the necessities of the utilities companies. Manas Turkey. Ecoinvest Bosnia. Following a significant team effort. Astfel. ELSACO enters on a strong market dominated by competition . softul [i echipamentele de citire a contoarelor. dedicated to the utilities companies: the measuring of consumption.000 meters. including also dedicated software solutions for water and heating. providing the security of a competent partner. based on the products of the French company ITRON. bazate pe produse ale companiei franceze ITRON. ajungând dup\ mai bine de un deceniu de activitate s\ fie una din cele mai serioase firme din domeniile sale de activitate. [i anume echipamentele pentru conectarea `n re]ea a 30. The ELSACO experts are successfully implementing a software system for meter reading in the water and heating field. the supply of equipment and services for the exploitation of unconventional energy sources. the software and reading equipment. the saving of the readings and their analysis. ELSACO `[i face intrarea pe o pia]\ concuren]ial\ puternic\. Feneks . ELSACO has had difficult choices to make in the course of time regarding the strategy. Power Flow Engineering Dubai UAE. management. furnizarea de echipamente [i servicii pentru exploatarea surselor de energie neconventional\. investi]iile mari de capital necesare `n industrie.Switzerland. the management of energy consumption and the service of measure equipment. stocarea datelor citite [i analiza acestora. works for the rehabilitation of buildings: audits and energy reports. Elsaco has developed dedicated solutions for meter reading and consumption billing. Ecoinvest . namely 30. as part of the project ''The Pearl Qatar'' (completion 2011) the buyer being Qatar International Trade. sunt produse de ELSACO. the supply of calculation equipment and associated services. Understanding the nature of these forces. V&V Int'l Serbia. gas. Kinetic. ajungând ast\zi s\ implementeze proiecte software `n ]\ri din Europa [i Asia precum: DAR AL RABIEH Medina . IBL . billing. a leader in software solutions for water.Mauritius. Speciali[tii ELSACO implementeaz\ cu succes un sistem software de citire a contoarelor de ap\ [i climatizare `n cadrul proiectului ''The Pearl Qatar''. the production of specialized electronic equipment. costurile [i pre]urile care nu mai sunt de mult o certitudine sunt doar câteva din tendin]ele macroeconomice care redefinesc în acest moment industria de utilit\]i la nivel mondial. demonstrând c\ poate derula cu profesionalism proiecte de mare calibru [i `n afara grani]elor ]\rii. the supply of metering equipment and services to the water companies. speciali[tii ELSACO au dezvoltat o solu]ie integrat\ de contorizare adresat\ companiilor de utilit\]i însemnând: m\surarea consumurilor. proiectarea [i producerea de calculatoare [i notebook-uri.000 de contoare. QIT Qatar.the software export market .Serbia. ~n]elegând natura acestor for]e. construction works. the accelerated growth of research regarding the effects of energy production and consumption on the environment. lucr\ri de construc]ii. Elsaco a dezvoltat `n timp solu]ii dedicate pentru citirea contoarelor [i facturarea consumurilor. IBL Mauritius. gestiunea consumurilor energetice [i service-ul echipamentelor de m\sur\. cea a exportului de software. facturare. opera]iunile [i tehnologia pe care o folose[te în acest moment. the costs and prices which have been uncertain for a long time are just a few of the macro-economic trends that redefine today the worldwide utility industry. Ca urmare a unui efort de echip\ considerabil. Drumul nu a fost u[or. Fela Elve]ia. furnizarea de echipamente de calcul [i servicii asociate.proving that it can handle with great professionalism large projects across the border. Feneks Serbia. COLTERM Timi[oara. ELSACO provides complete services which satisfy the demands of the market. the design and production of computers and notebooks. electricitate [i produse proprii. the large capital investments necessary in the industrial sector.Saudi Arabia. oferind siguran]a unui partener competent. at present implementing software projects in European and Asian countries. Produsele livrate pentru acest proiect. APA NOVA Bucure[ti etc. 84 << . RAJAC Ia[i. Unul din scopurile principale ale companiei este de a oferi servicii complete de contorizare. becoming (after over a decade of activity) one of the most upstanding companies in its field. Manas Turcia. lucr\ri de reabilitare energetic\ a cl\dirilor: audituri [i bilan]uri energetice. The journey has not been easy. RAJAC Iasi. C The unprecedented growth of the energy demand. compania ELSACO a avut de f\cut de-a lungul anilor alegeri dificile `n ceea ce prive[te strategia. such as: DAR AL RABIEH Medina . electricity etc. COLTERM Timisoara. The success of the company on the international market was possible due to contracts with important Romanian companies that have led to the implementation of metering solutions from ELSACO: RADET Bucharest. Fela . Thus. orientarea c\tre noi surse de energie alternativ\. ELSACO investind progresiv `n capacit\]ile sale tehnice [i organizatorice. thermal energy. APA NOVA Bucharest etc. gaz. Power Flow Engineering Dubai EAU. the orientation towards new sources of alternative energy. cu termen de finalizare anul 2011. ELSACO investing progressively in its technical and organizational capacities. executând lucr\ri [i asigurând exploatarea instala]iilor cu scopul de a eficientiza consumurile energetice [i de a cre[te gradul de confort prin dezvoltarea serviciilor [i solu]iilor dedicate `n domenii conexe: lucr\ri de reabilitare [i modernizare a instala]iilor termoenergetice. cre[terea accelerat\ a cercet\rilor referitoare la efectele produc]iei [i consumului de energie asupra mediului `nconjur\tor. V&V Int'l .O companie în plin\ ascensiune: A company in full rise: ELSACO re[terea f\r\ precedent a cererii pentru energie. furnizarea de echipamente [i servicii de contorizare pentru regiile de ap\ [i canalizare.QIT Qatar. operations and technology it uses today. incluzând [i solu]ii software dedicate pentru ap\ [i înc\lzire. are produced by ELSACO.Serbia.Arabia Saudit\.