destina]ii jude]ene destina]ii jude]ene

Botoºani

Editor:

Media Promotion People
Director general:

Beatrice Chiriac
Director executiv

Botoºani - leagãn al culturii ºi istoriei româneºti ºi universale
Foto: BOARDMEDIA

Alexandra Patriche
Asistent manager

Emilia T\tar
Director crea]ie & DTP:

Dana Florea
Traducere `n limba englez\:

Oana T\tar
Corectur\:

Mariana Haberstoch
Distribu]ie:

P

Bogdan Ghi]\
Promovare:

Partener:

Consiliul Jude]ean Boto[ani
Colaboratori:

Muzeul Jude]ean de Istorie Boto[ani Direc]ia pentru Cultur\, Culte [i Patrimoniu Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani Centrul de Informare Turistic\ din cadrul Bibliotecii Jude]ene "Mihai Eminescu" Boto[ani

BOARDMEDIA Foto coperta I: BOARDMEDIA Dana F orea Concep]ie grafic\ Dana Fllorea

Adresa redac] e : Adresa redac]iieii: Str. Iriceanu Ion nr. 6, Bl. 154, Sc. 2, etaj 7, Ap. 93, sector 4, Bucure[ti Tel/Fax: 021 636 62 93 e-mail: forcetourism@yahoo.com www.forcetourism.ro

rin pozi]ia geografic\, jude]ul Boto[ani se afl\ la grani]a estic\ a României [i a Uniunii Europene, învecinându-se cu Ucraina [i Republica Moldova [i reprezentând unul dintre cei mai importan]i poli istorici [i culturali, un adev\rat leag\n al culturii române[ti [i universale. Istoria a[ez\rii Boto[ani începe din vremuri îndep\rtate, fiind men]ionat\ pentru prima dat\ în Foto: Mihai }âbuleac, Pre[edinte al Consiliului Jude]ean Boto[ani documente în anul 1439 (''Letopise]ul }\rii Moldovei'' - Botosani - cradle of Romanian Grigore Ureche). Totu[i, începutul s\u de via]\ dateaz\ and universal culture and history cu mult înaintea atest\rii documentare. De atunci [i pân\ în prezent, Boto[ani a cunoscut diverse stadii de dezvoltare economic\ [i social\ [i a fost cunoscut pe plan na]ional [i interna]ional prin personalit\]le sale. Jude]ul Boto[ani este locul în care s-a n\scut Mihai Em nescu Emiinescu, poet, prozator [i jurnalist român, supranumit [i ''luceaf\rul poeziei române[ti'', unul dintre cei mai importan]i poe]i na]ionali [i universali. De asemenea, Boto[ani a dat universalit\]i culturale [i istorice - pe George Enescu George Enescu , unul dintre cei mai importan]i compozitori [i muzicieni de talie mondial\, cel care a ridicat folclorul [i muzica la nivelul valorilor muzicii universale, precum [i pe Nicolae Iorga, istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar [i academician român, despre care s-a afirmat c\ a jucat pentru cultura româneasc\, în primele decenii ale secolului XX, "rolul lui Voltaire". În perioada interbelic\, Boto[ani f\cea parte din jude]ele Moldovei de Sus, fiind a[ezat pe vechiul drum care, de la Suceava, mergea spre vadul Prutului la {tef\ne[ti [i de aici ajungea prin B\l] la Soroca, pe Nistru. Fiind situat între jude]ul Dorohoi, jude]ul B\l], Suceava [i Baia, era unul dintre cele mai dezvoltate ]inuturi, din punct de vedere economic [i social. Jude]ul Boto[ani prezint\ un poten]al turistic prin rezerva]iile naturale de pe cuprinsul Stânca {tef\ne[t s\u: Stânca-{tef\ne[tii - o rezerva]ie geologic\ [i floristic\; p\durea Ciornohal - rezerva]ie forestier\; Vorona - rezerva]ie floristic\ [i faunistic\; p\durea Tudora Tudora cu rezerva]ia de tisa - specie rar\ pentru ]ara f\getu secu ar noastr\ (lemn de esen]\ foarte tare); f\getull secullar Stuhoasa, comuna Suhar\u; arini[ul de la Horl\ceni (rezerva]ie forestier\), comuna {endriceni; rezerva]ia Turb\r a Dersca floristic\ Turb\riia Dersca.

ISSN 1584 - 5303

From a geographic point of view, Botosani County is located at the eastern border of Romania and the European Union, neighbouring Ukraine and the Republic of Moldova and representing one of the most important historic and cultural poles, a true cradle of Romanian and universal culture. The history of the settlement begins a long time ago, being mentioned for the first time in documents in 1439 (''The Chronicles of Moldavia'' - Grigore Ureche). Still, its real existence began long before the documentary certification. Since then, Botosani has seen various stages of economic and social development becoming famous at national and international level for its important personalities. Botosani County is the birthplace of Mihai Eminescu, a Romanian poet, prose writer and journalist, also called the ''morning star of Romanian poetry'', one of the most important national and universal poets. Moreover, Botosani gave other personalities to the cultural and historic universality: George Enescu, one of the most important composers and musicians in the world, the one who raised folklore and Romanian music at the level of universal music, as well as Nicolae Iorga, a Romanian historian, literary critic, documentalist, playwright, poet, encyclopaedist, memorialist, minister, member of Parliament, prime-minister, university professor and academician, being compared to Voltaire for the role he played in the Romanian culture in the first decades of the XXth century. In the inter-war period, Botosani was part of the region of Upper Moldavia, being located on the old road that left Suceava, crossed the ford of Prut River in Stefanesti and reached Soroca, on Nistru River, through Balt. Being situated between Dorohoi County, Balt County, Suceava and Baia, it was one of the most developed counties, from an economic and social point of view. Botosani County has a high tourist potential through its S natural reservations: Stanca-Stefanesti - a geological and flower reservation; Ciornohal forest - a forest reservation; Vorona - a flora and fauna reservation; Tudora forest with the yew tree reservation - a rare species for our country (very hard wood); the ancient beech tree forest Stuhoasa, Suharau Commune; the alder tree forest from Horlaceni (forest reservation), Sendriceni Commune; the flower reservation Dersca Peat Bog.

Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani

>> 7

muzeele ''George Enescu".Boto[anii. dintre care amintim numai câteva: Biserica "Sf. având pictura M\n\st rea Agafton interioar\ ref\cut\ complet `n anii de dup\ revolu]ie. also known as "Moscovici House". construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matia[ Co[ulvei (1532). sfâr[itul sec XIX.Boto[ani. ''Octav Onicescu". reprezentative pentru jude]ul Boto[ani sunt [i casele memoriale ''Mihai Eminescu". Ioan Botez\torull". ''Nicolae Iorga". built during the time of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532). dating from 1778. the people. in Moldavian style. Biiseriica armeneasc\ Boto[ani (1535). a place that still preserves very valuable original frescoes (mural painting). realizate între anii 1537-1681. built in the middle of the XIXth century. the beginning of the XIXth century. B b oteca Jude]ean\ "M ha Em nescu" Biiblliioteca Jude]ean\ "Miihaii Emiinescu". cunoscut\ [i sub numele de "Casa Moscovici".Dorohoii. Pop\u] . Gorovei Monastery.Comuna V\cule[ti (1742). out of which we can mention: "Saint Nicholas" Church Popaut . construit\ în stil moldovenesc. the museums ''George Enescu".Boto[anii. made in 1537-1681. l\ca[ care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare B ser ca armeneasc\ (pictura mural\).Harta judeþului Botoºani 1 There are many religious edifices in Botosani County.Catolic\ "Na[terea Sf. famous in the crafting field in Botosani. M\n\stirea Gorovei . care î[i are începuturile `n anul 1778 ca biseric\ a Breslei Bl\narilor. in Neo-Gothic style. actuala cl\dire a bisericii fiind în\l]at\ pe locul unei vechi capele din lemn `n anul 1853. ''George Enescu". when it was the church of the Furriers' Guild.Curtesti. construit\ la mijlocul sec. also called Ventura House. the County Museum. the wife of ruler Petru Rares. end of the XIXth century. We invite you to know the places. începutul sec. cll\diirea Fiillarmoniiciiii. "Saint George" Church Botosani. Ilie" . Vorona Convent.XVIII. so]ia domnitorului Petru Rare[. datând din anul 1551. Ioan Botez\toru " Boto[an Sf. dating from the XVIth century.Boto[anii. Biserica Romano . the most important of its C kind in the county. de renume `n lumea me[te[ugarilor boto[\neni. ce dateaz\ din jurul anului 1900. Agafton Monastery . built by the ruler Stephen the Great in 1496. situated in the homonymous locality. the Lippovan Church in Botosani. the present edifice of the church being raised on the spot of an old wooden chapel dating from 1853. Foto: Vedere panoram\ a localit\]ii Agafton 2. "Saint Nicholas" Princely Church Dorohoi. domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din 1496. locurile. XIX. Nicolae". Biserica Uspen a Boto[an Uspeniia . ''Octav Onicescu". Casa Bolfosu. ''Nicolae Iorga". Vaculesti Commune (1742). Uspenia Church. ctitorie a B ser ca Domneasc\ "Sf. M\n\stirea Co[ula din localitatea cu acela[i nume. cl\direa Prim\riei construit\ la sfâr[itul secolului XVIII `n stil eclectic de c \d rea F armon c influen]\ german\. ctitorie a Doamnei Elena Rare[. Muzeul Jude]ean Jude]ean. "Mihai Eminescu" County Library. printre care men]ion\m: Casa Antiipa. "Saint Ilie" Church Botosani. Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani 3 8 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 9 . Silion House. De asemenea. cea mai important\ m\n\stire din jude]. In Botosani County there are also other edifices with remarkable architectural value. the Armenian Church in Botosani (1535). `n manier\ B ser ca L poveneasc\ Boto[an neogotic\. built in 1552 by Lady Elena. grouping a large number of commercial buildings dating from the XVIIXVIIIth centuries. Biiseriica Liipoveneasc\ . Foto: Complexul m\n\stiresc Vorona 3. built by Lady Elena Rares. Biserica "Sf. dating from 1551. "The Birth of Saint John the Baptist" Roman-Catholic Church Botosani. Biserica "Sf. built by Stephen the Great in 1495. Casa Silion. XIX. Centrul Vechi al Municipiului Boto[ani este partea cea mai veche a ora[ului din punct de vedere arhitectonic. N co ae" Doroho Niicollae" . The Old Centre of the City of Botosani has the oldest architecture in the city. the interior painting being completely restored after the revolution. ctitorie a lui {tefan cel Mare din anul 1495.Boto[ani.Boto[ani . denumit\ [i Casa Ventura. M\n\stiirea Agafton Curte[ti din secolul XVI. În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase alte construc]ii cu valoare Casa Ant pa arhitectonic\ deosebit\. realiz\rile [i proiectele noastre [i s\ v\ umple]i sufletele de spiritul Boto[aniului! Mihai }âbuleac Pre[edintele Consiliului Jude]ean Boto[ani 2 Mihai }âbuleac President of Botosani County Council 1. Bolfosu House. dating from around 1900. Gheorghe" . ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena. Biiseriica Domneasc\ "Sf. Cosula Monastery. V\ invit\m s\ cunoa[te]i oamenii. care grupeaz\ un num\r mare de cl\diri cu destina]ie comercial\ datând din secolele XVII .Botosani. built at the end of the XVIIIth century in Eclectic style with German influences. their accomplishments and projects and to fill your hearts with the spirit of Botosani! În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase edificii religioase. the edifice of the Town Hall. ''George Enescu". from among which we can mention: Antipa House. Also representative to Botosani County are the memorial houses ''Mihai Eminescu". M\n\stirea Vorona (m\n\stirea de c\lug\ri]e). the building of the Philharmonic.

The creation of a model of good practice in the field of complex/integrated social intervention. mainly as regards the management of Prut River.asisten]\ socio-psiho-juridic\ pentru 150 persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i. . 3.2006. a multifunctional printer. leading to an adequate promotion of tourism on both sides of the border. The general objective of the project was the improvement of the access to integrated community services of social assistance for elderly persons and people with disabilities from Botosani County (Romania) and Soroca District (Moldova). imprimant\ multifunc]ional\. sustainable ecologic and cultural tourism. the activity of knowing and bringing together the local communities from the eligible regions was all the more beneficial as the new frontier of the European Union was extended to this area. Consiliul Jude]ean Boto[ani.Linia bugetar\: B 220202. At the same time. Îmbun\t\]irea integr\rii transfrontaliere dintre regiunile de grani]\. .1 information and communication network for the elaboration of the "Guide for granting social assistance services" .The creation of the specific instruments for the dissemination of the information.creation of a web page) were included in the above mentioned project. The improvement of cross-border integration between the border regions. grupuri ]int\. The general objective of the project was the intensification of economic and social cooperation.2006. diseminarea informa]iilor cu caracter turistic c\tre operatorii din domeniu turistic. to the population. . tourist management. componente ale Euroregiunii Prutul de Sus.Budget line: B 220202. În cadrul acestui proiect.Materials for the promotion of the social integration of elderly and disabled people . lider al unui parteneriat de cooperare transfrontalier\ al\turi de Biblioteca jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani [i Asocia]ia lucr\torilor din domeniul turistic al regiunii Cern\u]i "Bucovina Turistic\" (Cern\u]i. managementul turistic. was considered in the Vicinity Programme Romania . digital camera). pliante. Measure 1. adic\ o mai bun\ cunoa[tere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile. Ukraine). Internet . repair. 2. proiectul [i-a propus s\ aduc\ o contribu]ie însemnat\ în dezvoltarea economico-social\ durabil\ în zona de grani]\ [i s\ duc\ la o mai bun\ cunoa[tere a poten]ialului turistic de care dispune fiecare parte. .01. the Local Council of Leorda Commune (Romania) and the County Union of the Pensioners from Botosani (Romania) as associates. Some of the project's activities were the following: . Prin aceast\ abordare. Obiectivul general al proiectului a constat în intensificarea cooper\rii economice [i sociale. internet .01. Botosani County Council. .01. Two specialized operators in the field of tourism and tourist marketing also carry out their activity inside the Centre. The engagement of the local communities in activities of cross-border cooperation. as well as for the existence of the population from both sides of the border. the County Council requested non-refundable financing and was the leader of a partnership that included the District Council Soroca (Republic of Moldavia).15. ~n acela[i timp.1 re]ea de informare [i comunicare pentru elaborare "Ghid de acordare a serviciilor de asisten]\ social\".Studiu de Fezabilitate necesar investi]iei "Pavilion de recuperare [i cazare a beneficiarilor din CIAS Leorda". Rezultatele implement\rii acestui proiect au fost: . "Together for quality social services" RO2005/017-537. prin intermediul c\rora au putut fi sus]inute [i celelalte activit\]i ale proiectului.2006 as the main pillar for the future development of sustainable cooperation. Foto: BOARDMEDIA . iar acest lucru nu trebuie s\ fie perceput de popula]ia din zon\ ca o barier\ în calea leg\turilor existente [i a cooper\rii la nivel local. aparat fotodigital). local authorities (the promotion of tourism in Botosani County through the printing of brochures. and this fact should not be perceived by its population as an obstacle in the way of the existing connections and of cooperation at local level. leaflets. with a direct impact on the life quality of the population from the border area between Botosani County and the districts of Moldova. The project is part of the general objective of the Vicinity Programme Romania .Consiliul Judeþean Botoºani Text: Andrei BUZATU . Projects with external financing Projects financed from pre-accesion funds a 1. I Priority Promotion of the local socio-economic development. prin Programul de Vecin\tate România . ecologic [i cultural.Formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere de informare [i comunicare . 2. the project aims at bringing a significant contribution to the sustainable social-economic development in the border area and leads to a better knowledge of the tourist potential of each region. Botosani County Council.turismbotosani.Extinderea [i consolidarea sectorului turistic .Moldova 2004 . training in marketing.15. dezvoltarea resurselor umane [i realizarea unor activit\]i ce preg\tesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic `n domeniu.project B financed through PHARE Programme CBC 2004-2006/016-942. modernized and equipped . "Cross-border collaboration for the management of the middle stream of b Prut River" .1 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Pavilion de recuperare [i cazare beneficiari ai CIAS Leorda".social-psychological-legal assistance to 150 elderly and disabled people . "The Tourist Information and Cross-Border Cooperation Centre" . proiect finan]at în cadrul Programului de Vecin\tate România-Moldova 20042006. autorit\]i locale (promovarea turismului în jude]ul Boto[ani prin tip\rirea de bro[uri. "Împreun\ pentru servicii sociale de calitate" RO2005/017-537. included in the Euro-region Prutul de Sus. through the Vicinity Programme Romania . .The creation and development of a cross-border network of information and communication . mass-media. .project financed by PHARE CBC Programme.28 persoane instruite. dotare [i reabilitare a loca]iilor din CIAS Leorda. prin edificarea unor baze solide pentru dezvoltarea economic\. through the establisment of a solid basis for economic development.Ucraina. Through this approach. componente ale Euroregiunii Prutul de Sus.Consiliul Jude]ean Boto[ani Proiecte cu finanþare externã Proiecte finan]ate din fonduri de pre-aderare 1.Lucr\ri de modernizare. Printre activit\]ile proiectului s-au num\rat: .Ucraina 2004 .proiect finan]at prin Programul PHARE CBC 2004-2006/016-942.The training of the human resources from the two facilities .2006 ca fiind pilonul principal al dezvolt\rii viitoare a rela]iilor de cooperare durabile. 3. "Centrul de informare turistic\ [i cooperare transfrontalier\" . sus]inut\ la Boto[ani 1.1 Feasibility Study for the objective "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries of CIAS Leorda" . având ca efect o promovare corespunz\toare a turismului de o parte [i de alta a grani]ei. turismul durabil.proiect finan]at în cadrul Programului PHARE CBC. Consiliul Jude]ean a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile [i lider al unui parteneriat din care au mai f\cut parte Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova). a realizat un parteneriat cu Consiliul Raional F\le[ti (Republica Moldova). modernizat [i dotat. Consequently. inscrip]ionare CD-uri de c\tre o firm\ autorizat\. În cadrul Centrului î[i desf\[oar\ activitatea doi operatori specializa]i în domeniul turismului [i al marketingului turistic. computer.Works for the modernization. target groups. Angajarea Botosani County Council comunit\]ilor locale în ac]iuni de cooperare transfrontalier\. PHARE CBC 2005. Integrare European\ a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile pentru acest proiect. as applicant for non-refundable financing. concluded a partnership with Falesti District Council (Republic of Moldova). Consiliul Jude]ean Boto[ani prin Direc]ia Programe. cu impact asupra calit\]ii vie]ii oamenilor din zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i regiunea Cern\u]i .Moldova 2004 . PHARE CBC 2005. endowment and rehabilitation of the locations from CIAS Leorda . Consiliul Local al comunei Leorda (România) [i Sindicatul Jude]ean al Pensionarilor Boto[ani (România) în calitate de asocia]i. the project encouraged the development of cross-border contacts and of local and regional cooperation.Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" 10 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 11 .Moldova 2004 . sursa principal\ a realiz\rii activit\]ilor economice. Obiectivul general al proiectului a fost intensificarea cooper\rii transfrontaliere în domeniul turismului. components of the Euro-region Prutul de Sus. through the "Programmes for European Integration" Department. with an impact on the life quality of the people from the border area of Botosani County and Cernauti Region Ukraine. CDs.1 . The aim of the project was the improvement of the joint efforts for the appropriate management of the cross-border waters. Ucraina). Proiectul s-a încadrat în obiectivul general al Programului de Vecin\tate România . în calitate de solicitant de finan]are nerambursabil\. Obiectivul general al proiectului a fost îmbun\t\]irea accesului la servicii comunitare integrate de asisten]\ social\ a grupurilor defavorizate reprezentate de persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i din jude]ul Boto[ani (România) [i din Raionul Soroca (Moldova).The elaboration of the Feasibility Study necessary for the investment "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries in CIAS Leorda" . Crearea [i dotarea "Centrului de informare turistic\" (cu mobilier. mass-media.Ukraine 2004 .Promovarea dezvolt\rii socio-economice locale. the dissemination of tourist information to the tourism operators.Moldova 2004 .Instruirea resurselor umane din cele 2 entit\]i vizate.crearea unei pagini web) au reprezentat activit\]i în cadrul proiectului amintit.Consiliul Jude]ean Boto[ani 2.01.2006. în principal în domeniul gospod\ririi apelor râului Prut. The establishment and endowment of the Tourist Information Centre (with furniture. instruire în marketing. which supported the other activities.Crearea unui model de bun\ practic\ de interven]ie social\ complex\/integrat\. As part of this project. ac]iunea de cunoa[tere [i apropiere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile a grani]ei a fost cu atât mai benefic\ în situa]ia în care noua frontier\ a Uniunii Europene s-a extins [i la aceast\ zon\ de grani]\.1 Centru de îngrijire [i asisten]\ social\ (Leorda-România) reabilitat. the development of human resources and the accomplishment of preparatory activities for larger projects with a strong cross-border impact in the field. cu impact direct asupra calit\]ii vie]ii popula]iei. precum [i pentru via]a popula]iei de o parte [i de alta a grani]ei.28 persons trained .Crearea instrumentelor specifice pentru multiplicarea [i diseminarea informa]iilor. which aims at a better knowledge of the local communities from the eligible regions.Materiale informative [i de promovare a integr\rii sociale a persoanelor vârstnice [i cu dizabilit\]i.2006. Prioritatea I . popula]ie.1 Extension and consolidation of the tourist sector . Prin urmare. . as leader of a crossborder cooperation partnership alongside "Mihai Eminescu" County Library Botosani and the Association of workers in the tourist field in Cernauti Region "Tourist Bucovina" (Cernauti.ro) au reprezentat dou\ dintre obiectivele esen]iale ale proiectului.turismbotosani.Activitate `n cadrul proiectului "~mpreun\ pentru servicii sociale de calitate". The results of the project's implementation were: . a fost considerat\ de c\tre Programul de Vecin\tate România . "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" . with a direct impact on the equalisation of chances for inclusion into the community. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . project financed through the Vicinity Programme Romania-Moldavia 2004-2006. cu impact direct asupra egaliz\rii [anselor de includere în comunitate. M\sura 1. . telephone and fax. as well as the creation of a web page for the promotion of the tourist centre in the two regions (http://www. proiectul a încurajat dezvoltarea contactelor transfrontaliere [i cooper\rii la nivel local [i regional. computer. Scopul proiectului a fost acela de a îmbun\t\]i managementul comun privind gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere. the main source for the accomplishment of the economic activities. The general objective of the project was the intensification of cross-border cooperation in the field of tourism.ro) were two of the essential objectives of the project.1 Social assistance and care centre (Leorda-Romania) rehabilitated. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . telefon [i fax. reparare. precum [i crearea unei pagini web de promovare a centrului [i a turismului din cele dou\ regiuni (http://www. requested non-refundable financing for this project. `n zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i raioanele din Moldova.

that crosses the territories of the communes associated in the project: Ibanesti. the County Inspectorate for Emergency Situations being an associate.Activitate `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". acesta are grani]\ la nord cu Ucraina (prin punctul de trecere Racov\]) [i la est cu Republica Moldova (prin punctul vamal Stânca). Managementul apei în acest areal cuprinde atât un aspect de protec]ie a purit\]ii acestor surse de ap\. Measure 2. prin dotarea acestora. Glodeni and Falesti. b. prin acordarea unei aten]ii deosebite multiplic\rii [i extinderii efectelor proiectului [i prin diseminarea rezultatelor sale comunit\]ilor locale din cele dou\ zone transfrontaliere. Edinet. eficientizarea activit\]ii serviciilor voluntare pentru situa]ii de urgen]\. as well as the supply of drinking water to the local communities through the most adequate engineering techniques.86. în istorie. proiect finan]at în cadrul Programului PHARE 2006. . care s\ realizeze o baz\ de date necesar\ stabilirii unui Plan de ac]iune pentru managementul comun al infrastructurii integrate. being one of the general objectives of the Vicinity Programme Romania . legau 2 ]inuturi (Her]a [i Dorohoi) ce apar]ineau }\rii de Sus. Crearea unei baze de date referitoare la managementul actual în gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere [i dezvoltarea perspectivei privind cooperarea viitoare în acest domeniu. c. The project envisaged the development of the common implementation structure.4 acorduri de cooperare `ntre Consiliul raional F\le[ti cu organiza]ii membre ale re]elei de informare [i comunicare din raioanele Briceni.1 Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu ap\ din râul Prut a municipiului Boto[ani `n sistem regional. existente la nivelul comunit\]ilor locale. in partnership with Herta District Council (Ukraine). înscriindu-se ca obiectiv general în cadrul Programului de Vecin\tate România . în afara parteneriatului. respectiv conservarea biodiversit\]ii subacvatice [i din imediata apropiere a acestui curs de ap\ este strâns legat\ de utilizarea Prutului ca surs\ de ap\ potabil\.86. leaflet-uri pentru diseminarea obiectivelor [i activit\]ilor proiectului.Moldova). Botosani County Council applied for financing. it borders Ukraine to the north (through Racovat passing point) and the Republic of Moldova to the east (through Stanca customs). deoarece problema managementului apelor râului Prut intereseaz\ toate raioanele de grani]\ cu jude]ul Boto[ani. Edinet.a common Action Plan for the joint management of Prut River and for the support of the infrastructure. Rascani.Ukraine) and Stanca customs (Romania . materializate în daune atât pentru biodiversitate. of a Feasibility Study regarding the water supply of the localities from Botosani County. Proiectul [i-a propus crearea unui sistem de management comun al infrastructurii de transport [i de grani]\ prin formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere (grup ]int\) de comunicare [i informare. which have plans for the management of the river but with no correlation and cross-border integration for this purpose. precum [i abord\rile similare de cealalt\ parte de grani]\ vor constitui baza realiz\rii unor lucr\ri complexe de alimentare cu ap\. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani .02.600 Euro) . pentru realizarea scopului proiectului. în procesul de modernizare a serviciilor de voluntariat pentru situa]ii de urgen]\. desf\[urat\ la Boto[ani 2. . 2 Priority . care au [i în prezent planuri de gospod\rire a acestor ape. The water management in the area envisages both the protection of the purity of these water sources. The development of cross-border collaboration envisaged also the elaboration of an Action Plan for the joint management and support of the infrastructure regarding the management of Prut River. .01. A higher level of awareness of the local population from the two areas regarding public participation in the efficient management of the waters of Prut River. Având în vedere pozi]ia jude]ului Boto[ani. facilitating the collaboration and cooperation between the communities that live on both sides of the border. PHARE CBC 2004-2006.13. Cristinesti and Pomarla (Romania). proiectul [i-a propus reabilitarea a 15 km din drumul jude]ean 291D+DJ298. which would be useful for the establishment of a database necessary for the elaboration of an Action Plan for the joint management of the integrated infrastructure. 5. outside the partnership. din care: . Apele râului Prut. 4. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . in the north-eastern extremity of Romania.200 leaflets for the dissemination of the project's objectives and activities.03. The project's activities aimed at: a.Autoritatea Contractant\ (fonduri PHARE) .jude]ul Boto[ani [i Ucraina . Edinet.Ucraina. precum [i realizarea. Proiectul a avut în vedere dezvoltarea structurii comune de implementare. Ucraina) 12 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 13 . The project called "Roads without frontiers for a united Europe" took place in the geographical area of Romania .Cernauti (Ukraine). înfiin]at `n anul 1985.800 brochures for the presentation of cross-border collaboration in the project area. Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ având calitatea de asociat. the project also aimed at the rehabilitation of 15 km of the county road 291D+DJ298. Considering the location of Botosani County. precum [i a gradului de con[tientizare în rândul popula]iei asupra necesit\]ii corel\rii [i dezvolt\rii integrate a urm\toarelor programe dedicate acestui domeniu de interes comun. Glodeni.4% (75. Dezvoltarea unor activit\]i pilot pentru preg\tirea unor proiecte mai mari cu impact transfrontalier puternic. Moreover. M\sura 2.Regiunea Cern\u]i Raionul Her]a.Cernauti Region .1 Studiu comparativ de cooperare în managementul apelor râului Prut. de asemenea. distributed to the interested factors. established in 1985. Rî[cani. PHARE CBC 2004-2006. The development of pilot activities for the preparation of large projects with significant cross-border impact.Ucraina) [i punctul vamal Stânca (România . Implementarea acestei ac]iuni a dus la cre[terea gradului de vizibilitate privind interven]ia Uniunii Europene în zon\. Solicitantul acestui proiect a fost Consiliul Jude]ean Boto[ani (România). proiectul propunându-[i reactivarea ''re]elei de drumuri" care.01. . ca un model de bun\ practic\.Botosani County and Ukraine . Riscani. The results of the project are the following: . Edinet.Botosani County Council (350 Euro) and 77 Local Councils (150 Euro each) The goal of the project was to strengthen the operational capacity of the local public administrations in Botosani County as regards the modernization of the volunteering services for emergency situations.1 comparative study of cooperation in the management of Prut River. having as associates the Local Councils of Ibanesti.documentation and contracts for the acquisition of services. for the accomplishment of the project's goal. fiind cea mai scurt\ leg\tur\ dintre punctul de frontier\ Racov\] (România . R`[cani. and thus revigorating the traffic on the route Dorohoi (Romania) .500 euro.Her]a . namely the preservation of the aquatic biodiversity and also of the fauna and flora from the proximity of this water stream are tightly connected to the use of Prut River as a drinking water source. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . as well as the ground waters from its meadow represent the main drinking water source of the local communities on both sides of the border between the two states. The aspects regarding the protection of the environment. [i se continu\ cu 6 km pân\ în ora[ul Her]a (Ucraina). as well as to a higher level of awareness of the population regarding the necessity to correlate and integrately develop the future programmes dedicated to this field of mutural interest. De asemenea. between the local public administrations from the two areas.1 Development of cross-border transport infrastructure. Rezultatele proiectului au fost urm\toarele: . . Prioritatea 2 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructur\ transfrontalier\.Development of the integrated systems of cross-border infrastructure. respectiv Briceni. 1. Punctul de trecere simplificat de la Racov\].4 cooperation agreements between the District Council of Falesti and member organizations of the information and communication networks from Briceni.800 buc.Ukraine. The implementation of this activity has led to a higher level of visibility regarding the intervention of the European Union in the area. Consiliul Jude]ean Boto[ani a fost solicitant al finan]\rii [i a avut ca parteneri 77 de Consilii Locale de municipii.Moldova). Proiectul intitulat "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\" s-a desf\[urat în aria geografic\ România . care str\bate teritoriul comunelor asociate `n proiect: Ib\ne[ti. bro[uri de prezentare a colabor\rii transfrontaliere din zona proiectului distribuite la factorii interesa]i.Plan de ac]iune comun pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut. . ale afluen]ilor acestuia. extending the road by 6 km up to the town of Herta (Ukraine). The project had a total budget of 87. facilitând p\strarea leg\turilor de colaborare [i cooperare dintre comunit\]ile care tr\iesc de o parte [i de alta a frontierei România-Ucraina. desf\[urat\ la Herta (Regiunea Cern\u]i. towns and communes. with a direct impact on the life quality of the population and a significant crossborder impact in the near future. cât [i asigurarea prin cele mai adecvate tehnici inginere[ti a aliment\rii cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale.documenta]ii [i contracte pentru achizi]ie servicii. as well as the similar approaches on the other side of the border will represent the basis of complex works for the water supply system.500 Euro.03. as the problem of managing the waters of Prut River is of interest to all the districts that border Botosani County.03 BT 418).13. c.200 buc. . through the accomplishment of a collaboration network. ora[e [i comune.Consiliul Jude]ean (350 euro) [i 77 Consilii Locale partenere (150 euro fiecare) Scopul proiectului a fost consolidarea capacit\]ii opera]ionale a administra]iilor publice locale din jude]ul Boto[ani. Glodeni districts. prin realizarea unei re]ele de colaborare. Studiul de fezabilitate realizat prin proiect. as well as the elaboration. între administra]iile publice locale din cele dou\ zone transfrontaliere. The applicant for this project was Botosani County Council (Romania). în parteneriat cu Consiliul Raional Her]a (Ucraina).decisions of the public administrations in the project area regarding the approval of the joint plan for cooperation. The project aimed at the creation of a joint system for the management of the transport infrastructure by establishing and developing a cross-border network (target group) of communication and information.Contracting Authority (PHARE funds) .600 euro) . Dezvoltarea colabor\rii transfrontaliere a avut în vedere. Cristine[ti [i Pomârla (România). Proiectul a avut în vedere [i preluarea debitului de ap\ suplimentar existent în momentul inunda]iilor pentru diminuarea efectelor nefavorabile asupra terenurilor din apropierea acestui râu.Herta District. The simplified passing point from Racovat. cât [i pentru gospod\riile din apropierea cursului de ap\. cu un impact direct asupra calit\]ii vie]ii [i impact transfrontalier puternic în viitorul apropiat. Glodeni [i F\le[ti. 5. The Feasibility Study.1 Feasibility Study for the supply of the City of Botosani with water from Prut River in a regional system. namely Briceni. materialized in damages for the biodiversity and the human settlements. as a model of good practice. by paying attention to the multiplication and extension of the project's effects and through the dissemination of its results to the local communities from the two cross-border areas.Vizita de lucru desf\[urat\ `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". Problematica legat\ de protec]ia mediului. situat în extremitatea nord-estic\ a României.Cern\u]i (Ucraina).03 BT 418). Cre[terea gradului de con[tientizare în rândul popula]iei locale din cele dou\ zone transfrontaliere asupra particip\rii publice în gospod\rirea eficient\ a apelor râului Prut. precum [i apele subterane din lunca acestui râu sunt principala surs\ de alimentare cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale de o parte [i de alta a grani]ei dintre cele dou\ state. . the project aiming at the reactivation of the ''road network" which connected the two counties (Herta and Dorohoi) that belonged to the Highland.02. realizarea unui plan de ac]iune pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut. având ca asocia]i: Consiliile Locale Ib\ne[ti. The project also considered the collection of the additional water flow from floods in order to reduce the unfavourable effects on the land situated in the proximity of this river. represents the ''bridge" between the two countries. Cristine[ti [i Pomârla (România).Hot\râri ale administra]iilor publice din zona proiectului de aprobare a planului comun de cooperare. "The informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" (RO 2006/018-147. .Herta . having as partners 77 Local Councils of cities. out of which: . a unui studiu de fezabilitate privind alimentarea cu ap\ a unor localit\]i din jude]ul Boto[ani. The waters of Prut River and its tributaries. .4% (75. .6% . Proiectul a avut un buget total în valoare de 87. as an extended partnership. The creation of a database referring to the management of cross-border waters and the development of the perspective regarding future cooperation in this field. existing at the level of the local communities. . "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" (RO 2006/018-147. revigorând circula]ia pe traseul Dorohoi (România) . ca parteneriat extins. .6% . Cristinesti and Pomarla (Romania).4. f\r\ a exista o corelare [i o integrare transfrontalier\ în acest sens. constituie ''puntea de suflet" dintre popula]ia celor dou\ ]\ri. .Imagine râul Prut aferent\ proiectului "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" Activit\]ile proiectului au vizat: a. this being the shortest connection between the frontier point Racovat (Romania .1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport [i de grani]\. project financed by the PHARE 2006 Programme. b.

Plopenii Mari . prin instruire în domeniul utiliz\rii computerului . fiind situat în partea estic\ a jude]ului Boto[ani.DN 24C. Broscauti . în vederea îmbun\t\]irii accesibilit\]ii regiunii nord-est [i dinspre celelalte regiuni.29+160 and has a length of 7. the consolidation of the areas with risk of land slides. resulting in the stimulation of the sustainable economic development of the region. km 18+000 . promovarea parteneriatului [i a cooper\rii dintre autorit\]ile locale [i al]i actori responsabili de managementul serviciului pentru situa]ii de urgen]\ [i diseminarea rezultatelor proiectului Implementarea proiectului men]ionat mai sus a avut ca rezultate un num\r de 77 persoane instruite.including the construction / rehabilitation of the belt roads" The general objective of the project is the improvement of the regional and local infrastructure."Modernizare DJ 291D. km 0+000 . The county road DJ 294 connects Mihalaseni locality to the national road DN 24C. km 6+540 . km 0+000 .209 lei . km 22+100 . with responsibilities in the field of emergency situations. Valoare = 17.510. Calarasi . financed through the Regional Operational Programme 2007-2013. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane în regiunea nord-est.Borzesti Mandresti . km 6+220 . and 3 persons from the County Inspectorate for Emergency Situations Botosani. str\zi urbane ."Modernization of DJ 208H Padureni . Rehabilitation of county roads The improvement and development of the transport infrastructure are the priorities of the National Development Plan. refacerea [i/sau modernizarea a 22 pode]e transversale. the Local Councils partners in the project and the County Inspectorate for Emergency Situations.577. C\l\ra[i . special measures for the crossing of localities.DN 28B. Rezultatele prev\zute a fi ob]inute prin implementarea proiectului sunt: . ac]iuni ce vor conduce la reducerea gradului de poluare în zon\. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren. Sectorul de drum ce urmeaz\ a fi reabilitat este cuprins între km 22+100 29+160 [i are o lungime de 7.Modernizare DJ 291B Lozna ."Modernizare DJ 208H P\dureni . Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 15 ."Modernizare DJ 282H.29+160".124+455" . prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013. km 13+010 .726.the elaboration of the Feasibility Study and of the Technical Project . 1. km 7+900 . and of the mobility of people.Cuza Voda. crearea unei re]ele informale între persoanele implicate [i a unor rela]ii inter-institu]ionale între Consiliul Jude]ean Boto[ani. dotarea cu echipamente IT a serviciilor locale pentru situa]ii de urgen]\.326 lei .12+900". ele aflându-se în folosin]a domeniului public.Dersca .DN 28B. Ungureni (DN 29) . The implementation of the above mentioned project resulted in 77 trained persons.29+160".Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale."Rehabilitation and modernization of the network of county roads. Gulioaia .14+550" . Reabilitarea unor trasee de drumuri jude]ene Îmbun\t\]irea [i dezvoltarea infrastructurii de transport sunt priorit\]i ale Planului Na]ional de Dezvoltare. pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economice ale zonei.31+000". Axa prioritar\ 2 . În ceea ce prive[te rezultatele estimate. respectiv: .C\lug\renii Mari (DJ 296). Mihalaseni ."Modernizare DJ 208H. the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water.Improvement of the regional and local transport infrastructure.29+160" este un proiect în curs de derulare."Modernization of DJ 291D. bunurilor [i serviciilor în vederea stimul\rii dezvolt\rii economice durabile a regiunii. dar [i a cre[terii gradului de mobilitate a popula]iei.39+150".Ob]inerea Studiului de Fezabilitate [i a Proiectului Tehnic . the consolidation of the areas with land slides.Ibanesti."Modernizare DJ 294. financed through the Regional 2 Operational Programme 2007-2013. [i 3 persoane din cadrul Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Boto[ani. in conditions of safety and comfort.14+550" . Astfel.Curtesti .Plopenii Mari .Strahotin . conform proiectului tehnic [i caietului de sarcini . str\zi urbane ."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene. a c\ror dotare s-a îmbun\t\]it [i ai c\ror reprezentan]i au fost instrui]i. Botosani County Council submitted for financing through the Regional Operational Programme 2007-2013. km 7+000 . Vii[oara . Mih\l\[eni . mai multe drumuri au fost afectate atât în ce prive[te starea suprafe]ei. goods and services. The lands that will be crossed by this road are in the property of Botosani County Council. Printre obiectivele specifice ale proiectului s-au num\rat: a. complying with the quantitative and qualitative conditions. km 5+500 . Hanesti .Strahotin . being part of the public domain.240 lei .Corni . modernizarea [i dezvoltarea capacit\]ii administra]iei locale din jude]ul Boto[ani de a gestiona eficient serviciul pentru situa]ii de urgen]\ prin: . km 118+650 .Mitoc."Modernizare DJ 293A.C\lug\reni . 8 county roads were rehabilitated and modernized: ."Modernization of DJ 207N. km 0+000 . Consiliul Jude]ean Boto[ani a depus spre finan]are. Botosani . km 7+900-20+750" este un D M 2 proiect în curs de implementare.the endowment with IT equipment (management."Modernization of DJ 294.Cuza Vod\."Modernizare DJ 292. The indirect beneficiaries of the project's results are the local communities from the 77 administrative-territorial units."Modernizare DJ 294B. Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului. The general objective of the project was the implementation of the reform of public administration in general and of public services in particular. c\tre [i dinspre celelalte regiuni. fiind finan]at în cadrul Programului Opera]ional Regional 2007-2013.394. DJ 294 leag\ localitatea Mih\l\[eni [i DN 24C. goods and services in order to stimulate the sustainable economic development of the region.703. Value = 35. prin dezvoltarea serviciilor publice pentru situa]ii de urgen]\. being situated in the eastern part of Botosani County. Valoare = 11. c\rora li se ofer\ servicii publice mai eficiente Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de implementarea reformei administra]iei publice în general [i a serviciilor publice în particular. Regarding the estimated results. km 6+220 .Vl\sine[ti.DN 24C.659 lei . urban streets ."Modernization of DJ 296B.1 .1 .Criste[ti . In 2008. The surface occupied by the county road DJ 294 is located outside the borders of Mihalaseni locality. corelat cu cre[terea general\ din economie.Dersca . Dobarceni .06 km. as well as the improvement of the quality of the environment and of the prosperity of the served population.240 lei .394. as well as the impact of the implementation.Suhar\u . Loturi Enescu ."Modernizare DJ 294A.inclusiv construc]ia/ reabilitarea [oselelor de centur\". km 5+500 12+500" .39+150". În anul 2008 s-au reabilitat [i modernizat un num\r de 8 drumuri jude]ene.12+900". Value = 5. km 22+100 .18+610" . Axa prioritar\ 2 . The project envisages the rehabilitation and modernization of a section of the above mentioned county road. cu responsabilit\]i în domeniul situa]iilor de urgen]\.Oroftiana. În decembrie 2007. Proiectul "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" a avut ca beneficiari voluntarii din cadrul serviciilor comunale pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani [i cele 77 prim\rii partenere din jude]. 2.11+540".DN 24C. km 18+000 .14+100" .Padureni (DJ 294). The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category. requiring modernization and rehabilitation works. bunurilor [i serviciilor. Boto[ani . and also in order to increase the mobility of the population.Cre[terea gradului de calificare a personalului de la nivelul colectivit\]ilor locale. Cristinesti (DN 29F) .Borze[ti ."Modernizare DJ 207N. reprezentan]ii comunit\]ilor locale din cele 77 unit\]i teritorial-administrative."Modernization of DJ 294. Proiectul vizeaz\ reabilitarea [i modernizarea unui tronson din drumul jude]ean men]ionat în titlu. reducerea costurilor privind transportul de persoane [i m\rfuri [i la fluidizarea traficului. Projects financed from Structural Funds 1.Mândre[ti . "Modernizare Drum DJ 294 Mih\l\[eni . Investment projects 1. special measures for the crossing of localities. employed in 77 town halls. Value = 35. Priority Axis 2 ."Modernization of DJ 294B."Modernization of DJ 208H.Corni ."Modernization of DJ 282H. Domeniul major de interven]ie 2. gestionare a situa]iilor de urgen]\) .Dingeni. control of the emergency situations) .685 lei. the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water. ceea ce ar conduce la o cre[tere a traficului rutier.510.Sarafine[ti.the signing of the works contract . H\ne[ti . angajate în cadrul a 77 prim\rii din jude]. 2 ac]iuni de promovare în mass-media organizate la lansarea [i la închiderea proiectului. cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier. the restoration and / or modernization of 22 bridges. De rezultatele proiectului beneficiaz\. through the development of public departments for emergency situations.06 km [i se intersecteaz\ cu DN 24C. Valoare = 35. with safety measures for road traffic. DN 24C . în inventarul bunurilor publice al Consiliului Jude]ean Boto[ani. Recently. 14 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani The target group was represented by 77 persons.685 lei. precum [i a îmbun\t\]irii calit\]ii mediului [i prosperit\]ii popula]iei deservite. Proiecte de investi]ii Proiecte finan]ate din Fonduri Structurale 1. correlated with general economic growth. The road section which will be rehabilitated is included between km 22+100 .875.Semnarea contractului de execu]ie a lucr\rilor . Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului. având ca rezultat stimularea dezvolt\rii economice durabile a regiunii. In December 2007. according to the European norms and for the development of all economic branches in the area. urban streets .including the construction / rehabilitation of the belt roads". Loturi Enescu . ~n ultimii ani. km 0+900 .Dotarea cu echipamente IT (management.Mihaileni. conform normelor europene [i.1 .13+000" . km 34+150 . DN 29 ."Modernizare DJ 291D. Value = 13.inclusiv construc]ia / reabilitarea [oselelor de centur\". Dobârceni .726.Corl\]eni.Sarafinesti. of the transport conditions for goods and people in the North-East Region."Modernizare DJ 282. asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime.Mitoc. km 118+650 . Cristine[ti (DN 29F) .659 lei .11+550". to and from the other regions.20+750 ."Modernization of DJ 282. comunicare.326 lei .31+000". în condi]ii de siguran]\ [i confort. crossing the national road DN 24C. tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor. în mod indirect. Viisoara .Cosula . Valoare = 13. "Modernizare DJ 291 B Lozna-Dersca-Mih\ileni.703. km D M 7+900-20+750" is an on-going project. in order to improve the accessibility of the North-East Region. "Modernization of the road DJ 294 Mihalaseni .Suharau .a higher qualification level for the staff through training in the field of computer use . km 4+900 . endowment with IT equipment of the local departments for emergency situations. Terenurile ocupate de traseul acestui drum sunt în inventarul bunurilor publice ale Consiliului Jude]ean Boto[ani. pentru a permite transporturi mai ieftine. which presents the sector of regional transport as one of the main sectors for social-economic development in Romania. care prezint\ sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea social-economic\ în România.DN 24C.Cristesti . km 9+900 . the reduction of the cost of transport for people and goods and the fluidization of traffic. the creation of an informal network between the people involved and also the creation of inter-institutional relations between Botosani County Council.Vlasinesti. the project envisages the rehabilitation of over 12 km of county roads. Valoare = 35. according to the technical project and tender dossier . with safety measures for road traffic.124+455" . cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier.Buda (E 58).Ib\ne[ti.295. Value = 31."Modernization of DJ 294A."Modernization of DJ 291B Lozna . The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category. ele necesitând lucr\ri de modernizare."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene. which will lead to the increase of road traffic.Actualizarea cuno[tin]elor în domeniul situa]iilor de urgen]\ b. km 22+100 . DN 29 .893 lei . se impun îmbun\t\]iri ale drumurilor jude]ene pentru a ]ine pasul cu cre[terea traficului. fiind finan]at prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013. the modernization and development of the capacity of the local administration in Botosani County to efficiently manage the emergency situations through: .Libertatea .13+900"."Modernizare DJ 296B. bineîn]eles. Priority Axis 2 . Thus.Dîngeni."Modernization of DJ 293A. property of Botosani County Council. many roads have been affected.Execu]ia lucr\rii [i îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani cu respectarea condi]iilor cantitative [i calitative. the promotion of cooperation between the local authorities and other factors responsible for the management of the emergency situations and the dissemination of the project's results. Value = 11. tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor. "Modernization of the county road DJ 291 B Lozna-Dersca-Mihaileni. Valoare = 31.Calugareni . Suprafa]a ocupat\ de DJ 294 se afl\ în extravilanul localit\]ii Mih\l\[eni. in order to allow cheaper transportation. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren. Grupul ]int\ a fost constituit de 77 persoane. km 13+010 18+610" . managed at local level.577. through the improvement of the endowments and the training of their representatives.Co[ula .Corlateni. km 7+000 .295.12+600" . Main intervention field 2. Ungureni (DN 29) .P\dureni (DJ 294). reabilitare a drumurilor jude]ene. gestionate la nivel local. asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime.11+550". communication. 2 promotion activities organized at the start and completion of the project. precum [i impactul implement\rii. Main intervention field 2.1. [i a mobilit\]ii popula]iei.the updating of the know-how in the field of emergency situations b. Consiliile locale partenere de proiect [i Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\.14+100" . the improvement of the county roads is necessary in order to keep up with the increasing traffic.Mih\ileni.154 lei . 9 proiecte pentru reabilitarea [i modernizarea urm\toarelor trasee de drumuri jude]ene: . cât [i în structur\.12+500" .Informarea publicului larg cu privire la îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani. km 34+150 .Curte[ti .DN 24C."Modernization of DJ 292.Libertatea .Improvement of the regional and local transport infrastructure. Valoare = 5. 9 projects for the rehabilitation and modernization of the following sections of county roads: . Brosc\u]i . km 7+900 20+750". km 6+540 11+540".the information of the public regarding the improvement of the road infrastructure in Botosani County.Calugarenii Mari (DJ 296). Domeniul major de interven]ie 2. Gulioaia .Buda (E 58).the execution of the works and the improvement of the road infrastructure in Botosani County. km 0+900 13+900". acest proiect [i-a propus reabilitarea a peste 12 km de drum jude]ean. The results expected to be accomplished through the implementation of the project are: .Oroftiana.Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale.154 lei . km 9+900 . DN 24C . The beneficiaries of the project "Informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" were the volunteers from the local departments for emergency situations in Botosani County and the 77 partner town halls from the county."Modernizare DJ 294.875. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani 2.DN 24C.1 "Rehabilitation and modernization of the network of county roads. From among the specific objectives of the project we can mention: a. who will have more efficient public services. activities which will lead to the reduction of pollution in the area.893 lei . km 4+900 13+000" . Value = 17.209 lei . km 22+100 29+160" is an on-going project. km 0+000 12+600" ."Modernization of DJ 291D.

.441 lei The accomplishment of these projects will contribute to the improvement of the regional and local infrastructure.Establishment of the Project Implementation Unit as part of I. ale c\rei începuturi dateaz\ din jurul anului 1600. 2.Total value of the project's investments: 32.the most important monastery in the county. Valoare = 21. technical norm .494 lei .Racovat section.Drac[ani .Sistem pentru colectarea de[eurilor: aplicarea unui sistem unitar în tot jude]ul. zona 3 {tef\ne[ti. Costurile pentru gestionarea de[eurilor se consider\ a fi suportabile dac\ sunt mai mici de 1.D.Racov\].Termen estimat finalizare aplica]ie.Deadline estimated for the completion of the application. According to the ''polluter pays'' principle adopted in the European and Romanian legislation.. . a spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici. colectarea la punct fix cu platforme de colectare a de[eurilor.Închiderea depozitelor [i gropilor neconforme: Procedur\ combinat\ cu închiderea conform HG nr.Logistics .Implementation of a system for the transfer/transport of domestic waste to the county storage facility. glass). crearea de locuri de munc\ în firmele nou înfiin]ate. adequate circulation conditions and a lower degree of wear and tear of the vehicles. cu camioane cu remorc\ cu 3 osii. environmental impact."Modernization of DJ 208H. technical criteria.conform calendarului de închidere [i ecologizare a zonelor. in trucks with trailers. Cosula Monastery . area 4 Flamanzi.D.Realizarea infrastructurii pentru colectarea de[eurilor de ambalaje. condi]iile de rulare corespunz\toare [i reducerea uzurii mijloacelor de transport. Flamanzi. 2. Sistem integrat de management al de[eurilor în jude]ul Boto[ani Proiect finan]at prin POS Mediu. .Implementarea unui sistem de colectare selectiv\ a de[eurilor la nivel jude]ean. which will serve two or more administrative-territorial units will be in the property of Botosani County. plastic+metal. included in the tourist circuits. cât [i înspre [i dinspre zonele în studiu. 101/30. Dorohoi .according to the ecologization calendar of the areas.collection points 1/500 inhab for plastic+metal.All the new assets. tronsonul Ib\ne[ti . care reprezint\ o adev\rat\ atrac]ie pentru turi[ti. s-a considerat c\ loca]ia adecvat\ va fi în comuna St\uceni.601. zona 4 Fl\mânzi. according to the Technical Assistance: 29. conformitate.cea mai important\ m\n\stire din jude] aflat\ la 15 km sud-est de Boto[ani. .06.. M\n\stirea Co[ula construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matias Co[ulvei (1532).Depozitul ecologic jude]ean se va înregistra în categoria bunurilor publice ale jude]ului Boto[ani. . The costs for waste management are considered affordable if they are lower than 1. la valorificarea poten]ialului turistic [i cultural.The collection of waste in a fixed point with waste collection platforms. dating from the XVIth century. se va facilita accesul la obiectivele aflate în patrimonial cultural.120 loc/container (urban) [i 90 loc/container (rural) [i 500 loc/platform\ (urban [i rural). glass.Baranca . cre[terea vitezei de transport [i implicit reducerea timpului afectat transportului de m\rfuri [i de c\l\tori [i a consumului de carburant.Rural areas .Încheiere contracte de delegare de gestiune a serviciilor. DN 28B (E 58) .System for the collection of waste: . în afara celor acoperite prin fonduri UE. each with its own staff. Institutional framework . km 39+150 . {tef\ne[ti.2008 and by Botosani County Council through the Decision of the County Council no. sticl\. . 349/2005.250.Transportul de la sta]iile de transfer la depozitul final se va face în 2 schimburi. Deadlines and value of investment . Value = 21."Modernization of the regional route Dorohoi .Extinderea sistemului de colectare a de[eurilor de tip municipal: 100% în mediul urban [i 80% în mediul rural. Valoare = 19. plastic+metal.D.Valoarea total\ a investi]iilor ce urmeaz\ a fi întreprinse în cadrul acestui proiect se ridic\ la 32. Agafton Monastery . with 6 containers for selective collection (paper.1 mc.J.03.The county ecologic storage facility will also be part of the public domain of Botosani County. conform Asisten]ei Tehnice: 29. ''ECOPROCES BOTOSANI''. .692. Value = 19. Stefanesti. `n func]ie de pozi]ia sta]iilor de transfer (zona 1 Dorohoi. according to the Government Decision no. Ibanesti Cristinesti .2009.Cristine[ti Baranca .The organization of the selective collection of waste.Construction of the infrastructure for the collection of packages.A. the management of the activity being accomplished through the delegation of the service by Botosani County Council to a licensed operator.5% din venitul pe gospod\rie. according to the Technical Assistance: 30.377. the reduction of pollution in the area through the reduction of air and phonic pollution. reducerea polu\rii mediului în zon\ prin reducerea noxelor [i a zgomotului.built during the reign of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532).Cerbu . M\n\stirea Agafton Curte[ti (la 4 km sud-vest de Boto[ani). area 2 Saveni.Înfiin]are Unitate de Implementare Proiect în cadrul A.Closing of the landfills in the rural environment and in the small towns 16 July 2009. area 5 no transfer unit). area 3 Stefanesti.Fundu Hertii . Strategia . . .2008. leading also to the creation of a good connection between the county and national transport lines.A.extension.101 lei. norm\ tehnic\ .collection points 1/500 inhab. dezvoltarea local\ [i în special a poten]ialului turistic local prin reabilitarea [i modernizarea leg\turilor directe de transport.Extension of the collection system of municipal waste: 100% in the urban environment and 80% in the rural environment. . higher level of safety and less accidents.Curtesti (4 km south-west of Botosani). . . . .Înfiin]are A. Schitul Frumu[ica (sau Bal[).Deadline estimated for the completion of the Feasibility Study. . 16 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 17 .I. sticl\).extindere.The Master Plan has been approved by the Ministry of Environment and Sustainable Development on 12.Toate bunurile nou create ca urmare a investi]iilor viitoare care deservesc dou\ sau mai multe unit\]i administrativ-teritoriale vor fi bunuri ale jude]ului Boto[ani. M\n\stirea Cozancea. scale and area for the storage of electric and electronic waste. aceste venituri vor trebui s\ acopere costurile viitoare pe termen lung aferente serviciului de gestionare a de[eurilor. zona 2 S\veni. the provision of an increased comfort for the participants in traffic. . 20 tons/trip. . of large and dangerous waste. located at 15 km south-east of Botosani.09. . realizarea unui confort sporit pentru participan]ii la trafic. Options Selection criteria for the options: costs. fiecare având personal propriu.Modernizare traseu regional Dorohoi ./Botosani County Council/Local Councils depending on the sanitation activities that represent the object of the delegation contracts.Consiliul Jude]ean Boto[ani este beneficiarul [i co-finan]atorul proiectului din partea României./Consiliul Jude]ean Boto[ani/Consilii Locale în func]ie de activit\]ile de salubrizare care fac obiectul contractelor de delegare. zonele rurale .Sistem pentru colectarea de[eurilor din ambalaje: zonele urbane .Dracsani .Master planul a fost aprobat de c\tre Ministerul Mediului [i Dezvolt\rii Durabile la 12.2009. from Storesti village. Realizarea acestor proiecte va conduce la cre[terea gradului de atractivitate al zonei din punctul de vedere al investitorilor. Fl\mânzi.Copalau . implementation risks. .Termen estimat de finalizare a Studiului de fezabilitate. Cozancea Monastery. local development and especially the development of the local tourist potential through the rehabilitation and modernization of the direct transport connections.Cop\l\u .601. înfiin]area de noi firme în localit\]ile de pe traseele drumurilor.Cerbu . 1. Conform principiului ''poluatorul pl\te[te''. will turn to account the tourist and cultural potential.Fundu Her]ii .4 transfer units in: Saveni. . Modernizarea lor va avea un impact important [i va contribui la atingerea urm\toarelor obiective specifice: îmbun\t\]irea accesibilit\]ii zonelor sau regiunilor periferice. .puncte de colectare 1/500 loc. .2009.Racovat. these incomes will have to cover the future waste management costs on the long-term. Strategy . The modernization will have a significant impact and will contribute to the accomplishment of the following specific objectives: improvement of the accessibility of the peripheric areas. 20 tone/curs\.I. 90 inhab/container (rural) and 500 inhab/platform (urban and rural). Termene [i valoare investi]ii .Development of the integrated waste management systems and rehabilitation of the contaminated sites. . . axa prioritar\ 2 . organizarea colect\rii selective a de[eurilor. Op]iuni Criterii de selectare a op]iunilor: costuri. L= 15 km. . of transport/transfer to the county storage facility from 5 geographical areas.Contractele de delegare a gestiunii se vor încheia de c\tre A. The projects will be accomplished between 2009 and 2013. The accomplishment of these projects will increase the attractiveness of the area from the point of view of investors. criterii tehnice. of the two storage facilities in the City of Botosani and the City of Dorohoi and the simplified closing of the landfills from the rural environment and small towns.Construirea unui depozit jude]ean conform. representing a true sight for tourists. 1274/2005. . . cu câte 6 containere pentru colectare selectiv\ (hârtie.06. each with 2 containers of 25 m3. nr.Logistic\ .08. .Transport from the transfer units to the final storage facility will be made in 2 shifts. . gestionarea activit\]ii fiind realizat\ prin delegarea gestiunii serviciului de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani unui operator licen]iat. Priority Axis 2 . riscuri de implementare. Integrated waste management system in Botosani County Project financed through SOP Environment. a celor voluminoase [i a celor periculoase. conform Asisten]ei tehnice: 30. results of the future investments. the establishment of new companies in the localities traversed by the roads.transfer and transport: . incluse în circuite turistice cum ar fi: M\n\stirea Vorona .1 m3. Cadrul institu]ional .09. eurocontainere metalice de 1. zona 5 f\r\ sta]ie de transfer). precum [i la crearea unei mai bune leg\turi între re]elele de transport jude]ean [i re]elele na]ionale. asigurând transportul a max.Conclusion of service delegation contracts. . . dar [i la îmbun\t\]irea calit\]ii mediului [i prosperitatea popula]iei deservite. ''ECOPROCES BOTO{ANI''.377. Suportabilitatea Gestionarea de[eurilor genereaz\ venituri prin perceperea de taxe de la produc\torii de de[euri. De asemenea. the former was chosen as the adequate location. raised in 1600.The delegation contracts will be concluded by I. their total value (requested through the Regional Operational Programme 2007-2013) being 191. The project will also facilitate the access to the sights of the cultural patrimony. .Implementation of a selective system for the collection of waste at county level.2008. impact asupra mediului."Modernizare DJ 208H. Frumusica (or Bals) Hermitage.D.A. but also to the improvement of the environmental quality and prosperity of the served population. . .Establishment of I.puncte de colectare 1/500 loc pentru plastic+metal.Închiderea spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici . . . of the conditions of transport for goods and people both inside the studied areas and also to and from these areas.Closing of the inadequate landfills: Procedure combined with the closing.Urban areas . conform Ordin nr. besides the ones covered through EU funds.D.120 inhab/container (urban). a transportului/transferului la depozitul jude]ean pe 5 zone geografice.transfer [i transport: 4 sta]ii de transfer la: S\veni. 1274/2005.441 lei Prin realizarea acestor proiecte se va contribui la îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane atât în interiorul zonelor studiate. fiecare cu 2 containere de 25 mc. valoarea total\ a acestora solicitat\ prin Program Opera]ional Regional 2007-2013 fiind de 191.County storage facility: After the technical comparison of the two options Stauceni and Unteni. Proiectele se vor desf\[ura în perioada 2009-2013. ensuring the transport of max. . and also of the landfills in the urban environment .Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de[eurilor [i reabilitarea siturilor contaminate istoric.08.46+850". DN 28B (E 58) . .DJ 297.System for the collection of packages: .C.210 Euro.Realizarea sistemului pentru transferarea/transportul de[eurilor menajere la depozitul jude]ean. cântar [i zon\ pentru depozitarea de[eurilor electrice [i electronice.2008 [i de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani prin H. according to Order no. such as: Vorona Monastery . .DJ 297.5% of the household income.The application of a unitary system throughout the county.250.Metallic euro-containers with a capacity of 1. .210 Euro. the reduction of transport costs. reducerea costurilor de transport explicite [i implicite. 101/30. according to the position of the transfer units (area 1 Dorohoi.16 iulie 2009. . Dorohoi . Affordability The waste management activity generates income through the charging of fees to the waste producers.Construction of a county storage facility. 349/2005 a celor dou\ depozite din municipiul Boto[ani [i municipiul Dorohoi [i închiderea simplificat\. km 39+150 . datând din secolul XVI.Racov\].494 lei . din satul Store[ti.Botosani County Council is the beneficiary and co-financer of the project on behalf of Romania. care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare (pictur\ mural\) realizate între anii 1537-1681. .I. the creation of jobs in the new companies.D. L = 15 km. sporirea siguran]ei circula]iei [i reducerea num\rului de accidente de circula]ie. the possibility to increase the speed and implicitly reduce the time allocated to the transportation of merchandise and people and also a lower consumption of fuel. .692.03. a depozitelor din mediul urban . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . still preserving original frescoes of great value (mural painting) accomplished in 1537-1681..2009. principiu adoptat în legisla]ia UE [i în cea româneasc\.46+850".101 lei.Depozit jude]ean conform: dup\ compara]ia tehnic\ a op]iunilor St\uceni [i Un]eni. .

The connection of Botosani to the route Iasi-Targu Frumos-Targu Neamt will be made on E58. implicit pe traseul drumului european E58. Cuza Vod\. este situat în nord-estul României. Characteristic of this region is the relief with low hills or hilly plains. rye. with the north-eastern border.str. iepuri. Botosani is one of the Romanian counties that have marked their evolution through valuable elements. la grani]a cu Republica Moldova. as well as the county's monasteries. Polonia [i Rusia. Unirii 2. În municipiu exist\ 4 autog\ri care asigur\ curse zilnice c\tre alte ora[e din ]ar\ [i c\tre majoritatea localit\]ilor din jude]. cu Ucraina. such as Vorona or the monasteries from Neamt and Iasi counties. Sucevita. sfecl\ de zah\r. occasionally exceeding 200 meters in the western part. From a tourist point of view. porumb. ora[ul a fost din cele mai vechi timpuri o punte de leg\tur\ între România [i zona Bucovinei [i a Basarabiei de nord. as well as agricultural lands and grasslands. rabbits and foxes. Putna). the tourists can easily reach the monasteries from Bucovina (Voronet. the natural vegetation is characteristic to the forest soils. Moldovita. vegeta]ia natural\ este caracteristic\ solurilor de p\dure. în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga v\ii Siretului în vest [i cea a dealurilor joase ale Câmpiei Moldovei ce se întinde c\tre est. `n centru Monumentul Eroilor 1 Boto[ani reprezint\ în arealul românesc unul dintre ]inuturile care [i-au marcat evolu]ia prin amprentele valorice deosebite atât în plan cultural-spiritual. Repere geografice [i turistice Municipiul Boto[ani. de aici se poate ajunge cu u[urin]\ la m\n\stirile din zona Bucovinei (Vorone]. Culturile tradi]ionale constau din: grâu. The city is situated at an average altitude of 163 meters. Autostrada A4. cât [i la cele din jude]. gutuiul [i nucul. Astfel. as well as at a social-economic level. Hornbeam forests spread towards the north-west. cu fâne]e [i islazuri pe care cresc ierburi perene. Foto: Bulervardul pietonal . se poate ajunge u[or la Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. ce leag\ grani]a de nord-vest a ]\rii. which spreads towards the east. and Ukraine.132 hectares and a slightly elongated shape from north to south. Caracteristic acestei regiuni este relieful de dealuri joase sau câmpii deluroase. implicitly on the route of the European road E58. Altitudinea medie a ora[ului este de 163 metri. 1. cât [i în plan socio-economic. nedep\[ind decât excep]ional 200 metri. consisting of agriculatural lands and ancient grasslands which have taken the place of the former forests. Moldovi]a. care va face leg\tura dintre Ia[i [i Târgu Mure[. [i. situated on Prut River. Foto: Parcul ''Mihai Eminescu'' 18 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 19 . Teritoriul ora[ului propriu-zis are o suprafa]\ de 4132 ha [i un caracter u[or alungit pe direc]ia nord-sud. cartofi. quince trees and nut trees. situat pe Prut. in the contact area between the tall hills located on the left side of Siret Valley to the west and the low hills of the Moldavian Plain. The natural vegetation of the eastern area of the City of Botosani is specific to the forest steppe area. Putna). Thus. which will connect Iasi and Targu Mures. floarea-soarelui. Botosani is situated at the junction of the national roads 29B (Targu FrumosDorohoi) and 29 (Suceava-Saveni). Poland and Russia. terenuri agricole [i paji[ti stepizate. fiind format\ în special din terenuri agricole [i paji[ti seculare ce ocup\ locul fostelor p\duri. Boto[ani este situat la intersec]ia drumurilor na]ionale 29B (Târgu Frumos-Dorohoi) [i 29 (Suceava-S\veni). Access can also be made to the largest water storage dam in the country Stanca-Costesti. corn. de asemenea. Highway A4. De asemenea. with hayfields and commons with evergreen grass. barley. Bucovina and northern Basarabia. at the border with the Republic of Moldova. în partea vestic\. În rest. beet. cu cea de est. nord-est. The city's territory has a surface of 4. the city has been since ancient times a brigde between Romania. Leg\tura de la Boto[ani la traseul tronsonului Ia[i-Târgu Frumos-Târgu Neam] se va face pe E58. potatoes. se va situa la 70 km distan]\. cherry trees. The orchards occupy small surfaces. dominated by plum trees. both at a cultural-spiritual level. Apart from that. secar\. Geographical and tourist marks The City of Botosani.Botoºani Foto: BOARDMEDIA Foto: Calea Na]ional\ `n intersec]ie cu str. which connects the north-western border of the country. pear trees. and to the south-west beech forests and mixed forests of beech trees and hornbeam. Halmeu. cel mai mare lac de acumulare din ]ar\. sun-flower etc. the residence of the homonymous county. cire[ul [i p\rul. Din punct de vedere turistic. Sucevi]a. re[edin]a jude]ului cu acela[i nume. The city has 4 bus terminals which provide transportation to other cities in the country and to most of the county's localities. Boto[ani Fauna este format\ din c\prioar\. 2 The fauna is represented by deer. Halmeu. Sculeni. vulpi. Livezile ocup\ suprafe]e relativ mici [i predomin\ prunul [i vi[inul. orz. iar în sud-vest f\gete de deal [i p\duri amestecate de fag [i gorun. is situated in the north-east of Romania. În nord-vest se întind p\duri de gorun. will be situated at a distance of 70 km. Vegeta]ia natural\ a zonei de est a municipiului Boto[ani este caracteristic\ zonei de silvostep\. The traditional crops are represented by: wheat. Sculeni. cum ar fi Vorona sau cele nem]ene [i ie[ene.

multe dintre ele ]inând deja de universalitate. "Mihai Eminescu" Theatre (built in 1914. but it was documentary certified in 1439. al XIX-lea). especially in the last part of his life.132 locuitori. the settlement became a place where the goods were exchanged on fixed dates. Ini]ial punct de popas al caravanelor de m\rfuri. which have sheltered the town's goods for hundreds of years. când se pun bazele Întreprinderii Textile Moldova. a atras asupra-i aten]ia domnitorilor ]\rii. 1 3 3 4 20 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 21 .sec]ia de istorie [i arheologie (fosta Prefectur\ a Jude]ului Boto[ani. între altele. S. botâ[e = opinci). amenajat `n 1869. opened at the beginning of the XIVth century. today the headquarters of "Stefan Luchian" Foundation in Botosani). deschis la începutul sec. Initially used as a stop for the freight caravans. and especially in the eighth decade of the last century. The market town. the Memorial House "Nicolae Iorga" (organized in one of the houses rented by the family of the great historian Nicolae Iorga). Biserica "Sf. Al\turi au fost amenajate primele hanuri. and the branch of the Agricultural Bank was established in 1894.ctitorie a domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din anul 1496. as a ''princely prerogative''. the Wood Industrialization Enterprise. mai ales `n ultima parte a vie]ii sale.'' Boto[ani a luat fiin]\ probabil în sec. linguists . The City of Botosani contributes with 70% of the county's GDP. fie dintr-un nume de persoan\ (Bot\[. Foto: Sala Polivalent\ Urbanonimul ''Boto[ani'' a preocupat numero[i cercet\tori . construit\ la sfâr[itul secolului al XIX-lea. în care se mai p\streaz\ câ]iva arbori contemporani cu marele poet na]ional. In the park there is also a small artificial lake and a gazebo where the military band used to delight the locals in the weekends. As there was no definite conclusion. Dintre edificiile culturale de referin]\ din municipiul Boto[ani amintim: Casa CiomacCantemir (monument istoric construit la începutul sec. Dup\ 1900. The City of Botosani is one of the most significant cities in the country through its history and the vestiges it still preserves. and then the first dwellings. who noted that ''Botosani means the market town of Botas.). Petru Rares gives the town to his wife. XIX apar primele manufacturi. when a large industrial platform was created. the Shirts factories ''Floridas'' and ''Hercules''. we prefer the one written by Nicolae Iorga. p\rere pe care o împ\rt\[e[te [i Artur Gorovei în ''Monografia Ora[ului Boto[ani''. from Botas. Petru Rare[ îl d\ruie[te so]iei sale.cea mai mare de acest fel din r\s\ritul Europei. Fabricile de c\m\[i ''Floridas'' [i ''Hercules''. Nicolae Iorga or Octav Onicescu are major landmarks in various fields. writing their names in the Romanian and universal cultural patrimony. Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" (fosta filial\ din Boto[ani a B\ncii Na]ionale.is that Botosani draws its name from Botas. bonet\rie [i tricouri (1896). with Motas. botós = slip. as well as the town's market area.având acela[i ctitor. Ca zon\ de agrement men]ion\m parcul ''Mihai Eminescu''. `n trecut. For a long time.C. an architectural monument dating from the end of the XIXth P century.he writes . being used also as a place of refuge for the population during the repeated invasions. In order to respond to the needs of the entrepreneurs. november 28. the Toy factory ''Teddy'' and the Candle factory ''Iacovloff'' . who came here several times. Nicolae Iorga sau Octav Onicescu sunt repere majore în domenii diverse. Statutul de ora[ domnesc este pus în eviden]\ de prima pecete a Boto[anilor. Foto: Compania de mitraliere a maiorului Grigore Ignat `n atac . S. botase = traditional peasant's sandals). established in 1869. with the establishment of the Textile Factory Moldavia. [i mai ales în deceniul al optulea al secolului trecut. îmbinând într-o sintez\ armonioas\ elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane). Fabrica de cvas [i cerneal\ [i Fabrica de confec]ii. awarded by the banker Berisch Moscowicz. Nord-Proiect (housed by "Moscovici House". the County Museum . înfiin]ate în ora[. as it is mentioned by the chronicler Grigore Ureche in the ''Chronicle of Moldavia'' on 28 November: "in 6947 (1439). amongst others. în anul 2005). p\rerile acestora mergând în dou\ direc]ii: fie c\ deriv\ dintr-un substantiv comun (bot\.'' The name Botosani comes.istorici. partially destroyed during the bombings of 1944 and restored in 1958). în anul 1862 ia fiin]\ aici prima institu]ie de credit. ~n parc exist\ un mic lac artificial [i un chio[c unde. În sec. o adev\rat\ bijuterie arhitectonic\. is a true architectural jewel. au fost Fabrica de bere Hascal Berariu (1865). Nord-Proiect (g\zduit\ `n "Casa Moscovici". From among the most important cultural edifices in the City of Botosani we can mention: Ciomac . The Chamber of Commerce and Industry was established in Botosani in 1868. As leisure areas we can mention ''Mihai Eminescu'' Park. Botosani still preserves the underground structure of a market town. Întreprinderea de Industrializarea Lemnului. au venitu tâtarii [i au pr\datu [i arsu pân la Boto[ani [i au arsu [i târgu Boto[eni". the "Mihai Eminescu" County Library (former branch of the National Bank in Botosani. The statute of princely town is emphasised by the first seal of Botosani.built by the ruler Stephen the Great in 1496. the Glass Electric Insulators Factory and the Bolt Factory. lingvi[ti -. Foto: detaliu cl\dire veche din centrul istoric 2 Historic and economic marks The name ''Botosani'' has been the concern of many researchers historians. cu pivni]e boltite suprapuse. although its population represents only 25% of the county's population (119. the Low Voltage Electric Equipment Enterprise (Electrocontact). cu Hasn\[.their opinions being separated into two directions: either it derives from a noun (bota. Primele fabrici. Foto: Teatrul de Stat ''Mihai Eminescu'' 2. geografi. including. Botosani stood out after 1949. The market town was established at the crossroads of these routes. Astfel. de[i popula]ia acestuia reprezint\ doar 25% din popula]ia jude]ului (119. Teatrul "Mihai Eminescu" (construit în anul 1914. distrus par]ial în timpul bombardamentelor din anul 1944 [i ref\cut în anul 1958). prefer\m s\ ne-o însu[im pe cea formulat\ de Nicolae Iorga. dar atestarea sa documentar\ este consemnat\ de abia în anul 1439. The first factories established in town were the Beer Factory Hascal Berariu (1865).history and archaeology section (the former Prefect's office of Botosani County. spirituale [i arhitecturale Cu o via]\ cultural\ foarte bogat\.). The short presentation we have made in these lines wishes to be an invitation to a deeper knowledge of the city through the pages of this magazine and we hope also through a visit to these magical places. Boto[anii p\streaz\ o structur\ subteran\ de târg. many of them already universal. Crasn\[. the Spare Parts and Machinery for Light Industry Enterprise (IUPS). thus. an architectural monument from the beginning of the XXth century. Nicolae" Pop\u]i . still sheltering a few trees contemporary with the great national poet. Names like Mihai Eminescu. the Tartars came and plundered and burned everything up to Botosani and also Botoseni market town". datând din anul anterior. the first loan institution came to life in 1862. apoi au fost construite primele locuin]e. The market town was established in one of the stops of the freight caravans that crossed the commercial route which connected the Baltic Sea with the Black Sea. care va fi instalat\ într-o monumental\ cl\dire. geographers. al XIX-lea. Biserica "Sf. constituind [i locul de refugiu al popula]iei în timpul repetatelor invazii. al XIV-lea. Boto[anii s-au afirmat dup\ anul 1949.the largest of its kind from eastern Europe. the town had preserved its character of important commercial centre. cedat\ în acest scop de bancherul Berisch Moscowicz. Nume ca Mihai Eminescu. combining the elements of French and German architecture in an harmonious synthesis). the City of Botosani has given many important figures in the fields of science and culture in the course of time. Crasnas and Hasnas. În anul 1868 ia fiin]\ la Boto[ani Camera de Comer] [i Industrie. Întreprinderea pentru Utilaje [i Piese de Schimb pentru Industria U[oar\ (IUPS). generator of large income. or from a name (Botas. Gheorghe" . Târgul. noiembrie 28. Fabrica de Izolatori Electrici din Sticl\ [i Fabrica de [uruburi. Foto: Consiliul Jude]ean . monument de arhitectur\ de la începutul sec. in a monumental edifice. spiritual and architectural values With a very intense cultural life. municipiul Boto[ani a dat de-a lungul anilor mari personalit\]i ale [tiin]ei [i culturii. fanfara militar\ îi delecta pe boto[\neni la sfâr[it de s\pt\mân\. a luat fiin]\ iarmarocul. the Kvass and ink factory and the Clothing factory (1896). ce au ad\postit timp de sute de ani m\rfurile târgului. Târgul a luat fiin]\ pe unul din locurile de popas al caravanelor de m\rfuri care str\b\teau marele drum comercial ce lega Marea Baltic\ de Marea Neagr\. Around it. al XIV-lea.ctitorie a Elenei Despot Doamna `n anul 1552. care din timpurile cele mai vechi va fi avut vreun rost prin meleagurile acestea. with an engraving of a peacock with a scattered tail. The first manufactures appeared in the XIXth century. Botos or Botus). La r\scrucea drumurilor ce se întâlneau aici.raised by Lady Elena Despot in 1552. An irrefutable architectural value is possessed by a few places of prayer: Uspenia Church . Lady Elena Despot. Fabrica de mobil\ Leon Schvartz. 1. a[ezarea a devenit în scurt timp loc de schimb de m\rfuri la date fixe. cu Mot\[. who must have had some role in these parts. Botas is a name that has to be put next to Bontas. botó[ = buta[. ca ''apanaj domnesc''. built at the end of the XIXth century. Muzeul Jude]ean . când se creeaz\ o mare platform\ industrial\ pe care s-au construit. 1 Cultural. where Mihai Eminescu was baptised. the first inns were built. pe care este gravat un p\un cu coada r\sfirat\. declarat rezerva]ie arhitectural\. Mult\ vreme ora[ul [i-a p\strat caracterul de important centru comercial. published in 1926: ''The truth . dating from the previous year. Ca centru industrial. Bot\[ e un nume care trebuie pus al\turi de Bont\[. iar în anul 1894 o filial\ a B\ncii Agricole.este c\ Boto[anii î[i trage numele de la Bot\[. Pentru a r\spunde nevoilor întreprinz\torilor. Întreprinderea Mecanic\. Întreprinderea de Aparataj Electric de Joas\ Tensiune (Electrocontact). Fabrica de Juc\rii ''Teddy'' [i Fabrica de lumân\ri ''Iacovloff'' . Municipiul Boto[ani realizeaz\ în momentul de fa]\ 70% din PIB-ul jude]ului.`n fundal 2. care a poposit aici de mai multe ori. iar din a doua jum\tate a acestui secol industria de fabric\. Foto: Parcul Mihai Eminescu 3.Cantemir House (a historical monument built at the beginning of the XIXth century. New factories emerged after 1900 : the Furniture factory Leon Schvartz. Scurta prezentare pe care am f\cut-o Boto[anilor în rândurile de mai sus se dore[te a fi o invita]ie la cunoa[terea acestuia prin lectura revistei pe care o ave]i în fa]\ [i sper\m printr-o vizit\ pe care o ve]i face cât mai curând aici. deci de la Bot\[. and the factories in the second half of the last century. leading to the creation of the town. publicat\ în anul 1926: ''Adev\rul noteaz\ el . drew the attention of the country's rulers. O valoare arhitectural\ de necontestat au câteva l\ca[uri de cult: Biserica Uspenia . declared architectural reservation. an opinion shared by Artur Gorovei in ''The Monograph of the City of Botosani''. renumit\ pentru valoarea arhitectural\ a centrului istoric. sediul Funda]iei "{tefan Luchian" Boto[ani).132 inhabitants in 2005). Elena Despot Doamna. care [i-au înscris numele în patrimoniul cultural românesc [i universal. The suffix -as is added to some names in order to create a new name.'' Botosani was probably established in the XIVth century. dup\ cum noteaz\ cronicarul Grigore Ureche în ''Letopise]ul }\rii Moldovei'' la 28 noiembrie: ''la anul 6947 (1439). P monument de arhitectur\ datând de la sfâr[itul sec. precum [i zona de târg a ora[ului. unde a fost botezat Mihai Eminescu. known by merchants from the most distant areas. al XX-lea. "Saint George" Church built by the same person. aduc\tor de mari venituri.''' Numele de Boto[ani vine. cunoscut de negustorii din cele mai îndep\rtate locuri. Muncipiul Boto[ani este prin trecutul s\u [i prin vestigiile pe care le mai p\streaz\ înc\ unul dintre cele mai însemnate ora[e ale ]\rii.Repere istorice [i economice Valori culturale. famous for the architectural value of the historic centre. Întrucât nicio ipotez\ nu s-a impus definitiv. the Mechanical Enterprise. Thus. Boto[ sau Botu[). închegându-se astfel ora[ul. Sufixul -\[ se ad\uga la unele nume de oameni pentru a face nume nou\.C. Casa memorial\ "Nicolae Iorga" (organizat\ într-una din casele în care a copil\rit marele istoric Nicolae Iorga). As an industrial centre. with arched cellars.monument din Pia]a 1 Decembrie 4. 1. care nota faptul c\ ''Boto[anii înseamn\ târgul lui Bot\[. li se al\tur\. "Saint Nicholas" Church Popauti .

cuprinzând la acea vreme 6 pl\[i.267 inhabitants.Dorohoi în 1896. când domnitorul Moldovei.Vargolici. Dimitrie Pompeiu. trei comune urbane [i 64 comune rurale. the City of Dorohoi gives great importance to the sustainable social-economic development and to a higher living standard for its inhabitants while preserving the local traditions and the historic and cultural patrimony. poate de la întemeitorul a[ez\rii.Vârgolici. Documentele Moldovei men]ioneaz\ acum [i "drumul cel mare al Dorohoiului". Dorohoi has written its own history. Municipiul Dorohoi merit\ s\ fie vizitat pentru obiectivele turistice cu care s-ar mândri orice localitate. Dorohoiul este reprezentat la [edin]a divanului ad-hoc al Moldovei de Mihail Kog\lniceanu. A contribution to the development of Dorohoi was brought. a children's club. Dup\ anul 1990 s-au înfiiin]at în Dorohoi societ\]i comerciale cu capital mixt sau privat. each serving a guild. Alexandru cel Bun. conservarea cl\dirilor cu valoare de patrimoniu. Distan]a fa]\ de re[edin]a jude]ului. which led to the creation of 38 synagogues. Dorohoi remained a town of Botosani County. manifest\ri cultural-artistice: Festivalul Na]ional de Muzic\ U[oar\ ''M\r]i[or Dorohoian''. care dateaz\ din 6 oct. fapt datorat [i personalit\]ilor care îi reprezentau interesele. Dorohoiul este men]ionat ca punct vamal pentru negustorii care exportau cai la Cameni]a. as well as workshops for the repair of harnesses and of means of transport. 8 kindergartens. iar în data de 24 noiembrie 1994 a fost ridicat la rangul de municipiu. in the north-eastern part of Romania. ceea ce a condus la cre[terea importan]ei acestuia. perhaps after the founder of the settlement. the ''Birth of Virgin Mary'' Church (built of oak logs on a stone foundation in the time of the voivode Constantin Moruzi). the King of Poland.Orchestra Mugurelul (25 de ani de activitate). Dorohoi appeared as a communication hub. economia ora[ului avea un caracter industrial. municipiul Dorohoi acord\ o mare importan]\ dezvolt\rii socio-economice durabile a localit\]ii [i cre[terii calit\]ii vie]ii locuitorilor s\i în condi]iile p\str\rii tradi]iilor locale [i conserv\rii patrimoniului istoric [i cultural. after the country's administrative-territorial reorganization. Dintre acestea amintim: Biserica Domneasc\ ''Sf. La 8 octombrie 1408. and 493 km from Romania's capital. with the necessary endowments for rest and nourishment. dezvoltarea turismului (valorificarea poten]ialului oferit de cadrul natural. Following the modern administrative reform in the time of Cuza. sometimes peaceful. Every year. electric energy). Restored in 1568. and in 1962 the locality also benefits from a water supply system (until then the water had been carried with casks). ora[ul devine centrul administrativ al Moldovei de nord. 8 [coli. Este vorba de inaugurarea. p\strarea tradi]iilor [i obiceiurilor. Municipiul Dorohoi a împlinit recent 600 de ani de la prima atestare documentar\ cunoscut\. [i comunitatea evreilor. a pia]etei "Rabin Pinhas Wasserman" [i a Muzeului existen]ei evreilor în Moldova. Cre[te num\rul hanurilor cu cele necesare pentru dormit [i hran\. More inns appear. XIX [i XX. many edifices with architectural and patrimonial value. Nicolae''. pân\ în acel moment apa fiind adus\ cu sacalele. but we find the following explanation in the Romanian Encyclopaedia: Its name (Dorohoi). Dorohoi became a county. dezvoltarea infrastructurii [colare. dominated by the glass and porcelain industry. In 1857. un club al copiilor [i elevilor unde activeaz\ una dintre cele mai apreciate forma]ii de muzic\ popular\ din ]ar\ . când zbuciumat\. 3 s\li de sport. Dorohoiul apare ca un nod de comunica]ie de la care plecau [i `n care se intersectau numeroase drumuri din ]ar\. sewerage. Grupul [colar ''Regina Maria''. în urma reorganiz\rii administrativ-teritoriale a României.267 locuitori. dar în Enciclopedia Român\ g\sim urm\toarea explica]ie: Numele lui (al Dorohoiului). Municipiul dispune de un bogat patrimoniu cultural-istoric: Biserica ''Sf. when the ruler of Moldavia. 1407.Dorohoi în 1888 [i Ia[i . After the administrative reorganization in 1950. but always connected to the realities of the respective periods. fiecare deservind câte o breasl\. la grani]a cu Ucraina (la nord) [i Republica Moldova (la est). the City of Dorohoi is second as size in Botosani County. comprising at that time 6 small rural districts. and on 24 November 1994 it became a city. the preservation of traditions and customs. Referring to the origin of the name. de-a lungul celor aproximativ 400 de ani de prezen]\. concluded a treaty in Liov with Vladislav Iagello. Pastorel Teodoreanu. Dorohoiul a r\mas ora[ în cadrul jude]ului Boto[ani. În urma reformei administrative moderne din timpul lui Cuza. de origine slav\. Datorit\ pozi]ion\rii pe traseul principalelor rute de comer] ce asigurau leg\tura cu nordul Europei. a municipal stadium. P Dorohoi After 1968. 1. and of the local cultural and historic patrimony). Dorohoi became residence of the homonymous district in Botosani region and in 1952. industria constructoare de ma[ini. dar mereu ancorat\ în dimensiunile corespunz\toare vremurilor. extension and modernization of the town infrastructure (water. iar în 1510 [i 1513 de t\tari. Ion Pillat. P\storel Teodoreanu. dar în cadrul regiunii Suceava. great personalities of Romanian science. Referitor la originea numelui localit\]ii. a municipal hospital. Pentru a marca acest lucru. un stadion municipal. din care 53 agen]i economici cu participare str\in\. 3 gyms. un spital municipal. Thus. Astfel.Mugurelul Band (25 years of activity). It is located at a distance of 36 km from the county residence. în prezent în municipiu fiind înregistra]i un num\r de 1400 agen]i economici. bordering Ukraine (to the north) and the Republic of Moldova (to the east). industria textil\ [i industria alimentar\. The development continued in the XIXth and XXth centuries. the car industry. the protection of the environment (implementation of an integrated waste management system in Dorohoi area). Companies with mixed or private capital were established in Dorohoi after 1990. Thus. 2 3 22 << Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi >> 23 . 400 years. lived or worked in Dorohoi: our great musician George Enescu. ~n 1857. O contribu]ie la dezvoltarea Dorohoiului [i-a adus-o. Dorohoi was mentioned as a customs point for the merchants who exported horses to Camenita. Seminarul Teologic ''Sfântul Ioan Iacob''. în Dorohoi s-au n\scut. the development of tourism (the capitalization of the potential offered by the natural setting. but this time in Suceava region. ''Saint John Jacob'' Seminary. numeroase cl\diri cu valoare arhitectural\ [i de patrimoniu. Dup\ reorganizarea administrativ\ din anul 1950. Un impuls puternic pentru economia ora[ului `l reprezint\ construirea c\ilor ferate Leorda . natural gas. expozi]ii [i concursuri literar-artistice. în municipiu func]ioneaz\ o cas\ municipal\ de cultur\ [i o bibliotec\. In 1509 it was plundered by the Polish and in 1510 and 1513 by the Tartars. three urban communes and 64 rural communes. Dorohoiul [i-a scris propria istorie. culturii [i artei române[ti: marele nostru muzician George Enescu. tratat care este semnat [i de boierul Mihail Dorohoianul. a place in the centre of the city bears the name of the rabbi who led one of the most prosperous Jewish communities in the country for 40 years. Anual se organizeaz\ manifest\ri culturale pentru evocarea personalit\]ilor de seam\ de pe meleagurile Dorohoiului. by the Jewish community. energie electric\).1495). out of which 53 with foreign capital. Festivalul ''Mugurelul''. due to the people who represented its interests. iar din anul 1952. protejarea calit\]ii factorilor de mediu (implementarea unui sistem integrat de management al de[eurilor în zona Dorohoi). Dorohoiul a fost transformat în jude]. Bucure[ti. which led to a higher prestige for the town. ''George Enescu'' Museum. the ''Assumption of the Virgin'' Cathedral. We are talking about the inauguration of the "Rabin Pinhas Wasserman" Square and of the Jewish Museum in Moldavia. În secolul al XV-lea. 9 baze sportive. the development of social services and the granting of the right to a dwelling. Dezvoltarea a continuat [i în sec. Dorohoi becomes the residence of the magistrate of the Highland in 1778. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. the textile industry and the food industry. with one of the most appreciated folk music ensembles in the country . ''Mugurelul'' Festival. a series of development projects are either ongoing or in the phase of document elaboration.Dorohoi railway in 1896. au tr\it sau au activat personalit\]i de seam\ ale [tiin]ei. The documents also mention the "large road of Dorohoi". este de 36 km. a treaty signed also by the landowner Mihail Dorohoianul. In the XVth century. tot re[edin]\ de raion. unit\]i de înv\]âmânt preuniversitar: ''Colegiul Na]ional Grigore Ghica''. the City of Botosani.Dorohoi Foto: Arhiva Prim\riei Dorohoi Foto: Vedere aerian\ asupra municipiului Dorohoi Situat în nordul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Dorohoi was represented at the meeting of Moldavia's council by Mihail Kogalniceanu. projects that envisage the rehabilitation. In 1923 the town is supplied with electric power from its own plant. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (construit\ din bârne de stejar pe temelie de piatr\ în zilele lui Constantin Moruzi Voevod). the town had an industrial character. the volume of economic exchange increased. care recompune atmosfera crea]iei marelui compozitor. 9 sports complexes. the town became the administrative centre of northern Moldavia. several variants circulated. În municipiul Dorohoi func]ioneaz\ dou\ muzee ce g\zduiesc exponate de o deosebit\ valoare: Muzeul ''George Enescu''. De asemenea. A powerful impulse for the town's economy was represented by the construction of Leorda . este de 493 km. extinderea [i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare (ap\. which dates from 6 October 1407. Astfel. care ad\poste[te colec]ii de [tiin]e ale naturii (se remarc\ colec]ia de p\s\ri [i pe[ti exotici [i galeriile de art\ modern\ . which shelters collections from this field (the most remarkable is the collection of exotic birds and fish and the modern art galleries . dezvoltarea serviciilor sociale [i asigurarea dreptului la o locuin]\ decent\. Nicolae'' (ctitorie a lui {tefan cel Mare . being crossed by many roads. Foto: Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" 2. al atelierelor de reparat harna[amente [i mijloace de transport. In order to accomplish this goal. On 8 October 1408. ~n ceea ce prive[te viitorul. încheie la Liov un tratat cu Vladislav Iagello. who presented the grievances of the Romanians from this part of the country. of Slavonic origin. workshops for horse shoeing etc. 1. Many important figures have connected their destinies to this place. Regarding the future. s-a înregistrat o intensificare a schimburilor economice. Spiru Haret. Pentru aceasta se afl\ în derulare sau în curs de elaborare a documenta]iilor o serie de proiecte de dezvoltare care au în vedere reabilitarea. De-a lungul timpului. Muzeul ''George Enescu''. 1 opula]ia municipiului este de 31. Dorohoiul devine re[edin]a vornicului }\rii de Sus pân\ în 1778. In the course of time.Dorohoi railway in 1888 and Iasi . Foto: Bisericu]a de lemn "Na[terea Maicii Domnului" 3. municipiul Dorohoi este al doilea municipiu ca m\rime din jude]ul Boto[ani. gaze naturale. From among them we can mention: ''Saint Nicholas'' Princely Church. The City of Dorohoi has two museums which shelter very valuable exhibits: ''George Enescu'' Museum. ''The Assumption of the Virgin'' Cathedral. Pân\ în anul 1989. un loc din centrul municipiului poart\ numele rabinului care a p\storit timp de 40 de ani una din cele mai prospere ob[ti evreie[ti din aceast\ ]ar\. from the activities of the blacksmiths and coopers guilds to the activities of doctors and dentists. care prezint\ dolean]ele românilor din aceast\ parte a ]\rii. [i Muzeul de {tiin]ele Naturii. pre-university education institutions: ''Grigore Ghica National College''. timp de 210 ani. patrimoniul istoric [i cultural local). in the XVII-XVIIIth centuries. Zilele Municipiului.1495). In order to mark this aspect. bresle care au f\cut posibil\ func]ionarea a 38 de sinagogi. pentru potcovit caii etc. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. Ion Pillat. când lini[tit\. the Sciences of Nature Museum. sunt vehiculate mai multe variante. în secolele XVII [i XVIII. pe cursul râului Jijia. Until 1989. Due to its location on the route of the main commercial roads which provided the connection with the north of Europe. The city has a vast cultural-historic patrimony: ''Saint Nicholas'' Church (built by Stephen the Great . the Days of the City. prin presta]iile breslelor de la fierari [i dogari pân\ la medici [i denti[ti. Foto: Dorohoi . cultural-artistic manifestations are organized for the celebration of the important figures from Dorohoi: the National Music Festival ''Martisor Dorohoian''. 8 gr\dini]e. Numeroase personalit\]i [i-au legat destinele de acest ora[. înseamn\ ''drag".400 economic agents being registered in the city today. culture and art were born. Ref\cut în 1568. the development of the educational infrastructure. În 1509 este pr\dat de poloni. Bisericu]a de lemn ''Na[terea Maicii Domnului'' . exhibitions and literary-artistic contests. The city also has a municipal cultural centre and a library. Dimitrie Pompeiu.art\ decorativ\ de sticl\ [i por]elan). means ''dear". The city has a population of 31. regele Poloniei. ''The Birth of Virgin Mary'' wooden church . în extremitatea de nord-est a României. 8 schools. in the course of approx. which recreates the atmoshpere from the house of the great composer and the Sciences of Nature Museum. În 1923 ora[ul este alimentat cu energie electric\ furnizat\ de uzina proprie. district residence again. canalizare. Dorohoiul a devenit re[edin]\ a raionului cu acela[i nume din cadrul regiunii Boto[ani. Alexander the Kind. Muzeul de {tiin]ele Naturii.decorative art of glass and porcelain). Bucharest. predominante fiind industria sticl\riei [i por]elanului. iar în 1962 localitatea beneficiaz\ [i de alimentare cu ap\ potabil\. municipiul Boto[ani. on the stream of Jijia River. The City of Dorohoi is worth visiting for the tourist sights that would make any locality proud. maintaining this statute for 210 years. ''Queen Mary'' High-school. Spiru Haret. the preservation of the edifices with patrimonial value. în cadrul unei festivit\]i. sometimes tumultous.zona central\ Din 1968. iar fa]\ de capitala României. Situated in the north of the North-East Development Region. The City of Dorohoi has recently celebrated 600 years since the first documentary certification.

represented by the estate of 11. l\ca[ ce dateaz\ din secolul XV. Tradi]iile ora[ului Bucecea arat\ c\ locuitorii acestuia.800. c\r\mizi [i ziduri de la fostul amplasament al bisericii satului Vâlce[ti [i 5 monede din perioada domniei lui {tefan cel Mare. This town. The material traces discovered during the archaeological diggings (e. Dispensarul veterinar din ora[ asigur\ întreaga gam\ de tratamente [i vaccin\ri pentru efectivele de animale. At the moment. unde au fost g\site pietre de cimitir. The historic monuments are represented by ''Saint Nicholas'' Church. Darabani. the date of 15 April 1569 being considered as the date when the locality was certified from a historical point of view. Darabani. Aceast\ urbe. Leon D\n\il\ 3. Foto: Sediul Prim\riei ora[ului Darabani 2. Apart from the residence . economia ora[ului se bazeaz\ pe agricultur\ [i cre[terea animalelor. The blocks with 720 apartments. With a surface of 4. de stat. pentru a face fa]\ traficului auto [i de persoane. patru [coli primare. planted by Stephen the Great after the battles against the Tartars. unde se afl\ în lucru un viitor punct de trecere al frontierei de stat c\tre Republica Moldova. Pe lâng\ localitatea de re[edin]\ . construit în 1820. gas network. offices and other spaces that provide adequate conditions for the performance of the cultural activities. although a political Conservative. nordic\. Darabani. Din aceste motive. Extindere re]ele de canalizare [i Sta]ie de epurare. alimentare la re]eaua de ap\ potabil\ [i canalizare. pe la vama Siret. este necesar\ lansarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii în ora[ul Darabani. Ora[ul Darabani este unicul centru urban pe o raz\ de peste 35 km având o importan]\ major\ în zon\ prin institu]iile pe care le g\zduie[te. Sofia'' din Constantinopol. Bal[. bricks and walls from the former location of the church of Valcesti village and 5 coins from the time of Stephen the Great. Evolu]ia Darabanilor a fost favorizat\ de prevederile p\cii de la Adrianopol din 1829. As tourist sights we can identify ''Saint Nicholas'' Church (situated in the centre of the town. still functioning today as a place of prayer for the inhabitants of Darabani. according to which the agricultural property was established here. one of them being Bucecea. practic.bustul poetului 2 ocalitatea Bucecea este situat\ în partea de nord-est a ]\rii. Blocurile cu cele 720 apartamente. ce asigur\ leg\tura cu Republica Ucraina ]inutul Cern\u]ului.000 euro. industria alimentar\ prin cele trei societ\]i de prelucrare a c\rnii [i cele dou\ de prelucrare a laptelui. and the present name. as well as the cultivation of ecological products in order to contribute to the recovery of the national economy according to European standards. the Law Court. precum [i o continuitate neîntrerupt\ pân\ `n prezent. Cele mai importante proiecte `n derulare din ora[ul Bucecea: Construc]ie {coal\ de Arte [i Meserii (reabilit\ri [i dot\ri investi]ionale la Grupul {colar Bucecea) proiect `n valoare de 4. [i conacul Miclescu din satul C\line[ti. deja existent. ora[ul Bucecea este str\b\tut de DN 29C. au avut ca îndeletnicire de baz\ agricultura. satul Bucecea r\mânând în partea de N-E a târgului nou creat. was documentary certified in 1546. The most important on-going projects in the town of Bucecea: the construction of a vocational school (rehabilitation and endowments for Bucecea Vocational School). Asisten]a medical\ este asigurat\ de un dispensar cu sta]ionar pentru copii. avantaje cunoscând [i datorit\ pozi]ion\rii sale la întret\ierea. as well as a great number of individual dwellings have central heating. This institution has an auditorium with 300 seats. very similar to the one from Curtea de Arges) and the ''Town library''. with 75 beds.754 de metri. În anul 2004. cât [i de-a lungul unor drumuri comerciale.Bucecea. rooms.''darabanii mariei sale'' (His Majesty's foot soldiers). Darabani locality has always been involved in agricultural activities. At present. Bucecea Commune was founded in 1845. conform standardelor europene. ad\ugând faptul c\ Darabaniul se afl\ la mic\ distan]\ [i pe una din arterele de acces c\tre R\d\u]i Prut.Regiunea Suceava. construit\ în 1815. înfiin]area primei [coli s\te[ti. un centru cultural. Foto: Prim\ria ora[ului Bucecea 2.000 inhabitants. Foto: Muzeul Pr. camere. localitatea Darabani a desf\[urat dintotdeauna activit\]i agricole. iar denumirea actual\. În anul 1828. E[anca [i Li[m\ni]a. Stejarii seculari din p\durea Teioasa. Nicolae''. extension of the water supply network in Bucecea (5 km) and Bohoghina (1. Bucecea Commune was declared a town. precum [i de un cabinet stomatologic. is located. servicii telefonice printr-o central\ digital\ Ericsson [i TV prin cablu. Advertorial Prim\ria Darabani . a project with a value of 4. Prim\ria ora[ului Darabani a finalizat studiile de fezabilitate pentru cele trei proiecte [i este `n c\utare de surse de finan]are pentru demararea lor. being traversed by Prut River and Podriga Brook. s\di]i de {tefan cel Mare în urma luptelor cu t\tarii. from a geographical point of view. The settlement was established in the XVth century. construirea unei biserici unice în zon\ dup\ planurile bisericii ''Sf. In 2004. la 19 km de Boto[ani. where a new frontier point to the Republic of Moldova is being established. the food industry .000 hectares that belonged to the landowner Theodor C. ambele construite în timpul boierului Bal[. Cu o suprafa]\ de 4685 ha [i 5243 locuitori. Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Darabani. apoi de Raionul Boto[ani . a public library and a school library. in a hilly area with a maximum altitude of 264 m. care a apar]inut de jude]ul Boto[ani. which totalize 13. Având soluri fertile. industria u[oar\ prin fabrica de confec]ii. are also an important sight. birouri [i alte înc\peri ce asigur\ condi]ii deosebite pentru buna desf\[urare a tuturor activit\]ilor culturale. is the third as size in Botosani County (after the cities of Botosani and Dorohoi). the footwear factory and the knitting workshops. the establishment of the first state school in a village in Moldavia. de[i conservator politic. Prim\ria ora[ului Darabani [i-a propus pentru îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere realizarea a trei proiecte de modernizare a principalelor artere rutiere ale ora[ului. De men]ionat este [i faptul c\ fântâna [i b\ncile ornate cu flori din centrul ora[ului sunt unicat în România. din Moldova. În vara anului 2004 s-au început s\p\turile arheologice la locul denumit ''Biserica Pustie''. Darabani Town Hall envisages the accomplishment of three projects for the modernization of the main roads. 1. situat\ la aproximativ 40 km distan]\. a recording studio. [i anume: Bohoghina [i C\line[ti. cea de înc\l]\minte [i atelierele de tricotaje. Having fertile soils. precum [i ob]inerea unor produse ecologice pentru a putea contribui la relansarea economic\ na]ional\.800. ia fiin]\ comuna Bucecea. and since the last administrative-territorial distribution (1968). Darabani High-school. de asemenea. who founded several villages. Pe raza ora[ului func]ioneaz\ trei gr\dini]e [i un c\min de copii cu program prelungit.685 hectares and 5. În anul 1845. having major importance in the area through its institutions: the Town Hospital. four primary schools. The town's evolution was favoured by the provisions of the Peace of Adrianopolis (1829). un grup [colar industrial cu liceu [i [coal\ profesional\. the construction of a unique church in the area according to the plans of ''Saint Sofia'' Church from Constantinople. Circa fiscal\ etc. In the summer of 2004 the archaeological diggings began in the place called ''The Deserted Church''. the light industry (the textile factory. which represents the connection to Ukraine . a place dating from the XVth century. În prezent.000 Euro. Darabani Town Hall has completed the Feasibility Studies for the three projects and now it is looking for financing sources in order start implementing them.75 km. Acad. the town has two other adjoining localities: Bohoghina and Calinesti. both built during the time of the landowner Bals. Due to this. Prima denumire a localit\]ii a fost C\biceni.000 locuitori ai s\i. on the northern side of the Moldavian Plain. re]eaua de gaz metan. in order to cope with the influx of vehicles and people. Urmele materiale descoperite arheologic (de ex: topoare de silex [i ceramic\ cucutenian\) atest\ locuirea zonei din cele mai `ndep\rtate vremuri. ia fiin]\ [i târgul Bucecea. fiind str\b\tut de râul Prut [i pârâul Podriga. Se spune c\ Bucecea [i-ar trage numele de la un vechi boier de origine polon\ cu numele de Buczaschi. care a întemeiat mai multe sate. in order to improve the road infrastructure.5 km. Foto: Grup {colar Bucecea 24 << Advertorial Prim\ria Bucecea onsiderat cel mai nordic ora[ al ]\rii.243 inhabitants. Bucecea locality is situated in the north-eastern part of the country. an enlightened mind for his time. Foto: Alee parc Mihai Eminescu . For this purpose. during the reign of voivode Stephen the Great.000 ha a boierului Theodor C. with its approximately 12. which also offers dental care. The first name of the locality was Cabiceni. este a[ezat pe rama înalt\.75 km. iar de la ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din anul 1968. un punct important de atrac]ie. din cele mai vechi timpuri. Dr. We should also mention that the fountain and the benches decorated with flowers from the centre of town are unique in Romania.Bucecea Foto: Arhiva Prim\riei Bucecea Darabani L 1 Darabani Foto: Arhiva Prim\riei Darabani 2 1 C Considered the most northern town in the country. Bucecea market town was established in 1828. Moldavian folk songs and especially of the traditional objects are integrated in the tourist circuit by the Folk Ensemble ''Ciobanasul''. silex axes and pottery from Cucuteni) certify the continuous habitation of the area since ancient times. artere ce însumeaz\ o lungime de 13. The town's traditions show that its inhabitants have worked in agriculture since antiquity. precum [i un mare num\r de locuin]e particulare beneficiaz\ de înc\lzire central\. The town has three kindergartens and a day care institution for children. the town of Bucecea is traversed by the national road DN 29C. este atestat\ documentar în anul 1546. built in 1820. ce activeaz\ în cadrul Centrului Cultural Bucecea. în timpul domniei voievodului {tefan cel Mare. a secondary school. The capitalization and promotion of the genuine creations of certain artistic value in the fields of dancing.three meat processing companies and two milk processing companies) being also present. The veterinary clinic provides the entire range of treataments and vaccines for animals.Bucecea. comprising the following villages: Bajura. digital telephone services provided by Ericsson and cable TV. având `n componen]a sa satele Bajura.''d\r\banii m\riei sale''. Aceast\ institu]ie este dotat\ cu sal\ de spectacole de 300 de locuri. printre care [i cel care poart\ numele de Bucecea. an industrial vocational school. data de 15 aprilie 1569 fiind considerat\. Perspectiva agriculturii în ora[ este privatizarea prin realizarea de ferme vegetale [i zootehnice. Darabani. se situeaz\ pe locul al treilea ca m\rime din jude]ul Boto[ani (dup\ municipiile Boto[ani [i Dorohoi). respectiv Spitalul or\[enesc cu un num\r de 75 de paturi. extension of the sewerage network and the construction of a wastewater treatment station. The existing roads in the town of Bucecea are in a good condition. pe lâng\ satul Bucecea. Esanca and Lismanita. ca fiind cea de atestare a localit\]ii din punct de vedere istoric. o [coal\ gimnazial\. The current perspectives of the town in this field are represented by the privatisation of the old farms and their transformation into vegetal and zootechnic farms. Bucecea village remaining in the north-eastern part of the newly created settlement. Monumentele istorice sunt reprezentate de Biserica ''Sf. BCR. Grupul [colar Darabani.g. and Miclescu Manor from Calinesti village. the Fiscal Office etc. belonging first to Botosani County. situated at a distance of approximately 40 km. Bals.754 m. which activates inside Bucecea Cultural Centre. through Siret customs. ora[ul mai are dou\ localit\]i componente. the Public prosecutor's office. reprezint\. discovering tomb stones. concret aici constituindu-se proprietatea agricol\ prin mo[ia de aproape 11. and also to the fact that Darabani is located on one of the access roads to Radauti Prut. un studio de înregistr\ri audio. Bucecea Re]elele de drumuri existente pe raza ora[ului Bucecea sunt într-o stare bun\. built in 1815. a branch of the Romanian Commercial Bank. Ca atrac]ii turistice putem identifica Biserica ''Sfântul Nicolae'' (situat\ în centrul ora[ului. the town's economy is based on agriculture and animal breeding. Bucecea Commune has been part of Botosani County. The ancient oak trees from Teioasa Forest. Three very important things are connected to his name: the establishment of Darabani market town in 1837. boier luminat al timpului s\u. o bibliotec\ public\ [i o bibliotec\ [colar\. then to Botosani District .5 km). it has become necessary to elaborate programmes for the development of the infrastructure in the town of Darabani. A[ezarea a fost întemeiat\ `n secolul al XV-lea. Medical assistance is provided by a clinic for adults and children. foarte asem\n\toare cu cea de la Curtea de Arge[) [i ''Biblioteca or\[eneasc\''. a cultural centre. The town of Darabani is the only urban centre on a radius of over 35 km. Extindere re]ea de ap\ `n Bucecea 5 km [i Bohoghina 1. `ntr-o zon\ deluroas\ cu altitudinea maxim\ de 264 m. Momentan. comuna Bucecea a fost declarat\ ora[. la 30 km de ora[ul Suceava [i 25 km de aeroportul Salcea. This name is connected to the name of the soldiers who protected the borders . being also favoured by its location at the junction of commercial roads. Valorificarea [i promovarea crea]iilor autentice de cert\ valoare artistic\ a dansului [i cântecului popular moldovenesc [i îndeosebi a fondului tradi]ional autentic sunt readuse în circuitul viu de Ansamblul popular ''Ciob\na[ul''. 30 km from Suceava and 25 km from Salcea Airport. De numele acestuia se leag\ trei lucruri foarte importante la Darabani: întemeierea târgului Darabani în 1837. cu cei aproximativ 12. the rehabilitation of streets on a distance of 5. dispunând de cabinete de consulta]ii pentru adul]i [i copii. În acest sens. 3 1. din punct de vedere geografic.Suceava Region. connections to the drinking water and sewerage networks. Judec\toria. Reabilitare str\zi pe o distan]\ de 5. a câmpiei Moldovei. It is said that the name of the locality comes from an old Polish landlord named Buczaschi. care sluje[te [i ast\zi ca l\ca[ de cult locuitorilor ora[ului Darabani. comuna Bucecea apar]ine de jude]ul Boto[ani.Cernauti County. Toponimul are leg\tur\ cu denumirea osta[ilor din corpul de paz\ a grani]ei . at 19 km from Botosani.

without mistaking. mobil\. construirea de locuin]e sociale pentru cet\]enii de etnie rrom\. ateliere de tâmpl\rie. as well as other raw materials that can form the basis for the establishment of production units. The town has a road network with a length of 58. T. Luchian sau Pillat. Foto: Biserica ''Sf. Dobrogeanu Gherea streets. the former commune became a town in 2004. prese de ulei. cu mici zone inundabile. Localitatea S\veni este atestat\ ca sat `ntr-un document datând din anul 1546. unit\]i care în mare m\sur\ au absorbit un mare num\r de for]\ de munc\ din localitate. Medical assistance is provided by a hospital. but archaeological vestiges where found on its territory that prove the existence of settlements in the area since the primitive and ancient times. wood. din vremea ultimului an al domniei voievodului moldovean Petru Rare[. From among the most important tourist sights of the locality we can mention: the Memorial Monument 1907. Iorga. iar ca sate apar]in\toare au r\mas Chi]oveni [i Prisacani. Sadoveanu. Principalele obiective turistice prezente în ora[ul S\veni sunt: Biserica ''Sf. As strategic position. a furniture factory and two workshops. construirea unei gr\dini]e noi. electricitate etc. [i Muzeul de Istorie [i Arheologie. alimentare [i nealimentare etc. and in 1950 the commune became the centre of a district and it was finally declared a town in 1968. dermatologie. Foto: Biserica ''Sf Gheorghe'' 4. un abator. such as the textile factory. Administra]ia local\ are `n derulare mai multe proiecte. built in 1804-1805. Creanga. într-o zon\ colinar\. The relief is mostly represented by plains. cât mai ales istorice. Due to its geo-strategic importance (it is situated at an equal distance between Botosani and Harlau and on the main road that communicates with the other counties). which comprises both the agricultural lands (with crops of wheat. furniture. such as: pottery. Chiscareni. and also with the fact that we belong to the blessed space of Eminescu. Biserica ''Sf. Dintre obiectivele turistice remarcabile ale localit\]ii men]ion\m: Monumentul Comemorativ 1907. considerat principala arter\ rutier\ care leag\ jude]ul Boto[ani de jude]ele din sud [i mai ales de jude]ele Ia[i.mândria s\vinenilor. M. oil-bearing plants. fiind atestat\ documentar înc\ din secolul XVI. being documentary certified in the XVIth century. and especially in the museum in Botosani and the State Archives in Botosani and Iasi. the town of Flaminzi is considered the third locality in the county. B\lcescu [i Poiana. Luchian or Pillat. Kogalniceanu. În ora[ul S\veni î[i au sediul peste 130 societ\]i comerciale. Filipescu. vii. Dobrogeanu Gherea. respectiv drumul ce leag\ localit\]ile de pa Valea Ba[eului [i cel ce leag\ Boto[anii de Valea Prutului. ora[ul Fl\m`nzi este considerat a fi a treia localitate din jude] având peste 12. de exemplu societ\]i care s\ valorifice lâna. Asachi. Foto: Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\ 4. Cuza University in Iasi. A[ezarea sa deloc întâmpl\toare. reabilitarea Cinematografului ''Patria'' [i amenajarea acestuia pentru a putea func]iona [i drept Cas\ de Cultur\. agricultural and animal products. the refurbishment of the town's park. simbol al spiritului de dreptate al ]\ranului român. Fl\m`nzi s-a f\cut cunoscut\ atât în ]ar\. the town of Flamanzi is situated in the southern part of Botosani County. M. reabilitarea bibliotecii or\[ene[ti. As number of inhabitants. through the princely document of Scarlat Voda. Documents about this event can be found in the mini-exhibition of the Local Council. savant de renume mondial. that at present the locality has an urban character.Prisacani and the Monument of the Heroes of the War of Independence. The locality spreads on a surface of over 10. Totu[i. nu în ultimul rând. magazine de valorificare material de construc]ie. the establishment of an industrial area was approved. În anul 1818. pediatrie [i laboratoare de analize. as well as at Al. majoritatea având ca principal obiect de activitate comer]ul. Vladimirescu. technical plants. Mihai Ciuca. running water. cât [i în str\in\tate ca fiind locul de unde a izbucnit Marea R\scoal\ }\r\neasc\ din anul 1907. cu 12 iarmaroace anual. units that have drawn a large number of human resources from the locality. dar [i o institu]ie de ocrotire social\ pentru persoanele de vârsta a III-a. Localitatea se întinde pe o suprafa]\ de peste 10. Avram Iancu. Foto: Biserica de lemn "Sf. From an administrative point of view it comprises the localities Petricani. Kog\lniceanu. confec]ionarea obiectelor de artizanat. iar din 1950 comuna a devenit centru de raion. localitatea prime[te statutul de târg. a famous scientist. panifica]ie. we can state. construc]ii metalice. [i ne mai mândrim [i cu faptul c\ apar]inem acestui spa]iu binecuvântat al Boto[anilor lui Eminescu. Prin Planul Urbanistic General s-a aprobat înfiin]area unei zone industriale. Sadoveanu. Ca evenimente locale reprezentative amintim: Festivalul "Hora de la Fl\m`nzi" (luna august) [i Festivalul de datini [i obiceiuri de iarn\ (luna decembrie). bakery. The main tourist sights in the town of Saveni are: ''Saint George'' Church.7 km drumuri. an area where the Romanian and foreign investors could benefit from certain facilties as access roads. Foto: Monumentul Eroilor ume de referin]\. alte materiale care pot constitui materia prim\ în vederea înfiin]\rii de societ\]i comerciale de produc]ie.1 Sãveni Foto: Arhiva Prim\riei S\veni 1 2 3 Î Flãmînzi Foto: Arhiva Prim\riei Fl\m`nzi Flaminzi Saveni N A reference name. N. Forma de relief predominant\ este [esul. o policlinic\ cu cabinete de interne. and also in the adjoining villages. Bozieni. the rehabilitation of the town library. Through the General Urban Plan. becoming the symbol of the thirst for justice of the Romanian peasant. 1. Nicolae'' ridicat\ în anul 1880. In the central-eastern part of Botosani County we find the town of Saveni.the pride of the locals. Asachi. prezentând o interesant\ îmbinare arhitectonic\ între stilurile bizantin [i gotic. such as: rehabilitation and construction of the Arts and Crafts School. as the locality has raw materials like wood. M. în care sunt cuprinse atât terenurile agricole pe care se cultiv\ cereale. Vladimirescu. f\r\ riscul de a gre[i. Foto: Prim\ria S\veni 3. Slt. Creang\.000 de locuitori. a favorizat de-a lungul timpului aspira]iile sale la statutul citadin în zona de nord-est a Moldovei. reabilitarea str\zilor Ghe. Ora[ul dispune de o bibliotec\ cu peste 10. with 12 yearly fairs. Asisten]a sanitar\ este asigurat\ de un spital. due to the implementation of street lighting and to the paving of the two main pedestrian roads on 1 Decembrie Street . p\[uni [i ima[uri. Mihai Ciuc\. presenting an interesting architectural combination between the Byzantine and Gothic styles. metallic construction. Flaminzi became famous both in the country and abroad as the place where the great Peasant Rebelion emerged in 1907. dispu[i atât în ora[ul Fl\m`nzi.000 ha. As local representative events we can mention: "The Romanian Round Dance from Flaminzi" (August) and the Festival of winter customs and traditions (in December). o societate de transport. Datorit\ importan]ei geostrategice (fiind situat la egal\ distan]\ de ora[ele Boto[ani [i Hârl\u [i pe principala arter\ de comunica]ie cu celelalte jude]e). F\r\ a ne asuma paternitatea asupra unor nume sonore în arta [i cultura româneasc\. the locality is situated lengthways the European road E58. Foto: Serb\rile ora[ului Fl\m`nzi 4 n partea central-estic\ a jude]ului Boto[ani se afl\ ora[ul S\veni. zon\ în care investitorii români [i str\ini s\ beneficieze de anumite facilit\]i ca drum de acces. "Saint Nicholas" wooden church (1657) . confec]ionarea de obiecte din r\chit\ [i paie etc. Still. living in the town of Flaminzi. Bac\u. ateliere de croitorie. Balcescu and Poiana. a transport company. ~n componen]a sa intr\ localit\]ile Petricani. la intersec]ia unor vechi artere de circula]ie. with more than 12. cum ar fi: reabilitarea [i construirea {colii de Arte [i Meserii. Its location. and also over 1. the Vocational School ''Dr.700 hectares of forest. Enescu. stomatologie.700 ha de p\dure.6 km sunt asfalta]i. Vaslui [i Neam]. valleys. ''Saint Nicholas'' Church. materialul lemnos. the rehabilitation of Ghe. o fabric\ de prelucrare a laptelui. Without assuming paternity over some remarkable names in the Romanian art and culture. comprising the former villages Flaminzi. and the History and Archaeology Museum. pentru ca în anul 1968 s\ fie declarat\ ora[. Chi]oveni [i Prisacani. Thus. Nicolae" 2.. devenind simbolul setei de dreptate a ]\ranului român.g.6 km are paved.. Iorga. ap\ curent\. T. as well as a social protection institution for elderly people. the manufacture of objects from osier willow and straw etc. out of which 12. laptele [i carnea [i. reabilitarea corpului A [i extinderea corpului B de la Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\. din care 12. Bodeasa and Sat-Nou. the rehabilitation of the main building and extension of the secondary building of the Medical-Social Assistance Unit. cât [i în satele apar]in\toare. dar pe teritoriul ei s-au g\sit vestigii arheologice care dovedesc a[ez\ri `n zon\ înc\ din epoca primitiv\ [i antic\. Vaslui and Neamt counties. 1. in a hilly area. dar [i produc]ia privat\: lactate. stone. la 35 km de municipiul Boto[ani [i la 25 km de râul Prut. Ca pozi]ie strategic\. Localitatea Fl\m`nzi are o istorie bogat\. c\ în prezent localitatea are o alur\ urban\. Documente ale acestui eveniment se g\sesc atât în miniexpozi]ia din cadrul consiliului local. 2 3 4 26 << Advertorial Prim\ria Fl\m`nzi Advertorial Prim\ria S\veni . Bodeasa [i Sat-Nou. stores that sell construction materials. at the junction of old roads (the road that connects the localities on Baseului Valley and the one that connects Botosani to Prut Valley) has facilitated the aspirations of the locality to the rank of town in the north-east of Moldavia. cât [i peste 1. companies that would use wool. pediatrics and analysis laboratories). mor\rit. moar\ de grâu [i mai multe mori de porumb [i uleierni]e. Slt. carpentry and tailoring workshops. fosta comun\ a devenit ora[ în anul 2004 [i este compus din fostele sate Fl\m`nzi. considered the main road that connects Botosani County to the counties in the south and especially to Iasi. ora[ul Fl\m`nzi este situat în partea de sud a jude]ului Boto[ani. a clinic (with a general section. we pride ourselves with the academician Mihai Ciuca. Ora[ul are o re]ea de 58.. Industria este reprezentat\ de mica industrie. on the middle stream of Miletin River. o fabric\ de mobil\ [i dou\ ateliere de mobil\. Saveni locality was certified as village in a document dating from 1546. born in Saveni. electricity etc. Enescu. totu[i avem în fruntea oamenilor de valoare pe academicianul Mihai Ciuc\. originar din S\veni.Pris\cani [i Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\. Cuza din Ia[i.000 hectares. precum [i la Universitatea Al. Sadoveanu. Grupul [colar ''Dr. Se poate spune.000 volumes. small factories and workshops. The town's administration has begun several projects. the construction of a new kindergarten. dermatology. the manufacture of handcraft objects. Mihai Ciuc\''. prin hrisovul domnesc al lui Scarlat Vod\. a flour-mill and several corn mills. Avram Iancu. construit\ în anul 1804-1805. the construction of social dwellings for the citizens of Rrom ethny. piatra. Chi[c\reni. Saveni market town was the centre of Baseu small rural district. de mici fabrici [i ateliere.000 inhabitants. produse agricole [i animaliere. a cinema with 310 seats and a Community Centre. at a distance of 35 km from the City of Botosani and 25 km from Prut River. raised in 1880. oleaginoase. textiles. deoarece localitatea dispune de materii prime ca lemn. Bacau. tailoring workshops. the last year of the reign of the Moldavian ruler Petru Rares. gra]ie faptului c\ s-au dezvoltat în mod fericit iluminatul stradal [i asfaltarea principalelor dou\ artere de circula]ie ca pietonal din strada 1 Decembrie . Nicolae" (1657) . Mihai Ciuca''. pe cursul mijlociu al râului Miletin. A very important role will also be played by the traditional industries. Flaminzi locality has a vast history. I. a slaughter-house. most of them involved in trade. localitatea este a[ezat\ de-a lungul drumului european E58. plante tehnice. a symbol of the spirit of justice of the Romanian peasant. Chitoveni and Prisacani. The industry is represented by the light industry. the locality received the statute of market town. e. the land being included in the third fertility zone. As education institutions the town has 4 kindergartens. Filipescu. confec]ii. oil presses. dental care. but also private production: dairy products.. Biserica din lemn "Sf. un cinematograf cu 310 locuri [i o Cas\ de cultur\. N. Foto: Monument Comemorativ 1907 3. cât mai ales la muzeul din Boto[ani [i Arhivele Statului din Boto[ani [i Ia[i. Gheorghe''.000 de volume. and the nowadays villages Chitoveni and Prisacani. I. amenajarea parcului principal al ora[ului S\veni. Pentru instruirea [i educarea copiilor exist\ numai în ora[ un num\r de 4 gr\dini]e. croitorie. milk and meat. M. In 1818. pastures and commons). terenul fiind inclus în zona a treia de fertilitate. se va pune baza pe industrii tradi]ionale ca: ol\ritul. Bozieni. de exemplu o fabric\ de confec]ii. a milk processing factory. a school and a vocational school named after the academician Dr. with small floodable areas. Sadoveanu. food and non-food products etc. Târgul S\venilor a fost centrul Plasei Ba[eu. The town also has a library with over 10. Ca num\r de locuitori. Over 130 companies function is Saveni. Nicolae'' 2.7 km. o [coal\ cu clasele I-VIII [i un grup [colar de nivel liceal care are ca patron spiritual pe academicianul Dr. and most of all to its historic significance. rehabilitation of ''Patria'' Cinema and its refurbishment in order to function also as a Community Centre.

Lâng\ biserica din centrul satului. Foto: Barajul Stânca-Coste[ti 2. is located on Prut River.there lies the house of Radu and Tudora. Revolu]ia din 1989 antreneaz\ schimb\ri profunde în toate sferele de activitate ale localit\]ii. Dansuri ca ''B\tuta de la Tudora''. Festivalul ''Florile Prutului''. Foto: Dansuri populare tradi]ionale din zona Tudora . The fauna around the lake is represented by 178 species of birds. Stefanesti Dendrologic Park and ''The Pious Paraschiva" Church (raised in 1640 and considered by V.R. the most important historic monument of this settlement. care la ducere [i întoarcere de la Suceava la Hârl\u g\sea loc de poposire [i hodin\. right next to the gate of his house. in the memory of the unkown heroes that died in the war of 1916 . din paleolitic.cam între Corni[ori [i Liteni . the wall that leads to the church arouses the admiration of the tourists but at the same time it reminds the locals of the times when their grandfathers and great grandfathers were exploited and whipped senseless. este aceea c\ l\ca[ul de cult ar fi o ctitorie a lui {tefan cel Mare sau a lui {tef\ni]\ Voievod. ''Ciobanasul'' and in the past ''Chindia''. dar mai ales pentru s\teni. Stefanesti-Sat. at the foot of Dealul Mare Massif. comuna Tudora este format\ dintr-o singur\ localitate care îi d\ [i numele: Tudora. dansului la urs (ursar). Botosani County. odat\ cu înfiin]area C\minului Cultural ''Costache Mihalache Potera[''. Lucr\rile au fost executate în perioada 1973 . Stefanesti locality was documentary certified for the first time in 1435 as Gura Baseului. a monument being now raised on the place of the ''Holy Table''. care din mila lui Dumnezeu s-au înmul]it de la patru la [apte. care în 2000 [i-a aniversat cele [ase veacuri de existen]\. in a document issued by the ruler Stephen II. pe baza caracteristicilor arhitectonice actuale ale construc]iei. Bobule[ti. Nodul Hidrotehnic Stânca-Coste[ti. fiind sfin]it\ în anul 1846. Foto: P\durea Tudora . Stilul este deosebit de al celorlalte biserici moldovene[ti [i nu are nimic comun nici cu stilul bizantin. In 1842 the landowner ordered the construction of a thick stone wall to surround the courtyard. a tradus o însemnare dintr-un ceaslov slavonesc aproximativ cu urm\torul cuprins: ''Pe partea stâng\ a Siretului . teritoriul satului Tudora fiind o permanent\ vatr\ de locuire. Stânca {tef\ne[ti este o rezerva]ie cu un caracter complex. the traveller cannot pass by without noticing the imposing church spire from the centre of the village. The territory of Tudora Commune has been permanently inhabited since ancient times (the Palaeolithic). ''C\r\[elul''. În prezent. Lucica A[tef\noaie. a trustworthy servant of Stephen the Great. ''Rata''. se liberalizeaz\ comer]ul. Dr\gu] "cel mai vechi monument religios din Moldova adaptat unor func]ii cu caracter defensiv"). the Hydro-technical Hub Stanca-Costesti. ''Boghii''. ''Baraboiul'' au dus faima satului. dar din p\cate a fost închis. Vasile Vasiliu au ob]inut multe succese. c\ld\rarilor. iar `n lucrarea ''Descriptio Moldaviae'' a lui Dimitrie Cantemir apare ca oppida notabiliara. represents the largest water surface in this river basin. ''Ciob\na[ul'' [i mai demult ''Chindia''. on the bank of Stanca-Costesti water storage basin. Pentru aceast\ specie. supported by local tradition. iar `n prezent are aproximativ 5800 locuitori [i patru localit\]i `n subordine administrativ\: B\diu]i.iarna 4. `n apropiere de confluen]a râului Ba[eu cu Prutul. care se p\streaz\ [i ast\zi. who rested there on his way between Suceava and Harlau. claims that the church dates from the XVIIth century. The style is different from the one of the other Moldavian churches and it has nothing in common neither to the Byzantine.prim\vara 3.S. Cealalt\ atrac]ie a zonei. Acest recif carstic ad\poste[te pe coastele stâncoase o plant\ termofil\ foarte rar\ . Tudora locality. ''The Flowers of Prut'' Festivals. and in the work ''Descriptio Moldaviae'' written by Dimitrie Cantemir it appears as oppida notabiliara. which presents it as a traditional centre of trade and economic activity on the valley of Prut River. f\când parte din proprietatea boierului Sendrea. the settlement was plundered by Tartars on several occasions. Stânca apare ca un ''pinten'' calcaros format din depozite de luturi loessoide cuaternare. cum ar fi jocul c\iu]ilor.) Leg\turile cu zona lacului de acumulare Stânca-Coste[ti sunt asigurate prin [osele asfaltate. which celebrated six centuries of existence in 2000. este amplasat\ pe râul Prut.R. Satul este atestat documentar înc\ de la 6 ianuarie 1395. and the operation of the dam began in December 1977. Especially since 1933. being part of the estate of the landowner Sendrea. Stanca appears as a lime ''ram'' consisting of deposits of Quaternary loess. Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. Situat într-un areal locuit înc\ din neolitic. in 1927.1979. From among the most important tourist sights in town we can mention: ''Stefan Luchian" Museum (the only museum in the country dedicated to the painter Stefan Luchian. cu datini [i obiceiuri de origine daco-roman\. pe malul lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. For this species. At present.1918. cel mai important monument istoric din aceast\ a[ezare. which was unfortunately closed. prof. parte a U. Rezerva]ia natural\ ''Emil Racovi]\" [i Parcul C dendrologic {tef\ne[ti. then attacked by the Polish armies. Referring to Tudora village and especially to Lady Tudora. The works were performed between 1973 and 1979. supported by the experts on the basis of the nowadays architectural characteristics. un b\trân c\lug\r de la M\n\stirea Neam]ului. Foto: Biserica "Cuvioasa Parascheva" 3. ~n 1842 boierul poruncea construirea unui zid gros de piatr\ care s\ înconjoare curtea. like the horse's dance. at the border between Romania and the Republic of Moldova. revigorându-se via]a economic\. translated a recording from a Slavonic breviary with approximately the following content: ''On the left side of Siret River between Cornisori and Liteni . Forma]iile de datini [i obiceiuri. 4 1. several wooden churches existed in Tudora. Despre localitatea Tudora. locuitorii nep\r\sind-o niciodat\. dar Radu moare în r\zboiul de la Valea Alb\ [i Tudora r\mâne v\dan\ cu patru copii. Localitatea Tudora este o important\ vatr\ folcloric\. ''Ra]a''. ne vorbesc Cet\]uia de pe Dealul Ocup (situat\ pe una din fortifica]iile naturale ale satului str\vechi) [i Rezerva]ia de tisa din inima b\trânilor codri. Stanca Stefanesti is a complex geological and flower reservation.456 volumes together with the school library). spre r\s\rit se afl\ conacul boierului. there are two opinions: the first. ''Emil Racovita" Natural Reservation. în anul 1927. This karst reef shelters on its rocky ridges a very rare termophile plant Schivereokia podolica. Legat de satul Tudora [i mai ales de Doamna Tudora. the dance ensembles from Tudora have become famous in the country and abroad. the town of Stefanesti has a history of over six centuries. but Radu died in the war on Valea Alba and Tudora remained a widow with four children. În mod deosebit începând cu anul 1933. dar în ochii localnicilor aminte[te de vremurile când bunicii [i str\bunicii lor erau pu[i la munc\ silnic\ [i biciui]i pân\ la sânge. reprezint\ cea mai întins\ suprafa]\ de luciu de ap\ din bazinul acestui râu. Tudora locality is an important folk centre. apar primele manifest\ri culturale cu caracter interna]ional: ''Podul de flori''. at a distance of 35 km from the City of Botosani. the bear's dance. lacul de acumulare Stânca-{tef\ne[ti fiind un important cartier de iernare a p\s\rilor în bazinul românesc al Prutului. is that the place of prayer was built by Stephen the Great or his son. la 35 km distan]\ fa]\ de municipiul Boto[ani. Throughout the years. being destroyed one after the other. Proiectarea [i execu]ia barajului Stânca-Coste[ti s-au f\cut în comun de c\tre cele dou\ state vecine. cu o înal]ime maxim\ de 101 m. un c\min cultural (construit în 1972 [i modernizat în anul 2000. pe locul unde a fost ''Sfânta Mas\'' fiind ridicat. Lucica Astefanoaie and prof. ''Baraboiul'' have brought fame to the village. being consecrated in 1846. nici cu cel roman. The stone taken from the banks of Plesu Brook was transported by the poor peasants. {tef\ne[ti-Sat.'' Sl\vitul Domn tot trecea [i poposea pe la Tudora având grij\ de ei. Localitatea {tef\ne[ti a fost declarat\ ora[ `n anul 2004. That is why. as a place of prayer for his family. The village was documentary certified on 6 January 1395. Lacul de acumulare. an old monk from Neamtului Monastery. De-a lungul anilor. 2 The town of Stefanesti is located in the east of Superior Jijia Plain. The other sight in the area. who was one of the important counsellors of Stephen the Great. Piatra scoas\ din malul pârâului Ple[u a fost transportat\ pe palmele bie]ilor ]\rani. ''Caraselul''. Until 1968 the locality was called Stefanesti-Targ. with Dacian-Roman traditions and customs.se afl\ curtea lui Radu [i a Tudorei. România [i Republica Moldova (pe atunci. Tudora Commune doesn't comprise any other adjoining localities. iar punerea `n func]iune a barajului a început în luna decembrie a anului 1977. exist\ dou\ opinii: prima. as a centre of culture and Moldavian civilization. in Tudora Commune there are three schools. la poalele Masivului Dealul Mare. Stânca. Stanca-Costesti water storage basin can be accessed on paved roads. a community centre (built in 1972 and modernized in 2000. iar cea de-a doua. social and cultural life: Stanca-Costesti customs was opened again. chiar lâng\ poarta cur]ii sale. when ''Costache Mihalache Poteras'' Community Centre was established. trade was liberalized and the first international cultural manifestations appeared: ''The Bridge with Flowers''.ªtefãneºti Foto: Arhiva Prim\riei {tef\ne[ti 1 1 Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora Stefanesti Tudora O S Situated in the south-western part of Botosani County. with a performance hall with 300 seats and a library with 25.S. Foto: Rezerva]ia de tis\ Tudora . still preserved until today. la o prim\ vedere. In the XV-XVIth centuries. DN 24 C Ia[i-{tef\ne[ti [i DN 29D Boto[ani-{tef\ne[ti. Romania and the Republic of Moldova (at the time part of the U. who were now seven instead of four". jude]ul Boto[ani. Biserica ''Cuvioasa Paraschiva" (construit\ `n anul 1640 [i considerat\ de c\tre V. aici este limita vestic\ a arealului s\u mondial. The design and execution of Stanca-Costesti dam were made jointly by the two neighbouring states. towards the east there rises the landowner's mansion. un monument în memoria eroilor necunoscuti c\zu]i în r\zboiul din 1916 1918. apoi atacat\ [i de o[tile polone. construit\ din piatr\ [i c\r\mid\ de c\tre boierul Cantacuzino Pa[canu. ca o vatr\ a culturii [i a civiliza]iei moldovene[ti. treze[te în ochii oric\rui privitor uimirea. the lake being an important wintering place for birds in the Romanian basin of Prut River. ca l\ca[ de închinare pentru familia sa. `n Tudora au existat mai multe biserici de lemn care s-au distrus una dup\ alta. In 1476 it was already mentioned as market town. înv. with a maximum altitude of 101 m. Next to the church from the centre of the village. have triumphed at both national and international level. c\rturar [i bun cunosc\tor al limbii slavone [i grece[ti. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituit\ din 178 de specii de p\s\ri. Ochiul trec\torului `ns\ nu poate trece f\r\ a observa turla bisericii impun\toare din centrul satului. the national road DN 24 C Iasi-Stefanesti and the national road DN 29D Botosani-Stefanesti. close to the confluence between Baseu and Prut Rivers. The traditional ensembles. De aceea. cunoscut sub numele de ''Casa Doamnei''. the goat's dance. nor to the Roman styles. în comuna Tudora func]ioneaz\ trei [coli. amenajat pe valea { Prutului prin ridicarea barajului de la Stânca-{tef\ne[ti. care îl impune ca un centru de tradi]ie al comer]ului [i al vie]ii economice de pe valea Prutului.S. la grani]a dintre România [i C Republica Moldova. a scholar and connoisseur of Slavonic and Greek languages. Dances like ''Batuta de la Tudora''. zidul care urc\ spre biseric\. the dance ensemble led by Gheorghe Vasiliu. Dintre obiectivele turistice de referin]\ ale ora[ului amintim: Muzeul ''{tefan Luchian" (singurul din ]ar\ destinat pictorului {tefan Luchian. made of stone and brick by the landowner Cantacuzino Pascanu. iar exponatele au fost depozitate în magaziile Muzeului Jude]ean de Istorie din municipiul Boto[ani). Dragut as "the oldest religious monument with defensive functions in Moldavia". ~n secolele XV-XVI a[ezarea este pr\dat\ de t\tari `n mai multe rânduri. Referitor la Biserica ''Cuvioasa Paraschiva''. The Revolution of 1989 generated significant changes in all spheres of activity in this locality. Foto: Plaj\ la lac acumulare Stânca-Coste[ti 4. Stanca-Costesti water storage basin. `ntr-un document emis de domnul {tefan II. situat\ la nord-est de ora[ul {tef\ne[ti. The lake. au triumfat pe plan na]ional [i interna]ional. 1. ~n 1476 este men]ionat deja ca târg. Pân\ `n 1968 localitatea s-a numit {tef\ne[ti-Târg. this area is the western limit of its worldwide habitat. sus]inut\ de c\tre speciali[ti.Schivereokia podolica. but especially for the villagers. 3 ra[ul {tef\ne[ti se afl\ `n estul Câmpiei Jijiei Superioare.) Referring to this church. om de încredere al sl\vitului {tefan Voivod. Bobulesti. Teritoriul comunei Tudora prezint\ urme de via]\ omeneasc\ înc\ din cele mai vechi timpuri. is represented by the Citadel on Ocup Hill (situated on one of the natural entrenchments of the old village) and the Yew tree reservation from the heart of the ancient forest.forma]ie b\rb\teasc\ Advertorial Prim\ria Tudora >> 29 . Stanca. and the second opinion. social\ [i cultural\: se deschide punctul vamal Stânca-Coste[ti. ora[ul {tef\ne[ti cunoa[te o istorie întins\ de-a lungul a [ase veacuri. transforma]i în slugi biciu]i de c\tre oamenii boierului arenda[. care posed\ o sal\ de spectacole cu 300 locuri [i bibliotec\ cu 25. known as the ''Lady's House''.). afirm\ c\ l\ca[ul dateaz\ din sec. Localitatea {tef\ne[ti este men]ionat\ documentar pentru prima dat\ `n 1435 sub numele de Gura Ba[eului.456 de volume împreun\ cu biblioteca [colii). leading to the recovery of the economic.S. între timp. forma]iile de dansuri ale tudorenilor au fost cunoscute în ]ar\ [i peste hotare. caprei. Foto: Parc dendrologic 3 4 ituat\ în partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. Vasile Vasiliu has obtained many triumphs. Gheorghe Vasiliu. the exhibits being preserved in the storehouses of the County History Museum in t C the City of Botosani). ~n vremuri `ndep\rtate. care era unul dintre sfetnicii de seam\ ai voievodului {tefan. Still. Situated in an area that has been inhabited since the Neolithic. forma]ia de dansuri sub conducerea unor sufleti[ti precum înv. cea sus]inut\ de tradi]ia local\. ''Boghii''. The voivode then took care of Tudora and the children. geologic [i floristic. created on the valley of Prut River S through the construction of the dam from Stanca-Stefanesti. Foto: Monumentul eroului necunoscut 2. situated north-east of the town of Stefanesti.800 inhabitants and four localities in its administration: Badiuti. al XVII-lea. today having approximately 5. Stefanesti locality was declared a town in 2004. slaves whipped by the landowner's people. In ancient times.

cu peste 8500 de locuitori. Muzeul parohial Store[ti. a turismului religios [i de agrement. out of which 40 hectares of ponds. C Mitoc Commune is located in the north-east of Botosani County. Vorona Mare. which created conflicts. Pe raza comunei Mitoc exist\ dou\ biserici ortodoxe (Biserica ''Sf Nicolae'' . the communal library and 5 school libraries. Several economic agents carry out their activities there: production (the light industry . but it was burned down in the same year. and Teoctist. Activit\]ile economice principale ale localnicilor sunt `n domeniul comer]ului. extinderea re]elei electrice în satul Horia cu 3 km [i în satul Mitoc cu 2 km. The locality was mentioned in the historic documents since the IVth century as Hudinsi. pe DN 24C [i DJ 294A. care este bogat în nisip cuar]os. Ca foruri de cultur\ amintim cele 3 c\mine culturale. The main economic activities of the locals are in the field of trade. este exploatat de c\tre o companie privat\. un centru de îngrijire medical\ Speran]a (Bethezda) [i un cabinet medical veterinar. pending homologation by OSIM). Poiana). as well as agrotourism. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Malul Galben) . viticultur\. In Mitoc Commune. la 15 km de ora[ul Hârl\u [i 92 km de Ia[i se afl\ comuna Frumu[ica. discovered on the territory of Mitoc locality (Izvorul satului) . func]ioneaz\ un c\min cultural. biserica [i schitul au avut parte de o îngrijire adecvat\ unui l\ca[ de cult.5 km [i sunt aprobate documenta]iile [i studiile pentru înc\ 4 km alimentare cu ap\ potabil\ [i 8. Resursele naturale sunt `n leg\tur\ cu diversitatea vegeta]iei [i a terenurilor. Icu[eni. cre[terea animalelor. 15 km from the town of Harlau and 92 km from Iasi we find Frumusica Commune. being favourable to agriculture. the hermitage is inhabited by five monks. the church and the hermitage enjoyed the care they deserved and the believers began to go there more frequently. In the field of education there are 6 schools and 6 pre-school education institutions in Hudesti Commune. on the right bank of Prut River. tourism. Renumele de localitate în care se p\streaz\ tradi]iile [i obiceiurile locale a obligat administra]ia local\ la elaborarea unei strategii de dezvoltare durabil\ în care al\turi de alte direc]ii de dezvoltare. the refurbishment of Horia School. [i Horia. Vorona este cea mai mare comun\ din jude]ul Boto[ani. the Thieves' Table. 3 corn mills. biblioteca comunal\ [i cele 5 biblioteci [colare. Foto: BOARDMEDIA . Subsolul comunei. Raluca Iurascu. Dintre obiectivele turistice reprezentative men]ion\m: Schitul Bal[. at a distance of 80 km from the City of Botosani and 35 km from the town of Saveni. din care 15.Prim\ria Vorona 2 Advertorial Prim\ria Hude[ti Hudesti Commune is located in the north of Botosani County. In the field of medical assistance. besides the above mentioned archaeological sites.8 km sunt moderniza]i. Pe teritoriul administrativ Mitoc exist\ câteva monumente istorice. cu reale perspective de dezvoltare european\. administra]ia local\ are `n vedere: extinderea re]elei de canalizare [i realizarea unei sta]ii de tratare [i epurare a apei `n comuna Mitoc. here.Mitoc. geniul na]ional al poeziei noastre. Foto: Cl\dire administrativ\ Vinia Radeni 3. unul din cele mai bune din Europa. repara]ii capitale la sediul prim\riei. din timpuri imemoriale pân\ în prezent. but it was closed in 1870 by the landowner Mavrocordat. animal breeding. R\deni. Vorona is the largest commune in Botosani County.Mitoc [i Biserica ''Sf Vasile'' . Mitoc Commune has been collaborating from a cultural point of view with Mallac locality in France since 1990. sfecla de zah\r. de prest\ri servicii (în domeniul agricol . la 3 km fa]\ de ora[ul Fl\mânzi. amenaj\rile piscicole (de peste 40 ha). sun-flower. s\pt\mânal. The commune's roads have a length of 169 km. aflat\ în satul Mitoc. cartoful.a mechanization company). `nfiin]area unui microabator. fruit growing. [ezat\ `n partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. prelucrare a laptelui de vac\ [i oaie. Cetatea Medieval\. with more than 8. Foto: Arhiva Prim\riei Vorona . a agroturismului. 3 mori de porumb. on E58. pe malul râului Prut. Boscoteni. The present church was built by Lascar Sturza and Evghenia Ursachi in 1819. the religious painting camp ''A brush for faith''. grouped in six large villages (Vorona. ~n seria obiectivelor turistice se cuvin a fi amintite: Biserica [i conacul ''Buldur L\]escu''. on the bank of Prut River. Majoritatea popula]iei se ocup\ cu agricultura. La Vorona a s\vâr[it domnitorul Unirii. biserica a fost închis\ din nou de comuni[ti în 1959. `n curs de omologare la OSIM).an archaeological site. beats. iar ca unit\]i culturale. ''Emil Racovita'' Natural Reservation and the Meadow of Prut River. sheep as well as birds. a bakery). Redeschis\ în 1945. Foto: Cl\dire peste Crama R\deni omuna Mitoc este a[ezat\ în nord-estul jude]ului Boto[ani. From among the representative tourist sights we can mention: Bals Hermitage. when the villages had the same location.2 [coli). la 22 km de municipiul Boto[ani. the mother of Mihai Eminescu. at a distance of 22 km from the City of Botosani. gave one of his righteous judgements. a settlement from the Palaeolithic. Store[ti. also Saint Onufrie lived in Voronei Forest. The fame of locality which preserves its traditions and customs has compelled the local administration to prepare a strategy for sustainable development.sit arheologic. grâul.an oil press. cabalinele. On the territory of Mitoc Commune there are two Orthodox churches (''Saint Nicholas'' Church . discovered on the territory of Mitoc locality (Malul Galben) . apar]inând domeniului public al comunei. the manifestations organized every year (when the ''Days of Eminescu'' are celebrated) by the folk ensemble ''Codruletul'' (with an activity of over 30 years). Comprising 6 villages . the Meadow of Prut River. every Tuesday. production of brandy and natural wines. aflat\ în Lunca Prutului. {endreni. Drumurile din comun\ au o lungime de 169 km. dar în acela[i an i s-a dat foc. Vorona could become a true agro-tourist centre. porcinele [i ovinele. Tot aici se organizeaz\. nisip ce în prezent este exploatat. there are also 504 hectares of water. Teoctist. între municipiul Dorohoi (la 25 km distan]\) [i ora[ul Darabani (la 12 km distan]\). pe E58. primar [i gimnazial (clasele I-VIII . festivalul concurs de interpretare a cântecului popular pentru copii [i tineri ''Mo[tenite din b\trâni'' (ajuns la edi]ia a XXV-a). religious and leisure tourism.5 km for sewerage have also been approved. când satele erau pozi]ionate astfel fa]\ de actualele sate.M\n\stirea Vorona 2. Lunca Prutului. As cultural centres. În domeniul înv\]\mântului. The subsoil. Localitatea este cunoscut\ în documentele istorice înc\ din secolul al IV-lea sub numele de Hudin]i. and animal breeding includes cattle. repara]ii capitale la {coala Horia. cultivarea plantelor. Jolde[ti. m\rturie stând ''stejarul lui Cuza'' din apropierea M\n\stirii Vorona. precum [i importante cantit\]i de nisip cuar]os de calitate superioar\. 1990. pe malul drept al râului Prut. The locality comprises two villages . fiind la grani]a dintre mo[ii.390 inhabitants. The majority of the population is involved in agriculture. services. construirea unui c\min cultural `n satul Horia. Biserica actual\ a fost construit\ de Lasc\r Sturza [i Evghenia Ursachi în 1819. horses. Comuna Mitoc este înfr\]it\ din anul 1990 cu localitatea Mallac din Fran]a. în vederea racord\rii gospod\riilor neelectrificate.1 Hudeºti omuna Hude[ti se afl\ `n nordul jude]ului Boto[ani. Foto: Hanul R\deni 2. din care 40 ha iazuri. Comuna Mitoc beneficiaz\ de condi]ii optime de dezvoltare a agriculturii.8 km being modernized.520 m (which is said to be the highest point in Botosani County. o brut\rie). the Giants' Cemetery. Biserica Mlen\u]i [i Parcul Dendrologic (Conacul Franc). Opened again in 1945. o a[ezare din paleolitic. Mlenauti Church and the Dendrologic Park (Franc Manor). 1. as it was located at the border between two estates. manifest\rile organizate anual (în cadrul ''Zilelor Eminescu'') de c\tre ansamblul folcloric ''Codrule]ul'' (cu o activitate de peste 30 de ani). a museum and a public library. La nivelul comunei Mitoc.520 m (despre care se spune c\ ar fi cea mai mare altitudine din jude]ul Boto[ani. Advertorial Prim\ria Vorona Frumuºica Foto: Arhiva Prim\riei Frumu[ica n partea de sud a jude]ului Boto[ani. the Medieval Citadel. 4 mori cu cioc\nele pentru foraje. the extension of the electric network in Horia village by 3 km and in Mitoc village by 2 km. turism. is exploited by a private company.sit arheologic. which is exploited at present. From among the tourist sights we can mention: ''Buldur Latescu'' church and manor. dar în 1870 a fost închis\ de boierul Mavrocordat. una dintre judec\]ile sale drepte. Raluca Iura[cu. Masa tâlharilor. ~n Jolde[ti s-a n\scut [i a locuit. Localitatea este alc\tuit\ din dou\ sate . Icuseni. ale c\rui moa[te se afl\ la Sih\stria Voronei. Vorona Teodoru. 15.Frumusica.500 inhabitants. Ca unitate administrativ\. belonging to the public domain.Frumu[ica. At present. Vl\deni-Deal. Mitoc Commune has optimal conditions for the development of agriculture. Joldesti. Boscoteni. prelucrarea lemnului. Tradition still brings thousands of believers to Vorona Monastery today. as well as important quantities of quartz sand of superior quality. ceea ce a creat conflicte. În domeniul s\n\t\]ii. one of the finest in Europe. the construction of a community centre in Horia village. Radeni. Vladeni-Deal. the church was closed again by the Communists in 1959. 4 hammer swing mills for fodder. the refurbishment of the community centre in Mitoc. the main crops being corn. la 34 km fa]\ de municipiul Boto[ani. iar animalele care se cresc `n zon\ sunt bovinele. the establishment of a small slaughter house. in order to connect the remaining households. when a cherry tree had also grown in the altar. on the national road DN 24C and the county road DJ 294A. wheat. Storesti. we can mention the 3 community centres. the Parochial Museum Storesti. Schitul Bal[ a fost înfiin]at de boierul Grigore Bal[ în 1776. like: the memorial plaque in the honour of the peasants killed in the Rebelion of 1907. produc]ie rachiuri [i vinuri naturale. Foto: BOARDMEDIA . obiceiurile [i tradi]iile populare s-au n\scut: festivalul folcloric ''Serb\rile P\durii'' (ajuns la a XXXV-a edi]ie). dup\ cum urmeaz\: placa comemorativ\ în amintirea ]\ranilor uci[i în R\scoala din anul 1907. un târg (iarmaroc). Tradi]ia hramului M\n\stirii Vorona adun\ [i în prezent mii de credincio[i. education is represented by 2 kindergartens. când crescuse [i un cire[ în altar. the proof being ''Cuza's oak'' located close to Vorona Monastery. farming. 2 schools (primary and secondary education). 3 km from the town of Flamanzi. A fair is also organized here. Foto: Imagine general\ din comuna Mitoc Mitoc Advertorial Prim\ria Frumu[ica Advertorial Prim\ria Mitoc >> 31 . de comer] (22 unit\]i). Vorona is also the place where the one who united the Romanian principalities. The drinking water supply network has a length of 4. potatoes. pe lâng\ siturile arheologice deja amintite. `n codrii Voronei a tr\it Sfântul Onufrie. pân\ în 1846. the Patriarch of the Romanian Orthodox Church concluded his apprenticeship at Vorona Monastery.622 hectares. with real perspectives of European development. Foto: Zon\ de pescuit din comuna Mitoc .an archaeological site. localitatea are 6390 locuitori [i se Frumusica `ntinde pe 8622 ha. 1. aici exist\. înv\]\mântul este organizat în sistem pre[colar (2 gr\dini]e). services (in the agricultural field . Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. pomicultur\. and as cultural units we can mention a community centre. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Izvorul satului) . The desire to turn to account the folk traditions and customs led to the establishment of the folk festival ''The Forest f Celebrations'' (which reached its XXXVth edition). The administrative territory of Mitoc comprises a few historic monuments.Horia). Cimitirul Uria[ilor. the endowment of the Town Hall and of the schools with IT equipment. monument cu valoare memorial\. Poiana). dup\ cum urmeaz\: de produc]ie (mica industrie . Dealul Holm . mama lui Mihai Eminescu. the fish farms (over 40 hectares). În comun\ func]ioneaz\ o serie de agen]i economici.pe râul Prut 2. având ca centru spiritual m\n\stirea Vorona. un muzeu [i o bibliotec\ public\. Astfel. between the City of Dorohoi (at a distance of 25 km) and the town of Darabani (at a distance of 12 km). pigs. înfiin]area unui centru de colectare. o a[ezare din paleolitic.Mitoc and ''Saint Vasile'' Church . Vorona Teodoru. Re]eaua de alimentare cu ap\ potabil\ este în lungime de 4. the genius of our national poetry. Dintre obiectivele turistice ale zonei putem identifica. at a distance of 34 km from the City of Botosani. having Vorona Monastery as spiritual centre. Ca proiecte de investi]ii. precum [i p\s\ri de curte. floarea-soarelui. From among the tourist sights in the area we can identify. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 3 cabinete medicale umane. the refurbishment of the Town Hall. de asemenea. }uica de R\deni (dublu distilat\. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 6 unit\]i [colare [i 6 unit\]i pre[colare. and in clear days one can see Ceahlau Mountain from the top of the hill). the contest-festival for children and young people ''Legacy of ancient times'' (which reached its XXVth edition). re[edin]a de comun\. Holm Hill . sports fishing on Prut River. 1. the local administration envisages: the extension of the sewerage network and the construction of a water treatment plant in Mitoc Commune. cultivându-se cu prec\dere porumbul. the pavement of the county road AvrameniMitoc as well as of the communal road in Mitoc with a length of 17 km and in Horia with a length of 6 km. rich in quartz sand. which (besides other development directions) would emphasise the valuation of the local traditions in the promotion of cultural.F. un accent deosebit s\ se pun\ pe valorificarea tradi]iilor în promovarea turismului cultural.5 km pentru canalizare. wood processing. comuna Vorona a fost atestat\ istoric din 7 ianuarie 1403. dotarea prim\riei [i a [colilor cu tehnic\ de calcul.5 km and the documents and studies for another 4 km for water supply and 8. repara]ii capitale la c\minul cultural Mitoc.Horia). since ancient times.o pres\ de ulei. prest\ri servicii. Alexandru Ioan Cuza. 2 3 Mitoc 1 1 I In the southern part of Botosani County. în ziua de mar]i. iar `n zilele senine de pe deal se poate vedea Ceahl\ul). a monastic settlement with a deep resonance in the conscience of the inhabitants. grupa]i în [ase sate mari (Vorona. the plum brandy from Radeni (doubly distilled. Vorona Mare.o societate de mecanizare a agriculturii). Vorona Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 2 Vorona 3 C Foto: Prim\ria Hude[ti A Located in the south-western part of Botosani County. When the Communist regime ended in 1990. the establishment of a collection and processing centre of cow and sheep milk. iar la m\n\stirea Vorona [i-a f\cut ucenicia [i vrednicul de pomenire P. asfaltarea drumului jude]ean Avrameni-Mitoc [i pietruirea drumului comunal din Mitoc de 17 km [i Horia de 6 km. As investment projects. Sendreni. wine growing. Thus. Format\ din 6 sate . Vorona Commune was documentary certified on 7 January 1403. Vorona poate deveni un adev\rat centru agroturistic. la 80 km distan]\ de municipiul Boto[ani [i 35 km de ora[ul S\veni. the locality has 6. 504 ha luciu ap\. Bals Hermitage was established by the landowner Grigore Bals in 1776. Alexandru Ioan Cuza. trade (22 units). În prezent schitul este locuit de cinci c\lug\ri. As administrative unit. iar enoria[ii au început s-o frecventeze din ce în ce mai des. spreading on a surface of 8. a settlement from the Palaeolithic.instantaneu de la Festivalul "Mo[tenite din B\trâni" 3. The natural resources are represented by the diversity of the vegetation and lands. his relics being placed at Voronei Hermitage. a[ezare monahal\ cu rezonan]\ profund\ în con[tiin]a tuturor voronenilor. Hudesti Commune has 3 clinics. fiind propice Hudesti sem\narea tuturor culturilor în aceast\ comun\. În anul eliber\rii de comunism. pescuitul sportiv de pe râul Prut [i Rezerva]ia Natural\ ''Emil Racovi]\''.Mitoc. the commune residence and Horia. tab\ra de pictur\ religioas\ ''Un penel pentru credin]\''. a medical care centre Speranta (Bethezda) and a veterinary clinic. was born in Joldesti and lived there until 1846. Din dorin]a de a valorifica datinile.

la o distan]\ de aproximativ 10 km.VIII nr. No. comer]. drumuri de exploatare agricol\ [i uli]e. Microclimatul de p\dure este favorabil. cu prisp\.Hr. surse acvifere. cadrul geografic destul de variat al comunei este favorabil dezvolt\rii principalelor activit\]i economice. ~n comun\ au fost ridicate patru monumente închinate eroilor comunei din cele Dou\ R\zboaie Mondiale [i r\scula]ilor din 1907. trei [coli cu clasele I-IV [i cinci gr\dini]e cu program normal. 32 << 2 3 Advertorial Prim\ria Suh\r\u Advertorial Prim\ria Pomârla >> 33 . la sud . Lisna. spre est. mori de porumb. Biserica a fost reparat\ în anul 1880 de neamul Spire[tilor.the border with Ukraine. Ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei o reprezint\ agricultura. Four monuments were raised in the commune. XVI-XVIIth centuries). Foto: Prim\ria comunei Br\e[ti A Advertorial Prim\ria Br\e[ti Located in the western part of Botosani County. cojoc\rie. domn al }\rii Moldovei. construc]ii. pe cheltuiala lui Miron Gorovei. cât [i interjude]ene. exist\ posibilitatea de dezvoltare a unor iazuri. in partnership with the Local Council. The archaeological diggings made in 1957-1958 in several locations on the commune's territory revealed traces of habitation from the superior Palaeolithic until the feudal age. Hallstatt. Saint Andrei primary and secondary school Smardan. dedicated to the Virgin Mary and raised in 1745. {coala general\ cu clasele I VIII Sf. Cu sprijinul financiar al acestora. same as the sewerage network. satul Br\e[ti [i satul Popeni. comuna Br\e[ti se afl\ la o distan]\ de 20 km de re[edin]a de jude]. cu care are cele mai Braesti strânse leg\turi economice. Prima men]iune documentar\ a satului Ib\ne[ti este din 1607. Biblioteca comunal\. Saliste (settlements from the XIV-XVIth centuries and the necropolis dating from the XII-XIIIth centuries). The services sector is also present with activities in the following fields: trade. care poate fi exploatat ca zon\ turistic\.). to the east . De asemenea. neighbouring the following localities: to the north Hudesti Commune. beater mills. {coala general\ cu clasele I .C. Racovat and Hulubesti. 1 primary and secondary school Oroftiana. strongly connected to it from an economic point of view. Horodi[tea). Mocirla (a[ezare din paleoliticul superior). The altar screen was made of linden tree wood when the church was built. fostul Liceu internat Ba[ot\. ce figureaz\ [i ast\zi: satul Poiana.George Enescu Commune. construc]ii etc. with an altitude of 385 m. XIV-XVI [i necropola sec. was declared crossing point of the common frontier. The dwellings of the inhabitants are typical of the depression area of Jijia . acquiferous sources. The local administration has several development projects. respectiv o gr\dini]\ [i un centru social. s-au edificat dou\ construc]ii. cu o altitudine de 385 m. iar satul Plevna la 1 km de satul Suhar\u. mor\rit. Horodistea). În general. Li[na. the rehabilitation of bridges in Suharau II. Foto: Biserica "Adormirea" 2. unele având [i cerdac. gater. Lungimea drumurilor publice este de 89 km. The water supply system has a length of 10 km. Portul tradi]ional al acestor locuitori este format din opinci `n picioare. Priste[ti Popeni [i Vîlcele. which have been present in the commune for over 10 years). Agricultura este ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei. The following education institutions exist in the commune: ''Anastasie Basota'' High-school (including primary and secondary education). A child support centre also exists in the commune. 2 primary and secondary school Suharau. O component\ foarte important\ din activit\]ile consiliului local este asigurarea colabor\rii cu diverse ONG-uri din str\in\tate. constructions. fiind cel mai `nalt din nordul jude]ului Boto[ani. comuna Ib\ne[ti.Comuna Hude[ti. Suharau Commune is very involved in education. Muchiosu Hill (settlement from the XVII-XVIIIth centuries). rough homespun trousers. The main roads that cross the commune are the national road DN 29 A. The Local s Council officially supports the sporting activity. croitorie. Oroftiana. at a distance of approximately 10 km. care desf\[oar\ activit\]i [i ac]iuni de peste 10 ani `n comun\. Suhar\u II) [i Biserica ''Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel'' din Li[na. la aproximativ 55 km de municipiul Boto[ani. Due to its age. The basic occupation of the commune's inhabitants is agriculture. Plevna primary school. together with the Ukrainian locality Diakivti. Consiliul local sprijin\ activitatea sportiv\ `ntr-un cadru oficial. satul Oroftiana în partea de vest la grani]a cu Ucraina. Lisna. 1. Racovat village is the state border with Ukraine and. Dintre l\ca[urile de cult reprezentative ale zonei amintim: Biserica ortodox\ ''Sf Nicolae'' (cu parohii în satele Suhar\u. C Suharau Commune is situated on the administrative territory of Botosani County. S\p\turile arheologice efectuate în anii 1957-1958 în mai multe puncte din teritoriul comunei Ib\ne[ti au scos la iveal\ urme de locuire din paleoliticul superior [i Ibanesti pân\ în perioada feudalismului dezvoltat. three elementary schools and five kindergartens. cu acoperi[uri din tabl\. Lisna primary and secondary school. and comprised several villages: Braesti. Pe teritoriul comunei Suhar\u func]ioneaz\: {coala general\ cu clasele I . 1. Smardan and Izvoare villages are located in the eastern part. the chernozem soils are fertile and there is also the possibility to turn to account a few ponds. Smîrdan. the construction of a Community Centre and a gym. such as: the modernization of roads. acest l\ca[ de cult a mai fost reparat. din punct de vedere administrativ-teritorial. 1. Foto: Parcul comunal Suhar\u omuna Pomârla este a[ezat\ în nord-vestul jude]ului Boto[ani. La Rupturi (a[ez\ri sec. After 1968. tailoring. Suharau village is situated in the administrative centre of the commune. brut\rii. aflate pe lista monumentelor istorice: ansamblul bisericii ''Duminica Tuturor Sfin]ilor''. cât [i alte ac]iuni privind sportul de mas\. two institutions were built: a kindergarten and a social centre. Locuin]ele locuitorilor sunt cele specifice zonei depresiunii Jijia . De-a lungul timpului. {coala general\ cu clasele I . 2 Suharãu Foto: Arhiva Prim\riei Suhar\u Pomârla Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 1 omuna Suhar\u este situat\ în amplasamentul teritorial administrativ al jude]ului Boto[ani. {coala general\ cu clasele I . and a Vocational School. cuprinde dou\ sate . to the south . Satul Suhar\u este situat în centrul administrativ al Suharau comunei. In general. dar aici `[i desf\[oar\ activitatea [i firme de mini-produc]ie (prese de ulei. can be turned to account as tourist area. No. Izvoare. Postul de poli]ie Suhar\u. Specificul comunei Suhar\u este agricol . {coala general\ cu clasele I . IX-X). stuf. being the tallest hill in the north of Botosani County.. cultura Cucuteni. la est .Pomârla 2.Bahlui: rural type with two or three rooms. included on the list of historic monuments: the church ensemble ''All Saints' Sunday''. The main occupation of the inhabitants of Suharau Commune is agriculture . Dealul Crucii (a[ez\ri din paleolitic. In the course of time. `n parteneriat cu consiliul local `n comun\. dup\ care comuna [i-a simplificat num\rul satelor la numai trei. acestea constând `n competi]ii intercomunale. represented by competitions between communes and also between counties. Smardan and Izvoare villages. DC 82. Localitatea a fost men]ionat\ prima dat\ în timpul lui {tefan Voievod (1442-1447). La Rupturi (settlements from the IV-Vth centuries and XVII-XVIIIth centuries). Braesti and Popeni villages. and Dumbravita village was formed after World War I. satele Li[na. When we say Braesti we associate the name to the "Assumption" Church. and the closest town is Dorohoi. Oroftiana. The forest micro-climate is favourable. [i 3. Biserica "Adormirea".IV Plevna. 1 primary and secondary school Suharau. Din cauza lipsei utilajelor [i a resurselor financiare r\mâne `n continuare neexploatat\ cariera de piatr\. A very important part of the activity of the Local Council is to ensure the collaboration with various NGOs from abroad (a very significant contribution was brought by two NGOs from Italy. Oroftiana village in the western part at the border with Ukraine. constructions etc. dându-se astfel posibilitatea locuitorilor jude]ului s\ stabileasc\ [i s\ l\rgeasc\ contactele directe cu locuitorii din zona de frontier\ a Ucrainei. iar lungimea re]elei de canalizare este de 10 km. Localit\]ile componente ale comunei Suhar\u sunt: Suhar\u. The traditional costumes of the inhabitants consists of peasant sandals. [i este alc\tuit\ din trei sate: Pomârla . some with a verandah. Suharau Police Station. as well as two family centres. Andrei Smârdan. Este important de men]ionat aportul substan]ial a dou\ ONG-uri din Italia. prin vechimea ei. Foto: Vedere general\ . knitwear.VIII Li[na. la vest .VIII nr. [i era constituit\ din mai multe sate: Br\e[ti. The commune comprises the following localities: Suharau. ''a precinct wall''. Smârdan. offering natural resources as construction materials. [ezat\ în N-V jude]ului Boto[ani. IV-V [i XVII-XVIII). Racov\] [i Hulube[ti. Toate aceste a[ez\ri figurau ca sate de sine st\t\toare înainte de ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din decembrie 1968. while Lisna. sec.). the Medical-Social Assistance Unit Suharau. iar cel mai apropiat ora[ 2 este Dorohoi. {i totu[i. ''zid incint\''. Cucuteni Culture. dup\ cum spune inscrip]ia pus\ cu aceast\ ocazie deasupra u[ii la intrarea în naos. Catapeteasma este f\cut\ din lemn de tei înc\ de la construirea bisericii. dar se mai desf\[oar\ activit\]i de exploatare a pe[telui din iazul Suhar\u. asphaltic roofing board. the "Assumption" Church. Poiana. 1 Oroftiana. the varied geographical setting is favourable for the development of the main economic activities. the former boarding-school Basota. with a porch. iar satul Dumbr\vi]a a luat fiin]\ dup\ Primul R\zboi Mondial. ce pot fi valorificate local. which it comprises today: Poiana. Dup\ anul 1968 satului Br\e[ti i se al\tur\ o mic\ a[ezare cu 28 de case denumit\ Vîlcele. faian]\ [i o fabric\ de prelucrare a laptelui. Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\ Suhar\u. Li[na. dedicated to the heroes of the two world wars and to the participants in the rebelion of 1907. al\turi de Pomarla localitatea ucrainian\ Diakivti. pantaloni de suman (dimie). S\li[te (a[ez\ri sec. Lungimea re]elei de alimentare cu ap\ este de 10 km. amenajarea spa]iilor verzi. Foto: Prim\ria Suhar\u 2. Ca obiective turistice de interes putem men]iona siturile arheologice: Cetatea M\gurei (cetate [i a[ezare sec. Plevna. wheelwright's trade. rot\rie. ateliere de tâmpl\rie. `n plus. which can be used at local level. the enlargement of Suharau Park. construirea unui C\min Cultural [i a unei s\li de sport. miller's trade etc. the exploitation of wood from the existing forests and of sand and gravel on the banks of Prut River. The Cross Hill (settlements from the Palaeolithic. [indril\. 2 primary school Oroftiana. the relief with hills and plateaus can be used for agriculture. dou\ case rurale de tip familial [i un modul de tip familial. Comuna Pomârla dispune [i de un patrimoniu cultural [i turistic. cu urm\toarele vecin\t\]i: la nord . {coala general\ cu clasele I . when a plot of land was awarded to the veterans or their successors in Ibanesti-Cristinesti community. C\ile de comunica]ii de pe teritoriul comunei Suhar\u sunt reprezentate de: DN 29 A. Foto: Vedere panoramic\ asupra comunei Br\e[ti 3. The church was restored in 1880 by Spirestilor family. Ornamenta]iile caselor sunt cele din lemn traforat la corni[e [i coame. with the financial support of Miron Gorovei. pe cap c\ciuli de miel. Braesti Commune is situated at a distance of 20 km from the county residence. Agriculture is the basic occupation of the commune's inhabitants. Hallstatt. The production activities comprise the processing of sun-flower seeds and the production of bread in bakeries. carpentry workshops. Reprezentativ este dealul M\gura. oferind resurse naturale ca materiale de construc]ie. situat\ în sudul satului Br\e[ti. `mpreun\ cu {coala de Arte [i Meserii (cl. and Plevna village at 1 km from Suharau village. the Communal Library. The first documentary certification of Ibanesti village was made in 1607. Satul Racov\] este grani]a de stat cu Republica Ucraina [i. Plevna. The houses are decorated with sculpted wood at the corner ridges. toate drumurile fiind pietruite [i de p\mânt. Administra]ia local\ are `n vedere mai multe proiecte de dezvoltare. fact proven by the large number of schools: No. activit\]i de produc]ie: prelucrarea semin]elor de floarea-soarelui. with roofs made of metallic sheet. când fo[tilor combatan]i sau urma[ilor acestora li s-a atribuit din Ob[tea Ib\ne[ti-Cristine[ti câte un lot de teren agricol. some paved. Izvoare sunt situate în partea de est. XVI-XVII). small production units being encountered here as well (oil presses. Poiana. several repair works have been performed on this edifice. From among the most representative places of prayer we can mention: ''Saint Nicholas'' Orthodox Church (with parishes in Suharau and Suharau II villages) and the ''Holy Apostles Peter and Paul'' Church from Lisna. Tot ca recomandare turistic\ men]ion\m posibilitatea desf\[ur\rii pescuitului sportiv pe râul Prut.Ibanesti and Dumbravita. Pomarla Commune has a cultural and tourist patrimony. solurile cernoziomice sunt fertile [i. the Bishop of Moldavia and Suceava. ce poart\ chiar hramul Adormirii Maicii Domnului [i care a fost construit\ în anul 1745.grani]a cu Ucraina. Când spunem Br\e[ti asociem imediat numele cu Biserica "Adormirea".Comuna George Enescu. a fost declarat\ punct de trecere simplificat\ a frontierei de stat comune. thus giving the inhabitants of the two localities the possibility to establish direct contacts with each other. All these settlements had been independent before the last administrative-territorial distribution in December 1968.VIII nr. according to the inscription placed above the access door to the narthex. m\rirea parcului Suhar\u. as well as fishing in Suharau Pond. Pristesti Popeni and Vilcele. as well as roads used in the agricultural activity. Foto: Prim\ria Ib\ne[ti 2. cum ar fi: modernizarea drumurilor. comprising three villages: Pomarla . VI-VII `. Mocirla (a settlement dating from the superior Palaeolithic). s-au men]inut o serie de activit\]i de prest\ri servicii. mori cu cioc\nele. the arrangement of the green spaces. Magura Hill is representative. Foto: Liceul Teoretic "Anastasie Ba[ot\" C Pomarla Commune is situated in the north-west of Botosani County. the communal road DC 82. Smardan. materialized in the following sights. cu o tind\ desp\r]itoare. Also as tourist recommendation we can mention the possibility of sports fishing on Prut River. constituie o poboab\ a satului [i un monument de art\ printre bisericile moldovene. sub egida Asocia]iei Sportive ''Nord Star'' Pomârla. reabilitarea pode]elor în satele Suhar\u II. În comuna Pomârla func]ioneaz\ ''Complexul de servicii pentru copilul aflat `n dificultate''.the commune residence (documentary certified in 1420). ''The Ancient Beech Tree Forest Stuhoasa". but recently the industrial activities also took shape: a factory of adhesives for slate and faience and a milk processing factory. The public roads have a length of 89 km.cultivarea terenului [i cre[terea animalelor. XII-XIII). towards the east. a lemnului din p\durile existente pe teritoriul comunei [i a nisipului [i pietri[ului din balastierele de pe râul Prut. after which the commune reduced the number of its adjoining villages. relieful de coline [i platourile sunt pretabile pentru agricultur\. Foto: Monument al Eroilor din Ib\ne[ti A Advertorial Prim\ria Ib\ne[ti 1 Located in the north-western part of Botosani County.Comuna Cristine[ti. The locality was mentioned for the first time during the time of Stephen the Great (1442-1447). corn mills. La nivelul comunei exist\ urm\toarele unit\]i [colare: Liceul Teoretic ''Anastasie Ba[ot\'' (cu clasele I-XII). XVII-XVIII). furrier's trade. and in 1968-1972 it was restored under the direct guidance and with the support of Iustin. As tourist sights we can mention the archaeological sites: Magurei Citadel (dating from the VI-VIIth centuries B.IV nr. iar `n perioada 1968-1972 i s-au f\cut repara]ii de restaurare sub directa îndrumare [i sprijinul Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Iustin. ruler of Moldavia. confec]ii tricotaje. concretizat `n urm\toarele obiective. frame saws. at approximately 55 km from the City of Botosani. Tipul cl\dirilor de locuit este cel rural cu dou\ sau trei camere. With their financial support. într-un ]inut deluros. 1. ~n p\durea Suhar\u exist\ ''F\getul Secular Stuhoasa". sumanul tot din dimie sau cojoace. to the west . shingle or tiles. under the care of the ''Nord Star'' Sports Association Pomarla. Smârdan [i Izvoare. ]igl\. {coala general\ cu clasele I .. Dealul Muchiosu (a[ezare sec.Bahlui.re[edin]a de comun\ (atestat documentar în anul 1420). 2 Oroftiana. in a hilly region.crops and animal breeding. long peasant coats and lamb fur caps.Cristinesti Commune. carton asfaltat. 2 Suhar\u. a small settlement with 28 houses called Vilcele. situated in the south of Braesti village was also included. is considered the jewel of the village and an art monument among the Moldavian churches.IV Suhar\u. Mitropolitul Moldovei [i Sucevei. Suharau primary school. Ibanesti Commune comprises two villages from an administrative-territorial point of view . No.1 2 Brãeºti 1 Ibãneºti Foto: Arhiva Prim\riei Ib\ne[ti 3 [ezat\ în partea de vest a jude]ului Boto[ani. reed. în ultimii ani s-au dezvoltat: o fabrica de adezivi pentru gresie. 1 Suhar\u.Ib\ne[ti [i Dumbr\vi]a. The stone quarry is still unexploited because of the lack of equipment and financial resources. Izvoare.

Xenofon Gheorghiu. Liveni . As his genius knows no boundaries.Vladicescu. The poet's childhood meant contact with the world. Impresii din copil\rie? {i mai consemna Enescu: ''De Moldova m\ simt legat prin toate fibrele mele . Nicolae Iorga consemna. Din Boto[anii natali. the ubiquitous nature. 9 iunie 1902). Pascaly (perioada 1864 . the high steward Vasile Iurascu.deceased on 15 June 1889 in Bucharest) . Georgian. Margineanu. între Siret [i Prut . Sutu. or in his father's house in Cracalia . chiria[\ într-o ponosit\ c\su]\ din Mahalaua Sf. {old\nescu. ai primelor succese muzicale. din florilegiul literar ''L\cr\mioarele înv\]\ceilor gimnazie[ti din Cern\u]i la mormântul prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul r\p\usat într-a 12/24 ianuarie 1866''. cu atrac]ia c\tre teatru . unique music. m\iestria sa neîntrecut\ irumpea într-o muzic\ dumnezeiesc de frumoas\.T. being bore by his mother. cu natura. Unde sunt ele? O spune chiar George Enescu: ''Mai ales. In Botosani. Wieniawski. He began to study at home. in 1869. un fir înnodat de dân[ii. Lucescu. Semnele bolii. Brandia. with many encores. Saint-Saens. ''Rapsodiile''. then ''A. he received a scholarship abroad in 1890 and took his doctor's degree in Germany. Mihai left for Ipotesti and. la Cracalia . he attended the Boys' School ''Marchian'' for his primary education. Istoric. ''The rustic suite'' and all his other famous works are peaks of his fruitful. ''Suita s\teasc\'' [i toate celelalte sunt culmi ale crea]iei enesciene. în fa]a unui numeros auditoriu. La 15 iunie 1889 înceta din via]\. opera ''Oedip''. este mai degrab\ o chestiune de l\untricitate. studii universitare. Where are they? George Enescu explains: ''Do not try to find all this in an atlas. Bach. pe marea scen\.Varnav. Nicolae Iorga.aprilie 1888). Cum geniul nu cunoa[te limite. the sight of whom scatters pollen on my memories''. cu copiii p\lma[ilor din sat. Costachi Severin. copil\ria petrecut\ aici îi relev\ noi orizonturi. Childhood impressions? Enescu also wrote: ''I feel connected to Moldavia through every fibre of my being ( ) In Liveni I feel like I'm returning amongst people. la sfâr[itul clasei a V-a. la Boto[ani [i Dorohoi. ca intern. îl atrage. At most. unde i-a fost sortit lui George Enescu s\ se nasc\. Wieniawski.mama. Cel mult. fiind g\zduit de buna sa sor\ Harieta. Unic\. cu ''magna cum laudae''. Costin Velea. Zulnia. ''Sonata a III-a pentru vioar\ [i pian''. N Nicolae Iorga Nicolae Iorga (born on 5/6 June 1871 in Botosani . cu binecunoscu]i profesori ai înv\]\mântului boto[\nean . r\mâne orfan de tat\.Muzeul Jude]ean Boto[ani ''Geniul este individul care se abstrage de la via]a zilnic\ [i-[i tr\ie[te existen]a simbolic\" (George C\linescu. continu\ liceul. urmeaz\ studiile primare la {coala de B\ie]i ''Marchian''.15 iunie 1889. este eliminat din liceu. doctoratul în Germania. Nicolescu. din anii R\zboiului Reîntregirii. brought the poet for the last time to Botosani. cu fire[tile. cum o spune. nu încerca]i s\ afla]i toate acestea într-un atlas. în majoritate c\r]i în limba francez\. B\leanu. Aron Densusianu. trecut prin anii copil\riei.T. ai studiilor sale str\lucite. Muzician. Strejnic). cu multe rechem\ri la ramp\. 1. the effort of raising the two children.1866). Liveni . being housed by his kind sister Harieta. Boto[ani . He was the seventh child of Gheorghe Eminovici and Raluca Iurascu. de s\rb\toare. Important figures from Botosani Bucure[ti). 1939) Mihai Eminescu ihai Eminescu (15 ianuarie 1850.'' La rându-i. Lucescu. Baleanu. or in New York. ''The Romanian Courier''. frequently dropping out of school. the childhood he spent there opens new horizons for the child. count of Fleury''). facultatea de Litere a Universit\]ii din Ia[i. totodat\. where he was baptised. Liveni .Calinestii lui Cuparencu . where George Enescu was meant to be born. v\zut\ ca o chemare.Al. Costachi Severin. c\ era la Sala ''Erard'' din Paris. urmate de multe. either in Botosani. Ionescu. Philippide. Nicolae Iorga became fatherless at the age of five. I have come to understand and easily speak languages because they spoke them. Livenii natali [i Cracalia (când p\rin]ii se mutaser\ aici. a[a cum reiese din mitrica de la Biserica Uspenia din Boto[ani. încât ar fi în stare s\ fac\ orice pentru a nu o pierde. his unsurpassed art burst out in a godlike. Victor Fleury (''Victor. Zulnia.27 noiembrie 1940. Xenofon Gheorghiu. examenul de licen]\ în 1889. gimnaziale [i liceale. con]opist la Comitetul permanent al Consiliului jude]ean de Boto[ani.Varnav deceased on 5 May 1955 in Paris) . Al. copilul Mihai ia drumul Ipote[tilor [i. stolnicul Vasile Iura[cu. As a matter of fact. multe altele. attracts him to the extent that he would do anything to preserve it. în str\in\tate .5 mai 1955. {i l-a dus. contact with nature. Gr. His parents come from a long line of freeholder's families . Boto[ani . celebration issue to the ''brilliant child artist''. desiring to know their secrets. c\ era la New York. my only task being to carry it forward''. he graduated high-school in 1888 and went to the Faculty of Letters at the University in Iasi. cu cei maturi. is mostly an inner experience. în 1864. în 1869. la 1856. lucru firesc dat fiind c\ mama era o excelent\ traduc\toare ([i scriitoare). at five having read every book in the family's bookcase. unde a fost botezat. mereu în agravare. His native village. Iorgu Caragiali. ''The III sonata for violin and piano''. almost perfect creation. with the grown people. his first poem being ''La mormântul lui Aron Pumnul'' ("At the tomb of Aron Pumnul") included as the second poem in the literary anthology called ''The tears of the pupils from Cernauti at the tomb of their beloved teacher Arune Pumnul.deceased on 27 November 1940 in Strejnic) .Vârnav . Timpul adolescen]ei este pentru Mihai Eminescu [i timpul crea]iei. which was natural since his mother was an excellent interpreter (and writer). ''Poema român\''. Nicolae and George. ca o desc\tu[are. Ionescu. And he did. ''The Romanian Poem''. mamei. On 15 June 1889 he died in Bucharest. passing through the childhood years.Vârnav. a clerk at the Permanent Committee of Botosani County Council. at the Law Court from Botosani. spune adio teatrului [i trupei Pascaly. he continues high-school as an intern in Iasi. Nicolae (aprilie 1887 . ''The Morning Star of Romanian Poetry''. material mai ales. revenindu-i marele efort. G. 9 June 1902). cu lucr\ri de Haendel. always worsening. îl aduc pe poet din nou [i pentru ultima dat\ la Boto[ani. M\rgineanu. Ascenden]a p\rin]ilor este dat\ de vechi familii r\z\[e[ti.în 1890. where he held his first violin recital on 4 February 1907. la Ia[i. Lupascu. de altfel: ''Am înv\]at multe lucruri pentru care nu eu mi-am ostenit mintea. Son of the lawyer Nicu Iorga and of Zulnia.the mother. most of them in French. A. actually a romance full of candour. ''Curierul Român''. 34 << 34 << ''The genius is the individual who relinquishes the routine of everyday life and lives his symbolical existence" (George Calinescu.where he enchanted the audience (accompanied by Elena Calcantraur) with a musical soirée. cu al]i profesori . No matter where he was. ''The Morning Star of Romanian Music''. he graduated in 1889 ''magna cum laudae''. Nicolescu. al cre[terii celor doi copii.Al. par]ial. vizibile din 1883. Foto: George Enescu 3. Al.Vl\dicescu. is a forsaken village in the former Dorohoi County. cu profesorii Andrei Vizanti. ale unei crea]ii perfecte. mereu natura. era la mijloc ''mândria fireasc\ a adolescentului''. Paris). G 1 2 3 George Enescu George Enescu (born on 7/19 August 1881 in Liveni . cel care conducea cea mai important\ gazet\ boto[\nean\ a vremii. ''Luceaf\rul Poeziei Române[ti''. you will find Iasi and Dorohoi between Siret and Prut . I have found in myself a thread tied by them for my ideas. Lupa[cu.Personalitãþi botoºãnene Text: Ionel BEJENARU . Foto: Mihai Eminescu 2. Tudor Arghezi infers: ''The special precocities of music transform a four-year child into a master and lift him up in life's rage. Georgian. in 1856. Fiu al avocatului Nicu Iorga [i al Zulniei. [i locurile copil\riei sale.unde sus]inea câte o serat\ muzical\. reputatul ziarist Scipione B\descu. 1939) Mihai Eminescu Mihai Eminescu (born on 15 January 1850 in Botosani . Enescu avea trei ani) sunt. Satul s\u natal. la cinci ani citind deja totul din biblioteca familiei. tenant in a cottage in Saint Nicholas Suburb (April 1887 .Vârnav [i Cracalia apar]in îns\ amintirilor mele''.( ) La Liveni m\ întorc printre oameni [i lucruri a c\ror vedere pune polen pe amintire''. Enescu fiind acompaniat de Elena Calc\ntraur. unde la 4 februarie 1907 sus]inea primul s\u recital de violin\. his god-father being his grandfather from his mother's side. of his first musical successes. Bach. ''The Rhapsodies''. Tokarski. Stefan Vargolici. C\ era la Boto[ani. tot la Boto[ani. la Liceul ''A. Pascaly (1864 . Copist pentru scurt timp. cu stâng\cie fireasc\. demarat cu poema a doua ''La mormântul lui Aron Pumnul''. A. either he was at ''Erard'' Hall in Paris. burs\ de studii. Laurian''. N. on the great stage. Xenopol. Tudor Arghezi intuie[te: ''Precocit\]ile speciale ale muzicii fac dintr-un copil de patru ani un magistru [i-l ridic\ în furia vie]ii. dedic\ ''genialului copil artist'' un num\r special.D. acas\. deceased on 12/24 January 1866''. la Bucure[ti. Costin Velea.tat\l [i din Jolde[tii Voronei . the years of his brilliant studies. The native village of Liveni as well as Cracalia (his parents moved there when Enescu was three) represent his childhood universe. Poetul Na]ional. la Chi[in\u. previzibilele sale întreruperi de studii. with works of Haendel. The signs of illness. the one who led the most important newspaper of that time. A fost al 7-lea copil al lui Gheorghe Eminovici [i Raluca Iura[cu. Soldanescu. going from hospital to hospital and visiting the soldiers wounded in the Reunification War. pentru idei. Aron Densu[ianu. as the eigth child (and the only one who survived) of Maria and Costache Enescu. Tokarski. este un sat aproape uitat al fostului jude] Dorohoi [i al ]\rii. cu prima iubit\. filled with natural clumsiness. From the native land of Botosani. practic. Laurian'' High-school for his secondary and high-school education.G.April 1888). followed by many. Philippide. Chisinau. with the professors Andrei Vizanti. Petru Rascanu. G. la Tribunalul Boto[ani. seen as an obsessive calling. pline de suferinzi. drawn by the theatre . many others.Varnav and Cracalia belong to my memories''. Universul copil\riei poetului înseamn\ contactul cu lumea.our National Poet. Saint-Saens. dedicated a special. am g\sit în mine. M Nicolae Iorga icolae Iorga (5/6 iunie 1871. ale unei extrem de rodnice crea]ii. c\ era la casa tat\lui. Al. in 1864. he leaves the artistic world and Pascaly troupe in Botosani. Ionescu. N. c\ era colind\tor al spitalelor. Petru R\[canu. La Boto[ani. where he was taught by the famous teachers from Botosani . pe care n-aveam decât s\-l duc înainte''. Enescu's journey through life. with the peasants' children.sufleur în trupe vestite ale epocii: Tardini . pentru refuzul de a mai saluta odat\ un distins profesor [i. Nicolae Iorga wrote: ''I have learned many things without tiring out my mind. Xenopol. în fond o idil\ plin\ de candoare. Liveni . fiind al 8lea copil [i singurul care a tr\it al Mariei [i al lui Costache Enescu. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 35 . A copyist for a short time. Dr\ghici. as an unfettering. Am ajuns a în]elege [i a vorbi u[or limbi pentru c\ ei le-au vorbit. firul destinului.two tributaries of the Danube. Ionescu. na[ fiindu-i la botez chiar bunicul dup\ mam\. the famous journalist Scipione Badescu. c\tre care se apleac\ gr\bit în a le cunoa[te tainele. as the one mentioned in ''The Star'' newspaper (Dorohoi.G. obsedant\ chemare. Brandia. ca aceea despre care a scris ''Steaua'' (Dorohoi. cu cei de-o vârst\. as it appeares on the inscription from Uspenia Church in Botosani. Victor Fleury (''Victor conte de Fleury''). Foto: Nicolae Iorga George Enescu eorge Enescu (7/19 august 1881. la vârsta de cinci ani. The teenage years represented to Mihai Eminescu the beginning of his creation. Anii s\i de studii încep. Gr.historian. visible since 1883.1866). Nicolae [i George. Draghici.the father and Joldestii Voronei . Drumul lui Enescu. ''Luceaf\rul muzicii române[ti''.''' At his turn.D. with other teachers . Al. Iorgu Caragiali. din C\line[tii lui Cuparencu .prompter in famous troups like: Tardini . he is expelled from highschool at the end of the fifth grade for his refusal to salute an eminent professor because of ''teenage pride''.musician. in front of a large audience. bacalaureat în 1888. ve]i g\si. the path of his destiny. {tefan Vârgolici.doi afluen]i ai Dun\rii: Ia[i [i Dorohoi. with his first love. ''Oedip''. Botosani or Dorohoi. Su]u. Liveni .

1942.12 October 1981. Stefanesti.28 iun.poet. Bucharest) . Bucharest) . poet. professor.veterinary doctor. fondatorul Universit\]ii Populare din Ungureni. Sinaia). Botosani . in an intense and continuous interior burning for the artistic and human condition. germanist. într-o ardere artistic\ [i uman\ intens\. Boto[ani .5 December 1945.1927. university professor.1 noiembrie 1989. Romanian glory. Emanoil C. com. 1893.2 oct.3 August 1895. Henric Sanielevici (15 September 1875.4 April 1992. Stancesti) . ctitor al [colii române[ti de chirurgie din Transilvania. Ia[i). biologist. Vienna) L . profesor.biologist. 1977. Hude[ti . Gheorghe Em. Bu]ureanu (25 dec.painter.8 aug. which bears his name. Emanoil Ciomac (5 February 1890.19 October 1984. Bucharest) . Elie Radu (1853. Colegiul Sf. Teodor Callimachi (4 ian.20 July 1977. Bucure[ti).1939).3 aug. Bivol. Bucure[ti). Ioan I. Constan]a Dunca-Schiau (16 febr. diplomat. n\scut\ Kiriacescu. filantrop. Rachiti Commune . Barlad . Botosani 1939) . Sofia Nadejde (14 September 1856. Panait Zosin (27 June/9 July 1873.4 apr.5 ian. parasitologist. Bucure[ti). hatman. Alexandru Graur (9 July 1900. Belle-Arte (dir. Foto: {tefan Luchian .writer. Mih\ileni . close to Cuza Voda and Elena. {tef\ne[ti. Botosani . fizician.24 December 1958. Cucor\ni . 1868. actor.25 ian. Tecuci . Ia[i). Stânce[ti). medic veterinar. Costine[ti . 1912.17 dec.28 June 1938.writer. ctitor de a[ez\minte. 1895. hidrobiolog. 1949. Bucure[ti). geolog. 1966.critic. Octavian Cotescu (14 February 1931. Ion Istrati (19 ian. Vasile C. 1867. Ioan Nadejde (18 December 1854. Gheorghe Em. involved in the study of Eminescu's work. folklorist.29 October 1959. scriitor. Hu[i . Dimitrie Pompeiu (22 September/4 October 1873. Dimitrie Murarasu (26 November 1896. com. lingvist. estetician. medic. Hili[eu-Vârnav . 1952.17 November 1954.24 aug. care-i poart\ numele. eminescolog. Stancesti . publicist.14 December 1960. Stânce[ti .1942.ªtefan Luchian { tefan Luchian (1 februarie 1868. Bucharest) .writer. dezolant. matematician. 1972. Emil Severin (18 febr. publicist. 1932. 1891. Hude[tii Mari . dar începea s\ fie uitat. I. Octav Bancila (7 January 1872.biologist.professor. Gheorghe Zapan (8 mart. muzicolog. Bucharest) . wrapped in the warmth of his soul. Botosani . 1992.botanist.4 October 1931.24 sept. Teodorescu (10 mai 1866. de loc din Ialomi]a.29 December 1928. 1969. 1867. Stefan Luchian became fatherless at the age of nine.1945) .1891. general de corp de armat\. George T\utu (14 iulie 1873. 1959. psiholog. Botosani 8 December 1972.2 October 1970. Ieronim Serbu (1 December 1911. Brosc\u]i .February 1857. publicist. într-o ardere continu\. Demostene Botez (2 iulie 1893. Vasile Bogrea (26 sept. Bucure[ti). Dimitrie Pompeiu (22 sept. filolog.doctor.4 oct. Bucure[ti). Tiberiu Crudu (22 iun. biolog. 1858. founder of many settlements. Bucharest) . Bucharest) . medic. 1873. Filipescu (28 mart. fratele lui Grigore Antipa. Botosani . univesity professor. Münich . istoric literar. Belle-Arte (headmaster Theodor Aman). Plecat de mic. Stefan Luchian is the son of Dimitrie. Dimitrie Evolceanu (1 October 1865. Boto[ani . Nicolae Leon (15/28 April 1862. Boto[ani).doctor. writer. Dimitrie Negreanu (25 oct. Bucure[ti). Cobâla. Bucharest) . 1. Mée-France) . Dimitrie Brândz\ (10/22 oct. 1913. Ion Arapu (24 January 1881. 1902. Iasi). Mihaileni . Dimitrie C\lug\reanu (6/18 oct. biolog. Bucure[ti).physicist.10 October 1931. 1890. Botosani .geologist. {tef\ne[ti. He also painted remarkable portraits. Fantanele. Bucharest) . unionist. botanist.25 aug. {tefan Luchian este fiul lui Dimitrie. Bucure[ti). 1937. Bucure[ti). Iasi) . Dorohoi . A excelat în pictura florilor. hetman. Israel) . scriitor. poet. Ungureni . 36 << Stefan Airinei (born on 4 January 1920 in Cobala. Constantin S. Alte mari personalitãþi botoºãnene { Other important figures from Botosani Constantin Gane (27 mart.10 oct. involved in the study of Eminescu's work.psychologist. Dramatic.4 December 1932. Stânce[ti).engineer. 1954.writer. Botosani . fizician. Fântânele. Bucure[ti). today Viisoara Commune .24 dec. Bucure[ti). constructor.1988. Ion Arapu (24 ian. Dangeni Commune . Petru Suster (15 May 1896.poet. naturalist. inginer constructor. Sofia N\dejde (14 sept. Stancesti) unionist. the ideal place for a vital promenade of the soul. Romulus Sevastos (21 sept. com. 1974.8 dec.1939) . Neculau (29 December 1900. constructor. boier L patriot.1960. 1873. philanthropist.civil engineer.1957). Hudesti Commune . scriitor.1889. scriitor. Bucure[ti).7 oct.1939). Bucharest) . revine în ]ar\ `n 1893. 1986. R\chi]i . 1946. Iasi) .30 April 1908.15 March 1964. profesor.1 January 1941. profesor universitar. publicist.engineer professor. Bârlad . Ion San Giorgiu (20 November 1893. malariolog. Constantin S. din {tef\ne[ti. Boto[ani . 1856. Dimitrie Calugareanu (6/18 October 1868. Bucure[ti). pictor.18 August 1983. scriitor. Cucorani . Botosani . geolog. the flowers representing a miraculous universe to Luchian.12 April 1962.18 aug.18 March 1929.Hozevitul. medic. poet. Bac\u .1959). Botosani . Boto[ani .geologist. Bucharest) . Calinesti. Bucure[ti). Demostene Botez (2 July 1893. Dorohoi .the Holy Pious Ioan from Neamt . 1963. O ctav B\ncil\ (7 ian.1945). om politic. sociolog. dramaturg.29 January 1976.writer. sociolog. aesthetician.Hozeva Cave.6 September 1926. New York . diplomat. in Ialomita. Boto[ani -?). Elena Niculi]\ Voronca (15 mai 1862. Hulub.6 sept. Bucharest) .29 ian. Dimitrie Brandza (10/22 October 1846. Stahna-Uriceni . Artur S En\[escu (12 ian. literary historian./4 oct. 1954. 1944).18 mart. Ioan Missir (1890. 1900. Ungureni . Mihail Sorbul (16/29 oct. Botosani . Botosani) . 1977. Butureanu (25 December 1858. Tudor Arghezi writing in 1915: ''Does anyone remember Luchian? His artistic talent equals the establishment of a new province. 1962. Bucharest) .25 August 1952. Costinesti 1926. Tecuci 29 dec. Bucharest) . Boto[ani . 1857. 1976. Eugen D. Hiliseu-Varnav . Emanoil Ciomac (5 febr. Ioan N\dejde (18 dec.chemist. reaching a level of unrivalled skill.1 October 1954.12 apr. 1973. ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. Iacob Iacobovici (18 November 1879. prima femeie ziarist din România. Boto[ani . profesor universitar. scriitoare. Chisinau) . Eugen D. he returns to the country . om politic.11 iun. Bistrita Nasaud . folclorist. S\veni . Bucecea . 1951. born Kiriacescu. Ioan I. Boto[ani . Bucure[ti). Bucure[ti). Gorbanesti . Emil Severin (18 February 1869. Ioan Missir (1890. Bistri]a N\s\ud .20 oct. 1854. naturalist. înv\luite de c\ldura sufletului s\u. Botosani . biolog. Bucharest) . writer. Petru Manoliu (28 June 1903. publicist.20 December 1966. Ion Sân Giorgiu (20 nov. publicist. Panait Zosin (27 iun. George Udriski (28 oct. 1883. istoric literar. founder of the Folk University in Ungureni. Tudor Arghezi scriind în 1915: ''~[i mai aduce cineva aminte de Luchian? El face în art\ cât o provincie nou\. Grigore Alexandru Ghica (27 aug. Bucharest) . profesor universitar. Born in an old freeholder's village. Grigore Antipa (25 November 1867 / 7 December 1867. 1929. Ludovic Dau[ (19 sept. chimist. Bucharest) .25 November 1937. Ion Simionescu (10 iul. 1885. New York . Bucecea . Boto[ani . locul ideal pentru o promenad\ a sufletului. Botosani deceased on 28 June 1916 in Bucharest) .great phlianthropist.D.v. publicist. George Udriski (28 October 1867. 1858. Foto: Elie Radu 2. 1846.1942. Bucure[ti). Gheorghe Avramescu (26 ian. Lucien Goldman (20 July 1913.9 March 1944.1942.26 apr. apropiat al lui Cuza Vod\ [i al Elenei. scriitor. Grigore Alexandru Ghica (27 August 1804.5 January 1985. 1882.writer.30 apr. Boto[ani . Alba. filolog.biologist. de excep]ie. geofizician. publicist. historian. Iasi) . scriitor. Bacau County .1 ian. Saveni . Gorb\ne[ti . geolog. Bucharest) philologist. 1889.7 dec. {tefan Luchian r\mâne orfan de tat\. Mée-Fran]a).hydro-biologist.13 iun. Husi . I. Saint Sava College. 1981. 1867. Alexandru Graur (9 iulie 1900. 1882. Sava. profesor universitar. 1944. C\line[ti. Coste[ti. Foto: Grigore Antipa 4. Paris) sociologist. Artur Enasescu (12 January 1889. 1967. 1885. prima Universitate Popular\ S\teasc\ din România . Bucharest) .literary historian. Dorohoi . Tarnauca. inspired by the characters of a humble world. Stânce[ti 7 oct.17 March 1973. Ia[i). 1857. N\scut într-un vechi sat r\z\[esc.4 dec.writer. Slanic-Moldova) . Coste[ti. 1941. Mihail Sevastos (8 August 1892. Stancesti . Bucharest) . Botosani .the last ruler of Moldavia. Octavian Cotescu (14 febr. Antonescu (19 mart. 1865. 1984.the first woman journalist in Romania. Placinteanu (14 February 1893. scriitor. Grigore Antipa (25 nov. university professor. jud. Bucharest) . Bucharest) . Bucure[ti).Sevastos (16 May 1864.poet.Autoportret 2. Petru Manoliu (28 iun. Boto[ani . com. Iasi) writer.24 September 1967.20 October 1974.writer. Paris . Mihail Sorbul (16/29 October 1885. Theodor Aman). Emanoil C.17 December 1937. scriitor. Luchian nu murise înc\. Constanta DuncaSchiau (16 February 1843. Botosani) . Bucharest) . Alexandru Vi]ianu (4 sept. 1983. Bucure[ti). political figure. poet.1944) . în Capital\. Ilie Iacob (1913.1988. biologist. Botosani . Bucure[ti). Bucure[ti). Gheorghe Avramescu (26 January 1884.1960. Dorohoi . Bucure[ti).O. Bucharest) .7 apr. Mihai Ciuca (18 August 1883.30 dec. Broscauti . istoric. 1926. Costesti. 1843. c\rturar. mare filantrop. profesor universitar. 1908. Elena D. founder of the Natural History Museum in Bucharest. Cr\iniceni . Bucure[ti). 1960.20 febr. 1894. Boto[ani . S\veni . Iasi) . 1804. F\lticeni . Neculau (29 dec. Botosani .19 oct. Iasi) . Botosani . Vasile Bogrea (26 September 1881. Dimitrie Iov (22 mart. Costesti. Henric Sanielevici (15 sept. Anastasie Ba[ot\ (22 ian.writer. the brother of Grigore Antipa. München .20 February 1969. Ia[i). Boto[ani . 1897. Bucure[ti). Slav\ româneasc\.''The Painter of Flowers''. Boto[ani . Mihai Ciuc\ (18 aug. 1872.17 mart. Bucharest) . A pictat îns\ [i remarcabile portrete.29 oct. Bucure[ti). Gheorghe Zapan (8 March 1897. Sant. 1921.1926. Boto[ani 19 febr.publicist. unionist. critic. Dramatic. Ilie Iacob (1913. 1881.24 August 1857. Stânce[ti . Falticeni . 1894. scholar. Târnauca. He excelled in the painting of flowers. 1896. Bucure[ti). Octav Onicescu (20 August 1892. Bistri]a). Teodorescu (10 May 1866.1927. Ludovic Daus (19 September 1873. Crainiceni . com. Octav Onicescu (20 aug.12 oct. Ion Istrati (19 January 1921.4 April 1944) .playwright. Marin (3 January 1912. scriitor publicist. Sendriceni Commune .physicist. pictor.febr.general.1950) . Bucharest) . Tudora . 1869. la cotele unei m\iestrii inegalabile. 1938. Antonescu (19 March 1902. Bucure[ti). Dorohoi . florile fiind pentru Luchian un miraculos univers. Nicolae Leon (15/28 apr. Bucure[ti). 1879.30 December 1869. 1869. ''Pictorul florilor''. Ieronim {erbu (1 dec. Tiberiu Crudu (22 June 1882. Bucure[ti). publicist. 1 2 Constantin Gane (27 March 1885. Boto[ani . political figure. 1985. Hulub. Bucecea Commune . Dorohoi . Petru {u[ter (15 mai 1896. profesor universitar. biolog. Boto[ani . Bucharest) .1959) . Târgu Frumos). Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-Latescu (1798. Sl\nic-Moldova). Botosani . Pl\cin]eanu (14 febr. Bucharest) . 1893. {an]. Bucharest) . distressing. Dimitrie Evolceanu (1 oct.linguist. unionist.9 mart. Viena). Vasile C. Sfântul Cuvios Ioan de la Neam] . 1892.'' 2 3 4 1 {tefan Luchian Stefan Luchian (born on 1 February 1868 in Stefanesti.25 January 1977. 1964. Dimitrie Mur\ra[u (26 nov. Leaving Stefanesti to go to the Capital. 1862. university professor. Botosani . Foto: Ioan N\dejde 3. Hudestii Mari . Stancesti .1893.13 June 1963. Dimitrie Negreanu (25 October 1858. Dorohoi . 1892. fostul jude] Dorohoi . Lucian Valea (4 martie 1924. Boto[ani .professor. profesor universitar. Botosani . 1931. Teodor Callimachi (4 January 1836. founder of the Romanian surgery school in Transylvania. Bucure[ti). Iacob Iacobovici (18 nov. Paris .D. inginer. poet. biolog. Bucure[ti). Boto[ani . 1881.23 August 1985. university professor. Romanian genius''. Germanist. Israel). 1885. Boto[ani .actor. folclorist\. ultimul Domn al Moldovei. 1945. Elie Radu (1853. Dângeni . Ia[i). parazitolog. 1937.the date of her death is unknown) .23 aug.7 October 1986. 1875. Marin (3 ian. Petru Remus Troteanu (16 mai 1885.mathematician.28 iunie 1916. Bucharest) writer. Boto[ani).writer. maior.7 April 1894. scriitor. Botosani .university professor.1889. Targu Frumos) .doctor. the first Folk University in Romania . geniu românesc. 1. Bivol. profesor inginer. Iasi) .philologist.st. Dimitrie Iov (22 March 1888. inspirate de personaje ale unei lumi umile. 1836. Chi[in\u). {endriceni .7 October 1954.1 oct. Bucharest) . Tudora .folklorist. Boto[ani . 1985. 1797 . Foto: Dimitrie Pompeiu 3 tefan Airinei (4 ianuarie 1920. Filipescu (28 March 1882. Foto: P\storel Teodoreanu 3.14 dec. 1873.1944). 1873. la 9 ani.5 dec. 1954.sociologist. Botosani . Boto[ani . profesor.poet.poet. azi com.O. Foto: Demostene Botez Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 37 . Botosani .musicologist. Elena Niculita Voronca (15 May 1862. 1931. Dorohoi . Sinaia) . Rachiti Commune . Petru Remus Troteanu (16 May 1885.geologist. former Dorohoi County . eminescolog. Ia[i).25 nov.11 June 1946. Bucharest) .20 dec. Bucecea .painter. university professor. 1888. Bucharest) . Romulus Sevastos (21 September 1867. involved in the study of malaria. Boto[ani . Alba. Bistrita) . Botosani . publicist. Dorohoi .1891. Vii[oara .4 apr.8 August 1885. Anastasie Basota (22 January 1797 . Studii primare la [coala din Mahalaua Tabacu. matematician. Boto[ani . Bucure[ti). absolut vital\. Ia[i). R\chi]i . 1903. a major. Saveni . 1911. Stahna-Uriceni . Luchian had not died yet but he was beginning to be forgotten.17 nov. Botosani . Botosani . Ion Simionescu (10 July 1873.15 mart. He attended the primary school in Tabacu Suburb. 1970. com. 1928. Alexandru Vitianu (4 September 1891. Lucien Goldman (20 iul. scriitor. Boto[ani . Botosani . . Bucure[ti).Sevastos (16 mai 1864. Mihail Sevastos (8 aug. Boto[ani . Paris).26 April 1949. scriitor.20 iul. 1884. Ia[i). Lucian Valea (4 March 1924.mathematician. 1867. Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-L\]escu (1798./9 iul. Dorohoi .19 February 1951. Boto[ani . 1958.1957) .deceased on 1 November 1989 in Bucharest) geophysicist. Bucure[ti). Pastorel Teodoreanu (30 July 1894. 1931.1950). George Tautu (14 July 1873. P\storel Teodoreanu (30 iul.patriot landlord. Elena D.

se poate contura un segment al turismului boto[\nean. the arhitecture reflects the structure of the settlements and households (with dwellings and appurtenances). The accessories for the Christmas carols (the star. the folk crafts impress the visitors today through the symbols they bear.Lad\ de zestre pictat\ din secolul XIX 2. Piesele ]esute aflate în colec]ia Sec]iei de Etnografie contureaz\ diversitatea decorului. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . as it is practised in the workshop from Hulub village. Accesoriile pentru colindele de Cr\ciun (steaua. Vorona. New Year's Eve and Easter. Atât cultura material\. plecând de la cele str\vechi. 1878 but also pieces of domestic use. Ritualurile practicate de Anul Nou. Lay and religious architecture As a field of material and spiritual culture. in the household of Marcel Apalaghiei. 1 1. who participates in fairs with very skillfully sculpted pieces in various essences of wood. de Casa Crea]iei Populare. which can be visited directly in the rural space. me[terele realizând scoar]e în nuan]ele lânii naturale. men]ion\m a[ezarea Ib\ne[ti.000 years. Varfu Campului are famous in the country and some even in the European community due to the participation of certain ensembles and craftsmen to various programmes. Lozna. the Museum presents beautiful pieces of furniture with sculpted. Corni. and at the same time artistically accomplished. vechi [i important târg la intersec]ie de drumuri comerciale în perioada medieval\ [i apoi centru administrativ al jude]ului cu acela[i nume de mai târziu. alese ca subiect [i pentru film\rile relativ recente la . the village collections and the folk customs. Vorona. Being part of the spiritual life.. used in the spinning and weaving process for the support of the threads. Vorona. There are people who continue this craft. bears. sculptat. participant la târguri cu piese sculptate cu mare m\iestrie în diferite esen]e de lemn. Wood processing. represent agricultural and grazing rituals with aquatic and solar symbols. Cucor\ni. între Siret [i Prut. ol\ritul sunt domenii `n care me[terii vechi au dat piese deosebite. sunt rituri agrare [i de p\storit cu simbol acvatic [i solar. The rituals practised on New Year's Eve. determined by the good taste of the craftsmen. arhitectura reflect\ structura a[ez\rilor [i gospod\riilor (cu locuin]e [i anexe). Varfu Campului. pottery are fields in which the old craftsmen have created remarkable pieces. we can mention Ibanesti settlement. Muzeul prezint\ frumoase piese de mobilier cu decor traforat. Prin obiectivele prezentate. can create a segment of local tourism as a component of Romanian tourism. by the Centre of Folk Creation. obiceiurile populare impresioneaz\ [i ast\zi prin simbolurile pe care le poart\. between Siret and Prut. in certain communes: Ibanesti. Trusesti. Concesti. people who love and cherish village life have organized exhibitions with pieces of patrimonial value for Romanian ethnography. Prelucrarea lemnului În expozi]ii temporare. Tru[e[ti. with the charm of the houses and appurtenances covered with reed. Wood processing In temporary exhibitions. but also of folk art. In some households weaving is still practised today. has developed a special folk culture in the villages from the north-east of Moldavia. Lozna. cât [i cea spiritual\ s-au cl\dit în func]ie de manifest\rile membrilor comunit\]ilor rurale. Sunt me[teri care continu\ acest me[te[ug. Corni. Vorona. Lozna. lucrate la strung [i sculptate. cu motive care au semnifica]ii simbolice în arta popular\. originating from ancient symbols that referred to the abundance of the earth and of the herds. Ca atrac]ie pentru arhitectura laic\. folosite la tors [i pentru ]esut. Corni. într-o serie de comune. au definit Folk civilization from Botosani caracteristicile zonei. A series of folk settlements still preserve and cherish every year the ancient manifestations of local spirituality: Tudora. colec]iile muzeale s\te[ti [i obiceiurile populare. The weaved objects included in the collection of the Ethnography Section outline the diversity of the décor. Vârfu Câmpului. Obiceiurile populare 2 3 Boto[aniul. Tudora. Both the material and the spiritual cultures were created based on the manifestations of the members of the rural communities. goats. Prelucrarea lemnului. O serie de vetre folclorice p\streaz\ [i valorific\ an de an manifest\rile str\vechi de spiritualitate boto[\nean\. Conce[ti.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (r\zboi de ]esut) cupa]iile principale. la care se adaug\ . Uratul cu Plugul''. Pomarla. la sus]inerea firelor de urzeal\. ol\ritul exist\ înc\ în zon\ prin dou\ ateliere distincte de me[teri: Sonia Iacinschi la Boto[ani [i Petru Maxim la Dorohoi (care mai are [i gospod\rie de olar la Vama. Turistul ajuns în aceast\ perioad\ din an la Boto[ani poate s\ vad\ la Muzeu expozi]ia cu patrimoniul pentru momentul amintit. referitoare la bel[ugul p\mântului [i turmelor. chosen for the shooting of the recent film ''The Dowry of the Romanians''.some dating from 1853.. the women making carpets in the colours of natural wool. organizat\ în jurul datei de 18 decembrie chiar în ora[. Pottery Already considered a document that certifies human evolution for 6. dovedit de existen]a fusaiolelor [i greut\]ilor din ceramic\ descoperite. dar [i a bisericilor de lemn specifice zonei. The main occupations. agriculture and grazing.Art\ tradi]ional\ popular\ specific\ zonei jude]ului Boto[ani Botosani. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . dar p\strând la decor vechile motive ale satului. cojoc\ritul. Botosani area preserves the main calendar rituals: Christmas. a[a cum este practicat în atelierul existent în satul Hulub. dar în acela[i timp realizate artistic. painted decorations . but also of the wooden churches characteristic of the area. Arhitectura laic\ [i religioas\ 1 Ca domeniu al culturii materiale. capre. spirituale.Sfântul Vasile'').Civilizaþia popularã botoºãneanã Text: Steliana B|LTU}|. unde multe gospod\rii î[i p\streaz\ înf\]i[area din secolul al XIX-lea.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (Râ[ni]\ pentru m\cinat boabele de porumb) 2. F\când parte din via]a spiritual\. and the crafts were responsible for the creation of tools useful in the rustic household. incised. weaving. organized around 18 December in the city. Weaving It is one of the crafts that has been practised here since the Neolithic. Foto: BOARDMEDIA . luceaf\rul. dar [i piese de uz casnic. ]esutul. The tourist who arrives in Botosani in this time of year can see at the Museum an exhibition dedicated to the above mentioned moment. fact proven by the existence of fusaroles and ceramic weights. Lozna. ce atrag vizitatorii în expozi]iile muzeale. Ca preocupare în unele gospod\rii.Zestrea românilor''. Village exhibitions Urged by the desire to present the local folk art. Suceava County). Folk customs Regarding celebrations. ca o component\ a turismului din România. Dângeni. Cucorani. Ungureni. com. jude]ul Suceava). as well as a parade of Traditional Customs. pottery still exists in the area through two distinct workshops: Sonia Iacinschi in Botosani and Petru Maxim in Dorohoi (who also has a workroom in Vama.. patrimoniul etnografic. Vârfu Câmpului sunt cunoscute în ]ar\ [i unele chiar în comunitatea european\ prin particip\rile unor forma]ii [i ale unor me[teri la diferite programe. As a sight for lay architecture. În cadrul manifest\rilor de s\rb\toare. the ethnographic patrimony. a dezvoltat o cultur\ popular\ distinct\ în satele din nord-estul Moldovei. Dangeni Commune. The sights that are being presented at these exhibitions. cu farmecul caselor [i anexelor acoperite cu stuf.Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Ol\ritul Considerat deja document pentru evolu]ia uman\ începând cu circa 6000 ani în urm\. ur[i. dar [i al artei populare. masks) give a special charm to the days of 25 December (the Birth of Baby Jesus) and 1 January (''Saint Vasile''). persoane care iubesc [i pre]uiesc via]a satului au organizat expozi]ii cu piese de valoare patrimonial\ pentru etnografia româneasc\ [i care pot fi vizitate direct în spa]iul rural: Ib\ne[ti. that draw visitors to museum exhibitions. with motifs that have symbolic meanings in folk art. Pomârla. muzeograf . pictat . incizat. ]esutul continu\ [i ast\zi. completed by the procession of the decorated plough. dar [i o parad\ a Datinilor [i Obiceiurilor Tradi]ionale. agricultura [i p\storitul. 1878 -. 1. O Expozi]ii muzeale s\te[ti În dorin]a de a pune în lumin\ arta popular\ local\. have defined the characteristics of the area. 2 }esutul Este unul dintre me[te[ugurile practicate înc\ din perioada neolitic\. made at the lathe and sculpted. Ungureni.unele datate cu anii 1853. zona Boto[ani p\streaz\ ritualurile principalelor date calendaristice: Cr\ciunul. but using the old motifs for the decorations. the globe) and the costumes for the New Year's Eve (horses. Foto: BOARDMEDIA . masca]i) creeaz\ un farmec aparte zilelor de 25 decembrie (Na[terea Pruncului Iisus) [i 1 Ianuarie (. where many households have preserved their original appearance since the XIX-th century. determinate de gustul pentru frumos.Muzeul s\tesc din comuna Tru[e[ti 3. the households and workshops of folk craftsmen. Corni. globul) [i îmbr\c\mintea complet\ pentru Anul Nou (costumele de c\iu]i. Anul Nou [i Pa[tele. iar me[te[ugurile practicate au pus în valoare o serie de piese de utilitate pentru gospod\ria ]\r\neasc\. 38 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 39 . ancient and important market town at the junction of commercial roads in the medieval period and after that the administrative centre of the future homonymous county. Foto: BOARDMEDIA . gospod\rii [i ateliere de me[teri populari. în gospod\ria lui Marcel Apalaghiei. furrier's trade.

Pa[tele în spiritualitatea româneasc\ . the museum collaborations and the temporary exhibitions. O alt\ expozi]ie tot în cadrul Galeriilor de Art\ a fost programat\ calendaristic. v\rz\ri. Italy..Mihai Eminescu". milk and cheese.{tefan Luchian". costumes.Satul românesc în art\". England. În acela[i spa]iu generos a urmat în ianuarie 2009 expozi]ia . was harmoniously combined with the plastic representation from the paintings. Suedia [i Danemarca au înscris cuvinte de apreciere pentru exponate [i expozi]ie. casa a fost vândut\ în The ethnographic patrimony repetate r\nduri. with the theme "Easter in the Romanian spirituality .. Foto: Obiceiuri populare de Anul Nou .. cabbage pies. died in 1904 at the age of 50. Pe lâng\ prezentarea de icoane pictate pe lemn. mere.Sec]ia etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani. port. The Netherlands. la 50 de ani. Egypt. SUA. viitoare pianist\ [i compozitoare. Ipotesti Memorial . apple pies. turnat\ din ulcior. A fost organizat\ în cea mai veche locuin]\ (aflat\ pe listele de patrimoniu).Buc\t\ria tradi]ional\ în post". comprising 3. bee-keeping.Patrimoniul etnografic Text: Steliana B|LTU}|. pianist and composer. with specific decorations. After the death of Manolache Iorga in 1829.". cozonac de post. as well as the secondary occupations (vine growing. Motivele decorative simbolice de pe ]es\turi [i ceramic\ au impresionat vizitatorii. Astfel c\ expunerea sub titlul . dând un plus de farmec [i culoare rural\. Patrimoniul poate fi v\zut. It was organized in the oldest building (included on the patrimony lists). reminding us of the old wedding rituals. ridicat\ în secolul al XVIII-lea (între 1760-1770) de c\tre Manolache Iorga (str\bunic al istoricului Nicolae Iorga). Anul Nou. lân\. expozi]ia a prezentat arhitectura laic\. creating a dialogue of shapes. pus în valoare [i apreciat în continuare în diferite loca]ii potrivite: Galeriile de Art\ . had a permanent exhibition from1989 until 2007. a presentation that related perfectly to the admiration of the poet Mihai Eminescu for folklore and the customs of the village. raised in the XVIII-th century (between 1760-1770) by Manolache Iorga (the grandfather of the historian Nicolae Iorga). a fost sus]inut un program al Corului Seminarului Teologic Boto[ani. cakes made of maize flour. pottery. fitting perfectly into the world of Eminescu and next to the values of the patrimony of the Memorial Museum.. Obiceiurile populare erau locul de atrac]ie al vizitatorilor atât pentru Cr\ciun. Visitors from France. administra]ia jude]ului nu a putut cump\ra cl\direa ca punct de cultur\ [i atrac]ie turistic\. pound cakes and water from the spring. the exhibition was also visited by foreign tourists. pictat). the father. Spania. the Ethnography Section illustrating Botosani area continues to exist through the researches conducted by the specialists. D up\ moartea lui Manolache Iorga în 1829. Japonia. Foto: Continuitatea me[te[ugurilor populare la Boto[ani The Ethnography Section of the County Museum Botosani. furrier's trade). The Polyvalent Hall of the County Museum housed a presentation of bridal dresses and modern accessories for weddings. ]esutul. sculptat. ]es\turile de interior din cânep\.Nun]i de ieri [i de azi" a adus în sal\ mul]i vizitatori. bogat negustor [i epitrop al Bisericii . The folk customs represented the main sight for the visitors: Christmas. albin\ritul. the public was invited to the exhibition "The Romanian village in art". 1.Cuvioasa Parascheva". dovad\ r\mânând impresiile din Cartea Sec]iei de Etnografie.Vremea Colindelor . The exhibition "The Time of Carols . the crafts (pottery. Turcia. Ucraina. Another exhibition was scheduled at the Art Gallery. All the guests tasted the dishes prepared according to ancient recipes. plecat între stele în 1904. cu un num\r de 3428 piese în prezent. the house was sold many times. cojoc\ritul). Israel. dup\ care a fost sfin]it\ masa cu preparate dup\ re]ete ale s\tencelor de alt\dat\: sarmale cu crupe. secundare (viticultura. being finally bought by Saint-Georges family in 1889-1900 (Alexander Saint-Georges. din 1989 pân\ în 2007. Expozi]ia itinerant\ la Ipote[ti cu . weaving. the county authorities were not able to buy the building and use it as a cultural and tourist sight.. materialele publicate. biseric\ aflat\ în apropierea casei. muzeograf . To]i invita]ii au servit cu pl\cere din bucatele preg\tite dup\ re]ete din b\trâni.Armonia" la Ateneu) [i al fiicei sale Alexandrina. sal\ care în timpul locuirii familiei Saint-Georges era salonul de muzic\ al inginerului Alexandru Saint-Georges (care a condus corul Societ\]ii Muzicale . When the house was given back to its owners in 2007. Thus. cât [i pentru Pa[ti. cu accesoriile pentru Cr\ciun [i Anul Nou. comprising furniture. where the patrimony of folk culture. Turkey. completed the exhibition. Germania. sheltering the basic exhibition of the folk culture in Botosani area.. ad\postind expozi]ia de baz\ referitoare la cultura popular\ a zonei Boto[ani. me[te[ugurile (ol\ritul. fishing). of the costumes of the god-parents with towels as a distincitve mark. Sala Polivalent\ a Muzeului Jude]ean a g\zduit o prezentare a rochiilor de mirese [i accesoriilor moderne pentru nunta actuala. ]es\turi. Spain. hunting. bumbac. the inside of a dwelling dating from the XIXth century (with a hearth for cooking and heating in winter. was dedicated to the folk costumes from Botosani. Thus. weavings. Elve]ia. the town's architect. prelucrarea lemnului. aluaturi cu morcovi. cu frumoasele ou\ decorate specifice zonei. În situa]ia dat\. ocupa]iile principale (agricultura [i p\storitul). Astfel. the interior weavings made of hemp. pierzându-se [i un proiect câ[tigat. de extindere în aer liber. sculpted and painted furniture). Italia. Egipt.Traditional cuisine during fast". Japan. Canada. casa a fost deschis\ ca Muzeu în 7 octombrie 1989. the house was open as a museum on 7 October 1989. a celor pentru na[i cu [tergare ca semn distinctiv. Sco]ia. ceramic\ s-a împletit fericit cu reprezentarea plastic\ din tablouri. The symbolic decorative motifs on the weavings and pottery impressed the visitors. the exhibition was closed and a project for its extension with an open-air gallery was also lost. pescuitul). The patrimony can still be admired and appreciated in various locations: "Stefan Luchian" Art Gallery. the Choir of the Theologic Seminary Botosani also performed and then the traditional meal was consecrated: forcemeat rolls in cabbage/vine leaves. which is located close to the edifice..428 pieces. Sec]ia de Etnografie ilustrând zona Boto[ani a continuat [i continu\ s\ existe prin cercet\rile f\cute. la circa 200 m. amintind de vechile ritualuri maritale. expunerea costumelor tradi]ionale de mire-mireas\. Besides the presentation of icons painted on wood. având ca subiect . The largest hall of the museum.Motive vegetale în arta tradi]ional\ româneasc\" a stârnit interesul. ajungând pe la 1889-1900 în proprietatea familiei Saint-Georges (tat\l Alexandru. In this form.Vorona În urma retroced\rii casei în anul 2007. with the beautiful eggs. Memorialul Ipote[ti ." followed in the same generous space in Januray 2009. through the published materials. Anglia. Sweden and Denmark have praised the exhibits and the exhibition as a whole. With a well-structured theme."Mihai Eminescu" National Research Centre. Vizitatori din Fran]a. wool. the exhibition organized under the title "Traditional and modern weddings" has drawn many visitors to Botosani. wood processing.. a celor pentru socri a conturat alaiul. The exhibition from Ipotesti: "Vegetal motifs in the traditional Romanian art" aroused the interest of the visitors. Belgium. In this situation. a avut expozi]ie permanent\. which used to be the music parlour of Alexander Saint-Georges (who led the choir of the Music Association "Armonia" at the Athenaeum) and of his daughter Alexandrina. Because they lacked financial resources. colabor\rile muzeale [i expozi]iile temporare. leaving behind a wife and 7 children). 40 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 41 . Canada. Bulgaria.. New Year's Eve and Easter. Sala Polivalent\ a Muzeului Boto[ani. vân\toarea. Restaurat\ între anii 1980-1989. Cu o tematic\ bine structurat\. creând un dialog atât al formelor. poured from the jug. arhitect [ef al ora[ului. Restored in 1980-1989. Austria. the USA. în general al valorilor. mobilierul traforat. Bulgaria. In this context. Belgia. Olanda. Ukraine. unde patrimoniul de cultur\ popular\ cuprinzând mobilier. publicul vizitator a fost invitat la expozi]ia . ap\ de izvor. colours and values. Israel. Scotland. a wealthy merchant and contributor to the "Pious Parasheva" Church. butter. at approximately 200 m. alivenci.. prezentare ce s-a potrivit perfect cu pre]uirea pe care poetul Mihai Eminescu a avut-o pentru folclor [i obiceiurile satului. În aceast\ form\ expozi]ia a fost vizitat\ [i de turi[ti str\ini. with accessories for Christmas and the New Year. fact proven by the impressions written in the Book of the Ethnography Section. un interior de locuin]\ de secol XIX (cu vatr\ pentru g\tit [i înc\lzit iarna... a l\sat în urm\ o so]ie cu 7 copii). giving it a touch of charm and rural colour.Centrul Na]ional de Studii . the presentation of the traditional bride and groom costumes. the main occupations of the locals (agriculture and grazing). cotton. carrot. Cea mai mare sal\ a Muzeului a fost rezervat\ portului popular boto[\nean. cât [i al cromaticii. Germany.. expozi]ia a fost desfiin]at\. the exhibition presented the lay architecture. Din lips\ de resurse financiare. În acest cadru. the Polyvalent Hall of the Museum in Botosani. încadrându-se foarte bine în spa]iul eminescian [i lâng\ valorile patrimoniului Muzeului memorial. Austria. Switzerland.

de c\tre marele boier moldovean Mihail de la Dorohoi. the pulpit. sim]indu-se atras de via]a duhovniceasc\. Foto: Arhiva D.C. îndreptând cu sfatul s\u mul]i credincio[i. Patriarhul României între anii 1986-2007. Sfânta Evanghelie de la 1845. the ruler commanded that the hermit should be exhumed and his bones put in a chest in the monastery's altar. Saint John Jacob from Hozeva was born in Crainiceni village. The abutments. La 47 de ani a trecut la cele ve[nice [i dup\ dou\zeci de ani. the Holy Gospel. la ini]iativa Direc]iei Jude]ene pentru Cultur\.muzeograf Muzeul Jude]ean Boto[ani The Saints of Botosani Blessed by God. Paltinis Commune. Boto[ani .Pe[tera din malul Bahluiului.N. iar domnitorul porunci ca pustnicul s\ fie dezhumat. deasupra fiind pisania. helping many believers with his advice.C. tipul deplin evoluat al arhitecturii moldovene[ti. comuna St\uceni. the deep pits that surround the church. C\lug\r din p\r]ile Rusiei.C. on the bank of Prut River. [i minunea se împlini. passing through Voronei Forest.N.P. Ioan Iacob Hozevitul s-a n\scut în satul Cr\iniceni.N. dating from 1777. the stone used for its fortification probably coming from the yet unknown ruins of the princely court of Stephen the Great. domnitorul Mihail Sturza. Biserica. from the time of Alexander the Kind and raised by the great Moldavian landowner Mihail from Dorohoi. as it was proven by the archaeological researches and discoveries. Nicolae'' Dorohoi Biserica. absidele cu firide. în curs de restaurare acum. becoming the governor of a county. the apses with nooks. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Text: Dana PETRARIU . This is why the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church made him a Saint in 1992. commemorates Saint George. Ctitoria [tefanian\.J. the type of evolved Moldavian architecture. Foto: Arhiva D. He died at the age of 47 and after twenty years.C. Foto: Arhiva D. ajunse la livada de la St\re]ia Voronei. probabil.C. later on retiring to a cave where he spent the rest of his life in humbleness and prayer. Catapeteasma bisericii a fost executat\ undeva la sfâr[itul veacului al XVII-lea. with a tower in the middle and the entrance on the northern side. the ruler Mihail Sturza. at present undergoing a process of refurbishment. completed in 1495. 1. The edifice. reached the orchard of Voronei Hermitage. according to the discoveries. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani [i cu sprijinul unor oameni cu suflet nobil. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992. [i el n\scut în satul Tocileni. and so he dedicated his life to God. placed on both sides of the edifice. unde a dus o via]\ pustniceasc\ Cuviosul Onufrie 2. and represents. Fata se îns\n\to[i. still preserved until this day. Biserica a fost realizat\ din piatr\ [i c\r\mid\. Built in an ancient space. acesta fiind [i patronul spiritual al ora[ului. the childhood home of the Saint was refurbished. În 1764 intr\ în ob[tea Schitului Sih\stria Voronei. amintindu-[i de anii când î[i f\cea ucenicia la Sih\stria Voronei. ulterior devenind biseric\ de mir. alongside the churches from Harlau and Popauti. Peste ani. îl constituie zidul desp\r]itor dintre pronaos [i naos. A fost ridicat\ peste funda]iile altui edificiu eclesial. located in the heart of the town of Botosani. Foto: BOARDMEDIA . într-o familie nevoia[\ de plugari. After many years. Text: Eduard SETNIC . he was born around 1700 in a family of noblemen. brodat cu fir de argint. Sf.C.C. subsequently becoming a chrism church (a church built for the people who did not live inside the monastery). pomenirea sa f\cându-se în ziua de 5 august. due to the restoration campaigns that took place at the beginning of the XX-th century. amenajându-se un interior ]\r\nesc autohton. finding occupation in reading and patiently and diligently copying the Holy Scripture and other religious writings. se înscrie în categoria bisericilor de ora[ zidite în vremea marelui voievod. reconstituit\ de D. Foto: Arhiva D. dating. La 29 martie 1789 a trecut la cele ve[nice. se pare.P.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. the town's spiritual patron. After he became an orphan he was raised by his grandmother who taught him to love God and books.ctitorii domneºti 1 1 2 2 Text: Dana PETRARIU . situat\ în inima ora[ului Boto[ani. În anul 2004. ajungând guvernatorul unui ]inut.Turnul Bisericii Domne[ti "Sf. comuna P\ltini[.sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie 4. In 1749. Gheorghe" 2. Nicolae'' Pop\u]i [i Dorohoi. datat. Boto[ani . în form\ de cruce. de la înc\ necunoscutele ruine ale cur]ii domne[ti ale lui {tefan cel Mare. now present in almost all the other town churches raised by Stephen the Great. the edifice seems to have had the role of chapel of the princely residence. retr\gându-se mai apoi într-o pe[ter\ [i petrecându-[i via]a în smerenie [i rug\ciune. Boto[ani . Boto[ani în anul 2004. through a door with a beautiful Gothic frame. Gheorghe" din Boto[ani a fost zidit\ de Elena Doamna. De aceea. preserved until today. So. in a poor family of ploughmen. covered by the rotive. al\turi de bisericile din Hârl\u [i Pop\u]i. the bishop's lectern dating from 1800.C. Stauceni Commune. It was built on the foundation of another ecclesiastic edifice. executat\ în 1796. ]inutul Boto[anilor se mândre[te cu ilu[tri sfin]i: Sf. Gheorghe'' Biserica Domneasc\ ''Sf.J.Casa `n care a copil\rit Ioan Iacob Hozevitul. took a beautiful apple and gave it to his sick daughter. dispuse de o parte [i de alta a edificiului. î[i pr\znuie[te în fiecare prim\var\ hramul ''Sf. pe malul Prutului. living in Hozeva Cave. In 2004. The church's iconostasis was made around the end of the XVII-th century.C. a[a cum o probeaz\ în vremea din urm\ descoperirile [i cercet\rile arheologice.Instantaneu de la canonizarea Sfântului Onofrie 3. osemintele sale fiind a[ezate într-o racl\.Biserica Domneasc\ ''Sf. his body had not rotted. comuna P\ltini[ Biserica Domneasc\ ''Sf. Boto[ani . la r\d\cina unui m\r. participa al\turi de al]i c\lug\ri la rug\ciuni [i procesiuni cu sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie de ziua hramului ''Buna Vestire''. sensibil.C. Sfântul Potir din aur [i argint de la 1777. trupul s\u era neputrezit. reprezentând.J.C. vie]uind în pe[tera Hozeva. 42 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 3 4 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 43 . s-ar fi n\scut în jurul anului 1700. its interior being decorated with local traditional objects gathered from his relatives. amplasat pe latura vestic\ a edificiului. resemble the elements of the churches dedicated to ''Saint Nicholas'' from Popauti and Dorohoi. at the initiative of the County Department of Culture and National Cultural Patrimony Botosani and with the support of generous people. care au d\inuit pân\ ast\zi. strana arhiereasc\ de la 1800. lu\ cu sine un m\r frumos.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. dating from 1845. printr-o u[\ încadrat\ de un frumos chenar gotic. Ctitorit\ într-un spa]iu de mai veche locuire. în altarul m\n\stirii. Another important religious figure who lived and died in the ancient forest that surrounds Vorona Monastery was the Pious Onufrie. p\strate pân\ în zilele noastre. the Holy Chalice made of gold and silver.Destinaþii spirituale Biserici . terminat\ la 1495. ''Saint Nicholas'' Princely Church in Dorohoi The church. 1. dup\ o serie de autori. pe care-l d\rui fiicei sale bolnave. edificiul pare a fi avut de la început rolul de capel\ a re[edin]ei domne[ti. according to some authors.J. Foto: BOARDMEDIA . în 1913. he leaves his native country and comes to the monasteries in Moldavia. embroidered with silver thread. trecând prin codrii Voronei. every spring. dintr-o familie nobil\. who was miraculously healed. pentru ca apoi s\ ia drumul locurilor sfinte. so]ia domnitorului Petru Rare[. The construction of the edifice was influenced by the style of Stephen the Great. iubitor de slove. s-a reconstituit casa în care a copil\rit Sfântul. ocni]ele care înconjoar\ biserica. Turnul clopotni]\. este cel mai vechi edificiu care mai p\streaz\ ast\zi amintirea epocii [tefaniene. a fost construit în a doua parte a celui de-al XIX-lea veac. dup\ descoperitori. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Sfinþi botoºãneni Spiritual destinations Biserica Domneasc\ ''Sf. is the oldest edifice which still preserves the memory of the time of Stephen the Great. Orfan. located on the western side of the church.P. crescut de bunica sa în dragoste fa]\ de Dumnezeu. în 1551. among other icons. Unul din elementele originale. is included in the category of town churches built in the time of the great voievode Stephen the Great. In 1764 he joined the small community of Sihastria Voronei Hermitage. in 1551. The holiness of the Pious Onufrie was also mentioned by Teoctist. is the wall that separates the narthex from the nave. al\turat la mai toate celelalte biserici de ora[ ctitorite de {tefan cel Mare. Sf. Ioan Iacob Hozevitul sau Cuviosul Onufrie.N.J. una reprezentându-l pe Sfântul Vasile. being buried by the monks from Sihastria Voronei Hermitage in an orchard. The church is also famous for its valuable objects: the Holy Epitaph brought from Moscow in 1839. jude]ul Boto[ani care. când a fost dezgropat.C. turla poligonal\ sprijinit\ de dou\ baze stelare sunt elemente asem\n\toare cu bisericile ''Sf. the icon of Saint Vasile. The floor is made of flagstones.P. He passed away on 29 March 1789. fiind îngropat de c\lug\rii de la Sih\stria Voronei în livad\. s-a c\lug\rit în ob[tea M\n\stirii Neam]. made in 1796. becoming a monk at Neamt Monastery and then a hermit. the wife of ruler Petru Rares.C. A monk originating from Russia. he used to attend prayers and processions with the holy bones of the Pious Onufrie on the day dedicated to the ''Annunciation''. B Churches raised by princes ''Saint George'' Princely Church ''Saint George" Princely Church in Botosani was raised by Lady Elena.C. Gheorghe''. biserica având în inventarele începutului de secol XX.N. dintre icoanele tâmplei. cu elemente adunate de la rudele sale. îndeletnincindu-se cu cititul [i copiatul cu r\bdare [i mult\ sim]ire al Sfintei Scripturi [i al altor scrieri biserice[ti.P. at the root of an apple tree. Contrafronturile. the polygonal spire supported by two star-shaped bases. The church. was built in the second part of the XIX-th century. the county of Botosani is proud of its illustrious saints: Saint John Jacob from Hozeva or the Pious Onufrie. Despre sfin]enia Cuviosului Onufrie a vorbit [i Teoctist. piatra folosit\ la edificarea acestuia provenind. Biserica este renumit\ [i pentru obiectele de o deosebit\ valoare: Sfântul Epitaf adus de la Moscova în 1839. also born in Tocileni village. î[i p\r\se[te ]ara [i cutreier\ m\n\stirile din Moldova. amvonul. The belfry tower. cu un turn la mijloc [i cu intrarea pe latura de nord. în urma interven]iilor de restaurare de la începutul secolului XX. În 1749. satul Cr\iniceni. One of its original elements. Pardoseala este din lespezi de piatr\. O alt\ figur\ luminoas\ care a tr\it [i s-a s\vâr[it prin codrii seculari din preajma M\n\stirii Vorona a fost Cuviosul Onufrie. În construc]ie se resimt influen]ele ctitoriilor lui {tefan cel Mare. to be sensitive. feeling drawn to monastic life. when he was exhumed. The church is made of stone and brick in the shape of a cross. comprising. în vremea lui Alexandru cel Bun [i ctitorit. Nicolae'' Dorohoi inecuvântat de Domnul. the Romanian Patriarch between 1986 and 2007. in 1913. Botosani County who remembered that when the was an apprentice at Voronei Hermitage.C. being commemorated on 5 August.

Nicolae Domnesc" . namely the nave and the altar.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i din Boto[ani a fost ridicat\ la 30 septembrie 1496.1908. on its superior part. s-au realizat dup\ circa 80 de ani de la ultima re`nnoire.. Foto: BOARDMEDIA . Biserica a fost restaurat\ între anii 1724 1725 de c\tre domnitorul Mihail Racovi]\.Pictur\ exterioar\ de pe peretele Bisericii Uspenia 3. In the other rooms.al\turi de palatul domnesc [i turnul clopotni]\ (restaurat recent).besides the princely palace and the belfry tower (recently restored). turned into a monastery by the ruler and his mother. In 1793. împ\r]irea interioar\ a spa]iului.Biserica Domneasc\ . când s-au încheiat lucr\rile de restaurare a bisericii. adic\ altar [i naos. într-o cl\dire al\turat\.Foto: Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. [i anume biseric\ de mir. care sunt în curs de desf\[urare la interiorul bisericii Sfântul Nicolae . [i 4. The poet Mihai Eminescu was baptised here. Thus.Biserica "Sf. an adjoining building was used as princely school. as it appears on an inscription placed above the door of the narthex. receives other properties from the new ruler.were entirely covered with mural decorations. Pân\ în prezent s-au realizat interven]ii urgente [i se continu\ lucr\rile de restaurare a picturii murale interioare. biserica ajunsese într-o stare deplorabil\. începând cu p\r]ile superioare c\tre baza pere]ilor. au fost motivate fie de o gândire îndreptat\ spre necesit\]i func]ionalutilitare. fie din ra]iuni estetice dictate de tendin]ele artistice [i stilistice ale epocii respective. 1. conduse de arhitectul Constantin B\icoianu. Foto: Turn clopotni]\ Biserica "Sf. Matei Ghica. Acest edificiu f\cea parte dintr-un ansamblu fortificat . Stephen the Great as a chrism church.narthex. Matei Ghica. ce dateaz\ din 1552. ''Uspenia'' Church ''Uspenia'' Church or the ''white church''. lucr\rile de conservare [i restaurare se desf\[oar\ în pronaosul bisericii. the architecture of the construction. some of them causing irreparable losses to the ensemble of paintings. sistemul de construc]ie arhitectural\. pe ansamblu. transformat\ în m\n\stire de c\tre domn [i mama sa.pronaos. Constantin Vod\ Racovi]\ închina Patriarhiei Antiohiei biserica de pe vechea mo[ie domneasc\. having two priests at that time. Astfel. 1. Interven]iile din diverse epoci asupra bisericii lui {tefan cel Mare.Turla Bisericii Uspenia 2. biserica Sfântul Nicolae. care a schimbat radical înf\]i[area monumentului prin placarea zid\riei originale într-un parament nou cu forme geometrizate. Prin acest act de închinare. Through this act of devotion. who radically changed the aspect of the monument by covering the original walls with a new façade with geometrical shapes. the works for the restoration of the interior mural painting still continuing. The interior painting was made after 1990 by painter Petre Achitenie. dup\ cum st\ scris pe o inscrip]ie montat\ deasupra u[ii pronaosului. as it is also called. In 1751. domn al Moldovei. and the interior walls of the three rooms . Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserica ''Uspenia'' Biserica ''Uspenia'' sau ''biserica alb\''. la partea superioar\. Biserica întrune[te tr\s\turile stilului moldovenesc medieval în ce prive[te planul. the church was in a deplorable state.1725 by the ruler Mihail Racovita. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Text: Dana PETRARIU . This edifice was part of a fortified ensemble . iar pere]ii interiori ai celor trei înc\peri . anulând de fapt imaginea exterioar\ original\. Nicolae Domnesc" (1496) . biserica [i turnul clopotni]\ au fost declarate monumente istorice [i s-a hot\rât restaurarea lor. naos [i altar . The restoration works that were completed in 1908 were led by the architect Constantin Baicoianu. 3 4 Au urmat interven]ii de restaurare desf\[urate între 1889 . the church still preserving the old font. destroying the original exterior appearance. În celelalte înc\peri.4. împreun\ cu alte propriet\]i. nave and altar .Pop\u]i. biserica p\strând vechea cristelni]\. Foto: BOARDMEDIA . is another edifice raised by Elena Rares.ctitorie [tefanian\ 44 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 45 . a func]ionat o [coal\ domneasc\. [i a fost destinat\ a fi biseric\ de mir. prime[te de asemenea de la noul domn. and in 1863 it received back its initial statute as chrism church.M\n\stirea Pop\u]i . conceptul decorativ în ansamblul s\u. alte propriet\]i [i ini]iaz\ construirea chiliilor. are being accomplished after 80 years since the last refurbishment. cum a fost denumit\ interven]ia în epoc\. commanded by the artistic and stylistic trends of the time. este o alt\ ctitorie a Elenei Rare[. The various interventions that were performed in the course of time on the church built by Stephen the Great were motivated either by functional-utilitarian necessities or by aesthetic reasons. În 1840.specialist restaurator pictur\ mural\ Biserica Domneasc\ ''Sfântul Nicolae'' Pop\u]i ''Saint Nicholas'' Princely Church Popauti ''Saint Nicholas'' Church Popauti in Botosani was raised on 30 September 1496 by the ruler of Moldavia.Boto[ani 2. Din anul 1793.Popauti. The current restoration and preservation interventions. Pictura interioar\ a fost realizat\ dup\ 1990 de pictorul Petre Achi]enie. on-going inside Saint Nicholas Church . Întrucât ajunseser\ într-o stare grav\ de degradare.. Actualmente. and the construction of the dwellings for the monks begins. At present. Interven]iile de conservare [i restaurare actuale. The church was restored in 1724 . dating from 1552. The church presents elements of the medieval Moldavian style as regards its plan. the partition of the interior space. Foto: Pictur\ mural\ restaurat\ . urmând ca decora]iile murale r\mase s\ fie finalizate. the decorative concept in its ensemble. dintre care unele au provocat pierderi irecuperabile ansamblului pictural. începând din anul 1899. starting from the superior parts and advancing towards the base of the walls. the newly-established monastery was administered by Greek monks who brought several transformations to the church at the level of architecture and painting. to the Patriarchate of Antioch. Foto: BOARDMEDIA .au fost acoperi]i în totalitate cu decora]ie mural\. the restoration and preservation works are taking place in the church's narthex. As they had reached a serious state of defacement. Text: Carmen Cecilia SOLOMONEA . In 1840. the church and the belfry tower were declared historic monuments and an agreement was reached for their restoration starting 1899. La 1751. iar din anul 1863 l\ca[ul [i-a redobândit statutul ini]ial care îi fusese destinat de c\tre ilustrul s\u ctitor.. cum i se mai spune. the interventions were accomplished on 80% of the decorated surfaces. de c\tre {tefan cel Mare.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Until now only the urgent interventions have been accomplished. interven]iile au fost realizate pe circa 80% din suprafe]ele decorate.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i Biserica . Constantin Voda Racovita subordinated the church from the old princely estate. având la acea dat\ doi preo]i. m\n\stirea înfiin]at\ era administrat\ de c\lug\ri greci care au adus diverse transform\ri bisericii la nivelul arhitecturii [i picturii. together with other properties. the mural decorations being the last to be completed. Aici a fost botezat poetul Mihai Eminescu. Saint Nicholas church.

.

f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea.tradiþie. valoare Text: Dana PETRARIU .C. The decorations appear usually on the frames of the entrances or on the wall that separates the nave and the narthex .Braesti.C.C.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserici de lemn botoºãnene . ropes. Astfel. ''Adormirea Maicii Domnului'' (Vârgolici . Not very tall buildings. as well as the way the shingle is placed .sat Or\[eni-Maici. ''The Pious Parascheva'' Church.N. pe mo[iile lor.Dorohoi 1779). se num\r\ cele 27 de biserici de lemn. covered with shingle. All these elements enhance the beauty and specificity of the wooden churches. motive florale (Biserica ''Adormirea Maicii Domnului'' . Corjauti village. The shape of the roof is also interesting. Toate acestea sporesc frumuse]ea [i specificul acestor biserici de lemn. rhombuses. Boto[ani Neobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale.rosettes and other floral elements (the wooden churches from Braesti. floral motifs (''The Assumption of the Virgin'' Church . true jewels from an architectural.in various styles: ''duck beak''. being raised by the rich noblemen on their estates.Br\e[ti. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. ''solzi de pe[te''. comuna Hili[eu Horia (1802). comuna Criste[ti (1762). Baluseni). frânghii. artistic and ethnographic point of view. totodat\. value From among the spiritual and tourist values of Botosani County we can mention the 27 wooden churches. ''The Transfiguration'' Church . Cristesti Commune (1762). de obicei. 1745).M\n\stirea Co[ula Printre valorile spirituale [i turistice totodat\ ale jude]ului Boto[ani. completing the unique and picturesque landscape of Botosani County. Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti . 1745). which were accomplished with great skill by folk craftsmen.detaliu Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 49 .C. romburi. The inside of the wooden church stands out through the variety of the icons or through the hand-sewn towels with traditional motifs tied to the icons.C.C. Foto: Arhiva D. Aceste biserici se individualizeaz\ în primul rând prin decorarea lor cu pricepere [i m\iestrie de c\tre me[teri populari. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. ''coada rândunicii''. Interiorul bisericilor de lemn se remarc\ prin bog\]ia icoanelor sau prin [tergare prinse la icoane [i scoar]e cu motive tradi]ionale. Hiliseu Horia Commune (1802).N. resembling the traditional rustic houses.Dorohoi (1779). bisericile de lemn se întâlnesc de regul\ în sate mai izolate [i ridicate de cele mai multe ori de boierii avu]i. with dominating elements like: human profiles. Foto: Biserica din lemn din Corj\u]i. ''Cuvioasa Parascheva''. Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti 3. ''Schimbarea la fa]\'' . pe ancadramentul u[ilor de la intrarea în biseric\ sau pe peretele desp\r]itor dintre naos [i pronaos . artistic [i etnografic.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. g\sind.P.J.J. 1. dar [i sistemul de dispunere al drani]ei . 48 << C Wooden churches from Botosani tradition.P. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Foto: Arhiva D. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. Decorul apare. These churches stand out especially through their decorations. predominând elemente ca: profiluri. ''The Assumption of the Virgin'' Church Vargolici . ''swallow tail'' ''fish scales''.Bijuterie a arhitecturii medievale române[ti Mãnãstirea Coºula Text: Octavian Liviu {OVAN . B\lu[eni). Boto[ani . comuna Hili[eu-Horia 2. the wooden churches can be encountered generally in isolated villages. asem\n\toare caselor tradi]ionale ]\r\ne[ti. sat Corj\u]i.Oraseni-Maici village.motive cu rozete [i alte elemente florale (bisericile de lemn din Br\e[ti. întregind peisajul pitoresc [i inedit al jude]ului Boto[ani. Interesant\ este [i forma acoperi[ului. 1 1 1 l\diri scunde. ]esute în cas\.în ''bot de ra]\''. adev\rate bijuterii din punct de vedere arhitectural. acoperite cu drani]\.

allowing the preservation of a fragment of the exterior fresco (the one discovered by Nicolae Iorga) above the entrance door. and admiring in the attic of the church's porch. The complete restoration of this monastery will definitely benefit the Romanian culture. later on moving to Vorona Glade. a community of monks being formed around it. aici fiin]eaz\ un c\min de b\trâni. Biserica Romano-Catolic\. întregind peisajul cultural. being reestablished in 1968 and becoming today a pilgrimage place. o biseric\ de zid (1779). Între 1856-1858. au reacoperit biserica.Arhanghelul zugr\vit în biserica M\n\stirii Co[ula inutul Boto[anilor. Aici. completing the area's cultural. It is important to know that these frescoes were made at the order of the church's founder. ''Pogorârea Sf. Me[terii tocmi]i de ctitor au ridicat o biseric\ cu ziduri trainice din piatr\ [i c\r\mid\. turn-clopotni]\. ''Saint John the Baptist'' Church. will bring joy to the souls of the people who cherish art and will also boost tourism in this part of the country. dar care încearc\ s\-i redea prestan]a [i însemn\tatea care i se cuvin. a stone church (1779) and a new church is being raised today. Ioan Botez\torul'' (1765-1777). În preajma anului 1749. Foto: M\n\stirea Vorona 7 50 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 51 . dup\ ce în 2006 s-a în\l]at o impun\toare clopotni]\. climbing into the attic of Cosula Monastery. g\sind. Biserica a fost construit\ de marele vistiernic Mateia[ Co[olvei. f\r\ virtu]i artistice deosebite. being covered with frescoes both on the inside and on the outside (1537-1581). croitorie. spiritual and tourist landscape. The monastery's refectory and kitchen were part of a separate edifice with a ground floor and cellars. } Other places of prayer Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Foto: Arhiva D. au ad\ugat [i un pridvor. comprises a wooden church (1740). al sufletului celor ce pre]uiesc arta [i.C. reproducing the structural shapes of the ''Holy Cross'' Church from Patrauti. Biserica ''Sf. pustnicul Agafton ridic\ biserica de lemn ''Sf. a însemnat un loc prielnic pentru construirea unor importante comunit\]i monahale. In 1859. dup\ cum reiese din pisania ce se p\streaz\ deasupra u[ii de intrare. a unui fragment din fresca exterioar\. Ilie'' sau ''Biserica bl\narilor'' (1778). ''The Pious Parascheva'' Church (1816). ci [i în restul teritoriului Moldovei. is undergoing a restoration process. Complexul monahal Vorona g\zduie[te o bogat\ colec]ie de c\r]i vechi [i un muzeu.J. to include in the architectural patrimony of the world. which were added to the existing church dedicated to ''The Assumption of Virgin Mary'' (1793-1883). even though they are progressing quite slowly. a belfry-tower.C. In order to make the reader understand the importance of the discovery. written in Moldavia around the middle of the XVIIth century. developing in the following years through the construction of dwellings for the monks. devenind un punct de referin]\ pe harta jude]ului [i a ]\rii. cuprinde o biseric\ de lemn (1740). devenind o ob[te de c\lug\ri. Fresca interioar\ a fost acoperit\. was a favourable spot for the establishment of important monastic communities. care venea s\-[i vad\ m\tu[ile Sofia. Important de [tiut este faptul c\ asemenea fresce au fost executate la comanda ctitorului. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. built in a Neogothic style. also finding. schitul este ridicat la rang de m\n\stire. thus joining the famous painted churches in Bucovina. reînfiin]ându-se în 1968 [i ajungând în zilele noastre un loc de pelerinaj. Foto: Biserica Sf. De o valoare inestimabil\ la Boto[ani sunt [i bisericile armene[ti ''Sf. încete ce-i drept. and not only for the churches in Bucovina.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. broderie. mutându-se mai târziu în Poiana Vorona. two churches: ''The Birth of Virgin Mary'' Church (1835) and ''Saint Nicholas'' Church (1835). Agafton Monastery witnessed a big development. se desfiin]eaz\. ca [i alte asemenea. tot într-o zon\ mirific\. closely supported by the Patriarch Teoctist. Biserica ''Sf. [i a fost acoperit\ cu fresc\ la interior [i exterior (între 1537-1581).Cosula Monastery Alte lãcaºuri de cult Text: Dana PETRARIU . Fevronia and Olimpiada. covered by ancient forests. cu pronaos [i altar. Foto: Biserica armeneasc\ 2. ca prin restaurare. We should also mention the precinct wall built on three sides from brick on a stone foundation. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. all creating an image of an active monastic life in a picturesque background that attracts many pilgrims and tourists. La doar 10 km de Boto[ani. Între anii 1959 . Ilie 5. as well as Bals and Oneaga Hermitages.1991. cu prilejul repara]iilor amintite. located on the road from Botosani to Iasi. In 1814 it became a monastery. as well as the tombs . the Monastic complex Vorona shelters a vast collection of old books and a museum. Around 1749. Gorovei Monastery is situated on the road from Dorohoi to Suceava. Oneaga. renumite pentru bogata colec]ie de icoane [i obiecte de cult armene[ti. Vorona Monastery. covoare. a stone church being built close to it in 1838-1843.C. Nicolae Domnesc'' din Dorohoi. În 1859. M\n\stirea Agafton a cunoscut o ampl\ dezvoltare. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (1835) [i ''Sf. raised in 1834. at just 15 km from the City of Botosani. un artefact capabil s\ rivalizeze cu celebrele bijuterii arhitectonice bucovinene. after an imposing steeple was built in 2006. În 1814 se transform\ în m\n\stire de c\lug\ri. which practically allowed its preservation. All this because in Cosula we have the opportunity. este acum în proces de restaurare. dedicated to ''The Descent of the Holy Spirit''. A jewel of Romanian medieval architecture The restless researcher Nicolae Iorga presented to the world two new sensational discoveries in 1908. added a porch. precum [i schiturile Bal[.adev\rate bijuterii din cimitirul armenesc. There. nu în ultim\ instan]\. în limba slavon\. 5 6 The county of Botosani. totodat\. permi]ându-se astfel p\strarea. XVI) [i ''Adormirea Maicii Domnului'' (1782). a narthex and an altar. Fevronia [i Olimpiada. Foto: M\n\stirea Agafton 6. to visit his aunts Sofia. The county also shelters Cozancea and Guranda Monasteries. caracteristici ale arhitecturii moldovene[ti din secolul al XVI-lea. an artefact capable of competing with the famous architectural jewels from Bucovina. de o pictur\ în ulei. as others like it. we note that the church was built in 1535. M\n\stirea Agafton cunoa[te azi prefaceri. Bucovina. Boto[ani .true jewels of the Armenian cemetery. care ofer\ pl\cute momente de recreere [i reculegere. Tot aici poposea deseori Mihai Eminescu.1991. nu numai la bisericile din Bucovina. characteristics of Moldavian architecture from the XVIth century. Biserica ''Sf. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea. ceea ce a permis de altminteri conservarea sa. construinduse apoi între anii 1838-1843 o biseric\ de zid. Restaurarea complet\ a acestei m\n\stiri va fi cu siguran]\ în folosul culturii române. were put out of use. Zosin Hermitage. he had the luck to discover the copies (dating from 1816) of an anonimous Romanian translation of Herodotus' ''Histories''. În jude] mai fiin]eaz\ m\n\stirile Cozancea [i Guranda. The Roman-Catholic Church. made of oak beams. Schitul Zosin. Trapeza [i cuhnea m\n\stirii alc\tuiau o construc]ie cu parter [i pivni]e. un grup de c\lug\ri ru[i întemeiaz\ un schit în satul Icu[eni. A home for the elderly functioned here in 1959 . M\n\stirea Vorona. într-un cadru pitoresc [i care se bucur\ de numero[i pelerini [i turi[ti. repara]iile executate au ref\cut chiliile. Nu putem s\ nu amintim zidul de incint\ realizat pe trei laturi din c\r\mid\ [i ridicat pe funda]ie de piatr\. with a three-apse plan. The church was raised by the great treasurer Mateias Cosolvei. besides the churches Popauti from Botosani and ''Saint Nicholas'' from Dorohoi. dar [i mormintele funerare . amintim c\ biserica a fost construit\ în anul 1535. according to the rotive written in Slavonic and placed above the entrance door. între anii 1729-1740. famous for their vast collection of icons and Armenian religious objects. al\turi de bisericile Pop\u]i din Boto[ani [i ''Sf. Repus\ în drepturi dup\ 1991. reproducând formele structurale [i de plan ale bisericii ''Sfânta Cruce'' din P\tr\u]i. s\ impunem pe firmamentul patrimoniului arhitectonic mondial. Repair works were performed in 1856-1858. Today. a refectory. cu alte ad\ugiri [i repara]ii în 1894. ''The Birth of Virgin Mary'' Lippovan church (1853). which offer pleasant moments of recreation and meditation. the hermit Agafton raised the ''Holy Voivodes'' wooden church between 1729 and 1740. Of inestimable value in Botosani are also the Armenian churches ''The Holy Trinity'' (the XVIth century) and ''The Assumption of the Virgin'' (1782). urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. sprijinit îndeaproape de Patriarhul Teoctist. in a mirifc area. Biserica lipoveneasc\ C ''Na[terea Maicii Domnului'' (1853). The interior fresco was covered during the repair works by an oil painting with no remarkable artistic virtues. acoperit de codri seculari. The craftsmen employed by the founder raised a church with strong stone and brick walls. la doar 15 km de ora[ul Boto[ani. ast\zi p\strându-se doar acestea din urm\. Reinstated after 1991. Ast\zi. aliniindu-se astfel celebrelor biserici pictate din Bucovina. which are trying to restore its rightful impressive appearance and importance. cu planul triconc. but also throughout the rest of the Moldavian territory. Astfel. Pentru a în]elege importan]a descoperirii. trapez. construit\ în 1834. deasupra u[ii de intrare. Foto: Icoana Fecioarei Maria de la M\n\stirea Agafton 7. Agafton Monastery is undergoing repair works. M\n\stirea Gorovei este situat\ pe drumul de la Dorohoi spre Suceava. Asta pentru c\ la Co[ula exist\ ocazia. dezvoltându-se în anii urm\tori prin construirea unor corpuri de chilii. during the time of Rafail (1820-1853). Mihai Eminescu used to come to these places often. ''Saint John the Baptist'' Church C (1765-1777). Thus. which restored the dwellings of the monks and the church's roof. a group of Russian monks founded a hermitage in Icuseni village. Biserica ''Cuvioasa Parascheva'' (1816). ''Saint Ilie'' Church or ''The Furriers' Church'' (1778).Ia[i. 1. spiritual [i turistic al zonei. the hermitage becomes a monastery.P. Duh''. toate întregind imaginea unei vie]i monahale active. besides other beautiful objects. Voievozi''. the latter being the only ones that have been preserved until today. At just 10 km from Botosani. aflat pe drumul Boto[ani . through restoration. Ioan Botez\torul''. the last pieces of a fresco.N. where carpets and embroideries were made. construit\ în stil neogotic. being famous for its weaving and tailoring workshops. Foto: Biserica lipoveneasc\ ''Na[terea Maicii Domnului'' 4. Foto: M\n\stirea Gorovei 3. confec]ionat\ din bârne de stejar. iar în zilele noastre se ridic\ o biseric\ nou\. Nicolae'' (1835). repaired in 1894. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani N Foto: BOARDMEDIA 1 2 3 4 eobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale. pentru turismul din aceast\ zon\ a ]\rii. becoming a landmark on the county (and country) map. forming a monastic complex. fiind renumit\ pentru atelierele de ]es\torie. ad\ugându-se deja existentei biserici ''Adormirea Maicii Domnului'' (1793-1883) [i constituind un complex monahal. cea descoperit\ de Nicolae Iorga. Bucovina. Treime'' (sec. în timpul lui Rafail (1820-1853).

incised or excised. I `. As an institution. prezentate prin expresive imagini fotografice. personalit\]i care se a[az\ în fruntea unui impresionant num\r de litera]i. handmade. Portretele lor [i o serie de obiecte personale care au apar]inut lui George Enescu. The Age of Metals (when the Geto-Dacians broke away from the Thracian people and set up their first state. între care Unirea din anul 1859. 52 << Organized in the building of the former Prefect's office.C. reliefarea dezvolt\rii istorice a Moldovei [i în acest context a ]inutului Boto[anilor. f\r\ întrerupere. printre care amintim pe Mihai Eminescu. Their portraits and a series of personal objects that belonged to George Enescu. cal. al\turat de cel al Boto[anilor. the themes obviously aiming at highlighting the historic development of Moldavia and in this context. Valoarea excep]ional\ a ceramicii cucuteniene din patrimoniul Muzeului Jude]ean de Istorie a fost recent confirmat\ de faptul c\ un mare num\r de vase au fost selec]ionate [i incluse într-o mare expozi]ie deschis\ în toamna anului 2008 la Vatican. precum [i dou\ piese din aur (un animal fantastic [i o figurin\ uman\ schematizat\) [i `n al doilea rând. cupe. such as Mihai Eminescu. oglind\ a evolu]iei societ\]ii umane pe contururile actualului jude]. the most remarkable being the ones from the Thracian-Getic citadel from Stancesti (the middle of the I millennium B. inaugurarea ei având loc în decembrie 1977. The Modern Age brings us an important number of numismatic pieces. `n primul rând. the hearths and the altars. O important\ parte a muzeului este destinat\ prezent\rii epocii de piatr\. 1 2 3 The County History Museum Botosani P Another interesting part of the museum is represented by the halls dedicated to the Neolithic and especially to Cucuteni Culture.1878. social. arme [i podoabe din bronz. Ceramica. XIV). The exceptional value of the pottery belonging to Cucuteni Culture from the patrimony of the County History Museum was recently confirmed by the fact that a large number of vases have been selected and included in a great exhibition opened in the fall of 2008 at the Vatican. opai]e). household utensils. The princely documents. Its patrimony. Marasesti and Oituz alongside the armies of the Central Powers in the summer of 1917 and the echo of the Great Union in Botosani. de o excep]ional\ fine]e a pastei. politice [i sociale desf\[urate aici [i a rolului deosebit pe care Boto[anii l-au jucat în istoria Moldovei. weapons and decorations. dar expozi]ia pe care vizitatorii o pot vedea. certainly the most spiritual corner of Romanian ground.Hr. fac dovada unei active vie]i economice. uneltele din piatr\ [lefuit\ [i os descoperite la Tru[e[ti. The first hall is dedicated entirely to the Palaeolithic. local and imported pottery. the museum presents the participation of the people of Botosani in the great battles from Marasti. Nicolae Iorga. weapons made of cut stone and bone. rushlights).Muzeul Jude]ean Boto[ani Amenajat în cl\direa fostei Prefecturi a jude]ului. Epoca metalelor (în care geto-dacii se individualizeaz\ din masa tracilor [i î[i f\uresc prima organiza]ie statal\. din urm\ cu aproximativ treizeci de mii de ani. the wife of the ruler Petru Rares (''Saint George'' Church . political and social life in this area and also the special role played by Botosani in the history of Moldavia. R\scoala din anul 1907 [i Primul R\zboi Mondial dintre anii 1914 . Boto[ani. tematica muzeului urm\rind.) like: tools. comparabile cu cele mai cunoscute civiliza]ii ale timpului. besides tools. the Rebellion in 1907 and World War I in 1914 . cultural and political level completed the museum's presentation of its history. care probeaz\ implicarea boto[\nenilor în cele mai importante evenimente care au marcat-o. fossilized remainders of pre-historic animals (deer. as well as in exhibitions in Switzerland and Poland. Stefan Luchian. Bog\]ia materialului ilustrativ pentru aceast\ epoc\ permite ca prima sal\ de expozi]ie s\ fie dedicat\ exclusiv paleoliticului. Hrisoavele domne[ti. so]ia domnitorului Petru Rare[ (''Sf. la Ripiceni-Izvor. oameni de [tiin]\ [i arti[ti al c\ror nume.1495 [i ''Sf. Nicolae'' Dorohoi . jud.I century B. de-a lungul tuturor epocilor istorice. on No. Un alt punct de mare interes al muzeului îl constituie s\lile dedicate neoliticului [i în mod special Culturii Cucuteni. Mitoc-Valea Izvorului and Istrati's Brook. which prove the involvement of the inhabitants of Botosani in the most important events of their history: the Union in 1859. black). Gheorghe'' .p\trunse în spa]iul extracarpatic pe calea schimbului (vase de provizii.muzeubt. the museum dates from 1955.ro >> 53 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani . the Independence War in 1877 . Perioadele corespunz\toare existen]ei provinciei romane Dacia [i des\vâr[irii procesului de formare a poporului român (sec.1551 and ''Uspenia'' Church . de pe strada Unirii nr. {tef\ne[ti Dr\gu[eni [i Cucor\ni fac dovada unei civiliza]ii avansate. Din epoca modern\ dateaz\ un important num\r de piese numismatice. one of the few of its kind found in Romania. social.C. of exceptional fineness. The Feudal Age (when the three Romanian states are founded) is also illustrated.Ceramic\ de Cucuteni din Muzeul Jude]ean Boto[ani atrimoniul s\u. unul dintre pu]inele de acest fel g\site în România. as well as two golden pieces (a fantastic animal and a rough human figurine) and secondly. scientists and artists whose names. presents the history of a county where the human civilization began to take shape thirty millennia ago and continued to evolve throughout all historic periods. cultural [i politic încheie prezentarea pe care muzeul o face istoriei acestuia. What draws the attention of the visitors in the last section of the museum is the gallery of notable figures from Botosani. The pottery. documente de pres\ [i fotografii. mammoth). decorated with geometrical motifs painted with two or three colours (white.Hr.XV). II-VIII) sunt ilustrate prin numeroase obiecte de factur\ carpic\ [i roman\ . datând din ultimul secol al mileniului I `. Bogat ilustrat\ este epoca feudal\. cu siguran]\ cel mai fertil în spirite col] de p\mânt românesc. au scos la iveal\ un impresionant num\r de obiecte datând din paleoliticul superior. with a wide variety of shapes and sizes. The periods relating to the existence of the Roman province Dacia and to the completion of the process of formation of the Romanian people (the II-VIII centuries) are illustrated through many Thracian and Roman objects . the visitors can admire a human shelter (partially reconstituted. lucrat\ manual. Unirii nr.3. XIV .) is presented in the basic exhibition of the County History Museum through a great number of objects. the thesaurus with silver coins and objects discovered in Stauceni and Lunca (the XIV . este ceva mai nou\.XVth centuries).1552 from Botosani). together with specialists of the archaeology institutes in Bucharest and Iasi. other impressive objects are the ones from Lozna (Dersca Commune): approximately 70 iron tools and weapons. have transcended the borders long ago. horse. descoperit la Ripiceni . în mod firesc. A significant part of the museum is dedicated to the presentation of the Stone Age. din rândul c\rora se deta[eaz\. The researches undertaken by the instution's archaeologists. the evolution of Botosani County.cel mai vechi ad\post uman din Europa de S-E) [i un ''atelier'' pentru prelucrarea silexului. amphorae. cuprinzând câteva zeci de mii de piese. being inaugurated in December 1977. goblets.1551 [i ''Uspenia'' . vases for offerings and jewelery discovered in tombs dating from the III-IV centuries. the most representative being exhibited in the museum's showcases. important to Romanian and universal spirituality. Stefanesti Draguseni and Cucorani are the proof of an advanced civilization. the tools made of polished stone and bone discovered in Trusesti. comprising tens of thousands of pieces. ustensile casnice. at Ripiceni-Izvor. decorat\ cu motive geometrice. George Enescu. matematicianului Octav Onicescu [i medicului Iacob Iacobovici dau consisten]\ unui spa]iu care îndeamn\ la reflec]ie [i arunc\ un nimb de lumin\ asupra Boto[anilor. Muzeul Jude]ean de Istorie este cea mai important\ institu]ie muzeal\ din jude].1495 and ''Saint Nicholas'' Popauti .1552 din Boto[ani). incizate sau excizate.Hr. precum [i în expozi]ii din Elve]ia [i Polonia. figurinele antropomorfe [i zoomorfe legate de cultul fecundit\]ii [i fertilit\]ii. în care iau fiin]\ cele trei state române[ti. ro[u. Nicolae Iorga. red. a mirror of the evolution of human society on the territory of the nowadays county. cele provenind din cetatea traco-getic\ de la Stânce[ti (mijlocul mileniului I `.C. în al c\rei areal a fost cuprins [i teritoriul de ast\zi al jude]ului Boto[ani. ceramic\ autohton\ [i de import. 15 (monument de arhitectur\ construit la începutul secolului al XX-lea dup\ planurile marelui arhitect Petre Antonescu). the anthropomorphic and zoomorphic figurines relating to the culture of fertility. cele mai reprezentative fiind expuse în vitrinele muzeului. descoperit la Mitoc. al\turi de unelte [i arme din piatr\ cioplit\ [i din os.1918. M\r\[e[ti [i Oituz din vara anului 1917 [i ecoul Marii Uniri la Boto[ani. Contact: Str. which ended in the formation of the united national state on 1 December 1918. 15. Nicolae'' Pop\u]i 1496) [i cele ale Elenei Despot Doamna. a trecut de mult dincolo de grani]ele ]\rii. the tools discovered in Hudum (the XIVth century). Foto: www. .) este ilustrat\ în expozi]ia de baz\ a Muzeului Jude]ean de Istorie printr-un mare num\r de obiecte. In this context. tezaurele cu obiecte [i monede de argint descoperite la St\uceni [i Lunca (sec. În acest context este reliefat\ participarea boto[\nenilor la marile b\t\lii cu armatele Puterilor Centrale de la M\r\[ti. is newer. but the current exhibition. muzeul dateaz\ din anul 1955. George Enescu. approximately thirty thousand years ago. cele din depozitul de la Lozna (comuna Dersca): circa 70 de unelte [i arme din fier. sub regele Burebista .the oldest human shelter in south-eastern Europe) and a ''workshop'' for the processing of silex. Aici. press documents and photographs. vase pentru ofrande [i obiecte de podoab\ descoperite în morminte de înhuma]ie din secolele III-IV. vetrele [i altarele.that penetrated the extra-Carpathian space through exchanges (supply vases.sec. Ca institu]ie. Cercet\rile întreprinse de arheologii institu]iei. sunt expuse un ad\post uman (par]ial reconstituit. negru). presented through eloquent photographic images. 1. to the mathematician Octav Onicescu and to the doctor Iacob Iacobovici give substance to a space that makes one relfect and puts a halo of light above Botosani. have brought to light an impressive number of objects dating from the superior Palaeolithic. împreun\ cu speciali[ti ai institutelor de arheologie din Bucure[ti [i Ia[i. mamut). fact allowed by the abundance of illustrative material for this period. dating from the last century of the I millennium B. de resturi fosilizate ale unor animale preistorice (cerb. extrem de variat\ în privin]a dimensiunilor. amfore. coins and agricultural tools.ro . There. monede [i unelte agricole.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA . the foundations of Stephen the Great (''Saint Nicholas'' Church Dorohoi . 15 Unirii Street (an architectural monument built at the beginning of the XX-th century according to the plans of the great architect Petre Antonescu). {tefan Luchian. personalities that stand ahead an impressive number of men of letters.1496) and the ones of Lady Elena Despot. Fax: + 40231 536 989 E-mail: istorie@muzeubt. a c\rui urmare a constituit-o f\urirea statului na]ional unitar la 1 Decembrie 1918.Muzeul Judeþean de Istorie Botoºani Text: Gheorghe MEDIAN . pictate în dou\ sau trei culori (alb.1878. weapons and bronze jewelery. Ceea ce re]ine în mod deosebit aten]ia în ultimul segment al muzeului este galeria personalit\]ilor pe care Boto[anii le-au dat spiritualit\]ii române[ti [i universale. Mitoc-Valea Izvorului [i Pârâul lui Istrati. prove an active economic. arme [i decora]ii. which comprised the nowadays territory of Botosani County.) cum ar fi: unelte. discovered in Mitoc. comparable to the most famous civilizations of that time. R\zboiul pentru cucerirea independen]ei de stat din anii 1877 . pune în valoare istoria unui ]inut în care civiliza]ia uman\ a început în urm\ cu treizeci de milenii [i s-a desf\[urat. uneltele descoperite la Hudum (sec. ctitoriile lui {tefan cel Mare (Biserica ''Sf.1918. next to the name of Botosani. dar mai ales a formelor. discovered in Ripiceni . Evolu]ia jude]ului Boto[ani în perioada interbelic\ pe plan economic. the County History Museum is the most important institution of this kind in the county. Boto[ani Telefon: + 40231 513 446. The evolution of Botosani County in the inter-war period at an economic. led by King Burebista .

Ion Murariu (''Rush to the pond'' . semnate de un num\r însemnat de arti[ti plastici. Considering an honour to be accepted by the famous galleries from Botosani.paintings in water colour. drawings. Între cele aproximativ 30 de lucr\ri semnate de maestrul Petre Achi]enie. Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian''.Manuel M\n\stireanu.pictur\. Piliuta (''House from Botosani''). They represent just a small part of the patrimony of the picture gallery which comprises over 2. f\când prin aceasta o deschidere spre viitorul frumos ce se întrevede pentru arta plastic\ boto[\nean\. este cea f\cut\ în anul 1977 de profesorul universitar Vasile Filip de la Conservatorul ''George Enescu'' din Bucure[ti. Din aceast\ dona]ie constând în 47 de tablouri. The donation consists of 47 paintings. sculptur\. Ion Grigore. Teodor Valenciuc. big names of contemporary Romanian art have exhibited here. From among the 30 works signed by Petre Achitenie.Corneliu Dumitriu. which occupies entirely one of the exhibition halls. pân\ la începutul secolului al XXI-lea. desen. între care un ginga[ cap de feti]\. se reg\sesc numeroase portrete [i peisaje. 3 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 54 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 55 . Considerând o onoare de a fi g\zdui]i de renumitele galerii boto[\nene. au expus aici nume sonore ale picturii române[ti contemporane. Ei sunt reuni]i într-o sal\ de expozi]ie în care. Deosebit de interesant\ este dona]ia artistului plastic Costel Badea. traditional artistic manifestations.între care cel al profesorului [i violonistului Vasile Filip). engravings. Corneliu Baba. is the one made by painter Petre Achitenie. Marcel Chitac and Mihai Bejenaru. sunt expuse trei sculpturi mici în bronz ale Iuliei Oni]a. Marius Vatamanu. as well as exhibitions of the less famous. compus\ din mai multe desene în c\rbune. al\turi de {tefan Luchian . Theodor Pallady (an exceptional nude and a portrait of professor Vasile Filip).acuarel\). C. 1. such as the ones dedicated to Stefan Luchian. ele g\zduind mai multe expozi]ii . Agripa. Amenajate într-un spa]iu generos. pân\ de curând. pe cele ale Olg\i Constantinescu Pelimon. placed on the gallery's cymae. a unui spa]iu pentru Sec]ia de Art\. George Spaiuc. cu mai multe lucr\ri de grafic\ semnate de {tefan Constantinescu. Cu expozi]ii variate. [i 3. 54 << The Art Section The Art Section of the County Museum Botosani is located on No. Trebuie amintit faptul c\ în lipsa. Ele reprezint\ o mic\ parte din patrimoniul de peste 2300 de opere de art\ al pinacotecii. aflate pe simezele pinacotecii. sheltering several exhibitions individual or in collaboration with photographers from abroad .painting. The exhibitions of the painting camps from Agafton and Ipotesti are also organized here.Victor Hreniuc. cât [i creatori din marile centre culturale ale ]\rii. 130 works of art .comprises several works consisting mostly of landscapes. Mih\ilescu. Gheorghe Stanciu. într-o dinamic\ remarcabil\. viitor pe m\sura unui spa]iu în care cultura se constituie într-o adev\rat\ carte de vizit\. fapt cu care locuitorii nu multor ora[e ale ]\rii se pot l\uda. originar ca [i Vasile Filip din ]inutul Boto[anilor. acuarel\. their variety and the value of the artists who exhibited their works there have given the connoisseur public a chance to be permanently informed about the latest trends. precum Viorel M\rginean. Num\rul mare de expozi]ii. and the donation of painter Costin Neamtu presents pictures in crayon and collages. M. Vân\toru (autoportret). thus presenting the bright future that lies ahead for the local plastic art. unele dintre cele din urm\ inspirate din c\l\toriile de documentare în Fran]a. 27 1 Decembrie Street in Botosani. Piliu]\ (''Cas\ din Boto[ani''). whose creations are present in the collections of national and foreign museums. curente [i orient\ri ale artei plastice. a situation not frequently encountered in other Romanian towns. diversitatea acestora [i valoarea expozan]ilor au oferit avizatului public boto[\nean [ansa de a fi continuu la curent cu cele mai noi tendin]e. precum [i ale mai pu]in cunoscu]ilor. Marcel Chi]ac [i Mihai Bejenaru. where we encounter. Dona]ia Eugen Ispir . al\turi de Teatrul ''Mihai Eminescu'' se afl\ unul dintre cele mai cunoscute obiective culturale ale ora[ului.water colour). Marcel Olinescu . Horea Pastina. Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian'' constituie o destina]ie care nu ar trebui ocolit\.din pasteluri [i colaje. Octav Bancila (''Head of a Gipsy Woman''). alongside Stefan Luchian . galeriile au g\zduit expozi]ii tematice care au prezentat publicului bogatul patrimoniu de art\ al Muzeului Jude]ean. the galleries are a reference in the field of Moldavian plastic art. With a large variety of exhibitions. Alexandru Hreniuc. Robert Cobuz. at the ground floor of an imposing apartment building. tapiserie. manifest\ri artistice de tradi]ie. Foto: Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2. Constantin Doroftei. Corneliu Baba. precum [i retrospective de mare succes. tapiserie -. între care se num\r\ cele înf\]i[ându-i pe maestrul Corneliu Baba [i pe pictorii boto[\neni Constantin Piliu]\ [i Petre Achi]enie. as well as very successful retrospective exhibitions. sunt expuse 24 de lucr\ri semnate de Eusta]iu Stoenescu (naturi statice [i portrete . Three small bronze sculptures made by Iulia Onita (one of them presenting the delicate head of a little girl) are also exhibited. care ocup\ integral una din s\lile de expozi]ie. n centrul civic al Boto[anilor. într-o cl\dire din imediata apropiere a locului pe care s-a aflat casa c\minarului Gheorghe Eminovici. Theodor Pallady (un excep]ional nud [i un portret al profesorului Vasile Filip). c\reia îi este de asemenea dedicat\ o întreag\ sal\.Muzeul Jude]ean Boto[ani Galeriile de Artã "ªtefan Luchian" Pe strada 1 Decembrie nr.Paul Verona. ''Stefan Luchian" Art Galleries. de la clasici la tineri afla]i în plin\ afirmare.pictor c\ruia i se datoreaz\ înfiin]area Sec]iei de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani în anul 1960 . ele au constituit locul ideal unde [i-au putut expune crea]iile . Opened over two decades ago with the purpose of promoting the contemporary plastic art in Botosani. They are reunited in an exhibition hall. with a remarkable dynamics. este cea a pictorului Petre Achi]enie. signed by Eustatiu Stoenescu (still life and portraits . cel care [i-a legat numele de Boto[ani [i prin faptul c\ a pictat cel mai important edificiu religios al ora[ului. Marius Vatamanu. Nicolae Vermont [i Constantin Piliu]\. as well as the works of young artists . Cea care poart\ numele pictorului Vasile {tefan se constituie din pânze cu peisaje [i natur\ moart\. Expozi]ia de baz\. a future suited for a space where culture is a true presentation card. înscris la loc de cinste în biografia artistic\ a multor arti[ti plastici români.uv. Marcel Olinescu . Ion Grigore. O alt\ dona]ie important\. iar dona]ia pictorului Costin Neam]u . Extremely interesting is the donation of the plastic artist Costel Badea. grafic\. sunt expuse peste 130 de opere de art\ . la care din anul 2008 au început s\ participe [i arti[ti plastici din Republica Ucraina. Alexandru Hreniuc. currents and orientations in the plastic art field. Gheorghe Petrascu and C. Rudolf Schwaitzer-Cumpana (landscapes from Paris and Venice). Expozi]ia cuprinde [i lucr\ri ale câtorva pictori boto[\neni contemporani . gravur\. Tot aici se organizeaz\ expozi]iile taberelor de pictur\ de la Agafton [i Ipote[ti. Organized in a generous space. Foto: Picturi din portofoliul pictorului George SPAIUC expuse la Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2 ntr-un spa]iu generos de la etajul cl\dirii. The donation of Eugen Ispir . Another important donation. Vanatoru (self-portrait). George Spaiuc. Teodor Valenciuc. alongside ''Mihai Eminescu'' Theatre we find one of the most famous cultural sights in town. se afl\ Sec]ia de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani.of the famous photographer Dusa Ozolin. cum au fost cele dedicate lui {tefan Luchian. Mihailescu. Gheorghe Stanciu. The cymae of ''Stefan Luchian" Art Galleries have exhibited the works of the most famous contemporary artists from Botosani . fotografie . The great number of exhibitions.cu dou\ remarcabile peisaje -. graphics. to know and appreciate some of the greatest personalities of Romanian art and their creations. unde s-a n\scut [i a copil\rit pân\ la vârsta de patru ani Mihai Eminescu. Mihai Bejenaru. un obiectiv lesne de atins [i greu de uitat. patrimoniu constituit în cei aproape cincizeci de ani de existen]\ ai acesteia. dar talenta]ilor Ghenadie Prisacaru [i Cristina Venedict. Mihai Bejenaru. an accessible and not easily forgotten sight. grafic\. We must also mention that because of the lack of a space for the Art Section (until now). comprising several works of graphics signed by Stefan Constantinescu. The donation that bears the name of painter Vasile Stefan includes canvases with landscapes and still life. tapestry .Manuel Manastireanu. Simezele Galeriilor de Art\ ''{tefan Luchian'' au g\zduit lucr\rile celor mai renumi]i arti[ti plastici boto[\neni contemporani . Horea Pa[tina. comprises representative works of Romanian plastic art from the end of the XIXth century until the beginning of the XXIst century. such as Viorel Marginean. Constantin Doroftei. Cea mai important\ dona]ie. cuprinde lucr\ri reprezentative pentru arta plastic\ româneasc\ de la sfâr[itul secolului al XIX-lea.pictur\. some of them inspired by the painter's travels to France. Ghenadie Prisacaru and Cristina Venedict. the galleries have organized theme exhibitions which presented the vast art patrimony of the County Museum.ale renumitului artist fotograf Du[a Ozolin. being attended also by plastic artists from Ukraine since 2008.engravings and A. structurat\ pe dona]iile câtorva colec]ionari [i arti[ti plastici consacra]i. The picture gallery in Botosani could not leave out the local plastic artists.georgespaiuc. de a cunoa[te [i aprecia unele dintre cele mai importante personalit\]i ale artei române[ti [i crea]iile acestora. Deschise în urm\ cu peste dou\ decenii în scopul promov\rii artei plastice contemporane boto[\nene. lucrate în tehnici diferite.gravur\ [i A.a painter to whom we owe the establishment of the Art Section of the County Museum Botosani in 1960 . sculptur\. ''Stefan Luchian" Art Galleries represent a mustsee. la parterul unui impozant bloc de locuin]e.both plastic artists from Botosani and other artists from the country's large cultural centres could exhibit their creations .atât arti[tii plastici boto[\neni. photography. Galeriile au prilejuit publicului amator de frumos [i întâlnirea cu arta fotografic\. din rândul dona]iilor. ''Uspenia'' Church. sculpture.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: www. Ion Murariu (''Iarna pe iaz'' . Costin Neamtu and many others. Robert Cobuz. connecting his name to Botosani by painting the city's most important religious edifice. acestea reprezint\ un nume de referin]\ în peisajul artelor plastice din Moldova. in an edifice situated in the proximity of the former house of the exciseman Gheorghe Eminovici. The most important donation. but only 24 works are exhibited. îi întâlnim pe Paul Verona. some depicting Corneliu Baba and the painters from Botosani Constantin Piliuta and Petre Achitenie.signed by a large number of plastic artists. 27 din Boto[ani. The first floor shelters. structured on the donations of a few collectors and famous plastic artists. C.Victor Hreniuc. precum [i ale tinerilor în plin\ afirmare .cuprinde mai multe lucr\ri înf\]i[ând cu prec\dere peisaje.ro Foto: Exponate din sec]ia de art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani Î 1 Î "Stefan Luchian" Art Galleries In the civic centre of Botosani.300 works of art. in a generous space. Octav B\ncil\ (''Cap de ]iganc\''). Mai re]inem. graphics. Text: Gheorghe MEDIAN . tapestry.personale sau în colaborare cu arti[ti fotografi de peste hotare . Gh. The galleries have also given the public the chance to find delight in photographic art.one of the portraits presenting the professor and violinist Vasile Filip). Costin Neam]u [i mul]i al]i arti[ti ale c\ror crea]ii figureaz\ în colec]iile muzeelor din ]ar\ [i str\in\tate. occupying a top position in the artistic biographies of many Romanian artists. born (as well as Vasile Filip) in the county of Botosani. Din pinacoteca boto[\nean\ nu puteau lipsi arti[tii plastici boto[\neni. Rudolf Schwaitzer-Cump\na (peisaje din Paris [i Vene]ia). sculpture. a patrimony formed in the almost fifty years of the gallery's existence. occupying an entire hall as well. from classics to the rising stars of today. We can also mention the donation of Olga Constantinescu Pelimon.with two remarkable landscapes . Nicolae Vermont and Constantin Piliuta. they represented the perfect place where the artists . The basic exhibition. Agripa. consisting of several drawings in charcoal. Gh. The exhibition includes works of a few contemporary painters from Botosani Corneliu Dumitriu. Gheorghe Petra[cu [i C.Secþia de Artã Text: Gheorghe MEDIAN . we find many portraits and landscapes. Biserica ''Uspenia''. M. but talented nonetheless. is the one made in 1977 by the university professor Vasile Filip from ''George Enescu'' Academy of Music in Bucharest. De asemenea. made with different techniques. where Mihai Eminescu was born and lived until the age of four.

prof. ceramic\ ornamentat\ cu [nur). I. [tiin]ele naturii [i art\. 43.Ripiceni. C\t\lin Rang. initially comprising collections of archaeology. Mitoc. in an impressive variety of shapes and sizes. Cantacuzino'' Institute. born in this town. Ele sunt realizate de arti[tii sticlari [i cerami[ti participan]i la taberele de crea]ie de la Dorohoi din anii 1985 -1989. obtained through acquisitions and donations from various collectors as a result of the field research conducted by the experts of the institution.Cantacuzino''. în ultima sut\ de ani. Dionisie Popa. Patrimoniul muzeal (istorie natural\). fii ai acestui ora[.cel mai vechi datând din secolul al XV-lea. într-o impresionant\ varietate de forme [i m\rimi.ecosistem p\dure de conifere Aurelian Antal [i Mihai Debeli. considered the third in the country as scientific value.[i tricrom. de la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul secolului al XX-lea. discovered during the archaeological diggings performed in Saveni . The museum patrimony (natural history). I. he was included by Robert Wuillaume among the 29 personalities who made important discoveries in the field of veterinary medicine in the last century. Autor a peste 150 de lucr\ri [tiin]ifice. date from the Paleolithic. Alexandru Ciuca (1880-1972) was a professor at the Veterinary School in Bucharest. many manuscripts and scientific works which were published both in the country and abroad. Author of over 150 scientific works. [i trei unit\]i muzeale. one of the most beautiful edifices in town. medic epidemiolog. a organizat [i condus numeroase expedi]ii de studii [i ajutor tehnic pentru combaterea malariei în Orientul Apropiat [i Extremul Orient [i a publicat peste 350 de lucr\ri [tiin]ifice. Cultura Cucuteni. proving their intellectual value and their great prestige in the Romanian and international scientific field. mai multe construc]ii. se constituie în dovezi revelatoare ale evolu]iei societ\]ii omene[ti în acest col] de ]ar\.Wilhelm Weber'' and the ''Exotic birds collection (Zair. a grinding mill and most of all the beautiful ceramic objects from Cucuteni. Draguseni. dateaz\ din paleolitic. marele num\r de manuscrise [i lucr\ri [tiin]ifice ap\rute în ]ar\ [i str\in\tate care pun în valoare înalta lor ]inut\ intelectual\ [i marele prestigiu de care s-au bucurat în lumea [tiin]ific\ româneasc\ [i interna]ional\. printre care se num\r\ Cristina Popescu Rusu. 1. descoperit la Mitoc. rezultate în urma s\p\turilor arheologice efectuate în zona S\venilor . situat\ pe strada Al. ale c\rei elemente de baz\ sunt câteva edificii de cult . o râ[ni]\ [i mai ales minunatele exemplare de ceramic\ cucutenian\ pictat\ bi. deosebit de bine conservate. From among the numerous objects and original documents. from among whom we can mention Cristina n dou\ din înc\perile muzeului din S\veni. istorie. Ioan Neme[''. Dan B\ncil\. prof. a division of the Society of Nations. Colecþia Memorialã Mihai ºi Alexandru Ciucã Municipiul Dorohoi dispune de o valoroas\ zestre cultural\. Ileana {etran. Two of the museums from Dorohoi . dou\ dintre personalit\]ile de marc\ ale [tiin]ei române[ti. exhibiting over 700 pieces of decorative art made of glass and porcelain. apar]inând Culturii Noua (topoare cu gaur\ de înm\nu[are. This section is completed by anthropomorphic and zoomorphic gods symbolising fertility and many objects of worship. acknowledged as architectural monuments. Dr\gu[eni. sciences of nature and art. Ioan Nemes''. arheologie [i art\ au fost transferate la Boto[ani. an architectural monument.Muzee dorohoiene Text: Gheorghe MEDIAN . Hanesti and Vorniceni area. profesor la Facultatea de Medicin\ din Bucure[ti. a tusk impressing through its size: length of three meters and a maximum diameter of 0. objects dating from the II-III centuries of the Christian era (Roman vases) and also from the III-IV centuries belonging to Santana de Mures-Cerneahov Culture (jewellery and ceramic vases). consisting of 352 pieces and 41 boards in 1968. decorated pottery). Iulia Onita. Exponatele. situated on No. The museum has a small space with exotic birds and fish. discovered in Mitoc. which has been continuously expanded. 40 1 Decembrie 1918 Street. I. Alexandru Ciuc\ (1880-1972) a fost profesor la Facultatea de Medicin\ Veterinar\ Bucure[ti. obiecte din epoca bronzului. re]in aten]ia topoarele de piatr\ [lefuit\.Muzeul de {tiin]ele Naturii [i Galeriile de Art\ Modern\ . iar muzeul care le expune constituie un obiectiv care merit\ s\ fie înscris pe itinerarul oric\rui turist ajuns în jude]ul Boto[ani. After the establishment of Botosani County. Mihai Ciuc\ (1883-1969). nr. From among the most important acquisitions we can mention the ''Entomologic collection of prof. Catalin Rang. whose basic elements are represented by a few cultural edifices . Foto: Diorama . devenind una dintre cele mai importante din ]ar\. becoming one of the most important in the country. Mihai Ciuca (18831969). re]in aten]ia. situated on No. Cuza. archaeology and art were transfered to Botosani.Ripiceni.pas\re pe cale de dispari]ie 56 << Museums in Dorohoi The Sciences of Nature Museum The City of Dorohoi has a valuable cultural dowry. a doctor specialized in epidemiology.sunt amenajate în cl\direa fostei prefecturi a jude]ului Dorohoi. and two sections with mammoth bones. descoperit la Dr\gu[eni 3 4 Muzeul de {tiin]ele Naturii l\direa care g\zduie[te acest l\ca[ cultural este monument de arhitectur\ (secolul al XIX-lea) [i este situat\ pe strada 1 Decembrie 1918 nr. membru în Consiliul Sanitar [i delegat al României la Oficiul Interna]ional de Epizootii cu sediul la Paris. I. Dintre numeroasele obiecte [i documente expuse. Muzeul de Arheologie valorific\ o serie de vestigii de mare interes [tiin]ific. care a cunoscut o continu\ extindere. având ini]ial colec]ii de arheologie. monument de arhitectur\. dating from the end of the XIXth century and beginning of the XXth century. Co]u[ca. Mitoc. The well-preserved exhibits represent irrefutable proofs of the evolution of mankind in this part of the country and the museum which presents them is a sight worth visiting by any tourist who comes to Botosani County.000 exhibits today from all systematic groups.28 cm. consacrate ca monumente de arhitectur\. men]inându-se aici doar colec]ia de [tiin]ele naturii. Africa)''. the ''Exotic Lepidopterae collection . The Sciences of Nature Museum was founded in 1953. painted with two or three colours. ob]inute din achizi]ii [i dona]ii de la diver[i colec]ionari [i ca rezultat al cercet\rii de teren f\cute de personalul de specialitate al institu]iei. the only collection that remained being the sciences of nature collection. [i dou\ complexe cu oase de mamut. pe lâng\ numeroasele unelte [i arme din piatr\ cioplit\. terracotta weights for the fishing nets and for the vertical weaving loom.have been established in the building of the former Prefect's office in Dorohoi County.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: Muzeul de {tiin]ele Naturii 1 2 Muzeul de Arheologie Sãveni Text: Gheorghe MEDIAN . deputy manager of ''Dr. Printre achizi]iile cele mai importante se num\r\ ''Colec]ia entomologic\ prof. Africa)''. de asemenea. Cotusca. în cadrul Popescu Rusu. The Archaeology Museum in Saveni and the ''Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca'' were established in 1965.Vas de provizii. Muzeul de Arheologie S\veni [i ''Colec]ia Memorial\ Mihai [i Alexandru Ciuc\'' fiin]eaz\ din anul 1965. care pun în valoare componen]a spiritual\ a Culturii Cucuteni. besides many tools and weapons cut in stone. the attention of the visitor is caught by photographs of the two scientists in different moments of their lives. organized and led many study and assistance expeditions for the control of malaria in the Near and Far East and published over 350 scientific works. academician. Foto: Dropia . presenting the spiritual side of Cucuteni Culture. În s\lile destinate neoliticului. greut\]i de lut ars pentru plasa de pescuit [i pentru r\zboiul de ]esut vertical. The Modern Art Galleries The ''Modern Art Galleries'' have been set up at the ground floor. în anul 1968. Cele mai vechi exponate. which actually open the visiting circuit. În s\lile de expozi]ie. which give life to the museum. 43 Al. Maria [i 2. They were accomplished by artists who participated in the creation camps from Dorohoi (1985 -1989). una dintre cele mai frumoase construc]ii ale ora[ului. Maria and Aurelian Antal and Mihai Debeli.Muzeul Jude]ean Boto[ani C Foto: Arhiva Muzeului de Arheologie S\veni .the oldest dating from the XVth century . academician. Ileana c\rora sunt expuse peste 700 de piese de art\ decorativ\ din sticl\ [i por]elan. Foto: Diorama . Dup\ formarea jude]ului Boto[ani.28 cm. Setran. The halls also exhibit objects from the Bronze Age. ''Colec]ia de lepidoptere exotice . Galeriile de Art\ Modern\ La parterul muzeului au fost amenajate ''Galeriile de Art\ Modern\''. Dan Bancila. colec]iile de istorie. catalogat\ ca fiind a treia din ]ar\ din punctul de vedere al valorii [tiin]ifice. pe lâng\ numeroase documente originale. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 57 . ordine [i medalii cu care au fost recompensa]i. 40. cu care de altfel se deschide circuitul expozi]ional. The oldest exhibits. a ajuns în prezent la 276.the Sciences of Nature Museum and the Modern Art Galleries . obiecte din secolele II-III ale erei cre[tine (vase de factur\ roman\) [i din secolele III-IV apar]inând Culturii Sântana de Mure[-Cerneahov (obiecte de podoab\ [i vase ceramice). Ioana Setrot. Ioana Setrot. and three museums. belonging to Noua Culture (axes. se remarc\ ''atelierul'' de confec]ionat unelte din silex. the most remarkable pieces are the ''workroom'' where the silex tools were made. H\ne[ti [i Vorniceni. history. has 276. ce completeaz\ cu o not\ vie caracterul naturist al acestuia. 4. Î The Archaeology Museum in Saveni The edifice that shelters this cultural sight is an architectural monument (dating from the XIXth century). format din 352 piese [i 41 plan[e în anul 1968.homarus gammarus Iulia Oni]\. pot fi v\zute. Muzeul dispune de un mic spa]iu cu p\s\ri [i pe[ti exotici. The Archaeology Museum exhibits a series of vestiges of great scientific interest.ecosistem de balt\ 3. fotografii înf\]i[ându-i pe cei doi oameni de [tiin]\ în momente diferite ale vie]ii. între care un col] care impresioneaz\ prin dimensiuni: lungimea de trei metri [i diametrul maxim de 0. the collections of history. a fost expert în cadrul Comisiei de malarie de pe lâng\ Societatea Na]iunilor. Dionisie Popa. From among them.several constructions. Din rândul acestora. The halls dedicated to the Neolithic exhibit axes made of polished stone. Dou\ dintre muzeele dorohoiene .Wilhelm Weber'' [i ''Colec]ia de p\s\ri exotice (Zair. el a fost inclus de Robert Wuillaume între cele 29 de personalit\]i din domeniul medicinii veterinare care au f\cut descoperiri notabile în acest domeniu. in 1968. a member of the Malaria Commission. Cuza Street. Foto: Homar . este deschis\ expozi]ia memorial\ dedicat\ fra]ilor Mihai [i Alexandru Ciuc\. Li se al\tur\ idolii antropomorfi [i zoomorfi simbolizând cultul fertilit\]ii [i fecundit\]ii [i numeroase piese de cult. a member of the Sanitary Council and Romanian delegate at the International Office of Epizooty in Paris. two of the notable figures of Romanian science. the orders and medals they received. The Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca Two of the rooms of the museum from Saveni shelter the memorial exhibition dedicated to the brothers Mihai and Alexandru Ciuca. Muzeul de {tiin]ele Naturii a luat fiin]\ în anul 1953. director general adjunct al Institutului ''Dr. professor at the Medical School in Bucharest.000 exemplare din toate grupele sistematice.

încununate cu câteva din crea]iile sale. Casele beneficiaz\ de o frumoas\ arhitectur\. modesta cl\dire.1944). they remain an architectural ad\postesc. anii copil\riei [i studiilor) anii de zbucium creator. although spacious and homelike. C\linescu . The museum also includes a permanent music hall. Iorga Street). Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' Casele Antipa Situate pe Bulevardul Eminescu.The Life of Mihai Eminescu). (G. ''George Enescu'' Memorial Museum Dorohoi The museum is organized (1957) in the house of Costache Enescu. înfiin]at în casa reconstruit\ în 1934 pe acela[i loc. without being preserved as memorial 2 Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" 3 Livenii.1931). the museum represents a necessary and comforting sight for the visitors love who George Enescu and his music. d\deau albei cl\diri acoperite cu tabl\ un vag stil neoclasic". la care a înv\]at. un acoper\mânt al tindei. finisajul exterior [i interior al casei. with two large windows on its sides. casa copil\riei poetului Mihai Eminescu. which resulted in some of his creations. îndr\gostit de George Enescu [i muzica sa. founder of the Museum of Natural History in Bucharest. in an Eclectic style of French inspiration. the childhood and school years of Nicolae Iorga). It is a house with a courtyard and a garden. cadru fericit pentru afirmarea unor tineri muzicieni din jude] [i din ]ar\. în virtutea locului natal. the father of the great musician. viitorul mare istoric. dating from around 1900 (the front building. Chiar [i a[a. locuri [i crea]ie. facing the Boulevard). symbols of Enescu's ''childhood impressions''. a lui Jurjac. The houses have a beautiful architecture. dar înc\p\toare [i gospod\reasc\. reconstructed on the old foundation of the Eminovici family house. gave the impression that the white building with a metallic roof was built in Neo-classical style".Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' 2. propice concertelor [i festivalurilor muzicale. his great efforts that led to attitudes and deeds in the service of the cause of the Romanian people. implicitly. propitious to concerts and music festivals. [i Nicolae Leon (1862 .Pianul lui George Enescu 3 "Locuin]a p\rinteasc\ nu era palat boieresc. o cas\ veche. Este o cas\ cu curte [i gr\din\. walnut trees.T. A valuable library containing the works of the scholar completesd the patrimony of the Memorial House. the building is one of the many edifices rented by Iorga family and. nu departe de Liceul ''A.1944). Casele Antipa fiind retrocedate unor fo[ti proprietari. Din p\cate. cum s-ar fi impus. but even so. ci o cas\ modest\ de ]ar\. Devenit\ Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga''. ]\r\neasc\. Casa Memorial\ ''George Enescu'' Liveni Museums and memorial houses ''Nicolae Iorga'' Memorial House Botosani Raised in the style of folk architecture in the XIXth century. Reorganizat recent. nelocuit\ de ani de zile. today ''Nicolae Iorga'' Memorial House. reconstruit\ pe vechea funda]ie a casei Eminovice[tilor. Foto: BOARDMEDIA . the houses were given back to their former owners. care recompun (prin documente. trimi]\toare la ''impresiile din copil\rie'' enesciene.ro . acestea r\mân o frumuse]e arhitectonic\ a Boto[anilor. rustic house with typical furniture. meri [i peri. Calinescu . The modest building. copilul Nicolae Iorga. într-un traseu turistic boto[\nean. Laurian''. the museum-house was demolished and another house was inaugurated in 1979. recunoscut\ na]ional [i universal. a little elevated above the ground. the house's exterior and interior finishings as well as the exhibited furniture bring to life the atmosphere of the thirty years (1848-1878) in the course of which the poet's family lived in Ipotesti.interior camer\ 3. As it didn't follow the exact structure of the original. modul de via]\ ]\r\nesc [i recompune lumea copilului Enescu. Foto: www. la care suiai vreo [apte trepte de lemn. shelters family testimonies which recreate (through documents. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' 2. Un pridvor înalt în fa]\. and Nicolae Leon (1862 .Muzee ºi case memoriale Text: Ionel BEJENARU . part of a traditional tourist circuit in Botosani. 1 Muzeul Memorial ''George Enescu'' Dorohoi Este organizat (1957) în casa lui Costache Enescu. popasurile. Muzeul Memorial prezint\ vizitatorilor s\i m\rturii . the houses have been used to shelter the Military Centre for a long time.Bustul lui Nicolae Iorga 3. iar în 1979 s-a inaugurat o alta. Foto: www. un popas necesar [i reconfortant. apple trees and pear trees. Institu]ia muzeal\ include [i un salon muzical permanent. ascensiunea pe înaltele culmi ale m\iestriei. Unfortunately. not without a touch of rustic elegance. pu]in ridicat\ asupra solului. fotografii. 1.Muzeul Memorial ''George Enescu'' 4. photographs and objects. not far from ''A. au g\zduit mult timp Centrul Militar. the great historian.1931).Casa Memorial\ ''George Enescu''. established in the house that had been rebuilt in 1934 on the same spot. care red\ mobilier ]\r\nesc. a biologist. the Memorial Museum presents testimonies . invitând turistul la popas [i admira]ie. by Nicolae Iorga. of Jurjac. a village belonging to the commune that bears the name of the great musician.Muzeul Jude]ean Boto[ani 1 2 Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' Boto[ani Construit\ în stilul unei arhitecturi populare. uninhabited for years. care recompun atmosfera vie]ii marelui Enescu. in the house built by the exciseman when he settled at his country estate. de la Bulevard). de atitudine [i fapt\ în serviciul cauzei Neamului Românesc. his rise on the peaks of art. Foto: BOARDMEDIA . Iorga nr. an old. Acum nici atât. biolog. Începând cu anul 2000. Casele Antipa sunt legate de copil\ria fra]ilor Grigore Antipa (1867 . which is named after him.piese originale legate de familie. The Antipa Houses Situated on Eminescu Boulevard. care-i poart\ numele. Era o construc]ie geometric\. casa-muzeu a fost d\râmat\. 14). houses. the places and the musician's creations. vacan]ele lui George Enescu însemnând numeroase prezen]e aici. tat\l marelui muzician. biolog. was in ruins.''George Enescu'' Memorial House. Antipa Houses are connected to the childhood of brothers Grigore Antipa (1867 . ad\poste[te m\rturii familiale. the childhood home of the poet Mihai Eminescu. cu factur\ rococo. ajunsese o ruin\. was inaugurated in Ipotesti. o parte a copil\riei . în chip de fronton grec sprijinit pe dou\ coloane svelte. a great place for young musicians from the county and from the rest of the country to show their skills. într-un eclectism de [coal\ francez\. inviting the tourists to stop and admire them. sat apar]in\tor comunei care poart\ numele marelui muzician. Also recently refurbished. cu câte dou\ ferestre mari în l\turi. O valoroas\ bibliotec\ din opera savantului întrege[te patrimoniul Casei Memoriale.T. A tall porch out front.ro . implicit. neputând fi valorificate drept case memoriale. It was a geometric construction. În 1940 este inaugurat la Ipote[ti primul muzeu memorial. precum [i mobilierul expus reînvie atmosfera celor treizeci de ani (1848-1878) în care familia poetului a locuit la Ipote[ti în casa construit\ de c\minar odat\ cu mutarea definitiv\ la mo[ia din sat. parazitolog. datând din jurul anului 1900 (corpul din fa]\. recreating the life of the great Enescu. cu flori. Întrucât nu respecta structura originalului. nu lipsit\ de anume elegan]\ rustic\. acknowledged at both national and international level.Via]a lui Mihai Eminescu). ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. as their character commanded. cl\direa reprezint\ una din multele în care a stat cu chirie familia Iorga [i. tot recent.original pieces connected to the family. ofer\ vizitatorului. Mihai Eminescu Memorial house ''The parent's house was not a palace.cimec. Since 2000. located on the street that bears the historian's name (No. nuci. în secolul al XIX-lea. (G. ''George Enescu'' Memorial House Liveni Liveni. shelters the house where the musician was born and where he spent a part of his childhood . Laurian'' High-school. recreating the world of Enescu the child. with flowers. 1. Reorganizat\ muzeistic. N. casa în care a v\zut lumina zilei [i a petrecut beauty of Botosani. 14 N. In 1940 the first memorial museum. În 1925. a biologist and parasitologist. Foto: Bisericu]a familiei Eminovici 4 58 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 59 . Today. In 1925. cu sediul în strada care poart\ numele istoricului (str. with seven wooden steps and the porch's roof. with Rococo motifs. but a modest cottage. similar to a Greek gable supported by two slender columns.cimec. obiecte. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' . the latter spending many holidays there. Recently refurbished.

an important institution with a part in the commercial prosperity of the former counties Botosani. in the tradition of Moldavian classicism. cl\direa ad\poste[te sediul Nord-Proiect Boto[ani [i sec]ii ale Bibliotecii Jude]ene ''Mihai Eminescu'' Boto[ani. baz\ [i ast\zi a Centrului Vechi al municipiului. a afectat puternic vechea Strad\ Mare din Boto[ani. Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani Ciomac-Cantemir House C The house expresses a typical Moldavian architecture. Bolfosu House An old building. the old houses and wooden shops were replaced by the houses made of brick and stone. D. Savinescu. Iorga s\ consemneze: ''E aceea care a fost cl\dit\ de bunul meu Manolachi Iorga (n. de factur\ baroc palladian. in a compact row of one-storeyed buildings. cu ornamenta]ii de arhitectur\ specifice. Iacovlov. 1800 . Sommer Houses Old houses. a fost cump\rat\ de la Federiga (Floreta) Coppo. Hangan. ctitorul s\u fiind Alexandru (Alecu) Grigoriu V\sescu. ca [i de via]a comunit\]ii armene[ti de aici. Iacovlov. used to be the house of an important Armenian merchant from the old town. din p\cate supus\ degrad\rii fizice [i în c\utare de solu]ii b\ne[ti pentru restaurare [i înscriere în poten]ialul cultural [i turistic al Boto[anilor. with Baroque Palladian influences.D. fiind ref\cut\ dup\ 1888 [i având arhitectur\ eclectic\. a oferit-o ob[tii ora[ului. D. Vasescu. I. Architectural and historic monuments Marele incendiu din 3 iunie 1887.1820. the latter being given back to its heirs. it was bought from Federiga (Floreta) Coppo. totodat\. Missir etc. the edifice shelters the headquarters of Nord-Proiect Botosani and sections of ''Mihai Eminescu'' County Library Botosani.1857). Al. Subsequently. Restaurat\ aproape din temelii. datat\ `n jurul anului 1800. D. în 1869. ~n 1926. Subsequently. Ciomac-Cantemir House shelters today the collectionexhibition ''Stefan Luchian'' and also an ethnographic exhibition. mainly oriented towards trade. that broke out close to ''Uspenia'' Church. the house belonged to the High Steward Enachi Codrescu.Casa Moscovici 3. Boyan. Ullé.'' Între 1989 . încadrate de zona vechiului parc. armeni [i evrei. construit\ într-o arhitectur\ medieval\. spectacolelor sus]inute de companii teatrale vestite ale epocii [i. situated across the North-Project. nu f\r\ a r\mâne cu iubirea pentru teatru o via]\. it is the headquarters of the Department for Culture and National Cultural Patrimony in Botosani County. whose son. Sediul Prim\riei Municipiului Boto[ani Ini]ial. Hasnas. offered the house to the city's community. De la acesta a cump\rat-o Grigore Alexandru Ghica (1804 . având o arhitectur\ eclectic\. Includea [i Pia]a Carol. legat\ fiind de dezvoltarea nego]ului la Boto[ani. de dat\ recent\. Ioan Loiz. I. It belonged to Stroici family and today it belongs to Lady Senjorj. al XIX-lea. Casa Moscovici Este datat\ `nainte de 1872. situat\ fiind într-un terminal al vechii Mahalale Armene[ti din Boto[ani. Pentru prima oar\ în via]a mea îmi pare r\u c\ nu sunt bogat. connected to the development of trade in Botosani. Ursian. sold it to the hetman and philanthropist landowner Anastasie Basota. dating from 1800.Monumente arhitecturale ºi istorice Text: Ionel BEJENARU . Ullé. 1 Casele Sommer 1 Case vechi. especially to the theatrical expression of our great poet Mihai Eminescu. out of love and gratitude to his birthplace.4. vechile case [i dugheni de lemn au l\sat loc. vânzând-o hatmanului [i boierului filantrop Anastasie Ba[ot\. prin testament (1806) a nepotului s\u. A fost salvat\ de la demolare fizic\. tarabele. as well as the headquarters of the Cultural Foundation ''Stefan Luchian''. the most monumental of the old buildings in the City of Botosani. Manolache Iorga House Dating from the XIXth century. Ed. cu magazinele. Alexandru Vasescu House The house dates from before 1891. I. Ed. the building was inherited by his sons.. 2 Cl\direa Funda]iei Sofian Este compus\ din dou\ corpuri: cas\ cu portic clasicist. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . 1. with the shops. Enacovici. mai ales. who. Ea a apar]inut familiei Stroici [i azi e a doamnei Senjorj. Sofian. The area also included Carol Square. 3 4 Casa Alexandru V\sescu Dateaz\ de dinainte de 1891. cea mai monumental\ cl\dire veche din municipiul Boto[ani. XVIIIXIX. gazd\ bun\ activit\]ii teatrale la Boto[ani. dating from 1900. apoi. într-o în[iruire aproape compact\ de cl\diri etajate. XIX . D. being situated in a part of the old Armenian Suburbs in Botosani. Dorohoi [i Suceava. The Old Centre of Botosani The Great Fire of 3 June 1887. they were hosts to the theatrical activity in Botosani.început de sec. XX) se p\streaz\ [i ast\zi.1820. Domnia Sa se mut\ din ora[ [i casa se vinde. cu o voca]ie comercial\ predilect\. seriously affected the Main Street of Botosani. cca. în tradi]ia clasicismului moldovenesc. Dorohoi and Suceava. in order to serve as headquarters to the Chamber of Commerce and Industry Botosani. V\sescu. Va ajunge pe mâini str\ine [i va fi d\râmat\ ori pref\cut\. Al. born in Botosani. T. 2 3 Centrul Vechi Boto[ani Casa Bolfosu Cl\dire veche. She is moving out of town and the house is being sold. It used to be a fine host for the royal family in its visits to Botosani.1857). Este. Gheorghe Loiz. a fost casa stolnicului Enachi Codrescu. fiul acestuia. Moscovici House The house is dated prior to 1872. de departe. aceast\ cas\ îl f\cea pe marele istoric N. Hasna[. ultimul Domn al Moldovei [i n\scut în Boto[ani. this house made the great historian N. the owner of Cotusca estate.Prim\ria municipiului Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 61 . Sofian. era casa unui important negustor armean din vechii Boto[ani. cca 1900.beginning of the XXth century). through testament (1806) to his nephew. as well as to the life of the Armenian community from this place.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Casa Ciomac-Cantemir Exprim\ o arhitectur\ tipic moldoveneasc\. It will end up in the hands of unknown people and it will be torn down or transformed. I. Casa Ciomac-Cantemir ad\poste[te ast\zi colec]ia-expozi]ie ''{tefan Luchian'' [i una etnografic\. dating from 1800. n\scut\ Moscowitz. Armenian and Jewish merchants. Ast\zi este sediul Direc]iei pentru Cultur\. It is. Primari notabili ai Boto[anilor s-au perindat pe aici: T. Ast\zi este sediul societ\]ii comerciale ''Panda''. who bid goodbye to his troupe Pascaly and to theatre itself in 1869. dating from the first half of the XIX-th century. The notable mayors of Botosani served their citizens from this house: T. Missir [. raised in Secession style.D. secretar al Adun\rii Elective a Moldovei la alegerea domnitorului Cuza (1859). The latter sold it to Grigore Alexandru Ghica (1804 . being restored after 1888 and having an eclectic architecture. la vizitele sale la Boto[ani. N. I. For the first time in my life I regret not being rich. Boyan. caracteristic\ zonei pentru sec. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani. the last ruler of Moldavia. The Headquarters of Botosani City Hall Initially. by far. to the performances of the famous theatre companies of that time and. situate vizavi de NordProiect. characteristic of the XVIII-XIXth centuries. important\ institu]ie cu rol în prop\[irea comercial\ [i economic\ a fostelor jude]e Boto[ani. Gh. Foto: BOARDMEDIA . Hangan. I. Sommer Houses are another reason to stop for anyone who visits the City of Botosani. It has been preserved until today in the configuration that followed the restoration (end of the XIXth century . Ulterior. unfortunately a victim of physical depreciation and in need of monetary support for restoration and registration in the cultural and tourist potential of Botosani. Today it is the headquarters of ''Panda'' company. cl\direa a r\mas mo[tenire fiilor s\i.n. Silion. cl\direa fiind retrocedat\ mo[tenitorilor. Almost entirely restored. without relinquishing though his love for the stage. and the main building. Today. R. Era gazd\ bun\ pentru familia regal\ a României. [i cl\direa principal\. Gheorghe Loiz. Enacovici. cu arhitectur\ Secession. T.'' Between 1989 and 2008 the Ethnography Museum carried out its activity inside this building. Gh. celor de zid [i piatr\. Actualmente. izbucnit în vecin\tatea Bisericii Catedrale ''Uspenia''. The Building of Sofian Foundation It consists of two parts: a house with a classic portico. precum [i sediul Funda]iei Culturale ''{tefan Luchian''. în procesul refacerii. exprim\rii în teatru a marelui nostru poet Mihai Eminescu. the secretary of the Elective Assembly of Moldavia when Cuza was elected ruler (1859). Iorga). Iorga write: ''It is the house that had been built by my great grandfather Manolachi Iorga. Ioan Loiz. It was recently salvaged from physical depreciation. Casa Manolache Iorga Datând din sec. stands and cellars of Romanian. Ulterior. with specific architectural ornaments.2008 a func]ionat în cl\dire Muzeul de Etnografie. and then. At present. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . proprietarul mo[iei Co]u[ca. R. born Moscowitz. N. din prima jum\tate a secolului al XIX-lea. [i 4. Casele Sommer sunt înc\ un motiv de popas eminescian pentru orice oaspete al municipiului Boto[ani.a. din dragoste [i recuno[tin]\ pentru meleagurile natale. around 1800 . Ursian. surrounded by the old park. str\bunicul lui N. with Medieval architecture. În configura]ia sa de dup\ refacere (sfâr[it de sec.Casa V\sescu 2. its founder being Alexander (Alecu) Grigoriu Vasescu. care a spus aici adio trupei Pascaly [i teatrului însu[i. to the liking of the former owners and municipal authorities. which represent the basis of the city's Old Centre. In 1926. Silion. magaziile [i beciurile negustorilor români. 1. au fost. having an eclectic architecture. care. cca. 1800. pe gustul vechilor proprietari [i edili. Savinescu. pentru a fi sediul Camerei de Comer] [i Industrie Boto[ani.

În ultimii ani activeaz\ ca regizori cu rezultate notabile Valentin Dobrescu (secondat de talentatul scenograf Mihai Pastramagiu) [i Marius Rogojinschi [i se constat\ preocuparea colectivului pentru mânuire. scenografia: Gelu Rî[ca. In 1864. the trilogy written by Delavrancea being presented to the public in the first three years of the project. In this context. prezent la Congresul Ligii Culturale cu conferin]a "Cum trebuie în]eles Eminescu".Suceava Citadel and the churches built by Stephen the Great.by Ottfired Preussler. "ADAM AND EVE" .regia Valentin Dobrescu. music by: Ion Sapdaru. and of course the Grimm Brothers. 5. scenografia Valentin Dobrescu [i Mihai Pastramagiu. turneele din ]ar\ [i zece state europene. frumoasa cl\dire a Teatrului "Mihai Eminescu" a fost par]ial distrus\ de c\derea unei bombe a avia]iei germane. Adelina Patti. conceput\ [i dotat\ dup\ modelul amenaj\rilor cu aceea[i destina]ie din Occident.Cetatea Sucevei. Ucraina. the beautiful edifice of "Mihai Eminescu" Theatre was partially destroyed by a bomb of the German aviation. In Botosani. even Shakespeare. passing through the "Craftsmen Hall" and "Popovici Theatre". Foto: Arhiva Teatrului de Stat "Mihai Eminescu" . Due to various reasons. Republica Moldova. La cerere. Still. together with Botosani City Hall. oferind reprezenta]ii în spa]ii adecvate. the great hall and the marble hall representing beautiful and imposing cultural spaces. Apart from the places where many important figures of Romanian culture have left significant marks of their existence . The "Days of Mihai Eminescu Theatre" have already become a tradition. the theatre has changed locations in the course of time. reaching its IXth edition. dar este conceput [i ca un "Centru cultural". Oscar Wilde.director: Liviu Steciuc (1985). jucat\ în cadrul unor ctitorii [tefaniene . Institu]ia se bucur\ în Boto[ani de o tradi]ie bogat\ [i îndelungat\ în timp. Kipling.un poem în imagini de o mare expresivitate.director: Marius Rogojinschi. Georgia.what a performance! . în colaborare cu Teatrul pentru copii [i tineret "Vasilache". regia Liviu Steciuc. adaptare de Ion Sapdaru. Teatrul "Eminescu" poate fi vizitat de grupuri sau individual. scenografia Mircea Nicolau. construc]ia fiind inaugurat\ . Pe scena acestui teatru a r\sunat pentru ultima oar\ în ora[ul s\u natal glasul lui Nicolae Iorga. famous in the field of puppetry. Spain and Ukraine. "THE MORNING STAR" . Reference performances: "THE STOLEN SUN" . Enescu in Liveni and Dorohoi.regia [i ilustra]ia muzical\ (teme clasice de jazz) Marius Rogojinschi. Enescu la Liveni [i Dorohoi.de Ottfired Preussler. stage movement: Delia Olteanu (1998). Victor Eftimiu. Mihai Eminescu. festivaluri ale copiilor [i tinerilor. scenographer: Mihai Pastramagiu and Marius Rogojinschi (2008). Victor Eftimiu. în perioada 3-8 mai. regia Valentin Dobrescu. "THE BEWITCHED PRINCESS" . as well as Swift. Eminescu. Sadoveanu.regia Marius Rogojinschi. with 500 seats and in "Atelier" Hall with 100 seats . The theatre has a long and rich tradition in Botosani. al\turi de trupe din ]ar\. in collaboration with the Children and Youth Theatre "Vasilache". directed by Florica Teodoru. the Czech Republic. Iorga in Botosani. "A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM" .Eminescu la Ipote[ti. Consiliul Local al municipiului Boto[ani [i UNITER au demarat proiectul ''Din nou în luminile rampei''. în timp teatrul [i-a schimbat loca]iile. Regia: Marius U Rogojinschi (2006). în regia Floric\i Teodoru [i scenografia lui Tache Dobrescu. "VISUL UNEI NOP}I DE VAR|" . Two remarkable anniversaries were celebrated there last fall. Sadoveanu.by Mihai Eminescu. The prestigious cultural institution ''Vasilache Children and Youth Theatre'' in Botosani was established on 1 May 1953 (its first manager being the late Max Weber). muzica de Cornel Fugaru. the Republic of Moldova. with the play "Lorica noastra". Spania. chiar Shakespeare. a true puppet play. mi[care scenic\ Delia Olteanu (1998). cu 500 de locuri [i în sala "Atelier". would give a few performances in Botosani as well. e lâng\ locurile `n care numeroase personalit\]i ilustre ale culturii române[ti au l\sat semne consistente ale vie]uirii lor .the conference "How we should understand Eminescu".in the big hall. dar [i multe adapt\ri dup\ basme [i opere literare române[ti sau str\ine. the first theatrical performance in Romanian took place in 1838. La realizarea spectacolelor teatrului boto[\nean au contribuit ’’Vasilache’’ Children and regizori [i scenografi binecunoscu]i în perimetrul artei p\pu[\re[ti din România. Egypt. scenography and costumes by Mihai Pastramagiu (2004). Kipling. Teatrului nr. In its 55 years of activity. "LUCEAF|RUL" de Mihai Eminescu. ajuns\ la cea de-a IX-a edi]ie. a manifestation that takes place twice a year. The theatre was restored between 1956 and 1958. Iorga în Boto[ani. constantly. scenografia: Marius Rogojinschi [i Mihai Pastramagiu. Italia.after just two years. Victoriei 13.regia [i scenografia Valentin Dobrescu (2000). scenographers: Marius Rogojinschi and Mihai Pastramagiu. initiated a project of cultural-religious tourism. On 8 April 1944.but it was conceived also as a "Cultural Centre". Last fall. Since 1992 this event has been attended by theatre ensembles from Bulgaria. f\r\ nimic din ceea ce-i asigura cl\dirii somptuozitatea ini]ial\. The quality of the puppetteers' performance is proven by the impressive number of shows.ro Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 63 . Charles Perrault and many others. performing in adequate spaces. Fran]a. Constantin Tanase. Teatrul "Eminescu". Boto[anii aveau un public avizat în domeniu.director: Valentin Dobrescu.com web: www. director and scenographer Dan Fraticiu (1989) . France. director: Liviu Steciuc. apoi Swift. dup\ Bucure[ti.doar dup\ doi ani. Teatrul a fost ref\cut între anii 1956-1958. împreun\ cu Prim\ria municipiului Boto[ani. "O MINUNE ÎNTR-UN LAN DE SOARE" .teatrulmihaieminescu. În 1864.regia.Teatrul "Mihai Eminescu" P restigioasa institu]ie de cultur\ ''Teatrul pentru Copii [i Tineret Vasilache'' din Boto[ani a fost înfiin]at\ la 1 mai 1953 (primul director fiind regretatul Max Weber). Boto[ani. În ianuarie 1912 a fost constituit\ "Societatea pe ac]iuni Teatrul Eminescu". which brought many awards to its producers. of the National Theatre in Bucharest. The present directors are Valentin Dobrescu (assisted by the talented scenographer Mihai Pastramagiu) and Marius Rogojinschi and one can notice the concern of the collective for their work. music by Cornel Fugaru. with a significant display of luxury: 170 years of theatre in the Romanian language in Botosani and 50 years of activity in the nowadays headquarters of "Mihai Eminescu" Theatre. o adev\rat\ oper\ cu p\pu[i. au ini]iat un proiect de turism cultural-religios. have initiated the project ''In the spotlight once again''.by Maxim Asenov. the headmaster of the Princely School and Costachi Caragiali. Croatia. În acest context. The theatre hosts a few performances a week . sala mare de spectacole [i sala de marmur\ fiind spa]ii culturale deosebit de frumoase [i impozante. consultant artistic: Marius Rogojinschi. director: Ion Puiu Stoicescu. the repertory included original works. prima reprezenta]ie teatral\ în limba român\ a avut loc în 1838 [i a fost rodul colabor\rii dintre Nicolini. Cezar Petrescu. Spectacole de referin]\ "SOARELE FURAT" . ''Vasilache'' Puppet Theatre. was employed as prompter and roleplay writer at the theatre in Botosani.director and scenographer Valentin Dobrescu (2000). aici s-au desf\[urat dou\ anivers\ri remarcabile: 170 de ani de teatru în limba român\ la Boto[ani [i 50 de ani de func]ionare în actualul sediu al Teatrului "Mihai Eminescu". The voice of Nicolae Iorga was heard for the last time in his home town on the stage of this theatre. adapted by Ion Sapdaru. artistic consultant: Marius Rogojinschi (2007). an annual project of theatrical creation. after Bucharest. Din felurite motive. poetul nepereche de mai târziu. director: Marius Rogojinschi (2006). having reached the IVth edition. "MEN AND CHILDREN" .by Ibica Leonte. teatre din Bulgaria. "THE ADVENTURES OF A LITTLE WITCH" . Dar. book launchings. mi[care scenic\ Delia Olteanu (1992). Ca o dovad\ cert\ a acestui lucru. (1981). jud. taking place at the beginning of October. the awards won at the festivals organized by Romanian and foreign theatres. române[ti sau de peste hotare. Oscar Wilde. scenographers: Valentin Dobrescu and Mihai Pastramagiu. Iasi and Galati. even a Theatre Festival for teenagers. Teatrul ofer\ câteva reprezenta]ii pe s\pt\mân\ . Din 1992 încoace. la acest eveniment au fost prezente. As a certain proof of this fact. Ia[i [i Gala]i. La 8 aprilie 1944. on 21 December 1914. "THE SNOWDROP AND THE SNOWMAN" . "Eminescu" Theatre. la 23 septembrie în acela[i an punându-se piatra de temelie pentru viitorul "templu al artei". jud Boto[ani Tel: +40231 514 353. the great tragedian Agatha Barsescu. scenographer: Gelu Risca. The jointstock company "Eminescu Theatre" was established in January 1912 and the first stone of the future "temple of art" was laid on the 23 September. în acest fel Boto[anii fiind printre primele ora[e din ]ar\ care a avut o astfel de sal\ de reprezenta]ii. the Republic of Moldova. scenographer: Mihai Pastramagiu. music by: Constantin Panaite. stage movement: Delia Olteanu (1992). scenografia Simo Eniko (1983). Din toamna anului trecut.Boto[ani Teatrul pentru Copii ºi Tineret ''Vasilache'' Text & Foto: Teatrul pentru Copii [i Tineret ''Vasilache'' Teatrul "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" Theatre P Foto: BOARDMEDIA . În cei 55 de ani de activitate. but also many adaptations of fairy tales and Romanian and foreign literary works. "CARTOON" . Thus. Luchian la {tef\ne[ti [i Boto[ani -. artistic direction and musical illustration Ion Sapdaru. (2007). Luchian in Stefanesti and Botosani . scenografia Mihai Pastramagiu. regia [i scenografia Dan Fr\ticiu (1989) . The first theatre hall in Botosani was built in 1860. dedicat dezvolt\rii artistice a creatorilor vârstnici [i stabilirea unor pun]i de leg\tur\ între comunitatea artistic\ [i comunit\]ile unde exist\ teatre partenere. scenografia: Mihai Pastramagiu [i Marius Rogojinschi (2008). la 21 decembrie 1914. Aristofan. and have also granted national and even international acknowledgement to the theatre in Botosani. the tours in the country and in ten European states. g\zduind concerte. Mihaela Nistorica. Pu[kin. muzica: Constantin Panaite. Marius Rusu. Andersen. Eminescu. Botosani had an educated public and the foreign troups that entered the country through Burdujeni frontier on their way to Bucharest and then Constantinople.Eminescu in Ipotesti. cu piesa "Lorica noastr\". Many directors and scenographers. s-a pus imperios problema construirii unui teatru. f\r\ s\ lipseasc\ Fra]ii Grimm.de Ibica Leonte. adaptarea textului [i ilustra]ia muzical\: Marius Rogojinschi. premiile câ[tigate la festivalurile organizate de teatre de profil.de Ion Sapdaru. dar care au [i creat teatrului boto[\nean o recunoa[tere na]ional\ [i chiar interna]ional\. "POVESTIRI DE BUZUNAR" . exhibitions. the construction of a theatre became necessary. cu un fast deosebit [i prin manifest\ri de amploare. biserici ctitorite de {tefan cel Mare [i Sfânt.by William Shakespeare. "JAZZ FANTASY" . Cezar Petrescu. în primii trei ani de derulare ai proiectului aducându-se în fa]a publicului trilogia lui Delavrancea. [i Costachi Caragiali. teatrul din Boto[ani îl avea angajat ca sufleur [i scriitor de roluri pe Mihai Eminescu. Boto[ani. Turkey. Aristophanes. niciun itinerar turistic structurat pe domeniul culturii din Boto[ani nu va putea ocoli Teatrul "Mihai Eminescu". Teatrul ''Vasilache'' g\zduie[te Gala Interna]ional\ a Recitalurilor P\pu[\re[ti. manifestare bienal\. festivals for children and young people. The 50 years of theatrical activity carried out since the reopening of the Theatre have meant many seasons that have pleased the public. the theatre has staged adaptations of Creanga. repertoriul a inclus lucr\ri originale. Croa]ia. Homer.director. Elve]ia. scenographer: Mircea Nicolau. director: Valentin Dobrescu.teatrulvasilache. Trupa Teatrului a întreprins turnee în Fran]a. Botosani Local Council and UNITER. The theatre's ensemble has toured in France. În toamna anului trecut. but in the Soviet style of that period. designed and equipped according to the model of the Western halls. Marius Rusu. Teatrul de p\pu[i ''Vasilache''. lans\ri de carte. Turcia. cu 100 de locuri -. "JAZZ FANTASY" . constant. "ADAM {I EVA" . ''Vasilache'' Theatre hosts the International Gala of Puppet Recitals. scenographer: Simo Eniko (1983). compila]ia muzical\: Ion Sapdaru. (1981). between 3 and 8 May. Homer. "PINOCCHIO R|MÂNE LA {COAL|?" . in special sceneries .no tourist itinierary structured on cultural sights in Botosani could leave out "Mihai Eminescu" Theatre.în sala mare. housing concerts. Italy. scenografia Mihai Pastramagiu [i Valentin Dobrescu (1994). the construction being inaugurated .com Contact: Str. celebr\ stea la Opera din Paris în jurul anilor 1860. "AVENTURILE UNEI MICI VR|JITOARE" . regia artistic\ [i ilustra]ia muzical\ Ion Sapdaru. Au devenit deja tradi]ie "Zilele Teatrului Mihai Eminescu".director and musical illustration (classic jazz themes): Marius Rogojinschi. trupele str\ine de teatru care intrau în ]ar\ prin punctul de frontier\ Burdujeni fiind în drum spre Bucure[ti [i apoi Constantinopol. proiect anual de crea]ie teatral\.by Ladislau Dvorschi. Switzerland. pe afi[ele spectacolelor au figurat nume ilustre: trupa Vl\dicescu-Tardini. Adelina Patti. being called "Petrache Cristea Theatre". Despre Youth Theatre Botosani calitatea presta]iilor p\pu[arilor Teatrului ''Vasilache'' aduc m\rturie num\rul impresionant de spectacole [i spectatori. manifestare care se desf\[oar\ la începutul lunii octombrie [i care a ajuns la edi]ia a IV-a. Fax: +40231 514 353 E-mail: teatrulvasilache@yahoo.de Maxim Asenov. scenographer: Mihai Pastramagiu (1997). Cum în acea perioad\ Boto[anii erau al patrulea ora[ ca m\rime. z\bovind pentru câteva reprezenta]ii [i la Boto[ani. Puskin. Egipt. "DESEN ANIMAT" . Charles Perrault [i mul]i al]ii. Gellu Naum. "A MIRACLE IN A FIELD OF SUN" . a Na]ionalului bucure[tean. scenographer Tache Dobrescu. "PINOCCHIO STAYS IN SCHOOL?" .a poem in images of great expressiveness. doar c\ în stilul sovietic al epocii.de William Shakespeare. Mihaela Nistoric\. care a dus la ob]inerea de numeroase premii de c\tre realizatorii s\i. Rusia. directorul {colii Domne[ti din ora[. when the great man attended the Congress of the Cultural League . expozi]ii. scenographer: Mihai Pastramagiu and Valentin Dobrescu (1994). marea tragedian\ Agatha Bârsescu. "PRIN}ESA VR|JIT|" .spectacolul "So]ul Akulinei" 62 << Contact: Str. Constantin T\nase. Andersen.de Ladislau Dvorschi. and the first play was staged in the same year: ''The goosling''. Cehia. have contributed to the accomplishment of the theatre's performances. dedicated to the artistic development of the elderly creators and to the establishment of bridges between the artistic community and the communities of the partner theatres. scenografia Mihai Pastramagiu (1997). besides Romanian groups. "Eminescu" Theatre can be visited by groups or individually. La Boto[ani. Botosani being among the first cities in the country which had such a hall. trecând prin "Sala meseria[ilor" [i "Teatrul Popovici". "OAMENI {I COPII" . without anything of what had given the building its initial sumptuousness.com Web: www. Prima sal\ de teatru din Boto[ani a fost construit\ în 1860 [i purta denumirea de "Teatrul Petrache Cristea".regia Liviu Steciuc (1985). and starting this year. Republica Moldova.by Ion Sapdaru. the large audiences. the unmatched poet. iar cea dintâi premier\ a avut loc `n acela[i an cu spectacolul ''Micul gâsc\nel''. On demand. începând din acest an chiar [i un Festival de teatru pentru liceeni. Russia. text adaptation and music illustration: Marius Rogojinschi. Cei mai bine de 50 de ani de activitate teatral\ desf\[urat\ de la redeschiderea Teatrului au însemnat pentru actorii boto[\neni zeci de stagiuni care au bucurat publicul urbei. scenografia [i costumele Mihai Pastramagiu (2004). "GHIOCELUL {I OMUL DE Z|PAD|" .ce performan]\! . Gellu Naum. important names were present on the theatre's posters: Vladicescu-Tardini troup. Astfel. regia Ion Puiu Stoicescu. se reg\sesc prelucr\ri dup\ Creang\. Georgia. being the fruit of the collaboration between Nicolini. the famous star of the Opera in Paris around 1860. As during that time Botosani was the fourth town as size in the country. Boto[ani Tel/Fax: +40231 512 184 e-mail: contact@teatrulmihaieminescu. "POCKET STORIES" .

Mitica Stefan . two abroad (the Republic of Moldova and Ukraine). Costel Burcea and Dorel Crasmareanu . orchestra a primit `n rândurile sale câ]iva membri tineri. the annual "Library Awards". Etudes sur Eminescu. The visitors who are interested in coins.flute. Rogojanu. Anton Achitei. 5.. Rogojanu. the regular lending section. Relu Palade . with 25 instrumentalists. Laura Lavric. Biblioteca de Informatic\. des\vâr[indu-[i menirea. Laura Lavric. The content of books represents another tangible proof of the library's value. today being subordinated to Botosani County Council. 10. Universitatea din Augsburg (Germania) [i Universitatea din Tel-Aviv (Israel).. care din 1974 a venit la pupitrul orchestrei. stamps. medalii. având drept scop realizarea unui Laborator de Cercetare Eminescologic\. Spain. Anton Achi]ei. The Documentary Content Mihai Eminescu . postcards can admire the exhibits of the Numismatics and Philately Cabinet.10 nr. sec]ia de împrumut pentru copii. Anual. Mihaela Vasiliu. patru filiale de cartier. acest fond unic în ]ar\ a ajuns la aproximativ 8. documente române[ti [i str\ine referitoare la perioada în care a tr\it poetul. Relu Palade . organized at county. Ever since 1979 these groups have performed in artistic tours in Italy.bibliotecabotosani. timbre. având caracter interjude]ean. Nadejde. cultural anniversaries etc. Through its current acquisitions. Without exceeding any limits of common sense. Foto: Mihai Eminescu . The first edifice that housed it belonged to No. Eminescu Studies. "The Ethnic Festival". Boian.cembalo. with the purpose of creating a Research Laboratory dedicated to Eminescu's works. Aurel Amarandei. Foto: Sala de lectur\ 3. Its headquarters are located in Botosani. Eminescu Studies. volumes of literary exegesis. the County Library has concluded a Collaboration Protocol with "Al. the National Symposium "Eminescu Books: Culture . iar primul bibliotecar a fost un înv\]\tor pe numele s\u V. awarded by the Academic Association "Titu Maiorescu". Are sediul în Boto[ani.the Compared Literature. Fortunately.accordion. Contact: Str. Rezultatul acestei colabor\ri îl reprezint\ Revista de eminescologie "Studii eminescologice. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . Elve]ia etc. `n 1883. Its patrimony includes almost half a million library items. there are also ten specialized branches: the Foreign Languages Library. mobilier de patrimoniu. at the initiative of one of the most enterprising mayors in the history of Botosani. desf\[urat\ de Societatea Muzical\ ''ARMONIA''. Th. Prin achizi]iile curente. Cornelia Ciobanu. cu apari]ie anual\. being also one of the most famous sights in the City of Botosani. holds the most complete collections of Eminescu's works. Th. Literature Theory and Aesthetics Department. Constantin Mandristeanu and Vasile Vitalaru . Germania. Rogojanu 2. anivers\ri culturale [. la ini]iativa unuia dintre cei mai întreprinz\tori primari pe care i-a avut vreodat\ ora[ul Boto[ani. Concertele Filarmonicii sunt oferite fie de `ntreaga orchestr\. Dan Dobo[. Eminescu Studien". cvartetul ''MAESTOSO'' [i trio-ul de sufl\tori ''BREVIS''. watched by over half a million people. From among the most famous and most appreciated instrumentalists we can mention: Ciprian Potoroaca and Doru Farcas . Dorin]a de studiu [i lectur\ în continu\ dinamic\ face din Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani un reper important în via]a spiritual\ a comunit\]ii. Foto: Fondul documentar "Mihai Eminescu" . consisting of many sections: the reading room. Patrimoniul ei num\r\ aproape o jum\tate de milion de unit\]i de bibliotec\. c\r]i po[tale etc.ro web: www. 1 Boys School Marchian. 120 de ani de lectur\ public\: monografie). Elena Mândrescu.clarinet. fiind [i unul dintre colectivele artistice cele mai apreciate din municipiul Boto[ani. the orchestra has 20 instrumentalists and 7 singers. Costel Burcea [i Dorel Crâ[m\reanu . jud. ''MAESTOSO'' Quartet and the trio of wind instrumentalists ''BREVIS''.fluier. Under the guidance of the conductor Ioan Cobala.). book launchings. such as: ''ARMONIA'' Brass band. all having university educations in this field. Printre cele mai importante se num\r\: "Zilele Eminescu"./Fax: 0231 516 510 E-mail: filarmonicabotosani@yahoo. Etudes sur Eminescu. Contact: Str. h\r]i. four local branches.ro . reu[ind s\-[i p\streze standardul profesional [i artistic. and after 1990 became the director of the institution.: 0231 514 686. Mihaela Vasiliu. Biblioteca Etniilor. exist\ [i zece filiale specializate: Biblioteca de limbi str\ine. Vasile Ursache. the singers are: Sofia Vicoveanca. orchestra sus]ine 80-100 concerte urm\rite în medie de peste jum\tate de milion de spectatori. which can be studied by those who are interested in a modern space. continuing the long and important musical activity of the Music Association ''ARMONIA''. N\dejde. în prezent soli[ti vocali ai orchestrei sunt: Sofia Vicoveanca. completing its mission. postcards etc. and the first librarian was a teacher named V. The Documentary Content Mihai donated by Ion C. Acestea pot fi consultate de c\tre cei interesa]i într-un spa]iu modern. The concerts of the Phiharmonic Orchestra are held either by the entire orchestra or by small groups. Spania. dou\ în str\in\tate (Republica Moldova [i Ucraina). Boto[ani . orchestra profesionist\ boto[\nean\ a evitat [ocurile tranzi]iei. (Studii Eminescologice . decernarea "Premiilor anuale" ale bibliotecii. Sub îndrumarea dirijorului Ioan Cobâl\. the most famous being "Mihai Eminescu" County Library. 64 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Contact: Calea Na]ional\ nr. the orchestra has become representative in the promotion of Romanian musical folklore in the county. Every year.Poesii. (1884-1911) edi]ii `ngrijite de Titu Maiorescu 4. studying and also to some quality leisure time. offering the guarantee that in the future the Philharmonic Orchestra in Botosani (conducted by Mihai Secikin and managed by director Mircea Constantin) will shine in the cultural and spiritual landscape of Romania. university libraries). Cuza" din Ia[i. Sec]ia de periodice. regional. Biblioteca Jude]ean\ a încheiat un Protocol de colaborare cu Universitatea "Al. Constantin Mândri[teanu [i Vasile Vi]alaru . Biblioteca de Art\ [i Audiovizual. de fapt.trompet\. Mina Paslaru. Fax: 0231 513 334 E-mail: biblioteca@petar. acheived due to the efforts and generosity of the donator. The public's dynamic desire for study and reading makes "Mihai Eminescu" County Library Botosani an important landmark in the spiritual life of the community.000 library items (bibliophile editions. Brându[a Covalciuc. ce fusese fondat\ de Alexandre Saint Georges. Centrul de Informare Turistic\. 64. Foto: Publica]ii editate de biblioteca jude]ean\. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . lans\ri de carte.. on No. care. The public library was established in 1882. Aurel Amarandei. în anii preceden]i au mai figurat ca angaja]i ai orchestrei Daniela Condurache. Cei pasiona]i de monede. distins\ de c\tre Asocia]ia Academic\ "Titu Maiorescu" [i a c\rei prezentare a fost solicitat\ la Centrul Cultural Român de la Berlin. the rehearsal room and the recording studio. with 20 instrumentalists. în prezent fiind în subordinea Consiliului Jude]ean Boto[ani. Boto[ani Telefon: 0231 511 002 n jude]ul Boto[ani exist\ peste 200 de biblioteci publice (or\[ene[ti. ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra was established in 1970 as the ensemble of the County Council of Unions. at present. orchestra de camer\ ''ARS MOLDAVIAE''. maps. Eminescu Studien". Elena Mandrescu. [colare. studiu. de]ine cea mai complet\ colec]ie de edi]ii Eminescu.dona]ia Ion C. Rogojanu and The Documentary Content Nicolae donated by Ion C. denumire acordat\ prin decret preziden]ial.Civiliza]ie". Cornelia Ciobanu. Dan Dobos and Petronela Rusu. when the library celebrated 100 years of existence. expozi]ii tematice. Marchian nr. in the country and abroad. the orchestra from Botosani has managed to avoid the shocks of tranzition. Punerea `n valoare [i promovarea patrimoniului bibliotecii se realizeaz\ prin numeroase activit\]i ce atrag publicul spre lectur\. national or international level. realizate tot datorit\ str\duin]ei [i generozit\]ii donatorului. comunale.acordeon. Editura Socec. sala de repeti]ii [i studioul de înregistr\ri audio. Denumirea actual\ dateaz\ din noiembrie 1982. medals. "Ziua Europei". Mitic\ {tefan .Civilization". The present orchestra of the State Phliharmonic Botosani consists of instrumentalists with real artistic value and a sustained professional training. 3 4 rchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a fost înfiin]at\ în anul 1970 ca forma]ie a Consiliului Jude]ean al Sindicatelor. dar [i spre petrecerea pl\cut\ a timpului liber. volume de exegez\ eminescian\.clarinet.dona]ia Ion C. cât se poate de palpabil\. Some of the most important activities are: "The Days of Eminescu". Bucure[ti. jud. There is also the Special Collections Section: The Traditional Content.710028. Boto[ani. inaugurat la 19 decembrie 1997. între care se distinge Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu". în ]ar\ [i str\in\tate. Fran]a. maintaining its professional and artistic standard. Cuza" University in Iasi . Mediateca. Its current name dates from November 1982. being also requested at the Romanian Cultural Centre in Berlin. Laura {tef\nescu. 10.Filarmonica de Stat Botoºani Text & Foto: Filarmonica de Stat Boto[ani Biblioteca Judeþeanã "Mihai Eminescu" Botoºani Text & Foto: Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" County Library Botosani The State Philharmonic Ochestra in Botosani Î The State Philharmonic Orchestra was established in 1953. iar dup\ 1990 a devenit [i directorul institu]iei.dona]ia Ion C. Printre cei mai cunoscu]i [i aprecia]i instrumenti[ti se num\r\: Ciprian Potoroac\ [i Doru Farca[ . inaugurated on 19 December 1997. Rusia. Din fericire. Boto[ani Tel. Pietonalul Unirii nr. continua o `ndelungat\ [i important\ activitate muzical\ a meleagurilor boto[\nene. Vasile Ursache. Pentru punerea lor în valoare. Fondul de carte constituie o alt\ dovad\. Laura Stefanescu. the orchestra has 80-100 concerts. orchestra are în structura ansamblului 20 instrumenti[ti [i 7 soli[ti vocali. Ion Oloieru . F\r\ a fi o forma]ie supradimensionat\. In the almost four decades of activity. Switzerland etc. care avea s\ devin\ membru fondator al Ateneului boto[\nean. format\ din 20 de instrumenti[ti. Rogojanu [i Fondul documentar "Nicolae Iorga" . regional. the Art and Audiovisual Library. I. the Media Section. Teoria Literaturii [i Estetic\.vioar\. Over one hundred symphonic works were recorded for radio broadcasts and six records were edited. `n ultimii ani. Biblioteca public\ a fost înfiin]at\ `n anul 1882.violin. which had been founded by Alexandre Saint Georges in 1883. Augsburg University (Germany) and the Univeristy in Tel-Aviv (Israel). Peste o sut\ de lucr\ri simfonice au fost `nregistrate pentru emisiunile radiofonice [i au fost editate [ase discuri.trumpet. 1. name awarded through a presidential decree. cum ar fi: Fanfara ''ARMONIA''. Mina Pâslaru. "The Day of Europe". Boian. France. who joined the ensemble in 1974.2 vol.). Î 1 2 n anul 1953 lua fiin]\ Orchestra Filarmonicii de Stat Boto[ani. universitare). this unique content has reached approximately 8. na]ional sau interna]ional. sec]ia de împrumut pentru adul]i. unde se afl\ birourile. the Ethnic Library. Ludoteca. school. 10 Unirii Lane. jud. the chamber-music group ''ARS MOLDAVIAE''. theme exhibitions. orchestra a devenit reprezentativ\ în perimetrul promov\rii folclorului muzical românesc în jude]. In order to turn these objects to account.donated by Ion C. Catedra de Literatur\ Comparat\. a few young members have recently joined the orchestra. Germany. fie de forma]ii orchestrale camerale. a valorii acestei biblioteci. communal. The result of this collaboration is the annual magazine called "Studii eminescologice. ~nc\ din anul 1979 aceste forma]ii orchestrale au concertat `n cadrul unor turnee artistice `n Italia. cu precizarea c\ to]i cei în cauz\ au studii superioare de specialitate. exist\ [i o sec]ie de Colec]ii Speciale: Fondul Tradi]ional. Prima cl\dire care a g\zduit-o a fost cea apar]inând {colii Num\rul 1 de b\ie]i Marchian. the children's section. Ion Oloieru . patrimony furniture.dona]ia Ion C. Actuala orchestr\ a Filarmonicii de Stat Boto[ani este alc\tuit\ din instrumenti[ti de o real\ valoare artistic\ [i de o sus]inut\ preg\tire profesional\. Boto[ani Tel. alc\tuit\ din 25 de instrumenti[ti. Russia. Centrul de Informare Comunitar\. Brandusa Covalciuc. ~n cele aproape patru decenii de activitate. Boto[ani. Petronela Rusu. The capitalization and promotion of the library's patrimony is accomplished through many activities that draw the public to reading.]ambal. the Tourist Information Centre and the Games Section.000 unit\]i de bibliotec\ (edi]ii bibliofile. the Periodical Section. the IT Library. from among the former members of the orchestra we can mention Daniela Condurache. compus din numeroase sec]ii: sala de lectur\. Moreover. sheltering the offices. I. cartofilie pot admira exponatele de la Cabinetul de Numismatic\ [i Filatelie.com Orchestra Popularã "Rapsozii Botoºanilor" Text & Foto: Orchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' "The Bards of Botosani" Folk Orchestra O There are over 200 public libraries in Botosani County (town. De asemenea. Rogojanu. "Festivalul etniilor". Catalogul Fondului documentar "Mihai Eminescu" . who was also the founding member of the Athenaeum from Botosani. Simpozionul Na]ional "Eminescu: Carte Cultur\ .a. Orchestra popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a participat practic la toate marile concursuri [i festivaluri de muzic\ popular\ româneasc\. Aceasta este înc\ o dovad\ c\ Boto[aniul î[i p\streaz\ tradi]ia de ora[ cultural. atunci când biblioteca [i-a serbat centenarul. Rogojanu. care ofer\ garan]ia c\ [i `n viitor orchestra Filarmonicii din Boto[ani (sub bagheta dirijorului Mihai Secikin [i conducerea directorului Mircea Constantin) va str\luci `n peisajul cultural [i spiritual al României. This is yet another proof that Botosani is preserving its tradition as cultural town. Unirii nr. Romanian and foreign documents referring to the time of the poet. În plus. the Community Information Centre. ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra has participated in all the great contests and festivals of Romanian folk music.

as well as to the dialogue of the latter with the other European cultures. filial\ a Muzeului de Istorie [i Arheologie din Boto[ani. being an adequate exhibition space for the objects of the old Moldavian households. comuna Mihai Eminescu.2000. which continued to live in the spirit of the subsequent generations. Particularitatea spa]iului ipote[tean este dat\ de îmbinarea armonioas\ a obiectivelor muzeale tradi]ionale cu modernele spa]ii ale Bibliotecii [i Muzeului nou. and four of the Eminovici family members are buried behind it: Raluca and Gheorghe. institu]ia noastr\ poart\ acum însemnele [i structura unui a[ez\mânt unic în spa]iul cultural românesc. but also by the museum discourse. a space open for communication between the different fields of Romanian culture. la Ipote[ti exista o Cas\ Memorial\. noul muzeu Eminescu. Foto: Amfiteatrul Laurentiu Ulici 3. but connected. the institution bears the marks and has the structure of a unique settlement in the Romanian cultural space. jude] Boto[ani Tel. iar în spatele ei se afl\ [i ast\zi mormintele a patru dintre Eminovice[ti: Raluca [i Gheorghe. colocvii. P ân\ în 1989. [i Pensiunea Floare albastr\. Mircia Dumitrescu. Bisericu]a ad\poste[te obiecte de cult din acea perioad\. ad\poste[te în prezent Muzeul Etnografic al Centrului Na]ional de Studii de la Ipote[ti. Aurel Dorcu. Muzeul Tematic Mihai Eminescu a fost gândit ca punct de convergen]\ între spa]iul ca atare al Ipote[tilor . was bought by Raluca Eminovici. precum [i cea de art\ [i. photographs and letters which belonged to the poet and to Veronica Micle. fotografii [i scrisori autografe ale poetului [i ale Veronic\i Micle. Foto: Muzeul Ipote[ti Ipotesti Memorial . today. cât mai ales de discursul muzeal bazat pe sugestii [i simboluri ce vor presupune o interactivitate creativ\. dona]iile Lauren]iu Ulici. Alex {tef\nescu [i Valentin Co[ereanu. dar în leg\tur\ intrinsec\: muzeografia [i cercetarea. dating from the beginning of the XIXth century. un centru na]ional de cercetare care s\ evolueze pe dou\ c\i distincte.com Web: www. Alex Stefanescu and Valentin Cosereanu. Mircia Dumitrescu. scientific debates. fields: museography and research.loc mirific al copil\riei. 1. În acest fel circuitul muzeal propus celor ce viziteaz\ Ipote[tii acoper\ [i aria valorilor tradi]ionale. a small complex with 7 villas. cât [i dialogului acesteia cu celelalte culturi europene. The church shelters religious objects from that period. the National Library of Poetry and the new Eminescu Museum. Bisericu]a familiei Eminovici. a reading room and an amphitheatre. the poet's mother. houses today the Ethnographic Museum of the National Research Centre from Ipotesti. Se cuvine remarcat\ perioada 1996 . Memorialul Ipote[ti are drept for tutelar Ministerul Culturii [i Cultelor din România. Mihai Eminescu Museum was designed as a convergence point between the space of Ipotesti village . a national research centre that would evolve in two distinct. Florin Zamfirescu. the former president of the Writers Association in Romania) shelters two stacks of books. Petru Cretia. Ipotesti Memorial is in the care of the Ministry of Culture in Romania. a fost cump\rat\ de Raluca Eminovici. We should mention the period 1996 2000. Acestor cinci obiective de interes cultural li se adaug\ amfiteatrul în aer liber. The Ministry of Culture has assumed and supported our projects regarding the coherent development strategy of the Centre from Ipotesti.conturat [i între]inut de atmosfera casei memoriale [i biografia poetului v\zut\ dintr-o dubl\ perspectiv\: cea a vârstelor creatorului [i cea a etapelor crea]iei. The unique character of the museum will be given not only by the quality of the exhibits. Biblioteca Na]ional\ de Poezie. perioad\ care a însemnat pentru Centru edificarea a circa 80% din ceea ce exist\ actualmente la Ipote[ti. ce cuprinde 7 vile cu mansard\ dotate la cele mai înalte standarde. A Memorial House existed in Ipotesti until 1989. fiind un spa]iu adecvat de expunere pentru obiectele provenind din vechile gospod\rii ]\r\ne[ti ale spa]iului moldav. datând de la începutul secolului al XIX-lea. Centrul Na]ional de Studii ''Mihai Eminescu'' reune[te cinci obiective culturale cu specific propriu .eminescuipotesti. built through public donations in the inter-war period on the initiative of Nicolae Iorga and Cezar Petrescu. 66 << Established in 1992. multi-media projections. built in Moldavian style. The Library's basic collection consists of the editions of the poet's works from the XIXth century until the present day. proiec]ii multimedia.a mirific place of childhood and family life . which will be based on suggestions and symbols that will imply creative interactivity. being completed by collections of documents.ro 2 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 67 << . Florin Zamfirescu. ''Mihai Eminescu'' National Research Centre reunites five cultural sights. Unicitatea muzeului va fi dat\ nu doar de calitatea exponatelor. 0231 517 404 E-mail: m. poart\ hramul Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavril [i constituie o atrac]ie pentru turi[ti pentru câteva motive rarisime: aureolele îndoliate (negre) ale sfin]ilor din pictura mural\ interioar\. when Ion Caramitru was Minister of Culture. property of the last owner of Ipotesti estate . the desire was to transform Ipotesti into a Romanian Weimar. the small church of Eminovici family. de poezie român\ [i universal\. cât [i seminare. the museum circuit open to the tourists who visit Ipotesti covers also the field of traditional values. Passing under the direct coordination of the Ministry of Culture. The National Library of Poetry (materialization of a fruitful idea of Laurentiu Ulici. each with its own characteristics . photocopies of 32 of his manuscripts. nu în ultimul rând. the face of Carol the II and the face of the Archangel Michael. [i Iorgu [i Nicolae. Aurel Dorcu. Alongside these cultural sights we also find the open-air theatre with a capacity of 600 seats and Floare albastra Board and lodging. We believe that in this way.Centrul Naþional de Studii "Mihai Eminescu" Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" Înfiin]at în anul 1992. providing the necessary funds for the creation of a substantial material basis. Thus. p\rin]ii poetului.the doctor Papadopol. Ministerul Culturii [i-a asumat [i sus]inut proiectele noastre privind strategia coerent\ de dezvoltare a Centrului de la Ipote[ti. a period which meant the establishment of 80% of what exists today in the Centre from Ipotesti. doi dintre fra]ii poetului. as a branch of the History and Archaeology Museum in Botosani. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. last but not least.seen from a double perspective: the poet's age and his creative stages. 3 Contact: sat Ipote[ti. construit\ în stil moldovenesc. Ipotesti village will not be just a place of memory stuck in time. endowed with the necessary equipment for performances. alocând fondurile necesare constituirii unei baze materiale consistente. Colec]ia de baz\ a Bibliotecii este constituit\ din edi]iile operei eminesciene din secolol al XIX-lea [i pân\ în prezent.shaped and supported by the atmosphere of the memorial house and the poet's biography . care s-a perpetuat în spiritul genera]iilor ce i-au succedat. becoming the family's place of prayer. and Iorgu and Nicolae.the Memorial House. Credem c\ numai în felul acesta Ipote[tii nu vor fi doar loc al unei memorii în]epenite în timp. Bisericu]a familiei Eminovici. The church of Ipotesti village. mama poetului. Ipote[tii s-au dorit a fi un Weimar al României. literary criticism and history. the donations of Laurentiu Ulici. un spa]iu deschis atât comunic\rii între domenii diferite ale culturii române. Petru Cre]ia. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. fost pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din România) dispune de dou\ depozite de carte. equipped at the highest standards.Memorialul Ipoteºti . chipul lui Carol al II-lea [i cel al Arhanghelului Mihail [i o pictur\ mural\ care p\streaz\ tr\s\turile fe]ei poetului la tinere]e. de critic\ [i istorie literar\. Biserica satului Ipote[ti.Casa Memorial\. seminars. cu o capacitate de 600 de locuri. This space draws its particularities from the harmonious combination of traditional museum sights and the modern styles of the library and of the new museum."Mihai Eminescu" National Research Centre T 1 recând în subordinea direct\ a Ministerului Culturii. the poet's parents. as well as a mural painting which depicts the outline of the poet's face from his young days. Foto: C\su]e de vacan]\ The period cottage. two of the poet's brothers. Biblioteca Na]ional\ de Poezie (concretizare a unei idei faste a lui Lauren]iu Ulici. o sal\ de lectur\ [i o sal\ amfiteatru amenajat\ [i dotat\ cu aparatura necesar\ pentru a g\zdui atât spectacole. În acest fel. devenind astfel l\ca[ul de rug\ciune al familiei./fax: 0231 517 602.ipotesti@gmail. Într-un spa]iu relativ restrâns. proprietate a ultimului de]in\tor al mo[iei Ipote[ti . the period cottage. Thus.doctorul Papadopol. The small church of Eminovici family. ci o modalitate de a valoriza universul de valori intrinsec crea]iei eminesciene. Romanian and universal poetry. is dedicated to the Holy Archangels Michael and Gabriel and represents a sight for tourists due to its unique characteristics: the black halos of the saints presented in the interior mural painting. la care se adaug\ colec]iile de documente. fotocopii a 32 din manuscrisele eminesciene. spa]iul familial . în care Ion Caramitru a fost ministru al Culturii. Foto: Biblioteca Na]ional\ de Poezie 2. but a way to turn to account the universe of values belonging to Eminescu's creation. as well as art and. construit\ prin colect\ public\ în perioada interbelic\ din ini]iativa lui Nicolae Iorga [i Cezar Petrescu. In a relatively limited area.

meant to bring to light the most significant aspects of the material and spiritual life of the people who lived in the province located east of the Carpathians in the second half of the I millenium B. Foto: A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc Malul Galben 2. The fortified settlement was identified in 1973 and the systematic diggings ended in 2004. b\rba]i [i inclusiv al unui copil. concretizat\ prin rapoarte de s\p\turi. Sinope. Tot aici au fost descoperite numeroase structuri de locuire: ateliere de cioplire. vetre de foc. obiectul a numeroase cercet\ri sistematice. The two citadels ceased their existence towards the middle of the IIIrd century B. Foto: Poarta de intrare a a[ez\rii fortificate de la Dersca Din punct de vedere cultural [i cronologic.Protected Areas. Rhodos and Cnidos. built in two stages. depuse ritual pe piept [i pe frunte. 5/2000 . se pare. comuna Mihai Eminescu.P\durea din {an]) cu o suprafa]\ interioar\ de 45 de ha. iar s\p\turile sistematice s-au încheiat în anul 2004. la `nceputul perioadei hallstattiene `n Moldova [i locuit\ pân\ prin sec.arheolog Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Heracleea Pontic\. the object of many systematic researches. V-IV `.Hr. cu vârful `ndreptat spre nord [i este situat\ pe un platou (Jorovlea). The fortified Getic settlement from Cotu-Copalau C The Getic civilization and especially the fortified settlements have represented. Au mai fost descoperite [i 4 locuin]e apar]inând culturii Cucuteni. dar [i obiecte de factur\ greceasc\. mai cu seam\ în spa]iul carpato-nistrean. with moats and strong earthwork walls. `n seria cet\]ilor cu incinte foarte mari. dar [i din obiecte cruciforme (de tipul crucii grece[ti. 1.Hr.Bobeica and Citadel II . La Mitoc-Malu Galben au fost descoperite [i 10 morminte sarmatice. ad\posturi special amenajate. the pluri-stratified resort from Mitoc-Malu Galben is one of the most important points of reference of superior Palaeolithic from the eastern-central European space.Hr. studii [i chiar monografii. Cele dou\ cet\]i [i-au `ncheiat existen]a c\tre mijlocul sec III `. having a surface of around 70-80 hectares. reprezint\ un monument arheologic de importan]\ na]ional\ [i este cuprins în Lista Monumentelor Istorice [i în cadrul Legii nr. during the last decades. One of these writings is the monograph of the fortified settlement from Cotu Copalau.C. Mende. Dou\ din scheletele de femei descoperite aveau m\rgele. `n provincia de la r\s\rit de Carpa]i. C. Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti-Boto[ani Historic vestiges Cercet\rile efectuate în cet\]ile traco-getice din sec VI-III `. with its tower facing north.C. Mende. având o suprafa]\ de circa 70-80 ha. in the series of citadels with very large precincts. a[ezarea `nt\rit\ de la Cotu-Copal\u are o form\ triunghiular\. Pe aceast\ linie se înscrie [i monografia a[ez\rii fortificate de la Cotu Cop\l\u.[i central european. made of glass beads. Investiga]iile au generat o consistent\ literatur\ de specialitate.C..C. câte un colier [i diadem\. 5/2000 la capitolul Zone protejate. women and even a child were also discovered at Mitoc-Malu Galben. situated at the south-western end of Stancesti locality. mostly in the space between the Carpathians and Nistru River. Four dwellings that belonged to Cucuteni Culture were also discovered. A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc-Malu Galben Cetatea traco-getic\ de la Dersca-Berezna De[i nu au fost executate s\p\turi arheologice. prin caracteristicile sale.The Forest in the Moat) with an interior surface of 45 hectares.Hr. fiind. în ultimele decenii.. a part of which is situated across the border. din m\rgele de sticl\. Rhodos [i Cnidos. S\p\turile arheologice `ntreprinse `n aceast\ zon\ `n anii 1960-1970 de c\tre Adrian Florescu [i Marilena Florescu au identificat 82 de complexe de locuire `n interiorul celor dou\ cet\]i de mari dimensiuni (Cetatea I Bobeica [i Cetatea II . cu [an]uri [i valuri puternice de p\mânt. combinat\ cu crucea Sf. the fortified settlement from Cotu-Copalau has a triangular shape. A[ezarea fortificat\ a fost identificat\ în anul 1973. the Citadel from Dersca is included.C. Many habitation structures were also discovered here: carving workshops. Sistemul de cet\]i traco-getice. Sinope.Vestigii istorice Text & Foto: Octavian Liviu {OVAN . is an archaeologic monument of national importance. 68 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 69 . datate `n sec VI-III `. situated on a plateau (Jorovlea) and fortified with earthwork walls and a defence moat. unic\ `n Moldova. bronz [i fier. Foto: Fortifica]ia a[ez\rii getice de la Cotu-Cop\l\u 4. The investigations have led to many writings and reports on the diggings. The settlement discovered in Mitoc-Malu Galben is characterized through a vast and varied range of fauna remainders. hearths.. The archaeological diggings performed in the area in 1960-1970 by Adrian Florescu and Marilena Florescu identified 82 habitation complexes inside the two large citadels (Citadel I . Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Foto: A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u (vedere dinspre est) 3 4 A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u Civiliza]ia getic\ [i îndeosebi a[ez\rile fortificate au constituit. Pontic Heracleea. placed on the chest and forehead as signs of a ritual. A thesaurus with harnesses made of gold. included in the List of Historic Monuments and also in Law no. The complex of Thracian-Getic citadels. but also cross-shaped objects (a Greek cross combined with Saint Andrew's cross). Locuirile paleolitice de la Mitoc-Malu Galben se caracterizeaz\ [i printr-o bogat\ [i variat\ gam\ de resturi faunistice. Ea a fost `ntemeiat\. cetatea de la Dersca se `nscrie. studies and even monographs. Chios. `n care. bronze and iron was also discovered here. The diggings performed in the course of 5 campaigns have also identified 15 Getic dwellings. de la Stânce[ti-Boto[ani se `nscriu `ntr-o sfer\ larg\ de preocup\ri.Hr. S\p\turile `ntreprinse `n 5 campanii au identificat [i 15 locuin]e getice. Aici s-au descoperit [i un tezaur cu piese de harna[ament lucrate din aur. The Thracian-Getic Citadel from Dersca-Berezna G B Although no archaeological diggings were made. as well as Greek objects. due to its characteristics. The Paleaolithic settlement from Mitoc-Malu Galben M From a cultural and chronological point of view. The citadel was apparently established at the beginning of the Hallstatt period in Moldavia and inhabited until the V-IVth centuries B. being unique in Moldavia through its size. with fragments of Greek amphorae from Thasos. Chios. construite `n dou\ etape. prin dimensiunile sale uria[e. besides other objects and local pottery. situate în marginea de SV a localit\]ii Stânce[ti. o parte fiind situat\ peste grani]\. Ten Sarmatian tombs of men.) are part of a wide range of activities. sta]iunea pluristratificat\ de la Mitoc-Malu Galben reprezint\ unul dintre cele mai importante puncte de referin]\ ale Paleoliticului superior din spatiul est. Locuit\ `ntre sec V-III `. Inhabited between the Vth and the IIIrd centuries B. fortificat cu val [i [an] de ap\rare. menite s\ scoat\ la lumin\ cele mai semnificative aspecte ale vie]ii materiale [i spirituale specifice grupurilor de popula]ie care au locuit `n cea de-a doua jum\tate a mileniului I `..Hr. au fost descoperite [i fragmente de amfore grece[ti din Thasos. The Thracian-Getic citadels from Stancesti-Botosani G B The researches made at the Thracian-Getic citadels from StancestiBotosani (the VI-III centuries B. dating from the VI-III centuries B. when the society moved on to other forms of territorial-tribal organization. Mihai Eminescu Commune. special shelters. al\turi de obiecte [i ceramic\ de factur\ local\. de femei. Foto: Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti 3. odat\ cu trecerea la noi forme de organizare teritorial-tribal\. Two of the skeletons of women that were discovered had jewellery: a necklace and a tiara. Andrei).

Suceava . called ''The Road of Voivodes''.Curtesti (DN 28 B) . `nconjurat de vii [i livezi.the cultural capital of Romania was crossed by the voivodes of Moldavia in times of distress. Cuza.Curte[ti (DN 28 B) .Targu Frumos (DN 28 B) . gobelins. construit `n sec.Bifurca]ie: stânga .P\durea Vorona 70 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 71 . The tourists who wish to stop for the night can find accommodation in the 20 places offered by the abbot of the monastery. ajungem la M\n\stirea Sih\stria Voronei. {i aici pelerinii pot poposi. `n localitatea Buda. se afl\ situat\ localitatea Tudora. Parcurgând traseul spre comuna Vorona. 1. situat la marginea unui frumos codru `n suprafa]\ de 150 ha [i care cuprinde 3 biserici. when the Greek monks settled at Cosula Monastery. Tot aici exist\ un pod (monument istoric). ei fiind caza]i `n cele 10 locuri oferite de stare]ul m\n\stirii. we find Tudora locality.the Residence Citadel of historic Moldavia and Iasi .Co[ula Sih\strie . occupying a surface of 117 hectares. In the proximity of the monastery there is also a beautiful forest with ancient oak trees. Close to the monastery there is a bridge (historical monument).Cetatea de Scaun a Moldovei istorice [i Ia[i . goblenuri.Vorona (DJ 208 C) . dup\ cca. documentary certified in 1400. La finalul traseului v\ recomand\m s\ vizita]i podgoria R\deni.Cosula . Being situated in an area with ancient folk and craft cultural traditions. situat\ la intrarea pe teritoriul jude]ului Boto[ani. la Vorona pute]i admira portul popular local. as well as the collectors of folk art who visit the area can find a diversified offer of tourist products of this kind. pictur\ religioas\. The pilgrims can also stop for the night here. Fiind situat\ `ntr-o str\veche zon\ de tradi]ie cultural\ popular\ [i me[te[ug\reasc\. primul domn al Principatelor Române Unite. at approx. ~n vecin\tate exist\ o frumoas\ p\dure de stejari seculari.Flamanzi (DJ 208 H) . Continuing on this county road.Botosani (DN 29) . traseul urmeaz\ DJ 208 H pentru a ajunge la M\n\stirea Co[ula. Their wide range pleases the heart and soul of the visitor who can take home a part of the soul of the peasants from Botosani. `mpletituri din nuiele. at just 2 km from the national road DN 28 B. at Vorona the tourists can admire the local costumes.Frumu[ica .Sihastrie .R\deni Drumul dintre Suceava . we reach the Monastery Complex Vorona. folk masks. XVIII-XIX [i spa]ii de cazare pentru pelerini. landowners and innkeepers and also to taste the famous Moldavian dishes and wines from our vineyards. De asemenea. where Al. built in the XVIIIth century on Miletin River. Turi[tii str\ini [i români [i colec]ionarii de art\ popular\ care viziteaz\ zona pot g\si o diversificat\ ofert\ de produse turistice de acest gen.Tudora. un alt punct de atrac]ie este stejarul multisecular cunoscut sub denumirea de ''Stejarul lui Cuza''. situated in Dealu-Mare (5 km) . situated at the entrance on the territory of Botosani County. where. in the middle of the oak. ocupând o suprafa]\ de 117 ha. The area also offers to the tourists who love nature the possibility to hike and to visit a botanical reservation of yew trees. From the national road DN 28 B. ]es\turi tradi]ionale. traditional weavings. o bibliotec\ cu fond de carte religios datând din sec. se ajunge la Complexul M\n\stiresc Vorona. `ntr-un cadru natural remarcabil. Pentru cei interesa]i s\ retr\iasc\ adev\rate pagini de istorie. at an altitude of over 550 m. Din DN 28 B. Another sight in the area is the ancient oak known as ''Cuza's Oak''. Zona mai ofer\ pentru iubitorii de natur\ [i drume]ii o rezerva]ie botanic\ de tisa situat\ `n localitatea Dealu-Mare (5 km) . `n mijlocul p\durii de stejari. being accommodated in the 10 places offered by the abbot of the monastery.Tudora . surrounded by vineyards and orchards. in a remarkable landscape. XVIII pe râul Miletin.Târgu Frumos (DN 28 B) . Foto: Pe[tera Siha[trilor Foto: BOARDMEDIA . elm and ash forest we reach Sihastria Voronei Monastery.Flam`nzi (DJ 208 H) . la o altitudine de peste 550 m. m\[ti populare. dup\ 6 km. The foreign and Romanian tourists. baskets etc. la numai 2 km abatere de la DN 28 B. un peisaj specific acestor locuri: codrii de aram\ ai localit\]ii Agafton. religious painting. pân\ a doua zi. dar [i pentru `ncântarea sufletului [i a privirii la vederea mândrelor domni]e [i a frumoaselor boieroaice [i hangi]e [i pentru delectarea cu vestitele bucate moldovene[ti [i vinuri alese din podgoriile noastre. but also in times of peace for the delight of the soul and eyes at the sight of the beautiful princesses.Suceava . numit generic ''Drumul voievozilor''.Frumusica . At the end of the route we recommend a visit to Radeni vineyard. I.Radeni The road between Suceava . Foto: BOARDMEDIA . I.Agafton .R\deni . pute]i s\ poposi]i pentru momente de lini[te [i deplin\ relaxare `n blocuri cu apartamente [i c\su]e. you can spend moments of quietness and complete relaxation in apartment blocks and cottages. 2 The Road of Voivodes Iasi . representing a rich folk and ethnographic area. `ntr-o a[ezare splendid\.Trasee turistice botoºãnene 1 Drumul voievozilor Ia[i .capitala cultural\ a României a fost b\tut `n lung [i `n lat de voievozii Moldovei. `n timpuri de Tourist routes in Botosani restri[te. beech. Crossing the City of Botosani on the national road DN 29.Baisa . sculptur\ `n lemn. le recomand\m acest traseu. Gama larg\ a acestora `ncânt\ sufletul [i inima privitorului care poate [i lua cu el acas\ o p\rticic\ din sufletul ]\ranului boto[\nean. Aceasta este o continuare a vestitelor podgorii Cotnari din jude]ul Ia[i. 10 km from Cosula Monastery. Turi[tii care doresc s\ poposeasc\ pân\ a doua zi vor fi caza]i `n cele 20 de locuri oferite de stare]ul m\n\stirii.M\n\stirea Sih\stria Voronei [i dreapta .Radeni . comprising 3 churches. It is a continuation of the famous Cotnari vineyard from Iasi County. In the vicinity of the monastery we find the lake. we recommend this route. At a distance of 15 km from Vorona.Tudora locality.Vorona (DJ 208 C) .spre Pe[tera Siha[trilor 2. La o distan]\ de 15 km de Vorona. after 6 km. For the people who are interested in experiencing true pages of history. fagi. our route takes you to a mirific place. Traversând municipiul Boto[ani [i urmând DN 29. la umbra c\ruia a poposit Al. a landscape typical of these places: the copper forest of Agafton locality. ~n imediata apropiere a m\n\stirii este situat lacul. Cuza. ulmi [i frasini. the route continues on the county road DJ 208 H and reaches Cosula Monastery.Tudora .Boto[ani (DN 29) .Agafton . in Buda locality. atestat\ documentar `n anul 1400 [i care reprezint\ o bogat\ zon\ folcloric\ [i etnografic\.Baisa . [i nu numai. Following the route towards Vorona Commune. the first ruler of the United Romanian Principalities stopped to rest. traseul nostru v\ `ndreapt\ pa[ii spre un cadru feeric. unde. situated at the edge of a beautiful landscape. sculpture in wood. with a surface of 150 hectares. a library with religious books dating from the XVIII-XIXth centuries and accommodation spaces for pilgrims. in a beautiful settlement. odat\ cu stabilirea c\lug\rilor greci la M\n\stirea Co[ula. Mergând `n continuare pe acest drum jude]ean. 10 km de la M\n\stirea Co[ula.

Revenind la DN 29 D [i parcurgând cca. la km 3. a c\rei construc]ie a fost atribuit\ lui {tefan cel Mare.Pomârla . Exist\ o frumoas\ biseric\: ''Sfântul Nicolae''. În plus. after approx.. Urma]i-ne [i ve]i sim]i fo[netul p\durii [i ve]i auzi picurându-v\ `n ureche doine str\bune sau minunatele ''Rapsodii'' enesciene.Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora . iar în localitatea Vorona Mare se vireaz\ la stânga pe drumul jude]ean DJ 208 I spre localitatea Tudora.. Din centrul localit\]ii Tudora se continu\ deplasarea pe drumul DJ 208 H pân\ la cantonul silvic amplasat la limita p\durii. Cernauti) When you say Botosani.V\cule[ti . The reservation from Tudora is famous and placed under protection for its exemplars of yew tree. 3 km.Ucraina . cu multe exemplare seculare.000 ha.Cucorani .Stânca . which would include the frontier points to and from Cernauti Region . monument de arhitectur\. Acest arbore de origine central-european\. un centru etnografic cu elemente de art\ popular\. vechi loc de trecere peste apa Prutului este barajul de la Stânca-Coste[ti. s\ înfiin]eze [i altele. c\ o serie de localit\]i importante. Over Prut River towards Moldova Suceava (DN 29) .Cristinesti . cu longevitate mare (cca. 72 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 73 . 45 km.Baisa . regiuni sau ]\ri decât Regiunea Cern\u]i sau jude]ul Boto[ani. Comuna Suli]a prezint\ un interes deosebit prin iazul Drac[ani.Or\[eni Deal (DJ 208) . La Suli]a se poate ajunge pe DN 29 D [i apoi pe DJ 297. have expressed their desire to be included in the suggested routes. Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" .Vladeni . Situat `ntr-un lumini[ al p\durii.Cristine[ti . In the reservation from Tudora.Ucraina (Her]a. În localitate se p\streaz\ vestigii ale unei cur]i boiere[ti din sec.Vorona (DJ 208) . unde pute]i vizita aici Casa Memorial\ a poetului nostru na]ional. a dam which created a lake with a length of 70 km and a surface of 7. Stauceni localities and also Stefanesti Town Hall.Ipotesti (DN 29 B) .Cucorani . vom ajunge `n ora[ul {tef\ne[ti. propunem turistului care ar vrea s\ ajung\ `n Republica Moldova s\ viziteze atrac]iile cinegetice [i culturale de pe acest traseu.Ukraine. cu un renumit ansamblu de dansuri populare. gândul `]i zboar\ spre Eminescu [i Enescu. swimming. Cristine[ti.Bucecea . [i-au exprimat dorin]a de a figura pe traseele turistice propuse de noi.). On Sundays.Cucor\ni . Stefanesti. se afl\ cabana turistic\ Rediu.Ucraina . After Vorona. dintre care cele mai reprezentative [i de renume sunt produsele din ceramic\ tradi]ional\.Manoleasa .Lac p\dure Baisa The bow and the pen Suceava (DN 29) . The mirific landscape invites the tourists to dream and offers them unforgettable moments of quietness and reverie. conform indicatorilor de circula]ie rutier\.Dersca .Ucraina.Vl\deni Agafton . the lake brings back memories from the childhood years when ''Fiind baiet paduri cutreieram . canotajului. Well preserved is also the monument of the heroes of the War of Independence and World War I.Stefanesti Trusesti . Se continu\ deplasarea dup\ marcajul turistic (triunghi) pân\ la cantonul Ple[a în rezerva]ie (cca 45 min. can also offer the tourists the pleasure of visiting an old church.Ukraine .Ripiceni .Ripiceni . spre municipiul Ia[i.Chi[in\u) Venind dinspre Suceava [i Ardeal.Racovat . well preserved traditions and customs. we find the dam from Stanca-Costesti. St\uceni [i prim\ria ora[ului {tef\ne[ti. Other sights are represented by the possibilities to practise fishing. and from there in Ipotesti. which provides the crossing of the border towards Cernauti Region . named after the nearby village. Aici pute]i admira obiecte [i mobilier care au fost martori t\cu]i [i au creat totodat\ spa]iul copil\riei muzicianului.Cristinesti Racovat was extended through the creation of a branch from Dorohoi to Sendriceni . a fourth route was created (entrance to Botosani County towards Diakivitchi .Ukraine (Herta. There is no other place where one can better understand what urged the poet to describe in such a beautiful way the feelings that fill the hearts of each Romanian. Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa.Dorohoi Liveni . An old settlement. there is a canyon which has been dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters.Botosani) and also a fifth route (entrance to Botosani County from Diakivitchi . the Research Centre or "Mihai Eminescu" National Library.Boto[ani) [i traseul nr. Noua Sulita. The cultural-artistic manifestations organized in this locality are the Folk Festival ''The Golden Field'' (in June) and the Festival of winter traditions and customs (in December). canotajului. Boto[ani .Boto[ani . c\l\riei etc. after leaving the urban area.Baisa .Hiliseu Horia .Cristinesti Ibanesti . the childhood universe of Stefan Luchian.Ipote[ti (DN 29 B) . v\ pute]i opri la Popasul Cucorani. on the national road DN 29 A and then on the county road DJ 208 you get to Liveni locality.Racov\] .Mihaileni . ~n plus.Mitoc . pe DJ 294 C (3 km).Vama Siret. documentary certified in 1435. la prima intersec]ie se vireaz\ la dreapta spre localitatea Or\[eni Deal [i se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre localitatea Vorona.Vaculesti .Agafton . 5 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . with a famous folk dance ensemble.000 hectares. casa Cantacuzino-Pa[canu.Ipotesti .Cristine[ti . dup\ parcurgerea a cca.Ukraine. locul copil\riei lui {tefan Luchian. Nic\ieri nu po]i `n]elege mai bine ce l-a `ndemnat pe poet s\ descrie atât de frumos sentimente ce umplu cu siguran]\ sufletele fiec\rui român iubitor al naturii [i nu numai.Racov\].Tudora Botosani (DN 29) .Vama Siret. economic and cultural centre of Prut Valley. unde a copil\rit genialul muzician George Enescu [i a c\rui cas\ ofer\ turi[tilor momente de aleas\ reverie. you can stop at Cucorani. will give the possibility to turn to account the tourist potential of the localities crossed by the respective routes.Liveni .Dorohoi .''. an old crossing over Prut River. 3.Stauceni . offering pleasant moments in the heart of nature.Dumeni . The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. Revenind pe DN 29 B. at a distance of 3 km. Situated in a forest glade. pe lâng\ aceste trasee turistice.Vârvu Câmpului . prin crearea unei ramifica]ii de la Dorohoi spre {endriceni .Racovat .Dumeni . în\l]at\ în 1842. care s\ aib\ ca direc]ie de ie[ire sau de intrare în ]ar\ punctele de trecere a frontierei spre sau dinspre Regiunea Cern\u]i .Ipote[ti . dup\ ie[irea din zona urban\. regions or countries besides Cernauti Region or Botosani County. 3000 ani). economic [i cultural al v\ii Prutului. canoeing. Alte atrac]ii oferite de comun\ sunt posibilit\]ile de practicare a pescuitului.. De la Dorohoi.Dorohoi . raised in 1842.Tudora (DJ 208 I) Starting from the City of Botosani and following the signs towards the City of Iasi. lacul `]i aduce aminte de clipele copil\riei `n care ''Fiind b\iet p\duri cutreieram . we suggest to the tourists who want to go to the Republic of Moldova to visit the hunting and cultural sights on the route. Centrul de studii eminesciene sau Biblioteca na]ional\ ''Mihai Eminescu''. Noua Suli]\. The approval of these tourist routes. with a long life span (approx. {tef\ne[ti.Dersca .'' ("As a boy I used to roam the forests. De la {tef\ne[ti. Cristinesti. Rezerva]ia de la Tudora este cunoscut\ [i pus\ sub protec]ie pentru exemplarele de tisa.Pomarla . where the brilliant musician George Enescu spent his childhood years and whose house can offer the tourists moments of reverie. these routes will also be traversed by tourists from other towns. `ntr-un loc la care nu po]i ajunge decât cu piciorul. Plecând din municipiul Boto[ani. 60 minute. fairs are organized here for the presentation and sale of handmade and agricultural products (the commune has been known as a borough since 1817-1819). numit a[a dup\ denumirea satului din apropiere. 45 km. baraj ce realizeaz\ o acumulare de ap\ pe o lungime de 70 km [i o suprafa]\ de 7. Atrac]ia culinar\ a acestui loc este puiul la rotisor cu mujdei [i m\m\ligu]\.{tef\ne[ti . Boto[ani .Cucorani . Peisajul mirific invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe neuitate de lini[te [i reverie.P\durea Tudora Suceava (DN 29) . Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa. an ethnographic centre with elements of folk art. The pond has a surface of around 500 hectares. From Dorohoi.Havârna . R\d\u]i Prut. the beech forest with common oaks and hornbeams (many ancient exemplars) presents also an increased scientific interest.. Acest iaz are o suprafa]\ de cca. ~n zilele de duminic\ se organizeaz\ târguri pentru prezentare [i vânzare produse artizanat [i agricole (comuna este cunoscut\ ca târg `nc\ din perioada anilor 1817-1819).Republica Moldova (B\l]i .Ucraina. This area offers a wide range of tourist products. Radauti Prut. XV-XVI. Returning to DN 29 D. Returning to the national road DN 29 B. cu lemn foarte pre]ios. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality.Oraseni Deal (DJ 208) . From Stefanesti. Stefanesti City has been the commercial. Manifest\rile culturalartistice organizate în aceast\ localitate sunt Festivalul de folclor ''Holda de aur'' (luna iunie) [i Festivalul datinilor [i obiceiurilor de iarn\ (luna decembrie). has been largely exploited in the past.).Tru[e[ti . arbore ocrotit prin lege. Apart from the presence of the yew tree. mai poate oferi turistului pl\cerea vizit\rii unei vechi biserici.Havarna Dorohoi .Arcu[ul [i peni]a Localitate veche atestat\ documentar `n 1435. 3 km. Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa. so that today it is considered a protected species and natural monument. Prin statuarea acestor trasee turistice se va putea valorifica mai bine poten]ialul turistic al localit\]ilor de pe linia respectivelor trasee.Racovat .V\cule[ti .Botosani . The locality also preserves vestiges of an aristocratic mansion from the XV-XVIth centuries. The tourists can reach Sulita on the national road DN 29 D and then on the county road DJ 297. Tot bine p\strat este monumentul eroilor din R\zboiul de Independen]\ [i din Primul R\zboi Mondial. On the national road DN 29. The path continues following the tourist mark (triangle) up to Plesa canton inside the reservation (approx.Mih\ileni .Rediu . where you can visit the Memorial House of our national poet. the road continues to Tudora. with a high tourist potential.Liveni . apoi se ajunge `n Ipote[ti. Here you can admire objects and furniture that were silent witnesses to the master's creation and have formed at the same time the childhood space of the musician.Mitoc . In this context. care v\ ofer\ momente pl\cute de petrecere a timpului liber `n mijlocul naturii.Suli]a . Tisa Reservation spreads between Racului Brook and Tisa Brook and it can be crossed in about 60 minutes.Baisa . `notului. Moreover. pe DN 29 A [i apoi pe DJ 208 ajunge]i `n localitatea Liveni. 500 ha. Pe DN 29. exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. care asigur\ trecerea frontierei tot spre Regiunea Cern\u]i . Alte trasee Consiliul Jude]ean Boto[ani a propus. un interes [tiin]ific îl reprezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen. respectiv prim\riile comunelor Pomârla. The culinary attraction of this place is fried chicken with garlic sauce and maize porridge. with a very precious wood. we reach Stefanesti City.Chisinau) Coming from Suceava and Transylvania.Vorona (DJ 208) . a ap\rut traseul nr.Dorohoi . Other routes Botosani County Council wants to establish other routes besides the existing ones.Radauti Prut .Suil]a .Manoleasa . Aceast\ zon\ ofer\ [i o gam\ larg\ de produse turistice. fishing. pe valea pârâului Tisa. at the first junction the road turns right towards Oraseni Deal locality. and from there to Vorona locality. tradi]ii [i obiceiuri bine p\strate. We also mention that a series of important localities.Vaculesti Dorohoi . cu poten]ial turistic.Republic of Moldova (Balti .Liveni Racov\] . whose construction was attributed to Stephen the Great. Follow us and you will feel the rustle of the forest and you will hear ancient folk songs or the wonderful ''Rhapsodies''.Stefanesti Stanca . This tree of Central-European origin. and from Vorona Mare locality the county road DJ 208 I turns left towards Tudora locality. În rezerva]ia de la Tudora. on the county road DJ 294 C (3 km). on the valley of Tisa Brook.").Vorona Mare (DJ 208) .Dorohoi . Boto[ani (DN 29) . your thought wanders to Eminescu and Enescu. an architectural monument.Dorohoi .St\uceni . circuitul acesteia durând cca. `notului. Cantacuzino-Pascanu house. Rezerva]ia Tisa este cuprins\ între Pârâul Racului [i Pârâul Tisa.. centru comercial. Din localitatea Vorona se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre Tudora. În acest context s-a suplimentat traseul turistic Suceava .Racov\] .Botosani). in a place you can get to only on foot. horseback riding etc. permi]ând practicarea pescuitului. we find Rediu tourist lodge.Boto[ani). Spre Moldova de peste Prut Suceava (DN 29) . There is also a beautiful church: ''Saint Nicholas''. de-a lungul timpului.Baisa . Moreover. a fost mult exploatat în trecut.Baisa . Ar\t\m. the route continues on the county road DJ 208 H up to the forest canton located at the edge of the forest. which is protected by law.000 years). canoeing and swimming being allowed.Cristine[ti Ib\ne[ti . after approx. aceste trasee vor putea fi cunoscute [i valorificate [i de turi[tii sosi]i din alte ora[e. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii.Varvu Campului Bucecea . Sulita Commune is very interesting due to Dracsani Pond. the tourist route Suceava Baisa . From the centre of Tudora locality.. 4 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi .Rediu . 45 min. namely the town halls of Pomarla. Cern\u]i) Când roste[ti Boto[ani. ora[ul {tef\ne[ti a fost.Hili[eu Horia .{tef\ne[ti .R\d\u]i Prut .Vorona Mare (DJ 208) Tudora (DJ 208 I). the most famous and most representative being the traditional pottery. totodat\.Ukraine .

1. specie declarat\ monument al naturii. `mpreun\ cu APM Boto[ani [i Direc]ia Silvic\ Boto[ani. are paza asigurat\. the Flower Reservation Stanca-Stefanesti.Stejar secular din P\durea Tudora Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 75 .Rezervaþii naturale ºi monumente Text: Rocsana GAFENCU . robbing them and giving the loot to the poor. Rezerva]ia Tudora a atras aten]ia unor ONG-uri locale care. cu lemn foarte pre]ios. au desf\[urat ac]iuni de con[tientizare public\ a popula]iei [i autorit\]ilor locale privind importan]a conserv\rii habitatului [i a speciilor de flor\/faun\ salbatic\. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . the wood was used for the production of the nails used in the local construction sector. 3. Tudora Forest Tudora Forest is one of the most visited natural protected areas in the county. pe valea pârâului Tisa. due to the existence of Taxus baccata (yew) mast. P\durea Ciornohal. cu longevitate mare (circa 3000 ani). exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. the reason being that the leaves of this species are toxic to animals. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii. Acest arbore de origine central-european\. the site has also become a tourist sight. today being considered a protected species and natural monument. have counted the exemplars of Taxus baccata and have initiated public awareness campaigns for the population and local authorities regarding the importance of preserving the habitat and the wild species of flora/fauna. F\getul Secular de la Stuhoasa. there is a canyon dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters. În rezerva]ia de la Tudora. together with APM Botosani and Botosani Forest Department. There are approx. rezerva]ia se afl\ `n custodia Direc]iei Silvice Boto[ani. the Ancient Beech Forest from Stuhoasa. aceste activit\]i se desf\[oar\ conform legisla]iei `n domeniu. Besides the presence of the yew tree. mushrooms etc.Rezerva]ia P\durea Tudora 2. a species declared natural monument. few exemplars remaining with ages of 300-350 years. datorit\ existen]ei arboretului de Taxus baccata (tisa). Rezerva]ia floristic\ Stânca{tef\ne[ti. with a very precious wood. recoltarea ciupercilor. such as the collection of medicinal herbs. figur\ mitic\ ce mai r\scole[te [i ast\zi amintirile b\trânilor din comun\. the beech. have cleaned the water streams from the reservation (Tisa.Taxus baccata . Bucecea Baltile Siretului. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . au marcat traseele turistice. un interes [tiin]ific prezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen cu multe exemplare seculare. pândind convoaiele de boieri care tranzitau drumurile locale. an de an tot mai mul]i turi[ti tranzitând rezerva]ia pentru a admira frumuse]ea peisajului [i a cunoa[te locurile unde se ascundea odinioar\ legendarul haiduc Coroi. nu `n ultimul rând. through traditional activities.000 years). the reservation is in the custody of Botosani Forest Department and it is protected. being also sold in all the counties of Moldavia. evitând astfel defri[area sau transferul puie]ilor `n diferile localit\]i. ~n rezerva]ie exist\ circa 850 de exemplare de tisa dispersate pe pantele râurilor [i din care pu]ine se mai `ncadreaz\ `n vârstele de 300-350 de ani. prin desf\[urarea unor activit\]i tradi]ionale. The low number of centennial yew trees is explained by their abusive clearing. on the valley of Tisa Brook. Turb\ria de la Lozna [i Lac Stânca-Coste[ti. have marked the tourist routes. Rezerva]ia floristic\ Ripiceni-Manoleasa. Ciornohal Forest. Num\rul redus de arbori de tisa cu vârste seculare se explic\ prin defri[area abuziv\ a acestora din motivul c\ frunzele acestei specii erau toxice pentru animale. a fost mult exploatat în trecut. Moreover. a mythical figure that still haunts the memories of the old men. [i legendei haiducului Coroi. and also due to the legend of Coroi outlaw. the clearing or the transfer of seedlings to other localities being thus avoided. has been widely exploited in the past. au igienizat cursurile de ap\ din rezerva]ie (Pârâul Tisei. situl a devenit [i o atrac]ie turistic\. De asemenea. scattered on the banks of the rivers. every year more and more tourists coming to the reservation in order to admire the beauty of the landscape and to see the places where the legendary outlaw Coroi used to hide. waiting for the convoys of landlords that crossed the local roads. 850 exemplars of yew tree in the reservation. jefuindu-i [i `mp\r]ind s\racilor prada confiscat\. rezerva]ia natural\ de tisa de la Tudora a fost semnalat\ `nc\ din anul 1937 ca o vegeta]ie spontan\ [i compact\. This central-European tree.Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . ~n prezent. Actuala suprafa]\ a ariei naturale protejate ''P\durea Tudora'' a constituit `nc\ din cele mai vechi timpuri o surs\ de existen]\ [i de venituri pentru popula]ia local\. common oak and hornbeam forest is also of scientific interest. the natural reservation of yew tree from Tudora was discovered in 1937 as a spontaneous and compact vegetation. At present. de exemplu colectarea plantelor medicinale. The present surface of the protected natural area ''Tudora Forest'' has been since ancient times a source of life and income for the local population. The outlaw used to hide in the forests in the area. After the area was declared a natural reservation. lemnul acestora era folosit la confec]ionarea cuielor folosite `n trecut la construc]iile locale [i erau comercializate `n toate jude]ele Moldovei.compartimentul "Protec]ia naturii" ale naturii din judeþul Botoºani La nivelul jude]ului Boto[ani sunt declarate nou\ arii naturale protejate incluse în Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: P\durea Tudora. Haiducul Coroi se ascundea `n p\durile din zon\. the Flower Reservation Ripiceni-Manoleasa.tisa 1 2 Natural reservations and monuments in Botosani County Pãdurea Tudora \durea Tudora constituie una dintre cele mai vizitate arii naturale protejate din jude]. In the reservation from Tudora. Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa. au evaluat numeric exemplarele de Taxus baccata [i. 74 << P Botosani County has nine natural protected areas included in the National Network of Protected Areas: Tudora Forest. With a surface of 119 hectares. Bucecea B\l]ile Siretului. Dup\ declararea zonei ca rezerva]ie natural\. Racului [i Ocup). Arini[ul de la Horl\ceni. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani .P\durea Tudora . Racului and Ocup Brooks). the Peat Bog from Lozna and Stanca-Costesti Lake. the Alder forest from Horlaceni. Tudora Reservation has drawn the attention of some NGOs which. with a long life span (approx. Cu o suprafa]\ de 119 ha. comprising many ancient exemplars. these activities were performed according to the legislation in the field. arbore ocrotit prin lege.

Callergon giganteum and Marchanthia polymorfa. mezozoicului [i neozoicului. element pontic-submediteranean de mare însemn\tate fitogeografic\. europene [i circumpolare. apa î[i g\se[te un bun loca[ de acumulare în aceste z\c\minte (apa de z\c\mânt).-4. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. se men]in înc\ într-o stare cvasinatural\. Pe lâng\ flora bogat\ [i puternicul caracter conservativ. is still maintained in a semi-natural state. The waters have the aspect of swamps due to the location of the deposits on an impermeable clay bed. perimetrul Lozna-Dersca se 2 încadreaz\ în Platforma Moldoveneasc\. roci porfirogene. the germander speedwell. On the basis of these criteria. cu o expresivitate remarcabil\ pentru aceast\ Vorona Forest zon\ colinar\. si au descris Asplenio-Schivereckietum ca nou\ pentru [tiin]\. Callergon giganteum [i Marchanthia polymorfa. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Se constat\ c\ raritatea floristic\ este `nso]it\ de unele endemisme ca: urechelni]a. The dominating flower elements are the Eurasian. The species of continental and southern origin are very important as well. alternating with sandstone. and from a petrographic point of view we find clay marl. Turb\ria se poate reface natural. Institu]ia responsabil\ pentru managementul sitului este Direc]ia Silvic\ Boto[ani (Ocolul Silvic Tru[e[ti). Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 77 . Chrysohypnum sommerfeltii. ce posed\ un pachet de sedimente în grosime de 1000-5000 m. Este singura loca]ie din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. justifies the proposal for inclusion of the entire surface of Cionohal Forest under protection. represented by sarmatian deposits. at the western limit of the area. Ciornohal Forest is part of the Balkan-Meossian province. the dominating species being Drepanocladus aduncus. iar din punct de vedere petrografic predomin\ marnele argiloase.P\durea Ciornohal Î Lozna Dersca Peat Bog The identified types of community habitats are the ''Natural eutrophic lakes and peat bogs capable of natural regeneration''.5-6 m grosime). the identified type of habitat being the one of Dacian forests of oak and hornbeam. rocks (conglomerates). Apele au un aspect de mla[tin\ datorit\ dispunerii z\c\mintelor pe un pat argilos impermeabil. C. A The flower reservation Stanca-Stefanesti S The identified type of community habitat is called ''Rupicole communities with plants that grow on calcareous soils or grasslands with plants that prefer alkaline soils from the Alysso-sedion albi habitat''. Mititelu and his collaborators show that the species was preserved in a cenotic ambiance typical of the calcareous rocks. The block of sediments deposited on the crystalline basis belongs to the Paleozoic. Turb\rii capabile de o regenerare natural\''. epimetamorphic rocks (chlorite . Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani Rezerva]ia floristic\ Stânca-{tef\ne[ti a jude]ului Boto[ani. clay and not so much loess. consisting of many xerophyte elements. Raritatea unor atât de autentice crâmpee de silvostep\. P\durea este proprietate privat\ a M\n\stirii Vorona [i fond forestier The identified type of habitat is ''Dacian forest of oak and hornbeam''. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . justific\ propunerea de a fi supus\ regimului de ocrotire a întregii suprafe]e ocupate de p\durea Ciornohal. It was noticed that the rare flowers are accompanied by species that only grow here such as: the houseleek. Referindu-se la vegeta]ie. The existence of the species Schivereckia podolica in Romania initially in one place (Stanca-Stefanesti Reservation). Mesozoic and Neozoic eras. but the AlpineCarpathian. Solul predominant este cel brun de p\dure. ~n sit s-a identificat [i specia floristic\ de interes comunitar Angelica palustris. a Pontic-sub-Mediterranean element. located at the northern limit of the area: Cotinus coggygria. la limita vestic\ a arealului. Besides the rich flora and the powerful conservative character. iar în partea superioar\ de roci epimetamorfice de tipul [isturilor sercito-cloritoase. printre care dominante sunt specia Drepanocladus aduncus [i specii ca Chrysohypnum sommerfeltii. being the most northern location with Cotinus coggygria. Fitocenozele întâlnite aici. the bream. cu toate perturb\rile suferite. Rezervaþia floristicã Stânca-ªtefãneºti ceast\ rezerva]ie apar]ine tipului de habitat comunitar ''Comunit\]i rupicole calcifile sau paji[ti bazifile din Alysso-sedion albi''.000-5. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. Due to the high capillarity of the plants that form the peat bog layer. D. The investigations performed by D. which has sediments with a thickness of 1. precum [i valoarea geologic\ a zonei au constituit criteriile declar\rii acestei loca]ii ca rezerva]ie [tiin]ific\. The dominating soil is forest brown. especially in Moldavia. Datorit\ capilarit\]ii ridicate a plantelor ce alc\tuiesc stratul turbifer. Stratul de turb\ este format în special din briofite.Pãdurea Ciornohal Turbãria Lozna Dersca 1.000 m. n acest caz identific\m un habitat comunitar tip ''Lacuri eutrofe naturale [i The peat bog can regenerate on its own in less than 30 years. Covorul vegetal este variat [i H Ciornohal Forest The territory of the forest belongs to the Miocene era. Alpine-Boreal and Atlantic elements can also be encountered. the peat bog from Dersca being an eutrophic swamp. alpino-boreale [i atlantice. intersperse with podsol. alternând cu gresii. Importan]\ deosebit\ au [i speciile de origine continental\ [i sudic\. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. aflate la limita nordic\ a arealului: Cotinus coggygria. This is the only location in the country where we can find the plant Schivereckia podolica. as well as a series of Dacian and Balkan species. Referring to the vegetation. grouped in 56 families were discovered at this site. The site is located in the western part of Botosani County. a Pontic-sub-Mediterranean element of great phytogeographical significance.chrysophyllum. grupate `n 56 de familii. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. turb\ria de la Dersca fiind o mla[tin\ eutrof\. a species with an interesting ecology. alongside a rich and varied flora. The geological sub-layer of the site of sarmatian age is represented by proprietate public\ a statului. The forest is the private property of Vorona Monastery and the forest content is in the property of the state. Ciornohal Forest is a sample of the relic ecosystem of forest steppe. 424 species of vascular plants. rezerva]ia forestier\ Ciornohal prezint\ un interes deosebit [i sub aspectul vegeta]iei. as well as the geological value of the area represented the criteria for the declaring of the location as scientific reservation. the illyric cowfoot and some species of bryophytes that grow among rocks. Substratul geologic de vârst\ sarma]ian\ al sitului este reprezentat prin roci alc\tuite din conglomerate. cu predominarea speciilor xerofile. Din punct de vedere geologic. connected to the limestone sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. reprezentat prin depozite sarmatice. The flower species of community interest Angelica palustris was also identified at the site. specie cu o ecologie interesant\. eviden]iaz\ c\ specia s-a men]inut `ntr-o ambian]\ cenotic\ tipic\ stânc\riilor calcaroase. with obvious particularities of great phytogeographical significance. nisipuri [i argile vinete. [opârli]a. apoi argilele [i mai pu]in loess-ul. the Lozna-Dersca perimeter is included in the Moldavian Platform. It is also an important landscape element that changes according to season. Fundamentul cristalin este alc\tuit din mica[isturi. amphibolic schist mesometamorphic rocks. The Foto: BOARDMEDIA . Cercet\rile asupra florei [i vegeta]iei din sit reliefeaz\ bog\]ia genofondului existent [i `nsemn\tatea fitogeografic\ a covorului vegetal. Mititelu [i colab. D.sericite slate) and carbonate rocks in the superior part. Cercet\rile efectuate de D. 3 Aici vegeteaz\ specii de plante rare din flora vascular\ a României. It is a rare habitat in Romania through the thickness of the eutrophic to neutral peat layer (1. with a remarkable expressiveness for this hill area. called Toltry. Ea constituie [i un important element de peisaj care se reînnoie[te în func]ie de anotimp. Rare species of plants from the vascular flora can be found here. The peat layer consists of bryophytes. Mititelu and his collaborators on the flora of Stanca-Stefanesti reservation mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. C. cu particularit\]i evidente [i de mare însemn\tate fitogeografic\. `n mai pu]in de 30 de ani. [isturi amfibolice-roci mezometamorfice. dominated by xerophile species. the water can accumulate in these deposits (deposit water). Este habitat rar în România prin grosimea stratului de turb\ eutrof\ pân\ la neutr\ (1. sand and purple clay. The institution responsible for the management of the site is Botosani Forest Department (Trusesti Administrative Unit).chrysophyllum. The scarceness of such genuine glimpses of forest steppe. Mititelu [i colaboratorii asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. The latter is varied and presents an increased scientific interest. în special în Moldova. The Dacian-Balkan element is represented only through the species Rhinanthus rumelicus. with all the alterations suffered. Existen]a ini]ial\ `n România numai `ntr-o singur\ sta]iune (Rezerva]ia Stânca-{tef\ne[ti) a speciei Schivereckia podolica. P\durea Ciornohal este un e[antion al ecosistemului relictar de silvostep\ disjunct din nordul ]\rii. element ponticosubmediteranean. European and circumpolar elements.P\durea Vorona flora of Vorona Reservation is very interesting as regards the phytogeographical aspects. Pãdurea Vorona abitatul identificat este de tipul ''p\duri dacice de stejar [i carpen''. Pe baza acestor criterii. al\turi de o flor\ bogat\ [i variat\. Many continental and southern elements (steppe) can also be encountered here. constituit din numeroase elemente xerofite. P\durea Ciornohal apar]ine provinciei balcano-meossiace [i este sta]iunea cea mai nordic\ cu Cotinus coggygria. 4 prezint\ un interes [tiin]ific deosebit. Elementul daco-balcanic este reprezentat numai prin specia Rhinanthus rumelicus. Situl este situat în partea de vest 2. Elementele floristice predominante sunt cele eurasiatice. the forest reservation Ciornohal presents a special interest also as regards the vegetation. Se `ntâlnesc `ns\ [i elemente alpinocarpatice. iar tipul de habitat identificat este cel al p\durilor dacice de stejar [i carpen. uncommon in the north of the country. iar pe alocuri apare podzolul. The researches performed on the flora and vegetation reveal the wealth of the existing genetic content and the phytogeographical significance of the vegetal layer. Stiva de sedimente dispuse peste fundamentul cristalin apar]in paleozoicului. they describe the species Asplenio-Schivereckietum as new to science.5-6 m). Flora rezerva]iei Vorona prezint\ un remarcabil interes sub aspect fitogeografic. cosaciul. The crystalline basis consists of mica-schist.Turb\ria Lozna Dersca T eritoriul pe care se afl\ situl apar]ine Miocenului. numite Toltry. precum [i o serie de specii dacice [i balcanice. roci carbonatice. The phytocenosis encountered here. From a geological point of view. trânjoaica [i de unele specii de briofite saxicole. În sit s-au identificat 424 specii de plante vasculare.

a perimeter for the protection of the soil and consolidation of the slopes. men]inându-se câteva stânc\rii pe malul râului Prut. iar în partea mai înalt\ a luncii din pâlcuri de lunc\ cu stejar peduncular. specie cu o ecologie interesant\. Subcomisia Monumentelor Naturii Ia[i a `nceput cercetarea condi]iilor ecologice `n care planta cohabit\ [i a `ncercat g\sirea unei sta]iuni similare. Other Reservations The alder forest from Horlaceni Aceast\ rezerva]ie are suprafa]a de 5 ha [i conserv\ specia de arboret Alnus glutinosa This reservation has a surface of 5 hectares and preserves the species of mast Alnus glutinosa (the black alder tree). called Toltry. in order to find a similar location. În zona de interes s-au identificat arborete cu caracter natural. reprezentând e[antioane de peisaj deosebit. oat. Another sight located in the studied ecologic area is Prut Forest. Dup\ anul 1950. `n com. hydrophilic grasslands which are periodically covered with water. cu arbori seculari [i unde influen]a omului este aproape minim\. The natural mast occupies a surface of 83. efectivele plantei fiind `n continuu declin.5 ha. resulted mostly from the plantations cultivated after 1950. around 50 exemplars have been growing in this area.5 ha. the specialists discovered that the plants blossomed and produced fruit. având vârste de 10-30 ani. O parte din aceste iviri au fost exploatate. which shelters species of flora that live in moist areas. [i anume la Ripiceni (actualmente comuna Manoleasa. doar dou\ rezerva]ii naturale sunt nominalizate `n Legea nr. s-au introdus pe scar\ larg\ plopii euroamericani. Cercet\rile efectuate de D. after the settlement of a lawsuit regarding the limit between the two communes). suprafe]e `nsemnate sunt transformate `n terenuri agricole folosite pentru cultura porumbului. an area was chosen at approximately 25 km north of Stanca . Lucr\rile de amenajare a râului Prut. Ripiceni. ~n zona de lunc\. fiind incluse `n Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: Rezerva]ia floristic\ de la Stânca-{tef\ne[ti [i Rezerva]ia floristic\ de la Ripiceni. the latter having low stability and functionality. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. aceste terenuri sunt folosite `n parte ca fâne]e [i p\[uni. being the reason why the forest was declared natural protected area. through the invasion of gravel. which are consumed in the private households or sold in the markets. Un alt obiectiv de interes conservativ situat `n zona ecologic\ studiat\ este P\durea Z\voi Prut.Rezerva]ia natural\ Bucecea . the second flower reservation was established and legally declared. Acela[i procedeu s-a utilizat cu rezultate bune [i `n Gr\dina Botanic\ Ia[i. These protected areas are the only locations in the country where we find the plant Schivereckia podolica. representing wonderful landscape elements. Mititelu and his collaborators on the flora of the reservation from StancaStefanesti mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. 5/2000.B\l]ile Siretului Este o rezerva]ie floristic\ complex\.5 hectares. la altitudini de 50-150 m.Lac Stânca-Coste[ti The bird-fauna with special protection''Stanca-Costesti Lake'' f C The following habitats can be distinguished in the meadow of Prut River: a natural riverside coppice. Some of these points are exploited.Ripiceni (today Manoleasa Commune. 5/2000. unde domin\ vegeta]ia natural\ autohton\. cu o orientare NE. Arboretele de provenien]\ natural\ ocup\ o suprafa]\ de 83. înlocuind de regul\ z\voaiele naturale [i p\durile de lunc\ cu stejar. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. (arinul negru). Urm\rinduse evolu]ia an de an. reducing the number of plants. fructificat. Since the start of the works. `n care sunt protejate specii de flor\ specifice zonelor umede. prin invadarea prundi[urilor. Observing their evolution from year to year. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. `n urma solu]ion\rii unui litigiu privind limita dintre cele dou\ comune). asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. ov\zului.B\l]ile Siretului Lucr\rile de amenajare a râului Prut. forming vegetative sprouts and strong rosettes. as the technique of detaching the blocks of rocks together with the plants was not efficient (the rock was very brittle and deeply altered . Since 1971. precum [i arborete cu caracter artificial. provenite în special din planta]iile executate dup\ anul 1950. as well as artificial mast. formând l\stari vegetativi [i rozete puternice. Dintre acestea. the Sub-commission of the Natural Monuments in Iasi has begun to investigate the ecologic conditions where the plants live. with a surface of 2 hectares. have affected the integrity of this reservation. the main issue has been the salvation of the species Schivereckia podolica. cu suprafa]a de 2 ha. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. `n care specia Fagus sylvatica se g\se[te la limita estic\ a arealului na]ional. fiind amplasate în imediata vecin\tate a cursului de ap\. being included in the National Network of Protected S Areas: the flora reservation from Stanca-Stefanesti and the flora reservation from Ripiceni. The works on Prut River (the construction of the dam and of StancaCostesti lake). The old natural forests from the area consisted mainly of riverside coppices with white and black poplars. oriented towards north-east. vegetables and plants. where the human influence is minimum. paji[ti hidrofile care periodic sunt acoperite de ap\. being placed in the proximity of the water stream. located on the bank of Prut River.Alte rezervaþii Arini[ul de la Horl\ceni F\getul secular Stuhoasa Este o rezerva]ie forestier\ cu suprafa]\ de 60. Thus. Din anul 1971 supravie]uiesc cca 50 de exemplare. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. efectivele plantei fiind `n continuu declin. ~n urma cercet\rilor efectuate s-a ales pentru transplantare o zon\ la cca 25 km nord de Stânca. replacing the natural riverside coppices and the meadow forests with oaks. Bucecea Baltile Siretului It is a complex flower reservation. After the investigations. Here. perimetru forestier pentru protec]ia solului [i consolid\ri versan]i. Since 1971.5 hectares. Aria de Protecþie Specialã Avifaunisticã "Lac Stânca-Costeºti" Î n lunca Prutului se deosebesc urm\toarele tipuri de habitate: z\voi natural. cartofului. the reef limestone appears to the surface in some parts. Aceste arii protejate reprezint\ singurele loca]ii din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. dominated by the native natural vegetation. have affected the integrity of this reservation. Bucecea . After 1950. at altitudes of 50-150 m. por]iuni destul de însemnate acoperite cu tuf\ri[uri provenite din z\voaiele originale defri[ate sau tuf\ri[uri formate din specii autohtone. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. potatoes. connected to the calcareous sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. The works on Prut River (the construction of the dam and of Stanca-Costesti lake). these lands are used partly as hayfields and pastures and significant surfaces are transformed into agricultural lands used for growing corn. numite Toltry. These lands from the meadow of Prut River extend in the detriment of the other natural areas. a few rocky regions existing on the bank of Prut River. The investigations performed by D. both with a surface of 1 hectare. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Natural masts were identified in the area. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 79 .over 100 cm). From among them. Dup\ `ncerc\ri `n ani succesivi. Astfel s-a constituit [i declarat legal a doua rezerva]ie floristic\ localizat\ pe malul Prutului. acestea având o redus\ stabilitate [i func]ionalitate. The ancient beech forest Stuhoasa It is a forest with a surface of 60. motivul care a stat la baza declar\rii ariei naturale protejate. The same procedure was used with good results also in the Botanical Garden in Iasi. deoarece tehnica desprinderii blocurilor de stânc\ cu plante nu a dat rezultate (roca era foarte friabil\ [i alterat\ `n profunzime pân\ la peste 100 de cm). with ancient trees. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. legumelor [i plantelor ale c\ror produse se folosesc `n gospod\riile proprii sau ajung `n pie]ele agroalimentare Aceste terenuri agricole din lunca Prutului se extind `n defavoarea celorlalte zone naturale. significant areas covered by shrubberies from the original cleared riverside coppices or shrubberies consisting of native species. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani A Protected sights in the ecologic area The protected natural areas scattered like islands in the meadow of Prut River have the purpose of protecting and preserving the valuable species of flora and fauna. s-a constatat c\ plantele au `nflorit. a species with an interesting ecology. s-a recurs la transplantarea numai a plantelor aflate pe grohoti[. Aici apari]ia la zi a calcarelor recifale are loc `n câteva puncte. only the plants that grow on the debris were transferred to another location. only two natural reservations are mentioned by name in Law no. After several attempts. in Ripiceni Commune. Obiective protejate în zona ecologicã riile naturale protejate r\spândite insular `n cadrul Luncii Prutului au ca scop protejarea [i conservarea speciilor valoroase de flor\ [i faun\. ~nc\ din faza de `nceput a lucr\rilor s-a pus problema salv\rii speciei Schivereckia podolica. Mititelu [i colab. where the species Fagus sylvatica is encountered at the eastern limit of the national area. the Euro-American poplars were widely introduced. riverside coppices with willows and also clumps of pedunculate oaks in the higher parts. Din anul 1971. with ages of 10-30 years. ambele cu { suprafa]a de 1 ha. vechile p\duri naturale au fost alc\tuite majoritar din z\voaie de plop alb [i negru [i z\voaie de salcie. reducing the number of plants.

râul Sitna are un debit mic `n dreptul ora[ului Boto[ani. `n suprafa]\ de 39 ha. Regarding the City of Botosani. a surface of 1. This delicate flower has an exotic. aducând aminte de clipele copil\riei poetului Mihai Eminescu. reminding us of the poet's childhood. Lacul Cal Alb.5 miliarde mc ap\. cât si pentru pescuit) [i B Lacul Stânca-Coste[ti-Bucecea. iar 12% este ocupat de bazinul râului Siret. Havarna Lake. un afluent al Sitnei. pepiniere piscicole [i hele[teie. As water storage basins we can mention: Catamarasti Lake (on Sitna River. Stauceni Lake. Alte lacuri mai sunt: Lacul Curte[ti (pe râul Dresleuca. ~n zona localit\]ii Stânca-Coste[ti a fost construit un C important nod hidrotehnic. Negreni Lake. Lacul St\uceni. realizându-se una din cele mai mari acumul\ri din ]ar\. Pe teritoriul jude]ului Boto[ani exist\ un num\r de 156 lacuri de acumulare. with a surface of 39 hectares. acesta este `ncadrat de dou\ râuri principale: Sitna (principalul afluent al Jijiei . folosit atât pentru iriga]ii. cu un volum de 1. resulting one of the largest water storage basins in the country. Because of the water storage basin from Catamaresti. with a volume of 1. iar 4 .65 km) and Dresleuca. Lacul Drac[ani (pe râul Sitna. out of which 152 belong to Prut Basin and 4 to Siret Basin. We can mention some of the most representative natural lakes: Ibaneasa Lake (a pilgrimage place for tourists). `n suprafa]\ de 574 ha. A The blue lake in the forest Mihai Eminescu's Lake Located in a mirific landscape which invites to reverie and offers unforgettable moments of quietness to the sensitive tourists.Lac Ib\neasa Lacul codrilor albastru Lacul lui Mihai Eminescu Foto: BOARDMEDIA R Lakes e]eaua hidrografic\ a jude]ului Boto[ani este format\ `n principal de bazinul râului Prut [i afluen]iii acestuia [i `ntr-o mic\ m\sur\ de bazinul râului Siret. in the north-west of the county. situated in the western part of the county. with a surface of 164 C hectares. Lacul H\ne[ti. iazuri. The hydrographical network of Botosani County is represented by Prut River Basin and its tributaries and to a smaller extent by Siret River Basin. The lake is covered with yellow water lilies. Close to the town there are also a few large water storage basins and several small water storage basins (ponds).5 billion m3 of water.Lacuri Foto: BOARDMEDIA . Lacul este `nc\rcat cu nuferi galbeni. Other lakes are: Curtesti Lake (on Dresleuca River. Aceast\ floare ginga[\ are un miros exotic. considered the most beautiful flowers by the Indians. pools. de lini[te [i reverie. On the territory of Botosani County there are 156 water storage basins. Dracsani Lake (on Sitna River. An important hydrographical hub was built in the area of Stanca-Costesti locality. lacul lui Mihai Eminescu este situat `ntr-un lumini[ al p\durii. Cal Alb Lake. socoti]i de indieni ca cele mai des\vâr[ite dintre flori. Din cauza acumul\rii de la C\t\m\re[ti. tulbur\tor [i poate fi admirat\ `n lunile iunie-iulie ale anului. cu o suprafa]\ de 1600 ha [i o lungime de 70 km. ideal for fishing).bazinului hidrografic Siret. din care 152 apar]in bazinului hidrografic Prut. `n suprafa]\ de 164 ha. having the same use). used for both irrigations and for fishing) and Stanca-CostestiBucecea Lake. Mileanca Lake. a tributary of Sitna River. 80 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 81 . `n nord-vestul jude]ului. situat `n partea vestic\ a jude]ului. Hanesti Lake. ~n ceea ce prive[te ora[ul Boto[ani. thrilling scent and it can be admired in June-July.600 hectares and a length of 70 km. Stauceni Lake. Lacul St\uceni. Mihai Eminescu's lake can be found in a forest glade. Ca lacuri de acumulare men]ion\m: Lacul C\t\m\r\[ti (pe râul Sitna. ideal pentru pescuit). fish farms and ponds. având aceea[i `ntrebuin]are). the lake of Vorona Monastery and Mihai Eminescu's Lake (evoked on many occasions in his creation). ~n apropierea ora[ului mai sunt câteva acumul\ri mai mari de ap\ (sub form\ de lacuri) [i mai multe acumul\ri mici (gen iazuri). it is framed by two main rivers: Sitna (the main tributary of Jijia River . Lacul Havârna. Lacul m\n\stirii Vorona [i Lacul lui Mihai Eminescu (mult invocat `n poezia sa). mplasat `ntr-un peisaj mirific care invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe de neuitat. Bazinul râului Prut ocup\ 88% din suprafa]a jude]ului. Prut River Basin covers 88% of the county's surface and the rest of 12% is covered by Siret River Basin. Lacul Negreni. with a surface of 574 hectares. Printre cele mai reprezentative men]ion\m urm\toarele lacuri naturale: Lacul Ib\neasa (loc de pelerinaj pentru turi[ti). Sitna River has a reduced flow when it reaches the City of Botosani.65 km) [i Dresleuca. Lacul Mileanca.

.

such as: DAR AL RABIEH Medina . management. becoming (after over a decade of activity) one of the most upstanding companies in its field. compania ELSACO a avut de f\cut de-a lungul anilor alegeri dificile `n ceea ce prive[te strategia.Serbia. the supply of calculation equipment and associated services. Succesul companiei pe pia]a interna]ional\ a fost posibil datorit\ unor contracte cu importante companii române[ti care au dus la implementarea unor solu]ii de contorizare marca ELSACO: RADET Bucure[ti.Serbia. ELSACO enters on a strong market dominated by competition . Feneks Serbia. ELSACO investing progressively in its technical and organizational capacities. Kinetic. Unul din scopurile principale ale companiei este de a oferi servicii complete de contorizare. Drumul nu a fost u[or.000 de contoare. softul [i echipamentele de citire a contoarelor. the supply of metering equipment and services to the water companies. incluzând [i solu]ii software dedicate pentru ap\ [i înc\lzire. RAJAC Iasi. cea a exportului de software. Produsele livrate pentru acest proiect.Mauritius. based on the products of the French company ITRON. V&V Int'l . 84 << . COLTERM Timisoara. ~n]elegând natura acestor for]e. Feneks . gaz. cre[terea accelerat\ a cercet\rilor referitoare la efectele produc]iei [i consumului de energie asupra mediului `nconjur\tor. APA NOVA Bucure[ti etc. Fela Elve]ia. facturare. the management of energy consumption and the service of measure equipment. the design and production of computers and notebooks. ELSACO investind progresiv `n capacit\]ile sale tehnice [i organizatorice. lucr\ri de construc]ii. ajungând dup\ mai bine de un deceniu de activitate s\ fie una din cele mai serioase firme din domeniile sale de activitate. ajungând ast\zi s\ implementeze proiecte software `n ]\ri din Europa [i Asia precum: DAR AL RABIEH Medina . the costs and prices which have been uncertain for a long time are just a few of the macro-economic trends that redefine today the worldwide utility industry. Manas Turcia. lucr\ri de reabilitare energetic\ a cl\dirilor: audituri [i bilan]uri energetice. are produced by ELSACO. Fela . RAM Buzau. RAJAC Ia[i. V&V Int'l Serbia. RAM Buz\u. APA NOVA Bucharest etc. ELSACO has had difficult choices to make in the course of time regarding the strategy. sunt produse de ELSACO. a leader in software solutions for water. Manas Turkey. Ca urmare a unui efort de echip\ considerabil. costurile [i pre]urile care nu mai sunt de mult o certitudine sunt doar câteva din tendin]ele macroeconomice care redefinesc în acest moment industria de utilit\]i la nivel mondial. demonstrând c\ poate derula cu profesionalism proiecte de mare calibru [i `n afara grani]elor ]\rii. energie termic\. Ecoinvest . performing works and ensuring the exploitation of the facilties in order to reduce the energy consumption and increase the level of comfort through the development of dedicated services and solutions in connected fields: works for the rehabilitation and modernization of the thermal-energy facilities. [i anume echipamentele pentru conectarea `n re]ea a 30. furnizarea de echipamente de calcul [i servicii asociate. Elsaco a dezvoltat `n timp solu]ii dedicate pentru citirea contoarelor [i facturarea consumurilor. IBL . orientarea c\tre noi surse de energie alternativ\. Knowing the necessities of the utilities companies. stocarea datelor citite [i analiza acestora. Power Flow Engineering Dubai EAU. proiectarea [i producerea de calculatoare [i notebook-uri. bazate pe produse ale companiei franceze ITRON. electricity etc.QIT Qatar.Arabia Saudit\. dedicated to the utilities companies: the measuring of consumption. furnizarea de echipamente [i servicii de contorizare pentru regiile de ap\ [i canalizare. operations and technology it uses today. ELSACO provides complete services which satisfy the demands of the market.000 meters. opera]iunile [i tehnologia pe care o folose[te în acest moment. Understanding the nature of these forces. works for the rehabilitation of buildings: audits and energy reports. thermal energy. oferind siguran]a unui partener competent. billing. Power Flow Engineering Dubai UAE. One of the main purposes of the company is to provide complete metering services. Speciali[tii ELSACO implementeaz\ cu succes un sistem software de citire a contoarelor de ap\ [i climatizare `n cadrul proiectului ''The Pearl Qatar''. The products delivered for this project. gas. executând lucr\ri [i asigurând exploatarea instala]iilor cu scopul de a eficientiza consumurile energetice [i de a cre[te gradul de confort prin dezvoltarea serviciilor [i solu]iilor dedicate `n domenii conexe: lucr\ri de reabilitare [i modernizare a instala]iilor termoenergetice. The ELSACO experts are successfully implementing a software system for meter reading in the water and heating field. C The unprecedented growth of the energy demand. the software and reading equipment. at present implementing software projects in European and Asian countries. Thus. namely 30. investi]iile mari de capital necesare `n industrie. providing the security of a competent partner. COLTERM Timi[oara. Elsaco has developed dedicated solutions for meter reading and consumption billing. electricitate [i produse proprii. The success of the company on the international market was possible due to contracts with important Romanian companies that have led to the implementation of metering solutions from ELSACO: RADET Bucharest. the production of specialized electronic equipment. cu termen de finalizare anul 2011. ELSACO ofer\ servicii complete care satisfac nevoile pie]ei. ELSACO `[i face intrarea pe o pia]\ concuren]ial\ puternic\. producerea de echipamente electronice specializate. speciali[tii ELSACO au dezvoltat o solu]ie integrat\ de contorizare adresat\ companiilor de utilit\]i însemnând: m\surarea consumurilor. furnizarea de echipamente [i servicii pentru exploatarea surselor de energie neconventional\. construction works. including also dedicated software solutions for water and heating.Switzerland. QIT Qatar.Saudi Arabia. the saving of the readings and their analysis. Astfel. the supply of equipment and services for the exploitation of unconventional energy sources. unde achizitorul este Qatar International Trade. the ELSACO experts have developed an integrated solution for metering.O companie în plin\ ascensiune: A company in full rise: ELSACO re[terea f\r\ precedent a cererii pentru energie. the orientation towards new sources of alternative energy. Cunoscând necesit\]ile companiilor de utilit\]i. IBL Mauritius. the large capital investments necessary in the industrial sector. Ecoinvest Bosnia. Kinetic . lider `n solu]ii software pentru ap\. The journey has not been easy. gestiunea consumurilor energetice [i service-ul echipamentelor de m\sur\. Following a significant team effort. the accelerated growth of research regarding the effects of energy production and consumption on the environment. management.Bosnia. as part of the project ''The Pearl Qatar'' (completion 2011) the buyer being Qatar International Trade.proving that it can handle with great professionalism large projects across the border.the software export market .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful