destina]ii jude]ene destina]ii jude]ene

Botoºani

Editor:

Media Promotion People
Director general:

Beatrice Chiriac
Director executiv

Botoºani - leagãn al culturii ºi istoriei româneºti ºi universale
Foto: BOARDMEDIA

Alexandra Patriche
Asistent manager

Emilia T\tar
Director crea]ie & DTP:

Dana Florea
Traducere `n limba englez\:

Oana T\tar
Corectur\:

Mariana Haberstoch
Distribu]ie:

P

Bogdan Ghi]\
Promovare:

Partener:

Consiliul Jude]ean Boto[ani
Colaboratori:

Muzeul Jude]ean de Istorie Boto[ani Direc]ia pentru Cultur\, Culte [i Patrimoniu Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani Centrul de Informare Turistic\ din cadrul Bibliotecii Jude]ene "Mihai Eminescu" Boto[ani

BOARDMEDIA Foto coperta I: BOARDMEDIA Dana F orea Concep]ie grafic\ Dana Fllorea

Adresa redac] e : Adresa redac]iieii: Str. Iriceanu Ion nr. 6, Bl. 154, Sc. 2, etaj 7, Ap. 93, sector 4, Bucure[ti Tel/Fax: 021 636 62 93 e-mail: forcetourism@yahoo.com www.forcetourism.ro

rin pozi]ia geografic\, jude]ul Boto[ani se afl\ la grani]a estic\ a României [i a Uniunii Europene, învecinându-se cu Ucraina [i Republica Moldova [i reprezentând unul dintre cei mai importan]i poli istorici [i culturali, un adev\rat leag\n al culturii române[ti [i universale. Istoria a[ez\rii Boto[ani începe din vremuri îndep\rtate, fiind men]ionat\ pentru prima dat\ în Foto: Mihai }âbuleac, Pre[edinte al Consiliului Jude]ean Boto[ani documente în anul 1439 (''Letopise]ul }\rii Moldovei'' - Botosani - cradle of Romanian Grigore Ureche). Totu[i, începutul s\u de via]\ dateaz\ and universal culture and history cu mult înaintea atest\rii documentare. De atunci [i pân\ în prezent, Boto[ani a cunoscut diverse stadii de dezvoltare economic\ [i social\ [i a fost cunoscut pe plan na]ional [i interna]ional prin personalit\]le sale. Jude]ul Boto[ani este locul în care s-a n\scut Mihai Em nescu Emiinescu, poet, prozator [i jurnalist român, supranumit [i ''luceaf\rul poeziei române[ti'', unul dintre cei mai importan]i poe]i na]ionali [i universali. De asemenea, Boto[ani a dat universalit\]i culturale [i istorice - pe George Enescu George Enescu , unul dintre cei mai importan]i compozitori [i muzicieni de talie mondial\, cel care a ridicat folclorul [i muzica la nivelul valorilor muzicii universale, precum [i pe Nicolae Iorga, istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar [i academician român, despre care s-a afirmat c\ a jucat pentru cultura româneasc\, în primele decenii ale secolului XX, "rolul lui Voltaire". În perioada interbelic\, Boto[ani f\cea parte din jude]ele Moldovei de Sus, fiind a[ezat pe vechiul drum care, de la Suceava, mergea spre vadul Prutului la {tef\ne[ti [i de aici ajungea prin B\l] la Soroca, pe Nistru. Fiind situat între jude]ul Dorohoi, jude]ul B\l], Suceava [i Baia, era unul dintre cele mai dezvoltate ]inuturi, din punct de vedere economic [i social. Jude]ul Boto[ani prezint\ un poten]al turistic prin rezerva]iile naturale de pe cuprinsul Stânca {tef\ne[t s\u: Stânca-{tef\ne[tii - o rezerva]ie geologic\ [i floristic\; p\durea Ciornohal - rezerva]ie forestier\; Vorona - rezerva]ie floristic\ [i faunistic\; p\durea Tudora Tudora cu rezerva]ia de tisa - specie rar\ pentru ]ara f\getu secu ar noastr\ (lemn de esen]\ foarte tare); f\getull secullar Stuhoasa, comuna Suhar\u; arini[ul de la Horl\ceni (rezerva]ie forestier\), comuna {endriceni; rezerva]ia Turb\r a Dersca floristic\ Turb\riia Dersca.

ISSN 1584 - 5303

From a geographic point of view, Botosani County is located at the eastern border of Romania and the European Union, neighbouring Ukraine and the Republic of Moldova and representing one of the most important historic and cultural poles, a true cradle of Romanian and universal culture. The history of the settlement begins a long time ago, being mentioned for the first time in documents in 1439 (''The Chronicles of Moldavia'' - Grigore Ureche). Still, its real existence began long before the documentary certification. Since then, Botosani has seen various stages of economic and social development becoming famous at national and international level for its important personalities. Botosani County is the birthplace of Mihai Eminescu, a Romanian poet, prose writer and journalist, also called the ''morning star of Romanian poetry'', one of the most important national and universal poets. Moreover, Botosani gave other personalities to the cultural and historic universality: George Enescu, one of the most important composers and musicians in the world, the one who raised folklore and Romanian music at the level of universal music, as well as Nicolae Iorga, a Romanian historian, literary critic, documentalist, playwright, poet, encyclopaedist, memorialist, minister, member of Parliament, prime-minister, university professor and academician, being compared to Voltaire for the role he played in the Romanian culture in the first decades of the XXth century. In the inter-war period, Botosani was part of the region of Upper Moldavia, being located on the old road that left Suceava, crossed the ford of Prut River in Stefanesti and reached Soroca, on Nistru River, through Balt. Being situated between Dorohoi County, Balt County, Suceava and Baia, it was one of the most developed counties, from an economic and social point of view. Botosani County has a high tourist potential through its S natural reservations: Stanca-Stefanesti - a geological and flower reservation; Ciornohal forest - a forest reservation; Vorona - a flora and fauna reservation; Tudora forest with the yew tree reservation - a rare species for our country (very hard wood); the ancient beech tree forest Stuhoasa, Suharau Commune; the alder tree forest from Horlaceni (forest reservation), Sendriceni Commune; the flower reservation Dersca Peat Bog.

Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani

>> 7

the museums ''George Enescu". Vorona Convent. ''Octav Onicescu". construit\ la mijlocul sec.Harta judeþului Botoºani 1 There are many religious edifices in Botosani County. Biserica Romano . ctitorie a lui {tefan cel Mare din anul 1495. the present edifice of the church being raised on the spot of an old wooden chapel dating from 1853. Casa Silion. printre care men]ion\m: Casa Antiipa. de renume `n lumea me[te[ugarilor boto[\neni. În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase alte construc]ii cu valoare Casa Ant pa arhitectonic\ deosebit\. "Mihai Eminescu" County Library. ce dateaz\ din jurul anului 1900. the building of the Philharmonic. cunoscut\ [i sub numele de "Casa Moscovici". "Saint Ilie" Church Botosani.Botosani. realiz\rile [i proiectele noastre [i s\ v\ umple]i sufletele de spiritul Boto[aniului! Mihai }âbuleac Pre[edintele Consiliului Jude]ean Boto[ani 2 Mihai }âbuleac President of Botosani County Council 1. dating from around 1900. dating from 1778. XIX. Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani 3 8 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 9 . Gheorghe" . ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena. M\n\stirea Vorona (m\n\stirea de c\lug\ri]e). in Neo-Gothic style. Centrul Vechi al Municipiului Boto[ani este partea cea mai veche a ora[ului din punct de vedere arhitectonic. ''Octav Onicescu". N co ae" Doroho Niicollae" . built by Lady Elena Rares. Biserica Uspen a Boto[an Uspeniia .Boto[anii. made in 1537-1681. cll\diirea Fiillarmoniiciiii. the County Museum. the most important of its C kind in the county. The Old Centre of the City of Botosani has the oldest architecture in the city. XIX. sfâr[itul sec XIX. l\ca[ care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare B ser ca armeneasc\ (pictura mural\).Boto[anii. built during the time of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532). Ioan Botez\torull". muzeele ''George Enescu". In Botosani County there are also other edifices with remarkable architectural value. so]ia domnitorului Petru Rare[. locurile. cl\direa Prim\riei construit\ la sfâr[itul secolului XVIII `n stil eclectic de c \d rea F armon c influen]\ german\. Uspenia Church. Cosula Monastery. De asemenea. Also representative to Botosani County are the memorial houses ''Mihai Eminescu". also called Ventura House. the people. Nicolae".Curtesti.Catolic\ "Na[terea Sf. Ioan Botez\toru " Boto[an Sf. Vaculesti Commune (1742). B b oteca Jude]ean\ "M ha Em nescu" Biiblliioteca Jude]ean\ "Miihaii Emiinescu". dating from 1551. Biiseriica armeneasc\ Boto[ani (1535). cea mai important\ m\n\stire din jude]. also known as "Moscovici House". Bolfosu House. out of which we can mention: "Saint Nicholas" Church Popaut . construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matia[ Co[ulvei (1532). "The Birth of Saint John the Baptist" Roman-Catholic Church Botosani. the beginning of the XIXth century. M\n\stirea Co[ula din localitatea cu acela[i nume. grouping a large number of commercial buildings dating from the XVIIXVIIIth centuries. având pictura M\n\st rea Agafton interioar\ ref\cut\ complet `n anii de dup\ revolu]ie. Agafton Monastery . actuala cl\dire a bisericii fiind în\l]at\ pe locul unei vechi capele din lemn `n anul 1853. the wife of ruler Petru Rares. Pop\u] . construit\ în stil moldovenesc. famous in the crafting field in Botosani. "Saint Nicholas" Princely Church Dorohoi. `n manier\ B ser ca L poveneasc\ Boto[an neogotic\. Silion House. the interior painting being completely restored after the revolution.Boto[anii. the Lippovan Church in Botosani. ctitorie a B ser ca Domneasc\ "Sf. end of the XIXth century. care grupeaz\ un num\r mare de cl\diri cu destina]ie comercial\ datând din secolele XVII .Boto[ani . Muzeul Jude]ean Jude]ean. Biserica "Sf. care î[i are începuturile `n anul 1778 ca biseric\ a Breslei Bl\narilor. in Moldavian style. M\n\stirea Gorovei . built in 1552 by Lady Elena. built by Stephen the Great in 1495. ''Nicolae Iorga". reprezentative pentru jude]ul Boto[ani sunt [i casele memoriale ''Mihai Eminescu".Boto[ani. dating from the XVIth century. their accomplishments and projects and to fill your hearts with the spirit of Botosani! În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase edificii religioase. realizate între anii 1537-1681. ''George Enescu". ctitorie a Doamnei Elena Rare[.Dorohoii. Gorovei Monastery.XVIII. ''George Enescu". built at the end of the XVIIIth century in Eclectic style with German influences. "Saint George" Church Botosani. ''Nicolae Iorga". from among which we can mention: Antipa House. Biserica "Sf. built in the middle of the XIXth century.Boto[ani. denumit\ [i Casa Ventura. We invite you to know the places. dintre care amintim numai câteva: Biserica "Sf. domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din 1496. a place that still preserves very valuable original frescoes (mural painting). built by the ruler Stephen the Great in 1496. V\ invit\m s\ cunoa[te]i oamenii. Foto: Complexul m\n\stiresc Vorona 3. Biiseriica Liipoveneasc\ . when it was the church of the Furriers' Guild. începutul sec. the edifice of the Town Hall. Ilie" . M\n\stiirea Agafton Curte[ti din secolul XVI. situated in the homonymous locality. Casa Bolfosu. the Armenian Church in Botosani (1535). Foto: Vedere panoram\ a localit\]ii Agafton 2. datând din anul 1551. Biiseriica Domneasc\ "Sf.Comuna V\cule[ti (1742).

Prin urmare. prin Programul de Vecin\tate România . mass-media. a multifunctional printer. The improvement of cross-border integration between the border regions. . Îmbun\t\]irea integr\rii transfrontaliere dintre regiunile de grani]\. . as applicant for non-refundable financing.Ucraina 2004 . inscrip]ionare CD-uri de c\tre o firm\ autorizat\.Consiliul Jude]ean Boto[ani 2. dotare [i reabilitare a loca]iilor din CIAS Leorda. PHARE CBC 2005. The results of the project's implementation were: .Crearea instrumentelor specifice pentru multiplicarea [i diseminarea informa]iilor. ~n acela[i timp. 2. Obiectivul general al proiectului a fost intensificarea cooper\rii transfrontaliere în domeniul turismului. and this fact should not be perceived by its population as an obstacle in the way of the existing connections and of cooperation at local level.Activitate `n cadrul proiectului "~mpreun\ pentru servicii sociale de calitate". modernized and equipped . as well as the creation of a web page for the promotion of the tourist centre in the two regions (http://www.Ucraina. leaflets. cu impact direct asupra egaliz\rii [anselor de includere în comunitate.2006 as the main pillar for the future development of sustainable cooperation.1 Extension and consolidation of the tourist sector .2006 ca fiind pilonul principal al dezvolt\rii viitoare a rela]iilor de cooperare durabile. Obiectivul general al proiectului a constat în intensificarea cooper\rii economice [i sociale. At the same time. . sus]inut\ la Boto[ani 1. "Centrul de informare turistic\ [i cooperare transfrontalier\" . `n zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i raioanele din Moldova.The elaboration of the Feasibility Study necessary for the investment "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries in CIAS Leorda" . a fost considerat\ de c\tre Programul de Vecin\tate România . diseminarea informa]iilor cu caracter turistic c\tre operatorii din domeniu turistic. în principal în domeniul gospod\ririi apelor râului Prut. telephone and fax. the project encouraged the development of cross-border contacts and of local and regional cooperation. popula]ie.Budget line: B 220202. prin intermediul c\rora au putut fi sus]inute [i celelalte activit\]i ale proiectului. pliante. as leader of a crossborder cooperation partnership alongside "Mihai Eminescu" County Library Botosani and the Association of workers in the tourist field in Cernauti Region "Tourist Bucovina" (Cernauti. with a direct impact on the equalisation of chances for inclusion into the community.1 . was considered in the Vicinity Programme Romania . Rezultatele implement\rii acestui proiect au fost: .Formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere de informare [i comunicare . Ukraine). through the Vicinity Programme Romania . training in marketing.2006. prin edificarea unor baze solide pentru dezvoltarea economic\.01. ecologic [i cultural. the development of human resources and the accomplishment of preparatory activities for larger projects with a strong cross-border impact in the field.Linia bugetar\: B 220202. dezvoltarea resurselor umane [i realizarea unor activit\]i ce preg\tesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic `n domeniu.1 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Pavilion de recuperare [i cazare beneficiari ai CIAS Leorda". Consiliul Local al comunei Leorda (România) [i Sindicatul Jude]ean al Pensionarilor Boto[ani (România) în calitate de asocia]i. CDs. the activity of knowing and bringing together the local communities from the eligible regions was all the more beneficial as the new frontier of the European Union was extended to this area.Moldova 2004 .proiect finan]at în cadrul Programului PHARE CBC. instruire în marketing. . Two specialized operators in the field of tourism and tourist marketing also carry out their activity inside the Centre. Projects with external financing Projects financed from pre-accesion funds a 1. Prin aceast\ abordare.asisten]\ socio-psiho-juridic\ pentru 150 persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i. Consiliul Jude]ean Boto[ani. Consiliul Jude]ean a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile [i lider al unui parteneriat din care au mai f\cut parte Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova).The creation of the specific instruments for the dissemination of the information. a realizat un parteneriat cu Consiliul Raional F\le[ti (Republica Moldova).Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" 10 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 11 . adic\ o mai bun\ cunoa[tere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile. The project is part of the general objective of the Vicinity Programme Romania . The engagement of the local communities in activities of cross-border cooperation. The aim of the project was the improvement of the joint efforts for the appropriate management of the cross-border waters.01. Crearea [i dotarea "Centrului de informare turistic\" (cu mobilier. Foto: BOARDMEDIA .2006.Extinderea [i consolidarea sectorului turistic . "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" . .1 Social assistance and care centre (Leorda-Romania) rehabilitated. lider al unui parteneriat de cooperare transfrontalier\ al\turi de Biblioteca jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani [i Asocia]ia lucr\torilor din domeniul turistic al regiunii Cern\u]i "Bucovina Turistic\" (Cern\u]i. Obiectivul general al proiectului a fost îmbun\t\]irea accesului la servicii comunitare integrate de asisten]\ social\ a grupurilor defavorizate reprezentate de persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i din jude]ul Boto[ani (România) [i din Raionul Soroca (Moldova).Promovarea dezvolt\rii socio-economice locale. componente ale Euroregiunii Prutul de Sus.Moldova 2004 . cu impact direct asupra calit\]ii vie]ii popula]iei. aparat fotodigital). 3.Consiliul Jude]ean Boto[ani Proiecte cu finanþare externã Proiecte finan]ate din fonduri de pre-aderare 1. Measure 1. endowment and rehabilitation of the locations from CIAS Leorda .turismbotosani.Crearea unui model de bun\ practic\ de interven]ie social\ complex\/integrat\. precum [i crearea unei pagini web de promovare a centrului [i a turismului din cele dou\ regiuni (http://www.The creation of a model of good practice in the field of complex/integrated social intervention.ro) au reprezentat dou\ dintre obiectivele esen]iale ale proiectului. componente ale Euroregiunii Prutul de Sus.project financed by PHARE CBC Programme. proiect finan]at în cadrul Programului de Vecin\tate România-Moldova 20042006. reparare.creation of a web page) were included in the above mentioned project. with an impact on the life quality of the people from the border area of Botosani County and Cernauti Region Ukraine. M\sura 1. grupuri ]int\. mass-media. . Botosani County Council. "The Tourist Information and Cross-Border Cooperation Centre" . sustainable ecologic and cultural tourism. computer. which supported the other activities. Integrare European\ a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile pentru acest proiect. cu impact asupra calit\]ii vie]ii oamenilor din zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i regiunea Cern\u]i . turismul durabil. autorit\]i locale (promovarea turismului în jude]ul Boto[ani prin tip\rirea de bro[uri.Works for the modernization. target groups.Studiu de Fezabilitate necesar investi]iei "Pavilion de recuperare [i cazare a beneficiarilor din CIAS Leorda". the dissemination of tourist information to the tourism operators. "Together for quality social services" RO2005/017-537. Proiectul s-a încadrat în obiectivul general al Programului de Vecin\tate România . PHARE CBC 2005.proiect finan]at prin Programul PHARE CBC 2004-2006/016-942.ro) were two of the essential objectives of the project. Angajarea Botosani County Council comunit\]ilor locale în ac]iuni de cooperare transfrontalier\. the main source for the accomplishment of the economic activities. 3. components of the Euro-region Prutul de Sus.social-psychological-legal assistance to 150 elderly and disabled people . mainly as regards the management of Prut River. managementul turistic. local authorities (the promotion of tourism in Botosani County through the printing of brochures. Consequently. concluded a partnership with Falesti District Council (Republic of Moldova). iar acest lucru nu trebuie s\ fie perceput de popula]ia din zon\ ca o barier\ în calea leg\turilor existente [i a cooper\rii la nivel local. având ca efect o promovare corespunz\toare a turismului de o parte [i de alta a grani]ei. As part of this project.crearea unei pagini web) au reprezentat activit\]i în cadrul proiectului amintit.28 persons trained . project financed through the Vicinity Programme Romania-Moldavia 2004-2006. as well as for the existence of the population from both sides of the border. Some of the project's activities were the following: . 2.Lucr\ri de modernizare.The creation and development of a cross-border network of information and communication . proiectul [i-a propus s\ aduc\ o contribu]ie însemnat\ în dezvoltarea economico-social\ durabil\ în zona de grani]\ [i s\ duc\ la o mai bun\ cunoa[tere a poten]ialului turistic de care dispune fiecare parte. ac]iunea de cunoa[tere [i apropiere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile a grani]ei a fost cu atât mai benefic\ în situa]ia în care noua frontier\ a Uniunii Europene s-a extins [i la aceast\ zon\ de grani]\. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani .01. to the population.28 persoane instruite. digital camera). repair. leading to an adequate promotion of tourism on both sides of the border. . Scopul proiectului a fost acela de a îmbun\t\]i managementul comun privind gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere.Ukraine 2004 .The training of the human resources from the two facilities . the Local Council of Leorda Commune (Romania) and the County Union of the Pensioners from Botosani (Romania) as associates. The establishment and endowment of the Tourist Information Centre (with furniture.01. The general objective of the project was the intensification of economic and social cooperation.Materials for the promotion of the social integration of elderly and disabled people .2006. .project B financed through PHARE Programme CBC 2004-2006/016-942. The general objective of the project was the intensification of cross-border cooperation in the field of tourism. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . telefon [i fax. the project aims at bringing a significant contribution to the sustainable social-economic development in the border area and leads to a better knowledge of the tourist potential of each region. I Priority Promotion of the local socio-economic development.Instruirea resurselor umane din cele 2 entit\]i vizate. "Cross-border collaboration for the management of the middle stream of b Prut River" . În cadrul Centrului î[i desf\[oar\ activitatea doi operatori specializa]i în domeniul turismului [i al marketingului turistic. with a direct impact on the life quality of the population from the border area between Botosani County and the districts of Moldova. imprimant\ multifunc]ional\. the County Council requested non-refundable financing and was the leader of a partnership that included the District Council Soroca (Republic of Moldavia). proiectul a încurajat dezvoltarea contactelor transfrontaliere [i cooper\rii la nivel local [i regional.1 Feasibility Study for the objective "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries of CIAS Leorda" . Internet . precum [i pentru via]a popula]iei de o parte [i de alta a grani]ei.1 re]ea de informare [i comunicare pentru elaborare "Ghid de acordare a serviciilor de asisten]\ social\".15. Botosani County Council. în calitate de solicitant de finan]are nerambursabil\.15.1 information and communication network for the elaboration of the "Guide for granting social assistance services" . .turismbotosani.1 Centru de îngrijire [i asisten]\ social\ (Leorda-România) reabilitat. which aims at a better knowledge of the local communities from the eligible regions.Moldova 2004 . Consiliul Jude]ean Boto[ani prin Direc]ia Programe. internet . "Împreun\ pentru servicii sociale de calitate" RO2005/017-537. included in the Euro-region Prutul de Sus. Ucraina). through the "Programmes for European Integration" Department. sursa principal\ a realiz\rii activit\]ilor economice. tourist management. requested non-refundable financing for this project. Prioritatea I .2006. computer.Materiale informative [i de promovare a integr\rii sociale a persoanelor vârstnice [i cu dizabilit\]i. modernizat [i dotat. Printre activit\]ile proiectului s-au num\rat: . through the establisment of a solid basis for economic development. The general objective of the project was the improvement of the access to integrated community services of social assistance for elderly persons and people with disabilities from Botosani County (Romania) and Soroca District (Moldova).Moldova 2004 .Consiliul Judeþean Botoºani Text: Andrei BUZATU . Through this approach. În cadrul acestui proiect.

of a Feasibility Study regarding the water supply of the localities from Botosani County.6% . in partnership with Herta District Council (Ukraine). respectiv Briceni.1 Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu ap\ din râul Prut a municipiului Boto[ani `n sistem regional.Autoritatea Contractant\ (fonduri PHARE) . which would be useful for the establishment of a database necessary for the elaboration of an Action Plan for the joint management of the integrated infrastructure. by paying attention to the multiplication and extension of the project's effects and through the dissemination of its results to the local communities from the two cross-border areas. "The informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" (RO 2006/018-147.86. having as partners 77 Local Councils of cities. 5.Consiliul Jude]ean (350 euro) [i 77 Consilii Locale partenere (150 euro fiecare) Scopul proiectului a fost consolidarea capacit\]ii opera]ionale a administra]iilor publice locale din jude]ul Boto[ani. în istorie.500 euro.02. Problematica legat\ de protec]ia mediului. în parteneriat cu Consiliul Raional Her]a (Ucraina). leaflet-uri pentru diseminarea obiectivelor [i activit\]ilor proiectului. care s\ realizeze o baz\ de date necesar\ stabilirii unui Plan de ac]iune pentru managementul comun al infrastructurii integrate. Proiectul a avut în vedere [i preluarea debitului de ap\ suplimentar existent în momentul inunda]iilor pentru diminuarea efectelor nefavorabile asupra terenurilor din apropierea acestui râu.4. The Feasibility Study. as well as the ground waters from its meadow represent the main drinking water source of the local communities on both sides of the border between the two states. ca parteneriat extins. as the problem of managing the waters of Prut River is of interest to all the districts that border Botosani County.600 euro) .decisions of the public administrations in the project area regarding the approval of the joint plan for cooperation. Rezultatele proiectului au fost urm\toarele: . bro[uri de prezentare a colabor\rii transfrontaliere din zona proiectului distribuite la factorii interesa]i.Ucraina) [i punctul vamal Stânca (România . Edinet. ale afluen]ilor acestuia.Ukraine. care au [i în prezent planuri de gospod\rire a acestor ape. towns and communes.Botosani County and Ukraine . desf\[urat\ la Herta (Regiunea Cern\u]i. Cre[terea gradului de con[tientizare în rândul popula]iei locale din cele dou\ zone transfrontaliere asupra particip\rii publice în gospod\rirea eficient\ a apelor râului Prut. Cristinesti and Pomarla (Romania). . Managementul apei în acest areal cuprinde atât un aspect de protec]ie a purit\]ii acestor surse de ap\. precum [i a gradului de con[tientizare în rândul popula]iei asupra necesit\]ii corel\rii [i dezvolt\rii integrate a urm\toarelor programe dedicate acestui domeniu de interes comun. as well as the supply of drinking water to the local communities through the most adequate engineering techniques. Cristinesti and Pomarla (Romania). The simplified passing point from Racovat. prin dotarea acestora. out of which: . De asemenea. The creation of a database referring to the management of cross-border waters and the development of the perspective regarding future cooperation in this field. Rî[cani. for the accomplishment of the project's goal. materialized in damages for the biodiversity and the human settlements. respectiv conservarea biodiversit\]ii subacvatice [i din imediata apropiere a acestui curs de ap\ este strâns legat\ de utilizarea Prutului ca surs\ de ap\ potabil\. Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ având calitatea de asociat. existing at the level of the local communities.Imagine râul Prut aferent\ proiectului "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" Activit\]ile proiectului au vizat: a. through the accomplishment of a collaboration network. .4% (75. Proiectul a avut în vedere dezvoltarea structurii comune de implementare. the project also aimed at the rehabilitation of 15 km of the county road 291D+DJ298. b. . as an extended partnership. c.1 Development of cross-border transport infrastructure. f\r\ a exista o corelare [i o integrare transfrontalier\ în acest sens. Cristine[ti [i Pomârla (România).02. with a direct impact on the life quality of the population and a significant crossborder impact in the near future.Her]a . PHARE CBC 2004-2006.Ucraina.800 brochures for the presentation of cross-border collaboration in the project area. having as associates the Local Councils of Ibanesti. 1. Consiliul Jude]ean Boto[ani a fost solicitant al finan]\rii [i a avut ca parteneri 77 de Consilii Locale de municipii.600 Euro) . eficientizarea activit\]ii serviciilor voluntare pentru situa]ii de urgen]\.Ukraine) and Stanca customs (Romania . cât [i pentru gospod\riile din apropierea cursului de ap\.01. A higher level of awareness of the local population from the two areas regarding public participation in the efficient management of the waters of Prut River. in the north-eastern extremity of Romania. precum [i realizarea. which have plans for the management of the river but with no correlation and cross-border integration for this purpose.03 BT 418). Implementarea acestei ac]iuni a dus la cre[terea gradului de vizibilitate privind interven]ia Uniunii Europene în zon\. acesta are grani]\ la nord cu Ucraina (prin punctul de trecere Racov\]) [i la est cu Republica Moldova (prin punctul vamal Stânca).200 leaflets for the dissemination of the project's objectives and activities.86. Glodeni [i F\le[ti. facilitând p\strarea leg\turilor de colaborare [i cooperare dintre comunit\]ile care tr\iesc de o parte [i de alta a frontierei România-Ucraina. înfiin]at `n anul 1985. as well as the similar approaches on the other side of the border will represent the basis of complex works for the water supply system. . between the local public administrations from the two areas. proiectul [i-a propus reabilitarea a 15 km din drumul jude]ean 291D+DJ298.Moldova).Herta .01. legau 2 ]inuturi (Her]a [i Dorohoi) ce apar]ineau }\rii de Sus. The development of pilot activities for the preparation of large projects with significant cross-border impact.Activitate `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". proiect finan]at în cadrul Programului PHARE 2006. din care: . The waters of Prut River and its tributaries. "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" (RO 2006/018-147. a unui studiu de fezabilitate privind alimentarea cu ap\ a unor localit\]i din jude]ul Boto[ani. Punctul de trecere simplificat de la Racov\].Cernauti Region .4 acorduri de cooperare `ntre Consiliul raional F\le[ti cu organiza]ii membre ale re]elei de informare [i comunicare din raioanele Briceni. 2 Priority . Moreover.Plan de ac]iune comun pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut. Edinet.Vizita de lucru desf\[urat\ `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\".03. pentru realizarea scopului proiectului.Development of the integrated systems of cross-border infrastructure. Cristine[ti [i Pomârla (România). . fiind cea mai scurt\ leg\tur\ dintre punctul de frontier\ Racov\] (România . . outside the partnership. being one of the general objectives of the Vicinity Programme Romania .Herta District. as well as the elaboration. Studiul de fezabilitate realizat prin proiect. prin acordarea unei aten]ii deosebite multiplic\rii [i extinderii efectelor proiectului [i prin diseminarea rezultatelor sale comunit\]ilor locale din cele dou\ zone transfrontaliere.6% .Cern\u]i (Ucraina). the project aiming at the reactivation of the ''road network" which connected the two counties (Herta and Dorohoi) that belonged to the Highland.4 cooperation agreements between the District Council of Falesti and member organizations of the information and communication networks from Briceni. revigorând circula]ia pe traseul Dorohoi (România) . materializate în daune atât pentru biodiversitate. existente la nivelul comunit\]ilor locale. PHARE CBC 2004-2006. The project envisaged the development of the common implementation structure.Botosani County Council (350 Euro) and 77 Local Councils (150 Euro each) The goal of the project was to strengthen the operational capacity of the local public administrations in Botosani County as regards the modernization of the volunteering services for emergency situations.a common Action Plan for the joint management of Prut River and for the support of the infrastructure.03 BT 418). facilitating the collaboration and cooperation between the communities that live on both sides of the border.documentation and contracts for the acquisition of services. ora[e [i comune. care str\bate teritoriul comunelor asociate `n proiect: Ib\ne[ti. desf\[urat\ la Boto[ani 2.1 Feasibility Study for the supply of the City of Botosani with water from Prut River in a regional system. în afara parteneriatului. Considering the location of Botosani County. The results of the project are the following: . b. The project had a total budget of 87.1 comparative study of cooperation in the management of Prut River. având ca asocia]i: Consiliile Locale Ib\ne[ti. prin realizarea unei re]ele de colaborare. distributed to the interested factors.Regiunea Cern\u]i Raionul Her]a.200 buc. Rascani. în procesul de modernizare a serviciilor de voluntariat pentru situa]ii de urgen]\. this being the shortest connection between the frontier point Racovat (Romania . Edinet.Moldova).1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport [i de grani]\. Measure 2. Ucraina) 12 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 13 . as well as to a higher level of awareness of the population regarding the necessity to correlate and integrately develop the future programmes dedicated to this field of mutural interest. The aspects regarding the protection of the environment. . R`[cani. precum [i abord\rile similare de cealalt\ parte de grani]\ vor constitui baza realiz\rii unor lucr\ri complexe de alimentare cu ap\. M\sura 2.500 Euro. realizarea unui plan de ac]iune pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut. Dezvoltarea colabor\rii transfrontaliere a avut în vedere. înscriindu-se ca obiectiv general în cadrul Programului de Vecin\tate România . Glodeni and Falesti. Proiectul [i-a propus crearea unui sistem de management comun al infrastructurii de transport [i de grani]\ prin formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere (grup ]int\) de comunicare [i informare. The applicant for this project was Botosani County Council (Romania). deoarece problema managementului apelor râului Prut intereseaz\ toate raioanele de grani]\ cu jude]ul Boto[ani. Dezvoltarea unor activit\]i pilot pentru preg\tirea unor proiecte mai mari cu impact transfrontalier puternic. The implementation of this activity has led to a higher level of visibility regarding the intervention of the European Union in the area. . the County Inspectorate for Emergency Situations being an associate. it borders Ukraine to the north (through Racovat passing point) and the Republic of Moldova to the east (through Stanca customs).documenta]ii [i contracte pentru achizi]ie servicii. . precum [i apele subterane din lunca acestui râu sunt principala surs\ de alimentare cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale de o parte [i de alta a grani]ei dintre cele dou\ state. situat în extremitatea nord-estic\ a României. Glodeni districts. Prioritatea 2 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructur\ transfrontalier\. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . namely the preservation of the aquatic biodiversity and also of the fauna and flora from the proximity of this water stream are tightly connected to the use of Prut River as a drinking water source. as a model of good practice. ca un model de bun\ practic\. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . namely Briceni. cu un impact direct asupra calit\]ii vie]ii [i impact transfrontalier puternic în viitorul apropiat. that crosses the territories of the communes associated in the project: Ibanesti. proiectul propunându-[i reactivarea ''re]elei de drumuri" care. extending the road by 6 km up to the town of Herta (Ukraine). Proiectul intitulat "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\" s-a desf\[urat în aria geografic\ România . constituie ''puntea de suflet" dintre popula]ia celor dou\ ]\ri. Crearea unei baze de date referitoare la managementul actual în gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere [i dezvoltarea perspectivei privind cooperarea viitoare în acest domeniu. c. The project aimed at the creation of a joint system for the management of the transport infrastructure by establishing and developing a cross-border network (target group) of communication and information. .03. de asemenea. The project's activities aimed at: a.Cernauti (Ukraine). Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . Solicitantul acestui proiect a fost Consiliul Jude]ean Boto[ani (România).jude]ul Boto[ani [i Ucraina . Botosani County Council applied for financing. [i se continu\ cu 6 km pân\ în ora[ul Her]a (Ucraina). Proiectul a avut un buget total în valoare de 87.4% (75. established in 1985.1 Studiu comparativ de cooperare în managementul apelor râului Prut. . The water management in the area envisages both the protection of the purity of these water sources. Edinet.13. The project called "Roads without frontiers for a united Europe" took place in the geographical area of Romania . 4. project financed by the PHARE 2006 Programme.800 buc. represents the ''bridge" between the two countries. cât [i asigurarea prin cele mai adecvate tehnici inginere[ti a aliment\rii cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale. Apele râului Prut. and thus revigorating the traffic on the route Dorohoi (Romania) . The project also considered the collection of the additional water flow from floods in order to reduce the unfavourable effects on the land situated in the proximity of this river. . The development of cross-border collaboration envisaged also the elaboration of an Action Plan for the joint management and support of the infrastructure regarding the management of Prut River. 5.Hot\râri ale administra]iilor publice din zona proiectului de aprobare a planului comun de cooperare. Riscani. . . Având în vedere pozi]ia jude]ului Boto[ani.13. între administra]iile publice locale din cele dou\ zone transfrontaliere.Contracting Authority (PHARE funds) . Glodeni.

Value = 5. Botosani County Council submitted for financing through the Regional Operational Programme 2007-2013.the signing of the works contract . gestionare a situa]iilor de urgen]\) . who will have more efficient public services.1 "Rehabilitation and modernization of the network of county roads.Ib\ne[ti. km 22+100 . precum [i impactul implement\rii. The project envisages the rehabilitation and modernization of a section of the above mentioned county road. Viisoara . Thus.Borzesti Mandresti .Suhar\u . Domeniul major de interven]ie 2. Value = 35. În ceea ce prive[te rezultatele estimate.Corni . the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water.295.Mitoc.inclusiv construc]ia / reabilitarea [oselelor de centur\". The road section which will be rehabilitated is included between km 22+100 . refacerea [i/sau modernizarea a 22 pode]e transversale. correlated with general economic growth. urban streets . The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category.124+455" .14+100" .06 km [i se intersecteaz\ cu DN 24C. ele necesitând lucr\ri de modernizare.Libertatea .the elaboration of the Feasibility Study and of the Technical Project . managed at local level. gestionate la nivel local. cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier.Mitoc. Cristine[ti (DN 29F) ."Modernizare DJ 208H. 2. C\l\ra[i .11+550"."Modernization of DJ 294. The implementation of the above mentioned project resulted in 77 trained persons. dar [i a cre[terii gradului de mobilitate a popula]iei. km 5+500 12+500" . resulting in the stimulation of the sustainable economic development of the region. "Modernizare Drum DJ 294 Mih\l\[eni .18+610" . În decembrie 2007. of the transport conditions for goods and people in the North-East Region. km 9+900 . Valoare = 5. The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category."Modernizare DJ 296B.Calugareni .659 lei .13+900".11+540".510. activities which will lead to the reduction of pollution in the area. km D M 7+900-20+750" is an on-going project. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren. The lands that will be crossed by this road are in the property of Botosani County Council."Modernization of DJ 282H.29+160". through the development of public departments for emergency situations.394. km 34+150 . angajate în cadrul a 77 prim\rii din jude].39+150". the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water."Modernization of DJ 207N.29+160". Brosc\u]i . km 5+500 . reprezentan]ii comunit\]ilor locale din cele 77 unit\]i teritorial-administrative. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren.726. Dobarceni . prin instruire în domeniul utiliz\rii computerului .Ob]inerea Studiului de Fezabilitate [i a Proiectului Tehnic . Boto[ani . with safety measures for road traffic.Semnarea contractului de execu]ie a lucr\rilor .DN 28B.Mih\ileni.Cre[terea gradului de calificare a personalului de la nivelul colectivit\]ilor locale.Curte[ti . reducerea costurilor privind transportul de persoane [i m\rfuri [i la fluidizarea traficului. comunicare. Valoare = 17.Dotarea cu echipamente IT (management. acest proiect [i-a propus reabilitarea a peste 12 km de drum jude]ean.Mândre[ti . being part of the public domain.Improvement of the regional and local transport infrastructure."Modernization of DJ 296B."Modernization of DJ 294B.Vl\sine[ti. "Modernization of the road DJ 294 Mihalaseni .209 lei .DN 24C.209 lei .DN 24C.39+150".1. 8 county roads were rehabilitated and modernized: . cât [i în structur\. In December 2007. Main intervention field 2. fiind situat în partea estic\ a jude]ului Boto[ani. which presents the sector of regional transport as one of the main sectors for social-economic development in Romania.Informarea publicului larg cu privire la îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani. Grupul ]int\ a fost constituit de 77 persoane."Modernizare DJ 207N.31+000"."Modernizare DJ 294B. care prezint\ sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea social-economic\ în România.Corni .Libertatea .Padureni (DJ 294). [i a mobilit\]ii popula]iei.Ibanesti.Dingeni. and of the mobility of people. Ungureni (DN 29) .Calugarenii Mari (DJ 296). asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime. 1.C\lug\renii Mari (DJ 296). corelat cu cre[terea general\ din economie.Actualizarea cuno[tin]elor în domeniul situa]iilor de urgen]\ b. în condi]ii de siguran]\ [i confort. the Local Councils partners in the project and the County Inspectorate for Emergency Situations. The surface occupied by the county road DJ 294 is located outside the borders of Mihalaseni locality. the improvement of the county roads is necessary in order to keep up with the increasing traffic.Mihaileni. km 6+220 .Borze[ti .154 lei . Rezultatele prev\zute a fi ob]inute prin implementarea proiectului sunt: . fiind finan]at în cadrul Programului Opera]ional Regional 2007-2013. km 22+100 . crossing the national road DN 24C. In 2008. km 0+900 13+900"."Rehabilitation and modernization of the network of county roads. Valoare = 11.06 km. special measures for the crossing of localities. în inventarul bunurilor publice al Consiliului Jude]ean Boto[ani. Rehabilitation of county roads The improvement and development of the transport infrastructure are the priorities of the National Development Plan."Modernizare DJ 208H P\dureni . Consiliul Jude]ean Boto[ani a depus spre finan]are.875. promovarea parteneriatului [i a cooper\rii dintre autorit\]ile locale [i al]i actori responsabili de managementul serviciului pentru situa]ii de urgen]\ [i diseminarea rezultatelor proiectului Implementarea proiectului men]ionat mai sus a avut ca rezultate un num\r de 77 persoane instruite.1 . 9 proiecte pentru reabilitarea [i modernizarea urm\toarelor trasee de drumuri jude]ene: . as well as the impact of the implementation. Value = 31. Domeniul major de interven]ie 2. Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului.Plopenii Mari .14+550" ."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene. Value = 35. km 4+900 . being situated in the eastern part of Botosani County. Projects financed from Structural Funds 1. În anul 2008 s-au reabilitat [i modernizat un num\r de 8 drumuri jude]ene.703.Cuza Vod\.the information of the public regarding the improvement of the road infrastructure in Botosani County. Botosani .P\dureni (DJ 294).Curtesti . the modernization and development of the capacity of the local administration in Botosani County to efficiently manage the emergency situations through: . [i 3 persoane din cadrul Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Boto[ani. conform proiectului tehnic [i caietului de sarcini .510.including the construction / rehabilitation of the belt roads". Value = 17. km 7+000 .Buda (E 58). cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier. a c\ror dotare s-a îmbun\t\]it [i ai c\ror reprezentan]i au fost instrui]i.DN 28B. The indirect beneficiaries of the project's results are the local communities from the 77 administrative-territorial units. Mih\l\[eni . H\ne[ti . Ungureni (DN 29) . the project envisages the rehabilitation of over 12 km of county roads."Modernizare DJ 293A. Calarasi .20+750 . km 7+000 ."Modernization of DJ 294. Loturi Enescu . the consolidation of the areas with risk of land slides.Cuza Voda. c\tre [i dinspre celelalte regiuni. 2 promotion activities organized at the start and completion of the project. DN 24C . Gulioaia .577. The results expected to be accomplished through the implementation of the project are: .DN 24C. km 13+010 18+610" . km 118+650 . având ca rezultat stimularea dezvolt\rii economice durabile a regiunii. Printre obiectivele specifice ale proiectului s-au num\rat: a. ele aflându-se în folosin]a domeniului public. communication. Investment projects 1. reabilitare a drumurilor jude]ene."Modernization of DJ 208H. km 118+650 . and also in order to increase the mobility of the population. în vederea îmbun\t\]irii accesibilit\]ii regiunii nord-est [i dinspre celelalte regiuni.154 lei . Cristinesti (DN 29F) . employed in 77 town halls.11+550"."Modernization of DJ 282. Loturi Enescu ."Modernization of DJ 208H Padureni . tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor.Corlateni.240 lei .893 lei . "Modernizare DJ 291 B Lozna-Dersca-Mih\ileni. Proiecte de investi]ii Proiecte finan]ate din Fonduri Structurale 1. km 9+900 . bunurilor [i serviciilor în vederea stimul\rii dezvolt\rii economice durabile a regiunii. Priority Axis 2 .14+550" ."Modernizare DJ 282. km 13+010 . many roads have been affected. Reabilitarea unor trasee de drumuri jude]ene Îmbun\t\]irea [i dezvoltarea infrastructurii de transport sunt priorit\]i ale Planului Na]ional de Dezvoltare."Modernization of DJ 291B Lozna .Improvement of the regional and local transport infrastructure. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani 2."Modernization of DJ 294A. Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului. crearea unei re]ele informale între persoanele implicate [i a unor rela]ii inter-institu]ionale între Consiliul Jude]ean Boto[ani. goods and services in order to stimulate the sustainable economic development of the region.Strahotin .Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale. km 7+900 . From among the specific objectives of the project we can mention: a. to and from the other regions. se impun îmbun\t\]iri ale drumurilor jude]ene pentru a ]ine pasul cu cre[terea traficului. Axa prioritar\ 2 . prin dezvoltarea serviciilor publice pentru situa]ii de urgen]\.Cristesti . Value = 11. Priority Axis 2 . Recently. pentru a permite transporturi mai ieftine. ~n ultimii ani.659 lei . dotarea cu echipamente IT a serviciilor locale pentru situa]ii de urgen]\. Proiectul "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" a avut ca beneficiari voluntarii din cadrul serviciilor comunale pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani [i cele 77 prim\rii partenere din jude]. Broscauti . financed through the Regional 2 Operational Programme 2007-2013. through the improvement of the endowments and the training of their representatives.Cosula . Valoare = 35. The county road DJ 294 connects Mihalaseni locality to the national road DN 24C.12+900".Criste[ti ."Modernizare DJ 294. DN 24C ."Modernizare DJ 294.Modernizare DJ 291B Lozna . km 22+100 . the restoration and / or modernization of 22 bridges."Modernization of DJ 291D. Valoare = 35.the updating of the know-how in the field of emergency situations b. with safety measures for road traffic. in order to improve the accessibility of the North-East Region. km 7+900-20+750" este un D M 2 proiect în curs de implementare.Dersca . De rezultatele proiectului beneficiaz\. with responsibilities in the field of emergency situations. in order to allow cheaper transportation.12+600" . The general objective of the project was the implementation of the reform of public administration in general and of public services in particular. which will lead to the increase of road traffic.DN 24C. km 0+000 12+600" . km 0+000 . Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 15 . according to the technical project and tender dossier . bunurilor [i serviciilor.12+900"."Modernization of DJ 292.29+160 and has a length of 7. în mod indirect.577. km 6+540 11+540". the consolidation of the areas with land slides.a higher qualification level for the staff through training in the field of computer use . km 6+540 . Valoare = 31.Oroftiana."Modernizare DJ 292.326 lei . and 3 persons from the County Inspectorate for Emergency Situations Botosani.394.DN 24C. requiring modernization and rehabilitation works. asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime.C\lug\reni .Sarafinesti.Buda (E 58).29+160" este un proiect în curs de derulare.DN 24C. the promotion of cooperation between the local authorities and other factors responsible for the management of the emergency situations and the dissemination of the project's results. Astfel.Dîngeni. in conditions of safety and comfort. fiind finan]at prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013.the endowment with IT equipment (management. urban streets . Mihalaseni . tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor. conform normelor europene [i. prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013. according to the European norms and for the development of all economic branches in the area. km 0+000 .1 .Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale. DN 29 .703. km 22+100 29+160" is an on-going project. the reduction of the cost of transport for people and goods and the fluidization of traffic. "Modernization of the county road DJ 291 B Lozna-Dersca-Mihaileni.875.326 lei ."Modernizare DJ 291D. The beneficiaries of the project "Informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" were the volunteers from the local departments for emergency situations in Botosani County and the 77 partner town halls from the county.Co[ula . DN 29 . special measures for the crossing of localities. bineîn]eles.the execution of the works and the improvement of the road infrastructure in Botosani County."Modernization of DJ 291D. cu responsabilit\]i în domeniul situa]iilor de urgen]\. Main intervention field 2. km 34+150 .Suharau . 9 projects for the rehabilitation and modernization of the following sections of county roads: . km 0+000 . pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economice ale zonei. Regarding the estimated results. financed through the Regional Operational Programme 2007-2013. Suprafa]a ocupat\ de DJ 294 se afl\ în extravilanul localit\]ii Mih\l\[eni. km 4+900 13+000" .124+455" . 2 ac]iuni de promovare în mass-media organizate la lansarea [i la închiderea proiectului.13+000" .685 lei. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane în regiunea nord-est. km 7+900 20+750"."Modernizare DJ 294A. km 18+000 . km 0+900 . Value = 13. Sectorul de drum ce urmeaz\ a fi reabilitat este cuprins între km 22+100 29+160 [i are o lungime de 7.Corl\]eni."Modernizare DJ 282H.Plopenii Mari .Sarafine[ti. 14 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani The target group was represented by 77 persons. Vii[oara .Oroftiana. endowment with IT equipment of the local departments for emergency situations. property of Botosani County Council.Strahotin .14+100" .Execu]ia lucr\rii [i îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani cu respectarea condi]iilor cantitative [i calitative."Modernization of DJ 293A.295. mai multe drumuri au fost afectate atât în ce prive[te starea suprafe]ei. precum [i a îmbun\t\]irii calit\]ii mediului [i prosperit\]ii popula]iei deservite. the creation of an informal network between the people involved and also the creation of inter-institutional relations between Botosani County Council.inclusiv construc]ia/ reabilitarea [oselelor de centur\".Vlasinesti. Valoare = 13."Modernizare DJ 291D. str\zi urbane . ceea ce ar conduce la o cre[tere a traficului rutier. DJ 294 leag\ localitatea Mih\l\[eni [i DN 24C. respectiv: ."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene. Axa prioritar\ 2 . modernizarea [i dezvoltarea capacit\]ii administra]iei locale din jude]ul Boto[ani de a gestiona eficient serviciul pentru situa]ii de urgen]\ prin: . complying with the quantitative and qualitative conditions. Terenurile ocupate de traseul acestui drum sunt în inventarul bunurilor publice ale Consiliului Jude]ean Boto[ani. km 18+000 . km 6+220 .including the construction / rehabilitation of the belt roads" The general objective of the project is the improvement of the regional and local infrastructure. Proiectul vizeaz\ reabilitarea [i modernizarea unui tronson din drumul jude]ean men]ionat în titlu.31+000". Hanesti .685 lei. as well as the improvement of the quality of the environment and of the prosperity of the served population. goods and services. control of the emergency situations) . Dobârceni .12+500" . Gulioaia .Dersca . str\zi urbane . ac]iuni ce vor conduce la reducerea gradului de poluare în zon\.240 lei .726.893 lei . Consiliile locale partenere de proiect [i Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\.1 . c\rora li se ofer\ servicii publice mai eficiente Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de implementarea reformei administra]iei publice în general [i a serviciilor publice în particular.

s-a considerat c\ loca]ia adecvat\ va fi în comuna St\uceni.16 iulie 2009. the establishment of new companies in the localities traversed by the roads.Construction of the infrastructure for the collection of packages. Cozancea Monastery. 1274/2005.2008 [i de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani prin H. ''ECOPROCES BOTO{ANI''.46+850".Înfiin]are A.Construirea unui depozit jude]ean conform. . a transportului/transferului la depozitul jude]ean pe 5 zone geografice. sticl\. . still preserving original frescoes of great value (mural painting) accomplished in 1537-1681. . area 2 Saveni. . . condi]iile de rulare corespunz\toare [i reducerea uzurii mijloacelor de transport. precum [i la crearea unei mai bune leg\turi între re]elele de transport jude]ean [i re]elele na]ionale.transfer and transport: . valoarea total\ a acestora solicitat\ prin Program Opera]ional Regional 2007-2013 fiind de 191. Frumusica (or Bals) Hermitage. . in trucks with trailers.Racovat. . The modernization will have a significant impact and will contribute to the accomplishment of the following specific objectives: improvement of the accessibility of the peripheric areas. according to the Technical Assistance: 29.09.D. . conform Ordin nr.Sistem pentru colectarea de[eurilor: aplicarea unui sistem unitar în tot jude]ul.A.The county ecologic storage facility will also be part of the public domain of Botosani County. glass).Contractele de delegare a gestiunii se vor încheia de c\tre A. realizarea unui confort sporit pentru participan]ii la trafic. . L = 15 km.Transport from the transfer units to the final storage facility will be made in 2 shifts.A. . criterii tehnice. will turn to account the tourist and cultural potential. De asemenea. cântar [i zon\ pentru depozitarea de[eurilor electrice [i electronice. of the two storage facilities in the City of Botosani and the City of Dorohoi and the simplified closing of the landfills from the rural environment and small towns. conform Asisten]ei tehnice: 30.Baranca .494 lei . according to Order no. .46+850". a spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici. fiecare cu 2 containere de 25 mc. zona 3 {tef\ne[ti. and also of the landfills in the urban environment .Extension of the collection system of municipal waste: 100% in the urban environment and 80% in the rural environment.Termen estimat de finalizare a Studiului de fezabilitate.Copalau .County storage facility: After the technical comparison of the two options Stauceni and Unteni. Sistem integrat de management al de[eurilor în jude]ul Boto[ani Proiect finan]at prin POS Mediu./Consiliul Jude]ean Boto[ani/Consilii Locale în func]ie de activit\]ile de salubrizare care fac obiectul contractelor de delegare. raised in 1600.692. cu câte 6 containere pentru colectare selectiv\ (hârtie. reducerea costurilor de transport explicite [i implicite. Valoare = 19.Închiderea spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici . Deadlines and value of investment .03. 349/2005 a celor dou\ depozite din municipiul Boto[ani [i municipiul Dorohoi [i închiderea simplificat\.Development of the integrated waste management systems and rehabilitation of the contaminated sites. leading also to the creation of a good connection between the county and national transport lines. . 20 tone/curs\. .Curtesti (4 km south-west of Botosani). . Cosula Monastery .210 Euro. The project will also facilitate the access to the sights of the cultural patrimony. în afara celor acoperite prin fonduri UE. scale and area for the storage of electric and electronic waste. results of the future investments.250.Modernizare traseu regional Dorohoi .441 lei Prin realizarea acestor proiecte se va contribui la îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane atât în interiorul zonelor studiate.Fundu Her]ii . these incomes will have to cover the future waste management costs on the long-term. 349/2005. . aceste venituri vor trebui s\ acopere costurile viitoare pe termen lung aferente serviciului de gestionare a de[eurilor. environmental impact. .5% din venitul pe gospod\rie.Termen estimat finalizare aplica]ie.J.Înfiin]are Unitate de Implementare Proiect în cadrul A. glass.The Master Plan has been approved by the Ministry of Environment and Sustainable Development on 12. Institutional framework . of the conditions of transport for goods and people both inside the studied areas and also to and from these areas.Drac[ani . local development and especially the development of the local tourist potential through the rehabilitation and modernization of the direct transport connections. such as: Vorona Monastery .120 inhab/container (urban). Op]iuni Criterii de selectare a op]iunilor: costuri.Construction of a county storage facility. zona 4 Fl\mânzi. 2. care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare (pictur\ mural\) realizate între anii 1537-1681.A. sticl\). with 6 containers for selective collection (paper. located at 15 km south-east of Botosani. .I.D. M\n\stirea Co[ula construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matias Co[ulvei (1532). .03. înfiin]area de noi firme în localit\]ile de pe traseele drumurilor. Flamanzi.Establishment of I. ..System for the collection of waste: . . cre[terea vitezei de transport [i implicit reducerea timpului afectat transportului de m\rfuri [i de c\l\tori [i a consumului de carburant. The costs for waste management are considered affordable if they are lower than 1.The application of a unitary system throughout the county. care reprezint\ o adev\rat\ atrac]ie pentru turi[ti.Racovat section.collection points 1/500 inhab. la valorificarea poten]ialului turistic [i cultural. norm\ tehnic\ .The delegation contracts will be concluded by I. . of transport/transfer to the county storage facility from 5 geographical areas. the former was chosen as the adequate location. asigurând transportul a max. . principiu adoptat în legisla]ia UE [i în cea româneasc\. Affordability The waste management activity generates income through the charging of fees to the waste producers. included in the tourist circuits. Dorohoi .System for the collection of packages: . . representing a true sight for tourists.494 lei .Fundu Hertii . .08.Depozit jude]ean conform: dup\ compara]ia tehnic\ a op]iunilor St\uceni [i Un]eni. organizarea colect\rii selective a de[eurilor.Deadline estimated for the completion of the Feasibility Study.puncte de colectare 1/500 loc.101 lei. a celor voluminoase [i a celor periculoase. .All the new assets. 20 tons/trip.101 lei. area 3 Stefanesti.2009. Realizarea acestor proiecte va conduce la cre[terea gradului de atractivitate al zonei din punctul de vedere al investitorilor.06.collection points 1/500 inhab for plastic+metal.120 loc/container (urban) [i 90 loc/container (rural) [i 500 loc/platform\ (urban [i rural). Ibanesti Cristinesti .Racov\].conform calendarului de închidere [i ecologizare a zonelor. ale c\rei începuturi dateaz\ din jurul anului 1600. .D. each with its own staff. the reduction of pollution in the area through the reduction of air and phonic pollution. DN 28B (E 58) . Termene [i valoare investi]ii .C. Fl\mânzi. fiecare având personal propriu. Modernizarea lor va avea un impact important [i va contribui la atingerea urm\toarelor obiective specifice: îmbun\t\]irea accesibilit\]ii zonelor sau regiunilor periferice.2009. their total value (requested through the Regional Operational Programme 2007-2013) being 191.601.extension.Toate bunurile nou create ca urmare a investi]iilor viitoare care deservesc dou\ sau mai multe unit\]i administrativ-teritoriale vor fi bunuri ale jude]ului Boto[ani. area 5 no transfer unit). which will serve two or more administrative-territorial units will be in the property of Botosani County.441 lei The accomplishment of these projects will contribute to the improvement of the regional and local infrastructure. 101/30.cea mai important\ m\n\stire din jude] aflat\ la 15 km sud-est de Boto[ani.The organization of the selective collection of waste. technical criteria. adequate circulation conditions and a lower degree of wear and tear of the vehicles. nr. tronsonul Ib\ne[ti . zona 5 f\r\ sta]ie de transfer). L= 15 km. eurocontainere metalice de 1.377.Metallic euro-containers with a capacity of 1. 1. reducerea polu\rii mediului în zon\ prin reducerea noxelor [i a zgomotului. a depozitelor din mediul urban . 2. . `n func]ie de pozi]ia sta]iilor de transfer (zona 1 Dorohoi.the most important monastery in the county."Modernizare DJ 208H. crearea de locuri de munc\ în firmele nou înfiin]ate. dating from the XVIth century. . M\n\stirea Agafton Curte[ti (la 4 km sud-vest de Boto[ani).Racov\]. higher level of safety and less accidents. .4 transfer units in: Saveni. Agafton Monastery . . colectarea la punct fix cu platforme de colectare a de[eurilor. from Storesti village. zonele rurale . . but also to the improvement of the environmental quality and prosperity of the served population. .I.377. din satul Store[ti. The projects will be accomplished between 2009 and 2013. plastic+metal. .Depozitul ecologic jude]ean se va înregistra în categoria bunurilor publice ale jude]ului Boto[ani.built during the reign of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532).Establishment of the Project Implementation Unit as part of I. Strategia .2009. according to the position of the transfer units (area 1 Dorohoi.2009.transfer [i transport: 4 sta]ii de transfer la: S\veni. cât [i înspre [i dinspre zonele în studiu. {tef\ne[ti. According to the ''polluter pays'' principle adopted in the European and Romanian legislation.Sistem pentru colectarea de[eurilor din ambalaje: zonele urbane .Conclusion of service delegation contracts./Botosani County Council/Local Councils depending on the sanitation activities that represent the object of the delegation contracts. the management of the activity being accomplished through the delegation of the service by Botosani County Council to a licensed operator. cu camioane cu remorc\ cu 3 osii. Strategy . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . Options Selection criteria for the options: costs. the possibility to increase the speed and implicitly reduce the time allocated to the transportation of merchandise and people and also a lower consumption of fuel. Suportabilitatea Gestionarea de[eurilor genereaz\ venituri prin perceperea de taxe de la produc\torii de de[euri. Valoare = 21. Costurile pentru gestionarea de[eurilor se consider\ a fi suportabile dac\ sunt mai mici de 1. the provision of an increased comfort for the participants in traffic.Cristine[ti Baranca .2008. impact asupra mediului..The collection of waste in a fixed point with waste collection platforms. 90 inhab/container (rural) and 500 inhab/platform (urban and rural). .Total value of the project's investments: 32.Master planul a fost aprobat de c\tre Ministerul Mediului [i Dezvolt\rii Durabile la 12. plastic+metal. the reduction of transport costs.Closing of the landfills in the rural environment and in the small towns 16 July 2009.692.2008 and by Botosani County Council through the Decision of the County Council no.Implementation of a system for the transfer/transport of domestic waste to the county storage facility.Închiderea depozitelor [i gropilor neconforme: Procedur\ combinat\ cu închiderea conform HG nr. ."Modernization of the regional route Dorohoi .extindere. ''ECOPROCES BOTOSANI''.Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de[eurilor [i reabilitarea siturilor contaminate istoric.Logistics .Consiliul Jude]ean Boto[ani este beneficiarul [i co-finan]atorul proiectului din partea României. axa prioritar\ 2 .Transportul de la sta]iile de transfer la depozitul final se va face în 2 schimburi.1 mc.. Value = 19. according to the Technical Assistance: 30. Value = 21.Botosani County Council is the beneficiary and co-financer of the project on behalf of Romania.Cop\l\u .Rural areas . .Implementation of a selective system for the collection of waste at county level.Urban areas .06.Cerbu .250.5% of the household income. area 4 Flamanzi. implementation risks. dar [i la îmbun\t\]irea calit\]ii mediului [i prosperitatea popula]iei deservite.210 Euro. . se va facilita accesul la obiectivele aflate în patrimonial cultural. . Conform principiului ''poluatorul pl\te[te''. technical norm .D. sporirea siguran]ei circula]iei [i reducerea num\rului de accidente de circula]ie. dezvoltarea local\ [i în special a poten]ialului turistic local prin reabilitarea [i modernizarea leg\turilor directe de transport.Valoarea total\ a investi]iilor ce urmeaz\ a fi întreprinse în cadrul acestui proiect se ridic\ la 32. conformitate. riscuri de implementare.puncte de colectare 1/500 loc pentru plastic+metal. 16 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 17 .Implementarea unui sistem de colectare selectiv\ a de[eurilor la nivel jude]ean.Closing of the inadequate landfills: Procedure combined with the closing.D.08. datând din secolul XVI.601. zona 2 S\veni. .Realizarea infrastructurii pentru colectarea de[eurilor de ambalaje.DJ 297.2008. DN 28B (E 58) .Cerbu . conform Asisten]ei Tehnice: 29.Încheiere contracte de delegare de gestiune a serviciilor.Extinderea sistemului de colectare a de[eurilor de tip municipal: 100% în mediul urban [i 80% în mediul rural. km 39+150 . each with 2 containers of 25 m3. 101/30.1 m3.Deadline estimated for the completion of the application. Dorohoi . 1274/2005.Logistic\ .09. ensuring the transport of max."Modernization of DJ 208H.Dracsani . Priority Axis 2 . Integrated waste management system in Botosani County Project financed through SOP Environment. . Cadrul institu]ional . Schitul Frumu[ica (sau Bal[). .DJ 297. Stefanesti. km 39+150 . . Proiectele se vor desf\[ura în perioada 2009-2013.I. gestionarea activit\]ii fiind realizat\ prin delegarea gestiunii serviciului de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani unui operator licen]iat. the creation of jobs in the new companies.Realizarea sistemului pentru transferarea/transportul de[eurilor menajere la depozitul jude]ean. incluse în circuite turistice cum ar fi: M\n\stirea Vorona . according to the Government Decision no. besides the ones covered through EU funds. .D.according to the ecologization calendar of the areas. M\n\stirea Cozancea. The accomplishment of these projects will increase the attractiveness of the area from the point of view of investors. of large and dangerous waste. .

the tourists can easily reach the monasteries from Bucovina (Voronet. The traditional crops are represented by: wheat. Geographical and tourist marks The City of Botosani.Botoºani Foto: BOARDMEDIA Foto: Calea Na]ional\ `n intersec]ie cu str. porumb. is situated in the north-east of Romania. barley. Poland and Russia. În municipiu exist\ 4 autog\ri care asigur\ curse zilnice c\tre alte ora[e din ]ar\ [i c\tre majoritatea localit\]ilor din jude]. re[edin]a jude]ului cu acela[i nume. Culturile tradi]ionale constau din: grâu. Foto: Parcul ''Mihai Eminescu'' 18 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 19 . Botosani is one of the Romanian counties that have marked their evolution through valuable elements. care va face leg\tura dintre Ia[i [i Târgu Mure[. rabbits and foxes. cu Ucraina. Sculeni. Botosani is situated at the junction of the national roads 29B (Targu FrumosDorohoi) and 29 (Suceava-Saveni). iar în sud-vest f\gete de deal [i p\duri amestecate de fag [i gorun. ora[ul a fost din cele mai vechi timpuri o punte de leg\tur\ între România [i zona Bucovinei [i a Basarabiei de nord. and to the south-west beech forests and mixed forests of beech trees and hornbeam. 1. Moldovi]a. dominated by plum trees. From a tourist point of view. the residence of the homonymous county. both at a cultural-spiritual level. Livezile ocup\ suprafe]e relativ mici [i predomin\ prunul [i vi[inul. the natural vegetation is characteristic to the forest soils. which connects the north-western border of the country. Sucevita. În rest. Hornbeam forests spread towards the north-west. consisting of agriculatural lands and ancient grasslands which have taken the place of the former forests.str. which will connect Iasi and Targu Mures. Autostrada A4. la grani]a cu Republica Moldova. iepuri. se poate ajunge u[or la Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. The natural vegetation of the eastern area of the City of Botosani is specific to the forest steppe area. cartofi. În nord-vest se întind p\duri de gorun. rye. sfecl\ de zah\r. Highway A4. Access can also be made to the largest water storage dam in the country Stanca-Costesti. Moldovita. The city is situated at an average altitude of 163 meters. [i. Putna). as well as at a social-economic level. Sucevi]a. Halmeu. potatoes. Halmeu. în partea vestic\. cu cea de est. nord-est. Boto[ani este situat la intersec]ia drumurilor na]ionale 29B (Târgu Frumos-Dorohoi) [i 29 (Suceava-S\veni). occasionally exceeding 200 meters in the western part. cum ar fi Vorona sau cele nem]ene [i ie[ene. 2 The fauna is represented by deer. în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga v\ii Siretului în vest [i cea a dealurilor joase ale Câmpiei Moldovei ce se întinde c\tre est. pear trees. The orchards occupy small surfaces. beet. situated on Prut River. Repere geografice [i turistice Municipiul Boto[ani. Caracteristic acestei regiuni este relieful de dealuri joase sau câmpii deluroase. Characteristic of this region is the relief with low hills or hilly plains. The city's territory has a surface of 4. Astfel. in the contact area between the tall hills located on the left side of Siret Valley to the west and the low hills of the Moldavian Plain. se va situa la 70 km distan]\. corn. vulpi.132 hectares and a slightly elongated shape from north to south. implicitly on the route of the European road E58. cel mai mare lac de acumulare din ]ar\. the city has been since ancient times a brigde between Romania. Leg\tura de la Boto[ani la traseul tronsonului Ia[i-Târgu Frumos-Târgu Neam] se va face pe E58. cu fâne]e [i islazuri pe care cresc ierburi perene. cât [i la cele din jude]. secar\. Vegeta]ia natural\ a zonei de est a municipiului Boto[ani este caracteristic\ zonei de silvostep\. situat pe Prut. cire[ul [i p\rul. as well as agricultural lands and grasslands. de asemenea. vegeta]ia natural\ este caracteristic\ solurilor de p\dure. such as Vorona or the monasteries from Neamt and Iasi counties. Polonia [i Rusia. cât [i în plan socio-economic. Din punct de vedere turistic. The connection of Botosani to the route Iasi-Targu Frumos-Targu Neamt will be made on E58. quince trees and nut trees. Boto[ani Fauna este format\ din c\prioar\. ce leag\ grani]a de nord-vest a ]\rii. cherry trees. Apart from that. floarea-soarelui. Unirii 2. and Ukraine. Bucovina and northern Basarabia. fiind format\ în special din terenuri agricole [i paji[ti seculare ce ocup\ locul fostelor p\duri. nedep\[ind decât excep]ional 200 metri. which spreads towards the east. orz. at the border with the Republic of Moldova. terenuri agricole [i paji[ti stepizate. Altitudinea medie a ora[ului este de 163 metri. with the north-eastern border. Putna). gutuiul [i nucul. Teritoriul ora[ului propriu-zis are o suprafa]\ de 4132 ha [i un caracter u[or alungit pe direc]ia nord-sud. will be situated at a distance of 70 km. Sculeni. de aici se poate ajunge cu u[urin]\ la m\n\stirile din zona Bucovinei (Vorone]. Cuza Vod\. The city has 4 bus terminals which provide transportation to other cities in the country and to most of the county's localities. as well as the county's monasteries. implicit pe traseul drumului european E58. `n centru Monumentul Eroilor 1 Boto[ani reprezint\ în arealul românesc unul dintre ]inuturile care [i-au marcat evolu]ia prin amprentele valorice deosebite atât în plan cultural-spiritual. Thus. Foto: Bulervardul pietonal . with hayfields and commons with evergreen grass. este situat în nord-estul României. De asemenea. sun-flower etc.

known by merchants from the most distant areas. au venitu tâtarii [i au pr\datu [i arsu pân la Boto[ani [i au arsu [i târgu Boto[eni". as well as the town's market area.ctitorie a domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din anul 1496. Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" (fosta filial\ din Boto[ani a B\ncii Na]ionale. as a ''princely prerogative''.the largest of its kind from eastern Europe. The first manufactures appeared in the XIXth century. multe dintre ele ]inând deja de universalitate. the Memorial House "Nicolae Iorga" (organized in one of the houses rented by the family of the great historian Nicolae Iorga). botâ[e = opinci). când se pun bazele Întreprinderii Textile Moldova. the settlement became a place where the goods were exchanged on fixed dates. cu Hasn\[. constituind [i locul de refugiu al popula]iei în timpul repetatelor invazii. New factories emerged after 1900 : the Furniture factory Leon Schvartz. which have sheltered the town's goods for hundreds of years.'' Botosani was probably established in the XIVth century. ca ''apanaj domnesc''.). cu Mot\[. generator of large income. an architectural monument dating from the end of the XIXth P century. partially destroyed during the bombings of 1944 and restored in 1958). Elena Despot Doamna. Statutul de ora[ domnesc este pus în eviden]\ de prima pecete a Boto[anilor.Repere istorice [i economice Valori culturale. XIX apar primele manufacturi. S. Nicolae Iorga or Octav Onicescu are major landmarks in various fields. o adev\rat\ bijuterie arhitectonic\. Întreprinderea pentru Utilaje [i Piese de Schimb pentru Industria U[oar\ (IUPS). 1 Cultural. aduc\tor de mari venituri. Întrucât nicio ipotez\ nu s-a impus definitiv. An irrefutable architectural value is possessed by a few places of prayer: Uspenia Church . ~n parc exist\ un mic lac artificial [i un chio[c unde. înfiin]ate în ora[. prefer\m s\ ne-o însu[im pe cea formulat\ de Nicolae Iorga. The City of Botosani is one of the most significant cities in the country through its history and the vestiges it still preserves. many of them already universal. P monument de arhitectur\ datând de la sfâr[itul sec. being used also as a place of refuge for the population during the repeated invasions. Foto: Parcul Mihai Eminescu 3.is that Botosani draws its name from Botas. the Spare Parts and Machinery for Light Industry Enterprise (IUPS).132 locuitori. deci de la Bot\[. cu pivni]e boltite suprapuse. Thus. an architectural monument from the beginning of the XXth century. iar din a doua jum\tate a acestui secol industria de fabric\. the Kvass and ink factory and the Clothing factory (1896). unde a fost botezat Mihai Eminescu. care va fi instalat\ într-o monumental\ cl\dire.built by the ruler Stephen the Great in 1496. Ini]ial punct de popas al caravanelor de m\rfuri. "Saint George" Church built by the same person. Muncipiul Boto[ani este prin trecutul s\u [i prin vestigiile pe care le mai p\streaz\ înc\ unul dintre cele mai însemnate ora[e ale ]\rii.132 inhabitants in 2005). când se creeaz\ o mare platform\ industrial\ pe care s-au construit. Fabrica de Izolatori Electrici din Sticl\ [i Fabrica de [uruburi. In order to respond to the needs of the entrepreneurs. Dup\ 1900. Foto: Teatrul de Stat ''Mihai Eminescu'' 2. and the branch of the Agricultural Bank was established in 1894. writing their names in the Romanian and universal cultural patrimony. Foto: Sala Polivalent\ Urbanonimul ''Boto[ani'' a preocupat numero[i cercet\tori . amenajat `n 1869. [i mai ales în deceniul al optulea al secolului trecut. îmbinând într-o sintez\ armonioas\ elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane). the Glass Electric Insulators Factory and the Bolt Factory. established in 1869. Biserica "Sf. the Shirts factories ''Floridas'' and ''Hercules''. leading to the creation of the town. The short presentation we have made in these lines wishes to be an invitation to a deeper knowledge of the city through the pages of this magazine and we hope also through a visit to these magical places. Foto: detaliu cl\dire veche din centrul istoric 2 Historic and economic marks The name ''Botosani'' has been the concern of many researchers historians. al XIX-lea). with arched cellars. Nord-Proiect (g\zduit\ `n "Casa Moscovici". who came here several times. deschis la începutul sec.C. Sufixul -\[ se ad\uga la unele nume de oameni pentru a face nume nou\. Nicolae" Pop\u]i . Foto: Consiliul Jude]ean . we prefer the one written by Nicolae Iorga. Pentru a r\spunde nevoilor întreprinz\torilor. As there was no definite conclusion. publicat\ în anul 1926: ''Adev\rul noteaz\ el . From among the most important cultural edifices in the City of Botosani we can mention: Ciomac . geographers. monument de arhitectur\ de la începutul sec. linguists .history and archaeology section (the former Prefect's office of Botosani County. La r\scrucea drumurilor ce se întâlneau aici. Dintre edificiile culturale de referin]\ din municipiul Boto[ani amintim: Casa CiomacCantemir (monument istoric construit la începutul sec. În anul 1868 ia fiin]\ la Boto[ani Camera de Comer] [i Industrie. Around it. Crasnas and Hasnas. Botosani stood out after 1949. Ca zon\ de agrement men]ion\m parcul ''Mihai Eminescu''. the Low Voltage Electric Equipment Enterprise (Electrocontact).their opinions being separated into two directions: either it derives from a noun (bota. geografi. în anul 2005). an opinion shared by Artur Gorovei in ''The Monograph of the City of Botosani''. Botos or Botus). the "Mihai Eminescu" County Library (former branch of the National Bank in Botosani. au fost Fabrica de bere Hascal Berariu (1865). care nota faptul c\ ''Boto[anii înseamn\ târgul lui Bot\[. where Mihai Eminescu was baptised. Al\turi au fost amenajate primele hanuri. the town had preserved its character of important commercial centre.având acela[i ctitor. iar în anul 1894 o filial\ a B\ncii Agricole. fanfara militar\ îi delecta pe boto[\neni la sfâr[it de s\pt\mân\. "Saint Nicholas" Church Popauti . november 28. a[ezarea a devenit în scurt timp loc de schimb de m\rfuri la date fixe. Scurta prezentare pe care am f\cut-o Boto[anilor în rândurile de mai sus se dore[te a fi o invita]ie la cunoa[terea acestuia prin lectura revistei pe care o ave]i în fa]\ [i sper\m printr-o vizit\ pe care o ve]i face cât mai curând aici. pe care este gravat un p\un cu coada r\sfirat\. fie dintr-un nume de persoan\ (Bot\[. Întreprinderea Mecanic\. mai ales `n ultima parte a vie]ii sale. care din timpurile cele mai vechi va fi avut vreun rost prin meleagurile acestea.''' Numele de Boto[ani vine. Târgul. Botosani still preserves the underground structure of a market town. or from a name (Botas. `n trecut. precum [i zona de târg a ora[ului. declarat rezerva]ie arhitectural\. în anul 1862 ia fiin]\ aici prima institu]ie de credit. the County Museum . and especially in the eighth decade of the last century. with an engraving of a peacock with a scattered tail. care [i-au înscris numele în patrimoniul cultural românesc [i universal. Nicolae Iorga sau Octav Onicescu sunt repere majore în domenii diverse. cedat\ în acest scop de bancherul Berisch Moscowicz. Municipiul Boto[ani realizeaz\ în momentul de fa]\ 70% din PIB-ul jude]ului. O valoare arhitectural\ de necontestat au câteva l\ca[uri de cult: Biserica Uspenia . especially in the last part of his life.he writes . Bot\[ e un nume care trebuie pus al\turi de Bont\[. p\rere pe care o împ\rt\[e[te [i Artur Gorovei în ''Monografia Ora[ului Boto[ani''. who must have had some role in these parts. Boto[ sau Botu[). but it was documentary certified in 1439.`n fundal 2. Nord-Proiect (housed by "Moscovici House". spirituale [i arhitecturale Cu o via]\ cultural\ foarte bogat\. today the headquarters of "Stefan Luchian" Foundation in Botosani). Nume ca Mihai Eminescu.ctitorie a Elenei Despot Doamna `n anul 1552. The market town was established at the crossroads of these routes. a luat fiin]\ iarmarocul. care a poposit aici de mai multe ori. botó[ = buta[. Botas is a name that has to be put next to Bontas. botós = slip. with the establishment of the Textile Factory Moldavia. from Botas. 1. Târgul a luat fiin]\ pe unul din locurile de popas al caravanelor de m\rfuri care str\b\teau marele drum comercial ce lega Marea Baltic\ de Marea Neagr\. S. Initially used as a stop for the freight caravans. famous for the architectural value of the historic centre. declared architectural reservation. As leisure areas we can mention ''Mihai Eminescu'' Park. Ca centru industrial.sec]ia de istorie [i arheologie (fosta Prefectur\ a Jude]ului Boto[ani. built at the end of the XIXth century. Boto[anii p\streaz\ o structur\ subteran\ de târg.istorici. the first inns were built. still sheltering a few trees contemporary with the great national poet. al XIV-lea. Mult\ vreme ora[ul [i-a p\strat caracterul de important centru comercial. Foto: Compania de mitraliere a maiorului Grigore Ignat `n atac . Astfel. Petru Rare[ îl d\ruie[te so]iei sale. În sec. the first loan institution came to life in 1862. The Chamber of Commerce and Industry was established in Botosani in 1868. the Mechanical Enterprise. 1 3 3 4 20 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 21 . is a true architectural jewel. although its population represents only 25% of the county's population (119. with Motas. Teatrul "Mihai Eminescu" (construit în anul 1914. awarded by the banker Berisch Moscowicz. Fabrica de Juc\rii ''Teddy'' [i Fabrica de lumân\ri ''Iacovloff'' . when a large industrial platform was created. apoi au fost construite primele locuin]e. Fabricile de c\m\[i ''Floridas'' [i ''Hercules''. municipiul Boto[ani a dat de-a lungul anilor mari personalit\]i ale [tiin]ei [i culturii. Întreprinderea de Aparataj Electric de Joas\ Tensiune (Electrocontact). dar atestarea sa documentar\ este consemnat\ de abia în anul 1439. in a monumental edifice. renumit\ pentru valoarea arhitectural\ a centrului istoric. Fabrica de mobil\ Leon Schvartz. Lady Elena Despot. Casa memorial\ "Nicolae Iorga" (organizat\ într-una din casele în care a copil\rit marele istoric Nicolae Iorga). As an industrial centre. the Tartars came and plundered and burned everything up to Botosani and also Botoseni market town".monument din Pia]a 1 Decembrie 4. noiembrie 28. Întreprinderea de Industrializarea Lemnului. Names like Mihai Eminescu. The statute of princely town is emphasised by the first seal of Botosani. and the factories in the second half of the last century. The suffix -as is added to some names in order to create a new name. a atras asupra-i aten]ia domnitorilor ]\rii. spiritual and architectural values With a very intense cultural life. Fabrica de cvas [i cerneal\ [i Fabrica de confec]ii. al XX-lea. de[i popula]ia acestuia reprezint\ doar 25% din popula]ia jude]ului (119. amongst others. al XIX-lea. închegându-se astfel ora[ul. For a long time. the City of Botosani has given many important figures in the fields of science and culture in the course of time.cea mai mare de acest fel din r\s\ritul Europei. Gheorghe" . The market town. The market town was established in one of the stops of the freight caravans that crossed the commercial route which connected the Baltic Sea with the Black Sea. who noted that ''Botosani means the market town of Botas. lingvi[ti -.). the Wood Industrialization Enterprise. Boto[anii s-au afirmat dup\ anul 1949.'' Boto[ani a luat fiin]\ probabil în sec. al XIV-lea. ce au ad\postit timp de sute de ani m\rfurile târgului. cunoscut de negustorii din cele mai îndep\rtate locuri. The City of Botosani contributes with 70% of the county's GDP. as it is mentioned by the chronicler Grigore Ureche in the ''Chronicle of Moldavia'' on 28 November: "in 6947 (1439).raised by Lady Elena Despot in 1552. combining the elements of French and German architecture in an harmonious synthesis).'' The name Botosani comes. Biserica "Sf. în care se mai p\streaz\ câ]iva arbori contemporani cu marele poet na]ional. Primele fabrici. 1. Petru Rares gives the town to his wife. including. p\rerile acestora mergând în dou\ direc]ii: fie c\ deriv\ dintr-un substantiv comun (bot\. dating from the previous year. In the park there is also a small artificial lake and a gazebo where the military band used to delight the locals in the weekends. construit\ la sfâr[itul secolului al XIX-lea. opened at the beginning of the XIVth century. bonet\rie [i tricouri (1896). datând din anul anterior.C. the Toy factory ''Teddy'' and the Candle factory ''Iacovloff'' . li se al\tur\. Crasn\[. distrus par]ial în timpul bombardamentelor din anul 1944 [i ref\cut în anul 1958). drew the attention of the country's rulers. dup\ cum noteaz\ cronicarul Grigore Ureche în ''Letopise]ul }\rii Moldovei'' la 28 noiembrie: ''la anul 6947 (1439). and then the first dwellings. Muzeul Jude]ean .Cantemir House (a historical monument built at the beginning of the XIXth century. botase = traditional peasant's sandals). sediul Funda]iei "{tefan Luchian" Boto[ani). published in 1926: ''The truth . "Mihai Eminescu" Theatre (built in 1914. thus.este c\ Boto[anii î[i trage numele de la Bot\[. între altele. The first factories established in town were the Beer Factory Hascal Berariu (1865).

în Dorohoi s-au n\scut. iar din anul 1952.267 locuitori. Every year. projects that envisage the rehabilitation. bresle care au f\cut posibil\ func]ionarea a 38 de sinagogi. lived or worked in Dorohoi: our great musician George Enescu. Due to its location on the route of the main commercial roads which provided the connection with the north of Europe. Companies with mixed or private capital were established in Dorohoi after 1990. of Slavonic origin. Astfel. gaze naturale. electric energy). culture and art were born. In order to accomplish this goal. de origine slav\. Many important figures have connected their destinies to this place. The city has a population of 31. From among them we can mention: ''Saint Nicholas'' Princely Church. Numeroase personalit\]i [i-au legat destinele de acest ora[. with the necessary endowments for rest and nourishment.Dorohoi railway in 1896.267 inhabitants. în municipiu func]ioneaz\ o cas\ municipal\ de cultur\ [i o bibliotec\. Dup\ reorganizarea administrativ\ din anul 1950. Dorohoiul a fost transformat în jude]. In 1857. by the Jewish community. de-a lungul celor aproximativ 400 de ani de prezen]\. dar în Enciclopedia Român\ g\sim urm\toarea explica]ie: Numele lui (al Dorohoiului). the City of Dorohoi gives great importance to the sustainable social-economic development and to a higher living standard for its inhabitants while preserving the local traditions and the historic and cultural patrimony. Bucure[ti. al atelierelor de reparat harna[amente [i mijloace de transport. [i Muzeul de {tiin]ele Naturii. 9 baze sportive. înseamn\ ''drag". Dup\ anul 1990 s-au înfiiin]at în Dorohoi societ\]i comerciale cu capital mixt sau privat. Municipiul Dorohoi a împlinit recent 600 de ani de la prima atestare documentar\ cunoscut\. în urma reorganiz\rii administrativ-teritoriale a României. economia ora[ului avea un caracter industrial. P\storel Teodoreanu. The city has a vast cultural-historic patrimony: ''Saint Nicholas'' Church (built by Stephen the Great . pân\ în acel moment apa fiind adus\ cu sacalele. many edifices with architectural and patrimonial value. industria textil\ [i industria alimentar\. exhibitions and literary-artistic contests. the development of social services and the granting of the right to a dwelling. p\strarea tradi]iilor [i obiceiurilor. Spiru Haret. In the XVth century. from the activities of the blacksmiths and coopers guilds to the activities of doctors and dentists. În municipiul Dorohoi func]ioneaz\ dou\ muzee ce g\zduiesc exponate de o deosebit\ valoare: Muzeul ''George Enescu''. ora[ul devine centrul administrativ al Moldovei de nord. a municipal hospital. Municipiul dispune de un bogat patrimoniu cultural-istoric: Biserica ''Sf.Dorohoi în 1896. after the country's administrative-territorial reorganization. pentru potcovit caii etc. a children's club. the volume of economic exchange increased.art\ decorativ\ de sticl\ [i por]elan). patrimoniul istoric [i cultural local). Distan]a fa]\ de re[edin]a jude]ului. dezvoltarea serviciilor sociale [i asigurarea dreptului la o locuin]\ decent\. care dateaz\ din 6 oct. perhaps after the founder of the settlement. which led to a higher prestige for the town. means ''dear". energie electric\). In the course of time. municipiul Dorohoi este al doilea municipiu ca m\rime din jude]ul Boto[ani. being crossed by many roads. iar în 1510 [i 1513 de t\tari. Until 1989. the car industry. numeroase cl\diri cu valoare arhitectural\ [i de patrimoniu. the development of the educational infrastructure. trei comune urbane [i 64 comune rurale. pre-university education institutions: ''Grigore Ghica National College''. În 1509 este pr\dat de poloni. Restored in 1568. Cre[te num\rul hanurilor cu cele necesare pentru dormit [i hran\. with one of the most appreciated folk music ensembles in the country . a pia]etei "Rabin Pinhas Wasserman" [i a Muzeului existen]ei evreilor în Moldova. este de 493 km. Spiru Haret. Dintre acestea amintim: Biserica Domneasc\ ''Sf. 400 years. în cadrul unei festivit\]i. La 8 octombrie 1408. the City of Dorohoi is second as size in Botosani County. iar în data de 24 noiembrie 1994 a fost ridicat la rangul de municipiu. sometimes peaceful. the preservation of traditions and customs. Dorohoi was mentioned as a customs point for the merchants who exported horses to Camenita. the textile industry and the food industry. în prezent în municipiu fiind înregistra]i un num\r de 1400 agen]i economici. la grani]a cu Ucraina (la nord) [i Republica Moldova (la est). ~n ceea ce prive[te viitorul. when the ruler of Moldavia. The City of Dorohoi has recently celebrated 600 years since the first documentary certification. în extremitatea de nord-est a României. în secolele XVII [i XVIII. unit\]i de înv\]âmânt preuniversitar: ''Colegiul Na]ional Grigore Ghica''. The development continued in the XIXth and XXth centuries. De-a lungul timpului. A contribution to the development of Dorohoi was brought.1495). several variants circulated. Referitor la originea numelui localit\]ii. Dorohoiul devine re[edin]a vornicului }\rii de Sus pân\ în 1778. each serving a guild. but always connected to the realities of the respective periods. canalizare. natural gas. the preservation of the edifices with patrimonial value. Thus. On 8 October 1408. P Dorohoi After 1968. 8 schools. Dorohoi became residence of the homonymous district in Botosani region and in 1952. 3 gyms. We are talking about the inauguration of the "Rabin Pinhas Wasserman" Square and of the Jewish Museum in Moldavia. Astfel.Dorohoi Foto: Arhiva Prim\riei Dorohoi Foto: Vedere aerian\ asupra municipiului Dorohoi Situat în nordul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Alexander the Kind. extension and modernization of the town infrastructure (water. The city also has a municipal cultural centre and a library. maintaining this statute for 210 years. O contribu]ie la dezvoltarea Dorohoiului [i-a adus-o. predominante fiind industria sticl\riei [i por]elanului. dar în cadrul regiunii Suceava. 3 s\li de sport. expozi]ii [i concursuri literar-artistice. dezvoltarea infrastructurii [colare. Dorohoi remained a town of Botosani County. Regarding the future. 9 sports complexes. Ion Pillat. care prezint\ dolean]ele românilor din aceast\ parte a ]\rii. industria constructoare de ma[ini. Dorohoiul a devenit re[edin]\ a raionului cu acela[i nume din cadrul regiunii Boto[ani. Municipiul Dorohoi merit\ s\ fie vizitat pentru obiectivele turistice cu care s-ar mândri orice localitate. 2 3 22 << Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi >> 23 . cultural-artistic manifestations are organized for the celebration of the important figures from Dorohoi: the National Music Festival ''Martisor Dorohoian''. in the north-eastern part of Romania.Dorohoi în 1888 [i Ia[i .Dorohoi railway in 1888 and Iasi . Following the modern administrative reform in the time of Cuza. Zilele Municipiului. ''Saint John Jacob'' Seminary. Foto: Dorohoi . iar în 1962 localitatea beneficiaz\ [i de alimentare cu ap\ potabil\. fiecare deservind câte o breasl\. the City of Botosani. ''The Assumption of the Virgin'' Cathedral. când domnitorul Moldovei. 8 [coli. The documents also mention the "large road of Dorohoi". extinderea [i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare (ap\. which shelters collections from this field (the most remarkable is the collection of exotic birds and fish and the modern art galleries . 1. Nicolae'' (ctitorie a lui {tefan cel Mare . which recreates the atmoshpere from the house of the great composer and the Sciences of Nature Museum. Este vorba de inaugurarea. un loc din centrul municipiului poart\ numele rabinului care a p\storit timp de 40 de ani una din cele mai prospere ob[ti evreie[ti din aceast\ ]ar\. iar fa]\ de capitala României. sewerage. Thus. workshops for horse shoeing etc. municipiul Boto[ani. În secolul al XV-lea. a treaty signed also by the landowner Mihail Dorohoianul. un stadion municipal. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''.Orchestra Mugurelul (25 de ani de activitate). 8 kindergartens. the King of Poland. the ''Assumption of the Virgin'' Cathedral. Dorohoi appeared as a communication hub. Alexandru cel Bun. a place in the centre of the city bears the name of the rabbi who led one of the most prosperous Jewish communities in the country for 40 years. Dorohoiul [i-a scris propria istorie. Pentru aceasta se afl\ în derulare sau în curs de elaborare a documenta]iilor o serie de proiecte de dezvoltare care au în vedere reabilitarea. Pân\ în anul 1989. Pastorel Teodoreanu. and of the local cultural and historic patrimony). out of which 53 with foreign capital. the development of tourism (the capitalization of the potential offered by the natural setting. Ion Pillat. Muzeul ''George Enescu''. Situated in the north of the North-East Development Region. dezvoltarea turismului (valorificarea poten]ialului oferit de cadrul natural. care ad\poste[te colec]ii de [tiin]e ale naturii (se remarc\ colec]ia de p\s\ri [i pe[ti exotici [i galeriile de art\ modern\ . În 1923 ora[ul este alimentat cu energie electric\ furnizat\ de uzina proprie. 1 opula]ia municipiului este de 31. Dorohoi became a county. încheie la Liov un tratat cu Vladislav Iagello. protejarea calit\]ii factorilor de mediu (implementarea unui sistem integrat de management al de[eurilor în zona Dorohoi). poate de la întemeitorul a[ez\rii. din care 53 agen]i economici cu participare str\in\. three urban communes and 64 rural communes. au tr\it sau au activat personalit\]i de seam\ ale [tiin]ei. culturii [i artei române[ti: marele nostru muzician George Enescu. Muzeul de {tiin]ele Naturii. In 1923 the town is supplied with electric power from its own plant. Grupul [colar ''Regina Maria''. as well as workshops for the repair of harnesses and of means of transport. Foto: Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" 2. când lini[tit\. the town became the administrative centre of northern Moldavia. district residence again. Referring to the origin of the name. but we find the following explanation in the Romanian Encyclopaedia: Its name (Dorohoi). a series of development projects are either ongoing or in the phase of document elaboration. the protection of the environment (implementation of an integrated waste management system in Dorohoi area). The City of Dorohoi has two museums which shelter very valuable exhibits: ''George Enescu'' Museum. Dorohoiul a r\mas ora[ în cadrul jude]ului Boto[ani. a municipal stadium. ~n 1857. who presented the grievances of the Romanians from this part of the country. este de 36 km. ''Mugurelul'' Festival. 8 gr\dini]e. pe cursul râului Jijia. Dorohoiul este reprezentat la [edin]a divanului ad-hoc al Moldovei de Mihail Kog\lniceanu. Dorohoi was represented at the meeting of Moldavia's council by Mihail Kogalniceanu. Un impuls puternic pentru economia ora[ului `l reprezint\ construirea c\ilor ferate Leorda .1495). tratat care este semnat [i de boierul Mihail Dorohoianul. prin presta]iile breslelor de la fierari [i dogari pân\ la medici [i denti[ti. cuprinzând la acea vreme 6 pl\[i. ''George Enescu'' Museum. Festivalul ''Mugurelul''. Dimitrie Pompeiu. in the XVII-XVIIIth centuries. municipiul Dorohoi acord\ o mare importan]\ dezvolt\rii socio-economice durabile a localit\]ii [i cre[terii calit\]ii vie]ii locuitorilor s\i în condi]iile p\str\rii tradi]iilor locale [i conserv\rii patrimoniului istoric [i cultural. [i comunitatea evreilor. Bisericu]a de lemn ''Na[terea Maicii Domnului'' . 1407. Datorit\ pozi]ion\rii pe traseul principalelor rute de comer] ce asigurau leg\tura cu nordul Europei. Seminarul Teologic ''Sfântul Ioan Iacob''. XIX [i XX.zona central\ Din 1968. Dorohoiul apare ca un nod de comunica]ie de la care plecau [i `n care se intersectau numeroase drumuri din ]ar\. bordering Ukraine (to the north) and the Republic of Moldova (to the east). Dorohoiul este men]ionat ca punct vamal pentru negustorii care exportau cai la Cameni]a.Vargolici. Dezvoltarea a continuat [i în sec. conservarea cl\dirilor cu valoare de patrimoniu. timp de 210 ani. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. great personalities of Romanian science. ''Queen Mary'' High-school. care recompune atmosfera crea]iei marelui compozitor. A powerful impulse for the town's economy was represented by the construction of Leorda . which dates from 6 October 1407. the town had an industrial character. which led to the creation of 38 synagogues. on the stream of Jijia River. În urma reformei administrative moderne din timpul lui Cuza. sometimes tumultous. Nicolae''. sunt vehiculate mai multe variante. Pentru a marca acest lucru. the ''Birth of Virgin Mary'' Church (built of oak logs on a stone foundation in the time of the voivode Constantin Moruzi). Dimitrie Pompeiu. It is located at a distance of 36 km from the county residence. The City of Dorohoi is worth visiting for the tourist sights that would make any locality proud. and on 24 November 1994 it became a city. un spital municipal. dominated by the glass and porcelain industry. concluded a treaty in Liov with Vladislav Iagello. De asemenea. Dorohoi has written its own history.Mugurelul Band (25 years of activity).400 economic agents being registered in the city today. After the administrative reorganization in 1950. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (construit\ din bârne de stejar pe temelie de piatr\ în zilele lui Constantin Moruzi Voevod). fapt datorat [i personalit\]ilor care îi reprezentau interesele. comprising at that time 6 small rural districts. manifest\ri cultural-artistice: Festivalul Na]ional de Muzic\ U[oar\ ''M\r]i[or Dorohoian''. Foto: Bisericu]a de lemn "Na[terea Maicii Domnului" 3. Anual se organizeaz\ manifest\ri culturale pentru evocarea personalit\]ilor de seam\ de pe meleagurile Dorohoiului. and in 1962 the locality also benefits from a water supply system (until then the water had been carried with casks). In order to mark this aspect. tot re[edin]\ de raion. 1. Dorohoi becomes the residence of the magistrate of the Highland in 1778. regele Poloniei. dar mereu ancorat\ în dimensiunile corespunz\toare vremurilor. Ref\cut în 1568. Bucharest. due to the people who represented its interests. s-a înregistrat o intensificare a schimburilor economice. in the course of approx. In 1509 it was plundered by the Polish and in 1510 and 1513 by the Tartars. când zbuciumat\. ''The Birth of Virgin Mary'' wooden church . un club al copiilor [i elevilor unde activeaz\ una dintre cele mai apreciate forma]ii de muzic\ popular\ din ]ar\ .decorative art of glass and porcelain).Vârgolici. ceea ce a condus la cre[terea importan]ei acestuia. Documentele Moldovei men]ioneaz\ acum [i "drumul cel mare al Dorohoiului". and 493 km from Romania's capital. but this time in Suceava region. More inns appear. the Days of the City. the Sciences of Nature Museum.

nordic\. The town has three kindergartens and a day care institution for children. extension of the sewerage network and the construction of a wastewater treatment station. servicii telefonice printr-o central\ digital\ Ericsson [i TV prin cablu. Darabani. deja existent. Foto: Alee parc Mihai Eminescu . precum [i de un cabinet stomatologic. the rehabilitation of streets on a distance of 5. iar denumirea actual\. still functioning today as a place of prayer for the inhabitants of Darabani. the Public prosecutor's office. un punct important de atrac]ie. Urmele materiale descoperite arheologic (de ex: topoare de silex [i ceramic\ cucutenian\) atest\ locuirea zonei din cele mai `ndep\rtate vremuri. This name is connected to the name of the soldiers who protected the borders . Darabani locality has always been involved in agricultural activities. Aceast\ urbe.000 hectares that belonged to the landowner Theodor C. este a[ezat pe rama înalt\.three meat processing companies and two milk processing companies) being also present. situat\ la aproximativ 40 km distan]\. Stejarii seculari din p\durea Teioasa. având `n componen]a sa satele Bajura. De numele acestuia se leag\ trei lucruri foarte importante la Darabani: întemeierea târgului Darabani în 1837. This institution has an auditorium with 300 seats. the town's economy is based on agriculture and animal breeding. are also an important sight. industria alimentar\ prin cele trei societ\]i de prelucrare a c\rnii [i cele dou\ de prelucrare a laptelui. Cu o suprafa]\ de 4685 ha [i 5243 locuitori. The blocks with 720 apartments. a public library and a school library. The capitalization and promotion of the genuine creations of certain artistic value in the fields of dancing. comprising the following villages: Bajura. which represents the connection to Ukraine .5 km). discovering tomb stones.Suceava Region. The historic monuments are represented by ''Saint Nicholas'' Church. au avut ca îndeletnicire de baz\ agricultura. with its approximately 12. din Moldova. [i conacul Miclescu din satul C\line[ti. having major importance in the area through its institutions: the Town Hospital. which activates inside Bucecea Cultural Centre. 1. The settlement was established in the XVth century. the Law Court.Bucecea Foto: Arhiva Prim\riei Bucecea Darabani L 1 Darabani Foto: Arhiva Prim\riei Darabani 2 1 C Considered the most northern town in the country. printre care [i cel care poart\ numele de Bucecea. the food industry . ia fiin]\ [i târgul Bucecea. fiind str\b\tut de râul Prut [i pârâul Podriga. Grupul [colar Darabani. din cele mai vechi timpuri. birouri [i alte înc\peri ce asigur\ condi]ii deosebite pentru buna desf\[urare a tuturor activit\]ilor culturale. o bibliotec\ public\ [i o bibliotec\ [colar\. where a new frontier point to the Republic of Moldova is being established. Darabani. This town. in order to cope with the influx of vehicles and people. camere. Momentan. the light industry (the textile factory. construit în 1820.685 hectares and 5. apoi de Raionul Boto[ani . Foto: Sediul Prim\riei ora[ului Darabani 2. Judec\toria. E[anca [i Li[m\ni]a. localitatea Darabani a desf\[urat dintotdeauna activit\]i agricole. Bucecea market town was established in 1828. Din aceste motive. Toponimul are leg\tur\ cu denumirea osta[ilor din corpul de paz\ a grani]ei . Bal[. It is said that the name of the locality comes from an old Polish landlord named Buczaschi. precum [i o continuitate neîntrerupt\ pân\ `n prezent. unde se afl\ în lucru un viitor punct de trecere al frontierei de stat c\tre Republica Moldova.000 ha a boierului Theodor C. Darabani Town Hall has completed the Feasibility Studies for the three projects and now it is looking for financing sources in order start implementing them. an industrial vocational school. a cultural centre. reprezint\. ambele construite în timpul boierului Bal[. Nicolae''. boier luminat al timpului s\u. Ora[ul Darabani este unicul centru urban pe o raz\ de peste 35 km având o importan]\ major\ în zon\ prin institu]iile pe care le g\zduie[te. construirea unei biserici unice în zon\ dup\ planurile bisericii ''Sf. Foto: Muzeul Pr. ad\ugând faptul c\ Darabaniul se afl\ la mic\ distan]\ [i pe una din arterele de acces c\tre R\d\u]i Prut. situated at a distance of approximately 40 km.Bucecea. the town has two other adjoining localities: Bohoghina and Calinesti. belonging first to Botosani County. The town's traditions show that its inhabitants have worked in agriculture since antiquity. At the moment. În prezent. and the present name. artere ce însumeaz\ o lungime de 13. built in 1815. a câmpiei Moldovei. represented by the estate of 11.754 m. care sluje[te [i ast\zi ca l\ca[ de cult locuitorilor ora[ului Darabani. during the reign of voivode Stephen the Great. pe la vama Siret. extension of the water supply network in Bucecea (5 km) and Bohoghina (1. l\ca[ ce dateaz\ din secolul XV. with 75 beds. cu cei aproximativ 12. four primary schools. Sofia'' din Constantinopol. and since the last administrative-territorial distribution (1968). a project with a value of 4.000 inhabitants. built in 1820. a recording studio. Dispensarul veterinar din ora[ asigur\ întreaga gam\ de tratamente [i vaccin\ri pentru efectivele de animale. a place dating from the XVth century. Ca atrac]ii turistice putem identifica Biserica ''Sfântul Nicolae'' (situat\ în centrul ora[ului. precum [i ob]inerea unor produse ecologice pentru a putea contribui la relansarea economic\ na]ional\. The most important on-going projects in the town of Bucecea: the construction of a vocational school (rehabilitation and endowments for Bucecea Vocational School). un grup [colar industrial cu liceu [i [coal\ profesional\. re]eaua de gaz metan. Apart from the residence .000 locuitori ai s\i. Pe lâng\ localitatea de re[edin]\ . În vara anului 2004 s-au început s\p\turile arheologice la locul denumit ''Biserica Pustie''. concret aici constituindu-se proprietatea agricol\ prin mo[ia de aproape 11. la 19 km de Boto[ani. o [coal\ gimnazial\. Se spune c\ Bucecea [i-ar trage numele de la un vechi boier de origine polon\ cu numele de Buczaschi. în timpul domniei voievodului {tefan cel Mare. Prim\ria ora[ului Darabani [i-a propus pentru îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere realizarea a trei proiecte de modernizare a principalelor artere rutiere ale ora[ului.Regiunea Suceava. precum [i un mare num\r de locuin]e particulare beneficiaz\ de înc\lzire central\. Pe raza ora[ului func]ioneaz\ trei gr\dini]e [i un c\min de copii cu program prelungit. Asisten]a medical\ este asigurat\ de un dispensar cu sta]ionar pentru copii. it has become necessary to elaborate programmes for the development of the infrastructure in the town of Darabani. We should also mention that the fountain and the benches decorated with flowers from the centre of town are unique in Romania. se situeaz\ pe locul al treilea ca m\rime din jude]ul Boto[ani (dup\ municipiile Boto[ani [i Dorohoi). Darabani High-school.g. Having fertile soils. being also favoured by its location at the junction of commercial roads. planted by Stephen the Great after the battles against the Tartars. digital telephone services provided by Ericsson and cable TV. cât [i de-a lungul unor drumuri comerciale.bustul poetului 2 ocalitatea Bucecea este situat\ în partea de nord-est a ]\rii. The existing roads in the town of Bucecea are in a good condition. Bucecea Commune was declared a town. In 2004.75 km. Prim\ria ora[ului Darabani a finalizat studiile de fezabilitate pentru cele trei proiecte [i este `n c\utare de surse de finan]are pentru demararea lor. ora[ul Bucecea este str\b\tut de DN 29C. the establishment of the first state school in a village in Moldavia. rooms. Perspectiva agriculturii în ora[ este privatizarea prin realizarea de ferme vegetale [i zootehnice. iar de la ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din anul 1968. With a surface of 4. comuna Bucecea apar]ine de jude]ul Boto[ani. The current perspectives of the town in this field are represented by the privatisation of the old farms and their transformation into vegetal and zootechnic farms. on the northern side of the Moldavian Plain. Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Darabani. The ancient oak trees from Teioasa Forest. În anul 1845. ia fiin]\ comuna Bucecea. Evolu]ia Darabanilor a fost favorizat\ de prevederile p\cii de la Adrianopol din 1829. Leon D\n\il\ 3. [i anume: Bohoghina [i C\line[ti. then to Botosani District . din punct de vedere geografic. economia ora[ului se bazeaz\ pe agricultur\ [i cre[terea animalelor. 30 km from Suceava and 25 km from Salcea Airport. as well as a great number of individual dwellings have central heating. is located. Extindere re]ele de canalizare [i Sta]ie de epurare. A[ezarea a fost întemeiat\ `n secolul al XV-lea.75 km.Cernauti County. conform standardelor europene. Bucecea village remaining in the north-eastern part of the newly created settlement. care a întemeiat mai multe sate. ca fiind cea de atestare a localit\]ii din punct de vedere istoric. the construction of a unique church in the area according to the plans of ''Saint Sofia'' Church from Constantinople. which totalize 13. a secondary school. BCR. pentru a face fa]\ traficului auto [i de persoane. ce activeaz\ în cadrul Centrului Cultural Bucecea. foarte asem\n\toare cu cea de la Curtea de Arge[) [i ''Biblioteca or\[eneasc\''. industria u[oar\ prin fabrica de confec]ii. un studio de înregistr\ri audio. Extindere re]ea de ap\ `n Bucecea 5 km [i Bohoghina 1. care a apar]inut de jude]ul Boto[ani. Aceast\ institu]ie este dotat\ cu sal\ de spectacole de 300 de locuri. Circa fiscal\ etc. Bucecea Commune has been part of Botosani County. la 30 km de ora[ul Suceava [i 25 km de aeroportul Salcea. In the summer of 2004 the archaeological diggings began in the place called ''The Deserted Church''. and Miclescu Manor from Calinesti village. În anul 1828. construit\ în 1815. one of them being Bucecea. c\r\mizi [i ziduri de la fostul amplasament al bisericii satului Vâlce[ti [i 5 monede din perioada domniei lui {tefan cel Mare. offices and other spaces that provide adequate conditions for the performance of the cultural activities. very similar to the one from Curtea de Arges) and the ''Town library''. Darabani Town Hall envisages the accomplishment of three projects for the modernization of the main roads. an enlightened mind for his time. The material traces discovered during the archaeological diggings (e. Due to this.5 km. Având soluri fertile. Prima denumire a localit\]ii a fost C\biceni. practic.000 Euro. the Fiscal Office etc. 3 1. un centru cultural. În acest sens. Reabilitare str\zi pe o distan]\ de 5. As tourist sights we can identify ''Saint Nicholas'' Church (situated in the centre of the town. este necesar\ lansarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii în ora[ul Darabani. according to which the agricultural property was established here. which also offers dental care. de[i conservator politic.Bucecea.800. Advertorial Prim\ria Darabani . Three very important things are connected to his name: the establishment of Darabani market town in 1837. respectiv Spitalul or\[enesc cu un num\r de 75 de paturi.''darabanii mariei sale'' (His Majesty's foot soldiers). dispunând de cabinete de consulta]ii pentru adul]i [i copii. as well as the cultivation of ecological products in order to contribute to the recovery of the national economy according to European standards. unde au fost g\site pietre de cimitir. although a political Conservative. For this purpose.754 de metri. the date of 15 April 1569 being considered as the date when the locality was certified from a historical point of view. Bucecea Re]elele de drumuri existente pe raza ora[ului Bucecea sunt într-o stare bun\.800. both built during the time of the landowner Bals. avantaje cunoscând [i datorit\ pozi]ion\rii sale la întret\ierea. `ntr-o zon\ deluroas\ cu altitudinea maxim\ de 264 m. The first name of the locality was Cabiceni. Tradi]iile ora[ului Bucecea arat\ c\ locuitorii acestuia. who founded several villages. Medical assistance is provided by a clinic for adults and children. The town's evolution was favoured by the provisions of the Peace of Adrianopolis (1829). data de 15 aprilie 1569 fiind considerat\. through Siret customs. patru [coli primare.''d\r\banii m\riei sale''. Bucecea Commune was founded in 1845. Esanca and Lismanita. În anul 2004. pe lâng\ satul Bucecea. a branch of the Romanian Commercial Bank. satul Bucecea r\mânând în partea de N-E a târgului nou creat. Valorificarea [i promovarea crea]iilor autentice de cert\ valoare artistic\ a dansului [i cântecului popular moldovenesc [i îndeosebi a fondului tradi]ional autentic sunt readuse în circuitul viu de Ansamblul popular ''Ciob\na[ul''. the footwear factory and the knitting workshops.000 euro. in order to improve the road infrastructure. Blocurile cu cele 720 apartamente. from a geographical point of view. s\di]i de {tefan cel Mare în urma luptelor cu t\tarii. Darabani. is the third as size in Botosani County (after the cities of Botosani and Dorohoi). and also to the fact that Darabani is located on one of the access roads to Radauti Prut. Darabani. At present. comuna Bucecea a fost declarat\ ora[. being traversed by Prut River and Podriga Brook. the town of Bucecea is traversed by the national road DN 29C. silex axes and pottery from Cucuteni) certify the continuous habitation of the area since ancient times. ora[ul mai are dou\ localit\]i componente. ce asigur\ leg\tura cu Republica Ucraina ]inutul Cern\u]ului. in a hilly area with a maximum altitude of 264 m. Foto: Grup {colar Bucecea 24 << Advertorial Prim\ria Bucecea onsiderat cel mai nordic ora[ al ]\rii. gas network. Foto: Prim\ria ora[ului Bucecea 2. Bals. Cele mai importante proiecte `n derulare din ora[ul Bucecea: Construc]ie {coal\ de Arte [i Meserii (reabilit\ri [i dot\ri investi]ionale la Grupul {colar Bucecea) proiect `n valoare de 4. The town of Darabani is the only urban centre on a radius of over 35 km. bricks and walls from the former location of the church of Valcesti village and 5 coins from the time of Stephen the Great. Moldavian folk songs and especially of the traditional objects are integrated in the tourist circuit by the Folk Ensemble ''Ciobanasul''. Acad. Bucecea locality is situated in the north-eastern part of the country. Monumentele istorice sunt reprezentate de Biserica ''Sf. cea de înc\l]\minte [i atelierele de tricotaje. Dr. de asemenea. este atestat\ documentar în anul 1546. de stat. De men]ionat este [i faptul c\ fântâna [i b\ncile ornate cu flori din centrul ora[ului sunt unicat în România. The veterinary clinic provides the entire range of treataments and vaccines for animals. înfiin]area primei [coli s\te[ti. was documentary certified in 1546. alimentare la re]eaua de ap\ potabil\ [i canalizare. at 19 km from Botosani.243 inhabitants. connections to the drinking water and sewerage networks.

Avram Iancu. a favorizat de-a lungul timpului aspira]iile sale la statutul citadin în zona de nord-est a Moldovei. cu mici zone inundabile. Filipescu. technical plants. produse agricole [i animaliere.g. terenul fiind inclus în zona a treia de fertilitate. 2 3 4 26 << Advertorial Prim\ria Fl\m`nzi Advertorial Prim\ria S\veni . Flaminzi locality has a vast history. Slt.000 volumes.. valleys. prin hrisovul domnesc al lui Scarlat Vod\.000 de locuitori. Localitatea S\veni este atestat\ ca sat `ntr-un document datând din anul 1546. la 35 km de municipiul Boto[ani [i la 25 km de râul Prut. mor\rit. cât [i peste 1. de exemplu societ\]i care s\ valorifice lâna. reabilitarea str\zilor Ghe. running water.6 km are paved. M. totu[i avem în fruntea oamenilor de valoare pe academicianul Mihai Ciuc\. c\ în prezent localitatea are o alur\ urban\. Ora[ul dispune de o bibliotec\ cu peste 10. Enescu. M. As number of inhabitants. Chi]oveni [i Prisacani. at the junction of old roads (the road that connects the localities on Baseului Valley and the one that connects Botosani to Prut Valley) has facilitated the aspirations of the locality to the rank of town in the north-east of Moldavia. Biserica din lemn "Sf. ateliere de tâmpl\rie. Localitatea se întinde pe o suprafa]\ de peste 10. Creang\. and most of all to its historic significance.000 inhabitants. In the central-eastern part of Botosani County we find the town of Saveni. la intersec]ia unor vechi artere de circula]ie. f\r\ riscul de a gre[i. A[ezarea sa deloc întâmpl\toare. materialul lemnos. confec]ionarea de obiecte din r\chit\ [i paie etc. T. tailoring workshops. the last year of the reign of the Moldavian ruler Petru Rares. Cuza University in Iasi. [i ne mai mândrim [i cu faptul c\ apar]inem acestui spa]iu binecuvântat al Boto[anilor lui Eminescu. Dobrogeanu Gherea streets. reabilitarea corpului A [i extinderea corpului B de la Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\. Still. such as the textile factory. pastures and commons). as well as a social protection institution for elderly people. Forma de relief predominant\ este [esul. din vremea ultimului an al domniei voievodului moldovean Petru Rare[. a furniture factory and two workshops. fosta comun\ a devenit ora[ în anul 2004 [i este compus din fostele sate Fl\m`nzi. Vaslui and Neamt counties. the former commune became a town in 2004. Foto: Serb\rile ora[ului Fl\m`nzi 4 n partea central-estic\ a jude]ului Boto[ani se afl\ ora[ul S\veni. food and non-food products etc. laptele [i carnea [i. presenting an interesting architectural combination between the Byzantine and Gothic styles. Kogalniceanu. Chitoveni and Prisacani. a famous scientist. such as: rehabilitation and construction of the Arts and Crafts School. Bodeasa [i Sat-Nou. the town of Flaminzi is considered the third locality in the county. Saveni market town was the centre of Baseu small rural district. Chiscareni. a school and a vocational school named after the academician Dr. pentru ca în anul 1968 s\ fie declarat\ ora[. În anul 1818. and in 1950 the commune became the centre of a district and it was finally declared a town in 1968. Documents about this event can be found in the mini-exhibition of the Local Council. construirea de locuin]e sociale pentru cet\]enii de etnie rrom\. Iorga. electricity etc. M. o [coal\ cu clasele I-VIII [i un grup [colar de nivel liceal care are ca patron spiritual pe academicianul Dr. the locality received the statute of market town. gra]ie faptului c\ s-au dezvoltat în mod fericit iluminatul stradal [i asfaltarea principalelor dou\ artere de circula]ie ca pietonal din strada 1 Decembrie . o policlinic\ cu cabinete de interne. The main tourist sights in the town of Saveni are: ''Saint George'' Church. un cinematograf cu 310 locuri [i o Cas\ de cultur\. ora[ul Fl\m`nzi este considerat a fi a treia localitate din jude] având peste 12. moar\ de grâu [i mai multe mori de porumb [i uleierni]e.700 hectares of forest. Cuza din Ia[i. and also over 1. devenind simbolul setei de dreptate a ]\ranului român. B\lcescu [i Poiana. Chi[c\reni. the establishment of an industrial area was approved. dar pe teritoriul ei s-au g\sit vestigii arheologice care dovedesc a[ez\ri `n zon\ înc\ din epoca primitiv\ [i antic\. a milk processing factory. Prin Planul Urbanistic General s-a aprobat înfiin]area unei zone industriale. From an administrative point of view it comprises the localities Petricani. Foto: Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\ 4. Foto: Monument Comemorativ 1907 3. cât [i în satele apar]in\toare. and the nowadays villages Chitoveni and Prisacani.Pris\cani [i Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\. Foto: Biserica ''Sf Gheorghe'' 4. cu 12 iarmaroace anual. living in the town of Flaminzi. The locality spreads on a surface of over 10. comprising the former villages Flaminzi. rehabilitation of ''Patria'' Cinema and its refurbishment in order to function also as a Community Centre. the rehabilitation of the town library. stomatologie. we can state. agricultural and animal products.. wood. Biserica ''Sf. de exemplu o fabric\ de confec]ii. Bozieni. Sadoveanu. Nicolae" (1657) . mobil\. Foto: Biserica de lemn "Sf. construirea unei gr\dini]e noi. ateliere de croitorie. Asisten]a sanitar\ este asigurat\ de un spital. Over 130 companies function is Saveni. the rehabilitation of the main building and extension of the secondary building of the Medical-Social Assistance Unit. Ca num\r de locuitori. N. Through the General Urban Plan. e. carpentry and tailoring workshops.7 km. Avram Iancu. most of them involved in trade. construit\ în anul 1804-1805. plante tehnice. ora[ul Fl\m`nzi este situat în partea de sud a jude]ului Boto[ani. originar din S\veni. Nicolae'' 2. electricitate etc. on the middle stream of Miletin River. în care sunt cuprinse atât terenurile agricole pe care se cultiv\ cereale. companies that would use wool. Pentru instruirea [i educarea copiilor exist\ numai în ora[ un num\r de 4 gr\dini]e. [i Muzeul de Istorie [i Arheologie. Its location. Bozieni. The relief is mostly represented by plains. milk and meat. considered the main road that connects Botosani County to the counties in the south and especially to Iasi.700 ha de p\dure.1 Sãveni Foto: Arhiva Prim\riei S\veni 1 2 3 Î Flãmînzi Foto: Arhiva Prim\riei Fl\m`nzi Flaminzi Saveni N A reference name. pediatrics and analysis laboratories). T. Saveni locality was certified as village in a document dating from 1546. Medical assistance is provided by a hospital. Asachi. Târgul S\venilor a fost centrul Plasei Ba[eu. se va pune baza pe industrii tradi]ionale ca: ol\ritul. oleaginoase. Sadoveanu. the Vocational School ''Dr. a transport company. Nicolae" 2. o fabric\ de mobil\ [i dou\ ateliere de mobil\. dermatologie.7 km drumuri. The industry is represented by the light industry. bakery. Foto: Monumentul Eroilor ume de referin]\. as the locality has raw materials like wood. Fl\m`nzi s-a f\cut cunoscut\ atât în ]ar\. Industria este reprezentat\ de mica industrie.000 de volume. we pride ourselves with the academician Mihai Ciuca. Bac\u. that at present the locality has an urban character. an area where the Romanian and foreign investors could benefit from certain facilties as access roads. cât [i în str\in\tate ca fiind locul de unde a izbucnit Marea R\scoal\ }\r\neasc\ din anul 1907. Ca evenimente locale reprezentative amintim: Festivalul "Hora de la Fl\m`nzi" (luna august) [i Festivalul de datini [i obiceiuri de iarn\ (luna decembrie). Ora[ul are o re]ea de 58. Mihai Ciuc\. de mici fabrici [i ateliere. într-o zon\ colinar\. such as: pottery. Luchian sau Pillat. The town's administration has begun several projects. F\r\ a ne asuma paternitatea asupra unor nume sonore în arta [i cultura româneasc\. Slt. unit\]i care în mare m\sur\ au absorbit un mare num\r de for]\ de munc\ din localitate. raised in 1880. due to the implementation of street lighting and to the paving of the two main pedestrian roads on 1 Decembrie Street . As strategic position. Without assuming paternity over some remarkable names in the Romanian art and culture. out of which 12. cum ar fi: reabilitarea [i construirea {colii de Arte [i Meserii. fiind atestat\ documentar înc\ din secolul XVI. the construction of a new kindergarten. Documente ale acestui eveniment se g\sesc atât în miniexpozi]ia din cadrul consiliului local. but archaeological vestiges where found on its territory that prove the existence of settlements in the area since the primitive and ancient times.. as well as at Al. nu în ultimul rând. The town also has a library with over 10. o societate de transport.000 ha. a cinema with 310 seats and a Community Centre. Mihai Ciuca. the construction of social dwellings for the citizens of Rrom ethny. through the princely document of Scarlat Voda. at a distance of 35 km from the City of Botosani and 25 km from Prut River. The town has a road network with a length of 58. Sadoveanu. I. but also private production: dairy products. cât mai ales la muzeul din Boto[ani [i Arhivele Statului din Boto[ani [i Ia[i. Administra]ia local\ are `n derulare mai multe proiecte. ap\ curent\. magazine de valorificare material de construc]ie. iar din 1950 comuna a devenit centru de raion. stores that sell construction materials. localitatea este a[ezat\ de-a lungul drumului european E58. oil-bearing plants. the manufacture of handcraft objects. alimentare [i nealimentare etc. a clinic (with a general section. units that have drawn a large number of human resources from the locality. dispu[i atât în ora[ul Fl\m`nzi. un abator. Kog\lniceanu. furniture. Dobrogeanu Gherea. dar [i produc]ia privat\: lactate. Sadoveanu. zon\ în care investitorii români [i str\ini s\ beneficieze de anumite facilit\]i ca drum de acces. simbol al spiritului de dreptate al ]\ranului român. Datorit\ importan]ei geostrategice (fiind situat la egal\ distan]\ de ora[ele Boto[ani [i Hârl\u [i pe principala arter\ de comunica]ie cu celelalte jude]e).Prisacani and the Monument of the Heroes of the War of Independence. p\[uni [i ima[uri. I. majoritatea având ca principal obiect de activitate comer]ul. Luchian or Pillat. the refurbishment of the town's park. In 1818. amenajarea parcului principal al ora[ului S\veni.the pride of the locals.mândria s\vinenilor. without mistaking. prese de ulei. pe cursul mijlociu al râului Miletin. Vladimirescu. Enescu. reabilitarea Cinematografului ''Patria'' [i amenajarea acestuia pentru a putea func]iona [i drept Cas\ de Cultur\. becoming the symbol of the thirst for justice of the Romanian peasant. alte materiale care pot constitui materia prim\ în vederea înfiin]\rii de societ\]i comerciale de produc]ie. born in Saveni. the rehabilitation of Ghe. croitorie. "Saint Nicholas" wooden church (1657) . considerat principala arter\ rutier\ care leag\ jude]ul Boto[ani de jude]ele din sud [i mai ales de jude]ele Ia[i. N. Mihai Ciuc\''. Foto: Prim\ria S\veni 3. Vaslui [i Neam]. confec]ii. with small floodable areas. Bodeasa and Sat-Nou. deoarece localitatea dispune de materii prime ca lemn. ''Saint Nicholas'' Church. prezentând o interesant\ îmbinare arhitectonic\ între stilurile bizantin [i gotic. oil presses. Localitatea Fl\m`nzi are o istorie bogat\. Principalele obiective turistice prezente în ora[ul S\veni sunt: Biserica ''Sf. as well as other raw materials that can form the basis for the establishment of production units. Gheorghe''.6 km sunt asfalta]i. iar ca sate apar]in\toare au r\mas Chi]oveni [i Prisacani. built in 1804-1805. cât mai ales istorice. a slaughter-house. Grupul [colar ''Dr. construc]ii metalice. M. localitatea prime[te statutul de târg. Filipescu. Iorga. Totu[i. which comprises both the agricultural lands (with crops of wheat. with more than 12. o fabric\ de prelucrare a laptelui. din care 12. a symbol of the spirit of justice of the Romanian peasant. As local representative events we can mention: "The Romanian Round Dance from Flaminzi" (August) and the Festival of winter customs and traditions (in December). savant de renume mondial. the land being included in the third fertility zone.000 hectares. respectiv drumul ce leag\ localit\]ile de pa Valea Ba[eului [i cel ce leag\ Boto[anii de Valea Prutului. and the History and Archaeology Museum. În ora[ul S\veni î[i au sediul peste 130 societ\]i comerciale. stone. reabilitarea bibliotecii or\[ene[ti. Se poate spune. in a hilly area. Mihai Ciuca''. Nicolae'' ridicat\ în anul 1880. Balcescu and Poiana. Due to its geo-strategic importance (it is situated at an equal distance between Botosani and Harlau and on the main road that communicates with the other counties). the manufacture of objects from osier willow and straw etc. 1. dermatology. Asachi. Vladimirescu. panifica]ie. Creanga. Flaminzi became famous both in the country and abroad as the place where the great Peasant Rebelion emerged in 1907. A very important role will also be played by the traditional industries. Ca pozi]ie strategic\. As education institutions the town has 4 kindergartens. pediatrie [i laboratoare de analize. confec]ionarea obiectelor de artizanat. Bacau. dental care. and also in the adjoining villages. the locality is situated lengthways the European road E58. ~n componen]a sa intr\ localit\]ile Petricani. 1. small factories and workshops. textiles. and also with the fact that we belong to the blessed space of Eminescu.. the town of Flamanzi is situated in the southern part of Botosani County. vii. precum [i la Universitatea Al. Thus. Dintre obiectivele turistice remarcabile ale localit\]ii men]ion\m: Monumentul Comemorativ 1907. Foto: Biserica ''Sf. dar [i o institu]ie de ocrotire social\ pentru persoanele de vârsta a III-a. and especially in the museum in Botosani and the State Archives in Botosani and Iasi. piatra. From among the most important tourist sights of the locality we can mention: the Memorial Monument 1907. a flour-mill and several corn mills. with 12 yearly fairs. being documentary certified in the XVIth century. metallic construction.

Stanca-Costesti water storage basin. care îl impune ca un centru de tradi]ie al comer]ului [i al vie]ii economice de pe valea Prutului. translated a recording from a Slavonic breviary with approximately the following content: ''On the left side of Siret River between Cornisori and Liteni . in Tudora Commune there are three schools. Stânca apare ca un ''pinten'' calcaros format din depozite de luturi loessoide cuaternare.Schivereokia podolica. exist\ dou\ opinii: prima. who were now seven instead of four". but Radu died in the war on Valea Alba and Tudora remained a widow with four children. între timp. is represented by the Citadel on Ocup Hill (situated on one of the natural entrenchments of the old village) and the Yew tree reservation from the heart of the ancient forest.).forma]ie b\rb\teasc\ Advertorial Prim\ria Tudora >> 29 . created on the valley of Prut River S through the construction of the dam from Stanca-Stefanesti. ''The Flowers of Prut'' Festivals. Satul este atestat documentar înc\ de la 6 ianuarie 1395. revigorându-se via]a economic\. `n Tudora au existat mai multe biserici de lemn care s-au distrus una dup\ alta. ''Rata''. De aceea. trade was liberalized and the first international cultural manifestations appeared: ''The Bridge with Flowers''. Bobulesti. the goat's dance. Romania and the Republic of Moldova (at the time part of the U. 1. Localitatea Tudora este o important\ vatr\ folcloric\. as a centre of culture and Moldavian civilization. Forma]iile de datini [i obiceiuri. ~n 1476 este men]ionat deja ca târg. iar cea de-a doua. Throughout the years. Situated in an area that has been inhabited since the Neolithic. prof. the dance ensemble led by Gheorghe Vasiliu. Dragut as "the oldest religious monument with defensive functions in Moldavia". un monument în memoria eroilor necunoscuti c\zu]i în r\zboiul din 1916 1918. a community centre (built in 1972 and modernized in 2000. who was one of the important counsellors of Stephen the Great. dar în ochii localnicilor aminte[te de vremurile când bunicii [i str\bunicii lor erau pu[i la munc\ silnic\ [i biciui]i pân\ la sânge. ca l\ca[ de închinare pentru familia sa. Dr\gu] "cel mai vechi monument religios din Moldova adaptat unor func]ii cu caracter defensiv"). înv. c\rturar [i bun cunosc\tor al limbii slavone [i grece[ti. caprei. with a maximum altitude of 101 m. the settlement was plundered by Tartars on several occasions. pe locul unde a fost ''Sfânta Mas\'' fiind ridicat. Pân\ `n 1968 localitatea s-a numit {tef\ne[ti-Târg. `n apropiere de confluen]a râului Ba[eu cu Prutul. Foto: Dansuri populare tradi]ionale din zona Tudora . Lucica A[tef\noaie. Situat într-un areal locuit înc\ din neolitic. cunoscut sub numele de ''Casa Doamnei''. iar `n prezent are aproximativ 5800 locuitori [i patru localit\]i `n subordine administrativ\: B\diu]i. la 35 km distan]\ fa]\ de municipiul Boto[ani. care în 2000 [i-a aniversat cele [ase veacuri de existen]\. dansului la urs (ursar). În mod deosebit începând cu anul 1933. slaves whipped by the landowner's people. Stanca appears as a lime ''ram'' consisting of deposits of Quaternary loess. and the second opinion. Despre localitatea Tudora. Stefanesti Dendrologic Park and ''The Pious Paraschiva" Church (raised in 1640 and considered by V. Lâng\ biserica din centrul satului. teritoriul satului Tudora fiind o permanent\ vatr\ de locuire. Foto: Biserica "Cuvioasa Parascheva" 3. situat\ la nord-est de ora[ul {tef\ne[ti. The fauna around the lake is represented by 178 species of birds. Gheorghe Vasiliu. this area is the western limit of its worldwide habitat. Piatra scoas\ din malul pârâului Ple[u a fost transportat\ pe palmele bie]ilor ]\rani. today having approximately 5. Nodul Hidrotehnic Stânca-Coste[ti.S. being consecrated in 1846. Stânca {tef\ne[ti este o rezerva]ie cu un caracter complex.S. being part of the estate of the landowner Sendrea. Vasile Vasiliu au ob]inut multe succese. The traditional ensembles. România [i Republica Moldova (pe atunci. construit\ din piatr\ [i c\r\mid\ de c\tre boierul Cantacuzino Pa[canu. at the border between Romania and the Republic of Moldova. din paleolitic. Lucica Astefanoaie and prof. there are two opinions: the first. care din mila lui Dumnezeu s-au înmul]it de la patru la [apte. which celebrated six centuries of existence in 2000. still preserved until today. au triumfat pe plan na]ional [i interna]ional. Stilul este deosebit de al celorlalte biserici moldovene[ti [i nu are nimic comun nici cu stilul bizantin. Acest recif carstic ad\poste[te pe coastele stâncoase o plant\ termofil\ foarte rar\ . dar din p\cate a fost închis. with a performance hall with 300 seats and a library with 25. In 1842 the landowner ordered the construction of a thick stone wall to surround the courtyard. Foto: Parc dendrologic 3 4 ituat\ în partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. fiind sfin]it\ în anul 1846. ''C\r\[elul''. ''Caraselul''.'' Sl\vitul Domn tot trecea [i poposea pe la Tudora având grij\ de ei. ''Baraboiul'' have brought fame to the village. în comuna Tudora func]ioneaz\ trei [coli. That is why. Rezerva]ia natural\ ''Emil Racovi]\" [i Parcul C dendrologic {tef\ne[ti. nici cu cel roman. Festivalul ''Florile Prutului''. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituit\ din 178 de specii de p\s\ri. ''Ra]a''. This karst reef shelters on its rocky ridges a very rare termophile plant Schivereokia podolica. From among the most important tourist sights in town we can mention: ''Stefan Luchian" Museum (the only museum in the country dedicated to the painter Stefan Luchian. the town of Stefanesti has a history of over six centuries. the most important historic monument of this settlement. the traveller cannot pass by without noticing the imposing church spire from the centre of the village. spre r\s\rit se afl\ conacul boierului. known as the ''Lady's House''. pe baza caracteristicilor arhitectonice actuale ale construc]iei. Stefanesti-Sat. represents the largest water surface in this river basin. ''Baraboiul'' au dus faima satului. ''Ciobanasul'' and in the past ''Chindia''. a monument being now raised on the place of the ''Holy Table''. Referitor la Biserica ''Cuvioasa Paraschiva''. Tudora locality is an important folk centre. ~n secolele XV-XVI a[ezarea este pr\dat\ de t\tari `n mai multe rânduri.456 volumes together with the school library). and in the work ''Descriptio Moldaviae'' written by Dimitrie Cantemir it appears as oppida notabiliara. on the bank of Stanca-Costesti water storage basin. The Revolution of 1989 generated significant changes in all spheres of activity in this locality. 4 1. Legat de satul Tudora [i mai ales de Doamna Tudora. leading to the recovery of the economic. odat\ cu înfiin]area C\minului Cultural ''Costache Mihalache Potera[''.R. a scholar and connoisseur of Slavonic and Greek languages. is located on Prut River. Tudora Commune doesn't comprise any other adjoining localities. made of stone and brick by the landowner Cantacuzino Pascanu. f\când parte din proprietatea boierului Sendrea.prim\vara 3. Foto: P\durea Tudora . În prezent. In 1476 it was already mentioned as market town. este amplasat\ pe râul Prut.1918. jude]ul Boto[ani. an old monk from Neamtului Monastery. cum ar fi jocul c\iu]ilor. the wall that leads to the church arouses the admiration of the tourists but at the same time it reminds the locals of the times when their grandfathers and great grandfathers were exploited and whipped senseless. close to the confluence between Baseu and Prut Rivers. aici este limita vestic\ a arealului s\u mondial. nor to the Roman styles. but especially for the villagers. Stefanesti locality was documentary certified for the first time in 1435 as Gura Baseului.there lies the house of Radu and Tudora.iarna 4. în anul 1927. zidul care urc\ spre biseric\. `ntr-un document emis de domnul {tefan II.) Referring to this church. as a place of prayer for his family. Referring to Tudora village and especially to Lady Tudora.800 inhabitants and four localities in its administration: Badiuti. Proiectarea [i execu]ia barajului Stânca-Coste[ti s-au f\cut în comun de c\tre cele dou\ state vecine.1979. ~n vremuri `ndep\rtate. apoi atacat\ [i de o[tile polone. Vasile Vasiliu has obtained many triumphs. The stone taken from the banks of Plesu Brook was transported by the poor peasants. Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. and the operation of the dam began in December 1977. Teritoriul comunei Tudora prezint\ urme de via]\ omeneasc\ înc\ din cele mai vechi timpuri. treze[te în ochii oric\rui privitor uimirea. in 1927. DN 24 C Ia[i-{tef\ne[ti [i DN 29D Boto[ani-{tef\ne[ti. transforma]i în slugi biciu]i de c\tre oamenii boierului arenda[. The works were performed between 1973 and 1979. care se p\streaz\ [i ast\zi. Next to the church from the centre of the village. apar primele manifest\ri culturale cu caracter interna]ional: ''Podul de flori''. amenajat pe valea { Prutului prin ridicarea barajului de la Stânca-{tef\ne[ti. 2 The town of Stefanesti is located in the east of Superior Jijia Plain. forma]iile de dansuri ale tudorenilor au fost cunoscute în ]ar\ [i peste hotare. 3 ra[ul {tef\ne[ti se afl\ `n estul Câmpiei Jijiei Superioare. the Hydro-technical Hub Stanca-Costesti. Foto: Rezerva]ia de tis\ Tudora . cea sus]inut\ de tradi]ia local\. Dintre obiectivele turistice de referin]\ ale ora[ului amintim: Muzeul ''{tefan Luchian" (singurul din ]ar\ destinat pictorului {tefan Luchian.S. chiar lâng\ poarta cur]ii sale. cu datini [i obiceiuri de origine daco-roman\. care era unul dintre sfetnicii de seam\ ai voievodului {tefan. in the memory of the unkown heroes that died in the war of 1916 . care la ducere [i întoarcere de la Suceava la Hârl\u g\sea loc de poposire [i hodin\. Ochiul trec\torului `ns\ nu poate trece f\r\ a observa turla bisericii impun\toare din centrul satului. Stanca-Costesti water storage basin can be accessed on paved roads. un b\trân c\lug\r de la M\n\stirea Neam]ului. The design and execution of Stanca-Costesti dam were made jointly by the two neighbouring states. care posed\ o sal\ de spectacole cu 300 locuri [i bibliotec\ cu 25. {tef\ne[ti-Sat. In ancient times. Stefanesti locality was declared a town in 2004. pe malul lacului de acumulare Stânca-Coste[ti.456 de volume împreun\ cu biblioteca [colii). ora[ul {tef\ne[ti cunoa[te o istorie întins\ de-a lungul a [ase veacuri. The village was documentary certified on 6 January 1395. la o prim\ vedere. situated north-east of the town of Stefanesti. forma]ia de dansuri sub conducerea unor sufleti[ti precum înv. is that the place of prayer was built by Stephen the Great or his son. social\ [i cultural\: se deschide punctul vamal Stânca-Coste[ti. in a document issued by the ruler Stephen II. Localitatea {tef\ne[ti este men]ionat\ documentar pentru prima dat\ `n 1435 sub numele de Gura Ba[eului. comuna Tudora este format\ dintr-o singur\ localitate care îi d\ [i numele: Tudora. este aceea c\ l\ca[ul de cult ar fi o ctitorie a lui {tefan cel Mare sau a lui {tef\ni]\ Voievod. afirm\ c\ l\ca[ul dateaz\ din sec. towards the east there rises the landowner's mansion. ''Ciob\na[ul'' [i mai demult ''Chindia''. a tradus o însemnare dintr-un ceaslov slavonesc aproximativ cu urm\torul cuprins: ''Pe partea stâng\ a Siretului . om de încredere al sl\vitului {tefan Voivod. Dances like ''Batuta de la Tudora''. iar punerea `n func]iune a barajului a început în luna decembrie a anului 1977. then attacked by the Polish armies. For this species. lacul de acumulare Stânca-{tef\ne[ti fiind un important cartier de iernare a p\s\rilor în bazinul românesc al Prutului. reprezint\ cea mai întins\ suprafa]\ de luciu de ap\ din bazinul acestui râu. parte a U. Especially since 1933. Stânca. right next to the gate of his house. Foto: Monumentul eroului necunoscut 2. who rested there on his way between Suceava and Harlau.R. The territory of Tudora Commune has been permanently inhabited since ancient times (the Palaeolithic). Tudora locality. iar exponatele au fost depozitate în magaziile Muzeului Jude]ean de Istorie din municipiul Boto[ani). Still. Dansuri ca ''B\tuta de la Tudora''. being destroyed one after the other. social and cultural life: Stanca-Costesti customs was opened again. have triumphed at both national and international level.S.) Leg\turile cu zona lacului de acumulare Stânca-Coste[ti sunt asigurate prin [osele asfaltate. dar Radu moare în r\zboiul de la Valea Alb\ [i Tudora r\mâne v\dan\ cu patru copii. the national road DN 24 C Iasi-Stefanesti and the national road DN 29D Botosani-Stefanesti. la grani]a dintre România [i C Republica Moldova. locuitorii nep\r\sind-o niciodat\. Stanca. se liberalizeaz\ comer]ul. with Dacian-Roman traditions and customs. at the foot of Dealul Mare Massif. ''Boghii''. De-a lungul anilor. sus]inut\ de c\tre speciali[ti. ca o vatr\ a culturii [i a civiliza]iei moldovene[ti. Bobule[ti. Lacul de acumulare. the exhibits being preserved in the storehouses of the County History Museum in t C the City of Botosani). which was unfortunately closed. at a distance of 35 km from the City of Botosani. ~n 1842 boierul poruncea construirea unui zid gros de piatr\ care s\ înconjoare curtea. several wooden churches existed in Tudora. dar mai ales pentru s\teni. Botosani County. la poalele Masivului Dealul Mare. At present. In the XV-XVIth centuries. ''Boghii''. which presents it as a traditional centre of trade and economic activity on the valley of Prut River. like the horse's dance. geologic [i floristic. Foto: Barajul Stânca-Coste[ti 2. The style is different from the one of the other Moldavian churches and it has nothing in common neither to the Byzantine. Until 1968 the locality was called Stefanesti-Targ.cam între Corni[ori [i Liteni . The other sight in the area. cu o înal]ime maxim\ de 101 m. claims that the church dates from the XVIIth century. ''Emil Racovita" Natural Reservation. The lake. supported by local tradition. the bear's dance. Foto: Plaj\ la lac acumulare Stânca-Coste[ti 4.se afl\ curtea lui Radu [i a Tudorei. when ''Costache Mihalache Poteras'' Community Centre was established. Biserica ''Cuvioasa Paraschiva" (construit\ `n anul 1640 [i considerat\ de c\tre V. cel mai important monument istoric din aceast\ a[ezare. Cealalt\ atrac]ie a zonei. Stanca Stefanesti is a complex geological and flower reservation. a trustworthy servant of Stephen the Great. The voivode then took care of Tudora and the children. Pentru aceast\ specie. Localitatea {tef\ne[ti a fost declarat\ ora[ `n anul 2004. the dance ensembles from Tudora have become famous in the country and abroad. un c\min cultural (construit în 1972 [i modernizat în anul 2000. the lake being an important wintering place for birds in the Romanian basin of Prut River. ne vorbesc Cet\]uia de pe Dealul Ocup (situat\ pe una din fortifica]iile naturale ale satului str\vechi) [i Rezerva]ia de tisa din inima b\trânilor codri. iar `n lucrarea ''Descriptio Moldaviae'' a lui Dimitrie Cantemir apare ca oppida notabiliara. Lucr\rile au fost executate în perioada 1973 . al XVII-lea. c\ld\rarilor. supported by the experts on the basis of the nowadays architectural characteristics.ªtefãneºti Foto: Arhiva Prim\riei {tef\ne[ti 1 1 Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora Stefanesti Tudora O S Situated in the south-western part of Botosani County. Revolu]ia din 1989 antreneaz\ schimb\ri profunde în toate sferele de activitate ale localit\]ii.

Advertorial Prim\ria Vorona Frumuºica Foto: Arhiva Prim\riei Frumu[ica n partea de sud a jude]ului Boto[ani. Mitoc Commune has been collaborating from a cultural point of view with Mallac locality in France since 1990. the mother of Mihai Eminescu. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 3 cabinete medicale umane. Format\ din 6 sate . discovered on the territory of Mitoc locality (Izvorul satului) . unul din cele mai bune din Europa. but it was burned down in the same year. Vorona Teodoru. construirea unui c\min cultural `n satul Horia. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Izvorul satului) . when the villages had the same location. cartoful. gave one of his righteous judgements. on the bank of Prut River. floarea-soarelui. biserica [i schitul au avut parte de o îngrijire adecvat\ unui l\ca[ de cult. Foto: Cl\dire peste Crama R\deni omuna Mitoc este a[ezat\ în nord-estul jude]ului Boto[ani.Mitoc. aflat\ în Lunca Prutului. on the national road DN 24C and the county road DJ 294A.2 [coli). also Saint Onufrie lived in Voronei Forest.sit arheologic.instantaneu de la Festivalul "Mo[tenite din B\trâni" 3. fiind propice Hudesti sem\narea tuturor culturilor în aceast\ comun\. pe malul râului Prut. o brut\rie). In the field of medical assistance. production of brandy and natural wines. Foto: BOARDMEDIA . sports fishing on Prut River. repara]ii capitale la {coala Horia. the plum brandy from Radeni (doubly distilled.an archaeological site. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 6 unit\]i [colare [i 6 unit\]i pre[colare. a medical care centre Speranta (Bethezda) and a veterinary clinic. Foto: Imagine general\ din comuna Mitoc Mitoc Advertorial Prim\ria Frumu[ica Advertorial Prim\ria Mitoc >> 31 . The present church was built by Lascar Sturza and Evghenia Ursachi in 1819. spreading on a surface of 8. R\deni. 504 ha luciu ap\. pending homologation by OSIM). the Meadow of Prut River. we can mention the 3 community centres. Hudesti Commune has 3 clinics. Localitatea este cunoscut\ în documentele istorice înc\ din secolul al IV-lea sub numele de Hudin]i. prest\ri servicii.Frumusica. la 80 km distan]\ de municipiul Boto[ani [i 35 km de ora[ul S\veni. În comun\ func]ioneaz\ o serie de agen]i economici. 3 corn mills. the contest-festival for children and young people ''Legacy of ancient times'' (which reached its XXVth edition). cu peste 8500 de locuitori. Vorona poate deveni un adev\rat centru agroturistic. prelucrare a laptelui de vac\ [i oaie. este exploatat de c\tre o companie privat\. out of which 40 hectares of ponds. The main economic activities of the locals are in the field of trade. wood processing. una dintre judec\]ile sale drepte. nisip ce în prezent este exploatat. between the City of Dorohoi (at a distance of 25 km) and the town of Darabani (at a distance of 12 km). aflat\ în satul Mitoc. religious and leisure tourism. In the field of education there are 6 schools and 6 pre-school education institutions in Hudesti Commune.Mitoc. sun-flower. s\pt\mânal. Resursele naturale sunt `n leg\tur\ cu diversitatea vegeta]iei [i a terenurilor. sheep as well as birds. tab\ra de pictur\ religioas\ ''Un penel pentru credin]\''. on the right bank of Prut River. at a distance of 22 km from the City of Botosani. produc]ie rachiuri [i vinuri naturale. as well as agrotourism. the Giants' Cemetery.an oil press. din timpuri imemoriale pân\ în prezent. pigs. the church and the hermitage enjoyed the care they deserved and the believers began to go there more frequently.Mitoc and ''Saint Vasile'' Church . Alexandru Ioan Cuza.Horia). dup\ cum urmeaz\: placa comemorativ\ în amintirea ]\ranilor uci[i în R\scoala din anul 1907. Localitatea este alc\tuit\ din dou\ sate . is exploited by a private company. dup\ cum urmeaz\: de produc]ie (mica industrie . Ca foruri de cultur\ amintim cele 3 c\mine culturale. Vl\deni-Deal. Astfel. the church was closed again by the Communists in 1959. tourism. cu reale perspective de dezvoltare european\. precum [i p\s\ri de curte. prelucrarea lemnului. ceea ce a creat conflicte. Vorona este cea mai mare comun\ din jude]ul Boto[ani. the local administration envisages: the extension of the sewerage network and the construction of a water treatment plant in Mitoc Commune. monument cu valoare memorial\. having Vorona Monastery as spiritual centre. mama lui Mihai Eminescu.Frumu[ica. Drumurile din comun\ au o lungime de 169 km. m\rturie stând ''stejarul lui Cuza'' din apropierea M\n\stirii Vorona. Bals Hermitage was established by the landowner Grigore Bals in 1776. with more than 8. grouped in six large villages (Vorona. ~n seria obiectivelor turistice se cuvin a fi amintite: Biserica [i conacul ''Buldur L\]escu''. The commune's roads have a length of 169 km. since ancient times. a settlement from the Palaeolithic. Tot aici se organizeaz\. pe E58. Foto: Arhiva Prim\riei Vorona . From among the tourist sights we can mention: ''Buldur Latescu'' church and manor. repara]ii capitale la sediul prim\riei. Vorona could become a true agro-tourist centre. geniul na]ional al poeziei noastre.5 km for sewerage have also been approved.a mechanization company). amenaj\rile piscicole (de peste 40 ha). Tradi]ia hramului M\n\stirii Vorona adun\ [i în prezent mii de credincio[i. Schitul Bal[ a fost înfiin]at de boierul Grigore Bal[ în 1776. a[ezare monahal\ cu rezonan]\ profund\ în con[tiin]a tuturor voronenilor. his relics being placed at Voronei Hermitage. The majority of the population is involved in agriculture. Several economic agents carry out their activities there: production (the light industry . iar enoria[ii au început s-o frecventeze din ce în ce mai des. The locality was mentioned in the historic documents since the IVth century as Hudinsi. horses. Lunca Prutului. localitatea are 6390 locuitori [i se Frumusica `ntinde pe 8622 ha. Tradition still brings thousands of believers to Vorona Monastery today. As cultural centres. din care 40 ha iazuri. Vorona Teodoru. Storesti. was born in Joldesti and lived there until 1846. [ezat\ `n partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. which created conflicts.8 km being modernized. one of the finest in Europe. like: the memorial plaque in the honour of the peasants killed in the Rebelion of 1907. The locality comprises two villages . Poiana). 4 mori cu cioc\nele pentru foraje.8 km sunt moderniza]i. între municipiul Dorohoi (la 25 km distan]\) [i ora[ul Darabani (la 12 km distan]\). The drinking water supply network has a length of 4. grâul. Re]eaua de alimentare cu ap\ potabil\ este în lungime de 4. biblioteca comunal\ [i cele 5 biblioteci [colare. Vorona is the largest commune in Botosani County.Mitoc [i Biserica ''Sf Vasile'' . animal breeding. o a[ezare din paleolitic. the refurbishment of Horia School. 3 km from the town of Flamanzi. The subsoil. iar la m\n\stirea Vorona [i-a f\cut ucenicia [i vrednicul de pomenire P. besides the above mentioned archaeological sites. the extension of the electric network in Horia village by 3 km and in Mitoc village by 2 km. Foto: BOARDMEDIA . a museum and a public library. 1. A fair is also organized here. turism. având ca centru spiritual m\n\stirea Vorona. when a cherry tree had also grown in the altar. a bakery). o a[ezare din paleolitic. Boscoteni. a turismului religios [i de agrement. când satele erau pozi]ionate astfel fa]\ de actualele sate. Muzeul parohial Store[ti. Vorona is also the place where the one who united the Romanian principalities. the Parochial Museum Storesti.500 inhabitants. 15 km from the town of Harlau and 92 km from Iasi we find Frumusica Commune. Poiana). Cetatea Medieval\. pe malul drept al râului Prut. asfaltarea drumului jude]ean Avrameni-Mitoc [i pietruirea drumului comunal din Mitoc de 17 km [i Horia de 6 km. the commune residence and Horia. }uica de R\deni (dublu distilat\. wine growing. Redeschis\ în 1945. Biserica actual\ a fost construit\ de Lasc\r Sturza [i Evghenia Ursachi în 1819. discovered on the territory of Mitoc locality (Malul Galben) . rich in quartz sand. Teoctist. Alexandru Ioan Cuza. the proof being ''Cuza's oak'' located close to Vorona Monastery. Dintre obiectivele turistice ale zonei putem identifica. ale c\rui moa[te se afl\ la Sih\stria Voronei. pomicultur\. a monastic settlement with a deep resonance in the conscience of the inhabitants. Pe teritoriul administrativ Mitoc exist\ câteva monumente istorice. Dealul Holm . the refurbishment of the Town Hall. Dintre obiectivele turistice reprezentative men]ion\m: Schitul Bal[. the religious painting camp ''A brush for faith''. repara]ii capitale la c\minul cultural Mitoc.o societate de mecanizare a agriculturii). un muzeu [i o bibliotec\ public\. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Raluca Iura[cu. When the Communist regime ended in 1990. aici exist\. apar]inând domeniului public al comunei. the genius of our national poetry. Icu[eni. The fame of locality which preserves its traditions and customs has compelled the local administration to prepare a strategy for sustainable development. la 3 km fa]\ de ora[ul Fl\mânzi. Icuseni. sfecla de zah\r. farming.5 km pentru canalizare. viticultur\.pe râul Prut 2. Renumele de localitate în care se p\streaz\ tradi]iile [i obiceiurile locale a obligat administra]ia local\ la elaborarea unei strategii de dezvoltare durabil\ în care al\turi de alte direc]ii de dezvoltare. un accent deosebit s\ se pun\ pe valorificarea tradi]iilor în promovarea turismului cultural. Boscoteni. the Medieval Citadel. `nfiin]area unui microabator. un târg (iarmaroc). the refurbishment of the community centre in Mitoc. un centru de îngrijire medical\ Speran]a (Bethezda) [i un cabinet medical veterinar. with real perspectives of European development. the endowment of the Town Hall and of the schools with IT equipment. From among the representative tourist sights we can mention: Bals Hermitage. the communal library and 5 school libraries. the establishment of a collection and processing centre of cow and sheep milk. services (in the agricultural field . dar în 1870 a fost închis\ de boierul Mavrocordat. fruit growing.5 km [i sunt aprobate documenta]iile [i studiile pentru înc\ 4 km alimentare cu ap\ potabil\ [i 8. and Teoctist. As administrative unit. the fish farms (over 40 hectares). pân\ în 1846. Pe raza comunei Mitoc exist\ dou\ biserici ortodoxe (Biserica ''Sf Nicolae'' . primar [i gimnazial (clasele I-VIII . the construction of a community centre in Horia village. Jolde[ti. obiceiurile [i tradi]iile populare s-au n\scut: festivalul folcloric ''Serb\rile P\durii'' (ajuns la a XXXV-a edi]ie). a settlement from the Palaeolithic. Ca proiecte de investi]ii. administra]ia local\ are `n vedere: extinderea re]elei de canalizare [i realizarea unei sta]ii de tratare [i epurare a apei `n comuna Mitoc. Mitoc Commune has optimal conditions for the development of agriculture. Vladeni-Deal. manifest\rile organizate anual (în cadrul ''Zilelor Eminescu'') de c\tre ansamblul folcloric ''Codrule]ul'' (cu o activitate de peste 30 de ani).M\n\stirea Vorona 2. the locality has 6. extinderea re]elei electrice în satul Horia cu 3 km [i în satul Mitoc cu 2 km.Prim\ria Vorona 2 Advertorial Prim\ria Hude[ti Hudesti Commune is located in the north of Botosani County. `n curs de omologare la OSIM). pe lâng\ siturile arheologice deja amintite. În anul eliber\rii de comunism. being favourable to agriculture. there are also 504 hectares of water. festivalul concurs de interpretare a cântecului popular pentru copii [i tineri ''Mo[tenite din b\trâni'' (ajuns la edi]ia a XXV-a). Subsolul comunei. which is exploited at present. La nivelul comunei Mitoc. înv\]\mântul este organizat în sistem pre[colar (2 gr\dini]e). iar `n zilele senine de pe deal se poate vedea Ceahl\ul). cultivându-se cu prec\dere porumbul. As investment projects. {endreni. iar animalele care se cresc `n zon\ sunt bovinele. the Thieves' Table.o pres\ de ulei. From among the tourist sights in the area we can identify. Ca unitate administrativ\. Vorona Mare. 2 schools (primary and secondary education). de prest\ri servicii (în domeniul agricol . the establishment of a small slaughter house.1 Hudeºti omuna Hude[ti se afl\ `n nordul jude]ului Boto[ani. Cimitirul Uria[ilor. the hermitage is inhabited by five monks. precum [i importante cantit\]i de nisip cuar]os de calitate superioar\. când crescuse [i un cire[ în altar. de comer] (22 unit\]i). în vederea racord\rii gospod\riilor neelectrificate. the Patriarch of the Romanian Orthodox Church concluded his apprenticeship at Vorona Monastery. wheat. education is represented by 2 kindergartens. In Mitoc Commune. care este bogat în nisip cuar]os. The administrative territory of Mitoc comprises a few historic monuments. 2 3 Mitoc 1 1 I In the southern part of Botosani County. În domeniul înv\]\mântului.sit arheologic. Holm Hill . Vorona Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 2 Vorona 3 C Foto: Prim\ria Hude[ti A Located in the south-western part of Botosani County. On the territory of Mitoc Commune there are two Orthodox churches (''Saint Nicholas'' Church . 1. Comprising 6 villages . În domeniul s\n\t\]ii. here. de asemenea. The desire to turn to account the folk traditions and customs led to the establishment of the folk festival ''The Forest f Celebrations'' (which reached its XXXVth edition). at a distance of 80 km from the City of Botosani and 35 km from the town of Saveni. and in clear days one can see Ceahlau Mountain from the top of the hill). Vorona Mare. înfiin]area unui centru de colectare. in order to connect the remaining households. cabalinele. services. Activit\]ile economice principale ale localnicilor sunt `n domeniul comer]ului. Thus. potatoes. func]ioneaz\ un c\min cultural. Foto: Hanul R\deni 2. Store[ti. Vorona Commune was documentary certified on 7 January 1403. on E58. Opened again in 1945. which (besides other development directions) would emphasise the valuation of the local traditions in the promotion of cultural. Raluca Iurascu. Joldesti. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Malul Galben) . the manifestations organized every year (when the ''Days of Eminescu'' are celebrated) by the folk ensemble ''Codruletul'' (with an activity of over 30 years). Majoritatea popula]iei se ocup\ cu agricultura. the pavement of the county road AvrameniMitoc as well as of the communal road in Mitoc with a length of 17 km and in Horia with a length of 6 km. biserica a fost închis\ din nou de comuni[ti în 1959.390 inhabitants. every Tuesday. [i Horia. dar în acela[i an i s-a dat foc. la 22 km de municipiul Boto[ani. La Vorona a s\vâr[it domnitorul Unirii.520 m (despre care se spune c\ ar fi cea mai mare altitudine din jude]ul Boto[ani. a agroturismului. as it was located at the border between two estates. and as cultural units we can mention a community centre. belonging to the public domain. trade (22 units).622 hectares. the main crops being corn. Radeni. dotarea prim\riei [i a [colilor cu tehnic\ de calcul.an archaeological site. 3 mori de porumb. în ziua de mar]i.520 m (which is said to be the highest point in Botosani County. At present. la 15 km de ora[ul Hârl\u [i 92 km de Ia[i se afl\ comuna Frumu[ica. Din dorin]a de a valorifica datinile. ~n Jolde[ti s-a n\scut [i a locuit. Foto: Cl\dire administrativ\ Vinia Radeni 3. Mlenauti Church and the Dendrologic Park (Franc Manor). and animal breeding includes cattle. pescuitul sportiv de pe râul Prut [i Rezerva]ia Natural\ ''Emil Racovi]\''.5 km and the documents and studies for another 4 km for water supply and 8. Comuna Mitoc este înfr\]it\ din anul 1990 cu localitatea Mallac din Fran]a. pe DN 24C [i DJ 294A.Horia). Masa tâlharilor. fiind la grani]a dintre mo[ii. ''Emil Racovita'' Natural Reservation and the Meadow of Prut River. În prezent schitul este locuit de cinci c\lug\ri. re[edin]a de comun\. iar ca unit\]i culturale. as well as important quantities of quartz sand of superior quality. grupa]i în [ase sate mari (Vorona. 1. la 34 km fa]\ de municipiul Boto[ani. cre[terea animalelor. but it was closed in 1870 by the landowner Mavrocordat. din care 15. Biserica Mlen\u]i [i Parcul Dendrologic (Conacul Franc). cultivarea plantelor. The natural resources are represented by the diversity of the vegetation and lands. `n codrii Voronei a tr\it Sfântul Onufrie. C Mitoc Commune is located in the north-east of Botosani County. at a distance of 34 km from the City of Botosani. Foto: Zon\ de pescuit din comuna Mitoc . comuna Vorona a fost atestat\ istoric din 7 ianuarie 1403. beats. 1990. Sendreni.F. Comuna Mitoc beneficiaz\ de condi]ii optime de dezvoltare a agriculturii. porcinele [i ovinele. 15. 4 hammer swing mills for fodder.

the commune residence (documentary certified in 1420). which it comprises today: Poiana. [indril\. Hallstatt. Foto: Vedere panoramic\ asupra comunei Br\e[ti 3. was declared crossing point of the common frontier.Cristinesti Commune. the arrangement of the green spaces. When we say Braesti we associate the name to the "Assumption" Church. În general. From among the most representative places of prayer we can mention: ''Saint Nicholas'' Orthodox Church (with parishes in Suharau and Suharau II villages) and the ''Holy Apostles Peter and Paul'' Church from Lisna. constructions etc. strongly connected to it from an economic point of view. fiind cel mai `nalt din nordul jude]ului Boto[ani.Ibanesti and Dumbravita. comprising three villages: Pomarla . Foto: Biserica "Adormirea" 2. satul Oroftiana în partea de vest la grani]a cu Ucraina. ]igl\. frame saws. pantaloni de suman (dimie). [i era constituit\ din mai multe sate: Br\e[ti. comer]. the rehabilitation of bridges in Suharau II. pe cap c\ciuli de miel. Izvoare sunt situate în partea de est. As tourist sights we can mention the archaeological sites: Magurei Citadel (dating from the VI-VIIth centuries B. concretizat `n urm\toarele obiective. De-a lungul timpului. Racov\] [i Hulube[ti. and comprised several villages: Braesti. knitwear. 1. m\rirea parcului Suhar\u. Localitatea a fost men]ionat\ prima dat\ în timpul lui {tefan Voievod (1442-1447). some paved. la vest . la est . the enlargement of Suharau Park. The stone quarry is still unexploited because of the lack of equipment and financial resources. The production activities comprise the processing of sun-flower seeds and the production of bread in bakeries. and the closest town is Dorohoi. Izvoare. when a plot of land was awarded to the veterans or their successors in Ibanesti-Cristinesti community. small production units being encountered here as well (oil presses.Comuna Cristine[ti. shingle or tiles. Magura Hill is representative. is considered the jewel of the village and an art monument among the Moldavian churches. din punct de vedere administrativ-teritorial. No. Foto: Vedere general\ . unele având [i cerdac. Foto: Parcul comunal Suhar\u omuna Pomârla este a[ezat\ în nord-vestul jude]ului Boto[ani. Toate aceste a[ez\ri figurau ca sate de sine st\t\toare înainte de ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din decembrie 1968. Pomarla Commune has a cultural and tourist patrimony. and Dumbravita village was formed after World War I. Horodi[tea). Braesti Commune is situated at a distance of 20 km from the county residence. same as the sewerage network. {coala general\ cu clasele I . ce poart\ chiar hramul Adormirii Maicii Domnului [i care a fost construit\ în anul 1745. iar satul Plevna la 1 km de satul Suhar\u. fostul Liceu internat Ba[ot\. as well as fishing in Suharau Pond. Dup\ anul 1968 satului Br\e[ti i se al\tur\ o mic\ a[ezare cu 28 de case denumit\ Vîlcele. fact proven by the large number of schools: No. cuprinde dou\ sate . The local administration has several development projects. situat\ în sudul satului Br\e[ti. The main roads that cross the commune are the national road DN 29 A. Ibanesti Commune comprises two villages from an administrative-territorial point of view . Poiana. neighbouring the following localities: to the north Hudesti Commune. la o distan]\ de aproximativ 10 km. Administra]ia local\ are `n vedere mai multe proiecte de dezvoltare. Cucuteni Culture. In general. XVI-XVII). respectiv o gr\dini]\ [i un centru social. Saliste (settlements from the XIV-XVIth centuries and the necropolis dating from the XII-XIIIth centuries). dup\ care comuna [i-a simplificat num\rul satelor la numai trei. Cu sprijinul financiar al acestora.grani]a cu Ucraina. the Communal Library. The following education institutions exist in the commune: ''Anastasie Basota'' High-school (including primary and secondary education). Li[na. Pe teritoriul comunei Suhar\u func]ioneaz\: {coala general\ cu clasele I . `n plus. No. The water supply system has a length of 10 km. construc]ii. De asemenea.VIII nr. several repair works have been performed on this edifice. mor\rit. cât [i interjude]ene. Este important de men]ionat aportul substan]ial a dou\ ONG-uri din Italia. beater mills. Lisna. 1. 1 Suhar\u. trei [coli cu clasele I-IV [i cinci gr\dini]e cu program normal. three elementary schools and five kindergartens. rot\rie. The forest micro-climate is favourable. The altar screen was made of linden tree wood when the church was built. exist\ posibilitatea de dezvoltare a unor iazuri. construc]ii etc. cu o altitudine de 385 m. Plevna. {i totu[i. [ezat\ în N-V jude]ului Boto[ani. dou\ case rurale de tip familial [i un modul de tip familial. furrier's trade. Mocirla (a settlement dating from the superior Palaeolithic). at a distance of approximately 10 km. iar lungimea re]elei de canalizare este de 10 km. reabilitarea pode]elor în satele Suhar\u II. Dealul Muchiosu (a[ezare sec. Lungimea drumurilor publice este de 89 km. croitorie. IV-V [i XVII-XVIII).crops and animal breeding. Tot ca recomandare turistic\ men]ion\m posibilitatea desf\[ur\rii pescuitului sportiv pe râul Prut. cu prisp\. construirea unui C\min Cultural [i a unei s\li de sport. such as: the modernization of roads. cadrul geografic destul de variat al comunei este favorabil dezvolt\rii principalelor activit\]i economice. as well as roads used in the agricultural activity. Oroftiana village in the western part at the border with Ukraine. towards the east. Satul Racov\] este grani]a de stat cu Republica Ucraina [i. când fo[tilor combatan]i sau urma[ilor acestora li s-a atribuit din Ob[tea Ib\ne[ti-Cristine[ti câte un lot de teren agricol. Lungimea re]elei de alimentare cu ap\ este de 10 km. included on the list of historic monuments: the church ensemble ''All Saints' Sunday''. In the course of time. which can be used at local level. and in 1968-1972 it was restored under the direct guidance and with the support of Iustin. which have been present in the commune for over 10 years). Ornamenta]iile caselor sunt cele din lemn traforat la corni[e [i coame. the chernozem soils are fertile and there is also the possibility to turn to account a few ponds. Suhar\u II) [i Biserica ''Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel'' din Li[na. 1 primary and secondary school Suharau. iar satul Dumbr\vi]a a luat fiin]\ dup\ Primul R\zboi Mondial. The main occupation of the inhabitants of Suharau Commune is agriculture . cu acoperi[uri din tabl\. faian]\ [i o fabric\ de prelucrare a laptelui. stuf. 1. acquiferous sources. domn al }\rii Moldovei. the construction of a Community Centre and a gym. pe cheltuiala lui Miron Gorovei. asphaltic roofing board. la sud . toate drumurile fiind pietruite [i de p\mânt. acestea constând `n competi]ii intercomunale. C\ile de comunica]ii de pe teritoriul comunei Suhar\u sunt reprezentate de: DN 29 A. Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\ Suhar\u.. S\li[te (a[ez\ri sec. Smardan and Izvoare villages are located in the eastern part. aflate pe lista monumentelor istorice: ansamblul bisericii ''Duminica Tuturor Sfin]ilor''. Ca obiective turistice de interes putem men]iona siturile arheologice: Cetatea M\gurei (cetate [i a[ezare sec. in a hilly region. comuna Br\e[ti se afl\ la o distan]\ de 20 km de re[edin]a de jude]. Consiliul local sprijin\ activitatea sportiv\ `ntr-un cadru oficial. dar aici `[i desf\[oar\ activitatea [i firme de mini-produc]ie (prese de ulei.VIII nr. wheelwright's trade. [i este alc\tuit\ din trei sate: Pomârla .IV nr.the border with Ukraine. relieful de coline [i platourile sunt pretabile pentru agricultur\. The basic occupation of the commune's inhabitants is agriculture. care desf\[oar\ activit\]i [i ac]iuni de peste 10 ani `n comun\. XVII-XVIII). Smardan. satele Li[na. Smârdan [i Izvoare. confec]ii tricotaje. with a porch. mori cu cioc\nele. Dintre l\ca[urile de cult reprezentative ale zonei amintim: Biserica ortodox\ ''Sf Nicolae'' (cu parohii în satele Suhar\u. ~n comun\ au fost ridicate patru monumente închinate eroilor comunei din cele Dou\ R\zboaie Mondiale [i r\scula]ilor din 1907. Racovat village is the state border with Ukraine and.C. s-au men]inut o serie de activit\]i de prest\ri servicii. miller's trade etc. activit\]i de produc]ie: prelucrarea semin]elor de floarea-soarelui. The dwellings of the inhabitants are typical of the depression area of Jijia . Biserica a fost reparat\ în anul 1880 de neamul Spire[tilor. after which the commune reduced the number of its adjoining villages. tailoring. as well as two family centres.Comuna Hude[ti. iar `n perioada 1968-1972 i s-au f\cut repara]ii de restaurare sub directa îndrumare [i sprijinul Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Iustin. Due to its age. and Plevna village at 1 km from Suharau village. The archaeological diggings made in 1957-1958 in several locations on the commune's territory revealed traces of habitation from the superior Palaeolithic until the feudal age. XII-XIII). Localit\]ile componente ale comunei Suhar\u sunt: Suhar\u. ateliere de tâmpl\rie. Priste[ti Popeni [i Vîlcele. Plevna.IV Suhar\u. ''zid incint\''. with an altitude of 385 m. spre est. together with the Ukrainian locality Diakivti. the Medical-Social Assistance Unit Suharau. cum ar fi: modernizarea drumurilor. Satul Suhar\u este situat în centrul administrativ al Suharau comunei. constructions. C Suharau Commune is situated on the administrative territory of Botosani County. XVI-XVIIth centuries). {coala general\ cu clasele I . the "Assumption" Church. offering natural resources as construction materials. La Rupturi (settlements from the IV-Vth centuries and XVII-XVIIIth centuries). Braesti and Popeni villages. amenajarea spa]iilor verzi. în ultimii ani s-au dezvoltat: o fabrica de adezivi pentru gresie. reed.VIII nr. to the west . Saint Andrei primary and secondary school Smardan. care poate fi exploatat ca zon\ turistic\. cu urm\toarele vecin\t\]i: la nord . Biserica "Adormirea". With their financial support. ce figureaz\ [i ast\zi: satul Poiana. constituie o poboab\ a satului [i un monument de art\ printre bisericile moldovene. solurile cernoziomice sunt fertile [i. Când spunem Br\e[ti asociem imediat numele cu Biserica "Adormirea". with the financial support of Miron Gorovei. Foto: Prim\ria Ib\ne[ti 2. Plevna primary school. Foto: Monument al Eroilor din Ib\ne[ti A Advertorial Prim\ria Ib\ne[ti 1 Located in the north-western part of Botosani County. the exploitation of wood from the existing forests and of sand and gravel on the banks of Prut River.Hr. `n parteneriat cu consiliul local `n comun\.Ib\ne[ti [i Dumbr\vi]a. Oroftiana. but recently the industrial activities also took shape: a factory of adhesives for slate and faience and a milk processing factory. The services sector is also present with activities in the following fields: trade. Mitropolitul Moldovei [i Sucevei. After 1968. the former boarding-school Basota. Suharau Police Station. two institutions were built: a kindergarten and a social centre. Muchiosu Hill (settlement from the XVII-XVIIIth centuries). {coala general\ cu clasele I . Four monuments were raised in the commune. Microclimatul de p\dure este favorabil. a fost declarat\ punct de trecere simplificat\ a frontierei de stat comune. the Bishop of Moldavia and Suceava. Li[na. some with a verandah. The first documentary certification of Ibanesti village was made in 1607. gater. 1 Oroftiana. ''a precinct wall''. brut\rii. Lisna. Agriculture is the basic occupation of the commune's inhabitants. Agricultura este ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei. sumanul tot din dimie sau cojoace. the varied geographical setting is favourable for the development of the main economic activities. Prima men]iune documentar\ a satului Ib\ne[ti este din 1607. Foto: Prim\ria comunei Br\e[ti A Advertorial Prim\ria Br\e[ti Located in the western part of Botosani County. dup\ cum spune inscrip]ia pus\ cu aceast\ ocazie deasupra u[ii la intrarea în naos. Horodistea). {coala general\ cu clasele I .Comuna George Enescu. Suharau Commune is very involved in education. situated in the south of Braesti village was also included. ruler of Moldavia. la aproximativ 55 km de municipiul Boto[ani. under the care of the ''Nord Star'' Sports Association Pomarla. at approximately 55 km from the City of Botosani. Suharau village is situated in the administrative centre of the commune.Bahlui. Tipul cl\dirilor de locuit este cel rural cu dou\ sau trei camere. Smîrdan. Oroftiana. 2 Suharãu Foto: Arhiva Prim\riei Suhar\u Pomârla Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 1 omuna Suhar\u este situat\ în amplasamentul teritorial administrativ al jude]ului Boto[ani. thus giving the inhabitants of the two localities the possibility to establish direct contacts with each other. Izvoare.George Enescu Commune.cultivarea terenului [i cre[terea animalelor. La nivelul comunei exist\ urm\toarele unit\]i [colare: Liceul Teoretic ''Anastasie Ba[ot\'' (cu clasele I-XII). the relief with hills and plateaus can be used for agriculture. a small settlement with 28 houses called Vilcele. surse acvifere. The traditional costumes of the inhabitants consists of peasant sandals. acest l\ca[ de cult a mai fost reparat. drumuri de exploatare agricol\ [i uli]e. ~n p\durea Suhar\u exist\ ''F\getul Secular Stuhoasa". carpentry workshops. prin vechimea ei. can be turned to account as tourist area. mori de porumb. carton asfaltat. to the east . sec. Hallstatt.IV Plevna. sub egida Asocia]iei Sportive ''Nord Star'' Pomârla.VIII Li[na. 2 primary and secondary school Suharau. oferind resurse naturale ca materiale de construc]ie. [i 3. Din cauza lipsei utilajelor [i a resurselor financiare r\mâne `n continuare neexploatat\ cariera de piatr\. Biblioteca comunal\. 32 << 2 3 Advertorial Prim\ria Suh\r\u Advertorial Prim\ria Pomârla >> 33 . The church was restored in 1880 by Spirestilor family. Also as tourist recommendation we can mention the possibility of sports fishing on Prut River. All these settlements had been independent before the last administrative-territorial distribution in December 1968. Postul de poli]ie Suhar\u. {coala general\ cu clasele I VIII Sf. s-au edificat dou\ construc]ii. Foto: Liceul Teoretic "Anastasie Ba[ot\" C Pomarla Commune is situated in the north-west of Botosani County. and a Vocational School. The Cross Hill (settlements from the Palaeolithic.). Mocirla (a[ezare din paleoliticul superior). dându-se astfel posibilitatea locuitorilor jude]ului s\ stabileasc\ [i s\ l\rgeasc\ contactele directe cu locuitorii din zona de frontier\ a Ucrainei. Locuin]ele locuitorilor sunt cele specifice zonei depresiunii Jijia . Suharau primary school. {coala general\ cu clasele I . a lemnului din p\durile existente pe teritoriul comunei [i a nisipului [i pietri[ului din balastierele de pe râul Prut. XIV-XVI [i necropola sec. corn mills. Smardan and Izvoare villages. Pristesti Popeni and Vilcele. to the south . The Local s Council officially supports the sporting activity.1 2 Brãeºti 1 Ibãneºti Foto: Arhiva Prim\riei Ib\ne[ti 3 [ezat\ în partea de vest a jude]ului Boto[ani. Specificul comunei Suhar\u este agricol . dar se mai desf\[oar\ activit\]i de exploatare a pe[telui din iazul Suhar\u. while Lisna. in partnership with the Local Council. Catapeteasma este f\cut\ din lemn de tei înc\ de la construirea bisericii. The houses are decorated with sculpted wood at the corner ridges. A very important part of the activity of the Local Council is to ensure the collaboration with various NGOs from abroad (a very significant contribution was brought by two NGOs from Italy. materialized in the following sights.Pomârla 2. cultura Cucuteni. No..re[edin]a de comun\ (atestat documentar în anul 1420). Foto: Prim\ria Suhar\u 2. iar cel mai apropiat ora[ 2 este Dorohoi. cu o tind\ desp\r]itoare. al\turi de Pomarla localitatea ucrainian\ Diakivti. 2 primary school Oroftiana. cât [i alte ac]iuni privind sportul de mas\. IX-X). according to the inscription placed above the access door to the narthex. Poiana. 2 Oroftiana. represented by competitions between communes and also between counties. dedicated to the Virgin Mary and raised in 1745. cojoc\rie. Lisna primary and secondary school.Bahlui: rural type with two or three rooms. rough homespun trousers. DC 82. Racovat and Hulubesti. O component\ foarte important\ din activit\]ile consiliului local este asigurarea colabor\rii cu diverse ONG-uri din str\in\tate. În comuna Pomârla func]ioneaz\ ''Complexul de servicii pentru copilul aflat `n dificultate''. `mpreun\ cu {coala de Arte [i Meserii (cl. ''The Ancient Beech Tree Forest Stuhoasa". The public roads have a length of 89 km. într-un ]inut deluros. being the tallest hill in the north of Botosani County. 1. The locality was mentioned for the first time during the time of Stephen the Great (1442-1447). The commune comprises the following localities: Suharau. Andrei Smârdan. Ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei o reprezint\ agricultura. with roofs made of metallic sheet. La Rupturi (a[ez\ri sec.). cu care are cele mai Braesti strânse leg\turi economice. S\p\turile arheologice efectuate în anii 1957-1958 în mai multe puncte din teritoriul comunei Ib\ne[ti au scos la iveal\ urme de locuire din paleoliticul superior [i Ibanesti pân\ în perioada feudalismului dezvoltat. 2 Suhar\u. VI-VII `. Reprezentativ este dealul M\gura. A child support centre also exists in the commune. {coala general\ cu clasele I . Smârdan. ce pot fi valorificate local. long peasant coats and lamb fur caps. Comuna Pomârla dispune [i de un patrimoniu cultural [i turistic. Dealul Crucii (a[ez\ri din paleolitic. comuna Ib\ne[ti. Portul tradi]ional al acestor locuitori este format din opinci `n picioare. satul Br\e[ti [i satul Popeni. the communal road DC 82. dedicated to the heroes of the two world wars and to the participants in the rebelion of 1907. 1 primary and secondary school Oroftiana.

two tributaries of the Danube. Ionescu. 1939) Mihai Eminescu ihai Eminescu (15 ianuarie 1850. His native village. Din Boto[anii natali. practic. cu profesorii Andrei Vizanti.tat\l [i din Jolde[tii Voronei .prompter in famous troups like: Tardini . actually a romance full of candour. Xenopol. nu încerca]i s\ afla]i toate acestea într-un atlas. urmeaz\ studiile primare la {coala de B\ie]i ''Marchian''. 1. firul destinului. A. Tokarski. Chisinau. din anii R\zboiului Reîntregirii. Wieniawski.Varnav and Cracalia belong to my memories''. M\rgineanu. G 1 2 3 George Enescu George Enescu (born on 7/19 August 1881 in Liveni . Bach. where he held his first violin recital on 4 February 1907. pentru idei. Nicolae Iorga wrote: ''I have learned many things without tiring out my mind. vizibile din 1883. celebration issue to the ''brilliant child artist''. Al. where George Enescu was meant to be born.aprilie 1888). Lupascu. the years of his brilliant studies. Pascaly (1864 . Enescu avea trei ani) sunt. of his first musical successes. este un sat aproape uitat al fostului jude] Dorohoi [i al ]\rii.deceased on 27 November 1940 in Strejnic) . Enescu fiind acompaniat de Elena Calc\ntraur. visible since 1883. în 1864. The native village of Liveni as well as Cracalia (his parents moved there when Enescu was three) represent his childhood universe. în fond o idil\ plin\ de candoare. N Nicolae Iorga Nicolae Iorga (born on 5/6 June 1871 in Botosani . with works of Haendel.Vladicescu. Cum geniul nu cunoa[te limite. opera ''Oedip''. with the professors Andrei Vizanti. mereu natura. Livenii natali [i Cracalia (când p\rin]ii se mutaser\ aici. He began to study at home. între Siret [i Prut . în 1869. G. Saint-Saens. Liveni . v\zut\ ca o chemare. dedicated a special. Xenopol.1866). As his genius knows no boundaries. Enescu's journey through life. Mihai left for Ipotesti and. Childhood impressions? Enescu also wrote: ''I feel connected to Moldavia through every fibre of my being ( ) In Liveni I feel like I'm returning amongst people. La Boto[ani. ''The III sonata for violin and piano''. At most. îl atrage. fiind al 8lea copil [i singurul care a tr\it al Mariei [i al lui Costache Enescu. in 1869.'' La rându-i. la Bucure[ti.G. ''The Morning Star of Romanian Poetry''. continu\ liceul. I have come to understand and easily speak languages because they spoke them.D.the mother. many others.Vârnav [i Cracalia apar]in îns\ amintirilor mele''. multe altele. the sight of whom scatters pollen on my memories''. unique music. Son of the lawyer Nicu Iorga and of Zulnia. burs\ de studii.Calinestii lui Cuparencu . cu atrac]ia c\tre teatru . ''Sonata a III-a pentru vioar\ [i pian''. Liveni . Poetul Na]ional. cu binecunoscu]i profesori ai înv\]\mântului boto[\nean . then ''A. with his first love. Ionescu. From the native land of Botosani. Boto[ani . ai studiilor sale str\lucite. chiria[\ într-o ponosit\ c\su]\ din Mahalaua Sf. a[a cum reiese din mitrica de la Biserica Uspenia din Boto[ani. as it appeares on the inscription from Uspenia Church in Botosani. which was natural since his mother was an excellent interpreter (and writer). cu natura. este eliminat din liceu. Nicolae Iorga consemna. un fir înnodat de dân[ii. pline de suferinzi. Tokarski. de altfel: ''Am înv\]at multe lucruri pentru care nu eu mi-am ostenit mintea. at the Law Court from Botosani. ca intern. Iorgu Caragiali.( ) La Liveni m\ întorc printre oameni [i lucruri a c\ror vedere pune polen pe amintire''. unde i-a fost sortit lui George Enescu s\ se nasc\. the effort of raising the two children. Copist pentru scurt timp. Pascaly (perioada 1864 . fiind g\zduit de buna sa sor\ Harieta. Iorgu Caragiali. the famous journalist Scipione Badescu. ''The Romanian Poem''. ''The Morning Star of Romanian Music''. Saint-Saens. Draghici. [i locurile copil\riei sale. Nicolae [i George. Foto: George Enescu 3. in 1864. Margineanu. Cel mult. Philippide. is mostly an inner experience.where he enchanted the audience (accompanied by Elena Calcantraur) with a musical soirée. 9 June 1902). la Tribunalul Boto[ani. Lucescu.Varnav deceased on 5 May 1955 in Paris) . Bach. in front of a large audience.our National Poet. Nicolae and George. stolnicul Vasile Iura[cu. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 35 . Nicolescu. A. He was the seventh child of Gheorghe Eminovici and Raluca Iurascu. desiring to know their secrets. Laurian'' High-school for his secondary and high-school education. his god-father being his grandfather from his mother's side. ''Curierul Român''.doi afluen]i ai Dun\rii: Ia[i [i Dorohoi. Tudor Arghezi infers: ''The special precocities of music transform a four-year child into a master and lift him up in life's rage. am g\sit în mine. Ionescu. con]opist la Comitetul permanent al Consiliului jude]ean de Boto[ani. And he did.27 noiembrie 1940. N. cum o spune. Brandia. material mai ales. or in New York. A fost al 7-lea copil al lui Gheorghe Eminovici [i Raluca Iura[cu. he is expelled from highschool at the end of the fifth grade for his refusal to salute an eminent professor because of ''teenage pride''.mama. la Liceul ''A. {old\nescu. filled with natural clumsiness. Universul copil\riei poetului înseamn\ contactul cu lumea. cu copiii p\lma[ilor din sat. cu ''magna cum laudae''.în 1890. tenant in a cottage in Saint Nicholas Suburb (April 1887 . His parents come from a long line of freeholder's families . dedic\ ''genialului copil artist'' un num\r special. frequently dropping out of school. Important figures from Botosani Bucure[ti). Philippide.Vârnav . Costachi Severin. where he was baptised. al cre[terii celor doi copii. pentru refuzul de a mai saluta odat\ un distins profesor [i. he graduated high-school in 1888 and went to the Faculty of Letters at the University in Iasi. la 1856.April 1888). Nicolae Iorga became fatherless at the age of five.musician. cu prima iubit\. A copyist for a short time. ca aceea despre care a scris ''Steaua'' (Dorohoi. urmate de multe. mamei. passing through the childhood years. la Boto[ani [i Dorohoi. este mai degrab\ o chestiune de l\untricitate. most of them in French. c\ era la casa tat\lui. contact with nature. Brandia. era la mijloc ''mândria fireasc\ a adolescentului''.T. {i l-a dus. Impresii din copil\rie? {i mai consemna Enescu: ''De Moldova m\ simt legat prin toate fibrele mele . As a matter of fact. In Botosani. Petru R\[canu. with the grown people. ale unei extrem de rodnice crea]ii. Costin Velea. în majoritate c\r]i în limba francez\. Ionescu. bacalaureat în 1888. pe marea scen\. Laurian''. Petru Rascanu. mereu în agravare. Costin Velea. No matter where he was. Anii s\i de studii încep. Liveni . Sutu. he graduated in 1889 ''magna cum laudae''. as the eigth child (and the only one who survived) of Maria and Costache Enescu. la Chi[in\u. attracts him to the extent that he would do anything to preserve it. Aron Densusianu.5 mai 1955. la cinci ani citind deja totul din biblioteca familiei. as the one mentioned in ''The Star'' newspaper (Dorohoi. Liveni . The teenage years represented to Mihai Eminescu the beginning of his creation. gimnaziale [i liceale. cu fire[tile.Varnav. either he was at ''Erard'' Hall in Paris. pe care n-aveam decât s\-l duc înainte''. Gr. Nicolae Iorga. cu lucr\ri de Haendel. copil\ria petrecut\ aici îi relev\ noi orizonturi. ''Poema român\''. always worsening. unde a fost botezat. Ascenden]a p\rin]ilor este dat\ de vechi familii r\z\[e[ti. Strejnic).the father and Joldestii Voronei . doctoratul în Germania. Botosani or Dorohoi. ''Rapsodiile''. Unic\. the path of his destiny. unde la 4 februarie 1907 sus]inea primul s\u recital de violin\. examenul de licen]\ în 1889.historian. Soldanescu.Vl\dicescu. Xenofon Gheorghiu. you will find Iasi and Dorohoi between Siret and Prut . din florilegiul literar ''L\cr\mioarele înv\]\ceilor gimnazie[ti din Cern\u]i la mormântul prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul r\p\usat într-a 12/24 ianuarie 1866''. spune adio teatrului [i trupei Pascaly. going from hospital to hospital and visiting the soldiers wounded in the Reunification War. my only task being to carry it forward''. c\tre care se apleac\ gr\bit în a le cunoa[te tainele.''' At his turn. totodat\.sufleur în trupe vestite ale epocii: Tardini . la sfâr[itul clasei a V-a. Zulnia. c\ era la New York. Lupa[cu. Where are they? George Enescu explains: ''Do not try to find all this in an atlas. drawn by the theatre . Al. lucru firesc dat fiind c\ mama era o excelent\ traduc\toare ([i scriitoare). 9 iunie 1902).Al. being housed by his kind sister Harieta. where he was taught by the famous teachers from Botosani . ca o desc\tu[are. încât ar fi în stare s\ fac\ orice pentru a nu o pierde. ale unei crea]ii perfecte. The poet's childhood meant contact with the world. ''Luceaf\rul Poeziei Române[ti''. 1939) Mihai Eminescu Mihai Eminescu (born on 15 January 1850 in Botosani . trecut prin anii copil\riei. Drumul lui Enescu.unde sus]inea câte o serat\ muzical\. Al. la vârsta de cinci ani. his first poem being ''La mormântul lui Aron Pumnul'' ("At the tomb of Aron Pumnul") included as the second poem in the literary anthology called ''The tears of the pupils from Cernauti at the tomb of their beloved teacher Arune Pumnul. Timpul adolescen]ei este pentru Mihai Eminescu [i timpul crea]iei. c\ era la Sala ''Erard'' din Paris. cu cei de-o vârst\. studii universitare. with many encores.15 iunie 1889. m\iestria sa neîntrecut\ irumpea într-o muzic\ dumnezeiesc de frumoas\. Paris). în fa]a unui numeros auditoriu. he leaves the artistic world and Pascaly troupe in Botosani. obsedant\ chemare. Am ajuns a în]elege [i a vorbi u[or limbi pentru c\ ei le-au vorbit. Baleanu. par]ial. Zulnia. is a forsaken village in the former Dorohoi County. either in Botosani. as an unfettering. cel care conducea cea mai important\ gazet\ boto[\nean\ a vremii. ''Luceaf\rul muzicii române[ti''. Boto[ani . Georgian. îl aduc pe poet din nou [i pentru ultima dat\ la Boto[ani. revenindu-i marele efort.Personalitãþi botoºãnene Text: Ionel BEJENARU . seen as an obsessive calling. previzibilele sale întreruperi de studii. acas\. his unsurpassed art burst out in a godlike. on the great stage. Nicolescu. Aron Densu[ianu. c\ era colind\tor al spitalelor. Fiu al avocatului Nicu Iorga [i al Zulniei. he continues high-school as an intern in Iasi. The signs of illness. in 1856. being bore by his mother. ''Suita s\teasc\'' [i toate celelalte sunt culmi ale crea]iei enesciene. the ubiquitous nature. la Ia[i. with the peasants' children. with other teachers . Su]u. La 15 iunie 1889 înceta din via]\. Gr. Istoric. 34 << 34 << ''The genius is the individual who relinquishes the routine of everyday life and lives his symbolical existence" (George Calinescu.Muzeul Jude]ean Boto[ani ''Geniul este individul care se abstrage de la via]a zilnic\ [i-[i tr\ie[te existen]a simbolic\" (George C\linescu. la Cracalia . Dr\ghici. Nicolae (aprilie 1887 . cu cei maturi. ''The rustic suite'' and all his other famous works are peaks of his fruitful. Al. ''Oedip''. facultatea de Litere a Universit\]ii din Ia[i. Muzician. Georgian. he received a scholarship abroad in 1890 and took his doctor's degree in Germany. at five having read every book in the family's bookcase. r\mâne orfan de tat\. Xenofon Gheorghiu. Wieniawski. ''The Romanian Courier''. Costachi Severin.deceased on 15 June 1889 in Bucharest) . Stefan Vargolici. N. almost perfect creation. copilul Mihai ia drumul Ipote[tilor [i.D. ve]i g\si. the high steward Vasile Iurascu.T. deceased on 12/24 January 1866''. ai primelor succese muzicale. tot la Boto[ani. Satul s\u natal. Semnele bolii. demarat cu poema a doua ''La mormântul lui Aron Pumnul''. {tefan Vârgolici. I have found in myself a thread tied by them for my ideas. cu al]i profesori . Victor Fleury (''Victor. M Nicolae Iorga icolae Iorga (5/6 iunie 1871.1866). a clerk at the Permanent Committee of Botosani County Council. Foto: Mihai Eminescu 2. the childhood he spent there opens new horizons for the child. Tudor Arghezi intuie[te: ''Precocit\]ile speciale ale muzicii fac dintr-un copil de patru ani un magistru [i-l ridic\ în furia vie]ii. C\ era la Boto[ani. the one who led the most important newspaper of that time. Unde sunt ele? O spune chiar George Enescu: ''Mai ales. G. he attended the Boys' School ''Marchian'' for his primary education. de s\rb\toare. cu multe rechem\ri la ramp\. cu stâng\cie fireasc\. din C\line[tii lui Cuparencu . na[ fiindu-i la botez chiar bunicul dup\ mam\. On 15 June 1889 he died in Bucharest. reputatul ziarist Scipione B\descu.Al. B\leanu. Foto: Nicolae Iorga George Enescu eorge Enescu (7/19 august 1881. ''The Rhapsodies''.Vârnav. Lucescu. or in his father's house in Cracalia . brought the poet for the last time to Botosani.G. în str\in\tate . followed by many. count of Fleury''). Liveni . Victor Fleury (''Victor conte de Fleury'').

1931. he returns to the country .writer.2 oct.17 November 1954. Coste[ti.18 mart. 1911. Ioan I. Bucure[ti). Bucharest) . Bucecea . malariolog. Gheorghe Avramescu (26 ian. 1881. 1967. Boto[ani . Dimitrie Negreanu (25 oct.engineer professor. Bucure[ti). poet. 1938. Stânce[ti). 1893. Panait Zosin (27 iun. Dorohoi . 1958. Bucure[ti). Tiberiu Crudu (22 June 1882. de excep]ie. involved in the study of Eminescu's work. Boto[ani .24 August 1857.writer.1926. muzicolog. Octav Bancila (7 January 1872.25 nov. Ia[i).24 aug. Alba. publicist. Neculau (29 dec.1891. Falticeni . Constantin S. Iacob Iacobovici (18 November 1879.poet.13 June 1963. Dimitrie Pompeiu (22 sept. Dorohoi . Paris). C\line[ti. which bears his name. Anastasie Ba[ot\ (22 ian. in an intense and continuous interior burning for the artistic and human condition. Bucure[ti).febr. Alba. Mihai Ciuc\ (18 aug. He also painted remarkable portraits. profesor universitar.D. scriitor. in Ialomita.the date of her death is unknown) . founder of the Folk University in Ungureni. A pictat îns\ [i remarcabile portrete.doctor. He attended the primary school in Tabacu Suburb. 1937. Bucure[ti). aesthetician. Dimitrie Brândz\ (10/22 oct.12 October 1981. Botosani 8 December 1972. I.writer. 1900. Sinaia) . Vasile C. Botosani .doctor. Sl\nic-Moldova). dar începea s\ fie uitat. 1857. Bucure[ti). Vienna) L .v. former Dorohoi County .24 sept. 1932. Botosani . Demostene Botez (2 July 1893. eminescolog. Botosani . Lucian Valea (4 March 1924. Grigore Antipa (25 nov. folclorist\.st. revine în ]ar\ `n 1893. 1952. Dângeni .1 oct.4 October 1931.9 March 1944. com.botanist. Bucharest) . Dorohoi .1960. Gorb\ne[ti . Ion San Giorgiu (20 November 1893. Bu]ureanu (25 dec. 1981. Mihail Sorbul (16/29 October 1885. Elena D. 1867. George Udriski (28 oct. Bucharest) . Boto[ani . om politic. involved in the study of Eminescu's work.5 ian. Boto[ani . 1881.Hozevitul. scriitor publicist. Dimitrie Mur\ra[u (26 nov. Stancesti) . Antonescu (19 mart./4 oct. Saveni . medic. c\rturar. Emanoil C. 1984. today Viisoara Commune .18 August 1983. istoric literar.1927. Alexandru Graur (9 iulie 1900. 1892. istoric literar. psiholog. Emanoil Ciomac (5 febr. George T\utu (14 iulie 1873. Tudor Arghezi scriind în 1915: ''~[i mai aduce cineva aminte de Luchian? El face în art\ cât o provincie nou\.1945) . Ion Sân Giorgiu (20 nov. Bucure[ti). 1962. R\chi]i .24 December 1958. profesor. historian.1889. Iasi) .23 aug.1889. Bucure[ti). Boto[ani . Costine[ti . 1944. Vasile C. Botosani . Stefanesti. ultimul Domn al Moldovei. Bucure[ti).30 apr. Stânce[ti . Henric Sanielevici (15 sept. Octav Onicescu (20 aug. Botosani .20 febr. Bucure[ti). Tudora .professor.1959). 1963. diplomat.writer. Foto: {tefan Luchian . Bucharest) .23 August 1985. Bucharest) . poet. biolog. Bucure[ti). Botosani . n\scut\ Kiriacescu. Stahna-Uriceni . chimist. Ia[i). A excelat în pictura florilor. Botosani . poet.1942. com. poet.poet. political figure. publicist. Demostene Botez (2 iulie 1893. Ia[i). Stânce[ti).25 January 1977. dezolant. New York . Mih\ileni . filolog. Bucure[ti). 1985. Boto[ani . literary historian. com. Belle-Arte (dir. Dorohoi . Bucharest) .doctor.4 oct. profesor.1 ian.19 October 1984.20 iul. Boto[ani . Fântânele. constructor. F\lticeni . scriitor.30 dec. Teodorescu (10 mai 1866.4 dec. Stancesti) unionist. Dorohoi .mathematician. Bucharest) . Bistrita Nasaud . Boto[ani . Iasi) .1 noiembrie 1989. university professor.mathematician.29 October 1959.1959) . folclorist. Emil Severin (18 febr. florile fiind pentru Luchian un miraculos univers. Romulus Sevastos (21 sept.25 aug.1891.biologist. Alte mari personalitãþi botoºãnene { Other important figures from Botosani Constantin Gane (27 mart. Romulus Sevastos (21 September 1867.D. Bucharest) . Stancesti . Bucure[ti).writer. Sendriceni Commune . Boto[ani . Petru Manoliu (28 June 1903. istoric.professor.the last ruler of Moldavia. înv\luite de c\ldura sufletului s\u. pictor. Cucor\ni . publicist. Dangeni Commune .1939) . 1883.publicist. scriitor. Ludovic Dau[ (19 sept. Bucharest) . Pastorel Teodoreanu (30 July 1894. scriitor. hatman. filantrop. philanthropist. Bucure[ti). Dimitrie Iov (22 March 1888. Bivol. Bucharest) .6 September 1926. 1896. geolog. 1867. Petru Remus Troteanu (16 mai 1885.''The Painter of Flowers''. Dimitrie Negreanu (25 October 1858. hidrobiolog. Botosani . Dimitrie C\lug\reanu (6/18 oct. com. Botosani . Bucharest) . profesor inginer. 1970.3 aug. Sfântul Cuvios Ioan de la Neam] . München . Ion Arapu (24 ian. 1797 . Petru Manoliu (28 iun. 1 2 Constantin Gane (27 March 1885.26 April 1949. 1946. naturalist. S\veni .12 April 1962. Bucharest) . Botosani .Hozeva Cave. folklorist.11 June 1946. scriitor. hetman.13 iun. a major. general de corp de armat\.25 August 1952. Brosc\u]i . 1902. Chi[in\u). boier L patriot. Dimitrie Calugareanu (6/18 October 1868. Bucure[ti). Ungureni . biolog. diplomat.4 apr. Mihaileni .20 oct. Bucure[ti).poet.1944). Bucure[ti). Iasi) . Ion Simionescu (10 iul. Bac\u . the ideal place for a vital promenade of the soul. inginer. Paris) sociologist.7 October 1954./9 iul. 1867.writer. apropiat al lui Cuza Vod\ [i al Elenei. Tudora . medic. 1846. pictor. Alexandru Vitianu (4 September 1891. medic veterinar.7 April 1894. Mihai Ciuca (18 August 1883. Bucure[ti). din {tef\ne[ti. Botosani . 1973. O ctav B\ncil\ (7 ian. matematician. scriitor. Iasi) . Eugen D. Hiliseu-Varnav . care-i poart\ numele.17 December 1937. Botosani . Vasile Bogrea (26 sept.17 mart. Bucharest) philologist. Constanta DuncaSchiau (16 February 1843. publicist. Boto[ani . botanist. Octavian Cotescu (14 February 1931. Bucharest) . Sofia Nadejde (14 September 1856. Israel) . Hili[eu-Vârnav . 1954.1942.17 nov.18 March 1929.1927. Botosani . publicist. Luchian nu murise înc\. Theodor Aman). Gorbanesti . Calinesti. Rachiti Commune . Foto: Demostene Botez Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 37 . 1873.1939). Dorohoi . Octavian Cotescu (14 febr. geolog. geniu românesc. 1985.5 January 1985.playwright. Bucharest) . university professor. Husi . Saint Sava College.linguist. university professor. Stahna-Uriceni . biologist. Bivol. Petru Suster (15 May 1896.29 January 1976. dramaturg. fizician.1942. biolog. Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-L\]escu (1798.29 December 1928. Bucure[ti).15 March 1964. Octav Onicescu (20 August 1892. Boto[ani . 1873.26 apr. lingvist. Boto[ani . Stefan Luchian is the son of Dimitrie. Cobâla. inspirate de personaje ale unei lumi umile. unionist. 1894. 1945. Dimitrie Brandza (10/22 October 1846. univesity professor. . 1941. 1843. unionist. inspired by the characters of a humble world. Studii primare la [coala din Mahalaua Tabacu. Cr\iniceni . Hulub. Grigore Alexandru Ghica (27 aug. Bucharest) . Bucharest) writer. ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. Barlad . the flowers representing a miraculous universe to Luchian. publicist.painter. profesor universitar. 1836. Chisinau) . Fantanele. Bucharest) . Germanist. university professor. prima femeie ziarist din România. Teodor Callimachi (4 January 1836. 1954. Boto[ani . Elena Niculi]\ Voronca (15 mai 1862. 1882. Sofia N\dejde (14 sept. 1951.20 dec. scholar. Bistri]a N\s\ud .psychologist. Costesti. Boto[ani . jud.17 dec. Târgu Frumos). Marin (3 ian. Foto: Grigore Antipa 4.25 November 1937. Belle-Arte (headmaster Theodor Aman). Elie Radu (1853. estetician. Dorohoi .1950) . absolut vital\. Botosani . 1885. om politic. Alexandru Vi]ianu (4 sept. Paris .3 August 1895.1 October 1954. Bucure[ti). Bucharest) . 1. Targu Frumos) . 1937. 36 << Stefan Airinei (born on 4 January 1920 in Cobala. Boto[ani . Hulub.physicist.writer. Nicolae Leon (15/28 apr. Tarnauca.1960. Iasi) .general. the brother of Grigore Antipa.critic. Iasi). 1912.11 iun. com. Slanic-Moldova) . Ioan I. 1921. Bucharest) .Sevastos (16 mai 1864. profesor. Filipescu (28 mart. scriitor.chemist.1988. în Capital\. Bucure[ti).7 dec.1945). fizician.28 iunie 1916.30 December 1869. Bistrita) . sociolog. 1804.Autoportret 2.24 dec.writer. {tef\ne[ti.17 March 1973. Bucure[ti). 1903. Ludovic Daus (19 September 1873. 1858. Dorohoi . Mihail Sevastos (8 August 1892. Bucharest) .20 July 1977. Ia[i). founder of many settlements. Boto[ani). Botosani . Hu[i . Panait Zosin (27 June/9 July 1873. 1944). Crainiceni . profesor universitar. Bârlad .7 apr.2 October 1970. 1897. Bucharest) . Boto[ani 19 febr. profesor universitar. 1908. scriitor. 1928. prima Universitate Popular\ S\teasc\ din România . Teodorescu (10 May 1866. Boto[ani .Sevastos (16 May 1864. 1869.poet. com. poet. Butureanu (25 December 1858. writer. Grigore Alexandru Ghica (27 August 1804. Foto: P\storel Teodoreanu 3.12 oct.actor. Boto[ani . 1974. Costesti. 1977. N\scut într-un vechi sat r\z\[esc. Hude[tii Mari . Ilie Iacob (1913. mare filantrop.20 December 1966. Romanian glory. Sava. wrapped in the warmth of his soul.geologist.15 mart. Bucharest) .5 dec. 1882. 1929. biologist. de loc din Ialomi]a. Boto[ani . Bucharest) . Ioan Nadejde (18 December 1854. 1931. Botosani . 1966. university professor. scriitor. Sant.20 February 1969. 1893. la cotele unei m\iestrii inegalabile. maior. Dimitrie Evolceanu (1 October 1865. 1949. founder of the Natural History Museum in Bucharest. Vii[oara .19 February 1951. azi com. Boto[ani). Emanoil Ciomac (5 February 1890. Henric Sanielevici (15 September 1875. Bucure[ti).musicologist. 1931. Coste[ti. Marin (3 January 1912. publicist. Botosani 1939) . Botosani) . Bucharest) . born Kiriacescu.painter. Saveni . Münich . Emil Severin (18 February 1869. Bucure[ti). Ia[i). He excelled in the painting of flowers. Rachiti Commune . Artur S En\[escu (12 ian. Boto[ani . Bucharest) . New York . parasitologist. scriitor. Dimitrie Iov (22 mart.24 September 1967. 1969. George Udriski (28 October 1867. Boto[ani . Bucecea Commune . geolog. 1976. 1875. Bucure[ti). Eugen D.'' 2 3 4 1 {tefan Luchian Stefan Luchian (born on 1 February 1868 in Stefanesti. Foto: Elie Radu 2. Ion Istrati (19 ian. Paris . 1856.1957) . Cucorani . {tefan Luchian este fiul lui Dimitrie. Ieronim Serbu (1 December 1911. Bucure[ti). Stancesti . filolog. Gheorghe Em. ''Pictorul florilor''. Constan]a Dunca-Schiau (16 febr. Botosani .4 April 1944) . 1858. Ia[i). S\veni .university professor.1950). Boto[ani . 1868. într-o ardere artistic\ [i uman\ intens\.1957). Bucure[ti). Botosani . germanist. Bistri]a). 1889. Ioan Missir (1890. 1890. 1926.1988.1944) . Foto: Ioan N\dejde 3. Ion Arapu (24 January 1881. Bucure[ti).9 mart. Stefan Luchian became fatherless at the age of nine. Bucecea . medic. Constantin S. Târnauca. Dramatic. 1960. 1867. publicist. Costinesti 1926.4 apr. Hudestii Mari .28 iun. Bucharest) . Botosani) . Boto[ani .7 oct. la 9 ani. 1884. 1891. 1895. Mihail Sevastos (8 aug. Lucian Valea (4 martie 1924. eminescolog. Bucure[ti). Gheorghe Zapan (8 mart. I. Dorohoi . {an]. Mée-France) . Anastasie Basota (22 January 1797 .4 April 1992.29 oct. Bucure[ti). 1964. Bucharest) .8 aug. 1977. 1873. actor. Bucure[ti).5 December 1945. Ioan Missir (1890. Iasi) writer. Lucien Goldman (20 iul. Bucure[ti). 1854. writer.12 apr. Elie Radu (1853. political figure. 1879. Boto[ani . 1972. Gheorghe Em. Tiberiu Crudu (22 iun. locul ideal pentru o promenad\ a sufletului.hydro-biologist. Plecat de mic. 1862.28 June 1938. geofizician. profesor universitar. Hudesti Commune . {tef\ne[ti. scriitor. Dramatic. publicist. Slav\ româneasc\.engineer. Grigore Antipa (25 November 1867 / 7 December 1867. Antonescu (19 March 1902. Bucure[ti). Iacob Iacobovici (18 nov. Stânce[ti . {endriceni . ctitor al [colii române[ti de chirurgie din Transilvania. critic. Elena D. unionist. Placinteanu (14 February 1893. Botosani . {tefan Luchian r\mâne orfan de tat\. fostul jude] Dorohoi . Bucharest) .February 1857. Vasile Bogrea (26 September 1881. Stancesti . 1865. Teodor Callimachi (4 ian. fratele lui Grigore Antipa. Ia[i). Israel). Ungureni .the first woman journalist in Romania. 1869. biolog. Dimitrie Murarasu (26 November 1896.1893.the Holy Pious Ioan from Neamt .ªtefan Luchian { tefan Luchian (1 februarie 1868. Dimitrie Pompeiu (22 September/4 October 1873. 1992. Bucharest) . Botosani . R\chi]i . 1872.1942.biologist.biologist. Ion Istrati (19 January 1921.folklorist. scriitoare.25 ian. Iasi) . Nicolae Leon (15/28 April 1862.14 dec. Botosani . Emanoil C. distressing. Ia[i).8 dec. naturalist.30 April 1908. Foto: Dimitrie Pompeiu 3 tefan Airinei (4 ianuarie 1920. 1894.deceased on 1 November 1989 in Bucharest) geophysicist.18 aug. Stânce[ti 7 oct. Botosani .1939).patriot landlord. Tecuci 29 dec.14 December 1960. inginer constructor.7 October 1986.10 October 1931. publicist.philologist. Lucien Goldman (20 July 1913.civil engineer. P\storel Teodoreanu (30 iul. ctitor de a[ez\minte. Ilie Iacob (1913.20 October 1974.1 January 1941. Artur Enasescu (12 January 1889.great phlianthropist.physicist. 1.19 oct. involved in the study of malaria. biolog. Botosani .O. Sinaia). Romanian genius''.writer. Pl\cin]eanu (14 febr. Filipescu (28 March 1882. Broscauti .sociologist. Mihail Sorbul (16/29 oct. Hude[ti . professor. Ioan N\dejde (18 dec. Bucure[ti).poet. parazitolog. Bacau County . Bucharest) . Gheorghe Avramescu (26 January 1884.29 ian. Mée-Fran]a). Born in an old freeholder's village.literary historian. Elena Niculita Voronca (15 May 1862. 1986. Botosani deceased on 28 June 1916 in Bucharest) . Luchian had not died yet but he was beginning to be forgotten. 1888. Dimitrie Evolceanu (1 oct. profesor universitar.geologist. constructor. Bucharest) . profesor universitar. 1959. Boto[ani . 1885. 1913. Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-Latescu (1798. Dorohoi . reaching a level of unrivalled skill. într-o ardere continu\. fondatorul Universit\]ii Populare din Ungureni. Bucure[ti). 1954. 1983. Petru Remus Troteanu (16 May 1885. Petru {u[ter (15 mai 1896.veterinary doctor. scriitor. Gheorghe Zapan (8 March 1897.4 December 1932. Colegiul Sf.8 August 1885.6 sept. matematician. 1857. the first Folk University in Romania . 1892. Ieronim {erbu (1 dec. Viena). Ion Simionescu (10 July 1873.geologist. close to Cuza Voda and Elena.O. Tecuci . 1885. Leaving Stefanesti to go to the Capital. George Tautu (14 July 1873. Neculau (29 December 1900. founder of the Romanian surgery school in Transylvania. Boto[ani . sociolog. Bucecea . Botosani . Bucharest) . Alexandru Graur (9 July 1900.10 oct. Tudor Arghezi writing in 1915: ''Does anyone remember Luchian? His artistic talent equals the establishment of a new province.writer. 1873. Boto[ani -?).

As a sight for lay architecture.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (r\zboi de ]esut) cupa]iile principale. goats. by the Centre of Folk Creation. but also of folk art. plecând de la cele str\vechi. Ca preocupare în unele gospod\rii. Vorona. but using the old motifs for the decorations. that draw visitors to museum exhibitions. arhitectura reflect\ structura a[ez\rilor [i gospod\riilor (cu locuin]e [i anexe). 2 }esutul Este unul dintre me[te[ugurile practicate înc\ din perioada neolitic\.Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Ol\ritul Considerat deja document pentru evolu]ia uman\ începând cu circa 6000 ani în urm\. Cucorani. The sights that are being presented at these exhibitions. Suceava County).. the village collections and the folk customs. O serie de vetre folclorice p\streaz\ [i valorific\ an de an manifest\rile str\vechi de spiritualitate boto[\nean\. Tudora. referitoare la bel[ugul p\mântului [i turmelor. The tourist who arrives in Botosani in this time of year can see at the Museum an exhibition dedicated to the above mentioned moment. Pottery Already considered a document that certifies human evolution for 6. Dangeni Commune. Ritualurile practicate de Anul Nou. Pomârla. Dângeni. completed by the procession of the decorated plough. Tru[e[ti. the households and workshops of folk craftsmen. as it is practised in the workshop from Hulub village. we can mention Ibanesti settlement. persoane care iubesc [i pre]uiesc via]a satului au organizat expozi]ii cu piese de valoare patrimonial\ pentru etnografia româneasc\ [i care pot fi vizitate direct în spa]iul rural: Ib\ne[ti. made at the lathe and sculpted. Ungureni. 1. the arhitecture reflects the structure of the settlements and households (with dwellings and appurtenances). the ethnographic patrimony. 1878 but also pieces of domestic use. Uratul cu Plugul''. Prin obiectivele prezentate. and at the same time artistically accomplished.Lad\ de zestre pictat\ din secolul XIX 2. which can be visited directly in the rural space. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . ce atrag vizitatorii în expozi]iile muzeale. originating from ancient symbols that referred to the abundance of the earth and of the herds. Vorona. people who love and cherish village life have organized exhibitions with pieces of patrimonial value for Romanian ethnography. New Year's Eve and Easter. A series of folk settlements still preserve and cherish every year the ancient manifestations of local spirituality: Tudora. between Siret and Prut. Ca atrac]ie pentru arhitectura laic\. Both the material and the spiritual cultures were created based on the manifestations of the members of the rural communities. spirituale. cu farmecul caselor [i anexelor acoperite cu stuf.. Trusesti.some dating from 1853. de Casa Crea]iei Populare. lucrate la strung [i sculptate. where many households have preserved their original appearance since the XIX-th century. ]esutul. se poate contura un segment al turismului boto[\nean. Folk customs Regarding celebrations. pottery still exists in the area through two distinct workshops: Sonia Iacinschi in Botosani and Petru Maxim in Dorohoi (who also has a workroom in Vama. 38 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 39 . unde multe gospod\rii î[i p\streaz\ înf\]i[area din secolul al XIX-lea. chosen for the shooting of the recent film ''The Dowry of the Romanians''. Ungureni. Accesoriile pentru colindele de Cr\ciun (steaua. The weaved objects included in the collection of the Ethnography Section outline the diversity of the décor. painted decorations . There are people who continue this craft. men]ion\m a[ezarea Ib\ne[ti. capre. fact proven by the existence of fusaroles and ceramic weights. have defined the characteristics of the area. ol\ritul exist\ înc\ în zon\ prin dou\ ateliere distincte de me[teri: Sonia Iacinschi la Boto[ani [i Petru Maxim la Dorohoi (care mai are [i gospod\rie de olar la Vama. au definit Folk civilization from Botosani caracteristicile zonei.Zestrea românilor''. Muzeul prezint\ frumoase piese de mobilier cu decor traforat. alese ca subiect [i pentru film\rile relativ recente la . agricultura [i p\storitul. cu motive care au semnifica]ii simbolice în arta popular\. masca]i) creeaz\ un farmec aparte zilelor de 25 decembrie (Na[terea Pruncului Iisus) [i 1 Ianuarie (. Atât cultura material\. ur[i. Vârfu Câmpului. cojoc\ritul. Cucor\ni. in certain communes: Ibanesti. Lay and religious architecture As a field of material and spiritual culture.Muzeul s\tesc din comuna Tru[e[ti 3. Lozna. represent agricultural and grazing rituals with aquatic and solar symbols. zona Boto[ani p\streaz\ ritualurile principalelor date calendaristice: Cr\ciunul. a[a cum este practicat în atelierul existent în satul Hulub. The main occupations. patrimoniul etnografic. sculptat. weaving. Sunt me[teri care continu\ acest me[te[ug. Vârfu Câmpului sunt cunoscute în ]ar\ [i unele chiar în comunitatea european\ prin particip\rile unor forma]ii [i ale unor me[teri la diferite programe. ol\ritul sunt domenii `n care me[terii vechi au dat piese deosebite. the women making carpets in the colours of natural wool. obiceiurile populare impresioneaz\ [i ast\zi prin simbolurile pe care le poart\. ca o component\ a turismului din România. jude]ul Suceava). in the household of Marcel Apalaghiei. la care se adaug\ . The rituals practised on New Year's Eve. me[terele realizând scoar]e în nuan]ele lânii naturale. Corni. dar [i al artei populare. globul) [i îmbr\c\mintea complet\ pentru Anul Nou (costumele de c\iu]i. gospod\rii [i ateliere de me[teri populari. Anul Nou [i Pa[tele. used in the spinning and weaving process for the support of the threads. O Expozi]ii muzeale s\te[ti În dorin]a de a pune în lumin\ arta popular\ local\. Lozna. Piesele ]esute aflate în colec]ia Sec]iei de Etnografie contureaz\ diversitatea decorului. dar p\strând la decor vechile motive ale satului. colec]iile muzeale s\te[ti [i obiceiurile populare. as well as a parade of Traditional Customs. Arhitectura laic\ [i religioas\ 1 Ca domeniu al culturii materiale. Being part of the spiritual life. Vorona. but also of the wooden churches characteristic of the area.. Prelucrarea lemnului. a dezvoltat o cultur\ popular\ distinct\ în satele din nord-estul Moldovei.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (Râ[ni]\ pentru m\cinat boabele de porumb) 2. ancient and important market town at the junction of commercial roads in the medieval period and after that the administrative centre of the future homonymous county. Foto: BOARDMEDIA . organizat\ în jurul datei de 18 decembrie chiar în ora[. Village exhibitions Urged by the desire to present the local folk art. luceaf\rul. dar [i a bisericilor de lemn specifice zonei. folosite la tors [i pentru ]esut. dar [i o parad\ a Datinilor [i Obiceiurilor Tradi]ionale. dar în acela[i timp realizate artistic. bears. În cadrul manifest\rilor de s\rb\toare. iar me[te[ugurile practicate au pus în valoare o serie de piese de utilitate pentru gospod\ria ]\r\neasc\. într-o serie de comune. dar [i piese de uz casnic. determinate de gustul pentru frumos. Foto: BOARDMEDIA . Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . with the charm of the houses and appurtenances covered with reed. masks) give a special charm to the days of 25 December (the Birth of Baby Jesus) and 1 January (''Saint Vasile''). Lozna. Turistul ajuns în aceast\ perioad\ din an la Boto[ani poate s\ vad\ la Muzeu expozi]ia cu patrimoniul pentru momentul amintit. cât [i cea spiritual\ s-au cl\dit în func]ie de manifest\rile membrilor comunit\]ilor rurale. dovedit de existen]a fusaiolelor [i greut\]ilor din ceramic\ descoperite. Varfu Campului are famous in the country and some even in the European community due to the participation of certain ensembles and craftsmen to various programmes. Vorona. în gospod\ria lui Marcel Apalaghiei. 1878 -. pottery are fields in which the old craftsmen have created remarkable pieces.Civilizaþia popularã botoºãneanã Text: Steliana B|LTU}|.Art\ tradi]ional\ popular\ specific\ zonei jude]ului Boto[ani Botosani. Weaving It is one of the crafts that has been practised here since the Neolithic. the Museum presents beautiful pieces of furniture with sculpted. Lozna. agriculture and grazing. In some households weaving is still practised today. Wood processing. la sus]inerea firelor de urzeal\.unele datate cu anii 1853. furrier's trade. F\când parte din via]a spiritual\. incizat. Pomarla. muzeograf . the globe) and the costumes for the New Year's Eve (horses. vechi [i important târg la intersec]ie de drumuri comerciale în perioada medieval\ [i apoi centru administrativ al jude]ului cu acela[i nume de mai târziu. pictat . Foto: BOARDMEDIA . Botosani area preserves the main calendar rituals: Christmas. Varfu Campului. who participates in fairs with very skillfully sculpted pieces in various essences of wood.Sfântul Vasile''). între Siret [i Prut. Corni. with motifs that have symbolic meanings in folk art. ]esutul continu\ [i ast\zi. can create a segment of local tourism as a component of Romanian tourism. 1 1. incised. determined by the good taste of the craftsmen. Concesti. Corni. Conce[ti. Prelucrarea lemnului În expozi]ii temporare.000 years. participant la târguri cu piese sculptate cu mare m\iestrie în diferite esen]e de lemn. com. sunt rituri agrare [i de p\storit cu simbol acvatic [i solar. has developed a special folk culture in the villages from the north-east of Moldavia. and the crafts were responsible for the creation of tools useful in the rustic household. Obiceiurile populare 2 3 Boto[aniul. organized around 18 December in the city. the folk crafts impress the visitors today through the symbols they bear. The accessories for the Christmas carols (the star. Wood processing In temporary exhibitions. Corni.

raised in the XVIII-th century (between 1760-1770) by Manolache Iorga (the grandfather of the historian Nicolae Iorga). port. pound cakes and water from the spring..Nun]i de ieri [i de azi" a adus în sal\ mul]i vizitatori. expozi]ia a fost desfiin]at\. In this situation. When the house was given back to its owners in 2007. The exhibition "The Time of Carols . Olanda. expunerea costumelor tradi]ionale de mire-mireas\. died in 1904 at the age of 50. Germany. arhitect [ef al ora[ului. O alt\ expozi]ie tot în cadrul Galeriilor de Art\ a fost programat\ calendaristic. Ucraina.Cuvioasa Parascheva".. albin\ritul.. lân\.Motive vegetale în arta tradi]ional\ româneasc\" a stârnit interesul.. the USA. Cea mai mare sal\ a Muzeului a fost rezervat\ portului popular boto[\nean. Cu o tematic\ bine structurat\. viitoare pianist\ [i compozitoare. Sala Polivalent\ a Muzeului Boto[ani. dup\ care a fost sfin]it\ masa cu preparate dup\ re]ete ale s\tencelor de alt\dat\: sarmale cu crupe. Din lips\ de resurse financiare." followed in the same generous space in Januray 2009. Expozi]ia itinerant\ la Ipote[ti cu . dovad\ r\mânând impresiile din Cartea Sec]iei de Etnografie. completed the exhibition. leaving behind a wife and 7 children).. ocupa]iile principale (agricultura [i p\storitul). biseric\ aflat\ în apropierea casei. Astfel c\ expunerea sub titlul . 40 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 41 . cu accesoriile pentru Cr\ciun [i Anul Nou. Italy..{tefan Luchian". cotton. sal\ care în timpul locuirii familiei Saint-Georges era salonul de muzic\ al inginerului Alexandru Saint-Georges (care a condus corul Societ\]ii Muzicale . It was organized in the oldest building (included on the patrimony lists). the interior weavings made of hemp. as well as the secondary occupations (vine growing. Anglia. was dedicated to the folk costumes from Botosani. with specific decorations. colours and values. which used to be the music parlour of Alexander Saint-Georges (who led the choir of the Music Association "Armonia" at the Athenaeum) and of his daughter Alexandrina. the exhibition was closed and a project for its extension with an open-air gallery was also lost. of the costumes of the god-parents with towels as a distincitve mark. casa a fost deschis\ ca Muzeu în 7 octombrie 1989. Bulgaria. a avut expozi]ie permanent\. plecat între stele în 1904. pianist and composer. Spania. încadrându-se foarte bine în spa]iul eminescian [i lâng\ valorile patrimoniului Muzeului memorial. SUA.Sec]ia etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani. ajungând pe la 1889-1900 în proprietatea familiei Saint-Georges (tat\l Alexandru. The Polyvalent Hall of the County Museum housed a presentation of bridal dresses and modern accessories for weddings. la circa 200 m. materialele publicate. Pe lâng\ prezentarea de icoane pictate pe lemn. pierzându-se [i un proiect câ[tigat. me[te[ugurile (ol\ritul. ridicat\ în secolul al XVIII-lea (între 1760-1770) de c\tre Manolache Iorga (str\bunic al istoricului Nicolae Iorga). ]es\turi. fitting perfectly into the world of Eminescu and next to the values of the patrimony of the Memorial Museum.. Because they lacked financial resources. Japonia. la 50 de ani. wool. dând un plus de farmec [i culoare rural\. the exhibition was also visited by foreign tourists. cu frumoasele ou\ decorate specifice zonei. New Year's Eve and Easter. the crafts (pottery. Germania.Patrimoniul etnografic Text: Steliana B|LTU}|. poured from the jug. Sala Polivalent\ a Muzeului Jude]ean a g\zduit o prezentare a rochiilor de mirese [i accesoriilor moderne pentru nunta actuala. bee-keeping. ap\ de izvor. Foto: Continuitatea me[te[ugurilor populare la Boto[ani The Ethnography Section of the County Museum Botosani. pescuitul). Switzerland. bumbac. the county authorities were not able to buy the building and use it as a cultural and tourist sight. the public was invited to the exhibition "The Romanian village in art". având ca subiect . bogat negustor [i epitrop al Bisericii . a fost sus]inut un program al Corului Seminarului Teologic Boto[ani.. prezentare ce s-a potrivit perfect cu pre]uirea pe care poetul Mihai Eminescu a avut-o pentru folclor [i obiceiurile satului. D up\ moartea lui Manolache Iorga în 1829. weaving. Thus. with the theme "Easter in the Romanian spirituality . the Choir of the Theologic Seminary Botosani also performed and then the traditional meal was consecrated: forcemeat rolls in cabbage/vine leaves.428 pieces. a wealthy merchant and contributor to the "Pious Parasheva" Church. Patrimoniul poate fi v\zut. expozi]ia a prezentat arhitectura laic\. În acela[i spa]iu generos a urmat în ianuarie 2009 expozi]ia .. sculpted and painted furniture)."Mihai Eminescu" National Research Centre. mobilierul traforat. wood processing. ceramic\ s-a împletit fericit cu reprezentarea plastic\ din tablouri. Ukraine. pictat). a l\sat în urm\ o so]ie cu 7 copii). Austria. Japan.. through the published materials. fishing).Vorona În urma retroced\rii casei în anul 2007. which is located close to the edifice. în general al valorilor. colabor\rile muzeale [i expozi]iile temporare. secundare (viticultura. cozonac de post. ]esutul. with accessories for Christmas and the New Year. the main occupations of the locals (agriculture and grazing). creating a dialogue of shapes. After the death of Manolache Iorga in 1829. England. cojoc\ritul). apple pies. Turkey. the house was open as a museum on 7 October 1989. casa a fost vândut\ în The ethnographic patrimony repetate r\nduri. sculptat. amintind de vechile ritualuri maritale. the presentation of the traditional bride and groom costumes. În situa]ia dat\. A fost organizat\ în cea mai veche locuin]\ (aflat\ pe listele de patrimoniu). giving it a touch of charm and rural colour. un interior de locuin]\ de secol XIX (cu vatr\ pentru g\tit [i înc\lzit iarna. Besides the presentation of icons painted on wood. muzeograf . publicul vizitator a fost invitat la expozi]ia .. Austria. aluaturi cu morcovi. The Netherlands. In this context. prelucrarea lemnului. Canada. Motivele decorative simbolice de pe ]es\turi [i ceramic\ au impresionat vizitatorii. The symbolic decorative motifs on the weavings and pottery impressed the visitors. cabbage pies. Restored in 1980-1989.. carrot. Vizitatori din Fran]a. a presentation that related perfectly to the admiration of the poet Mihai Eminescu for folklore and the customs of the village. unde patrimoniul de cultur\ popular\ cuprinzând mobilier. the museum collaborations and the temporary exhibitions. de extindere în aer liber. fact proven by the impressions written in the Book of the Ethnography Section. Memorialul Ipote[ti . Astfel. Spain.". costumes. cakes made of maize flour. at approximately 200 m.Centrul Na]ional de Studii . with the beautiful eggs. butter. The largest hall of the museum. În aceast\ form\ expozi]ia a fost vizitat\ [i de turi[ti str\ini. sheltering the basic exhibition of the folk culture in Botosani area. the father. The exhibition from Ipotesti: "Vegetal motifs in the traditional Romanian art" aroused the interest of the visitors.Pa[tele în spiritualitatea româneasc\ .Armonia" la Ateneu) [i al fiicei sale Alexandrina.Traditional cuisine during fast". Sec]ia de Etnografie ilustrând zona Boto[ani a continuat [i continu\ s\ existe prin cercet\rile f\cute. Thus. The patrimony can still be admired and appreciated in various locations: "Stefan Luchian" Art Gallery. Sco]ia. hunting. Elve]ia.. being finally bought by Saint-Georges family in 1889-1900 (Alexander Saint-Georges. creând un dialog atât al formelor. mere. The folk customs represented the main sight for the visitors: Christmas.Mihai Eminescu". Canada. the Ethnography Section illustrating Botosani area continues to exist through the researches conducted by the specialists. din 1989 pân\ în 2007. Obiceiurile populare erau locul de atrac]ie al vizitatorilor atât pentru Cr\ciun. vân\toarea. pottery. milk and cheese. the Polyvalent Hall of the Museum in Botosani. Egypt. Italia. În acest cadru. Turcia. Ipotesti Memorial . 1.Satul românesc în art\". ad\postind expozi]ia de baz\ referitoare la cultura popular\ a zonei Boto[ani. reminding us of the old wedding rituals. With a well-structured theme. ]es\turile de interior din cânep\. the exhibition organized under the title "Traditional and modern weddings" has drawn many visitors to Botosani. Visitors from France. comprising furniture. v\rz\ri. Suedia [i Danemarca au înscris cuvinte de apreciere pentru exponate [i expozi]ie. where the patrimony of folk culture. cu un num\r de 3428 piese în prezent. Bulgaria. the town's architect. Anul Nou. Israel. Belgia. weavings. Israel. To]i invita]ii au servit cu pl\cere din bucatele preg\tite dup\ re]ete din b\trâni. Egipt. furrier's trade). was harmoniously combined with the plastic representation from the paintings. pus în valoare [i apreciat în continuare în diferite loca]ii potrivite: Galeriile de Art\ . a celor pentru socri a conturat alaiul.Buc\t\ria tradi]ional\ în post". the inside of a dwelling dating from the XIXth century (with a hearth for cooking and heating in winter. In this form. turnat\ din ulcior. Restaurat\ între anii 1980-1989. a celor pentru na[i cu [tergare ca semn distinctiv. Sweden and Denmark have praised the exhibits and the exhibition as a whole. the house was sold many times. Scotland. All the guests tasted the dishes prepared according to ancient recipes. alivenci. cât [i al cromaticii. Another exhibition was scheduled at the Art Gallery. had a permanent exhibition from1989 until 2007. Belgium. comprising 3. Foto: Obiceiuri populare de Anul Nou . the exhibition presented the lay architecture. administra]ia jude]ului nu a putut cump\ra cl\direa ca punct de cultur\ [i atrac]ie turistic\.Vremea Colindelor . cât [i pentru Pa[ti.

dating. î[i p\r\se[te ]ara [i cutreier\ m\n\stirile din Moldova. Ioan Iacob Hozevitul s-a n\scut în satul Cr\iniceni. amenajându-se un interior ]\r\nesc autohton. so]ia domnitorului Petru Rare[. iubitor de slove. the deep pits that surround the church. Boto[ani în anul 2004. reached the orchard of Voronei Hermitage. It was built on the foundation of another ecclesiastic edifice. with a tower in the middle and the entrance on the northern side. Foto: BOARDMEDIA . Foto: BOARDMEDIA . Paltinis Commune. was built in the second part of the XIX-th century. Ctitoria [tefanian\. his body had not rotted. de c\tre marele boier moldovean Mihail de la Dorohoi. at the root of an apple tree. jude]ul Boto[ani care. în 1913. One of its original elements. at the initiative of the County Department of Culture and National Cultural Patrimony Botosani and with the support of generous people. situat\ în inima ora[ului Boto[ani.C. a fost construit în a doua parte a celui de-al XIX-lea veac. acesta fiind [i patronul spiritual al ora[ului. Biserica a fost realizat\ din piatr\ [i c\r\mid\. Sfântul Potir din aur [i argint de la 1777. O alt\ figur\ luminoas\ care a tr\it [i s-a s\vâr[it prin codrii seculari din preajma M\n\stirii Vorona a fost Cuviosul Onufrie. se înscrie în categoria bisericilor de ora[ zidite în vremea marelui voievod. [i el n\scut în satul Tocileni. The church. embroidered with silver thread. crescut de bunica sa în dragoste fa]\ de Dumnezeu. Sf. Foto: Arhiva D. Gheorghe" 2. in 1551. Sf. în vremea lui Alexandru cel Bun [i ctitorit. retr\gându-se mai apoi într-o pe[ter\ [i petrecându-[i via]a în smerenie [i rug\ciune. dating from 1777. trupul s\u era neputrezit. the childhood home of the Saint was refurbished.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. piatra folosit\ la edificarea acestuia provenind. when he was exhumed. 1. iar domnitorul porunci ca pustnicul s\ fie dezhumat. The abutments. biserica având în inventarele începutului de secol XX. feeling drawn to monastic life. He passed away on 29 March 1789. în form\ de cruce. In 1764 he joined the small community of Sihastria Voronei Hermitage. Biserica este renumit\ [i pentru obiectele de o deosebit\ valoare: Sfântul Epitaf adus de la Moscova în 1839. dintr-o familie nobil\. absidele cu firide.C. Botosani County who remembered that when the was an apprentice at Voronei Hermitage.C. Gheorghe" din Boto[ani a fost zidit\ de Elena Doamna. through a door with a beautiful Gothic frame. pe malul Prutului. ]inutul Boto[anilor se mândre[te cu ilu[tri sfin]i: Sf. in 1913. în curs de restaurare acum. turla poligonal\ sprijinit\ de dou\ baze stelare sunt elemente asem\n\toare cu bisericile ''Sf. In 2004. Nicolae'' Dorohoi inecuvântat de Domnul.C. he leaves his native country and comes to the monasteries in Moldavia. De aceea. the pulpit. The holiness of the Pious Onufrie was also mentioned by Teoctist. care au d\inuit pân\ ast\zi. This is why the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church made him a Saint in 1992. î[i pr\znuie[te în fiecare prim\var\ hramul ''Sf. executat\ în 1796. sensibil. later on retiring to a cave where he spent the rest of his life in humbleness and prayer.P. A fost ridicat\ peste funda]iile altui edificiu eclesial. terminat\ la 1495. s-a c\lug\rit în ob[tea M\n\stirii Neam]. Foto: Arhiva D. Foto: Arhiva D. After he became an orphan he was raised by his grandmother who taught him to love God and books. Saint John Jacob from Hozeva was born in Crainiceni village. to be sensitive.sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie 4. C\lug\r din p\r]ile Rusiei.C. passing through Voronei Forest. The floor is made of flagstones. according to the discoveries. as it was proven by the archaeological researches and discoveries.C. lu\ cu sine un m\r frumos. the type of evolved Moldavian architecture. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Sfinþi botoºãneni Spiritual destinations Biserica Domneasc\ ''Sf. The church's iconostasis was made around the end of the XVII-th century. satul Cr\iniceni. Orfan.J.N. subsequently becoming a chrism church (a church built for the people who did not live inside the monastery). domnitorul Mihail Sturza. pomenirea sa f\cându-se în ziua de 5 august. Boto[ani . pentru ca apoi s\ ia drumul locurilor sfinte. took a beautiful apple and gave it to his sick daughter.J. cu un turn la mijloc [i cu intrarea pe latura de nord. located on the western side of the church. He died at the age of 47 and after twenty years. ocni]ele care înconjoar\ biserica. is the oldest edifice which still preserves the memory of the time of Stephen the Great.C. becoming a monk at Neamt Monastery and then a hermit.J. Pardoseala este din lespezi de piatr\. So.Destinaþii spirituale Biserici . in a poor family of ploughmen. Unul din elementele originale. îndreptând cu sfatul s\u mul]i credincio[i. Another important religious figure who lived and died in the ancient forest that surrounds Vorona Monastery was the Pious Onufrie.N. Text: Eduard SETNIC . covered by the rotive. într-o familie nevoia[\ de plugari. Stauceni Commune. reconstituit\ de D.Turnul Bisericii Domne[ti "Sf. the bishop's lectern dating from 1800. dating from 1845. printr-o u[\ încadrat\ de un frumos chenar gotic. from the time of Alexander the Kind and raised by the great Moldavian landowner Mihail from Dorohoi. deasupra fiind pisania. Fata se îns\n\to[i. Foto: Arhiva D.muzeograf Muzeul Jude]ean Boto[ani The Saints of Botosani Blessed by God. the town's spiritual patron. dup\ descoperitori. pe care-l d\rui fiicei sale bolnave. s-a reconstituit casa în care a copil\rit Sfântul. cu elemente adunate de la rudele sale. located in the heart of the town of Botosani. is included in the category of town churches built in the time of the great voievode Stephen the Great. una reprezentându-l pe Sfântul Vasile. când a fost dezgropat.N. a[a cum o probeaz\ în vremea din urm\ descoperirile [i cercet\rile arheologice.N. Catapeteasma bisericii a fost executat\ undeva la sfâr[itul veacului al XVII-lea. The church is also famous for its valuable objects: the Holy Epitaph brought from Moscow in 1839. every spring. the polygonal spire supported by two star-shaped bases. vie]uind în pe[tera Hozeva. The edifice. 1.Biserica Domneasc\ ''Sf. ajunse la livada de la St\re]ia Voronei. the Holy Gospel. Boto[ani . este cel mai vechi edificiu care mai p\streaz\ ast\zi amintirea epocii [tefaniene. brodat cu fir de argint. tipul deplin evoluat al arhitecturii moldovene[ti.C. p\strate pân\ în zilele noastre. preserved until today. The construction of the edifice was influenced by the style of Stephen the Great.J. îndeletnincindu-se cu cititul [i copiatul cu r\bdare [i mult\ sim]ire al Sfintei Scripturi [i al altor scrieri biserice[ti. the county of Botosani is proud of its illustrious saints: Saint John Jacob from Hozeva or the Pious Onufrie.N. completed in 1495. the apses with nooks.P. being commemorated on 5 August. In 1749. Nicolae'' Dorohoi Biserica.C. alongside the churches from Harlau and Popauti.C. the Holy Chalice made of gold and silver.J. helping many believers with his advice. Sfânta Evanghelie de la 1845. la r\d\cina unui m\r. dispuse de o parte [i de alta a edificiului. Gheorghe''. dintre icoanele tâmplei. reprezentând. în 1551. fiind îngropat de c\lug\rii de la Sih\stria Voronei în livad\. among other icons. amvonul. Ioan Iacob Hozevitul sau Cuviosul Onufrie. La 47 de ani a trecut la cele ve[nice [i dup\ dou\zeci de ani. osemintele sale fiind a[ezate într-o racl\. also born in Tocileni village. comuna St\uceni. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992. Boto[ani . ''Saint Nicholas'' Princely Church in Dorohoi The church. În anul 2004. se pare.Pe[tera din malul Bahluiului. The belfry tower. îl constituie zidul desp\r]itor dintre pronaos [i naos. amplasat pe latura vestic\ a edificiului. finding occupation in reading and patiently and diligently copying the Holy Scripture and other religious writings. unde a dus o via]\ pustniceasc\ Cuviosul Onufrie 2.C. Patriarhul României între anii 1986-2007. Turnul clopotni]\. în urma interven]iilor de restaurare de la începutul secolului XX. After many years. comuna P\ltini[ Biserica Domneasc\ ''Sf.Instantaneu de la canonizarea Sfântului Onofrie 3. on the bank of Prut River. edificiul pare a fi avut de la început rolul de capel\ a re[edin]ei domne[ti. now present in almost all the other town churches raised by Stephen the Great. participa al\turi de al]i c\lug\ri la rug\ciuni [i procesiuni cu sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie de ziua hramului ''Buna Vestire''. he was born around 1700 in a family of noblemen. sim]indu-se atras de via]a duhovniceasc\. A monk originating from Russia. the ruler commanded that the hermit should be exhumed and his bones put in a chest in the monastery's altar. commemorates Saint George.C. 42 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 3 4 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 43 . living in Hozeva Cave. still preserved until this day. the wife of ruler Petru Rares. the icon of Saint Vasile.P. [i minunea se împlini. becoming the governor of a county. the stone used for its fortification probably coming from the yet unknown ruins of the princely court of Stephen the Great.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. is the wall that separates the narthex from the nave. strana arhiereasc\ de la 1800. Peste ani. s-ar fi n\scut în jurul anului 1700. datat. placed on both sides of the edifice.C. being buried by the monks from Sihastria Voronei Hermitage in an orchard. the edifice seems to have had the role of chapel of the princely residence. probabil. and represents. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Text: Dana PETRARIU . La 29 martie 1789 a trecut la cele ve[nice. În 1749. comuna P\ltini[. ulterior devenind biseric\ de mir. B Churches raised by princes ''Saint George'' Princely Church ''Saint George" Princely Church in Botosani was raised by Lady Elena. he used to attend prayers and processions with the holy bones of the Pious Onufrie on the day dedicated to the ''Annunciation''. according to some authors. and so he dedicated his life to God. dup\ o serie de autori. În construc]ie se resimt influen]ele ctitoriilor lui {tefan cel Mare. în altarul m\n\stirii.C.P. Boto[ani . trecând prin codrii Voronei. Contrafronturile. due to the restoration campaigns that took place at the beginning of the XX-th century. Ctitorit\ într-un spa]iu de mai veche locuire. its interior being decorated with local traditional objects gathered from his relatives. who was miraculously healed. comprising. Despre sfin]enia Cuviosului Onufrie a vorbit [i Teoctist. În 1764 intr\ în ob[tea Schitului Sih\stria Voronei. de la înc\ necunoscutele ruine ale cur]ii domne[ti ale lui {tefan cel Mare. the ruler Mihail Sturza. ajungând guvernatorul unui ]inut. The church is made of stone and brick in the shape of a cross. al\turat la mai toate celelalte biserici de ora[ ctitorite de {tefan cel Mare. la ini]iativa Direc]iei Jude]ene pentru Cultur\. Nicolae'' Pop\u]i [i Dorohoi.Casa `n care a copil\rit Ioan Iacob Hozevitul. Gheorghe'' Biserica Domneasc\ ''Sf. at present undergoing a process of refurbishment. resemble the elements of the churches dedicated to ''Saint Nicholas'' from Popauti and Dorohoi. amintindu-[i de anii când î[i f\cea ucenicia la Sih\stria Voronei. al\turi de bisericile din Hârl\u [i Pop\u]i.C. the Romanian Patriarch between 1986 and 2007. Built in an ancient space. made in 1796.P. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani [i cu sprijinul unor oameni cu suflet nobil. Biserica.ctitorii domneºti 1 1 2 2 Text: Dana PETRARIU .

having two priests at that time. transformat\ în m\n\stire de c\tre domn [i mama sa.1725 by the ruler Mihail Racovita. The church was restored in 1724 . destroying the original exterior appearance. Din anul 1793. dintre care unele au provocat pierderi irecuperabile ansamblului pictural. cum a fost denumit\ interven]ia în epoc\. starting from the superior parts and advancing towards the base of the walls. Pân\ în prezent s-au realizat interven]ii urgente [i se continu\ lucr\rile de restaurare a picturii murale interioare. Foto: BOARDMEDIA . pe ansamblu. as it appears on an inscription placed above the door of the narthex. m\n\stirea înfiin]at\ era administrat\ de c\lug\ri greci care au adus diverse transform\ri bisericii la nivelul arhitecturii [i picturii.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Until now only the urgent interventions have been accomplished.. The poet Mihai Eminescu was baptised here. naos [i altar . La 1751. împreun\ cu alte propriet\]i.Popauti. Biserica a fost restaurat\ între anii 1724 1725 de c\tre domnitorul Mihail Racovi]\. nave and altar . 3 4 Au urmat interven]ii de restaurare desf\[urate între 1889 . Foto: Turn clopotni]\ Biserica "Sf. Astfel. Nicolae Domnesc" (1496) . fie din ra]iuni estetice dictate de tendin]ele artistice [i stilistice ale epocii respective. iar din anul 1863 l\ca[ul [i-a redobândit statutul ini]ial care îi fusese destinat de c\tre ilustrul s\u ctitor. Aici a fost botezat poetul Mihai Eminescu. the mural decorations being the last to be completed.pronaos. împ\r]irea interioar\ a spa]iului. Stephen the Great as a chrism church. turned into a monastery by the ruler and his mother. Through this act of devotion.Pictur\ exterioar\ de pe peretele Bisericii Uspenia 3. În celelalte înc\peri. biserica p\strând vechea cristelni]\. the architecture of the construction. are being accomplished after 80 years since the last refurbishment. biserica ajunsese într-o stare deplorabil\. dating from 1552. Saint Nicholas church. to the Patriarchate of Antioch. Interven]iile din diverse epoci asupra bisericii lui {tefan cel Mare.. care a schimbat radical înf\]i[area monumentului prin placarea zid\riei originale într-un parament nou cu forme geometrizate. Interven]iile de conservare [i restaurare actuale.ctitorie [tefanian\ 44 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 45 . Text: Carmen Cecilia SOLOMONEA . The restoration works that were completed in 1908 were led by the architect Constantin Baicoianu. Matei Ghica. când s-au încheiat lucr\rile de restaurare a bisericii. începând cu p\r]ile superioare c\tre baza pere]ilor. de c\tre {tefan cel Mare. adic\ altar [i naos. In 1840. a func]ionat o [coal\ domneasc\. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserica ''Uspenia'' Biserica ''Uspenia'' sau ''biserica alb\''. Constantin Voda Racovita subordinated the church from the old princely estate. the restoration and preservation works are taking place in the church's narthex. dup\ cum st\ scris pe o inscrip]ie montat\ deasupra u[ii pronaosului.were entirely covered with mural decorations. 1. 1. namely the nave and the altar. este o alt\ ctitorie a Elenei Rare[.Turla Bisericii Uspenia 2. The interior painting was made after 1990 by painter Petre Achitenie. the interventions were accomplished on 80% of the decorated surfaces. cum i se mai spune. the church and the belfry tower were declared historic monuments and an agreement was reached for their restoration starting 1899. As they had reached a serious state of defacement. Pictura interioar\ a fost realizat\ dup\ 1990 de pictorul Petre Achi]enie. Foto: BOARDMEDIA . who radically changed the aspect of the monument by covering the original walls with a new façade with geometrical shapes. care sunt în curs de desf\[urare la interiorul bisericii Sfântul Nicolae .Biserica Domneasc\ . the church was in a deplorable state. urmând ca decora]iile murale r\mase s\ fie finalizate.Foto: Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Foto: Pictur\ mural\ restaurat\ . together with other properties. Thus.narthex. având la acea dat\ doi preo]i. conceptul decorativ în ansamblul s\u.M\n\stirea Pop\u]i . In the other rooms. biserica [i turnul clopotni]\ au fost declarate monumente istorice [i s-a hot\rât restaurarea lor. [i anume biseric\ de mir. Nicolae Domnesc" . the newly-established monastery was administered by Greek monks who brought several transformations to the church at the level of architecture and painting. as it is also called. The current restoration and preservation interventions. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Text: Dana PETRARIU . biserica Sfântul Nicolae. This edifice was part of a fortified ensemble . the partition of the interior space.Pop\u]i.Biserica "Sf. începând din anul 1899. At present. the church still preserving the old font. au fost motivate fie de o gândire îndreptat\ spre necesit\]i func]ionalutilitare. The various interventions that were performed in the course of time on the church built by Stephen the Great were motivated either by functional-utilitarian necessities or by aesthetic reasons. anulând de fapt imaginea exterioar\ original\.1908. and the interior walls of the three rooms . [i 4. Matei Ghica. Actualmente. Acest edificiu f\cea parte dintr-un ansamblu fortificat . commanded by the artistic and stylistic trends of the time. iar pere]ii interiori ai celor trei înc\peri .besides the princely palace and the belfry tower (recently restored). conduse de arhitectul Constantin B\icoianu.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i Biserica . is another edifice raised by Elena Rares. s-au realizat dup\ circa 80 de ani de la ultima re`nnoire. receives other properties from the new ruler. sistemul de construc]ie arhitectural\. Prin acest act de închinare.. Întrucât ajunseser\ într-o stare grav\ de degradare. Constantin Vod\ Racovi]\ închina Patriarhiei Antiohiei biserica de pe vechea mo[ie domneasc\.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i din Boto[ani a fost ridicat\ la 30 septembrie 1496. the decorative concept in its ensemble. Biserica întrune[te tr\s\turile stilului moldovenesc medieval în ce prive[te planul.al\turi de palatul domnesc [i turnul clopotni]\ (restaurat recent).au fost acoperi]i în totalitate cu decora]ie mural\. In 1793. ''Uspenia'' Church ''Uspenia'' Church or the ''white church''. alte propriet\]i [i ini]iaz\ construirea chiliilor. În 1840.4. The church presents elements of the medieval Moldavian style as regards its plan. interven]iile au fost realizate pe circa 80% din suprafe]ele decorate. In 1751. and the construction of the dwellings for the monks begins. într-o cl\dire al\turat\. some of them causing irreparable losses to the ensemble of paintings. [i a fost destinat\ a fi biseric\ de mir. domn al Moldovei. lucr\rile de conservare [i restaurare se desf\[oar\ în pronaosul bisericii. the works for the restoration of the interior mural painting still continuing. on its superior part.Boto[ani 2. an adjoining building was used as princely school. ce dateaz\ din 1552. la partea superioar\.specialist restaurator pictur\ mural\ Biserica Domneasc\ ''Sfântul Nicolae'' Pop\u]i ''Saint Nicholas'' Princely Church Popauti ''Saint Nicholas'' Church Popauti in Botosani was raised on 30 September 1496 by the ruler of Moldavia. on-going inside Saint Nicholas Church . Foto: BOARDMEDIA . prime[te de asemenea de la noul domn. and in 1863 it received back its initial statute as chrism church.

.

All these elements enhance the beauty and specificity of the wooden churches. Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti 3. frânghii. as well as the way the shingle is placed . comuna Hili[eu-Horia 2.Oraseni-Maici village. rhombuses. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. ]esute în cas\. se num\r\ cele 27 de biserici de lemn. artistic [i etnografic.C.detaliu Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 49 . acoperite cu drani]\. artistic and ethnographic point of view. The shape of the roof is also interesting. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserici de lemn botoºãnene . Aceste biserici se individualizeaz\ în primul rând prin decorarea lor cu pricepere [i m\iestrie de c\tre me[teri populari. 1 1 1 l\diri scunde. 48 << C Wooden churches from Botosani tradition. comuna Criste[ti (1762). pe ancadramentul u[ilor de la intrarea în biseric\ sau pe peretele desp\r]itor dintre naos [i pronaos . The inside of the wooden church stands out through the variety of the icons or through the hand-sewn towels with traditional motifs tied to the icons. with dominating elements like: human profiles. g\sind.Dorohoi 1779).Bijuterie a arhitecturii medievale române[ti Mãnãstirea Coºula Text: Octavian Liviu {OVAN . ''Cuvioasa Parascheva''. Not very tall buildings. B\lu[eni).J.N. Boto[ani Neobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Hiliseu Horia Commune (1802).rosettes and other floral elements (the wooden churches from Braesti.C. Decorul apare. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. Baluseni). floral motifs (''The Assumption of the Virgin'' Church .in various styles: ''duck beak''.Dorohoi (1779). resembling the traditional rustic houses. covered with shingle.motive cu rozete [i alte elemente florale (bisericile de lemn din Br\e[ti. 1745). valoare Text: Dana PETRARIU . completing the unique and picturesque landscape of Botosani County.P. Foto: Biserica din lemn din Corj\u]i. Interiorul bisericilor de lemn se remarc\ prin bog\]ia icoanelor sau prin [tergare prinse la icoane [i scoar]e cu motive tradi]ionale. Cristesti Commune (1762). ''Adormirea Maicii Domnului'' (Vârgolici .J.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Boto[ani . totodat\. ''The Transfiguration'' Church . ropes. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea. the wooden churches can be encountered generally in isolated villages. Toate acestea sporesc frumuse]ea [i specificul acestor biserici de lemn. true jewels from an architectural. ''coada rândunicii''.Braesti. ''The Pious Parascheva'' Church.C. ''swallow tail'' ''fish scales''. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. dar [i sistemul de dispunere al drani]ei .C. Foto: Arhiva D. sat Corj\u]i. 1.C. ''Schimbarea la fa]\'' . These churches stand out especially through their decorations. ''The Assumption of the Virgin'' Church Vargolici .P. value From among the spiritual and tourist values of Botosani County we can mention the 27 wooden churches.M\n\stirea Co[ula Printre valorile spirituale [i turistice totodat\ ale jude]ului Boto[ani. The decorations appear usually on the frames of the entrances or on the wall that separates the nave and the narthex . Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti . adev\rate bijuterii din punct de vedere arhitectural. de obicei.N. pe mo[iile lor.sat Or\[eni-Maici. Interesant\ este [i forma acoperi[ului. bisericile de lemn se întâlnesc de regul\ în sate mai izolate [i ridicate de cele mai multe ori de boierii avu]i. asem\n\toare caselor tradi]ionale ]\r\ne[ti.tradiþie. predominând elemente ca: profiluri. comuna Hili[eu Horia (1802). being raised by the rich noblemen on their estates. motive florale (Biserica ''Adormirea Maicii Domnului'' . ''solzi de pe[te''. Corjauti village. romburi.în ''bot de ra]\''. întregind peisajul pitoresc [i inedit al jude]ului Boto[ani.Br\e[ti. 1745). Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Foto: Arhiva D. Astfel.C. which were accomplished with great skill by folk craftsmen.

comprises a wooden church (1740). Of inestimable value in Botosani are also the Armenian churches ''The Holy Trinity'' (the XVIth century) and ''The Assumption of the Virgin'' (1782). was a favourable spot for the establishment of important monastic communities. Boto[ani . we note that the church was built in 1535. construit\ în 1834. We should also mention the precinct wall built on three sides from brick on a stone foundation. Agafton Monastery witnessed a big development. Tot aici poposea deseori Mihai Eminescu. între anii 1729-1740. during the time of Rafail (1820-1853). In order to make the reader understand the importance of the discovery. and admiring in the attic of the church's porch. o biseric\ de zid (1779). dup\ ce în 2006 s-a în\l]at o impun\toare clopotni]\. with a three-apse plan. Around 1749. Pentru a în]elege importan]a descoperirii. Bucovina. permi]ându-se astfel p\strarea. located on the road from Botosani to Iasi. totodat\. al\turi de bisericile Pop\u]i din Boto[ani [i ''Sf. toate întregind imaginea unei vie]i monahale active. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. Ilie'' sau ''Biserica bl\narilor'' (1778). ca [i alte asemenea.true jewels of the Armenian cemetery. Biserica Romano-Catolic\. and not only for the churches in Bucovina. Foto: Icoana Fecioarei Maria de la M\n\stirea Agafton 7. aici fiin]eaz\ un c\min de b\trâni. Restaurarea complet\ a acestei m\n\stiri va fi cu siguran]\ în folosul culturii române. Între 1856-1858. Biserica ''Sf. the Monastic complex Vorona shelters a vast collection of old books and a museum. forming a monastic complex. The craftsmen employed by the founder raised a church with strong stone and brick walls. a stone church being built close to it in 1838-1843. ''Pogorârea Sf. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. closely supported by the Patriarch Teoctist. The monastery's refectory and kitchen were part of a separate edifice with a ground floor and cellars. will bring joy to the souls of the people who cherish art and will also boost tourism in this part of the country.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. according to the rotive written in Slavonic and placed above the entrance door. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani N Foto: BOARDMEDIA 1 2 3 4 eobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale. cuprinde o biseric\ de lemn (1740). The Roman-Catholic Church. ast\zi p\strându-se doar acestea din urm\.Arhanghelul zugr\vit în biserica M\n\stirii Co[ula inutul Boto[anilor. sprijinit îndeaproape de Patriarhul Teoctist. Schitul Zosin. famous for their vast collection of icons and Armenian religious objects. cu pronaos [i altar. Fevronia and Olimpiada. schitul este ridicat la rang de m\n\stire.N. through restoration. added a porch. Asta pentru c\ la Co[ula exist\ ocazia. ''The Birth of Virgin Mary'' Lippovan church (1853). ''Saint John the Baptist'' Church. completing the area's cultural. tot într-o zon\ mirific\. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. being famous for its weaving and tailoring workshops.1991. characteristics of Moldavian architecture from the XVIth century. Mihai Eminescu used to come to these places often. Nicolae Domnesc'' din Dorohoi. an artefact capable of competing with the famous architectural jewels from Bucovina. at just 15 km from the City of Botosani. reproducând formele structurale [i de plan ale bisericii ''Sfânta Cruce'' din P\tr\u]i. developing in the following years through the construction of dwellings for the monks. reproducing the structural shapes of the ''Holy Cross'' Church from Patrauti. The church was raised by the great treasurer Mateias Cosolvei. dezvoltându-se în anii urm\tori prin construirea unor corpuri de chilii.C. being covered with frescoes both on the inside and on the outside (1537-1581). Bucovina. Foto: M\n\stirea Gorovei 3. which practically allowed its preservation. Reinstated after 1991. the hermit Agafton raised the ''Holy Voivodes'' wooden church between 1729 and 1740. which restored the dwellings of the monks and the church's roof. mutându-se mai târziu în Poiana Vorona. which were added to the existing church dedicated to ''The Assumption of Virgin Mary'' (1793-1883). Foto: Biserica lipoveneasc\ ''Na[terea Maicii Domnului'' 4. Foto: M\n\stirea Vorona 7 50 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 51 . were put out of use. A jewel of Romanian medieval architecture The restless researcher Nicolae Iorga presented to the world two new sensational discoveries in 1908. dup\ cum reiese din pisania ce se p\streaz\ deasupra u[ii de intrare. pentru turismul din aceast\ zon\ a ]\rii. to include in the architectural patrimony of the world. În 1814 se transform\ în m\n\stire de c\lug\ri. Important de [tiut este faptul c\ asemenea fresce au fost executate la comanda ctitorului. a însemnat un loc prielnic pentru construirea unor importante comunit\]i monahale. construinduse apoi între anii 1838-1843 o biseric\ de zid. ''The Pious Parascheva'' Church (1816). se desfiin]eaz\. Complexul monahal Vorona g\zduie[te o bogat\ colec]ie de c\r]i vechi [i un muzeu. M\n\stirea Agafton a cunoscut o ampl\ dezvoltare. Vorona Monastery. Biserica ''Sf. Duh''. made of oak beams. în timpul lui Rafail (1820-1853). ci [i în restul teritoriului Moldovei. in a mirifc area. Ast\zi. g\sind. Repair works were performed in 1856-1858. Repus\ în drepturi dup\ 1991.Ia[i. There. dedicated to ''The Descent of the Holy Spirit''. un artefact capabil s\ rivalizeze cu celebrele bijuterii arhitectonice bucovinene. being reestablished in 1968 and becoming today a pilgrimage place. repaired in 1894. aflat pe drumul Boto[ani . al sufletului celor ce pre]uiesc arta [i. cu prilejul repara]iilor amintite. confec]ionat\ din bârne de stejar. covered by ancient forests. Today. the hermitage becomes a monastery. aliniindu-se astfel celebrelor biserici pictate din Bucovina. also finding. ca prin restaurare. besides the churches Popauti from Botosani and ''Saint Nicholas'' from Dorohoi. cu alte ad\ugiri [i repara]ii în 1894. but also throughout the rest of the Moldavian territory. Treime'' (sec. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea. as well as the tombs . Biserica ''Sf. The county also shelters Cozancea and Guranda Monasteries. All this because in Cosula we have the opportunity. M\n\stirea Gorovei este situat\ pe drumul de la Dorohoi spre Suceava. } Other places of prayer Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Foto: Arhiva D. Voievozi''. a narthex and an altar. care venea s\-[i vad\ m\tu[ile Sofia. s\ impunem pe firmamentul patrimoniului arhitectonic mondial. deasupra u[ii de intrare. încete ce-i drept. cea descoperit\ de Nicolae Iorga. all creating an image of an active monastic life in a picturesque background that attracts many pilgrims and tourists. 1. which are trying to restore its rightful impressive appearance and importance. au ad\ugat [i un pridvor. climbing into the attic of Cosula Monastery. built in a Neogothic style.1991. Foto: Biserica armeneasc\ 2. two churches: ''The Birth of Virgin Mary'' Church (1835) and ''Saint Nicholas'' Church (1835). XVI) [i ''Adormirea Maicii Domnului'' (1782). Agafton Monastery is undergoing repair works. the latter being the only ones that have been preserved until today. M\n\stirea Agafton cunoa[te azi prefaceri. which offer pleasant moments of recreation and meditation. Foto: M\n\stirea Agafton 6. croitorie.adev\rate bijuterii din cimitirul armenesc.P. În jude] mai fiin]eaz\ m\n\stirile Cozancea [i Guranda. Ioan Botez\torul'' (1765-1777). It is important to know that these frescoes were made at the order of the church's founder. dar [i mormintele funerare . a community of monks being formed around it. fiind renumit\ pentru atelierele de ]es\torie. în limba slavon\. reînfiin]ându-se în 1968 [i ajungând în zilele noastre un loc de pelerinaj. turn-clopotni]\. Nicolae'' (1835). devenind un punct de referin]\ pe harta jude]ului [i a ]\rii. At just 10 km from Botosani. after an imposing steeple was built in 2006.C. broderie. întregind peisajul cultural. acoperit de codri seculari. spiritual and tourist landscape. Biserica a fost construit\ de marele vistiernic Mateia[ Co[olvei. becoming a landmark on the county (and country) map. spiritual [i turistic al zonei. un grup de c\lug\ri ru[i întemeiaz\ un schit în satul Icu[eni.C. devenind o ob[te de c\lug\ri. În preajma anului 1749. f\r\ virtu]i artistice deosebite. Foto: Biserica Sf. as well as Bals and Oneaga Hermitages. Oneaga. la doar 15 km de ora[ul Boto[ani. ad\ugându-se deja existentei biserici ''Adormirea Maicii Domnului'' (1793-1883) [i constituind un complex monahal. iar în zilele noastre se ridic\ o biseric\ nou\. besides other beautiful objects. care ofer\ pl\cute momente de recreere [i reculegere. Trapeza [i cuhnea m\n\stirii alc\tuiau o construc]ie cu parter [i pivni]e. de o pictur\ în ulei. dar care încearc\ s\-i redea prestan]a [i însemn\tatea care i se cuvin. allowing the preservation of a fragment of the exterior fresco (the one discovered by Nicolae Iorga) above the entrance door. even though they are progressing quite slowly. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (1835) [i ''Sf. he had the luck to discover the copies (dating from 1816) of an anonimous Romanian translation of Herodotus' ''Histories''. au reacoperit biserica. where carpets and embroideries were made. construit\ în stil neogotic. raised in 1834. a refectory. as others like it. written in Moldavia around the middle of the XVIIth century. pustnicul Agafton ridic\ biserica de lemn ''Sf. ''Saint John the Baptist'' Church C (1765-1777). thus joining the famous painted churches in Bucovina. Fevronia [i Olimpiada. The complete restoration of this monastery will definitely benefit the Romanian culture. cu planul triconc. La doar 10 km de Boto[ani. Zosin Hermitage. M\n\stirea Vorona. amintim c\ biserica a fost construit\ în anul 1535.Cosula Monastery Alte lãcaºuri de cult Text: Dana PETRARIU . ceea ce a permis de altminteri conservarea sa. A home for the elderly functioned here in 1959 . repara]iile executate au ref\cut chiliile. De o valoare inestimabil\ la Boto[ani sunt [i bisericile armene[ti ''Sf. Astfel. nu în ultim\ instan]\. the last pieces of a fresco. Fresca interioar\ a fost acoperit\. later on moving to Vorona Glade. trapez. In 1859. Între anii 1959 . este acum în proces de restaurare. În 1859. precum [i schiturile Bal[. Aici. Gorovei Monastery is situated on the road from Dorohoi to Suceava. a stone church (1779) and a new church is being raised today. caracteristici ale arhitecturii moldovene[ti din secolul al XVI-lea. Me[terii tocmi]i de ctitor au ridicat o biseric\ cu ziduri trainice din piatr\ [i c\r\mid\. is undergoing a restoration process. într-un cadru pitoresc [i care se bucur\ de numero[i pelerini [i turi[ti. a group of Russian monks founded a hermitage in Icuseni village. covoare. Nu putem s\ nu amintim zidul de incint\ realizat pe trei laturi din c\r\mid\ [i ridicat pe funda]ie de piatr\.J. 5 6 The county of Botosani. renumite pentru bogata colec]ie de icoane [i obiecte de cult armene[ti. ''Saint Ilie'' Church or ''The Furriers' Church'' (1778). In 1814 it became a monastery. Ioan Botez\torul''. Biserica ''Cuvioasa Parascheva'' (1816). nu numai la bisericile din Bucovina. to visit his aunts Sofia. The interior fresco was covered during the repair works by an oil painting with no remarkable artistic virtues. [i a fost acoperit\ cu fresc\ la interior [i exterior (între 1537-1581). Biserica lipoveneasc\ C ''Na[terea Maicii Domnului'' (1853). Ilie 5. a unui fragment din fresca exterioar\. a belfry-tower. Thus.

the most remarkable being the ones from the Thracian-Getic citadel from Stancesti (the middle of the I millennium B. Nicolae Iorga. so]ia domnitorului Petru Rare[ (''Sf. on No. Unirii nr. descoperit la Mitoc. household utensils.C. ro[u. 15 (monument de arhitectur\ construit la începutul secolului al XX-lea dup\ planurile marelui arhitect Petre Antonescu). I `. cultural [i politic încheie prezentarea pe care muzeul o face istoriei acestuia. în al c\rei areal a fost cuprins [i teritoriul de ast\zi al jude]ului Boto[ani. weapons and bronze jewelery. între care Unirea din anul 1859. the County History Museum is the most important institution of this kind in the county. horse. f\r\ întrerupere.XVth centuries). Marasesti and Oituz alongside the armies of the Central Powers in the summer of 1917 and the echo of the Great Union in Botosani. R\zboiul pentru cucerirea independen]ei de stat din anii 1877 . al\turi de unelte [i arme din piatr\ cioplit\ [i din os. Cercet\rile întreprinse de arheologii institu]iei. Mitoc-Valea Izvorului [i Pârâul lui Istrati. 52 << Organized in the building of the former Prefect's office.1551 and ''Uspenia'' Church . Din epoca modern\ dateaz\ un important num\r de piese numismatice. important to Romanian and universal spirituality. Muzeul Jude]ean de Istorie este cea mai important\ institu]ie muzeal\ din jude]. unul dintre pu]inele de acest fel g\site în România. în mod firesc.1878. social. . Bog\]ia materialului ilustrativ pentru aceast\ epoc\ permite ca prima sal\ de expozi]ie s\ fie dedicat\ exclusiv paleoliticului. the wife of the ruler Petru Rares (''Saint George'' Church . red. Un alt punct de mare interes al muzeului îl constituie s\lile dedicate neoliticului [i în mod special Culturii Cucuteni. ustensile casnice. mamut). There. The first hall is dedicated entirely to the Palaeolithic. {tefan Luchian. the museum presents the participation of the people of Botosani in the great battles from Marasti. precum [i în expozi]ii din Elve]ia [i Polonia. Valoarea excep]ional\ a ceramicii cucuteniene din patrimoniul Muzeului Jude]ean de Istorie a fost recent confirmat\ de faptul c\ un mare num\r de vase au fost selec]ionate [i incluse într-o mare expozi]ie deschis\ în toamna anului 2008 la Vatican. din urm\ cu aproximativ treizeci de mii de ani. care probeaz\ implicarea boto[\nenilor în cele mai importante evenimente care au marcat-o. descoperit la Ripiceni .Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA . such as Mihai Eminescu. arme [i decora]ii. Stefan Luchian.cel mai vechi ad\post uman din Europa de S-E) [i un ''atelier'' pentru prelucrarea silexului. comprising tens of thousands of pieces. Ca institu]ie. prove an active economic.1495 [i ''Sf. presents the history of a county where the human civilization began to take shape thirty millennia ago and continued to evolve throughout all historic periods.the oldest human shelter in south-eastern Europe) and a ''workshop'' for the processing of silex. Mitoc-Valea Izvorului and Istrati's Brook.1496) and the ones of Lady Elena Despot. Fax: + 40231 536 989 E-mail: istorie@muzeubt. în care iau fiin]\ cele trei state române[ti. {tef\ne[ti Dr\gu[eni [i Cucor\ni fac dovada unei civiliza]ii avansate. the themes obviously aiming at highlighting the historic development of Moldavia and in this context. Bogat ilustrat\ este epoca feudal\. de-a lungul tuturor epocilor istorice. cele mai reprezentative fiind expuse în vitrinele muzeului.muzeubt. of exceptional fineness. Portretele lor [i o serie de obiecte personale care au apar]inut lui George Enescu. political and social life in this area and also the special role played by Botosani in the history of Moldavia. the most representative being exhibited in the museum's showcases.1495 and ''Saint Nicholas'' Popauti . Foto: www. which comprised the nowadays territory of Botosani County. the Rebellion in 1907 and World War I in 1914 . George Enescu. Boto[ani. tematica muzeului urm\rind. R\scoala din anul 1907 [i Primul R\zboi Mondial dintre anii 1914 . local and imported pottery.sec. cuprinzând câteva zeci de mii de piese. presented through eloquent photographic images.Ceramic\ de Cucuteni din Muzeul Jude]ean Boto[ani atrimoniul s\u. politice [i sociale desf\[urate aici [i a rolului deosebit pe care Boto[anii l-au jucat în istoria Moldovei. Nicolae'' Pop\u]i 1496) [i cele ale Elenei Despot Doamna. at Ripiceni-Izvor. In this context.) like: tools. opai]e). discovered in Ripiceni . certainly the most spiritual corner of Romanian ground. weapons and decorations. de pe strada Unirii nr. mammoth). oglind\ a evolu]iei societ\]ii umane pe contururile actualului jude]. pune în valoare istoria unui ]inut în care civiliza]ia uman\ a început în urm\ cu treizeci de milenii [i s-a desf\[urat. but the current exhibition.I century B. arme [i podoabe din bronz. being inaugurated in December 1977. 1 2 3 The County History Museum Botosani P Another interesting part of the museum is represented by the halls dedicated to the Neolithic and especially to Cucuteni Culture. Its patrimony. la Ripiceni-Izvor. Stefanesti Draguseni and Cucorani are the proof of an advanced civilization. comparabile cu cele mai cunoscute civiliza]ii ale timpului. de resturi fosilizate ale unor animale preistorice (cerb. a mirror of the evolution of human society on the territory of the nowadays county. Contact: Str. the thesaurus with silver coins and objects discovered in Stauceni and Lunca (the XIV . vases for offerings and jewelery discovered in tombs dating from the III-IV centuries. social. ceramic\ autohton\ [i de import. cultural and political level completed the museum's presentation of its history. one of the few of its kind found in Romania. which ended in the formation of the united national state on 1 December 1918. vetrele [i altarele. led by King Burebista . comparable to the most famous civilizations of that time. Hrisoavele domne[ti. dating from the last century of the I millennium B. rushlights). discovered in Mitoc. press documents and photographs. The exceptional value of the pottery belonging to Cucuteni Culture from the patrimony of the County History Museum was recently confirmed by the fact that a large number of vases have been selected and included in a great exhibition opened in the fall of 2008 at the Vatican. The periods relating to the existence of the Roman province Dacia and to the completion of the process of formation of the Romanian people (the II-VIII centuries) are illustrated through many Thracian and Roman objects . uneltele din piatr\ [lefuit\ [i os descoperite la Tru[e[ti. with a wide variety of shapes and sizes.XV).Muzeul Jude]ean Boto[ani Amenajat în cl\direa fostei Prefecturi a jude]ului. cupe. The researches undertaken by the instution's archaeologists. the visitors can admire a human shelter (partially reconstituted. have brought to light an impressive number of objects dating from the superior Palaeolithic. cele provenind din cetatea traco-getic\ de la Stânce[ti (mijlocul mileniului I `. the tools discovered in Hudum (the XIVth century).3. pictate în dou\ sau trei culori (alb.that penetrated the extra-Carpathian space through exchanges (supply vases. `n primul rând. the hearths and the altars. amphorae. 1. have transcended the borders long ago. datând din ultimul secol al mileniului I `. handmade. extrem de variat\ în privin]a dimensiunilor. besides tools. matematicianului Octav Onicescu [i medicului Iacob Iacobovici dau consisten]\ unui spa]iu care îndeamn\ la reflec]ie [i arunc\ un nimb de lumin\ asupra Boto[anilor.C. II-VIII) sunt ilustrate prin numeroase obiecte de factur\ carpic\ [i roman\ . uneltele descoperite la Hudum (sec. personalit\]i care se a[az\ în fruntea unui impresionant num\r de litera]i. O important\ parte a muzeului este destinat\ prezent\rii epocii de piatr\. personalities that stand ahead an impressive number of men of letters.C. figurinele antropomorfe [i zoomorfe legate de cultul fecundit\]ii [i fertilit\]ii. the anthropomorphic and zoomorphic figurines relating to the culture of fertility. The evolution of Botosani County in the inter-war period at an economic.1918. the evolution of Botosani County. muzeul dateaz\ din anul 1955. Aici. cele din depozitul de la Lozna (comuna Dersca): circa 70 de unelte [i arme din fier.ro . Evolu]ia jude]ului Boto[ani în perioada interbelic\ pe plan economic. Nicolae Iorga. weapons made of cut stone and bone. The Age of Metals (when the Geto-Dacians broke away from the Thracian people and set up their first state. 15. The pottery. Ceramica.1878. fact allowed by the abundance of illustrative material for this period. reliefarea dezvolt\rii istorice a Moldovei [i în acest context a ]inutului Boto[anilor. monede [i unelte agricole. printre care amintim pe Mihai Eminescu. The Feudal Age (when the three Romanian states are founded) is also illustrated. decorated with geometrical motifs painted with two or three colours (white. documente de pres\ [i fotografii. Nicolae'' Dorohoi . Boto[ani Telefon: + 40231 513 446. Their portraits and a series of personal objects that belonged to George Enescu. au scos la iveal\ un impresionant num\r de obiecte datând din paleoliticul superior. a c\rui urmare a constituit-o f\urirea statului na]ional unitar la 1 Decembrie 1918. The princely documents. este ceva mai nou\. together with specialists of the archaeology institutes in Bucharest and Iasi. the foundations of Stephen the Great (''Saint Nicholas'' Church Dorohoi .1552 din Boto[ani). incizate sau excizate. sub regele Burebista . ctitoriile lui {tefan cel Mare (Biserica ''Sf. next to the name of Botosani. sunt expuse un ad\post uman (par]ial reconstituit. as well as two golden pieces (a fantastic animal and a rough human figurine) and secondly.Hr. fac dovada unei active vie]i economice. is newer. The Modern Age brings us an important number of numismatic pieces. M\r\[e[ti [i Oituz din vara anului 1917 [i ecoul Marii Uniri la Boto[ani.Muzeul Judeþean de Istorie Botoºani Text: Gheorghe MEDIAN . În acest context este reliefat\ participarea boto[\nenilor la marile b\t\lii cu armatele Puterilor Centrale de la M\r\[ti. împreun\ cu speciali[ti ai institutelor de arheologie din Bucure[ti [i Ia[i. dar mai ales a formelor. lucrat\ manual. incised or excised. cal. Ceea ce re]ine în mod deosebit aten]ia în ultimul segment al muzeului este galeria personalit\]ilor pe care Boto[anii le-au dat spiritualit\]ii române[ti [i universale. amfore. the museum dates from 1955. approximately thirty thousand years ago. a trecut de mult dincolo de grani]ele ]\rii.ro >> 53 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani .) is presented in the basic exhibition of the County History Museum through a great number of objects. vase pentru ofrande [i obiecte de podoab\ descoperite în morminte de înhuma]ie din secolele III-IV. coins and agricultural tools. goblets. cu siguran]\ cel mai fertil în spirite col] de p\mânt românesc. black).1551 [i ''Uspenia'' . din rândul c\rora se deta[eaz\. negru). George Enescu. de o excep]ional\ fine]e a pastei. A significant part of the museum is dedicated to the presentation of the Stone Age. scientists and artists whose names. to the mathematician Octav Onicescu and to the doctor Iacob Iacobovici give substance to a space that makes one relfect and puts a halo of light above Botosani. the Independence War in 1877 . Epoca metalelor (în care geto-dacii se individualizeaz\ din masa tracilor [i î[i f\uresc prima organiza]ie statal\.) este ilustrat\ în expozi]ia de baz\ a Muzeului Jude]ean de Istorie printr-un mare num\r de obiecte.Hr. inaugurarea ei având loc în decembrie 1977. fossilized remainders of pre-historic animals (deer. XIV). What draws the attention of the visitors in the last section of the museum is the gallery of notable figures from Botosani. prezentate prin expresive imagini fotografice. oameni de [tiin]\ [i arti[ti al c\ror nume.) cum ar fi: unelte. as well as in exhibitions in Switzerland and Poland.Hr. which prove the involvement of the inhabitants of Botosani in the most important events of their history: the Union in 1859. Perioadele corespunz\toare existen]ei provinciei romane Dacia [i des\vâr[irii procesului de formare a poporului român (sec. decorat\ cu motive geometrice. precum [i dou\ piese din aur (un animal fantastic [i o figurin\ uman\ schematizat\) [i `n al doilea rând. al\turat de cel al Boto[anilor.1918. tezaurele cu obiecte [i monede de argint descoperite la St\uceni [i Lunca (sec. other impressive objects are the ones from Lozna (Dersca Commune): approximately 70 iron tools and weapons. dar expozi]ia pe care vizitatorii o pot vedea.1552 from Botosani). As an institution. jud. XIV . the tools made of polished stone and bone discovered in Trusesti.p\trunse în spa]iul extracarpatic pe calea schimbului (vase de provizii. Gheorghe'' . 15 Unirii Street (an architectural monument built at the beginning of the XX-th century according to the plans of the great architect Petre Antonescu).

we find many portraits and landscapes. George Spaiuc. an accessible and not easily forgotten sight.pictur\. precum [i ale tinerilor în plin\ afirmare . este cea f\cut\ în anul 1977 de profesorul universitar Vasile Filip de la Conservatorul ''George Enescu'' din Bucure[ti. al\turi de {tefan Luchian . some depicting Corneliu Baba and the painters from Botosani Constantin Piliuta and Petre Achitenie. They represent just a small part of the patrimony of the picture gallery which comprises over 2. iar dona]ia pictorului Costin Neam]u . Corneliu Baba. Num\rul mare de expozi]ii. sculptur\. Cea care poart\ numele pictorului Vasile {tefan se constituie din pânze cu peisaje [i natur\ moart\. tapiserie.pictor c\ruia i se datoreaz\ înfiin]area Sec]iei de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani în anul 1960 . Marcel Chi]ac [i Mihai Bejenaru. thus presenting the bright future that lies ahead for the local plastic art. Ele reprezint\ o mic\ parte din patrimoniul de peste 2300 de opere de art\ al pinacotecii.uv. tapiserie -. sunt expuse peste 130 de opere de art\ . from classics to the rising stars of today. Costin Neam]u [i mul]i al]i arti[ti ale c\ror crea]ii figureaz\ în colec]iile muzeelor din ]ar\ [i str\in\tate. engravings. pân\ de curând. occupying a top position in the artistic biographies of many Romanian artists. graphics.Muzeul Jude]ean Boto[ani Galeriile de Artã "ªtefan Luchian" Pe strada 1 Decembrie nr. being attended also by plastic artists from Ukraine since 2008. Vanatoru (self-portrait). They are reunited in an exhibition hall.of the famous photographer Dusa Ozolin. Piliuta (''House from Botosani'').signed by a large number of plastic artists. a patrimony formed in the almost fifty years of the gallery's existence. viitor pe m\sura unui spa]iu în care cultura se constituie într-o adev\rat\ carte de vizit\.acuarel\). Marius Vatamanu. Nicolae Vermont and Constantin Piliuta. comprises representative works of Romanian plastic art from the end of the XIXth century until the beginning of the XXIst century. their variety and the value of the artists who exhibited their works there have given the connoisseur public a chance to be permanently informed about the latest trends. a situation not frequently encountered in other Romanian towns. Galeriile au prilejuit publicului amator de frumos [i întâlnirea cu arta fotografic\. The most important donation. Robert Cobuz.personale sau în colaborare cu arti[ti fotografi de peste hotare . Agripa. sculpture. We can also mention the donation of Olga Constantinescu Pelimon. the galleries are a reference in the field of Moldavian plastic art. 27 1 Decembrie Street in Botosani. comprising several works of graphics signed by Stefan Constantinescu. Foto: Picturi din portofoliul pictorului George SPAIUC expuse la Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2 ntr-un spa]iu generos de la etajul cl\dirii.water colour). Biserica ''Uspenia''. Amenajate într-un spa]iu generos. Gheorghe Petrascu and C. Octav B\ncil\ (''Cap de ]iganc\''). structured on the donations of a few collectors and famous plastic artists.gravur\ [i A. Mih\ilescu. C. Mihai Bejenaru. drawings.ale renumitului artist fotograf Du[a Ozolin. placed on the gallery's cymae. O alt\ dona]ie important\. tapestry . born (as well as Vasile Filip) in the county of Botosani. Marcel Chitac and Mihai Bejenaru.both plastic artists from Botosani and other artists from the country's large cultural centres could exhibit their creations . care ocup\ integral una din s\lile de expozi]ie.Manuel Manastireanu. Teodor Valenciuc. Dona]ia Eugen Ispir . From among the 30 works signed by Petre Achitenie. între care se num\r\ cele înf\]i[ându-i pe maestrul Corneliu Baba [i pe pictorii boto[\neni Constantin Piliu]\ [i Petre Achi]enie. Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian'' constituie o destina]ie care nu ar trebui ocolit\. cuprinde lucr\ri reprezentative pentru arta plastic\ româneasc\ de la sfâr[itul secolului al XIX-lea. Three small bronze sculptures made by Iulia Onita (one of them presenting the delicate head of a little girl) are also exhibited. Marius Vatamanu. ele au constituit locul ideal unde [i-au putut expune crea]iile . ''Stefan Luchian" Art Galleries. sculpture. Rudolf Schwaitzer-Cump\na (peisaje din Paris [i Vene]ia). acestea reprezint\ un nume de referin]\ în peisajul artelor plastice din Moldova. C. Alexandru Hreniuc. fotografie . De asemenea. Vân\toru (autoportret). Ghenadie Prisacaru and Cristina Venedict. as well as exhibitions of the less famous. cu mai multe lucr\ri de grafic\ semnate de {tefan Constantinescu.Victor Hreniuc. între care un ginga[ cap de feti]\. într-o cl\dire din imediata apropiere a locului pe care s-a aflat casa c\minarului Gheorghe Eminovici. the galleries have organized theme exhibitions which presented the vast art patrimony of the County Museum. sculptur\. 3 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 54 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 55 .Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: www. f\când prin aceasta o deschidere spre viitorul frumos ce se întrevede pentru arta plastic\ boto[\nean\. Gh. cum au fost cele dedicate lui {tefan Luchian. sunt expuse 24 de lucr\ri semnate de Eusta]iu Stoenescu (naturi statice [i portrete . aflate pe simezele pinacotecii. a unui spa]iu pentru Sec]ia de Art\. big names of contemporary Romanian art have exhibited here. fapt cu care locuitorii nu multor ora[e ale ]\rii se pot l\uda. de a cunoa[te [i aprecia unele dintre cele mai importante personalit\]i ale artei române[ti [i crea]iile acestora. Costin Neamtu and many others.a painter to whom we owe the establishment of the Art Section of the County Museum Botosani in 1960 . [i 3. precum [i ale mai pu]in cunoscu]ilor. to know and appreciate some of the greatest personalities of Romanian art and their creations. which occupies entirely one of the exhibition halls. pân\ la începutul secolului al XXI-lea. cel care [i-a legat numele de Boto[ani [i prin faptul c\ a pictat cel mai important edificiu religios al ora[ului. Octav Bancila (''Head of a Gipsy Woman''). The picture gallery in Botosani could not leave out the local plastic artists. Expozi]ia cuprinde [i lucr\ri ale câtorva pictori boto[\neni contemporani .paintings in water colour. as well as the works of young artists . graphics. grafic\. alongside Stefan Luchian . n centrul civic al Boto[anilor. The galleries have also given the public the chance to find delight in photographic art. where we encounter. Horea Pa[tina. este cea a pictorului Petre Achi]enie. The first floor shelters. Cu expozi]ii variate. The exhibition includes works of a few contemporary painters from Botosani Corneliu Dumitriu. din rândul dona]iilor. un obiectiv lesne de atins [i greu de uitat. al\turi de Teatrul ''Mihai Eminescu'' se afl\ unul dintre cele mai cunoscute obiective culturale ale ora[ului. la care din anul 2008 au început s\ participe [i arti[ti plastici din Republica Ucraina.cuprinde mai multe lucr\ri înf\]i[ând cu prec\dere peisaje.one of the portraits presenting the professor and violinist Vasile Filip).Manuel M\n\stireanu. sunt expuse trei sculpturi mici în bronz ale Iuliei Oni]a.with two remarkable landscapes .georgespaiuc. de la clasici la tineri afla]i în plin\ afirmare. where Mihai Eminescu was born and lived until the age of four. in an edifice situated in the proximity of the former house of the exciseman Gheorghe Eminovici. Trebuie amintit faptul c\ în lipsa. Din pinacoteca boto[\nean\ nu puteau lipsi arti[tii plastici boto[\neni. M. unde s-a n\scut [i a copil\rit pân\ la vârsta de patru ani Mihai Eminescu. 130 works of art . but only 24 works are exhibited. Expozi]ia de baz\. 1. Din aceast\ dona]ie constând în 47 de tablouri. Ion Grigore. Ion Murariu (''Rush to the pond'' . Marcel Olinescu . la parterul unui impozant bloc de locuin]e. Mai re]inem. Gheorghe Stanciu. sheltering several exhibitions individual or in collaboration with photographers from abroad . The donation of Eugen Ispir . desen. signed by Eustatiu Stoenescu (still life and portraits .Victor Hreniuc. gravur\. With a large variety of exhibitions. George Spaiuc. ele g\zduind mai multe expozi]ii . 54 << The Art Section The Art Section of the County Museum Botosani is located on No.din pasteluri [i colaje. diversitatea acestora [i valoarea expozan]ilor au oferit avizatului public boto[\nean [ansa de a fi continuu la curent cu cele mai noi tendin]e. traditional artistic manifestations. Foto: Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2. curente [i orient\ri ale artei plastice. as well as very successful retrospective exhibitions. Deosebit de interesant\ este dona]ia artistului plastic Costel Badea. is the one made by painter Petre Achitenie. Gheorghe Petra[cu [i C. au expus aici nume sonore ale picturii române[ti contemporane. Organized in a generous space.între care cel al profesorului [i violonistului Vasile Filip). Theodor Pallady (an exceptional nude and a portrait of professor Vasile Filip). c\reia îi este de asemenea dedicat\ o întreag\ sal\. and the donation of painter Costin Neamtu presents pictures in crayon and collages. originar ca [i Vasile Filip din ]inutul Boto[anilor. Agripa. such as Viorel Marginean. Nicolae Vermont [i Constantin Piliu]\. manifest\ri artistice de tradi]ie. cât [i creatori din marile centre culturale ale ]\rii. ''Stefan Luchian" Art Galleries represent a mustsee. Gheorghe Stanciu. is the one made in 1977 by the university professor Vasile Filip from ''George Enescu'' Academy of Music in Bucharest.comprises several works consisting mostly of landscapes. Constantin Doroftei. The donation consists of 47 paintings. patrimoniu constituit în cei aproape cincizeci de ani de existen]\ ai acesteia. Opened over two decades ago with the purpose of promoting the contemporary plastic art in Botosani. with a remarkable dynamics. The basic exhibition. they represented the perfect place where the artists . galeriile au g\zduit expozi]ii tematice care au prezentat publicului bogatul patrimoniu de art\ al Muzeului Jude]ean. Robert Cobuz. The cymae of ''Stefan Luchian" Art Galleries have exhibited the works of the most famous contemporary artists from Botosani . unele dintre cele din urm\ inspirate din c\l\toriile de documentare în Fran]a. ''Uspenia'' Church. grafic\. Piliu]\ (''Cas\ din Boto[ani'').engravings and A.pictur\. tapestry. Marcel Olinescu .painting. Deschise în urm\ cu peste dou\ decenii în scopul promov\rii artei plastice contemporane boto[\nene. compus\ din mai multe desene în c\rbune. Text: Gheorghe MEDIAN . Cea mai important\ dona]ie. photography. currents and orientations in the plastic art field.Corneliu Dumitriu. acuarel\. semnate de un num\r însemnat de arti[ti plastici. Între cele aproximativ 30 de lucr\ri semnate de maestrul Petre Achi]enie. Horea Pastina. Corneliu Baba. Tot aici se organizeaz\ expozi]iile taberelor de pictur\ de la Agafton [i Ipote[ti. Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian''. The great number of exhibitions. Simezele Galeriilor de Art\ ''{tefan Luchian'' au g\zduit lucr\rile celor mai renumi]i arti[ti plastici boto[\neni contemporani . M. consisting of several drawings in charcoal. precum Viorel M\rginean. Ion Murariu (''Iarna pe iaz'' . but talented nonetheless.atât arti[tii plastici boto[\neni. Alexandru Hreniuc. precum [i retrospective de mare succes. se afl\ Sec]ia de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani.cu dou\ remarcabile peisaje -. at the ground floor of an imposing apartment building. 27 din Boto[ani. înscris la loc de cinste în biografia artistic\ a multor arti[ti plastici români.300 works of art. occupying an entire hall as well. in a generous space. Another important donation. îi întâlnim pe Paul Verona. Constantin Doroftei. pe cele ale Olg\i Constantinescu Pelimon. Considering an honour to be accepted by the famous galleries from Botosani. alongside ''Mihai Eminescu'' Theatre we find one of the most famous cultural sights in town.ro Foto: Exponate din sec]ia de art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani Î 1 Î "Stefan Luchian" Art Galleries In the civic centre of Botosani. Mihailescu. connecting his name to Botosani by painting the city's most important religious edifice. într-o dinamic\ remarcabil\. Theodor Pallady (un excep]ional nud [i un portret al profesorului Vasile Filip). structurat\ pe dona]iile câtorva colec]ionari [i arti[ti plastici consacra]i. Ei sunt reuni]i într-o sal\ de expozi]ie în care. such as the ones dedicated to Stefan Luchian. Teodor Valenciuc. Mihai Bejenaru. Ion Grigore.Paul Verona. We must also mention that because of the lack of a space for the Art Section (until now). made with different techniques. se reg\sesc numeroase portrete [i peisaje. a future suited for a space where culture is a true presentation card. Extremely interesting is the donation of the plastic artist Costel Badea. Considerând o onoare de a fi g\zdui]i de renumitele galerii boto[\nene. lucrate în tehnici diferite. some of them inspired by the painter's travels to France. The exhibitions of the painting camps from Agafton and Ipotesti are also organized here. whose creations are present in the collections of national and foreign museums. The donation that bears the name of painter Vasile Stefan includes canvases with landscapes and still life. Gh. Rudolf Schwaitzer-Cumpana (landscapes from Paris and Venice). dar talenta]ilor Ghenadie Prisacaru [i Cristina Venedict.Secþia de Artã Text: Gheorghe MEDIAN .

greut\]i de lut ars pentru plasa de pescuit [i pentru r\zboiul de ]esut vertical. in an impressive variety of shapes and sizes. se constituie în dovezi revelatoare ale evolu]iei societ\]ii omene[ti în acest col] de ]ar\.000 exemplare din toate grupele sistematice. many manuscripts and scientific works which were published both in the country and abroad. Ioan Neme[''. Foto: Homar . The halls dedicated to the Neolithic exhibit axes made of polished stone. the only collection that remained being the sciences of nature collection. Mihai Ciuca (18831969). fii ai acestui ora[. obiecte din epoca bronzului. men]inându-se aici doar colec]ia de [tiin]ele naturii. terracotta weights for the fishing nets and for the vertical weaving loom. Ioana Setrot. Dionisie Popa. având ini]ial colec]ii de arheologie. format din 352 piese [i 41 plan[e în anul 1968. Dr\gu[eni. exhibiting over 700 pieces of decorative art made of glass and porcelain. The Archaeology Museum exhibits a series of vestiges of great scientific interest. director general adjunct al Institutului ''Dr. Muzeul de Arheologie valorific\ o serie de vestigii de mare interes [tiin]ific. H\ne[ti [i Vorniceni. a division of the Society of Nations. sciences of nature and art. From among the most important acquisitions we can mention the ''Entomologic collection of prof. Cultura Cucuteni. se remarc\ ''atelierul'' de confec]ionat unelte din silex. descoperit la Dr\gu[eni 3 4 Muzeul de {tiin]ele Naturii l\direa care g\zduie[te acest l\ca[ cultural este monument de arhitectur\ (secolul al XIX-lea) [i este situat\ pe strada 1 Decembrie 1918 nr. el a fost inclus de Robert Wuillaume între cele 29 de personalit\]i din domeniul medicinii veterinare care au f\cut descoperiri notabile în acest domeniu. Galeriile de Art\ Modern\ La parterul muzeului au fost amenajate ''Galeriile de Art\ Modern\''. presenting the spiritual side of Cucuteni Culture. organized and led many study and assistance expeditions for the control of malaria in the Near and Far East and published over 350 scientific works. în anul 1968. prof. acknowledged as architectural monuments.ecosistem de balt\ 3. initially comprising collections of archaeology. discovered during the archaeological diggings performed in Saveni . date from the Paleolithic.[i tricrom. iar muzeul care le expune constituie un obiectiv care merit\ s\ fie înscris pe itinerarul oric\rui turist ajuns în jude]ul Boto[ani. a member of the Sanitary Council and Romanian delegate at the International Office of Epizooty in Paris. This section is completed by anthropomorphic and zoomorphic gods symbolising fertility and many objects of worship. professor at the Medical School in Bucharest. The museum has a small space with exotic birds and fish. în cadrul Popescu Rusu. arheologie [i art\ au fost transferate la Boto[ani.28 cm. Dionisie Popa. and three museums.28 cm. pe lâng\ numeroasele unelte [i arme din piatr\ cioplit\. Î The Archaeology Museum in Saveni The edifice that shelters this cultural sight is an architectural monument (dating from the XIXth century). este deschis\ expozi]ia memorial\ dedicat\ fra]ilor Mihai [i Alexandru Ciuc\. consacrate ca monumente de arhitectur\. 40 1 Decembrie 1918 Street. a organizat [i condus numeroase expedi]ii de studii [i ajutor tehnic pentru combaterea malariei în Orientul Apropiat [i Extremul Orient [i a publicat peste 350 de lucr\ri [tiin]ifice. apar]inând Culturii Noua (topoare cu gaur\ de înm\nu[are. Co]u[ca. 4. After the establishment of Botosani County. Ioan Nemes''. the attention of the visitor is caught by photographs of the two scientists in different moments of their lives. Foto: Dropia . ''Colec]ia de lepidoptere exotice . Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 57 . The Archaeology Museum in Saveni and the ''Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca'' were established in 1965. the ''Exotic Lepidopterae collection .pas\re pe cale de dispari]ie 56 << Museums in Dorohoi The Sciences of Nature Museum The City of Dorohoi has a valuable cultural dowry.several constructions. academician.homarus gammarus Iulia Oni]\. Setran. painted with two or three colours. an architectural monument. Maria and Aurelian Antal and Mihai Debeli.the oldest dating from the XVth century . medic epidemiolog.cel mai vechi datând din secolul al XV-lea. Ileana {etran. Colecþia Memorialã Mihai ºi Alexandru Ciucã Municipiul Dorohoi dispune de o valoroas\ zestre cultural\.sunt amenajate în cl\direa fostei prefecturi a jude]ului Dorohoi. archaeology and art were transfered to Botosani. history. [tiin]ele naturii [i art\. monument de arhitectur\. Cantacuzino'' Institute.Muzeul Jude]ean Boto[ani C Foto: Arhiva Muzeului de Arheologie S\veni . pe lâng\ numeroase documente originale. a ajuns în prezent la 276. Africa)''. becoming one of the most important in the country. prof. Ioana Setrot.Cantacuzino''. Li se al\tur\ idolii antropomorfi [i zoomorfi simbolizând cultul fertilit\]ii [i fecundit\]ii [i numeroase piese de cult. [i trei unit\]i muzeale. Foto: Diorama . colec]iile de istorie. born in this town. care pun în valoare componen]a spiritual\ a Culturii Cucuteni.ecosistem p\dure de conifere Aurelian Antal [i Mihai Debeli. whose basic elements are represented by a few cultural edifices . Iulia Onita.Wilhelm Weber'' and the ''Exotic birds collection (Zair. una dintre cele mai frumoase construc]ii ale ora[ului. and two sections with mammoth bones. Muzeul dispune de un mic spa]iu cu p\s\ri [i pe[ti exotici. decorated pottery). The Modern Art Galleries The ''Modern Art Galleries'' have been set up at the ground floor. Ileana c\rora sunt expuse peste 700 de piese de art\ decorativ\ din sticl\ [i por]elan. cu care de altfel se deschide circuitul expozi]ional. dou\ dintre personalit\]ile de marc\ ale [tiin]ei române[ti. Din rândul acestora. They were accomplished by artists who participated in the creation camps from Dorohoi (1985 -1989). istorie. I. dateaz\ din paleolitic.Ripiceni. I. The well-preserved exhibits represent irrefutable proofs of the evolution of mankind in this part of the country and the museum which presents them is a sight worth visiting by any tourist who comes to Botosani County. ce completeaz\ cu o not\ vie caracterul naturist al acestuia. which actually open the visiting circuit. ale c\rei elemente de baz\ sunt câteva edificii de cult . consisting of 352 pieces and 41 boards in 1968. besides many tools and weapons cut in stone.Ripiceni. Dintre numeroasele obiecte [i documente expuse. ob]inute din achizi]ii [i dona]ii de la diver[i colec]ionari [i ca rezultat al cercet\rii de teren f\cute de personalul de specialitate al institu]iei. I. printre care se num\r\ Cristina Popescu Rusu. Cuza. obiecte din secolele II-III ale erei cre[tine (vase de factur\ roman\) [i din secolele III-IV apar]inând Culturii Sântana de Mure[-Cerneahov (obiecte de podoab\ [i vase ceramice). one of the most beautiful edifices in town. two of the notable figures of Romanian science. pot fi v\zute. de asemenea.Muzeul de {tiin]ele Naturii [i Galeriile de Art\ Modern\ . descoperit la Mitoc. devenind una dintre cele mai importante din ]ar\. proving their intellectual value and their great prestige in the Romanian and international scientific field. Cuza Street. 40. Muzeul de Arheologie S\veni [i ''Colec]ia Memorial\ Mihai [i Alexandru Ciuc\'' fiin]eaz\ din anul 1965. Alexandru Ciuca (1880-1972) was a professor at the Veterinary School in Bucharest. which give life to the museum. the most remarkable pieces are the ''workroom'' where the silex tools were made. which has been continuously expanded. o râ[ni]\ [i mai ales minunatele exemplare de ceramic\ cucutenian\ pictat\ bi. care a cunoscut o continu\ extindere. Foto: Diorama . academician. rezultate în urma s\p\turilor arheologice efectuate în zona S\venilor .000 exhibits today from all systematic groups. catalogat\ ca fiind a treia din ]ar\ din punctul de vedere al valorii [tiin]ifice. Catalin Rang. has 276. Africa)''.the Sciences of Nature Museum and the Modern Art Galleries . he was included by Robert Wuillaume among the 29 personalities who made important discoveries in the field of veterinary medicine in the last century. re]in aten]ia. Mitoc. re]in aten]ia topoarele de piatr\ [lefuit\. dating from the end of the XIXth century and beginning of the XXth century. Dan Bancila. belonging to Noua Culture (axes. the orders and medals they received. I. situat\ pe strada Al. Author of over 150 scientific works.Vas de provizii. Cotusca. 43. a member of the Malaria Commission. Draguseni. de la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul secolului al XX-lea. The oldest exhibits.Wilhelm Weber'' [i ''Colec]ia de p\s\ri exotice (Zair. situated on No. [i dou\ complexe cu oase de mamut. a tusk impressing through its size: length of three meters and a maximum diameter of 0. Exponatele. Mihai Ciuc\ (1883-1969). obtained through acquisitions and donations from various collectors as a result of the field research conducted by the experts of the institution. Printre achizi]iile cele mai importante se num\r\ ''Colec]ia entomologic\ prof. From among the numerous objects and original documents. a grinding mill and most of all the beautiful ceramic objects from Cucuteni. Dan B\ncil\. fotografii înf\]i[ându-i pe cei doi oameni de [tiin]\ în momente diferite ale vie]ii.Muzee dorohoiene Text: Gheorghe MEDIAN . discovered in Mitoc. The Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca Two of the rooms of the museum from Saveni shelter the memorial exhibition dedicated to the brothers Mihai and Alexandru Ciuca. Hanesti and Vorniceni area. The halls also exhibit objects from the Bronze Age. Ele sunt realizate de arti[tii sticlari [i cerami[ti participan]i la taberele de crea]ie de la Dorohoi din anii 1985 -1989. from among whom we can mention Cristina n dou\ din înc\perile muzeului din S\veni. între care un col] care impresioneaz\ prin dimensiuni: lungimea de trei metri [i diametrul maxim de 0. in 1968. a fost expert în cadrul Comisiei de malarie de pe lâng\ Societatea Na]iunilor. The museum patrimony (natural history). objects dating from the II-III centuries of the Christian era (Roman vases) and also from the III-IV centuries belonging to Santana de Mures-Cerneahov Culture (jewellery and ceramic vases). C\t\lin Rang. Maria [i 2. profesor la Facultatea de Medicin\ din Bucure[ti. Dup\ formarea jude]ului Boto[ani. Two of the museums from Dorohoi .Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: Muzeul de {tiin]ele Naturii 1 2 Muzeul de Arheologie Sãveni Text: Gheorghe MEDIAN . From among them. membru în Consiliul Sanitar [i delegat al României la Oficiul Interna]ional de Epizootii cu sediul la Paris. într-o impresionant\ varietate de forme [i m\rimi. nr. Alexandru Ciuc\ (1880-1972) a fost profesor la Facultatea de Medicin\ Veterinar\ Bucure[ti. Cele mai vechi exponate.have been established in the building of the former Prefect's office in Dorohoi County. ordine [i medalii cu care au fost recompensa]i. a doctor specialized in epidemiology. The Sciences of Nature Museum was founded in 1953. mai multe construc]ii. 1. Dou\ dintre muzeele dorohoiene . În s\lile de expozi]ie. situated on No. the collections of history. marele num\r de manuscrise [i lucr\ri [tiin]ifice ap\rute în ]ar\ [i str\in\tate care pun în valoare înalta lor ]inut\ intelectual\ [i marele prestigiu de care s-au bucurat în lumea [tiin]ific\ româneasc\ [i interna]ional\. ceramic\ ornamentat\ cu [nur). în ultima sut\ de ani. considered the third in the country as scientific value. Patrimoniul muzeal (istorie natural\). Mitoc. Autor a peste 150 de lucr\ri [tiin]ifice. 43 Al. În s\lile destinate neoliticului. deosebit de bine conservate. deputy manager of ''Dr. Muzeul de {tiin]ele Naturii a luat fiin]\ în anul 1953.

cu flori. The houses have a beautiful architecture. the latter spending many holidays there. similar to a Greek gable supported by two slender columns. la care a înv\]at. datând din jurul anului 1900 (corpul din fa]\. located on the street that bears the historian's name (No. with flowers. Din p\cate. Reorganizat recent. cum s-ar fi impus. În 1940 este inaugurat la Ipote[ti primul muzeu memorial. ajunsese o ruin\. Iorga Street). ascensiunea pe înaltele culmi ale m\iestriei. The museum also includes a permanent music hall. într-un traseu turistic boto[\nean. the childhood and school years of Nicolae Iorga).T.Via]a lui Mihai Eminescu). Muzeul Memorial prezint\ vizitatorilor s\i m\rturii . founder of the Museum of Natural History in Bucharest. the house's exterior and interior finishings as well as the exhibited furniture bring to life the atmosphere of the thirty years (1848-1878) in the course of which the poet's family lived in Ipotesti. Laurian''. with two large windows on its sides. The modest building. Era o construc]ie geometric\. anii copil\riei [i studiilor) anii de zbucium creator. the childhood home of the poet Mihai Eminescu. Also recently refurbished. cu sediul în strada care poart\ numele istoricului (str. încununate cu câteva din crea]iile sale. but even so. nuci. Întrucât nu respecta structura originalului. precum [i mobilierul expus reînvie atmosfera celor treizeci de ani (1848-1878) în care familia poetului a locuit la Ipote[ti în casa construit\ de c\minar odat\ cu mutarea definitiv\ la mo[ia din sat. locuri [i crea]ie. care red\ mobilier ]\r\nesc. not without a touch of rustic elegance.cimec. the great historian. O valoroas\ bibliotec\ din opera savantului întrege[te patrimoniul Casei Memoriale. finisajul exterior [i interior al casei. ''George Enescu'' Memorial Museum Dorohoi The museum is organized (1957) in the house of Costache Enescu. which resulted in some of his creations. not far from ''A. În 1925. un acoper\mânt al tindei. Unfortunately.interior camer\ 3. today ''Nicolae Iorga'' Memorial House. care-i poart\ numele. shelters the house where the musician was born and where he spent a part of his childhood . the building is one of the many edifices rented by Iorga family and. gave the impression that the white building with a metallic roof was built in Neo-classical style". meri [i peri. ad\poste[te m\rturii familiale. în secolul al XIX-lea. cl\direa reprezint\ una din multele în care a stat cu chirie familia Iorga [i. nu lipsit\ de anume elegan]\ rustic\. sat apar]in\tor comunei care poart\ numele marelui muzician. Chiar [i a[a. recunoscut\ na]ional [i universal. the father of the great musician. [i Nicolae Leon (1862 . an old. inviting the tourists to stop and admire them. în chip de fronton grec sprijinit pe dou\ coloane svelte. biolog. Calinescu . propitious to concerts and music festivals. established in the house that had been rebuilt in 1934 on the same spot. facing the Boulevard). ]\r\neasc\. Iorga nr. It is a house with a courtyard and a garden. o cas\ veche. copilul Nicolae Iorga. implicitly. part of a traditional tourist circuit in Botosani. Un pridvor înalt în fa]\. (G. his rise on the peaks of art. în virtutea locului natal. ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti.Pianul lui George Enescu 3 "Locuin]a p\rinteasc\ nu era palat boieresc. Reorganizat\ muzeistic. It was a geometric construction. reconstruit\ pe vechea funda]ie a casei Eminovice[tilor. a great place for young musicians from the county and from the rest of the country to show their skills. a lui Jurjac.Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' 2. un popas necesar [i reconfortant.T. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' 2. with Rococo motifs. rustic house with typical furniture. his great efforts that led to attitudes and deeds in the service of the cause of the Romanian people. obiecte. Acum nici atât. Casele beneficiaz\ de o frumoas\ arhitectur\. 1. care recompun (prin documente. casa copil\riei poetului Mihai Eminescu.1944). a biologist. a village belonging to the commune that bears the name of the great musician. cu câte dou\ ferestre mari în l\turi. îndr\gostit de George Enescu [i muzica sa. viitorul mare istoric. fotografii. propice concertelor [i festivalurilor muzicale. pu]in ridicat\ asupra solului. Foto: BOARDMEDIA . popasurile. de la Bulevard). modesta cl\dire. Casa Memorial\ ''George Enescu'' Liveni Museums and memorial houses ''Nicolae Iorga'' Memorial House Botosani Raised in the style of folk architecture in the XIXth century. A tall porch out front. parazitolog. Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' Casele Antipa Situate pe Bulevardul Eminescu. o parte a copil\riei . 1. houses.Muzee ºi case memoriale Text: Ionel BEJENARU . the houses have been used to shelter the Military Centre for a long time. A valuable library containing the works of the scholar completesd the patrimony of the Memorial House. As it didn't follow the exact structure of the original. although spacious and homelike.ro . 1 Muzeul Memorial ''George Enescu'' Dorohoi Este organizat (1957) în casa lui Costache Enescu. uninhabited for years. without being preserved as memorial 2 Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" 3 Livenii. the museum-house was demolished and another house was inaugurated in 1979. symbols of Enescu's ''childhood impressions''. N.1931). 14).Bustul lui Nicolae Iorga 3. nu departe de Liceul ''A.1931). the places and the musician's creations. iar în 1979 s-a inaugurat o alta. Laurian'' High-school. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' . Foto: www. într-un eclectism de [coal\ francez\. which is named after him. the Memorial Museum presents testimonies .Muzeul Memorial ''George Enescu'' 4. dar înc\p\toare [i gospod\reasc\. ci o cas\ modest\ de ]ar\. and Nicolae Leon (1862 . cadru fericit pentru afirmarea unor tineri muzicieni din jude] [i din ]ar\. biolog. Mihai Eminescu Memorial house ''The parent's house was not a palace. (G. in an Eclectic style of French inspiration. au g\zduit mult timp Centrul Militar. invitând turistul la popas [i admira]ie. a biologist and parasitologist. In 1940 the first memorial museum. recreating the life of the great Enescu. Este o cas\ cu curte [i gr\din\. modul de via]\ ]\r\nesc [i recompune lumea copilului Enescu. casa în care a v\zut lumina zilei [i a petrecut beauty of Botosani. the museum represents a necessary and comforting sight for the visitors love who George Enescu and his music. tot recent. acestea r\mân o frumuse]e arhitectonic\ a Boto[anilor. trimi]\toare la ''impresiile din copil\rie'' enesciene. but a modest cottage. Recently refurbished. d\deau albei cl\diri acoperite cu tabl\ un vag stil neoclasic". care recompun atmosfera vie]ii marelui Enescu. Foto: Bisericu]a familiei Eminovici 4 58 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 59 . ofer\ vizitatorului. photographs and objects. with seven wooden steps and the porch's roof.The Life of Mihai Eminescu). The Antipa Houses Situated on Eminescu Boulevard. shelters family testimonies which recreate (through documents. tat\l marelui muzician. acknowledged at both national and international level. apple trees and pear trees. înfiin]at în casa reconstruit\ în 1934 pe acela[i loc. Devenit\ Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga''. Foto: BOARDMEDIA . a little elevated above the ground. the houses were given back to their former owners.original pieces connected to the family. dating from around 1900 (the front building. nelocuit\ de ani de zile. was in ruins. in the house built by the exciseman when he settled at his country estate.Muzeul Jude]ean Boto[ani 1 2 Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' Boto[ani Construit\ în stilul unei arhitecturi populare.1944). by Nicolae Iorga. as their character commanded. casa-muzeu a fost d\râmat\. Casele Antipa sunt legate de copil\ria fra]ilor Grigore Antipa (1867 . neputând fi valorificate drept case memoriale. Today. was inaugurated in Ipotesti. de atitudine [i fapt\ în serviciul cauzei Neamului Românesc. of Jurjac. cu factur\ rococo. recreating the world of Enescu the child. 14 N. la care suiai vreo [apte trepte de lemn. ''George Enescu'' Memorial House Liveni Liveni. they remain an architectural ad\postesc.Casa Memorial\ ''George Enescu''. C\linescu . Foto: www. implicit. reconstructed on the old foundation of the Eminovici family house. vacan]ele lui George Enescu însemnând numeroase prezen]e aici. Începând cu anul 2000. Casele Antipa fiind retrocedate unor fo[ti proprietari. In 1925. Antipa Houses are connected to the childhood of brothers Grigore Antipa (1867 . walnut trees. Since 2000. Institu]ia muzeal\ include [i un salon muzical permanent.piese originale legate de familie.''George Enescu'' Memorial House.ro .cimec.

it was bought from Federiga (Floreta) Coppo. Ursian. 1. Iacovlov. it is the headquarters of the Department for Culture and National Cultural Patrimony in Botosani County. Gh. born Moscowitz. The latter sold it to Grigore Alexandru Ghica (1804 . Gheorghe Loiz.2008 a func]ionat în cl\dire Muzeul de Etnografie. Savinescu. cu arhitectur\ Secession. It used to be a fine host for the royal family in its visits to Botosani. in the tradition of Moldavian classicism. N. Iacovlov. 1. Al. D. Almost entirely restored. Gheorghe Loiz. ca [i de via]a comunit\]ii armene[ti de aici. cca. n\scut\ Moscowitz. Casa Manolache Iorga Datând din sec. 1 Casele Sommer 1 Case vechi. Dorohoi [i Suceava. D. cca 1900.4. ultimul Domn al Moldovei [i n\scut în Boto[ani. The Building of Sofian Foundation It consists of two parts: a house with a classic portico. dating from 1900. by far.Prim\ria municipiului Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 61 . Ast\zi este sediul Direc]iei pentru Cultur\. Manolache Iorga House Dating from the XIXth century. izbucnit în vecin\tatea Bisericii Catedrale ''Uspenia''. Este. in a compact row of one-storeyed buildings. stands and cellars of Romanian. cea mai monumental\ cl\dire veche din municipiul Boto[ani. fiul acestuia.n. nu f\r\ a r\mâne cu iubirea pentru teatru o via]\. din dragoste [i recuno[tin]\ pentru meleagurile natale. cl\direa a r\mas mo[tenire fiilor s\i. Al. its founder being Alexander (Alecu) Grigoriu Vasescu.. I. especially to the theatrical expression of our great poet Mihai Eminescu.D. as well as the headquarters of the Cultural Foundation ''Stefan Luchian''. unfortunately a victim of physical depreciation and in need of monetary support for restoration and registration in the cultural and tourist potential of Botosani. connected to the development of trade in Botosani. the old houses and wooden shops were replaced by the houses made of brick and stone. Enacovici.Casa V\sescu 2. Sommer Houses Old houses. and the main building. whose son. Domnia Sa se mut\ din ora[ [i casa se vinde. Subsequently. spectacolelor sus]inute de companii teatrale vestite ale epocii [i. Hangan. Subsequently. care. I. the house belonged to the High Steward Enachi Codrescu. dating from 1800. an important institution with a part in the commercial prosperity of the former counties Botosani. str\bunicul lui N. The notable mayors of Botosani served their citizens from this house: T. Missir etc. Ullé. mainly oriented towards trade. celor de zid [i piatr\. Hangan. Silion. Pentru prima oar\ în via]a mea îmi pare r\u c\ nu sunt bogat. with Baroque Palladian influences. I. who. datat\ `n jurul anului 1800. cu ornamenta]ii de arhitectur\ specifice. Ast\zi este sediul societ\]ii comerciale ''Panda''. R.1820. cu magazinele. Actualmente. characteristic of the XVIII-XIXth centuries. Ed. baz\ [i ast\zi a Centrului Vechi al municipiului. mai ales. Savinescu. born in Botosani. around 1800 . Ioan Loiz. out of love and gratitude to his birthplace. caracteristic\ zonei pentru sec. magaziile [i beciurile negustorilor români. de departe. T. totodat\. Ciomac-Cantemir House shelters today the collectionexhibition ''Stefan Luchian'' and also an ethnographic exhibition. without relinquishing though his love for the stage. Ioan Loiz. the last ruler of Moldavia. through testament (1806) to his nephew. D. într-o în[iruire aproape compact\ de cl\diri etajate.1857). to the performances of the famous theatre companies of that time and. Boyan.beginning of the XXth century). Sofian. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani. Boyan. and then. It was recently salvaged from physical depreciation. vânzând-o hatmanului [i boierului filantrop Anastasie Ba[ot\. as well as to the life of the Armenian community from this place. construit\ într-o arhitectur\ medieval\. Missir [. în 1869. 1800. vechile case [i dugheni de lemn au l\sat loc. prin testament (1806) a nepotului s\u. that broke out close to ''Uspenia'' Church. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . Today. The Headquarters of Botosani City Hall Initially. legat\ fiind de dezvoltarea nego]ului la Boto[ani. A fost salvat\ de la demolare fizic\. gazd\ bun\ activit\]ii teatrale la Boto[ani. the latter being given back to its heirs. In 1926. care a spus aici adio trupei Pascaly [i teatrului însu[i. pe gustul vechilor proprietari [i edili. the secretary of the Elective Assembly of Moldavia when Cuza was elected ruler (1859). pentru a fi sediul Camerei de Comer] [i Industrie Boto[ani. with the shops. Sofian. De la acesta a cump\rat-o Grigore Alexandru Ghica (1804 . XX) se p\streaz\ [i ast\zi. they were hosts to the theatrical activity in Botosani.a. cl\direa ad\poste[te sediul Nord-Proiect Boto[ani [i sec]ii ale Bibliotecii Jude]ene ''Mihai Eminescu'' Boto[ani. situate vizavi de NordProiect. I. At present. a fost cump\rat\ de la Federiga (Floreta) Coppo. Iorga s\ consemneze: ''E aceea care a fost cl\dit\ de bunul meu Manolachi Iorga (n. The area also included Carol Square. Alexandru Vasescu House The house dates from before 1891. a oferit-o ob[tii ora[ului. Ulterior. Hasna[. încadrate de zona vechiului parc. used to be the house of an important Armenian merchant from the old town. sold it to the hetman and philanthropist landowner Anastasie Basota. de factur\ baroc palladian. având o arhitectur\ eclectic\. which represent the basis of the city's Old Centre. being restored after 1888 and having an eclectic architecture. a fost casa stolnicului Enachi Codrescu. În configura]ia sa de dup\ refacere (sfâr[it de sec. Sommer Houses are another reason to stop for anyone who visits the City of Botosani. Silion. au fost. cl\direa fiind retrocedat\ mo[tenitorilor. Era gazd\ bun\ pentru familia regal\ a României. this house made the great historian N. dating from the first half of the XIX-th century. It is. Moscovici House The house is dated prior to 1872. offered the house to the city's community. Enacovici. 2 Cl\direa Funda]iei Sofian Este compus\ din dou\ corpuri: cas\ cu portic clasicist. It belonged to Stroici family and today it belongs to Lady Senjorj. V\sescu. Foto: BOARDMEDIA . secretar al Adun\rii Elective a Moldovei la alegerea domnitorului Cuza (1859). Ulterior.început de sec. Primari notabili ai Boto[anilor s-au perindat pe aici: T. Includea [i Pia]a Carol. Architectural and historic monuments Marele incendiu din 3 iunie 1887. proprietarul mo[iei Co]u[ca.Monumente arhitecturale ºi istorice Text: Ionel BEJENARU . [i cl\direa principal\. cu o voca]ie comercial\ predilect\. Dorohoi and Suceava. surrounded by the old park.1857).Casa Moscovici 3.'' Între 1989 . T. Iorga write: ''It is the house that had been built by my great grandfather Manolachi Iorga. N. the edifice shelters the headquarters of Nord-Proiect Botosani and sections of ''Mihai Eminescu'' County Library Botosani. in order to serve as headquarters to the Chamber of Commerce and Industry Botosani. tarabele.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Casa Ciomac-Cantemir Exprim\ o arhitectur\ tipic moldoveneasc\. important\ institu]ie cu rol în prop\[irea comercial\ [i economic\ a fostelor jude]e Boto[ani. XIX . Iorga). having an eclectic architecture. ctitorul s\u fiind Alexandru (Alecu) Grigoriu V\sescu. apoi. It will end up in the hands of unknown people and it will be torn down or transformed. being situated in a part of the old Armenian Suburbs in Botosani. seriously affected the Main Street of Botosani. cca. Casa Ciomac-Cantemir ad\poste[te ast\zi colec]ia-expozi]ie ''{tefan Luchian'' [i una etnografic\. [i 4. Today it is the headquarters of ''Panda'' company. Ursian. Hasnas. Casa Moscovici Este datat\ `nainte de 1872. era casa unui important negustor armean din vechii Boto[ani. Restaurat\ aproape din temelii. al XIX-lea. with Medieval architecture. She is moving out of town and the house is being sold.'' Between 1989 and 2008 the Ethnography Museum carried out its activity inside this building. I. exprim\rii în teatru a marelui nostru poet Mihai Eminescu. 1800 . Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani Ciomac-Cantemir House C The house expresses a typical Moldavian architecture. to the liking of the former owners and municipal authorities.D. precum [i sediul Funda]iei Culturale ''{tefan Luchian''. Va ajunge pe mâini str\ine [i va fi d\râmat\ ori pref\cut\. Casele Sommer sunt înc\ un motiv de popas eminescian pentru orice oaspete al municipiului Boto[ani. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . armeni [i evrei. I. 3 4 Casa Alexandru V\sescu Dateaz\ de dinainte de 1891. în procesul refacerii. Ea a apar]inut familiei Stroici [i azi e a doamnei Senjorj. aceast\ cas\ îl f\cea pe marele istoric N. who bid goodbye to his troupe Pascaly and to theatre itself in 1869. ~n 1926. with specific architectural ornaments. de dat\ recent\. the building was inherited by his sons. the owner of Cotusca estate. la vizitele sale la Boto[ani. The Old Centre of Botosani The Great Fire of 3 June 1887. Ed. dating from 1800. Gh. situat\ fiind într-un terminal al vechii Mahalale Armene[ti din Boto[ani. Armenian and Jewish merchants. a afectat puternic vechea Strad\ Mare din Boto[ani. fiind ref\cut\ dup\ 1888 [i având arhitectur\ eclectic\. în tradi]ia clasicismului moldovenesc. situated across the North-Project. Bolfosu House An old building.1820. Sediul Prim\riei Municipiului Boto[ani Ini]ial. R. din prima jum\tate a secolului al XIX-lea. Ullé. raised in Secession style. XVIIIXIX. It has been preserved until today in the configuration that followed the restoration (end of the XIXth century . For the first time in my life I regret not being rich. the most monumental of the old buildings in the City of Botosani. Vasescu. din p\cate supus\ degrad\rii fizice [i în c\utare de solu]ii b\ne[ti pentru restaurare [i înscriere în poten]ialul cultural [i turistic al Boto[anilor. D. 2 3 Centrul Vechi Boto[ani Casa Bolfosu Cl\dire veche.

Mihaela Nistoric\.by Maxim Asenov. frumoasa cl\dire a Teatrului "Mihai Eminescu" a fost par]ial distrus\ de c\derea unei bombe a avia]iei germane. The prestigious cultural institution ''Vasilache Children and Youth Theatre'' in Botosani was established on 1 May 1953 (its first manager being the late Max Weber). jucat\ în cadrul unor ctitorii [tefaniene . Pu[kin. The theatre hosts a few performances a week . being the fruit of the collaboration between Nicolini. dedicated to the artistic development of the elderly creators and to the establishment of bridges between the artistic community and the communities of the partner theatres. a true puppet play. scenographer: Mihai Pastramagiu and Valentin Dobrescu (1994). stage movement: Delia Olteanu (1998). when the great man attended the Congress of the Cultural League . constantly. s-a pus imperios problema construirii unui teatru. Rusia. the Republic of Moldova. the construction of a theatre became necessary. dar este conceput [i ca un "Centru cultural". The theatre was restored between 1956 and 1958. În 1864. "ADAM AND EVE" . Charles Perrault and many others. The quality of the puppetteers' performance is proven by the impressive number of shows. Still. Teatrul a fost ref\cut între anii 1956-1958. the trilogy written by Delavrancea being presented to the public in the first three years of the project.director. manifestare bienal\. taking place at the beginning of October.de William Shakespeare. Croa]ia. mi[care scenic\ Delia Olteanu (1998). the beautiful edifice of "Mihai Eminescu" Theatre was partially destroyed by a bomb of the German aviation.com Contact: Str. between 3 and 8 May. regia [i scenografia Dan Fr\ticiu (1989) . în colaborare cu Teatrul pentru copii [i tineret "Vasilache". cu 100 de locuri -. la acest eveniment au fost prezente. "CARTOON" . even Shakespeare. Teatrul ofer\ câteva reprezenta]ii pe s\pt\mân\ .regia Valentin Dobrescu. "O MINUNE ÎNTR-UN LAN DE SOARE" . mi[care scenic\ Delia Olteanu (1992). prezent la Congresul Ligii Culturale cu conferin]a "Cum trebuie în]eles Eminescu". Iorga in Botosani. care a dus la ob]inerea de numeroase premii de c\tre realizatorii s\i. (1981). muzica de Cornel Fugaru. cu un fast deosebit [i prin manifest\ri de amploare.regia [i ilustra]ia muzical\ (teme clasice de jazz) Marius Rogojinschi. As during that time Botosani was the fourth town as size in the country. Luchian la {tef\ne[ti [i Boto[ani -. was employed as prompter and roleplay writer at the theatre in Botosani. On demand. director: Ion Puiu Stoicescu. a manifestation that takes place twice a year.Boto[ani Teatrul pentru Copii ºi Tineret ''Vasilache'' Text & Foto: Teatrul pentru Copii [i Tineret ''Vasilache'' Teatrul "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" Theatre P Foto: BOARDMEDIA . Au devenit deja tradi]ie "Zilele Teatrului Mihai Eminescu". scenographers: Marius Rogojinschi and Mihai Pastramagiu. ''Vasilache'' Puppet Theatre. "Eminescu" Theatre can be visited by groups or individually. Apart from the places where many important figures of Romanian culture have left significant marks of their existence . performing in adequate spaces.de Ottfired Preussler. scenografia [i costumele Mihai Pastramagiu (2004). regia Liviu Steciuc. Switzerland. As a certain proof of this fact. Many directors and scenographers. Two remarkable anniversaries were celebrated there last fall. Fran]a.by Ladislau Dvorschi. la 21 decembrie 1914. "MEN AND CHILDREN" . În ianuarie 1912 a fost constituit\ "Societatea pe ac]iuni Teatrul Eminescu". scenographer: Mihai Pastramagiu and Marius Rogojinschi (2008). "PINOCCHIO STAYS IN SCHOOL?" . the large audiences. Homer. Last fall. Homer.în sala mare. jud Boto[ani Tel: +40231 514 353. "THE BEWITCHED PRINCESS" . the construction being inaugurated . Fax: +40231 514 353 E-mail: teatrulvasilache@yahoo. scenographer: Mihai Pastramagiu. scenographer: Simo Eniko (1983). În ultimii ani activeaz\ ca regizori cu rezultate notabile Valentin Dobrescu (secondat de talentatul scenograf Mihai Pastramagiu) [i Marius Rogojinschi [i se constat\ preocuparea colectivului pentru mânuire. the theatre has staged adaptations of Creanga. the awards won at the festivals organized by Romanian and foreign theatres.spectacolul "So]ul Akulinei" 62 << Contact: Str. scenografia Mihai Pastramagiu (1997). Boto[ani. scenography and costumes by Mihai Pastramagiu (2004). "THE MORNING STAR" . reaching its IXth edition. f\r\ s\ lipseasc\ Fra]ii Grimm. Boto[anii aveau un public avizat în domeniu. Regia: Marius U Rogojinschi (2006). Pe scena acestui teatru a r\sunat pentru ultima oar\ în ora[ul s\u natal glasul lui Nicolae Iorga.director: Liviu Steciuc (1985). adaptare de Ion Sapdaru. Cezar Petrescu. director: Marius Rogojinschi (2006). Georgia. Egipt. consultant artistic: Marius Rogojinschi.ce performan]\! . ''Vasilache'' Theatre hosts the International Gala of Puppet Recitals. Consiliul Local al municipiului Boto[ani [i UNITER au demarat proiectul ''Din nou în luminile rampei''. dar [i multe adapt\ri dup\ basme [i opere literare române[ti sau str\ine. scenografia Valentin Dobrescu [i Mihai Pastramagiu.de Ladislau Dvorschi. Botosani had an educated public and the foreign troups that entered the country through Burdujeni frontier on their way to Bucharest and then Constantinople. repertoriul a inclus lucr\ri originale. Botosani Local Council and UNITER. "Eminescu" Theatre. premiile câ[tigate la festivalurile organizate de teatre de profil. teatrul din Boto[ani îl avea angajat ca sufleur [i scriitor de roluri pe Mihai Eminescu. Croatia. the first theatrical performance in Romanian took place in 1838. În acest context. having reached the IVth edition. adapted by Ion Sapdaru. construc]ia fiind inaugurat\ . Since 1992 this event has been attended by theatre ensembles from Bulgaria. with 500 seats and in "Atelier" Hall with 100 seats . Aristofan. Victor Eftimiu. "AVENTURILE UNEI MICI VR|JITOARE" . Georgia. Boto[ani.by William Shakespeare. "GHIOCELUL {I OMUL DE Z|PAD|" .by Mihai Eminescu. La realizarea spectacolelor teatrului boto[\nean au contribuit ’’Vasilache’’ Children and regizori [i scenografi binecunoscu]i în perimetrul artei p\pu[\re[ti din România. z\bovind pentru câteva reprezenta]ii [i la Boto[ani. Turkey. Constantin T\nase. Adelina Patti. Prima sal\ de teatru din Boto[ani a fost construit\ în 1860 [i purta denumirea de "Teatrul Petrache Cristea". teatre din Bulgaria. without anything of what had given the building its initial sumptuousness. constant. the tours in the country and in ten European states. "DESEN ANIMAT" . passing through the "Craftsmen Hall" and "Popovici Theatre". Reference performances: "THE STOLEN SUN" . jud. scenografia: Mihai Pastramagiu [i Marius Rogojinschi (2008). the great tragedian Agatha Barsescu. Luchian in Stefanesti and Botosani . Teatrul ''Vasilache'' g\zduie[te Gala Interna]ional\ a Recitalurilor P\pu[\re[ti. as well as Swift.de Ibica Leonte. music by: Ion Sapdaru. after Bucharest. Boto[ani Tel/Fax: +40231 512 184 e-mail: contact@teatrulmihaieminescu. Institu]ia se bucur\ în Boto[ani de o tradi]ie bogat\ [i îndelungat\ în timp.de Ion Sapdaru. începând din acest an chiar [i un Festival de teatru pentru liceeni.what a performance! . se reg\sesc prelucr\ri dup\ Creang\. director and scenographer Dan Fraticiu (1989) . director: Valentin Dobrescu. "PINOCCHIO R|MÂNE LA {COAL|?" . Cezar Petrescu. Enescu la Liveni [i Dorohoi. Spain and Ukraine.un poem în imagini de o mare expresivitate. "POVESTIRI DE BUZUNAR" . The theatre's ensemble has toured in France.com Web: www. Puskin. scenographer: Mircea Nicolau.but it was conceived also as a "Cultural Centre". Astfel. together with Botosani City Hall. have contributed to the accomplishment of the theatre's performances. compila]ia muzical\: Ion Sapdaru.regia Marius Rogojinschi. În cei 55 de ani de activitate. scenographer: Mihai Pastramagiu (1997). [i Costachi Caragiali. Aristophanes. cu 500 de locuri [i în sala "Atelier". Spania. Thus. Gellu Naum. festivals for children and young people. dup\ Bucure[ti. marea tragedian\ Agatha Bârsescu. the theatre has changed locations in the course of time. scenografia Mihai Pastramagiu. Cei mai bine de 50 de ani de activitate teatral\ desf\[urat\ de la redeschiderea Teatrului au însemnat pentru actorii boto[\neni zeci de stagiuni care au bucurat publicul urbei. dedicat dezvolt\rii artistice a creatorilor vârstnici [i stabilirea unor pun]i de leg\tur\ între comunitatea artistic\ [i comunit\]ile unde exist\ teatre partenere. În toamna anului trecut. scenografia Mihai Pastramagiu [i Valentin Dobrescu (1994). The voice of Nicolae Iorga was heard for the last time in his home town on the stage of this theatre. the repertory included original works. In this context. the unmatched poet. doar c\ în stilul sovietic al epocii. Oscar Wilde. "PRIN}ESA VR|JIT|" . important names were present on the theatre's posters: Vladicescu-Tardini troup. In Botosani. g\zduind concerte. Sadoveanu.director: Marius Rogojinschi. Russia.ro Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 63 . famous in the field of puppetry. "JAZZ FANTASY" . e lâng\ locurile `n care numeroase personalit\]i ilustre ale culturii române[ti au l\sat semne consistente ale vie]uirii lor . Eminescu. an annual project of theatrical creation. "A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM" . directed by Florica Teodoru. stage movement: Delia Olteanu (1992). Trupa Teatrului a întreprins turnee în Fran]a. housing concerts. Andersen. în regia Floric\i Teodoru [i scenografia lui Tache Dobrescu. besides Romanian groups. Sadoveanu. iar cea dintâi premier\ a avut loc `n acela[i an cu spectacolul ''Micul gâsc\nel''. "A MIRACLE IN A FIELD OF SUN" . Oscar Wilde. aici s-au desf\[urat dou\ anivers\ri remarcabile: 170 de ani de teatru în limba român\ la Boto[ani [i 50 de ani de func]ionare în actualul sediu al Teatrului "Mihai Eminescu". The theatre has a long and rich tradition in Botosani. o adev\rat\ oper\ cu p\pu[i.regia Liviu Steciuc (1985). of the National Theatre in Bucharest. apoi Swift. being called "Petrache Cristea Theatre". oferind reprezenta]ii în spa]ii adecvate.Eminescu la Ipote[ti. Din 1992 încoace. On 8 April 1944.doar dup\ doi ani. "ADAM {I EVA" . trecând prin "Sala meseria[ilor" [i "Teatrul Popovici". Andersen. exhibitions. Teatrul "Eminescu" poate fi vizitat de grupuri sau individual.director and musical illustration (classic jazz themes): Marius Rogojinschi. but also many adaptations of fairy tales and Romanian and foreign literary works. the great hall and the marble hall representing beautiful and imposing cultural spaces. La cerere. Marius Rusu. The 50 years of theatrical activity carried out since the reopening of the Theatre have meant many seasons that have pleased the public. f\r\ nimic din ceea ce-i asigura cl\dirii somptuozitatea ini]ial\. Mihai Eminescu. Marius Rusu. Cehia.com web: www. Enescu in Liveni and Dorohoi.Teatrul "Mihai Eminescu" P restigioasa institu]ie de cultur\ ''Teatrul pentru Copii [i Tineret Vasilache'' din Boto[ani a fost înfiin]at\ la 1 mai 1953 (primul director fiind regretatul Max Weber). the Czech Republic.regia. scenographer Tache Dobrescu. with a significant display of luxury: 170 years of theatre in the Romanian language in Botosani and 50 years of activity in the nowadays headquarters of "Mihai Eminescu" Theatre.Suceava Citadel and the churches built by Stephen the Great. have initiated the project ''In the spotlight once again''. "LUCEAF|RUL" de Mihai Eminescu. Turcia.Eminescu in Ipotesti. music by Cornel Fugaru. cu piesa "Lorica noastr\". Charles Perrault [i mul]i al]ii. Victoriei 13.after just two years. and the first play was staged in the same year: ''The goosling''. "POCKET STORIES" . proiect anual de crea]ie teatral\. Foto: Arhiva Teatrului de Stat "Mihai Eminescu" . Dar. music by: Constantin Panaite.by Ottfired Preussler. Republica Moldova. director: Liviu Steciuc. Iorga în Boto[ani. artistic direction and musical illustration Ion Sapdaru. în perioada 3-8 mai. the headmaster of the Princely School and Costachi Caragiali. Ucraina. "THE SNOWDROP AND THE SNOWMAN" . a Na]ionalului bucure[tean. Republica Moldova. împreun\ cu Prim\ria municipiului Boto[ani. Kipling. "OAMENI {I COPII" . in special sceneries . ajuns\ la cea de-a IX-a edi]ie. even a Theatre Festival for teenagers. book launchings. scenographers: Valentin Dobrescu and Mihai Pastramagiu. expozi]ii. Teatrul de p\pu[i ''Vasilache''. "VISUL UNEI NOP}I DE VAR|" . niciun itinerar turistic structurat pe domeniul culturii din Boto[ani nu va putea ocoli Teatrul "Mihai Eminescu". La Boto[ani. In its 55 years of activity. scenografia Simo Eniko (1983). and starting this year.director and scenographer Valentin Dobrescu (2000). but in the Soviet style of that period. Botosani being among the first cities in the country which had such a hall. Egypt. in collaboration with the Children and Youth Theatre "Vasilache". scenografia: Gelu Rî[ca.a poem in images of great expressiveness. The first theatre hall in Botosani was built in 1860. "THE ADVENTURES OF A LITTLE WITCH" . would give a few performances in Botosani as well.teatrulmihaieminescu. la 23 septembrie în acela[i an punându-se piatra de temelie pentru viitorul "templu al artei". artistic consultant: Marius Rogojinschi (2007). trupele str\ine de teatru care intrau în ]ar\ prin punctul de frontier\ Burdujeni fiind în drum spre Bucure[ti [i apoi Constantinopol. lans\ri de carte. Kipling. pe afi[ele spectacolelor au figurat nume ilustre: trupa Vl\dicescu-Tardini. Ca o dovad\ cert\ a acestui lucru. festivaluri ale copiilor [i tinerilor. regia artistic\ [i ilustra]ia muzical\ Ion Sapdaru. Teatrul "Eminescu". dar care au [i creat teatrului boto[\nean o recunoa[tere na]ional\ [i chiar interna]ional\. Elve]ia. text adaptation and music illustration: Marius Rogojinschi. Iasi and Galati. The present directors are Valentin Dobrescu (assisted by the talented scenographer Mihai Pastramagiu) and Marius Rogojinschi and one can notice the concern of the collective for their work. Cum în acea perioad\ Boto[anii erau al patrulea ora[ ca m\rime. Gellu Naum.director: Valentin Dobrescu. Italia. turneele din ]ar\ [i zece state europene. Mihaela Nistorica. The "Days of Mihai Eminescu Theatre" have already become a tradition. chiar Shakespeare. and of course the Grimm Brothers. designed and equipped according to the model of the Western halls. with the play "Lorica noastra". Ia[i [i Gala]i. initiated a project of cultural-religious tourism. în primii trei ani de derulare ai proiectului aducându-se în fa]a publicului trilogia lui Delavrancea. al\turi de trupe din ]ar\. Din felurite motive. regia Ion Puiu Stoicescu. the Republic of Moldova. conceput\ [i dotat\ dup\ modelul amenaj\rilor cu aceea[i destina]ie din Occident. on 21 December 1914. Despre Youth Theatre Botosani calitatea presta]iilor p\pu[arilor Teatrului ''Vasilache'' aduc m\rturie num\rul impresionant de spectacole [i spectatori.no tourist itinierary structured on cultural sights in Botosani could leave out "Mihai Eminescu" Theatre. Constantin Tanase. scenografia Mircea Nicolau. Eminescu. celebr\ stea la Opera din Paris în jurul anilor 1860. Due to various reasons. Teatrului nr. In 1864. scenographer: Gelu Risca. au ini]iat un proiect de turism cultural-religios. sala mare de spectacole [i sala de marmur\ fiind spa]ii culturale deosebit de frumoase [i impozante. regia Valentin Dobrescu.by Ibica Leonte. Italy.in the big hall.the conference "How we should understand Eminescu".de Maxim Asenov. "JAZZ FANTASY" . scenografia: Marius Rogojinschi [i Mihai Pastramagiu. directorul {colii Domne[ti din ora[. prima reprezenta]ie teatral\ în limba român\ a avut loc în 1838 [i a fost rodul colabor\rii dintre Nicolini. adaptarea textului [i ilustra]ia muzical\: Marius Rogojinschi. which brought many awards to its producers. La 8 aprilie 1944.Cetatea Sucevei. (2007). române[ti sau de peste hotare.teatrulvasilache. în timp teatrul [i-a schimbat loca]iile. muzica: Constantin Panaite. Spectacole de referin]\ "SOARELE FURAT" . The jointstock company "Eminescu Theatre" was established in January 1912 and the first stone of the future "temple of art" was laid on the 23 September. în acest fel Boto[anii fiind printre primele ora[e din ]ar\ care a avut o astfel de sal\ de reprezenta]ii. biserici ctitorite de {tefan cel Mare [i Sfânt. France. (1981). Din toamna anului trecut. 5. manifestare care se desf\[oar\ la începutul lunii octombrie [i care a ajuns la edi]ia a IV-a. Victor Eftimiu.by Ion Sapdaru. the famous star of the Opera in Paris around 1860. and have also granted national and even international acknowledgement to the theatre in Botosani. Adelina Patti. poetul nepereche de mai târziu.regia [i scenografia Valentin Dobrescu (2000).

Rogojanu 2. mobilier de patrimoniu.. the singers are: Sofia Vicoveanca. Orchestra popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a participat practic la toate marile concursuri [i festivaluri de muzic\ popular\ româneasc\. `n 1883. Sub îndrumarea dirijorului Ioan Cobâl\. realizate tot datorit\ str\duin]ei [i generozit\]ii donatorului. Petronela Rusu. the chamber-music group ''ARS MOLDAVIAE''. Acestea pot fi consultate de c\tre cei interesa]i într-un spa]iu modern. four local branches. Rogojanu. Actuala orchestr\ a Filarmonicii de Stat Boto[ani este alc\tuit\ din instrumenti[ti de o real\ valoare artistic\ [i de o sus]inut\ preg\tire profesional\. maps.10 nr. Laura {tef\nescu. Its patrimony includes almost half a million library items.dona]ia Ion C. Switzerland etc. jud. Biblioteca de Informatic\. Mediateca.vioar\. Printre cele mai importante se num\r\: "Zilele Eminescu". fiind [i unul dintre colectivele artistice cele mai apreciate din municipiul Boto[ani. continuing the long and important musical activity of the Music Association ''ARMONIA''. Constantin Mandristeanu and Vasile Vitalaru . Elena Mandrescu. regional. Dan Dobo[. and after 1990 became the director of the institution. Dan Dobos and Petronela Rusu. denumire acordat\ prin decret preziden]ial. the orchestra has 20 instrumentalists and 7 singers.Filarmonica de Stat Botoºani Text & Foto: Filarmonica de Stat Boto[ani Biblioteca Judeþeanã "Mihai Eminescu" Botoºani Text & Foto: Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" County Library Botosani The State Philharmonic Ochestra in Botosani Î The State Philharmonic Orchestra was established in 1953. Din fericire. Etudes sur Eminescu. Biblioteca public\ a fost înfiin]at\ `n anul 1882. Romanian and foreign documents referring to the time of the poet. The content of books represents another tangible proof of the library's value. theme exhibitions.). Eminescu Studien". in the country and abroad. iar primul bibliotecar a fost un înv\]\tor pe numele s\u V. distins\ de c\tre Asocia]ia Academic\ "Titu Maiorescu" [i a c\rei prezentare a fost solicitat\ la Centrul Cultural Român de la Berlin. Some of the most important activities are: "The Days of Eminescu". "The Day of Europe". [colare. Concertele Filarmonicii sunt oferite fie de `ntreaga orchestr\. Boto[ani.710028. Under the guidance of the conductor Ioan Cobala. fie de forma]ii orchestrale camerale. acest fond unic în ]ar\ a ajuns la aproximativ 8. the regular lending section. Brându[a Covalciuc. de]ine cea mai complet\ colec]ie de edi]ii Eminescu. at present. Mitica Stefan . reu[ind s\-[i p\streze standardul profesional [i artistic. Vasile Ursache. Etudes sur Eminescu.a. Pentru punerea lor în valoare. dou\ în str\in\tate (Republica Moldova [i Ucraina). În plus. (1884-1911) edi]ii `ngrijite de Titu Maiorescu 4. at the initiative of one of the most enterprising mayors in the history of Botosani. între care se distinge Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu". c\r]i po[tale etc. the County Library has concluded a Collaboration Protocol with "Al. the orchestra has become representative in the promotion of Romanian musical folklore in the county. Relu Palade . la ini]iativa unuia dintre cei mai întreprinz\tori primari pe care i-a avut vreodat\ ora[ul Boto[ani. 10. who joined the ensemble in 1974. acheived due to the efforts and generosity of the donator. communal. Ion Oloieru . cât se poate de palpabil\. Sec]ia de periodice. stamps. 5. today being subordinated to Botosani County Council. 64. Constantin Mândri[teanu [i Vasile Vi]alaru . Rogojanu [i Fondul documentar "Nicolae Iorga" . Spania. Its headquarters are located in Botosani. "Ziua Europei". care ofer\ garan]ia c\ [i `n viitor orchestra Filarmonicii din Boto[ani (sub bagheta dirijorului Mihai Secikin [i conducerea directorului Mircea Constantin) va str\luci `n peisajul cultural [i spiritual al României.]ambal. on No. Fondul de carte constituie o alt\ dovad\.Poesii.donated by Ion C. "The Ethnic Festival". university libraries). volume de exegez\ eminescian\. Mina Paslaru. Moreover. Literature Theory and Aesthetics Department. Editura Socec. Boian. Anton Achi]ei. The public library was established in 1882. Peste o sut\ de lucr\ri simfonice au fost `nregistrate pentru emisiunile radiofonice [i au fost editate [ase discuri. Mitic\ {tefan . lans\ri de carte. unde se afl\ birourile. which can be studied by those who are interested in a modern space. two abroad (the Republic of Moldova and Ukraine). Boto[ani Tel. care avea s\ devin\ membru fondator al Ateneului boto[\nean.000 library items (bibliophile editions. orchestra are în structura ansamblului 20 instrumenti[ti [i 7 soli[ti vocali. 3 4 rchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a fost înfiin]at\ în anul 1970 ca forma]ie a Consiliului Jude]ean al Sindicatelor. studying and also to some quality leisure time.flute.: 0231 514 686. Boto[ani Tel. Teoria Literaturii [i Estetic\. Mina Pâslaru. Through its current acquisitions. Ever since 1979 these groups have performed in artistic tours in Italy. sec]ia de împrumut pentru adul]i. Cornelia Ciobanu. orchestra a primit `n rândurile sale câ]iva membri tineri.000 unit\]i de bibliotec\ (edi]ii bibliofile.accordion. Fortunately. na]ional sau interna]ional. în ]ar\ [i str\in\tate. 64 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Contact: Calea Na]ional\ nr. patrimony furniture. Centrul de Informare Comunitar\. orchestra de camer\ ''ARS MOLDAVIAE''. Biblioteca Jude]ean\ a încheiat un Protocol de colaborare cu Universitatea "Al. name awarded through a presidential decree. the Media Section. book launchings. Cornelia Ciobanu. de fapt. the Periodical Section. the National Symposium "Eminescu Books: Culture . Th. Eminescu Studien". format\ din 20 de instrumenti[ti. Centrul de Informare Turistic\. ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra was established in 1970 as the ensemble of the County Council of Unions. which had been founded by Alexandre Saint Georges in 1883. ''MAESTOSO'' Quartet and the trio of wind instrumentalists ''BREVIS''. Rogojanu and The Documentary Content Nicolae donated by Ion C. with 25 instrumentalists. De asemenea. în prezent soli[ti vocali ai orchestrei sunt: Sofia Vicoveanca. Anual. 1 Boys School Marchian. when the library celebrated 100 years of existence. regional. orchestra profesionist\ boto[\nean\ a evitat [ocurile tranzi]iei. The concerts of the Phiharmonic Orchestra are held either by the entire orchestra or by small groups. consisting of many sections: the reading room. Foto: Fondul documentar "Mihai Eminescu" . Aurel Amarandei. Catalogul Fondului documentar "Mihai Eminescu" . Pietonalul Unirii nr. în anii preceden]i au mai figurat ca angaja]i ai orchestrei Daniela Condurache. Boto[ani Telefon: 0231 511 002 n jude]ul Boto[ani exist\ peste 200 de biblioteci publice (or\[ene[ti. Rogojanu. Foto: Sala de lectur\ 3. Spain. postcards etc. (Studii Eminescologice . ce fusese fondat\ de Alexandre Saint Georges. being also requested at the Romanian Cultural Centre in Berlin. alc\tuit\ din 25 de instrumenti[ti. desf\[urat\ de Societatea Muzical\ ''ARMONIA''. Ludoteca. Aceasta este înc\ o dovad\ c\ Boto[aniul î[i p\streaz\ tradi]ia de ora[ cultural. with the purpose of creating a Research Laboratory dedicated to Eminescu's works./Fax: 0231 516 510 E-mail: filarmonicabotosani@yahoo. offering the guarantee that in the future the Philharmonic Orchestra in Botosani (conducted by Mihai Secikin and managed by director Mircea Constantin) will shine in the cultural and spiritual landscape of Romania.trompet\. Over one hundred symphonic works were recorded for radio broadcasts and six records were edited. Rusia. ~nc\ din anul 1979 aceste forma]ii orchestrale au concertat `n cadrul unor turnee artistice `n Italia. Boto[ani. This is yet another proof that Botosani is preserving its tradition as cultural town. exist\ [i zece filiale specializate: Biblioteca de limbi str\ine. the Ethnic Library. Elve]ia etc. watched by over half a million people.clarinet. orchestra sus]ine 80-100 concerte urm\rite în medie de peste jum\tate de milion de spectatori. cartofilie pot admira exponatele de la Cabinetul de Numismatic\ [i Filatelie. ~n cele aproape patru decenii de activitate. care din 1974 a venit la pupitrul orchestrei. compus din numeroase sec]ii: sala de lectur\. ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra has participated in all the great contests and festivals of Romanian folk music. Foto: Publica]ii editate de biblioteca jude]ean\. such as: ''ARMONIA'' Brass band. comunale. from among the former members of the orchestra we can mention Daniela Condurache. medalii. Laura Lavric. Elena Mândrescu. Augsburg University (Germany) and the Univeristy in Tel-Aviv (Israel). cvartetul ''MAESTOSO'' [i trio-ul de sufl\tori ''BREVIS''. the IT Library. the most famous being "Mihai Eminescu" County Library. In the almost four decades of activity. there are also ten specialized branches: the Foreign Languages Library. Prima cl\dire care a g\zduit-o a fost cea apar]inând {colii Num\rul 1 de b\ie]i Marchian. this unique content has reached approximately 8. all having university educations in this field. The public's dynamic desire for study and reading makes "Mihai Eminescu" County Library Botosani an important landmark in the spiritual life of the community. Punerea `n valoare [i promovarea patrimoniului bibliotecii se realizeaz\ prin numeroase activit\]i ce atrag publicul spre lectur\. the Art and Audiovisual Library. cum ar fi: Fanfara ''ARMONIA''. the Tourist Information Centre and the Games Section.trumpet. orchestra a devenit reprezentativ\ în perimetrul promov\rii folclorului muzical românesc în jude]. Ion Oloieru . care. maintaining its professional and artistic standard.cembalo. Biblioteca de Art\ [i Audiovizual. Germany. des\vâr[indu-[i menirea. Costel Burcea and Dorel Crasmareanu . Unirii nr. Eminescu Studies. Boian. completing its mission. Patrimoniul ei num\r\ aproape o jum\tate de milion de unit\]i de bibliotec\.the Compared Literature. F\r\ a fi o forma]ie supradimensionat\. sec]ia de împrumut pentru copii. The capitalization and promotion of the library's patrimony is accomplished through many activities that draw the public to reading. cu precizarea c\ to]i cei în cauz\ au studii superioare de specialitate. Î 1 2 n anul 1953 lua fiin]\ Orchestra Filarmonicii de Stat Boto[ani. a few young members have recently joined the orchestra. Biblioteca Etniilor. The result of this collaboration is the annual magazine called "Studii eminescologice.ro . the orchestra from Botosani has managed to avoid the shocks of tranzition. sala de repeti]ii [i studioul de înregistr\ri audio.dona]ia Ion C. The visitors who are interested in coins.Civilization". Boto[ani . Mihaela Vasiliu. având drept scop realizarea unui Laborator de Cercetare Eminescologic\.2 vol. Prin achizi]iile curente. anivers\ri culturale [. patru filiale de cartier.acordeon.ro web: www. a valorii acestei biblioteci. From among the most famous and most appreciated instrumentalists we can mention: Ciprian Potoroaca and Doru Farcas . Brandusa Covalciuc. Catedra de Literatur\ Comparat\. Denumirea actual\ dateaz\ din noiembrie 1982.clarinet.). There is also the Special Collections Section: The Traditional Content.com Orchestra Popularã "Rapsozii Botoºanilor" Text & Foto: Orchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' "The Bards of Botosani" Folk Orchestra O There are over 200 public libraries in Botosani County (town.fluier. who was also the founding member of the Athenaeum from Botosani. expozi]ii tematice. the Community Information Centre. Relu Palade . Rezultatul acestei colabor\ri îl reprezint\ Revista de eminescologie "Studii eminescologice. Russia.violin. sheltering the offices. jud. The Documentary Content Mihai donated by Ion C. Without exceeding any limits of common sense. Vasile Ursache. Cuza" din Ia[i. Th. Rogojanu. N\dejde. iar dup\ 1990 a devenit [i directorul institu]iei. având caracter interjude]ean. the orchestra has 80-100 concerts. organized at county. and the first librarian was a teacher named V. cultural anniversaries etc. 1. documente române[ti [i str\ine referitoare la perioada în care a tr\it poetul. with 20 instrumentalists. Printre cei mai cunoscu]i [i aprecia]i instrumenti[ti se num\r\: Ciprian Potoroac\ [i Doru Farca[ . Universitatea din Augsburg (Germania) [i Universitatea din Tel-Aviv (Israel). atunci când biblioteca [i-a serbat centenarul. holds the most complete collections of Eminescu's works. Cei pasiona]i de monede. Foto: Mihai Eminescu . the children's section. Mihaela Vasiliu. h\r]i. Laura Lavric. postcards can admire the exhibits of the Numismatics and Philately Cabinet. Are sediul în Boto[ani. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . The first edifice that housed it belonged to No.dona]ia Ion C. awarded by the Academic Association "Titu Maiorescu". school. dar [i spre petrecerea pl\cut\ a timpului liber.bibliotecabotosani. Cuza" University in Iasi . cu apari]ie anual\. Laura Stefanescu. I. inaugurat la 19 decembrie 1997. Eminescu Studies. Germania. Costel Burcea [i Dorel Crâ[m\reanu ..dona]ia Ion C. `n ultimii ani. medals. Its current name dates from November 1982. Fax: 0231 513 334 E-mail: biblioteca@petar. exist\ [i o sec]ie de Colec]ii Speciale: Fondul Tradi]ional.. I. "Festivalul etniilor". volumes of literary exegesis. 10 Unirii Lane. Aurel Amarandei. Marchian nr. jud. national or international level. the annual "Library Awards". Every year. în prezent fiind în subordinea Consiliului Jude]ean Boto[ani. The present orchestra of the State Phliharmonic Botosani consists of instrumentalists with real artistic value and a sustained professional training. France. Anton Achitei. Contact: Str. decernarea "Premiilor anuale" ale bibliotecii. timbre. studiu. Nadejde. Simpozionul Na]ional "Eminescu: Carte Cultur\ . Bucure[ti. 120 de ani de lectur\ public\: monografie). 10. inaugurated on 19 December 1997. Rogojanu.Civiliza]ie". continua o `ndelungat\ [i important\ activitate muzical\ a meleagurilor boto[\nene. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . universitare). In order to turn these objects to account. the rehearsal room and the recording studio. being also one of the most famous sights in the City of Botosani. The Documentary Content Mihai Eminescu . Fran]a. Dorin]a de studiu [i lectur\ în continu\ dinamic\ face din Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani un reper important în via]a spiritual\ a comunit\]ii. Contact: Str.

Bisericu]a familiei Eminovici. Într-un spa]iu relativ restrâns. noul muzeu Eminescu. Bisericu]a ad\poste[te obiecte de cult din acea perioad\.2000. colocvii./fax: 0231 517 602. photographs and letters which belonged to the poet and to Veronica Micle. perioad\ care a însemnat pentru Centru edificarea a circa 80% din ceea ce exist\ actualmente la Ipote[ti. dating from the beginning of the XIXth century. dar în leg\tur\ intrinsec\: muzeografia [i cercetarea. mama poetului. the small church of Eminovici family. nu în ultimul rând. doi dintre fra]ii poetului. dona]iile Lauren]iu Ulici. de poezie român\ [i universal\. as a branch of the History and Archaeology Museum in Botosani. Petru Cre]ia.com Web: www. equipped at the highest standards. proiec]ii multimedia. a small complex with 7 villas. care s-a perpetuat în spiritul genera]iilor ce i-au succedat. institu]ia noastr\ poart\ acum însemnele [i structura unui a[ez\mânt unic în spa]iul cultural românesc."Mihai Eminescu" National Research Centre T 1 recând în subordinea direct\ a Ministerului Culturii. The Ministry of Culture has assumed and supported our projects regarding the coherent development strategy of the Centre from Ipotesti. Se cuvine remarcat\ perioada 1996 . Thus. poart\ hramul Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavril [i constituie o atrac]ie pentru turi[ti pentru câteva motive rarisime: aureolele îndoliate (negre) ale sfin]ilor din pictura mural\ interioar\. photocopies of 32 of his manuscripts. the National Library of Poetry and the new Eminescu Museum. was bought by Raluca Eminovici. Romanian and universal poetry. a space open for communication between the different fields of Romanian culture. Mihai Eminescu Museum was designed as a convergence point between the space of Ipotesti village .the Memorial House. Ministerul Culturii [i-a asumat [i sus]inut proiectele noastre privind strategia coerent\ de dezvoltare a Centrului de la Ipote[ti. This space draws its particularities from the harmonious combination of traditional museum sights and the modern styles of the library and of the new museum. ce cuprinde 7 vile cu mansard\ dotate la cele mai înalte standarde. the poet's parents.conturat [i între]inut de atmosfera casei memoriale [i biografia poetului v\zut\ dintr-o dubl\ perspectiv\: cea a vârstelor creatorului [i cea a etapelor crea]iei. Unicitatea muzeului va fi dat\ nu doar de calitatea exponatelor. Biblioteca Na]ional\ de Poezie (concretizare a unei idei faste a lui Lauren]iu Ulici. fotocopii a 32 din manuscrisele eminesciene. ci o modalitate de a valoriza universul de valori intrinsec crea]iei eminesciene. the museum circuit open to the tourists who visit Ipotesti covers also the field of traditional values. spa]iul familial . În acest fel. being completed by collections of documents.eminescuipotesti. cât [i dialogului acesteia cu celelalte culturi europene. fields: museography and research. Bisericu]a familiei Eminovici. un spa]iu deschis atât comunic\rii între domenii diferite ale culturii române.seen from a double perspective: the poet's age and his creative stages. la Ipote[ti exista o Cas\ Memorial\. Alex {tef\nescu [i Valentin Co[ereanu. a national research centre that would evolve in two distinct.ipotesti@gmail. which will be based on suggestions and symbols that will imply creative interactivity.a mirific place of childhood and family life . în care Ion Caramitru a fost ministru al Culturii. filial\ a Muzeului de Istorie [i Arheologie din Boto[ani. 3 Contact: sat Ipote[ti. In a relatively limited area. each with its own characteristics . a period which meant the establishment of 80% of what exists today in the Centre from Ipotesti. un centru na]ional de cercetare care s\ evolueze pe dou\ c\i distincte. literary criticism and history. chipul lui Carol al II-lea [i cel al Arhanghelului Mihail [i o pictur\ mural\ care p\streaz\ tr\s\turile fe]ei poetului la tinere]e. fiind un spa]iu adecvat de expunere pentru obiectele provenind din vechile gospod\rii ]\r\ne[ti ale spa]iului moldav. the donations of Laurentiu Ulici. ''Mihai Eminescu'' National Research Centre reunites five cultural sights. jude] Boto[ani Tel. is dedicated to the Holy Archangels Michael and Gabriel and represents a sight for tourists due to its unique characteristics: the black halos of the saints presented in the interior mural painting. two of the poet's brothers. 1. the face of Carol the II and the face of the Archangel Michael. multi-media projections. but a way to turn to account the universe of values belonging to Eminescu's creation. the former president of the Writers Association in Romania) shelters two stacks of books. ad\poste[te în prezent Muzeul Etnografic al Centrului Na]ional de Studii de la Ipote[ti. today. and four of the Eminovici family members are buried behind it: Raluca and Gheorghe.Centrul Naþional de Studii "Mihai Eminescu" Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" Înfiin]at în anul 1992. construit\ în stil moldovenesc. houses today the Ethnographic Museum of the National Research Centre from Ipotesti. fotografii [i scrisori autografe ale poetului [i ale Veronic\i Micle. Colec]ia de baz\ a Bibliotecii este constituit\ din edi]iile operei eminesciene din secolol al XIX-lea [i pân\ în prezent.loc mirific al copil\riei.Casa Memorial\.the doctor Papadopol. but connected. but also by the museum discourse. la care se adaug\ colec]iile de documente. Passing under the direct coordination of the Ministry of Culture. The unique character of the museum will be given not only by the quality of the exhibits. Foto: Biblioteca Na]ional\ de Poezie 2.ro 2 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 67 << . endowed with the necessary equipment for performances.Memorialul Ipoteºti . de critic\ [i istorie literar\. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. and Iorgu and Nicolae. Thus. the poet's mother. the desire was to transform Ipotesti into a Romanian Weimar. which continued to live in the spirit of the subsequent generations. The small church of Eminovici family. Aurel Dorcu. cât [i seminare. as well as a mural painting which depicts the outline of the poet's face from his young days. [i Iorgu [i Nicolae. În acest fel circuitul muzeal propus celor ce viziteaz\ Ipote[tii acoper\ [i aria valorilor tradi]ionale. as well as to the dialogue of the latter with the other European cultures. becoming the family's place of prayer. Centrul Na]ional de Studii ''Mihai Eminescu'' reune[te cinci obiective culturale cu specific propriu . We believe that in this way. a reading room and an amphitheatre.doctorul Papadopol. Foto: Muzeul Ipote[ti Ipotesti Memorial . The church shelters religious objects from that period. a fost cump\rat\ de Raluca Eminovici. built through public donations in the inter-war period on the initiative of Nicolae Iorga and Cezar Petrescu. o sal\ de lectur\ [i o sal\ amfiteatru amenajat\ [i dotat\ cu aparatura necesar\ pentru a g\zdui atât spectacole. Petru Cretia. P ân\ în 1989. the period cottage. construit\ prin colect\ public\ în perioada interbelic\ din ini]iativa lui Nicolae Iorga [i Cezar Petrescu. Mircia Dumitrescu. Florin Zamfirescu. 0231 517 404 E-mail: m. cu o capacitate de 600 de locuri. Biserica satului Ipote[ti. property of the last owner of Ipotesti estate . built in Moldavian style. providing the necessary funds for the creation of a substantial material basis. being an adequate exhibition space for the objects of the old Moldavian households. p\rin]ii poetului. Ipote[tii s-au dorit a fi un Weimar al României. Acestor cinci obiective de interes cultural li se adaug\ amfiteatrul în aer liber. Foto: Amfiteatrul Laurentiu Ulici 3. devenind astfel l\ca[ul de rug\ciune al familiei. Aurel Dorcu. Particularitatea spa]iului ipote[tean este dat\ de îmbinarea armonioas\ a obiectivelor muzeale tradi]ionale cu modernele spa]ii ale Bibliotecii [i Muzeului nou. the institution bears the marks and has the structure of a unique settlement in the Romanian cultural space. Mircia Dumitrescu. The Library's basic collection consists of the editions of the poet's works from the XIXth century until the present day. Florin Zamfirescu. scientific debates. when Ion Caramitru was Minister of Culture. iar în spatele ei se afl\ [i ast\zi mormintele a patru dintre Eminovice[ti: Raluca [i Gheorghe. alocând fondurile necesare constituirii unei baze materiale consistente. 66 << Established in 1992. Muzeul Tematic Mihai Eminescu a fost gândit ca punct de convergen]\ între spa]iul ca atare al Ipote[tilor . cât mai ales de discursul muzeal bazat pe sugestii [i simboluri ce vor presupune o interactivitate creativ\. Alongside these cultural sights we also find the open-air theatre with a capacity of 600 seats and Floare albastra Board and lodging. as well as art and. Memorialul Ipote[ti are drept for tutelar Ministerul Culturii [i Cultelor din România. Ipotesti village will not be just a place of memory stuck in time. Biblioteca Na]ional\ de Poezie. Foto: C\su]e de vacan]\ The period cottage. proprietate a ultimului de]in\tor al mo[iei Ipote[ti .shaped and supported by the atmosphere of the memorial house and the poet's biography . Alex Stefanescu and Valentin Cosereanu. seminars. datând de la începutul secolului al XIX-lea. last but not least. Ipotesti Memorial is in the care of the Ministry of Culture in Romania. A Memorial House existed in Ipotesti until 1989. comuna Mihai Eminescu. The church of Ipotesti village. The National Library of Poetry (materialization of a fruitful idea of Laurentiu Ulici. We should mention the period 1996 2000. precum [i cea de art\ [i. fost pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din România) dispune de dou\ depozite de carte. [i Pensiunea Floare albastr\. Credem c\ numai în felul acesta Ipote[tii nu vor fi doar loc al unei memorii în]epenite în timp.

) are part of a wide range of activities. A thesaurus with harnesses made of gold. o parte fiind situat\ peste grani]\. The investigations have led to many writings and reports on the diggings. Locuit\ `ntre sec V-III `. Cele dou\ cet\]i [i-au `ncheiat existen]a c\tre mijlocul sec III `. 5/2000 la capitolul Zone protejate. Au mai fost descoperite [i 4 locuin]e apar]inând culturii Cucuteni. unic\ `n Moldova. vetre de foc. Ten Sarmatian tombs of men. Dou\ din scheletele de femei descoperite aveau m\rgele.C.C. the Citadel from Dersca is included. having a surface of around 70-80 hectares. La Mitoc-Malu Galben au fost descoperite [i 10 morminte sarmatice. având o suprafa]\ de circa 70-80 ha. during the last decades. Andrei). dating from the VI-III centuries B. placed on the chest and forehead as signs of a ritual. Mende. Locuirile paleolitice de la Mitoc-Malu Galben se caracterizeaz\ [i printr-o bogat\ [i variat\ gam\ de resturi faunistice. when the society moved on to other forms of territorial-tribal organization.. The settlement discovered in Mitoc-Malu Galben is characterized through a vast and varied range of fauna remainders. comuna Mihai Eminescu. b\rba]i [i inclusiv al unui copil. Chios. C. A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc-Malu Galben Cetatea traco-getic\ de la Dersca-Berezna De[i nu au fost executate s\p\turi arheologice. bronz [i fier. a part of which is situated across the border. concretizat\ prin rapoarte de s\p\turi. S\p\turile arheologice `ntreprinse `n aceast\ zon\ `n anii 1960-1970 de c\tre Adrian Florescu [i Marilena Florescu au identificat 82 de complexe de locuire `n interiorul celor dou\ cet\]i de mari dimensiuni (Cetatea I Bobeica [i Cetatea II . fiind.[i central european. Ea a fost `ntemeiat\. la `nceputul perioadei hallstattiene `n Moldova [i locuit\ pân\ prin sec. built in two stages. hearths.C. made of glass beads. sta]iunea pluristratificat\ de la Mitoc-Malu Galben reprezint\ unul dintre cele mai importante puncte de referin]\ ale Paleoliticului superior din spatiul est. cu [an]uri [i valuri puternice de p\mânt.. with fragments of Greek amphorae from Thasos. Heracleea Pontic\. se pare. de femei. 1. cetatea de la Dersca se `nscrie.Hr.Hr. au fost descoperite [i fragmente de amfore grece[ti din Thasos. a[ezarea `nt\rit\ de la Cotu-Copal\u are o form\ triunghiular\. is an archaeologic monument of national importance. The citadel was apparently established at the beginning of the Hallstatt period in Moldavia and inhabited until the V-IVth centuries B. due to its characteristics. The Thracian-Getic citadels from Stancesti-Botosani G B The researches made at the Thracian-Getic citadels from StancestiBotosani (the VI-III centuries B.Hr.Bobeica and Citadel II . Sinope. prin dimensiunile sale uria[e. studii [i chiar monografii. but also cross-shaped objects (a Greek cross combined with Saint Andrew's cross). combinat\ cu crucea Sf. besides other objects and local pottery. Mihai Eminescu Commune. Sinope. datate `n sec VI-III `. `n care. Many habitation structures were also discovered here: carving workshops. The fortified Getic settlement from Cotu-Copalau C The Getic civilization and especially the fortified settlements have represented.Hr. dar [i obiecte de factur\ greceasc\. women and even a child were also discovered at Mitoc-Malu Galben.Hr. Rhodos and Cnidos. de la Stânce[ti-Boto[ani se `nscriu `ntr-o sfer\ larg\ de preocup\ri. special shelters. Aici s-au descoperit [i un tezaur cu piese de harna[ament lucrate din aur. included in the List of Historic Monuments and also in Law no. with its tower facing north.arheolog Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\.. situated at the south-western end of Stancesti locality. câte un colier [i diadem\. prin caracteristicile sale. Two of the skeletons of women that were discovered had jewellery: a necklace and a tiara. studies and even monographs. Four dwellings that belonged to Cucuteni Culture were also discovered. The Thracian-Getic Citadel from Dersca-Berezna G B Although no archaeological diggings were made. mostly in the space between the Carpathians and Nistru River. as well as Greek objects. situated on a plateau (Jorovlea) and fortified with earthwork walls and a defence moat. Foto: A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc Malul Galben 2. reprezint\ un monument arheologic de importan]\ na]ional\ [i este cuprins în Lista Monumentelor Istorice [i în cadrul Legii nr. 5/2000 . odat\ cu trecerea la noi forme de organizare teritorial-tribal\. Mende. Pontic Heracleea. being unique in Moldavia through its size. Foto: Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti 3.. din m\rgele de sticl\. Inhabited between the Vth and the IIIrd centuries B. `n provincia de la r\s\rit de Carpa]i. S\p\turile `ntreprinse `n 5 campanii au identificat [i 15 locuin]e getice. with moats and strong earthwork walls. The two citadels ceased their existence towards the middle of the IIIrd century B. Sistemul de cet\]i traco-getice. Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti-Boto[ani Historic vestiges Cercet\rile efectuate în cet\]ile traco-getice din sec VI-III `. Investiga]iile au generat o consistent\ literatur\ de specialitate. bronze and iron was also discovered here. Pe aceast\ linie se înscrie [i monografia a[ez\rii fortificate de la Cotu Cop\l\u.C. 68 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 69 . Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Foto: A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u (vedere dinspre est) 3 4 A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u Civiliza]ia getic\ [i îndeosebi a[ez\rile fortificate au constituit. dar [i din obiecte cruciforme (de tipul crucii grece[ti. obiectul a numeroase cercet\ri sistematice. construite `n dou\ etape. The diggings performed in the course of 5 campaigns have also identified 15 Getic dwellings. `n seria cet\]ilor cu incinte foarte mari. menite s\ scoat\ la lumin\ cele mai semnificative aspecte ale vie]ii materiale [i spirituale specifice grupurilor de popula]ie care au locuit `n cea de-a doua jum\tate a mileniului I `. Tot aici au fost descoperite numeroase structuri de locuire: ateliere de cioplire. the fortified settlement from Cotu-Copalau has a triangular shape. mai cu seam\ în spa]iul carpato-nistrean. Chios. cu vârful `ndreptat spre nord [i este situat\ pe un platou (Jorovlea). Rhodos [i Cnidos. în ultimele decenii. Foto: Fortifica]ia a[ez\rii getice de la Cotu-Cop\l\u 4. The complex of Thracian-Getic citadels. in the series of citadels with very large precincts. The Paleaolithic settlement from Mitoc-Malu Galben M From a cultural and chronological point of view.The Forest in the Moat) with an interior surface of 45 hectares.Protected Areas. iar s\p\turile sistematice s-au încheiat în anul 2004. fortificat cu val [i [an] de ap\rare. situate în marginea de SV a localit\]ii Stânce[ti.Hr. A[ezarea fortificat\ a fost identificat\ în anul 1973. ad\posturi special amenajate. The fortified settlement was identified in 1973 and the systematic diggings ended in 2004. depuse ritual pe piept [i pe frunte.C. the object of many systematic researches. V-IV `.Vestigii istorice Text & Foto: Octavian Liviu {OVAN . al\turi de obiecte [i ceramic\ de factur\ local\.P\durea din {an]) cu o suprafa]\ interioar\ de 45 de ha. meant to bring to light the most significant aspects of the material and spiritual life of the people who lived in the province located east of the Carpathians in the second half of the I millenium B. Foto: Poarta de intrare a a[ez\rii fortificate de la Dersca Din punct de vedere cultural [i cronologic. the pluri-stratified resort from Mitoc-Malu Galben is one of the most important points of reference of superior Palaeolithic from the eastern-central European space. One of these writings is the monograph of the fortified settlement from Cotu Copalau. The archaeological diggings performed in the area in 1960-1970 by Adrian Florescu and Marilena Florescu identified 82 habitation complexes inside the two large citadels (Citadel I .

Crossing the City of Botosani on the national road DN 29. 10 km de la M\n\stirea Co[ula. At the end of the route we recommend a visit to Radeni vineyard. La finalul traseului v\ recomand\m s\ vizita]i podgoria R\deni. as well as the collectors of folk art who visit the area can find a diversified offer of tourist products of this kind. XVIII-XIX [i spa]ii de cazare pentru pelerini. dup\ cca. you can spend moments of quietness and complete relaxation in apartment blocks and cottages. at just 2 km from the national road DN 28 B. `mpletituri din nuiele.Flamanzi (DJ 208 H) .the cultural capital of Romania was crossed by the voivodes of Moldavia in times of distress. documentary certified in 1400. pân\ a doua zi.R\deni Drumul dintre Suceava . at approx. we reach the Monastery Complex Vorona. but also in times of peace for the delight of the soul and eyes at the sight of the beautiful princesses. Gama larg\ a acestora `ncânt\ sufletul [i inima privitorului care poate [i lua cu el acas\ o p\rticic\ din sufletul ]\ranului boto[\nean. unde. ~n imediata apropiere a m\n\stirii este situat lacul. In the proximity of the monastery there is also a beautiful forest with ancient oak trees. folk masks. gobelins. odat\ cu stabilirea c\lug\rilor greci la M\n\stirea Co[ula. le recomand\m acest traseu. Mergând `n continuare pe acest drum jude]ean. la umbra c\ruia a poposit Al. `n mijlocul p\durii de stejari.Flam`nzi (DJ 208 H) .Frumusica . Turi[tii care doresc s\ poposeasc\ pân\ a doua zi vor fi caza]i `n cele 20 de locuri oferite de stare]ul m\n\stirii. called ''The Road of Voivodes''. I. Another sight in the area is the ancient oak known as ''Cuza's Oak''. traseul nostru v\ `ndreapt\ pa[ii spre un cadru feeric. pute]i s\ poposi]i pentru momente de lini[te [i deplin\ relaxare `n blocuri cu apartamente [i c\su]e. situated at the edge of a beautiful landscape. the route continues on the county road DJ 208 H and reaches Cosula Monastery. Close to the monastery there is a bridge (historical monument).Sihastrie . Tot aici exist\ un pod (monument istoric). in a remarkable landscape.Agafton . At a distance of 15 km from Vorona. Fiind situat\ `ntr-o str\veche zon\ de tradi]ie cultural\ popular\ [i me[te[ug\reasc\.Trasee turistice botoºãnene 1 Drumul voievozilor Ia[i .Suceava . at an altitude of over 550 m. in the middle of the oak. [i nu numai. where Al. goblenuri.Boto[ani (DN 29) . dup\ 6 km. ~n vecin\tate exist\ o frumoas\ p\dure de stejari seculari. `n timpuri de Tourist routes in Botosani restri[te. From the national road DN 28 B. {i aici pelerinii pot poposi. Traversând municipiul Boto[ani [i urmând DN 29. se ajunge la Complexul M\n\stiresc Vorona. when the Greek monks settled at Cosula Monastery. sculptur\ `n lemn. un alt punct de atrac]ie este stejarul multisecular cunoscut sub denumirea de ''Stejarul lui Cuza''.Tudora. we find Tudora locality. Their wide range pleases the heart and soul of the visitor who can take home a part of the soul of the peasants from Botosani.M\n\stirea Sih\stria Voronei [i dreapta . ei fiind caza]i `n cele 10 locuri oferite de stare]ul m\n\stirii. Foto: BOARDMEDIA .Baisa . elm and ash forest we reach Sihastria Voronei Monastery. situated at the entrance on the territory of Botosani County. situat la marginea unui frumos codru `n suprafa]\ de 150 ha [i care cuprinde 3 biserici.Suceava . The tourists who wish to stop for the night can find accommodation in the 20 places offered by the abbot of the monastery. I. Cuza.Vorona (DJ 208 C) . `ntr-un cadru natural remarcabil. built in the XVIIIth century on Miletin River. Parcurgând traseul spre comuna Vorona.capitala cultural\ a României a fost b\tut `n lung [i `n lat de voievozii Moldovei. The pilgrims can also stop for the night here. la o altitudine de peste 550 m.Targu Frumos (DN 28 B) . a library with religious books dating from the XVIII-XIXth centuries and accommodation spaces for pilgrims. Being situated in an area with ancient folk and craft cultural traditions.Co[ula Sih\strie . Turi[tii str\ini [i români [i colec]ionarii de art\ popular\ care viziteaz\ zona pot g\si o diversificat\ ofert\ de produse turistice de acest gen.Curtesti (DN 28 B) .Agafton . comprising 3 churches. pictur\ religioas\. In the vicinity of the monastery we find the lake. after 6 km. La o distan]\ de 15 km de Vorona. a landscape typical of these places: the copper forest of Agafton locality. surrounded by vineyards and orchards.Târgu Frumos (DN 28 B) . sculpture in wood. the first ruler of the United Romanian Principalities stopped to rest.Frumu[ica . traseul urmeaz\ DJ 208 H pentru a ajunge la M\n\stirea Co[ula. The foreign and Romanian tourists. where.R\deni . ocupând o suprafa]\ de 117 ha. representing a rich folk and ethnographic area. we recommend this route. in Buda locality.Tudora locality.P\durea Vorona 70 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 71 . la Vorona pute]i admira portul popular local.Vorona (DJ 208 C) . 1. Continuing on this county road. religious painting. with a surface of 150 hectares. o bibliotec\ cu fond de carte religios datând din sec. `n localitatea Buda. situated in Dealu-Mare (5 km) . It is a continuation of the famous Cotnari vineyard from Iasi County.Botosani (DN 29) . baskets etc. `ntr-o a[ezare splendid\. la numai 2 km abatere de la DN 28 B. Pentru cei interesa]i s\ retr\iasc\ adev\rate pagini de istorie.spre Pe[tera Siha[trilor 2. Cuza. The area also offers to the tourists who love nature the possibility to hike and to visit a botanical reservation of yew trees. Aceasta este o continuare a vestitelor podgorii Cotnari din jude]ul Ia[i. occupying a surface of 117 hectares. construit `n sec. fagi. landowners and innkeepers and also to taste the famous Moldavian dishes and wines from our vineyards. beech. our route takes you to a mirific place. 10 km from Cosula Monastery. ulmi [i frasini.Tudora . situat\ la intrarea pe teritoriul jude]ului Boto[ani.Tudora . Din DN 28 B. dar [i pentru `ncântarea sufletului [i a privirii la vederea mândrelor domni]e [i a frumoaselor boieroaice [i hangi]e [i pentru delectarea cu vestitele bucate moldovene[ti [i vinuri alese din podgoriile noastre. m\[ti populare.Cosula . traditional weavings.Radeni The road between Suceava . un peisaj specific acestor locuri: codrii de aram\ ai localit\]ii Agafton. atestat\ documentar `n anul 1400 [i care reprezint\ o bogat\ zon\ folcloric\ [i etnografic\. Zona mai ofer\ pentru iubitorii de natur\ [i drume]ii o rezerva]ie botanic\ de tisa situat\ `n localitatea Dealu-Mare (5 km) . 2 The Road of Voivodes Iasi .the Residence Citadel of historic Moldavia and Iasi . ]es\turi tradi]ionale. Following the route towards Vorona Commune. being accommodated in the 10 places offered by the abbot of the monastery. De asemenea. at Vorona the tourists can admire the local costumes. numit generic ''Drumul voievozilor''. XVIII pe râul Miletin.Radeni . Foto: Pe[tera Siha[trilor Foto: BOARDMEDIA . `nconjurat de vii [i livezi. ajungem la M\n\stirea Sih\stria Voronei.Cetatea de Scaun a Moldovei istorice [i Ia[i .Curte[ti (DN 28 B) . in a beautiful settlement.Baisa . primul domn al Principatelor Române Unite.Bifurca]ie: stânga . For the people who are interested in experiencing true pages of history. se afl\ situat\ localitatea Tudora.

Racov\].Cristine[ti . mai poate oferi turistului pl\cerea vizit\rii unei vechi biserici. 5 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . la prima intersec]ie se vireaz\ la dreapta spre localitatea Or\[eni Deal [i se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre localitatea Vorona. a c\rei construc]ie a fost atribuit\ lui {tefan cel Mare. Comuna Suli]a prezint\ un interes deosebit prin iazul Drac[ani.Dumeni . an ethnographic centre with elements of folk art. Peisajul mirific invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe neuitate de lini[te [i reverie. economic and cultural centre of Prut Valley. monument de arhitectur\. 3.Cucorani . On the national road DN 29.Vama Siret.Ripiceni . Nic\ieri nu po]i `n]elege mai bine ce l-a `ndemnat pe poet s\ descrie atât de frumos sentimente ce umplu cu siguran]\ sufletele fiec\rui român iubitor al naturii [i nu numai. unde pute]i vizita aici Casa Memorial\ a poetului nostru na]ional. An old settlement. Noua Sulita. conform indicatorilor de circula]ie rutier\. Alte atrac]ii oferite de comun\ sunt posibilit\]ile de practicare a pescuitului.Ipote[ti (DN 29 B) . have expressed their desire to be included in the suggested routes. Apart from the presence of the yew tree.Vladeni . From the centre of Tudora locality. St\uceni [i prim\ria ora[ului {tef\ne[ti.Vaculesti .Vârvu Câmpului .Agafton . The locality also preserves vestiges of an aristocratic mansion from the XV-XVIth centuries. Aceast\ zon\ ofer\ [i o gam\ larg\ de produse turistice. well preserved traditions and customs.Ripiceni .Racov\] .Cristinesti Racovat was extended through the creation of a branch from Dorohoi to Sendriceni . dintre care cele mai reprezentative [i de renume sunt produsele din ceramic\ tradi]ional\.Dorohoi . ~n plus. De la Dorohoi.Dorohoi . Over Prut River towards Moldova Suceava (DN 29) . regions or countries besides Cernauti Region or Botosani County.Racovat . after leaving the urban area.Chisinau) Coming from Suceava and Transylvania. The tourists can reach Sulita on the national road DN 29 D and then on the county road DJ 297. vechi loc de trecere peste apa Prutului este barajul de la Stânca-Coste[ti. se afl\ cabana turistic\ Rediu.Havarna Dorohoi . Moreover. cu multe exemplare seculare. 3 km.Botosani). Well preserved is also the monument of the heroes of the War of Independence and World War I. Stefanesti City has been the commercial. Acest arbore de origine central-european\.Vorona (DJ 208) . În localitate se p\streaz\ vestigii ale unei cur]i boiere[ti din sec. where you can visit the Memorial House of our national poet. {tef\ne[ti. de-a lungul timpului.. Se continu\ deplasarea dup\ marcajul turistic (triunghi) pân\ la cantonul Ple[a în rezerva]ie (cca 45 min. un interes [tiin]ific îl reprezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen. There is also a beautiful church: ''Saint Nicholas''.Boto[ani). v\ pute]i opri la Popasul Cucorani. Cristine[ti. Alte trasee Consiliul Jude]ean Boto[ani a propus. 72 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 73 . we suggest to the tourists who want to go to the Republic of Moldova to visit the hunting and cultural sights on the route. Rezerva]ia Tisa este cuprins\ între Pârâul Racului [i Pârâul Tisa. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. in a place you can get to only on foot. XV-XVI.{tef\ne[ti . there is a canyon which has been dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters.Manoleasa . with a high tourist potential.Vl\deni Agafton .Radauti Prut .Stefanesti Trusesti . Revenind pe DN 29 B. Sulita Commune is very interesting due to Dracsani Pond. cu lemn foarte pre]ios. cu longevitate mare (cca. Spre Moldova de peste Prut Suceava (DN 29) .Ukraine . On Sundays. Boto[ani (DN 29) .Liveni Racov\] . Atrac]ia culinar\ a acestui loc este puiul la rotisor cu mujdei [i m\m\ligu]\. Moreover. care asigur\ trecerea frontierei tot spre Regiunea Cern\u]i . which would include the frontier points to and from Cernauti Region . Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa.Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora . cu poten]ial turistic. pe DN 29 A [i apoi pe DJ 208 ajunge]i `n localitatea Liveni. permi]ând practicarea pescuitului.). on the valley of Tisa Brook. lacul `]i aduce aminte de clipele copil\riei `n care ''Fiind b\iet p\duri cutreieram .Boto[ani .V\cule[ti . R\d\u]i Prut. Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" . Radauti Prut.Ukraine (Herta.000 hectares.Ukraine . with a very precious wood. where the brilliant musician George Enescu spent his childhood years and whose house can offer the tourists moments of reverie. the beech forest with common oaks and hornbeams (many ancient exemplars) presents also an increased scientific interest.Mihaileni . we find the dam from Stanca-Costesti. la km 3. From Stefanesti."). pe DJ 294 C (3 km). care v\ ofer\ momente pl\cute de petrecere a timpului liber `n mijlocul naturii. Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa. This tree of Central-European origin. De la {tef\ne[ti. centru comercial.''. 45 min. at the first junction the road turns right towards Oraseni Deal locality.Manoleasa . pe lâng\ aceste trasee turistice.Mih\ileni . namely the town halls of Pomarla.Liveni .. a dam which created a lake with a length of 70 km and a surface of 7.Dorohoi .{tef\ne[ti . the lake brings back memories from the childhood years when ''Fiind baiet paduri cutreieram .Cucorani . horseback riding etc. ~n zilele de duminic\ se organizeaz\ târguri pentru prezentare [i vânzare produse artizanat [i agricole (comuna este cunoscut\ ca târg `nc\ din perioada anilor 1817-1819). unde a copil\rit genialul muzician George Enescu [i a c\rui cas\ ofer\ turi[tilor momente de aleas\ reverie. `notului.Dorohoi .Cristine[ti Ib\ne[ti . canoeing and swimming being allowed.Ucraina .Baisa . Cern\u]i) Când roste[ti Boto[ani.Hili[eu Horia .Tudora Botosani (DN 29) .Vorona (DJ 208) .Vama Siret. fairs are organized here for the presentation and sale of handmade and agricultural products (the commune has been known as a borough since 1817-1819). apoi se ajunge `n Ipote[ti. Stauceni localities and also Stefanesti Town Hall. The pond has a surface of around 500 hectares. 3000 ani).Ucraina (Her]a. can also offer the tourists the pleasure of visiting an old church. Tisa Reservation spreads between Racului Brook and Tisa Brook and it can be crossed in about 60 minutes.Botosani .R\d\u]i Prut .Baisa .Racov\] .Dersca . baraj ce realizeaz\ o acumulare de ap\ pe o lungime de 70 km [i o suprafa]\ de 7. Pe DN 29. whose construction was attributed to Stephen the Great. tradi]ii [i obiceiuri bine p\strate. `ntr-un loc la care nu po]i ajunge decât cu piciorul. ora[ul {tef\ne[ti a fost. Din centrul localit\]ii Tudora se continu\ deplasarea pe drumul DJ 208 H pân\ la cantonul silvic amplasat la limita p\durii. Ar\t\m. Plecând din municipiul Boto[ani. the road continues to Tudora.Cristinesti Ibanesti .Liveni . which is protected by law. pe valea pârâului Tisa. exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. Here you can admire objects and furniture that were silent witnesses to the master's creation and have formed at the same time the childhood space of the musician. În rezerva]ia de la Tudora. In this context.Ucraina. Exist\ o frumoas\ biseric\: ''Sfântul Nicolae''.Ipote[ti . La Suli]a se poate ajunge pe DN 29 D [i apoi pe DJ 297. In the reservation from Tudora. The mirific landscape invites the tourists to dream and offers them unforgettable moments of quietness and reverie. Urma]i-ne [i ve]i sim]i fo[netul p\durii [i ve]i auzi picurându-v\ `n ureche doine str\bune sau minunatele ''Rapsodii'' enesciene. with a long life span (approx. spre municipiul Ia[i. The reservation from Tudora is famous and placed under protection for its exemplars of yew tree.). încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii.Racovat .Tru[e[ti . care s\ aib\ ca direc]ie de ie[ire sau de intrare în ]ar\ punctele de trecere a frontierei spre sau dinspre Regiunea Cern\u]i . and from Vorona Mare locality the county road DJ 208 I turns left towards Tudora locality. 3 km.Cucorani . Aici pute]i admira obiecte [i mobilier care au fost martori t\cu]i [i au creat totodat\ spa]iul copil\riei muzicianului. vom ajunge `n ora[ul {tef\ne[ti. the most famous and most representative being the traditional pottery.Bucecea .Ukraine. your thought wanders to Eminescu and Enescu. c\l\riei etc. we reach Stefanesti City.Baisa .Stefanesti Stanca .P\durea Tudora Suceava (DN 29) . There is no other place where one can better understand what urged the poet to describe in such a beautiful way the feelings that fill the hearts of each Romanian. cu un renumit ansamblu de dansuri populare. gândul `]i zboar\ spre Eminescu [i Enescu.Ukraine.Dorohoi .Varvu Campului Bucecea . Din localitatea Vorona se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre Tudora. Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa. will give the possibility to turn to account the tourist potential of the localities crossed by the respective routes. the childhood universe of Stefan Luchian. documentary certified in 1435.Dorohoi Liveni . canoeing. an old crossing over Prut River.Dersca . which provides the crossing of the border towards Cernauti Region .Vorona Mare (DJ 208) . We also mention that a series of important localities. casa Cantacuzino-Pa[canu.Cristinesti .Vorona Mare (DJ 208) Tudora (DJ 208 I). În plus.Chi[in\u) Venind dinspre Suceava [i Ardeal. propunem turistului care ar vrea s\ ajung\ `n Republica Moldova s\ viziteze atrac]iile cinegetice [i culturale de pe acest traseu.'' ("As a boy I used to roam the forests.Oraseni Deal (DJ 208) . after approx. Boto[ani . Other sights are represented by the possibilities to practise fishing. regiuni sau ]\ri decât Regiunea Cern\u]i sau jude]ul Boto[ani. The cultural-artistic manifestations organized in this locality are the Folk Festival ''The Golden Field'' (in June) and the Festival of winter traditions and customs (in December). [i-au exprimat dorin]a de a figura pe traseele turistice propuse de noi.Ucraina. Revenind la DN 29 D [i parcurgând cca.V\cule[ti . iar în localitatea Vorona Mare se vireaz\ la stânga pe drumul jude]ean DJ 208 I spre localitatea Tudora. Centrul de studii eminesciene sau Biblioteca na]ional\ ''Mihai Eminescu''. Prin statuarea acestor trasee turistice se va putea valorifica mai bine poten]ialul turistic al localit\]ilor de pe linia respectivelor trasee.Cristine[ti . at a distance of 3 km. aceste trasee vor putea fi cunoscute [i valorificate [i de turi[tii sosi]i din alte ora[e.000 ha. Noua Suli]\.Republic of Moldova (Balti . The path continues following the tourist mark (triangle) up to Plesa canton inside the reservation (approx.Mitoc . these routes will also be traversed by tourists from other towns.Stauceni .000 years). Tot bine p\strat este monumentul eroilor din R\zboiul de Independen]\ [i din Primul R\zboi Mondial. dup\ ie[irea din zona urban\. Cantacuzino-Pascanu house.. and from there to Vorona locality. a fost mult exploatat în trecut.Cucor\ni .Racovat .Republica Moldova (B\l]i . canotajului. with a famous folk dance ensemble. raised in 1842. This area offers a wide range of tourist products.Tudora (DJ 208 I) Starting from the City of Botosani and following the signs towards the City of Iasi. circuitul acesteia durând cca. respectiv prim\riile comunelor Pomârla. Cristinesti. prin crearea unei ramifica]ii de la Dorohoi spre {endriceni . locul copil\riei lui {tefan Luchian.Botosani) and also a fifth route (entrance to Botosani County from Diakivitchi . Situat `ntr-un lumini[ al p\durii.Pomârla .Dumeni . swimming. În acest context s-a suplimentat traseul turistic Suceava . Returning to the national road DN 29 B.Rediu . 60 minute. and from there in Ipotesti.Vaculesti Dorohoi . offering pleasant moments in the heart of nature.Suil]a .St\uceni .Mitoc . s\ înfiin]eze [i altele. so that today it is considered a protected species and natural monument. The culinary attraction of this place is fried chicken with garlic sauce and maize porridge.Or\[eni Deal (DJ 208) .Pomarla . on the national road DN 29 A and then on the county road DJ 208 you get to Liveni locality. Boto[ani . Follow us and you will feel the rustle of the forest and you will hear ancient folk songs or the wonderful ''Rhapsodies''.Ipotesti . on the county road DJ 294 C (3 km). arbore ocrotit prin lege.Havârna . after approx.Ucraina . the tourist route Suceava Baisa .Hiliseu Horia . The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. 45 km. the route continues on the county road DJ 208 H up to the forest canton located at the edge of the forest. a fourth route was created (entrance to Botosani County towards Diakivitchi . dup\ parcurgerea a cca.Rediu . Cernauti) When you say Botosani. numit a[a dup\ denumirea satului din apropiere. canotajului. un centru etnografic cu elemente de art\ popular\. named after the nearby village.Suli]a .Arcu[ul [i peni]a Localitate veche atestat\ documentar `n 1435. has been largely exploited in the past. 45 km. 4 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . Returning to DN 29 D.Boto[ani) [i traseul nr. From Dorohoi. Stefanesti.Stânca . fishing. 500 ha. economic [i cultural al v\ii Prutului. Other routes Botosani County Council wants to establish other routes besides the existing ones.Ipotesti (DN 29 B) . the Research Centre or "Mihai Eminescu" National Library. Rezerva]ia de la Tudora este cunoscut\ [i pus\ sub protec]ie pentru exemplarele de tisa.. totodat\. Situated in a forest glade. After Vorona. an architectural monument. you can stop at Cucorani. a ap\rut traseul nr. Acest iaz are o suprafa]\ de cca. în\l]at\ în 1842. c\ o serie de localit\]i importante..Baisa . Manifest\rile culturalartistice organizate în aceast\ localitate sunt Festivalul de folclor ''Holda de aur'' (luna iunie) [i Festivalul datinilor [i obiceiurilor de iarn\ (luna decembrie).Baisa .. we find Rediu tourist lodge. `notului.Lac p\dure Baisa The bow and the pen Suceava (DN 29) . The approval of these tourist routes.

the reason being that the leaves of this species are toxic to animals.Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . recoltarea ciupercilor. Bucecea Baltile Siretului. the beech. F\getul Secular de la Stuhoasa. De asemenea. Num\rul redus de arbori de tisa cu vârste seculare se explic\ prin defri[area abuziv\ a acestora din motivul c\ frunzele acestei specii erau toxice pentru animale. P\durea Ciornohal. the reservation is in the custody of Botosani Forest Department and it is protected. have counted the exemplars of Taxus baccata and have initiated public awareness campaigns for the population and local authorities regarding the importance of preserving the habitat and the wild species of flora/fauna. have cleaned the water streams from the reservation (Tisa. au igienizat cursurile de ap\ din rezerva]ie (Pârâul Tisei. figur\ mitic\ ce mai r\scole[te [i ast\zi amintirile b\trânilor din comun\. such as the collection of medicinal herbs. these activities were performed according to the legislation in the field. Actuala suprafa]\ a ariei naturale protejate ''P\durea Tudora'' a constituit `nc\ din cele mai vechi timpuri o surs\ de existen]\ [i de venituri pentru popula]ia local\. today being considered a protected species and natural monument. the Peat Bog from Lozna and Stanca-Costesti Lake. jefuindu-i [i `mp\r]ind s\racilor prada confiscat\. Rezerva]ia floristic\ Ripiceni-Manoleasa.Rezerva]ia P\durea Tudora 2. 3. Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa. au evaluat numeric exemplarele de Taxus baccata [i.tisa 1 2 Natural reservations and monuments in Botosani County Pãdurea Tudora \durea Tudora constituie una dintre cele mai vizitate arii naturale protejate din jude]. un interes [tiin]ific prezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen cu multe exemplare seculare. The low number of centennial yew trees is explained by their abusive clearing. Arini[ul de la Horl\ceni. At present. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . 1. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . ~n prezent. Acest arbore de origine central-european\. This central-European tree. the Flower Reservation Stanca-Stefanesti. Haiducul Coroi se ascundea `n p\durile din zon\. the natural reservation of yew tree from Tudora was discovered in 1937 as a spontaneous and compact vegetation. waiting for the convoys of landlords that crossed the local roads. After the area was declared a natural reservation. In the reservation from Tudora. datorit\ existen]ei arboretului de Taxus baccata (tisa). Tudora Reservation has drawn the attention of some NGOs which. comprising many ancient exemplars. has been widely exploited in the past. the Ancient Beech Forest from Stuhoasa. În rezerva]ia de la Tudora. Tudora Forest Tudora Forest is one of the most visited natural protected areas in the county. aceste activit\]i se desf\[oar\ conform legisla]iei `n domeniu. there is a canyon dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters. Racului and Ocup Brooks). the Flower Reservation Ripiceni-Manoleasa. the Alder forest from Horlaceni. every year more and more tourists coming to the reservation in order to admire the beauty of the landscape and to see the places where the legendary outlaw Coroi used to hide. [i legendei haiducului Coroi. de exemplu colectarea plantelor medicinale. lemnul acestora era folosit la confec]ionarea cuielor folosite `n trecut la construc]iile locale [i erau comercializate `n toate jude]ele Moldovei.P\durea Tudora . The outlaw used to hide in the forests in the area. rezerva]ia se afl\ `n custodia Direc]iei Silvice Boto[ani. through traditional activities. Turb\ria de la Lozna [i Lac Stânca-Coste[ti. mushrooms etc. evitând astfel defri[area sau transferul puie]ilor `n diferile localit\]i. cu lemn foarte pre]ios. a species declared natural monument. Racului [i Ocup). exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. Cu o suprafa]\ de 119 ha. being also sold in all the counties of Moldavia.Rezervaþii naturale ºi monumente Text: Rocsana GAFENCU . situl a devenit [i o atrac]ie turistic\. prin desf\[urarea unor activit\]i tradi]ionale. with a very precious wood. nu `n ultimul rând. pe valea pârâului Tisa. Moreover. scattered on the banks of the rivers. 850 exemplars of yew tree in the reservation.Stejar secular din P\durea Tudora Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 75 .000 years). cu longevitate mare (circa 3000 ani). the wood was used for the production of the nails used in the local construction sector.Taxus baccata . and also due to the legend of Coroi outlaw. arbore ocrotit prin lege. an de an tot mai mul]i turi[ti tranzitând rezerva]ia pentru a admira frumuse]ea peisajului [i a cunoa[te locurile unde se ascundea odinioar\ legendarul haiduc Coroi. specie declarat\ monument al naturii. ~n rezerva]ie exist\ circa 850 de exemplare de tisa dispersate pe pantele râurilor [i din care pu]ine se mai `ncadreaz\ `n vârstele de 300-350 de ani. few exemplars remaining with ages of 300-350 years. the site has also become a tourist sight. With a surface of 119 hectares. au desf\[urat ac]iuni de con[tientizare public\ a popula]iei [i autorit\]ilor locale privind importan]a conserv\rii habitatului [i a speciilor de flor\/faun\ salbatic\. with a long life span (approx. 74 << P Botosani County has nine natural protected areas included in the National Network of Protected Areas: Tudora Forest. pândind convoaiele de boieri care tranzitau drumurile locale. robbing them and giving the loot to the poor. have marked the tourist routes. together with APM Botosani and Botosani Forest Department. au marcat traseele turistice. There are approx. common oak and hornbeam forest is also of scientific interest.compartimentul "Protec]ia naturii" ale naturii din judeþul Botoºani La nivelul jude]ului Boto[ani sunt declarate nou\ arii naturale protejate incluse în Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: P\durea Tudora. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii. The present surface of the protected natural area ''Tudora Forest'' has been since ancient times a source of life and income for the local population. are paza asigurat\. `mpreun\ cu APM Boto[ani [i Direc]ia Silvic\ Boto[ani. Dup\ declararea zonei ca rezerva]ie natural\. a fost mult exploatat în trecut. Bucecea B\l]ile Siretului. a mythical figure that still haunts the memories of the old men. due to the existence of Taxus baccata (yew) mast. on the valley of Tisa Brook. Rezerva]ia Tudora a atras aten]ia unor ONG-uri locale care. rezerva]ia natural\ de tisa de la Tudora a fost semnalat\ `nc\ din anul 1937 ca o vegeta]ie spontan\ [i compact\. the clearing or the transfer of seedlings to other localities being thus avoided. Rezerva]ia floristic\ Stânca{tef\ne[ti. Ciornohal Forest. Besides the presence of the yew tree. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani .

eviden]iaz\ c\ specia s-a men]inut `ntr-o ambian]\ cenotic\ tipic\ stânc\riilor calcaroase. Turb\ria se poate reface natural. Cercet\rile asupra florei [i vegeta]iei din sit reliefeaz\ bog\]ia genofondului existent [i `nsemn\tatea fitogeografic\ a covorului vegetal. P\durea este proprietate privat\ a M\n\stirii Vorona [i fond forestier The identified type of habitat is ''Dacian forest of oak and hornbeam''. European and circumpolar elements. Apele au un aspect de mla[tin\ datorit\ dispunerii z\c\mintelor pe un pat argilos impermeabil. aflate la limita nordic\ a arealului: Cotinus coggygria. Pe baza acestor criterii. Institu]ia responsabil\ pentru managementul sitului este Direc]ia Silvic\ Boto[ani (Ocolul Silvic Tru[e[ti). Din punct de vedere geologic. Stratul de turb\ este format în special din briofite. `n mai pu]in de 30 de ani. C. uncommon in the north of the country. The Foto: BOARDMEDIA . ~n sit s-a identificat [i specia floristic\ de interes comunitar Angelica palustris. is still maintained in a semi-natural state. The peat layer consists of bryophytes. the illyric cowfoot and some species of bryophytes that grow among rocks. the peat bog from Dersca being an eutrophic swamp. alternating with sandstone. apoi argilele [i mai pu]in loess-ul. cu toate perturb\rile suferite. dominated by xerophile species. From a geological point of view. The phytocenosis encountered here. Chrysohypnum sommerfeltii. 3 Aici vegeteaz\ specii de plante rare din flora vascular\ a României. P\durea Ciornohal apar]ine provinciei balcano-meossiace [i este sta]iunea cea mai nordic\ cu Cotinus coggygria. Raritatea unor atât de autentice crâmpee de silvostep\. Ea constituie [i un important element de peisaj care se reînnoie[te în func]ie de anotimp. Este habitat rar în România prin grosimea stratului de turb\ eutrof\ pân\ la neutr\ (1. Pe lâng\ flora bogat\ [i puternicul caracter conservativ. as well as a series of Dacian and Balkan species. The institution responsible for the management of the site is Botosani Forest Department (Trusesti Administrative Unit). Mititelu and his collaborators on the flora of Stanca-Stefanesti reservation mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. but the AlpineCarpathian. specie cu o ecologie interesant\. Rare species of plants from the vascular flora can be found here. The latter is varied and presents an increased scientific interest. precum [i valoarea geologic\ a zonei au constituit criteriile declar\rii acestei loca]ii ca rezerva]ie [tiin]ific\. Mititelu and his collaborators show that the species was preserved in a cenotic ambiance typical of the calcareous rocks. iar pe alocuri apare podzolul. The Dacian-Balkan element is represented only through the species Rhinanthus rumelicus. element pontic-submediteranean de mare însemn\tate fitogeografic\. [isturi amfibolice-roci mezometamorfice. intersperse with podsol. The dominating flower elements are the Eurasian. P\durea Ciornohal este un e[antion al ecosistemului relictar de silvostep\ disjunct din nordul ]\rii. Solul predominant este cel brun de p\dure. Besides the rich flora and the powerful conservative character. A The flower reservation Stanca-Stefanesti S The identified type of community habitat is called ''Rupicole communities with plants that grow on calcareous soils or grasslands with plants that prefer alkaline soils from the Alysso-sedion albi habitat''. nisipuri [i argile vinete. being the most northern location with Cotinus coggygria. În sit s-au identificat 424 specii de plante vasculare. Referring to the vegetation. justific\ propunerea de a fi supus\ regimului de ocrotire a întregii suprafe]e ocupate de p\durea Ciornohal. the Lozna-Dersca perimeter is included in the Moldavian Platform. Callergon giganteum [i Marchanthia polymorfa. the identified type of habitat being the one of Dacian forests of oak and hornbeam. sand and purple clay. printre care dominante sunt specia Drepanocladus aduncus [i specii ca Chrysohypnum sommerfeltii.P\durea Vorona flora of Vorona Reservation is very interesting as regards the phytogeographical aspects. numite Toltry. [opârli]a. Ciornohal Forest is a sample of the relic ecosystem of forest steppe. Due to the high capillarity of the plants that form the peat bog layer. The geological sub-layer of the site of sarmatian age is represented by proprietate public\ a statului. cu o expresivitate remarcabil\ pentru aceast\ Vorona Forest zon\ colinar\. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani .000-5. rocks (conglomerates). iar din punct de vedere petrografic predomin\ marnele argiloase. Alpine-Boreal and Atlantic elements can also be encountered. la limita vestic\ a arealului. Substratul geologic de vârst\ sarma]ian\ al sitului este reprezentat prin roci alc\tuite din conglomerate. apa î[i g\se[te un bun loca[ de acumulare în aceste z\c\minte (apa de z\c\mânt). represented by sarmatian deposits. ce posed\ un pachet de sedimente în grosime de 1000-5000 m. The site is located in the western part of Botosani County. the forest reservation Ciornohal presents a special interest also as regards the vegetation. trânjoaica [i de unele specii de briofite saxicole.5-6 m grosime). Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 77 . The investigations performed by D. D. constituit din numeroase elemente xerofite. precum [i o serie de specii dacice [i balcanice. 424 species of vascular plants. Existen]a ini]ial\ `n România numai `ntr-o singur\ sta]iune (Rezerva]ia Stânca-{tef\ne[ti) a speciei Schivereckia podolica. On the basis of these criteria. iar tipul de habitat identificat este cel al p\durilor dacice de stejar [i carpen. rezerva]ia forestier\ Ciornohal prezint\ un interes deosebit [i sub aspectul vegeta]iei.Turb\ria Lozna Dersca T eritoriul pe care se afl\ situl apar]ine Miocenului. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. they describe the species Asplenio-Schivereckietum as new to science. located at the northern limit of the area: Cotinus coggygria. The crystalline basis consists of mica-schist. turb\ria de la Dersca fiind o mla[tin\ eutrof\. Many continental and southern elements (steppe) can also be encountered here. Fundamentul cristalin este alc\tuit din mica[isturi. amphibolic schist mesometamorphic rocks. în special în Moldova. Mititelu [i colaboratorii asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite.chrysophyllum. se men]in înc\ într-o stare cvasinatural\. Pãdurea Vorona abitatul identificat este de tipul ''p\duri dacice de stejar [i carpen''. Fitocenozele întâlnite aici. justifies the proposal for inclusion of the entire surface of Cionohal Forest under protection.Pãdurea Ciornohal Turbãria Lozna Dersca 1.P\durea Ciornohal Î Lozna Dersca Peat Bog The identified types of community habitats are the ''Natural eutrophic lakes and peat bogs capable of natural regeneration''. as well as the geological value of the area represented the criteria for the declaring of the location as scientific reservation.sericite slate) and carbonate rocks in the superior part. The waters have the aspect of swamps due to the location of the deposits on an impermeable clay bed. roci carbonatice. perimetrul Lozna-Dersca se 2 încadreaz\ în Platforma Moldoveneasc\. with a remarkable expressiveness for this hill area. Flora rezerva]iei Vorona prezint\ un remarcabil interes sub aspect fitogeografic.5-6 m). The dominating soil is forest brown. This is the only location in the country where we can find the plant Schivereckia podolica. with obvious particularities of great phytogeographical significance. grouped in 56 families were discovered at this site.000 m. alternând cu gresii. Turb\rii capabile de o regenerare natural\''. The flower species of community interest Angelica palustris was also identified at the site. consisting of many xerophyte elements. Mesozoic and Neozoic eras. the germander speedwell. Datorit\ capilarit\]ii ridicate a plantelor ce alc\tuiesc stratul turbifer. the water can accumulate in these deposits (deposit water). Se `ntâlnesc `ns\ [i elemente alpinocarpatice. the bream. alongside a rich and varied flora. Rezervaþia floristicã Stânca-ªtefãneºti ceast\ rezerva]ie apar]ine tipului de habitat comunitar ''Comunit\]i rupicole calcifile sau paji[ti bazifile din Alysso-sedion albi''. Referindu-se la vegeta]ie. Ciornohal Forest is part of the Balkan-Meossian province. D. It is also an important landscape element that changes according to season.chrysophyllum.-4. Elementele floristice predominante sunt cele eurasiatice. a Pontic-sub-Mediterranean element of great phytogeographical significance. Covorul vegetal este variat [i H Ciornohal Forest The territory of the forest belongs to the Miocene era. Importan]\ deosebit\ au [i speciile de origine continental\ [i sudic\. C. It is a rare habitat in Romania through the thickness of the eutrophic to neutral peat layer (1. a Pontic-sub-Mediterranean element. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. called Toltry. Elementul daco-balcanic este reprezentat numai prin specia Rhinanthus rumelicus. clay and not so much loess. The block of sediments deposited on the crystalline basis belongs to the Paleozoic. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. at the western limit of the area. iar în partea superioar\ de roci epimetamorfice de tipul [isturilor sercito-cloritoase. which has sediments with a thickness of 1. The existence of the species Schivereckia podolica in Romania initially in one place (Stanca-Stefanesti Reservation). It was noticed that the rare flowers are accompanied by species that only grow here such as: the houseleek. the dominating species being Drepanocladus aduncus. The scarceness of such genuine glimpses of forest steppe. Este singura loca]ie din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. Stiva de sedimente dispuse peste fundamentul cristalin apar]in paleozoicului. si au descris Asplenio-Schivereckietum ca nou\ pentru [tiin]\. element ponticosubmediteranean. Cercet\rile efectuate de D. a species with an interesting ecology. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . alpino-boreale [i atlantice. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. and from a petrographic point of view we find clay marl. europene [i circumpolare. mezozoicului [i neozoicului. cosaciul. n acest caz identific\m un habitat comunitar tip ''Lacuri eutrofe naturale [i The peat bog can regenerate on its own in less than 30 years. al\turi de o flor\ bogat\ [i variat\. Se constat\ c\ raritatea floristic\ este `nso]it\ de unele endemisme ca: urechelni]a. reprezentat prin depozite sarmatice. grupate `n 56 de familii. with all the alterations suffered. epimetamorphic rocks (chlorite . The forest is the private property of Vorona Monastery and the forest content is in the property of the state. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani Rezerva]ia floristic\ Stânca-{tef\ne[ti a jude]ului Boto[ani. especially in Moldavia. The researches performed on the flora and vegetation reveal the wealth of the existing genetic content and the phytogeographical significance of the vegetal layer. Situl este situat în partea de vest 2. roci porfirogene. cu predominarea speciilor xerofile. 4 prezint\ un interes [tiin]ific deosebit. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. The species of continental and southern origin are very important as well. Mititelu [i colab. Callergon giganteum and Marchanthia polymorfa. cu particularit\]i evidente [i de mare însemn\tate fitogeografic\. connected to the limestone sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age.

Un alt obiectiv de interes conservativ situat `n zona ecologic\ studiat\ este P\durea Z\voi Prut.Ripiceni (today Manoleasa Commune. The investigations performed by D. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 79 .B\l]ile Siretului Lucr\rile de amenajare a râului Prut. (arinul negru). both with a surface of 1 hectare. `n care sunt protejate specii de flor\ specifice zonelor umede. These lands from the meadow of Prut River extend in the detriment of the other natural areas.5 hectares. Natural masts were identified in the area. a few rocky regions existing on the bank of Prut River. the Euro-American poplars were widely introduced. The natural mast occupies a surface of 83. The same procedure was used with good results also in the Botanical Garden in Iasi. În zona de interes s-au identificat arborete cu caracter natural. s-au introdus pe scar\ larg\ plopii euroamericani. O parte din aceste iviri au fost exploatate. fiind incluse `n Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: Rezerva]ia floristic\ de la Stânca-{tef\ne[ti [i Rezerva]ia floristic\ de la Ripiceni. Acela[i procedeu s-a utilizat cu rezultate bune [i `n Gr\dina Botanic\ Ia[i. which are consumed in the private households or sold in the markets. oat. a species with an interesting ecology. paji[ti hidrofile care periodic sunt acoperite de ap\. being the reason why the forest was declared natural protected area. cu suprafa]a de 2 ha. fiind amplasate în imediata vecin\tate a cursului de ap\. a perimeter for the protection of the soil and consolidation of the slopes. perimetru forestier pentru protec]ia solului [i consolid\ri versan]i. ov\zului. unde domin\ vegeta]ia natural\ autohton\. Din anul 1971 supravie]uiesc cca 50 de exemplare. legumelor [i plantelor ale c\ror produse se folosesc `n gospod\riile proprii sau ajung `n pie]ele agroalimentare Aceste terenuri agricole din lunca Prutului se extind `n defavoarea celorlalte zone naturale. Thus. dominated by the native natural vegetation. where the species Fagus sylvatica is encountered at the eastern limit of the national area. the reef limestone appears to the surface in some parts. Observing their evolution from year to year. `n care specia Fagus sylvatica se g\se[te la limita estic\ a arealului na]ional. significant areas covered by shrubberies from the original cleared riverside coppices or shrubberies consisting of native species. being placed in the proximity of the water stream. in Ripiceni Commune. connected to the calcareous sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. vechile p\duri naturale au fost alc\tuite majoritar din z\voaie de plop alb [i negru [i z\voaie de salcie. oriented towards north-east. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. the second flower reservation was established and legally declared. an area was chosen at approximately 25 km north of Stanca . vegetables and plants. after the settlement of a lawsuit regarding the limit between the two communes). Arboretele de provenien]\ natural\ ocup\ o suprafa]\ de 83. Dintre acestea. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\.5 hectares. After the investigations. the main issue has been the salvation of the species Schivereckia podolica. Urm\rinduse evolu]ia an de an. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. Subcomisia Monumentelor Naturii Ia[i a `nceput cercetarea condi]iilor ecologice `n care planta cohabit\ [i a `ncercat g\sirea unei sta]iuni similare. doar dou\ rezerva]ii naturale sunt nominalizate `n Legea nr. Since the start of the works. formând l\stari vegetativi [i rozete puternice. From among them. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. provenite în special din planta]iile executate dup\ anul 1950. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. precum [i arborete cu caracter artificial. The works on Prut River (the construction of the dam and of Stanca-Costesti lake). with ages of 10-30 years. the specialists discovered that the plants blossomed and produced fruit. riverside coppices with willows and also clumps of pedunculate oaks in the higher parts.Alte rezervaþii Arini[ul de la Horl\ceni F\getul secular Stuhoasa Este o rezerva]ie forestier\ cu suprafa]\ de 60. Cercet\rile efectuate de D.B\l]ile Siretului Este o rezerva]ie floristic\ complex\. 5/2000. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. ~nc\ din faza de `nceput a lucr\rilor s-a pus problema salv\rii speciei Schivereckia podolica. Bucecea . in order to find a similar location. through the invasion of gravel. with ancient trees. representing wonderful landscape elements. the Sub-commission of the Natural Monuments in Iasi has begun to investigate the ecologic conditions where the plants live. The works on Prut River (the construction of the dam and of StancaCostesti lake). specie cu o ecologie interesant\. suprafe]e `nsemnate sunt transformate `n terenuri agricole folosite pentru cultura porumbului. cu arbori seculari [i unde influen]a omului este aproape minim\. Here. [i anume la Ripiceni (actualmente comuna Manoleasa. motivul care a stat la baza declar\rii ariei naturale protejate. numite Toltry. at altitudes of 50-150 m. fructificat. efectivele plantei fiind `n continuu declin. iar în partea mai înalt\ a luncii din pâlcuri de lunc\ cu stejar peduncular. Obiective protejate în zona ecologicã riile naturale protejate r\spândite insular `n cadrul Luncii Prutului au ca scop protejarea [i conservarea speciilor valoroase de flor\ [i faun\. replacing the natural riverside coppices and the meadow forests with oaks. potatoes. reprezentând e[antioane de peisaj deosebit. the latter having low stability and functionality. la altitudini de 50-150 m. reducing the number of plants. cartofului. After several attempts. resulted mostly from the plantations cultivated after 1950. Since 1971. Bucecea Baltile Siretului It is a complex flower reservation. aceste terenuri sunt folosite `n parte ca fâne]e [i p\[uni. located on the bank of Prut River. ambele cu { suprafa]a de 1 ha. s-a recurs la transplantarea numai a plantelor aflate pe grohoti[. being included in the National Network of Protected S Areas: the flora reservation from Stanca-Stefanesti and the flora reservation from Ripiceni. as well as artificial mast. Aceste arii protejate reprezint\ singurele loca]ii din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. have affected the integrity of this reservation. acestea având o redus\ stabilitate [i func]ionalitate. These protected areas are the only locations in the country where we find the plant Schivereckia podolica.over 100 cm). Aici apari]ia la zi a calcarelor recifale are loc `n câteva puncte. men]inându-se câteva stânc\rii pe malul râului Prut. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . ~n urma cercet\rilor efectuate s-a ales pentru transplantare o zon\ la cca 25 km nord de Stânca. înlocuind de regul\ z\voaiele naturale [i p\durile de lunc\ cu stejar. por]iuni destul de însemnate acoperite cu tuf\ri[uri provenite din z\voaiele originale defri[ate sau tuf\ri[uri formate din specii autohtone. these lands are used partly as hayfields and pastures and significant surfaces are transformed into agricultural lands used for growing corn. reducing the number of plants. având vârste de 10-30 ani. `n urma solu]ion\rii unui litigiu privind limita dintre cele dou\ comune). only the plants that grow on the debris were transferred to another location. Mititelu and his collaborators on the flora of the reservation from StancaStefanesti mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. 5/2000. which shelters species of flora that live in moist areas. deoarece tehnica desprinderii blocurilor de stânc\ cu plante nu a dat rezultate (roca era foarte friabil\ [i alterat\ `n profunzime pân\ la peste 100 de cm). called Toltry. with a surface of 2 hectares. Din anul 1971. Dup\ anul 1950. around 50 exemplars have been growing in this area. Other Reservations The alder forest from Horlaceni Aceast\ rezerva]ie are suprafa]a de 5 ha [i conserv\ specia de arboret Alnus glutinosa This reservation has a surface of 5 hectares and preserves the species of mast Alnus glutinosa (the black alder tree). The ancient beech forest Stuhoasa It is a forest with a surface of 60.Rezerva]ia natural\ Bucecea . Dup\ `ncerc\ri `n ani succesivi. Aria de Protecþie Specialã Avifaunisticã "Lac Stânca-Costeºti" Î n lunca Prutului se deosebesc urm\toarele tipuri de habitate: z\voi natural. as the technique of detaching the blocks of rocks together with the plants was not efficient (the rock was very brittle and deeply altered . prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti.Lac Stânca-Coste[ti The bird-fauna with special protection''Stanca-Costesti Lake'' f C The following habitats can be distinguished in the meadow of Prut River: a natural riverside coppice. have affected the integrity of this reservation. s-a constatat c\ plantele au `nflorit. forming vegetative sprouts and strong rosettes. ~n zona de lunc\. `n com. only two natural reservations are mentioned by name in Law no. Since 1971.5 ha. where the human influence is minimum. Another sight located in the studied ecologic area is Prut Forest. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani A Protected sights in the ecologic area The protected natural areas scattered like islands in the meadow of Prut River have the purpose of protecting and preserving the valuable species of flora and fauna. Astfel s-a constituit [i declarat legal a doua rezerva]ie floristic\ localizat\ pe malul Prutului. After 1950. Mititelu [i colab.5 ha. Ripiceni. Lucr\rile de amenajare a râului Prut. cu o orientare NE. prin invadarea prundi[urilor. Some of these points are exploited. efectivele plantei fiind `n continuu declin. hydrophilic grasslands which are periodically covered with water. The old natural forests from the area consisted mainly of riverside coppices with white and black poplars.

Mihai Eminescu's lake can be found in a forest glade. Close to the town there are also a few large water storage basins and several small water storage basins (ponds). iar 4 . The lake is covered with yellow water lilies. ideal pentru pescuit). `n suprafa]\ de 574 ha. Lacul St\uceni. un afluent al Sitnei. ~n zona localit\]ii Stânca-Coste[ti a fost construit un C important nod hidrotehnic. Lacul m\n\stirii Vorona [i Lacul lui Mihai Eminescu (mult invocat `n poezia sa). Lacul Drac[ani (pe râul Sitna. cu o suprafa]\ de 1600 ha [i o lungime de 70 km. realizându-se una din cele mai mari acumul\ri din ]ar\. Lacul Mileanca. Lacul Negreni. socoti]i de indieni ca cele mai des\vâr[ite dintre flori. having the same use). Aceast\ floare ginga[\ are un miros exotic. in the north-west of the county. An important hydrographical hub was built in the area of Stanca-Costesti locality. it is framed by two main rivers: Sitna (the main tributary of Jijia River . lacul lui Mihai Eminescu este situat `ntr-un lumini[ al p\durii. tulbur\tor [i poate fi admirat\ `n lunile iunie-iulie ale anului. We can mention some of the most representative natural lakes: Ibaneasa Lake (a pilgrimage place for tourists). On the territory of Botosani County there are 156 water storage basins. Lacul Cal Alb. mplasat `ntr-un peisaj mirific care invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe de neuitat. iazuri. Havarna Lake. Negreni Lake. Lacul Havârna. with a surface of 164 C hectares. a tributary of Sitna River. ~n ceea ce prive[te ora[ul Boto[ani. Lacul este `nc\rcat cu nuferi galbeni. cu un volum de 1. thrilling scent and it can be admired in June-July. 80 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 81 . with a volume of 1. de lini[te [i reverie. având aceea[i `ntrebuin]are).600 hectares and a length of 70 km. acesta este `ncadrat de dou\ râuri principale: Sitna (principalul afluent al Jijiei . Prut River Basin covers 88% of the county's surface and the rest of 12% is covered by Siret River Basin. Alte lacuri mai sunt: Lacul Curte[ti (pe râul Dresleuca. Hanesti Lake. A The blue lake in the forest Mihai Eminescu's Lake Located in a mirific landscape which invites to reverie and offers unforgettable moments of quietness to the sensitive tourists. Because of the water storage basin from Catamaresti. Lacul H\ne[ti. Dracsani Lake (on Sitna River. `n suprafa]\ de 164 ha. iar 12% este ocupat de bazinul râului Siret. situated in the western part of the county. Regarding the City of Botosani.bazinului hidrografic Siret. resulting one of the largest water storage basins in the country. `n suprafa]\ de 39 ha. ideal for fishing). fish farms and ponds. Mileanca Lake. Other lakes are: Curtesti Lake (on Dresleuca River. din care 152 apar]in bazinului hidrografic Prut. situat `n partea vestic\ a jude]ului. This delicate flower has an exotic. out of which 152 belong to Prut Basin and 4 to Siret Basin. considered the most beautiful flowers by the Indians. pools. Cal Alb Lake. cât si pentru pescuit) [i B Lacul Stânca-Coste[ti-Bucecea. Din cauza acumul\rii de la C\t\m\re[ti. used for both irrigations and for fishing) and Stanca-CostestiBucecea Lake. a surface of 1. the lake of Vorona Monastery and Mihai Eminescu's Lake (evoked on many occasions in his creation). As water storage basins we can mention: Catamarasti Lake (on Sitna River.65 km) and Dresleuca. Printre cele mai reprezentative men]ion\m urm\toarele lacuri naturale: Lacul Ib\neasa (loc de pelerinaj pentru turi[ti). Pe teritoriul jude]ului Boto[ani exist\ un num\r de 156 lacuri de acumulare. reminding us of the poet's childhood. with a surface of 39 hectares. folosit atât pentru iriga]ii. râul Sitna are un debit mic `n dreptul ora[ului Boto[ani. Stauceni Lake. aducând aminte de clipele copil\riei poetului Mihai Eminescu. Bazinul râului Prut ocup\ 88% din suprafa]a jude]ului. The hydrographical network of Botosani County is represented by Prut River Basin and its tributaries and to a smaller extent by Siret River Basin.5 miliarde mc ap\. Stauceni Lake.5 billion m3 of water. ~n apropierea ora[ului mai sunt câteva acumul\ri mai mari de ap\ (sub form\ de lacuri) [i mai multe acumul\ri mici (gen iazuri). `n nord-vestul jude]ului.65 km) [i Dresleuca. with a surface of 574 hectares. Lacul St\uceni. Ca lacuri de acumulare men]ion\m: Lacul C\t\m\r\[ti (pe râul Sitna.Lacuri Foto: BOARDMEDIA . Sitna River has a reduced flow when it reaches the City of Botosani.Lac Ib\neasa Lacul codrilor albastru Lacul lui Mihai Eminescu Foto: BOARDMEDIA R Lakes e]eaua hidrografic\ a jude]ului Boto[ani este format\ `n principal de bazinul râului Prut [i afluen]iii acestuia [i `ntr-o mic\ m\sur\ de bazinul râului Siret. pepiniere piscicole [i hele[teie.

.

opera]iunile [i tehnologia pe care o folose[te în acest moment. bazate pe produse ale companiei franceze ITRON. Produsele livrate pentru acest proiect.000 meters. Power Flow Engineering Dubai UAE. compania ELSACO a avut de f\cut de-a lungul anilor alegeri dificile `n ceea ce prive[te strategia. [i anume echipamentele pentru conectarea `n re]ea a 30. ELSACO investing progressively in its technical and organizational capacities. QIT Qatar.Arabia Saudit\. Knowing the necessities of the utilities companies. Feneks Serbia. lucr\ri de reabilitare energetic\ a cl\dirilor: audituri [i bilan]uri energetice.Serbia. management. RAM Buz\u. COLTERM Timi[oara. at present implementing software projects in European and Asian countries. Ecoinvest Bosnia. V&V Int'l . the design and production of computers and notebooks. 84 << . executând lucr\ri [i asigurând exploatarea instala]iilor cu scopul de a eficientiza consumurile energetice [i de a cre[te gradul de confort prin dezvoltarea serviciilor [i solu]iilor dedicate `n domenii conexe: lucr\ri de reabilitare [i modernizare a instala]iilor termoenergetice. investi]iile mari de capital necesare `n industrie. becoming (after over a decade of activity) one of the most upstanding companies in its field. cre[terea accelerat\ a cercet\rilor referitoare la efectele produc]iei [i consumului de energie asupra mediului `nconjur\tor. cea a exportului de software. oferind siguran]a unui partener competent. furnizarea de echipamente de calcul [i servicii asociate. the supply of equipment and services for the exploitation of unconventional energy sources.QIT Qatar. Power Flow Engineering Dubai EAU. orientarea c\tre noi surse de energie alternativ\. providing the security of a competent partner. Cunoscând necesit\]ile companiilor de utilit\]i. incluzând [i solu]ii software dedicate pentru ap\ [i înc\lzire. Kinetic . IBL . The products delivered for this project. Astfel. The ELSACO experts are successfully implementing a software system for meter reading in the water and heating field. ~n]elegând natura acestor for]e.the software export market . billing. the ELSACO experts have developed an integrated solution for metering. gas. such as: DAR AL RABIEH Medina . COLTERM Timisoara. Manas Turkey. APA NOVA Bucure[ti etc. Drumul nu a fost u[or. the supply of metering equipment and services to the water companies. RAM Buzau. the supply of calculation equipment and associated services. Understanding the nature of these forces. ELSACO provides complete services which satisfy the demands of the market. IBL Mauritius.proving that it can handle with great professionalism large projects across the border. facturare. gaz. V&V Int'l Serbia. ajungând dup\ mai bine de un deceniu de activitate s\ fie una din cele mai serioase firme din domeniile sale de activitate. thermal energy. ELSACO investind progresiv `n capacit\]ile sale tehnice [i organizatorice. One of the main purposes of the company is to provide complete metering services. ELSACO enters on a strong market dominated by competition . Speciali[tii ELSACO implementeaz\ cu succes un sistem software de citire a contoarelor de ap\ [i climatizare `n cadrul proiectului ''The Pearl Qatar''. electricity etc. performing works and ensuring the exploitation of the facilties in order to reduce the energy consumption and increase the level of comfort through the development of dedicated services and solutions in connected fields: works for the rehabilitation and modernization of the thermal-energy facilities. management.Saudi Arabia. Fela . proiectarea [i producerea de calculatoare [i notebook-uri. Thus. a leader in software solutions for water. demonstrând c\ poate derula cu profesionalism proiecte de mare calibru [i `n afara grani]elor ]\rii. RAJAC Iasi.Bosnia. ajungând ast\zi s\ implementeze proiecte software `n ]\ri din Europa [i Asia precum: DAR AL RABIEH Medina . works for the rehabilitation of buildings: audits and energy reports.Mauritius. Manas Turcia. The success of the company on the international market was possible due to contracts with important Romanian companies that have led to the implementation of metering solutions from ELSACO: RADET Bucharest.Serbia. ELSACO has had difficult choices to make in the course of time regarding the strategy. costurile [i pre]urile care nu mai sunt de mult o certitudine sunt doar câteva din tendin]ele macroeconomice care redefinesc în acest moment industria de utilit\]i la nivel mondial. including also dedicated software solutions for water and heating. unde achizitorul este Qatar International Trade.O companie în plin\ ascensiune: A company in full rise: ELSACO re[terea f\r\ precedent a cererii pentru energie. lucr\ri de construc]ii. dedicated to the utilities companies: the measuring of consumption. Fela Elve]ia. Elsaco has developed dedicated solutions for meter reading and consumption billing. C The unprecedented growth of the energy demand. electricitate [i produse proprii. ELSACO ofer\ servicii complete care satisfac nevoile pie]ei. stocarea datelor citite [i analiza acestora. speciali[tii ELSACO au dezvoltat o solu]ie integrat\ de contorizare adresat\ companiilor de utilit\]i însemnând: m\surarea consumurilor. lider `n solu]ii software pentru ap\. The journey has not been easy. producerea de echipamente electronice specializate. based on the products of the French company ITRON. Succesul companiei pe pia]a interna]ional\ a fost posibil datorit\ unor contracte cu importante companii române[ti care au dus la implementarea unor solu]ii de contorizare marca ELSACO: RADET Bucure[ti. the costs and prices which have been uncertain for a long time are just a few of the macro-economic trends that redefine today the worldwide utility industry. as part of the project ''The Pearl Qatar'' (completion 2011) the buyer being Qatar International Trade. sunt produse de ELSACO. energie termic\. namely 30. are produced by ELSACO.Switzerland. Elsaco a dezvoltat `n timp solu]ii dedicate pentru citirea contoarelor [i facturarea consumurilor. Feneks . the software and reading equipment. furnizarea de echipamente [i servicii de contorizare pentru regiile de ap\ [i canalizare. furnizarea de echipamente [i servicii pentru exploatarea surselor de energie neconventional\. Following a significant team effort. Ca urmare a unui efort de echip\ considerabil. operations and technology it uses today. Ecoinvest . Unul din scopurile principale ale companiei este de a oferi servicii complete de contorizare. RAJAC Ia[i. the orientation towards new sources of alternative energy. Kinetic. construction works.000 de contoare. the large capital investments necessary in the industrial sector. the production of specialized electronic equipment. APA NOVA Bucharest etc. gestiunea consumurilor energetice [i service-ul echipamentelor de m\sur\. the management of energy consumption and the service of measure equipment. cu termen de finalizare anul 2011. softul [i echipamentele de citire a contoarelor. the saving of the readings and their analysis. the accelerated growth of research regarding the effects of energy production and consumption on the environment. ELSACO `[i face intrarea pe o pia]\ concuren]ial\ puternic\.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful