destina]ii jude]ene destina]ii jude]ene

Botoºani

Editor:

Media Promotion People
Director general:

Beatrice Chiriac
Director executiv

Botoºani - leagãn al culturii ºi istoriei româneºti ºi universale
Foto: BOARDMEDIA

Alexandra Patriche
Asistent manager

Emilia T\tar
Director crea]ie & DTP:

Dana Florea
Traducere `n limba englez\:

Oana T\tar
Corectur\:

Mariana Haberstoch
Distribu]ie:

P

Bogdan Ghi]\
Promovare:

Partener:

Consiliul Jude]ean Boto[ani
Colaboratori:

Muzeul Jude]ean de Istorie Boto[ani Direc]ia pentru Cultur\, Culte [i Patrimoniu Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani Centrul de Informare Turistic\ din cadrul Bibliotecii Jude]ene "Mihai Eminescu" Boto[ani

BOARDMEDIA Foto coperta I: BOARDMEDIA Dana F orea Concep]ie grafic\ Dana Fllorea

Adresa redac] e : Adresa redac]iieii: Str. Iriceanu Ion nr. 6, Bl. 154, Sc. 2, etaj 7, Ap. 93, sector 4, Bucure[ti Tel/Fax: 021 636 62 93 e-mail: forcetourism@yahoo.com www.forcetourism.ro

rin pozi]ia geografic\, jude]ul Boto[ani se afl\ la grani]a estic\ a României [i a Uniunii Europene, învecinându-se cu Ucraina [i Republica Moldova [i reprezentând unul dintre cei mai importan]i poli istorici [i culturali, un adev\rat leag\n al culturii române[ti [i universale. Istoria a[ez\rii Boto[ani începe din vremuri îndep\rtate, fiind men]ionat\ pentru prima dat\ în Foto: Mihai }âbuleac, Pre[edinte al Consiliului Jude]ean Boto[ani documente în anul 1439 (''Letopise]ul }\rii Moldovei'' - Botosani - cradle of Romanian Grigore Ureche). Totu[i, începutul s\u de via]\ dateaz\ and universal culture and history cu mult înaintea atest\rii documentare. De atunci [i pân\ în prezent, Boto[ani a cunoscut diverse stadii de dezvoltare economic\ [i social\ [i a fost cunoscut pe plan na]ional [i interna]ional prin personalit\]le sale. Jude]ul Boto[ani este locul în care s-a n\scut Mihai Em nescu Emiinescu, poet, prozator [i jurnalist român, supranumit [i ''luceaf\rul poeziei române[ti'', unul dintre cei mai importan]i poe]i na]ionali [i universali. De asemenea, Boto[ani a dat universalit\]i culturale [i istorice - pe George Enescu George Enescu , unul dintre cei mai importan]i compozitori [i muzicieni de talie mondial\, cel care a ridicat folclorul [i muzica la nivelul valorilor muzicii universale, precum [i pe Nicolae Iorga, istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar [i academician român, despre care s-a afirmat c\ a jucat pentru cultura româneasc\, în primele decenii ale secolului XX, "rolul lui Voltaire". În perioada interbelic\, Boto[ani f\cea parte din jude]ele Moldovei de Sus, fiind a[ezat pe vechiul drum care, de la Suceava, mergea spre vadul Prutului la {tef\ne[ti [i de aici ajungea prin B\l] la Soroca, pe Nistru. Fiind situat între jude]ul Dorohoi, jude]ul B\l], Suceava [i Baia, era unul dintre cele mai dezvoltate ]inuturi, din punct de vedere economic [i social. Jude]ul Boto[ani prezint\ un poten]al turistic prin rezerva]iile naturale de pe cuprinsul Stânca {tef\ne[t s\u: Stânca-{tef\ne[tii - o rezerva]ie geologic\ [i floristic\; p\durea Ciornohal - rezerva]ie forestier\; Vorona - rezerva]ie floristic\ [i faunistic\; p\durea Tudora Tudora cu rezerva]ia de tisa - specie rar\ pentru ]ara f\getu secu ar noastr\ (lemn de esen]\ foarte tare); f\getull secullar Stuhoasa, comuna Suhar\u; arini[ul de la Horl\ceni (rezerva]ie forestier\), comuna {endriceni; rezerva]ia Turb\r a Dersca floristic\ Turb\riia Dersca.

ISSN 1584 - 5303

From a geographic point of view, Botosani County is located at the eastern border of Romania and the European Union, neighbouring Ukraine and the Republic of Moldova and representing one of the most important historic and cultural poles, a true cradle of Romanian and universal culture. The history of the settlement begins a long time ago, being mentioned for the first time in documents in 1439 (''The Chronicles of Moldavia'' - Grigore Ureche). Still, its real existence began long before the documentary certification. Since then, Botosani has seen various stages of economic and social development becoming famous at national and international level for its important personalities. Botosani County is the birthplace of Mihai Eminescu, a Romanian poet, prose writer and journalist, also called the ''morning star of Romanian poetry'', one of the most important national and universal poets. Moreover, Botosani gave other personalities to the cultural and historic universality: George Enescu, one of the most important composers and musicians in the world, the one who raised folklore and Romanian music at the level of universal music, as well as Nicolae Iorga, a Romanian historian, literary critic, documentalist, playwright, poet, encyclopaedist, memorialist, minister, member of Parliament, prime-minister, university professor and academician, being compared to Voltaire for the role he played in the Romanian culture in the first decades of the XXth century. In the inter-war period, Botosani was part of the region of Upper Moldavia, being located on the old road that left Suceava, crossed the ford of Prut River in Stefanesti and reached Soroca, on Nistru River, through Balt. Being situated between Dorohoi County, Balt County, Suceava and Baia, it was one of the most developed counties, from an economic and social point of view. Botosani County has a high tourist potential through its S natural reservations: Stanca-Stefanesti - a geological and flower reservation; Ciornohal forest - a forest reservation; Vorona - a flora and fauna reservation; Tudora forest with the yew tree reservation - a rare species for our country (very hard wood); the ancient beech tree forest Stuhoasa, Suharau Commune; the alder tree forest from Horlaceni (forest reservation), Sendriceni Commune; the flower reservation Dersca Peat Bog.

Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani

>> 7

Silion House. built in the middle of the XIXth century. Foto: Vedere panoram\ a localit\]ii Agafton 2. având pictura M\n\st rea Agafton interioar\ ref\cut\ complet `n anii de dup\ revolu]ie. Casa Bolfosu. realiz\rile [i proiectele noastre [i s\ v\ umple]i sufletele de spiritul Boto[aniului! Mihai }âbuleac Pre[edintele Consiliului Jude]ean Boto[ani 2 Mihai }âbuleac President of Botosani County Council 1. V\ invit\m s\ cunoa[te]i oamenii. Biserica Uspen a Boto[an Uspeniia . dating from 1551. ''George Enescu". de renume `n lumea me[te[ugarilor boto[\neni. construit\ în stil moldovenesc. from among which we can mention: Antipa House. XIX. in Moldavian style. Gorovei Monastery. Pop\u] . In Botosani County there are also other edifices with remarkable architectural value. cl\direa Prim\riei construit\ la sfâr[itul secolului XVIII `n stil eclectic de c \d rea F armon c influen]\ german\. the County Museum. ''George Enescu". Gheorghe" . "Saint Ilie" Church Botosani.Botosani. the wife of ruler Petru Rares. in Neo-Gothic style. built by Stephen the Great in 1495. care grupeaz\ un num\r mare de cl\diri cu destina]ie comercial\ datând din secolele XVII . their accomplishments and projects and to fill your hearts with the spirit of Botosani! În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase edificii religioase. the most important of its C kind in the county. actuala cl\dire a bisericii fiind în\l]at\ pe locul unei vechi capele din lemn `n anul 1853. dating from 1778. out of which we can mention: "Saint Nicholas" Church Popaut . XIX. M\n\stirea Co[ula din localitatea cu acela[i nume.Harta judeþului Botoºani 1 There are many religious edifices in Botosani County. Muzeul Jude]ean Jude]ean. Biserica Romano . Vorona Convent.Boto[anii. "The Birth of Saint John the Baptist" Roman-Catholic Church Botosani. sfâr[itul sec XIX. dintre care amintim numai câteva: Biserica "Sf. dating from the XVIth century. M\n\stiirea Agafton Curte[ti din secolul XVI. also known as "Moscovici House". also called Ventura House.Boto[anii. Biserica "Sf. We invite you to know the places. l\ca[ care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare B ser ca armeneasc\ (pictura mural\). Nicolae". M\n\stirea Gorovei . Ioan Botez\torull". ctitorie a B ser ca Domneasc\ "Sf. B b oteca Jude]ean\ "M ha Em nescu" Biiblliioteca Jude]ean\ "Miihaii Emiinescu". reprezentative pentru jude]ul Boto[ani sunt [i casele memoriale ''Mihai Eminescu". grouping a large number of commercial buildings dating from the XVIIXVIIIth centuries. domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din 1496. construit\ la mijlocul sec. Ilie" . the edifice of the Town Hall. built by Lady Elena Rares. Bolfosu House. `n manier\ B ser ca L poveneasc\ Boto[an neogotic\. cea mai important\ m\n\stire din jude]. the beginning of the XIXth century.Comuna V\cule[ti (1742). construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matia[ Co[ulvei (1532). built in 1552 by Lady Elena. dating from around 1900. the people. Vaculesti Commune (1742).Boto[ani. ''Octav Onicescu". Foto: Complexul m\n\stiresc Vorona 3. care î[i are începuturile `n anul 1778 ca biseric\ a Breslei Bl\narilor. a place that still preserves very valuable original frescoes (mural painting). ''Octav Onicescu". cunoscut\ [i sub numele de "Casa Moscovici". Agafton Monastery . the museums ''George Enescu".Dorohoii. denumit\ [i Casa Ventura. printre care men]ion\m: Casa Antiipa. În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase alte construc]ii cu valoare Casa Ant pa arhitectonic\ deosebit\. Also representative to Botosani County are the memorial houses ''Mihai Eminescu". made in 1537-1681. famous in the crafting field in Botosani. ce dateaz\ din jurul anului 1900.Boto[ani. Ioan Botez\toru " Boto[an Sf. Biiseriica Domneasc\ "Sf. Casa Silion. "Mihai Eminescu" County Library.Curtesti.XVIII. Cosula Monastery. "Saint George" Church Botosani. situated in the homonymous locality. the interior painting being completely restored after the revolution. the building of the Philharmonic. ctitorie a lui {tefan cel Mare din anul 1495. N co ae" Doroho Niicollae" . The Old Centre of the City of Botosani has the oldest architecture in the city.Boto[ani . built by the ruler Stephen the Great in 1496. ''Nicolae Iorga". the Armenian Church in Botosani (1535). the Lippovan Church in Botosani. the present edifice of the church being raised on the spot of an old wooden chapel dating from 1853. Biserica "Sf. datând din anul 1551. începutul sec.Boto[anii. Uspenia Church. Biiseriica armeneasc\ Boto[ani (1535). Biiseriica Liipoveneasc\ . end of the XIXth century. cll\diirea Fiillarmoniiciiii. ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena. "Saint Nicholas" Princely Church Dorohoi. realizate între anii 1537-1681. so]ia domnitorului Petru Rare[. M\n\stirea Vorona (m\n\stirea de c\lug\ri]e). muzeele ''George Enescu". Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani 3 8 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 9 . built at the end of the XVIIIth century in Eclectic style with German influences. when it was the church of the Furriers' Guild. ''Nicolae Iorga".Catolic\ "Na[terea Sf. Centrul Vechi al Municipiului Boto[ani este partea cea mai veche a ora[ului din punct de vedere arhitectonic. built during the time of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532). De asemenea. ctitorie a Doamnei Elena Rare[. locurile.

1 Feasibility Study for the objective "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries of CIAS Leorda" .turismbotosani.28 persoane instruite.Moldova 2004 . Measure 1. As part of this project. as leader of a crossborder cooperation partnership alongside "Mihai Eminescu" County Library Botosani and the Association of workers in the tourist field in Cernauti Region "Tourist Bucovina" (Cernauti. lider al unui parteneriat de cooperare transfrontalier\ al\turi de Biblioteca jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani [i Asocia]ia lucr\torilor din domeniul turistic al regiunii Cern\u]i "Bucovina Turistic\" (Cern\u]i. the dissemination of tourist information to the tourism operators. internet . telefon [i fax. concluded a partnership with Falesti District Council (Republic of Moldova). Projects with external financing Projects financed from pre-accesion funds a 1. 3. At the same time. Angajarea Botosani County Council comunit\]ilor locale în ac]iuni de cooperare transfrontalier\.1 . target groups. Obiectivul general al proiectului a fost intensificarea cooper\rii transfrontaliere în domeniul turismului. . the activity of knowing and bringing together the local communities from the eligible regions was all the more beneficial as the new frontier of the European Union was extended to this area. as well as for the existence of the population from both sides of the border. Printre activit\]ile proiectului s-au num\rat: .Ukraine 2004 . with a direct impact on the life quality of the population from the border area between Botosani County and the districts of Moldova.crearea unei pagini web) au reprezentat activit\]i în cadrul proiectului amintit. 3. sustainable ecologic and cultural tourism.Consiliul Jude]ean Boto[ani Proiecte cu finanþare externã Proiecte finan]ate din fonduri de pre-aderare 1. adic\ o mai bun\ cunoa[tere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile.Consiliul Jude]ean Boto[ani 2. cu impact direct asupra calit\]ii vie]ii popula]iei. Botosani County Council. Îmbun\t\]irea integr\rii transfrontaliere dintre regiunile de grani]\. the County Council requested non-refundable financing and was the leader of a partnership that included the District Council Soroca (Republic of Moldavia). local authorities (the promotion of tourism in Botosani County through the printing of brochures. .Ucraina.15. endowment and rehabilitation of the locations from CIAS Leorda . "Centrul de informare turistic\ [i cooperare transfrontalier\" . the development of human resources and the accomplishment of preparatory activities for larger projects with a strong cross-border impact in the field.1 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Pavilion de recuperare [i cazare beneficiari ai CIAS Leorda".01. În cadrul Centrului î[i desf\[oar\ activitatea doi operatori specializa]i în domeniul turismului [i al marketingului turistic.ro) au reprezentat dou\ dintre obiectivele esen]iale ale proiectului. a fost considerat\ de c\tre Programul de Vecin\tate România . proiectul [i-a propus s\ aduc\ o contribu]ie însemnat\ în dezvoltarea economico-social\ durabil\ în zona de grani]\ [i s\ duc\ la o mai bun\ cunoa[tere a poten]ialului turistic de care dispune fiecare parte. was considered in the Vicinity Programme Romania . Ukraine). Crearea [i dotarea "Centrului de informare turistic\" (cu mobilier. prin intermediul c\rora au putut fi sus]inute [i celelalte activit\]i ale proiectului.Activitate `n cadrul proiectului "~mpreun\ pentru servicii sociale de calitate".Works for the modernization.project financed by PHARE CBC Programme. 2. Consiliul Jude]ean Boto[ani. . and this fact should not be perceived by its population as an obstacle in the way of the existing connections and of cooperation at local level.2006 as the main pillar for the future development of sustainable cooperation. The results of the project's implementation were: . I Priority Promotion of the local socio-economic development. reparare. repair. through the establisment of a solid basis for economic development. Prioritatea I . Proiectul s-a încadrat în obiectivul general al Programului de Vecin\tate România . 2. computer. pliante. Rezultatele implement\rii acestui proiect au fost: . prin edificarea unor baze solide pentru dezvoltarea economic\. telephone and fax. turismul durabil. .1 information and communication network for the elaboration of the "Guide for granting social assistance services" . computer.The elaboration of the Feasibility Study necessary for the investment "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries in CIAS Leorda" .Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" 10 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 11 .01. Internet .Crearea instrumentelor specifice pentru multiplicarea [i diseminarea informa]iilor.The creation of the specific instruments for the dissemination of the information.2006. as applicant for non-refundable financing. sus]inut\ la Boto[ani 1. "The Tourist Information and Cross-Border Cooperation Centre" . "Together for quality social services" RO2005/017-537. the project encouraged the development of cross-border contacts and of local and regional cooperation. Prin urmare. inscrip]ionare CD-uri de c\tre o firm\ autorizat\. .Ucraina 2004 . autorit\]i locale (promovarea turismului în jude]ul Boto[ani prin tip\rirea de bro[uri. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani .Consiliul Judeþean Botoºani Text: Andrei BUZATU .15. cu impact direct asupra egaliz\rii [anselor de includere în comunitate.asisten]\ socio-psiho-juridic\ pentru 150 persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i. The general objective of the project was the improvement of the access to integrated community services of social assistance for elderly persons and people with disabilities from Botosani County (Romania) and Soroca District (Moldova).Crearea unui model de bun\ practic\ de interven]ie social\ complex\/integrat\. Integrare European\ a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile pentru acest proiect. tourist management. leading to an adequate promotion of tourism on both sides of the border. components of the Euro-region Prutul de Sus. with an impact on the life quality of the people from the border area of Botosani County and Cernauti Region Ukraine. imprimant\ multifunc]ional\. Scopul proiectului a fost acela de a îmbun\t\]i managementul comun privind gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere.01. The general objective of the project was the intensification of economic and social cooperation. Some of the project's activities were the following: . Two specialized operators in the field of tourism and tourist marketing also carry out their activity inside the Centre. requested non-refundable financing for this project. precum [i crearea unei pagini web de promovare a centrului [i a turismului din cele dou\ regiuni (http://www. grupuri ]int\. cu impact asupra calit\]ii vie]ii oamenilor din zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i regiunea Cern\u]i . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani .2006 ca fiind pilonul principal al dezvolt\rii viitoare a rela]iilor de cooperare durabile.The creation of a model of good practice in the field of complex/integrated social intervention.Budget line: B 220202. Consequently.2006. Consiliul Jude]ean Boto[ani prin Direc]ia Programe.Studiu de Fezabilitate necesar investi]iei "Pavilion de recuperare [i cazare a beneficiarilor din CIAS Leorda". with a direct impact on the equalisation of chances for inclusion into the community. Obiectivul general al proiectului a fost îmbun\t\]irea accesului la servicii comunitare integrate de asisten]\ social\ a grupurilor defavorizate reprezentate de persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i din jude]ul Boto[ani (România) [i din Raionul Soroca (Moldova). proiectul a încurajat dezvoltarea contactelor transfrontaliere [i cooper\rii la nivel local [i regional. a realizat un parteneriat cu Consiliul Raional F\le[ti (Republica Moldova). proiect finan]at în cadrul Programului de Vecin\tate România-Moldova 20042006. CDs. "Cross-border collaboration for the management of the middle stream of b Prut River" .Linia bugetar\: B 220202.The training of the human resources from the two facilities . The general objective of the project was the intensification of cross-border cooperation in the field of tourism.Materials for the promotion of the social integration of elderly and disabled people . leaflets. dotare [i reabilitare a loca]iilor din CIAS Leorda. modernizat [i dotat. The aim of the project was the improvement of the joint efforts for the appropriate management of the cross-border waters.2006.Moldova 2004 . componente ale Euroregiunii Prutul de Sus.Lucr\ri de modernizare. PHARE CBC 2005. training in marketing. Prin aceast\ abordare.1 re]ea de informare [i comunicare pentru elaborare "Ghid de acordare a serviciilor de asisten]\ social\". ecologic [i cultural. mass-media. "Împreun\ pentru servicii sociale de calitate" RO2005/017-537. which aims at a better knowledge of the local communities from the eligible regions.The creation and development of a cross-border network of information and communication . mass-media.proiect finan]at prin Programul PHARE CBC 2004-2006/016-942. Through this approach. PHARE CBC 2005. a multifunctional printer. Consiliul Jude]ean a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile [i lider al unui parteneriat din care au mai f\cut parte Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova). M\sura 1. sursa principal\ a realiz\rii activit\]ilor economice. The project is part of the general objective of the Vicinity Programme Romania .1 Extension and consolidation of the tourist sector .creation of a web page) were included in the above mentioned project. The improvement of cross-border integration between the border regions.Promovarea dezvolt\rii socio-economice locale. through the Vicinity Programme Romania . aparat fotodigital).2006. the Local Council of Leorda Commune (Romania) and the County Union of the Pensioners from Botosani (Romania) as associates. as well as the creation of a web page for the promotion of the tourist centre in the two regions (http://www. `n zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i raioanele din Moldova.1 Centru de îngrijire [i asisten]\ social\ (Leorda-România) reabilitat. the main source for the accomplishment of the economic activities.28 persons trained . "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" .Moldova 2004 . .Extinderea [i consolidarea sectorului turistic . ~n acela[i timp. mainly as regards the management of Prut River.proiect finan]at în cadrul Programului PHARE CBC.Moldova 2004 . project financed through the Vicinity Programme Romania-Moldavia 2004-2006.01. Foto: BOARDMEDIA . instruire în marketing. având ca efect o promovare corespunz\toare a turismului de o parte [i de alta a grani]ei. managementul turistic. . iar acest lucru nu trebuie s\ fie perceput de popula]ia din zon\ ca o barier\ în calea leg\turilor existente [i a cooper\rii la nivel local. through the "Programmes for European Integration" Department. ac]iunea de cunoa[tere [i apropiere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile a grani]ei a fost cu atât mai benefic\ în situa]ia în care noua frontier\ a Uniunii Europene s-a extins [i la aceast\ zon\ de grani]\.Materiale informative [i de promovare a integr\rii sociale a persoanelor vârstnice [i cu dizabilit\]i.project B financed through PHARE Programme CBC 2004-2006/016-942. The establishment and endowment of the Tourist Information Centre (with furniture. precum [i pentru via]a popula]iei de o parte [i de alta a grani]ei. În cadrul acestui proiect.ro) were two of the essential objectives of the project. the project aims at bringing a significant contribution to the sustainable social-economic development in the border area and leads to a better knowledge of the tourist potential of each region. which supported the other activities.Formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere de informare [i comunicare . modernized and equipped . included in the Euro-region Prutul de Sus. The engagement of the local communities in activities of cross-border cooperation. prin Programul de Vecin\tate România .social-psychological-legal assistance to 150 elderly and disabled people . în calitate de solicitant de finan]are nerambursabil\. Botosani County Council. . . popula]ie. diseminarea informa]iilor cu caracter turistic c\tre operatorii din domeniu turistic. dezvoltarea resurselor umane [i realizarea unor activit\]i ce preg\tesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic `n domeniu. Ucraina). Consiliul Local al comunei Leorda (România) [i Sindicatul Jude]ean al Pensionarilor Boto[ani (România) în calitate de asocia]i.Instruirea resurselor umane din cele 2 entit\]i vizate. digital camera). componente ale Euroregiunii Prutul de Sus.turismbotosani.1 Social assistance and care centre (Leorda-Romania) rehabilitated. în principal în domeniul gospod\ririi apelor râului Prut. to the population. Obiectivul general al proiectului a constat în intensificarea cooper\rii economice [i sociale.

established in 1985.4 cooperation agreements between the District Council of Falesti and member organizations of the information and communication networks from Briceni. . as well as the elaboration.01. Cristinesti and Pomarla (Romania). în parteneriat cu Consiliul Raional Her]a (Ucraina).Her]a . namely Briceni. constituie ''puntea de suflet" dintre popula]ia celor dou\ ]\ri.01. 4.86. The implementation of this activity has led to a higher level of visibility regarding the intervention of the European Union in the area. out of which: . precum [i apele subterane din lunca acestui râu sunt principala surs\ de alimentare cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale de o parte [i de alta a grani]ei dintre cele dou\ state. The project's activities aimed at: a. The results of the project are the following: .4. de asemenea.documentation and contracts for the acquisition of services. Prioritatea 2 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructur\ transfrontalier\. acesta are grani]\ la nord cu Ucraina (prin punctul de trecere Racov\]) [i la est cu Republica Moldova (prin punctul vamal Stânca). A higher level of awareness of the local population from the two areas regarding public participation in the efficient management of the waters of Prut River. 5.6% .Activitate `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". Rascani.Herta District. the project aiming at the reactivation of the ''road network" which connected the two counties (Herta and Dorohoi) that belonged to the Highland.4 acorduri de cooperare `ntre Consiliul raional F\le[ti cu organiza]ii membre ale re]elei de informare [i comunicare din raioanele Briceni.02. materializate în daune atât pentru biodiversitate.jude]ul Boto[ani [i Ucraina . legau 2 ]inuturi (Her]a [i Dorohoi) ce apar]ineau }\rii de Sus. The applicant for this project was Botosani County Council (Romania).13. înfiin]at `n anul 1985. 1. as an extended partnership. Studiul de fezabilitate realizat prin proiect. precum [i a gradului de con[tientizare în rândul popula]iei asupra necesit\]ii corel\rii [i dezvolt\rii integrate a urm\toarelor programe dedicate acestui domeniu de interes comun. project financed by the PHARE 2006 Programme. desf\[urat\ la Herta (Regiunea Cern\u]i. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . which would be useful for the establishment of a database necessary for the elaboration of an Action Plan for the joint management of the integrated infrastructure.200 buc. The project envisaged the development of the common implementation structure. "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" (RO 2006/018-147. Solicitantul acestui proiect a fost Consiliul Jude]ean Boto[ani (România). Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . that crosses the territories of the communes associated in the project: Ibanesti. . Rî[cani. precum [i abord\rile similare de cealalt\ parte de grani]\ vor constitui baza realiz\rii unor lucr\ri complexe de alimentare cu ap\.Vizita de lucru desf\[urat\ `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". the County Inspectorate for Emergency Situations being an associate. în procesul de modernizare a serviciilor de voluntariat pentru situa]ii de urgen]\. in partnership with Herta District Council (Ukraine). "The informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" (RO 2006/018-147.Ucraina.Cernauti (Ukraine). The Feasibility Study. prin acordarea unei aten]ii deosebite multiplic\rii [i extinderii efectelor proiectului [i prin diseminarea rezultatelor sale comunit\]ilor locale din cele dou\ zone transfrontaliere. having as associates the Local Councils of Ibanesti.600 euro) . Glodeni. between the local public administrations from the two areas. The development of cross-border collaboration envisaged also the elaboration of an Action Plan for the joint management and support of the infrastructure regarding the management of Prut River. care str\bate teritoriul comunelor asociate `n proiect: Ib\ne[ti. Punctul de trecere simplificat de la Racov\].Herta . Apele râului Prut.03 BT 418). existing at the level of the local communities. facilitating the collaboration and cooperation between the communities that live on both sides of the border. Ucraina) 12 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 13 . Glodeni [i F\le[ti.Ukraine) and Stanca customs (Romania . desf\[urat\ la Boto[ani 2. having as partners 77 Local Councils of cities. [i se continu\ cu 6 km pân\ în ora[ul Her]a (Ucraina). with a direct impact on the life quality of the population and a significant crossborder impact in the near future. Având în vedere pozi]ia jude]ului Boto[ani. Implementarea acestei ac]iuni a dus la cre[terea gradului de vizibilitate privind interven]ia Uniunii Europene în zon\. outside the partnership.03. . existente la nivelul comunit\]ilor locale. c. cât [i asigurarea prin cele mai adecvate tehnici inginere[ti a aliment\rii cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale. De asemenea. bro[uri de prezentare a colabor\rii transfrontaliere din zona proiectului distribuite la factorii interesa]i.Botosani County Council (350 Euro) and 77 Local Councils (150 Euro each) The goal of the project was to strengthen the operational capacity of the local public administrations in Botosani County as regards the modernization of the volunteering services for emergency situations. Rezultatele proiectului au fost urm\toarele: . . eficientizarea activit\]ii serviciilor voluntare pentru situa]ii de urgen]\. . care s\ realizeze o baz\ de date necesar\ stabilirii unui Plan de ac]iune pentru managementul comun al infrastructurii integrate. towns and communes.4% (75.1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport [i de grani]\. Problematica legat\ de protec]ia mediului. The water management in the area envisages both the protection of the purity of these water sources.Cernauti Region . which have plans for the management of the river but with no correlation and cross-border integration for this purpose.500 Euro.Ucraina) [i punctul vamal Stânca (România .Regiunea Cern\u]i Raionul Her]a. as a model of good practice. as well as the similar approaches on the other side of the border will represent the basis of complex works for the water supply system.1 Studiu comparativ de cooperare în managementul apelor râului Prut. care au [i în prezent planuri de gospod\rire a acestor ape. deoarece problema managementului apelor râului Prut intereseaz\ toate raioanele de grani]\ cu jude]ul Boto[ani. The project called "Roads without frontiers for a united Europe" took place in the geographical area of Romania .Contracting Authority (PHARE funds) . în afara parteneriatului.Ukraine. Glodeni and Falesti. The development of pilot activities for the preparation of large projects with significant cross-border impact. ora[e [i comune. The waters of Prut River and its tributaries. and thus revigorating the traffic on the route Dorohoi (Romania) . Edinet.Plan de ac]iune comun pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut.800 buc. for the accomplishment of the project's goal. Edinet.02. cât [i pentru gospod\riile din apropierea cursului de ap\. extending the road by 6 km up to the town of Herta (Ukraine). Edinet. materialized in damages for the biodiversity and the human settlements. între administra]iile publice locale din cele dou\ zone transfrontaliere. Dezvoltarea colabor\rii transfrontaliere a avut în vedere. by paying attention to the multiplication and extension of the project's effects and through the dissemination of its results to the local communities from the two cross-border areas. The aspects regarding the protection of the environment. fiind cea mai scurt\ leg\tur\ dintre punctul de frontier\ Racov\] (România . ca un model de bun\ practic\. distributed to the interested factors. Proiectul a avut în vedere [i preluarea debitului de ap\ suplimentar existent în momentul inunda]iilor pentru diminuarea efectelor nefavorabile asupra terenurilor din apropierea acestui râu. având ca asocia]i: Consiliile Locale Ib\ne[ti. Botosani County Council applied for financing. The creation of a database referring to the management of cross-border waters and the development of the perspective regarding future cooperation in this field.Botosani County and Ukraine . Proiectul a avut în vedere dezvoltarea structurii comune de implementare. . .03 BT 418). . ale afluen]ilor acestuia.4% (75. this being the shortest connection between the frontier point Racovat (Romania . b. din care: . Cristinesti and Pomarla (Romania). facilitând p\strarea leg\turilor de colaborare [i cooperare dintre comunit\]ile care tr\iesc de o parte [i de alta a frontierei România-Ucraina. c. revigorând circula]ia pe traseul Dorohoi (România) . Cristine[ti [i Pomârla (România).1 Development of cross-border transport infrastructure.a common Action Plan for the joint management of Prut River and for the support of the infrastructure. M\sura 2. Dezvoltarea unor activit\]i pilot pentru preg\tirea unor proiecte mai mari cu impact transfrontalier puternic. realizarea unui plan de ac]iune pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut. through the accomplishment of a collaboration network. The project also considered the collection of the additional water flow from floods in order to reduce the unfavourable effects on the land situated in the proximity of this river. prin dotarea acestora. 5. as well as to a higher level of awareness of the population regarding the necessity to correlate and integrately develop the future programmes dedicated to this field of mutural interest.Imagine râul Prut aferent\ proiectului "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" Activit\]ile proiectului au vizat: a. Glodeni districts. . f\r\ a exista o corelare [i o integrare transfrontalier\ în acest sens. respectiv conservarea biodiversit\]ii subacvatice [i din imediata apropiere a acestui curs de ap\ este strâns legat\ de utilizarea Prutului ca surs\ de ap\ potabil\. cu un impact direct asupra calit\]ii vie]ii [i impact transfrontalier puternic în viitorul apropiat. Considering the location of Botosani County. proiectul [i-a propus reabilitarea a 15 km din drumul jude]ean 291D+DJ298. Cre[terea gradului de con[tientizare în rândul popula]iei locale din cele dou\ zone transfrontaliere asupra particip\rii publice în gospod\rirea eficient\ a apelor râului Prut. PHARE CBC 2004-2006. Edinet.Moldova).1 Feasibility Study for the supply of the City of Botosani with water from Prut River in a regional system. a unui studiu de fezabilitate privind alimentarea cu ap\ a unor localit\]i din jude]ul Boto[ani.1 Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu ap\ din râul Prut a municipiului Boto[ani `n sistem regional. respectiv Briceni.Hot\râri ale administra]iilor publice din zona proiectului de aprobare a planului comun de cooperare. . înscriindu-se ca obiectiv general în cadrul Programului de Vecin\tate România .200 leaflets for the dissemination of the project's objectives and activities. as well as the ground waters from its meadow represent the main drinking water source of the local communities on both sides of the border between the two states. .Autoritatea Contractant\ (fonduri PHARE) . Proiectul [i-a propus crearea unui sistem de management comun al infrastructurii de transport [i de grani]\ prin formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere (grup ]int\) de comunicare [i informare. as the problem of managing the waters of Prut River is of interest to all the districts that border Botosani County.500 euro. proiectul propunându-[i reactivarea ''re]elei de drumuri" care. prin realizarea unei re]ele de colaborare.600 Euro) . R`[cani. proiect finan]at în cadrul Programului PHARE 2006. it borders Ukraine to the north (through Racovat passing point) and the Republic of Moldova to the east (through Stanca customs).decisions of the public administrations in the project area regarding the approval of the joint plan for cooperation. Riscani. The simplified passing point from Racovat. as well as the supply of drinking water to the local communities through the most adequate engineering techniques. Moreover. .Cern\u]i (Ucraina). being one of the general objectives of the Vicinity Programme Romania .Development of the integrated systems of cross-border infrastructure. The project had a total budget of 87. represents the ''bridge" between the two countries. Managementul apei în acest areal cuprinde atât un aspect de protec]ie a purit\]ii acestor surse de ap\. pentru realizarea scopului proiectului. Cristine[ti [i Pomârla (România). ca parteneriat extins.03.13. Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ având calitatea de asociat.1 comparative study of cooperation in the management of Prut River. PHARE CBC 2004-2006. the project also aimed at the rehabilitation of 15 km of the county road 291D+DJ298. Consiliul Jude]ean Boto[ani a fost solicitant al finan]\rii [i a avut ca parteneri 77 de Consilii Locale de municipii.800 brochures for the presentation of cross-border collaboration in the project area. in the north-eastern extremity of Romania. precum [i realizarea. .86. situat în extremitatea nord-estic\ a României. Crearea unei baze de date referitoare la managementul actual în gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere [i dezvoltarea perspectivei privind cooperarea viitoare în acest domeniu. în istorie. namely the preservation of the aquatic biodiversity and also of the fauna and flora from the proximity of this water stream are tightly connected to the use of Prut River as a drinking water source. .documenta]ii [i contracte pentru achizi]ie servicii.6% .Moldova). Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . b.Consiliul Jude]ean (350 euro) [i 77 Consilii Locale partenere (150 euro fiecare) Scopul proiectului a fost consolidarea capacit\]ii opera]ionale a administra]iilor publice locale din jude]ul Boto[ani. Proiectul a avut un buget total în valoare de 87. leaflet-uri pentru diseminarea obiectivelor [i activit\]ilor proiectului. Proiectul intitulat "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\" s-a desf\[urat în aria geografic\ România . The project aimed at the creation of a joint system for the management of the transport infrastructure by establishing and developing a cross-border network (target group) of communication and information. of a Feasibility Study regarding the water supply of the localities from Botosani County. Measure 2. 2 Priority .

acest proiect [i-a propus reabilitarea a peste 12 km de drum jude]ean. Thus. Valoare = 13. property of Botosani County Council."Modernization of DJ 291B Lozna . În ceea ce prive[te rezultatele estimate. Valoare = 17. Main intervention field 2.Corni . km 4+900 13+000" .C\lug\reni . Printre obiectivele specifice ale proiectului s-au num\rat: a. Value = 35.12+900". The beneficiaries of the project "Informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" were the volunteers from the local departments for emergency situations in Botosani County and the 77 partner town halls from the county. Cristine[ti (DN 29F) . as well as the improvement of the quality of the environment and of the prosperity of the served population. Loturi Enescu . urban streets .20+750 . goods and services. Regarding the estimated results.Co[ula . 14 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani The target group was represented by 77 persons.394. km 0+900 . refacerea [i/sau modernizarea a 22 pode]e transversale. Broscauti ."Modernizare DJ 208H P\dureni . Investment projects 1.DN 24C. resulting in the stimulation of the sustainable economic development of the region. km 7+900-20+750" este un D M 2 proiect în curs de implementare. the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water. DJ 294 leag\ localitatea Mih\l\[eni [i DN 24C. 2 promotion activities organized at the start and completion of the project. km D M 7+900-20+750" is an on-going project. the improvement of the county roads is necessary in order to keep up with the increasing traffic.Curte[ti . through the improvement of the endowments and the training of their representatives. financed through the Regional Operational Programme 2007-2013.295. and of the mobility of people. Consiliile locale partenere de proiect [i Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\. the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water. crearea unei re]ele informale între persoanele implicate [i a unor rela]ii inter-institu]ionale între Consiliul Jude]ean Boto[ani. 1.659 lei ."Modernizare DJ 292. 9 projects for the rehabilitation and modernization of the following sections of county roads: . the reduction of the cost of transport for people and goods and the fluidization of traffic.DN 24C. c\tre [i dinspre celelalte regiuni. reprezentan]ii comunit\]ilor locale din cele 77 unit\]i teritorial-administrative.Buda (E 58). Axa prioritar\ 2 .DN 28B. Grupul ]int\ a fost constituit de 77 persoane.P\dureni (DJ 294). and also in order to increase the mobility of the population. precum [i impactul implement\rii. Value = 17.Mih\ileni.the updating of the know-how in the field of emergency situations b. precum [i a îmbun\t\]irii calit\]ii mediului [i prosperit\]ii popula]iei deservite. according to the technical project and tender dossier . Axa prioritar\ 2 . Valoare = 11. Valoare = 35.Cosula . pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economice ale zonei.DN 28B. km 7+900 20+750".11+540".12+900".Oroftiana. Priority Axis 2 .31+000". the restoration and / or modernization of 22 bridges. Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului.14+100" . In December 2007. în mod indirect. în vederea îmbun\t\]irii accesibilit\]ii regiunii nord-est [i dinspre celelalte regiuni. Ungureni (DN 29) . Loturi Enescu ."Modernization of DJ 291D. Recently. Proiecte de investi]ii Proiecte finan]ate din Fonduri Structurale 1. km 13+010 18+610" . Reabilitarea unor trasee de drumuri jude]ene Îmbun\t\]irea [i dezvoltarea infrastructurii de transport sunt priorit\]i ale Planului Na]ional de Dezvoltare. according to the European norms and for the development of all economic branches in the area.the endowment with IT equipment (management. cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier. as well as the impact of the implementation. fiind finan]at în cadrul Programului Opera]ional Regional 2007-2013.154 lei ."Modernizare DJ 294. conform proiectului tehnic [i caietului de sarcini . km 0+000 .Buda (E 58).Modernizare DJ 291B Lozna . The lands that will be crossed by this road are in the property of Botosani County Council.DN 24C. in order to allow cheaper transportation.240 lei . Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului. Valoare = 31. Astfel.Sarafinesti. tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor.06 km [i se intersecteaz\ cu DN 24C.11+550".13+000" .31+000".Corni .Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale.11+550".29+160".Cre[terea gradului de calificare a personalului de la nivelul colectivit\]ilor locale. DN 29 .209 lei . [i a mobilit\]ii popula]iei.Plopenii Mari . in order to improve the accessibility of the North-East Region. correlated with general economic growth. km 18+000 . ac]iuni ce vor conduce la reducerea gradului de poluare în zon\.893 lei . consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren. promovarea parteneriatului [i a cooper\rii dintre autorit\]ile locale [i al]i actori responsabili de managementul serviciului pentru situa]ii de urgen]\ [i diseminarea rezultatelor proiectului Implementarea proiectului men]ionat mai sus a avut ca rezultate un num\r de 77 persoane instruite. Value = 31. dar [i a cre[terii gradului de mobilitate a popula]iei. asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime.39+150".Vlasinesti. Domeniul major de interven]ie 2. km 13+010 .Oroftiana.Cuza Vod\. km 22+100 .Actualizarea cuno[tin]elor în domeniul situa]iilor de urgen]\ b."Modernization of DJ 207N. "Modernizare DJ 291 B Lozna-Dersca-Mih\ileni. km 9+900 .1.209 lei .the signing of the works contract .Corlateni. requiring modernization and rehabilitation works.875. to and from the other regions."Modernization of DJ 291D.510. km 118+650 ."Modernizare DJ 291D.inclusiv construc]ia/ reabilitarea [oselelor de centur\". many roads have been affected. Valoare = 5. Sectorul de drum ce urmeaz\ a fi reabilitat este cuprins între km 22+100 29+160 [i are o lungime de 7. Vii[oara . the promotion of cooperation between the local authorities and other factors responsible for the management of the emergency situations and the dissemination of the project's results. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren. The general objective of the project was the implementation of the reform of public administration in general and of public services in particular. Value = 35.including the construction / rehabilitation of the belt roads". bunurilor [i serviciilor. Proiectul "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" a avut ca beneficiari voluntarii din cadrul serviciilor comunale pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani [i cele 77 prim\rii partenere din jude].124+455" ."Modernization of DJ 208H Padureni . who will have more efficient public services.893 lei . with safety measures for road traffic.Mihaileni. ~n ultimii ani. Botosani County Council submitted for financing through the Regional Operational Programme 2007-2013."Rehabilitation and modernization of the network of county roads. prin dezvoltarea serviciilor publice pentru situa]ii de urgen]\."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene. C\l\ra[i .18+610" . DN 29 . în inventarul bunurilor publice al Consiliului Jude]ean Boto[ani."Modernizare DJ 294B.1 . reducerea costurilor privind transportul de persoane [i m\rfuri [i la fluidizarea traficului.29+160". endowment with IT equipment of the local departments for emergency situations. bunurilor [i serviciilor în vederea stimul\rii dezvolt\rii economice durabile a regiunii. Mihalaseni . The project envisages the rehabilitation and modernization of a section of the above mentioned county road. km 22+100 29+160" is an on-going project. DN 24C . H\ne[ti . se impun îmbun\t\]iri ale drumurilor jude]ene pentru a ]ine pasul cu cre[terea traficului. which will lead to the increase of road traffic. km 7+900 ."Modernizare DJ 282.13+900". km 6+540 . km 9+900 . Hanesti .Dersca . km 6+540 11+540". În decembrie 2007.295.Libertatea . km 5+500 12+500" . care prezint\ sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea social-economic\ în România. km 5+500 ."Modernization of DJ 294A.39+150".12+600" . km 22+100 . Botosani ."Modernizare DJ 291D. Mih\l\[eni .1 . which presents the sector of regional transport as one of the main sectors for social-economic development in Romania. special measures for the crossing of localities. with responsibilities in the field of emergency situations."Modernizare DJ 296B. Main intervention field 2. Rezultatele prev\zute a fi ob]inute prin implementarea proiectului sunt: .726."Modernizare DJ 294.Dingeni. corelat cu cre[terea general\ din economie. Dobarceni . comunicare.06 km. The county road DJ 294 connects Mihalaseni locality to the national road DN 24C. ceea ce ar conduce la o cre[tere a traficului rutier. Dobârceni .326 lei .DN 24C. km 6+220 .685 lei. asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime. [i 3 persoane din cadrul Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Boto[ani.124+455" . the modernization and development of the capacity of the local administration in Botosani County to efficiently manage the emergency situations through: ."Modernizare DJ 208H. Domeniul major de interven]ie 2. km 0+000 12+600" ."Modernization of DJ 282H. tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor.Strahotin .including the construction / rehabilitation of the belt roads" The general objective of the project is the improvement of the regional and local infrastructure. Rehabilitation of county roads The improvement and development of the transport infrastructure are the priorities of the National Development Plan. crossing the national road DN 24C."Modernization of DJ 293A. complying with the quantitative and qualitative conditions. fiind situat în partea estic\ a jude]ului Boto[ani. goods and services in order to stimulate the sustainable economic development of the region. Ungureni (DN 29) . angajate în cadrul a 77 prim\rii din jude].1 "Rehabilitation and modernization of the network of county roads. the creation of an informal network between the people involved and also the creation of inter-institutional relations between Botosani County Council. The results expected to be accomplished through the implementation of the project are: . prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013. Terenurile ocupate de traseul acestui drum sunt în inventarul bunurilor publice ale Consiliului Jude]ean Boto[ani. în condi]ii de siguran]\ [i confort. activities which will lead to the reduction of pollution in the area. Value = 5.Borzesti Mandresti .Cristesti .875.Libertatea . being situated in the eastern part of Botosani County. gestionate la nivel local.726.inclusiv construc]ia / reabilitarea [oselelor de centur\". 2 ac]iuni de promovare în mass-media organizate la lansarea [i la închiderea proiectului.DN 24C. DN 24C . Suprafa]a ocupat\ de DJ 294 se afl\ în extravilanul localit\]ii Mih\l\[eni. The surface occupied by the county road DJ 294 is located outside the borders of Mihalaseni locality. Gulioaia .Mitoc."Modernization of DJ 282.Mândre[ti . 9 proiecte pentru reabilitarea [i modernizarea urm\toarelor trasee de drumuri jude]ene: ."Modernization of DJ 296B.DN 24C.Cuza Voda.326 lei . From among the specific objectives of the project we can mention: a."Modernization of DJ 208H. The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category. km 0+000 . Boto[ani . Value = 13.Criste[ti . mai multe drumuri au fost afectate atât în ce prive[te starea suprafe]ei. km 34+150 . c\rora li se ofer\ servicii publice mai eficiente Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de implementarea reformei administra]iei publice în general [i a serviciilor publice în particular. Valoare = 35. fiind finan]at prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013.Sarafine[ti. the project envisages the rehabilitation of over 12 km of county roads. Priority Axis 2 . km 7+000 .Suhar\u .the information of the public regarding the improvement of the road infrastructure in Botosani County. The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category."Modernizare DJ 293A."Modernization of DJ 294B.14+550" . bineîn]eles. control of the emergency situations) ."Modernizare DJ 282H. urban streets .Strahotin . Viisoara .the execution of the works and the improvement of the road infrastructure in Botosani County.394. "Modernization of the road DJ 294 Mihalaseni .C\lug\renii Mari (DJ 296).Ib\ne[ti."Modernizare DJ 207N. Calarasi . Cristinesti (DN 29F) ."Modernization of DJ 294.29+160" este un proiect în curs de derulare. km 22+100 . of the transport conditions for goods and people in the North-East Region.Improvement of the regional and local transport infrastructure. km 18+000 . "Modernizare Drum DJ 294 Mih\l\[eni .Vl\sine[ti. Projects financed from Structural Funds 1.12+500" .Borze[ti .703. in conditions of safety and comfort.Dîngeni.577.Padureni (DJ 294). Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane în regiunea nord-est.Execu]ia lucr\rii [i îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani cu respectarea condi]iilor cantitative [i calitative.577.Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale. str\zi urbane .1 . The road section which will be rehabilitated is included between km 22+100 . through the development of public departments for emergency situations.the elaboration of the Feasibility Study and of the Technical Project . pentru a permite transporturi mai ieftine. cu responsabilit\]i în domeniul situa]iilor de urgen]\. cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier. 2. and 3 persons from the County Inspectorate for Emergency Situations Botosani.154 lei .Plopenii Mari . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani 2.29+160 and has a length of 7. având ca rezultat stimularea dezvolt\rii economice durabile a regiunii. ele aflându-se în folosin]a domeniului public. The indirect beneficiaries of the project's results are the local communities from the 77 administrative-territorial units.Calugareni . communication. Proiectul vizeaz\ reabilitarea [i modernizarea unui tronson din drumul jude]ean men]ionat în titlu.659 lei .14+550" . respectiv: . Gulioaia ."Modernizare DJ 294A.510. prin instruire în domeniul utiliz\rii computerului . being part of the public domain.14+100" . Consiliul Jude]ean Boto[ani a depus spre finan]are.a higher qualification level for the staff through training in the field of computer use . gestionare a situa]iilor de urgen]\) . conform normelor europene [i. Brosc\u]i . managed at local level. 8 county roads were rehabilitated and modernized: . employed in 77 town halls. str\zi urbane . The implementation of the above mentioned project resulted in 77 trained persons.Improvement of the regional and local transport infrastructure.Suharau . Value = 11.Ibanesti.Mitoc.Ob]inerea Studiului de Fezabilitate [i a Proiectului Tehnic .703. km 34+150 . dotarea cu echipamente IT a serviciilor locale pentru situa]ii de urgen]\. km 0+900 13+900".Semnarea contractului de execu]ie a lucr\rilor . km 4+900 . km 6+220 ."Modernization of DJ 292. In 2008.Informarea publicului larg cu privire la îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani. cât [i în structur\. a c\ror dotare s-a îmbun\t\]it [i ai c\ror reprezentan]i au fost instrui]i. modernizarea [i dezvoltarea capacit\]ii administra]iei locale din jude]ul Boto[ani de a gestiona eficient serviciul pentru situa]ii de urgen]\ prin: .Dersca .Curtesti .240 lei . ele necesitând lucr\ri de modernizare. De rezultatele proiectului beneficiaz\. reabilitare a drumurilor jude]ene. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 15 . the Local Councils partners in the project and the County Inspectorate for Emergency Situations. financed through the Regional 2 Operational Programme 2007-2013. the consolidation of the areas with risk of land slides.685 lei.Dotarea cu echipamente IT (management. km 0+000 ."Modernization of DJ 294. "Modernization of the county road DJ 291 B Lozna-Dersca-Mihaileni. with safety measures for road traffic. km 118+650 . În anul 2008 s-au reabilitat [i modernizat un num\r de 8 drumuri jude]ene. special measures for the crossing of localities.Calugarenii Mari (DJ 296). the consolidation of the areas with land slides.Corl\]eni."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene. km 7+000 .

5% din venitul pe gospod\rie.Termen estimat de finalizare a Studiului de fezabilitate. reducerea costurilor de transport explicite [i implicite. L = 15 km. `n func]ie de pozi]ia sta]iilor de transfer (zona 1 Dorohoi.2008. . tronsonul Ib\ne[ti . Conform principiului ''poluatorul pl\te[te''. Strategia . . . 349/2005 a celor dou\ depozite din municipiul Boto[ani [i municipiul Dorohoi [i închiderea simplificat\. .Copalau . în afara celor acoperite prin fonduri UE. Cozancea Monastery.09. Valoare = 21. Dorohoi . . .Termen estimat finalizare aplica]ie. located at 15 km south-east of Botosani. . Options Selection criteria for the options: costs.DJ 297.Încheiere contracte de delegare de gestiune a serviciilor.Modernizare traseu regional Dorohoi .Închiderea spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici . M\n\stirea Co[ula construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matias Co[ulvei (1532). fiecare cu 2 containere de 25 mc.2009. Stefanesti. ''ECOPROCES BOTO{ANI''.Fundu Hertii . M\n\stirea Cozancea. .03.D. in trucks with trailers.Rural areas . .transfer and transport: . Value = 21. zonele rurale . 1.The delegation contracts will be concluded by I. datând din secolul XVI. 16 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 17 . The accomplishment of these projects will increase the attractiveness of the area from the point of view of investors. organizarea colect\rii selective a de[eurilor.441 lei The accomplishment of these projects will contribute to the improvement of the regional and local infrastructure. realizarea unui confort sporit pentru participan]ii la trafic. . area 3 Stefanesti.Metallic euro-containers with a capacity of 1. .692.Implementation of a system for the transfer/transport of domestic waste to the county storage facility. axa prioritar\ 2 . la valorificarea poten]ialului turistic [i cultural. leading also to the creation of a good connection between the county and national transport lines.The Master Plan has been approved by the Ministry of Environment and Sustainable Development on 12. . . . sticl\). .Construction of the infrastructure for the collection of packages. the former was chosen as the adequate location. besides the ones covered through EU funds.Cerbu . local development and especially the development of the local tourist potential through the rehabilitation and modernization of the direct transport connections. dezvoltarea local\ [i în special a poten]ialului turistic local prin reabilitarea [i modernizarea leg\turilor directe de transport. 2. s-a considerat c\ loca]ia adecvat\ va fi în comuna St\uceni. with 6 containers for selective collection (paper. impact asupra mediului. each with its own staff. a celor voluminoase [i a celor periculoase.Implementarea unui sistem de colectare selectiv\ a de[eurilor la nivel jude]ean.2008. raised in 1600. .08.Logistic\ . nr. . Priority Axis 2 .extension.Construirea unui depozit jude]ean conform. L= 15 km.transfer [i transport: 4 sta]ii de transfer la: S\veni. precum [i la crearea unei mai bune leg\turi între re]elele de transport jude]ean [i re]elele na]ionale.D. dar [i la îmbun\t\]irea calit\]ii mediului [i prosperitatea popula]iei deservite.601.250.. . Valoare = 19.09. .Construction of a county storage facility.03. Value = 19. a depozitelor din mediul urban ."Modernization of the regional route Dorohoi .Extinderea sistemului de colectare a de[eurilor de tip municipal: 100% în mediul urban [i 80% în mediul rural.06. cântar [i zon\ pentru depozitarea de[eurilor electrice [i electronice. asigurând transportul a max.Botosani County Council is the beneficiary and co-financer of the project on behalf of Romania.Closing of the landfills in the rural environment and in the small towns 16 July 2009. The projects will be accomplished between 2009 and 2013. and also of the landfills in the urban environment .Establishment of the Project Implementation Unit as part of I. riscuri de implementare. 1274/2005. . fiecare având personal propriu. cu câte 6 containere pentru colectare selectiv\ (hârtie.1 mc. .conform calendarului de închidere [i ecologizare a zonelor.The county ecologic storage facility will also be part of the public domain of Botosani County. .Closing of the inadequate landfills: Procedure combined with the closing.Realizarea infrastructurii pentru colectarea de[eurilor de ambalaje. such as: Vorona Monastery .. {tef\ne[ti.2009. Ibanesti Cristinesti . Flamanzi. M\n\stirea Agafton Curte[ti (la 4 km sud-vest de Boto[ani). a transportului/transferului la depozitul jude]ean pe 5 zone geografice. DN 28B (E 58) .cea mai important\ m\n\stire din jude] aflat\ la 15 km sud-est de Boto[ani.692. . implementation risks.collection points 1/500 inhab.Depozit jude]ean conform: dup\ compara]ia tehnic\ a op]iunilor St\uceni [i Un]eni. technical norm . 349/2005. the provision of an increased comfort for the participants in traffic. .A.I.494 lei . 1274/2005.C. The costs for waste management are considered affordable if they are lower than 1. norm\ tehnic\ . higher level of safety and less accidents. conform Asisten]ei tehnice: 30. will turn to account the tourist and cultural potential."Modernizare DJ 208H. incluse în circuite turistice cum ar fi: M\n\stirea Vorona .16 iulie 2009.4 transfer units in: Saveni.Înfiin]are Unitate de Implementare Proiect în cadrul A. 20 tone/curs\. according to the Government Decision no.2009. Frumusica (or Bals) Hermitage. but also to the improvement of the environmental quality and prosperity of the served population. . De asemenea.A. 20 tons/trip.494 lei . each with 2 containers of 25 m3.built during the reign of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532). eurocontainere metalice de 1. Deadlines and value of investment .Valoarea total\ a investi]iilor ce urmeaz\ a fi întreprinse în cadrul acestui proiect se ridic\ la 32.Logistics .A.101 lei. aceste venituri vor trebui s\ acopere costurile viitoare pe termen lung aferente serviciului de gestionare a de[eurilor.Master planul a fost aprobat de c\tre Ministerul Mediului [i Dezvolt\rii Durabile la 12. dating from the XVIth century.extindere. representing a true sight for tourists. the reduction of transport costs."Modernization of DJ 208H.Închiderea depozitelor [i gropilor neconforme: Procedur\ combinat\ cu închiderea conform HG nr.Extension of the collection system of municipal waste: 100% in the urban environment and 80% in the rural environment. cu camioane cu remorc\ cu 3 osii.The collection of waste in a fixed point with waste collection platforms.Depozitul ecologic jude]ean se va înregistra în categoria bunurilor publice ale jude]ului Boto[ani. ale c\rei începuturi dateaz\ din jurul anului 1600.46+850". . . . conform Asisten]ei Tehnice: 29. glass). principiu adoptat în legisla]ia UE [i în cea româneasc\. cât [i înspre [i dinspre zonele în studiu.D. Cosula Monastery . . Agafton Monastery . .Baranca . 90 inhab/container (rural) and 500 inhab/platform (urban and rural). the establishment of new companies in the localities traversed by the roads. 101/30.Urban areas . sticl\.Cristine[ti Baranca . Strategy . .Fundu Her]ii . gestionarea activit\]ii fiind realizat\ prin delegarea gestiunii serviciului de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani unui operator licen]iat. zona 5 f\r\ sta]ie de transfer). km 39+150 . Integrated waste management system in Botosani County Project financed through SOP Environment. .Racovat. area 4 Flamanzi. of the two storage facilities in the City of Botosani and the City of Dorohoi and the simplified closing of the landfills from the rural environment and small towns.I./Botosani County Council/Local Councils depending on the sanitation activities that represent the object of the delegation contracts. Institutional framework .The application of a unitary system throughout the county. Fl\mânzi. . still preserving original frescoes of great value (mural painting) accomplished in 1537-1681.County storage facility: After the technical comparison of the two options Stauceni and Unteni. plastic+metal. sporirea siguran]ei circula]iei [i reducerea num\rului de accidente de circula]ie.250. valoarea total\ a acestora solicitat\ prin Program Opera]ional Regional 2007-2013 fiind de 191. of large and dangerous waste.. which will serve two or more administrative-territorial units will be in the property of Botosani County.Contractele de delegare a gestiunii se vor încheia de c\tre A. 101/30. area 2 Saveni. Realizarea acestor proiecte va conduce la cre[terea gradului de atractivitate al zonei din punctul de vedere al investitorilor.Deadline estimated for the completion of the application.puncte de colectare 1/500 loc. care reprezint\ o adev\rat\ atrac]ie pentru turi[ti. Suportabilitatea Gestionarea de[eurilor genereaz\ venituri prin perceperea de taxe de la produc\torii de de[euri.441 lei Prin realizarea acestor proiecte se va contribui la îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane atât în interiorul zonelor studiate. Op]iuni Criterii de selectare a op]iunilor: costuri.210 Euro. zona 4 Fl\mânzi.Toate bunurile nou create ca urmare a investi]iilor viitoare care deservesc dou\ sau mai multe unit\]i administrativ-teritoriale vor fi bunuri ale jude]ului Boto[ani.2008 and by Botosani County Council through the Decision of the County Council no. DN 28B (E 58) . zona 3 {tef\ne[ti. from Storesti village. According to the ''polluter pays'' principle adopted in the European and Romanian legislation.Realizarea sistemului pentru transferarea/transportul de[eurilor menajere la depozitul jude]ean. ensuring the transport of max.The organization of the selective collection of waste.Consiliul Jude]ean Boto[ani este beneficiarul [i co-finan]atorul proiectului din partea României. plastic+metal. technical criteria. included in the tourist circuits.Sistem pentru colectarea de[eurilor din ambalaje: zonele urbane .System for the collection of packages: .D. . according to the Technical Assistance: 30.210 Euro.puncte de colectare 1/500 loc pentru plastic+metal. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani .2009.Curtesti (4 km south-west of Botosani). Modernizarea lor va avea un impact important [i va contribui la atingerea urm\toarelor obiective specifice: îmbun\t\]irea accesibilit\]ii zonelor sau regiunilor periferice. The project will also facilitate the access to the sights of the cultural patrimony. reducerea polu\rii mediului în zon\ prin reducerea noxelor [i a zgomotului.Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de[eurilor [i reabilitarea siturilor contaminate istoric.collection points 1/500 inhab for plastic+metal.Racovat section. din satul Store[ti. Affordability The waste management activity generates income through the charging of fees to the waste producers. of the conditions of transport for goods and people both inside the studied areas and also to and from these areas. conform Ordin nr./Consiliul Jude]ean Boto[ani/Consilii Locale în func]ie de activit\]ile de salubrizare care fac obiectul contractelor de delegare. colectarea la punct fix cu platforme de colectare a de[eurilor. zona 2 S\veni.Cerbu .the most important monastery in the county. Schitul Frumu[ica (sau Bal[). Termene [i valoare investi]ii . Costurile pentru gestionarea de[eurilor se consider\ a fi suportabile dac\ sunt mai mici de 1. km 39+150 .Transportul de la sta]iile de transfer la depozitul final se va face în 2 schimburi. glass.Development of the integrated waste management systems and rehabilitation of the contaminated sites. the management of the activity being accomplished through the delegation of the service by Botosani County Council to a licensed operator. according to the Technical Assistance: 29. . . .377. 2. ''ECOPROCES BOTOSANI''.Înfiin]are A. . . these incomes will have to cover the future waste management costs on the long-term. .Transport from the transfer units to the final storage facility will be made in 2 shifts.377. Sistem integrat de management al de[eurilor în jude]ul Boto[ani Proiect finan]at prin POS Mediu.Total value of the project's investments: 32. . Cadrul institu]ional . care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare (pictur\ mural\) realizate între anii 1537-1681. Dorohoi . the creation of jobs in the new companies.Deadline estimated for the completion of the Feasibility Study. according to the position of the transfer units (area 1 Dorohoi.5% of the household income.Cop\l\u . . adequate circulation conditions and a lower degree of wear and tear of the vehicles. area 5 no transfer unit). of transport/transfer to the county storage facility from 5 geographical areas. a spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici.according to the ecologization calendar of the areas.Racov\].D.DJ 297.46+850". .Implementation of a selective system for the collection of waste at county level.Establishment of I. se va facilita accesul la obiectivele aflate în patrimonial cultural. cre[terea vitezei de transport [i implicit reducerea timpului afectat transportului de m\rfuri [i de c\l\tori [i a consumului de carburant. înfiin]area de noi firme în localit\]ile de pe traseele drumurilor. crearea de locuri de munc\ în firmele nou înfiin]ate.2008 [i de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani prin H. .1 m3. according to Order no. Proiectele se vor desf\[ura în perioada 2009-2013.120 loc/container (urban) [i 90 loc/container (rural) [i 500 loc/platform\ (urban [i rural). the reduction of pollution in the area through the reduction of air and phonic pollution.08.J. scale and area for the storage of electric and electronic waste.101 lei. their total value (requested through the Regional Operational Programme 2007-2013) being 191.All the new assets. condi]iile de rulare corespunz\toare [i reducerea uzurii mijloacelor de transport.601.Drac[ani . The modernization will have a significant impact and will contribute to the accomplishment of the following specific objectives: improvement of the accessibility of the peripheric areas.I.Racov\].Sistem pentru colectarea de[eurilor: aplicarea unui sistem unitar în tot jude]ul.06. results of the future investments.120 inhab/container (urban).Conclusion of service delegation contracts. the possibility to increase the speed and implicitly reduce the time allocated to the transportation of merchandise and people and also a lower consumption of fuel.Dracsani . criterii tehnice.D. environmental impact. conformitate.System for the collection of waste: .

Botosani is one of the Romanian counties that have marked their evolution through valuable elements. Foto: Bulervardul pietonal . la grani]a cu Republica Moldova. terenuri agricole [i paji[ti stepizate. se va situa la 70 km distan]\. secar\.str. the residence of the homonymous county. sfecl\ de zah\r. Sucevita. este situat în nord-estul României. corn. Moldovi]a. ce leag\ grani]a de nord-vest a ]\rii. Putna). Altitudinea medie a ora[ului este de 163 metri. în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga v\ii Siretului în vest [i cea a dealurilor joase ale Câmpiei Moldovei ce se întinde c\tre est. Poland and Russia. vulpi. Boto[ani este situat la intersec]ia drumurilor na]ionale 29B (Târgu Frumos-Dorohoi) [i 29 (Suceava-S\veni). Autostrada A4. From a tourist point of view. occasionally exceeding 200 meters in the western part. gutuiul [i nucul. Halmeu. Sculeni. The city is situated at an average altitude of 163 meters. Unirii 2. quince trees and nut trees. which will connect Iasi and Targu Mures. Culturile tradi]ionale constau din: grâu. Polonia [i Rusia.132 hectares and a slightly elongated shape from north to south. Astfel. the city has been since ancient times a brigde between Romania. 1. porumb. beet. 2 The fauna is represented by deer. barley. floarea-soarelui. Din punct de vedere turistic. În municipiu exist\ 4 autog\ri care asigur\ curse zilnice c\tre alte ora[e din ]ar\ [i c\tre majoritatea localit\]ilor din jude]. Highway A4. [i. implicitly on the route of the European road E58. `n centru Monumentul Eroilor 1 Boto[ani reprezint\ în arealul românesc unul dintre ]inuturile care [i-au marcat evolu]ia prin amprentele valorice deosebite atât în plan cultural-spiritual. Leg\tura de la Boto[ani la traseul tronsonului Ia[i-Târgu Frumos-Târgu Neam] se va face pe E58. cu Ucraina. rabbits and foxes. in the contact area between the tall hills located on the left side of Siret Valley to the west and the low hills of the Moldavian Plain. cherry trees. such as Vorona or the monasteries from Neamt and Iasi counties. implicit pe traseul drumului european E58. Foto: Parcul ''Mihai Eminescu'' 18 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 19 . Access can also be made to the largest water storage dam in the country Stanca-Costesti. with hayfields and commons with evergreen grass. which connects the north-western border of the country. The city's territory has a surface of 4. rye. de asemenea. Characteristic of this region is the relief with low hills or hilly plains. De asemenea. The city has 4 bus terminals which provide transportation to other cities in the country and to most of the county's localities. as well as the county's monasteries. cel mai mare lac de acumulare din ]ar\. the tourists can easily reach the monasteries from Bucovina (Voronet. is situated in the north-east of Romania. Apart from that. pear trees. situated on Prut River. Sucevi]a. fiind format\ în special din terenuri agricole [i paji[ti seculare ce ocup\ locul fostelor p\duri. cât [i în plan socio-economic. cum ar fi Vorona sau cele nem]ene [i ie[ene. nedep\[ind decât excep]ional 200 metri. în partea vestic\. Caracteristic acestei regiuni este relieful de dealuri joase sau câmpii deluroase. iar în sud-vest f\gete de deal [i p\duri amestecate de fag [i gorun. dominated by plum trees. cât [i la cele din jude]. Hornbeam forests spread towards the north-west. sun-flower etc. and to the south-west beech forests and mixed forests of beech trees and hornbeam. nord-est. Geographical and tourist marks The City of Botosani. at the border with the Republic of Moldova. iepuri. de aici se poate ajunge cu u[urin]\ la m\n\stirile din zona Bucovinei (Vorone]. The natural vegetation of the eastern area of the City of Botosani is specific to the forest steppe area. The orchards occupy small surfaces. will be situated at a distance of 70 km. Vegeta]ia natural\ a zonei de est a municipiului Boto[ani este caracteristic\ zonei de silvostep\. the natural vegetation is characteristic to the forest soils.Botoºani Foto: BOARDMEDIA Foto: Calea Na]ional\ `n intersec]ie cu str. re[edin]a jude]ului cu acela[i nume. Botosani is situated at the junction of the national roads 29B (Targu FrumosDorohoi) and 29 (Suceava-Saveni). both at a cultural-spiritual level. which spreads towards the east. Moldovita. Sculeni. care va face leg\tura dintre Ia[i [i Târgu Mure[. potatoes. Thus. cu cea de est. Halmeu. Cuza Vod\. În nord-vest se întind p\duri de gorun. as well as at a social-economic level. Teritoriul ora[ului propriu-zis are o suprafa]\ de 4132 ha [i un caracter u[or alungit pe direc]ia nord-sud. with the north-eastern border. Livezile ocup\ suprafe]e relativ mici [i predomin\ prunul [i vi[inul. În rest. orz. The connection of Botosani to the route Iasi-Targu Frumos-Targu Neamt will be made on E58. Putna). as well as agricultural lands and grasslands. and Ukraine. cartofi. ora[ul a fost din cele mai vechi timpuri o punte de leg\tur\ între România [i zona Bucovinei [i a Basarabiei de nord. se poate ajunge u[or la Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. Repere geografice [i turistice Municipiul Boto[ani. situat pe Prut. The traditional crops are represented by: wheat. cire[ul [i p\rul. vegeta]ia natural\ este caracteristic\ solurilor de p\dure. consisting of agriculatural lands and ancient grasslands which have taken the place of the former forests. Bucovina and northern Basarabia. cu fâne]e [i islazuri pe care cresc ierburi perene. Boto[ani Fauna este format\ din c\prioar\.

când se pun bazele Întreprinderii Textile Moldova. the town had preserved its character of important commercial centre.ctitorie a Elenei Despot Doamna `n anul 1552. cu pivni]e boltite suprapuse. care nota faptul c\ ''Boto[anii înseamn\ târgul lui Bot\[. cedat\ în acest scop de bancherul Berisch Moscowicz. an opinion shared by Artur Gorovei in ''The Monograph of the City of Botosani''.C. established in 1869. The first manufactures appeared in the XIXth century. S. Biserica "Sf.raised by Lady Elena Despot in 1552. Biserica "Sf. The City of Botosani contributes with 70% of the county's GDP. Primele fabrici. The market town was established in one of the stops of the freight caravans that crossed the commercial route which connected the Baltic Sea with the Black Sea. the County Museum . deschis la începutul sec. Sufixul -\[ se ad\uga la unele nume de oameni pentru a face nume nou\. leading to the creation of the town. generator of large income. al XX-lea.). Municipiul Boto[ani realizeaz\ în momentul de fa]\ 70% din PIB-ul jude]ului. aduc\tor de mari venituri. care din timpurile cele mai vechi va fi avut vreun rost prin meleagurile acestea.132 inhabitants in 2005). Ca zon\ de agrement men]ion\m parcul ''Mihai Eminescu''. the settlement became a place where the goods were exchanged on fixed dates. The market town. fanfara militar\ îi delecta pe boto[\neni la sfâr[it de s\pt\mân\. Întreprinderea Mecanic\. pe care este gravat un p\un cu coada r\sfirat\. Botos or Botus). with the establishment of the Textile Factory Moldavia.Repere istorice [i economice Valori culturale. botâ[e = opinci). who noted that ''Botosani means the market town of Botas.cea mai mare de acest fel din r\s\ritul Europei. and the factories in the second half of the last century. ca ''apanaj domnesc''. "Saint George" Church built by the same person. P monument de arhitectur\ datând de la sfâr[itul sec. distrus par]ial în timpul bombardamentelor din anul 1944 [i ref\cut în anul 1958). constituind [i locul de refugiu al popula]iei în timpul repetatelor invazii. the Mechanical Enterprise. în anul 2005). al XIV-lea. which have sheltered the town's goods for hundreds of years. unde a fost botezat Mihai Eminescu. mai ales `n ultima parte a vie]ii sale. published in 1926: ''The truth . amenajat `n 1869. Ini]ial punct de popas al caravanelor de m\rfuri. the Memorial House "Nicolae Iorga" (organized in one of the houses rented by the family of the great historian Nicolae Iorga). ce au ad\postit timp de sute de ani m\rfurile târgului. botó[ = buta[. O valoare arhitectural\ de necontestat au câteva l\ca[uri de cult: Biserica Uspenia . but it was documentary certified in 1439. amongst others. Întreprinderea de Industrializarea Lemnului. Foto: Compania de mitraliere a maiorului Grigore Ignat `n atac . La r\scrucea drumurilor ce se întâlneau aici.the largest of its kind from eastern Europe. as a ''princely prerogative''.''' Numele de Boto[ani vine. Teatrul "Mihai Eminescu" (construit în anul 1914. înfiin]ate în ora[. a[ezarea a devenit în scurt timp loc de schimb de m\rfuri la date fixe. bonet\rie [i tricouri (1896). datând din anul anterior. Bot\[ e un nume care trebuie pus al\turi de Bont\[. p\rerile acestora mergând în dou\ direc]ii: fie c\ deriv\ dintr-un substantiv comun (bot\. o adev\rat\ bijuterie arhitectonic\.'' Boto[ani a luat fiin]\ probabil în sec. New factories emerged after 1900 : the Furniture factory Leon Schvartz. Fabrica de cvas [i cerneal\ [i Fabrica de confec]ii. p\rere pe care o împ\rt\[e[te [i Artur Gorovei în ''Monografia Ora[ului Boto[ani''. a atras asupra-i aten]ia domnitorilor ]\rii. combining the elements of French and German architecture in an harmonious synthesis). monument de arhitectur\ de la începutul sec. Dup\ 1900. awarded by the banker Berisch Moscowicz. with Motas. Muzeul Jude]ean . spirituale [i arhitecturale Cu o via]\ cultural\ foarte bogat\. cunoscut de negustorii din cele mai îndep\rtate locuri. with an engraving of a peacock with a scattered tail. `n trecut. In the park there is also a small artificial lake and a gazebo where the military band used to delight the locals in the weekends.'' The name Botosani comes. Nord-Proiect (housed by "Moscovici House". Crasn\[. botós = slip. au fost Fabrica de bere Hascal Berariu (1865). in a monumental edifice. the Spare Parts and Machinery for Light Industry Enterprise (IUPS). Foto: Teatrul de Stat ''Mihai Eminescu'' 2. the "Mihai Eminescu" County Library (former branch of the National Bank in Botosani. care a poposit aici de mai multe ori. From among the most important cultural edifices in the City of Botosani we can mention: Ciomac .history and archaeology section (the former Prefect's office of Botosani County. we prefer the one written by Nicolae Iorga. geographers. Botas is a name that has to be put next to Bontas.built by the ruler Stephen the Great in 1496. the first loan institution came to life in 1862. as well as the town's market area. dup\ cum noteaz\ cronicarul Grigore Ureche în ''Letopise]ul }\rii Moldovei'' la 28 noiembrie: ''la anul 6947 (1439). The Chamber of Commerce and Industry was established in Botosani in 1868. including. când se creeaz\ o mare platform\ industrial\ pe care s-au construit. închegându-se astfel ora[ul. multe dintre ele ]inând deja de universalitate. still sheltering a few trees contemporary with the great national poet. november 28. "Mihai Eminescu" Theatre (built in 1914. built at the end of the XIXth century. între altele. Foto: detaliu cl\dire veche din centrul istoric 2 Historic and economic marks The name ''Botosani'' has been the concern of many researchers historians. from Botas. au venitu tâtarii [i au pr\datu [i arsu pân la Boto[ani [i au arsu [i târgu Boto[eni". opened at the beginning of the XIVth century. when a large industrial platform was created. Nicolae Iorga or Octav Onicescu are major landmarks in various fields. [i mai ales în deceniul al optulea al secolului trecut. Întrucât nicio ipotez\ nu s-a impus definitiv. cu Mot\[. The market town was established at the crossroads of these routes.he writes .istorici. who must have had some role in these parts.their opinions being separated into two directions: either it derives from a noun (bota. As there was no definite conclusion. a luat fiin]\ iarmarocul. The short presentation we have made in these lines wishes to be an invitation to a deeper knowledge of the city through the pages of this magazine and we hope also through a visit to these magical places. Petru Rare[ îl d\ruie[te so]iei sale. Botosani stood out after 1949. The first factories established in town were the Beer Factory Hascal Berariu (1865). Astfel. the Glass Electric Insulators Factory and the Bolt Factory.Cantemir House (a historical monument built at the beginning of the XIXth century. Around it. În anul 1868 ia fiin]\ la Boto[ani Camera de Comer] [i Industrie. renumit\ pentru valoarea arhitectural\ a centrului istoric. 1. Boto[ sau Botu[). Fabricile de c\m\[i ''Floridas'' [i ''Hercules''. or from a name (Botas.132 locuitori. spiritual and architectural values With a very intense cultural life. drew the attention of the country's rulers. care va fi instalat\ într-o monumental\ cl\dire. al XIX-lea). Crasnas and Hasnas. dating from the previous year. Foto: Parcul Mihai Eminescu 3. Fabrica de Juc\rii ''Teddy'' [i Fabrica de lumân\ri ''Iacovloff'' . iar din a doua jum\tate a acestui secol industria de fabric\. an architectural monument dating from the end of the XIXth P century. în care se mai p\streaz\ câ]iva arbori contemporani cu marele poet na]ional. cu Hasn\[. is a true architectural jewel. noiembrie 28. Petru Rares gives the town to his wife. municipiul Boto[ani a dat de-a lungul anilor mari personalit\]i ale [tiin]ei [i culturii. precum [i zona de târg a ora[ului. în anul 1862 ia fiin]\ aici prima institu]ie de credit. and the branch of the Agricultural Bank was established in 1894. Gheorghe" . Scurta prezentare pe care am f\cut-o Boto[anilor în rândurile de mai sus se dore[te a fi o invita]ie la cunoa[terea acestuia prin lectura revistei pe care o ave]i în fa]\ [i sper\m printr-o vizit\ pe care o ve]i face cât mai curând aici. apoi au fost construite primele locuin]e.având acela[i ctitor. an architectural monument from the beginning of the XXth century.is that Botosani draws its name from Botas. Initially used as a stop for the freight caravans. ~n parc exist\ un mic lac artificial [i un chio[c unde.sec]ia de istorie [i arheologie (fosta Prefectur\ a Jude]ului Boto[ani. Nume ca Mihai Eminescu.C. îmbinând într-o sintez\ armonioas\ elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane).monument din Pia]a 1 Decembrie 4. Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" (fosta filial\ din Boto[ani a B\ncii Na]ionale. The City of Botosani is one of the most significant cities in the country through its history and the vestiges it still preserves. In order to respond to the needs of the entrepreneurs. Târgul. the Kvass and ink factory and the Clothing factory (1896).`n fundal 2. lingvi[ti -. The statute of princely town is emphasised by the first seal of Botosani. al XIV-lea. famous for the architectural value of the historic centre. Nord-Proiect (g\zduit\ `n "Casa Moscovici". Dintre edificiile culturale de referin]\ din municipiul Boto[ani amintim: Casa CiomacCantemir (monument istoric construit la începutul sec. li se al\tur\. today the headquarters of "Stefan Luchian" Foundation in Botosani). deci de la Bot\[. Pentru a r\spunde nevoilor întreprinz\torilor. Târgul a luat fiin]\ pe unul din locurile de popas al caravanelor de m\rfuri care str\b\teau marele drum comercial ce lega Marea Baltic\ de Marea Neagr\. declarat rezerva]ie arhitectural\. many of them already universal. partially destroyed during the bombings of 1944 and restored in 1958). construit\ la sfâr[itul secolului al XIX-lea. the Low Voltage Electric Equipment Enterprise (Electrocontact). publicat\ în anul 1926: ''Adev\rul noteaz\ el . Foto: Consiliul Jude]ean . care [i-au înscris numele în patrimoniul cultural românesc [i universal. the Toy factory ''Teddy'' and the Candle factory ''Iacovloff'' . Întreprinderea de Aparataj Electric de Joas\ Tensiune (Electrocontact). de[i popula]ia acestuia reprezint\ doar 25% din popula]ia jude]ului (119. Muncipiul Boto[ani este prin trecutul s\u [i prin vestigiile pe care le mai p\streaz\ înc\ unul dintre cele mai însemnate ora[e ale ]\rii. Lady Elena Despot. În sec. who came here several times. Boto[anii p\streaz\ o structur\ subteran\ de târg.este c\ Boto[anii î[i trage numele de la Bot\[. fie dintr-un nume de persoan\ (Bot\[. known by merchants from the most distant areas.'' Botosani was probably established in the XIVth century. geografi. thus. "Saint Nicholas" Church Popauti . Boto[anii s-au afirmat dup\ anul 1949. Al\turi au fost amenajate primele hanuri. Mult\ vreme ora[ul [i-a p\strat caracterul de important centru comercial. the City of Botosani has given many important figures in the fields of science and culture in the course of time. writing their names in the Romanian and universal cultural patrimony. S. al XIX-lea. XIX apar primele manufacturi. Fabrica de Izolatori Electrici din Sticl\ [i Fabrica de [uruburi. Casa memorial\ "Nicolae Iorga" (organizat\ într-una din casele în care a copil\rit marele istoric Nicolae Iorga). As leisure areas we can mention ''Mihai Eminescu'' Park. especially in the last part of his life. Întreprinderea pentru Utilaje [i Piese de Schimb pentru Industria U[oar\ (IUPS). the Wood Industrialization Enterprise. Names like Mihai Eminescu. prefer\m s\ ne-o însu[im pe cea formulat\ de Nicolae Iorga. iar în anul 1894 o filial\ a B\ncii Agricole. with arched cellars. 1 3 3 4 20 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 21 . the first inns were built. although its population represents only 25% of the county's population (119. Thus. Botosani still preserves the underground structure of a market town. 1. botase = traditional peasant's sandals). The suffix -as is added to some names in order to create a new name. Fabrica de mobil\ Leon Schvartz. being used also as a place of refuge for the population during the repeated invasions. Ca centru industrial. linguists . As an industrial centre. and especially in the eighth decade of the last century. Nicolae" Pop\u]i . 1 Cultural.). For a long time. as it is mentioned by the chronicler Grigore Ureche in the ''Chronicle of Moldavia'' on 28 November: "in 6947 (1439). the Shirts factories ''Floridas'' and ''Hercules''. Statutul de ora[ domnesc este pus în eviden]\ de prima pecete a Boto[anilor. Foto: Sala Polivalent\ Urbanonimul ''Boto[ani'' a preocupat numero[i cercet\tori . the Tartars came and plundered and burned everything up to Botosani and also Botoseni market town". Nicolae Iorga sau Octav Onicescu sunt repere majore în domenii diverse. where Mihai Eminescu was baptised. dar atestarea sa documentar\ este consemnat\ de abia în anul 1439. declared architectural reservation. sediul Funda]iei "{tefan Luchian" Boto[ani). An irrefutable architectural value is possessed by a few places of prayer: Uspenia Church . Elena Despot Doamna. and then the first dwellings.ctitorie a domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din anul 1496.

Dorohoiul a devenit re[edin]\ a raionului cu acela[i nume din cadrul regiunii Boto[ani. the City of Dorohoi is second as size in Botosani County. exhibitions and literary-artistic contests. 8 [coli. which shelters collections from this field (the most remarkable is the collection of exotic birds and fish and the modern art galleries . Regarding the future. Foto: Dorohoi . Dorohoi has written its own history. Distan]a fa]\ de re[edin]a jude]ului. iar în 1962 localitatea beneficiaz\ [i de alimentare cu ap\ potabil\. but always connected to the realities of the respective periods. Dorohoiul a fost transformat în jude].Orchestra Mugurelul (25 de ani de activitate). great personalities of Romanian science. Pân\ în anul 1989. P Dorohoi After 1968. the development of the educational infrastructure. în Dorohoi s-au n\scut. Thus. numeroase cl\diri cu valoare arhitectural\ [i de patrimoniu. În secolul al XV-lea. industria constructoare de ma[ini. municipiul Boto[ani. Bucure[ti. the King of Poland. which led to a higher prestige for the town. electric energy). Every year. Pentru aceasta se afl\ în derulare sau în curs de elaborare a documenta]iilor o serie de proiecte de dezvoltare care au în vedere reabilitarea. Dup\ anul 1990 s-au înfiiin]at în Dorohoi societ\]i comerciale cu capital mixt sau privat. Nicolae''. In order to mark this aspect. each serving a guild. on the stream of Jijia River. It is located at a distance of 36 km from the county residence. Dorohoi was mentioned as a customs point for the merchants who exported horses to Camenita.Dorohoi în 1888 [i Ia[i . Muzeul ''George Enescu''. gaze naturale. ceea ce a condus la cre[terea importan]ei acestuia. dezvoltarea turismului (valorificarea poten]ialului oferit de cadrul natural. A contribution to the development of Dorohoi was brought. Un impuls puternic pentru economia ora[ului `l reprezint\ construirea c\ilor ferate Leorda . the ''Assumption of the Virgin'' Cathedral. Bucharest. iar fa]\ de capitala României. A powerful impulse for the town's economy was represented by the construction of Leorda . cuprinzând la acea vreme 6 pl\[i. 1 opula]ia municipiului este de 31. care prezint\ dolean]ele românilor din aceast\ parte a ]\rii. un stadion municipal. the development of social services and the granting of the right to a dwelling. Dorohoi remained a town of Botosani County. a treaty signed also by the landowner Mihail Dorohoianul. manifest\ri cultural-artistice: Festivalul Na]ional de Muzic\ U[oar\ ''M\r]i[or Dorohoian''. dar în Enciclopedia Român\ g\sim urm\toarea explica]ie: Numele lui (al Dorohoiului). pe cursul râului Jijia.Dorohoi în 1896. cultural-artistic manifestations are organized for the celebration of the important figures from Dorohoi: the National Music Festival ''Martisor Dorohoian''. O contribu]ie la dezvoltarea Dorohoiului [i-a adus-o. culture and art were born. sunt vehiculate mai multe variante.decorative art of glass and porcelain). unit\]i de înv\]âmânt preuniversitar: ''Colegiul Na]ional Grigore Ghica''. which recreates the atmoshpere from the house of the great composer and the Sciences of Nature Museum. al atelierelor de reparat harna[amente [i mijloace de transport. of Slavonic origin. Ion Pillat. Foto: Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" 2. Ion Pillat. când domnitorul Moldovei. ''George Enescu'' Museum. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (construit\ din bârne de stejar pe temelie de piatr\ în zilele lui Constantin Moruzi Voevod). Dorohoi was represented at the meeting of Moldavia's council by Mihail Kogalniceanu. projects that envisage the rehabilitation. the Days of the City. Dorohoi became a county. 8 schools. când lini[tit\. with one of the most appreciated folk music ensembles in the country . In 1857. several variants circulated. Seminarul Teologic ''Sfântul Ioan Iacob''. ''Queen Mary'' High-school. After the administrative reorganization in 1950. a pia]etei "Rabin Pinhas Wasserman" [i a Muzeului existen]ei evreilor în Moldova. în extremitatea de nord-est a României. este de 36 km.Vargolici. ''The Assumption of the Virgin'' Cathedral. in the north-eastern part of Romania. când zbuciumat\. Restored in 1568. the ''Birth of Virgin Mary'' Church (built of oak logs on a stone foundation in the time of the voivode Constantin Moruzi). p\strarea tradi]iilor [i obiceiurilor. De-a lungul timpului. sewerage. means ''dear". în secolele XVII [i XVIII. being crossed by many roads.400 economic agents being registered in the city today.1495). Dorohoiul devine re[edin]a vornicului }\rii de Sus pân\ în 1778. the City of Dorohoi gives great importance to the sustainable social-economic development and to a higher living standard for its inhabitants while preserving the local traditions and the historic and cultural patrimony. Spiru Haret. Numeroase personalit\]i [i-au legat destinele de acest ora[. Pentru a marca acest lucru. expozi]ii [i concursuri literar-artistice. industria textil\ [i industria alimentar\. XIX [i XX. from the activities of the blacksmiths and coopers guilds to the activities of doctors and dentists. P\storel Teodoreanu. the Sciences of Nature Museum. iar în 1510 [i 1513 de t\tari. canalizare.1495). Spiru Haret. Alexandru cel Bun. Due to its location on the route of the main commercial roads which provided the connection with the north of Europe. Thus. în urma reorganiz\rii administrativ-teritoriale a României. s-a înregistrat o intensificare a schimburilor economice. In the course of time. care ad\poste[te colec]ii de [tiin]e ale naturii (se remarc\ colec]ia de p\s\ri [i pe[ti exotici [i galeriile de art\ modern\ . which led to the creation of 38 synagogues. The city has a population of 31. From among them we can mention: ''Saint Nicholas'' Princely Church. [i comunitatea evreilor. workshops for horse shoeing etc. as well as workshops for the repair of harnesses and of means of transport. protejarea calit\]ii factorilor de mediu (implementarea unui sistem integrat de management al de[eurilor în zona Dorohoi). maintaining this statute for 210 years. Companies with mixed or private capital were established in Dorohoi after 1990. when the ruler of Moldavia. the City of Botosani. Ref\cut în 1568. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. 400 years. In 1509 it was plundered by the Polish and in 1510 and 1513 by the Tartars. de-a lungul celor aproximativ 400 de ani de prezen]\. The city has a vast cultural-historic patrimony: ''Saint Nicholas'' Church (built by Stephen the Great .Dorohoi Foto: Arhiva Prim\riei Dorohoi Foto: Vedere aerian\ asupra municipiului Dorohoi Situat în nordul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. fapt datorat [i personalit\]ilor care îi reprezentau interesele. In 1923 the town is supplied with electric power from its own plant. Alexander the Kind. înseamn\ ''drag". natural gas. Cre[te num\rul hanurilor cu cele necesare pentru dormit [i hran\. Municipiul dispune de un bogat patrimoniu cultural-istoric: Biserica ''Sf. the town became the administrative centre of northern Moldavia.Vârgolici. the car industry. Dorohoiul a r\mas ora[ în cadrul jude]ului Boto[ani. Dimitrie Pompeiu. în prezent în municipiu fiind înregistra]i un num\r de 1400 agen]i economici. ''The Birth of Virgin Mary'' wooden church . un loc din centrul municipiului poart\ numele rabinului care a p\storit timp de 40 de ani una din cele mai prospere ob[ti evreie[ti din aceast\ ]ar\. timp de 210 ani. 2 3 22 << Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi >> 23 . perhaps after the founder of the settlement. The City of Dorohoi has two museums which shelter very valuable exhibits: ''George Enescu'' Museum. which dates from 6 October 1407. The documents also mention the "large road of Dorohoi". Dorohoi appeared as a communication hub. Dorohoiul este reprezentat la [edin]a divanului ad-hoc al Moldovei de Mihail Kog\lniceanu. Astfel. dezvoltarea serviciilor sociale [i asigurarea dreptului la o locuin]\ decent\. three urban communes and 64 rural communes. the protection of the environment (implementation of an integrated waste management system in Dorohoi area). The development continued in the XIXth and XXth centuries. in the XVII-XVIIIth centuries. care dateaz\ din 6 oct. În urma reformei administrative moderne din timpul lui Cuza. the town had an industrial character. Pastorel Teodoreanu. a municipal hospital. lived or worked in Dorohoi: our great musician George Enescu. concluded a treaty in Liov with Vladislav Iagello. energie electric\). Este vorba de inaugurarea. Municipiul Dorohoi merit\ s\ fie vizitat pentru obiectivele turistice cu care s-ar mândri orice localitate. Anual se organizeaz\ manifest\ri culturale pentru evocarea personalit\]ilor de seam\ de pe meleagurile Dorohoiului. bresle care au f\cut posibil\ func]ionarea a 38 de sinagogi. More inns appear. tot re[edin]\ de raion. and 493 km from Romania's capital. ''Mugurelul'' Festival. În 1923 ora[ul este alimentat cu energie electric\ furnizat\ de uzina proprie. în cadrul unei festivit\]i. Many important figures have connected their destinies to this place. 9 sports complexes. On 8 October 1408. the development of tourism (the capitalization of the potential offered by the natural setting. care recompune atmosfera crea]iei marelui compozitor. în municipiu func]ioneaz\ o cas\ municipal\ de cultur\ [i o bibliotec\. predominante fiind industria sticl\riei [i por]elanului. 3 s\li de sport. La 8 octombrie 1408. din care 53 agen]i economici cu participare str\in\. the preservation of traditions and customs. In order to accomplish this goal. dezvoltarea infrastructurii [colare. sometimes tumultous. sometimes peaceful. Dimitrie Pompeiu. pân\ în acel moment apa fiind adus\ cu sacalele. in the course of approx. but we find the following explanation in the Romanian Encyclopaedia: Its name (Dorohoi). Astfel. but this time in Suceava region. out of which 53 with foreign capital.Mugurelul Band (25 years of activity). Festivalul ''Mugurelul''. iar în data de 24 noiembrie 1994 a fost ridicat la rangul de municipiu. the volume of economic exchange increased. the preservation of the edifices with patrimonial value. 8 gr\dini]e.art\ decorativ\ de sticl\ [i por]elan). municipiul Dorohoi este al doilea municipiu ca m\rime din jude]ul Boto[ani. 1407. a municipal stadium. Zilele Municipiului. poate de la întemeitorul a[ez\rii. un club al copiilor [i elevilor unde activeaz\ una dintre cele mai apreciate forma]ii de muzic\ popular\ din ]ar\ . ~n ceea ce prive[te viitorul. este de 493 km.zona central\ Din 1968. culturii [i artei române[ti: marele nostru muzician George Enescu. and of the local cultural and historic patrimony). fiecare deservind câte o breasl\. au tr\it sau au activat personalit\]i de seam\ ale [tiin]ei. The City of Dorohoi has recently celebrated 600 years since the first documentary certification. Referitor la originea numelui localit\]ii. patrimoniul istoric [i cultural local). Bisericu]a de lemn ''Na[terea Maicii Domnului'' . Datorit\ pozi]ion\rii pe traseul principalelor rute de comer] ce asigurau leg\tura cu nordul Europei. Following the modern administrative reform in the time of Cuza. dar în cadrul regiunii Suceava. bordering Ukraine (to the north) and the Republic of Moldova (to the east). Nicolae'' (ctitorie a lui {tefan cel Mare . tratat care este semnat [i de boierul Mihail Dorohoianul. district residence again. Dorohoiul apare ca un nod de comunica]ie de la care plecau [i `n care se intersectau numeroase drumuri din ]ar\.267 locuitori. Situated in the north of the North-East Development Region.Dorohoi railway in 1896. ''Saint John Jacob'' Seminary. încheie la Liov un tratat cu Vladislav Iagello. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. and in 1962 the locality also benefits from a water supply system (until then the water had been carried with casks). municipiul Dorohoi acord\ o mare importan]\ dezvolt\rii socio-economice durabile a localit\]ii [i cre[terii calit\]ii vie]ii locuitorilor s\i în condi]iile p\str\rii tradi]iilor locale [i conserv\rii patrimoniului istoric [i cultural. Dup\ reorganizarea administrativ\ din anul 1950. economia ora[ului avea un caracter industrial. who presented the grievances of the Romanians from this part of the country. Dorohoi became residence of the homonymous district in Botosani region and in 1952. 1. In the XVth century. The City of Dorohoi is worth visiting for the tourist sights that would make any locality proud. trei comune urbane [i 64 comune rurale. dar mereu ancorat\ în dimensiunile corespunz\toare vremurilor. the textile industry and the food industry. extension and modernization of the town infrastructure (water. Dorohoi becomes the residence of the magistrate of the Highland in 1778. regele Poloniei. Foto: Bisericu]a de lemn "Na[terea Maicii Domnului" 3. [i Muzeul de {tiin]ele Naturii. comprising at that time 6 small rural districts. a series of development projects are either ongoing or in the phase of document elaboration. by the Jewish community. extinderea [i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare (ap\. Referring to the origin of the name. dominated by the glass and porcelain industry.267 inhabitants. ora[ul devine centrul administrativ al Moldovei de nord. Until 1989. În municipiul Dorohoi func]ioneaz\ dou\ muzee ce g\zduiesc exponate de o deosebit\ valoare: Muzeul ''George Enescu''. ~n 1857. 9 baze sportive. De asemenea.Dorohoi railway in 1888 and Iasi . conservarea cl\dirilor cu valoare de patrimoniu. Muzeul de {tiin]ele Naturii. Municipiul Dorohoi a împlinit recent 600 de ani de la prima atestare documentar\ cunoscut\. pentru potcovit caii etc. În 1509 este pr\dat de poloni. Dorohoiul [i-a scris propria istorie. due to the people who represented its interests. a children's club. 1. after the country's administrative-territorial reorganization. We are talking about the inauguration of the "Rabin Pinhas Wasserman" Square and of the Jewish Museum in Moldavia. with the necessary endowments for rest and nourishment. and on 24 November 1994 it became a city. a place in the centre of the city bears the name of the rabbi who led one of the most prosperous Jewish communities in the country for 40 years. many edifices with architectural and patrimonial value. prin presta]iile breslelor de la fierari [i dogari pân\ la medici [i denti[ti. de origine slav\. 3 gyms. Grupul [colar ''Regina Maria''. iar din anul 1952. pre-university education institutions: ''Grigore Ghica National College''. The city also has a municipal cultural centre and a library. Dezvoltarea a continuat [i în sec. Documentele Moldovei men]ioneaz\ acum [i "drumul cel mare al Dorohoiului". la grani]a cu Ucraina (la nord) [i Republica Moldova (la est). Dorohoiul este men]ionat ca punct vamal pentru negustorii care exportau cai la Cameni]a. un spital municipal. Dintre acestea amintim: Biserica Domneasc\ ''Sf. 8 kindergartens.

The town of Darabani is the only urban centre on a radius of over 35 km. construit în 1820. The existing roads in the town of Bucecea are in a good condition. is the third as size in Botosani County (after the cities of Botosani and Dorohoi). as well as a great number of individual dwellings have central heating. Pe lâng\ localitatea de re[edin]\ . is located. construit\ în 1815. In the summer of 2004 the archaeological diggings began in the place called ''The Deserted Church''. ora[ul Bucecea este str\b\tut de DN 29C. concret aici constituindu-se proprietatea agricol\ prin mo[ia de aproape 11. the date of 15 April 1569 being considered as the date when the locality was certified from a historical point of view. Bucecea Re]elele de drumuri existente pe raza ora[ului Bucecea sunt într-o stare bun\. economia ora[ului se bazeaz\ pe agricultur\ [i cre[terea animalelor. Bucecea Commune was declared a town. 3 1. Three very important things are connected to his name: the establishment of Darabani market town in 1837. Judec\toria. Darabani. În anul 1845. bricks and walls from the former location of the church of Valcesti village and 5 coins from the time of Stephen the Great.000 Euro. Perspectiva agriculturii în ora[ este privatizarea prin realizarea de ferme vegetale [i zootehnice. Foto: Grup {colar Bucecea 24 << Advertorial Prim\ria Bucecea onsiderat cel mai nordic ora[ al ]\rii. alimentare la re]eaua de ap\ potabil\ [i canalizare. din Moldova. servicii telefonice printr-o central\ digital\ Ericsson [i TV prin cablu. comprising the following villages: Bajura. at 19 km from Botosani. la 19 km de Boto[ani. This name is connected to the name of the soldiers who protected the borders . ca fiind cea de atestare a localit\]ii din punct de vedere istoric. according to which the agricultural property was established here. a branch of the Romanian Commercial Bank. the Fiscal Office etc. s\di]i de {tefan cel Mare în urma luptelor cu t\tarii. reprezint\.three meat processing companies and two milk processing companies) being also present. [i anume: Bohoghina [i C\line[ti. which also offers dental care. The town's traditions show that its inhabitants have worked in agriculture since antiquity. având `n componen]a sa satele Bajura. Moldavian folk songs and especially of the traditional objects are integrated in the tourist circuit by the Folk Ensemble ''Ciobanasul''. Monumentele istorice sunt reprezentate de Biserica ''Sf. then to Botosani District . Bal[. Darabani.75 km. represented by the estate of 11. Foto: Alee parc Mihai Eminescu . It is said that the name of the locality comes from an old Polish landlord named Buczaschi. the town has two other adjoining localities: Bohoghina and Calinesti. care a întemeiat mai multe sate. Grupul [colar Darabani.000 hectares that belonged to the landowner Theodor C. the town's economy is based on agriculture and animal breeding. rooms. se situeaz\ pe locul al treilea ca m\rime din jude]ul Boto[ani (dup\ municipiile Boto[ani [i Dorohoi). This institution has an auditorium with 300 seats. deja existent. ora[ul mai are dou\ localit\]i componente. Darabani. Aceast\ urbe.Bucecea. Darabani locality has always been involved in agricultural activities. Sofia'' din Constantinopol. Blocurile cu cele 720 apartamente.754 de metri. Esanca and Lismanita. construirea unei biserici unice în zon\ dup\ planurile bisericii ''Sf. very similar to the one from Curtea de Arges) and the ''Town library''.000 ha a boierului Theodor C. de[i conservator politic. Aceast\ institu]ie este dotat\ cu sal\ de spectacole de 300 de locuri. Bucecea Commune was founded in 1845. Urmele materiale descoperite arheologic (de ex: topoare de silex [i ceramic\ cucutenian\) atest\ locuirea zonei din cele mai `ndep\rtate vremuri. cea de înc\l]\minte [i atelierele de tricotaje. being traversed by Prut River and Podriga Brook. este necesar\ lansarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii în ora[ul Darabani. A[ezarea a fost întemeiat\ `n secolul al XV-lea. În prezent. Bals. este a[ezat pe rama înalt\. an industrial vocational school. practic. satul Bucecea r\mânând în partea de N-E a târgului nou creat. although a political Conservative. The settlement was established in the XVth century. with its approximately 12. conform standardelor europene. Medical assistance is provided by a clinic for adults and children. ia fiin]\ [i târgul Bucecea. which represents the connection to Ukraine . silex axes and pottery from Cucuteni) certify the continuous habitation of the area since ancient times. Acad. With a surface of 4. Darabani Town Hall has completed the Feasibility Studies for the three projects and now it is looking for financing sources in order start implementing them. Bucecea market town was established in 1828. Due to this. one of them being Bucecea. Advertorial Prim\ria Darabani . This town. pentru a face fa]\ traficului auto [i de persoane. the footwear factory and the knitting workshops. De men]ionat este [i faptul c\ fântâna [i b\ncile ornate cu flori din centrul ora[ului sunt unicat în România.75 km. Prim\ria ora[ului Darabani [i-a propus pentru îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere realizarea a trei proiecte de modernizare a principalelor artere rutiere ale ora[ului. ambele construite în timpul boierului Bal[. built in 1815. Bucecea Commune has been part of Botosani County. precum [i ob]inerea unor produse ecologice pentru a putea contribui la relansarea economic\ na]ional\. Tradi]iile ora[ului Bucecea arat\ c\ locuitorii acestuia. industria u[oar\ prin fabrica de confec]ii. where a new frontier point to the Republic of Moldova is being established. înfiin]area primei [coli s\te[ti. a project with a value of 4. the light industry (the textile factory. in a hilly area with a maximum altitude of 264 m. and the present name. The blocks with 720 apartments. 30 km from Suceava and 25 km from Salcea Airport. situat\ la aproximativ 40 km distan]\. Valorificarea [i promovarea crea]iilor autentice de cert\ valoare artistic\ a dansului [i cântecului popular moldovenesc [i îndeosebi a fondului tradi]ional autentic sunt readuse în circuitul viu de Ansamblul popular ''Ciob\na[ul''. the rehabilitation of streets on a distance of 5.685 hectares and 5. The current perspectives of the town in this field are represented by the privatisation of the old farms and their transformation into vegetal and zootechnic farms.''darabanii mariei sale'' (His Majesty's foot soldiers). ce activeaz\ în cadrul Centrului Cultural Bucecea.g. Dr. Extindere re]ea de ap\ `n Bucecea 5 km [i Bohoghina 1. unde se afl\ în lucru un viitor punct de trecere al frontierei de stat c\tre Republica Moldova. În vara anului 2004 s-au început s\p\turile arheologice la locul denumit ''Biserica Pustie''. Dispensarul veterinar din ora[ asigur\ întreaga gam\ de tratamente [i vaccin\ri pentru efectivele de animale. the food industry . Din aceste motive. Nicolae''. Foto: Sediul Prim\riei ora[ului Darabani 2. in order to cope with the influx of vehicles and people. a secondary school. de stat. The most important on-going projects in the town of Bucecea: the construction of a vocational school (rehabilitation and endowments for Bucecea Vocational School).bustul poetului 2 ocalitatea Bucecea este situat\ în partea de nord-est a ]\rii. În anul 2004. care sluje[te [i ast\zi ca l\ca[ de cult locuitorilor ora[ului Darabani. Prima denumire a localit\]ii a fost C\biceni. as well as the cultivation of ecological products in order to contribute to the recovery of the national economy according to European standards. este atestat\ documentar în anul 1546.000 locuitori ai s\i. c\r\mizi [i ziduri de la fostul amplasament al bisericii satului Vâlce[ti [i 5 monede din perioada domniei lui {tefan cel Mare. În acest sens.243 inhabitants.''d\r\banii m\riei sale''. Extindere re]ele de canalizare [i Sta]ie de epurare. `ntr-o zon\ deluroas\ cu altitudinea maxim\ de 264 m. built in 1820.5 km. precum [i o continuitate neîntrerupt\ pân\ `n prezent. ce asigur\ leg\tura cu Republica Ucraina ]inutul Cern\u]ului. Asisten]a medical\ este asigurat\ de un dispensar cu sta]ionar pentru copii. who founded several villages. The first name of the locality was Cabiceni. un grup [colar industrial cu liceu [i [coal\ profesional\. Reabilitare str\zi pe o distan]\ de 5. The veterinary clinic provides the entire range of treataments and vaccines for animals. dispunând de cabinete de consulta]ii pentru adul]i [i copii. the Public prosecutor's office. and Miclescu Manor from Calinesti village. Foto: Muzeul Pr. patru [coli primare. connections to the drinking water and sewerage networks. The ancient oak trees from Teioasa Forest. Circa fiscal\ etc. în timpul domniei voievodului {tefan cel Mare. from a geographical point of view. industria alimentar\ prin cele trei societ\]i de prelucrare a c\rnii [i cele dou\ de prelucrare a laptelui. a public library and a school library. localitatea Darabani a desf\[urat dintotdeauna activit\]i agricole. offices and other spaces that provide adequate conditions for the performance of the cultural activities. with 75 beds. comuna Bucecea apar]ine de jude]ul Boto[ani. the construction of a unique church in the area according to the plans of ''Saint Sofia'' Church from Constantinople.Cernauti County. the town of Bucecea is traversed by the national road DN 29C. Ca atrac]ii turistice putem identifica Biserica ''Sfântul Nicolae'' (situat\ în centrul ora[ului.Regiunea Suceava. din cele mai vechi timpuri. an enlightened mind for his time.754 m. Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Darabani. boier luminat al timpului s\u.5 km). on the northern side of the Moldavian Plain. l\ca[ ce dateaz\ din secolul XV. The capitalization and promotion of the genuine creations of certain artistic value in the fields of dancing. un punct important de atrac]ie. Having fertile soils. fiind str\b\tut de râul Prut [i pârâul Podriga. planted by Stephen the Great after the battles against the Tartars. Cu o suprafa]\ de 4685 ha [i 5243 locuitori. respectiv Spitalul or\[enesc cu un num\r de 75 de paturi. Se spune c\ Bucecea [i-ar trage numele de la un vechi boier de origine polon\ cu numele de Buczaschi. digital telephone services provided by Ericsson and cable TV. precum [i de un cabinet stomatologic. o [coal\ gimnazial\. unde au fost g\site pietre de cimitir. and also to the fact that Darabani is located on one of the access roads to Radauti Prut. a recording studio. cu cei aproximativ 12. au avut ca îndeletnicire de baz\ agricultura. apoi de Raionul Boto[ani . la 30 km de ora[ul Suceava [i 25 km de aeroportul Salcea. Stejarii seculari din p\durea Teioasa. ia fiin]\ comuna Bucecea. still functioning today as a place of prayer for the inhabitants of Darabani. and since the last administrative-territorial distribution (1968).800. Bucecea locality is situated in the north-eastern part of the country. In 2004. in order to improve the road infrastructure. which totalize 13. a câmpiei Moldovei. Ora[ul Darabani este unicul centru urban pe o raz\ de peste 35 km având o importan]\ major\ în zon\ prin institu]iile pe care le g\zduie[te. Pe raza ora[ului func]ioneaz\ trei gr\dini]e [i un c\min de copii cu program prelungit. both built during the time of the landowner Bals. Leon D\n\il\ 3. the establishment of the first state school in a village in Moldavia. being also favoured by its location at the junction of commercial roads.Bucecea Foto: Arhiva Prim\riei Bucecea Darabani L 1 Darabani Foto: Arhiva Prim\riei Darabani 2 1 C Considered the most northern town in the country. The historic monuments are represented by ''Saint Nicholas'' Church. gas network. avantaje cunoscând [i datorit\ pozi]ion\rii sale la întret\ierea. the Law Court. situated at a distance of approximately 40 km. We should also mention that the fountain and the benches decorated with flowers from the centre of town are unique in Romania. extension of the sewerage network and the construction of a wastewater treatment station. Bucecea village remaining in the north-eastern part of the newly created settlement. ad\ugând faptul c\ Darabaniul se afl\ la mic\ distan]\ [i pe una din arterele de acces c\tre R\d\u]i Prut. during the reign of voivode Stephen the Great. Prim\ria ora[ului Darabani a finalizat studiile de fezabilitate pentru cele trei proiecte [i este `n c\utare de surse de finan]are pentru demararea lor. Apart from the residence . pe lâng\ satul Bucecea. pe la vama Siret. de asemenea.800. The town has three kindergartens and a day care institution for children. Toponimul are leg\tur\ cu denumirea osta[ilor din corpul de paz\ a grani]ei . Darabani High-school. care a apar]inut de jude]ul Boto[ani.000 euro. Darabani Town Hall envisages the accomplishment of three projects for the modernization of the main roads. Momentan. comuna Bucecea a fost declarat\ ora[. De numele acestuia se leag\ trei lucruri foarte importante la Darabani: întemeierea târgului Darabani în 1837. are also an important sight. [i conacul Miclescu din satul C\line[ti. 1. was documentary certified in 1546. data de 15 aprilie 1569 fiind considerat\. Având soluri fertile. a place dating from the XVth century.000 inhabitants. Cele mai importante proiecte `n derulare din ora[ul Bucecea: Construc]ie {coal\ de Arte [i Meserii (reabilit\ri [i dot\ri investi]ionale la Grupul {colar Bucecea) proiect `n valoare de 4. o bibliotec\ public\ [i o bibliotec\ [colar\. discovering tomb stones. At the moment. precum [i un mare num\r de locuin]e particulare beneficiaz\ de înc\lzire central\. extension of the water supply network in Bucecea (5 km) and Bohoghina (1. Darabani. belonging first to Botosani County. În anul 1828.Suceava Region. artere ce însumeaz\ o lungime de 13. din punct de vedere geografic. through Siret customs. The town's evolution was favoured by the provisions of the Peace of Adrianopolis (1829). nordic\. it has become necessary to elaborate programmes for the development of the infrastructure in the town of Darabani. BCR. cât [i de-a lungul unor drumuri comerciale. un studio de înregistr\ri audio. foarte asem\n\toare cu cea de la Curtea de Arge[) [i ''Biblioteca or\[eneasc\''. camere.Bucecea. four primary schools. having major importance in the area through its institutions: the Town Hospital. At present. a cultural centre. iar denumirea actual\. E[anca [i Li[m\ni]a. As tourist sights we can identify ''Saint Nicholas'' Church (situated in the centre of the town. which activates inside Bucecea Cultural Centre. The material traces discovered during the archaeological diggings (e. Evolu]ia Darabanilor a fost favorizat\ de prevederile p\cii de la Adrianopol din 1829. re]eaua de gaz metan. For this purpose. Foto: Prim\ria ora[ului Bucecea 2. iar de la ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din anul 1968. printre care [i cel care poart\ numele de Bucecea. birouri [i alte înc\peri ce asigur\ condi]ii deosebite pentru buna desf\[urare a tuturor activit\]ilor culturale. un centru cultural.

Foto: Biserica de lemn "Sf. pe cursul mijlociu al râului Miletin. From among the most important tourist sights of the locality we can mention: the Memorial Monument 1907. The town's administration has begun several projects. running water. Foto: Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\ 4. Sadoveanu.mândria s\vinenilor. [i ne mai mândrim [i cu faptul c\ apar]inem acestui spa]iu binecuvântat al Boto[anilor lui Eminescu. se va pune baza pe industrii tradi]ionale ca: ol\ritul. and the History and Archaeology Museum. F\r\ a ne asuma paternitatea asupra unor nume sonore în arta [i cultura româneasc\. an area where the Romanian and foreign investors could benefit from certain facilties as access roads. As number of inhabitants. From an administrative point of view it comprises the localities Petricani. Without assuming paternity over some remarkable names in the Romanian art and culture. Dintre obiectivele turistice remarcabile ale localit\]ii men]ion\m: Monumentul Comemorativ 1907. a famous scientist. Flaminzi became famous both in the country and abroad as the place where the great Peasant Rebelion emerged in 1907. textiles. Thus. Nicolae" (1657) . În anul 1818. Mihai Ciuc\''. on the middle stream of Miletin River. terenul fiind inclus în zona a treia de fertilitate. a milk processing factory. Sadoveanu. reabilitarea Cinematografului ''Patria'' [i amenajarea acestuia pentru a putea func]iona [i drept Cas\ de Cultur\. Localitatea Fl\m`nzi are o istorie bogat\. comprising the former villages Flaminzi. and especially in the museum in Botosani and the State Archives in Botosani and Iasi. considerat principala arter\ rutier\ care leag\ jude]ul Boto[ani de jude]ele din sud [i mai ales de jude]ele Ia[i. Creang\. zon\ în care investitorii români [i str\ini s\ beneficieze de anumite facilit\]i ca drum de acces. the last year of the reign of the Moldavian ruler Petru Rares. produse agricole [i animaliere. M. Mihai Ciuc\. technical plants. through the princely document of Scarlat Voda.6 km are paved. out of which 12. the refurbishment of the town's park. Mihai Ciuca''. o [coal\ cu clasele I-VIII [i un grup [colar de nivel liceal care are ca patron spiritual pe academicianul Dr. the manufacture of handcraft objects. and the nowadays villages Chitoveni and Prisacani. which comprises both the agricultural lands (with crops of wheat. companies that would use wool. a transport company. milk and meat. mobil\. oleaginoase. confec]ionarea obiectelor de artizanat. dermatology. electricity etc. electricitate etc. as well as a social protection institution for elderly people. at a distance of 35 km from the City of Botosani and 25 km from Prut River. the former commune became a town in 2004. valleys. Foto: Biserica ''Sf. The main tourist sights in the town of Saveni are: ''Saint George'' Church. Forma de relief predominant\ este [esul. Vladimirescu. prin hrisovul domnesc al lui Scarlat Vod\. Bodeasa [i Sat-Nou. Vaslui [i Neam]. Sadoveanu. o fabric\ de prelucrare a laptelui. with more than 12. Gheorghe''. cât mai ales istorice. o fabric\ de mobil\ [i dou\ ateliere de mobil\. Administra]ia local\ are `n derulare mai multe proiecte. prezentând o interesant\ îmbinare arhitectonic\ între stilurile bizantin [i gotic. [i Muzeul de Istorie [i Arheologie. The town has a road network with a length of 58. la 35 km de municipiul Boto[ani [i la 25 km de râul Prut. we pride ourselves with the academician Mihai Ciuca. with small floodable areas. din vremea ultimului an al domniei voievodului moldovean Petru Rare[. Through the General Urban Plan. M. Saveni locality was certified as village in a document dating from 1546. croitorie. reabilitarea bibliotecii or\[ene[ti. Vladimirescu. bakery. Ca pozi]ie strategic\. such as the textile factory. Chiscareni. Pentru instruirea [i educarea copiilor exist\ numai în ora[ un num\r de 4 gr\dini]e. In the central-eastern part of Botosani County we find the town of Saveni. Nicolae'' ridicat\ în anul 1880. la intersec]ia unor vechi artere de circula]ie.000 ha. e. În ora[ul S\veni î[i au sediul peste 130 societ\]i comerciale. units that have drawn a large number of human resources from the locality. born in Saveni. ateliere de tâmpl\rie. Balcescu and Poiana.1 Sãveni Foto: Arhiva Prim\riei S\veni 1 2 3 Î Flãmînzi Foto: Arhiva Prim\riei Fl\m`nzi Flaminzi Saveni N A reference name. construirea de locuin]e sociale pentru cet\]enii de etnie rrom\. nu în ultimul rând.000 de volume. and also in the adjoining villages. Industria este reprezentat\ de mica industrie. In 1818. but archaeological vestiges where found on its territory that prove the existence of settlements in the area since the primitive and ancient times.000 inhabitants.the pride of the locals. localitatea prime[te statutul de târg. becoming the symbol of the thirst for justice of the Romanian peasant. food and non-food products etc. alimentare [i nealimentare etc. a clinic (with a general section. The relief is mostly represented by plains. Medical assistance is provided by a hospital. o societate de transport. the land being included in the third fertility zone. considered the main road that connects Botosani County to the counties in the south and especially to Iasi. a cinema with 310 seats and a Community Centre. c\ în prezent localitatea are o alur\ urban\. oil presses.. at the junction of old roads (the road that connects the localities on Baseului Valley and the one that connects Botosani to Prut Valley) has facilitated the aspirations of the locality to the rank of town in the north-east of Moldavia. and also with the fact that we belong to the blessed space of Eminescu. The town also has a library with over 10. Nicolae'' 2. precum [i la Universitatea Al.. Localitatea se întinde pe o suprafa]\ de peste 10. ora[ul Fl\m`nzi este considerat a fi a treia localitate din jude] având peste 12. savant de renume mondial. prese de ulei. the town of Flaminzi is considered the third locality in the county. Documents about this event can be found in the mini-exhibition of the Local Council. Mihai Ciuca. magazine de valorificare material de construc]ie. the rehabilitation of Ghe. Foto: Monumentul Eroilor ume de referin]\. iar ca sate apar]in\toare au r\mas Chi]oveni [i Prisacani. fiind atestat\ documentar înc\ din secolul XVI. Cuza din Ia[i.. The locality spreads on a surface of over 10. and in 1950 the commune became the centre of a district and it was finally declared a town in 1968. due to the implementation of street lighting and to the paving of the two main pedestrian roads on 1 Decembrie Street . originar din S\veni. cât mai ales la muzeul din Boto[ani [i Arhivele Statului din Boto[ani [i Ia[i. the construction of a new kindergarten. a symbol of the spirit of justice of the Romanian peasant. living in the town of Flaminzi. pastures and commons). Datorit\ importan]ei geostrategice (fiind situat la egal\ distan]\ de ora[ele Boto[ani [i Hârl\u [i pe principala arter\ de comunica]ie cu celelalte jude]e). cu mici zone inundabile. that at present the locality has an urban character. a favorizat de-a lungul timpului aspira]iile sale la statutul citadin în zona de nord-est a Moldovei. fosta comun\ a devenit ora[ în anul 2004 [i este compus din fostele sate Fl\m`nzi. Asachi. dar [i produc]ia privat\: lactate. totu[i avem în fruntea oamenilor de valoare pe academicianul Mihai Ciuc\. a school and a vocational school named after the academician Dr. stone. Dobrogeanu Gherea streets. a slaughter-house. simbol al spiritului de dreptate al ]\ranului român. Biserica din lemn "Sf. dar pe teritoriul ei s-au g\sit vestigii arheologice care dovedesc a[ez\ri `n zon\ înc\ din epoca primitiv\ [i antic\. Chi]oveni [i Prisacani. built in 1804-1805. A[ezarea sa deloc întâmpl\toare.Pris\cani [i Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\. Foto: Prim\ria S\veni 3.7 km drumuri. Luchian or Pillat.g. Over 130 companies function is Saveni. the locality is situated lengthways the European road E58. Luchian sau Pillat. reabilitarea corpului A [i extinderea corpului B de la Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\. Kog\lniceanu. Ca num\r de locuitori. reabilitarea str\zilor Ghe. oil-bearing plants. cât [i în satele apar]in\toare. The industry is represented by the light industry. the Vocational School ''Dr. rehabilitation of ''Patria'' Cinema and its refurbishment in order to function also as a Community Centre. unit\]i care în mare m\sur\ au absorbit un mare num\r de for]\ de munc\ din localitate. ap\ curent\. such as: pottery. Its location.700 ha de p\dure. gra]ie faptului c\ s-au dezvoltat în mod fericit iluminatul stradal [i asfaltarea principalelor dou\ artere de circula]ie ca pietonal din strada 1 Decembrie . a furniture factory and two workshops. dar [i o institu]ie de ocrotire social\ pentru persoanele de vârsta a III-a. Târgul S\venilor a fost centrul Plasei Ba[eu. A very important role will also be played by the traditional industries. Avram Iancu. As strategic position. Iorga. pentru ca în anul 1968 s\ fie declarat\ ora[. Still. the establishment of an industrial area was approved. din care 12. Foto: Biserica ''Sf Gheorghe'' 4. Filipescu. pediatrics and analysis laboratories). amenajarea parcului principal al ora[ului S\veni. Bozieni. construit\ în anul 1804-1805. carpentry and tailoring workshops. Asachi. Bac\u.. Asisten]a sanitar\ este asigurat\ de un spital. with 12 yearly fairs. B\lcescu [i Poiana. Localitatea S\veni este atestat\ ca sat `ntr-un document datând din anul 1546.000 hectares. most of them involved in trade. plante tehnice.7 km. such as: rehabilitation and construction of the Arts and Crafts School. without mistaking. ora[ul Fl\m`nzi este situat în partea de sud a jude]ului Boto[ani. deoarece localitatea dispune de materii prime ca lemn. small factories and workshops. the locality received the statute of market town. as the locality has raw materials like wood. the town of Flamanzi is situated in the southern part of Botosani County. Nicolae" 2. un abator. ''Saint Nicholas'' Church. Filipescu. we can state. Se poate spune. Flaminzi locality has a vast history. vii. dispu[i atât în ora[ul Fl\m`nzi. "Saint Nicholas" wooden church (1657) . construirea unei gr\dini]e noi. mor\rit. Foto: Monument Comemorativ 1907 3. Due to its geo-strategic importance (it is situated at an equal distance between Botosani and Harlau and on the main road that communicates with the other counties). materialul lemnos. Iorga. Bacau. a flour-mill and several corn mills. raised in 1880. o policlinic\ cu cabinete de interne. Vaslui and Neamt counties. wood. dental care. alte materiale care pot constitui materia prim\ în vederea înfiin]\rii de societ\]i comerciale de produc]ie. I. majoritatea având ca principal obiect de activitate comer]ul. Totu[i. Ca evenimente locale reprezentative amintim: Festivalul "Hora de la Fl\m`nzi" (luna august) [i Festivalul de datini [i obiceiuri de iarn\ (luna decembrie). T. M. p\[uni [i ima[uri. pediatrie [i laboratoare de analize. Chitoveni and Prisacani. piatra.Prisacani and the Monument of the Heroes of the War of Independence. de exemplu o fabric\ de confec]ii. in a hilly area. construc]ii metalice. 1. Slt. I. Grupul [colar ''Dr. and most of all to its historic significance. Ora[ul are o re]ea de 58. as well as other raw materials that can form the basis for the establishment of production units. în care sunt cuprinse atât terenurile agricole pe care se cultiv\ cereale. but also private production: dairy products. Documente ale acestui eveniment se g\sesc atât în miniexpozi]ia din cadrul consiliului local. Foto: Serb\rile ora[ului Fl\m`nzi 4 n partea central-estic\ a jude]ului Boto[ani se afl\ ora[ul S\veni. Chi[c\reni. As education institutions the town has 4 kindergartens. the rehabilitation of the town library. M. stomatologie. Creanga. ~n componen]a sa intr\ localit\]ile Petricani. T. as well as at Al. moar\ de grâu [i mai multe mori de porumb [i uleierni]e. devenind simbolul setei de dreptate a ]\ranului român. furniture. Dobrogeanu Gherea. Slt. Enescu. confec]ionarea de obiecte din r\chit\ [i paie etc. f\r\ riscul de a gre[i. Sadoveanu. stores that sell construction materials. cât [i peste 1. Ora[ul dispune de o bibliotec\ cu peste 10. Enescu. panifica]ie. laptele [i carnea [i. tailoring workshops. the rehabilitation of the main building and extension of the secondary building of the Medical-Social Assistance Unit. the construction of social dwellings for the citizens of Rrom ethny. agricultural and animal products.6 km sunt asfalta]i. and also over 1. într-o zon\ colinar\. 1. Prin Planul Urbanistic General s-a aprobat înfiin]area unei zone industriale. being documentary certified in the XVIth century. 2 3 4 26 << Advertorial Prim\ria Fl\m`nzi Advertorial Prim\ria S\veni . ateliere de croitorie. As local representative events we can mention: "The Romanian Round Dance from Flaminzi" (August) and the Festival of winter customs and traditions (in December). Cuza University in Iasi. cum ar fi: reabilitarea [i construirea {colii de Arte [i Meserii. Bozieni. cu 12 iarmaroace anual. iar din 1950 comuna a devenit centru de raion. metallic construction. dermatologie. de mici fabrici [i ateliere. Principalele obiective turistice prezente în ora[ul S\veni sunt: Biserica ''Sf. Saveni market town was the centre of Baseu small rural district. Fl\m`nzi s-a f\cut cunoscut\ atât în ]ar\. localitatea este a[ezat\ de-a lungul drumului european E58. N. de exemplu societ\]i care s\ valorifice lâna. un cinematograf cu 310 locuri [i o Cas\ de cultur\. Bodeasa and Sat-Nou. Biserica ''Sf. Avram Iancu. confec]ii.000 de locuitori. respectiv drumul ce leag\ localit\]ile de pa Valea Ba[eului [i cel ce leag\ Boto[anii de Valea Prutului. presenting an interesting architectural combination between the Byzantine and Gothic styles. Kogalniceanu. cât [i în str\in\tate ca fiind locul de unde a izbucnit Marea R\scoal\ }\r\neasc\ din anul 1907.700 hectares of forest. the manufacture of objects from osier willow and straw etc.000 volumes. N.

''Rata''. still preserved until today.R. dansului la urs (ursar). jude]ul Boto[ani. which was unfortunately closed. caprei. supported by the experts on the basis of the nowadays architectural characteristics.S. care la ducere [i întoarcere de la Suceava la Hârl\u g\sea loc de poposire [i hodin\. afirm\ c\ l\ca[ul dateaz\ din sec.iarna 4.prim\vara 3. a monument being now raised on the place of the ''Holy Table''. la o prim\ vedere. represents the largest water surface in this river basin. In ancient times. the wall that leads to the church arouses the admiration of the tourists but at the same time it reminds the locals of the times when their grandfathers and great grandfathers were exploited and whipped senseless. dar din p\cate a fost închis. Stânca. la grani]a dintre România [i C Republica Moldova. ''Ciob\na[ul'' [i mai demult ''Chindia''. Localitatea {tef\ne[ti este men]ionat\ documentar pentru prima dat\ `n 1435 sub numele de Gura Ba[eului. ~n secolele XV-XVI a[ezarea este pr\dat\ de t\tari `n mai multe rânduri. Dintre obiectivele turistice de referin]\ ale ora[ului amintim: Muzeul ''{tefan Luchian" (singurul din ]ar\ destinat pictorului {tefan Luchian. spre r\s\rit se afl\ conacul boierului. with a maximum altitude of 101 m. Foto: Monumentul eroului necunoscut 2. al XVII-lea. situated north-east of the town of Stefanesti. ''Boghii''.se afl\ curtea lui Radu [i a Tudorei. un c\min cultural (construit în 1972 [i modernizat în anul 2000. ''C\r\[elul''. ~n 1476 este men]ionat deja ca târg. comuna Tudora este format\ dintr-o singur\ localitate care îi d\ [i numele: Tudora. se liberalizeaz\ comer]ul. om de încredere al sl\vitului {tefan Voivod. with Dacian-Roman traditions and customs. the settlement was plundered by Tartars on several occasions. zidul care urc\ spre biseric\. sus]inut\ de c\tre speciali[ti. which celebrated six centuries of existence in 2000. on the bank of Stanca-Costesti water storage basin. Referitor la Biserica ''Cuvioasa Paraschiva''. Romania and the Republic of Moldova (at the time part of the U. Stanca. Acest recif carstic ad\poste[te pe coastele stâncoase o plant\ termofil\ foarte rar\ . au triumfat pe plan na]ional [i interna]ional. locuitorii nep\r\sind-o niciodat\. there are two opinions: the first. parte a U. the dance ensemble led by Gheorghe Vasiliu. Despre localitatea Tudora.Schivereokia podolica. Dansuri ca ''B\tuta de la Tudora''. the Hydro-technical Hub Stanca-Costesti. The design and execution of Stanca-Costesti dam were made jointly by the two neighbouring states. treze[te în ochii oric\rui privitor uimirea.456 volumes together with the school library).S. `ntr-un document emis de domnul {tefan II. leading to the recovery of the economic.cam între Corni[ori [i Liteni . În prezent. ora[ul {tef\ne[ti cunoa[te o istorie întins\ de-a lungul a [ase veacuri. Stefanesti-Sat. slaves whipped by the landowner's people. ''Caraselul''. several wooden churches existed in Tudora. Stanca Stefanesti is a complex geological and flower reservation. claims that the church dates from the XVIIth century. social\ [i cultural\: se deschide punctul vamal Stânca-Coste[ti. who rested there on his way between Suceava and Harlau. din paleolitic. Revolu]ia din 1989 antreneaz\ schimb\ri profunde în toate sferele de activitate ale localit\]ii. un b\trân c\lug\r de la M\n\stirea Neam]ului. cum ar fi jocul c\iu]ilor. nor to the Roman styles. Foto: Biserica "Cuvioasa Parascheva" 3. which presents it as a traditional centre of trade and economic activity on the valley of Prut River. 2 The town of Stefanesti is located in the east of Superior Jijia Plain.). who was one of the important counsellors of Stephen the Great. is that the place of prayer was built by Stephen the Great or his son. at the border between Romania and the Republic of Moldova. la 35 km distan]\ fa]\ de municipiul Boto[ani. Lâng\ biserica din centrul satului. Lucica Astefanoaie and prof. this area is the western limit of its worldwide habitat. iar exponatele au fost depozitate în magaziile Muzeului Jude]ean de Istorie din municipiul Boto[ani). ~n vremuri `ndep\rtate. Until 1968 the locality was called Stefanesti-Targ. Stefanesti locality was declared a town in 2004. pe malul lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. care îl impune ca un centru de tradi]ie al comer]ului [i al vie]ii economice de pe valea Prutului. dar în ochii localnicilor aminte[te de vremurile când bunicii [i str\bunicii lor erau pu[i la munc\ silnic\ [i biciui]i pân\ la sânge. la poalele Masivului Dealul Mare. lacul de acumulare Stânca-{tef\ne[ti fiind un important cartier de iernare a p\s\rilor în bazinul românesc al Prutului. Localitatea Tudora este o important\ vatr\ folcloric\. Lacul de acumulare. pe locul unde a fost ''Sfânta Mas\'' fiind ridicat. Next to the church from the centre of the village. care posed\ o sal\ de spectacole cu 300 locuri [i bibliotec\ cu 25. dar Radu moare în r\zboiul de la Valea Alb\ [i Tudora r\mâne v\dan\ cu patru copii.) Referring to this church. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituit\ din 178 de specii de p\s\ri. reprezint\ cea mai întins\ suprafa]\ de luciu de ap\ din bazinul acestui râu. transforma]i în slugi biciu]i de c\tre oamenii boierului arenda[. Tudora Commune doesn't comprise any other adjoining localities. a scholar and connoisseur of Slavonic and Greek languages. In the XV-XVIth centuries. nici cu cel roman. Biserica ''Cuvioasa Paraschiva" (construit\ `n anul 1640 [i considerat\ de c\tre V. 4 1. Stanca-Costesti water storage basin.800 inhabitants and four localities in its administration: Badiuti. the goat's dance. ne vorbesc Cet\]uia de pe Dealul Ocup (situat\ pe una din fortifica]iile naturale ale satului str\vechi) [i Rezerva]ia de tisa din inima b\trânilor codri. DN 24 C Ia[i-{tef\ne[ti [i DN 29D Boto[ani-{tef\ne[ti. a trustworthy servant of Stephen the Great.'' Sl\vitul Domn tot trecea [i poposea pe la Tudora având grij\ de ei. ca l\ca[ de închinare pentru familia sa. Vasile Vasiliu has obtained many triumphs. România [i Republica Moldova (pe atunci.R. 3 ra[ul {tef\ne[ti se afl\ `n estul Câmpiei Jijiei Superioare. The stone taken from the banks of Plesu Brook was transported by the poor peasants. then attacked by the Polish armies. pe baza caracteristicilor arhitectonice actuale ale construc]iei. known as the ''Lady's House''. Bobulesti.there lies the house of Radu and Tudora. being destroyed one after the other. Throughout the years. Festivalul ''Florile Prutului''. The style is different from the one of the other Moldavian churches and it has nothing in common neither to the Byzantine. made of stone and brick by the landowner Cantacuzino Pascanu. Foto: Plaj\ la lac acumulare Stânca-Coste[ti 4. Rezerva]ia natural\ ''Emil Racovi]\" [i Parcul C dendrologic {tef\ne[ti. Lucica A[tef\noaie. who were now seven instead of four". is represented by the Citadel on Ocup Hill (situated on one of the natural entrenchments of the old village) and the Yew tree reservation from the heart of the ancient forest. and the operation of the dam began in December 1977. Stilul este deosebit de al celorlalte biserici moldovene[ti [i nu are nimic comun nici cu stilul bizantin. cea sus]inut\ de tradi]ia local\. cu o înal]ime maxim\ de 101 m. Still. Teritoriul comunei Tudora prezint\ urme de via]\ omeneasc\ înc\ din cele mai vechi timpuri. in Tudora Commune there are three schools. an old monk from Neamtului Monastery. fiind sfin]it\ în anul 1846. translated a recording from a Slavonic breviary with approximately the following content: ''On the left side of Siret River between Cornisori and Liteni . the bear's dance. The traditional ensembles. Foto: Dansuri populare tradi]ionale din zona Tudora . ~n 1842 boierul poruncea construirea unui zid gros de piatr\ care s\ înconjoare curtea. as a place of prayer for his family. Proiectarea [i execu]ia barajului Stânca-Coste[ti s-au f\cut în comun de c\tre cele dou\ state vecine. For this species.forma]ie b\rb\teasc\ Advertorial Prim\ria Tudora >> 29 . este amplasat\ pe râul Prut. iar `n lucrarea ''Descriptio Moldaviae'' a lui Dimitrie Cantemir apare ca oppida notabiliara. social and cultural life: Stanca-Costesti customs was opened again. între timp. cunoscut sub numele de ''Casa Doamnei''. Especially since 1933.S. Foto: Barajul Stânca-Coste[ti 2. towards the east there rises the landowner's mansion. Legat de satul Tudora [i mai ales de Doamna Tudora. Foto: Rezerva]ia de tis\ Tudora . care se p\streaz\ [i ast\zi. iar `n prezent are aproximativ 5800 locuitori [i patru localit\]i `n subordine administrativ\: B\diu]i. a community centre (built in 1972 and modernized in 2000. chiar lâng\ poarta cur]ii sale. apoi atacat\ [i de o[tile polone. înv. The territory of Tudora Commune has been permanently inhabited since ancient times (the Palaeolithic). Pentru aceast\ specie. ''The Flowers of Prut'' Festivals. un monument în memoria eroilor necunoscuti c\zu]i în r\zboiul din 1916 1918. cel mai important monument istoric din aceast\ a[ezare. in the memory of the unkown heroes that died in the war of 1916 . este aceea c\ l\ca[ul de cult ar fi o ctitorie a lui {tefan cel Mare sau a lui {tef\ni]\ Voievod. forma]ia de dansuri sub conducerea unor sufleti[ti precum înv. when ''Costache Mihalache Poteras'' Community Centre was established. c\rturar [i bun cunosc\tor al limbii slavone [i grece[ti. This karst reef shelters on its rocky ridges a very rare termophile plant Schivereokia podolica. the exhibits being preserved in the storehouses of the County History Museum in t C the City of Botosani). At present. teritoriul satului Tudora fiind o permanent\ vatr\ de locuire. close to the confluence between Baseu and Prut Rivers. Tudora locality. That is why. is located on Prut River. the dance ensembles from Tudora have become famous in the country and abroad. the lake being an important wintering place for birds in the Romanian basin of Prut River. De-a lungul anilor. aici este limita vestic\ a arealului s\u mondial. in 1927. being part of the estate of the landowner Sendrea. `n apropiere de confluen]a râului Ba[eu cu Prutul. care era unul dintre sfetnicii de seam\ ai voievodului {tefan. prof. the traveller cannot pass by without noticing the imposing church spire from the centre of the village. with a performance hall with 300 seats and a library with 25. in a document issued by the ruler Stephen II. The lake. Satul este atestat documentar înc\ de la 6 ianuarie 1395. `n Tudora au existat mai multe biserici de lemn care s-au distrus una dup\ alta. and in the work ''Descriptio Moldaviae'' written by Dimitrie Cantemir it appears as oppida notabiliara. The works were performed between 1973 and 1979. as a centre of culture and Moldavian civilization. Situat într-un areal locuit înc\ din neolitic. at a distance of 35 km from the City of Botosani. f\când parte din proprietatea boierului Sendrea. Dances like ''Batuta de la Tudora''. Situated in an area that has been inhabited since the Neolithic.) Leg\turile cu zona lacului de acumulare Stânca-Coste[ti sunt asigurate prin [osele asfaltate. being consecrated in 1846. Referring to Tudora village and especially to Lady Tudora. a tradus o însemnare dintr-un ceaslov slavonesc aproximativ cu urm\torul cuprins: ''Pe partea stâng\ a Siretului . at the foot of Dealul Mare Massif. exist\ dou\ opinii: prima. Gheorghe Vasiliu. în comuna Tudora func]ioneaz\ trei [coli. The fauna around the lake is represented by 178 species of birds.1918. revigorându-se via]a economic\. the most important historic monument of this settlement. Botosani County. În mod deosebit începând cu anul 1933. ''Boghii''. created on the valley of Prut River S through the construction of the dam from Stanca-Stefanesti. {tef\ne[ti-Sat. situat\ la nord-est de ora[ul {tef\ne[ti.456 de volume împreun\ cu biblioteca [colii). Bobule[ti. the town of Stefanesti has a history of over six centuries. Stefanesti locality was documentary certified for the first time in 1435 as Gura Baseului. Stanca appears as a lime ''ram'' consisting of deposits of Quaternary loess. In 1476 it was already mentioned as market town. and the second opinion. right next to the gate of his house. The other sight in the area. Stânca apare ca un ''pinten'' calcaros format din depozite de luturi loessoide cuaternare. trade was liberalized and the first international cultural manifestations appeared: ''The Bridge with Flowers''. Cealalt\ atrac]ie a zonei. ''Emil Racovita" Natural Reservation. Foto: P\durea Tudora . but especially for the villagers.ªtefãneºti Foto: Arhiva Prim\riei {tef\ne[ti 1 1 Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora Stefanesti Tudora O S Situated in the south-western part of Botosani County. ''Baraboiul'' au dus faima satului. Foto: Parc dendrologic 3 4 ituat\ în partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. but Radu died in the war on Valea Alba and Tudora remained a widow with four children. supported by local tradition.S. Nodul Hidrotehnic Stânca-Coste[ti. Forma]iile de datini [i obiceiuri. Vasile Vasiliu au ob]inut multe succese. odat\ cu înfiin]area C\minului Cultural ''Costache Mihalache Potera[''. Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. cu datini [i obiceiuri de origine daco-roman\. care în 2000 [i-a aniversat cele [ase veacuri de existen]\. From among the most important tourist sights in town we can mention: ''Stefan Luchian" Museum (the only museum in the country dedicated to the painter Stefan Luchian. ''Ra]a''. construit\ din piatr\ [i c\r\mid\ de c\tre boierul Cantacuzino Pa[canu. geologic [i floristic. Pân\ `n 1968 localitatea s-a numit {tef\ne[ti-Târg. ca o vatr\ a culturii [i a civiliza]iei moldovene[ti. Stanca-Costesti water storage basin can be accessed on paved roads. Ochiul trec\torului `ns\ nu poate trece f\r\ a observa turla bisericii impun\toare din centrul satului. iar cea de-a doua. Tudora locality is an important folk centre. like the horse's dance. Piatra scoas\ din malul pârâului Ple[u a fost transportat\ pe palmele bie]ilor ]\rani. 1. dar mai ales pentru s\teni. care din mila lui Dumnezeu s-au înmul]it de la patru la [apte. today having approximately 5. have triumphed at both national and international level. Localitatea {tef\ne[ti a fost declarat\ ora[ `n anul 2004. The village was documentary certified on 6 January 1395. în anul 1927. c\ld\rarilor. ''Baraboiul'' have brought fame to the village. Dragut as "the oldest religious monument with defensive functions in Moldavia". The voivode then took care of Tudora and the children. Dr\gu] "cel mai vechi monument religios din Moldova adaptat unor func]ii cu caracter defensiv"). Stefanesti Dendrologic Park and ''The Pious Paraschiva" Church (raised in 1640 and considered by V.1979. Stânca {tef\ne[ti este o rezerva]ie cu un caracter complex. Lucr\rile au fost executate în perioada 1973 . apar primele manifest\ri culturale cu caracter interna]ional: ''Podul de flori''. forma]iile de dansuri ale tudorenilor au fost cunoscute în ]ar\ [i peste hotare. ''Ciobanasul'' and in the past ''Chindia''. The Revolution of 1989 generated significant changes in all spheres of activity in this locality. De aceea. In 1842 the landowner ordered the construction of a thick stone wall to surround the courtyard. the national road DN 24 C Iasi-Stefanesti and the national road DN 29D Botosani-Stefanesti. amenajat pe valea { Prutului prin ridicarea barajului de la Stânca-{tef\ne[ti. iar punerea `n func]iune a barajului a început în luna decembrie a anului 1977.

turism.Horia). having Vorona Monastery as spiritual centre. a settlement from the Palaeolithic. spreading on a surface of 8. at a distance of 80 km from the City of Botosani and 35 km from the town of Saveni. fruit growing. cre[terea animalelor. dar în 1870 a fost închis\ de boierul Mavrocordat. The subsoil. every Tuesday. obiceiurile [i tradi]iile populare s-au n\scut: festivalul folcloric ''Serb\rile P\durii'' (ajuns la a XXXV-a edi]ie). A fair is also organized here. repara]ii capitale la {coala Horia. one of the finest in Europe. Comprising 6 villages . on the right bank of Prut River. în ziua de mar]i. Comuna Mitoc beneficiaz\ de condi]ii optime de dezvoltare a agriculturii. which is exploited at present. animal breeding. The commune's roads have a length of 169 km. construirea unui c\min cultural `n satul Horia. Activit\]ile economice principale ale localnicilor sunt `n domeniul comer]ului. asfaltarea drumului jude]ean Avrameni-Mitoc [i pietruirea drumului comunal din Mitoc de 17 km [i Horia de 6 km. când satele erau pozi]ionate astfel fa]\ de actualele sate. a bakery).520 m (which is said to be the highest point in Botosani County. ''Emil Racovita'' Natural Reservation and the Meadow of Prut River. un târg (iarmaroc). fiind propice Hudesti sem\narea tuturor culturilor în aceast\ comun\. Foto: BOARDMEDIA . as well as important quantities of quartz sand of superior quality. cartoful. Comuna Mitoc este înfr\]it\ din anul 1990 cu localitatea Mallac din Fran]a. Ca proiecte de investi]ii. the hermitage is inhabited by five monks. belonging to the public domain. cultivarea plantelor. gave one of his righteous judgements.500 inhabitants. When the Communist regime ended in 1990. the mother of Mihai Eminescu. ~n Jolde[ti s-a n\scut [i a locuit. Storesti. când crescuse [i un cire[ în altar.o societate de mecanizare a agriculturii). fiind la grani]a dintre mo[ii. Foto: Imagine general\ din comuna Mitoc Mitoc Advertorial Prim\ria Frumu[ica Advertorial Prim\ria Mitoc >> 31 . as well as agrotourism. the contest-festival for children and young people ''Legacy of ancient times'' (which reached its XXVth edition). una dintre judec\]ile sale drepte. Subsolul comunei. Vorona Teodoru. aici exist\. Opened again in 1945. pescuitul sportiv de pe râul Prut [i Rezerva]ia Natural\ ''Emil Racovi]\''. Joldesti. The locality was mentioned in the historic documents since the IVth century as Hudinsi. înv\]\mântul este organizat în sistem pre[colar (2 gr\dini]e). manifest\rile organizate anual (în cadrul ''Zilelor Eminescu'') de c\tre ansamblul folcloric ''Codrule]ul'' (cu o activitate de peste 30 de ani). a settlement from the Palaeolithic. 1. Foto: Hanul R\deni 2. pe malul râului Prut. `n codrii Voronei a tr\it Sfântul Onufrie. Vorona Commune was documentary certified on 7 January 1403. Vorona could become a true agro-tourist centre.Mitoc and ''Saint Vasile'' Church . cu reale perspective de dezvoltare european\. Vorona Mare. Muzeul parohial Store[ti.Prim\ria Vorona 2 Advertorial Prim\ria Hude[ti Hudesti Commune is located in the north of Botosani County. From among the tourist sights in the area we can identify. the refurbishment of the Town Hall. the Meadow of Prut River. Alexandru Ioan Cuza. the plum brandy from Radeni (doubly distilled. la 22 km de municipiul Boto[ani. In the field of education there are 6 schools and 6 pre-school education institutions in Hudesti Commune. 15 km from the town of Harlau and 92 km from Iasi we find Frumusica Commune.a mechanization company). The natural resources are represented by the diversity of the vegetation and lands. repara]ii capitale la sediul prim\riei. a agroturismului. also Saint Onufrie lived in Voronei Forest.Horia). 2 schools (primary and secondary education). cabalinele. the refurbishment of the community centre in Mitoc. Vorona Teodoru. horses. din care 40 ha iazuri. there are also 504 hectares of water. La Vorona a s\vâr[it domnitorul Unirii. Raluca Iurascu. Biserica Mlen\u]i [i Parcul Dendrologic (Conacul Franc). Foto: Cl\dire peste Crama R\deni omuna Mitoc este a[ezat\ în nord-estul jude]ului Boto[ani. when the villages had the same location. Vorona is the largest commune in Botosani County. The desire to turn to account the folk traditions and customs led to the establishment of the folk festival ''The Forest f Celebrations'' (which reached its XXXVth edition).5 km and the documents and studies for another 4 km for water supply and 8. Vorona Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 2 Vorona 3 C Foto: Prim\ria Hude[ti A Located in the south-western part of Botosani County. out of which 40 hectares of ponds. biblioteca comunal\ [i cele 5 biblioteci [colare. the church and the hermitage enjoyed the care they deserved and the believers began to go there more frequently. primar [i gimnazial (clasele I-VIII . Several economic agents carry out their activities there: production (the light industry . Dintre obiectivele turistice reprezentative men]ion\m: Schitul Bal[. Boscoteni. dar în acela[i an i s-a dat foc. `n curs de omologare la OSIM). administra]ia local\ are `n vedere: extinderea re]elei de canalizare [i realizarea unei sta]ii de tratare [i epurare a apei `n comuna Mitoc. Holm Hill . iar animalele care se cresc `n zon\ sunt bovinele.Frumu[ica. since ancient times. sheep as well as birds. 1. Foto: Cl\dire administrativ\ Vinia Radeni 3. aflat\ în Lunca Prutului. între municipiul Dorohoi (la 25 km distan]\) [i ora[ul Darabani (la 12 km distan]\). iar `n zilele senine de pe deal se poate vedea Ceahl\ul).sit arheologic. care este bogat în nisip cuar]os. and Teoctist. re[edin]a de comun\. nisip ce în prezent este exploatat. in order to connect the remaining households. As investment projects. de prest\ri servicii (în domeniul agricol . descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Izvorul satului) .instantaneu de la Festivalul "Mo[tenite din B\trâni" 3. Localitatea este alc\tuit\ din dou\ sate . and as cultural units we can mention a community centre. 3 mori de porumb. services. 1990. Icu[eni. Masa tâlharilor. a turismului religios [i de agrement. iar ca unit\]i culturale. un centru de îngrijire medical\ Speran]a (Bethezda) [i un cabinet medical veterinar. Dealul Holm .1 Hudeºti omuna Hude[ti se afl\ `n nordul jude]ului Boto[ani. services (in the agricultural field . o brut\rie). la 3 km fa]\ de ora[ul Fl\mânzi. În comun\ func]ioneaz\ o serie de agen]i economici. precum [i importante cantit\]i de nisip cuar]os de calitate superioar\. Din dorin]a de a valorifica datinile. the establishment of a small slaughter house. discovered on the territory of Mitoc locality (Izvorul satului) . Vorona poate deveni un adev\rat centru agroturistic. din care 15. precum [i p\s\ri de curte. [ezat\ `n partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani.pe râul Prut 2. Localitatea este cunoscut\ în documentele istorice înc\ din secolul al IV-lea sub numele de Hudin]i. a monastic settlement with a deep resonance in the conscience of the inhabitants. de asemenea. but it was closed in 1870 by the landowner Mavrocordat. potatoes. but it was burned down in the same year. Radeni. Bals Hermitage was established by the landowner Grigore Bals in 1776. Re]eaua de alimentare cu ap\ potabil\ este în lungime de 4.8 km being modernized. 4 hammer swing mills for fodder. Boscoteni. when a cherry tree had also grown in the altar. festivalul concurs de interpretare a cântecului popular pentru copii [i tineri ''Mo[tenite din b\trâni'' (ajuns la edi]ia a XXV-a). At present. Majoritatea popula]iei se ocup\ cu agricultura. sfecla de zah\r. Pe teritoriul administrativ Mitoc exist\ câteva monumente istorice. From among the representative tourist sights we can mention: Bals Hermitage. un accent deosebit s\ se pun\ pe valorificarea tradi]iilor în promovarea turismului cultural. biserica [i schitul au avut parte de o îngrijire adecvat\ unui l\ca[ de cult.5 km for sewerage have also been approved. grupa]i în [ase sate mari (Vorona. Schitul Bal[ a fost înfiin]at de boierul Grigore Bal[ în 1776. grouped in six large villages (Vorona. the extension of the electric network in Horia village by 3 km and in Mitoc village by 2 km. Jolde[ti. trade (22 units). Sendreni. a museum and a public library. the pavement of the county road AvrameniMitoc as well as of the communal road in Mitoc with a length of 17 km and in Horia with a length of 6 km. dotarea prim\riei [i a [colilor cu tehnic\ de calcul. Vorona is also the place where the one who united the Romanian principalities. o a[ezare din paleolitic. prelucrarea lemnului. Mitoc Commune has been collaborating from a cultural point of view with Mallac locality in France since 1990. sports fishing on Prut River. Renumele de localitate în care se p\streaz\ tradi]iile [i obiceiurile locale a obligat administra]ia local\ la elaborarea unei strategii de dezvoltare durabil\ în care al\turi de alte direc]ii de dezvoltare. being favourable to agriculture. like: the memorial plaque in the honour of the peasants killed in the Rebelion of 1907. Vorona Mare. cu peste 8500 de locuitori. `nfiin]area unui microabator. la 15 km de ora[ul Hârl\u [i 92 km de Ia[i se afl\ comuna Frumu[ica. the establishment of a collection and processing centre of cow and sheep milk. In the field of medical assistance. The fame of locality which preserves its traditions and customs has compelled the local administration to prepare a strategy for sustainable development. pe E58. we can mention the 3 community centres. production of brandy and natural wines. Astfel. at a distance of 34 km from the City of Botosani. biserica a fost închis\ din nou de comuni[ti în 1959. {endreni. Advertorial Prim\ria Vorona Frumuºica Foto: Arhiva Prim\riei Frumu[ica n partea de sud a jude]ului Boto[ani. prest\ri servicii. the local administration envisages: the extension of the sewerage network and the construction of a water treatment plant in Mitoc Commune. As administrative unit. În prezent schitul este locuit de cinci c\lug\ri. farming. 3 corn mills. porcinele [i ovinele. the refurbishment of Horia School. rich in quartz sand. geniul na]ional al poeziei noastre. Teoctist. dup\ cum urmeaz\: de produc]ie (mica industrie . având ca centru spiritual m\n\stirea Vorona. Redeschis\ în 1945. produc]ie rachiuri [i vinuri naturale. Vl\deni-Deal. o a[ezare din paleolitic. pe lâng\ siturile arheologice deja amintite. his relics being placed at Voronei Hermitage. here. tab\ra de pictur\ religioas\ ''Un penel pentru credin]\''. and animal breeding includes cattle. pomicultur\. pân\ în 1846. unul din cele mai bune din Europa. besides the above mentioned archaeological sites. the communal library and 5 school libraries. Format\ din 6 sate . As cultural centres. the church was closed again by the Communists in 1959. The present church was built by Lascar Sturza and Evghenia Ursachi in 1819. repara]ii capitale la c\minul cultural Mitoc. un muzeu [i o bibliotec\ public\. From among the tourist sights we can mention: ''Buldur Latescu'' church and manor. Alexandru Ioan Cuza.an oil press. religious and leisure tourism. the endowment of the Town Hall and of the schools with IT equipment. iar enoria[ii au început s-o frecventeze din ce în ce mai des. the commune residence and Horia. Store[ti. the manifestations organized every year (when the ''Days of Eminescu'' are celebrated) by the folk ensemble ''Codruletul'' (with an activity of over 30 years). a medical care centre Speranta (Bethezda) and a veterinary clinic. C Mitoc Commune is located in the north-east of Botosani County. Thus. Ca foruri de cultur\ amintim cele 3 c\mine culturale. R\deni.390 inhabitants.M\n\stirea Vorona 2. 504 ha luciu ap\. la 34 km fa]\ de municipiul Boto[ani.Mitoc. comuna Vorona a fost atestat\ istoric din 7 ianuarie 1403. Poiana). Foto: BOARDMEDIA . În anul eliber\rii de comunism. grâul.8 km sunt moderniza]i. discovered on the territory of Mitoc locality (Malul Galben) . de comer] (22 unit\]i). Ca unitate administrativ\.520 m (despre care se spune c\ ar fi cea mai mare altitudine din jude]ul Boto[ani. on the national road DN 24C and the county road DJ 294A. cultivându-se cu prec\dere porumbul. with real perspectives of European development. Biserica actual\ a fost construit\ de Lasc\r Sturza [i Evghenia Ursachi în 1819. on the bank of Prut River. ale c\rui moa[te se afl\ la Sih\stria Voronei.Frumusica. Foto: Arhiva Prim\riei Vorona . tourism. Mitoc Commune has optimal conditions for the development of agriculture. extinderea re]elei electrice în satul Horia cu 3 km [i în satul Mitoc cu 2 km. wine growing. the main crops being corn. the construction of a community centre in Horia village. mama lui Mihai Eminescu. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 6 unit\]i [colare [i 6 unit\]i pre[colare. este exploatat de c\tre o companie privat\. 4 mori cu cioc\nele pentru foraje. The main economic activities of the locals are in the field of trade. s\pt\mânal. as it was located at the border between two estates. and in clear days one can see Ceahlau Mountain from the top of the hill). apar]inând domeniului public al comunei. Lunca Prutului.an archaeological site.5 km pentru canalizare. education is represented by 2 kindergartens. m\rturie stând ''stejarul lui Cuza'' din apropierea M\n\stirii Vorona. at a distance of 22 km from the City of Botosani. on E58. sun-flower. Hudesti Commune has 3 clinics. monument cu valoare memorial\. the religious painting camp ''A brush for faith''. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Malul Galben) .622 hectares. func]ioneaz\ un c\min cultural. the proof being ''Cuza's oak'' located close to Vorona Monastery. înfiin]area unui centru de colectare. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 3 cabinete medicale umane. the Parochial Museum Storesti. Mlenauti Church and the Dendrologic Park (Franc Manor). pending homologation by OSIM). Foto: Zon\ de pescuit din comuna Mitoc .sit arheologic. [i Horia. 15. Cetatea Medieval\.o pres\ de ulei. Cimitirul Uria[ilor. the genius of our national poetry. În domeniul s\n\t\]ii. viticultur\. localitatea are 6390 locuitori [i se Frumusica `ntinde pe 8622 ha. Tradition still brings thousands of believers to Vorona Monastery today. 3 km from the town of Flamanzi. floarea-soarelui. The locality comprises two villages . In Mitoc Commune.F. which (besides other development directions) would emphasise the valuation of the local traditions in the promotion of cultural. The drinking water supply network has a length of 4. the fish farms (over 40 hectares). the Patriarch of the Romanian Orthodox Church concluded his apprenticeship at Vorona Monastery. Resursele naturale sunt `n leg\tur\ cu diversitatea vegeta]iei [i a terenurilor. The administrative territory of Mitoc comprises a few historic monuments. din timpuri imemoriale pân\ în prezent. beats.an archaeological site. dup\ cum urmeaz\: placa comemorativ\ în amintirea ]\ranilor uci[i în R\scoala din anul 1907. în vederea racord\rii gospod\riilor neelectrificate. The majority of the population is involved in agriculture. Poiana). with more than 8. is exploited by a private company. between the City of Dorohoi (at a distance of 25 km) and the town of Darabani (at a distance of 12 km). În domeniul înv\]\mântului. Vorona este cea mai mare comun\ din jude]ul Boto[ani. On the territory of Mitoc Commune there are two Orthodox churches (''Saint Nicholas'' Church . Vladeni-Deal. Tot aici se organizeaz\. ~n seria obiectivelor turistice se cuvin a fi amintite: Biserica [i conacul ''Buldur L\]escu''. prelucrare a laptelui de vac\ [i oaie. pe malul drept al râului Prut. wheat. amenaj\rile piscicole (de peste 40 ha). was born in Joldesti and lived there until 1846.2 [coli).Mitoc [i Biserica ''Sf Vasile'' . aflat\ în satul Mitoc. the Medieval Citadel. 2 3 Mitoc 1 1 I In the southern part of Botosani County.Mitoc. }uica de R\deni (dublu distilat\. La nivelul comunei Mitoc. Icuseni. Raluca Iura[cu. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. which created conflicts. the locality has 6. la 80 km distan]\ de municipiul Boto[ani [i 35 km de ora[ul S\veni.5 km [i sunt aprobate documenta]iile [i studiile pentru înc\ 4 km alimentare cu ap\ potabil\ [i 8. Dintre obiectivele turistice ale zonei putem identifica. wood processing. ceea ce a creat conflicte. pigs. the Giants' Cemetery. iar la m\n\stirea Vorona [i-a f\cut ucenicia [i vrednicul de pomenire P. 1. Tradi]ia hramului M\n\stirii Vorona adun\ [i în prezent mii de credincio[i. the Thieves' Table. Pe raza comunei Mitoc exist\ dou\ biserici ortodoxe (Biserica ''Sf Nicolae'' . Drumurile din comun\ au o lungime de 169 km. a[ezare monahal\ cu rezonan]\ profund\ în con[tiin]a tuturor voronenilor. pe DN 24C [i DJ 294A.

Ornamenta]iile caselor sunt cele din lemn traforat la corni[e [i coame. ce poart\ chiar hramul Adormirii Maicii Domnului [i care a fost construit\ în anul 1745. the Medical-Social Assistance Unit Suharau. la est . which can be used at local level. several repair works have been performed on this edifice. De-a lungul timpului. cum ar fi: modernizarea drumurilor. 32 << 2 3 Advertorial Prim\ria Suh\r\u Advertorial Prim\ria Pomârla >> 33 . comuna Ib\ne[ti. Smardan and Izvoare villages are located in the eastern part. Poiana. 2 Suharãu Foto: Arhiva Prim\riei Suhar\u Pomârla Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 1 omuna Suhar\u este situat\ în amplasamentul teritorial administrativ al jude]ului Boto[ani. [ezat\ în N-V jude]ului Boto[ani. with the financial support of Miron Gorovei. Hallstatt. la aproximativ 55 km de municipiul Boto[ani. long peasant coats and lamb fur caps. Ca obiective turistice de interes putem men]iona siturile arheologice: Cetatea M\gurei (cetate [i a[ezare sec. furrier's trade. unele având [i cerdac. the arrangement of the green spaces. Foto: Prim\ria comunei Br\e[ti A Advertorial Prim\ria Br\e[ti Located in the western part of Botosani County. De asemenea. offering natural resources as construction materials. oferind resurse naturale ca materiale de construc]ie. Dup\ anul 1968 satului Br\e[ti i se al\tur\ o mic\ a[ezare cu 28 de case denumit\ Vîlcele. al\turi de Pomarla localitatea ucrainian\ Diakivti. strongly connected to it from an economic point of view. No.Comuna George Enescu. with a porch. cadrul geografic destul de variat al comunei este favorabil dezvolt\rii principalelor activit\]i economice. ~n comun\ au fost ridicate patru monumente închinate eroilor comunei din cele Dou\ R\zboaie Mondiale [i r\scula]ilor din 1907. the rehabilitation of bridges in Suharau II. XVII-XVIII). surse acvifere. în ultimii ani s-au dezvoltat: o fabrica de adezivi pentru gresie. iar satul Plevna la 1 km de satul Suhar\u. and Plevna village at 1 km from Suharau village. Lisna primary and secondary school. Foto: Monument al Eroilor din Ib\ne[ti A Advertorial Prim\ria Ib\ne[ti 1 Located in the north-western part of Botosani County. iar cel mai apropiat ora[ 2 este Dorohoi. The stone quarry is still unexploited because of the lack of equipment and financial resources. Izvoare. XVI-XVII). three elementary schools and five kindergartens. represented by competitions between communes and also between counties. 1. The Local s Council officially supports the sporting activity. C\ile de comunica]ii de pe teritoriul comunei Suhar\u sunt reprezentate de: DN 29 A.IV Plevna. materialized in the following sights. dedicated to the heroes of the two world wars and to the participants in the rebelion of 1907. `mpreun\ cu {coala de Arte [i Meserii (cl. constructions etc. Izvoare. cu acoperi[uri din tabl\.Comuna Cristine[ti. was declared crossing point of the common frontier. Foto: Vedere general\ . cât [i interjude]ene. {coala general\ cu clasele I . situated in the south of Braesti village was also included. Biserica "Adormirea". confec]ii tricotaje. Smîrdan. The Cross Hill (settlements from the Palaeolithic. Li[na. dar aici `[i desf\[oar\ activitatea [i firme de mini-produc]ie (prese de ulei. Racov\] [i Hulube[ti. relieful de coline [i platourile sunt pretabile pentru agricultur\. care poate fi exploatat ca zon\ turistic\. the varied geographical setting is favourable for the development of the main economic activities. to the east . activit\]i de produc]ie: prelucrarea semin]elor de floarea-soarelui.grani]a cu Ucraina. La Rupturi (settlements from the IV-Vth centuries and XVII-XVIIIth centuries).).Cristinesti Commune. Racovat village is the state border with Ukraine and. Localitatea a fost men]ionat\ prima dat\ în timpul lui {tefan Voievod (1442-1447). knitwear. Foto: Parcul comunal Suhar\u omuna Pomârla este a[ezat\ în nord-vestul jude]ului Boto[ani. Când spunem Br\e[ti asociem imediat numele cu Biserica "Adormirea". {i totu[i. Lisna. a small settlement with 28 houses called Vilcele. satele Li[na. and the closest town is Dorohoi. drumuri de exploatare agricol\ [i uli]e. Pristesti Popeni and Vilcele.Ib\ne[ti [i Dumbr\vi]a. O component\ foarte important\ din activit\]ile consiliului local este asigurarea colabor\rii cu diverse ONG-uri din str\in\tate. small production units being encountered here as well (oil presses. Catapeteasma este f\cut\ din lemn de tei înc\ de la construirea bisericii.1 2 Brãeºti 1 Ibãneºti Foto: Arhiva Prim\riei Ib\ne[ti 3 [ezat\ în partea de vest a jude]ului Boto[ani. together with the Ukrainian locality Diakivti. corn mills.Bahlui. [i era constituit\ din mai multe sate: Br\e[ti. some with a verandah. Locuin]ele locuitorilor sunt cele specifice zonei depresiunii Jijia .C.VIII nr. Foto: Prim\ria Suhar\u 2. The archaeological diggings made in 1957-1958 in several locations on the commune's territory revealed traces of habitation from the superior Palaeolithic until the feudal age. the Bishop of Moldavia and Suceava. sub egida Asocia]iei Sportive ''Nord Star'' Pomârla. No. 1. sec. Dealul Muchiosu (a[ezare sec. pantaloni de suman (dimie). the communal road DC 82. Biblioteca comunal\.). Satul Suhar\u este situat în centrul administrativ al Suharau comunei. IX-X). A child support centre also exists in the commune. at a distance of approximately 10 km. toate drumurile fiind pietruite [i de p\mânt. la o distan]\ de aproximativ 10 km. Oroftiana village in the western part at the border with Ukraine. frame saws. In general. prin vechimea ei. la vest . The houses are decorated with sculpted wood at the corner ridges. Portul tradi]ional al acestor locuitori este format din opinci `n picioare. acestea constând `n competi]ii intercomunale. Due to its age. The services sector is also present with activities in the following fields: trade. Suharau Commune is very involved in education.. pe cap c\ciuli de miel. sumanul tot din dimie sau cojoace. Microclimatul de p\dure este favorabil. the relief with hills and plateaus can be used for agriculture. the enlargement of Suharau Park. Horodi[tea). concretizat `n urm\toarele obiective. Plevna. 1 primary and secondary school Oroftiana. Agriculture is the basic occupation of the commune's inhabitants. and a Vocational School. amenajarea spa]iilor verzi. {coala general\ cu clasele I . The altar screen was made of linden tree wood when the church was built. Foto: Liceul Teoretic "Anastasie Ba[ot\" C Pomarla Commune is situated in the north-west of Botosani County. The main roads that cross the commune are the national road DN 29 A. acest l\ca[ de cult a mai fost reparat. cu care are cele mai Braesti strânse leg\turi economice. Lisna. The first documentary certification of Ibanesti village was made in 1607. No. Lungimea re]elei de alimentare cu ap\ este de 10 km. brut\rii. thus giving the inhabitants of the two localities the possibility to establish direct contacts with each other. Biserica a fost reparat\ în anul 1880 de neamul Spire[tilor. cojoc\rie. Consiliul local sprijin\ activitatea sportiv\ `ntr-un cadru oficial. When we say Braesti we associate the name to the "Assumption" Church. 1. Agricultura este ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei. ce pot fi valorificate local. reed. VI-VII `. Tipul cl\dirilor de locuit este cel rural cu dou\ sau trei camere. Ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei o reprezint\ agricultura. Suharau Police Station. The forest micro-climate is favourable. fact proven by the large number of schools: No. S\li[te (a[ez\ri sec. two institutions were built: a kindergarten and a social centre. asphaltic roofing board. after which the commune reduced the number of its adjoining villages. DC 82.crops and animal breeding. the chernozem soils are fertile and there is also the possibility to turn to account a few ponds. rot\rie. Priste[ti Popeni [i Vîlcele. Braesti and Popeni villages. The basic occupation of the commune's inhabitants is agriculture. The local administration has several development projects. 2 Oroftiana. {coala general\ cu clasele I VIII Sf. [indril\.Comuna Hude[ti. in a hilly region. A very important part of the activity of the Local Council is to ensure the collaboration with various NGOs from abroad (a very significant contribution was brought by two NGOs from Italy. Specificul comunei Suhar\u este agricol . Cu sprijinul financiar al acestora. The public roads have a length of 89 km. [i 3. iar lungimea re]elei de canalizare este de 10 km. dup\ cum spune inscrip]ia pus\ cu aceast\ ocazie deasupra u[ii la intrarea în naos. Andrei Smârdan. 2 primary school Oroftiana. neighbouring the following localities: to the north Hudesti Commune. The commune comprises the following localities: Suharau. 1. exist\ posibilitatea de dezvoltare a unor iazuri. {coala general\ cu clasele I . Poiana. same as the sewerage network. fiind cel mai `nalt din nordul jude]ului Boto[ani.Ibanesti and Dumbravita. Oroftiana.VIII Li[na. From among the most representative places of prayer we can mention: ''Saint Nicholas'' Orthodox Church (with parishes in Suharau and Suharau II villages) and the ''Holy Apostles Peter and Paul'' Church from Lisna. beater mills.IV Suhar\u. according to the inscription placed above the access door to the narthex. Smardan. as well as roads used in the agricultural activity. the construction of a Community Centre and a gym. s-au edificat dou\ construc]ii. with an altitude of 385 m. Foto: Prim\ria Ib\ne[ti 2. La nivelul comunei exist\ urm\toarele unit\]i [colare: Liceul Teoretic ''Anastasie Ba[ot\'' (cu clasele I-XII). the Communal Library. The locality was mentioned for the first time during the time of Stephen the Great (1442-1447). 2 Suhar\u. As tourist sights we can mention the archaeological sites: Magurei Citadel (dating from the VI-VIIth centuries B. and comprised several villages: Braesti. gater. Din cauza lipsei utilajelor [i a resurselor financiare r\mâne `n continuare neexploatat\ cariera de piatr\. comer]. Pomarla Commune has a cultural and tourist patrimony. croitorie. faian]\ [i o fabric\ de prelucrare a laptelui. Horodistea). care desf\[oar\ activit\]i [i ac]iuni de peste 10 ani `n comun\. Braesti Commune is situated at a distance of 20 km from the county residence. la sud . Ibanesti Commune comprises two villages from an administrative-territorial point of view . construc]ii etc. construc]ii. {coala general\ cu clasele I . Foto: Biserica "Adormirea" 2. Suhar\u II) [i Biserica ''Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel'' din Li[na. rough homespun trousers.IV nr. towards the east. Muchiosu Hill (settlement from the XVII-XVIIIth centuries). ce figureaz\ [i ast\zi: satul Poiana. dou\ case rurale de tip familial [i un modul de tip familial. XVI-XVIIth centuries). situat\ în sudul satului Br\e[ti. iar satul Dumbr\vi]a a luat fiin]\ dup\ Primul R\zboi Mondial. Izvoare sunt situate în partea de est. mor\rit. m\rirea parcului Suhar\u. to the south . and Dumbravita village was formed after World War I. acquiferous sources. Dintre l\ca[urile de cult reprezentative ale zonei amintim: Biserica ortodox\ ''Sf Nicolae'' (cu parohii în satele Suhar\u. IV-V [i XVII-XVIII). which it comprises today: Poiana. Reprezentativ este dealul M\gura. satul Br\e[ti [i satul Popeni. cât [i alte ac]iuni privind sportul de mas\. when a plot of land was awarded to the veterans or their successors in Ibanesti-Cristinesti community. at approximately 55 km from the City of Botosani. {coala general\ cu clasele I . ''a precinct wall''. într-un ]inut deluros. cu prisp\. 1 Suhar\u. 1 primary and secondary school Suharau. 1 Oroftiana.. constructions. Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\ Suhar\u. ~n p\durea Suhar\u exist\ ''F\getul Secular Stuhoasa". domn al }\rii Moldovei. Racovat and Hulubesti. but recently the industrial activities also took shape: a factory of adhesives for slate and faience and a milk processing factory. With their financial support. Hallstatt. Administra]ia local\ are `n vedere mai multe proiecte de dezvoltare.Pomârla 2. Saliste (settlements from the XIV-XVIth centuries and the necropolis dating from the XII-XIIIth centuries). Magura Hill is representative. Suharau village is situated in the administrative centre of the commune. dedicated to the Virgin Mary and raised in 1745. construirea unui C\min Cultural [i a unei s\li de sport. În comuna Pomârla func]ioneaz\ ''Complexul de servicii pentru copilul aflat `n dificultate''. a lemnului din p\durile existente pe teritoriul comunei [i a nisipului [i pietri[ului din balastierele de pe râul Prut. Dealul Crucii (a[ez\ri din paleolitic. Este important de men]ionat aportul substan]ial a dou\ ONG-uri din Italia. Foto: Vedere panoramic\ asupra comunei Br\e[ti 3. Mitropolitul Moldovei [i Sucevei. All these settlements had been independent before the last administrative-territorial distribution in December 1968.Hr. In the course of time. `n parteneriat cu consiliul local `n comun\. Saint Andrei primary and secondary school Smardan. carpentry workshops. S\p\turile arheologice efectuate în anii 1957-1958 în mai multe puncte din teritoriul comunei Ib\ne[ti au scos la iveal\ urme de locuire din paleoliticul superior [i Ibanesti pân\ în perioada feudalismului dezvoltat. Lungimea drumurilor publice este de 89 km. La Rupturi (a[ez\ri sec. while Lisna.re[edin]a de comun\ (atestat documentar în anul 1420). Tot ca recomandare turistic\ men]ion\m posibilitatea desf\[ur\rii pescuitului sportiv pe râul Prut. Smârdan [i Izvoare.the commune residence (documentary certified in 1420). being the tallest hill in the north of Botosani County. pe cheltuiala lui Miron Gorovei. The dwellings of the inhabitants are typical of the depression area of Jijia . After 1968. reabilitarea pode]elor în satele Suhar\u II. comuna Br\e[ti se afl\ la o distan]\ de 20 km de re[edin]a de jude]. to the west . trei [coli cu clasele I-IV [i cinci gr\dini]e cu program normal. The main occupation of the inhabitants of Suharau Commune is agriculture . Mocirla (a[ezare din paleoliticul superior). such as: the modernization of roads. The production activities comprise the processing of sun-flower seeds and the production of bread in bakeries. spre est. XII-XIII). comprising three villages: Pomarla . The water supply system has a length of 10 km. când fo[tilor combatan]i sau urma[ilor acestora li s-a atribuit din Ob[tea Ib\ne[ti-Cristine[ti câte un lot de teren agricol. cu o altitudine de 385 m. The following education institutions exist in the commune: ''Anastasie Basota'' High-school (including primary and secondary education). ateliere de tâmpl\rie. miller's trade etc. the former boarding-school Basota. dar se mai desf\[oar\ activit\]i de exploatare a pe[telui din iazul Suhar\u. Comuna Pomârla dispune [i de un patrimoniu cultural [i turistic.Bahlui: rural type with two or three rooms. În general. Pe teritoriul comunei Suhar\u func]ioneaz\: {coala general\ cu clasele I . The traditional costumes of the inhabitants consists of peasant sandals. Smardan and Izvoare villages. Toate aceste a[ez\ri figurau ca sate de sine st\t\toare înainte de ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din decembrie 1968. Li[na.George Enescu Commune.the border with Ukraine. Also as tourist recommendation we can mention the possibility of sports fishing on Prut River. as well as two family centres. 2 primary and secondary school Suharau. C Suharau Commune is situated on the administrative territory of Botosani County. iar `n perioada 1968-1972 i s-au f\cut repara]ii de restaurare sub directa îndrumare [i sprijinul Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Iustin. Localit\]ile componente ale comunei Suhar\u sunt: Suhar\u. Prima men]iune documentar\ a satului Ib\ne[ti este din 1607. is considered the jewel of the village and an art monument among the Moldavian churches. `n plus. some paved. Plevna primary school. Smârdan. stuf. s-au men]inut o serie de activit\]i de prest\ri servicii. constituie o poboab\ a satului [i un monument de art\ printre bisericile moldovene. mori de porumb. shingle or tiles. Oroftiana. carton asfaltat. solurile cernoziomice sunt fertile [i. dându-se astfel posibilitatea locuitorilor jude]ului s\ stabileasc\ [i s\ l\rgeasc\ contactele directe cu locuitorii din zona de frontier\ a Ucrainei. as well as fishing in Suharau Pond. Plevna. din punct de vedere administrativ-teritorial. satul Oroftiana în partea de vest la grani]a cu Ucraina.cultivarea terenului [i cre[terea animalelor. cu o tind\ desp\r]itoare. fostul Liceu internat Ba[ot\. Four monuments were raised in the commune. dup\ care comuna [i-a simplificat num\rul satelor la numai trei. cu urm\toarele vecin\t\]i: la nord . Mocirla (a settlement dating from the superior Palaeolithic). Suharau primary school. tailoring.VIII nr. The church was restored in 1880 by Spirestilor family. Postul de poli]ie Suhar\u. cuprinde dou\ sate . [i este alc\tuit\ din trei sate: Pomârla . wheelwright's trade. the exploitation of wood from the existing forests and of sand and gravel on the banks of Prut River. can be turned to account as tourist area. {coala general\ cu clasele I . Satul Racov\] este grani]a de stat cu Republica Ucraina [i. XIV-XVI [i necropola sec. respectiv o gr\dini]\ [i un centru social. ''The Ancient Beech Tree Forest Stuhoasa". which have been present in the commune for over 10 years). ''zid incint\''. cultura Cucuteni. in partnership with the Local Council. ruler of Moldavia. aflate pe lista monumentelor istorice: ansamblul bisericii ''Duminica Tuturor Sfin]ilor''. mori cu cioc\nele. under the care of the ''Nord Star'' Sports Association Pomarla. included on the list of historic monuments: the church ensemble ''All Saints' Sunday''. a fost declarat\ punct de trecere simplificat\ a frontierei de stat comune. Cucuteni Culture. the "Assumption" Church. with roofs made of metallic sheet. and in 1968-1972 it was restored under the direct guidance and with the support of Iustin. ]igl\.VIII nr.

always worsening. 1939) Mihai Eminescu Mihai Eminescu (born on 15 January 1850 in Botosani . ca intern. Enescu fiind acompaniat de Elena Calc\ntraur. Iorgu Caragiali. ''Rapsodiile''. G 1 2 3 George Enescu George Enescu (born on 7/19 August 1881 in Liveni . being housed by his kind sister Harieta. Boto[ani . Satul s\u natal. copilul Mihai ia drumul Ipote[tilor [i.the mother. ''The Rhapsodies''. with works of Haendel. as an unfettering. many others. de s\rb\toare. the sight of whom scatters pollen on my memories''. Nicolae [i George. The poet's childhood meant contact with the world. He began to study at home. he received a scholarship abroad in 1890 and took his doctor's degree in Germany. Nicolescu.April 1888). The native village of Liveni as well as Cracalia (his parents moved there when Enescu was three) represent his childhood universe. No matter where he was. And he did. la cinci ani citind deja totul din biblioteca familiei. Cel mult. ve]i g\si. Unic\. am g\sit în mine. on the great stage. la sfâr[itul clasei a V-a. Xenopol. copil\ria petrecut\ aici îi relev\ noi orizonturi. He was the seventh child of Gheorghe Eminovici and Raluca Iurascu.the father and Joldestii Voronei .aprilie 1888). where he was baptised.mama. ca aceea despre care a scris ''Steaua'' (Dorohoi. Ionescu.'' La rându-i. with his first love.''' At his turn. Al. as it appeares on the inscription from Uspenia Church in Botosani.27 noiembrie 1940. Georgian. Nicolescu. Soldanescu. Son of the lawyer Nicu Iorga and of Zulnia. Enescu avea trei ani) sunt. Cum geniul nu cunoa[te limite. na[ fiindu-i la botez chiar bunicul dup\ mam\. Draghici. Foto: Mihai Eminescu 2. Stefan Vargolici. Xenopol. drawn by the theatre . Muzician. din florilegiul literar ''L\cr\mioarele înv\]\ceilor gimnazie[ti din Cern\u]i la mormântul prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul r\p\usat într-a 12/24 ianuarie 1866''. Aron Densu[ianu. La Boto[ani. in front of a large audience. At most. as the one mentioned in ''The Star'' newspaper (Dorohoi. Lupascu. Ascenden]a p\rin]ilor este dat\ de vechi familii r\z\[e[ti. Lucescu. Sutu. La 15 iunie 1889 înceta din via]\. Su]u. Liveni . chiria[\ într-o ponosit\ c\su]\ din Mahalaua Sf.( ) La Liveni m\ întorc printre oameni [i lucruri a c\ror vedere pune polen pe amintire''. fiind al 8lea copil [i singurul care a tr\it al Mariei [i al lui Costache Enescu. ''The III sonata for violin and piano''. B\leanu.unde sus]inea câte o serat\ muzical\. my only task being to carry it forward''. either he was at ''Erard'' Hall in Paris. c\ era colind\tor al spitalelor. Saint-Saens. frequently dropping out of school. la Cracalia . Livenii natali [i Cracalia (când p\rin]ii se mutaser\ aici. Am ajuns a în]elege [i a vorbi u[or limbi pentru c\ ei le-au vorbit. este eliminat din liceu.where he enchanted the audience (accompanied by Elena Calcantraur) with a musical soirée. ''The Romanian Courier''. most of them in French. studii universitare. în fond o idil\ plin\ de candoare.Al. From the native land of Botosani. vizibile din 1883.în 1890. totodat\. 34 << 34 << ''The genius is the individual who relinquishes the routine of everyday life and lives his symbolical existence" (George Calinescu. being bore by his mother. în 1864. his god-father being his grandfather from his mother's side. ''Curierul Român''.T. 9 June 1902). the childhood he spent there opens new horizons for the child. Liveni . la Bucure[ti. Botosani or Dorohoi. îl atrage. material mai ales. filled with natural clumsiness. revenindu-i marele efort. ai studiilor sale str\lucite. reputatul ziarist Scipione B\descu. pentru refuzul de a mai saluta odat\ un distins profesor [i. 9 iunie 1902). trecut prin anii copil\riei. c\ era la casa tat\lui. or in New York. Ionescu. Wieniawski.sufleur în trupe vestite ale epocii: Tardini . the one who led the most important newspaper of that time. opera ''Oedip''. tot la Boto[ani. Ionescu. cu cei maturi. C\ era la Boto[ani. Ionescu. Petru Rascanu. la Boto[ani [i Dorohoi. Costachi Severin. Where are they? George Enescu explains: ''Do not try to find all this in an atlas. Foto: George Enescu 3. ai primelor succese muzicale. Lupa[cu. The teenage years represented to Mihai Eminescu the beginning of his creation. practic. unde la 4 februarie 1907 sus]inea primul s\u recital de violin\. A.G. ''The Romanian Poem''. Georgian. the high steward Vasile Iurascu. contact with nature. ''Poema român\''. Costin Velea. he is expelled from highschool at the end of the fifth grade for his refusal to salute an eminent professor because of ''teenage pride''.G. pline de suferinzi. I have come to understand and easily speak languages because they spoke them. demarat cu poema a doua ''La mormântul lui Aron Pumnul''. cu multe rechem\ri la ramp\. c\ era la New York. cu atrac]ia c\tre teatru . A. at the Law Court from Botosani. unique music. Costin Velea. stolnicul Vasile Iura[cu. is a forsaken village in the former Dorohoi County. Bach. Liveni . doctoratul în Germania.musician. Saint-Saens. A copyist for a short time.Varnav and Cracalia belong to my memories''. din C\line[tii lui Cuparencu . este mai degrab\ o chestiune de l\untricitate. Petru R\[canu. multe altele. un fir înnodat de dân[ii. cu binecunoscu]i profesori ai înv\]\mântului boto[\nean .D. ''Luceaf\rul muzicii române[ti''. count of Fleury'').1866). cu stâng\cie fireasc\.Vârnav .Vârnav. His parents come from a long line of freeholder's families . între Siret [i Prut . cu natura. in 1864. Drumul lui Enescu. la 1856.doi afluen]i ai Dun\rii: Ia[i [i Dorohoi. la Chi[in\u. followed by many. desiring to know their secrets. as the eigth child (and the only one who survived) of Maria and Costache Enescu.Vl\dicescu. bacalaureat în 1888. you will find Iasi and Dorohoi between Siret and Prut . Nicolae and George.historian. Liveni . Pascaly (perioada 1864 . In Botosani. the path of his destiny. Tokarski.Vârnav [i Cracalia apar]in îns\ amintirilor mele''. Al. Strejnic).our National Poet. Gr. din anii R\zboiului Reîntregirii. mereu în agravare. his first poem being ''La mormântul lui Aron Pumnul'' ("At the tomb of Aron Pumnul") included as the second poem in the literary anthology called ''The tears of the pupils from Cernauti at the tomb of their beloved teacher Arune Pumnul. His native village. Gr. attracts him to the extent that he would do anything to preserve it. {old\nescu. with the grown people. he leaves the artistic world and Pascaly troupe in Botosani. Din Boto[anii natali. seen as an obsessive calling. gimnaziale [i liceale. cu fire[tile. N Nicolae Iorga Nicolae Iorga (born on 5/6 June 1871 in Botosani . the effort of raising the two children. On 15 June 1889 he died in Bucharest. passing through the childhood years. G. Philippide. Xenofon Gheorghiu. Nicolae Iorga wrote: ''I have learned many things without tiring out my mind. M Nicolae Iorga icolae Iorga (5/6 iunie 1871. nu încerca]i s\ afla]i toate acestea într-un atlas. the ubiquitous nature. v\zut\ ca o chemare. Bach.Varnav deceased on 5 May 1955 in Paris) . Tokarski.Al.deceased on 27 November 1940 in Strejnic) . 1. Istoric. a clerk at the Permanent Committee of Botosani County Council. almost perfect creation. fiind g\zduit de buna sa sor\ Harieta. c\ era la Sala ''Erard'' din Paris. previzibilele sale întreruperi de studii. la Ia[i. dedic\ ''genialului copil artist'' un num\r special. unde a fost botezat.Personalitãþi botoºãnene Text: Ionel BEJENARU . Iorgu Caragiali. Zulnia. where he held his first violin recital on 4 February 1907. în majoritate c\r]i în limba francez\. cum o spune.Varnav.T. Boto[ani .5 mai 1955. with other teachers . Impresii din copil\rie? {i mai consemna Enescu: ''De Moldova m\ simt legat prin toate fibrele mele . Paris). urmate de multe. Al. N. Childhood impressions? Enescu also wrote: ''I feel connected to Moldavia through every fibre of my being ( ) In Liveni I feel like I'm returning amongst people. then ''A. actually a romance full of candour. mereu natura.Calinestii lui Cuparencu . {tefan Vârgolici. [i locurile copil\riei sale. Important figures from Botosani Bucure[ti). m\iestria sa neîntrecut\ irumpea într-o muzic\ dumnezeiesc de frumoas\. ''Suita s\teasc\'' [i toate celelalte sunt culmi ale crea]iei enesciene. cu prima iubit\.two tributaries of the Danube. ''The Morning Star of Romanian Poetry''. the years of his brilliant studies. era la mijloc ''mândria fireasc\ a adolescentului''. Lucescu.Muzeul Jude]ean Boto[ani ''Geniul este individul care se abstrage de la via]a zilnic\ [i-[i tr\ie[te existen]a simbolic\" (George C\linescu. or in his father's house in Cracalia . îl aduc pe poet din nou [i pentru ultima dat\ la Boto[ani. pe care n-aveam decât s\-l duc înainte''. Nicolae Iorga. burs\ de studii. Enescu's journey through life. pe marea scen\. Nicolae (aprilie 1887 . Laurian''. visible since 1883. A fost al 7-lea copil al lui Gheorghe Eminovici [i Raluca Iura[cu. încât ar fi în stare s\ fac\ orice pentru a nu o pierde. which was natural since his mother was an excellent interpreter (and writer). Al. Anii s\i de studii încep. facultatea de Litere a Universit\]ii din Ia[i. este un sat aproape uitat al fostului jude] Dorohoi [i al ]\rii. going from hospital to hospital and visiting the soldiers wounded in the Reunification War. Aron Densusianu. Victor Fleury (''Victor. The signs of illness. with the professors Andrei Vizanti. cu cei de-o vârst\. {i l-a dus. cu ''magna cum laudae''. Tudor Arghezi intuie[te: ''Precocit\]ile speciale ale muzicii fac dintr-un copil de patru ani un magistru [i-l ridic\ în furia vie]ii. deceased on 12/24 January 1866''. lucru firesc dat fiind c\ mama era o excelent\ traduc\toare ([i scriitoare). Timpul adolescen]ei este pentru Mihai Eminescu [i timpul crea]iei. obsedant\ chemare. la Liceul ''A. mamei. Margineanu. Victor Fleury (''Victor conte de Fleury''). Brandia. urmeaz\ studiile primare la {coala de B\ie]i ''Marchian''. cel care conducea cea mai important\ gazet\ boto[\nean\ a vremii. is mostly an inner experience. Dr\ghici. în str\in\tate . Copist pentru scurt timp. Mihai left for Ipotesti and. he continues high-school as an intern in Iasi. Brandia. spune adio teatrului [i trupei Pascaly. ''The rustic suite'' and all his other famous works are peaks of his fruitful. in 1869. Nicolae Iorga consemna. firul destinului. at five having read every book in the family's bookcase. cu copiii p\lma[ilor din sat. ''Sonata a III-a pentru vioar\ [i pian''. ''Luceaf\rul Poeziei Române[ti''. ''The Morning Star of Romanian Music''. la vârsta de cinci ani. brought the poet for the last time to Botosani. ale unei crea]ii perfecte. Poetul Na]ional. where George Enescu was meant to be born. la Tribunalul Boto[ani. Wieniawski. pentru idei. acas\. Nicolae Iorga became fatherless at the age of five. Fiu al avocatului Nicu Iorga [i al Zulniei. c\tre care se apleac\ gr\bit în a le cunoa[te tainele.D. al cre[terii celor doi copii. of his first musical successes. his unsurpassed art burst out in a godlike. I have found in myself a thread tied by them for my ideas. Tudor Arghezi infers: ''The special precocities of music transform a four-year child into a master and lift him up in life's rage. Baleanu. dedicated a special. he attended the Boys' School ''Marchian'' for his primary education. r\mâne orfan de tat\. Philippide. either in Botosani. As a matter of fact. G. par]ial. Universul copil\riei poetului înseamn\ contactul cu lumea. celebration issue to the ''brilliant child artist''. 1939) Mihai Eminescu ihai Eminescu (15 ianuarie 1850. with the peasants' children. examenul de licen]\ în 1889. he graduated high-school in 1888 and went to the Faculty of Letters at the University in Iasi. he graduated in 1889 ''magna cum laudae''. cu al]i profesori . în fa]a unui numeros auditoriu. Chisinau. Liveni . Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 35 . As his genius knows no boundaries. ca o desc\tu[are.prompter in famous troups like: Tardini . unde i-a fost sortit lui George Enescu s\ se nasc\.tat\l [i din Jolde[tii Voronei . tenant in a cottage in Saint Nicholas Suburb (April 1887 .Vladicescu. cu lucr\ri de Haendel. Laurian'' High-school for his secondary and high-school education. Zulnia.15 iunie 1889. continu\ liceul.deceased on 15 June 1889 in Bucharest) . ''Oedip''.1866). where he was taught by the famous teachers from Botosani . ale unei extrem de rodnice crea]ii. de altfel: ''Am înv\]at multe lucruri pentru care nu eu mi-am ostenit mintea. M\rgineanu. a[a cum reiese din mitrica de la Biserica Uspenia din Boto[ani. N. Xenofon Gheorghiu. the famous journalist Scipione Badescu. with many encores. în 1869. Foto: Nicolae Iorga George Enescu eorge Enescu (7/19 august 1881. in 1856. Pascaly (1864 . Semnele bolii. cu profesorii Andrei Vizanti. Costachi Severin. Unde sunt ele? O spune chiar George Enescu: ''Mai ales. con]opist la Comitetul permanent al Consiliului jude]ean de Boto[ani.

1892. unionist.deceased on 1 November 1989 in Bucharest) geophysicist. Bucure[ti). scriitor. literary historian. Botosani . Petru Manoliu (28 June 1903. Dorohoi . Demostene Botez (2 July 1893. Stancesti . Costesti.11 June 1946. profesor universitar. Germanist.19 October 1984.7 apr.20 febr.university professor. 1896. Cucor\ni .30 April 1908.writer. 1894. Hili[eu-Vârnav .great phlianthropist.critic. 1895.veterinary doctor. Sendriceni Commune . Iacob Iacobovici (18 November 1879. 1949. folklorist. Tudora . Bucure[ti).the Holy Pious Ioan from Neamt . Boto[ani . geolog. He excelled in the painting of flowers. 1854.1944) . Henric Sanielevici (15 sept. 1 2 Constantin Gane (27 March 1885. Botosani . Bucecea .4 apr. Boto[ani .28 iun.9 March 1944.1957).12 apr. Bistri]a). folclorist\.writer. Luchian had not died yet but he was beginning to be forgotten.engineer. political figure. Dorohoi . medic.the first woman journalist in Romania. {tefan Luchian r\mâne orfan de tat\. Botosani deceased on 28 June 1916 in Bucharest) . O ctav B\ncil\ (7 ian. Teodorescu (10 mai 1866.the last ruler of Moldavia. Stânce[ti 7 oct. biolog. Foto: P\storel Teodoreanu 3.ªtefan Luchian { tefan Luchian (1 februarie 1868. Panait Zosin (27 June/9 July 1873. Vii[oara . Coste[ti. Bucecea Commune . involved in the study of Eminescu's work. botanist.writer.1960. Bucharest) .15 March 1964. München . inginer. istoric literar. Gheorghe Avramescu (26 ian.4 April 1992. prima femeie ziarist din România. Boto[ani . Bucharest) . profesor universitar. New York .geologist.writer. Botosani . Pastorel Teodoreanu (30 July 1894.29 oct. 1869.physicist. Gheorghe Zapan (8 March 1897.poet. Ludovic Dau[ (19 sept.2 oct.painter.poet. Stânce[ti). 1883. Rachiti Commune . 1873. Artur S En\[escu (12 ian. Constantin S. Ludovic Daus (19 September 1873.1942. Dimitrie Calugareanu (6/18 October 1868. 1867. Mih\ileni . 1960.30 December 1869. Petru {u[ter (15 mai 1896. Chi[in\u). scriitor. Elena D.20 February 1969. founder of the Romanian surgery school in Transylvania. Boto[ani). Ungureni . Alexandru Graur (9 July 1900. într-o ardere continu\. Gheorghe Em.1891. Boto[ani .12 October 1981. Bucure[ti). poet. Cucorani . Saint Sava College. constructor. publicist. Bucharest) . Ia[i). Bârlad . Boto[ani .'' 2 3 4 1 {tefan Luchian Stefan Luchian (born on 1 February 1868 in Stefanesti. Botosani . Marin (3 January 1912. 1974. Teodor Callimachi (4 January 1836. 1885. la cotele unei m\iestrii inegalabile. S\veni .14 December 1960. Bivol. Boto[ani .23 aug. Bucharest) . Hu[i . Hudestii Mari . dramaturg. în Capital\. Gorbanesti . Bucure[ti).1960.biologist.poet.Sevastos (16 May 1864. Anastasie Ba[ot\ (22 ian. Paris .1889.1957) .linguist. historian. 1926. fizician. Bucharest) .24 aug. Bucecea . Fântânele. Bucure[ti). Crainiceni . I.4 apr.1945). înv\luite de c\ldura sufletului s\u. Coste[ti. Filipescu (28 March 1882.28 iunie 1916. com.writer. 1941. sociolog. Iasi) . founder of many settlements. Anastasie Basota (22 January 1797 . Foto: Ioan N\dejde 3. Boto[ani . Bucure[ti). Bucharest) . Butureanu (25 December 1858. Dimitrie Iov (22 March 1888. Bucure[ti). Botosani . Foto: Grigore Antipa 4. Bucharest) . Dimitrie Negreanu (25 October 1858. Tecuci 29 dec.musicologist. poet. Boto[ani . 1946. university professor. Studii primare la [coala din Mahalaua Tabacu.5 January 1985.7 October 1954. Ioan I. Ia[i).7 October 1986. Botosani .25 nov. Saveni . aesthetician. Emanoil Ciomac (5 February 1890. 1891. Botosani . 1958. Bucure[ti). Sl\nic-Moldova). Botosani . Israel) . university professor.1891. Boto[ani . Bucharest) .writer.24 dec. Ilie Iacob (1913.25 January 1977. C\line[ti. Elena Niculita Voronca (15 May 1862.18 March 1929. Botosani . Ion San Giorgiu (20 November 1893.7 dec.15 mart. revine în ]ar\ `n 1893. Ion Istrati (19 ian. com.13 iun. 1858. Bucure[ti). Dimitrie Pompeiu (22 September/4 October 1873. Botosani . Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-L\]escu (1798. George Udriski (28 October 1867. hetman. 1911. poet. Ioan N\dejde (18 dec. A excelat în pictura florilor. Calinesti. la 9 ani. Botosani . 1836. Viena). 1867.12 April 1962.D. Sofia N\dejde (14 sept. naturalist.poet. {tef\ne[ti.1950).sociologist. germanist. scriitor.febr.poet. Ion Simionescu (10 iul. istoric literar. Ia[i).biologist.26 April 1949. Tudor Arghezi scriind în 1915: ''~[i mai aduce cineva aminte de Luchian? El face în art\ cât o provincie nou\. Sinaia) . om politic. boier L patriot.20 oct. scriitoare.''The Painter of Flowers''. Elie Radu (1853. Stefanesti.1950) . Bucure[ti). scriitor. Ungureni . Tecuci . 1873. Nicolae Leon (15/28 April 1862. 1983.psychologist. Mihaileni . Boto[ani . he returns to the country .5 dec. fostul jude] Dorohoi . scriitor.mathematician. 1986. Vasile C. Ioan I. 1951. prima Universitate Popular\ S\teasc\ din România .painter. diplomat. Neculau (29 dec.8 aug.19 February 1951. într-o ardere artistic\ [i uman\ intens\. philanthropist. Gheorghe Zapan (8 mart.17 mart.1959) .Sevastos (16 mai 1864./9 iul.7 oct. Ioan Nadejde (18 December 1854. 1881. Dimitrie Pompeiu (22 sept. 1954.Hozevitul. Foto: Dimitrie Pompeiu 3 tefan Airinei (4 ianuarie 1920. Bucure[ti). Bucure[ti). scriitor. Petru Remus Troteanu (16 mai 1885. geolog. Grigore Alexandru Ghica (27 aug. Mée-Fran]a). Botosani . Bucharest) . 1984. N\scut într-un vechi sat r\z\[esc. Nicolae Leon (15/28 apr.4 dec. Ion Sân Giorgiu (20 nov.30 apr. Botosani) . Placinteanu (14 February 1893. poet. Münich . 1882. Elie Radu (1853. ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. Dângeni . Bistri]a N\s\ud . Israel). Bucharest) . Bucharest) writer. the first Folk University in Romania . 1./4 oct. diplomat. reaching a level of unrivalled skill. Costine[ti . Pl\cin]eanu (14 febr. biolog. lingvist. founder of the Folk University in Ungureni. Paris).patriot landlord. the brother of Grigore Antipa. Octav Onicescu (20 aug. Leaving Stefanesti to go to the Capital. jud. Hulub. Dramatic. de loc din Ialomi]a. the flowers representing a miraculous universe to Luchian. Stancesti) . {tef\ne[ti. the ideal place for a vital promenade of the soul. Târnauca. Botosani . Dorohoi . Botosani . Demostene Botez (2 iulie 1893. Emanoil C.24 December 1958. Botosani . Bucharest) . Constan]a Dunca-Schiau (16 febr. 36 << Stefan Airinei (born on 4 January 1920 in Cobala. dezolant. Dimitrie Brândz\ (10/22 oct. Filipescu (28 mart. Vasile Bogrea (26 sept. 1929. 1973. Botosani 8 December 1972. A pictat îns\ [i remarcabile portrete. Bucharest) . 1912.17 November 1954. malariolog. Sava. 1884. Dangeni Commune . Bucharest) .1 oct. 1893. Ion Istrati (19 January 1921.20 July 1977.8 dec. scholar. apropiat al lui Cuza Vod\ [i al Elenei. writer.doctor.6 sept.25 aug. profesor universitar. Paris) sociologist. Artur Enasescu (12 January 1889. scriitor publicist. Bucure[ti). Cobâla. Hudesti Commune .24 sept.5 December 1945. unionist. Boto[ani 19 febr. azi com. Iasi). He attended the primary school in Tabacu Suburb. Bucure[ti). Ia[i).29 December 1928. He also painted remarkable portraits. 1932.7 April 1894. om politic.25 ian. istoric. Lucian Valea (4 March 1924. 1868. Gheorghe Em. Hude[tii Mari . Bucure[ti). mare filantrop. Broscauti . Bucharest) . com.1 ian.14 dec. Octav Onicescu (20 August 1892. Vasile C. Tudora .1945) .1 October 1954. inspired by the characters of a humble world. Sofia Nadejde (14 September 1856. Luchian nu murise înc\. Foto: {tefan Luchian . dar începea s\ fie uitat.general. muzicolog. com. profesor universitar.1942. geolog. locul ideal pentru o promenad\ a sufletului. publicist. Octav Bancila (7 January 1872. professor. Costesti. Boto[ani . geniu românesc.1988.D. Cr\iniceni . 1857. Ieronim Serbu (1 December 1911. Bucharest) . Stânce[ti).1944). Botosani) . Bac\u . Mihail Sorbul (16/29 October 1885.professor. de excep]ie. Bucharest) . Hiliseu-Varnav . Boto[ani . Botosani . Botosani . Bucharest) . Belle-Arte (headmaster Theodor Aman). Botosani . 1966. Bucharest) . Tiberiu Crudu (22 iun. 1888. 1985.writer. Alba. Boto[ani -?). 1875. 1964. inginer constructor. Ioan Missir (1890. Dimitrie Iov (22 mart. Ia[i). publicist. Dorohoi .1939). Tiberiu Crudu (22 June 1882.philologist. 1873. Grigore Antipa (25 November 1867 / 7 December 1867. 1885. ctitor al [colii române[ti de chirurgie din Transilvania. 1970. 1913. Bucure[ti). Bistrita Nasaud . 1858. Stahna-Uriceni . Constantin S. Dimitrie Murarasu (26 November 1896. Targu Frumos) . involved in the study of Eminescu's work. 1890. Saveni . Emil Severin (18 febr. 1908. din {tef\ne[ti. Hude[ti . actor. hidrobiolog. 1937.28 June 1938. 1944).O. Târgu Frumos).1927. biolog. Rachiti Commune .24 September 1967. scriitor. Dimitrie Negreanu (25 oct. 1867. Romanian glory.20 iul. profesor inginer. 1903. Dorohoi .12 oct.13 June 1963. {tefan Luchian este fiul lui Dimitrie. Petru Manoliu (28 iun. naturalist. 1938.playwright. 1797 .February 1857.3 aug. Iasi) writer. Botosani . close to Cuza Voda and Elena. biolog. 1882. Antonescu (19 March 1902. 1. Alba.1939). Sfântul Cuvios Ioan de la Neam] . univesity professor. Botosani . today Viisoara Commune . 1972. 1928. sociolog. Boto[ani . Iasi) . Botosani 1939) . Boto[ani . fondatorul Universit\]ii Populare din Ungureni. absolut vital\. founder of the Natural History Museum in Bucharest. Bucure[ti). 1959. Bucharest) . Stancesti . Constanta DuncaSchiau (16 February 1843. filantrop.17 March 1973. 1865.Hozeva Cave. Romulus Sevastos (21 September 1867. Sinaia). university professor. Ilie Iacob (1913. former Dorohoi County . Emanoil C. care-i poart\ numele. Ia[i). Bucharest) . Elena Niculi]\ Voronca (15 mai 1862. Dimitrie C\lug\reanu (6/18 oct. Boto[ani . constructor. profesor. Ion Arapu (24 January 1881. Vienna) L . Bucure[ti).26 apr. Vasile Bogrea (26 September 1881.geologist. Elena D. Botosani .1889.6 September 1926.4 oct. publicist. Bucure[ti). 1967. Octavian Cotescu (14 February 1931. Neculau (29 December 1900. c\rturar. Boto[ani . 1889. Iasi) . Chisinau) . matematician. Bucure[ti).30 dec. in an intense and continuous interior burning for the artistic and human condition. Bucharest) . fizician. Lucian Valea (4 martie 1924. Bucure[ti).3 August 1895. Foto: Demostene Botez Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 37 . Dorohoi . 1985. com. Plecat de mic. university professor. {an]. publicist.10 October 1931.O. Eugen D. 1897. Bucure[ti). 1900. medic. 1954.1 noiembrie 1989.geologist. general de corp de armat\.18 mart. . Iasi) . pictor.civil engineer.17 December 1937. filolog. Boto[ani . scriitor. estetician. 1962.17 dec. 1862. Petru Remus Troteanu (16 May 1885. 1945. 1804.20 dec. Gheorghe Avramescu (26 January 1884. 1892. parasitologist. Dorohoi . florile fiind pentru Luchian un miraculos univers. George Udriski (28 oct. George T\utu (14 iulie 1873.1927. Bucure[ti). Bucharest) . publicist. distressing. Theodor Aman). Hulub. Falticeni . Alexandru Graur (9 iulie 1900. writer. Bucharest) . Lucien Goldman (20 July 1913. Ioan Missir (1890. com. n\scut\ Kiriacescu. Dorohoi .literary historian.25 August 1952.23 August 1985. hatman. Bucure[ti). biolog. Octavian Cotescu (14 febr. Mihail Sorbul (16/29 oct.1942. 1857. Boto[ani . Ia[i). Tudor Arghezi writing in 1915: ''Does anyone remember Luchian? His artistic talent equals the establishment of a new province. 1931. 1992. Henric Sanielevici (15 September 1875. matematician. Eugen D.Autoportret 2. Bucure[ti). inspirate de personaje ale unei lumi umile.5 ian. Born in an old freeholder's village. Botosani . Foto: Elie Radu 2. Stefan Luchian became fatherless at the age of nine.folklorist. 1869. Stancesti) unionist. folclorist.29 ian. fratele lui Grigore Antipa. Bucure[ti). Iacob Iacobovici (18 nov.doctor. Bistrita) . Antonescu (19 mart. profesor universitar. profesor universitar. S\veni . Boto[ani . Bucharest) . unionist. Fantanele. maior. Barlad . 1879.20 October 1974. Bucure[ti). Teodorescu (10 May 1866.9 mart. Grigore Antipa (25 nov. Lucien Goldman (20 iul. Dorohoi . Romanian genius''. Boto[ani . Bucure[ti). Bucharest) philologist.mathematician. Belle-Arte (dir. Stahna-Uriceni . Alte mari personalitãþi botoºãnene { Other important figures from Botosani Constantin Gane (27 mart. Bucharest) . Grigore Alexandru Ghica (27 August 1804.actor. medic. Slanic-Moldova) . Bucure[ti). 1921. scriitor.physicist. I. Iasi) .doctor. Bu]ureanu (25 dec. Paris . {endriceni . Ia[i).18 aug.19 oct. George Tautu (14 July 1873. Mihail Sevastos (8 August 1892.st. Bucure[ti). Emil Severin (18 February 1869.botanist. Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-Latescu (1798. 1843. 1872. which bears his name. Bivol.11 iun. Mihai Ciuc\ (18 aug. Boto[ani . Marin (3 ian. scriitor. Boto[ani . 1976. publicist. Stancesti . biologist. Ieronim {erbu (1 dec. Bacau County . 1937. 1873. Stefan Luchian is the son of Dimitrie. scriitor. Bucure[ti).20 December 1966. profesor universitar. involved in the study of malaria. Stânce[ti . critic. Panait Zosin (27 iun. university professor. Petru Suster (15 May 1896. Dimitrie Brandza (10/22 October 1846. 1931. Botosani . Brosc\u]i . 1963. Bucharest) .1926. ''Pictorul florilor''.biologist.chemist. Husi . New York . biologist. R\chi]i . Emanoil Ciomac (5 febr.professor. Bucecea . R\chi]i . publicist. medic veterinar. Bucure[ti).4 April 1944) . Botosani .1942.29 October 1959. 1954. 1846. ctitor de a[ez\minte. Costinesti 1926. Dimitrie Evolceanu (1 October 1865. scriitor. Boto[ani .writer. 1881. 1885.24 August 1857. 1894. Mihai Ciuca (18 August 1883. Bucure[ti). Dorohoi . 1902. a major. publicist. chimist.2 October 1970. Bucharest) .1959). Dramatic. Bucharest) . Boto[ani). Mihail Sevastos (8 aug. psiholog. Boto[ani . 1856. filolog.1 January 1941. pictor. 1944. parazitolog.4 October 1931. profesor. eminescolog. born Kiriacescu. Ion Simionescu (10 July 1873. eminescolog.the date of her death is unknown) . Gorb\ne[ti .publicist.1939) . 1867.v. 1977. poet.hydro-biologist. wrapped in the warmth of his soul. Bucure[ti). 1931. Iasi) . 1893. Dimitrie Evolceanu (1 oct.writer. Bucharest) . 1952. Mée-France) . Alexandru Vitianu (4 September 1891. ultimul Domn al Moldovei. geofizician. Dimitrie Mur\ra[u (26 nov. 1969. Alexandru Vi]ianu (4 sept.25 November 1937. P\storel Teodoreanu (30 iul.10 oct. Teodor Callimachi (4 ian. 1977.engineer professor. Bucure[ti).29 January 1976.8 August 1885. Slav\ româneasc\. political figure.1988. 1981.1893. profesor. Stânce[ti . Sant. Bucharest) .17 nov. Colegiul Sf. publicist. Boto[ani .writer. Romulus Sevastos (21 sept.4 December 1932. in Ialomita.18 August 1983. Tarnauca. Bucharest) . Ion Arapu (24 ian. F\lticeni .

folosite la tors [i pentru ]esut. and the crafts were responsible for the creation of tools useful in the rustic household. Dângeni. the women making carpets in the colours of natural wool. A series of folk settlements still preserve and cherish every year the ancient manifestations of local spirituality: Tudora. we can mention Ibanesti settlement. represent agricultural and grazing rituals with aquatic and solar symbols. Ca preocupare în unele gospod\rii.Art\ tradi]ional\ popular\ specific\ zonei jude]ului Boto[ani Botosani. Uratul cu Plugul''. Ungureni. lucrate la strung [i sculptate. cu farmecul caselor [i anexelor acoperite cu stuf. referitoare la bel[ugul p\mântului [i turmelor. Vorona. muzeograf . has developed a special folk culture in the villages from the north-east of Moldavia. Cucor\ni. the Museum presents beautiful pieces of furniture with sculpted. Weaving It is one of the crafts that has been practised here since the Neolithic. The main occupations. The weaved objects included in the collection of the Ethnography Section outline the diversity of the décor. Folk customs Regarding celebrations. Arhitectura laic\ [i religioas\ 1 Ca domeniu al culturii materiale.. O serie de vetre folclorice p\streaz\ [i valorific\ an de an manifest\rile str\vechi de spiritualitate boto[\nean\. Suceava County). with the charm of the houses and appurtenances covered with reed. au definit Folk civilization from Botosani caracteristicile zonei. Corni. ur[i. The sights that are being presented at these exhibitions. painted decorations . zona Boto[ani p\streaz\ ritualurile principalelor date calendaristice: Cr\ciunul. Cucorani. unde multe gospod\rii î[i p\streaz\ înf\]i[area din secolul al XIX-lea. by the Centre of Folk Creation. a dezvoltat o cultur\ popular\ distinct\ în satele din nord-estul Moldovei. There are people who continue this craft. the village collections and the folk customs. Pomarla. dar [i o parad\ a Datinilor [i Obiceiurilor Tradi]ionale. agricultura [i p\storitul. chosen for the shooting of the recent film ''The Dowry of the Romanians''. Prelucrarea lemnului În expozi]ii temporare. Ritualurile practicate de Anul Nou. pottery are fields in which the old craftsmen have created remarkable pieces. the arhitecture reflects the structure of the settlements and households (with dwellings and appurtenances). Village exhibitions Urged by the desire to present the local folk art. Sunt me[teri care continu\ acest me[te[ug. 1878 but also pieces of domestic use. dar în acela[i timp realizate artistic. plecând de la cele str\vechi. but also of the wooden churches characteristic of the area. dar [i a bisericilor de lemn specifice zonei. cojoc\ritul.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (Râ[ni]\ pentru m\cinat boabele de porumb) 2. bears. pottery still exists in the area through two distinct workshops: Sonia Iacinschi in Botosani and Petru Maxim in Dorohoi (who also has a workroom in Vama. obiceiurile populare impresioneaz\ [i ast\zi prin simbolurile pe care le poart\. Piesele ]esute aflate în colec]ia Sec]iei de Etnografie contureaz\ diversitatea decorului. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . dar p\strând la decor vechile motive ale satului. can create a segment of local tourism as a component of Romanian tourism. O Expozi]ii muzeale s\te[ti În dorin]a de a pune în lumin\ arta popular\ local\. Tudora. globul) [i îmbr\c\mintea complet\ pentru Anul Nou (costumele de c\iu]i. the households and workshops of folk craftsmen. Obiceiurile populare 2 3 Boto[aniul. jude]ul Suceava). între Siret [i Prut. The rituals practised on New Year's Eve. ol\ritul sunt domenii `n care me[terii vechi au dat piese deosebite. Lozna. se poate contura un segment al turismului boto[\nean. originating from ancient symbols that referred to the abundance of the earth and of the herds. New Year's Eve and Easter. Vorona. the folk crafts impress the visitors today through the symbols they bear. Atât cultura material\. colec]iile muzeale s\te[ti [i obiceiurile populare. Vorona. 2 }esutul Este unul dintre me[te[ugurile practicate înc\ din perioada neolitic\. Ca atrac]ie pentru arhitectura laic\. ca o component\ a turismului din România. who participates in fairs with very skillfully sculpted pieces in various essences of wood. with motifs that have symbolic meanings in folk art. Muzeul prezint\ frumoase piese de mobilier cu decor traforat.Zestrea românilor''. Corni.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (r\zboi de ]esut) cupa]iile principale. Pottery Already considered a document that certifies human evolution for 6. Lozna. la care se adaug\ . as it is practised in the workshop from Hulub village. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani .Muzeul s\tesc din comuna Tru[e[ti 3. Being part of the spiritual life. determined by the good taste of the craftsmen. sunt rituri agrare [i de p\storit cu simbol acvatic [i solar. pictat .000 years. Concesti. in the household of Marcel Apalaghiei. com. Lay and religious architecture As a field of material and spiritual culture. ol\ritul exist\ înc\ în zon\ prin dou\ ateliere distincte de me[teri: Sonia Iacinschi la Boto[ani [i Petru Maxim la Dorohoi (care mai are [i gospod\rie de olar la Vama. dovedit de existen]a fusaiolelor [i greut\]ilor din ceramic\ descoperite. dar [i al artei populare. incised. arhitectura reflect\ structura a[ez\rilor [i gospod\riilor (cu locuin]e [i anexe). In some households weaving is still practised today. sculptat. but using the old motifs for the decorations. Wood processing. but also of folk art. Varfu Campului are famous in the country and some even in the European community due to the participation of certain ensembles and craftsmen to various programmes.Sfântul Vasile''). 1878 -. 1 1. cu motive care au semnifica]ii simbolice în arta popular\. luceaf\rul. in certain communes: Ibanesti. that draw visitors to museum exhibitions. determinate de gustul pentru frumos. as well as a parade of Traditional Customs. Vârfu Câmpului. patrimoniul etnografic. dar [i piese de uz casnic. me[terele realizând scoar]e în nuan]ele lânii naturale.unele datate cu anii 1853. Turistul ajuns în aceast\ perioad\ din an la Boto[ani poate s\ vad\ la Muzeu expozi]ia cu patrimoniul pentru momentul amintit. Varfu Campului. a[a cum este practicat în atelierul existent în satul Hulub. Botosani area preserves the main calendar rituals: Christmas. men]ion\m a[ezarea Ib\ne[ti. Foto: BOARDMEDIA . F\când parte din via]a spiritual\. goats. Tru[e[ti. ancient and important market town at the junction of commercial roads in the medieval period and after that the administrative centre of the future homonymous county. fact proven by the existence of fusaroles and ceramic weights. have defined the characteristics of the area. cât [i cea spiritual\ s-au cl\dit în func]ie de manifest\rile membrilor comunit\]ilor rurale. used in the spinning and weaving process for the support of the threads. As a sight for lay architecture. made at the lathe and sculpted. and at the same time artistically accomplished. alese ca subiect [i pentru film\rile relativ recente la . ]esutul continu\ [i ast\zi. furrier's trade. participant la târguri cu piese sculptate cu mare m\iestrie în diferite esen]e de lemn. Vorona. which can be visited directly in the rural space. în gospod\ria lui Marcel Apalaghiei.. Ungureni. Prin obiectivele prezentate. Lozna. organizat\ în jurul datei de 18 decembrie chiar în ora[. Foto: BOARDMEDIA . Trusesti. Corni. agriculture and grazing. where many households have preserved their original appearance since the XIX-th century. between Siret and Prut. Anul Nou [i Pa[tele.Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Ol\ritul Considerat deja document pentru evolu]ia uman\ începând cu circa 6000 ani în urm\.some dating from 1853. incizat. the globe) and the costumes for the New Year's Eve (horses. Conce[ti. Pomârla. persoane care iubesc [i pre]uiesc via]a satului au organizat expozi]ii cu piese de valoare patrimonial\ pentru etnografia româneasc\ [i care pot fi vizitate direct în spa]iul rural: Ib\ne[ti. În cadrul manifest\rilor de s\rb\toare. iar me[te[ugurile practicate au pus în valoare o serie de piese de utilitate pentru gospod\ria ]\r\neasc\. spirituale. Corni. la sus]inerea firelor de urzeal\. Wood processing In temporary exhibitions. într-o serie de comune. Vârfu Câmpului sunt cunoscute în ]ar\ [i unele chiar în comunitatea european\ prin particip\rile unor forma]ii [i ale unor me[teri la diferite programe.Lad\ de zestre pictat\ din secolul XIX 2. completed by the procession of the decorated plough. The tourist who arrives in Botosani in this time of year can see at the Museum an exhibition dedicated to the above mentioned moment. ce atrag vizitatorii în expozi]iile muzeale. Lozna. masks) give a special charm to the days of 25 December (the Birth of Baby Jesus) and 1 January (''Saint Vasile''). Prelucrarea lemnului. weaving. capre. the ethnographic patrimony. 38 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 39 . Dangeni Commune. The accessories for the Christmas carols (the star. Accesoriile pentru colindele de Cr\ciun (steaua.Civilizaþia popularã botoºãneanã Text: Steliana B|LTU}|.. Foto: BOARDMEDIA . Both the material and the spiritual cultures were created based on the manifestations of the members of the rural communities. 1. vechi [i important târg la intersec]ie de drumuri comerciale în perioada medieval\ [i apoi centru administrativ al jude]ului cu acela[i nume de mai târziu. people who love and cherish village life have organized exhibitions with pieces of patrimonial value for Romanian ethnography. organized around 18 December in the city. de Casa Crea]iei Populare. ]esutul. gospod\rii [i ateliere de me[teri populari. masca]i) creeaz\ un farmec aparte zilelor de 25 decembrie (Na[terea Pruncului Iisus) [i 1 Ianuarie (.

unde patrimoniul de cultur\ popular\ cuprinzând mobilier. cu un num\r de 3428 piese în prezent. În acest cadru. dovad\ r\mânând impresiile din Cartea Sec]iei de Etnografie. a wealthy merchant and contributor to the "Pious Parasheva" Church. Astfel. Italia. biseric\ aflat\ în apropierea casei. comprising furniture. costumes. Switzerland. Anglia. un interior de locuin]\ de secol XIX (cu vatr\ pentru g\tit [i înc\lzit iarna. având ca subiect . În acela[i spa]iu generos a urmat în ianuarie 2009 expozi]ia . pictat). comprising 3. Israel. Scotland.Buc\t\ria tradi]ional\ în post". sculptat. dând un plus de farmec [i culoare rural\. with specific decorations. fishing). ridicat\ în secolul al XVIII-lea (între 1760-1770) de c\tre Manolache Iorga (str\bunic al istoricului Nicolae Iorga). at approximately 200 m. pianist and composer.Centrul Na]ional de Studii . cu accesoriile pentru Cr\ciun [i Anul Nou. leaving behind a wife and 7 children). weavings. a celor pentru socri a conturat alaiul. the Ethnography Section illustrating Botosani area continues to exist through the researches conducted by the specialists. Sala Polivalent\ a Muzeului Boto[ani. colours and values. the crafts (pottery. creating a dialogue of shapes. D up\ moartea lui Manolache Iorga în 1829.Cuvioasa Parascheva". cojoc\ritul). completed the exhibition. Olanda. pound cakes and water from the spring. Cea mai mare sal\ a Muzeului a fost rezervat\ portului popular boto[\nean. the presentation of the traditional bride and groom costumes. v\rz\ri. the Polyvalent Hall of the Museum in Botosani. a l\sat în urm\ o so]ie cu 7 copii). prelucrarea lemnului. poured from the jug. ajungând pe la 1889-1900 în proprietatea familiei Saint-Georges (tat\l Alexandru. Austria. SUA. Bulgaria.Vorona În urma retroced\rii casei în anul 2007."Mihai Eminescu" National Research Centre. casa a fost vândut\ în The ethnographic patrimony repetate r\nduri. the museum collaborations and the temporary exhibitions.Motive vegetale în arta tradi]ional\ româneasc\" a stârnit interesul. creând un dialog atât al formelor.428 pieces. The symbolic decorative motifs on the weavings and pottery impressed the visitors.Armonia" la Ateneu) [i al fiicei sale Alexandrina. the town's architect. Restored in 1980-1989. Motivele decorative simbolice de pe ]es\turi [i ceramic\ au impresionat vizitatorii. încadrându-se foarte bine în spa]iul eminescian [i lâng\ valorile patrimoniului Muzeului memorial. The largest hall of the museum. fact proven by the impressions written in the Book of the Ethnography Section.. Din lips\ de resurse financiare. a celor pentru na[i cu [tergare ca semn distinctiv. Patrimoniul poate fi v\zut. Israel. wood processing. Ucraina. Sweden and Denmark have praised the exhibits and the exhibition as a whole. turnat\ din ulcior.. with accessories for Christmas and the New Year. ]es\turile de interior din cânep\. ]es\turi. died in 1904 at the age of 50.. Thus. Turcia. cu frumoasele ou\ decorate specifice zonei. a presentation that related perfectly to the admiration of the poet Mihai Eminescu for folklore and the customs of the village. bumbac. în general al valorilor. of the costumes of the god-parents with towels as a distincitve mark. Belgia. ad\postind expozi]ia de baz\ referitoare la cultura popular\ a zonei Boto[ani. Pe lâng\ prezentarea de icoane pictate pe lemn. Cu o tematic\ bine structurat\. ocupa]iile principale (agricultura [i p\storitul). Anul Nou. the house was open as a museum on 7 October 1989. wool. milk and cheese. the exhibition presented the lay architecture. casa a fost deschis\ ca Muzeu în 7 octombrie 1989. apple pies. Elve]ia. bee-keeping. Thus. Austria. England. dup\ care a fost sfin]it\ masa cu preparate dup\ re]ete ale s\tencelor de alt\dat\: sarmale cu crupe. All the guests tasted the dishes prepared according to ancient recipes. the interior weavings made of hemp. In this form. O alt\ expozi]ie tot în cadrul Galeriilor de Art\ a fost programat\ calendaristic. Sco]ia. arhitect [ef al ora[ului. lân\. viitoare pianist\ [i compozitoare. cozonac de post. a fost sus]inut un program al Corului Seminarului Teologic Boto[ani. muzeograf .Sec]ia etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani." followed in the same generous space in Januray 2009. aluaturi cu morcovi. expozi]ia a prezentat arhitectura laic\. The Polyvalent Hall of the County Museum housed a presentation of bridal dresses and modern accessories for weddings. Suedia [i Danemarca au înscris cuvinte de apreciere pentru exponate [i expozi]ie. prezentare ce s-a potrivit perfect cu pre]uirea pe care poetul Mihai Eminescu a avut-o pentru folclor [i obiceiurile satului. a avut expozi]ie permanent\. the county authorities were not able to buy the building and use it as a cultural and tourist sight. which used to be the music parlour of Alexander Saint-Georges (who led the choir of the Music Association "Armonia" at the Athenaeum) and of his daughter Alexandrina.. Ipotesti Memorial . Obiceiurile populare erau locul de atrac]ie al vizitatorilor atât pentru Cr\ciun. sal\ care în timpul locuirii familiei Saint-Georges era salonul de muzic\ al inginerului Alexandru Saint-Georges (care a condus corul Societ\]ii Muzicale .. Japonia. mobilierul traforat. Memorialul Ipote[ti . A fost organizat\ în cea mai veche locuin]\ (aflat\ pe listele de patrimoniu). albin\ritul. me[te[ugurile (ol\ritul. expozi]ia a fost desfiin]at\. weaving. Egypt. ]esutul.Pa[tele în spiritualitatea româneasc\ . sculpted and painted furniture).. The exhibition from Ipotesti: "Vegetal motifs in the traditional Romanian art" aroused the interest of the visitors. the exhibition organized under the title "Traditional and modern weddings" has drawn many visitors to Botosani. ceramic\ s-a împletit fericit cu reprezentarea plastic\ din tablouri. În situa]ia dat\. the main occupations of the locals (agriculture and grazing). the father. la circa 200 m. the inside of a dwelling dating from the XIXth century (with a hearth for cooking and heating in winter. The patrimony can still be admired and appreciated in various locations: "Stefan Luchian" Art Gallery. Because they lacked financial resources.Nun]i de ieri [i de azi" a adus în sal\ mul]i vizitatori.. After the death of Manolache Iorga in 1829. port. de extindere în aer liber. mere. which is located close to the edifice. giving it a touch of charm and rural colour. cakes made of maize flour. secundare (viticultura. The folk customs represented the main sight for the visitors: Christmas. Japan. Another exhibition was scheduled at the Art Gallery. with the beautiful eggs. the exhibition was also visited by foreign tourists. With a well-structured theme. Vizitatori din Fran]a. In this situation. Foto: Obiceiuri populare de Anul Nou . Germania. pescuitul). Egipt. carrot. administra]ia jude]ului nu a putut cump\ra cl\direa ca punct de cultur\ [i atrac]ie turistic\.Mihai Eminescu". Visitors from France. colabor\rile muzeale [i expozi]iile temporare. the house was sold many times. sheltering the basic exhibition of the folk culture in Botosani area. din 1989 pân\ în 2007. Germany. To]i invita]ii au servit cu pl\cere din bucatele preg\tite dup\ re]ete din b\trâni. New Year's Eve and Easter. was harmoniously combined with the plastic representation from the paintings.Patrimoniul etnografic Text: Steliana B|LTU}|. the public was invited to the exhibition "The Romanian village in art". publicul vizitator a fost invitat la expozi]ia . It was organized in the oldest building (included on the patrimony lists). Besides the presentation of icons painted on wood. hunting. fitting perfectly into the world of Eminescu and next to the values of the patrimony of the Memorial Museum. Belgium. Bulgaria. cât [i al cromaticii. expunerea costumelor tradi]ionale de mire-mireas\.. In this context. cât [i pentru Pa[ti.. Ukraine. the Choir of the Theologic Seminary Botosani also performed and then the traditional meal was consecrated: forcemeat rolls in cabbage/vine leaves. the USA.. reminding us of the old wedding rituals. being finally bought by Saint-Georges family in 1889-1900 (Alexander Saint-Georges. When the house was given back to its owners in 2007. materialele publicate. the exhibition was closed and a project for its extension with an open-air gallery was also lost. furrier's trade). had a permanent exhibition from1989 until 2007. cotton. was dedicated to the folk costumes from Botosani. pierzându-se [i un proiect câ[tigat. where the patrimony of folk culture. plecat între stele în 1904. Canada.". amintind de vechile ritualuri maritale.Vremea Colindelor . Expozi]ia itinerant\ la Ipote[ti cu . 1. Sala Polivalent\ a Muzeului Jude]ean a g\zduit o prezentare a rochiilor de mirese [i accesoriilor moderne pentru nunta actuala. raised in the XVIII-th century (between 1760-1770) by Manolache Iorga (the grandfather of the historian Nicolae Iorga). Canada.. În aceast\ form\ expozi]ia a fost vizitat\ [i de turi[ti str\ini. Spania.. cabbage pies. with the theme "Easter in the Romanian spirituality . alivenci.Satul românesc în art\".Traditional cuisine during fast".{tefan Luchian". la 50 de ani. pottery. Restaurat\ între anii 1980-1989. ap\ de izvor. pus în valoare [i apreciat în continuare în diferite loca]ii potrivite: Galeriile de Art\ . as well as the secondary occupations (vine growing. bogat negustor [i epitrop al Bisericii . The Netherlands. Foto: Continuitatea me[te[ugurilor populare la Boto[ani The Ethnography Section of the County Museum Botosani. vân\toarea. butter. Spain. Sec]ia de Etnografie ilustrând zona Boto[ani a continuat [i continu\ s\ existe prin cercet\rile f\cute. through the published materials. Italy. Astfel c\ expunerea sub titlul .. Turkey. The exhibition "The Time of Carols . 40 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 41 .

The church's iconostasis was made around the end of the XVII-th century. Fata se îns\n\to[i. his body had not rotted. Text: Eduard SETNIC . al\turi de bisericile din Hârl\u [i Pop\u]i. amplasat pe latura vestic\ a edificiului. piatra folosit\ la edificarea acestuia provenind. se înscrie în categoria bisericilor de ora[ zidite în vremea marelui voievod. amvonul. satul Cr\iniceni.C. participa al\turi de al]i c\lug\ri la rug\ciuni [i procesiuni cu sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie de ziua hramului ''Buna Vestire''. turla poligonal\ sprijinit\ de dou\ baze stelare sunt elemente asem\n\toare cu bisericile ''Sf. în vremea lui Alexandru cel Bun [i ctitorit. in 1913.N.P. Foto: BOARDMEDIA . After many years. Biserica este renumit\ [i pentru obiectele de o deosebit\ valoare: Sfântul Epitaf adus de la Moscova în 1839. dating from 1845.C. Foto: Arhiva D. comprising. crescut de bunica sa în dragoste fa]\ de Dumnezeu. C\lug\r din p\r]ile Rusiei. the childhood home of the Saint was refurbished. at the root of an apple tree. Boto[ani în anul 2004. with a tower in the middle and the entrance on the northern side. reached the orchard of Voronei Hermitage. iar domnitorul porunci ca pustnicul s\ fie dezhumat. ajungând guvernatorul unui ]inut. the Holy Chalice made of gold and silver. living in Hozeva Cave. In 1749.sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie 4. executat\ în 1796. În 1749. located in the heart of the town of Botosani. tipul deplin evoluat al arhitecturii moldovene[ti. acesta fiind [i patronul spiritual al ora[ului. s-a reconstituit casa în care a copil\rit Sfântul.C. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Text: Dana PETRARIU . în urma interven]iilor de restaurare de la începutul secolului XX. embroidered with silver thread. una reprezentându-l pe Sfântul Vasile. placed on both sides of the edifice. the ruler Mihail Sturza. comuna P\ltini[. through a door with a beautiful Gothic frame.N. [i el n\scut în satul Tocileni. s-ar fi n\scut în jurul anului 1700. He died at the age of 47 and after twenty years.Biserica Domneasc\ ''Sf. O alt\ figur\ luminoas\ care a tr\it [i s-a s\vâr[it prin codrii seculari din preajma M\n\stirii Vorona a fost Cuviosul Onufrie. în 1913. Ioan Iacob Hozevitul sau Cuviosul Onufrie. cu un turn la mijloc [i cu intrarea pe latura de nord.N. B Churches raised by princes ''Saint George'' Princely Church ''Saint George" Princely Church in Botosani was raised by Lady Elena.Turnul Bisericii Domne[ti "Sf. so]ia domnitorului Petru Rare[. The church. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani [i cu sprijinul unor oameni cu suflet nobil.Casa `n care a copil\rit Ioan Iacob Hozevitul. La 47 de ani a trecut la cele ve[nice [i dup\ dou\zeci de ani. In 1764 he joined the small community of Sihastria Voronei Hermitage. The abutments.C. among other icons. was built in the second part of the XIX-th century.C. într-o familie nevoia[\ de plugari.C. Orfan. and represents. becoming a monk at Neamt Monastery and then a hermit. So. al\turat la mai toate celelalte biserici de ora[ ctitorite de {tefan cel Mare.C. ''Saint Nicholas'' Princely Church in Dorohoi The church. also born in Tocileni village. Ioan Iacob Hozevitul s-a n\scut în satul Cr\iniceni.Pe[tera din malul Bahluiului.P. on the bank of Prut River. în 1551. îndreptând cu sfatul s\u mul]i credincio[i. The belfry tower. Boto[ani . situat\ în inima ora[ului Boto[ani. î[i pr\znuie[te în fiecare prim\var\ hramul ''Sf. located on the western side of the church. a[a cum o probeaz\ în vremea din urm\ descoperirile [i cercet\rile arheologice. Sfânta Evanghelie de la 1845. a fost construit în a doua parte a celui de-al XIX-lea veac. the polygonal spire supported by two star-shaped bases. he was born around 1700 in a family of noblemen. Nicolae'' Dorohoi inecuvântat de Domnul. the stone used for its fortification probably coming from the yet unknown ruins of the princely court of Stephen the Great. jude]ul Boto[ani care. is the oldest edifice which still preserves the memory of the time of Stephen the Great. pomenirea sa f\cându-se în ziua de 5 august. the edifice seems to have had the role of chapel of the princely residence.P. strana arhiereasc\ de la 1800. A monk originating from Russia. the bishop's lectern dating from 1800. amintindu-[i de anii când î[i f\cea ucenicia la Sih\stria Voronei. the pulpit. One of its original elements.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Nicolae'' Pop\u]i [i Dorohoi. Boto[ani . în altarul m\n\stirii. to be sensitive.P.J. dating from 1777. comuna St\uceni.J. commemorates Saint George. când a fost dezgropat. Turnul clopotni]\. s-a c\lug\rit în ob[tea M\n\stirii Neam]. It was built on the foundation of another ecclesiastic edifice. Stauceni Commune. finding occupation in reading and patiently and diligently copying the Holy Scripture and other religious writings. pentru ca apoi s\ ia drumul locurilor sfinte. the type of evolved Moldavian architecture. printr-o u[\ încadrat\ de un frumos chenar gotic. who was miraculously healed. unde a dus o via]\ pustniceasc\ Cuviosul Onufrie 2. la r\d\cina unui m\r. edificiul pare a fi avut de la început rolul de capel\ a re[edin]ei domne[ti. în curs de restaurare acum. he used to attend prayers and processions with the holy bones of the Pious Onufrie on the day dedicated to the ''Annunciation''. Foto: Arhiva D. ocni]ele care înconjoar\ biserica. Foto: Arhiva D.N. the icon of Saint Vasile. The edifice. still preserved until this day.J.C. de c\tre marele boier moldovean Mihail de la Dorohoi. The holiness of the Pious Onufrie was also mentioned by Teoctist. Peste ani. Despre sfin]enia Cuviosului Onufrie a vorbit [i Teoctist. [i minunea se împlini. În construc]ie se resimt influen]ele ctitoriilor lui {tefan cel Mare. iubitor de slove. dating. absidele cu firide. its interior being decorated with local traditional objects gathered from his relatives. terminat\ la 1495. domnitorul Mihail Sturza. vie]uind în pe[tera Hozeva. being commemorated on 5 August. Boto[ani . Sf. according to some authors. being buried by the monks from Sihastria Voronei Hermitage in an orchard. Botosani County who remembered that when the was an apprentice at Voronei Hermitage. the wife of ruler Petru Rares. is included in the category of town churches built in the time of the great voievode Stephen the Great. feeling drawn to monastic life. made in 1796. 1. the Holy Gospel. as it was proven by the archaeological researches and discoveries. amenajându-se un interior ]\r\nesc autohton. pe care-l d\rui fiicei sale bolnave. according to the discoveries. is the wall that separates the narthex from the nave. Sfântul Potir din aur [i argint de la 1777.C. p\strate pân\ în zilele noastre. osemintele sale fiind a[ezate într-o racl\.J. subsequently becoming a chrism church (a church built for the people who did not live inside the monastery). se pare. ulterior devenind biseric\ de mir. Catapeteasma bisericii a fost executat\ undeva la sfâr[itul veacului al XVII-lea. dup\ o serie de autori. fiind îngropat de c\lug\rii de la Sih\stria Voronei în livad\.muzeograf Muzeul Jude]ean Boto[ani The Saints of Botosani Blessed by God. Gheorghe''. ajunse la livada de la St\re]ia Voronei. the Romanian Patriarch between 1986 and 2007. dintre icoanele tâmplei. dintr-o familie nobil\. În anul 2004. Pardoseala este din lespezi de piatr\. Contrafronturile. 1. becoming the governor of a county. when he was exhumed. pe malul Prutului. reprezentând. now present in almost all the other town churches raised by Stephen the Great.ctitorii domneºti 1 1 2 2 Text: Dana PETRARIU . îndeletnincindu-se cu cititul [i copiatul cu r\bdare [i mult\ sim]ire al Sfintei Scripturi [i al altor scrieri biserice[ti.C. Biserica a fost realizat\ din piatr\ [i c\r\mid\. the deep pits that surround the church. at the initiative of the County Department of Culture and National Cultural Patrimony Botosani and with the support of generous people. Foto: Arhiva D. Paltinis Commune.C. brodat cu fir de argint. Foto: BOARDMEDIA .Destinaþii spirituale Biserici . he leaves his native country and comes to the monasteries in Moldavia.J.N. Gheorghe'' Biserica Domneasc\ ''Sf. A fost ridicat\ peste funda]iile altui edificiu eclesial. În 1764 intr\ în ob[tea Schitului Sih\stria Voronei.C. comuna P\ltini[ Biserica Domneasc\ ''Sf. în form\ de cruce.C. biserica având în inventarele începutului de secol XX. este cel mai vechi edificiu care mai p\streaz\ ast\zi amintirea epocii [tefaniene. Ctitorit\ într-un spa]iu de mai veche locuire. Patriarhul României între anii 1986-2007. completed in 1495. The church is made of stone and brick in the shape of a cross. the ruler commanded that the hermit should be exhumed and his bones put in a chest in the monastery's altar. took a beautiful apple and gave it to his sick daughter. helping many believers with his advice. Gheorghe" 2. the apses with nooks. passing through Voronei Forest. la ini]iativa Direc]iei Jude]ene pentru Cultur\. He passed away on 29 March 1789. trupul s\u era neputrezit. The construction of the edifice was influenced by the style of Stephen the Great.Instantaneu de la canonizarea Sfântului Onofrie 3. retr\gându-se mai apoi într-o pe[ter\ [i petrecându-[i via]a în smerenie [i rug\ciune. sensibil. dispuse de o parte [i de alta a edificiului.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. due to the restoration campaigns that took place at the beginning of the XX-th century.C. î[i p\r\se[te ]ara [i cutreier\ m\n\stirile din Moldova. Gheorghe" din Boto[ani a fost zidit\ de Elena Doamna. deasupra fiind pisania. care au d\inuit pân\ ast\zi. dup\ descoperitori. îl constituie zidul desp\r]itor dintre pronaos [i naos.P.C. Biserica. alongside the churches from Harlau and Popauti. 42 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 3 4 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 43 . Sf. sim]indu-se atras de via]a duhovniceasc\. After he became an orphan he was raised by his grandmother who taught him to love God and books. Boto[ani . Saint John Jacob from Hozeva was born in Crainiceni village. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Sfinþi botoºãneni Spiritual destinations Biserica Domneasc\ ''Sf. Nicolae'' Dorohoi Biserica. covered by the rotive. lu\ cu sine un m\r frumos. at present undergoing a process of refurbishment. reconstituit\ de D. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992. ]inutul Boto[anilor se mândre[te cu ilu[tri sfin]i: Sf. every spring. in a poor family of ploughmen. Ctitoria [tefanian\. in 1551. preserved until today. This is why the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church made him a Saint in 1992. De aceea. de la înc\ necunoscutele ruine ale cur]ii domne[ti ale lui {tefan cel Mare. Built in an ancient space. and so he dedicated his life to God. trecând prin codrii Voronei. the county of Botosani is proud of its illustrious saints: Saint John Jacob from Hozeva or the Pious Onufrie. Unul din elementele originale. datat. resemble the elements of the churches dedicated to ''Saint Nicholas'' from Popauti and Dorohoi. The floor is made of flagstones. from the time of Alexander the Kind and raised by the great Moldavian landowner Mihail from Dorohoi. cu elemente adunate de la rudele sale. The church is also famous for its valuable objects: the Holy Epitaph brought from Moscow in 1839. later on retiring to a cave where he spent the rest of his life in humbleness and prayer. La 29 martie 1789 a trecut la cele ve[nice. In 2004. Another important religious figure who lived and died in the ancient forest that surrounds Vorona Monastery was the Pious Onufrie. the town's spiritual patron. probabil.

Matei Ghica. are being accomplished after 80 years since the last refurbishment. începând din anul 1899. starting from the superior parts and advancing towards the base of the walls. The interior painting was made after 1990 by painter Petre Achitenie. începând cu p\r]ile superioare c\tre baza pere]ilor. a func]ionat o [coal\ domneasc\. The church presents elements of the medieval Moldavian style as regards its plan.Pictur\ exterioar\ de pe peretele Bisericii Uspenia 3. to the Patriarchate of Antioch. Întrucât ajunseser\ într-o stare grav\ de degradare. The restoration works that were completed in 1908 were led by the architect Constantin Baicoianu. care a schimbat radical înf\]i[area monumentului prin placarea zid\riei originale într-un parament nou cu forme geometrizate. În celelalte înc\peri. Biserica întrune[te tr\s\turile stilului moldovenesc medieval în ce prive[te planul.au fost acoperi]i în totalitate cu decora]ie mural\. some of them causing irreparable losses to the ensemble of paintings.Biserica "Sf. conduse de arhitectul Constantin B\icoianu. având la acea dat\ doi preo]i. este o alt\ ctitorie a Elenei Rare[. dintre care unele au provocat pierderi irecuperabile ansamblului pictural. In the other rooms. the decorative concept in its ensemble. prime[te de asemenea de la noul domn. adic\ altar [i naos. ce dateaz\ din 1552. the interventions were accomplished on 80% of the decorated surfaces. The church was restored in 1724 . La 1751.pronaos. la partea superioar\. the mural decorations being the last to be completed. on its superior part. Text: Carmen Cecilia SOLOMONEA .. the restoration and preservation works are taking place in the church's narthex.Pop\u]i. the architecture of the construction. and the interior walls of the three rooms .. In 1840. In 1793. Prin acest act de închinare. the church still preserving the old font. the partition of the interior space. Astfel. In 1751. împ\r]irea interioar\ a spa]iului.1908. ''Uspenia'' Church ''Uspenia'' Church or the ''white church''. cum i se mai spune.M\n\stirea Pop\u]i . Actualmente. turned into a monastery by the ruler and his mother. 3 4 Au urmat interven]ii de restaurare desf\[urate între 1889 . Foto: BOARDMEDIA . biserica [i turnul clopotni]\ au fost declarate monumente istorice [i s-a hot\rât restaurarea lor. receives other properties from the new ruler.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i din Boto[ani a fost ridicat\ la 30 septembrie 1496. Din anul 1793. Foto: Pictur\ mural\ restaurat\ . Nicolae Domnesc" . who radically changed the aspect of the monument by covering the original walls with a new façade with geometrical shapes. on-going inside Saint Nicholas Church . Constantin Voda Racovita subordinated the church from the old princely estate.Biserica Domneasc\ . 1. 1.4. an adjoining building was used as princely school. transformat\ în m\n\stire de c\tre domn [i mama sa. [i anume biseric\ de mir.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. fie din ra]iuni estetice dictate de tendin]ele artistice [i stilistice ale epocii respective. sistemul de construc]ie arhitectural\. Stephen the Great as a chrism church.al\turi de palatul domnesc [i turnul clopotni]\ (restaurat recent). într-o cl\dire al\turat\.besides the princely palace and the belfry tower (recently restored). când s-au încheiat lucr\rile de restaurare a bisericii. having two priests at that time. Pân\ în prezent s-au realizat interven]ii urgente [i se continu\ lucr\rile de restaurare a picturii murale interioare. anulând de fapt imaginea exterioar\ original\. iar pere]ii interiori ai celor trei înc\peri . The various interventions that were performed in the course of time on the church built by Stephen the Great were motivated either by functional-utilitarian necessities or by aesthetic reasons. Saint Nicholas church. Biserica a fost restaurat\ între anii 1724 1725 de c\tre domnitorul Mihail Racovi]\. dating from 1552. Acest edificiu f\cea parte dintr-un ansamblu fortificat . and the construction of the dwellings for the monks begins. commanded by the artistic and stylistic trends of the time. conceptul decorativ în ansamblul s\u. Matei Ghica. [i 4. Constantin Vod\ Racovi]\ închina Patriarhiei Antiohiei biserica de pe vechea mo[ie domneasc\.narthex. urmând ca decora]iile murale r\mase s\ fie finalizate. The current restoration and preservation interventions.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i Biserica . împreun\ cu alte propriet\]i.Popauti. Foto: BOARDMEDIA . pe ansamblu. biserica p\strând vechea cristelni]\. dup\ cum st\ scris pe o inscrip]ie montat\ deasupra u[ii pronaosului. the works for the restoration of the interior mural painting still continuing. together with other properties. as it is also called. the church was in a deplorable state. as it appears on an inscription placed above the door of the narthex. m\n\stirea înfiin]at\ era administrat\ de c\lug\ri greci care au adus diverse transform\ri bisericii la nivelul arhitecturii [i picturii. de c\tre {tefan cel Mare. au fost motivate fie de o gândire îndreptat\ spre necesit\]i func]ionalutilitare. the church and the belfry tower were declared historic monuments and an agreement was reached for their restoration starting 1899. The poet Mihai Eminescu was baptised here. biserica ajunsese într-o stare deplorabil\. cum a fost denumit\ interven]ia în epoc\. Foto: BOARDMEDIA . and in 1863 it received back its initial statute as chrism church.Turla Bisericii Uspenia 2. nave and altar . biserica Sfântul Nicolae. Aici a fost botezat poetul Mihai Eminescu. iar din anul 1863 l\ca[ul [i-a redobândit statutul ini]ial care îi fusese destinat de c\tre ilustrul s\u ctitor.ctitorie [tefanian\ 44 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 45 . At present. lucr\rile de conservare [i restaurare se desf\[oar\ în pronaosul bisericii. s-au realizat dup\ circa 80 de ani de la ultima re`nnoire. care sunt în curs de desf\[urare la interiorul bisericii Sfântul Nicolae . is another edifice raised by Elena Rares.. alte propriet\]i [i ini]iaz\ construirea chiliilor. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Text: Dana PETRARIU . Foto: Turn clopotni]\ Biserica "Sf.were entirely covered with mural decorations.1725 by the ruler Mihail Racovita.Foto: Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. namely the nave and the altar.Boto[ani 2. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserica ''Uspenia'' Biserica ''Uspenia'' sau ''biserica alb\''. [i a fost destinat\ a fi biseric\ de mir. This edifice was part of a fortified ensemble . Pictura interioar\ a fost realizat\ dup\ 1990 de pictorul Petre Achi]enie. Thus. the newly-established monastery was administered by Greek monks who brought several transformations to the church at the level of architecture and painting. As they had reached a serious state of defacement. Through this act of devotion. Interven]iile din diverse epoci asupra bisericii lui {tefan cel Mare. naos [i altar . Until now only the urgent interventions have been accomplished.specialist restaurator pictur\ mural\ Biserica Domneasc\ ''Sfântul Nicolae'' Pop\u]i ''Saint Nicholas'' Princely Church Popauti ''Saint Nicholas'' Church Popauti in Botosani was raised on 30 September 1496 by the ruler of Moldavia. interven]iile au fost realizate pe circa 80% din suprafe]ele decorate. Nicolae Domnesc" (1496) . În 1840. domn al Moldovei. Interven]iile de conservare [i restaurare actuale. destroying the original exterior appearance.

.

Astfel. artistic [i etnografic. predominând elemente ca: profiluri. The inside of the wooden church stands out through the variety of the icons or through the hand-sewn towels with traditional motifs tied to the icons. g\sind. ]esute în cas\. The decorations appear usually on the frames of the entrances or on the wall that separates the nave and the narthex . ''solzi de pe[te''. the wooden churches can be encountered generally in isolated villages.J. Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti 3. artistic and ethnographic point of view. with dominating elements like: human profiles. ''Adormirea Maicii Domnului'' (Vârgolici . All these elements enhance the beauty and specificity of the wooden churches.in various styles: ''duck beak''.C.Br\e[ti. true jewels from an architectural. bisericile de lemn se întâlnesc de regul\ în sate mai izolate [i ridicate de cele mai multe ori de boierii avu]i. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea.P.Braesti. resembling the traditional rustic houses. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserici de lemn botoºãnene . Foto: Biserica din lemn din Corj\u]i. ''The Pious Parascheva'' Church.C. as well as the way the shingle is placed .tradiþie. motive florale (Biserica ''Adormirea Maicii Domnului'' . adev\rate bijuterii din punct de vedere arhitectural. 1.Dorohoi (1779). covered with shingle. comuna Hili[eu Horia (1802). 1 1 1 l\diri scunde.J. 1745). romburi. Decorul apare. Interesant\ este [i forma acoperi[ului.sat Or\[eni-Maici.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. ropes. Cristesti Commune (1762). Interiorul bisericilor de lemn se remarc\ prin bog\]ia icoanelor sau prin [tergare prinse la icoane [i scoar]e cu motive tradi]ionale. comuna Criste[ti (1762).Oraseni-Maici village. ''The Transfiguration'' Church . Baluseni). Foto: Arhiva D. ''swallow tail'' ''fish scales''. dar [i sistemul de dispunere al drani]ei . valoare Text: Dana PETRARIU . ''The Assumption of the Virgin'' Church Vargolici . Boto[ani . totodat\. B\lu[eni). 1745).C.P.detaliu Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 49 . ''coada rândunicii''.motive cu rozete [i alte elemente florale (bisericile de lemn din Br\e[ti. se num\r\ cele 27 de biserici de lemn. Aceste biserici se individualizeaz\ în primul rând prin decorarea lor cu pricepere [i m\iestrie de c\tre me[teri populari. Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti . întregind peisajul pitoresc [i inedit al jude]ului Boto[ani. Corjauti village.M\n\stirea Co[ula Printre valorile spirituale [i turistice totodat\ ale jude]ului Boto[ani.în ''bot de ra]\''. Hiliseu Horia Commune (1802). completing the unique and picturesque landscape of Botosani County. which were accomplished with great skill by folk craftsmen.N. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. Toate acestea sporesc frumuse]ea [i specificul acestor biserici de lemn. floral motifs (''The Assumption of the Virgin'' Church .C. de obicei. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Foto: Arhiva D. pe mo[iile lor. comuna Hili[eu-Horia 2.rosettes and other floral elements (the wooden churches from Braesti. The shape of the roof is also interesting. being raised by the rich noblemen on their estates. sat Corj\u]i.N.C. These churches stand out especially through their decorations.C. Boto[ani Neobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale.Dorohoi 1779). value From among the spiritual and tourist values of Botosani County we can mention the 27 wooden churches. asem\n\toare caselor tradi]ionale ]\r\ne[ti.Bijuterie a arhitecturii medievale române[ti Mãnãstirea Coºula Text: Octavian Liviu {OVAN . frânghii. pe ancadramentul u[ilor de la intrarea în biseric\ sau pe peretele desp\r]itor dintre naos [i pronaos . rhombuses. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. ''Cuvioasa Parascheva''. 48 << C Wooden churches from Botosani tradition. ''Schimbarea la fa]\'' . acoperite cu drani]\. Not very tall buildings.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\.

construit\ în 1834. to visit his aunts Sofia. the hermitage becomes a monastery. În 1859. ad\ugându-se deja existentei biserici ''Adormirea Maicii Domnului'' (1793-1883) [i constituind un complex monahal. Ilie'' sau ''Biserica bl\narilor'' (1778). Duh''. Foto: Biserica Sf. as well as the tombs . dezvoltându-se în anii urm\tori prin construirea unor corpuri de chilii. Zosin Hermitage. trapez. ''Saint John the Baptist'' Church C (1765-1777). cea descoperit\ de Nicolae Iorga. permi]ându-se astfel p\strarea. Of inestimable value in Botosani are also the Armenian churches ''The Holy Trinity'' (the XVIth century) and ''The Assumption of the Virgin'' (1782). Biserica ''Cuvioasa Parascheva'' (1816). cu planul triconc. were put out of use. There.N. which were added to the existing church dedicated to ''The Assumption of Virgin Mary'' (1793-1883). with a three-apse plan. Important de [tiut este faptul c\ asemenea fresce au fost executate la comanda ctitorului. al sufletului celor ce pre]uiesc arta [i. Voievozi''. Foto: Biserica lipoveneasc\ ''Na[terea Maicii Domnului'' 4. It is important to know that these frescoes were made at the order of the church's founder. nu numai la bisericile din Bucovina. Fevronia and Olimpiada. being covered with frescoes both on the inside and on the outside (1537-1581). A home for the elderly functioned here in 1959 . dar [i mormintele funerare . covoare. Bucovina.C. un grup de c\lug\ri ru[i întemeiaz\ un schit în satul Icu[eni. reproducing the structural shapes of the ''Holy Cross'' Church from Patrauti. [i a fost acoperit\ cu fresc\ la interior [i exterior (între 1537-1581). climbing into the attic of Cosula Monastery. being reestablished in 1968 and becoming today a pilgrimage place. thus joining the famous painted churches in Bucovina. Gorovei Monastery is situated on the road from Dorohoi to Suceava. Mihai Eminescu used to come to these places often. De o valoare inestimabil\ la Boto[ani sunt [i bisericile armene[ti ''Sf.J. which offer pleasant moments of recreation and meditation. devenind o ob[te de c\lug\ri. Aici. 5 6 The county of Botosani. repara]iile executate au ref\cut chiliile. Ast\zi. Biserica Romano-Catolic\. f\r\ virtu]i artistice deosebite. reproducând formele structurale [i de plan ale bisericii ''Sfânta Cruce'' din P\tr\u]i. Ioan Botez\torul''. ast\zi p\strându-se doar acestea din urm\. Boto[ani . Restaurarea complet\ a acestei m\n\stiri va fi cu siguran]\ în folosul culturii române. which restored the dwellings of the monks and the church's roof. Today. was a favourable spot for the establishment of important monastic communities.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. ''Saint John the Baptist'' Church. We should also mention the precinct wall built on three sides from brick on a stone foundation. he had the luck to discover the copies (dating from 1816) of an anonimous Romanian translation of Herodotus' ''Histories''. iar în zilele noastre se ridic\ o biseric\ nou\. Biserica lipoveneasc\ C ''Na[terea Maicii Domnului'' (1853). Biserica ''Sf. Repus\ în drepturi dup\ 1991. dedicated to ''The Descent of the Holy Spirit''. according to the rotive written in Slavonic and placed above the entrance door. where carpets and embroideries were made. The craftsmen employed by the founder raised a church with strong stone and brick walls. care ofer\ pl\cute momente de recreere [i reculegere. the Monastic complex Vorona shelters a vast collection of old books and a museum. Reinstated after 1991. the hermit Agafton raised the ''Holy Voivodes'' wooden church between 1729 and 1740. a belfry-tower. ceea ce a permis de altminteri conservarea sa. ca prin restaurare. Trapeza [i cuhnea m\n\stirii alc\tuiau o construc]ie cu parter [i pivni]e. Bucovina. M\n\stirea Agafton a cunoscut o ampl\ dezvoltare. s\ impunem pe firmamentul patrimoniului arhitectonic mondial. in a mirifc area. and admiring in the attic of the church's porch. The Roman-Catholic Church. al\turi de bisericile Pop\u]i din Boto[ani [i ''Sf. În preajma anului 1749. Biserica a fost construit\ de marele vistiernic Mateia[ Co[olvei. Agafton Monastery is undergoing repair works. all creating an image of an active monastic life in a picturesque background that attracts many pilgrims and tourists. broderie. a stone church being built close to it in 1838-1843. cuprinde o biseric\ de lemn (1740). } Other places of prayer Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Foto: Arhiva D. au reacoperit biserica. an artefact capable of competing with the famous architectural jewels from Bucovina.1991. and not only for the churches in Bucovina. repaired in 1894. closely supported by the Patriarch Teoctist. The church was raised by the great treasurer Mateias Cosolvei. acoperit de codri seculari. fiind renumit\ pentru atelierele de ]es\torie. pustnicul Agafton ridic\ biserica de lemn ''Sf. pentru turismul din aceast\ zon\ a ]\rii. through restoration. au ad\ugat [i un pridvor. caracteristici ale arhitecturii moldovene[ti din secolul al XVI-lea. In 1859. Schitul Zosin. Biserica ''Sf. a group of Russian monks founded a hermitage in Icuseni village. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. Complexul monahal Vorona g\zduie[te o bogat\ colec]ie de c\r]i vechi [i un muzeu. În jude] mai fiin]eaz\ m\n\stirile Cozancea [i Guranda.adev\rate bijuterii din cimitirul armenesc. dup\ cum reiese din pisania ce se p\streaz\ deasupra u[ii de intrare. added a porch. tot într-o zon\ mirific\. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea. completing the area's cultural. aflat pe drumul Boto[ani . The interior fresco was covered during the repair works by an oil painting with no remarkable artistic virtues. Agafton Monastery witnessed a big development. ''Pogorârea Sf. cu alte ad\ugiri [i repara]ii în 1894. Pentru a în]elege importan]a descoperirii. spiritual and tourist landscape. renumite pentru bogata colec]ie de icoane [i obiecte de cult armene[ti. ''The Pious Parascheva'' Church (1816). M\n\stirea Vorona. built in a Neogothic style. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani N Foto: BOARDMEDIA 1 2 3 4 eobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale. croitorie. Nicolae'' (1835). cu prilejul repara]iilor amintite. later on moving to Vorona Glade. Între 1856-1858. g\sind. Biserica ''Sf. o biseric\ de zid (1779). care venea s\-[i vad\ m\tu[ile Sofia. Treime'' (sec. între anii 1729-1740. M\n\stirea Gorovei este situat\ pe drumul de la Dorohoi spre Suceava. Around 1749. but also throughout the rest of the Moldavian territory. precum [i schiturile Bal[. Vorona Monastery. ''Saint Ilie'' Church or ''The Furriers' Church'' (1778). the last pieces of a fresco. during the time of Rafail (1820-1853). în limba slavon\. at just 15 km from the City of Botosani. ca [i alte asemenea. ''The Birth of Virgin Mary'' Lippovan church (1853). turn-clopotni]\. aici fiin]eaz\ un c\min de b\trâni. a unui fragment din fresca exterioar\. Oneaga. construinduse apoi între anii 1838-1843 o biseric\ de zid. a însemnat un loc prielnic pentru construirea unor importante comunit\]i monahale. famous for their vast collection of icons and Armenian religious objects. în timpul lui Rafail (1820-1853). Nu putem s\ nu amintim zidul de incint\ realizat pe trei laturi din c\r\mid\ [i ridicat pe funda]ie de piatr\. besides the churches Popauti from Botosani and ''Saint Nicholas'' from Dorohoi. Foto: M\n\stirea Agafton 6. La doar 10 km de Boto[ani.P. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. The monastery's refectory and kitchen were part of a separate edifice with a ground floor and cellars. sprijinit îndeaproape de Patriarhul Teoctist. de o pictur\ în ulei. Asta pentru c\ la Co[ula exist\ ocazia. as well as Bals and Oneaga Hermitages. as others like it. A jewel of Romanian medieval architecture The restless researcher Nicolae Iorga presented to the world two new sensational discoveries in 1908. The county also shelters Cozancea and Guranda Monasteries. ci [i în restul teritoriului Moldovei. la doar 15 km de ora[ul Boto[ani. Ioan Botez\torul'' (1765-1777). cu pronaos [i altar. Repair works were performed in 1856-1858. two churches: ''The Birth of Virgin Mary'' Church (1835) and ''Saint Nicholas'' Church (1835). located on the road from Botosani to Iasi. also finding. comprises a wooden church (1740). Foto: Icoana Fecioarei Maria de la M\n\stirea Agafton 7. allowing the preservation of a fragment of the exterior fresco (the one discovered by Nicolae Iorga) above the entrance door. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. reînfiin]ându-se în 1968 [i ajungând în zilele noastre un loc de pelerinaj. Astfel. after an imposing steeple was built in 2006. devenind un punct de referin]\ pe harta jude]ului [i a ]\rii. made of oak beams. Thus. spiritual [i turistic al zonei. covered by ancient forests. written in Moldavia around the middle of the XVIIth century. Fresca interioar\ a fost acoperit\. the latter being the only ones that have been preserved until today. confec]ionat\ din bârne de stejar. characteristics of Moldavian architecture from the XVIth century. se desfiin]eaz\. being famous for its weaving and tailoring workshops. amintim c\ biserica a fost construit\ în anul 1535. which are trying to restore its rightful impressive appearance and importance. deasupra u[ii de intrare. developing in the following years through the construction of dwellings for the monks. which practically allowed its preservation. Foto: M\n\stirea Gorovei 3. este acum în proces de restaurare. schitul este ridicat la rang de m\n\stire. At just 10 km from Botosani.true jewels of the Armenian cemetery. a community of monks being formed around it. mutându-se mai târziu în Poiana Vorona. M\n\stirea Agafton cunoa[te azi prefaceri. toate întregind imaginea unei vie]i monahale active. a stone church (1779) and a new church is being raised today. becoming a landmark on the county (and country) map. to include in the architectural patrimony of the world. În 1814 se transform\ în m\n\stire de c\lug\ri. XVI) [i ''Adormirea Maicii Domnului'' (1782). we note that the church was built in 1535. Tot aici poposea deseori Mihai Eminescu. un artefact capabil s\ rivalizeze cu celebrele bijuterii arhitectonice bucovinene. will bring joy to the souls of the people who cherish art and will also boost tourism in this part of the country. All this because in Cosula we have the opportunity.Arhanghelul zugr\vit în biserica M\n\stirii Co[ula inutul Boto[anilor. a narthex and an altar.Cosula Monastery Alte lãcaºuri de cult Text: Dana PETRARIU . Foto: M\n\stirea Vorona 7 50 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 51 . forming a monastic complex. Foto: Biserica armeneasc\ 2. dar care încearc\ s\-i redea prestan]a [i însemn\tatea care i se cuvin.1991. is undergoing a restoration process. raised in 1834. încete ce-i drept. a refectory. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (1835) [i ''Sf. Me[terii tocmi]i de ctitor au ridicat o biseric\ cu ziduri trainice din piatr\ [i c\r\mid\.Ia[i. întregind peisajul cultural. Nicolae Domnesc'' din Dorohoi. Ilie 5. construit\ în stil neogotic. Între anii 1959 . even though they are progressing quite slowly. Fevronia [i Olimpiada. besides other beautiful objects.C. The complete restoration of this monastery will definitely benefit the Romanian culture. aliniindu-se astfel celebrelor biserici pictate din Bucovina. într-un cadru pitoresc [i care se bucur\ de numero[i pelerini [i turi[ti. nu în ultim\ instan]\. dup\ ce în 2006 s-a în\l]at o impun\toare clopotni]\.C. In order to make the reader understand the importance of the discovery. totodat\. In 1814 it became a monastery. 1.

Unirii nr. weapons made of cut stone and bone. being inaugurated in December 1977. cele provenind din cetatea traco-getic\ de la Stânce[ti (mijlocul mileniului I `.1495 [i ''Sf. arme [i decora]ii. comprising tens of thousands of pieces. press documents and photographs. Valoarea excep]ional\ a ceramicii cucuteniene din patrimoniul Muzeului Jude]ean de Istorie a fost recent confirmat\ de faptul c\ un mare num\r de vase au fost selec]ionate [i incluse într-o mare expozi]ie deschis\ în toamna anului 2008 la Vatican. personalit\]i care se a[az\ în fruntea unui impresionant num\r de litera]i.Hr. Portretele lor [i o serie de obiecte personale care au apar]inut lui George Enescu. din urm\ cu aproximativ treizeci de mii de ani. red. certainly the most spiritual corner of Romanian ground. . besides tools. împreun\ cu speciali[ti ai institutelor de arheologie din Bucure[ti [i Ia[i. tematica muzeului urm\rind. horse. Marasesti and Oituz alongside the armies of the Central Powers in the summer of 1917 and the echo of the Great Union in Botosani. the museum dates from 1955. documente de pres\ [i fotografii. tezaurele cu obiecte [i monede de argint descoperite la St\uceni [i Lunca (sec. inaugurarea ei având loc în decembrie 1977. arme [i podoabe din bronz. 52 << Organized in the building of the former Prefect's office. precum [i dou\ piese din aur (un animal fantastic [i o figurin\ uman\ schematizat\) [i `n al doilea rând. cultural [i politic încheie prezentarea pe care muzeul o face istoriei acestuia. discovered in Ripiceni . Perioadele corespunz\toare existen]ei provinciei romane Dacia [i des\vâr[irii procesului de formare a poporului român (sec. other impressive objects are the ones from Lozna (Dersca Commune): approximately 70 iron tools and weapons. de o excep]ional\ fine]e a pastei. the visitors can admire a human shelter (partially reconstituted. The researches undertaken by the instution's archaeologists. Mitoc-Valea Izvorului [i Pârâul lui Istrati. Mitoc-Valea Izvorului and Istrati's Brook.sec. discovered in Mitoc.) cum ar fi: unelte. The first hall is dedicated entirely to the Palaeolithic. coins and agricultural tools. social. ctitoriile lui {tefan cel Mare (Biserica ''Sf. A significant part of the museum is dedicated to the presentation of the Stone Age.the oldest human shelter in south-eastern Europe) and a ''workshop'' for the processing of silex. prezentate prin expresive imagini fotografice. Boto[ani. personalities that stand ahead an impressive number of men of letters.) is presented in the basic exhibition of the County History Museum through a great number of objects. reliefarea dezvolt\rii istorice a Moldovei [i în acest context a ]inutului Boto[anilor. the foundations of Stephen the Great (''Saint Nicholas'' Church Dorohoi . together with specialists of the archaeology institutes in Bucharest and Iasi. which ended in the formation of the united national state on 1 December 1918. the Independence War in 1877 . the anthropomorphic and zoomorphic figurines relating to the culture of fertility. II-VIII) sunt ilustrate prin numeroase obiecte de factur\ carpic\ [i roman\ . cu siguran]\ cel mai fertil în spirite col] de p\mânt românesc. XIV .XVth centuries). care probeaz\ implicarea boto[\nenilor în cele mai importante evenimente care au marcat-o. Ceramica. sunt expuse un ad\post uman (par]ial reconstituit.1551 [i ''Uspenia'' .1495 and ''Saint Nicholas'' Popauti . muzeul dateaz\ din anul 1955. local and imported pottery. comparabile cu cele mai cunoscute civiliza]ii ale timpului. oameni de [tiin]\ [i arti[ti al c\ror nume. cultural and political level completed the museum's presentation of its history. extrem de variat\ în privin]a dimensiunilor. political and social life in this area and also the special role played by Botosani in the history of Moldavia. the tools discovered in Hudum (the XIVth century).1552 from Botosani). which comprised the nowadays territory of Botosani County. as well as in exhibitions in Switzerland and Poland. amfore. the Rebellion in 1907 and World War I in 1914 .cel mai vechi ad\post uman din Europa de S-E) [i un ''atelier'' pentru prelucrarea silexului. 15 (monument de arhitectur\ construit la începutul secolului al XX-lea dup\ planurile marelui arhitect Petre Antonescu).I century B. unul dintre pu]inele de acest fel g\site în România. such as Mihai Eminescu. R\scoala din anul 1907 [i Primul R\zboi Mondial dintre anii 1914 .1878. The princely documents. weapons and decorations. cele mai reprezentative fiind expuse în vitrinele muzeului. is newer. ceramic\ autohton\ [i de import.muzeubt.1878.ro >> 53 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani . Aici. la Ripiceni-Izvor. fossilized remainders of pre-historic animals (deer.1552 din Boto[ani). decorat\ cu motive geometrice. `n primul rând. uneltele din piatr\ [lefuit\ [i os descoperite la Tru[e[ti. dar mai ales a formelor. mammoth). next to the name of Botosani. descoperit la Mitoc. The Modern Age brings us an important number of numismatic pieces. al\turi de unelte [i arme din piatr\ cioplit\ [i din os. The evolution of Botosani County in the inter-war period at an economic.C.1496) and the ones of Lady Elena Despot.3. din rândul c\rora se deta[eaz\. incised or excised. What draws the attention of the visitors in the last section of the museum is the gallery of notable figures from Botosani. the wife of the ruler Petru Rares (''Saint George'' Church . Nicolae'' Dorohoi . As an institution. which prove the involvement of the inhabitants of Botosani in the most important events of their history: the Union in 1859.XV).Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA . at Ripiceni-Izvor. the themes obviously aiming at highlighting the historic development of Moldavia and in this context. Boto[ani Telefon: + 40231 513 446. the tools made of polished stone and bone discovered in Trusesti.Hr. rushlights). Contact: Str. Nicolae'' Pop\u]i 1496) [i cele ale Elenei Despot Doamna. {tefan Luchian. Gheorghe'' . one of the few of its kind found in Romania.1918. goblets. descoperit la Ripiceni . {tef\ne[ti Dr\gu[eni [i Cucor\ni fac dovada unei civiliza]ii avansate. presented through eloquent photographic images. of exceptional fineness. the thesaurus with silver coins and objects discovered in Stauceni and Lunca (the XIV . fac dovada unei active vie]i economice. I `. pune în valoare istoria unui ]inut în care civiliza]ia uman\ a început în urm\ cu treizeci de milenii [i s-a desf\[urat. de-a lungul tuturor epocilor istorice. datând din ultimul secol al mileniului I `. O important\ parte a muzeului este destinat\ prezent\rii epocii de piatr\. Hrisoavele domne[ti.Muzeul Jude]ean Boto[ani Amenajat în cl\direa fostei Prefecturi a jude]ului. the hearths and the altars. uneltele descoperite la Hudum (sec. cal. The Age of Metals (when the Geto-Dacians broke away from the Thracian people and set up their first state. There. figurinele antropomorfe [i zoomorfe legate de cultul fecundit\]ii [i fertilit\]ii. Epoca metalelor (în care geto-dacii se individualizeaz\ din masa tracilor [i î[i f\uresc prima organiza]ie statal\. politice [i sociale desf\[urate aici [i a rolului deosebit pe care Boto[anii l-au jucat în istoria Moldovei. have transcended the borders long ago. Bog\]ia materialului ilustrativ pentru aceast\ epoc\ permite ca prima sal\ de expozi]ie s\ fie dedicat\ exclusiv paleoliticului. negru). approximately thirty thousand years ago. Nicolae Iorga. cupe. to the mathematician Octav Onicescu and to the doctor Iacob Iacobovici give substance to a space that makes one relfect and puts a halo of light above Botosani. In this context. have brought to light an impressive number of objects dating from the superior Palaeolithic. mamut). 1. vetrele [i altarele. dating from the last century of the I millennium B. George Enescu. Foto: www. pictate în dou\ sau trei culori (alb. Its patrimony. but the current exhibition. the museum presents the participation of the people of Botosani in the great battles from Marasti.Hr. Their portraits and a series of personal objects that belonged to George Enescu. fact allowed by the abundance of illustrative material for this period. ro[u. Cercet\rile întreprinse de arheologii institu]iei. George Enescu. este ceva mai nou\. de pe strada Unirii nr. oglind\ a evolu]iei societ\]ii umane pe contururile actualului jude]. decorated with geometrical motifs painted with two or three colours (white. as well as two golden pieces (a fantastic animal and a rough human figurine) and secondly. Din epoca modern\ dateaz\ un important num\r de piese numismatice. printre care amintim pe Mihai Eminescu. lucrat\ manual. a trecut de mult dincolo de grani]ele ]\rii. household utensils. Ca institu]ie. au scos la iveal\ un impresionant num\r de obiecte datând din paleoliticul superior. so]ia domnitorului Petru Rare[ (''Sf. led by King Burebista . Evolu]ia jude]ului Boto[ani în perioada interbelic\ pe plan economic. cuprinzând câteva zeci de mii de piese. The Feudal Age (when the three Romanian states are founded) is also illustrated. vases for offerings and jewelery discovered in tombs dating from the III-IV centuries.) like: tools. black). 15 Unirii Street (an architectural monument built at the beginning of the XX-th century according to the plans of the great architect Petre Antonescu).1551 and ''Uspenia'' Church . Fax: + 40231 536 989 E-mail: istorie@muzeubt. sub regele Burebista . jud. 15.p\trunse în spa]iul extracarpatic pe calea schimbului (vase de provizii. Muzeul Jude]ean de Istorie este cea mai important\ institu]ie muzeal\ din jude]. handmade. ustensile casnice. cele din depozitul de la Lozna (comuna Dersca): circa 70 de unelte [i arme din fier. al\turat de cel al Boto[anilor. social. a c\rui urmare a constituit-o f\urirea statului na]ional unitar la 1 Decembrie 1918. Stefan Luchian. XIV). în mod firesc.Muzeul Judeþean de Istorie Botoºani Text: Gheorghe MEDIAN . with a wide variety of shapes and sizes. între care Unirea din anul 1859. R\zboiul pentru cucerirea independen]ei de stat din anii 1877 . 1 2 3 The County History Museum Botosani P Another interesting part of the museum is represented by the halls dedicated to the Neolithic and especially to Cucuteni Culture. M\r\[e[ti [i Oituz din vara anului 1917 [i ecoul Marii Uniri la Boto[ani. The exceptional value of the pottery belonging to Cucuteni Culture from the patrimony of the County History Museum was recently confirmed by the fact that a large number of vases have been selected and included in a great exhibition opened in the fall of 2008 at the Vatican. amphorae. scientists and artists whose names.C.C.Ceramic\ de Cucuteni din Muzeul Jude]ean Boto[ani atrimoniul s\u. de resturi fosilizate ale unor animale preistorice (cerb. important to Romanian and universal spirituality. the County History Museum is the most important institution of this kind in the county. The pottery. În acest context este reliefat\ participarea boto[\nenilor la marile b\t\lii cu armatele Puterilor Centrale de la M\r\[ti. Nicolae Iorga. opai]e). presents the history of a county where the human civilization began to take shape thirty millennia ago and continued to evolve throughout all historic periods. f\r\ întrerupere. vase pentru ofrande [i obiecte de podoab\ descoperite în morminte de înhuma]ie din secolele III-IV. prove an active economic.1918. dar expozi]ia pe care vizitatorii o pot vedea. weapons and bronze jewelery. Ceea ce re]ine în mod deosebit aten]ia în ultimul segment al muzeului este galeria personalit\]ilor pe care Boto[anii le-au dat spiritualit\]ii române[ti [i universale. Un alt punct de mare interes al muzeului îl constituie s\lile dedicate neoliticului [i în mod special Culturii Cucuteni. on No. the evolution of Botosani County. The periods relating to the existence of the Roman province Dacia and to the completion of the process of formation of the Romanian people (the II-VIII centuries) are illustrated through many Thracian and Roman objects . comparable to the most famous civilizations of that time. incizate sau excizate.) este ilustrat\ în expozi]ia de baz\ a Muzeului Jude]ean de Istorie printr-un mare num\r de obiecte. în al c\rei areal a fost cuprins [i teritoriul de ast\zi al jude]ului Boto[ani. the most representative being exhibited in the museum's showcases. matematicianului Octav Onicescu [i medicului Iacob Iacobovici dau consisten]\ unui spa]iu care îndeamn\ la reflec]ie [i arunc\ un nimb de lumin\ asupra Boto[anilor. the most remarkable being the ones from the Thracian-Getic citadel from Stancesti (the middle of the I millennium B. a mirror of the evolution of human society on the territory of the nowadays county. monede [i unelte agricole.ro . în care iau fiin]\ cele trei state române[ti.that penetrated the extra-Carpathian space through exchanges (supply vases. precum [i în expozi]ii din Elve]ia [i Polonia. Bogat ilustrat\ este epoca feudal\. Stefanesti Draguseni and Cucorani are the proof of an advanced civilization.

being attended also by plastic artists from Ukraine since 2008. in an edifice situated in the proximity of the former house of the exciseman Gheorghe Eminovici. their variety and the value of the artists who exhibited their works there have given the connoisseur public a chance to be permanently informed about the latest trends. unde s-a n\scut [i a copil\rit pân\ la vârsta de patru ani Mihai Eminescu. we find many portraits and landscapes.Secþia de Artã Text: Gheorghe MEDIAN . Cea care poart\ numele pictorului Vasile {tefan se constituie din pânze cu peisaje [i natur\ moart\. The most important donation. The galleries have also given the public the chance to find delight in photographic art. cum au fost cele dedicate lui {tefan Luchian. Expozi]ia de baz\. connecting his name to Botosani by painting the city's most important religious edifice. pân\ de curând. Marcel Olinescu . ele au constituit locul ideal unde [i-au putut expune crea]iile .comprises several works consisting mostly of landscapes. 130 works of art . occupying a top position in the artistic biographies of many Romanian artists. originar ca [i Vasile Filip din ]inutul Boto[anilor. big names of contemporary Romanian art have exhibited here. la care din anul 2008 au început s\ participe [i arti[ti plastici din Republica Ucraina. The donation consists of 47 paintings.Victor Hreniuc.Corneliu Dumitriu. currents and orientations in the plastic art field. thus presenting the bright future that lies ahead for the local plastic art. George Spaiuc. The donation of Eugen Ispir .of the famous photographer Dusa Ozolin. The donation that bears the name of painter Vasile Stefan includes canvases with landscapes and still life. la parterul unui impozant bloc de locuin]e. some depicting Corneliu Baba and the painters from Botosani Constantin Piliuta and Petre Achitenie. photography. Another important donation. tapiserie. is the one made by painter Petre Achitenie. such as the ones dedicated to Stefan Luchian. engravings. Costin Neamtu and many others. de la clasici la tineri afla]i în plin\ afirmare. aflate pe simezele pinacotecii.Victor Hreniuc. The picture gallery in Botosani could not leave out the local plastic artists. Marcel Chitac and Mihai Bejenaru. Gheorghe Stanciu. Num\rul mare de expozi]ii.pictur\. The cymae of ''Stefan Luchian" Art Galleries have exhibited the works of the most famous contemporary artists from Botosani . ''Uspenia'' Church. they represented the perfect place where the artists . Cu expozi]ii variate. manifest\ri artistice de tradi]ie. Text: Gheorghe MEDIAN . as well as exhibitions of the less famous. Nicolae Vermont [i Constantin Piliu]\. Dona]ia Eugen Ispir . Marius Vatamanu. din rândul dona]iilor. Rudolf Schwaitzer-Cump\na (peisaje din Paris [i Vene]ia). ''Stefan Luchian" Art Galleries represent a mustsee. sculpture. The basic exhibition. cel care [i-a legat numele de Boto[ani [i prin faptul c\ a pictat cel mai important edificiu religios al ora[ului. C. We can also mention the donation of Olga Constantinescu Pelimon. se reg\sesc numeroase portrete [i peisaje.both plastic artists from Botosani and other artists from the country's large cultural centres could exhibit their creations . 27 din Boto[ani. comprises representative works of Romanian plastic art from the end of the XIXth century until the beginning of the XXIst century. galeriile au g\zduit expozi]ii tematice care au prezentat publicului bogatul patrimoniu de art\ al Muzeului Jude]ean. Deosebit de interesant\ este dona]ia artistului plastic Costel Badea. Rudolf Schwaitzer-Cumpana (landscapes from Paris and Venice). and the donation of painter Costin Neamtu presents pictures in crayon and collages. Extremely interesting is the donation of the plastic artist Costel Badea. desen. Mihailescu. Gheorghe Stanciu. Horea Pa[tina.cuprinde mai multe lucr\ri înf\]i[ând cu prec\dere peisaje. unele dintre cele din urm\ inspirate din c\l\toriile de documentare în Fran]a. Ion Murariu (''Rush to the pond'' . cu mai multe lucr\ri de grafic\ semnate de {tefan Constantinescu. Ion Grigore. Teodor Valenciuc. They represent just a small part of the patrimony of the picture gallery which comprises over 2.Manuel Manastireanu. acuarel\. some of them inspired by the painter's travels to France.atât arti[tii plastici boto[\neni. de a cunoa[te [i aprecia unele dintre cele mai importante personalit\]i ale artei române[ti [i crea]iile acestora. occupying an entire hall as well. Din aceast\ dona]ie constând în 47 de tablouri. Corneliu Baba. într-o dinamic\ remarcabil\. Corneliu Baba. Cea mai important\ dona]ie. Ele reprezint\ o mic\ parte din patrimoniul de peste 2300 de opere de art\ al pinacotecii. sculptur\. precum [i ale mai pu]in cunoscu]ilor. 54 << The Art Section The Art Section of the County Museum Botosani is located on No. sunt expuse peste 130 de opere de art\ . O alt\ dona]ie important\. fapt cu care locuitorii nu multor ora[e ale ]\rii se pot l\uda.water colour). diversitatea acestora [i valoarea expozan]ilor au oferit avizatului public boto[\nean [ansa de a fi continuu la curent cu cele mai noi tendin]e. We must also mention that because of the lack of a space for the Art Section (until now). Piliuta (''House from Botosani''). al\turi de Teatrul ''Mihai Eminescu'' se afl\ unul dintre cele mai cunoscute obiective culturale ale ora[ului.acuarel\). Organized in a generous space. fotografie . where Mihai Eminescu was born and lived until the age of four. but talented nonetheless. între care se num\r\ cele înf\]i[ându-i pe maestrul Corneliu Baba [i pe pictorii boto[\neni Constantin Piliu]\ [i Petre Achi]enie. Trebuie amintit faptul c\ în lipsa. precum [i retrospective de mare succes. Considerând o onoare de a fi g\zdui]i de renumitele galerii boto[\nene. cuprinde lucr\ri reprezentative pentru arta plastic\ româneasc\ de la sfâr[itul secolului al XIX-lea. Marius Vatamanu. Din pinacoteca boto[\nean\ nu puteau lipsi arti[tii plastici boto[\neni. Ion Grigore. sculpture. Ei sunt reuni]i într-o sal\ de expozi]ie în care. 27 1 Decembrie Street in Botosani. signed by Eustatiu Stoenescu (still life and portraits . sheltering several exhibitions individual or in collaboration with photographers from abroad . an accessible and not easily forgotten sight. Horea Pastina. Ghenadie Prisacaru and Cristina Venedict. as well as very successful retrospective exhibitions. Biserica ''Uspenia''. a patrimony formed in the almost fifty years of the gallery's existence. Nicolae Vermont and Constantin Piliuta. sunt expuse trei sculpturi mici în bronz ale Iuliei Oni]a. at the ground floor of an imposing apartment building. a unui spa]iu pentru Sec]ia de Art\. where we encounter. the galleries are a reference in the field of Moldavian plastic art. M. Gheorghe Petrascu and C. De asemenea. Expozi]ia cuprinde [i lucr\ri ale câtorva pictori boto[\neni contemporani . from classics to the rising stars of today. They are reunited in an exhibition hall.între care cel al profesorului [i violonistului Vasile Filip). Vanatoru (self-portrait). made with different techniques. Între cele aproximativ 30 de lucr\ri semnate de maestrul Petre Achi]enie.with two remarkable landscapes . [i 3. Constantin Doroftei. sculptur\. precum [i ale tinerilor în plin\ afirmare . 3 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 54 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 55 . Tot aici se organizeaz\ expozi]iile taberelor de pictur\ de la Agafton [i Ipote[ti.Paul Verona. curente [i orient\ri ale artei plastice. Mai re]inem. C. structurat\ pe dona]iile câtorva colec]ionari [i arti[ti plastici consacra]i. Theodor Pallady (un excep]ional nud [i un portret al profesorului Vasile Filip). viitor pe m\sura unui spa]iu în care cultura se constituie într-o adev\rat\ carte de vizit\. consisting of several drawings in charcoal.signed by a large number of plastic artists. The exhibition includes works of a few contemporary painters from Botosani Corneliu Dumitriu. The first floor shelters.din pasteluri [i colaje. Octav Bancila (''Head of a Gipsy Woman''). pe cele ale Olg\i Constantinescu Pelimon. lucrate în tehnici diferite.ro Foto: Exponate din sec]ia de art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani Î 1 Î "Stefan Luchian" Art Galleries In the civic centre of Botosani. Marcel Chi]ac [i Mihai Bejenaru. Octav B\ncil\ (''Cap de ]iganc\''). such as Viorel Marginean. is the one made in 1977 by the university professor Vasile Filip from ''George Enescu'' Academy of Music in Bucharest. tapestry. which occupies entirely one of the exhibition halls. born (as well as Vasile Filip) in the county of Botosani. Foto: Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2. Gheorghe Petra[cu [i C.pictor c\ruia i se datoreaz\ înfiin]area Sec]iei de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani în anul 1960 . The exhibitions of the painting camps from Agafton and Ipotesti are also organized here. traditional artistic manifestations. precum Viorel M\rginean. este cea a pictorului Petre Achi]enie. Gh. Mihai Bejenaru. Costin Neam]u [i mul]i al]i arti[ti ale c\ror crea]ii figureaz\ în colec]iile muzeelor din ]ar\ [i str\in\tate. se afl\ Sec]ia de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani. Three small bronze sculptures made by Iulia Onita (one of them presenting the delicate head of a little girl) are also exhibited. Amenajate într-un spa]iu generos.a painter to whom we owe the establishment of the Art Section of the County Museum Botosani in 1960 .engravings and A. care ocup\ integral una din s\lile de expozi]ie. gravur\. Alexandru Hreniuc.gravur\ [i A.painting. iar dona]ia pictorului Costin Neam]u . Galeriile au prilejuit publicului amator de frumos [i întâlnirea cu arta fotografic\. whose creations are present in the collections of national and foreign museums. au expus aici nume sonore ale picturii române[ti contemporane.Muzeul Jude]ean Boto[ani Galeriile de Artã "ªtefan Luchian" Pe strada 1 Decembrie nr. as well as the works of young artists . Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian'' constituie o destina]ie care nu ar trebui ocolit\. n centrul civic al Boto[anilor. comprising several works of graphics signed by Stefan Constantinescu. a situation not frequently encountered in other Romanian towns. Robert Cobuz. graphics.ale renumitului artist fotograf Du[a Ozolin. Agripa. in a generous space. într-o cl\dire din imediata apropiere a locului pe care s-a aflat casa c\minarului Gheorghe Eminovici. grafic\. Agripa. M. Simezele Galeriilor de Art\ ''{tefan Luchian'' au g\zduit lucr\rile celor mai renumi]i arti[ti plastici boto[\neni contemporani . înscris la loc de cinste în biografia artistic\ a multor arti[ti plastici români. patrimoniu constituit în cei aproape cincizeci de ani de existen]\ ai acesteia. drawings. dar talenta]ilor Ghenadie Prisacaru [i Cristina Venedict. sunt expuse 24 de lucr\ri semnate de Eusta]iu Stoenescu (naturi statice [i portrete .pictur\. Theodor Pallady (an exceptional nude and a portrait of professor Vasile Filip).one of the portraits presenting the professor and violinist Vasile Filip). compus\ din mai multe desene în c\rbune. c\reia îi este de asemenea dedicat\ o întreag\ sal\. With a large variety of exhibitions. Piliu]\ (''Cas\ din Boto[ani''). semnate de un num\r însemnat de arti[ti plastici. but only 24 works are exhibited. with a remarkable dynamics. alongside ''Mihai Eminescu'' Theatre we find one of the most famous cultural sights in town. structured on the donations of a few collectors and famous plastic artists. este cea f\cut\ în anul 1977 de profesorul universitar Vasile Filip de la Conservatorul ''George Enescu'' din Bucure[ti. graphics. Alexandru Hreniuc.Manuel M\n\stireanu. George Spaiuc.300 works of art. pân\ la începutul secolului al XXI-lea. tapiserie -. îi întâlnim pe Paul Verona. ele g\zduind mai multe expozi]ii . Mih\ilescu. un obiectiv lesne de atins [i greu de uitat. The great number of exhibitions. cât [i creatori din marile centre culturale ale ]\rii.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: www. Considering an honour to be accepted by the famous galleries from Botosani. ''Stefan Luchian" Art Galleries. the galleries have organized theme exhibitions which presented the vast art patrimony of the County Museum.paintings in water colour. Opened over two decades ago with the purpose of promoting the contemporary plastic art in Botosani. Ion Murariu (''Iarna pe iaz'' . 1. grafic\. Marcel Olinescu . to know and appreciate some of the greatest personalities of Romanian art and their creations. Teodor Valenciuc. From among the 30 works signed by Petre Achitenie. între care un ginga[ cap de feti]\. placed on the gallery's cymae. al\turi de {tefan Luchian . Constantin Doroftei. a future suited for a space where culture is a true presentation card. Gh. Deschise în urm\ cu peste dou\ decenii în scopul promov\rii artei plastice contemporane boto[\nene. tapestry . Foto: Picturi din portofoliul pictorului George SPAIUC expuse la Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2 ntr-un spa]iu generos de la etajul cl\dirii.georgespaiuc. alongside Stefan Luchian .cu dou\ remarcabile peisaje -. acestea reprezint\ un nume de referin]\ în peisajul artelor plastice din Moldova. Mihai Bejenaru.personale sau în colaborare cu arti[ti fotografi de peste hotare . Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian''.uv. Robert Cobuz. f\când prin aceasta o deschidere spre viitorul frumos ce se întrevede pentru arta plastic\ boto[\nean\. Vân\toru (autoportret).

el a fost inclus de Robert Wuillaume între cele 29 de personalit\]i din domeniul medicinii veterinare care au f\cut descoperiri notabile în acest domeniu. Maria and Aurelian Antal and Mihai Debeli. monument de arhitectur\. organized and led many study and assistance expeditions for the control of malaria in the Near and Far East and published over 350 scientific works. Dan Bancila. considered the third in the country as scientific value.Wilhelm Weber'' [i ''Colec]ia de p\s\ri exotice (Zair. între care un col] care impresioneaz\ prin dimensiuni: lungimea de trei metri [i diametrul maxim de 0. Iulia Onita. Patrimoniul muzeal (istorie natural\). de la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul secolului al XX-lea. nr. Foto: Diorama . colec]iile de istorie. re]in aten]ia topoarele de piatr\ [lefuit\.ecosistem de balt\ 3. history. Cuza Street. Î The Archaeology Museum in Saveni The edifice that shelters this cultural sight is an architectural monument (dating from the XIXth century). Co]u[ca. în cadrul Popescu Rusu. belonging to Noua Culture (axes. They were accomplished by artists who participated in the creation camps from Dorohoi (1985 -1989). Alexandru Ciuc\ (1880-1972) a fost profesor la Facultatea de Medicin\ Veterinar\ Bucure[ti. a ajuns în prezent la 276. prof. I. deputy manager of ''Dr. Ileana {etran. proving their intellectual value and their great prestige in the Romanian and international scientific field. I. After the establishment of Botosani County. Autor a peste 150 de lucr\ri [tiin]ifice. o râ[ni]\ [i mai ales minunatele exemplare de ceramic\ cucutenian\ pictat\ bi. Cuza. Exponatele. Din rândul acestora. the ''Exotic Lepidopterae collection . terracotta weights for the fishing nets and for the vertical weaving loom. objects dating from the II-III centuries of the Christian era (Roman vases) and also from the III-IV centuries belonging to Santana de Mures-Cerneahov Culture (jewellery and ceramic vases). printre care se num\r\ Cristina Popescu Rusu. initially comprising collections of archaeology. 40. a doctor specialized in epidemiology. ordine [i medalii cu care au fost recompensa]i. marele num\r de manuscrise [i lucr\ri [tiin]ifice ap\rute în ]ar\ [i str\in\tate care pun în valoare înalta lor ]inut\ intelectual\ [i marele prestigiu de care s-au bucurat în lumea [tiin]ific\ româneasc\ [i interna]ional\. Hanesti and Vorniceni area. este deschis\ expozi]ia memorial\ dedicat\ fra]ilor Mihai [i Alexandru Ciuc\. From among the numerous objects and original documents. The Archaeology Museum exhibits a series of vestiges of great scientific interest. Ioana Setrot.Muzee dorohoiene Text: Gheorghe MEDIAN . the attention of the visitor is caught by photographs of the two scientists in different moments of their lives. The Sciences of Nature Museum was founded in 1953. Mitoc.Vas de provizii. una dintre cele mai frumoase construc]ii ale ora[ului. I. Colecþia Memorialã Mihai ºi Alexandru Ciucã Municipiul Dorohoi dispune de o valoroas\ zestre cultural\. Dr\gu[eni. Muzeul de {tiin]ele Naturii a luat fiin]\ în anul 1953. [tiin]ele naturii [i art\. Ele sunt realizate de arti[tii sticlari [i cerami[ti participan]i la taberele de crea]ie de la Dorohoi din anii 1985 -1989. greut\]i de lut ars pentru plasa de pescuit [i pentru r\zboiul de ]esut vertical. devenind una dintre cele mai importante din ]ar\.28 cm. Catalin Rang. Cotusca.Muzeul de {tiin]ele Naturii [i Galeriile de Art\ Modern\ . Two of the museums from Dorohoi .Cantacuzino''. în ultima sut\ de ani.cel mai vechi datând din secolul al XV-lea. Muzeul de Arheologie valorific\ o serie de vestigii de mare interes [tiin]ific. Dou\ dintre muzeele dorohoiene . Cantacuzino'' Institute. Maria [i 2. Muzeul de Arheologie S\veni [i ''Colec]ia Memorial\ Mihai [i Alexandru Ciuc\'' fiin]eaz\ din anul 1965. The halls also exhibit objects from the Bronze Age. consacrate ca monumente de arhitectur\.Wilhelm Weber'' and the ''Exotic birds collection (Zair. dating from the end of the XIXth century and beginning of the XXth century. ''Colec]ia de lepidoptere exotice . Setran. cu care de altfel se deschide circuitul expozi]ional. many manuscripts and scientific works which were published both in the country and abroad.several constructions. Ioan Nemes''. istorie.the oldest dating from the XVth century . in an impressive variety of shapes and sizes. Dintre numeroasele obiecte [i documente expuse. pe lâng\ numeroasele unelte [i arme din piatr\ cioplit\. and two sections with mammoth bones. decorated pottery). Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 57 . ob]inute din achizi]ii [i dona]ii de la diver[i colec]ionari [i ca rezultat al cercet\rii de teren f\cute de personalul de specialitate al institu]iei. The oldest exhibits. se constituie în dovezi revelatoare ale evolu]iei societ\]ii omene[ti în acest col] de ]ar\.pas\re pe cale de dispari]ie 56 << Museums in Dorohoi The Sciences of Nature Museum The City of Dorohoi has a valuable cultural dowry. În s\lile de expozi]ie. Mihai Ciuca (18831969). deosebit de bine conservate.[i tricrom. 43 Al. academician. which has been continuously expanded. 1. whose basic elements are represented by a few cultural edifices . The Modern Art Galleries The ''Modern Art Galleries'' have been set up at the ground floor. This section is completed by anthropomorphic and zoomorphic gods symbolising fertility and many objects of worship. membru în Consiliul Sanitar [i delegat al României la Oficiul Interna]ional de Epizootii cu sediul la Paris. situated on No. catalogat\ ca fiind a treia din ]ar\ din punctul de vedere al valorii [tiin]ifice. Dan B\ncil\. se remarc\ ''atelierul'' de confec]ionat unelte din silex. fii ai acestui ora[.sunt amenajate în cl\direa fostei prefecturi a jude]ului Dorohoi. The well-preserved exhibits represent irrefutable proofs of the evolution of mankind in this part of the country and the museum which presents them is a sight worth visiting by any tourist who comes to Botosani County. exhibiting over 700 pieces of decorative art made of glass and porcelain. From among them.Ripiceni. a division of the Society of Nations. a member of the Malaria Commission. becoming one of the most important in the country. obiecte din epoca bronzului. care a cunoscut o continu\ extindere. Author of over 150 scientific works. an architectural monument.000 exhibits today from all systematic groups. a tusk impressing through its size: length of three meters and a maximum diameter of 0. the orders and medals they received. Muzeul dispune de un mic spa]iu cu p\s\ri [i pe[ti exotici. pot fi v\zute. archaeology and art were transfered to Botosani. sciences of nature and art. mai multe construc]ii. Cultura Cucuteni. medic epidemiolog. Africa)''. from among whom we can mention Cristina n dou\ din înc\perile muzeului din S\veni. the collections of history. situat\ pe strada Al. which actually open the visiting circuit. Li se al\tur\ idolii antropomorfi [i zoomorfi simbolizând cultul fertilit\]ii [i fecundit\]ii [i numeroase piese de cult. academician. a grinding mill and most of all the beautiful ceramic objects from Cucuteni. Cele mai vechi exponate. Printre achizi]iile cele mai importante se num\r\ ''Colec]ia entomologic\ prof. a fost expert în cadrul Comisiei de malarie de pe lâng\ Societatea Na]iunilor. The Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca Two of the rooms of the museum from Saveni shelter the memorial exhibition dedicated to the brothers Mihai and Alexandru Ciuca. Foto: Homar . 43. iar muzeul care le expune constituie un obiectiv care merit\ s\ fie înscris pe itinerarul oric\rui turist ajuns în jude]ul Boto[ani. Ileana c\rora sunt expuse peste 700 de piese de art\ decorativ\ din sticl\ [i por]elan. Mitoc. având ini]ial colec]ii de arheologie. pe lâng\ numeroase documente originale. în anul 1968. profesor la Facultatea de Medicin\ din Bucure[ti. acknowledged as architectural monuments. discovered in Mitoc. a member of the Sanitary Council and Romanian delegate at the International Office of Epizooty in Paris. I. situated on No. a organizat [i condus numeroase expedi]ii de studii [i ajutor tehnic pentru combaterea malariei în Orientul Apropiat [i Extremul Orient [i a publicat peste 350 de lucr\ri [tiin]ifice. date from the Paleolithic. professor at the Medical School in Bucharest. painted with two or three colours. într-o impresionant\ varietate de forme [i m\rimi. consisting of 352 pieces and 41 boards in 1968. has 276. Alexandru Ciuca (1880-1972) was a professor at the Veterinary School in Bucharest. dou\ dintre personalit\]ile de marc\ ale [tiin]ei române[ti. two of the notable figures of Romanian science. besides many tools and weapons cut in stone. ceramic\ ornamentat\ cu [nur). descoperit la Mitoc. Draguseni. The museum patrimony (natural history). În s\lile destinate neoliticului.28 cm. in 1968.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: Muzeul de {tiin]ele Naturii 1 2 Muzeul de Arheologie Sãveni Text: Gheorghe MEDIAN . Foto: Diorama . the most remarkable pieces are the ''workroom'' where the silex tools were made.Ripiceni. director general adjunct al Institutului ''Dr. presenting the spiritual side of Cucuteni Culture. ce completeaz\ cu o not\ vie caracterul naturist al acestuia. The halls dedicated to the Neolithic exhibit axes made of polished stone. care pun în valoare componen]a spiritual\ a Culturii Cucuteni. dateaz\ din paleolitic. The Archaeology Museum in Saveni and the ''Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca'' were established in 1965. The museum has a small space with exotic birds and fish. [i dou\ complexe cu oase de mamut. obtained through acquisitions and donations from various collectors as a result of the field research conducted by the experts of the institution. C\t\lin Rang. 4. Dionisie Popa. men]inându-se aici doar colec]ia de [tiin]ele naturii.000 exemplare din toate grupele sistematice. prof. obiecte din secolele II-III ale erei cre[tine (vase de factur\ roman\) [i din secolele III-IV apar]inând Culturii Sântana de Mure[-Cerneahov (obiecte de podoab\ [i vase ceramice). which give life to the museum. one of the most beautiful edifices in town.have been established in the building of the former Prefect's office in Dorohoi County. rezultate în urma s\p\turilor arheologice efectuate în zona S\venilor . the only collection that remained being the sciences of nature collection. Ioana Setrot.homarus gammarus Iulia Oni]\. fotografii înf\]i[ându-i pe cei doi oameni de [tiin]\ în momente diferite ale vie]ii. born in this town. [i trei unit\]i muzeale. Foto: Dropia .the Sciences of Nature Museum and the Modern Art Galleries . apar]inând Culturii Noua (topoare cu gaur\ de înm\nu[are.Muzeul Jude]ean Boto[ani C Foto: Arhiva Muzeului de Arheologie S\veni . de asemenea. descoperit la Dr\gu[eni 3 4 Muzeul de {tiin]ele Naturii l\direa care g\zduie[te acest l\ca[ cultural este monument de arhitectur\ (secolul al XIX-lea) [i este situat\ pe strada 1 Decembrie 1918 nr. ale c\rei elemente de baz\ sunt câteva edificii de cult . Dionisie Popa. 40 1 Decembrie 1918 Street.ecosistem p\dure de conifere Aurelian Antal [i Mihai Debeli. Africa)''. From among the most important acquisitions we can mention the ''Entomologic collection of prof. H\ne[ti [i Vorniceni. format din 352 piese [i 41 plan[e în anul 1968. discovered during the archaeological diggings performed in Saveni . Dup\ formarea jude]ului Boto[ani. and three museums. Galeriile de Art\ Modern\ La parterul muzeului au fost amenajate ''Galeriile de Art\ Modern\''. arheologie [i art\ au fost transferate la Boto[ani. Ioan Neme[''. re]in aten]ia. he was included by Robert Wuillaume among the 29 personalities who made important discoveries in the field of veterinary medicine in the last century. Mihai Ciuc\ (1883-1969).

Casa Memorial\ ''George Enescu'' Liveni Museums and memorial houses ''Nicolae Iorga'' Memorial House Botosani Raised in the style of folk architecture in the XIXth century. was inaugurated in Ipotesti.Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' 2. Foto: Bisericu]a familiei Eminovici 4 58 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 59 . shelters family testimonies which recreate (through documents. walnut trees. acestea r\mân o frumuse]e arhitectonic\ a Boto[anilor. biolog. with seven wooden steps and the porch's roof. cu sediul în strada care poart\ numele istoricului (str. the houses have been used to shelter the Military Centre for a long time. In 1940 the first memorial museum. as their character commanded. in the house built by the exciseman when he settled at his country estate. A valuable library containing the works of the scholar completesd the patrimony of the Memorial House. As it didn't follow the exact structure of the original. Foto: www. locuri [i crea]ie. Devenit\ Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga''. a great place for young musicians from the county and from the rest of the country to show their skills. in an Eclectic style of French inspiration. a biologist and parasitologist. modul de via]\ ]\r\nesc [i recompune lumea copilului Enescu. ci o cas\ modest\ de ]ar\.The Life of Mihai Eminescu). care recompun atmosfera vie]ii marelui Enescu. was in ruins. the museum represents a necessary and comforting sight for the visitors love who George Enescu and his music.ro . (G.T. cl\direa reprezint\ una din multele în care a stat cu chirie familia Iorga [i. the house's exterior and interior finishings as well as the exhibited furniture bring to life the atmosphere of the thirty years (1848-1878) in the course of which the poet's family lived in Ipotesti. Începând cu anul 2000. uninhabited for years. 1. un acoper\mânt al tindei. although spacious and homelike. popasurile. without being preserved as memorial 2 Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" 3 Livenii. modesta cl\dire. Mihai Eminescu Memorial house ''The parent's house was not a palace. recreating the life of the great Enescu. It is a house with a courtyard and a garden. ofer\ vizitatorului. nu lipsit\ de anume elegan]\ rustic\. by Nicolae Iorga. invitând turistul la popas [i admira]ie. with two large windows on its sides. propice concertelor [i festivalurilor muzicale.Pianul lui George Enescu 3 "Locuin]a p\rinteasc\ nu era palat boieresc.ro . Iorga nr. de la Bulevard). In 1925. datând din jurul anului 1900 (corpul din fa]\. care-i poart\ numele. într-un traseu turistic boto[\nean. similar to a Greek gable supported by two slender columns. îndr\gostit de George Enescu [i muzica sa. located on the street that bears the historian's name (No. dar înc\p\toare [i gospod\reasc\. la care a înv\]at. încununate cu câteva din crea]iile sale. Din p\cate. înfiin]at în casa reconstruit\ în 1934 pe acela[i loc. 14). O valoroas\ bibliotec\ din opera savantului întrege[te patrimoniul Casei Memoriale. Întrucât nu respecta structura originalului.interior camer\ 3. The museum also includes a permanent music hall. tat\l marelui muzician. houses. propitious to concerts and music festivals. cadru fericit pentru afirmarea unor tineri muzicieni din jude] [i din ]ar\. the places and the musician's creations.T. [i Nicolae Leon (1862 . symbols of Enescu's ''childhood impressions''. Laurian''. which resulted in some of his creations. Calinescu . În 1925. founder of the Museum of Natural History in Bucharest. Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' Casele Antipa Situate pe Bulevardul Eminescu. În 1940 este inaugurat la Ipote[ti primul muzeu memorial.Casa Memorial\ ''George Enescu''. neputând fi valorificate drept case memoriale. the great historian. Muzeul Memorial prezint\ vizitatorilor s\i m\rturii . a biologist. reconstructed on the old foundation of the Eminovici family house.Muzee ºi case memoriale Text: Ionel BEJENARU . the building is one of the many edifices rented by Iorga family and. ]\r\neasc\. meri [i peri. iar în 1979 s-a inaugurat o alta. implicit. the childhood and school years of Nicolae Iorga). pu]in ridicat\ asupra solului.original pieces connected to the family.Via]a lui Mihai Eminescu). vacan]ele lui George Enescu însemnând numeroase prezen]e aici. copilul Nicolae Iorga. 1 Muzeul Memorial ''George Enescu'' Dorohoi Este organizat (1957) în casa lui Costache Enescu.1944). nelocuit\ de ani de zile. with flowers. Foto: www. casa-muzeu a fost d\râmat\. apple trees and pear trees. A tall porch out front. C\linescu . Institu]ia muzeal\ include [i un salon muzical permanent. not without a touch of rustic elegance. 14 N. viitorul mare istoric.Bustul lui Nicolae Iorga 3. o parte a copil\riei .piese originale legate de familie. the father of the great musician. 1. established in the house that had been rebuilt in 1934 on the same spot. finisajul exterior [i interior al casei. the Memorial Museum presents testimonies . fotografii. Foto: BOARDMEDIA . ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. în secolul al XIX-lea.cimec. shelters the house where the musician was born and where he spent a part of his childhood . with Rococo motifs.1931). Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' . recunoscut\ na]ional [i universal. his great efforts that led to attitudes and deeds in the service of the cause of the Romanian people. (G.''George Enescu'' Memorial House. gave the impression that the white building with a metallic roof was built in Neo-classical style". nu departe de Liceul ''A. It was a geometric construction. not far from ''A. obiecte. casa în care a v\zut lumina zilei [i a petrecut beauty of Botosani.Muzeul Memorial ''George Enescu'' 4. o cas\ veche. în chip de fronton grec sprijinit pe dou\ coloane svelte. a lui Jurjac. the museum-house was demolished and another house was inaugurated in 1979. Era o construc]ie geometric\. the childhood home of the poet Mihai Eminescu. ''George Enescu'' Memorial House Liveni Liveni. Since 2000. care recompun (prin documente. de atitudine [i fapt\ în serviciul cauzei Neamului Românesc. Casele beneficiaz\ de o frumoas\ arhitectur\. nuci. cum s-ar fi impus. cu factur\ rococo. ajunsese o ruin\. Reorganizat recent. parazitolog.1944). Chiar [i a[a. dating from around 1900 (the front building. un popas necesar [i reconfortant. acknowledged at both national and international level.cimec. în virtutea locului natal. casa copil\riei poetului Mihai Eminescu. la care suiai vreo [apte trepte de lemn. but a modest cottage. ad\poste[te m\rturii familiale.1931). rustic house with typical furniture. they remain an architectural ad\postesc. sat apar]in\tor comunei care poart\ numele marelui muzician. a village belonging to the commune that bears the name of the great musician. Laurian'' High-school. The Antipa Houses Situated on Eminescu Boulevard.Muzeul Jude]ean Boto[ani 1 2 Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' Boto[ani Construit\ în stilul unei arhitecturi populare. the latter spending many holidays there. reconstruit\ pe vechea funda]ie a casei Eminovice[tilor. cu câte dou\ ferestre mari în l\turi. Today. his rise on the peaks of art. inviting the tourists to stop and admire them. Casele Antipa fiind retrocedate unor fo[ti proprietari. Antipa Houses are connected to the childhood of brothers Grigore Antipa (1867 . tot recent. Foto: BOARDMEDIA . but even so. Also recently refurbished. Recently refurbished. photographs and objects. Unfortunately. într-un eclectism de [coal\ francez\. a little elevated above the ground. ''George Enescu'' Memorial Museum Dorohoi The museum is organized (1957) in the house of Costache Enescu. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' 2. the houses were given back to their former owners. trimi]\toare la ''impresiile din copil\rie'' enesciene. Acum nici atât. cu flori. biolog. Casele Antipa sunt legate de copil\ria fra]ilor Grigore Antipa (1867 . ascensiunea pe înaltele culmi ale m\iestriei. anii copil\riei [i studiilor) anii de zbucium creator. an old. Iorga Street). d\deau albei cl\diri acoperite cu tabl\ un vag stil neoclasic". The houses have a beautiful architecture. and Nicolae Leon (1862 . part of a traditional tourist circuit in Botosani. implicitly. of Jurjac. au g\zduit mult timp Centrul Militar. facing the Boulevard). care red\ mobilier ]\r\nesc. Reorganizat\ muzeistic. N. Este o cas\ cu curte [i gr\din\. precum [i mobilierul expus reînvie atmosfera celor treizeci de ani (1848-1878) în care familia poetului a locuit la Ipote[ti în casa construit\ de c\minar odat\ cu mutarea definitiv\ la mo[ia din sat. recreating the world of Enescu the child. which is named after him. today ''Nicolae Iorga'' Memorial House. The modest building. Un pridvor înalt în fa]\.

vânzând-o hatmanului [i boierului filantrop Anastasie Ba[ot\. Alexandru Vasescu House The house dates from before 1891. Gh. 1. It was recently salvaged from physical depreciation. proprietarul mo[iei Co]u[ca. Iorga). Iorga s\ consemneze: ''E aceea care a fost cl\dit\ de bunul meu Manolachi Iorga (n. Gh. with the shops. born Moscowitz. important\ institu]ie cu rol în prop\[irea comercial\ [i economic\ a fostelor jude]e Boto[ani. Ed. Actualmente. characteristic of the XVIII-XIXth centuries. magaziile [i beciurile negustorilor români. the most monumental of the old buildings in the City of Botosani. Ioan Loiz. au fost.început de sec. datat\ `n jurul anului 1800. It used to be a fine host for the royal family in its visits to Botosani.D. The latter sold it to Grigore Alexandru Ghica (1804 . Vasescu. XX) se p\streaz\ [i ast\zi. din p\cate supus\ degrad\rii fizice [i în c\utare de solu]ii b\ne[ti pentru restaurare [i înscriere în poten]ialul cultural [i turistic al Boto[anilor. used to be the house of an important Armenian merchant from the old town. who bid goodbye to his troupe Pascaly and to theatre itself in 1869. Restaurat\ aproape din temelii.1857). mai ales. 1 Casele Sommer 1 Case vechi.n. I. nu f\r\ a r\mâne cu iubirea pentru teatru o via]\. the owner of Cotusca estate. Ulterior. dating from 1800. n\scut\ Moscowitz. la vizitele sale la Boto[ani. mainly oriented towards trade. D. De la acesta a cump\rat-o Grigore Alexandru Ghica (1804 .1857). Sommer Houses Old houses. ~n 1926. and the main building. offered the house to the city's community. the old houses and wooden shops were replaced by the houses made of brick and stone. in order to serve as headquarters to the Chamber of Commerce and Industry Botosani. seriously affected the Main Street of Botosani. Missir [.Casa V\sescu 2. dating from the first half of the XIX-th century. Foto: BOARDMEDIA . din prima jum\tate a secolului al XIX-lea. Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani Ciomac-Cantemir House C The house expresses a typical Moldavian architecture. in a compact row of one-storeyed buildings. Ulterior. I. cl\direa ad\poste[te sediul Nord-Proiect Boto[ani [i sec]ii ale Bibliotecii Jude]ene ''Mihai Eminescu'' Boto[ani. I. cca. construit\ într-o arhitectur\ medieval\. by far. through testament (1806) to his nephew. Domnia Sa se mut\ din ora[ [i casa se vinde. Hangan. The Old Centre of Botosani The Great Fire of 3 June 1887. Ed. Sediul Prim\riei Municipiului Boto[ani Ini]ial. this house made the great historian N. the edifice shelters the headquarters of Nord-Proiect Botosani and sections of ''Mihai Eminescu'' County Library Botosani. The area also included Carol Square.1820. Primari notabili ai Boto[anilor s-au perindat pe aici: T. N. era casa unui important negustor armean din vechii Boto[ani.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Casa Ciomac-Cantemir Exprim\ o arhitectur\ tipic moldoveneasc\. to the liking of the former owners and municipal authorities. Enacovici.Monumente arhitecturale ºi istorice Text: Ionel BEJENARU . cu arhitectur\ Secession. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani. Este. având o arhitectur\ eclectic\. which represent the basis of the city's Old Centre. Ullé. apoi. Enacovici. its founder being Alexander (Alecu) Grigoriu Vasescu. the building was inherited by his sons. care. It will end up in the hands of unknown people and it will be torn down or transformed. izbucnit în vecin\tatea Bisericii Catedrale ''Uspenia''. and then. The notable mayors of Botosani served their citizens from this house: T. în procesul refacerii. a oferit-o ob[tii ora[ului. 1800. 2 Cl\direa Funda]iei Sofian Este compus\ din dou\ corpuri: cas\ cu portic clasicist. stands and cellars of Romanian. Casele Sommer sunt înc\ un motiv de popas eminescian pentru orice oaspete al municipiului Boto[ani. a fost casa stolnicului Enachi Codrescu.a. N.2008 a func]ionat în cl\dire Muzeul de Etnografie. str\bunicul lui N. V\sescu. out of love and gratitude to his birthplace.Casa Moscovici 3. în 1869. Al. de departe. Iorga write: ''It is the house that had been built by my great grandfather Manolachi Iorga. Armenian and Jewish merchants. armeni [i evrei. Ast\zi este sediul societ\]ii comerciale ''Panda''. spectacolelor sus]inute de companii teatrale vestite ale epocii [i. I. dating from 1900. [i 4. D. cl\direa a r\mas mo[tenire fiilor s\i. Casa Manolache Iorga Datând din sec. with Baroque Palladian influences. Savinescu. caracteristic\ zonei pentru sec. unfortunately a victim of physical depreciation and in need of monetary support for restoration and registration in the cultural and tourist potential of Botosani.. It is. especially to the theatrical expression of our great poet Mihai Eminescu. celor de zid [i piatr\. D. pe gustul vechilor proprietari [i edili. I. R. Subsequently.4. R. The Headquarters of Botosani City Hall Initially. Casa Moscovici Este datat\ `nainte de 1872. Sommer Houses are another reason to stop for anyone who visits the City of Botosani. 1800 .beginning of the XXth century). She is moving out of town and the house is being sold. Hasnas. as well as the headquarters of the Cultural Foundation ''Stefan Luchian''. Missir etc. Architectural and historic monuments Marele incendiu din 3 iunie 1887. Manolache Iorga House Dating from the XIXth century. Sofian. it is the headquarters of the Department for Culture and National Cultural Patrimony in Botosani County. cu ornamenta]ii de arhitectur\ specifice. Va ajunge pe mâini str\ine [i va fi d\râmat\ ori pref\cut\. that broke out close to ''Uspenia'' Church. precum [i sediul Funda]iei Culturale ''{tefan Luchian''. ultimul Domn al Moldovei [i n\scut în Boto[ani. Ea a apar]inut familiei Stroici [i azi e a doamnei Senjorj. totodat\. de dat\ recent\. Era gazd\ bun\ pentru familia regal\ a României. din dragoste [i recuno[tin]\ pentru meleagurile natale. Iacovlov. fiind ref\cut\ dup\ 1888 [i având arhitectur\ eclectic\. Ioan Loiz. baz\ [i ast\zi a Centrului Vechi al municipiului. de factur\ baroc palladian. sold it to the hetman and philanthropist landowner Anastasie Basota. Dorohoi [i Suceava. cea mai monumental\ cl\dire veche din municipiul Boto[ani. a fost cump\rat\ de la Federiga (Floreta) Coppo. without relinquishing though his love for the stage. ctitorul s\u fiind Alexandru (Alecu) Grigoriu V\sescu. it was bought from Federiga (Floreta) Coppo. cu o voca]ie comercial\ predilect\. Hangan. În configura]ia sa de dup\ refacere (sfâr[it de sec. [i cl\direa principal\. Today it is the headquarters of ''Panda'' company. tarabele. Gheorghe Loiz. I. Ursian. situated across the North-Project. It belonged to Stroici family and today it belongs to Lady Senjorj. gazd\ bun\ activit\]ii teatrale la Boto[ani. T. fiul acestuia. raised in Secession style. Moscovici House The house is dated prior to 1872. the latter being given back to its heirs.1820.'' Between 1989 and 2008 the Ethnography Museum carried out its activity inside this building. to the performances of the famous theatre companies of that time and. cca 1900.Prim\ria municipiului Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 61 . dating from 1800. For the first time in my life I regret not being rich. At present. having an eclectic architecture. Savinescu. Boyan. Today. cca. care a spus aici adio trupei Pascaly [i teatrului însu[i. Ast\zi este sediul Direc]iei pentru Cultur\. cu magazinele. situate vizavi de NordProiect. Bolfosu House An old building. Ursian. 3 4 Casa Alexandru V\sescu Dateaz\ de dinainte de 1891. born in Botosani. connected to the development of trade in Botosani. Casa Ciomac-Cantemir ad\poste[te ast\zi colec]ia-expozi]ie ''{tefan Luchian'' [i una etnografic\. al XIX-lea. încadrate de zona vechiului parc. într-o în[iruire aproape compact\ de cl\diri etajate. D. aceast\ cas\ îl f\cea pe marele istoric N. Subsequently. being restored after 1888 and having an eclectic architecture. a afectat puternic vechea Strad\ Mare din Boto[ani. with Medieval architecture. T. surrounded by the old park. in the tradition of Moldavian classicism. XVIIIXIX. A fost salvat\ de la demolare fizic\. Boyan. It has been preserved until today in the configuration that followed the restoration (end of the XIXth century . the house belonged to the High Steward Enachi Codrescu. with specific architectural ornaments. Hasna[. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . an important institution with a part in the commercial prosperity of the former counties Botosani. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . Sofian. Includea [i Pia]a Carol. în tradi]ia clasicismului moldovenesc. vechile case [i dugheni de lemn au l\sat loc. secretar al Adun\rii Elective a Moldovei la alegerea domnitorului Cuza (1859). Al. the secretary of the Elective Assembly of Moldavia when Cuza was elected ruler (1859). who. Iacovlov. Ciomac-Cantemir House shelters today the collectionexhibition ''Stefan Luchian'' and also an ethnographic exhibition. Silion. Gheorghe Loiz. legat\ fiind de dezvoltarea nego]ului la Boto[ani. 2 3 Centrul Vechi Boto[ani Casa Bolfosu Cl\dire veche. The Building of Sofian Foundation It consists of two parts: a house with a classic portico. situat\ fiind într-un terminal al vechii Mahalale Armene[ti din Boto[ani. Pentru prima oar\ în via]a mea îmi pare r\u c\ nu sunt bogat. Silion.D. whose son. exprim\rii în teatru a marelui nostru poet Mihai Eminescu. Ullé. In 1926. Dorohoi and Suceava. cl\direa fiind retrocedat\ mo[tenitorilor. they were hosts to the theatrical activity in Botosani. around 1800 . ca [i de via]a comunit\]ii armene[ti de aici. prin testament (1806) a nepotului s\u.'' Între 1989 . as well as to the life of the Armenian community from this place. Almost entirely restored. pentru a fi sediul Camerei de Comer] [i Industrie Boto[ani. being situated in a part of the old Armenian Suburbs in Botosani. the last ruler of Moldavia. 1. XIX .

Adelina Patti. Despre Youth Theatre Botosani calitatea presta]iilor p\pu[arilor Teatrului ''Vasilache'' aduc m\rturie num\rul impresionant de spectacole [i spectatori. "ADAM {I EVA" . Teatrului nr. Victoriei 13.director and scenographer Valentin Dobrescu (2000). housing concerts.com web: www. the theatre has changed locations in the course of time. Turcia. Fran]a. after Bucharest. Charles Perrault and many others. dar este conceput [i ca un "Centru cultural". Victor Eftimiu. poetul nepereche de mai târziu. ''Vasilache'' Theatre hosts the International Gala of Puppet Recitals. Constantin T\nase. directorul {colii Domne[ti din ora[. cu 100 de locuri -. al\turi de trupe din ]ar\. cu 500 de locuri [i în sala "Atelier". Italia. "CARTOON" . Homer. În toamna anului trecut.but it was conceived also as a "Cultural Centre". Eminescu. (2007). Oscar Wilde.Teatrul "Mihai Eminescu" P restigioasa institu]ie de cultur\ ''Teatrul pentru Copii [i Tineret Vasilache'' din Boto[ani a fost înfiin]at\ la 1 mai 1953 (primul director fiind regretatul Max Weber). "VISUL UNEI NOP}I DE VAR|" . "A MIRACLE IN A FIELD OF SUN" . the theatre has staged adaptations of Creanga. Apart from the places where many important figures of Romanian culture have left significant marks of their existence . The jointstock company "Eminescu Theatre" was established in January 1912 and the first stone of the future "temple of art" was laid on the 23 September. Since 1992 this event has been attended by theatre ensembles from Bulgaria. La Boto[ani. As during that time Botosani was the fourth town as size in the country. Turkey. Croa]ia. artistic consultant: Marius Rogojinschi (2007). text adaptation and music illustration: Marius Rogojinschi. Au devenit deja tradi]ie "Zilele Teatrului Mihai Eminescu".by Maxim Asenov. jucat\ în cadrul unor ctitorii [tefaniene . z\bovind pentru câteva reprezenta]ii [i la Boto[ani. Astfel. scenografia: Gelu Rî[ca. Ucraina. Rusia. scenografia Mihai Pastramagiu (1997). the construction being inaugurated .teatrulvasilache. The prestigious cultural institution ''Vasilache Children and Youth Theatre'' in Botosani was established on 1 May 1953 (its first manager being the late Max Weber). "MEN AND CHILDREN" . Pu[kin. regia Liviu Steciuc. "DESEN ANIMAT" . Sadoveanu.regia [i ilustra]ia muzical\ (teme clasice de jazz) Marius Rogojinschi.de Ladislau Dvorschi. Reference performances: "THE STOLEN SUN" . being the fruit of the collaboration between Nicolini. Iasi and Galati. an annual project of theatrical creation. la 23 septembrie în acela[i an punându-se piatra de temelie pentru viitorul "templu al artei". dedicated to the artistic development of the elderly creators and to the establishment of bridges between the artistic community and the communities of the partner theatres. Spania. scenographer: Mircea Nicolau. Eminescu. muzica: Constantin Panaite. the beautiful edifice of "Mihai Eminescu" Theatre was partially destroyed by a bomb of the German aviation. and the first play was staged in the same year: ''The goosling''. La 8 aprilie 1944. la acest eveniment au fost prezente. Cezar Petrescu. Teatrul de p\pu[i ''Vasilache''. o adev\rat\ oper\ cu p\pu[i. Botosani had an educated public and the foreign troups that entered the country through Burdujeni frontier on their way to Bucharest and then Constantinople. the headmaster of the Princely School and Costachi Caragiali. artistic direction and musical illustration Ion Sapdaru. France. "LUCEAF|RUL" de Mihai Eminescu. Thus. director: Ion Puiu Stoicescu. with a significant display of luxury: 170 years of theatre in the Romanian language in Botosani and 50 years of activity in the nowadays headquarters of "Mihai Eminescu" Theatre. have initiated the project ''In the spotlight once again''. regia [i scenografia Dan Fr\ticiu (1989) . În cei 55 de ani de activitate. scenografia Mihai Pastramagiu [i Valentin Dobrescu (1994). apoi Swift. Iorga în Boto[ani. adaptare de Ion Sapdaru. the great tragedian Agatha Barsescu. [i Costachi Caragiali. 5. dar [i multe adapt\ri dup\ basme [i opere literare române[ti sau str\ine.în sala mare. "THE MORNING STAR" .regia Liviu Steciuc (1985). Consiliul Local al municipiului Boto[ani [i UNITER au demarat proiectul ''Din nou în luminile rampei''. Andersen. scenografia [i costumele Mihai Pastramagiu (2004). muzica de Cornel Fugaru. la 21 decembrie 1914. Cum în acea perioad\ Boto[anii erau al patrulea ora[ ca m\rime. ''Vasilache'' Puppet Theatre. even a Theatre Festival for teenagers. consultant artistic: Marius Rogojinschi.regia.Boto[ani Teatrul pentru Copii ºi Tineret ''Vasilache'' Text & Foto: Teatrul pentru Copii [i Tineret ''Vasilache'' Teatrul "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" Theatre P Foto: BOARDMEDIA . constant. stage movement: Delia Olteanu (1992). scenographer: Mihai Pastramagiu and Valentin Dobrescu (1994). s-a pus imperios problema construirii unui teatru. scenografia Mircea Nicolau.de William Shakespeare.director: Marius Rogojinschi. Institu]ia se bucur\ în Boto[ani de o tradi]ie bogat\ [i îndelungat\ în timp. Teatrul "Eminescu". Din toamna anului trecut. e lâng\ locurile `n care numeroase personalit\]i ilustre ale culturii române[ti au l\sat semne consistente ale vie]uirii lor . The first theatre hall in Botosani was built in 1860. director: Valentin Dobrescu. construc]ia fiind inaugurat\ . La cerere. the awards won at the festivals organized by Romanian and foreign theatres. manifestare care se desf\[oar\ la începutul lunii octombrie [i care a ajuns la edi]ia a IV-a. On demand.director: Liviu Steciuc (1985). "THE BEWITCHED PRINCESS" . Teatrul a fost ref\cut între anii 1956-1958.Eminescu la Ipote[ti. music by: Constantin Panaite. Aristophanes. the great hall and the marble hall representing beautiful and imposing cultural spaces. Georgia. As a certain proof of this fact. Egipt. în colaborare cu Teatrul pentru copii [i tineret "Vasilache". festivals for children and young people. in special sceneries . "THE ADVENTURES OF A LITTLE WITCH" . biserici ctitorite de {tefan cel Mare [i Sfânt. începând din acest an chiar [i un Festival de teatru pentru liceeni.regia [i scenografia Valentin Dobrescu (2000). În acest context. of the National Theatre in Bucharest. Luchian la {tef\ne[ti [i Boto[ani -. La realizarea spectacolelor teatrului boto[\nean au contribuit ’’Vasilache’’ Children and regizori [i scenografi binecunoscu]i în perimetrul artei p\pu[\re[ti din România. în primii trei ani de derulare ai proiectului aducându-se în fa]a publicului trilogia lui Delavrancea. between 3 and 8 May. and have also granted national and even international acknowledgement to the theatre in Botosani. Republica Moldova. Mihaela Nistorica. Victor Eftimiu. Two remarkable anniversaries were celebrated there last fall. scenographer: Mihai Pastramagiu (1997). with the play "Lorica noastra". Oscar Wilde. jud Boto[ani Tel: +40231 514 353. Cehia. Botosani being among the first cities in the country which had such a hall. a Na]ionalului bucure[tean. teatrul din Boto[ani îl avea angajat ca sufleur [i scriitor de roluri pe Mihai Eminescu. in collaboration with the Children and Youth Theatre "Vasilache". Fax: +40231 514 353 E-mail: teatrulvasilache@yahoo. trupele str\ine de teatru care intrau în ]ar\ prin punctul de frontier\ Burdujeni fiind în drum spre Bucure[ti [i apoi Constantinopol. "ADAM AND EVE" . The voice of Nicolae Iorga was heard for the last time in his home town on the stage of this theatre. proiect anual de crea]ie teatral\. Teatrul "Eminescu" poate fi vizitat de grupuri sau individual. In this context. even Shakespeare. Due to various reasons. scenografia Simo Eniko (1983). Ia[i [i Gala]i. The present directors are Valentin Dobrescu (assisted by the talented scenographer Mihai Pastramagiu) and Marius Rogojinschi and one can notice the concern of the collective for their work. mi[care scenic\ Delia Olteanu (1998). a manifestation that takes place twice a year. the trilogy written by Delavrancea being presented to the public in the first three years of the project. "OAMENI {I COPII" . "A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM" . Still.un poem în imagini de o mare expresivitate. Croatia. Kipling. Trupa Teatrului a întreprins turnee în Fran]a. Republica Moldova. împreun\ cu Prim\ria municipiului Boto[ani. and starting this year. scenographers: Marius Rogojinschi and Mihai Pastramagiu. Egypt. On 8 April 1944. the tours in the country and in ten European states. care a dus la ob]inerea de numeroase premii de c\tre realizatorii s\i.after just two years. Elve]ia. Homer. Prima sal\ de teatru din Boto[ani a fost construit\ în 1860 [i purta denumirea de "Teatrul Petrache Cristea". but in the Soviet style of that period. Cezar Petrescu.de Ottfired Preussler. române[ti sau de peste hotare. scenographer: Mihai Pastramagiu. when the great man attended the Congress of the Cultural League . performing in adequate spaces. cu un fast deosebit [i prin manifest\ri de amploare. Charles Perrault [i mul]i al]ii. pe afi[ele spectacolelor au figurat nume ilustre: trupa Vl\dicescu-Tardini. "GHIOCELUL {I OMUL DE Z|PAD|" . have contributed to the accomplishment of the theatre's performances. teatre din Bulgaria. constantly. Sadoveanu. "O MINUNE ÎNTR-UN LAN DE SOARE" . în perioada 3-8 mai. with 500 seats and in "Atelier" Hall with 100 seats . Boto[anii aveau un public avizat în domeniu. scenographer: Mihai Pastramagiu and Marius Rogojinschi (2008). scenographer: Gelu Risca. Luchian in Stefanesti and Botosani . premiile câ[tigate la festivalurile organizate de teatre de profil. The "Days of Mihai Eminescu Theatre" have already become a tradition. the Republic of Moldova. Georgia. initiated a project of cultural-religious tourism.Suceava Citadel and the churches built by Stephen the Great. directed by Florica Teodoru. trecând prin "Sala meseria[ilor" [i "Teatrul Popovici". Last fall. în regia Floric\i Teodoru [i scenografia lui Tache Dobrescu. cu piesa "Lorica noastr\". au ini]iat un proiect de turism cultural-religios. regia Valentin Dobrescu. was employed as prompter and roleplay writer at the theatre in Botosani. scenografia: Marius Rogojinschi [i Mihai Pastramagiu. the repertory included original works. taking place at the beginning of October.teatrulmihaieminescu. Kipling. "PRIN}ESA VR|JIT|" . director: Liviu Steciuc.by William Shakespeare. marea tragedian\ Agatha Bârsescu. conceput\ [i dotat\ dup\ modelul amenaj\rilor cu aceea[i destina]ie din Occident. scenografia Mihai Pastramagiu. "Eminescu" Theatre can be visited by groups or individually. "JAZZ FANTASY" . The quality of the puppetteers' performance is proven by the impressive number of shows. In its 55 years of activity.com Contact: Str. Adelina Patti. Boto[ani. Switzerland. "PINOCCHIO R|MÂNE LA {COAL|?" . turneele din ]ar\ [i zece state europene. Boto[ani Tel/Fax: +40231 512 184 e-mail: contact@teatrulmihaieminescu. Mihaela Nistoric\.the conference "How we should understand Eminescu". stage movement: Delia Olteanu (1998). scenographer: Simo Eniko (1983). passing through the "Craftsmen Hall" and "Popovici Theatre". "Eminescu" Theatre. Din 1992 încoace. Gellu Naum. doar c\ în stilul sovietic al epocii. "THE SNOWDROP AND THE SNOWMAN" . as well as Swift. In Botosani. niciun itinerar turistic structurat pe domeniul culturii din Boto[ani nu va putea ocoli Teatrul "Mihai Eminescu". prima reprezenta]ie teatral\ în limba român\ a avut loc în 1838 [i a fost rodul colabor\rii dintre Nicolini. Cei mai bine de 50 de ani de activitate teatral\ desf\[urat\ de la redeschiderea Teatrului au însemnat pentru actorii boto[\neni zeci de stagiuni care au bucurat publicul urbei. în acest fel Boto[anii fiind printre primele ora[e din ]ar\ care a avut o astfel de sal\ de reprezenta]ii.by Ibica Leonte. "PINOCCHIO STAYS IN SCHOOL?" . being called "Petrache Cristea Theatre". f\r\ nimic din ceea ce-i asigura cl\dirii somptuozitatea ini]ial\. mi[care scenic\ Delia Olteanu (1992). director: Marius Rogojinschi (2006). Italy. g\zduind concerte. Puskin. Marius Rusu. Boto[ani.de Ion Sapdaru. the famous star of the Opera in Paris around 1860. Dar. adaptarea textului [i ilustra]ia muzical\: Marius Rogojinschi. together with Botosani City Hall. dar care au [i creat teatrului boto[\nean o recunoa[tere na]ional\ [i chiar interna]ional\. The theatre hosts a few performances a week . "POVESTIRI DE BUZUNAR" .doar dup\ doi ani. regia Ion Puiu Stoicescu. having reached the IVth edition. În ultimii ani activeaz\ ca regizori cu rezultate notabile Valentin Dobrescu (secondat de talentatul scenograf Mihai Pastramagiu) [i Marius Rogojinschi [i se constat\ preocuparea colectivului pentru mânuire. Ca o dovad\ cert\ a acestui lucru. Aristofan. Foto: Arhiva Teatrului de Stat "Mihai Eminescu" .de Ibica Leonte. The theatre's ensemble has toured in France. jud. Regia: Marius U Rogojinschi (2006).by Ladislau Dvorschi. compila]ia muzical\: Ion Sapdaru. The 50 years of theatrical activity carried out since the reopening of the Theatre have meant many seasons that have pleased the public. scenografia Valentin Dobrescu [i Mihai Pastramagiu. music by Cornel Fugaru. Andersen. sala mare de spectacole [i sala de marmur\ fiind spa]ii culturale deosebit de frumoase [i impozante. Russia. the construction of a theatre became necessary. manifestare bienal\. important names were present on the theatre's posters: Vladicescu-Tardini troup. Pe scena acestui teatru a r\sunat pentru ultima oar\ în ora[ul s\u natal glasul lui Nicolae Iorga. "AVENTURILE UNEI MICI VR|JITOARE" . Mihai Eminescu. scenography and costumes by Mihai Pastramagiu (2004). ajuns\ la cea de-a IX-a edi]ie. Marius Rusu.in the big hall. which brought many awards to its producers. prezent la Congresul Ligii Culturale cu conferin]a "Cum trebuie în]eles Eminescu". lans\ri de carte. iar cea dintâi premier\ a avut loc `n acela[i an cu spectacolul ''Micul gâsc\nel''. se reg\sesc prelucr\ri dup\ Creang\. In 1864. Teatrul ''Vasilache'' g\zduie[te Gala Interna]ional\ a Recitalurilor P\pu[\re[ti. book launchings. reaching its IXth edition. Enescu in Liveni and Dorohoi. Spectacole de referin]\ "SOARELE FURAT" . Enescu la Liveni [i Dorohoi. Din felurite motive. aici s-au desf\[urat dou\ anivers\ri remarcabile: 170 de ani de teatru în limba român\ la Boto[ani [i 50 de ani de func]ionare în actualul sediu al Teatrului "Mihai Eminescu".by Ion Sapdaru.ce performan]\! .by Mihai Eminescu. În 1864.director: Valentin Dobrescu. oferind reprezenta]ii în spa]ii adecvate. celebr\ stea la Opera din Paris în jurul anilor 1860.by Ottfired Preussler. the first theatrical performance in Romanian took place in 1838. f\r\ s\ lipseasc\ Fra]ii Grimm. În ianuarie 1912 a fost constituit\ "Societatea pe ac]iuni Teatrul Eminescu".ro Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 63 . would give a few performances in Botosani as well. Gellu Naum. but also many adaptations of fairy tales and Romanian and foreign literary works.a poem in images of great expressiveness. the large audiences.regia Marius Rogojinschi. director and scenographer Dan Fraticiu (1989) . (1981).director and musical illustration (classic jazz themes): Marius Rogojinschi.spectacolul "So]ul Akulinei" 62 << Contact: Str. Botosani Local Council and UNITER.Eminescu in Ipotesti. The theatre has a long and rich tradition in Botosani. on 21 December 1914.no tourist itinierary structured on cultural sights in Botosani could leave out "Mihai Eminescu" Theatre. dedicat dezvolt\rii artistice a creatorilor vârstnici [i stabilirea unor pun]i de leg\tur\ între comunitatea artistic\ [i comunit\]ile unde exist\ teatre partenere. famous in the field of puppetry. "POCKET STORIES" . exhibitions. "JAZZ FANTASY" .regia Valentin Dobrescu. music by: Ion Sapdaru. Spain and Ukraine. scenografia: Mihai Pastramagiu [i Marius Rogojinschi (2008).com Web: www. scenographer Tache Dobrescu. repertoriul a inclus lucr\ri originale. designed and equipped according to the model of the Western halls. a true puppet play. regia artistic\ [i ilustra]ia muzical\ Ion Sapdaru. the Czech Republic. without anything of what had given the building its initial sumptuousness. Teatrul ofer\ câteva reprezenta]ii pe s\pt\mân\ . and of course the Grimm Brothers. Constantin Tanase. (1981). festivaluri ale copiilor [i tinerilor. the unmatched poet.Cetatea Sucevei. The theatre was restored between 1956 and 1958. dup\ Bucure[ti.de Maxim Asenov. Many directors and scenographers. chiar Shakespeare. scenographers: Valentin Dobrescu and Mihai Pastramagiu. în timp teatrul [i-a schimbat loca]iile.director. Iorga in Botosani. adapted by Ion Sapdaru. expozi]ii. frumoasa cl\dire a Teatrului "Mihai Eminescu" a fost par]ial distrus\ de c\derea unei bombe a avia]iei germane. the Republic of Moldova.what a performance! . besides Romanian groups.

communal. c\r]i po[tale etc. "Ziua Europei". the orchestra from Botosani has managed to avoid the shocks of tranzition. sec]ia de împrumut pentru copii. Th. ce fusese fondat\ de Alexandre Saint Georges. all having university educations in this field. cartofilie pot admira exponatele de la Cabinetul de Numismatic\ [i Filatelie. maintaining its professional and artistic standard. watched by over half a million people. such as: ''ARMONIA'' Brass band. Foto: Fondul documentar "Mihai Eminescu" . in the country and abroad. acheived due to the efforts and generosity of the donator.dona]ia Ion C. Dan Dobo[. The result of this collaboration is the annual magazine called "Studii eminescologice. Teoria Literaturii [i Estetic\. desf\[urat\ de Societatea Muzical\ ''ARMONIA''. jud. Switzerland etc.Poesii. Vasile Ursache. Cornelia Ciobanu. Constantin Mandristeanu and Vasile Vitalaru . Aurel Amarandei. Boto[ani. Catedra de Literatur\ Comparat\. on No. and after 1990 became the director of the institution. the National Symposium "Eminescu Books: Culture . Ion Oloieru . The visitors who are interested in coins.000 library items (bibliophile editions. Orchestra popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a participat practic la toate marile concursuri [i festivaluri de muzic\ popular\ româneasc\. Eminescu Studies. Moreover.cembalo. Ever since 1979 these groups have performed in artistic tours in Italy. Nadejde. Bucure[ti. medalii. Boto[ani Telefon: 0231 511 002 n jude]ul Boto[ani exist\ peste 200 de biblioteci publice (or\[ene[ti. Rogojanu [i Fondul documentar "Nicolae Iorga" . Costel Burcea and Dorel Crasmareanu . Cuza" din Ia[i. the children's section. distins\ de c\tre Asocia]ia Academic\ "Titu Maiorescu" [i a c\rei prezentare a fost solicitat\ la Centrul Cultural Român de la Berlin. Th. The content of books represents another tangible proof of the library's value. Under the guidance of the conductor Ioan Cobala. Editura Socec. "Festivalul etniilor". ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra was established in 1970 as the ensemble of the County Council of Unions. h\r]i.Civilization".). Laura Lavric. având caracter interjude]ean. Rezultatul acestei colabor\ri îl reprezint\ Revista de eminescologie "Studii eminescologice. today being subordinated to Botosani County Council. 1. Foto: Publica]ii editate de biblioteca jude]ean\. Elve]ia etc.donated by Ion C. orchestra de camer\ ''ARS MOLDAVIAE''. The first edifice that housed it belonged to No. completing its mission. Fortunately. `n 1883. cu precizarea c\ to]i cei în cauz\ au studii superioare de specialitate.clarinet. the Media Section. the rehearsal room and the recording studio. Literature Theory and Aesthetics Department. (1884-1911) edi]ii `ngrijite de Titu Maiorescu 4.bibliotecabotosani. The Documentary Content Mihai Eminescu . anivers\ri culturale [. Actuala orchestr\ a Filarmonicii de Stat Boto[ani este alc\tuit\ din instrumenti[ti de o real\ valoare artistic\ [i de o sus]inut\ preg\tire profesional\. având drept scop realizarea unui Laborator de Cercetare Eminescologic\.the Compared Literature. care ofer\ garan]ia c\ [i `n viitor orchestra Filarmonicii din Boto[ani (sub bagheta dirijorului Mihai Secikin [i conducerea directorului Mircea Constantin) va str\luci `n peisajul cultural [i spiritual al României.10 nr. "The Day of Europe". the County Library has concluded a Collaboration Protocol with "Al. Its headquarters are located in Botosani.acordeon. book launchings. cultural anniversaries etc.Civiliza]ie". maps. two abroad (the Republic of Moldova and Ukraine). Peste o sut\ de lucr\ri simfonice au fost `nregistrate pentru emisiunile radiofonice [i au fost editate [ase discuri. The public's dynamic desire for study and reading makes "Mihai Eminescu" County Library Botosani an important landmark in the spiritual life of the community. name awarded through a presidential decree. Without exceeding any limits of common sense.clarinet. Centrul de Informare Comunitar\.a. with 25 instrumentalists. care din 1974 a venit la pupitrul orchestrei. Rusia. Through its current acquisitions. holds the most complete collections of Eminescu's works. De asemenea. Boto[ani Tel. de]ine cea mai complet\ colec]ie de edi]ii Eminescu. with 20 instrumentalists. Sub îndrumarea dirijorului Ioan Cobâl\. Boto[ani. realizate tot datorit\ str\duin]ei [i generozit\]ii donatorului. the singers are: Sofia Vicoveanca. reu[ind s\-[i p\streze standardul profesional [i artistic. exist\ [i zece filiale specializate: Biblioteca de limbi str\ine. Rogojanu. patru filiale de cartier. regional. Mina Pâslaru. `n ultimii ani. atunci când biblioteca [i-a serbat centenarul. studying and also to some quality leisure time. na]ional sau interna]ional. Mina Paslaru. ~nc\ din anul 1979 aceste forma]ii orchestrale au concertat `n cadrul unor turnee artistice `n Italia. Dorin]a de studiu [i lectur\ în continu\ dinamic\ face din Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani un reper important în via]a spiritual\ a comunit\]ii. Cuza" University in Iasi . Are sediul în Boto[ani. the orchestra has become representative in the promotion of Romanian musical folklore in the county.2 vol. inaugurated on 19 December 1997. exist\ [i o sec]ie de Colec]ii Speciale: Fondul Tradi]ional. at the initiative of one of the most enterprising mayors in the history of Botosani. the orchestra has 20 instrumentalists and 7 singers. the Art and Audiovisual Library. Ion Oloieru . Brându[a Covalciuc. when the library celebrated 100 years of existence. In order to turn these objects to account. the Ethnic Library. Etudes sur Eminescu. medals. the regular lending section. Biblioteca Etniilor. The capitalization and promotion of the library's patrimony is accomplished through many activities that draw the public to reading. de fapt. continuing the long and important musical activity of the Music Association ''ARMONIA''. Costel Burcea [i Dorel Crâ[m\reanu . Aceasta este înc\ o dovad\ c\ Boto[aniul î[i p\streaz\ tradi]ia de ora[ cultural. studiu. 5. Centrul de Informare Turistic\. which can be studied by those who are interested in a modern space. Rogojanu. Russia. la ini]iativa unuia dintre cei mai întreprinz\tori primari pe care i-a avut vreodat\ ora[ul Boto[ani. Pietonalul Unirii nr. the Tourist Information Centre and the Games Section. university libraries). patrimony furniture. 64 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Contact: Calea Na]ional\ nr.dona]ia Ion C. four local branches. Anton Achitei. Brandusa Covalciuc. Rogojanu. fiind [i unul dintre colectivele artistice cele mai apreciate din municipiul Boto[ani. stamps. [colare. Eminescu Studien". sec]ia de împrumut pentru adul]i. Relu Palade . care. 10 Unirii Lane. The public library was established in 1882. the Periodical Section. the IT Library.. consisting of many sections: the reading room. Fondul de carte constituie o alt\ dovad\.Filarmonica de Stat Botoºani Text & Foto: Filarmonica de Stat Boto[ani Biblioteca Judeþeanã "Mihai Eminescu" Botoºani Text & Foto: Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" County Library Botosani The State Philharmonic Ochestra in Botosani Î The State Philharmonic Orchestra was established in 1953. Spain. N\dejde. Every year. Relu Palade . organized at county. Boian. Aurel Amarandei. Fran]a. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . Germania. Simpozionul Na]ional "Eminescu: Carte Cultur\ . offering the guarantee that in the future the Philharmonic Orchestra in Botosani (conducted by Mihai Secikin and managed by director Mircea Constantin) will shine in the cultural and spiritual landscape of Romania. regional. Prima cl\dire care a g\zduit-o a fost cea apar]inând {colii Num\rul 1 de b\ie]i Marchian. Fax: 0231 513 334 E-mail: biblioteca@petar. Cei pasiona]i de monede. Romanian and foreign documents referring to the time of the poet. Eminescu Studien". unde se afl\ birourile. Cornelia Ciobanu. jud. awarded by the Academic Association "Titu Maiorescu". Laura Lavric. des\vâr[indu-[i menirea. F\r\ a fi o forma]ie supradimensionat\.com Orchestra Popularã "Rapsozii Botoºanilor" Text & Foto: Orchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' "The Bards of Botosani" Folk Orchestra O There are over 200 public libraries in Botosani County (town. Catalogul Fondului documentar "Mihai Eminescu" . ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra has participated in all the great contests and festivals of Romanian folk music. compus din numeroase sec]ii: sala de lectur\. 10. fie de forma]ii orchestrale camerale. Marchian nr. postcards can admire the exhibits of the Numismatics and Philately Cabinet. Universitatea din Augsburg (Germania) [i Universitatea din Tel-Aviv (Israel). there are also ten specialized branches: the Foreign Languages Library. mobilier de patrimoniu. who was also the founding member of the Athenaeum from Botosani. Contact: Str. Mitica Stefan . the Community Information Centre. This is yet another proof that Botosani is preserving its tradition as cultural town. Acestea pot fi consultate de c\tre cei interesa]i într-un spa]iu modern. iar primul bibliotecar a fost un înv\]\tor pe numele s\u V. jud. Its patrimony includes almost half a million library items. 10. a few young members have recently joined the orchestra.ro web: www. from among the former members of the orchestra we can mention Daniela Condurache.. Constantin Mândri[teanu [i Vasile Vi]alaru . being also requested at the Romanian Cultural Centre in Berlin. and the first librarian was a teacher named V.: 0231 514 686. The concerts of the Phiharmonic Orchestra are held either by the entire orchestra or by small groups. a valorii acestei biblioteci. Eminescu Studies. The present orchestra of the State Phliharmonic Botosani consists of instrumentalists with real artistic value and a sustained professional training. Mediateca. France. theme exhibitions. În plus. Laura {tef\nescu. ~n cele aproape patru decenii de activitate. care avea s\ devin\ membru fondator al Ateneului boto[\nean. Rogojanu. dou\ în str\in\tate (Republica Moldova [i Ucraina). Petronela Rusu. at present. Biblioteca de Informatic\. who joined the ensemble in 1974. Contact: Str. iar dup\ 1990 a devenit [i directorul institu]iei. the orchestra has 80-100 concerts. The Documentary Content Mihai donated by Ion C. Dan Dobos and Petronela Rusu. sheltering the offices. Punerea `n valoare [i promovarea patrimoniului bibliotecii se realizeaz\ prin numeroase activit\]i ce atrag publicul spre lectur\. Over one hundred symphonic works were recorded for radio broadcasts and six records were edited. national or international level. Anual. în prezent fiind în subordinea Consiliului Jude]ean Boto[ani. Rogojanu 2. ''MAESTOSO'' Quartet and the trio of wind instrumentalists ''BREVIS''. în prezent soli[ti vocali ai orchestrei sunt: Sofia Vicoveanca. alc\tuit\ din 25 de instrumenti[ti.dona]ia Ion C. volumes of literary exegesis. cum ar fi: Fanfara ''ARMONIA''. Ludoteca. 3 4 rchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a fost înfiin]at\ în anul 1970 ca forma]ie a Consiliului Jude]ean al Sindicatelor. Elena Mandrescu. Biblioteca public\ a fost înfiin]at\ `n anul 1882.]ambal. Î 1 2 n anul 1953 lua fiin]\ Orchestra Filarmonicii de Stat Boto[ani. decernarea "Premiilor anuale" ale bibliotecii. timbre. orchestra a primit `n rândurile sale câ]iva membri tineri. lans\ri de carte.trumpet. Boto[ani . Some of the most important activities are: "The Days of Eminescu". school. Printre cele mai importante se num\r\: "Zilele Eminescu".trompet\. Spania. Denumirea actual\ dateaz\ din noiembrie 1982. Sec]ia de periodice.accordion. Boto[ani Tel. denumire acordat\ prin decret preziden]ial. Mihaela Vasiliu. universitare). acest fond unic în ]ar\ a ajuns la aproximativ 8. cât se poate de palpabil\. the chamber-music group ''ARS MOLDAVIAE''. Elena Mândrescu. între care se distinge Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu". Patrimoniul ei num\r\ aproape o jum\tate de milion de unit\]i de bibliotec\. Biblioteca Jude]ean\ a încheiat un Protocol de colaborare cu Universitatea "Al.). expozi]ii tematice.710028. documente române[ti [i str\ine referitoare la perioada în care a tr\it poetul. Din fericire. Foto: Mihai Eminescu . Germany. 120 de ani de lectur\ public\: monografie). cu apari]ie anual\. In the almost four decades of activity. Pentru punerea lor în valoare. format\ din 20 de instrumenti[ti./Fax: 0231 516 510 E-mail: filarmonicabotosani@yahoo. Foto: Sala de lectur\ 3. the most famous being "Mihai Eminescu" County Library. From among the most famous and most appreciated instrumentalists we can mention: Ciprian Potoroaca and Doru Farcas . "The Ethnic Festival". 1 Boys School Marchian. Vasile Ursache. I.violin. Etudes sur Eminescu. Laura Stefanescu. I. Mitic\ {tefan . Its current name dates from November 1982. cvartetul ''MAESTOSO'' [i trio-ul de sufl\tori ''BREVIS''. volume de exegez\ eminescian\. this unique content has reached approximately 8. în anii preceden]i au mai figurat ca angaja]i ai orchestrei Daniela Condurache. Boian. There is also the Special Collections Section: The Traditional Content. orchestra a devenit reprezentativ\ în perimetrul promov\rii folclorului muzical românesc în jude]. sala de repeti]ii [i studioul de înregistr\ri audio. Anton Achi]ei. în ]ar\ [i str\in\tate.flute. Mihaela Vasiliu. Unirii nr. 64. orchestra profesionist\ boto[\nean\ a evitat [ocurile tranzi]iei. Prin achizi]iile curente. Printre cei mai cunoscu]i [i aprecia]i instrumenti[ti se num\r\: Ciprian Potoroac\ [i Doru Farca[ .. Rogojanu and The Documentary Content Nicolae donated by Ion C. Biblioteca de Art\ [i Audiovizual. Concertele Filarmonicii sunt oferite fie de `ntreaga orchestr\. which had been founded by Alexandre Saint Georges in 1883. (Studii Eminescologice .000 unit\]i de bibliotec\ (edi]ii bibliofile. continua o `ndelungat\ [i important\ activitate muzical\ a meleagurilor boto[\nene. orchestra are în structura ansamblului 20 instrumenti[ti [i 7 soli[ti vocali.ro .vioar\. the annual "Library Awards". with the purpose of creating a Research Laboratory dedicated to Eminescu's works. postcards etc. orchestra sus]ine 80-100 concerte urm\rite în medie de peste jum\tate de milion de spectatori. Augsburg University (Germany) and the Univeristy in Tel-Aviv (Israel). being also one of the most famous sights in the City of Botosani.fluier.dona]ia Ion C. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . inaugurat la 19 decembrie 1997. comunale. dar [i spre petrecerea pl\cut\ a timpului liber.

perioad\ care a însemnat pentru Centru edificarea a circa 80% din ceea ce exist\ actualmente la Ipote[ti. doi dintre fra]ii poetului. Bisericu]a familiei Eminovici. the donations of Laurentiu Ulici. Foto: Biblioteca Na]ional\ de Poezie 2. Se cuvine remarcat\ perioada 1996 . ad\poste[te în prezent Muzeul Etnografic al Centrului Na]ional de Studii de la Ipote[ti. houses today the Ethnographic Museum of the National Research Centre from Ipotesti. The church of Ipotesti village. which continued to live in the spirit of the subsequent generations. Foto: C\su]e de vacan]\ The period cottage. literary criticism and history.Memorialul Ipoteºti . construit\ prin colect\ public\ în perioada interbelic\ din ini]iativa lui Nicolae Iorga [i Cezar Petrescu. Foto: Muzeul Ipote[ti Ipotesti Memorial . the poet's mother. but also by the museum discourse. a small complex with 7 villas. dating from the beginning of the XIXth century. a reading room and an amphitheatre. cât [i seminare. [i Pensiunea Floare albastr\. institu]ia noastr\ poart\ acum însemnele [i structura unui a[ez\mânt unic în spa]iul cultural românesc.2000. ci o modalitate de a valoriza universul de valori intrinsec crea]iei eminesciene. Colec]ia de baz\ a Bibliotecii este constituit\ din edi]iile operei eminesciene din secolol al XIX-lea [i pân\ în prezent. dona]iile Lauren]iu Ulici. ''Mihai Eminescu'' National Research Centre reunites five cultural sights. property of the last owner of Ipotesti estate . photocopies of 32 of his manuscripts. the poet's parents. Acestor cinci obiective de interes cultural li se adaug\ amfiteatrul în aer liber. today. and four of the Eminovici family members are buried behind it: Raluca and Gheorghe. Centrul Na]ional de Studii ''Mihai Eminescu'' reune[te cinci obiective culturale cu specific propriu .a mirific place of childhood and family life . Biserica satului Ipote[ti. în care Ion Caramitru a fost ministru al Culturii. the period cottage. la Ipote[ti exista o Cas\ Memorial\. as well as to the dialogue of the latter with the other European cultures. is dedicated to the Holy Archangels Michael and Gabriel and represents a sight for tourists due to its unique characteristics: the black halos of the saints presented in the interior mural painting. mama poetului. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. Ipotesti Memorial is in the care of the Ministry of Culture in Romania. last but not least. iar în spatele ei se afl\ [i ast\zi mormintele a patru dintre Eminovice[ti: Raluca [i Gheorghe. Mircia Dumitrescu. built in Moldavian style. cu o capacitate de 600 de locuri. a fost cump\rat\ de Raluca Eminovici. a period which meant the establishment of 80% of what exists today in the Centre from Ipotesti. scientific debates. The small church of Eminovici family.Casa Memorial\. Bisericu]a ad\poste[te obiecte de cult din acea perioad\. Petru Cretia. Alongside these cultural sights we also find the open-air theatre with a capacity of 600 seats and Floare albastra Board and lodging. endowed with the necessary equipment for performances. de critic\ [i istorie literar\. Mihai Eminescu Museum was designed as a convergence point between the space of Ipotesti village . Alex {tef\nescu [i Valentin Co[ereanu. Aurel Dorcu. The church shelters religious objects from that period. de poezie român\ [i universal\. a space open for communication between the different fields of Romanian culture. as well as a mural painting which depicts the outline of the poet's face from his young days. Ipotesti village will not be just a place of memory stuck in time. the face of Carol the II and the face of the Archangel Michael. alocând fondurile necesare constituirii unei baze materiale consistente. Thus. the desire was to transform Ipotesti into a Romanian Weimar. We should mention the period 1996 2000. the museum circuit open to the tourists who visit Ipotesti covers also the field of traditional values. as well as art and. poart\ hramul Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavril [i constituie o atrac]ie pentru turi[ti pentru câteva motive rarisime: aureolele îndoliate (negre) ale sfin]ilor din pictura mural\ interioar\. spa]iul familial . but connected. În acest fel. la care se adaug\ colec]iile de documente. The National Library of Poetry (materialization of a fruitful idea of Laurentiu Ulici. Particularitatea spa]iului ipote[tean este dat\ de îmbinarea armonioas\ a obiectivelor muzeale tradi]ionale cu modernele spa]ii ale Bibliotecii [i Muzeului nou. Alex Stefanescu and Valentin Cosereanu.com Web: www. cât [i dialogului acesteia cu celelalte culturi europene. built through public donations in the inter-war period on the initiative of Nicolae Iorga and Cezar Petrescu. Într-un spa]iu relativ restrâns. a national research centre that would evolve in two distinct. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. filial\ a Muzeului de Istorie [i Arheologie din Boto[ani. each with its own characteristics . precum [i cea de art\ [i.eminescuipotesti. the institution bears the marks and has the structure of a unique settlement in the Romanian cultural space. [i Iorgu [i Nicolae. Florin Zamfirescu. un spa]iu deschis atât comunic\rii între domenii diferite ale culturii române. cât mai ales de discursul muzeal bazat pe sugestii [i simboluri ce vor presupune o interactivitate creativ\. o sal\ de lectur\ [i o sal\ amfiteatru amenajat\ [i dotat\ cu aparatura necesar\ pentru a g\zdui atât spectacole. The Ministry of Culture has assumed and supported our projects regarding the coherent development strategy of the Centre from Ipotesti. becoming the family's place of prayer."Mihai Eminescu" National Research Centre T 1 recând în subordinea direct\ a Ministerului Culturii.the Memorial House. seminars. 3 Contact: sat Ipote[ti. chipul lui Carol al II-lea [i cel al Arhanghelului Mihail [i o pictur\ mural\ care p\streaz\ tr\s\turile fe]ei poetului la tinere]e.ipotesti@gmail. The unique character of the museum will be given not only by the quality of the exhibits. Romanian and universal poetry. Unicitatea muzeului va fi dat\ nu doar de calitatea exponatelor. the small church of Eminovici family. Foto: Amfiteatrul Laurentiu Ulici 3. as a branch of the History and Archaeology Museum in Botosani. Mircia Dumitrescu. dar în leg\tur\ intrinsec\: muzeografia [i cercetarea. care s-a perpetuat în spiritul genera]iilor ce i-au succedat. Biblioteca Na]ional\ de Poezie (concretizare a unei idei faste a lui Lauren]iu Ulici. p\rin]ii poetului. proiec]ii multimedia. P ân\ în 1989. providing the necessary funds for the creation of a substantial material basis. when Ion Caramitru was Minister of Culture. Thus. Aurel Dorcu. 66 << Established in 1992. and Iorgu and Nicolae. colocvii. two of the poet's brothers. fields: museography and research. Bisericu]a familiei Eminovici. 1. being completed by collections of documents. the National Library of Poetry and the new Eminescu Museum. photographs and letters which belonged to the poet and to Veronica Micle. which will be based on suggestions and symbols that will imply creative interactivity. but a way to turn to account the universe of values belonging to Eminescu's creation.ro 2 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 67 << . fost pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din România) dispune de dou\ depozite de carte. un centru na]ional de cercetare care s\ evolueze pe dou\ c\i distincte./fax: 0231 517 602. construit\ în stil moldovenesc.Centrul Naþional de Studii "Mihai Eminescu" Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" Înfiin]at în anul 1992. Memorialul Ipote[ti are drept for tutelar Ministerul Culturii [i Cultelor din România. fiind un spa]iu adecvat de expunere pentru obiectele provenind din vechile gospod\rii ]\r\ne[ti ale spa]iului moldav. was bought by Raluca Eminovici. the former president of the Writers Association in Romania) shelters two stacks of books. datând de la începutul secolului al XIX-lea.doctorul Papadopol. Biblioteca Na]ional\ de Poezie. jude] Boto[ani Tel. proprietate a ultimului de]in\tor al mo[iei Ipote[ti . ce cuprinde 7 vile cu mansard\ dotate la cele mai înalte standarde. devenind astfel l\ca[ul de rug\ciune al familiei. Ministerul Culturii [i-a asumat [i sus]inut proiectele noastre privind strategia coerent\ de dezvoltare a Centrului de la Ipote[ti. fotocopii a 32 din manuscrisele eminesciene. Florin Zamfirescu. Petru Cre]ia. fotografii [i scrisori autografe ale poetului [i ale Veronic\i Micle. multi-media projections. The Library's basic collection consists of the editions of the poet's works from the XIXth century until the present day. Passing under the direct coordination of the Ministry of Culture.conturat [i între]inut de atmosfera casei memoriale [i biografia poetului v\zut\ dintr-o dubl\ perspectiv\: cea a vârstelor creatorului [i cea a etapelor crea]iei. equipped at the highest standards. This space draws its particularities from the harmonious combination of traditional museum sights and the modern styles of the library and of the new museum. In a relatively limited area. În acest fel circuitul muzeal propus celor ce viziteaz\ Ipote[tii acoper\ [i aria valorilor tradi]ionale. We believe that in this way.seen from a double perspective: the poet's age and his creative stages.loc mirific al copil\riei. noul muzeu Eminescu. Credem c\ numai în felul acesta Ipote[tii nu vor fi doar loc al unei memorii în]epenite în timp. 0231 517 404 E-mail: m. Muzeul Tematic Mihai Eminescu a fost gândit ca punct de convergen]\ între spa]iul ca atare al Ipote[tilor .the doctor Papadopol.shaped and supported by the atmosphere of the memorial house and the poet's biography . being an adequate exhibition space for the objects of the old Moldavian households. comuna Mihai Eminescu. Ipote[tii s-au dorit a fi un Weimar al României. nu în ultimul rând. A Memorial House existed in Ipotesti until 1989.

o parte fiind situat\ peste grani]\. 68 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 69 . The settlement discovered in Mitoc-Malu Galben is characterized through a vast and varied range of fauna remainders.Bobeica and Citadel II .The Forest in the Moat) with an interior surface of 45 hectares. studies and even monographs. de la Stânce[ti-Boto[ani se `nscriu `ntr-o sfer\ larg\ de preocup\ri. prin dimensiunile sale uria[e. Many habitation structures were also discovered here: carving workshops. meant to bring to light the most significant aspects of the material and spiritual life of the people who lived in the province located east of the Carpathians in the second half of the I millenium B. besides other objects and local pottery. being unique in Moldavia through its size. vetre de foc. The fortified settlement was identified in 1973 and the systematic diggings ended in 2004. dar [i din obiecte cruciforme (de tipul crucii grece[ti. Foto: Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti 3. when the society moved on to other forms of territorial-tribal organization. `n care. Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti-Boto[ani Historic vestiges Cercet\rile efectuate în cet\]ile traco-getice din sec VI-III `. Mihai Eminescu Commune.. comuna Mihai Eminescu. studii [i chiar monografii. al\turi de obiecte [i ceramic\ de factur\ local\. the pluri-stratified resort from Mitoc-Malu Galben is one of the most important points of reference of superior Palaeolithic from the eastern-central European space. în ultimele decenii. dar [i obiecte de factur\ greceasc\. as well as Greek objects.Hr. depuse ritual pe piept [i pe frunte. `n seria cet\]ilor cu incinte foarte mari. but also cross-shaped objects (a Greek cross combined with Saint Andrew's cross). combinat\ cu crucea Sf.) are part of a wide range of activities. Pontic Heracleea. Foto: A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc Malul Galben 2.Hr. La Mitoc-Malu Galben au fost descoperite [i 10 morminte sarmatice. in the series of citadels with very large precincts. menite s\ scoat\ la lumin\ cele mai semnificative aspecte ale vie]ii materiale [i spirituale specifice grupurilor de popula]ie care au locuit `n cea de-a doua jum\tate a mileniului I `. with moats and strong earthwork walls. Aici s-au descoperit [i un tezaur cu piese de harna[ament lucrate din aur. Two of the skeletons of women that were discovered had jewellery: a necklace and a tiara. mostly in the space between the Carpathians and Nistru River.[i central european. Heracleea Pontic\. during the last decades. A[ezarea fortificat\ a fost identificat\ în anul 1973. fortificat cu val [i [an] de ap\rare. au fost descoperite [i fragmente de amfore grece[ti din Thasos.. Locuirile paleolitice de la Mitoc-Malu Galben se caracterizeaz\ [i printr-o bogat\ [i variat\ gam\ de resturi faunistice. The diggings performed in the course of 5 campaigns have also identified 15 Getic dwellings. C. with fragments of Greek amphorae from Thasos. `n provincia de la r\s\rit de Carpa]i. The complex of Thracian-Getic citadels. the Citadel from Dersca is included. construite `n dou\ etape. din m\rgele de sticl\. due to its characteristics. included in the List of Historic Monuments and also in Law no. having a surface of around 70-80 hectares. la `nceputul perioadei hallstattiene `n Moldova [i locuit\ pân\ prin sec. Sinope. iar s\p\turile sistematice s-au încheiat în anul 2004. Investiga]iile au generat o consistent\ literatur\ de specialitate.. The fortified Getic settlement from Cotu-Copalau C The Getic civilization and especially the fortified settlements have represented. Chios.P\durea din {an]) cu o suprafa]\ interioar\ de 45 de ha. Au mai fost descoperite [i 4 locuin]e apar]inând culturii Cucuteni.Hr. 5/2000 .Hr. Tot aici au fost descoperite numeroase structuri de locuire: ateliere de cioplire. The investigations have led to many writings and reports on the diggings.C. the fortified settlement from Cotu-Copalau has a triangular shape. S\p\turile `ntreprinse `n 5 campanii au identificat [i 15 locuin]e getice. având o suprafa]\ de circa 70-80 ha. S\p\turile arheologice `ntreprinse `n aceast\ zon\ `n anii 1960-1970 de c\tre Adrian Florescu [i Marilena Florescu au identificat 82 de complexe de locuire `n interiorul celor dou\ cet\]i de mari dimensiuni (Cetatea I Bobeica [i Cetatea II . Mende. women and even a child were also discovered at Mitoc-Malu Galben.arheolog Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Locuit\ `ntre sec V-III `. concretizat\ prin rapoarte de s\p\turi. sta]iunea pluristratificat\ de la Mitoc-Malu Galben reprezint\ unul dintre cele mai importante puncte de referin]\ ale Paleoliticului superior din spatiul est.C. made of glass beads. hearths. situated on a plateau (Jorovlea) and fortified with earthwork walls and a defence moat. datate `n sec VI-III `. mai cu seam\ în spa]iul carpato-nistrean.C. unic\ `n Moldova. Pe aceast\ linie se înscrie [i monografia a[ez\rii fortificate de la Cotu Cop\l\u. The Thracian-Getic citadels from Stancesti-Botosani G B The researches made at the Thracian-Getic citadels from StancestiBotosani (the VI-III centuries B. prin caracteristicile sale. cu vârful `ndreptat spre nord [i este situat\ pe un platou (Jorovlea). Mende. The citadel was apparently established at the beginning of the Hallstatt period in Moldavia and inhabited until the V-IVth centuries B. The archaeological diggings performed in the area in 1960-1970 by Adrian Florescu and Marilena Florescu identified 82 habitation complexes inside the two large citadels (Citadel I .Hr. Ea a fost `ntemeiat\. b\rba]i [i inclusiv al unui copil. se pare. ad\posturi special amenajate. A thesaurus with harnesses made of gold. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Foto: A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u (vedere dinspre est) 3 4 A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u Civiliza]ia getic\ [i îndeosebi a[ez\rile fortificate au constituit. Andrei). The Thracian-Getic Citadel from Dersca-Berezna G B Although no archaeological diggings were made. Dou\ din scheletele de femei descoperite aveau m\rgele. a[ezarea `nt\rit\ de la Cotu-Copal\u are o form\ triunghiular\. One of these writings is the monograph of the fortified settlement from Cotu Copalau. placed on the chest and forehead as signs of a ritual..Protected Areas.C. Chios. Sinope. reprezint\ un monument arheologic de importan]\ na]ional\ [i este cuprins în Lista Monumentelor Istorice [i în cadrul Legii nr. situate în marginea de SV a localit\]ii Stânce[ti. odat\ cu trecerea la noi forme de organizare teritorial-tribal\. bronze and iron was also discovered here. is an archaeologic monument of national importance. cu [an]uri [i valuri puternice de p\mânt. 5/2000 la capitolul Zone protejate. cetatea de la Dersca se `nscrie. built in two stages. a part of which is situated across the border. Cele dou\ cet\]i [i-au `ncheiat existen]a c\tre mijlocul sec III `. V-IV `. de femei. Foto: Poarta de intrare a a[ez\rii fortificate de la Dersca Din punct de vedere cultural [i cronologic. obiectul a numeroase cercet\ri sistematice. câte un colier [i diadem\. Rhodos [i Cnidos. Ten Sarmatian tombs of men. with its tower facing north. The Paleaolithic settlement from Mitoc-Malu Galben M From a cultural and chronological point of view. A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc-Malu Galben Cetatea traco-getic\ de la Dersca-Berezna De[i nu au fost executate s\p\turi arheologice.Vestigii istorice Text & Foto: Octavian Liviu {OVAN .C.Hr. 1. situated at the south-western end of Stancesti locality. special shelters. fiind. Sistemul de cet\]i traco-getice. The two citadels ceased their existence towards the middle of the IIIrd century B. Inhabited between the Vth and the IIIrd centuries B. dating from the VI-III centuries B. Rhodos and Cnidos. the object of many systematic researches. Foto: Fortifica]ia a[ez\rii getice de la Cotu-Cop\l\u 4. bronz [i fier. Four dwellings that belonged to Cucuteni Culture were also discovered.

Foto: BOARDMEDIA . odat\ cu stabilirea c\lug\rilor greci la M\n\stirea Co[ula. dup\ 6 km.Agafton . The tourists who wish to stop for the night can find accommodation in the 20 places offered by the abbot of the monastery. folk masks. `nconjurat de vii [i livezi. in a beautiful settlement. construit `n sec. a library with religious books dating from the XVIII-XIXth centuries and accommodation spaces for pilgrims. when the Greek monks settled at Cosula Monastery. called ''The Road of Voivodes''. situat la marginea unui frumos codru `n suprafa]\ de 150 ha [i care cuprinde 3 biserici.Curte[ti (DN 28 B) .Agafton . `n localitatea Buda. un alt punct de atrac]ie este stejarul multisecular cunoscut sub denumirea de ''Stejarul lui Cuza''. la umbra c\ruia a poposit Al. Zona mai ofer\ pentru iubitorii de natur\ [i drume]ii o rezerva]ie botanic\ de tisa situat\ `n localitatea Dealu-Mare (5 km) . surrounded by vineyards and orchards. o bibliotec\ cu fond de carte religios datând din sec. pictur\ religioas\.Cosula . Pentru cei interesa]i s\ retr\iasc\ adev\rate pagini de istorie. the route continues on the county road DJ 208 H and reaches Cosula Monastery. representing a rich folk and ethnographic area. dar [i pentru `ncântarea sufletului [i a privirii la vederea mândrelor domni]e [i a frumoaselor boieroaice [i hangi]e [i pentru delectarea cu vestitele bucate moldovene[ti [i vinuri alese din podgoriile noastre.Sihastrie . situated in Dealu-Mare (5 km) . comprising 3 churches. baskets etc. we recommend this route. numit generic ''Drumul voievozilor''.Frumusica . situat\ la intrarea pe teritoriul jude]ului Boto[ani. Traversând municipiul Boto[ani [i urmând DN 29. where. Continuing on this county road.Vorona (DJ 208 C) . se afl\ situat\ localitatea Tudora. se ajunge la Complexul M\n\stiresc Vorona. Gama larg\ a acestora `ncânt\ sufletul [i inima privitorului care poate [i lua cu el acas\ o p\rticic\ din sufletul ]\ranului boto[\nean. in the middle of the oak. Din DN 28 B. 10 km from Cosula Monastery.Radeni The road between Suceava .Botosani (DN 29) .P\durea Vorona 70 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 71 . elm and ash forest we reach Sihastria Voronei Monastery. La finalul traseului v\ recomand\m s\ vizita]i podgoria R\deni. `mpletituri din nuiele. dup\ cca. ~n vecin\tate exist\ o frumoas\ p\dure de stejari seculari. `n timpuri de Tourist routes in Botosani restri[te. 1. `n mijlocul p\durii de stejari. le recomand\m acest traseu. un peisaj specific acestor locuri: codrii de aram\ ai localit\]ii Agafton.Baisa . at an altitude of over 550 m. Aceasta este o continuare a vestitelor podgorii Cotnari din jude]ul Ia[i. Crossing the City of Botosani on the national road DN 29. Another sight in the area is the ancient oak known as ''Cuza's Oak''.Co[ula Sih\strie . From the national road DN 28 B. Tot aici exist\ un pod (monument istoric).Targu Frumos (DN 28 B) . pân\ a doua zi. our route takes you to a mirific place.Tudora locality. [i nu numai. `ntr-o a[ezare splendid\. Close to the monastery there is a bridge (historical monument). at just 2 km from the national road DN 28 B.Târgu Frumos (DN 28 B) .Suceava . situated at the edge of a beautiful landscape. sculptur\ `n lemn. religious painting. being accommodated in the 10 places offered by the abbot of the monastery.capitala cultural\ a României a fost b\tut `n lung [i `n lat de voievozii Moldovei. traseul urmeaz\ DJ 208 H pentru a ajunge la M\n\stirea Co[ula.Boto[ani (DN 29) .Trasee turistice botoºãnene 1 Drumul voievozilor Ia[i . Cuza.M\n\stirea Sih\stria Voronei [i dreapta . situated at the entrance on the territory of Botosani County. Mergând `n continuare pe acest drum jude]ean. Their wide range pleases the heart and soul of the visitor who can take home a part of the soul of the peasants from Botosani. primul domn al Principatelor Române Unite. I. unde.R\deni . atestat\ documentar `n anul 1400 [i care reprezint\ o bogat\ zon\ folcloric\ [i etnografic\. goblenuri. {i aici pelerinii pot poposi. la Vorona pute]i admira portul popular local. the first ruler of the United Romanian Principalities stopped to rest. 2 The Road of Voivodes Iasi . we reach the Monastery Complex Vorona.R\deni Drumul dintre Suceava . 10 km de la M\n\stirea Co[ula. pute]i s\ poposi]i pentru momente de lini[te [i deplin\ relaxare `n blocuri cu apartamente [i c\su]e. ei fiind caza]i `n cele 10 locuri oferite de stare]ul m\n\stirii. Parcurgând traseul spre comuna Vorona.Suceava . documentary certified in 1400. In the proximity of the monastery there is also a beautiful forest with ancient oak trees. Turi[tii care doresc s\ poposeasc\ pân\ a doua zi vor fi caza]i `n cele 20 de locuri oferite de stare]ul m\n\stirii.the cultural capital of Romania was crossed by the voivodes of Moldavia in times of distress. beech. in Buda locality.Tudora. m\[ti populare. La o distan]\ de 15 km de Vorona. The foreign and Romanian tourists.Flam`nzi (DJ 208 H) . traditional weavings. ajungem la M\n\stirea Sih\stria Voronei. in a remarkable landscape.Baisa . Being situated in an area with ancient folk and craft cultural traditions. at approx.the Residence Citadel of historic Moldavia and Iasi .Radeni . where Al.spre Pe[tera Siha[trilor 2. The area also offers to the tourists who love nature the possibility to hike and to visit a botanical reservation of yew trees. XVIII-XIX [i spa]ii de cazare pentru pelerini.Tudora . ocupând o suprafa]\ de 117 ha.Bifurca]ie: stânga . Cuza. la numai 2 km abatere de la DN 28 B. I.Frumu[ica . fagi. At a distance of 15 km from Vorona.Flamanzi (DJ 208 H) . Foto: Pe[tera Siha[trilor Foto: BOARDMEDIA . `ntr-un cadru natural remarcabil. ulmi [i frasini. In the vicinity of the monastery we find the lake. gobelins. For the people who are interested in experiencing true pages of history.Vorona (DJ 208 C) .Tudora . De asemenea. with a surface of 150 hectares. at Vorona the tourists can admire the local costumes. built in the XVIIIth century on Miletin River. as well as the collectors of folk art who visit the area can find a diversified offer of tourist products of this kind. a landscape typical of these places: the copper forest of Agafton locality. ]es\turi tradi]ionale. XVIII pe râul Miletin. la o altitudine de peste 550 m. At the end of the route we recommend a visit to Radeni vineyard.Cetatea de Scaun a Moldovei istorice [i Ia[i .Curtesti (DN 28 B) . It is a continuation of the famous Cotnari vineyard from Iasi County. ~n imediata apropiere a m\n\stirii este situat lacul. The pilgrims can also stop for the night here. sculpture in wood. traseul nostru v\ `ndreapt\ pa[ii spre un cadru feeric. occupying a surface of 117 hectares. Following the route towards Vorona Commune. but also in times of peace for the delight of the soul and eyes at the sight of the beautiful princesses. after 6 km. landowners and innkeepers and also to taste the famous Moldavian dishes and wines from our vineyards. you can spend moments of quietness and complete relaxation in apartment blocks and cottages. Fiind situat\ `ntr-o str\veche zon\ de tradi]ie cultural\ popular\ [i me[te[ug\reasc\. Turi[tii str\ini [i români [i colec]ionarii de art\ popular\ care viziteaz\ zona pot g\si o diversificat\ ofert\ de produse turistice de acest gen. we find Tudora locality.

locul copil\riei lui {tefan Luchian. This tree of Central-European origin. The reservation from Tudora is famous and placed under protection for its exemplars of yew tree. Noua Sulita. after approx. and from Vorona Mare locality the county road DJ 208 I turns left towards Tudora locality. From Dorohoi. at the first junction the road turns right towards Oraseni Deal locality.Vaculesti Dorohoi . baraj ce realizeaz\ o acumulare de ap\ pe o lungime de 70 km [i o suprafa]\ de 7. dup\ ie[irea din zona urban\. 3. centru comercial. aceste trasee vor putea fi cunoscute [i valorificate [i de turi[tii sosi]i din alte ora[e.Dorohoi . The culinary attraction of this place is fried chicken with garlic sauce and maize porridge.Liveni . un interes [tiin]ific îl reprezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen. In this context. on the national road DN 29 A and then on the county road DJ 208 you get to Liveni locality. Tisa Reservation spreads between Racului Brook and Tisa Brook and it can be crossed in about 60 minutes. 500 ha.. we reach Stefanesti City. a dam which created a lake with a length of 70 km and a surface of 7. 5 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . care asigur\ trecerea frontierei tot spre Regiunea Cern\u]i . This area offers a wide range of tourist products. with a famous folk dance ensemble. se afl\ cabana turistic\ Rediu. we find Rediu tourist lodge. well preserved traditions and customs. ~n plus. Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" . which would include the frontier points to and from Cernauti Region .Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora . and from there to Vorona locality. Cernauti) When you say Botosani. v\ pute]i opri la Popasul Cucorani. where you can visit the Memorial House of our national poet. the childhood universe of Stefan Luchian.Botosani .Pomarla . Exist\ o frumoas\ biseric\: ''Sfântul Nicolae''.Pomârla . care s\ aib\ ca direc]ie de ie[ire sau de intrare în ]ar\ punctele de trecere a frontierei spre sau dinspre Regiunea Cern\u]i . has been largely exploited in the past. The locality also preserves vestiges of an aristocratic mansion from the XV-XVIth centuries. at a distance of 3 km.. Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa. De la Dorohoi.Liveni Racov\] . The cultural-artistic manifestations organized in this locality are the Folk Festival ''The Golden Field'' (in June) and the Festival of winter traditions and customs (in December). we suggest to the tourists who want to go to the Republic of Moldova to visit the hunting and cultural sights on the route.Baisa .Arcu[ul [i peni]a Localitate veche atestat\ documentar `n 1435."). Comuna Suli]a prezint\ un interes deosebit prin iazul Drac[ani. Tot bine p\strat este monumentul eroilor din R\zboiul de Independen]\ [i din Primul R\zboi Mondial.Vorona (DJ 208) . Aceast\ zon\ ofer\ [i o gam\ larg\ de produse turistice. `notului.P\durea Tudora Suceava (DN 29) . Atrac]ia culinar\ a acestui loc este puiul la rotisor cu mujdei [i m\m\ligu]\. Stefanesti.Cristine[ti Ib\ne[ti .''. the road continues to Tudora.Ripiceni .Dersca .Vorona Mare (DJ 208) . Well preserved is also the monument of the heroes of the War of Independence and World War I. The mirific landscape invites the tourists to dream and offers them unforgettable moments of quietness and reverie. canoeing and swimming being allowed.Racov\]. totodat\. Spre Moldova de peste Prut Suceava (DN 29) .Radauti Prut . XV-XVI. in a place you can get to only on foot. raised in 1842.Botosani) and also a fifth route (entrance to Botosani County from Diakivitchi . Returning to the national road DN 29 B.Vorona Mare (DJ 208) Tudora (DJ 208 I).Agafton .Hili[eu Horia . St\uceni [i prim\ria ora[ului {tef\ne[ti. c\ o serie de localit\]i importante. swimming. the route continues on the county road DJ 208 H up to the forest canton located at the edge of the forest.Cucorani . În rezerva]ia de la Tudora. In the reservation from Tudora. Acest iaz are o suprafa]\ de cca. a c\rei construc]ie a fost atribuit\ lui {tefan cel Mare. Radauti Prut.Cristinesti Ibanesti . Se continu\ deplasarea dup\ marcajul turistic (triunghi) pân\ la cantonul Ple[a în rezerva]ie (cca 45 min.Republic of Moldova (Balti .Cristinesti Racovat was extended through the creation of a branch from Dorohoi to Sendriceni .Dorohoi . On the national road DN 29. an ethnographic centre with elements of folk art. 3 km. a ap\rut traseul nr. Moreover. cu lemn foarte pre]ios. named after the nearby village. Alte atrac]ii oferite de comun\ sunt posibilit\]ile de practicare a pescuitului. Rezerva]ia de la Tudora este cunoscut\ [i pus\ sub protec]ie pentru exemplarele de tisa.Mih\ileni . these routes will also be traversed by tourists from other towns.Dumeni .Republica Moldova (B\l]i . 3000 ani). you can stop at Cucorani.Vladeni . c\l\riei etc. Other routes Botosani County Council wants to establish other routes besides the existing ones.. vom ajunge `n ora[ul {tef\ne[ti. Sulita Commune is very interesting due to Dracsani Pond. [i-au exprimat dorin]a de a figura pe traseele turistice propuse de noi.Boto[ani) [i traseul nr. Cristine[ti. cu longevitate mare (cca. The pond has a surface of around 500 hectares.Rediu . Alte trasee Consiliul Jude]ean Boto[ani a propus. pe valea pârâului Tisa. after leaving the urban area.000 hectares.Mihaileni . the beech forest with common oaks and hornbeams (many ancient exemplars) presents also an increased scientific interest. an old crossing over Prut River.Ucraina . Plecând din municipiul Boto[ani. Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa. The tourists can reach Sulita on the national road DN 29 D and then on the county road DJ 297. în\l]at\ în 1842.Ucraina. economic [i cultural al v\ii Prutului.Dorohoi . There is also a beautiful church: ''Saint Nicholas''.Dumeni . la km 3. Situated in a forest glade. {tef\ne[ti. un centru etnografic cu elemente de art\ popular\. canotajului.{tef\ne[ti . Cern\u]i) Când roste[ti Boto[ani. de-a lungul timpului.Or\[eni Deal (DJ 208) . lacul `]i aduce aminte de clipele copil\riei `n care ''Fiind b\iet p\duri cutreieram . apoi se ajunge `n Ipote[ti. Apart from the presence of the yew tree. 60 minute.000 ha. the most famous and most representative being the traditional pottery.). dintre care cele mai reprezentative [i de renume sunt produsele din ceramic\ tradi]ional\. `notului. on the county road DJ 294 C (3 km). Urma]i-ne [i ve]i sim]i fo[netul p\durii [i ve]i auzi picurându-v\ `n ureche doine str\bune sau minunatele ''Rapsodii'' enesciene. Over Prut River towards Moldova Suceava (DN 29) .Racovat . After Vorona. Cantacuzino-Pascanu house. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. s\ înfiin]eze [i altele. la prima intersec]ie se vireaz\ la dreapta spre localitatea Or\[eni Deal [i se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre localitatea Vorona.Stefanesti Trusesti .Vârvu Câmpului . the tourist route Suceava Baisa . which is protected by law.Vama Siret. Pe DN 29. dup\ parcurgerea a cca. Stauceni localities and also Stefanesti Town Hall. offering pleasant moments in the heart of nature. documentary certified in 1435. Noua Suli]\.Boto[ani).V\cule[ti .Cucorani . cu multe exemplare seculare.Chisinau) Coming from Suceava and Transylvania. fishing. Ar\t\m. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. From Stefanesti. pe DJ 294 C (3 km).Racov\] .Cristine[ti .Vl\deni Agafton . R\d\u]i Prut. economic and cultural centre of Prut Valley. cu poten]ial turistic. Boto[ani (DN 29) . Boto[ani .Dorohoi Liveni . respectiv prim\riile comunelor Pomârla.). monument de arhitectur\.Havârna . Prin statuarea acestor trasee turistice se va putea valorifica mai bine poten]ialul turistic al localit\]ilor de pe linia respectivelor trasee.Suli]a . with a high tourist potential. after approx. `ntr-un loc la care nu po]i ajunge decât cu piciorul. 45 min. Stefanesti City has been the commercial. The approval of these tourist routes.Dorohoi .Hiliseu Horia . There is no other place where one can better understand what urged the poet to describe in such a beautiful way the feelings that fill the hearts of each Romanian. a fourth route was created (entrance to Botosani County towards Diakivitchi .St\uceni . the Research Centre or "Mihai Eminescu" National Library. 3 km.Ucraina .Vama Siret. namely the town halls of Pomarla. will give the possibility to turn to account the tourist potential of the localities crossed by the respective routes.Vaculesti .Ucraina (Her]a.Baisa . numit a[a dup\ denumirea satului din apropiere.Cristine[ti . Moreover. permi]ând practicarea pescuitului.Stauceni . De la {tef\ne[ti. Din localitatea Vorona se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre Tudora.Liveni . În localitate se p\streaz\ vestigii ale unei cur]i boiere[ti din sec.Ukraine. cu un renumit ansamblu de dansuri populare. a fost mult exploatat în trecut. which provides the crossing of the border towards Cernauti Region . unde a copil\rit genialul muzician George Enescu [i a c\rui cas\ ofer\ turi[tilor momente de aleas\ reverie.Racovat .Bucecea .000 years). Situat `ntr-un lumini[ al p\durii. 4 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . 45 km. În plus.Botosani). We also mention that a series of important localities. Rezerva]ia Tisa este cuprins\ între Pârâul Racului [i Pârâul Tisa. Manifest\rile culturalartistice organizate în aceast\ localitate sunt Festivalul de folclor ''Holda de aur'' (luna iunie) [i Festivalul datinilor [i obiceiurilor de iarn\ (luna decembrie).Baisa . exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare.Vorona (DJ 208) . horseback riding etc. Nic\ieri nu po]i `n]elege mai bine ce l-a `ndemnat pe poet s\ descrie atât de frumos sentimente ce umplu cu siguran]\ sufletele fiec\rui român iubitor al naturii [i nu numai. care v\ ofer\ momente pl\cute de petrecere a timpului liber `n mijlocul naturii. iar în localitatea Vorona Mare se vireaz\ la stânga pe drumul jude]ean DJ 208 I spre localitatea Tudora.Ukraine (Herta. whose construction was attributed to Stephen the Great.Tudora Botosani (DN 29) .Oraseni Deal (DJ 208) . so that today it is considered a protected species and natural monument.Racovat . and from there in Ipotesti. canotajului.R\d\u]i Prut .Cucor\ni . with a long life span (approx.Tudora (DJ 208 I) Starting from the City of Botosani and following the signs towards the City of Iasi. Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa. regions or countries besides Cernauti Region or Botosani County.Baisa . an architectural monument. The path continues following the tourist mark (triangle) up to Plesa canton inside the reservation (approx. spre municipiul Ia[i. În acest context s-a suplimentat traseul turistic Suceava .Ipotesti (DN 29 B) . vechi loc de trecere peste apa Prutului este barajul de la Stânca-Coste[ti. pe DN 29 A [i apoi pe DJ 208 ajunge]i `n localitatea Liveni.Boto[ani . mai poate oferi turistului pl\cerea vizit\rii unei vechi biserici.Ipote[ti .Rediu .Manoleasa . your thought wanders to Eminescu and Enescu.'' ("As a boy I used to roam the forests. Acest arbore de origine central-european\. propunem turistului care ar vrea s\ ajung\ `n Republica Moldova s\ viziteze atrac]iile cinegetice [i culturale de pe acest traseu. Here you can admire objects and furniture that were silent witnesses to the master's creation and have formed at the same time the childhood space of the musician. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii. where the brilliant musician George Enescu spent his childhood years and whose house can offer the tourists moments of reverie.Varvu Campului Bucecea .V\cule[ti . Peisajul mirific invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe neuitate de lini[te [i reverie.Ipotesti .Ucraina. unde pute]i vizita aici Casa Memorial\ a poetului nostru na]ional. ~n zilele de duminic\ se organizeaz\ târguri pentru prezentare [i vânzare produse artizanat [i agricole (comuna este cunoscut\ ca târg `nc\ din perioada anilor 1817-1819). An old settlement.Dersca . 45 km. Other sights are represented by the possibilities to practise fishing.Tru[e[ti . can also offer the tourists the pleasure of visiting an old church. Centrul de studii eminesciene sau Biblioteca na]ional\ ''Mihai Eminescu''.Ukraine . circuitul acesteia durând cca.Manoleasa .Ripiceni .Havarna Dorohoi . La Suli]a se poate ajunge pe DN 29 D [i apoi pe DJ 297. tradi]ii [i obiceiuri bine p\strate.{tef\ne[ti .Cristinesti . have expressed their desire to be included in the suggested routes.Ukraine.. on the valley of Tisa Brook. fairs are organized here for the presentation and sale of handmade and agricultural products (the commune has been known as a borough since 1817-1819).Stefanesti Stanca .Cucorani . regiuni sau ]\ri decât Regiunea Cern\u]i sau jude]ul Boto[ani.Ukraine .Racov\] . Revenind la DN 29 D [i parcurgând cca. canoeing. with a very precious wood.. there is a canyon which has been dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters. conform indicatorilor de circula]ie rutier\. arbore ocrotit prin lege. casa Cantacuzino-Pa[canu. ora[ul {tef\ne[ti a fost. gândul `]i zboar\ spre Eminescu [i Enescu. On Sundays.Baisa . Revenind pe DN 29 B. Cristinesti. prin crearea unei ramifica]ii de la Dorohoi spre {endriceni . Boto[ani .Lac p\dure Baisa The bow and the pen Suceava (DN 29) .Mitoc . From the centre of Tudora locality.Mitoc . 72 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 73 . the lake brings back memories from the childhood years when ''Fiind baiet paduri cutreieram .Stânca . we find the dam from Stanca-Costesti.. Follow us and you will feel the rustle of the forest and you will hear ancient folk songs or the wonderful ''Rhapsodies''.Dorohoi . Din centrul localit\]ii Tudora se continu\ deplasarea pe drumul DJ 208 H pân\ la cantonul silvic amplasat la limita p\durii.Suil]a . Returning to DN 29 D.Ipote[ti (DN 29 B) . pe lâng\ aceste trasee turistice. Aici pute]i admira obiecte [i mobilier care au fost martori t\cu]i [i au creat totodat\ spa]iul copil\riei muzicianului.Chi[in\u) Venind dinspre Suceava [i Ardeal.

Acest arbore de origine central-european\. cu longevitate mare (circa 3000 ani). Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . the Peat Bog from Lozna and Stanca-Costesti Lake. 850 exemplars of yew tree in the reservation. with a long life span (approx. these activities were performed according to the legislation in the field. have counted the exemplars of Taxus baccata and have initiated public awareness campaigns for the population and local authorities regarding the importance of preserving the habitat and the wild species of flora/fauna. F\getul Secular de la Stuhoasa. the Flower Reservation Ripiceni-Manoleasa. common oak and hornbeam forest is also of scientific interest. The outlaw used to hide in the forests in the area. the clearing or the transfer of seedlings to other localities being thus avoided. Turb\ria de la Lozna [i Lac Stânca-Coste[ti. lemnul acestora era folosit la confec]ionarea cuielor folosite `n trecut la construc]iile locale [i erau comercializate `n toate jude]ele Moldovei. has been widely exploited in the past. rezerva]ia se afl\ `n custodia Direc]iei Silvice Boto[ani. In the reservation from Tudora. situl a devenit [i o atrac]ie turistic\. [i legendei haiducului Coroi. prin desf\[urarea unor activit\]i tradi]ionale. have cleaned the water streams from the reservation (Tisa. the wood was used for the production of the nails used in the local construction sector. the beech. Ciornohal Forest. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . ~n rezerva]ie exist\ circa 850 de exemplare de tisa dispersate pe pantele râurilor [i din care pu]ine se mai `ncadreaz\ `n vârstele de 300-350 de ani. nu `n ultimul rând.Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . figur\ mitic\ ce mai r\scole[te [i ast\zi amintirile b\trânilor din comun\. on the valley of Tisa Brook. exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. jefuindu-i [i `mp\r]ind s\racilor prada confiscat\. mushrooms etc. Cu o suprafa]\ de 119 ha. a fost mult exploatat în trecut.Stejar secular din P\durea Tudora Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 75 . The low number of centennial yew trees is explained by their abusive clearing. Racului and Ocup Brooks). Bucecea Baltile Siretului. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii. Rezerva]ia floristic\ Stânca{tef\ne[ti. Arini[ul de la Horl\ceni. few exemplars remaining with ages of 300-350 years. Num\rul redus de arbori de tisa cu vârste seculare se explic\ prin defri[area abuziv\ a acestora din motivul c\ frunzele acestei specii erau toxice pentru animale.compartimentul "Protec]ia naturii" ale naturii din judeþul Botoºani La nivelul jude]ului Boto[ani sunt declarate nou\ arii naturale protejate incluse în Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: P\durea Tudora. have marked the tourist routes.Rezervaþii naturale ºi monumente Text: Rocsana GAFENCU . the reason being that the leaves of this species are toxic to animals. Dup\ declararea zonei ca rezerva]ie natural\. There are approx. recoltarea ciupercilor. Haiducul Coroi se ascundea `n p\durile din zon\. the reservation is in the custody of Botosani Forest Department and it is protected. The present surface of the protected natural area ''Tudora Forest'' has been since ancient times a source of life and income for the local population. pândind convoaiele de boieri care tranzitau drumurile locale. scattered on the banks of the rivers.Rezerva]ia P\durea Tudora 2. robbing them and giving the loot to the poor. pe valea pârâului Tisa.000 years).P\durea Tudora . de exemplu colectarea plantelor medicinale. au igienizat cursurile de ap\ din rezerva]ie (Pârâul Tisei. `mpreun\ cu APM Boto[ani [i Direc]ia Silvic\ Boto[ani. together with APM Botosani and Botosani Forest Department.tisa 1 2 Natural reservations and monuments in Botosani County Pãdurea Tudora \durea Tudora constituie una dintre cele mai vizitate arii naturale protejate din jude]. Racului [i Ocup). Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa. Rezerva]ia Tudora a atras aten]ia unor ONG-uri locale care. un interes [tiin]ific prezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen cu multe exemplare seculare. an de an tot mai mul]i turi[ti tranzitând rezerva]ia pentru a admira frumuse]ea peisajului [i a cunoa[te locurile unde se ascundea odinioar\ legendarul haiduc Coroi. with a very precious wood. waiting for the convoys of landlords that crossed the local roads. through traditional activities. Moreover. 3. datorit\ existen]ei arboretului de Taxus baccata (tisa). ~n prezent. being also sold in all the counties of Moldavia. au desf\[urat ac]iuni de con[tientizare public\ a popula]iei [i autorit\]ilor locale privind importan]a conserv\rii habitatului [i a speciilor de flor\/faun\ salbatic\. au marcat traseele turistice. De asemenea. Tudora Reservation has drawn the attention of some NGOs which. 1. After the area was declared a natural reservation. aceste activit\]i se desf\[oar\ conform legisla]iei `n domeniu. every year more and more tourists coming to the reservation in order to admire the beauty of the landscape and to see the places where the legendary outlaw Coroi used to hide. cu lemn foarte pre]ios. are paza asigurat\. such as the collection of medicinal herbs. În rezerva]ia de la Tudora. arbore ocrotit prin lege. the site has also become a tourist sight. evitând astfel defri[area sau transferul puie]ilor `n diferile localit\]i. Tudora Forest Tudora Forest is one of the most visited natural protected areas in the county. At present. the Alder forest from Horlaceni. This central-European tree. rezerva]ia natural\ de tisa de la Tudora a fost semnalat\ `nc\ din anul 1937 ca o vegeta]ie spontan\ [i compact\. and also due to the legend of Coroi outlaw. Rezerva]ia floristic\ Ripiceni-Manoleasa. au evaluat numeric exemplarele de Taxus baccata [i. 74 << P Botosani County has nine natural protected areas included in the National Network of Protected Areas: Tudora Forest. Bucecea B\l]ile Siretului. P\durea Ciornohal.Taxus baccata . Besides the presence of the yew tree. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . there is a canyon dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters. today being considered a protected species and natural monument. comprising many ancient exemplars. specie declarat\ monument al naturii. due to the existence of Taxus baccata (yew) mast. the Ancient Beech Forest from Stuhoasa. Actuala suprafa]\ a ariei naturale protejate ''P\durea Tudora'' a constituit `nc\ din cele mai vechi timpuri o surs\ de existen]\ [i de venituri pentru popula]ia local\. With a surface of 119 hectares. a mythical figure that still haunts the memories of the old men. the Flower Reservation Stanca-Stefanesti. a species declared natural monument. the natural reservation of yew tree from Tudora was discovered in 1937 as a spontaneous and compact vegetation.

P\durea Ciornohal apar]ine provinciei balcano-meossiace [i este sta]iunea cea mai nordic\ cu Cotinus coggygria. The geological sub-layer of the site of sarmatian age is represented by proprietate public\ a statului. but the AlpineCarpathian. especially in Moldavia. D. Mititelu and his collaborators on the flora of Stanca-Stefanesti reservation mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. Se `ntâlnesc `ns\ [i elemente alpinocarpatice. Ea constituie [i un important element de peisaj care se reînnoie[te în func]ie de anotimp. [isturi amfibolice-roci mezometamorfice.P\durea Ciornohal Î Lozna Dersca Peat Bog The identified types of community habitats are the ''Natural eutrophic lakes and peat bogs capable of natural regeneration''. specie cu o ecologie interesant\. P\durea este proprietate privat\ a M\n\stirii Vorona [i fond forestier The identified type of habitat is ''Dacian forest of oak and hornbeam''. element ponticosubmediteranean. the identified type of habitat being the one of Dacian forests of oak and hornbeam. European and circumpolar elements. Alpine-Boreal and Atlantic elements can also be encountered. Importan]\ deosebit\ au [i speciile de origine continental\ [i sudic\. located at the northern limit of the area: Cotinus coggygria. Flora rezerva]iei Vorona prezint\ un remarcabil interes sub aspect fitogeografic. Elementele floristice predominante sunt cele eurasiatice. The forest is the private property of Vorona Monastery and the forest content is in the property of the state. The dominating soil is forest brown. The institution responsible for the management of the site is Botosani Forest Department (Trusesti Administrative Unit). rocks (conglomerates). trânjoaica [i de unele specii de briofite saxicole.000 m.Turb\ria Lozna Dersca T eritoriul pe care se afl\ situl apar]ine Miocenului. Substratul geologic de vârst\ sarma]ian\ al sitului este reprezentat prin roci alc\tuite din conglomerate. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei.5-6 m). C. The phytocenosis encountered here. On the basis of these criteria. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani Rezerva]ia floristic\ Stânca-{tef\ne[ti a jude]ului Boto[ani. The crystalline basis consists of mica-schist. Apele au un aspect de mla[tin\ datorit\ dispunerii z\c\mintelor pe un pat argilos impermeabil. Raritatea unor atât de autentice crâmpee de silvostep\. The waters have the aspect of swamps due to the location of the deposits on an impermeable clay bed. turb\ria de la Dersca fiind o mla[tin\ eutrof\. and from a petrographic point of view we find clay marl. nisipuri [i argile vinete. the peat bog from Dersca being an eutrophic swamp. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . at the western limit of the area. Pe baza acestor criterii. rezerva]ia forestier\ Ciornohal prezint\ un interes deosebit [i sub aspectul vegeta]iei. Covorul vegetal este variat [i H Ciornohal Forest The territory of the forest belongs to the Miocene era. Callergon giganteum and Marchanthia polymorfa. connected to the limestone sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. cu toate perturb\rile suferite. The scarceness of such genuine glimpses of forest steppe. the water can accumulate in these deposits (deposit water). It was noticed that the rare flowers are accompanied by species that only grow here such as: the houseleek.-4. `n mai pu]in de 30 de ani. printre care dominante sunt specia Drepanocladus aduncus [i specii ca Chrysohypnum sommerfeltii. precum [i valoarea geologic\ a zonei au constituit criteriile declar\rii acestei loca]ii ca rezerva]ie [tiin]ific\. grouped in 56 families were discovered at this site. Mititelu and his collaborators show that the species was preserved in a cenotic ambiance typical of the calcareous rocks. numite Toltry. Chrysohypnum sommerfeltii. represented by sarmatian deposits. consisting of many xerophyte elements. Elementul daco-balcanic este reprezentat numai prin specia Rhinanthus rumelicus. the Lozna-Dersca perimeter is included in the Moldavian Platform. Institu]ia responsabil\ pentru managementul sitului este Direc]ia Silvic\ Boto[ani (Ocolul Silvic Tru[e[ti). the germander speedwell.Pãdurea Ciornohal Turbãria Lozna Dersca 1. which has sediments with a thickness of 1. The investigations performed by D. cu particularit\]i evidente [i de mare însemn\tate fitogeografic\. Solul predominant este cel brun de p\dure. This is the only location in the country where we can find the plant Schivereckia podolica. alpino-boreale [i atlantice. sand and purple clay. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei.5-6 m grosime). The researches performed on the flora and vegetation reveal the wealth of the existing genetic content and the phytogeographical significance of the vegetal layer. a species with an interesting ecology. A The flower reservation Stanca-Stefanesti S The identified type of community habitat is called ''Rupicole communities with plants that grow on calcareous soils or grasslands with plants that prefer alkaline soils from the Alysso-sedion albi habitat''. roci carbonatice. C. The flower species of community interest Angelica palustris was also identified at the site. The Dacian-Balkan element is represented only through the species Rhinanthus rumelicus.chrysophyllum. Cercet\rile asupra florei [i vegeta]iei din sit reliefeaz\ bog\]ia genofondului existent [i `nsemn\tatea fitogeografic\ a covorului vegetal. iar pe alocuri apare podzolul. În sit s-au identificat 424 specii de plante vasculare. The species of continental and southern origin are very important as well. is still maintained in a semi-natural state. cu predominarea speciilor xerofile. reprezentat prin depozite sarmatice. The existence of the species Schivereckia podolica in Romania initially in one place (Stanca-Stefanesti Reservation). Se constat\ c\ raritatea floristic\ este `nso]it\ de unele endemisme ca: urechelni]a. It is also an important landscape element that changes according to season. Mititelu [i colaboratorii asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. Rare species of plants from the vascular flora can be found here. roci porfirogene. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. Rezervaþia floristicã Stânca-ªtefãneºti ceast\ rezerva]ie apar]ine tipului de habitat comunitar ''Comunit\]i rupicole calcifile sau paji[ti bazifile din Alysso-sedion albi''. perimetrul Lozna-Dersca se 2 încadreaz\ în Platforma Moldoveneasc\. clay and not so much loess. Cercet\rile efectuate de D. Este singura loca]ie din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. Mititelu [i colab. eviden]iaz\ c\ specia s-a men]inut `ntr-o ambian]\ cenotic\ tipic\ stânc\riilor calcaroase. Referring to the vegetation. cosaciul. The site is located in the western part of Botosani County. Din punct de vedere geologic. the illyric cowfoot and some species of bryophytes that grow among rocks. intersperse with podsol. Existen]a ini]ial\ `n România numai `ntr-o singur\ sta]iune (Rezerva]ia Stânca-{tef\ne[ti) a speciei Schivereckia podolica. the forest reservation Ciornohal presents a special interest also as regards the vegetation. justific\ propunerea de a fi supus\ regimului de ocrotire a întregii suprafe]e ocupate de p\durea Ciornohal. Stiva de sedimente dispuse peste fundamentul cristalin apar]in paleozoicului. It is a rare habitat in Romania through the thickness of the eutrophic to neutral peat layer (1. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\.000-5. Pe lâng\ flora bogat\ [i puternicul caracter conservativ. The peat layer consists of bryophytes. alternating with sandstone. europene [i circumpolare.P\durea Vorona flora of Vorona Reservation is very interesting as regards the phytogeographical aspects. Stratul de turb\ este format în special din briofite. the bream. cu o expresivitate remarcabil\ pentru aceast\ Vorona Forest zon\ colinar\. Fitocenozele întâlnite aici. si au descris Asplenio-Schivereckietum ca nou\ pentru [tiin]\. n acest caz identific\m un habitat comunitar tip ''Lacuri eutrofe naturale [i The peat bog can regenerate on its own in less than 30 years. The dominating flower elements are the Eurasian. epimetamorphic rocks (chlorite . with obvious particularities of great phytogeographical significance. a Pontic-sub-Mediterranean element of great phytogeographical significance. Mesozoic and Neozoic eras. Many continental and southern elements (steppe) can also be encountered here. The latter is varied and presents an increased scientific interest. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 77 . The block of sediments deposited on the crystalline basis belongs to the Paleozoic.chrysophyllum. mezozoicului [i neozoicului. alongside a rich and varied flora. a Pontic-sub-Mediterranean element. as well as a series of Dacian and Balkan species. 3 Aici vegeteaz\ specii de plante rare din flora vascular\ a României. with all the alterations suffered. The Foto: BOARDMEDIA . precum [i o serie de specii dacice [i balcanice. Este habitat rar în România prin grosimea stratului de turb\ eutrof\ pân\ la neutr\ (1. they describe the species Asplenio-Schivereckietum as new to science. Situl este situat în partea de vest 2. constituit din numeroase elemente xerofite. D. being the most northern location with Cotinus coggygria. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. al\turi de o flor\ bogat\ [i variat\. Ciornohal Forest is part of the Balkan-Meossian province. From a geological point of view. dominated by xerophile species. element pontic-submediteranean de mare însemn\tate fitogeografic\. Ciornohal Forest is a sample of the relic ecosystem of forest steppe. Callergon giganteum [i Marchanthia polymorfa. în special în Moldova. apa î[i g\se[te un bun loca[ de acumulare în aceste z\c\minte (apa de z\c\mânt). alternând cu gresii. Referindu-se la vegeta]ie. Fundamentul cristalin este alc\tuit din mica[isturi. [opârli]a. Turb\rii capabile de o regenerare natural\''. Pãdurea Vorona abitatul identificat este de tipul ''p\duri dacice de stejar [i carpen''. called Toltry. iar tipul de habitat identificat este cel al p\durilor dacice de stejar [i carpen. ce posed\ un pachet de sedimente în grosime de 1000-5000 m. aflate la limita nordic\ a arealului: Cotinus coggygria. as well as the geological value of the area represented the criteria for the declaring of the location as scientific reservation. uncommon in the north of the country.sericite slate) and carbonate rocks in the superior part. Turb\ria se poate reface natural. P\durea Ciornohal este un e[antion al ecosistemului relictar de silvostep\ disjunct din nordul ]\rii. amphibolic schist mesometamorphic rocks. 4 prezint\ un interes [tiin]ific deosebit. Datorit\ capilarit\]ii ridicate a plantelor ce alc\tuiesc stratul turbifer. with a remarkable expressiveness for this hill area. the dominating species being Drepanocladus aduncus. 424 species of vascular plants. ~n sit s-a identificat [i specia floristic\ de interes comunitar Angelica palustris. iar din punct de vedere petrografic predomin\ marnele argiloase. Due to the high capillarity of the plants that form the peat bog layer. se men]in înc\ într-o stare cvasinatural\. la limita vestic\ a arealului. grupate `n 56 de familii. iar în partea superioar\ de roci epimetamorfice de tipul [isturilor sercito-cloritoase. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . apoi argilele [i mai pu]in loess-ul. Besides the rich flora and the powerful conservative character. justifies the proposal for inclusion of the entire surface of Cionohal Forest under protection.

Arboretele de provenien]\ natural\ ocup\ o suprafa]\ de 83. dominated by the native natural vegetation. Cercet\rile efectuate de D. 5/2000. Since the start of the works.5 ha. por]iuni destul de însemnate acoperite cu tuf\ri[uri provenite din z\voaiele originale defri[ate sau tuf\ri[uri formate din specii autohtone. Mititelu [i colab. O parte din aceste iviri au fost exploatate. being placed in the proximity of the water stream. Here. Astfel s-a constituit [i declarat legal a doua rezerva]ie floristic\ localizat\ pe malul Prutului. After 1950. an area was chosen at approximately 25 km north of Stanca . Din anul 1971 supravie]uiesc cca 50 de exemplare. ov\zului. these lands are used partly as hayfields and pastures and significant surfaces are transformed into agricultural lands used for growing corn.B\l]ile Siretului Este o rezerva]ie floristic\ complex\. resulted mostly from the plantations cultivated after 1950. men]inându-se câteva stânc\rii pe malul râului Prut. Lucr\rile de amenajare a râului Prut. The works on Prut River (the construction of the dam and of Stanca-Costesti lake). Bucecea . which shelters species of flora that live in moist areas. În zona de interes s-au identificat arborete cu caracter natural. These lands from the meadow of Prut River extend in the detriment of the other natural areas. aceste terenuri sunt folosite `n parte ca fâne]e [i p\[uni. the specialists discovered that the plants blossomed and produced fruit.Rezerva]ia natural\ Bucecea . cu arbori seculari [i unde influen]a omului este aproape minim\. with a surface of 2 hectares. unde domin\ vegeta]ia natural\ autohton\.5 hectares. only the plants that grow on the debris were transferred to another location. The natural mast occupies a surface of 83. a species with an interesting ecology. significant areas covered by shrubberies from the original cleared riverside coppices or shrubberies consisting of native species. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. vechile p\duri naturale au fost alc\tuite majoritar din z\voaie de plop alb [i negru [i z\voaie de salcie. ~nc\ din faza de `nceput a lucr\rilor s-a pus problema salv\rii speciei Schivereckia podolica. Ripiceni. Urm\rinduse evolu]ia an de an. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . `n com. cartofului. After the investigations. Aici apari]ia la zi a calcarelor recifale are loc `n câteva puncte. the second flower reservation was established and legally declared. efectivele plantei fiind `n continuu declin. paji[ti hidrofile care periodic sunt acoperite de ap\. Some of these points are exploited. as well as artificial mast. Another sight located in the studied ecologic area is Prut Forest. fiind amplasate în imediata vecin\tate a cursului de ap\. Aria de Protecþie Specialã Avifaunisticã "Lac Stânca-Costeºti" Î n lunca Prutului se deosebesc urm\toarele tipuri de habitate: z\voi natural. The ancient beech forest Stuhoasa It is a forest with a surface of 60. (arinul negru). Since 1971. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . The works on Prut River (the construction of the dam and of StancaCostesti lake).5 ha. with ancient trees.Lac Stânca-Coste[ti The bird-fauna with special protection''Stanca-Costesti Lake'' f C The following habitats can be distinguished in the meadow of Prut River: a natural riverside coppice. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. iar în partea mai înalt\ a luncii din pâlcuri de lunc\ cu stejar peduncular.over 100 cm). legumelor [i plantelor ale c\ror produse se folosesc `n gospod\riile proprii sau ajung `n pie]ele agroalimentare Aceste terenuri agricole din lunca Prutului se extind `n defavoarea celorlalte zone naturale. Din anul 1971. as the technique of detaching the blocks of rocks together with the plants was not efficient (the rock was very brittle and deeply altered . have affected the integrity of this reservation. `n care sunt protejate specii de flor\ specifice zonelor umede. numite Toltry. efectivele plantei fiind `n continuu declin. `n care specia Fagus sylvatica se g\se[te la limita estic\ a arealului na]ional.Ripiceni (today Manoleasa Commune. The investigations performed by D. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. riverside coppices with willows and also clumps of pedunculate oaks in the higher parts. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani A Protected sights in the ecologic area The protected natural areas scattered like islands in the meadow of Prut River have the purpose of protecting and preserving the valuable species of flora and fauna. suprafe]e `nsemnate sunt transformate `n terenuri agricole folosite pentru cultura porumbului. Dintre acestea. reducing the number of plants. the Euro-American poplars were widely introduced. Aceste arii protejate reprezint\ singurele loca]ii din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. around 50 exemplars have been growing in this area. a few rocky regions existing on the bank of Prut River. specie cu o ecologie interesant\. Dup\ anul 1950. the main issue has been the salvation of the species Schivereckia podolica. potatoes. where the human influence is minimum. forming vegetative sprouts and strong rosettes. s-a constatat c\ plantele au `nflorit. hydrophilic grasslands which are periodically covered with water. only two natural reservations are mentioned by name in Law no. ambele cu { suprafa]a de 1 ha. representing wonderful landscape elements. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 79 . Other Reservations The alder forest from Horlaceni Aceast\ rezerva]ie are suprafa]a de 5 ha [i conserv\ specia de arboret Alnus glutinosa This reservation has a surface of 5 hectares and preserves the species of mast Alnus glutinosa (the black alder tree). a perimeter for the protection of the soil and consolidation of the slopes. connected to the calcareous sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. fructificat. The old natural forests from the area consisted mainly of riverside coppices with white and black poplars.Alte rezervaþii Arini[ul de la Horl\ceni F\getul secular Stuhoasa Este o rezerva]ie forestier\ cu suprafa]\ de 60. called Toltry. având vârste de 10-30 ani. Dup\ `ncerc\ri `n ani succesivi. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. replacing the natural riverside coppices and the meadow forests with oaks. ~n urma cercet\rilor efectuate s-a ales pentru transplantare o zon\ la cca 25 km nord de Stânca. located on the bank of Prut River. The same procedure was used with good results also in the Botanical Garden in Iasi. motivul care a stat la baza declar\rii ariei naturale protejate. with ages of 10-30 years. which are consumed in the private households or sold in the markets. These protected areas are the only locations in the country where we find the plant Schivereckia podolica. Mititelu and his collaborators on the flora of the reservation from StancaStefanesti mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. From among them. being included in the National Network of Protected S Areas: the flora reservation from Stanca-Stefanesti and the flora reservation from Ripiceni. doar dou\ rezerva]ii naturale sunt nominalizate `n Legea nr. at altitudes of 50-150 m. s-a recurs la transplantarea numai a plantelor aflate pe grohoti[. being the reason why the forest was declared natural protected area. the Sub-commission of the Natural Monuments in Iasi has begun to investigate the ecologic conditions where the plants live. Natural masts were identified in the area. Since 1971. fiind incluse `n Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: Rezerva]ia floristic\ de la Stânca-{tef\ne[ti [i Rezerva]ia floristic\ de la Ripiceni. precum [i arborete cu caracter artificial. after the settlement of a lawsuit regarding the limit between the two communes). through the invasion of gravel. oat. prin invadarea prundi[urilor. the latter having low stability and functionality. reprezentând e[antioane de peisaj deosebit. After several attempts. 5/2000.B\l]ile Siretului Lucr\rile de amenajare a râului Prut. cu suprafa]a de 2 ha. înlocuind de regul\ z\voaiele naturale [i p\durile de lunc\ cu stejar. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. [i anume la Ripiceni (actualmente comuna Manoleasa. ~n zona de lunc\. Bucecea Baltile Siretului It is a complex flower reservation. asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. Obiective protejate în zona ecologicã riile naturale protejate r\spândite insular `n cadrul Luncii Prutului au ca scop protejarea [i conservarea speciilor valoroase de flor\ [i faun\. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. deoarece tehnica desprinderii blocurilor de stânc\ cu plante nu a dat rezultate (roca era foarte friabil\ [i alterat\ `n profunzime pân\ la peste 100 de cm). Un alt obiectiv de interes conservativ situat `n zona ecologic\ studiat\ este P\durea Z\voi Prut. provenite în special din planta]iile executate dup\ anul 1950. both with a surface of 1 hectare. have affected the integrity of this reservation. the reef limestone appears to the surface in some parts. in Ripiceni Commune. acestea având o redus\ stabilitate [i func]ionalitate. Thus. in order to find a similar location. cu o orientare NE. s-au introdus pe scar\ larg\ plopii euroamericani. reducing the number of plants. Subcomisia Monumentelor Naturii Ia[i a `nceput cercetarea condi]iilor ecologice `n care planta cohabit\ [i a `ncercat g\sirea unei sta]iuni similare. la altitudini de 50-150 m. Observing their evolution from year to year. where the species Fagus sylvatica is encountered at the eastern limit of the national area. vegetables and plants. `n urma solu]ion\rii unui litigiu privind limita dintre cele dou\ comune). perimetru forestier pentru protec]ia solului [i consolid\ri versan]i. formând l\stari vegetativi [i rozete puternice. oriented towards north-east.5 hectares. Acela[i procedeu s-a utilizat cu rezultate bune [i `n Gr\dina Botanic\ Ia[i.

Havarna Lake. in the north-west of the county. iar 12% este ocupat de bazinul râului Siret. with a surface of 164 C hectares.600 hectares and a length of 70 km. situat `n partea vestic\ a jude]ului. Hanesti Lake. Because of the water storage basin from Catamaresti. lacul lui Mihai Eminescu este situat `ntr-un lumini[ al p\durii. On the territory of Botosani County there are 156 water storage basins. `n suprafa]\ de 164 ha. Mihai Eminescu's lake can be found in a forest glade. având aceea[i `ntrebuin]are). ideal for fishing). 80 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 81 . considered the most beautiful flowers by the Indians. with a surface of 574 hectares. cu un volum de 1. pools. din care 152 apar]in bazinului hidrografic Prut. Regarding the City of Botosani. having the same use). Cal Alb Lake. Lacul Negreni. tulbur\tor [i poate fi admirat\ `n lunile iunie-iulie ale anului. it is framed by two main rivers: Sitna (the main tributary of Jijia River . a tributary of Sitna River. pepiniere piscicole [i hele[teie. Ca lacuri de acumulare men]ion\m: Lacul C\t\m\r\[ti (pe râul Sitna. acesta este `ncadrat de dou\ râuri principale: Sitna (principalul afluent al Jijiei . fish farms and ponds. Negreni Lake. `n nord-vestul jude]ului. Other lakes are: Curtesti Lake (on Dresleuca River. Stauceni Lake. Lacul H\ne[ti. socoti]i de indieni ca cele mai des\vâr[ite dintre flori. The hydrographical network of Botosani County is represented by Prut River Basin and its tributaries and to a smaller extent by Siret River Basin.5 miliarde mc ap\. cât si pentru pescuit) [i B Lacul Stânca-Coste[ti-Bucecea. The lake is covered with yellow water lilies.5 billion m3 of water. iazuri. Lacul St\uceni. un afluent al Sitnei. the lake of Vorona Monastery and Mihai Eminescu's Lake (evoked on many occasions in his creation). mplasat `ntr-un peisaj mirific care invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe de neuitat. Prut River Basin covers 88% of the county's surface and the rest of 12% is covered by Siret River Basin. Lacul Cal Alb. Stauceni Lake. aducând aminte de clipele copil\riei poetului Mihai Eminescu. Printre cele mai reprezentative men]ion\m urm\toarele lacuri naturale: Lacul Ib\neasa (loc de pelerinaj pentru turi[ti). reminding us of the poet's childhood. resulting one of the largest water storage basins in the country. We can mention some of the most representative natural lakes: Ibaneasa Lake (a pilgrimage place for tourists).65 km) and Dresleuca. Bazinul râului Prut ocup\ 88% din suprafa]a jude]ului. Lacul m\n\stirii Vorona [i Lacul lui Mihai Eminescu (mult invocat `n poezia sa). Lacul Mileanca. Lacul St\uceni. ~n apropierea ora[ului mai sunt câteva acumul\ri mai mari de ap\ (sub form\ de lacuri) [i mai multe acumul\ri mici (gen iazuri). realizându-se una din cele mai mari acumul\ri din ]ar\. `n suprafa]\ de 39 ha. used for both irrigations and for fishing) and Stanca-CostestiBucecea Lake. Mileanca Lake.bazinului hidrografic Siret. Lacul este `nc\rcat cu nuferi galbeni. ~n ceea ce prive[te ora[ul Boto[ani. de lini[te [i reverie. râul Sitna are un debit mic `n dreptul ora[ului Boto[ani. Sitna River has a reduced flow when it reaches the City of Botosani. An important hydrographical hub was built in the area of Stanca-Costesti locality. Aceast\ floare ginga[\ are un miros exotic. thrilling scent and it can be admired in June-July. Alte lacuri mai sunt: Lacul Curte[ti (pe râul Dresleuca. A The blue lake in the forest Mihai Eminescu's Lake Located in a mirific landscape which invites to reverie and offers unforgettable moments of quietness to the sensitive tourists. situated in the western part of the county. This delicate flower has an exotic. with a surface of 39 hectares. a surface of 1. As water storage basins we can mention: Catamarasti Lake (on Sitna River.Lacuri Foto: BOARDMEDIA . Dracsani Lake (on Sitna River.65 km) [i Dresleuca. `n suprafa]\ de 574 ha. folosit atât pentru iriga]ii. cu o suprafa]\ de 1600 ha [i o lungime de 70 km. Lacul Drac[ani (pe râul Sitna. Din cauza acumul\rii de la C\t\m\re[ti. with a volume of 1. iar 4 . ~n zona localit\]ii Stânca-Coste[ti a fost construit un C important nod hidrotehnic. Close to the town there are also a few large water storage basins and several small water storage basins (ponds). Pe teritoriul jude]ului Boto[ani exist\ un num\r de 156 lacuri de acumulare.Lac Ib\neasa Lacul codrilor albastru Lacul lui Mihai Eminescu Foto: BOARDMEDIA R Lakes e]eaua hidrografic\ a jude]ului Boto[ani este format\ `n principal de bazinul râului Prut [i afluen]iii acestuia [i `ntr-o mic\ m\sur\ de bazinul râului Siret. ideal pentru pescuit). Lacul Havârna. out of which 152 belong to Prut Basin and 4 to Siret Basin.

.

Fela . unde achizitorul este Qatar International Trade. Unul din scopurile principale ale companiei este de a oferi servicii complete de contorizare. ajungând ast\zi s\ implementeze proiecte software `n ]\ri din Europa [i Asia precum: DAR AL RABIEH Medina . are produced by ELSACO. costurile [i pre]urile care nu mai sunt de mult o certitudine sunt doar câteva din tendin]ele macroeconomice care redefinesc în acest moment industria de utilit\]i la nivel mondial. lucr\ri de reabilitare energetic\ a cl\dirilor: audituri [i bilan]uri energetice. Succesul companiei pe pia]a interna]ional\ a fost posibil datorit\ unor contracte cu importante companii române[ti care au dus la implementarea unor solu]ii de contorizare marca ELSACO: RADET Bucure[ti. the ELSACO experts have developed an integrated solution for metering. executând lucr\ri [i asigurând exploatarea instala]iilor cu scopul de a eficientiza consumurile energetice [i de a cre[te gradul de confort prin dezvoltarea serviciilor [i solu]iilor dedicate `n domenii conexe: lucr\ri de reabilitare [i modernizare a instala]iilor termoenergetice. investi]iile mari de capital necesare `n industrie. Astfel. energie termic\. APA NOVA Bucure[ti etc. cre[terea accelerat\ a cercet\rilor referitoare la efectele produc]iei [i consumului de energie asupra mediului `nconjur\tor. management. sunt produse de ELSACO. the orientation towards new sources of alternative energy. proiectarea [i producerea de calculatoare [i notebook-uri. the costs and prices which have been uncertain for a long time are just a few of the macro-economic trends that redefine today the worldwide utility industry. COLTERM Timisoara. incluzând [i solu]ii software dedicate pentru ap\ [i înc\lzire. One of the main purposes of the company is to provide complete metering services.O companie în plin\ ascensiune: A company in full rise: ELSACO re[terea f\r\ precedent a cererii pentru energie. COLTERM Timi[oara. dedicated to the utilities companies: the measuring of consumption. such as: DAR AL RABIEH Medina . operations and technology it uses today. the software and reading equipment. Understanding the nature of these forces. becoming (after over a decade of activity) one of the most upstanding companies in its field. Knowing the necessities of the utilities companies. furnizarea de echipamente [i servicii pentru exploatarea surselor de energie neconventional\. electricitate [i produse proprii. APA NOVA Bucharest etc. ELSACO `[i face intrarea pe o pia]\ concuren]ial\ puternic\.QIT Qatar. lider `n solu]ii software pentru ap\. providing the security of a competent partner.Bosnia. the management of energy consumption and the service of measure equipment. Cunoscând necesit\]ile companiilor de utilit\]i. Kinetic .proving that it can handle with great professionalism large projects across the border. ajungând dup\ mai bine de un deceniu de activitate s\ fie una din cele mai serioase firme din domeniile sale de activitate. speciali[tii ELSACO au dezvoltat o solu]ie integrat\ de contorizare adresat\ companiilor de utilit\]i însemnând: m\surarea consumurilor.Saudi Arabia. QIT Qatar. RAJAC Ia[i. electricity etc. ELSACO has had difficult choices to make in the course of time regarding the strategy. Thus. RAJAC Iasi. Following a significant team effort. ELSACO ofer\ servicii complete care satisfac nevoile pie]ei. Drumul nu a fost u[or. construction works. V&V Int'l . the production of specialized electronic equipment. Ca urmare a unui efort de echip\ considerabil.000 de contoare. The products delivered for this project. bazate pe produse ale companiei franceze ITRON. The journey has not been easy. cea a exportului de software. The ELSACO experts are successfully implementing a software system for meter reading in the water and heating field. IBL . Manas Turkey. works for the rehabilitation of buildings: audits and energy reports.Serbia. based on the products of the French company ITRON. Fela Elve]ia. Produsele livrate pentru acest proiect. C The unprecedented growth of the energy demand. The success of the company on the international market was possible due to contracts with important Romanian companies that have led to the implementation of metering solutions from ELSACO: RADET Bucharest. gestiunea consumurilor energetice [i service-ul echipamentelor de m\sur\. RAM Buzau. ~n]elegând natura acestor for]e. IBL Mauritius. opera]iunile [i tehnologia pe care o folose[te în acest moment. gas. oferind siguran]a unui partener competent. ELSACO enters on a strong market dominated by competition .Arabia Saudit\.Switzerland. Feneks Serbia. performing works and ensuring the exploitation of the facilties in order to reduce the energy consumption and increase the level of comfort through the development of dedicated services and solutions in connected fields: works for the rehabilitation and modernization of the thermal-energy facilities. the large capital investments necessary in the industrial sector. a leader in software solutions for water. cu termen de finalizare anul 2011. [i anume echipamentele pentru conectarea `n re]ea a 30. ELSACO investing progressively in its technical and organizational capacities. the design and production of computers and notebooks. Manas Turcia. at present implementing software projects in European and Asian countries. namely 30. including also dedicated software solutions for water and heating. orientarea c\tre noi surse de energie alternativ\. Elsaco a dezvoltat `n timp solu]ii dedicate pentru citirea contoarelor [i facturarea consumurilor. V&V Int'l Serbia. Elsaco has developed dedicated solutions for meter reading and consumption billing. Ecoinvest .000 meters. thermal energy. the saving of the readings and their analysis. the supply of metering equipment and services to the water companies. ELSACO provides complete services which satisfy the demands of the market. ELSACO investind progresiv `n capacit\]ile sale tehnice [i organizatorice. 84 << . furnizarea de echipamente [i servicii de contorizare pentru regiile de ap\ [i canalizare. producerea de echipamente electronice specializate. Power Flow Engineering Dubai EAU. Kinetic. softul [i echipamentele de citire a contoarelor. Ecoinvest Bosnia. stocarea datelor citite [i analiza acestora.the software export market . RAM Buz\u. facturare.Serbia. billing. compania ELSACO a avut de f\cut de-a lungul anilor alegeri dificile `n ceea ce prive[te strategia. demonstrând c\ poate derula cu profesionalism proiecte de mare calibru [i `n afara grani]elor ]\rii. Speciali[tii ELSACO implementeaz\ cu succes un sistem software de citire a contoarelor de ap\ [i climatizare `n cadrul proiectului ''The Pearl Qatar''. the supply of calculation equipment and associated services. gaz. furnizarea de echipamente de calcul [i servicii asociate. management. as part of the project ''The Pearl Qatar'' (completion 2011) the buyer being Qatar International Trade. lucr\ri de construc]ii. Feneks . Power Flow Engineering Dubai UAE. the supply of equipment and services for the exploitation of unconventional energy sources. the accelerated growth of research regarding the effects of energy production and consumption on the environment.Mauritius.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful