destina]ii jude]ene destina]ii jude]ene

Botoºani

Editor:

Media Promotion People
Director general:

Beatrice Chiriac
Director executiv

Botoºani - leagãn al culturii ºi istoriei româneºti ºi universale
Foto: BOARDMEDIA

Alexandra Patriche
Asistent manager

Emilia T\tar
Director crea]ie & DTP:

Dana Florea
Traducere `n limba englez\:

Oana T\tar
Corectur\:

Mariana Haberstoch
Distribu]ie:

P

Bogdan Ghi]\
Promovare:

Partener:

Consiliul Jude]ean Boto[ani
Colaboratori:

Muzeul Jude]ean de Istorie Boto[ani Direc]ia pentru Cultur\, Culte [i Patrimoniu Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani Centrul de Informare Turistic\ din cadrul Bibliotecii Jude]ene "Mihai Eminescu" Boto[ani

BOARDMEDIA Foto coperta I: BOARDMEDIA Dana F orea Concep]ie grafic\ Dana Fllorea

Adresa redac] e : Adresa redac]iieii: Str. Iriceanu Ion nr. 6, Bl. 154, Sc. 2, etaj 7, Ap. 93, sector 4, Bucure[ti Tel/Fax: 021 636 62 93 e-mail: forcetourism@yahoo.com www.forcetourism.ro

rin pozi]ia geografic\, jude]ul Boto[ani se afl\ la grani]a estic\ a României [i a Uniunii Europene, învecinându-se cu Ucraina [i Republica Moldova [i reprezentând unul dintre cei mai importan]i poli istorici [i culturali, un adev\rat leag\n al culturii române[ti [i universale. Istoria a[ez\rii Boto[ani începe din vremuri îndep\rtate, fiind men]ionat\ pentru prima dat\ în Foto: Mihai }âbuleac, Pre[edinte al Consiliului Jude]ean Boto[ani documente în anul 1439 (''Letopise]ul }\rii Moldovei'' - Botosani - cradle of Romanian Grigore Ureche). Totu[i, începutul s\u de via]\ dateaz\ and universal culture and history cu mult înaintea atest\rii documentare. De atunci [i pân\ în prezent, Boto[ani a cunoscut diverse stadii de dezvoltare economic\ [i social\ [i a fost cunoscut pe plan na]ional [i interna]ional prin personalit\]le sale. Jude]ul Boto[ani este locul în care s-a n\scut Mihai Em nescu Emiinescu, poet, prozator [i jurnalist român, supranumit [i ''luceaf\rul poeziei române[ti'', unul dintre cei mai importan]i poe]i na]ionali [i universali. De asemenea, Boto[ani a dat universalit\]i culturale [i istorice - pe George Enescu George Enescu , unul dintre cei mai importan]i compozitori [i muzicieni de talie mondial\, cel care a ridicat folclorul [i muzica la nivelul valorilor muzicii universale, precum [i pe Nicolae Iorga, istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar [i academician român, despre care s-a afirmat c\ a jucat pentru cultura româneasc\, în primele decenii ale secolului XX, "rolul lui Voltaire". În perioada interbelic\, Boto[ani f\cea parte din jude]ele Moldovei de Sus, fiind a[ezat pe vechiul drum care, de la Suceava, mergea spre vadul Prutului la {tef\ne[ti [i de aici ajungea prin B\l] la Soroca, pe Nistru. Fiind situat între jude]ul Dorohoi, jude]ul B\l], Suceava [i Baia, era unul dintre cele mai dezvoltate ]inuturi, din punct de vedere economic [i social. Jude]ul Boto[ani prezint\ un poten]al turistic prin rezerva]iile naturale de pe cuprinsul Stânca {tef\ne[t s\u: Stânca-{tef\ne[tii - o rezerva]ie geologic\ [i floristic\; p\durea Ciornohal - rezerva]ie forestier\; Vorona - rezerva]ie floristic\ [i faunistic\; p\durea Tudora Tudora cu rezerva]ia de tisa - specie rar\ pentru ]ara f\getu secu ar noastr\ (lemn de esen]\ foarte tare); f\getull secullar Stuhoasa, comuna Suhar\u; arini[ul de la Horl\ceni (rezerva]ie forestier\), comuna {endriceni; rezerva]ia Turb\r a Dersca floristic\ Turb\riia Dersca.

ISSN 1584 - 5303

From a geographic point of view, Botosani County is located at the eastern border of Romania and the European Union, neighbouring Ukraine and the Republic of Moldova and representing one of the most important historic and cultural poles, a true cradle of Romanian and universal culture. The history of the settlement begins a long time ago, being mentioned for the first time in documents in 1439 (''The Chronicles of Moldavia'' - Grigore Ureche). Still, its real existence began long before the documentary certification. Since then, Botosani has seen various stages of economic and social development becoming famous at national and international level for its important personalities. Botosani County is the birthplace of Mihai Eminescu, a Romanian poet, prose writer and journalist, also called the ''morning star of Romanian poetry'', one of the most important national and universal poets. Moreover, Botosani gave other personalities to the cultural and historic universality: George Enescu, one of the most important composers and musicians in the world, the one who raised folklore and Romanian music at the level of universal music, as well as Nicolae Iorga, a Romanian historian, literary critic, documentalist, playwright, poet, encyclopaedist, memorialist, minister, member of Parliament, prime-minister, university professor and academician, being compared to Voltaire for the role he played in the Romanian culture in the first decades of the XXth century. In the inter-war period, Botosani was part of the region of Upper Moldavia, being located on the old road that left Suceava, crossed the ford of Prut River in Stefanesti and reached Soroca, on Nistru River, through Balt. Being situated between Dorohoi County, Balt County, Suceava and Baia, it was one of the most developed counties, from an economic and social point of view. Botosani County has a high tourist potential through its S natural reservations: Stanca-Stefanesti - a geological and flower reservation; Ciornohal forest - a forest reservation; Vorona - a flora and fauna reservation; Tudora forest with the yew tree reservation - a rare species for our country (very hard wood); the ancient beech tree forest Stuhoasa, Suharau Commune; the alder tree forest from Horlaceni (forest reservation), Sendriceni Commune; the flower reservation Dersca Peat Bog.

Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani

>> 7

Boto[anii. reprezentative pentru jude]ul Boto[ani sunt [i casele memoriale ''Mihai Eminescu". B b oteca Jude]ean\ "M ha Em nescu" Biiblliioteca Jude]ean\ "Miihaii Emiinescu". ''George Enescu". the beginning of the XIXth century.Catolic\ "Na[terea Sf. "Mihai Eminescu" County Library. ''Octav Onicescu". We invite you to know the places. M\n\stirea Vorona (m\n\stirea de c\lug\ri]e). Biserica Uspen a Boto[an Uspeniia . care grupeaz\ un num\r mare de cl\diri cu destina]ie comercial\ datând din secolele XVII . the interior painting being completely restored after the revolution.Boto[anii. "Saint Ilie" Church Botosani. also known as "Moscovici House". XIX. built during the time of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532). the County Museum. Foto: Complexul m\n\stiresc Vorona 3. dating from 1551. Also representative to Botosani County are the memorial houses ''Mihai Eminescu". Biserica "Sf. The Old Centre of the City of Botosani has the oldest architecture in the city. ctitorie a Doamnei Elena Rare[. ''Octav Onicescu".Curtesti. locurile. `n manier\ B ser ca L poveneasc\ Boto[an neogotic\. Gheorghe" . end of the XIXth century. "The Birth of Saint John the Baptist" Roman-Catholic Church Botosani.Boto[anii. ce dateaz\ din jurul anului 1900. construit\ în stil moldovenesc. M\n\stiirea Agafton Curte[ti din secolul XVI. dintre care amintim numai câteva: Biserica "Sf. the museums ''George Enescu". made in 1537-1681. when it was the church of the Furriers' Guild. dating from the XVIth century. Pop\u] .Boto[ani. cunoscut\ [i sub numele de "Casa Moscovici". datând din anul 1551. from among which we can mention: Antipa House. Cosula Monastery. de renume `n lumea me[te[ugarilor boto[\neni. the Lippovan Church in Botosani. ''Nicolae Iorga". sfâr[itul sec XIX. Biserica Romano . Bolfosu House. Silion House. Ioan Botez\toru " Boto[an Sf. V\ invit\m s\ cunoa[te]i oamenii. Biiseriica Liipoveneasc\ . built by the ruler Stephen the Great in 1496. Casa Bolfosu. also called Ventura House. începutul sec. construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matia[ Co[ulvei (1532). N co ae" Doroho Niicollae" . Casa Silion. domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din 1496.Boto[ani . realiz\rile [i proiectele noastre [i s\ v\ umple]i sufletele de spiritul Boto[aniului! Mihai }âbuleac Pre[edintele Consiliului Jude]ean Boto[ani 2 Mihai }âbuleac President of Botosani County Council 1. In Botosani County there are also other edifices with remarkable architectural value. Ioan Botez\torull". dating from 1778. "Saint Nicholas" Princely Church Dorohoi.Boto[ani. the Armenian Church in Botosani (1535). Centrul Vechi al Municipiului Boto[ani este partea cea mai veche a ora[ului din punct de vedere arhitectonic. situated in the homonymous locality. the edifice of the Town Hall. cl\direa Prim\riei construit\ la sfâr[itul secolului XVIII `n stil eclectic de c \d rea F armon c influen]\ german\. the wife of ruler Petru Rares. În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase alte construc]ii cu valoare Casa Ant pa arhitectonic\ deosebit\. so]ia domnitorului Petru Rare[. l\ca[ care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare B ser ca armeneasc\ (pictura mural\). dating from around 1900. ''Nicolae Iorga". având pictura M\n\st rea Agafton interioar\ ref\cut\ complet `n anii de dup\ revolu]ie. built at the end of the XVIIIth century in Eclectic style with German influences. actuala cl\dire a bisericii fiind în\l]at\ pe locul unei vechi capele din lemn `n anul 1853. built by Lady Elena Rares. a place that still preserves very valuable original frescoes (mural painting). Biserica "Sf. M\n\stirea Co[ula din localitatea cu acela[i nume. cll\diirea Fiillarmoniiciiii. denumit\ [i Casa Ventura.Harta judeþului Botoºani 1 There are many religious edifices in Botosani County.XVIII. Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani 3 8 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 9 .Botosani. the building of the Philharmonic. realizate între anii 1537-1681. XIX. Vorona Convent. built by Stephen the Great in 1495. ctitorie a lui {tefan cel Mare din anul 1495.Comuna V\cule[ti (1742). built in the middle of the XIXth century. in Neo-Gothic style. Uspenia Church. ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena. care î[i are începuturile `n anul 1778 ca biseric\ a Breslei Bl\narilor. grouping a large number of commercial buildings dating from the XVIIXVIIIth centuries. Vaculesti Commune (1742). Nicolae". "Saint George" Church Botosani. muzeele ''George Enescu". Biiseriica armeneasc\ Boto[ani (1535). Foto: Vedere panoram\ a localit\]ii Agafton 2. the people. built in 1552 by Lady Elena. Agafton Monastery . Biiseriica Domneasc\ "Sf. cea mai important\ m\n\stire din jude]. Muzeul Jude]ean Jude]ean. printre care men]ion\m: Casa Antiipa. De asemenea. Gorovei Monastery. the most important of its C kind in the county. famous in the crafting field in Botosani. Ilie" .Dorohoii. their accomplishments and projects and to fill your hearts with the spirit of Botosani! În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase edificii religioase. the present edifice of the church being raised on the spot of an old wooden chapel dating from 1853. ''George Enescu". in Moldavian style. construit\ la mijlocul sec. out of which we can mention: "Saint Nicholas" Church Popaut . ctitorie a B ser ca Domneasc\ "Sf. M\n\stirea Gorovei .

Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . the County Council requested non-refundable financing and was the leader of a partnership that included the District Council Soroca (Republic of Moldavia). M\sura 1. computer. .28 persons trained . computer.creation of a web page) were included in the above mentioned project. Printre activit\]ile proiectului s-au num\rat: . Integrare European\ a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile pentru acest proiect.1 Extension and consolidation of the tourist sector . cu impact direct asupra calit\]ii vie]ii popula]iei. modernized and equipped . as well as for the existence of the population from both sides of the border. Angajarea Botosani County Council comunit\]ilor locale în ac]iuni de cooperare transfrontalier\. Consiliul Local al comunei Leorda (România) [i Sindicatul Jude]ean al Pensionarilor Boto[ani (România) în calitate de asocia]i. imprimant\ multifunc]ional\. requested non-refundable financing for this project. The general objective of the project was the intensification of cross-border cooperation in the field of tourism. components of the Euro-region Prutul de Sus.Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" 10 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 11 . având ca efect o promovare corespunz\toare a turismului de o parte [i de alta a grani]ei. Botosani County Council. internet . the dissemination of tourist information to the tourism operators. sursa principal\ a realiz\rii activit\]ilor economice.The creation of a model of good practice in the field of complex/integrated social intervention. PHARE CBC 2005. Rezultatele implement\rii acestui proiect au fost: . as applicant for non-refundable financing. diseminarea informa]iilor cu caracter turistic c\tre operatorii din domeniu turistic. "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" . ecologic [i cultural.01. 3.Lucr\ri de modernizare. componente ale Euroregiunii Prutul de Sus. which aims at a better knowledge of the local communities from the eligible regions.1 Feasibility Study for the objective "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries of CIAS Leorda" .Budget line: B 220202. aparat fotodigital).15. Through this approach. grupuri ]int\.Extinderea [i consolidarea sectorului turistic . . project financed through the Vicinity Programme Romania-Moldavia 2004-2006. Some of the project's activities were the following: .2006. pliante. to the population.The training of the human resources from the two facilities . prin intermediul c\rora au putut fi sus]inute [i celelalte activit\]i ale proiectului. Scopul proiectului a fost acela de a îmbun\t\]i managementul comun privind gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere. mainly as regards the management of Prut River. precum [i crearea unei pagini web de promovare a centrului [i a turismului din cele dou\ regiuni (http://www.1 Centru de îngrijire [i asisten]\ social\ (Leorda-România) reabilitat.Works for the modernization. turismul durabil. the Local Council of Leorda Commune (Romania) and the County Union of the Pensioners from Botosani (Romania) as associates. .ro) were two of the essential objectives of the project. modernizat [i dotat. Internet . the project encouraged the development of cross-border contacts and of local and regional cooperation. reparare.2006 as the main pillar for the future development of sustainable cooperation.Moldova 2004 . Consiliul Jude]ean Boto[ani prin Direc]ia Programe. the project aims at bringing a significant contribution to the sustainable social-economic development in the border area and leads to a better knowledge of the tourist potential of each region. 3.Studiu de Fezabilitate necesar investi]iei "Pavilion de recuperare [i cazare a beneficiarilor din CIAS Leorda".Consiliul Jude]ean Boto[ani Proiecte cu finanþare externã Proiecte finan]ate din fonduri de pre-aderare 1. Consequently. The engagement of the local communities in activities of cross-border cooperation.1 . The general objective of the project was the improvement of the access to integrated community services of social assistance for elderly persons and people with disabilities from Botosani County (Romania) and Soroca District (Moldova). sus]inut\ la Boto[ani 1.1 Social assistance and care centre (Leorda-Romania) rehabilitated. a multifunctional printer. target groups. The results of the project's implementation were: . ac]iunea de cunoa[tere [i apropiere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile a grani]ei a fost cu atât mai benefic\ în situa]ia în care noua frontier\ a Uniunii Europene s-a extins [i la aceast\ zon\ de grani]\. as leader of a crossborder cooperation partnership alongside "Mihai Eminescu" County Library Botosani and the Association of workers in the tourist field in Cernauti Region "Tourist Bucovina" (Cernauti. as well as the creation of a web page for the promotion of the tourist centre in the two regions (http://www. adic\ o mai bun\ cunoa[tere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile. The general objective of the project was the intensification of economic and social cooperation. At the same time.Crearea instrumentelor specifice pentru multiplicarea [i diseminarea informa]iilor. dotare [i reabilitare a loca]iilor din CIAS Leorda.project B financed through PHARE Programme CBC 2004-2006/016-942.Ukraine 2004 . Obiectivul general al proiectului a fost îmbun\t\]irea accesului la servicii comunitare integrate de asisten]\ social\ a grupurilor defavorizate reprezentate de persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i din jude]ul Boto[ani (România) [i din Raionul Soroca (Moldova). The aim of the project was the improvement of the joint efforts for the appropriate management of the cross-border waters. PHARE CBC 2005. instruire în marketing. and this fact should not be perceived by its population as an obstacle in the way of the existing connections and of cooperation at local level. .1 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Pavilion de recuperare [i cazare beneficiari ai CIAS Leorda".proiect finan]at în cadrul Programului PHARE CBC.turismbotosani. Ucraina). "Centrul de informare turistic\ [i cooperare transfrontalier\" .2006.Instruirea resurselor umane din cele 2 entit\]i vizate. "Împreun\ pentru servicii sociale de calitate" RO2005/017-537.Consiliul Jude]ean Boto[ani 2. the main source for the accomplishment of the economic activities. precum [i pentru via]a popula]iei de o parte [i de alta a grani]ei. componente ale Euroregiunii Prutul de Sus.project financed by PHARE CBC Programme. the development of human resources and the accomplishment of preparatory activities for larger projects with a strong cross-border impact in the field.01. through the establisment of a solid basis for economic development. inscrip]ionare CD-uri de c\tre o firm\ autorizat\. training in marketing.01.turismbotosani. cu impact asupra calit\]ii vie]ii oamenilor din zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i regiunea Cern\u]i . through the Vicinity Programme Romania . "Together for quality social services" RO2005/017-537. mass-media. sustainable ecologic and cultural tourism.15.Crearea unui model de bun\ practic\ de interven]ie social\ complex\/integrat\. with a direct impact on the life quality of the population from the border area between Botosani County and the districts of Moldova. mass-media. Îmbun\t\]irea integr\rii transfrontaliere dintre regiunile de grani]\. "Cross-border collaboration for the management of the middle stream of b Prut River" . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . I Priority Promotion of the local socio-economic development. The establishment and endowment of the Tourist Information Centre (with furniture. The project is part of the general objective of the Vicinity Programme Romania . proiectul a încurajat dezvoltarea contactelor transfrontaliere [i cooper\rii la nivel local [i regional. Obiectivul general al proiectului a constat în intensificarea cooper\rii economice [i sociale. telefon [i fax. În cadrul acestui proiect.proiect finan]at prin Programul PHARE CBC 2004-2006/016-942.The creation and development of a cross-border network of information and communication . în calitate de solicitant de finan]are nerambursabil\.Activitate `n cadrul proiectului "~mpreun\ pentru servicii sociale de calitate".Materiale informative [i de promovare a integr\rii sociale a persoanelor vârstnice [i cu dizabilit\]i. Prin aceast\ abordare. repair.Linia bugetar\: B 220202. dezvoltarea resurselor umane [i realizarea unor activit\]i ce preg\tesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic `n domeniu. a realizat un parteneriat cu Consiliul Raional F\le[ti (Republica Moldova).The elaboration of the Feasibility Study necessary for the investment "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries in CIAS Leorda" . Foto: BOARDMEDIA . iar acest lucru nu trebuie s\ fie perceput de popula]ia din zon\ ca o barier\ în calea leg\turilor existente [i a cooper\rii la nivel local.Consiliul Judeþean Botoºani Text: Andrei BUZATU . Ukraine). Crearea [i dotarea "Centrului de informare turistic\" (cu mobilier. Consiliul Jude]ean a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile [i lider al unui parteneriat din care au mai f\cut parte Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova). Two specialized operators in the field of tourism and tourist marketing also carry out their activity inside the Centre. Consiliul Jude]ean Boto[ani. . . `n zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i raioanele din Moldova.Promovarea dezvolt\rii socio-economice locale. Botosani County Council.1 information and communication network for the elaboration of the "Guide for granting social assistance services" . Proiectul s-a încadrat în obiectivul general al Programului de Vecin\tate România . leaflets. concluded a partnership with Falesti District Council (Republic of Moldova). ~n acela[i timp. telephone and fax. Measure 1. Prioritatea I . managementul turistic. which supported the other activities. was considered in the Vicinity Programme Romania . a fost considerat\ de c\tre Programul de Vecin\tate România . The improvement of cross-border integration between the border regions. autorit\]i locale (promovarea turismului în jude]ul Boto[ani prin tip\rirea de bro[uri.01. tourist management.28 persoane instruite. digital camera). popula]ie. "The Tourist Information and Cross-Border Cooperation Centre" . leading to an adequate promotion of tourism on both sides of the border.The creation of the specific instruments for the dissemination of the information. în principal în domeniul gospod\ririi apelor râului Prut.asisten]\ socio-psiho-juridic\ pentru 150 persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i. 2.2006. Prin urmare. with an impact on the life quality of the people from the border area of Botosani County and Cernauti Region Ukraine.2006 ca fiind pilonul principal al dezvolt\rii viitoare a rela]iilor de cooperare durabile. . Obiectivul general al proiectului a fost intensificarea cooper\rii transfrontaliere în domeniul turismului.Ucraina. .Formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere de informare [i comunicare . included in the Euro-region Prutul de Sus. 2. În cadrul Centrului î[i desf\[oar\ activitatea doi operatori specializa]i în domeniul turismului [i al marketingului turistic.ro) au reprezentat dou\ dintre obiectivele esen]iale ale proiectului. CDs. proiect finan]at în cadrul Programului de Vecin\tate România-Moldova 20042006.2006.Moldova 2004 . local authorities (the promotion of tourism in Botosani County through the printing of brochures.Moldova 2004 . As part of this project. proiectul [i-a propus s\ aduc\ o contribu]ie însemnat\ în dezvoltarea economico-social\ durabil\ în zona de grani]\ [i s\ duc\ la o mai bun\ cunoa[tere a poten]ialului turistic de care dispune fiecare parte. through the "Programmes for European Integration" Department. . prin Programul de Vecin\tate România .social-psychological-legal assistance to 150 elderly and disabled people .Materials for the promotion of the social integration of elderly and disabled people . the activity of knowing and bringing together the local communities from the eligible regions was all the more beneficial as the new frontier of the European Union was extended to this area. prin edificarea unor baze solide pentru dezvoltarea economic\. cu impact direct asupra egaliz\rii [anselor de includere în comunitate.Ucraina 2004 . Projects with external financing Projects financed from pre-accesion funds a 1. with a direct impact on the equalisation of chances for inclusion into the community.1 re]ea de informare [i comunicare pentru elaborare "Ghid de acordare a serviciilor de asisten]\ social\". lider al unui parteneriat de cooperare transfrontalier\ al\turi de Biblioteca jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani [i Asocia]ia lucr\torilor din domeniul turistic al regiunii Cern\u]i "Bucovina Turistic\" (Cern\u]i. endowment and rehabilitation of the locations from CIAS Leorda .Moldova 2004 .crearea unei pagini web) au reprezentat activit\]i în cadrul proiectului amintit.

Solicitantul acestui proiect a fost Consiliul Jude]ean Boto[ani (România). desf\[urat\ la Herta (Regiunea Cern\u]i.Contracting Authority (PHARE funds) . ca parteneriat extins. ale afluen]ilor acestuia. The development of pilot activities for the preparation of large projects with significant cross-border impact. . as well as the ground waters from its meadow represent the main drinking water source of the local communities on both sides of the border between the two states. . c. represents the ''bridge" between the two countries. precum [i abord\rile similare de cealalt\ parte de grani]\ vor constitui baza realiz\rii unor lucr\ri complexe de alimentare cu ap\. care s\ realizeze o baz\ de date necesar\ stabilirii unui Plan de ac]iune pentru managementul comun al infrastructurii integrate. between the local public administrations from the two areas. care au [i în prezent planuri de gospod\rire a acestor ape.500 euro. which have plans for the management of the river but with no correlation and cross-border integration for this purpose.1 Development of cross-border transport infrastructure. situat în extremitatea nord-estic\ a României. Cristinesti and Pomarla (Romania). desf\[urat\ la Boto[ani 2.1 Studiu comparativ de cooperare în managementul apelor râului Prut. materialized in damages for the biodiversity and the human settlements. Crearea unei baze de date referitoare la managementul actual în gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere [i dezvoltarea perspectivei privind cooperarea viitoare în acest domeniu. The creation of a database referring to the management of cross-border waters and the development of the perspective regarding future cooperation in this field. revigorând circula]ia pe traseul Dorohoi (România) . M\sura 2. .Consiliul Jude]ean (350 euro) [i 77 Consilii Locale partenere (150 euro fiecare) Scopul proiectului a fost consolidarea capacit\]ii opera]ionale a administra]iilor publice locale din jude]ul Boto[ani. . ca un model de bun\ practic\. for the accomplishment of the project's goal. b. "The informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" (RO 2006/018-147. Managementul apei în acest areal cuprinde atât un aspect de protec]ie a purit\]ii acestor surse de ap\.13.Regiunea Cern\u]i Raionul Her]a.Ukraine) and Stanca customs (Romania . PHARE CBC 2004-2006. respectiv conservarea biodiversit\]ii subacvatice [i din imediata apropiere a acestui curs de ap\ este strâns legat\ de utilizarea Prutului ca surs\ de ap\ potabil\. . legau 2 ]inuturi (Her]a [i Dorohoi) ce apar]ineau }\rii de Sus. The simplified passing point from Racovat. .documentation and contracts for the acquisition of services.a common Action Plan for the joint management of Prut River and for the support of the infrastructure.86.Cernauti (Ukraine). A higher level of awareness of the local population from the two areas regarding public participation in the efficient management of the waters of Prut River. a unui studiu de fezabilitate privind alimentarea cu ap\ a unor localit\]i din jude]ul Boto[ani. being one of the general objectives of the Vicinity Programme Romania .Botosani County Council (350 Euro) and 77 Local Councils (150 Euro each) The goal of the project was to strengthen the operational capacity of the local public administrations in Botosani County as regards the modernization of the volunteering services for emergency situations. 5. this being the shortest connection between the frontier point Racovat (Romania . precum [i apele subterane din lunca acestui râu sunt principala surs\ de alimentare cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale de o parte [i de alta a grani]ei dintre cele dou\ state. as a model of good practice.13.Activitate `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". Edinet.02. 2 Priority . Cristinesti and Pomarla (Romania). Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . The project's activities aimed at: a. . materializate în daune atât pentru biodiversitate. of a Feasibility Study regarding the water supply of the localities from Botosani County.03.Development of the integrated systems of cross-border infrastructure. proiect finan]at în cadrul Programului PHARE 2006. prin dotarea acestora. The applicant for this project was Botosani County Council (Romania). care str\bate teritoriul comunelor asociate `n proiect: Ib\ne[ti. which would be useful for the establishment of a database necessary for the elaboration of an Action Plan for the joint management of the integrated infrastructure. f\r\ a exista o corelare [i o integrare transfrontalier\ în acest sens.Herta . 5. .jude]ul Boto[ani [i Ucraina . outside the partnership. through the accomplishment of a collaboration network. pentru realizarea scopului proiectului. leaflet-uri pentru diseminarea obiectivelor [i activit\]ilor proiectului.4. Problematica legat\ de protec]ia mediului. Edinet. the County Inspectorate for Emergency Situations being an associate. precum [i a gradului de con[tientizare în rândul popula]iei asupra necesit\]ii corel\rii [i dezvolt\rii integrate a urm\toarelor programe dedicate acestui domeniu de interes comun. The project had a total budget of 87. in the north-eastern extremity of Romania. De asemenea. towns and communes. having as partners 77 Local Councils of cities.Moldova).Ucraina. respectiv Briceni. proiectul [i-a propus reabilitarea a 15 km din drumul jude]ean 291D+DJ298. the project also aimed at the rehabilitation of 15 km of the county road 291D+DJ298. Cre[terea gradului de con[tientizare în rândul popula]iei locale din cele dou\ zone transfrontaliere asupra particip\rii publice în gospod\rirea eficient\ a apelor râului Prut.86. The project also considered the collection of the additional water flow from floods in order to reduce the unfavourable effects on the land situated in the proximity of this river. The aspects regarding the protection of the environment.Her]a . între administra]iile publice locale din cele dou\ zone transfrontaliere. having as associates the Local Councils of Ibanesti. [i se continu\ cu 6 km pân\ în ora[ul Her]a (Ucraina). cât [i asigurarea prin cele mai adecvate tehnici inginere[ti a aliment\rii cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale.Cernauti Region .6% . out of which: . b. Având în vedere pozi]ia jude]ului Boto[ani. Rascani. . Dezvoltarea colabor\rii transfrontaliere a avut în vedere. ora[e [i comune.1 comparative study of cooperation in the management of Prut River. Consiliul Jude]ean Boto[ani a fost solicitant al finan]\rii [i a avut ca parteneri 77 de Consilii Locale de municipii. Rezultatele proiectului au fost urm\toarele: . Implementarea acestei ac]iuni a dus la cre[terea gradului de vizibilitate privind interven]ia Uniunii Europene în zon\.Hot\râri ale administra]iilor publice din zona proiectului de aprobare a planului comun de cooperare.Autoritatea Contractant\ (fonduri PHARE) . project financed by the PHARE 2006 Programme. by paying attention to the multiplication and extension of the project's effects and through the dissemination of its results to the local communities from the two cross-border areas. that crosses the territories of the communes associated in the project: Ibanesti. din care: .Cern\u]i (Ucraina). în parteneriat cu Consiliul Raional Her]a (Ucraina). The project aimed at the creation of a joint system for the management of the transport infrastructure by establishing and developing a cross-border network (target group) of communication and information. namely the preservation of the aquatic biodiversity and also of the fauna and flora from the proximity of this water stream are tightly connected to the use of Prut River as a drinking water source.03 BT 418). Rî[cani. distributed to the interested factors.01.Herta District.4 acorduri de cooperare `ntre Consiliul raional F\le[ti cu organiza]ii membre ale re]elei de informare [i comunicare din raioanele Briceni. Considering the location of Botosani County. existing at the level of the local communities. established in 1985. Dezvoltarea unor activit\]i pilot pentru preg\tirea unor proiecte mai mari cu impact transfrontalier puternic. with a direct impact on the life quality of the population and a significant crossborder impact in the near future.decisions of the public administrations in the project area regarding the approval of the joint plan for cooperation.Ucraina) [i punctul vamal Stânca (România . c. Moreover.Botosani County and Ukraine . cât [i pentru gospod\riile din apropierea cursului de ap\. în procesul de modernizare a serviciilor de voluntariat pentru situa]ii de urgen]\. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . înscriindu-se ca obiectiv general în cadrul Programului de Vecin\tate România . The water management in the area envisages both the protection of the purity of these water sources.4 cooperation agreements between the District Council of Falesti and member organizations of the information and communication networks from Briceni. Proiectul a avut în vedere [i preluarea debitului de ap\ suplimentar existent în momentul inunda]iilor pentru diminuarea efectelor nefavorabile asupra terenurilor din apropierea acestui râu. the project aiming at the reactivation of the ''road network" which connected the two counties (Herta and Dorohoi) that belonged to the Highland. Cristine[ti [i Pomârla (România). precum [i realizarea.Ukraine. în istorie. prin realizarea unei re]ele de colaborare.1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport [i de grani]\. realizarea unui plan de ac]iune pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut. The implementation of this activity has led to a higher level of visibility regarding the intervention of the European Union in the area. PHARE CBC 2004-2006. Glodeni.200 leaflets for the dissemination of the project's objectives and activities. in partnership with Herta District Council (Ukraine). de asemenea. bro[uri de prezentare a colabor\rii transfrontaliere din zona proiectului distribuite la factorii interesa]i. Proiectul a avut în vedere dezvoltarea structurii comune de implementare.6% . fiind cea mai scurt\ leg\tur\ dintre punctul de frontier\ Racov\] (România . facilitând p\strarea leg\turilor de colaborare [i cooperare dintre comunit\]ile care tr\iesc de o parte [i de alta a frontierei România-Ucraina.1 Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu ap\ din râul Prut a municipiului Boto[ani `n sistem regional. Edinet.600 Euro) . as an extended partnership. Edinet. as well as to a higher level of awareness of the population regarding the necessity to correlate and integrately develop the future programmes dedicated to this field of mutural interest. proiectul propunându-[i reactivarea ''re]elei de drumuri" care. cu un impact direct asupra calit\]ii vie]ii [i impact transfrontalier puternic în viitorul apropiat. constituie ''puntea de suflet" dintre popula]ia celor dou\ ]\ri.800 brochures for the presentation of cross-border collaboration in the project area.4% (75. extending the road by 6 km up to the town of Herta (Ukraine). . Glodeni districts. . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . The project envisaged the development of the common implementation structure.200 buc. "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" (RO 2006/018-147. având ca asocia]i: Consiliile Locale Ib\ne[ti.1 Feasibility Study for the supply of the City of Botosani with water from Prut River in a regional system. acesta are grani]\ la nord cu Ucraina (prin punctul de trecere Racov\]) [i la est cu Republica Moldova (prin punctul vamal Stânca). Glodeni and Falesti. existente la nivelul comunit\]ilor locale.Plan de ac]iune comun pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut. The development of cross-border collaboration envisaged also the elaboration of an Action Plan for the joint management and support of the infrastructure regarding the management of Prut River. as well as the supply of drinking water to the local communities through the most adequate engineering techniques. Proiectul a avut un buget total în valoare de 87. 1.03 BT 418). Measure 2. Riscani.800 buc. it borders Ukraine to the north (through Racovat passing point) and the Republic of Moldova to the east (through Stanca customs).03.Vizita de lucru desf\[urat\ `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". Prioritatea 2 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructur\ transfrontalier\. and thus revigorating the traffic on the route Dorohoi (Romania) . 4. as well as the similar approaches on the other side of the border will represent the basis of complex works for the water supply system. Apele râului Prut. în afara parteneriatului.4% (75. Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ având calitatea de asociat. prin acordarea unei aten]ii deosebite multiplic\rii [i extinderii efectelor proiectului [i prin diseminarea rezultatelor sale comunit\]ilor locale din cele dou\ zone transfrontaliere. The results of the project are the following: .600 euro) . R`[cani. Proiectul [i-a propus crearea unui sistem de management comun al infrastructurii de transport [i de grani]\ prin formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere (grup ]int\) de comunicare [i informare. Studiul de fezabilitate realizat prin proiect.documenta]ii [i contracte pentru achizi]ie servicii. deoarece problema managementului apelor râului Prut intereseaz\ toate raioanele de grani]\ cu jude]ul Boto[ani. The Feasibility Study. Proiectul intitulat "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\" s-a desf\[urat în aria geografic\ România . . The waters of Prut River and its tributaries. Punctul de trecere simplificat de la Racov\]. Cristine[ti [i Pomârla (România). namely Briceni. facilitating the collaboration and cooperation between the communities that live on both sides of the border. înfiin]at `n anul 1985.02. The project called "Roads without frontiers for a united Europe" took place in the geographical area of Romania .01.500 Euro. eficientizarea activit\]ii serviciilor voluntare pentru situa]ii de urgen]\. .Imagine râul Prut aferent\ proiectului "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" Activit\]ile proiectului au vizat: a. Ucraina) 12 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 13 . . as well as the elaboration. Botosani County Council applied for financing.Moldova). Glodeni [i F\le[ti. as the problem of managing the waters of Prut River is of interest to all the districts that border Botosani County.

209 lei . km 7+000 . 2.Mitoc. Valoare = 35. Recently.14+550" . Valoare = 31. Dobârceni . Domeniul major de interven]ie 2. prin instruire în domeniul utiliz\rii computerului ."Modernizare DJ 294.06 km [i se intersecteaz\ cu DN 24C. km 4+900 13+000" .209 lei .31+000". consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren. km 6+540 11+540". endowment with IT equipment of the local departments for emergency situations. and of the mobility of people."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene. Ungureni (DN 29) . through the development of public departments for emergency situations.Borzesti Mandresti . bineîn]eles. km 0+000 .295. C\l\ra[i . which will lead to the increase of road traffic. km 9+900 . The surface occupied by the county road DJ 294 is located outside the borders of Mihalaseni locality. km 22+100 . Regarding the estimated results.577. many roads have been affected.29+160". Broscauti . which presents the sector of regional transport as one of the main sectors for social-economic development in Romania.685 lei."Modernizare DJ 282. se impun îmbun\t\]iri ale drumurilor jude]ene pentru a ]ine pasul cu cre[terea traficului. km 5+500 . str\zi urbane .DN 24C. km 0+000 12+600" . Consiliul Jude]ean Boto[ani a depus spre finan]are.Cre[terea gradului de calificare a personalului de la nivelul colectivit\]ilor locale. DN 24C . the restoration and / or modernization of 22 bridges. Valoare = 13. în vederea îmbun\t\]irii accesibilit\]ii regiunii nord-est [i dinspre celelalte regiuni.C\lug\reni . ele necesitând lucr\ri de modernizare. The indirect beneficiaries of the project's results are the local communities from the 77 administrative-territorial units.Calugarenii Mari (DJ 296). Rezultatele prev\zute a fi ob]inute prin implementarea proiectului sunt: . The general objective of the project was the implementation of the reform of public administration in general and of public services in particular.394. control of the emergency situations) .Corl\]eni.1 . km D M 7+900-20+750" is an on-going project.154 lei .inclusiv construc]ia/ reabilitarea [oselelor de centur\". Ungureni (DN 29) .Strahotin ."Modernizare DJ 293A.11+540".the updating of the know-how in the field of emergency situations b. Investment projects 1."Modernization of DJ 291D.726. precum [i a îmbun\t\]irii calit\]ii mediului [i prosperit\]ii popula]iei deservite. 14 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani The target group was represented by 77 persons. "Modernization of the county road DJ 291 B Lozna-Dersca-Mihaileni.Cuza Voda. bunurilor [i serviciilor.659 lei . The beneficiaries of the project "Informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" were the volunteers from the local departments for emergency situations in Botosani County and the 77 partner town halls from the county.Corlateni.326 lei ."Modernizare DJ 291D.Suhar\u .Curtesti . km 34+150 .Ib\ne[ti. km 7+000 ."Modernizare DJ 292.Mândre[ti . asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime. modernizarea [i dezvoltarea capacit\]ii administra]iei locale din jude]ul Boto[ani de a gestiona eficient serviciul pentru situa]ii de urgen]\ prin: . 2 promotion activities organized at the start and completion of the project.1 ."Modernization of DJ 294B. urban streets . being situated in the eastern part of Botosani County. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane în regiunea nord-est.394.Mih\ileni. Loturi Enescu . promovarea parteneriatului [i a cooper\rii dintre autorit\]ile locale [i al]i actori responsabili de managementul serviciului pentru situa]ii de urgen]\ [i diseminarea rezultatelor proiectului Implementarea proiectului men]ionat mai sus a avut ca rezultate un num\r de 77 persoane instruite.Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale. cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier. the improvement of the county roads is necessary in order to keep up with the increasing traffic.DN 24C."Modernization of DJ 294A. ~n ultimii ani. cu responsabilit\]i în domeniul situa]iilor de urgen]\.14+100" . km 7+900 20+750".including the construction / rehabilitation of the belt roads" The general objective of the project is the improvement of the regional and local infrastructure. km 22+100 29+160" is an on-going project.Calugareni .Semnarea contractului de execu]ie a lucr\rilor .the information of the public regarding the improvement of the road infrastructure in Botosani County. Priority Axis 2 .Sarafinesti.the signing of the works contract . Botosani . according to the technical project and tender dossier ."Modernizare DJ 208H. ac]iuni ce vor conduce la reducerea gradului de poluare în zon\.Plopenii Mari . Proiectul "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" a avut ca beneficiari voluntarii din cadrul serviciilor comunale pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani [i cele 77 prim\rii partenere din jude]. km 7+900-20+750" este un D M 2 proiect în curs de implementare. km 34+150 . In December 2007. cât [i în structur\. The project envisages the rehabilitation and modernization of a section of the above mentioned county road.240 lei .659 lei ."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene.Corni . având ca rezultat stimularea dezvolt\rii economice durabile a regiunii. 9 proiecte pentru reabilitarea [i modernizarea urm\toarelor trasee de drumuri jude]ene: . ele aflându-se în folosin]a domeniului public. gestionate la nivel local. mai multe drumuri au fost afectate atât în ce prive[te starea suprafe]ei. special measures for the crossing of localities. Brosc\u]i . Value = 11. Boto[ani . Terenurile ocupate de traseul acestui drum sunt în inventarul bunurilor publice ale Consiliului Jude]ean Boto[ani. refacerea [i/sau modernizarea a 22 pode]e transversale. reprezentan]ii comunit\]ilor locale din cele 77 unit\]i teritorial-administrative. km 22+100 . and 3 persons from the County Inspectorate for Emergency Situations Botosani. km 6+220 . DN 29 . DN 29 .Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale. ceea ce ar conduce la o cre[tere a traficului rutier. The road section which will be rehabilitated is included between km 22+100 .including the construction / rehabilitation of the belt roads". acest proiect [i-a propus reabilitarea a peste 12 km de drum jude]ean.726. Astfel.11+550". gestionare a situa]iilor de urgen]\) ."Modernizare DJ 294B.Co[ula .DN 24C. Cristinesti (DN 29F) . cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier. "Modernization of the road DJ 294 Mihalaseni . The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category. în mod indirect. km 22+100 . Value = 35."Modernization of DJ 282H. Value = 5.875. H\ne[ti . Vii[oara . km 13+010 .12+600" . in order to allow cheaper transportation. Botosani County Council submitted for financing through the Regional Operational Programme 2007-2013.C\lug\renii Mari (DJ 296).Improvement of the regional and local transport infrastructure. managed at local level.Libertatea .inclusiv construc]ia / reabilitarea [oselelor de centur\".Libertatea . Value = 31.Suharau .Dîngeni. Thus. "Modernizare Drum DJ 294 Mih\l\[eni . pentru a permite transporturi mai ieftine. the consolidation of the areas with risk of land slides. str\zi urbane . correlated with general economic growth. a c\ror dotare s-a îmbun\t\]it [i ai c\ror reprezentan]i au fost instrui]i.29+160" este un proiect în curs de derulare. Grupul ]int\ a fost constituit de 77 persoane. km 0+000 . The lands that will be crossed by this road are in the property of Botosani County Council.Sarafine[ti. tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor. km 9+900 . Valoare = 35.124+455" ."Modernizare DJ 282H.the execution of the works and the improvement of the road infrastructure in Botosani County. in conditions of safety and comfort. Value = 35. km 0+900 13+900". DN 24C . financed through the Regional Operational Programme 2007-2013. resulting in the stimulation of the sustainable economic development of the region.Plopenii Mari . km 7+900 .124+455" .06 km. Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului. Valoare = 5. pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economice ale zonei. km 118+650 . Printre obiectivele specifice ale proiectului s-au num\rat: a. The implementation of the above mentioned project resulted in 77 trained persons. 1. The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category. care prezint\ sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea social-economic\ în România."Modernization of DJ 292.Vlasinesti. dar [i a cre[terii gradului de mobilitate a popula]iei. Projects financed from Structural Funds 1.Oroftiana.Oroftiana. financed through the Regional 2 Operational Programme 2007-2013.20+750 . în condi]ii de siguran]\ [i confort."Rehabilitation and modernization of the network of county roads. prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013. the creation of an informal network between the people involved and also the creation of inter-institutional relations between Botosani County Council. employed in 77 town halls. km 0+900 . Value = 17. conform proiectului tehnic [i caietului de sarcini . The county road DJ 294 connects Mihalaseni locality to the national road DN 24C. Domeniul major de interven]ie 2.Dingeni. Mih\l\[eni .Cuza Vod\. bunurilor [i serviciilor în vederea stimul\rii dezvolt\rii economice durabile a regiunii.Buda (E 58).DN 24C. Consiliile locale partenere de proiect [i Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\.577.1 . DJ 294 leag\ localitatea Mih\l\[eni [i DN 24C. through the improvement of the endowments and the training of their representatives.DN 24C.893 lei .14+100" . the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water. angajate în cadrul a 77 prim\rii din jude]. Dobarceni . dotarea cu echipamente IT a serviciilor locale pentru situa]ii de urgen]\. km 13+010 18+610" .Ob]inerea Studiului de Fezabilitate [i a Proiectului Tehnic .Curte[ti .a higher qualification level for the staff through training in the field of computer use . fiind finan]at prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013."Modernizare DJ 208H P\dureni . of the transport conditions for goods and people in the North-East Region.Strahotin .1. Viisoara . Value = 13.29+160 and has a length of 7. Suprafa]a ocupat\ de DJ 294 se afl\ în extravilanul localit\]ii Mih\l\[eni.39+150".29+160". tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor.Execu]ia lucr\rii [i îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani cu respectarea condi]iilor cantitative [i calitative.18+610" .Informarea publicului larg cu privire la îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani. 2 ac]iuni de promovare în mass-media organizate la lansarea [i la închiderea proiectului. km 0+000 . with safety measures for road traffic. "Modernizare DJ 291 B Lozna-Dersca-Mih\ileni.703. In 2008. comunicare. activities which will lead to the reduction of pollution in the area. c\tre [i dinspre celelalte regiuni. requiring modernization and rehabilitation works. km 4+900 . with responsibilities in the field of emergency situations. Reabilitarea unor trasee de drumuri jude]ene Îmbun\t\]irea [i dezvoltarea infrastructurii de transport sunt priorit\]i ale Planului Na]ional de Dezvoltare. De rezultatele proiectului beneficiaz\. the modernization and development of the capacity of the local administration in Botosani County to efficiently manage the emergency situations through: ."Modernization of DJ 293A.Borze[ti . being part of the public domain."Modernization of DJ 294. The results expected to be accomplished through the implementation of the project are: ."Modernizare DJ 296B.the endowment with IT equipment (management. km 18+000 . special measures for the crossing of localities.893 lei ."Modernizare DJ 207N. Calarasi . [i a mobilit\]ii popula]iei."Modernization of DJ 294. în inventarul bunurilor publice al Consiliului Jude]ean Boto[ani.the elaboration of the Feasibility Study and of the Technical Project .Dotarea cu echipamente IT (management.DN 24C. Gulioaia . Loturi Enescu . according to the European norms and for the development of all economic branches in the area. to and from the other regions.Cosula . asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime.510. Proiecte de investi]ii Proiecte finan]ate din Fonduri Structurale 1. reabilitare a drumurilor jude]ene.13+900"."Modernization of DJ 208H Padureni . reducerea costurilor privind transportul de persoane [i m\rfuri [i la fluidizarea traficului. În decembrie 2007. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren.Dersca . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani 2. the Local Councils partners in the project and the County Inspectorate for Emergency Situations.240 lei .DN 28B.Mitoc.Modernizare DJ 291B Lozna .326 lei .12+900"."Modernizare DJ 294. the promotion of cooperation between the local authorities and other factors responsible for the management of the emergency situations and the dissemination of the project's results. who will have more efficient public services. Priority Axis 2 . Rehabilitation of county roads The improvement and development of the transport infrastructure are the priorities of the National Development Plan."Modernization of DJ 296B. urban streets . În ceea ce prive[te rezultatele estimate.Ibanesti. Main intervention field 2. km 6+540 . crossing the national road DN 24C.Vl\sine[ti. corelat cu cre[terea general\ din economie. as well as the impact of the implementation. Gulioaia . as well as the improvement of the quality of the environment and of the prosperity of the served population. Axa prioritar\ 2 . the consolidation of the areas with land slides. precum [i impactul implement\rii. goods and services in order to stimulate the sustainable economic development of the region. 9 projects for the rehabilitation and modernization of the following sections of county roads: . goods and services.Improvement of the regional and local transport infrastructure. property of Botosani County Council."Modernization of DJ 282. km 118+650 .14+550" . the project envisages the rehabilitation of over 12 km of county roads. the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water.Cristesti .11+550".39+150". Valoare = 11.12+900". and also in order to increase the mobility of the population."Modernizare DJ 294A. the reduction of the cost of transport for people and goods and the fluidization of traffic.Dersca . Valoare = 17. fiind finan]at în cadrul Programului Opera]ional Regional 2007-2013. Hanesti ."Modernization of DJ 291B Lozna . crearea unei re]ele informale între persoanele implicate [i a unor rela]ii inter-institu]ionale între Consiliul Jude]ean Boto[ani.154 lei .P\dureni (DJ 294). km 5+500 12+500" .703. fiind situat în partea estic\ a jude]ului Boto[ani.31+000". km 18+000 .875.12+500" . respectiv: .Criste[ti . complying with the quantitative and qualitative conditions. in order to improve the accessibility of the North-East Region.Corni .13+000" . 8 county roads were rehabilitated and modernized: .295.DN 28B. Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului. c\rora li se ofer\ servicii publice mai eficiente Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de implementarea reformei administra]iei publice în general [i a serviciilor publice în particular.Buda (E 58). Proiectul vizeaz\ reabilitarea [i modernizarea unui tronson din drumul jude]ean men]ionat în titlu.Mihaileni. prin dezvoltarea serviciilor publice pentru situa]ii de urgen]\. [i 3 persoane din cadrul Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Boto[ani. Cristine[ti (DN 29F) ."Modernization of DJ 208H. communication. Mihalaseni .1 "Rehabilitation and modernization of the network of county roads. Sectorul de drum ce urmeaz\ a fi reabilitat este cuprins între km 22+100 29+160 [i are o lungime de 7. În anul 2008 s-au reabilitat [i modernizat un num\r de 8 drumuri jude]ene. From among the specific objectives of the project we can mention: a.685 lei. with safety measures for road traffic."Modernization of DJ 291D. Axa prioritar\ 2 .Actualizarea cuno[tin]elor în domeniul situa]iilor de urgen]\ b. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 15 . conform normelor europene [i."Modernization of DJ 207N. km 6+220 ."Modernizare DJ 291D.510. Main intervention field 2.Padureni (DJ 294).

cu camioane cu remorc\ cu 3 osii. criterii tehnice.the most important monastery in the county. . the provision of an increased comfort for the participants in traffic."Modernization of DJ 208H./Consiliul Jude]ean Boto[ani/Consilii Locale în func]ie de activit\]ile de salubrizare care fac obiectul contractelor de delegare. local development and especially the development of the local tourist potential through the rehabilitation and modernization of the direct transport connections.2008 [i de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani prin H.Total value of the project's investments: 32. gestionarea activit\]ii fiind realizat\ prin delegarea gestiunii serviciului de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani unui operator licen]iat. technical norm . The projects will be accomplished between 2009 and 2013. datând din secolul XVI.Cerbu .Racovat. s-a considerat c\ loca]ia adecvat\ va fi în comuna St\uceni. glass.D. the reduction of transport costs. Sistem integrat de management al de[eurilor în jude]ul Boto[ani Proiect finan]at prin POS Mediu. riscuri de implementare.441 lei The accomplishment of these projects will contribute to the improvement of the regional and local infrastructure. DN 28B (E 58) . Dorohoi .Racovat section.2009.Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de[eurilor [i reabilitarea siturilor contaminate istoric. ale c\rei începuturi dateaz\ din jurul anului 1600.Înfiin]are Unitate de Implementare Proiect în cadrul A. eurocontainere metalice de 1.46+850". L= 15 km. zona 4 Fl\mânzi. adequate circulation conditions and a lower degree of wear and tear of the vehicles. Strategy .692. . înfiin]area de noi firme în localit\]ile de pe traseele drumurilor. M\n\stirea Agafton Curte[ti (la 4 km sud-vest de Boto[ani).Termen estimat de finalizare a Studiului de fezabilitate.2008 and by Botosani County Council through the Decision of the County Council no. included in the tourist circuits.Botosani County Council is the beneficiary and co-financer of the project on behalf of Romania. . . environmental impact.Implementation of a selective system for the collection of waste at county level. Agafton Monastery .Dracsani . .Establishment of I.Closing of the inadequate landfills: Procedure combined with the closing. zona 2 S\veni.The county ecologic storage facility will also be part of the public domain of Botosani County. The project will also facilitate the access to the sights of the cultural patrimony.extindere.All the new assets. Conform principiului ''poluatorul pl\te[te''. DN 28B (E 58) . organizarea colect\rii selective a de[eurilor. . din satul Store[ti. cântar [i zon\ pentru depozitarea de[eurilor electrice [i electronice.Metallic euro-containers with a capacity of 1. leading also to the creation of a good connection between the county and national transport lines.377. . principiu adoptat în legisla]ia UE [i în cea româneasc\.03.Închiderea spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici .Establishment of the Project Implementation Unit as part of I.2009. .System for the collection of packages: . according to the Government Decision no. The costs for waste management are considered affordable if they are lower than 1.Modernizare traseu regional Dorohoi . in trucks with trailers.The organization of the selective collection of waste. precum [i la crearea unei mai bune leg\turi între re]elele de transport jude]ean [i re]elele na]ionale.08. .Transportul de la sta]iile de transfer la depozitul final se va face în 2 schimburi. with 6 containers for selective collection (paper. în afara celor acoperite prin fonduri UE. sticl\). besides the ones covered through EU funds. . 2. higher level of safety and less accidents. a spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici. sporirea siguran]ei circula]iei [i reducerea num\rului de accidente de circula]ie. 1274/2005.Deadline estimated for the completion of the application. . according to the Technical Assistance: 29. raised in 1600. located at 15 km south-east of Botosani. 90 inhab/container (rural) and 500 inhab/platform (urban and rural).County storage facility: After the technical comparison of the two options Stauceni and Unteni. . Schitul Frumu[ica (sau Bal[). 1274/2005.I. .Toate bunurile nou create ca urmare a investi]iilor viitoare care deservesc dou\ sau mai multe unit\]i administrativ-teritoriale vor fi bunuri ale jude]ului Boto[ani. Options Selection criteria for the options: costs.I.601.Fundu Hertii . The accomplishment of these projects will increase the attractiveness of the area from the point of view of investors. .Cop\l\u .Urban areas . incluse în circuite turistice cum ar fi: M\n\stirea Vorona .J. . {tef\ne[ti. aceste venituri vor trebui s\ acopere costurile viitoare pe termen lung aferente serviciului de gestionare a de[eurilor. each with 2 containers of 25 m3. according to Order no. .250. area 5 no transfer unit). Costurile pentru gestionarea de[eurilor se consider\ a fi suportabile dac\ sunt mai mici de 1.5% din venitul pe gospod\rie.A.Extinderea sistemului de colectare a de[eurilor de tip municipal: 100% în mediul urban [i 80% în mediul rural.120 loc/container (urban) [i 90 loc/container (rural) [i 500 loc/platform\ (urban [i rural). a depozitelor din mediul urban . .The Master Plan has been approved by the Ministry of Environment and Sustainable Development on 12. tronsonul Ib\ne[ti .Closing of the landfills in the rural environment and in the small towns 16 July 2009. Realizarea acestor proiecte va conduce la cre[terea gradului de atractivitate al zonei din punctul de vedere al investitorilor. . Fl\mânzi. Strategia . of the two storage facilities in the City of Botosani and the City of Dorohoi and the simplified closing of the landfills from the rural environment and small towns. . .Înfiin]are A. . but also to the improvement of the environmental quality and prosperity of the served population.46+850". area 2 Saveni.D. . dezvoltarea local\ [i în special a poten]ialului turistic local prin reabilitarea [i modernizarea leg\turilor directe de transport. conformitate.2009. Cozancea Monastery.built during the reign of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532).Transport from the transfer units to the final storage facility will be made in 2 shifts. .according to the ecologization calendar of the areas. sticl\.494 lei . realizarea unui confort sporit pentru participan]ii la trafic.101 lei. still preserving original frescoes of great value (mural painting) accomplished in 1537-1681. the establishment of new companies in the localities traversed by the roads. the management of the activity being accomplished through the delegation of the service by Botosani County Council to a licensed operator.Depozitul ecologic jude]ean se va înregistra în categoria bunurilor publice ale jude]ului Boto[ani. . L = 15 km.Termen estimat finalizare aplica]ie.conform calendarului de închidere [i ecologizare a zonelor. the creation of jobs in the new companies.09.Copalau . Deadlines and value of investment . Priority Axis 2 . impact asupra mediului. of large and dangerous waste.494 lei ..Development of the integrated waste management systems and rehabilitation of the contaminated sites. 101/30. .1 m3. Integrated waste management system in Botosani County Project financed through SOP Environment.Realizarea sistemului pentru transferarea/transportul de[eurilor menajere la depozitul jude]ean. Valoare = 19.D.A.puncte de colectare 1/500 loc pentru plastic+metal. each with its own staff. ''ECOPROCES BOTOSANI''. cu câte 6 containere pentru colectare selectiv\ (hârtie.Sistem pentru colectarea de[eurilor: aplicarea unui sistem unitar în tot jude]ul. of transport/transfer to the county storage facility from 5 geographical areas. plastic+metal. . representing a true sight for tourists.5% of the household income. 20 tons/trip.Cerbu . nr. and also of the landfills in the urban environment . cât [i înspre [i dinspre zonele în studiu. which will serve two or more administrative-territorial units will be in the property of Botosani County. condi]iile de rulare corespunz\toare [i reducerea uzurii mijloacelor de transport. . Proiectele se vor desf\[ura în perioada 2009-2013. area 3 Stefanesti. .Master planul a fost aprobat de c\tre Ministerul Mediului [i Dezvolt\rii Durabile la 12. conform Asisten]ei Tehnice: 29. Cadrul institu]ional . a celor voluminoase [i a celor periculoase.120 inhab/container (urban).Drac[ani . Ibanesti Cristinesti . Suportabilitatea Gestionarea de[eurilor genereaz\ venituri prin perceperea de taxe de la produc\torii de de[euri. such as: Vorona Monastery .Construction of the infrastructure for the collection of packages.Fundu Her]ii . Op]iuni Criterii de selectare a op]iunilor: costuri.Implementarea unui sistem de colectare selectiv\ a de[eurilor la nivel jude]ean. area 4 Flamanzi. km 39+150 .Consiliul Jude]ean Boto[ani este beneficiarul [i co-finan]atorul proiectului din partea României. dating from the XVIth century. .Logistics .601. . Stefanesti.transfer and transport: . conform Asisten]ei tehnice: 30. 16 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 17 .Curtesti (4 km south-west of Botosani). ensuring the transport of max.System for the collection of waste: . 349/2005 a celor dou\ depozite din municipiul Boto[ani [i municipiul Dorohoi [i închiderea simplificat\. norm\ tehnic\ .2008.I.16 iulie 2009. care reprezint\ o adev\rat\ atrac]ie pentru turi[ti. km 39+150 ."Modernizare DJ 208H. Termene [i valoare investi]ii . Affordability The waste management activity generates income through the charging of fees to the waste producers. the former was chosen as the adequate location. . se va facilita accesul la obiectivele aflate în patrimonial cultural. .Încheiere contracte de delegare de gestiune a serviciilor.C.Racov\].Realizarea infrastructurii pentru colectarea de[eurilor de ambalaje.08. of the conditions of transport for goods and people both inside the studied areas and also to and from these areas.A.Conclusion of service delegation contracts.Cristine[ti Baranca .Extension of the collection system of municipal waste: 100% in the urban environment and 80% in the rural environment. Valoare = 21. zona 5 f\r\ sta]ie de transfer).The collection of waste in a fixed point with waste collection platforms. Frumusica (or Bals) Hermitage.Implementation of a system for the transfer/transport of domestic waste to the county storage facility.Logistic\ .D. reducerea costurilor de transport explicite [i implicite. zona 3 {tef\ne[ti.extension.692./Botosani County Council/Local Councils depending on the sanitation activities that represent the object of the delegation contracts. technical criteria.06.210 Euro. la valorificarea poten]ialului turistic [i cultural.collection points 1/500 inhab for plastic+metal. plastic+metal. colectarea la punct fix cu platforme de colectare a de[eurilor. Modernizarea lor va avea un impact important [i va contribui la atingerea urm\toarelor obiective specifice: îmbun\t\]irea accesibilit\]ii zonelor sau regiunilor periferice. `n func]ie de pozi]ia sta]iilor de transfer (zona 1 Dorohoi.Racov\].1 mc. Value = 19. dar [i la îmbun\t\]irea calit\]ii mediului [i prosperitatea popula]iei deservite. from Storesti village. 349/2005. valoarea total\ a acestora solicitat\ prin Program Opera]ional Regional 2007-2013 fiind de 191. asigurând transportul a max.DJ 297.The application of a unitary system throughout the county.250. Dorohoi . glass).transfer [i transport: 4 sta]ii de transfer la: S\veni. cre[terea vitezei de transport [i implicit reducerea timpului afectat transportului de m\rfuri [i de c\l\tori [i a consumului de carburant. reducerea polu\rii mediului în zon\ prin reducerea noxelor [i a zgomotului. The modernization will have a significant impact and will contribute to the accomplishment of the following specific objectives: improvement of the accessibility of the peripheric areas. . . 2.Valoarea total\ a investi]iilor ce urmeaz\ a fi întreprinse în cadrul acestui proiect se ridic\ la 32. axa prioritar\ 2 . the possibility to increase the speed and implicitly reduce the time allocated to the transportation of merchandise and people and also a lower consumption of fuel.puncte de colectare 1/500 loc.collection points 1/500 inhab.210 Euro.Construction of a county storage facility.Baranca . . according to the position of the transfer units (area 1 Dorohoi. will turn to account the tourist and cultural potential.377. care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare (pictur\ mural\) realizate între anii 1537-1681. .Sistem pentru colectarea de[eurilor din ambalaje: zonele urbane . 1. .. . these incomes will have to cover the future waste management costs on the long-term.06.DJ 297."Modernization of the regional route Dorohoi . Value = 21. .101 lei.Deadline estimated for the completion of the Feasibility Study. . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani .Închiderea depozitelor [i gropilor neconforme: Procedur\ combinat\ cu închiderea conform HG nr. .4 transfer units in: Saveni. their total value (requested through the Regional Operational Programme 2007-2013) being 191. crearea de locuri de munc\ în firmele nou înfiin]ate. . according to the Technical Assistance: 30. ..Depozit jude]ean conform: dup\ compara]ia tehnic\ a op]iunilor St\uceni [i Un]eni. According to the ''polluter pays'' principle adopted in the European and Romanian legislation.441 lei Prin realizarea acestor proiecte se va contribui la îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane atât în interiorul zonelor studiate. the reduction of pollution in the area through the reduction of air and phonic pollution.The delegation contracts will be concluded by I. fiecare cu 2 containere de 25 mc. a transportului/transferului la depozitul jude]ean pe 5 zone geografice.D. zonele rurale .Construirea unui depozit jude]ean conform. M\n\stirea Cozancea. implementation risks.09.Contractele de delegare a gestiunii se vor încheia de c\tre A. Cosula Monastery . fiecare având personal propriu. conform Ordin nr.2009. 20 tone/curs\. Institutional framework .D. ''ECOPROCES BOTO{ANI''. De asemenea. . scale and area for the storage of electric and electronic waste. 101/30. Flamanzi. M\n\stirea Co[ula construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matias Co[ulvei (1532).cea mai important\ m\n\stire din jude] aflat\ la 15 km sud-est de Boto[ani.Rural areas .03. results of the future investments.2008.

cire[ul [i p\rul. fiind format\ în special din terenuri agricole [i paji[ti seculare ce ocup\ locul fostelor p\duri. cu cea de est. Moldovi]a. with hayfields and commons with evergreen grass. the city has been since ancient times a brigde between Romania. The natural vegetation of the eastern area of the City of Botosani is specific to the forest steppe area. pear trees. vulpi. care va face leg\tura dintre Ia[i [i Târgu Mure[. vegeta]ia natural\ este caracteristic\ solurilor de p\dure. and to the south-west beech forests and mixed forests of beech trees and hornbeam. Sucevi]a. orz. cât [i în plan socio-economic. Autostrada A4. rabbits and foxes. floarea-soarelui. situat pe Prut. Moldovita. Sucevita. 2 The fauna is represented by deer. Repere geografice [i turistice Municipiul Boto[ani. Halmeu.132 hectares and a slightly elongated shape from north to south. Apart from that. the tourists can easily reach the monasteries from Bucovina (Voronet. cu fâne]e [i islazuri pe care cresc ierburi perene. Foto: Parcul ''Mihai Eminescu'' 18 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 19 . Botosani is situated at the junction of the national roads 29B (Targu FrumosDorohoi) and 29 (Suceava-Saveni). Access can also be made to the largest water storage dam in the country Stanca-Costesti. the residence of the homonymous county. Livezile ocup\ suprafe]e relativ mici [i predomin\ prunul [i vi[inul. will be situated at a distance of 70 km. Hornbeam forests spread towards the north-west. Poland and Russia. Leg\tura de la Boto[ani la traseul tronsonului Ia[i-Târgu Frumos-Târgu Neam] se va face pe E58. în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga v\ii Siretului în vest [i cea a dealurilor joase ale Câmpiei Moldovei ce se întinde c\tre est. with the north-eastern border. Halmeu. Cuza Vod\. The connection of Botosani to the route Iasi-Targu Frumos-Targu Neamt will be made on E58. se va situa la 70 km distan]\. iepuri. Sculeni. Putna). Culturile tradi]ionale constau din: grâu. Astfel. The city has 4 bus terminals which provide transportation to other cities in the country and to most of the county's localities.str. sun-flower etc. 1. such as Vorona or the monasteries from Neamt and Iasi counties. Teritoriul ora[ului propriu-zis are o suprafa]\ de 4132 ha [i un caracter u[or alungit pe direc]ia nord-sud. cum ar fi Vorona sau cele nem]ene [i ie[ene. Thus. Highway A4. The orchards occupy small surfaces. În municipiu exist\ 4 autog\ri care asigur\ curse zilnice c\tre alte ora[e din ]ar\ [i c\tre majoritatea localit\]ilor din jude]. Altitudinea medie a ora[ului este de 163 metri. porumb. Characteristic of this region is the relief with low hills or hilly plains. Botosani is one of the Romanian counties that have marked their evolution through valuable elements. de aici se poate ajunge cu u[urin]\ la m\n\stirile din zona Bucovinei (Vorone]. as well as the county's monasteries. From a tourist point of view. cel mai mare lac de acumulare din ]ar\. Geographical and tourist marks The City of Botosani. se poate ajunge u[or la Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. Putna). cartofi. Unirii 2. Polonia [i Rusia. Boto[ani Fauna este format\ din c\prioar\. The city is situated at an average altitude of 163 meters. beet. ce leag\ grani]a de nord-vest a ]\rii. terenuri agricole [i paji[ti stepizate. Boto[ani este situat la intersec]ia drumurilor na]ionale 29B (Târgu Frumos-Dorohoi) [i 29 (Suceava-S\veni). nord-est. in the contact area between the tall hills located on the left side of Siret Valley to the west and the low hills of the Moldavian Plain. cherry trees. ora[ul a fost din cele mai vechi timpuri o punte de leg\tur\ între România [i zona Bucovinei [i a Basarabiei de nord. la grani]a cu Republica Moldova. at the border with the Republic of Moldova. the natural vegetation is characteristic to the forest soils. both at a cultural-spiritual level. which spreads towards the east. barley. The city's territory has a surface of 4.Botoºani Foto: BOARDMEDIA Foto: Calea Na]ional\ `n intersec]ie cu str. în partea vestic\. Vegeta]ia natural\ a zonei de est a municipiului Boto[ani este caracteristic\ zonei de silvostep\. `n centru Monumentul Eroilor 1 Boto[ani reprezint\ în arealul românesc unul dintre ]inuturile care [i-au marcat evolu]ia prin amprentele valorice deosebite atât în plan cultural-spiritual. secar\. [i. cu Ucraina. potatoes. nedep\[ind decât excep]ional 200 metri. Caracteristic acestei regiuni este relieful de dealuri joase sau câmpii deluroase. În nord-vest se întind p\duri de gorun. implicit pe traseul drumului european E58. quince trees and nut trees. The traditional crops are represented by: wheat. occasionally exceeding 200 meters in the western part. Din punct de vedere turistic. gutuiul [i nucul. which will connect Iasi and Targu Mures. as well as agricultural lands and grasslands. corn. which connects the north-western border of the country. În rest. cât [i la cele din jude]. De asemenea. rye. de asemenea. implicitly on the route of the European road E58. re[edin]a jude]ului cu acela[i nume. is situated in the north-east of Romania. dominated by plum trees. situated on Prut River. este situat în nord-estul României. Foto: Bulervardul pietonal . Sculeni. sfecl\ de zah\r. Bucovina and northern Basarabia. consisting of agriculatural lands and ancient grasslands which have taken the place of the former forests. as well as at a social-economic level. iar în sud-vest f\gete de deal [i p\duri amestecate de fag [i gorun. and Ukraine.

pe care este gravat un p\un cu coada r\sfirat\. când se creeaz\ o mare platform\ industrial\ pe care s-au construit.ctitorie a Elenei Despot Doamna `n anul 1552. P monument de arhitectur\ datând de la sfâr[itul sec. which have sheltered the town's goods for hundreds of years. awarded by the banker Berisch Moscowicz. Biserica "Sf. municipiul Boto[ani a dat de-a lungul anilor mari personalit\]i ale [tiin]ei [i culturii. Dintre edificiile culturale de referin]\ din municipiul Boto[ani amintim: Casa CiomacCantemir (monument istoric construit la începutul sec. O valoare arhitectural\ de necontestat au câteva l\ca[uri de cult: Biserica Uspenia . the "Mihai Eminescu" County Library (former branch of the National Bank in Botosani. The City of Botosani contributes with 70% of the county's GDP. `n trecut.). care a poposit aici de mai multe ori. Around it. iar în anul 1894 o filial\ a B\ncii Agricole. built at the end of the XIXth century. deci de la Bot\[. today the headquarters of "Stefan Luchian" Foundation in Botosani). as it is mentioned by the chronicler Grigore Ureche in the ''Chronicle of Moldavia'' on 28 November: "in 6947 (1439). The market town was established at the crossroads of these routes. Dup\ 1900. The suffix -as is added to some names in order to create a new name. p\rerile acestora mergând în dou\ direc]ii: fie c\ deriv\ dintr-un substantiv comun (bot\. ca ''apanaj domnesc''. the Spare Parts and Machinery for Light Industry Enterprise (IUPS). Mult\ vreme ora[ul [i-a p\strat caracterul de important centru comercial. Foto: Teatrul de Stat ''Mihai Eminescu'' 2.'' Botosani was probably established in the XIVth century. 1. the County Museum .built by the ruler Stephen the Great in 1496. care va fi instalat\ într-o monumental\ cl\dire. an architectural monument from the beginning of the XXth century. de[i popula]ia acestuia reprezint\ doar 25% din popula]ia jude]ului (119. Întrucât nicio ipotez\ nu s-a impus definitiv. prefer\m s\ ne-o însu[im pe cea formulat\ de Nicolae Iorga. Muncipiul Boto[ani este prin trecutul s\u [i prin vestigiile pe care le mai p\streaz\ înc\ unul dintre cele mai însemnate ora[e ale ]\rii. distrus par]ial în timpul bombardamentelor din anul 1944 [i ref\cut în anul 1958). cu Hasn\[. drew the attention of the country's rulers. Ca zon\ de agrement men]ion\m parcul ''Mihai Eminescu''. where Mihai Eminescu was baptised. 1. Foto: Parcul Mihai Eminescu 3.C. deschis la începutul sec. cu pivni]e boltite suprapuse. spiritual and architectural values With a very intense cultural life. Biserica "Sf. Foto: Compania de mitraliere a maiorului Grigore Ignat `n atac . the Tartars came and plundered and burned everything up to Botosani and also Botoseni market town". când se pun bazele Întreprinderii Textile Moldova. Petru Rares gives the town to his wife. În sec. publicat\ în anul 1926: ''Adev\rul noteaz\ el . fanfara militar\ îi delecta pe boto[\neni la sfâr[it de s\pt\mân\.cea mai mare de acest fel din r\s\ritul Europei. o adev\rat\ bijuterie arhitectonic\. cunoscut de negustorii din cele mai îndep\rtate locuri.Repere istorice [i economice Valori culturale. combining the elements of French and German architecture in an harmonious synthesis). datând din anul anterior. multe dintre ele ]inând deja de universalitate. The City of Botosani is one of the most significant cities in the country through its history and the vestiges it still preserves. Casa memorial\ "Nicolae Iorga" (organizat\ într-una din casele în care a copil\rit marele istoric Nicolae Iorga). Întreprinderea Mecanic\. Ca centru industrial. unde a fost botezat Mihai Eminescu. geographers. geografi. ~n parc exist\ un mic lac artificial [i un chio[c unde.istorici. writing their names in the Romanian and universal cultural patrimony. Botos or Botus). a atras asupra-i aten]ia domnitorilor ]\rii. apoi au fost construite primele locuin]e. p\rere pe care o împ\rt\[e[te [i Artur Gorovei în ''Monografia Ora[ului Boto[ani''. Bot\[ e un nume care trebuie pus al\turi de Bont\[. the Wood Industrialization Enterprise. especially in the last part of his life.132 locuitori. from Botas. iar din a doua jum\tate a acestui secol industria de fabric\. noiembrie 28. botase = traditional peasant's sandals). al XX-lea. thus. Târgul. "Saint Nicholas" Church Popauti . a[ezarea a devenit în scurt timp loc de schimb de m\rfuri la date fixe. În anul 1868 ia fiin]\ la Boto[ani Camera de Comer] [i Industrie. In order to respond to the needs of the entrepreneurs. From among the most important cultural edifices in the City of Botosani we can mention: Ciomac . Nord-Proiect (g\zduit\ `n "Casa Moscovici".'' Boto[ani a luat fiin]\ probabil în sec. partially destroyed during the bombings of 1944 and restored in 1958). Boto[anii s-au afirmat dup\ anul 1949.C. with Motas. dar atestarea sa documentar\ este consemnat\ de abia în anul 1439. Întreprinderea pentru Utilaje [i Piese de Schimb pentru Industria U[oar\ (IUPS). For a long time. the first loan institution came to life in 1862.the largest of its kind from eastern Europe. the Memorial House "Nicolae Iorga" (organized in one of the houses rented by the family of the great historian Nicolae Iorga). As there was no definite conclusion. Întreprinderea de Aparataj Electric de Joas\ Tensiune (Electrocontact). The short presentation we have made in these lines wishes to be an invitation to a deeper knowledge of the city through the pages of this magazine and we hope also through a visit to these magical places. Nume ca Mihai Eminescu. the Low Voltage Electric Equipment Enterprise (Electrocontact). or from a name (Botas. Nicolae Iorga sau Octav Onicescu sunt repere majore în domenii diverse. 1 Cultural. the town had preserved its character of important commercial centre. Fabrica de mobil\ Leon Schvartz.132 inhabitants in 2005). As an industrial centre. many of them already universal. Fabrica de cvas [i cerneal\ [i Fabrica de confec]ii.their opinions being separated into two directions: either it derives from a noun (bota.monument din Pia]a 1 Decembrie 4. Elena Despot Doamna. S.raised by Lady Elena Despot in 1552. The statute of princely town is emphasised by the first seal of Botosani. botós = slip. al XIX-lea.este c\ Boto[anii î[i trage numele de la Bot\[. Municipiul Boto[ani realizeaz\ în momentul de fa]\ 70% din PIB-ul jude]ului. Primele fabrici. lingvi[ti -. Botosani still preserves the underground structure of a market town. aduc\tor de mari venituri. cedat\ în acest scop de bancherul Berisch Moscowicz. the Mechanical Enterprise. the Kvass and ink factory and the Clothing factory (1896). Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" (fosta filial\ din Boto[ani a B\ncii Na]ionale. au fost Fabrica de bere Hascal Berariu (1865). published in 1926: ''The truth . we prefer the one written by Nicolae Iorga. între altele. an architectural monument dating from the end of the XIXth P century.).'' The name Botosani comes. în anul 2005). generator of large income.având acela[i ctitor. ce au ad\postit timp de sute de ani m\rfurile târgului. monument de arhitectur\ de la începutul sec. renumit\ pentru valoarea arhitectural\ a centrului istoric. still sheltering a few trees contemporary with the great national poet. în anul 1862 ia fiin]\ aici prima institu]ie de credit. bonet\rie [i tricouri (1896). Boto[ sau Botu[). Târgul a luat fiin]\ pe unul din locurile de popas al caravanelor de m\rfuri care str\b\teau marele drum comercial ce lega Marea Baltic\ de Marea Neagr\. al XIV-lea. [i mai ales în deceniul al optulea al secolului trecut. a luat fiin]\ iarmarocul. care [i-au înscris numele în patrimoniul cultural românesc [i universal. In the park there is also a small artificial lake and a gazebo where the military band used to delight the locals in the weekends. The first factories established in town were the Beer Factory Hascal Berariu (1865). The first manufactures appeared in the XIXth century. 1 3 3 4 20 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 21 . an opinion shared by Artur Gorovei in ''The Monograph of the City of Botosani''. Crasnas and Hasnas. "Saint George" Church built by the same person. and especially in the eighth decade of the last century. who came here several times. în care se mai p\streaz\ câ]iva arbori contemporani cu marele poet na]ional. but it was documentary certified in 1439. Teatrul "Mihai Eminescu" (construit în anul 1914. închegându-se astfel ora[ul. Sufixul -\[ se ad\uga la unele nume de oameni pentru a face nume nou\. dup\ cum noteaz\ cronicarul Grigore Ureche în ''Letopise]ul }\rii Moldovei'' la 28 noiembrie: ''la anul 6947 (1439).is that Botosani draws its name from Botas. the settlement became a place where the goods were exchanged on fixed dates. established in 1869. construit\ la sfâr[itul secolului al XIX-lea. Al\turi au fost amenajate primele hanuri. including. leading to the creation of the town. XIX apar primele manufacturi. with the establishment of the Textile Factory Moldavia. La r\scrucea drumurilor ce se întâlneau aici. botó[ = buta[.''' Numele de Boto[ani vine. amongst others. and the branch of the Agricultural Bank was established in 1894. mai ales `n ultima parte a vie]ii sale. famous for the architectural value of the historic centre. declared architectural reservation. Foto: Consiliul Jude]ean . constituind [i locul de refugiu al popula]iei în timpul repetatelor invazii. with an engraving of a peacock with a scattered tail. au venitu tâtarii [i au pr\datu [i arsu pân la Boto[ani [i au arsu [i târgu Boto[eni". in a monumental edifice. opened at the beginning of the XIVth century. An irrefutable architectural value is possessed by a few places of prayer: Uspenia Church . Nicolae" Pop\u]i . Foto: detaliu cl\dire veche din centrul istoric 2 Historic and economic marks The name ''Botosani'' has been the concern of many researchers historians. the Glass Electric Insulators Factory and the Bolt Factory. Thus. S. Statutul de ora[ domnesc este pus în eviden]\ de prima pecete a Boto[anilor. "Mihai Eminescu" Theatre (built in 1914. Botas is a name that has to be put next to Bontas.Cantemir House (a historical monument built at the beginning of the XIXth century. Crasn\[. li se al\tur\. declarat rezerva]ie arhitectural\. spirituale [i arhitecturale Cu o via]\ cultural\ foarte bogat\. Astfel. the City of Botosani has given many important figures in the fields of science and culture in the course of time.sec]ia de istorie [i arheologie (fosta Prefectur\ a Jude]ului Boto[ani. Boto[anii p\streaz\ o structur\ subteran\ de târg. Petru Rare[ îl d\ruie[te so]iei sale. as well as the town's market area. al XIV-lea. The Chamber of Commerce and Industry was established in Botosani in 1868. Întreprinderea de Industrializarea Lemnului. Fabrica de Juc\rii ''Teddy'' [i Fabrica de lumân\ri ''Iacovloff'' . Lady Elena Despot. The market town. botâ[e = opinci).history and archaeology section (the former Prefect's office of Botosani County. înfiin]ate în ora[. Nicolae Iorga or Octav Onicescu are major landmarks in various fields. care din timpurile cele mai vechi va fi avut vreun rost prin meleagurile acestea. who must have had some role in these parts. with arched cellars. Initially used as a stop for the freight caravans. Ini]ial punct de popas al caravanelor de m\rfuri. The market town was established in one of the stops of the freight caravans that crossed the commercial route which connected the Baltic Sea with the Black Sea. dating from the previous year. Muzeul Jude]ean . the Toy factory ''Teddy'' and the Candle factory ''Iacovloff'' . linguists .ctitorie a domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din anul 1496. Names like Mihai Eminescu. the Shirts factories ''Floridas'' and ''Hercules''. and then the first dwellings. Foto: Sala Polivalent\ Urbanonimul ''Boto[ani'' a preocupat numero[i cercet\tori . who noted that ''Botosani means the market town of Botas. as a ''princely prerogative''. Botosani stood out after 1949.he writes . Scurta prezentare pe care am f\cut-o Boto[anilor în rândurile de mai sus se dore[te a fi o invita]ie la cunoa[terea acestuia prin lectura revistei pe care o ave]i în fa]\ [i sper\m printr-o vizit\ pe care o ve]i face cât mai curând aici. al XIX-lea). Fabricile de c\m\[i ''Floridas'' [i ''Hercules''. and the factories in the second half of the last century. is a true architectural jewel. sediul Funda]iei "{tefan Luchian" Boto[ani). îmbinând într-o sintez\ armonioas\ elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane). Nord-Proiect (housed by "Moscovici House". New factories emerged after 1900 : the Furniture factory Leon Schvartz. Gheorghe" . when a large industrial platform was created. fie dintr-un nume de persoan\ (Bot\[. being used also as a place of refuge for the population during the repeated invasions. Fabrica de Izolatori Electrici din Sticl\ [i Fabrica de [uruburi. november 28. precum [i zona de târg a ora[ului. known by merchants from the most distant areas. Pentru a r\spunde nevoilor întreprinz\torilor. the first inns were built. although its population represents only 25% of the county's population (119. amenajat `n 1869. As leisure areas we can mention ''Mihai Eminescu'' Park. cu Mot\[.`n fundal 2. care nota faptul c\ ''Boto[anii înseamn\ târgul lui Bot\[.

Dorohoiul devine re[edin]a vornicului }\rii de Sus pân\ în 1778. când lini[tit\. Dorohoiul [i-a scris propria istorie. the textile industry and the food industry. concluded a treaty in Liov with Vladislav Iagello.Dorohoi railway in 1888 and Iasi . 400 years. three urban communes and 64 rural communes. pân\ în acel moment apa fiind adus\ cu sacalele. în extremitatea de nord-est a României. Distan]a fa]\ de re[edin]a jude]ului. in the north-eastern part of Romania. Every year. the Days of the City. Pân\ în anul 1989. maintaining this statute for 210 years. ''Mugurelul'' Festival. In 1857. unit\]i de înv\]âmânt preuniversitar: ''Colegiul Na]ional Grigore Ghica''. Thus. Dimitrie Pompeiu. protejarea calit\]ii factorilor de mediu (implementarea unui sistem integrat de management al de[eurilor în zona Dorohoi). 8 kindergartens. Dorohoi becomes the residence of the magistrate of the Highland in 1778. numeroase cl\diri cu valoare arhitectural\ [i de patrimoniu. and on 24 November 1994 it became a city. Foto: Dorohoi . industria constructoare de ma[ini. A contribution to the development of Dorohoi was brought. Nicolae'' (ctitorie a lui {tefan cel Mare .Dorohoi în 1888 [i Ia[i . The city has a vast cultural-historic patrimony: ''Saint Nicholas'' Church (built by Stephen the Great . but we find the following explanation in the Romanian Encyclopaedia: Its name (Dorohoi). Foto: Bisericu]a de lemn "Na[terea Maicii Domnului" 3. The city also has a municipal cultural centre and a library. the ''Assumption of the Virgin'' Cathedral. a place in the centre of the city bears the name of the rabbi who led one of the most prosperous Jewish communities in the country for 40 years. dar în Enciclopedia Român\ g\sim urm\toarea explica]ie: Numele lui (al Dorohoiului). several variants circulated. The City of Dorohoi is worth visiting for the tourist sights that would make any locality proud. Bucharest. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. In the XVth century. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. trei comune urbane [i 64 comune rurale. sunt vehiculate mai multe variante. O contribu]ie la dezvoltarea Dorohoiului [i-a adus-o. 8 schools. pre-university education institutions: ''Grigore Ghica National College''. bresle care au f\cut posibil\ func]ionarea a 38 de sinagogi. Ref\cut în 1568. este de 36 km. dar mereu ancorat\ în dimensiunile corespunz\toare vremurilor. Due to its location on the route of the main commercial roads which provided the connection with the north of Europe. sewerage. este de 493 km. de origine slav\. 9 sports complexes. the ''Birth of Virgin Mary'' Church (built of oak logs on a stone foundation in the time of the voivode Constantin Moruzi). the preservation of the edifices with patrimonial value. pe cursul râului Jijia. încheie la Liov un tratat cu Vladislav Iagello. La 8 octombrie 1408. conservarea cl\dirilor cu valoare de patrimoniu. p\strarea tradi]iilor [i obiceiurilor. 3 gyms. In 1509 it was plundered by the Polish and in 1510 and 1513 by the Tartars. Referitor la originea numelui localit\]ii. a children's club. and 493 km from Romania's capital. a series of development projects are either ongoing or in the phase of document elaboration. a municipal hospital. of Slavonic origin. Spiru Haret. the development of social services and the granting of the right to a dwelling. În secolul al XV-lea. când zbuciumat\. Alexander the Kind. Bisericu]a de lemn ''Na[terea Maicii Domnului'' . Dintre acestea amintim: Biserica Domneasc\ ''Sf. A powerful impulse for the town's economy was represented by the construction of Leorda . Foto: Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" 2. in the XVII-XVIIIth centuries. gaze naturale. Spiru Haret. due to the people who represented its interests. On 8 October 1408. district residence again. care recompune atmosfera crea]iei marelui compozitor. iar în 1510 [i 1513 de t\tari. The documents also mention the "large road of Dorohoi". un club al copiilor [i elevilor unde activeaz\ una dintre cele mai apreciate forma]ii de muzic\ popular\ din ]ar\ . In 1923 the town is supplied with electric power from its own plant. Cre[te num\rul hanurilor cu cele necesare pentru dormit [i hran\. Restored in 1568. by the Jewish community. Dorohoiul apare ca un nod de comunica]ie de la care plecau [i `n care se intersectau numeroase drumuri din ]ar\. Muzeul de {tiin]ele Naturii. din care 53 agen]i economici cu participare str\in\. tratat care este semnat [i de boierul Mihail Dorohoianul. la grani]a cu Ucraina (la nord) [i Republica Moldova (la est). dominated by the glass and porcelain industry. The development continued in the XIXth and XXth centuries. each serving a guild. a treaty signed also by the landowner Mihail Dorohoianul. sometimes peaceful. care dateaz\ din 6 oct. the car industry. Zilele Municipiului. Pentru aceasta se afl\ în derulare sau în curs de elaborare a documenta]iilor o serie de proiecte de dezvoltare care au în vedere reabilitarea. Muzeul ''George Enescu''. Dorohoi has written its own history. Situated in the north of the North-East Development Region. Dezvoltarea a continuat [i în sec. Numeroase personalit\]i [i-au legat destinele de acest ora[. al atelierelor de reparat harna[amente [i mijloace de transport. Municipiul Dorohoi a împlinit recent 600 de ani de la prima atestare documentar\ cunoscut\.Vargolici. the volume of economic exchange increased. sometimes tumultous. Dorohoi was represented at the meeting of Moldavia's council by Mihail Kogalniceanu. ''George Enescu'' Museum. de-a lungul celor aproximativ 400 de ani de prezen]\. Pastorel Teodoreanu. culture and art were born. Companies with mixed or private capital were established in Dorohoi after 1990. After the administrative reorganization in 1950. iar în 1962 localitatea beneficiaz\ [i de alimentare cu ap\ potabil\.Orchestra Mugurelul (25 de ani de activitate). but this time in Suceava region. More inns appear. Alexandru cel Bun. Festivalul ''Mugurelul''. in the course of approx. but always connected to the realities of the respective periods. the town became the administrative centre of northern Moldavia. când domnitorul Moldovei.1495). and of the local cultural and historic patrimony). the King of Poland.Mugurelul Band (25 years of activity).267 inhabitants. the development of the educational infrastructure. Following the modern administrative reform in the time of Cuza. iar din anul 1952. patrimoniul istoric [i cultural local). which led to the creation of 38 synagogues. un spital municipal. It is located at a distance of 36 km from the county residence. un loc din centrul municipiului poart\ numele rabinului care a p\storit timp de 40 de ani una din cele mai prospere ob[ti evreie[ti din aceast\ ]ar\. ceea ce a condus la cre[terea importan]ei acestuia. iar fa]\ de capitala României. Este vorba de inaugurarea.267 locuitori. tot re[edin]\ de raion. the City of Botosani. înseamn\ ''drag". În 1509 este pr\dat de poloni. dar în cadrul regiunii Suceava. Pentru a marca acest lucru. culturii [i artei române[ti: marele nostru muzician George Enescu. municipiul Dorohoi este al doilea municipiu ca m\rime din jude]ul Boto[ani. with the necessary endowments for rest and nourishment. ''Saint John Jacob'' Seminary. cuprinzând la acea vreme 6 pl\[i. care prezint\ dolean]ele românilor din aceast\ parte a ]\rii. 8 [coli.Dorohoi Foto: Arhiva Prim\riei Dorohoi Foto: Vedere aerian\ asupra municipiului Dorohoi Situat în nordul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Dup\ anul 1990 s-au înfiiin]at în Dorohoi societ\]i comerciale cu capital mixt sau privat. as well as workshops for the repair of harnesses and of means of transport. a pia]etei "Rabin Pinhas Wasserman" [i a Muzeului existen]ei evreilor în Moldova. Nicolae''. lived or worked in Dorohoi: our great musician George Enescu. 1 opula]ia municipiului este de 31. Documentele Moldovei men]ioneaz\ acum [i "drumul cel mare al Dorohoiului". ''Queen Mary'' High-school. with one of the most appreciated folk music ensembles in the country . manifest\ri cultural-artistice: Festivalul Na]ional de Muzic\ U[oar\ ''M\r]i[or Dorohoian''. comprising at that time 6 small rural districts. cultural-artistic manifestations are organized for the celebration of the important figures from Dorohoi: the National Music Festival ''Martisor Dorohoian''. Referring to the origin of the name. on the stream of Jijia River. De-a lungul timpului. the town had an industrial character. out of which 53 with foreign capital. Dorohoiul a r\mas ora[ în cadrul jude]ului Boto[ani. [i comunitatea evreilor. Dorohoi was mentioned as a customs point for the merchants who exported horses to Camenita. when the ruler of Moldavia. after the country's administrative-territorial reorganization. which dates from 6 October 1407. and in 1962 the locality also benefits from a water supply system (until then the water had been carried with casks). ~n ceea ce prive[te viitorul. Municipiul Dorohoi merit\ s\ fie vizitat pentru obiectivele turistice cu care s-ar mândri orice localitate. în prezent în municipiu fiind înregistra]i un num\r de 1400 agen]i economici. expozi]ii [i concursuri literar-artistice.1495). Dimitrie Pompeiu. electric energy). economia ora[ului avea un caracter industrial. Dorohoiul este reprezentat la [edin]a divanului ad-hoc al Moldovei de Mihail Kog\lniceanu. un stadion municipal. workshops for horse shoeing etc. în cadrul unei festivit\]i. În urma reformei administrative moderne din timpul lui Cuza. being crossed by many roads. municipiul Dorohoi acord\ o mare importan]\ dezvolt\rii socio-economice durabile a localit\]ii [i cre[terii calit\]ii vie]ii locuitorilor s\i în condi]iile p\str\rii tradi]iilor locale [i conserv\rii patrimoniului istoric [i cultural. who presented the grievances of the Romanians from this part of the country. means ''dear". canalizare. regele Poloniei. Ion Pillat. Dorohoiul este men]ionat ca punct vamal pentru negustorii care exportau cai la Cameni]a. în secolele XVII [i XVIII. Un impuls puternic pentru economia ora[ului `l reprezint\ construirea c\ilor ferate Leorda . P\storel Teodoreanu. timp de 210 ani. pentru potcovit caii etc. Bucure[ti. Dorohoiul a devenit re[edin]\ a raionului cu acela[i nume din cadrul regiunii Boto[ani. the Sciences of Nature Museum.Dorohoi railway in 1896. which led to a higher prestige for the town. ''The Birth of Virgin Mary'' wooden church . ~n 1857. many edifices with architectural and patrimonial value. In order to mark this aspect. În 1923 ora[ul este alimentat cu energie electric\ furnizat\ de uzina proprie. Dorohoi became a county. Astfel. 2 3 22 << Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi >> 23 . dezvoltarea infrastructurii [colare. Dorohoiul a fost transformat în jude].Vârgolici. au tr\it sau au activat personalit\]i de seam\ ale [tiin]ei.art\ decorativ\ de sticl\ [i por]elan). bordering Ukraine (to the north) and the Republic of Moldova (to the east). the preservation of traditions and customs. extension and modernization of the town infrastructure (water. Many important figures have connected their destinies to this place. extinderea [i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare (ap\. Regarding the future. a municipal stadium. fiecare deservind câte o breasl\. iar în data de 24 noiembrie 1994 a fost ridicat la rangul de municipiu. the development of tourism (the capitalization of the potential offered by the natural setting. în urma reorganiz\rii administrativ-teritoriale a României. în municipiu func]ioneaz\ o cas\ municipal\ de cultur\ [i o bibliotec\. Astfel.zona central\ Din 1968. P Dorohoi After 1968. care ad\poste[te colec]ii de [tiin]e ale naturii (se remarc\ colec]ia de p\s\ri [i pe[ti exotici [i galeriile de art\ modern\ . Anual se organizeaz\ manifest\ri culturale pentru evocarea personalit\]ilor de seam\ de pe meleagurile Dorohoiului. ''The Assumption of the Virgin'' Cathedral. Until 1989. Dorohoi became residence of the homonymous district in Botosani region and in 1952. [i Muzeul de {tiin]ele Naturii. natural gas. De asemenea. We are talking about the inauguration of the "Rabin Pinhas Wasserman" Square and of the Jewish Museum in Moldavia. Municipiul dispune de un bogat patrimoniu cultural-istoric: Biserica ''Sf. industria textil\ [i industria alimentar\. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (construit\ din bârne de stejar pe temelie de piatr\ în zilele lui Constantin Moruzi Voevod). dezvoltarea turismului (valorificarea poten]ialului oferit de cadrul natural. 1. In order to accomplish this goal.Dorohoi în 1896. exhibitions and literary-artistic contests. prin presta]iile breslelor de la fierari [i dogari pân\ la medici [i denti[ti. 9 baze sportive. In the course of time. which shelters collections from this field (the most remarkable is the collection of exotic birds and fish and the modern art galleries . from the activities of the blacksmiths and coopers guilds to the activities of doctors and dentists. The City of Dorohoi has recently celebrated 600 years since the first documentary certification. Dup\ reorganizarea administrativ\ din anul 1950. From among them we can mention: ''Saint Nicholas'' Princely Church. 1. energie electric\). Datorit\ pozi]ion\rii pe traseul principalelor rute de comer] ce asigurau leg\tura cu nordul Europei. Seminarul Teologic ''Sfântul Ioan Iacob''. the City of Dorohoi is second as size in Botosani County. predominante fiind industria sticl\riei [i por]elanului. s-a înregistrat o intensificare a schimburilor economice. the protection of the environment (implementation of an integrated waste management system in Dorohoi area). 8 gr\dini]e. XIX [i XX. ora[ul devine centrul administrativ al Moldovei de nord. Grupul [colar ''Regina Maria''. fapt datorat [i personalit\]ilor care îi reprezentau interesele.400 economic agents being registered in the city today. dezvoltarea serviciilor sociale [i asigurarea dreptului la o locuin]\ decent\. municipiul Boto[ani. În municipiul Dorohoi func]ioneaz\ dou\ muzee ce g\zduiesc exponate de o deosebit\ valoare: Muzeul ''George Enescu''. poate de la întemeitorul a[ez\rii.decorative art of glass and porcelain). 1407. Thus. The city has a population of 31. în Dorohoi s-au n\scut. The City of Dorohoi has two museums which shelter very valuable exhibits: ''George Enescu'' Museum. the City of Dorohoi gives great importance to the sustainable social-economic development and to a higher living standard for its inhabitants while preserving the local traditions and the historic and cultural patrimony. projects that envisage the rehabilitation. great personalities of Romanian science. which recreates the atmoshpere from the house of the great composer and the Sciences of Nature Museum. Dorohoi appeared as a communication hub. 3 s\li de sport. Ion Pillat. Dorohoi remained a town of Botosani County. perhaps after the founder of the settlement.

`ntr-o zon\ deluroas\ cu altitudinea maxim\ de 264 m. Judec\toria. digital telephone services provided by Ericsson and cable TV. În acest sens. Monumentele istorice sunt reprezentate de Biserica ''Sf. unde au fost g\site pietre de cimitir. in a hilly area with a maximum altitude of 264 m. este necesar\ lansarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii în ora[ul Darabani. apoi de Raionul Boto[ani . Bucecea Commune has been part of Botosani County. The material traces discovered during the archaeological diggings (e. For this purpose. the Public prosecutor's office.000 Euro. during the reign of voivode Stephen the Great. În anul 2004. satul Bucecea r\mânând în partea de N-E a târgului nou creat. De men]ionat este [i faptul c\ fântâna [i b\ncile ornate cu flori din centrul ora[ului sunt unicat în România. [i conacul Miclescu din satul C\line[ti. În vara anului 2004 s-au început s\p\turile arheologice la locul denumit ''Biserica Pustie''. which also offers dental care. Tradi]iile ora[ului Bucecea arat\ c\ locuitorii acestuia.75 km. The existing roads in the town of Bucecea are in a good condition.bustul poetului 2 ocalitatea Bucecea este situat\ în partea de nord-est a ]\rii. very similar to the one from Curtea de Arges) and the ''Town library''. Bucecea Re]elele de drumuri existente pe raza ora[ului Bucecea sunt într-o stare bun\. avantaje cunoscând [i datorit\ pozi]ion\rii sale la întret\ierea.800. Nicolae''. la 19 km de Boto[ani. Valorificarea [i promovarea crea]iilor autentice de cert\ valoare artistic\ a dansului [i cântecului popular moldovenesc [i îndeosebi a fondului tradi]ional autentic sunt readuse în circuitul viu de Ansamblul popular ''Ciob\na[ul''. discovering tomb stones. Din aceste motive. Bals. The current perspectives of the town in this field are represented by the privatisation of the old farms and their transformation into vegetal and zootechnic farms. built in 1820. Se spune c\ Bucecea [i-ar trage numele de la un vechi boier de origine polon\ cu numele de Buczaschi. la 30 km de ora[ul Suceava [i 25 km de aeroportul Salcea. offices and other spaces that provide adequate conditions for the performance of the cultural activities. a cultural centre. The town of Darabani is the only urban centre on a radius of over 35 km. este a[ezat pe rama înalt\. Grupul [colar Darabani. In 2004.5 km. ia fiin]\ comuna Bucecea. in order to cope with the influx of vehicles and people. construit\ în 1815. precum [i o continuitate neîntrerupt\ pân\ `n prezent. ora[ul Bucecea este str\b\tut de DN 29C. although a political Conservative. situat\ la aproximativ 40 km distan]\. Bucecea market town was established in 1828. Aceast\ institu]ie este dotat\ cu sal\ de spectacole de 300 de locuri. comuna Bucecea apar]ine de jude]ul Boto[ani. cu cei aproximativ 12. ce activeaz\ în cadrul Centrului Cultural Bucecea. rooms. a branch of the Romanian Commercial Bank. nordic\. Aceast\ urbe. iar de la ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din anul 1968. Stejarii seculari din p\durea Teioasa. extension of the water supply network in Bucecea (5 km) and Bohoghina (1. The town's traditions show that its inhabitants have worked in agriculture since antiquity. a câmpiei Moldovei.000 hectares that belonged to the landowner Theodor C.754 de metri. Blocurile cu cele 720 apartamente. precum [i ob]inerea unor produse ecologice pentru a putea contribui la relansarea economic\ na]ional\. Extindere re]ele de canalizare [i Sta]ie de epurare. l\ca[ ce dateaz\ din secolul XV. de stat. ora[ul mai are dou\ localit\]i componente. The capitalization and promotion of the genuine creations of certain artistic value in the fields of dancing. unde se afl\ în lucru un viitor punct de trecere al frontierei de stat c\tre Republica Moldova. având `n componen]a sa satele Bajura. both built during the time of the landowner Bals. it has become necessary to elaborate programmes for the development of the infrastructure in the town of Darabani.000 euro.Cernauti County. care sluje[te [i ast\zi ca l\ca[ de cult locuitorilor ora[ului Darabani. de[i conservator politic. belonging first to Botosani County. Dispensarul veterinar din ora[ asigur\ întreaga gam\ de tratamente [i vaccin\ri pentru efectivele de animale. a recording studio. then to Botosani District . connections to the drinking water and sewerage networks.Suceava Region. Foto: Muzeul Pr. at 19 km from Botosani. the town's economy is based on agriculture and animal breeding. which represents the connection to Ukraine . cât [i de-a lungul unor drumuri comerciale. Darabani Town Hall has completed the Feasibility Studies for the three projects and now it is looking for financing sources in order start implementing them. according to which the agricultural property was established here. BCR. ca fiind cea de atestare a localit\]ii din punct de vedere istoric.685 hectares and 5. the food industry . a project with a value of 4.000 ha a boierului Theodor C. from a geographical point of view. The town's evolution was favoured by the provisions of the Peace of Adrianopolis (1829). It is said that the name of the locality comes from an old Polish landlord named Buczaschi. bricks and walls from the former location of the church of Valcesti village and 5 coins from the time of Stephen the Great.Bucecea. The settlement was established in the XVth century. The most important on-going projects in the town of Bucecea: the construction of a vocational school (rehabilitation and endowments for Bucecea Vocational School). fiind str\b\tut de râul Prut [i pârâul Podriga. Prim\ria ora[ului Darabani [i-a propus pentru îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere realizarea a trei proiecte de modernizare a principalelor artere rutiere ale ora[ului.Bucecea Foto: Arhiva Prim\riei Bucecea Darabani L 1 Darabani Foto: Arhiva Prim\riei Darabani 2 1 C Considered the most northern town in the country. Urmele materiale descoperite arheologic (de ex: topoare de silex [i ceramic\ cucutenian\) atest\ locuirea zonei din cele mai `ndep\rtate vremuri. As tourist sights we can identify ''Saint Nicholas'' Church (situated in the centre of the town. Cele mai importante proiecte `n derulare din ora[ul Bucecea: Construc]ie {coal\ de Arte [i Meserii (reabilit\ri [i dot\ri investi]ionale la Grupul {colar Bucecea) proiect `n valoare de 4. the date of 15 April 1569 being considered as the date when the locality was certified from a historical point of view. where a new frontier point to the Republic of Moldova is being established.three meat processing companies and two milk processing companies) being also present. se situeaz\ pe locul al treilea ca m\rime din jude]ul Boto[ani (dup\ municipiile Boto[ani [i Dorohoi). precum [i un mare num\r de locuin]e particulare beneficiaz\ de înc\lzire central\.754 m. Circa fiscal\ etc. with its approximately 12. Bucecea village remaining in the north-eastern part of the newly created settlement. Bucecea Commune was founded in 1845. and since the last administrative-territorial distribution (1968). With a surface of 4. pe la vama Siret. precum [i de un cabinet stomatologic. Due to this. Prim\ria ora[ului Darabani a finalizat studiile de fezabilitate pentru cele trei proiecte [i este `n c\utare de surse de finan]are pentru demararea lor. Toponimul are leg\tur\ cu denumirea osta[ilor din corpul de paz\ a grani]ei . which activates inside Bucecea Cultural Centre. o bibliotec\ public\ [i o bibliotec\ [colar\. 30 km from Suceava and 25 km from Salcea Airport. Foto: Alee parc Mihai Eminescu . În prezent. in order to improve the road infrastructure. extension of the sewerage network and the construction of a wastewater treatment station. comuna Bucecea a fost declarat\ ora[. a place dating from the XVth century.75 km. industria alimentar\ prin cele trei societ\]i de prelucrare a c\rnii [i cele dou\ de prelucrare a laptelui. a secondary school. Asisten]a medical\ este asigurat\ de un dispensar cu sta]ionar pentru copii. situated at a distance of approximately 40 km. In the summer of 2004 the archaeological diggings began in the place called ''The Deserted Church''. This town.g. Foto: Grup {colar Bucecea 24 << Advertorial Prim\ria Bucecea onsiderat cel mai nordic ora[ al ]\rii. este atestat\ documentar în anul 1546. înfiin]area primei [coli s\te[ti. the establishment of the first state school in a village in Moldavia. servicii telefonice printr-o central\ digital\ Ericsson [i TV prin cablu. The blocks with 720 apartments. who founded several villages. Reabilitare str\zi pe o distan]\ de 5. a public library and a school library. Ora[ul Darabani este unicul centru urban pe o raz\ de peste 35 km având o importan]\ major\ în zon\ prin institu]iile pe care le g\zduie[te. respectiv Spitalul or\[enesc cu un num\r de 75 de paturi. alimentare la re]eaua de ap\ potabil\ [i canalizare. ad\ugând faptul c\ Darabaniul se afl\ la mic\ distan]\ [i pe una din arterele de acces c\tre R\d\u]i Prut. four primary schools.''darabanii mariei sale'' (His Majesty's foot soldiers). as well as the cultivation of ecological products in order to contribute to the recovery of the national economy according to European standards. the town has two other adjoining localities: Bohoghina and Calinesti. practic. This institution has an auditorium with 300 seats. Three very important things are connected to his name: the establishment of Darabani market town in 1837. Darabani Town Hall envisages the accomplishment of three projects for the modernization of the main roads. construirea unei biserici unice în zon\ dup\ planurile bisericii ''Sf. un studio de înregistr\ri audio. patru [coli primare. which totalize 13. built in 1815. artere ce însumeaz\ o lungime de 13. and Miclescu Manor from Calinesti village. Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Darabani. Acad. care a apar]inut de jude]ul Boto[ani. dispunând de cabinete de consulta]ii pentru adul]i [i copii. ambele construite în timpul boierului Bal[. conform standardelor europene. being also favoured by its location at the junction of commercial roads. are also an important sight. Perspectiva agriculturii în ora[ este privatizarea prin realizarea de ferme vegetale [i zootehnice. The town has three kindergartens and a day care institution for children. Darabani High-school. pentru a face fa]\ traficului auto [i de persoane. is located.Regiunea Suceava. the light industry (the textile factory. still functioning today as a place of prayer for the inhabitants of Darabani. planted by Stephen the Great after the battles against the Tartars. Leon D\n\il\ 3. one of them being Bucecea. printre care [i cel care poart\ numele de Bucecea. A[ezarea a fost întemeiat\ `n secolul al XV-lea. an industrial vocational school. an enlightened mind for his time. În anul 1845. deja existent. s\di]i de {tefan cel Mare în urma luptelor cu t\tarii. and the present name. At the moment. Apart from the residence . un centru cultural. Bucecea locality is situated in the north-eastern part of the country. Foto: Prim\ria ora[ului Bucecea 2. is the third as size in Botosani County (after the cities of Botosani and Dorohoi). industria u[oar\ prin fabrica de confec]ii. o [coal\ gimnazial\. camere. The first name of the locality was Cabiceni. the Fiscal Office etc.Bucecea. represented by the estate of 11. This name is connected to the name of the soldiers who protected the borders . Dr. having major importance in the area through its institutions: the Town Hospital. the town of Bucecea is traversed by the national road DN 29C. Evolu]ia Darabanilor a fost favorizat\ de prevederile p\cii de la Adrianopol din 1829. the construction of a unique church in the area according to the plans of ''Saint Sofia'' Church from Constantinople. the footwear factory and the knitting workshops. We should also mention that the fountain and the benches decorated with flowers from the centre of town are unique in Romania. boier luminat al timpului s\u. Esanca and Lismanita. Foto: Sediul Prim\riei ora[ului Darabani 2. on the northern side of the Moldavian Plain. data de 15 aprilie 1569 fiind considerat\.''d\r\banii m\riei sale''. The ancient oak trees from Teioasa Forest. Medical assistance is provided by a clinic for adults and children. concret aici constituindu-se proprietatea agricol\ prin mo[ia de aproape 11. 1. Darabani. Advertorial Prim\ria Darabani .5 km). Sofia'' din Constantinopol. Având soluri fertile. Moldavian folk songs and especially of the traditional objects are integrated in the tourist circuit by the Folk Ensemble ''Ciobanasul''. The historic monuments are represented by ''Saint Nicholas'' Church. Darabani. Pe raza ora[ului func]ioneaz\ trei gr\dini]e [i un c\min de copii cu program prelungit. with 75 beds. foarte asem\n\toare cu cea de la Curtea de Arge[) [i ''Biblioteca or\[eneasc\''. construit în 1820. cea de înc\l]\minte [i atelierele de tricotaje.243 inhabitants. au avut ca îndeletnicire de baz\ agricultura.800. De numele acestuia se leag\ trei lucruri foarte importante la Darabani: întemeierea târgului Darabani în 1837. was documentary certified in 1546. Darabani locality has always been involved in agricultural activities. iar denumirea actual\. the rehabilitation of streets on a distance of 5. and also to the fact that Darabani is located on one of the access roads to Radauti Prut. din Moldova. ce asigur\ leg\tura cu Republica Ucraina ]inutul Cern\u]ului. Momentan. Extindere re]ea de ap\ `n Bucecea 5 km [i Bohoghina 1. localitatea Darabani a desf\[urat dintotdeauna activit\]i agricole. Bal[. comprising the following villages: Bajura. În anul 1828. Bucecea Commune was declared a town. în timpul domniei voievodului {tefan cel Mare. re]eaua de gaz metan. through Siret customs. din punct de vedere geografic.000 locuitori ai s\i. de asemenea. pe lâng\ satul Bucecea.000 inhabitants. Prima denumire a localit\]ii a fost C\biceni. E[anca [i Li[m\ni]a. birouri [i alte înc\peri ce asigur\ condi]ii deosebite pentru buna desf\[urare a tuturor activit\]ilor culturale. Darabani. economia ora[ului se bazeaz\ pe agricultur\ [i cre[terea animalelor. [i anume: Bohoghina [i C\line[ti. gas network. care a întemeiat mai multe sate. as well as a great number of individual dwellings have central heating. being traversed by Prut River and Podriga Brook. The veterinary clinic provides the entire range of treataments and vaccines for animals. un punct important de atrac]ie. Ca atrac]ii turistice putem identifica Biserica ''Sfântul Nicolae'' (situat\ în centrul ora[ului. the Law Court. silex axes and pottery from Cucuteni) certify the continuous habitation of the area since ancient times. ia fiin]\ [i târgul Bucecea. reprezint\. Cu o suprafa]\ de 4685 ha [i 5243 locuitori. 3 1. Pe lâng\ localitatea de re[edin]\ . un grup [colar industrial cu liceu [i [coal\ profesional\. At present. Having fertile soils. c\r\mizi [i ziduri de la fostul amplasament al bisericii satului Vâlce[ti [i 5 monede din perioada domniei lui {tefan cel Mare. din cele mai vechi timpuri. Darabani.

Luchian sau Pillat. The relief is mostly represented by plains. cât [i peste 1. ~n componen]a sa intr\ localit\]ile Petricani. a flour-mill and several corn mills. on the middle stream of Miletin River. prin hrisovul domnesc al lui Scarlat Vod\. la 35 km de municipiul Boto[ani [i la 25 km de râul Prut. N.Prisacani and the Monument of the Heroes of the War of Independence. furniture. originar din S\veni. Balcescu and Poiana. ateliere de tâmpl\rie. As education institutions the town has 4 kindergartens. Totu[i. the town of Flamanzi is situated in the southern part of Botosani County. cât mai ales la muzeul din Boto[ani [i Arhivele Statului din Boto[ani [i Ia[i. o policlinic\ cu cabinete de interne. construirea de locuin]e sociale pentru cet\]enii de etnie rrom\. Bodeasa and Sat-Nou. a school and a vocational school named after the academician Dr.7 km drumuri.. cum ar fi: reabilitarea [i construirea {colii de Arte [i Meserii. nu în ultimul rând. in a hilly area. o fabric\ de prelucrare a laptelui. Filipescu. un cinematograf cu 310 locuri [i o Cas\ de cultur\. Sadoveanu. Localitatea Fl\m`nzi are o istorie bogat\. Biserica ''Sf. [i ne mai mândrim [i cu faptul c\ apar]inem acestui spa]iu binecuvântat al Boto[anilor lui Eminescu. Foto: Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\ 4. laptele [i carnea [i. The main tourist sights in the town of Saveni are: ''Saint George'' Church. o [coal\ cu clasele I-VIII [i un grup [colar de nivel liceal care are ca patron spiritual pe academicianul Dr. M. dispu[i atât în ora[ul Fl\m`nzi. Prin Planul Urbanistic General s-a aprobat înfiin]area unei zone industriale. bakery. Biserica din lemn "Sf. Gheorghe''. and also in the adjoining villages. gra]ie faptului c\ s-au dezvoltat în mod fericit iluminatul stradal [i asfaltarea principalelor dou\ artere de circula]ie ca pietonal din strada 1 Decembrie .700 ha de p\dure. rehabilitation of ''Patria'' Cinema and its refurbishment in order to function also as a Community Centre. de exemplu societ\]i care s\ valorifice lâna. e. În anul 1818. majoritatea având ca principal obiect de activitate comer]ul. The industry is represented by the light industry. the construction of social dwellings for the citizens of Rrom ethny. iar ca sate apar]in\toare au r\mas Chi]oveni [i Prisacani. Industria este reprezentat\ de mica industrie. Documente ale acestui eveniment se g\sesc atât în miniexpozi]ia din cadrul consiliului local. technical plants. Vaslui [i Neam]. M.g. A[ezarea sa deloc întâmpl\toare. Chi]oveni [i Prisacani. Bac\u. pentru ca în anul 1968 s\ fie declarat\ ora[. Mihai Ciuc\''. born in Saveni. most of them involved in trade. Enescu. cât [i în satele apar]in\toare. and especially in the museum in Botosani and the State Archives in Botosani and Iasi. 1. cu mici zone inundabile. Medical assistance is provided by a hospital. Nicolae" 2. pastures and commons).000 hectares. stores that sell construction materials.. agricultural and animal products. pe cursul mijlociu al râului Miletin. Foto: Biserica ''Sf. wood. considered the main road that connects Botosani County to the counties in the south and especially to Iasi. Datorit\ importan]ei geostrategice (fiind situat la egal\ distan]\ de ora[ele Boto[ani [i Hârl\u [i pe principala arter\ de comunica]ie cu celelalte jude]e). built in 1804-1805. Principalele obiective turistice prezente în ora[ul S\veni sunt: Biserica ''Sf. the establishment of an industrial area was approved. dar [i o institu]ie de ocrotire social\ pentru persoanele de vârsta a III-a. the construction of a new kindergarten.. un abator. with small floodable areas. Slt. we pride ourselves with the academician Mihai Ciuca. F\r\ a ne asuma paternitatea asupra unor nume sonore în arta [i cultura româneasc\. savant de renume mondial. at a distance of 35 km from the City of Botosani and 25 km from Prut River. o fabric\ de mobil\ [i dou\ ateliere de mobil\.6 km sunt asfalta]i. Avram Iancu. În ora[ul S\veni î[i au sediul peste 130 societ\]i comerciale. Slt. the land being included in the third fertility zone. dermatology. through the princely document of Scarlat Voda. Foto: Biserica de lemn "Sf. food and non-food products etc. zon\ în care investitorii români [i str\ini s\ beneficieze de anumite facilit\]i ca drum de acces. Flaminzi locality has a vast history. Localitatea S\veni este atestat\ ca sat `ntr-un document datând din anul 1546. and also with the fact that we belong to the blessed space of Eminescu. mobil\. alte materiale care pot constitui materia prim\ în vederea înfiin]\rii de societ\]i comerciale de produc]ie. Sadoveanu. such as: rehabilitation and construction of the Arts and Crafts School. Chitoveni and Prisacani.. we can state. As number of inhabitants. construirea unei gr\dini]e noi. In the central-eastern part of Botosani County we find the town of Saveni.000 de volume. totu[i avem în fruntea oamenilor de valoare pe academicianul Mihai Ciuc\. a favorizat de-a lungul timpului aspira]iile sale la statutul citadin în zona de nord-est a Moldovei. terenul fiind inclus în zona a treia de fertilitate. produse agricole [i animaliere.700 hectares of forest. ora[ul Fl\m`nzi este considerat a fi a treia localitate din jude] având peste 12. From an administrative point of view it comprises the localities Petricani. dar pe teritoriul ei s-au g\sit vestigii arheologice care dovedesc a[ez\ri `n zon\ înc\ din epoca primitiv\ [i antic\. Ca pozi]ie strategic\. as well as at Al. and in 1950 the commune became the centre of a district and it was finally declared a town in 1968. confec]ii. mor\rit. 1. Vaslui and Neamt counties. electricity etc.000 inhabitants. Due to its geo-strategic importance (it is situated at an equal distance between Botosani and Harlau and on the main road that communicates with the other counties). but archaeological vestiges where found on its territory that prove the existence of settlements in the area since the primitive and ancient times. Over 130 companies function is Saveni.000 de locuitori. [i Muzeul de Istorie [i Arheologie. Foto: Monument Comemorativ 1907 3. small factories and workshops. Localitatea se întinde pe o suprafa]\ de peste 10. Filipescu. the rehabilitation of Ghe. Mihai Ciuca''. fosta comun\ a devenit ora[ în anul 2004 [i este compus din fostele sate Fl\m`nzi. milk and meat. Avram Iancu. but also private production: dairy products. simbol al spiritului de dreptate al ]\ranului român. A very important role will also be played by the traditional industries. dental care. iar din 1950 comuna a devenit centru de raion.Pris\cani [i Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\. Thus. and the nowadays villages Chitoveni and Prisacani. Nicolae'' ridicat\ în anul 1880. fiind atestat\ documentar înc\ din secolul XVI. Administra]ia local\ are `n derulare mai multe proiecte. without mistaking. unit\]i care în mare m\sur\ au absorbit un mare num\r de for]\ de munc\ din localitate. companies that would use wool. Creanga. stomatologie. a cinema with 310 seats and a Community Centre. devenind simbolul setei de dreptate a ]\ranului român. the rehabilitation of the town library. reabilitarea bibliotecii or\[ene[ti. vii.1 Sãveni Foto: Arhiva Prim\riei S\veni 1 2 3 Î Flãmînzi Foto: Arhiva Prim\riei Fl\m`nzi Flaminzi Saveni N A reference name. a clinic (with a general section. such as: pottery. Kogalniceanu. As local representative events we can mention: "The Romanian Round Dance from Flaminzi" (August) and the Festival of winter customs and traditions (in December). running water. panifica]ie. the last year of the reign of the Moldavian ruler Petru Rares. Ca num\r de locuitori. the locality received the statute of market town. units that have drawn a large number of human resources from the locality. plante tehnice.7 km. de exemplu o fabric\ de confec]ii. tailoring workshops. o societate de transport. an area where the Romanian and foreign investors could benefit from certain facilties as access roads. T. raised in 1880. respectiv drumul ce leag\ localit\]ile de pa Valea Ba[eului [i cel ce leag\ Boto[anii de Valea Prutului. Se poate spune. Forma de relief predominant\ este [esul. Flaminzi became famous both in the country and abroad as the place where the great Peasant Rebelion emerged in 1907. cât [i în str\in\tate ca fiind locul de unde a izbucnit Marea R\scoal\ }\r\neasc\ din anul 1907. presenting an interesting architectural combination between the Byzantine and Gothic styles. at the junction of old roads (the road that connects the localities on Baseului Valley and the one that connects Botosani to Prut Valley) has facilitated the aspirations of the locality to the rank of town in the north-east of Moldavia. a furniture factory and two workshops. Foto: Biserica ''Sf Gheorghe'' 4. amenajarea parcului principal al ora[ului S\veni. In 1818. de mici fabrici [i ateliere. Mihai Ciuc\. Foto: Prim\ria S\veni 3. c\ în prezent localitatea are o alur\ urban\. ap\ curent\. Bozieni. Chi[c\reni. reabilitarea Cinematografului ''Patria'' [i amenajarea acestuia pentru a putea func]iona [i drept Cas\ de Cultur\. oleaginoase. Vladimirescu. pediatrics and analysis laboratories). becoming the symbol of the thirst for justice of the Romanian peasant. Pentru instruirea [i educarea copiilor exist\ numai în ora[ un num\r de 4 gr\dini]e. Creang\. Bozieni. prezentând o interesant\ îmbinare arhitectonic\ între stilurile bizantin [i gotic. valleys. The town has a road network with a length of 58. Still. Ora[ul dispune de o bibliotec\ cu peste 10. precum [i la Universitatea Al. as the locality has raw materials like wood. being documentary certified in the XVIth century. a transport company. Without assuming paternity over some remarkable names in the Romanian art and culture. Kog\lniceanu.000 ha. oil presses. due to the implementation of street lighting and to the paving of the two main pedestrian roads on 1 Decembrie Street . Luchian or Pillat. p\[uni [i ima[uri. The locality spreads on a surface of over 10. ateliere de croitorie. moar\ de grâu [i mai multe mori de porumb [i uleierni]e. the Vocational School ''Dr. localitatea este a[ezat\ de-a lungul drumului european E58.6 km are paved. considerat principala arter\ rutier\ care leag\ jude]ul Boto[ani de jude]ele din sud [i mai ales de jude]ele Ia[i.mândria s\vinenilor. cu 12 iarmaroace anual. în care sunt cuprinse atât terenurile agricole pe care se cultiv\ cereale. M. carpentry and tailoring workshops. a symbol of the spirit of justice of the Romanian peasant. as well as a social protection institution for elderly people. the manufacture of handcraft objects. with 12 yearly fairs. localitatea prime[te statutul de târg. Dintre obiectivele turistice remarcabile ale localit\]ii men]ion\m: Monumentul Comemorativ 1907. T. Asachi. Iorga. a slaughter-house. the refurbishment of the town's park. f\r\ riscul de a gre[i. din vremea ultimului an al domniei voievodului moldovean Petru Rare[. and also over 1. the town of Flaminzi is considered the third locality in the county. The town also has a library with over 10. N. Through the General Urban Plan. Nicolae'' 2. as well as other raw materials that can form the basis for the establishment of production units. a famous scientist. The town's administration has begun several projects. Saveni locality was certified as village in a document dating from 1546. Dobrogeanu Gherea streets. într-o zon\ colinar\. M. metallic construction. living in the town of Flaminzi. 2 3 4 26 << Advertorial Prim\ria Fl\m`nzi Advertorial Prim\ria S\veni . cât mai ales istorice. Vladimirescu. Its location. "Saint Nicholas" wooden church (1657) . Enescu. Bacau. which comprises both the agricultural lands (with crops of wheat. deoarece localitatea dispune de materii prime ca lemn. comprising the former villages Flaminzi. Sadoveanu. electricitate etc.000 volumes. se va pune baza pe industrii tradi]ionale ca: ol\ritul. construc]ii metalice. pediatrie [i laboratoare de analize. the former commune became a town in 2004. dermatologie. and most of all to its historic significance. with more than 12. ora[ul Fl\m`nzi este situat în partea de sud a jude]ului Boto[ani. ''Saint Nicholas'' Church. Saveni market town was the centre of Baseu small rural district. din care 12. Iorga. magazine de valorificare material de construc]ie. Mihai Ciuca. Bodeasa [i Sat-Nou. I. Ora[ul are o re]ea de 58. a milk processing factory. confec]ionarea obiectelor de artizanat. confec]ionarea de obiecte din r\chit\ [i paie etc. out of which 12. construit\ în anul 1804-1805. stone. oil-bearing plants. alimentare [i nealimentare etc. the rehabilitation of the main building and extension of the secondary building of the Medical-Social Assistance Unit. Ca evenimente locale reprezentative amintim: Festivalul "Hora de la Fl\m`nzi" (luna august) [i Festivalul de datini [i obiceiuri de iarn\ (luna decembrie). B\lcescu [i Poiana. prese de ulei. reabilitarea corpului A [i extinderea corpului B de la Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\. the locality is situated lengthways the European road E58. Documents about this event can be found in the mini-exhibition of the Local Council. dar [i produc]ia privat\: lactate. la intersec]ia unor vechi artere de circula]ie. Nicolae" (1657) . Dobrogeanu Gherea. croitorie. Foto: Monumentul Eroilor ume de referin]\. materialul lemnos. Târgul S\venilor a fost centrul Plasei Ba[eu. Asisten]a sanitar\ este asigurat\ de un spital. Fl\m`nzi s-a f\cut cunoscut\ atât în ]ar\. and the History and Archaeology Museum. Cuza din Ia[i. From among the most important tourist sights of the locality we can mention: the Memorial Monument 1907. Grupul [colar ''Dr. the manufacture of objects from osier willow and straw etc. Sadoveanu. As strategic position. that at present the locality has an urban character. Chiscareni. such as the textile factory. reabilitarea str\zilor Ghe. I. Cuza University in Iasi. Foto: Serb\rile ora[ului Fl\m`nzi 4 n partea central-estic\ a jude]ului Boto[ani se afl\ ora[ul S\veni. piatra. Asachi. textiles.the pride of the locals.

The voivode then took care of Tudora and the children. În prezent. Romania and the Republic of Moldova (at the time part of the U. in a document issued by the ruler Stephen II. the dance ensemble led by Gheorghe Vasiliu. se liberalizeaz\ comer]ul. ''Boghii''. teritoriul satului Tudora fiind o permanent\ vatr\ de locuire. DN 24 C Ia[i-{tef\ne[ti [i DN 29D Boto[ani-{tef\ne[ti. dansului la urs (ursar). a tradus o însemnare dintr-un ceaslov slavonesc aproximativ cu urm\torul cuprins: ''Pe partea stâng\ a Siretului . Proiectarea [i execu]ia barajului Stânca-Coste[ti s-au f\cut în comun de c\tre cele dou\ state vecine. aici este limita vestic\ a arealului s\u mondial. forma]ia de dansuri sub conducerea unor sufleti[ti precum înv. The design and execution of Stanca-Costesti dam were made jointly by the two neighbouring states. then attacked by the Polish armies. care posed\ o sal\ de spectacole cu 300 locuri [i bibliotec\ cu 25. towards the east there rises the landowner's mansion. Vasile Vasiliu has obtained many triumphs. Dintre obiectivele turistice de referin]\ ale ora[ului amintim: Muzeul ''{tefan Luchian" (singurul din ]ar\ destinat pictorului {tefan Luchian.800 inhabitants and four localities in its administration: Badiuti. the exhibits being preserved in the storehouses of the County History Museum in t C the City of Botosani). iar `n lucrarea ''Descriptio Moldaviae'' a lui Dimitrie Cantemir apare ca oppida notabiliara. several wooden churches existed in Tudora. Ochiul trec\torului `ns\ nu poate trece f\r\ a observa turla bisericii impun\toare din centrul satului. Tudora locality is an important folk centre. Tudora Commune doesn't comprise any other adjoining localities. social\ [i cultural\: se deschide punctul vamal Stânca-Coste[ti. 4 1.456 volumes together with the school library).1979. a trustworthy servant of Stephen the Great. iar punerea `n func]iune a barajului a început în luna decembrie a anului 1977. still preserved until today. and in the work ''Descriptio Moldaviae'' written by Dimitrie Cantemir it appears as oppida notabiliara. In 1842 the landowner ordered the construction of a thick stone wall to surround the courtyard. is that the place of prayer was built by Stephen the Great or his son. fiind sfin]it\ în anul 1846. ca o vatr\ a culturii [i a civiliza]iei moldovene[ti. transforma]i în slugi biciu]i de c\tre oamenii boierului arenda[. Pân\ `n 1968 localitatea s-a numit {tef\ne[ti-Târg. a community centre (built in 1972 and modernized in 2000. The lake. the lake being an important wintering place for birds in the Romanian basin of Prut River. iar cea de-a doua. Pentru aceast\ specie. cu o înal]ime maxim\ de 101 m. at a distance of 35 km from the City of Botosani. ''Ciobanasul'' and in the past ''Chindia''.) Leg\turile cu zona lacului de acumulare Stânca-Coste[ti sunt asigurate prin [osele asfaltate. ''Caraselul''. Teritoriul comunei Tudora prezint\ urme de via]\ omeneasc\ înc\ din cele mai vechi timpuri. right next to the gate of his house. De-a lungul anilor. with a maximum altitude of 101 m. This karst reef shelters on its rocky ridges a very rare termophile plant Schivereokia podolica. as a place of prayer for his family. an old monk from Neamtului Monastery.'' Sl\vitul Domn tot trecea [i poposea pe la Tudora având grij\ de ei. Stefanesti locality was documentary certified for the first time in 1435 as Gura Baseului. Rezerva]ia natural\ ''Emil Racovi]\" [i Parcul C dendrologic {tef\ne[ti. la poalele Masivului Dealul Mare. De aceea.there lies the house of Radu and Tudora. but Radu died in the war on Valea Alba and Tudora remained a widow with four children. Lucica A[tef\noaie. care îl impune ca un centru de tradi]ie al comer]ului [i al vie]ii economice de pe valea Prutului.S. zidul care urc\ spre biseric\. ~n vremuri `ndep\rtate. `n Tudora au existat mai multe biserici de lemn care s-au distrus una dup\ alta. care la ducere [i întoarcere de la Suceava la Hârl\u g\sea loc de poposire [i hodin\. Lucica Astefanoaie and prof. odat\ cu înfiin]area C\minului Cultural ''Costache Mihalache Potera[''. supported by the experts on the basis of the nowadays architectural characteristics. care era unul dintre sfetnicii de seam\ ai voievodului {tefan. Revolu]ia din 1989 antreneaz\ schimb\ri profunde în toate sferele de activitate ale localit\]ii. Still. today having approximately 5. f\când parte din proprietatea boierului Sendrea. din paleolitic. ''C\r\[elul''. dar mai ales pentru s\teni. Situat într-un areal locuit înc\ din neolitic. Stanca. revigorându-se via]a economic\. ''Ra]a''.456 de volume împreun\ cu biblioteca [colii). c\ld\rarilor.ªtefãneºti Foto: Arhiva Prim\riei {tef\ne[ti 1 1 Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora Stefanesti Tudora O S Situated in the south-western part of Botosani County. At present. Satul este atestat documentar înc\ de la 6 ianuarie 1395. the settlement was plundered by Tartars on several occasions. nici cu cel roman. the Hydro-technical Hub Stanca-Costesti. The Revolution of 1989 generated significant changes in all spheres of activity in this locality. Tudora locality. ''Baraboiul'' au dus faima satului. have triumphed at both national and international level. Foto: Biserica "Cuvioasa Parascheva" 3. ''Boghii''. Lacul de acumulare. Stânca {tef\ne[ti este o rezerva]ie cu un caracter complex. being consecrated in 1846. The style is different from the one of the other Moldavian churches and it has nothing in common neither to the Byzantine.S. cunoscut sub numele de ''Casa Doamnei''. în anul 1927. like the horse's dance. Stanca appears as a lime ''ram'' consisting of deposits of Quaternary loess. Localitatea Tudora este o important\ vatr\ folcloric\.).iarna 4. known as the ''Lady's House''. ca l\ca[ de închinare pentru familia sa. Until 1968 the locality was called Stefanesti-Targ. ora[ul {tef\ne[ti cunoa[te o istorie întins\ de-a lungul a [ase veacuri. Dr\gu] "cel mai vechi monument religios din Moldova adaptat unor func]ii cu caracter defensiv"). dar în ochii localnicilor aminte[te de vremurile când bunicii [i str\bunicii lor erau pu[i la munc\ silnic\ [i biciui]i pân\ la sânge. Nodul Hidrotehnic Stânca-Coste[ti.forma]ie b\rb\teasc\ Advertorial Prim\ria Tudora >> 29 . the wall that leads to the church arouses the admiration of the tourists but at the same time it reminds the locals of the times when their grandfathers and great grandfathers were exploited and whipped senseless. Foto: Plaj\ la lac acumulare Stânca-Coste[ti 4. Foto: Barajul Stânca-Coste[ti 2. with Dacian-Roman traditions and customs. who were now seven instead of four". ~n secolele XV-XVI a[ezarea este pr\dat\ de t\tari `n mai multe rânduri. leading to the recovery of the economic. 2 The town of Stefanesti is located in the east of Superior Jijia Plain. care din mila lui Dumnezeu s-au înmul]it de la patru la [apte. In the XV-XVIth centuries. Lâng\ biserica din centrul satului. Foto: Monumentul eroului necunoscut 2. The other sight in the area. au triumfat pe plan na]ional [i interna]ional. Stânca apare ca un ''pinten'' calcaros format din depozite de luturi loessoide cuaternare. created on the valley of Prut River S through the construction of the dam from Stanca-Stefanesti. The works were performed between 1973 and 1979. cum ar fi jocul c\iu]ilor. chiar lâng\ poarta cur]ii sale.R. The territory of Tudora Commune has been permanently inhabited since ancient times (the Palaeolithic). the national road DN 24 C Iasi-Stefanesti and the national road DN 29D Botosani-Stefanesti. cu datini [i obiceiuri de origine daco-roman\.cam între Corni[ori [i Liteni . iar exponatele au fost depozitate în magaziile Muzeului Jude]ean de Istorie din municipiul Boto[ani). Foto: Parc dendrologic 3 4 ituat\ în partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. apar primele manifest\ri culturale cu caracter interna]ional: ''Podul de flori''. ~n 1476 este men]ionat deja ca târg. Referitor la Biserica ''Cuvioasa Paraschiva''. ne vorbesc Cet\]uia de pe Dealul Ocup (situat\ pe una din fortifica]iile naturale ale satului str\vechi) [i Rezerva]ia de tisa din inima b\trânilor codri. who was one of the important counsellors of Stephen the Great. but especially for the villagers. c\rturar [i bun cunosc\tor al limbii slavone [i grece[ti. being destroyed one after the other. Bobulesti. 3 ra[ul {tef\ne[ti se afl\ `n estul Câmpiei Jijiei Superioare. forma]iile de dansuri ale tudorenilor au fost cunoscute în ]ar\ [i peste hotare. care în 2000 [i-a aniversat cele [ase veacuri de existen]\. între timp. care se p\streaz\ [i ast\zi. situat\ la nord-est de ora[ul {tef\ne[ti. Localitatea {tef\ne[ti a fost declarat\ ora[ `n anul 2004. Stefanesti-Sat. For this species. Localitatea {tef\ne[ti este men]ionat\ documentar pentru prima dat\ `n 1435 sub numele de Gura Ba[eului. comuna Tudora este format\ dintr-o singur\ localitate care îi d\ [i numele: Tudora. afirm\ c\ l\ca[ul dateaz\ din sec. sus]inut\ de c\tre speciali[ti. social and cultural life: Stanca-Costesti customs was opened again. Foto: P\durea Tudora . Festivalul ''Florile Prutului''. at the border between Romania and the Republic of Moldova. In ancient times. the dance ensembles from Tudora have become famous in the country and abroad. That is why. Gheorghe Vasiliu. situated north-east of the town of Stefanesti. România [i Republica Moldova (pe atunci. Situated in an area that has been inhabited since the Neolithic. construit\ din piatr\ [i c\r\mid\ de c\tre boierul Cantacuzino Pa[canu. which was unfortunately closed. From among the most important tourist sights in town we can mention: ''Stefan Luchian" Museum (the only museum in the country dedicated to the painter Stefan Luchian.R. when ''Costache Mihalache Poteras'' Community Centre was established. this area is the western limit of its worldwide habitat. Especially since 1933.Schivereokia podolica. `n apropiere de confluen]a râului Ba[eu cu Prutul. slaves whipped by the landowner's people. un c\min cultural (construit în 1972 [i modernizat în anul 2000. Foto: Dansuri populare tradi]ionale din zona Tudora . un b\trân c\lug\r de la M\n\stirea Neam]ului. geologic [i floristic. Lucr\rile au fost executate în perioada 1973 . The fauna around the lake is represented by 178 species of birds. locuitorii nep\r\sind-o niciodat\.) Referring to this church. Throughout the years. Stefanesti Dendrologic Park and ''The Pious Paraschiva" Church (raised in 1640 and considered by V. parte a U. In 1476 it was already mentioned as market town. Stanca-Costesti water storage basin can be accessed on paved roads. Next to the church from the centre of the village. a scholar and connoisseur of Slavonic and Greek languages. cel mai important monument istoric din aceast\ a[ezare. Stânca. pe malul lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. Stanca Stefanesti is a complex geological and flower reservation. este aceea c\ l\ca[ul de cult ar fi o ctitorie a lui {tefan cel Mare sau a lui {tef\ni]\ Voievod. ''Emil Racovita" Natural Reservation.S. Cealalt\ atrac]ie a zonei. The stone taken from the banks of Plesu Brook was transported by the poor peasants. in the memory of the unkown heroes that died in the war of 1916 . reprezint\ cea mai întins\ suprafa]\ de luciu de ap\ din bazinul acestui râu. who rested there on his way between Suceava and Harlau. the most important historic monument of this settlement.S. înv.1918. apoi atacat\ [i de o[tile polone. Referring to Tudora village and especially to Lady Tudora. Stanca-Costesti water storage basin. The traditional ensembles. om de încredere al sl\vitului {tefan Voivod. la o prim\ vedere. close to the confluence between Baseu and Prut Rivers. pe locul unde a fost ''Sfânta Mas\'' fiind ridicat. dar din p\cate a fost închis. Dragut as "the oldest religious monument with defensive functions in Moldavia". The village was documentary certified on 6 January 1395. la grani]a dintre România [i C Republica Moldova. Biserica ''Cuvioasa Paraschiva" (construit\ `n anul 1640 [i considerat\ de c\tre V. and the operation of the dam began in December 1977. ~n 1842 boierul poruncea construirea unui zid gros de piatr\ care s\ înconjoare curtea. dar Radu moare în r\zboiul de la Valea Alb\ [i Tudora r\mâne v\dan\ cu patru copii. the traveller cannot pass by without noticing the imposing church spire from the centre of the village. is located on Prut River. on the bank of Stanca-Costesti water storage basin.se afl\ curtea lui Radu [i a Tudorei.prim\vara 3. trade was liberalized and the first international cultural manifestations appeared: ''The Bridge with Flowers''. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituit\ din 178 de specii de p\s\ri. În mod deosebit începând cu anul 1933. and the second opinion. Dances like ''Batuta de la Tudora''. there are two opinions: the first. Bobule[ti. exist\ dou\ opinii: prima. the bear's dance. spre r\s\rit se afl\ conacul boierului. {tef\ne[ti-Sat. caprei. un monument în memoria eroilor necunoscuti c\zu]i în r\zboiul din 1916 1918. Stefanesti locality was declared a town in 2004. Forma]iile de datini [i obiceiuri. a monument being now raised on the place of the ''Holy Table''. ''The Flowers of Prut'' Festivals. Vasile Vasiliu au ob]inut multe succese. al XVII-lea. as a centre of culture and Moldavian civilization. treze[te în ochii oric\rui privitor uimirea. claims that the church dates from the XVIIth century. supported by local tradition. iar `n prezent are aproximativ 5800 locuitori [i patru localit\]i `n subordine administrativ\: B\diu]i. in Tudora Commune there are three schools. is represented by the Citadel on Ocup Hill (situated on one of the natural entrenchments of the old village) and the Yew tree reservation from the heart of the ancient forest. amenajat pe valea { Prutului prin ridicarea barajului de la Stânca-{tef\ne[ti. nor to the Roman styles. 1. at the foot of Dealul Mare Massif. Botosani County. ''Ciob\na[ul'' [i mai demult ''Chindia''. Stilul este deosebit de al celorlalte biserici moldovene[ti [i nu are nimic comun nici cu stilul bizantin. Acest recif carstic ad\poste[te pe coastele stâncoase o plant\ termofil\ foarte rar\ . which presents it as a traditional centre of trade and economic activity on the valley of Prut River. cea sus]inut\ de tradi]ia local\. Foto: Rezerva]ia de tis\ Tudora . lacul de acumulare Stânca-{tef\ne[ti fiind un important cartier de iernare a p\s\rilor în bazinul românesc al Prutului. este amplasat\ pe râul Prut. `ntr-un document emis de domnul {tefan II. la 35 km distan]\ fa]\ de municipiul Boto[ani. prof. în comuna Tudora func]ioneaz\ trei [coli. Dansuri ca ''B\tuta de la Tudora''. Despre localitatea Tudora. Piatra scoas\ din malul pârâului Ple[u a fost transportat\ pe palmele bie]ilor ]\rani. made of stone and brick by the landowner Cantacuzino Pascanu. represents the largest water surface in this river basin. the town of Stefanesti has a history of over six centuries. Legat de satul Tudora [i mai ales de Doamna Tudora. being part of the estate of the landowner Sendrea. which celebrated six centuries of existence in 2000. ''Rata''. the goat's dance. ''Baraboiul'' have brought fame to the village. in 1927. translated a recording from a Slavonic breviary with approximately the following content: ''On the left side of Siret River between Cornisori and Liteni . jude]ul Boto[ani. pe baza caracteristicilor arhitectonice actuale ale construc]iei. with a performance hall with 300 seats and a library with 25. Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti.

besides the above mentioned archaeological sites. the church was closed again by the Communists in 1959. {endreni. Localitatea este cunoscut\ în documentele istorice înc\ din secolul al IV-lea sub numele de Hudin]i. Majoritatea popula]iei se ocup\ cu agricultura. a museum and a public library. As investment projects. the main crops being corn. produc]ie rachiuri [i vinuri naturale. Comuna Mitoc este înfr\]it\ din anul 1990 cu localitatea Mallac din Fran]a.5 km pentru canalizare. which is exploited at present. geniul na]ional al poeziei noastre.390 inhabitants. dup\ cum urmeaz\: placa comemorativ\ în amintirea ]\ranilor uci[i în R\scoala din anul 1907. iar enoria[ii au început s-o frecventeze din ce în ce mai des. un centru de îngrijire medical\ Speran]a (Bethezda) [i un cabinet medical veterinar. prelucrarea lemnului. cartoful. Drumurile din comun\ au o lungime de 169 km. când crescuse [i un cire[ în altar. C Mitoc Commune is located in the north-east of Botosani County. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Izvorul satului) . Storesti. prest\ri servicii. de asemenea. o a[ezare din paleolitic. la 3 km fa]\ de ora[ul Fl\mânzi. `n curs de omologare la OSIM). În prezent schitul este locuit de cinci c\lug\ri.Mitoc. a turismului religios [i de agrement. The desire to turn to account the folk traditions and customs led to the establishment of the folk festival ''The Forest f Celebrations'' (which reached its XXXVth edition). repara]ii capitale la sediul prim\riei. m\rturie stând ''stejarul lui Cuza'' din apropierea M\n\stirii Vorona. the Medieval Citadel. the pavement of the county road AvrameniMitoc as well as of the communal road in Mitoc with a length of 17 km and in Horia with a length of 6 km. services (in the agricultural field .instantaneu de la Festivalul "Mo[tenite din B\trâni" 3. Masa tâlharilor. out of which 40 hectares of ponds. unul din cele mai bune din Europa. In the field of education there are 6 schools and 6 pre-school education institutions in Hudesti Commune. Several economic agents carry out their activities there: production (the light industry . iar la m\n\stirea Vorona [i-a f\cut ucenicia [i vrednicul de pomenire P. discovered on the territory of Mitoc locality (Izvorul satului) . Vorona Teodoru. the Thieves' Table. Mlenauti Church and the Dendrologic Park (Franc Manor). La Vorona a s\vâr[it domnitorul Unirii. un muzeu [i o bibliotec\ public\. Vladeni-Deal. ale c\rui moa[te se afl\ la Sih\stria Voronei. Tot aici se organizeaz\. Alexandru Ioan Cuza. Bals Hermitage was established by the landowner Grigore Bals in 1776. rich in quartz sand. every Tuesday. The subsoil. extinderea re]elei electrice în satul Horia cu 3 km [i în satul Mitoc cu 2 km. as well as important quantities of quartz sand of superior quality. înfiin]area unui centru de colectare. but it was burned down in the same year. From among the tourist sights we can mention: ''Buldur Latescu'' church and manor. Holm Hill . since ancient times. de comer] (22 unit\]i). When the Communist regime ended in 1990. Astfel. monument cu valoare memorial\. and animal breeding includes cattle. Foto: BOARDMEDIA . the refurbishment of the Town Hall. din care 15. at a distance of 80 km from the City of Botosani and 35 km from the town of Saveni. The main economic activities of the locals are in the field of trade. was born in Joldesti and lived there until 1846. pescuitul sportiv de pe râul Prut [i Rezerva]ia Natural\ ''Emil Racovi]\''. 1. the locality has 6. wood processing. As administrative unit. religious and leisure tourism. As cultural centres. iar `n zilele senine de pe deal se poate vedea Ceahl\ul). obiceiurile [i tradi]iile populare s-au n\scut: festivalul folcloric ''Serb\rile P\durii'' (ajuns la a XXXV-a edi]ie). is exploited by a private company. a[ezare monahal\ cu rezonan]\ profund\ în con[tiin]a tuturor voronenilor. Icuseni. porcinele [i ovinele. the genius of our national poetry. care este bogat în nisip cuar]os. The fame of locality which preserves its traditions and customs has compelled the local administration to prepare a strategy for sustainable development. Joldesti.5 km [i sunt aprobate documenta]iile [i studiile pentru înc\ 4 km alimentare cu ap\ potabil\ [i 8. the Patriarch of the Romanian Orthodox Church concluded his apprenticeship at Vorona Monastery. cu peste 8500 de locuitori. his relics being placed at Voronei Hermitage. the Giants' Cemetery. 15 km from the town of Harlau and 92 km from Iasi we find Frumusica Commune. education is represented by 2 kindergartens. grâul. as it was located at the border between two estates. o a[ezare din paleolitic. Radeni. the extension of the electric network in Horia village by 3 km and in Mitoc village by 2 km. at a distance of 22 km from the City of Botosani. the mother of Mihai Eminescu. A fair is also organized here. the fish farms (over 40 hectares). a monastic settlement with a deep resonance in the conscience of the inhabitants. and as cultural units we can mention a community centre. Raluca Iurascu. the manifestations organized every year (when the ''Days of Eminescu'' are celebrated) by the folk ensemble ''Codruletul'' (with an activity of over 30 years). with real perspectives of European development. pe malul râului Prut.500 inhabitants. Raluca Iura[cu. fiind propice Hudesti sem\narea tuturor culturilor în aceast\ comun\. În comun\ func]ioneaz\ o serie de agen]i economici. În anul eliber\rii de comunism. cultivarea plantelor. The commune's roads have a length of 169 km. the religious painting camp ''A brush for faith''. with more than 8. farming. la 22 km de municipiul Boto[ani. manifest\rile organizate anual (în cadrul ''Zilelor Eminescu'') de c\tre ansamblul folcloric ''Codrule]ul'' (cu o activitate de peste 30 de ani). Boscoteni. the establishment of a small slaughter house. Pe teritoriul administrativ Mitoc exist\ câteva monumente istorice. as well as agrotourism.Mitoc [i Biserica ''Sf Vasile'' . Foto: Cl\dire peste Crama R\deni omuna Mitoc este a[ezat\ în nord-estul jude]ului Boto[ani. sports fishing on Prut River. wine growing. în vederea racord\rii gospod\riilor neelectrificate. The administrative territory of Mitoc comprises a few historic monuments. Dintre obiectivele turistice reprezentative men]ion\m: Schitul Bal[. on the right bank of Prut River. Vorona could become a true agro-tourist centre. the establishment of a collection and processing centre of cow and sheep milk. Poiana). Tradi]ia hramului M\n\stirii Vorona adun\ [i în prezent mii de credincio[i. un târg (iarmaroc). Foto: Zon\ de pescuit din comuna Mitoc . Activit\]ile economice principale ale localnicilor sunt `n domeniul comer]ului. Comuna Mitoc beneficiaz\ de condi]ii optime de dezvoltare a agriculturii. services. Sendreni. Foto: BOARDMEDIA . From among the representative tourist sights we can mention: Bals Hermitage. which created conflicts. la 15 km de ora[ul Hârl\u [i 92 km de Ia[i se afl\ comuna Frumu[ica.F. the Parochial Museum Storesti. pomicultur\. when the villages had the same location.M\n\stirea Vorona 2. comuna Vorona a fost atestat\ istoric din 7 ianuarie 1403. Resursele naturale sunt `n leg\tur\ cu diversitatea vegeta]iei [i a terenurilor. Biserica actual\ a fost construit\ de Lasc\r Sturza [i Evghenia Ursachi în 1819. administra]ia local\ are `n vedere: extinderea re]elei de canalizare [i realizarea unei sta]ii de tratare [i epurare a apei `n comuna Mitoc. on the bank of Prut River. the church and the hermitage enjoyed the care they deserved and the believers began to go there more frequently. gave one of his righteous judgements. 2 3 Mitoc 1 1 I In the southern part of Botosani County. potatoes. on E58. Poiana).an oil press. one of the finest in Europe. ceea ce a creat conflicte. La nivelul comunei Mitoc. At present. viticultur\. Jolde[ti. Vorona Mare. din timpuri imemoriale pân\ în prezent. În domeniul s\n\t\]ii. having Vorona Monastery as spiritual centre. re[edin]a de comun\. spreading on a surface of 8. the local administration envisages: the extension of the sewerage network and the construction of a water treatment plant in Mitoc Commune. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 3 cabinete medicale umane. iar animalele care se cresc `n zon\ sunt bovinele. Vorona is also the place where the one who united the Romanian principalities. [ezat\ `n partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. Vl\deni-Deal.pe râul Prut 2. cre[terea animalelor. pe lâng\ siturile arheologice deja amintite. Cetatea Medieval\. biserica a fost închis\ din nou de comuni[ti în 1959. primar [i gimnazial (clasele I-VIII . prelucrare a laptelui de vac\ [i oaie.622 hectares. Thus. discovered on the territory of Mitoc locality (Malul Galben) . The drinking water supply network has a length of 4. and Teoctist. 3 mori de porumb. Teoctist. animal breeding. ''Emil Racovita'' Natural Reservation and the Meadow of Prut River. in order to connect the remaining households.5 km and the documents and studies for another 4 km for water supply and 8. grupa]i în [ase sate mari (Vorona. biblioteca comunal\ [i cele 5 biblioteci [colare. un accent deosebit s\ se pun\ pe valorificarea tradi]iilor în promovarea turismului cultural.1 Hudeºti omuna Hude[ti se afl\ `n nordul jude]ului Boto[ani. Dintre obiectivele turistice ale zonei putem identifica. fruit growing. este exploatat de c\tre o companie privat\. Alexandru Ioan Cuza. pân\ în 1846.8 km sunt moderniza]i. Boscoteni.520 m (despre care se spune c\ ar fi cea mai mare altitudine din jude]ul Boto[ani. the endowment of the Town Hall and of the schools with IT equipment. Localitatea este alc\tuit\ din dou\ sate . Pe raza comunei Mitoc exist\ dou\ biserici ortodoxe (Biserica ''Sf Nicolae'' .Prim\ria Vorona 2 Advertorial Prim\ria Hude[ti Hudesti Commune is located in the north of Botosani County. Lunca Prutului. Vorona Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 2 Vorona 3 C Foto: Prim\ria Hude[ti A Located in the south-western part of Botosani County. dar în 1870 a fost închis\ de boierul Mavrocordat. cultivându-se cu prec\dere porumbul. apar]inând domeniului public al comunei. pe E58. asfaltarea drumului jude]ean Avrameni-Mitoc [i pietruirea drumului comunal din Mitoc de 17 km [i Horia de 6 km. Tradition still brings thousands of believers to Vorona Monastery today. Hudesti Commune has 3 clinics. 3 km from the town of Flamanzi. una dintre judec\]ile sale drepte. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Malul Galben) . Vorona Commune was documentary certified on 7 January 1403. on the national road DN 24C and the county road DJ 294A.520 m (which is said to be the highest point in Botosani County. The present church was built by Lascar Sturza and Evghenia Ursachi in 1819.an archaeological site. the communal library and 5 school libraries. Format\ din 6 sate . we can mention the 3 community centres.Mitoc.5 km for sewerage have also been approved. ~n seria obiectivelor turistice se cuvin a fi amintite: Biserica [i conacul ''Buldur L\]escu''. which (besides other development directions) would emphasise the valuation of the local traditions in the promotion of cultural. production of brandy and natural wines. precum [i p\s\ri de curte. aflat\ în Lunca Prutului. The locality was mentioned in the historic documents since the IVth century as Hudinsi. like: the memorial plaque in the honour of the peasants killed in the Rebelion of 1907. 1. Cimitirul Uria[ilor. Re]eaua de alimentare cu ap\ potabil\ este în lungime de 4. the hermitage is inhabited by five monks. and in clear days one can see Ceahlau Mountain from the top of the hill). horses. Ca proiecte de investi]ii. grouped in six large villages (Vorona. biserica [i schitul au avut parte de o îngrijire adecvat\ unui l\ca[ de cult. a settlement from the Palaeolithic. iar ca unit\]i culturale. In Mitoc Commune. cabalinele. }uica de R\deni (dublu distilat\. având ca centru spiritual m\n\stirea Vorona.Horia). the contest-festival for children and young people ''Legacy of ancient times'' (which reached its XXVth edition). there are also 504 hectares of water. mama lui Mihai Eminescu. Opened again in 1945.sit arheologic. the commune residence and Horia. între municipiul Dorohoi (la 25 km distan]\) [i ora[ul Darabani (la 12 km distan]\). 504 ha luciu ap\. the proof being ''Cuza's oak'' located close to Vorona Monastery.o societate de mecanizare a agriculturii). `nfiin]area unui microabator. the Meadow of Prut River. the refurbishment of Horia School. dotarea prim\riei [i a [colilor cu tehnic\ de calcul. pe malul drept al râului Prut. Store[ti. the refurbishment of the community centre in Mitoc. la 34 km fa]\ de municipiul Boto[ani. Foto: Arhiva Prim\riei Vorona . precum [i importante cantit\]i de nisip cuar]os de calitate superioar\. Biserica Mlen\u]i [i Parcul Dendrologic (Conacul Franc). amenaj\rile piscicole (de peste 40 ha).o pres\ de ulei. o brut\rie).8 km being modernized.Frumu[ica. pending homologation by OSIM). Schitul Bal[ a fost înfiin]at de boierul Grigore Bal[ în 1776. de prest\ri servicii (în domeniul agricol . From among the tourist sights in the area we can identify. din care 40 ha iazuri. beats. localitatea are 6390 locuitori [i se Frumusica `ntinde pe 8622 ha. repara]ii capitale la {coala Horia. Foto: Imagine general\ din comuna Mitoc Mitoc Advertorial Prim\ria Frumu[ica Advertorial Prim\ria Mitoc >> 31 . The majority of the population is involved in agriculture. Vorona este cea mai mare comun\ din jude]ul Boto[ani. at a distance of 34 km from the City of Botosani. a bakery). Ca foruri de cultur\ amintim cele 3 c\mine culturale. Ca unitate administrativ\. pigs.Frumusica. la 80 km distan]\ de municipiul Boto[ani [i 35 km de ora[ul S\veni. On the territory of Mitoc Commune there are two Orthodox churches (''Saint Nicholas'' Church .Horia). Foto: Cl\dire administrativ\ Vinia Radeni 3. Vorona poate deveni un adev\rat centru agroturistic. belonging to the public domain. The natural resources are represented by the diversity of the vegetation and lands. between the City of Dorohoi (at a distance of 25 km) and the town of Darabani (at a distance of 12 km). a agroturismului. Mitoc Commune has optimal conditions for the development of agriculture. 1. [i Horia. tab\ra de pictur\ religioas\ ''Un penel pentru credin]\''. floarea-soarelui. Redeschis\ în 1945. The locality comprises two villages . also Saint Onufrie lived in Voronei Forest. tourism. aflat\ în satul Mitoc. sheep as well as birds. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. cu reale perspective de dezvoltare european\. înv\]\mântul este organizat în sistem pre[colar (2 gr\dini]e). a medical care centre Speranta (Bethezda) and a veterinary clinic. turism. wheat. Vorona is the largest commune in Botosani County. trade (22 units). here.sit arheologic. R\deni. being favourable to agriculture. nisip ce în prezent este exploatat. 3 corn mills. Renumele de localitate în care se p\streaz\ tradi]iile [i obiceiurile locale a obligat administra]ia local\ la elaborarea unei strategii de dezvoltare durabil\ în care al\turi de alte direc]ii de dezvoltare. dup\ cum urmeaz\: de produc]ie (mica industrie . the plum brandy from Radeni (doubly distilled. but it was closed in 1870 by the landowner Mavrocordat. sun-flower. aici exist\. pe DN 24C [i DJ 294A. sfecla de zah\r. Comprising 6 villages .an archaeological site. Foto: Hanul R\deni 2. festivalul concurs de interpretare a cântecului popular pentru copii [i tineri ''Mo[tenite din b\trâni'' (ajuns la edi]ia a XXV-a). În domeniul înv\]\mântului. când satele erau pozi]ionate astfel fa]\ de actualele sate. the construction of a community centre in Horia village. repara]ii capitale la c\minul cultural Mitoc. 4 mori cu cioc\nele pentru foraje. 15. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 6 unit\]i [colare [i 6 unit\]i pre[colare. `n codrii Voronei a tr\it Sfântul Onufrie. Icu[eni. 4 hammer swing mills for fodder.2 [coli). Muzeul parohial Store[ti. fiind la grani]a dintre mo[ii.Mitoc and ''Saint Vasile'' Church . Vorona Teodoru. Vorona Mare. In the field of medical assistance. Dealul Holm . Subsolul comunei. s\pt\mânal. 2 schools (primary and secondary education). în ziua de mar]i. Advertorial Prim\ria Vorona Frumuºica Foto: Arhiva Prim\riei Frumu[ica n partea de sud a jude]ului Boto[ani. Din dorin]a de a valorifica datinile. dar în acela[i an i s-a dat foc. when a cherry tree had also grown in the altar. Mitoc Commune has been collaborating from a cultural point of view with Mallac locality in France since 1990. ~n Jolde[ti s-a n\scut [i a locuit. 1990. func]ioneaz\ un c\min cultural. a settlement from the Palaeolithic.a mechanization company). construirea unui c\min cultural `n satul Horia.

[i era constituit\ din mai multe sate: Br\e[ti. furrier's trade. Due to its age. Prima men]iune documentar\ a satului Ib\ne[ti este din 1607. Priste[ti Popeni [i Vîlcele. with the financial support of Miron Gorovei. satele Li[na.VIII nr. s-au edificat dou\ construc]ii. {coala general\ cu clasele I . the enlargement of Suharau Park. surse acvifere. 1 primary and secondary school Suharau. Reprezentativ este dealul M\gura. ''The Ancient Beech Tree Forest Stuhoasa". pantaloni de suman (dimie). iar satul Dumbr\vi]a a luat fiin]\ dup\ Primul R\zboi Mondial. 2 primary and secondary school Suharau. cojoc\rie. `n plus. XVI-XVII). s-au men]inut o serie de activit\]i de prest\ri servicii. La Rupturi (settlements from the IV-Vth centuries and XVII-XVIIIth centuries). drumuri de exploatare agricol\ [i uli]e. Ibanesti Commune comprises two villages from an administrative-territorial point of view . Mocirla (a settlement dating from the superior Palaeolithic). Dealul Crucii (a[ez\ri din paleolitic. The public roads have a length of 89 km.IV Plevna. included on the list of historic monuments: the church ensemble ''All Saints' Sunday''. sub egida Asocia]iei Sportive ''Nord Star'' Pomârla. stuf. ''zid incint\''. confec]ii tricotaje. materialized in the following sights. the chernozem soils are fertile and there is also the possibility to turn to account a few ponds. Andrei Smârdan. la vest . la sud . and a Vocational School. IX-X). dou\ case rurale de tip familial [i un modul de tip familial. long peasant coats and lamb fur caps. De asemenea. Biserica a fost reparat\ în anul 1880 de neamul Spire[tilor. The church was restored in 1880 by Spirestilor family. Racovat and Hulubesti. Catapeteasma este f\cut\ din lemn de tei înc\ de la construirea bisericii.re[edin]a de comun\ (atestat documentar în anul 1420). acest l\ca[ de cult a mai fost reparat. Specificul comunei Suhar\u este agricol . `n parteneriat cu consiliul local `n comun\. IV-V [i XVII-XVIII). the construction of a Community Centre and a gym. toate drumurile fiind pietruite [i de p\mânt. La Rupturi (a[ez\ri sec. S\li[te (a[ez\ri sec. Dintre l\ca[urile de cult reprezentative ale zonei amintim: Biserica ortodox\ ''Sf Nicolae'' (cu parohii în satele Suhar\u. Comuna Pomârla dispune [i de un patrimoniu cultural [i turistic. towards the east. construc]ii. Suharau village is situated in the administrative centre of the commune. Foto: Parcul comunal Suhar\u omuna Pomârla este a[ezat\ în nord-vestul jude]ului Boto[ani. dându-se astfel posibilitatea locuitorilor jude]ului s\ stabileasc\ [i s\ l\rgeasc\ contactele directe cu locuitorii din zona de frontier\ a Ucrainei. 32 << 2 3 Advertorial Prim\ria Suh\r\u Advertorial Prim\ria Pomârla >> 33 .grani]a cu Ucraina. Agricultura este ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei.the commune residence (documentary certified in 1420). Hallstatt. and in 1968-1972 it was restored under the direct guidance and with the support of Iustin. to the west . The forest micro-climate is favourable. A very important part of the activity of the Local Council is to ensure the collaboration with various NGOs from abroad (a very significant contribution was brought by two NGOs from Italy. cu o altitudine de 385 m. {i totu[i. cu acoperi[uri din tabl\. carpentry workshops. Horodistea). Cucuteni Culture.Hr. is considered the jewel of the village and an art monument among the Moldavian churches. as well as two family centres. the Bishop of Moldavia and Suceava. The archaeological diggings made in 1957-1958 in several locations on the commune's territory revealed traces of habitation from the superior Palaeolithic until the feudal age. thus giving the inhabitants of the two localities the possibility to establish direct contacts with each other. cu prisp\. Saint Andrei primary and secondary school Smardan. Li[na. C Suharau Commune is situated on the administrative territory of Botosani County. which have been present in the commune for over 10 years). exist\ posibilitatea de dezvoltare a unor iazuri. Toate aceste a[ez\ri figurau ca sate de sine st\t\toare înainte de ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din decembrie 1968. Când spunem Br\e[ti asociem imediat numele cu Biserica "Adormirea". Smardan and Izvoare villages are located in the eastern part. small production units being encountered here as well (oil presses. cum ar fi: modernizarea drumurilor. 2 Suharãu Foto: Arhiva Prim\riei Suhar\u Pomârla Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 1 omuna Suhar\u este situat\ în amplasamentul teritorial administrativ al jude]ului Boto[ani. Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\ Suhar\u. Four monuments were raised in the commune. domn al }\rii Moldovei. respectiv o gr\dini]\ [i un centru social. când fo[tilor combatan]i sau urma[ilor acestora li s-a atribuit din Ob[tea Ib\ne[ti-Cristine[ti câte un lot de teren agricol. can be turned to account as tourist area. {coala general\ cu clasele I . la aproximativ 55 km de municipiul Boto[ani. the Communal Library. [i 3.crops and animal breeding. with a porch. mor\rit.George Enescu Commune. three elementary schools and five kindergartens. care poate fi exploatat ca zon\ turistic\. neighbouring the following localities: to the north Hudesti Commune. Poiana.Ibanesti and Dumbravita. Foto: Biserica "Adormirea" 2. sec. care desf\[oar\ activit\]i [i ac]iuni de peste 10 ani `n comun\. Ornamenta]iile caselor sunt cele din lemn traforat la corni[e [i coame. the relief with hills and plateaus can be used for agriculture. 1. Cu sprijinul financiar al acestora.Comuna Hude[ti. {coala general\ cu clasele I VIII Sf. [i este alc\tuit\ din trei sate: Pomârla . comuna Ib\ne[ti. Plevna primary school. constructions etc. some paved. mori de porumb. The commune comprises the following localities: Suharau. as well as fishing in Suharau Pond. solurile cernoziomice sunt fertile [i. dedicated to the heroes of the two world wars and to the participants in the rebelion of 1907. m\rirea parcului Suhar\u. Poiana. the communal road DC 82. din punct de vedere administrativ-teritorial. With their financial support. which it comprises today: Poiana. {coala general\ cu clasele I . The local administration has several development projects. la o distan]\ de aproximativ 10 km. miller's trade etc. croitorie. knitwear. the former boarding-school Basota. the exploitation of wood from the existing forests and of sand and gravel on the banks of Prut River. dar aici `[i desf\[oar\ activitatea [i firme de mini-produc]ie (prese de ulei. faian]\ [i o fabric\ de prelucrare a laptelui. Suhar\u II) [i Biserica ''Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel'' din Li[na. relieful de coline [i platourile sunt pretabile pentru agricultur\. Foto: Prim\ria Ib\ne[ti 2. Lisna primary and secondary school. Plevna. The basic occupation of the commune's inhabitants is agriculture. amenajarea spa]iilor verzi. The following education institutions exist in the commune: ''Anastasie Basota'' High-school (including primary and secondary education). and Plevna village at 1 km from Suharau village. iar satul Plevna la 1 km de satul Suhar\u. XVII-XVIII). Biserica "Adormirea". Smârdan. 1 Oroftiana. constructions. Foto: Vedere panoramic\ asupra comunei Br\e[ti 3. cultura Cucuteni. Also as tourist recommendation we can mention the possibility of sports fishing on Prut River. Hallstatt. Horodi[tea). oferind resurse naturale ca materiale de construc]ie. Mitropolitul Moldovei [i Sucevei. Lungimea drumurilor publice este de 89 km. ~n comun\ au fost ridicate patru monumente închinate eroilor comunei din cele Dou\ R\zboaie Mondiale [i r\scula]ilor din 1907.). Postul de poli]ie Suhar\u. O component\ foarte important\ din activit\]ile consiliului local este asigurarea colabor\rii cu diverse ONG-uri din str\in\tate. XII-XIII).VIII Li[na. cu o tind\ desp\r]itoare. The altar screen was made of linden tree wood when the church was built. but recently the industrial activities also took shape: a factory of adhesives for slate and faience and a milk processing factory. {coala general\ cu clasele I . acestea constând `n competi]ii intercomunale. ce poart\ chiar hramul Adormirii Maicii Domnului [i care a fost construit\ în anul 1745. Oroftiana village in the western part at the border with Ukraine. Microclimatul de p\dure este favorabil. beater mills. The water supply system has a length of 10 km. 2 Oroftiana.Ib\ne[ti [i Dumbr\vi]a. Biblioteca comunal\. Suharau Commune is very involved in education. carton asfaltat.. All these settlements had been independent before the last administrative-territorial distribution in December 1968. Agriculture is the basic occupation of the commune's inhabitants. such as: the modernization of roads. S\p\turile arheologice efectuate în anii 1957-1958 în mai multe puncte din teritoriul comunei Ib\ne[ti au scos la iveal\ urme de locuire din paleoliticul superior [i Ibanesti pân\ în perioada feudalismului dezvoltat. construc]ii etc. ''a precinct wall''. two institutions were built: a kindergarten and a social centre. was declared crossing point of the common frontier. The services sector is also present with activities in the following fields: trade. brut\rii. to the east . XIV-XVI [i necropola sec. Este important de men]ionat aportul substan]ial a dou\ ONG-uri din Italia.cultivarea terenului [i cre[terea animalelor. Foto: Prim\ria comunei Br\e[ti A Advertorial Prim\ria Br\e[ti Located in the western part of Botosani County.Cristinesti Commune. {coala general\ cu clasele I .Bahlui. a lemnului din p\durile existente pe teritoriul comunei [i a nisipului [i pietri[ului din balastierele de pe râul Prut. Oroftiana. reed. Smardan. reabilitarea pode]elor în satele Suhar\u II. Oroftiana. The production activities comprise the processing of sun-flower seeds and the production of bread in bakeries. al\turi de Pomarla localitatea ucrainian\ Diakivti. Braesti Commune is situated at a distance of 20 km from the county residence. gater. the varied geographical setting is favourable for the development of the main economic activities. pe cheltuiala lui Miron Gorovei. Satul Suhar\u este situat în centrul administrativ al Suharau comunei.the border with Ukraine. After 1968. Lisna.Pomârla 2. while Lisna. when a plot of land was awarded to the veterans or their successors in Ibanesti-Cristinesti community. Pomarla Commune has a cultural and tourist patrimony. Foto: Prim\ria Suhar\u 2. In the course of time. a small settlement with 28 houses called Vilcele. Foto: Liceul Teoretic "Anastasie Ba[ot\" C Pomarla Commune is situated in the north-west of Botosani County. 1 primary and secondary school Oroftiana. Mocirla (a[ezare din paleoliticul superior). Izvoare sunt situate în partea de est. Izvoare. A child support centre also exists in the commune. Consiliul local sprijin\ activitatea sportiv\ `ntr-un cadru oficial. No. Locuin]ele locuitorilor sunt cele specifice zonei depresiunii Jijia . under the care of the ''Nord Star'' Sports Association Pomarla. în ultimii ani s-au dezvoltat: o fabrica de adezivi pentru gresie. Li[na. Plevna. asphaltic roofing board. Administra]ia local\ are `n vedere mai multe proiecte de dezvoltare. XVI-XVIIth centuries). the rehabilitation of bridges in Suharau II. and comprised several villages: Braesti. ateliere de tâmpl\rie. Suharau primary school. într-un ]inut deluros. some with a verandah. {coala general\ cu clasele I . comuna Br\e[ti se afl\ la o distan]\ de 20 km de re[edin]a de jude]. Izvoare. No. În comuna Pomârla func]ioneaz\ ''Complexul de servicii pentru copilul aflat `n dificultate''. la est . dedicated to the Virgin Mary and raised in 1745. ce pot fi valorificate local. after which the commune reduced the number of its adjoining villages. Satul Racov\] este grani]a de stat cu Republica Ucraina [i. The main occupation of the inhabitants of Suharau Commune is agriculture . concretizat `n urm\toarele obiective. constituie o poboab\ a satului [i un monument de art\ printre bisericile moldovene. As tourist sights we can mention the archaeological sites: Magurei Citadel (dating from the VI-VIIth centuries B. together with the Ukrainian locality Diakivti. From among the most representative places of prayer we can mention: ''Saint Nicholas'' Orthodox Church (with parishes in Suharau and Suharau II villages) and the ''Holy Apostles Peter and Paul'' Church from Lisna.Comuna Cristine[ti. The houses are decorated with sculpted wood at the corner ridges. Racov\] [i Hulube[ti.VIII nr.IV Suhar\u. ruler of Moldavia. ]igl\. several repair works have been performed on this edifice. spre est. 1. The Local s Council officially supports the sporting activity. fiind cel mai `nalt din nordul jude]ului Boto[ani. The traditional costumes of the inhabitants consists of peasant sandals. Racovat village is the state border with Ukraine and. Saliste (settlements from the XIV-XVIth centuries and the necropolis dating from the XII-XIIIth centuries). Lungimea re]elei de alimentare cu ap\ este de 10 km. Foto: Monument al Eroilor din Ib\ne[ti A Advertorial Prim\ria Ib\ne[ti 1 Located in the north-western part of Botosani County. pe cap c\ciuli de miel. VI-VII `. [indril\. wheelwright's trade. DC 82. cadrul geografic destul de variat al comunei este favorabil dezvolt\rii principalelor activit\]i economice.). Lisna. satul Oroftiana în partea de vest la grani]a cu Ucraina. Tot ca recomandare turistic\ men]ion\m posibilitatea desf\[ur\rii pescuitului sportiv pe râul Prut. aflate pe lista monumentelor istorice: ansamblul bisericii ''Duminica Tuturor Sfin]ilor''. Magura Hill is representative. represented by competitions between communes and also between counties.Bahlui: rural type with two or three rooms. comer]. the Medical-Social Assistance Unit Suharau. iar `n perioada 1968-1972 i s-au f\cut repara]ii de restaurare sub directa îndrumare [i sprijinul Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Iustin. a fost declarat\ punct de trecere simplificat\ a frontierei de stat comune. Dealul Muchiosu (a[ezare sec. 1. as well as roads used in the agricultural activity. Dup\ anul 1968 satului Br\e[ti i se al\tur\ o mic\ a[ezare cu 28 de case denumit\ Vîlcele. at a distance of approximately 10 km. Smârdan [i Izvoare. construirea unui C\min Cultural [i a unei s\li de sport. Localitatea a fost men]ionat\ prima dat\ în timpul lui {tefan Voievod (1442-1447). same as the sewerage network. cât [i interjude]ene. satul Br\e[ti [i satul Popeni. mori cu cioc\nele. The stone quarry is still unexploited because of the lack of equipment and financial resources.C. When we say Braesti we associate the name to the "Assumption" Church. offering natural resources as construction materials. situated in the south of Braesti village was also included. În general. prin vechimea ei..VIII nr. Ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei o reprezint\ agricultura. Ca obiective turistice de interes putem men]iona siturile arheologice: Cetatea M\gurei (cetate [i a[ezare sec. Din cauza lipsei utilajelor [i a resurselor financiare r\mâne `n continuare neexploatat\ cariera de piatr\. iar lungimea re]elei de canalizare este de 10 km. Foto: Vedere general\ . the arrangement of the green spaces. In general. frame saws. The dwellings of the inhabitants are typical of the depression area of Jijia . ~n p\durea Suhar\u exist\ ''F\getul Secular Stuhoasa". Muchiosu Hill (settlement from the XVII-XVIIIth centuries). 2 Suhar\u. Suharau Police Station. strongly connected to it from an economic point of view. trei [coli cu clasele I-IV [i cinci gr\dini]e cu program normal. The main roads that cross the commune are the national road DN 29 A. C\ile de comunica]ii de pe teritoriul comunei Suhar\u sunt reprezentate de: DN 29 A. tailoring. to the south . 1. comprising three villages: Pomarla . dar se mai desf\[oar\ activit\]i de exploatare a pe[telui din iazul Suhar\u. at approximately 55 km from the City of Botosani.1 2 Brãeºti 1 Ibãneºti Foto: Arhiva Prim\riei Ib\ne[ti 3 [ezat\ în partea de vest a jude]ului Boto[ani. cât [i alte ac]iuni privind sportul de mas\. The first documentary certification of Ibanesti village was made in 1607. ce figureaz\ [i ast\zi: satul Poiana. the "Assumption" Church. with roofs made of metallic sheet. being the tallest hill in the north of Botosani County. 2 primary school Oroftiana. [ezat\ în N-V jude]ului Boto[ani. La nivelul comunei exist\ urm\toarele unit\]i [colare: Liceul Teoretic ''Anastasie Ba[ot\'' (cu clasele I-XII). No. activit\]i de produc]ie: prelucrarea semin]elor de floarea-soarelui. according to the inscription placed above the access door to the narthex. dup\ cum spune inscrip]ia pus\ cu aceast\ ocazie deasupra u[ii la intrarea în naos. Smîrdan. corn mills. rot\rie. rough homespun trousers. cuprinde dou\ sate . cu urm\toarele vecin\t\]i: la nord . `mpreun\ cu {coala de Arte [i Meserii (cl. in a hilly region. The locality was mentioned for the first time during the time of Stephen the Great (1442-1447). fact proven by the large number of schools: No. and Dumbravita village was formed after World War I. Portul tradi]ional al acestor locuitori este format din opinci `n picioare. cu care are cele mai Braesti strânse leg\turi economice. fostul Liceu internat Ba[ot\. with an altitude of 385 m. Pe teritoriul comunei Suhar\u func]ioneaz\: {coala general\ cu clasele I . 1 Suhar\u. sumanul tot din dimie sau cojoace. acquiferous sources. shingle or tiles. which can be used at local level. dup\ care comuna [i-a simplificat num\rul satelor la numai trei. iar cel mai apropiat ora[ 2 este Dorohoi. Tipul cl\dirilor de locuit este cel rural cu dou\ sau trei camere. and the closest town is Dorohoi. The Cross Hill (settlements from the Palaeolithic. Localit\]ile componente ale comunei Suhar\u sunt: Suhar\u. De-a lungul timpului.IV nr.Comuna George Enescu. situat\ în sudul satului Br\e[ti. Smardan and Izvoare villages. Braesti and Popeni villages. in partnership with the Local Council. Pristesti Popeni and Vilcele. unele având [i cerdac.

M Nicolae Iorga icolae Iorga (5/6 iunie 1871. count of Fleury''). pe marea scen\.April 1888). la Chi[in\u. cu stâng\cie fireasc\. c\tre care se apleac\ gr\bit în a le cunoa[te tainele. este mai degrab\ o chestiune de l\untricitate. with the peasants' children. demarat cu poema a doua ''La mormântul lui Aron Pumnul''. Ascenden]a p\rin]ilor este dat\ de vechi familii r\z\[e[ti. Nicolae Iorga consemna. Victor Fleury (''Victor conte de Fleury''). Cel mult. Soldanescu. Gr. ca intern. ale unei crea]ii perfecte. Al. the ubiquitous nature. tot la Boto[ani. of his first musical successes. la Bucure[ti. cu prima iubit\. In Botosani.prompter in famous troups like: Tardini .two tributaries of the Danube. era la mijloc ''mândria fireasc\ a adolescentului''. Enescu fiind acompaniat de Elena Calc\ntraur. the high steward Vasile Iurascu. Liveni . din anii R\zboiului Reîntregirii.( ) La Liveni m\ întorc printre oameni [i lucruri a c\ror vedere pune polen pe amintire''. material mai ales. His parents come from a long line of freeholder's families . c\ era la New York. Tokarski. fiind al 8lea copil [i singurul care a tr\it al Mariei [i al lui Costache Enescu. opera ''Oedip''. Ionescu. fiind g\zduit de buna sa sor\ Harieta. la Cracalia . G.deceased on 27 November 1940 in Strejnic) . Ionescu. unique music. Where are they? George Enescu explains: ''Do not try to find all this in an atlas. par]ial. as an unfettering. almost perfect creation. Sutu. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 35 . Paris). ai primelor succese muzicale. încât ar fi în stare s\ fac\ orice pentru a nu o pierde. cu multe rechem\ri la ramp\. Petru Rascanu. c\ era colind\tor al spitalelor. Wieniawski. Important figures from Botosani Bucure[ti). His native village. Chisinau. c\ era la casa tat\lui. The signs of illness. 34 << 34 << ''The genius is the individual who relinquishes the routine of everyday life and lives his symbolical existence" (George Calinescu. cu ''magna cum laudae''. în fond o idil\ plin\ de candoare. On 15 June 1889 he died in Bucharest.1866). Strejnic). in 1856. you will find Iasi and Dorohoi between Siret and Prut . Aron Densu[ianu. the path of his destiny. tenant in a cottage in Saint Nicholas Suburb (April 1887 . continu\ liceul. La 15 iunie 1889 înceta din via]\. Boto[ani . trecut prin anii copil\riei. the famous journalist Scipione Badescu. Cum geniul nu cunoa[te limite. seen as an obsessive calling. M\rgineanu. as the eigth child (and the only one who survived) of Maria and Costache Enescu. m\iestria sa neîntrecut\ irumpea într-o muzic\ dumnezeiesc de frumoas\. From the native land of Botosani. unde i-a fost sortit lui George Enescu s\ se nasc\. is a forsaken village in the former Dorohoi County. Livenii natali [i Cracalia (când p\rin]ii se mutaser\ aici. mereu natura. Unic\. ''Sonata a III-a pentru vioar\ [i pian''. la Ia[i. Nicolae Iorga. ai studiilor sale str\lucite.Varnav. {i l-a dus. doctoratul în Germania. am g\sit în mine. în fa]a unui numeros auditoriu. la Boto[ani [i Dorohoi. cu natura. G 1 2 3 George Enescu George Enescu (born on 7/19 August 1881 in Liveni . 9 June 1902). desiring to know their secrets. Copist pentru scurt timp. bacalaureat în 1888. at five having read every book in the family's bookcase. B\leanu. most of them in French. Timpul adolescen]ei este pentru Mihai Eminescu [i timpul crea]iei. I have come to understand and easily speak languages because they spoke them.T. always worsening. where George Enescu was meant to be born. filled with natural clumsiness.G. Costin Velea. Nicolescu. he leaves the artistic world and Pascaly troupe in Botosani. contact with nature. Childhood impressions? Enescu also wrote: ''I feel connected to Moldavia through every fibre of my being ( ) In Liveni I feel like I'm returning amongst people. cu cei maturi. passing through the childhood years. Al.musician. Foto: Nicolae Iorga George Enescu eorge Enescu (7/19 august 1881. Aron Densusianu. Stefan Vargolici. unde la 4 februarie 1907 sus]inea primul s\u recital de violin\. reputatul ziarist Scipione B\descu. with his first love. He was the seventh child of Gheorghe Eminovici and Raluca Iurascu. cum o spune.the mother. Ionescu.Vârnav. pentru refuzul de a mai saluta odat\ un distins profesor [i.Varnav deceased on 5 May 1955 in Paris) . Fiu al avocatului Nicu Iorga [i al Zulniei. 1. con]opist la Comitetul permanent al Consiliului jude]ean de Boto[ani. Lucescu. as it appeares on the inscription from Uspenia Church in Botosani. v\zut\ ca o chemare. în majoritate c\r]i în limba francez\.historian. firul destinului. At most. Din Boto[anii natali. ve]i g\si. ca aceea despre care a scris ''Steaua'' (Dorohoi. with the grown people. la 1856. The teenage years represented to Mihai Eminescu the beginning of his creation. N. cu lucr\ri de Haendel.Vl\dicescu. Nicolescu. Impresii din copil\rie? {i mai consemna Enescu: ''De Moldova m\ simt legat prin toate fibrele mele .Al. Nicolae Iorga wrote: ''I have learned many things without tiring out my mind. Philippide. la vârsta de cinci ani. nu încerca]i s\ afla]i toate acestea într-un atlas. între Siret [i Prut . Son of the lawyer Nicu Iorga and of Zulnia. or in his father's house in Cracalia . Enescu avea trei ani) sunt. spune adio teatrului [i trupei Pascaly.D. then ''A. Liveni . totodat\. frequently dropping out of school.'' La rându-i. cu profesorii Andrei Vizanti. followed by many. As his genius knows no boundaries. 1939) Mihai Eminescu ihai Eminescu (15 ianuarie 1850. Drumul lui Enescu. And he did. visible since 1883. Georgian.Calinestii lui Cuparencu . as the one mentioned in ''The Star'' newspaper (Dorohoi. de s\rb\toare.Muzeul Jude]ean Boto[ani ''Geniul este individul care se abstrage de la via]a zilnic\ [i-[i tr\ie[te existen]a simbolic\" (George C\linescu. The poet's childhood meant contact with the world. N Nicolae Iorga Nicolae Iorga (born on 5/6 June 1871 in Botosani . ''The Rhapsodies''. 9 iunie 1902). unde a fost botezat. Iorgu Caragiali. dedic\ ''genialului copil artist'' un num\r special.unde sus]inea câte o serat\ muzical\. ''Luceaf\rul Poeziei Române[ti''. Anii s\i de studii încep. ale unei extrem de rodnice crea]ii.the father and Joldestii Voronei . mamei. N. Baleanu.aprilie 1888). Costin Velea. Zulnia. in 1864. actually a romance full of candour. where he was taught by the famous teachers from Botosani . de altfel: ''Am înv\]at multe lucruri pentru care nu eu mi-am ostenit mintea. Satul s\u natal. din florilegiul literar ''L\cr\mioarele înv\]\ceilor gimnazie[ti din Cern\u]i la mormântul prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul r\p\usat într-a 12/24 ianuarie 1866''.our National Poet. Botosani or Dorohoi. facultatea de Litere a Universit\]ii din Ia[i. Universul copil\riei poetului înseamn\ contactul cu lumea. ''Poema român\''. Xenopol. ca o desc\tu[are. As a matter of fact. la sfâr[itul clasei a V-a. Liveni . La Boto[ani.Varnav and Cracalia belong to my memories''. where he held his first violin recital on 4 February 1907. Xenofon Gheorghiu. Georgian. c\ era la Sala ''Erard'' din Paris. Semnele bolii. mereu în agravare. Lupascu. with other teachers . Costachi Severin. celebration issue to the ''brilliant child artist''. he attended the Boys' School ''Marchian'' for his primary education. Draghici. ''Suita s\teasc\'' [i toate celelalte sunt culmi ale crea]iei enesciene. A. cu fire[tile. este eliminat din liceu. Zulnia. Lucescu. obsedant\ chemare. cu atrac]ia c\tre teatru . I have found in myself a thread tied by them for my ideas. în str\in\tate . in front of a large audience. Iorgu Caragiali. ''The Romanian Courier''. Brandia. la cinci ani citind deja totul din biblioteca familiei.''' At his turn. practic. Mihai left for Ipotesti and. lucru firesc dat fiind c\ mama era o excelent\ traduc\toare ([i scriitoare). cel care conducea cea mai important\ gazet\ boto[\nean\ a vremii. stolnicul Vasile Iura[cu. Pascaly (perioada 1864 . pentru idei. on the great stage. un fir înnodat de dân[ii.în 1890.where he enchanted the audience (accompanied by Elena Calcantraur) with a musical soirée. {old\nescu. Muzician. multe altele. Victor Fleury (''Victor. the childhood he spent there opens new horizons for the child.Vârnav [i Cracalia apar]in îns\ amintirilor mele''. No matter where he was. vizibile din 1883. or in New York. la Liceul ''A. ''Luceaf\rul muzicii române[ti''. many others. Gr. cu binecunoscu]i profesori ai înv\]\mântului boto[\nean . îl aduc pe poet din nou [i pentru ultima dat\ la Boto[ani. ''The Romanian Poem''. ''Oedip''. he continues high-school as an intern in Iasi. with works of Haendel. The native village of Liveni as well as Cracalia (his parents moved there when Enescu was three) represent his childhood universe.Personalitãþi botoºãnene Text: Ionel BEJENARU . Ionescu. which was natural since his mother was an excellent interpreter (and writer).Vârnav . Nicolae [i George.sufleur în trupe vestite ale epocii: Tardini . is mostly an inner experience. îl atrage. Dr\ghici. acas\.5 mai 1955. pe care n-aveam decât s\-l duc înainte''. ''Curierul Român''. Nicolae and George.doi afluen]i ai Dun\rii: Ia[i [i Dorohoi. Xenopol. he is expelled from highschool at the end of the fifth grade for his refusal to salute an eminent professor because of ''teenage pride''. Liveni . Nicolae Iorga became fatherless at the age of five. din C\line[tii lui Cuparencu .27 noiembrie 1940.deceased on 15 June 1889 in Bucharest) . Laurian'' High-school for his secondary and high-school education. with many encores. either in Botosani. C\ era la Boto[ani. drawn by the theatre . the effort of raising the two children. attracts him to the extent that he would do anything to preserve it. a clerk at the Permanent Committee of Botosani County Council. the one who led the most important newspaper of that time. copil\ria petrecut\ aici îi relev\ noi orizonturi. Brandia.1866). Su]u. Pascaly (1864 . Laurian''. with the professors Andrei Vizanti. [i locurile copil\riei sale. Tudor Arghezi infers: ''The special precocities of music transform a four-year child into a master and lift him up in life's rage. {tefan Vârgolici. his unsurpassed art burst out in a godlike. studii universitare. A copyist for a short time. Xenofon Gheorghiu. urmate de multe. Liveni . al cre[terii celor doi copii. pline de suferinzi. a[a cum reiese din mitrica de la Biserica Uspenia din Boto[ani. he graduated high-school in 1888 and went to the Faculty of Letters at the University in Iasi. Am ajuns a în]elege [i a vorbi u[or limbi pentru c\ ei le-au vorbit. Foto: George Enescu 3. Al. his god-father being his grandfather from his mother's side. G. going from hospital to hospital and visiting the soldiers wounded in the Reunification War. ''The Morning Star of Romanian Music''. he received a scholarship abroad in 1890 and took his doctor's degree in Germany.tat\l [i din Jolde[tii Voronei . în 1864. în 1869. urmeaz\ studiile primare la {coala de B\ie]i ''Marchian''. la Tribunalul Boto[ani. Lupa[cu. the years of his brilliant studies. Margineanu. Costachi Severin. gimnaziale [i liceale. A fost al 7-lea copil al lui Gheorghe Eminovici [i Raluca Iura[cu. 1939) Mihai Eminescu Mihai Eminescu (born on 15 January 1850 in Botosani . Petru R\[canu. copilul Mihai ia drumul Ipote[tilor [i. burs\ de studii. in 1869. brought the poet for the last time to Botosani. Bach. he graduated in 1889 ''magna cum laudae''. este un sat aproape uitat al fostului jude] Dorohoi [i al ]\rii. Al. Poetul Na]ional.mama. Bach. Enescu's journey through life. A. where he was baptised.Al. r\mâne orfan de tat\. examenul de licen]\ în 1889. being housed by his kind sister Harieta.D. ''Rapsodiile''. his first poem being ''La mormântul lui Aron Pumnul'' ("At the tomb of Aron Pumnul") included as the second poem in the literary anthology called ''The tears of the pupils from Cernauti at the tomb of their beloved teacher Arune Pumnul. Philippide. the sight of whom scatters pollen on my memories''. Foto: Mihai Eminescu 2. na[ fiindu-i la botez chiar bunicul dup\ mam\. cu copiii p\lma[ilor din sat. being bore by his mother. Saint-Saens. ''The III sonata for violin and piano''. previzibilele sale întreruperi de studii. cu al]i profesori . cu cei de-o vârst\. Tudor Arghezi intuie[te: ''Precocit\]ile speciale ale muzicii fac dintr-un copil de patru ani un magistru [i-l ridic\ în furia vie]ii.T. He began to study at home.G. Nicolae (aprilie 1887 .15 iunie 1889. ''The Morning Star of Romanian Poetry''. at the Law Court from Botosani. Boto[ani . Wieniawski. chiria[\ într-o ponosit\ c\su]\ din Mahalaua Sf. deceased on 12/24 January 1866''. ''The rustic suite'' and all his other famous works are peaks of his fruitful. Istoric. my only task being to carry it forward''. Unde sunt ele? O spune chiar George Enescu: ''Mai ales. either he was at ''Erard'' Hall in Paris. revenindu-i marele efort. dedicated a special. Tokarski.Vladicescu. Saint-Saens.

Sant. Iacob Iacobovici (18 nov.physicist. matematician. publicist. istoric. 1869.25 aug. Placinteanu (14 February 1893. Teodor Callimachi (4 ian.4 oct. 1894. 1892. 1960. poet. Botosani . scriitor publicist. de excep]ie. Bucure[ti). scriitor.1944) . Romulus Sevastos (21 sept.6 September 1926. Bucure[ti).7 October 1986. dramaturg. 1937. university professor. Boto[ani . Bucure[ti). Dimitrie Evolceanu (1 oct. Pl\cin]eanu (14 febr.20 iul. 1862. Bucharest) . scriitor. Boto[ani . 1983. Ioan Nadejde (18 December 1854.musicologist. Boto[ani . într-o ardere continu\. 1867. 1896.14 dec. medic. Ioan I. {an]. Boto[ani . Grigore Alexandru Ghica (27 aug.doctor. Boto[ani . {tefan Luchian este fiul lui Dimitrie. publicist.29 January 1976.university professor.poet. Stefanesti. Bucure[ti). Emil Severin (18 febr.writer. Boto[ani . Hude[tii Mari . Marin (3 January 1912. Bucharest) . Cobâla. poet. mare filantrop.1891.1950). folclorist\. Mihail Sorbul (16/29 oct.30 December 1869. Stânce[ti . Botosani . 1963. biologist.11 June 1946. Saint Sava College. Bucure[ti). Bucure[ti).12 October 1981.linguist. R\chi]i . geolog. Petru Manoliu (28 iun. Ia[i). 1969.24 dec. revine în ]ar\ `n 1893. Dimitrie Iov (22 March 1888.geologist. ctitor al [colii române[ti de chirurgie din Transilvania.physicist. philanthropist.1939). 1926. scriitor. folclorist. Panait Zosin (27 iun. Teodor Callimachi (4 January 1836. Artur S En\[escu (12 ian.geologist. dar începea s\ fie uitat. Boto[ani).writer. Dimitrie Evolceanu (1 October 1865. Botosani . a major. Dramatic. 1888. Botosani . Botosani . Eugen D. Bucharest) . fizician.mathematician.7 October 1954. 1929. Nicolae Leon (15/28 apr. actor. Emanoil C. publicist.philologist. 1974. Bacau County . distressing.4 apr. born Kiriacescu. 1889. Luchian nu murise înc\. Bucharest) . Tudor Arghezi writing in 1915: ''Does anyone remember Luchian? His artistic talent equals the establishment of a new province. geofizician. 1875. Boto[ani). in an intense and continuous interior burning for the artistic and human condition. founder of the Folk University in Ungureni. 1977. Elena D. Botosani . Ion San Giorgiu (20 November 1893. Stahna-Uriceni . Ia[i). ''Pictorul florilor''. university professor./9 iul. Romanian glory. folklorist.writer.great phlianthropist. Botosani . Panait Zosin (27 June/9 July 1873. constructor. Dimitrie Murarasu (26 November 1896. Bucharest) . 1976. He also painted remarkable portraits. Bucharest) . scriitor. university professor. Ion Simionescu (10 July 1873. profesor universitar. Elena Niculita Voronca (15 May 1862. 1902. Luchian had not died yet but he was beginning to be forgotten. 1881. Ion Simionescu (10 iul.25 January 1977.25 August 1952.general.poet. 1856. poet. Paris) sociologist. he returns to the country . 1804. publicist. Bucharest) .1957) . Bu]ureanu (25 dec. Bistrita) .24 aug. 1891. Botosani . close to Cuza Voda and Elena. publicist. 1893.the first woman journalist in Romania. Bucure[ti).doctor. Iasi) . scriitor.5 December 1945. C\line[ti. naturalist.botanist. Stancesti . constructor.15 March 1964. Ia[i). Botosani . Botosani . Ia[i). Gheorghe Em. Alexandru Graur (9 iulie 1900. Octav Onicescu (20 August 1892. Boto[ani . 1967.25 November 1937. jud. Vasile C. founder of many settlements. Stefan Luchian became fatherless at the age of nine. inginer constructor. Teodorescu (10 mai 1866. filolog.1950) .Hozevitul. profesor universitar. 1883. în Capital\.30 apr. Vasile Bogrea (26 September 1881. com. c\rturar.17 December 1937.1893. sociolog. .4 dec. hatman.8 August 1885. Bucharest) . Boto[ani . Crainiceni . 1954. Constantin S. Stancesti) unionist.writer. Bucure[ti). Mih\ileni . Mihaileni . Gheorghe Zapan (8 March 1897. Bucharest) .writer. Neculau (29 dec. Antonescu (19 mart. 1913.18 mart. today Viisoara Commune . Bucharest) .1 January 1941. Bucharest) . Hiliseu-Varnav . unionist. 1981. Foto: {tefan Luchian . Bucure[ti). involved in the study of malaria.20 February 1969. publicist. 1836. Botosani . fizician. Dimitrie Brândz\ (10/22 oct. Bistri]a N\s\ud .playwright. Boto[ani -?). 1890. Dimitrie Mur\ra[u (26 nov.24 sept. Marin (3 ian. writer. George Udriski (28 October 1867. political figure. Costinesti 1926. Bucure[ti). Bivol. 1882. 1857. Botosani) . 1873. Boto[ani .1 October 1954. Bucure[ti). din {tef\ne[ti.18 March 1929. 1938. scriitoare. Stancesti . malariolog. Boto[ani 19 febr. 1894.1945).geologist. Tecuci . Bucure[ti).poet. Filipescu (28 mart. 1945. Chi[in\u).st.1891.1944). Foto: Grigore Antipa 4.12 oct. Lucien Goldman (20 July 1913.20 July 1977. profesor universitar. Octavian Cotescu (14 febr. 1843. scriitor. 1946. Boto[ani . scriitor. Bucure[ti). om politic. Botosani . 1992.2 oct. Gheorghe Zapan (8 mart.1942. profesor universitar. Constantin S. N\scut într-un vechi sat r\z\[esc. Bucure[ti). 1908. Lucian Valea (4 March 1924.1 ian. Dângeni .17 nov.4 October 1931.1960. Münich . Iasi) . Ion Arapu (24 ian. Tiberiu Crudu (22 June 1882. Bucharest) . matematician. scholar.professor. involved in the study of Eminescu's work. Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-L\]escu (1798. Constan]a Dunca-Schiau (16 febr. Paris). Octav Onicescu (20 aug.mathematician. om politic. Dimitrie Brandza (10/22 October 1846. Saveni . Bucure[ti).18 August 1983. Botosani . Dorohoi . Bucure[ti). the flowers representing a miraculous universe to Luchian. Bucure[ti). Bucharest) . 1872. Hili[eu-Vârnav . Botosani . I. 1962. Botosani .deceased on 1 November 1989 in Bucharest) geophysicist. Costine[ti . Ungureni . Hu[i .O. Ioan I. psiholog.Sevastos (16 May 1864. Bac\u . Bucure[ti). Bucharest) writer. pictor. Bucure[ti).Hozeva Cave. Dorohoi .1 oct. 1900.painter.1957). 1931. 1931. eminescolog. Sl\nic-Moldova). Boto[ani . Romulus Sevastos (21 September 1867.10 oct. Foto: Demostene Botez Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 37 . Eugen D. general de corp de armat\.1988. biolog. He attended the primary school in Tabacu Suburb.writer. profesor. Bistrita Nasaud . Alte mari personalitãþi botoºãnene { Other important figures from Botosani Constantin Gane (27 mart.19 February 1951.9 mart. Botosani . 1. unionist. Vasile C. 1937. 1951. Demostene Botez (2 iulie 1893. 1867.13 June 1963. Germanist. 1897. Stahna-Uriceni . He excelled in the painting of flowers. Slanic-Moldova) . medic. azi com.13 iun. Gorbanesti . Hudestii Mari . poet. Ioan Missir (1890. Bucharest) . Bucecea . Bucecea Commune . Israel). Bucharest) .17 November 1954.26 apr. S\veni .2 October 1970. Targu Frumos) . professor. filolog. Bucharest) . eminescolog. Elie Radu (1853. Bivol. Bucure[ti). Boto[ani . hetman. Hulub. 1797 . A pictat îns\ [i remarcabile portrete.biologist. which bears his name. unionist.1927. boier L patriot. Antonescu (19 March 1902. R\chi]i . Bucure[ti).engineer. Bucharest) . Paris . Boto[ani . Ia[i). Mihail Sorbul (16/29 October 1885. Dorohoi .1959). Foto: Elie Radu 2. Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-Latescu (1798. înv\luite de c\ldura sufletului s\u. Gheorghe Avramescu (26 ian. Bucharest) . Iacob Iacobovici (18 November 1879. Boto[ani . profesor universitar.Sevastos (16 mai 1864. 1873. Ludovic Daus (19 September 1873. 1964. Tudora .biologist.patriot landlord.20 febr.4 April 1992. literary historian. Husi . 1973. 1944). Tudora . Dorohoi . Viena).30 April 1908. Romanian genius''.3 August 1895. Iasi) . inspirate de personaje ale unei lumi umile. 1858. absolut vital\. Dramatic. Boto[ani . Rachiti Commune . Târgu Frumos). Hude[ti .O. germanist.1960. Cucor\ni . political figure. 1986.8 dec. Neculau (29 December 1900. Emanoil Ciomac (5 febr.the Holy Pious Ioan from Neamt . the brother of Grigore Antipa. diplomat. Stânce[ti 7 oct.5 dec. 1944. estetician. Vasile Bogrea (26 sept.1988. Boto[ani .literary historian. Tiberiu Crudu (22 iun. profesor inginer. Bucure[ti). profesor universitar.1942. Mihail Sevastos (8 aug.25 nov. Dangeni Commune . biologist. 1958. Fântânele. 1885. Bucharest) . 1885. 1846. publicist.12 April 1962. Falticeni .19 oct. 1977.29 December 1928. wrapped in the warmth of his soul. 1903.1942. the first Folk University in Romania . profesor universitar. scriitor. Chisinau) . maior.1939). 1949. Bucharest) . 1985. Ia[i). de loc din Ialomi]a. Boto[ani . biolog. Paris . {tefan Luchian r\mâne orfan de tat\. Ieronim {erbu (1 dec.veterinary doctor.D. com.28 June 1938.psychologist. Stefan Luchian is the son of Dimitrie. Tecuci 29 dec.doctor. Coste[ti. Petru Manoliu (28 June 1903. 36 << Stefan Airinei (born on 4 January 1920 in Cobala. writer. Dorohoi .''The Painter of Flowers''. locul ideal pentru o promenad\ a sufletului. Stânce[ti . scriitor. I.17 March 1973. publicist. Mihai Ciuc\ (18 aug.6 sept.chemist. Dorohoi . Bucure[ti).20 oct. Grigore Antipa (25 nov.writer. {endriceni . parazitolog. 1885. Mihail Sevastos (8 August 1892.the last ruler of Moldavia. Artur Enasescu (12 January 1889. 1959. Botosani .febr. Broscauti . Botosani .publicist. Boto[ani . 1985. scriitor. Anastasie Ba[ot\ (22 ian. Petru {u[ter (15 mai 1896. Barlad . Calinesti. 1970. involved in the study of Eminescu's work. geniu românesc. Bucharest) . lingvist.26 April 1949. aesthetician.11 iun. ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. Ion Istrati (19 ian. 1868. Elena Niculi]\ Voronca (15 mai 1862. Ioan N\dejde (18 dec. Foto: Dimitrie Pompeiu 3 tefan Airinei (4 ianuarie 1920. Petru Remus Troteanu (16 mai 1885. Bucure[ti). {tef\ne[ti. 1867. Costesti. Sava.4 apr. istoric literar.actor. într-o ardere artistic\ [i uman\ intens\. Mée-Fran]a). 1854. Dimitrie Negreanu (25 oct. prima Universitate Popular\ S\teasc\ din România . in Ialomita.engineer professor. naturalist.18 aug. Bucharest) . Gheorghe Em. Brosc\u]i . 1867. Boto[ani . 1892.7 apr. Petru Remus Troteanu (16 May 1885. Henric Sanielevici (15 sept. Mihai Ciuca (18 August 1883. Bucure[ti).17 mart. Boto[ani . Ioan Missir (1890. Elie Radu (1853. 1972. 1 2 Constantin Gane (27 March 1885. Colegiul Sf. Dimitrie Pompeiu (22 sept.painter. la cotele unei m\iestrii inegalabile. com.the date of her death is unknown) . 1895. George T\utu (14 iulie 1873. 1921. com. 1952. Dorohoi . Butureanu (25 December 1858. 1881. Stânce[ti). prima femeie ziarist din România.D.critic. Bucure[ti). Bucure[ti). critic.1942. Slav\ româneasc\.8 aug. sociolog.24 December 1958. Coste[ti.poet. Bucharest) . Sinaia) . 1879. Octav Bancila (7 January 1872. 1984. inspired by the characters of a humble world. university professor.24 September 1967.15 mart. Bistri]a). univesity professor. Botosani . Iasi) . Hulub. Dimitrie Iov (22 mart. Ludovic Dau[ (19 sept. Bucure[ti). 1. parasitologist. Dimitrie Calugareanu (6/18 October 1868. chimist.23 aug. publicist. poet.20 October 1974. 1941. Israel) . 1857.writer. Pastorel Teodoreanu (30 July 1894.biologist. fratele lui Grigore Antipa.5 January 1985. historian. 1882. Bucharest) philologist.7 April 1894.17 dec. Boto[ani . Sinaia).1889. Botosani . Hudesti Commune . Emil Severin (18 February 1869. Bârlad . Grigore Antipa (25 November 1867 / 7 December 1867. Mée-France) . Botosani . O ctav B\ncil\ (7 ian.February 1857. geolog. S\veni .23 August 1985. dezolant. Alexandru Graur (9 July 1900. Born in an old freeholder's village.writer. 1928. medic. Botosani) . 1912. 1966. Leaving Stefanesti to go to the Capital.20 December 1966. 1954. Botosani . 1873. Octavian Cotescu (14 February 1931. Dimitrie Pompeiu (22 September/4 October 1873. New York . Cucorani .v. Boto[ani . Stânce[ti). botanist. hidrobiolog. Iasi). com. reaching a level of unrivalled skill. Bucure[ti). Gorb\ne[ti . Bucure[ti). Stancesti) .sociologist. Stancesti . biolog. muzicolog. former Dorohoi County . Rachiti Commune . Botosani 8 December 1972.poet. Lucian Valea (4 martie 1924. 1873.14 December 1960.28 iun. Boto[ani . München . scriitor. Gheorghe Avramescu (26 January 1884. 1932. Lucien Goldman (20 iul.hydro-biologist. Ia[i). com.Autoportret 2.28 iunie 1916. Ion Arapu (24 January 1881. ultimul Domn al Moldovei. apropiat al lui Cuza Vod\ [i al Elenei. Sfântul Cuvios Ioan de la Neam] . Târnauca. Grigore Alexandru Ghica (27 August 1804.3 aug. biolog. Tarnauca. Alexandru Vi]ianu (4 sept. Ia[i). inginer.30 dec. Plecat de mic. Emanoil Ciomac (5 February 1890.29 ian. Botosani 1939) .1945) . filantrop. Elena D. Demostene Botez (2 July 1893. 1869. florile fiind pentru Luchian un miraculos univers. Bucharest) .5 ian. 1858.1926. Ion Istrati (19 January 1921.24 August 1857. profesor. Bucure[ti). Dorohoi . George Udriski (28 oct. Dorohoi . ctitor de a[ez\minte.1 noiembrie 1989.ªtefan Luchian { tefan Luchian (1 februarie 1868. Dorohoi . Vienna) L . A excelat în pictura florilor. George Tautu (14 July 1873.10 October 1931. Anastasie Basota (22 January 1797 . Bucharest) . Theodor Aman). Botosani .20 dec.9 March 1944. 1893. Alexandru Vitianu (4 September 1891.1927. Bucecea . Studii primare la [coala din Mahalaua Tabacu. {tef\ne[ti. Henric Sanielevici (15 September 1875. Nicolae Leon (15/28 April 1862. P\storel Teodoreanu (30 iul. founder of the Natural History Museum in Bucharest. Foto: Ioan N\dejde 3. Bucharest) . Constanta DuncaSchiau (16 February 1843. New York . Ion Sân Giorgiu (20 nov. Iasi) .professor. fondatorul Universit\]ii Populare din Ungureni.1889. fostul jude] Dorohoi . F\lticeni . Alba. 1865. Foto: P\storel Teodoreanu 3. biolog. n\scut\ Kiriacescu. Ilie Iacob (1913.19 October 1984.29 oct. Bucure[ti). Boto[ani . geolog. 1884. Sofia Nadejde (14 September 1856. Sofia N\dejde (14 sept. la 9 ani. Teodorescu (10 May 1866. Bucure[ti). Fantanele. Botosani deceased on 28 June 1916 in Bucharest) ./4 oct.29 October 1959. Bucecea . Boto[ani . founder of the Romanian surgery school in Transylvania. 1954. Costesti. Ieronim Serbu (1 December 1911. university professor.4 April 1944) . Vii[oara . Iasi) . the ideal place for a vital promenade of the soul.'' 2 3 4 1 {tefan Luchian Stefan Luchian (born on 1 February 1868 in Stefanesti. 1911. profesor. Petru Suster (15 May 1896. Bucharest) .1959) . pictor. scriitor.7 dec. 1931. istoric literar. Emanoil C. Belle-Arte (dir. Bucharest) .civil engineer. Filipescu (28 March 1882. Bucharest) . diplomat. Cr\iniceni . Alba. publicist. Botosani .writer. Belle-Arte (headmaster Theodor Aman).12 apr.7 oct. Sendriceni Commune .1939) . Bucharest) . Bucharest) . medic veterinar. Ilie Iacob (1913. Bucure[ti).folklorist. Saveni . Dimitrie Negreanu (25 October 1858.25 ian. Iasi) writer. Dimitrie C\lug\reanu (6/18 oct. Tudor Arghezi scriind în 1915: ''~[i mai aduce cineva aminte de Luchian? El face în art\ cât o provincie nou\.4 December 1932. Ungureni . care-i poart\ numele. Bucure[ti).

The rituals practised on New Year's Eve. vechi [i important târg la intersec]ie de drumuri comerciale în perioada medieval\ [i apoi centru administrativ al jude]ului cu acela[i nume de mai târziu. Vârfu Câmpului sunt cunoscute în ]ar\ [i unele chiar în comunitatea european\ prin particip\rile unor forma]ii [i ale unor me[teri la diferite programe. Lozna. sunt rituri agrare [i de p\storit cu simbol acvatic [i solar. in certain communes: Ibanesti. the folk crafts impress the visitors today through the symbols they bear. Uratul cu Plugul''. incised. but also of the wooden churches characteristic of the area. by the Centre of Folk Creation. Ritualurile practicate de Anul Nou. persoane care iubesc [i pre]uiesc via]a satului au organizat expozi]ii cu piese de valoare patrimonial\ pentru etnografia româneasc\ [i care pot fi vizitate direct în spa]iul rural: Ib\ne[ti. ur[i. we can mention Ibanesti settlement. incizat. determined by the good taste of the craftsmen. Ungureni. Prelucrarea lemnului. de Casa Crea]iei Populare. the arhitecture reflects the structure of the settlements and households (with dwellings and appurtenances). Dângeni. Anul Nou [i Pa[tele. Lay and religious architecture As a field of material and spiritual culture. Vorona. Both the material and the spiritual cultures were created based on the manifestations of the members of the rural communities. Obiceiurile populare 2 3 Boto[aniul. Folk customs Regarding celebrations. Prin obiectivele prezentate. lucrate la strung [i sculptate. as well as a parade of Traditional Customs. The weaved objects included in the collection of the Ethnography Section outline the diversity of the décor. has developed a special folk culture in the villages from the north-east of Moldavia. Ca atrac]ie pentru arhitectura laic\. cojoc\ritul. completed by the procession of the decorated plough. patrimoniul etnografic. capre. The tourist who arrives in Botosani in this time of year can see at the Museum an exhibition dedicated to the above mentioned moment.000 years. referitoare la bel[ugul p\mântului [i turmelor. Sunt me[teri care continu\ acest me[te[ug. masca]i) creeaz\ un farmec aparte zilelor de 25 decembrie (Na[terea Pruncului Iisus) [i 1 Ianuarie (. Accesoriile pentru colindele de Cr\ciun (steaua. Lozna. Foto: BOARDMEDIA . masks) give a special charm to the days of 25 December (the Birth of Baby Jesus) and 1 January (''Saint Vasile'').unele datate cu anii 1853.. the ethnographic patrimony. The sights that are being presented at these exhibitions. participant la târguri cu piese sculptate cu mare m\iestrie în diferite esen]e de lemn. Botosani area preserves the main calendar rituals: Christmas. Trusesti. As a sight for lay architecture. agriculture and grazing. in the household of Marcel Apalaghiei. muzeograf . dar [i piese de uz casnic. într-o serie de comune. dar p\strând la decor vechile motive ale satului. ol\ritul sunt domenii `n care me[terii vechi au dat piese deosebite. Cucor\ni. me[terele realizând scoar]e în nuan]ele lânii naturale. Foto: BOARDMEDIA . 38 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 39 .Sfântul Vasile''). 2 }esutul Este unul dintre me[te[ugurile practicate înc\ din perioada neolitic\. dovedit de existen]a fusaiolelor [i greut\]ilor din ceramic\ descoperite. and the crafts were responsible for the creation of tools useful in the rustic household. gospod\rii [i ateliere de me[teri populari. ol\ritul exist\ înc\ în zon\ prin dou\ ateliere distincte de me[teri: Sonia Iacinschi la Boto[ani [i Petru Maxim la Dorohoi (care mai are [i gospod\rie de olar la Vama.Zestrea românilor''. spirituale. folosite la tors [i pentru ]esut. the Museum presents beautiful pieces of furniture with sculpted. New Year's Eve and Easter. The accessories for the Christmas carols (the star. Lozna. pictat . Varfu Campului are famous in the country and some even in the European community due to the participation of certain ensembles and craftsmen to various programmes. În cadrul manifest\rilor de s\rb\toare. 1878 but also pieces of domestic use.. with motifs that have symbolic meanings in folk art.Art\ tradi]ional\ popular\ specific\ zonei jude]ului Boto[ani Botosani. Weaving It is one of the crafts that has been practised here since the Neolithic. luceaf\rul. between Siret and Prut. the village collections and the folk customs. Suceava County). Pomarla. organizat\ în jurul datei de 18 decembrie chiar în ora[. people who love and cherish village life have organized exhibitions with pieces of patrimonial value for Romanian ethnography. represent agricultural and grazing rituals with aquatic and solar symbols. and at the same time artistically accomplished. agricultura [i p\storitul. O Expozi]ii muzeale s\te[ti În dorin]a de a pune în lumin\ arta popular\ local\. Corni. la sus]inerea firelor de urzeal\. bears. Foto: BOARDMEDIA . globul) [i îmbr\c\mintea complet\ pentru Anul Nou (costumele de c\iu]i. have defined the characteristics of the area. men]ion\m a[ezarea Ib\ne[ti. Piesele ]esute aflate în colec]ia Sec]iei de Etnografie contureaz\ diversitatea decorului. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . Conce[ti. Concesti. as it is practised in the workshop from Hulub village. Being part of the spiritual life. There are people who continue this craft. but also of folk art. fact proven by the existence of fusaroles and ceramic weights. Vorona. se poate contura un segment al turismului boto[\nean. In some households weaving is still practised today. sculptat. dar [i al artei populare. Lozna. obiceiurile populare impresioneaz\ [i ast\zi prin simbolurile pe care le poart\. Prelucrarea lemnului În expozi]ii temporare. dar în acela[i timp realizate artistic. Atât cultura material\. The main occupations. Pomârla. ca o component\ a turismului din România. Dangeni Commune. iar me[te[ugurile practicate au pus în valoare o serie de piese de utilitate pentru gospod\ria ]\r\neasc\. a dezvoltat o cultur\ popular\ distinct\ în satele din nord-estul Moldovei. în gospod\ria lui Marcel Apalaghiei.some dating from 1853. organized around 18 December in the city. 1. Wood processing In temporary exhibitions. who participates in fairs with very skillfully sculpted pieces in various essences of wood.Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Ol\ritul Considerat deja document pentru evolu]ia uman\ începând cu circa 6000 ani în urm\.Muzeul s\tesc din comuna Tru[e[ti 3. ancient and important market town at the junction of commercial roads in the medieval period and after that the administrative centre of the future homonymous county. determinate de gustul pentru frumos. that draw visitors to museum exhibitions. a[a cum este practicat în atelierul existent în satul Hulub.Lad\ de zestre pictat\ din secolul XIX 2. Corni. F\când parte din via]a spiritual\. pottery still exists in the area through two distinct workshops: Sonia Iacinschi in Botosani and Petru Maxim in Dorohoi (who also has a workroom in Vama. Corni. Tru[e[ti. pottery are fields in which the old craftsmen have created remarkable pieces. Tudora. made at the lathe and sculpted.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (Râ[ni]\ pentru m\cinat boabele de porumb) 2. painted decorations . chosen for the shooting of the recent film ''The Dowry of the Romanians''. unde multe gospod\rii î[i p\streaz\ înf\]i[area din secolul al XIX-lea. can create a segment of local tourism as a component of Romanian tourism. O serie de vetre folclorice p\streaz\ [i valorific\ an de an manifest\rile str\vechi de spiritualitate boto[\nean\. Ca preocupare în unele gospod\rii. zona Boto[ani p\streaz\ ritualurile principalelor date calendaristice: Cr\ciunul.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (r\zboi de ]esut) cupa]iile principale. which can be visited directly in the rural space. Vorona. Vârfu Câmpului. the households and workshops of folk craftsmen. 1878 -. Turistul ajuns în aceast\ perioad\ din an la Boto[ani poate s\ vad\ la Muzeu expozi]ia cu patrimoniul pentru momentul amintit. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . the women making carpets in the colours of natural wool. furrier's trade. com. ]esutul. Corni. au definit Folk civilization from Botosani caracteristicile zonei. goats. Vorona. with the charm of the houses and appurtenances covered with reed. originating from ancient symbols that referred to the abundance of the earth and of the herds. colec]iile muzeale s\te[ti [i obiceiurile populare.Civilizaþia popularã botoºãneanã Text: Steliana B|LTU}|. Arhitectura laic\ [i religioas\ 1 Ca domeniu al culturii materiale. Cucorani. la care se adaug\ . cu motive care au semnifica]ii simbolice în arta popular\. arhitectura reflect\ structura a[ez\rilor [i gospod\riilor (cu locuin]e [i anexe). used in the spinning and weaving process for the support of the threads. the globe) and the costumes for the New Year's Eve (horses. but using the old motifs for the decorations. Varfu Campului. jude]ul Suceava). Village exhibitions Urged by the desire to present the local folk art. Ungureni. cât [i cea spiritual\ s-au cl\dit în func]ie de manifest\rile membrilor comunit\]ilor rurale.. dar [i o parad\ a Datinilor [i Obiceiurilor Tradi]ionale. ce atrag vizitatorii în expozi]iile muzeale. Muzeul prezint\ frumoase piese de mobilier cu decor traforat. Pottery Already considered a document that certifies human evolution for 6. Wood processing. cu farmecul caselor [i anexelor acoperite cu stuf. alese ca subiect [i pentru film\rile relativ recente la . dar [i a bisericilor de lemn specifice zonei. weaving. plecând de la cele str\vechi. where many households have preserved their original appearance since the XIX-th century. 1 1. între Siret [i Prut. A series of folk settlements still preserve and cherish every year the ancient manifestations of local spirituality: Tudora. ]esutul continu\ [i ast\zi.

Besides the presentation of icons painted on wood. cojoc\ritul). În acela[i spa]iu generos a urmat în ianuarie 2009 expozi]ia . creating a dialogue of shapes. through the published materials. Cu o tematic\ bine structurat\.Satul românesc în art\". was dedicated to the folk costumes from Botosani. the public was invited to the exhibition "The Romanian village in art". Pe lâng\ prezentarea de icoane pictate pe lemn. Sec]ia de Etnografie ilustrând zona Boto[ani a continuat [i continu\ s\ existe prin cercet\rile f\cute. colours and values. Scotland. administra]ia jude]ului nu a putut cump\ra cl\direa ca punct de cultur\ [i atrac]ie turistic\. With a well-structured theme. Foto: Obiceiuri populare de Anul Nou . Austria. cabbage pies. weavings. reminding us of the old wedding rituals. ]esutul.. la circa 200 m. ridicat\ în secolul al XVIII-lea (între 1760-1770) de c\tre Manolache Iorga (str\bunic al istoricului Nicolae Iorga). the exhibition presented the lay architecture. creând un dialog atât al formelor. the exhibition was closed and a project for its extension with an open-air gallery was also lost. Belgium. cu frumoasele ou\ decorate specifice zonei. plecat între stele în 1904. Cea mai mare sal\ a Muzeului a fost rezervat\ portului popular boto[\nean. pierzându-se [i un proiect câ[tigat. expozi]ia a fost desfiin]at\. of the costumes of the god-parents with towels as a distincitve mark. ajungând pe la 1889-1900 în proprietatea familiei Saint-Georges (tat\l Alexandru. v\rz\ri. Austria. În situa]ia dat\.Cuvioasa Parascheva". prezentare ce s-a potrivit perfect cu pre]uirea pe care poetul Mihai Eminescu a avut-o pentru folclor [i obiceiurile satului. a fost sus]inut un program al Corului Seminarului Teologic Boto[ani. ocupa]iile principale (agricultura [i p\storitul). apple pies. a l\sat în urm\ o so]ie cu 7 copii).. Astfel. the presentation of the traditional bride and groom costumes. Olanda. pictat)." followed in the same generous space in Januray 2009. Elve]ia. furrier's trade). the crafts (pottery. amintind de vechile ritualuri maritale.. În aceast\ form\ expozi]ia a fost vizitat\ [i de turi[ti str\ini. în general al valorilor. secundare (viticultura. Ipotesti Memorial ."Mihai Eminescu" National Research Centre. cu accesoriile pentru Cr\ciun [i Anul Nou. ad\postind expozi]ia de baz\ referitoare la cultura popular\ a zonei Boto[ani. Restored in 1980-1989. aluaturi cu morcovi. Belgia. Motivele decorative simbolice de pe ]es\turi [i ceramic\ au impresionat vizitatorii. de extindere în aer liber. Visitors from France. ceramic\ s-a împletit fericit cu reprezentarea plastic\ din tablouri. the house was sold many times. pianist and composer. When the house was given back to its owners in 2007. la 50 de ani. Turkey. mere. To]i invita]ii au servit cu pl\cere din bucatele preg\tite dup\ re]ete din b\trâni. Din lips\ de resurse financiare. turnat\ din ulcior.Traditional cuisine during fast". a presentation that related perfectly to the admiration of the poet Mihai Eminescu for folklore and the customs of the village. Spania. Egipt. In this form. pound cakes and water from the spring. a avut expozi]ie permanent\. bumbac. Another exhibition was scheduled at the Art Gallery. Thus. raised in the XVIII-th century (between 1760-1770) by Manolache Iorga (the grandfather of the historian Nicolae Iorga). the Polyvalent Hall of the Museum in Botosani. ]es\turi. Restaurat\ între anii 1980-1989.. England. carrot. publicul vizitator a fost invitat la expozi]ia . cakes made of maize flour. Expozi]ia itinerant\ la Ipote[ti cu . Because they lacked financial resources.. a celor pentru socri a conturat alaiul. a wealthy merchant and contributor to the "Pious Parasheva" Church. Anglia.Motive vegetale în arta tradi]ional\ româneasc\" a stârnit interesul. All the guests tasted the dishes prepared according to ancient recipes. cât [i pentru Pa[ti. comprising furniture.Nun]i de ieri [i de azi" a adus în sal\ mul]i vizitatori. The exhibition "The Time of Carols . milk and cheese. leaving behind a wife and 7 children). arhitect [ef al ora[ului. wool. the exhibition was also visited by foreign tourists. vân\toarea.Armonia" la Ateneu) [i al fiicei sale Alexandrina.. New Year's Eve and Easter. with the beautiful eggs. casa a fost deschis\ ca Muzeu în 7 octombrie 1989. as well as the secondary occupations (vine growing. Sala Polivalent\ a Muzeului Jude]ean a g\zduit o prezentare a rochiilor de mirese [i accesoriilor moderne pentru nunta actuala. Japan. mobilierul traforat. the town's architect. Canada. dup\ care a fost sfin]it\ masa cu preparate dup\ re]ete ale s\tencelor de alt\dat\: sarmale cu crupe. cozonac de post. Canada.428 pieces. lân\.Mihai Eminescu". the main occupations of the locals (agriculture and grazing). În acest cadru. Foto: Continuitatea me[te[ugurilor populare la Boto[ani The Ethnography Section of the County Museum Botosani. Memorialul Ipote[ti .. prelucrarea lemnului.". ]es\turile de interior din cânep\. sal\ care în timpul locuirii familiei Saint-Georges era salonul de muzic\ al inginerului Alexandru Saint-Georges (care a condus corul Societ\]ii Muzicale . which used to be the music parlour of Alexander Saint-Georges (who led the choir of the Music Association "Armonia" at the Athenaeum) and of his daughter Alexandrina. The Netherlands. comprising 3. Turcia. The exhibition from Ipotesti: "Vegetal motifs in the traditional Romanian art" aroused the interest of the visitors. Italy. Italia. Sweden and Denmark have praised the exhibits and the exhibition as a whole.. albin\ritul. In this situation. had a permanent exhibition from1989 until 2007. Bulgaria. Germania.Buc\t\ria tradi]ional\ în post". Bulgaria. sheltering the basic exhibition of the folk culture in Botosani area. fishing). dovad\ r\mânând impresiile din Cartea Sec]iei de Etnografie. costumes. weaving. being finally bought by Saint-Georges family in 1889-1900 (Alexander Saint-Georges. expozi]ia a prezentat arhitectura laic\. bogat negustor [i epitrop al Bisericii .Vremea Colindelor . A fost organizat\ în cea mai veche locuin]\ (aflat\ pe listele de patrimoniu).. 40 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 41 . the Choir of the Theologic Seminary Botosani also performed and then the traditional meal was consecrated: forcemeat rolls in cabbage/vine leaves. Obiceiurile populare erau locul de atrac]ie al vizitatorilor atât pentru Cr\ciun. sculpted and painted furniture). It was organized in the oldest building (included on the patrimony lists). In this context.Sec]ia etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani.{tefan Luchian". pottery. giving it a touch of charm and rural colour. the Ethnography Section illustrating Botosani area continues to exist through the researches conducted by the specialists. materialele publicate. with accessories for Christmas and the New Year. fitting perfectly into the world of Eminescu and next to the values of the patrimony of the Memorial Museum. Japonia. Sala Polivalent\ a Muzeului Boto[ani. colabor\rile muzeale [i expozi]iile temporare. the inside of a dwelling dating from the XIXth century (with a hearth for cooking and heating in winter. SUA.Pa[tele în spiritualitatea româneasc\ . Ucraina. The largest hall of the museum. with specific decorations.. încadrându-se foarte bine în spa]iul eminescian [i lâng\ valorile patrimoniului Muzeului memorial. Suedia [i Danemarca au înscris cuvinte de apreciere pentru exponate [i expozi]ie. Astfel c\ expunerea sub titlul . The folk customs represented the main sight for the visitors: Christmas. completed the exhibition. Sco]ia. at approximately 200 m. Spain. The symbolic decorative motifs on the weavings and pottery impressed the visitors. având ca subiect . the father.. the county authorities were not able to buy the building and use it as a cultural and tourist sight. cu un num\r de 3428 piese în prezent. ap\ de izvor. sculptat. fact proven by the impressions written in the Book of the Ethnography Section.Centrul Na]ional de Studii . casa a fost vândut\ în The ethnographic patrimony repetate r\nduri. alivenci. The Polyvalent Hall of the County Museum housed a presentation of bridal dresses and modern accessories for weddings. 1. died in 1904 at the age of 50.Vorona În urma retroced\rii casei în anul 2007. the house was open as a museum on 7 October 1989. Switzerland. Israel. the interior weavings made of hemp. bee-keeping. cât [i al cromaticii. viitoare pianist\ [i compozitoare. biseric\ aflat\ în apropierea casei. which is located close to the edifice. un interior de locuin]\ de secol XIX (cu vatr\ pentru g\tit [i înc\lzit iarna.. Egypt.Patrimoniul etnografic Text: Steliana B|LTU}|. Israel. cotton. the exhibition organized under the title "Traditional and modern weddings" has drawn many visitors to Botosani. was harmoniously combined with the plastic representation from the paintings. dând un plus de farmec [i culoare rural\. pescuitul). Vizitatori din Fran]a. O alt\ expozi]ie tot în cadrul Galeriilor de Art\ a fost programat\ calendaristic. D up\ moartea lui Manolache Iorga în 1829. Thus. port. the USA. me[te[ugurile (ol\ritul. with the theme "Easter in the Romanian spirituality .. The patrimony can still be admired and appreciated in various locations: "Stefan Luchian" Art Gallery. Anul Nou. a celor pentru na[i cu [tergare ca semn distinctiv. din 1989 pân\ în 2007. Ukraine. Germany. butter. pus în valoare [i apreciat în continuare în diferite loca]ii potrivite: Galeriile de Art\ . After the death of Manolache Iorga in 1829. poured from the jug. wood processing. where the patrimony of folk culture. the museum collaborations and the temporary exhibitions. expunerea costumelor tradi]ionale de mire-mireas\. hunting. muzeograf . Patrimoniul poate fi v\zut. unde patrimoniul de cultur\ popular\ cuprinzând mobilier.

care au d\inuit pân\ ast\zi. The church is also famous for its valuable objects: the Holy Epitaph brought from Moscow in 1839. amintindu-[i de anii când î[i f\cea ucenicia la Sih\stria Voronei. the apses with nooks. Sfânta Evanghelie de la 1845. C\lug\r din p\r]ile Rusiei. the pulpit. One of its original elements. terminat\ la 1495. the type of evolved Moldavian architecture. î[i p\r\se[te ]ara [i cutreier\ m\n\stirile din Moldova. Foto: BOARDMEDIA . al\turat la mai toate celelalte biserici de ora[ ctitorite de {tefan cel Mare. Nicolae'' Dorohoi inecuvântat de Domnul. îndreptând cu sfatul s\u mul]i credincio[i. unde a dus o via]\ pustniceasc\ Cuviosul Onufrie 2. Ioan Iacob Hozevitul sau Cuviosul Onufrie. so]ia domnitorului Petru Rare[. se înscrie în categoria bisericilor de ora[ zidite în vremea marelui voievod.C. dup\ descoperitori. comuna St\uceni. on the bank of Prut River. the deep pits that surround the church. the polygonal spire supported by two star-shaped bases. at the initiative of the County Department of Culture and National Cultural Patrimony Botosani and with the support of generous people. Gheorghe" 2. Turnul clopotni]\.C. reconstituit\ de D. The abutments. în form\ de cruce. the stone used for its fortification probably coming from the yet unknown ruins of the princely court of Stephen the Great. îl constituie zidul desp\r]itor dintre pronaos [i naos. Boto[ani . Fata se îns\n\to[i. being buried by the monks from Sihastria Voronei Hermitage in an orchard. îndeletnincindu-se cu cititul [i copiatul cu r\bdare [i mult\ sim]ire al Sfintei Scripturi [i al altor scrieri biserice[ti. Contrafronturile. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992.P.sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie 4.C. ''Saint Nicholas'' Princely Church in Dorohoi The church. 1. 42 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 3 4 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 43 . becoming the governor of a county. Gheorghe" din Boto[ani a fost zidit\ de Elena Doamna. când a fost dezgropat.Instantaneu de la canonizarea Sfântului Onofrie 3. Built in an ancient space. amplasat pe latura vestic\ a edificiului. Peste ani. La 29 martie 1789 a trecut la cele ve[nice. placed on both sides of the edifice. În anul 2004. is the oldest edifice which still preserves the memory of the time of Stephen the Great. the ruler commanded that the hermit should be exhumed and his bones put in a chest in the monastery's altar. In 1749. Saint John Jacob from Hozeva was born in Crainiceni village.C. Biserica. ulterior devenind biseric\ de mir. vie]uind în pe[tera Hozeva. în vremea lui Alexandru cel Bun [i ctitorit. Another important religious figure who lived and died in the ancient forest that surrounds Vorona Monastery was the Pious Onufrie. s-a reconstituit casa în care a copil\rit Sfântul. [i el n\scut în satul Tocileni. Foto: Arhiva D. a[a cum o probeaz\ în vremea din urm\ descoperirile [i cercet\rile arheologice. a fost construit în a doua parte a celui de-al XIX-lea veac. jude]ul Boto[ani care.J. alongside the churches from Harlau and Popauti. Boto[ani . executat\ în 1796.P. through a door with a beautiful Gothic frame. with a tower in the middle and the entrance on the northern side. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Text: Dana PETRARIU . pe malul Prutului. The church. feeling drawn to monastic life. according to the discoveries. In 1764 he joined the small community of Sihastria Voronei Hermitage. de c\tre marele boier moldovean Mihail de la Dorohoi. when he was exhumed. în urma interven]iilor de restaurare de la începutul secolului XX. comprising. Gheorghe'' Biserica Domneasc\ ''Sf. la r\d\cina unui m\r. located on the western side of the church. sim]indu-se atras de via]a duhovniceasc\. Sfântul Potir din aur [i argint de la 1777. s-ar fi n\scut în jurul anului 1700. Ctitorit\ într-un spa]iu de mai veche locuire. Foto: Arhiva D. The church's iconostasis was made around the end of the XVII-th century. Foto: BOARDMEDIA . Boto[ani . cu un turn la mijloc [i cu intrarea pe latura de nord. So.C. subsequently becoming a chrism church (a church built for the people who did not live inside the monastery).P. trupul s\u era neputrezit.N. from the time of Alexander the Kind and raised by the great Moldavian landowner Mihail from Dorohoi.N. Pardoseala este din lespezi de piatr\. s-a c\lug\rit în ob[tea M\n\stirii Neam].C. resemble the elements of the churches dedicated to ''Saint Nicholas'' from Popauti and Dorohoi. his body had not rotted. retr\gându-se mai apoi într-o pe[ter\ [i petrecându-[i via]a în smerenie [i rug\ciune. brodat cu fir de argint. dating from 1777. una reprezentându-l pe Sfântul Vasile. covered by the rotive.N. took a beautiful apple and gave it to his sick daughter.J. ajunse la livada de la St\re]ia Voronei. due to the restoration campaigns that took place at the beginning of the XX-th century. dating. the county of Botosani is proud of its illustrious saints: Saint John Jacob from Hozeva or the Pious Onufrie. Nicolae'' Pop\u]i [i Dorohoi.P. He passed away on 29 March 1789.J. satul Cr\iniceni. at the root of an apple tree.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. participa al\turi de al]i c\lug\ri la rug\ciuni [i procesiuni cu sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie de ziua hramului ''Buna Vestire''.Destinaþii spirituale Biserici . It was built on the foundation of another ecclesiastic edifice. p\strate pân\ în zilele noastre. as it was proven by the archaeological researches and discoveries. After many years. O alt\ figur\ luminoas\ care a tr\it [i s-a s\vâr[it prin codrii seculari din preajma M\n\stirii Vorona a fost Cuviosul Onufrie. was built in the second part of the XIX-th century.C. later on retiring to a cave where he spent the rest of his life in humbleness and prayer. living in Hozeva Cave. tipul deplin evoluat al arhitecturii moldovene[ti. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Sfinþi botoºãneni Spiritual destinations Biserica Domneasc\ ''Sf. he leaves his native country and comes to the monasteries in Moldavia. acesta fiind [i patronul spiritual al ora[ului. the ruler Mihail Sturza. este cel mai vechi edificiu care mai p\streaz\ ast\zi amintirea epocii [tefaniene. is the wall that separates the narthex from the nave. its interior being decorated with local traditional objects gathered from his relatives. crescut de bunica sa în dragoste fa]\ de Dumnezeu. the Holy Chalice made of gold and silver. edificiul pare a fi avut de la început rolul de capel\ a re[edin]ei domne[ti. piatra folosit\ la edificarea acestuia provenind. deasupra fiind pisania.J. la ini]iativa Direc]iei Jude]ene pentru Cultur\.C. Boto[ani în anul 2004. embroidered with silver thread. who was miraculously healed. Sf. pe care-l d\rui fiicei sale bolnave. de la înc\ necunoscutele ruine ale cur]ii domne[ti ale lui {tefan cel Mare. the town's spiritual patron. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani [i cu sprijinul unor oameni cu suflet nobil. datat. Ioan Iacob Hozevitul s-a n\scut în satul Cr\iniceni. according to some authors. Patriarhul României între anii 1986-2007. Orfan. A fost ridicat\ peste funda]iile altui edificiu eclesial. still preserved until this day. Stauceni Commune.C. and so he dedicated his life to God. În 1749. among other icons. he was born around 1700 in a family of noblemen. amenajându-se un interior ]\r\nesc autohton. Catapeteasma bisericii a fost executat\ undeva la sfâr[itul veacului al XVII-lea. Foto: Arhiva D. Text: Eduard SETNIC .N. trecând prin codrii Voronei. comuna P\ltini[. în altarul m\n\stirii. passing through Voronei Forest. Despre sfin]enia Cuviosului Onufrie a vorbit [i Teoctist. Botosani County who remembered that when the was an apprentice at Voronei Hermitage. The floor is made of flagstones. The belfry tower. se pare. The church is made of stone and brick in the shape of a cross. preserved until today.C. Sf. the Holy Gospel. The holiness of the Pious Onufrie was also mentioned by Teoctist. he used to attend prayers and processions with the holy bones of the Pious Onufrie on the day dedicated to the ''Annunciation''.Pe[tera din malul Bahluiului.C.Biserica Domneasc\ ''Sf. ocni]ele care înconjoar\ biserica. amvonul. într-o familie nevoia[\ de plugari. strana arhiereasc\ de la 1800. the bishop's lectern dating from 1800. at present undergoing a process of refurbishment. pomenirea sa f\cându-se în ziua de 5 august. comuna P\ltini[ Biserica Domneasc\ ''Sf. reached the orchard of Voronei Hermitage. the Romanian Patriarch between 1986 and 2007. and represents. De aceea. La 47 de ani a trecut la cele ve[nice [i dup\ dou\zeci de ani. every spring. ]inutul Boto[anilor se mândre[te cu ilu[tri sfin]i: Sf. Gheorghe''. î[i pr\znuie[te în fiecare prim\var\ hramul ''Sf. the wife of ruler Petru Rares. B Churches raised by princes ''Saint George'' Princely Church ''Saint George" Princely Church in Botosani was raised by Lady Elena. in 1551. located in the heart of the town of Botosani. Paltinis Commune. În construc]ie se resimt influen]ele ctitoriilor lui {tefan cel Mare. This is why the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church made him a Saint in 1992. situat\ în inima ora[ului Boto[ani.J. He died at the age of 47 and after twenty years. A monk originating from Russia. Unul din elementele originale.C. [i minunea se împlini. finding occupation in reading and patiently and diligently copying the Holy Scripture and other religious writings.ctitorii domneºti 1 1 2 2 Text: Dana PETRARIU . After he became an orphan he was raised by his grandmother who taught him to love God and books. commemorates Saint George. Nicolae'' Dorohoi Biserica. turla poligonal\ sprijinit\ de dou\ baze stelare sunt elemente asem\n\toare cu bisericile ''Sf. probabil. now present in almost all the other town churches raised by Stephen the Great. absidele cu firide. în curs de restaurare acum. osemintele sale fiind a[ezate într-o racl\. lu\ cu sine un m\r frumos.Turnul Bisericii Domne[ti "Sf. dispuse de o parte [i de alta a edificiului.C.muzeograf Muzeul Jude]ean Boto[ani The Saints of Botosani Blessed by God. Foto: Arhiva D. Ctitoria [tefanian\. În 1764 intr\ în ob[tea Schitului Sih\stria Voronei. to be sensitive. reprezentând. ajungând guvernatorul unui ]inut. dintre icoanele tâmplei. made in 1796.N. în 1551. biserica având în inventarele începutului de secol XX. pentru ca apoi s\ ia drumul locurilor sfinte. the edifice seems to have had the role of chapel of the princely residence. The construction of the edifice was influenced by the style of Stephen the Great. 1. iar domnitorul porunci ca pustnicul s\ fie dezhumat. In 2004.P.C. the icon of Saint Vasile. completed in 1495. helping many believers with his advice. in 1913. dintr-o familie nobil\. Biserica este renumit\ [i pentru obiectele de o deosebit\ valoare: Sfântul Epitaf adus de la Moscova în 1839. fiind îngropat de c\lug\rii de la Sih\stria Voronei în livad\. being commemorated on 5 August. printr-o u[\ încadrat\ de un frumos chenar gotic.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. dating from 1845. domnitorul Mihail Sturza. în 1913. the childhood home of the Saint was refurbished. is included in the category of town churches built in the time of the great voievode Stephen the Great. Boto[ani . cu elemente adunate de la rudele sale. Biserica a fost realizat\ din piatr\ [i c\r\mid\.Casa `n care a copil\rit Ioan Iacob Hozevitul. dup\ o serie de autori.C. sensibil. also born in Tocileni village. becoming a monk at Neamt Monastery and then a hermit. in a poor family of ploughmen. al\turi de bisericile din Hârl\u [i Pop\u]i. iubitor de slove. The edifice.

nave and altar . some of them causing irreparable losses to the ensemble of paintings.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i Biserica . the architecture of the construction. as it is also called. alte propriet\]i [i ini]iaz\ construirea chiliilor..Popauti. biserica Sfântul Nicolae. Text: Carmen Cecilia SOLOMONEA . namely the nave and the altar. on its superior part.pronaos. destroying the original exterior appearance. când s-au încheiat lucr\rile de restaurare a bisericii. the church and the belfry tower were declared historic monuments and an agreement was reached for their restoration starting 1899. Actualmente.. [i 4.Pop\u]i. dup\ cum st\ scris pe o inscrip]ie montat\ deasupra u[ii pronaosului. În 1840. In the other rooms. In 1793. 1. In 1751. Stephen the Great as a chrism church. Matei Ghica. [i anume biseric\ de mir. on-going inside Saint Nicholas Church . a func]ionat o [coal\ domneasc\. Întrucât ajunseser\ într-o stare grav\ de degradare. Foto: BOARDMEDIA .. cum i se mai spune.Biserica Domneasc\ . 1. lucr\rile de conservare [i restaurare se desf\[oar\ în pronaosul bisericii. the decorative concept in its ensemble. Through this act of devotion. care sunt în curs de desf\[urare la interiorul bisericii Sfântul Nicolae .ctitorie [tefanian\ 44 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 45 . the partition of the interior space.M\n\stirea Pop\u]i . together with other properties. cum a fost denumit\ interven]ia în epoc\.narthex. naos [i altar . începând din anul 1899.au fost acoperi]i în totalitate cu decora]ie mural\. ce dateaz\ din 1552. iar pere]ii interiori ai celor trei înc\peri . la partea superioar\. care a schimbat radical înf\]i[area monumentului prin placarea zid\riei originale într-un parament nou cu forme geometrizate. sistemul de construc]ie arhitectural\. The restoration works that were completed in 1908 were led by the architect Constantin Baicoianu. turned into a monastery by the ruler and his mother. dating from 1552. pe ansamblu. s-au realizat dup\ circa 80 de ani de la ultima re`nnoire. and the interior walls of the three rooms . urmând ca decora]iile murale r\mase s\ fie finalizate. Constantin Voda Racovita subordinated the church from the old princely estate.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i din Boto[ani a fost ridicat\ la 30 septembrie 1496. prime[te de asemenea de la noul domn. the restoration and preservation works are taking place in the church's narthex. the mural decorations being the last to be completed. In 1840. This edifice was part of a fortified ensemble . Constantin Vod\ Racovi]\ închina Patriarhiei Antiohiei biserica de pe vechea mo[ie domneasc\.al\turi de palatul domnesc [i turnul clopotni]\ (restaurat recent). The various interventions that were performed in the course of time on the church built by Stephen the Great were motivated either by functional-utilitarian necessities or by aesthetic reasons. Astfel. Nicolae Domnesc" (1496) . într-o cl\dire al\turat\. este o alt\ ctitorie a Elenei Rare[. În celelalte înc\peri. începând cu p\r]ile superioare c\tre baza pere]ilor. are being accomplished after 80 years since the last refurbishment. Foto: BOARDMEDIA .Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\.were entirely covered with mural decorations. The church was restored in 1724 . Foto: BOARDMEDIA . is another edifice raised by Elena Rares. Foto: Turn clopotni]\ Biserica "Sf. având la acea dat\ doi preo]i. Pictura interioar\ a fost realizat\ dup\ 1990 de pictorul Petre Achi]enie. and the construction of the dwellings for the monks begins. commanded by the artistic and stylistic trends of the time. Biserica a fost restaurat\ între anii 1724 1725 de c\tre domnitorul Mihail Racovi]\. La 1751. to the Patriarchate of Antioch. biserica ajunsese într-o stare deplorabil\. au fost motivate fie de o gândire îndreptat\ spre necesit\]i func]ionalutilitare. At present. Aici a fost botezat poetul Mihai Eminescu. As they had reached a serious state of defacement.4.Biserica "Sf.besides the princely palace and the belfry tower (recently restored). 3 4 Au urmat interven]ii de restaurare desf\[urate între 1889 .1908. having two priests at that time. Pân\ în prezent s-au realizat interven]ii urgente [i se continu\ lucr\rile de restaurare a picturii murale interioare. fie din ra]iuni estetice dictate de tendin]ele artistice [i stilistice ale epocii respective. the church still preserving the old font.specialist restaurator pictur\ mural\ Biserica Domneasc\ ''Sfântul Nicolae'' Pop\u]i ''Saint Nicholas'' Princely Church Popauti ''Saint Nicholas'' Church Popauti in Botosani was raised on 30 September 1496 by the ruler of Moldavia. Matei Ghica.Foto: Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserica ''Uspenia'' Biserica ''Uspenia'' sau ''biserica alb\''. The interior painting was made after 1990 by painter Petre Achitenie. împreun\ cu alte propriet\]i. starting from the superior parts and advancing towards the base of the walls. Until now only the urgent interventions have been accomplished. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Text: Dana PETRARIU . The church presents elements of the medieval Moldavian style as regards its plan. împ\r]irea interioar\ a spa]iului. Din anul 1793.1725 by the ruler Mihail Racovita. Foto: Pictur\ mural\ restaurat\ . Interven]iile de conservare [i restaurare actuale. dintre care unele au provocat pierderi irecuperabile ansamblului pictural. transformat\ în m\n\stire de c\tre domn [i mama sa. interven]iile au fost realizate pe circa 80% din suprafe]ele decorate. Prin acest act de închinare. the interventions were accomplished on 80% of the decorated surfaces. adic\ altar [i naos.Boto[ani 2. de c\tre {tefan cel Mare. anulând de fapt imaginea exterioar\ original\. the works for the restoration of the interior mural painting still continuing. the church was in a deplorable state. an adjoining building was used as princely school. ''Uspenia'' Church ''Uspenia'' Church or the ''white church''. Biserica întrune[te tr\s\turile stilului moldovenesc medieval în ce prive[te planul. iar din anul 1863 l\ca[ul [i-a redobândit statutul ini]ial care îi fusese destinat de c\tre ilustrul s\u ctitor. conceptul decorativ în ansamblul s\u. biserica p\strând vechea cristelni]\. The current restoration and preservation interventions. and in 1863 it received back its initial statute as chrism church. [i a fost destinat\ a fi biseric\ de mir. biserica [i turnul clopotni]\ au fost declarate monumente istorice [i s-a hot\rât restaurarea lor. Thus. The poet Mihai Eminescu was baptised here. Nicolae Domnesc" .Turla Bisericii Uspenia 2. the newly-established monastery was administered by Greek monks who brought several transformations to the church at the level of architecture and painting. as it appears on an inscription placed above the door of the narthex. receives other properties from the new ruler. conduse de arhitectul Constantin B\icoianu. domn al Moldovei. Acest edificiu f\cea parte dintr-un ansamblu fortificat . who radically changed the aspect of the monument by covering the original walls with a new façade with geometrical shapes. Interven]iile din diverse epoci asupra bisericii lui {tefan cel Mare. m\n\stirea înfiin]at\ era administrat\ de c\lug\ri greci care au adus diverse transform\ri bisericii la nivelul arhitecturii [i picturii.Pictur\ exterioar\ de pe peretele Bisericii Uspenia 3. Saint Nicholas church.

.

f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea.detaliu Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 49 .Braesti.N.C. Baluseni). Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti . completing the unique and picturesque landscape of Botosani County. Interesant\ este [i forma acoperi[ului. Toate acestea sporesc frumuse]ea [i specificul acestor biserici de lemn. totodat\. ]esute în cas\. Not very tall buildings. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. Foto: Arhiva D. being raised by the rich noblemen on their estates. These churches stand out especially through their decorations.C. Cristesti Commune (1762).J. adev\rate bijuterii din punct de vedere arhitectural. Interiorul bisericilor de lemn se remarc\ prin bog\]ia icoanelor sau prin [tergare prinse la icoane [i scoar]e cu motive tradi]ionale. The decorations appear usually on the frames of the entrances or on the wall that separates the nave and the narthex .C. Aceste biserici se individualizeaz\ în primul rând prin decorarea lor cu pricepere [i m\iestrie de c\tre me[teri populari. B\lu[eni). ropes. the wooden churches can be encountered generally in isolated villages. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula.Oraseni-Maici village. The inside of the wooden church stands out through the variety of the icons or through the hand-sewn towels with traditional motifs tied to the icons. Boto[ani Neobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale. 1. artistic [i etnografic.Dorohoi 1779).C. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserici de lemn botoºãnene . Boto[ani . motive florale (Biserica ''Adormirea Maicii Domnului'' . true jewels from an architectural.Bijuterie a arhitecturii medievale române[ti Mãnãstirea Coºula Text: Octavian Liviu {OVAN . Astfel. which were accomplished with great skill by folk craftsmen. as well as the way the shingle is placed .M\n\stirea Co[ula Printre valorile spirituale [i turistice totodat\ ale jude]ului Boto[ani.în ''bot de ra]\''.P. romburi.C.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Decorul apare.Br\e[ti. predominând elemente ca: profiluri.N. ''coada rândunicii''. întregind peisajul pitoresc [i inedit al jude]ului Boto[ani. acoperite cu drani]\.sat Or\[eni-Maici. rhombuses. ''The Pious Parascheva'' Church.tradiþie. The shape of the roof is also interesting. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Foto: Arhiva D.rosettes and other floral elements (the wooden churches from Braesti. bisericile de lemn se întâlnesc de regul\ în sate mai izolate [i ridicate de cele mai multe ori de boierii avu]i. with dominating elements like: human profiles. pe ancadramentul u[ilor de la intrarea în biseric\ sau pe peretele desp\r]itor dintre naos [i pronaos . valoare Text: Dana PETRARIU .Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. de obicei. Corjauti village. ''solzi de pe[te''. Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti 3. 1745).in various styles: ''duck beak''. Hiliseu Horia Commune (1802). All these elements enhance the beauty and specificity of the wooden churches. ''swallow tail'' ''fish scales''. sat Corj\u]i. 48 << C Wooden churches from Botosani tradition. se num\r\ cele 27 de biserici de lemn. asem\n\toare caselor tradi]ionale ]\r\ne[ti. artistic and ethnographic point of view. ''Cuvioasa Parascheva''. ''Adormirea Maicii Domnului'' (Vârgolici . frânghii. ''Schimbarea la fa]\'' . value From among the spiritual and tourist values of Botosani County we can mention the 27 wooden churches.motive cu rozete [i alte elemente florale (bisericile de lemn din Br\e[ti. dar [i sistemul de dispunere al drani]ei .P. g\sind. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. pe mo[iile lor. resembling the traditional rustic houses. ''The Assumption of the Virgin'' Church Vargolici . 1 1 1 l\diri scunde. comuna Criste[ti (1762). floral motifs (''The Assumption of the Virgin'' Church . Foto: Biserica din lemn din Corj\u]i.J. covered with shingle.Dorohoi (1779). ''The Transfiguration'' Church . comuna Hili[eu Horia (1802). 1745).C. comuna Hili[eu-Horia 2.

climbing into the attic of Cosula Monastery. Ilie 5. the hermitage becomes a monastery. care venea s\-[i vad\ m\tu[ile Sofia. being famous for its weaving and tailoring workshops. comprises a wooden church (1740). a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. Asta pentru c\ la Co[ula exist\ ocazia. Între anii 1959 .adev\rate bijuterii din cimitirul armenesc. a belfry-tower. În preajma anului 1749. Treime'' (sec. Bucovina. construit\ în 1834. Foto: M\n\stirea Gorovei 3. the Monastic complex Vorona shelters a vast collection of old books and a museum. reproducing the structural shapes of the ''Holy Cross'' Church from Patrauti. croitorie. completing the area's cultural.true jewels of the Armenian cemetery. renumite pentru bogata colec]ie de icoane [i obiecte de cult armene[ti. la doar 15 km de ora[ul Boto[ani. ad\ugându-se deja existentei biserici ''Adormirea Maicii Domnului'' (1793-1883) [i constituind un complex monahal. ci [i în restul teritoriului Moldovei. which practically allowed its preservation. devenind un punct de referin]\ pe harta jude]ului [i a ]\rii. the latter being the only ones that have been preserved until today. ''Pogorârea Sf. built in a Neogothic style. with a three-apse plan. Nu putem s\ nu amintim zidul de incint\ realizat pe trei laturi din c\r\mid\ [i ridicat pe funda]ie de piatr\. It is important to know that these frescoes were made at the order of the church's founder. Foto: Biserica Sf. The Roman-Catholic Church. There. allowing the preservation of a fragment of the exterior fresco (the one discovered by Nicolae Iorga) above the entrance door. a refectory. Astfel. In 1814 it became a monastery. Repair works were performed in 1856-1858. which restored the dwellings of the monks and the church's roof. reproducând formele structurale [i de plan ale bisericii ''Sfânta Cruce'' din P\tr\u]i. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani N Foto: BOARDMEDIA 1 2 3 4 eobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale. later on moving to Vorona Glade. A jewel of Romanian medieval architecture The restless researcher Nicolae Iorga presented to the world two new sensational discoveries in 1908. In 1859. al sufletului celor ce pre]uiesc arta [i. aliniindu-se astfel celebrelor biserici pictate din Bucovina. after an imposing steeple was built in 2006. Vorona Monastery. f\r\ virtu]i artistice deosebite. We should also mention the precinct wall built on three sides from brick on a stone foundation. amintim c\ biserica a fost construit\ în anul 1535. Around 1749. The monastery's refectory and kitchen were part of a separate edifice with a ground floor and cellars. All this because in Cosula we have the opportunity. o biseric\ de zid (1779). a însemnat un loc prielnic pentru construirea unor importante comunit\]i monahale. closely supported by the Patriarch Teoctist. Foto: M\n\stirea Vorona 7 50 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 51 . fiind renumit\ pentru atelierele de ]es\torie. trapez. a unui fragment din fresca exterioar\. este acum în proces de restaurare. Fevronia and Olimpiada. Duh''. Foto: Biserica lipoveneasc\ ''Na[terea Maicii Domnului'' 4. Tot aici poposea deseori Mihai Eminescu. written in Moldavia around the middle of the XVIIth century. Gorovei Monastery is situated on the road from Dorohoi to Suceava. devenind o ob[te de c\lug\ri. at just 15 km from the City of Botosani. Fresca interioar\ a fost acoperit\.1991. The craftsmen employed by the founder raised a church with strong stone and brick walls. 5 6 The county of Botosani. Restaurarea complet\ a acestei m\n\stiri va fi cu siguran]\ în folosul culturii române. Agafton Monastery is undergoing repair works. ''Saint John the Baptist'' Church.C. Foto: Icoana Fecioarei Maria de la M\n\stirea Agafton 7. being covered with frescoes both on the inside and on the outside (1537-1581). construit\ în stil neogotic. dezvoltându-se în anii urm\tori prin construirea unor corpuri de chilii. toate întregind imaginea unei vie]i monahale active. acoperit de codri seculari. al\turi de bisericile Pop\u]i din Boto[ani [i ''Sf. Voievozi''. spiritual [i turistic al zonei. according to the rotive written in Slavonic and placed above the entrance door. ''Saint John the Baptist'' Church C (1765-1777). ''The Pious Parascheva'' Church (1816). made of oak beams. broderie. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (1835) [i ''Sf. ca prin restaurare. and not only for the churches in Bucovina. as well as Bals and Oneaga Hermitages. added a porch. Biserica Romano-Catolic\. Fevronia [i Olimpiada. Reinstated after 1991. de o pictur\ în ulei. Nicolae Domnesc'' din Dorohoi. Of inestimable value in Botosani are also the Armenian churches ''The Holy Trinity'' (the XVIth century) and ''The Assumption of the Virgin'' (1782). ''Saint Ilie'' Church or ''The Furriers' Church'' (1778). Pentru a în]elege importan]a descoperirii. covoare. aici fiin]eaz\ un c\min de b\trâni. The county also shelters Cozancea and Guranda Monasteries. At just 10 km from Botosani.P. iar în zilele noastre se ridic\ o biseric\ nou\. repaired in 1894. în limba slavon\. reînfiin]ându-se în 1968 [i ajungând în zilele noastre un loc de pelerinaj. dup\ ce în 2006 s-a în\l]at o impun\toare clopotni]\. au reacoperit biserica. thus joining the famous painted churches in Bucovina. în timpul lui Rafail (1820-1853). Today. being reestablished in 1968 and becoming today a pilgrimage place.Ia[i. dup\ cum reiese din pisania ce se p\streaz\ deasupra u[ii de intrare. Trapeza [i cuhnea m\n\stirii alc\tuiau o construc]ie cu parter [i pivni]e. the last pieces of a fresco. Biserica ''Sf. as well as the tombs . s\ impunem pe firmamentul patrimoniului arhitectonic mondial. The church was raised by the great treasurer Mateias Cosolvei. were put out of use. Ioan Botez\torul'' (1765-1777). a stone church (1779) and a new church is being raised today.1991. a stone church being built close to it in 1838-1843. Repus\ în drepturi dup\ 1991. precum [i schiturile Bal[. Bucovina. Biserica ''Cuvioasa Parascheva'' (1816). In order to make the reader understand the importance of the discovery. un grup de c\lug\ri ru[i întemeiaz\ un schit în satul Icu[eni. The complete restoration of this monastery will definitely benefit the Romanian culture. cu pronaos [i altar. characteristics of Moldavian architecture from the XVIth century. ''The Birth of Virgin Mary'' Lippovan church (1853).C. cu prilejul repara]iilor amintite. ca [i alte asemenea. cu planul triconc. 1. M\n\stirea Vorona. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea. În 1859. Foto: M\n\stirea Agafton 6. ast\zi p\strându-se doar acestea din urm\. mutându-se mai târziu în Poiana Vorona. in a mirifc area. M\n\stirea Agafton cunoa[te azi prefaceri. through restoration. besides the churches Popauti from Botosani and ''Saint Nicholas'' from Dorohoi. au ad\ugat [i un pridvor. Aici. nu numai la bisericile din Bucovina. Nicolae'' (1835). we note that the church was built in 1535.N. într-un cadru pitoresc [i care se bucur\ de numero[i pelerini [i turi[ti. pustnicul Agafton ridic\ biserica de lemn ''Sf. cuprinde o biseric\ de lemn (1740). developing in the following years through the construction of dwellings for the monks.Cosula Monastery Alte lãcaºuri de cult Text: Dana PETRARIU . which offer pleasant moments of recreation and meditation.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. as others like it. was a favourable spot for the establishment of important monastic communities. famous for their vast collection of icons and Armenian religious objects. where carpets and embroideries were made. to include in the architectural patrimony of the world. XVI) [i ''Adormirea Maicii Domnului'' (1782). will bring joy to the souls of the people who cherish art and will also boost tourism in this part of the country. În 1814 se transform\ în m\n\stire de c\lug\ri. Între 1856-1858. cu alte ad\ugiri [i repara]ii în 1894. Ioan Botez\torul''. întregind peisajul cultural. Me[terii tocmi]i de ctitor au ridicat o biseric\ cu ziduri trainice din piatr\ [i c\r\mid\. confec]ionat\ din bârne de stejar. dar care încearc\ s\-i redea prestan]a [i însemn\tatea care i se cuvin. Ilie'' sau ''Biserica bl\narilor'' (1778). Ast\zi. Thus. which were added to the existing church dedicated to ''The Assumption of Virgin Mary'' (1793-1883).Arhanghelul zugr\vit în biserica M\n\stirii Co[ula inutul Boto[anilor. located on the road from Botosani to Iasi. Biserica ''Sf. schitul este ridicat la rang de m\n\stire. cea descoperit\ de Nicolae Iorga. [i a fost acoperit\ cu fresc\ la interior [i exterior (între 1537-1581). to visit his aunts Sofia. aflat pe drumul Boto[ani . sprijinit îndeaproape de Patriarhul Teoctist. Zosin Hermitage.C. a community of monks being formed around it. un artefact capabil s\ rivalizeze cu celebrele bijuterii arhitectonice bucovinene. even though they are progressing quite slowly. M\n\stirea Gorovei este situat\ pe drumul de la Dorohoi spre Suceava. Biserica a fost construit\ de marele vistiernic Mateia[ Co[olvei. La doar 10 km de Boto[ani. besides other beautiful objects. also finding. is undergoing a restoration process. and admiring in the attic of the church's porch. all creating an image of an active monastic life in a picturesque background that attracts many pilgrims and tourists. he had the luck to discover the copies (dating from 1816) of an anonimous Romanian translation of Herodotus' ''Histories''. M\n\stirea Agafton a cunoscut o ampl\ dezvoltare. The interior fresco was covered during the repair works by an oil painting with no remarkable artistic virtues. dar [i mormintele funerare . two churches: ''The Birth of Virgin Mary'' Church (1835) and ''Saint Nicholas'' Church (1835). but also throughout the rest of the Moldavian territory. se desfiin]eaz\. Agafton Monastery witnessed a big development. nu în ultim\ instan]\. Foto: Biserica armeneasc\ 2. } Other places of prayer Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Foto: Arhiva D. între anii 1729-1740. Mihai Eminescu used to come to these places often. Boto[ani . forming a monastic complex. construinduse apoi între anii 1838-1843 o biseric\ de zid. Oneaga. ceea ce a permis de altminteri conservarea sa. covered by ancient forests. deasupra u[ii de intrare. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. De o valoare inestimabil\ la Boto[ani sunt [i bisericile armene[ti ''Sf. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. g\sind. Complexul monahal Vorona g\zduie[te o bogat\ colec]ie de c\r]i vechi [i un muzeu. care ofer\ pl\cute momente de recreere [i reculegere. becoming a landmark on the county (and country) map. A home for the elderly functioned here in 1959 . the hermit Agafton raised the ''Holy Voivodes'' wooden church between 1729 and 1740. pentru turismul din aceast\ zon\ a ]\rii. dedicated to ''The Descent of the Holy Spirit''. tot într-o zon\ mirific\. În jude] mai fiin]eaz\ m\n\stirile Cozancea [i Guranda. which are trying to restore its rightful impressive appearance and importance. during the time of Rafail (1820-1853). totodat\. caracteristici ale arhitecturii moldovene[ti din secolul al XVI-lea.J. spiritual and tourist landscape. Biserica lipoveneasc\ C ''Na[terea Maicii Domnului'' (1853). a narthex and an altar. repara]iile executate au ref\cut chiliile. permi]ându-se astfel p\strarea. Biserica ''Sf. a group of Russian monks founded a hermitage in Icuseni village. an artefact capable of competing with the famous architectural jewels from Bucovina. Schitul Zosin. raised in 1834. turn-clopotni]\. Important de [tiut este faptul c\ asemenea fresce au fost executate la comanda ctitorului. încete ce-i drept.

) cum ar fi: unelte. weapons and bronze jewelery. al\turat de cel al Boto[anilor.that penetrated the extra-Carpathian space through exchanges (supply vases. Its patrimony. the Independence War in 1877 .ro >> 53 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani . one of the few of its kind found in Romania. Marasesti and Oituz alongside the armies of the Central Powers in the summer of 1917 and the echo of the Great Union in Botosani. sunt expuse un ad\post uman (par]ial reconstituit. opai]e). lucrat\ manual. datând din ultimul secol al mileniului I `. the most representative being exhibited in the museum's showcases.cel mai vechi ad\post uman din Europa de S-E) [i un ''atelier'' pentru prelucrarea silexului. precum [i în expozi]ii din Elve]ia [i Polonia. the museum dates from 1955.the oldest human shelter in south-eastern Europe) and a ''workshop'' for the processing of silex.XVth centuries). The Modern Age brings us an important number of numismatic pieces. Bogat ilustrat\ este epoca feudal\. the tools discovered in Hudum (the XIVth century). monede [i unelte agricole.XV). on No. Evolu]ia jude]ului Boto[ani în perioada interbelic\ pe plan economic. Muzeul Jude]ean de Istorie este cea mai important\ institu]ie muzeal\ din jude]. a trecut de mult dincolo de grani]ele ]\rii. handmade. as well as in exhibitions in Switzerland and Poland. oameni de [tiin]\ [i arti[ti al c\ror nume. the Rebellion in 1907 and World War I in 1914 . have transcended the borders long ago. comparabile cu cele mai cunoscute civiliza]ii ale timpului. inaugurarea ei având loc în decembrie 1977. cu siguran]\ cel mai fertil în spirite col] de p\mânt românesc. rushlights).C. social. Gheorghe'' . Their portraits and a series of personal objects that belonged to George Enescu. prezentate prin expresive imagini fotografice. cupe. f\r\ întrerupere. arme [i podoabe din bronz. but the current exhibition.1552 from Botosani). scientists and artists whose names. Stefan Luchian. weapons and decorations. incised or excised. which comprised the nowadays territory of Botosani County. 1 2 3 The County History Museum Botosani P Another interesting part of the museum is represented by the halls dedicated to the Neolithic and especially to Cucuteni Culture. Nicolae Iorga.1918. Un alt punct de mare interes al muzeului îl constituie s\lile dedicate neoliticului [i în mod special Culturii Cucuteni. to the mathematician Octav Onicescu and to the doctor Iacob Iacobovici give substance to a space that makes one relfect and puts a halo of light above Botosani. Stefanesti Draguseni and Cucorani are the proof of an advanced civilization.1551 and ''Uspenia'' Church . as well as two golden pieces (a fantastic animal and a rough human figurine) and secondly. have brought to light an impressive number of objects dating from the superior Palaeolithic. Nicolae'' Dorohoi .1918. fossilized remainders of pre-historic animals (deer. cele mai reprezentative fiind expuse în vitrinele muzeului. led by King Burebista .1878. politice [i sociale desf\[urate aici [i a rolului deosebit pe care Boto[anii l-au jucat în istoria Moldovei. reliefarea dezvolt\rii istorice a Moldovei [i în acest context a ]inutului Boto[anilor.p\trunse în spa]iul extracarpatic pe calea schimbului (vase de provizii.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA . {tefan Luchian. Nicolae'' Pop\u]i 1496) [i cele ale Elenei Despot Doamna. figurinele antropomorfe [i zoomorfe legate de cultul fecundit\]ii [i fertilit\]ii. Fax: + 40231 536 989 E-mail: istorie@muzeubt.) is presented in the basic exhibition of the County History Museum through a great number of objects. political and social life in this area and also the special role played by Botosani in the history of Moldavia. the hearths and the altars. `n primul rând. 15 Unirii Street (an architectural monument built at the beginning of the XX-th century according to the plans of the great architect Petre Antonescu). negru). Foto: www. Mitoc-Valea Izvorului [i Pârâul lui Istrati. 1. în mod firesc. prove an active economic.C. de-a lungul tuturor epocilor istorice. which ended in the formation of the united national state on 1 December 1918. pictate în dou\ sau trei culori (alb. George Enescu. presented through eloquent photographic images. cultural and political level completed the museum's presentation of its history. The pottery. horse. {tef\ne[ti Dr\gu[eni [i Cucor\ni fac dovada unei civiliza]ii avansate. extrem de variat\ în privin]a dimensiunilor. Boto[ani Telefon: + 40231 513 446. The evolution of Botosani County in the inter-war period at an economic. cuprinzând câteva zeci de mii de piese. with a wide variety of shapes and sizes. Cercet\rile întreprinse de arheologii institu]iei.sec. între care Unirea din anul 1859. so]ia domnitorului Petru Rare[ (''Sf. George Enescu. decorat\ cu motive geometrice. at Ripiceni-Izvor. Contact: Str. Mitoc-Valea Izvorului and Istrati's Brook. As an institution. discovered in Ripiceni . approximately thirty thousand years ago. muzeul dateaz\ din anul 1955. the thesaurus with silver coins and objects discovered in Stauceni and Lunca (the XIV . oglind\ a evolu]iei societ\]ii umane pe contururile actualului jude]. local and imported pottery.1552 din Boto[ani). . a mirror of the evolution of human society on the territory of the nowadays county. tezaurele cu obiecte [i monede de argint descoperite la St\uceni [i Lunca (sec. au scos la iveal\ un impresionant num\r de obiecte datând din paleoliticul superior. fac dovada unei active vie]i economice. împreun\ cu speciali[ti ai institutelor de arheologie din Bucure[ti [i Ia[i.1495 [i ''Sf. uneltele din piatr\ [lefuit\ [i os descoperite la Tru[e[ti. amfore.3.) este ilustrat\ în expozi]ia de baz\ a Muzeului Jude]ean de Istorie printr-un mare num\r de obiecte.Ceramic\ de Cucuteni din Muzeul Jude]ean Boto[ani atrimoniul s\u. XIV). al\turi de unelte [i arme din piatr\ cioplit\ [i din os. press documents and photographs. Epoca metalelor (în care geto-dacii se individualizeaz\ din masa tracilor [i î[i f\uresc prima organiza]ie statal\. In this context. comprising tens of thousands of pieces. Boto[ani. presents the history of a county where the human civilization began to take shape thirty millennia ago and continued to evolve throughout all historic periods. the most remarkable being the ones from the Thracian-Getic citadel from Stancesti (the middle of the I millennium B. dating from the last century of the I millennium B. Perioadele corespunz\toare existen]ei provinciei romane Dacia [i des\vâr[irii procesului de formare a poporului român (sec. vetrele [i altarele.1496) and the ones of Lady Elena Despot. Ca institu]ie. of exceptional fineness. the museum presents the participation of the people of Botosani in the great battles from Marasti. Ceea ce re]ine în mod deosebit aten]ia în ultimul segment al muzeului este galeria personalit\]ilor pe care Boto[anii le-au dat spiritualit\]ii române[ti [i universale. de resturi fosilizate ale unor animale preistorice (cerb. ro[u.muzeubt.Muzeul Jude]ean Boto[ani Amenajat în cl\direa fostei Prefecturi a jude]ului. The researches undertaken by the instution's archaeologists. comparable to the most famous civilizations of that time. descoperit la Ripiceni . O important\ parte a muzeului este destinat\ prezent\rii epocii de piatr\. În acest context este reliefat\ participarea boto[\nenilor la marile b\t\lii cu armatele Puterilor Centrale de la M\r\[ti. other impressive objects are the ones from Lozna (Dersca Commune): approximately 70 iron tools and weapons. What draws the attention of the visitors in the last section of the museum is the gallery of notable figures from Botosani. I `. la Ripiceni-Izvor. R\scoala din anul 1907 [i Primul R\zboi Mondial dintre anii 1914 . the tools made of polished stone and bone discovered in Trusesti. coins and agricultural tools. este ceva mai nou\. dar expozi]ia pe care vizitatorii o pot vedea. household utensils. 52 << Organized in the building of the former Prefect's office. Unirii nr. Aici. The first hall is dedicated entirely to the Palaeolithic. printre care amintim pe Mihai Eminescu. next to the name of Botosani. 15. din rândul c\rora se deta[eaz\. uneltele descoperite la Hudum (sec. incizate sau excizate. descoperit la Mitoc. cele din depozitul de la Lozna (comuna Dersca): circa 70 de unelte [i arme din fier.C. de pe strada Unirii nr. sub regele Burebista . which prove the involvement of the inhabitants of Botosani in the most important events of their history: the Union in 1859. cal. în care iau fiin]\ cele trei state române[ti. din urm\ cu aproximativ treizeci de mii de ani. documente de pres\ [i fotografii. fact allowed by the abundance of illustrative material for this period. black). A significant part of the museum is dedicated to the presentation of the Stone Age. the anthropomorphic and zoomorphic figurines relating to the culture of fertility. The Feudal Age (when the three Romanian states are founded) is also illustrated. such as Mihai Eminescu. Bog\]ia materialului ilustrativ pentru aceast\ epoc\ permite ca prima sal\ de expozi]ie s\ fie dedicat\ exclusiv paleoliticului. ceramic\ autohton\ [i de import. Valoarea excep]ional\ a ceramicii cucuteniene din patrimoniul Muzeului Jude]ean de Istorie a fost recent confirmat\ de faptul c\ un mare num\r de vase au fost selec]ionate [i incluse într-o mare expozi]ie deschis\ în toamna anului 2008 la Vatican. There. decorated with geometrical motifs painted with two or three colours (white. M\r\[e[ti [i Oituz din vara anului 1917 [i ecoul Marii Uniri la Boto[ani. social. discovered in Mitoc. jud. Din epoca modern\ dateaz\ un important num\r de piese numismatice.I century B. weapons made of cut stone and bone.Muzeul Judeþean de Istorie Botoºani Text: Gheorghe MEDIAN . the themes obviously aiming at highlighting the historic development of Moldavia and in this context.Hr. unul dintre pu]inele de acest fel g\site în România. dar mai ales a formelor. cultural [i politic încheie prezentarea pe care muzeul o face istoriei acestuia. în al c\rei areal a fost cuprins [i teritoriul de ast\zi al jude]ului Boto[ani. The princely documents. red. cele provenind din cetatea traco-getic\ de la Stânce[ti (mijlocul mileniului I `. the evolution of Botosani County. vase pentru ofrande [i obiecte de podoab\ descoperite în morminte de înhuma]ie din secolele III-IV.ro . tematica muzeului urm\rind. together with specialists of the archaeology institutes in Bucharest and Iasi. XIV . Ceramica. amphorae.Hr. precum [i dou\ piese din aur (un animal fantastic [i o figurin\ uman\ schematizat\) [i `n al doilea rând. mammoth). the County History Museum is the most important institution of this kind in the county.1878. 15 (monument de arhitectur\ construit la începutul secolului al XX-lea dup\ planurile marelui arhitect Petre Antonescu). care probeaz\ implicarea boto[\nenilor în cele mai importante evenimente care au marcat-o. goblets. vases for offerings and jewelery discovered in tombs dating from the III-IV centuries. II-VIII) sunt ilustrate prin numeroase obiecte de factur\ carpic\ [i roman\ .1495 and ''Saint Nicholas'' Popauti . a c\rui urmare a constituit-o f\urirea statului na]ional unitar la 1 Decembrie 1918. Nicolae Iorga. the wife of the ruler Petru Rares (''Saint George'' Church . ustensile casnice. Portretele lor [i o serie de obiecte personale care au apar]inut lui George Enescu.1551 [i ''Uspenia'' .Hr. R\zboiul pentru cucerirea independen]ei de stat din anii 1877 .) like: tools. personalities that stand ahead an impressive number of men of letters. The periods relating to the existence of the Roman province Dacia and to the completion of the process of formation of the Romanian people (the II-VIII centuries) are illustrated through many Thracian and Roman objects . important to Romanian and universal spirituality. matematicianului Octav Onicescu [i medicului Iacob Iacobovici dau consisten]\ unui spa]iu care îndeamn\ la reflec]ie [i arunc\ un nimb de lumin\ asupra Boto[anilor. de o excep]ional\ fine]e a pastei. Hrisoavele domne[ti. ctitoriile lui {tefan cel Mare (Biserica ''Sf. is newer. besides tools. being inaugurated in December 1977. the visitors can admire a human shelter (partially reconstituted. the foundations of Stephen the Great (''Saint Nicholas'' Church Dorohoi . personalit\]i care se a[az\ în fruntea unui impresionant num\r de litera]i. arme [i decora]ii. pune în valoare istoria unui ]inut în care civiliza]ia uman\ a început în urm\ cu treizeci de milenii [i s-a desf\[urat. mamut). The Age of Metals (when the Geto-Dacians broke away from the Thracian people and set up their first state. The exceptional value of the pottery belonging to Cucuteni Culture from the patrimony of the County History Museum was recently confirmed by the fact that a large number of vases have been selected and included in a great exhibition opened in the fall of 2008 at the Vatican. certainly the most spiritual corner of Romanian ground.

cu mai multe lucr\ri de grafic\ semnate de {tefan Constantinescu. al\turi de Teatrul ''Mihai Eminescu'' se afl\ unul dintre cele mai cunoscute obiective culturale ale ora[ului.cuprinde mai multe lucr\ri înf\]i[ând cu prec\dere peisaje. Constantin Doroftei. Teodor Valenciuc. connecting his name to Botosani by painting the city's most important religious edifice. îi întâlnim pe Paul Verona. consisting of several drawings in charcoal. as well as exhibitions of the less famous. drawings. pân\ la începutul secolului al XXI-lea. comprising several works of graphics signed by Stefan Constantinescu. au expus aici nume sonore ale picturii române[ti contemporane. is the one made in 1977 by the university professor Vasile Filip from ''George Enescu'' Academy of Music in Bucharest. Alexandru Hreniuc. Mihai Bejenaru. Foto: Picturi din portofoliul pictorului George SPAIUC expuse la Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2 ntr-un spa]iu generos de la etajul cl\dirii.Victor Hreniuc. an accessible and not easily forgotten sight. which occupies entirely one of the exhibition halls. curente [i orient\ri ale artei plastice. cuprinde lucr\ri reprezentative pentru arta plastic\ româneasc\ de la sfâr[itul secolului al XIX-lea. Theodor Pallady (an exceptional nude and a portrait of professor Vasile Filip). cum au fost cele dedicate lui {tefan Luchian. Organized in a generous space. Num\rul mare de expozi]ii. where we encounter.din pasteluri [i colaje. C. George Spaiuc. pân\ de curând. Amenajate într-un spa]iu generos. Corneliu Baba. The most important donation. Tot aici se organizeaz\ expozi]iile taberelor de pictur\ de la Agafton [i Ipote[ti.pictor c\ruia i se datoreaz\ înfiin]area Sec]iei de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani în anul 1960 . a future suited for a space where culture is a true presentation card. C. Cea care poart\ numele pictorului Vasile {tefan se constituie din pânze cu peisaje [i natur\ moart\. but only 24 works are exhibited. to know and appreciate some of the greatest personalities of Romanian art and their creations. se reg\sesc numeroase portrete [i peisaje. structurat\ pe dona]iile câtorva colec]ionari [i arti[ti plastici consacra]i.Manuel M\n\stireanu. they represented the perfect place where the artists . such as Viorel Marginean. Extremely interesting is the donation of the plastic artist Costel Badea. as well as very successful retrospective exhibitions. originar ca [i Vasile Filip din ]inutul Boto[anilor. Theodor Pallady (un excep]ional nud [i un portret al profesorului Vasile Filip). Costin Neam]u [i mul]i al]i arti[ti ale c\ror crea]ii figureaz\ în colec]iile muzeelor din ]ar\ [i str\in\tate. dar talenta]ilor Ghenadie Prisacaru [i Cristina Venedict.water colour). înscris la loc de cinste în biografia artistic\ a multor arti[ti plastici români.uv. 3 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 54 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 55 . Ion Grigore. Gheorghe Stanciu.personale sau în colaborare cu arti[ti fotografi de peste hotare . tapiserie.Corneliu Dumitriu. galeriile au g\zduit expozi]ii tematice care au prezentat publicului bogatul patrimoniu de art\ al Muzeului Jude]ean. The donation that bears the name of painter Vasile Stefan includes canvases with landscapes and still life. între care un ginga[ cap de feti]\. George Spaiuc. ''Stefan Luchian" Art Galleries represent a mustsee.paintings in water colour. grafic\. precum [i ale tinerilor în plin\ afirmare . într-o cl\dire din imediata apropiere a locului pe care s-a aflat casa c\minarului Gheorghe Eminovici. the galleries have organized theme exhibitions which presented the vast art patrimony of the County Museum. Ghenadie Prisacaru and Cristina Venedict. Mihailescu. sculptur\. we find many portraits and landscapes. Cu expozi]ii variate.pictur\. They represent just a small part of the patrimony of the picture gallery which comprises over 2. in a generous space. tapiserie -. c\reia îi este de asemenea dedicat\ o întreag\ sal\. Agripa. se afl\ Sec]ia de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani. 1. comprises representative works of Romanian plastic art from the end of the XIXth century until the beginning of the XXIst century.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: www. Trebuie amintit faptul c\ în lipsa. a unui spa]iu pentru Sec]ia de Art\. Corneliu Baba. Deosebit de interesant\ este dona]ia artistului plastic Costel Badea. la care din anul 2008 au început s\ participe [i arti[ti plastici din Republica Ucraina. The basic exhibition. Simezele Galeriilor de Art\ ''{tefan Luchian'' au g\zduit lucr\rile celor mai renumi]i arti[ti plastici boto[\neni contemporani . 27 1 Decembrie Street in Botosani.a painter to whom we owe the establishment of the Art Section of the County Museum Botosani in 1960 . placed on the gallery's cymae. Marcel Chi]ac [i Mihai Bejenaru. Gh. structured on the donations of a few collectors and famous plastic artists. tapestry . acuarel\. al\turi de {tefan Luchian . sunt expuse trei sculpturi mici în bronz ale Iuliei Oni]a. Rudolf Schwaitzer-Cumpana (landscapes from Paris and Venice). Another important donation.with two remarkable landscapes . graphics. such as the ones dedicated to Stefan Luchian. being attended also by plastic artists from Ukraine since 2008. 130 works of art . at the ground floor of an imposing apartment building. compus\ din mai multe desene în c\rbune. Marius Vatamanu. Marius Vatamanu. manifest\ri artistice de tradi]ie. fapt cu care locuitorii nu multor ora[e ale ]\rii se pot l\uda. Biserica ''Uspenia''.of the famous photographer Dusa Ozolin. acestea reprezint\ un nume de referin]\ în peisajul artelor plastice din Moldova. The donation of Eugen Ispir . sculpture. Între cele aproximativ 30 de lucr\ri semnate de maestrul Petre Achi]enie. ''Stefan Luchian" Art Galleries. diversitatea acestora [i valoarea expozan]ilor au oferit avizatului public boto[\nean [ansa de a fi continuu la curent cu cele mai noi tendin]e. Opened over two decades ago with the purpose of promoting the contemporary plastic art in Botosani. Considerând o onoare de a fi g\zdui]i de renumitele galerii boto[\nene. Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian''. este cea f\cut\ în anul 1977 de profesorul universitar Vasile Filip de la Conservatorul ''George Enescu'' din Bucure[ti.Paul Verona. ''Uspenia'' Church. O alt\ dona]ie important\. într-o dinamic\ remarcabil\.gravur\ [i A. a patrimony formed in the almost fifty years of the gallery's existence. photography. Ion Grigore. Robert Cobuz. Constantin Doroftei. De asemenea. big names of contemporary Romanian art have exhibited here.signed by a large number of plastic artists. and the donation of painter Costin Neamtu presents pictures in crayon and collages. Octav Bancila (''Head of a Gipsy Woman''). desen. The picture gallery in Botosani could not leave out the local plastic artists. The exhibition includes works of a few contemporary painters from Botosani Corneliu Dumitriu. Robert Cobuz.both plastic artists from Botosani and other artists from the country's large cultural centres could exhibit their creations .comprises several works consisting mostly of landscapes. unele dintre cele din urm\ inspirate din c\l\toriile de documentare în Fran]a. cel care [i-a legat numele de Boto[ani [i prin faptul c\ a pictat cel mai important edificiu religios al ora[ului. viitor pe m\sura unui spa]iu în care cultura se constituie într-o adev\rat\ carte de vizit\. precum [i ale mai pu]in cunoscu]ilor. iar dona]ia pictorului Costin Neam]u . from classics to the rising stars of today. precum [i retrospective de mare succes. unde s-a n\scut [i a copil\rit pân\ la vârsta de patru ani Mihai Eminescu. born (as well as Vasile Filip) in the county of Botosani.între care cel al profesorului [i violonistului Vasile Filip). n centrul civic al Boto[anilor. între care se num\r\ cele înf\]i[ându-i pe maestrul Corneliu Baba [i pe pictorii boto[\neni Constantin Piliu]\ [i Petre Achi]enie. ele au constituit locul ideal unde [i-au putut expune crea]iile . currents and orientations in the plastic art field. Gheorghe Petra[cu [i C. in an edifice situated in the proximity of the former house of the exciseman Gheorghe Eminovici. sheltering several exhibitions individual or in collaboration with photographers from abroad . The great number of exhibitions. They are reunited in an exhibition hall. Ion Murariu (''Iarna pe iaz'' . M. Din pinacoteca boto[\nean\ nu puteau lipsi arti[tii plastici boto[\neni.ale renumitului artist fotograf Du[a Ozolin.Secþia de Artã Text: Gheorghe MEDIAN . engravings. Nicolae Vermont and Constantin Piliuta. gravur\. Mih\ilescu. We can also mention the donation of Olga Constantinescu Pelimon. Expozi]ia cuprinde [i lucr\ri ale câtorva pictori boto[\neni contemporani . M.Muzeul Jude]ean Boto[ani Galeriile de Artã "ªtefan Luchian" Pe strada 1 Decembrie nr. Dona]ia Eugen Ispir . Galeriile au prilejuit publicului amator de frumos [i întâlnirea cu arta fotografic\. Gh. patrimoniu constituit în cei aproape cincizeci de ani de existen]\ ai acesteia. occupying an entire hall as well.ro Foto: Exponate din sec]ia de art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani Î 1 Î "Stefan Luchian" Art Galleries In the civic centre of Botosani. pe cele ale Olg\i Constantinescu Pelimon. some depicting Corneliu Baba and the painters from Botosani Constantin Piliuta and Petre Achitenie.acuarel\). The galleries have also given the public the chance to find delight in photographic art. fotografie .pictur\. made with different techniques. a situation not frequently encountered in other Romanian towns. sculptur\. Ei sunt reuni]i într-o sal\ de expozi]ie în care. Piliu]\ (''Cas\ din Boto[ani''). Deschise în urm\ cu peste dou\ decenii în scopul promov\rii artei plastice contemporane boto[\nene. We must also mention that because of the lack of a space for the Art Section (until now). din rândul dona]iilor.cu dou\ remarcabile peisaje -. The exhibitions of the painting camps from Agafton and Ipotesti are also organized here. semnate de un num\r însemnat de arti[ti plastici. Vân\toru (autoportret). traditional artistic manifestations. de a cunoa[te [i aprecia unele dintre cele mai importante personalit\]i ale artei române[ti [i crea]iile acestora. Rudolf Schwaitzer-Cump\na (peisaje din Paris [i Vene]ia).one of the portraits presenting the professor and violinist Vasile Filip). tapestry.georgespaiuc. lucrate în tehnici diferite. sunt expuse 24 de lucr\ri semnate de Eusta]iu Stoenescu (naturi statice [i portrete . whose creations are present in the collections of national and foreign museums. Nicolae Vermont [i Constantin Piliu]\. alongside ''Mihai Eminescu'' Theatre we find one of the most famous cultural sights in town. their variety and the value of the artists who exhibited their works there have given the connoisseur public a chance to be permanently informed about the latest trends. 27 din Boto[ani. precum Viorel M\rginean. aflate pe simezele pinacotecii. is the one made by painter Petre Achitenie. Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian'' constituie o destina]ie care nu ar trebui ocolit\. With a large variety of exhibitions. este cea a pictorului Petre Achi]enie. Piliuta (''House from Botosani''). as well as the works of young artists . f\când prin aceasta o deschidere spre viitorul frumos ce se întrevede pentru arta plastic\ boto[\nean\. The cymae of ''Stefan Luchian" Art Galleries have exhibited the works of the most famous contemporary artists from Botosani . Cea mai important\ dona]ie. Considering an honour to be accepted by the famous galleries from Botosani. Text: Gheorghe MEDIAN . sculpture. Teodor Valenciuc.painting. grafic\. occupying a top position in the artistic biographies of many Romanian artists. where Mihai Eminescu was born and lived until the age of four. Mai re]inem. cât [i creatori din marile centre culturale ale ]\rii. Ele reprezint\ o mic\ parte din patrimoniul de peste 2300 de opere de art\ al pinacotecii. the galleries are a reference in the field of Moldavian plastic art. Foto: Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2. thus presenting the bright future that lies ahead for the local plastic art. Octav B\ncil\ (''Cap de ]iganc\'').atât arti[tii plastici boto[\neni. alongside Stefan Luchian . sunt expuse peste 130 de opere de art\ . Mihai Bejenaru.Manuel Manastireanu. care ocup\ integral una din s\lile de expozi]ie. Vanatoru (self-portrait). Marcel Olinescu . Gheorghe Petrascu and C. with a remarkable dynamics.Victor Hreniuc. de la clasici la tineri afla]i în plin\ afirmare. Gheorghe Stanciu. Ion Murariu (''Rush to the pond'' . Horea Pa[tina. Three small bronze sculptures made by Iulia Onita (one of them presenting the delicate head of a little girl) are also exhibited. Din aceast\ dona]ie constând în 47 de tablouri. Marcel Olinescu . Marcel Chitac and Mihai Bejenaru. Alexandru Hreniuc. The first floor shelters. Horea Pastina. Agripa. Costin Neamtu and many others. Expozi]ia de baz\. some of them inspired by the painter's travels to France. [i 3. The donation consists of 47 paintings. un obiectiv lesne de atins [i greu de uitat. graphics. signed by Eustatiu Stoenescu (still life and portraits . ele g\zduind mai multe expozi]ii . la parterul unui impozant bloc de locuin]e. 54 << The Art Section The Art Section of the County Museum Botosani is located on No. From among the 30 works signed by Petre Achitenie.engravings and A. but talented nonetheless.300 works of art.

a member of the Malaria Commission. pot fi v\zute. in 1968. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 57 . Ioan Nemes''. The oldest exhibits. has 276. in an impressive variety of shapes and sizes. a ajuns în prezent la 276. situated on No. prof. nr. Dionisie Popa. men]inându-se aici doar colec]ia de [tiin]ele naturii. The museum patrimony (natural history). dou\ dintre personalit\]ile de marc\ ale [tiin]ei române[ti. re]in aten]ia. situat\ pe strada Al. Draguseni. C\t\lin Rang. Setran. colec]iile de istorie. în cadrul Popescu Rusu. besides many tools and weapons cut in stone. Foto: Diorama . Mihai Ciuca (18831969). profesor la Facultatea de Medicin\ din Bucure[ti. Cele mai vechi exponate. ce completeaz\ cu o not\ vie caracterul naturist al acestuia. H\ne[ti [i Vorniceni. [i trei unit\]i muzeale. professor at the Medical School in Bucharest. whose basic elements are represented by a few cultural edifices .cel mai vechi datând din secolul al XV-lea. The Archaeology Museum exhibits a series of vestiges of great scientific interest. cu care de altfel se deschide circuitul expozi]ional. Ioana Setrot. Ioan Neme[''. Printre achizi]iile cele mai importante se num\r\ ''Colec]ia entomologic\ prof. discovered in Mitoc. consisting of 352 pieces and 41 boards in 1968. born in this town.Muzeul de {tiin]ele Naturii [i Galeriile de Art\ Modern\ . se constituie în dovezi revelatoare ale evolu]iei societ\]ii omene[ti în acest col] de ]ar\. Foto: Diorama . deosebit de bine conservate. iar muzeul care le expune constituie un obiectiv care merit\ s\ fie înscris pe itinerarul oric\rui turist ajuns în jude]ul Boto[ani. The Archaeology Museum in Saveni and the ''Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca'' were established in 1965. I.28 cm. având ini]ial colec]ii de arheologie. Colecþia Memorialã Mihai ºi Alexandru Ciucã Municipiul Dorohoi dispune de o valoroas\ zestre cultural\. archaeology and art were transfered to Botosani. belonging to Noua Culture (axes. presenting the spiritual side of Cucuteni Culture. Exponatele.the Sciences of Nature Museum and the Modern Art Galleries . I. Co]u[ca. Dou\ dintre muzeele dorohoiene . I.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: Muzeul de {tiin]ele Naturii 1 2 Muzeul de Arheologie Sãveni Text: Gheorghe MEDIAN . Alexandru Ciuc\ (1880-1972) a fost profesor la Facultatea de Medicin\ Veterinar\ Bucure[ti. în ultima sut\ de ani. fotografii înf\]i[ându-i pe cei doi oameni de [tiin]\ în momente diferite ale vie]ii.Vas de provizii. În s\lile destinate neoliticului. two of the notable figures of Romanian science. The well-preserved exhibits represent irrefutable proofs of the evolution of mankind in this part of the country and the museum which presents them is a sight worth visiting by any tourist who comes to Botosani County. the collections of history. de asemenea. Dr\gu[eni. Dintre numeroasele obiecte [i documente expuse. consacrate ca monumente de arhitectur\. the only collection that remained being the sciences of nature collection. exhibiting over 700 pieces of decorative art made of glass and porcelain. Din rândul acestora. a doctor specialized in epidemiology. printre care se num\r\ Cristina Popescu Rusu. ceramic\ ornamentat\ cu [nur). history. catalogat\ ca fiind a treia din ]ar\ din punctul de vedere al valorii [tiin]ifice. and three museums.000 exhibits today from all systematic groups. the ''Exotic Lepidopterae collection . many manuscripts and scientific works which were published both in the country and abroad.ecosistem p\dure de conifere Aurelian Antal [i Mihai Debeli. ''Colec]ia de lepidoptere exotice . a grinding mill and most of all the beautiful ceramic objects from Cucuteni. sciences of nature and art. Mitoc. one of the most beautiful edifices in town. 43. acknowledged as architectural monuments. membru în Consiliul Sanitar [i delegat al României la Oficiul Interna]ional de Epizootii cu sediul la Paris. Dup\ formarea jude]ului Boto[ani. Patrimoniul muzeal (istorie natural\). fii ai acestui ora[. descoperit la Mitoc. 1. The Modern Art Galleries The ''Modern Art Galleries'' have been set up at the ground floor. a division of the Society of Nations.have been established in the building of the former Prefect's office in Dorohoi County. Dionisie Popa. Autor a peste 150 de lucr\ri [tiin]ifice. descoperit la Dr\gu[eni 3 4 Muzeul de {tiin]ele Naturii l\direa care g\zduie[te acest l\ca[ cultural este monument de arhitectur\ (secolul al XIX-lea) [i este situat\ pe strada 1 Decembrie 1918 nr.[i tricrom. o râ[ni]\ [i mai ales minunatele exemplare de ceramic\ cucutenian\ pictat\ bi. a tusk impressing through its size: length of three meters and a maximum diameter of 0. de la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul secolului al XX-lea.28 cm. From among them. academician. a organizat [i condus numeroase expedi]ii de studii [i ajutor tehnic pentru combaterea malariei în Orientul Apropiat [i Extremul Orient [i a publicat peste 350 de lucr\ri [tiin]ifice.Cantacuzino''. Muzeul de {tiin]ele Naturii a luat fiin]\ în anul 1953.pas\re pe cale de dispari]ie 56 << Museums in Dorohoi The Sciences of Nature Museum The City of Dorohoi has a valuable cultural dowry. Author of over 150 scientific works. [i dou\ complexe cu oase de mamut.the oldest dating from the XVth century . obiecte din epoca bronzului. în anul 1968. Hanesti and Vorniceni area. Ileana c\rora sunt expuse peste 700 de piese de art\ decorativ\ din sticl\ [i por]elan. 43 Al. format din 352 piese [i 41 plan[e în anul 1968. The Sciences of Nature Museum was founded in 1953. The halls also exhibit objects from the Bronze Age. În s\lile de expozi]ie.homarus gammarus Iulia Oni]\. Cuza Street. obtained through acquisitions and donations from various collectors as a result of the field research conducted by the experts of the institution. discovered during the archaeological diggings performed in Saveni .ecosistem de balt\ 3. an architectural monument. care a cunoscut o continu\ extindere. Alexandru Ciuca (1880-1972) was a professor at the Veterinary School in Bucharest. from among whom we can mention Cristina n dou\ din înc\perile muzeului din S\veni. proving their intellectual value and their great prestige in the Romanian and international scientific field. arheologie [i art\ au fost transferate la Boto[ani. They were accomplished by artists who participated in the creation camps from Dorohoi (1985 -1989). Foto: Homar . Africa)''. Ioana Setrot. Cantacuzino'' Institute. and two sections with mammoth bones. medic epidemiolog. becoming one of the most important in the country. situated on No.Ripiceni. într-o impresionant\ varietate de forme [i m\rimi. pe lâng\ numeroasele unelte [i arme din piatr\ cioplit\. 4.several constructions. Africa)''.Wilhelm Weber'' and the ''Exotic birds collection (Zair. decorated pottery). a fost expert în cadrul Comisiei de malarie de pe lâng\ Societatea Na]iunilor. obiecte din secolele II-III ale erei cre[tine (vase de factur\ roman\) [i din secolele III-IV apar]inând Culturii Sântana de Mure[-Cerneahov (obiecte de podoab\ [i vase ceramice).Ripiceni. date from the Paleolithic. el a fost inclus de Robert Wuillaume între cele 29 de personalit\]i din domeniul medicinii veterinare care au f\cut descoperiri notabile în acest domeniu. istorie. mai multe construc]ii. ordine [i medalii cu care au fost recompensa]i.sunt amenajate în cl\direa fostei prefecturi a jude]ului Dorohoi. Foto: Dropia . the attention of the visitor is caught by photographs of the two scientists in different moments of their lives. 40. monument de arhitectur\.000 exemplare din toate grupele sistematice. Mitoc. dating from the end of the XIXth century and beginning of the XXth century. which has been continuously expanded. deputy manager of ''Dr. Mihai Ciuc\ (1883-1969). Cuza. Galeriile de Art\ Modern\ La parterul muzeului au fost amenajate ''Galeriile de Art\ Modern\''. The halls dedicated to the Neolithic exhibit axes made of polished stone. the orders and medals they received. organized and led many study and assistance expeditions for the control of malaria in the Near and Far East and published over 350 scientific works. considered the third in the country as scientific value. Dan B\ncil\. From among the numerous objects and original documents. se remarc\ ''atelierul'' de confec]ionat unelte din silex. he was included by Robert Wuillaume among the 29 personalities who made important discoveries in the field of veterinary medicine in the last century. which give life to the museum. Ileana {etran. una dintre cele mai frumoase construc]ii ale ora[ului. painted with two or three colours. Catalin Rang. terracotta weights for the fishing nets and for the vertical weaving loom. 40 1 Decembrie 1918 Street. the most remarkable pieces are the ''workroom'' where the silex tools were made. Iulia Onita. Maria [i 2. a member of the Sanitary Council and Romanian delegate at the International Office of Epizooty in Paris. The Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca Two of the rooms of the museum from Saveni shelter the memorial exhibition dedicated to the brothers Mihai and Alexandru Ciuca.Muzee dorohoiene Text: Gheorghe MEDIAN . ale c\rei elemente de baz\ sunt câteva edificii de cult . initially comprising collections of archaeology. After the establishment of Botosani County. Muzeul de Arheologie S\veni [i ''Colec]ia Memorial\ Mihai [i Alexandru Ciuc\'' fiin]eaz\ din anul 1965. director general adjunct al Institutului ''Dr. care pun în valoare componen]a spiritual\ a Culturii Cucuteni. între care un col] care impresioneaz\ prin dimensiuni: lungimea de trei metri [i diametrul maxim de 0. [tiin]ele naturii [i art\. This section is completed by anthropomorphic and zoomorphic gods symbolising fertility and many objects of worship. objects dating from the II-III centuries of the Christian era (Roman vases) and also from the III-IV centuries belonging to Santana de Mures-Cerneahov Culture (jewellery and ceramic vases). Two of the museums from Dorohoi . ob]inute din achizi]ii [i dona]ii de la diver[i colec]ionari [i ca rezultat al cercet\rii de teren f\cute de personalul de specialitate al institu]iei. Maria and Aurelian Antal and Mihai Debeli. marele num\r de manuscrise [i lucr\ri [tiin]ifice ap\rute în ]ar\ [i str\in\tate care pun în valoare înalta lor ]inut\ intelectual\ [i marele prestigiu de care s-au bucurat în lumea [tiin]ific\ româneasc\ [i interna]ional\. prof. este deschis\ expozi]ia memorial\ dedicat\ fra]ilor Mihai [i Alexandru Ciuc\.Wilhelm Weber'' [i ''Colec]ia de p\s\ri exotice (Zair. Cultura Cucuteni. Li se al\tur\ idolii antropomorfi [i zoomorfi simbolizând cultul fertilit\]ii [i fecundit\]ii [i numeroase piese de cult. rezultate în urma s\p\turilor arheologice efectuate în zona S\venilor . re]in aten]ia topoarele de piatr\ [lefuit\. Ele sunt realizate de arti[tii sticlari [i cerami[ti participan]i la taberele de crea]ie de la Dorohoi din anii 1985 -1989. which actually open the visiting circuit.Muzeul Jude]ean Boto[ani C Foto: Arhiva Muzeului de Arheologie S\veni . dateaz\ din paleolitic. The museum has a small space with exotic birds and fish. apar]inând Culturii Noua (topoare cu gaur\ de înm\nu[are. Î The Archaeology Museum in Saveni The edifice that shelters this cultural sight is an architectural monument (dating from the XIXth century). Cotusca. pe lâng\ numeroase documente originale. devenind una dintre cele mai importante din ]ar\. I. academician. Muzeul dispune de un mic spa]iu cu p\s\ri [i pe[ti exotici. From among the most important acquisitions we can mention the ''Entomologic collection of prof. greut\]i de lut ars pentru plasa de pescuit [i pentru r\zboiul de ]esut vertical. Dan Bancila. Muzeul de Arheologie valorific\ o serie de vestigii de mare interes [tiin]ific.

ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. ajunsese o ruin\. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' .cimec. not without a touch of rustic elegance. the Memorial Museum presents testimonies . without being preserved as memorial 2 Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" 3 Livenii. acestea r\mân o frumuse]e arhitectonic\ a Boto[anilor. care red\ mobilier ]\r\nesc. înfiin]at în casa reconstruit\ în 1934 pe acela[i loc. casa în care a v\zut lumina zilei [i a petrecut beauty of Botosani. dating from around 1900 (the front building. although spacious and homelike. an old. casa-muzeu a fost d\râmat\. implicitly. the latter spending many holidays there. acknowledged at both national and international level.piese originale legate de familie. a lui Jurjac. iar în 1979 s-a inaugurat o alta. part of a traditional tourist circuit in Botosani. reconstructed on the old foundation of the Eminovici family house. obiecte. implicit. his great efforts that led to attitudes and deeds in the service of the cause of the Romanian people. as their character commanded. nu departe de Liceul ''A. modul de via]\ ]\r\nesc [i recompune lumea copilului Enescu. Calinescu . inviting the tourists to stop and admire them. recunoscut\ na]ional [i universal. Casele Antipa sunt legate de copil\ria fra]ilor Grigore Antipa (1867 . Un pridvor înalt în fa]\.Bustul lui Nicolae Iorga 3. rustic house with typical furniture. N. the great historian. recreating the world of Enescu the child. 1. ci o cas\ modest\ de ]ar\. the museum represents a necessary and comforting sight for the visitors love who George Enescu and his music. vacan]ele lui George Enescu însemnând numeroase prezen]e aici. (G. Chiar [i a[a. sat apar]in\tor comunei care poart\ numele marelui muzician. 14). in an Eclectic style of French inspiration. The modest building. propitious to concerts and music festivals. care recompun (prin documente. Also recently refurbished. În 1940 este inaugurat la Ipote[ti primul muzeu memorial. Muzeul Memorial prezint\ vizitatorilor s\i m\rturii . parazitolog. founder of the Museum of Natural History in Bucharest.Pianul lui George Enescu 3 "Locuin]a p\rinteasc\ nu era palat boieresc. Casele beneficiaz\ de o frumoas\ arhitectur\. a biologist. nu lipsit\ de anume elegan]\ rustic\. photographs and objects. established in the house that had been rebuilt in 1934 on the same spot. The museum also includes a permanent music hall.1944). biolog. Foto: www. Este o cas\ cu curte [i gr\din\.T.1931). Iorga Street). de la Bulevard).ro . the childhood home of the poet Mihai Eminescu. shelters family testimonies which recreate (through documents. finisajul exterior [i interior al casei. precum [i mobilierul expus reînvie atmosfera celor treizeci de ani (1848-1878) în care familia poetului a locuit la Ipote[ti în casa construit\ de c\minar odat\ cu mutarea definitiv\ la mo[ia din sat. the childhood and school years of Nicolae Iorga). with Rococo motifs. cu factur\ rococo. într-un traseu turistic boto[\nean. Întrucât nu respecta structura originalului. with two large windows on its sides. but even so. viitorul mare istoric. a biologist and parasitologist. houses. d\deau albei cl\diri acoperite cu tabl\ un vag stil neoclasic". It was a geometric construction. ''George Enescu'' Memorial Museum Dorohoi The museum is organized (1957) in the house of Costache Enescu. Since 2000. C\linescu . ]\r\neasc\.Muzeul Jude]ean Boto[ani 1 2 Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' Boto[ani Construit\ în stilul unei arhitecturi populare. o parte a copil\riei . Antipa Houses are connected to the childhood of brothers Grigore Antipa (1867 .The Life of Mihai Eminescu). la care a înv\]at. Unfortunately.Muzeul Memorial ''George Enescu'' 4. walnut trees. cu flori. the house's exterior and interior finishings as well as the exhibited furniture bring to life the atmosphere of the thirty years (1848-1878) in the course of which the poet's family lived in Ipotesti. not far from ''A. Institu]ia muzeal\ include [i un salon muzical permanent. O valoroas\ bibliotec\ din opera savantului întrege[te patrimoniul Casei Memoriale. Mihai Eminescu Memorial house ''The parent's house was not a palace.ro . Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' Casele Antipa Situate pe Bulevardul Eminescu. the houses were given back to their former owners. today ''Nicolae Iorga'' Memorial House. the places and the musician's creations. popasurile. with flowers. Acum nici atât. and Nicolae Leon (1862 . trimi]\toare la ''impresiile din copil\rie'' enesciene. which resulted in some of his creations. au g\zduit mult timp Centrul Militar. încununate cu câteva din crea]iile sale. [i Nicolae Leon (1862 . A valuable library containing the works of the scholar completesd the patrimony of the Memorial House. was in ruins. was inaugurated in Ipotesti. Începând cu anul 2000.interior camer\ 3. anii copil\riei [i studiilor) anii de zbucium creator. în secolul al XIX-lea.Muzee ºi case memoriale Text: Ionel BEJENARU . propice concertelor [i festivalurilor muzicale. într-un eclectism de [coal\ francez\. îndr\gostit de George Enescu [i muzica sa. cu câte dou\ ferestre mari în l\turi. cadru fericit pentru afirmarea unor tineri muzicieni din jude] [i din ]ar\. cl\direa reprezint\ una din multele în care a stat cu chirie familia Iorga [i. Din p\cate. The Antipa Houses Situated on Eminescu Boulevard.T. Foto: BOARDMEDIA . in the house built by the exciseman when he settled at his country estate. Recently refurbished. the father of the great musician. locuri [i crea]ie. dar înc\p\toare [i gospod\reasc\. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' 2. nuci. casa copil\riei poetului Mihai Eminescu. un acoper\mânt al tindei. In 1925. modesta cl\dire. the houses have been used to shelter the Military Centre for a long time. care recompun atmosfera vie]ii marelui Enescu. Era o construc]ie geometric\. which is named after him. recreating the life of the great Enescu. In 1940 the first memorial museum. 1. apple trees and pear trees. As it didn't follow the exact structure of the original. tot recent. nelocuit\ de ani de zile.''George Enescu'' Memorial House. a little elevated above the ground. Casele Antipa fiind retrocedate unor fo[ti proprietari. Casa Memorial\ ''George Enescu'' Liveni Museums and memorial houses ''Nicolae Iorga'' Memorial House Botosani Raised in the style of folk architecture in the XIXth century.Casa Memorial\ ''George Enescu''. Reorganizat recent. Reorganizat\ muzeistic. meri [i peri. de atitudine [i fapt\ în serviciul cauzei Neamului Românesc. the building is one of the many edifices rented by Iorga family and. tat\l marelui muzician. (G. a great place for young musicians from the county and from the rest of the country to show their skills. pu]in ridicat\ asupra solului. they remain an architectural ad\postesc. ascensiunea pe înaltele culmi ale m\iestriei. cum s-ar fi impus. Iorga nr. Laurian''. It is a house with a courtyard and a garden.1944). cu sediul în strada care poart\ numele istoricului (str. of Jurjac. ofer\ vizitatorului. The houses have a beautiful architecture. symbols of Enescu's ''childhood impressions''. o cas\ veche. a village belonging to the commune that bears the name of the great musician.1931). 14 N. Today. but a modest cottage. fotografii. facing the Boulevard). his rise on the peaks of art. Foto: www. by Nicolae Iorga. ad\poste[te m\rturii familiale. Foto: BOARDMEDIA . un popas necesar [i reconfortant. Foto: Bisericu]a familiei Eminovici 4 58 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 59 .cimec.Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' 2.original pieces connected to the family. neputând fi valorificate drept case memoriale. datând din jurul anului 1900 (corpul din fa]\. with seven wooden steps and the porch's roof. la care suiai vreo [apte trepte de lemn. În 1925. invitând turistul la popas [i admira]ie. ''George Enescu'' Memorial House Liveni Liveni. reconstruit\ pe vechea funda]ie a casei Eminovice[tilor. Devenit\ Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga''. copilul Nicolae Iorga. the museum-house was demolished and another house was inaugurated in 1979. uninhabited for years. biolog. A tall porch out front. în virtutea locului natal. located on the street that bears the historian's name (No. în chip de fronton grec sprijinit pe dou\ coloane svelte. gave the impression that the white building with a metallic roof was built in Neo-classical style".Via]a lui Mihai Eminescu). similar to a Greek gable supported by two slender columns. Laurian'' High-school. 1 Muzeul Memorial ''George Enescu'' Dorohoi Este organizat (1957) în casa lui Costache Enescu. shelters the house where the musician was born and where he spent a part of his childhood . care-i poart\ numele.

Restaurat\ aproape din temelii. pe gustul vechilor proprietari [i edili. that broke out close to ''Uspenia'' Church. Vasescu. through testament (1806) to his nephew. I. I. For the first time in my life I regret not being rich. Ed.1857). I. 3 4 Casa Alexandru V\sescu Dateaz\ de dinainte de 1891. Domnia Sa se mut\ din ora[ [i casa se vinde.Casa Moscovici 3. apoi. Moscovici House The house is dated prior to 1872. the house belonged to the High Steward Enachi Codrescu. whose son. de departe. Ursian. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . Enacovici.Casa V\sescu 2. The Old Centre of Botosani The Great Fire of 3 June 1887.Prim\ria municipiului Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 61 . dating from 1800.D. care a spus aici adio trupei Pascaly [i teatrului însu[i. N. Sommer Houses Old houses. Gheorghe Loiz. aceast\ cas\ îl f\cea pe marele istoric N. R. it was bought from Federiga (Floreta) Coppo. dating from 1800. cl\direa ad\poste[te sediul Nord-Proiect Boto[ani [i sec]ii ale Bibliotecii Jude]ene ''Mihai Eminescu'' Boto[ani. Silion. la vizitele sale la Boto[ani. an important institution with a part in the commercial prosperity of the former counties Botosani. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani. especially to the theatrical expression of our great poet Mihai Eminescu. in a compact row of one-storeyed buildings. magaziile [i beciurile negustorilor români. XX) se p\streaz\ [i ast\zi. construit\ într-o arhitectur\ medieval\. Dorohoi [i Suceava.beginning of the XXth century). Ea a apar]inut familiei Stroici [i azi e a doamnei Senjorj. N. vechile case [i dugheni de lemn au l\sat loc. the old houses and wooden shops were replaced by the houses made of brick and stone. as well as to the life of the Armenian community from this place. Al. A fost salvat\ de la demolare fizic\. the secretary of the Elective Assembly of Moldavia when Cuza was elected ruler (1859). around 1800 .a. într-o în[iruire aproape compact\ de cl\diri etajate.n.început de sec. Subsequently. a afectat puternic vechea Strad\ Mare din Boto[ani. Hasna[. The Headquarters of Botosani City Hall Initially. fiind ref\cut\ dup\ 1888 [i având arhitectur\ eclectic\. being restored after 1888 and having an eclectic architecture. a oferit-o ob[tii ora[ului. Ullé. stands and cellars of Romanian. au fost. Enacovici. T. being situated in a part of the old Armenian Suburbs in Botosani. prin testament (1806) a nepotului s\u. Sommer Houses are another reason to stop for anyone who visits the City of Botosani. Iorga s\ consemneze: ''E aceea care a fost cl\dit\ de bunul meu Manolachi Iorga (n. who. Al. spectacolelor sus]inute de companii teatrale vestite ale epocii [i. Ursian. Ulterior. Missir etc. In 1926. 1800. having an eclectic architecture. a fost cump\rat\ de la Federiga (Floreta) Coppo. 2 Cl\direa Funda]iei Sofian Este compus\ din dou\ corpuri: cas\ cu portic clasicist. Ioan Loiz. din dragoste [i recuno[tin]\ pentru meleagurile natale. mainly oriented towards trade. It belonged to Stroici family and today it belongs to Lady Senjorj. în 1869. Casa Manolache Iorga Datând din sec. Missir [. Foto: BOARDMEDIA . ultimul Domn al Moldovei [i n\scut în Boto[ani. Today. D. It will end up in the hands of unknown people and it will be torn down or transformed. Subsequently. În configura]ia sa de dup\ refacere (sfâr[it de sec. armeni [i evrei.1857).4. cea mai monumental\ cl\dire veche din municipiul Boto[ani. XIX . with specific architectural ornaments. Gh. I.'' Between 1989 and 2008 the Ethnography Museum carried out its activity inside this building. totodat\. Casa Moscovici Este datat\ `nainte de 1872.1820.Monumente arhitecturale ºi istorice Text: Ionel BEJENARU . Architectural and historic monuments Marele incendiu din 3 iunie 1887. [i 4. Va ajunge pe mâini str\ine [i va fi d\râmat\ ori pref\cut\. sold it to the hetman and philanthropist landowner Anastasie Basota. I. mai ales. Sediul Prim\riei Municipiului Boto[ani Ini]ial. izbucnit în vecin\tatea Bisericii Catedrale ''Uspenia''. de dat\ recent\. secretar al Adun\rii Elective a Moldovei la alegerea domnitorului Cuza (1859). ctitorul s\u fiind Alexandru (Alecu) Grigoriu V\sescu. Ast\zi este sediul societ\]ii comerciale ''Panda''. cca 1900. The area also included Carol Square. It has been preserved until today in the configuration that followed the restoration (end of the XIXth century .Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Casa Ciomac-Cantemir Exprim\ o arhitectur\ tipic moldoveneasc\. the latter being given back to its heirs.'' Între 1989 . fiul acestuia. 2 3 Centrul Vechi Boto[ani Casa Bolfosu Cl\dire veche. It is. cu arhitectur\ Secession. Iorga write: ''It is the house that had been built by my great grandfather Manolachi Iorga. de factur\ baroc palladian. Armenian and Jewish merchants. who bid goodbye to his troupe Pascaly and to theatre itself in 1869. Silion. vânzând-o hatmanului [i boierului filantrop Anastasie Ba[ot\. situate vizavi de NordProiect. Ed. it is the headquarters of the Department for Culture and National Cultural Patrimony in Botosani County. and the main building. by far. cca. Bolfosu House An old building.. without relinquishing though his love for the stage. cu o voca]ie comercial\ predilect\. datat\ `n jurul anului 1800. Hangan. ~n 1926. the last ruler of Moldavia. Ciomac-Cantemir House shelters today the collectionexhibition ''Stefan Luchian'' and also an ethnographic exhibition. It was recently salvaged from physical depreciation. din prima jum\tate a secolului al XIX-lea. Gheorghe Loiz. Casa Ciomac-Cantemir ad\poste[te ast\zi colec]ia-expozi]ie ''{tefan Luchian'' [i una etnografic\. al XIX-lea. dating from 1900. the owner of Cotusca estate. Hangan. situated across the North-Project. nu f\r\ a r\mâne cu iubirea pentru teatru o via]\. [i cl\direa principal\. a fost casa stolnicului Enachi Codrescu. Ulterior. din p\cate supus\ degrad\rii fizice [i în c\utare de solu]ii b\ne[ti pentru restaurare [i înscriere în poten]ialul cultural [i turistic al Boto[anilor. The notable mayors of Botosani served their citizens from this house: T. Iacovlov. with the shops. încadrate de zona vechiului parc. cu magazinele. Gh. D. exprim\rii în teatru a marelui nostru poet Mihai Eminescu. cu ornamenta]ii de arhitectur\ specifice. cl\direa a r\mas mo[tenire fiilor s\i. în tradi]ia clasicismului moldovenesc. as well as the headquarters of the Cultural Foundation ''Stefan Luchian''. in the tradition of Moldavian classicism. n\scut\ Moscowitz. celor de zid [i piatr\. Casele Sommer sunt înc\ un motiv de popas eminescian pentru orice oaspete al municipiului Boto[ani. they were hosts to the theatrical activity in Botosani. în procesul refacerii. its founder being Alexander (Alecu) Grigoriu Vasescu. cl\direa fiind retrocedat\ mo[tenitorilor. with Baroque Palladian influences. It used to be a fine host for the royal family in its visits to Botosani. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . connected to the development of trade in Botosani. with Medieval architecture. to the performances of the famous theatre companies of that time and. characteristic of the XVIII-XIXth centuries. Boyan.1820. Ast\zi este sediul Direc]iei pentru Cultur\. important\ institu]ie cu rol în prop\[irea comercial\ [i economic\ a fostelor jude]e Boto[ani. Manolache Iorga House Dating from the XIXth century. Este. Hasnas. situat\ fiind într-un terminal al vechii Mahalale Armene[ti din Boto[ani. used to be the house of an important Armenian merchant from the old town. tarabele. Iacovlov. dating from the first half of the XIX-th century. which represent the basis of the city's Old Centre. baz\ [i ast\zi a Centrului Vechi al municipiului. 1800 . având o arhitectur\ eclectic\. pentru a fi sediul Camerei de Comer] [i Industrie Boto[ani.2008 a func]ionat în cl\dire Muzeul de Etnografie. D. I. born Moscowitz. De la acesta a cump\rat-o Grigore Alexandru Ghica (1804 . The Building of Sofian Foundation It consists of two parts: a house with a classic portico. Actualmente. Savinescu. Almost entirely restored. legat\ fiind de dezvoltarea nego]ului la Boto[ani. Era gazd\ bun\ pentru familia regal\ a României. Sofian. born in Botosani. Ullé. surrounded by the old park. 1. Today it is the headquarters of ''Panda'' company. Ioan Loiz. in order to serve as headquarters to the Chamber of Commerce and Industry Botosani. care. Primari notabili ai Boto[anilor s-au perindat pe aici: T. Boyan. D. Pentru prima oar\ în via]a mea îmi pare r\u c\ nu sunt bogat. ca [i de via]a comunit\]ii armene[ti de aici. unfortunately a victim of physical depreciation and in need of monetary support for restoration and registration in the cultural and tourist potential of Botosani. Dorohoi and Suceava. 1 Casele Sommer 1 Case vechi. the most monumental of the old buildings in the City of Botosani. At present. Alexandru Vasescu House The house dates from before 1891. gazd\ bun\ activit\]ii teatrale la Boto[ani. precum [i sediul Funda]iei Culturale ''{tefan Luchian''. Iorga). She is moving out of town and the house is being sold. Savinescu. V\sescu. XVIIIXIX. caracteristic\ zonei pentru sec. to the liking of the former owners and municipal authorities. the edifice shelters the headquarters of Nord-Proiect Botosani and sections of ''Mihai Eminescu'' County Library Botosani. proprietarul mo[iei Co]u[ca. 1. offered the house to the city's community. T. R. Includea [i Pia]a Carol.D. str\bunicul lui N. seriously affected the Main Street of Botosani. this house made the great historian N. and then. era casa unui important negustor armean din vechii Boto[ani. Sofian. cca. out of love and gratitude to his birthplace. the building was inherited by his sons. raised in Secession style. Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani Ciomac-Cantemir House C The house expresses a typical Moldavian architecture. The latter sold it to Grigore Alexandru Ghica (1804 .

apoi Swift.în sala mare. Republica Moldova. Egipt. dup\ Bucure[ti. As during that time Botosani was the fourth town as size in the country. Homer. exhibitions. the Republic of Moldova. Due to various reasons.Teatrul "Mihai Eminescu" P restigioasa institu]ie de cultur\ ''Teatrul pentru Copii [i Tineret Vasilache'' din Boto[ani a fost înfiin]at\ la 1 mai 1953 (primul director fiind regretatul Max Weber).the conference "How we should understand Eminescu". regia Valentin Dobrescu. Teatrul a fost ref\cut între anii 1956-1958. in special sceneries . In Botosani. biserici ctitorite de {tefan cel Mare [i Sfânt. pe afi[ele spectacolelor au figurat nume ilustre: trupa Vl\dicescu-Tardini.no tourist itinierary structured on cultural sights in Botosani could leave out "Mihai Eminescu" Theatre.director and scenographer Valentin Dobrescu (2000). Victor Eftimiu. Consiliul Local al municipiului Boto[ani [i UNITER au demarat proiectul ''Din nou în luminile rampei''. împreun\ cu Prim\ria municipiului Boto[ani. scenografia: Mihai Pastramagiu [i Marius Rogojinschi (2008). în perioada 3-8 mai. the great tragedian Agatha Barsescu. festivals for children and young people. La 8 aprilie 1944. famous in the field of puppetry. In its 55 years of activity. The first theatre hall in Botosani was built in 1860. reaching its IXth edition. (1981).Eminescu in Ipotesti. As a certain proof of this fact. scenography and costumes by Mihai Pastramagiu (2004). Dar. expozi]ii. Mihaela Nistorica. but in the Soviet style of that period. Pu[kin. constant. Teatrul de p\pu[i ''Vasilache''. "JAZZ FANTASY" . regia Liviu Steciuc. Regia: Marius U Rogojinschi (2006). initiated a project of cultural-religious tourism. the theatre has staged adaptations of Creanga. ajuns\ la cea de-a IX-a edi]ie. În cei 55 de ani de activitate. the unmatched poet. scenografia: Gelu Rî[ca. Cei mai bine de 50 de ani de activitate teatral\ desf\[urat\ de la redeschiderea Teatrului au însemnat pentru actorii boto[\neni zeci de stagiuni care au bucurat publicul urbei. e lâng\ locurile `n care numeroase personalit\]i ilustre ale culturii române[ti au l\sat semne consistente ale vie]uirii lor . Enescu la Liveni [i Dorohoi.teatrulmihaieminescu.by William Shakespeare.director: Valentin Dobrescu. having reached the IVth edition. Boto[anii aveau un public avizat în domeniu. "AVENTURILE UNEI MICI VR|JITOARE" .after just two years. Botosani had an educated public and the foreign troups that entered the country through Burdujeni frontier on their way to Bucharest and then Constantinople. Marius Rusu.Boto[ani Teatrul pentru Copii ºi Tineret ''Vasilache'' Text & Foto: Teatrul pentru Copii [i Tineret ''Vasilache'' Teatrul "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" Theatre P Foto: BOARDMEDIA . cu piesa "Lorica noastr\". Georgia. (1981).a poem in images of great expressiveness. and the first play was staged in the same year: ''The goosling''. în regia Floric\i Teodoru [i scenografia lui Tache Dobrescu. taking place at the beginning of October.un poem în imagini de o mare expresivitate. Teatrul ''Vasilache'' g\zduie[te Gala Interna]ional\ a Recitalurilor P\pu[\re[ti. Institu]ia se bucur\ în Boto[ani de o tradi]ie bogat\ [i îndelungat\ în timp. "ADAM {I EVA" . In 1864.regia Marius Rogojinschi. Mihai Eminescu. z\bovind pentru câteva reprezenta]ii [i la Boto[ani.Cetatea Sucevei.what a performance! . dedicated to the artistic development of the elderly creators and to the establishment of bridges between the artistic community and the communities of the partner theatres. Boto[ani Tel/Fax: +40231 512 184 e-mail: contact@teatrulmihaieminescu. celebr\ stea la Opera din Paris în jurul anilor 1860. director and scenographer Dan Fraticiu (1989) . Republica Moldova. Botosani being among the first cities in the country which had such a hall.teatrulvasilache. on 21 December 1914. between 3 and 8 May. In this context. "LUCEAF|RUL" de Mihai Eminescu. cu 500 de locuri [i în sala "Atelier". dar care au [i creat teatrului boto[\nean o recunoa[tere na]ional\ [i chiar interna]ional\. regia artistic\ [i ilustra]ia muzical\ Ion Sapdaru. Despre Youth Theatre Botosani calitatea presta]iilor p\pu[arilor Teatrului ''Vasilache'' aduc m\rturie num\rul impresionant de spectacole [i spectatori. scenographer Tache Dobrescu.de Ladislau Dvorschi.director: Liviu Steciuc (1985). În 1864.director and musical illustration (classic jazz themes): Marius Rogojinschi. music by: Constantin Panaite. scenografia Valentin Dobrescu [i Mihai Pastramagiu. cu 100 de locuri -. în colaborare cu Teatrul pentru copii [i tineret "Vasilache". adaptare de Ion Sapdaru. Sadoveanu. "PRIN}ESA VR|JIT|" . Cezar Petrescu. Teatrul "Eminescu". and starting this year. adapted by Ion Sapdaru.com Web: www. The jointstock company "Eminescu Theatre" was established in January 1912 and the first stone of the future "temple of art" was laid on the 23 September. Still. "PINOCCHIO R|MÂNE LA {COAL|?" . the beautiful edifice of "Mihai Eminescu" Theatre was partially destroyed by a bomb of the German aviation. a Na]ionalului bucure[tean. în primii trei ani de derulare ai proiectului aducându-se în fa]a publicului trilogia lui Delavrancea. oferind reprezenta]ii în spa]ii adecvate. "Eminescu" Theatre can be visited by groups or individually. Victor Eftimiu.but it was conceived also as a "Cultural Centre". mi[care scenic\ Delia Olteanu (1998).spectacolul "So]ul Akulinei" 62 << Contact: Str. "A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM" . jud. Russia. Kipling. Din 1992 încoace. "CARTOON" . the trilogy written by Delavrancea being presented to the public in the first three years of the project. the construction being inaugurated . chiar Shakespeare. constantly. Croatia. prima reprezenta]ie teatral\ în limba român\ a avut loc în 1838 [i a fost rodul colabor\rii dintre Nicolini. after Bucharest. Teatrului nr. Foto: Arhiva Teatrului de Stat "Mihai Eminescu" . g\zduind concerte. În ultimii ani activeaz\ ca regizori cu rezultate notabile Valentin Dobrescu (secondat de talentatul scenograf Mihai Pastramagiu) [i Marius Rogojinschi [i se constat\ preocuparea colectivului pentru mânuire. performing in adequate spaces. turneele din ]ar\ [i zece state europene. în acest fel Boto[anii fiind printre primele ora[e din ]ar\ care a avut o astfel de sal\ de reprezenta]ii.doar dup\ doi ani. in collaboration with the Children and Youth Theatre "Vasilache". Charles Perrault [i mul]i al]ii.de Maxim Asenov. manifestare bienal\. passing through the "Craftsmen Hall" and "Popovici Theatre". the headmaster of the Princely School and Costachi Caragiali. La Boto[ani. Teatrul ofer\ câteva reprezenta]ii pe s\pt\mân\ . teatrul din Boto[ani îl avea angajat ca sufleur [i scriitor de roluri pe Mihai Eminescu. 5. Boto[ani. Din felurite motive. artistic direction and musical illustration Ion Sapdaru. Rusia.regia Liviu Steciuc (1985).in the big hall.by Ladislau Dvorschi. Many directors and scenographers.regia Valentin Dobrescu. have contributed to the accomplishment of the theatre's performances. "Eminescu" Theatre. "THE SNOWDROP AND THE SNOWMAN" . scenographer: Mihai Pastramagiu and Valentin Dobrescu (1994). stage movement: Delia Olteanu (1998). "JAZZ FANTASY" . Charles Perrault and many others. Luchian in Stefanesti and Botosani . even Shakespeare.com web: www. Kipling. the repertory included original works. The prestigious cultural institution ''Vasilache Children and Youth Theatre'' in Botosani was established on 1 May 1953 (its first manager being the late Max Weber). without anything of what had given the building its initial sumptuousness. Marius Rusu. scenographer: Mihai Pastramagiu. Au devenit deja tradi]ie "Zilele Teatrului Mihai Eminescu". The voice of Nicolae Iorga was heard for the last time in his home town on the stage of this theatre. scenographer: Mircea Nicolau. La realizarea spectacolelor teatrului boto[\nean au contribuit ’’Vasilache’’ Children and regizori [i scenografi binecunoscu]i în perimetrul artei p\pu[\re[ti din România. the theatre has changed locations in the course of time. jucat\ în cadrul unor ctitorii [tefaniene . Fax: +40231 514 353 E-mail: teatrulvasilache@yahoo. proiect anual de crea]ie teatral\. la acest eveniment au fost prezente. housing concerts. stage movement: Delia Olteanu (1992). The theatre's ensemble has toured in France. the famous star of the Opera in Paris around 1860. "O MINUNE ÎNTR-UN LAN DE SOARE" . director: Marius Rogojinschi (2006). Turkey. Two remarkable anniversaries were celebrated there last fall. Eminescu. Spectacole de referin]\ "SOARELE FURAT" . the large audiences. Turcia. scenographer: Mihai Pastramagiu (1997). repertoriul a inclus lucr\ri originale. "DESEN ANIMAT" . poetul nepereche de mai târziu. muzica: Constantin Panaite. would give a few performances in Botosani as well. music by Cornel Fugaru. Switzerland. scenografia: Marius Rogojinschi [i Mihai Pastramagiu. The 50 years of theatrical activity carried out since the reopening of the Theatre have meant many seasons that have pleased the public. festivaluri ale copiilor [i tinerilor. Elve]ia. La cerere. frumoasa cl\dire a Teatrului "Mihai Eminescu" a fost par]ial distrus\ de c\derea unei bombe a avia]iei germane. the awards won at the festivals organized by Romanian and foreign theatres.by Ibica Leonte. an annual project of theatrical creation. On demand. France. la 23 septembrie în acela[i an punându-se piatra de temelie pentru viitorul "templu al artei". Reference performances: "THE STOLEN SUN" . marea tragedian\ Agatha Bârsescu. "POCKET STORIES" . consultant artistic: Marius Rogojinschi. "THE BEWITCHED PRINCESS" .by Maxim Asenov. The theatre hosts a few performances a week . manifestare care se desf\[oar\ la începutul lunii octombrie [i care a ajuns la edi]ia a IV-a.de William Shakespeare. The theatre has a long and rich tradition in Botosani.regia. Cehia. jud Boto[ani Tel: +40231 514 353. scenografia Simo Eniko (1983). trupele str\ine de teatru care intrau în ]ar\ prin punctul de frontier\ Burdujeni fiind în drum spre Bucure[ti [i apoi Constantinopol. the Republic of Moldova. În toamna anului trecut. "A MIRACLE IN A FIELD OF SUN" . Iorga in Botosani. have initiated the project ''In the spotlight once again''. Aristophanes. scenographers: Marius Rogojinschi and Mihai Pastramagiu. ''Vasilache'' Theatre hosts the International Gala of Puppet Recitals.by Mihai Eminescu. Oscar Wilde. Botosani Local Council and UNITER. being called "Petrache Cristea Theatre". which brought many awards to its producers. director: Ion Puiu Stoicescu. Cum în acea perioad\ Boto[anii erau al patrulea ora[ ca m\rime. muzica de Cornel Fugaru. Sadoveanu. Din toamna anului trecut. Gellu Naum.de Ottfired Preussler. "GHIOCELUL {I OMUL DE Z|PAD|" . Prima sal\ de teatru din Boto[ani a fost construit\ în 1860 [i purta denumirea de "Teatrul Petrache Cristea". române[ti sau de peste hotare. [i Costachi Caragiali. "POVESTIRI DE BUZUNAR" .de Ion Sapdaru. the first theatrical performance in Romanian took place in 1838. scenografia [i costumele Mihai Pastramagiu (2004). Pe scena acestui teatru a r\sunat pentru ultima oar\ în ora[ul s\u natal glasul lui Nicolae Iorga.ro Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 63 . f\r\ s\ lipseasc\ Fra]ii Grimm.com Contact: Str. doar c\ în stilul sovietic al epocii. regia Ion Puiu Stoicescu.director. la 21 decembrie 1914. as well as Swift. "ADAM AND EVE" . being the fruit of the collaboration between Nicolini. with a significant display of luxury: 170 years of theatre in the Romanian language in Botosani and 50 years of activity in the nowadays headquarters of "Mihai Eminescu" Theatre. The theatre was restored between 1956 and 1958. niciun itinerar turistic structurat pe domeniul culturii din Boto[ani nu va putea ocoli Teatrul "Mihai Eminescu". Andersen. music by: Ion Sapdaru. trecând prin "Sala meseria[ilor" [i "Teatrul Popovici". "MEN AND CHILDREN" . Georgia. a true puppet play. The present directors are Valentin Dobrescu (assisted by the talented scenographer Mihai Pastramagiu) and Marius Rogojinschi and one can notice the concern of the collective for their work. besides Romanian groups. directed by Florica Teodoru. Adelina Patti. the tours in the country and in ten European states. and have also granted national and even international acknowledgement to the theatre in Botosani. "THE MORNING STAR" . The quality of the puppetteers' performance is proven by the impressive number of shows. was employed as prompter and roleplay writer at the theatre in Botosani. conceput\ [i dotat\ dup\ modelul amenaj\rilor cu aceea[i destina]ie din Occident. scenographer: Mihai Pastramagiu and Marius Rogojinschi (2008). important names were present on the theatre's posters: Vladicescu-Tardini troup. Astfel. even a Theatre Festival for teenagers. f\r\ nimic din ceea ce-i asigura cl\dirii somptuozitatea ini]ial\. Ia[i [i Gala]i. aici s-au desf\[urat dou\ anivers\ri remarcabile: 170 de ani de teatru în limba român\ la Boto[ani [i 50 de ani de func]ionare în actualul sediu al Teatrului "Mihai Eminescu".by Ottfired Preussler. Spain and Ukraine. scenographer: Gelu Risca. director: Liviu Steciuc. scenographers: Valentin Dobrescu and Mihai Pastramagiu. Croa]ia.regia [i ilustra]ia muzical\ (teme clasice de jazz) Marius Rogojinschi. the construction of a theatre became necessary. compila]ia muzical\: Ion Sapdaru.by Ion Sapdaru. director: Valentin Dobrescu. Mihaela Nistoric\. designed and equipped according to the model of the Western halls.director: Marius Rogojinschi. Last fall. artistic consultant: Marius Rogojinschi (2007). scenographer: Simo Eniko (1983). but also many adaptations of fairy tales and Romanian and foreign literary works. Cezar Petrescu. On 8 April 1944. dedicat dezvolt\rii artistice a creatorilor vârstnici [i stabilirea unor pun]i de leg\tur\ între comunitatea artistic\ [i comunit\]ile unde exist\ teatre partenere. premiile câ[tigate la festivalurile organizate de teatre de profil. text adaptation and music illustration: Marius Rogojinschi. Homer. directorul {colii Domne[ti din ora[. al\turi de trupe din ]ar\. with the play "Lorica noastra". the great hall and the marble hall representing beautiful and imposing cultural spaces. o adev\rat\ oper\ cu p\pu[i. Since 1992 this event has been attended by theatre ensembles from Bulgaria. lans\ri de carte. scenografia Mihai Pastramagiu [i Valentin Dobrescu (1994). Ucraina. a manifestation that takes place twice a year.Suceava Citadel and the churches built by Stephen the Great. mi[care scenic\ Delia Olteanu (1992).Eminescu la Ipote[ti.de Ibica Leonte. adaptarea textului [i ilustra]ia muzical\: Marius Rogojinschi. Iasi and Galati.regia [i scenografia Valentin Dobrescu (2000). Andersen. au ini]iat un proiect de turism cultural-religios. iar cea dintâi premier\ a avut loc `n acela[i an cu spectacolul ''Micul gâsc\nel''. Teatrul "Eminescu" poate fi vizitat de grupuri sau individual. scenografia Mircea Nicolau. Victoriei 13. together with Botosani City Hall. care a dus la ob]inerea de numeroase premii de c\tre realizatorii s\i. în timp teatrul [i-a schimbat loca]iile. Puskin. "THE ADVENTURES OF A LITTLE WITCH" . Boto[ani. prezent la Congresul Ligii Culturale cu conferin]a "Cum trebuie în]eles Eminescu". with 500 seats and in "Atelier" Hall with 100 seats . Ca o dovad\ cert\ a acestui lucru. Eminescu. sala mare de spectacole [i sala de marmur\ fiind spa]ii culturale deosebit de frumoase [i impozante. În ianuarie 1912 a fost constituit\ "Societatea pe ac]iuni Teatrul Eminescu". Luchian la {tef\ne[ti [i Boto[ani -. Adelina Patti. cu un fast deosebit [i prin manifest\ri de amploare. regia [i scenografia Dan Fr\ticiu (1989) . Gellu Naum. "VISUL UNEI NOP}I DE VAR|" . s-a pus imperios problema construirii unui teatru. Italy. Aristofan. începând din acest an chiar [i un Festival de teatru pentru liceeni. Oscar Wilde. and of course the Grimm Brothers. Iorga în Boto[ani. Spania. Enescu in Liveni and Dorohoi. The "Days of Mihai Eminescu Theatre" have already become a tradition. ''Vasilache'' Puppet Theatre.ce performan]\! . se reg\sesc prelucr\ri dup\ Creang\. scenografia Mihai Pastramagiu. Constantin Tanase. Fran]a. "OAMENI {I COPII" . the Czech Republic. Italia. (2007). În acest context. construc]ia fiind inaugurat\ . teatre din Bulgaria. Egypt. Apart from the places where many important figures of Romanian culture have left significant marks of their existence . book launchings. Thus. Constantin T\nase. "PINOCCHIO STAYS IN SCHOOL?" . dar [i multe adapt\ri dup\ basme [i opere literare române[ti sau str\ine. scenografia Mihai Pastramagiu (1997). of the National Theatre in Bucharest. when the great man attended the Congress of the Cultural League . Trupa Teatrului a întreprins turnee în Fran]a. dar este conceput [i ca un "Centru cultural".

alc\tuit\ din 25 de instrumenti[ti. two abroad (the Republic of Moldova and Ukraine).dona]ia Ion C. book launchings. orchestra a primit `n rândurile sale câ]iva membri tineri.710028. jud. distins\ de c\tre Asocia]ia Academic\ "Titu Maiorescu" [i a c\rei prezentare a fost solicitat\ la Centrul Cultural Român de la Berlin. national or international level. Eminescu Studies. Th. acheived due to the efforts and generosity of the donator. Biblioteca Etniilor. Anton Achitei. postcards etc. from among the former members of the orchestra we can mention Daniela Condurache. Its current name dates from November 1982. 64.]ambal. cum ar fi: Fanfara ''ARMONIA''.. Eminescu Studien". ce fusese fondat\ de Alexandre Saint Georges.violin. Relu Palade . în prezent fiind în subordinea Consiliului Jude]ean Boto[ani. Costel Burcea [i Dorel Crâ[m\reanu . "Festivalul etniilor".).dona]ia Ion C. unde se afl\ birourile. Ion Oloieru . Spain. Catalogul Fondului documentar "Mihai Eminescu" . In order to turn these objects to account. Dorin]a de studiu [i lectur\ în continu\ dinamic\ face din Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani un reper important în via]a spiritual\ a comunit\]ii.dona]ia Ion C. de]ine cea mai complet\ colec]ie de edi]ii Eminescu.clarinet. Catedra de Literatur\ Comparat\. Elve]ia etc. Rogojanu. Boto[ani. având drept scop realizarea unui Laborator de Cercetare Eminescologic\. Th. Rezultatul acestei colabor\ri îl reprezint\ Revista de eminescologie "Studii eminescologice.: 0231 514 686. cu precizarea c\ to]i cei în cauz\ au studii superioare de specialitate. Mediateca. name awarded through a presidential decree.vioar\.trompet\. The Documentary Content Mihai Eminescu . Brându[a Covalciuc. The visitors who are interested in coins. Eminescu Studies.fluier. "The Ethnic Festival". Rogojanu. fiind [i unul dintre colectivele artistice cele mai apreciate din municipiul Boto[ani. The Documentary Content Mihai donated by Ion C. desf\[urat\ de Societatea Muzical\ ''ARMONIA''. which had been founded by Alexandre Saint Georges in 1883. medalii. Sub îndrumarea dirijorului Ioan Cobâl\.Filarmonica de Stat Botoºani Text & Foto: Filarmonica de Stat Boto[ani Biblioteca Judeþeanã "Mihai Eminescu" Botoºani Text & Foto: Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" County Library Botosani The State Philharmonic Ochestra in Botosani Î The State Philharmonic Orchestra was established in 1953. Aurel Amarandei. Every year. organized at county. Acestea pot fi consultate de c\tre cei interesa]i într-un spa]iu modern. Centrul de Informare Turistic\. the chamber-music group ''ARS MOLDAVIAE''. This is yet another proof that Botosani is preserving its tradition as cultural town. Foto: Publica]ii editate de biblioteca jude]ean\. reu[ind s\-[i p\streze standardul profesional [i artistic. Without exceeding any limits of common sense. Rogojanu. Laura Lavric. Simpozionul Na]ional "Eminescu: Carte Cultur\ . format\ din 20 de instrumenti[ti. Aurel Amarandei.trumpet. Rogojanu 2. Biblioteca de Art\ [i Audiovizual. Prima cl\dire care a g\zduit-o a fost cea apar]inând {colii Num\rul 1 de b\ie]i Marchian. la ini]iativa unuia dintre cei mai întreprinz\tori primari pe care i-a avut vreodat\ ora[ul Boto[ani. volume de exegez\ eminescian\. In the almost four decades of activity. sala de repeti]ii [i studioul de înregistr\ri audio. Augsburg University (Germany) and the Univeristy in Tel-Aviv (Israel). anivers\ri culturale [. ~n cele aproape patru decenii de activitate. Anton Achi]ei. Elena Mandrescu. Laura {tef\nescu. studying and also to some quality leisure time. între care se distinge Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu". jud.com Orchestra Popularã "Rapsozii Botoºanilor" Text & Foto: Orchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' "The Bards of Botosani" Folk Orchestra O There are over 200 public libraries in Botosani County (town. având caracter interjude]ean. Rogojanu and The Documentary Content Nicolae donated by Ion C. the most famous being "Mihai Eminescu" County Library. jud. Aceasta este înc\ o dovad\ c\ Boto[aniul î[i p\streaz\ tradi]ia de ora[ cultural.bibliotecabotosani. volumes of literary exegesis. regional. Unirii nr. na]ional sau interna]ional. cvartetul ''MAESTOSO'' [i trio-ul de sufl\tori ''BREVIS''. Some of the most important activities are: "The Days of Eminescu". Boto[ani . a few young members have recently joined the orchestra. Fran]a. orchestra de camer\ ''ARS MOLDAVIAE''. Editura Socec. acest fond unic în ]ar\ a ajuns la aproximativ 8. Cornelia Ciobanu. în prezent soli[ti vocali ai orchestrei sunt: Sofia Vicoveanca. iar primul bibliotecar a fost un înv\]\tor pe numele s\u V. Î 1 2 n anul 1953 lua fiin]\ Orchestra Filarmonicii de Stat Boto[ani. the Community Information Centre. inaugurat la 19 decembrie 1997. patrimony furniture. Mihaela Vasiliu.Civiliza]ie". Relu Palade . Patrimoniul ei num\r\ aproape o jum\tate de milion de unit\]i de bibliotec\. în ]ar\ [i str\in\tate. compus din numeroase sec]ii: sala de lectur\. Foto: Mihai Eminescu . Peste o sut\ de lucr\ri simfonice au fost `nregistrate pentru emisiunile radiofonice [i au fost editate [ase discuri. Marchian nr. documente române[ti [i str\ine referitoare la perioada în care a tr\it poetul. postcards can admire the exhibits of the Numismatics and Philately Cabinet. patru filiale de cartier. and after 1990 became the director of the institution. Ion Oloieru . des\vâr[indu-[i menirea. "The Day of Europe". the orchestra from Botosani has managed to avoid the shocks of tranzition. Orchestra popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a participat practic la toate marile concursuri [i festivaluri de muzic\ popular\ româneasc\. the orchestra has 20 instrumentalists and 7 singers. Laura Stefanescu. 10. holds the most complete collections of Eminescu's works. Ever since 1979 these groups have performed in artistic tours in Italy. in the country and abroad. The public's dynamic desire for study and reading makes "Mihai Eminescu" County Library Botosani an important landmark in the spiritual life of the community. the Media Section. Sec]ia de periodice. the County Library has concluded a Collaboration Protocol with "Al. There is also the Special Collections Section: The Traditional Content.000 library items (bibliophile editions. Vasile Ursache. Boto[ani Telefon: 0231 511 002 n jude]ul Boto[ani exist\ peste 200 de biblioteci publice (or\[ene[ti. Vasile Ursache. Mina Pâslaru. Biblioteca Jude]ean\ a încheiat un Protocol de colaborare cu Universitatea "Al. universitare). Fondul documentar "Mihai Eminescu" . iar dup\ 1990 a devenit [i directorul institu]iei. Costel Burcea and Dorel Crasmareanu . the singers are: Sofia Vicoveanca. Petronela Rusu. orchestra profesionist\ boto[\nean\ a evitat [ocurile tranzi]iei. exist\ [i zece filiale specializate: Biblioteca de limbi str\ine. Dan Dobo[. there are also ten specialized branches: the Foreign Languages Library. Brandusa Covalciuc. who joined the ensemble in 1974. France. theme exhibitions. the Periodical Section. fie de forma]ii orchestrale camerale. Over one hundred symphonic works were recorded for radio broadcasts and six records were edited. all having university educations in this field. continua o `ndelungat\ [i important\ activitate muzical\ a meleagurilor boto[\nene. 1. c\r]i po[tale etc. Punerea `n valoare [i promovarea patrimoniului bibliotecii se realizeaz\ prin numeroase activit\]i ce atrag publicul spre lectur\. Moreover. The result of this collaboration is the annual magazine called "Studii eminescologice. Germania. Rogojanu. h\r]i.ro .a. offering the guarantee that in the future the Philharmonic Orchestra in Botosani (conducted by Mihai Secikin and managed by director Mircea Constantin) will shine in the cultural and spiritual landscape of Romania. continuing the long and important musical activity of the Music Association ''ARMONIA''. The concerts of the Phiharmonic Orchestra are held either by the entire orchestra or by small groups. Elena Mândrescu. sec]ia de împrumut pentru copii. Anual.. Denumirea actual\ dateaz\ din noiembrie 1982. De asemenea. în anii preceden]i au mai figurat ca angaja]i ai orchestrei Daniela Condurache. Under the guidance of the conductor Ioan Cobala. 10 Unirii Lane. Nadejde. Rogojanu [i Fondul documentar "Nicolae Iorga" . Are sediul în Boto[ani. Etudes sur Eminescu. a valorii acestei biblioteci. cultural anniversaries etc.ro web: www. the Ethnic Library. Through its current acquisitions.clarinet. completing its mission. the regular lending section. cartofilie pot admira exponatele de la Cabinetul de Numismatic\ [i Filatelie. communal. The capitalization and promotion of the library's patrimony is accomplished through many activities that draw the public to reading. The content of books represents another tangible proof of the library's value. ''MAESTOSO'' Quartet and the trio of wind instrumentalists ''BREVIS''.acordeon. Cei pasiona]i de monede. on No. de fapt. awarded by the Academic Association "Titu Maiorescu". Switzerland etc. The public library was established in 1882. (Studii Eminescologice . inaugurated on 19 December 1997. care avea s\ devin\ membru fondator al Ateneului boto[\nean.Poesii. Constantin Mandristeanu and Vasile Vitalaru .the Compared Literature. Teoria Literaturii [i Estetic\. stamps. I. Boian. consisting of many sections: the reading room.2 vol. at present. Bucure[ti. exist\ [i o sec]ie de Colec]ii Speciale: Fondul Tradi]ional. dou\ în str\in\tate (Republica Moldova [i Ucraina). this unique content has reached approximately 8. school. Cuza" din Ia[i. 3 4 rchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a fost înfiin]at\ în anul 1970 ca forma]ie a Consiliului Jude]ean al Sindicatelor. maintaining its professional and artistic standard. 64 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Contact: Calea Na]ional\ nr. university libraries).000 unit\]i de bibliotec\ (edi]ii bibliofile. watched by over half a million people. Centrul de Informare Comunitar\. 120 de ani de lectur\ public\: monografie). Mina Paslaru.flute. Its patrimony includes almost half a million library items. Fax: 0231 513 334 E-mail: biblioteca@petar. Mihaela Vasiliu. mobilier de patrimoniu. Actuala orchestr\ a Filarmonicii de Stat Boto[ani este alc\tuit\ din instrumenti[ti de o real\ valoare artistic\ [i de o sus]inut\ preg\tire profesional\. orchestra sus]ine 80-100 concerte urm\rite în medie de peste jum\tate de milion de spectatori. (1884-1911) edi]ii `ngrijite de Titu Maiorescu 4. with 25 instrumentalists. Russia. with 20 instrumentalists. Printre cei mai cunoscu]i [i aprecia]i instrumenti[ti se num\r\: Ciprian Potoroac\ [i Doru Farca[ . [colare. with the purpose of creating a Research Laboratory dedicated to Eminescu's works. F\r\ a fi o forma]ie supradimensionat\. atunci când biblioteca [i-a serbat centenarul. at the initiative of one of the most enterprising mayors in the history of Botosani. Contact: Str. Spania. Fondul de carte constituie o alt\ dovad\. medals. the rehearsal room and the recording studio. care ofer\ garan]ia c\ [i `n viitor orchestra Filarmonicii din Boto[ani (sub bagheta dirijorului Mihai Secikin [i conducerea directorului Mircea Constantin) va str\luci `n peisajul cultural [i spiritual al României. who was also the founding member of the Athenaeum from Botosani. Mitic\ {tefan . Mitica Stefan . the Art and Audiovisual Library.donated by Ion C.10 nr. dar [i spre petrecerea pl\cut\ a timpului liber. being also requested at the Romanian Cultural Centre in Berlin. ~nc\ din anul 1979 aceste forma]ii orchestrale au concertat `n cadrul unor turnee artistice `n Italia. Contact: Str. ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra was established in 1970 as the ensemble of the County Council of Unions. expozi]ii tematice. sec]ia de împrumut pentru adul]i. sheltering the offices. the annual "Library Awards". denumire acordat\ prin decret preziden]ial. Din fericire. the orchestra has 80-100 concerts. ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra has participated in all the great contests and festivals of Romanian folk music. the Tourist Information Centre and the Games Section. orchestra a devenit reprezentativ\ în perimetrul promov\rii folclorului muzical românesc în jude]. maps. Fortunately. Literature Theory and Aesthetics Department. 10. Boto[ani. Biblioteca public\ a fost înfiin]at\ `n anul 1882. "Ziua Europei". Ludoteca. Dan Dobos and Petronela Rusu. Biblioteca de Informatic\. studiu. Boian. Germany. I. Prin achizi]iile curente. N\dejde. the National Symposium "Eminescu Books: Culture . Fondul documentar "Mihai Eminescu" . `n 1883. the children's section. Concertele Filarmonicii sunt oferite fie de `ntreaga orchestr\. Pietonalul Unirii nr. decernarea "Premiilor anuale" ale bibliotecii. care din 1974 a venit la pupitrul orchestrei. `n ultimii ani. orchestra are în structura ansamblului 20 instrumenti[ti [i 7 soli[ti vocali. when the library celebrated 100 years of existence. From among the most famous and most appreciated instrumentalists we can mention: Ciprian Potoroaca and Doru Farcas . the IT Library.Civilization". cât se poate de palpabil\. care.accordion. being also one of the most famous sights in the City of Botosani. comunale. the orchestra has become representative in the promotion of Romanian musical folklore in the county./Fax: 0231 516 510 E-mail: filarmonicabotosani@yahoo. Cornelia Ciobanu.). Etudes sur Eminescu.dona]ia Ion C. 5. regional. lans\ri de carte. today being subordinated to Botosani County Council.. Eminescu Studien". Foto: Fondul documentar "Mihai Eminescu" . which can be studied by those who are interested in a modern space. cu apari]ie anual\. Constantin Mândri[teanu [i Vasile Vi]alaru . such as: ''ARMONIA'' Brass band. Rusia. timbre. Cuza" University in Iasi . Universitatea din Augsburg (Germania) [i Universitatea din Tel-Aviv (Israel).cembalo. The present orchestra of the State Phliharmonic Botosani consists of instrumentalists with real artistic value and a sustained professional training. realizate tot datorit\ str\duin]ei [i generozit\]ii donatorului. În plus. 1 Boys School Marchian. The first edifice that housed it belonged to No. Its headquarters are located in Botosani. Foto: Sala de lectur\ 3. Laura Lavric. four local branches. Pentru punerea lor în valoare. Boto[ani Tel. and the first librarian was a teacher named V. Romanian and foreign documents referring to the time of the poet. Boto[ani Tel. Printre cele mai importante se num\r\: "Zilele Eminescu".

Alongside these cultural sights we also find the open-air theatre with a capacity of 600 seats and Floare albastra Board and lodging. and Iorgu and Nicolae. scientific debates. Mihai Eminescu Museum was designed as a convergence point between the space of Ipotesti village . fost pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din România) dispune de dou\ depozite de carte. the period cottage. un spa]iu deschis atât comunic\rii între domenii diferite ale culturii române. the face of Carol the II and the face of the Archangel Michael. the museum circuit open to the tourists who visit Ipotesti covers also the field of traditional values. a small complex with 7 villas. The Library's basic collection consists of the editions of the poet's works from the XIXth century until the present day. la care se adaug\ colec]iile de documente. Centrul Na]ional de Studii ''Mihai Eminescu'' reune[te cinci obiective culturale cu specific propriu . Mircia Dumitrescu. perioad\ care a însemnat pentru Centru edificarea a circa 80% din ceea ce exist\ actualmente la Ipote[ti. the former president of the Writers Association in Romania) shelters two stacks of books. as well as a mural painting which depicts the outline of the poet's face from his young days. The Ministry of Culture has assumed and supported our projects regarding the coherent development strategy of the Centre from Ipotesti. În acest fel circuitul muzeal propus celor ce viziteaz\ Ipote[tii acoper\ [i aria valorilor tradi]ionale.eminescuipotesti. Florin Zamfirescu. 3 Contact: sat Ipote[ti. but a way to turn to account the universe of values belonging to Eminescu's creation. ci o modalitate de a valoriza universul de valori intrinsec crea]iei eminesciene. dating from the beginning of the XIXth century. 0231 517 404 E-mail: m.Memorialul Ipoteºti . ad\poste[te în prezent Muzeul Etnografic al Centrului Na]ional de Studii de la Ipote[ti. the desire was to transform Ipotesti into a Romanian Weimar. The small church of Eminovici family. as well as to the dialogue of the latter with the other European cultures. photocopies of 32 of his manuscripts. built in Moldavian style. Foto: Muzeul Ipote[ti Ipotesti Memorial . Petru Cretia. Alex Stefanescu and Valentin Cosereanu. a reading room and an amphitheatre. Ipotesti village will not be just a place of memory stuck in time. Colec]ia de baz\ a Bibliotecii este constituit\ din edi]iile operei eminesciene din secolol al XIX-lea [i pân\ în prezent. Petru Cre]ia. [i Iorgu [i Nicolae. Se cuvine remarcat\ perioada 1996 . nu în ultimul rând. Particularitatea spa]iului ipote[tean este dat\ de îmbinarea armonioas\ a obiectivelor muzeale tradi]ionale cu modernele spa]ii ale Bibliotecii [i Muzeului nou. Aurel Dorcu. Biblioteca Na]ional\ de Poezie (concretizare a unei idei faste a lui Lauren]iu Ulici. ce cuprinde 7 vile cu mansard\ dotate la cele mai înalte standarde. when Ion Caramitru was Minister of Culture. but connected. The unique character of the museum will be given not only by the quality of the exhibits. In a relatively limited area. un centru na]ional de cercetare care s\ evolueze pe dou\ c\i distincte. la Ipote[ti exista o Cas\ Memorial\. 66 << Established in 1992. Foto: C\su]e de vacan]\ The period cottage. was bought by Raluca Eminovici. Bisericu]a familiei Eminovici.2000. cât [i dialogului acesteia cu celelalte culturi europene. a national research centre that would evolve in two distinct. a fost cump\rat\ de Raluca Eminovici.shaped and supported by the atmosphere of the memorial house and the poet's biography ./fax: 0231 517 602. p\rin]ii poetului.loc mirific al copil\riei. the donations of Laurentiu Ulici. fields: museography and research. care s-a perpetuat în spiritul genera]iilor ce i-au succedat. endowed with the necessary equipment for performances. multi-media projections.ipotesti@gmail. Ipote[tii s-au dorit a fi un Weimar al României. Bisericu]a familiei Eminovici. each with its own characteristics . cu o capacitate de 600 de locuri. devenind astfel l\ca[ul de rug\ciune al familiei. alocând fondurile necesare constituirii unei baze materiale consistente. Thus. being completed by collections of documents. în care Ion Caramitru a fost ministru al Culturii. houses today the Ethnographic Museum of the National Research Centre from Ipotesti. being an adequate exhibition space for the objects of the old Moldavian households. two of the poet's brothers. fotocopii a 32 din manuscrisele eminesciene. Într-un spa]iu relativ restrâns.ro 2 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 67 << . property of the last owner of Ipotesti estate . fotografii [i scrisori autografe ale poetului [i ale Veronic\i Micle."Mihai Eminescu" National Research Centre T 1 recând în subordinea direct\ a Ministerului Culturii. which will be based on suggestions and symbols that will imply creative interactivity. dar în leg\tur\ intrinsec\: muzeografia [i cercetarea. precum [i cea de art\ [i. o sal\ de lectur\ [i o sal\ amfiteatru amenajat\ [i dotat\ cu aparatura necesar\ pentru a g\zdui atât spectacole. as a branch of the History and Archaeology Museum in Botosani. a period which meant the establishment of 80% of what exists today in the Centre from Ipotesti. În acest fel. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. seminars. Foto: Amfiteatrul Laurentiu Ulici 3. 1.a mirific place of childhood and family life . P ân\ în 1989.Casa Memorial\. spa]iul familial . Passing under the direct coordination of the Ministry of Culture. noul muzeu Eminescu. Ipotesti Memorial is in the care of the Ministry of Culture in Romania. built through public donations in the inter-war period on the initiative of Nicolae Iorga and Cezar Petrescu. the National Library of Poetry and the new Eminescu Museum. The National Library of Poetry (materialization of a fruitful idea of Laurentiu Ulici. datând de la începutul secolului al XIX-lea. Florin Zamfirescu. the poet's mother. a space open for communication between the different fields of Romanian culture. construit\ prin colect\ public\ în perioada interbelic\ din ini]iativa lui Nicolae Iorga [i Cezar Petrescu. photographs and letters which belonged to the poet and to Veronica Micle. mama poetului. proiec]ii multimedia. de poezie român\ [i universal\. fiind un spa]iu adecvat de expunere pentru obiectele provenind din vechile gospod\rii ]\r\ne[ti ale spa]iului moldav. colocvii. as well as art and.the Memorial House. doi dintre fra]ii poetului. filial\ a Muzeului de Istorie [i Arheologie din Boto[ani. but also by the museum discourse. last but not least. literary criticism and history. Thus. The church of Ipotesti village. becoming the family's place of prayer. The church shelters religious objects from that period. Alex {tef\nescu [i Valentin Co[ereanu. dona]iile Lauren]iu Ulici.doctorul Papadopol. the small church of Eminovici family. Memorialul Ipote[ti are drept for tutelar Ministerul Culturii [i Cultelor din România. Bisericu]a ad\poste[te obiecte de cult din acea perioad\. cât [i seminare. [i Pensiunea Floare albastr\. de critic\ [i istorie literar\. Acestor cinci obiective de interes cultural li se adaug\ amfiteatrul în aer liber. This space draws its particularities from the harmonious combination of traditional museum sights and the modern styles of the library and of the new museum. ''Mihai Eminescu'' National Research Centre reunites five cultural sights. comuna Mihai Eminescu. which continued to live in the spirit of the subsequent generations. and four of the Eminovici family members are buried behind it: Raluca and Gheorghe. Credem c\ numai în felul acesta Ipote[tii nu vor fi doar loc al unei memorii în]epenite în timp. chipul lui Carol al II-lea [i cel al Arhanghelului Mihail [i o pictur\ mural\ care p\streaz\ tr\s\turile fe]ei poetului la tinere]e. Foto: Biblioteca Na]ional\ de Poezie 2. institu]ia noastr\ poart\ acum însemnele [i structura unui a[ez\mânt unic în spa]iul cultural românesc. today. equipped at the highest standards. the institution bears the marks and has the structure of a unique settlement in the Romanian cultural space. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. cât mai ales de discursul muzeal bazat pe sugestii [i simboluri ce vor presupune o interactivitate creativ\. We should mention the period 1996 2000. is dedicated to the Holy Archangels Michael and Gabriel and represents a sight for tourists due to its unique characteristics: the black halos of the saints presented in the interior mural painting. construit\ în stil moldovenesc. the poet's parents.com Web: www. Biblioteca Na]ional\ de Poezie. Unicitatea muzeului va fi dat\ nu doar de calitatea exponatelor.seen from a double perspective: the poet's age and his creative stages. We believe that in this way. providing the necessary funds for the creation of a substantial material basis. Biserica satului Ipote[ti.the doctor Papadopol.Centrul Naþional de Studii "Mihai Eminescu" Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" Înfiin]at în anul 1992. Muzeul Tematic Mihai Eminescu a fost gândit ca punct de convergen]\ între spa]iul ca atare al Ipote[tilor . jude] Boto[ani Tel. Romanian and universal poetry. Ministerul Culturii [i-a asumat [i sus]inut proiectele noastre privind strategia coerent\ de dezvoltare a Centrului de la Ipote[ti. A Memorial House existed in Ipotesti until 1989. Mircia Dumitrescu.conturat [i între]inut de atmosfera casei memoriale [i biografia poetului v\zut\ dintr-o dubl\ perspectiv\: cea a vârstelor creatorului [i cea a etapelor crea]iei. poart\ hramul Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavril [i constituie o atrac]ie pentru turi[ti pentru câteva motive rarisime: aureolele îndoliate (negre) ale sfin]ilor din pictura mural\ interioar\. iar în spatele ei se afl\ [i ast\zi mormintele a patru dintre Eminovice[ti: Raluca [i Gheorghe. Aurel Dorcu. proprietate a ultimului de]in\tor al mo[iei Ipote[ti .

reprezint\ un monument arheologic de importan]\ na]ional\ [i este cuprins în Lista Monumentelor Istorice [i în cadrul Legii nr.arheolog Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Tot aici au fost descoperite numeroase structuri de locuire: ateliere de cioplire. One of these writings is the monograph of the fortified settlement from Cotu Copalau. The complex of Thracian-Getic citadels. The archaeological diggings performed in the area in 1960-1970 by Adrian Florescu and Marilena Florescu identified 82 habitation complexes inside the two large citadels (Citadel I . ad\posturi special amenajate. hearths. depuse ritual pe piept [i pe frunte. Foto: A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc Malul Galben 2. la `nceputul perioadei hallstattiene `n Moldova [i locuit\ pân\ prin sec. during the last decades. se pare. câte un colier [i diadem\. bronze and iron was also discovered here. de femei. obiectul a numeroase cercet\ri sistematice.. Mende. Sistemul de cet\]i traco-getice. al\turi de obiecte [i ceramic\ de factur\ local\. the object of many systematic researches. situate în marginea de SV a localit\]ii Stânce[ti. C. with its tower facing north. 5/2000 . comuna Mihai Eminescu. The Paleaolithic settlement from Mitoc-Malu Galben M From a cultural and chronological point of view. cu vârful `ndreptat spre nord [i este situat\ pe un platou (Jorovlea). fortificat cu val [i [an] de ap\rare.. a[ezarea `nt\rit\ de la Cotu-Copal\u are o form\ triunghiular\. The Thracian-Getic Citadel from Dersca-Berezna G B Although no archaeological diggings were made. fiind. as well as Greek objects. Au mai fost descoperite [i 4 locuin]e apar]inând culturii Cucuteni. Sinope. dar [i obiecte de factur\ greceasc\. with moats and strong earthwork walls. `n care. placed on the chest and forehead as signs of a ritual. studii [i chiar monografii. `n seria cet\]ilor cu incinte foarte mari. built in two stages. A thesaurus with harnesses made of gold. Heracleea Pontic\. studies and even monographs. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Foto: A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u (vedere dinspre est) 3 4 A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u Civiliza]ia getic\ [i îndeosebi a[ez\rile fortificate au constituit. Rhodos and Cnidos. in the series of citadels with very large precincts. A[ezarea fortificat\ a fost identificat\ în anul 1973. being unique in Moldavia through its size. V-IV `. situated at the south-western end of Stancesti locality. Four dwellings that belonged to Cucuteni Culture were also discovered. vetre de foc. with fragments of Greek amphorae from Thasos. Foto: Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti 3. special shelters. unic\ `n Moldova.The Forest in the Moat) with an interior surface of 45 hectares. besides other objects and local pottery.Hr. datate `n sec VI-III `. Many habitation structures were also discovered here: carving workshops. when the society moved on to other forms of territorial-tribal organization.. mostly in the space between the Carpathians and Nistru River. Chios. women and even a child were also discovered at Mitoc-Malu Galben. meant to bring to light the most significant aspects of the material and spiritual life of the people who lived in the province located east of the Carpathians in the second half of the I millenium B. o parte fiind situat\ peste grani]\. the fortified settlement from Cotu-Copalau has a triangular shape.C. Locuit\ `ntre sec V-III `. au fost descoperite [i fragmente de amfore grece[ti din Thasos.Hr. construite `n dou\ etape. în ultimele decenii. La Mitoc-Malu Galben au fost descoperite [i 10 morminte sarmatice. A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc-Malu Galben Cetatea traco-getic\ de la Dersca-Berezna De[i nu au fost executate s\p\turi arheologice. having a surface of around 70-80 hectares. The two citadels ceased their existence towards the middle of the IIIrd century B. Andrei).Hr. Foto: Fortifica]ia a[ez\rii getice de la Cotu-Cop\l\u 4. iar s\p\turile sistematice s-au încheiat în anul 2004. cetatea de la Dersca se `nscrie. din m\rgele de sticl\. b\rba]i [i inclusiv al unui copil. `n provincia de la r\s\rit de Carpa]i. The fortified Getic settlement from Cotu-Copalau C The Getic civilization and especially the fortified settlements have represented.C. 68 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 69 . Inhabited between the Vth and the IIIrd centuries B. concretizat\ prin rapoarte de s\p\turi. The diggings performed in the course of 5 campaigns have also identified 15 Getic dwellings. Pe aceast\ linie se înscrie [i monografia a[ez\rii fortificate de la Cotu Cop\l\u.P\durea din {an]) cu o suprafa]\ interioar\ de 45 de ha. is an archaeologic monument of national importance. 5/2000 la capitolul Zone protejate. The settlement discovered in Mitoc-Malu Galben is characterized through a vast and varied range of fauna remainders.Protected Areas. Mende.. Ea a fost `ntemeiat\.Hr.Bobeica and Citadel II . due to its characteristics.) are part of a wide range of activities. prin dimensiunile sale uria[e. The citadel was apparently established at the beginning of the Hallstatt period in Moldavia and inhabited until the V-IVth centuries B. cu [an]uri [i valuri puternice de p\mânt. prin caracteristicile sale. Pontic Heracleea. made of glass beads. included in the List of Historic Monuments and also in Law no. the Citadel from Dersca is included. S\p\turile arheologice `ntreprinse `n aceast\ zon\ `n anii 1960-1970 de c\tre Adrian Florescu [i Marilena Florescu au identificat 82 de complexe de locuire `n interiorul celor dou\ cet\]i de mari dimensiuni (Cetatea I Bobeica [i Cetatea II . Two of the skeletons of women that were discovered had jewellery: a necklace and a tiara.C.Hr. situated on a plateau (Jorovlea) and fortified with earthwork walls and a defence moat. având o suprafa]\ de circa 70-80 ha.C. but also cross-shaped objects (a Greek cross combined with Saint Andrew's cross). menite s\ scoat\ la lumin\ cele mai semnificative aspecte ale vie]ii materiale [i spirituale specifice grupurilor de popula]ie care au locuit `n cea de-a doua jum\tate a mileniului I `. a part of which is situated across the border. dar [i din obiecte cruciforme (de tipul crucii grece[ti. The Thracian-Getic citadels from Stancesti-Botosani G B The researches made at the Thracian-Getic citadels from StancestiBotosani (the VI-III centuries B. dating from the VI-III centuries B. Aici s-au descoperit [i un tezaur cu piese de harna[ament lucrate din aur.[i central european. the pluri-stratified resort from Mitoc-Malu Galben is one of the most important points of reference of superior Palaeolithic from the eastern-central European space. Dou\ din scheletele de femei descoperite aveau m\rgele. The investigations have led to many writings and reports on the diggings.C. combinat\ cu crucea Sf. Locuirile paleolitice de la Mitoc-Malu Galben se caracterizeaz\ [i printr-o bogat\ [i variat\ gam\ de resturi faunistice. Foto: Poarta de intrare a a[ez\rii fortificate de la Dersca Din punct de vedere cultural [i cronologic. bronz [i fier. mai cu seam\ în spa]iul carpato-nistrean. Chios. odat\ cu trecerea la noi forme de organizare teritorial-tribal\. S\p\turile `ntreprinse `n 5 campanii au identificat [i 15 locuin]e getice.Hr. Mihai Eminescu Commune. 1. Ten Sarmatian tombs of men. Cele dou\ cet\]i [i-au `ncheiat existen]a c\tre mijlocul sec III `.Vestigii istorice Text & Foto: Octavian Liviu {OVAN . Sinope. de la Stânce[ti-Boto[ani se `nscriu `ntr-o sfer\ larg\ de preocup\ri. Rhodos [i Cnidos. The fortified settlement was identified in 1973 and the systematic diggings ended in 2004. sta]iunea pluristratificat\ de la Mitoc-Malu Galben reprezint\ unul dintre cele mai importante puncte de referin]\ ale Paleoliticului superior din spatiul est. Investiga]iile au generat o consistent\ literatur\ de specialitate. Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti-Boto[ani Historic vestiges Cercet\rile efectuate în cet\]ile traco-getice din sec VI-III `.

odat\ cu stabilirea c\lug\rilor greci la M\n\stirea Co[ula.Targu Frumos (DN 28 B) .Tudora locality. situat\ la intrarea pe teritoriul jude]ului Boto[ani. ~n vecin\tate exist\ o frumoas\ p\dure de stejari seculari. fagi. `mpletituri din nuiele. Turi[tii str\ini [i români [i colec]ionarii de art\ popular\ care viziteaz\ zona pot g\si o diversificat\ ofert\ de produse turistice de acest gen. The area also offers to the tourists who love nature the possibility to hike and to visit a botanical reservation of yew trees. when the Greek monks settled at Cosula Monastery. la Vorona pute]i admira portul popular local. in the middle of the oak. Din DN 28 B.Bifurca]ie: stânga . at approx. La o distan]\ de 15 km de Vorona.capitala cultural\ a României a fost b\tut `n lung [i `n lat de voievozii Moldovei. we find Tudora locality.Botosani (DN 29) . `ntr-un cadru natural remarcabil. `n localitatea Buda. at just 2 km from the national road DN 28 B.Curtesti (DN 28 B) .Vorona (DJ 208 C) . {i aici pelerinii pot poposi.Flam`nzi (DJ 208 H) . in a beautiful settlement.Radeni . but also in times of peace for the delight of the soul and eyes at the sight of the beautiful princesses. called ''The Road of Voivodes''. representing a rich folk and ethnographic area. XVIII-XIX [i spa]ii de cazare pentru pelerini. sculptur\ `n lemn. dup\ 6 km. Close to the monastery there is a bridge (historical monument). ei fiind caza]i `n cele 10 locuri oferite de stare]ul m\n\stirii.M\n\stirea Sih\stria Voronei [i dreapta . `ntr-o a[ezare splendid\. in a remarkable landscape. folk masks. situated in Dealu-Mare (5 km) . built in the XVIIIth century on Miletin River. beech. we reach the Monastery Complex Vorona. `n timpuri de Tourist routes in Botosani restri[te. Their wide range pleases the heart and soul of the visitor who can take home a part of the soul of the peasants from Botosani. sculpture in wood. Zona mai ofer\ pentru iubitorii de natur\ [i drume]ii o rezerva]ie botanic\ de tisa situat\ `n localitatea Dealu-Mare (5 km) . a library with religious books dating from the XVIII-XIXth centuries and accommodation spaces for pilgrims. ocupând o suprafa]\ de 117 ha. as well as the collectors of folk art who visit the area can find a diversified offer of tourist products of this kind. In the proximity of the monastery there is also a beautiful forest with ancient oak trees. le recomand\m acest traseu. baskets etc. un peisaj specific acestor locuri: codrii de aram\ ai localit\]ii Agafton. documentary certified in 1400. the first ruler of the United Romanian Principalities stopped to rest. traseul urmeaz\ DJ 208 H pentru a ajunge la M\n\stirea Co[ula. Another sight in the area is the ancient oak known as ''Cuza's Oak''.Curte[ti (DN 28 B) .Vorona (DJ 208 C) . occupying a surface of 117 hectares. religious painting.Târgu Frumos (DN 28 B) . 2 The Road of Voivodes Iasi .the Residence Citadel of historic Moldavia and Iasi . In the vicinity of the monastery we find the lake.Tudora . I.Frumu[ica . with a surface of 150 hectares. surrounded by vineyards and orchards. ]es\turi tradi]ionale.Cosula . atestat\ documentar `n anul 1400 [i care reprezint\ o bogat\ zon\ folcloric\ [i etnografic\. we recommend this route. Following the route towards Vorona Commune.Baisa . unde. situated at the entrance on the territory of Botosani County.the cultural capital of Romania was crossed by the voivodes of Moldavia in times of distress. Crossing the City of Botosani on the national road DN 29. after 6 km. Pentru cei interesa]i s\ retr\iasc\ adev\rate pagini de istorie. where Al. primul domn al Principatelor Române Unite. Turi[tii care doresc s\ poposeasc\ pân\ a doua zi vor fi caza]i `n cele 20 de locuri oferite de stare]ul m\n\stirii.Sihastrie . pictur\ religioas\. numit generic ''Drumul voievozilor''. At the end of the route we recommend a visit to Radeni vineyard. 10 km de la M\n\stirea Co[ula. situated at the edge of a beautiful landscape. traseul nostru v\ `ndreapt\ pa[ii spre un cadru feeric.Baisa .Flamanzi (DJ 208 H) . traditional weavings. It is a continuation of the famous Cotnari vineyard from Iasi County. XVIII pe râul Miletin. `n mijlocul p\durii de stejari. a landscape typical of these places: the copper forest of Agafton locality. elm and ash forest we reach Sihastria Voronei Monastery. Mergând `n continuare pe acest drum jude]ean. 10 km from Cosula Monastery. pân\ a doua zi. Foto: BOARDMEDIA . la umbra c\ruia a poposit Al. our route takes you to a mirific place.spre Pe[tera Siha[trilor 2. Parcurgând traseul spre comuna Vorona.Boto[ani (DN 29) .Agafton .Co[ula Sih\strie . la numai 2 km abatere de la DN 28 B. at Vorona the tourists can admire the local costumes. At a distance of 15 km from Vorona. Foto: Pe[tera Siha[trilor Foto: BOARDMEDIA . Fiind situat\ `ntr-o str\veche zon\ de tradi]ie cultural\ popular\ [i me[te[ug\reasc\. Aceasta este o continuare a vestitelor podgorii Cotnari din jude]ul Ia[i. un alt punct de atrac]ie este stejarul multisecular cunoscut sub denumirea de ''Stejarul lui Cuza''. The tourists who wish to stop for the night can find accommodation in the 20 places offered by the abbot of the monastery. in Buda locality.Suceava . dar [i pentru `ncântarea sufletului [i a privirii la vederea mândrelor domni]e [i a frumoaselor boieroaice [i hangi]e [i pentru delectarea cu vestitele bucate moldovene[ti [i vinuri alese din podgoriile noastre. Continuing on this county road. se afl\ situat\ localitatea Tudora. La finalul traseului v\ recomand\m s\ vizita]i podgoria R\deni. Cuza.R\deni Drumul dintre Suceava . o bibliotec\ cu fond de carte religios datând din sec. m\[ti populare. `nconjurat de vii [i livezi.Radeni The road between Suceava . at an altitude of over 550 m. The foreign and Romanian tourists. ~n imediata apropiere a m\n\stirii este situat lacul. Tot aici exist\ un pod (monument istoric). ulmi [i frasini. Gama larg\ a acestora `ncânt\ sufletul [i inima privitorului care poate [i lua cu el acas\ o p\rticic\ din sufletul ]\ranului boto[\nean. dup\ cca.Frumusica . Cuza. landowners and innkeepers and also to taste the famous Moldavian dishes and wines from our vineyards.Tudora. Being situated in an area with ancient folk and craft cultural traditions.P\durea Vorona 70 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 71 .Suceava . For the people who are interested in experiencing true pages of history. From the national road DN 28 B. 1. I. [i nu numai. comprising 3 churches. De asemenea. gobelins. Traversând municipiul Boto[ani [i urmând DN 29. you can spend moments of quietness and complete relaxation in apartment blocks and cottages. the route continues on the county road DJ 208 H and reaches Cosula Monastery.Agafton .Cetatea de Scaun a Moldovei istorice [i Ia[i . se ajunge la Complexul M\n\stiresc Vorona. goblenuri. being accommodated in the 10 places offered by the abbot of the monastery.Trasee turistice botoºãnene 1 Drumul voievozilor Ia[i . la o altitudine de peste 550 m. construit `n sec. pute]i s\ poposi]i pentru momente de lini[te [i deplin\ relaxare `n blocuri cu apartamente [i c\su]e. The pilgrims can also stop for the night here. ajungem la M\n\stirea Sih\stria Voronei.Tudora . where. situat la marginea unui frumos codru `n suprafa]\ de 150 ha [i care cuprinde 3 biserici.R\deni .

cu multe exemplare seculare. The cultural-artistic manifestations organized in this locality are the Folk Festival ''The Golden Field'' (in June) and the Festival of winter traditions and customs (in December).Dorohoi . Ar\t\m. From Dorohoi. named after the nearby village. Stefanesti. XV-XVI. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. Rezerva]ia Tisa este cuprins\ între Pârâul Racului [i Pârâul Tisa. The mirific landscape invites the tourists to dream and offers them unforgettable moments of quietness and reverie.Baisa . vechi loc de trecere peste apa Prutului este barajul de la Stânca-Coste[ti. [i-au exprimat dorin]a de a figura pe traseele turistice propuse de noi. `ntr-un loc la care nu po]i ajunge decât cu piciorul.. lacul `]i aduce aminte de clipele copil\riei `n care ''Fiind b\iet p\duri cutreieram ."). 3 km.Cristine[ti . conform indicatorilor de circula]ie rutier\. Cristine[ti. From Stefanesti.Racovat .Pomârla . un centru etnografic cu elemente de art\ popular\.Tudora (DJ 208 I) Starting from the City of Botosani and following the signs towards the City of Iasi.Baisa .Ipote[ti . pe lâng\ aceste trasee turistice. Cern\u]i) Când roste[ti Boto[ani. de-a lungul timpului. raised in 1842. economic and cultural centre of Prut Valley. we suggest to the tourists who want to go to the Republic of Moldova to visit the hunting and cultural sights on the route. an architectural monument. and from there in Ipotesti. cu poten]ial turistic. we reach Stefanesti City. respectiv prim\riile comunelor Pomârla. tradi]ii [i obiceiuri bine p\strate. se afl\ cabana turistic\ Rediu. Din centrul localit\]ii Tudora se continu\ deplasarea pe drumul DJ 208 H pân\ la cantonul silvic amplasat la limita p\durii. monument de arhitectur\. unde a copil\rit genialul muzician George Enescu [i a c\rui cas\ ofer\ turi[tilor momente de aleas\ reverie. at the first junction the road turns right towards Oraseni Deal locality. circuitul acesteia durând cca.P\durea Tudora Suceava (DN 29) . c\ o serie de localit\]i importante.Boto[ani . iar în localitatea Vorona Mare se vireaz\ la stânga pe drumul jude]ean DJ 208 I spre localitatea Tudora. documentary certified in 1435. Spre Moldova de peste Prut Suceava (DN 29) .R\d\u]i Prut . Follow us and you will feel the rustle of the forest and you will hear ancient folk songs or the wonderful ''Rhapsodies''. Boto[ani (DN 29) .''. Rezerva]ia de la Tudora este cunoscut\ [i pus\ sub protec]ie pentru exemplarele de tisa. Alte atrac]ii oferite de comun\ sunt posibilit\]ile de practicare a pescuitului. Moreover. In this context.V\cule[ti . the Research Centre or "Mihai Eminescu" National Library.St\uceni .Ucraina (Her]a. pe DJ 294 C (3 km). Boto[ani . `notului. The culinary attraction of this place is fried chicken with garlic sauce and maize porridge. 5 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . so that today it is considered a protected species and natural monument. where the brilliant musician George Enescu spent his childhood years and whose house can offer the tourists moments of reverie. În plus. Cantacuzino-Pascanu house. 3 km.Lac p\dure Baisa The bow and the pen Suceava (DN 29) . Atrac]ia culinar\ a acestui loc este puiul la rotisor cu mujdei [i m\m\ligu]\. have expressed their desire to be included in the suggested routes. This area offers a wide range of tourist products. În acest context s-a suplimentat traseul turistic Suceava .Oraseni Deal (DJ 208) . the lake brings back memories from the childhood years when ''Fiind baiet paduri cutreieram . The locality also preserves vestiges of an aristocratic mansion from the XV-XVIth centuries.Ripiceni .Havarna Dorohoi . spre municipiul Ia[i.Ukraine (Herta. a dam which created a lake with a length of 70 km and a surface of 7.Ukraine.Cristinesti Racovat was extended through the creation of a branch from Dorohoi to Sendriceni . Revenind pe DN 29 B. unde pute]i vizita aici Casa Memorial\ a poetului nostru na]ional. regions or countries besides Cernauti Region or Botosani County. Plecând din municipiul Boto[ani. dup\ ie[irea din zona urban\. ora[ul {tef\ne[ti a fost. Well preserved is also the monument of the heroes of the War of Independence and World War I. Stefanesti City has been the commercial. a fourth route was created (entrance to Botosani County towards Diakivitchi .Racov\] .). Stauceni localities and also Stefanesti Town Hall.Vorona Mare (DJ 208) . an ethnographic centre with elements of folk art. The reservation from Tudora is famous and placed under protection for its exemplars of yew tree. prin crearea unei ramifica]ii de la Dorohoi spre {endriceni .Mitoc . and from Vorona Mare locality the county road DJ 208 I turns left towards Tudora locality. În localitate se p\streaz\ vestigii ale unei cur]i boiere[ti din sec.Republica Moldova (B\l]i .Boto[ani). Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa. `notului. the beech forest with common oaks and hornbeams (many ancient exemplars) presents also an increased scientific interest. 500 ha. Here you can admire objects and furniture that were silent witnesses to the master's creation and have formed at the same time the childhood space of the musician.Dumeni . We also mention that a series of important localities.Vaculesti .Ukraine . Other sights are represented by the possibilities to practise fishing. Aceast\ zon\ ofer\ [i o gam\ larg\ de produse turistice. ~n plus.Baisa . Comuna Suli]a prezint\ un interes deosebit prin iazul Drac[ani. Din localitatea Vorona se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre Tudora. dup\ parcurgerea a cca. The pond has a surface of around 500 hectares. Moreover. Centrul de studii eminesciene sau Biblioteca na]ional\ ''Mihai Eminescu''.Dorohoi .Botosani) and also a fifth route (entrance to Botosani County from Diakivitchi . Noua Suli]\.Dorohoi Liveni .Ucraina. offering pleasant moments in the heart of nature. în\l]at\ în 1842. your thought wanders to Eminescu and Enescu. the childhood universe of Stefan Luchian.Mitoc . which would include the frontier points to and from Cernauti Region . The tourists can reach Sulita on the national road DN 29 D and then on the county road DJ 297. canoeing and swimming being allowed. after approx. De la {tef\ne[ti. Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa.Ripiceni . whose construction was attributed to Stephen the Great. La Suli]a se poate ajunge pe DN 29 D [i apoi pe DJ 297. canotajului. 3000 ani).Ukraine . {tef\ne[ti. În rezerva]ia de la Tudora.Republic of Moldova (Balti .Mihaileni .Vaculesti Dorohoi . where you can visit the Memorial House of our national poet. on the national road DN 29 A and then on the county road DJ 208 you get to Liveni locality. with a high tourist potential. Sulita Commune is very interesting due to Dracsani Pond. There is also a beautiful church: ''Saint Nicholas''. Other routes Botosani County Council wants to establish other routes besides the existing ones.). which provides the crossing of the border towards Cernauti Region . In the reservation from Tudora.Or\[eni Deal (DJ 208) .Racovat .Varvu Campului Bucecea .Chisinau) Coming from Suceava and Transylvania. dintre care cele mai reprezentative [i de renume sunt produsele din ceramic\ tradi]ional\. after leaving the urban area. Nic\ieri nu po]i `n]elege mai bine ce l-a `ndemnat pe poet s\ descrie atât de frumos sentimente ce umplu cu siguran]\ sufletele fiec\rui român iubitor al naturii [i nu numai. a fost mult exploatat în trecut.Stefanesti Trusesti . This tree of Central-European origin. 45 min. we find Rediu tourist lodge. with a very precious wood.Stauceni . An old settlement. Urma]i-ne [i ve]i sim]i fo[netul p\durii [i ve]i auzi picurându-v\ `n ureche doine str\bune sau minunatele ''Rapsodii'' enesciene.Cucorani .Hiliseu Horia . On Sundays. On the national road DN 29. the tourist route Suceava Baisa . Manifest\rile culturalartistice organizate în aceast\ localitate sunt Festivalul de folclor ''Holda de aur'' (luna iunie) [i Festivalul datinilor [i obiceiurilor de iarn\ (luna decembrie). care s\ aib\ ca direc]ie de ie[ire sau de intrare în ]ar\ punctele de trecere a frontierei spre sau dinspre Regiunea Cern\u]i . Revenind la DN 29 D [i parcurgând cca.Vama Siret. arbore ocrotit prin lege.Dorohoi . regiuni sau ]\ri decât Regiunea Cern\u]i sau jude]ul Boto[ani. centru comercial. which is protected by law. 60 minute. Noua Sulita.Baisa .000 ha. propunem turistului care ar vrea s\ ajung\ `n Republica Moldova s\ viziteze atrac]iile cinegetice [i culturale de pe acest traseu. with a famous folk dance ensemble. The path continues following the tourist mark (triangle) up to Plesa canton inside the reservation (approx. care v\ ofer\ momente pl\cute de petrecere a timpului liber `n mijlocul naturii.Manoleasa .Boto[ani) [i traseul nr.Tru[e[ti .Liveni ..Cucorani . c\l\riei etc.V\cule[ti . Over Prut River towards Moldova Suceava (DN 29) . pe DN 29 A [i apoi pe DJ 208 ajunge]i `n localitatea Liveni. un interes [tiin]ific îl reprezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen.Baisa . the road continues to Tudora. Returning to the national road DN 29 B.Dorohoi . Se continu\ deplasarea dup\ marcajul turistic (triunghi) pân\ la cantonul Ple[a în rezerva]ie (cca 45 min.Botosani . Alte trasee Consiliul Jude]ean Boto[ani a propus. 3.Agafton . Situat `ntr-un lumini[ al p\durii.Cristinesti Ibanesti . baraj ce realizeaz\ o acumulare de ap\ pe o lungime de 70 km [i o suprafa]\ de 7. la prima intersec]ie se vireaz\ la dreapta spre localitatea Or\[eni Deal [i se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre localitatea Vorona. apoi se ajunge `n Ipote[ti. an old crossing over Prut River.Cristine[ti .000 hectares. Peisajul mirific invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe neuitate de lini[te [i reverie. Aici pute]i admira obiecte [i mobilier care au fost martori t\cu]i [i au creat totodat\ spa]iul copil\riei muzicianului.Ipotesti (DN 29 B) . 72 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 73 . 4 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . Cernauti) When you say Botosani.Vl\deni Agafton . gândul `]i zboar\ spre Eminescu [i Enescu..Ipotesti . Acest arbore de origine central-european\. R\d\u]i Prut.Dumeni . Situated in a forest glade. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality.Vama Siret. on the county road DJ 294 C (3 km). fairs are organized here for the presentation and sale of handmade and agricultural products (the commune has been known as a borough since 1817-1819).. Tisa Reservation spreads between Racului Brook and Tisa Brook and it can be crossed in about 60 minutes.{tef\ne[ti . cu un renumit ansamblu de dansuri populare. ~n zilele de duminic\ se organizeaz\ târguri pentru prezentare [i vânzare produse artizanat [i agricole (comuna este cunoscut\ ca târg `nc\ din perioada anilor 1817-1819). aceste trasee vor putea fi cunoscute [i valorificate [i de turi[tii sosi]i din alte ora[e. Prin statuarea acestor trasee turistice se va putea valorifica mai bine poten]ialul turistic al localit\]ilor de pe linia respectivelor trasee. cu lemn foarte pre]ios. De la Dorohoi. la km 3. mai poate oferi turistului pl\cerea vizit\rii unei vechi biserici. From the centre of Tudora locality. Exist\ o frumoas\ biseric\: ''Sfântul Nicolae''.Arcu[ul [i peni]a Localitate veche atestat\ documentar `n 1435. with a long life span (approx.Ipote[ti (DN 29 B) . on the valley of Tisa Brook. Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa. after approx. 45 km.Mih\ileni .'' ("As a boy I used to roam the forests. you can stop at Cucorani. economic [i cultural al v\ii Prutului.Racov\] .Stânca .Racovat . 45 km. cu longevitate mare (cca. totodat\.000 years). a c\rei construc]ie a fost atribuit\ lui {tefan cel Mare. v\ pute]i opri la Popasul Cucorani.Tudora Botosani (DN 29) . in a place you can get to only on foot. fishing.{tef\ne[ti . Apart from the presence of the yew tree.Liveni .Ucraina.Radauti Prut . The approval of these tourist routes. Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" .Ucraina .Liveni Racov\] . a ap\rut traseul nr. the route continues on the county road DJ 208 H up to the forest canton located at the edge of the forest. After Vorona.. canoeing. Pe DN 29. pe valea pârâului Tisa.Chi[in\u) Venind dinspre Suceava [i Ardeal. namely the town halls of Pomarla. can also offer the tourists the pleasure of visiting an old church.Ukraine.Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora . we find the dam from Stanca-Costesti. swimming.Hili[eu Horia .Botosani).Cristine[ti Ib\ne[ti . încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii.Ucraina . locul copil\riei lui {tefan Luchian.Bucecea . there is a canyon which has been dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters. numit a[a dup\ denumirea satului din apropiere. Returning to DN 29 D.Rediu .Vorona Mare (DJ 208) Tudora (DJ 208 I). Cristinesti. There is no other place where one can better understand what urged the poet to describe in such a beautiful way the feelings that fill the hearts of each Romanian.Cristinesti . St\uceni [i prim\ria ora[ului {tef\ne[ti. canotajului. Boto[ani .Rediu .Dorohoi . well preserved traditions and customs. vom ajunge `n ora[ul {tef\ne[ti. at a distance of 3 km.Havârna . permi]ând practicarea pescuitului.Vârvu Câmpului .Suil]a .Cucorani . horseback riding etc.Vladeni .Vorona (DJ 208) .Manoleasa .Vorona (DJ 208) . and from there to Vorona locality. Tot bine p\strat este monumentul eroilor din R\zboiul de Independen]\ [i din Primul R\zboi Mondial. casa Cantacuzino-Pa[canu.Suli]a .Dersca . these routes will also be traversed by tourists from other towns. exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare.Dersca .Stefanesti Stanca . care asigur\ trecerea frontierei tot spre Regiunea Cern\u]i .Racov\].. s\ înfiin]eze [i altele. Acest iaz are o suprafa]\ de cca. has been largely exploited in the past. the most famous and most representative being the traditional pottery.Pomarla . Radauti Prut.Cucor\ni . will give the possibility to turn to account the tourist potential of the localities crossed by the respective routes.

Taxus baccata . With a surface of 119 hectares. the beech. waiting for the convoys of landlords that crossed the local roads. figur\ mitic\ ce mai r\scole[te [i ast\zi amintirile b\trânilor din comun\. În rezerva]ia de la Tudora. evitând astfel defri[area sau transferul puie]ilor `n diferile localit\]i. jefuindu-i [i `mp\r]ind s\racilor prada confiscat\. comprising many ancient exemplars. 850 exemplars of yew tree in the reservation. being also sold in all the counties of Moldavia. Turb\ria de la Lozna [i Lac Stânca-Coste[ti. such as the collection of medicinal herbs. Bucecea Baltile Siretului. situl a devenit [i o atrac]ie turistic\. the Flower Reservation Ripiceni-Manoleasa. exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. cu lemn foarte pre]ios. specie declarat\ monument al naturii. have marked the tourist routes. Bucecea B\l]ile Siretului. the Ancient Beech Forest from Stuhoasa. a fost mult exploatat în trecut. Arini[ul de la Horl\ceni. Tudora Forest Tudora Forest is one of the most visited natural protected areas in the county. together with APM Botosani and Botosani Forest Department. au igienizat cursurile de ap\ din rezerva]ie (Pârâul Tisei. lemnul acestora era folosit la confec]ionarea cuielor folosite `n trecut la construc]iile locale [i erau comercializate `n toate jude]ele Moldovei. Haiducul Coroi se ascundea `n p\durile din zon\. The present surface of the protected natural area ''Tudora Forest'' has been since ancient times a source of life and income for the local population. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani .Stejar secular din P\durea Tudora Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 75 . the Peat Bog from Lozna and Stanca-Costesti Lake. Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa. Moreover. with a very precious wood. ~n rezerva]ie exist\ circa 850 de exemplare de tisa dispersate pe pantele râurilor [i din care pu]ine se mai `ncadreaz\ `n vârstele de 300-350 de ani. has been widely exploited in the past. Cu o suprafa]\ de 119 ha. a mythical figure that still haunts the memories of the old men. through traditional activities. un interes [tiin]ific prezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen cu multe exemplare seculare. robbing them and giving the loot to the poor. rezerva]ia se afl\ `n custodia Direc]iei Silvice Boto[ani. There are approx. Rezerva]ia Tudora a atras aten]ia unor ONG-uri locale care. nu `n ultimul rând. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani .000 years). due to the existence of Taxus baccata (yew) mast. Tudora Reservation has drawn the attention of some NGOs which. mushrooms etc. datorit\ existen]ei arboretului de Taxus baccata (tisa). with a long life span (approx. Dup\ declararea zonei ca rezerva]ie natural\. common oak and hornbeam forest is also of scientific interest. the Alder forest from Horlaceni. Actuala suprafa]\ a ariei naturale protejate ''P\durea Tudora'' a constituit `nc\ din cele mai vechi timpuri o surs\ de existen]\ [i de venituri pentru popula]ia local\. de exemplu colectarea plantelor medicinale. have cleaned the water streams from the reservation (Tisa. This central-European tree. arbore ocrotit prin lege. have counted the exemplars of Taxus baccata and have initiated public awareness campaigns for the population and local authorities regarding the importance of preserving the habitat and the wild species of flora/fauna. an de an tot mai mul]i turi[ti tranzitând rezerva]ia pentru a admira frumuse]ea peisajului [i a cunoa[te locurile unde se ascundea odinioar\ legendarul haiduc Coroi. on the valley of Tisa Brook. today being considered a protected species and natural monument. the Flower Reservation Stanca-Stefanesti. The low number of centennial yew trees is explained by their abusive clearing.Rezerva]ia P\durea Tudora 2. few exemplars remaining with ages of 300-350 years. and also due to the legend of Coroi outlaw. At present. the clearing or the transfer of seedlings to other localities being thus avoided. ~n prezent. De asemenea. pe valea pârâului Tisa. Besides the presence of the yew tree. the reason being that the leaves of this species are toxic to animals. a species declared natural monument. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii. Ciornohal Forest. pândind convoaiele de boieri care tranzitau drumurile locale. the natural reservation of yew tree from Tudora was discovered in 1937 as a spontaneous and compact vegetation. Racului [i Ocup). Rezerva]ia floristic\ Ripiceni-Manoleasa. Num\rul redus de arbori de tisa cu vârste seculare se explic\ prin defri[area abuziv\ a acestora din motivul c\ frunzele acestei specii erau toxice pentru animale. 3. cu longevitate mare (circa 3000 ani). After the area was declared a natural reservation.Rezervaþii naturale ºi monumente Text: Rocsana GAFENCU . Rezerva]ia floristic\ Stânca{tef\ne[ti. prin desf\[urarea unor activit\]i tradi]ionale. the reservation is in the custody of Botosani Forest Department and it is protected. rezerva]ia natural\ de tisa de la Tudora a fost semnalat\ `nc\ din anul 1937 ca o vegeta]ie spontan\ [i compact\. au desf\[urat ac]iuni de con[tientizare public\ a popula]iei [i autorit\]ilor locale privind importan]a conserv\rii habitatului [i a speciilor de flor\/faun\ salbatic\. F\getul Secular de la Stuhoasa. 1. these activities were performed according to the legislation in the field. In the reservation from Tudora. the wood was used for the production of the nails used in the local construction sector. are paza asigurat\. the site has also become a tourist sight.Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . 74 << P Botosani County has nine natural protected areas included in the National Network of Protected Areas: Tudora Forest. scattered on the banks of the rivers.tisa 1 2 Natural reservations and monuments in Botosani County Pãdurea Tudora \durea Tudora constituie una dintre cele mai vizitate arii naturale protejate din jude]. The outlaw used to hide in the forests in the area.compartimentul "Protec]ia naturii" ale naturii din judeþul Botoºani La nivelul jude]ului Boto[ani sunt declarate nou\ arii naturale protejate incluse în Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: P\durea Tudora. recoltarea ciupercilor.P\durea Tudora . Racului and Ocup Brooks). there is a canyon dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters. every year more and more tourists coming to the reservation in order to admire the beauty of the landscape and to see the places where the legendary outlaw Coroi used to hide. aceste activit\]i se desf\[oar\ conform legisla]iei `n domeniu. `mpreun\ cu APM Boto[ani [i Direc]ia Silvic\ Boto[ani. [i legendei haiducului Coroi. Acest arbore de origine central-european\. au marcat traseele turistice. au evaluat numeric exemplarele de Taxus baccata [i. P\durea Ciornohal.

at the western limit of the area. trânjoaica [i de unele specii de briofite saxicole. constituit din numeroase elemente xerofite. Covorul vegetal este variat [i H Ciornohal Forest The territory of the forest belongs to the Miocene era. Turb\ria se poate reface natural. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Se constat\ c\ raritatea floristic\ este `nso]it\ de unele endemisme ca: urechelni]a. called Toltry. se men]in înc\ într-o stare cvasinatural\. the Lozna-Dersca perimeter is included in the Moldavian Platform. precum [i valoarea geologic\ a zonei au constituit criteriile declar\rii acestei loca]ii ca rezerva]ie [tiin]ific\. a Pontic-sub-Mediterranean element. Elementele floristice predominante sunt cele eurasiatice.sericite slate) and carbonate rocks in the superior part. The species of continental and southern origin are very important as well. alongside a rich and varied flora. which has sediments with a thickness of 1. Chrysohypnum sommerfeltii. The flower species of community interest Angelica palustris was also identified at the site. D. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 77 . 3 Aici vegeteaz\ specii de plante rare din flora vascular\ a României. cu o expresivitate remarcabil\ pentru aceast\ Vorona Forest zon\ colinar\. 424 species of vascular plants. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani .chrysophyllum. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. Rare species of plants from the vascular flora can be found here. The site is located in the western part of Botosani County. element ponticosubmediteranean. The investigations performed by D. Mititelu and his collaborators show that the species was preserved in a cenotic ambiance typical of the calcareous rocks. the water can accumulate in these deposits (deposit water).000-5. specie cu o ecologie interesant\. numite Toltry. as well as the geological value of the area represented the criteria for the declaring of the location as scientific reservation.Turb\ria Lozna Dersca T eritoriul pe care se afl\ situl apar]ine Miocenului. The existence of the species Schivereckia podolica in Romania initially in one place (Stanca-Stefanesti Reservation). P\durea este proprietate privat\ a M\n\stirii Vorona [i fond forestier The identified type of habitat is ''Dacian forest of oak and hornbeam''. aflate la limita nordic\ a arealului: Cotinus coggygria. Din punct de vedere geologic. Pãdurea Vorona abitatul identificat este de tipul ''p\duri dacice de stejar [i carpen''. si au descris Asplenio-Schivereckietum ca nou\ pentru [tiin]\. The latter is varied and presents an increased scientific interest. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. A The flower reservation Stanca-Stefanesti S The identified type of community habitat is called ''Rupicole communities with plants that grow on calcareous soils or grasslands with plants that prefer alkaline soils from the Alysso-sedion albi habitat''. Este singura loca]ie din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica.chrysophyllum. as well as a series of Dacian and Balkan species. Ciornohal Forest is part of the Balkan-Meossian province. It was noticed that the rare flowers are accompanied by species that only grow here such as: the houseleek. în special în Moldova. P\durea Ciornohal apar]ine provinciei balcano-meossiace [i este sta]iunea cea mai nordic\ cu Cotinus coggygria. grupate `n 56 de familii. From a geological point of view. cosaciul. roci porfirogene. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. justific\ propunerea de a fi supus\ regimului de ocrotire a întregii suprafe]e ocupate de p\durea Ciornohal. represented by sarmatian deposits. European and circumpolar elements. epimetamorphic rocks (chlorite . being the most northern location with Cotinus coggygria. Cercet\rile asupra florei [i vegeta]iei din sit reliefeaz\ bog\]ia genofondului existent [i `nsemn\tatea fitogeografic\ a covorului vegetal. Many continental and southern elements (steppe) can also be encountered here. Referring to the vegetation. with a remarkable expressiveness for this hill area. the identified type of habitat being the one of Dacian forests of oak and hornbeam. intersperse with podsol. Rezervaþia floristicã Stânca-ªtefãneºti ceast\ rezerva]ie apar]ine tipului de habitat comunitar ''Comunit\]i rupicole calcifile sau paji[ti bazifile din Alysso-sedion albi''. Elementul daco-balcanic este reprezentat numai prin specia Rhinanthus rumelicus. especially in Moldavia. a Pontic-sub-Mediterranean element of great phytogeographical significance. Fitocenozele întâlnite aici. Alpine-Boreal and Atlantic elements can also be encountered. Datorit\ capilarit\]ii ridicate a plantelor ce alc\tuiesc stratul turbifer.5-6 m grosime). Pe baza acestor criterii.5-6 m). Besides the rich flora and the powerful conservative character. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. cu toate perturb\rile suferite. precum [i o serie de specii dacice [i balcanice. reprezentat prin depozite sarmatice. they describe the species Asplenio-Schivereckietum as new to science. sand and purple clay. The dominating soil is forest brown. Stiva de sedimente dispuse peste fundamentul cristalin apar]in paleozoicului. dominated by xerophile species. The Dacian-Balkan element is represented only through the species Rhinanthus rumelicus. On the basis of these criteria. În sit s-au identificat 424 specii de plante vasculare. the forest reservation Ciornohal presents a special interest also as regards the vegetation. nisipuri [i argile vinete. but the AlpineCarpathian. The crystalline basis consists of mica-schist. cu particularit\]i evidente [i de mare însemn\tate fitogeografic\. Pe lâng\ flora bogat\ [i puternicul caracter conservativ. Referindu-se la vegeta]ie. D. n acest caz identific\m un habitat comunitar tip ''Lacuri eutrofe naturale [i The peat bog can regenerate on its own in less than 30 years. clay and not so much loess. la limita vestic\ a arealului. Raritatea unor atât de autentice crâmpee de silvostep\. Stratul de turb\ este format în special din briofite. Situl este situat în partea de vest 2.Pãdurea Ciornohal Turbãria Lozna Dersca 1. Importan]\ deosebit\ au [i speciile de origine continental\ [i sudic\. is still maintained in a semi-natural state. Cercet\rile efectuate de D. The waters have the aspect of swamps due to the location of the deposits on an impermeable clay bed. Due to the high capillarity of the plants that form the peat bog layer. a species with an interesting ecology. Apele au un aspect de mla[tin\ datorit\ dispunerii z\c\mintelor pe un pat argilos impermeabil. rocks (conglomerates). grouped in 56 families were discovered at this site. It is a rare habitat in Romania through the thickness of the eutrophic to neutral peat layer (1. The scarceness of such genuine glimpses of forest steppe. rezerva]ia forestier\ Ciornohal prezint\ un interes deosebit [i sub aspectul vegeta]iei. printre care dominante sunt specia Drepanocladus aduncus [i specii ca Chrysohypnum sommerfeltii. Mititelu [i colab.P\durea Ciornohal Î Lozna Dersca Peat Bog The identified types of community habitats are the ''Natural eutrophic lakes and peat bogs capable of natural regeneration''. with obvious particularities of great phytogeographical significance. [isturi amfibolice-roci mezometamorfice. The phytocenosis encountered here. Turb\rii capabile de o regenerare natural\''. The researches performed on the flora and vegetation reveal the wealth of the existing genetic content and the phytogeographical significance of the vegetal layer. Mesozoic and Neozoic eras.000 m. alternating with sandstone. the germander speedwell. cu predominarea speciilor xerofile. iar din punct de vedere petrografic predomin\ marnele argiloase. The geological sub-layer of the site of sarmatian age is represented by proprietate public\ a statului. the dominating species being Drepanocladus aduncus. apoi argilele [i mai pu]in loess-ul. with all the alterations suffered. Substratul geologic de vârst\ sarma]ian\ al sitului este reprezentat prin roci alc\tuite din conglomerate. P\durea Ciornohal este un e[antion al ecosistemului relictar de silvostep\ disjunct din nordul ]\rii. the bream.P\durea Vorona flora of Vorona Reservation is very interesting as regards the phytogeographical aspects. Ea constituie [i un important element de peisaj care se reînnoie[te în func]ie de anotimp. europene [i circumpolare. iar pe alocuri apare podzolul. 4 prezint\ un interes [tiin]ific deosebit. connected to the limestone sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. It is also an important landscape element that changes according to season. Callergon giganteum and Marchanthia polymorfa. ~n sit s-a identificat [i specia floristic\ de interes comunitar Angelica palustris. [opârli]a. the illyric cowfoot and some species of bryophytes that grow among rocks. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. uncommon in the north of the country. This is the only location in the country where we can find the plant Schivereckia podolica. alternând cu gresii. The forest is the private property of Vorona Monastery and the forest content is in the property of the state. iar tipul de habitat identificat este cel al p\durilor dacice de stejar [i carpen. and from a petrographic point of view we find clay marl. C. al\turi de o flor\ bogat\ [i variat\. The peat layer consists of bryophytes. Mititelu [i colaboratorii asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. Existen]a ini]ial\ `n România numai `ntr-o singur\ sta]iune (Rezerva]ia Stânca-{tef\ne[ti) a speciei Schivereckia podolica.-4. element pontic-submediteranean de mare însemn\tate fitogeografic\. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani Rezerva]ia floristic\ Stânca-{tef\ne[ti a jude]ului Boto[ani. The dominating flower elements are the Eurasian. Mititelu and his collaborators on the flora of Stanca-Stefanesti reservation mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. mezozoicului [i neozoicului. ce posed\ un pachet de sedimente în grosime de 1000-5000 m. consisting of many xerophyte elements. Solul predominant este cel brun de p\dure. perimetrul Lozna-Dersca se 2 încadreaz\ în Platforma Moldoveneasc\. Callergon giganteum [i Marchanthia polymorfa. justifies the proposal for inclusion of the entire surface of Cionohal Forest under protection. roci carbonatice. the peat bog from Dersca being an eutrophic swamp. Este habitat rar în România prin grosimea stratului de turb\ eutrof\ pân\ la neutr\ (1. The Foto: BOARDMEDIA . The institution responsible for the management of the site is Botosani Forest Department (Trusesti Administrative Unit). alpino-boreale [i atlantice. The block of sediments deposited on the crystalline basis belongs to the Paleozoic. amphibolic schist mesometamorphic rocks. located at the northern limit of the area: Cotinus coggygria. Institu]ia responsabil\ pentru managementul sitului este Direc]ia Silvic\ Boto[ani (Ocolul Silvic Tru[e[ti). iar în partea superioar\ de roci epimetamorfice de tipul [isturilor sercito-cloritoase. `n mai pu]in de 30 de ani. eviden]iaz\ c\ specia s-a men]inut `ntr-o ambian]\ cenotic\ tipic\ stânc\riilor calcaroase. Fundamentul cristalin este alc\tuit din mica[isturi. turb\ria de la Dersca fiind o mla[tin\ eutrof\. C. Flora rezerva]iei Vorona prezint\ un remarcabil interes sub aspect fitogeografic. Ciornohal Forest is a sample of the relic ecosystem of forest steppe. Se `ntâlnesc `ns\ [i elemente alpinocarpatice. apa î[i g\se[te un bun loca[ de acumulare în aceste z\c\minte (apa de z\c\mânt).

provenite în special din planta]iile executate dup\ anul 1950. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. perimetru forestier pentru protec]ia solului [i consolid\ri versan]i.Lac Stânca-Coste[ti The bird-fauna with special protection''Stanca-Costesti Lake'' f C The following habitats can be distinguished in the meadow of Prut River: a natural riverside coppice. being included in the National Network of Protected S Areas: the flora reservation from Stanca-Stefanesti and the flora reservation from Ripiceni. Aceste arii protejate reprezint\ singurele loca]ii din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. through the invasion of gravel. legumelor [i plantelor ale c\ror produse se folosesc `n gospod\riile proprii sau ajung `n pie]ele agroalimentare Aceste terenuri agricole din lunca Prutului se extind `n defavoarea celorlalte zone naturale. O parte din aceste iviri au fost exploatate. After 1950. around 50 exemplars have been growing in this area. where the human influence is minimum. Dup\ `ncerc\ri `n ani succesivi. înlocuind de regul\ z\voaiele naturale [i p\durile de lunc\ cu stejar. The ancient beech forest Stuhoasa It is a forest with a surface of 60. called Toltry. paji[ti hidrofile care periodic sunt acoperite de ap\. Obiective protejate în zona ecologicã riile naturale protejate r\spândite insular `n cadrul Luncii Prutului au ca scop protejarea [i conservarea speciilor valoroase de flor\ [i faun\.over 100 cm).Rezerva]ia natural\ Bucecea . representing wonderful landscape elements. `n care sunt protejate specii de flor\ specifice zonelor umede. motivul care a stat la baza declar\rii ariei naturale protejate. Since the start of the works. ~nc\ din faza de `nceput a lucr\rilor s-a pus problema salv\rii speciei Schivereckia podolica. forming vegetative sprouts and strong rosettes. the reef limestone appears to the surface in some parts. Mititelu and his collaborators on the flora of the reservation from StancaStefanesti mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. Subcomisia Monumentelor Naturii Ia[i a `nceput cercetarea condi]iilor ecologice `n care planta cohabit\ [i a `ncercat g\sirea unei sta]iuni similare. the Euro-American poplars were widely introduced. cu o orientare NE. s-a recurs la transplantarea numai a plantelor aflate pe grohoti[. În zona de interes s-au identificat arborete cu caracter natural. unde domin\ vegeta]ia natural\ autohton\. which are consumed in the private households or sold in the markets. vechile p\duri naturale au fost alc\tuite majoritar din z\voaie de plop alb [i negru [i z\voaie de salcie. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. Urm\rinduse evolu]ia an de an. Aria de Protecþie Specialã Avifaunisticã "Lac Stânca-Costeºti" Î n lunca Prutului se deosebesc urm\toarele tipuri de habitate: z\voi natural. cu arbori seculari [i unde influen]a omului este aproape minim\. reducing the number of plants. având vârste de 10-30 ani. acestea având o redus\ stabilitate [i func]ionalitate.5 hectares. oat. s-a constatat c\ plantele au `nflorit. resulted mostly from the plantations cultivated after 1950. vegetables and plants. fructificat. numite Toltry. Aici apari]ia la zi a calcarelor recifale are loc `n câteva puncte. Astfel s-a constituit [i declarat legal a doua rezerva]ie floristic\ localizat\ pe malul Prutului. la altitudini de 50-150 m. s-au introdus pe scar\ larg\ plopii euroamericani. the main issue has been the salvation of the species Schivereckia podolica. [i anume la Ripiceni (actualmente comuna Manoleasa. the second flower reservation was established and legally declared. The same procedure was used with good results also in the Botanical Garden in Iasi. Acela[i procedeu s-a utilizat cu rezultate bune [i `n Gr\dina Botanic\ Ia[i. hydrophilic grasslands which are periodically covered with water. with ages of 10-30 years. the specialists discovered that the plants blossomed and produced fruit. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Un alt obiectiv de interes conservativ situat `n zona ecologic\ studiat\ este P\durea Z\voi Prut. efectivele plantei fiind `n continuu declin. deoarece tehnica desprinderii blocurilor de stânc\ cu plante nu a dat rezultate (roca era foarte friabil\ [i alterat\ `n profunzime pân\ la peste 100 de cm). after the settlement of a lawsuit regarding the limit between the two communes). being placed in the proximity of the water stream. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani A Protected sights in the ecologic area The protected natural areas scattered like islands in the meadow of Prut River have the purpose of protecting and preserving the valuable species of flora and fauna. these lands are used partly as hayfields and pastures and significant surfaces are transformed into agricultural lands used for growing corn. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . located on the bank of Prut River. specie cu o ecologie interesant\. Natural masts were identified in the area. 5/2000. From among them. as the technique of detaching the blocks of rocks together with the plants was not efficient (the rock was very brittle and deeply altered . Arboretele de provenien]\ natural\ ocup\ o suprafa]\ de 83. Din anul 1971. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. After the investigations. por]iuni destul de însemnate acoperite cu tuf\ri[uri provenite din z\voaiele originale defri[ate sau tuf\ri[uri formate din specii autohtone. Lucr\rile de amenajare a râului Prut. only the plants that grow on the debris were transferred to another location. Since 1971. (arinul negru). suprafe]e `nsemnate sunt transformate `n terenuri agricole folosite pentru cultura porumbului.5 hectares. iar în partea mai înalt\ a luncii din pâlcuri de lunc\ cu stejar peduncular.5 ha. cartofului.Alte rezervaþii Arini[ul de la Horl\ceni F\getul secular Stuhoasa Este o rezerva]ie forestier\ cu suprafa]\ de 60. Observing their evolution from year to year. asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. a species with an interesting ecology. The investigations performed by D. in order to find a similar location. ~n urma cercet\rilor efectuate s-a ales pentru transplantare o zon\ la cca 25 km nord de Stânca. ~n zona de lunc\. These protected areas are the only locations in the country where we find the plant Schivereckia podolica. Another sight located in the studied ecologic area is Prut Forest. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. with a surface of 2 hectares. where the species Fagus sylvatica is encountered at the eastern limit of the national area. Thus. a perimeter for the protection of the soil and consolidation of the slopes. 5/2000. significant areas covered by shrubberies from the original cleared riverside coppices or shrubberies consisting of native species. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. Dup\ anul 1950. Bucecea Baltile Siretului It is a complex flower reservation. doar dou\ rezerva]ii naturale sunt nominalizate `n Legea nr.Ripiceni (today Manoleasa Commune. fiind amplasate în imediata vecin\tate a cursului de ap\. Mititelu [i colab. as well as artificial mast. `n com. The natural mast occupies a surface of 83. aceste terenuri sunt folosite `n parte ca fâne]e [i p\[uni. cu suprafa]a de 2 ha. only two natural reservations are mentioned by name in Law no. a few rocky regions existing on the bank of Prut River. These lands from the meadow of Prut River extend in the detriment of the other natural areas. riverside coppices with willows and also clumps of pedunculate oaks in the higher parts. potatoes. ov\zului. dominated by the native natural vegetation. men]inându-se câteva stânc\rii pe malul râului Prut. have affected the integrity of this reservation. precum [i arborete cu caracter artificial. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. being the reason why the forest was declared natural protected area. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 79 . Here. `n urma solu]ion\rii unui litigiu privind limita dintre cele dou\ comune).5 ha. replacing the natural riverside coppices and the meadow forests with oaks. Some of these points are exploited. reducing the number of plants. Cercet\rile efectuate de D. ambele cu { suprafa]a de 1 ha. Dintre acestea. The old natural forests from the area consisted mainly of riverside coppices with white and black poplars. oriented towards north-east. the Sub-commission of the Natural Monuments in Iasi has begun to investigate the ecologic conditions where the plants live. Other Reservations The alder forest from Horlaceni Aceast\ rezerva]ie are suprafa]a de 5 ha [i conserv\ specia de arboret Alnus glutinosa This reservation has a surface of 5 hectares and preserves the species of mast Alnus glutinosa (the black alder tree). Din anul 1971 supravie]uiesc cca 50 de exemplare. both with a surface of 1 hectare. with ancient trees. have affected the integrity of this reservation.B\l]ile Siretului Este o rezerva]ie floristic\ complex\. The works on Prut River (the construction of the dam and of Stanca-Costesti lake). which shelters species of flora that live in moist areas. Since 1971. Ripiceni. `n care specia Fagus sylvatica se g\se[te la limita estic\ a arealului na]ional. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. After several attempts. an area was chosen at approximately 25 km north of Stanca . The works on Prut River (the construction of the dam and of StancaCostesti lake). efectivele plantei fiind `n continuu declin. connected to the calcareous sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. the latter having low stability and functionality. formând l\stari vegetativi [i rozete puternice.B\l]ile Siretului Lucr\rile de amenajare a râului Prut. reprezentând e[antioane de peisaj deosebit. fiind incluse `n Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: Rezerva]ia floristic\ de la Stânca-{tef\ne[ti [i Rezerva]ia floristic\ de la Ripiceni. at altitudes of 50-150 m. prin invadarea prundi[urilor. Bucecea . in Ripiceni Commune.

Because of the water storage basin from Catamaresti. cu un volum de 1. iar 4 . pepiniere piscicole [i hele[teie. tulbur\tor [i poate fi admirat\ `n lunile iunie-iulie ale anului. ideal for fishing). aducând aminte de clipele copil\riei poetului Mihai Eminescu. din care 152 apar]in bazinului hidrografic Prut.bazinului hidrografic Siret. thrilling scent and it can be admired in June-July. Lacul Negreni. Lacul Cal Alb. Lacul H\ne[ti. râul Sitna are un debit mic `n dreptul ora[ului Boto[ani. Negreni Lake.Lacuri Foto: BOARDMEDIA . in the north-west of the county. situat `n partea vestic\ a jude]ului. Stauceni Lake. it is framed by two main rivers: Sitna (the main tributary of Jijia River .5 billion m3 of water. This delicate flower has an exotic. with a volume of 1. socoti]i de indieni ca cele mai des\vâr[ite dintre flori.65 km) and Dresleuca.600 hectares and a length of 70 km. with a surface of 574 hectares. realizându-se una din cele mai mari acumul\ri din ]ar\. Prut River Basin covers 88% of the county's surface and the rest of 12% is covered by Siret River Basin. pools. used for both irrigations and for fishing) and Stanca-CostestiBucecea Lake. considered the most beautiful flowers by the Indians. `n suprafa]\ de 39 ha. 80 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 81 . As water storage basins we can mention: Catamarasti Lake (on Sitna River. with a surface of 164 C hectares. Alte lacuri mai sunt: Lacul Curte[ti (pe râul Dresleuca. un afluent al Sitnei. We can mention some of the most representative natural lakes: Ibaneasa Lake (a pilgrimage place for tourists). Ca lacuri de acumulare men]ion\m: Lacul C\t\m\r\[ti (pe râul Sitna. Din cauza acumul\rii de la C\t\m\re[ti. a tributary of Sitna River. Havarna Lake.5 miliarde mc ap\. The lake is covered with yellow water lilies. On the territory of Botosani County there are 156 water storage basins. iazuri. Bazinul râului Prut ocup\ 88% din suprafa]a jude]ului. Other lakes are: Curtesti Lake (on Dresleuca River. `n nord-vestul jude]ului. Close to the town there are also a few large water storage basins and several small water storage basins (ponds). Dracsani Lake (on Sitna River. Hanesti Lake. Lacul St\uceni. iar 12% este ocupat de bazinul râului Siret. Lacul m\n\stirii Vorona [i Lacul lui Mihai Eminescu (mult invocat `n poezia sa). cu o suprafa]\ de 1600 ha [i o lungime de 70 km. Sitna River has a reduced flow when it reaches the City of Botosani. the lake of Vorona Monastery and Mihai Eminescu's Lake (evoked on many occasions in his creation). având aceea[i `ntrebuin]are). `n suprafa]\ de 164 ha. having the same use). A The blue lake in the forest Mihai Eminescu's Lake Located in a mirific landscape which invites to reverie and offers unforgettable moments of quietness to the sensitive tourists. Stauceni Lake. Lacul Havârna. Lacul este `nc\rcat cu nuferi galbeni. de lini[te [i reverie. mplasat `ntr-un peisaj mirific care invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe de neuitat. with a surface of 39 hectares. Mileanca Lake. Aceast\ floare ginga[\ are un miros exotic. folosit atât pentru iriga]ii. ~n ceea ce prive[te ora[ul Boto[ani. ~n apropierea ora[ului mai sunt câteva acumul\ri mai mari de ap\ (sub form\ de lacuri) [i mai multe acumul\ri mici (gen iazuri). Pe teritoriul jude]ului Boto[ani exist\ un num\r de 156 lacuri de acumulare.Lac Ib\neasa Lacul codrilor albastru Lacul lui Mihai Eminescu Foto: BOARDMEDIA R Lakes e]eaua hidrografic\ a jude]ului Boto[ani este format\ `n principal de bazinul râului Prut [i afluen]iii acestuia [i `ntr-o mic\ m\sur\ de bazinul râului Siret. ~n zona localit\]ii Stânca-Coste[ti a fost construit un C important nod hidrotehnic. ideal pentru pescuit). out of which 152 belong to Prut Basin and 4 to Siret Basin. The hydrographical network of Botosani County is represented by Prut River Basin and its tributaries and to a smaller extent by Siret River Basin. situated in the western part of the county. An important hydrographical hub was built in the area of Stanca-Costesti locality. reminding us of the poet's childhood. resulting one of the largest water storage basins in the country. cât si pentru pescuit) [i B Lacul Stânca-Coste[ti-Bucecea. a surface of 1. Cal Alb Lake. `n suprafa]\ de 574 ha. acesta este `ncadrat de dou\ râuri principale: Sitna (principalul afluent al Jijiei . Lacul Mileanca. Printre cele mai reprezentative men]ion\m urm\toarele lacuri naturale: Lacul Ib\neasa (loc de pelerinaj pentru turi[ti).65 km) [i Dresleuca. Mihai Eminescu's lake can be found in a forest glade. Lacul Drac[ani (pe râul Sitna. Regarding the City of Botosani. Lacul St\uceni. lacul lui Mihai Eminescu este situat `ntr-un lumini[ al p\durii. fish farms and ponds.

.

stocarea datelor citite [i analiza acestora.O companie în plin\ ascensiune: A company in full rise: ELSACO re[terea f\r\ precedent a cererii pentru energie. Fela Elve]ia. speciali[tii ELSACO au dezvoltat o solu]ie integrat\ de contorizare adresat\ companiilor de utilit\]i însemnând: m\surarea consumurilor. C The unprecedented growth of the energy demand. IBL . ELSACO provides complete services which satisfy the demands of the market. Kinetic . ELSACO ofer\ servicii complete care satisfac nevoile pie]ei. Fela . unde achizitorul este Qatar International Trade. are produced by ELSACO. investi]iile mari de capital necesare `n industrie. COLTERM Timi[oara. ELSACO `[i face intrarea pe o pia]\ concuren]ial\ puternic\. thermal energy. management. the software and reading equipment. the costs and prices which have been uncertain for a long time are just a few of the macro-economic trends that redefine today the worldwide utility industry. as part of the project ''The Pearl Qatar'' (completion 2011) the buyer being Qatar International Trade. The success of the company on the international market was possible due to contracts with important Romanian companies that have led to the implementation of metering solutions from ELSACO: RADET Bucharest. furnizarea de echipamente [i servicii pentru exploatarea surselor de energie neconventional\. gestiunea consumurilor energetice [i service-ul echipamentelor de m\sur\. becoming (after over a decade of activity) one of the most upstanding companies in its field. QIT Qatar. the production of specialized electronic equipment. cea a exportului de software. the supply of metering equipment and services to the water companies. opera]iunile [i tehnologia pe care o folose[te în acest moment. RAM Buz\u. APA NOVA Bucharest etc. RAM Buzau. executând lucr\ri [i asigurând exploatarea instala]iilor cu scopul de a eficientiza consumurile energetice [i de a cre[te gradul de confort prin dezvoltarea serviciilor [i solu]iilor dedicate `n domenii conexe: lucr\ri de reabilitare [i modernizare a instala]iilor termoenergetice. V&V Int'l Serbia. The journey has not been easy.the software export market . bazate pe produse ale companiei franceze ITRON. the large capital investments necessary in the industrial sector. cu termen de finalizare anul 2011. APA NOVA Bucure[ti etc. the ELSACO experts have developed an integrated solution for metering.QIT Qatar. softul [i echipamentele de citire a contoarelor. Elsaco a dezvoltat `n timp solu]ii dedicate pentru citirea contoarelor [i facturarea consumurilor.000 meters. The products delivered for this project. Ecoinvest Bosnia. 84 << . ~n]elegând natura acestor for]e. IBL Mauritius. including also dedicated software solutions for water and heating. furnizarea de echipamente de calcul [i servicii asociate. cre[terea accelerat\ a cercet\rilor referitoare la efectele produc]iei [i consumului de energie asupra mediului `nconjur\tor. Manas Turcia. such as: DAR AL RABIEH Medina . billing.proving that it can handle with great professionalism large projects across the border. energie termic\. Speciali[tii ELSACO implementeaz\ cu succes un sistem software de citire a contoarelor de ap\ [i climatizare `n cadrul proiectului ''The Pearl Qatar''. COLTERM Timisoara.Bosnia. namely 30.Serbia. based on the products of the French company ITRON. RAJAC Ia[i. oferind siguran]a unui partener competent. the orientation towards new sources of alternative energy. incluzând [i solu]ii software dedicate pentru ap\ [i înc\lzire. Succesul companiei pe pia]a interna]ional\ a fost posibil datorit\ unor contracte cu importante companii române[ti care au dus la implementarea unor solu]ii de contorizare marca ELSACO: RADET Bucure[ti.Switzerland. the supply of calculation equipment and associated services. V&V Int'l . the management of energy consumption and the service of measure equipment. Power Flow Engineering Dubai EAU. Elsaco has developed dedicated solutions for meter reading and consumption billing. electricitate [i produse proprii. gas. Understanding the nature of these forces. Unul din scopurile principale ale companiei este de a oferi servicii complete de contorizare.000 de contoare. demonstrând c\ poate derula cu profesionalism proiecte de mare calibru [i `n afara grani]elor ]\rii. Thus. dedicated to the utilities companies: the measuring of consumption. lucr\ri de construc]ii.Arabia Saudit\. Astfel. ELSACO investing progressively in its technical and organizational capacities. works for the rehabilitation of buildings: audits and energy reports. operations and technology it uses today. ajungând ast\zi s\ implementeze proiecte software `n ]\ri din Europa [i Asia precum: DAR AL RABIEH Medina . sunt produse de ELSACO. lucr\ri de reabilitare energetic\ a cl\dirilor: audituri [i bilan]uri energetice. ELSACO enters on a strong market dominated by competition . performing works and ensuring the exploitation of the facilties in order to reduce the energy consumption and increase the level of comfort through the development of dedicated services and solutions in connected fields: works for the rehabilitation and modernization of the thermal-energy facilities. the saving of the readings and their analysis. [i anume echipamentele pentru conectarea `n re]ea a 30. management. The ELSACO experts are successfully implementing a software system for meter reading in the water and heating field. lider `n solu]ii software pentru ap\. facturare. gaz. Knowing the necessities of the utilities companies. ELSACO investind progresiv `n capacit\]ile sale tehnice [i organizatorice.Mauritius. furnizarea de echipamente [i servicii de contorizare pentru regiile de ap\ [i canalizare. Power Flow Engineering Dubai UAE. Cunoscând necesit\]ile companiilor de utilit\]i. producerea de echipamente electronice specializate. the design and production of computers and notebooks.Saudi Arabia. the supply of equipment and services for the exploitation of unconventional energy sources. electricity etc. the accelerated growth of research regarding the effects of energy production and consumption on the environment. Produsele livrate pentru acest proiect. a leader in software solutions for water. Manas Turkey. RAJAC Iasi. proiectarea [i producerea de calculatoare [i notebook-uri. construction works. ajungând dup\ mai bine de un deceniu de activitate s\ fie una din cele mai serioase firme din domeniile sale de activitate. compania ELSACO a avut de f\cut de-a lungul anilor alegeri dificile `n ceea ce prive[te strategia. One of the main purposes of the company is to provide complete metering services. ELSACO has had difficult choices to make in the course of time regarding the strategy. Kinetic. Ca urmare a unui efort de echip\ considerabil. Drumul nu a fost u[or. Feneks . costurile [i pre]urile care nu mai sunt de mult o certitudine sunt doar câteva din tendin]ele macroeconomice care redefinesc în acest moment industria de utilit\]i la nivel mondial. Feneks Serbia. Following a significant team effort. orientarea c\tre noi surse de energie alternativ\.Serbia. providing the security of a competent partner. Ecoinvest . at present implementing software projects in European and Asian countries.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful