destina]ii jude]ene destina]ii jude]ene

Botoºani

Editor:

Media Promotion People
Director general:

Beatrice Chiriac
Director executiv

Botoºani - leagãn al culturii ºi istoriei româneºti ºi universale
Foto: BOARDMEDIA

Alexandra Patriche
Asistent manager

Emilia T\tar
Director crea]ie & DTP:

Dana Florea
Traducere `n limba englez\:

Oana T\tar
Corectur\:

Mariana Haberstoch
Distribu]ie:

P

Bogdan Ghi]\
Promovare:

Partener:

Consiliul Jude]ean Boto[ani
Colaboratori:

Muzeul Jude]ean de Istorie Boto[ani Direc]ia pentru Cultur\, Culte [i Patrimoniu Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani Centrul de Informare Turistic\ din cadrul Bibliotecii Jude]ene "Mihai Eminescu" Boto[ani

BOARDMEDIA Foto coperta I: BOARDMEDIA Dana F orea Concep]ie grafic\ Dana Fllorea

Adresa redac] e : Adresa redac]iieii: Str. Iriceanu Ion nr. 6, Bl. 154, Sc. 2, etaj 7, Ap. 93, sector 4, Bucure[ti Tel/Fax: 021 636 62 93 e-mail: forcetourism@yahoo.com www.forcetourism.ro

rin pozi]ia geografic\, jude]ul Boto[ani se afl\ la grani]a estic\ a României [i a Uniunii Europene, învecinându-se cu Ucraina [i Republica Moldova [i reprezentând unul dintre cei mai importan]i poli istorici [i culturali, un adev\rat leag\n al culturii române[ti [i universale. Istoria a[ez\rii Boto[ani începe din vremuri îndep\rtate, fiind men]ionat\ pentru prima dat\ în Foto: Mihai }âbuleac, Pre[edinte al Consiliului Jude]ean Boto[ani documente în anul 1439 (''Letopise]ul }\rii Moldovei'' - Botosani - cradle of Romanian Grigore Ureche). Totu[i, începutul s\u de via]\ dateaz\ and universal culture and history cu mult înaintea atest\rii documentare. De atunci [i pân\ în prezent, Boto[ani a cunoscut diverse stadii de dezvoltare economic\ [i social\ [i a fost cunoscut pe plan na]ional [i interna]ional prin personalit\]le sale. Jude]ul Boto[ani este locul în care s-a n\scut Mihai Em nescu Emiinescu, poet, prozator [i jurnalist român, supranumit [i ''luceaf\rul poeziei române[ti'', unul dintre cei mai importan]i poe]i na]ionali [i universali. De asemenea, Boto[ani a dat universalit\]i culturale [i istorice - pe George Enescu George Enescu , unul dintre cei mai importan]i compozitori [i muzicieni de talie mondial\, cel care a ridicat folclorul [i muzica la nivelul valorilor muzicii universale, precum [i pe Nicolae Iorga, istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar [i academician român, despre care s-a afirmat c\ a jucat pentru cultura româneasc\, în primele decenii ale secolului XX, "rolul lui Voltaire". În perioada interbelic\, Boto[ani f\cea parte din jude]ele Moldovei de Sus, fiind a[ezat pe vechiul drum care, de la Suceava, mergea spre vadul Prutului la {tef\ne[ti [i de aici ajungea prin B\l] la Soroca, pe Nistru. Fiind situat între jude]ul Dorohoi, jude]ul B\l], Suceava [i Baia, era unul dintre cele mai dezvoltate ]inuturi, din punct de vedere economic [i social. Jude]ul Boto[ani prezint\ un poten]al turistic prin rezerva]iile naturale de pe cuprinsul Stânca {tef\ne[t s\u: Stânca-{tef\ne[tii - o rezerva]ie geologic\ [i floristic\; p\durea Ciornohal - rezerva]ie forestier\; Vorona - rezerva]ie floristic\ [i faunistic\; p\durea Tudora Tudora cu rezerva]ia de tisa - specie rar\ pentru ]ara f\getu secu ar noastr\ (lemn de esen]\ foarte tare); f\getull secullar Stuhoasa, comuna Suhar\u; arini[ul de la Horl\ceni (rezerva]ie forestier\), comuna {endriceni; rezerva]ia Turb\r a Dersca floristic\ Turb\riia Dersca.

ISSN 1584 - 5303

From a geographic point of view, Botosani County is located at the eastern border of Romania and the European Union, neighbouring Ukraine and the Republic of Moldova and representing one of the most important historic and cultural poles, a true cradle of Romanian and universal culture. The history of the settlement begins a long time ago, being mentioned for the first time in documents in 1439 (''The Chronicles of Moldavia'' - Grigore Ureche). Still, its real existence began long before the documentary certification. Since then, Botosani has seen various stages of economic and social development becoming famous at national and international level for its important personalities. Botosani County is the birthplace of Mihai Eminescu, a Romanian poet, prose writer and journalist, also called the ''morning star of Romanian poetry'', one of the most important national and universal poets. Moreover, Botosani gave other personalities to the cultural and historic universality: George Enescu, one of the most important composers and musicians in the world, the one who raised folklore and Romanian music at the level of universal music, as well as Nicolae Iorga, a Romanian historian, literary critic, documentalist, playwright, poet, encyclopaedist, memorialist, minister, member of Parliament, prime-minister, university professor and academician, being compared to Voltaire for the role he played in the Romanian culture in the first decades of the XXth century. In the inter-war period, Botosani was part of the region of Upper Moldavia, being located on the old road that left Suceava, crossed the ford of Prut River in Stefanesti and reached Soroca, on Nistru River, through Balt. Being situated between Dorohoi County, Balt County, Suceava and Baia, it was one of the most developed counties, from an economic and social point of view. Botosani County has a high tourist potential through its S natural reservations: Stanca-Stefanesti - a geological and flower reservation; Ciornohal forest - a forest reservation; Vorona - a flora and fauna reservation; Tudora forest with the yew tree reservation - a rare species for our country (very hard wood); the ancient beech tree forest Stuhoasa, Suharau Commune; the alder tree forest from Horlaceni (forest reservation), Sendriceni Commune; the flower reservation Dersca Peat Bog.

Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani

>> 7

Centrul Vechi al Municipiului Boto[ani este partea cea mai veche a ora[ului din punct de vedere arhitectonic. Silion House. dating from 1778. Biiseriica Domneasc\ "Sf. Biserica Uspen a Boto[an Uspeniia .Boto[anii. the Armenian Church in Botosani (1535). the beginning of the XIXth century. end of the XIXth century. M\n\stirea Gorovei . care grupeaz\ un num\r mare de cl\diri cu destina]ie comercial\ datând din secolele XVII . construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matia[ Co[ulvei (1532). V\ invit\m s\ cunoa[te]i oamenii. "Saint Ilie" Church Botosani.Dorohoii. We invite you to know the places. ctitorie a lui {tefan cel Mare din anul 1495. având pictura M\n\st rea Agafton interioar\ ref\cut\ complet `n anii de dup\ revolu]ie. Casa Silion.Boto[ani . care î[i are începuturile `n anul 1778 ca biseric\ a Breslei Bl\narilor. cl\direa Prim\riei construit\ la sfâr[itul secolului XVIII `n stil eclectic de c \d rea F armon c influen]\ german\. The Old Centre of the City of Botosani has the oldest architecture in the city. Muzeul Jude]ean Jude]ean. grouping a large number of commercial buildings dating from the XVIIXVIIIth centuries.Boto[anii. "The Birth of Saint John the Baptist" Roman-Catholic Church Botosani. Vorona Convent. l\ca[ care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare B ser ca armeneasc\ (pictura mural\). printre care men]ion\m: Casa Antiipa.Catolic\ "Na[terea Sf. realiz\rile [i proiectele noastre [i s\ v\ umple]i sufletele de spiritul Boto[aniului! Mihai }âbuleac Pre[edintele Consiliului Jude]ean Boto[ani 2 Mihai }âbuleac President of Botosani County Council 1. "Mihai Eminescu" County Library. dating from around 1900. built during the time of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532). "Saint George" Church Botosani. Casa Bolfosu. Gorovei Monastery. N co ae" Doroho Niicollae" . Foto: Vedere panoram\ a localit\]ii Agafton 2. ctitorie a Doamnei Elena Rare[. "Saint Nicholas" Princely Church Dorohoi. XIX. `n manier\ B ser ca L poveneasc\ Boto[an neogotic\. Gheorghe" . Biserica "Sf. also called Ventura House. B b oteca Jude]ean\ "M ha Em nescu" Biiblliioteca Jude]ean\ "Miihaii Emiinescu". denumit\ [i Casa Ventura. Biiseriica Liipoveneasc\ . locurile. Pop\u] . the edifice of the Town Hall. from among which we can mention: Antipa House. actuala cl\dire a bisericii fiind în\l]at\ pe locul unei vechi capele din lemn `n anul 1853.XVIII. Bolfosu House. situated in the homonymous locality. cll\diirea Fiillarmoniiciiii. so]ia domnitorului Petru Rare[. începutul sec. ''Octav Onicescu". Ioan Botez\toru " Boto[an Sf. ce dateaz\ din jurul anului 1900.Comuna V\cule[ti (1742). the wife of ruler Petru Rares. cea mai important\ m\n\stire din jude]. Biserica "Sf. ''Nicolae Iorga". In Botosani County there are also other edifices with remarkable architectural value. when it was the church of the Furriers' Guild. M\n\stirea Vorona (m\n\stirea de c\lug\ri]e). dating from 1551. built at the end of the XVIIIth century in Eclectic style with German influences. construit\ la mijlocul sec. Nicolae". De asemenea. Cosula Monastery. M\n\stiirea Agafton Curte[ti din secolul XVI. domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din 1496. ''Nicolae Iorga". muzeele ''George Enescu". Foto: Complexul m\n\stiresc Vorona 3. Biserica Romano . de renume `n lumea me[te[ugarilor boto[\neni. the people. built by Lady Elena Rares. out of which we can mention: "Saint Nicholas" Church Popaut . also known as "Moscovici House". the Lippovan Church in Botosani. Ioan Botez\torull". XIX. the building of the Philharmonic. M\n\stirea Co[ula din localitatea cu acela[i nume.Boto[ani. ''George Enescu". realizate între anii 1537-1681.Boto[anii. built in the middle of the XIXth century. datând din anul 1551. their accomplishments and projects and to fill your hearts with the spirit of Botosani! În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase edificii religioase. the museums ''George Enescu".Boto[ani. the County Museum.Harta judeþului Botoºani 1 There are many religious edifices in Botosani County. Vaculesti Commune (1742). ctitorie din anul 1552 a Doamnei Elena. dintre care amintim numai câteva: Biserica "Sf. ''Octav Onicescu".Curtesti. construit\ în stil moldovenesc. the present edifice of the church being raised on the spot of an old wooden chapel dating from 1853. Biiseriica armeneasc\ Boto[ani (1535). Uspenia Church. famous in the crafting field in Botosani. the most important of its C kind in the county. Agafton Monastery . ctitorie a B ser ca Domneasc\ "Sf. in Neo-Gothic style. ''George Enescu". dating from the XVIth century. built in 1552 by Lady Elena. Also representative to Botosani County are the memorial houses ''Mihai Eminescu". reprezentative pentru jude]ul Boto[ani sunt [i casele memoriale ''Mihai Eminescu". În jude]ul Boto[ani exist\ numeroase alte construc]ii cu valoare Casa Ant pa arhitectonic\ deosebit\. sfâr[itul sec XIX. a place that still preserves very valuable original frescoes (mural painting). the interior painting being completely restored after the revolution.Botosani. Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani 3 8 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 9 . in Moldavian style. Ilie" . built by the ruler Stephen the Great in 1496. made in 1537-1681. cunoscut\ [i sub numele de "Casa Moscovici". built by Stephen the Great in 1495.

Studiu de Fezabilitate necesar investi]iei "Pavilion de recuperare [i cazare a beneficiarilor din CIAS Leorda".2006. training in marketing. Foto: BOARDMEDIA . Angajarea Botosani County Council comunit\]ilor locale în ac]iuni de cooperare transfrontalier\.1 Social assistance and care centre (Leorda-Romania) rehabilitated. Îmbun\t\]irea integr\rii transfrontaliere dintre regiunile de grani]\. .Ukraine 2004 . Two specialized operators in the field of tourism and tourist marketing also carry out their activity inside the Centre. endowment and rehabilitation of the locations from CIAS Leorda . the project encouraged the development of cross-border contacts and of local and regional cooperation.social-psychological-legal assistance to 150 elderly and disabled people .turismbotosani. Prin urmare. components of the Euro-region Prutul de Sus. precum [i pentru via]a popula]iei de o parte [i de alta a grani]ei. the Local Council of Leorda Commune (Romania) and the County Union of the Pensioners from Botosani (Romania) as associates. prin Programul de Vecin\tate România . managementul turistic. M\sura 1.Moldova 2004 . sustainable ecologic and cultural tourism.2006 ca fiind pilonul principal al dezvolt\rii viitoare a rela]iilor de cooperare durabile.creation of a web page) were included in the above mentioned project.2006. At the same time.project financed by PHARE CBC Programme.crearea unei pagini web) au reprezentat activit\]i în cadrul proiectului amintit. Botosani County Council. digital camera). Obiectivul general al proiectului a fost intensificarea cooper\rii transfrontaliere în domeniul turismului. The general objective of the project was the intensification of economic and social cooperation. reparare. project financed through the Vicinity Programme Romania-Moldavia 2004-2006. proiect finan]at în cadrul Programului de Vecin\tate România-Moldova 20042006. The improvement of cross-border integration between the border regions. ~n acela[i timp. cu impact direct asupra calit\]ii vie]ii popula]iei.project B financed through PHARE Programme CBC 2004-2006/016-942.Ucraina 2004 . Printre activit\]ile proiectului s-au num\rat: . componente ale Euroregiunii Prutul de Sus. and this fact should not be perceived by its population as an obstacle in the way of the existing connections and of cooperation at local level. "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" . . with a direct impact on the equalisation of chances for inclusion into the community. Rezultatele implement\rii acestui proiect au fost: . "Cross-border collaboration for the management of the middle stream of b Prut River" . Scopul proiectului a fost acela de a îmbun\t\]i managementul comun privind gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere. Obiectivul general al proiectului a fost îmbun\t\]irea accesului la servicii comunitare integrate de asisten]\ social\ a grupurilor defavorizate reprezentate de persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i din jude]ul Boto[ani (România) [i din Raionul Soroca (Moldova). a fost considerat\ de c\tre Programul de Vecin\tate România .Budget line: B 220202.Activitate `n cadrul proiectului "~mpreun\ pentru servicii sociale de calitate".1 Extension and consolidation of the tourist sector .Crearea instrumentelor specifice pentru multiplicarea [i diseminarea informa]iilor.Consiliul Judeþean Botoºani Text: Andrei BUZATU .Moldova 2004 . through the Vicinity Programme Romania . through the "Programmes for European Integration" Department. Crearea [i dotarea "Centrului de informare turistic\" (cu mobilier. adic\ o mai bun\ cunoa[tere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile.1 . leading to an adequate promotion of tourism on both sides of the border.Works for the modernization.Materials for the promotion of the social integration of elderly and disabled people . as well as the creation of a web page for the promotion of the tourist centre in the two regions (http://www. computer. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . PHARE CBC 2005. I Priority Promotion of the local socio-economic development. imprimant\ multifunc]ional\. requested non-refundable financing for this project.15. tourist management. cu impact asupra calit\]ii vie]ii oamenilor din zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i regiunea Cern\u]i . În cadrul acestui proiect. internet . lider al unui parteneriat de cooperare transfrontalier\ al\turi de Biblioteca jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani [i Asocia]ia lucr\torilor din domeniul turistic al regiunii Cern\u]i "Bucovina Turistic\" (Cern\u]i. telefon [i fax.Lucr\ri de modernizare. Measure 1. Consiliul Local al comunei Leorda (România) [i Sindicatul Jude]ean al Pensionarilor Boto[ani (România) în calitate de asocia]i. "The Tourist Information and Cross-Border Cooperation Centre" .The creation and development of a cross-border network of information and communication . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . a realizat un parteneriat cu Consiliul Raional F\le[ti (Republica Moldova). as well as for the existence of the population from both sides of the border.Materiale informative [i de promovare a integr\rii sociale a persoanelor vârstnice [i cu dizabilit\]i.Consiliul Jude]ean Boto[ani Proiecte cu finanþare externã Proiecte finan]ate din fonduri de pre-aderare 1. . as leader of a crossborder cooperation partnership alongside "Mihai Eminescu" County Library Botosani and the Association of workers in the tourist field in Cernauti Region "Tourist Bucovina" (Cernauti. with an impact on the life quality of the people from the border area of Botosani County and Cernauti Region Ukraine. the development of human resources and the accomplishment of preparatory activities for larger projects with a strong cross-border impact in the field. through the establisment of a solid basis for economic development.Instruirea resurselor umane din cele 2 entit\]i vizate.Ucraina. 2. componente ale Euroregiunii Prutul de Sus.Moldova 2004 .1 re]ea de informare [i comunicare pentru elaborare "Ghid de acordare a serviciilor de asisten]\ social\". local authorities (the promotion of tourism in Botosani County through the printing of brochures. proiectul [i-a propus s\ aduc\ o contribu]ie însemnat\ în dezvoltarea economico-social\ durabil\ în zona de grani]\ [i s\ duc\ la o mai bun\ cunoa[tere a poten]ialului turistic de care dispune fiecare parte.Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" 10 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 11 . instruire în marketing. Proiectul s-a încadrat în obiectivul general al Programului de Vecin\tate România . The engagement of the local communities in activities of cross-border cooperation. The project is part of the general objective of the Vicinity Programme Romania .28 persoane instruite. target groups. Obiectivul general al proiectului a constat în intensificarea cooper\rii economice [i sociale. which supported the other activities.01. Prin aceast\ abordare. Consiliul Jude]ean Boto[ani prin Direc]ia Programe.turismbotosani.The creation of the specific instruments for the dissemination of the information.The training of the human resources from the two facilities . . Consiliul Jude]ean Boto[ani.asisten]\ socio-psiho-juridic\ pentru 150 persoane vârstnice [i cu dizabilit\]i. diseminarea informa]iilor cu caracter turistic c\tre operatorii din domeniu turistic.15. . grupuri ]int\. was considered in the Vicinity Programme Romania . The aim of the project was the improvement of the joint efforts for the appropriate management of the cross-border waters.The creation of a model of good practice in the field of complex/integrated social intervention. Projects with external financing Projects financed from pre-accesion funds a 1. popula]ie. ac]iunea de cunoa[tere [i apropiere a comunit\]ilor locale din regiunile eligibile a grani]ei a fost cu atât mai benefic\ în situa]ia în care noua frontier\ a Uniunii Europene s-a extins [i la aceast\ zon\ de grani]\.Moldova 2004 . Consequently. 3. Botosani County Council. dezvoltarea resurselor umane [i realizarea unor activit\]i ce preg\tesc proiecte mai mari cu un impact transfrontalier puternic `n domeniu.ro) au reprezentat dou\ dintre obiectivele esen]iale ale proiectului.Linia bugetar\: B 220202.ro) were two of the essential objectives of the project. autorit\]i locale (promovarea turismului în jude]ul Boto[ani prin tip\rirea de bro[uri. iar acest lucru nu trebuie s\ fie perceput de popula]ia din zon\ ca o barier\ în calea leg\turilor existente [i a cooper\rii la nivel local. proiectul a încurajat dezvoltarea contactelor transfrontaliere [i cooper\rii la nivel local [i regional.Formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere de informare [i comunicare . As part of this project. În cadrul Centrului î[i desf\[oar\ activitatea doi operatori specializa]i în domeniul turismului [i al marketingului turistic. leaflets. turismul durabil. mainly as regards the management of Prut River. "Centrul de informare turistic\ [i cooperare transfrontalier\" . telephone and fax. mass-media. precum [i crearea unei pagini web de promovare a centrului [i a turismului din cele dou\ regiuni (http://www.1 information and communication network for the elaboration of the "Guide for granting social assistance services" . Internet . modernized and equipped . mass-media. prin intermediul c\rora au putut fi sus]inute [i celelalte activit\]i ale proiectului. . CDs. .Promovarea dezvolt\rii socio-economice locale. the project aims at bringing a significant contribution to the sustainable social-economic development in the border area and leads to a better knowledge of the tourist potential of each region. inscrip]ionare CD-uri de c\tre o firm\ autorizat\.2006.The elaboration of the Feasibility Study necessary for the investment "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries in CIAS Leorda" .1 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Pavilion de recuperare [i cazare beneficiari ai CIAS Leorda". . în principal în domeniul gospod\ririi apelor râului Prut. Ucraina). Prioritatea I . "Împreun\ pentru servicii sociale de calitate" RO2005/017-537. the County Council requested non-refundable financing and was the leader of a partnership that included the District Council Soroca (Republic of Moldavia).28 persons trained . Some of the project's activities were the following: . with a direct impact on the life quality of the population from the border area between Botosani County and the districts of Moldova. sursa principal\ a realiz\rii activit\]ilor economice. modernizat [i dotat.Crearea unui model de bun\ practic\ de interven]ie social\ complex\/integrat\. Through this approach. pliante.Consiliul Jude]ean Boto[ani 2. 3. The results of the project's implementation were: .proiect finan]at în cadrul Programului PHARE CBC. având ca efect o promovare corespunz\toare a turismului de o parte [i de alta a grani]ei. PHARE CBC 2005. The establishment and endowment of the Tourist Information Centre (with furniture. dotare [i reabilitare a loca]iilor din CIAS Leorda.2006 as the main pillar for the future development of sustainable cooperation. computer. Consiliul Jude]ean a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile [i lider al unui parteneriat din care au mai f\cut parte Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova). . `n zona de grani]\ dintre jude]ul Boto[ani [i raioanele din Moldova.01. în calitate de solicitant de finan]are nerambursabil\.01. sus]inut\ la Boto[ani 1. prin edificarea unor baze solide pentru dezvoltarea economic\. aparat fotodigital). The general objective of the project was the improvement of the access to integrated community services of social assistance for elderly persons and people with disabilities from Botosani County (Romania) and Soroca District (Moldova). a multifunctional printer. Ukraine). as applicant for non-refundable financing. which aims at a better knowledge of the local communities from the eligible regions. the dissemination of tourist information to the tourism operators. "Together for quality social services" RO2005/017-537. included in the Euro-region Prutul de Sus.2006. concluded a partnership with Falesti District Council (Republic of Moldova). to the population.Extinderea [i consolidarea sectorului turistic .1 Feasibility Study for the objective "Pavilion for accomodation and recovery of the beneficiaries of CIAS Leorda" . repair. ecologic [i cultural. the activity of knowing and bringing together the local communities from the eligible regions was all the more beneficial as the new frontier of the European Union was extended to this area. Integrare European\ a fost solicitant al finan]\rii nerambursabile pentru acest proiect.1 Centru de îngrijire [i asisten]\ social\ (Leorda-România) reabilitat. the main source for the accomplishment of the economic activities.01. cu impact direct asupra egaliz\rii [anselor de includere în comunitate. 2.proiect finan]at prin Programul PHARE CBC 2004-2006/016-942. The general objective of the project was the intensification of cross-border cooperation in the field of tourism.

The project had a total budget of 87.Herta District. . . as well as the similar approaches on the other side of the border will represent the basis of complex works for the water supply system. Proiectul a avut în vedere dezvoltarea structurii comune de implementare. The implementation of this activity has led to a higher level of visibility regarding the intervention of the European Union in the area. for the accomplishment of the project's goal. as a model of good practice. project financed by the PHARE 2006 Programme.86. The development of pilot activities for the preparation of large projects with significant cross-border impact. having as partners 77 Local Councils of cities. Cristine[ti [i Pomârla (România).13. care s\ realizeze o baz\ de date necesar\ stabilirii unui Plan de ac]iune pentru managementul comun al infrastructurii integrate.Botosani County Council (350 Euro) and 77 Local Councils (150 Euro each) The goal of the project was to strengthen the operational capacity of the local public administrations in Botosani County as regards the modernization of the volunteering services for emergency situations. înscriindu-se ca obiectiv general în cadrul Programului de Vecin\tate România . în istorie. Rî[cani. precum [i apele subterane din lunca acestui râu sunt principala surs\ de alimentare cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale de o parte [i de alta a grani]ei dintre cele dou\ state. Edinet. fiind cea mai scurt\ leg\tur\ dintre punctul de frontier\ Racov\] (România . Riscani. Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ având calitatea de asociat. în procesul de modernizare a serviciilor de voluntariat pentru situa]ii de urgen]\. 4.Hot\râri ale administra]iilor publice din zona proiectului de aprobare a planului comun de cooperare. being one of the general objectives of the Vicinity Programme Romania . Botosani County Council applied for financing. f\r\ a exista o corelare [i o integrare transfrontalier\ în acest sens. Punctul de trecere simplificat de la Racov\].4% (75. Managementul apei în acest areal cuprinde atât un aspect de protec]ie a purit\]ii acestor surse de ap\. Implementarea acestei ac]iuni a dus la cre[terea gradului de vizibilitate privind interven]ia Uniunii Europene în zon\. precum [i realizarea. ca un model de bun\ practic\. proiectul [i-a propus reabilitarea a 15 km din drumul jude]ean 291D+DJ298. Crearea unei baze de date referitoare la managementul actual în gospod\rirea judicioas\ a apelor transfrontaliere [i dezvoltarea perspectivei privind cooperarea viitoare în acest domeniu. as an extended partnership.Cernauti Region . Rezultatele proiectului au fost urm\toarele: . Edinet. The development of cross-border collaboration envisaged also the elaboration of an Action Plan for the joint management and support of the infrastructure regarding the management of Prut River.Ukraine) and Stanca customs (Romania . prin dotarea acestora. având ca asocia]i: Consiliile Locale Ib\ne[ti. prin acordarea unei aten]ii deosebite multiplic\rii [i extinderii efectelor proiectului [i prin diseminarea rezultatelor sale comunit\]ilor locale din cele dou\ zone transfrontaliere.Activitate `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". proiect finan]at în cadrul Programului PHARE 2006.01. PHARE CBC 2004-2006.Ucraina) [i punctul vamal Stânca (România . . ca parteneriat extins.800 buc. in the north-eastern extremity of Romania. prin realizarea unei re]ele de colaborare.4 acorduri de cooperare `ntre Consiliul raional F\le[ti cu organiza]ii membre ale re]elei de informare [i comunicare din raioanele Briceni.1 Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu ap\ din râul Prut a municipiului Boto[ani `n sistem regional. namely Briceni. cât [i pentru gospod\riile din apropierea cursului de ap\. in partnership with Herta District Council (Ukraine). The project aimed at the creation of a joint system for the management of the transport infrastructure by establishing and developing a cross-border network (target group) of communication and information. bro[uri de prezentare a colabor\rii transfrontaliere din zona proiectului distribuite la factorii interesa]i. The Feasibility Study. 5.86. towns and communes.documenta]ii [i contracte pentru achizi]ie servicii. b. by paying attention to the multiplication and extension of the project's effects and through the dissemination of its results to the local communities from the two cross-border areas. it borders Ukraine to the north (through Racovat passing point) and the Republic of Moldova to the east (through Stanca customs). 2 Priority .03 BT 418). Considering the location of Botosani County. "The informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" (RO 2006/018-147. The simplified passing point from Racovat.1 Feasibility Study for the supply of the City of Botosani with water from Prut River in a regional system.Vizita de lucru desf\[urat\ `n cadrul proiectului "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\". legau 2 ]inuturi (Her]a [i Dorohoi) ce apar]ineau }\rii de Sus.1 Studiu comparativ de cooperare în managementul apelor râului Prut.Regiunea Cern\u]i Raionul Her]a. . Proiectul intitulat "Drumuri f\r\ frontiere pentru o Europ\ unit\" s-a desf\[urat în aria geografic\ România .Ucraina. Proiectul [i-a propus crearea unui sistem de management comun al infrastructurii de transport [i de grani]\ prin formarea [i dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere (grup ]int\) de comunicare [i informare. Dezvoltarea colabor\rii transfrontaliere a avut în vedere.800 brochures for the presentation of cross-border collaboration in the project area. înfiin]at `n anul 1985.6% . care str\bate teritoriul comunelor asociate `n proiect: Ib\ne[ti.600 euro) . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . desf\[urat\ la Herta (Regiunea Cern\u]i. desf\[urat\ la Boto[ani 2.200 leaflets for the dissemination of the project's objectives and activities. constituie ''puntea de suflet" dintre popula]ia celor dou\ ]\ri. as well as the elaboration. Rascani. facilitating the collaboration and cooperation between the communities that live on both sides of the border. The applicant for this project was Botosani County Council (Romania). through the accomplishment of a collaboration network. 5. The water management in the area envisages both the protection of the purity of these water sources.Moldova). ora[e [i comune. of a Feasibility Study regarding the water supply of the localities from Botosani County. distributed to the interested factors. Apele râului Prut. existing at the level of the local communities.documentation and contracts for the acquisition of services.Contracting Authority (PHARE funds) .600 Euro) . a unui studiu de fezabilitate privind alimentarea cu ap\ a unor localit\]i din jude]ul Boto[ani.Autoritatea Contractant\ (fonduri PHARE) . . Solicitantul acestui proiect a fost Consiliul Jude]ean Boto[ani (România). Moreover.03 BT 418). Glodeni [i F\le[ti. respectiv Briceni. Ucraina) 12 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 13 . acesta are grani]\ la nord cu Ucraina (prin punctul de trecere Racov\]) [i la est cu Republica Moldova (prin punctul vamal Stânca). with a direct impact on the life quality of the population and a significant crossborder impact in the near future. . existente la nivelul comunit\]ilor locale. .Botosani County and Ukraine . în afara parteneriatului. and thus revigorating the traffic on the route Dorohoi (Romania) . Prioritatea 2 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructur\ transfrontalier\. de asemenea. revigorând circula]ia pe traseul Dorohoi (România) . as well as the ground waters from its meadow represent the main drinking water source of the local communities on both sides of the border between the two states. A higher level of awareness of the local population from the two areas regarding public participation in the efficient management of the waters of Prut River. situat în extremitatea nord-estic\ a României.Plan de ac]iune comun pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut. as the problem of managing the waters of Prut River is of interest to all the districts that border Botosani County. leaflet-uri pentru diseminarea obiectivelor [i activit\]ilor proiectului. PHARE CBC 2004-2006. Glodeni districts. materialized in damages for the biodiversity and the human settlements. 1. proiectul propunându-[i reactivarea ''re]elei de drumuri" care. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . out of which: . The creation of a database referring to the management of cross-border waters and the development of the perspective regarding future cooperation in this field. The project also considered the collection of the additional water flow from floods in order to reduce the unfavourable effects on the land situated in the proximity of this river.02.4. .500 Euro.02. established in 1985.500 euro. The project's activities aimed at: a. precum [i abord\rile similare de cealalt\ parte de grani]\ vor constitui baza realiz\rii unor lucr\ri complexe de alimentare cu ap\. The project called "Roads without frontiers for a united Europe" took place in the geographical area of Romania . namely the preservation of the aquatic biodiversity and also of the fauna and flora from the proximity of this water stream are tightly connected to the use of Prut River as a drinking water source. Dezvoltarea unor activit\]i pilot pentru preg\tirea unor proiecte mai mari cu impact transfrontalier puternic. între administra]iile publice locale din cele dou\ zone transfrontaliere.01. M\sura 2.Imagine râul Prut aferent\ proiectului "Colaborare transfrontalier\ pentru gospod\rirea cursului mijlociu al apelor râului Prut" Activit\]ile proiectului au vizat: a. having as associates the Local Councils of Ibanesti. c. .Moldova). Edinet. that crosses the territories of the communes associated in the project: Ibanesti.Her]a . extending the road by 6 km up to the town of Herta (Ukraine).jude]ul Boto[ani [i Ucraina . . [i se continu\ cu 6 km pân\ în ora[ul Her]a (Ucraina).Consiliul Jude]ean (350 euro) [i 77 Consilii Locale partenere (150 euro fiecare) Scopul proiectului a fost consolidarea capacit\]ii opera]ionale a administra]iilor publice locale din jude]ul Boto[ani. .Development of the integrated systems of cross-border infrastructure. . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . ale afluen]ilor acestuia. realizarea unui plan de ac]iune pentru managementul comun [i sus]inerea infrastructurii privind gospod\rirea apelor râului Prut.03. as well as the supply of drinking water to the local communities through the most adequate engineering techniques. precum [i a gradului de con[tientizare în rândul popula]iei asupra necesit\]ii corel\rii [i dezvolt\rii integrate a urm\toarelor programe dedicate acestui domeniu de interes comun.1 Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport [i de grani]\.Cernauti (Ukraine). between the local public administrations from the two areas.4 cooperation agreements between the District Council of Falesti and member organizations of the information and communication networks from Briceni.decisions of the public administrations in the project area regarding the approval of the joint plan for cooperation. The waters of Prut River and its tributaries. respectiv conservarea biodiversit\]ii subacvatice [i din imediata apropiere a acestui curs de ap\ este strâns legat\ de utilizarea Prutului ca surs\ de ap\ potabil\. cu un impact direct asupra calit\]ii vie]ii [i impact transfrontalier puternic în viitorul apropiat.1 Development of cross-border transport infrastructure. Glodeni and Falesti. . the County Inspectorate for Emergency Situations being an associate. Cristine[ti [i Pomârla (România). R`[cani.Ukraine. care au [i în prezent planuri de gospod\rire a acestor ape.Herta . this being the shortest connection between the frontier point Racovat (Romania . outside the partnership.03. Problematica legat\ de protec]ia mediului. cât [i asigurarea prin cele mai adecvate tehnici inginere[ti a aliment\rii cu ap\ potabil\ a comunit\]ilor locale. materializate în daune atât pentru biodiversitate. the project also aimed at the rehabilitation of 15 km of the county road 291D+DJ298. Proiectul a avut în vedere [i preluarea debitului de ap\ suplimentar existent în momentul inunda]iilor pentru diminuarea efectelor nefavorabile asupra terenurilor din apropierea acestui râu. The aspects regarding the protection of the environment. De asemenea. Cre[terea gradului de con[tientizare în rândul popula]iei locale din cele dou\ zone transfrontaliere asupra particip\rii publice în gospod\rirea eficient\ a apelor râului Prut. The results of the project are the following: . deoarece problema managementului apelor râului Prut intereseaz\ toate raioanele de grani]\ cu jude]ul Boto[ani. b. Cristinesti and Pomarla (Romania). eficientizarea activit\]ii serviciilor voluntare pentru situa]ii de urgen]\.Cern\u]i (Ucraina). Având în vedere pozi]ia jude]ului Boto[ani.13.6% . din care: . Studiul de fezabilitate realizat prin proiect. the project aiming at the reactivation of the ''road network" which connected the two counties (Herta and Dorohoi) that belonged to the Highland. Edinet. în parteneriat cu Consiliul Raional Her]a (Ucraina). The project envisaged the development of the common implementation structure. .1 comparative study of cooperation in the management of Prut River. c. Cristinesti and Pomarla (Romania). Glodeni. as well as to a higher level of awareness of the population regarding the necessity to correlate and integrately develop the future programmes dedicated to this field of mutural interest.4% (75.200 buc. represents the ''bridge" between the two countries. Measure 2. Proiectul a avut un buget total în valoare de 87. "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" (RO 2006/018-147. which have plans for the management of the river but with no correlation and cross-border integration for this purpose. facilitând p\strarea leg\turilor de colaborare [i cooperare dintre comunit\]ile care tr\iesc de o parte [i de alta a frontierei România-Ucraina. pentru realizarea scopului proiectului. Consiliul Jude]ean Boto[ani a fost solicitant al finan]\rii [i a avut ca parteneri 77 de Consilii Locale de municipii. which would be useful for the establishment of a database necessary for the elaboration of an Action Plan for the joint management of the integrated infrastructure.a common Action Plan for the joint management of Prut River and for the support of the infrastructure.

special measures for the crossing of localities. to and from the other regions.875. the modernization and development of the capacity of the local administration in Botosani County to efficiently manage the emergency situations through: . Consiliile locale partenere de proiect [i Inspectoratul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\. Valoare = 11."Modernization of DJ 208H.Dersca . Brosc\u]i . with safety measures for road traffic. Projects financed from Structural Funds 1. km 118+650 . km 18+000 . resulting in the stimulation of the sustainable economic development of the region.12+900".1 . comunicare.1 . Botosani . communication. Ungureni (DN 29) . 2. km 22+100 . Grupul ]int\ a fost constituit de 77 persoane. Domeniul major de interven]ie 2.685 lei.C\lug\renii Mari (DJ 296). Suprafa]a ocupat\ de DJ 294 se afl\ în extravilanul localit\]ii Mih\l\[eni. the restoration and / or modernization of 22 bridges.14+550" . prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013. Viisoara ."Modernization of DJ 294. Proiectul vizeaz\ reabilitarea [i modernizarea unui tronson din drumul jude]ean men]ionat în titlu. DN 24C ."Modernization of DJ 292. De rezultatele proiectului beneficiaz\.Corni . the consolidation of the areas with land slides.29+160 and has a length of 7."Modernization of DJ 282. Value = 31. dotarea cu echipamente IT a serviciilor locale pentru situa]ii de urgen]\. cât [i în structur\. Domeniul major de interven]ie 2. se impun îmbun\t\]iri ale drumurilor jude]ene pentru a ]ine pasul cu cre[terea traficului. Valoare = 17.12+600" . 2 ac]iuni de promovare în mass-media organizate la lansarea [i la închiderea proiectului.Vlasinesti. km 34+150 . acest proiect [i-a propus reabilitarea a peste 12 km de drum jude]ean. Axa prioritar\ 2 . 1.DN 28B.31+000".DN 24C. the consolidation of the areas with risk of land slides. km 6+220 . crossing the national road DN 24C.39+150". Value = 11. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren. Vii[oara .including the construction / rehabilitation of the belt roads" The general objective of the project is the improvement of the regional and local infrastructure. H\ne[ti . km 6+540 11+540"."Modernization of DJ 294B. The project envisages the rehabilitation and modernization of a section of the above mentioned county road. 14 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani The target group was represented by 77 persons. ~n ultimii ani. respectiv: . The indirect beneficiaries of the project's results are the local communities from the 77 administrative-territorial units.the information of the public regarding the improvement of the road infrastructure in Botosani County. km 0+900 .Modernizare DJ 291B Lozna .13+000" .Ib\ne[ti. Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului. the reduction of the cost of transport for people and goods and the fluidization of traffic.124+455" . conform normelor europene [i.Suharau .Actualizarea cuno[tin]elor în domeniul situa]iilor de urgen]\ b.Plopenii Mari .Corlateni. Dobârceni . Printre obiectivele specifice ale proiectului s-au num\rat: a.209 lei .Plopenii Mari . The results expected to be accomplished through the implementation of the project are: .659 lei .the endowment with IT equipment (management. Lucr\rile au ca scop aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunz\tori categoriei drumului.06 km.659 lei .DN 24C."Modernizare DJ 293A."Modernization of DJ 291D. refacerea [i/sau modernizarea a 22 pode]e transversale. cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier. În decembrie 2007.577."Modernization of DJ 282H.Suhar\u . a c\ror dotare s-a îmbun\t\]it [i ai c\ror reprezentan]i au fost instrui]i. km 0+000 12+600" . The implementation of the above mentioned project resulted in 77 trained persons.31+000".DN 28B.124+455" .Calugarenii Mari (DJ 296). with responsibilities in the field of emergency situations. Rehabilitation of county roads The improvement and development of the transport infrastructure are the priorities of the National Development Plan. reabilitare a drumurilor jude]ene. From among the specific objectives of the project we can mention: a."Modernizare DJ 208H P\dureni . cu prevederea de m\suri de siguran]\ a traficului rutier. DN 29 . The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category. Consiliul Jude]ean Boto[ani a depus spre finan]are. km D M 7+900-20+750" is an on-going project. gestionate la nivel local. [i 3 persoane din cadrul Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ Boto[ani. The lands that will be crossed by this road are in the property of Botosani County Council. the promotion of cooperation between the local authorities and other factors responsible for the management of the emergency situations and the dissemination of the project's results. "Modernization of the county road DJ 291 B Lozna-Dersca-Mihaileni. In December 2007.12+500" . according to the technical project and tender dossier . and 3 persons from the County Inspectorate for Emergency Situations Botosani. dar [i a cre[terii gradului de mobilitate a popula]iei. Value = 13."Modernizare DJ 291D. având ca rezultat stimularea dezvolt\rii economice durabile a regiunii. în condi]ii de siguran]\ [i confort. gestionare a situa]iilor de urgen]\) . Dobarceni . according to the European norms and for the development of all economic branches in the area.the signing of the works contract . the improvement of the county roads is necessary in order to keep up with the increasing traffic. în mod indirect. the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water.14+100" .Dîngeni. Valoare = 31."Modernization of DJ 291D.including the construction / rehabilitation of the belt roads".Ob]inerea Studiului de Fezabilitate [i a Proiectului Tehnic . fiind finan]at în cadrul Programului Opera]ional Regional 2007-2013. being part of the public domain. str\zi urbane . km 22+100 .1 . [i a mobilit\]ii popula]iei. DN 29 . c\tre [i dinspre celelalte regiuni. bineîn]eles. pentru a permite transporturi mai ieftine.703.11+550". În ceea ce prive[te rezultatele estimate. mai multe drumuri au fost afectate atât în ce prive[te starea suprafe]ei. Loturi Enescu .Mitoc.Strahotin . control of the emergency situations) . Proiectul "Informatizarea sistemului comunitar pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani" a avut ca beneficiari voluntarii din cadrul serviciilor comunale pentru situa]ii de urgen]\ din jude]ul Boto[ani [i cele 77 prim\rii partenere din jude].726.inclusiv construc]ia / reabilitarea [oselelor de centur\". goods and services in order to stimulate the sustainable economic development of the region. km 0+900 13+900"."Rehabilitation and modernization of the network of county roads.Calugareni . Cristinesti (DN 29F) . km 34+150 . employed in 77 town halls. complying with the quantitative and qualitative conditions.Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale."Modernization of DJ 294.Curtesti . Mihalaseni . modernizarea [i dezvoltarea capacit\]ii administra]iei locale din jude]ul Boto[ani de a gestiona eficient serviciul pentru situa]ii de urgen]\ prin: ."Modernizare DJ 294B. In 2008. managed at local level."Modernizare DJ 292. which will lead to the increase of road traffic. prin dezvoltarea serviciilor publice pentru situa]ii de urgen]\. km 18+000 .Cuza Vod\.154 lei ."Modernization of DJ 296B.Improvement of the regional and local transport infrastructure. 9 proiecte pentru reabilitarea [i modernizarea urm\toarelor trasee de drumuri jude]ene: . in conditions of safety and comfort. Loturi Enescu . bunurilor [i serviciilor. Main intervention field 2. 9 projects for the rehabilitation and modernization of the following sections of county roads: .the updating of the know-how in the field of emergency situations b. km 13+010 18+610" . km 22+100 29+160" is an on-going project. consolidarea zonelor cu alunec\ri de teren.DN 24C.Improvement of the regional and local transport infrastructure. with safety measures for road traffic. km 7+900-20+750" este un D M 2 proiect în curs de implementare. "Modernizare DJ 291 B Lozna-Dersca-Mih\ileni.Oroftiana. correlated with general economic growth. DJ 294 leag\ localitatea Mih\l\[eni [i DN 24C.11+550". Valoare = 35. km 6+540 . the provision of appropriate conditions for the drainage of storm water.39+150".Borze[ti ."Modernizare DJ 294.12+900". goods and services. Reabilitarea unor trasee de drumuri jude]ene Îmbun\t\]irea [i dezvoltarea infrastructurii de transport sunt priorit\]i ale Planului Na]ional de Dezvoltare. which presents the sector of regional transport as one of the main sectors for social-economic development in Romania. crearea unei re]ele informale între persoanele implicate [i a unor rela]ii inter-institu]ionale între Consiliul Jude]ean Boto[ani. many roads have been affected."Modernization of DJ 207N. Cristine[ti (DN 29F) .29+160" este un proiect în curs de derulare.394.326 lei . km 6+220 .Criste[ti .Oroftiana.Libertatea .C\lug\reni .Buda (E 58). Recently. property of Botosani County Council. Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani 2.685 lei. ele necesitând lucr\ri de modernizare.Cristesti . km 9+900 . ac]iuni ce vor conduce la reducerea gradului de poluare în zon\. Axa prioritar\ 2 . ceea ce ar conduce la o cre[tere a traficului rutier.Sarafine[ti. km 4+900 . Proiecte de investi]ii Proiecte finan]ate din Fonduri Structurale 1.Mitoc.the execution of the works and the improvement of the road infrastructure in Botosani County. km 5+500 12+500" . Boto[ani . km 7+000 . Calarasi . conform proiectului tehnic [i caietului de sarcini . km 118+650 .510.295. of the transport conditions for goods and people in the North-East Region. and also in order to increase the mobility of the population.240 lei . the Local Councils partners in the project and the County Inspectorate for Emergency Situations.154 lei . 2 promotion activities organized at the start and completion of the project.1 "Rehabilitation and modernization of the network of county roads.295.DN 24C."Modernizare DJ 296B.1. financed through the Regional 2 Operational Programme 2007-2013. Value = 17. Value = 35. activities which will lead to the reduction of pollution in the area. angajate în cadrul a 77 prim\rii din jude].703."Modernizare DJ 207N.394."Modernization of DJ 294A. The beneficiaries of the project "Informatization of the community system for emergency situations in Botosani County" were the volunteers from the local departments for emergency situations in Botosani County and the 77 partner town halls from the county. ele aflându-se în folosin]a domeniului public. pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economice ale zonei. Valoare = 13. The general objective of the project was the implementation of the reform of public administration in general and of public services in particular. C\l\ra[i ."Modernizare DJ 282."Modernizare DJ 291D."Modernization of DJ 291B Lozna . Gulioaia . Valoare = 5. km 4+900 13+000" .a higher qualification level for the staff through training in the field of computer use .Informarea publicului larg cu privire la îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani. The road section which will be rehabilitated is included between km 22+100 . km 0+000 . the creation of an informal network between the people involved and also the creation of inter-institutional relations between Botosani County Council.577. km 7+000 . km 0+000 .Corl\]eni. Sectorul de drum ce urmeaz\ a fi reabilitat este cuprins între km 22+100 29+160 [i are o lungime de 7.Strahotin . Value = 5. precum [i impactul implement\rii.Dersca .Cosula .Curte[ti .Cre[terea gradului de calificare a personalului de la nivelul colectivit\]ilor locale. Regarding the estimated results. tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor. tratarea în mod special a travers\rii localit\]ilor. through the development of public departments for emergency situations. Hanesti . through the improvement of the endowments and the training of their representatives.240 lei . The surface occupied by the county road DJ 294 is located outside the borders of Mihalaseni locality.893 lei . urban streets . fiind finan]at prin Programul Opera]ional Regional 2007-2013. Terenurile ocupate de traseul acestui drum sunt în inventarul bunurilor publice ale Consiliului Jude]ean Boto[ani. the project envisages the rehabilitation of over 12 km of county roads.Execu]ia lucr\rii [i îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere din jude]ul Boto[ani cu respectarea condi]iilor cantitative [i calitative. Priority Axis 2 . asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime. endowment with IT equipment of the local departments for emergency situations. 8 county roads were rehabilitated and modernized: .DN 24C. km 0+000 .Vl\sine[ti. requiring modernization and rehabilitation works. Value = 35. prin instruire în domeniul utiliz\rii computerului .Semnarea contractului de execu]ie a lucr\rilor . str\zi urbane .13+900". în inventarul bunurilor publice al Consiliului Jude]ean Boto[ani.Dotarea cu echipamente IT (management.29+160". c\rora li se ofer\ servicii publice mai eficiente Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de implementarea reformei administra]iei publice în general [i a serviciilor publice în particular.Îmbun\t\]irea infrastructurii de transport regionale [i locale. în vederea îmbun\t\]irii accesibilit\]ii regiunii nord-est [i dinspre celelalte regiuni.Ibanesti. "Modernization of the road DJ 294 Mihalaseni . "Modernizare Drum DJ 294 Mih\l\[eni .29+160"."Modernizare DJ 208H. financed through the Regional Operational Programme 2007-2013.20+750 . Rezultatele prev\zute a fi ob]inute prin implementarea proiectului sunt: .Mih\ileni.14+550" . urban streets . Mih\l\[eni . Astfel.inclusiv construc]ia/ reabilitarea [oselelor de centur\"."Modernizare DJ 294. km 7+900 . km 9+900 .18+610" . The county road DJ 294 connects Mihalaseni locality to the national road DN 24C.Co[ula . in order to improve the accessibility of the North-East Region. Botosani County Council submitted for financing through the Regional Operational Programme 2007-2013. cu responsabilit\]i în domeniul situa]iilor de urgen]\. km 5+500 ."Modernizare DJ 294A.DN 24C. fiind situat în partea estic\ a jude]ului Boto[ani.Sarafinesti.Mihaileni. being situated in the eastern part of Botosani County. as well as the improvement of the quality of the environment and of the prosperity of the served population."Modernization of DJ 293A. Gulioaia . Valoare = 35.Borzesti Mandresti ."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene."Reabilitarea [i modernizarea re]elei de drumuri jude]ene. special measures for the crossing of localities. as well as the impact of the implementation.875. În anul 2008 s-au reabilitat [i modernizat un num\r de 8 drumuri jude]ene."Modernization of DJ 208H Padureni . promovarea parteneriatului [i a cooper\rii dintre autorit\]ile locale [i al]i actori responsabili de managementul serviciului pentru situa]ii de urgen]\ [i diseminarea rezultatelor proiectului Implementarea proiectului men]ionat mai sus a avut ca rezultate un num\r de 77 persoane instruite. The purpose of the works is to bring the road structures to the technical parameters adequate for the road category. care prezint\ sectorul transportului regional ca fiind unul din sectoarele principale pentru dezvoltarea social-economic\ în România. and of the mobility of people.Padureni (DJ 294). Thus. DN 24C . km 13+010 . Broscauti .326 lei .06 km [i se intersecteaz\ cu DN 24C.209 lei .P\dureni (DJ 294). Priority Axis 2 . km 7+900 20+750". reprezentan]ii comunit\]ilor locale din cele 77 unit\]i teritorial-administrative.the elaboration of the Feasibility Study and of the Technical Project . who will have more efficient public services. in order to allow cheaper transportation. Investment projects 1.Libertatea .893 lei . Ungureni (DN 29) ."Modernizare DJ 282H. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 15 .510.Buda (E 58). Main intervention field 2. km 22+100 . Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane în regiunea nord-est.14+100" .Dingeni. bunurilor [i serviciilor în vederea stimul\rii dezvolt\rii economice durabile a regiunii.Corni . corelat cu cre[terea general\ din economie.Mândre[ti .11+540". precum [i a îmbun\t\]irii calit\]ii mediului [i prosperit\]ii popula]iei deservite. reducerea costurilor privind transportul de persoane [i m\rfuri [i la fluidizarea traficului.Cuza Voda. asigurarea scurgerii apelor pluviale în condi]ii optime.726.

DJ 297. Op]iuni Criterii de selectare a op]iunilor: costuri. {tef\ne[ti. Deadlines and value of investment .Cristine[ti Baranca . .Implementation of a system for the transfer/transport of domestic waste to the county storage facility. 16 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 17 . conform Asisten]ei tehnice: 30. Dorohoi .06.210 Euro. the establishment of new companies in the localities traversed by the roads.Dracsani . higher level of safety and less accidents. dating from the XVIth century. cu câte 6 containere pentru colectare selectiv\ (hârtie. Realizarea acestor proiecte va conduce la cre[terea gradului de atractivitate al zonei din punctul de vedere al investitorilor. valoarea total\ a acestora solicitat\ prin Program Opera]ional Regional 2007-2013 fiind de 191.. aceste venituri vor trebui s\ acopere costurile viitoare pe termen lung aferente serviciului de gestionare a de[eurilor. fiecare având personal propriu. the former was chosen as the adequate location. Stefanesti.09. Valoare = 21.101 lei. still preserving original frescoes of great value (mural painting) accomplished in 1537-1681. .C. la valorificarea poten]ialului turistic [i cultural. the management of the activity being accomplished through the delegation of the service by Botosani County Council to a licensed operator. plastic+metal.according to the ecologization calendar of the areas. . but also to the improvement of the environmental quality and prosperity of the served population. . Ibanesti Cristinesti .Realizarea sistemului pentru transferarea/transportul de[eurilor menajere la depozitul jude]ean. 349/2005 a celor dou\ depozite din municipiul Boto[ani [i municipiul Dorohoi [i închiderea simplificat\. and also of the landfills in the urban environment . . 2. ''ECOPROCES BOTO{ANI''. . adequate circulation conditions and a lower degree of wear and tear of the vehicles.08.Modernizare traseu regional Dorohoi .46+850".120 inhab/container (urban). Flamanzi. . incluse în circuite turistice cum ar fi: M\n\stirea Vorona .Dezvoltarea sistemelor de management integrat al de[eurilor [i reabilitarea siturilor contaminate istoric.cea mai important\ m\n\stire din jude] aflat\ la 15 km sud-est de Boto[ani. . . reducerea costurilor de transport explicite [i implicite.extension.Închiderea depozitelor [i gropilor neconforme: Procedur\ combinat\ cu închiderea conform HG nr."Modernization of DJ 208H. a transportului/transferului la depozitul jude]ean pe 5 zone geografice. will turn to account the tourist and cultural potential.Depozitul ecologic jude]ean se va înregistra în categoria bunurilor publice ale jude]ului Boto[ani.Closing of the landfills in the rural environment and in the small towns 16 July 2009. . a celor voluminoase [i a celor periculoase.2009.2009. Valoare = 19. eurocontainere metalice de 1. asigurând transportul a max.692. located at 15 km south-east of Botosani. zona 2 S\veni.D. De asemenea. organizarea colect\rii selective a de[eurilor.Depozit jude]ean conform: dup\ compara]ia tehnic\ a op]iunilor St\uceni [i Un]eni. from Storesti village. principiu adoptat în legisla]ia UE [i în cea româneasc\.I. cântar [i zon\ pentru depozitarea de[eurilor electrice [i electronice.Construction of the infrastructure for the collection of packages. . scale and area for the storage of electric and electronic waste.2008 [i de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani prin H. Proiectele se vor desf\[ura în perioada 2009-2013. besides the ones covered through EU funds.Racov\]. .Sistem pentru colectarea de[eurilor din ambalaje: zonele urbane .441 lei Prin realizarea acestor proiecte se va contribui la îmbun\t\]irea infrastructurii regionale [i locale [i a condi]iilor de transport pentru bunuri [i persoane atât în interiorul zonelor studiate. zona 5 f\r\ sta]ie de transfer).. . the possibility to increase the speed and implicitly reduce the time allocated to the transportation of merchandise and people and also a lower consumption of fuel. . sporirea siguran]ei circula]iei [i reducerea num\rului de accidente de circula]ie. .All the new assets.DJ 297.The collection of waste in a fixed point with waste collection platforms.Racovat.Implementation of a selective system for the collection of waste at county level. Fl\mânzi. axa prioritar\ 2 . . fiecare cu 2 containere de 25 mc.D. . . dezvoltarea local\ [i în special a poten]ialului turistic local prin reabilitarea [i modernizarea leg\turilor directe de transport. ensuring the transport of max. .101 lei.Urban areas .Transport from the transfer units to the final storage facility will be made in 2 shifts. 1274/2005. according to the Technical Assistance: 30. a spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici. technical criteria. .conform calendarului de închidere [i ecologizare a zonelor. înfiin]area de noi firme în localit\]ile de pe traseele drumurilor. the provision of an increased comfort for the participants in traffic.Termen estimat finalizare aplica]ie. dar [i la îmbun\t\]irea calit\]ii mediului [i prosperitatea popula]iei deservite.Realizarea infrastructurii pentru colectarea de[eurilor de ambalaje. impact asupra mediului. their total value (requested through the Regional Operational Programme 2007-2013) being 191. the creation of jobs in the new companies. included in the tourist circuits. M\n\stirea Co[ula construit\ în timpul domniei lui Petru Rare[ de c\tre vistiernicul Matias Co[ulvei (1532). ale c\rei începuturi dateaz\ din jurul anului 1600.I. which will serve two or more administrative-territorial units will be in the property of Botosani County. . .Valoarea total\ a investi]iilor ce urmeaz\ a fi întreprinse în cadrul acestui proiect se ridic\ la 32. . a depozitelor din mediul urban . Cadrul institu]ional . with 6 containers for selective collection (paper.5% din venitul pe gospod\rie. condi]iile de rulare corespunz\toare [i reducerea uzurii mijloacelor de transport.Cerbu . 20 tons/trip. DN 28B (E 58) .Cerbu . the reduction of pollution in the area through the reduction of air and phonic pollution.03.Contractele de delegare a gestiunii se vor încheia de c\tre A. Institutional framework . .Logistics .The application of a unitary system throughout the county. 1.the most important monastery in the county.Toate bunurile nou create ca urmare a investi]iilor viitoare care deservesc dou\ sau mai multe unit\]i administrativ-teritoriale vor fi bunuri ale jude]ului Boto[ani. of transport/transfer to the county storage facility from 5 geographical areas. Conform principiului ''poluatorul pl\te[te''. Cozancea Monastery.Racov\]. environmental impact. area 5 no transfer unit).The delegation contracts will be concluded by I.Conclusion of service delegation contracts. M\n\stirea Agafton Curte[ti (la 4 km sud-vest de Boto[ani).Establishment of the Project Implementation Unit as part of I. area 4 Flamanzi.Total value of the project's investments: 32. of large and dangerous waste. conformitate.494 lei . Value = 19. 349/2005. Affordability The waste management activity generates income through the charging of fees to the waste producers. ."Modernizare DJ 208H. of the two storage facilities in the City of Botosani and the City of Dorohoi and the simplified closing of the landfills from the rural environment and small towns.03. Value = 21. colectarea la punct fix cu platforme de colectare a de[eurilor.Development of the integrated waste management systems and rehabilitation of the contaminated sites.Implementarea unui sistem de colectare selectiv\ a de[eurilor la nivel jude]ean. gestionarea activit\]ii fiind realizat\ prin delegarea gestiunii serviciului de c\tre Consiliul Jude]ean Boto[ani unui operator licen]iat.Încheiere contracte de delegare de gestiune a serviciilor. The modernization will have a significant impact and will contribute to the accomplishment of the following specific objectives: improvement of the accessibility of the peripheric areas./Consiliul Jude]ean Boto[ani/Consilii Locale în func]ie de activit\]ile de salubrizare care fac obiectul contractelor de delegare. zonele rurale .Construirea unui depozit jude]ean conform. realizarea unui confort sporit pentru participan]ii la trafic.494 lei .Establishment of I. these incomes will have to cover the future waste management costs on the long-term. conform Ordin nr. . tronsonul Ib\ne[ti .built during the reign of Petru Rares by the treasurer Matias Cosulvei (1532).Fundu Hertii .Rural areas . . Strategia . s-a considerat c\ loca]ia adecvat\ va fi în comuna St\uceni.2008 and by Botosani County Council through the Decision of the County Council no. riscuri de implementare. precum [i la crearea unei mai bune leg\turi între re]elele de transport jude]ean [i re]elele na]ionale.Consiliul Jude]ean Boto[ani este beneficiarul [i co-finan]atorul proiectului din partea României. leading also to the creation of a good connection between the county and national transport lines. local development and especially the development of the local tourist potential through the rehabilitation and modernization of the direct transport connections. Options Selection criteria for the options: costs. plastic+metal. criterii tehnice.collection points 1/500 inhab for plastic+metal. Suportabilitatea Gestionarea de[eurilor genereaz\ venituri prin perceperea de taxe de la produc\torii de de[euri. glass). cât [i înspre [i dinspre zonele în studiu.441 lei The accomplishment of these projects will contribute to the improvement of the regional and local infrastructure. according to the position of the transfer units (area 1 Dorohoi.Copalau ./Botosani County Council/Local Councils depending on the sanitation activities that represent the object of the delegation contracts. The projects will be accomplished between 2009 and 2013. area 2 Saveni.transfer and transport: .D.5% of the household income. .The organization of the selective collection of waste.The Master Plan has been approved by the Ministry of Environment and Sustainable Development on 12. according to the Government Decision no. zona 4 Fl\mânzi. Dorohoi .Cop\l\u .250. Sistem integrat de management al de[eurilor în jude]ul Boto[ani Proiect finan]at prin POS Mediu.Closing of the inadequate landfills: Procedure combined with the closing. km 39+150 .120 loc/container (urban) [i 90 loc/container (rural) [i 500 loc/platform\ (urban [i rural). . 101/30. `n func]ie de pozi]ia sta]iilor de transfer (zona 1 Dorohoi.A.2009.The county ecologic storage facility will also be part of the public domain of Botosani County.Extinderea sistemului de colectare a de[eurilor de tip municipal: 100% în mediul urban [i 80% în mediul rural. . according to the Technical Assistance: 29.2008.Logistic\ .J.extindere. area 3 Stefanesti. crearea de locuri de munc\ în firmele nou înfiin]ate. datând din secolul XVI.I. each with 2 containers of 25 m3. .Drac[ani .D.System for the collection of waste: .210 Euro.Construction of a county storage facility.A.377. .1 mc. according to Order no. .County storage facility: After the technical comparison of the two options Stauceni and Unteni. conform Asisten]ei Tehnice: 29.Termen estimat de finalizare a Studiului de fezabilitate. care reprezint\ o adev\rat\ atrac]ie pentru turi[ti. such as: Vorona Monastery .08.1 m3.puncte de colectare 1/500 loc pentru plastic+metal. cre[terea vitezei de transport [i implicit reducerea timpului afectat transportului de m\rfuri [i de c\l\tori [i a consumului de carburant. Agafton Monastery . 90 inhab/container (rural) and 500 inhab/platform (urban and rural).Baranca . Modernizarea lor va avea un impact important [i va contribui la atingerea urm\toarelor obiective specifice: îmbun\t\]irea accesibilit\]ii zonelor sau regiunilor periferice.377. .250.09. .Sistem pentru colectarea de[eurilor: aplicarea unui sistem unitar în tot jude]ul. 1274/2005. 20 tone/curs\. cu camioane cu remorc\ cu 3 osii. Integrated waste management system in Botosani County Project financed through SOP Environment. results of the future investments.Extension of the collection system of municipal waste: 100% in the urban environment and 80% in the rural environment.transfer [i transport: 4 sta]ii de transfer la: S\veni.46+850".06. each with its own staff. .A. Frumusica (or Bals) Hermitage..16 iulie 2009.puncte de colectare 1/500 loc. M\n\stirea Cozancea. DN 28B (E 58) . 101/30.Fundu Her]ii .System for the collection of packages: . . raised in 1600. . implementation risks.Înfiin]are A. the reduction of transport costs. . Termene [i valoare investi]ii . Foto: Arhiva Consiliului Jude]ean Boto[ani . . . sticl\). ''ECOPROCES BOTOSANI''.601. Costurile pentru gestionarea de[eurilor se consider\ a fi suportabile dac\ sunt mai mici de 1.Metallic euro-containers with a capacity of 1. . Schitul Frumu[ica (sau Bal[). Cosula Monastery .4 transfer units in: Saveni. Priority Axis 2 . The project will also facilitate the access to the sights of the cultural patrimony.Înfiin]are Unitate de Implementare Proiect în cadrul A. în afara celor acoperite prin fonduri UE. din satul Store[ti. reducerea polu\rii mediului în zon\ prin reducerea noxelor [i a zgomotului. . L = 15 km.Curtesti (4 km south-west of Botosani). norm\ tehnic\ . 2. Strategy . sticl\.692.Deadline estimated for the completion of the application.Deadline estimated for the completion of the Feasibility Study. representing a true sight for tourists. The costs for waste management are considered affordable if they are lower than 1. se va facilita accesul la obiectivele aflate în patrimonial cultural.D.Racovat section. ."Modernization of the regional route Dorohoi . in trucks with trailers.Închiderea spa]iilor de depozitare din mediul rural [i din ora[ele mici . km 39+150 .collection points 1/500 inhab.2008.601.Transportul de la sta]iile de transfer la depozitul final se va face în 2 schimburi. nr. technical norm . The accomplishment of these projects will increase the attractiveness of the area from the point of view of investors. of the conditions of transport for goods and people both inside the studied areas and also to and from these areas. glass. According to the ''polluter pays'' principle adopted in the European and Romanian legislation.D. zona 3 {tef\ne[ti. care mai p\streaz\ fresce originale de mare valoare (pictur\ mural\) realizate între anii 1537-1681. L= 15 km.2009.Botosani County Council is the beneficiary and co-financer of the project on behalf of Romania.Master planul a fost aprobat de c\tre Ministerul Mediului [i Dezvolt\rii Durabile la 12.

which spreads towards the east. Putna). Repere geografice [i turistice Municipiul Boto[ani. Poland and Russia. Boto[ani este situat la intersec]ia drumurilor na]ionale 29B (Târgu Frumos-Dorohoi) [i 29 (Suceava-S\veni). Autostrada A4. 1. the city has been since ancient times a brigde between Romania. as well as agricultural lands and grasslands. Geographical and tourist marks The City of Botosani. which will connect Iasi and Targu Mures. implicitly on the route of the European road E58. as well as at a social-economic level. Caracteristic acestei regiuni este relieful de dealuri joase sau câmpii deluroase. Apart from that. floarea-soarelui. cum ar fi Vorona sau cele nem]ene [i ie[ene. in the contact area between the tall hills located on the left side of Siret Valley to the west and the low hills of the Moldavian Plain. Sucevita. sun-flower etc. Hornbeam forests spread towards the north-west. vegeta]ia natural\ este caracteristic\ solurilor de p\dure. rabbits and foxes. The connection of Botosani to the route Iasi-Targu Frumos-Targu Neamt will be made on E58. cherry trees. From a tourist point of view. Sculeni. ora[ul a fost din cele mai vechi timpuri o punte de leg\tur\ între România [i zona Bucovinei [i a Basarabiei de nord. Access can also be made to the largest water storage dam in the country Stanca-Costesti. cât [i la cele din jude]. with hayfields and commons with evergreen grass. cartofi. occasionally exceeding 200 meters in the western part. Bucovina and northern Basarabia. cât [i în plan socio-economic. Cuza Vod\. potatoes. cel mai mare lac de acumulare din ]ar\. The natural vegetation of the eastern area of the City of Botosani is specific to the forest steppe area. fiind format\ în special din terenuri agricole [i paji[ti seculare ce ocup\ locul fostelor p\duri. quince trees and nut trees. În nord-vest se întind p\duri de gorun. both at a cultural-spiritual level. vulpi. the tourists can easily reach the monasteries from Bucovina (Voronet. barley. în zona de contact dintre regiunea dealurilor înalte de pe stânga v\ii Siretului în vest [i cea a dealurilor joase ale Câmpiei Moldovei ce se întinde c\tre est. Leg\tura de la Boto[ani la traseul tronsonului Ia[i-Târgu Frumos-Târgu Neam] se va face pe E58. Boto[ani Fauna este format\ din c\prioar\. Astfel. pear trees. terenuri agricole [i paji[ti stepizate. Altitudinea medie a ora[ului este de 163 metri. situated on Prut River. de asemenea. sfecl\ de zah\r. Thus. at the border with the Republic of Moldova. the natural vegetation is characteristic to the forest soils. and Ukraine. [i. nord-est. Culturile tradi]ionale constau din: grâu. The traditional crops are represented by: wheat. De asemenea. which connects the north-western border of the country. este situat în nord-estul României. Botosani is situated at the junction of the national roads 29B (Targu FrumosDorohoi) and 29 (Suceava-Saveni). ce leag\ grani]a de nord-vest a ]\rii. Moldovi]a. Din punct de vedere turistic. de aici se poate ajunge cu u[urin]\ la m\n\stirile din zona Bucovinei (Vorone]. Halmeu. Teritoriul ora[ului propriu-zis are o suprafa]\ de 4132 ha [i un caracter u[or alungit pe direc]ia nord-sud. Sculeni. situat pe Prut. Vegeta]ia natural\ a zonei de est a municipiului Boto[ani este caracteristic\ zonei de silvostep\. orz. is situated in the north-east of Romania. The city's territory has a surface of 4. iepuri. corn. Halmeu. Unirii 2. will be situated at a distance of 70 km.Botoºani Foto: BOARDMEDIA Foto: Calea Na]ional\ `n intersec]ie cu str. 2 The fauna is represented by deer. rye. Livezile ocup\ suprafe]e relativ mici [i predomin\ prunul [i vi[inul. porumb. beet. dominated by plum trees. Moldovita. Putna). cu fâne]e [i islazuri pe care cresc ierburi perene.132 hectares and a slightly elongated shape from north to south. nedep\[ind decât excep]ional 200 metri. and to the south-west beech forests and mixed forests of beech trees and hornbeam. The city is situated at an average altitude of 163 meters. `n centru Monumentul Eroilor 1 Boto[ani reprezint\ în arealul românesc unul dintre ]inuturile care [i-au marcat evolu]ia prin amprentele valorice deosebite atât în plan cultural-spiritual. re[edin]a jude]ului cu acela[i nume. care va face leg\tura dintre Ia[i [i Târgu Mure[. such as Vorona or the monasteries from Neamt and Iasi counties. as well as the county's monasteries. the residence of the homonymous county. se poate ajunge u[or la Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti. în partea vestic\. cire[ul [i p\rul. se va situa la 70 km distan]\. iar în sud-vest f\gete de deal [i p\duri amestecate de fag [i gorun. consisting of agriculatural lands and ancient grasslands which have taken the place of the former forests. with the north-eastern border. Sucevi]a. implicit pe traseul drumului european E58. gutuiul [i nucul. Foto: Parcul ''Mihai Eminescu'' 18 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 19 . Characteristic of this region is the relief with low hills or hilly plains. Highway A4.str. secar\. The orchards occupy small surfaces. În rest. Botosani is one of the Romanian counties that have marked their evolution through valuable elements. The city has 4 bus terminals which provide transportation to other cities in the country and to most of the county's localities. Foto: Bulervardul pietonal . la grani]a cu Republica Moldova. În municipiu exist\ 4 autog\ri care asigur\ curse zilnice c\tre alte ora[e din ]ar\ [i c\tre majoritatea localit\]ilor din jude]. Polonia [i Rusia. cu Ucraina. cu cea de est.

Petru Rare[ îl d\ruie[te so]iei sale. as a ''princely prerogative''. Muzeul Jude]ean .132 inhabitants in 2005). Initially used as a stop for the freight caravans. au venitu tâtarii [i au pr\datu [i arsu pân la Boto[ani [i au arsu [i târgu Boto[eni". a atras asupra-i aten]ia domnitorilor ]\rii. iar în anul 1894 o filial\ a B\ncii Agricole. the Tartars came and plundered and burned everything up to Botosani and also Botoseni market town". the Mechanical Enterprise. Crasn\[. linguists . is a true architectural jewel. the Glass Electric Insulators Factory and the Bolt Factory. generator of large income. au fost Fabrica de bere Hascal Berariu (1865). aduc\tor de mari venituri. being used also as a place of refuge for the population during the repeated invasions. and the branch of the Agricultural Bank was established in 1894. Nicolae" Pop\u]i . Bot\[ e un nume care trebuie pus al\turi de Bont\[. when a large industrial platform was created. lingvi[ti -. La r\scrucea drumurilor ce se întâlneau aici. Biserica "Sf. al XIV-lea. Botas is a name that has to be put next to Bontas. Lady Elena Despot. cunoscut de negustorii din cele mai îndep\rtate locuri. New factories emerged after 1900 : the Furniture factory Leon Schvartz. pe care este gravat un p\un cu coada r\sfirat\. although its population represents only 25% of the county's population (119.ctitorie a domnitorului {tefan cel Mare [i Sfânt din anul 1496. As there was no definite conclusion. the "Mihai Eminescu" County Library (former branch of the National Bank in Botosani. Întreprinderea Mecanic\. known by merchants from the most distant areas. ca ''apanaj domnesc''. geografi. p\rerile acestora mergând în dou\ direc]ii: fie c\ deriv\ dintr-un substantiv comun (bot\. especially in the last part of his life. cedat\ în acest scop de bancherul Berisch Moscowicz. Dup\ 1900. awarded by the banker Berisch Moscowicz. geographers. we prefer the one written by Nicolae Iorga. today the headquarters of "Stefan Luchian" Foundation in Botosani). în anul 2005). declarat rezerva]ie arhitectural\. including. Foto: detaliu cl\dire veche din centrul istoric 2 Historic and economic marks The name ''Botosani'' has been the concern of many researchers historians. published in 1926: ''The truth . în care se mai p\streaz\ câ]iva arbori contemporani cu marele poet na]ional. As leisure areas we can mention ''Mihai Eminescu'' Park. Nord-Proiect (housed by "Moscovici House". The short presentation we have made in these lines wishes to be an invitation to a deeper knowledge of the city through the pages of this magazine and we hope also through a visit to these magical places. the first inns were built. Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" (fosta filial\ din Boto[ani a B\ncii Na]ionale. botâ[e = opinci). Statutul de ora[ domnesc este pus în eviden]\ de prima pecete a Boto[anilor. with the establishment of the Textile Factory Moldavia. al XIV-lea.monument din Pia]a 1 Decembrie 4. Fabricile de c\m\[i ''Floridas'' [i ''Hercules''. fanfara militar\ îi delecta pe boto[\neni la sfâr[it de s\pt\mân\.'' Boto[ani a luat fiin]\ probabil în sec. the Wood Industrialization Enterprise. Ca centru industrial. Mult\ vreme ora[ul [i-a p\strat caracterul de important centru comercial. Foto: Parcul Mihai Eminescu 3. In the park there is also a small artificial lake and a gazebo where the military band used to delight the locals in the weekends. Întreprinderea de Industrializarea Lemnului. The market town was established at the crossroads of these routes. Târgul a luat fiin]\ pe unul din locurile de popas al caravanelor de m\rfuri care str\b\teau marele drum comercial ce lega Marea Baltic\ de Marea Neagr\. Teatrul "Mihai Eminescu" (construit în anul 1914. Al\turi au fost amenajate primele hanuri. cu Hasn\[. municipiul Boto[ani a dat de-a lungul anilor mari personalit\]i ale [tiin]ei [i culturii. writing their names in the Romanian and universal cultural patrimony. al XX-lea. The market town was established in one of the stops of the freight caravans that crossed the commercial route which connected the Baltic Sea with the Black Sea. p\rere pe care o împ\rt\[e[te [i Artur Gorovei în ''Monografia Ora[ului Boto[ani''. partially destroyed during the bombings of 1944 and restored in 1958). Ca zon\ de agrement men]ion\m parcul ''Mihai Eminescu''. the settlement became a place where the goods were exchanged on fixed dates. where Mihai Eminescu was baptised. deci de la Bot\[. când se pun bazele Întreprinderii Textile Moldova. From among the most important cultural edifices in the City of Botosani we can mention: Ciomac .their opinions being separated into two directions: either it derives from a noun (bota. fie dintr-un nume de persoan\ (Bot\[. The suffix -as is added to some names in order to create a new name. când se creeaz\ o mare platform\ industrial\ pe care s-au construit.este c\ Boto[anii î[i trage numele de la Bot\[. apoi au fost construite primele locuin]e. o adev\rat\ bijuterie arhitectonic\.132 locuitori. dar atestarea sa documentar\ este consemnat\ de abia în anul 1439. 1 3 3 4 20 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 21 .sec]ia de istorie [i arheologie (fosta Prefectur\ a Jude]ului Boto[ani. XIX apar primele manufacturi. The first manufactures appeared in the XIXth century. de[i popula]ia acestuia reprezint\ doar 25% din popula]ia jude]ului (119. An irrefutable architectural value is possessed by a few places of prayer: Uspenia Church . which have sheltered the town's goods for hundreds of years. [i mai ales în deceniul al optulea al secolului trecut. Botos or Botus). famous for the architectural value of the historic centre.). Gheorghe" . care [i-au înscris numele în patrimoniul cultural românesc [i universal. Fabrica de mobil\ Leon Schvartz. from Botas. În sec. The market town. S. many of them already universal. drew the attention of the country's rulers. "Mihai Eminescu" Theatre (built in 1914.`n fundal 2. Foto: Sala Polivalent\ Urbanonimul ''Boto[ani'' a preocupat numero[i cercet\tori . leading to the creation of the town. As an industrial centre. `n trecut. built at the end of the XIXth century. între altele. Nicolae Iorga or Octav Onicescu are major landmarks in various fields. amongst others. Botosani stood out after 1949. Dintre edificiile culturale de referin]\ din municipiul Boto[ani amintim: Casa CiomacCantemir (monument istoric construit la începutul sec. the first loan institution came to life in 1862. Municipiul Boto[ani realizeaz\ în momentul de fa]\ 70% din PIB-ul jude]ului. cu Mot\[. established in 1869. datând din anul anterior. care nota faptul c\ ''Boto[anii înseamn\ târgul lui Bot\[. combining the elements of French and German architecture in an harmonious synthesis). P monument de arhitectur\ datând de la sfâr[itul sec. mai ales `n ultima parte a vie]ii sale. Thus. opened at the beginning of the XIVth century. deschis la începutul sec.''' Numele de Boto[ani vine. 1. construit\ la sfâr[itul secolului al XIX-lea. amenajat `n 1869.Repere istorice [i economice Valori culturale. închegându-se astfel ora[ul.history and archaeology section (the former Prefect's office of Botosani County. For a long time. înfiin]ate în ora[.built by the ruler Stephen the Great in 1496.C. Ini]ial punct de popas al caravanelor de m\rfuri. Crasnas and Hasnas. Întreprinderea pentru Utilaje [i Piese de Schimb pentru Industria U[oar\ (IUPS). the Spare Parts and Machinery for Light Industry Enterprise (IUPS). thus. the Memorial House "Nicolae Iorga" (organized in one of the houses rented by the family of the great historian Nicolae Iorga). renumit\ pentru valoarea arhitectural\ a centrului istoric. Nicolae Iorga sau Octav Onicescu sunt repere majore în domenii diverse. who noted that ''Botosani means the market town of Botas. spirituale [i arhitecturale Cu o via]\ cultural\ foarte bogat\. botós = slip.'' Botosani was probably established in the XIVth century. the City of Botosani has given many important figures in the fields of science and culture in the course of time.'' The name Botosani comes. with an engraving of a peacock with a scattered tail. publicat\ în anul 1926: ''Adev\rul noteaz\ el . 1 Cultural. Întrucât nicio ipotez\ nu s-a impus definitiv. al XIX-lea. the town had preserved its character of important commercial centre. Fabrica de cvas [i cerneal\ [i Fabrica de confec]ii. Pentru a r\spunde nevoilor întreprinz\torilor. Boto[ sau Botu[). Fabrica de Juc\rii ''Teddy'' [i Fabrica de lumân\ri ''Iacovloff'' . as well as the town's market area. "Saint Nicholas" Church Popauti . "Saint George" Church built by the same person. the Toy factory ''Teddy'' and the Candle factory ''Iacovloff'' . the Low Voltage Electric Equipment Enterprise (Electrocontact).cea mai mare de acest fel din r\s\ritul Europei. botó[ = buta[. prefer\m s\ ne-o însu[im pe cea formulat\ de Nicolae Iorga. dup\ cum noteaz\ cronicarul Grigore Ureche în ''Letopise]ul }\rii Moldovei'' la 28 noiembrie: ''la anul 6947 (1439). monument de arhitectur\ de la începutul sec. În anul 1868 ia fiin]\ la Boto[ani Camera de Comer] [i Industrie. unde a fost botezat Mihai Eminescu. iar din a doua jum\tate a acestui secol industria de fabric\. but it was documentary certified in 1439. 1. Casa memorial\ "Nicolae Iorga" (organizat\ într-una din casele în care a copil\rit marele istoric Nicolae Iorga). precum [i zona de târg a ora[ului. Around it. who came here several times.is that Botosani draws its name from Botas. Elena Despot Doamna. and the factories in the second half of the last century. Târgul. noiembrie 28. dating from the previous year. în anul 1862 ia fiin]\ aici prima institu]ie de credit. Boto[anii s-au afirmat dup\ anul 1949. spiritual and architectural values With a very intense cultural life. In order to respond to the needs of the entrepreneurs. O valoare arhitectural\ de necontestat au câteva l\ca[uri de cult: Biserica Uspenia . li se al\tur\. Nord-Proiect (g\zduit\ `n "Casa Moscovici". declared architectural reservation. with arched cellars.he writes . the County Museum . november 28. ~n parc exist\ un mic lac artificial [i un chio[c unde. Names like Mihai Eminescu. The City of Botosani contributes with 70% of the county's GDP. sediul Funda]iei "{tefan Luchian" Boto[ani). care a poposit aici de mai multe ori. The statute of princely town is emphasised by the first seal of Botosani. distrus par]ial în timpul bombardamentelor din anul 1944 [i ref\cut în anul 1958). with Motas. or from a name (Botas.C. Nume ca Mihai Eminescu.având acela[i ctitor. multe dintre ele ]inând deja de universalitate. Sufixul -\[ se ad\uga la unele nume de oameni pentru a face nume nou\. a luat fiin]\ iarmarocul. in a monumental edifice. a[ezarea a devenit în scurt timp loc de schimb de m\rfuri la date fixe.istorici. and especially in the eighth decade of the last century. Foto: Consiliul Jude]ean . care din timpurile cele mai vechi va fi avut vreun rost prin meleagurile acestea. botase = traditional peasant's sandals). still sheltering a few trees contemporary with the great national poet. S. The City of Botosani is one of the most significant cities in the country through its history and the vestiges it still preserves. Foto: Compania de mitraliere a maiorului Grigore Ignat `n atac . the Kvass and ink factory and the Clothing factory (1896). Petru Rares gives the town to his wife. bonet\rie [i tricouri (1896). The first factories established in town were the Beer Factory Hascal Berariu (1865). Foto: Teatrul de Stat ''Mihai Eminescu'' 2. an opinion shared by Artur Gorovei in ''The Monograph of the City of Botosani''.raised by Lady Elena Despot in 1552. Astfel. and then the first dwellings.Cantemir House (a historical monument built at the beginning of the XIXth century. as it is mentioned by the chronicler Grigore Ureche in the ''Chronicle of Moldavia'' on 28 November: "in 6947 (1439). Fabrica de Izolatori Electrici din Sticl\ [i Fabrica de [uruburi. Boto[anii p\streaz\ o structur\ subteran\ de târg. al XIX-lea). Primele fabrici. care va fi instalat\ într-o monumental\ cl\dire.ctitorie a Elenei Despot Doamna `n anul 1552. constituind [i locul de refugiu al popula]iei în timpul repetatelor invazii. cu pivni]e boltite suprapuse. an architectural monument from the beginning of the XXth century.). ce au ad\postit timp de sute de ani m\rfurile târgului. Întreprinderea de Aparataj Electric de Joas\ Tensiune (Electrocontact). Muncipiul Boto[ani este prin trecutul s\u [i prin vestigiile pe care le mai p\streaz\ înc\ unul dintre cele mai însemnate ora[e ale ]\rii. Biserica "Sf. who must have had some role in these parts.the largest of its kind from eastern Europe. an architectural monument dating from the end of the XIXth P century. The Chamber of Commerce and Industry was established in Botosani in 1868. the Shirts factories ''Floridas'' and ''Hercules''. îmbinând într-o sintez\ armonioas\ elemente ale arhitecturii franceze cu cele germane). Botosani still preserves the underground structure of a market town. Scurta prezentare pe care am f\cut-o Boto[anilor în rândurile de mai sus se dore[te a fi o invita]ie la cunoa[terea acestuia prin lectura revistei pe care o ave]i în fa]\ [i sper\m printr-o vizit\ pe care o ve]i face cât mai curând aici.

Alexander the Kind. comprising at that time 6 small rural districts. În municipiul Dorohoi func]ioneaz\ dou\ muzee ce g\zduiesc exponate de o deosebit\ valoare: Muzeul ''George Enescu''. A powerful impulse for the town's economy was represented by the construction of Leorda . În 1923 ora[ul este alimentat cu energie electric\ furnizat\ de uzina proprie. care ad\poste[te colec]ii de [tiin]e ale naturii (se remarc\ colec]ia de p\s\ri [i pe[ti exotici [i galeriile de art\ modern\ . and 493 km from Romania's capital. ceea ce a condus la cre[terea importan]ei acestuia. Anual se organizeaz\ manifest\ri culturale pentru evocarea personalit\]ilor de seam\ de pe meleagurile Dorohoiului. the City of Dorohoi is second as size in Botosani County.Dorohoi în 1888 [i Ia[i . 2 3 22 << Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi Advertorial Prim\ria municipiului Dorohoi >> 23 . On 8 October 1408.art\ decorativ\ de sticl\ [i por]elan). a pia]etei "Rabin Pinhas Wasserman" [i a Muzeului existen]ei evreilor în Moldova. Spiru Haret. Distan]a fa]\ de re[edin]a jude]ului. în Dorohoi s-au n\scut. Foto: Dorohoi . the ''Assumption of the Virgin'' Cathedral. timp de 210 ani. and on 24 November 1994 it became a city. ~n ceea ce prive[te viitorul. când zbuciumat\. La 8 octombrie 1408. pe cursul râului Jijia. În 1509 este pr\dat de poloni. un loc din centrul municipiului poart\ numele rabinului care a p\storit timp de 40 de ani una din cele mai prospere ob[ti evreie[ti din aceast\ ]ar\. canalizare. Spiru Haret. Dorohoi became residence of the homonymous district in Botosani region and in 1952. înseamn\ ''drag". In the XVth century. cuprinzând la acea vreme 6 pl\[i. Ion Pillat. pân\ în acel moment apa fiind adus\ cu sacalele.1495). each serving a guild. Dorohoi appeared as a communication hub. Dorohoi was represented at the meeting of Moldavia's council by Mihail Kogalniceanu. ''Saint John Jacob'' Seminary. de-a lungul celor aproximativ 400 de ani de prezen]\. Dorohoi became a county. 9 sports complexes. 8 [coli. Regarding the future. lived or worked in Dorohoi: our great musician George Enescu. de origine slav\. More inns appear. Alexandru cel Bun. The City of Dorohoi has recently celebrated 600 years since the first documentary certification. extension and modernization of the town infrastructure (water. un spital municipal. a children's club. p\strarea tradi]iilor [i obiceiurilor. sewerage. natural gas. Festivalul ''Mugurelul''. projects that envisage the rehabilitation. Until 1989. 8 schools. Bucharest. industria constructoare de ma[ini. a municipal stadium. poate de la întemeitorul a[ez\rii. Dorohoi remained a town of Botosani County. industria textil\ [i industria alimentar\. sometimes peaceful.Dorohoi railway in 1888 and Iasi . After the administrative reorganization in 1950. care recompune atmosfera crea]iei marelui compozitor. with the necessary endowments for rest and nourishment. Municipiul Dorohoi merit\ s\ fie vizitat pentru obiectivele turistice cu care s-ar mândri orice localitate. când domnitorul Moldovei. încheie la Liov un tratat cu Vladislav Iagello. as well as workshops for the repair of harnesses and of means of transport. în municipiu func]ioneaz\ o cas\ municipal\ de cultur\ [i o bibliotec\. the textile industry and the food industry. Este vorba de inaugurarea. Dorohoiul este reprezentat la [edin]a divanului ad-hoc al Moldovei de Mihail Kog\lniceanu. In 1509 it was plundered by the Polish and in 1510 and 1513 by the Tartars. numeroase cl\diri cu valoare arhitectural\ [i de patrimoniu. 1. Restored in 1568.Vârgolici. From among them we can mention: ''Saint Nicholas'' Princely Church. tot re[edin]\ de raion. Pentru a marca acest lucru. iar în 1962 localitatea beneficiaz\ [i de alimentare cu ap\ potabil\. extinderea [i modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare (ap\. dezvoltarea turismului (valorificarea poten]ialului oferit de cadrul natural. Dimitrie Pompeiu. al atelierelor de reparat harna[amente [i mijloace de transport. trei comune urbane [i 64 comune rurale. Cre[te num\rul hanurilor cu cele necesare pentru dormit [i hran\. The documents also mention the "large road of Dorohoi". iar în data de 24 noiembrie 1994 a fost ridicat la rangul de municipiu. sunt vehiculate mai multe variante. În urma reformei administrative moderne din timpul lui Cuza. O contribu]ie la dezvoltarea Dorohoiului [i-a adus-o. ''The Birth of Virgin Mary'' wooden church . 1. the City of Dorohoi gives great importance to the sustainable social-economic development and to a higher living standard for its inhabitants while preserving the local traditions and the historic and cultural patrimony. în cadrul unei festivit\]i. 1 opula]ia municipiului este de 31. Many important figures have connected their destinies to this place. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (construit\ din bârne de stejar pe temelie de piatr\ în zilele lui Constantin Moruzi Voevod). un stadion municipal. ~n 1857. Bisericu]a de lemn ''Na[terea Maicii Domnului'' . the development of social services and the granting of the right to a dwelling. The city also has a municipal cultural centre and a library. culturii [i artei române[ti: marele nostru muzician George Enescu. care dateaz\ din 6 oct. expozi]ii [i concursuri literar-artistice. but this time in Suceava region. the town became the administrative centre of northern Moldavia. tratat care este semnat [i de boierul Mihail Dorohoianul. Foto: Bisericu]a de lemn "Na[terea Maicii Domnului" 3. Dup\ reorganizarea administrativ\ din anul 1950. dar mereu ancorat\ în dimensiunile corespunz\toare vremurilor. dar în cadrul regiunii Suceava. predominante fiind industria sticl\riei [i por]elanului. Dorohoi has written its own history.Mugurelul Band (25 years of activity). 9 baze sportive. which dates from 6 October 1407.Dorohoi Foto: Arhiva Prim\riei Dorohoi Foto: Vedere aerian\ asupra municipiului Dorohoi Situat în nordul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Due to its location on the route of the main commercial roads which provided the connection with the north of Europe. In order to mark this aspect. several variants circulated. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''. 400 years. Numeroase personalit\]i [i-au legat destinele de acest ora[. municipiul Boto[ani. Dorohoiul devine re[edin]a vornicului }\rii de Sus pân\ în 1778. s-a înregistrat o intensificare a schimburilor economice. a treaty signed also by the landowner Mihail Dorohoianul. este de 36 km. dezvoltarea serviciilor sociale [i asigurarea dreptului la o locuin]\ decent\. economia ora[ului avea un caracter industrial. Ref\cut în 1568. municipiul Dorohoi acord\ o mare importan]\ dezvolt\rii socio-economice durabile a localit\]ii [i cre[terii calit\]ii vie]ii locuitorilor s\i în condi]iile p\str\rii tradi]iilor locale [i conserv\rii patrimoniului istoric [i cultural. Dezvoltarea a continuat [i în sec. due to the people who represented its interests. Seminarul Teologic ''Sfântul Ioan Iacob''. 8 kindergartens. 1407. municipiul Dorohoi este al doilea municipiu ca m\rime din jude]ul Boto[ani. in the north-eastern part of Romania. [i comunitatea evreilor. the ''Birth of Virgin Mary'' Church (built of oak logs on a stone foundation in the time of the voivode Constantin Moruzi). but always connected to the realities of the respective periods. of Slavonic origin. Dorohoiul a fost transformat în jude]. in the course of approx. Dimitrie Pompeiu. cultural-artistic manifestations are organized for the celebration of the important figures from Dorohoi: the National Music Festival ''Martisor Dorohoian''. energie electric\). which led to the creation of 38 synagogues. manifest\ri cultural-artistice: Festivalul Na]ional de Muzic\ U[oar\ ''M\r]i[or Dorohoian''. In 1923 the town is supplied with electric power from its own plant. being crossed by many roads. fiecare deservind câte o breasl\. Bucure[ti. Pân\ în anul 1989. [i Muzeul de {tiin]ele Naturii. iar fa]\ de capitala României. the volume of economic exchange increased. We are talking about the inauguration of the "Rabin Pinhas Wasserman" Square and of the Jewish Museum in Moldavia. Zilele Municipiului. iar în 1510 [i 1513 de t\tari. A contribution to the development of Dorohoi was brought. The city has a population of 31.400 economic agents being registered in the city today.Orchestra Mugurelul (25 de ani de activitate). în secolele XVII [i XVIII. the preservation of the edifices with patrimonial value. workshops for horse shoeing etc. out of which 53 with foreign capital. 8 gr\dini]e. and of the local cultural and historic patrimony). fapt datorat [i personalit\]ilor care îi reprezentau interesele. the preservation of traditions and customs. când lini[tit\. concluded a treaty in Liov with Vladislav Iagello. ''George Enescu'' Museum. Every year. a series of development projects are either ongoing or in the phase of document elaboration. dezvoltarea infrastructurii [colare. electric energy). but we find the following explanation in the Romanian Encyclopaedia: Its name (Dorohoi). a municipal hospital. Municipiul dispune de un bogat patrimoniu cultural-istoric: Biserica ''Sf. with one of the most appreciated folk music ensembles in the country . ora[ul devine centrul administrativ al Moldovei de nord. when the ruler of Moldavia. the town had an industrial character. dominated by the glass and porcelain industry. the City of Botosani. Dintre acestea amintim: Biserica Domneasc\ ''Sf. prin presta]iile breslelor de la fierari [i dogari pân\ la medici [i denti[ti. means ''dear".267 locuitori. protejarea calit\]ii factorilor de mediu (implementarea unui sistem integrat de management al de[eurilor în zona Dorohoi). pre-university education institutions: ''Grigore Ghica National College''.1495). Nicolae'' (ctitorie a lui {tefan cel Mare . The city has a vast cultural-historic patrimony: ''Saint Nicholas'' Church (built by Stephen the Great . Grupul [colar ''Regina Maria''. Catedrala ''Adormirea Maicii Domnului''.Vargolici. 3 s\li de sport. exhibitions and literary-artistic contests. ''Queen Mary'' High-school. Dorohoi becomes the residence of the magistrate of the Highland in 1778. Situated in the north of the North-East Development Region. a place in the centre of the city bears the name of the rabbi who led one of the most prosperous Jewish communities in the country for 40 years. the Sciences of Nature Museum. In the course of time. on the stream of Jijia River. ''Mugurelul'' Festival. which led to a higher prestige for the town. dar în Enciclopedia Român\ g\sim urm\toarea explica]ie: Numele lui (al Dorohoiului). Datorit\ pozi]ion\rii pe traseul principalelor rute de comer] ce asigurau leg\tura cu nordul Europei. un club al copiilor [i elevilor unde activeaz\ una dintre cele mai apreciate forma]ii de muzic\ popular\ din ]ar\ . P\storel Teodoreanu. în urma reorganiz\rii administrativ-teritoriale a României. great personalities of Romanian science. Referring to the origin of the name. bresle care au f\cut posibil\ func]ionarea a 38 de sinagogi. The City of Dorohoi has two museums which shelter very valuable exhibits: ''George Enescu'' Museum. which recreates the atmoshpere from the house of the great composer and the Sciences of Nature Museum. from the activities of the blacksmiths and coopers guilds to the activities of doctors and dentists. It is located at a distance of 36 km from the county residence. De asemenea.decorative art of glass and porcelain). district residence again. P Dorohoi After 1968. Pastorel Teodoreanu. ''The Assumption of the Virgin'' Cathedral. Foto: Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" 2. the Days of the City. In 1857. the car industry. iar din anul 1952. 3 gyms. the protection of the environment (implementation of an integrated waste management system in Dorohoi area). în extremitatea de nord-est a României. patrimoniul istoric [i cultural local). din care 53 agen]i economici cu participare str\in\. unit\]i de înv\]âmânt preuniversitar: ''Colegiul Na]ional Grigore Ghica''. De-a lungul timpului. Dorohoiul este men]ionat ca punct vamal pentru negustorii care exportau cai la Cameni]a. Muzeul ''George Enescu''. În secolul al XV-lea. who presented the grievances of the Romanians from this part of the country. Following the modern administrative reform in the time of Cuza. Nicolae''. Companies with mixed or private capital were established in Dorohoi after 1990. Dorohoi was mentioned as a customs point for the merchants who exported horses to Camenita. Referitor la originea numelui localit\]ii. Pentru aceasta se afl\ în derulare sau în curs de elaborare a documenta]iilor o serie de proiecte de dezvoltare care au în vedere reabilitarea. Un impuls puternic pentru economia ora[ului `l reprezint\ construirea c\ilor ferate Leorda . three urban communes and 64 rural communes. Muzeul de {tiin]ele Naturii. în prezent în municipiu fiind înregistra]i un num\r de 1400 agen]i economici. Ion Pillat. by the Jewish community. este de 493 km. Thus.Dorohoi în 1896. bordering Ukraine (to the north) and the Republic of Moldova (to the east). au tr\it sau au activat personalit\]i de seam\ ale [tiin]ei. after the country's administrative-territorial reorganization. maintaining this statute for 210 years. culture and art were born. sometimes tumultous. conservarea cl\dirilor cu valoare de patrimoniu. many edifices with architectural and patrimonial value. The City of Dorohoi is worth visiting for the tourist sights that would make any locality proud. which shelters collections from this field (the most remarkable is the collection of exotic birds and fish and the modern art galleries .zona central\ Din 1968. the development of tourism (the capitalization of the potential offered by the natural setting. Dup\ anul 1990 s-au înfiiin]at în Dorohoi societ\]i comerciale cu capital mixt sau privat. XIX [i XX. The development continued in the XIXth and XXth centuries. Dorohoiul a devenit re[edin]\ a raionului cu acela[i nume din cadrul regiunii Boto[ani. la grani]a cu Ucraina (la nord) [i Republica Moldova (la est).Dorohoi railway in 1896. Thus. Dorohoiul apare ca un nod de comunica]ie de la care plecau [i `n care se intersectau numeroase drumuri din ]ar\.267 inhabitants. regele Poloniei. and in 1962 the locality also benefits from a water supply system (until then the water had been carried with casks). perhaps after the founder of the settlement. the King of Poland. Dorohoiul [i-a scris propria istorie. Documentele Moldovei men]ioneaz\ acum [i "drumul cel mare al Dorohoiului". Astfel. care prezint\ dolean]ele românilor din aceast\ parte a ]\rii. Municipiul Dorohoi a împlinit recent 600 de ani de la prima atestare documentar\ cunoscut\. Astfel. gaze naturale. the development of the educational infrastructure. In order to accomplish this goal. in the XVII-XVIIIth centuries. Dorohoiul a r\mas ora[ în cadrul jude]ului Boto[ani. pentru potcovit caii etc.

according to which the agricultural property was established here. Din aceste motive. Extindere re]ea de ap\ `n Bucecea 5 km [i Bohoghina 1. au avut ca îndeletnicire de baz\ agricultura. industria alimentar\ prin cele trei societ\]i de prelucrare a c\rnii [i cele dou\ de prelucrare a laptelui.''darabanii mariei sale'' (His Majesty's foot soldiers). extension of the water supply network in Bucecea (5 km) and Bohoghina (1. Prima denumire a localit\]ii a fost C\biceni. foarte asem\n\toare cu cea de la Curtea de Arge[) [i ''Biblioteca or\[eneasc\''. boier luminat al timpului s\u. patru [coli primare. which also offers dental care. A[ezarea a fost întemeiat\ `n secolul al XV-lea. is located. a public library and a school library. ce asigur\ leg\tura cu Republica Ucraina ]inutul Cern\u]ului. in order to cope with the influx of vehicles and people. where a new frontier point to the Republic of Moldova is being established. În anul 2004. ad\ugând faptul c\ Darabaniul se afl\ la mic\ distan]\ [i pe una din arterele de acces c\tre R\d\u]i Prut. Cele mai importante proiecte `n derulare din ora[ul Bucecea: Construc]ie {coal\ de Arte [i Meserii (reabilit\ri [i dot\ri investi]ionale la Grupul {colar Bucecea) proiect `n valoare de 4. Foto: Alee parc Mihai Eminescu . a cultural centre. industria u[oar\ prin fabrica de confec]ii. Darabani. Esanca and Lismanita. The existing roads in the town of Bucecea are in a good condition. pe lâng\ satul Bucecea. Darabani. very similar to the one from Curtea de Arges) and the ''Town library''.Bucecea. The town's evolution was favoured by the provisions of the Peace of Adrianopolis (1829). în timpul domniei voievodului {tefan cel Mare. construirea unei biserici unice în zon\ dup\ planurile bisericii ''Sf. Acad. still functioning today as a place of prayer for the inhabitants of Darabani. offices and other spaces that provide adequate conditions for the performance of the cultural activities. Aceast\ institu]ie este dotat\ cu sal\ de spectacole de 300 de locuri. 1. Darabani Town Hall has completed the Feasibility Studies for the three projects and now it is looking for financing sources in order start implementing them. With a surface of 4. Toponimul are leg\tur\ cu denumirea osta[ilor din corpul de paz\ a grani]ei . Ora[ul Darabani este unicul centru urban pe o raz\ de peste 35 km având o importan]\ major\ în zon\ prin institu]iile pe care le g\zduie[te. Reabilitare str\zi pe o distan]\ de 5. the date of 15 April 1569 being considered as the date when the locality was certified from a historical point of view. ora[ul mai are dou\ localit\]i componente. Having fertile soils. Blocurile cu cele 720 apartamente. Ca atrac]ii turistice putem identifica Biserica ''Sfântul Nicolae'' (situat\ în centrul ora[ului. dispunând de cabinete de consulta]ii pentru adul]i [i copii. rooms. deja existent. it has become necessary to elaborate programmes for the development of the infrastructure in the town of Darabani. precum [i de un cabinet stomatologic.Suceava Region. artere ce însumeaz\ o lungime de 13. Bal[. [i conacul Miclescu din satul C\line[ti. as well as a great number of individual dwellings have central heating. În vara anului 2004 s-au început s\p\turile arheologice la locul denumit ''Biserica Pustie''. The material traces discovered during the archaeological diggings (e. Apart from the residence . E[anca [i Li[m\ni]a. avantaje cunoscând [i datorit\ pozi]ion\rii sale la întret\ierea. Dispensarul veterinar din ora[ asigur\ întreaga gam\ de tratamente [i vaccin\ri pentru efectivele de animale. un studio de înregistr\ri audio.800. The town of Darabani is the only urban centre on a radius of over 35 km. apoi de Raionul Boto[ani . both built during the time of the landowner Bals. Sofia'' din Constantinopol. printre care [i cel care poart\ numele de Bucecea. având `n componen]a sa satele Bajura. un grup [colar industrial cu liceu [i [coal\ profesional\. BCR. Având soluri fertile. Bucecea Re]elele de drumuri existente pe raza ora[ului Bucecea sunt într-o stare bun\. din punct de vedere geografic. iar de la ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din anul 1968. This institution has an auditorium with 300 seats. an enlightened mind for his time. ia fiin]\ [i târgul Bucecea. Aceast\ urbe. planted by Stephen the Great after the battles against the Tartars. represented by the estate of 11. Foto: Sediul Prim\riei ora[ului Darabani 2. alimentare la re]eaua de ap\ potabil\ [i canalizare. Bucecea Commune was declared a town. the town has two other adjoining localities: Bohoghina and Calinesti. The settlement was established in the XVth century. Bucecea Commune has been part of Botosani County. the light industry (the textile factory. This name is connected to the name of the soldiers who protected the borders . a project with a value of 4.800. ca fiind cea de atestare a localit\]ii din punct de vedere istoric. comuna Bucecea apar]ine de jude]ul Boto[ani. The first name of the locality was Cabiceni. the Public prosecutor's office. Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Darabani. The current perspectives of the town in this field are represented by the privatisation of the old farms and their transformation into vegetal and zootechnic farms. For this purpose. practic. The capitalization and promotion of the genuine creations of certain artistic value in the fields of dancing. nordic\. The historic monuments are represented by ''Saint Nicholas'' Church. din cele mai vechi timpuri. one of them being Bucecea.000 hectares that belonged to the landowner Theodor C. precum [i ob]inerea unor produse ecologice pentru a putea contribui la relansarea economic\ na]ional\. ora[ul Bucecea este str\b\tut de DN 29C. Advertorial Prim\ria Darabani . during the reign of voivode Stephen the Great. Due to this. de stat. Valorificarea [i promovarea crea]iilor autentice de cert\ valoare artistic\ a dansului [i cântecului popular moldovenesc [i îndeosebi a fondului tradi]ional autentic sunt readuse în circuitul viu de Ansamblul popular ''Ciob\na[ul''. Bals. The most important on-going projects in the town of Bucecea: the construction of a vocational school (rehabilitation and endowments for Bucecea Vocational School). construit în 1820. and the present name. ambele construite în timpul boierului Bal[. was documentary certified in 1546. which represents the connection to Ukraine . care sluje[te [i ast\zi ca l\ca[ de cult locuitorilor ora[ului Darabani. Circa fiscal\ etc. the footwear factory and the knitting workshops. precum [i o continuitate neîntrerupt\ pân\ `n prezent. Asisten]a medical\ este asigurat\ de un dispensar cu sta]ionar pentru copii. as well as the cultivation of ecological products in order to contribute to the recovery of the national economy according to European standards. is the third as size in Botosani County (after the cities of Botosani and Dorohoi). unde se afl\ în lucru un viitor punct de trecere al frontierei de stat c\tre Republica Moldova. The blocks with 720 apartments. Bucecea Commune was founded in 1845. a branch of the Romanian Commercial Bank. l\ca[ ce dateaz\ din secolul XV. situat\ la aproximativ 40 km distan]\. conform standardelor europene. The town's traditions show that its inhabitants have worked in agriculture since antiquity. and also to the fact that Darabani is located on one of the access roads to Radauti Prut. being also favoured by its location at the junction of commercial roads. Grupul [colar Darabani. Foto: Muzeul Pr. Stejarii seculari din p\durea Teioasa. Leon D\n\il\ 3. c\r\mizi [i ziduri de la fostul amplasament al bisericii satului Vâlce[ti [i 5 monede din perioada domniei lui {tefan cel Mare.three meat processing companies and two milk processing companies) being also present. Prim\ria ora[ului Darabani [i-a propus pentru îmbun\t\]irea infrastructurii rutiere realizarea a trei proiecte de modernizare a principalelor artere rutiere ale ora[ului. It is said that the name of the locality comes from an old Polish landlord named Buczaschi. the town of Bucecea is traversed by the national road DN 29C. Momentan. from a geographical point of view. re]eaua de gaz metan. The town has three kindergartens and a day care institution for children. este necesar\ lansarea unor programe de dezvoltare a infrastructurii în ora[ul Darabani. De numele acestuia se leag\ trei lucruri foarte importante la Darabani: întemeierea târgului Darabani în 1837. servicii telefonice printr-o central\ digital\ Ericsson [i TV prin cablu. The veterinary clinic provides the entire range of treataments and vaccines for animals. Monumentele istorice sunt reprezentate de Biserica ''Sf.Cernauti County. a secondary school. din Moldova. four primary schools.000 ha a boierului Theodor C. Darabani High-school. ce activeaz\ în cadrul Centrului Cultural Bucecea. and since the last administrative-territorial distribution (1968). Darabani. s\di]i de {tefan cel Mare în urma luptelor cu t\tarii.685 hectares and 5. cu cei aproximativ 12.5 km. belonging first to Botosani County.000 inhabitants. Urmele materiale descoperite arheologic (de ex: topoare de silex [i ceramic\ cucutenian\) atest\ locuirea zonei din cele mai `ndep\rtate vremuri. The ancient oak trees from Teioasa Forest. which activates inside Bucecea Cultural Centre. gas network. 30 km from Suceava and 25 km from Salcea Airport.243 inhabitants. Judec\toria. which totalize 13. Darabani. comprising the following villages: Bajura. bricks and walls from the former location of the church of Valcesti village and 5 coins from the time of Stephen the Great. Three very important things are connected to his name: the establishment of Darabani market town in 1837. economia ora[ului se bazeaz\ pe agricultur\ [i cre[terea animalelor. connections to the drinking water and sewerage networks. Bucecea market town was established in 1828. birouri [i alte înc\peri ce asigur\ condi]ii deosebite pentru buna desf\[urare a tuturor activit\]ilor culturale. through Siret customs.g. reprezint\. o bibliotec\ public\ [i o bibliotec\ [colar\. În anul 1845. un centru cultural. As tourist sights we can identify ''Saint Nicholas'' Church (situated in the centre of the town. 3 1. the Fiscal Office etc. Foto: Prim\ria ora[ului Bucecea 2. Pe raza ora[ului func]ioneaz\ trei gr\dini]e [i un c\min de copii cu program prelungit.Bucecea. camere. [i anume: Bohoghina [i C\line[ti. an industrial vocational school. Se spune c\ Bucecea [i-ar trage numele de la un vechi boier de origine polon\ cu numele de Buczaschi. Darabani locality has always been involved in agricultural activities. Tradi]iile ora[ului Bucecea arat\ c\ locuitorii acestuia. precum [i un mare num\r de locuin]e particulare beneficiaz\ de înc\lzire central\. Perspectiva agriculturii în ora[ este privatizarea prin realizarea de ferme vegetale [i zootehnice. este atestat\ documentar în anul 1546. digital telephone services provided by Ericsson and cable TV. built in 1815. silex axes and pottery from Cucuteni) certify the continuous habitation of the area since ancient times.75 km. înfiin]area primei [coli s\te[ti. Medical assistance is provided by a clinic for adults and children. in a hilly area with a maximum altitude of 264 m. Bucecea village remaining in the north-eastern part of the newly created settlement. este a[ezat pe rama înalt\. the rehabilitation of streets on a distance of 5. although a political Conservative. on the northern side of the Moldavian Plain. discovering tomb stones. the town's economy is based on agriculture and animal breeding. la 19 km de Boto[ani.Bucecea Foto: Arhiva Prim\riei Bucecea Darabani L 1 Darabani Foto: Arhiva Prim\riei Darabani 2 1 C Considered the most northern town in the country. pentru a face fa]\ traficului auto [i de persoane. Moldavian folk songs and especially of the traditional objects are integrated in the tourist circuit by the Folk Ensemble ''Ciobanasul''. We should also mention that the fountain and the benches decorated with flowers from the centre of town are unique in Romania. unde au fost g\site pietre de cimitir. de[i conservator politic. and Miclescu Manor from Calinesti village. This town. o [coal\ gimnazial\. care a apar]inut de jude]ul Boto[ani. localitatea Darabani a desf\[urat dintotdeauna activit\]i agricole. at 19 km from Botosani.754 de metri. un punct important de atrac]ie. the establishment of the first state school in a village in Moldavia. se situeaz\ pe locul al treilea ca m\rime din jude]ul Boto[ani (dup\ municipiile Boto[ani [i Dorohoi). Prim\ria ora[ului Darabani a finalizat studiile de fezabilitate pentru cele trei proiecte [i este `n c\utare de surse de finan]are pentru demararea lor. iar denumirea actual\. care a întemeiat mai multe sate. cât [i de-a lungul unor drumuri comerciale. being traversed by Prut River and Podriga Brook. At the moment.5 km). Nicolae''. comuna Bucecea a fost declarat\ ora[. În acest sens. who founded several villages. cea de înc\l]\minte [i atelierele de tricotaje. then to Botosani District . Extindere re]ele de canalizare [i Sta]ie de epurare. extension of the sewerage network and the construction of a wastewater treatment station. satul Bucecea r\mânând în partea de N-E a târgului nou creat. fiind str\b\tut de râul Prut [i pârâul Podriga. În prezent.''d\r\banii m\riei sale''. Cu o suprafa]\ de 4685 ha [i 5243 locuitori. În anul 1828. the Law Court. In 2004. with 75 beds. a place dating from the XVth century.000 locuitori ai s\i.Regiunea Suceava.000 Euro. De men]ionat este [i faptul c\ fântâna [i b\ncile ornate cu flori din centrul ora[ului sunt unicat în România. data de 15 aprilie 1569 fiind considerat\. in order to improve the road infrastructure. a recording studio. At present. In the summer of 2004 the archaeological diggings began in the place called ''The Deserted Church''. concret aici constituindu-se proprietatea agricol\ prin mo[ia de aproape 11. Bucecea locality is situated in the north-eastern part of the country. Pe lâng\ localitatea de re[edin]\ . ia fiin]\ comuna Bucecea. Darabani Town Hall envisages the accomplishment of three projects for the modernization of the main roads. the food industry . the construction of a unique church in the area according to the plans of ''Saint Sofia'' Church from Constantinople.000 euro. de asemenea. `ntr-o zon\ deluroas\ cu altitudinea maxim\ de 264 m.bustul poetului 2 ocalitatea Bucecea este situat\ în partea de nord-est a ]\rii. construit\ în 1815. with its approximately 12. are also an important sight. respectiv Spitalul or\[enesc cu un num\r de 75 de paturi. Foto: Grup {colar Bucecea 24 << Advertorial Prim\ria Bucecea onsiderat cel mai nordic ora[ al ]\rii. Evolu]ia Darabanilor a fost favorizat\ de prevederile p\cii de la Adrianopol din 1829. pe la vama Siret. built in 1820. Dr. situated at a distance of approximately 40 km.75 km. a câmpiei Moldovei. la 30 km de ora[ul Suceava [i 25 km de aeroportul Salcea.754 m. having major importance in the area through its institutions: the Town Hospital.

Localitatea Fl\m`nzi are o istorie bogat\. Cuza University in Iasi. Ca pozi]ie strategic\. N. such as: pottery. În anul 1818. The town's administration has begun several projects. Slt. Sadoveanu. the rehabilitation of the main building and extension of the secondary building of the Medical-Social Assistance Unit. Chitoveni and Prisacani. mobil\. Flaminzi became famous both in the country and abroad as the place where the great Peasant Rebelion emerged in 1907. the locality is situated lengthways the European road E58. simbol al spiritului de dreptate al ]\ranului român. Bodeasa and Sat-Nou. Gheorghe''. and in 1950 the commune became the centre of a district and it was finally declared a town in 1968. considered the main road that connects Botosani County to the counties in the south and especially to Iasi. Flaminzi locality has a vast history. Bac\u. Over 130 companies function is Saveni. ateliere de croitorie. Iorga. Sadoveanu. Foto: Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\ 4.g. an area where the Romanian and foreign investors could benefit from certain facilties as access roads. dermatology. dispu[i atât în ora[ul Fl\m`nzi. textiles. totu[i avem în fruntea oamenilor de valoare pe academicianul Mihai Ciuc\. e. cum ar fi: reabilitarea [i construirea {colii de Arte [i Meserii. with 12 yearly fairs. Administra]ia local\ are `n derulare mai multe proiecte. the former commune became a town in 2004. Foto: Biserica de lemn "Sf. Mihai Ciuc\''. due to the implementation of street lighting and to the paving of the two main pedestrian roads on 1 Decembrie Street . born in Saveni. confec]ii. prese de ulei. Vaslui [i Neam]. devenind simbolul setei de dreptate a ]\ranului român. Nicolae'' 2. În ora[ul S\veni î[i au sediul peste 130 societ\]i comerciale. Fl\m`nzi s-a f\cut cunoscut\ atât în ]ar\.700 hectares of forest. Chi]oveni [i Prisacani. moar\ de grâu [i mai multe mori de porumb [i uleierni]e.000 ha.000 hectares. Mihai Ciuca. Without assuming paternity over some remarkable names in the Romanian art and culture. Chiscareni. electricity etc. units that have drawn a large number of human resources from the locality. such as: rehabilitation and construction of the Arts and Crafts School. Dobrogeanu Gherea streets. I. the establishment of an industrial area was approved. a favorizat de-a lungul timpului aspira]iile sale la statutul citadin în zona de nord-est a Moldovei.000 de volume. Creanga.700 ha de p\dure. dermatologie. Mihai Ciuc\. Asachi.mândria s\vinenilor. prezentând o interesant\ îmbinare arhitectonic\ între stilurile bizantin [i gotic. nu în ultimul rând. with small floodable areas. în care sunt cuprinse atât terenurile agricole pe care se cultiv\ cereale. the construction of a new kindergarten. we can state. Grupul [colar ''Dr. the manufacture of handcraft objects. stomatologie. technical plants. dar [i produc]ia privat\: lactate. reabilitarea str\zilor Ghe. Bozieni. deoarece localitatea dispune de materii prime ca lemn. de exemplu societ\]i care s\ valorifice lâna. but also private production: dairy products.. o policlinic\ cu cabinete de interne. de exemplu o fabric\ de confec]ii. the town of Flamanzi is situated in the southern part of Botosani County. Bodeasa [i Sat-Nou. Saveni locality was certified as village in a document dating from 1546. that at present the locality has an urban character. and most of all to its historic significance. a cinema with 310 seats and a Community Centre. a slaughter-house. Ca num\r de locuitori.. Avram Iancu. Cuza din Ia[i. Foto: Serb\rile ora[ului Fl\m`nzi 4 n partea central-estic\ a jude]ului Boto[ani se afl\ ora[ul S\veni. 2 3 4 26 << Advertorial Prim\ria Fl\m`nzi Advertorial Prim\ria S\veni . N. a school and a vocational school named after the academician Dr. In 1818. construirea de locuin]e sociale pentru cet\]enii de etnie rrom\. Luchian or Pillat. the last year of the reign of the Moldavian ruler Petru Rares. the land being included in the third fertility zone. at the junction of old roads (the road that connects the localities on Baseului Valley and the one that connects Botosani to Prut Valley) has facilitated the aspirations of the locality to the rank of town in the north-east of Moldavia. vii. cu 12 iarmaroace anual. cât mai ales la muzeul din Boto[ani [i Arhivele Statului din Boto[ani [i Ia[i. Its location. B\lcescu [i Poiana. as well as other raw materials that can form the basis for the establishment of production units. o fabric\ de mobil\ [i dou\ ateliere de mobil\. most of them involved in trade. Mihai Ciuca''. and the nowadays villages Chitoveni and Prisacani. Biserica ''Sf. Datorit\ importan]ei geostrategice (fiind situat la egal\ distan]\ de ora[ele Boto[ani [i Hârl\u [i pe principala arter\ de comunica]ie cu celelalte jude]e). T. being documentary certified in the XVIth century. Industria este reprezentat\ de mica industrie. alimentare [i nealimentare etc. mor\rit. the construction of social dwellings for the citizens of Rrom ethny. piatra. dar pe teritoriul ei s-au g\sit vestigii arheologice care dovedesc a[ez\ri `n zon\ înc\ din epoca primitiv\ [i antic\. pediatrie [i laboratoare de analize. the manufacture of objects from osier willow and straw etc. electricitate etc. Bacau. o societate de transport. The industry is represented by the light industry. la intersec]ia unor vechi artere de circula]ie. raised in 1880. Pentru instruirea [i educarea copiilor exist\ numai în ora[ un num\r de 4 gr\dini]e. o fabric\ de prelucrare a laptelui. alte materiale care pot constitui materia prim\ în vederea înfiin]\rii de societ\]i comerciale de produc]ie.000 de locuitori. terenul fiind inclus în zona a treia de fertilitate. amenajarea parcului principal al ora[ului S\veni. Thus. Principalele obiective turistice prezente în ora[ul S\veni sunt: Biserica ''Sf. Foto: Biserica ''Sf. the locality received the statute of market town. Ora[ul dispune de o bibliotec\ cu peste 10. As local representative events we can mention: "The Romanian Round Dance from Flaminzi" (August) and the Festival of winter customs and traditions (in December). the rehabilitation of Ghe. pe cursul mijlociu al râului Miletin. confec]ionarea obiectelor de artizanat. furniture. cât [i în satele apar]in\toare. Vaslui and Neamt counties. "Saint Nicholas" wooden church (1657) . T. Foto: Monument Comemorativ 1907 3. construit\ în anul 1804-1805.1 Sãveni Foto: Arhiva Prim\riei S\veni 1 2 3 Î Flãmînzi Foto: Arhiva Prim\riei Fl\m`nzi Flaminzi Saveni N A reference name. reabilitarea bibliotecii or\[ene[ti. Iorga. precum [i la Universitatea Al. Through the General Urban Plan. wood. the town of Flaminzi is considered the third locality in the county. a famous scientist. considerat principala arter\ rutier\ care leag\ jude]ul Boto[ani de jude]ele din sud [i mai ales de jude]ele Ia[i.the pride of the locals. ~n componen]a sa intr\ localit\]ile Petricani. Documents about this event can be found in the mini-exhibition of the Local Council. Foto: Prim\ria S\veni 3. 1. Dobrogeanu Gherea. valleys. f\r\ riscul de a gre[i. construirea unei gr\dini]e noi. o [coal\ cu clasele I-VIII [i un grup [colar de nivel liceal care are ca patron spiritual pe academicianul Dr. From among the most important tourist sights of the locality we can mention: the Memorial Monument 1907. Nicolae'' ridicat\ în anul 1880. Due to its geo-strategic importance (it is situated at an equal distance between Botosani and Harlau and on the main road that communicates with the other counties). food and non-food products etc. majoritatea având ca principal obiect de activitate comer]ul. in a hilly area. As strategic position. as well as a social protection institution for elderly people.6 km are paved. prin hrisovul domnesc al lui Scarlat Vod\. localitatea este a[ezat\ de-a lungul drumului european E58. The relief is mostly represented by plains. Documente ale acestui eveniment se g\sesc atât în miniexpozi]ia din cadrul consiliului local. unit\]i care în mare m\sur\ au absorbit un mare num\r de for]\ de munc\ din localitate. Biserica din lemn "Sf. Medical assistance is provided by a hospital. pediatrics and analysis laboratories). bakery. Slt. cât [i în str\in\tate ca fiind locul de unde a izbucnit Marea R\scoal\ }\r\neasc\ din anul 1907.Prisacani and the Monument of the Heroes of the War of Independence. Vladimirescu.7 km drumuri. metallic construction. Still. Ca evenimente locale reprezentative amintim: Festivalul "Hora de la Fl\m`nzi" (luna august) [i Festivalul de datini [i obiceiuri de iarn\ (luna decembrie). From an administrative point of view it comprises the localities Petricani. Kogalniceanu. plante tehnice. iar din 1950 comuna a devenit centru de raion. As education institutions the town has 4 kindergartens. out of which 12. Avram Iancu. 1. construc]ii metalice. Ora[ul are o re]ea de 58. with more than 12. Nicolae" 2. Bozieni. confec]ionarea de obiecte din r\chit\ [i paie etc. companies that would use wool. such as the textile factory. the rehabilitation of the town library. ateliere de tâmpl\rie. Localitatea se întinde pe o suprafa]\ de peste 10. M. Filipescu. Se poate spune. originar din S\veni. M. Totu[i. pentru ca în anul 1968 s\ fie declarat\ ora[. ora[ul Fl\m`nzi este considerat a fi a treia localitate din jude] având peste 12. materialul lemnos. de mici fabrici [i ateliere. built in 1804-1805. and also over 1. panifica]ie. Vladimirescu. on the middle stream of Miletin River. Balcescu and Poiana. Nicolae" (1657) . pastures and commons). becoming the symbol of the thirst for justice of the Romanian peasant. a milk processing factory. p\[uni [i ima[uri. a clinic (with a general section. a symbol of the spirit of justice of the Romanian peasant. as well as at Al. without mistaking. through the princely document of Scarlat Voda. comprising the former villages Flaminzi.000 volumes. ora[ul Fl\m`nzi este situat în partea de sud a jude]ului Boto[ani. cât mai ales istorice. zon\ în care investitorii români [i str\ini s\ beneficieze de anumite facilit\]i ca drum de acces. stone. Prin Planul Urbanistic General s-a aprobat înfiin]area unei zone industriale. reabilitarea Cinematografului ''Patria'' [i amenajarea acestuia pentru a putea func]iona [i drept Cas\ de Cultur\. carpentry and tailoring workshops. milk and meat. oil-bearing plants. magazine de valorificare material de construc]ie. Creang\. localitatea prime[te statutul de târg. dental care. and especially in the museum in Botosani and the State Archives in Botosani and Iasi. agricultural and animal products. oleaginoase. Asachi. produse agricole [i animaliere. la 35 km de municipiul Boto[ani [i la 25 km de râul Prut. F\r\ a ne asuma paternitatea asupra unor nume sonore în arta [i cultura româneasc\. The main tourist sights in the town of Saveni are: ''Saint George'' Church. a transport company. Localitatea S\veni este atestat\ ca sat `ntr-un document datând din anul 1546. croitorie. The town also has a library with over 10. Forma de relief predominant\ este [esul. presenting an interesting architectural combination between the Byzantine and Gothic styles. se va pune baza pe industrii tradi]ionale ca: ol\ritul. as the locality has raw materials like wood. Târgul S\venilor a fost centrul Plasei Ba[eu. Filipescu. ap\ curent\. the refurbishment of the town's park.Pris\cani [i Monumentul Eroilor din R\zboiul pentru Independen]\. oil presses. but archaeological vestiges where found on its territory that prove the existence of settlements in the area since the primitive and ancient times. laptele [i carnea [i. cât [i peste 1. un abator. The town has a road network with a length of 58. Sadoveanu. un cinematograf cu 310 locuri [i o Cas\ de cultur\. we pride ourselves with the academician Mihai Ciuca. A[ezarea sa deloc întâmpl\toare. M. and the History and Archaeology Museum. savant de renume mondial. rehabilitation of ''Patria'' Cinema and its refurbishment in order to function also as a Community Centre. a furniture factory and two workshops. M. small factories and workshops.6 km sunt asfalta]i. [i Muzeul de Istorie [i Arheologie. Dintre obiectivele turistice remarcabile ale localit\]ii men]ion\m: Monumentul Comemorativ 1907. Enescu. Kog\lniceanu. iar ca sate apar]in\toare au r\mas Chi]oveni [i Prisacani. running water. and also in the adjoining villages. Luchian sau Pillat. din care 12. c\ în prezent localitatea are o alur\ urban\. at a distance of 35 km from the City of Botosani and 25 km from Prut River. living in the town of Flaminzi. fiind atestat\ documentar înc\ din secolul XVI. respectiv drumul ce leag\ localit\]ile de pa Valea Ba[eului [i cel ce leag\ Boto[anii de Valea Prutului. Saveni market town was the centre of Baseu small rural district. stores that sell construction materials. cu mici zone inundabile. In the central-eastern part of Botosani County we find the town of Saveni. I. tailoring workshops. ''Saint Nicholas'' Church.. gra]ie faptului c\ s-au dezvoltat în mod fericit iluminatul stradal [i asfaltarea principalelor dou\ artere de circula]ie ca pietonal din strada 1 Decembrie . The locality spreads on a surface of over 10. Foto: Biserica ''Sf Gheorghe'' 4. Chi[c\reni.000 inhabitants. reabilitarea corpului A [i extinderea corpului B de la Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\. Asisten]a sanitar\ este asigurat\ de un spital. A very important role will also be played by the traditional industries. într-o zon\ colinar\. din vremea ultimului an al domniei voievodului moldovean Petru Rare[. [i ne mai mândrim [i cu faptul c\ apar]inem acestui spa]iu binecuvântat al Boto[anilor lui Eminescu.7 km. Enescu. fosta comun\ a devenit ora[ în anul 2004 [i este compus din fostele sate Fl\m`nzi. and also with the fact that we belong to the blessed space of Eminescu. As number of inhabitants. the Vocational School ''Dr.. which comprises both the agricultural lands (with crops of wheat. dar [i o institu]ie de ocrotire social\ pentru persoanele de vârsta a III-a. Sadoveanu. a flour-mill and several corn mills. Foto: Monumentul Eroilor ume de referin]\.

right next to the gate of his house. This karst reef shelters on its rocky ridges a very rare termophile plant Schivereokia podolica. 2 The town of Stefanesti is located in the east of Superior Jijia Plain. with a performance hall with 300 seats and a library with 25. Localitatea Tudora este o important\ vatr\ folcloric\. care îl impune ca un centru de tradi]ie al comer]ului [i al vie]ii economice de pe valea Prutului. revigorându-se via]a economic\. ''Rata''. Stânca {tef\ne[ti este o rezerva]ie cu un caracter complex. cu o înal]ime maxim\ de 101 m. ''Baraboiul'' have brought fame to the village. translated a recording from a Slavonic breviary with approximately the following content: ''On the left side of Siret River between Cornisori and Liteni . forma]ia de dansuri sub conducerea unor sufleti[ti precum înv. Stanca Stefanesti is a complex geological and flower reservation. `ntr-un document emis de domnul {tefan II. Lacul de acumulare. the town of Stefanesti has a history of over six centuries. Stânca apare ca un ''pinten'' calcaros format din depozite de luturi loessoide cuaternare.R. The village was documentary certified on 6 January 1395. Pentru aceast\ specie. on the bank of Stanca-Costesti water storage basin. supported by the experts on the basis of the nowadays architectural characteristics. The stone taken from the banks of Plesu Brook was transported by the poor peasants. ''Ciob\na[ul'' [i mai demult ''Chindia''. The lake. made of stone and brick by the landowner Cantacuzino Pascanu. with a maximum altitude of 101 m. the dance ensemble led by Gheorghe Vasiliu. is located on Prut River. Tudora locality. From among the most important tourist sights in town we can mention: ''Stefan Luchian" Museum (the only museum in the country dedicated to the painter Stefan Luchian. Legat de satul Tudora [i mai ales de Doamna Tudora. Stefanesti locality was documentary certified for the first time in 1435 as Gura Baseului. and the second opinion. forma]iile de dansuri ale tudorenilor au fost cunoscute în ]ar\ [i peste hotare.se afl\ curtea lui Radu [i a Tudorei. Foto: Biserica "Cuvioasa Parascheva" 3. Localitatea {tef\ne[ti este men]ionat\ documentar pentru prima dat\ `n 1435 sub numele de Gura Ba[eului. The fauna around the lake is represented by 178 species of birds. Stilul este deosebit de al celorlalte biserici moldovene[ti [i nu are nimic comun nici cu stilul bizantin. afirm\ c\ l\ca[ul dateaz\ din sec. ''C\r\[elul''. lacul de acumulare Stânca-{tef\ne[ti fiind un important cartier de iernare a p\s\rilor în bazinul românesc al Prutului. iar punerea `n func]iune a barajului a început în luna decembrie a anului 1977. ''Emil Racovita" Natural Reservation. nor to the Roman styles. when ''Costache Mihalache Poteras'' Community Centre was established. an old monk from Neamtului Monastery. Cealalt\ atrac]ie a zonei. aici este limita vestic\ a arealului s\u mondial. om de încredere al sl\vitului {tefan Voivod. este aceea c\ l\ca[ul de cult ar fi o ctitorie a lui {tefan cel Mare sau a lui {tef\ni]\ Voievod. Tudora Commune doesn't comprise any other adjoining localities. spre r\s\rit se afl\ conacul boierului. still preserved until today.S. iar `n lucrarea ''Descriptio Moldaviae'' a lui Dimitrie Cantemir apare ca oppida notabiliara. teritoriul satului Tudora fiind o permanent\ vatr\ de locuire. În mod deosebit începând cu anul 1933. iar exponatele au fost depozitate în magaziile Muzeului Jude]ean de Istorie din municipiul Boto[ani).'' Sl\vitul Domn tot trecea [i poposea pe la Tudora având grij\ de ei. in Tudora Commune there are three schools. au triumfat pe plan na]ional [i interna]ional. care din mila lui Dumnezeu s-au înmul]it de la patru la [apte. Ochiul trec\torului `ns\ nu poate trece f\r\ a observa turla bisericii impun\toare din centrul satului. Stefanesti locality was declared a town in 2004. Biserica ''Cuvioasa Paraschiva" (construit\ `n anul 1640 [i considerat\ de c\tre V. Foto: P\durea Tudora . the bear's dance.R. as a place of prayer for his family. fiind sfin]it\ în anul 1846. leading to the recovery of the economic.cam între Corni[ori [i Liteni . ''Boghii''. the exhibits being preserved in the storehouses of the County History Museum in t C the City of Botosani). Foto: Dansuri populare tradi]ionale din zona Tudora . the Hydro-technical Hub Stanca-Costesti. with Dacian-Roman traditions and customs. who were now seven instead of four". Bobulesti. at the border between Romania and the Republic of Moldova. the most important historic monument of this settlement. then attacked by the Polish armies. the national road DN 24 C Iasi-Stefanesti and the national road DN 29D Botosani-Stefanesti. the wall that leads to the church arouses the admiration of the tourists but at the same time it reminds the locals of the times when their grandfathers and great grandfathers were exploited and whipped senseless. Especially since 1933. ''The Flowers of Prut'' Festivals. Foto: Barajul Stânca-Coste[ti 2. care în 2000 [i-a aniversat cele [ase veacuri de existen]\. situat\ la nord-est de ora[ul {tef\ne[ti. Despre localitatea Tudora. Lucica A[tef\noaie. slaves whipped by the landowner's people. apoi atacat\ [i de o[tile polone. the dance ensembles from Tudora have become famous in the country and abroad. cea sus]inut\ de tradi]ia local\. and the operation of the dam began in December 1977. locuitorii nep\r\sind-o niciodat\. have triumphed at both national and international level. Dintre obiectivele turistice de referin]\ ale ora[ului amintim: Muzeul ''{tefan Luchian" (singurul din ]ar\ destinat pictorului {tefan Luchian. Revolu]ia din 1989 antreneaz\ schimb\ri profunde în toate sferele de activitate ale localit\]ii. un b\trân c\lug\r de la M\n\stirea Neam]ului. 1. Lâng\ biserica din centrul satului. several wooden churches existed in Tudora.forma]ie b\rb\teasc\ Advertorial Prim\ria Tudora >> 29 . reprezint\ cea mai întins\ suprafa]\ de luciu de ap\ din bazinul acestui râu. The voivode then took care of Tudora and the children. as a centre of culture and Moldavian civilization. a monument being now raised on the place of the ''Holy Table''. România [i Republica Moldova (pe atunci. În prezent. in 1927. being destroyed one after the other. ''Ciobanasul'' and in the past ''Chindia''. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituit\ din 178 de specii de p\s\ri. comuna Tudora este format\ dintr-o singur\ localitate care îi d\ [i numele: Tudora.456 volumes together with the school library). Teritoriul comunei Tudora prezint\ urme de via]\ omeneasc\ înc\ din cele mai vechi timpuri. Vasile Vasiliu au ob]inut multe succese.) Referring to this church. cel mai important monument istoric din aceast\ a[ezare. pe baza caracteristicilor arhitectonice actuale ale construc]iei. claims that the church dates from the XVIIth century. De-a lungul anilor. is that the place of prayer was built by Stephen the Great or his son. Romania and the Republic of Moldova (at the time part of the U. în anul 1927. In 1476 it was already mentioned as market town. Satul este atestat documentar înc\ de la 6 ianuarie 1395. Throughout the years. Proiectarea [i execu]ia barajului Stânca-Coste[ti s-au f\cut în comun de c\tre cele dou\ state vecine. {tef\ne[ti-Sat. transforma]i în slugi biciu]i de c\tre oamenii boierului arenda[. today having approximately 5. Situat într-un areal locuit înc\ din neolitic. odat\ cu înfiin]area C\minului Cultural ''Costache Mihalache Potera[''. Foto: Plaj\ la lac acumulare Stânca-Coste[ti 4. iar cea de-a doua. dar în ochii localnicilor aminte[te de vremurile când bunicii [i str\bunicii lor erau pu[i la munc\ silnic\ [i biciui]i pân\ la sânge. the lake being an important wintering place for birds in the Romanian basin of Prut River. like the horse's dance. Lacul de acumulare Stânca-Coste[ti.iarna 4. care posed\ o sal\ de spectacole cu 300 locuri [i bibliotec\ cu 25. construit\ din piatr\ [i c\r\mid\ de c\tre boierul Cantacuzino Pa[canu. trade was liberalized and the first international cultural manifestations appeared: ''The Bridge with Flowers''. Tudora locality is an important folk centre. social and cultural life: Stanca-Costesti customs was opened again. un c\min cultural (construit în 1972 [i modernizat în anul 2000. a community centre (built in 1972 and modernized in 2000. Situated in an area that has been inhabited since the Neolithic. Lucr\rile au fost executate în perioada 1973 . care se p\streaz\ [i ast\zi. 3 ra[ul {tef\ne[ti se afl\ `n estul Câmpiei Jijiei Superioare. ~n 1476 este men]ionat deja ca târg.Schivereokia podolica. pe locul unde a fost ''Sfânta Mas\'' fiind ridicat. Foto: Monumentul eroului necunoscut 2. Lucica Astefanoaie and prof. but Radu died in the war on Valea Alba and Tudora remained a widow with four children. Stanca-Costesti water storage basin can be accessed on paved roads. chiar lâng\ poarta cur]ii sale. la o prim\ vedere. la poalele Masivului Dealul Mare. ~n vremuri `ndep\rtate. the settlement was plundered by Tartars on several occasions. c\ld\rarilor. Festivalul ''Florile Prutului''. social\ [i cultural\: se deschide punctul vamal Stânca-Coste[ti. In the XV-XVIth centuries. in the memory of the unkown heroes that died in the war of 1916 . dar mai ales pentru s\teni. this area is the western limit of its worldwide habitat. being consecrated in 1846. dar din p\cate a fost închis. un monument în memoria eroilor necunoscuti c\zu]i în r\zboiul din 1916 1918. Dances like ''Batuta de la Tudora''. caprei. exist\ dou\ opinii: prima. For this species. Foto: Parc dendrologic 3 4 ituat\ în partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. Stânca. ~n secolele XV-XVI a[ezarea este pr\dat\ de t\tari `n mai multe rânduri.456 de volume împreun\ cu biblioteca [colii). Stanca-Costesti water storage basin. at a distance of 35 km from the City of Botosani. înv. ''Ra]a''. ora[ul {tef\ne[ti cunoa[te o istorie întins\ de-a lungul a [ase veacuri. represents the largest water surface in this river basin. the goat's dance. at the foot of Dealul Mare Massif. The territory of Tudora Commune has been permanently inhabited since ancient times (the Palaeolithic). The style is different from the one of the other Moldavian churches and it has nothing in common neither to the Byzantine. c\rturar [i bun cunosc\tor al limbii slavone [i grece[ti. cum ar fi jocul c\iu]ilor. apar primele manifest\ri culturale cu caracter interna]ional: ''Podul de flori''.S. a scholar and connoisseur of Slavonic and Greek languages. care era unul dintre sfetnicii de seam\ ai voievodului {tefan. este amplasat\ pe râul Prut.). De aceea. a tradus o însemnare dintr-un ceaslov slavonesc aproximativ cu urm\torul cuprins: ''Pe partea stâng\ a Siretului . ne vorbesc Cet\]uia de pe Dealul Ocup (situat\ pe una din fortifica]iile naturale ale satului str\vechi) [i Rezerva]ia de tisa din inima b\trânilor codri. Dansuri ca ''B\tuta de la Tudora''. known as the ''Lady's House''. Still. The other sight in the area. which presents it as a traditional centre of trade and economic activity on the valley of Prut River. la 35 km distan]\ fa]\ de municipiul Boto[ani. se liberalizeaz\ comer]ul. prof. towards the east there rises the landowner's mansion. Dragut as "the oldest religious monument with defensive functions in Moldavia". That is why. pe malul lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. `n Tudora au existat mai multe biserici de lemn care s-au distrus una dup\ alta. nici cu cel roman. Vasile Vasiliu has obtained many triumphs. ''Caraselul''. dansului la urs (ursar). cu datini [i obiceiuri de origine daco-roman\. Bobule[ti. Gheorghe Vasiliu. The traditional ensembles. created on the valley of Prut River S through the construction of the dam from Stanca-Stefanesti.1918. close to the confluence between Baseu and Prut Rivers. Acest recif carstic ad\poste[te pe coastele stâncoase o plant\ termofil\ foarte rar\ . ca o vatr\ a culturii [i a civiliza]iei moldovene[ti. Stanca appears as a lime ''ram'' consisting of deposits of Quaternary loess. Forma]iile de datini [i obiceiuri. iar `n prezent are aproximativ 5800 locuitori [i patru localit\]i `n subordine administrativ\: B\diu]i. ''Boghii''. jude]ul Boto[ani. la grani]a dintre România [i C Republica Moldova. who was one of the important counsellors of Stephen the Great.S. situated north-east of the town of Stefanesti. who rested there on his way between Suceava and Harlau. între timp. din paleolitic. Piatra scoas\ din malul pârâului Ple[u a fost transportat\ pe palmele bie]ilor ]\rani. al XVII-lea. Referitor la Biserica ''Cuvioasa Paraschiva''. Dr\gu] "cel mai vechi monument religios din Moldova adaptat unor func]ii cu caracter defensiv"). In 1842 the landowner ordered the construction of a thick stone wall to surround the courtyard. a trustworthy servant of Stephen the Great. 4 1. the traveller cannot pass by without noticing the imposing church spire from the centre of the village. Stefanesti Dendrologic Park and ''The Pious Paraschiva" Church (raised in 1640 and considered by V.prim\vara 3. Botosani County. Next to the church from the centre of the village. treze[te în ochii oric\rui privitor uimirea. supported by local tradition. but especially for the villagers. care la ducere [i întoarcere de la Suceava la Hârl\u g\sea loc de poposire [i hodin\.1979.there lies the house of Radu and Tudora.ªtefãneºti Foto: Arhiva Prim\riei {tef\ne[ti 1 1 Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora Stefanesti Tudora O S Situated in the south-western part of Botosani County. Referring to Tudora village and especially to Lady Tudora. Until 1968 the locality was called Stefanesti-Targ. Localitatea {tef\ne[ti a fost declarat\ ora[ `n anul 2004. The design and execution of Stanca-Costesti dam were made jointly by the two neighbouring states. At present. Stefanesti-Sat. The works were performed between 1973 and 1979.S. being part of the estate of the landowner Sendrea. The Revolution of 1989 generated significant changes in all spheres of activity in this locality. zidul care urc\ spre biseric\. DN 24 C Ia[i-{tef\ne[ti [i DN 29D Boto[ani-{tef\ne[ti. and in the work ''Descriptio Moldaviae'' written by Dimitrie Cantemir it appears as oppida notabiliara. is represented by the Citadel on Ocup Hill (situated on one of the natural entrenchments of the old village) and the Yew tree reservation from the heart of the ancient forest. which was unfortunately closed.800 inhabitants and four localities in its administration: Badiuti. `n apropiere de confluen]a râului Ba[eu cu Prutul. there are two opinions: the first. Pân\ `n 1968 localitatea s-a numit {tef\ne[ti-Târg. ~n 1842 boierul poruncea construirea unui zid gros de piatr\ care s\ înconjoare curtea. sus]inut\ de c\tre speciali[ti. f\când parte din proprietatea boierului Sendrea. Stanca. Nodul Hidrotehnic Stânca-Coste[ti. which celebrated six centuries of existence in 2000. parte a U. cunoscut sub numele de ''Casa Doamnei''. in a document issued by the ruler Stephen II. geologic [i floristic. Foto: Rezerva]ia de tis\ Tudora . ca l\ca[ de închinare pentru familia sa. ''Baraboiul'' au dus faima satului.) Leg\turile cu zona lacului de acumulare Stânca-Coste[ti sunt asigurate prin [osele asfaltate. amenajat pe valea { Prutului prin ridicarea barajului de la Stânca-{tef\ne[ti. In ancient times. Rezerva]ia natural\ ''Emil Racovi]\" [i Parcul C dendrologic {tef\ne[ti. dar Radu moare în r\zboiul de la Valea Alb\ [i Tudora r\mâne v\dan\ cu patru copii. în comuna Tudora func]ioneaz\ trei [coli.

tourism. iar `n zilele senine de pe deal se poate vedea Ceahl\ul). production of brandy and natural wines. Sendreni. `nfiin]area unui microabator. the Medieval Citadel. the Giants' Cemetery. the communal library and 5 school libraries. 3 km from the town of Flamanzi. din timpuri imemoriale pân\ în prezent. 2 schools (primary and secondary education). Biserica actual\ a fost construit\ de Lasc\r Sturza [i Evghenia Ursachi în 1819.an oil press. and Teoctist. the plum brandy from Radeni (doubly distilled. precum [i p\s\ri de curte.2 [coli). precum [i importante cantit\]i de nisip cuar]os de calitate superioar\. is exploited by a private company. services.M\n\stirea Vorona 2. 15 km from the town of Harlau and 92 km from Iasi we find Frumusica Commune. a monastic settlement with a deep resonance in the conscience of the inhabitants. which created conflicts. sheep as well as birds. but it was burned down in the same year.622 hectares. a settlement from the Palaeolithic. de comer] (22 unit\]i). pigs.o societate de mecanizare a agriculturii). on E58. and animal breeding includes cattle. but it was closed in 1870 by the landowner Mavrocordat.Mitoc [i Biserica ''Sf Vasile'' . cabalinele. aflat\ în Lunca Prutului. At present. As cultural centres. the manifestations organized every year (when the ''Days of Eminescu'' are celebrated) by the folk ensemble ''Codruletul'' (with an activity of over 30 years). de prest\ri servicii (în domeniul agricol . fiind la grani]a dintre mo[ii. cu reale perspective de dezvoltare european\. Foto: BOARDMEDIA . a[ezare monahal\ cu rezonan]\ profund\ în con[tiin]a tuturor voronenilor. As investment projects. biserica [i schitul au avut parte de o îngrijire adecvat\ unui l\ca[ de cult.an archaeological site. Localitatea este alc\tuit\ din dou\ sate . La Vorona a s\vâr[it domnitorul Unirii. }uica de R\deni (dublu distilat\. In the field of medical assistance. o a[ezare din paleolitic. the endowment of the Town Hall and of the schools with IT equipment. aici exist\. spreading on a surface of 8. Icu[eni. as it was located at the border between two estates. la 3 km fa]\ de ora[ul Fl\mânzi.a mechanization company). În prezent schitul este locuit de cinci c\lug\ri. pân\ în 1846. Majoritatea popula]iei se ocup\ cu agricultura. mama lui Mihai Eminescu. religious and leisure tourism. the contest-festival for children and young people ''Legacy of ancient times'' (which reached its XXVth edition). Holm Hill . a settlement from the Palaeolithic. dup\ cum urmeaz\: de produc]ie (mica industrie . turism. ceea ce a creat conflicte.Frumusica. extinderea re]elei electrice în satul Horia cu 3 km [i în satul Mitoc cu 2 km. când satele erau pozi]ionate astfel fa]\ de actualele sate. la 80 km distan]\ de municipiul Boto[ani [i 35 km de ora[ul S\veni. also Saint Onufrie lived in Voronei Forest. Tot aici se organizeaz\. Vl\deni-Deal. Masa tâlharilor. 3 corn mills. Pe raza comunei Mitoc exist\ dou\ biserici ortodoxe (Biserica ''Sf Nicolae'' . Vorona Teodoru. biblioteca comunal\ [i cele 5 biblioteci [colare. Boscoteni. repara]ii capitale la {coala Horia. Bals Hermitage was established by the landowner Grigore Bals in 1776. Jolde[ti. In Mitoc Commune. horses. A fair is also organized here. grouped in six large villages (Vorona. Re]eaua de alimentare cu ap\ potabil\ este în lungime de 4. the refurbishment of the community centre in Mitoc. Foto: Arhiva Prim\riei Vorona . Mlenauti Church and the Dendrologic Park (Franc Manor). la 22 km de municipiul Boto[ani. floarea-soarelui.Horia). din care 15. on the bank of Prut River. like: the memorial plaque in the honour of the peasants killed in the Rebelion of 1907. trade (22 units). m\rturie stând ''stejarul lui Cuza'' din apropierea M\n\stirii Vorona. Comuna Mitoc beneficiaz\ de condi]ii optime de dezvoltare a agriculturii. When the Communist regime ended in 1990. pe lâng\ siturile arheologice deja amintite. nisip ce în prezent este exploatat. From among the tourist sights in the area we can identify. the refurbishment of Horia School.o pres\ de ulei. 3 mori de porumb. apar]inând domeniului public al comunei. Subsolul comunei.390 inhabitants. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 3 cabinete medicale umane. his relics being placed at Voronei Hermitage. [i Horia. Hudesti Commune has 3 clinics. The locality comprises two villages . we can mention the 3 community centres. la 34 km fa]\ de municipiul Boto[ani. on the national road DN 24C and the county road DJ 294A. sfecla de zah\r. fiind propice Hudesti sem\narea tuturor culturilor în aceast\ comun\. The locality was mentioned in the historic documents since the IVth century as Hudinsi. at a distance of 34 km from the City of Botosani. Ca foruri de cultur\ amintim cele 3 c\mine culturale. Foto: Hanul R\deni 2.an archaeological site. Icuseni. a agroturismului. The natural resources are represented by the diversity of the vegetation and lands. comuna Vorona a fost atestat\ istoric din 7 ianuarie 1403. cartoful. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Tradi]ia hramului M\n\stirii Vorona adun\ [i în prezent mii de credincio[i. the mother of Mihai Eminescu. Biserica Mlen\u]i [i Parcul Dendrologic (Conacul Franc). iar la m\n\stirea Vorona [i-a f\cut ucenicia [i vrednicul de pomenire P. repara]ii capitale la c\minul cultural Mitoc. monument cu valoare memorial\. the religious painting camp ''A brush for faith''. 4 mori cu cioc\nele pentru foraje. Comuna Mitoc este înfr\]it\ din anul 1990 cu localitatea Mallac din Fran]a.520 m (which is said to be the highest point in Botosani County. Vorona Teodoru. Dealul Holm . o brut\rie). 1. there are also 504 hectares of water. cre[terea animalelor. when the villages had the same location. Thus.sit arheologic. Foto: Imagine general\ din comuna Mitoc Mitoc Advertorial Prim\ria Frumu[ica Advertorial Prim\ria Mitoc >> 31 . înfiin]area unui centru de colectare.520 m (despre care se spune c\ ar fi cea mai mare altitudine din jude]ul Boto[ani. at a distance of 22 km from the City of Botosani. the Meadow of Prut River. the extension of the electric network in Horia village by 3 km and in Mitoc village by 2 km. pe E58.1 Hudeºti omuna Hude[ti se afl\ `n nordul jude]ului Boto[ani. [ezat\ `n partea de sud-vest a jude]ului Boto[ani. Mitoc Commune has been collaborating from a cultural point of view with Mallac locality in France since 1990. Vorona este cea mai mare comun\ din jude]ul Boto[ani. pe malul râului Prut. Cimitirul Uria[ilor. Alexandru Ioan Cuza. ~n seria obiectivelor turistice se cuvin a fi amintite: Biserica [i conacul ''Buldur L\]escu''. 1. Renumele de localitate în care se p\streaz\ tradi]iile [i obiceiurile locale a obligat administra]ia local\ la elaborarea unei strategii de dezvoltare durabil\ în care al\turi de alte direc]ii de dezvoltare.5 km for sewerage have also been approved.500 inhabitants. sun-flower. s\pt\mânal. the church and the hermitage enjoyed the care they deserved and the believers began to go there more frequently.5 km pentru canalizare. func]ioneaz\ un c\min cultural. Localitatea este cunoscut\ în documentele istorice înc\ din secolul al IV-lea sub numele de Hudin]i. pe malul drept al râului Prut. the Parochial Museum Storesti. C Mitoc Commune is located in the north-east of Botosani County. pescuitul sportiv de pe râul Prut [i Rezerva]ia Natural\ ''Emil Racovi]\''. dar în 1870 a fost închis\ de boierul Mavrocordat. În anul eliber\rii de comunism. iar enoria[ii au început s-o frecventeze din ce în ce mai des. descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Izvorul satului) . iar ca unit\]i culturale. The present church was built by Lascar Sturza and Evghenia Ursachi in 1819. with more than 8. este exploatat de c\tre o companie privat\. dotarea prim\riei [i a [colilor cu tehnic\ de calcul. repara]ii capitale la sediul prim\riei. cultivarea plantelor. wood processing. Activit\]ile economice principale ale localnicilor sunt `n domeniul comer]ului. cultivându-se cu prec\dere porumbul.Frumu[ica. Foto: Zon\ de pescuit din comuna Mitoc .Mitoc and ''Saint Vasile'' Church . Astfel. the local administration envisages: the extension of the sewerage network and the construction of a water treatment plant in Mitoc Commune. Several economic agents carry out their activities there: production (the light industry . and as cultural units we can mention a community centre. Advertorial Prim\ria Vorona Frumuºica Foto: Arhiva Prim\riei Frumu[ica n partea de sud a jude]ului Boto[ani. as well as agrotourism. pomicultur\. at a distance of 80 km from the City of Botosani and 35 km from the town of Saveni. din care 40 ha iazuri. una dintre judec\]ile sale drepte. the church was closed again by the Communists in 1959. the fish farms (over 40 hectares). The desire to turn to account the folk traditions and customs led to the establishment of the folk festival ''The Forest f Celebrations'' (which reached its XXXVth edition). Opened again in 1945. since ancient times. manifest\rile organizate anual (în cadrul ''Zilelor Eminescu'') de c\tre ansamblul folcloric ''Codrule]ul'' (cu o activitate de peste 30 de ani). Din dorin]a de a valorifica datinile. On the territory of Mitoc Commune there are two Orthodox churches (''Saint Nicholas'' Church . cu peste 8500 de locuitori. the genius of our national poetry. with real perspectives of European development. grupa]i în [ase sate mari (Vorona. Raluca Iurascu. in order to connect the remaining households. Vorona is the largest commune in Botosani County. ale c\rui moa[te se afl\ la Sih\stria Voronei. `n curs de omologare la OSIM). the commune residence and Horia. on the right bank of Prut River.pe râul Prut 2. discovered on the territory of Mitoc locality (Izvorul satului) . un târg (iarmaroc). de asemenea. ~n Jolde[ti s-a n\scut [i a locuit.5 km and the documents and studies for another 4 km for water supply and 8. which is exploited at present. potatoes. besides the above mentioned archaeological sites. ''Emil Racovita'' Natural Reservation and the Meadow of Prut River. În comun\ func]ioneaz\ o serie de agen]i economici. produc]ie rachiuri [i vinuri naturale. Dintre obiectivele turistice ale zonei putem identifica. 15. Alexandru Ioan Cuza. Foto: Cl\dire administrativ\ Vinia Radeni 3. localitatea are 6390 locuitori [i se Frumusica `ntinde pe 8622 ha. which (besides other development directions) would emphasise the valuation of the local traditions in the promotion of cultural. În domeniul s\n\t\]ii.8 km sunt moderniza]i. prelucrare a laptelui de vac\ [i oaie. Vorona could become a true agro-tourist centre. R\deni. `n codrii Voronei a tr\it Sfântul Onufrie. în comuna Hude[ti func]ioneaz\ 6 unit\]i [colare [i 6 unit\]i pre[colare. education is represented by 2 kindergartens. As administrative unit. when a cherry tree had also grown in the altar. wheat. porcinele [i ovinele. re[edin]a de comun\. Vorona Commune was documentary certified on 7 January 1403. Muzeul parohial Store[ti. 504 ha luciu ap\. prelucrarea lemnului. dar în acela[i an i s-a dat foc. Resursele naturale sunt `n leg\tur\ cu diversitatea vegeta]iei [i a terenurilor. Joldesti. The drinking water supply network has a length of 4. out of which 40 hectares of ponds. grâul. 1. Poiana). the establishment of a collection and processing centre of cow and sheep milk. Teoctist.instantaneu de la Festivalul "Mo[tenite din B\trâni" 3. the establishment of a small slaughter house. Comprising 6 villages . a museum and a public library. Store[ti. Drumurile din comun\ au o lungime de 169 km. tab\ra de pictur\ religioas\ ''Un penel pentru credin]\''. unul din cele mai bune din Europa. a turismului religios [i de agrement. the Patriarch of the Romanian Orthodox Church concluded his apprenticeship at Vorona Monastery. rich in quartz sand. the Thieves' Table. farming. a medical care centre Speranta (Bethezda) and a veterinary clinic. between the City of Dorohoi (at a distance of 25 km) and the town of Darabani (at a distance of 12 km). Vorona Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 2 Vorona 3 C Foto: Prim\ria Hude[ti A Located in the south-western part of Botosani County. the proof being ''Cuza's oak'' located close to Vorona Monastery. asfaltarea drumului jude]ean Avrameni-Mitoc [i pietruirea drumului comunal din Mitoc de 17 km [i Horia de 6 km. fruit growing. wine growing. a bakery).Mitoc. gave one of his righteous judgements. festivalul concurs de interpretare a cântecului popular pentru copii [i tineri ''Mo[tenite din b\trâni'' (ajuns la edi]ia a XXV-a). în ziua de mar]i. Redeschis\ în 1945. The subsoil. was born in Joldesti and lived there until 1846. obiceiurile [i tradi]iile populare s-au n\scut: festivalul folcloric ''Serb\rile P\durii'' (ajuns la a XXXV-a edi]ie). From among the tourist sights we can mention: ''Buldur Latescu'' church and manor. discovered on the territory of Mitoc locality (Malul Galben) . un accent deosebit s\ se pun\ pe valorificarea tradi]iilor în promovarea turismului cultural. amenaj\rile piscicole (de peste 40 ha). prest\ri servicii. Foto: BOARDMEDIA . administra]ia local\ are `n vedere: extinderea re]elei de canalizare [i realizarea unei sta]ii de tratare [i epurare a apei `n comuna Mitoc. as well as important quantities of quartz sand of superior quality. Vorona Mare. Radeni. în vederea racord\rii gospod\riilor neelectrificate.Horia). între municipiul Dorohoi (la 25 km distan]\) [i ora[ul Darabani (la 12 km distan]\). and in clear days one can see Ceahlau Mountain from the top of the hill). primar [i gimnazial (clasele I-VIII . the construction of a community centre in Horia village. The majority of the population is involved in agriculture. pending homologation by OSIM). the locality has 6. Cetatea Medieval\. Ca proiecte de investi]ii. The main economic activities of the locals are in the field of trade.Prim\ria Vorona 2 Advertorial Prim\ria Hude[ti Hudesti Commune is located in the north of Botosani County. Dintre obiectivele turistice reprezentative men]ion\m: Schitul Bal[. Vorona Mare. un centru de îngrijire medical\ Speran]a (Bethezda) [i un cabinet medical veterinar. one of the finest in Europe. biserica a fost închis\ din nou de comuni[ti în 1959. 1990. here. 4 hammer swing mills for fodder. belonging to the public domain. o a[ezare din paleolitic. având ca centru spiritual m\n\stirea Vorona. Boscoteni. 2 3 Mitoc 1 1 I In the southern part of Botosani County. {endreni. înv\]\mântul este organizat în sistem pre[colar (2 gr\dini]e). the pavement of the county road AvrameniMitoc as well as of the communal road in Mitoc with a length of 17 km and in Horia with a length of 6 km.5 km [i sunt aprobate documenta]iile [i studiile pentru înc\ 4 km alimentare cu ap\ potabil\ [i 8. From among the representative tourist sights we can mention: Bals Hermitage. Storesti. iar animalele care se cresc `n zon\ sunt bovinele. geniul na]ional al poeziei noastre. Raluca Iura[cu. In the field of education there are 6 schools and 6 pre-school education institutions in Hudesti Commune. Ca unitate administrativ\. Format\ din 6 sate . sports fishing on Prut River. the main crops being corn. la 15 km de ora[ul Hârl\u [i 92 km de Ia[i se afl\ comuna Frumu[ica.Mitoc. Vorona poate deveni un adev\rat centru agroturistic. animal breeding. The fame of locality which preserves its traditions and customs has compelled the local administration to prepare a strategy for sustainable development. every Tuesday.8 km being modernized. having Vorona Monastery as spiritual centre. Foto: Cl\dire peste Crama R\deni omuna Mitoc este a[ezat\ în nord-estul jude]ului Boto[ani.F. beats.sit arheologic. Tradition still brings thousands of believers to Vorona Monastery today. the refurbishment of the Town Hall. când crescuse [i un cire[ în altar. Poiana). descoperit\ pe teritoriul localit\]ii Mitoc (Malul Galben) . construirea unui c\min cultural `n satul Horia. the hermitage is inhabited by five monks. The administrative territory of Mitoc comprises a few historic monuments. În domeniul înv\]\mântului. aflat\ în satul Mitoc. un muzeu [i o bibliotec\ public\. services (in the agricultural field . Pe teritoriul administrativ Mitoc exist\ câteva monumente istorice. pe DN 24C [i DJ 294A. Lunca Prutului. La nivelul comunei Mitoc. Vladeni-Deal. care este bogat în nisip cuar]os. viticultur\. dup\ cum urmeaz\: placa comemorativ\ în amintirea ]\ranilor uci[i în R\scoala din anul 1907. Schitul Bal[ a fost înfiin]at de boierul Grigore Bal[ în 1776. Vorona is also the place where the one who united the Romanian principalities. Mitoc Commune has optimal conditions for the development of agriculture. The commune's roads have a length of 169 km. being favourable to agriculture.

2 Suharãu Foto: Arhiva Prim\riei Suhar\u Pomârla Foto: Arhiva Prim\riei Pomârla 1 omuna Suhar\u este situat\ în amplasamentul teritorial administrativ al jude]ului Boto[ani. The Cross Hill (settlements from the Palaeolithic. La Rupturi (settlements from the IV-Vth centuries and XVII-XVIIIth centuries). together with the Ukrainian locality Diakivti. while Lisna. and comprised several villages: Braesti. The public roads have a length of 89 km. Cucuteni Culture. being the tallest hill in the north of Botosani County. when a plot of land was awarded to the veterans or their successors in Ibanesti-Cristinesti community. sub egida Asocia]iei Sportive ''Nord Star'' Pomârla. and Plevna village at 1 km from Suharau village. Dealul Muchiosu (a[ezare sec. Also as tourist recommendation we can mention the possibility of sports fishing on Prut River. Administra]ia local\ are `n vedere mai multe proiecte de dezvoltare. at approximately 55 km from the City of Botosani. Localitatea a fost men]ionat\ prima dat\ în timpul lui {tefan Voievod (1442-1447). the chernozem soils are fertile and there is also the possibility to turn to account a few ponds. can be turned to account as tourist area.the border with Ukraine. The Local s Council officially supports the sporting activity. cu o altitudine de 385 m. la sud . ]igl\. iar satul Plevna la 1 km de satul Suhar\u. In the course of time. Consiliul local sprijin\ activitatea sportiv\ `ntr-un cadru oficial. The houses are decorated with sculpted wood at the corner ridges. in partnership with the Local Council. [ezat\ în N-V jude]ului Boto[ani. Oroftiana. Poiana. De-a lungul timpului. Reprezentativ este dealul M\gura. Oroftiana village in the western part at the border with Ukraine. Prima men]iune documentar\ a satului Ib\ne[ti este din 1607. carton asfaltat. the varied geographical setting is favourable for the development of the main economic activities. Agriculture is the basic occupation of the commune's inhabitants. 1. two institutions were built: a kindergarten and a social centre. three elementary schools and five kindergartens. No. to the east . oferind resurse naturale ca materiale de construc]ie. neighbouring the following localities: to the north Hudesti Commune. {coala general\ cu clasele I . 32 << 2 3 Advertorial Prim\ria Suh\r\u Advertorial Prim\ria Pomârla >> 33 . care poate fi exploatat ca zon\ turistic\.VIII Li[na. Catapeteasma este f\cut\ din lemn de tei înc\ de la construirea bisericii. IV-V [i XVII-XVIII). Hallstatt. the relief with hills and plateaus can be used for agriculture. Plevna. Foto: Prim\ria comunei Br\e[ti A Advertorial Prim\ria Br\e[ti Located in the western part of Botosani County. Plevna primary school. 1. satele Li[na. 2 primary school Oroftiana. XVII-XVIII). Lungimea re]elei de alimentare cu ap\ este de 10 km.Comuna Hude[ti. the rehabilitation of bridges in Suharau II. S\p\turile arheologice efectuate în anii 1957-1958 în mai multe puncte din teritoriul comunei Ib\ne[ti au scos la iveal\ urme de locuire din paleoliticul superior [i Ibanesti pân\ în perioada feudalismului dezvoltat. and Dumbravita village was formed after World War I. included on the list of historic monuments: the church ensemble ''All Saints' Sunday''. Smardan and Izvoare villages. The main occupation of the inhabitants of Suharau Commune is agriculture . dar se mai desf\[oar\ activit\]i de exploatare a pe[telui din iazul Suhar\u. iar cel mai apropiat ora[ 2 este Dorohoi. fiind cel mai `nalt din nordul jude]ului Boto[ani. Oroftiana. Tot ca recomandare turistic\ men]ion\m posibilitatea desf\[ur\rii pescuitului sportiv pe râul Prut.Ibanesti and Dumbravita. Microclimatul de p\dure este favorabil. When we say Braesti we associate the name to the "Assumption" Church. drumuri de exploatare agricol\ [i uli]e. cu care are cele mai Braesti strânse leg\turi economice. surse acvifere. with an altitude of 385 m. Tipul cl\dirilor de locuit este cel rural cu dou\ sau trei camere. aflate pe lista monumentelor istorice: ansamblul bisericii ''Duminica Tuturor Sfin]ilor''. frame saws. mori cu cioc\nele. `n parteneriat cu consiliul local `n comun\. exist\ posibilitatea de dezvoltare a unor iazuri. Cu sprijinul financiar al acestora. Ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei o reprezint\ agricultura. Mitropolitul Moldovei [i Sucevei. In general. [i 3. the former boarding-school Basota. Li[na. long peasant coats and lamb fur caps. În comuna Pomârla func]ioneaz\ ''Complexul de servicii pentru copilul aflat `n dificultate''. trei [coli cu clasele I-IV [i cinci gr\dini]e cu program normal. pe cap c\ciuli de miel.IV Plevna. ce poart\ chiar hramul Adormirii Maicii Domnului [i care a fost construit\ în anul 1745. A child support centre also exists in the commune. gater. strongly connected to it from an economic point of view. and a Vocational School. cât [i interjude]ene. to the west . 2 Oroftiana. Ornamenta]iile caselor sunt cele din lemn traforat la corni[e [i coame. as well as fishing in Suharau Pond. materialized in the following sights. pe cheltuiala lui Miron Gorovei. La nivelul comunei exist\ urm\toarele unit\]i [colare: Liceul Teoretic ''Anastasie Ba[ot\'' (cu clasele I-XII). dup\ care comuna [i-a simplificat num\rul satelor la numai trei. some with a verandah. ruler of Moldavia. fact proven by the large number of schools: No.. Când spunem Br\e[ti asociem imediat numele cu Biserica "Adormirea". The commune comprises the following localities: Suharau. a fost declarat\ punct de trecere simplificat\ a frontierei de stat comune. relieful de coline [i platourile sunt pretabile pentru agricultur\. S\li[te (a[ez\ri sec. at a distance of approximately 10 km. care desf\[oar\ activit\]i [i ac]iuni de peste 10 ani `n comun\. Biblioteca comunal\. Lisna. iar `n perioada 1968-1972 i s-au f\cut repara]ii de restaurare sub directa îndrumare [i sprijinul Înalt Prea Sfin]itului Mitropolit Iustin. comuna Ib\ne[ti. XVI-XVII). mor\rit. and the closest town is Dorohoi. prin vechimea ei. Due to its age. Ibanesti Commune comprises two villages from an administrative-territorial point of view . În general. Este important de men]ionat aportul substan]ial a dou\ ONG-uri din Italia. Izvoare. Horodistea). al\turi de Pomarla localitatea ucrainian\ Diakivti.IV nr. Saliste (settlements from the XIV-XVIth centuries and the necropolis dating from the XII-XIIIth centuries). Li[na. dar aici `[i desf\[oar\ activitatea [i firme de mini-produc]ie (prese de ulei. constructions. Smârdan [i Izvoare. activit\]i de produc]ie: prelucrarea semin]elor de floarea-soarelui. unele având [i cerdac. Izvoare sunt situate în partea de est. such as: the modernization of roads. ''a precinct wall''. the enlargement of Suharau Park. Ca obiective turistice de interes putem men]iona siturile arheologice: Cetatea M\gurei (cetate [i a[ezare sec. The basic occupation of the commune's inhabitants is agriculture. {coala general\ cu clasele I .Cristinesti Commune. m\rirea parcului Suhar\u. with the financial support of Miron Gorovei. the construction of a Community Centre and a gym. mori de porumb. De asemenea. thus giving the inhabitants of the two localities the possibility to establish direct contacts with each other. {coala general\ cu clasele I VIII Sf. The stone quarry is still unexploited because of the lack of equipment and financial resources. Pristesti Popeni and Vilcele. 1 primary and secondary school Suharau. under the care of the ''Nord Star'' Sports Association Pomarla. Magura Hill is representative.VIII nr. the exploitation of wood from the existing forests and of sand and gravel on the banks of Prut River. The following education institutions exist in the commune: ''Anastasie Basota'' High-school (including primary and secondary education). Saint Andrei primary and secondary school Smardan. Foto: Biserica "Adormirea" 2. Andrei Smârdan. Foto: Vedere general\ . Satul Racov\] este grani]a de stat cu Republica Ucraina [i. The traditional costumes of the inhabitants consists of peasant sandals. XVI-XVIIth centuries). într-un ]inut deluros.VIII nr. {i totu[i. concretizat `n urm\toarele obiective. Pomarla Commune has a cultural and tourist patrimony. towards the east. knitwear. Portul tradi]ional al acestor locuitori este format din opinci `n picioare. cât [i alte ac]iuni privind sportul de mas\. cadrul geografic destul de variat al comunei este favorabil dezvolt\rii principalelor activit\]i economice. 2 Suhar\u.re[edin]a de comun\ (atestat documentar în anul 1420). cojoc\rie. Dintre l\ca[urile de cult reprezentative ale zonei amintim: Biserica ortodox\ ''Sf Nicolae'' (cu parohii în satele Suhar\u. construc]ii. Racovat village is the state border with Ukraine and. The archaeological diggings made in 1957-1958 in several locations on the commune's territory revealed traces of habitation from the superior Palaeolithic until the feudal age. cuprinde dou\ sate . the communal road DC 82. miller's trade etc. All these settlements had been independent before the last administrative-territorial distribution in December 1968. several repair works have been performed on this edifice. which it comprises today: Poiana. s-au edificat dou\ construc]ii. {coala general\ cu clasele I . was declared crossing point of the common frontier. After 1968. [i era constituit\ din mai multe sate: Br\e[ti. reabilitarea pode]elor în satele Suhar\u II. Suhar\u II) [i Biserica ''Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel'' din Li[na. cu prisp\. Biserica "Adormirea". 1 Oroftiana. a small settlement with 28 houses called Vilcele. Racov\] [i Hulube[ti. Suharau village is situated in the administrative centre of the commune. Priste[ti Popeni [i Vîlcele.). Suharau primary school. The dwellings of the inhabitants are typical of the depression area of Jijia . la est . carpentry workshops. la o distan]\ de aproximativ 10 km. with a porch. Foto: Prim\ria Suhar\u 2. Muchiosu Hill (settlement from the XVII-XVIIIth centuries). A very important part of the activity of the Local Council is to ensure the collaboration with various NGOs from abroad (a very significant contribution was brought by two NGOs from Italy. some paved. tailoring. comprising three villages: Pomarla . IX-X). XIV-XVI [i necropola sec. Foto: Monument al Eroilor din Ib\ne[ti A Advertorial Prim\ria Ib\ne[ti 1 Located in the north-western part of Botosani County. toate drumurile fiind pietruite [i de p\mânt. Foto: Liceul Teoretic "Anastasie Ba[ot\" C Pomarla Commune is situated in the north-west of Botosani County. comuna Br\e[ti se afl\ la o distan]\ de 20 km de re[edin]a de jude]. DC 82. Satul Suhar\u este situat în centrul administrativ al Suharau comunei. solurile cernoziomice sunt fertile [i. The locality was mentioned for the first time during the time of Stephen the Great (1442-1447). Localit\]ile componente ale comunei Suhar\u sunt: Suhar\u. as well as two family centres. 2 primary and secondary school Suharau.George Enescu Commune. spre est. pantaloni de suman (dimie). No. Racovat and Hulubesti. From among the most representative places of prayer we can mention: ''Saint Nicholas'' Orthodox Church (with parishes in Suharau and Suharau II villages) and the ''Holy Apostles Peter and Paul'' Church from Lisna. is considered the jewel of the village and an art monument among the Moldavian churches. din punct de vedere administrativ-teritorial. domn al }\rii Moldovei. The altar screen was made of linden tree wood when the church was built. The water supply system has a length of 10 km. Izvoare. dup\ cum spune inscrip]ia pus\ cu aceast\ ocazie deasupra u[ii la intrarea în naos. Dup\ anul 1968 satului Br\e[ti i se al\tur\ o mic\ a[ezare cu 28 de case denumit\ Vîlcele. s-au men]inut o serie de activit\]i de prest\ri servicii. Suharau Commune is very involved in education.Comuna George Enescu. la vest . ~n p\durea Suhar\u exist\ ''F\getul Secular Stuhoasa". {coala general\ cu clasele I . shingle or tiles. satul Oroftiana în partea de vest la grani]a cu Ucraina. ''zid incint\''. la aproximativ 55 km de municipiul Boto[ani. Smardan and Izvoare villages are located in the eastern part. Din cauza lipsei utilajelor [i a resurselor financiare r\mâne `n continuare neexploatat\ cariera de piatr\. dou\ case rurale de tip familial [i un modul de tip familial. furrier's trade.). faian]\ [i o fabric\ de prelucrare a laptelui. acquiferous sources. Poiana. acestea constând `n competi]ii intercomunale. cu urm\toarele vecin\t\]i: la nord . cum ar fi: modernizarea drumurilor. Lisna primary and secondary school. VI-VII `.Bahlui: rural type with two or three rooms.IV Suhar\u. brut\rii. Foto: Prim\ria Ib\ne[ti 2. The forest micro-climate is favourable. La Rupturi (a[ez\ri sec. 1 primary and secondary school Oroftiana. ''The Ancient Beech Tree Forest Stuhoasa". small production units being encountered here as well (oil presses. in a hilly region. offering natural resources as construction materials. Lisna. the Medical-Social Assistance Unit Suharau. Hallstatt. the Bishop of Moldavia and Suceava. 1. the "Assumption" Church. Postul de poli]ie Suhar\u. No. Four monuments were raised in the commune.Hr. and in 1968-1972 it was restored under the direct guidance and with the support of Iustin. ce figureaz\ [i ast\zi: satul Poiana. O component\ foarte important\ din activit\]ile consiliului local este asigurarea colabor\rii cu diverse ONG-uri din str\in\tate.the commune residence (documentary certified in 1420). according to the inscription placed above the access door to the narthex. {coala general\ cu clasele I . Smîrdan. Horodi[tea). [indril\. reed. ateliere de tâmpl\rie. croitorie. 1 Suhar\u. satul Br\e[ti [i satul Popeni. to the south . a lemnului din p\durile existente pe teritoriul comunei [i a nisipului [i pietri[ului din balastierele de pe râul Prut.Comuna Cristine[ti. stuf. sumanul tot din dimie sau cojoace.VIII nr.Ib\ne[ti [i Dumbr\vi]a. Biserica a fost reparat\ în anul 1880 de neamul Spire[tilor. fostul Liceu internat Ba[ot\. the arrangement of the green spaces. situated in the south of Braesti village was also included. confec]ii tricotaje. Toate aceste a[ez\ri figurau ca sate de sine st\t\toare înainte de ultima împ\r]ire administrativ-teritorial\ din decembrie 1968. which have been present in the commune for over 10 years). with roofs made of metallic sheet. cultura Cucuteni. beater mills. Locuin]ele locuitorilor sunt cele specifice zonei depresiunii Jijia . respectiv o gr\dini]\ [i un centru social. {coala general\ cu clasele I . The production activities comprise the processing of sun-flower seeds and the production of bread in bakeries. Agricultura este ocupa]ia de baz\ a locuitorilor comunei. ce pot fi valorificate local. Pe teritoriul comunei Suhar\u func]ioneaz\: {coala general\ cu clasele I . C\ile de comunica]ii de pe teritoriul comunei Suhar\u sunt reprezentate de: DN 29 A. as well as roads used in the agricultural activity. Unitatea de Asisten]\ Medico-Social\ Suhar\u. `mpreun\ cu {coala de Arte [i Meserii (cl. în ultimii ani s-au dezvoltat: o fabrica de adezivi pentru gresie. Suharau Police Station.. sec. amenajarea spa]iilor verzi. The services sector is also present with activities in the following fields: trade. The main roads that cross the commune are the national road DN 29 A. Plevna.C.Bahlui. Mocirla (a[ezare din paleoliticul superior). after which the commune reduced the number of its adjoining villages. Smardan.grani]a cu Ucraina.Pomârla 2. 1. [i este alc\tuit\ din trei sate: Pomârla . constructions etc. construirea unui C\min Cultural [i a unei s\li de sport. but recently the industrial activities also took shape: a factory of adhesives for slate and faience and a milk processing factory. construc]ii etc. Comuna Pomârla dispune [i de un patrimoniu cultural [i turistic. Mocirla (a settlement dating from the superior Palaeolithic). iar lungimea re]elei de canalizare este de 10 km. cu o tind\ desp\r]itoare. iar satul Dumbr\vi]a a luat fiin]\ dup\ Primul R\zboi Mondial. asphaltic roofing board. which can be used at local level. cu acoperi[uri din tabl\. XII-XIII). Smârdan. With their financial support. C Suharau Commune is situated on the administrative territory of Botosani County. same as the sewerage network. Dealul Crucii (a[ez\ri din paleolitic. Foto: Vedere panoramic\ asupra comunei Br\e[ti 3. când fo[tilor combatan]i sau urma[ilor acestora li s-a atribuit din Ob[tea Ib\ne[ti-Cristine[ti câte un lot de teren agricol. the Communal Library. dedicated to the heroes of the two world wars and to the participants in the rebelion of 1907. Specificul comunei Suhar\u este agricol . represented by competitions between communes and also between counties.cultivarea terenului [i cre[terea animalelor. corn mills. The first documentary certification of Ibanesti village was made in 1607. rot\rie. Braesti Commune is situated at a distance of 20 km from the county residence.1 2 Brãeºti 1 Ibãneºti Foto: Arhiva Prim\riei Ib\ne[ti 3 [ezat\ în partea de vest a jude]ului Boto[ani. dându-se astfel posibilitatea locuitorilor jude]ului s\ stabileasc\ [i s\ l\rgeasc\ contactele directe cu locuitorii din zona de frontier\ a Ucrainei. situat\ în sudul satului Br\e[ti. rough homespun trousers. constituie o poboab\ a satului [i un monument de art\ printre bisericile moldovene. acest l\ca[ de cult a mai fost reparat.crops and animal breeding. Braesti and Popeni villages. wheelwright's trade. Lungimea drumurilor publice este de 89 km. As tourist sights we can mention the archaeological sites: Magurei Citadel (dating from the VI-VIIth centuries B. `n plus. comer]. Foto: Parcul comunal Suhar\u omuna Pomârla este a[ezat\ în nord-vestul jude]ului Boto[ani. ~n comun\ au fost ridicate patru monumente închinate eroilor comunei din cele Dou\ R\zboaie Mondiale [i r\scula]ilor din 1907. dedicated to the Virgin Mary and raised in 1745. The church was restored in 1880 by Spirestilor family. The local administration has several development projects.

Nicolae Iorga. Satul s\u natal. as it appeares on the inscription from Uspenia Church in Botosani. The native village of Liveni as well as Cracalia (his parents moved there when Enescu was three) represent his childhood universe. doctoratul în Germania.Calinestii lui Cuparencu . vizibile din 1883. ai primelor succese muzicale. cu al]i profesori . Nicolae Iorga wrote: ''I have learned many things without tiring out my mind. Ionescu. în majoritate c\r]i în limba francez\.Muzeul Jude]ean Boto[ani ''Geniul este individul care se abstrage de la via]a zilnic\ [i-[i tr\ie[te existen]a simbolic\" (George C\linescu. is a forsaken village in the former Dorohoi County.the mother. Unic\. he attended the Boys' School ''Marchian'' for his primary education. ''The Morning Star of Romanian Music''. As a matter of fact. dedicated a special. Where are they? George Enescu explains: ''Do not try to find all this in an atlas. ai studiilor sale str\lucite. pline de suferinzi. cu ''magna cum laudae''. Tudor Arghezi intuie[te: ''Precocit\]ile speciale ale muzicii fac dintr-un copil de patru ani un magistru [i-l ridic\ în furia vie]ii. am g\sit în mine. he leaves the artistic world and Pascaly troupe in Botosani. where he held his first violin recital on 4 February 1907. his god-father being his grandfather from his mother's side.5 mai 1955. in 1856. as the one mentioned in ''The Star'' newspaper (Dorohoi. Draghici. Son of the lawyer Nicu Iorga and of Zulnia. Paris). [i locurile copil\riei sale. celebration issue to the ''brilliant child artist''. Poetul Na]ional. 1939) Mihai Eminescu Mihai Eminescu (born on 15 January 1850 in Botosani . followed by many. ale unei crea]ii perfecte. este un sat aproape uitat al fostului jude] Dorohoi [i al ]\rii. in 1864. este eliminat din liceu. cu natura. desiring to know their secrets. ''Luceaf\rul muzicii române[ti''. îl atrage.where he enchanted the audience (accompanied by Elena Calcantraur) with a musical soirée. A. la Liceul ''A. 1. And he did. Ascenden]a p\rin]ilor este dat\ de vechi familii r\z\[e[ti. the effort of raising the two children.15 iunie 1889. he received a scholarship abroad in 1890 and took his doctor's degree in Germany. Saint-Saens. din anii R\zboiului Reîntregirii. Xenofon Gheorghiu. most of them in French. contact with nature. Mihai left for Ipotesti and. Tudor Arghezi infers: ''The special precocities of music transform a four-year child into a master and lift him up in life's rage. N Nicolae Iorga Nicolae Iorga (born on 5/6 June 1871 in Botosani . practic. he is expelled from highschool at the end of the fifth grade for his refusal to salute an eminent professor because of ''teenage pride''. la Bucure[ti. copil\ria petrecut\ aici îi relev\ noi orizonturi. acas\. Timpul adolescen]ei este pentru Mihai Eminescu [i timpul crea]iei. în str\in\tate . with other teachers . demarat cu poema a doua ''La mormântul lui Aron Pumnul''. un fir înnodat de dân[ii. la Cracalia . era la mijloc ''mândria fireasc\ a adolescentului''. Stefan Vargolici. at five having read every book in the family's bookcase. going from hospital to hospital and visiting the soldiers wounded in the Reunification War. în fond o idil\ plin\ de candoare. de s\rb\toare. Baleanu. with his first love. la Boto[ani [i Dorohoi. mereu natura. Universul copil\riei poetului înseamn\ contactul cu lumea. From the native land of Botosani. Semnele bolii. v\zut\ ca o chemare. na[ fiindu-i la botez chiar bunicul dup\ mam\.Vladicescu. pentru idei. Istoric. în 1869. Margineanu. in 1869. I have found in myself a thread tied by them for my ideas. {tefan Vârgolici. Wieniawski. Aron Densusianu. his unsurpassed art burst out in a godlike. is mostly an inner experience. Pascaly (1864 . the ubiquitous nature. din florilegiul literar ''L\cr\mioarele înv\]\ceilor gimnazie[ti din Cern\u]i la mormântul prea iubitului lor profesoriu Arune Pumnul r\p\usat într-a 12/24 ianuarie 1866''. ale unei extrem de rodnice crea]ii. where he was taught by the famous teachers from Botosani . or in his father's house in Cracalia . ''The Rhapsodies''. N. firul destinului. la vârsta de cinci ani. unde i-a fost sortit lui George Enescu s\ se nasc\. tenant in a cottage in Saint Nicholas Suburb (April 1887 . Nicolae and George. Dr\ghici. being bore by his mother. Costachi Severin. material mai ales. M\rgineanu.historian. Tokarski. este mai degrab\ o chestiune de l\untricitate. Enescu's journey through life. Lucescu. Su]u. ''Sonata a III-a pentru vioar\ [i pian''. 1939) Mihai Eminescu ihai Eminescu (15 ianuarie 1850. studii universitare. with many encores. ''Luceaf\rul Poeziei Române[ti''. as an unfettering. Costachi Severin. he continues high-school as an intern in Iasi.our National Poet. actually a romance full of candour.Vârnav . Sutu. Bach. ''Curierul Român''.mama. seen as an obsessive calling. spune adio teatrului [i trupei Pascaly. c\ era la casa tat\lui.D. Brandia. previzibilele sale întreruperi de studii. Foto: Mihai Eminescu 2. as the eigth child (and the only one who survived) of Maria and Costache Enescu. Iorgu Caragiali. Nicolae (aprilie 1887 . Soldanescu. Al. între Siret [i Prut . Lupa[cu. Petru Rascanu. mamei.1866).Al. Brandia. trecut prin anii copil\riei. Din Boto[anii natali. On 15 June 1889 he died in Bucharest. continu\ liceul. la Chi[in\u. Gr.G. Enescu avea trei ani) sunt. he graduated in 1889 ''magna cum laudae''. a clerk at the Permanent Committee of Botosani County Council. cu prima iubit\. my only task being to carry it forward''. Ionescu. Al. Am ajuns a în]elege [i a vorbi u[or limbi pentru c\ ei le-au vorbit. Unde sunt ele? O spune chiar George Enescu: ''Mai ales. cu cei maturi. fiind g\zduit de buna sa sor\ Harieta. Cum geniul nu cunoa[te limite. Drumul lui Enescu. tot la Boto[ani. In Botosani. A. frequently dropping out of school. Victor Fleury (''Victor. or in New York.Al. ''Suita s\teasc\'' [i toate celelalte sunt culmi ale crea]iei enesciene. Xenopol. unde la 4 februarie 1907 sus]inea primul s\u recital de violin\. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 35 . Lucescu. la Ia[i. nu încerca]i s\ afla]i toate acestea într-un atlas. la sfâr[itul clasei a V-a. burs\ de studii. with works of Haendel. Georgian. Philippide. c\ era la Sala ''Erard'' din Paris. the high steward Vasile Iurascu. la 1856. the path of his destiny. Fiu al avocatului Nicu Iorga [i al Zulniei. His parents come from a long line of freeholder's families . Ionescu.Vl\dicescu.deceased on 27 November 1940 in Strejnic) . filled with natural clumsiness. Strejnic). ''The Romanian Courier''. where George Enescu was meant to be born. with the peasants' children. ''Oedip''. la Tribunalul Boto[ani. Wieniawski. obsedant\ chemare. ''Rapsodiile''.'' La rându-i. G.tat\l [i din Jolde[tii Voronei . în fa]a unui numeros auditoriu. chiria[\ într-o ponosit\ c\su]\ din Mahalaua Sf.musician.''' At his turn. ca o desc\tu[are. Zulnia. opera ''Oedip''. con]opist la Comitetul permanent al Consiliului jude]ean de Boto[ani. attracts him to the extent that he would do anything to preserve it.Personalitãþi botoºãnene Text: Ionel BEJENARU . B\leanu.G. Al. cu atrac]ia c\tre teatru . Liveni . cu fire[tile.în 1890. Liveni . examenul de licen]\ în 1889. his first poem being ''La mormântul lui Aron Pumnul'' ("At the tomb of Aron Pumnul") included as the second poem in the literary anthology called ''The tears of the pupils from Cernauti at the tomb of their beloved teacher Arune Pumnul. c\tre care se apleac\ gr\bit în a le cunoa[te tainele. As his genius knows no boundaries. always worsening. Laurian'' High-school for his secondary and high-school education. the years of his brilliant studies. r\mâne orfan de tat\. Enescu fiind acompaniat de Elena Calc\ntraur.Varnav and Cracalia belong to my memories''. Costin Velea. G. totodat\. Important figures from Botosani Bucure[ti). Boto[ani . Copist pentru scurt timp.April 1888). Chisinau. A copyist for a short time. the one who led the most important newspaper of that time. Lupascu. ''The III sonata for violin and piano''.unde sus]inea câte o serat\ muzical\. Tokarski. din C\line[tii lui Cuparencu . ca intern. bacalaureat în 1888. Livenii natali [i Cracalia (când p\rin]ii se mutaser\ aici. which was natural since his mother was an excellent interpreter (and writer). cu copiii p\lma[ilor din sat. being housed by his kind sister Harieta. cu multe rechem\ri la ramp\. Foto: George Enescu 3. The signs of illness.1866). c\ era la New York. Petru R\[canu. where he was baptised. Foto: Nicolae Iorga George Enescu eorge Enescu (7/19 august 1881. Liveni . G 1 2 3 George Enescu George Enescu (born on 7/19 August 1881 in Liveni . N. stolnicul Vasile Iura[cu. in front of a large audience.Varnav deceased on 5 May 1955 in Paris) . brought the poet for the last time to Botosani.D. the childhood he spent there opens new horizons for the child. pentru refuzul de a mai saluta odat\ un distins profesor [i. the sight of whom scatters pollen on my memories''. you will find Iasi and Dorohoi between Siret and Prut . cu stâng\cie fireasc\. copilul Mihai ia drumul Ipote[tilor [i. No matter where he was. either he was at ''Erard'' Hall in Paris. Victor Fleury (''Victor conte de Fleury''). pe care n-aveam decât s\-l duc înainte''. Ionescu. Childhood impressions? Enescu also wrote: ''I feel connected to Moldavia through every fibre of my being ( ) In Liveni I feel like I'm returning amongst people. Impresii din copil\rie? {i mai consemna Enescu: ''De Moldova m\ simt legat prin toate fibrele mele . either in Botosani. ve]i g\si. Philippide.( ) La Liveni m\ întorc printre oameni [i lucruri a c\ror vedere pune polen pe amintire''. Georgian. lucru firesc dat fiind c\ mama era o excelent\ traduc\toare ([i scriitoare). La Boto[ani. drawn by the theatre . Zulnia. încât ar fi în stare s\ fac\ orice pentru a nu o pierde. de altfel: ''Am înv\]at multe lucruri pentru care nu eu mi-am ostenit mintea. Al. Nicolescu. mereu în agravare. 34 << 34 << ''The genius is the individual who relinquishes the routine of everyday life and lives his symbolical existence" (George Calinescu.Vârnav. Cel mult. gimnaziale [i liceale. At most. Costin Velea. of his first musical successes. îl aduc pe poet din nou [i pentru ultima dat\ la Boto[ani. 9 iunie 1902). cel care conducea cea mai important\ gazet\ boto[\nean\ a vremii. the famous journalist Scipione Badescu. on the great stage. Gr. Saint-Saens. dedic\ ''genialului copil artist'' un num\r special.doi afluen]i ai Dun\rii: Ia[i [i Dorohoi. al cre[terii celor doi copii. cu cei de-o vârst\. many others. Boto[ani . Botosani or Dorohoi. fiind al 8lea copil [i singurul care a tr\it al Mariei [i al lui Costache Enescu. Laurian''. {i l-a dus. Nicolae Iorga became fatherless at the age of five. Aron Densu[ianu. ''The Morning Star of Romanian Poetry''. pe marea scen\.T. La 15 iunie 1889 înceta din via]\. la cinci ani citind deja totul din biblioteca familiei. ''The Romanian Poem''. cu lucr\ri de Haendel. The poet's childhood meant contact with the world. Iorgu Caragiali. multe altele.two tributaries of the Danube. {old\nescu. Liveni .sufleur în trupe vestite ale epocii: Tardini . revenindu-i marele efort. Liveni . He began to study at home. at the Law Court from Botosani. Anii s\i de studii încep. Pascaly (perioada 1864 . cu binecunoscu]i profesori ai înv\]\mântului boto[\nean . A fost al 7-lea copil al lui Gheorghe Eminovici [i Raluca Iura[cu. unde a fost botezat. with the professors Andrei Vizanti. Nicolescu. Xenofon Gheorghiu. c\ era colind\tor al spitalelor.T. în 1864. Nicolae [i George. C\ era la Boto[ani. His native village. He was the seventh child of Gheorghe Eminovici and Raluca Iurascu. deceased on 12/24 January 1866''. urmeaz\ studiile primare la {coala de B\ie]i ''Marchian''. I have come to understand and easily speak languages because they spoke them. he graduated high-school in 1888 and went to the Faculty of Letters at the University in Iasi. Muzician. M Nicolae Iorga icolae Iorga (5/6 iunie 1871. Bach.deceased on 15 June 1889 in Bucharest) . a[a cum reiese din mitrica de la Biserica Uspenia din Boto[ani. ''Poema român\''.Varnav. passing through the childhood years. cum o spune. par]ial. 9 June 1902). urmate de multe.aprilie 1888). Xenopol.prompter in famous troups like: Tardini . unique music. facultatea de Litere a Universit\]ii din Ia[i. m\iestria sa neîntrecut\ irumpea într-o muzic\ dumnezeiesc de frumoas\. ca aceea despre care a scris ''Steaua'' (Dorohoi. count of Fleury''). The teenage years represented to Mihai Eminescu the beginning of his creation. ''The rustic suite'' and all his other famous works are peaks of his fruitful. almost perfect creation. reputatul ziarist Scipione B\descu. visible since 1883.Vârnav [i Cracalia apar]in îns\ amintirilor mele''. cu profesorii Andrei Vizanti.27 noiembrie 1940. then ''A. with the grown people. Nicolae Iorga consemna.the father and Joldestii Voronei .

10 October 1931. fratele lui Grigore Antipa. Botosani . Botosani . 1892. Bucharest) . 1967. Slav\ româneasc\.physicist. Artur Enasescu (12 January 1889.1960. former Dorohoi County . Luchian nu murise înc\. Mihail Sevastos (8 aug.sociologist. Boto[ani .professor. founder of the Folk University in Ungureni. Bucure[ti). Paris . 1931.12 oct. Dorohoi . Mée-Fran]a). apropiat al lui Cuza Vod\ [i al Elenei. profesor universitar. 1897. Botosani . Stefan Luchian became fatherless at the age of nine. Bucure[ti). Petru Manoliu (28 iun. Ia[i). Tudor Arghezi scriind în 1915: ''~[i mai aduce cineva aminte de Luchian? El face în art\ cât o provincie nou\. Costesti. Botosani . sociolog. Constantin S.1 January 1941. profesor universitar. diplomat. 1895.literary historian.writer. 1931. professor. 1884. Sava. mare filantrop.23 August 1985. 1962. 1885. 1857. scholar. 1881. Bucharest) .1893. filolog. 1941. Elena D.physicist. Stânce[ti . which bears his name. Bucure[ti). filantrop./9 iul.great phlianthropist.19 October 1984. political figure.3 August 1895. Boto[ani .20 iul. Romulus Sevastos (21 sept. com. I.15 mart.7 April 1894. lingvist. actor.biologist.deceased on 1 November 1989 in Bucharest) geophysicist.v. de excep]ie.24 August 1857. S\veni . Botosani . Pastorel Teodoreanu (30 July 1894. Tecuci .1945) . Foto: P\storel Teodoreanu 3. scriitor publicist. Iasi) . Bucharest) . Iacob Iacobovici (18 November 1879.writer. close to Cuza Voda and Elena. 1900. 1873. Boto[ani -?). 1902.9 mart. 1894. writer. Coste[ti. in an intense and continuous interior burning for the artistic and human condition.poet. Alba. Artur S En\[escu (12 ian. 1974. 1879. Münich . Antonescu (19 March 1902. Tiberiu Crudu (22 June 1882. pictor.publicist. publicist. medic. Botosani . Bucharest) . Rachiti Commune . Costesti. Ion San Giorgiu (20 November 1893. 1958. inginer constructor.1957) . Butureanu (25 December 1858. Demostene Botez (2 iulie 1893.20 July 1977. Israel).30 apr. Botosani) . Emanoil Ciomac (5 febr. matematician. he returns to the country . poet.poet. 1937. Ia[i). Placinteanu (14 February 1893. istoric.26 apr.24 aug. profesor.O. 1985. Bucharest) . Emanoil C.writer. Luchian had not died yet but he was beginning to be forgotten.1 noiembrie 1989. Elena Niculita Voronca (15 May 1862. Botosani . Romulus Sevastos (21 September 1867. constructor. founder of the Natural History Museum in Bucharest. Vienna) L . Eugen D.17 dec. Bucharest) .19 oct. Panait Zosin (27 iun. 1858. born Kiriacescu. 1804. Foto: Elie Radu 2.13 June 1963. n\scut\ Kiriacescu. Bucure[ti). Bucure[ti). Mée-France) . unionist.4 apr. medic veterinar. geolog. publicist. university professor. Bucure[ti).5 dec. 1873. com. 1882. Fântânele. Botosani . com. George T\utu (14 iulie 1873.engineer professor. malariolog.8 August 1885. publicist. Stânce[ti 7 oct. Botosani 8 December 1972. Paris . Bucure[ti). Dorohoi . hetman. profesor universitar. Tecuci 29 dec. folclorist. Hudesti Commune . Dimitrie Brandza (10/22 October 1846.14 December 1960. Bucharest) . Broscauti . Iasi) writer.25 November 1937. Slanic-Moldova) . Bucure[ti). Petru Remus Troteanu (16 mai 1885.university professor. scriitor. Hiliseu-Varnav . 1869. Botosani . 1985. Dorohoi . Belle-Arte (dir. 1873. 1952.11 iun. publicist. Botosani . 1797 . folclorist\. Brosc\u]i .1942. Henric Sanielevici (15 September 1875. în Capital\. Boto[ani . Stancesti . Emanoil Ciomac (5 February 1890. university professor. geniu românesc. 1908. Costine[ti .1945).17 nov. Botosani . Bucharest) . Dimitrie Murarasu (26 November 1896.1 oct. Gorbanesti . Ieronim {erbu (1 dec.28 iunie 1916.20 December 1966. Boto[ani . Ia[i). 1984. Botosani . biologist.13 iun.''The Painter of Flowers''. Bucharest) . Nicolae Leon (15/28 apr.5 January 1985. 1966.10 oct. Bucure[ti). philanthropist.doctor. Iasi) . Vasile C. Iacob Iacobovici (18 nov. Ungureni . Ion Istrati (19 ian. reaching a level of unrivalled skill. Bucure[ti). 1986. Elena Niculi]\ Voronca (15 mai 1862.febr. Hude[ti . Boto[ani 19 febr. Anastasie Basota (22 January 1797 . Ion Istrati (19 January 1921. Bucure[ti). Bucure[ti). Bucharest) . Hu[i . fizician.12 apr. Bivol. constructor. Boto[ani). Vasile Bogrea (26 sept.24 September 1967. the ideal place for a vital promenade of the soul.linguist. Ioan Missir (1890.writer. 1928. Botosani . Boto[ani .poet.20 February 1969. Plecat de mic. Sofia Nadejde (14 September 1856.4 April 1944) . Lucien Goldman (20 iul.st. 1921. 1893. a major. scriitor. 36 << Stefan Airinei (born on 4 January 1920 in Cobala. Petru Suster (15 May 1896. Ion Arapu (24 January 1881.7 oct. Bistrita) . George Udriski (28 oct. naturalist. R\chi]i . 1959. Bucharest) . Ia[i). involved in the study of malaria. 1931. com. Boto[ani . biologist. He excelled in the painting of flowers. Octav Onicescu (20 aug. om politic. Bucure[ti). Alexandru Vitianu (4 September 1891. Saveni . I. 1929. 1888. political figure.1942. Bucure[ti). Emil Severin (18 February 1869. Dimitrie Evolceanu (1 October 1865. Ieronim Serbu (1 December 1911.23 aug.1944). Bucharest) . ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. 1875. Bârlad .18 aug. naturalist. profesor. Botosani . Dimitrie Calugareanu (6/18 October 1868. Boto[ani . Gorb\ne[ti . Bucharest) . Stânce[ti).1944) . Boto[ani . Ion Simionescu (10 July 1873. Sfântul Cuvios Ioan de la Neam] . Bucure[ti). Bistrita Nasaud . Romanian genius''. Bucharest) . geolog. Botosani . critic. Neculau (29 dec. com. scriitor. today Viisoara Commune . 1882. Stancesti) unionist. inginer. Botosani .15 March 1964. geolog. university professor. ctitor de a[ez\minte.1988.botanist.the first woman journalist in Romania.1942.musicologist. germanist. Bucure[ti).2 October 1970. scriitor. 1951. 1856. Bucure[ti).24 December 1958.mathematician. Boto[ani . 1883. Bucharest) . hatman. Ludovic Daus (19 September 1873. Vii[oara . din {tef\ne[ti. Colegiul Sf. ctitor al [colii române[ti de chirurgie din Transilvania. Dimitrie Pompeiu (22 September/4 October 1873.7 October 1954. Coste[ti. Ioan Nadejde (18 December 1854. scriitor. Bu]ureanu (25 dec. Stefan Luchian is the son of Dimitrie. publicist. publicist.poet. 1944. Grigore Alexandru Ghica (27 aug. Theodor Aman). Târnauca. Ludovic Dau[ (19 sept. Bucharest) . 1836. florile fiind pentru Luchian un miraculos univers. Born in an old freeholder's village. 1867. 1926. Stancesti . Gheorghe Zapan (8 mart. Bucharest) . Bistri]a). Botosani . Octavian Cotescu (14 February 1931. profesor universitar. Stancesti) . Gheorghe Em.Sevastos (16 mai 1864. Paris) sociologist. Bucure[ti). 1865. Falticeni .writer.Hozeva Cave. Mih\ileni . prima Universitate Popular\ S\teasc\ din România . Tudor Arghezi writing in 1915: ''Does anyone remember Luchian? His artistic talent equals the establishment of a new province.28 iun. Dimitrie Negreanu (25 October 1858. Israel) . 1894. c\rturar. hidrobiolog.geologist. Cr\iniceni .Hozevitul. Sl\nic-Moldova). scriitor. C\line[ti. Mihail Sorbul (16/29 October 1885. 1963. 1903. Bucure[ti).4 April 1992. Hili[eu-Vârnav . inspired by the characters of a humble world. Bac\u .1988.18 mart. Bucure[ti). Bucure[ti). într-o ardere continu\. Botosani .25 ian.29 October 1959. Dorohoi .30 December 1869. 1937. Botosani) . 1938. Teodorescu (10 mai 1866. founder of many settlements. Gheorghe Avramescu (26 ian. Gheorghe Em.1926.8 aug. Lucien Goldman (20 July 1913.30 April 1908.11 June 1946.30 dec. dar începea s\ fie uitat. publicist. Petru {u[ter (15 mai 1896. Iasi) . 1992.29 oct. 1946. 1911. 1. la 9 ani. profesor universitar. . He also painted remarkable portraits. 1881. Ioan I. Tiberiu Crudu (22 iun. 1981.7 October 1986. care-i poart\ numele. Paris). profesor universitar. Filipescu (28 March 1882. Boto[ani . 1885.Sevastos (16 May 1864.17 mart. Elie Radu (1853. Bivol. Boto[ani .ªtefan Luchian { tefan Luchian (1 februarie 1868. Bucure[ti). Boto[ani .engineer. Bucharest) . distressing. historian. Bucure[ti). Calinesti. Ioan I. Sinaia).'' 2 3 4 1 {tefan Luchian Stefan Luchian (born on 1 February 1868 in Stefanesti. R\chi]i . Grigore Alexandru Ghica (27 August 1804. aesthetician. Ia[i).hydro-biologist.1942. scriitor. Bucharest) . Boto[ani . Bucharest) . Bucure[ti). Vasile Bogrea (26 September 1881.4 apr. writer. 1867. Constanta DuncaSchiau (16 February 1843.mathematician. Iasi) . 1843. literary historian. fizician. Sinaia) . Dorohoi . 1885. scriitor. Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-L\]escu (1798. Grigore Antipa (25 November 1867 / 7 December 1867. biolog. the flowers representing a miraculous universe to Luchian. 1867. Bucure[ti). Emanoil C. jud. Hude[tii Mari . Sofia N\dejde (14 sept. P\storel Teodoreanu (30 iul. Iasi). S\veni . Bucharest) . Chisinau) . involved in the study of Eminescu's work. Boto[ani)./4 oct.24 sept.D.1889. {an]. maior. 1889. 1 2 Constantin Gane (27 March 1885.poet. Marin (3 January 1912. 1954. Targu Frumos) . Ia[i).doctor. Bucure[ti). revine în ]ar\ `n 1893. Botosani . Grigore Antipa (25 nov.17 November 1954. Botosani . Bucure[ti). George Udriski (28 October 1867. Husi . Gheorghe Avramescu (26 January 1884. Boto[ani .14 dec. Octavian Cotescu (14 febr. Iasi) . Germanist.writer. istoric literar. Costinesti 1926. Chi[in\u).psychologist. de loc din Ialomi]a.civil engineer. la cotele unei m\iestrii inegalabile. ultimul Domn al Moldovei. Dimitrie Brândz\ (10/22 oct. Dorohoi .Autoportret 2. 1858. filolog. Mihaileni . scriitor. Boto[ani . folklorist. Boto[ani . Bucharest) . involved in the study of Eminescu's work. Sendriceni Commune . Bucharest) writer.actor. poet. Boto[ani .6 sept. Dângeni .playwright. George Tautu (14 July 1873.1959) .patriot landlord. Ion Sân Giorgiu (20 nov. Elena D. 1892. Rachiti Commune .29 December 1928.writer.professor. Dorohoi . Mihai Ciuca (18 August 1883. Constantin S. the brother of Grigore Antipa.1927.4 December 1932.geologist. Bucharest) . Botosani . inspirate de personaje ale unei lumi umile. 1977. Teodor Callimachi (4 ian.29 ian. psiholog. Antonescu (19 mart. biolog.20 febr. ''Pictorul florilor''. Tudora . 1893. Lucian Valea (4 March 1924. Ilie Iacob (1913. 1970. 1976. Dimitrie C\lug\reanu (6/18 oct.5 ian. publicist. Dramatic. {tefan Luchian r\mâne orfan de tat\.biologist. Neculau (29 December 1900. Elie Radu (1853. Bucure[ti). Boto[ani . Romanian glory. diplomat.veterinary doctor. 1944).1 October 1954. 1862. Mihai Ciuc\ (18 aug. Teodorescu (10 May 1866.geologist.8 dec. Bucharest) . Bucharest) . estetician. Bucecea . univesity professor. Teodor Callimachi (4 January 1836. München . Sant. Dorohoi .2 oct. Anastasie Ba[ot\ (22 ian.painter. university professor. medic. 1872.February 1857. Bucure[ti). Cucorani . Bucure[ti).3 aug. Gheorghe Zapan (8 March 1897. unionist. com. A excelat în pictura florilor. Botosani .1891. {endriceni . Bistri]a N\s\ud . Dimitrie Negreanu (25 oct. Saint Sava College. Belle-Arte (headmaster Theodor Aman). istoric literar. Stânce[ti). 1960.general. Petru Manoliu (28 June 1903. scriitoare. înv\luite de c\ldura sufletului s\u. Alexandru Vi]ianu (4 sept. profesor inginer. A pictat îns\ [i remarcabile portrete.4 oct.17 December 1937.18 August 1983. Boto[ani .writer. Dorohoi . Bacau County . Eugen D. profesor universitar. Dimitrie Iov (22 mart.philologist. 1846. Filipescu (28 mart. Stahna-Uriceni . 1. Bucharest) . Bucure[ti). 1964. Bucharest) . Alba. New York . O ctav B\ncil\ (7 ian. Bucure[ti).12 April 1962. Fantanele.painter. Dorohoi . muzicolog. fondatorul Universit\]ii Populare din Ungureni.6 September 1926. Dimitrie Mur\ra[u (26 nov. F\lticeni . sociolog.1950) . 1869. Cucor\ni .20 oct. 1949.1957). biolog. Alexandru Graur (9 July 1900. Pl\cin]eanu (14 febr. botanist. poet.28 June 1938. 1857. 1891.writer. 1945. Constan]a Dunca-Schiau (16 febr.1891.1889. Leaving Stefanesti to go to the Capital.writer. eminescolog.9 March 1944. Ia[i).25 August 1952. {tef\ne[ti. Bucure[ti). Dimitrie Evolceanu (1 oct.12 October 1981. New York . Iordache (Gheorghe) Costache Boldur-Latescu (1798. Botosani 1939) . scriitor.1960. Foto: Demostene Botez Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 37 . boier L patriot. profesor. Hulub. Stahna-Uriceni .19 February 1951. Bucharest) . 1977. Crainiceni . Bucharest) . Octav Onicescu (20 August 1892. Foto: {tefan Luchian .1939). 1896. publicist. Boto[ani .1927. medic. eminescolog. Henric Sanielevici (15 sept. {tefan Luchian este fiul lui Dimitrie. unionist. publicist. 1854. Bucecea . 1954. Hulub. Bucure[ti). Demostene Botez (2 July 1893. Tudora . Ion Simionescu (10 iul. Saveni .26 April 1949. locul ideal pentru o promenad\ a sufletului. Botosani . Bucharest) . Boto[ani . Bucharest) philologist. 1973. Mihail Sorbul (16/29 oct. Ioan Missir (1890.1939). biolog. university professor.20 October 1974. Boto[ani . 1969.25 aug. Dimitrie Pompeiu (22 sept.4 October 1931. om politic.the date of her death is unknown) . 1983.7 dec. matematician. geofizician. Botosani . Foto: Dimitrie Pompeiu 3 tefan Airinei (4 ianuarie 1920. Alexandru Graur (9 iulie 1900. Tarnauca.folklorist. general de corp de armat\. wrapped in the warmth of his soul. Octav Bancila (7 January 1872. Boto[ani . Bucharest) . 1912. chimist. Lucian Valea (4 martie 1924. Panait Zosin (27 June/9 July 1873. Iasi) . Viena). dezolant. Bucecea Commune . Stânce[ti . scriitor. 1890.4 dec. poet. Ion Arapu (24 ian. Petru Remus Troteanu (16 May 1885. 1932. Bucecea .the Holy Pious Ioan from Neamt .5 December 1945. Marin (3 ian. fostul jude] Dorohoi .18 March 1929. parazitolog. Dramatic.7 apr.the last ruler of Moldavia. Ioan N\dejde (18 dec. in Ialomita. Vasile C. Barlad . Ilie Iacob (1913. He attended the primary school in Tabacu Suburb. într-o ardere artistic\ [i uman\ intens\. absolut vital\. Alte mari personalitãþi botoºãnene { Other important figures from Botosani Constantin Gane (27 mart. the first Folk University in Romania . parasitologist. N\scut într-un vechi sat r\z\[esc. Boto[ani . Cobâla. 1868. scriitor.1939) . Foto: Ioan N\dejde 3. Mihail Sevastos (8 August 1892. Hudestii Mari . dramaturg. 1913. Stancesti . prima femeie ziarist din România.1 ian.D.chemist. azi com.O.1950). Foto: Grigore Antipa 4. 1954. {tef\ne[ti.1959). Dangeni Commune .25 January 1977. Emil Severin (18 febr. Ungureni . biolog.biologist. Nicolae Leon (15/28 April 1862. Târgu Frumos). Stefanesti. founder of the Romanian surgery school in Transylvania.17 March 1973. Ia[i).20 dec. pictor.doctor. 1873. Boto[ani . 1972. Dimitrie Iov (22 March 1888.critic. Botosani deceased on 28 June 1916 in Bucharest) .24 dec. Studii primare la [coala din Mahalaua Tabacu. Bucure[ti).29 January 1976. poet. 1867.25 nov.

as well as a parade of Traditional Customs. Lozna. Lozna.some dating from 1853.Civilizaþia popularã botoºãneanã Text: Steliana B|LTU}|. goats. participant la târguri cu piese sculptate cu mare m\iestrie în diferite esen]e de lemn. which can be visited directly in the rural space. the households and workshops of folk craftsmen. com. 38 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 39 . The weaved objects included in the collection of the Ethnography Section outline the diversity of the décor. dar [i piese de uz casnic. la care se adaug\ . pictat . organized around 18 December in the city. furrier's trade. Tru[e[ti. agriculture and grazing. in the household of Marcel Apalaghiei. cojoc\ritul. ca o component\ a turismului din România. în gospod\ria lui Marcel Apalaghiei. dar [i al artei populare. Prelucrarea lemnului. sunt rituri agrare [i de p\storit cu simbol acvatic [i solar.Lad\ de zestre pictat\ din secolul XIX 2. with the charm of the houses and appurtenances covered with reed. Botosani area preserves the main calendar rituals: Christmas. has developed a special folk culture in the villages from the north-east of Moldavia. in certain communes: Ibanesti. au definit Folk civilization from Botosani caracteristicile zonei. într-o serie de comune. pottery still exists in the area through two distinct workshops: Sonia Iacinschi in Botosani and Petru Maxim in Dorohoi (who also has a workroom in Vama. Ritualurile practicate de Anul Nou. ce atrag vizitatorii în expozi]iile muzeale. Cucor\ni. Corni.. colec]iile muzeale s\te[ti [i obiceiurile populare. Pomârla. by the Centre of Folk Creation. Lozna. O serie de vetre folclorice p\streaz\ [i valorific\ an de an manifest\rile str\vechi de spiritualitate boto[\nean\. jude]ul Suceava). the women making carpets in the colours of natural wool. spirituale. Both the material and the spiritual cultures were created based on the manifestations of the members of the rural communities.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (r\zboi de ]esut) cupa]iile principale. Foto: BOARDMEDIA . lucrate la strung [i sculptate. muzeograf . Wood processing. Accesoriile pentru colindele de Cr\ciun (steaua. A series of folk settlements still preserve and cherish every year the ancient manifestations of local spirituality: Tudora. the Museum presents beautiful pieces of furniture with sculpted. and the crafts were responsible for the creation of tools useful in the rustic household. The tourist who arrives in Botosani in this time of year can see at the Museum an exhibition dedicated to the above mentioned moment.Muzeul s\tesc din comuna Tru[e[ti 3. În cadrul manifest\rilor de s\rb\toare. Vorona. dar în acela[i timp realizate artistic. 1. Foto: BOARDMEDIA . alese ca subiect [i pentru film\rile relativ recente la . determinate de gustul pentru frumos. The accessories for the Christmas carols (the star. where many households have preserved their original appearance since the XIX-th century. Folk customs Regarding celebrations. Prelucrarea lemnului În expozi]ii temporare. Corni.Art\ tradi]ional\ popular\ specific\ zonei jude]ului Boto[ani Botosani. the arhitecture reflects the structure of the settlements and households (with dwellings and appurtenances). As a sight for lay architecture. used in the spinning and weaving process for the support of the threads. Sunt me[teri care continu\ acest me[te[ug. Weaving It is one of the crafts that has been practised here since the Neolithic. Ca atrac]ie pentru arhitectura laic\. ol\ritul sunt domenii `n care me[terii vechi au dat piese deosebite. we can mention Ibanesti settlement. zona Boto[ani p\streaz\ ritualurile principalelor date calendaristice: Cr\ciunul. dovedit de existen]a fusaiolelor [i greut\]ilor din ceramic\ descoperite. Trusesti. but also of folk art. ancient and important market town at the junction of commercial roads in the medieval period and after that the administrative centre of the future homonymous county. capre.Zestrea românilor''. incised. 1878 -. ]esutul continu\ [i ast\zi. with motifs that have symbolic meanings in folk art. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani .. 1 1. Being part of the spiritual life. Corni. Wood processing In temporary exhibitions. de Casa Crea]iei Populare. sculptat. Cucorani. the ethnographic patrimony. 2 }esutul Este unul dintre me[te[ugurile practicate înc\ din perioada neolitic\. The sights that are being presented at these exhibitions. referitoare la bel[ugul p\mântului [i turmelor. gospod\rii [i ateliere de me[teri populari. plecând de la cele str\vechi. organizat\ în jurul datei de 18 decembrie chiar în ora[.unele datate cu anii 1853.Sfântul Vasile''). obiceiurile populare impresioneaz\ [i ast\zi prin simbolurile pe care le poart\. that draw visitors to museum exhibitions. the folk crafts impress the visitors today through the symbols they bear. pottery are fields in which the old craftsmen have created remarkable pieces. Vorona. Tudora. Foto: Arhiva Sec]iei de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani . Ungureni. represent agricultural and grazing rituals with aquatic and solar symbols. people who love and cherish village life have organized exhibitions with pieces of patrimonial value for Romanian ethnography. Muzeul prezint\ frumoase piese de mobilier cu decor traforat. the globe) and the costumes for the New Year's Eve (horses. can create a segment of local tourism as a component of Romanian tourism. 1878 but also pieces of domestic use. who participates in fairs with very skillfully sculpted pieces in various essences of wood. Arhitectura laic\ [i religioas\ 1 Ca domeniu al culturii materiale. masca]i) creeaz\ un farmec aparte zilelor de 25 decembrie (Na[terea Pruncului Iisus) [i 1 Ianuarie (. incizat. between Siret and Prut. Anul Nou [i Pa[tele. se poate contura un segment al turismului boto[\nean. chosen for the shooting of the recent film ''The Dowry of the Romanians''. made at the lathe and sculpted. luceaf\rul. Pomarla. Varfu Campului. the village collections and the folk customs. Turistul ajuns în aceast\ perioad\ din an la Boto[ani poate s\ vad\ la Muzeu expozi]ia cu patrimoniul pentru momentul amintit.. unde multe gospod\rii î[i p\streaz\ înf\]i[area din secolul al XIX-lea. Prin obiectivele prezentate. me[terele realizând scoar]e în nuan]ele lânii naturale. Dângeni. între Siret [i Prut. Vorona. The rituals practised on New Year's Eve. vechi [i important târg la intersec]ie de drumuri comerciale în perioada medieval\ [i apoi centru administrativ al jude]ului cu acela[i nume de mai târziu. Vorona. Vârfu Câmpului. painted decorations . dar [i o parad\ a Datinilor [i Obiceiurilor Tradi]ionale. ]esutul. Corni. arhitectura reflect\ structura a[ez\rilor [i gospod\riilor (cu locuin]e [i anexe). The main occupations. a[a cum este practicat în atelierul existent în satul Hulub. Vârfu Câmpului sunt cunoscute în ]ar\ [i unele chiar în comunitatea european\ prin particip\rile unor forma]ii [i ale unor me[teri la diferite programe.Exponat din Muzeul de Etnografie Vorona Mare (Râ[ni]\ pentru m\cinat boabele de porumb) 2.Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Ol\ritul Considerat deja document pentru evolu]ia uman\ începând cu circa 6000 ani în urm\. O Expozi]ii muzeale s\te[ti În dorin]a de a pune în lumin\ arta popular\ local\. determined by the good taste of the craftsmen. New Year's Eve and Easter. but also of the wooden churches characteristic of the area. folosite la tors [i pentru ]esut. Lay and religious architecture As a field of material and spiritual culture. ur[i. Atât cultura material\. but using the old motifs for the decorations. cât [i cea spiritual\ s-au cl\dit în func]ie de manifest\rile membrilor comunit\]ilor rurale. and at the same time artistically accomplished. bears. cu motive care au semnifica]ii simbolice în arta popular\. as it is practised in the workshop from Hulub village. There are people who continue this craft. masks) give a special charm to the days of 25 December (the Birth of Baby Jesus) and 1 January (''Saint Vasile''). men]ion\m a[ezarea Ib\ne[ti. Suceava County). persoane care iubesc [i pre]uiesc via]a satului au organizat expozi]ii cu piese de valoare patrimonial\ pentru etnografia româneasc\ [i care pot fi vizitate direct în spa]iul rural: Ib\ne[ti. F\când parte din via]a spiritual\. have defined the characteristics of the area. patrimoniul etnografic. Uratul cu Plugul''. completed by the procession of the decorated plough. cu farmecul caselor [i anexelor acoperite cu stuf. agricultura [i p\storitul. globul) [i îmbr\c\mintea complet\ pentru Anul Nou (costumele de c\iu]i. weaving. Concesti. Piesele ]esute aflate în colec]ia Sec]iei de Etnografie contureaz\ diversitatea decorului. Dangeni Commune. Lozna. Varfu Campului are famous in the country and some even in the European community due to the participation of certain ensembles and craftsmen to various programmes. Obiceiurile populare 2 3 Boto[aniul.000 years. originating from ancient symbols that referred to the abundance of the earth and of the herds. Village exhibitions Urged by the desire to present the local folk art. dar p\strând la decor vechile motive ale satului. Pottery Already considered a document that certifies human evolution for 6. ol\ritul exist\ înc\ în zon\ prin dou\ ateliere distincte de me[teri: Sonia Iacinschi la Boto[ani [i Petru Maxim la Dorohoi (care mai are [i gospod\rie de olar la Vama. Ungureni. a dezvoltat o cultur\ popular\ distinct\ în satele din nord-estul Moldovei. Ca preocupare în unele gospod\rii. dar [i a bisericilor de lemn specifice zonei. la sus]inerea firelor de urzeal\. Conce[ti. iar me[te[ugurile practicate au pus în valoare o serie de piese de utilitate pentru gospod\ria ]\r\neasc\. fact proven by the existence of fusaroles and ceramic weights. In some households weaving is still practised today. Foto: BOARDMEDIA .

Pe lâng\ prezentarea de icoane pictate pe lemn. colours and values. at approximately 200 m. the Ethnography Section illustrating Botosani area continues to exist through the researches conducted by the specialists. Austria. With a well-structured theme. the inside of a dwelling dating from the XIXth century (with a hearth for cooking and heating in winter. a presentation that related perfectly to the admiration of the poet Mihai Eminescu for folklore and the customs of the village. costumes. weaving. albin\ritul. Bulgaria. the Choir of the Theologic Seminary Botosani also performed and then the traditional meal was consecrated: forcemeat rolls in cabbage/vine leaves. Sala Polivalent\ a Muzeului Jude]ean a g\zduit o prezentare a rochiilor de mirese [i accesoriilor moderne pentru nunta actuala. Astfel c\ expunerea sub titlul .Buc\t\ria tradi]ional\ în post". creating a dialogue of shapes. the exhibition presented the lay architecture. fishing).. sheltering the basic exhibition of the folk culture in Botosani area. Japan. la 50 de ani. SUA. pound cakes and water from the spring. amintind de vechile ritualuri maritale. Ucraina. a avut expozi]ie permanent\. When the house was given back to its owners in 2007. the museum collaborations and the temporary exhibitions. colabor\rile muzeale [i expozi]iile temporare. din 1989 pân\ în 2007. Turkey. Belgia. Another exhibition was scheduled at the Art Gallery.Traditional cuisine during fast". un interior de locuin]\ de secol XIX (cu vatr\ pentru g\tit [i înc\lzit iarna. Cea mai mare sal\ a Muzeului a fost rezervat\ portului popular boto[\nean. cât [i pentru Pa[ti. Japonia. bogat negustor [i epitrop al Bisericii . cu frumoasele ou\ decorate specifice zonei. 40 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 41 . hunting. alivenci. ap\ de izvor.. ridicat\ în secolul al XVIII-lea (între 1760-1770) de c\tre Manolache Iorga (str\bunic al istoricului Nicolae Iorga). In this situation. vân\toarea. The Polyvalent Hall of the County Museum housed a presentation of bridal dresses and modern accessories for weddings. Spania. dând un plus de farmec [i culoare rural\. lân\. comprising 3. plecat între stele în 1904. a wealthy merchant and contributor to the "Pious Parasheva" Church. me[te[ugurile (ol\ritul."Mihai Eminescu" National Research Centre. carrot. with accessories for Christmas and the New Year. ajungând pe la 1889-1900 în proprietatea familiei Saint-Georges (tat\l Alexandru. bee-keeping. Egypt. Scotland. Foto: Continuitatea me[te[ugurilor populare la Boto[ani The Ethnography Section of the County Museum Botosani.Vremea Colindelor . Canada. Besides the presentation of icons painted on wood. raised in the XVIII-th century (between 1760-1770) by Manolache Iorga (the grandfather of the historian Nicolae Iorga). Sco]ia. dovad\ r\mânând impresiile din Cartea Sec]iei de Etnografie. pianist and composer. through the published materials. Austria. completed the exhibition. cojoc\ritul). ad\postind expozi]ia de baz\ referitoare la cultura popular\ a zonei Boto[ani.428 pieces. pescuitul).. of the costumes of the god-parents with towels as a distincitve mark. v\rz\ri." followed in the same generous space in Januray 2009. având ca subiect . milk and cheese. a l\sat în urm\ o so]ie cu 7 copii). as well as the secondary occupations (vine growing.. Italy. leaving behind a wife and 7 children). secundare (viticultura. Cu o tematic\ bine structurat\. apple pies. Italia. materialele publicate.. being finally bought by Saint-Georges family in 1889-1900 (Alexander Saint-Georges. ]esutul. The symbolic decorative motifs on the weavings and pottery impressed the visitors. was dedicated to the folk costumes from Botosani. aluaturi cu morcovi. with specific decorations. Vizitatori din Fran]a..Nun]i de ieri [i de azi" a adus în sal\ mul]i vizitatori. Restored in 1980-1989. mere.{tefan Luchian". Motivele decorative simbolice de pe ]es\turi [i ceramic\ au impresionat vizitatorii. the Polyvalent Hall of the Museum in Botosani. Anul Nou. expunerea costumelor tradi]ionale de mire-mireas\. Olanda. D up\ moartea lui Manolache Iorga în 1829. the presentation of the traditional bride and groom costumes. Thus. Germany. Bulgaria. The largest hall of the museum. To]i invita]ii au servit cu pl\cere din bucatele preg\tite dup\ re]ete din b\trâni.. Spain. creând un dialog atât al formelor.. the town's architect. The folk customs represented the main sight for the visitors: Christmas. pottery. Astfel.. a celor pentru socri a conturat alaiul. muzeograf . the exhibition was closed and a project for its extension with an open-air gallery was also lost. sal\ care în timpul locuirii familiei Saint-Georges era salonul de muzic\ al inginerului Alexandru Saint-Georges (care a condus corul Societ\]ii Muzicale . publicul vizitator a fost invitat la expozi]ia ..". Restaurat\ între anii 1980-1989. Thus. Elve]ia. Expozi]ia itinerant\ la Ipote[ti cu . butter. la circa 200 m. the crafts (pottery. Obiceiurile populare erau locul de atrac]ie al vizitatorilor atât pentru Cr\ciun. Israel.. expozi]ia a prezentat arhitectura laic\. ceramic\ s-a împletit fericit cu reprezentarea plastic\ din tablouri. England. casa a fost deschis\ ca Muzeu în 7 octombrie 1989. Sala Polivalent\ a Muzeului Boto[ani. sculpted and painted furniture). which used to be the music parlour of Alexander Saint-Georges (who led the choir of the Music Association "Armonia" at the Athenaeum) and of his daughter Alexandrina. where the patrimony of folk culture. with the beautiful eggs. the house was sold many times. poured from the jug. În aceast\ form\ expozi]ia a fost vizitat\ [i de turi[ti str\ini. pierzându-se [i un proiect câ[tigat. reminding us of the old wedding rituals. weavings. Ipotesti Memorial ..Mihai Eminescu". New Year's Eve and Easter. the interior weavings made of hemp. unde patrimoniul de cultur\ popular\ cuprinzând mobilier. ]es\turi. had a permanent exhibition from1989 until 2007. port. Sec]ia de Etnografie ilustrând zona Boto[ani a continuat [i continu\ s\ existe prin cercet\rile f\cute. turnat\ din ulcior.Satul românesc în art\". which is located close to the edifice. cozonac de post. ocupa]iile principale (agricultura [i p\storitul). dup\ care a fost sfin]it\ masa cu preparate dup\ re]ete ale s\tencelor de alt\dat\: sarmale cu crupe. The Netherlands. the public was invited to the exhibition "The Romanian village in art". Foto: Obiceiuri populare de Anul Nou . furrier's trade). expozi]ia a fost desfiin]at\. Visitors from France. Canada. Because they lacked financial resources. Egipt. pictat). arhitect [ef al ora[ului. the house was open as a museum on 7 October 1989. The exhibition from Ipotesti: "Vegetal motifs in the traditional Romanian art" aroused the interest of the visitors. bumbac. prelucrarea lemnului. wood processing. Germania. a celor pentru na[i cu [tergare ca semn distinctiv. cu un num\r de 3428 piese în prezent. A fost organizat\ în cea mai veche locuin]\ (aflat\ pe listele de patrimoniu). 1. died in 1904 at the age of 50. Suedia [i Danemarca au înscris cuvinte de apreciere pentru exponate [i expozi]ie. fitting perfectly into the world of Eminescu and next to the values of the patrimony of the Memorial Museum. comprising furniture. All the guests tasted the dishes prepared according to ancient recipes. În situa]ia dat\. În acela[i spa]iu generos a urmat în ianuarie 2009 expozi]ia . încadrându-se foarte bine în spa]iul eminescian [i lâng\ valorile patrimoniului Muzeului memorial.Sec]ia etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Sec]ia de Etnografie a Muzeului Jude]ean Boto[ani. în general al valorilor. Turcia. pus în valoare [i apreciat în continuare în diferite loca]ii potrivite: Galeriile de Art\ . the exhibition organized under the title "Traditional and modern weddings" has drawn many visitors to Botosani. the USA. administra]ia jude]ului nu a putut cump\ra cl\direa ca punct de cultur\ [i atrac]ie turistic\. Memorialul Ipote[ti . The patrimony can still be admired and appreciated in various locations: "Stefan Luchian" Art Gallery.. the exhibition was also visited by foreign tourists. In this context. Switzerland. Israel. de extindere în aer liber. After the death of Manolache Iorga in 1829. cu accesoriile pentru Cr\ciun [i Anul Nou.Motive vegetale în arta tradi]ional\ româneasc\" a stârnit interesul. casa a fost vândut\ în The ethnographic patrimony repetate r\nduri. wool.Armonia" la Ateneu) [i al fiicei sale Alexandrina. cotton. In this form.Cuvioasa Parascheva". a fost sus]inut un program al Corului Seminarului Teologic Boto[ani.Vorona În urma retroced\rii casei în anul 2007. the county authorities were not able to buy the building and use it as a cultural and tourist sight. Sweden and Denmark have praised the exhibits and the exhibition as a whole. viitoare pianist\ [i compozitoare. prezentare ce s-a potrivit perfect cu pre]uirea pe care poetul Mihai Eminescu a avut-o pentru folclor [i obiceiurile satului. giving it a touch of charm and rural colour. O alt\ expozi]ie tot în cadrul Galeriilor de Art\ a fost programat\ calendaristic.Patrimoniul etnografic Text: Steliana B|LTU}|. was harmoniously combined with the plastic representation from the paintings. Ukraine. Din lips\ de resurse financiare. cât [i al cromaticii. It was organized in the oldest building (included on the patrimony lists). biseric\ aflat\ în apropierea casei. mobilierul traforat. În acest cadru. with the theme "Easter in the Romanian spirituality . cabbage pies. the main occupations of the locals (agriculture and grazing). Anglia.Pa[tele în spiritualitatea româneasc\ . cakes made of maize flour. Belgium. The exhibition "The Time of Carols . fact proven by the impressions written in the Book of the Ethnography Section. Patrimoniul poate fi v\zut. sculptat. the father. ]es\turile de interior din cânep\.Centrul Na]ional de Studii .

the edifice seems to have had the role of chapel of the princely residence. now present in almost all the other town churches raised by Stephen the Great. biserica având în inventarele începutului de secol XX. Biserica a fost realizat\ din piatr\ [i c\r\mid\. în 1551. among other icons. este cel mai vechi edificiu care mai p\streaz\ ast\zi amintirea epocii [tefaniene. al\turi de bisericile din Hârl\u [i Pop\u]i. also born in Tocileni village. probabil. Boto[ani în anul 2004. unde a dus o via]\ pustniceasc\ Cuviosul Onufrie 2.C.P.C. comuna P\ltini[.Biserica Domneasc\ ''Sf. edificiul pare a fi avut de la început rolul de capel\ a re[edin]ei domne[ti.C. alongside the churches from Harlau and Popauti. he leaves his native country and comes to the monasteries in Moldavia. Pardoseala este din lespezi de piatr\. C\lug\r din p\r]ile Rusiei. crescut de bunica sa în dragoste fa]\ de Dumnezeu. îndeletnincindu-se cu cititul [i copiatul cu r\bdare [i mult\ sim]ire al Sfintei Scripturi [i al altor scrieri biserice[ti. Sfântul Potir din aur [i argint de la 1777. and represents. pe care-l d\rui fiicei sale bolnave. cu un turn la mijloc [i cu intrarea pe latura de nord. în form\ de cruce. 1. he used to attend prayers and processions with the holy bones of the Pious Onufrie on the day dedicated to the ''Annunciation''. se înscrie în categoria bisericilor de ora[ zidite în vremea marelui voievod. printr-o u[\ încadrat\ de un frumos chenar gotic. în vremea lui Alexandru cel Bun [i ctitorit. preserved until today.Turnul Bisericii Domne[ti "Sf. În 1749. Unul din elementele originale. reached the orchard of Voronei Hermitage.J. was built in the second part of the XIX-th century. î[i pr\znuie[te în fiecare prim\var\ hramul ''Sf. according to some authors. In 1764 he joined the small community of Sihastria Voronei Hermitage. The construction of the edifice was influenced by the style of Stephen the Great. Ctitorit\ într-un spa]iu de mai veche locuire. de c\tre marele boier moldovean Mihail de la Dorohoi. terminat\ la 1495. Boto[ani . made in 1796. datat.Destinaþii spirituale Biserici . Foto: Arhiva D. retr\gându-se mai apoi într-o pe[ter\ [i petrecându-[i via]a în smerenie [i rug\ciune. the county of Botosani is proud of its illustrious saints: Saint John Jacob from Hozeva or the Pious Onufrie. care au d\inuit pân\ ast\zi. Another important religious figure who lived and died in the ancient forest that surrounds Vorona Monastery was the Pious Onufrie. vie]uind în pe[tera Hozeva. dintr-o familie nobil\. Ioan Iacob Hozevitul s-a n\scut în satul Cr\iniceni. cu elemente adunate de la rudele sale. Boto[ani . osemintele sale fiind a[ezate într-o racl\. Built in an ancient space. Catapeteasma bisericii a fost executat\ undeva la sfâr[itul veacului al XVII-lea. [i el n\scut în satul Tocileni. Sfânta Evanghelie de la 1845. B Churches raised by princes ''Saint George'' Princely Church ''Saint George" Princely Church in Botosani was raised by Lady Elena. Despre sfin]enia Cuviosului Onufrie a vorbit [i Teoctist. The church.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. the wife of ruler Petru Rares. comuna St\uceni.P. îndreptând cu sfatul s\u mul]i credincio[i.N.sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie 4. the polygonal spire supported by two star-shaped bases. Foto: BOARDMEDIA . La 47 de ani a trecut la cele ve[nice [i dup\ dou\zeci de ani. the Romanian Patriarch between 1986 and 2007. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani [i cu sprijinul unor oameni cu suflet nobil. în curs de restaurare acum. Gheorghe" din Boto[ani a fost zidit\ de Elena Doamna. sensibil. Foto: BOARDMEDIA . in a poor family of ploughmen. through a door with a beautiful Gothic frame. in 1551. acesta fiind [i patronul spiritual al ora[ului. subsequently becoming a chrism church (a church built for the people who did not live inside the monastery). The belfry tower. at present undergoing a process of refurbishment. This is why the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church made him a Saint in 1992. Sf. the Holy Chalice made of gold and silver. trupul s\u era neputrezit. pomenirea sa f\cându-se în ziua de 5 august. After he became an orphan he was raised by his grandmother who taught him to love God and books. as it was proven by the archaeological researches and discoveries. situat\ în inima ora[ului Boto[ani.P. al\turat la mai toate celelalte biserici de ora[ ctitorite de {tefan cel Mare. Foto: Arhiva D. A monk originating from Russia. absidele cu firide. Ctitoria [tefanian\. the bishop's lectern dating from 1800. s-ar fi n\scut în jurul anului 1700. dintre icoanele tâmplei. amenajându-se un interior ]\r\nesc autohton.J. reconstituit\ de D. to be sensitive. The church's iconostasis was made around the end of the XVII-th century. dispuse de o parte [i de alta a edificiului. The abutments. took a beautiful apple and gave it to his sick daughter.C. finding occupation in reading and patiently and diligently copying the Holy Scripture and other religious writings.C. the ruler Mihail Sturza. a[a cum o probeaz\ în vremea din urm\ descoperirile [i cercet\rile arheologice. due to the restoration campaigns that took place at the beginning of the XX-th century. according to the discoveries. la ini]iativa Direc]iei Jude]ene pentru Cultur\. amintindu-[i de anii când î[i f\cea ucenicia la Sih\stria Voronei. În construc]ie se resimt influen]ele ctitoriilor lui {tefan cel Mare. Nicolae'' Dorohoi inecuvântat de Domnul.C. Patriarhul României între anii 1986-2007. the Holy Gospel. Saint John Jacob from Hozeva was born in Crainiceni village. Gheorghe" 2. who was miraculously healed. helping many believers with his advice. with a tower in the middle and the entrance on the northern side. iar domnitorul porunci ca pustnicul s\ fie dezhumat. his body had not rotted. embroidered with silver thread. satul Cr\iniceni. [i minunea se împlini. iubitor de slove. the childhood home of the Saint was refurbished. ajungând guvernatorul unui ]inut. the type of evolved Moldavian architecture. 1. One of its original elements. într-o familie nevoia[\ de plugari. de la înc\ necunoscutele ruine ale cur]ii domne[ti ale lui {tefan cel Mare. domnitorul Mihail Sturza. its interior being decorated with local traditional objects gathered from his relatives. se pare. tipul deplin evoluat al arhitecturii moldovene[ti. located in the heart of the town of Botosani. Orfan. în 1913. participa al\turi de al]i c\lug\ri la rug\ciuni [i procesiuni cu sfintele oseminte ale Cuviosului Onufrie de ziua hramului ''Buna Vestire''.N. the ruler commanded that the hermit should be exhumed and his bones put in a chest in the monastery's altar. Biserica este renumit\ [i pentru obiectele de o deosebit\ valoare: Sfântul Epitaf adus de la Moscova în 1839. He died at the age of 47 and after twenty years. Paltinis Commune. becoming the governor of a county. placed on both sides of the edifice. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Text: Dana PETRARIU . brodat cu fir de argint. dating. lu\ cu sine un m\r frumos. passing through Voronei Forest.C.C. It was built on the foundation of another ecclesiastic edifice. Boto[ani .C. Text: Eduard SETNIC . a fost construit în a doua parte a celui de-al XIX-lea veac. în altarul m\n\stirii. Fata se îns\n\to[i. La 29 martie 1789 a trecut la cele ve[nice. the deep pits that surround the church. Peste ani. The church is made of stone and brick in the shape of a cross.N. De aceea. deasupra fiind pisania. dup\ descoperitori. îl constituie zidul desp\r]itor dintre pronaos [i naos.N. feeling drawn to monastic life.C. completed in 1495.Instantaneu de la canonizarea Sfântului Onofrie 3. being commemorated on 5 August.P.Casa `n care a copil\rit Ioan Iacob Hozevitul. So. Sf. commemorates Saint George. Botosani County who remembered that when the was an apprentice at Voronei Hermitage. and so he dedicated his life to God.C. ocni]ele care înconjoar\ biserica. on the bank of Prut River. p\strate pân\ în zilele noastre. Contrafronturile. comprising. The holiness of the Pious Onufrie was also mentioned by Teoctist. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Sfinþi botoºãneni Spiritual destinations Biserica Domneasc\ ''Sf. când a fost dezgropat. is the wall that separates the narthex from the nave. Gheorghe''. After many years.J. Stauceni Commune. 42 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 3 4 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 43 .J. In 2004. resemble the elements of the churches dedicated to ''Saint Nicholas'' from Popauti and Dorohoi. dating from 1845. una reprezentându-l pe Sfântul Vasile.ctitorii domneºti 1 1 2 2 Text: Dana PETRARIU .Pe[tera din malul Bahluiului. s-a reconstituit casa în care a copil\rit Sfântul. In 1749.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. the icon of Saint Vasile. when he was exhumed. amplasat pe latura vestic\ a edificiului. Biserica. În anul 2004. at the root of an apple tree.N. The floor is made of flagstones. pe malul Prutului. A fost ridicat\ peste funda]iile altui edificiu eclesial. He passed away on 29 March 1789. the stone used for its fortification probably coming from the yet unknown ruins of the princely court of Stephen the Great. being buried by the monks from Sihastria Voronei Hermitage in an orchard. ajunse la livada de la St\re]ia Voronei. Gheorghe'' Biserica Domneasc\ ''Sf. The edifice. living in Hozeva Cave. fiind îngropat de c\lug\rii de la Sih\stria Voronei în livad\. ''Saint Nicholas'' Princely Church in Dorohoi The church. piatra folosit\ la edificarea acestuia provenind. in 1913.C. strana arhiereasc\ de la 1800. dating from 1777. Foto: Arhiva D. pentru ca apoi s\ ia drumul locurilor sfinte. located on the western side of the church. Nicolae'' Pop\u]i [i Dorohoi. ]inutul Boto[anilor se mândre[te cu ilu[tri sfin]i: Sf. la r\d\cina unui m\r. executat\ în 1796. Turnul clopotni]\. every spring. dup\ o serie de autori. covered by the rotive. amvonul. jude]ul Boto[ani care. the apses with nooks. s-a c\lug\rit în ob[tea M\n\stirii Neam]. is the oldest edifice which still preserves the memory of the time of Stephen the Great.C. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat în anul 1992. reprezentând.P. at the initiative of the County Department of Culture and National Cultural Patrimony Botosani and with the support of generous people. Foto: Arhiva D. The church is also famous for its valuable objects: the Holy Epitaph brought from Moscow in 1839. trecând prin codrii Voronei. becoming a monk at Neamt Monastery and then a hermit.J. în urma interven]iilor de restaurare de la începutul secolului XX. comuna P\ltini[ Biserica Domneasc\ ''Sf. ulterior devenind biseric\ de mir.muzeograf Muzeul Jude]ean Boto[ani The Saints of Botosani Blessed by God. î[i p\r\se[te ]ara [i cutreier\ m\n\stirile din Moldova. În 1764 intr\ în ob[tea Schitului Sih\stria Voronei. he was born around 1700 in a family of noblemen. the town's spiritual patron. still preserved until this day. so]ia domnitorului Petru Rare[. from the time of Alexander the Kind and raised by the great Moldavian landowner Mihail from Dorohoi. sim]indu-se atras de via]a duhovniceasc\. O alt\ figur\ luminoas\ care a tr\it [i s-a s\vâr[it prin codrii seculari din preajma M\n\stirii Vorona a fost Cuviosul Onufrie. turla poligonal\ sprijinit\ de dou\ baze stelare sunt elemente asem\n\toare cu bisericile ''Sf.C. Nicolae'' Dorohoi Biserica. the pulpit. Boto[ani .C. Ioan Iacob Hozevitul sau Cuviosul Onufrie. is included in the category of town churches built in the time of the great voievode Stephen the Great. later on retiring to a cave where he spent the rest of his life in humbleness and prayer.

într-o cl\dire al\turat\. 1. este o alt\ ctitorie a Elenei Rare[. Biserica a fost restaurat\ între anii 1724 1725 de c\tre domnitorul Mihail Racovi]\.besides the princely palace and the belfry tower (recently restored). as it is also called. receives other properties from the new ruler. [i 4. The restoration works that were completed in 1908 were led by the architect Constantin Baicoianu. Pictura interioar\ a fost realizat\ dup\ 1990 de pictorul Petre Achi]enie. 1. Nicolae Domnesc" (1496) .4.Biserica "Sf. dating from 1552.Foto: Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Foto: Turn clopotni]\ Biserica "Sf. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserica ''Uspenia'' Biserica ''Uspenia'' sau ''biserica alb\''. the decorative concept in its ensemble. biserica [i turnul clopotni]\ au fost declarate monumente istorice [i s-a hot\rât restaurarea lor. începând cu p\r]ile superioare c\tre baza pere]ilor.Biserica Domneasc\ . Interven]iile din diverse epoci asupra bisericii lui {tefan cel Mare.Pop\u]i. In 1751. Thus.M\n\stirea Pop\u]i . the partition of the interior space. conduse de arhitectul Constantin B\icoianu. The church was restored in 1724 . Matei Ghica. de c\tre {tefan cel Mare. having two priests at that time. commanded by the artistic and stylistic trends of the time. Matei Ghica. together with other properties. [i a fost destinat\ a fi biseric\ de mir. At present.Boto[ani 2. Saint Nicholas church. ce dateaz\ din 1552. biserica Sfântul Nicolae. dintre care unele au provocat pierderi irecuperabile ansamblului pictural. The church presents elements of the medieval Moldavian style as regards its plan. m\n\stirea înfiin]at\ era administrat\ de c\lug\ri greci care au adus diverse transform\ri bisericii la nivelul arhitecturii [i picturii. the church was in a deplorable state. împreun\ cu alte propriet\]i. to the Patriarchate of Antioch. the church still preserving the old font. Prin acest act de închinare.Turla Bisericii Uspenia 2. Through this act of devotion. Text: Carmen Cecilia SOLOMONEA . la partea superioar\. Constantin Vod\ Racovi]\ închina Patriarhiei Antiohiei biserica de pe vechea mo[ie domneasc\.Pictur\ exterioar\ de pe peretele Bisericii Uspenia 3. conceptul decorativ în ansamblul s\u. on-going inside Saint Nicholas Church .1725 by the ruler Mihail Racovita.ctitorie [tefanian\ 44 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 45 . Foto: BOARDMEDIA . As they had reached a serious state of defacement. the restoration and preservation works are taking place in the church's narthex. cum a fost denumit\ interven]ia în epoc\. Interven]iile de conservare [i restaurare actuale. Foto: Pictur\ mural\ restaurat\ . Constantin Voda Racovita subordinated the church from the old princely estate.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i Biserica . cum i se mai spune. who radically changed the aspect of the monument by covering the original walls with a new façade with geometrical shapes. [i anume biseric\ de mir. dup\ cum st\ scris pe o inscrip]ie montat\ deasupra u[ii pronaosului. având la acea dat\ doi preo]i. fie din ra]iuni estetice dictate de tendin]ele artistice [i stilistice ale epocii respective.were entirely covered with mural decorations. transformat\ în m\n\stire de c\tre domn [i mama sa. The interior painting was made after 1990 by painter Petre Achitenie. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Text: Dana PETRARIU . Biserica întrune[te tr\s\turile stilului moldovenesc medieval în ce prive[te planul. the interventions were accomplished on 80% of the decorated surfaces.. În 1840.narthex. Foto: BOARDMEDIA . 3 4 Au urmat interven]ii de restaurare desf\[urate între 1889 . The current restoration and preservation interventions. au fost motivate fie de o gândire îndreptat\ spre necesit\]i func]ionalutilitare. Astfel. Nicolae Domnesc" . când s-au încheiat lucr\rile de restaurare a bisericii. interven]iile au fost realizate pe circa 80% din suprafe]ele decorate. This edifice was part of a fortified ensemble .. Actualmente. Din anul 1793. care sunt în curs de desf\[urare la interiorul bisericii Sfântul Nicolae . as it appears on an inscription placed above the door of the narthex. the works for the restoration of the interior mural painting still continuing. Aici a fost botezat poetul Mihai Eminescu. La 1751. pe ansamblu. the church and the belfry tower were declared historic monuments and an agreement was reached for their restoration starting 1899. care a schimbat radical înf\]i[area monumentului prin placarea zid\riei originale într-un parament nou cu forme geometrizate. some of them causing irreparable losses to the ensemble of paintings. începând din anul 1899. biserica p\strând vechea cristelni]\. The various interventions that were performed in the course of time on the church built by Stephen the Great were motivated either by functional-utilitarian necessities or by aesthetic reasons. a func]ionat o [coal\ domneasc\. iar din anul 1863 l\ca[ul [i-a redobândit statutul ini]ial care îi fusese destinat de c\tre ilustrul s\u ctitor. turned into a monastery by the ruler and his mother. În celelalte înc\peri.Sfântul Nicolae'' Pop\u]i din Boto[ani a fost ridicat\ la 30 septembrie 1496. In 1840. the newly-established monastery was administered by Greek monks who brought several transformations to the church at the level of architecture and painting. Until now only the urgent interventions have been accomplished.au fost acoperi]i în totalitate cu decora]ie mural\. In 1793.. starting from the superior parts and advancing towards the base of the walls.1908. destroying the original exterior appearance. anulând de fapt imaginea exterioar\ original\. Foto: BOARDMEDIA . on its superior part.pronaos. Acest edificiu f\cea parte dintr-un ansamblu fortificat . sistemul de construc]ie arhitectural\. împ\r]irea interioar\ a spa]iului. the architecture of the construction. adic\ altar [i naos. naos [i altar . Întrucât ajunseser\ într-o stare grav\ de degradare. is another edifice raised by Elena Rares. lucr\rile de conservare [i restaurare se desf\[oar\ în pronaosul bisericii.Popauti. Pân\ în prezent s-au realizat interven]ii urgente [i se continu\ lucr\rile de restaurare a picturii murale interioare. The poet Mihai Eminescu was baptised here. alte propriet\]i [i ini]iaz\ construirea chiliilor. and the interior walls of the three rooms . urmând ca decora]iile murale r\mase s\ fie finalizate. Stephen the Great as a chrism church.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. prime[te de asemenea de la noul domn. biserica ajunsese într-o stare deplorabil\. namely the nave and the altar. the mural decorations being the last to be completed. In the other rooms. an adjoining building was used as princely school. s-au realizat dup\ circa 80 de ani de la ultima re`nnoire. and in 1863 it received back its initial statute as chrism church.specialist restaurator pictur\ mural\ Biserica Domneasc\ ''Sfântul Nicolae'' Pop\u]i ''Saint Nicholas'' Princely Church Popauti ''Saint Nicholas'' Church Popauti in Botosani was raised on 30 September 1496 by the ruler of Moldavia. are being accomplished after 80 years since the last refurbishment. and the construction of the dwellings for the monks begins.al\turi de palatul domnesc [i turnul clopotni]\ (restaurat recent). ''Uspenia'' Church ''Uspenia'' Church or the ''white church''. nave and altar . domn al Moldovei. iar pere]ii interiori ai celor trei înc\peri .

.

All these elements enhance the beauty and specificity of the wooden churches. ]esute în cas\. Boto[ani Neobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale. de obicei.C. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti .C. The inside of the wooden church stands out through the variety of the icons or through the hand-sewn towels with traditional motifs tied to the icons. pe ancadramentul u[ilor de la intrarea în biseric\ sau pe peretele desp\r]itor dintre naos [i pronaos .motive cu rozete [i alte elemente florale (bisericile de lemn din Br\e[ti. ''The Transfiguration'' Church . se num\r\ cele 27 de biserici de lemn. ropes. resembling the traditional rustic houses. frânghii.N.Oraseni-Maici village. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Foto: Arhiva D. which were accomplished with great skill by folk craftsmen. comuna Criste[ti (1762). bisericile de lemn se întâlnesc de regul\ în sate mai izolate [i ridicate de cele mai multe ori de boierii avu]i. ''swallow tail'' ''fish scales''. 1745). ''Adormirea Maicii Domnului'' (Vârgolici .Dorohoi 1779). Boto[ani . Interiorul bisericilor de lemn se remarc\ prin bog\]ia icoanelor sau prin [tergare prinse la icoane [i scoar]e cu motive tradi]ionale. covered with shingle. 1. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani Biserici de lemn botoºãnene . asem\n\toare caselor tradi]ionale ]\r\ne[ti. Foto: Arhiva D. Foto: Biserica din lemn din Corj\u]i. Interesant\ este [i forma acoperi[ului. întregind peisajul pitoresc [i inedit al jude]ului Boto[ani.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\.J. 48 << C Wooden churches from Botosani tradition. rhombuses. acoperite cu drani]\. Not very tall buildings.C. adev\rate bijuterii din punct de vedere arhitectural. artistic and ethnographic point of view. Astfel. romburi. totodat\.in various styles: ''duck beak''. artistic [i etnografic.P. Corjauti village. B\lu[eni). the wooden churches can be encountered generally in isolated villages.Br\e[ti. completing the unique and picturesque landscape of Botosani County. valoare Text: Dana PETRARIU .N. comuna Hili[eu Horia (1802). being raised by the rich noblemen on their estates. Hiliseu Horia Commune (1802). ''coada rândunicii''.Bijuterie a arhitecturii medievale române[ti Mãnãstirea Coºula Text: Octavian Liviu {OVAN . ''The Assumption of the Virgin'' Church Vargolici .Dorohoi (1779). Toate acestea sporesc frumuse]ea [i specificul acestor biserici de lemn. These churches stand out especially through their decorations. 1 1 1 l\diri scunde. as well as the way the shingle is placed .detaliu Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 49 . motive florale (Biserica ''Adormirea Maicii Domnului'' . a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. predominând elemente ca: profiluri.J. Baluseni). Aceste biserici se individualizeaz\ în primul rând prin decorarea lor cu pricepere [i m\iestrie de c\tre me[teri populari.C. true jewels from an architectural. comuna Hili[eu-Horia 2. The shape of the roof is also interesting. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea. value From among the spiritual and tourist values of Botosani County we can mention the 27 wooden churches.C. pe mo[iile lor. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. 1745). Cristesti Commune (1762). The decorations appear usually on the frames of the entrances or on the wall that separates the nave and the narthex . ''Schimbarea la fa]\'' .M\n\stirea Co[ula Printre valorile spirituale [i turistice totodat\ ale jude]ului Boto[ani.P. floral motifs (''The Assumption of the Virgin'' Church .C.tradiþie.în ''bot de ra]\''.sat Or\[eni-Maici. g\sind. ''solzi de pe[te''. Decorul apare. ''Cuvioasa Parascheva''. with dominating elements like: human profiles. dar [i sistemul de dispunere al drani]ei .Braesti. ''The Pious Parascheva'' Church. sat Corj\u]i. Foto: Biserica din lemn din Br\e[ti 3.rosettes and other floral elements (the wooden churches from Braesti.

reproducând formele structurale [i de plan ale bisericii ''Sfânta Cruce'' din P\tr\u]i. will bring joy to the souls of the people who cherish art and will also boost tourism in this part of the country. g\sind. în limba slavon\.true jewels of the Armenian cemetery. f\cut\ în Moldova pe la mijlocul secolului al XVII-lea. made of oak beams. Treime'' (sec. Complexul monahal Vorona g\zduie[te o bogat\ colec]ie de c\r]i vechi [i un muzeu. urcând în podul bisericii m\n\stirii Co[ula. Zosin Hermitage. all creating an image of an active monastic life in a picturesque background that attracts many pilgrims and tourists. ''The Birth of Virgin Mary'' Lippovan church (1853). se desfiin]eaz\. Restaurarea complet\ a acestei m\n\stiri va fi cu siguran]\ în folosul culturii române. a stone church being built close to it in 1838-1843. dup\ ce în 2006 s-a în\l]at o impun\toare clopotni]\.C. being famous for its weaving and tailoring workshops. being reestablished in 1968 and becoming today a pilgrimage place.Ia[i. Today. Între anii 1959 . even though they are progressing quite slowly. ''Pogorârea Sf.1991. At just 10 km from Botosani. Foto: M\n\stirea Gorovei 3. Repair works were performed in 1856-1858. developing in the following years through the construction of dwellings for the monks. Foto: Biserica armeneasc\ 2. construit\ în stil neogotic. added a porch. Fevronia and Olimpiada. written in Moldavia around the middle of the XVIIth century. is undergoing a restoration process. through restoration. characteristics of Moldavian architecture from the XVIth century. turn-clopotni]\. a refectory. construit\ în 1834. Biserica ''Na[terea Maicii Domnului'' (1835) [i ''Sf. covoare. becoming a landmark on the county (and country) map. pentru turismul din aceast\ zon\ a ]\rii. according to the rotive written in Slavonic and placed above the entrance door. was a favourable spot for the establishment of important monastic communities. precum [i schiturile Bal[. M\n\stirea Gorovei este situat\ pe drumul de la Dorohoi spre Suceava. also finding. Thus. where carpets and embroideries were made. Aici. a stone church (1779) and a new church is being raised today. ''Saint Ilie'' Church or ''The Furriers' Church'' (1778). ci [i în restul teritoriului Moldovei. toate întregind imaginea unei vie]i monahale active. între anii 1729-1740. nu numai la bisericile din Bucovina.Arhanghelul zugr\vit în biserica M\n\stirii Co[ula inutul Boto[anilor. dar [i mormintele funerare . and not only for the churches in Bucovina. a însemnat un loc prielnic pentru construirea unor importante comunit\]i monahale. Foto: M\n\stirea Agafton 6. Agafton Monastery is undergoing repair works. devenind un punct de referin]\ pe harta jude]ului [i a ]\rii. Me[terii tocmi]i de ctitor au ridicat o biseric\ cu ziduri trainice din piatr\ [i c\r\mid\.1991. într-un cadru pitoresc [i care se bucur\ de numero[i pelerini [i turi[ti. an artefact capable of competing with the famous architectural jewels from Bucovina. ceea ce a permis de altminteri conservarea sa. Nicolae Domnesc'' din Dorohoi. încete ce-i drept. În jude] mai fiin]eaz\ m\n\stirile Cozancea [i Guranda. deasupra u[ii de intrare. The church was raised by the great treasurer Mateias Cosolvei.P. besides other beautiful objects. All this because in Cosula we have the opportunity. al\turi de bisericile Pop\u]i din Boto[ani [i ''Sf. tot într-o zon\ mirific\. ''Saint John the Baptist'' Church C (1765-1777). raised in 1834. Astfel. Important de [tiut este faptul c\ asemenea fresce au fost executate la comanda ctitorului. besides the churches Popauti from Botosani and ''Saint Nicholas'' from Dorohoi. A home for the elderly functioned here in 1959 . Asta pentru c\ la Co[ula exist\ ocazia. dedicated to ''The Descent of the Holy Spirit''. Duh''. Ilie'' sau ''Biserica bl\narilor'' (1778). broderie.Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Pentru a în]elege importan]a descoperirii. în timpul lui Rafail (1820-1853). The complete restoration of this monastery will definitely benefit the Romanian culture. It is important to know that these frescoes were made at the order of the church's founder. În preajma anului 1749. climbing into the attic of Cosula Monastery.C. permi]ându-se astfel p\strarea. Foto: M\n\stirea Vorona 7 50 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 51 . to visit his aunts Sofia. were put out of use. [i a fost acoperit\ cu fresc\ la interior [i exterior (între 1537-1581). totodat\. M\n\stirea Vorona. thus joining the famous painted churches in Bucovina. which restored the dwellings of the monks and the church's roof. M\n\stirea Agafton cunoa[te azi prefaceri. confec]ionat\ din bârne de stejar. schitul este ridicat la rang de m\n\stire. 1. ad\ugându-se deja existentei biserici ''Adormirea Maicii Domnului'' (1793-1883) [i constituind un complex monahal. Boto[ani . a unui fragment din fresca exterioar\. The monastery's refectory and kitchen were part of a separate edifice with a ground floor and cellars. Ast\zi. Tot aici poposea deseori Mihai Eminescu. The interior fresco was covered during the repair works by an oil painting with no remarkable artistic virtues. iar în zilele noastre se ridic\ o biseric\ nou\. built in a Neogothic style. we note that the church was built in 1535. dar care încearc\ s\-i redea prestan]a [i însemn\tatea care i se cuvin. Nicolae'' (1835). Schitul Zosin. covered by ancient forests. as others like it. la doar 15 km de ora[ul Boto[ani. Foto: Icoana Fecioarei Maria de la M\n\stirea Agafton 7. a group of Russian monks founded a hermitage in Icuseni village. care ofer\ pl\cute momente de recreere [i reculegere. The county also shelters Cozancea and Guranda Monasteries. repara]iile executate au ref\cut chiliile. un grup de c\lug\ri ru[i întemeiaz\ un schit în satul Icu[eni. construinduse apoi între anii 1838-1843 o biseric\ de zid. in a mirifc area. There. Foto: Biserica lipoveneasc\ ''Na[terea Maicii Domnului'' 4. nu în ultim\ instan]\. later on moving to Vorona Glade. reînfiin]ându-se în 1968 [i ajungând în zilele noastre un loc de pelerinaj. Vorona Monastery. as well as the tombs .C. Biserica lipoveneasc\ C ''Na[terea Maicii Domnului'' (1853). cu pronaos [i altar. Repus\ în drepturi dup\ 1991. Around 1749. The Roman-Catholic Church. Bucovina. being covered with frescoes both on the inside and on the outside (1537-1581). a belfry-tower. amintim c\ biserica a fost construit\ în anul 1535. un artefact capabil s\ rivalizeze cu celebrele bijuterii arhitectonice bucovinene. În 1814 se transform\ în m\n\stire de c\lug\ri. two churches: ''The Birth of Virgin Mary'' Church (1835) and ''Saint Nicholas'' Church (1835). XVI) [i ''Adormirea Maicii Domnului'' (1782). after an imposing steeple was built in 2006. de o pictur\ în ulei. the latter being the only ones that have been preserved until today. Gorovei Monastery is situated on the road from Dorohoi to Suceava. pustnicul Agafton ridic\ biserica de lemn ''Sf. au reacoperit biserica. mutându-se mai târziu în Poiana Vorona. Mihai Eminescu used to come to these places often. Biserica ''Sf. sprijinit îndeaproape de Patriarhul Teoctist. aflat pe drumul Boto[ani . aici fiin]eaz\ un c\min de b\trâni. reproducing the structural shapes of the ''Holy Cross'' Church from Patrauti. ''The Pious Parascheva'' Church (1816). Agafton Monastery witnessed a big development. at just 15 km from the City of Botosani. comprises a wooden church (1740). Fevronia [i Olimpiada. but also throughout the rest of the Moldavian territory. care venea s\-[i vad\ m\tu[ile Sofia. Of inestimable value in Botosani are also the Armenian churches ''The Holy Trinity'' (the XVIth century) and ''The Assumption of the Virgin'' (1782). Biserica ''Sf. ast\zi p\strându-se doar acestea din urm\. Ioan Botez\torul''. which practically allowed its preservation. Bucovina. which are trying to restore its rightful impressive appearance and importance. acoperit de codri seculari. A jewel of Romanian medieval architecture The restless researcher Nicolae Iorga presented to the world two new sensational discoveries in 1908. closely supported by the Patriarch Teoctist. } Other places of prayer Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Foto: Arhiva D. dezvoltându-se în anii urm\tori prin construirea unor corpuri de chilii. al sufletului celor ce pre]uiesc arta [i. We should also mention the precinct wall built on three sides from brick on a stone foundation. spiritual [i turistic al zonei. a narthex and an altar. Biserica a fost construit\ de marele vistiernic Mateia[ Co[olvei. o biseric\ de zid (1779). the last pieces of a fresco. completing the area's cultural. Biserica ''Sf. the hermit Agafton raised the ''Holy Voivodes'' wooden church between 1729 and 1740. cu prilejul repara]iilor amintite. cu alte ad\ugiri [i repara]ii în 1894. In 1859. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani N Foto: BOARDMEDIA 1 2 3 4 eobositul c\ut\tor Nicolae Iorga f\cea cunoscute lumii în 1908 dou\ descoperiri senza]ionale. ca prin restaurare. Foto: Biserica Sf. In order to make the reader understand the importance of the discovery. and admiring in the attic of the church's porch. a community of monks being formed around it. Reinstated after 1991. which were added to the existing church dedicated to ''The Assumption of Virgin Mary'' (1793-1883). Nu putem s\ nu amintim zidul de incint\ realizat pe trei laturi din c\r\mid\ [i ridicat pe funda]ie de piatr\. M\n\stirea Agafton a cunoscut o ampl\ dezvoltare. Voievozi''. au ad\ugat [i un pridvor. cea descoperit\ de Nicolae Iorga. fiind renumit\ pentru atelierele de ]es\torie. trapez. dup\ cum reiese din pisania ce se p\streaz\ deasupra u[ii de intrare. s\ impunem pe firmamentul patrimoniului arhitectonic mondial. with a three-apse plan. caracteristici ale arhitecturii moldovene[ti din secolul al XVI-lea. [i admirând în podul pridvorului bisericii resturile unei fresce. repaired in 1894. 5 6 The county of Botosani. croitorie.J. ca [i alte asemenea. Între 1856-1858. famous for their vast collection of icons and Armenian religious objects.N. Trapeza [i cuhnea m\n\stirii alc\tuiau o construc]ie cu parter [i pivni]e. allowing the preservation of a fragment of the exterior fresco (the one discovered by Nicolae Iorga) above the entrance door. Oneaga. Ilie 5. In 1814 it became a monastery. the Monastic complex Vorona shelters a vast collection of old books and a museum. Ioan Botez\torul'' (1765-1777). located on the road from Botosani to Iasi. The craftsmen employed by the founder raised a church with strong stone and brick walls. to include in the architectural patrimony of the world. Biserica ''Cuvioasa Parascheva'' (1816). cuprinde o biseric\ de lemn (1740). cu planul triconc. ''Saint John the Baptist'' Church. forming a monastic complex. which offer pleasant moments of recreation and meditation. spiritual and tourist landscape. a avut [ansa s\ descopere manuscrisul unei copii din anul 1816 a unei traduceri române[ti anonime a ''Istoriilor'' lui Herodot. În 1859. aliniindu-se astfel celebrelor biserici pictate din Bucovina. La doar 10 km de Boto[ani. De o valoare inestimabil\ la Boto[ani sunt [i bisericile armene[ti ''Sf. Fresca interioar\ a fost acoperit\. as well as Bals and Oneaga Hermitages.adev\rate bijuterii din cimitirul armenesc. este acum în proces de restaurare. devenind o ob[te de c\lug\ri. the hermitage becomes a monastery. Biserica Romano-Catolic\. renumite pentru bogata colec]ie de icoane [i obiecte de cult armene[ti. he had the luck to discover the copies (dating from 1816) of an anonimous Romanian translation of Herodotus' ''Histories''. during the time of Rafail (1820-1853). f\r\ virtu]i artistice deosebite.Cosula Monastery Alte lãcaºuri de cult Text: Dana PETRARIU . întregind peisajul cultural.

which prove the involvement of the inhabitants of Botosani in the most important events of their history: the Union in 1859. oglind\ a evolu]iei societ\]ii umane pe contururile actualului jude]. O important\ parte a muzeului este destinat\ prezent\rii epocii de piatr\. cultural and political level completed the museum's presentation of its history.XV). de pe strada Unirii nr. the Independence War in 1877 . A significant part of the museum is dedicated to the presentation of the Stone Age. The Modern Age brings us an important number of numismatic pieces.1878.C.cel mai vechi ad\post uman din Europa de S-E) [i un ''atelier'' pentru prelucrarea silexului. Its patrimony. household utensils. George Enescu. lucrat\ manual.I century B. the Rebellion in 1907 and World War I in 1914 . ctitoriile lui {tefan cel Mare (Biserica ''Sf.the oldest human shelter in south-eastern Europe) and a ''workshop'' for the processing of silex. cele provenind din cetatea traco-getic\ de la Stânce[ti (mijlocul mileniului I `. the foundations of Stephen the Great (''Saint Nicholas'' Church Dorohoi . . figurinele antropomorfe [i zoomorfe legate de cultul fecundit\]ii [i fertilit\]ii. the most remarkable being the ones from the Thracian-Getic citadel from Stancesti (the middle of the I millennium B. pune în valoare istoria unui ]inut în care civiliza]ia uman\ a început în urm\ cu treizeci de milenii [i s-a desf\[urat. R\zboiul pentru cucerirea independen]ei de stat din anii 1877 . the most representative being exhibited in the museum's showcases. press documents and photographs. negru). la Ripiceni-Izvor. Aici. XIV . uneltele descoperite la Hudum (sec. cultural [i politic încheie prezentarea pe care muzeul o face istoriei acestuia. The exceptional value of the pottery belonging to Cucuteni Culture from the patrimony of the County History Museum was recently confirmed by the fact that a large number of vases have been selected and included in a great exhibition opened in the fall of 2008 at the Vatican. Ca institu]ie. fact allowed by the abundance of illustrative material for this period. as well as in exhibitions in Switzerland and Poland. datând din ultimul secol al mileniului I `. handmade. Their portraits and a series of personal objects that belonged to George Enescu. printre care amintim pe Mihai Eminescu. Gheorghe'' .) cum ar fi: unelte. amphorae. dating from the last century of the I millennium B. weapons and decorations. As an institution. II-VIII) sunt ilustrate prin numeroase obiecte de factur\ carpic\ [i roman\ . {tefan Luchian. Valoarea excep]ional\ a ceramicii cucuteniene din patrimoniul Muzeului Jude]ean de Istorie a fost recent confirmat\ de faptul c\ un mare num\r de vase au fost selec]ionate [i incluse într-o mare expozi]ie deschis\ în toamna anului 2008 la Vatican. ro[u. Evolu]ia jude]ului Boto[ani în perioada interbelic\ pe plan economic. besides tools. au scos la iveal\ un impresionant num\r de obiecte datând din paleoliticul superior. vase pentru ofrande [i obiecte de podoab\ descoperite în morminte de înhuma]ie din secolele III-IV. este ceva mai nou\. Unirii nr. weapons made of cut stone and bone. uneltele din piatr\ [lefuit\ [i os descoperite la Tru[e[ti. Bogat ilustrat\ este epoca feudal\. Hrisoavele domne[ti. of exceptional fineness. as well as two golden pieces (a fantastic animal and a rough human figurine) and secondly. Foto: www. presents the history of a county where the human civilization began to take shape thirty millennia ago and continued to evolve throughout all historic periods. being inaugurated in December 1977. the thesaurus with silver coins and objects discovered in Stauceni and Lunca (the XIV . discovered in Ripiceni . pictate în dou\ sau trei culori (alb. weapons and bronze jewelery. {tef\ne[ti Dr\gu[eni [i Cucor\ni fac dovada unei civiliza]ii avansate. împreun\ cu speciali[ti ai institutelor de arheologie din Bucure[ti [i Ia[i. al\turat de cel al Boto[anilor.Ceramic\ de Cucuteni din Muzeul Jude]ean Boto[ani atrimoniul s\u. vases for offerings and jewelery discovered in tombs dating from the III-IV centuries. Bog\]ia materialului ilustrativ pentru aceast\ epoc\ permite ca prima sal\ de expozi]ie s\ fie dedicat\ exclusiv paleoliticului. oameni de [tiin]\ [i arti[ti al c\ror nume. 52 << Organized in the building of the former Prefect's office. which comprised the nowadays territory of Botosani County. 15 Unirii Street (an architectural monument built at the beginning of the XX-th century according to the plans of the great architect Petre Antonescu).1495 and ''Saint Nicholas'' Popauti .) is presented in the basic exhibition of the County History Museum through a great number of objects. 15 (monument de arhitectur\ construit la începutul secolului al XX-lea dup\ planurile marelui arhitect Petre Antonescu). on No.muzeubt. descoperit la Ripiceni . de-a lungul tuturor epocilor istorice. jud. at Ripiceni-Izvor.Hr. Epoca metalelor (în care geto-dacii se individualizeaz\ din masa tracilor [i î[i f\uresc prima organiza]ie statal\.3.1552 from Botosani). The princely documents. unul dintre pu]inele de acest fel g\site în România. Nicolae Iorga. black). incised or excised. a trecut de mult dincolo de grani]ele ]\rii. mamut). the evolution of Botosani County. coins and agricultural tools. ceramic\ autohton\ [i de import. în al c\rei areal a fost cuprins [i teritoriul de ast\zi al jude]ului Boto[ani. tematica muzeului urm\rind. documente de pres\ [i fotografii.ro >> 53 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani . decorat\ cu motive geometrice. de o excep]ional\ fine]e a pastei. next to the name of Botosani.C. 15. The researches undertaken by the instution's archaeologists. tezaurele cu obiecte [i monede de argint descoperite la St\uceni [i Lunca (sec. Boto[ani Telefon: + 40231 513 446. Fax: + 40231 536 989 E-mail: istorie@muzeubt. între care Unirea din anul 1859.) este ilustrat\ în expozi]ia de baz\ a Muzeului Jude]ean de Istorie printr-un mare num\r de obiecte. cele mai reprezentative fiind expuse în vitrinele muzeului. `n primul rând. Muzeul Jude]ean de Istorie este cea mai important\ institu]ie muzeal\ din jude]. f\r\ întrerupere. have transcended the borders long ago. The Age of Metals (when the Geto-Dacians broke away from the Thracian people and set up their first state. but the current exhibition. incizate sau excizate. comparable to the most famous civilizations of that time. certainly the most spiritual corner of Romanian ground.Hr. political and social life in this area and also the special role played by Botosani in the history of Moldavia. which ended in the formation of the united national state on 1 December 1918. is newer. horse. so]ia domnitorului Petru Rare[ (''Sf. vetrele [i altarele. Stefan Luchian. personalit\]i care se a[az\ în fruntea unui impresionant num\r de litera]i. George Enescu. Mitoc-Valea Izvorului [i Pârâul lui Istrati. arme [i decora]ii. care probeaz\ implicarea boto[\nenilor în cele mai importante evenimente care au marcat-o. scientists and artists whose names.1496) and the ones of Lady Elena Despot. the museum dates from 1955. the themes obviously aiming at highlighting the historic development of Moldavia and in this context.1918.1551 and ''Uspenia'' Church . reliefarea dezvolt\rii istorice a Moldovei [i în acest context a ]inutului Boto[anilor. cal. the tools discovered in Hudum (the XIVth century). the hearths and the altars.Hr. 1 2 3 The County History Museum Botosani P Another interesting part of the museum is represented by the halls dedicated to the Neolithic and especially to Cucuteni Culture. Perioadele corespunz\toare existen]ei provinciei romane Dacia [i des\vâr[irii procesului de formare a poporului român (sec. cupe. prezentate prin expresive imagini fotografice. together with specialists of the archaeology institutes in Bucharest and Iasi. descoperit la Mitoc. rushlights). There. în care iau fiin]\ cele trei state române[ti. social. cele din depozitul de la Lozna (comuna Dersca): circa 70 de unelte [i arme din fier. a c\rui urmare a constituit-o f\urirea statului na]ional unitar la 1 Decembrie 1918. I `. Portretele lor [i o serie de obiecte personale care au apar]inut lui George Enescu.1918. Nicolae'' Dorohoi . such as Mihai Eminescu. personalities that stand ahead an impressive number of men of letters. The first hall is dedicated entirely to the Palaeolithic. prove an active economic. Din epoca modern\ dateaz\ un important num\r de piese numismatice. What draws the attention of the visitors in the last section of the museum is the gallery of notable figures from Botosani. Marasesti and Oituz alongside the armies of the Central Powers in the summer of 1917 and the echo of the Great Union in Botosani. Nicolae'' Pop\u]i 1496) [i cele ale Elenei Despot Doamna. the wife of the ruler Petru Rares (''Saint George'' Church . Stefanesti Draguseni and Cucorani are the proof of an advanced civilization. the tools made of polished stone and bone discovered in Trusesti.p\trunse în spa]iul extracarpatic pe calea schimbului (vase de provizii. extrem de variat\ în privin]a dimensiunilor. fac dovada unei active vie]i economice.that penetrated the extra-Carpathian space through exchanges (supply vases. comparabile cu cele mai cunoscute civiliza]ii ale timpului.XVth centuries). 1. the anthropomorphic and zoomorphic figurines relating to the culture of fertility. din rândul c\rora se deta[eaz\. precum [i în expozi]ii din Elve]ia [i Polonia. goblets. the County History Museum is the most important institution of this kind in the county. Mitoc-Valea Izvorului and Istrati's Brook. politice [i sociale desf\[urate aici [i a rolului deosebit pe care Boto[anii l-au jucat în istoria Moldovei. sub regele Burebista . R\scoala din anul 1907 [i Primul R\zboi Mondial dintre anii 1914 .sec. Un alt punct de mare interes al muzeului îl constituie s\lile dedicate neoliticului [i în mod special Culturii Cucuteni.1552 din Boto[ani).1551 [i ''Uspenia'' . opai]e). The periods relating to the existence of the Roman province Dacia and to the completion of the process of formation of the Romanian people (the II-VIII centuries) are illustrated through many Thracian and Roman objects . other impressive objects are the ones from Lozna (Dersca Commune): approximately 70 iron tools and weapons. Cercet\rile întreprinse de arheologii institu]iei. with a wide variety of shapes and sizes.ro . XIV). Ceea ce re]ine în mod deosebit aten]ia în ultimul segment al muzeului este galeria personalit\]ilor pe care Boto[anii le-au dat spiritualit\]ii române[ti [i universale. de resturi fosilizate ale unor animale preistorice (cerb. a mirror of the evolution of human society on the territory of the nowadays county. Contact: Str. al\turi de unelte [i arme din piatr\ cioplit\ [i din os. The pottery. M\r\[e[ti [i Oituz din vara anului 1917 [i ecoul Marii Uniri la Boto[ani.1495 [i ''Sf. one of the few of its kind found in Romania. cu siguran]\ cel mai fertil în spirite col] de p\mânt românesc. approximately thirty thousand years ago. În acest context este reliefat\ participarea boto[\nenilor la marile b\t\lii cu armatele Puterilor Centrale de la M\r\[ti. amfore. The Feudal Age (when the three Romanian states are founded) is also illustrated. mammoth). dar expozi]ia pe care vizitatorii o pot vedea. muzeul dateaz\ din anul 1955. discovered in Mitoc. precum [i dou\ piese din aur (un animal fantastic [i o figurin\ uman\ schematizat\) [i `n al doilea rând. the visitors can admire a human shelter (partially reconstituted. fossilized remainders of pre-historic animals (deer. arme [i podoabe din bronz. matematicianului Octav Onicescu [i medicului Iacob Iacobovici dau consisten]\ unui spa]iu care îndeamn\ la reflec]ie [i arunc\ un nimb de lumin\ asupra Boto[anilor. have brought to light an impressive number of objects dating from the superior Palaeolithic. presented through eloquent photographic images.Muzeul Jude]ean Boto[ani Amenajat în cl\direa fostei Prefecturi a jude]ului. Boto[ani. monede [i unelte agricole. Nicolae Iorga.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA . în mod firesc. inaugurarea ei având loc în decembrie 1977. led by King Burebista . ustensile casnice. the museum presents the participation of the people of Botosani in the great battles from Marasti. sunt expuse un ad\post uman (par]ial reconstituit. dar mai ales a formelor. important to Romanian and universal spirituality. Ceramica. local and imported pottery.Muzeul Judeþean de Istorie Botoºani Text: Gheorghe MEDIAN . red. cuprinzând câteva zeci de mii de piese.C. social. to the mathematician Octav Onicescu and to the doctor Iacob Iacobovici give substance to a space that makes one relfect and puts a halo of light above Botosani.1878.) like: tools. comprising tens of thousands of pieces. In this context. din urm\ cu aproximativ treizeci de mii de ani. The evolution of Botosani County in the inter-war period at an economic. decorated with geometrical motifs painted with two or three colours (white.

C. fapt cu care locuitorii nu multor ora[e ale ]\rii se pot l\uda. consisting of several drawings in charcoal. from classics to the rising stars of today. Mihai Bejenaru. being attended also by plastic artists from Ukraine since 2008.pictur\. Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian''. unde s-a n\scut [i a copil\rit pân\ la vârsta de patru ani Mihai Eminescu. n centrul civic al Boto[anilor. The exhibitions of the painting camps from Agafton and Ipotesti are also organized here. George Spaiuc. precum Viorel M\rginean. precum [i ale mai pu]in cunoscu]ilor.gravur\ [i A. Vân\toru (autoportret). Mai re]inem. se reg\sesc numeroase portrete [i peisaje. in an edifice situated in the proximity of the former house of the exciseman Gheorghe Eminovici. graphics. Ion Grigore. Rudolf Schwaitzer-Cumpana (landscapes from Paris and Venice).signed by a large number of plastic artists.engravings and A. la care din anul 2008 au început s\ participe [i arti[ti plastici din Republica Ucraina. we find many portraits and landscapes. structurat\ pe dona]iile câtorva colec]ionari [i arti[ti plastici consacra]i. alongside Stefan Luchian . Robert Cobuz. Tot aici se organizeaz\ expozi]iile taberelor de pictur\ de la Agafton [i Ipote[ti. We can also mention the donation of Olga Constantinescu Pelimon. cum au fost cele dedicate lui {tefan Luchian. Deosebit de interesant\ este dona]ia artistului plastic Costel Badea. Agripa.Victor Hreniuc. viitor pe m\sura unui spa]iu în care cultura se constituie într-o adev\rat\ carte de vizit\. de a cunoa[te [i aprecia unele dintre cele mai importante personalit\]i ale artei române[ti [i crea]iile acestora. From among the 30 works signed by Petre Achitenie. where Mihai Eminescu was born and lived until the age of four. drawings. Alexandru Hreniuc. Gheorghe Stanciu. Marius Vatamanu.uv. Theodor Pallady (un excep]ional nud [i un portret al profesorului Vasile Filip). Three small bronze sculptures made by Iulia Onita (one of them presenting the delicate head of a little girl) are also exhibited. but only 24 works are exhibited. tapiserie -. born (as well as Vasile Filip) in the county of Botosani. Piliuta (''House from Botosani''). Cu expozi]ii variate. With a large variety of exhibitions.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: www. Ele reprezint\ o mic\ parte din patrimoniul de peste 2300 de opere de art\ al pinacotecii. fotografie . este cea f\cut\ în anul 1977 de profesorul universitar Vasile Filip de la Conservatorul ''George Enescu'' din Bucure[ti. as well as very successful retrospective exhibitions. Robert Cobuz.water colour). George Spaiuc. The donation that bears the name of painter Vasile Stefan includes canvases with landscapes and still life. with a remarkable dynamics. Ghenadie Prisacaru and Cristina Venedict. as well as exhibitions of the less famous. Octav Bancila (''Head of a Gipsy Woman''). They are reunited in an exhibition hall. Din aceast\ dona]ie constând în 47 de tablouri. a patrimony formed in the almost fifty years of the gallery's existence. the galleries have organized theme exhibitions which presented the vast art patrimony of the County Museum. Num\rul mare de expozi]ii. They represent just a small part of the patrimony of the picture gallery which comprises over 2.Paul Verona. Text: Gheorghe MEDIAN . al\turi de {tefan Luchian . some of them inspired by the painter's travels to France. Constantin Doroftei. precum [i ale tinerilor în plin\ afirmare . Costin Neam]u [i mul]i al]i arti[ti ale c\ror crea]ii figureaz\ în colec]iile muzeelor din ]ar\ [i str\in\tate. O alt\ dona]ie important\. Gh. de la clasici la tineri afla]i în plin\ afirmare. lucrate în tehnici diferite. Ei sunt reuni]i într-o sal\ de expozi]ie în care.Victor Hreniuc.comprises several works consisting mostly of landscapes. c\reia îi este de asemenea dedicat\ o întreag\ sal\. Horea Pa[tina. Gh. Simezele Galeriilor de Art\ ''{tefan Luchian'' au g\zduit lucr\rile celor mai renumi]i arti[ti plastici boto[\neni contemporani .painting.din pasteluri [i colaje. in a generous space. cuprinde lucr\ri reprezentative pentru arta plastic\ româneasc\ de la sfâr[itul secolului al XIX-lea. comprises representative works of Romanian plastic art from the end of the XIXth century until the beginning of the XXIst century.între care cel al profesorului [i violonistului Vasile Filip). The donation consists of 47 paintings. Expozi]ia de baz\. to know and appreciate some of the greatest personalities of Romanian art and their creations. occupying an entire hall as well. între care un ginga[ cap de feti]\. care ocup\ integral una din s\lile de expozi]ie. Galeriile de Art\ ''{tefan Luchian'' constituie o destina]ie care nu ar trebui ocolit\. the galleries are a reference in the field of Moldavian plastic art. Considerând o onoare de a fi g\zdui]i de renumitele galerii boto[\nene.georgespaiuc. sculptur\. signed by Eustatiu Stoenescu (still life and portraits .ale renumitului artist fotograf Du[a Ozolin. cât [i creatori din marile centre culturale ale ]\rii.pictur\. Amenajate într-un spa]iu generos. este cea a pictorului Petre Achi]enie. unele dintre cele din urm\ inspirate din c\l\toriile de documentare în Fran]a. sunt expuse trei sculpturi mici în bronz ale Iuliei Oni]a. ''Uspenia'' Church. Marcel Olinescu . grafic\.pictor c\ruia i se datoreaz\ înfiin]area Sec]iei de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani în anul 1960 . 130 works of art . între care se num\r\ cele înf\]i[ându-i pe maestrul Corneliu Baba [i pe pictorii boto[\neni Constantin Piliu]\ [i Petre Achi]enie. as well as the works of young artists . Constantin Doroftei. Corneliu Baba. al\turi de Teatrul ''Mihai Eminescu'' se afl\ unul dintre cele mai cunoscute obiective culturale ale ora[ului. occupying a top position in the artistic biographies of many Romanian artists. where we encounter. made with different techniques. Piliu]\ (''Cas\ din Boto[ani'').ro Foto: Exponate din sec]ia de art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani Î 1 Î "Stefan Luchian" Art Galleries In the civic centre of Botosani. is the one made in 1977 by the university professor Vasile Filip from ''George Enescu'' Academy of Music in Bucharest. is the one made by painter Petre Achitenie. galeriile au g\zduit expozi]ii tematice care au prezentat publicului bogatul patrimoniu de art\ al Muzeului Jude]ean. Extremely interesting is the donation of the plastic artist Costel Badea. ele au constituit locul ideal unde [i-au putut expune crea]iile . au expus aici nume sonore ale picturii române[ti contemporane. currents and orientations in the plastic art field. tapestry . tapestry. The most important donation. sheltering several exhibitions individual or in collaboration with photographers from abroad . Biserica ''Uspenia''. manifest\ri artistice de tradi]ie. Teodor Valenciuc. such as Viorel Marginean. iar dona]ia pictorului Costin Neam]u .acuarel\). Galeriile au prilejuit publicului amator de frumos [i întâlnirea cu arta fotografic\. We must also mention that because of the lack of a space for the Art Section (until now). C. alongside ''Mihai Eminescu'' Theatre we find one of the most famous cultural sights in town. Mih\ilescu.Corneliu Dumitriu. Nicolae Vermont [i Constantin Piliu]\. Opened over two decades ago with the purpose of promoting the contemporary plastic art in Botosani. Considering an honour to be accepted by the famous galleries from Botosani.cu dou\ remarcabile peisaje -. originar ca [i Vasile Filip din ]inutul Boto[anilor. pân\ la începutul secolului al XXI-lea. grafic\. Ion Grigore. Marius Vatamanu.with two remarkable landscapes . precum [i retrospective de mare succes. diversitatea acestora [i valoarea expozan]ilor au oferit avizatului public boto[\nean [ansa de a fi continuu la curent cu cele mai noi tendin]e. Horea Pastina. ele g\zduind mai multe expozi]ii . sculptur\. Theodor Pallady (an exceptional nude and a portrait of professor Vasile Filip). semnate de un num\r însemnat de arti[ti plastici. which occupies entirely one of the exhibition halls. The great number of exhibitions. 27 1 Decembrie Street in Botosani. De asemenea. Organized in a generous space. Marcel Chi]ac [i Mihai Bejenaru. thus presenting the bright future that lies ahead for the local plastic art. gravur\.of the famous photographer Dusa Ozolin. graphics. acuarel\. M.Muzeul Jude]ean Boto[ani Galeriile de Artã "ªtefan Luchian" Pe strada 1 Decembrie nr. and the donation of painter Costin Neamtu presents pictures in crayon and collages. such as the ones dedicated to Stefan Luchian. Another important donation. ''Stefan Luchian" Art Galleries. photography. dar talenta]ilor Ghenadie Prisacaru [i Cristina Venedict. at the ground floor of an imposing apartment building. Foto: Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2.cuprinde mai multe lucr\ri înf\]i[ând cu prec\dere peisaje.Secþia de Artã Text: Gheorghe MEDIAN . înscris la loc de cinste în biografia artistic\ a multor arti[ti plastici români. their variety and the value of the artists who exhibited their works there have given the connoisseur public a chance to be permanently informed about the latest trends. Gheorghe Petra[cu [i C. big names of contemporary Romanian art have exhibited here. Alexandru Hreniuc. Corneliu Baba. but talented nonetheless. Gheorghe Stanciu. a situation not frequently encountered in other Romanian towns. Cea care poart\ numele pictorului Vasile {tefan se constituie din pânze cu peisaje [i natur\ moart\. The first floor shelters.Manuel Manastireanu. placed on the gallery's cymae. Gheorghe Petrascu and C. The cymae of ''Stefan Luchian" Art Galleries have exhibited the works of the most famous contemporary artists from Botosani .Manuel M\n\stireanu. 3 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 54 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 55 . The exhibition includes works of a few contemporary painters from Botosani Corneliu Dumitriu. Ion Murariu (''Iarna pe iaz'' . sunt expuse peste 130 de opere de art\ . compus\ din mai multe desene în c\rbune. Mihailescu. The donation of Eugen Ispir . Deschise în urm\ cu peste dou\ decenii în scopul promov\rii artei plastice contemporane boto[\nene. se afl\ Sec]ia de Art\ a Muzeului Jude]ean Boto[ani. Mihai Bejenaru. într-o cl\dire din imediata apropiere a locului pe care s-a aflat casa c\minarului Gheorghe Eminovici. cel care [i-a legat numele de Boto[ani [i prin faptul c\ a pictat cel mai important edificiu religios al ora[ului.300 works of art. ''Stefan Luchian" Art Galleries represent a mustsee. Agripa. Costin Neamtu and many others. pân\ de curând. some depicting Corneliu Baba and the painters from Botosani Constantin Piliuta and Petre Achitenie. sculpture.both plastic artists from Botosani and other artists from the country's large cultural centres could exhibit their creations . whose creations are present in the collections of national and foreign museums. Cea mai important\ dona]ie. Trebuie amintit faptul c\ în lipsa. they represented the perfect place where the artists . Din pinacoteca boto[\nean\ nu puteau lipsi arti[tii plastici boto[\neni. Rudolf Schwaitzer-Cump\na (peisaje din Paris [i Vene]ia).personale sau în colaborare cu arti[ti fotografi de peste hotare . tapiserie. aflate pe simezele pinacotecii. Vanatoru (self-portrait). Marcel Chitac and Mihai Bejenaru.one of the portraits presenting the professor and violinist Vasile Filip). Octav B\ncil\ (''Cap de ]iganc\''). traditional artistic manifestations. Marcel Olinescu . sunt expuse 24 de lucr\ri semnate de Eusta]iu Stoenescu (naturi statice [i portrete . pe cele ale Olg\i Constantinescu Pelimon. Teodor Valenciuc. un obiectiv lesne de atins [i greu de uitat. structured on the donations of a few collectors and famous plastic artists. The galleries have also given the public the chance to find delight in photographic art. Ion Murariu (''Rush to the pond'' . patrimoniu constituit în cei aproape cincizeci de ani de existen]\ ai acesteia. engravings. Foto: Picturi din portofoliul pictorului George SPAIUC expuse la Galeria de Art\ ''{tefan Luchian" 2 ntr-un spa]iu generos de la etajul cl\dirii. din rândul dona]iilor. M. îi întâlnim pe Paul Verona. într-o dinamic\ remarcabil\. Între cele aproximativ 30 de lucr\ri semnate de maestrul Petre Achi]enie.a painter to whom we owe the establishment of the Art Section of the County Museum Botosani in 1960 . 1. comprising several works of graphics signed by Stefan Constantinescu. Nicolae Vermont and Constantin Piliuta. connecting his name to Botosani by painting the city's most important religious edifice.paintings in water colour. curente [i orient\ri ale artei plastice. 54 << The Art Section The Art Section of the County Museum Botosani is located on No. 27 din Boto[ani. an accessible and not easily forgotten sight.atât arti[tii plastici boto[\neni. The basic exhibition. a future suited for a space where culture is a true presentation card. cu mai multe lucr\ri de grafic\ semnate de {tefan Constantinescu. acestea reprezint\ un nume de referin]\ în peisajul artelor plastice din Moldova. f\când prin aceasta o deschidere spre viitorul frumos ce se întrevede pentru arta plastic\ boto[\nean\. Dona]ia Eugen Ispir . Expozi]ia cuprinde [i lucr\ri ale câtorva pictori boto[\neni contemporani . sculpture. la parterul unui impozant bloc de locuin]e. The picture gallery in Botosani could not leave out the local plastic artists. desen. a unui spa]iu pentru Sec]ia de Art\. [i 3.

Mitoc. care pun în valoare componen]a spiritual\ a Culturii Cucuteni. Foto: Dropia .the Sciences of Nature Museum and the Modern Art Galleries . mai multe construc]ii.Ripiceni. two of the notable figures of Romanian science. a member of the Sanitary Council and Romanian delegate at the International Office of Epizooty in Paris. dou\ dintre personalit\]ile de marc\ ale [tiin]ei române[ti. discovered during the archaeological diggings performed in Saveni . pe lâng\ numeroasele unelte [i arme din piatr\ cioplit\. the only collection that remained being the sciences of nature collection. Galeriile de Art\ Modern\ La parterul muzeului au fost amenajate ''Galeriile de Art\ Modern\''.Muzeul Jude]ean Boto[ani C Foto: Arhiva Muzeului de Arheologie S\veni . which actually open the visiting circuit. 40.pas\re pe cale de dispari]ie 56 << Museums in Dorohoi The Sciences of Nature Museum The City of Dorohoi has a valuable cultural dowry. Africa)''. este deschis\ expozi]ia memorial\ dedicat\ fra]ilor Mihai [i Alexandru Ciuc\. acknowledged as architectural monuments. Author of over 150 scientific works. 1. Cele mai vechi exponate. [i dou\ complexe cu oase de mamut. Dou\ dintre muzeele dorohoiene . from among whom we can mention Cristina n dou\ din înc\perile muzeului din S\veni. decorated pottery). o râ[ni]\ [i mai ales minunatele exemplare de ceramic\ cucutenian\ pictat\ bi.Muzeul de {tiin]ele Naturii [i Galeriile de Art\ Modern\ . de asemenea. Muzeul de {tiin]ele Naturii a luat fiin]\ în anul 1953. Ioan Nemes''.have been established in the building of the former Prefect's office in Dorohoi County. Ileana {etran. I.Wilhelm Weber'' [i ''Colec]ia de p\s\ri exotice (Zair. descoperit la Mitoc. situated on No. Dionisie Popa. iar muzeul care le expune constituie un obiectiv care merit\ s\ fie înscris pe itinerarul oric\rui turist ajuns în jude]ul Boto[ani. The halls dedicated to the Neolithic exhibit axes made of polished stone. Din rândul acestora. Dr\gu[eni. From among the most important acquisitions we can mention the ''Entomologic collection of prof. descoperit la Dr\gu[eni 3 4 Muzeul de {tiin]ele Naturii l\direa care g\zduie[te acest l\ca[ cultural este monument de arhitectur\ (secolul al XIX-lea) [i este situat\ pe strada 1 Decembrie 1918 nr. se remarc\ ''atelierul'' de confec]ionat unelte din silex. deosebit de bine conservate. el a fost inclus de Robert Wuillaume între cele 29 de personalit\]i din domeniul medicinii veterinare care au f\cut descoperiri notabile în acest domeniu. a doctor specialized in epidemiology. in an impressive variety of shapes and sizes. The well-preserved exhibits represent irrefutable proofs of the evolution of mankind in this part of the country and the museum which presents them is a sight worth visiting by any tourist who comes to Botosani County. 40 1 Decembrie 1918 Street. prof. I. sciences of nature and art. Dan Bancila. men]inându-se aici doar colec]ia de [tiin]ele naturii. Colecþia Memorialã Mihai ºi Alexandru Ciucã Municipiul Dorohoi dispune de o valoroas\ zestre cultural\. într-o impresionant\ varietate de forme [i m\rimi. pe lâng\ numeroase documente originale. Ioana Setrot. a tusk impressing through its size: length of three meters and a maximum diameter of 0. The museum patrimony (natural history). dateaz\ din paleolitic. 4. a member of the Malaria Commission. an architectural monument. date from the Paleolithic. The halls also exhibit objects from the Bronze Age. Muzeul dispune de un mic spa]iu cu p\s\ri [i pe[ti exotici. After the establishment of Botosani County. Muzeul de Arheologie S\veni [i ''Colec]ia Memorial\ Mihai [i Alexandru Ciuc\'' fiin]eaz\ din anul 1965. având ini]ial colec]ii de arheologie. se constituie în dovezi revelatoare ale evolu]iei societ\]ii omene[ti în acest col] de ]ar\. Cuza Street. C\t\lin Rang. În s\lile de expozi]ie. a fost expert în cadrul Comisiei de malarie de pe lâng\ Societatea Na]iunilor. apar]inând Culturii Noua (topoare cu gaur\ de înm\nu[are. deputy manager of ''Dr. Patrimoniul muzeal (istorie natural\). a grinding mill and most of all the beautiful ceramic objects from Cucuteni. în ultima sut\ de ani. obiecte din epoca bronzului. a organizat [i condus numeroase expedi]ii de studii [i ajutor tehnic pentru combaterea malariei în Orientul Apropiat [i Extremul Orient [i a publicat peste 350 de lucr\ri [tiin]ifice. Cuza. ceramic\ ornamentat\ cu [nur). situat\ pe strada Al. a division of the Society of Nations. dating from the end of the XIXth century and beginning of the XXth century. many manuscripts and scientific works which were published both in the country and abroad.Ripiceni. born in this town. Co]u[ca. medic epidemiolog. în cadrul Popescu Rusu. Cultura Cucuteni. This section is completed by anthropomorphic and zoomorphic gods symbolising fertility and many objects of worship. Mihai Ciuca (18831969).ecosistem p\dure de conifere Aurelian Antal [i Mihai Debeli. colec]iile de istorie. devenind una dintre cele mai importante din ]ar\. I. între care un col] care impresioneaz\ prin dimensiuni: lungimea de trei metri [i diametrul maxim de 0. The Sciences of Nature Museum was founded in 1953. Setran. fii ai acestui ora[. one of the most beautiful edifices in town. The Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca Two of the rooms of the museum from Saveni shelter the memorial exhibition dedicated to the brothers Mihai and Alexandru Ciuca. obtained through acquisitions and donations from various collectors as a result of the field research conducted by the experts of the institution. proving their intellectual value and their great prestige in the Romanian and international scientific field. H\ne[ti [i Vorniceni.Cantacuzino''. the collections of history. The Archaeology Museum exhibits a series of vestiges of great scientific interest. painted with two or three colours. Exponatele.000 exhibits today from all systematic groups.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: Muzeul de {tiin]ele Naturii 1 2 Muzeul de Arheologie Sãveni Text: Gheorghe MEDIAN . Foto: Diorama . archaeology and art were transfered to Botosani. The Archaeology Museum in Saveni and the ''Memorial Collection Mihai and Alexandru Ciuca'' were established in 1965. belonging to Noua Culture (axes. Dan B\ncil\. 43 Al.several constructions. prof. greut\]i de lut ars pentru plasa de pescuit [i pentru r\zboiul de ]esut vertical. situated on No.Wilhelm Weber'' and the ''Exotic birds collection (Zair.28 cm. care a cunoscut o continu\ extindere. [tiin]ele naturii [i art\.Vas de provizii. has 276. re]in aten]ia. catalogat\ ca fiind a treia din ]ar\ din punctul de vedere al valorii [tiin]ifice. Cantacuzino'' Institute. academician. the ''Exotic Lepidopterae collection . Alexandru Ciuc\ (1880-1972) a fost profesor la Facultatea de Medicin\ Veterinar\ Bucure[ti. professor at the Medical School in Bucharest. Mihai Ciuc\ (1883-1969). membru în Consiliul Sanitar [i delegat al României la Oficiul Interna]ional de Epizootii cu sediul la Paris. and two sections with mammoth bones.cel mai vechi datând din secolul al XV-lea. a ajuns în prezent la 276. From among the numerous objects and original documents. 43. presenting the spiritual side of Cucuteni Culture. istorie. ''Colec]ia de lepidoptere exotice . becoming one of the most important in the country. whose basic elements are represented by a few cultural edifices . Hanesti and Vorniceni area.[i tricrom. [i trei unit\]i muzeale. Dintre numeroasele obiecte [i documente expuse. Foto: Homar . Maria [i 2. În s\lile destinate neoliticului. initially comprising collections of archaeology. obiecte din secolele II-III ale erei cre[tine (vase de factur\ roman\) [i din secolele III-IV apar]inând Culturii Sântana de Mure[-Cerneahov (obiecte de podoab\ [i vase ceramice). în anul 1968. From among them. Maria and Aurelian Antal and Mihai Debeli. monument de arhitectur\. Africa)''. ob]inute din achizi]ii [i dona]ii de la diver[i colec]ionari [i ca rezultat al cercet\rii de teren f\cute de personalul de specialitate al institu]iei. exhibiting over 700 pieces of decorative art made of glass and porcelain. Ele sunt realizate de arti[tii sticlari [i cerami[ti participan]i la taberele de crea]ie de la Dorohoi din anii 1985 -1989. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 57 . Alexandru Ciuca (1880-1972) was a professor at the Veterinary School in Bucharest. ordine [i medalii cu care au fost recompensa]i. organized and led many study and assistance expeditions for the control of malaria in the Near and Far East and published over 350 scientific works.the oldest dating from the XVth century . ce completeaz\ cu o not\ vie caracterul naturist al acestuia. Ioan Neme[''. re]in aten]ia topoarele de piatr\ [lefuit\. fotografii înf\]i[ându-i pe cei doi oameni de [tiin]\ în momente diferite ale vie]ii. printre care se num\r\ Cristina Popescu Rusu. consacrate ca monumente de arhitectur\.ecosistem de balt\ 3. Dup\ formarea jude]ului Boto[ani. Mitoc. arheologie [i art\ au fost transferate la Boto[ani. Autor a peste 150 de lucr\ri [tiin]ifice. Iulia Onita. format din 352 piese [i 41 plan[e în anul 1968. The museum has a small space with exotic birds and fish. Cotusca. Dionisie Popa. The Modern Art Galleries The ''Modern Art Galleries'' have been set up at the ground floor. which has been continuously expanded. the most remarkable pieces are the ''workroom'' where the silex tools were made. discovered in Mitoc. terracotta weights for the fishing nets and for the vertical weaving loom. besides many tools and weapons cut in stone. de la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul secolului al XX-lea.28 cm. the orders and medals they received. Foto: Diorama . marele num\r de manuscrise [i lucr\ri [tiin]ifice ap\rute în ]ar\ [i str\in\tate care pun în valoare înalta lor ]inut\ intelectual\ [i marele prestigiu de care s-au bucurat în lumea [tiin]ific\ româneasc\ [i interna]ional\. una dintre cele mai frumoase construc]ii ale ora[ului.homarus gammarus Iulia Oni]\. They were accomplished by artists who participated in the creation camps from Dorohoi (1985 -1989). and three museums.Muzee dorohoiene Text: Gheorghe MEDIAN . The oldest exhibits. Muzeul de Arheologie valorific\ o serie de vestigii de mare interes [tiin]ific. Ileana c\rora sunt expuse peste 700 de piese de art\ decorativ\ din sticl\ [i por]elan. Li se al\tur\ idolii antropomorfi [i zoomorfi simbolizând cultul fertilit\]ii [i fecundit\]ii [i numeroase piese de cult. pot fi v\zute. nr. Ioana Setrot. academician. profesor la Facultatea de Medicin\ din Bucure[ti. consisting of 352 pieces and 41 boards in 1968. director general adjunct al Institutului ''Dr. Printre achizi]iile cele mai importante se num\r\ ''Colec]ia entomologic\ prof. in 1968. cu care de altfel se deschide circuitul expozi]ional. ale c\rei elemente de baz\ sunt câteva edificii de cult . the attention of the visitor is caught by photographs of the two scientists in different moments of their lives. I. he was included by Robert Wuillaume among the 29 personalities who made important discoveries in the field of veterinary medicine in the last century. history.000 exemplare din toate grupele sistematice. considered the third in the country as scientific value. which give life to the museum.sunt amenajate în cl\direa fostei prefecturi a jude]ului Dorohoi. objects dating from the II-III centuries of the Christian era (Roman vases) and also from the III-IV centuries belonging to Santana de Mures-Cerneahov Culture (jewellery and ceramic vases). Draguseni. Î The Archaeology Museum in Saveni The edifice that shelters this cultural sight is an architectural monument (dating from the XIXth century). Two of the museums from Dorohoi . Catalin Rang. rezultate în urma s\p\turilor arheologice efectuate în zona S\venilor .

founder of the Museum of Natural History in Bucharest. As it didn't follow the exact structure of the original. În 1940 este inaugurat la Ipote[ti primul muzeu memorial.Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' 2. Era o construc]ie geometric\. biolog.1931). the childhood home of the poet Mihai Eminescu. în virtutea locului natal. O valoroas\ bibliotec\ din opera savantului întrege[te patrimoniul Casei Memoriale. ctitor al Muzeului de Istorie Natural\ din Bucure[ti. shelters the house where the musician was born and where he spent a part of his childhood . C\linescu . acestea r\mân o frumuse]e arhitectonic\ a Boto[anilor.Muzeul Memorial ''George Enescu'' 4. and Nicolae Leon (1862 . part of a traditional tourist circuit in Botosani.Muzee ºi case memoriale Text: Ionel BEJENARU . Foto: www. acknowledged at both national and international level. the Memorial Museum presents testimonies . Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' . Since 2000. photographs and objects. o parte a copil\riei . modesta cl\dire. de la Bulevard). implicitly. Reorganizat recent. cadru fericit pentru afirmarea unor tineri muzicieni din jude] [i din ]ar\. In 1925. Unfortunately. Devenit\ Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga''. Laurian''. but a modest cottage. înfiin]at în casa reconstruit\ în 1934 pe acela[i loc. which resulted in some of his creations. a little elevated above the ground. implicit. of Jurjac. pu]in ridicat\ asupra solului. (G. ad\poste[te m\rturii familiale.The Life of Mihai Eminescu). cu flori. The modest building. with two large windows on its sides. ''George Enescu'' Memorial Museum Dorohoi The museum is organized (1957) in the house of Costache Enescu. a village belonging to the commune that bears the name of the great musician. A valuable library containing the works of the scholar completesd the patrimony of the Memorial House. 1. In 1940 the first memorial museum. fotografii. with flowers. today ''Nicolae Iorga'' Memorial House.Bustul lui Nicolae Iorga 3. sat apar]in\tor comunei care poart\ numele marelui muzician. o cas\ veche. Antipa Houses are connected to the childhood of brothers Grigore Antipa (1867 . shelters family testimonies which recreate (through documents. Iorga nr. un popas necesar [i reconfortant. the houses were given back to their former owners. rustic house with typical furniture. as their character commanded. finisajul exterior [i interior al casei.cimec.T. nelocuit\ de ani de zile.T. with Rococo motifs. a lui Jurjac. care-i poart\ numele. (G. The museum also includes a permanent music hall. nu departe de Liceul ''A. the building is one of the many edifices rented by Iorga family and. a great place for young musicians from the county and from the rest of the country to show their skills. the great historian. 1. Institu]ia muzeal\ include [i un salon muzical permanent. Foto: Bisericu]a familiei Eminovici 4 58 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 59 . la care a înv\]at. the places and the musician's creations. Chiar [i a[a.1944). Calinescu . parazitolog. the museum-house was demolished and another house was inaugurated in 1979.Casa Memorial\ ''George Enescu''. În 1925. they remain an architectural ad\postesc. The Antipa Houses Situated on Eminescu Boulevard. Foto: BOARDMEDIA . walnut trees. Începând cu anul 2000. Foto: www. Este o cas\ cu curte [i gr\din\. Un pridvor înalt în fa]\. gave the impression that the white building with a metallic roof was built in Neo-classical style". established in the house that had been rebuilt in 1934 on the same spot. Iorga Street). Recently refurbished.ro . au g\zduit mult timp Centrul Militar.ro . nuci. locuri [i crea]ie. inviting the tourists to stop and admire them. nu lipsit\ de anume elegan]\ rustic\. not without a touch of rustic elegance. recreating the world of Enescu the child. 14). Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' Casele Antipa Situate pe Bulevardul Eminescu. casa copil\riei poetului Mihai Eminescu. propice concertelor [i festivalurilor muzicale. invitând turistul la popas [i admira]ie. located on the street that bears the historian's name (No. the museum represents a necessary and comforting sight for the visitors love who George Enescu and his music. modul de via]\ ]\r\nesc [i recompune lumea copilului Enescu. without being preserved as memorial 2 Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" 3 Livenii.''George Enescu'' Memorial House. încununate cu câteva din crea]iile sale. în chip de fronton grec sprijinit pe dou\ coloane svelte. his rise on the peaks of art. reconstruit\ pe vechea funda]ie a casei Eminovice[tilor. Casele Antipa fiind retrocedate unor fo[ti proprietari. biolog.Via]a lui Mihai Eminescu). anii copil\riei [i studiilor) anii de zbucium creator. Foto: Casa memorial\ ''Mihai Eminescu'' 2. similar to a Greek gable supported by two slender columns. care recompun (prin documente.Muzeul Jude]ean Boto[ani 1 2 Casa Memorial\ ''Nicolae Iorga'' Boto[ani Construit\ în stilul unei arhitecturi populare.1931). It was a geometric construction. symbols of Enescu's ''childhood impressions''. although spacious and homelike. iar în 1979 s-a inaugurat o alta. with seven wooden steps and the porch's roof. Întrucât nu respecta structura originalului. viitorul mare istoric.Pianul lui George Enescu 3 "Locuin]a p\rinteasc\ nu era palat boieresc. cu câte dou\ ferestre mari în l\turi. d\deau albei cl\diri acoperite cu tabl\ un vag stil neoclasic". îndr\gostit de George Enescu [i muzica sa. cu sediul în strada care poart\ numele istoricului (str. cu factur\ rococo. the house's exterior and interior finishings as well as the exhibited furniture bring to life the atmosphere of the thirty years (1848-1878) in the course of which the poet's family lived in Ipotesti. Casele Antipa sunt legate de copil\ria fra]ilor Grigore Antipa (1867 . facing the Boulevard). casa în care a v\zut lumina zilei [i a petrecut beauty of Botosani. Also recently refurbished. propitious to concerts and music festivals. The houses have a beautiful architecture. un acoper\mânt al tindei. Today. the father of the great musician.original pieces connected to the family. ascensiunea pe înaltele culmi ale m\iestriei. in the house built by the exciseman when he settled at his country estate. care recompun atmosfera vie]ii marelui Enescu. tat\l marelui muzician. his great efforts that led to attitudes and deeds in the service of the cause of the Romanian people. ofer\ vizitatorului. [i Nicolae Leon (1862 . houses. but even so. recreating the life of the great Enescu. the latter spending many holidays there. ci o cas\ modest\ de ]ar\. was in ruins. trimi]\toare la ''impresiile din copil\rie'' enesciene. Foto: BOARDMEDIA . 14 N. meri [i peri. which is named after him. de atitudine [i fapt\ în serviciul cauzei Neamului Românesc. recunoscut\ na]ional [i universal. by Nicolae Iorga. Acum nici atât.1944). not far from ''A. was inaugurated in Ipotesti. reconstructed on the old foundation of the Eminovici family house. popasurile. neputând fi valorificate drept case memoriale. vacan]ele lui George Enescu însemnând numeroase prezen]e aici. N. cum s-ar fi impus. the childhood and school years of Nicolae Iorga). tot recent. la care suiai vreo [apte trepte de lemn. ''George Enescu'' Memorial House Liveni Liveni. datând din jurul anului 1900 (corpul din fa]\.interior camer\ 3. Muzeul Memorial prezint\ vizitatorilor s\i m\rturii . a biologist and parasitologist. într-un traseu turistic boto[\nean. în secolul al XIX-lea. ajunsese o ruin\. Reorganizat\ muzeistic. a biologist. Mihai Eminescu Memorial house ''The parent's house was not a palace. casa-muzeu a fost d\râmat\. uninhabited for years. an old. obiecte. It is a house with a courtyard and a garden. dating from around 1900 (the front building.piese originale legate de familie. Casele beneficiaz\ de o frumoas\ arhitectur\. care red\ mobilier ]\r\nesc. Laurian'' High-school. cl\direa reprezint\ una din multele în care a stat cu chirie familia Iorga [i.cimec. precum [i mobilierul expus reînvie atmosfera celor treizeci de ani (1848-1878) în care familia poetului a locuit la Ipote[ti în casa construit\ de c\minar odat\ cu mutarea definitiv\ la mo[ia din sat. apple trees and pear trees. într-un eclectism de [coal\ francez\. Casa Memorial\ ''George Enescu'' Liveni Museums and memorial houses ''Nicolae Iorga'' Memorial House Botosani Raised in the style of folk architecture in the XIXth century. A tall porch out front. in an Eclectic style of French inspiration. copilul Nicolae Iorga. ]\r\neasc\. the houses have been used to shelter the Military Centre for a long time. dar înc\p\toare [i gospod\reasc\. Din p\cate. 1 Muzeul Memorial ''George Enescu'' Dorohoi Este organizat (1957) în casa lui Costache Enescu.

it is the headquarters of the Department for Culture and National Cultural Patrimony in Botosani County. legat\ fiind de dezvoltarea nego]ului la Boto[ani. 3 4 Casa Alexandru V\sescu Dateaz\ de dinainte de 1891. cea mai monumental\ cl\dire veche din municipiul Boto[ani. offered the house to the city's community. n\scut\ Moscowitz. Moscovici House The house is dated prior to 1872. V\sescu. din prima jum\tate a secolului al XIX-lea. Ursian. without relinquishing though his love for the stage. N.1820. Sommer Houses are another reason to stop for anyone who visits the City of Botosani. especially to the theatrical expression of our great poet Mihai Eminescu. Subsequently. 1 Casele Sommer 1 Case vechi. with Medieval architecture. Ea a apar]inut familiei Stroici [i azi e a doamnei Senjorj. in the tradition of Moldavian classicism. R. She is moving out of town and the house is being sold. nu f\r\ a r\mâne cu iubirea pentru teatru o via]\. important\ institu]ie cu rol în prop\[irea comercial\ [i economic\ a fostelor jude]e Boto[ani. born in Botosani. born Moscowitz. magaziile [i beciurile negustorilor români.beginning of the XXth century). Iorga). Actualmente. to the performances of the famous theatre companies of that time and. dating from the first half of the XIX-th century. having an eclectic architecture. ctitorul s\u fiind Alexandru (Alecu) Grigoriu V\sescu. Ed. Today. Hangan. cl\direa fiind retrocedat\ mo[tenitorilor. the secretary of the Elective Assembly of Moldavia when Cuza was elected ruler (1859). În configura]ia sa de dup\ refacere (sfâr[it de sec. Ciomac-Cantemir House shelters today the collectionexhibition ''Stefan Luchian'' and also an ethnographic exhibition. în procesul refacerii. Hasna[. cca. într-o în[iruire aproape compact\ de cl\diri etajate. the building was inherited by his sons. out of love and gratitude to his birthplace. Va ajunge pe mâini str\ine [i va fi d\râmat\ ori pref\cut\. Iorga write: ''It is the house that had been built by my great grandfather Manolachi Iorga. connected to the development of trade in Botosani. raised in Secession style. izbucnit în vecin\tatea Bisericii Catedrale ''Uspenia''. [i cl\direa principal\. The Building of Sofian Foundation It consists of two parts: a house with a classic portico. Ioan Loiz. Sommer Houses Old houses. Ast\zi este sediul Direc]iei pentru Cultur\. având o arhitectur\ eclectic\. It has been preserved until today in the configuration that followed the restoration (end of the XIXth century . 1800 . T. Armenian and Jewish merchants.'' Între 1989 . Almost entirely restored. D. prin testament (1806) a nepotului s\u. D. unfortunately a victim of physical depreciation and in need of monetary support for restoration and registration in the cultural and tourist potential of Botosani. 1. Restaurat\ aproape din temelii. the latter being given back to its heirs. dating from 1900. 2 3 Centrul Vechi Boto[ani Casa Bolfosu Cl\dire veche. characteristic of the XVIII-XIXth centuries. Sofian. situated across the North-Project. The Headquarters of Botosani City Hall Initially. seriously affected the Main Street of Botosani. the last ruler of Moldavia. who. the edifice shelters the headquarters of Nord-Proiect Botosani and sections of ''Mihai Eminescu'' County Library Botosani.D. Ullé. this house made the great historian N. fiul acestuia. Ullé. in order to serve as headquarters to the Chamber of Commerce and Industry Botosani. apoi. the house belonged to the High Steward Enachi Codrescu. încadrate de zona vechiului parc. cca. a oferit-o ob[tii ora[ului. Casa Moscovici Este datat\ `nainte de 1872. din dragoste [i recuno[tin]\ pentru meleagurile natale. XX) se p\streaz\ [i ast\zi. The Old Centre of Botosani The Great Fire of 3 June 1887. and the main building. The notable mayors of Botosani served their citizens from this house: T. the most monumental of the old buildings in the City of Botosani. I. N. I. Iorga s\ consemneze: ''E aceea care a fost cl\dit\ de bunul meu Manolachi Iorga (n. mai ales. in a compact row of one-storeyed buildings. the old houses and wooden shops were replaced by the houses made of brick and stone. T. exprim\rii în teatru a marelui nostru poet Mihai Eminescu. pentru a fi sediul Camerei de Comer] [i Industrie Boto[ani. being restored after 1888 and having an eclectic architecture. Foto: BOARDMEDIA . datat\ `n jurul anului 1800. de factur\ baroc palladian. XVIIIXIX. who bid goodbye to his troupe Pascaly and to theatre itself in 1869. cu ornamenta]ii de arhitectur\ specifice.Casa V\sescu 2. by far. Enacovici. Enacovici. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional a jude]ului Boto[ani.2008 a func]ionat în cl\dire Muzeul de Etnografie. Missir etc. Silion. la vizitele sale la Boto[ani. It was recently salvaged from physical depreciation. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . The latter sold it to Grigore Alexandru Ghica (1804 .'' Between 1989 and 2008 the Ethnography Museum carried out its activity inside this building. XIX . situate vizavi de NordProiect. Ulterior. Domnia Sa se mut\ din ora[ [i casa se vinde.4..Prim\ria municipiului Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 61 . Ulterior. a afectat puternic vechea Strad\ Mare din Boto[ani. through testament (1806) to his nephew. Primari notabili ai Boto[anilor s-au perindat pe aici: T. precum [i sediul Funda]iei Culturale ''{tefan Luchian''. caracteristic\ zonei pentru sec. Savinescu. care a spus aici adio trupei Pascaly [i teatrului însu[i. mainly oriented towards trade. gazd\ bun\ activit\]ii teatrale la Boto[ani. tarabele. its founder being Alexander (Alecu) Grigoriu Vasescu. Ioan Loiz. Today it is the headquarters of ''Panda'' company.1857). Dorohoi [i Suceava. D. Ed. Architectural and historic monuments Marele incendiu din 3 iunie 1887. care. an important institution with a part in the commercial prosperity of the former counties Botosani. dating from 1800. the owner of Cotusca estate. Missir [. to the liking of the former owners and municipal authorities. Manolache Iorga House Dating from the XIXth century. secretar al Adun\rii Elective a Moldovei la alegerea domnitorului Cuza (1859). D. vechile case [i dugheni de lemn au l\sat loc. sold it to the hetman and philanthropist landowner Anastasie Basota. baz\ [i ast\zi a Centrului Vechi al municipiului. It is. dating from 1800. with specific architectural ornaments. At present. It belonged to Stroici family and today it belongs to Lady Senjorj. spectacolelor sus]inute de companii teatrale vestite ale epocii [i. cu magazinele. Casele Sommer sunt înc\ un motiv de popas eminescian pentru orice oaspete al municipiului Boto[ani. around 1800 . Dorohoi and Suceava. [i 4. Casa Ciomac-Cantemir ad\poste[te ast\zi colec]ia-expozi]ie ''{tefan Luchian'' [i una etnografic\. they were hosts to the theatrical activity in Botosani. that broke out close to ''Uspenia'' Church. Casa Manolache Iorga Datând din sec. A fost salvat\ de la demolare fizic\. De la acesta a cump\rat-o Grigore Alexandru Ghica (1804 . Boyan. Savinescu. ~n 1926. as well as to the life of the Armenian community from this place. I. I. Iacovlov.n. It will end up in the hands of unknown people and it will be torn down or transformed. în 1869. For the first time in my life I regret not being rich. ultimul Domn al Moldovei [i n\scut în Boto[ani. Includea [i Pia]a Carol. 1800. din p\cate supus\ degrad\rii fizice [i în c\utare de solu]ii b\ne[ti pentru restaurare [i înscriere în poten]ialul cultural [i turistic al Boto[anilor. Pentru prima oar\ în via]a mea îmi pare r\u c\ nu sunt bogat. Foto: Centrul vechi al municipiului Boto[ani Ciomac-Cantemir House C The house expresses a typical Moldavian architecture. Ursian. used to be the house of an important Armenian merchant from the old town. being situated in a part of the old Armenian Suburbs in Botosani. str\bunicul lui N. it was bought from Federiga (Floreta) Coppo. Gheorghe Loiz. cl\direa ad\poste[te sediul Nord-Proiect Boto[ani [i sec]ii ale Bibliotecii Jude]ene ''Mihai Eminescu'' Boto[ani. Iacovlov. stands and cellars of Romanian. with Baroque Palladian influences. totodat\. armeni [i evrei. Al. cu o voca]ie comercial\ predilect\.D. construit\ într-o arhitectur\ medieval\. The area also included Carol Square. era casa unui important negustor armean din vechii Boto[ani. Gh. Gheorghe Loiz. Alexandru Vasescu House The house dates from before 1891. 2 Cl\direa Funda]iei Sofian Este compus\ din dou\ corpuri: cas\ cu portic clasicist. a fost cump\rat\ de la Federiga (Floreta) Coppo. a fost casa stolnicului Enachi Codrescu. Foto: Arhiva Muzeului Jude]ean Boto[ani . de dat\ recent\. Hangan. It used to be a fine host for the royal family in its visits to Botosani. Bolfosu House An old building.1857). R.a. au fost. I. 1. Hasnas. cu arhitectur\ Secession. Subsequently. celor de zid [i piatr\. în tradi]ia clasicismului moldovenesc. Sofian.Monumente arhitecturale ºi istorice Text: Ionel BEJENARU . with the shops. and then. fiind ref\cut\ dup\ 1888 [i având arhitectur\ eclectic\. Vasescu. ca [i de via]a comunit\]ii armene[ti de aici. aceast\ cas\ îl f\cea pe marele istoric N.Muzeul Jude]ean Boto[ani Foto: BOARDMEDIA Casa Ciomac-Cantemir Exprim\ o arhitectur\ tipic moldoveneasc\. situat\ fiind într-un terminal al vechii Mahalale Armene[ti din Boto[ani.Casa Moscovici 3. Boyan. Silion. proprietarul mo[iei Co]u[ca. pe gustul vechilor proprietari [i edili. Este. I. In 1926. as well as the headquarters of the Cultural Foundation ''Stefan Luchian''. Era gazd\ bun\ pentru familia regal\ a României. surrounded by the old park.început de sec. al XIX-lea. de departe. Sediul Prim\riei Municipiului Boto[ani Ini]ial. Gh. vânzând-o hatmanului [i boierului filantrop Anastasie Ba[ot\. Ast\zi este sediul societ\]ii comerciale ''Panda''. whose son. Al.1820. cca 1900. cl\direa a r\mas mo[tenire fiilor s\i. which represent the basis of the city's Old Centre.

Despre Youth Theatre Botosani calitatea presta]iilor p\pu[arilor Teatrului ''Vasilache'' aduc m\rturie num\rul impresionant de spectacole [i spectatori. on 21 December 1914. În acest context. dar este conceput [i ca un "Centru cultural". au ini]iat un proiect de turism cultural-religios. festivaluri ale copiilor [i tinerilor. jucat\ în cadrul unor ctitorii [tefaniene . Au devenit deja tradi]ie "Zilele Teatrului Mihai Eminescu". the awards won at the festivals organized by Romanian and foreign theatres. the great hall and the marble hall representing beautiful and imposing cultural spaces. Iasi and Galati. la acest eveniment au fost prezente. Italia. Spectacole de referin]\ "SOARELE FURAT" . together with Botosani City Hall. Kipling. teatre din Bulgaria. Croa]ia. "A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM" . and the first play was staged in the same year: ''The goosling''. the theatre has staged adaptations of Creanga. Two remarkable anniversaries were celebrated there last fall. Regia: Marius U Rogojinschi (2006). scenographer: Simo Eniko (1983). constantly. turneele din ]ar\ [i zece state europene. "PRIN}ESA VR|JIT|" . "OAMENI {I COPII" . when the great man attended the Congress of the Cultural League .spectacolul "So]ul Akulinei" 62 << Contact: Str. Botosani had an educated public and the foreign troups that entered the country through Burdujeni frontier on their way to Bucharest and then Constantinople.by Mihai Eminescu. As during that time Botosani was the fourth town as size in the country. "THE ADVENTURES OF A LITTLE WITCH" .ce performan]\! . taking place at the beginning of October. pe afi[ele spectacolelor au figurat nume ilustre: trupa Vl\dicescu-Tardini. În cei 55 de ani de activitate. "GHIOCELUL {I OMUL DE Z|PAD|" . the famous star of the Opera in Paris around 1860. scenographer: Mihai Pastramagiu. would give a few performances in Botosani as well. cu 500 de locuri [i în sala "Atelier". without anything of what had given the building its initial sumptuousness. Last fall.de Ion Sapdaru. începând din acest an chiar [i un Festival de teatru pentru liceeni. scenographer: Mihai Pastramagiu and Valentin Dobrescu (1994). The jointstock company "Eminescu Theatre" was established in January 1912 and the first stone of the future "temple of art" was laid on the 23 September. The 50 years of theatrical activity carried out since the reopening of the Theatre have meant many seasons that have pleased the public.by Ion Sapdaru. La realizarea spectacolelor teatrului boto[\nean au contribuit ’’Vasilache’’ Children and regizori [i scenografi binecunoscu]i în perimetrul artei p\pu[\re[ti din România. Iorga in Botosani. Reference performances: "THE STOLEN SUN" . Charles Perrault and many others. but in the Soviet style of that period. Italy. the tours in the country and in ten European states. (1981). "PINOCCHIO STAYS IN SCHOOL?" . ''Vasilache'' Theatre hosts the International Gala of Puppet Recitals.com web: www. expozi]ii. designed and equipped according to the model of the Western halls. stage movement: Delia Olteanu (1992). s-a pus imperios problema construirii unui teatru. manifestare care se desf\[oar\ la începutul lunii octombrie [i care a ajuns la edi]ia a IV-a. The quality of the puppetteers' performance is proven by the impressive number of shows. Thus. Ia[i [i Gala]i.Suceava Citadel and the churches built by Stephen the Great. and have also granted national and even international acknowledgement to the theatre in Botosani. chiar Shakespeare. scenographers: Marius Rogojinschi and Mihai Pastramagiu. important names were present on the theatre's posters: Vladicescu-Tardini troup. (1981). Rusia. la 21 decembrie 1914. scenographer: Gelu Risca. with a significant display of luxury: 170 years of theatre in the Romanian language in Botosani and 50 years of activity in the nowadays headquarters of "Mihai Eminescu" Theatre. Mihaela Nistoric\. As a certain proof of this fact. The "Days of Mihai Eminescu Theatre" have already become a tradition. reaching its IXth edition. music by: Ion Sapdaru. Many directors and scenographers. Cum în acea perioad\ Boto[anii erau al patrulea ora[ ca m\rime. în timp teatrul [i-a schimbat loca]iile. Marius Rusu. în primii trei ani de derulare ai proiectului aducându-se în fa]a publicului trilogia lui Delavrancea. "ADAM {I EVA" .ro Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 63 . being the fruit of the collaboration between Nicolini. "POVESTIRI DE BUZUNAR" . adaptare de Ion Sapdaru.Teatrul "Mihai Eminescu" P restigioasa institu]ie de cultur\ ''Teatrul pentru Copii [i Tineret Vasilache'' din Boto[ani a fost înfiin]at\ la 1 mai 1953 (primul director fiind regretatul Max Weber). constant. Teatrul de p\pu[i ''Vasilache''.regia. Ca o dovad\ cert\ a acestui lucru. text adaptation and music illustration: Marius Rogojinschi.Eminescu la Ipote[ti. "LUCEAF|RUL" de Mihai Eminescu. Prima sal\ de teatru din Boto[ani a fost construit\ în 1860 [i purta denumirea de "Teatrul Petrache Cristea". directorul {colii Domne[ti din ora[. (2007). the great tragedian Agatha Barsescu. prima reprezenta]ie teatral\ în limba român\ a avut loc în 1838 [i a fost rodul colabor\rii dintre Nicolini. mi[care scenic\ Delia Olteanu (1992).a poem in images of great expressiveness. în acest fel Boto[anii fiind printre primele ora[e din ]ar\ care a avut o astfel de sal\ de reprezenta]ii. z\bovind pentru câteva reprezenta]ii [i la Boto[ani. Trupa Teatrului a întreprins turnee în Fran]a.regia Valentin Dobrescu. initiated a project of cultural-religious tourism. aici s-au desf\[urat dou\ anivers\ri remarcabile: 170 de ani de teatru în limba român\ la Boto[ani [i 50 de ani de func]ionare în actualul sediu al Teatrului "Mihai Eminescu".regia [i scenografia Valentin Dobrescu (2000). in collaboration with the Children and Youth Theatre "Vasilache". with the play "Lorica noastra".director and scenographer Valentin Dobrescu (2000). doar c\ în stilul sovietic al epocii. the Republic of Moldova. cu 100 de locuri -. trecând prin "Sala meseria[ilor" [i "Teatrul Popovici".no tourist itinierary structured on cultural sights in Botosani could leave out "Mihai Eminescu" Theatre. repertoriul a inclus lucr\ri originale.de Ladislau Dvorschi. "PINOCCHIO R|MÂNE LA {COAL|?" . The theatre was restored between 1956 and 1958. exhibitions. Spain and Ukraine. as well as Swift. Botosani Local Council and UNITER. a manifestation that takes place twice a year. niciun itinerar turistic structurat pe domeniul culturii din Boto[ani nu va putea ocoli Teatrul "Mihai Eminescu".in the big hall. La 8 aprilie 1944. compila]ia muzical\: Ion Sapdaru. poetul nepereche de mai târziu.în sala mare. regia Valentin Dobrescu. f\r\ nimic din ceea ce-i asigura cl\dirii somptuozitatea ini]ial\. scenographer: Mihai Pastramagiu and Marius Rogojinschi (2008). France. Cezar Petrescu. Luchian in Stefanesti and Botosani . proiect anual de crea]ie teatral\. The present directors are Valentin Dobrescu (assisted by the talented scenographer Mihai Pastramagiu) and Marius Rogojinschi and one can notice the concern of the collective for their work. Puskin. frumoasa cl\dire a Teatrului "Mihai Eminescu" a fost par]ial distrus\ de c\derea unei bombe a avia]iei germane. consultant artistic: Marius Rogojinschi. the first theatrical performance in Romanian took place in 1838. În 1864. scenographers: Valentin Dobrescu and Mihai Pastramagiu. the construction of a theatre became necessary. scenografia: Gelu Rî[ca. scenographer: Mircea Nicolau. regia [i scenografia Dan Fr\ticiu (1989) .director: Marius Rogojinschi. "THE BEWITCHED PRINCESS" .what a performance! . Andersen. "JAZZ FANTASY" . director: Valentin Dobrescu. care a dus la ob]inerea de numeroase premii de c\tre realizatorii s\i. On demand. Oscar Wilde.com Contact: Str. dup\ Bucure[ti. "AVENTURILE UNEI MICI VR|JITOARE" . have contributed to the accomplishment of the theatre's performances.by Ibica Leonte. f\r\ s\ lipseasc\ Fra]ii Grimm. Switzerland. have initiated the project ''In the spotlight once again''. În ianuarie 1912 a fost constituit\ "Societatea pe ac]iuni Teatrul Eminescu".Boto[ani Teatrul pentru Copii ºi Tineret ''Vasilache'' Text & Foto: Teatrul pentru Copii [i Tineret ''Vasilache'' Teatrul "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" Theatre P Foto: BOARDMEDIA . "POCKET STORIES" . Due to various reasons. Oscar Wilde. cu un fast deosebit [i prin manifest\ri de amploare. scenography and costumes by Mihai Pastramagiu (2004). scenografia Mihai Pastramagiu (1997). scenographer: Mihai Pastramagiu (1997). In Botosani. dar care au [i creat teatrului boto[\nean o recunoa[tere na]ional\ [i chiar interna]ional\. Fax: +40231 514 353 E-mail: teatrulvasilache@yahoo. the beautiful edifice of "Mihai Eminescu" Theatre was partially destroyed by a bomb of the German aviation. Egipt. In 1864. g\zduind concerte. was employed as prompter and roleplay writer at the theatre in Botosani. Constantin Tanase. and of course the Grimm Brothers. "DESEN ANIMAT" . Foto: Arhiva Teatrului de Stat "Mihai Eminescu" . festivals for children and young people. celebr\ stea la Opera din Paris în jurul anilor 1860. being called "Petrache Cristea Theatre". an annual project of theatrical creation. regia Liviu Steciuc. director and scenographer Dan Fraticiu (1989) . Mihai Eminescu. In its 55 years of activity. Apart from the places where many important figures of Romanian culture have left significant marks of their existence . prezent la Congresul Ligii Culturale cu conferin]a "Cum trebuie în]eles Eminescu".regia [i ilustra]ia muzical\ (teme clasice de jazz) Marius Rogojinschi. oferind reprezenta]ii în spa]ii adecvate. la 23 septembrie în acela[i an punându-se piatra de temelie pentru viitorul "templu al artei". scenografia: Mihai Pastramagiu [i Marius Rogojinschi (2008). Charles Perrault [i mul]i al]ii. scenografia [i costumele Mihai Pastramagiu (2004).un poem în imagini de o mare expresivitate. 5. Cei mai bine de 50 de ani de activitate teatral\ desf\[urat\ de la redeschiderea Teatrului au însemnat pentru actorii boto[\neni zeci de stagiuni care au bucurat publicul urbei.by William Shakespeare. scenografia Mircea Nicolau. Cezar Petrescu. The theatre has a long and rich tradition in Botosani. Gellu Naum. Eminescu. even Shakespeare. conceput\ [i dotat\ dup\ modelul amenaj\rilor cu aceea[i destina]ie din Occident. the Republic of Moldova. apoi Swift. even a Theatre Festival for teenagers. stage movement: Delia Olteanu (1998). Boto[ani. Eminescu. the construction being inaugurated . scenografia Simo Eniko (1983). Adelina Patti. jud. Sadoveanu. La Boto[ani. Astfel. Georgia. române[ti sau de peste hotare. Din 1992 încoace. "Eminescu" Theatre can be visited by groups or individually. scenografia Valentin Dobrescu [i Mihai Pastramagiu. Enescu la Liveni [i Dorohoi. e lâng\ locurile `n care numeroase personalit\]i ilustre ale culturii române[ti au l\sat semne consistente ale vie]uirii lor . cu piesa "Lorica noastr\". Boto[ani Tel/Fax: +40231 512 184 e-mail: contact@teatrulmihaieminescu.com Web: www. Iorga în Boto[ani. dar [i multe adapt\ri dup\ basme [i opere literare române[ti sau str\ine. jud Boto[ani Tel: +40231 514 353. în regia Floric\i Teodoru [i scenografia lui Tache Dobrescu. Adelina Patti. adapted by Ion Sapdaru. after Bucharest. Teatrul ofer\ câteva reprezenta]ii pe s\pt\mân\ . dedicat dezvolt\rii artistice a creatorilor vârstnici [i stabilirea unor pun]i de leg\tur\ între comunitatea artistic\ [i comunit\]ile unde exist\ teatre partenere. Fran]a.director and musical illustration (classic jazz themes): Marius Rogojinschi. "ADAM AND EVE" . famous in the field of puppetry. în perioada 3-8 mai. the trilogy written by Delavrancea being presented to the public in the first three years of the project. Luchian la {tef\ne[ti [i Boto[ani -. "Eminescu" Theatre. the repertory included original works. scenographer Tache Dobrescu. biserici ctitorite de {tefan cel Mare [i Sfânt. dedicated to the artistic development of the elderly creators and to the establishment of bridges between the artistic community and the communities of the partner theatres. La cerere. iar cea dintâi premier\ a avut loc `n acela[i an cu spectacolul ''Micul gâsc\nel''. Andersen. in special sceneries . sala mare de spectacole [i sala de marmur\ fiind spa]ii culturale deosebit de frumoase [i impozante. housing concerts. besides Romanian groups. In this context. with 500 seats and in "Atelier" Hall with 100 seats . Enescu in Liveni and Dorohoi. Pe scena acestui teatru a r\sunat pentru ultima oar\ în ora[ul s\u natal glasul lui Nicolae Iorga. "CARTOON" . o adev\rat\ oper\ cu p\pu[i. The theatre hosts a few performances a week . Republica Moldova. Gellu Naum. Teatrul "Eminescu" poate fi vizitat de grupuri sau individual. music by Cornel Fugaru. The prestigious cultural institution ''Vasilache Children and Youth Theatre'' in Botosani was established on 1 May 1953 (its first manager being the late Max Weber). performing in adequate spaces. "VISUL UNEI NOP}I DE VAR|" . [i Costachi Caragiali. Homer. În toamna anului trecut. book launchings. Boto[ani. artistic direction and musical illustration Ion Sapdaru. Mihaela Nistorica. ''Vasilache'' Puppet Theatre. but also many adaptations of fairy tales and Romanian and foreign literary works.de Ottfired Preussler. muzica: Constantin Panaite. Din felurite motive. the large audiences. director: Liviu Steciuc. Republica Moldova. Russia. having reached the IVth edition. a true puppet play. scenografia Mihai Pastramagiu [i Valentin Dobrescu (1994). în colaborare cu Teatrul pentru copii [i tineret "Vasilache". Cehia. Marius Rusu. ajuns\ la cea de-a IX-a edi]ie. Sadoveanu. artistic consultant: Marius Rogojinschi (2007).de William Shakespeare. Teatrul a fost ref\cut între anii 1956-1958. Victor Eftimiu. se reg\sesc prelucr\ri dup\ Creang\. director: Marius Rogojinschi (2006).by Ladislau Dvorschi. Turcia. Din toamna anului trecut. Teatrul ''Vasilache'' g\zduie[te Gala Interna]ional\ a Recitalurilor P\pu[\re[ti. teatrul din Boto[ani îl avea angajat ca sufleur [i scriitor de roluri pe Mihai Eminescu.de Maxim Asenov. Kipling. regia Ion Puiu Stoicescu. Turkey. "THE SNOWDROP AND THE SNOWMAN" . Homer. which brought many awards to its producers.after just two years. al\turi de trupe din ]ar\. Elve]ia. adaptarea textului [i ilustra]ia muzical\: Marius Rogojinschi. Still. Aristophanes.by Maxim Asenov. Teatrului nr. directed by Florica Teodoru. regia artistic\ [i ilustra]ia muzical\ Ion Sapdaru. Spania. Pu[kin. scenografia: Marius Rogojinschi [i Mihai Pastramagiu. În ultimii ani activeaz\ ca regizori cu rezultate notabile Valentin Dobrescu (secondat de talentatul scenograf Mihai Pastramagiu) [i Marius Rogojinschi [i se constat\ preocuparea colectivului pentru mânuire. Institu]ia se bucur\ în Boto[ani de o tradi]ie bogat\ [i îndelungat\ în timp.regia Liviu Steciuc (1985). marea tragedian\ Agatha Bârsescu. a Na]ionalului bucure[tean. Since 1992 this event has been attended by theatre ensembles from Bulgaria. "MEN AND CHILDREN" . The theatre's ensemble has toured in France. premiile câ[tigate la festivalurile organizate de teatre de profil. Aristofan. Dar. The first theatre hall in Botosani was built in 1860. the unmatched poet. Victoriei 13. împreun\ cu Prim\ria municipiului Boto[ani. the Czech Republic.director: Valentin Dobrescu. Egypt. director: Ion Puiu Stoicescu. Botosani being among the first cities in the country which had such a hall. passing through the "Craftsmen Hall" and "Popovici Theatre". On 8 April 1944. Victor Eftimiu. scenografia Mihai Pastramagiu. between 3 and 8 May. Teatrul "Eminescu". of the National Theatre in Bucharest. Ucraina. Constantin T\nase.Eminescu in Ipotesti. Croatia. "JAZZ FANTASY" . the theatre has changed locations in the course of time. The voice of Nicolae Iorga was heard for the last time in his home town on the stage of this theatre.de Ibica Leonte. "A MIRACLE IN A FIELD OF SUN" .director: Liviu Steciuc (1985). Consiliul Local al municipiului Boto[ani [i UNITER au demarat proiectul ''Din nou în luminile rampei''. muzica de Cornel Fugaru.the conference "How we should understand Eminescu".teatrulvasilache. and starting this year. music by: Constantin Panaite.regia Marius Rogojinschi.director.but it was conceived also as a "Cultural Centre". construc]ia fiind inaugurat\ . Boto[anii aveau un public avizat în domeniu. "THE MORNING STAR" .doar dup\ doi ani.by Ottfired Preussler. trupele str\ine de teatru care intrau în ]ar\ prin punctul de frontier\ Burdujeni fiind în drum spre Bucure[ti [i apoi Constantinopol. "O MINUNE ÎNTR-UN LAN DE SOARE" . manifestare bienal\. mi[care scenic\ Delia Olteanu (1998). lans\ri de carte.Cetatea Sucevei.teatrulmihaieminescu. Georgia. the headmaster of the Princely School and Costachi Caragiali.

Ion Oloieru . postcards etc. [colare. denumire acordat\ prin decret preziden]ial. orchestra a primit `n rândurile sale câ]iva membri tineri. exist\ [i zece filiale specializate: Biblioteca de limbi str\ine. orchestra a devenit reprezentativ\ în perimetrul promov\rii folclorului muzical românesc în jude]. the orchestra has 20 instrumentalists and 7 singers. the singers are: Sofia Vicoveanca. ce fusese fondat\ de Alexandre Saint Georges. Spain.ro web: www. Aurel Amarandei. 10. În plus. Foto: Publica]ii editate de biblioteca jude]ean\. Foto: Fondul documentar "Mihai Eminescu" . Mihaela Vasiliu. this unique content has reached approximately 8. în ]ar\ [i str\in\tate. Pietonalul Unirii nr. Actuala orchestr\ a Filarmonicii de Stat Boto[ani este alc\tuit\ din instrumenti[ti de o real\ valoare artistic\ [i de o sus]inut\ preg\tire profesional\. I. compus din numeroase sec]ii: sala de lectur\. university libraries). Germania. Some of the most important activities are: "The Days of Eminescu". Biblioteca de Informatic\. ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra has participated in all the great contests and festivals of Romanian folk music. watched by over half a million people. communal. awarded by the Academic Association "Titu Maiorescu". Acestea pot fi consultate de c\tre cei interesa]i într-un spa]iu modern. Eminescu Studies. în anii preceden]i au mai figurat ca angaja]i ai orchestrei Daniela Condurache.violin./Fax: 0231 516 510 E-mail: filarmonicabotosani@yahoo. being also requested at the Romanian Cultural Centre in Berlin. Din fericire. Laura Stefanescu. sala de repeti]ii [i studioul de înregistr\ri audio. Anton Achi]ei. national or international level. Boto[ani . cu precizarea c\ to]i cei în cauz\ au studii superioare de specialitate. Ion Oloieru . who was also the founding member of the Athenaeum from Botosani. mobilier de patrimoniu. In the almost four decades of activity. Its patrimony includes almost half a million library items. Etudes sur Eminescu. cartofilie pot admira exponatele de la Cabinetul de Numismatic\ [i Filatelie. Boian. Cei pasiona]i de monede. Through its current acquisitions. de]ine cea mai complet\ colec]ie de edi]ii Eminescu. Under the guidance of the conductor Ioan Cobala. 64. four local branches.flute. având drept scop realizarea unui Laborator de Cercetare Eminescologic\. a valorii acestei biblioteci. între care se distinge Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu".accordion. Universitatea din Augsburg (Germania) [i Universitatea din Tel-Aviv (Israel). with the purpose of creating a Research Laboratory dedicated to Eminescu's works. such as: ''ARMONIA'' Brass band. there are also ten specialized branches: the Foreign Languages Library. Laura Lavric. Constantin Mândri[teanu [i Vasile Vi]alaru . Are sediul în Boto[ani.trompet\. în prezent soli[ti vocali ai orchestrei sunt: Sofia Vicoveanca. patru filiale de cartier. Laura {tef\nescu. Cuza" din Ia[i. Mitic\ {tefan .. medalii. Unirii nr. organized at county. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . "Ziua Europei". Rogojanu. Elena Mandrescu. Over one hundred symphonic works were recorded for radio broadcasts and six records were edited. maintaining its professional and artistic standard. Centrul de Informare Turistic\. Laura Lavric. Fortunately. "Festivalul etniilor". the Community Information Centre. who joined the ensemble in 1974. 3 4 rchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a fost înfiin]at\ în anul 1970 ca forma]ie a Consiliului Jude]ean al Sindicatelor. jud.cembalo. Eminescu Studien". Relu Palade . The capitalization and promotion of the library's patrimony is accomplished through many activities that draw the public to reading. Mina Paslaru.Poesii. Cornelia Ciobanu. consisting of many sections: the reading room.com Orchestra Popularã "Rapsozii Botoºanilor" Text & Foto: Orchestra Popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' "The Bards of Botosani" Folk Orchestra O There are over 200 public libraries in Botosani County (town. F\r\ a fi o forma]ie supradimensionat\.dona]ia Ion C.: 0231 514 686. Eminescu Studies. ''MAESTOSO'' Quartet and the trio of wind instrumentalists ''BREVIS''. Foto: Mihai Eminescu . Boto[ani. Rogojanu [i Fondul documentar "Nicolae Iorga" . Etudes sur Eminescu. Its headquarters are located in Botosani. Th.000 unit\]i de bibliotec\ (edi]ii bibliofile.acordeon. Biblioteca public\ a fost înfiin]at\ `n anul 1882. Relu Palade . care. the Media Section.the Compared Literature. Brându[a Covalciuc. inaugurated on 19 December 1997. which had been founded by Alexandre Saint Georges in 1883. Contact: Str. Sub îndrumarea dirijorului Ioan Cobâl\. "The Ethnic Festival".10 nr. Simpozionul Na]ional "Eminescu: Carte Cultur\ . ''The Bards of Botosani'' Folk Orchestra was established in 1970 as the ensemble of the County Council of Unions. the regular lending section. Fondul documentar "Mihai Eminescu" . Foto: Sala de lectur\ 3. fie de forma]ii orchestrale camerale. Romanian and foreign documents referring to the time of the poet. orchestra sus]ine 80-100 concerte urm\rite în medie de peste jum\tate de milion de spectatori. na]ional sau interna]ional. De asemenea. studiu. lans\ri de carte. the chamber-music group ''ARS MOLDAVIAE''. on No. in the country and abroad.. the Art and Audiovisual Library. the orchestra has become representative in the promotion of Romanian musical folklore in the county. inaugurat la 19 decembrie 1997. des\vâr[indu-[i menirea. holds the most complete collections of Eminescu's works. atunci când biblioteca [i-a serbat centenarul. 1. Germany. Augsburg University (Germany) and the Univeristy in Tel-Aviv (Israel). Rogojanu 2. Moreover. exist\ [i o sec]ie de Colec]ii Speciale: Fondul Tradi]ional. 1 Boys School Marchian. Eminescu Studien". Patrimoniul ei num\r\ aproape o jum\tate de milion de unit\]i de bibliotec\. care din 1974 a venit la pupitrul orchestrei. ~nc\ din anul 1979 aceste forma]ii orchestrale au concertat `n cadrul unor turnee artistice `n Italia. at the initiative of one of the most enterprising mayors in the history of Botosani. and the first librarian was a teacher named V. Sec]ia de periodice. the annual "Library Awards". jud. documente române[ti [i str\ine referitoare la perioada în care a tr\it poetul. a few young members have recently joined the orchestra. volumes of literary exegesis. From among the most famous and most appreciated instrumentalists we can mention: Ciprian Potoroaca and Doru Farcas . regional. în prezent fiind în subordinea Consiliului Jude]ean Boto[ani.vioar\. two abroad (the Republic of Moldova and Ukraine). sec]ia de împrumut pentru adul]i. the children's section. cât se poate de palpabil\. Boto[ani Tel. Nadejde. The Documentary Content Mihai donated by Ion C. Î 1 2 n anul 1953 lua fiin]\ Orchestra Filarmonicii de Stat Boto[ani. patrimony furniture. realizate tot datorit\ str\duin]ei [i generozit\]ii donatorului. care avea s\ devin\ membru fondator al Ateneului boto[\nean. orchestra profesionist\ boto[\nean\ a evitat [ocurile tranzi]iei. Printre cele mai importante se num\r\: "Zilele Eminescu". Rogojanu. regional. (1884-1911) edi]ii `ngrijite de Titu Maiorescu 4. the National Symposium "Eminescu Books: Culture . Marchian nr.). dou\ în str\in\tate (Republica Moldova [i Ucraina). jud. maps. Rogojanu. Vasile Ursache. Teoria Literaturii [i Estetic\. Russia.Civiliza]ie".. and after 1990 became the director of the institution. Editura Socec. Literature Theory and Aesthetics Department. acheived due to the efforts and generosity of the donator. France. the Ethnic Library. at present. distins\ de c\tre Asocia]ia Academic\ "Titu Maiorescu" [i a c\rei prezentare a fost solicitat\ la Centrul Cultural Român de la Berlin. Prin achizi]iile curente.]ambal. 10 Unirii Lane. Rezultatul acestei colabor\ri îl reprezint\ Revista de eminescologie "Studii eminescologice. Mitica Stefan . Ever since 1979 these groups have performed in artistic tours in Italy. The result of this collaboration is the annual magazine called "Studii eminescologice. desf\[urat\ de Societatea Muzical\ ''ARMONIA''. expozi]ii tematice. book launchings. Peste o sut\ de lucr\ri simfonice au fost `nregistrate pentru emisiunile radiofonice [i au fost editate [ase discuri. all having university educations in this field. theme exhibitions. name awarded through a presidential decree. Boto[ani. the most famous being "Mihai Eminescu" County Library. which can be studied by those who are interested in a modern space. Switzerland etc.donated by Ion C. The public's dynamic desire for study and reading makes "Mihai Eminescu" County Library Botosani an important landmark in the spiritual life of the community. The content of books represents another tangible proof of the library's value.dona]ia Ion C. N\dejde. Centrul de Informare Comunitar\.dona]ia Ion C. continua o `ndelungat\ [i important\ activitate muzical\ a meleagurilor boto[\nene. Its current name dates from November 1982.dona]ia Ion C. Rogojanu. Punerea `n valoare [i promovarea patrimoniului bibliotecii se realizeaz\ prin numeroase activit\]i ce atrag publicul spre lectur\. 10. Dan Dobos and Petronela Rusu. Fran]a. the orchestra has 80-100 concerts. There is also the Special Collections Section: The Traditional Content. the orchestra from Botosani has managed to avoid the shocks of tranzition. reu[ind s\-[i p\streze standardul profesional [i artistic. continuing the long and important musical activity of the Music Association ''ARMONIA''. from among the former members of the orchestra we can mention Daniela Condurache. postcards can admire the exhibits of the Numismatics and Philately Cabinet. având caracter interjude]ean.a. timbre. Contact: Str. Cornelia Ciobanu. `n ultimii ani. Elve]ia etc. format\ din 20 de instrumenti[ti. Orchestra popular\ ''Rapsozii Boto[anilor'' a participat practic la toate marile concursuri [i festivaluri de muzic\ popular\ româneasc\. Aurel Amarandei. Anton Achitei. I. Mihaela Vasiliu. offering the guarantee that in the future the Philharmonic Orchestra in Botosani (conducted by Mihai Secikin and managed by director Mircea Constantin) will shine in the cultural and spiritual landscape of Romania. cum ar fi: Fanfara ''ARMONIA''. Vasile Ursache. fiind [i unul dintre colectivele artistice cele mai apreciate din municipiul Boto[ani.2 vol. Costel Burcea [i Dorel Crâ[m\reanu . alc\tuit\ din 25 de instrumenti[ti. with 20 instrumentalists. Aceasta este înc\ o dovad\ c\ Boto[aniul î[i p\streaz\ tradi]ia de ora[ cultural.Civilization". acest fond unic în ]ar\ a ajuns la aproximativ 8. Ludoteca.clarinet.ro . Biblioteca Etniilor. Boto[ani Tel. comunale. The first edifice that housed it belonged to No. Spania. 120 de ani de lectur\ public\: monografie). Biblioteca Jude]ean\ a încheiat un Protocol de colaborare cu Universitatea "Al.clarinet.710028.fluier. Biblioteca de Art\ [i Audiovizual. Every year.). school. iar dup\ 1990 a devenit [i directorul institu]iei. (Studii Eminescologice . Printre cei mai cunoscu]i [i aprecia]i instrumenti[ti se num\r\: Ciprian Potoroac\ [i Doru Farca[ . iar primul bibliotecar a fost un înv\]\tor pe numele s\u V. c\r]i po[tale etc. volume de exegez\ eminescian\. Constantin Mandristeanu and Vasile Vitalaru . Dan Dobo[. Without exceeding any limits of common sense.Filarmonica de Stat Botoºani Text & Foto: Filarmonica de Stat Boto[ani Biblioteca Judeþeanã "Mihai Eminescu" Botoºani Text & Foto: Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" "Mihai Eminescu" County Library Botosani The State Philharmonic Ochestra in Botosani Î The State Philharmonic Orchestra was established in 1953. anivers\ri culturale [. the County Library has concluded a Collaboration Protocol with "Al. the IT Library. Petronela Rusu. "The Day of Europe". Rusia. Mediateca. unde se afl\ birourile.000 library items (bibliophile editions. Concertele Filarmonicii sunt oferite fie de `ntreaga orchestr\. Elena Mândrescu. Fondul de carte constituie o alt\ dovad\. de fapt.bibliotecabotosani. sheltering the offices. 5. sec]ia de împrumut pentru copii. completing its mission. today being subordinated to Botosani County Council. the Tourist Information Centre and the Games Section. la ini]iativa unuia dintre cei mai întreprinz\tori primari pe care i-a avut vreodat\ ora[ul Boto[ani. with 25 instrumentalists. cultural anniversaries etc. Th. Anual. Dorin]a de studiu [i lectur\ în continu\ dinamic\ face din Biblioteca Jude]ean\ "Mihai Eminescu" Boto[ani un reper important în via]a spiritual\ a comunit\]ii. The visitors who are interested in coins. Prima cl\dire care a g\zduit-o a fost cea apar]inând {colii Num\rul 1 de b\ie]i Marchian. h\r]i. being also one of the most famous sights in the City of Botosani. The present orchestra of the State Phliharmonic Botosani consists of instrumentalists with real artistic value and a sustained professional training. orchestra de camer\ ''ARS MOLDAVIAE''. Cuza" University in Iasi .trumpet. the Periodical Section. The public library was established in 1882. universitare). The Documentary Content Mihai Eminescu . 64 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Contact: Calea Na]ional\ nr. the rehearsal room and the recording studio. Brandusa Covalciuc. The concerts of the Phiharmonic Orchestra are held either by the entire orchestra or by small groups. Catedra de Literatur\ Comparat\. cvartetul ''MAESTOSO'' [i trio-ul de sufl\tori ''BREVIS''. `n 1883. decernarea "Premiilor anuale" ale bibliotecii. dar [i spre petrecerea pl\cut\ a timpului liber. ~n cele aproape patru decenii de activitate. Bucure[ti. cu apari]ie anual\. stamps. care ofer\ garan]ia c\ [i `n viitor orchestra Filarmonicii din Boto[ani (sub bagheta dirijorului Mihai Secikin [i conducerea directorului Mircea Constantin) va str\luci `n peisajul cultural [i spiritual al României. Boto[ani Telefon: 0231 511 002 n jude]ul Boto[ani exist\ peste 200 de biblioteci publice (or\[ene[ti. Costel Burcea and Dorel Crasmareanu . Boian. Rogojanu and The Documentary Content Nicolae donated by Ion C. This is yet another proof that Botosani is preserving its tradition as cultural town. when the library celebrated 100 years of existence. medals. orchestra are în structura ansamblului 20 instrumenti[ti [i 7 soli[ti vocali. Fax: 0231 513 334 E-mail: biblioteca@petar. Catalogul Fondului documentar "Mihai Eminescu" . Denumirea actual\ dateaz\ din noiembrie 1982. studying and also to some quality leisure time. In order to turn these objects to account. Mina Pâslaru. Pentru punerea lor în valoare.

cât mai ales de discursul muzeal bazat pe sugestii [i simboluri ce vor presupune o interactivitate creativ\.ro 2 Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani 67 << . În acest fel circuitul muzeal propus celor ce viziteaz\ Ipote[tii acoper\ [i aria valorilor tradi]ionale. institu]ia noastr\ poart\ acum însemnele [i structura unui a[ez\mânt unic în spa]iul cultural românesc. Credem c\ numai în felul acesta Ipote[tii nu vor fi doar loc al unei memorii în]epenite în timp. filial\ a Muzeului de Istorie [i Arheologie din Boto[ani. Ipotesti village will not be just a place of memory stuck in time.conturat [i între]inut de atmosfera casei memoriale [i biografia poetului v\zut\ dintr-o dubl\ perspectiv\: cea a vârstelor creatorului [i cea a etapelor crea]iei./fax: 0231 517 602. [i Pensiunea Floare albastr\. cu o capacitate de 600 de locuri. the poet's parents. providing the necessary funds for the creation of a substantial material basis. dating from the beginning of the XIXth century.doctorul Papadopol. Mircia Dumitrescu.eminescuipotesti. a national research centre that would evolve in two distinct. a fost cump\rat\ de Raluca Eminovici. datând de la începutul secolului al XIX-lea. fields: museography and research. Thus.Casa Memorial\.shaped and supported by the atmosphere of the memorial house and the poet's biography .loc mirific al copil\riei. a small complex with 7 villas. The Library's basic collection consists of the editions of the poet's works from the XIXth century until the present day. dar în leg\tur\ intrinsec\: muzeografia [i cercetarea. Memorialul Ipote[ti are drept for tutelar Ministerul Culturii [i Cultelor din România. but also by the museum discourse. Foto: Biblioteca Na]ional\ de Poezie 2. Mircia Dumitrescu. fotografii [i scrisori autografe ale poetului [i ale Veronic\i Micle. Particularitatea spa]iului ipote[tean este dat\ de îmbinarea armonioas\ a obiectivelor muzeale tradi]ionale cu modernele spa]ii ale Bibliotecii [i Muzeului nou. which continued to live in the spirit of the subsequent generations. ci o modalitate de a valoriza universul de valori intrinsec crea]iei eminesciene.Memorialul Ipoteºti . fiind un spa]iu adecvat de expunere pentru obiectele provenind din vechile gospod\rii ]\r\ne[ti ale spa]iului moldav. The church shelters religious objects from that period. mama poetului. jude] Boto[ani Tel. Într-un spa]iu relativ restrâns. Alongside these cultural sights we also find the open-air theatre with a capacity of 600 seats and Floare albastra Board and lodging. In a relatively limited area. Passing under the direct coordination of the Ministry of Culture. 1. Thus. and Iorgu and Nicolae. when Ion Caramitru was Minister of Culture. The unique character of the museum will be given not only by the quality of the exhibits. a space open for communication between the different fields of Romanian culture. Muzeul Tematic Mihai Eminescu a fost gândit ca punct de convergen]\ între spa]iul ca atare al Ipote[tilor . two of the poet's brothers. literary criticism and history. Aurel Dorcu. a period which meant the establishment of 80% of what exists today in the Centre from Ipotesti. ''Mihai Eminescu'' National Research Centre reunites five cultural sights. but a way to turn to account the universe of values belonging to Eminescu's creation. the small church of Eminovici family. În acest fel.2000. photographs and letters which belonged to the poet and to Veronica Micle. 3 Contact: sat Ipote[ti. Acestor cinci obiective de interes cultural li se adaug\ amfiteatrul în aer liber. perioad\ care a însemnat pentru Centru edificarea a circa 80% din ceea ce exist\ actualmente la Ipote[ti. built through public donations in the inter-war period on the initiative of Nicolae Iorga and Cezar Petrescu. endowed with the necessary equipment for performances. Ipote[tii s-au dorit a fi un Weimar al României. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. la care se adaug\ colec]iile de documente. was bought by Raluca Eminovici.a mirific place of childhood and family life . A Memorial House existed in Ipotesti until 1989. proiec]ii multimedia.com Web: www. The Ministry of Culture has assumed and supported our projects regarding the coherent development strategy of the Centre from Ipotesti. as well as a mural painting which depicts the outline of the poet's face from his young days. the donations of Laurentiu Ulici. P ân\ în 1989. being an adequate exhibition space for the objects of the old Moldavian households. scientific debates. fotocopii a 32 din manuscrisele eminesciene. property of the last owner of Ipotesti estate . becoming the family's place of prayer. photocopies of 32 of his manuscripts. precum [i cea de art\ [i. o sal\ de lectur\ [i o sal\ amfiteatru amenajat\ [i dotat\ cu aparatura necesar\ pentru a g\zdui atât spectacole. Casa ]\r\neasc\ de Epoc\. The small church of Eminovici family. houses today the Ethnographic Museum of the National Research Centre from Ipotesti. the poet's mother. de poezie român\ [i universal\. de critic\ [i istorie literar\. Florin Zamfirescu. proprietate a ultimului de]in\tor al mo[iei Ipote[ti . Biserica satului Ipote[ti. colocvii. Ministerul Culturii [i-a asumat [i sus]inut proiectele noastre privind strategia coerent\ de dezvoltare a Centrului de la Ipote[ti.Centrul Naþional de Studii "Mihai Eminescu" Text & Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" Înfiin]at în anul 1992. chipul lui Carol al II-lea [i cel al Arhanghelului Mihail [i o pictur\ mural\ care p\streaz\ tr\s\turile fe]ei poetului la tinere]e. Bisericu]a familiei Eminovici. Petru Cretia. The church of Ipotesti village. iar în spatele ei se afl\ [i ast\zi mormintele a patru dintre Eminovice[ti: Raluca [i Gheorghe.the Memorial House. Foto: Amfiteatrul Laurentiu Ulici 3. equipped at the highest standards. but connected. 0231 517 404 E-mail: m. the period cottage. la Ipote[ti exista o Cas\ Memorial\. Aurel Dorcu. as a branch of the History and Archaeology Museum in Botosani.seen from a double perspective: the poet's age and his creative stages. last but not least. ce cuprinde 7 vile cu mansard\ dotate la cele mai înalte standarde. doi dintre fra]ii poetului. Bisericu]a ad\poste[te obiecte de cult din acea perioad\. care s-a perpetuat în spiritul genera]iilor ce i-au succedat. is dedicated to the Holy Archangels Michael and Gabriel and represents a sight for tourists due to its unique characteristics: the black halos of the saints presented in the interior mural painting. Bisericu]a familiei Eminovici. Alex {tef\nescu [i Valentin Co[ereanu. 66 << Established in 1992. construit\ în stil moldovenesc. the former president of the Writers Association in Romania) shelters two stacks of books. seminars. the face of Carol the II and the face of the Archangel Michael. as well as art and. Colec]ia de baz\ a Bibliotecii este constituit\ din edi]iile operei eminesciene din secolol al XIX-lea [i pân\ în prezent. as well as to the dialogue of the latter with the other European cultures. spa]iul familial . fost pre[edinte al Uniunii Scriitorilor din România) dispune de dou\ depozite de carte. Se cuvine remarcat\ perioada 1996 . devenind astfel l\ca[ul de rug\ciune al familiei. în care Ion Caramitru a fost ministru al Culturii. which will be based on suggestions and symbols that will imply creative interactivity. Biblioteca Na]ional\ de Poezie. construit\ prin colect\ public\ în perioada interbelic\ din ini]iativa lui Nicolae Iorga [i Cezar Petrescu. alocând fondurile necesare constituirii unei baze materiale consistente. dona]iile Lauren]iu Ulici. built in Moldavian style. the desire was to transform Ipotesti into a Romanian Weimar. ad\poste[te în prezent Muzeul Etnografic al Centrului Na]ional de Studii de la Ipote[ti. multi-media projections. The National Library of Poetry (materialization of a fruitful idea of Laurentiu Ulici. We believe that in this way. and four of the Eminovici family members are buried behind it: Raluca and Gheorghe. Unicitatea muzeului va fi dat\ nu doar de calitatea exponatelor. This space draws its particularities from the harmonious combination of traditional museum sights and the modern styles of the library and of the new museum. p\rin]ii poetului. Centrul Na]ional de Studii ''Mihai Eminescu'' reune[te cinci obiective culturale cu specific propriu . cât [i seminare. Biblioteca Na]ional\ de Poezie (concretizare a unei idei faste a lui Lauren]iu Ulici. We should mention the period 1996 2000. Mihai Eminescu Museum was designed as a convergence point between the space of Ipotesti village . noul muzeu Eminescu. the National Library of Poetry and the new Eminescu Museum. Foto: C\su]e de vacan]\ The period cottage. Romanian and universal poetry.ipotesti@gmail. the museum circuit open to the tourists who visit Ipotesti covers also the field of traditional values. nu în ultimul rând. being completed by collections of documents. the institution bears the marks and has the structure of a unique settlement in the Romanian cultural space. Alex Stefanescu and Valentin Cosereanu. cât [i dialogului acesteia cu celelalte culturi europene.the doctor Papadopol. [i Iorgu [i Nicolae. a reading room and an amphitheatre. Foto: Muzeul Ipote[ti Ipotesti Memorial ."Mihai Eminescu" National Research Centre T 1 recând în subordinea direct\ a Ministerului Culturii. un centru na]ional de cercetare care s\ evolueze pe dou\ c\i distincte. comuna Mihai Eminescu. un spa]iu deschis atât comunic\rii între domenii diferite ale culturii române. Petru Cre]ia. Florin Zamfirescu. poart\ hramul Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavril [i constituie o atrac]ie pentru turi[ti pentru câteva motive rarisime: aureolele îndoliate (negre) ale sfin]ilor din pictura mural\ interioar\. Ipotesti Memorial is in the care of the Ministry of Culture in Romania. each with its own characteristics . today.

with fragments of Greek amphorae from Thasos. included in the List of Historic Monuments and also in Law no. la `nceputul perioadei hallstattiene `n Moldova [i locuit\ pân\ prin sec.[i central european. Rhodos and Cnidos. The Thracian-Getic citadels from Stancesti-Botosani G B The researches made at the Thracian-Getic citadels from StancestiBotosani (the VI-III centuries B. The fortified Getic settlement from Cotu-Copalau C The Getic civilization and especially the fortified settlements have represented. situated at the south-western end of Stancesti locality.Hr. V-IV `.Hr. al\turi de obiecte [i ceramic\ de factur\ local\. câte un colier [i diadem\. the Citadel from Dersca is included. Mihai Eminescu Commune. made of glass beads. 1. Aici s-au descoperit [i un tezaur cu piese de harna[ament lucrate din aur. prin caracteristicile sale. Pe aceast\ linie se înscrie [i monografia a[ez\rii fortificate de la Cotu Cop\l\u. Chios. built in two stages.Hr. Locuirile paleolitice de la Mitoc-Malu Galben se caracterizeaz\ [i printr-o bogat\ [i variat\ gam\ de resturi faunistice. Four dwellings that belonged to Cucuteni Culture were also discovered. fiind.arheolog Direc]ia Jude]ean\ pentru Cultur\. Many habitation structures were also discovered here: carving workshops. bronz [i fier. Andrei). în ultimele decenii. but also cross-shaped objects (a Greek cross combined with Saint Andrew's cross). de la Stânce[ti-Boto[ani se `nscriu `ntr-o sfer\ larg\ de preocup\ri. se pare. din m\rgele de sticl\.. is an archaeologic monument of national importance. menite s\ scoat\ la lumin\ cele mai semnificative aspecte ale vie]ii materiale [i spirituale specifice grupurilor de popula]ie care au locuit `n cea de-a doua jum\tate a mileniului I `. Mende. The citadel was apparently established at the beginning of the Hallstatt period in Moldavia and inhabited until the V-IVth centuries B. with its tower facing north. the pluri-stratified resort from Mitoc-Malu Galben is one of the most important points of reference of superior Palaeolithic from the eastern-central European space.P\durea din {an]) cu o suprafa]\ interioar\ de 45 de ha. de femei. when the society moved on to other forms of territorial-tribal organization. Locuit\ `ntre sec V-III `. in the series of citadels with very large precincts.C. Foto: Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti 3. combinat\ cu crucea Sf. Heracleea Pontic\. cu [an]uri [i valuri puternice de p\mânt. The complex of Thracian-Getic citadels. b\rba]i [i inclusiv al unui copil. cetatea de la Dersca se `nscrie. dar [i din obiecte cruciforme (de tipul crucii grece[ti. as well as Greek objects. studies and even monographs. Au mai fost descoperite [i 4 locuin]e apar]inând culturii Cucuteni. the object of many systematic researches.Protected Areas. One of these writings is the monograph of the fortified settlement from Cotu Copalau. mostly in the space between the Carpathians and Nistru River. reprezint\ un monument arheologic de importan]\ na]ional\ [i este cuprins în Lista Monumentelor Istorice [i în cadrul Legii nr. Ten Sarmatian tombs of men. S\p\turile arheologice `ntreprinse `n aceast\ zon\ `n anii 1960-1970 de c\tre Adrian Florescu [i Marilena Florescu au identificat 82 de complexe de locuire `n interiorul celor dou\ cet\]i de mari dimensiuni (Cetatea I Bobeica [i Cetatea II .) are part of a wide range of activities. The two citadels ceased their existence towards the middle of the IIIrd century B. Cet\]ile traco-getice de la Stânce[ti-Boto[ani Historic vestiges Cercet\rile efectuate în cet\]ile traco-getice din sec VI-III `. având o suprafa]\ de circa 70-80 ha.C. `n care.Hr. 68 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 69 . Mende. Cele dou\ cet\]i [i-au `ncheiat existen]a c\tre mijlocul sec III `. The fortified settlement was identified in 1973 and the systematic diggings ended in 2004. obiectul a numeroase cercet\ri sistematice. Sinope. Pontic Heracleea. 5/2000 la capitolul Zone protejate. odat\ cu trecerea la noi forme de organizare teritorial-tribal\. au fost descoperite [i fragmente de amfore grece[ti din Thasos. special shelters. unic\ `n Moldova.Hr. bronze and iron was also discovered here. being unique in Moldavia through its size. due to its characteristics. having a surface of around 70-80 hectares. sta]iunea pluristratificat\ de la Mitoc-Malu Galben reprezint\ unul dintre cele mai importante puncte de referin]\ ale Paleoliticului superior din spatiul est. La Mitoc-Malu Galben au fost descoperite [i 10 morminte sarmatice. The Thracian-Getic Citadel from Dersca-Berezna G B Although no archaeological diggings were made.C. besides other objects and local pottery.Bobeica and Citadel II .. situated on a plateau (Jorovlea) and fortified with earthwork walls and a defence moat. `n seria cet\]ilor cu incinte foarte mari. a[ezarea `nt\rit\ de la Cotu-Copal\u are o form\ triunghiular\. The Paleaolithic settlement from Mitoc-Malu Galben M From a cultural and chronological point of view. during the last decades. A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc-Malu Galben Cetatea traco-getic\ de la Dersca-Berezna De[i nu au fost executate s\p\turi arheologice. hearths. women and even a child were also discovered at Mitoc-Malu Galben. prin dimensiunile sale uria[e. S\p\turile `ntreprinse `n 5 campanii au identificat [i 15 locuin]e getice. concretizat\ prin rapoarte de s\p\turi. cu vârful `ndreptat spre nord [i este situat\ pe un platou (Jorovlea). a part of which is situated across the border. fortificat cu val [i [an] de ap\rare. iar s\p\turile sistematice s-au încheiat în anul 2004. A[ezarea fortificat\ a fost identificat\ în anul 1973. o parte fiind situat\ peste grani]\. depuse ritual pe piept [i pe frunte. Tot aici au fost descoperite numeroase structuri de locuire: ateliere de cioplire. Investiga]iile au generat o consistent\ literatur\ de specialitate. construite `n dou\ etape. comuna Mihai Eminescu. dating from the VI-III centuries B. mai cu seam\ în spa]iul carpato-nistrean. Sistemul de cet\]i traco-getice. Rhodos [i Cnidos.Vestigii istorice Text & Foto: Octavian Liviu {OVAN . with moats and strong earthwork walls. dar [i obiecte de factur\ greceasc\. Chios. The archaeological diggings performed in the area in 1960-1970 by Adrian Florescu and Marilena Florescu identified 82 habitation complexes inside the two large citadels (Citadel I . Inhabited between the Vth and the IIIrd centuries B. Culte [i Patrimoniul Cultural Na]ional Boto[ani 1 2 Foto: A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u (vedere dinspre est) 3 4 A[ezarea getic\ fortificat\ de la Cotu-Cop\l\u Civiliza]ia getic\ [i îndeosebi a[ez\rile fortificate au constituit. Dou\ din scheletele de femei descoperite aveau m\rgele. The settlement discovered in Mitoc-Malu Galben is characterized through a vast and varied range of fauna remainders. Sinope.. `n provincia de la r\s\rit de Carpa]i. The investigations have led to many writings and reports on the diggings.C. Ea a fost `ntemeiat\.C. vetre de foc. C. Foto: Fortifica]ia a[ez\rii getice de la Cotu-Cop\l\u 4. datate `n sec VI-III `. situate în marginea de SV a localit\]ii Stânce[ti.. Foto: Poarta de intrare a a[ez\rii fortificate de la Dersca Din punct de vedere cultural [i cronologic. 5/2000 . ad\posturi special amenajate.Hr. meant to bring to light the most significant aspects of the material and spiritual life of the people who lived in the province located east of the Carpathians in the second half of the I millenium B. The diggings performed in the course of 5 campaigns have also identified 15 Getic dwellings. Foto: A[ezarea paleolitic\ de la Mitoc Malul Galben 2. the fortified settlement from Cotu-Copalau has a triangular shape. placed on the chest and forehead as signs of a ritual.The Forest in the Moat) with an interior surface of 45 hectares. A thesaurus with harnesses made of gold. studii [i chiar monografii. Two of the skeletons of women that were discovered had jewellery: a necklace and a tiara.

R\deni . It is a continuation of the famous Cotnari vineyard from Iasi County. with a surface of 150 hectares. Following the route towards Vorona Commune. Foto: BOARDMEDIA . I.Cosula . ulmi [i frasini. In the proximity of the monastery there is also a beautiful forest with ancient oak trees. traseul nostru v\ `ndreapt\ pa[ii spre un cadru feeric. Traversând municipiul Boto[ani [i urmând DN 29.Vorona (DJ 208 C) . o bibliotec\ cu fond de carte religios datând din sec. m\[ti populare. `ntr-un cadru natural remarcabil.Radeni . primul domn al Principatelor Române Unite. after 6 km. Aceasta este o continuare a vestitelor podgorii Cotnari din jude]ul Ia[i. 2 The Road of Voivodes Iasi . as well as the collectors of folk art who visit the area can find a diversified offer of tourist products of this kind. surrounded by vineyards and orchards.Flamanzi (DJ 208 H) . Turi[tii str\ini [i români [i colec]ionarii de art\ popular\ care viziteaz\ zona pot g\si o diversificat\ ofert\ de produse turistice de acest gen.R\deni Drumul dintre Suceava .Cetatea de Scaun a Moldovei istorice [i Ia[i . dup\ 6 km. Crossing the City of Botosani on the national road DN 29.M\n\stirea Sih\stria Voronei [i dreapta . At a distance of 15 km from Vorona. traseul urmeaz\ DJ 208 H pentru a ajunge la M\n\stirea Co[ula. called ''The Road of Voivodes''. the first ruler of the United Romanian Principalities stopped to rest. Mergând `n continuare pe acest drum jude]ean. we find Tudora locality. Being situated in an area with ancient folk and craft cultural traditions.Suceava . elm and ash forest we reach Sihastria Voronei Monastery. The area also offers to the tourists who love nature the possibility to hike and to visit a botanical reservation of yew trees. our route takes you to a mirific place.capitala cultural\ a României a fost b\tut `n lung [i `n lat de voievozii Moldovei. pictur\ religioas\.Suceava . pân\ a doua zi. sculptur\ `n lemn. 10 km from Cosula Monastery.the Residence Citadel of historic Moldavia and Iasi . ~n vecin\tate exist\ o frumoas\ p\dure de stejari seculari. numit generic ''Drumul voievozilor''.Bifurca]ie: stânga . at just 2 km from the national road DN 28 B. beech. `n timpuri de Tourist routes in Botosani restri[te.Targu Frumos (DN 28 B) . in a remarkable landscape. The pilgrims can also stop for the night here.Tudora .Tudora.Tudora . un peisaj specific acestor locuri: codrii de aram\ ai localit\]ii Agafton. situated in Dealu-Mare (5 km) . ocupând o suprafa]\ de 117 ha.Baisa .Tudora locality. you can spend moments of quietness and complete relaxation in apartment blocks and cottages. unde. The tourists who wish to stop for the night can find accommodation in the 20 places offered by the abbot of the monastery. ei fiind caza]i `n cele 10 locuri oferite de stare]ul m\n\stirii. La o distan]\ de 15 km de Vorona. la o altitudine de peste 550 m.Sihastrie . folk masks. ]es\turi tradi]ionale.Curtesti (DN 28 B) . sculpture in wood. pute]i s\ poposi]i pentru momente de lini[te [i deplin\ relaxare `n blocuri cu apartamente [i c\su]e. at an altitude of over 550 m. From the national road DN 28 B. Foto: Pe[tera Siha[trilor Foto: BOARDMEDIA . At the end of the route we recommend a visit to Radeni vineyard. Continuing on this county road. when the Greek monks settled at Cosula Monastery. the route continues on the county road DJ 208 H and reaches Cosula Monastery. Din DN 28 B. Gama larg\ a acestora `ncânt\ sufletul [i inima privitorului care poate [i lua cu el acas\ o p\rticic\ din sufletul ]\ranului boto[\nean. Parcurgând traseul spre comuna Vorona. la umbra c\ruia a poposit Al. Fiind situat\ `ntr-o str\veche zon\ de tradi]ie cultural\ popular\ [i me[te[ug\reasc\. a landscape typical of these places: the copper forest of Agafton locality.Co[ula Sih\strie . I.Agafton . For the people who are interested in experiencing true pages of history. representing a rich folk and ethnographic area. construit `n sec. {i aici pelerinii pot poposi. gobelins.Frumusica .Flam`nzi (DJ 208 H) .Radeni The road between Suceava .Vorona (DJ 208 C) . le recomand\m acest traseu. fagi.Agafton .Botosani (DN 29) . goblenuri. situated at the entrance on the territory of Botosani County. landowners and innkeepers and also to taste the famous Moldavian dishes and wines from our vineyards. Pentru cei interesa]i s\ retr\iasc\ adev\rate pagini de istorie. ajungem la M\n\stirea Sih\stria Voronei. se ajunge la Complexul M\n\stiresc Vorona. being accommodated in the 10 places offered by the abbot of the monastery. Another sight in the area is the ancient oak known as ''Cuza's Oak''. at Vorona the tourists can admire the local costumes. in a beautiful settlement. atestat\ documentar `n anul 1400 [i care reprezint\ o bogat\ zon\ folcloric\ [i etnografic\. `nconjurat de vii [i livezi. in the middle of the oak. where Al. La finalul traseului v\ recomand\m s\ vizita]i podgoria R\deni. 10 km de la M\n\stirea Co[ula. documentary certified in 1400.Curte[ti (DN 28 B) . ~n imediata apropiere a m\n\stirii este situat lacul.Boto[ani (DN 29) .the cultural capital of Romania was crossed by the voivodes of Moldavia in times of distress. `mpletituri din nuiele. we reach the Monastery Complex Vorona. at approx. `n localitatea Buda. dar [i pentru `ncântarea sufletului [i a privirii la vederea mândrelor domni]e [i a frumoaselor boieroaice [i hangi]e [i pentru delectarea cu vestitele bucate moldovene[ti [i vinuri alese din podgoriile noastre. Zona mai ofer\ pentru iubitorii de natur\ [i drume]ii o rezerva]ie botanic\ de tisa situat\ `n localitatea Dealu-Mare (5 km) . where. Close to the monastery there is a bridge (historical monument). odat\ cu stabilirea c\lug\rilor greci la M\n\stirea Co[ula.Târgu Frumos (DN 28 B) . [i nu numai. la numai 2 km abatere de la DN 28 B. se afl\ situat\ localitatea Tudora. XVIII-XIX [i spa]ii de cazare pentru pelerini. Turi[tii care doresc s\ poposeasc\ pân\ a doua zi vor fi caza]i `n cele 20 de locuri oferite de stare]ul m\n\stirii. comprising 3 churches. `n mijlocul p\durii de stejari. Their wide range pleases the heart and soul of the visitor who can take home a part of the soul of the peasants from Botosani.Trasee turistice botoºãnene 1 Drumul voievozilor Ia[i . dup\ cca. in Buda locality.Frumu[ica . traditional weavings. but also in times of peace for the delight of the soul and eyes at the sight of the beautiful princesses. baskets etc. The foreign and Romanian tourists. we recommend this route.P\durea Vorona 70 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 71 . occupying a surface of 117 hectares. 1. situat\ la intrarea pe teritoriul jude]ului Boto[ani. situated at the edge of a beautiful landscape. `ntr-o a[ezare splendid\. la Vorona pute]i admira portul popular local. XVIII pe râul Miletin. un alt punct de atrac]ie este stejarul multisecular cunoscut sub denumirea de ''Stejarul lui Cuza''. Tot aici exist\ un pod (monument istoric). Cuza. situat la marginea unui frumos codru `n suprafa]\ de 150 ha [i care cuprinde 3 biserici. religious painting. a library with religious books dating from the XVIII-XIXth centuries and accommodation spaces for pilgrims. built in the XVIIIth century on Miletin River. Cuza. De asemenea.spre Pe[tera Siha[trilor 2. In the vicinity of the monastery we find the lake.Baisa .

Ucraina (Her]a.Arcu[ul [i peni]a Localitate veche atestat\ documentar `n 1435. fishing. Noua Suli]\. care v\ ofer\ momente pl\cute de petrecere a timpului liber `n mijlocul naturii. un centru etnografic cu elemente de art\ popular\.Stauceni . Cernauti) When you say Botosani. so that today it is considered a protected species and natural monument.Cristinesti Racovat was extended through the creation of a branch from Dorohoi to Sendriceni . canotajului. Boto[ani . you can stop at Cucorani. There is also a beautiful church: ''Saint Nicholas''. {tef\ne[ti. la prima intersec]ie se vireaz\ la dreapta spre localitatea Or\[eni Deal [i se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre localitatea Vorona. Se continu\ deplasarea dup\ marcajul turistic (triunghi) pân\ la cantonul Ple[a în rezerva]ie (cca 45 min. where you can visit the Memorial House of our national poet. În plus. on the national road DN 29 A and then on the county road DJ 208 you get to Liveni locality.Vorona (DJ 208) . 500 ha.Boto[ani . St\uceni [i prim\ria ora[ului {tef\ne[ti. Moreover. Follow us and you will feel the rustle of the forest and you will hear ancient folk songs or the wonderful ''Rhapsodies''. Cristine[ti. casa Cantacuzino-Pa[canu.Vladeni . an old crossing over Prut River. cu longevitate mare (cca. horseback riding etc. tradi]ii [i obiceiuri bine p\strate. The cultural-artistic manifestations organized in this locality are the Folk Festival ''The Golden Field'' (in June) and the Festival of winter traditions and customs (in December).Cucor\ni . From the centre of Tudora locality. with a famous folk dance ensemble. From Dorohoi.Vorona Mare (DJ 208) Tudora (DJ 208 I). Alte atrac]ii oferite de comun\ sunt posibilit\]ile de practicare a pescuitului. An old settlement.Ipote[ti (DN 29 B) . 45 min. c\ o serie de localit\]i importante. Din centrul localit\]ii Tudora se continu\ deplasarea pe drumul DJ 208 H pân\ la cantonul silvic amplasat la limita p\durii.Racovat . raised in 1842.St\uceni .Cristine[ti . 4 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . în\l]at\ în 1842..Oraseni Deal (DJ 208) . spre municipiul Ia[i.Vama Siret. Nic\ieri nu po]i `n]elege mai bine ce l-a `ndemnat pe poet s\ descrie atât de frumos sentimente ce umplu cu siguran]\ sufletele fiec\rui român iubitor al naturii [i nu numai.Vorona (DJ 208) . apoi se ajunge `n Ipote[ti. Peisajul mirific invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe neuitate de lini[te [i reverie. on the county road DJ 294 C (3 km).Botosani).Dumeni . Noua Sulita. Boto[ani (DN 29) .Mih\ileni .Vârvu Câmpului .Agafton . and from Vorona Mare locality the county road DJ 208 I turns left towards Tudora locality. De la {tef\ne[ti. and from there to Vorona locality. În localitate se p\streaz\ vestigii ale unei cur]i boiere[ti din sec.Tudora Foto: Arhiva Prim\riei Tudora . [i-au exprimat dorin]a de a figura pe traseele turistice propuse de noi.Cristine[ti . v\ pute]i opri la Popasul Cucorani. The pond has a surface of around 500 hectares.Manoleasa .Ipote[ti . a ap\rut traseul nr. The locality also preserves vestiges of an aristocratic mansion from the XV-XVIth centuries. The tourists can reach Sulita on the national road DN 29 D and then on the county road DJ 297. The mirific landscape invites the tourists to dream and offers them unforgettable moments of quietness and reverie. We also mention that a series of important localities. we find Rediu tourist lodge. Moreover.Chisinau) Coming from Suceava and Transylvania. will give the possibility to turn to account the tourist potential of the localities crossed by the respective routes.Vl\deni Agafton . mai poate oferi turistului pl\cerea vizit\rii unei vechi biserici.Ucraina. prin crearea unei ramifica]ii de la Dorohoi spre {endriceni . cu multe exemplare seculare. vechi loc de trecere peste apa Prutului este barajul de la Stânca-Coste[ti. after leaving the urban area.000 years). at the first junction the road turns right towards Oraseni Deal locality. 45 km.000 ha. Cantacuzino-Pascanu house. we find the dam from Stanca-Costesti.Vama Siret. lacul `]i aduce aminte de clipele copil\riei `n care ''Fiind b\iet p\duri cutreieram . offering pleasant moments in the heart of nature. unde a copil\rit genialul muzician George Enescu [i a c\rui cas\ ofer\ turi[tilor momente de aleas\ reverie."). pe lâng\ aceste trasee turistice. Returning to the national road DN 29 B.Cucorani .Racov\] . This tree of Central-European origin.Baisa . Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa.Boto[ani). Boto[ani .Ripiceni . In the reservation from Tudora. Here you can admire objects and furniture that were silent witnesses to the master's creation and have formed at the same time the childhood space of the musician. on the valley of Tisa Brook. From Stefanesti.Republica Moldova (B\l]i . se afl\ cabana turistic\ Rediu. with a long life span (approx.Radauti Prut .Racov\]. after approx.Tru[e[ti .Ukraine.Stânca . centru comercial.Havârna . regions or countries besides Cernauti Region or Botosani County. pe DN 29 A [i apoi pe DJ 208 ajunge]i `n localitatea Liveni. the route continues on the county road DJ 208 H up to the forest canton located at the edge of the forest. the road continues to Tudora.Dumeni . The reservation from Tudora is famous and placed under protection for its exemplars of yew tree. we suggest to the tourists who want to go to the Republic of Moldova to visit the hunting and cultural sights on the route. canotajului. canoeing and swimming being allowed.Racovat .Racovat . gândul `]i zboar\ spre Eminescu [i Enescu.Pomârla . Tisa Reservation spreads between Racului Brook and Tisa Brook and it can be crossed in about 60 minutes. an ethnographic centre with elements of folk art.''. vom ajunge `n ora[ul {tef\ne[ti. There is no other place where one can better understand what urged the poet to describe in such a beautiful way the feelings that fill the hearts of each Romanian.Or\[eni Deal (DJ 208) . permi]ând practicarea pescuitului.000 hectares. `notului.). Comuna Suli]a prezint\ un interes deosebit prin iazul Drac[ani. Aici pute]i admira obiecte [i mobilier care au fost martori t\cu]i [i au creat totodat\ spa]iul copil\riei muzicianului. Prin statuarea acestor trasee turistice se va putea valorifica mai bine poten]ialul turistic al localit\]ilor de pe linia respectivelor trasee. Alte trasee Consiliul Jude]ean Boto[ani a propus. XV-XVI. un interes [tiin]ific îl reprezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen.Ripiceni . This area offers a wide range of tourist products. de-a lungul timpului.Cucorani . `ntr-un loc la care nu po]i ajunge decât cu piciorul. Over Prut River towards Moldova Suceava (DN 29) . pe valea pârâului Tisa. the beech forest with common oaks and hornbeams (many ancient exemplars) presents also an increased scientific interest. fairs are organized here for the presentation and sale of handmade and agricultural products (the commune has been known as a borough since 1817-1819). Atrac]ia culinar\ a acestui loc este puiul la rotisor cu mujdei [i m\m\ligu]\.Republic of Moldova (Balti .Chi[in\u) Venind dinspre Suceava [i Ardeal.Ucraina . La Suli]a se poate ajunge pe DN 29 D [i apoi pe DJ 297.Dorohoi . dintre care cele mai reprezentative [i de renume sunt produsele din ceramic\ tradi]ional\.Mihaileni . The path continues following the tourist mark (triangle) up to Plesa canton inside the reservation (approx. In this context. documentary certified in 1435.'' ("As a boy I used to roam the forests.. The culinary attraction of this place is fried chicken with garlic sauce and maize porridge.. and from there in Ipotesti.Cristinesti Ibanesti .Tudora Botosani (DN 29) . Radauti Prut. a fost mult exploatat în trecut.Dorohoi . ora[ul {tef\ne[ti a fost. 60 minute. Situat `ntr-un lumini[ al p\durii.Varvu Campului Bucecea . Acest arbore de origine central-european\. On the national road DN 29. well preserved traditions and customs. În rezerva]ia de la Tudora. Apart from the presence of the yew tree. dup\ ie[irea din zona urban\. economic [i cultural al v\ii Prutului. Other sights are represented by the possibilities to practise fishing.Stefanesti Stanca . Returning to DN 29 D. 5 (intrarea în jude]ul Boto[ani dinspre Diakivi]chi . iar în localitatea Vorona Mare se vireaz\ la stânga pe drumul jude]ean DJ 208 I spre localitatea Tudora.Dorohoi . named after the nearby village. in a place you can get to only on foot. regiuni sau ]\ri decât Regiunea Cern\u]i sau jude]ul Boto[ani.Ucraina . a c\rei construc]ie a fost atribuit\ lui {tefan cel Mare. Rezerva]ia Tisa este cuprins\ între Pârâul Racului [i Pârâul Tisa. 72 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 73 . arbore ocrotit prin lege.Rediu .. Cristinesti.V\cule[ti .Ucraina.V\cule[ti . respectiv prim\riile comunelor Pomârla..R\d\u]i Prut . On Sundays. Stefanesti. 45 km. 3. exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. De la Dorohoi. Rezerva]ia de la Tudora este cunoscut\ [i pus\ sub protec]ie pentru exemplarele de tisa. pe DJ 294 C (3 km). a dam which created a lake with a length of 70 km and a surface of 7. can also offer the tourists the pleasure of visiting an old church.Racov\] . swimming. After Vorona. your thought wanders to Eminescu and Enescu. care asigur\ trecerea frontierei tot spre Regiunea Cern\u]i . 3 km.Vaculesti .Suli]a . Ar\t\m.Ukraine .Ukraine (Herta. canoeing.Dersca .Mitoc .Liveni . The approval of these tourist routes. locul copil\riei lui {tefan Luchian. these routes will also be traversed by tourists from other towns. a fourth route was created (entrance to Botosani County towards Diakivitchi . which would include the frontier points to and from Cernauti Region . propunem turistului care ar vrea s\ ajung\ `n Republica Moldova s\ viziteze atrac]iile cinegetice [i culturale de pe acest traseu. where the brilliant musician George Enescu spent his childhood years and whose house can offer the tourists moments of reverie.Baisa . Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa. ~n plus.Bucecea . Pe DN 29. an architectural monument.Liveni . Stauceni localities and also Stefanesti Town Hall.Cristine[ti Ib\ne[ti .Ukraine . the most famous and most representative being the traditional pottery.{tef\ne[ti . Spre Moldova de peste Prut Suceava (DN 29) . 3000 ani). c\l\riei etc.. Revenind la DN 29 D [i parcurgând cca.Baisa . Acest iaz are o suprafa]\ de cca.Manoleasa . aceste trasee vor putea fi cunoscute [i valorificate [i de turi[tii sosi]i din alte ora[e. Revenind pe DN 29 B. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii. the childhood universe of Stefan Luchian.Tudora (DJ 208 I) Starting from the City of Botosani and following the signs towards the City of Iasi. totodat\.{tef\ne[ti .Hili[eu Horia .Ipotesti (DN 29 B) .Ukraine. s\ înfiin]eze [i altele. economic and cultural centre of Prut Valley.Baisa . the lake brings back memories from the childhood years when ''Fiind baiet paduri cutreieram . at a distance of 3 km.Baisa .Rediu .Dersca . Primul popas venind dinspre jude]ul Suceava se poate face `n localitatea Baisa. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. Foto: Centrul Na]ional de Studii "Mihai Eminescu" .Vaculesti Dorohoi . care s\ aib\ ca direc]ie de ie[ire sau de intrare în ]ar\ punctele de trecere a frontierei spre sau dinspre Regiunea Cern\u]i .Havarna Dorohoi .Vorona Mare (DJ 208) . dup\ parcurgerea a cca. Tot bine p\strat este monumentul eroilor din R\zboiul de Independen]\ [i din Primul R\zboi Mondial.P\durea Tudora Suceava (DN 29) .Pomarla . there is a canyon which has been dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters. the Research Centre or "Mihai Eminescu" National Library.Stefanesti Trusesti .Cucorani . Exist\ o frumoas\ biseric\: ''Sfântul Nicolae''. has been largely exploited in the past. 3 km. Urma]i-ne [i ve]i sim]i fo[netul p\durii [i ve]i auzi picurându-v\ `n ureche doine str\bune sau minunatele ''Rapsodii'' enesciene.Dorohoi . with a high tourist potential. Stefanesti City has been the commercial.Hiliseu Horia . monument de arhitectur\.Dorohoi Liveni . whose construction was attributed to Stephen the Great. numit a[a dup\ denumirea satului din apropiere. namely the town halls of Pomarla. Well preserved is also the monument of the heroes of the War of Independence and World War I. Cern\u]i) Când roste[ti Boto[ani. circuitul acesteia durând cca. The first stop coming from Suceava County can be made in Baisa locality. the tourist route Suceava Baisa .Botosani) and also a fifth route (entrance to Botosani County from Diakivitchi . cu poten]ial turistic.Dorohoi . with a very precious wood. Plecând din municipiul Boto[ani.Boto[ani) [i traseul nr.Mitoc . Sulita Commune is very interesting due to Dracsani Pond. we reach Stefanesti City. Aceast\ zon\ ofer\ [i o gam\ larg\ de produse turistice.Suil]a . Centrul de studii eminesciene sau Biblioteca na]ional\ ''Mihai Eminescu''. R\d\u]i Prut.). baraj ce realizeaz\ o acumulare de ap\ pe o lungime de 70 km [i o suprafa]\ de 7.Lac p\dure Baisa The bow and the pen Suceava (DN 29) . conform indicatorilor de circula]ie rutier\. Situated in a forest glade. which is protected by law. have expressed their desire to be included in the suggested routes. after approx. În acest context s-a suplimentat traseul turistic Suceava .Botosani . `notului. Manifest\rile culturalartistice organizate în aceast\ localitate sunt Festivalul de folclor ''Holda de aur'' (luna iunie) [i Festivalul datinilor [i obiceiurilor de iarn\ (luna decembrie).Cristinesti .Liveni Racov\] . ~n zilele de duminic\ se organizeaz\ târguri pentru prezentare [i vânzare produse artizanat [i agricole (comuna este cunoscut\ ca târg `nc\ din perioada anilor 1817-1819). Din localitatea Vorona se urm\re[te indicatorul de circula]ie spre Tudora. cu un renumit ansamblu de dansuri populare. Other routes Botosani County Council wants to establish other routes besides the existing ones. unde pute]i vizita aici Casa Memorial\ a poetului nostru na]ional. which provides the crossing of the border towards Cernauti Region . cu lemn foarte pre]ios. la km 3.Ipotesti .

000 years). Haiducul Coroi se ascundea `n p\durile din zon\. Bucecea B\l]ile Siretului. with a long life span (approx. the Ancient Beech Forest from Stuhoasa. scattered on the banks of the rivers. Num\rul redus de arbori de tisa cu vârste seculare se explic\ prin defri[area abuziv\ a acestora din motivul c\ frunzele acestei specii erau toxice pentru animale.Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . rezerva]ia se afl\ `n custodia Direc]iei Silvice Boto[ani.Rezervaþii naturale ºi monumente Text: Rocsana GAFENCU . 74 << P Botosani County has nine natural protected areas included in the National Network of Protected Areas: Tudora Forest. Rezerva]ia Tudora a atras aten]ia unor ONG-uri locale care. figur\ mitic\ ce mai r\scole[te [i ast\zi amintirile b\trânilor din comun\. due to the existence of Taxus baccata (yew) mast. the Alder forest from Horlaceni. Rezerva]ia floristic\ Stânca{tef\ne[ti. P\durea Ciornohal. Rezerva]ia floristic\ Ripiceni-Manoleasa. every year more and more tourists coming to the reservation in order to admire the beauty of the landscape and to see the places where the legendary outlaw Coroi used to hide.Rezerva]ia P\durea Tudora 2. cu lemn foarte pre]ios. Ciornohal Forest. together with APM Botosani and Botosani Forest Department. few exemplars remaining with ages of 300-350 years. [i legendei haiducului Coroi. there is a canyon dug in limestone and sandstone through vertical erosion by the flowing waters. Turb\ria de la Lozna [i Lac Stânca-Coste[ti. have marked the tourist routes. Arini[ul de la Horl\ceni. aceste activit\]i se desf\[oar\ conform legisla]iei `n domeniu. and also due to the legend of Coroi outlaw. With a surface of 119 hectares. the reason being that the leaves of this species are toxic to animals. încât a necesitat s\ fie declarat ca specie ocrotit\ [i monument al naturii. Bucecea Baltile Siretului. has been widely exploited in the past.compartimentul "Protec]ia naturii" ale naturii din judeþul Botoºani La nivelul jude]ului Boto[ani sunt declarate nou\ arii naturale protejate incluse în Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: P\durea Tudora. `mpreun\ cu APM Boto[ani [i Direc]ia Silvic\ Boto[ani. arbore ocrotit prin lege. un interes [tiin]ific prezint\ p\durea de fag cu gorun [i carpen cu multe exemplare seculare. Pe lâng\ prezen]a speciei de tisa. a fost mult exploatat în trecut. F\getul Secular de la Stuhoasa. au evaluat numeric exemplarele de Taxus baccata [i. robbing them and giving the loot to the poor. datorit\ existen]ei arboretului de Taxus baccata (tisa). lemnul acestora era folosit la confec]ionarea cuielor folosite `n trecut la construc]iile locale [i erau comercializate `n toate jude]ele Moldovei. The present surface of the protected natural area ''Tudora Forest'' has been since ancient times a source of life and income for the local population. cu longevitate mare (circa 3000 ani). recoltarea ciupercilor. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Cu o suprafa]\ de 119 ha. In the reservation from Tudora. After the area was declared a natural reservation. have cleaned the water streams from the reservation (Tisa. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . through traditional activities. au marcat traseele turistice. these activities were performed according to the legislation in the field. 850 exemplars of yew tree in the reservation. a mythical figure that still haunts the memories of the old men. evitând astfel defri[area sau transferul puie]ilor `n diferile localit\]i. the natural reservation of yew tree from Tudora was discovered in 1937 as a spontaneous and compact vegetation. the wood was used for the production of the nails used in the local construction sector. with a very precious wood. Besides the presence of the yew tree.Stejar secular din P\durea Tudora Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 75 . nu `n ultimul rând. waiting for the convoys of landlords that crossed the local roads. exist\ un canion care este s\pat în calcare [i gresii biogene prin eroziune pe vertical\ [i datorit\ apelor curg\toare. De asemenea. mushrooms etc. today being considered a protected species and natural monument. Acest arbore de origine central-european\. the reservation is in the custody of Botosani Forest Department and it is protected. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . prin desf\[urarea unor activit\]i tradi]ionale. Tudora Reservation has drawn the attention of some NGOs which. an de an tot mai mul]i turi[ti tranzitând rezerva]ia pentru a admira frumuse]ea peisajului [i a cunoa[te locurile unde se ascundea odinioar\ legendarul haiduc Coroi. au igienizat cursurile de ap\ din rezerva]ie (Pârâul Tisei. 3. Actuala suprafa]\ a ariei naturale protejate ''P\durea Tudora'' a constituit `nc\ din cele mai vechi timpuri o surs\ de existen]\ [i de venituri pentru popula]ia local\. rezerva]ia natural\ de tisa de la Tudora a fost semnalat\ `nc\ din anul 1937 ca o vegeta]ie spontan\ [i compact\. common oak and hornbeam forest is also of scientific interest. on the valley of Tisa Brook. de exemplu colectarea plantelor medicinale.tisa 1 2 Natural reservations and monuments in Botosani County Pãdurea Tudora \durea Tudora constituie una dintre cele mai vizitate arii naturale protejate din jude]. situl a devenit [i o atrac]ie turistic\. În rezerva]ia de la Tudora. are paza asigurat\. the beech. au desf\[urat ac]iuni de con[tientizare public\ a popula]iei [i autorit\]ilor locale privind importan]a conserv\rii habitatului [i a speciilor de flor\/faun\ salbatic\. pândind convoaiele de boieri care tranzitau drumurile locale. The outlaw used to hide in the forests in the area. jefuindu-i [i `mp\r]ind s\racilor prada confiscat\. comprising many ancient exemplars. There are approx. 1.Taxus baccata . the clearing or the transfer of seedlings to other localities being thus avoided. being also sold in all the counties of Moldavia. the site has also become a tourist sight. the Flower Reservation Ripiceni-Manoleasa. Tudora Forest Tudora Forest is one of the most visited natural protected areas in the county. a species declared natural monument. Racului and Ocup Brooks). the Peat Bog from Lozna and Stanca-Costesti Lake. have counted the exemplars of Taxus baccata and have initiated public awareness campaigns for the population and local authorities regarding the importance of preserving the habitat and the wild species of flora/fauna. such as the collection of medicinal herbs. Racului [i Ocup). ~n prezent. specie declarat\ monument al naturii. the Flower Reservation Stanca-Stefanesti. This central-European tree. At present. ~n rezerva]ie exist\ circa 850 de exemplare de tisa dispersate pe pantele râurilor [i din care pu]ine se mai `ncadreaz\ `n vârstele de 300-350 de ani.P\durea Tudora . pe valea pârâului Tisa. The low number of centennial yew trees is explained by their abusive clearing. Dup\ declararea zonei ca rezerva]ie natural\. Moreover.

alpino-boreale [i atlantice. located at the northern limit of the area: Cotinus coggygria. Situl este situat în partea de vest 2. The block of sediments deposited on the crystalline basis belongs to the Paleozoic. European and circumpolar elements. cu toate perturb\rile suferite. specie cu o ecologie interesant\. europene [i circumpolare. Pe baza acestor criterii. the identified type of habitat being the one of Dacian forests of oak and hornbeam. reprezentat prin depozite sarmatice. The flower species of community interest Angelica palustris was also identified at the site. Importan]\ deosebit\ au [i speciile de origine continental\ [i sudic\. cu particularit\]i evidente [i de mare însemn\tate fitogeografic\. the Lozna-Dersca perimeter is included in the Moldavian Platform. precum [i valoarea geologic\ a zonei au constituit criteriile declar\rii acestei loca]ii ca rezerva]ie [tiin]ific\. Pãdurea Vorona abitatul identificat este de tipul ''p\duri dacice de stejar [i carpen''. [opârli]a. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . It is also an important landscape element that changes according to season.Turb\ria Lozna Dersca T eritoriul pe care se afl\ situl apar]ine Miocenului. The species of continental and southern origin are very important as well. Mititelu and his collaborators on the flora of Stanca-Stefanesti reservation mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. represented by sarmatian deposits. Alpine-Boreal and Atlantic elements can also be encountered. 4 prezint\ un interes [tiin]ific deosebit. Substratul geologic de vârst\ sarma]ian\ al sitului este reprezentat prin roci alc\tuite din conglomerate. Many continental and southern elements (steppe) can also be encountered here. Callergon giganteum [i Marchanthia polymorfa. D. epimetamorphic rocks (chlorite . The dominating soil is forest brown. P\durea este proprietate privat\ a M\n\stirii Vorona [i fond forestier The identified type of habitat is ''Dacian forest of oak and hornbeam''. roci carbonatice. The researches performed on the flora and vegetation reveal the wealth of the existing genetic content and the phytogeographical significance of the vegetal layer.000 m. perimetrul Lozna-Dersca se 2 încadreaz\ în Platforma Moldoveneasc\. În sit s-au identificat 424 specii de plante vasculare. The forest is the private property of Vorona Monastery and the forest content is in the property of the state. roci porfirogene. intersperse with podsol. la limita vestic\ a arealului. Due to the high capillarity of the plants that form the peat bog layer. iar tipul de habitat identificat este cel al p\durilor dacice de stejar [i carpen. the dominating species being Drepanocladus aduncus. especially in Moldavia. Elementele floristice predominante sunt cele eurasiatice. apa î[i g\se[te un bun loca[ de acumulare în aceste z\c\minte (apa de z\c\mânt). The Dacian-Balkan element is represented only through the species Rhinanthus rumelicus. Se `ntâlnesc `ns\ [i elemente alpinocarpatice. ~n sit s-a identificat [i specia floristic\ de interes comunitar Angelica palustris. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. Apele au un aspect de mla[tin\ datorit\ dispunerii z\c\mintelor pe un pat argilos impermeabil. sand and purple clay. Besides the rich flora and the powerful conservative character.P\durea Vorona flora of Vorona Reservation is very interesting as regards the phytogeographical aspects. eviden]iaz\ c\ specia s-a men]inut `ntr-o ambian]\ cenotic\ tipic\ stânc\riilor calcaroase. The dominating flower elements are the Eurasian. iar în partea superioar\ de roci epimetamorfice de tipul [isturilor sercito-cloritoase. Rare species of plants from the vascular flora can be found here. Covorul vegetal este variat [i H Ciornohal Forest The territory of the forest belongs to the Miocene era. apoi argilele [i mai pu]in loess-ul. Ea constituie [i un important element de peisaj care se reînnoie[te în func]ie de anotimp. Referindu-se la vegeta]ie. Fundamentul cristalin este alc\tuit din mica[isturi. Ciornohal Forest is part of the Balkan-Meossian province. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. Elementul daco-balcanic este reprezentat numai prin specia Rhinanthus rumelicus. Callergon giganteum and Marchanthia polymorfa. From a geological point of view. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. iar pe alocuri apare podzolul. On the basis of these criteria. cu o expresivitate remarcabil\ pentru aceast\ Vorona Forest zon\ colinar\.P\durea Ciornohal Î Lozna Dersca Peat Bog The identified types of community habitats are the ''Natural eutrophic lakes and peat bogs capable of natural regeneration''. as well as the geological value of the area represented the criteria for the declaring of the location as scientific reservation. consisting of many xerophyte elements. the bream.sericite slate) and carbonate rocks in the superior part. P\durea Ciornohal este un e[antion al ecosistemului relictar de silvostep\ disjunct din nordul ]\rii. The site is located in the western part of Botosani County. Este singura loca]ie din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. Rezervaþia floristicã Stânca-ªtefãneºti ceast\ rezerva]ie apar]ine tipului de habitat comunitar ''Comunit\]i rupicole calcifile sau paji[ti bazifile din Alysso-sedion albi''. they describe the species Asplenio-Schivereckietum as new to science. rezerva]ia forestier\ Ciornohal prezint\ un interes deosebit [i sub aspectul vegeta]iei. printre care dominante sunt specia Drepanocladus aduncus [i specii ca Chrysohypnum sommerfeltii. Chrysohypnum sommerfeltii. Referring to the vegetation. Este habitat rar în România prin grosimea stratului de turb\ eutrof\ pân\ la neutr\ (1. the water can accumulate in these deposits (deposit water). The institution responsible for the management of the site is Botosani Forest Department (Trusesti Administrative Unit). Mititelu and his collaborators show that the species was preserved in a cenotic ambiance typical of the calcareous rocks. Ciornohal Forest is a sample of the relic ecosystem of forest steppe. with all the alterations suffered. precum [i o serie de specii dacice [i balcanice. si au descris Asplenio-Schivereckietum ca nou\ pentru [tiin]\.5-6 m grosime). Mesozoic and Neozoic eras. A The flower reservation Stanca-Stefanesti S The identified type of community habitat is called ''Rupicole communities with plants that grow on calcareous soils or grasslands with plants that prefer alkaline soils from the Alysso-sedion albi habitat''. element pontic-submediteranean de mare însemn\tate fitogeografic\. constituit din numeroase elemente xerofite. se men]in înc\ într-o stare cvasinatural\. The existence of the species Schivereckia podolica in Romania initially in one place (Stanca-Stefanesti Reservation). grouped in 56 families were discovered at this site. rocks (conglomerates). mezozoicului [i neozoicului. alongside a rich and varied flora. It was noticed that the rare flowers are accompanied by species that only grow here such as: the houseleek. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. turb\ria de la Dersca fiind o mla[tin\ eutrof\. a Pontic-sub-Mediterranean element of great phytogeographical significance. is still maintained in a semi-natural state.chrysophyllum. al\turi de o flor\ bogat\ [i variat\. The latter is varied and presents an increased scientific interest. The crystalline basis consists of mica-schist. dominated by xerophile species. cosaciul. which has sediments with a thickness of 1. at the western limit of the area. Solul predominant este cel brun de p\dure. `n mai pu]in de 30 de ani. 424 species of vascular plants. în special în Moldova. The waters have the aspect of swamps due to the location of the deposits on an impermeable clay bed.Pãdurea Ciornohal Turbãria Lozna Dersca 1. element ponticosubmediteranean. nisipuri [i argile vinete. the forest reservation Ciornohal presents a special interest also as regards the vegetation. [isturi amfibolice-roci mezometamorfice. Raritatea unor atât de autentice crâmpee de silvostep\. Institu]ia responsabil\ pentru managementul sitului este Direc]ia Silvic\ Boto[ani (Ocolul Silvic Tru[e[ti). being the most northern location with Cotinus coggygria.-4. a species with an interesting ecology. The peat layer consists of bryophytes. Cercet\rile efectuate de D. The phytocenosis encountered here. iar din punct de vedere petrografic predomin\ marnele argiloase. ce posed\ un pachet de sedimente în grosime de 1000-5000 m. called Toltry. the germander speedwell.000-5. grupate `n 56 de familii. Din punct de vedere geologic.5-6 m). trânjoaica [i de unele specii de briofite saxicole. uncommon in the north of the country. Cercet\rile asupra florei [i vegeta]iei din sit reliefeaz\ bog\]ia genofondului existent [i `nsemn\tatea fitogeografic\ a covorului vegetal. justific\ propunerea de a fi supus\ regimului de ocrotire a întregii suprafe]e ocupate de p\durea Ciornohal. The Foto: BOARDMEDIA . Stratul de turb\ este format în special din briofite. Turb\ria se poate reface natural. The scarceness of such genuine glimpses of forest steppe. P\durea Ciornohal apar]ine provinciei balcano-meossiace [i este sta]iunea cea mai nordic\ cu Cotinus coggygria. Datorit\ capilarit\]ii ridicate a plantelor ce alc\tuiesc stratul turbifer. the peat bog from Dersca being an eutrophic swamp. the illyric cowfoot and some species of bryophytes that grow among rocks. n acest caz identific\m un habitat comunitar tip ''Lacuri eutrofe naturale [i The peat bog can regenerate on its own in less than 30 years. 3 Aici vegeteaz\ specii de plante rare din flora vascular\ a României. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 77 . Stiva de sedimente dispuse peste fundamentul cristalin apar]in paleozoicului. clay and not so much loess. Aici se întâlnesc [i numeroase elemente continentale [i sudice specifice stepei. and from a petrographic point of view we find clay marl. cu predominarea speciilor xerofile. with a remarkable expressiveness for this hill area. alternating with sandstone. Fitocenozele întâlnite aici. amphibolic schist mesometamorphic rocks. Pe lâng\ flora bogat\ [i puternicul caracter conservativ. Existen]a ini]ial\ `n România numai `ntr-o singur\ sta]iune (Rezerva]ia Stânca-{tef\ne[ti) a speciei Schivereckia podolica. This is the only location in the country where we can find the plant Schivereckia podolica. Se constat\ c\ raritatea floristic\ este `nso]it\ de unele endemisme ca: urechelni]a. C. Flora rezerva]iei Vorona prezint\ un remarcabil interes sub aspect fitogeografic. alternând cu gresii. with obvious particularities of great phytogeographical significance. but the AlpineCarpathian. Mititelu [i colab.chrysophyllum. aflate la limita nordic\ a arealului: Cotinus coggygria. The geological sub-layer of the site of sarmatian age is represented by proprietate public\ a statului. justifies the proposal for inclusion of the entire surface of Cionohal Forest under protection. Turb\rii capabile de o regenerare natural\''. connected to the limestone sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. a Pontic-sub-Mediterranean element. numite Toltry. as well as a series of Dacian and Balkan species. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani Rezerva]ia floristic\ Stânca-{tef\ne[ti a jude]ului Boto[ani. D. Mititelu [i colaboratorii asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. The investigations performed by D. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . C. It is a rare habitat in Romania through the thickness of the eutrophic to neutral peat layer (1.

Bucecea . ambele cu { suprafa]a de 1 ha. only the plants that grow on the debris were transferred to another location. specie cu o ecologie interesant\. in Ripiceni Commune. Cercet\rile efectuate de D. the specialists discovered that the plants blossomed and produced fruit. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. s-a constatat c\ plantele au `nflorit. prin invadarea prundi[urilor. În zona de interes s-au identificat arborete cu caracter natural. which are consumed in the private households or sold in the markets. underlining the Pontic-Sarmatian character of the flora in this area. as the technique of detaching the blocks of rocks together with the plants was not efficient (the rock was very brittle and deeply altered . around 50 exemplars have been growing in this area. Dup\ anul 1950. in order to find a similar location. `n care specia Fagus sylvatica se g\se[te la limita estic\ a arealului na]ional. being placed in the proximity of the water stream. where the human influence is minimum.Alte rezervaþii Arini[ul de la Horl\ceni F\getul secular Stuhoasa Este o rezerva]ie forestier\ cu suprafa]\ de 60. Arboretele de provenien]\ natural\ ocup\ o suprafa]\ de 83. have affected the integrity of this reservation. perimetru forestier pentru protec]ia solului [i consolid\ri versan]i. the second flower reservation was established and legally declared. as well as artificial mast. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . Aceste arii protejate reprezint\ singurele loca]ii din ]ar\ unde vegeteaz\ planta Schivereckia podolica. located on the bank of Prut River. The works on Prut River (the construction of the dam and of StancaCostesti lake). with ancient trees. the reef limestone appears to the surface in some parts. significant areas covered by shrubberies from the original cleared riverside coppices or shrubberies consisting of native species. a species with an interesting ecology. iar în partea mai înalt\ a luncii din pâlcuri de lunc\ cu stejar peduncular. through the invasion of gravel. both with a surface of 1 hectare. suprafe]e `nsemnate sunt transformate `n terenuri agricole folosite pentru cultura porumbului. Acela[i procedeu s-a utilizat cu rezultate bune [i `n Gr\dina Botanic\ Ia[i. only two natural reservations are mentioned by name in Law no. a few rocky regions existing on the bank of Prut River. reducing the number of plants. legat\ de substratul calcaros constituit din calcare recifale de vârst\ buglovian\. Aria de Protecþie Specialã Avifaunisticã "Lac Stânca-Costeºti" Î n lunca Prutului se deosebesc urm\toarele tipuri de habitate: z\voi natural. Here.5 hectares. Urm\rinduse evolu]ia an de an. an area was chosen at approximately 25 km north of Stanca . riverside coppices with willows and also clumps of pedunculate oaks in the higher parts. reprezentând e[antioane de peisaj deosebit. replacing the natural riverside coppices and the meadow forests with oaks. the main issue has been the salvation of the species Schivereckia podolica. Un alt obiectiv de interes conservativ situat `n zona ecologic\ studiat\ este P\durea Z\voi Prut. with a surface of 2 hectares. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. hydrophilic grasslands which are periodically covered with water. având vârste de 10-30 ani. have affected the integrity of this reservation. 5/2000. Dup\ `ncerc\ri `n ani succesivi. Natural masts were identified in the area. por]iuni destul de însemnate acoperite cu tuf\ri[uri provenite din z\voaiele originale defri[ate sau tuf\ri[uri formate din specii autohtone. These lands from the meadow of Prut River extend in the detriment of the other natural areas. resulted mostly from the plantations cultivated after 1950. prin construc]ia barajului [i a lacului de acumulare Stânca-Coste[ti. After several attempts. reducing the number of plants. which shelters species of flora that live in moist areas. Mititelu and his collaborators on the flora of the reservation from StancaStefanesti mention 416 cormophyte species and 17 bryophyte species. fiind amplasate în imediata vecin\tate a cursului de ap\. dominated by the native natural vegetation. representing wonderful landscape elements. cartofului. efectivele plantei fiind `n continuu declin. asupra florei rezerva]iei Stânca{tef\ne[ti men]ioneaz\ 416 specii cormofite [i 17 specii briofite. unde domin\ vegeta]ia natural\ autohton\. Ripiceni. au afectat integritatea acestei rezerva]ii. oat. The old natural forests from the area consisted mainly of riverside coppices with white and black poplars. Aici apari]ia la zi a calcarelor recifale are loc `n câteva puncte. subliniind nuan]a ponto-sarmatic\ a florei din aceast\ zon\. formând l\stari vegetativi [i rozete puternice. Subcomisia Monumentelor Naturii Ia[i a `nceput cercetarea condi]iilor ecologice `n care planta cohabit\ [i a `ncercat g\sirea unei sta]iuni similare. From among them. called Toltry. the latter having low stability and functionality. being included in the National Network of Protected S Areas: the flora reservation from Stanca-Stefanesti and the flora reservation from Ripiceni. Since 1971. ~n urma cercet\rilor efectuate s-a ales pentru transplantare o zon\ la cca 25 km nord de Stânca. where the species Fagus sylvatica is encountered at the eastern limit of the national area.5 hectares. cu suprafa]a de 2 ha. la altitudini de 50-150 m. O parte din aceste iviri au fost exploatate. at altitudes of 50-150 m. Since the start of the works. efectivele plantei fiind `n continuu declin. s-au introdus pe scar\ larg\ plopii euroamericani. Astfel s-a constituit [i declarat legal a doua rezerva]ie floristic\ localizat\ pe malul Prutului. [i anume la Ripiceni (actualmente comuna Manoleasa. ~n zona de lunc\. paji[ti hidrofile care periodic sunt acoperite de ap\. `n urma solu]ion\rii unui litigiu privind limita dintre cele dou\ comune).over 100 cm). connected to the calcareous sub-layer consisting of reef limestone of Buglovian age. with ages of 10-30 years. `n care sunt protejate specii de flor\ specifice zonelor umede. the Euro-American poplars were widely introduced. Bucecea Baltile Siretului It is a complex flower reservation. being the reason why the forest was declared natural protected area. legumelor [i plantelor ale c\ror produse se folosesc `n gospod\riile proprii sau ajung `n pie]ele agroalimentare Aceste terenuri agricole din lunca Prutului se extind `n defavoarea celorlalte zone naturale.B\l]ile Siretului Lucr\rile de amenajare a râului Prut. cu arbori seculari [i unde influen]a omului este aproape minim\. acestea având o redus\ stabilitate [i func]ionalitate. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani A Protected sights in the ecologic area The protected natural areas scattered like islands in the meadow of Prut River have the purpose of protecting and preserving the valuable species of flora and fauna. Since 1971. Foto: Arhiva Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Boto[ani . The works on Prut River (the construction of the dam and of Stanca-Costesti lake). Observing their evolution from year to year. motivul care a stat la baza declar\rii ariei naturale protejate. After 1950. s-a recurs la transplantarea numai a plantelor aflate pe grohoti[. Obiective protejate în zona ecologicã riile naturale protejate r\spândite insular `n cadrul Luncii Prutului au ca scop protejarea [i conservarea speciilor valoroase de flor\ [i faun\.Rezerva]ia natural\ Bucecea . Din anul 1971. provenite în special din planta]iile executate dup\ anul 1950. Lucr\rile de amenajare a râului Prut. Din anul 1971 supravie]uiesc cca 50 de exemplare. cu o orientare NE. vegetables and plants. doar dou\ rezerva]ii naturale sunt nominalizate `n Legea nr. oriented towards north-east. The investigations performed by D.5 ha. ov\zului. forming vegetative sprouts and strong rosettes. these lands are used partly as hayfields and pastures and significant surfaces are transformed into agricultural lands used for growing corn.Ripiceni (today Manoleasa Commune. (arinul negru).B\l]ile Siretului Este o rezerva]ie floristic\ complex\. potatoes. Other Reservations The alder forest from Horlaceni Aceast\ rezerva]ie are suprafa]a de 5 ha [i conserv\ specia de arboret Alnus glutinosa This reservation has a surface of 5 hectares and preserves the species of mast Alnus glutinosa (the black alder tree). Thus. Another sight located in the studied ecologic area is Prut Forest. men]inându-se câteva stânc\rii pe malul râului Prut. vechile p\duri naturale au fost alc\tuite majoritar din z\voaie de plop alb [i negru [i z\voaie de salcie. After the investigations. Mititelu [i colab. fructificat. deoarece tehnica desprinderii blocurilor de stânc\ cu plante nu a dat rezultate (roca era foarte friabil\ [i alterat\ `n profunzime pân\ la peste 100 de cm). fiind incluse `n Re]eaua Na]ional\ de Arii Protejate: Rezerva]ia floristic\ de la Stânca-{tef\ne[ti [i Rezerva]ia floristic\ de la Ripiceni.5 ha. The ancient beech forest Stuhoasa It is a forest with a surface of 60. Some of these points are exploited. The natural mast occupies a surface of 83. a perimeter for the protection of the soil and consolidation of the slopes. înlocuind de regul\ z\voaiele naturale [i p\durile de lunc\ cu stejar. numite Toltry. 5/2000. after the settlement of a lawsuit regarding the limit between the two communes). The same procedure was used with good results also in the Botanical Garden in Iasi. `n com. Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 79 . aceste terenuri sunt folosite `n parte ca fâne]e [i p\[uni. ~nc\ din faza de `nceput a lucr\rilor s-a pus problema salv\rii speciei Schivereckia podolica. precum [i arborete cu caracter artificial. Dintre acestea.Lac Stânca-Coste[ti The bird-fauna with special protection''Stanca-Costesti Lake'' f C The following habitats can be distinguished in the meadow of Prut River: a natural riverside coppice. These protected areas are the only locations in the country where we find the plant Schivereckia podolica. the Sub-commission of the Natural Monuments in Iasi has begun to investigate the ecologic conditions where the plants live.

~n ceea ce prive[te ora[ul Boto[ani. the lake of Vorona Monastery and Mihai Eminescu's Lake (evoked on many occasions in his creation). ideal for fishing). As water storage basins we can mention: Catamarasti Lake (on Sitna River. având aceea[i `ntrebuin]are). de lini[te [i reverie. Hanesti Lake. din care 152 apar]in bazinului hidrografic Prut. Alte lacuri mai sunt: Lacul Curte[ti (pe râul Dresleuca. Regarding the City of Botosani. it is framed by two main rivers: Sitna (the main tributary of Jijia River . `n suprafa]\ de 39 ha. cât si pentru pescuit) [i B Lacul Stânca-Coste[ti-Bucecea. iazuri. Prut River Basin covers 88% of the county's surface and the rest of 12% is covered by Siret River Basin. ideal pentru pescuit). `n suprafa]\ de 164 ha. On the territory of Botosani County there are 156 water storage basins. Lacul St\uceni. A The blue lake in the forest Mihai Eminescu's Lake Located in a mirific landscape which invites to reverie and offers unforgettable moments of quietness to the sensitive tourists. used for both irrigations and for fishing) and Stanca-CostestiBucecea Lake. Lacul St\uceni. Other lakes are: Curtesti Lake (on Dresleuca River. Bazinul râului Prut ocup\ 88% din suprafa]a jude]ului. Aceast\ floare ginga[\ are un miros exotic. cu un volum de 1. iar 12% este ocupat de bazinul râului Siret. `n nord-vestul jude]ului. Lacul Havârna. lacul lui Mihai Eminescu este situat `ntr-un lumini[ al p\durii. The lake is covered with yellow water lilies. Din cauza acumul\rii de la C\t\m\re[ti.65 km) [i Dresleuca. Sitna River has a reduced flow when it reaches the City of Botosani. un afluent al Sitnei. Close to the town there are also a few large water storage basins and several small water storage basins (ponds). mplasat `ntr-un peisaj mirific care invit\ la visare [i ofer\ turistului sensibil clipe de neuitat. a surface of 1. having the same use). This delicate flower has an exotic. cu o suprafa]\ de 1600 ha [i o lungime de 70 km. realizându-se una din cele mai mari acumul\ri din ]ar\. situat `n partea vestic\ a jude]ului. The hydrographical network of Botosani County is represented by Prut River Basin and its tributaries and to a smaller extent by Siret River Basin. Printre cele mai reprezentative men]ion\m urm\toarele lacuri naturale: Lacul Ib\neasa (loc de pelerinaj pentru turi[ti).5 miliarde mc ap\. socoti]i de indieni ca cele mai des\vâr[ite dintre flori. pools. in the north-west of the county. situated in the western part of the county.600 hectares and a length of 70 km. ~n zona localit\]ii Stânca-Coste[ti a fost construit un C important nod hidrotehnic. Lacul m\n\stirii Vorona [i Lacul lui Mihai Eminescu (mult invocat `n poezia sa). ~n apropierea ora[ului mai sunt câteva acumul\ri mai mari de ap\ (sub form\ de lacuri) [i mai multe acumul\ri mici (gen iazuri).65 km) and Dresleuca. Dracsani Lake (on Sitna River. tulbur\tor [i poate fi admirat\ `n lunile iunie-iulie ale anului. Stauceni Lake. Havarna Lake. Ca lacuri de acumulare men]ion\m: Lacul C\t\m\r\[ti (pe râul Sitna. resulting one of the largest water storage basins in the country. with a surface of 39 hectares.bazinului hidrografic Siret. Because of the water storage basin from Catamaresti. iar 4 . folosit atât pentru iriga]ii. Stauceni Lake. We can mention some of the most representative natural lakes: Ibaneasa Lake (a pilgrimage place for tourists). Mileanca Lake. Lacul Negreni. reminding us of the poet's childhood. with a surface of 574 hectares.5 billion m3 of water. with a volume of 1. Lacul H\ne[ti. Lacul este `nc\rcat cu nuferi galbeni. `n suprafa]\ de 574 ha. fish farms and ponds. out of which 152 belong to Prut Basin and 4 to Siret Basin. acesta este `ncadrat de dou\ râuri principale: Sitna (principalul afluent al Jijiei . Pe teritoriul jude]ului Boto[ani exist\ un num\r de 156 lacuri de acumulare.Lacuri Foto: BOARDMEDIA . Lacul Drac[ani (pe râul Sitna. Lacul Mileanca. An important hydrographical hub was built in the area of Stanca-Costesti locality. with a surface of 164 C hectares. 80 << Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani Advertorial Consiliul Jude]ean Boto[ani >> 81 . a tributary of Sitna River. Lacul Cal Alb. pepiniere piscicole [i hele[teie. aducând aminte de clipele copil\riei poetului Mihai Eminescu. Mihai Eminescu's lake can be found in a forest glade. râul Sitna are un debit mic `n dreptul ora[ului Boto[ani. Cal Alb Lake.Lac Ib\neasa Lacul codrilor albastru Lacul lui Mihai Eminescu Foto: BOARDMEDIA R Lakes e]eaua hidrografic\ a jude]ului Boto[ani este format\ `n principal de bazinul râului Prut [i afluen]iii acestuia [i `ntr-o mic\ m\sur\ de bazinul râului Siret. considered the most beautiful flowers by the Indians. thrilling scent and it can be admired in June-July. Negreni Lake.

.

electricitate [i produse proprii. incluzând [i solu]ii software dedicate pentru ap\ [i înc\lzire.Saudi Arabia. Power Flow Engineering Dubai UAE. ELSACO has had difficult choices to make in the course of time regarding the strategy. Fela . Elsaco a dezvoltat `n timp solu]ii dedicate pentru citirea contoarelor [i facturarea consumurilor. management. the design and production of computers and notebooks. The ELSACO experts are successfully implementing a software system for meter reading in the water and heating field. ELSACO investing progressively in its technical and organizational capacities. Cunoscând necesit\]ile companiilor de utilit\]i. management. softul [i echipamentele de citire a contoarelor. including also dedicated software solutions for water and heating. ELSACO `[i face intrarea pe o pia]\ concuren]ial\ puternic\.Bosnia. Produsele livrate pentru acest proiect. billing. furnizarea de echipamente [i servicii pentru exploatarea surselor de energie neconventional\. namely 30. furnizarea de echipamente de calcul [i servicii asociate. Following a significant team effort. Knowing the necessities of the utilities companies. Astfel. RAM Buzau. gestiunea consumurilor energetice [i service-ul echipamentelor de m\sur\. providing the security of a competent partner.Mauritius. as part of the project ''The Pearl Qatar'' (completion 2011) the buyer being Qatar International Trade. lucr\ri de reabilitare energetic\ a cl\dirilor: audituri [i bilan]uri energetice. the supply of metering equipment and services to the water companies. becoming (after over a decade of activity) one of the most upstanding companies in its field. dedicated to the utilities companies: the measuring of consumption. APA NOVA Bucure[ti etc. Unul din scopurile principale ale companiei este de a oferi servicii complete de contorizare. the accelerated growth of research regarding the effects of energy production and consumption on the environment. ELSACO investind progresiv `n capacit\]ile sale tehnice [i organizatorice. electricity etc. Succesul companiei pe pia]a interna]ional\ a fost posibil datorit\ unor contracte cu importante companii române[ti care au dus la implementarea unor solu]ii de contorizare marca ELSACO: RADET Bucure[ti. QIT Qatar.proving that it can handle with great professionalism large projects across the border. lider `n solu]ii software pentru ap\. Speciali[tii ELSACO implementeaz\ cu succes un sistem software de citire a contoarelor de ap\ [i climatizare `n cadrul proiectului ''The Pearl Qatar''. COLTERM Timi[oara. ajungând dup\ mai bine de un deceniu de activitate s\ fie una din cele mai serioase firme din domeniile sale de activitate. COLTERM Timisoara. the ELSACO experts have developed an integrated solution for metering. the management of energy consumption and the service of measure equipment. facturare. RAJAC Iasi. investi]iile mari de capital necesare `n industrie. lucr\ri de construc]ii. 84 << . cre[terea accelerat\ a cercet\rilor referitoare la efectele produc]iei [i consumului de energie asupra mediului `nconjur\tor. V&V Int'l Serbia. ELSACO provides complete services which satisfy the demands of the market. cea a exportului de software. the production of specialized electronic equipment.000 de contoare. the orientation towards new sources of alternative energy. the costs and prices which have been uncertain for a long time are just a few of the macro-economic trends that redefine today the worldwide utility industry.Serbia. Ecoinvest Bosnia. Elsaco has developed dedicated solutions for meter reading and consumption billing. Manas Turcia. Drumul nu a fost u[or. based on the products of the French company ITRON. opera]iunile [i tehnologia pe care o folose[te în acest moment. at present implementing software projects in European and Asian countries. the supply of equipment and services for the exploitation of unconventional energy sources.QIT Qatar. Kinetic. stocarea datelor citite [i analiza acestora. The journey has not been easy. The products delivered for this project. operations and technology it uses today.000 meters.Serbia. producerea de echipamente electronice specializate. cu termen de finalizare anul 2011. Feneks . ELSACO ofer\ servicii complete care satisfac nevoile pie]ei. executând lucr\ri [i asigurând exploatarea instala]iilor cu scopul de a eficientiza consumurile energetice [i de a cre[te gradul de confort prin dezvoltarea serviciilor [i solu]iilor dedicate `n domenii conexe: lucr\ri de reabilitare [i modernizare a instala]iilor termoenergetice. speciali[tii ELSACO au dezvoltat o solu]ie integrat\ de contorizare adresat\ companiilor de utilit\]i însemnând: m\surarea consumurilor. C The unprecedented growth of the energy demand. ajungând ast\zi s\ implementeze proiecte software `n ]\ri din Europa [i Asia precum: DAR AL RABIEH Medina . demonstrând c\ poate derula cu profesionalism proiecte de mare calibru [i `n afara grani]elor ]\rii. gaz. proiectarea [i producerea de calculatoare [i notebook-uri.O companie în plin\ ascensiune: A company in full rise: ELSACO re[terea f\r\ precedent a cererii pentru energie. the saving of the readings and their analysis. The success of the company on the international market was possible due to contracts with important Romanian companies that have led to the implementation of metering solutions from ELSACO: RADET Bucharest. One of the main purposes of the company is to provide complete metering services. Ca urmare a unui efort de echip\ considerabil. are produced by ELSACO. IBL . V&V Int'l . construction works. Fela Elve]ia. energie termic\. Power Flow Engineering Dubai EAU. such as: DAR AL RABIEH Medina . the software and reading equipment. ELSACO enters on a strong market dominated by competition . compania ELSACO a avut de f\cut de-a lungul anilor alegeri dificile `n ceea ce prive[te strategia. oferind siguran]a unui partener competent. Thus. Feneks Serbia. IBL Mauritius. Manas Turkey. thermal energy. APA NOVA Bucharest etc. costurile [i pre]urile care nu mai sunt de mult o certitudine sunt doar câteva din tendin]ele macroeconomice care redefinesc în acest moment industria de utilit\]i la nivel mondial. bazate pe produse ale companiei franceze ITRON. Ecoinvest . [i anume echipamentele pentru conectarea `n re]ea a 30. orientarea c\tre noi surse de energie alternativ\. the supply of calculation equipment and associated services. the large capital investments necessary in the industrial sector.Switzerland. gas. RAM Buz\u. sunt produse de ELSACO. works for the rehabilitation of buildings: audits and energy reports.the software export market . unde achizitorul este Qatar International Trade. a leader in software solutions for water. Understanding the nature of these forces. ~n]elegând natura acestor for]e. RAJAC Ia[i. furnizarea de echipamente [i servicii de contorizare pentru regiile de ap\ [i canalizare. performing works and ensuring the exploitation of the facilties in order to reduce the energy consumption and increase the level of comfort through the development of dedicated services and solutions in connected fields: works for the rehabilitation and modernization of the thermal-energy facilities. Kinetic .Arabia Saudit\.