Sunteți pe pagina 1din 10

,-

Fie [AA'bisectoarea interioard a unghiului <A al triunghiului ABC cu

A' e (BC)

gi

A" simekicul

lui A'fa!6 de mijlocul laturii (BC).

rrSeseexprime

ea;

infunc{iede AE$i

m.
Etapa locald, Timis, 2009, prof. A. Dobogan

blsEsearateci (b+c)AAi+(c+a)eBi+(a+b)-d=d,undeB,,,c,,suntanaloageleluiA',.

t ,-

Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Notim H" ortocentrul triunghiului BCD gi cu Mu mijlocul lui -{H". in mod similar definim punctele Mr, M" $i Ma. Demonstrati c6 punctelo Ms, M6, M. gi M6

;oincid.

Etapa localS, Cluj, 2009, prof. C. Magdas


Se considerd

s,rnt

triunghiurile ABC gi A'B'C'inscrise intr-un cerc de centru O. Dacd H1,H2,H3, H4, Hs, ortocentrele triunghiurilor BAA', CBB', ABB', ACC'qi respectiv BCC', demonstrati relatiile:
+ oE +

Ho

,r oE = oI

6I'(Relafia lui Sylvester);


Etapa locald, Sibiu, 2009, prof. petru Vlad

lr n$+n,n]+n$=d.

lO

fie ABC un triunghi nedreptunghic, H ortocentrul siu, O centrul cercului circumscris triunehiului, iar Ou, Ou, O" centrele cercurilor circumscrise triunghiurilor HBC, HCA, respectiv HAB.
atsdse aratecd UE+HC

=ffi+2m.
Mf
=
O"O5O".
Etapa localS. D6mbovita, 2009

b) Sd se demonstreze c6, pentru orice punct M din planul triunghiului ABC, are loc relatia

=ME+ME+Me
;)

-2Mq.
ci O este ortocentrul triunghiului

Sd se demonstreze

lI.

fle ABCDE un pentagon inscris intr-un cerc. Notdm cu H1, Hz, H:, H4 ortocentrele triunghiurilor -{.BC, BCD, CDE, respectiv ACE. Se se demonstreze ci patrulaterul HlH2H3Ha este
paralelogram
Etapa loca16, Dolj, 2009

IZ

rie I centrul cercului inscris in AABC. Daca


_ehic

|iI+]iE+id=d, 2a 2b

arunci AABC este dreptun-

isoscel.
Etapa localS, Arges, 2008

43

13.

Se considerd un

triunghi ABC 9i M, N, P puncte apa(indnd segmentelor (BC), (CA), (AB). Se gtie CN AP -BM ,NA . --=p. Ce condilie trebuie siindeplineasce numerele m, n, p astfel incdt cd ==rn,11-1-=n, PB MC triunghiurile ABC qi MNP sE aibd acelagi centru de greutate?
Etapa local6, Bistrita-Ndsdud, 2009

14.

Fie ABCD un patrulater inscris intr-un cerc qi Hr, Hz,

H:, Ha respectiv ortocentrele triunghiurilor

ABC, CDA 9i DAB.


a) Sd se arate cd H1H2DA, H2H3AB, H:H+BC, H4HTCD sunt paralelograme. b) Si se arate cd patrulaterul HrHzHgH+ este inscris intr-un cerc congruent cu cercul circumscris patrulaterului ABCD.
Etapa localS, Brasov, 2008

15. Fie triunghiul ABC gi AA1, BB1, CCr bisectoarele unghiurilor A, B, C.

SA se arate

ci

vectorii

AA],Bq,eq

pot forma un triunghi dacd 9i numai dacl triunghiul ABC este echilateral.
Etapa loca16, Mureg, 2008

If
1.

6,4. Teorema lui Menelaus 9i Ceva


Fie triunghiul ABC gi punctele M, N, P, Q astfel incAt BN =

Bfr=o.Md,CF:B.FI,AQ=y.QE,

.efr

a) dacl o

: B : y, si se demonstreze c[ AABC are acelagi centru de greutate cu AMPQ;

, unde

d, 9, T,m R**.

Se cere:

b) sd se determine relatia dintre o, 0, y astfel incAt dreptele AM, CQ, BP sd fie concurente; c) dacl NQ n AC {S}, atunci sd se determine raportul in care punctul S imparte segmentul AC.

Etapa locald, Galali. 2010, prof. C. Ursu

2.

Se considerd

triunghiul ABC, M este mijlocul lui (AC), N e (BM) astfel inc6t gM = 4Bfr qi P e

e (BC) astfel inc6t Fd = -6FE. a) Demonstra{i ci punctele A, N, P sunt coliniare. b) Dacd Q e (AB) astfel incdt PQ ll AC, demonstra{i cd dreptele AP, BM 9i CQ sunt concurente.
Etapa loca16, Giurgiu, 2010, prof. lon Staicu

3.

Fie D un punct oarecare pe latura BC a triunghiului ABC. Bisectoarea unghiului <ADC intersec-

AC in E, iar bisectoarea unghiului <ADB intersecteaz6 AB in F. Daci BE demonstrati cI punctele A, D gi P sunt coliniare.
teazd,

CF = {P},

4. Fie ABCD un patrulater convex, cu AB n CD :


segmentelor [AC], [BD], respectiv [EF].

{E}, AD n BC :

Etapa localS, lagi, 2010

{F}, iar M, N, P mijloacele

a) Ardtali cd existd

X,

y R* unic
xz,

determinate, astfel incAt

Ad = * 'AE + y'm.
AE

b) Determinati x1, y1,

yz e R* astfel incdt AE = c) Ar5tali cd punctele M, N, P sunt coliniare.

xr'

m * y,' RD ; IF = tr'

* y,' AD

44

&

uijlocul segmentului BC. Aplicdnd teorema bisectoarei gi formula


pozifie pentru un punct ce imparte un segment intr-un raport dat,
de unde

=9,

ffi=

ffi*ift
t+9 b
(z)
qi

u,A.E+cAr

b+c

(l).

DacE

este

BA'MA"C
r16s

iBc, AM=S*4, '2


"u

-:-:1 AA'+AA" AM-2

, (3), de

ffi'..ffi'=
=

aE+e=d, (4). Folosind

oT1"m +IF' ffi a4!, = b+c

de unde, in

final

ffi'

4@,,rr, b+c
16;,

calcul analog pentru B" 9i C" ajungem, folosind (5) ca: BBi =

%P,

d'= Eff,

cAB+bAC cAlr+ bAU i (b+c)AlL'+(c+a)BB;'+(a+b)Cd'= (b+c). ----:-i(cra) +


b+c
= c(a.E +

aBC+cBA +(a+b). c+a

E7) + b(At

eI) + a(st + G)

=6

O centrul cercului circumscris patrulaterului. DacI Hu este ortocentrul

i BCD, atunci conform relaliei lui Sylvester, avem OH" = OB + OC + OD,


parte, in AAOH., OMu median6, de unde

(l).

6).

Absolut analog ob{inem

=1fOI.O{l91fm+G+ z2 Old; = bM; = O( = OM: , de unde Mu = Ms:

OE

AAA'B

se consideri

i AB 9i H1 e

AB Si Q mijlocul A'D astfel lncdt A'H1 =


A'D
de unde OQ =

(l). in AOAB, OQ medianE,

, (2). Din AOA'III

avem OH,

=94'*

,(3). Din (1) Si (2) inlocuite in (3), oblinem:

oI+oE+oI;

233

b) Folosind relafia lui Sylvester pentru fiecare din ortocentrele H2, H:, H+, Hs, Ho, glsim OH, = OA+OC (4). Pe de altd parte

ffi

gisim

- Od H,Hr+HrHo+H5H6=0.
= OA
cu (2) gasim HE + Hd

ci I{rE

-bT -oE -Oa-'* oI * od + oF = od -oE, (5). Absolut , (6), respectiv H$ = OE - OI , (7). Adundnd membru cu membru,
HD
=

+O[

10. a) Avem HE =

m*o-i,

(l)

(r); nd = ffi *od, (2); HI = Hd+oI, (3). Adundnd = Zfr+ OE + Od, (+). Relafia din enunf se transcrie astfel:
de unde

\-.reprezintdrelafia lui Sylvester; b) Evident A este ortocentrul triunghiului HBC, On centrul cercului sdu circumscris, de unde, conform
lui Sylvester:

znd+oE*od=E6*oI+zad,

o1*oE+dd=ofr,

1s;, relafie

ce

oJ =o"fr*o"fr+op, (6). Pe de altii parte ffi=Mo;*ol, (7). Analog: ME= *o$, (8); ffi = Mq *oJ, (9); Nifr = Md+ffi , (10). Relafia de demonstrat se rescrie: Mo]+ = 3Mb; * qE * oF * oS - 2Mo;, care revine la relalia (6), adeviratd oJ = o"fr * qd + oj ;
I
BC, 060"

c) Avem OO"

AH, AH

-l- BC, deci

060"

BC 9i OOu -l- 060". Absolut analog ardtdm

OuO", de unde concluzia.

11. Folosind relafia lui Sylvester pentru O centrul cercului circumscris 9i H1, H2, H3,

H4 ortocentre, gdsim:

oT{=o7+bE+ot, (t); bJt=oE*od*oD, (z); oE=od+oD*dE, (3); @=o7+ot*o-E, (4). Pentru a ardta cd
,
ardtdm, de exemplu, ca

HrHzHgHa paralelogram

ffi

HE.

Folosind

(l),

(2),

(3), (4), gasim

ffi=bJt-otr9o5-oI=ffi*oD=eD, ' '(z)

(5); HE=

- oH, - OHa (4) OD - OA = Ao + oD = AD, = -(3)condilie ca H1H2H3Ha s[ fie paralelogram.

(6). Din (5) qi (6) oblinem relafia de

12. Folosind teorema bisectoarei pentru AA', bisectoare interioarE, gAsim

(l),

de unde, folosind formula vectorului

B = 9, A'C b, de pozilie, glsim cd ffi==9-eE*


b+c

t * b+c et. rzt. Din (l) avem imediat c[ BA'=ft,


, AI (3) o*t,o"undeimediat: blsectoarel - aca A'I b+c

tr),

de unde, cu teorema

A'a

AI=--:-:-AA'=----(bAB+cAC), a+b+c a+b+c' (5) 9i respectiv Ci =


+

h+n

(4). Analog cu (4) oblinem imediat

l-

a+b+c'

'

(aBA+

a+b+c -J-1UCE
c)RE +

* uCI) , (6). Folosind (4), (5) 9i (6) impreun[


UeE

cu ipoteza, gasim

I
2a

"ad;

*nO+

"ld)+

(a + b)Ad = 6 ,ur, in final, dupr efectuarea calculelor, gdsim:

234

E*A

235

oblinem:

(tit *)*.(#-#)-.

[*

*m)=6.

De aici, rescriind, grsim:


qi inlocuind in

c'

ar)Ai+U(c2 -U2)ed+a1c2 -b2;ed=6, (s). Folosind faptul

c[ Ie =aE+ee

(5]

(cbz-ci+bc2-u'u;eE+(acz-abz+bcz-ua2)st=6,(e).Deoarecevectorii
reraria (6) are roc doar dacr
a=b

eiqi ntnusunt

{;|; ;:::i"-{^:

reralie echivarentd..,

=0,

{||3i]-l]=:'"

= c, adicl AABC este echilateral'

I
l.

6.4. Teorema lui Menelaus 9i Ceva


a) Se gtie

c[ dacl

afr = nlnE, k * -1, k e R, atunci pentru

orice punct O al planului

uu", 6ffi

=+ k+l

.,.fion,

(l).

Dac6

cr: p:

y, folosind

(l)

g6sim:

ffi=*d+-+oe

, 6F=-fOt.*
de

o I ffi= o+l oI* o+l ffi. aABC, ur"1n

De aici

ofr*oF+oQ=o7+oE+bt.

Daci G este centrul

i 6 G' este centrul de orerr O( G = l(oE + oI + od;, iar daci Gr este centnrl de greutate al AMPQ, avem J --o-------tu- vnf vvr, ,

=lfd
3.

*ffi),

de unde

Od=Od',

adicd G

BP' = G'; b) Aplic[m teorema lui Ceva in AABC dreptelor AM,

dreptelesuntconcurent"o

$ * *+=l,deundectpy:1; c)Dinipotezlm>0.Re21t[cEN E MC PA QB este necesar 49 =y e (0, l) pentru c[ NQ n AC : {S}. Aplicdnd Menelaus in AABC penku punctelc "u
QB

o* # #
2. a) Fie

S=l,deunde #=# S=n.y.Raportulc,utatestemv,v


De

e (0,1).
Pentru a arlta

N e (BM), NM=Bfr-sfr=4Bfr-Bfr=38fr.

aici

9=-1. NM3
i\rD1-

cr A,

coliniare, ar[tiim cA (]) ]" e R*, astfel incdt

ffi=mF. PC6 -.=--,

?l1l.AM = aAB+:AM =:AB +-AC

4448

. DacI

k=-i=3, gasim 4y=--J-49-=I l_k 3 NiM. --PBI:= avem Af= 9AE+j1;= = 8f6 1[9m*lm 9m*1Af s[9ffi*]fr
Din

77

7\.8

i-)
8

(Thales). Deoarece M este mijlocul lui (AC)

uu.,

CM

ffi

-1, deci

.PBCMQA = -l

iA ;i? u;

$i' conform

teoremei lui Ceva, dreptele AP, BM gi CQ sunt concurente'

236

M -- EA

DCE l -- =

ie si demonstrdm cI dreptele AD, BE, CF sunt concurente. Pentru qrform reciprocei teoremei lui Ceva, ar fi suficient sI arit6m cI
Teorema bisectoarei conduce

AD AF la - -- - : (Dentru bisecDB FB"

H =# -AFBDCE = ADDCBD = . _. vem cd FBDCEA -. DBADDC -. -. 1

in AADB), respectiv

(pentru bisectoarea DE in AADC).

de rmde

concluzia

CCr ll AD, C1 e AB, CC2llAB, Cz e AD. Punctele

nmt unic determinate din construc{ie. Notim *

=ffi, , :
de

aa la - De aici AC=AC, +AC" = ""1 'AB+ ""2 .AD. Pe

AB AD BCr BC AC, FC deci x = J , de unde * = AB BFAB = *, FB'

FC

$-nirr*ur" fr= 19.oE*E.ffi, FB ED E

FB =.

Analog

AE -r-= A e (BE), avem AE=-ffi.AB, deci eM

x1

=-A;$ ESi

AF

y, = 0. Din A e (DF), AF = AP=-jI1-.4P prin 'AD,


AD

AF_

r,: -S,*z=0;c)cum

=)re=i(#*.#-);

ffi=i,ffi.a6l,

eF=jrEE*

=-+f+ a;*$ ffi1. 2\AB AD )

"u,n

2ffi=ztarra-aNl=* ***.ADri BF DF

2FN=21efr-aF;=

a6*P Ae . Mfrgi FNsuntcoliniari,adiciM,P,Ncoliniare.Daca .Deaici 9E'99=Pg,!9. AD AB BF AD'DF' . ca BC BE DC DF.lucru cerezufia oln IaDrul ca _ FD CE BC ._._(arn AF ED, - BA af lreDul =_. BF AB DE AD' BE FA CD BF AD EC' -.-= pentru membrul st6ng Menelaus in AAED gi transversala F-B-C, iar pentru membrul drept, Menelaus in f tansversala B-A-E).

:
-

#=u,,#=kz$i #=ur,
t.
Derivand relafiile din
(2). Atunci AF . BD. cE

(l).

conform teoremei lui ceva, avem

(t) grsim:

= AB BC CA l+k,
8Jkrk2k3

k'

k' k' l+k, l+k, "


'

*3=#,#=#,#=
=

(l+k,)(1+kr)(1+kr)'

de alti parte, utilizAnd inegalitatea mediilor, obtinem: 1+ k, > Z,{t<r,

t*

kz > ZrlUr, t+ k: >

Zr[4

, 1+1,

l+k, l+k, l+k, BDCE _._<_ I

rcCA

237

6. a) Aplic0nd teorema catetei, grsim


')

cI

BM = 4,

aa

(l),

CM

=t-

, {r),de unde

BM
CM
ca

+, b'

(3). Folosind formula vectorului de pozilie


s2
12

al punctului M,

glsilm

AM

b = b"-" ; AB + =: . AC , (4). Folosind teorema bisectoarei, avem AP = b+c-aB* +c" b'+c' (5), iar cum AN este medianr, glsim

AG

+=l-Ad,

b+co'

;S
b)

=lm*]ae 2 2

, (6). De aici, b9(b

MP= MA +AP =l

)m. [-:- -4)m. u2 ) [b+c ^' )

adic6

ffi

b9(c

a'(b+c)

;6 * bgG - c) 16 -

a'(b+c)

- c) tat - eEt = a'(b+c)

'\^vT"^,_a2(b+c) (et + nI; = !99

:9

. ....-. (z). calcurdm u"u* Ffr = il * ofr = f+ se,'\,,tvgrv'.g (z b+c)- - [1 b+c) \2

+lof

-ilm

#?1
ti (l l)

ffi

1, 1t01. Cum, folosind inegalitatea mediilor,

glsim

b2

c2

>

Zbc, adicd

#<

(t

(10)

gasim ca

7. i) in AABA' cu transvsrsala C'

c'A. obtin6nd:

""r"'-"-' c'B A'C MA


AACA' cu transversala

- M - C apliclm teorema lui Menelaus, BC .MA'=l,deuna" , ----- 3= t'=t gi,(l).Anarogin

ffi p -4-t ffi H ffi 1, a" unde concluziaMP < PN' b'+c"

c'B BC MA'"

- B'A BA' MA B'C BC MA' B'C BA' MA c'A + B'A MA A'c.E{) condusi ta. f '*' c'B B'C MA'[ BC BC ) = ,Yt , adicd rela[ia cerutd; MA'' A'M ii)Notdm --'--'-'---A'C'B'A'C'B lrX -p. Cum AA'n BB'n CC'= {M}, aplicdndteoremalui =*, "'C =r,
B'A BC MA'
..

B'-

B aplicind teorema lui Menelaus gisim c6:

Cev4

mnp: l,

(3). Pe de altii parte, folosind (i) oblinem -------

. .. MC, . ,. MB, Yl,=p+1, (+); *=m+f p., (s); 5=n*l ! MA,


rzl. Pe de al'

Din (4), (s) ei (6) grsim:

#.#.#.2=(m+n+p).[*.*.i)+2,
I

* [r*1)[,n*lYr*l)=.np*l+n+p*** n* mnp P -(m+r+p;+[l \m MA' MB' MC' \^ Pr\ m) - m


I

il'lt
.\

NIq Iuq

"/\

*lp

I (o,, dvEru rsr4'r4 uurrr4 l*2,(8).Din(7)qi(8)avemrelaliadoritl MA' +MB' +----- a2--'- MB' ' ' MC' ' MA' )

MA MB MC ^ MA MB MC -^'^

MC, '

238

MA MB MC (m+n *oy*[l*1.1]=m MA' MB' MC' \m n P) -+-+f,olosit faptul c[ V x, 0, * +1, 2 ). x lR + -:AB, deducem 18MB +l7MA mm AD = (am aplicat
(/l
gaslm:
35

+l+, *1*p*1= m n - p

2+2+2=

=35MD

rectorului de pozilie). De aici 36ME + 34NA = 70Md , (2). Jindnd @teze gdsim

-5Md

70M6, de unde

ffi = -*Mt,

(3), rela{ie

c6 punctele M, C, D sunt coliniare; b) Aplicdnd teorema lui in riunghiul BDC cu transversala A - M - Q, g[sim:

A@ MC QC MD

g = -+, (4).'Atunci, folosind formula vectorului de pozi]ie, glsim: QC 36" 36:-= 5 :-:= 36ffi+51Md 34=-:: de unde MA 41 raportul cerut. = --MA, # = ]1, -\B + -:- MC = # 41 4tr 4l 4t MQ 34' D mijlocul laturii BC, MN n AD : {c} qi MN n BC: {P}. Notdnd
mme (3) 9i ipoteza, glsim c[

r,

rom avea aplicdnd Menelaus in AABD cu transversala M

P:

BD

H * = l, (1). De asemenea aplicAnd teorema lui Menelaus in AADC fat5 de transversala G - N - P: SG MB

ffi #
-

=1, (2).Din (1)

#=;3
de unde

.,

(3) iar din (2)

H=i3

x, (4).Din

(3) ei (4) avem

#.
=

=*.(PC+PB). PD

Dacd G este centru de greutate al AABC, '

* =1, de unde

2'

'gil="=*?l'o 2(PC +CD)


=1.
r

IDC -CD)
rezultl

2(PC + CD)

ilt-,

_PB) unde PD = x(PC + PB), de unde gdsim x =1, care arutd cd r ,,DG de
cE

2(PC+CD)

I9*!\=1. MA NA

Reciproc:

dacr

MB+CN

MA

NA

sesim cd
cum G

ft=;qi

e AD

G este centru de greutate.

D e (AC), conform ipotezei <ABD, <BAD sunt unghiuri asculite. Ideea de ie este sugeratd de ipotez6: existi 3 ceviene speciale. De aici ne a$tept5m lui D sd se facd in func{ie de laturile triunghiului ini{ial. Fie (AE, uilBD) bisectoarea din A, (BF), F e (AD) mediana din B 9i (DG), G e AB, respectiv in AABD. Din DG -]- AB qi m(<ABC) = 90o, avem cd DG ll BC, AG AD (l), iar dci, aplicdnd teorema fundamentalS a asemlniri' i, gisim

7fr=,",

239