Sunteți pe pagina 1din 39

Statut personal didacticPARLAMENTUL ROM�NIEI

CAMERA DEPUTATILORSENATUL

L E G E
privind Statutul personalului didactic
Parlamentul Rom�niei adopta prezenta lege.
TITLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. Prevederile prezentului statut se aplica personalului didactic de
predare, didactic auxiliar si de conducere din �ntregul sistem de �nvatam�nt de
stat si particular, personalului didactic care �ndeplineste functii de �ndrumare
si de control, precum si celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate
�n statut.
Art. 2. Prezenta lege reglementeaza:
a) functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile
specifice personalului didactic si didactic auxiliar, precum si ale celui de
conducere, de �ndrumare si de control;
b) conditiile si modalitatile de ocupare a posturilor si functiilor didactice,
didactice auxiliare, a functiilor de conducere, de �ndrumare si de control,
precum si conditiile si modalitatile de eliberare din aceste posturi si functii,
de �ncetare a activitatii si de pensionare a personalului didactic si didactic
auxiliar;
c) sistemul de perfectionare si de evaluare;
d) criteriile de normare si de salarizare, de acordare a distinctiilor si a
premiilor, de aplicare a sanctiunilor.
Art. 3. (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de �nvatam�nt
responsabile cu instructia si educatia.
(2) Din personalul didactic pot face parte persoanele care �ndeplinesc
conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare
deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si
sunt apte din punct de vedere medical pentru �ndeplinirea functiei.
Art. 4. (1) �ncadrarea si mentinerea �ntr-o functie didactica sau didactica
auxiliara, precum si �ntr-o functie de conducere, de �ndrumare si de control
sunt conditionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un
formular specific elaborat de Ministerul �nvatam�ntului �mpreuna cu Ministerul
Sanatatii. Incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica sunt
stabilite prin protocol �ntre cele doua ministere mentionate.
(2) Nu pot ocupa posturile mentionate la alin. (1) persoanele lipsite de acest
drept, pe durata stabilita printr-o hotar�re judecatoreasca definitiva de
condamnare penala.
(3) �n situatii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala,
conducerea unitatii sau a institutiei de �nvatam�nt poate solicita, cu acordul
consiliului profesoral sau al consiliului facultatii, un nou examen medical
complet. Aceeasi prevedere se aplica, �n mod similar, functiilor
de conducere, de �ndrumare si de control, precum si personalului din unitatile
conexe �nvatam�ntului.
(4) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de �ndrumare si de
control �n �nvatam�nt persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu
demnitatea functiei didactice, cum sunt:
a) prestarea de catre cadrul didactic a oricarei activitati comerciale �n
incinta unitatii de �nvatam�nt sau �n zona limitrofa;
b) comertul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;
c) practicarea, �n public, a unor activitati cu componenta lubrica sau altele
care implica exhibarea, �n maniera obscena, a corpului.
(5) Personalul didactic, didactic auxiliar, de �ndrumare, de conducere si de
control, care se considera nedreptatit, poate solicita o expertiza a capacitatii
de munca.
TITLUL II
�nvatam�ntul preuniversitar
CAPITOLUL I
Functiile didactice si didactice auxiliare. Conditiile pentru ocuparea acestora
Sectiunea 1
Functiile didactice si didactice auxiliare
Art. 5. (1) Functiile didactice sunt:
a) �n �nvatam�ntul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare;
b) �n �nvatam�ntul primar: �nvatator/�nvatatoare; institutor/institutoare;
c) �n �nvatam�ntul secundar: profesor, profesor-psihopedagog,
maistru-instructor;
d) �n �nvatam�ntul special si �n comisiile de expertiza complexa:
educatoare/educator, �nvatator, �nvatator itinerant, institutor, profesor,
profesor itinerant, profesor de educatie speciala, profesor-psihopedagog,
profesor-psiholog scolar, profesor-logoped, maistru-instructor,
�nvatator-educator, profesor-educator.
(2) �n unitatile conexe �nvatam�ntului preuniversitar functiile didactice sunt:
a) �n casele de copii: educatoare/educator, institutor-educator,
�nvatator-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog;
b) �n centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica:
profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog;
c) �n centrele logopedice interscolare si �n cabinetele scolare:
profesor-logoped, cu calificarea �n psihopedagogie speciala, psihologie sau
pedagogie;
d) �n casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;
e) �n cluburile sportive scolare: profesor, antrenor;
f) �n unitatile cu activitati extrascolare: educator/educatoare, �nvatator,
institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.
Art. 6. (1) Functiile didactice auxiliare sunt:
a) bibliotecar, documentarist, redactor;
b) informatician;
c) laborant;
d) tehnician;
e) pedagog scolar;
f) instructor-animator, instructor de educatie extrascolara;
g) asistent social;
h) corepetitor.
(2) Ministerul �nvatam�ntului, �n colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale, este autorizat ca, �n functie de dinamica �nvatam�ntului, sa
stabileasca noi functii didactice auxiliare.
Sectiunea a 2-a
Conditiile pentru ocuparea functiilor didactice si didactice auxiliare
Art. 7. (1) Pentru ocuparea functiilor didactice trebuie �ndeplinite urmatoarele
conditii de studii:
a) pentru functia de educator/educatoare �n �nvatam�ntul prescolar: absolvirea
cu examen de diploma a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, ori
absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs �n domeniul
psihopedagogic si metodic specific;
b) pentru functia de �nvatator: absolvirea cu examen de diploma a liceului
pedagogic, sectia pentru �nvatatori, sau a sectiei educatoare-�nvatatori ori a
unei scoli echivalente;
c) pentru functia de institutor: absolvirea cu examen de diploma a colegiului
universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmata
de absolvirea unei institutii de �nvatam�nt superior de lunga sau de scurta
durata ori de absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un
curs specific �n domeniul psihopedagogic si metodic;
d) pentru functia de profesor �n �nvatam�ntul gimnazial si �n �nvatam�ntul
profesional: absolvirea, cu examen de licenta ori examen de absolvire, a unei
institutii de �nvatam�nt superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul
postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de
cel putin un an si jumatate, aprobate �n acest scop de Ministerul
�nvatam�ntului, studii aprofundate, studii academice postunivesitare, studii
postuniversitare de specializare, �n profilul postului, precum si �ndeplinirea
conditiei cerute de art. 68 din Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995, republicata �n
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996);
e) pentru functia de profesor �n �nvatam�ntul liceal si postliceal: absolvirea
cu examen de licenta a unei institutii de �nvatam�nt superior de lunga durata
sau echivalenta acesteia, �n profilul postului, sau absolvirea cu diploma a
cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate
�n acest scop de Ministerul �nvatam�ntului, studii aprofundate, studii academice
post-universitare, studii postuniversitare de specializare, �n profilul
postului, precum si �ndeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea
�nvatam�ntului nr. 84/1995;
f) pentru functia de maistru-instructor: absolvirea cu examen de diploma a unei
scoli postliceale �n domeniu, precum si efectuarea unui stagiu de cel putin 3
ani �n domeniu; pentru aceasta functie trebuie �ndeplinita si conditia prevazuta
la art. 68 din Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995.
(2) Pentru ocuparea functiilor didactice prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d),
�n �nvatam�ntul special trebuie �ndeplinite, dupa caz, conditiile de studii
mentionate la alin. (1), precum si un stagiu atestat de pregatire teoretica si
practica �n educatia speciala.
(3) Pentru ocuparea functiilor didactice din unitatile conexe �nvatam�ntului
preuniversitar trebuie �ndeplinite, �n mod corespunzator, conditiile de studii
prevazute la alin. (1).
(4) Pentru ocuparea functiei de antrenor �n cluburile sportive scolare, �n
palatele si �n cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diploma a unui liceu si
a unei scoli de antrenori ori a unei institutii de �nvatam�nt postliceal sau
superior de profil, cu specializarea �n ramura de sport respectiva si
�ndeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea �nvatam�ntului nr.
84/1995.
Art. 8. Pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare trebuie �ndeplinite
urmatoarele conditii de studii:
a) pentru functia de bibliotecar, de documentarist si de redactor: absolvirea cu
examen de diploma a unei institutii de �nvatam�nt, sectia de biblioteconomie,
sau a altor institutii de �nvatam�nt ai caror absolventi au studiat �n timpul
scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa
functia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor si alti absolventi ai
�nvatam�ntului superior, postliceal sau liceal cu diploma, pe perioada
determinata, daca au urmat un curs de initiere �n domeniu;
b) pentru functia de informatician: absolvirea cu diploma a unei institutii de
�nvatam�nt superior sau a unei unitati de �nvatam�nt preuniversitar, de profil;
c) pentru functia de laborant si de tehnician: absolvirea cu examen de diploma,
�n profilul postului, a unei scoli postliceale sau a liceului, urmata de un curs
de initiere �n domeniu, �n conditiile stabilite de Ministerul �nvatam�ntului;
d) pentru functia de pedagog scolar : absolvirea liceului cu examen de
bacalaureat;
e) pentru functia de instructor-animator : absolvirea cu diploma a unei
institutii de �nvatam�nt superior, a unei scoli postliceale, a unui liceu
pedagogic sau a echivalentului acestuia, ori a altui liceu si absolvirea
cursurilor speciale pentru obtinerea atestatului de aptitudini pentru aceasta
functie;
f) pentru functia de instructor de educatie extrascolara: absolvirea unui liceu
sau liceu pedagogic, cu diploma de bacalaureat;
g) pentru functia de asistent social: absolvirea unei institutii de �nvatam�nt
superior de profil, de lunga sau de scurta durata, cu examen de licenta sau de
absolvire, sau a unei scoli sanitare postliceale ori a unei scoli postliceale de
conducatori puericultori;
h) pentru functia de corepetitor: absolvirea unei institutii de �nvatam�nt
superior de profil, de lunga sau de scurta durata, ori a unui liceu de
specialitate.
Sectiunea a 3-a
Ocuparea si eliberarea posturilor didactice si didactice auxiliare
Art. 9. (1) Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau
suplinitor. Personalul didactic titular si cel asociat trebuie sa �ndeplineasca
conditiile prevazute la art. 7 si 8.
(2) Posturile didactice se ocupa prin concurs. Concursul consta �n probe scrise,
la angajarea titularilor, din probe scrise sau orale, la angajarea
suplinitorilor, din interviu si din prezentarea unui curriculum vitae, la
angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizeaza �n baza
unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului �nvatam�ntului, cu exceptia
situatiilor prevazute la art. 13.
(3) Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice declarate vacante �n �nvatam�ntul de stat este asigurata de Ministerul
�nvatam�ntului, iar organizarea si desfasurarea acestora, de catre
inspectoratele scolare, precum si de catre unitatile de �nvatam�nt
preuniversitar reprezentative, stabilite de Ministerul �nvatam�ntului.
(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice �n �nvatam�ntul particular
se organizeaza de catre unitatea scolara respectiva, �n conformitate cu
prevederile alin. (2).
Art. 10. (1) Ordinea ocuparii posturilor didactice din �nvatam�ntul de stat
este:
a) pretransferarea personalului didactic, la cerere, �n aceeasi localitate sau
�n localitatea unde �si are domiciliul, �n limitele aceluiasi regim de mediu, �n
unitati de �nvatam�nt echivalente sau �ntr-o treapta inferioara de �nvatam�nt,
respect�nd prevederile art. 7 si ale art. 13 alin. (5), care se aplica �n mod
corespunzator; daca postul este solicitat de doua sau mai multe persoane, se
organizeaza concurs;
b) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restr�ngere de
activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare; transferul se efectueaza
�n unitati scolare echivalente sau �ntr-o treapta inferioara de �nvatam�nt, �n
specialitate, �n limitele aceluiasi regim de mediu, rural sau urban, ori din
mediul urban �n mediul rural;
c) detasarea �n interesul �nvatam�ntului, prin concurs specific;
d) ocuparea, prin concurs, a posturilor declarate vacante;
e) detasarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific;
f) ocuparea, prin concurs, a posturilor rezervate si a posturilor ramase vacante
�n urma operatiunilor prevazute la lit. a) - e), prin suplinire, prin cumul sau
prin plata cu ora, de catre personal suplinitor, titular sau asociat.
(2) Anual, posturile declarate vacante din �nvatam�ntul preuniversitar de stat
si particular se aduc la cunostinta persoanelor interesate, cu cel putin 30 de
zile �naintea concursului, prin publicare �n presa centrala, locala si prin
afisare la inspectoratele scolare si la unitatile de �nvatam�nt respective.
(3) Calendarul activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), tematica si
conditiile de concurs se fac publice �n fiecare an scolar, p�na la 15 noiembrie.

Art. 11. (1) Lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din


�nvatam�ntul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, numita de
inspectorul scolar general, av�nd ca presedinte un inspector scolar general
adjunct. Componenta comisiei si atributiile acesteia se stabilesc prin
regulament aprobat de ministrul �nvatam�ntului.
(2) Subiectele pentru probele scrise la concursurile organizate de
inspectoratele scolare se stabilesc de Ministerul �nvatam�ntului. Subiectele
pentru concursurile organizate de unitatile de �nvatam�nt particulare,
autorizate provizoriu sau acreditate, se stabilesc de catre acestea.
(3) La concursurile organizate de inspectoratele scolare, lucrarile scrise
pentru ocuparea posturilor vacante din �nvatam�ntul preuniversitar de stat se
evalueaza de comisii, pe specialitati, instituite la nivelul centrului
universitar responsabil cu perfectionarea personalului din judetele arondate.
(4) La concursurile organizate de unitatile de �nvatam�nt, lucrarile scrise
pentru ocuparea posturilor vacante din �nvatam�ntul preuniversitar de stat sau
particular se evalueaza de comisii, pe specialitati, instituite la nivelul
unitatii scolare respective.
(5) �n �nvatam�ntul de stat, validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice se face de catre inspectoratul scolar. Angajarea pe post se face prin
dispozitie a inspectorului scolar general. �n �nvatam�ntul particular, validarea
concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii si se
comunica �n scris inspectoratului scolar.
(6) Reprezentantii sindicatelor recunoscute la nivel national au drept de acces
la documentele comisiei prevazute la alin. (1), dupa finalizarea acestora.
(7) Cheltuielile pentru lucrarile concursurilor sunt suportate de catre
organizatori.
Art. 12. (1) Contestatiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea
posturilor didactice vacante �n �nvatam�ntul de stat se adreseaza
inspectoratului scolar, �n termen de 10 zile de la comunicarea rezultatelor.
(2) Contestatiile se solutioneaza prin reevaluarea lucrarilor �n cauza de catre
o comisie stabilita de rectorul institutiei de �nvatam�nt superior unde a fost
facuta evaluarea lucrarilor. Din aceasta comisie nu pot face parte persoanele
care au asigurat corectarea la concurs a lucrarilor. Hotar�rea acestei comisii
este definitiva.
(3) Contestatiile privind rezultatele concursului �n �nvatam�ntul particular se
adreseaza unitatii organizatoare. Comisia care le va analiza va fi alcatuita din
alti membri dec�t cei care au corectat �n concurs lucrarile �n cauza. Hotar�rea
comisiei de contestatii este definitiva.
Art. 13. (1) Prin restr�ngere de activitate se �ntelege situatia �n care postul
de educatoare, �nvatator, institutor si �nvatator-educator nu se mai �ncadreaza
�n sistemul de normare privind efectivele de prescolari sau de elevi prevazute
de lege.
(2) Inspectoratul scolar are obligatia de a face publica, prin afisare la
inspectorat si la unitatile de �nvatam�nt vizate, lista posturilor supuse
restr�ngerii de activitate, cu cel putin 30 de zile �naintea declansarii
procedurilor prevazute la alin. (4) si (5).
(3) �n cazul profesorilor si al maistrilor-instructori, restr�ngerea activitatii
consta �n diminuarea numarului de ore sub nivelul unei jumatati de norma, fara
posibilitati de completare, �n aceeasi scoala sau �ntr-o scoala apropiata, cu
ore de specialitate sau de specialitati �nrudite, care pot fi predate de cadrul
didactic �n cauza.
(4) �n cazul restr�ngerii activitatii unei unitati de �nvatam�nt, se renunta, �n
ordine, la:
a) activitatea prestata prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;
b) activitatea prestata de personalul didactic care �ndeplineste conditiile
legale de pensionare;
c) activitatea prestata de personalul didactic care solicita plecarea din
unitate pe motivul restr�ngerii postului �n specialitate.
(5) �n cazul �n care restr�ngerea de activitate vizeaza doua sau mai multe
persoane de aceeasi specialitate, �n afara situatiei prevazute la alin. (3), se
procedeaza la evaluare obiectiva sau la organizarea unui concurs, conform
hotar�rii consiliului profesoral al unitatii scolare. Evaluarea, respectiv
concursul, este realizata de o comisie al carei presedinte este inspectorul
scolar de specialitate. Evaluarea obiectiva, convertita �n punctaj unitar
stabilit de Ministerul �nvatam�ntului, consta �ntr-o inspectie scolara la clasa,
cumulata cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de
absolvire, pentru stagiari, progresul scolar al elevilor, activitatea
didactico-stiintifica, lucrari stiintifice, studii, articole, programe si
manuale scolare, material didactic omologat, experimente didactice. Daca
rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, �n ordine,
urmatoarele criterii social-umanitare: sot/sotie cu domiciliul �n localitate,
parinti cu domiciliul �n localitate, motive de sanatate care nu permit parasirea
localitatii, sotul/sotia sa lucreze �n �nvatam�nt, alte cauze obiective,
dovedite cu acte. Concursul se organizeaza conform prevederilor art. 9.
Contestatiile se rezolva potrivit dispozitiilor art. 12. Reprezentantii
sindicatelor recunoscute la nivel national participa, ca observatori, la toate
etapele rest�ngerii de activitate.
Art. 14. (1) Detasarea �n interesul �nvatam�ntului, prevazuta la art. 10 alin.
(1) lit. c), se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor
posturi din unitati de �nvatam�nt: gradinite, scoli sau clase constituite din
elevi capabili de performante, la grupe, inclusiv de prescolari, sau clase
alcatuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unitati-pilot, unitati de
aplicatie, unitati deficitare �n personal didactic si pentru asigurarea
conducerii unitatilor de �nvatam�nt, precum si �n functiile de �ndrumare si de
control.
(2) Detasarea personalului titular �n �nvatam�nt, �n posturile mentionate la
alin. (1), se poate efectua conform legii si cu acordarea drepturilor prevazute
�n contractul individual de munca, supus revizuirii anuale.
(3) Detasarea �n posturile didactice prevazute la alin. (1) poate fi efectuata
pe o durata de 1-4 ani, corespunzatoare unui ciclu de �nvatam�nt, iar pentru
functiile de conducere, de �ndrumare si de control, p�na la organizarea
concursului, dar nu mai mult de sf�rsitul anului scolar respectiv.
(4) Persoana detasata �si pastreaza calitatea de titular pe postul din unitatea
de unde a fost detasata.
(5) Detasarea pe postul didactic rezervat �nceteaza la revenirea titularului pe
post.
Art. 15. Detasarea, la cererea persoanei interesate, se face prin concurs. La
medii egale de concurs are prioritate persoana al carei sot este cadru didactic.
Detasarea se face pe o perioada de cel mult doi ani scolari consecutivi, cu
pastrarea calitatii de titular pe postul si la unitatea de unde a fost detasata.

Art. 16. (1) Posturile ramase vacante �n urma operatiunilor prevazute la art. 10
lit. a):e), precum si cele rezervate conform art. 101 se pot ocupa prin concurs
de catre suplinitorii care �ndeplinesc conditiile prevazute la art. 4 si 7, pe o
perioada de cel mult un an scolar, respectiv p�na la revenirea titularului pe
post.
(2) Posturile publicate pentru suplinire se ocupa, cu prioritate, de catre
candidatii care au participat la concursul organizat conform art. 10 lit. d), �n
ordinea mediilor obtinute, pe o perioada de un an scolar.
(3) Posturile prevazute la alin. (1), ramase vacante dupa operatiunile
mentionate la alin. (2), se ocupa printr-un nou concurs organizat de
inspectoratul scolar, la care pot participa candidatii care �ndeplinesc
conditiile prevazute de prezenta lege.
(4) Orele ramase neocupate se atribuie de catre directorul scolii, prin cumul
sau prin plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau
cadrelor didactice pensionate.
(5) Personalul didactic titular aflat �n concediu fara plata nu poate fi
�ncadrat �n activitati de suplinire, cumul sau plata cu ora.
(6) �n mod exceptional, �n lipsa personalului didactic calificat, dupa epuizarea
situatiilor prevazute la alin. (1):(4), pot fi �ncadrati, pe o durata de cel
mult un an scolar, suplinitori fara studii corespunzatoare, care au absolvit cel
putin liceul, cu diploma de bacalaureat, si care sunt testati prin interviu si
lucrare scrisa, �n profilul postului solicitat. Au prioritate persoanele �n curs
de calificare pentru �nvatam�nt, carora li se asigura continuitatea pe post,
daca acesta nu se ocupa prin concurs, si persoanele care au functionat �n anul
precedent cu statut de suplinitori, primind cel putin calificativul "bine".
Personalul didactic necalificat este obligat sa participe periodic la cursuri de
initiere �n profilul postului si �n metodica predarii disciplinei respective,
organizate de inspectoratul scolar.
Art. 17. Eliberarea din �nvatam�nt a personalului didactic titular, prin
transfer �n alt sector de activitate sau prin desfacerea contractului de munca,
se face de catre organul care a dispus angajarea, potrivit legii.
Art. 18. Contestatiile privind mobilitatea personalului didactic, cu exceptia
prevederilor art. 12, se rezolva de catre consiliul de administratie al
inspectoratului scolar, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (6).
Hotar�rile acestuia sunt definitive si pot fi atacate numai prin procedurile
contenciosului administrativ.
Art. 19. (1) Personalul didactic auxiliar din �nvatam�nt se angajeaza prin
concurs, potrivit prevederilor art. 8.
(2) Angajarea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar �n
unitatile de �nvatam�nt cu personalitate juridica se fac de catre directorul
unitatii, cu aprobarea consiliului de administratie.
(3) Angajarea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar �n
unitatile de �nvatam�nt fara personalitate juridica se fac de catre organul
ierarhic superior, cu consultarea directorului unitatii respective.
(4) Structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din
�nvatam�ntul de stat se stabilesc de catre inspectoratul scolar, pe baza
criteriilor de normare, elaborate de Ministerul �nvatam�ntului, pentru fiecare
categorie de personal.
(5) Eliberarea din �nvatam�nt a personalului didactic auxiliar se face conform
art. 17.
CAPITOLUL II
Functiile de conducere, de �ndrumare si de control
Sectiunea 1
Functiile de conducere
Art. 20. (1) Functiile de conducere din unitatile de �nvatam�nt sunt: director
si director adjunct.
(2) Functiile de conducere din inspectoratele scolare sunt: inspector scolar
general si inspector scolar general adjunct.
(3) Functiile de conducere din unitatile conexe ale �nvatam�ntului
preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementari
ale Ministerului �nvatam�ntului.
Art. 21. (1) Functiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de
personalul didactic titular, av�nd cel putin gradul didactic II si vechime la
catedra de cel putin 5 ani, care se distinge prin calitati profesionale,
manageriale si morale.
(2) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct �n �nvatam�ntul de
stat se face prin concurs organizat de inspectoratul scolar, diferentiat dupa
nivelul unitatii, care consta �n:
a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;
b) interviu, prin care se testeaza si cunostintele de legislatie scolara si de
management educational.
(3) Numirea �ntr-o functie de conducere �n unitatile de �nvatam�nt de stat, dupa
concurs, se face pe baza de contract de management educational, �n conditiile
legii, de catre:
a) inspectorul scolar general, pentru directorii din �nvatam�ntul de stat
prescolar, primar, gimnazial si profesional, pentru directorii adjuncti din
�nvatam�ntul de stat preuniversitar, precum si pentru directorii si directorii
adjuncti din unitatile cu activitate extrascolara si din unitatile conexe
subordonate inspectoratului;
b) ministrul �nvatam�ntului, pentru directorii din �nvatam�ntul de stat liceal
si postliceal, precum si pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile
direct subordonate Ministerului �nvatam�ntului.
(4) Organizarea si desfasurarea concursurilor se reglementeaza prin metodologii
aprobate de ministrul �nvatam�ntului.
(5) �n cazul neocuparii functiilor de director sau de director adjunct, conform
prevederilor prezentului articol, inspectorul scolar general are dreptul de a
face numiri cu delegatie sau prin detasare, pe o perioada de cel mult un an
scolar, cu posibilitate de revenire dupa fiecare scoatere
la concurs.
(6) Functiile de conducere din unitatile de �nvatam�nt particular se ocupa prin
concurs organizat de unitatea respectiva, �n conditiile prevazute la alin. (1)
si (2). Numirile �n aceste functii sunt de competenta organizatorului, cu
informarea inspectorului scolar general.
Art. 22. (1) �n unitatile de �nvatam�nt �n a caror structura sunt incluse si
clase ale �nvatam�ntului primar sau grupe de �nvatam�nt prescolar, unul dintre
directorii adjuncti este, dupa caz, institutor, �nvatator sau educatoare.
(2) La unitatile de �nvatam�nt, gradinite sau scoli cu clasele I-IV, cu un
singur post, cadrul didactic respectiv este si directorul unitatii.
(3) �n unitatile scolare care functioneaza numai cu clasele I-IV, unul dintre
institutori sau �nvatatori �ndeplineste si functia de director.
Art. 23. (1) �n unitatile distincte de �nvatam�nt cu predare �n limba unei
minoritati nationale, functiile de conducere se ocupa de personal didactic
apartin�nd acestei minoritati sau de personal didactic bun cunoscator al limbii
respective.
(2) �n unitatile de �nvatam�nt cu sectii de predare �n limba unei minoritati
nationale, se recomanda ca unul dintre directori sa fie si cunoscator al limbii
respective.
(3) �n unitatile de �nvatam�nt prevazute la alin. (2), cu un singur post de
conducere, prin exceptie se numeste si un director adjunct de la alta sectie
dec�t cea din care provine directorul.
(4) Directorii si directorii adjuncti, numiti conform prevederilor prezentului
articol, trebuie sa fie buni cunoscatori ai limbii rom�ne.
Art. 24. (1) Functia de inspector scolar general se ocupa prin concurs de catre
personalul didactic titular, cu diploma de licenta sau echivalenta, care
�ndeplineste criteriile de competenta profesionala, manageriala si de prestigiu
moral, evaluate prin:
a) curriculum vitae;
b) calitati dovedite �n activitatea didactica si �n functii de conducere, de
�ndrumare si de control, anterioare, �n sistemul de �nvatam�nt;
c) titlul de doctor sau gradul didactic I;
d) interviu �n fata unei comisii ministeriale, privind inspectia scolara,
legislatia scolara, managementul educational si deontologia profesionala.
(2) Functiile de inspector scolar general adjunct si de director al casei
corpului didactic se ocupa prin concurs, �n conformitate cu prevederile alin.
(1).
(3) Comisia ministeriala pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general
si de inspector scolar general adjunct, numita prin ordin al ministrului
�nvatam�ntului, este alcatuita din 5 membri, dintre care: secretarul de stat
pentru �nvatam�ntul preuniversitar, �n calitate de presedinte; 3 inspectori
scolari generali din teritoriu si un director din Ministerul �nvatam�ntului, cu
competente �n domeniu. �n comisia de concurs pentru ocuparea functiei de
inspector scolar general adjunct sau de director al casei corpului didactic va
fi inclus si inspectorul scolar general al judetului respectiv.
(4) Eventualele contestatii la hotar�rile comisiei se adreseaza ministrului
�nvatam�ntului, �n termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului.
Hotar�rea acestuia este definitiva.
(5) Concursul pentru ocuparea functiilor de conducere mentionate la alin. (1) si
(2) se desfasoara la Ministerul �nvatam�ntului.
(6) Numirea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct
si a directorului casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului
�nvatam�ntului. Inspectorul scolar general �ncheie un contract de management
educational cu ministrul �nvatam�ntului, care cuprinde strategia si directiile
de dezvoltare a �nvatam�ntului din judet, �n concordanta cu obiectivele reformei
�n plan national. Reevaluarea conditiilor contractuale se face o data la 4 ani.
Sectiunea a 2-a
Functiile de �ndrumare si de control
Art. 25. Functiile de �ndrumare si de control din �nvatam�ntul preuniversitar
sunt:
a) la inspectoratele scolare: inspector scolar de specialitate, inspector
scolar;
b) la Ministerul �nvatam�ntului: inspector general, inspector principal de
specialitate, alte functii stabilite prin hotar�re a Guvernului.
Art. 26. (1) Functiile de �ndrumare si de control din inspectoratele scolare,
prevazute la art. 25 lit. a), se ocupa prin concurs de catre personalul didactic
titular �n �nvatam�nt, cu diploma de licenta sau echivalenta, care �ndeplineste
criteriile de competenta profesionala si de moralitate, av�nd cel putin gradul
didactic II si o vechime la catedra, �n specialitate, de cel putin 8 ani.
(2) Functia de inspector scolar de specialitate pentru �nvatam�ntul prescolar si
primar se poate ocupa, prin exceptie de la reglementarile prevazute la alin. (1)
privind conditiile de studii, de catre personalul didactic cu pregatire pentru
treptele de �nvatam�nt mentionate, care a desfasurat activitati metodice �n
cadrul liceului pedagogic si al casei corpului didactic ori a condus activitati
metodice la nivel scolar sau interscolar.
(3) �n judetele cu �nvatam�nt �n limbile minoritatilor nationale, structura
inspectoratelor scolare cuprinde si un numar corespunzator de inspectori scolari
pentru acest �nvatam�nt, �n conditiile stabilite la alin. (1) si (2).
Art. 27. Functiile de �ndrumare si de control din Ministerul �nvatam�ntului,
prevazute la art. 25 lit. b), se ocupa prin concurs, cu respectarea conditiilor
stabilite la art. 26 alin. (1).
Art. 28. (1) Concursul pentru ocuparea functiilor de �ndrumare si de control
prevazute la art. 25 consta �n:
a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;
b) aprecierea consiliului de administratie din unitatea �n care lucreaza;
c) inspectie speciala la clasa;
d) proba practica (asistenta la ore, analiza de lectii, �ntocmirea
procesului-verbal de inspectie);
e) interviu �n fata unei comisii de concurs, privind legislatia scolara,
managementul educational si deontologia profesionala.
(2) Candidatul la o functie de �ndrumare si de control, prevazuta la art. 25
lit. b), sustine si o proba scrisa �n profilul postului pentru care candideaza.
Art. 29. (1) Comisia pentru concursul de ocupare a functiilor de �ndrumare si de
control, prevazute la art. 25 lit. a), este formata din: inspectorul scolar
general �n calitate de presedinte; inspectorul principal de specialitate din
Ministerul �nvatam�ntului sau un delegat al acestui minister; un profesor sau
conferentiar universitar din profilul postului sau din departamentul pentru
pregatirea personalului didactic, desemnat de rectorul institutiei de �nvatam�nt
superior la care acesta este titular.
(2) Comisia pentru concursul de ocupare a functiilor de �ndrumare si de control,
prevazute la art. 25 lit. b), este formata din: secretarul de stat al
departamentului �n care se afla postul scos la concurs �n calitate de
presedinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un
conferentiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul
�nvatam�ntului.
(3) Contestatiile la hotar�rile comisiilor se adreseaza ministrului
�nvatam�ntului si se solutioneaza conform art. 24 alin. (4).
Art. 30. Numirea personalului didactic reusit la concurs, �n functiile prevazute
la art. 25 lit. a), se face de catre inspectorul scolar general, cu avizul
Ministerului �nvatam�ntului, iar �n functiile prevazute la art. 25 lit. b), prin
ordin al ministrului �nvatam�ntului, �n conditiile legii.
Art. 31. Eliberarea din functiile de conducere, prevazute la art. 20, si din
functiile de �ndrumare si de control, prevazute la art. 25, se face de catre cei
care au dispus numirea, �n conditiile legii.
CAPITOLUL III
Perfectionarea pregatirii personalului didactic si didactic auxiliar
Art. 32. (1) Perfectionarea pregatirii personalului didactic se realizeaza prin
forme si programe, �n raport cu exigentele �nvatam�ntului, cu evolutia
diferitelor discipline de studiu, cicluri de �nvatam�nt si profiluri, precum si
�n functie de necesitatile si de interesele de perfectionare a diferitelor
categorii de cadre didactice.
(2) Activitatea de perfectionare a personalului didactic este coordonata de
Ministerul �nvatam�ntului si se realizeaza �n:
a) institutii de �nvatam�nt superior, prin facultati, departamente si catedre,
pentru perfectionarea pregatirii de specialitate a profesorilor;
b) institutii de �nvatam�nt superior, prin departamentele sau catedrele de
pregatire a personalului didactic, pentru perfectionarea pregatirii metodice si
psihopedagogice a profesorilor;
c) colegii pedagogice si licee pedagogice, pentru perfectionarea de
specialitate, metodica si psihopedagogica a personalului didactic din
�nvatam�ntul prescolar si primar;
d) unitati de �nvatam�nt de profil, pentru maistri-instructori;
e) case ale corpului didactic, pentru formarea continua a personalului didactic
si a personalului didactic auxiliar;
f) centre, institute si alte forme institutionalizate, pentru pregatirea si
perfectionarea personalului de conducere, de �ndrumare si de control;
g) Palatul National al Copiilor, pentru perfectionarea personalului didactic din
palate si cluburi ale copiilor, precum si tabere scolare.
(3) Inspectoratele scolare si casele corpului didactic, �mpreuna cu institutiile
si unitatile prevazute la alin. (2), asigura organizarea si realizarea
perfectionarii personalului didactic, potrivit metodologiei Ministerului
�nvatam�ntului.
(4) Principalele forme de organizare a perfectionarii personalului didactic din
�nvatam�ntul preuniversitar sunt:
a) activitati metodico-stiintifice si psihopedagogice, realizate la nivelul
unitatii de �nvatam�nt sau pe grupe de unitati (comisii metodice, catedre si
cercuri pedagogice);
b) sesiuni metodico-stiintifice de comunicari, simpozioane si schimburi de
experienta pe probleme de specialitate si psihopedagogice;
c) stagii periodice de informare stiintifica de specialitate si �n domeniul
stiintelor educatiei;
d) forme de perfectionare prin corespondenta (�nvatam�nt la distanta);
e) cursuri fara frecventa, organizate de institutii de �nvatam�nt superior,
combinate cu consultatii periodice, potrivit optiunilor participantilor;
f) cursuri organizate de societati stiintifice si de alte organizatii
profesionale ale personalului didactic;
g) cursuri de perfectionare a pregatirii de specialitate, metodice si
psihopedagogice sau pentru obtinerea definitivarii �n �nvatam�nt ori a gradelor
didactice, �n conformitate cu prevederile legii;
h) cursuri de pregatire si de perfectionare pentru personalul de conducere, de
�ndrumare si de control, potrivit unor programe specifice;
i) burse de perfectionare si stagii de studiu si de documentare, realizate �n
tara si �n strainatate;
j) cursuri postuniversitare;
k) doctorat.
(5) Programele de perfectionare cuprind:
a) informare stiintifica de specialitate;
b) informare pedagogica, psihologica si sociologica;
c) informare metodica;
d) informare �n domeniul legislatiei generale si scolare;
e) activitati practice �n domeniul specialitatii.
Art. 33. (1) Personalul didactic, precum si personalul de conducere, de
�ndrumare si de control participa, o data la 5 ani, la un program de
perfectionare prevazut �n metodologia mentionata la art. 41.
(2) Intervalul prevazut la alin. (1) poate fi redus �n urmatoarele situatii:
a) c�nd se produc schimbari esentiale la nivelul programelor scolare sau c�nd se
introduc noi metode ori tehnologii de instruire si de evaluare;
b) la preluarea functiei, pentru personalul de conducere, de �ndrumare si de
control care nu are pregatire atestata �n domeniul managementului educational;
c) la solicitarea consiliului de administratie al scolii sau al inspectoratului
scolar, �n cazul �n care se constata lacune �n pregatirea stiintifica, metodica
si psihopedagogica a persoanei respective;
d) la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral.
(3) Conditia prevazuta la alin. (1) se considera �ndeplinita, daca persoana �n
cauza a obtinut, �n intervalul amintit, definitivarea �n �nvatam�nt sau un grad
didactic.
Art. 34. (1) Definitivarea �n �nvatam�nt se poate obtine de catre personalul
didactic de predare care �ndeplineste conditiile de studii prevazute la art. 7
si care are un stagiu de cel putin 2 ani la catedra, av�nd �n aceasta perioada
functia de baza �n �nvatam�nt.
(2) Personalul didactic asociat, cu cel putin 1/2 norma didactica �n
specialitate, care �ndeplineste conditiile de studii prevazute la art. 7, se
poate prezenta la examenul de definitivare �n �nvatam�nt, dupa un stagiu efectiv
de cel putin 3 ani la catedra.
(3) Prezentarea la examenul pentru definitivarea �n �nvatam�nt este obligatorie
dupa 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevazut la alin. (1).
(4) Personalul didactic se poate prezenta la acest examen �n trei sesiuni, �n
cel mult 5 ani. Personalul didactic titular care nu obtine definitivarea �n
�nvatam�nt pierde calitatea de titular si, ca urmare, contractul individual de
munca al acestuia se desface, potrivit legii.
(5) Examenul pentru definitivarea �n �nvatam�nt consta �ntr-o inspectie scolara
speciala, precum si �n sustinerea unor probe scrise si orale care evalueaza
pregatirea de specialitate, metodica si pedagogica, pe baza unor programe
aprobate de Ministerul �nvatam�ntului.
(6) Personalului didactic care a obtinut definitivarea �n �nvatam�nt i se
recunoaste definitivatul pentru oricare dintre celelalte functii didactice
prevazute la art. 5, �n cazul �n care �ndeplineste conditiile de studii necesare
pentru ocuparea acelor functii.
(7) Asistentilor universitari si preparatorilor universitari cu o vechime la
catedra de cel putin 3 ani, care trec �n �nvatam�ntul preuniversitar, li se
acorda, pe baza unei inspectii speciale, definitivarea �n �nvatam�nt.
(8) Preparatorilor universitari care trec �n �nvatam�ntul preuniversitar li se
recunoaste ca stagiu la catedra perioada �n care au functionat �n aceasta
calitate.
Art. 35. (1) Gradul didactic II se poate obtine de catre personalul didactic de
predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la definitivarea �n
�nvatam�nt si care demonstreaza competenta �n activitatea instructiv-educativa,
consemnata �n fisa de evaluare anuala.
(2) Probele pentru obtinerea gradului didactic II constau �n:
a) o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare
curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani;
b) un test de specialitate si de metodica specialitatii, cu abordari
interdisciplinare si de creativitate, elaborat pe baza unei tematici si a unei
bibliografii aprobate de Ministerul �nvatam�ntului, pentru fiecare specialitate
�n parte;
c) o proba orala de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul
�nvatam�ntului, care cuprinde si elemente de psihologie si de sociologie
educationala.
(3) Lectorilor universitari/sefilor de lucrari, care au avut functia de baza �n
�nvatam�ntul superior si o vechime la catedra de cel putin 6 ani, la �ncadrarea
�n �nvatam�ntul preuniversitar li se acorda gradul didactic II, pe baza unei
inspectii scolare speciale.
Art. 36. (1) Gradul didactic I se poate obtine de catre personalul didactic de
predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la acordarea
gradului didactic II, cu rezultate deosebite �n activitatea instructiv-educativa
si de inovare pedagogica, evidentiate �n fisa de evaluare anuala.
(2) Probele pentru obtinerea gradului didactic I constau �n:
a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici si a unei bibliografii
aprobate de Ministerul �nvatam�ntului, pentru fiecare specialitate �n parte;
b) o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare
curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul
maxim;
c) elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice, sub �ndrumarea unui conducator
stiintific stabilit de institutia cu competente �n domeniu;
d) sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, �n fata comisiei instituite,
conform metodologiei Ministerului �nvatam�ntului.
(3) Personalului didactic care �ndeplineste conditiile prevazute la art. 68 din
Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995 si care a obtinut titlul stiintific de doctor
�n domeniul specialitatii pe care o preda i se acorda gradul didactic I, pe baza
unei inspectii scolare speciale.
Art. 37. (1) Personalul didactic care a obtinut definitivarea �n �nvatam�nt sau
gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, dupa caz, la examenele pentru
gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme fata de perioada prevazuta
de lege.
(2) �n cazul �n care profesorii au doua specialitati principale sau o
specialitate principala si una secundara, definitivarea �n �nvatam�nt si gradele
didactice II si I pot fi obtinute la una dintre cele doua specialitati, fiind
recunoscute pentru oricare dintre specialitatile �nscrise pe diploma.
(3) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a �nvatam�ntului
universitar de scurta durata, i se recunosc gradele didactice obtinute �n
aceasta calitate si �n cazul absolvirii ulterioare cu diploma de licenta a unei
institutii de �nvatam�nt superior de lunga durata, daca �si desfasoara
activitatea �n �nvatam�ntul prescolar, primar, gimnazial sau profesional.
(4) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a �nvatam�ntului
universitar de scurta durata, care, ulterior obtinerii gradelor didactice �n
aceasta calitate, a absolvit cu diploma de licenta o institutie de �nvatam�nt
superior de lunga durata, trecut prin concurs �n �nvatam�ntul liceal sau
postliceal, i se recunosc gradele didactice astfel:
a) pentru gradul II, daca promoveaza proba prevazuta la art. 35 alin. (2) lit.
b);
b) pentru gradul I, daca promoveaza proba prevazuta la art. 36 alin. (2) lit. c)
si d).
(5) Educatoarelor, �nvatatorilor, institutorilor si maistrilor-instructori care
au obtinut gradele didactice II si I si ulterior au absolvit cu diploma de
licenta sau de absolvire o institutie de �nvatam�nt superior li se recunosc
aceste grade, daca �si desfasoara activitatea �n �nvatam�ntul prescolar, primar,
gimnazial sau profesional. Celor angajati prin concurs �n �nvatam�ntul liceal,
�n calitate de profesori, li se aplica prevederile alin. (4) lit. a) si b).
(6) Educatoarele si �nvatatorii care au obtinut �n aceasta calitate grade
didactice beneficiaza de acestea si dupa numirea lor ca institutori.
(7) Gradele didactice obtinute de maistrii-instructori �n aceasta calitate sunt
recunoscute pentru orice treapta de �nvatam�nt preuniversitar �n care acestia
�si desfasoara activitatea.
(8) Definitivarea �n �nvatam�nt si gradele didactice se acorda prin ordin al
ministrului �nvatam�ntului.
(9) Personalul didactic care ocupa functii cu drept de rezervare a catedrei,
�nscris la gradul II sau la gradul I, trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare
saptam�nal, �n anul �n care li se efectueaza inspectia scolara speciala.
(10) �n caz de nepromovare, examenul pentru obtinerea gradului didactic II poate
fi repetat la un interval de cel putin 2 ani scolari, iar cel pentru gradul
didactic I, la un interval de cel putin 3 ani scolari.
Art. 38. (1) Inspectiile scolare speciale �n vederea obtinerii definitivarii �n
�nvatam�nt si a gradelor didactice se pot efectua de catre personalul didactic
din institutii de �nvatam�nt superior (lectori universitari/sefi de lucrari,
conferentiari si profesori), de catre profesori din licee pedagogice, de catre
inspectori scolari, precum si de catre alte cadre didactice din �nvatam�ntul
preuniversitar, delegate �n acest scop, potrivit metodologiei elaborate de
Ministerul �nvatam�ntului.
(2) Inspectorii scolari si cadrele didactice delegate pentru a efectua inspectii
scolare speciale trebuie sa aiba un grad didactic cel putin egal cu acela pentru
care fac inspectia si sa fie �n specialitatea corespunzatoare.
Art. 39. Perfectionarea pregatirii personalului didactic auxiliar se realizeaza,
dupa caz, �n casele corpului didactic sau �n alte unitati stabilite de
Ministerul �nvatam�ntului.
Art. 40. Pentru personalul didactic cu functii de conducere, de �ndrumare si de
control �n �nvatam�ntul preuniversitar se organizeaza stagii de pregatire si de
perfectionare �n domeniul managementului educational. La aceste cursuri pot
participa si alti membri ai personalului didactic interesati, �n limita
locurilor stabilite de catre organizatori, pe baza unor teste de aptitudini
manageriale.
Art. 41. Modalitatile de organizare, de desfasurare, de evaluare si de finantare
a activitatilor de perfectionare a pregatirii personalului didactic si de
obtinere a definitivarii si a gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia
aprobata de Ministerul �nvatam�ntului.
CAPITOLUL IV
Norma didactica si conditiile de salarizare a personalului didactic
Sectiunea 1
Norma didactica
Art. 42. (1) Activitatea personalului didactic de predare cuprinde:
a) activitati didactice de predare-�nvatare, de instruire practica si de
evaluare, conform planurilor de �nvatam�nt;
b) activitati de pregatire metodico-stiintifica si activitati de educatie,
complementare procesului de �nvatam�nt.
(2) Activitatile concrete, corespunzatoare prevederilor alin. (1), sunt
prevazute �n fisa postului, tipizata la nivel national, elaborata de Ministerul
�nvatam�ntului �mpreuna cu federatiile sindicale din �nvatam�nt recunoscute la
nivel national si inclusa ca anexa la contractul colectiv de munca. �n fisa
individuala a postului sunt incluse activitatile concrete cuprinse la alin. (1)
lit. a) si sunt selectate acele activitati prevazute la alin. (1) lit. b) care
corespund profilului, specializarii si aptitudinilor persoanei care ocupa postul
didactic respectiv. Fisa individuala a postului, revizuita anual, constituie
anexa la contractul individual de munca.
(3) Atributiile concrete prevazute la alin. (1) lit. b), cuprinse �n fisa
individuala a postului, se refera la activitati specifice sistemului national de
�nvatam�nt.
Art. 43. Norma didactica de predare-�nvatare, de instruire practica si de
evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor �n clasa reprezinta numarul de
ore corespunzatoare activitatilor prevazute la art. 42 alin. (1) lit. a) si se
stabileste dupa cum urmeaza:
a) un post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grupa de prescolari sau
pentru grupe combinate, �n unitatile �n care nu se pot constitui grupe separate;
la gradinitele cu program prelungit si la cele cu program saptam�nal, posturile
se normeaza pe ture;
b) un post de �nvatator (institutor) pentru fiecare clasa din �nvatam�ntul
primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui
clase separate;
c) 18 ore pe saptam�na pentru profesorii din �nvatam�ntul preuniversitar;
d) 24 de ore pe saptam�na pentru maistrii-instructori;
e) pentru personalul didactic din unitatile si clasele �nvatam�ntului de arta,
de educatie fizica, precum si din unitatile cu activitati extrascolare si din
centrele sau cabinetele de asistenta psihopedagogica, norma didactica se
stabileste potrivit prevederilor de la lit. a):d);
f) pentru personalul didactic din �nvatam�ntul special si din casele de copii,
norma didactica se stabileste astfel: profesori si �nvatatori la predare si
profesori pentru activitati specifice: terapia tulburarilor de limbaj, educatia
auditiv-perceptiva compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea,
mobilitatea si educatia senzoriala, educatia vizual-perceptiva compensatorie,
psihodiagnoza, orientarea scolara si profesionala, psihoterapia si consilierea,
cultura fizica medicala, kinetoterapia, educatia psihomotrica si altele de acest
tip: 16 ore pe saptam�na; �nvatator-educator, institutor-educator,
profesor-educator si maistru-instructor: 20 de ore pe saptam�na;
g) pentru personalul didactic din �nvatam�ntul special integrat, pentru cel din
centrele logopedice interscolare, pentru personalul didactic itinerant, precum
si pentru profesorii psihopedagogi din casele de copii, norma didactica este de
16 ore pe saptam�na.
Art. 44. (1) Norma didactica cuprinde ore prevazute �n planurile de �nvatam�nt
la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor �nscrise pe
diploma de licenta sau de absolvire.
(2) Prin exceptie, �n norma didactica prevazuta la alin. (1) se pot include si
ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul
�nvatam�ntului, cu mentinerea drepturilor salariale.
(3) �n �nvatam�ntul prescolar si primar, orele de limbi straine, prevazute �n
planurile de �nvatam�nt, nu se include �n norma educatoarei, a �nvatatorului sau
a institutorului. Aceste ore pot fi predate de profesori cu studii superioare de
specialitate, fiind incluse �n norma acestora, sau prin plata cu ora ori prin
cumul.
(4) Orele de limbi straine din �nvatam�ntul prescolar si din cel primar pot fi
predate, �n conditiile alin. (3), si de educatoare, de �nvatatori ori de
institutori de la grupa sau clasa respectiva, daca fac dovada calificarii prin
diploma de studii sau prin atestat eliberat de liceul pedagogic pentru limba
respectiva, validat de Ministerul �nvatam�ntului.
(5) �n palatele si �n cluburile copiilor, norma didactica cuprinde activitatile
prevazute �n planurile de educatie corespunzatoare profilurilor cercurilor si
atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul �nvatam�ntului, �n limitele
normelor stabilite la art. 43.
Art. 45. (1) Personalul didactic de predare si de instruire practica, cu o
vechime �n �nvatam�nt de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de
reducerea normei didactice cu doua ore saptam�nal, fara diminuarea salariului.
(2) �n �nvatam�ntul gimnazial din mediul rural, unde norma didactica nu se poate
constitui conform prevederilor art. 43 si 44, aceasta poate fi diminuata, pentru
personalul didactic titular, la 16 ore pe saptam�na, fiind constituita din ore
de la specializarea sau specializarile de baza si din ore de la disciplinele
stabilite la art. 44 alin. (2), fara diminuarea salariului.
(3) Activitatea de dirigentie, inclusa �n planurile de �nvatam�nt, nu se
cuprinde �n norma didactica de predare, cu exceptia situatiei prevazute la alin.
(2).
Art. 46. Norma didactica de predare a personalului de conducere din unitatile de
�nvatam�nt, a personalului de �ndrumare si de control se stabileste prin fisa
postului, anexa la contractul individual de munca, cu revizuire anuala, �n baza
prezentului statut si a normelor metodologice aprobate de Ministerul
�nvatam�ntului.
Art. 47. Timpul saptam�nal de activitate a personalului didactic auxiliar este
identic cu cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte
sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevazute �n fisa
individuala a postului. Prevederile art. 42 se aplica �n mod corespunzator.
Sectiunea a 2-a
Conditiile de salarizare a personalului didactic si didactic auxiliar
Art. 48. (1) Salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar se face cu
respectarea principiului potrivit caruia �nvatam�ntul constituie o prioritate
nationala, tin�nd seama de responsabilitatea si complexitatea muncii, de
pregatirea si experienta profesionala, de rolul si importanta activitatii
prestate. Salariul personalului didactic se compune din salariul de baza,
stabilit conform legii, si o parte variabila, const�nd �n adaosuri, sporuri si
alte drepturi salariale suplimentare.
(2) Drepturile salariale suplimentare si alte drepturi materiale ale
personalului didactic si didactic auxiliar se negociaza, �n limitele stabilite
de lege, �n cadrul contractelor colective de munca dintre administratie si
sindicatele din �nvatam�nt recunoscute la nivel national, potrivit legii.
Art. 49. (1) Salarizarea personalului didactic de predare din �nvatam�ntul
preuniversitar se stabileste diferentiat, �n raport cu:
a) functia si norma didactica �ndeplinita;
b) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea functiei didactice, potrivit art. 7;

c) gradul didactic;
d) titlul stiintific;
e) vechimea recunoscuta �n �nvatam�nt;
f) calitatea activitatii instructiv-educative;
g) locul si conditiile specifice �n care se desfasoara activitatea.
(2) Personalul didactic calificat conform art. 7, care are resedinta sau
domiciliul �n mediul rural sau �n localitati izolate, primeste o indemnizatie de
5-80% din salariu de baza al functiei didactice �ndeplinite, �n raport cu zona
geografica respectiva. Diferentierea pe zone si localitati se aproba prin
hotar�re a Guvernului, la propunerea Ministerului �nvatam�ntului.
(3) Personalul didactic din casele de copii si din �nvatam�ntul special
beneficiaza de o indemnizatie de 15% din salariul de baza al functiei
�ndeplinite, inclusa �n salariul de baza.
(4) Personalul didactic prevazut la art. 44 alin. (4) este salarizat prin plata
cu ora, conform prevederilor alin. (1) si ale art. 43.
Art. 50. (1) Personalul didactic din �nvatam�ntul preuniversitar beneficiaza de
transele de vechime la salarizare stabilite de lege si de trei transe
suplimentare, care se acorda la 30, 35 si la peste 40 de ani de activitate �n
�nvatam�nt.
(2) Pentru fiecare dintre transele suplimentare de vechime se acorda o crestere
a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare
corespunzator transei anterioare de vechime.
(3) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din
unitatile de �nvatam�nt, cu performante deosebite �n inovarea didactica, �n
pregatirea prescolarilor sau a elevilor, �n pregatirea elevilor distinsi la
concursuri scolare, faza nationala si internationala, precum si cu o vechime de
peste 3 ani �n �nvatam�nt, poate beneficia de gradatia de merit, acordata prin
concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente
la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al
functiei sau postului persoanei �n cauza. Gradatia de merit se include �n
salariul de baza.
(4) Cele 10 procente prevazute la alin. (3) se esaloneaza �n cote anuale de 2,5%
�n primii 4 ani de la data intrarii �n vigoare a prezentei legi.
(5) Procedura de atribuire a gradatiei de merit, prin concurs, cuprinde
urmatoarele faze:
a) candidatul �ntocmeste si depune la conducerea unitatii de �nvatam�nt raportul
de autoevaluare a activitatii desfasurate;
b) consiliul profesoral al unitatii de �nvatam�nt, pe baza dezbaterilor acestui
raport, formuleaza o apreciere sintetica asupra candidatului;
c) directorul unitatii scolare transmite inspectoratului scolar raportul de
autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere; �n
urma consultarii consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de
specialitate �ntocmeste un raport motivat;
d) consiliul de administratie al inspectoratului scolar primeste spre analiza
raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului
unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului de specialitate; hotar�rea
asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialitati si
unitati de �nvatam�nt apartine inspectorului scolar general;
e) consiliul de administratie al inspectoratului scolar alcatuieste lista
candidatilor admisi, pe care o �nainteaza Ministerului �nvatam�ntului pentru
emiterea ordinului ministrului.
(6) Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani. Personalul didactic
care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.
(7) Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit, conform
prevederilor legale. Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul
posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si se
distribuie pe unitatile de �nvatam�nt, indiferent de numarul cadrelor didactice
ale acestora.
(8) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de
salariu de merit.
(9) Ministerul �nvatam�ntului elaboreaza metodologia si criteriile de acordare a
gradatiei de merit si a salariului de merit, consult�nd federatiile sindicale
din �nvatam�nt recunoscute la nivel national.
(10) Personalul didactic din �nvatam�ntul preuniversitar, care are titlul
stiintific de doctor, este remunerat cu 15% �n plus la salariul de baza.
(11) Personalul didactic cu o vechime ne�ntrerupta �n �nvatam�ntul de peste 10
ani beneficiaza de un spor de stabilitate de 15% din salariul de baza, care face
parte din acesta.
(12) Personalul didactic beneficiaza de premii si de alte drepturi banesti
prevazute de lege si de contractul colectiv de munca.
(13) Personalul didctic beneficiaza, la fiecare transa de vechime �n �nvatam�nt,
de un spor de 3% din salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica.
Acest spor se include �n salariul de baza.
Art. 51. (1) Salarizarea personalului de conducere, de �ndrumare si de control,
prevazut �n Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995, din unitatile de �nvatam�nt, din
inspectoratele scolare si din Ministerul �nvatam�ntului se face prin salariul de
baza al functiei didactice, gradului didactic si vechimii recunoscute �n
�nvatam�nt, la care se adauga o indemnizatie calculata la salariul de baza al
functiei didactice, dupa cum urmeaza:
a) 15-25% pentru educatoarele, �nvatatorii sau institutorii care �ndeplinesc
functia de director;
b) 20-25% pentru directorul adjunct de scoala sau de liceu;
c) 25-35% pentru directorul de scoala sau de liceu;
d) 30-40% pentru inspectorul scolar de specialitate;
e) 25-30% pentru inspectorul scolar;
f) 25-35% pentru directorul casei corpului didactic;
g) 35-45% pentru inspectorul scolar general adjunct;
h) 45-55% pentru inspectorul scolar general;
i) 45-50% pentru inspectorul principal de specialitate sau pentru functii
echivalente �n Ministerul �nvatam�ntului;
j) 45-55% pentru inspectorul general sau pentru functii echivalente �n
Ministerul �nvatam�ntului.
(2) Pentru functiile de conducere din unitatile conexe ale �nvatam�ntului
preuniversitar se aplica, �n mod corespunzator, procentele mentionate la alin.
(1) lit. a)-c).
(3) Stabilirea diferentiata a indemnizatiei de conducere se face �n baza unei
metodologii aprobate de Ministerul �nvatam�ntului. Indemnizatia se revizuieste,
dupa caz, anual, �n functie de performantele manageriale evidentiate prin
evaluare obiectiva. Aceasta indemnizatie se include �n salariul de baza.
(4) Personalul didactic de predare care �ndeplineste functia de diriginte,
�nvatatorii, institutorii si educatoarele primesc o indemnizatie de 10% din
salariul de baza, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3).
Aceste indemnizatii se includ �n salariul de baza.
(5) Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica
pentru pregatirea viitoarelor educatoare si a viitorilor �nvatatori, institutori
si profesori beneficiaza de un spor de 10-25% din salariul de baza al functiei,
calculat �n raport cu numarul elevilor sau al studentilor practicanti, potrivit
regulamentului de practica pedagogica aprobat de Ministerul �nvatam�ntului.
(6) Personalul didactic de predare beneficiaza de o prima de instalare, o
singura data, la angajarea �n �nvatam�nt prin concurs, �n primii 5 ani de la
absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileste potrivit legii.
(7) Sefii de catedra, de comisii si de colective metodice, de cercuri pedagogice
si de consilii consultative de specialitate pot beneficia de sporuri banesti,
conform reglementarilor legale.
(8) Personalul didactic poate fi salarizat si prin plata cu ora sau prin cumul,
conform prevederilor art. 49 alin. (1). Calculul pentru plata cu ora sau prin
cumul se face la norma didactica prevazuta la art. 43. Drepturile salariale
provenite din cumul sau din plata cu ora, drepturile banesti cuvenite pentru
inventii si inovatii, activitati productive sau de alta natura, desfasurate �n
interesul �nvatam�ntului, se defalca, �n vederea impunerii, pe lunile la care se
refera, si se impoziteaza distinct pentru fiecare activitate, separat de
celelalte venituri.
(9) Posturile didactice vacante sau temporar vacante pot fi suplinite, prin
cumul sau prin plata cu ora, de catre personalul didactic existent, �ncadrat cu
norma maxima, de catre cadrele didactice pensionate, precum si de specialisti
din alte sectoare de activitate, �n conditiile prezentei legi.
(10) Personalul didactic de conducere din unitatile de �nvatam�nt, degrevat
partial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora sau
prin cumul, fara diminuarea obligatiilor prevazute �n fisa postului, dar nu mai
mult de 4-6 ore saptam�nal.
(11) Liderii sindicatelor din �nvatam�nt, cu drept de rezervare a catedrei, pot
fi remunerati prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore saptam�nal.
(12) Salarizarea activitatilor didactice care nu pot fi normate �n posturi
didactice se cuantifica �n ore fizice si se face prin plata cu ora, �n
conditiile stabilite de Ministerul �nvatam�ntului.
Art. 52. (1) Evaluarea personalului didactic de predare, a celui auxiliar, de
conducere, de �ndrumare si de control se face anual, conform fisei de evaluare
elaborate de Ministerul �nvatam�ntului.
(2) Fisa de evaluare, corelata cu fisa individuala a postului, se noteaza prin
punctaj de la 1 la 100.
(3) Procedura de evaluare se declanseaza prin autoevaluare, consemnata �n fisa
individuala a postului.
(4) Pentru personalul didactic de predare, fisa de evaluare, vizata, dupa caz,
de catre seful de catedra sau de catre responsabilul comisiei metodice si de
catre directorul unitatii scolare, este analizata �n consiliul de administratie,
care, �n prezenta persoanei �n cauza, decide asupra punctajului final.
(5) �n fisa de evaluare se puncteaza si activitatile realizate �n afara fisei
individuale a postului �n domeniul �nvatam�ntului, precum si alte activitati
solicitate de conducerea unitatii sau de organele ierarhic superioare.
(6) Fisa de evaluare constituie un document de baza pentru stabilirea
drepturilor salariale, pentru promovare si accesul la programele de
perfectionare.
TITLUL III
�nvatam�ntul superior
CAPITOLUL I
Functiile didactice si de cercetare. Conditiile pentru ocuparea acestora
Sectiunea 1
Functiile didactice si de cercetare
Art. 53. (1) Functiile didactice sunt: preparator universitar, asistent
universitar, lector universitar / sef de lucrari, conferentiar universitar,
profesor universitar si profesor universitar consultant.
(2) �n �nvatam�ntul superior poate functiona personal didactic asociat pentru
urmatoarele functii prevazute la alin. (1): asistent universitar, lector
universitar/sef de lucrari, conferentiar universitar si profesor universitar.
(3) Profesorii din �nvatam�ntul superior, pensionati pentru munca depusa si
limita de v�rsta, pot continua, potrivit legii, unele activitati didactice si
stiintifice, ca profesori consultanti. Acestia sunt atestati �n aceasta functie
de senatele universitare.
(4) �n raport cu necesitatile academice proprii, institutiile de �nvatam�nt
superior pot chema la catedra specialisti cu valoare recunoscuta �n domeniu, din
tara sau din strainatate, �n calitate de profesori asociati invitati, pe o
durata determinata.
Art. 54. (1) Personalul didactic prevazut la art. 53 desfasoara si activitate de
cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, activitate de proiectare si de
creatie artistica, potrivit specificului.
(2) �n catedre, departamente, unitati sau �n centre de cercetare si
microproductie pot functiona pe posturi distincte si personal de cercetare,
personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi si studenti, precum si alte
categorii de personal, potrivit legii. Acestora li se �ntocmeste, dupa caz,
carnet de munca.
Sectiunea a 2-a
Conditiile pentru ocuparea functiilor didactice
Art. 55. (1) Pentru ocuparea functiilor didactice mentionate la art. 53 se cere
absolvirea cu diploma de licenta a unei institutii de �nvatam�nt superior sau cu
diploma echivalenta acesteia, ori a unei institutii academice postuniversitare,
cu �ndeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea �nvatam�ntului nr.
84/1995.
(2) Pentru ocuparea functiilor didactice de profesor universitar si de
conferentiar universitar, candidatii trebuie sa detina titlul stiintific de
doctor �n ramura de stiinta corespunzatoare postului sau �ntr-o ramura �nrudita.
Pentru ocuparea functiei didactice de lector universitar/sef de lucrari,
candidatii trebuie sa fie doctori sau doctoranzi �n ramura de stiinta
corespunzatoare postului ori �ntr-o ramura �nrudita.
(3) Personalului didactic existent �n �nvatam�ntul superior, cu o vechime
efectiva la catedra de cel putin 5 ani, i se considera �ndeplinite conditiile
cerute de art. 68 din Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995.
(4) Pentru ocuparea functiei de preparator universitar, se cer �ndeplinite
conditiile prevazute la alin. (1) si (8).
(5) Pentru ocuparea functiei de asistent universitar, se cer �ndeplinite
conditiile prevazute la alin. (1) si (8), precum si o vechime minima la catedra
de 2 ani �n �nvatam�ntul superior sau �n cercetarea stiintifica de profil,
respectiv de 4 ani �n �nvatam�ntul preuniversitar. Pentru candidatii care provin
din afara �nvatam�ntului sau a cercetarii stiintifice, se cere o vechime de
minimum 5 ani �n profilul postului pentru care concureaza.
(6) Pentru ocuparea functiei de lector universitar/sef de lucrari, se cer
�ndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), (2) si (8), precum si:
a) pentru candidatii care provin din �nvatam�ntul superior sau din cercetarea
stiintifica de profil, o vechime minima de 6 ani sau de 4 ani, �n cazul
candidatilor care detin titlul de doctor;
b) pentru candidatii care provin din �nvatam�ntul preuniversitar, o vechime
minima de 8 ani sau de 6 ani, �n cazul candidatilor care detin titlul de doctor;

c) pentru candidatii care provin din afara �nvatam�ntului sau a cercetarii


stiintifice, o vechime minima de 10 ani sau de 8 ani, �n cazul candidatilor care
detin titlul de doctor.
(7) Pentru ocuparea functiei de conferentiar universitar sau de profesor
universitar se cer �ndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), (2) si (8),
precum si o vechime minima la catedra de 9 ani �n �nvatam�ntul superior sau �n
cercetarea stiintifica de profil. Pentru candidatii care provin din afara
�nvatam�ntului sau a cercetarii stiintifice, se cere o vechime de cel putin 15
ani de activitate �n profilul postului pentru care concureaza.
(8) Posturile didactice din �nvatam�ntul superior pot fi ocupate numai de
cetateni rom�ni. Prin exceptie, aceste posturi pot fi ocupate cu contract de
munca pe o perioada determinata si de cetateni straini, �n calitate de personal
didactic asociat, conform legii.
(9) Candidatul la ocuparea unui post didactic cu predare �n alta limba dec�t cea
�n care si-a facut studiile superioare sustine proba practica sau, dupa caz,
prelegerea publica �n limba �n care urmeaza sa faca predarea. Aceasta conditie
ram�ne �n vigoare si �n cazul �n care un cadru didactic este propus, ulterior
titularizarii prin concurs, sa desfasoare activitati didactice �n alta limba
dec�t cea �n care si-a facut studiile.
Art. 56. (1) Candidatul pentru ocuparea unui post didactic de lector
universitar/sef de lucrari, de conferentiar universitar sau de profesor
universitar, care provine din afara �nvatam�ntului superior, trebuie sa faca
dovada aptitudinilor didactice prin prelegere publica sau prin probe similare,
dupa caz.
(2) Persoanele din �nvatam�ntul superior care �ndeplinesc conditiile prevazute
la alin. (1) si la art. 55 alin. (1), (2) si (8), cu o activitate deosebita �n
domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de
specialitate de valoare nationala si internationala, pot sa se prezinte, cu
aprobarea senatului universitar, la concursul pentru ocuparea unui post didactic
�n �nvatam�ntul superior, fara �ndeplinirea conditiilor de vechime stabilite la
art. 55 alin. (6) sau (7), dupa caz.
Art. 57. (1) �n �nvatam�ntul superior medical, candidatii la concursul pentru
ocuparea postului de asistent universitar trebuie sa aiba cel putin titlul de
medic rezident, cu o vechime de minimum 3 ani �n specialitatea postului. Fac
exceptie posturile de la disciplinele care nu au corespondent �n reteaua
Ministerului Sanatatii.
(2) �n �nvatam�ntul superior medical, la disciplinele cu corespondenta �n
reteaua Ministerului Sanatatii, candidatii la concursul pentru ocuparea
posturilor de sef de lucrari, de conferentiar universitar sau de profesor
universitar trebuie sa aiba si titlul de medic primar.
Sectiunea a 3-a
Ocuparea si eliberarea posturilor didactice
Art. 58. (1) Posturile didactice prevazute la art. 53 alin. (1) se ocupa prin
concurs organizat de institutiile de �nvatam�nt superior acreditate sau
autorizate provizoriu. Concursul este valabil numai pentru institutia de
�nvatam�nt superior respectiva.
(2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter deschis. La
concurs se poate prezenta orice persoana care �ndeplineste conditiile prevazute
de prezentul statut si de Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995.
(3) Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular din
institutia respectiva sau din afara acesteia.
(4) Anuntarea publica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante sau transformate se face, de catre institutia de �nvatam�nt superior, �n
Monitorul Oficial al Rom�niei si cel putin �ntr-un ziar de circulatie nationala,
precum si prin afisare la sediu, �n cel mult 45 de zile de la data �nceperii
semestrului universitar.
(5) �nscrierea la concurs se face �n termen de 30 de zile de la data publicarii
postului �n Monitorul Oficial al Rom�niei.
(6) Probele de concurs si continutul acestora sunt stabilite de catedre sau de
departamente. Tematica probelor de concurs, metodologia si programul
desfasurarii acestuia se pun la dispozitia candidatilor o data cu �nscrierea la
concurs.
(7) Dosarul de �nscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic
cuprinde obligatoriu urmatoarele:
a) cerere-tip de �nscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, de pe diploma
de licenta sau echivalenta, �nsotite de foaia matricola, precum si o adeverinta
doveditoare a vechimii �n munca;
c) diploma de doctor �n ramura de stiinta corespunzatoare postului, precum si
alte diplome sau titluri stiintifice ori academice, dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrarilor publicate, �nsotita de c�te un exemplar din titlurile
reprezentative;
f) dovada �ndeplinirii conditiilor prevazute la art. 55 si 56, precum si
aprobarea senatului universitar, dupa caz;
g) alte materiale solicitate de senatul universitar sau prin reglementarile
Ministerului �nvatam�ntului.
(8) Probele de concurs se programeaza si se sustin o singura data.
(9) Durata concursului si finalizarea acestuia la nivelul comisiei de concurs se
�ncadreaza �n 30 de zile de la data �ncheierii �nscrierii.
(10) Finalizarea concursului la nivelul institutiei de �nvatam�nt superior este
obligatorie �n termen de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de
concurs.
Art. 59. (1) Concursul pentru ocuparea functiei de preparator universitar sau de
asistent universitar consta �n probe scrise, orale si practice, specifice
postului, stabilite conform art. 58 alin. (6).
(2) Comisia de concurs este formata din seful catedrei sau din reprezentantul
acestuia, �n calitate de presedinte, si din 2 membri, av�nd functia didactica de
cel putin lector universitar/sef de lucrari ori functii superioare din profilul
postului.
(3) Comisia de concurs se propune de catre seful catedrei si se aproba de
consiliul facultatii.
(4) Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de catre fiecare membru al
comisiei prin note de la 10 la 1. Nota probei reprezinta media artimetica a
acestora. Comisia �ntocmeste, �n termen de 5 zile de la sustinerea ultimei
probe, un raport asupra desfasurarii concursului, cu concluzii de recomandare a
candidatului care a obtinut cea mai mare medie. Pot fi recomandati candidatii
care au obtinut cel putin media 8 si nici o nota sub 7. Raportul se supune
consiliului facultatii, de catre decan, care aproba rezultatul concursului prin
vot nominal deschis.
(5) Hotar�rea consiliului facultatii se supune validarii senatului universitar,
referitor la respectarea criteriilor si a procedurii de concurs.
(6) Numirea pe postul de preparator universitar sau de asistent universitar se
face prin decizia rectorului, �ncep�nd cu prima zi a semestrului urmator.
Art. 60. (1) Concursul pentru ocuparea functiei de lector universitar/sef de
lucrari consta �n verificarea �ndeplinirii conditiilor necesare, prin analiza
dosarului de �nscriere, precum si din sustinerea unei prelegeri publice, �n
prezenta comisiei de concurs. Tema prelegerii se stabileste de catre comisie si
se anunta candidatului cu 48 de ore �nainte de sustinere.
(2) Comisia de concurs este formata din seful catedrei sau al departamentului
ori din reprezentantul acestuia, �n calitate de presedinte, si din 3 membri
specialisti �n profilul postului, cu functie didactica de lector universitar/sef
de lucrari, conferentiar sau profesor universitar. Comisia de concurs se propune
de catre seful catedrei, se aproba de catre consiliul facultatii si trebuie sa
includa cel putin un conferentiar sau un profesor.
(3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de
lector universitar/sef de lucrari se face prin punctaj, �n baza unei grile,
adaptata specificului catedrei sau departamentului si aprobata de senatul
universitar. �n raportul comisiei se evalueaza activitatea didactica si
stiintifica a candidatului, activitatea extradidactica �n interesul
�nvatam�ntului, precum si aprecierea asupra prelegerii publice.
(4) Presedintele comisiei de concurs prezinta raportul acesteia �n consiliul
facultatii, nominaliz�nd candidatul cu cele mai bune performante. Consiliul
facultatii aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis.
(5) Hotar�rea consiliului facultatii se prezinta de catre decan sau de un
reprezentant al acestuia si se supune de catre rector confirmarii senatului
universitar cu privire la respectarea criteriilor si procedurii de concurs, care
se pronunta prin vot nominal deschis.
(6) Numirea pe postul de lector universitar/sef de lucrari se face prin decizia
rectorului, �ncep�nd cu prima zi a semestrului urmator. Numirea lectorului
universitar/sefului de lucrari, care este doctorand, se face pentru o perioada
de 4 ani. Numirea devine definitiva, daca �n aceasta perioada lectorul
universitar obtine titlul stiintific de doctor �n specialitatea respectiva.
Art. 61. (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de conferentiar universitar
sau de profesor universitar consta �n verificarea �ndeplinirii conditiilor
prevazute de lege, prin analiza dosarului de �nscriere la concurs, iar pentru
cei care nu provin din �nvatam�ntul superior, si din sustinerea unei prelegeri
publice, �n fata studentilor, �n prezenta comisiei de concurs. Tema prelegerii
se stabileste de catre comisie si se anunta candidatului cu 48 de ore �nainte de
sustinere.
(2) Comisia de concurs este formata din decanul facultatii sau un reprezentant
al acestuia, membru �n senatul universitar, �n calitate de presedinte, din 4
membri, dintre care cel putin 2 din afara institutiei de �nvatam�nt superior
respective. Comisia de concurs este alcatuita din conferentiari universitari si
din profesori universitari, pentru postul de conferentiar universitar, respectiv
din profesori universitari, pentru postul de profesor universitar. Comisia de
concurs se aproba de catre senatul universitar, la propunerea consiliului
facultatii.
(3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de
conferentiar universitar sau de profesor universitar se face prin punctaj, �n
baza unei grile adaptate specificului catedrei sau departamentului, aprobata de
senatul universitar. Raportul comisiei cuprinde evaluarea activitatii didactice
si a celei stiintifice a candidatului, activitatea extradidactica �n interesul
�nvatam�ntului, precum si aprecierea asupra prelegerii publice.
(4) Presedintele comisiei de concurs prezinta raportul acesteia �n consiliul
facultatii, nominaliz�nd candidatul cu cele mai bune performante. Consiliul
facultatii aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis.
(5) Hotar�rea consiliului facultatii se prezinta de catre decan sau de catre un
reprezentant al acestuia si se supune de catre rector validarii senatului
universitar cu privire la respectarea criteriilor si a procedurii de concurs,
care se pronunta prin vot nominal deschis.
(6) Dosarul de concurs, �mpreuna cu raportul comisiei si cu documentele
�nsotitoare, se �nainteaza Consiliului National de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor si Certificatelor Universitare, care, pe baza analizei acestora, se
pronunta prin vot nominal deschis, �n termen de cel mult 90 de zile. �n cazul �n
care un conferentiar universitar sau profesor universitar sustine concurs pentru
un post didactic �n aceeasi specialitate si pentru acelasi titlu didactic,
dob�ndit printr-un concurs anterior, nu mai este necesara confirmarea de catre
Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor
Universitare.
(7) �n urma ordinului emis de catre ministrul �nvatam�ntului, numirea pe postul
de conferentiar universitar, respectiv de profesor universitar, se face prin
decizia rectorului, �ncep�nd cu prima zi a semestrului urmator celui �n care a
avut loc validarea concursului �n senatul universitar.
Art. 62. (1) Contestatiile se adreseaza, dupa caz, senatului universitar sau
Ministerului �nvatam�ntului, �n termen de cel mult 10 zile, si se solutioneaza
�n termen de cel mult 60 de zile de la data expirarii termenului de contestatie.

(2) �n cazul �n care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi
reluat, cu respectarea procedurii complete.
Art. 63. Functiile si gradele de cercetator stiintific �n reteaua �nvatam�ntului
superior se obtin potrivit reglementarilor legale �n vigoare.
Art. 64. (1) Profesorii universitari pensionati pot functiona �n continuare �n
�nvatam�ntul superior, �n calitate de profesori universitari consultanti, la
recomandarea catedrei, cu avizul consiliului facultatii si cu aprobarea
senatului universitar, obtinute prin vot nominal deschis.
(2) Pot fi recomandati pentru ocuparea acestei functii profesorii universitari
care, prin activitatea stiintifica si pedagogica, s-au remarcat la nivel
national si international.
(3) Atributiile profesorului universitar consultant sunt stabilite de catedra
prin fisa individuala a postului.
Art. 65. (1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, cu
reconfirmare anuala, de personal didactic titular din institutia de �nvatam�nt
superior respectiva sau de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata
cu ora.
(2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat, din
afara institutiei de �nvatam�nt superior, se face prin concurs, organizat la
nivelul catedrei sau al departamentului, const�nd cel putin �n curriculum vitae
si interviu.
(3) Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante cu
personal didactic asociat se aproba de senatul universitar.
(4) Angajarea temporara a personalului didactic asociat se face prin decizie a
rectorului.
Art. 66. Angajarea specialistilor cu valoare recunoscuta �n domeniu, din tara
sau din strainatate, �n calitate de profesori asociati invitati, se avizeaza de
consiliul departamentului sau al facultatii si se aproba de senatul universitar.

CAPITOLUL II
Conducerea institutiilor de �nvatam�nt superior
Art. 67. Structurile de conducere �n institutia de �nvatam�nt superior sunt:
senatul universitar, consiliul facultatii, consiliul colegiului, consiliul
departamentului si biroul catedrei. Prin Carta universitara se pot �nfiinta si
alte organisme colective specializate.
Art. 68. (1) Institutia de �nvatam�nt superior este condusa de senatul
universitar, prezidat de rector. Fiecare facultate din structura institutiei
desemneaza reprezentanti �n senatul universitar, cadre didactice, cercetatori si
studenti, potrivit legii si Cartei universitare. Decanii facultatilor,
directorii de departamente si de colegii, direct subordonate institutiei de
�nvatam�nt superior, fac parte de drept din senatul universitar. La sedintele
senatului universitar pot participa, ca invitati ai biroului acestuia,
reprezentanti ai sindicatelor din institutia respectiva, precum si orice alta
persoana din institutie sau din afara acesteia.
(2) Conducerea operativa a institutiei de �nvatam�nt superior este asigurata de
biroul senatului universitar, alcatuit din rector, �n calitate de presedinte,
prorector/prorectori, secretar stiintific, director general administrativ si
dintr-un reprezentant al studentilor sau al organizatiilor studentesti legal
constituite la nivel de institut, membru al senatului. Membrii biroului
senatului universitar, cu exceptia directorului general administrativ, sunt
alesi pe functii de senatul universitar. Rectorul poate invita la sedinta
biroului decani, reprezentanti ai sindicatelor si ai asociatiilor studentesti
sau orice alta persoana din institutie sau din afara acesteia. Prin Carta
universitara, senatul universitar poate include �n biroul sau decani sau
directori de departamente ori de colegii.
Art. 69. (1) Facultatea este condusa de consiliul facultatii, prezidat de decan.
Consiliul este ales de comunitatea cadrelor didactice titulare, arondate
facultatii, si a cercetatorilor stiintifici cu titlu de doctor din catedrele si
din departamentele subordonate facultatii. �n consiliul facultatii, studentii
sunt reprezentati �n proportie de 1/4 din numarul membrilor acestuia.
(2) �n consiliul facultatii pot fi alese persoane din toate categoriile de
personal didactic titular si de cercetare, cuprinse �n statele de functii.
Art. 70. Departamentul este condus de consiliu, prezidat de director. Modul de
constituire a consiliului departamentului se stabileste prin hotar�re a
senatului universitar sau, dupa caz, a consiliului facultatii. Aceleasi
prevederi se aplica si unitatilor de cercetare, proiectare, microproductie.
Art. 71. Catedra, ca unitate structurala de baza a facultatii sau a
departamentului, functioneaza cu cel putin 15 posturi didactice. Conducerea
catedrei este asigurata de biroul catedrei, alcatuit din seful de catedra si din
cel putin 2 membri alesi dintre cadrele didactice din catedra respectiva.
Conducerea operativa revine sefului de catedra. Seful unei catedre cu mai putin
de 12 posturi didactice ocupate cu personal didactic titular nu beneficiaza de
indemnizatia prevazuta la art. 91 alin. (1) lit. a).
Art. 72. (1) Structurile si functiile de conducere din institutia de �nvatam�nt
superior sunt alese prin vot secret pe o perioada de 4 ani, conform Cartei
universitare si �n conditiile legii. Cadrele didactice din aceste structuri si
functii trebuie sa fie titulare �n institutia de �nvatam�nt superior respectiva.
Orice discriminare privind alegerea �n structurile si �n functiile de conducere
este interzisa. �n cazul eliberarii unui loc �n functiile de conducere, se
procedeaza la alegeri partiale, potrivit Cartei universitare. Aceeasi prevedere
se aplica si �n situatia descompletarii cu mai mult de 1/3 a structurilor de
conducere.
(2) Functiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de
director de departament, de director de colegiu sau de unitate de cercetare,
proiectare, microproductie si de sef de catedra nu se cumuleaza. Aceste functii
pot fi ocupate numai de profesori universitari sau de conferentiari universitari
titulari.
(3) O persoana nu poate ocupa functia de rector mai mult de doua mandate
succesive. Aceeasi prevedere se aplica si pentru functia de decan.
(4) Numarul de prorectori si de prodecani din institutiile de �nvatam�nt
superior de stat se stabileste �n functie de numarul de studenti si de domeniul
de �nvatam�nt, conform normelor unitare de structura, aprobate de ministrul
�nvatam�ntului.
(5) Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din
�nvatam�ntul superior sunt stabilite prin Carta universitara a institutiei,
potrivit legii. Hotar�rile senatelor universitare, ale consiliilor facultatilor
si ale departamentelor, cu exceptia prevederilor de la art. 74 alin. (3), se iau
cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin
2/3 din numarul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au
drept de vot deliberativ egal.
Art. 73. �n senatele universitare si �n consiliile facultatilor, la votul pentru
ocuparea sau eliberarea posturilor didactice participa numai cadrele didactice.
Art. 74. (1) Functiile de conducere din institutia de �nvatam�nt superior, cu
exceptia rectorului, se confirma de senatul universitar. Rectorul, ales de
senatul universitar, se confirma prin ordin al ministrului �nvatam�ntului. �n
caz de neconfirmare, se aplica �n mod corespunzator prevederile alin. (3) din
prezentul articol.
(2) Persoana aflata �ntr-o functie de conducere poate fi revocata din functie
prin procedura folosita pentru alegere, la initiativa unei treimi din numarul
total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie.
(3) Ministrul �nvatam�ntului �l poate suspenda din functie pe rectorul unei
institutii de �nvatam�nt superior de stat sau particulare, acreditate sau
autorizate provizoriu. Suspendarea, temeinic justificata �n scris, se aduce la
cunostinta senatului universitar, care are obligatia de a valida sau de a
invalida aceasta decizie �n termen de 30 de zile. Se considera invalidare, av�nd
drept consecinta mentinerea persoanei respective �n functia de rector, daca
voteaza �mpotriva suspendarii cel putin 2/3 din numarul total al membrilor
senatului universitar. �n caz contrar, se declanseaza procedura de alegere a
noului rector. Procedura de suspendare nu se poate declansa �n perioada
vacantelor universitare.
(4) Postul de director general administrativ se ocupa prin concurs, organizat de
institutia de �nvatam�nt superior. Presedintele comisiei de concurs este
rectorul institutiei. Din comisie face parte, �n mod obligatoriu, un
reprezentant al Ministerului �nvatam�ntului. Validarea concursului se face de
senatul universitar, iar numirea pe post, de catre rector.
CAPITOLUL III
Perfectionarea pregatirii personalului didactic si didactic auxiliar
Art. 75. Perfectionarea pregatirii personalului didactic din �nvatam�ntul
superior se realizeaza, �n principal, prin formele prevazute la art. 164 din
Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995:
a) programe de documentare si schimburi de experienta la nivel national si
international;
b) programe de specializare si de cooperare interuniversitara, �n tara si �n
strainatate;
c) �nvatam�nt postuniversitar, organizat potrivit legii;
d) programe de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, realizate �n
tara sau prin cooperare internationala;
e) inovare educationala, creatie stiintifica, tehnica si artistica.
Art. 76. Perfectionarea pregatirii personalului didactic auxiliar se realizeaza
�n cadrul unui sistem de grade profesionale, pe baza unei metodologii specifice,
aprobata de ministrul �nvatam�ntului. Formele de perfectionare, prevazute la
art. 75, pot fi utilizate, dupa caz, si pentru perfectionarea personalului
didactic auxiliar.
Art. 77. Finantarea activitatilor de perfectionare a pregatirii personalului
didactic si didactic auxiliar din �nvatam�ntul superior de stat este asigurata
de Ministerul �nvatam�ntului prin bugetele repartizate institutiilor de
�nvatam�nt. Fondurile repartizate pot fi suplimentate prin contributii ale
agentilor economici interesati, din fondurile unor organisme stiintifice, precum
si prin sponsorizari interne sau internationale, potrivit legii.
Art. 78. Evaluarea activitatii de perfectionare se face de catre catedra,
departament sau de alte structuri institutionale, potrivit criteriilor stabilite
�n Carta universitara.
CAPITOLUL IV
Norma didactica si conditiile de salarizare a personalului didactic
Sectiunea 1
Norma didactica si de cercetare
Art. 79. (1) �n atributiile personalului didactic din �nvatam�ntul superior
intra:
a) activitati didactice de predare, de seminarizare si lucrari practice, de
instruire practica si de evaluare, conform planurilor de �nvatam�nt si
programelor analitice;
b) activitati de pregatire stiintifica si metodica si alte activitati �n
interesul �nvatam�ntului;
c) activitati de cercetare stiintifica, de dezvoltare tehnologica, activitati de
proiectare si creatie artistica, potrivit specificului.
(2) Activitatile corespunzatoare mentionate la alin. (1) sunt prevazute �n fisa
postului, tipizata la nivel national. Fisa, elaborata de Ministerul
�nvatam�ntului �mpreuna cu federatiile sindicale din �nvatam�ntul superior, pe
baza propunerilor senatelor universitare, constituie anexa la contractul
colectiv de munca.
(3) Fisa individuala a postului nominalizeaza activitatile din fisa tipizata,
stabilite, cu acordul cadrului didactic, de catedra sau de catre departament.
Fisa individuala, revizuita �n fiecare an universitar, constituie anexa la
contractul individual de munca.
Art. 80. (1) Norma didactica, potrivit art. 79 alin. (1) lit. a), poate
cuprinde:
a) activitati de predare;
b) activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator;
c) �ndrumare de proiecte, de lucrari de licenta si de absolvire, de practica
pedagogica, productiva si de cercetare stiintifica;
d) �ndrumarea doctoranzilor �n stagiu;
e) conducere de disertatii;
f) conducerea activitatilor didactico-artistice sau sportive;
g) activitati de evaluare;
h) consultatii, �ndrumarea cercurilor stiintifice studentesti, a studentilor �n
cadrul sistemului de credite transferabile, participarea la consilii si �n
comisii �n interesul �nvatam�ntului.
(2) Norma didactica saptam�nala �n �nvatam�ntul superior se cuantifica �n ore
conventionale. Aceasta norma este de cel mult 16 ore saptam�nal, reprezent�nd
activitati prevazute la alin. (1).
(3) Norma didactica se stabileste conform planului de �nvatam�nt si se
calculeaza ca norma medie saptam�nala, indiferent de perioada anului universitar
�n care este efectuata. Norma medie saptam�nala se stabileste prin �mpartirea
numarului de ore conventionale din fisa individuala a postului la numarul de
saptam�ni �nscris �n planul de �nvatam�nt, pentru activitatea didactica de
predare si de seminarizare din �ntregul an universitar.
(4) Ora conventionala este ora didactica de seminar, de laborator, de lucrari
practice sau de activitati similare acestora, din �nvatam�ntul universitar.
(5) �n �nvatam�ntul universitar, ora de curs reprezinta 2 ore conventionale.
(6) �n �nvatam�ntul postuniversitar, inclusiv �n cel de perfectionare a
personalului didactic, precum si �n �nvatam�ntul universitar cu predare
integrala �n limbi de circulatie internationala, ora de curs reprezinta 2,5 ore
conventionale, iar ora de seminar sau de activitati similare acesteia reprezinta
1,5 ore conventionale. Pentru conducatorii de doctorat, se normeaza 0,5 ore
conventionale saptam�nal, pentru fiecare doctorand �n stagiu.
(7) Pentru cadrele didactice care desfasoara activitati �n departamente sau �n
sectii cu predare �ntr-o limba de circulatie internationala, �n �nvatam�ntul
universitar, norma didactica se calculeaza potrivit alin. (6). Fac exceptie de
la aceasta prevedere cadrele didactice care predau o limba de circulatie
internationala, pentru care se aplica prevederile alin. (4) si (5).
(8) �n �nvatam�ntul postuniversitar medical, forma rezidentiat, normarea
personalului didactic se face �n baza prevederilor art. 79 din Legea
�nvatam�ntului nr. 84/1995.
(9) Activitatile de evaluare prevazute la alin. (1) lit. g), cuprinse �n norma
didactica, se cuantifica �n ore conventionale, printr-o metodologie aprobata de
senatul universitar, �n functie de profil si de specializare.
Art. 81. (1) Norma didactica saptam�nala medie, calculata �n ore conventionale,
pentru activitatile prevazute la art. 80 alin. (1) lit. a):f) se stabileste dupa
cum urmeaza:
a) profesor universitar: 5-7 ore, dintre care cel putin 4 ore conventionale de
curs;
b) conferentiar universitar: 7-9 ore, dintre care cel putin 4 ore conventionale
de curs;
c) lector universitar/sef de lucrari: 9-11 ore, dintre care cel putin 2 ore
conventionale de curs;
d) asistent universitar: 10-11 ore, cuprinz�nd activitati mentionate la art. 80
alin. (1) lit. b) si c);
e) preparator universitar: 4-6 ore, cuprinz�nd activitati mentionate la art. 80
alin. (1) lit. b) si c); preparatorul universitar va efectua saptam�nal 6 ore de
asistenta.
(2) Prin exceptie, norma personalului didactic prevazut la alin. (1) lit. a)-c),
care, datorita specificului disciplinelor, nu are �n structura postului ore de
curs, se majoreaza cu 2 ore conventionale. Norma personalului didactic care nu
desfasoara activitati de cercetare stiintifica sau echivalenta acesteia se
majoreaza cu p�na la 4 ore conventionale, fara a depasi 15 ore conventionale.
Aceste exceptii se aproba de consiliul facultatii.
(3) Norma asistentului universitar cu titlul stiintific de doctor poate
cuprinde, cel mult, 2 ore conventionale de curs.
(4) �n situatia �n care norma didactica nu poate fi alcatuita conform alin.
(1)-(3), aceasta se completeaza cu activitati de cercetare stiintifica, la
propunerea sefului de catedra, cu acordul consiliului facultatii. Diminuarea
normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectiva, iar ora de cercetare
este echivalenta cu 0,5 ore conventionale. Cadrul didactic �si mentine calitatea
de titular �n functia didactica obtinuta prin concurs.
(5) Cadrele didactice titulare, a caror norma didactica nu poate fi constituita
conform prevederilor alin. (1)-(4), pot fi trecute temporar, la cererea
acestora, cu norma integrala de cercetare stiintifica finantata de la bugetul de
stat, �n cadrul catedrei sau al departamentului, mentin�ndu-si calitatea de
titular �n functia didactica obtinuta prin concurs. �n aceasta perioada, cadrul
didactic are obligatiile personalului de cercetare din �nvatam�ntul superior.
(6) �n limitele prevazute de prezentul articol, senatul universitar stabileste,
diferentiat, norma didactica efectiva, �n functie de profil, specializare,
ponderea disciplinelor �n pregatirea de specialitate a studentilor si de
dimensiunea formatiunilor de studiu.
Art. 82. Personalul didactic auxiliar din �nvatam�ntul superior desfasoara
activitati specifice stabilite �n fisa individuala a postului. Timpul saptam�nal
de lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu functii
echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii.
Art. 83. Personalul de cercetare si de proiectare din �nvatam�ntul superior
desfasoara activitati specifice, stabilite �n fisa individuala a postului de
catre conducerea catedrei sau a departamentului, cu acordul persoanei �n cauza.
Art. 84. (1) Statele de functii ale personalului didactic se �ntocmesc anual.
(2) Functiile didactice si numarul posturilor se stabilesc tin�nd seama de:
a) planurile de �nvatam�nt;
b) formatiunile de studiu;
c) normele didactice si de cercetare.
(3) �n statul de functii sunt �nscrise, �n ordine ierarhica, posturile didactice
ocupate sau vacante, specific�ndu-se functiile didactice corespunzatoare si
numarul saptam�nal de ore conventionale repartizate pe ore de curs, seminarii,
laboratoare, lucrari practice sau proiecte, practica de specialitate si
activitati echivalente acestora, la disciplinele din planul de �nvatam�nt.
(4) Statele de functii se �ntocmesc la catedre sau la departamente, prin
consultarea membrilor acestora, ca urmare a precizarii sarcinilor didactice de
catre consiliul facultatii. La catedrele sau la departamentele cu discipline la
mai multe facultati sau colegii, statele de functii se completeaza pe baza
notelor de comanda, avizate de conducerea institutiei de �nvatam�nt superior.
(5) Formatiunile de studiu si dimensiunile acestora se stabilesc de senatele
universitare, la propunerea consiliilor facultatilor, �n urmatoarele conditii:
a) �n �nvatam�ntul universitar: grupa de studii cuprinde �n medie 20 de
studenti, dar nu mai putin de 13 si nu mai mult de 25; subgrupa de studii pentru
aplicatii si lucrari practice cuprinde �n medie 10 studenti, dar nu mai putin de
7 si nu mai mult de 13;
b) prin exceptie de la prevederile stabilite la lit. a), formatiunile de studiu
pentru practica pedagogica, �nvatam�ntul medical clinic, de arta, sportiv,
precum si pentru �nvatam�ntul postuniversitar pot fi mai mici, la propunerea
senatelor universitare si cu acordul Ministerului �nvatam�ntului. Prevederea de
mai sus se poate aplica si la alte domenii, �n functie de specific si de
situatie;
c) la disciplinele optionale si facultative, formatiunile de studiu cuprind cel
putin 5 studenti.
(6) Statul de functii al personalului didactic se avizeaza de consiliul
facultatii si se aproba de senatul universitar.
Art. 85. Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt
acoperite cu prioritate de personalul titular ori de personal didactic asociat,
prin cumul sau prin plata cu ora, conform prezentei legi.
Sectiunea a 2-a
Conditiile de salarizare a personalului didactic
Art. 86. Salarizarea personalului didactic si de cercetare din �nvatam�ntului
superior se face �n conformitate cu prevederile art. 48 din prezenta lege.
Art. 87. (1) Salarizarea personalului didactic se stabileste �n raport cu:
a) functia didactica;
b) titlul stiintific;
c) norma didactica;
d) calitatea activitatii didactico-stiintifice stabilite pe baza procedurii de
evaluare anuala;
e) vechimea recunoscuta �n �nvatam�nt;
f) conditiile specifice �n care �si desfasoara activitatea.
(2) Cadrul didactic aflat �n situatiile prevazute la art. 81 alin. (4) si (5)
este salarizat corespunzator postului detinut ca titular.
Art. 88. Salarizarea personalului de cercetare din institutiile de �nvatam�nt
superior se stabileste �n raport cu:
a) functia de cercetare;
b) titlul stiintific;
c) calitatea activitatii de cercetare, stabilita pe baza procedurii de evaluare
anuala;
d) vechimea recunoscuta �n cercetare;
e) contributia adusa �n procesul de �nvatam�nt;
f) aportul financiar si material rezultat din activitatea proprie;
g) conditiile specifice �n care �si desfasoara activitatea.
Art. 89. (1) Sporul de salariu prevazut la art. 87 alin. (1) lit. f) si la art.
88 lit. g) se atribuie personalului didactic si de cercetare care desfasoara
activitati �n conditii de risc, potrivit legii si contractului colectiv de
munca, fara a depasi 30% din salariul de baza si care face parte din acesta.
(2) Drepturile si obligatiile referitoare la protectia muncii, care revin
personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare, se stabilesc �n cadrul
contractelor colective de munca dintre institutiile de �nvatam�nt superior si
sindicate sau reprezentantii salariatilor din institutie, potrivit legii.
(3) Drepturile salariale provenite din cercetare stiintifica, proiectare,
consultanta, expertiza, inventii si inovatii, precum si din cumul sau plata cu
ora, se defalca, �n vederea impunerii, pe lunile la care se refera, si se
impoziteaza distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri.
Art. 90. (1) Personalul didactic din �nvatam�ntul superior, inclusiv cel
prevazut la art. 81 alin. (4) si (5), beneficiaza de transele de vechime la
salarizare, stabilite de lege, si de doua transe suplimentare care se acorda la
35 si la peste 40 de ani de activitate �n �nvatam�nt.
(2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru vechimea �n
�nvatam�nt de p�na la 30 de ani sunt cei prevazuti de legislatia �n vigoare.
(3) Pentru fiecare dintre transele suplimentare de vechime se acorda o crestere
a coeficientului de ierarhizare de 1/20 din coeficientul de ierarhizare
corespunzator transei anterioare de vechime.
(4) Personalul didactic din �nvatam�ntul superior beneficiaza si de prevederile
art. 50 alin. (13).
(5) Personalul didactic si de cercetare din �nvatam�ntul superior, care are
titlul stiintific de doctor, beneficiaza de prevederile art. 50 alin. (10).
(6) Personalul didactic din �nvatam�ntul superior, inclusiv cel prevazut la art.
81 alin. (4) si (5), cu performante deosebite �n pregatirea studentilor, �n
inovare didactica si �n cercetare stiintifica, precum si cu o vechime de peste
15 ani �n �nvatam�nt, poate beneficia de gradatia de merit, acordata prin
concurs. Aceasta gradatie se acorda la 15% din numarul posturilor didactice
existente la nivelul institutiei de �nvatam�nt superior, autorizate sau
acreditate, si reprezinta 20% din salariul de baza al persoanei �ndreptatite.
Gradatia de merit se include �n salariul de baza.
(7) Proportia de 15% prevazuta la alin. (6) se esaloneaza �n cote anuale de 5%
�n primii trei ani de la data intrarii �n vigoare a prezentei legi.
(8) Atribuirea gradatiei de merit se face prin concurs, care cuprinde
urmatoarele faze:
a) candidatul �ntocmeste si depune, la conducerea catedrei sau a
departamentului, raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate;
b) raportul de autoevaluare se supune dezbaterii catedrei sau departamentului,
care formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului;
c) conducerea catedrei sau a departamentului �nainteaza consiliului facultatii
raportul de autoevaluare si aprecierea sintetica; acesta analizeaza si transmite
senatului universitar lista candidatilor recomandati, potrivit numarului de
gradatii de merit atribuite de catre senat facultatii respective;
d) senatul universitar analizeaza recomandarile consiliilor facultatilor si
hotaraste acordarea gradatiilor de merit;
e) rectorul emite decizie de acordare a gradatiei de merit.
(9) Gradatia de merit se acorda pe o perioada de 3 ani. Personalul didactic care
a beneficiat de gradatia de merit poate participa din nou la concurs.
(10) Personalul didactic, didactic auxiliar, de cercetare si de proiectare din
�nvatam�ntul superior poate beneficia de salariu de merit, conform legii.
Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor existente �n
institutia de �nvatam�nt superior, potrivit legislatiei �n vigoare.
(11) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de
salariu de merit.
(12) Art. 50 alin. (11) se aplica �n mod corespunzator si personalului din
�nvatam�ntul superior.
Art. 91. (1) Persoanele alese �n functiile de conducere din �nvatam�ntul
superior de stat beneficiaza de indemnizatie lunara de conducere, calculata �n
procente din salariul de baza al functiei de profesor universitar, cu vechime
maxima, dupa cum urmeaza:
a) 10-15% pentru sef de catedra;
b) 15-20% pentru director de departament;
c) 10-15% pentru secretarul stiintific al consiliului facultatii;
d) 15-20% pentru prodecan;
e) 20-30% pentru decan;
f) 20-25% pentru secretarul stiintific al senatului universitar;
g) 25-30% pentru prorector;
h) 35-45% pentru rector.
(2) Stabilirea cuantumului indemnizatiilor �ntre limitele prevazute la alin. (1)
se face �n functie de specificul institutiei de �nvatam�nt superior, de numarul
posturilor didactice si de numarul studentilor. Criteriile de diferentiere �ntre
institutiile de �nvatam�nt superior, precum si �n interiorul acestora se
stabilesc de Ministerul �nvatam�ntului.
(3) Prin echivalare, pentru functiile din Ministerul �nvatam�ntului se aplica �n
mod corespunzator prevederile alin. (1).
Art. 92. Preparatorii si asistentii universitari beneficiaza de prima de
instalare o singura data, la angajarea �n �nvatam�nt prin concurs, �n primii 5
ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileste potrivit
legii.
Art. 93. (1) Personalul didactic poate fi salarizat si prin plata cu ora sau
prin cumul. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma
didactica prevazuta la art. 81 alin. (1):(5) la nivelul postului, cu respectarea
drepturilor de vechime a persoanei �n cauza, la care se adauga si sporurile
cuvenite. Personalul didactic din �nvatam�ntul superior beneficiaza de
prevederile art. 51 alin. (8).
(2) Calculul salariului cuvenit pentru cumul se face, potrivit alin. (1), pe o
durata de 10 luni din anul universitar.
(3) Cadrul didactic care efectueaza ore din normele vacante trebuie sa
�ndeplineasca conditiile minimale cerute de prezentul statut pentru activitatea
respectiva.
(4) Personalul didactic din �nvatam�ntul de stat, precum si cel al institutiilor
de �nvatam�nt privat autorizate sau acreditate, poate �ndeplini cel mult doua
norme didactice, cu acordul conducerii unitatii de �nvatam�nt unde este titular
cu carnet de munca.
(5) Conditiile pentru suplinire colegiala se stabilesc �n Carta universitara.
Art. 94. (1) Numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar se
stabileste de senatul universitar, �n functie de bugetul si specificul
institutiei, al facultatii, al specializarii, al departamentului si al catedrei.
Nomenclatorul general de functii didactice auxiliare din �nvatam�ntul superior,
precum si nivelul studiilor cerute pentru aceste functii se elaboreaza de
Ministerul �nvatam�ntului, �mpreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
(2) Angajarea personalului didactic auxiliar se face prin concurs organizat de
catedra, de facultate sau de departament, potrivit legii.
(3) Sarcinile personalului didactic auxiliar sunt stabilite �n fisa individuala
a postului, aprobata, dupa caz, de decan, de directorul departamentului sau de
seful catedrei, si este anexa la contractul individual de munca.
(4) Criteriile de salarizare a personalului didactic auxiliar sunt stabilite de
Ministerul �nvatam�ntului, cu consultarea sindicatelor recunoscute pe plan
national. Senatele universitare pot stabili salarii diferentiate, cu o crestere
de p�na la 30% din salariul de baza prevazut pentru functia respectiva, �n
functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia, cu
respectarea contractului colectiv de munca la nivel de institutie.
TITLUL IV
Drepturile si obligatiile personalului didactic, de conducere, de �ndrumare si
de control
CAPITOLUL I
Drepturile si obligatiile personalului didactic
Art. 95. (1) Personalul didactic de la toate nivelurile �nvatam�ntului are
drepturi si obligatii care decurg din legislatia �n vigoare, din prezentul
statut, din Carta universitara, precum si din prevederile contractului colectiv
de munca.
(2) Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura profesionala,
materiala si morala, care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ,
conform legii.
Art. 96. Libertatea initiativei profesionale a personalului didactic se refera,
�n principal, la:
a) conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor
instructiv-educative ale disciplinelor de �nvatam�nt, prin metodologii care
respecta principiile psihopedagogice;
b) utilizarea bazei materiale si a resurselor �nvatam�ntului �n scopul
realizarii obligatiilor profesionale;
c) punerea �n practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de
�nvatam�nt;
d) organizarea, cu elevii sau cu studentii, a unor activitatii extrascolare cu
scop educativ sau de cercetare stiintifica;
e) colaborarea cu parintii, prin lectorate, si alte actiuni colective cu
caracter pedagogic;
f) �nfiintarea �n unitatile si �n institutiile de �nvatam�nt a unor laboratoare,
ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formatii artistice si sportive,
publicatii, conform legii si Cartei universitare;
g) evaluarea performantelor la �nvatatura ale elevilor sau ale studentilor �n
baza unui sistem validat si potrivit constiintei proprii;
h) participarea la viata scolara si universitara, �n toate compartimentele care
vizeaza organizarea si desfasurarea procesului de �nvatam�nt, conform Cartei
universitare, deontologiei profesionale si, dupa caz, contractului colectiv de
munca.
Art. 97. (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate �n timpul desfasurarii
activitatii didactice de nici o autoritate scolara sau publica.
(2) �nregistrarea magnetica sau prin procedee echivalente a activitatii
didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care o conduce.
(3) Multiplicarea, sub orice forma, a �nregistrarilor activitatii didactice de
catre elevi, studenti sau de catre alte persoane este permisa numai cu acordul
cadrului didactic respectiv.
Art. 98. �n spatiile scolare sau universitare, ori �n vecinatatea acestora,
cadrul didactic este protejat de catre autoritatile responsabile cu ordinea
publica. Protectia se asigura �mpotriva persoanei sau grupului de persoane care
aduce atingere demnitatii umane si profesionale a cadrului didactic sau care
�mpiedica exercitarea drepturilor si a obligatiilor sale. Protectia este
solicitata de persoana autorizata prin regulamentul scolar, respectiv, prin
Carta universitara.
Art. 99. (1) Personalul didactic este �ncurajat sa participe la viata sociala si
publica, �n beneficiul propriu, �n interesul �nvatam�ntului si al societatii
rom�nesti.
(2) Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii
sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, precum si din
organizatii politice legal constituite, �n conformitate cu prevederile legii.
(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale �n spatiul
scolar sau universitar si poate �ntreprinde actiuni �n nume propriu �n afara
acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul �nvatam�ntului si
demnitatea profesiei de educator.
Art. 100. Cadrele didactice au obligatia morala sa-si acorde respect reciproc si
sprijin �n �ndeplinirea obligatiilor profesionale.
Art. 101. (1) Cadrele didactice titulare, alese �n Parlament, numite �n Guvern
sau �ndeplinind functii de specialitate specifice �n aparatul Parlamentului, al
Presedintiei, al Guvernului si �n Ministerul �nvatam�ntului, precum si cele
alese de Parlament �n organismele centrale ale statului au drept de rezervare a
postului didactic sau a catedrei pe perioada �n care �ndeplinesc aceste functii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cadrelor didactice titulare care


�ndeplinesc functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al
consiliului judetean, primar, viceprimar, precum si cadrelor didactice trecute
�n functii de conducere, de �ndrumare si de control �n sistemul de �nvatam�nt,
de cultura, de tineret si sport. De aceleasi drepturi beneficiaza si personalul
de conducere si de specialitate de la casa corpului didactic, precum si cadrele
didactice titulare numite ca personal de conducere sau �n functii de
specialitate specifice la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a
Parlamentului sau a Guvernului.
(3) Liderii sindicatelor din �nvatam�nt au dreptul de rezervare a catedrei sau a
postului, conform Legii cu privire la sindicate si contractului colectiv de
munca la nivel de ramura.
(4) De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul didactic trimis �n
strainatate cu misiuni de stat, cel care lucreaza �n organisme internationale,
precum si �nsotitorii acestora, daca sunt cadre didactice titulare.
(5) Personalului didactic titular, solicitat �n strainatate pentru predare,
cercetare, activitate artistica sau sportiva, pe baza de contract, ca urmare a
unor acorduri, conventii guvernamentale, interuniversitare sau �ntre institutii,
ori trimis pentru specializare, i se rezerva postul didactic sau catedra, pentru
perioada respectiva.
(6) Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei, �n conditiile
prezentului articol, se considera vechime la catedra.
Art. 102. (1) Personalul didactic titular, care din proprie initiativa solicita
sa se specializeze sau sa participe la cercetare stiintifica �n tara sau �n
strainatate, are dreptul la concedii fara plata. Durata totala a acestora nu
poate depasi 3 ani �ntr-un interval de 7 ani. Aprobarile �n aceste situatii sunt
de competenta conducerii institutiei de �nvatam�nt superior sau, dupa caz, a
inspectoratului scolar, daca se face dovada activitatii respective.
(2) Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fara plata pe timp
de un an scolar sau universitar, o data la 10 ani, cu aprobarea institutiei de
�nvatam�nt superior sau, dupa caz, a inspectoratului scolar, cu rezervarea
catedrei pe perioada respectiva.
(3) Personalul didactic, care se afla �n situatia prevazuta la alin. (1),
beneficiaza de prevederile art. 101 alin. (6). Personalul didactic aflat �n
conditiile alin. (2) nu beneficiaza de prevederile art. 101 alin. (6), cu
exceptia celui care a desfasurat activitati de �nvatam�nt sau �n interesul
�nvatam�ntului.
Art. 103. Cadrele didactice beneficiaza de dreptul la concediu astfel:
a) concediul anual cu plata, �n perioada vacantelor scolare, respectiv
universitare, cu o durata de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si
sarbatorile legale; �n cazuri bine justificate, conducerea institutiei de
�nvatam�nt poate �ntrerupe concediul legal, persoanele �n cauza urm�nd a fi
remunerate pentru munca depusa; normele metodologice referitoare la efectuarea
concediului legal vor fi elaborate de Ministerul �nvatam�ntului �mpreuna cu
sindicatele recunoscute pe plan national;
b) perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic
se stabilesc de catre consiliul de administratie sau senatul universitatii si de
sindicatele de la nivelul unitatilor scolare sau universitare, �n functie de
interesul �nvatam�ntului si al celui �n cauza;
c) 12 luni de concediu platit, la fiecare 7 ani de predare efectiva la catedra,
pentru conferentiarii si profesorii universitari care finalizeaza cercetari,
tratate, studii cuprinse �n programele de cercetare ale institutiilor de
�nvatam�nt superior; esalonarea efectuarii acestui concediu este aprobata de
senatul unversitar;
d) 6 luni de concediu platit, o singura data, pentru cadrele didactice aflate la
catedra, care redacteaza teza de doctorat sau lucrari �n interesul
�nvatam�ntului pe baza de contract de cercetare sau de editare, cu aprobarea
senatului universitar, respectiv a consiliului de administratie al
inspectoratului scolar;
e) neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant
�n vacantele anului scolar sau universitar urmator;
f) personalul de cercetare si personalul didactic auxiliar din �nvatam�nt
beneficiaza de concediu de odihna stabilit prin lege, la care se adauga un
supliment de p�na la 10 zile lucratoare, �n functie de calitatea activitatii
desfasurate; pentru personalul didactic auxiliar, acesta se efectueaza �n afara
perioadelor de activitate didactica;
g) personalul didactic aflat �n situatiile prevazute la lit. c) si d) nu poate
fi �ncadrat �n activitati de cumul sau plata cu ora.
Art. 104. (1) Cadrele didactice titulare care functioneaza �n mediul rural si
�si stabilesc domiciliul �n localitatea respectiva pot beneficia, la cerere, de
0,1-1 ha pam�nt �n folosinta. Acestora li se asigura locuinta de catre
administratia locala pentru perioada de timp c�t lucreaza �n acea localitate.
(2) Personalul didactic titular, �n v�rsta de p�na la 35 de ani, va fi
sprijinit, dupa caz, �n construirea locuintei proprietate personala, �n
localitatea rurala unde este titular, cu acordarea de credite pe termen lung, cu
dob�nda minima, �n conditiile legii.
(3) Personalului didactic titular din mediul rural, care nu dispune de locuinta
si caruia nu i se poate oferi locuinta corespunzatoare �n localitatea unde are
postul didactic, i se vor deconta de catre administratia locala cheltuielile pe
mijloacele de transport �n comun, la si de la locul de munca.
(4) Institutiile de �nvatam�nt superior pot asigura, integral sau partial, din
surse proprii, transportul si cazarea cadrelor didactice care domiciliaza �n
alte localitati.
Art. 105. (1) Personalul din �nvatam�nt beneficiaza de asistenta medicala �n
cabinete medicale si psihologice scolare sau �n policlinici si unitati
spitalicesti stabilite prin protocol �ncheiat �ntre Ministerul �nvatam�ntului si
Ministerul Sanatatii.
(2) Personalul didactic si didactic auxiliar din �nvatam�nt beneficiaza de o
compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea
transportului, a cazarii, a mesei si a tratamentului �n bazele de odihna si de
tratament ale �nvatam�ntului si ale sindicatelor, precum si �n alte spatii
contractate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Contractele colective de
munca pot cuprinde compensari din alte surse referitoare la cheltuielile
mentionate anterior.
Art. 106. (1) Personalul didactic are dreptul la �ntreruperea activitatii
didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru cresterea si �ngrijirea
copilului �n v�rsta de p�na la 3 ani. De acest drept poate beneficia numai unul
dintre parinti sau sustinatorii legali.
(2) �n caz de deces al unui cadru didactic sau didactic auxiliar, cuantumul
ajutorului acordat celor �ndreptatiti este de cinci salarii ale persoanei
decedate, din bugetul asigurarilor sociale.
Art. 107. (1) Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul de cercetare
integrat �n catedre, trimis de unitatea sau de institutia de �nvatam�nt la
activitati de perfectionare sau la manifestari stiintifice, beneficiaza de
drepturile prevazute de lege pentru personalul aflat �n deplasare, precum si de
plata taxei de participare, �n limita fondurilor bugetare alocate acestor
activitati si din alte surse, inclusiv din contracte de cercetare stiintifica
sau sponsorizari.
(2) Personalul didactic si personalul de cercetare integrat �n catedre
beneficiaza, �n limita fondurilor alocate prin buget sau din fonduri
extrabugetare, inclusiv prin contractele de cercetare stiintifica sau
sponsorizari, de acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare
si de participare la manifestari stiintifice organizate �n strainatate, cu
aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, respectiv al
biroului senatului universitar.
(3) Personalul prevazut la alin. (1) si (2) va �nainta institutiei de
�nvatam�nt, respectiv unitatii, �n termenul prevazut de regulament sau de Carta
universitara, propuneri de valorificare a rezultatelor actiunii pentru care a
primit aprobarea de deplasare.
(4) Personalul didactic beneficiaza de reducere cu 50%, pentru 6 calatorii pe an
dus-�ntors, pe mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne.
(5) Personalul didactic care se deplaseaza �n conditiile prevazute la alin. (1)
si (2) beneficiaza de reducere cu 50% pe mijloacele de transport interne.
Art. 108. (1) Cadrele didactice si copiii acestora �n v�rsta de p�na la 14 ani,
care �nsotesc prescolari, elevi sau studenti �n tabere si excursii, beneficiaza
de gratuitate privind transportul, cazarea si masa, �n conditiile legii.
(2) Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de �nscriere la
concursurile de admitere �n �nvatam�ntul superior si beneficiaza de gratuitate
la cazarea �n camine si internate.
(3) Unitatile si institutiile de �nvatam�nt, precum si organizatiile
profesionale si sindicale ale cadrelor didactice beneficiaza de gratuitate
pentru corespondenta oficiala si expedierea de materiale stiintifice si
metodice.
CAPITOLUL II
Drepturile si obligatiile personalului de conducere, de �ndrumare si de control
din �nvatam�ntul preuniversitar
Art. 109. (1) Directorul este conducatorul unitatii scolare si o reprezinta �n
relatiile cu persoanele juridice si fizice, inclusiv cu administratia si
comunitatea locala.
(2) Directorul �si desfasoara activitatea sub �ndrumarea si controlul
inspectoratului scolar, fata de care este subordonat.
(3) Directorul este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de
administratie, �n fata carora prezinta rapoarte trimestriale si anuale.
(4) Deciziile directorului se iau �n concordanta cu hotar�rile consiliului
profesoral si cu cele ale consiliului de administratie, potrivit regulamentelor
de functionare a acestor consilii si Legii �nvatam�ntului nr. 84/1995.
(5) Contractul managerial, deciziile directorului, precum si rapoartele
trimestriale si anuale sunt publice.
(6) Directorul coordoneaza si raspunde de �ntreaga activitate de �nvatam�nt si,
dupa caz, de activitatea unitatii subordonate, �n fata consiliului profesoral, a
consiliului de administratie si a autoritatilor scolare supraordonate.
(7) Directorul proiecteaza si coordoneaza activitatea de dezvoltare a resurselor
umane din unitatea scolara respectiva si, dupa caz, din unitatile subordonate.
(8) Directorul coordoneaza utilizarea rationala si eficienta a bazei materiale
si financiare a unitatii, asigura dezvoltarea si modernizarea acesteia.
(9) �n comunele si orasele mici, cu mai multe unitati scolare, directorul uneia
dintre acestea poate primi din partea inspectoratului scolar atributii de
coordonare a unor activitati din cadrul celorlalte scoli.
Art. 110. (1) Directorul adjunct �ndeplineste atributiile delegate de catre
director pe perioade determinate sau pe cele stabilite prin regulamentul de
organizare si de functionare a unitatii respective.
(2) Directorul adjunct �si desfasoara activitatea �n subordinea directorului si
raspunde �n fata acestuia, precum si a consiliului profesoral, a consiliului de
administratie si a organelor de control, pentru activitatea proprie, conform
fisei postului.
Art. 111. (1) Functia de inspectie scolara este asigurata de corpul
inspectorilor scolari ai inspectoratului scolar si de cel al Ministerului
�nvatam�ntului si vizeaza:
a) realizarea inspectiei scolare generale, pe obiective, si a inspectiei de
specialitate;
b) evaluarea procesului de �nvatam�nt, precum si a activitatilor auxiliare si
extrascolare;
c) efectuarea analizei de diagnoza si stabilirea prognozei resurselor umane si
materiale specifice;
d) evaluarea activitatilor de perfectionare a pregatirii de specialitate,
metodice si psihopedagogice;
e) evaluarea �ndeplinirii contractului de management al directorului unitatii
scolare.
(2) Constatarile si aprecierile inspectiei scolare �n unitatile de �nvatam�nt se
consemneaza �n documente de inspectie, potrivit regulamentului de organizare si
functionare a inspectiei scoalare, elaborat de Ministerul �nvatam�ntului. Aceste
documente se aduc la cunostinta personalului didactic din unitatea respectiva.
(3) Procesele-verbale consemnate de inspectorii scolari �n registrele unice de
inspectie sunt considerate documente oficiale, cu toate consecintele prevazute
de lege.
(4) Inspectia scolara se finalizeaza, periodic, cu studii de diagnoza si de
prognoza asupra starii �nvatam�ntului, cu concluzii si propuneri pentru executiv
si legislativ.
(5) Inspectorii scolari �si desfasoara activitatea pe baza regulamentului de
inspectie scolara si a normelor metodologice, potrivit constiintei profesionale
proprii.
(6) Drepturile inspectorilor de la inspectoratele scolare si din Ministerul
�nvatam�ntului sunt cele stabilite �n titlul IV cap. I din prezenta lege, precum
si cele care decurg din regulamentele proprii de organizare si functionare,
conform legii.
TITLUL V
Distinctii si premii
Art. 112. (1) Personalul didactic titular cu rezultate excelente �n activitatea
didactica, educativa si stiintifica poate primi decoratii, ordine, medalii,
titluri, precum si premii, potrivit legii.
(2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt:
a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler si Ofiter; ordinul se acorda
personalului didactic din �nvatam�ntul preuniversitar;
b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler si Ofiter; ordinul se acorda
personalului didactic si de cercetare din �nvatam�ntul superior;
c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acorda cadrelor
didactice pensionabile, cu activitate deosebita �n �nvatam�nt.
Art. 113. �n afara distinctiilor prevazute la art. 112, ministrul �nvatam�ntului
este autorizat sa acorde personalului didactic si de cercetare din �nvatam�nt
urmatoarele distinctii si premii:
a) Adresa de multumire publica;
b) Diploma Gheorghe Lazar, clasele I, a II-a si a III-a, cu acordarea unui
premiu de 20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de baza primite �n
ultimele 12 luni; diploma se acorda personalului didactic din �nvatam�ntul
preuniversitar;
c) Diploma Titu Maiorescu, clasele I, a II-a si a III-a, cu acordarea unui
premiu de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de baza primite �n
ultimele 12 luni; diploma se acorda personalului didactic si de cercetare din
�nvatam�ntul superior;
d) Diploma Alexandru Rosetti, clasele I, a II-a si a III-a, cu acordarea unui
premiu de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de baza primite �n
ultimele 12 luni; diploma se acorda bibliotecarilor din �nvatam�ntul superior.
e) Diploma de excelenta se acorda cadrelor didactice pensionate sau
pensionabile, cu activitate deosebita �n �nvatam�nt; diploma este �nsotita de un
premiu de 20% din suma salariilor de baza primite �n ultimele 12 luni.
Art. 114. Distinctiile si premiile prevazute la art. 113 din prezenta lege se
acorda �n baza unui regulament aprobat de ministrul �nvatam�ntului.
TITLUL VI
Raspunderea disciplinara si materiala a personalului didactic, didactic
auxiliar, a personalului de conducere, de �ndrumare si de control
Art. 115. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum
si cel de conducere, de �ndrumare si de control din �nvatam�nt raspund
disciplinar pentru �ncalcarea �ndatoririlor ce le revin potrivit contractului
individual de munca, precum si pentru �ncalcarea normelor de comportare care
dauneaza interesului �nvatam�ntului si prestigiului institutiei.
Art. 116. Sanctiunile disciplinare, care se pot aplica personalului prevazut la
art. 115, �n raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) observatie scrisa;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de baza, cumulat, c�nd este cazul, cu indemnizatia de
conducere, de �ndrumare si de control, cu p�na la 15%, pe o perioada de 1-6
luni;
d) suspendarea, pe o perioada de p�na la 3 ani, a dreptului de �nscriere la un
concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea
gradelor didactice ori a unei functii de conducere, de �ndrumare si de control;
e) destituirea din functia de conducere, de �ndrumare si de control din
�nvatam�nt;
f) desfacerea disciplinara a contractului de munca.
Art. 117. (1) �n unitatile �nvatam�ntului preuniversitar, propunerea de
sanctionare se face de catre director sau de cel putin 1/3 din numarul total al
membrilor consiliului de administratie ori ai consiliului profesoral. Acelasi
drept �l au si organele ierarhic superioare.
(2) Pentru personalul de conducere, de �ndrumare si de control din
inspectoratele scolare si din unitatile din subordine, propunerea de sanctionare
se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al
membrilor consiliului de administratie. Acelasi drept �l au si organele ierarhic
superioare.
(3) Pentru personalul din Ministerul �nvatam�ntului prevazut la art. 25 lit. b),
precum si pentru cel din unitatile direct subordonate, propunerea de sanctionare
se face, dupa caz, de catre ministrul �nvatam�ntului, secretarul de stat sau
seful ierarhic al persoanei �n cauza.
Art. 118. �n institutiile de �nvatam�nt superior, propunerea de sanctionare se
face de catre seful de catedra, directorul de departament sau de unitatea de
cercetare, de proiectare, microproductie, de catre decan sau rector, ori de
catre cel putin 1/3 din numarul total al membrilor catedrei, ai departamentului
ori ai structurilor de conducere.
Art. 119. (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii
faptei sesizate �n scris, audierea celui �n cauza si verificarea sustinerilor
facute de acesta, �n aparare.
(2) Pentru cercetarea abaterilor sav�rsite de personalul didactic prevazut la
art. 115 se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul
reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata �n discutie
sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au
functia didactica cel putin egala cu a celui care a sav�rsit abaterea. �n
comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din �nvatam�ntul
preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari.
(3) Comisiile de cercetare sunt numite de:
a) consiliul profesoral al unitatii respective, pentru �nvatam�ntul
preuniversitar;
b) consiliul facultatii sau consiliul departamentului, pentru sanctiunile
prevazute la art. 116 lit. a) si b);
c) senatul universitar, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. c)-f);
d) consiliul de administratie al inspectoratului scolar, pentru aparatul propriu
si pentru conducerile unitatilor direct subordonate;
e) ministrul �nvatam�ntului, pentru functiile prevazute la art. 25 lit. b) si
pentru conducerile unitatilor direct subordonate.
Art. 120. �n cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si
urmarile acestora, �mprejurarile �n care au fost sav�rsite, existenta sau
inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui
cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui
cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost �nstiintat �n scris cu minimum
48 de ore �nainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin
proces-verbal si nu �mpiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat
are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si produca probe �n
aparare.
Art. 121. Normele privind componenta, organizarea si functionarea, precum si
atributiile colegiului de disciplina de pe l�nga inspectoratul scolar, ale
colegiului central de disciplina al Ministerului �nvatam�ntului, ale colegiului
de onoare al institutiei de �nvatam�nt superior si ale colegiului central de
onoare al Ministerului �nvatam�ntului se stabilesc prin regulament aprobat prin
ordin al ministrului �nvatam�ntului.
Art. 122. (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se
fac �n termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii, consemnata
�n condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare ori a
institutiei de �nvatam�nt superior, dupa caz. Persoanei nevinovate i se comunica
�n scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.
(2) �n �nvatam�ntul preuniversitar, persoanele sanctionate au dreptul de a
contesta, �n termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul
de disciplina de pe l�nga inspectoratul scolar, pentru sanctiunile prevazute la
art. 116 lit. a)-c), si la colegiul central de disciplina al Ministerului
�nvatam�ntului, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. d)-f).
(3) �n �nvatam�ntul superior, persoanele sanctionate au dreptul de a contesta,
�n termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva, la colegiul de onoare
al institutiei, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. a)-d), si la
colegiul central de onoare al Ministerului �nvatam�ntului, pentru sanctiunile
prevazute la art. 116 lit. e)-f).
(4) Hotar�rea acestor colegii se comunica persoanei �n cauza �n termen de 20 de
zile de la sesizare.
(5) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este
garantat.
Art. 123. (1) Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de
cercetare, de catre autoritatea prevazuta la art. 119 alin. (3), care a numit
aceasta comisie.
(2) �n �nvatam�ntul preuniversitar, sanctiunile prevazute la art. 116 lit. a):c)
se comunica celui �n cauza, printr-o decizie scrisa, de catre directorul
unitatii de �nvatam�nt, iar cele de la art. 116 lit. d):f), de catre inspectorul
scolar general.
(3) Sanctiunile prevazute la art. 116, aplicate personalului de conducere, de
�ndrumare si de control, se comunica acestuia de autoritatea care a facut
numirea �n functie.
(4) �n �nvatam�ntul superior, sanctiunile prevazute la art. 116 se comunica, �n
scris, personalului didactic, personalului de cercetare si personalului didactic
auxiliar din subordine, de catre:
a) seful de catedra, pentru sanctiunea de la lit. a);
b) decan sau director, pentru sanctiunile prevazute la lit. a)-c);
c) rector, pentru sanctiunile de la lit. a)-f).
(5) Pentru functiile de conducere eligibile din institutiile de �nvatam�nt
superior se aplica, fara drept de contestatie, prevederile art. 74 alin. (2) si
(3).
Art. 124. �n cazul �n care cel sanctionat nu a mai sav�rsit abateri disciplinare
�n cursul unui an de la aplicarea sanctiunii, �mbunatatindu-si activitatea si
comportamentul, autoritatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. 116 lit.
a):c) poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii, fac�ndu-se mentiunea
corespunzatoare �n statul personal de serviciu al celui �n cauza.
Art. 125. Raspunderea materiala a personalului didactic prevazut la art. 115 se
stabileste potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum si celelalte
acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se fac de catre conducerea
unitatii sau a institutiei cu personalitate juridica al carei salariat este cel
�n cauza, �n afara de cazurile c�nd, prin lege, se dispune altfel.
TITLUL VII
Pensionarea personalului didactic
Art. 126. (1) Personalul didactic beneficiaza de pensie pentru munca depusa si
limita de v�rsta, de pensie pentru pierderea capacitatii de munca, de pensie
suplimentara si de alte drepturi de asigurari sociale, �n conditiile legii.
(2) Membrii de familie pot beneficia, �n conditiile legii, de pensie de urmas.
Art. 127. (1) Personalul didactic poate fi pensionat numai la data �ncheierii
anului scolar sau universitar.
(2) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic se poate face si
�n timpul anului scolar sau universitar, cu aprobarea inspectoratului scolar,
respectiv a senatului universitar.
(3) Personalul didactic poate fi pensionat, la cerere, cu 3 ani �nainte de
limitele de v�rsta prevazute de legislatia �n vigoare, daca are o vechime �n
�nvatam�nt de cel putin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani barbatii.
(4) Cadrele didactice pensionate pot desfasura activitati didactice, salarizate
prin cumul sau prin plata cu ora, dupa �mplinirea v�rstei de pensionare.
Art. 128. Personalul didactic din �nvatam�ntul preuniversitar de stat, cu gradul
didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competenta
profesionala deosebita, poate fi mentinut ca titular �n functia didactica p�na
la 3 ani peste v�rsta de pensionare la cerere, cu avizul consiliului profesoral
al unitatii de �nvatam�nt, exprimat �n urma votului nominal deschis si cu
aprobarea anuala a inspectoratului scolar.
Art. 129. (1) Profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlul
stiintific de doctor pot ram�ne �n activitate p�na la v�rsta de 65 de ani.
(2) La �mplinirea v�rstei de pensionare, profesorii universitari si
conferentiarii universitari cu titlul stiintific de doctor, cu exceptiile
prevazute �n titlul VIII : Dispozitii tranzitorii si finale, care dovedesc
competenta profesionala deosebita, pot fi mentinuti ca titulari �n functia
didactica, la cerere, cu acordul consiliului facultatii si cu aprobarea anuala a
senatului universitar, prin vot nominal deschis, p�na la �mplinirea v�rstei de
70 de ani.
Art. 130. Personalul didactic care a desfasurat activitati didactice �n
conditiile stabilite la art. 128 si 129 beneficiaza de o recalculare
suplimentara a pensiei, potrivit legii.
TITLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 131. Personalului didactic titular �n �nvatam�nt i se rezerva postul �n
perioada �n care frecventeaza, la cursurile de zi, o forma de �nvatam�nt
postuniversitar.
Art. 132. Maistrii-instructori titulari �n �nvatam�nt, care au dob�ndit
definitivarea �n �nvatam�nt, dar nu �ndeplinesc conditiile de studii prevazute
la art. 7, pot sa-si pastreze postul numai daca �n timp de 8 ani de la data
intrarii �n vigoare a prezentei legi �si completeaza studiile si pregatirea
prevazuta la art. 68 din Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995.
Art. 133. Absolventii institutiilor de �nvatam�nt universitar de lunga durata,
titulari �n �nvatam�ntul preuniversitar, care nu au promovat examenul de licenta
sau echivalentul acestuia, pierd calitatea de titular, daca nu obtin diploma de
licenta. Acestia, prin exceptie de la prevederile art. 67 alin. (4) din Legea
�nvatam�ntului nr. 84/1995, se pot prezenta la examenul de licenta �n cel mult
doua sesiuni, �n decurs de 3 ani de la intrarea �n vigoare a prezentei legi.
Art. 134. Personalul didactic de la disciplina "Coregrafie" titular �n
�nvatam�ntul preuniversitar, care a dob�ndit definitivarea �n �nvatam�nt, poate
fi mentinut �n functie fara a �ndeplini conditiile de studii prevazute la art. 7
din prezenta lege. Acesta este obligat sa parcurga pregatirea prevazuta la art.
68 din Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995. Salarizarea acestui personal se face la
nivelul studiilor absolventilor de colegiu.
Art. 135. Pentru institutiile militare de �nvatam�nt, prevazute �n cap. X din
Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995, se prevad urmatoarele:
a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar se face prin
ordine, regulamente si instructiuni proprii;
b) personalul didactic militar si civil se constituie din personal didactic
prevazut �n prezentul statut si din corpul instructorilor militari;
c) personalul didactic militar are drepturile si �ndatoririle care decurg din
prezenta lege si din calitatea de cadru militar �n activitate;
d) functiile didactice pentru corpul instructorilor militari, conditiile care se
cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competentele si
responsabilitatile se stabilesc prin instructiuni proprii;
e) conducerea institutiilor de �nvatam�nt se realizeaza de catre comandanti,
care se numesc �n functii conform reglementarilor interne; comandantii
institutiilor de �nvatam�nt superior militar pot �ndeplini si atributiile de
rectori ai acestora;
f) perfectionarea pregatirii personalului didactic se realizeaza conform
prevederilor prezentului statut si reglementarilor specifice militare;
g) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari, poate
obtine definitivarea �n �nvatam�nt si gradele didactice, �n conditiile stabilite
de prezenta lege.
Art. 136. (1) Disciplina "Religie" poate fi predata numai de personal abilitat,
�n baza protocoalelor �ncheiate �ntre Ministerul �nvatam�ntului si cultele
religioase recunoscute oficial de stat.
(2) Personalul de cult, absolvent al �nvatam�ntului superior ori al seminarului
teologic, cu o vechime de cel putin 5 ani �n profesie, care preda �n
�nvatam�ntul preuniversitar disciplina "Religie", este salarizat la nivelul
studiilor de profesor, respectiv de �nvatator, categoria personalului didactic
definitiv, cu obligatia ca �n termen de 3 ani de la intrarea �n vigoare a
prezentei legi sa promoveze examenul de definitivare �n �nvatam�nt si sa
parcurga pregatirea prevazuta la art. 68 din Legea �nvatam�ntului nr. 84/1995.
Art. 137. (1) Datele privind situatia profesionala a personalului didactic se
consemneaza �ntr-un stat personal de serviciu. Statul personal de serviciu
cuprinde date privind starea civila, curriculum vitae, evolutia profesionala si
evaluarile periodice. Statul personal de serviciu se actualizeaza, la
solicitarea titularului sau a conducerii institutiei ori a unitatii respective.
Accesul la statul personal de serviciu este permis titularului si conducatorului
institutiei sau al unitatii de �nvatam�nt. �n �nvatam�ntul preuniversitar,
statul personal de serviciu poate fi consultat si de personalul de �ndrumare si
de control al inspectoratului scolar si al Ministerului �nvatam�ntului.
(2) Statul personal de serviciu se pastreaza dupa cum urmeaza:
a) la inspectoratele scolare, pentru inspectorii scolari; la Ministerul
�nvatam�ntului, pentru inspectorul scolar general, pentru inspectorul scolar
general adjunct, precum si pentru personalul didactic de �ndrumare si de control
din minister;
b) la inspectoratele scolare, pentru directorii si directorii adjuncti ai
unitatilor subordonate;
c) la unitatile de �nvatam�nt sau la unitatile de �nvatam�nt conexe, pentru
personalul didactic si personalul didactic auxiliar din aceste unitati;
d) la institutiile de �nvatam�nt superior, pentru personalul didactic si
didactic auxiliar din aceste institutii.
Art. 138. Personalul didactic angajat pe durata determinata beneficiaza de
aceleasi drepturi cu personalul didactic titular, corespunzator perioadei
lucrate.
Art. 139. (1) Persoanele angajate �n �nvatam�nt, provenite din alte sectoare de
activitate, care fac dovada ca au profesat �n specialitatea �nscrisa pe diploma
de studii si care ocupa un post didactic �n aceasta specialitate, beneficiaza de
vechimea �n munca, ca vechime recunoscuta �n �nvatam�nt, �n vederea stabilirii
drepturilor salariale.
(2) Cetatenilor rom�ni care au lucrat �n strainatate �n �nvatam�nt sau �n
cercetare li se echivaleaza integral vechimea �n �nvatam�nt. Includerea
perioadelor lucrate �n strainatate ca vechime �n munca se va face conform
legislatiei muncii �n vigoare.
(3) Pentru personalul didactic care a fost salarizat din alte sectoare de
activitate, reconstituirea vechimii �n �nvatam�nt se face pe baza evidentelor
institutiilor de �nvatam�nt unde a lucrat efectiv.
Art. 140. Se recunosc ca vechime �n �nvatam�nt si perioadele determinate de
legislatia pensiilor, �n care personalul didactic, datorita unor cauze pe care
nu le putea �nlatura, precum boala, condamnari casate ulterior sau alte
situatii, a fost �mpiedicat sa desfasoare acele activitati care se considera
vechime �n �nvatam�nt.
Art. 141. (1) Profesorii universitari si conferentiarii universitari fara titlul
stiintific de doctor pot sa-si continue activitatea pe posturile pe care le
ocupa cel mult 6 ani de la intrarea �n vigoare a prezentei legi, cu exceptiile
prevazute la titlul VIII : Dispozitii tranzitorii si finale.
(2) Lectorii universitari/sefii de lucrari fara titlul stiintific de doctor �si
pastreaza postul pe care �l ocupa timp de 6 ani de la intrarea �n vigoare a
prezentei legi. Daca �n acest interval nu obtin titlul de doctor, pierd
calitatea de titular.
Art. 142. Sunt exceptate de la prevederile art. 55 alin. (2), art. 60 alin. (6),
art. 129 si ale art. 141 specializarile nominalizate prin ordin al ministrului
�nvatam�ntului, la care nu se organizeaza doctorat.
Art. 143. Prin exceptie de la prevederile prezentei legi, pentru facultatile
autorizate provizoriu, functiile de sef de catedra si de prodecan pot fi
ocupate, temporar, si de cadre didactice titulare, cu functia didactica de
lector universitar/sef de lucrari, av�nd titlul stiintific de doctor.
Art. 144. Bibliotecarii cu un stagiu mai mic de 3 ani �n functie, care nu au
absolvit un curs �n domeniul biblioteconomiei, pentru mentinerea �n functie sunt
obligati ca, �n urmatorii 3 ani de la intrarea �n vigoare a prezentei legi, sa
participe la un asemenea curs si sa promoveze examenele de finalizare dupa o
metodologie stabilita de Ministerul �nvatam�ntului.
Art. 145. Personalul didactic pensionat din �nvatam�nt beneficiaza de asistenta
medicala si de acces �n casele de odihna si �n bazele de tratament ale cadrelor
didactice.
Art. 146. �n masura �n care prezentul statut nu dispune altfel, personalului
didactic i se aplica celelalte dispozitii din legislatia muncii.
Art. 147. (1) Prezenta lege intra �n vigoare la data de 1 septembrie 1997.
(2) Pe aceeasi data, Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic din
Republica Socialista Rom�nia, publicata �n Buletinul Oficial nr. 33 din 15
martie 1969, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii
contrare prezentei legi se abroga.
(3) �n termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi �n Monitorul Oficial al
Rom�niei, Ministerul �nvatam�ntului va elabora normele metodologice,
regulamentele si instructiunile ce decurg din aplicarea legii, care, de
asemenea, se vor publica �n Monitorul Oficial al Rom�niei.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor �n sedinta din 17 iunie 1997,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Rom�niei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceasta lege a fost adoptata de Senat �n sedinta din 19 iunie 1997, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Rom�niei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucuresti, 12 iulie 1997.
Nr. 128.

� Alma Mater, 2003-2004


04-oct.-2004