Sunteți pe pagina 1din 6

Anul

Cadastru

STATIA TOTALA ELECTROiYICA LEICA

TPS8OO SERIES

s.1.1.

PARTr COMPONENTE Sr CARACTERISTTCT

,Sta{ia totali este un instruqre;nt optic utilizat in mEsur6torile topografice, Mai coneret este o cornbinafie intre clasicul teodolit gi un instrument electronic de m[surare a distanlelor, Poate include gi,un mic calculator care pe lAng6 capabilitatea de stocare poate oferii 5i calcule
extrem de preclse.

Pir{ile componente

ale Siagiei Totale Leica TPS 800:

ffi.
10
4,1

tt

12

@l f3

14

17 18 19 20

Vizor, 2 Laseri de giridare, 3 $urub de migcare vertical[, 4 Baterie, 5 Suport pentru, bateria GEB1i1, 6 Suporti de baterii pentru GEB111/GEBI21|GAD39, 7 Ocular; focusarea reticulului, 8 Focusarea irnaginii,9 MAner detagabil cu guruburi de montare, i0 interfalE serie RS232, 11 $uruburi de calare, 12 Obiectiv cu dispozitiv de mdsurat, distanla incorporat (EDM); Ieqfue fascicol, 13 Adaptor baterii GAD39 pentru 6 celule (optional), 14 Baterie GEB121 (optional), i5 Display (Ecran), 16 TastatLrrd., 17 Niveli circulard, i8 TastaPornit/Oprit (On/Off), 19 Tastd de
declanpare, 20 $urub de migcare orizontalE.

Anul Ii Cadastru
Datele tehnice
a1e Sta{iei

Totale Leica TPS 800:

Telescopul: Putere de mdrire: 30x,Imagine: normald , Diametrul obiectivuiui: 40 mm. Distanla minimi de focusare: 1.7 m (5.6 ft). Focusare: fine. CAmp vizual: 1o30' (1.7gon). C6mpul vizual al telescopului la 100m 2.6 m j:

Mlsuriri

de

unghiuri: Absolute, continue. Actualizare la fiecare 0.3 seeunde.

Sensibilitatea nivelelor : Nivela circular[: 6'12 mm.Nivela electronicd: 20"/Zmm

Laserul de cgntrare: tn alidad6, se rotegte odat[ cu aparatul. Precizia: diametrul maxim


spotului la rota{ie:

al

0.8 rnm

1.5m. Diametrul spotului laser: 2.5 mm


p,e

1.5rn

Compensatorul: compensator

axe,cu ulei, (0.07 gon). Precizie TC(R)702 0.5'' (0.2 mgon)

plaja de lucru

*4'

TC(R)703 1" (0.3 mgon) TC(R)705 1.5" (0,5 mgon)

Tastatura: Unghi de inclinare: 70o. Aria de baz[: 110x75 mm. Nr, de butoane: 24 plus ON
tasta de declangare (pe capacul lateral)

gi

Ecranul:

se poate lumina, se poate incdlzi(Ternp.

< -5'C). LCD: 144x64 Pixel, 8 linii cu

cdte 24

de caractere

Tipul de ambzzdt . Ambazi detaqabil[ GDFi 11/GDF121 diametrul.: 5/8" (DIN

1872A / BS 84)

Dimensiuni: Aparatul: indllime (iinclusiv ambazl gi mAner de transport):- with tribrach GDFi 11 360 mm * 5 mm - cu ambaze GDF121 358 rnm * 5 mm L[time: i50 mm Lungime: 145 mrn, Carcasa: 468y25 4x3 55mm (LxBxH)

culisabild

Greutate: (inclusiv bateria gi aurbazd) GEBll1, cu cDFl21 5.52k9

ambazl, GDF111 5.33

kg, cu

ambazd,

indl{imea axei secundare: f6rd ambazd 196 mm. cu ambazd GDF111 240 mm + 5 mm. awrbaz6, culisabil[ GDF121 238 mm * 5 mm

cu

Alimentare: Baterie GEB111: NiMh (0% cadmiu) Tensiune: 6V, 1800 mAh. Baterie E8121: NiMh (0% cadrniu) Tensiune: 6V, 3600 mAh. Adaptor de baterii GAD39: 6 x R6/AA/AM3,
1,5V, doar baterii alcaline. Alimentare externd (pe interfald serial[). Dac5. se olosepte cablul de alimentare externl tensiunea trebuie si fie cuprinsd intre 1 i.5VDC gi 14VDC.

Numirul

de

mdsuritori:

GEBI i 1: Unghiuri: >4 ore. Distanfe: > i000 GEB121: Unghiuri: >8 ore. Distanle: > 2000

Anul l

Cadastn-r

Gama de temperaturi:
Depozitare:-40oC to +70oC-40"F to +158oF

Lucru: -20oC to +50'C-4oF to +122oF,

Corecfii automate: .Linia de vizare Da, Eroare de index V Da, Curbura pdmAntului Da. efraclie
Da. Coreclie de inclinare Da

tnregistrare: Interfala RS232 Da, Memoria intern[: DaCapacitateatotald 2S8 KB= 4500 blocuri de sau= 7000 puncte fixe

M[surflri de distan{e (IR: infrarogu): Lungimea de undd 0.780 pm, Sistemul de mdsurare istemul de mdsurare frecvenli debaz6: 100 MHz: i.5 m

s.1.2.

MODIIL DE LUCRU STATIA TOTALA ELECTRONICA LEICA TPSSOO SERIES

I nst alar e a tr ep i e d uI ui
1. Se sl[besc quruburile picioarelortrepiedului, se scot la lungimea necesar[ qi se strAng la loc quruburile (CU SIMT!!)

2. Pentu a asigura o stabilitate suficientd se apas[ picioarele trepiedului in


Ap[sarea trebuie sd se fac[ in lungul picioarelor trepiedului.

pimAnt.

A.
i.

Centrarea cu laser, orizontalizarea apraximativd

Se ageazd aparatul pe capul trepieduiui. Se shAnge ugor gurubul central.

2. Se rotesc Auruburile de calare ?n pozilia medie. 3. Se aprinde laserul de centrare cu tasta FNC. Pe ecran apare nivela electronici. 4. Se regleazd picioarele trepiedului, astfel ca raza laser sE cadd pe reperul de la sol.
5. Se fixeaz[ picioarele hepiedului. 6. Se migci picioarele trepiedului pAnd se centreazdnivela circulard

B.

Orizontalizarea precisd cu niyela electronicd

Anul I Cadastru

unei nivele inclinate.

1' Se cupleazd' nivela electronicd cu tasta FNC. unde aparatul va fi pe interfala 1FUNCTIONS, unde se va apasa tasta F1. in cazul unei orizontaliziri insuficiente apare simbolul
2, Prin rotirea guruburiior de calare se centreazi nivela electroniei,
I

oK.

3, Daca nivela electronicd este centratd, atunci aparatul este orizontalizat

se apsd tasta

4. Se verific6 eentrarea cu laser gi se reface, dac6 este cazul, 5. se deci:pleazl nivelaelectronicd pi laserLrr de centrare cu tasta FNC.

6' Dacd aparatul este orizontalizat corect, ap6sdnd tasta OK aparatul va intra in interfata din cadrul mdsurotorilor.

C. Pregdtirea nparatului pentru mdsurdtori

1, Se intra in meniu cu tasta MENU 2. Se alege FILE MANAGEMENT cu tastaF4


SET JOB 3. Se tasteaze FL pentru a vedea joburile veehi create, iar pentru a crea un 'JOB" functiei se alege tasta F3 corespunzitoare ,,NEW JOB,'.

job nou

4. Se va scrie jobul nou dorit, se apasa tasta ENTER, dupa care se va scrie numele operatorului sau un alt indiciu si cateva punete pentru recunoasteria ulterioara a punctului de statie in REMARK 1 si 2 urmat de tasta OK, iar pe ecran va aparea mesajul saved!,, ,,Data
5. Dacd avem creat deja un job, sau dorim sa relu[m mdsurdtoare aneftnalizat.l din diverse motive, se va cluta jobul dorit in VIEW JOB-JOB cu ajutorul s6ge{ilor stAnga-dreapta;

6.

Corespunzator tastei

Se va iesi din meniu JOB cu tasta ESC, unde FI-YES sau tasta F4-NO,,.

va apareaun mesaj ,,Sure to terminate?

7' Aparatul va reveni tot in interfata FILE MENAGAMENT unde se va alege tastaq1 FIXPOINIS, daci in jobul nou creat exista puncte inregistrate acestea pot fi gasite cu ajutorul tastei FIND. Tot din aceastb interfald pot fi criate puncte-noi fixe cu tasta F3-NEW plD sau pot fi sterse punctele fixe existente,

8' Se introduce numele puncfului apas6nd tasta F3 NEW unde vom introduce numele . "',r.{'A punctului fix pe care dorim si il creEm PIID urmat de tasta ENTER, dup[ care vor fi introduse {.r:r ljrii-. ,^* coordonatele East North ,,Y" si Height ,rZ, ale punctului fix nou creat unnat de tasta oK ' (tnkaJtru' ' 'X", ,rtv&'!'4 M " 31d1-va3narea mesajul ,oData save!". Se tasteazi ESf iar aparatul ramane tot in interfata FILE "!'r'a"') MANAGEMENT, tastild inc[ odati ESC vom reveni la meniu] principal MENU care are trei interfate (pagini) si care pot fi vizualizate ap[sAnd tasta PAGE.

Anul

I' Cadastru

Road gi

Surveying; F2- Stake Out; F3-Free Station; F4-CoGo, in pagina 2 avem: F1-Tie Distance; FiArea (plan); F3-Remote Height; F4-Reference Line/Arc, iaimJagina 3 avem programele: F1-2D

hr meniul principal MENU se va alege pentru excutarea masuratorilor meniul F1 - l-PROGRAM. Programele prev6zute la acest trp de aparat in meniul pROGRAM sunt: Fl-

F2-Construction.

10' in continuare se va alege tehnica de mEsurare. Pentru efectuarea ridicarilor topografice vom alege programul Surveying corespunzator tastei Fl unde daca in dreptul flincliei Fl-Set Job apare un punct incastrat intre doua acolade mad, inseamnd cE jobul este setat, urmdnd. ca in continuare s5 se efecfueze gi setarca staliei ,,F2-Set Station" pi orientarea aparatului

Orientation".

,rF3-Set

SET STATION 11. Pentru setarea staliei se va aplsa tasta F2-Set Station, se vatasta numarul statiei cu numarul dorit dupa care vom introduce coordonatele manuai apds6nd tasta ENII unde vom introduce coordonata East urmati de tasta ENTER, etc. Iar la final tasta OK. Dac[ avem deja numarul punctului de stalie introdus impreuna cu coordanetele lui ii gasim fie din FIND fie din LIST,
12. Se va masura indllimea aparatului cu ruleta speeial5 prevazuta in cutie gi se va nota in aparat ia Enter instrument height! hi: ex. 1,453m, se tasteay[ OK iar p. .irun va aparca mesajul STATION SET!. Aparatul va reveni in inod automat in programut SunvpynvG iar la pozilia F2 Set Station va aparea bifatd (punct negru intie dou5 acoiade mari) ceea ce inseamnd cd stalia a fost setatd pe punctul de stafionat;

SET OMENTATION

13. Orientarea se seteazd cu ajutorul tastei F3, unde pe ecran va aparea mesajul: FlManual angle seting (Setarea manuail a unghiului) si F2-Coordinates (Setarea unghiului din
coordonate).

Dacd optim pentru setarea manuai[ a unghiului:

fie orientdm

aparrLrl pe punct dup6 care facem inregistrarea unghiului apasftrd tasta REC;

fi.e orientam aparatul pe punct si aducen unghi'i orizontar pe zero cu aj'torul tastei Hz=0 dupd care ap[sdm tasta REI si va apdrea misajul

Instrument tilt!
Level instrument! iar la finaiul orientatii apdsEm tasta OK. in acest moment aparatul este orientat. Se va iesi din meniu cu tasta ESC.
Dacd. dorim sl orientdm aparatul.din coordonate apdsdm tasta F2 unde va apdrea pe interfala aparlului Orientation with coordinates unde ,. uu introducerea p'nctului di' spate - Enter BS PtrD. Pe aparat avem active doud funclii FL-List""r. qi F2-ENH.

Anui I;

Cadastrr-r

inseamnd cd la introducerea coordouatelor interfata File managemant la F2-Fixpohts am introdus numele punctelui de spijin 9i coordonatele acestuia, atunci in dreptul punctului BS: dacd infi'oducert acelaqi nume al punctului acesta va fi gasit activdnd tasta FI-LIST. ENH - inseamnd cE avem introduse punceie fixe 5i urmeazi si le introducem maliual coordonatele, dupd introducerea coordonatelor tastlm F4-OK ya apare mesajul Point storetl to fixpoints

F1-List

14. Aparahrl va trece direct ia stabilirea indllirnii reflectorului (Sight target point!). Se va trece iri dreptul 1ui hr indlfimea ia care dorirn sa linem prisrna, dup[ care vour iegi din interfalE cu tasta ESC. 15.

in acest moment aparatul:


- are creat un job, - este setat pe punctul de stafie, - este orienatat

16. Aparatul este pregdtit pentru masurEtori, actionAnd tasta F4-START, se va trece in interfata SI;:RVEYII*{G, care are trei pagini ce pot fi vintalizate cu tasta PAGE. Functiile sunt active, iar vizualizarea lor se va face cu ajutorul tastei F4'