Sunteți pe pagina 1din 10

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.

com to remove the watermark

7. FOTOGRAMMETRIATERESTRA a Fotogrammetrin terestrd esteo metoddfotogrammefricdde reaLizare planuluitopografical unui arealdat pe bazaprelucririifotogramelorterestrece din puncteterestrede conlin imagineaacestuiareal (a fotogramelorexecutate topografice). estedeterminatirigurosprin metode staliea cdrorpozilie spa{ral6 precisdde terestri esteo metod6fotograrnmetricd Degi fotogrammetria realizare a planrnilor topografice, a fost utilizati doar in zonele foarte Ea este inaccesibilepentru alte metode de ridicare topograficS. accidentate, de intocmirea ca metoddfotogrammetric5 utllizatitdoar intr-un cadrulrestr6ns planurilor iopograficedatorit5,in primul rind, a faptului ci lucrlrile de teren alegerea suntmai complexeqi presupun terestre necesare oblinerii fotogramelor cu o in condilii specificepentruterenuriaccidentate, unor sta{ii de fotografiere, ceeace in ascunse, pentrua nu rdminesuprafefe conformaliecit mai favorabilS astfelde terenurisepoaterealizamai greu. aerienesau satelitarea fotogrammetriei Pe de altl parte, dezvoltarea unor metodemult mai eficientede intocmirea planurilor condusla elaborarea a fotogramelor. de prelucrare prin metode fotogrammetrice topografice relativ terestri areun cimp de activitate motiv, fotogrammetria Din acest in domeniultopograficgi cu aplicafiimai largi in restrinsla scopurispeciale zootehnie, ca de exemplu:in arhitecturi, hidrotehnicd, domenii netopografrce, etc. in escava{ii calcululcubajelor rezisten{amaterialelor, arheologie, poate fi utilizata eficient in domenii de importanfa De asemenea, economic6,ca de exemplu: industria minieri (pentru perimeffe miniere, etc.),agricultura exploat5riminierela zi, depozitede steril, albii de scufundare in zone etoziuniale solului,piquni alpine,cadastru (pentruterenuriin alunecare, de deal gi munte etc.), proiectare(cdi ferate, drumuri, linii electrice etc.), localitAtiloretc. sistematizarea de in funcfiede scopulridicirii, de mlrimea suprafefei, Cu toateacestea, terenului,fotogrammetria planul gi de accidentafia scarala care se intocmeqte pentru: cu altemetode, terestrl sepoatentiltzaeficient,comparativ in zonelecu porliuni de ridicSriloraerofotogrammetrice completarea aeriene; pe fotogramele terenneinregistrate care neintocmireaplanurilor topograficeale terenurilordegradate mici (pinala 500ha); a soluluipe suprafe{e cesitl lucrlri de conservare in lungrll riurilor cu maluri abrupte intocmireaplanurilortopografice de toren{i9i construcfi de in corectdri cursuriloracestora, in scopulregularizdrii hidrocentrale ; intocmireaplanurilor zonelor cu exploatiri miniere la zi precum$i pentrucalcululvolumuluide terasamente; intocmirea planurilor topograficela sciri mari pentru amplasarea podurilorqi viaductelor;

lucrdri diverselor planurilortopografice pentruproiectarea intocmirea forestiere). (funiculare, drumuride exploatare,plantaf,i forestierd de exploatare terestrdse Pentruintocmireaplanurilor topograficein fotogrammehia sau folosescmetode(grafice,numericesauanalitice)de restituliemonoscopicd stereoscopicd. teresfe se facecu ajatorulfototeodolitelolsaua fotogramelor Oblinerea carese instaleaziin punctede staliesituatela distanfe camerelorstereometrice intre fotograme. stereoscopici careasiguri acoperirea Puirctelede stalie (cu coordonatedeterminatein teren) in care se instaleazd camera fotogrammetricd (fototeodolitul) pentm oblinerea qi sunt utilizatepentru bazeide fotografiere suntcapetele terestre, fotogramelor pozifiei spalialea centruluiobiectivuluicamereifotogrammetrice, determinarea obiectiv care din punct de vederegeometricdevine centrul de perspectivl al terestre. proieclieicentrale a fotogramei Pozifia reciprocda punctelor de stalre se determindcu precizie prin saugeodezice. topografice metode Pentru restitufia grafici sau numerici a fotogramelor se folosesc fotogrammetrice universale. in acestscopsauaparate construite aparatele In cazulrestitutieianalitice,misurdrilese executi la stereocomparatoare gi calculele calculator. seefectueazdla saumonocomparatoare 7.1.Fotogramaterestrl esteobfinutiicu planul siu in plan vertical,iar axade Fotogamateresfrd pe planul fotogramei situatdin plan orizontalgi esteperpendiculari fotografiere (Fig.7.3). principalal fotogramei in punctual Sistemul de coordonateplan al fotogrameiterestre(H,x,z) este un situatcu origineain punctulprincipal H carecoincidecu sistemde coordonate punctualmijlociu definit de indicii de referin!5gi are axele orientatein planul fotogramei astfel: axa x este situatdin plan orizontal (paralelacu baza de pe axa-r). Distan{a axa z estesituatdpe verticali @erpendiculara fotografiere), terestre. pe planulfotogramei perpendiculari focaldtfeste (O',X',Y',2')este terestre spa{iatal fotogfamei Sistemulde coordonate un sistem de coordonatetridimensional situat cu originea in centrul de gi areaxeleorientate astfel:axax'coincidecubaza perspectivl O' al fotogramei axaz' in lungul acesteia; de fotografiere(careesteorizontala)qi esteorientatd pe axax' gi esteorientati citre zenit;axay ' coincidecu axa esteperpendiculard pe planulz'x'. qi esteperpendiculard a aparatului de fotografiere

i - tnallrmeaaparatului Zt.;^

de stalre(cap bazi) 1P -pr:rrctul

X+

qi elementele de coordonate Fig. 7.3. Sistemele ale fotomameiterestre de orientare Sistemul de coordonate geodezic (O,X6,Y6,26) este un sistem de a clrui axe (Xc $i Yc) sunt definite de proieclia spafialrectangular coordonate cartograficd utlhzatd (ca orientare in planul orizontal), iar axa &d este pe planulorizontal(Fig. 7.3)' perpendicularl DupS cum se observi din figwa 7.3, spre deosebirede fotograma aerian5,la fotogramaterestrdaxa de fotografiereeste paralelScu planul de referin!6. Centrul de perspectivedO' este considerat,de obicei, originea O' avdnd coordonate local (centrul de perspectivd sistemuluide coordonate geodezice ale ponctuluide sta{ie). din coordonatele geodezice determinate in unui punctM al terenuluisunt determinate in acestcaz coordonatele acestsistemlocal cu origineain centrulde perspectiviO', ftrA a mai fi legatde geodezic. sistemul de orientare ale fotogramei terestre 7.2.Elementele este centralf, ca perspectivf, precisl gi univocl a fotogramei Determinarea de de arientareinterioardqi elemente elementele realizat|atuncicdndsecunosc orientareexterioardale acesteia. a). Elementelede orientare inferioaril a fotogramei Elementelede orientareinterioari a fotogrameidefinescpoziliaplanului Acestea sunt: fa(5de centrulde perspectiv6. fotogramei - distanla focaldf; xn gi zs ale punctului principal H, in raport cu punctul - coordonatele mijlociu M aI fotogramei;

Punctulmijlociu M al fotogramei(Fig.7.3) este renitatdin intersectarea liniilor careunescindicii de referirila f"t;;;;; terestre. " coordonatele xs $i zn dau pozitria functului principal H in sistemulde coordonate al fotogramei. La fotograma terestra normali punctulprincipal,Il se afle in origineasistemurui de coorJonate al foto$amei b) Elementere de orientareexterioari arefotogramei Elementelede orientareexterioarr a fotogra.ii ,tubilesc pozitiile in spaliu a fasciculului de raze (pozifia spatriate a centrului de perspectivda fotogrameigi pozifia spafiah a fhn"r"i r"tJg*ei sau mai bine'spusdirecfia axei de fotografier-e)' La o fotogramatereshi din cele 6 elemente standard de orientareexterioari numai cele-liniareu"-Jio.i-, elementele unghiulareavand valoarezero,astfel; de orientareexterioari liniare (coordonatele ' Xo, Yo,Zo - elemente spaqiale ale centruluide perspectivd O,); t (p:c)t:rc:O - elemente de orientareexterioari unghiulare (unghiurile de rotire in spaliua planuluifotogramei). 7.3.Stereograma terestri stereograma terestrd esle un cuplu de doua fotograme terestre successive ce au acoperire minim 600/o dinsuprafap. caracteristicafundamentalia ridicarilor fotogrammetrice terestreeste aceea ca' pozigraspafiald a centrelor de perspectivd este fixa gi ca atare elementele de orientare exterioard sepot determina prin p.ocedee iopogrun.. jn trnlr de poziliu p. ,.. o au axerede fotografiere fag de bazade fotografiere' definiti de punctelefixe de statie,,t.r.ogrumere pot fi $ terestre clasificate astfel: ' stereograme ce ou axere.defotograftere tntr_anpron oriTontar; ' stereogrome normole- cu axelede fotografi.r. p..plndiculare pe bazade fotografiere; - stereogrqme paralel deviate- cu axele de fotografiereparalele intre ele ?nsr inclinate fafi de direcfia bazei - stereogrameconvergente la care axele de fotografiere se intersecteazd inspafiul obiect. ' stereograme ce ou axele defotograjiere tntr_unplan tnclinat, ' stereograme normale- cu axelede fotograd... p"rpendiculare pe bazade fotografiere; - stereograme poralel deviate- cu axele de fotografiereparalele intre ele insi inclinate fagr de direcfia bazei 'stereograme convergente la care axele de fotografiere se intersecteazil inspatriulobiect.

b
a

Fig. 7.4. Stereograme teresfre


a - stereogramlnormal6;b * stereogramiparaleldeviatl; c - stereograml

7.4.Ecua{iile de ban;il ale stereogrameiterestre terestri stafile de fotografieresint in cadrullucr5rilor de fotogrammetrie fixe pe teren, iar panya lor se poate determinariguros prin metodegeodezice a:rele de fotografiere se frxeazAin poziliile sau topografice. De asemenea, stabilite dinainte fafn de bazele marcateprin punctele de stafie, ceea ce simde calcule. plificn mult relafiile matematice debazl gi operafiileulterioare

teresfri Fig. 7.5. Stereograma


planealefotogramelor stereogramei; de coordonate (H' ,x',2' gi ff',t''z",) - sisteme stereogramei, ale fotogramelor spaliale (O',x'z' gi O",x",z") - sisteme de coordonate fotogrammetric; (O',X,Y,Z) - sistemul de coordonate geodezic. (O,Xc,Ya,Z6)- sistemul de coordonate

are originea in Sistemul de coordonaterectangularal stereogramei centrulde perspectivi O' a fotogrameidin stinga a stereogramei. Y'in direclia Esteorientatcu axeleX' de-alungulbazeide fotografiere, (fig. 7.5). In acestcaz spafiuluiobiect, iar Z'paralelS cu verticalaaparatului r esteunghiul au urmitoareasemnificafie: rotirile unghiulareale fotogramelor valoareazero;p esteunghiulde rotire de rotire in jurul axei I gi areintotdeauna Z; ai esteunghiulde rotire in jurul bazeide fotografiere. in jurul axe.i in planul Puncteleterenuluiqi a detaliilor topograficesunt inregisfrate acestorpunctese face in Misurareacoordonatelor XOZ al fotogrameiterestre. x'2') qi pe (x'z'gi respectiv planeal celordoui fotograme de coordonate sistemul baza valorilor acestor coordonate misurate se determini coordonatele ce areoriginea fotogrammetric de coordonate X, Y,Z in sistemul tridimensionale in centrulde perspectiviO'. normali a) Stereograma normaleaxele de fotografieresunt orizontale9i in cazul stereogramei pe baza de fotografiere(fig. 7.4.a). In acestcaz coordonatele perpendiculare qi pe bazacoordonatelor P sedetermind spafaleX. Y, Z ale unui punctoarecare ale plan al celor doudfotograme paralaxelor mistrate in sistemulde coordonate cu ajutorulrelagiilor: stereogramei,
Yc =Yo +Y ; Xo=X'o+X; Zo: Z o + Z ) Io =I, X'o=Xs Z o = Z r+ i

( 7 .1 )

unde: p, = xp - x, esteparalaxaorizontal5 in punctul P; b , = b, b, = b, =o) Q = {o= K = o ; P , = o ; ja r ' P ' = P,


b

pl* $i pr SefaCepe x',2'9i X",2", reSpeCtiv MisurareaCOOrdonatelor saula stecometru. la stereocomparator modelulstereoscopic b) Stereograma Paralel deviat[ in cazul rler.ogru*ei paraleldeviateaxelede fotografieresint paralele intre ele qi rotite cu unghiulI fale de axaX (fie- 7.4.b). geodezice alepunctuluiP sedeterminicu relatiile: Coordonatele

Xo=X'o+P'X

Y o= Y ) + P ' Y Zc:Z''+P'L
unde: ;r'=
Y" b x-X " b y Y"X'_X"Y'

(7.2)

(7.3)

unghiularede orientareexterioardsint Avind in vedereci elementele 7.4.b cdX': x';X": x", Y': Y":+f, iarpebazafrgurii cuzero,rezulti egale notafii relalia (7.3) se poatescriehx : b cos q Si by: - b sin q. Cu aceste devine:
, = b( r" ) )

(7 4)

,.[" o rq *T tn a

relaliile de Prin inlocuirea valorii lui p' in relaliile (7.2) rezlttJtd calculul a coordonatelorspa{ialeX, Y, Z ale unui punct oarecare P gi respectiv coordonatelor geodezice, funcfie de coordonatele punctelor pe fotograme: mdsurate
Yc =Yo +Y , =*t(cosp+ l'^r), + , = e), Re'utu:X o = X ' o + X *r(cosp r,r' Z o --Z ' o + Z , =*o(cosp+ l'^r)t

(7 5)

convergenti c) Stereograma ambeloraxein spaliul convergenla convergente, in cazulstereogramelor qi ingreuneazd vederea obiect reducecimpul spaliului obiect al stereogramei in punctele de scari ale celor doudfotograme datoritadiferenfelor stereoscopica, la fotogramadin dreapta unei mici convergente Introducerea corespondente. pentrucd mai completda stereogramei, pentruo exploatare poatefi avantajoasi (frg.7.a.c). sastereoscopicd suprafala semdregte Determinareacoordonatelorgeodeziceale punctelor din cuprinsul sefacecu relaliile (7.2) undefactorulde scarl estedat de (7.3). stereogramei coincidecu direcfiaaxului optic Dacd axaY a sistemuluide coordonate situati in capitul din stingaalbazei,iar in capdtuldin de fotografiere al camerei dreaptaaI bazei esteinclinati cu unghiul tp", putem inlocui expresiile x'= x', Y'=-f ) Z'= z', b, =b; b, =0 in relalia(7.2)9i modificlmrelalialui p'din (7 3) oblinem: cu unghiulde convergen!6,

Y =bf

f + x" tgg"

.fp*U' + x'x"lgrp"'
vl

Yo =Yo +Y

X =YL:

f'

reztltd:

xc = x; + x
Zc=Z'o+Z

(7 6)

Z= YL-

f'

7.5.Bazade fotografiere Pentru stabilireabazelor de fotografierefebuie si se lind seamade mdsuririlor $i eficienfaeconomic5 a anumitecriterii careinfluenteazl precrzia folosireaunui numflr minim de punctede lucrdrilor. Solulia optimd presupune a suprafelei stafie gi respectiv de baze pentru acoperireacu stereograme pentrucompletdri. respective de teren,flri misuriri topografice Trebuiestabiliti pozrlia axelor de fotografierefa![ debazdin funcfie de unui cempde fotografiere topograficeale terenuluiqi realizarea caracteristicile din punctele de stalie fotogramecu axele cdt mai mare, pentru executarea pe pebazdgi rotite paralel.Bazelede fotografiere seamplaseazd, perpendiculare pe locuri de obiceimai generald a terenului, cit posibil, paralelecu desfrqurarea cit mai mari, carecuprindsuprafele ridicate,din carese pot obline stereograme fErI spafiiascunse carenu sepot fotografia. in puncte cu cote cit mai Capetelebazelor trebuie sI fie amplasate 1/5 din lungimea intre ele, ale ciror diferenlede nivel nu depdqesc apropiate verticale. pentrua evita,pe cit esteposibil,paralaxele bazeirespective, la un plan mediual terenului de la capetelebazei La stabilireadistan{ei planul care se fotografiazi, se fine seamade scara la care se ?ntocmeqte topografic,de distanlafocald a fototeodolitului,precumqi de alli factori, cum condif;ilede vizibilitate $.a. fotografice, materialelor sint calitatea Lungimeabazei trebuie sd asigurepreciziastabilitapentru executarea respectiv pini la punctelecelemai apropiate, qi depinde de distanta mdsurdrilor ale zoneicaresefotografiazi. celemai indepdrtate sefacecu relafia: optimi abazeide fotografiere Lungimea
bY '* o

(7.7)

fm,

Se observdc[ lungimeaoptimd a bazei de fotografiere6 se face in qi de mp,eroarea func{iede distanlamaximdI de la bazllazona de fotografiere pentruo valoaredatda eronimn. paralaxelor, permisi la misurarea Din relalia 7.l reniltd cd lungimeabazeicregtecu preciziamSsur5rilor

gi se reduceprin mdrireadistanfeifocale.Trebuiesi se aibl in vedereinsi cd lungimeabazeiestecondilionataqi de mdrimeaunghiului paralacticsub care se condiliilor favorabilenecesare omologe,pentrumenfinerea intersecteazdrazele in consecinli,mirirea precizieisepoateoblineprin stereoscopici. Ia observarea cu distanldfocal[ lungl gi prin mirirea lungimii bazei folosireafototeodolitelor in limitele menfionate.Capetelebazelor se matenalizeazl cu picheli, iar distanlelorse poate executaprin procedeeqi mijloace corespunz5mdsurarea condiliilor de toareoblinbrii uneiprecizii de minimum l:5000 pentruasigurarea la scdri mari. intocmirea planurilortopografice 7.6.Proiectarealucririlor de teren in fotogrammetria terestr[ de intocterestrefebuie s5 fie precedate Ridicirile fotogrammetrice mireaproiectuluitehnic. detaliatepe pe baza unei recunoagteri Proiectul tehnic se intocmeqte la scari mediesau planurilor existente terena zaneide ridicat qi prin studierea aeriene. : l:10 000-1.25 000,saupe fotograme mic[, exemplu in proiectultehnicsunt: ce trebieconsernnate elemente Principalele de ridicat; - delimitareazaner se in caz c[ lucrarea din zonarespectivd, - pon\tapunctelorgeodezice leag[ de releauageadezicd; in raport bazelorgi direcliile axelorde fotografiere - pozilia capetelor pentru precumqi zonace va acoperifiecarestereogramd, cu acestea, pestelimitele admise; a evitagolurilesauacoperirile spalialeale a coordonatelor - indicareaposibilitalilor de determinare stafiilorde fotografiere; a reperelorce sint necesare - indicareaposibilitalilor de determinare sd existecel pu[in 4 in vedereca pe fiecare stereogramd avindu-se reperi,(2 in planuldin fala qi 2 in planuldin fund). bazei de fotografierese va line cont de La stabilireapoziliei capetelor de nivel dintreele si nu depIgeascil/5 din lungimeabazei. faptul cd diferenfa de la bazit Lungimeabazeitrebuiesd fie mai mici decit 1/5 din distanta la planul din fata al terenuluide ridicat qi mai marede ll20 din distantapina la planul din spateal terenului.Acestecondif,i sunt impusede posibilit5lilede exla aparatelede stereorestitulie; ploatare a stereogramelor zonei de expunerca Ordineaefeciuirii fotografieriisestabileqte linind seama la dataresPectivi. fat6 - de soare mai sus, care unneazdsd fie inclusein men{ionate in afarade elementele sd seintocmeasci$i un memoriutehnical lucririi proiectultehnic,estenecesar scarala justificareaalegeriimetodeigi a eficienleieconomice, din caresi reiasd fotosensibile aparaturiiqi materialelor carese va intocmi planul, caracteristicile ce sevor utilizaetc.

7.7. Executarealucrlrilor de teren pe terestrese executd Lucrdrile de terenpentruoblinereafotogramelor prevederileacestuia,ugur6ndu-se baza proiecfuluitehnic intocmit, respectdnd dificultili care pot substanlialexecu{iaacestorlucriri gi evitfind eventualele planuluitopografic. surveniulteriorla intocmirea in ca ci ridicareafotogrammetriclterestr5se face pentrucompletarea pe caletopograficd sauaerofotogrammetricf,, executate unor ridicari topografice geodezicl existenti in scopuldeterminIrii in prealabilrefeaua se reconstituie bazelor. punctelorde reperajqi a capetelor pe suprafe{e mici gi nu seleagi de seexecutd in cazulcdndfotografierea releatrageodezici de stat, se construiescrelele de sprijin locale necesare fotografi erii. scopurilor in zonelelipsite de detalii,in locurile caresint previzutein proiecta se punctereper sevor construiartificial in terenprin punctereper,aceste determina de dimensiunice variazdin funclie unor panouride formd pdtratd, amplasarea de scarade ridicarevopsitein culoarealbdpentrua aparedistinctpe fotogralne, cu fala sprebazade ridicare. carevor fi orientate conformproiectului,pe Bazelede ridicare(de fotografiere)se stabilesc cu o buni vizibilitate porliuni de terenfdri deniveldripreamari qi fbr6vegetalie, prin pichefi, iar mdsurarea intre capete.Capetelede bazd se materializeazd lungimii lor se facepe caledirectdcu panglica,saupe cale indirecti cu ajutorul mirei orizontale sau prin mdsurdtoriLaser. Indiferent de procedeulfolosit, prectziade misurare a bazelor trebuie si fie mai mare de 1:4000.Datele seinscriuin carnetulde teren. mlsurdtorilorefectuate Dupa stabilireapoziliei fiecirei baze,inainte de a se executafotogrape plan limitele zonei ce se va preluadin fiecarefotofierea, Se definitiveazd gramd,folosindu-sein acest scop geamul mat sau reperelefixate deasupra fototeodolitului. camerei Acestelimite trebuieurmirite dup[ detalii bine distinctepe teren asidinfre stereope cuple de fotogramecit qi acoperirea gurindu-seacoperirea grameleinvecinate. Urmeazdapoi preluareafotogramelor,operalie ce trebuie tratatd cu deosebitlatenfie,pentruci de ea depindein mare misur6 calitatearidiclrilor planuluitopografic. topografice qi realizarea

10