Sunteți pe pagina 1din 6

DOCUMENTE SIMI A!

E
S"are on #ace$oo%S"are on t&itterS"are on emailS"are on printMore S"arin' Service(0 AUDITA!EA SISTEME O! INFO!MATICE )ANCA!E Standardul International de !aportare Financiara * - Com$inari de intreprinderi CASA DE MA!CAT E ECT!ONICA CA!AT +rima - MANUA DE SE!,ICE -"id in(talare plu'in )!D.##ice UC!A!E DE ICENTA MANA-EMENTFINANTE )ANCII - ASI-U!A!EA C!EDITE O! - C!EDITU I+OTECA! )ilantul $ancii Imprumuturi cu amorti(mente e'ale Solutionarea conte(tatiilor #ormulate impotriva actelor admini(trative #i(cale Mana'ementul lic"iditatii (i rolul rezervelor Ta/a pe valoarea adau'ata in practica #i(cala din !omania

TE!MENI importanti pentru ace(t document

Aplicatie practica privind impozitul pe venitul din drepturile de proprietate intelectuala finante
+ Font mai mare | - Font mai mic

Aplicatie practica privind impozitul pe venitul din drepturile de proprietate intelectuala


Determinati platile anticipate de efectuat in contul impozitului anual pe veniturile din dreptul de autor, din exploatarea de catre mostenitor a drepturilor de autor si din exercitarea dreptului de suita, contributiile sociale obligatorii si impozitul anual datorat pe veniturile enuntate, cunoscandu-se urmatoarele elemente in cazul contribuabilului R.S.: Venitul brut anual estimat este in suma de 4 !.!!! lei" #n anul fiscal recent inc$eiat are urmatoarele realizari: a% Venituri brute obtinute din vanzarea cartilor editate - lei &r. crt. 'latitorul venitului catre autor Data platii Suma bruta

(. +. ,.

)ditura &emira *ucuresti )ditura .rizonturi /niversitare 0imisoara )ditura Dacia 2lu3-&apoca 0.045 brute obtinute din realizarea

+4.!, (-.!1 +,.(( a +

-4.!!! ,(.-!! , . !! (+4.,!! sculpturi de mari

b% Venituri dimensiuni - lei 6

&r. crt. 'latitorul venitului catre autor (. 'rimaria municipiului *ucuresti +. 'rimaria municipiului 0imisoara 0.045

Data platii (7.(( ,!.(( -

Suma bruta +(4.!!! (- .4!! ,1+.4!!

c% Venituri brute obtinute din exploatarea drepturilor de autor in calitate de mostenitor &r. crt. (. 'latitorul venitului catre mostenitor )ditura )nciclopedica *ucuresti Data platii ( .(! Suma bruta 11.7!!

d% #n cazul unei licitatii desfasurate la *ucuresti, in data de (1.! , 8uzeul de 4rta a vandut una dintre sculpturile ac$izitionate de la contribuabilul R.S., cu pretul de ,7!.!!! lei 2ontribuabilul este membru al /niunii Scriitorilor din Romania si al /niunii 4rtistilor 'lastici din Romania si suporta contributiile sociale obligatorii, iar veniturile brute obtinute in cursul anului fiscal au fost realizate in nume propriu, fara a fi intermediate de vreuna din cele + uniuni mentionate. Rezolvare 1. Determinarea marimii platilor anticipate si precizarea datelor de virare a sumelor aferente la bugetul de stat 'otrivit prevederilor din 2odul fiscal 9art.-+%, platitorii de venituri au obligatia de a calcula, a retine la sursa si a vira la bugetul de stat o cota de 10% din venitul brut ca plata anticipata in contul impozitului anual pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuala. Viramentele trebuie sa fie efectuate pana la data de +- inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul. #n cazul aplicatiei de fata, este vorba de 1 plati anticipate, ale caror marimi si date de virat sunt urmatoarele:

'la( : -4.!!!x

: -.4!! lei :; +-.!4"

'la + : ,(.-!!x

: ,.(-! lei :; +-.! "

'la, : , . !!x

: ,.

! lei :; +-.(+"

'la4 : +(4.!!! x

: +(.4!! lei :; +-.(+"

'la- : (- .4!!x

: (-. 4! lei :;+-.(+"

'la7 : 11.7!!x

: 1.17! lei :; +-.(("

Dreptul de suita este dreptul acordat de lege autorului unei opere de arta plastica de a primi o cota de -< din pretul de revanzare al operei respective, daca revanzarea se face prin licitatie, prin intermediul unui agent comisionar sau de catre un comerciant. #n cazul nostru, venitul din exercitarea dreptului de suita este:

VDS : 'V x

: ,7!.!!! x

: ( .!!! lei.

'la1 : ( .!!!x

: (. !! lei :; +-.!=.

2. Se determina marimea estimata a contributiilor sociale obligatorii 2a liber-profesionist, membru al /.S.R. si al /.4.'.R., contribuabilul datoreaza 2 contributii sociale obligatorii, fiind vorba despre: - contributia individuala la asigurarile sociale 92i4S%, de =,-< din venitul brut" - contributia individuala la fondul pentru asigurarile sociale de sanatate 92i4SS%, de 7,-< din venitul brut. #n cazul aplicatiei considerate, avem:

2i4S : 4 !.!!!x

: 4-.7!! lei" 2i4S> luna : 4-.7!!: (+: ,. !!lei"

2i4SS : 4 !.!!!x

: ,(.+!! lei" 2i4SS> luna : ,(.+!!: (+: +.7!! lei.

3.Se determina venitul net anual impozabil si impozitul pe venit datorat. V&4i : V*t 6 2?2@ - 2S. in care: V*t : venitul brut total realizat" 2?2@ : cota forfetara de c$eltuieli deductibila fiscal" 2S. : contributiile sociale obligatorii. 4ceste date sunt inscrise in Declaratia de venit, care trebuie sa fie depusa de catre contribuabil pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. V*t : (+4.,!! A ,1+.4!! A 11.7!! A ( .!!! : -=+.,!! lei. 2otele forfetare de c$eltuieli inscrise in 2odul nostru fiscal 9art.-!% sunt: a% 4!< din venitul brut obtinut din drepturile de autor" b% -!< din venitul brut provenit din crearea unor lucrari de arta monumentala. #n cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, al veniturilor din exercitarea dreptului de suita si al veniturilor reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata, nu se iau in considerare cote forfetare de cheltuieli, ci doar comisioanele cuvenite organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare intre titularii de drepturi a veniturilor din categoriile mentionate. #n cazul concret al aplicatiei de fata, avem:

2?2@ : (+4.,!!x

A,1+.4!!x

: 4=.1+! A ( 7.+!! : +,-.=+! lei.

2S. au urmatoarele valori:

2i4S : -=+.,!!x

: -7.+7 ,- B -7.+7= lei"

2i4SS : -=+.,!!x

: , .4==,- B , .-!! lei.

4sa cum se observa, fata de nivelul estimat al acestor contributii, sumele obtinute pentru nivelul efectiv al contributiilor sociale obligatorii sunt mai mari, ceea ce inseamna ca este necesara o regularizare,in sensul virarii diferentelor in plus, la bugetele celor + categorii de asigurari sociale considerate. V&4i : -=+.,!! 6 +,-.=+! 6 9-7.+7=A, .-!!% : -=+.,!! 6 +,-.=+! 6 =4.17= : : +7(.7(( lei

#VD'# : V&4i x

: +7(.7((x

: 4(. -1,17 : 4(. - lei.

4. Se compara impozitul pe venit datorat cu platile anticipate efectuate, precum si contributiile sociale obligatorii datorate cu cele estimate si se stabileste regularizarea de efectuat

'lat : V*tx

: -4+.,!!x

: -=.+,! lei

#VD'# C 'lat :; D# de restituit de la bugetul de stat. D# de rest : 'lat 6 #VD'#: -=.+,! 6 4(. - : (1.,1+ lei 2S.dat;2S.est :; D2S. de virat la cele + bugete de asigurari sociale. D 2i4S : -7.+7= 6 4-.7!!:(!.77= lei" D 2i4SS : , .-!! 6 ,(.+!! : 1.,!! lei. 4mbele operatiuni de regularizare 9de la bugetul de stat catre contribuabil si, respectiv, de la contribuabil catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul ?ondului unic pentru asigurarile sociale de sanatate% trebuie sa fie efectuate in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii Deciziei de impunere anuala si, respectiv, a deciziilor privind contributiile sociale obligatorii datorate.

omentariu suplimentar

#n cazul veniturilor brute la care se iau in considerare cote forfetare de c$eltuieli, in conditiile impunerii proportionale cu cota de (7<, este clar faptul ca nivelul platilor anticipate de efectuat depaseste impozitul anual pe venit, c$iar facand abstractie de contributiile sociale obligatorii. #n cazul cotei forfetare de c$eltuieli de 4!< , impozitul pe venit este egal cu =,7< din venitul brut anual, iar daca se considera cota forfetara de c$eltuieli de -!<, atunci impozitul pe venit reprezinta < din venitul brut. 2a urmare, contribuabilii cu astfel de venituri devin creditori ai bugetului de stat, cu diferente de impozit platite in plus, pentru perioade de timp ce se pot intinde pana la + ani. . astfel de anomalie trebuie sa fie eliminata, prin modificarea adecvata a legislatiei cu privire la nivelul procentual al platilor anticipate de efectuat.