Sunteți pe pagina 1din 77

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE I TEOLOGIE DEPARTAMENTUL TEOLOGIE DIDACTIC

TEZ DE LICEN

TAINELE DE INIIERE N BISERICA ORTODOX

COORDONATOR: PR. CONF. DR. LEONTIN POPESCU STUDENT: DIMA MARIUS - LEONARDO

GALAI ANUL ACADEMIC 2010 2011 1

A!"#$%&'

Cretin ortodox i romn totodat mi-am !"# $ntre%area& Cr"i 'a!t datore( a)ea#ta* R#!"n#"+ m-a )o!+eit& $naintai+or neam"+"i %ine)",ntat de D"mne(e". Pri,e#) )" admiraie i !ro'"nd re)"no#)tor +a #a)ri'i)ii+e attor -eneraii #a)ri'i)ii de )e+e mai m"+te ori )onto!ite )" ,iaa #a" !+tite )" ,iaa. Ei a" #)ri# i#toria exi#tenei noa#tre. .i#eri)a i neam"+ neam"+ i .i#eri)a "na era" i ne-a" dr"it no" o )redin ,ie i !"terni). C" a)e#t #entiment am $ndr(nit !rin !re(enta +")rare dei mi) i mode#t # re$n,ie( #)ena i#toriei i a ,ieii re+i-ioa#e din tim!"+ domnitor"+"i A+. I. C"(a $n'i(nd !e #)"rt e,enimente+e )on#"mate at"n)i. Am a+e# a)e#t )a!ito+ din i#toria neam"+"i no#tr" !entr" ) e+ a $n#emnat !rim"+ !a# mre $ndre!tat #!re a"to)e'a+ia .i#eri)ii noa#tre i #!re inde!endena rii noa#tre. i "na i a+ta a#t(i #e %")"r de +i%ertate. Aadar moti,aia !rin)i!a+ a a)e#tei +")rri e#te !"r !er#ona+. Un a+ doi+ea moti, )e m-a determinat #!re a)ea#ta e#te rea+itatea de#t"+ de d"reroa# a (i+e+or noa#tre )nd tot mai m"+i %+amea( .i#eri)a netiind de 'a!t ) datorit a)ti,itii i !re(enei ,ii $n !o!or a .i#eri)ii a#t(i a,em o )redin ,or%im a)eeai +im% ne %")"rm de o ar +i%er. Fa!t i mai d"rero# e#te ) #-a #tin# a!roa!e de tot '+a)ra !atrioti#m"+"i $n noi !e )nd $naintai+or notri +e ardea $n !ie!t. De a)eea am -#it !otri,it # 'a) a)ea#t #"))int +")rare att de 'o+o#itoare mie !rin #t"di"+ +a )are m-a antrenat i !oate i a+tora $ntr-"n 'e+ #a" a+t"+ )ontient 'iind ) 'r )"noaterea i#toriei a)e#t"i neam i a .i#eri)ii +"i n" te !oi ate!ta +a a)te de !atrioti#m.

I&'!()#*%!%
Domnitor"+ A+. I. C"(a a #)ri# "n im!ortant )a!ito+ $n i#toria .i#eri)ii )t i a rii $n i#toria neam"+"i romne#). 0n) de +a $n)e!"t tre%"ie #"%+iniat "n +")r" i an"me ) at"n)i )nd ,or%im de re+aia dintre .i#eri) i Stat )"m e#te )a("+ no#tr" e de +a #ine $ne+e# ) .i#eri)a e#te !ri,it $n a#!e)t"+ ei de in#tit"ie ,("t i n" $n a#!e)t"+ ei 1ari) )are n" intr $n domeni"+ re+aii+or )" Stat"+. O !erioad im!ortant din i#toria .i#eri)ii i a rii )are )ere de +a #ine # 'ie )"no#)"t o re!re(int domnia +"i A+. I. C"(a. Perioada $n )are !rime+e idei de "nire a romni+or #e )ont"rea( !oart am!renta mare+"i domnitor. 0n a)e+ai tim! .i#eri)a !rin a!ort"+ #+"2itori+or ei 3%ine)",intea(4 a)ea#t mare $n'!t"ire 5 Unirea )e+or do" Prin)i!ate - Mo+do,a i ara Romnea#) $ntr-"n #in-"r #tat& Romnia. Per#ona+itate mar)ant a ,remii i"%itor de neam i ar !atriot )" "n $na+t )"ra2 A+. I. C"(a #e dedi) $ntr" tot"+ !ro#!eritii )e+or do" Prin)i!ate din toate !"n)te+e de ,edere. N"meroa#e+e #a+e re'orme #e dorea" a 'i mi2+oa)e !rin )are att Stat"+ )t i .i#eri)a # )a!ete "n #"'+" no" a+ !ro-re#"+"i o $m%"ntire a mod"+"i de ,ia. Pe#te toate a)e#tea !+ana mare+e ,i# a+ Unirii )are a,ea # de,in rea+itate +a /6 ian"arie 1789 )nd Mo+do,a i ara Romnea#) de,in "n #in-"r Stat. A)e#t a)t $n'!t"it +a /6 ian"arie 1789 !oart o $n#emntate enorm !entr" tot neam"+ romne#) ))i !rin e+ #-a )on#tit"it o eta! i#tori) ne)e#ar i im!ortant a +"!tei #e)"+are a !o!or"+"i romn !entr" inde!enden +i%ertate i neatrnare !re+"di"+ Marei Uniri din 1 de)em%rie 1917. La toate a)e#tea .i#eri)a n" a $ntr(iat $n a-i ad")e a!ort"+: ea a tre(it i a !#trat ,ie )ontiina de "nitate naiona+ a romni+or. E,enimente+e #)ri#e $n i#torie de )are n" tre%"ie # 'a)em a%#tra)ie ne aminte#) !re"+ 3!+tit4 de $naintaii notri 'ie oameni de rnd )+eri)i #a" domnitori. Re'orme+e +"i C"(a ')"te !oate $n !ri! a" ad"# $n )e+e mai m"+te )a("ri #)1im%ri %ene'i)e. 0n# n" !"tem # n" admitem i -"#t"+ amar a+ "nor re'orme )e a" a'e)tat ,iaa %i#eri)e#). Se ,ede $n# ) a)e#t #a)ri'i)i" #-a )er"t at"n)i !entr" )a noi a)"m $n "rma e,enimente+or )e #-a" #"))edat de-a +"n-"+ ani+or 5 )ti-area inde!endenei Stat"+"i Romn re)"noaterea a"to)e'a+iei ..O.R. 5 # trim $ntr-o ar %ine de'init !rin -ranie+e #a+e $ntr-o ar +i%er i )" o )redin de ne(dr"n)inat. ;

C+,-'(.#. I: SITUAIA BISERICII ORTODOXE ROM/NE N SECOLUL XIX, N CELE DOU PRINCIPATE

I010 B-1%!-*+ -&1'-'#-% - *($#&-'+'%


Termen"+ i noi"nea de .i#eri) indi) $n a)e+ai tim! do" +")r"ri #a" rea+iti& .i#eri)a 5 +)a de )om"ni"ne i $n)1inare .i#eri)a 5 )om"nitatea )redin)ioi+or Mnt"itor"+"i <ri#to# i $m!re"n )" <ri#to#. I01010 B-1%!-*+, -&1'-'#-% )-2-&( #$+&3 .i#eri)a e#te o in#tit"ie teandri) di,ino-"man $ntemeiat de Mnt"itor"+ <ri#to# )e !re+"n-ete $n i#torie $ntr"!area Fi"+"i +"i D"mne(e" !n +a #'rit"+ ,ea)"ri+or. Prin 1ar"+ i $m!rtirea )" S'inte+e Taine noi !rimim !e Mnt"itor"+ <ri#to# $n noi. A)ea#t #++"ire a Domn"+"i <ri#to# $n noi menine .i#eri)a ea 'iind a#t'e+ 'ina+i(area mi#i"nii mnt"itoare $n)e!"t !rin 0ntr"!are R#ti-nirea 0n,ierea i 0n+area Domn"+"i. I01020 B-1%!-*+ 4& -1'(!-% 0n "rma !redi)ii S'nt"+"i A!o#to+ Petr" $n (i"a Cin)i(e)imii dintre )ei )e era" de 'a i a#)"+ta" )",nt"+ a!roximati, ;=== de !er#oane #-a" %ote(at >F.A. / 61? 'ormnd a#t'e+ !rima )om"nitate )retin i aa ia natere .i#eri)a ,("t )e re!re(int o%tea t"t"ror )retini+or )e )red $n <ri#to# i mrt"ri#e#) a)eeai drea!t )redin $n Tat+ Fi"+ i D"1"+ S'nt i )are a#)"+t de #+"2itorii #'inii i rnd"ii de S'inii A!o#to+i i de "rmaii +or.1 I01050 I%!+!6-+ B-1%!-*-0n )1i! ne,("t tim ) .i#eri)a e#te )ond"# de 0n#"i 0ntemeietor"+ ei Domn"+ Ii#"# <ri#to# 4Ca!"+ .i#eri)ii4 !rin <ar"+ D"1"+"i S'nt. 0n )1i! ,("t .i#eri)a e#te )ond"# de ierar1ia %i#eri)ea#) 'ormat din episcopi preoi i diaconi )e 'ormea( )e+e trei tre!te )+eri)a+e.
1

Pr. @a#i+e RADUCA Ghidul cretinului ortodox de azi, Ed. <"manita# .")"reti 1997 !!. ;7-;9.

Ierar1ia %i#eri)ea#) $i are ori-inea $n 0n#"i Mare+e Ar1iere" Ii#"# <ri#to# Care a #'init !e A!o#to+i +a Cin)i(e)imi !rin trimiterea D"1"+"i S'nt !e#te ei $n )1i! de +im%i de )a de 'o) >F.A. / ;?./ S'inii A!o#to+i +a rnd"+ +or a" 1irotonit e!i#)o!i !rin !"nerea mini+or !e )a!ete+e +or. I01070 B-1%!-*+ - .#$%+ Ra!ort"+ dintre .i#eri) i +"me $i are ori-inea $n r"-)i"nea Domn"+"i <ri#to# !entr" ")eni)ii Si. .i#eri)a a )r"i Ca! e#te Mnt"itor"+ are mi#i"nea de a !ro!o,d"i E,an-1e+ia +a toat +"mea #!re tran#'i-"rarea #o)ietii #!re #'inirea +"mii. A+t"ri de 1ari#ma de#)o!eririi !re(enei 0m!riei +"i D"mne(e" $n +"me .i#eri)a are i "n )ara)ter !ro'eti) $n #en#"+ de a !re-ti +"mea !entr" a 'a)e 'a ori)ror #it"aii )e #-ar !"tea i,i toate a)e#tea $ntr-o manier )t mai !eda-o-i): # im!"n a"toritatea -e#t"ri+or 'a!te+or i )1iar a t)erii at"n)i )nd #e do,edea a 'i #in-"ra #o+"ie !entr" a a!+ana "n e,ent"a+ )on'+i)t. A#t'e+ .i#eri)a $ntotdea"na !rin intermedi"+ E,an-1e+iei a 'o#t !re(ent $n +"me !entr" a o a2"ta #-i de#)o!ere )ri(e+e de ordin !o+iti) i #o)ia+ !entr" a a2"ta om"+ # trea) !e#te -re"ti+e ,ieii !entr" a-+ $ndr"ma #-i -#ea#) i # do%ndea#) !"terea #!irit"+"i i a r"-)i"nii $ntr-"n !ermanent dia+o- )" #o)ietatea "nind"-+ )" mem%rii ei.; Rea+itatea e,enimente+or )on#"mate de-a +"n-"+ tim!"+"i da" mrt"rie de atit"dinea de o!o(iie a #o)ietii 'a de E,an-1e+ie de .i#eri) !entr" ) ,a+ori+e #o)ietii n" )ore#!"nd )" ,a+ori+e .i#eri)ii.6 C" toate a)e#tea .i#eri)a i E,an-1e+ia a" !romo,at )"+t"ra a" in#!irat in#tit"ii+e i mod"+ de -ndire a+ #o)ietii a" in'+"enat et1o#"+ neam"+"i a" #'init +"mea.8 I01080 B-1%!-*+ - &+-#&%+ Nai"nea $n )on)e!ia modern are do" domenii di#tin)te& "n"+ #e re'er +a )"+t"r !rin intermedi"+ )reia #e ex!rim identitatea i )"!rinde o #erie de ,a+ori )om"ne re!re(entate !rin re+i-ie i#torie +im% et).: )e+ de-a+ doi+ea e#te ex!rimat !rint-"n ir de intere#e )om"ne de nat"r !o+iti) )e 'a) re'erire +a #i#tem"+ e)onomi) +a teritori" +a #",eranitatea #a" a"tonomia "nei re-i"ni #a" a "n"i #tat.B Prin #tr")t"ra ei .i#eri)a n" a !"t"t rmne indi'erent 'a de )on'+i)te+e naiona+e !ri,e-1ind totodat a#"!ra ra!ort"+"i dintre )redin i nai"ne.
Pr. @a#i+e RADUCA Ghidul cretinului ortodox de azi, ... !!. ;7-6=. Mir)ea .ASARA. Biserica i Neamul i Diaspora Ed. Line# C+"2-Na!o)a /==1 !. 1C. 6 Ibidem. 8 Ibidem. B Mir)ea .ASARA. Biserica i Neamul i Diaspora ... !. ;;.
/ ;

0n )eea )e !ri,ete )on'+i)te+e naiona+e !e )t #-a !"t"t .i#eri)a a !#trat di#tana neim!+i)nd"-#e a)e#tea 'iind )ata+o-ate )ontrar #!irit"+"i E,an-1e+iei. 0n #it"aii+e +imit )nd 'rmntri+e naiona+e )erea" inter,enia .i#eri)ii .i#eri)a n" a e(itat # a2"te #o)ietatea # ia# din )ri( )1iar da) !ro%+eme+e a" a,"t "n !ron"n at )ara)ter naiona+i#t.C Poate )e+ mai im!ortant ro+ a+ .i#eri)ii $n )e !ri,ete #!irit"+ naiona+ e#te a)e+a de a 4im!rima4 $n )ontiina romni+or )on)e!t"+ de nai"ne !rin a))ent"area !rin ori)e mi2+oa)e a ori-inii )om"ne a romni+or !rin )ontri%"ia ei +a "nitatea +im%ii i )om"ni"nea de )redin.7 Un exem!+" a+ a)e#t"i 'a!t $+ re!re(int )ri+e %i#eri)eti. 0n !re'ae+e a)e#tor )ri era e,ideniat )t #e !oate de )+ar ori-inea )om"n a t"t"ror romni+or "nitatea +im%ii i a re+i-iei. Fa!t"+ ) a)e#te )ri )ir)"+a" !e $ntre- teritori"+ romne#) a )ontri%"it $n )ea mai mare m#"r i 'oarte de tim!"ri" +a naterea )ontiinei naiona+e. Strn#e+e +e-t"ri %i#eri)eti $ntre )e+e trei !rin)i!ate romneti Tran#i+,ania M"ntenia i Mo+do,a mi2+o)it i de )ir)"+aia )ri+or %i#eri)eti a" d"# +a 'ormarea )ontiinei "nei naiona+iti )"+t"ra+e !re)"m i a "nei "niti de )redin. Ortodoxia era !er)e!"t )a +e-t"ra #!irit"a+ a t"t"ror romni+or e+ement"+ "nitii +or.9 Credina ortodox !ro'"nd #imit i !re(ent $n )ontiina romni+or a de,enit "n"+ din 'a)torii !rin)i!a+i i totodat !romotori ai "nitii naiona+e. Unitatea de )redin a romni+or n" a )"no#)"t +imite+e !ro,in)ii+or romneti n" a in"t )ont de -ranie. Le-t"ra #!irit"a+ )on)reti(at $n "nitatea de )redin de +im% i de ori-ine a ')"t )a neam"+ romne#) # re(i#te ,itre-ii+or tim!"+"i !#trnd"-i identitatea $ndre!tnd"-#e tot mai m"+t #!re 4de'inirea4 )ontiinei naiona+e i mai tr(i" +a rea+i(area "nitii !o+iti)e a neam"+"i.1= Contiina naiona+ a dat natere $n tim! ,oinei ex!re#e de a tri toi romnii $n -ranie+e a)e+"iai #tat11 ,oin )e a ')"t !o#i%i+ "nitatea +or #tata+ 5 Unirea de +a 1789. La toate a)e#tea .i#eri)a ortodox i-a ad"# a!ort"+ d"! )"m am menionat mai #"# #!ri2inind totodat !o!or"+ $n 'ormarea #tat"+"i i )")erirea inde!endenei naiona+e.1/ P"tem remar)a a#t'e+ im!ortana i mi#i"nea .i#eri)ii $n #o)ietatea romnea#). 0n# mi#i"nea #a n" #e +imitea( doar +a !o!or"+ romn #a" +a -ranie+e rii noa#tre.
Ioan @a#i+e LE. Biseric i implicare: Studii privind istoria Bisericii Ortodoxe om!ne Ed. Line# C+"2Na!o)a /=== ! /8. 7 Ibidem !. /C. 9 Ibidem !!. /7-/9. 1= Ibidem !. ;;. 11 Mir)ea .ASARA. Biserica i Neamul i Diaspora, ... !.//. 1/ Ibidem !. ;/.
C

@or%ind de .i#eri)a Uni,er#a+ $ne+e-em ro+"+ ei $n #o)ietate i an"me de a )rea #!ai"+ $n'ririi $ntre naiona+iti i )"+t"ri "n #!ai" de )om"ni)are de )o+a%orare )" )e+e+a+te )on'e#i"ni )are # 'a,ori(e(e "n )+imat demo)rati) !entr" '"rirea "nei #o)ieti #o)ietate )are # o'ere +i%ertate t"t"ror mem%ri+or ei.1;

I0 20 M-'!(,(.-+ M(.)(2%- - + U&"!(2.+6-%- 4& 1%*0XIX0 I%!+!6- )% 1%+$3


Pentr" a )ont"ra )t mai de!+in )adr"+ i#tori) $n )are #-a" )on#"mat e,enimente+e )e a" )ond"# +a n"mirea +"i A+. I. C"(a domn a+ )e+or do" Prin)i!ate i $ntr"n 'ina+ domn a+ Romniei e#te ne)e#ar i o !re(entare )e+ !"in de an#am%+" a #it"aiei %i#eri)eti din )e+e do" Prin)i!ate de,enite mai a!oi "n #in-"r #tat- Romnia "rmnd # a!ro'"ndm )e,a mai m"+t im!+i)aii+e !e )are .i#eri)a !rin re!re(enta ii #i de #eam +e-a a,"t $n de#'"rarea e,enimente+or a)e+or ani i n" $n )e+e din "rm a!ort"+ .i#eri)ii ad"# mare+"i e,eniment 5 Unirea. E#te de +a #ine $ne+e# ) e,enimente de o a#emenea $n#emntate i am!+oare i-a" !"# am!renta i $n ,iaa .i#eri)ii: )"m i $n )e 'e+ ,om ,edea $n rnd"ri+e )e "rmea(. 0nainte )a )e+e do" Prin)i!ate Mo+do,a i ara Romnea#) # de,in "n #in-"r #tat Romnia .i#eri)a Ortodox Romn era re!re(entat !rin )e+e do" #)a"ne mitro!o+itane& +a .")"reti i Iai 'ie)are )" ,e)1i+e e!ar1ii #"'ra-ane& Rmni) ."(" i Ar-e $n ara Romnea#) Roman i <"i $n Mo+do,a.16 0n toat a)ea#t !erioad $n #)a"ne+e mitro!o+itane i e!i#)o!a+e #-a" #"))edat ierar1i de #eam 'ie)are )ontri%"ind $n 'e+"+ #" +a !ro-re#"+ materia+ dar mai a+e# )"+t"ra+ i #!irit"a+ a+ nai"nii romne. Pe +i#ta ierar1i+or de #eam de-a +"n-"+ tim!"+"i #-a" $n#)ri# n"me )a& I02010 M-'!(,(.-+ M(.)(2%Prima 2"mtate a #e). DID a 'o#t dominat de !er#ona+itatea mare+"i ierar1 @eniamin Co#ta)1i >1CB7-176B?. De#)endent a+ "nei 'ami+ii %oiereti din !ri+e F+)i"+"i +a ,r#ta de n"mai 18 ani #-a )+"-rit +a <"i a2"n-nd $n #)"rt tim! ar1imandrit i e-"men +a

Pr. Danie+ .ENEA "etodolo#ia cercetrii tiini$ice %n &eolo#ia istoric Ed. So'ia .")"reti /==8 !. /=9. 16 Pr. Pro'. Dr. Ni)o+ae ER.ANESCU '() ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ,'-.)/ .) martie '01)2 $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ LDDD@III 19C= nr. ;-6 !. ;78.
1;

mn#tirea S'nt"+ S!iridon din Iai )a mai a!oi # 'ie a+e# e!i#)o! de <"i >1C9/-1C9B? de Roman >1C9B-17=;? i mitro!o+it $ntre anii 17=;-17=7 i 171/-176/.18 0n )a+itatea #a de 4!rim e!itro! a+ )o+i+or din Mo+do,a4 a 4)titorit4m"+te )o+i de toate -rade+e )1iar i )o+i %i#eri)eti& Seminar"+ de +a So)o+a >17=;? )are $n)e!nd )" an"+ 176= $i ,a !"rta n"me+e o )oa+ !entr" )+"-rie+e de +a A-a!ia >17=;? o 4)oa+ de )ntrei %i#eri)eti4 +a Iai >17=8?. A+t"ri de )rt"rar"+ E1eor-1e A#a)1i i de domnitorii de d"! 17/1 #-a im!+i)at $n a)i"nea de 4romani(are4 a $n,mnt"+"i din Mo+do,a: $n a)e#t #en# amintim& )"r#"+ de in-inerie- $n +im%a romn 5 a +"i E1. A#a)1i de +a A)ademia domnea#) din Iai >17161717? )oa+a 4$n)e!toare4 >17/6? )oa+a 4norma+4)" doi ani de #t"dii i "n 4-imna(i"4de !atr" ani +a )are #e ad"-a" )"r#"ri 4extraordinare4 de dre!t m"(i) +im%i #trine i "n internat !entr" )o!iii #ra)i a'+ate toate +a mn#tirea 4S'inii Trei Ierar1i4 din Iai. Un 4)"r# !eda-o-i) #!e)ia+4 !entr" !re-tirea ,iitori+or $n,tori #-a or-ani(at $n 'e%r"arie 17;/. A)eti $n,tori "rma" # !redea $n aa-n"mite+e 4)o+i in"ta+e4 )are #-a" $n'iinat $n a)ea ,reme $n !rin)i!a+e+e orae a+e rii. 0n 17;6 !rin e'ort"ri )on#idera%i+e #-a" de#)1i# )"r#"ri+e "nei A)ademii >17;6-1769? )e $n-+o%a o 'a)"+tate de 'i+o#o'ie >/ ani de #t"dii? o 'a)"+tate 2"ridi) >)" o d"rat de ; ani de #t"dii? !re)"m i 4)"r#"ri extraordinare4 de in-inerie i a-ronomie. 0n a)e+ai an 17;6 #-a de#)1i# !rima )oa+ !"%+i) de 'ete +a mn#tirea .r%oi din Iai. Tot +a Iai $n# )i,a ani mai tr(i" $n 1761 #e de#)1ide !rima 4)oa+ de arte i mete"-"ri4 din Mo+do,a )e )"!rindea a#e ate+iere. Meterii )e a" !re-tit !rimii te1ni)ieni din Mo+do,a a" 'o#t ad"i din Tran#i+,ania i Mora,ia. Preo)"!area mare+"i mitro!o+it #-a $ndre!tat i )tre #ate: $n a)e#t #en# +a $ndemn"+ #" )te,a mn#tiri !re)"m i "nii %oieri a" $n'iinat 4)o+i #teti4 !e moii+e +or.1B O a+t a)ti,itate #r-"in)ioa# i rodni) a de#'"rat i !e !+an editoria+. @e)1ea ti!o-ra'ie a Mitro!o+iei a 'o#t re#ta"rat +a iniiati,a #a o no" ti!o-ra'ie a $n'iinat +a mn#tirea Neam. A#t'e+ #"% $ndr"marea i !rin )1e+t"ia+a #a $n 17=C )e+e do" ti!o-ra'ii #)ot +a +"min 1;= de )ri trad")eri a+e #a+e #a" a+e a+tora. Amintim doar )te,a tit+"ri& &!lcuirea celor apte &aine a +"i Ea,ri+ Ar1ie!i#)o!"+ Fi+ade+'iei: +hiriacodromionul la apostolii duminicilor de peste an a +"i Ni)1i'or T1eoto)1i#: Istoria Scripturii 3echiului i Noului &estament >; ,o+"me?: Istoria bisericeasc a ar1ie!i#)o!"+"i Me+etie a+ Atenei >8 ,o+"me?.1C
18 1B

Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne Ed. Da)ia C+"2-Na!o)a /==6 !. 191. Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne Ed. So'ia .")"reti /=== !. ;69. 1C Ibidem !. ;8=.

La $ndemn"+ #" a!ar +")rri )a& 3ieile S$inilor $n 1/ ,o+"me >17=C-1718? trad"#e de ierodia). te'an de +a mn#tirea Neam: 4itur#hierul de +a Iai >1717 i 17;6?: Descrierea "oldovei a +"i D. Cantemir >Neam 17/8?. D"! trei de)enii i 2"mtate de !#torire $n #)a"n"+ mitro!o+itan +a 17 ian"arie 176/ $n "rma "nor ne$ne+e-eri )" domnitor"+ Mi1ai+ St"rd(a !ri,ind a,eri+e %i#eri)eti #e retra-e din #)a"n +a mn#tirea S+atina +o) din )are ,a tre)e +a Domn"+ iar +a ;= de)em%rie 177B o#eminte+e #a+e a" 'o#t de!"#e $n )atedra+a din Iai a )r"i )on#tr")ie o iniia#e. Prin a)ti,itatea #a remar)a%i+ mitro!o+it"+ @eniamin Co#ta)1i rmne $n i#torie amintit )a o !er#ona+itate a ,ieii %i#eri)eti )"+t"ra+e i !o+iti)e din Mo+do,a.17 0n ordinea )rono+o-i) mitro!o+it"+"i @eniamin Co#ta)1i !e #)a"n"+ mitro!o+itan i-a" "rmat Me+etie Le'ter >1766-1767? i So'ronie Mi)+e#)" >1781-17B=?. A)e#ta din "rm a 'o#t #!ri2initor a+ Unirii )e+or do" Prin)i!ate !reedinte a+ Di,an"+"i Ad-1o) >178C? i a+ Ad"nrii E+e)ti,e >1789? #"#intor i a+e-tor a+ Domnitor"+"i A+. I. C"(a. 0n )eea )e !ri,ete )rm"itorii e!ar1ii+or #"'ra-ane 5 Roman i <"i 5 ei #-a" o)"!at mai m"+t de !ro%+eme+e !a#tora+e i admini#trati,-e)onomi)e #!e)i'i)e 'ie)rei e!ar1ii.19 La e!ar1ia Roman 5 dintre toi ierar1ii )e a" !#torit ai)i Me+)1i#ede) te'ne#)" >17C9-179/? #e remar) )a 'iind )e+ mai de #eam ierar1. N#)"t +a 18 'e%r"arie 17/; $n Cr)ina 2"d. Neam !rimete +a %ote( n"me+e de Mi1ai+. A%#o+,ent a+ Seminar"+"i de +a So)o+a $i )om!+etea( #t"dii+e +a A)ademia D"1o,ni)ea#) din Hie, >1767-1781? o%innd tit+"+ de 4ma-i#tr" $n teo+o-ie i +itere4. 0+ $nt+nim $n,tor $n er%eti >Neam? $n 1761-176/ a!oi !ro'e#or +a #eminar"+ de +a So)o+a >176;-1767 i 1781-178B? i dire)tor +a Seminar"+ din <"i >178B-17B1?. 0n 176; !e )nd era !ro'e#or +a #eminar"+ de +a So)o+a #e )+"-rete !rimind n"me+e de Me+)1i#ede): $n "rmtor"+ an e#te 1irotonit ierodia)on +a So)o+a >1766? a!oi ieromona1 $n La,ra Pe)er#Ia din Hie, >1781? !roto#in-1e+ >178/? i ar1imandrit >178;?./= De!"tat $n Di,an"+ Ad-1o) a+ Mo+do,ei #"#intor a+ re'orme+or +"i C"(a i im!+i)it a+ Unirii/1 a!re)iat de domnitor e#te n"mit mini#tr" a+ C"+te+or $n 17B= $n# +a doar )te,a (i+e e#te ne,oit # demi#ione(e datorit o!o(iiei mani'e#tate %oierimii i ai $na+t"+"i )+er.//
Ni)o+ae IOREA Istoria Bisericii om!neti Ed. Mini#ter"+"i de C"+te ,o+. II .")"reti 19;= !. /1C. Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne Ed. Da)ia C+"2-Na!o)a /==6 !. /=1. /= Idem Dicionarul &eolo#ilor om!ni Ed. Uni,er# En)i)+o!edi) .")"reti 199B !. ;C8. /1 Idem Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne Ed. Da)ia C+"2-Na!o)a /==6 !./=;. // C" toate ) a 'o#t !"# $n #it"aJia de a #e retra-e din Mini#ter tot"Ki Me+)1i#ede) a )ontin"at # +")re(e Ki # dea tot #!ri2in"+ iniJiati,e+or Ki a)Ji"ni+or Domnitor"+"i A+exandr" I. C"(a. A#t'e+ e+ a +")rat $n )omi#i"nea de in,entariere a a,eri+or mn#tiri+or ne$n)1inate $n )e+e din "rm o %"n !arte a +or #e)"+ari(ate iar )" $n)e!ere din an"+ 17B/ $n )omi#i"nea !entr" #e)"+ari(area a,eri+or mn#tiri+or $n)1inate. Comi#i"nea Ki $ndeo#e%i Me+)1i#ede) a tre%"it # $n'r"nte menta+itatea )on#er,atoare a "nor ,ieJ"itori din mn#tiri. ReJinem "n 'a!t )" $na+t #emni'i)aJie )are onorea( !e Me+)1i#ede)& E+ a )er"t Ki i #-a" dat a#i-"rri $nainte de a !ro)eda +a
17 19

de )tre re!re(entanii

0n 17B1 $i $n)1eie a)ti,itatea dida)ti) !ent" a #"!+ini "n tim! #)a"n"+ e!i#)o!a+ de +a <"i: $n 17B8 e#te n"mit e!i#)o! e!ar1ia+ a+ E!i#)o!iei D"nrii de Lo# no"-$n'iinat a,nd iniia+ #edi"+ +a I#mai+ >17B6?: ai)i $n'iinea( "n #eminar. 0n'+)rat ade!t a+ Unirii #e im!+i) tot mai m"+t $n ,iaa !o+iti) a#t'e+ $n 17B7 e#te trimi# $ntr-o mi#i"ne di!+omati) $n Peter#%"r- +a ar"+ A+exandr" a+ II-+ea. 0n 17C8 o no" mi#i"ne i #e $n)redinea( de )tre S'. Sinod !+e)nd +a Con'erina ,e)1i+or )ato+i)i de +a .onn. 0n 17C9 e#te a+e# e!i#)o! a+ Roman"+"i '"n)ie !e )are o ,a !#tra !n +a moartea #a >1B mai 179/?. N"me+e #" rmne $n#)ri# $n i#torio-ra'ia romnea#) !rin +")rri+e #a+e de i#torie datorit )rora a 'o#t a+e# mem%r" a)ti, a+ A)ademiei Romne 'iind !rim"+ ierar1 )r"ia i #e a)ord a)ea#t !re"ire. Prin a)ti,itatea #a de )er)etare d"! "n %a-a2 )on#idera%i+ de )"notine do%ndite de-a +"n-"+ ani+or reda)tea( n"meroa#e i ,a+oroa#e +")rri !rintre )are i dida)ti)e "ti+i(ate de)enii de-a rnd"+ de !ro'e#orii i e+e,ii #eminariti./; 0ntre +")rri+e #a+e #e n"mr& +ronica 5uilor i a 6piscopiei +ronica omanului i a 6piscopiei >/ ,o+"me? 7apismul i starea actual a Bisericii ortodoxe din Inscripiile bisericilor antice armeneti din om!nia./6 O $n#emntate deo#e%it a a)ordat totodat >!e +n- )ea !o+iti) i )"+t"ra+? ,ieii %i#eri)eti. 0+ $nt+nim a!rnd !o(iia .i#eri)ii Ortodoxe Romne )nd $n "rma #'inirii S'nt"+"i Mir de )tre mem%rii Sinod"+"i .i#eri)ii Ortodoxe Romne !atriar1"+ -re) a)"( i-norarea !"terii #a+e #!irit"a+e i )anoni)e. A#t'e+ ra!ort"+ $nto)mit de e!i#)o!"+ Me+)1i#ede) te'ne#)" $n'ind #it"aia .i#eri)ii Ortodoxe Romne din !"n)t de ,edere do-mati) )anoni) i i#tori) )om%ate )" n"meroa#e ar-"mente dre!t"ri+e de #"!remaie a+e !atriar1"+"i de Con#tantino!o+ a#"!ra .i#eri)ii romne: $n 'ina+"+ ra!ort"+"i )on)1ide ) #'inirea i $m!rirea S'nt"+"i Mir e#te o Tain a#t'e+ 'ie)are .i#eri) a"to)e'a+ !oate #-+ $m!art d"! tre%"ine+e #a+e./8 De a#emenea n" i-a ne-+i2at datoria de e!i#)o! i de !#tor de #"'+ete. In)inta E!i#)o!iei de Roman a #"'erit modi'i)ri $n'r"m"#etoare !rin #trd"ina #a. S-a" )on#tr"it )a#e noi o no" )+o!otni: $n 'aa E!i#)o!iei a )on#tr"it o -rdini de )o!ii et). Din a,erea
#e)"+ari(area a,eri+or ) #tat"+ ,a )on#tit"i "n 'ond !entr" $ntreJinerea ,ieJ"itori+or din mn#tiri Ki !entr" %"na !#trare #i $n-ri2ire a +or. /; EFTIMIE E!i#)o!"+ Roman"+"i i <"i+or 6piscopul "elchisedec te$nescu 8 viaa i %n$ptuirile sale Ed. E!i#)o!iei Roman"+"i i <"i+or Roman 197/ !. /8. /6 I+ie E<EORE<IA "ari ierarhi din perioada modern $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ B6 nr. 1=-1/ 196B !!.671-67/. /8 Pr. Pa"+ MI<AIL Din corespondena episcopului "elchisedec $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ LDD@II nr. 8-B >1989? !. 69C.

man"a+e

om!nia i

1=

!er#ona+ a )"m!rat "n teren #it"at $n ,e)intatea e!i#)o!iei !entr" a )on#tr"i ai)i o )oa+ de )ntrei %i#eri)eti re#t"+ a,erii #a+e a +#at-o $n -ri2a "nei e!itro!ii "rmnd )a din a)e#te ,enit"ri ei # trimit an"a+ )te "n #t"dent +a A)ademia din Hie,. Imen#a %i%+iote) !e )are o deinea a +#at-o A)ademiei Romne. Prin atit"dinea #a 'a de #emen"+ #" !rin $ntrea-a #a a)ti,itate i-a artat marea #a dra-o#te !entr" .i#eri) dorina #a de !ro!ire a !o!or"+"i romn. 0n 1B mai 179/ tre)e +a Domn"+ i e#te $nmormntat $n -rdina F"ndaiei 4Me+)1i#ede)4 "nde $n 19;/-19;7 i #e ridi) dea#"!ra mormnt"+"i o )a!e+-ma"#o+e"./B La <"i 5 )e+ mai de #eam ierar1 a 'o#t Si+,e#tr" .o+one#)" >177B-19==?. S-a n#)"t +a 1B i"+ie 17;7 $n Pn-r)ior >Neam? "rmea( )"r#"ri+e Seminar"+"i Centra+ mai a!oi +a Fa)"+tatea de Teo+o-ie din .")"reti. 0n )o+a%orare )" a+i )o+e-i trad")e an"mite +")rri din r"#ete dintre )are amintim& +urs de drept bisericesc a +"i I. S. .erdni)o, i &eolo#ia Do#matic Ortodox a e!i#)o!"+"i Si+,e#tr" de Cane, >8 ,o+"me?. 0n 178B $n "rma retro)edrii a trei 2"dee din #"d"+ .a#ara%iei )tre Mo+do,a #e 'a)e #imit ne,oia $n'iinrii ai)i a "nei noi e!ar1ii +")r" $nde!+init $n noiem%rie 17B6 )nd !rintr-"n de)ret #emnat de A+. I. C"(a ia 'iin E!i#)o!ia D"nrii de Lo# )" #edi"+ +a I#mai+ a,nd $n 2"ri#di)ia #a 2"dee+e I#mai+ .o+-rad Co,"r+"i >+"at de +a e!ar1ia <"i? i .ri+a >+"at de +a e!ar1ia ."("? 'iind !#torit de E!i#)o!"+ Me+)1i#ede) te'ne#)" >17B617C9?./C 0n "rma tratat"+"i de !a)e de +a .er+in >17C7? Romnia a 'o#t o%+i-at # redea )e+e trei 2"dee& I#mai+ .o+-rad i Co,"r+"i R"#iei !rimind $n #)1im% Do%ro-ea a#t'e+ a+i!ind E!i#)o!iei D"nrii de Lo# 2"dee+e T"+)ea i Con#tana. 0n a)ea#t #it"aie #edi"+ E!i#)o!iei D"nrii de Lo# i %ine$ne+e# i #eminar"+ $n'iinat de e!i#)o!"+ Me+)1i#ede) a" 'o#t tran#'erate +a Ea+ai "nde #e a'+ i a#t(i. I02020M-'!(,(.-+ U&"!(2.+6-%Prim"+ mitro!o+it romn Dioni#ie L"!" >1719-17/1? !r#ete +a #)"rt tim! #)a"n"+ mitro!o+itan retr-nd"-#e $n 17/1./7 Urma"+ #" S'nt"+ Mitro!o+it Eri-orie Da#)+"+ >17/;-17;6? )anoni(at de S'. Sinod a+ .i#eri)ii Ortodoxe Romne +a data de /1 mai /==B i !r(n"it de #'nta noa#tr .i#eri) +a // i"nie a 'o#t )e+ mai de #eam mitro!o+it a+ rii Romneti.
Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU, Istoria Bisericii Ortodxe om!ne,,o+. ; E. I...M...O.R. .")"reti 1971 !. ;7. /C I+ie E<EORE<IA "ari ierarhi din perioada modern, .. !. 69=. /7 Ni)o+ae ER.ANESCU, "itropoliii 9n#rovlahiei $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ LDD@II nr. C-1= 1989 !. 719.
/B

11

S-a n#)"t $n 1CB8 $n .")"reti de mirean n"mind"-#e E1eor-1e Mi)"+e#)". /9 A #t"diat +a A)ademia e+inea#) de +a mn#tirea S'. Sa,a. ;= Doritor din tineree !entr" ,iaa #i1#trea#) $n 1C9= e#te )+"-rit i 1irotonit dia)on +a mn#tirea Neam de )tre C",io#"+ Pai#ie !rimind n"me+e de Eri-orie. O ,reme ,ie"iete $n S'nt"+ M"nte At1o#. Re$ntor# $n ar #e aea( +a mn#tirea C+dr"ani. 0n 17/; e#te a+e# mitro!o+it a+ Un-ro,+a1iei. 0n a)ea#t '"n)ie !rin a)ti,itatea #a a $nde!+init "n ro+ #imi+ar )" a+ mitro!o+it"+"i @. Co#ta)1i a+ Mo+do,ei. 0nainte de a "r)a !e #)a"n"+ mitro!o+itan $m!re"n )" !rinte+e #" d"1o,ni)e#) E1erontie trad")e "n n"mr $n#emnat de )ri din +iterat"ra !atri#ti) !o#t!atri#ti) i -rea) modern& :ntrebri i rspunsuri bo#osloveti a+e S'. Atana#ie )e+ Mare >Iai 17=;? &!lcuirea la cele patru 6van#helii a +"i Teo'i+a)t a+ O1ridei >Iai 17=8? Descoperirea cu amnuntul a pravoslavnicei credine a S'. Ioan Dama#)1in >Iai 17=B? trad")eri din Feri)it"+ A"-"#tin .a. La .")"reti a ti!rit +")rri )a& Despre preoie a+e S'. Ioan E"r de A"r i Eri-orie de Na(ian( trad")eri din S'inii @a#i+e )e+ Mare Ioan Ca#ian Eri-orie Teo+o-"+ et). Ca mitro!o+it a dat do,ad de o neo%o#it r,n !entr" a)ti,itatea !a#tora+-mi#ionar i #o)ia+-)"+t"ra+& a n"mit ierar1i $n #)a"ne+e e!ar1ii+or #"'ra-ane de +a Ar-e Rmni) i ."(": a $ntemeiat )o+i teo+o-i)e: #-a $n-ri2it )a )ei ne,oiai ,d",e or'ani # !rimea#) a2"tor a $n-ri2it de editarea "n"i n"mr im!re#ionant de )ri a trad"# m"+te din o!ere+e S'. Prini a mai $n'iinat o ti!o-ra'ie +a ."(" #-a !reo)"!at i #-a $n-ri2it $n mod deo#e%it i de re#ta"rarea )atedra+ei mitro!o+itane #-a o)"!at de #tarea !reoi+or de mir. Un merit deo#e%it e#te a)e+a ) a re"it # #e o)"!e de mn#tiri+e $n)1inate $n+o)"ind !e e-"menii -re)i de +a )ond")erea +or i aa # o!rea#) n"meroa#e+e a%"("ri de )are #e ')ea" ,ino,ai a)etia.;1 Pentr" $ntrea-a #a a)ti,itate mai a+e# !entr" )ea editoria+ )" )are #-a $nde+etni)it o ,ia $ntrea-;/ a rma# $n i#toria %i#eri)ii i n" n"mai o !er#oan mar)ant a a)e+or ,rem"ri )"no#)"t i a)"m !e#te ani )" #"!ran"me+e de 4Da#)+"+4. La // i"nie 17;6 S'nt"+ Mitro!o+it Eri-orie Da#)+"+ adoarme $n Domn"+ moate+e #a+e 'iind $n !re(ent ae(ate $n !rid,or"+ .i#eri)ii mn#tirii C+dr"ani. S)a"n"+ mitro!o+itan rmne ,a)ant o !erioad de )i,a ani a%ia $n /9 i"nie 176= e!i#)o!"+ Rmni)"+"i Neo'it;; e#te n"mit mitro!o+it !#torind !n $n 1769. Dintre e!i#)o!ii #"'ra-ani )e a" o)"!at #)a"ne+e e!i#)o!a+e amintim&
Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU, Istoria Bisericii Ortodxe om!ne,,o+. ; E.I...M...O.R. .")"reti 1971 ! ;7. ;= Ibidem. ;1 Ibidem !. 6;. ;/ Ibidem !. 61. ;; Ea%rie+ COCORA &itulatura mitropoliilor 9n#rovlahiei $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG nr. ;-6 198C !!.;/C-;/7.
/9

1/

E!i#)o!ia Rmni)"+"i 5 )e+ mai de #eam e!i#)o! a+ Rmni)"+"i a 'o#t S'nt"+ Ca+ini) (i# 4de +a Cerni)a4 >178=-17B7? #tare"+ mn#tirii Cerni)a ;6 )anoni(at de S'. Sinod a+ .i#eri)ii Ortodoxe Romne $n data de /; o)tom%rie 1988 i e#te !r(n"it +a 11 a!ri+ie. S-a n#)"t +a C o)tom%rie 1C7C !rimind +a %ote( n"me+e de Con#tantin. 0n tim!"+ )o+ii a $n,at i +im%a -rea). La 1/ noiem%rie 17=7 e#te t"n# $n mona1i#m +"nd n"me+e de Ca+ini) a!oi +a #)"rt tim! 1irotonit ierodia)on i d"! )i,a ani $m!otri,a ,oinei #a+e !reot de,enind $n 1717 #tare"+ mn#tirii Cerni)a. Re!re(entant remar)a%i+ a+ #!irit"a+itii romneti neo%o#it $n !"rtarea #a de -ri2 'a de ,iaa %i#eri)ea#) $n'iinea( o ti!o-ra'ie "nde editea( att )ri de )"+t )t i de +iterat"r %i#eri)ea#) re#ta"rea( %i#eri)i )titorete o %i#eri) i %o+ni.;8 Un a+t 'a!t de #"%+iniat e#te i )titoria )atedra+ei din Rmni)" @+)ea i a mn#tirii Fr#inei >2"de"+ @+)ea? "nde a rnd"it re-"+i+e de ,ia din S'nt"+ M"nte At1o#. Mem%r" de dre!t a+ Di,an"+"i Ad-1o) i a+ Ad"nrii E+e)ti,e din ara Romnea#) #!ri2in )" ,ot"+ #" !e A+. I. C"(a 'iind "n ade!t )on,in# a+ Unirii Prin)i!ate+or.;B 0n 11 a!ri+ie 17B7 S'nt"+ Ca+ini) tre)e +a Domn"+ moate+e #a+e a'+nd"-#e $n !re(ent #!re $n)1inare +a mn#tirea Cerni)a. Urma +a #)a"n"+ e!i#)o!a+ mai amintim !e E1enadie En)1e#)" >177B-1797? 'o#t !ro'e#or +a #eminar"+ i Fa)"+tatea de Teo+o-ie din .")"reti a"tor a+ "nor man"a+e dida)ti)e )t i a "nor +")rri de i#torie %i#eri)ea#). E!i#)o!ia Ar-e"+"i 5 Printre e!i#)o!ii a)e#tei e!i#)o!ii #e n"mr I+arion E1eor-1iadi# >17/=-17/1 i 17/7-1768? om )" o a+ea# 'ormaie inte+e)t"a+ )"no#)tor a+ +im%i+or 'ran)e( -erman i -rea).;C A 'o#t "n"+ dintre #'etni)ii +"i T"dor @+adimire#)". 0n 7 ian"arie 1768 i-a dat o%te#)"+ #'rit +a mn#tirea Antim din .")"reti. Eri-orie Rmni)ean" "n ren"mit )rt"rar a !#torit $ntre )e+e do" 4mandate4 a+e +"i I+arion E1eor-1iadi#. Un om de o $na+t )"+t"r i e+ a tran#)ri# o #erie de man"#)ri#e diorto#ete )te,a ti!rit"ri din )are amintim& 7ravoslavnica %nvtur din 1C96 &riodul din 1C97. A trad"# i )ri din +im%a -rea). 0n /= i"+ie 17/7 tre)e +a Domn"+ +a mn#tirea Antim din .")"reti. A+i e!i#)o!i )e a" mai !#torit ai)i a" 'o#t& Neo'it S)ri%an >17B/-17B8 i 17B7-17C;? om )" o )"+t"r a+ea# E1enadie Petre#)" >17C8-179;? ,iitor mitro!o+it a+ rii Romneti
Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne,,o+. ; E. I...M...O.R. .")"reti 1971 !. 8;. ;8 Ni)o+ae ER.ANESCU S$!ntul Ierarh +alinic de la +ernica, episcopul !mnicului $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ DDD@I nr. ;-8 19B7 !!. ;B;-;B6. ;B Idem, "itropoliii 9n#rovlahiei, ... !. 7/8. ;C Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne,,o+. ; E. I...M...O.R. .")"reti 1971 !!. 89-B=.
;6

1;

i E1era#im Tim"# >179;-1911? 'o#t !ro'e#or i de)an a+ Fa)"+tii de Teo+o-ie din .")"reti trad")tor a+ "nor +")rri do-mati)e i i#tori)e i a"tor a+ a+tor +")rri.;7 E!i#)o!ia ."("+"i 5 Un"+ dintre )ei mai mari e!i#)o!i )e a" !#torit +a ."(" e#te e!i#)o!"+ C1e#arie >17/8-176B?. S-a n#)"t $n 1C76 $n .")"reti !rimind +a %ote( n"me+e de Con#tantin. St"dia( +a )oa+a de +a .i#eri)a 4Domnia .a+aa4 din .")"reti. D"! terminarea #t"dii+or a 'o#t t"n# $n mona1i#m +"nd n"me+e de C1e#arie.;9 0n 17/8 +a 8 a!ri+ie a 'o#t a+e# e!i#)o! de ."(" "nde a !#torit !n +a moarte. S-a remar)at !rin m"+te a)ti,iti $n #+"2irea #a dar )ea mai $n#emnat rmne a)ti,itatea )"+t"ra+-ti!o-ra'i). 0n tim!"+ #" #-a" ti!rit a!roximati, B= de )ri 'ie de )"+t 'ie de $n,t"r. Dintre e+e amintim doar )te,a. Cri de )"+t& S$!nta 6van#helie >17;6-17;C? 7saltirea >17;8 17;C 1761? "olitvelnicul bo#at >17;8? *#hiasmatarul mic >1768? .a.6= Cri de $n,t"r& +azaniile la Duminicile de peste an, la praznice %mprteti i la s$inii mari >17;6? &lmcire la cei o sut cincizeci psalmi de Teodoret a+ Cir"+"i >176=? +inci cuvinte ale S$. Gri#orie de Nissa >17;7? et). S-a !reo)"!at $ndea!roa!e i de 'ormarea !reoi+or $n e!ar1ia #a de re)r"tarea de )adre dida)ti)e !entr" #eminar a $n'iinat o )oa+ de )ntrei %i#eri)eti 61 a re#ta"rat i )titorit %i#eri)i et).6/ 0n ;= noiem%rie 176B tre)e +a Domn"+ d"! /1 de anide !#torire i e#te $nmormntat +n- a+tar"+ )atedra+ei re')"t de e+. 6; A)ti,itatea #a remar)a%i+ ne arat ) e!i#)o!"+ C1e#arie a 'o#t "n )rt"rar "n -o#!odar i "n )titor de +o)a"ri #'inte de #eam. D"! e+ !e #)a"n"+ e!i#)o!a+ "r) e!i#)o!"+ Fi+otei >176B-17B=?. 0n a)ti,itatea #a )a e!i#)o! a ti!rit "n n"mr de )ir)a 18 )ri !rintre )are i .i%+ia de +a ."(" $n 8 ,o+"me 66 a a)ordat a2"toare !entr" re'a)erea %i#eri)i+or din e!ar1ie a #!ri2init $n,mnt"+ !rin de#)1iderea de )o+i #teti.68 La 1B a"-"#t 17B= tre)e +a Domn"+ 'iind $n-ro!at +a mn#tirea Cio+an".
Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne Edit"ra So'ia .")"reti /=== !. ;87. Idem Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne,,o+. ; E. I...M...O.R. .")"reti 1971 !. 86. 6= Ibidem !. 88. 61 Ibidem !. 8B. 6/ Ibidem !. 8C. 6; Ibidem. 66 Ea%rie+ COCORA, &itulatura mitropoliilor 9n#rovlahiei, ... !!.;/9-;;=. 68 Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne,,o+. ; E. I...M...O.R. .")"reti 1971 !!. 87-89.
;7 ;9

16

Urmea( !e #)a"n"+ e!i#)o!a+ $n)e!nd )" 11 mai 17B6 e!i#)o!"+ Dioni#ie Romano. N#)"t $n S+itea Si%i"+"i +a /9 i"+ie 17=B %ote(at )" n"me+e de Dimitrie #e )+"-re te +a mn#tirea Neam $n 17/; +"nd n"me+e de Dioni#ie. A2"n-e !ro'e#or +a ."(" "nde de(,o+t o a)ti,itate dida)ti) %o-at att +a #eminar )t i +a )o+i+e din 2"de"+ ."(": a2"n-e mai a!oi !ro'e#or i dire)tor +a #eminar"+ din .")"reti. Ex)+"# din $n,mnt !entr" ) !arti)i!a#e +a re,o+"ia din 1767 de,ine e-"men +a mn#tirea Sadona a!oi #tare +a mn#tirea Neam )a $n 17B8 # 'ie n"mit e!i#)o! +a ."(" '"n)ionnd !n +a moarte. 0n tot a)e#t tim! n" $ntrer"!e a)ti,itatea editoria+. Ca e!i#)o! a re!"# $n '"n) ie ti!o-ra'ia e!ar1ia+ a $n'iinat trei )o+i mona1a+e a ')"t !rima donaie A)ademiei Romne $ntrea-a #a %i%+iote) )e )"!rinde !e#te 18= de man"#)ri#e 5 romneti -re)eti #+a,one ara%e i t"r)eti i a!roximati, C=== de )ri ti!rite $n +im%i di'erite i e!o)i di'erite de o mare di,er#itate.6B Datorit a)e#t"i 'a!t )t i a a)ti,itii #a+e editoria+e a 'o#t n"mit mem%r" de onoare a+ A)ademiei Romne. 0n 17 ian"arie 17C; tre)e +a Domn"+.

C+,-'(.#. II: ALEXANDRU IOAN CUZA


II010O!-"-&%+ - +1*%&1-#&%+ .#- A.%9+&)!# I(+& C#:+
0n )eea )e !ri,ete ori-inea 'ami+iei C"(a !reri+e i#tori)i+or #"nt $m!rite. D"! !rerea i#tori)"+"i O. E. Le))a ori-inea 'ami+iei C"(a tre%"ie )"tat +a #"d"+ .a+)ani+or "nde $n #e)o+e+e DIII-DI@ tria" )a,a+erii C"(i de ori-ine ita+ieni ren"mii )a #tratio i di#tini.6C A+exandr" D. Deno!o+ $n ,o+"m"+ DIII a+ +")rrii #a+e Istoria om!nilor din Dacia &raian a'irm ) 'ami+ia C"(a ar 'i ori-inar din #at"+ C"(a >C"o#? din Lorena )are mai
Ea%rie+ COCORA, &itulatura mitropoliilor 9n#rovlahiei, ... !. ;8=. O)ta,-Eeor-e LECCA ;amiliile boiereti rom!ne Edit"ra M"(e"+ Literat"rii Romne .")"reti /=== !. /81.
6B 6C

18

a!oi $n #e)o+e+e "rmtoare #-a #ta%i+it $n Ita+ia. 67 A)e#te a'irmaii $n# $n +i!#a "nei ate#tri do)"mentare rmn doar #im!+e !re#"!"neri. S!"nem a)ea#ta deoare)e !rima ate#tare do)"mentar )e 'a)e re'erire +a 'ami+ia C"(a amintete de ,i#tierni)e+"+ +"i C"(a $nt+nit $n 1B;7.69 Ar%ore+e -enea+o-i) a+ +"i A+. I. C"(a $n)e!e # #e )ont"re(e %ine !ornind de +a D"mitra)o C"(a !e )are $+ -#im menionat $n do)"mente )a )omi# $n 1BCC )+")er $n 1B91 i mare #!tar $n 1C=1. 0n ian"arie 1C1C $n "rma )om!+ot"+"i or-ani(at $m!otri,a +"i Mi1ai+ Ra)o,i domnitor"+ Mo+do,ei $n )are #e !re#"!"ne ) a 'o#t im!+i)at i )are a dat -re din !or"n)a domnitor"+"i e#te #!n("rat.8= Prin '"n)ii+e !e )are +e-a dein"t a !rimit an"mite in"t"ri de #ate !rin a,erea #a a2"n-nd # #e n"mere !rintre mi)ii %oieri. 0n "rma #a a +#at treii 'ii& Miron Toader i @e+i#)" C"(a )are +a rnd"+ +or a" dein"t '"n)ii +a )"rtea domnitor"+"i dar i a,eri. Ce ne intere#ea( !e noi e#te !er#oana +"i Miron C"(a ))i +a# )a "rma !e 'i"+ #" Ioni C"(a )e a,ea # 'ie #tr%"ni)"+ +"i A+. I. C"(a. Ioni C"(a a2"n# mare #!tar +a )"rtea domnitor"+"i $i ,a #'ri ,iaa a#emeni %"ni)"+"i #" D"mitra)o exe)"tat din ordin"+ domnitor"+"i Con#tantin Mor"(i $n 1CC9 !rin de)a!itare !entr" ) )om!+ota#e $m!otri,a #a. 81 0n "rma #a rmn a#e %iei i do" 'ete 8/ i amintim !e Ne)"+ai C"(a %"ni)"+ +"i A+. I. C"(a. 0ntre "rmaii #i #e n"mr Ioan C"(a tat+ ,iitor"+"i domnitor 8; )are #e )#torete )" S"+tana din neam"+ Co(adini o 'ami+ie de ori-ine -re)o-ita+ian din Con#tantino!o+ dar )are era romani(at.86 0n "rma )#toriei re("+t )ei trei )o!ii& A+. I. C"(a D"mitr" i S"+tana.88

II020 C(,-.3!-+ .#- A.0 I0 C#:+


Att a#"!ra datei )t i a +o)"+"i de natere a+ +"i A+. I. C"(a !reri+e i#tori)i+or #"nt $m!rite. 0n )eea )e !ri,ete data de natere a domnitor"+"i )" toate ) "nii i#tori)i ')nd a!e+ +a )onin"t"+ di!+omei de %a)a+a"reat a domnitor"+"i& 4Noi FranMoi# E"i(ot mini#tr" #e)retar de #tat +a De!artament"+ In#tr")i"nii P"%+i)e re)tor a+ Uni,er#itii. A,nd $n ,edere )erti'i)at"+ de a!tit"dine !entr" -rad"+ de %a)a+a"reat $n +itere a)ordat +a /1 noiem%rie 17;8
67

A+exandr" D. DENOPOL, Istoria rom!nilor din Dacia &raian ,o+. DIII Domnia lui +uza 3od '-(0/'-<< ed. a II-a Ed. Cartea Romnea#) .")"reti 19;= !!.C-7. 69 Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. 8C. 8= @. CURTICAPEANU 6poca lui +uza 3od Ed. 41; De)em%rie 19174 .")"reti 19C; !. 7. 81 Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza Ed. S!ort T"ri#m .")"reti 1978 !. 11. 8/ Ibidem !.1/. 8; Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. 87. 86 @. CURTICAPEANU 6poca lui +uza 3od, ... !. 7. 88 Marin MI<ALAC<E +uza 7rinul 9nirii Ed. Da)ia C+"2-Na!o)a /==B !.B.

1B

de )tre de)an"+ i !ro'e#orii Fa)"+tii de Litere A)ademia din Pari# domn"+"i C"(a >Ioan A+exandr"? n#)"t +a .r+ad >Mo+do,a? +a 1/ #e!tem%rie 1717...4 8B admit )a (i de natere a domnitor"+"i data de 1/ #e!tem%rie 1717 )ei mai m"+i i#tori)i !+edea( !entr" data de /= martie 17/= )a 'iind data naterii domnitor"+"i. 8C A)e#t +")r" #e datorea( 'a!t"+"i ) !e mon"ment"+ '"nerar a+ +"i A+. I. C"(a ae(at de #oia #a Doamna E+ena C"(a !e 'o#t"+ mormnt de +a R"-inoa#a )t i $n +alendarul de Gotha e#te menionat )a dat de natere a domnitor"+"i data de /= martie 17/=.87 Re'eritor +a +o)"+ naterii domnitor"+"i i#tori)ii #"#in mai m"+te ,ariante& A. D. Deno!o+ admite )a +o) de natere .r+ad"+ 89 I. E. @a+entinean" #e !ron"n !entr" Ea+ai !e )nd L")ia .or #"#ine ) domnitor"+ #-ar 'i n#)"t +a <"iB=. I#tori)"+ Con#tantin C. Ei"re#)" !rin ar-"mente+e 'o+o#ite $n +")rarea #a 3iaa i opera lui +uza 3od 'a)e +"min i !"ne )a!t di#!"tei att )" !ri,ire +a data naterii )t i a +o)"+"i "nde #-a n#)"t domnitor"+ A+. I. C"(a& domnitor"+ #-a n#)"t +a /= martie 17/= +a .r+ad.B1 Date !ri,ind )o!i+ria domnitor"+"i #"nt !"ine. Se tie doar ) !n +a ,r#ta !en#ion"+"i a )o!i+rit $m!re"n )" 'rate+e #" D"mitr" >Dimitrie? $n )ona)"+ tat+"i #" de !e moia .ar%oi din in"t"+ F+)i"+"i.B/ Tot ai)i ,a de!rinde !rime+e taine a+e $n,t"rii de +a mama #a )re#)nd"-+ )" o ed")aie a+ea# in#"'+nd"-i ta)t"+ )om!ortament"+"i i -"#t"+ !entr" armonie. 0n toate a)e#tea a 'o#t #!ri2init i de #o"+ ei )are $m!rtea a)e+eai idei e+ $n#"i 'iind "n %oier $n,at !o+i-+ot )e a!re)ia 'oarte m"+t $n,t"ra i !+eda !entr" o $n,t"r )t mai $na+t !entr" toate )+a#e+e #o)ia+e.B;

II050 P!-$-- +&- )% *(+.30 A&-- '-&%!%-0n dorina #a de a-i ,edea 'iii $n,ai i )t mai %ine !re-tii !entr" '"n)ii $na+te !entr" dre-torii +a )are # a2"n- !rin de#toini)ia +or Ioan C"(a $i trimite 'i"+ A+exandr" Ioan +a !en#ion"+ 'ran)e( a+ +"i @i)tor C"Nnin din Iai "nde a $n,at !n $n 17;1. B6 Ai)i $nt+nete !e Mi1ai+ Ho-+ni)ean" @a#i+e A+e)#andri E"-en A+)a( i a+ii )e $i ,or de,eni

D. I@ANESCU @ir-inia ISAC *lexandru Ioan +uza 8 acte i scrisori Ed. L"nimea Iai 19C; !. 1=. Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. 89. 87 Ibidem !!.89-B=. 89 A+exandr" D. DENOPOL Istoria rom!nilor din Dacia &raian, ... !. 1=. B= Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !.89. B1 Ibidem !!. 89-B=. B/ Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza, ... !. 1C. B; Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza, ... !. 17. B6 Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B1.
8B 8C

1C

!e ,iitor $n e!o)a Unirii i a $n'!t"irii #tat"+"i naiona+ romn )o+a%oratori )1iar i #'etni)i a!ro!iai.B8 De ai)i e#te trimi# +a Pari# "nde $i )ontin" #t"dii+e re"ind $n 17;8 #-i ia di!+oma de %a)a+a"reat $n +itere >7 de)em%rie 17;8?.BB 0n)ear) mai a!oi tot ai)i # "rme(e )"r#"ri+e Fa)"+tii de Medi)in dar !entr" ) n" #"!orta di#e)ii+e #e ,ede ne,oit # ren"n e i #e $n#)rie +a Fa)"+tatea de Dre!t.BC Dei n" a a%#o+,it )"r#"ri+e 2"ridi)e a+e Fa)"+tii de Dre!t o%ine tit+"+ de mem%r" a+ So)ietii e)onomiti+or din Pari#.B7

II070 C+!-%!+ .#- A.0 I0 C#:+


C" a)ea#t tit"+at"r de mem%r" a+ So)ietii e)onomiti+or din Pari# re,ine $n ar "nde a#i#t +a )"r#"+ de +e-i in"t de Cri#tian F+e)1tenma)1er 2"ri#t eminent +a A)ademia Mi1i+ean din IaiB9 $n# 'r a o%ine ,reo di!+om. 0n 18 #e!tem%rie 17;C )a m"+i a+i tineri din a)ea ,reme intr $n armat )" -rad"+ de )adetC= $n# +a inter,enia tat+"i #" o%ine di#!en#a de a-i )ontin"a #t"dii+e $na+te +a 4A)ademii+e din Pari#4 a#t'e+ a,nd 4!#"ire de +a #+"2%a de 'ront4 C1. C" toate a)e#tea A+. I. C"(a a%andon 4A)ademii+e4 mi+itare din Pari# #e $ntoar)e $n ar $n data de ; mai 17;9 C/ )a mai a!oi $n)+innd mai m"+t #!re !ra)ti)area )"notine+or de dre!t do%ndite +a Pari# i +a A)ademia Mi1i+ean $n data de 7 'e%r"arie 176= # demi#ione(e din armat C; #!re a o%ine "n !o#t $n ma-i#trat"r. A#t'e+ $n / martie 176/ $+ $nt+nim !e A+. I. C"(a !re(ident a+ L"de)toriei Co,"r+"i C6. 0n) !e )nd deinea a)ea#t '"n)ie $n ;= a!ri+ie 1766 #e )#torete )" E+ena Ro#etti 'ii)a !o#te+ni)"+"i Iorda)1e i a E)aterinei Ro#etti n#)"t St"rd(a C8 i ,or +o)"i $n Ea+ai $n )a#e+e tat+"i #" Ioan C"(a din ma1a+a"a Potei.CB Ca 2"de)tor A+. I. C"(a #-a remar)at !rin de#toini)ia i )om!etena de a re#!e)ta +e-ea de a 'a)e dre!tate #an)ionnd !rom!t a%"("ri+e %oieri+or $n da"na rani+or. CC Ni)i $n

Marin MI<ALAC<E +uza 7rinul 9nirii, ... !.C. Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od BC Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza ... !./8. B7 Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od B9 Dan .OEDAN, 7e urmele lui *l. Ioan +uza, ... !. /8. C= Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od C1 Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza ... !. /B. C/ Ibidem !. /C. C; Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza ... !. /9. C6 Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od C8 Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza ... !.;/. CB Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od CC Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza ... !.;1.
B8 BB

Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B1. Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !.B1. Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !.B1.

Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B1. Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. 89.

17

a)ea#t '"n)ie n" rmne !rea m"+t tim! $n toamna an"+"i 1768 $i d demi#ia i din a)ea#t '"n)ie. Un an mai tr(i" $n 176B A+. I. C"(a a,ea # #e im!+i)e tot mai m"+t $n tre%"ri+e !o+iti)e. A)e#t +")r" #e datora 'a!t"+"i ) re-im"+ +"i Mi1ai+ St"rd(a de,eni#e de a)"m de ne#"!ortat tot mai m"+i mo+do,eni mani'e#tnd"-i dorina de a tre)e )t mai )"rnd +a o #erie de re'orme #o)ia+e menite # #)1im%e #it"aia a)t"a+. O r(,rtire -enera+i(at a #ate+or a!rea )a iminent. 4An"+ 176B a re!re(entat ne$ndoie+ni) moment"+ de )otit"r #!re re,o+"ie a a)i"ni+or !atrioi+or din ri+e romneti...4 C7. Iat )"m $+ $nt+nim !e A+. I. C"(a $n toi"+ "nor mi)ri #o)ia+e din Mo+do,a mai a+e# +a .r+ad ora"+ #" nata+. De ai)i i !n +a mi)ri+e re,o+"ionare din 1767 n" a 'o#t de)t o )1e#ti"ne de tim!. Cre("+ !o+iti) )t i #!irit"+ !atrioti) a+ +"i A+. I. C"(a #e tr-ea din !rede)e#orii #i 'ami+ia C"(eti+or. Dei n" 'oarte n"meroa# +a n"mr $n# "nit $n )re("ri+e !o+iti)e 'ami+ia C"(eti+or a 2")at "n ro+ im!ortant $n !o+iti)a ,remii. Printre re!re(entanii )ei mai de #eam #e remar) mare+e #!tar D"mitra)o C"(a "rmnd"-i $ndea!roa!e Ioni C"(a )e a dein"t a)eeai '"n)ie. Un ro+ im!ortant +-a 2")at ,orni)"+ E1eor-1e C"(a mem%r" $n de+e-aia %oieri+or )e +-a" $nto,rit !e Ioni Sand" St"rd(a +a Con#tantino!o+ !entr" o%inerea domniei a"tor a+ 4L"rna+"+"i mer-erii %oieri+or de!"tai +a arin-rad4 i !arti)i!ant +a mi)area !entr" Con#tit"ia din 17//. Un a+t mem%r" a+ 'ami+iei C"(a )e #-a ')"t remar)at a 'o#t ,orni)"+ Eri-orie C"(a "n)1i"+ domnitor"+"i )are a !arti)i!at +a re,o+"ia din 1767 a !re(idat ad"narea de +a Peter#%"r- om )" idei +i%era+e ad,er#ar a+ re-im"+"i #"#intor a+ Unirii.C9 N" !"tem # n" amintim de tat+ #" Ioan C"(a )are de a#emenea a 'o#t im!+i)at $n ,iaa !o+iti) $m!rtind a)e+ai )re( !o+iti) +i%era+. C1iar i r"de din !artea mamei #a+e da" do,ad de !atrioti#m a#t'e+ $n)t $nt+nim !e Eri-ore Co(odini ne!ot"+ S"+tanei mama +"i A+. I. C"(a !arti)i!ant !rintre re,o+"ionarii mo+do,eni de +a 1767. Re,enind +a !er#oana domnitor"+"i e#te %ine )"no#)"t a)ti,a !arti)i!are a +"i A+. I. C"(a +a e,enimente+e din Mo+do,a $n martie 1767. A#t'e+ $n /C martie 1767 $+ -#im $n rnd"+ )e+or ad"nai +a 1ote+"+ Peter#%"r- din Iai #emnnd !etiia !ro-ram )" )e+e ;8 de !"n)te7= )ernd nimi) a+t)e,a de)t $n'!t"irea de re'orme 71. 0n /9 martie a)e+ai an #e a'+ $n 'r"ntea )e+or #trni $n )a#a +"i A+exandr" Ma,ro)ordat din Co!o" o!"nnd re(i#ten

Dan .ERINDEI 6poca 9nirii Ed. A)ademiei R. S. Romne .")"reti 19C9 !. 1B. Marin MI<ALAC<E +uza 7rinul 9nirii, ... !.11. 7= Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza, ... !.6;. 71 @. CURTICAPEANU 6poca lui +uza 3od, ... !.11.
C7 C9

19

armatei trimi#e de Mi1ai+ St"rd(a )are n" ,roia # a))e!te !ro-ram"+ de re'orme $naintat de )tre ad"narea re,o+"ionari+or.7/ C" toate ) re,o+"ionarii #-a" o!"# $n )e+e din "rm armata +"i Mi1ai+ St"rd(a a re"it # $n'r"nte !e )ei ad"nai $n )a#a +"i A+exandr" Ma,ro)ordat i !e#te 18= de %oieri a" 'o#t are#tai.7; 0n mod #!e)ia+ #-a "rmrit are#tarea 'r"ntai+or mi)rii. Printre 'r"ntai d"! )"m am #!"# mai #"# #e n"mra i A+. I. C"(a )are a 'o#t are#tat i $n)adrat $n n"mr"+ )e+or 1; 4'oarte !eri)"+oi4 re,o+"ionari "rmnd a 'i trimii +a Ea+ai a!oi !redai aian"+"i de M)in )are i-ar 'i !redat mai de!arte t"r)i+or $n Con#tantino!o+. 76 0n# $n "rma inter,eniei E+enei C"(a +a ,i)e)on#"+"+ en-+e( de +a .ri+a a#e din -r"!"+ )e+or 1; )e "rma" # 'ie !redai +a Con#tantino!o+ #)a! !rintre )are #e n"mr & A+. I. C"(a A+. Mor"(i @a#i+e Canta)"(ino .a. )e #e re'"-ia( to)mai +a ,i)e)on#"+"+ en-+e( de +a .ri+a.78 0n a)ea#t $m!re2"rare ,iitor"+ domnitor #e rnete +a !i)ior ran de )are ,a #"'eri m"+t ,reme. De ai)i )" !aa!ort"+ a"#tria) domnitor"+ a+t"ri de a+i )amara(i ai re,o+"iei a2"n- $n Tran#i+,ania. Ai)i A+. I. C"(a !arti)i! +a marea $ntr"nire de +a .+a2 din ; mai 1767 a!oi !+ea) $n .")o,ina "nde #e inte-rea( mem%r" $n Comitet"+ re,o+"ionar mo+do,ean 7B: totodat de,ine mem%r" i $n )omitet"+ exe)"ti, a+ 4Ca#ei de %ani4 )e "rmrea #trn-erea de 'ond"ri %neti !entr" re,o+"ie att $n .")o,ina )t i $n Mo+do,a7C. 0n toat a)ea#t !erioad )t a #tat $n .")o,ina A+. I. C"(a a in"t +e-t"ra )" 'r"ntaii re,o+"ionari+or romni #!ernd )" toii $n ,iitor"+ rii +or !e )are $+ ,edea" rea+i(at doar !rin "nitatea !o+iti) a t"t"ror romni+or. E#te ne,oit # !+e)e din .")o,ina din )a"(a e!idemiei de 1o+er )e i(%")ni#e ai)i i #e $ndrea!t #!re @iena de ai)i +a Pari# )a mai a!oi # #e o!rea#) $n Con#tantino!o+. De ai)i re,ine $n ar +a 7 i"+ie 1769 77 $n#oind !e no"+ domn a+ Mo+do,ei Eri-orie A. E1i)a )e $m!rtea !rin)i!ii+e +i%era+e i #"# inea Unirea. Re,enit $n ar A+. I. C"(a reia '"n)ia de !reedinte a+ L"de)toriei Co,"r+"i menionat do)"mentar +a $n)e!"t"+ +"i o)tom%rie 176979 a!oi d"! n"mai / ani $n 1781 de,ine dire)tor a+ Mini#ter"+"i de Interne9=. 0n toamna a)e+"iai an $i d demi#ia din a)ea#t

Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B/. Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza ... !!.66-68. 76 Ibidem !. 68. 78 Ibidem !. 6B. 7B Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B/. 7C @a+erian POPO@ICI, "icarea revoluionar din "oldova $n Istoria om!niei ,o+. I@ .")"reti 19B6 !.88. 77 Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza ... !. B1. 79 Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B;. 9= N. CORI@AN, 7recizri la $unciile publice ocupate de *l. I. +uza p!n la ale#erea ca domn $n Oma#iu lui 7. +onstantinescu 8 Iai cu prile=ul %mplinirii a 1) de ani ,articole oma#iale i studii2 Ed. A)ademiei R. P. Romne .")"reti 19B8 !!. 67/-67;.
7/ 7;

/=

'"n)ie din moti,e !er#ona+e91. Se !are ) 4!rea +"n-a de#!rire de E+ena $n)orda#e re+aii+e +or4 i de a)eea a tre%"it # demi#ione(e9/. O !erioad de )i,a ani n" #e mai tie !rea m"+te de a)ti,iti+e #a+e )ert e#te ) att )t a dein"t '"n)ia de !reedinte a+ L"de)toriei Co,"r+"i !re)"m i dire)tor a+ Mini#ter"+"i de Interne a 'o#t a!re)iat !entr" one#titatea dre!tatea i re#!on#a%i+itatea )" )are i-a $nde!+init datoria a,nd o adn) $ne+e-ere i 'a de rnime de )e+e mai m"+te ori +"nd dra#ti)e m#"ri $m!otri,a a%"("ri+or a"toriti+or9;. 0n 1786 do)"mente+e ate#t !entr" a treia oar !e A+. I. C"(a )a !reedinte a+ L"de)toriei Co,"r+"i $n "rmtor"+ an 1788 e#te n"mit ,orni) iar $n 178B domnitor"+ Eri-ore E1i)a $+ n"mete !r)+a% a+ ora"+"i i !ort"+"i Ea+ai. 96 0n a)e+ai an e#te de!"# din '"n)ia de !r)+a% !entr" ) +a )ond")erea Mo+do,ei "rmea( )aima)am"+ Teodor .a+ anti"nioni#t. A)e#ta $n# moare )"rnd i +a tron"+ Mo+do,ei ,ine )aima)am"+ Ni)o+ae @o-oride )are dei era anti"nioni#t $n #!erana de a-i -#i adereni !rintre )ei mai de#toini)i dre-tori ai tim!"+"i n"mete iari !e A+. I. C"(a !r)+a% de Co,"r+"i +a data de /B 'e%r"arie 178C.98 Mai m"+t de att $n 1B martie a+e a)e+"iai an @o-oride n"mete !e A+. I. C"(a #"%+o)otenent "rmnd )a n"mai d"! o +"n # 'ie a,an#at +a -rad"+ de +o)otenent >/6 a!ri+ie? a!oi +a )te,a (i+e n"mit )!itan iar +a ; mai e#te ')"t maior.9B Prin a#)en#i"nea a)ea#ta ra!id $n a'ara ori)r"i re-"+ament @o-oride )redea ) a#t'e+ i-a )ti-at $n C"(a "n de,otat. Ate!tri+e $n# i-a" 'o#t (adarni)e deoare)e C"(a om de )ara)ter $n )re("+ #" !o+iti) n" $ne+e-ea i n" !"tea ren"na +a )on,in-eri+e #a+e "nioni#te !entr" )are mi+ita#e +a 1767 $n 'a,oarea "nor a,anta2e materia+e. A)ea#t atit"dine a +"i C"(a )are n" era !e !+a)"+ +"i @o-oride ')" )a a)e#ta din "rm # $nde!rte(e $n tim!"+ a+e-eri+or !entr" Di,an"+ ad-1o) !e C"(a #"% !retext"+ $m!+inirii "nei mi#i"ni $n a'ara Ea+ai"+"i.9C La doar )te,a (i+e C"(a !re(int )e+e%ra #a demi#ie din /6 i"nie 178C )ond")erii @o-oride moti,at de nedre!ti+e #,rite de admini#traia @o-oride i $n mod #!e)ia+ de 'a+#i'i)area +i#te+or e+e)tora+e !entr" a+e-eri+e din Di,an"+ ad-1o). 97 Iat )e #!"ne $n demi#ia #a A+. I. C"(a& 4... )" o ,ie !rere de r" $m!otri,a dorinei )e am de a #+"2i !atriei $ntr-o

91 9/

Ibidem !. 676. Marin MI<ALAC<E, +uza 7rinul 9nirii, ... !. /=. 9; Ibidem. 96 @. CURTICAPEANU 6poca lui +uza 3od, ... !. 1;. 98 Ibidem !. 16. 9B Ibidem. 9C Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B6. 97 @. CURTICAPEANU 6poca lui +uza 3od, ... !. 18.

/1

,reme aa de -in-a a , )ere demi#ionarea mea din '"n)ia de !r)+a% 'iind o tri#t !o,ar #"% "n a#emenea #i#tem499. Demi#ia att de r#"ntoare $n ar )t i !e#te 1otare +a# "n e)o" !"terni) $n )er)"ri+e di!+omati)e. De a)"m A+. I. C"(a era %ine )"no#)"t !e#te 1otare !entr" a%i+it i+e #a+e di!+omati)e dar mai a+e# $n ar ))i !e tot !ar)"r#"+ ani+or $n )are e+ a #+"2it rii 'ie $ntro '"n)ie #a" a+ta #-a artat de#toini) dre!t i #tatorni). E+ a ')"t din re#!e)tarea +e-ii o $nde+etni)ire )on#tant a%"("ri+e de ori)e 'e+ era" #an)ionate de a#emenea #-a o)"!at de or-ani(area $n,mnt"+"i !ro'e#iona+ de #it"aia )o+i+or de arte i me#erii )e #e a'+a" $n #it"aia )riti) de a 'i de#'iinate !entr" ) #",enii+e %neti a)ordate de e'orii+e oreneti era" mai m"+t de)t mode#te: a)ea#t din "rm !ro%+em rmne nere(o+,at !entr" ) #-a +o,it de o!o(iia S'at"+"i Admini#trati, "rmnd a 'i #o+"ionat a%ia $n tim!"+ domniei #a+e $n martie 1789 )nd )o+i+e re#!e)ti,e a" intrat $n admini#traia Ca#ei )oa+e+or aa )"m dori#e $n) din 1781. O a+t !reo)"!are a de#toini)"+"i A+. I. C"(a a 'o#t e#teti)a ora"+"i intere#nd"-#e de #o+iditatea +o)"ine+or de #tarea #tr(i+or de #)oaterea $n e,iden a "nor (one !"%+i)e din ora et).1== 0n a)e+ai tim! e+ #e a'+ $ntr-o #trn# +e-t"r )" )er)"+ "nioni#t i a)iona $n )on'ormitate )" idea+"+ a)e#t"ia. Toate a)e#te a)i"ni a+e #a+e +-a" ')"t att de !o!"+ar i de )"no#)"t $n !o!or $n)t +a a'+area ,etii demi#ionrii #a+e atenia m"+tora #e $ndrea!t )tre e+ o!inia !"%+i) !#trnd "n ton"# ridi)at $n 'a,oarea "nirii.1=1 E,eniment"+ a)e#ta )t i )e+e "rmtoare a)e#t"ia ))i a+te demi#ii "rmar $n ora !re)"m #tarea de #!irit a ma#e+or !o!"+are )ontri%"i +a 1otrrea P"teri+or -arante de a #e an"+a a+e-eri+e 'a+#i'i)ate.1=/ 0n a)e#t )ontext A+. I. C"(a )ere i o%ine dre!t"+ # 'ie tre)"t $n +i#te+e e+e)tora+e. 0n "rma noi+or a+e-eri !entr" Di,an"+ ad-1o) "nionitii o%in o ,i)torie (dro%itoare& din 7; de de!"tai doar / #e !ron"n )ontra Unirii. A)"m A+. I. C"(a e#te a+e# de!"tat a+ ora "+"i Ea+ai.1=; 0n no"a !o#t"r odat )" de#)1iderea o'i)ia+ a Ad"nrii ad-1o) din Mo+do,a >// #e!tem%rie 178C? A+. I. C"(a !arti)i! +a de(%aterea t"t"ror !ro%+eme+or de maxim im!ortan )e #e ridi)a" ai)i. Pra)ti) a)e#ta e#te i ro+"+ Ad"nri+or ad-1o) i an"me 4#ar)ina

99

A+exandr" D. DENOPOL Istoria rom!nilor din Dacia &raian, ... !. 1;. Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza, ... !!. 76-78. 1=1 Ibidem !. 7C. 1=/ Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B6. 1=; Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B6.
1==

//

de a ex!rima dorine+e t"t"ror !t"ri+or i )+a#e+or #o)ia+e din Prin)i!ate $n !ro%+eme+e reor-ani(rii a)e#tora41=6. Con#idernd"-#e a n" 'i "n %"n orator $n no"a !o#t"r de de!"tat a+ Ea+ai"+"i $n Di,an"+ ad-1o) e+ n" a a,"t o a)ti,itate de !rim !+an $n #en#"+ de a ine "n di#)"r# $n -en"+ )e+or !ron"nate de Mi1ai+ Ho-+ni)ean" .a. $n# #!ri2in !ro!"nerea de de#'iinare a !ri,i+e-ii+or $m!ro!rietrirea rani+or et).1=8 0n '"n)ia a)ea#ta A+. I. C"(a n" rmne m"+t ,reme: $n /= a"-"#t 1787 e#te ridi)at de )tre @o-oride 'orat de $m!re2"rri +a -rad"+ de 4)o+one+ de +n)ieri4 a!oi +a 1/ #e!tem%rie a)e+ai an $+ 'a)e a2"tor a+ 1atman"+"i mi+iiei 1=B !o#t de a+t'e+ 'oarte im!ortant att $n ierar1ia mi+itar )t i $n )ond")erea rii. A#)en#i"nea +"i C"(a )ontin" i #"% Cim)nia de trei - te'an Catar-i" @a#i+e St"rd(a i Ana#ta#e Pan" $n#r)inat 'iind +a /; o)tom%rie 4i )" $m!+inirea t"t"ror $ndatoriri+or !re#)ri#e de ae(mnt4 a+e !o#t"+"i de 1atman1=C. C" a+te )",inte i #e $n)redinea( )ond")erea $ntre-ii armate mo+do,ene 1=7 de)i $nde!+inea '"n)ia de )omandant a+ armatei mo+do,ene.

II080 P%!1(&+.-'+'%+ .#- A.0 I0 C#:+


De#)endent a+ 'ami+iei )"(eti+or 'ami+ie de dre-tori mo+do,eni >%oieri? !rin $n#"iri+e #a+e C"(a $i )ti- ren"me+e i $i a#i-"r #"))e#"+ $n #o)ietate. Sim!ati) i inte+i-ent )" re!+i) !rom!t i a#)"it1=9 !o!"+ar de(intere#at de a,ere era mai !re#"# de toate "n +i%era+ i "n !atriot )" o ,i(i"ne +ar- atent +a ne,oi+e )e+or mai m"+i i ne,oiai. Inte+i-ena i a%i+itatea #a !o+iti) i di!+omati) #e ,dete )+ar $n mai m"+te rnd"ri& a ti"t # #e $n)on2oare de oameni de )ara)ter +"minai i !atrioi )are +-a" a2"tat att )" #'at"+ )t i )" 'a!ta. Dintre ei amintim !e& Mi1ai+ Ho-+ni)ean" @a#i+e A+e)#andri Co#ta)1e Ne-ri N. Hret("+e#)" .a. o ade,rat !+eiad !e )om!etena ta+ent"+ i de,otament"+ )rora #-a !"t"t %a(a #!ri2ini. O a+t do,ad a a%i+itii #a+e !o+iti)e i di!+omati)e a 'o#t -ri2a #a de a a!ra a"tonomia i demnitatea rii mani'e#tat $n toate $m!re2"rri+e att $n ra!ort"ri+e )" !"terea #",eran T"r)ia )t i )" )ei+a+i ,e)ini !"terni)i& Im!eri"+ <a%#%"r-i) i Im!eri"+ ari#t )reionnd a#t'e+ !remi#e+e att de m"+t r,nitei inde!endene naiona+e !remi#e+e Unirii.

1=6 1=8

Dan .ERINDEI 6poca 9nirii ... !. 8/. Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B8. 1=B @. CURTICAPEANU 6poca lui +uza 3od, ... !.17. 1=C Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. B8. 1=7 @. CURTICAPEANU 6poca lui +uza 3od, ... !. 17. 1=9 Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. BB.

/;

Tr#t"ra )ara)teri#ti) a +"i A+. I. C"(a e#te a)eea de ex!onent a+ dorine+or de $nnoire i !ro-re# )e $n#"'+eea" marea ma2oritate a romni+or. Om inte-r" )" dra-o#te de neam i ar )" o !er#ona+itate !"terni) )e $ntr")1i!a a#!iraii+e m"+imii C"(a $n)ear) i re"ete $n )ea mai mare !arte )a a)e#te a#!iraii # +e materia+i(e(e. Poate )e+ mai )on)+"dent exem!+" $n a)e#t #en# $+ !re(int de)retarea +e-ii r"ra+e din 16 a"-"#t 17B6 dar i +e-ea e+e)tora+ de mai $nainte !rin )are #e +r-ea )on#idera%i+ dre!t"+ +a ,ot. 0n "rma a)e#tor +e-i $n )ontiina m"+imii na#) #entimente )e 'a) # r#"ne "n #in-"r -+a#& 4D"mne(e"+ !rini+or notri !#tre(e (i+e+e Mriei ta+e 'eri)e ne%nt"ite $+ r"-m # ia din (i+e+e noa#tre i a+e )o!ii+or notri i # adao-e !e a+e Mriei @oa#tre # ne !"i +a )a+e !n $n #'rit. R"-m"-te d-ne ,oie )a de a)"m $nainte # te n"mim Printe+e )e+ %ine ,oitor i #+o%o(itor"+ neam"+"i rne#)4 >ranii din 2"de"+ F+)i"?11=. O a+t tr#t"r )ara)teri#ti) a domnitor"+"i a 'o#t de(intere#"+ de )e+e materia+e n" $i dorea # #trn- a,ere. N" #e )"noate ,reo $m!re2"rare $n )are e+ # a%"(e(e de $na+te+e '"n)ii )e +e-a dein"t #!re a-i mri a,erea dim!otri, $ntotdea"na a $n)er)at i a +"at m#"ri !entr" a e+imina a%"("ri+e i tra'i)"+ de in'+"en att de !re(ent $n a)e+e ,rem"ri $n admini#traie i 2"#tiie. Da) am remar)at a%i+iti+e #a+e !o+iti)e i di!+omati)e tre%"ie # !ri,im i im!+i)aii+e #a+e #o)ia+-e)onomi)e i )"+t"ra+e. E+ a mani'e#tat "n intere# )ontin"" !entr" tot )e $n#eamn !ro-re# att din !"n)t de ,edere admini#trati, )t i )"+t"ra+. 0n ,iaa )"+t"ra+ $n -enera+ i a $n,mnt"+"i de toate -rade+e $n #!e)ia+ A+. I. C"(a $i +a# am!renta. A#t'e+ a2"tat de #'etni)ii #i de #eam e+ a $n)er)at i $n mare m#"r a re" it # rea+i(e(e !ro-ram"+ )"+t"ra+ a+ re,o+"ionari+or de +a 1767 #ta%i+ind !rin +e-ea din 176B "n $n,mnt e+ementar o%+i-atori" i -rat"it. A)e#t +")r" n" a 'o#t de+o) "or innd )ont ) "n a#t'e+ de $n,mnt ni)i m)ar $n Frana n" era +e-i'erat. A )reat !o#i%i+it i !entr" $n'iinarea de -imna(ii $n mari+e orae a+e rii extin(nd a#t'e+ $n,mnt"+ #e)"ndar. N" #a o!rit $n# ai)i: re"ete # $n'iine(e do" Uni,er#iti& Iai >17B=? i .")"reti >17B6? de#)1i(nd a#t'e+ !ori+e )o+i+or #!e)ia+e& Con#er,atorii+e )o+i+e de .e++e arte )o+i+e de #i+,i)"+t"r. Un a+t +")r" 'oarte im!ortant )e tre%"ie amintit e#te ) e+ a re"it )" mi)i ex)e!ii # $n+o)"ia#) a+'a%et"+ )1iri+i) )e era "("a+ $n a)e+e ,rem"ri )" )e+ +atin. N" doar ) a )ontri%"it +a de(,o+tatea )"+t"rii dar a i !re"it )"+t"ra +iterat"ra )" #+"2itorii ei tiina. P#tra #trn#e +e-t"ri )" +iterai re!re(entati,i ai a)e+or ,rem"ri& @a#i+e A+e)#andri D. .o+intinean" et). era intere#at $n mod #!e)ia+ de )arto-ra'ie i ar1eo+o-ie. 0n

11=

L. .OICU E1. PLATAN A+. OU., +uza 3od in memoriam Ed. L"nimea Iai 19C; !. 11.

/6

tim!"+ #" #-a rea+i(at !rima 1art de mari !ro!orii a rii Romneti ti!rit +a noi $n ar +a .")"reti $n 17B6. Un a+t a#!e)t )e )reionea( !er#ona+itatea domnitor"+"i C"(a )ere # amintim de !reo)"!area #a 'a de romnii din a'ara 1otare+or #tat"+"i. Toate a)e#te !reo)"!ri i toate rea+i(ri+e #a+e atra- dra-o#tea i re#!e)t"+ m"+imii 'a de domnitor %")"rnd"-#e de !o!"+aritate att $n rnime )t i $n )+a#e+e #o)ia+e a+e ,remii. Ade,rat i $n'+)rat !atriot de,otat #+"2itor a+ rii #a+e !n $n "+tima )+i! a domniei #a+e C"(a a dat do,ad de "n $na+t !atrioti#m. A)e#ta i-a moti,at atit"dinea re)e n"mai $n "+tim"+ an de domnie dar )1iar i $n exi+ )nd ro#tete im!re#ionanta "rare& 4... # dea D"mne(e" #-i mear- rii mai %ine 'r mine de)t )" mine...P4 $n)1eind )" )",inte+e& 4... # tria#) RomniaP4111. Mai m"+t de)t att !"tem #!"ne 'r "rm de $ndoia+ ) dra-o#tea #a de neam i ar n" #-a #tin# ni)iodat. E#te %ine ti"t )e a,ea # r#!"nd )nd $n tim!"+ exi+"+"i a 'o#t $ntre%at )e intenie ar a,ea +a o !re#"!"# re$ntoar)ere !e tron"+ Romniei: r#!"nde 'r e(itare& 40n )eea )e m !ri,ete n" ,rea" )" ni)i "n !re # re$n)e! me#eria mea de odinioar. Dar da) a ,edea ara mea ameninat de o mare nenoro)ire da) "n intere# romne#) mi-ar )ere a)i"nea mea $n a)ea (i ,oi" 'i -ata ori)e m-ar !"tea )o#ta. Dar n" ,oi" )on#imi ni)iodat # m $ntor) !rin ni)io inter,enie #trin ni)i !rin a2"tor"+ Franei )a i )e+ a+ R"#iei )i n"mai !rin )e+ a+ rii me+e411/. Pent" a )om!+eta $n# ima-inea !er#ona+itii domnitor"+"i C"(a tre%"ie # !ri,im i a#!e)te+e ,ieii #a+e !ri,ate. 0n'iare !+)"t o)1ii a+%atri i !r"+ )a#tani" %")+at $i de#)1idea" toate "i+e $n #!e)ia+ )e+e a+e 'emei+or )are-+ -#ea" )"rtenitor i di#tra)ti,. N" di#!re"ia >mai a+e# $n tineree? "n !a1ar de ,in %"n i $ntotdea"na )"rtenitor )" #ex"+ 'r"mo#.11; Era )")eritor )nd ,roia !rieteno# )" )ei a!ro!iai !re(ent mai +a toate !etre)eri+e )1iar da) #e tia" a 'i mai #)anda+oa#e !entr" )ei )e inea" +a !ro!ria re!"taie. 0i !etre)ea m"+te no!i )" !rietenii ""rati)i )are-i #!e)"+a" 'irea -eneroa# -ata # +e $m!art tot )e a,ea %a )1ar # +e rmn i dator. 0m!timit a+ 2o)"ri+or de )r i $ i $n#trin mai m"+te !ro!rieti )e +e moteni#e de +a !rini. Fire ne#tatorni) de i )#torit )" o di#tin# i de admirat doamn E+ena Ro#etti C"(a 'a)e din a)ea#t )#torie mai m"+t "n !arteneriat !e )are $+ re#!e)t !n +a )a!t dar )are !entr" #oia #a de )e+e mai m"+te ori de,ine "n +"n- ir de "mi+ine "n 2"- -re" de !"rtat. La #)"rt tim! d"! )#torie i an"me )1iar "n an E+ena C"(a #)ria !rini+or #i )" no#ta+-ie i re#emnare& 4@ aminte#) ) a(i
Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. ;1/. L")ia .OR Doamna 6lena +uza ed. a II-a Ed. Naiona+-Ciornei S.A.R. .")"reti 19;7 !. 19C. 11; Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !.BB.
111 11/

/8

e#te ;= a!ri+ie i ) a)ea#t (i mi-a ad"# )ea mai mare 'eri)ire. Dar da) !oi $ntr-ade,r # 'ii 'eri)it $n a)ea#t (i "ni) a!oi !oi #-o i n"meri )a !e #in-"ra (i 'r"moa# din ,ia4116. E %ine )"no#)"t +e-t"ra amoroa# a domnitor"+"i )" ,d",a Maria O%reno,i)i 'ii)a mare+"i %oier anti"nioni#t Co#tin Catar-i". Se !re#"!"ne ) ar mai 'i a,"t +e-t"ri amoroa#e )" Co)"a @o-oride #oia )aima)an"+"i )are #e !are a !"%+i)at )ore#!ondena #e)ret a #o"+"i )" a"toriti+e otomane -e#t ')"t !oate n" din !atrioti#m )i $n#"'+e it de o i"%ire nemrt"ri#it. C" toate ) re+aii+e i !ro%+eme+e din ,iaa !ri,at a domnitor"+"i ar 'i !"t"t a,ea )on#e)ine a#"!ra ,ieii !o+iti)e E+ena C"(a 'iind o 'emeia atent i !re,enitoare a ti"t #i a#)"nd )" demnitate #"'erina # !#tre(e di#)reie $n !ri,ina !ro%+eme+or 'ami+ia+e )1ar i at"n)i )nd e+e a" de,enit 'r ,ina ei !"%+i)e. Re#emnat )" dra-o#te de mam )retin a )re#)"t !e )ei doi %iei ai domnitor"+"i A+exandr" i Dimitrie re("+tai din +e-t"ra a)e#t"ia )" ,d",a Maria O%reno,i)i. i-a "rmat #o"+ $ntr" toate $n-ri2ind"-+ att $n ar )t i $n exi+ 'iind"-i )redin)ioa# !n +a moarte. 0n )+i!a morii domnitor"+"i E+ena C"(a i-a dat )retinea#) iertare +a ; mai 17C; de!arte de ar +a <eide+%er-. La / a!ri+ie 19=9 #-a #tin# din ,ia i ea >+a 76 de ani? $n #im!+itate i de)en aa d"! )"m a i trit. Pri,ind $n amn"nt om"+ C"(a i domnitor"+ C"(a e de +a #ine $ne+e# ) )ea mai $n#emnat am!rent +#at $n i#torie e#te )ea a domnitor"+"i C"(a. 0n #+%i)i"ni+e #a+e )a om a 'o#t !ri,it )" $n-d"in i to+erat. 0n %a+ana i#toriei !rimea( !er#ona+itatea domnitor"+"i C"(a a )rei re)"noatere 'ide+ e#te dat de $n#"i !o!or"+ romn #im%o+"+ in)or"!ti%i+ de )are i-a +e-at n("ine+e de !ro-re#. Ce+ mai #emni'i)ati, ar-"ment $n a)e#t #en# e#te moment"+ a%di)rii )nd dei tia ) #-ar 'i !"t"t 'o+o#i de #!ri2in"+ !o!or"+"i n" a dorit i n" a ')"t a)e#t +")r" )on,in# 'iind ) $n a)ea )on2"n)t"r !o+iti) "n Prin)i!e #trin ar 'i mai de 'o+o# nai"nii. E+ +"a#e $n )a+)"+ a)ea#t ,ariant a "n"i Prin)i!e #trin )" )e,a tim! $nainte $n# )on2")t"ra !o+iti) a ')"t )a a)e#t +")r" # #e $ntm!+e a)"m. Pre(ena ,ie a domnitor"+"i $n )ontiina !o!or"+"i a 'o#t moti,"+ !entr" )are -",ernanii ,remii n" i-a" mai !ermi# +"i C"(a # #e $ntoar) $n ar )a #im!+" )etean )e $i dorea +initea i )+d"ra )omin"+"i de +a R"-inoa#a %")"ria +o)"ri+or nata+e. A%ia d"! moartea #a a 'o#t ad"# $n ar i $nmormntat +a R"-inoa#a $n#oit 'iind de d"rerea "n"i neam $ntre- )are #!"nea !rin -+a#"+ +"i E"#ti& 4Prin)i!e# ,enim # de!"nem +a !i)ioare+e A+teei @oa#tre ex!re#ia d"rerii noa#tre !ro'"nde: ara !+n-e "n mare !rin A+tea @oa#tr !+n-e "n #o i"%it4118.
116 118

L")ia .OR Doamna 6lena +uza, ... !. ;=. L")ia .OR Doamna 6lena +uza ... !. //=.

/B

D"rerea neam"+"i #e )onto!ete )" d"rerea deo#e%itei #a+e #oii )e $i ex!rim #"'erina (i)nd& 4@ m"+"me#) domni+or #in-"ra mea )on#o+are e#te de a ,edea ) o ar $ntrea- )on'"nd +a)rimi+e ei )" a+e me+e411B. Fr a tir%i )" nimi) a"reo+a mare+"i i !rim"+"i domnitor a+ !rin)i!ate+or Unite tre%"ie # artm toate a#!e)te+e e,enimente+or !etre)"te $n a)ea ,reme doar a#t'e+ !"tnd mrt"ri#i ade,r"+ i#tori). 0n a)e#t #en# #e)o+"+ a+ DID a 'o#t mar)at de !ro-re# de #e)"+ari(are i de de#a)ra+i(are. Ton"+ a 'o#t dat de !ao!titi a )ror mi)are !e !+an #o)ia+e)onomi) a a,"t "rmri %ene'i)e $n# )" "rmri de(a#tr"oa#e !e !+an #!irit"a+. A)ea#ta #e datorea( 'a!t"+"i ) ma2oritatea !arti)i!ani+or de +a 1767 'iind )o+ii +a mari+e "ni,er#iti din A!"# ad")ea" )" ei !e +n- dorina de eman)i!are naiona+ i "n #"'+" +ai)i(ant $n .i#eri) $nt+nit de )tre ei din !+in $n O))ident d"! re'orm. A)e#t #"'+" o))identa+ #e !are ) i-+ a!ro!ria i domnitor"+ C"(a )are d"! Unirea din 1789 !rom"+- +e-i )e a'e)tea( -ra, ,iaa .i#eri)ii.

II0;0 A.0 I0 C#:+ < D($& +. R($=&-%D"! re,o+"ia din 1767 #entiment"+ "nirii !rin)i!ate+or era mai ,i" i mai !re(ent )a ni)iodat. Unirea a de,enit !rin)i!a+a !ro%+em a $ntre-ii ,iei !o+iti)e romneti antrennd )e+e mai +ar-i ma#e de oameni. Con,enia de +a Pari# $n# re#!in#e#e ideea Unirii Prin)i!ate+or 1otrnd )a 'ie)are Prin)i!at # ai% "n domn -",ern i ad"nri #e!arate. 11C 0n a)ea#t #it"aie )er)"ri+e !o+iti)e "nioni#te a" 'o#t ne,oite # re)"r- +a a+te mi2+oa)e !entr" rea+i(area ei. Strate-ia a 'o#t "na #"r!rin(tor de #im!+& o)o+irea !re,ederi+or Con#trit"iei 'r a o $n'r"nta 'orma+ i 'r a o a!+i)a $n 'ond.117 Urmrind 'ir"+ i#toriei e,enimente+e #-a" de#'"rat a#t'e+& 0n / ian"arie1789 )aima)am"+ Ana#ta#e Pan" #"#in"t de M. Ho-+ni)ean" re"nete $n )a#a +"i Co#ta)1e Ro++a !e 'r"ntaii !artidei "nioni#te& M. Ho-+ni)ean" @. A+e)#andri La#)r Catar-i La#)r Ro#etti A+. I. C"(a @a#i+e St"rd(a .a. i +e !ro!"ne rea+i(area Unirii #"% "n #in-"r domnitor #trin. Pro!"nerea a)ea#ta !e +n- 'a!t"+ ) $n)+)a $n mod %r"ta+ Con,enia de +a Pari# i ar 'i !ro,o)at de(a!ro%area 'i a P"teri+or Earante era i $n de(a)ord )" #entiment"+ naiona+ a+ "nioniti+or )e dorea" domnitor romn. Rea)ii+e $m!otri,a a)e#t"i !+an n" a"
11B 11C

Ibidem !. //1. Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza, ..., !.96. 117 Ibidem.

/C

$ntr(iat # a!ar& @a#i+e St"rd(a A+. I. C"(a @. A+e)#andri #e o!"n a)e#ta din "rm #!ernd $n n"mirea +"i C. Ne-ri )a domn. Totodat #"))e#"+ !+an"+"i de!indea $n mare m#"r i de inter,enia armatei )are d"! )"m tim #e a'+ #"% )ond")erea +"i A+. I. C"(a i )are !ri,ind )t #e !oate de rea+i#t #it"aia re'"( # im!+i)e 'ora armat $n rea+i(area a)e#t"i !+an. Re'"("+ +"i C"(a i $m!otri,irea "nora dintre mem%rii mar)ani ai !artidei "nioni#te determin )a !+an"+ # n" 'ie ado!tat.119 D"! a+te di#)"ii !"rtate $n #eara (i+ei de ; ian"arie 1789 $n )a#a +"i Dimitrie Ra++et din Iai ma2oritatea "nioniti+or $n )e+e din "rm de)id # a+ea- !e Co#ta)1e Ne-ri domnitor. C" toate a)e#tea $n noa!tea de ; #!re 6 ian"arie ore+e / dimineaa ad"narea "nioniti+or #e ad"n +a Panait Ca(imir re,in a#"!ra de)i(iei +"ate $n !ri,ina +"i C. Ne-ri din moti,e ) #-ar $nr"di )" 'o#t"+ )aima)am N. @o-oride 1/= i !ro!"n )a ,iitor domnitor !e A+. I. C"(a. A#t'e+ $n "rma #)r"tin"ri+or de#'"rate $n #a+a 4E+e'ant4 $n a)eeai noa!te A+. I. C"(a e#te a))e!tat )" 4ma2oritate a%#o+"t4 1/1 )andidat +a domnia Mo+do,ei. L")r"+ a)e#ta #e datora !o!"+aritii #a+e )ti-ate mai a+e# $n "rma demi#iei din '"n)ia de !r)+a%. Iat )e #!"ne @i)tor P+a)e )on#"+"+ 'ran)e( re'eritor +a a+e-erea +"i C"(a& 4Era "n 'a!t nea"(it )a # 'ie a+e# domn o !er#oan din a'ara mari+or 'ami+ii )are a" domnit. N"mirea )o+one+"+"i C"(a a 'o#t ex!re#ia )ea mai ade,rat a #entiment"+"i naiona+41//. Dei !artida "nioni#t $+ de#emna#e !e C"(a dre!t )andidat a+ ei !entr" domnia Mo+do,ei Ana#ta#e Pan" ,a #tr"i $n !roie)t"+ #" )are era a)"m mai )on)i# de a de#emna "n domnitor #trin. E+ !re(int !roie)t"+ !e 6 ian"arie 1789 dat $n )are C"(a era de2a n"mit !entr" )andidat"ra de domnitor.1/; 0n (i"a de 8 ian"arie 1789 Ad"narea e+e)ti, a Mo+do,ei a+e-e dre!t domnitor a+ rii Mo+do,ei !e A+. I. C"(a )" "nanimitate de ,ot"ri 'a!t )are !rod")e mare ent"(ia#m $n ar.1/6 0n a)eeai (i domnitor"+ A+. I. C"(a de!"ne 2"rmnt"+ $naintea Ad"nrii& 4L"r $n n"me+e Prea#'intei Treimi i $n 'aa rei me+e ) ,oi !(i )" #'inenie dre!t"ri+e i intere#"+ Patriei ) ,oi 'i )redin)io# Con#tit"iei $n text"+ i $n #!irit"+ ei ) $n toat domnia mea ,oi !ri,e-1ea +a re#!e)tarea +e-i+or !entr" toi i $n toate "itnd toat !ri-onirea i toat "ra i"%ind deo!otri, !e )e+ )e m-a i"%it i !e )e+ )e m-a "rt nea,nd dinaintea o)1i+or mei
119 1/=

@. CURTICAPEANU 6poca lui +uza 3od, ... !. ;B. Ibidem !. ;7. 1/1 Ibidem !. 6=. 1// L. .OICU E1. PLATAN A+. OU., +uza 3od in memoriam ... !. 1=6. 1/; Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza, ..., !. 9B. 1/6 Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza ... !!. 1=6-1=8.

/7

de)t %ine+e i 'eri)irea naiei romne. Aa D"mne(e" i )om!atrioii mei #-mi 'ie $ntr" a2"tor41/8. D"! a!roximati, trei #!tmni $n (i"a de /6 ian"arie 1789 Ad"narea e+e)ti, din ara Romnea#) a+e-e domnitor a+ rii Romneti tot !e A+. I. C"(a )are a))e!t )" 4mndrie i re)"notin41/B. A)t"+ de +a /6 ian"arie 1789 a,ea # na#) mare %")"rie $n inimi+e t"t"ror romni+or de o !arte i de a+ta a Car!ai+or. A+e-erea +"i A+. I. C"(a )a domn a+ am%e+or !rin)i!ate romne n" a,ea # 'ie doar tri"m'"+ ideii "nirii )i i "n !rim i im!ortant !a# !entr" !o!or"+ romn )tre !ro-re# i )tre "n #tat "nitar modern de a)eea era !rimit )" atta ent"(ia#m i %")"rie. 0n "rma a)e#t"i 'a!t $n /8 ian"arie 1789 !reedinte+e Ad"nrii E+e)ti,e din ara Romnea#) a+)t"iete o de+e-aie 'ormat din C+ement e!i#)o!"+ de Ar-e Ni)o+ae Eo+e#)" A+. F+ore#)" C. A. Ro#etti .a. )e ,a !+e)a +a Iai !ent" a !re(enta domnitor"+"i C"(a a)t"+ a+e-erii #a+e )a domnitor a+ rii Romneti. La rnd"+ ei Ad"narea e+e)ti, mo+do,ean trimi#e +a .")"reti o de+e-aie #imi+ar a+ )rei !"rttor de )",nt a 'o#t M. Ho-+ni)ean".1/C La data de 7 'a%r"arie 1789 A+. I. C"(a ,ine +a .")"reti "nde !rimete $n#emne+e $n,e#tit"rii de )ond")tor "ni) a+ Prin)i!ate+or Romne1/7 i n" $ntr(ie $n a-i $n)e!e a)ti,itatea $n a-i $nde!+ini datoria de domnitor. D"! a+e-erea #a )a domnitor $n am%e+e !rin)i!ate "rma # #e 'a) demer#"ri !entr" $n'!t"irea Unirii. 0n a)e#t #en# o de+e-aie mo+do,ean )ond"# de C. Ne-ri a !+e)at +a Con#tantino!o+ $ntre 16 i 17 ian"arie #!re a o%ine !otri,it Con,eniei de +a Pari# $n,e#tit"ra +"i C"(a de )tre #"+tan. A)e#tei de+e-aii +a #)"rt ,reme i #e a+t"r de+e-a ia m"ntean )ond"# de I. I. Fi+i!e#)". D"! m"+te tratati,e T"r)ia i A"#tria a" re)"no#)"t $ndoita a+e-ere a +"i C"(a.1/9 0n "rma a)e#t"i a)t de re)"noatere #"nt trimi#e $n ar )e+e do" 'irmate de $n,e#tit"r a domnitor"+"i +a Iai i +a .")"reti !rin doi re!re(entani ai Porii. Ceremonii+e de !redare a" a,"t +o) +a ; i re#!e)ti, 7 o)tom%rie 1789 $ntr-"n )adr" 'oarte di#)ret intenionat a+e# aa #!re a n" #e arta im!ortana a)e#tei 'orma+iti.1;=

Marian TEFAN E. D. ISCRU i Sanda RACO@ICEANU *lexandru Ioan +uza, primul domn al 7rincipatelor 9nite, $n re,. FMa-a(in i#tori)G an"+ I@ nr. ;>;B? 19C= !!. 1=-11 a!"d @. CURTICAPEANU op. cit. !. 61. 1/B @. CURTICAPEANU 6poca lui +uza 3od, ... !. 81. 1/C Ibidem !. 8C. 1/7 Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza, ... !. 1=8. 1/9 Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. C;. 1;= Ibidem !. CC.
1/8

/9

.")"ria a)e#t"i 'a!t e#te $m!rtit +a "ni#on de romnii de !ret"tindeni att din ar )t i din a'ara -ranie+or. 0n !+an extern !"teri )a Frana R"#ia Sardinia Pr"#ia a" )on#imit am !"tea #!"ne d"%+a a+e-ere a +"i C"(a& !entr" R"#ia a)e#t 'a!t $n#emna $ntrirea #tat"+"i romn i im!+i)it #+%irea T"r)iei +")r" !e )are i-+ dorea: Sardinia a,ea intere#e #imi+are "rmrind 'ormarea "n"i #tat ita+ian "nitar: Pr"#ia n" a,ea ni)i"n moti, # n" re)"noa#) a+e-erea anta-oni#m"+ #" 'a de A"#tria era )" att mai m"+t "n moti, !entr" re)"noatere.1;1 Odat re)"no#)"t d"%+a a+e-ere a domnitor"+"i att de !"terea #",eran )t i de !"teri+e -arante "rmtor"+ idea+ !o+iti) era o%inerea "nirii de!+ine. A tre%"it # mai trea) $n) doi ani $n )are #-a" !"rtat m"+te tratati,e $n# $n )e+e din "rm d"! e'ort"ri )on#idera%i+e +a /= noiem%rie 17B1 #e a))e!t Unirea de!+in.1;/ La )te,a (i+e d"! a)e#t 'a!t $n 11 de)em%rie 17B1 A+. I. C"(a ro#te te 4Pro)+amaia )tre nai"ne4 ad")nd"-+e romni+or +a )"notin $n mod o'i)ia+ i(%nda )ea mare Unirea de!+in& 4Unirea e#te $nde!+init naiona+itatea romn e#te $ntemeiat. A)e#t 'a!t mre dorit de -eneraii+e tre)"te a)+amat de )or!"ri+e +e-i"itoare )1emat )" )+d"r de noi #-a re)"no#)"t de 0na+ta Poart i de P"teri+e -arante i #-a $n#)ri# $n datini+e nai"ni+or... 0n (i+e+e de 8 i /6 ian"arie ai de!"# toat a ,oa#tr $n)redere $n a+e#"+ nai"nei ai $ntr"nit #!erane+e ,oa#tre $ntr-"n #in-"r domn: a+e#"+ ,o#tr" , d a#t(i o #in-"r Romnie.41;;

C+,-'(.#. III: BISERICA ORTODOX ROM/N SUB AL0 I0 CUZA


Se)o+"+ a+ DID-+ea #e $n#)rie $n I#toria .i#eri)ii Ortodoxe )a 'iind "n"+ dintre )e+e mai $n#emnate #e)o+e. 0n a)ea#t !erioad a!roa!e toate .i#eri)i+e ortodoxe naiona+e din Penin#"+a .a+)ani) $i )ti- inde!endena de,enind a"to)e'a+e& .i#eri)a Ere)iei >/9 i"nie 178=? .i#eri)a Ser%iei >/= o)tom%rie 17C9? .i#eri)a Romn >/8 a!ri+ie 1778?. Dei

1;1 1;/

Ibidem !. C9. Dan .OEDAN 7e urmele lui *l. Ioan +uza ... !. 1/C. 1;; Con#tantin C. EIURESCU, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. 9C.

;=

a"to)e'a+e .i#eri)i+e ortodoxe naiona+e 'ormea( o #in-"r .i#eri)& "na #'nt #o%orni)ea#) i a!o#to+ea#) .i#eri) a +"i <ri#to#.1;6 Prin)i!i"+ )e +ea- toate .i#eri)i+e ortodoxe $ntre e+e e#te ortodoxia adi) drea!ta )redin mani'e#tat !rin re#!e)tarea )" #'inenie a do-me+or a Tradiiei i a )anoane+or ,e)1ii .i#eri)i e)"meni)e. 0n r#rit"+ E"ro!ei #e)o+"+ a+ DID-+ea e re)"no#)"t )a #e)o+"+ redete!trii !o+iti)e i naiona+e i $n)e!"t"+ "nei mari rea+i(ri #o)ia+e )"+t"ra+e i e)onomi)e. P"tem #!"ne ) a)"m .i#eri)a ortodox e#te .i#eri) "ni,er#a+ att din !"n)t de ,edere do-mati) i i#tori) )t i din !"n)t de ,edere -eo-ra'i). .i#eri)a Ortodox R"# )ea mai mare .i#eri) Ortodox re#!e)ti, Stat"+ r"# )e+ mai !"terni) din R#rit"+ E"ro!ei $n a)e#t #e)o+ a #!ri2init !o!oare+e ortodoxe din .a+)ani $n e'ort"ri+e +or de a #e e+i%era de #"% #t!nirea t"r)ea#). 0n a)e#t #en# $n 1716 a +"at 'iin +a Ode##a So)ietatea #e)ret Eteria a )r"i #)o! era "nirea t"t"ror !o!oare+or )retine din T"r)ia e"ro!ean $ntr-o +"!t )om"n !entr" )")erirea inde!endenei +or naiona+e. 0n tim!"+ a)e#tei +"!te m"+i )redin)ioi ortodo)i a" !+tit )" ,iaa. La 1= a!ri+ie 17/1 +a !oarta %i#eri)ii Patriar1iei din Con#tantino!o+ !atriar1"+ e)"meni) Eri-orie a+ @-+ea >1717-17/1? $m!re"n )" a+i 1/ mitro!o+ii i e!i#)o!i !reoi i n"meroi )redin)ioi #"nt #!n("rai de )tre t"r)i. 0n data de / #e!tem%rie 17/9 !rin !a)ea de +a Adriano!o+ Ere)iei $i e#te re)"no#)"t inde!endena: tot at"n)i a mai 'o#t re)"no#)"t a"tonomia Ser%iei i a"tonomia admini#trati, a Prin)i!ate+or d"nrene M"ntenia i Mo+do,a. 0n #)1im% Frana )are o%in"#e $n) din 1C8C re)"noaterea dre!t"ri+or re+i-io#-+atine +a Lo)"ri+e S'inte !rin L"do,i)-Na!o+eon III .ona!arte >178/-17C=? d")e !e !+an extern o !o+iti) 'a,ora%i+ )ato+i)i#m"+"i. A#t'e+ $n 178B +a in#i#tena P"teri+or e"ro!ene #"+tan"+ A%d"+ Me-id >17;9- 17B1? d "n edi)t im!eria+ n"mit <atti-<"maQ"n )are e#te o #)ri#oare a"to-ra' !rin )are )on'irm dre!t"ri+e a)ordate t"t"ror .i#eri)i+or )retine din im!eri"+ t"r). 0n "rma a)e#t"i 'a!t romano-)ato+i)ii #!ri2inind"-#e !e ri+e )ato+i)e a" )"tat o #!e)"+ $n 'a,oarea )ato+i)i#m"+"i +i%erti+e a)ordate de Im!eri"+ Otoman )retini+or ortodo)i $n)e!nd o !ro!a-and inten# $n .a+)ani i $n Orient"+ A!ro!iat $n da"na .i#eri)ii Ortodoxe. C" toate a)e#tea )ato+i)ii n" #-a" !"t"t %")"ra de "n #"))e# $n !ro!a-anda +or.1;8

1;6 1;8

Pr. Pro'. I. RAMUREANU Istoria Bisericeas 9niversal ,o+.II E.I...M...O.R. .")"reti 199; !. 6/C. Pr. Pro'. I. RAMUREANU Istoria Bisericeas 9niversal ... !. 6/C.

;1

Ortodoxia a rma# de ne(dr"n)inat #"!ortnd #e)o+e de-a rnd"+ "mi+in i #"'erin n#)nd martiri i #'ini.

III010R%.+-+ B-1%!-*3 S'+', 4& '-$,#. .#- A.%9+&)!# I(+& C#:+


III01010 P!-$%.% 1*6-$>3!- 4& 2-++ >-1%!-*%+1*3 0n)e!"t"+ an"+"i 1789 a,ea # $n#emne "n no" $n)e!"t !entr" romnii din )e+e do" Prin)i!ate Mo+do,a i ara Romnea#) a,ea # mar)1e(e "n no" )a!ito+ $n i#toria !o!or"+"i i a Stat"+"i romn. Prin "nirea )e+or do" Prin)i!ate romne $n ian"arie1789 $ntr-o #in-"r "nitate #"% domnia +"i A+. I. C"(a #-a de#)1i# )a+ea "nor !ro'"nde tran#'ormri $n ,iaa !o+iti) e)onomi) #o)ia+ i )"+t"ra+ a #tat"+"i naiona+ romn modern. Fa!t"+ a)e#ta a,ea # in'+"ene(e $n e-a+ m#"r i mer#"+ ,ieii %i#eri)eti din no"+ #tat. Oamenii !o+iti)i )o+ii $n )ea mai mare !arte $n O))ident -",erne+e ,enite +a )ond")erea rii d"! Unire im!"n #)1im%ri i $n ,iaa .i#eri)ii. Toate a)e#tea $n# 'r a ine )ont de tre)"t de )e+e mai m"+te ori 'r a )on#"+ta !er#oane+e a,i(ate din )ond")erea .i#eri)ii )e inea" +a ,e)1i+e datini i )anoane i 'r a ine #eam de S'nta Tradiie a .i#eri)ii Ortodoxe Romne. N" de !"ine ori #-a $ntm!+at )a #"% $nr"rirea "nor idei #trine # #e #,rea#) +")r"ri ne$n-d"ite de !ra,i+a %i#eri)ea#) # ad") ino,aii !rime2dioa#e %"ne+or !redanii i rnd"ie+i )+"-reti ori # #e ia m#"ri e,ident !otri,ni)e Ortodoxiei noa#tre romneti.1;B D"! )"m %ine #e tie !n +a "nirea )e+or do" Prin)i!ate e+e 'orma" do" ri #e!arate )" domni i -",erne #e!arate: tot aa i .i#eri)a era a+)t"it din do" "niti )anoni)e de #ine #tttoare )" or-ani(aia i ierar1ia +or. Ce+e do" mitro!o+ii a Un-ro,+a1iei re#!e)ti, a Mo+do,ei #e $n'rea" doar $n #!irit"+ ortodox $n re#t era" tota+ #e!arate. 0n 'r"ntea Mitro!o+iei Un-ro,+a1iei !#torea mitro!o+it"+ Ni'on >178=-17C8? iar e!ar1ii+e #"'ra-ane era" !#torite de e!i#)o!ii& +a Rmni) era Ca+ini) >178=-1789? i +a Ar-e era C+ement >178=-17B/?. S)a"n"+ mitro!o+itan din Mo+do,a era o)"!at de mitro!o+it"+ So'ronie Mi)+e#)" >178=-17B/? a,nd $n e!ara1ii+e #"'ra-ane n"mii e!i#)o!i !e& e!i#)o!"+ Ne)tarie <erme(i" Sotira!o"+o# +a Roman >178B-17B6? iar +a <"i !e Ca+ini) Mi)+e#)" <ari"!o+eo# >178717B1? "rmat de Me+)1i#ede) te'ne#)" >17B1-17B6?.
Pr. Pro'. E1eor-1e I. MOISESCU Pr. Pro'. te'an LUPA Pr. Pro'. A+exandr" FILIPACU Istoria Bisericii om!ne ,o+ II E.I...M...O.R. .")"reti 198C !. 699.
1;B

;/

C" toate ) $n tim!"+ domniei +"i C"(a #e im!"n m"+te #)1im%ri .i#eri)ii i a" +o) m"+te #)1im%ri $n .i#eri) $n )eea )e !ri,ete #)a"n"+ mitro!o+itan i #)a"ne+e e!i#)o!a+e tre%"ie # menionm ) !e tot !ar)"r#"+ domiei +"i A+. I. C"(a n" #-a" ')"t a+e-eri de mitro!o+ii #a" e!i#)o!i: $n )a("+ ,a)antrii "nor #)a"ne e+e a" 'o#t o)"!ate doar de +o)iitori "rmnd )a din 17B8 # 'ie o)"!ate de ierar1i n"mii !rin de)ret domne#). 1;C S ,edem $n# )are a" 'o#t !rime+e #)1im%ri )on)rete i )"m #-a" de#'"rat e,enimente+e. Prim"+ a)t #,rit de -",ern"+ +"i A+. I. C"(a a 'o#t n"mirea !rin de)ret domne#) 'r )on#immnt"+ mitro!o+it"+"i Ni'on a ar1imandrit"+"i Dioni#ie Romano +o)iitor a+ e!i#)o!"+"i Fi+otei a+ ."("+"i )are #e $m%o+n,i#e. A)e#t 'a!t #-a !etre)"t +a data de 19 i"nie 1789. N"mirea a)e#t"ia !e #)a"n"+ e!i#)o!a+ a+ ."("+"i a a,"t $n# i "n #)o! a#)"n#& e+ !rimi#e #ar)ina )a om de $n)redere a domnitor"+"i # ad"ne ,enit"ri+e %neti a+e 'o#t"+"i ierar1 i # +e dea -",ern"+"i. A#t'e+ $n ,i#tieria Stat"+"i intr o #"m de a!roa!e do" mi+ioane +ei re!re(entnd $ntrea-a a,ere a e!i#)o!"+"i Fi+otei.1;7 La #)"rt tim! d"! a)ea#ta -",ern"+ din Mo+do,a a 1otrt )on'i#)area a,eri+or mn#tiri+or )1ino,ia+e& Neam Se)" A-a!ia @rate) Adam i @orona iar moii+e )e +e deine" +e-a" tre)"t #"% admini#trarea Mini#ter"+"i C"+te+or. A)e#t +")r" a d"# +a de#'iinarea ate+iere+or mn#tireti. Totodat #-a" +"at ti!o-ra'ii+e exi#tente +a mn#tirea Neam i +a Mitro!o+ie #-a" in#tit"it )omitete admini#trati,e !e +n- e-"men $nto)mind"#e %"-ete !entr" 'ie)are mn#tire.

III01020 C(&?.-*'#. )-&'!% C#:+ - $-'!(,(.-'#. S(?!(&-% M-*.%1*# S)1im%ri+e ma2ore din )adr"+ .i#eri)ii +-a" ')"t !e mitro!o+it"+ Mo+do,ei So'ronie Mi)+e#)" # rea)ione(e a#t'e+ $n #e!tem%rie 1789 #)rie domnitor"+"i "n !rote#t a)"(nd"+ !entr" )on'i#)area a,eri+or mn#tiri+or $n )a"( i de ,tmarea dre!t"ri+or .i#eri)ii. P+n-erea $n# i-a 'o#t re#!in# #)ri#oarea 'iind"-i $na!oiat !rin Mini#ter"+ C"+te+or )are totodat +-a a,erti(at ) da) n" #e ,a o!ri )" !rote#te+e )a!"+ Stat"+"i $+ ,a trata )a !e "n )+"-r de rnd. Dim!otri, atit"dinea mitro!o+it"+"i n" #-a #)1im%at !oate i datorit 'a!t"+"i ) $n data de ; mai 17B= Mi1ai+ Ho-+ni)ean" $n #ar)ina #a de a 'orma -",ern"+
Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne,,o+. ; E. I...M...O.R. .")"reti 1971 !. 11;. 1;7 Pr. Pro'. E1eor-1e I. MOISESCU Pr. Pro'. te'an LUPA Pr. Pro'. A+exandr" FILIPACU Istoria Bisericii om!ne ... !. 699.
1;C

;;

!ro!"ne !e ar1imandrit"+ Me+)1i#ede) te'ne#)" mini#tr" a+ De!artament"+"i C"+te+or. A)e#t +")r" era -re" de admi# de )tre mitro!o+it"+ So'ronie Mi)+e#)" %oier de neam i !reedinte #tatorni) a+ Ad"nrii De!"tai+or )a "n )+eri) #ra) i mai mi) de)t e+ $n )eea )e !ri,ete trea!ta ierar1iei %i#eri)eti dei era "n om de mare )"+t"r # 'ie n"mit $ntr-o '"n)ie aa de $na+t. S re,enim $n# +a 'a!te+e )e a" "rmat $n "rma re'"("+"i !+n-erii #a+e mai #"# amintite. 0n martie 17B= mitro!o+it"+ $naintea( "n !rote#t Ad"nrii rii !+n-nd"-#e de !"#tiiri+e !e )are -",ern"+ +e-a ')"t $ntr" )e+e %i#eri)eti $n# tot 'r re("+tat. Ceea )e a #!orit i mai m"+t ten#i"nea dintre domnitor i mitro!o+it a" 'o#t e,enimente+e )e #-a" #)"r# $n "rmtoare+e +"ni de (i+e. 0n 1B a"-"#t 17B= !rin ordonana domnea#) mn#tiri+e Do+2eti i Oa-a,ia !re)"m i a+te ;1 de #)1it"ri #"nt de#'iinate. @ie"itorii +or #"#!e)tai ) ar 'i 'o#t )+"-rii $m!otri,a )anoane+or i a)"(ai de o !"rtare $n a'ara mora+ei )retine #"nt d"i $n a+te )1ino,ii. .i#eri)i+e mn#tiri+or i )+diri+e din 2"r a" 'o#t tran#'ormate $n %i#eri)i de mir o#!i)ii !entr" )eretorii in,a+i(i )o+i #teti #a" ae(minte o%teti. D"! a+te do" +"ni $n 19 o)tom%rie 17B= A+. I. C"(a !rom"+- +e-ea 4re+ati, +a taxa de tran#mitere a#"!ra !ro!rieti+or ae(minte+or !"%+i)e4 !rin )are #e !re,edea o tax de 1= R !e an din ,enit"+ net a+ 4!ro!rieti+or nemi)toare a+e mitro!o+ii+or e!i#)o!ii+or mn#tiri+or $n)1inate i ne$n)1inate )" metoa)e+e +or a+ )1ino,ii+or mn#tiri+or i %i#eri)i+or de #"% di'erite t"te+e a+ #eminarii+or !re)"m i a+ ori)r"i a+t ae(mnt de %ine'a)ere41;9. Da) a)e#te m#"ri '"#e#er +"ate $n Mo+do,a e+e n" ,or 'i #in-"re+e a+te+e a#emntoare "rma#er i $n ara Romnea#) "nde "n n"mr mai mare de mn#tiri i #)1it"ri a" de,enit %i#eri)i de mir )+diri+e +or 'iind tran#'ormate $n )o+i i ae(minte de a#i#ten #o)ia+. 0n 19 o)tom%rie 17B= $n "rma 2"rna+"+"i $n'!t"it de Con#i+i"+ de Minitri ,otat de Ad"nare i $ntrit de domnitor ,enit"ri+e )"m"+ate $n "rma #e)1e#trri+or a,eri+or mn#tireti intr $n ,i#tieria Stat"+"i. P"# $n 'aa "nor a#t'e+ de m#"ri mitro!o+it"+ So'ronie ia atit"dine do,edind"-#e a 'i "n"+ din )ei mai $n,er"nai !otri,ni)i ai domnitor"+"i. R#!"n#"+ domnitor"+"i n" $ntr(ie # a!ar artnd ) )1iar da) mitro!o+it"+ e#te #t!n !e tre%"ri+e %i#eri)eti $n )e+e +"meti e+ n" !oate 'i de)t a#)"+ttor i #"!"#. C" ta)t di!+omati) $n 'aa t"t"ror dre-tori+or rii ad"nai +a re)e!ia dat +a !a+at"+ domne#) din Iai domnitor"+ C"(a
Ni)o+ae ER.ANESCU, '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an LDDD@III nr. ;-6 19C= !. ;88
1;9

;6

ro#tete o )",ntare adre#nd"-#e i mitro!o+it"+"i (i)nd"-i& 4Sara ,-a $n)redinJat toia-"+ ar1i!#tore#) )a #-o )ond")eJi !e )a+ea mora+ Ki a mnt"irii #"'+eteKti. E" #"nt )on,in# ) Prea S'inJia @oa#tr a,eJi )onKtiinJa a)e#tor mari Ki 'r"moa#e dorinJe: dar #"nteJi r" $n)on2"rat Ki r" #'t"it. De +a "n tim! $n)oa)e )+er"+ $na+t a !r#it )" tot"+ mi#i"nea #a. 0n +o) de a 'i )e+ dinti a da exem!+"+ re#!e)t"+"i )tre +e-e Ki a"toritate e+ #-a !"# $n #tare de re,o+t. N" ,om to+era o a#emenea #tare de +")r"ri 2i-nitoare 'eri)irei Ki !ro-re#"+"i Jrii. Tre%"ie )a $n ,iitor )a!ete+e )e+e mai $ndrtni)e # #e #"!"n +e-ei4.16= Mai m"+t de att amintete mitro!o+it"+"i 'a!t"+ ) #-a $m!otri,it tot tim!"+ $n)er)ri+or minitri+or de a introd")e mora+a i di#)i!+ina $n mn#tiri ) a !rote#tat )nd a 'o#t de#tit"it #tare"+ mn#tirii Neam -#it ,ino,at $n mai m"+te !ri,ine )nd -",ern"+ a !ede!#it !e r(,rtii i n" $n "+tim"+ rnd 'a!t"+ ) a e,itat a #erma (i"a onoma#ti) a domnitor"+"i !r#ind reedina. Iat )e #!"ne A+. I. C"(a& 4Ca #im!+" indi,id e" n" )er i n" am tre%"in de r"-)i"ni de )omand i ')"te 'r ,oie $n# )a e' a+ Stat"+"i )er i !retind )a mitro!o+it"+ Mo+do,ei # #e roa-e !entr" domn"+ romni+or4.161 0n )e+e din "rm A+. I. C"(a a)"( !e mitro!o+it !entr" a%"("+ de#!ririi )#torii+or 4$n )are toate +e-i+e i )e+e d"mne(eieti i )e+e omeneti #-a" )+)at $n !i)ioare4 de Di)a#teria Mitro!o+iei )are $n a)e+e ,rem"ri 2"de)a a#t'e+ de !ri)ini. 0n)1eie )",ntarea adre#nd"-#e +"i M. Ho-+ni)ean" )e era at"n)i mini#tr" a+ C"+te+or& 3 De a)eea domn"+e !re(ident a+ Con#i+i"+"i Ki mini#tr" de C"+t"ri ad-interim ne ,edem #i+iJi a , arta nem"+J"mirea noa#tr !entr" mo+tatea Ki ind"+-enJa )" )are aJi r%dat #tarea de ne#"%ordonare $n )are #-a" !"# "nii din mem%rii )+er"+"i $na+t )1iar de mine ,eJi +"a m#"ri+e )e+e mai ener-i)e !entr" )a +e-ea Ki a"toritatea # 'ie re#!e)tate de toJi 'r deo#e%ire4.16/ 0n "rma t"t"ror a)e#tor $n,in"iri +a C noiem%rie 17B= mitro!o+it"+ So'ronie a 'o#t #"#!endat din '"n)ie !ro!"# #!re a 'i 2"de)at i trimi# $n #"r-1i"n +a mn#tirea S+atina iar #)a"n"+ mitro!o+itan a 'o#t o)"!at de ar1iere"+ Me+etie Sinadon )e a )rm"it Mitro!o+ia !n $n C mai 17B;. Iat $nto)mai re+atarea mare+"i i#tori) romn Ni)o+ae Ior-a re'eritor +a a)e#te $n,in"iri& 3Mitro!o+it"+ So'ronie )are de#i-"r ) n" i"%ia !e @od-C"(a n" era $n# om # de#)1id r(%oi" )" nimeni. Dar )nd )a $n .")o,ina $m!rat"+"i Io#i' o )omi#i"ne mixt )er)eta 'e+"+ de admini#traie $n o%te2itii+e mo+do,eneti $+ -#i r" i dd" !ri+e2 mini#tr"+"i # !ron"ne +"area $n !o#e#ie a $ntre-ii +or a,eri )nd )ea mai mare !arte din #)1it"ri '" $n)1i# !rintrT"n #im!+" ,ot a+ Ad"nrii mo+do,eneti )1emnd"-#e )eritori #a"
Pr. Pro'. E1eor-1e I. MOISESCU Pr. Pro'. te'an LUPA Pr. Pro'. A+exandr" FILIPACU Istoria Bisericii om!ne ... !. 8=1. 161 Ibidem !. 18/. 16/ A+exandr" D. DENOPOL Domnia lui +uza 3od ,o+. I IaKi 19=; !. 1B8.
16=

;8

)o+ari $n )1i+ii+e -oa+e Mitro!o+it"+ tre%"i # ,or%ea#) !rin $ntin#a $ntemeiata i 'r"moa#a !+n-ere !e )are n" n"mai )a ar1iere" )i )a i %"n !atriot romn i"%itor de neam"+ #" o #)ria $n Se!tem%re 1789. Ca "rmare e+ '" %r"#)at -ro#o+an i a!oi #"#!endat !entr" nea#)"+tare trimind"-+ $n #"r-"n +a S+atina +"i @eniamin. I #e ad"#e $n,in"irea ) #Ta 2")at )" anatema $m!otri,a '"n)ionari+or erii admini#tratori +a mn#tiri: ) nTa ,r"t # #)oat !e #tare"+ din Neam ) !ro,o)a#e o mi) r#)oa+ $n mn#tire 5 #tare"+ "n "itat de #ine i "n a-ent r"#e#) r"!#e#e !a2"ra erii de de-a#"!ra +o)a+"+"i de )oa+ de )are tim ) de m"+t ,oia # #)a!e: - ) n" ,rea # 'a) Te-De"m de (i"a Domn"+"i: ) ,inde de#!renii+e !e %ani ) #'inete !reoi 'r #t"dii+e din )o+i+e de )ate)1i#m )are '"#e#er or-ani#ate $n toate e!ar1ii+e +a 1788.416; Se "rmrea de#)1iderea !ro)e#"+"i mitro!o+it"+"i So'ronie a)"(at de 4i+e-a+iti4. 0n %a(a arti)o+"+"i 61; din Re-"+ament"+ Or-ani) "rma # #e 'orme(e "n )om!+et de 2"de)at din 1/ ar1ierei. 0n a)e#t #en# +a 1 de)em%rie 17B= mini#tr"+ C"+te+or i a+ In#tr") i"nii P"%+i)e din Mo+do,a A. Roma+o #)rie mitro!o+it"+"i Ni'on de +a .")"reti #!re a-i trimite 6 ar1ierei +a Iai !entr" a )om!+eta n"mr"+ de 2"de)tori )er"i totodat !ro!"nnd"-i a !rimi !reedenia tri%"na+"+"i de 2"de)at. L")rri+e a" )!tat $n# o a+t $ntor#t"r. 0n C de)em%rie 17B= M. Ho-+ni)ean" a !re(entat )a("+ mitro!o+it"+"i So'ronie Mi)+e#)" $n 'aa Ad"nrii E+e)ti,e din Mo+do,a !ro!"nnd )a e+ # 4#e trimeat #!re a 'i #t"diat de o )omi#ie de 8 mem%ri a+ei din #n"+ ei4. 166 0n "rma #"#!endrii mitro!o+it"+"i So'ronie -",ern"+ #-a ,("t !"# $n 'aa "nor a)"(aii -ra,e a#t'e+ ) Mi1ai+ Ho-+ni)ean" $i d demi#ia $n 1C ian"arie 17B1. No"+ -",ern )ond"# de Ana#ta#ie Pan" !ro!"ne # !rimea#) dimi#ia mitro!o+it"+"i ren"nnd a#t'e+ +a !ro)e# i domnitor"+ a 'o#t de a)ord. A#t'e+ ia #'rit 42"de)ata4 mitro!o+it"+"i So'ronie )are tre)e +a Domn"+ $n 17 mai 17B1 4e+ tre)ea $naintea a+t"i 2"de)tor mai )1emat #-+ $ntre%e )"m a !#torit t"rma )e-i '"#e#e $n)redinat. Ni)i m)ar )ea mai #im!+ !iatr de mormnt n" arat "nde #e odi1nete a)e#t 'i" de %oier mare )are #tt"#e m"+i ani de (i+e $n 'r"ntea .i#eri)ii mo+do,ene4.168

III020 R%?(!$%.% .#- A.0 I0 C#:+


III02010 O!"+&-:+!%+ *(.-.(! '%(.("-*%

Ni)o+ae IOREA Istoria Bisericii om!neti i a vieii reli#ioase a rom!nilor ,o+. II ed. a II-a Ed. Mini#ter"+"i de C"+te .")"reti 19;= !!. /79-/9=. 166 Ni)o+ae ER.ANESCU, '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. ;87. 168 Ni)o+ae IOREA Istoria Bisericii om!neti ed. a II-a Ed. Mini#ter"+"i C"+te+or i In#tr")i"nii P"%+i)e .")"reti 19;/ !. /91.
16;

;B

Un a+t domeni" a+ .i#eri)ii )e a #"'erit modi'i)ri $n tim!"+ domnitor"+"i A+. I. C"(a a 'o#t $n,mnt"+ teo+o-i). 0n) din 1789 -",ern"+ domnitor"+"i a $n)e!"t # #e o)"!e i de )o+i+e teo+o-i)e. Prin "rmare +a 18 de)em%rie 1789 )o+i+e )ate1eti)e din Mo+do,a a" 'o#t )onto!ite )" )o+i+e !rimare. 0n a)e#t 'e+ !re#ti-i"+ #eminarii+or a )re#)"t 'iind #in-"re+e )o+i rma#e !entr" !re-tirea !reoi+or. Mai a!oi a)e#tea tre) #"% )ond")erea Mini#ter"+"i In#tr")i"nii #"'erind #)1im%ri ma2ore 'iind reor-ani(ate. Tot at"n)i #-a o!rit 1irotonirea !reoi+or )e n" a,ea" o !re-tire teo+o-i). 0n Mo+do,a #!re exem!+" !e )nd M. Ho-+ni)ean" era mini#tr" a+ )"+te+or !e +a $n)e!"t"+ an"+"i 17B= a 'o#t $nto)mit o )omi#ie )e )"!rindea i 'ee %i#eri)eti )e !re,edea& toate )e+e trei #eminarii din Mo+do,a 5 So)o+a Roman i <"i 5 # ai% )"r# in'erior ex)e!ie ')nd tot"i #eminar"+ de +a <"i )are a,ea i "n )"r# #"!erior >$n tota+ o!t )+a#e? +a )are #e !reda !e +n- di#)i!+ine+e teo+o-i)e i i +im%i+e )+a#i)e tiine+e !ra)ti)e >a-ronomia i medi)ina !o!"+ar? i tiine+e rea+e >matemati)a 'i(i)a )1imia?. Tot ai)i #e !are ) a '"n)ionat i o 'a)"+tate de teo+o-ie. 0n a)e+ai an $n# $n toamn $n )adr"+ Uni,er#itii din Iai $n'iinat tot $n 17B= Fa)"+tatea de teo+o-ie $i de#)1ide )"r#"ri+e +a /B o)tom%rie 17B= '"n)ionnd !n $n 17B6. De%"t"+ $+ 'a)e )" "n n"mr de 16 #t"deni $n#)rii $n an"+ I iniiai $n taine+e tiinei de )tre !ro'e#orii Ar1ierei Fi+aret S)ri%an i @+adimir S"1o!an mai tr(i" a+t"rnd"-#e i Ar1imandrit"+ Me+)1i#ede) te'ne#)" $n#r)inat )" $nto)mirea "n"i 4!ro-ram !entr" $m!rirea !e ani a materii+or416B de $n,mnt )e #e !reda" ai)i. 0n a)e+ai tim! $n ara Romna#) -",ern"+ domnitor"+"i C"(a ia m#"ri !entr" reor-ani(area #eminarii+or de ai)i. 0n n"mr de !atr" #it"ate +a .")"reti Rmni) ."(" i Ar-e #eminarii+e era" in'erioare )e+or din Mo+do,a din !"n)t de ,edere a+ !ro-ramei )o+are i a d"ratei )"r#"ri+or: toate a,ea" doar )"r# in'erior +i!#ind #t"di"+ +im%i+or romn 'ran)e( -rea) +atin !re)"m i a+ i#toriei i matemati)ii. 0n dorina $m%"ntirii !ro-ramei de $n,mnt Mini#ter"+ C"+te+or a !ro!"# Mitro!o+iei in#tit"irea "nei )omi#ii )e a,ea # )on#tate #tarea #eminarii+or. A#t'e+ Eeor-e R"rean" i Ino)1entie C1i"+e#)" n"mii de )tre Mini#ter re#!e)ti, Mitro!o+ie a" in#!e)tat #eminarii+e $n "rma )reia a" de!"# +a mitro!o+ie ra!oarte !ri,ind n"mr"+ #eminariti+or interni i externi )ondiii+e de admitere $n #eminar di#)i!+ine+e #t"diate $m!rirea ore+or et). Con#tatri+e n" a" 'o#t de+o) !+)"te reieind ) #tarea #eminarii+or e#te in)a!a%i+ de a #ati#'a)e tre%"ine+e. A#t'e+ +a ; a"-"#t 17B= +a de)i(ia Ad"nrii +e-i#+ati,e #eminarii+e tre) #"% #"!ra,e-1erea i admini#trarea Mini#ter"+"i C"+te+or i a+
16B

Ni)o+ae ER.ANESCU, '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. ;B=.

;C

In#tr")i"nii P"%+i)e. Tot at"n)i o )omi#ie in#tit"it de E'oria )o+i+or a $nto)mit "n 4Re-"+ament !entr" #eminarii4 $n 1B; de arti)o+e )e )"!rindea" di#!o(iii !ri,ind admini#trarea mora+ $ndatorri+e in#!e)tor"+"i i a+e !ro'e#ori+or admiterea e+e,i+or di#)i!+ina admini#traia materia+ datorii+e #!e)ia+e a+e i)onom"+"i datorii+e #e)retar"+"i i a+e medi)"+"i.16C Mai m"+t de att $n C noiem%rie 17B/ Con#i+i"+ de minitri a $n)er)at # 'a) o re'orm a 4$n,mnt"ri+or #eminari)eti4 !rin )are #e dorea )a toate #eminarii+e din ara Romnea#) # ai% a)eeai or-ani(are )a )e+e din Mo+do,a +")r" )r"ia i #-a o!"# mitro!o+it"+ Ni'on. A%ia d"! doi ani !rin +e-ea a#"!ra in#tr")i"nii de)retat +a 18 noiem%rie i !rom"+-at $n de)em%rie 17B6 $n,mnt"+ teo+o-i) a 'o#t or-ani(at "nitar $n )"!rin#"+ am%e+or Mitro!o+ii. Seminarii+e #e $m!art a)"m $n do" )ate-orii& -rad"+ I i -rad"+ II. Seminarii+e de -rad"+ I era" )om!"#e din !atr" )+a#e i '"n)iona" !e +n- 'ie)are e!ar1ie. Seminarii+e de -rad"+ II a,ea" a!te )+a#e i n" era" de)t $n .")"reti i Iai. Tot $n +e-ea in#tr")i"nii era" )"!rin#e i di#!o(iii !rin )are #eminarii+e "rma" # 'ie 4'ondate i $ntrein"te )" )1e+t"ia+a #tat"+"i4 'iind !"#e #"% 4in#!e)i"nea #"!erioar4 167 a Mini#ter"+"i C"+te+or. C1iriar1ii +o)"+"i era" $n#r)inai # 'a) 4in#!e)i"ni #!e)ia+e #"% a"toritatea mini#ter""+"i4 i a,ea" $ndatorirea de a 4!ri,e-1ea #tarea -enera+ i !ro-ram"+ #eminar"+"i din e!ar1ie4. Seminar"+ era )ond"# de "n dire)tor )+eri) )e a,ea datoria de a in#!e)ta #t"di"+ i exer)ii"+ re+i-io#. E+e,ii #eminariti #e a+e-ea" $n !rim"+ rnd din medi"+ r"ra+ o%+i-ai 'iind )a d"! terminarea #t"dii+or # #e 1irotonea#) $n )a( )ontrar "rma" # $na!oie(e )1e+t"ia+a #"!ortat de )ond")erea #eminar"+"i )" ei. Di#)i!+ine+e )are #e #t"dia" $n )e+e do" -rade de #eminarii era"& La seminariile de #radul I $n !rim"+ rnd #e #t"dia& )itirea #)rierea )ate1i#m"+ i-iena -ramati)a -eo-ra'ia i#toria i dre!t"+ admini#trati,: $n a+ doi+ea rnd era" #t"diate di#)i!+ina )a& 'i(i)a )1imia a-ronomia 1orti)"+t"ra ,iti)"+t"ra medi)ina !o!"+ar i ,eterinar noi"ni de +o-i) i#toria @e)1i"+"i i No"+"i Te#tament m"(i)a ,o)a+ i %i#eri)ea#) teo+o-ia mora+ i !a#tora+. Seminariile de #radul II mai )"!rindea" !e +n- toate a)e#tea i di#)i!+ine+e& teo+o-ia do-mati) dre!t"+ )anoni) a+-e%ra -eometria !+an !#i1o+o-ia retori)a +atina -rea)a i me)ani)a e+ementar.

Ni)o+ae ER.ANESCU, '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. ;B;. Pr. Pro'. RAMUREANU Ion Pr. Pro'. ESAN Mi+an Pr. Pro'. .ODOEAE Teodor Istoria Bisericeasc 9niversal ,o+. II E.I...M...O.R. .")"reti 199; !. 118.
16C 167

;7

0n an"+ 17BB #-a a!ro%at $n# o a+t !ro-ram de #t"dii #ta%i+it de Con#i+i"+ -enera+ a+ In#tr")i"nii. Ea )"!rindea "rmtoare+e #)1im%ri& La seminariile de #radul I !e +n- di#)i!+ine+e re+i-ioa#e #-a" mai ad"-at i di#)i!+ine+e& +im%a romn +im%a 'ran)e( +im%a +atin i +im%a -rea) a!oi matemati)a i#toria tiine+e 'i(i)e i nat"ra+e )a+i-ra'ia i de#en"+. La seminariile de #radul II #-a" mai in)+"# $n !ro-rama )o+ar i di#)i!+ine+e& +im%a 'ran)e( -eometria a+-e%ra )1imia minero+o-ia introd")ea $n S'nta S)ri!t"ra exe-e(a ermene"ti)a 'i+o#o'ia teodi)eea (oo+o-ia i %otani)a.169 Re,enind +a #)1m%ri+e )are a" mai a,"t +o) !rin Le-ea in#tr")i"nii din 17B6 tre%"ie # mai amintim ) ea a)orda dre!t"+ )a a%#o+,enii #eminarii+or 'ie de -rad"+ I #a" de -rad"+ II # !oat 'i $n)adrai i $n,tori +a )o+i+e #teti 'r ni)i"n examen. Un a+t +")r" im!ortant )e a ,i(at ,iaa )"+t"ra+ a 'o#t $n'iinarea !rin de)ret domne#) a Uni,er#itii din .")"reti +a 6 i"+ie17B6. De rein"t e#te 'a!t"+ ) Fa)"+tatea de teo+o-ie n" #e !"tea n"mra !rintre 'a)"+ti+e a)e#tei Uni,er#iti datorit re'"("+"i domnitor"+"i )are n" era de a)ord )" !roie)t"+ !re(entat de Dimitrie .o+intinean" +a 1 i"+ie 17B6 )e )"!rinde& 4Fa)"+ti+e din .")"reti de Dre!t de tiine i de Litere )e a" a #e ad"-a )" o Fa)"+tate de Teo+o-ie i o )oa+ de Arte 'r"moa#e ,or !rimi tit+"+ de Uni,er#itate )a )ea de +a Iai4.18= Re'"("+ domnitor"+"i era moti,at de o!o(iia "nor )+eri)i ierar1i i !reoi de !i+d e!i#)o!"+ ."("+"i !ri,ind #e)"+ari(area. Pri,ind toate a#!e)te+e )are !rin Le-ea a#"!ra in#tr")i"nii a" ,i(at ram"ra dida)ti) a .i#eri)ii e#te +e#ne de remar)at am!renta !e )are .i#eri)a !rin no%i+a m"n) dida)ti) a +#at-o a#"!ra ,ieii )"+t"ra+e a rii. III02020 L-$>+ !($=&3 4& B-1%!-*3 O a+t m#"r +"at !rin re'orme+e domnitor"+"i C"(a ,i(a +im%a $n )are #e #,rea #er,i)i"+ )"+ti) %ine ti"t 'iind 'a!t"+ ) !n at"n)i +im%a -rea) era $ntre%"inat $n )"+t"+ .i#eri)ii Romne. Din martie 17B; +im%a $ne+ea# i ,or%it de !o!or 5 +im%a romn 5 a,ea # intre i $n )"+t"+ .i#eri)ii. Iat )"m a" de)"r# e,enimente+e& 0n 1/ martie 17B; mini#tr"+ C"+te+or i In#tr")i"nii P"%+i)e de at"n)i -enera+"+ C1ri#tian Te++ #e#i(ea( Con#i+i"+ de minitri a#"!ra in'erioritii +im%ii romne 'a de +im%a -rea) )e !redomina ,iaa )"+t"+"i din .i#eri)a Romn. 0n "rma a)e#tei #e#i(ri !ritr-

169 18=

Ni)o+ae ER.ANESCU '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !.;BB. Con#tantin C. EIURESCU, 3ia>a ?i opera lui +uza 3od Ed. UtiinJi'i) .")"reKti 19BB !./B8.

;9

"n 2"rna+ $n)1eiat $n edina din 18 martie 17B; Con#i+i"+ minitri+or de)ide )a de +a a)ea#t dat )"+t"+ di,in $n %i#eri)i+e i mn#tiri+e rii # #e #,rea#) n"mai $n +im%a romn. A#t'e+ +a doar )te,a (i+e de +a a)ea#t de)i(ie mini#tr"+ C1ri#tian Te++ $ntiinea( Mitro!o+ia de a)e#t 'a!t )ernd )a mitro!o+it"+ # di#!"n !rin e-"menii mn#tiri+or i !reoii %i#eri)i+or )a o'i)ierea )"+t"+"i di,in # #e #,rea#) doar $n +im%a romn. <otrrea $n# $n )eea )e !ri,ete mn#tiri+e -re)eti +#a +o) de inter!retare a#t'e+ ) +a /8 martie 17B; Mini#ter"+ C"+te+or i In#tr")i"nii P"%+i)e re,ine a#"!ra a)e#tei 1otrri i !re)i(ea( $n mod #!e)ia+ ) de)i(ia de a #,ri #er,i)i"+ di,in $n +im%a romn #e a!+i) 4+a toate mn#tiri+e 'r deo#e%ire4. C" toate a)e#tea datorit 'a!t"+"i ) #e a!ro!ia #r%toarea 0n,ierii Domn"+"i mini#tr"+ $n-d"ie )a !n $n (i"a D"mini)ii Tomei )"+t"+ di,in # #e #,rea#) $n +im%a -rea) "rmnd )a d"! a)ea#t (i # #e !"n $n a!+i)aie 4)" #tri)tee domnea#)a ordonaie4.181 D"! )"m era de ate!tat a)ea#t 1otrre a,ea # nem"+"mea#) !e +o)"itorii -re)i de !e $ntre- )"!rin#"+ rii. 0n "rma !+n-eri+or +or mai $nti -re)ii din )a!ita+ o%in dre!t"+ de a #,ri )"+t"+ di,in $n +im%a -rea) doar $n "na din mn#tiri+e din .")"reti i an"me mn#tirea S'nt"+ Ioan )e+ Mare de !e #trada Mo-ooaiei. De a)e#t +")r" a 'o#t $n tiin at i Mitro!o+ia )are a dat a"tori(aia de a #+"2i $n +im%a -rea) +")r" $m!+init !n $n 179; )nd mn#tirea a 'o#t drmat $n +o)"+ ei )on#tr"ind"-#e a)t"a+"+ C.E.C.

De a)e+eai dre!t"ri mai !e "rm #e %")"r i -re)ii din Iai i .ri+a "nde +i #-a !"# +a di#!o(itie )te o .i#eri) $n )are !"tea" a#)"+ta #+"2%a $n +im%a matern. A#t'e+ !entr" -re)ii din .ri+a #-a !"# +a di#!o(iie .i#eri)a S'inii Ar1an-1e+i "nde #+"2%a #e ')ea att $n +im%a -rea) )t i $n +im%a romn. La Iai #+"2%a $n +im%a -rea) #e !"nea #,r i doar +a mn#tirea Dan)"+. O a+t !ro%+em )e a!are +a $n)e!"t"+ an"+"i 17B6 era !ro%+ema )a+endar"+"i. Din ne,oia de a #e 'a)e +e-t"ra )" Pati+e din A!"#"+ E"ro!ei #e dorea introd")erea )a+endar"+"i -re-orian. La a)ea ,reme $n a'ar de mitro!o+it"+ Ni'on i e!i#)o!"+ Ca+ini) a+ Rmni)"+"i toi )ei+a+i ierar1i era" +o)iitori 'a!t )e a $n)"ra2at E",ern"+ # )read ) !ot im!"ne ado!tarea )a+endar"+"i -re-orian. 0n 1/ ian"arie 17B6 E",ern"+ )on,oa) "n Con#i+i" %i#eri)e#) !entr" a da "n r#!"n# +a $ntre%area& #)1im%area )a+endar"+"i e#te o )1e#ti"ne tiini'i)* R#!"n#"+ n" #e +a# ate!tat: Con#i+i"+ %i#eri)e#) #e ad"n +a Mitro!o+ie dnd E",ern"+"i "rmtor"+ r#!"n#& 3di'erenJa )e exi#t $ntre )a+endar"+ i"+ian Ki )e+ -re-orian deKi $n #ine e#te )1e#ti"ne de
181

Ni)o+ae ER.ANESCU '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. ;B7.

6=

KtiinJ a#tronomi) dar #trn#a +e-t"r !"# de Sinod"+ I de +a Ni)eea $ntre )a+endar"+ i"+ian Ki .i#eri) e#te #ta%i+irea #r%tori+or Ki mai )" deo#e%ire a PaKti+or Ki a )e+or )e #e Jin de dn#e+e )are $n .i#eri)a ortodox a de,enit )a o do-m4.18/ Atit"dinea .i#eri)ii !rin r#!"n#"+ dat a ')"t )a a)ea#t intenie a E",ern"+"i de a #)1im%a )a+endar"+ # n" de,in 'a!t $m!+init. III02050 S%*#.+!-:+!%+ +2%!-.(! $3&31'-!%'Un a+t a#!e)t )e a !reo)"!at !e domnitor"+ A+. I. C"(a $n )eea )e !ri,e te ,ia a .i#eri)ii a 'o#t !ro%+ema mn#tiri+or $n)1inate !ro%+em )e i-a -#it re(o+,are $n 17B; !rin +e-ea #e)"+ari(rii a,eri+or mn#tireti )e n" a 'o#t de)t 4)on)+"(ia 'irea#) i ne)e#ar a "n"i !ro)e# )are $n)e!"#e )" de)enii $nainte4.18; Cnd domnitor"+ C"(a i-a $n)e!"t domnia mn#tiri+e $n)1inate a,ea" o%+i-aia )a a !atra !arte din ,enit"+ +or an"a+ # 'ie ,r#at $n ,i#teria #tat"+"i. D"! )"m e+e n" a" re"it # $i $m!+inea#) o%+i-aia a" a2"n# $n #it"aia de a datora #tat"+"i mari #"me de %ani. Dar )e era" a)e#te mn#tiri $n)1inate* Era" ,e)1i mn#tiri romneti !e )are )titorii +e $n)1ina#er Lo)"ri+or S'inte din Orient. A)e#t +")r" a $n)e!"t $n) din #e)o+e+e DI@-D@ )nd t"r)ii a" $n)e!"t # 2e'"ia#) Prin)i!ate+e Romne. Dar de )e +e $n)1ina" )are era #)o!"+* S)o!"+ era !e de o !arte )a # !#tre(e )redina )"rat $n .i#eri)a Romn ti"t 'iind ) Orient"+ re!re(enta #or-intea ade,rat a re+i-iei )retine iar !e de a+t !arte $n)1inarea mn#tiri+or re!re(enta o m#"r de #i-"ran !entr" )on#er,area moii+or dr"ite mn#tiri+or $n )a"( i im!+i)it )on#er,area teritori"+"i naiona+. Prime+e +o)a"ri romneti $n)1inate de )are a,em )"notin a" 'o#t& "nstirea din 7erii "aramureului $n)1inat $n 1;91 de )tre )titorii ei Dra- i .a+) Patriar1iei de Con#tantino!o+: Schitul Stneti din 2"de"+ @+)ea a 'o#t $n)1inat $n 18CC Patriar1iei de A+exandria: "nstirea Bucov din M"ntenia #it"at "nde,a !e +n- Craio,a a 'o#t $n)1inat $n 1877 mn#tirii -re)eti S'nt"+ @ar+aam: "nstirea "ihai 3od din .")"reti )titorit de domnitor"+ Mi1ai @itea(" a 'o#t $n)1inat mn#tirii Simono!etra de +a M"nte+e At1o#: "nstirea adu 3od tot din .")"reti )titorit de Rad" Mi1nea a 'o#t $n)1inat $n 1B18 mn#tirii I,iron de +a M"nte+e At1o#:

Pr. Pro'. E1eor-1e I. MOISESCU Pr. Pro'. Ute'an LUPA Pr. Pro'. A+exandr" FILIPA CU Istoria Bisericii om!ne ... !. 8=8. 18; Con#tantin C. EIURESCU, 3ia>a ?i opera lui +uza 3od Ed. UtiinJi'i) .")"reKti 19BB !.19B.
18/

61

"nstirea Secu din Mo+do,a )titorit de ,orni)"+ Ne#tor Ure)1e a 'o#t !"# #"% a#)"+tarea mn#tirii Dero!otam de +a M"nte+e At1o#: "nstirea S$!nta 7arascheva din Iai a 'o#t $n)1inat $n 1B=B tot +a M"nte+e At1o#: "nstirea Golia tot din Iai era #"% a#)"+tarea mn#tirii @ato!ed: "nstirea Galata era !"# #"% a#)"+tare +a S'nt"+ Mormnt $n 1B17 de)i inea de !atriar1ia de Ier"#a+im. 0n tim!"+ )e a "rmat #e)o+e+or DI@-D@ ra!ort"+ mn#tiri+or $n)1inate #-a #)1im%at

a2"n-nd"-#e )a $n ,remea domnitor"+"i C"(a a)e#t #it"aie a mn#tiri+or # 'ie tot mai a)"t. E-"menii a)e#tor mn#tiri +"at ,enit"ri+e mn#tireti i +e )1e+t"ia" %a $n intere# !ro!ri" %a +e trimitea" $n Orient 'r # dea #o)otea+ )"i,a !entr" a)ea#ta. Ei n" a,ea" ni)io o%+i-aie 'a de )ond")erea +ai) a Prin)i!ate+or %a mai m"+t $n tim! #-a" #"#tra# i de +a 2"ri#di)ia %i#eri)ea#) a rii !rin $n'iinarea E!itro!iei Lo)a"ri+or S'inte $n tim!"+ +"i A+. E1i)a.186 Ra!ort"+ $nto)mit de re!re(entanii )e+or C mari !"teri e"ro!ene trimii $n Prin)i!ate !entr" a )ntri #it"aia mn#tiri+or $n)1inate arta ) a!roa!e ni)i n" mai exi#t ,ia mona1a+ $n a)e#te mn#tiri iar ,enit"ri+e mn#tireti )e n" era" de ne-+i2at era" $ntre%"inate de e-"menii -re)i.

Tot $n a)e#t ra!ort #e meniona i 'a!t"+ ) mn#tiri+e $n )a"( #e #"#tr-ea" #i#temati) de +a o%+i-aia de a re'a)e %i#eri)i+e de a $ntreine )o+i #a" #!ita+e d"! )a(. Ra!ort"+ re#!e)ti, a 'o#t +"at $n di#)"ia re!re(entani+or )e+or a!te P"teri +"nd a#t'e+ natere Proto)o+"+ a+ DIII-+ea a+ Coneniei de +a Pari# din 1 a!ri+ie 1787 )are !ro!"nea # #e a2"n- +a o $ne+e-ere $ntre )e+e do" !ri& Prin)i!ate+e Romne i mn#tiri+e $n)1inate iar $n )a( )ontrar # #e re)"r- +a "n ar%itra2. Iat )e !re,edea Proto)o+"+ DIII& 3S!re a da o de(+e-are drea!t ne$nJe+e-erii )e exi#t $ntre -",ern"+ Prin)i!ate+or Ki )+er"+ -re)e#) !rJi+e intere#ate #"nt in,itate a #e $nJe+e-e $ntre e+e !rintr-"n )om!romi#. 0n )a("+ $n )are e+e n" #-ar !"tea $nJe+e-e $n de)"r#"+ "n"i an #e ,a 1otr$ !e )a+ea ar%itra2"+"i. 0n )a("+ )nd ar%itrii n" ar !ar,eni a #e $nJe+e-e ei ,or a+e-e "n #"!ra-ar%itr" e+ ,a 'i n"mit de Poart $n $nJe+e-ere )" P"teri+e -arante4.188 Din !"n)t de ,edere 'inan)iar #it"aia mn#tiri+or $n)1inate +a $n)e!"t"+ domniei +"i C"(a era "rmtoarea& 186 188

Mn#tiri+e din Mo+do,a datora" #tat"+"i #"ma de 1 6BB 8/= +ei:


A+exandr" D. DENOPOL Domnia lui +uza 3od ... !. ;=;. A+exandr" D. DENOPOL Domnia lui +uza 3od ... !. ;1B.

6/

Mn#tiri+e din r Romnea#) a,ea o datorie de 19 69= 1/6 +ei. 0n )eea )e !ri,ete teren"ri+e mn#tiri+or $n)1inate i ne$n)1inate ra!ort"+ ar 'i

"rmtor"+& 0n M"ntenia #"!ra'ee+e dein"te de mn#tiri+e $n)1inate i ne$n)1inate $n#"ma" / 7=/ 9CC 8 !o-oane adi) /C B9R din #"!ra'aa r"ra+ a ei. De toate $n M"ntenia era" +a a)ea ,reme B9 de mn#tiri dintre )are ;8 $n)1inate. 0n Mo+do,a mn#tiri+e deinea" B8; /B= de '+)i i 68 de !r2ini $n#emnnd // /;R din #"!ra'aa Mo+do,ei )on'orm #tati#ti)ii !"%+i)ate de Co#ta)1e Ne-ri. 0n Mo+do,a $n #)1im% era" m"+t mai m"+te mn#tiri 1// din )are /9 era" $n)1inate. 0n 'aa "nei a#t'e+ de rea+iti -",ern"+ C"(a a re)"r# +a "ne+e m#"ri a))ent"ate mai a+e# $n 17B; !ri,ind a%"("+ )+"-ri+or -re)i& n"meroi e-"meni a" 'o#t demii din '"n)ii+e +or !entr" ne#"!"nere +a di#!o(iii+e -",ern"+"i: #-a inter(i# intrarea #a" !+e)area din ar a )+"-ri+or #trini 'r a)ord"+ Mini#ter"+"i C"+te+or !entr" a #e e,ita #)oaterea din ar a o%ie)te+or de !re i a do)"mente+or: #-a inter(i# a,o)ai+or mn#tiri+or -re)eti # mai !+ede(e $n 'aa tri%"nde+or romneti de)t $n#oii de a,o)ai #trini: #-a 1otrt )a arendarea i rearendarea moii+or mn#tireti # #e 'a) n"mai +a Mini#ter"+ C"+te+or $n !re(ena "n"i re!re(entant a+ Con#i+i"+"i de Minitri. Iat )"m a" de)"r# e,enimente+e )rono+o-i)& 0n data de ;1 mai 17B; !rintr-o ordonan domnea#) #-a de#'iinat E!itro!ia S'nt"+"i Mormnt. 0n 17 i"nie 17B; mini#tr"+ #e)retar de #tat ad-interim a+ C"+te+or i In#tr") i"nii P"%+i)e A+. Odo%e#)" a $naintat "n ra!ort )tre Con#i+i"+ de minitri $n )are !ro!"nea a #e +"a m#"ri !entr" a n" $n#trina do)"mente+e din mn#tiri. 0n a)e#t #en# domnitor"+ C"(a a emi# o ordonan domnea#) )" nr. 8B1 $n 17 i"nie 17B; !rin )are di#!"nea in,entarierea t"t"ror o%ie)te+or de !re i a do)"mente+or din mn#tiri+e $n)1inate )a mai a!oi o%ie)te+e ne)e#are +a #,rirea )"+t"+"i di,in # 'ie !"#e #"% #"!ra,e-1erea !roto!o!i+or #a" a or-ane+or de #tat +o)a+e iar o%ie)te+e )e n" era" 'o+o#ite +a #+"2%e+e %i#eri)eti # 'ie !"#e #"% !a( mi+itar +a mn#tiri+e Eo+ia i @)reti. Pentr" a)e#t +")r" a" 'o#t de#emnai re!re(entani ai Mini#ter"+"i C"+te+or i ai Mitro!o+iei !roto!o!i i de+e-ai ai !re'e)t"ri+or. 0n .")"reti de a)e#t +")r" #-a" o)"!at& Eeor-e Sion Ni)o+ae Fi+imon i Ce(ar .o++ia) !er#oane re!re(entati,e !entr" )"+t"ra romnea#) din #e). DID )e #-a" o)"!at )" $m%"ntirea %"n"ri+or !a(a +or +a mn#tirea @)reti 'iind a#i-"rat de A+e)" ."2orean".18B Aa #-a" de#)o!erit a+te nere-"+i )e !ri,ea" !e #tareii Po+i)ar! de +a Mi1ai @od C1iri+ de +a S'. E)aterina i Eri-orie de +a Mi+ea. Se !are ) ei a" $n#trinat an"mite

18B

Ni)o+ae ER.ANESCU '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. ;C;.

6;

do)"mente ne#"!"nnd"-#e ordine+or -",ern"+"i: $n "rma a)e#tor $n,in"iri a" 'o#t demii din '"n)ii. 0n a)e+ai tim! !entr" re(o+,area a)e#tor !ro%+eme a mn#tiri+or $n)1inate !e !+an di!+omati) C. Ne-ri d")e o +"!t a)er%. 0n a"-"#t 17B; re!re(entant"+ rii noa#tre +a Con#tantino!o+ $naintea( Porii o not din !artea -",er"+"i romn $n )are #e !ro!"nea re(o+,area a)e#tor !ro%+eme a %"n"ri+or mn#tiri+or $n)1inate o'erind Lo)"ri+or S'inte o de#!-"%ire de 7= === === !iatri t"r)eti din )are "rma" # #e #)ad /7 779 =/= de !iatri )e re!re(enta" datorii+e a)e#tor Lo)"ri )tre #trat"+ romn. Totodat -",ern"+ romn mai o'erea $n) 1= === === de !iatri #!re $n'iinarea "nei )o+i +ai)i i a "n"i #!ita+ a+ Con#tantino!o+. Ierar1ii -re)i a" re'"(at $n# o'erta )ernd a!+i)area Proto)o+"+"i DIII #"#in"i 'iind de Poart. 0n a)ea#t #it"aie C"(a #e ,ede ne,oit # !ea#) +a a)t"+ #e)"+ari(rii i #)ie mini#tr"+"i de externe a+ Porii& 3Ori)t aKi 'i de doritor # 'a) do,ad de de'erenJ $n ori)e $m!re2"rare 'aJ de -",ern"+ im!eria+ Ki de P"teri+e -arante $mi e#te im!o#i%i+ # n" Jin #eam de mani'e#tri re!etate Ki !er#i#tente a+e #entiment"+"i naJiona+. T)erea )e #-a ')"t a#"!ra -eneroa#e+or !ro!"neri !re(entate $n nota domn"+"i Ne-ri a #!orit iritaJia $n #!irite Ki Camera e !e !"n)t"+ de a-Ki 'a)e din a)ea#t )1e#ti"ne o arm $m!otri,a -",ern"+"i me" da) $n intere#"+ ordinei !"%+i)e n" o !re,in e" $n#"mi4.18C 0n "rma a)e#tei #)ri#ori +a 11 de)em%rie 17B; Poarta trimite P"teri+or -arante nota +"i C. Ne-ri din a"-"#t 17B; !re)"m i r#!"n#"+ ierar1i+or -re)i )ernd"-+e !arti)i!area +a o )on'erin $n a)ea#t !ri,in. Prin intermedi"+ +"i Ni)o+ae .ordean" -irant"+ a-eniei romni+or din Con#tantino!o+ $n 1/ de)em%rie 17B; #"nt )om"ni)ate Con#i+i"+"i de Minitri de +a .")"reti re("+tate+e o%in"te $n "rma !re(entrii P"teri+or -arante nota +"i C. Ne-ri. Imediat d"! a)ea#ta Mi1ai+ Ho-+ni)ean" !reedinte a+ Con#i+i"+"i de minitri !re(int Ad"nrii de!"tai+or !roie)t"+ de +e-e !entr" #e)"+ari(area a,eri+or mn#tireti )are $n (i"a imediat "rmtoare 1; de)em%rie 17;B e#te ,otat& 9; ,ot"ri !ro ; )ontra. Proie)t"+ 'ormat din mai m"+te arti)o+e !re,edea& 0n arti)o+"+ $nti& 4Toate a,eri+e mn#tireti din Romnia #"nt i rmn a,eri a+e #tat"+"i4187. 0n arti)o+"+ doi #e meniona $n#)rierea ,enit"ri+or a,eri+or #e)"+ari(ate 4$ntre ,enit"ri+e ordinare a+e %"-et"+"i #tat"+"i4. Ce+ de-a+ trei+ea arti)o+ !re,edea #"ma !e )are Stat"+ #"% 'orm de a2"tor o a)ord o dat !entr" totdea"na Lo)"ri+or S'inte )tre )are era" $n)1inate an"mite mn#tiri romneti.

18C 187

Con#tantin C. EIURESCU 3ia>a ?i opera lui +uza 3od Ed. UtiinJi'i) .")"reKti 19BB, !. 196. Con#tantin C. EIURESCU 3ia>a ?i opera lui +uza 3od Ed. UtiinJi'i) .")"reKti 19BB !. 196.

66

A)ea#t #"m era de 7/ === === de +ei $n )are intr i datoria )tre #tat de ;1 === === a mn#tiri+or amintite. Aadar Lo)"ri+e S'inte "rma" # !rimea#) o #"m de 81 === === +ei #"m )are !otri,it art. 8 din a)e#t !roie)t "rma # #er,ea#) +a $ntreinerea %i#erii)ii ortodoxe din Orient !re)"m i a #ta%i+emente+or de %ine'a)ere de !e +n- ea. O a+t #"m !otri,it art. C din a)e#t !roie)t de 1= === === de +ei era de#tinat tot Lo)"ri+or S'inte !entr" )on#tr"irea "nei )o+i +ai)e i a "n"i #!ita+ +a Con#tantino!o+ )are "rma" # 'ie )ond"#e de a-ent"+ Romniei +a Poart i de "n Con#i+i" de !atr" mem%ri& doi n"mii de -",ern"+ romn i doi a+ei de re!re(entanii Lo)"ri+or S'inte. Prin arti)o+"+ B -",ern"+"i romn $i re,ine dre!t"+ de a !rimi $na!oi de +a e-"menii -re)i toate ornamente+e )ri+e i ,a#e+e #a)re !re)"m i do)"mente+e )e +e-a" 'o#t $n)redinate e-"meni+or -re)i $nainte de a)ea#t dat. 189 Rea)ii+e !ro,o)ate de +e-ea #e)"+ari(rii n" a" $ntr(iat # a!ar i #-a" ')"t imediat #imite. Ere)ii )are n" !"tea" a))e!ta #"% ni)io 'orm a)e#te de)i(ii a2"n- +a o atit"dine o#ti+ maxim. 0n,er#"narea +or a2"n#e#e !n $ntr-a)o+o $n)t inteniona" de a a#a#ina !e A+. I. C"(a i C. Ne-ri. Iat )e #)ria Ni)o+ae .ordean" +a ;= martie 17B6 +"i .a+i-ot de .eQne& 4C+"-rii -re)i ,or # a#a#ine(e !e C"(a !rintr-"n -re) Stamati !+e)at din T"+)ea #!re Romnia #e (i)e )" a)e#t #)o!: are dre!t )om!+i)e !e "n Po+i(io )are e $n ar4.1B= Pe de a+t !arte re!re(entanii P"teri+or o#ti+e ne!"tnd $m!iedi)a #e)"+ari(area aran2ea( o $ntr"nire a am%a#adori+or )e+or C P"teri -arante +a Con#tantino!o+ !entr" a #ta%i+i de#!-"%iri+e )e +e re,in -re)i+or. A)e#t 'a!t a a,"t +o) $n a!ri+ie-mai 17B6 in#tit"ind o )a# #!e)ia+ !rin intermedi"+ )reia -",ern"+ romn # !+tea#) de#!-"%iri+e )tre Lo)"ri+e S'inte. Totodat a)eeai )omi#ie de am%a#adori a 'ormat o a+t )omi#ie )are # #ta%i+ea#) +i#ta !ro!rieti+or mn#tireti )" toate ,enit"ri+e i datorii+e !e )are +e a,ea". 0n a)e+ai tim! -",ern"+ romn a ridi)at $ntr-"n !rim !a# #"ma o'erit Lo)"ri+or S'inte +a 1=/ === === a!oi +a 18= === === ')nd )1iar "n $m!r"m"t +a o %an) din Con#tantino!o+. 1B1 C+"-rii -re)i n" #-a" m"+"mit $n# ni)i aa )ernd o de#!-"%ire de /== === === de +ei -",ern"+ romn re'"(nd. 0n )e+e din "rm re!re(entanii P"teri+or #trine n" a" mai inter,enit $n 'a,oarea -re)i+or )on#idernd !ro%+eme+e )a 'iind #'rite.
Ni)o+ae ER.ANESCU '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. ;CC. Con#tantin C. EIURESCU 3ia>a ?i opera lui +uza 3od Ed. UtiinJi'i) .")"reKti 19BB !. 1C;. 1B1 Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne ,o+. III Ed. I...M...O.R .")"reKti 1971 !. 1/=.
189 1B=

68

D"! )"m !"tem o%#er,a +e-ea #e)"+ari(rii a !ro,o)at rea)ii di,er#e $n $n a'ara rii. S!re exem!+" -enera+"+ TVrr re!re(entant"+ "n-"ri+or re,o+"ionari exi+ai #)ria $n mai 17B6 +"i Aa+i !aa ) #e)"+ari(area e#te "n mi2+o) de a ridi)a ni,e+"+ mora+ i materia+ a+ Prin)i!ate+or. 0n Frana ara de tradiie re,o+"ionar )e a!+i)a#e m#"ri a#emntoare )" a!te de)enii mai $nainte !ri,ete #e)"+ari(area )" a!ro%are. 0n #)1im% mare+e ,i(ir Fa"d Paa !rintr-o #)ri#oare trimi# +"i C"(a de)+ara ,ot"+ Camerei dre!t n"+ i neade,rat !rere $m!rtit i de )on#"+ii -enera+i ai R"#iei A"#triei An-+iei i Pr"#iei. Ita+ia a a,"t o atit"dine re(er,at. Urmri+e re'ormei #e)"+ari(rii at"n)i )a i a)"m a" n#)"t !reri di,er#e i $n ar n" n"mai $n a'ar. Cert e#te ) !rin a)ea#t +e-e a%"("ri+e -re)i+or a" +"at #'rit $n .i#eri) "rmnd )a d"! a)ea#ta # #e 'a) $m!ro!rietrirea rani+or )+)ai. III02070 L%"%+ *3.#"3!-%- 1+# D%*!%'#. O!"+&-* ,%&'!# !%".%$%&'+!%+ 1*6-$%$(&+6-*%'D"! #e)"+ari(are dar mai a+e# d"! +o,it"ra de #tat din / mai 17B6 $n "rma di(o+,rii Ad"nrii Le-i"itoare #-a" $nto)mit noi +e-i !entr" o )t mai %"n or-ani(are a rii !rintre )are a" 'o#t i +e-i )e !ri,ea" .i#eri)a. Dintre e+e amintim Le-ea !entr" $nmormntri de)retat !e 17 i !rom"+-at +a /C martie 17B6 !rin )are toate )"+te+e era" o%+i-ate #-i 'a) )imitire +a )e+ !"in /== de metri de mar-inea #at"+"i #a" ora"+"i. Totodat #-a" inter(i# $nmormntri+e $n +)a"ri+e de )"+t. De a#emenea +e-ea !re,edea )a $n )imitir"+ )retin # #e !oat $nmormnta ori)ine indi'erent din )e )on'e#i"ne ')ea !arte !entr" ) n" #e ,or 'a)e )imitire #e!arate. O a+t +e-e a 'o#t Le-ea )om"na+ din ;1 martie 17B6 )are +a arti)o+"+ 9/ !re,edea )a $nto)mirea a)te+or de #tare )i,i+ >natere )#torie i de)e#? )e !n at"n)i a" 'o#t $n #ar)ina #+"2itori+or .i#eri)ii # trea) $n #eama !rimrii+or. Un a+t a#!e)t a#"!ra )r"ia #-a $nter,enit a 'o#t )e+ +e-at de 4de#!riri+e )#ni)eti4 >di,or"ri+e?: !rin introd")erea Cod"+"i )i,i+ +a 6 de)em%rie 17B6 a)e#tea a" 'o#t +"ate din )om!etena tri%"na+e+or %i#eri)eti i a" intrat $n )om!etena tri%"na+e+or )i,i+e 2"deene. Tot a)e+ai Cod di#!"nea )a o%+i-atorie 'iind doar )#toria )i,i+ iar -rade+e de r"denie de +a -rad"+ 6 $n #"# n" mai )on#tit"ia" im!edimente +a )#torie. S'rrit"+ an"+"i 17B6 a mar)at !ro'"nd ,iaa .i#eri)ii Ortodoxe in a)ea ,reme. Trei +e-i )e !ri,ea" dire)t .i#eri)a a" 'o#t ,otate at"n)i. Prima dintre e+e i )ea mai (-"d"itoare +e-e a 'o#t +e-ea )+"-riei #a" Decretul or#anic !entr" re-+ementarea #)1imei mona1i)eti din ;= noiem%rie 17B6& 6B

+apitolul I De clu#ri. *rt. '. N" ,a !"tea 'i )+"-r !e ,iitor ni)i "n indi,id %r%at da) n" ,a $ntr"ni "rmtoare+e $n#"Kiri& a? %? in)"ra%i+. )? S ren"nJe +a !en#i"nea )e ar a,ea de +a #tat. *rt. .. @or 'i !rimiJi $n ordinea mona1a+ a)ei 2"ni )ari tre)nd $n,Jt"ri+e #eminaria+e #"!erioare ,or a,ea ,o)aJi"nea a)ea#ta Ki din )are #e ,a !"tea 'orma )+er"+ $na+t. *rt. @. N" ,a !"tea $m%r)a #)1ima mona1a+ ni)i o 'emeie )are n" ,a $ntr"ni "rmtoare+e $n#"Kiri& a? %? )? a? %? ani. )? Femei+e e+i%erate din ,re"n !eniten)iar )" re)omandaJi"nea #inod"+"i -enera+. S n" 'ie mritat Ki # 'ie re)omandat de #inoade+e -enera+e de#!re !ietatea S ren"nJe +a !en#i"nea )e ar a,ea de +a #tat. S 'ie $n ,r#t minim"m de 8= de ani. Femei+e in,a+ide Ki in)"ra%i+e )are n" a" mi2+oa)e de trai $n +"me. Femei+e )are din #imJ "manitar #-ar de)ide a #e de,ota !rin #!ita+e K)o+i Ki #a re+i-io#itatea Ki ,o)aJi"nea ei mora+. S 'ie re)"no#)"t de )tre #inoade+e -enera+e !ietatea Ki ,o)aJi"nea +"i S 'ie $n ,r#t minim"m de B= de ani #a" deKi mai 2"ne in,a+id om mona1a+ !rin i#!itirea re+i-ioa# )anoni).

*rt. A. 7ot $i clu#ri ?i $r %ndeplinirea v!rstei de la litera c. *rt. @:

ori)e a+te in#tit"te de %ine'a)ere a+e #tat"+"i. A)e#tea tot"Ki n" ,or !"tea 'i mai 2"ne de ;= de

+apitolul II De metanii. Ni)i o )+"-rie n" #e ,a 'a)e !e ,iitor !e +a a+te mona#tiri #)1it"ri Ki #i1#trii de)t +a a)e+ea din Romnia )e #e ,or 1otr$ !rin re-"+ament #!e)ia+. +apitolul III *rt. (. Ni)i o a"toritate e)+e(ia#ti) n" ,a !"tea da ,re"n"i indi,id %r%at #a" 'emeie t"n#"ra mona1a+ da) n"-i ,a !re(enta& a? %? a"tori(area #inod"+"i -enera+. a"tori(area Mini#ter"+"i C"+te+or.

+apitolul I3 Despre %ntre>inerea clu#rilor *rt. <. Pentr" $ntreJinerea )+"-ri+or Ki a )+"-riJe+or Mini#ter"+ C"+te+or !re,ede $n %"-et #"me an"a+e !e n"mr"+ +or. *rt. 1. a)e#te #"me n" #"nt !er#ona+ +i%erate !e indi,i(i )i !"#e +a )om"na $nde#t"+are a mona#tirei: e)onomii+e de +a e+e re,in #tat"+"i. 6C

*rt. -. C+"-rii Ki )+"-riJe+e )are ,or 'i $n)1inat a,erea +a mn#tire )" ori)are )ondiJi"ni de#!re $ntreJinerea !er#oane+or #e ,or %")"ra de a)e+e )ondiJi"ni Ki $n ,iitor !e )t ,or tri. +apitolul 3 Dispozi>ii tranzitorii *rt. 0. Rmn de#'iinJate toate di#!o(iJi"ni+e +e-i+e Ki re-"+amente+e )ontrarii a)e#tei +e-i de 'aJ. Am redat mai #"# text"+ inte-ra+ a+ De)ret"+"i or-ani). 1B/ D"! )"m #e tie +e-ea a a,"t "rmri de'a,ora%i+e !entr" .i#eri) i a +#at "n -"#t amar $n ,iaa mona1a+: mn#tiri+e a" rma# a!roa!e !"#tii !ier(nd"-i ro+"+ !e )are !n at"n)i +-a" a,"t $n i#toria .i#eri)ii i a )"+t"rii romneti. III02080 L%"%+ 1-&()+.3 Cea de-a do"a +e-e #"% n"me+e Decret or#anic privind %n$iinarea unei autoriti sinodale centrale pentru a$acerile reli#iei rom!ne a 'o#t de)retat +a ; de)em%rie 17B6 )" nr. 1C=; i !rom"+-at +a B de)em%rie 17B6 din dorina domnitor"+"i A+. I. C"(a de a ,edea .i#eri)a Ortodox #)oa# de #"% t"te+a a"toriti+or e)+e(ia#ti)e #trine. 0n !rim"+ rnd tre%"ie # 'a)em o menionare. Un tim! #-a )re("t i #-a a'irmat de )tre "nii ) a)ea#t +e-e ar 'i 'o#t $nto)mit de mare+e )rt"rar A"-"#t-Tre%oni" La"rian i ) ar 'i 'o#t in'+"enat de +e-i#+aia %i#eri)ea#) a .i#eri)ii Ortodoxe din Tran#i+,ania a mitro!o+it"+"i Andrei a-"na. Mrt"rii+e i#tori)e $n# a,ea" # 'a) +"min $n a)ea#t !ri,in. 0n !rim"+ rnd mitro!o+it"+ Andrei a-"na a $nto)mit i introd"# Stat"t"+ or-ani) a%ia $n 17B7 de)i )" / ani mai tr(i" 'a de de)ret"+ +"i C"(a: $n a+ doi+ea rnd #inoade+e )on,o)ate de mitro!o+it"+ a-"na din 178= 17B= 17B6 era" )on#tit"ite !e a+te !rin)i!ii. Pe de a+t !arte exi#t do,e(i a 'a!t"+"i ) -",ern"+ C"(a !rin Mini#ter"+ C"+te+or i In#tr")i"nii P"%+i)e a )on#"+tat !e ar1iere"+ Dioni#ie Romano a )r"i !reri a" rma# #)ri#e i a" 'o#t !"%+i)ate $n !re#.1B; Prin )e+e #!"#e de ar1iere"+ Dioni#ie Romano #e e,idenia( 'a!t"+ ) $n) de +a 17;/ ara noa#tr a intrat !e 4o )a+e de re'orm4 $n #)1im% .i#eri)a Ortodox Romn n" a ')"t nimi) $n !ri,ina or-ani(rii #a+e 'a!t re#imit tot mai a)"t $n ,iaa ei. A#t'e+ )nd r"+ de,ine e,ident 5 a'irma ar1iere"+ 5 )ond")torii .i#eri)ii !otri,it )anoane+or 'orm"+ate +a Sinoade+e E)"meni)e I@ @I i @II a" o%+i-aia # #e $ntr"nea#) $n #inod !entr" a +"a m#"ri+e ne)e#are de $ndre!tare a #it"aii+or )e a'e)tea( .i#eri)a. A adar )on,o)area "n"i #inod $n tim!"+ domniei +"i C"(a era "n 'a!t iminent. A#t'e+ a!roa!e $n 'ie)are e!ar1ie !rin 4Con#i+ii+e )+eri)a+e4 #-a de(%t"t a)ea#t !ro%+em toate !re)oni(nd $n
1B/

Pr. Con'. Uni,. Dr. Ione+ ENE G!nduri despre 9nirea 7rincipatelor, $n re,i#ta FE+a#"+ Ade,r"+"iG An"+ D@ nr. 1;6 ian"arie-martie /==6 !. 1=6. 1B; Pr. Ea%rie+ COCORA 4e#ea Sinodal din '-<A $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG nr. ;-6 19B9 !. ;99.

67

"nanimitate 4"nirea .i#eri)ii Ortodoxe din Prin)i!ate+e Unite Romne #"% "n #in-"r )a! )are ,a admini#tra .i#eri)a )on'orm )anoane+or e)"meni)e. Cond")erea ,a 'i #inoda+ iar )om!onena Sinod"+"i mixt4. 1B6 innd )ont de a#!e)te+e e,enimente+or !etre)"te at"n)i i menionate $n rnd"ri+e de mai #"# n" !"tem de)t )on)+"(iona ) Sinod"+ -enera+ mixt )on,o)at de -",ern"+ C"(a n" a 'o#t "n $m!r"m"t din or-ani(area %i#eri)ea#) a-"nian )i ex!re#ia !ro!"neri+or )+er"+"i din ara Romnea#) i Mo+do,a nem"+"mii de a%"("ri+e !re(ente $n .i#eri) din !artea "nor ierar1i. S re,enim $n# +a !re,ederi+e a)e#t"i de)ret. Prim"+ arti)o+ !re,edea ) 4.i#eri)a Ortodox Romn e#te i rmne inde!endent de ori)e a"toritate %i#eri)ea#) #trin $ntr" tot )e !ri,ete or-ani(area i di#)i!+ina4: )" a+te )",inte art.1 din a)e#t de)ret n" era nimi) a+t)e,a de)t !rima +e-i'erare o'i)ia+ a #tr,e)1ii 4neatrnri4 #a" a"to)e'a+ii a .i#eri)ii Ortodoxe Romne. 0n "rmtor"+ arti)o+ #e !re,edea 'ormarea "n"i #inod -enera+ a+ .OR !re)"m i a 4"nor #inoade e!ar1ia+e4. 0n )e+ de-a+ trei+ea arti)o+ #e re-+ementa ro+"+ !e )are #inod"+ -enera+ a+ .i#eri)ii $+ a,ea. E+ tre%"ia )a !rin 4)on#"+tai"ni )" .i#eri)a E)"meni) de Con#tantino!o+4 # menin "nitatea do-mati) a ortodoxiei romneti )" .i#eri)a mare a R#rit"+"i.1B8 Sinod"+ -enera+ era 'ormat din mitro!o+ii e!i#)o!i e!ar1ioi din ar1iereii tit"+ari romni din de)anii Fa)"+ti+or de teo+o-ie din .")"reti i Iai i din )te trei de!"tai din 'ie)are e!ar1ie !entr" trei #e#i"ni a+ei de )+er"+ de mir dintre !reoii de mir i +ai)ii )" #t"dii teo+o-i)e. E+ tre%"ia )a din doi $n doi ani $n !rima (i a +"nii i"+ie # #e $ntr"nea#) $n Ca!ita+a rii "nde !re(idat de mitro!o+it"+ Un-ro,+a1iei )are !e %a(a ordonanei domneti din data de 11 i"nie 17B8 !rimete tit+"+ de 4!rimat a+ Romniei4 1BB # in edine ordinare # )on,oa)e o #e#i"ne ordinar !rimind toate a#!e)te+e )" )are #e )on'r"nta .i#eri)a. A)e#tea era" %ine re-+ementate $n )a!ito+"+ III a+ a)e#t"i de)ret $n )are #e #ta%i+e#) 4atri%"te+e4 #inod"+"i -enera+ )are are 4!"tere +e-i#+ati, admini#trati, i 2"de)torea#)4. P"terea +e-i#+ati, !ri,ea& di#)i!+ina )+er"+"i mona1a+ i mirean rit"a+"+ %i#eri)e#) !ro%+eme +e-ate de 1irotonii !re)"m i di#)i!+ina i materii+e de #t"di" $n )o+i+e teo+o-i)e. P"terea admini#trati, )"!rindea& 1irotonia ierar1i+or #it"aia !aro1ii+or i a !reoi+or a)e#tora ti!rirea )ri+or de )"+t a"tori(aii+e !entr" )+"-rie ed")aia )+er"+"i #"!ra,e-1erea admini#trrii %i#eri)eti a e!ar1ii+or de )tre )1iriar1ii +or.
1B6 1B8

Ibidem !. 6==. Ni)o+ae ER.ANESCU '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. ;78. 1BB Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne ,o+. III Ed. I...M...O.R .")"reKti 1971 !. 1//.

69

0n )eea )e !ri,ete !"terea 2"de)torea#) ea #e exer)ita !rin 2"de)area ne$ne+e-eri+or dintre ierar1i !re)"m i 2"de)area $n "+tim in#tan a !ro)e#e+or di#)i!+inare a+e 'ee+or %i#eri)eti. 0n )eea )e !ri,ete #inoade+e e!ar1ia+e a)e#tea era" 'ormate din )1iriar1"+ +o)"+"i din )ei trei mem%ri a+ei !entr" #inod"+ -enera+ din dire)torii #eminarii+or e!ar1ia+e iar +a Iai i .")"reti a)e#tora #e ad"-a" i de)anii 'a)"+ti+or de teo+o-ie. 0n atri%"ii+e #inoade+or +o)a+e intra exe)"tarea +e-i+or ,otate $n Sinod"+ -enera+ i #an)ionate de domnitor i 2"de)area )a("ri+or $n materie de di#)i!+in %i#eri)ea#). Tot $n a)e#t De)ret or-ani) era )"!rin# Re-"+ament"+ !entr" a+e-erea mem%ri+or Sinod"+"i -enera+ a+ .i#eri)ii Romne >B de)em%rie 17B6? i "n Re-"+ament interior a+ Sinod"+"i -enera+ !rom"+-at )" art. nr. 1B19 din /9 noiem%rie 17B8. III0208010 I1'(!-+ 1-&()#.#- "%&%!+. A)e#ta a a,"t o ,ia #)"rt $ntr"nind n"mai trei #e#i"ni toate +a .")"reti. Prima #e#i"ne a a)e#t"i #inod #-a in"t $ntre 1 de)em%rie 17B8 i 8 ian"arie 17BB #"% !reidenia mitro!o+it"+"i-!rimat Ni'on )are $n de#)1idere a in"t o )",ntare e,ideniind #)o!"+ i menirea a)e#t"i #inod& 30ntr"nirea noa#tr ai)i #!re a da .i#eri)ii Romne o #tr+")ire Ki o !"tere mai m"+t #!re a )on+")ra #trnKi $n a)e+aKi )"-et Ki a)e+aKi #)o! +a menJinerea #'intei noa#tre re+i-ii ortodoxe Ki rodirea mnt"itoare+or #a+e $n,Jt"ri e#te o #"%+im mani'e#taJie a a)e+ei !rea !"terni)e ,roinJe )are di)tea( Ki miK) tot"+. Ea e#te )are a in#!irat )"-etarea Mriei #a+e $n )rearea a)e#tei in#tit"Ji"ni )e ne d 'eri)irea de a ne ad"na $m!re"n #"'+etea#)a %")"rie de a +")ra "niJi +a #)o!"+ )om"n a+ t"t"ror !#tori+or romni $ntrirea .i#eri)ii Ki !#trarea )redinJei #trmoKi+or noKtri a#t'e+i" )"m #-a #tatorni)it de )e+e C Sinoade E)"meni)e. Mi#ia noa#tr i"%iJi $n <ri#to# 'raJi e#te de)i de mai $nainte artat: ea e#te o mi#ie de !a)e de $n'rJire Ki de )redinJ a#t'e+i" !re)"m Ki +e-ea or-ani(aJiei a)e#t"i )or! o )"!rinde. P#tori #!irit"a+i ai !o!or"+"i romn #"ntem )1emaJi $n #'era atri%"Ji"ni+or noa#tre a-+ 'a)e # #e ad"ne +n- a+tar"+ )redinJei "nit Ki 'eri)it !+in de #entiment"+ ordinei a+ datoriei Ki a+ 'rJeKtei i"%iri4.1BC Se#i"nea ordinar a,ea # #e de#'oare n" to)mai $n armonie i !a)e: !ro%+eme+e )e #a" di#)"tat i re-+ementat era" de ordin +e-i#+ati, i admini#trati,& #-a e+a%orat "n re-"+ament !entr" +")rri+e #inoade+or e!ar1ia+e: "n a+t re-"+ament !ri,ea di#)i!+ina )+"-ri+or i a )+"-rie+or de2a #"!"i +e-i+or )+"-riei i #e)"+ari(rii:
1BC

Ni)o+ae ER.ANESCU '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !.;9=.

8=

#-a !"# $n di#)"ie )er)etarea i ti!rirea )ri+or %i#eri)eti: o a+t !ro%+em di#)"tat !ri,ea "ni'i)area ti!i)"+"i )"+t"+"i %i#eri)e#) !entr" )e+e do" Prin)i!ate: #-a !"# !ro%+ema rot"n2irii e!ar1ii+or: #-a $nto)mit i re-"+ament"+ %i#eri)e#) !entr" )eremonia+"+ $n#)"nrii mari+or demnitari ai ..O.R.: #-a !"# $n di#)"ie i "ni'i)area !ort"+"i )+eri)a+ !e tot )"!rin#"+ )e+or do" Prin)i!ate: "n a+t !"n)t de(%t"t $n a)e#te edine a 'o#t determinarea atri%"ii+or Primat"+"i Romniei !re)"m i "ni'ormi(area ierar1iei %i#eri)eti. 0n)e!nd $n# )" edina a treia din C de)em%rie 17B8 +")rri+e #inod"+"i a" $n)e!"t a

'i t"+%"rate de atit"dinea "nor ierar1i. S!re exem!+" $n a)ea#t edin ar1iere"+ Neo'it S)ri%an a de!"# "n !rote#t !rin )re )onte#t #inod"+"i $n#"i dre!t"+ 'iinia+ +e-a+ #o)otind a 'i ne)anoni). Re("+tat"+ a)e#t"i !rote#t a 'o#t ex)+"derea +"i din #n"+ #inod"+"i +a 9 de)em%rie 17B8. D"! e+ a" !rote#tat a+i doi ierar1i Fi+aret S)ri%an i Io#i' .o%"+e#)" )are de a#emenea a,ea" # 'ie ex)+"i din #inod. Aa a,ea # #e $n)1eie !rima #e#i"ne a Sinod"+"i -enera+. Cea de-a II-a #e#i"ne a,ea # $n)ea! +a 1 i"+ie 17BC i # #e #'rea#) +a 1= a"-"#t a)e+ai an #"% !reidenia e!i#)o!"+"i Atana#ie a+ Roman"+"i !entr" ) )ei doi mitro!o+ii #"% di'erite !retexte n" a" !arti)i!at +a edine. Se#i"nea a)ea#ta "rma # re-+emente(e& !ro%+eme+e nere(o+,ate $n !rima #e#i"ne >17B8?: +"area de)i(ii+or a#"!ra )ereri+or de )+"-rie: 'ormarea "n"i !roie)t de +e-e !entr" $n'iinarea "nei 'a)"+ti de teo+o-ie: 'ormarea "n"i a+t !roie)t de re-"+ament )e !re,edea (idirea i re#ta"rarea %i#eri)i+or.1B7 La 16 i"+ie 17BC i a)ea#t #e#i"ne a,ea # 'ie t"+%"rat de !rote#t"+ "nor mem%ri. Mai $nti ierar1"+ Ioani)1ie E,antia# a,ea # ren"ne +a +")rri+e #inod"+"i #o)otind"-+ )a antiortodox i anti)anoni). Ee#t"+ a)e#ta a ')"t )a Sinod"+ -enera+ # ia de)i(ia )a ni)i"n"+ din ierar1ii rii # mai )om"ni)e )" e+. I-a "rmat !reot"+ Ioan P"ne#)" )are a 'o#t de!"# din trea!t $n "rma !rote#t"+"i A treia #e#i"ne "rma # $n)ea! +a 1 i"+ie 17B9 $n# !entr" 'a!t"+ ) #-a" !re(entat doar 6 mem%ri )ei+a+i #"% di'erite !retexte e#)1i,nd"-#e 'ie de %oa+ 'ie moti,nd ) n"-i !ermit 'inan)iar a #ta $n .")"reti.1B9

1B7 1B9

Ni)o+ae ER.ANESCU '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. ;9/. Ibidem !. ;96.

81

La 1C martie 17C1 !entr" ) ex!ira mandat"+ '"n)ionrii mem%ri+or a+ei +a 17B8 #-a $n)er)at o no" )on,o)are a #inod"+"i. 0n a)e#t #en# -enera+"+ C1ri#tian Te++ mini#tr"+ C"+te+or din a)ea ,reme a )er"t e!ar1ii+or # #e $nto)mea#) +i#te )" ,iitorii )andidai $n ,ederea noi+or a+e-eri. A)e#t +")r" $n# n" #-a mai $m!+init !entr" ) )ei doi mitro!o+ii #-a" o!"#. A#t'e+ +a ;1 martie 17C1 mitro!o+it"+ Ca+ini) Mi)+e#)" a+ Mo+do,ei $ntiinea( Mini#ter"+ ) Le-ea din 17B6 n-a mai 'o#t )on#iderat dre!t "rmare n" #-a mai !"# $n a!+i)are $n)1eind"-#e a#t'e+ i#toria a)e#t"i #inod -enera+. Dei de #)"rt d"rat #inod"+ -enera+ din 17B8 a re!re(entat o !a-in $n#emnat $n i#toria .i#eri)ii noa#tre. S!"nem a)ea#ta innd )ont de 'a!t"+ ) ma2oritatea +e-i"iri+or ado!tate de S'. Sinod $n 17C/W17C; n" #"nt a+t)e,a de)t )e+e ,otate +a #inod"+ a)e#ta din 17B8 d"! )"m i m"+te din !rin)i!ii+e de or-ani(are a ,ieii %i#eri)eti di#)"tate $n )e+e do" #e#i"ni a+e #inod"+"i a" rma# ,a+a%i+e !entr" de(,o+tarea "+terioar a .i#eri)ii noa#tre. III020;0 L%"%+ ,%&'!# &#$-!%+ *.%!#.#0n toate e!i#)o!ii+e din ar $n 17B6 n" exi#ta" e!i#)o!i tit"+ari ex)e!ie ')nd mitro!o+it"+ Ni'oni e!i#)o!"+ Ca+ini) a+ Rmni)"+"i e+e 'iind admini#trate !rin +o)oteneni )eea )e ')ea )a .i#eri)a # #"'ere. Fiind +a )"rent )" a)e#t #it"aie de'a,ora%i+ a .i#eri)ii domnitor"+ A+. I. C"(a a )"tat # #)1im%e a)ea#t #tare. 0n a)e#t #en# !entr" ) n" exi#ta o +e-e !n $n a)e+ moment !rin )are $na+ii demnitari ai .i#eri)ii # 'ie a+ei C"(a #o+i)it Mini#ter"+"i de C"+te # $nto)mea#) !roie)t"+ "nei a#emenea +e-i )eea )e #-a i $ntm!+at. 0n !rima #a 'orm !roie)t"+ !re(entat de Mini#ter"+ de C"+te )"!rindea C arti)o+e i #e intit"+a& 7roiect de le#e pentru ale#erea de mitropolii i episcopi eparhioi %n om!nia. Pre(entat Con#i+i"+"i de Stat a #"'erit mari modi'i)ri $ntr-"n 'ina+ de,enind +e-e !entr" n"mire de ierar1i i n" +e-e de a+e-ere d"! )"m #e inteniona#e +a $n)e!"t. A#t'e+ ) $n /= ian"arie 17B8 Le-ea !entr" n"mirea de mitro!o+ii i e!i#)o!i e!ar1ioi $n Romnia a 'o#t ,otat de Ad"narea E+e)ti, a Romniei )a mai a!oi +a 8 'e%r"arie 17B8 # 'ie ,otat i de Senat. Pentr" 'a!t"+ ) +e-ea !re,edea n"mirea ierar1i+or i n" a+e-erea +or $n #n"+ .i#eri)ii dar i $n ar #-a !rod"# o mare nem"+"mire. C" toate a)e#tea dei a e(itat "n tim! domnitor"+ C"(a a !rom"+-at-o +a 11 mai 17B8 )" de)ret"+ nr. BB9. 1C= No"a +e-e $n# n" mai )"!rindea C arti)o+e )on'orm !rim"+"i !rioe)t )i doar ; arti)o+e&

1C=

Ni)o+ae ER.ANESCU '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. ;9B.

8/

10 M-'!(,(.-@-- A- %,-1*(,-- %,+!6-(@- +- R($=&-%- 1% &#$%1* )% )($&, )#,3 ( ,!%:%&'+!% + M-&-1'%!#.#- )% C#.'%, 4& #!$+ )%.->%!+@-#&-- C(&1-.-#.#- )% M-&-A'!-0 20 M-'!(,(.-@-- A- %,-1*(,-- 1% &#$%1* )-& *.%!#. $(&+6+. !($=&, $-'!(,(.-@-- +2=&) 2=!1'+ )% 70 )% +&-, -+! %,-1*(,-- )% 58 )% +&-, *#&(1*#@- ,!-& ,-%'+'%, 4&23@3'#!3 A- *+,+*-'+'%0 50 M-'!(,(.-@-- A- %,-1*(,-- 1#&' B#1'-@-+>-.- ,%&'!# )%.-*'% 1,-!-'#+.% 4&+-&'%+ S-&()#.#- @3!--, -+! ,%&'!# (!-*% +.'% )%.-*'% 4&+-&'%+ C#!@-- )% C+1+@-%0 Mini#ter"+ C"+te+or !re-ti#e $n anti)i! >$n) din 1= mai? +i#ta )" ierar1ii )e "rma" # o)"!e #)a"ne+e e!i#)o!a+e ,a)ante aa $n)t imediat d"! !rom"+-area +e-ii #"!"ne $n de+i%erarea Con#i+i"+"i de minitri n"mirea "rmtori+or ierar1i& Ca+ini) Mi)+e#)"-mitro!o+it a+ Mo+do,ei i S")e,ei Atana#ie Stoene#)"-e!i#)o! de ."(" Neo'it Sri%an-e!i#)o! de Ar-e E1enadie-e!i#)o! de Roman Dioni#ie Romano-e!i#)o! de <"i iar Me+)1i#ede) te'ne#)"e!i#)o! +a D"nrea de Lo#. Sit"aia a)ea#ta #-a #)1im%at 'oarte )"rnd datorit demi#iei e!i#)o!"+"i Neo'it S)ri%an. A#t'e+ ) $n /B mai 17B8 Con#i+i"+ de minitri !otri,it +e-ii a ')"t "rmtoare+e #)1im%ri& E1enadie a+ Roman"+"i a 'o#t tran#'erat +a Ar-e Atana#ie a+ ."("+"i tre)e +a Roman iar Dioni#ie a+ <"i+or +a ."(". A)etia a" 'o#t in#ta+ai $n "rma ordonan ei domneti nr. C76 din ;1 mai 17B8. 0ntr")t #)a"n"+ e!i#)o!a+ de +a <"i rm#e#e ,a)ant +a !ro!"nerea Mini#ter"+"i C"+te+or din 19 i"nie 17B8 !e #)a"n"+ e!i#)o!a+ "r) e!i#)o!"+ Io#i' E1eor-1ian $ntrit de domnitor +a /; i"+ie 17B8. E'e)t"+ !rod"# $n #n"+ .i#eri)ii de a)e#te #)1im%ri a+e Le-ii !entr" n"mirea )+er"+"i n" a 'o#t )e+ #)ontat de domnitor. No"+ 'e+ de )om+etare a #)a"ne+or e!i#)o!a+e ,a)ante !rin n"mirea de tit"+ari de )tre !"terea de Stat i n" !rin a+e-ere d"! )"m era tradi ia a atra# i mai m"+t nem"+"mirea "nor 'ee %i#eri)eti $n mod #!e)ia+ 'a de +e-i+e %i#eri)eti a+e +"i C"(a. A)e#t 'a!t a dat natere mi)rii )"no#)"t $n !o!or #"% n"me+e de Blupta pentru canonicitate4 )e a t"+%"rat .i#eri)a Romn a!roa!e do" de)enii i a ')"t )a m"+te +")r"ri din !o+iti)a re+i-ioa# a domnitor"+"i C"(a # 'ie !ri,ite )" #"#!i)i"ne. A)ea#t mi)are a,ea dre!t +ideri !e !reoii ar1ierei Neo'it i Fi+aret S)ri%an i !e ierar1ii Io#i' .o%"+e#)" i Ioani)1ie E,antia# )rora +e-a "rmat $ndea!roa!e mirean"+ S)ar+at Ro#etti 1C1 )are !rin (iar"+ #" 6clesia $i ex!rima o!o(iia 'a de +e-i+e +"i C"(a. Ar-"mente+e !e )are +e in,o)a" ade!ii a)e#tei mi)ri era" $n)+)area tradiiei ,e)1i+or rnd"ie+i i )anoane a+e .i#eri)ii #tr,e)1i !rin 'a!t"+ ) e!i#)o!ii #"nt n"mii de
1C1

Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne ,o+. III Ed. I...M...O.R .")"reKti 1971 !.1/B.

8;

)tre !"terea de #tat i n" a+ei. Pri,ind $n# $n i#torie !"tem #!"ne ) !ra)ti)a in#tit"it de domnitor"+ C"(a n" era nemai$nt+nit exi#tnd )a("ri $n i#toria .i#eri)ii )nd de )e+e mai m"+te ori domnitorii rii #o)otii !rote)tori ai .i#eri)ii +"a" !arte +a a+e-eri+e ,+di)i+or a,nd "n )",nt -re" de #!"# %a mai m"+t "neori )1iar n"mea" ei !e )ine ,oia". Re,enind +a +e-ea !rom"+-at de A+.I. C"(a #in-"r"+ +")r" )e i #-ar !"tea im!"ta ar 'i 'a!t"+ ) n" !re,edea i re)"noaterea de )tre .i#eri) a )e+or )e "rma" # 'ie n"mii re!re(entanii .i#eri)ii ne'iind )on#"+tai $n a)ea#t !ri,in. III020C0 &?--&+!%+ E,-1*(,-%- D#&3!-- )% J(1 Un a)t im!ortant din i#toria .i#eri)ii )e !oart am!renta domnitor"+"i C"(a a 'o#t a)t"+ $n'iinrii e!i#)o!iei D"nrii de Lo# )" "rmri %ene'i)e att !e !+an %i#eri)e#) )t i $n !+an naiona+. Credin)ioii in"t"ri+or intrate #"% 2"ri#di)ia no" $n'iinatei e!i#)o!ii din !"n)t de ,edere %i#eri)e#) $nainte de a 'i E!i#)o!ia D"nrii de Lo# inea" de mai m"+te e!ar1ii& )ei de !rin !ri+e .ri+ei in)+"#i, .ri+a !n $n 17/9 a" a!arin"t de Mitro!o+ia Pra1o,ei )are #-a de#'iinat $n a)e+ an a#t'e+ tre)nd #"% !#torirea ierar1"+"i ."("+"i: )ei din #"d"+ .a#ara%iei !$nn 171/ )nd #-a de#'iinat Mitro!o+ia Proi+a,iei a" in"t de a)ea#ta i "neori )1iar de E!i#)o!ia <"i+or: )ei mai #tatorni)i a" 'o#t )redin)ioii din in"t"+ Co,"r+"i"+"i )are de!indea" de e!i#)o!ia Roman"+"i. D"! $n)etarea Mitro!o+iei Proi+a,iei Patriar1ia E)"meni) a or-ani(at !entr" )redin)ioii din Do%ro-ea o no" mitro!o+ie a,nd reedina +a T"+)ea i ierar1i -re)i. A)e#t +")r" a'e)ta ,iaa re+i-ioa# a )retini+or de ai)i )e $i dorea" o e!i#)o!ie !ro!rie )" ierar1i romni #entiment $m!rtit i de )redin)ioii din #tn-a D"nrii din in"t"ri+e .ri+ei i Co,"r+"i"+"i.1C/ Dorina a)ea#ta a )redin)ioi+or de,ine rea+itate $n "rma de)ret"+"i domne#) nr. 1B1C din 1C noiem%rie 17B6 )e $ntiina "rmtoare+e&

ALEXANDRU IOAN C# $-.+ .#- D#$&%:%# A- 2(-&@+ &+@-(&+.3


Pr. Ne)"+ai EROSU :n$iinarea i activitatea 6piscopiei Dunrii de Cos $n ,o+. FAr1ie!i#)o!ia Tomi#"+"i i D"nrii de Lo#G Ea+ai 1971 !. ;/.
1C/

86

D($& P!-&*-,+'%.(! U&-'% R($=&% L+ '(@- *%- )% ?+@3 A- 2--'(!-, 13&3'+'%: A1#,!+ !+,(!'#.#$-&-1'!#.#&(1'!# 1%*!%'+! )% S'+' .+

D%,+!'+$%&'#. J#1'-@-%-, C#.'%.(! A- I&1'!#*@-#&-- P#>.-*% *# N(0 882;7D V3:=&) J#!&+.#. C(&1-.-#.#- &(1'!# )% $-&-A'!- 4&*6%-+' 4& A%)-&@+ )-& 5 + *#!%&'%- .#&- 1#> ,!%A%)-&@-+ &(+1'!3D A$ )%*!%'+' A- )%*!%'3$: A!'0 I0 S% 4&*#2--&@%+:3 4&?--&@+!%+ #&%- &(- %,+!6-- (!'()(9% 4& R($=&-+, 1#> )%&#$-!%+ )% Episcopia Dunrii de Jos *# B#!-1)-*@-#&%+ B#)%@%.(! I1$+-., B(."!+) A- D($%&--, C(2#!.#- A- B!3-.+ A- *# !%A%)-&@+ 4& I1$+-., -+! B#)%@#. C+6#. 2+ '!%*% *3'!% E,-1*(,-+ E#A--0 A!'0 II0 P0S0 A!6-%!%# M%.*6-1%)%* %1'% &#$-' .(*('%&%&' )% %,-1*(, +. E,+!6-%- D#&3!%- )% J(10

A!'0 III0 A- *%. )-& #!$30 M-&-1'!#. &(1'!# S%*!%'+! )% S'+' .+ D%,+!'+$%&'#. J#1'-@-%-, C#.'%.(! A- I&1'!#*@-#&%- P#>.-*%, %1'% 4&13!*-&+' *# %9%*#'+!%+ (!)(&+&@%- )% ?+@30 D+' 4& B#*#!%A'- .+ 1C &(-%$>!-% 1F;7 110 ALEXANDRU IOAN1C5 A#t'e+ ia natere E!i#)o!ia D"nrii de Lo# $n'iinat 'r ni)i"n tom"# !atriar1a+ #a" $n "rma $ntr"nirii ,re"n"i #inod )i !e )a+e !"r +ai) 1C6 a,nd iniia+ reedina +a I#mai+ i )"!rin(nd 2"dee+e Co,"r+"i i .ri+a !re)"m i in"t"ri+e I#mai+ .o+-rad i Domenii re,enite Romniei $n "rma tratat"+"i de !a)e de +a Pari# >178B?. L"ri#di)ia e!i#)o!iei #e #)1im% )e,a mai tr(i" )nd I#mai+"+ Domenii i .o+-rad"+ re,in R"#iei iar Do%ro-ea Con#tana i T"+)ea #e ataea( e!i#)o!iei D"nrii de Lo# a+t"ri

1C; 1C6

Pr. E"-en DRAEOI Ierarhi ?i preo>i de seam la Dunrea de Cos, '-<A/'0-0 Ea+aJi 199= !.1;. Ni)o+ae IOREA Istoria Bisericii om!neti ... !./9;.

88

de Co,"r+"i i .ri+a. Tot at"n)i i reedina de +a I#mai+ !re)"m i #eminar"+ teo+o-i) a+ e!i#)o!iei #e m"t +a Ea+ai "nde #e -#e#) i a#t(i. Da) am ,or%it de $n)e!"t"ri+e E!i#)o!iei D"nrii de Lo# # ,edem i )ine a 'o#t !rim"+ !#tor. Ce+ dinti e!i#)o! )e a or-ani(at i )ond"# E!i#)o!ia D"nrii de Lo# a 'o#t ierar1"+ Melchisedec tefnescu in#ta+at o'i)ia+ +a B ian"arie 17B8 $n )atedra+a din I#mai+. S-a n#)"t +a 18 'e%r"arie 17/; $n #at"+ Cr)ina 2"d. Neam. A !#torit e!i#)o!ia ,reme de 18 ani "rmnd mai de !arte a !#tori +a Roman $n)e!nd )" /C 'e%r"arie 17C9 i #'rind +a 1B mai 179/ )nd tre)e +a Domn"+. Att +a e!i#)o!ia D"nrii de Lo# )t i +a Roman a de#'"rat o %o-at a)ti,itate admini#trati, dar mai a+e# )"+t"ra+. Din tr"da #a a" rma# .i#eri)ii i neam"+"i n"meroa#e i ,a+oroa#e +")rri din )are amintim& "anualul de litur#ic >178;? "anualul de tipic >1786? &eolo#ia do#matic a Bisericii Ortodoxe >1788? +atehismul ortodox >178C? Introducere %n s$intele cri ale 3echiului i Noului &estament >17B=? &eolo#ia pastoral >17B/? Oratoriul >17B9? 4ipovenismul>17C1? +ronica omanului i a 6piscopiei de oman >17C6? Biserica Ortodox i +alendarul >1771? 7roiect pentru revizuirea i editarea crilor bisericeti >177/?. Datorit imen#ei #a+e a)ti,iti om de o $na+t )"+t"r m"+ti+atera+"+ e!i#)o! Me+)1i#ede) te'ne#)" #e n"mr !rintre )e+e mai re!re(entati,e 'i-"ri )+eri)a+e a+e #e)o+"+"i DID d"! )"m #!"nea i !"%+i)i#t"+ N. D. Po!e#)"& X!re+at"+ no#tr" )e+ mai $n,Jat de)an"+ e!i#)o!at"+"i romn 'a+a .i#eri)ii Ortodoxe Ki ad,er#ar"+ )e+ mai a!ri- a+ #)1i#mati)i+or Ki ereti)i+or4.1C8 De-a +"n-"+ ani+or a 'o#t a+e# mem%r" de onoare a+ A)ademiei teo+o-i)e de St. Peter#%"r- a+ A)ademiei S!irit"a+e din Hie, a+ A)ademiei Ar1eo+o-i)e R"#e !re)"m i a+ a+tor in#tit"ii din ar i #trintate. Pentr" toate a)e#te )a+iti !entr" ,iaa #a a+ea# n"me+e #" #e a+t"r mari+or !er#ona+iti %i#eri)eti a+e ,remii mitro!o+iJi+or @ar+aam Do#o'tei Antim I,irean"+ @eniamim Co#ta)1i Andrei Ua-"na et). III050 R%.+-+ BOR *# P+'!-+!6-+ E*#$%&-*3 4& '-$,#. .#- A.0 I0 C#:+ Im!+i)aii+e domnitor"+"i C"(a $n ,iaa .i#eri)ii n" a" 'o#t doar de ordin intern )i i extern. E+ #-a im!+i)at i $n re+aii+e dintre .i#eri)a Ortodox Romn i Patriar1ia E)"meni) dorind o )t mai )om!+et inde!enden a .i#eri)ii noa#tre i da) #e !oate o tota+ inde!enden. 0n a)e#t #!irit de orientare ar tre%"i $ne+e#e +e-i"iri+e #a+e %i#eri)eti )er"te de moment"+ i#tori) de at"n)i !rom"+-ate $n# $n !ri! i $n a'ara rnd"ie+i+or
1C8

Pr. E"-en DRAEOI Ierarhi ?i preo>i de seam la Dunrea de Cos... !. /7.

8B

)anoni)e a+e .i#eri)ii R#rit"+"i 'a!t )e a )reat ad,er#itatea $na+te+or 'ee %i#eri)eti di#!"t n"mit 4+"!ta !entr" )anoni)itate4 )are a t"+%"rat ,iaa %i#eri)ii m"+t tim! d"! a%di)area #a. Tot +a 'e+ a" 'o#t !ri,ite +e-i"iri+e #a+e i de )tre Patriar1ia E)"meni) att !entr" 'a!t"+ ) inter,eni#e $n !ro%+ema mn#tiri+or $n)1inate dar mai a+e# !entr" ) Patriar1ia E)"meni) n" dorea inde!endena .i#eri)ii Ortodoxe Romne. S"))int #tarea +")r"ri+or $n a)e+e ,rem"ri #e !re(enta aa& 0n !ra)ti)a ,ieii %i#eri)eti mitro!o+iii ri+or Romne #e %")"ra" de inde!enden admini#trati, intern i a"tonomie %i#eri)ea#) extern nere)"no#)nd a+t a"toritate extern de)t #"!remaia i 2"ri#di)ia )anoni) a Patriar1iei E)"meni)e de Con#tantino!o+ i a)ea#ta doar din !"n)t de ,edere a+ )"+t"+t"i i do-mei. 1CB Mitro!o+iii romni a,ea" $ndatorirea # 'a) )"no#)"t !atriar1"+"i de Con#tantino!o+ a+e-erea +or !entr" a !rimi re)"noaterea )anoni) !rin aa n"mit"+ e)do#i#: #-+ !omenea#) !e !atriar1"+ e)"meni) +a S'. Lit"r-1ie i #-+ $n#)rie $n di!ti)e: # ia S'. Mir de +a Con#tantino!o+: # )ear $n)",iinare )anoni) !entr" a 1irotoni !e ar1iereii tit"+ari.

C" toate a)e#tea Patriar1ia E)"meni) dei admitea teoreti) o oare)are inde!enden %i#eri)ea#) .i#eri)ii Ortodoxe Romne $n !ra)ti) n" inea )ont de a)e#t +")r". A)e#t 'a!t #a ,("t i $n )a("+ %i#eri)i+or romne $n)1inate -re)i+or. Ea #-a 'o+o#it de !"terea i dre!t"ri+e ei 2"ri#di)iona+e $n mod #!e)ia+ !entr" a menine i $ntri )+er"+ -re)e#) din Romnia !entr" a!rarea intere#e+or e+eni#m"+"i i mai !"in !entr" a a!ra )a"(a )redinei $n )e+e do" mitro!o+ii romneti a Mo+do,ei i Un-ro,+a1iei. 0n a)e#te )ondiii +e-i+e domnitor"+"i C"(a att de ne!+)"te !entr" Patriar1ia E)"meni) a" a!r"t )a o ne)e#itate a moment"+"i de at"n)i )rend .i#eri)ii Ortodoxe Romne !o#i%i+itatea de a a2"n-e $n tim! +a o inde!enden rea+ i +a 'ormarea "nei ierar1ii %i#eri)eti !ro!rii. Pra)ti) +e-i+e +"i C"(a re!re(enta" at"n)i #in-"ra !o#i%i+itate de a #to!a inter,enii+e i intri-i+e Patriar1iei E)"meni)e i a )+"-ri+or -re)i +a -",erne+e e"ro!ene $n "rma #e)"+ari(rii a,eri+or mn#tireti. C1e#ti"nea )anoni)itii +a )are ')ea" a!e+ -re)ii n" era de)t o di,er#i"ne o!ort"n a a)e#tora de a !re+"a iari moii+e din Romnia a )ror !ierdere era adn) re-retat. 0n a)e#t #en# amintim !e !atriar1"+ So'ronie a+ III-+ea a+ Con#tantino!o+"+"i >17B;-17BB? )are $n "rma !rom"+-rii +e-ii +"i C"(a !entr" n"mirea de mitro!o+ii i e!i#)o!i e!ar1ioi adre#ea(
1CB

Ni)o+ae DO.RESCU Studii de Istoria Bisericii om!ne +ontemporane. Istoria Bisericii din om!nia ,'-()/ '-0(? Ti!o-ra'ia 4."Iare#ter Ta-%+att4 .")"reti 19=8 !!. 1B-1C.

8C

$n #)ri# n"meroa#e m"#trri +a adre#a mitro!o+it"+"i Ni'on a+ rii Romneti. Un a#t'e+ de )a( are +o) +a 7 'e%r"arie 17B6 )nd !atriar1"+ e)"meni) So'ronie !rintr-o #)ri#oare de m"#trare +a adre#a mitro!o+it"+"i Ni'on $+ $ntiinea( !e a)e#ta ) S'. Sinod a+ Patriar1iei E)"meni)e are )"notin de 'a!t"+ ) $n ri+e Romne ar exi#ta o in'+"en de )ato+i)i(are a ortodo)i+or datorit +e-i"iri+or ar%itrare i di#!o(iii+or ,io+ente a+e -",ern"+"i C"(a im!"#e o%+i-atori" $n .i#eri). 0n a)e#t #en# #)rie& 30n mi2+o)"+ -re+ei #trmtorri $n )are a ad"# marea noa#tr .i#eri) a +"i <ri#to# Ki )e+e+a+te .i#eri)i Ortodoxe ridi)area )ea )ondamnat de toat +"mea Ki deJinerea a $n#Ki #'inte+or !ro!rietJi Ki a o'rande+or >%i#eri)i+or? $ntre!rin# $n a'ar de ori)e +e-e di,in Ki "man de )tre E",ern"+ !rin)iar de a)o+o (,on"+ )are #-a a"(it a)"m $n "rm ai)i a ad"# m"+t i"%ite 'rate o no" d"rere )" m"+t mai amar $n inima noa#tr4.1CC Se ,ede $n a)e#te rnd"ri #"!rarea i re-ret"+ !atriar1"+"i e)"meni) !entr" #e)"+ari(area a,eri+or mn#tiri+or $n)1inate. R#!"n#"+ mitro!o+it"+"i Ni'on imediat i !rom!t e,idenia( att de %ine ra!ort"+ dintre .i#eri)a Ortodox Romn i Patriar1ia E)"meni)& 4.i#eri)a 'ii) a exi#tat !entr" totdea"na a,nd"-i a)ti,itatea #a intern inde!endent $ntr" toate )e+e re'eritoare +a !#trarea %"nei #a+e ornd"ie+i4. Rea)ii+e !atriar1"+"i e)"meni) n" #-a" re("mat doar +a #)ri#ori de m"#trare. 0n 18 a!ri+ie 17B8 e+ )on,oa) Sinod"+ !atriar1a+ )ondamnnd )e+e trei +e-i a+e +"i C"(a& Le-ea )+"-riei Le-ea #inoda+ i Le-ea !entr" n"mirea )+er"+"i )on#idernd"-+e ne)anoni)e i $n )ontradi)ie )" ,e)1ea tradiie %i#eri)ea#). Dre!t "rmare trimite $n ar !e ar1imandrit"+ E"#taie C+eo%"+ )" trei #)ri#ori adre#ate "na domnitor"+"i "na mitro!o+it"+"i !rimat Ni'on i )ea de-a treia mitro!o+it"+"i Mo+do,ei !rin )are #e arta de(a!ro%area Patriar1iei E)"meni)e 'a de ino,ri+e introd"#e $n .i#eri)a romnea#). 1C7 Pentr" $n) o dat r#!"n#"+ )e+or doi mitro!o+ii romni #)oate $n e,iden inde!endena .i#eri)ii Ortodoxe Romne. 0n )eea )e $+ !ri,ete !e domnitor"+ C"(a a)e#ta d do,ad de "n $na+t #im !atrioti) a!rnd dre!t"ri+e .i#eri)ii Romneti 'a de Patriar1ia e)"meni). 0n a)e#t #en# $n #)ri#oarea adre#at !atriar1"+"i e)"meni) So'ronie din 1= i"+ie 17B8 !rintre a+te+e de)+ar ) ,a re#!in-e 4ame#te)"+ anti)anoni) a+ ori)r"i S'nt Sinod #trin a+ ori)rei .i#eri)i #trine #a" a+ ori)r"i e' %i#eri)e#) #trin $n )eea )e !ri,ete admini#traia i #"))e#i"nea .i#eri)ii romne a"to)e'a+e.41C9 Dre!t r#!"n# +a atit"dinea domnitor"+"i )t i a )e+or doi mitro!o+ii romni !atriar1"+ So'ronie a+ III-+ea )on,oa) iari Sinod"+ !atriar1a+ $n 17B8 )ondamnnd din no" )e+e trei +e-i %i#eri)eti $n )a"( )a mai tr(i" +a 6 noiem%rie 17B8 Patriar1ia e)"meni) #
1CC

Pr. Pro'. I. RAMUREANU 4e#turile "itropoliei 9n#rovlahiei cu 7atriarhia de +onstantinopol ?i cu celelalte Biserici Ortodoxe, $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG nr. C-1= 1989 !. 981. 1C7 Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne ,o+. III Ed. I...M...O.R .")"reKti 1971 !.1/B. 1C9 Ni)o+ae ER.ANESCU '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ... !. 6=1.

87

ad") +a )"notina !atriar1ii+or a!o#to+i)e de A+exandria Antio1ia Ier"#a+im .i#eri)ii R"#e i .i#eri)ii E+adei !re)"m i Patriar1iei Car+o,it( i E!i#)o!iei Ci!r"+"i de)i(ia ei !ri,ind )e+e trei +e-i %i#eri)eti a+e domnitor"+"i C"(a. 0n "rma a)e#t"i 'a!t ma2oritatea a)e#tora a" $ndr"mat Patriar1ia E)"meni) +a o atit"dine moderat ,i(a,i de #it"aia ..O.R. artnd ) -",erne+e ri+or +or a" 3dat in#tr")Ji"ni re!re(entanJi+or +or att din Con#tantino!o+ )t Ki din Prin)i!ate+e Unite !entr" )a a)eKtia !rin toat #i+inJa Ki !rin toat !"terea # !re,in n" n"mai ori)e r"!t"r )anoni) Ki #!irit"a+ a Jri+or ortodoxe )i )a # #e $ntoar) armonia mnt"itoare dintre e+e Ki # #e !#tre(e #i-"re dre!t"ri+e )anoni)e a+e Marii .i#eri)i4.17= R#!"n#"ri+e a)e#tora a" ')"t )a atit"dinea Patriar1iei E)"meni)e # de,in )e,a mai moderat mi $ne+e-toare. C" toate ) a re'"(at $n )ontin"are # ia +e-t"ra )" e!i#)o!ii n"mii !rin de)ret domne#) #o)otind"-i 4ne)anoni)i4 n" a anatemati(at i ni)i n" a #o)otit #)1i#mati) !e nimeni din .i#eri)a Ortodox a Romniei. A#t'e+ +a 11 'e%r"arie 17BB )nd A+. I. C"(a e#te $n+t"rat de +a !"tere Patriar1ia E)"meni) #e arat di#!"# +a "n dia+o- $ntre )e+e do" .i#eri)i !#trnd +e-t"ri )" e!i#)o!ii Fi+aret S)ri%an i Io#i' .o%"+e#)" !ri,ii )a e!i#)o!i 4)anoni)i4. C" toate ) a 'o#t $n+t"rat de +a !"tere de#t"+ de de,reme >C ani? domnia +"i C"(a i-a !"# am!renta adn) $n i#toria !o!or"+"i romn. 0n domeni"+ %i#eri)e#) C"(a a )"tat )a i $n toate )e+e+a+te #e)toare a+e Stat"+"i # 'a) !ro-re#e. Le-i+e %i#eri)eti a!ro%ate de e+ era" 'oarte !ro-re#i#te !entr" a)e+e ,rem"ri )er"te 'iind de $n#i #)1im%ri+e !etre)"te $n ara noa#tr. Dei +e-i+e #a+e a" a,"t i "ne+e -ree+i de 'orm a)e#tea n" a" 'o#t r" intenionate& din !ri)ina ne)"naoaterii temeini)e a )anoane+or i a rnd"ie+i+or %i#eri)eti a" a!ar"t a#t'e+ de -ree+i. Pri,ind 'ir"+ i#toriei #e#i(m ) a!roa!e $n ori)e #e)tor %i#eri)e#) C"(a a )"tat # ad") o $nnoire. ."ne+e #a+e intenii #-a" ,("t $n ti!rirea )ri+or de )"+t +a #ta%i+irea 'orme+or de $n)1eiere a )#toriei +a #ta%i+irea +o)"+"i de $n-ro!are a )e+or de)edai +a di#)i!+ina )+eri)i+or i mona1i+or +a o%+i-ati,itatea +im%ii romne $n toate %i#eri)i+e rii +a !"rtarea de -ri2 $n )e !ri,ete $n,mnt"+ teo+o-i) +a $n'iinarea E!i#)o!iei D"nrii de Lo# +a $n'iinarea "nei a"toriti #inoda+e )entra+e +a )om!+etarea #)a"ne+or e!i#)o!a+e ,a)ante +a inde!endena .i#eri)ii noa#tre 'a de Patriar1ia E)"meni). C" toate a)e#tea !rin "ne+e re'orme ,iaa %i#eri)ea#) a 'o#t a'e)tat. Dar )"m e#te i 'ire#) 'a!te+e #a+e tre%"ie )ntrite $n )"m!na dre!tii )ontienti(nd a!ort"+ )e +-a a,"t $n !ro-re#"+ ,ieii %i#eri)eti de +a e+ !ornind !rim"+ !a# i #!re re)"noaterea a"to)e'a+iei .i#eri)ii Romne. Da) a ')"t -ree+i a ')"t i %ine doar )"m!na dre!tii i a ,remii ne arat )"m a#t(i e#te )in#tit: m"+te #tat"i a+e #a+e #e -#e#) $n m"+te orae a+e rii m"+te
17=

Ibidem !. 6=;.

89

in#tit"ii )o+i #tr(i !oart n"me+e +"i )" )a+d re)"notin m"+i $i !#trea( ,ie amintirea.

C+,-'(.#. IV: BISERICA ORTODOX ROM/N, DUP NLTURAREA LUI AL0 I0 CUZA
IV010 A>)-*+!%+ .#- A.0I0C#:+0 M(+!'%+ 1+
E,eniment"+ din 11 'e%r"arie 17BB im!+i)a #erioa#e !ro%+eme !o+iti)e a,nd "rmri att !e !+an intern )t i extern. Dei rai"ni+e )e a" #tat +a %a(a a)t"+"i din 11 'e%r"arie 17BB #"nt -re" de $ne+e# tre%"ie # de!"nem e'ort"+ i # a))e!tm detronarea +"i C"(a: ori)t de ne!otri,it ar !rea $i are rd)ini+e $n $n#i a+e-erea #a )a domnitor a+ )e+or do" Prin)i!ate Romne Mo+do,a i ara Romnea#). A+e# domnitor $n $m!re2"rri ex)e!iona+e 5 ni)i m)ar n" #e n"mra !e +i#ta )andidai+or +a tron 5 ne d de $n e+e# 'a!t"+ ) a,ea # $m!+inea#) "n mandat im!erati,. Prin !er#oana +"i re!re(entanii "nei an"mite 'ore #o)ia+e )e #e mani'e#ta tot mai a)ti, !e !+an !o+iti) $n)er)a" #-i im!"n !"n)t"+ de ,edere $n )e !ri,ete maniera de or-ani(are a #o)ietii. S"ntem )ontieni de 'a!t"+ ) dei e+ )ti-a#e "n n"me $n #o)ietatea de at"n)i +a a+e-erea +"i era" i o!o(ani. Re!re(entanii %oierimii n" ,edea" $n )o+one+"+ C"(a de)t "n B=

!ar,enit de a)eea i-a" ex!rimat o#ti+itatea i ne$n)rederea $n moment"+ a+e-erii. Simit de +a $n)e!"t o!o(iia %oierimii a )re#)"t !e m#"r )e !ro-ram"+ de !o+iti) intern i extern a domnitor"+"i #e de'inea tot mai m"+t. Un a+t a#!e)t )e tre%"ie amintit e#te 'a!t"+ ) $n -r"!ri+e +i%era+e >ta%ra )are $+ a+e#e#e domnitor? !er#!e)ti,e+e !o+iti)e era" di'erite $ntr-att de di'erite $n)t mai ) n" exi#ta )o+a%orare. A)e#t +")r" a ')"t )a domnitor"+ # 'ie !ri,it att de )on#e,atori )t i de o mare !arte a +i%era+i+or mai a+e# de radi)a+ii m"nteni 171 mai m"+t )a re!re(entant"+ "nei 'ra)i"ni )e n" "rmrea de)t # #e im!"n !e !rim"+ !+an $n ,iaa !o+iti) de)t )a e' de #tat. D"! )"m #e tie detronarea +"i C"(a #-a datorat a)ti,itii de#'#"rate !e !+an intern i extern de )tre 'ormai"nea !o+iti) re)"no#)"t $n +iterat"ra de #!e)ia+itate )" den"mirea de 4mon#tr"oa#a )"a+iie4.17/ Prime+e #emne a+e a)e#tei )"a+iii a" a!r"t $n noiem%rie 17B; )nd +i%era+ii radi)a+i "nii )" drea!ta )on#er,atoare #-a" 'o+o#it de r#!"n#"+ +a me#a2"+ tron"+"i !entr" a )riti)a att -",ern"+ +"i N. Hre"+e#)" dar mai a+e# a)ti,itatea domnitor"+"i. Con'+i)t"+ a)e#ta $ntre domnitor )e era #!ri2init de o $n#emnat !arte a +i%era+i+or modera i i -r"!ri+e )e a" 'ormat 4mon#tr"oa#a )"a+iie4 e#te ex!+i)a%i+& "nirea !entr" a 'i ,ia%i+ tre%"ia )on#o+idat !rin n"meroa#e re'orme )are a" n#)"t !"terni)e 'rmntri $n )adr"+ intri-ii #o)ietii romneti )eea )e ex!+i) !re(ena )on'+i)te+or !o+iti)e din ani de d"! Unire $ntr-"n 'ina+ #o+dnd"-#e )" detronarea domnitor+"+"i C"(a. A#t'e+ $n ian"arie 17BB a)i"nea )om!+otiti+or ia am!+oare. Prin intermedi"+ (iar"+"i )+ande#tin 4C+o!ot"+4 r#!ndit $n tim!"+ no!ii )om!+otitii $ndemna" +a a#a#inat i re,o+t. 0n !ara+e+ !rin #)ri#ori anonime i a'ie #e an"na ) +a /6 ian"arie ,a 'i re,o+"ie ne-"#torii 'iind ameninai )" 2a'"+ i omor"+. C" toate a)e#tea $n (i"a de /6 ian"arie ani,er#area Unirii #-a %")"rat de +inite. Da) $n ar a)i"ni+e )om!+otiti+or era" $n !+in de#'"rare $n a'ar #e ate!ta de(nodmnt"+ a)e#tor a)i"ni. Con#"+ii #trini era" +a )"rent )" toate a)ti,iti+e din ar ne'iind"-+e de+o) #trin )om!+ot"+ )e amenina domnia +"i C"(a. Dre!t do,ad $n #eara (i+ei de /6 ian"arie 17BB )on#"+ii #trini !re(eni +a %a+"+ )e a a,"t +o) +a teatr" a,erti(a" $n )1i! ,oa+at !e minitri. 0n a)e#t #en# )on#"+"+ -enera+ a+ Ita+iei )a,a+er"+ Ani%a+ Stram%io #e adre#ea( mini#tr"+"i de externe A+. Pa!ado!o+-Ce+ima1& XDomn"+ mini#tr" Jara ,oa#tr #t !e "n ,"+)an: re-ret ) #"nt )on#"+: n" !ot # , #!"n mai m"+te4.17; 4@"+)an"+4 a,ea # er"! )t de )"rnd mai exa)t $n data de 11 'e%r"arie 17BB #ta%i+it de )om!+otiti )a dat a a)i"nii 'ina+e a +or detronarea domnitor"+"i. C" o #ear $naintea )om!+ot"+"i +a 1= 'e%r"arie 17BB Ce(ar .o++ia) trimite o #)ri#oare domnitor"+"i
171 17/

L. .OICU E1. PLATAN A+. OU., +uza 3od in memoriam ... !. 8=9. Ibidem !. 819. 17; Con#tantin C. EIURESCU 3ia>a ?i opera lui +uza 3od Ed. UtiinJi'i) .")"reKti 19BB !. ;C6.

B1

C"(a !rin )are $+ $ntiina de )om!+ot"+ )e a,ea # #e de#'oare i iminena "n"i ata) a#"!ra !a+at"+"i. S)ri#oarea a2"n-e )1iar $n mna +"i C"(a !rin intermedi"+ tnr"+"i E1. I. Do-re#)" din #er,i)i"+ +"i .o++ia). Contient de rea+itatea +")r"ri+or C"(a !rin )o+one+"+ Oe')ari i e'"+ #i-"ranei I. C. @a+entinean" )a"t # a'+e mai m"+te deta+ii de#!re )om!+ot a)etia $n# ne-nd a)e#t +")r". Ca o m#"r de !re)a"ie domnitor"+ ordonea( )a -arda !a+at"+"i # #e d"%+e(e $n# -arda era )ti-at de ad,er#ari. 0ntre tim! )om!+otitii #ta%i+ea" "+time+e deta+ii a+e a)i"nii. Pentr" o re"it #i-"r ei or-ani(ea( $n )a#a +"i C. A. Ro#etti o re)e!ie +a )are !arti)i! i !re'e)t"+ !o+iiei )a!ita+e .e+diman $m!timit a+ 2o)"ri+or de )ri )e $n a)ea #ear !entr" a i #e di#tra-e atenia de +a )e a,ea # #e $ntm!+e +-a" !ro,o)at +a "n 2o) de )ri i intenionat era +#at # )ti-e. La !a+at m"+t d"! mie("+ no!ii #o#e#) tr"!e din Re-iment"+ C "nde $i ate!ta maior"+ Le))a e'"+ -r(ii !a+at"+"i. A#t'e+ ) "n -r"! de o'ieri i )i,i+i a" intrat $n )+dire i a2"n-nd +a "a dormitor"+"i +"i C"(a 'orea( i intr !rin(nd !e domnitor )e n" #-a o!"#. Ai)i a 'o#t 'orat #emne(e a)t"+ de a%di)are. A#t'e+ !e #!ate+e )!itan"+"i Pi+at domnitor"+ a #emnat "rmtor"+ de)ret& XNoi A+exandr" Ioan I. )on'orm dorinJei naJi"nei de!"n a#t(i 11 'e%r"arie 17BB )rma -",ern"+"i $n mna +o)otenJei domneKti Ki a mini#ter"+"i a+e# de !o!or4.176 Odat #emnat a)t"+ de a%di)are C"(a e #)o# din Pa+at "r)at $ntr-o tr#"r i d"# +a )a#a "n"i de,otat a+ +"i C. A. Ro#etti i an"me Con#tantin Cio)r+" de "nde mai tr(i" ,a trimite o #)ri#oare +"i N. Eo+e#)" !rin )are $i ex!rima dorina de a !+e)a din ar $n)1eind )" )",inte+e 3# tria#) RomniaP4. 0n "rma #a )om!+otitii a" #e)1e#trat ar1i,a )e #e -#ea $n !a+at mai exa)t $n a!artament"+ o)"!at de .a+i-ot de .eQne. 0n )"r#"+ a)e+eiai (i+e de 11 'e%r"arie Camera i Senat"+ a" 'o#t )on,o)ate $n edina extraordinar ad")nd"-+i-#e +a )"notin a)t"+ a%di)rii. 0n "rma a)e#t"i 'a!t de!"taii i #enatorii a" !ro)+amat )a domn a+ Romniei !e )onte+e de F+andra din 'ami+ia domnitoare %e+-ian !e n"me Fi+i! I. 0ntre tim! C"(a a 'o#t m"tat +a Cotro)eni iar de ai)i a !+e)at din ar n" $nainte de ai mani'e#ta $n) o dat !atrioti#m"+ #" )e +-a $ndemnat # 'a) Romniei o "rare& XS dea D"mne(e" #-i mear- Jrii mai %ine 'r mine de)t )" mine. S tria#) RomniaP4178 innd )ont de )ondiii+e i#tori)e de at"n)i )on#tienti(m ) detronarea domnitor"+"i C"(a era ne)e#ar. C" toate ) #"% domnia #a ara a !ro-re#at m"+t e+ n" a re" it # a#i-"re #ta%i+itatea intern att de ne)e#ar de(,o+trii norma+e a Stat"+"i naiona+.

176 178

Con#tantin C. EIURESCU 3ia>a ?i opera lui +uza 3od Ed. UtiinJi'i) .")"reKti 19BB !. ;C8. Idem, 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== !. ;1/.

B/

Un a+t +")r" )e n" i-a #tat $n !"tere +"i C"(a de a-+ d")e +a )a!t !ri,ea #tarea de !ro,i(orat )are $ntr-o an"mit )on2"n)t"r internaiona+ !"tea de,eni !eri)"+oa# !entr" exi#tena #tat"+"i naiona+. Dei a $n)er)at i a !"rtat tratati,e !entr" re(o+,area a)e#tei !ro%+eme a #"))e#i"nii e+ n" a re"it # !"n )a!t #trii de !ro,i(orat. Mai m"+t de att oamenii !o+iti)i ai ,remii n" dorea" # re(o+,e !ro%+ema #"))e#i"nii !e )a+ea tratati,e+or ))i a)ea#ta ar 'i $n#emnat # 'a) a!e+ +a E"ro!a. De a)eea P"teri+e -arante tre%"ia" !"#e $n 'a a 'a!t"+"i $m!+init. 0n a)ea#ta #t i rai"nea a)t"+"i detronrii. Re(o+,area !ro%+emei #"))e#i"nii !e )a+ea tratati,e+or ntea temeri $n rnd"+ oameni+or !o+iti)i de at"n)i ) n" ,or !"tea !"ne )a!t #trii de !ro,i(orat 'iind $n )ontin"are ne,oii # a))e!te )ondiii+e !e )are +e im!"nea" P"teri+e -arante. Pri,ind din a)e#t !"n)t de ,edere $ne+e-em ) detronarea +"i C"(a e#te ex!re#ia ,e+eiti+or de inde!enden att 'a de T"r)ia )t i 'a de re-im"+ de -aranie )o+e)ti, )are de,eni#e o !iedi) $n )a+ea de(,o+trii Stat"+"i Romn. 0n a)e+ai mod $n#"i domnitor"+ C"(a !ri,ea +")r"ri+e. De a)eea n" a )ondamnat !e )om!+otiti #in-"r"+ 'a!t !entr" )are i-a a)"(at a 'o#t a)e+a a+ %r"#)rii +")r"ri+or neate!tnd re("+tat"+ tratati,e+or $ntre!rin#e $n a)e#t #en#. A#t'e+ #-a" de#'"rat e,enimente+e at"n)i. C"(a a ,r"t tratati,e !e )nd ad,er#arii #i n". 0n #!e)ia+ radi)a+ii dorea" "n a)t ener-i) )are # #i+ea#) E"ro!a a a))e!ta #)1im%area #trii de +")r"ri din Romnia a)e+or ,remi. Pri,it din a)e#t !"n)t de ,edere ,i(nd re+aia E"ro!a-Romnia a)t"+ de#'"rat +a 11 'e%r"arie 17BB #e !re(int )a o mi)are !rote#tatar )" e,idente tendine de re,o+"ionari#m. Re,enind +a !er#oana domnitor"+"i C"(a tim ) tot tim!"+ )1iar i d"! )e a !r#it ara a !#trat o +e-t"r #trn# )" .a+i-ot de .eQne. Datorit +"i a'+ de #e)1e#trarea ar1i,ei din Pa+at a#t'e+ ) +a 1= noiem%rie 17BB C"(a )ere !rin)i!e+"i Caro+ re#tit"irea ar1i,ei i a )ore#!ondenei !er#ona+e 'a!t re'"(at de a)e#ta.17B La 18 mai17C; $n "rma a-ra,rii #trii #ntii #a+e A+. I. C"(a moare +a <eide+%er$n Eermania. A#t'e+ de!arte de ar "n"+ din )ei mai mari 'ii ai #i )are )ontri%"i#e att de m"+t +a ridi)area i +"minarea !o!or"+"i +a $n+area i $ntrirea ei de,ine !a-in de i#torie a !o!or"+"i romn d"! )"m #!"nea M. Ho-+ni)ean"& 3i )t ,a a,ea ara a)ea#ta o i#torie )ea mai 'r"moa# !a-in ... ,a 'i a)eea a +"i A+. I. C"(a4.17C Tr"!"+ #" a 'o#t ad"# $n ar i $nmormntat +a R"-inoa#a $n#oit de n"mero i )eteni $n #!e)ia+ rani )e-i !"rta" o ,ie re)"notin !entr" 'a!t"+ ) $i $m!ro!rietri#e )" !mnt. D"! #+"2%a $nmormntrii o'i)iat de "n n"mero# #o%or de !reoi M. Ho-+ni)ean" e+o-ia( !er#ona+itatea domnitor"+"i C"(a !rin )",nt"+ de de#!rire )e +-a in"t +a $nmormntarea mare+"i domnitor. Sim%o+ a+ 3renaterii Romniei4 i 3)ontiinei naiona+e4
17B 17C

M. SA@EL Domnia marelui domnitor rom!n, *l. I. +uza .a)" 1916 !. 1=8. Con#tantin C. EIURESCU 3ia>a ?i opera lui +uza 3od Ed. UtiinJi'i) .")"reKti 19BB !. 66;.

B;

A+. I. C"(a i-a i"%it neam"+ i ara i-a in"t $ntotdea"na )",nt"+ i 2"rmnt"+ de a-i #er,i ara )1iar )" !re"+ #a)ri'i)rii tron"+"i i ,ieii dnd do,ad $n ori)e $m!re2"rare de "n $na+t !atrioti#m. Tot Ho-+ni)ean" "n mare orator re"ete # #inteti(e(e att de 'r"mo# domnia +"i A+. I. C"(a #!"nnd ) 3n" -ree+i+e +"i +-a" r#t"rnat4 !e C"(a 3)i 'a!te+e +"i )e+e mari4.177 A#t(i rmie+e !mnteti a+e domnitor"+"i C"(a odi1ne#) $n .i#eri)a S'. Trei Ierar1i din Iai ad"#e ai)i $n tim!"+ )e+"i de-a+ doi+ea r(%oi mondia+ )nd +inia 'ront"+"i a tre)"t +a R"-inoa#a. D"! r#t"rnarea !a+at"+"i domne#) de +a R"-inoa#a $n "rma r(%oi"+"i mormnt"+ #" de ai)i a 'o#t re')"t rmnnd ,ie amintirea mare+"i domnitor A+. I. C"(a.

IV020 U!$3!-.% !%?(!$%.(! .#- C#:+ 4& B-1%!-*3


0n "rma detronrii domnitor"+"i A+. I. C"(a !re,ederi+e )e ,i(a" a"to)e'a+ia .i#eri)ii Ortodoxe Romne din De)ret"+ or-ani) !"%+i)at +a ; de)em%rie 17B6 a" tre)"t $n Con#tit"ia #tat"+"i romn !rom"+-at +a ;= i"nie 17BB. A#t'e+ $n art. /1 a+ Con#tit"iei Stat"+"i #)rie& 3.i#eri)a Ortodox Romn e#te Ki rmne neatrnat de ori)e )1iriar1ie #trin !#trnd"-#e "nitatea )" .i#eri)a E)"meni) a R#rit"+"i $n !ri,inJa do-me+or4. Tot $n a)e#t an 17BB att din !artea .i#eri)ii i Stat"+"i Romn )t i din !artea Patriar1iei E)"meni)e #-a" ')"t demer#"ri )a ra!ort"ri+e dintre .i#eri)a Ortodox Romn i Patriar1ia de Con#tantino!o+ # #e norma+i(e(e ti"t 'iind 'a!t"+ ) $n tim!"+ domniei +"i C"(a a" exi#tat ten#i"ni mari $ntre )e+e do" !ri #"# menionate. 0n a)e#t #en# +a 1/ #e!tem%rie 17BB mitro!o+it"+ !rimat Ni'on trimite o #)ri#oare !atriar1"+"i e)"meni) So'ronie a+ III-+ea !rin )are-+ a#i-"r& 3+e-minte+e d"1o,ni)eKti )are +ea- naJia romn de .i#eri)a mam #"nt $nrd)inate $n inimi+e noa#tre Ki #e ,or $ntri Ki mai m"+t !rin !rote2area no"+"i E",ern !entr" )are !re)"m Ki !entr" $ntrirea $ntre-ii naJi"ni )1em %ine)",ntarea Prea S'inJiei @oa#tre4.179 C" a)eeai intenie de a!ro!iere i $m%"ntire a ra!ort"ri+or +a 1C #e!tem%rie 17BB i mitro!o+it"+ Mo+do,ei Ca+ini) Mi)+e#)" trimite o #)ri#oare a#emntoare !atriar1"+"i So'ronie a+ III-+ea. A)e#t 'a!t +-a determinat !e !atriar1"+ So'ronie a+ III-+ea # $ntr"nea#) +a 1/ o)tom%rie 17BB Sinod"+ !atriar1a+ $n )are #-a 1otrt )a Marea .i#eri) #-i dea 3#i+inJa !entr" )a +")r"ri+e # #e $ntoar) $n Prin)i!ate !e )a+ea +e-itim Ki )anoni): ))i Ki !er#oane+e E",ern"+"i !ar in#"'+ate de a)eeaKi r,n d"mne(eia#)4.19=
177 179

Ibidem. Ni)o+ae DO.RESCU Studii de Istoria Bisericii om!ne +ontemporane.. !. 1;6. 19= Ibidem !. 1;8.

B6

Urmrind"-#e $n a)e+ai tim! re,enirea +a )anoane+e i ,e)1i+e rnd"ie+i %i#eri)eti $n 17BC #-a a+)t"it "n Proie)t de +e-e or-ani) !entr" .i#eri)a Ortodox Romn )are doi ani mai tr(i" $n 17B9 a 'o#t trimi# #!re a,i(are Patriar1iei e)"meni)e. A#t'e+ +a /8 ian"arie 17C= !atriar1"+ e)"meni) Eri-orie @I >17BB-17C1? $n r#!"n#"+ #" )erea # #e !re,ad $n +e-e& )a d"! a+e-erea mitro!o+it"+"i Un-ro,+a1iei # #e )ear din !artea Patriar1iei E)"meni)e tomo#"+ de re)"noatere )anoni) a a)e#t"ia: datoria mitro!o+ii+or romni de a-+ !omeni +a S'nta Lit"r-1ie !e !atriar1"+ e)"meni): .i#eri)a Ortodox Romn # )ear S'nt"+ Mir de +a Con#tantino!o+. La 16 de)em%rie 17C/ $n "rma a!ro%rii Camerei de!"tai+or >6 de)em%rie 17C/? i a Senat"+"i >11 de)em%rie 17C/? Proie)t"+ de +e-e or-ani) de,ine Le-ea or-ani) a .i#eri)ii Ortodoxe Romne $n )are #e !re,edea a"to)e'a+ia ..O.R. )on#tit"irea S'nt"+"i Sinod a+ ..O.R. i a+e-erea mitro!o+ii+or i e!i#)o!i+or e!ar1ioi. 0n )a!. I din Le-ea or-ani) a ..O.R. #e !re,edea )a a+e-erea ierar1i+or # #e 'a) de "n )o+e-i" e+e)tora+ 'ormat din )ei doi mitro!o+ii ai )e+or do" Prin)i!ate din e!i#)o!i e!ar1ioi din ar1iereii tit"+ari romni !re)"m i din toi ar1eireii tit"+ari romni !re)"m i din toi de!"taii i #enatorii ortodo)i $n '"n)ie. A+te !re,ederi de )are tre%"ie # amintim )"!rin#e $n a)ea#t +e-e era"& !rin art. / din Le-ea or-ani) #e )on'erea mitro!o+it"+"i Un-ro,+a1iei tit+"+ onori'i) de 3Mitro!o+it !rimat a+ Romniei4 5 !entr" !rima dat a 'o#t a)ordat mitro!o+it"+"i Ni'on de )tre A+. I. C"(a !rin De)ret"+ Or-ani) din ; de)em%rie 17B6 art. 8 191: $n art. 7 #e !re,edea a"to)e'a+ia ..O.R. )are 'orm"+ea( atri%"ii+e S'nt"+"i Sinod: !rin art. /7 #e re)"notea exi#tena +e-a+ a ierar1i+or de)retai +a 17B8.19/ Re,enind +a de#'"rarea e,enimente+or $n "rma !rom"+-rii Le)ii or-ani)e a ..O.R. din 17C/ mitro!o+it"+ !rimat Ni'on a+ Un-ro,+a1iei $ntiinea( !e no"+ !atriar1 e)"meni) Antim @I >17C1-17C;? de a)ea#t +e-e trimind"-i "n exem!+ar a+ ei 'r $n# a !rimi ,re"n r#!"n# din !artea a)e#t"ia. 0n ,iaa %i#eri)ii !e %a(a a)e#tei +e-i $n "rmtorii ani #-a" $nto)mit n"meroa#e re-"+amente a )ror menire era %"na rnd"ia+ $n di'erite+e #e)toare a+e %i#eri)ii. Un a+t +")r" )e merit amintit din ,iaa %i#eri)ii de d"! C"(a e#te ) $n 17C/ mitro!o+it"+ Ni'on !"ne %a(e+e "n"i #eminar teo+o-i) +a .")"reti re)"no#)"t mai a!oi i de Stat"+ romn.
191

Pr. Pro'. Ioan RAMUREANU 4a 0) de ani de autoce$alie $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ DCIII 19C8 nr. 11-1/ !. 1;B7. 19/ Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne ,o+. III E.I...M...O.R .")"reKti 1971 !. 1/9.

B8

0n 17C8 +a 8 mai mitro!o+it"+ Ni'on tre)e +a Domn"+ 'iind $nmormntat +a mn#tirea Cerni)a. 0n +o)"+ #" mitro!o+it"+ Mo+do,ei Ca+ini) Mi)+e#)" e#te n"mit mitro!o+it !rimat de )tre Co+e-i"+ e+e)tora+ 'ormat din mem%rii S'. Sinod i din de!"taii i #enatorii ortodo) i $n '"n)ie. La 9 mai 17CC $n "rma ,i)toriei armate+or romno-r"#e din r(%oi"+ din 17CC-17C7 $m!otri,a Im!eri"+"i Otoman Romnia #-a !ro)+amat Stat Inde!endent )re#)nd a#t'e+ !re#ti-i"+ Romniei !e !+an extern. Odat )" a)ea#ta a )re#)"t i !re#ti-i"+ ..O.R. im!"nnd"-#e a)"m i do%ndirea 'orma+ a a"to)e'a+iei #a+e. Da) !atriar1"+ e)"meni) Antim @I n" +"a#e ni)io atit"dine $n )eea )e !ri,ea Le-ea or-ani) din 17C/ a)e#t +")r" $+ 'a)e !atriar1"+ e)"meni) Ioa)1im III >17C7-1776? )are d"! r(%oi"+ de inde!enden +a 1; 'e%r"arie 17C9 ad")e )te,a o%ie)ii +a Le-ea or-ani) din 17C/ $n mod #!e)ia+ )" !ri,ire +a 3a"to)e'a+ia4 ..O.R. nere)"no#)nd-o. E+ #"#inea ) Mitro!o+ia Un-ro,+a1iei #e a+' #"% #"!rema #"(eranitate #!irit"a+ a #)a"n"+"i e)"meni) +")r" ne$n-d"it de mitro!o+it"+ !rimat a+ rii Ca+ini) Mi)+e#)" )e a a!rat )" demnitate a"to)e'a+ia .i#eri)ii Romne. Atit"dinea mitro!o+it"+"i So'ronie a #i+it !e Ioa)1im III # $i mai tem!ere(e atit"dinea i !retenii+e )are r#!"nde $n )e+e din "rm ) n" ar a,ea ,reo o%ie)ie a#"!ra a"to)e'a+iei .i#eri)ii Romne dar ea tre%"ie de)retat )on'orm )anoane+or.19; An"+ 177= !rea 'a,ora%i+ re)"noaterii a"to)e'a+iei .i#eri)ii noa#tre $n# $n "rma "nor e,enimente )e a" t"+%"rat iari re+aii+e dintre ..O.R. i Patriar1ia E)"meni). Cea dinti !ro%+em !ri,ea 2"ri#di)ia a#"!ra S)1it"+"i Romne#) Prodrom"+ din S'. M"nte At1o# 2"ri#di)ie )e i-o atri%"ia !atriar1"+ e)"meni). O a+t !ro%+em )e a #!orit $n)ordare $ntre .i#eri)a mam i .i#eri)a 'ii) #-a i,it $n /8 martie 177/ )nd $na+ii ierar1i ai ..O.R. $n 'r"nte )" mitro!o+it"+ !rimat Ca+ini) a" #'init $n Loia Patimi+or S'nt"+ i Mare+e Mir $n )atedra+a mitro!o+itan din .")"re ti 'r a mai )ere $n)",iinarea Patriar1iei E)"meni)e. A treia !ro%+em ma2or a a!r"t +a 9 martie177/ )nd #-a !ro!"# modi'i)area Le-ii or-ani)e din 17C/ +a )are N. R. Lo)"tean" !ro!"nea )a !rimat"+ .i#eri)ii Ortodoxe Romne # 'ie ridi)at +a trea!ta de !atriar1 iar E!i#)o!ia Rmni)"+"i +a -rad de Mitro!o+ie )" reKedinJa +a Craio,a.196 A)e#tor +")r"ri !atriar1"+ e)"meni) Ioa)1im III #e $m!otri,ete dre!t "rmare trimite +a 1= i"nie 177/ mitro!o+it"+"i Ca+ini) Mi)+e#)" i t"t"ror ierar1i+or din Romnia o #)ri#oare de m"#trare !retin(nd iari dre!t"+ a#"!ra ..O.R. 0n "rma a)e#t"i 'a!t S'. Sinod +a /; o)tom%rie 177/ !"ne $n di#)"ie $n,in"iri+e ad"#e !rin a)ea#t #)ri#oare. A#t'e+ mem%rii Sinod"+"i $n)redinea( !e $n,at"+ e!i#)o! Me+)1i#ede) te'ne#)" +a a)ea
19; 196

Ni)o+ae DO.RESCU Studii de Istoria Bisericii om!ne +ontemporane... !!. 1C6-1C8. Pr. I. RAMUREANU 4a 0) de ani de autoce$alie, ... !. 1;C1.

BB

dat e!i#)o! de Roman # $nto)mea#) "n ra!ort temeini) )are # )om%at a)"(e+e ad"#e S'nt"+"i Sinod. Om de o $na+t )"+t"r teo+o-i) e!i#)o!"+ Me+)1i#ede) #)rie& 3Romnii na" !rimit %ote("+ Ki do)trina )reKtin de +a Con#tantino!o+ ni)i !re $ntii +or e!i#)o!i. Romnii a" ,enit $n Da)ia )" #eminJia )reKtini#m"+"i $n) din ,ea)"+ a+ II-+ea d"! <ri#to#. SmnJa )reKtini#m"+"i ad"# $n Da)ia #-a de(,o+tat ai)i !rin !ro!rii+e !"teri a+e !o!or"+"iY4198. 0n edina din /; noiem%rie 177/ ra!ort"+ a 'o#t #emnat de mem%rii S'. Sinod i $naintat Patriar1iei E)"meni)e. A)e#t +")r" mai +initete #!irite+e dintre $na+ii ierar1i ai )e+or do" .i#eri)i ')nd i de%"t"+ "nei )ore#!ondene m"+t mai deten#ionat $n)e!"t +a /8 de)em%rie 1776 $ntre !atriar1"+ e)"meni) i mitro!o+it"+ !rimat a+ Romniei )1iar i $ntre -",ern"+ romn i !atriar1"+ e)"meni). 0n 'e%r"arie 1778 $ntr-o ad"nare #e)ret +a Mitro!o+ia din .")"reti #-a" 'orm"+at )ereri+e ..O.R. !entr" re)"noaterea imediat i ne)ondiionat a a"to)e'a+iei. 19B D"! a)ea#ta $n /= a!ri+ie a)e+ai an mitro!o+it"+ Ca+ini) Mi)+e#)" trimite o #)ri#oare !atriar1"+"i e)"meni) Ioa)1im I@ >1776-177B? a+t"rnd"-i i o #)ri#oare din !artea mini#tr"+"i C"+te+or i In#tr")i"nii de at"n)i D. A. St"rd(a !rin )are )erea re)"noaterea a"to)e'a+iei ..O.R. !otri,it !re,ederi+or )anoni)e a+e .i#eri)ii R#rit"+"i. Rea)ia imediat a !atriar1"+"i e)"meni) a 'o#t de a )on,o)a de $ndat Sinod"+ !atriar1a+ $ntiinnd"-+ de dorine+e mitro!o+it"+"i !rimat. A#t'e+ +a 28 +,!-.-% 1FF8 !atriar1"+ Ioa)1im I@ r#!"nde mitro!o+it"+"i !rimat )t i mini#tr"+"i C"+te+or artnd ) a$m!re"n )" mem%rii Sinod"+"i !atriar1a+ #-a in"t )ont de )ererea ..O.R. !e )are o re)"noate a"to)e'a+. Totodat e+ a trimi# i tomo#"+ de a"to)e'a+ie #emnat de $n#"i !atriar1"+ Ioa)1im I@ i de 1= ierar1i mem%ri ai Sinod"+"i !atriar1a+ datat& a!ri+ie 1778 >'r dat?.19C Mai m"+t de att !atriar1"+ e)"meni) $n a)eeai (i trimite )te o en)i)+i) t"t"ror .i#eri)i+or Ortodoxe #"rori& Patriar1ii+or A!o#to+i)e din A+exandria Antio1ia i Ier"#a+im .i#eri)i+or R"# Erea) i Sr% i Ar1ie!i#)o!iei Car+o,it( !rin )are $ntiina de re)"noaterea a"to)e'a+iei .i#eri)ii Ortodoxe Romne. 0n "rma a)e#t"i 'a!t mitro!o+it"+ !rimat ad")e m"+"miri !atriar1"+"i e)"meni) !rintr-o #)ri#oare datat ;= mai 1778. 0n a)eeai (i Ca+ini) Mi)+e#)" $ntiinea( .i#eri)i+e #"rori de re)"noaterea a"to)e'a+iei .i#eri)ii noa#tre 'a!t )e a %")"rat .i#eri)i+e #"rori. Re)"noaterea a"to)e'a+iei ..O.R. +a /8 de)em%rie 1778 a !rod"# att $n #n"+ .i#eri)i noa#tre )t i $n )er)"ri+e !o+iti)e !re)"m i $n ar o mare #ati#'a)ie i %")"rie.
198 19B

Idem 4e#turile "itropoliei 9n#rovlahiei cu 7atriarhia de +onstantinopol... !. 98B. Ni)o+ae DO.RESCU Studii de Istoria Bisericii om!ne +ontemporane... !. 1CB. 19C Pr. Pro'. Dr. Mir)ea PACURARIU Istoria Bisericii Ortodoxe om!ne ,o+. III E.I...M...O.R .")"reKti 1971 !. 1;6.

BC

A)t de o mare $n#emntate !entr" de(,o+tarea i ,iaa ..O.R. e+ #-a )on)reti(at )a "rmare a 'a!t"+"i i#tori) ) mitro!o+ii+e )e+or do" !rin)i!ate romne a" a,"t $n) de +a $ntemeierea +or o a"tonomie admini#trati,. De o im!ortan ma2or a"to)e'a+ia .i#eri)ii #!ri2inea i $ntrea $n a)eeai m#"r n" doar ,iaa .i#eri)ii )i i inde!endena !o+iti) a rii de )"rnd )ti-at. A"to)e'a+ia !e de a+t !arte re!re(enta re)"noaterea 'a!t"+"i ) ..O.R. a 'o#t $n toate tim!"ri+e !#trtoarea i a!rtoarea ade,ratei )redine a R#rit"+"i Ortodox motenit dire)t de +a Mnt"itor"+ <ri#to# i de +a S'inii A!o#to+i i $n a)e+ai tim! a!rtoarea !o!or"+"i romn de !ret"tindeni !entr" a )r"i "nitate a +"!tat !ermanent. Intere#e+e !o!or"+"i romn )t i a+e .i#eri)ii #e )on'"nd $n +"!ta !"rtat de-a +"n-"+ tim!"+"i !entr" )redin demnitate i +i%ertate.

C(&*.#:-Temati)a +")rrii e#te ra!ort"+ dintre .i#eri) i Stat )are $n-+o%ea( toate a#!e)te+e ,ieii %i#eri)eti $n ra!ort )" )erine+e Stat"+"i romn a+ a)e+or ,rem"ri. L")rarea $n #ine #e dorete a 'i o re$n,iere a e!i#od"+"i i#tori) a+ domniei +"i A+. I. C"(a o retro#!e)ti, i#tori) a ..O.R. )t i a ,ieii %i#eri)eti din a)ea !erioad inten# de#'"rat i de m"+te ori t"+%"rat. Pre(entarea a)e#t"i e!i#od i#tori) de o maxim im!ortan !entr" ,iaa %i#eri)ea#) i +ai) am )"tat # 'ie $n ordinea )rono+o-i) a e,enimente+or !etre)"te $n)e!nd )" de#)rierea .i#eri)ii )a in#tit"ie i )om"nitate i #'rind !rin a !re(enta "rmri+e re'orme+or +"i C"(a a#"!ra .i#eri)ii. 0n ex!"nerea rea+iti+or a)e+or ,remi am !re(entat o ima-ine de an#am%+" a#"!ra ,ieii %i#eri)eti din )e+e do" mitro!o+ii. M-am o!rit a#"!ra ierar1i+or mai im!ortani din am%e+e mitro!o+ii e,ideniind im!+i)aii+e i ro+"+ +or !e )are +-a" a,"t $n ,iaa %i#eri)ea#) #o)ia+ dar i naiona+. A#t'e+ am $n)er)at # )reione( a)ti,iti+e i rea+i(ri+e )+er"+"i ortodox din a)ea !erioad 'ie e+e #o)ia+-)"+t"ra+e #a" !a#tora+e. 0n demer#"+ +")rrii am !"t"t !re(enta !er#oana +"i A+. I. C"(a )a mai a!oi !rin 'a!te+e re+atate # )"noatem !er#ona+itatea domnitor"+"i I. C"(a. A" "rmat a 'i !re(entate im!+i)aii+e #a+e $n ,iaa !o+iti) a rii im!a)t"+ #" $n ,iaa .i#eri)ii. B7

@enirea +a )rma rii a +"i A+. I. C"(a #-a remar)at !rin re'orme+e $n'!t"ite !e toate !+an"ri+e .i#eri) i Stat. Fiind )er"te de #it"aia i#tori) de at"n)i re'orme+e !ro-re#i#te ia" +#at adn) am!renta $n i#toria $ntre-"+"i neam 'iind !a#"+ ')"t #!re o mai %"n #tare #!re "nire #!re inde!enden. Un -"#t amar a+ re'orme+or #-a #imit $n ,iaa .i#eri)ii )are !entr" 'a!t"+ ) a" 'o#t !ri!it '!t"ite i $n ne)on)ordan )" )anoane+e .i#eri)ii a" a'e)tat $n "ne+e !ri,ine ,iaa .i#eri)ii. .a+ana e,enimente+or $n# $n)+in mai m"+t #!re a#!e)te+e !o(iti,e a+e !o+iti)ii +"i C"(a i $n .i#eri). N" !"tem ne-+i2a e,enimente+e de ex)e!ie din .i#eri) )"m ar 'i $n !rim"+ rnd re)"noaterea a"to)e'a+iei ..O.R. din /8 a!ri+ie 1778 $n'iinarea E!i#)o!iei D"nrii de Lo# $n mai !"ine )",inte ,iaa )"+t"ra+-re+i-ioa# a $ntre-ii ri. De a#emenea Unirea de +a /6 ian"arie 1789 )are i #e atri%"ie +"i C"(a n" a 'o#t a+t)e,a de)t de#)1iderea dr"m"+"i )tre "n #tat inde!endent %a mai m"+t )tre Marea Unire din 1917. Domnia +"i A+. I. C"(a )" mi)i ex)e!ii a 2")at "n ro+ im!ortant i %ene'i) $n ,ia a Stat"+"i i .i#eri)ii Romne C" !ro'"nd re)"notin ad")em !rino# de )in#tire $naintai+or notri )+eri)i i mireni )rora +e datorm )redina +im%a i +i%ertatea "nei att de 'r"moa#e ri 5 Romnia.

B9

BIBLIOGRAFIE
.I.LIA #a" SFZNTA SCRIPTURA E.I...M...O.R. .")"reti /==1 .ASARA. Mir)ea, Biserica i Neamul i Diaspora Ed. Line# C+"2-Na!o)a /==1 .ENEA Pr. Danie+ "etodolo#ia cercetrii tiini$ice %n &eolo#ia istoric Ed. So'ia .")"reti /==8 .ERINDEI Dan 6poca 9nirii Ed. A)ademiei R. S. Romnia .")"reti 19C9 .OEDAN Dan 7e urmele lui *l. Ioan +uza Ed. S!ort T"ri#m .")"reti 1978 .OICU L. PLATAN E1. OU. A+., +uza 3od in memoriam Ed. L"nimea Iai 19C; .OR L")ia Doamna 6lena +uza ed. a II-a Ed. Naiona+-Ciornei S.A.R. .")"reti 19;7 COCORA Ea%rie+ &itulatura mitropoliilor 9n#rovlahiei $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG nr. ;-6 198C COCORA Pr. Ea%rie+ 4e#ea Sinodal din '-<A $n re,.F.i#eri)a Ortodox RomnG nr. ;6 19B9

C=

CORI@AN, N. 7recizri la $unciile publice ocupate de *l. I. +uza p!n la ale#erea ca domn $n Oma#iu lui 7. +onstantinescu 8 Iai cu prile=ul %mplinirii a 1) de ani ,articole oma#iale i studii2 Ed. A)ademiei R.P. Romne .")"reti 19B8 CURTICAPEANU @. 6poca lui +uza 3od Ed. 41; De)em%rie 19174 .")"reti 19C; DO.RESCU Ni)o+ae Studii de Istoria Bisericii om!ne +ontemporane. Istoria Bisericii din om!nia ,'-()/'-0(? Ti!o-ra'ia 4."Iare#ter Ta-%+att4 .")"reti 19=8 DRAEOI Pr. E"-en Ierarhi ?i preo>i de seam la Dunrea de Cos, '-<A/'0-0 Ea+aJi 199= EFTIMIE E!i#)o!"+ Roman"+"i i <"i+or 6piscopul "elchisedec te$nescu 8 viaa i %n$ptuirile sale Edit"ra E!i#)o!iei Roman"+"i i <"i+or Roman 197/ ENE Pr. Con'. Uni,. Dr. Ione+ G!nduri despre 9nirea 7rincipatelor, $n re,. FE+a#"+ Ade,r"+"iG An"+ D@ nr. 1;6 ian"arie-martie /==6 E<EORE<IA I+ie "ari ierarhi din perioada RomnG an"+ B6 nr. 1=-1/ 196B EIURESCU Con#tantin C., 3iaa i opera lui +uza 3od Ed. C"rtea @e)1e .")"reti /=== EIURESCU Con#tantin C., 3ia>a ?i opera lui +uza 3od Ed. UtiinJi'i) .")"reKti 19BB EROSU Pr. Ne)"+ai :n$iinarea i activitatea 6piscopiei Dunrii de Cos $n ,o+. FAr1ie!i#)o!ia Tomi#"+"i i D"nrii de Lo#G Ea+ai 1971 IOREA Ni)o+ae Istoria Bisericii om!neti i a vieii reli#ioase a rom!nilor ,o+. II ed. a II-a Ed. Mini#ter"+"i de C"+te .")"reti 19;= IOREA Ni)o+ae Istoria Bisericii om!neti ed. a II-a Ed. Mini#ter"+"i C"+te+or i In#tr")i"nii P"%+i)e .")"reti 19;/ I@ANESCU D. ISAC @ir-inia *lexandru Ioan +uza 8 acte i scrisori Ed. L"nimea Iai 19C; LE. Ioan @a#i+e Biseric i implicare: Studii privind istoria bisericii Ortodoxe om!ne Ed. Line# C+"2-Na!o)a /=== LECCA O)ta,-Eeor-e ;amiliile boiereti rom!ne Ed. M"(e"+ Literat"rii Romne .")"reti /=== MI<AIL Pr. Pa"+ Din corespondena episcopului "elchisedec $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ LDD@II nr. 8-B >1989? MI<ALAC<E Marin +uza 7rinul 9nirii Ed. Da)ia C+"2-Na!o)a /==B MOISESCU Pr. Pro'. E1eor-1e I. LUPA Pr. Pro'. te'an FILIPA CU Pr. Pro'. A+exandr" Istoria Bisericii om!ne ,o+ II E.I...M...O.R. .")"reti 198C PACURARIU Pr. Pro'. Dr. Mir)ea Dicionarul &eolo#ilor C1 om!ni Ed. Uni,er# En)i)+o!edi) .")"reti 199B modern $n re,. F.i#eri)a Ortodox

PACURARIU Pr. Pro'. Dr. Mir)ea Istoria Bisericii Ortodoxe Na!o)a /==6 PACURARIU

om!ne Ed. Da)ia C+"2om!ne,,o+. ; E.

Pr. Pro'. Dr. Mir)ea , Istoria Bisericii Ortodoxe

I...M...O.R. .")"reti 1971 PACURARIU Pr. Pro'. Dr. Mir)ea , Istoria Bisericii Ortodxe om!ne Ed. So'ia .")"reti /=== POPO@ICI @a+erian, "icarea revoluionar din "oldova $n Istoria .")"reti 19B6 RADUCA Pr. @a#i+e Ghidul cretinului ortodox de azi, Ed. <"manita# .")"reti 1997 RAMUREANU Pr. Pro'. I. .")"reti 199; RAMUREANU Pr. Pro'. Ioan 4a 0) de ani de autoce$alie $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ DCIII 19C8 nr. 11-1/ RAMUREANU Pr. Pro'. Ioan 4e#turile "itropoliei 9n#rovlahiei cu 7atriarhia de +onstantinopol ?i cu celelalte Biserici Ortodoxe, $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG nr. C-1= 1989 RAMUREANU Pr. Pro'. Ion ESAN Pr. Pro'. Mi+an .ODOEAE Pr. Pro'. Teodor Istoria Bisericeasc 9niversal ,o+. II E.I...M...O.R. .")"reti 199; SA@EL M. Domnia marelui domnitor rom!n, *l. I. +uza .a)" 1916 ER.ANESCU Ni)o+ae, '() de ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an LDDD@III nr. ;-6 19C= ER.ANESCU Ni)o+ae, "itropoliii 9n#rovlahiei $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ LDD@II nr. C-1= 1989 ER.ANESCU Ni)o+ae S$!ntul Ierarh +alinic de la +ernica, episcopul !mnicului $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ DDD@I nr. ;-8 19B7 ER.ANESCU Pr. Pro'. Dr. Ni)o+ae '() ani de la naterea lui *lexandru Ioan +uza ,'-.)/ .) martie '01)2 $n re,. F.i#eri)a Ortodox RomnG an"+ LDDD-@III 19C= nr. ;-6 TEFAN Marian ISCRU E. D. i RACO@ICEANU Sanda, *lexandru Ioan +uza, primul domn al 7rincipatelor 9nite, $n re,. FMa-a(in i#tori)G an"+ I@ nr. ;>;B? 19C= DENOPOL A+exandr" D., Domnia lui +uza 3od ,o+. I IaKi 19=; DENOPOL A+exandr" D., Istoria rom!nilor din Dacia &raian ,o+. DIII Domnia lui +uza 3od '-(0/'-<< ed. a II-a Ed. Cartea Romnea#) .")"reti 19;= Istoria Bisericeas 9niversal ,o+.II E.I...M...O.R. om!niei ,o+. I@

C/

ABREVIERI

art. 5 arti)o+ ..O.R. 5 .i#eri)a Ortodox Romn )a!. 5 )a!ito+ Con'. 5 )on'ereniar Dr. 5 do)tor Ed. 5 edit"ra ed. 5 ediia F.A. 5 Fa!te+e A!o#to+i+or ierodia). 5 ierodia)on nr. 5 n"mr C;

Pr. 5 !reot R.P. 5 Re!"%+i)a Po!"+ar R.S. 5 Re!"%+i)a So)ia+i#t re,. 5 re,i#ta S.A.R. 5 So)ietatea A)ademi) din Romnia S'. 5 S'nt"+ Uni,. 5 "ni,er#itar ,o+. 5 ,o+"m

CURRICULUM VITAE

N#$%: P!%&#$%: D+'+ A- .(*#. &+A'%!--: N+@-(&+.-'+'%: S'+!% *-2-.3: A)!%1+:

Dima Mari"# - Leonardo 19.=6.197= - Fo)Kani L"deJ"+ @ran)ea romn )#torit Str. Dr. R"t" Nr. 1B Ea+aJi L"deJ"+ Ea+aJi C6

S'#)--: -

/=11 5 /=1;

Uni,er#itatea 4D"nrea de Lo#4 5 Ea+aJi Fa)"+tatea de

I#torie Fi+o#o'ie Ki Teo+o-ie Ma#ter& I#torie i #!irit"a+itate 'i+o)a+i) /==7 5 /=11 Uni,er#itatea 4D"nrea de Lo#4 5 Ea+aJi Fa)"+tatea de I#torie Fi+o#o'ie Ki Teo+o-ie De!artament"+ Teo+o-ie Ortodox Dida)ti) >Li)en )" tema& &ainele de iniiere %n Biserica Ortodox ? /==1 5 /==6 Li)e"+ 4D"mitr" MoJo)4 5 Ea+aJi /=== 5 /==; U)oa+a de Art- #e)Jia 4)anto )+a#i)4 5 Ea+aJi 1998 5 1997 U)oa+a de CntreJi .i#eri)eKti 4S'. Roman Me+od"+4 5 .ri+a 197B 5 1996 U)oa+a Eenera+ Nr. 1 .i+ieKti

C#,!-&1
A!"#$%&'000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ,01 I&'!()#*%!%00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ,02 C+,-'(.#. I: SITUAIA BISERICII ORTODOXE ROM/NE N SECOLUL XIX, N CELE DOU PRINCIPATE000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 5 I010 B-1%!-*+ -&1'-'#-% - *($#&-'+'%000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,05 I01010 B-1%!-*+, -&1'-'#-% )-2-&( #$+&3000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,05 I01020 B-1%!-*+ 4& -1'(!-%000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,05 I01050 I%!+!6-+ B-1%!-*--0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,05 I01070 B-1%!-*+ - .#$%+0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,07 I01080 B-1%!-*+ &+-#&%+000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,07 C8

I0 20 M-'!(,(.-+ M(.)(2%- - + U&"!(2.+6-%- 4& 1%*0XIX0 I%!+!6- )% 1%+$30000000000000000000000,0; II02010 M-'!(,(.-+ M(.)(2%-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0; II02020M-'!(,(.-+ U&"!(2.+6-%-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,010 C+,-'(.#. II: DOMNITORUL ALEXANDRU IOAN CUZA00000000000000000000000000000000000000000,018 II010O!-"-&%+ - +1*%&1-#&%+ .#- A.%9+&)!# I(+& C#:+00000000000000000000000000000000000000000,018 II020 C(,-.3!-+ .#- A.0 I0 C#:+0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,01; II050 P!-$-- +&- )% *(+.30 A&-- '-&%!%--00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 1C II070 C+!-%!+ .#- A.0 I0 C#:+000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 1C II080 P%!1(&+.-'+'%+ .#- A.0 I0 C#:+0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 22 II0;0 A.0 I0 C#:+ < D($& +. R($=&-%-0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ,0 2;

C+,-'(.#. III: BISERICA ORTODOX ROM/N SUB AL0 I0 CUZA0000000000000000000000 ,0 50 III010 R%.+-+ B-1%!-*3 S'+', 4& '-$,#. .#- A.%9+&)!# I(+& C#:+0000000000000000000000000,0 51 III01010 P!-$%.% 1*6-$>3!- 4& 2-++ >-1%!-*%+1*3000000000000000000000000000000000000000,0 51 III01020 C(&?.-*'#. )-&'!% C#:+ - $-'!(,(.-'#. S(?!(&-% M-*.%1*#0000000000,0 55 III020 R%?(!$%.% .#- A.0 I0 C#:+ 4& B-1%!-*300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 5; III02010 O!"+&-:+!%+ *(.-.(! '%(.("-*%0000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 5; III02020 L-$>+ !($=&3 4& B-1%!-*30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 5G III02050 S%*#.+!-:+!%+ +2%!-.(! $3&31'-!%'-000000000000000000000000000000000000000000000 ,0 70 III02070 L%"%+ *3.#"3!-%- 1+# D%*!%'#. O!"+&-* ,%&'!# !%".%$%&'+!%+ 1*6-$%78 III02080 L%"%+ 1-&()+.300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 7C III0208010 I1'(!-+ 1-&()#.#- "%&%!+.000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 7G III020;0 L%"%+ ,%&'!# &#$-!%+ *.%!#.#-00000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 81 CB $(&+6-*%'-000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0

III020C0 &?--&+!%+ E,-1*(,-%- D#&3!-- )% J(10000000000000000000000000000000000000000000,0 85 III05 R%.+-+ B0O0R0 *# P+'!-+!6-+ E*#$%&-*3 4& '-$,#. .#- A.0 I0 C#:+000000000000,0 8; C+,-'(.#. IV: BISERICA ORTODOX ROM/N, DUP NLTURAREA LUI AL0 I0 CUZA0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0;0 IV010 A>)-*+!%+ .#- A.0 I0 C#:+0 M(+!'%+ 1+000000000000000000000000000000000000000000000,0 ;0 IV020 U!$3!-.% !%?(!$%.(! .#- C#:+ 4& B-1%!-*3000000000000000000000000000000000000000,0 ;5 C(&*.#:--000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 ;F B->.-("!+?-%00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 C0 A>!%2-%!-000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 C5 CURRICULUM VITAE0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 C7 C#,!-&1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 C8 D%*.+!+-% )% (&%1'-'+'%0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000,0 CC

CC

S-ar putea să vă placă și