Sunteți pe pagina 1din 14

Ion Pop

Jocul
Poeziei

Bibliot.ca C.ntrali
Univer.itilLri
'l:iJlU~o.. r ..

1111111111111111111111
02024802
j~111111 ~I~ IIII11I1II111

Cal'tea Rom£m '::I.Til


J R'
Nonconformismu spectacular: D. Stclaru, dpnuntat~" ..,Ea va trebui sa piara, - continua manife _
Geo Dumitl"escu, Con taut Tonegaru luI ~ ~entru ea ~. fo..<;1. prea egoislil. prea s-a eompla'lIt
nJmaI.m $pccu~tll abstraete $i frumuse\i de euvint. pe
nd vl~ta ~dcvarata a ba ut de atitea (wi 1a Iporti1e e:
me r el.l mchJ~ . Ca ori de cite ori pina acum. $i d, data
J~a ta paeZla m a1' ?e prea poezie." De unde 'I raspJ­
,tul. program a1 rev:gOl'- rii liriSmulUt pI intr-o eClsa
anp~care in isLorie ~i in dramele i, dar ub emnu
unel. ,:permanente fronde", nu al unui "umanitarism" su­
~l~ : _ ,~Noi rem sa rupem eu acest trecu e :,u:­
'ItiHl $1 S3-1 dam poeziei rind in viata. '-rem sa '1m s­
f:Cilln in ecn~ ':lh Cll eare sc-iem eev<! din sudo<H~E'a :;'1
1n cpoci de tensiune d ':Im<lliea, de c<1nfJ'untarc b . ,mgeJe care curge in $iroaie, pe obraj.ii inca ne lel'Si di
~ala ell seisn1e]c Isiori'i. injeletnit:irca po idl p0', eJ i mai re-cC;lte i torii··. ' ,
parea - um '-a -;i 'pus - chia!' ridico15 dadl-~i . Limbajul n~iloI' venit! in ar,en-a poeziel nu ste. prac­
gaduie sa uite ell tntul c imperatiele nelin~titoare i: Ie. altuJ. -ll face "dJ toate nim~curile intrebuI,]" ,
momentului. Intre arme. pI' ajllciiu~ek mllze s-ar eu· ,hid in noapt "chemarile unui dincolo nebc1nuit" n~a'·
'l:nl .,a !;lC;:'\; ori, daca \TO' sf orbeas~ - totll9i, un on
" nma df"Ci [ada .Jilera1.11ra", .. flcacW-i rima "''': )re­
nimum d deccn~a le a cere sa-:si cenzurcze singJ :ntul devin' r.1ui pasionant de":J~ :wi 'e tre::ut aur,'ll]at:
\Tocea - opilareasc< lipsa d gl'iji. nepiisarea ca~djd Ignoram pe IuJiu' ez.a;, dar ma interesa Ll. em mai
scninatatea ~i ex-uber, nta a' -[j ·tridente ub ecrul urn, ~ent' ; fa~a int necala .-1 e:-..i. Lentei. dram Ie din ime­
bru al if gediei. d' La ~pI'Opiere interzi~ evaziunil,' de' ol'ke Eel: .. 8 atl­
n lliIa parea sa gindcasca () bun'- parte din general praf, sin atiica 1ucruri triste lin'~a noi. / C-ar fj ri­
tinara a anilor im diat 0 tbelki, ~are tl'aversa e inrl" d:rol sa te ginde$ti 11 alll.:cva de,'it h nl:o:bni" .. , Scm.
n' 1 insingerat. In acel%i sens: .. E furluna. Mcdicii dMm, / Nici un
Semnalul de alal'ma fusese tras. de fapt, mai devrell:O' a n inchid I !ntre zidur'l albe I Nebul1ii. diet.a­
,ii.' i nOl, (' llui dou[\zeci, mu cam portocala lunii",
Se uzise, paietic, in: buna ara, Viata imediaiii. re\'b
lUI Geo Bop.a din dceembrie 1933, in manifestul Tpostaza ideala a po Lulu i '11' fi. 11 tr-un semen:.a <:0. _
care poetul il semna alMuri e ti confrar Ghe. . '.t aceea a lupUltorului, participant dire-ct la eveni­
Luca sau Paul Paun. Poezia pe cm'e VTem ii 0 fact. ,en e. 1ar crisul sau -ar cuveni sa fie cl in uSi xpre­
era un pI'ogram ee putea fi adoptai de ricare din~' totalei angajari in viltoarea lor - incorporare de ci
poctii edi1....1.\i 1a ..Forum", dupa mai bine de deceni , multi! "reahtate", in infa\isaJ'i1 ei 'ustrase convcn­
sau de aHii, aparinind, prin convingeri !$i ati udini, nalizarii, Inca 0 datil "anemkele a inturi de ,'mbo­
ei enc:ratii. Rea tic vi ent.a irnpotriva poeziei crill':' ,ur ", amendate cindv~ de un ami PeLI"'SCu. p l' fi
tiJce. ,.pure", din aria epigonismului postbarbian - arn:li lui".l~pudiate in profitul a-celui .. memento necesal' ~ r a­
.
titul manifest punca in umpana, cum se va pune
acu . "paezia tract a ~i in lelectualista " 'lastrala b Eapt, practica c ea1.oare dovede~ e insa si a<::u ca e
zic de abinet", eu .. viata adevarata", eu .,timpw. no I doua ori conditionata: de momentul iSi:Ol'i<::, pe drept
. e<!J:e 0 imensa drama a umanitatii se desH\$oara": 'I 'Vlnt invocat de eonstiilltele cele mal clare aI, p~JCii,
ajungea 13 eGnduzia a e::l d'ntii "tri~eaza si trebu, r nu maO putin de 0 islone in erna inse~i fn melor

194 19f)
i ,trudurilor literal'e, [I unui lim b a j d iran forma­
va tr3nsforma cum am bse1'vat lUi data l~
rile cami nu se poate face abstra tic. Gradul de .. rea'
u\'angardi~ti - intl'-O r .torid 3 negati~i. Sau, .c:lm ~-e­
lism": de ,.auteniiciiate" al expresi i lirice, e evaiueaz.
in raport 'u, S' u i fun tie de puterea . a d uzur mardi. bunaoara. M. IOl'gules<, ..,Retonca pocheel. ~ 111­
locu'ta eu $ocanta I' ,tol'ica a nonpoeticului" '. On'
limbajelol' mostenite. oua inluzie de realitate in dL'.
ursul poetic va reface, astfel 1:ntr-o oaTeCare masura, poetul se inHi ii$eaza . P e ~. son a '. ~I i$i ['loCO un pOl':
0

're publi~:, chemind ;:lc;upr' sa atcn1Ja ge-:12r:lhl: da~


experien 5. av ngardi Ui, presupunind n numai memo
r.u se va mai impun pl'm fastul presupu,> al (' r!.l (> t­
mol' 02a tacita, 8.5a-zidnd "peste noapt ". a viziunii, C'
'a It e poezii, i$i va afj~a,otu. i, 'U sufiden - l~c;.lsten­
,i expunerea 'n plina lumina gestw'iJor de desprindert
emnele distinctiv , de .. om eomun" devemt... ex­
fata de limbaj ]e incl'iminate. lnainte de a S0 impune ('r.
,eotie] maSU1'a An cal' d€'ta~eaza de 0 izontul lte­
noua rea 1 ita t e, poezi ace tui moment 'a Ii ad .
ori considerata un pee t a e 0 J, construit ~i contempJr:1
oar respin .
u il-onie, . I ,.lileraturii·· neautcntjee. prea-poetice e Di 1 acest unghi de ved re, ex mpluJ, poal€ ~el maj
Poetul va ace totul pent - a t i c a j n 'u 1 eilalt< mniiicativ. iI IlIeI'a Geo Dumilresc eu a sa Ltbe7'(a~('
poezU, dcmasdndu-l irea'lJtalea. caradE'ru,l conven~iond" de a rage elL pU$ca (1945). ,.Portretul·· s~u (reluat dl~!
statutul d venit inadmiSlbiJ, d 1u m e in 1 u m e. Su o.illcheta A?'iLmetic-6 in 1942) e vrea slmplu, obonl
resiunea realiUitii grave, .,juciHol'ul" c invitat sa l'e<1:'· $ d'm nsiunHe omului de rind, eliminind "ma]::!arul re­

vina .,serios'·, sa-:;;i a'bdndonez-e rolul de pe scena imagJ' cuzitelo1' inutile" (printre care 50 cH~aza, <:a .Jem':l1t<..'
<\1'-. pentru eUilalt, de p., . ce a vi t ii, pe care ,~ .lliificios ~i 5tere01i. hipcrbol.izante, .. lde<llul·' :;;1 .. mu~­
manifestfl "omul concrei.". Ne-o spune. bunao.anl. ala. clc"). A.... umularea sistematica de element, carac:t'l'l­
dnd chiar tema j 0 c u lui, Mihail Crama, Jntr-o iron' u 7.mte voit nepoetke da 3cestui .~lItoport~·et. n~t~ de 0'<;­
"scuzi:i" adr€sata divinitatii, refuzind .,machiajul" chv. tentaji pe <'< I-e. in plCbnul vechn "~'~c:uzll~' lm-c , r:o~­
nesc din . rena cil'cului universal. care e e intelege. I lul e stdiduiQste 8-0 inHiturc: ,. \1<.'1 () sa eseJ1ez 1111­
nul literal': .,Imi eel' iertare, Doamne pen tl'IU ea po:;. rna - 0 gamalie (e chibrit, ' akl cl'eierul -:- ~n ap ~'at
ie, I poat a1' fi fost mai bine dac-a$ fi jucat :;:,i eu . ~i sacr ~i "one e. [...] aid in colt am Sa-1m pl::-lc~ gm­
mal' p -un pret derizoriu - ! undeva pe treptele CJr. durile - 0 cJaie informa de rufe murdare. / I l:ptul
Cuhli Tau r.·.1A~ fi jucai pc Ilingh1i ca balerinele Tale - CJ oglinda eu poleiul zgiriat. I .va l~s~ .sa I.se va?a :n­

. i machia t ca lovni i Tai a. ii sarit in ar na / eu i1uZli. 1l'l'onl1 I (c tot 1 einteresan. mdeflD~tlv . DC~l .,n:­
.a 1:nd arta ~. feridre I i-a$ 1'i dialogat eu 1aimut..lt mteresant indefinitiv·'. ,.int.eriorul" e exhlbart totu~?, a~ra~
tale pe seen a" , gmdu-s in plus, tentia asupra "cioCatricei une~ gaur:
l!l !runte'. menit<'i a e.a un uHim 8{:"enl r tor" mo­
NOll gravitate a dliseursulLli 1i'ri<: trece, asadar - ,j
Llneori nu se mai poate desparn de ea - pr'ntr-o eta., logului. '1
Multe din poem 1. Libertiltii de a tmge cu PU$C~. 1 LlS.~
a jo,cului Troni<: CLl eonventiile de care poetul ~tie c lreaza, intr-un feI. acest meoCani m al .cont.ra~~.~erll nOll
trebuie sa se di tanteze ~i sa uite. $i. nu de pupne n. recuzite a ..fires ului" existential .,L1ieratul'll". CU 3­
reprezentant ii acestei generatii VOl' simti nevoia s1l F lu.seul . Pentru a se regasi pe ine. eel 'luten~~ , deha­
nraliciteze, ca pentru a se face mai convingatori $i ~asat de orke conventie. poetul trebuie sa r~msceneze
mar mai puternk; 0 di (~I' ~a de rogram liric. lim· .'D~ colu] l,iteraturii i care rolul sa est din ~()u. <
bajul negatiei ironice, ,conferindu-i a ·tiel anume t a· i~ bune]e vremul'i 3vangardiste, accla de tulburator al
tralitate. l11s~i .. dem3chi rea" lepadarea m<l$tilor pr·
1 at va cleveni un spectaco] sni eneris: negatia ret.· I Mircea Jonm!C''5eu, \! rloilca rond, BUCUTe~ti. Cllrtea Roma­
teascil, 1976. p. 246.
196
]97
'm',ni<llului lirk:, de 1102ga~or .. I lui, ,.Marl'~" Lite­
(;('1'
'un a ul mo:;;ienit de 1;;1 n mantic' ~j 'Imbnl!<;ll ~j ()
ratura of:! un gest l'efuzat p care, nefacindu-l. poetul iI ,eplicaevidenta ]<1 ~e:ti <.lla ia ,~ntimen1ai<~ ip''Ca:
irnar;:inca:al t )lu:i - ~j c va dL retol'i<:a amendatii se Gradina publica era trist3 ~i goa]a. : I toamnd I ,a1:1 j<;j
rasfrmge, paradox. 1. a5upn dl5-CUrsului sau: indif 'en­ ierduse toate Y;lnlta\ile, / Lkeanul "ll co,>uri :;;i ct,uri
t.a <:nlcgunc mal' tu risiUi fat:- d::> .. ridic lu" V€'C jului ca­ pesimiste ,sc ita 1a 'e1' ~j concepca ci n(' ':' tit ce P) zie
lendar Uric are c:eva afecla , teatral, jucat : banaHi", A] Ii data, in mom ntul cind, In ".'1p rt"ril~
c'Uplului, "tot uI e t~ I'():/. ,.1 plin ca in Ii el'at ura", ruplur<-l
pare brusc' conventi ('. te rau-{;onducatoarp de "'nti­
. trebui SR 1l1.<'1 t ciHre 0 limeridi. iubitii
:nente adevarate (Bmwld), r gl'amatic. vcrsurile 5-<1r
acelea.5i patebce. moi $i duJci lamentari.
tllveni Sa fie ni~te .,rjnduri a pre. oeptice 51 f<'ira poe­
moartea ar lrebui :a-mi fic 0 mar ispita
zie" (Ipoieze). dar ..nelini5tea" dublaU\ de .. amuz~m('nt ..
~i sa-ml fae din toale nimicurile llltrebari.

- dale c si pIa "ipoteza" - cste, de fapt, 0 r'·llt.a'ie


c se impune ca • Uaj sp x:ific. definitoriu penlru ,.litu­
r tre ui sa g icesc in noapte
dinea eului hnc. .,Ridi<.:olul ntuziast si milenar <1 llme­
chemarile unui dincolo l1€ b anuit
nIl'ii" 11 frapeazu mer 'U p. il'oni t. incit, vnindu-se .. <:.:,_
5i a pin€ { <:hinuil de lnaltimea p re~ilnr
pm", scepticul din cl nll poat sa nu e ~i amuze 'n IatJ
sau de nu !;itiu c' vis neispravit.
cornediei univer al€'. iteralurizarea existentei e f re.,::
Din tn:'lte ast a nu .-nwmpla nimic­
sa devina asHel, pcntru poe i u I inmic, un mobv e:1­
lraJ al pel"siflal'ii, InlS&' nchiului ffi",Utios u-i SC:lO,1 niei
sint atliea ~ucruri din are poli sa faci 0 poczie !, ..
extrema cealaJtfl. a pr0:/.;.licului pragmatism al ~lm1l1ul
nou din ve' cui ma,inist, care cugeiR ..cordial -c; p(,e7iJ
(Literatura.)
este iremediabil dcmodatH", preferind spntimcnt..:'!nr :i
gesturilor umanc n Iume a me:.:ani-melor: .. lll. (r:1u!c'
Vizate1e ,.patC'tic , mo,i $i etulci Jamentari': lipsesc. <:.1 nou, ieri am plffat ell Inch 'puire8 / pe tc in llld ril€
drept, din paezia erotica a lui C?'€o D.u~n:trescu, und; tale de pi'imint .:i iata; .I n credeam 'a fern j' t.a e
aproape fiecar(' ragmen de confes1U~e Imca .este dubla :naSIna de gatit c'U p '1.1'01 :;;i ca-ti innozi sireturile eu aJja­
~i ccnzurat ca atare, de reversul sau prozalc. 0,1n:m· tul in ficc.ar dimin .ata" (Ford. Tot a~a, poziti"j mul
tatect {'diiatiei flind cobodta La nivelul banah~atll0, un . iubiri lipsile de adevarala poczie prjlejujc~t(' de~­
cn ·diene. ., Vezi filosnful a 't" dreptal : lucrurJle a. ( rcarea unci noi $arje ironi ce 'n Sc:risoal'e otdi: .. ~i-am
~ell'3 prin noi. . A aflal ~urin d~ ce e., ti sup~l~ata" ­ promls eLl oc.azia uHimului arut. ca am sa cumpar I
A

(' s-cris Intr-u Poem 'ne~enos: - lar n Drama tn pare ina americana acrodinamidi de treicrat": ., 7 i ]asCl
i~ abscnta unei idcale Viol.aine (car, noteaza sec poet' r,l'acurile . ste<l rimatc, a-ii fac placere. I ~i voi in­
.. er 'it d departe de Buoul'e~ti !") s·cena ~~or~~ . leca tractoJ"ul Ll rivna ~j eu maj mult fo10 '. au, nu
~oru> una. 0 "prof-esio ist"·, ,c .. avea Chll ObOSltl ~J lara agea1a la adresa viziunii ildiJic "pa~unistl€'':
buze de anilina" :;;i care ,,~c soc,otea tvotw;;i pn~z:nta" ..~~' ce te vel'suri dinspr finalul po.emului: "Sear, in va­
lalu] in poanta e un ultlm, dLSL ugatol' t<3.C ImpotH~J
'a clrldii, u buzele pline d mamiiliga, nadu~iti, von
c1i;;eu 1.1i lrad i ~ional i rom~nt(': "C!nvd. ;.n-am trezll
banca era dura. i eu nu mal aveam palane . lace copii r ca sa se imp inea eel ScripturCl. / vom fa~e
Cli J.ite:' ..ILura H p >rsecuta ,i pe inarul oet s veQP copli marl, prosti ~i frumo$i. I ea sa n anime ~i sa ne
]a ot _•..3::1. , mintita "dramn" i nnioca s petrece pe pAzeasca biHiHura"

198 199
Cee.1 e.se intimpla la nivelul gesticula~iei sentimen- \i.onalizate ; )t1~-{) 'Cena de ornedie ri de tarsa grote _
t'l arc OoC ~i l' a~('la a1 des rip~iei pci.sajului a lral ru- :a. ce prov(\~ca rlsul sarcastk (,filosoful" din Aventu1"C1
mantJ.c, ce ,comporta 0() imihl'a ,dpffiachiere". In ee~, propnet<· ml Iunelei demascatoare, "nu s-a ara a
:::hi I
xtaziat, deschi.s call' ,,~arile misterului", inlocuil ai~ surprms del~'C dnd eu am fugit rizind ca un nebun"l.
c. 0 be nala luneta demistiiica Loa! e, prin care tele1e sinl nsa ~des~~m~ ~cund.e 0 s nsibilitate u!tragiaUi, .. Aspr,,"
vazul "dormind burgbez, ezumflate·'. "rotunde. buM­ . ,P?-c ~: £ar~ poezle", versuril aceslei irste a bran­
'te ~i fiU' ar(~'·. i timp 'ceo in "borddul selenar", luna ael Juver;ile ali.aza 0 nelin~tC' sublerana eu .,amuzamen­
.,obeza $i coler1 a:', .. batdna libidinoasJ". of nl spe::ta­ lUI'" .celUl ce Jung~ ';:j .cun()as<~ii d timpuriu. eu 0 ma­
c luI ll1dcccnt al unu" .,nochlrne hemoragU bale". Tu- IUntate spl'e care !1 grab '$te CP(,C framint.ata ~i plimi
nul <.'olocvial, adresarea ire-cta Ul1lui public presupas de con~:'Cl5~e, adevaralele im nsiuni ale re lului. Ca ,[
..sincerilalea'· adolescentina a argumentatiei f·.c nu ~nIr?:~ll Sell de gcnel'a'tie - un Tnnegal'u, un , lelal J
nu ai "lumca pannptkum' sa ·confel'e poeziei ac<:e~- ,,1 al,~ll - Geo Dumitl''-'scu cstf'. de Iapt. un revolLat im­
tele specw,culare: poetul insu$i e un per.sonaj e-~i joa­ Dot·tV "vea::ul[uiJ noslru, batrir $i putred" care ­
dl, Ironic, r.alul d' dcmas"alor .a1 di;;' chr poctizante. reo pro.fete$te <'I. amintind de Ba,co\'i:-l. - ,.va muri l:!:ne;1­
tfJr:ce: "Unii ,credeau ca stel€le int ni, Ie globuri [N­ b11 In cUI~ind",. Mo<ule semnifiC;i1 interpl'etata Cd fi­
moase $i colorate' infipte in pat'i in gradina lui Dam· .1-rl ,,3 UI fDbn-wnt de iILlZi1", a U:lUl "cabotin" , "Ian­
nezeu / 8-$' ptlvesteau o\i poe~ii I $i de [apl 2.sa credeam ~ron, perfld" a.'::.lll7.ird :;ub slog~mll:'l .. miinilc ... mUr­
<;;i eU. / SLlti, nU-1 a evarai nki ca slelele u col~uri -­ ,.are de ,ba'!li $i d sinR'~". In~r () <]s·_m"'nea ]ume de "va­
/ le-am vazut eu ell ochii - pe onnCld·.a mea! I Erau 1'0, It~H£e form:?". ul1lu] ault'nti". mal'cr;'1;u!zal, nu poalc fi
tUllicle, buhaiLc l-?i mUI'dar'e ! $i nid una din ele nu se mho C."~lt sp:ctaillrul ."iU Clctol'ul-figurant - amindoi iro­
Ul." (AL'entunl in ccr). nlei: .. S:ntE'm lJi.1meni intdigent i - ti-e mai mare dra­
Ex azului romantl{: si gesli{:ula~i,ei c4)respondente i _~ cuI [... J Varn avea ~i nUl sil plJvnsUm d lU razboi If ­
lJ un, in Rindltri p(:!1lint~ lln event.ual deces. "visuril llll~. m~'rc, ~p~peit, m~jv;,z~, );,1 care, ehe! am lu'l!
nel'u'i a e ale unui baietan": iar ispite1e evaziunii .,erG· ~a: e $1. 01 J (R'Jrnantrsm) \e'.':>"I::- :nari nu ma.i POL
tice" Sint cenzurate seVel' prin recursul la un limbaj v It Jparea ~_ <l:est .'Contc>.i: .d~~~il .pal'?::ii:,le, -caric?tw'i<:ate,
trivial. arun~t Cc1. 0 insulta La a-drcsa faLselor I'eV 'ril rDm~r.oml~~, .. Bl;lvl D1 I. 1 , .. .I ust f 'e~lrea eforturilo1' de
1

,.Mai las in urma. in pereteI(~ l:amerei mele, Harta po· ,e<hcma ,,~ pa I'itlti nY', hls:l r:oblete G .,doctrin-i" :;;i a
litici:l a lumii, / pe care imi fa.ceam zilnicele ali1tnr; ~'~preiul I de. :n Jar p" :1)<11 \m unei fade rctorici pe
planet~~l'e - / () sa gasHi insenmaV- pe ea aza mfJ (:e:uble~l~lllin .nu ('I l"~l'~S~ s-).ddicutize7., 0 face
navala, Tasmania. I de unde-:ni arunc.am <lnu 'ile ~i bravmd 1<1 !'m::1ul sau. 'upr,'!) '1'\ ~! f) 111 )lE'nta a~olesce ­
urin' in mare". ,Ina. asumlndu-:;;i shtutul de f;' n,leHl': 0 fronda spe ­
• •• • • • I. uiara. compensind ctlTditi<t mCll'oinal':; '\ poetului D'111
~€l'lbl:lsmul .luv~D11 a~ un.or ~semer:e.'l. :ersun ~a,.."· l In de jo~ul :U COI1i'.:mtig ite ';r[' 'ali;l~~lt ,~t'(' e' 1 :
tenzeaza perfect ]ocul il'nn!' 1 . uLc)JronlC a1 lu \,1'0 , • • _ • . . , , - - lJ<4 asa
Cl'l:~blsa IT) a P0"$0<:"t1v'l l'nu' pur a\,'nL ] t·v, ..
Dumilreseu. Pel-sonaJ'ul" !iric isi ingro.a~a ca pe 0 m·'· '-. '-.' ~u llaln1 ­
.~(1':J a] elanulLll ht'P hota"" rJ.d"V'lI'''t

" " . . l'a-;<"t'
di e face corp omun Cll chipul sau 1 al. trasaturil. ,I •. u· . , ,!C, < <l " SdrI 1
, • u _
menltc 'a-l J'Tl1puna ~pectaoCular mtr-o lum amortit.l,
. .aptc
• - men1t a b"ll1s n r <;..-,;'p llmll"lp c"nr Sl'e; F:
. .r .
A
/'.'- , " .... ,. _. 1­
,alul Odel m hmat0 1)1(~nJ1<Jl' dt' <;CO· n c"'zut·! - -.
Prizoniera
.
a <tuiomatisme1or comportamentale, are ar . ',.
., . . . .•
,v .. -h . .
" , \ prelunoe" e as f I e a elm c':'iltarea ''''''ngardlS' taU
." In raz·­
neVOl€. pentru a II senslblhzala, de a 1 !,'Ire m seen a. til. ,. '" y . . , . ..• < "V~'
mai frap.antfJ. Poelll'I se joaca p siThe insu$i a "nm co- n ~~zlel ca ,.stare de SPIrit" ). I1p07.1\1" (:u .. 1ltel'atllra".
mun", transCormind totodata patiul poeziei conven· ?1Jla la negareCl S c: r is It I It i: .,Nu vii temeti. pj'ieteni,

200 ~Ol
~bura~l. / iaUi-ne ·us, pe'>te iimp. peste om. / in curio initoru. tomune ell dIe ,.un j anumite poezii bllCU­
1J v v dea pc Dante $1 pc Ad.am mindnd alegorii di,
tl . ·tene tinere" c omentu1ui: "Dc fapt. poezia ce" st.a
<'1 'el~i purn. l...] Mai sus, m:l1 sus. vom tr'~ee e Dum· . ~ ~ipsita in punctul de plec:ln? de ll~ puternie fond
nezeu ' - pamiotul este 0 irouHi. <.:erul un ban - I ' IJrlsm foarte valabil estctice,. te, t'a este. "namte dt.?
s\~te. d veacuri. 'intern be(i. I penlru isprc~ul tutur 2, pri.n defini\ie, 0 poczie <l po. tmil. a masti! in­
TUCUOJ in'5irate, ! penlru chibl'ilurile <.:u -reier. de jos, . a poetului, ~i, ca <dare, n:'1 pla,tiea ,i conternplaliva.
p~ntru . cesl prcafrumo' ~ind rasarit peste oapte, I ' mal g' ba, tcatrala, ansanta, de reac(iuni ferme­
nu maL ~cnt'm. bell \I! ..... Jocu! ironic ell .. r~uzik. loan.: ale a:::torului. de arlechinade. e pot Ii rind pe
poet'ca ascunJe. in culielc salt', nelini$teu rcprimata' 1~ nu numa.i ratio'se,.,i d('CClrative. dar ~l sare< ti,ce.
unei subH.,cLi·ilati )n caul. n.' \::' ..certitudini" - a~a cum lcaturcl1e ~l bufone, une n'j vuluind chia'r pma la
0'-0 infall'3 .Hza-. apn·ape pa e j ..... pocrnul final din tiber· agicul sublim ori gr' te.s·. 0 Joe;,,:;' '. a~adar> n rictu ulul
late[l d, I age ·u 1J 'Ujca, a pozei" I.
Tonegaru par icipii. evident. .) drame e si ngo;lsele
In e 1asura intl'1cgcall poe~ii tined de a 1945 I . pului au; i. in plimul lIn'd. con~tilTIt.a; e~'ite m' '­
'e [·c\ro!Lc <;pccta,culn" ne-o ~pune. p'J.c'1.k mal limped. ,I; d. expel'ieola durero<.\sa ·i 1:erifiant'fi a dizboiului.
edt urieare altul. CunsLant Tuneg fU. . ,i in cazul alto...· confr<;l\i de genfo'ratie. La fIca pen­
',~ multi dmtre acc"tl', poezi, devine un raspuns dc­
giHtlr<1 ell 7anLa(iile s~Jl(', . .impre'~iCl d
ptaniglob'·. VJndimJ)' Stl'('inu obsprva totu::"i. ime:h~ mas~to.r .ld. fnl~e.le apal:cnl' ero'ce e;oll:ate de sloganu­
u)Hi apal'i \1' \11. C: ,.nurnill aparenL r... 1 Tone atu
C21 Ie zilel melt V1ZlUn a ll'riodl e con truita pe temeiul unui
un pod exoti,c: i.n r·.''lJibtf'. (' pst.£' pnelul celui m:l .' menea conflict; -"-eel ,.razbo· fr-umos. n1.Jre epopeic
P . - , d I ,

$ubsl:m(.wl protest Jiri:: Impotriva conditi(mal'il arbitrar ftilllalVaZl1'l.··, espre car v()rb a ir mil' Geo Dumitrescu,
ViPI,il mdividL:3k.-', ',i {'il. "in rna-sura in :are eXl. I regasim ~~ in. Planla~ii, in infati';-Hl'C'<1. u ui Spl:ctaco1
lirl :-'lul exoii::: e nunni mi.lJ,.:::ul instindului de lib_· otese dcmlshhcator. Dovad5, in rC' aitele. Plantatia de
Ie poem semnifi 'ali\' ~i peniru caracterizar a a ceea
tate d~' a S0 "clcbra" I. Ceca Cl' C, II fond. n m d d
recunoa.<;>te in substanta protestatara a acestei pOe!: am putea num' functionare' me:anismului imagina­
si () ("( mponenU. <:vasi- .. gt';) uili ... ludicii, ..fndlviduali. IlIa C. Tonegaru: confl"untare <;u realitat· mac­
ul sumbru. burle c: (,olodata ,"i [... 1 fantezist·· pe <: 11u' are Inc pc' [m:l de ·ensibdi 1.aL2 excrsata in spa­
hi.) jocului infantiJ '3i ~C1ta in oriee rn ..lllwnt Sa g n'rez
'L.pn ·l"'c,\p.,i comentator. il ate-la lirlsmul PlantatWu'
lVer uri imaginare. t:omoen,; tom.:. ca t.ot atitea u­
vine i atingere, la Tonegaru eu ~d:e'e,a d j (I In dub
'cn'p\lune de' i 11 gee n a r P, de t. atmliLaie. i l' 1 . t prin C're tensiunea launtl idi se poMe elibera.
b P. T a In L ~ C a I e a l' a 11 L e ;: i e oi, en expresle a p II (.a legcndci eu aburii ~ingelui I 1.:;;i dade-a rnina lln­
pla:v l'l '1 improvlzatiLi. a asoderilol' insolite de eU\1n \'a pc clmpuJ de lupta" - . ItcaZ" p:)t' ul. ial' acea'ttl
. d l' 'glari' ~i de\'ierii ironicc a lir:1bajdor accept' ti!nire nu l: Hira c()n'3€::;J1l~c: imagmC'a cea mai zgu­
De~i de 0 severit.alc rC'~un')s-eut1i. i i irzL.l ca ex~e I' Jitoar a mort ii ~ap'- ~l can turlll i sppctacularc, insa d·
Cll!11€'71t:u'iul lui Cornel R~gman, pdbhcal ime::liat du~ spe t col ..,ratesc, I fat..., ~iI uia ()~hiul <:on emplatontlui
pan\.a 01 mului in Repista Cercuilli literar (19~jl . i p. lreazel ceva din {'<'lndllarea <:(lpilareasdi inacce­
surpi" ndea. de lapt. ::;u l~X<lcti t~1lc n(jte1L~ saIL cele n: i oilii dJ'amel $i te tata, i .-e: ·mb. c aspe-ctele e.'tc-

I COll.~ta-nt Toneaaru. Plantalii, Rf'vi"to Cl'rcului /itc'J'(II',


I VI. .')tr011lU. P(lf71fli (If' ("'iti('o litel'Clra. II, BUCUl'c,tl. E,P.L • 6, l!Wi; relu It in ,'ILl·ti. outol'i, tCl1(Iint '. Bucul'l'<;ti. E.

l!I~R, p. 128-129 1°67, p. 302.

202 203
rin<.lre. de forme, cl\lod. CLsociatii insoHte: ,. La zece p ar dezafec at.. in care fiint;<! "trubaduru ui", ori "cavale­
de mine don Lcapol'<J.l / i~j clac<ion' pre ung. u porn :ui" imte nevoia sa s€ exprime totu$1 ' atare, in ciuda
billa,-§. , ce-i aLlma din pintec. verde, afara, / palrJI rmului decalaj dinlre timpul subiectiv, Hiuniric, ~i
nimiciJla In. asalt.. /1 Se !in~ti apoi pc spate ca-ntr-. ce(.atul traial de istorie", In poemul Libertatea de a
~tal". Fanif~zia ,.exoti.d!" apal'c ~i ea ca agent 31 e ra:lan "age eu ptl§Ca, Ge Dumitre$lcu contrapunea imaginea
din Lragedic. ciici urma oarea secvc rii a poemului 'azboiului real eel ilalte, <l fanteziei ero~Ce adolescen­
act.ualiz~aza 0 revel'i(~ din "vreme de pace", cu "un p ,ell "Cl.sediul Tl'ebizondei", cru un "Bonaparte, cabo­
i,saj lropieDl vopsii de-:) J11ina ::.tingncc" - nou "spec'· :nul"~. aJeltul'i de care se vedea "rostandizind pe pragul
cnl" c vme sa alcnueze. in i-lpal'enta., impacLul durer nUl veac". luplind "viteaz ~i inutil :;;i gras iat la culme",
eu ~t:{)grafi.a reala a sirmC'i ghimp t si a tran:;;eelor. v ,Jtorul Plantapilor 'Con tinua. de [apt, sO' ,,'ostandizezc",
gheat£i de Jal1tasmelc nelinhUt .un:, crest:u le din pe m~lien doar in parte de .. inu Lilit:atea" gesticulatiei ,i
juL ·i.lva$it :;;i diform. In find se pl'()Ce:lea7.[~ la acre ~jl'ii sale spectaculal'e, cclc;i in eleganta cavalereasca
a<;ocicr de planuri temporale diierite, reJiefindu-se, h titudinilol' el can 'enh'eaza ceva dj'n impu!surile lm­
11K, realll<lL a tragica. ,ub aparenta eroismului de..li" .feet reful Ie ale eului profund, tutelaL cum e spune
gend.~l": ,,- lala, lml spuneam) incepe eel mai m '"-un loe. de .. Demonul singelui", care, .. spr a5fin­
atac 1a baioneta, / In sfjr~it, i8 tV spuneam, e eva sa r '0 era luai de exiaze $i romantic'. Apele "r37.vl'atite'·
gladialo ''', !ntre timpul soldatilor de plumb ai <:opill· I- miirii inlerioare mai ingadui plutirea imbolicului
l'id .si eel al maz;tii a1rcce a soldatului real: intre rev \" Fantoma" sub e.mnul co mic margi'IlaJ!izai, lmpins
ria "de pc s<..:aune Inalt d' bar" .;;i privel~tea din "pos- ltl'-O inadualitate dureroasa : .,0 stea ' xilata din conste­
'LuI de observaiiL" de pl' :impul de lupia: Intl' lipsiU .. \li somptuoase, stnl1u-::iri ~1 renume" (Demonul singe­
dl' ~ll[jri.C' ,.at.a·c ta balllned)" ~i infl'untarea, aureolata n 1/. Cad tocmai somptuozitatea, stralucirea ~i "renu­
pre',tigiile tre~:utului. dmLJ'P "gladw "ri", se de f~oa: . Je", adica ins >mnele de noblete ale unui mod de a
un schimb ennanenl. tl'adu-"ind nelinL<;:tea cului ill, noetic, slnl atributell~ inecate, .ca .~a spunem a~a. ale
incnmodll ate, relatiilor .. J c "viata imdlatii". FaJ Ie: ubiecLivitati dislocate in lipare].e sa-le reale de
ezia lsi cl'l'c<)za in pt'l'manen~a un 'pa iu d joe p. t.mele unui tim f!'amlntat. care face ca manifestari
care subiectul l:;;i recupercnza ceV3 lin lib r atea p; , ltadaiii autentice ale £iintei sa cada in desuetudine, co­
dutil.. fie propunind un univers "Innobilat" sub blaz rindll-lp la niv luI .,l'ec.:uzitei" si al "cabotinismuJui".
L'omanti .')i estet-decadente, fic Lulburind. cu l'abe ~'11 'iXlte a in aceasLa t nsiune li'iuntrici:i transpusn trebuie
nelmi..,:,lite. 01 dinc3 exisieniialii (si Jiterar~. simbolicA) J !t.1ata mativafia mai ndind). <.1 j 0 c u lui lui ConstanL
1umti date. Si intr-un ca7.. :;;i in ceW.lalL, plletuJ e im' ;onegaru. Romanticu1. cavaleruJ, tl'ubadurul din 21 intra
punp c:~ p e 7' son a j. concurentl\ .cu un .aJ.t nivel de con::;IUnta, cu un alt
Spre deosebi..l'c. inset, de un Gp') Dumilrescu. c~ m' -lbaj. RefuzaLe, acest€a [a<.; din dura1.a "lrubaduresca"
(niul pc cal'ten fir0scu!~i. I'P[uz i nd Pl"J~I"''11L11iC (l, ra lJ • :n melancolic l'efugiu fantezisl : acccptat{', cl ii dezva­
tica ~ discursului.~ '; .Tonegaru nim,ine, in fon~t u~ ': e "inactualitatea". () h'ansfol'mi:i in pur spectacol. in
mantIC, C'r, da'Ca l:;;t cenzureazi'l JJ1tr-o m:lre mtlSU", . b" . d- L'. _ J t meO"arian e alimentat e 0
fuziunile, nu-::;i a cunde. totu,i. in a~i pJacerea de a za $ 1 va a. _11:;m~ ,( Co c ~ f t i-
(' n7ura, Tvhi 'x;~'t. eJ <'l' simte ob]j(!.:lt de pooca in :l:e1 de perman nta oscilatle ce traduce, e ap. 0 s at e
a-~i . r de.f:' a !:nlllnle 'omanlke. 'dar (l Lie" ~tJ fundameniala incomodil.a e. De. ~id. acea ,.contra­
tlmentuL un 'j frustral'L Fun::1Rm~ntalu] s<1u romant '1 uncli-ca dintre ima~ine .;;i com ntanu", -despr~ :are Ion
sc manifesUi ~i .'iC exp~·jmii pe Eu dalul unui univers ima· ',artie are dreptate Sa observe en nu este .. ongunar. [0)

2fH 205
probl 7rna (:. te mic"l poeti"{I", 'i repreZ1Illa- ~ ,;
,.lcam",
I '1n trui~t(' c;J ..: L.:~(·/··L:: :-.It lh.1 Ja -efecle, a. lIe1 incit
ropnu 1 ulllvers. t· .. l de topirea anonima lntr-insul I tot· III d ,,~in 'era" pe cit . pare de sLudiaia,
, c.. !onegaru ree~lte~za destinul poetului din epoel dr' :\propiel'ea - 'ce s-(:\ [aeu t - d Radu tanca, , de­
t1802I.(le - ~llm ~e mtm1plase .'1 ell un Adrian Maniu 'I~ r, indrept[l\iLa : cu observa\ia ca, 1a autum Planta­
,~P(;l ._(>stsll~bolL<;l , ori, CQVa m'ii jirzill. cu scriit 'I/OI', masca $1 olul apar c, alar in mod ai explJclt.
dvangardel EI. e m, r':at de sct'pli<::'Sm~l ironic aJ <:J'\:' mlr-o ontilnut"l .;;i deschisa confrun tat c ·u .. lirziul· il
pusl.:uI~rJ1(),· suo ;:'<-,1"(.. lI'cP1spare u!?udn\a fondul ele-- , re sint asuma 1 ': Tonegaru i:;;i pune ~i :;;terge faduJ
ICl . ;pe~ta-::olu il'CJnde! geO(Ta izale e construi~te F vilzul pecl< tonlur, fikind nai "v'dent raportul din­
() am .. lgLlltate : resu.s.citd ceVR din trcu ul tot mai gl. e sp tacol "i I"caliwLea careia i se of era. Gestiea, dL"
. e martUl'lSI t al iin\ei visiHoare. $1 c',mp)'omite Pl'tn 'u~ scena nu mai l.:ompu Ja e1 () alegorie perfect artl­
1rOnt :;;1 .autop~rsiIJare. aceJa$i ~trat de sensibililate. ata a 'xbten\cl. ci int d mascate mer~u. dezvaluit
t.n.'J~pU ,:, f'egl, irul :Je.tii ime~iaLe .. d~Sni$urat intl'C pa, .. I' t:uzita. Am putca punc hiar ca. mai mult decil
amdo ell totul d.lf<,j 1 1 d C€t .. ongmari". In pelsajuJ '1 r 0 r. Tonegaru lnlie., t.e hi cxpl'imcl) momentuJ $ • () a­

c?n_tem~ol'~n. \"f)l' .J. ~lU:.ate, dealtfel, (~lem2nt <:apabil " ri i din I' () l, a1 ie$irii voite. dar, in<.:ii mai mult, 0 b II"
sa .mcCllp I 'ze, Chldl' ~1 la mo::lul devi3 , tinuLa rom3Jl­ II [ e, d ub mas·ca. lim crsul sau a::lesea romantic-po sc
:lCi-l... :L·o:lsmuJ" sau modernist c. de fapt, substilutul e tet t T e b l( i e s apara dez< [eclat. iar poetuJ dem1'
cavaler ~i t.rubadul' : ,Sinl
<.l~tu LlIZ L 31 pI 1 rome ntlco-simbolj t. u spatiu in cal' .In functiile _ale .. n bU .. d

,::dealu~" :entim.entul tOl~h,~a~ii lumii, '(> poate regcl.sJ lIndoti rul T~megaru [a-ra spada: i-am t()ci t-r a. cu­
cl putm .em~Olar. sub mlatl~area jf)(;uJui fantezist I I,ndu-mi ultimul r<'i0n I sa s·eri,u cUm am c1.'1t in po€zie
sppctacuJH.r. U 0 grenad"" - s,,,,l"le el undeva, eLl sa adauge totu~a ca
" U~ f()art~ ~. prcz-entativ poem exprima eu pregnanla , "orectura esLehzanta a tinutei d teriorate : ,.trist, tris ,
sltuatia spedfica. eului li!ric, de trubadur Iniirzia In­ 1m a trombarina cu coardel spart. H.)tept sa plec cu
~-un veac proZC:l!c: ,Atit a fost - I Un rnger refuzal ."0 fa alba I re 'er" (Clniec p hirtie). oborirea de
~l un blestem : I «Te v i risip' pa din izVoare / i oc.lul g nialitatLi r )l11antice e in eons~l11.anrl eu st",,­
alt v vei. p~l·ta alarie, I ghete eu talpa dE" carton ~ bas~ r tipizare' :;;i '. landardlzarea vech.ii ambiante scntimen­
ton.· / F1am1·nd de tele. el a roUl'it pe trotuar". TimpuJ If.' $i' . imbolul'ilor ci : ,'pl" chuobscurul serii lu at
s~u. e de an:urg a1 zeilor - TtrziuJ: :.N-am anuit <:3 din fabl'ka de claviaturi accente: ! s-al' Ii putut serie
tlrZ.lIll1. a :~emt, I cIa sint singurul de la 1200 printre r _ t mine: '<:e::. a e <:utare $i sa fiu pus e soclu / cki
botl !'II cal1-putere' (UltirnuI de La. 1200) ; iar acest deca­ am eram cuprins d. lenebre p. umca anca Inci I

1a] temporal' prefa-e..:-e posibila ~onfesiune a r air i i 111. u puteam sa clipesc e pardi pUl'tam la ochi monocJu. /
11"-U • roT.. lat pe poet intr-un c I 01'. to-em.lii m'". 011, nu - nu eram romantic, lacrimile mele crau de pe­
S~l1'<: 1~ C<lre e cO'n$tient C i, uneori, 1a modul tragic) de lrollampant... " (Noiernbrie atetic)
•. !ntlrZ1erca" sa. IronIa d ~\"in~ Cl unci un mijJ c de ap:1­ Astfel de versuri readualizeaz3 tema. mul vehiculaUi
rare; .. puza" supl".[llici eala parodic expresi tTairii de­ in lirica de fadura dcrnista, a (. I 0 J n u /11. i t rag i c
gra a' ea masca: 'eea <:: nu mai poate fi crezu! in ca reprezentant alegorie al poetului. tipica pentru statutu
manu iarea a direct;;! e j 1£ (' a t II dezinvoltura b'-. ;,mbigu a1 aces1;iuia intr-n vreme impropfiie confesiuni'
irionului re-.<$i tr<He$te '01 I i masur In a 'e ~i-l i nemediate. .,Tirziui a enit", ~i. la el "ovau £a1'­
sor" a1 lui Adri< Mn.niu. din Rom.anta spinzurat1( lni,
I Un Peer Gynt a pOi?ziel. In Sp.ctacolul interior, ClUj. OJ'
cia. 1977, p. 102. C Tonegaru prop1.lnc, in va1·jania. 0 "rCVelY1ta" auloir ­

206 207
m;;a, csenata claar On euIOl'i e unUl timo 1113i re;;e anul ho ant a deschida eata oagele arbonifere dm
,. P m{'-~i doamna oehelarii de maistl'u 'ud~:o, i cae: bl ,:inei : I mal inc ]u sunetele pa~i1or mei lipiie tematoare
mea in fuziu e c~ u metal / Ul'nat dintr-un turn pes ae urme / el1euu fid Ie fiindca in(.otdeauna le-am dat
pOpOl' ! <:U brio lresalta :;;i ddata <.:u S or / perc ii sal scnsuri adind" (Portul Inji t la Nord),
nului SI ntimenr.al". Autorul PZantatii101' ,tIe <:8. in "poemu descripiiv"­
Recc,m:mdindu- E' clrepl un "Pet '1' Schle:nihl AlL faraonii [5lntJ in xiI": <.:Ii "fantoma EulUl" au "senti­
- f(IT'multi prin 'l-11'2 .: -Ie ·_l(.;'le~ p;~rQE;rea .1U a umbr mental" nu mai poate h .. ~{dmiTaUi'· dedt ironic (A$tep­
d dH!"': ~,~iL1lul pE'l'sonaj, ci, inver'. a 0 m I~ I tl i c, fatui Damn Anonim); <::'i In pan plia m rilor slmbol1..lr'
pur . ace t ,.caVe ler al WdUIUlu' .. Lancea lui D:>n Qu· !iriee [trmek au cle\'_nit pur decorative: n )rii ,.f.iJtra un
jote,," - ,e infali~ ala. de f3pt. ~i -ca un hime:':c lupta' t? p e l' t () r i!t romantic; de .. tC'l€le \'e.sted~" v: 'atol'ii
eu mll1',le de' vinl ale isioriei, sub ac·eb::;i :)cmn <11 d 'zafe 'I nima caligrafia romantismulul pe <.: roO : ,,~trii mllri­
tarii, al transformal'l inll'-f) ~:-npla m:tsd'i, d >viindu­ ra de grip" ", Luna (n maj u ·cl.lla) e 0 .. enorma cheli .. ;
o>xpl'csia angoa. ei In tr-o rcplicfl leatl'al.:l. de 3parentii :It' ncruvimti to~1 aliJ'l1ClU uscaji / In~ll'ali pe sfori ca ni. te
ta,are, dllr roa'-a in fond: .. , int Petp.r Schlemihl Altf ~,uperci"; tcnbUul cO'b poese expu impih't int1-0
,,1 Jntn' respect os, prcscurLat. cu on')r, pc plan" baraca d biki etc,
tirania mai trimite oamenii 1<1 abaior ?" (Document) Dal' este. in aiirudlneCl ~a, 0 i. mbigllitatc fundam~n­
Repet.atel negari ale sub tan~ei 'om'1niice a euJui, Jii care-i <:onfera, poate, !t)t ce are poctul mal specific,
i;o:i:.Inii ca expl"C'~ie a ~onsidc:rarii lucide a ]umii de" Obscrvind cu un ochi luc!d 5i tramd fecti v (:;;i afectiv
suspr-ct intr-un asemenea contex1. El archeaza, pe d ,:<lder a unoI' mClri simboluri, e1 se surprinc1 adesea uzind
o part. deva!o1'izarea depozituJui simbolk caraderist dele sau dl' substiLule ale lor ca ~i cum' r $ti a, lip­
tnlnsforma L, cum spuneam. in imp!ii rccuzit5.. $i in nu mdu-i, poezia ar cleve-ni dintr-o data impo.sibil5., Demi
mal mica masul'a, disimuleaza 0 os\.' 19ie atragind. ' 'IZ nt, e) inu'od'Jce element ']e irn.aginal'u1ui traditional
dire t. ai ntia iocmai asupra rea ul1ui rlJmanh<;m al ,. ntexlul COtldlanulul medern, -I vului n'-lsinist (pro­
biectului li6c. Aitfel spus, in ciude 'pat'en~elol' P, .1 c dinj ca, ~<lradata, ~l\' l:l·;.ardistJi COD. trUt:ll vl~;li 01'1 inte­
diie, tt' momentul devalo1'izarii 'Tsenalului liric .. lr o .ralisti) , ~i~ri , de exempill. ca: .. Zeu! muri'i . Av,,<:1
tiona!", ,idealist" etc. ,~i ca pe 0 drama a prapriei rru . rca Ivetiana": c§. .. Ma· era u pre/fet al ma$inei de
ginalizar·. Tonegaru c despari ,~i I, de trecul . ut / in"a Cain. din limuzin<l , 1-a strapuns ('U 1::10_'.:.1
zll1d - urmind !ogica epoci1or de mari rastumari s'::i ' In ~ezut" : cn : " una, :la-u , as pune--o-ntr-un CUle' I :a
~i spirituale : insa in jocu'l sa .. dovne C" transpar n~!' mai mi:;;te t!-aditional .:i-as de~c;1l'ca intr-insa 0
reu un fundal de gravilat<:>, n 'Iini~te si elanA')lie' '. rabin<l 1\1unlicher" ek, Dar viscaza, in ace1asi timp,
mea .. nobiIeIor" 3vin' uri al:- imagir.;itii $i a limbaJuh 1. <'astele Lenebr03S(' !;. palide iubi e, 'st:ultin freamatul
10 corespondent a tr cut. inC'it a insista i .,cali rafl !tl utulul "in scoid albm tre lInga ur ,che", al\liodefinin­
r a" un~i lumi pe cal> d a apun~ ::levine inoportun. 1 du- _. pur :;;1 simpl . drept "a1chimlst al larurilo' d"
fo iele .. scnsuri adinci" nu m< . pot Ii exprimate, CU \' pta 'nil" sau Qpunind pozihvismu]ui :-lgur de sine no ih
chile instrumente. edt 1 modul ironic: "Peste pira(ii ~ -igurant!'i a Po tului : ..incert ma pllmbam prin cerl"­
cu pust) cu fe;; ile care pradnu de iluzii epavel i lir.,: .:dini mormamd ca un ub de orga'·. Tonegaru retraieste
roci1e nde renii umblau p - coarne c [a Ie demul' ,·tiel I'Uptlira romantica dintre lumea interioara infinit
:umbra unui automobil ' 905" trecea rlzin~ drama!; d his<i::;i ..cercuJ trimt·' <11 intelegerii unui public pec,
de ove~iilp' stea ieribil {:an-' nu se mai scul, II ~ in varianLa, a.:lusa la zi, a divortului dintre ensibi1it.ate.l
faceam ,ali~rafia f!ord1..lril()~· '5' n f.:>a:·lt: rni:'a~ I d ?oeti a, prin excelenj.a u m, a n ii, i ' mbianta desensibi­

208 ~O')
7,.atfi a ace ui "am nou" al veaeu ui supertehnicizat, pe tura eu brutalit<lte adeva;';l:u1 l"Om~ntism a fimtl'i
~iilat.:;;i de _U? ?eo DU~i_treseu. ~Ret~rj,ca marginalizilr "(ll1el 1a 0 manl[ a1" a lui daar ca mas:::a; intr-un
tunC\lOneaza Inca () data m. bunaoara, po mul Fapt d' taco al desuetudmti parodiate. ocuI boE' , r mda
cers, uncle moartea unui poet e onsiderata ell 0 dUT 'ta~ulara a lui C. Tone~a:'u $lnt construite pe asHel
roasa ironie: ,Poetul 'cniamin a fost cule' d prim', coordonate amblgue; de neaga' masura in care
:\.' I Splta1u ori patul r vea numal"Ul doi. / Incape a1 ·ma. demasea tot atit <.:it dislmuleaza. Evaziunea "cxo­
c(.va toleran~a I din asta nu prezinta important /1 Dia .. e i acest ·ontex, n incercare de a rezolva. fi.~
nlJS ti cuI fost gre~it uan,cum. I Nu .. iu cc glanda s e~~rar. starea de l"Izii,. i c, de fapt. .. 0 expr~_-ie a
{.'"J eta mai putin sau mal mu1t talent. I Prof'sorul-med, aliaj de <?xotlsm roman tic 0-. irnbolist impregn~ d~
~~l ia inventar. I ' dantur<i 'n cea~<:a ~u$otea rar ; , - " ..lrile unu timo an iromantloC ~i. totod ta, ironizare .a
plesnit in s£lr.,iL. 1/ [... J Pnn salon era u aman elegant Mul,tra iubi'il 13 Br~lila, dar u amanti in Peru 1?i
w· 1a 0 -rima pasionaJa plicti.sit 111 co psa ele doua bo- . .A.: reV"'I'.ia .. br::l~elor flerbinii de fecioanl afd­
bne de plumb. Pc du:;;umele salta ca () broasdi inima P( a'" ,omul galben·', strapuns u bai neta ,. ndeva in
iu,ui /et () banita eu orumb··. lOa mendionalu" : .. vorsarul cu pala-ric de pidor fb-
Situatia n c alta, In fond niei in Gnidina p!lblic~, nd' ; "m lrli· de la Ecuat r·· ; .,st! ile -eu fruntc<l SUl:~
imnginc 'arcastic-grot<?sca a unei lumi desu€te, anaero- til" din Colorado etc., €tc. int semnele und g'ografu
nice. in ai<! 'i'ireia Poetul devine intr-' ltfel ,.decacl n" ginc l' 'escute, in lO.'gali't masura, dil.l na7.t1i~~ eli.be­
inlrud1 J'efuza sa se incadreze tiparului-standard a1 eXl," li d consLnngcrile mom ntului .;;i dw '·In, uinta 1['0­
ten~ei tereoiipizat€: ,,In lac de sageata p1eca mar~ul m. ell a fragilitatij un-ei asH 1 de liberh"lti. .
3: I prin artere toreadorii treceau vidorio$· in trap Jucul lui Cons\..ant Tonegaru expl'imt: a Hel. In toate
convee~i ~i eoncavi fiinddi. se dn fals, / insa omn: lmpartimcn te]e ~ak_ n ('l'iza a p€l'sonCllita~i i. cell' este
eu decoratii aproba ,ca~ goric din cap. / / Toam a prinlr, 'Jna a limb jului Jiric inh'-o epoca de l'aclk.>aHi. puner.e
onlii anemid llageam 10 fit: / de buna s€ama cindva emnul inirebarii ..1 ~~J.tutulltj poezj'.:l '5i ~'l p::>etulu·.
;. v fi :r.is : / - UH<" ilsu e Tonegaru. poet decadent' 7.a boema. a ·lechll1<J.dde...baletul" mbdur')s.:::..UmlJ­
. ~ril' despre fan lome. conslelc til . I alle draeii. I Hira a s ·ea .. e:xoll~a", mane\ rar 'a ironidl a uL [oriel dm .d '­
"ti ca I lirnb3 romana a ramas r petent. 1/ Ignoram IJt: 1 romanti/" ilustreaza liberLate car2 SQ ('d::?b:-eaza ---:­
lullUS 'czar. dar rna in\..~r 5: In 'rou mal rt: ent';. e sa preluam formula lui VI. Stremu - <:u con.!;iL.l­
Inh'-(j asen10nCd zon:.:i. d(' eonf]ucnte !)i {;ontra.:::h_ii:' a precaritiitii ei. Exce!'ul gesticulatie~ e :l)m~ .~tla
con ureaza sta tul .. incert·· al DO tului; privit dimpr cLaculara unui deficit, e presia unet nelmphmn. In
lurne<1 sob ancorata in convcniii a traditiilor (1.abi~tu· nIl t eu viata im ·diaU\.. t oetul i~i aIi~en; ea masca
nlnr) bun~heze. cl < pare .. decadent'· in miisura in care nu rol rllirea autenti~a d care dde impr ·.mil eu specl.::­
i Sf' supune. evadjn In ilTUl:ginarul ,.romantlc" ; pr"vm :i imulind adeziunc<.1 1<1 . clul profanator c d valon­
catre lumea contemporana ie$i. el lnsu~i pare a juca 1" - P ezia <:Ll maju~r:ula. Romanti"ul din 1 e ce'1Z ­
cul ("eleila1t:'. intruelt submin uz prin iron ie, .acelal i at- ~i de realitatea b 'utala a <.:31' i imaiZine. daca TIU lips . te
v

enal roman ic fu:uja-i dezvilluie nefunetiona1itate<. E ~~, in tn[aO~ari]E' ci cdc 1aj directc. este .concw'a a tn­
de fapt, un romantic strimtora\... incomodat de ambel in- ::::i de reversul fantez;st a1 tralrii. Modul ·au de fi
fati~ari ale niversului: una e de ueta prin anemierc-'t .'.;-.cer' a d venit in:l::tual. evenimentele semnificative.
, i falsifkarea trairii in mediul alienant burgh z; cealaJ l~;~n ·ale. a:l ·coooril in regis rul .. faptelor diversc'"
a moderniUitii tehn'cc :;;i, i pIn ociaL a tiraniei (AW Plate in Luna sint epub1ic.i sincere fiindd colo trai sc
.. Trimetc O,lm 'nii 13. abator", e in 0ceptabir p ntru C1 mor\ii / iar iei este ert: anexate 1a cotidian golfurile

210
sint paranteze I unde se praclica revolutia posibilii a me­ Tulburar a ccrcmoniei nu este. toLu:;;i, mai pu\.in grava
ndianului faptelur diverse" (rllegorie generalii). "Arl ;, D. te1aru dedt la. ceila1ti poeti ai momentului - ~.
chinii migratori din consLelaiii" inceieaza sa mai fie n~t~ e rezultatul, in fond, al acelora:;;i cauze. Tragcdia ,vie~
prezen~e feerk-sarbatore'tj: i vio ..spr valuri de sin t J: imedi.aie·: a[ectcaza tot tit de grav stalutul poetulul
pUl·tate in plesnet de biee [..,] cuLurind din costum de re nu mai gase~te 1usa. de aLa aceasta, un mijloc d
carnaval kilograme d ar!;'Ke" - mesager' ai sfiq;ibul .. carare -n ironie. 'j reactioneaza mentin1ndu-se eu ()bSl~­
D s<:op nnd ca ,.tirziul a enit·· - ..ultlmu.1 de 1a 1200' ~iie in stru~tJura Junctionali'! a tipologi 'i . rom~ ,lice .a
asista 1a prabu~irea propl'iului e.<;;af daj imboli cu f ' ·'3.torului: riza relatiei dintre poet (geI1lLl) :;;1 epoca.
bue rie a dovnului tra ic, Cintecui sa a.<;;i deveni t, I ate ubh". atinge ) c,'lrcma, devine acuta, PocLul
cut: "Un Inger U1'ia~ in cint cuI meu de alLadala I Cd' , ntinua'sa fie u cxcep~ie in Umpul SHU. un mar neSn\,:,­
dea ,ell <ll'ipile arse m ':;;cind oios din oto(lI'e00 . , " un e,"ilat in universul sau Hiuntric haotic $i iluminat
In acesLc conditii, gest unle tt'ubadure:;;ti Ie poet lUI \,PO tu in hans are / Ca.<;a, ,cimitir. f1o~reoo, '"Dna.mn,)
rna' put fi dual' jucaLe 1nt1'- 'umedlc e l1'ebuie Ii l~ ,'laVa din vazduh / Fo:;;nel arunta la poetl"), :in radl~alc
c ndamne ca pe tut alltea tare ~i ate visme ale unui limp Jpozitie fata de extcrionLatea ostila: .,Slnt. un ocean eu
l'evolut al fiiorei. Ca :;;i .cum s-a1' pregab pentru ,obse­ munti fosforcscenti I ~j arbori ono elulan. n sec~l~l
antul docenlL" poslum ce avcn ,a i-I con fir me. Tone­ cludat ~i martian" (Poetii mincau ?), Tolala 1ncoo:pallbl­
garu i1;;i joaca - ell dezmvo1tur{1 si () it ooic-melanc liel ,tate dintre lumea subi 'iiv~ ideala ~l proz<\ ml" °r' ~
deta.<;;are - rolul de "poet deca:lent oo . tXlsLen~ei due , a n. Stelaru la 0 ret 0 r .i c ii a. m. a r ­
~ a ~ i z ar i i. Ecua ti
oo
"poe7iE'-S~H'a C'le dm m1l1e!kle­
Fa\a d mill Hrneri.i .;l' eonfrati intru it'ooda din VI' lele CugeLari ale SQrn"/,anu lui Diolni .t' dez~'ol~a la in ter­
mea ulbmului I'azboi, Dimitl"ie Stelaru face, nu numa. mellii spedac.:ulan ai revollei anarhlce. carCl'! c;Joarea
sub raportul virslei. fjgura de precursor. Noua tulburar ~rjesca tt orului I 1i asig 1" ~ c;!dru dc mamfestart:!
a sensibi1itil\ii .<;;i 1imbajului l"omanti<:, p care 0 provoa~a
ai propriu sensibililaiii moderne, )ntrud~ I?oa~~ ace ~re­
macelul mondial, nu duet> 'in 'n, la autarul Noptii geniu­ 'erea spre un soi de e.xp.tcesiouism. al VIZlUnu: ,,~mn:a
lui. ]a 0 ,J2I'itidi" :;;i "au ocriti<:a" <. expresie' Brice. d
,ale departc, mohol'!ta, Iunm'a. /1 Llberat~.at~e poezl , tl­
~enul e or practical. de un C. Toncgaru au Geo DUIDl­
'ita d pamint, I Un calar t ci<lp1e. le ellm::;tl QbOSll
rescu, Debuiind, cum -a obscrvat. su uspi<:ii emin .' t' uria.5ii arbOl-j de foc, paduri d~ cel' - / Un demon
dene. el se mcntine. in mare masura. )0 interinrul ima· 'tnt, inflorat, melalic. I Cu miini d' sunetc, bolnav r~-­
ginaJ'ului romantic, 'nnslruindu-~i un unlver' de fan­ o~olite. I ~i- zidul de gran'!. c lancea u:a~pa.ren1a
tasme sublunaJ'E', invoc'o himcri~c 'ublte afirmindu- I eschlde () ra ·<.:ruce; armura I De bronz InVl ce atea J
., .lenil de malerie'·, cLdinta in .lib ratoar a p zj ", I lordidi; I P le un Odin. un curb, Im,pal'atii", (IY!.urj ,in
._ "Ia\u cGs01ica', Noa nea. ooabisul" . .,Uirimul geni110 sus). Angoasa expresioni Lc'1 in fa.a unlversuI~l rava~n­
oo",fi$ieto.ar Ie himere", -inguruaiile lLguroasc, nimbul . pocaliptic re:;;t.c pc un as'menea so roma~tJc: ,Jntn~
..apc,leoza", l'egaliLatea poetului .siluat printrc .,eei cn I'mturi, 1a punti. I Aialuri de ial'ba so01nu1uI ~ulgerul
mati'·. in Lagm' "slelarilor' etc. alesta, aUituri d alte nu,
l

stinuJui l.rece I Planetar. stins. in legenda lUl. II Nu


'TIeroas e1emenle, adeziunea 1a u univCl'S deja consae!'" rna atinge - n veni! Cu spectruJ Iadului mizgalit ;, I
de () lunga traditie - pe care Geo Dumitrescu 0 va reo rumai viermi ::;i spini cresti - I Poale 0 balta 1
uza programatic (ironizind. intre altele, ,.himerica iu­
bita" ,1 a.ri<:aturiZ1nd decorul astral deval riza), iar
I Elempnl",!" pu('~ti :t1e po zif'i lui P. Slelaru au foe; id n­
C. Tonegaru 0 va prelungi tOlU$i, n Hirii con~tiint it'a­ II£irate p,a,t de _\1. Pil'u in Pan.orama deccllittlul lile1'o)" 1')­
nic-d.ureroasa a inactualiUitii ei. <llaMSc 1940-1950, BUC'UI'r7ti, F..P.L .. 1967. p. 133-D-t.

212 21.
ca.r -am plcsniL" (Ileruvimul). Sau, in aceIa:;;i ens, 1 se "de. f( C101c< :::.lelelor,.. In obrajii ..;r.'p \i am 'it t
de fa~urarii ul1iUi decor bintuit d spalme i;'l spect!' . L ~na~eJde'" C~ndlF,J, d. paTia c afi§aLil mereu eu O~· ­
fata carora fiinta l$i (; uta liberarea: "Acum Loale I'pe, mt,r-~ soh?antaLe cu apastuitii soart i: ,,[ 01 'J..n­
y': bill au plecaL I Singuratice. i NtJapte? Mereu P' tJ:at l ~l reg~ / Intre nebunii de jo : I Haj sa nc ur­
poare - I fmaginare fluvii d >rti i Cli vaie1'ul ora to m hbertatca / $ sa . aden. ultim as" rei/niJ. lin
,or luna eee / Bat 1a . din dIe porti. I Citeodata arJ lntec din n > 9 uri preia, eu 0 anume .:1foctare. Vrl-CCd
.lumek lJ1 eel' I Ca un orb. ' / n Rai mihni _ drum nei colecliviUi.l;i damnate. .,Dormil· temlllcerilor. ' t l j ­
il (l, inaink - ! Un cimitJr de \'inturi ·trimb:t Ii.' Uisati-ne dracului un (; '3 - I De chmul 1an­
Calbene incinte. / F nLdsti-ca, libera I la-ma: ascund('-m '1101' ne ubavlii / $l aJ'l'nr'a\i-n~ piinea care V-a 'a­
(Decor pentTu Iu.'a). ". Alta data. mas 'a rnizel'iei d2\' tlC 'fidatoare; in
Est, arnblatl\'1 in care poal prind 5i grefa acovian'i tura de doc:harc1, poetul 51:' adreseaza .. hJdwiului bu ­
ce pd!'ucipii la 'onLurarea unui per S II n a j din eri - ez" bacovietn in [lcqti t'1'mCll, de 0 studl't3 brut.ali­
rea,...t JRJizaLa in 'pocii it n<~vr()tiCllOl" .,d cadenW'. fC- I ,,1m} dai \'( ie. domnule IvlJ j~tI'U. Sa-ml chem
\·()ltati impolriva unei or.:lini .oclale ( primante. Ca ~i m.' IS Ie de sub <:huul Dimbo\'I\< i I $i . ~ i'i k d.uu in
rele all pre::le<.:csor, StelnJ'u se im<:lgjneaza in tovar~1 ni? / ~a Ie tremuri ling'- inima ta I Ca ilele <: t:iu1i\i
unui Yerlaine (.,Buna dimin ata, Verlainc, I Ciuda'lll locul hterelvr ?'.
meu zeu ~i priet n") sau hesUculind 1 ndaia mlzera," Narcisismul. d<:,spl'c C.:l!·C s-a vorbit pe bu~a drep­
sub s mnul und nQi "saUinic are": .,1n fieocare noap' (AI. Piru), i masut" i car persol1.3jul lui Stc1alu
rnii ucid~ cincva, I a masdi ori un gel' gnnav. / FUl'io.. pun rna '~ geniuluj romantic: J'et:'as argoli)s ill PI'\}­
gulben. scot sabia / Si strig, alerg pri camera, bolnav,' .~-: lume ~e .fanlasm~, pt'ime" t" In as(fel cit' pOCffil' )
Poatc lin somn ra rna va pl'inde odata / Ca lini5tea d:n ta gl'ote eel ;';1 sumbr·. C,kl. "';,a <::um 1;';1 etala<;e atri­
brnnzul de statui. ! Via~a l11i-a os[ re 'Lrica'ta, I PI' \€I id~a~\;. (.. ~Ll. apa influl"iLil, GStm I Am unduiri de
vi n 'nlru eei siitui" (Sabia). u"), e.l 1,1 e:-.hJb(':'~3 nu m i pulin, in c'eaJalUi e'tr...'rn:l
Ip(lstazei de I' vo1iaL in linia amintltei reLorici a IDa 'es kula~iei s ile tc'alrale, mize-ria. decaderea fiziea . i
ginaITz<l1 ii po<:tului romanti<.:. D. StdaJ-u Ii confera,. ralii, imprun1utind masca marelui Dam. at. a depos~-
;,;i cnnfra\ii saL ') ~inuLa t<:>atrala. ntre i lurne d- ,1]ui $i nedrepUl.titului abso1ut. ca intr-o Piela modern a
grad1.ta :;;i inc{)mprf'hensivii. c ntrastl:li eslt?: L iC},"a patetie in J"c~isLJ"ul cutldbnu1Ul : .,Dimitric . t ­
toLdt;auna radical .5i fixaL in tcrmeni e' rerni: , Stell' ' noul Cristos / S~ va rid: '<l Jinga tine, ranit, !, lJ­
m~le sinl cl< re :;;i rani e / de nm'piul vostru' : "Pina d, batut, alungaL 'rrofei-ind : .. pren Ltrziu - / Prea tll'·
ri1tftd\i vic'l'mi. / PinEi t:in1 sorbiti ne:;;tiutori teaua'" a - Prea tlrzi.u. viet'me ..~o1JL, .. / Drumul Ul a [not
,.Sint trestie s(j~iata 1nt Tn mijloc:u! Ja<;tinJi· I u otrava .~i noru1. / Prietenul Iud' I-a iubiL ill­
joa<:<:>" : .. Eu -Jlm nascu profei I In a1' anUo '. i, dJun / $i azi d..<;leapta, in umbr.:t lui .. I.rigoi : / .. Doam­
~zn[d<:.ldea se~Dlll ui doui'ized." ; "Lasati-ma risiplt I tela ·u, Crist<la:-e. I Sub banca di pare mai e lac /
tre or i - / Pentru ei pu trczesc. am nou" etc. PreC\l~ lj:Jeutru obosiiele tale oase" (P1'ea tlr:iu).
Ita d<1f<;i Io M~nu1eso('u din Romanta noului 'enit ,!l Tn semene<1 poeme. Stelaru apasa intotdeauna p
La poarta celor care donn, SLelaI'u intelege sa-~i I'osl a' 'lJ?a ea mai Incdtkl....-Uira a se Ieri de strid nte. .
1 '. .c.' tare. uz'nd e 0
ate.LI, a.: 0 r b II ,.Fuge· u sub ropcit
gcstica s~tac l:~ .gestw:~e. xag !-jnd con ras e e. em izi"nd. In
e lUre $i mi-· llma lDstanta. 0 lmagme ('vasimel dramatlca, apl'oplatil
cluni... brat-ele deznadajduite imbrati.5' u zdreanta ilmu· kitsch a unuics in de \idim:i a mizeriei: ,.Dupa
gului ,:; 1 n 9 e r i i: "Ra I.aceau prin cetati I Cu buz<:, ' U blasem 7.bucluma. intreaga zi <;a urI ihe - /

214 215
Dupa aLita ja e arsa in rugikiuni1~e .m .Ie. Pentr 0 m~r b, Cocteau ; ial' 1<.1 noi . Maniu, I. in '.:I, Imu­
ara bucata de piine, I De pe stl'aZl aunt, ell babe z~lr· u). PoeZi8 ' llimha oei10r, <:!ovnilol' ~i pataie!Ol-. Sle
'ite ~j rele. I Spre mucegtulu] meu palat m'Urmu['j~O la poetul 01'ei fanlas/ice, () varianUi (;l teatralWitil su­
ma-ntOl'ccam" (Poem cer~etor). Nu altIel stau lucrul'J
int i din poemcl ,.ingoefu1ul agabon··. ale "cel'..-e!o­
in pocmu1 Maria-Maria, un?e lma~lne' decc'~derli.~I ului" ~i 0 lnditului. Lumea devine, lCI, in mod xph­
5ulerin~ei aparein aoecla~i stll e 'ce::;lV, asocwl unel a'· . "teatru" ~i eire, sp I'll scenic in care fecna . pare d .
ludmi d fronda: ,.In dimineata (;It:casla m-' m t~'ezJ xorie, iar . ctoI'ul, n 'n es dedt In j-r:uT sau de uprJ..
linga Maria-Maria, I Pe dndurilc patu]ui pline I de p3 , 19i descopera nu mai putin prccara <.:ondHi 1qv­
duchi :;,i de singe $i am sorbit n pi. ~area ea pe a otr v a: .,Poate ram () ula. paak () 'uta de mii _ .'
$i a ~ 'uipa in <:, stronul eU terci. II Dr~muriJe nons!
sit autam teatrul pamintului. / Obo it cautam 1 I ' .
a [I)"t impodobite eu spini ~i intelep<:lum.'-'I pre~.1
J din mine. / Somnu] armasarului $[ dailsatonr '...
n -a Llscat eru1 hurii: I Treze::;le-ie, Mana-Marla.
cinla- i Llespre un eatru). (l I t, i m b (l n u l (care, ca ]a cutal'e poet fran­
hulig<)fi·' ... Dale Ie csentiaJe Ie a<:Ci' z, "fugise in clreul lunJi"), Paiatele lui Coctea.t, cir::ul
lui p(ll'tn:l a1 omului m' rgina iZ;l, ondamnat 1a f a r de muzcu bncClvian din Cintec de moaTle (,.• deal!
$i umilin\a, Slnt oneentrate lntr-uu l:non"ol.? ...de p 1;. mmi!e in gol - [... 1 Eu maturam arerul. La sf1r~i ..... ). -I,
alliocompasiune, din.lia pluralu1 malestat~1, J?c~nw 31 al s, Balerina - .. trista baler in a" din Shanghai _
evident u reaJilatea viol 'nl expusa a mJ7.erl~l, IJ con­ adu acesi sentiment ambiguu. aliaj d' indn tar. SX'C'·
fera un sublinial caracler ironk : "Noi. Dimib"le te1ar ulara si apasaLoare melancolie, -cc defineste. prin de­
n-am cuno cut nidodatu ericirca I Noi n-am avul 1
Il'rea mD.;;lii, u statut uman $i poetiC': .,Actorii pri­
soar dedi Umilint.a; I Dar pina dnd. in/?:er "a<1ab,)n .au zimbind. Cu fardul de faioa ;;i car-bune, / D<:lr ni­
pina Ind I Trupu1 ,K'€ ~ g(J~ ~i .fl.amind ? :.' Ne;am. nl 0-0 iubea, / Eu i-am s';l'is un po 01..... (Balerina)
turnat ()ase1e pP. ] spezile blscnc:ilor. I ~11l1 ~a.dur: J 0 c Hi lui D. Stelar - de Dr2 '-1 d'lrui .. umbra" --c
margiu('a ora~elol' - I Nim 'ni n, n<:-,:.
Pl"l~l. l{:,J.oda,~ p , totu~i, cii e "pres proteica''' r - e ir~umscri .. de
N:mnn', nimeni ... :' eu fi CC:ll'2 Indarat!1;:::~2 ,~~l11m PI. de do U il atitudini fun:lam ntale <:e reglzeaza un
t~:l' miinil 11' cauF p"nea runcata. { Mal'll J'udec t
: urs liri,c dominnt de gcstkul tin ostpntativ-teatrala .3
nc-ClU inchl" / St5.ruind In ceo ~a 1 .~il r lor ;.1 P .u· tuJui-personaj. Pe de p:J.rtc, se impune insccnarf'B
tile 11<.)(' tr-e ;:!aJbene au scl'i-: / '''~agabonzl. hot I: mantic-poesca, eu de.schidcri spre expresionism, in care
bUl i. Lepada~ii n l' adelor,·. / Odata_ - poate ell l~, '1I1ueaza Poelul in iposiaza .' de visator in njurat d
l!urate1e :wri vom ingera I • i sp1nzurator~le n: ~o; r dl luoas umbre ~i iluminat d ,,~teaua Geniulu'" In
1<,1 ce', / Dar ["sa. Dimitrie Ste1aru. mal lasa ' .. 1n r­ rnilict ireduetibil eu un pubhc marginit ~i dispretuitor.
Zl ' m avell <;i noi arbiitoare - I V(lm 'vea pun. ' : de alta, os Ura nu m i putin teatrala a DamnatuhI1
ne / $'-un kiloaram de izma pe masa" (11!Jle vagabo . ...xc.1usului - ,.vagabond", "eel,eto)''' ... huligan', dovn
Un asemenc;" mod de aUlo(re)pl' zen tare .r:u ~ S I' nu e, in fond, dedt () eXlrema grotesca a celei
dp jocul lra 5i<;omic a1 cluvnului, alit de emnllicatlv I mHi ... Noaptea geniului" pale fi tot tit de bine a .. nrE'i
vent 10 Inca veacu ui, "ndeosebi in pocUe _de .ll'anZl
'.a Lee" ~i a himeri,c lor, id€alelOl' .,ceU'iti albe". ca 5i
Si ruptura. Inleresul poetului penlI'u aceasta arJe .lem­ mfernului ;;i .. caderii'·. Pe astfel de C ol'donate, D. Ste­
tid te, dealtfe1. destul de sustinul. Filonul baudelal'
I mscrie 0 tare de cr"iZi:i, sp~cifica generatiei sale "ra­
laforguean a1 a,cestui lirism ironic-am aI', se pl'eluntlt': .I't''', stare exprimata, in parte, pe urmele lui. intr- ma­
!?i la D. SLelaru - dupa ce traversase un larg spatH:
I hI. P tro"'~anu. Tl'uic("IOI'il lid ('. BUrtll'(',;tJ. Carlen Roma­
ic di prime1e decenii ale sceolu~ i (Apo11inaire. Max J.I­ I-eA. H174. p. 12fJ,

217
n:t-'r{t !'.pectacularii, C<l pt'ntl'U i.l 0 f':l<.:l' mai percul..an
'.irica .. taverna1{t" - r<:lIclun!i7indu·1 in mod semnif
h' pc Bacovia - , re\'C'ria .!;ii sfidarea boema, avintu
marl'!ui romanlism ~i r('tOJ'i::a lor fae cas;). buna lnb.'
. penl care comunidl organic cu 0 ~~~ _~a insli§.i a
'r.1.<;telor $i a crizei. Mai putin degaJ.:lt de Tecuzita
mantictl. deveniHi. desuetfi pentru multi dinlre conrrali
urm."I~ii slii im<.'CIiati, jocul lui 0, Slelaru participli b
t n.siune .!;ii neHni, tl' comuna cu a lor Ironizind in
mic{1 masur;). un Hmbaj mo~tenit, ('1 a insccnnt insA
mod dt> a Ii irnllizat, deposedat, e:rClu.
C<Jm~..nsatla unica a rcCugiului in imaginal', lar via
'n depliml corcsponden~ Cll !ic\iunea lir:<:ii. i-a
cat nU't nticiLatC'il, Fronda spectacular~ [I caracter'
el. in ('~alft m[lsunl. a c.1o r..td .i par.lionaj.u.l
terpre tat.

S-ar putea să vă placă și