Sunteți pe pagina 1din 24

5

CURSUL /, LECTIILE 9-10

NouQ
ViaţQ
în
Cristos
I
CURSUL I

Lectia 1 Cum este Dumnezeu?


Lectia 2 Cum a intrat păcatul în lume

Lectia 3 Problemele omului şi solutia lui Dumnezeu


Lectia 4 Este Isus Cristos cu adevărat Dumnezeu ?

Lectia 5 Moartea lui Isus Cristos


Lectia 6 Învierea lui Isus Cristos

Lectia 7 Ce trebuie să fac pentru a fi mîntuit? Partea I


Lectia 8 Ce trebuie să fac pentru a fi mîntuit? Partea II

Lectia 9 Cum pot şti că sînt mîntuit?


Lectia 10 Calea biruintei

Lectia 11 Isus Cristos vine din nou !


Lectia 12 Patru lucruri pe care vrea Dumnezeu să le ştii

Traducere din limba engleză de Doru Motz

Toate drepturile rezervate.


E Interzisi! reproducerea sub orice formll a oricArei
portiuni din aceast6 carte flln} permisiunea aerisi! s editurii.

Copyright © 1985%e Mai!6o~C{u6 International


~ian te;rţ copyright © 1991

.!llf[ riglit:s rtseroul

Printul in tlie 'llnitulStatts iJf5Wurica


6y
Source iJfLiglit :Ministries InternationaC Inc .
:Maaison, tjeorgia 30650·9399
'llS..9t .
Noua viaţă În Cristos
CURSUL 1, LECŢIA 9

CUM POT ŞTI


că sÎnt mÎntuit?
Dumnezeu Înseamnă a crede exact ceea
ce a spus Dumnezeu În Cuvîntul Său.
Dacă nu credem . nu vom primi nimic.

4. Lucrarea Duhului Sfînt


Cînd credem În Cuvîntul lui Dum-
nezeu, Duhul Sfînt face să fie real În noi
tot ceea ce a făcut Cristos pentru noi.
Păcatele noastre sînt iertate. Noi sîntem
născuţi din nou! Biblia spune: "fiindcă aţi
Dragă prietene:
fost născuţi din nou nu dintr-o sămînţă
Naşterea din nou este o minune de la
care poate putrezi, ci dintr-una care nu
Dumnezeu care are loc atunci cÎndcineva poate putrezi, prin Cuvîntul lui Dum-
se Încrede În Cristos ca Mîntuitor al său. nezeu, care este viu şi care rămîne " (1
Pe scurt, cele patru elemente esenţiale ale Petru 1:23).
mîntuirii minunate asigurate de Dum- Întrucît lucrarea lui Cristos este de-
nezeu sînt după cum urmează: săvîrşită şi completă şi Întrucît dragostea
1. Lucrarea lui Cristos lui Dumnezeu pentru noi e atît de mare,
Prin moartea şi Învierea Sa, Cristos a Dumnezeu ne iartă pe deplin şi necon-
terminat lucrarea de răscumpărare pentru ditionat. Dumnezeu spune că _nu-Şi va
noi. Lucrarea lui Cristos este desăvîrşită mai aminti de păcatele noastre. In Cuvîn-
şi completă, şi lucrarea Lui este aceea
tul Său, Dumnezeu spune: "Şi nu-Mi voi
care face posibil ca Dumnezeu să ne ierte mai aduce aminte de păcatele lor, nici de
de păcatele noastre. îarădelegilelor"(Evrei 10:17).
2. Cuvîntul lui Dumnezeu
În Cuvîntul său, Dumnezeu ne-a spus
ce a făcut Cristos pentru noi. Lucrarea lui
Cristos este reală şi adevărată iar CuvÎn-
tullui Dumnezeu este, de asemenea, real
şi adevărat.
3. Credinţa noastră În Cuvîntul lui
Dumnezeu
Cînd credem În Cuvîntul lui Dum-
nezeu , noi primim toate binefacerile lu-
crării lui Cristos. A crede În Cuvîntul lui
Cum putem şti că sîntem
mîntuiţi
Cînd se naşte cineva din nou. el devine
un copil al lui Dumnezeu. Păcatele sale
sînt iertate ş i el e sa lvat de mînia lui Dum-
nezeu. Dumnezeu vrea ca orice copil al
Lui să ş tie . dinco lo de orice Îndoi a lă, că
este copil al lui Dumnezeu şi că are viaţa
veşnică.
În lecţia aceasta vom examina trei Duhul Sfînt foloseşte Cuvîntul lui Dumnezeu
moduri prin care putem şti că Dumnezeu pentru a ne arăta că sîntem mîntuiţi.
ne-a mîntuit şi ne-a făcut copiii Săi pe
vec i. nezeu, nu sentimentele noastre sau ex-
şi
perienţa noastră. Unii oameni c aută sen-
1. Noi ştim că sîntem mîntuiţi prin timente de pace şi bucurie , în loc să
Cuvîntul lui Dumnezeu privească la ceea ce spune Dumnezeu În
Un mod prin care putem şti că sîntem Cuvîntul Său. Poate va Întreba cineva:
mîntuiţi este prin Cuvîntul lui Dum- ,.Dar nu trebuie să te s imţi fericit atunci
nezeu , făcut real nouă de către Duhul cînd eşti mîntuit?" lacare noi răspundem:
Sfînt. Cînd citim sau auzim citindu-se o "Ba da, trebuie, dar noi nu sîntem mîn-
portiune din Biblie , dintr-odată ni se pare tuiţi prin sentimentele noastre , ci mîn-
că Dumnezeu ne vorbeşte direct. Vedem tuirea o căpătăm punîndu-ne Încrederea
că Cristos a f'JIătit deja pedeapsa pentru În Cuvîntul lui Dumnezeu . ProcedÎnd
păcatele noastre. Vedem că avem iertarea aşa vom dobîndi şi sentimentele de
păcatelor în Cristos. bucurie şi pace. Căci Biblia spune:
Ceea ce s-aintîmplat e foarte simplu: " Şi Dumnezeul 'nădejdii să vă umple de
Duhul Sfînt a făcut pentru noi ca Biblia , toată bucuria şi pacea pe care o dă cre-
Cuvîntul Său, să ne fie reală. Duhul Sfînt dinta, pentru ca, prin puterea Duhului
foloseşte Cu'v Întullui Dumnezeu ca să ne Sfînt, să fiti plini de nădejde" (Romani
mîntuiască şi mai foloseşte Cuvîntul lui 15: 13).
Dumnezeu pentru a ne da siguranta mîn- O femeie se folosea de Cuvîntul lui
tuirii după ce am fost salvati. Dumnezeu pentru a explica unei fetite
Sînt multe versete din Biblie prin care calea mîntuirii. Dar fetiţa nu Înţelegea,
putem şti că avem viata veşnică. Apos- căci, spunea ea, "Eu credeam că trebuie
toiul Ioan a scris: să aştept pînă primesc un anumit fel de
" Şi mărturia este aceasta: că Dum- s imţămînt sau să mă inunde un şuvoi de
ne ze u ne-a dat viata veşnică ş i această lumină sau ceva deosebit săse Întîmple ."
viaţă este În Fiul Său . Cine are pe Fiul are ArătÎndu-i cu degetul versete din Bi-
vi a ţa; cine n-are pe Fiul lui Dumneze u blia pe care o ţinea În mînă . femeia i-a ră s­
n-are viata" (1 Ioan 5: II. 12). puns: "A ici găseşti toată lumina de care ai
Pasajul acesta din Cuvîntul lui Dum- nevoie" . Fetita ş i-a pus încrederea în
nezeu ne spune că oricine ÎI are pe Dom- Cuvîntul lui Dumnezeu şi a găsit pacea şi
nul Isus are viaţă veşnică ş i oricine nu-L bucuria pe care le că uta se.
are pe EI nu are viată veşnică. Asigurarea că sîntem mîntuiţi trebuie
Temelia s igură pe care se bazează cre- s ă ne-o b ază m întotdeaun a pe Cuvîntul
dinţa noa s tră este Cuvîntul lui Dum- lui Dumnezeu , ş i nu pe sentimentele

2
noastre. Cei mai mulţi creştini trăiesc seamnă că Duhul Sfînt confirmă În lăun­
momente de bucurie la început cînd sînt trul nostru faptul că Dumnezeu este Tatăl
mîntuiţi. dar. odat,i cu scurgerea vremii. nostru şi că noi sîntem copiii Lui. Biblia
aceste sentimente de bucurie devin es- spune:
tompate şi chiar pot dispare la un moment ..Însuşi Duhul mărturiseşte împreună
dat. Înseamnă asta oare că credinciosul cu duhul nostru că sîntem copii ai lui
şi-a pierdut mîntuirea) Nicidecum' EI a Dumnezeu" (Romani 8: 16)
pierdut doar sentimentul de bucurie pe .".
care-l avea la început. ~"-t~~
:s~e~~
Să presupunem că am pierdut un inel.
dar apoi Într-o zi îl găsesc. Evident. mă
voi bucura de faptul că l-am regăsit. Dar
pestecătevazile. bucuriameanu vamai fi
chiar atît de mare şi cu timpul se va pierde
I ~ierdut: I f I I
;, ~ /
: ~C~.=-
cu totul. Important este Însă că am re- • : ;:,'~"
dobîndit inelul. Necredinciosul; Credinciosul
Tot aşa e şi cu mîntuirea noastră. Sen-
timentul de bucurie pe care l-am avut la Duhul Sfînt mărturiseşte împreună cu duhul
început s-ar putea să scadă în intensitate nostru că sîntem copii ai lui Dumnezeu.

ba chiar să se stingă. dar pe Cristos nu-L


3. Ştim că sîntem mîntuiţi deoarece
vom pierde nicicînd. Indiferent de sen-
viaţa noastră s-a schimbat
timentele noastre, noi ştim sigur că sîn-
Cînd ne punem încrederea în Cristos
tem mîntuiţi, deoarece Cuvîntul lui
ca Mîntuitor al nostru. multe lucruri se
Dumnezeu spune: "Cine-L are pe Fiul are
petrec în viata noastră. Schimbările
viata."
acestea sînt atît de profunde încît creş­
2. Noi ,tim că sîntem mîntuiţi prin tinul este descris drept "o nouă creatură în
mărturia Duhului Sfînt Cristos". Biblia spune:
"Căci dacă este cineva în Cristos. este
Cînd o persoană devine copilul lui
o creaţie nouă; cele vechi s-au dus: iată.
Dumnezeu, Duhul Sfînt pătrunde în
toate s-au făcut noi" (II Corinteni 5: 17).
viaţa lui, locuind în el. Biblia spune:
Avem acum alte dorinţe. În trecut nu ne
"Şi pentru că sînteţi fii, Dumnezeu ne-
păsa de lucrurile Domnului. dar acum în-
a trimis În inimă Duhul Fiului Său. care
cepem să le iubim. Biblia devine o carte
strigă: «Ava». adică «Tată'»"
nouă pentru noi. Dorim acum să cunoaş­
(Galateni 4:6)
tem şi să înţelegem Cuvîntul lui Dum-
Trimiţînd Duhul Sfînt să locuiască în
nezeu. Apoi începem să stăm de vorbă cu
noi. Dumnezeu ne arată că sîntem copiii
Dumnezeu prin rugăciune.
Săi. Orice copil al lui Dumnezeu are În el
Avem o nouă iubire. care nu e altceva
pe Duhul Sfînt. locuind În el. Dacă nu-L
decît dragostea lui Dumnezeu ce a fost
avem pe EI. nu sîntem copii ai lui Dum-
turnată În inimile noastre. Biblia spune:
nezeu. căci Biblia spune:
.. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată
"Dar dacă n-are cineva Duhul lui Cris-
În inimile noastre prin Duhul Sfînt. care
tos [Duhul Sfînt] nueste al Lui"
ne-a fost dat" (Romani 5:5).
(Romani 8:9b).
Întrucît avem in inimi dragostea lui
Unul din lucrurile pe care le face Duhul
Dumnezeu. vom fi preocupati de rudele
Sfînt În noi este acela de a .. mărturisi" că
şi cunoştintele noastre nemÎntuite. Vom
sîntem copiii lui Dumnezeu. Asta În-
3
dori din toată inima să-i vedem şi pe aceş­ Cuvîntul lui Dumnezeu ş i ce dore ş te
tia mîntuiti, să aflăm că L-au cunoscut pe Dumnezeu de lael, dar negreşit vadori să
Cristos ca Mîntuitor al lor. Vom avea o asculte de Dumnezeu. Cîndcinevae mîn-
dragoste fierbinte pentru alti cre ş tini. tuit cu adevărat. v i aţa sa este marcat ă de
Acestae un mod prin care putem şti că sîn- ascultare faţă de Domnul. Credincio ş ii
tem noscuti din nou. Biblia spune: sînt ascultători! Bibl ia spune:
,.Noi ştim că am trecut din moarte la "Şi prin aceasta ştim că ÎI cunoaştem:
viată , pentru că iubim pe frati ... " (1 Ioan dacă păzim poruncile Lui" (1 Ioan 2:3).
3: (4). Cuvîntul lui Dumnezeu nu dă nici o
asigurare celui care nu e dispus să asculte
de Dumnezeu . Renumitul evanghelist
D .L. Moody a spus: " Există două
categorii de oameni care n-ar trebui să
aibă siguranta [mîntuirii): cei ce se duc la
biserică, dar nu sînt convertiti, întrucît
nu s-au născut niciodată din Duhul, şi cei
ce nu sînt dispuşi să asculte de Dum-
nezeu" .
Ca şi credincios eu am respon-
sabilitatea de a face voia lui Dumnezeu
aşa cum îmi este aceasta descoperită. Să
analizăm CÎteva moduri în care trebuie să
ascultăm de Domnul:
Credinciosul este o nouă creatie În Cristos
• Trebuie să ascultăm de Domnul
Avem o nouă atitudine În inimă. În tre-
mărturisindu-L înaintea oamenilor
cut nu-L iubeam pe Dumnezeu, nici nu
doream să ascultăm de EI. Acum ÎI iubim De îndată ce s-a încrezut cineva În
şi dorim să-I facem voia .
Domnul Isus, va trebui să-L măr­
turisească înaintea oamenilor. Cuvîntul
Deşi poate împrejurările în care trăim
nu s-au schimbat , constatăm însă că noi lui Dumnezeu spune că noi trebuie nu
ne-am schimbat. Schimbările acestea numai să credem cu inima, ci şi să măr­
s-ar putea să nu aibă loc peste noapte , dar turisim cu gura. Biblia spune:
" Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe
negreşit ele se vor petrece în viata acelei
persoane care s-a născut din nou. Ele sur- Isus ca Domn şi crezi În inima tacă Dum-
vin pentru că Cristos a intrat să locuiască nezeu L-a înviat dintre cei morţi, vei fi
în viata noastră. Cristos Însuşi este în mîntuit. Căci cu inima ta crezi şi eşti În-
dreptăţit şi prin mărturisirea cu gura
Cer, dar EI locuieşte în noi prin Duhul
Sfînt. Biblia spune: ajungi la mîntuire" (Romani 10:9, 10).
" . .. nu recunoaşteti voi înşivă că Isus A-L " mărturisi " pe Cristos Înseamnă a
Cristos este în voi? Afară numai dacă sîn- spune prietenilor, rudelor şi altor oameni
că tu L-ai luat pe Cristos ca Mîntuitor ş i
teti dezaprobati [adiCă nu sînteti credin-
cişi adevăraţi]?" (II Corinteni 13:5)
Domn al tău . Niciodată nu trebuie să ne
fie ruşine să- L mărturisi m pe Cel care, În
Ascultarea are darul de a ne harul Lui nespus de mare , ne-a mîntuit.
conferi siguranta mîntuirii Dimpotri vă, celor din lume ar trebui să le
Un creştin de curînd Întors la Dum- fie ruşine , nu credincio ş ilor! Cei din lume
nezeu nu vacunoaşte , probabil , prea bine încă se află sub povara vinov ă ţiei ş i a

4
rob ie i păcatului , dar noi am fost i z b ă viti monia prin care e înfă ti ş ată unirea
de acea s tă povară. Ei au de înfruntat n oa stră cu Cri stos în moartea , în groparea
pedeapsa ve ş nică , în vreme ce noi aş t e p ­ şi învierea Sa. Cînd s tăm în apa
tăm cu bucurie venirea Domnului . c înd botezului. noi mărturisim că ne-am pre-
vom fi cu EI pe vecie . Prin urmare , lor tre- dat viaţa lui Isus Cristos . Iar cînd sîntem
buie să le fie ruşine. nu nouă' cufundaţi în apă, simbolizăm prin
Dacă-L mărturisim pe Domnul Isus î- aceasta moartea şi îngroparea noastră Îm-
naintea oamenilor, şi EI ne va mărturisi î- preună cu Cristos. Cînd sîntem ridicaţi
naintea Tatălui Său În Cer, dar dacă-L din apă Înfăţisăm Învierea noastră
tăgăduim, şi El ne va tăgădui înaintea laolaltă cu EI.
Tatăl ui Său. Isus a spus:
Domnul Isus a poruncit ca toţi cei care
"De aceea, pe oricine Mă va mărturisi vor crede În El să fie botezaţi . Prin botez
înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu noi mărturisim public faptul că aparţinem
înaintea Tatălui Meu care este În ceruri ; Domnului Isus Cristos.
dar de oricine se va lepăda de Mine Îna-
intea oamenilor Mă voi lepădat şi Eu îna- Trebuie Însă să Înţelegem că botezul nu
intea Tatălui Meu care este În ceruri" mîntuieşte pe nimeni, ci e doar o mărturie
(Matei 10:32,33). publică a faptului că persoana respectivă

Avem datoria de a Împărtăşi altora s-a Încrezut deja În Cristos ca Mîntuitor


calea mîntuirii. Mulţimi nenumărate de al ei. Numai cei care sînt deja mîntuiţi tre-
oameni se pierd din lipsă de cunoştinţă. buie să se boteze.
Nimeni nu s-a apropia de ei săle arate per-
sonal cum pot fi mîntuiţi. Noi trebuie să
avem curajul de a spune: "Cristos m-a ier-
tat de păcatele mele şi mi-a dat viaţă veş­
nică. El va face acelaşi lucru şi pentru
tine . N-ai vrea să mă laşi să-ţi arăt calea
mîntuirii?" Orice persoană răscumpărată
este chemată să fie un martor pentru Dom-
nulei. Bibliaspune:
"Aşa să zică cei răscumpăraţi de Dom-
nul, pe care El i-a răscumpărat din mîna
~~~
~ristignit inviat
vrăjmaşului" (Psalmul 107:2). cu EI ingropat cu EI cu EI

• Noi trebuie să ascultăm de Domnul Botezul Înfăţişează unirea noastră cu Cristos


şi prin botez în moartea, îngroparea şi învierea Sa.
Un alt mod prin care credincioşii tre-
buie să-şi mărturisească credinţa lor În • Trebuie să ascultăm de Domnul
Isus Cristos este prin botez. Domnul Isus şi în închinarea noastră.
a poruncit ucenicilor Săi să-i boteze pe cei Cînd era aici pe pămînt, Domnul Isus a
ce au crezut cu adevărat În EI. Isus a spus: spus că-şi zideşte "Biserica" Sa. Isus a
"Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate spus:
popoarele, botezîndu-i În numele Tatălui " ... pe această stîncă voi zidi
şi al Fiului ş i al Sfîntului Duh'" (Matei Biserica Mea şi porţile iadului nu o
28: 19) . vor birui" MATEI 16: 18
Ce este botezul? Botezul este cere- Biserica la care s-a referit Isus nu este o

5
clădire, ci e formată
din oameni, din toii pricina faptului că Cristos a murit pentru
credincioşii născuii din nou În Domnul păcatele noastre. De asemenea. privim
[sus Cristos, fără deosebire de rasă, de cu anticipatie la clipa cînd El va reveni,
culoarea pielii sau de stratul social şi cul - ca să ne ia la EL să fim cu EI pe vecie . Bi-
tural din care provin. Membrii acestei blia spune:
unice Biserici adevărate se găsesc răspÎn­ "Pentru că, de cîte ori mîncaţi pîinea
diti În toată lumea. aceasta şi beii paharul acesta vestiii
Nu e posibil ca tOli aceşti credincioşi să moartea Domnului, pînă va veni EI" (1
se adune Într-un singur loc, dar este posi- Corinteni II :26).
bil ca credincioşii dintr-o localitate să se Unii credincioşi privesc la imperfec-
adune regulat pentru a se închina Dom- liunile din biserica locală şi se hotărăsc că
nului şi a avea părtăşie unii cu altii. O nu au nevoie de o asemenea biserică. Dar
asemenea adunare se numeşte "biserica asta e o gravă eroare. Nici o biserică
locală". locală nu este desăvîrşită , întrucît e for-
Voia lui Dumnezeu este ca fiecare cre- mată din oameni nedesăvîrşili; totuşi este
dincios să facă parte dintr-o biserică instrumentul pe care l-a ales Dumnezeu
locală, ce crede în Biblie, şi să sprijine qa să-şi împlinească lucrarea Sa pe pă­
acea biserică. În unele locuri din lume mînt prin el. Niciodată nu trebuie să ne-
sînt pUiine biserici organizate, în alte glijăm strîngerea noastră laolaltă cu alti
locuri nici nu există asemenea biserici. În credincioşi în cadrul bisericii locale. Bi-
astfel de situaţii credincioşii trebuie să bliaspune:
găsească alţi credincioşi, cu care să se "Să nu părăsim strîngerea noastră
strîngă [a părtăşie şi închinare. Dacă laolaltă, cum au unii obicei; ci să ne în-
numai doi sau trei credincioşi se adună la demnăm unii pe aliii, şi cu atît mai mult
un loc în numele lui Isus, ei pot fi siguri că cu cît vedeţi că ziua se apropie" (Evrei
Domnul va fi prezent în mijlocul lor, în- 10:25).
trucît Domnul [sus a spus: Biblia ne spune că în zilele de pe urmă
oamenii vor fi "iubitori de plăcere mai
"Căci acolo unde doi sau trei sînt
mult decît iubitori de Dumnezeu" (II
adunaţi pentru numele Meu, acolo
Timotei 3:4). Ce trist e atunci cînd copiii
sînt şi Eu în mijlocul lor...
lui Dumnezeu permit plăcerilor tre-
MATEI 18 :20
cătoare ale acestei lumi să-i distragă de la
Unul din modurile în care trebuie să se locul cuvenit lor în biserica locală!
închine credincioşii Domnului în comun
este prin serbarea "Cinei Domnului" .
Domnul Isus a înfiinţat această rînduială,
pentru a ne ajuta să ne aducem aminte de
moartea Sa pe cruce pentru noi.
Cinstind şi ţinînd cu regularitate Cina
Domnului, credincioşii beau dintr-o
cupă , care reprezintă sîngele lui Cristos
ce s-a vărsat pentru noi, şi mănîncă o
bucată din pîinea frîntă , ce reprezintă
trupul Său frînt pentru noi. Cînd ne Îm-
părtăşim din aceste elemente , ni se Niciodată nu trebuie să
reaminteşte că sîntem mîntuiţi din neglijăm biserica locală.

6
• Trebuie să ascultăm de Domnul spus că va trebui să ne aşteptăm la Încer-
slujindu-L cări ş i ispite. Isus a spus:
Noi începem viaţa noastră creştină în "În lume veţi avea necazuri [ispite
clipa În care L-am primit pe Cristos ca ş i Încercări], dar îndrăzniţi, Eu am
M întuitor al nostru. Felul În care ne trăim biruit lumea ."
viaţa de creştini este foarte important, IOAN 16:33 b
deoarece într-o zi vom fi judecaţi pentru Noi sîntem slujitori ai Dom-
lucrurile pe care le-am făcut după ce am nului Isus ; or, slujitorul nu este mai
fost mîntuiţi. Biblia spune: mare decît stăpînul lui. Întrucît
"Aşa că fiecare dintre noi va da Domnul nostru a fost prigonit , şi
socoteală despre sine Însuşi lui Dum- noi ne putem aştepta să fim
nezeu . " prigoniţi. Isus a spus:
ROMANI 14:12
" Aduceţi-vă aminte de cuvîntul
pe
Dumnezeu are un plan pentru viaţa
care vi l-am spus: «Robul nu este
fiecărui credincios, În care sînt cuprinse
mai mare decît stăpînul său.»
anumite fapte bune pe care Dumnezeu le-a
Dacă M-au persecutat pe Mine , şi
pregătit pentru noi mai dinainte . Noi nu
pe voi vă vor persecuta ... "
sîntem mÎntuiliprin faptele noastre bune,
IOAN 15 :20
ci sîntem mîntuiţi pentru a face fapte
bune. Biblia spune: În zilele noastre creştinii sînt perse-
"Căci noi sîntem lucrarea Lui şi am cutaţi cum n-au mai fost niciodată pînă
fost creaţi În Cristos Isus pentru fapte acum. Se spune că mai mulţi creştini şi­
bune , pe care Dumnezeu le-a pregătit mai au dat viaţa pentru Cristos În ultimii cinci-
dinainte, casă umblăm În ele." zeci de ani decît în orice altă perioadă de
EFESENI 2 : 10 timp din istoria bisericii.
N-ai primit niciodată o răsplată pentru S-ar putea să fim chemaţi să ne dăm
vreo faptă bună pe care ai făcut-o? Ei viaţa pentru Cristos , după cum s-ar putea

bine, Dumnezeu a promis răsplăţi să nu ni se ceară acest lucru ; dar un lucru e

copiilor Săi ce-L slujesc cu scumpătate şi sigur: ş i noi vom Înfrunta o formă oare-
credincioşie pe Domnul Isus. Apostolul care de persecuţie, dacă vom trăi pentru
Pavel a fost un slujitor credincios al lui Domnul. Biblia spune: "Toţi cei ce voiesc
Cristos şi a aşteptat cu bucurie să-şi să tră i ască În evlavie În Cristos Isus vor fi
primească răsplata. Iată ce a scris EI: persecutaţi" (II Timotei 3:12). Orice-ar

,.M-am luptat lupta cea bună , mi-am veni , noi trebuie să fim credincioşi fideli
sfî r şit alergarea , am păzit credinţa. Domnului Isus , căci iată ce a spus El :
De acum mă aşteaptă cununa dreptăţii, pe .. Nu te teme nicidecum de ce vei
care mi-o va da «În ziua aceea» Domnul. suferi. .. Fii credincios pînă la
Judecătorul cel drept; şi nu numai mie , ci moarte şi-ţi voi da cununa vieţii."
ş i tuturor celor care iubesc arătarea Lui ." APOCALIPSA 2: 10
2TlMOTEI 4 :7 .8
ADEVĂR DESCOPERIT:
• Trebuie să ascultăm de Domnul în Noi avem siguranla mîntuirii
toate împrejurările cînd credem ş i ascultăm de Cu-
vîntul lui Dumnezeu.
Domnul Isus ni c iodată nu le-a promis
urmaşilor Săi că vor avea o viaţă uşoară
aic i jos pe pămînt. Dimpotrivă , EI ne-a

7
MÎntuirea şi răsplăţile
Fiecare c reş tin treb uie să Înteleagăclar 2. Mîntuirea oavem ACUM, dar
dife ren ta dintre mîntuire ş i răsplăti . Iată răsplăţile le vom primi MAl TÎRZIU
care sî nt deose birile principale: (1) Mîn- Bibli a spune că c re dinci oş ii a u mÎn-
tuirea este gratuită , se dă În dar, în vreme tuireaacwn. Aşa spune Cuvîntul lui Dum-
ce ră sp lătil e se dobindesc, se c îşti gă; (2) ne zeu: .. Cine-L are pe Fiul are viata".
Noi avem mîntuirea chiar acum . dar Asta Înseamn ă că , dacă-L avem pe Cri s-
răspl ă ţile le vom primi nU1i tirziu. În Cer. tos. avem viat ă veşni căacum .
Să anal izăm aces te deose biri . Ră s pl ăti l e se deosebesc de mîntuire
prin faptul că pe ace~ t ea le vo m primi mai
1. Mîntuirea e GRATUITĂ, tîrziu. cî nd vom ajunge În cer. Toţi credin -
dar răsplăţile SE CÎŞTIGĂ cioş ii vo r sta Într-o z i Înaintea Domnului,
Biblia afirmă că viata veşnică este pentru a fi judecati pentru luc rurile pe
darul fără plată dat de Dumnezeu tuturor care le-au făcut după ce au fo st mîntuiţi.
celor care Î şi pun încrederea în Cri stos ca Dacă L-am slujit pe Domnul Isus cu cre-
Mîntuitor al lor. Darul acesta nu se poate dincio ş ie. acesta va fi un timp de mare
cî ş ti ga şi nu se poate cumpăra. Nimeni nu bucurie. căci ne vom primi răsplătile.
va fi mîntuit vreodată prin faptele sa le
bune. Biblia spune: RĂSPLĂlllE
"Căci prin har sÎ nteti mÎntuitÎ.
prin credinIă. Şi aceasta nu vine de 4e~~~tii«iN
la voi, ci este DARUL LUI DUM-
NEZEU'
Nu prin fapte, ca să nU se laude ni-
mem." EFESENI 2:8. 9 . ~.
~.

PRIN ISUSCRISTOS
't)4JUd~at
r '~.'':. .
.
.

f«i~...

Noi primim darul vielii veşnice atunci Răsplălile ,care se cîştigă , vorfi
cînd ÎI primim pe Domnul Isus ca Mîn- primite În Cer.
tuitor al nostru. Nu uita aceste două deosebiri dintre
Răs plătile se deosebesc de mîntuire mîntuire ş i răsp l ă ti :
prin faptul că răsplătile trebuiesc cîş ti­
gate. Mîntuirea este darul fără plat ă al lui
Dumnezeu către no i, În schi mb ră s pl ăli le • Mîntuirea este gratuită. dar răs pl ăt il e
le cîştigăm prin muncă. Răsplătile nu sînt se cîşti gă (prin munc ă).
pentru ce i ne mÎntuili . ci nllmai pentru
credincioşi. C um cîş tigăm răs pIălil e ') Le • Mîntuirea o ave m ac um. dar r ăs pl ăli l e
cî ş ti găm slujindu-I c u credi ncio şie pe le vom primi mai tîrziu .
Dom nul Isus.

8
Noua viaţă În Cristos
CURSUL 1, LECŢIA 10

CALEA • • •
IrUln el
Duşmanul nostru: lumea
Biblia folose ş te cuvîntul ,.lume" în
mai multe sensuri. Uneo ri termenul se re-
feră la pămiruul c reat de Dumneze u . Al -
teori se -referă la oamenii run lume . ca la
Dragi prietene: Ioan 3: 16. unde Biblia spune: .. Căc i atît
de mult a iubit Dumnezeuwmea ... ··
Din clipa în care L-ai luat pe Domnul
Un al treilea sens îl găsim la I Ioan
Isus ca Mîntuito r al tă u , ai călătorit deja
2: 15. unde Bibli a spune : .. Nu iubi ţ i
pe drumul îngust ce duce la Cer. Pe acest
lumea ... ·· Ce sens are c uvîntul ..Iume"
drum. vom întîlni mulţ i alti c reş tini . care
aic i ') .. Lume" În sea mn ă aici lucrurile ami-
se îndreaptă şi ei spre Cer.
gă!oare ale lumi i. de care se foloseşte
E minunat să fim creştini , dar nu tre-
Sata na pentru a ne di strage de la Dum-
buie să uităm că drumul spre Cer nu e
neze u .
u şo r. De ce') Pe ntru că avem do i man
duşmani.
Biblia ne vorbeşte despre trei mari
duşmani aicre şti nului-( 1) ..Iumea'·, (2)
.. firea veche" (carnea. natura p ăcă toas ă )
ş i (3) diavol ul.
Ce fac ace ş ti du ş mani ') Încearcă pe
toate căile să ne facă să păcătuim . Dar
Dumnezeu ne -a pregătit o cale prin care
putem avea biruinţă asupra lor. În leq ia
de faţă vom vedea cum putem birui aceşt i
v r ăj ma ş i .

Creştinu l are trei duşman i

9
Dumnezeu vrea să-L iubim din toată pentru el. în viaţa nou ă de credinţă.
inima pe EI. Isus a spus că prima şi cea mai Există primejdia ca aceştia să-I distragă
mare poruncă este: .,Să-L iubeşti pe Dom- de la Dumnezeu, ducîndu-l înapoi în
nul Dumnezeul tău cu toată inima ta , cu lume. Din această pricină este foarte im-
tot sufletul tău şi cu toată mintea ta" (Mat. portant ca credinciosul de curînd întors la
22:37) Domnul să spună fără înconjur
Satana nu vrea să-L iubim pe Dum- prietenilor lor că el şi-a predat viaţa lui
nezeu, şi astfel se foloseşte de lucrurile a- Isus Cristos.
trăgătoare ale acestei lumi pentru a ne dis- Dacă noul credincios nu-L măr­
trage de la dorinta de a-L iubi pe Dum- turiseşte pe Cristos , prietenii lui nemîn-
nezeu şi de a vrea să-I facem voia. tuiti îl vor considera mai departe ca pe
Care sînt cîteva din lucrurile de care se unul de-al lor. În consecinţă , el va fi rugat
foloseşte Satana pentru a ne distrage de la să participe cu ei la activităţi nepotrivite
Dumnezeu? Satana se foloseşte de bani, pentru un creştin. Atunci el va fi confrun-
de afaceri, de plăceri , de sport. de televi- tat cu alternativa de a-şi jigni prietenii
ziune şi de un anumit gen de muzică, pre- nemîntuiti sau de a-L jigni pe Domnul
cum şi de orice alt lucru care poate să ne Isus. Chiar dacă se va scuza, prietenii vor
captiveze interesul inimii. continua să-I îmbie, adoua şi a treia oară.
S-ar putea ca un anumit lucru să nu fie Iar ca şi credincios secret, el va întîmpina
rău în sine, dar atunci cînd începe să ne şi mai multe necazuri şi ispite decît dacă
captiveze şi să ocupe locul întîi în viaţa L-ar mărturisi pe Cristos în mod deschis
n oastră . negreşit acesta devine păcăto s şi curajos.
pentru noi. Orice lucru pe care-I iubim Dumnezeu ne vrea să biruim lumea cu
mai mult decît pe Dumnezeu este păcătos toate atracţiile ei păcătoase. Biblia spune
pentru noi. Biblia spune: că Cristos "s-a dat pe Sine Însuşi pentru
.,Nu iubiti lumea , nici lucrurile din păcatele noastre , ca să ne smulgă din
lume. Dacă iubeşte cineva lumea, această lume rea" (Gal. 1:4) .
dragostea Tatălui nu este în el." Cum vom putea birui ,.lumea"') Lumea
JIOAN215 o vom birui iubindu-L pe Domnul Isus cu
toată inima noa s tră. Lumea are multe lu -
cruri atrăgătoare şi plăceri păcătoase, dar
ele nu-i aduc inimii nici o satisfacţie
reală. Numai Cristos poate satisface
inima.
Vrei să ai mai multă dragoste pentru
Ce ocupă locul Întîi În viata ta? Cristos') Atunci gîndeşte-te la marea lui
iubire pentru tine. Meditînd la dragostea
Dar nu numai lw:rurile din lumea mare cu care te-a iubit EI, cum a suferit şi
aceasta au tendinla să ne di stragă de la a murit pentru păcatele tale, şi tu ÎI vei
Domnul. ci uneori chiar oamenii pot face iubi tot mai mult. Dacă-L iubeşti cu
acest lucru. La incepul. cînd este mîn- adevărat pe Domnul Isus, vei iubi lu-
tuit. creştinul mai are ciliva prieteni crurile lui Dumnezeu. şi nu lucrurile
nemÎntuiţi. EI ar trebui să se roage pentru
lumii . Bibli a spune:
aceştia şi să caute să-i cîş ti ge pentru Dom-
nul Isus. Dar nu trebuie să uite că prietenii .. Gîndiţi-v ă la cele de sus, nu la cele
nemîntuili pot constitui un real pericol de pe pămînt·· (Colose.ni 3:2).

10
Duşmanul nostru: firea veche meu propriu. Eu fac ce vreau'" EUL
AI doilea mare duşman al creştinului niciodată nu va asculta de Dumnezeu'
care săIăşluieşte în lăuntrul nostru este Biblia spune: "Gîndirea firii păcătoase
"carnea", "firea veche" sau EUL (ego). este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu,
Este ceea ce sîntem noi prin natură în căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu şi

lăuntrul nostru-viata păcătoasăaeului. nici nu poate" (Romani 8:7).


Pentru aproape orice fiint ă
omenească, cea mai importantă persoană
din lume este chiar persoana lui sau a ei.
Mintea noastrăe plină de gînduri de genul
acesta: Ce cred oamenii despre mine?
Cum mă va afecta situatia aceasta? Cu ce
mă voi alege din asta') Oare mă va face EUL ocupă tronul inimii.
lucrul respectiv fericit? De ce nu mă res- Întrucît EUL este atîtde urît în ochii lui
pectă oamenii cum trebuie?
Dumnezeu şi atît de distrugător faţă de
Deja am învăţat că principala cauză a noi, Dumnezeu s-a ocupat de el, răstig­
tuturor păcatelor noastre - rădăcina lor nindu-I pe cruce împreună cu Cristos.
- este Eul nostru, dorinţa de a ne face Biblia spune că Dumnezeu ne-a pus în
nouă înşine pe plac. Sîntem egoişti şi
Cristos pe cruce. Cînd EI a fost răstignit,
egocentrici. Vrem să fim onorali şi şi noi am fost răstigniţi împreună cu EI.
stimaţi. Nu ne place deloc să vedem cum
Biblia spune: "Ştim că omul nostru cel
alţii ne-o iau înainte. Sîntem uşor ofen-
vechi a fost răstignit împreună cu EI, pen-
saţi. Cînd facem vreo greşeală, îndată
tru ca trupul pămîntului să fie dezbrăcat
găsim o scuză şi reuşim să dăm vina pe
de puterea lui, ca să nu mai fim robiţi
alţii. Cînd nu ni se face pe plac, ne
păcatului" (Romani 6:6).
posomorîm, ne supărăm sau izbucnim De ce ne-a răstignit Dumnezeu îm-
furioşi. Dacă am putea să ne examinăm
preună cu Cristos? EI ne-a răstignit îm-
păcatele, unul cîte unul, am constata că
preună cu Cristos pentru ca noi să nu mai
fiecare din ele este într-un fel sau altul fim stăpîniţi de eul nostru păcătos.
legat de EU! Vom învăţa mai multe despre acest mare
adevăr al unirii noastre cu Cristos În
moartea, îngroparea şi învierea Sa, în cur-
sul următor. Dar în acest punct trebuie să
ştim şi să contărn pe acest fapt, pe această
realitate: anume că Dumnezeu ne-a răstig­
nit împreună cu Cristos pentru ca noi să nu
mai fim stăpîniţi de EUL nostru.

Dumnezeu ne-a aşezat


inCristos

Cauza principală a păcatelor este EUL!


Lucrul cel mai rău în cazul EULUI este
acesta: EUL ocupă tronul inimii, pe care
nu ar trebui să stea decît [sus Cristos. Dumnezeu ne-a răstignIt î mpreună cu Cristos
EUL este cel care zice: "Eu sînt stăpînul pentru casă nu mal fim robi EULUI nostru.

II
Ca ş i credincioş i , Dumnezeu aştea ptă păcate sexuale. S-ar putea să te ispitească
de la noi să trăim di ferit de vechiul nostru să fol oseşti droguri sau s ă te apuci de b ă u­
mod de viaţă. Cristos trebuie să fie de tură. EI şt i e că aceste lucruri îţi vor dis-
acum centrul vieţii noastre, nu EUL. Noi truge trupul şi mintea.
trebuie să trăim pentru EI, nu pentru noi Satana are şi alte căi prin care să te
în ş ine. Biblia spune: atace. Cînd păcătuieşti , Satana va în-
" ... pentru ca cei care trăiesc să nu mai cerca să te facă să crezi că Dumnezeu s-a
trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel care mîniat pe tine şi că nu te va mai ierta.
a murit şi a înviat pentru ei" (II Corinteni Atunci Satana va încerca să te facă să te
5: 15). îndoieşti de mîntuirea ta. Satana va În-
Eu nu pot trăi pentru mine însumi şi, în cerca să te descurajeze şi să te facă să-şi fie
acelaşi timp, să-L slujesc pe Domnul frică. Satana e un duşman cumplit !
Isus . Ca să am biruinţă asupra EULUI, eu
trebuie să contez pe faptul că Dumnezeu
m-a răstignit împreună cu Cristos şi eu
trebuie să mă leapăd zilnic de EUL meu.
Domnul Isus a spus:
"Dacă voieşte cineva să vină după
Mine , să se lepede de sine, să-şi ia crucea
în fiecare zi şi să Mă urmeze" (Luca
9:23).

Duşmanul nostru: diavolul


Cel mai mare duşman al creştinului Satana Încearcă să ne descurajeze.
este diavolul. EI este numit Satana. Iată Putem noi singuri să-I Învingem pe
ce spune Biblia despre el: Satana? Nu, nu putem , deoarece el este
" ... potrivnicul vostru, diavolul, dă tîr- mult mai puternic decît noi. Dar iată ves-
coale ca un leu care răcneşte şi caută pe tea bună : Cristos deja l-a învins pe Satana
cine să înghită" (1 Petru 5:8). pentru noi!
Cînd L-ai luat pe Cristos ca Mîntuitor Cînd Cristos a murit pe cruce, Satana
al tău , ai făcut un pas care i-a provocat s-a gîndit că acum negreşit a cîştigat o
multă supărare Satanei, căci l-ai părăsit mare victorie . Dar Cristos nu a rămas În
pe el şi te-ai unit cu cei ce se încred în mormînt, ci a înviat din morti . Domnul
Domnul Isus . Satana ştie că nu poate să te Isus a triumfat asupra Satanei şi a tuturor
împiedice să intri în Cer, dar el va face tot puterilor întunericului.
ce-i vasta în putinţă să te ispitească şi să te Întrucît Cristos este Mîntuitorul nostru
facă să păcătuieşti. iar noi Îi aparţinem Lui , şi noi avem parte
Cum ne ispiteşte Satana? El ne is- de biruinţa Sa asupra Satanei. Victoria lui
piteşte sădind gînduri rele în inima Cristos este şi victoria noastră. Domnul
noastră. Satana poate face lucrul acesta Isus ne-a eliberat de sub autoritatea
chiar el însuşi ori se poate folosi de alte Satanei.
unelte , cum ar fi: filmele , televiziunea , Satana este un duşman învins! De şi el
lecturi indecente sau prieteni necredin- î ncă mai stăpîneşte pentru o vreme

cioşi - toate acestea putînd planta gîn- asupra lumii , el a fost înfrînt de Domnul
duri rele în mintea noastră. Isus şi viitorul lui a fost deja hotărît.
Satana te va ispiti prin imoralitate şi

12
ştiind că EI trăi eşte în noi şi ÎncrezÎndu-ne
in EI. ca EI să ne dea victoria. Biblia
s pune: .să a l ergăm c u s t ă ru inţă În
lupta care ne stă Înain te . priv ind ţintă la
Isus . .'·(Evrei 12:1.2 ) .
O fetiţă a Învăţat secretul aces ta. Ea a
spus:
.. C înd Satana bate la u şa inimii mele ca
să mă determine să fac lucruri rele. eu
doar atit spun: «Doa mne Isuse. nu vrei
Tu să deschizi u şa')" Cind Satana ÎI
Cristos a cîştigat biruinţa asupra Satanei. vede pe Domnul Isus . e l se lupil ează şi
spune: «Scuze. am greşit adresa.» şi
Dumnezeu a rînduit o zi în care Satana pleacă indată ."
va fi arunc at în iazul cu foc. unde va fi
pedepsit în vec i de veci. În ce a constat secretul fetiţei?
De oca mdată însă Satana este v răj ­
În faptul că a rec unosc ut că Cristos
m aş ul cumplit ş i mortal al oricărui credin- l oc uieşte În inima e i ş i că s-a În-

c ios. Dar no i n-ave m de ce să ne te me m de crezut În EI , ca EI să -i dea biruinţa


el , pentru că Cristos trăieşte în noi ş i EI asupra ispitel o r Sata nei , Asta tre-
este mai mare ş i mai tare dec î t Satana. buie să facem şi noi .
Biblia spune: .. mai mare este Cel care este Satana poate să ne i s pitească,
în voi decît cel care este În lume" (1 Ioan dar nu ne poate face să păcătuim,
4:4 ). Noi avem puterea să- i zicem un
" nu" hotărît Satanei . Biblia spune:
"Împotriviţi-vă di avolului şi
acesta va fu g i de la vo i" (Iacov
4 :7b ) .

Ce se întîmplă cînd
păcătuieşte un creştin?
Dumnezeu ne-a învrednicit să
avem biruinţă asupra tuturor vrăj­
maşilor noştri din viaţa creştină. To-
tuşi, atîta timp cît sintem În trupul
nostru actual şi ne aJ1ăm în lumeade
"Mai mare este Cel care e În voi
decît cel care e În lume.
acum, uneori vom păcătui.
Ce se Întîmplă arunci ci nd un
Ce înseamnă versetul acesta') În- creştin păcătuieşte " ) Î ş i pierde e l
seamnă că Cristos , care trăieşte În noi , mî ntuirea? Nicidecum . nu ş i-o
este ma i mare şi mai tare decît Satana , pierde. Cînd ci neva e născut în
care este În lume. Cristos poate frînge fa milia lui Dumnezeu e l incepe o re-
puterea o ricărei ispite şi EI te poate eli- laţie nouă c u Dumnezeu . EI este
bera de orice păcat ce te ţine legat. copilul lui Dumneze u ş i Dumnezeu
Un lucru pe care trebuie neapărat să- I este Tatăl lui ceresc Credinciosul
facem dacă vrem să avem biruinţă asupra niciodată nu- şi va pierde relaţia sa
ispitelor Satanei este să privim la Is us . cu Dumnezeu. dar e l îşi poate
Noi privim la Isus pentru a avea b i ruin ţă , pierde părtăşia sa cu Dumnezeu ,

13
Dumneze u î ş i iub eş te
copiii ş i vrea s ă Ce spune ve rserul acesta ') Spune cădacă
aib ă părtăşi e c u ei.EI vrea s ă - L iubim ş i să Îi mărt urisim lui Dumneze u păcatele
ş ti m că ne iube ş t e. EI vrea s ă s t ă m de noastre , EI ne va ierta ş i ne va cură li . A m ăr­
vo r bă c u EI în rug ăc iun e ş i să îm părt ăş im turi si un păca t În seam n ă a-i spune pe
cu EI bucuriile şi po veril e noastre . Cînd nume , ş i nu a încerca să -I sc uzi. Astfe l.
sînte m ascult ă tori fa~ă de Dumnezeu. ne d acă a m spu s o min c iun ă , trebu ie s ă măr­
bu c ură m de o minun a tă p ă rt ăş ie cu EI. turisim înaintea lui Dumnez e u c ăam m in-

e, Jit. D acă ne-am s upăra t sau ne-am e ne r-


vat. tre buie să mărturi s im luc rul acesta
Domnului, în mod co nc ret.

Mărturi s irea păcatului pres upune ma i


mult decît să-I spunem lui Dumnezeu ce

~
a m făc ut. E impli c ată a ic i o c ăinl ă a inimii
noastre pentru p ăcate l e noastre, care ne
face să dorim să ne lăsă m de e le . Asta nu
în s e a mn ă c ă nu vom mai s ăvîrş i ni c iodat ă
acel p ăc at, c i În seamn ă că urÎm aceste
păcat e atît de mult Înc ît vo m dori s ă
Cînd sîntem ascultători fală de Dumnezeu , ne
bucurăm de o minunată părtăşie cu EI. s căp ă m de e le , să nu le mai săvî rş im . Bi -
blia spune:
Dar aceas t ă minun ată părt ăş ie cu Dum-
nezeu poate fi între ruptă . Ce o va în- "Cine îşi ascunde fărădel e gile nu
trerupe? PĂCATUL! Cînd păcătuim, păr­ pro s peră, dar cine le mărturiseşte
tăşia noastră cu Tată l ceresc se s tric ă. ş i se Iasă de ele capătă îndurare."
PROVERB E 28 : 13

Mai e şi chestiunea relaţiei noastre c u


a lli oameni. Nu vei putea fi tota l în ordine
cu Dumnezeu dacă e ş ti Încă certat c u
cineva . Dacă păcatul tău a implicat ş i pe
altcineva, şi ai rănit acea persoană sau i-ai
provocat o pierdere , trebuie S ă-Ii ceri ier-
tare şi de laea ş i s ă îndrepli lucrurile .

Ce trebuie să facem c î nd păc ă tuim ?


Trebu ie să mărturisim fără înconjur acel
Păcatul întrerupe părtăşia cu Dumnezeu . păcat lui Dumnezeu. Dacă am păcătuit
fală de alli oameni , trebuie s ă lecerem ier-
Ne-a asigurat Du mnezeu o cale prin
tare ş i să rezol vă m conflictul c u ei. Apoi
care putem fi iertati de păcate le noastre şi
trebuie s ă- L lu ă m pe Dumnezeu pecuvÎnt
prin care pute m re ve ni la p ărtă ş ie c u EP
ş i s ă credem că El ne-a iertat ş i n e - a cură lit
Da , ne-a asig urat, că ci Biblia spune:
de păca tul respectiv. După aceea putem
"Dacă ne m ărturi s im păca t e le, EI este
începe din nou să ne bucurăm de părt ăş i e
c red incios ş i drept să ne ierte de păc a tele
c u Tat ă l nostru ceresc.
noastre şi să ne curăţ easc ă de orice ne-
legi uire" IIOA N 1:9

14
în care n-a i vrea s ă te găsească EI c înd va
Cîteva idei practice veni di n nou.

despre bi ruinţă Nu fă nici un lucru pe care n-ai vrea să


fii găs it făcîndu-Ila revenirea lui [su s.
Mărturiseşte păcatul imediat. Nu
Iatăcî teva sugestii care te vor ajuta să
rămîn e î n înfrîngere.
învingi isp ita.
Priveşte la Domnul ca EI să te iz-
Evită acei prieteni şi asociaţi care te
băvea scă de ispit ă.
Psalmi stul a spus:
duc la rele. Învaţă să spui NU! Biblia
spune: "Fi ul meu . dacă nişte păcătoşi vor Eu Îmi îndrept necurmat ochii spre
să te amăgească. nu te lăsa cîştigat de ei! " Domnul. căci EI Îmi va scoate
(Prov. 1: 10). pic ioarele din laJ ."
PSALMUL 25: 15
Fii atent la ce te uiţi. Evident. nu vei
putea evita să prive ş ti la anumite lucruri
rele, dar a doua privire este cea care te Recunoaşte că păcatul
duce la păcat. înrobeşte!
Păzeşte-ţi °
gîndurile. minte curată e
un dar nepretuit. Tu nu vei putea avea o
Păcatul are puterea de a ne înrobi. De
îndată ce a fost comis un păcat , devine tot
minte curată dacă vei citi materiale Înti- mai u şo r să-I repeJi. Cu timpul devine un
nate sau vei viziona programe stricate. obice i, pînă cînd persoana respectivă nu
Nu îngădui gîndurHor rele să rămînă mai are puterea de a se împotrivi acelui
în mintea ta . Nu le lăsa să li se păcat . Din acestă pricină este mai bine să

cuibărea sc ă în cuget. Chiar dacă nu vei refuzi ispita din capul locului. Persoana
reuşi să-I opreşti pe Satana să -Ji strecoare care refuză să bea primul pahar niciodată
gî nduri rele În minte. ai totuşi puterea să nu va deveni un alcoolic iar persoana care
le respingi imediat ce ţi-au pătruns În refuză să ia droguri niciodatâ nu va de-
cuget. După cum s-a exprimat cineva: veni un drogat.
" Nu vei putea împiedica păsările să Poate cunoşti nemijlocit puterea
zboare deasupra capului tău. dar vei putea păcatului de a te Înrobi. Poate eşti robit de
să le opreşti de a - ş i face cuib în capul vreun obicei păcătos sau de o relaţie rea.
tău." Ai Încercat să obtii eliberare de acest
Umple-ţi mintea cu Cuvîntul lui lucru. care ştii că este greşit, dar totul a
Dumnezeu. Biblia spune: " Strîng fost În zadar. Nu te da Însă bătut! Isus
cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu Cristos te poate elibera' El a spus:
păcătui esc împotriva Ta ." (Psalmul "Oricine trăie ş te în păcat este rob al
119: II) păcatului .. .

Cunoaşte-ţi punctele slabe. Pă­ Dacă Fiul vă va face liberi , veţi fi cu


adev ărat liberi" (Ioan 8:34 ,36).
zeşte-ţi acele dome nii din viaJă mai tare
decît oricare altele. Unul din cele mai Nu fi Înşelat de Satana!
bune moduri de a face faţă ispitei sexuale În o rice ispită există un element de
este de a fugi de ea. Asta a făcut Iosif cînd amăgi re. de înş e lăciune. Aşa procede ază
a fost ispitit de femeia aceea rea. în Egipt. Satana pentru a-i distruge pe oameni - Îi
Nu te duce nici într-un loc în care n-ai amăgeşte să creadă că un lucru este bun,
putea să intri de mînă cu Isus sau cînd , de fapt. este rău.

15
A fi ispitit nu este păcat. Biblia spune un .. Da" la fel de hotărît. În cazul acestor
că [sus a fost "ispitit în toate privintele ca lucruri. voia lui Dumnezeu este să facem
ş i noi. dar fără păcat" (Evrei 4: 15 ). aceste lucruri.
Păcatul Întotdeauna are rezultate tragice. Care e situatia cu acele lucruri despre
Biblia spune: care Biblia nu spune nimic preci s') În
"Apoi pofta. cind a conceput. dă
cazul acesta, întreabă-te: " ArvreaIsusca
naştere păcatului; şi păcatul, odată
eu să fac acest lucru')" Dacă crezi că nu
făptuit , aduce moartea ." [-arplace . atunci nu-I fă'
IACOV 1:15
Dumnezeu ne -a pregătit o cale a biruin-
ţei În viaţă. Prin urmare, nu sîntem o-
bligaţi să păcătuim. Pentru a avea
" ... păcatul. odată biruinţă . noi trebuie: (1) s ă spunem
făptuit , adu-
ce moartea."
.. Nu' " lumii, firii vechi şi diavolului, şi
IACO V 1:15

Nu uita: păcatul are


l (2) să privim la Cristos, care trăieşte în
noi, aşteptînd ca EI să ne dea biruinţa.
totdeauna un cîrlig ! Biblia spune:
.. Dar mulţumiri fie aduse lui Dum-
nezeu, care ne dă biruinţa prin
Nu-I lăsa pe Satana să te înşele! Biblia Domnul nostru [sus Cristos. "
spune că orice dar bun şi orice dar desăvî r- I CORINTENI 15:57
şit este de la Dumnezeu. Orice vine de la
Satana este rău , indiferent cit de bun ar
părea. Cuvîntul lui Dumnezeu spune: ADEVĂR DESCOPERIT:
Cristos a cîştigat biruinţa asupra
"Nu vă rătăciţi[nu fiţi amăgiţi],
Satanei. întrucît Cristos trăieşte
preaiubiţiimei fraţi: orice dar bun în mine , eu pot avea biruinţă În
şi orice dar desăvîrşit este de sus viaţa mea .
[de la Dumnezeu] ... "
IACOV 1: 16. 17

Poate tu Îti spui : "Eu vreau să trăiesc o


PENTRU STUDIU SUPLIMENTAR
viaţă plăcută lui Dumnezeu, dar cum pot Leqia 9 Cum pot şti că sînt mîntuit?
şti dacă un anumit lucru trbuie sau nu tre- Cite ş te:
buie să-I fac?" Ioan 10; Romani 5: 1-11 ;
Noi trebuie să vedem ce spune Dum- 1 Ioan 5
nezeu despre lucrul respectiv În Biblie.
Sînt unele lucruri despre care Dumnezeu Leqia 10 Calea biruinţei
a spus un "Nu" hotărît. Acele lucruri nu Citeşte:
trebuie să le facem nicidecum . Există şi Romani 6, 7,8;
alte lucruri despre care Dumnezeu a spus Galateni 5

16
Calea Vieţii

Pocăieşte-te "Dumnezeu, deci, treCÎnd cu vederea timpurile de neş­


tiinţă, porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutin-
deni să se pocăiască,

pentru că a rînduit o zi În care va judeca lumea după


dreptate ... " FAPTE 17:30, 31

Crede "Crede În Domnul Isus şi vei fi mîntuit ..


FAPTE 16:31
"Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi
crezi În inima ta că Dumnezeu L-a înviat dintre cei
morţi , vei fi mîntuit." ROMANI 10:9

Primeşte "A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit.

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred În


Numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dum-
nezeu ." IOAN 1:11, 12

Urmează "Apoi a zis tuturor: « Dacă voieşte cineva să vină după


Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi
şi să Mă urmeze."

LUCA 9 :23
PAGINA CU ÎNTREBĂRI
INSTRUCŢIUNI:

1. La sfî r ş itul fi ecă re ilect ii. deschidel i la pagina cu Întrebăr i. Ră s p un deţi la toate
întrebă rile lect ie i respect ive înainte de a trece la lectia urmă toare .
2. După ce ali studi at toate lect iil e ş i al i co mpl etat a mbe le seturi de Întrebări .
detaşali c u grij ă aceste pag ini de la mijlocul broş uri i. FĂ R Ă SĂ LE S EPAR AŢ I
une le de altele. (Doar des prindeţi de ce le dou ă capse aceste patru pagini.
cuprin zî nd in s tru cţ iunil e . fo rmul arul tip .. carte poş tal ă " ş i seturil e de î ntre b ă ri .
ca o coa l ă mini s te ri a l ă Înd o ită în do u ă.) C om pl e t aţ i rubri ci le respecti ve cu
nume le ş i adresa dv.. în co ll ui din stînga sus al fo rmul aru lui de ma i jos. Avel i
grijă să trece t i pe acest fo rmular şi nu mele ş i adresa in structorulu i dv. Ia rubrica
.. destinatar". Apo i îndo il i aceste pagini de-a lung ul lini e i. a t aş ali timbre le
cores punz ătoare ş i expedi ali -Ie pe adresa instructoru lui.

Nu uitaţi să vă treceţi numele şi adresa.

Nu expediaţi decit aceste pagru pagini de la mijloc. Păstraţi restul broşurii.

>OITI DE-A LUNGUL ACESTEI UNII

5
lipiti
Dela : ___________________________________ aici
timbrul
~sa : _________________________________

DESTINATAR:

NVCursul1
Lecţiile 9 şi 10
ÎNTREBĂRI Cursul
Cartea 5, Lecţia 9
INSTRUCŢIUNI: Selectaţi răspun­
sul cel mai bun (a), (b) sau (c),
trecînd litera respectivă în căsuţa
prevăzută.

1. Temelia sigură pe care se 4. Unul din lucrurile pe care le


bizuie credinţa noastră este face Duhul Sfînt în noi este
D (a) experienţa pe care am
acumulat-o pînă În clipa cînd
D (a) să ne facă să ne simţim bine tot
timpul .
sîntem mîntuiţi . (b) să ne facă ferici ţi.
(b) Cuvîntul lui Dumnezeu . (c) faptul că mărturiseşte Îm-
(c) sentimentele noastre de pace şi preună cu duhul nostru că
bucurie. Dumnezeu este TatăJ nostru iar
noi sîntem copiii Lui.
2. Cu privire la siguranţa mîn-
tuirii noastre, 5. Persoana care este cu
D (a) nu putem şti cu certitudine
dacă sîntem mîntuiţi sau nu D
adevărat născută din nou
(a) va constata că toate Împre-
decît atunci cînd vom muri . jurăril e s-au schimbat pentru
(b) noi ştim că avem viaţă veşnică ei.
deoarece Cuvîntul lui Dum- (b) a devenit o nouă creaţie în
nezeu ne spune acest lucru. Cristos.
(c) putem şti că sîntem mîntu i ţi, (c) nu va c uno aş te nici o schim-
atî ta timp cît avem sentimente bare În viaţa sa.
cores punzătoare .
3. Duhul Sfînt locuieşte 6. Cînd ne naştem din nou,
(a) În orice credincios. sîntem înzestraţi cu dorinţe
D (b) numai În acei cred incio şi care
au avuto experienţă deosebită.
D noi. Aceste schimbări au loc
deoarece
(c) în orice persoană, şi în mîn- (a) ne st răduim mai tare să- I fim
tuiţi , şi în nemîntuiţi . plăcuţi lui Dumnezeu.
(b) am devenit mai religioşi.
(c) Cristos În suş i a veni t să
trăiască în noi, prin Duhul Său .

Nu uitaţi să completaţi formularul de mai jos, cu numele şi adresa dv.

Numele ________________ _ __ _ ___ Vîrsta _ _ _

Adresa: ________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nu detaşaţi aceste pagini decît după ce aţi terminat ambele lecţii.


7. Dacă cineva s-a Încrezut În 9. Felul în care ne trăim viaţa de
Cristos ca Mîntuitor al său , creştini
D (a) el trebui e s ă-L m ărturiseas că
pe Cris tos Îna intea oamenil o r.
D (a ) este foa rte important, deoarece
Într-o z i vo m fi j u decaţ i .
(b) nu are impo rtanţ ă dacă ÎI (b ) nu a re i mpo rt a n tă . deoa rece
mărturis im pe Cristos la alţ i i o ric um me rgem i n Ce r.
sau nu. (c) stabile ş te dac ă vo m merge sa u nu
(c) eÎn ordines ărămÎn ă uncre din­ În Cer cÎ nd vom m uri .
c ios secret.
10. o deosebire dintre mîntuire
8. Botezul este un ceremonial şi răsplăţi este aceea că

D care
(a) ne mîntui eş te.
D (a) răspl ăt i le sînt m ai gre u de
c î ş ti gat decît m în tuirea .
(b) ne face oameni m a i buni . (b ) ră s pl ă til e sî nt doar pe ntru
(c) Înfăţi şează unirea no astră c u cÎti va c re ştini spec iali. În
Cristos În moartea. Îngroparea vreme ce mîntu irea este pe ntru
ş i Învirea S a . tOli c redin c i oş ii .
(c) m î ntuirea e darul fă ră pl a t ă al
lui Dumnezeu d ar răsplătil e
trebu ie cî ştiga te.

Care e lucrul cel mai important pe care l-aţi învăţat în lecţia aceasta?

ÎNTREBĂRI Cursul 2. Noi biruim lumea


(a) pe trecî nd mai p u ţi n timp În
Cartea 5, Lecţia 10 D fata te lev izorului sa u la
cinem a.
(b) ev itînd cont actul c u cei ne m În-
INSTRUCŢIUNI: Selectaţi răspun­
tui t i.
sul cel mai bun (a), (b) sau (c), (c ) iubi nd u-L pe Do mnul [sus c u
trecînd litera respectivă în căsuţa to ată inima n oas tr ă.
prevăzută.

3. Cauza principală de la
1. Cînd Biblia ne spune să nu rădăcina păcatelor noastre

D iubim "lumea", asta în-


seamnă că nu avem voie să
D stă
(a) E U L nostru - În na tura
iubim păcătoasă din no i.
(a) lucrurile atrăgătoare a le lum ii . (b ) în a l ţii. ş i în fe lul în care ne
de care se fo l ose ş te S atan a tratează aceş t ia .
pentru a ne î nd e părt a de Dum- (c) în Î mprej u rări l e În care ne
ne ze u . atlăm.
(b) pe oame nii din lume.
(c) păm î ntul fiz ic pe care tră im.
4. Dumnezeu s-a ocupat de 8. Cînd un credincios
EUL nostru prin faptul că păcătuieşte,
D (a) ne-a dat Cele Zece Porunci.
(b ) ne-a spus să nu mai fim a tît de
D (a) Îşi pierde mîntuirea .
(b) asta dovede ş te c ă . de fap t.
ego işti . nici od ată nu a fost m întuit.
(c) ne-a răsti g nit Împreună c u (c) păc atu l lui întrerupe părtăşia
Cristos . pentru ca noi să nu mai cu Ta t ă l lui ceresc.
fi m robiti de EUL nostru .

5. Ca şi credincios 9. A mărturisi păcatele în-


(a) e u pot să-L sl ujesc pe Do mnul seamnă
D şi fără să mă leap ăd de EU L
me u .
D (a) doar a- i spune lui Dumnezeu
ce s-a Întîmplat.
(b ) eu trebuie să mă leapăd z ilnic ( b) a-L ruga pe Dumneze u să ne
de EUL meu, pentru ca Cristos ierte dacă am greşit c u ceva.
să s tăpîn ească În v i a ţa mea. (c) a le sp une pe nume şi a ne părea
(c) eu încă po t să -mi conduc viaţa rău pentru ele atît de mult Încît
cu m găse sc eu de cuviinţă. să dorim să ne lăsăm de ele .

6. Diavolul, care se numeşte şi 10. A avea biruinţă asupra duş­


Satana, manilor noştri -lumea, firea
D (a) nu e o perso ană reală . ci doar
un personaj închipuit.
D veche şi diavolul-
(a) ne este cu totul imposibil în
(b) este o persoa nă reală şi duş ­ viaţ a aceasta.
manul ce l mai mare al creş­ (b) este posibil , dacă ne s trăduim
tinului. suficient să realizăm acest
(c) nu e o persoană , ci , pur şi lucru noi în şine.
si mplu , o influentă neg ativă (c) es te posibil, cî nd spunem
"Nu" acestor duşmani şi
privim la Cristos , care trăie şte
7. Satana este un du,man În no i, ca El să ne dea biruinta.
puternic, de moarte, der
D (a) no i ÎI putem înv inge singuri.
(b) nu trebuie să ne temem de eL
deoarece Cristos trăieşte î n
noi.
(c) el nu ne va deranja , deoarece
are lucruri mai importante de
făc ut.

A venit Domnul Isus să locuiască în inima ta? Dacă da, în spaţiul pre-
văzut mai jos, spune-ne cum ai ajuns să-L cunoşti ca Mîntuitor personal.
Dacă nu eşti mîntuit, adu-ne la cunoştinţă acest lucru.
PENTR U INSTRUCTOR: Treceţi adresa dv. În dreptul cutiei po~tale din această pagină ş i din Pagina cu Întrebări .
lipili
aici
timbrul
NVCursul1
Lecliile 9 şi 10
Ro-NL 1-5 L9&10 (2-91)