Sunteți pe pagina 1din 26

ROVTSTEA

BrSHRlCll
din satulmeu
de LeonAAogdan

.s>4
rl

ev

Leon Magdan

Povesteabisericii
din ratul ffreu
Desene:
Ana Neghini
Marina Cernat
Tehnoredactare:

ffiry#ry&tea
fl

foi,geffc{,[
da**gtn*flws{e
*'r
I ore pldcutgi folositorestesd
cdldtoregti,
sdvezilocurinoi
gi frumoase,ca?esd?fi bucure
ochiigi sufletul,dsr,moiales,
sd cunogti$i sll, oomeni,
gi
cu obicaiurila
povegtile
lor.

'r@

Oriundevei merge,lo tot Posul,


se vo ivi?ncaleota gi turlouneibisarici.
din mijlocul
Pootef i o catedraldimpundtoare
uitotde timp,
unuiorogogitotsouunschifmicutgi simplu,
in ueierii munfilor;pootefi bisericulomicddin
undevo
de care
sotul bunicilorsouceo mai mdndrdmdndstire,
tootd lumeaa ouzit.
gi trece-iproguf
!
Oricaredintreelear f i, opropie*te
Veiaf la
intreabdcinea construit-o
$iin ce?mprajurdril
pootecdo bisericda fost
lucruriminunote
5i incredibile:
dupdce o ieSitbiruitordin
ctitoritdde unmarevoievod,
vreolupt6.Alto,pooteo fost ridicotdcu rdbdare5i multd muncdde vreuncdlugdrsmerit,ca s6 trdioscdretros,
micd,din
?nlini5tegi rugdciune.
Saupootef i o bisericufb
din praojmo
mijloculunuisot, construitdde toli oomenii
locului,undefiecarea contribuitcu ce o putut:uniiou
ceimaipricepufi
dot boni,olliiouadusmateriole,isr
5i?n
putereouvenitcu mic,cu more5i-oupusumdrul,muncind
cu droggi sporla zidireaei.
Fiecarebisericdareo povestepfindde?nv6fdminte...
of lofi ce
tntrebofi-lpepreotsoupebdtrdniilocului,
sfdniului
scrie?npisoniabisericii5i care estepovesteo
ldcog.Veli plecade ocolocu multfolos?nsuflet.

fmi amintesccd,demult,pe vremeacdnderamgi au


copilgi nugtiomcume sd fii om more- cd,docdgtiam,
r6mdneom
copill - pu vremeaeceeCI,
deci,mergeomcu
bunicoin fiecareduminicd
lo bisericd.gi, ouzindeu cd
lafiecareslujbdpdrinteleiitot pomenegte
pe ctitori,
am?ntrebot-ope
bunica:

b..
,s

M
#

noqstrd?
- Dorcineo fdcut,buni,bisaricufa
ea cu rdbdore9i \
- Ei,puiule,mi-ardspuns
cu glosulbfdndgi dulce,cu multtimp?nurm6,
ccmpe vremeacdndera numoibundde mdritot
bunicobuniciimele,trdio prin pdrfile acesteoun
ddruise
negustortare bogat,cdruioDumnezeu?i
doi feciori. Aveaomulceamaifrumoosdgopoddrie
din sat. Dar,maimultdecdtatdt, aveocredinfd5i o inimd
moregi bund,miluindpe oricineaveanevoiede ajutor.
Agosefacecd lussepe ldngdcosalui Ei pe un bdiat
orfon?nc6de mic.
sdrman,pe numeTonel,carerdmdsese
gi n-oveode ce s6-ipordr6u,c6cif ldcdulpe zi ce trecea
tot maiinimosgi maidestoinic.Ero de mare
se dovedeo
f iindu-letuturor drog.
ajutor?ncasdgi pringospoddrie,
iar bdiefii
Dor vezicd timpultrece,nuse-oPregte,
omufui crescurd, devenind
f ldcdi?ntoatd putereocuvdntufui. tntr-o zi, ocestoi-o chemotlo el 5i le-aspus:
- Dragiimei,iotdcd suntetiditsmoif ldcdii,gotosd
pdgilisinguripe drumulviefii.Agccd am hotdrdtsd vd
duceli?nlume,dupdcumgi ariceposdrepleocddin cuibul
pdrintescdupdce o?nvdlotsd zboore.Ei,credelicd o sd
vd descurcafi,
o sEfifi destoinici?
amdndoi- Cuma5o,totd?! - rdspunserd?ncdntoli
los' pe noigi vei vedeocd nu te-om foce de r0s!
- Bina,teciorilor.$i dupdcume obiceiuldin bdtrdni,
pdrinteluiq6u,eu zic cd
co f iul sd deprinddmegtegugul
ca mine.
bineor f i sd urmofi gi voi caleanegustoriei,
Agocd,iatd,vd doufiecdruiscdte o sutd de bonide
our gi mergelicu bine!Vdagteptocosdpeste
unon,sd vddrodulmunciivoastre!

fn vremeooceosta,
Ionel,ojunsgi el acumunf l6cdu
de-fi era moimoredroguf
, ouzindvorbelenagustorului,
?5iludinimo?ndinfi gi zise:
dar multv-og
- 56 rndiertofi,jupdne,c6?ndrdznesc,
pe carev-ofi fdcut-opdndacumcu
rugo,pe l6ngdpomono
sufletulmeu,sd mdl6so1i$i pe mine?nlume,s6-rni?ncerc
gi eunorocul
gi pricepe?eo.
- M6,foone.do' cumde fi-o venitogsun gdnd,cd
dosrtrdiegtibineoici,ior noisuntemtore muffumilide
tine,?irdspunse
stdpdnulcosei.$tii doorcd poli rdmdne
lo noioricdtvei dori.
- A$oe, gi mdrog lui Dumnezeu
sd vd,rdspldteascd,
cdciafi fost co unpdrintepenfrumine5i multbinemi-ali
fdcut,?nsde o vorbddin bdtrdni,corezice ,,cauneoltd
lucrezi,uneoltdrdmdi".Ior eu tore ogvreosd-migdsesc
singurloculgi rostulmeupe lume.

te
negustorul,
- Bine,f ie dupdgdndultdu,?ncuviin|6
tu
dupdunon de zile.Spune-mi,
ogteptSi petineocosd,
c61ibanivrei,sd pornegtiprin lurne?Corector fi sd-fi
dougi lie tot otdt cdt le-amdot 5i lor.
ero,pe cdt de hornic,peotdt de smerit,
Fldcdulinsd
gi n-arfi cutezotvreodotdsd-iceordcevonegustorului.
Totugi,co sd nu-lref uze,cdutdrepedecu privireo
cevoprin curte,cat maineinsemnot.
$i, vdzdndpulin mai
se oplecd
?ncolo
doi puide gdindcarese certaupe-ordm6,,
5i ridicd?ntredoubdegeteviermelede p6m0nt.
jupdne,?ti cer door
- Cuvoiodumitole,
rdmooceosto.Moi departe,dupdprice?ereomeo5i duPdvoisDomnului,
vomtrdi gi vomvedea...

Ceidoi bdielioi negustorului


rddeaupe-nfundste,crezdndcd lui
Ion i-o plecotminteacu sorcovc.
e lor?nsd,deginedumarit,
Pdrintef
?i rgspectdfldcduluidorinlo9i zise:
- Preobine,plecoJiotuncitofi trei,
fiecarepe drumulsdu.$i nuuitoli cd
,,omulchibzuiegtegi Dumnezeuhotdrdtte".
gi s-auduscei trei f eciori,f iecorepe drumul"
uno,p0n6s-o?mplinit
sdu.$i-otrecut o zi,5i-opoi?ncd
funo.Tofi sdteniise-ntrebauce-arfacebdigfiiprin lumeo
fargd,cumte-omerge5i cumle-ofi norocul.

s-ou scursuno dupdalta


Apoi,?ncet-?ncet,lunile
pdnds-otmplinitanul.Tootdlumeaogteptacu nerdbdare
res celortrei feciori.
?ntoarce
$i iotd cd,?nsfdrgit,o venit5i ziuomult agteptatd.
s-opregdtitsd-giprimeasnegustorul
incd de dimineold,
toTide sdrbdtoogdtindu-se
cd bdiefii ogocumse cuvine,
re,intinzdndmosdbogotd5i invitdndpetootd lumeqlo el
f iilor.
sd se bucurecu tolii de?ntoorce?eo,
ocosd,
Nici n-otrecut mult,cd s-ououzitbdtdi?npoortd.
- Ta vedetiiute, cine-i?zisecu nerdbdare
pdrintelecore-5icSteptaf eciot'ii,
purt6ndu-le
dorul
de unonintreg.

YG

-obioocum?lrecunogteou,
?nspo-

ce-iocopereo
chipul,
i!3 gotUul

Omuls-o ridicqtgi,?mbrdtisandu-Si
f iul
obrojii.
cu mult drag,?lsdrutdpeamdndoi
- Bineai venit,dragultqtiil Dor
spune-ne
, ce te-s sdus?nholul6sto?
cu
. - Ei,soortoo fost nedreoptd
mine!..
Dupdce omplecotdincosa
pdrinteoscd,
m-am?ndreptotspre
cetatearegelui,undeauzisem
cd suntnegustorimuffigi mdrfuri fefurite.Cu optzecide
galbeniomcumpbratunhande
lo morgineo
cetdfiigi cu ceilolli
qmtocmitcdrufogis6-mi
doudzeci
oducdde deportecelmoibunvin.Cdrciumo
meaero,
mereupfind,ior c6gtigul,
moimaredecdtogf i crezut.
Vinufero celmaibun,iar de cfienfinuduceom
lipsd.Cdndse?mbdtau
niciodatd
mesenii,
le dddeom
5i vin?ndoitcu opdgi ogo
gi moimulligolbeni.
cdgtigam
Binemi-oumoimerstoctegi mult
bdnetomstrdns,pdn6?ntr-o
zi cdnd
urgioa venitgi la ugomea.
Fiufcel moreal regelui
apetrecutcu lovordgiisdi
chiar?nhonulmeu.Dor
fa pfecore,amelitde
vinuftare pe coreil
servisem,
c6ndo vrut sd
incolece,a cdzutgrdmod6,
rupdndu-gi
unpicior.

AflGndde toste ccestea,regelem-ojudecatospru,


lumea;mi-oconfiscot
pentrucd?mbdtom
pedapsindu-md
sdse orddhonuldintemelii,
toatdovulio5i a dot poruncd
ogacd s-a alesscrumulde toatd muncomes.Iar pe mina
rg-aazvdrlit?ntemnif6,unde,din couzofrigului,m-om
rdu.
?mbolndvit
cdt sufdr,s-au?nduratde mine5i m-ou
Vdzdndu-md
dincetote.5ingurSipejos, m-om
eliberot,olungdndu-md
cdtre sot, p6ndlo ugocoseitole,
tdr0t ?napoi
gi iat6-m6,
?nsfdrgit,
qcosd...

1*.

- Ei,f iule,
ziseotuncitatdl sdu,cu
multddurere?nglos,tu credeaicd agose f ac negustoriigi profitdndde sfdbiciunes
la,?ngel6nd
oomenii
lor pentru
bdufurd?l
Chiordacdsveaicdgtigmere,nute-si gdndifcd
foci un lucrurdugi c6,moidevreme
soumoitdrziu,vo veni
gi clipasd pldtegti?
Dor nici nu termindbinede zis,cd iardgise auzird
bdtdi?npoortd.
- E celdlaltf iu,jupdna,strigardoamenii
cu bucurie.
Acestointrdgrabnic?ncurta5i?gi?mbrdfigd
tatdl gi
f rotele.
- SlovdDomnului
cd sunt ior65iacosd,zisatdndrul,
credeam
cd numoiojung!
- Dor ce-aipdtit, dragulmeu?,?ntrebd
tatdl mirot.
for fldcdufla povestituturor pdfoniilesole.

- Dupdce om plecatde oici, m-am?ndreptotspre


portulde lo mere,gdndindu-md
cd e celmaipotrivit loc
pentruunnegustor.
Acoloomof lot despreofor6?ndepdrtatd,undeseobdtuseo foametecumplitd.
Erosecetdcum
nu s-o moivdzutlFdrdsd stsu pa g6nduri,fericit cd mi
s-a ivit o ogoocaz.ie,
amtocmito corobie,omumpfut-o
cu
gr6negi om plecot sp?eacelemeleoguri,
g6ndindu-md
cd
f ac pede o porteunbineoceloroameni
necdjiti,ior pz de
, oltdporteputeom
scootegi unprofit bun.gi chiorogoo
fosi, cdciocolooamenii
erouvoide copullor,lemureou
de,f
r f i dot oricepentruo pdine!Agocd

Amincdrcotfericit corqbio]#
cu toote lucrurilede prel
gi om
carele strdnsesem
plecot?nopoi
sprecosd.
Pedrum?nsdamfost
,,1
pringide o furtundputernicd,ce a rupt vosuf
?ndoudgi l-o scufundot.
M-omfemutcd nu moiscap
cu viofd.Agdfotde o bucotdde lemn,omfost gdsitobioa
douozi de c61ivopescori,carem-ouduspdndlo mol.Greu
mi-ofost opoi,fdrd niciun bon,singurprintrestrdini,sd
ioudrumuf?nopoi
cdtrecasd.
Dor iotdc6,?nsfdrgit,
omoJuns.

..

Negustoruf
?gipriveof ecioriicu focrimi?nochi,gi de
bucurie,cd-i vedeaior ocosd.dor gi de necaz.
tntr-un tdrziu,le zise:
- vl
Credeli
rilt('l l Lu
cd ssunfeti
ulil 6 t 1 tnegustori
lq, t .
pricepuli,fiindcd
ofi
ti
cdgtigato mulfime de boni?
5i9ur cd do,au rdspuns
amdndoi,
doarcd omavut
ghinion.
- Nu-i o5a,fiilor. nu-iogo!Sd vd fie ?nvdf6turd
de
minte,cdndveli maiface afoceri,sEle faceli gi cu inimo,
nudoarcu gdndullo cdgtig.Tu cumoi putut sd profifi de
necazuloamenilor,
co sd te ?mbogdfegti
? More pdcot!
Credeoicd DumnezetJva?ngdduiagoceva?
Tof i cei carec6gfigb pe nedrept,moi

devreme
soumaitdrziu,ojungsd
pfdteoscd
pantrunesdbuinfo
lor.
Chior?noceoclip6,se ouzird
iqr bdtdi?npoort6.
- Jupdne,este un
domnde seomd,
venitcdloracu
oloi,poreofi
vreunbaier
de neomoles.
- Poftili-l!rosti
negustoruf
, curios.
Morefe-ofost tufuror
miroreosd-l vaddpe
fon intrdndpe poortd
calarepe unormosor
mosgi mdndru.

Purtastraiescumpe
gi cveomoreoloidupdel:
cdtevocdrufece trosneou
de?ncdrcate
ce erou.
- Tonele,
bineai venit,mdi
bdiotule,do' ce s-o?nfdmplat,
oi gdsitvreocomoord
oscunsd?
tntdi de toote,ffdcdul
descdlecd,
veni?nfala negustoruluigi?isdrut6mdno.
Apoile povestituturor:
- Am plecatde oicicu rdmope
carerni-aiddruit-o.M-amdusla rdu,mi-am?ncropito
undifddintr-ocreongd
5i am legatrdmocq momeol6.
Dupdscurttimp,a dot
gi
Dumnezeu
omprinso
f rumusele
de pegte.

,i

I
I

Am alergatfugufo fo
moor6,undei l-om
dot mordrilei,primind?nschimbun
soccu fdin6.Am plecat apoisus,lo munte,

cusocul?nspate,duc6ndu-lefdinot6ietorilorde lemne.Ace5tiami-oumulfumit,
ddruindu-mi,
?nschimb,un cor plincu lemne.
Am vdndut
opoibugteniihongiului
pddurii,ior cu bonii
de lo morgineo
cdgtigofiomcumpdratde lo tdietori moimultelemne,din
care om construit o cos6?n sotul vecin.Cdndo fost
goto, om vdndutcosocu un prel bun,cdci ferecasem
multdmuncd?ntr-?nso,
fiind fdcutdtroinic.
Cu boniiprimili, cm plecotmoi deporte,in lume.
Aveamdestuisd pot incepearicenegustorie5i, cu ojutorul lui Dumnezeu,
omreugit?ntr-unsinguronsd foc o
ave?efrumugicd,nu preamore,
dar cdgtigotdcinstit.
Acumm-am?ntors
cu tot ovutuloici,
cdcivoisunteti
coso5i fomiliameo!

oveolacrimi?n
ochi.
Negustorul
- Ei,vedefi,drogiimei,cd unde
puneomulhornicm0no,punegi Dumnezeumila?Bonulcinstit Dumnezeu
?lsporagtegi adevdratulnegustor
este cel care?ntoste?5ipdstreozd credinfo,bundtoteagi cinsteo.
ChiordocdCI90
se cdgtigdmoipulin
gi moi greu,este?nschimbuncdgtig
pentru
curat?nointeo
Domnului,
gi tu,
careveifi binecuvdntat
gi tofi ai coseitole.

- Voidoi n-ofi putut f acecu o suti de galbeni,


ce a
fdcut fon cu o rdm6!Dorel n-ouitot nicioclipdsfctul pe
gi Dumnece?evi l-omdat la plecare:,,omulchibzuiegte,
zeuhotdrdgte".
for docdomulporneste?n
oricelucrucu
gdnduribunegi cu credinfd,otunciDumnezeu
estecu el,
ojutdndu-lsd izbdndeoscd.
Mereusd finefi minteasto!
Ior ocum,slavdDomnului
cd v-omvdzutior pe tofi ocosdl
Agezali-vdfo mosdgi sd petrecemt.

iorIon o ojuns
Aniioutrecut,dupdcumlee obiceiul,
ce}moimorenegustordintotfinutu|.E|aconstruit
bisericufooceosta5imaijos,|ocopdtulu|i1ei,5coo|o.Ior
docdte uifi otent,subpisoniode lo introre,e sculptotd
o micdrdmd.E ocoloco sd ne sminteoscd
sd rdmdnem
?ntot ce tacem,f iindcddoor
oorireni
cu credinldSiomenie
ogcDumnezeu
nevosporiovutul5i bucuriomaimultdecdt
omputeonoispera.Ls Dumnezeu
totul e cu putinld.
Vdzdndcd bunicao terminot de povestit,om gi
de la intrare!
zbughit-oafor6,sd vddcu ochiimeipisonia
fntr-adevdr,ocolosus,micufd,sub literelevechi
sdpate?npiotrd, era sculptatdgi o micdrdmd.

Anii ou trecut gi pestemine.Azi, cdndsunt om?n


tootd firea,gi coutsd mddescurcsingur?nviofd,port ?n
suffet povesteobisericiidin sotul meu.fmi pdstrez?n
?miojutd.
toote speronfogi credinfo,iar BunulDumnezeu

ragii ynei,
ll

lf
'!

;l

poate nu o sd,id vina sa credepi,,,


don
exist'd,
o sciild a,si'i
cuvna,rty"ebui
sd f i, onit

n
,v
tv
v
v
-tJ
-^ce ,coata:
fruv^oasa,
fl afuagdtoare,
_vesela
unde cdrtib sunt rd,sfoitecu'draq si ceeace
tnvegi\l place5i $i foloseSte
cu ilivdt at O lcoald pentru copii cunioqi,pdt iw{f
isteli ;i-buniciinlelepfi, undeinvegi?n joac&,
a6tuy.ide toatd favnflia,vrere.ucu zilvvtbetul

pe
o 1c,oa{d
u,id.e-des'coiperi
toii ce,este
QuVe.
'nnai
fy"uv,i.oi
tn'a,c,ea,s,td,
tlard.
si vnaivaloy.'as
orice vh,ist;dai s'iot iunde locu'idsti,t'e

pogiabonala $coalaMagdan.tJnsingui aboeste suficientpentru toatd favnilia.


^av^qmt
Te a;teaptd o vnutlirure
de idei,zdvnbete,vise
;i copitdrt[,
Af{dtoate detalii[epe site*ul nosttu sau
la tete,fo^,i^iea/cdl Nu'ai nivwicd.epierdut,
uei avead.oarde e6$igat!!!
tt) .)

Scoett9
)bergdern

Cu vwultdyag,,
Leon Magildair,
profesorde loacd,,
vh,ndtorde culturd,,
co[ectionar d,ezilvnbete
e,s,,
tdti c,
1i,bi netnqel

irr '^otr',Yttr'i$:
r*f

Et
*f

ff

*i,*.mogdon'ro

'#$;1i;

;*-tg-tJJ
$*

,t'J$$
::=n

$;h*#$ $:},#*
,'1{

J:!

f . \ , 1 P. 1

J J-rJ+r-r-l

:F
r-+

:6

:
-O
-6

S-ar putea să vă placă și