Sunteți pe pagina 1din 7

*il st$T[ t{ u r

Eluc*?,xt

fiAlr$tiAr[ gr
fEETITNEII

Inspe*tarstul $**l*r Judefe*n Sursava

lf l,iTIf {

C.{ L IrA

l"i,V I fi I I, N R. I "5
.",,i{}

i:tit}

S. S

Ui;L,1vA.

EL,

{lt{*N l,t

:"t{} ii{Xi,tt_ .i 4i}]]i"i$4:4. .;llJ l;1[]


Itiip;Lriti.sr',*rJu.m l]-nrail; ixisr:ir isj sr c,.lu n,. irjsr,*

-11{t{r,r?

1,3l1no.gatr

Nr. 8293 din29.09.2016

CItre,
Toate unit5{ile qcolare din judef
(in aten{ia directorilor de unitdti qcolare gi a cadrelor
didactice debutante)

vd comunicdm prin prezenta informalii referitoare la examenul de


definitivare
conformitate cu prevederile din Metod_otogia ae
o.gurizaie

in

invdfdm^nt in

gi desftqurare .*u..nrlui na{ional de


definitivare in invrfimint, aprobatr cu OMENC$
"
nr. 508 7/31.08.2016Ei a catenoarului
de organizare Ei
desftqurare a examenului na{ional de definitivare
in inv5(5m ent i0t7,
cu OMENC$ nr.
5223/19.09.2016.

"p"ru"t

Definitivarea in invdtdmant poate fi oblinutd, in


baza specializdrilor/programelor de studiu inscrise
pe
diploma/diplomele de absolvire/licenla/master pe
care candidatul le define, iu ,iru airtr. disciplinele
pe
care
cadrul didactic o poate preda conformcentrarizatorurui
i, ,ig"".".
Stagiul de practicd obligatoriu pentru oblinerea
den"nitivaril in invdfdmant are o durata de un an qcolar
(sau ore de predare echivalente no.rn.i de
un an) fiinJ ,n ,iugi, efectiv de predare la catedrd, in
sistemul
nalional de invS!5mdnt preunivers itar, capersonal
didactic calificat conform studiilor absolvite.
candidafii care au inceput activiiatea didacticd in sistemul
de inv6tdm6nt preuniversitar anterior anului
qcolar 2012 - 2013 se pot inscrie la examenin 3 sesiuni, in cel mult 5 ani de la inceperea primului
stagiu de

fiff:T}ff:,|*iJ::1*l#""llijlii,r"*ctivd

ra catedri*

'iut,t

de cadru didactic

iatirrcit,pa,a

i, ,6ryit,r

candida{ii care desftgoard activitate didacticd in sistemul


de invd{dm6nt preuniversitar ?ncep6nd cu anul
- 2013, se pot inscrie la examen, in 3 sesiuni, in cel mult 5 ani de la inceperea primului
stagiu.

scolar 2012

Preciziri privind inscrierile din luna octombrie, an qcolar


2016-2017,pentru definitivarea in invr{rm^nt
Pot depune dosar de inscriere pentru examenur de definitivare
in invrfEm6nt:
a) cadrele didactice care au-iniepu.t activitatea
in anul qcolar 2016-2017,aflate pentru prima oard in situatia
efectudrii stagiului de practicd. inscrierea la examen
se face pentru sesiunea din anul
;;#ffifi;'l'.ir|Jj,,
2018 ; probele etapei eliminatorii se pot susline
in anur q"ourSoti-"zd;;;;;#;

#J in sesiunea 20r8.
b) cadrele didactice care au efectuat stagiul de practicn
,Liu1q9.1, de 1 an qi indeplinesc condi{iile de
inscriere prevrzute, se pot inscrie pentru roirn.u
din anul qJu. zoro- 2017, avdniobligalia de a
susfine toate
probele
examenului in anul gcolar ZOIA_ZO|I.

Probele examenului

Etapa l-eliminatorie
a) sus(inerea a doui inspecfii de specialitate (media
minimd necesard a celor doud inspeclii este g, nu
mai
pulin de 7 fiecare inspeclie);

b) evaluarea portofoliului profesional prevrzut la


art. l0 din Metodologie, realizatpe pacursul unui
semestru (cu respectarea precizrrilor formulate in programa
a. p.ougogie gi eiemente de psihologie gcolard in
vigoare), nota minimd necesard este g;
Etapa a ll-a-jinatd
c) o probr scrisi la specialitate ;i metodica specialitr(ii, suslinuta
in data de 20 aprili e 2017.

aflr

La depunerea dosarelor, candidalii vor completa fiqe de inscriere


conform cu situa(ia in care se
(fiqn de inscriere 1 sau fiEr de inscriere 2- modele ur."e;,
iar tabelele de inaintare se vor completa

separat.
Inscrierea la examenul pentru definitivarea in invdldmdnt
se face la nivelul unitdlii de ?nvdjrm6nt, unde
funclioneazr cadrul didactic in anul qcolar 2016-2017, pe'bazadosarului
de inscriere, care contine urmdtoarele

documente:
L Cerere de inscriere (model anexl);
2' Figa de inscriere l/fiqi de inscriere 2,la examenul national de
definitivare in ?nvd{dm6 nt - prevdzute in anexa,
completatd gi confirmatl de conducerea unitSlii de invdllmant gi
semnatd de candidai;
3' Copii ale actelor de studii inbaza cdrora se face ?nsirierea lu.*ur.r,
insolite de foaia matricol5/suplimentul
la diplomS, certificate conform ca originalul de cdtre conducerea

unitdliide inv6ldm6nq
cu originalul de cdtre conducerea urita6 o. inrala.nant, din care
sd rezulte
indeplinirea condiJiilor -conform
legale privind abiolvirea.programului de pregdtire psihopedagogicd
qi metodicd;
5' copii certificate gonform cu originalul de catre conduclrea unitilii a'" ir"rai"*ant,
ale urmdtoarelor
documente: decizia de tepartizate pe post, buletin/carte de identitate,
certificat de nagtere, document privind

4' Document certificat

schimbarea numelui;

6' Adeverinfd privind calificativul Bine


care sustin proba scrisl in2016-2017.

sau

Foarte bine acordatpentru anul gcolar precedent, pentru candida(ii

Dosarele cadrelor didactice care indeplinesc

condiliile legale de inscriere, vor fi transmise la


inspectoratul qcolar prin delegati ai conducerilor unitdlilor de invdldmant,
in perioada prevdzutd,in graficul din
anexd' Conducerile unitrfilor de invrtimint rrspund de corectitudinea
datelor transmise gi de legalitatea
actelor predate.
Completarea dosarelor
Dosarele candida{ilor care sus{in examenul in anul scolar 2016-2017
, se comple teazd in perioada
31'03-10'04'2017' unitatile de invd{5m6nt transmit inspectorului pentru
dezvoltarea resursei umane, in vederea
completdrii dosarelor candidalilor, urmltoarele documente:
1' Procesele-verbale gentru inspecliile de specialitate, in copie, certificate
conform cu originalul de cdtre
conducerea unitSlii/unitdtilor de invd!5m6nt in care s-au desfagurat
inspecliile, impreund cu fiqele de evaluare a
activitdtii didactice in cadrul inspectiei, anexate;
2' Adeverinla privind nota obfinutd de candidat la evaluarea portofoliului
profesional;
3' Adeverintd din care sd rezulte vechimea de predare eiectivd la catedrd, .u
didactic

a)

f.r.onut

candidatului.

calificat, a

b) Dosarele candida(ilor inscriEi pentru sesiunea 2017-2018 se completeazilin


perioada 5-9 iunie
2017 cu urmltoarele documente:
l'Procesele-verbale pentru inspec{iile de specialitate (acolo
unde au avut loc), in copie, certificate
conform cu originalul de cdtre conducerea unitalii/unitalilor de invd!6mdnt
in care s-au desfEgurat
inspecfiile, impreund cu figele de evaluare a activitalii didactice
in cadrul inspecfiei, anexate;
2' Adeverinfa privind nota obfinutd de candidat la evaluarea portofoliului profesional
(acolo unde a
avut loc);

:t:J*:::t:::ti:"*l

:yt

rului nalional de.definitivare in invdldmanr


u..'t.i p.ou.;

se

pot prezentaqi cadrete didactice

.;i;';;;;;il; ffffiH1,'tl'ffi;,'fi:

*.:flfl,:i::::j":,:,:11*,.1?,j"ji.!'1!ry'aii
indeplinirii cumulative a condiliilor de prezentare ra examen..
.rurur de
LIE definitivare
r"rEltilluvarc in
ln invdldmdnt
Invalamanl
f9_t1 linimr de promovare a examenului
(NI1+NI2+NP+7NS)/10
(inspectie 1+inspec{ie 2*portofotiu+7 proba scrisr)/I0.

este

Inspector qcolar

Prof.

r!

Prof. dr. Cristian C

o
o

r;colar pentru dezvoltarea resursei umane,


. Valeria Leonte

,{/'"'4

8 gi se calculeazd:

Anexa

CALENDARUL

prelurrii dosarelor pentru inscrierea la examenul de definitivare in


invlflmAnt
octombrie 2016- 2017

Ma4i4 octombrie 2016, orele 9.00-15J0

Zona Y atr a Domei, Zona

Miercuri, 5 octombrie 2016, oretEl.OG t S-00


Joi, 6 octombrie2016, orele 9.00-15.00

C6mp@

Gura Humorului

Zona Suceav a, Zona Fdlticeni


Zona Rdddu{i, Zona Siret

TABEL NOMINAL
cuprinzind personalul didactic inscris pentru ob(inerea definitivlrii in
invl(Im6nt
an gcolar 2016-2017 (cadrele didactice care au intrat in ii.te. inainte
de anul qcolar 2016-2017)
Numele giprenumele
cadrului didactic

Unitatea de invdJdm6nt
la care functioneazd gi
localitatea

Director,

Vechimea c alificatd, la
catedrd la data inscrierii

Inspector gcolar,

Am predat,

Am preluat,

TABEL NOMINAL
cuprinzand personalul aja19!ic inscris pentru ob(inerea definitivlrii
in invl(im6nt
an qcolar 2017-2018(cadrele didactice care au intrai in sistem
in anul qcolar 2016-2017)
Numele gi prenumele
cadrului didactic

Director,

Am predat,

Unitatea de invlldmAnt
la care functioneazd qi
localitatea

Vechimea calificatd, la
catedrd la data inscrierii

Inspector gcolar

Am preluat,

cerere de inscriere la examenul pentru oblinerea definitivarii in invdfdmant,


sesiune a2ol7l20lg

Domnule Inspector $colar General,


Subsemnatul(a)
(numele, iniliala tatdlui, prenumele, -

la

(**)

"r.,

*;us"rfei

(denumirea unita{ii de invd}Imdnt)

absolvent/d a

promolia

specializarea

vE rog sd-mi aprobali inscrierea la

sesiunea

examenul de acordare a definitivlrii

in invl{dm6nt,

la specializarea

Mentionez cI in anul gcolar

am in incadrare urmdtoarele discipline:

Candidatul igi asumd .dsprrrde.

Date de contact candidat:

Data

Domnului

*x

Semnltura candidatului

lntprrto

Educatoare, invif5tor, maistru- instructor, antrenor,


cadru didactic medical, invd(rtor itinerant,
institutor, profesor pentru inv5fdmantul pregcolar, profesor
pentru invd]imdntul primar, profesor.

Unitatea de invll5m6nt

INSPECTORATUL $COLAR
La data inscrierii pentru suslinerea probelor etapei eliminatorii
oin cadrul
examenului de definitivare in invd{dm6nt,

Judelul......

are o vechime efectivd in


activitatea de predare de .............. Iuni............., zile*).
Inspector gcolar general adjunct

candidatul(a)

Nr............din.

Numele gi prenumele
Semnitura...

Inspector qcolar pentru dezvoltarea resursei umane


Numele qi prenumele
Semnitura...

Consilier juridic

Numele

qi prenumele

Semndtura.

Fr$A DE iNscRrnns r

la examenul na(ional de definitivare in inviflmint


pentru candidafii aflafi pentru prima oard in situafia
efectuirii stagiului de practicr
a

in

candidatului..........

anur

9:T:?:l;111;

(sesiunea)

n:':;f#i:l::

Institulia/ Instituliile de ?nvdtdmdnt absolvit5/ absolvite

:::,uscu,e)
:

Total vechime in activitatea


Functia didacticd

In anul gcolar ........... este incadrat la unitatea noastrd in func1ia


didacticd de**) ..................., pe postul/catedra
.., cu normd

intreagd,/

ore pe sdptdmdnd.

Director,

^_1Data

Numele/prenumele/semnltura

@predareinspecialitate,deladatainceperiistagiuluilacatedr5p6ndladata

inscrierii.
**)Educatoare, invd{5tor,
maistru-instructor, antrenor, cadru didactic medical, invaldtor-itinerant,
institutor,
profesor pentru invdldmdntul
pregcolar, profesor pentru invdlamdntul primar,

p.of.ro..

'--

Unitatea de

invl([m0nt

INSPECTO*""
La data suslinerii examenurui de definitivare in invd{rm6nt,
candidatur(a)
are o vechime efectivd in activitatea de

predare de ..............Iuni ............., zilex).

JudeluI..

fnspector qcolar general adjunct


Numele ;iprenumele

Nr............din

Semndtura...

Inspector qcolar pentru dezvoltarea resursei umane


Numele ;i prenumele
Semndtura...

Consilier juridic
Numele Ei prenumele
Semndtura...

a candidatului

in anul
(sesiunea)

rr$ADE iNSCRlrnB z
la examenul na(ional de definitivare in inv5fimint
pentru candida(ii care sus{in proba scrisi in
sesiunea curentr
(numele, initiala tat6lui, prenumele _ cu majuscule)
la disciplina de examen

sesiunea a II-a

carnetul de
invdtdmdnt
Unitatea de
invSldmdnt

Total vechime in aciivitatea

Functia didacticd

didacticS*)

In anul gcolar ........... este incadrat la unitatea noastri


in functia didacticd de**) .........

.., cu norm6 intreagd"/


ore pe sdptdmdnd.
Candidatul solicitd traducerea subiectelor in limba

Director,

Data

pe postul/catedra

,......

Numele/prenumele/semndtura

ffie.predareinspecialitate,deladatainceperiistagiuluilacatedr5p6ndladatade3l
august a anului in care se sustine proba smis6.

**)Educatoare' invd{6tor,
maistru-instructor, antrenor, cadru didactic medicaf
invd}dtor-itinerant, institutor,
profesor pentru invdtdmdntul pregcorar,
profesor pentru invdldmdntul primar, profesor.

Anexa
GRILA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI
PROFESIONAL PERSONAL
CONTTNUT

PORroFoLru

BAREMDE
EVALUARE (PUNCTAJ

DATE PERSONALE

Proiecte didactice lmrnimlil pentru


diferite tinuri de lectiil

DOCUMENTE ST-IPORT

Resurse didactice aaapt te


FiSe de

lucru (pe niv"t

de

nirelrtii

perfodnla

, culegeri, texte, testj,

gfljli,

NOTA FINALA POR

EVALUATORI,
Nume gi

prenume

CANDIDAT,
Func{ie

SemnIturI

Nume qi prenume Semn5turI