Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE VOEVIDCA”


STR. CALEA BUCOVINEI, NR. 206, 725100, CÂMPULUNG MOLDOVENESC
TEL./FAX: +40 230 312612, E-mail: georgevoevidca@yahoo.com; www.sc2gvoevidca.ro

Şcoala Gimnazială ,,George Voevidca” Inspectoratul Școlar Județean Suceava


Câmpulung Moldovenesc
Nr__________din___________________ Nr__________din___________________

Avizat, Avizat,
Director, prof. Lăcrămioara Băcanu Inspector Școlar General, prof. Gheorghe
Lazăr

Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Primăria Municipiului Câmpulung


Suceava Moldovenesc
Nr__________din___________________ Nr__________din___________________

Avizat, Avizat,
Director, prof. Elena Manuela David Primar, Inginer Mihăiță Negură

CONFERINŢA INTERNAȚIONALĂ

„MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI MODERNE”


23 MAI 2018
EDIȚIA I

ORGANIZATOR: ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE VOEVIDCA”


CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Motto: „Diversele tipuri de învăţământ trebuie să includă atât educaţia convenţională, care se
concentrează mai mult asupra ideilor abstracte şi conceptualizării, cât şi abordări care să alterneze
şcoala cu experienţe de muncă, astfel încât să stimuleze noi înclinaţii şi aptitudini”
Maria Montessori

1
ARGUMENT:
Aplicarea metodelor moderne, activ-participative, constituie paradigma actualului sistem
educațional românesc care vine să înlocuiască, într-un ritm tot mai accelerat, strategiile educaționale
tradiționale. Învățământul centrat pe elev constituie sintagma întregului demers educațional actual, iar
strategiile didactice își reconsideră principiile, metodele, mijloacele și metodologiile de lucru, adaptându-
se noilor cerințe. Aceste schimbări nu sunt altceva decât o reflectare a dinamicii societății contemporane
particularizată pentru un anumit sistem sau societate care traversează în zilele noastre transformări
profunde în toate domeniile, impunând modele noi de dezvoltare fundamentate pe achizițiile științifice
existente, dar reclamă strategii noi de abordare, susținute de principii adecvate și metode moderne de
lucru.
Această conferință se adresează tuturor cadrelor didactice, didactice auxiliare, psihologilor,
consilierilor şcolari și specialiștilor din domeniu care permit, sprijină şi integrează în mod creator, în
procesul instructiv-educativ a complementarităţii educaţiei formale - nonformale. Activitatea se
adresează dascălilor ce doresc să-şi pună în valoare implicarea didactică pentru a împărtăşi din
experienţa acumulată, celor pe care-i caracterizează flexibilitatea şi capacitate de adaptabilitate, tactul
si talentul pedagogic, voinţa şi ambiţia de a înlătura conservatorismul, plafonarea şi rutina şi de a
îmbina armonios metodele clasice cu cele moderne, îndrăzneţe, în crearea unui învăţământ care să-l
înveţe pe elev să înveţe, pregătindu-l pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. Conferința promovează
munca complexă a dascălilor care valorifică potenţialul fiecărui elev, care îşi asumă responsabilitatea
unei educaţii adecvate să ofere răspunsuri pentru nevoile unor elevi reali, ce vor trăi o viaţă reală,
într-o societate reală.
Se urmărește în același timp continuarea activităților de diseminare și valorificare a
experienței cadrelor didactice implicate în proiecte europene sau în proiecte educative școlare și
extrașcolare cu impact la nivel local, județean, național și internațional.

SCOP:
Conferința va constitui atât un bun prilej pentru promovarea și diseminarea unor abordări
diverse ale activităților didactice, cât și o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune practici
între profesori de diferite discipline, valorificarea experiențelor dobândite de instituții educaționale
române și europene prin intermediul proiectelor de parteneriat european și se va centra, prioritar, pe
creativitatea şi experienţa didactică, stimulând împărtăşirea metodelor şi mijloacelor moderne de
predare folosite în procesul educativ actual.

OBIECTIVE:
 schimburi de experienţe şi bune practici cu reprezentanţi ai altor instituţii educaţionale,
participanţi la conferinţă, în vederea utilizării lor în activităţile educative;
 diseminarea de informaţii referitoare la educaţia europeană și valorile pe care aceasta le
promovează, evidențiate în cadrul întâlnirilor de proiect şi ale activităţilor de proiect la nivelul
fiecărei instituţii partenere;
 valorificarea experienţelor dobândite de instituţiile partenere ale proiectului multilateral
Erasmus+ ”Erdkinder – Montessori for Adolescents” până în acest moment;

2
 realizarea de workshopuri şi dezbateri pe tematica acestei conferinţe.

LOCUL DE DESFĂȘURARE:
 Școala Gimnazială „George Voevidca”, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

GRUPUL ŢINTĂ:
 cadre didactice din învăţământul preuniversitar din România și din țările partenere (Polonia,
Austria, Republica Cehă, Grecia și Turcia);
 specialişti în educaţie (inspectori şcolari, metodişti, formatori, mentori);
 reprezentanți ai unor ONG-uri și organisme implicate în educația copiilor și a adulților.

PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ ”Erdkinder – Montessori for


Adolescents”:
 CDBWMS Children’s House Sp. z o. o. (Ltd.), Varșovia, Polonia;
 Montessori-Initiative Viena, Austria;
 Gymnázium Duhovka s.r.o., Praga, Republica Cehă.
 Școala Gimnazială ”George Voevidca”, Câmpulung Moldovenesc, Romania;
 Platon M.E.P.E., Ganochora, Grecia;
 Mesleki Teknik Ortaöğretim, Nevșehir, Turcia;

PARTENERI JUDEŢENI:
 Inspectoratul Școlar Județean, Suceava;
 Casa Corpului Didactic ”George Tofan”, Suceava;
 Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc;
 Asociația Young Ambassadors.

PARTENERI MEDIA:
 Cotidianul local „Crai Nou”, Suceava;
 Cotidianul local „Monitorul de Suceava”;
 Televiziunea Intermedia, Suceava;
 Radio FM Câmpulung Moldovenesc.

REZULTATE:
 valorizarea și valorificarea experiențelor didactice deosebite ale cadrelor didactice din diverse
sisteme de învățământ europene;
 realizarea unei broșuri și DVD cu ISBN care va cuprinde toate materialele prezentate în
cadrul conferinței.

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE, DISEMINARE, MEDIATIZARE:


Activitățile conferinței vor fi mediatizate și diseminate pe site-ul școlii, pe platforme și site-uri din
domeniul educației. De asemenea, activitățile conferinței internaționale vor fi mediatizate prin

3
intermediul mass-media, articole naționale și internaționale. Mediatizarea și diseminarea activităților
conferinței vor fi realizate și de către echipa de coordonare a conferinței prin toate mijloacele de
informare.

PROGRAMUL CONFERINŢEI:

DATA DESFĂȘURĂRII: 23 mai 2018


LOCUL: Şcoala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.
 Primirea invitaţilor şi înregistrarea participanţilor: 9:30-10:00
 Alocuţiuni ale reprezentanţilor instituţiilor partenere: 10:00-11:00
 Prezentări în plen 11:10-14:00
 Concluzii 14:30-15:00.

SECȚIUNEA I: ,,Tradițional şi modern în demersul didactic şi în practica educațională


actuală”.
Se adresează cadrelor didactice. Lucrările trebuie să vizeze următoarele obiective:
- crearea unor structuri noi de predare-învățare-evaluare, în domeniul disciplinei dvs.;
- redimensionarea variantei tradiționale de lecție, conform noilor cerințe educaționale: respectarea
principiului inter- şi trandisciplinarității, deschiderea spre inovare şi cercetare prin Studiile de caz sau
Proiectele tematice individuale sau de grup etc.;
- valorificarea particularităților educatorului şi ale educabilului în actul de predare-învățare.

SECȚIUNEA II: ,,Rolul formativ şi impactul educativ al activităților extraşcolare”.


Se adresează cadrelor didactice. Lucrările trebuie să vizeze proiecte şi parteneriate
coordonate de cadre didactice, în care au fost implicați elevi, dar mai ales trebuie evidențiat impactul
educativ obținut la încheierea proiectului/parteneriatului.

SECȚIUNEA III: ,,Școala – fereastra deschisă către viitor”


Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII şi are următoarele secțiuni:
1. eseu/poezie ( lucrarea se va încadra în limita unei pagini format A4)
2. desen/colaj (fiecare elev poate participa cu cel mult două desene/colaje)
3. fotografie (fiecare elev poate participa cu cel mult 2 fotografii)
4. film (fiecare elev poate participa cu un singur film cu o durată de 3-5 minute)
Subiectul este la libera alegere a elevilor, dar se recomandă ca ele să reflecte aspecte din viața
de elev din cadrul şcolii sau din cadrul activităților extraşcolare, relațiile cu colegii sau profesorii etc.
Lucrările din cadrul secțiunilor eseu – poezie, fotografie şi film vor fi expediate în variantă
electronică pe adresa de e-mail: sc2gvoevidca@yahoo.com, specificându-se secțiunea: eseu, poezie,
fotografie, film şi vor fi însoțite de fişa de participare.
Desenele vor fi trimise numai prin poştă, pe adresa: Școala Gimnazială “George Voevidca”,
str. Calea Bucovinei, nr. 206, cod poştal 725100, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava,
împreună cu fişa de participare. Fiecare desen va avea notat pe verso, cu majuscule, citeț, în colțul

4
din dreapta jos: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, județul, numele
şi prenumele cadrului didactic îndrumător ( lucrările care nu vor respecta criteriile nu vor intra în
concurs). Pe plic notați: Pentru concursul „Școala-fereastra deschisă către viitorul meu”.
Lucrările elevilor înscrişi în concurs nu se returnează.
În urma jurizării se vor acorda pentru fiecare secțiune Premiile I, II, III şi Mențiune pentru
elevi şi profesorii coordonatori, iar elevilor ale căror lucrări nu vor fi premiate li se vor acorda
Diplome de participare. Nu se vor acorda premii materiale. Diplomele vor fi trimise prin poştă, până
la data de 05. 06.2018 (data poștei).

REGULAMENT DE PARTICIPARE

1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR:
- înscrierea se face prin e-mail, până la data de 15 mai 2018, persoană de contact: prof.
Lăcrămioara Băcanu, e-mail: sc2gvoevidca@yahoo.com, pe baza formularului de înscriere
completat, ataşat în anexă și a lucrării în format electronic.
- formularul de înscriere, contractul de sponsorizare (scanat), copie (scanată) a chitanţei de
achitare a sumei de sponsorizare şi lucrarea propriu-zisă se vor trimite simultan, dar ca documente
separate, urmând ca fiecare expeditor să primească prin e-mail confirmare.
- lucrarea trimisă trebuie să aibă un singur autor și nu se acceptă fotografii inserate în
conținutul lucrării.
- participarea la conferință presupune și implicare în calitate de sponsor, pentru acoperirea
cheltuielilor manifestării, care includ: mapa conferinței, materialele promoționale, cartea cu
articolele publicate cu ISBN, diploma de participare personalizată, cuprinzând numele
participantului, titlul lucrării, proiectul pe care îl valorifică.
Participanții vor sponsoriza manifestarea cu suma de 40 RON, în baza contractului de
sponsorizare, anexă la prezentul document.
Suma se va depune, până la data de 15 mai 2018, în contul:

Şcoala Gimnazială ,,George Voevidca"


BRD-GSC Agenţia Câmpulung Moldovenesc
Adresa sucursalei/băncii: str. Piaţa Arboroasa nr.1, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
Codul IBAN: RO41BRDE340SV38075663400
Codul BIC (SWIFT): BRDEROBU
Pentru conferința internațională ,, Managementul educației moderne”
NOTĂ: Lucrările trimise după data de 15 mai 2018 nu vor fi luate în considerare pentru
publicare.

2. REDACTAREA LUCRĂRILOR:
 lucrările vor fi redactate în format electronic, folosind un editor de text, de tip Microsoft
Office Word 2003/2007/2010, pe pagină A4, cu margini egale de 20 mm, text aliniat justify,
font Times New Roman, corp de literă 12, la un rând;

5
 margini stânga-dreapta - 2,5 cm; sus-jos - 2 cm
 diacritice (condiţie obligatorie);
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold), centrat;
 autorul şi instituţia - vor fi scrise la un rând sub titlu, pe două rânduri, după cum urmează: pe
primul rând, funcţia, numele şi prenumele (prof./înv., nume de familie și prenume); pe al
doilea rând – unitatea de învăţământ cu personalitate juridică şi structura; redactarea: Times
New Roman 12, dreapta (fără bold);
 la două rânduri sub autor, se inserează un rezumat în limba engleză, de 7-10 rânduri.
 la două rânduri de rezumat se începe scrierea textului (Times New Roman 12);
 lungimea textului va fi de 2-4 pagini, format A4;
 conținutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu grad de interes ridicat din tematica propusă,
să aibă originalitate, să cuprindă experiențe personale și să respecte legislația în vigoare
privind drepturile de autor;
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor,
titlul lucrării, editura, oraşul, anul, pagina;
 se admit maxim 2 autori pentru o lucrare, care vor plăti taxa individual;
 nu sunt admise fotografii;
 participanții care doresc să evidențieze relevanța activităților desfășurate prin imagini și
fotografii pot trimite și o prezentare Power Point cu maximum 4 slide-uri. Acestea vor fi
inserate într-o prezentare generală, care se va derula pe durata conferinței;
 se acceptă și participare indirectă, cu trimiterea lucrării, a prezentării PPT, a formularului și
a contractului de sponsorizare.

Notă: Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă normele de


tehnoredactare de mai sus și legea drepturilor de autor.

Comitetul de organizare:
- prof. Lăcrămioara Băcanu – director
- prof. Petronela Năstase – director adjunct
- prof. Oltea Nistor
- prof. Georgeta Anca Tudose
- prof. Daniela Stanciu
- prof. Marcela Norocel
- prof. în înv. primar Anca Sfarghiu Luminița
- prof. în înv. primar Anca Călinescu
- educatoare Andrea Erzsebet Smadici

Persoană de contact:
- prof. Lăcrămioara Băcanu, tel. 0754302359, email: sc2gvoevidca@yahoo.com

6
Contract de sponsorizare

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE


Prezentul Contract de sponsorizare, se încheie între:
Art.1 – Școala Gimnazială ,,George Voevidca”, cu sediul în Câmpulung Moldovenesc, str. Calea
Bucovinei nr. 206, reprezentată prin prof. Lăcrămioara Băcanu, în calitate de director
şi
Profesor……………………………………, de la (instituția) ............................................., din
localitatea……..…………………….str. ................. nr. ....., în calitate de PARTICIPANT la
Conferința Internațională ” MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI MODERNE”, desfășurată la data de
23 mai 2018.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de către
dl/d-na ..............................................................care ajută la îndeplinirea obiectivelor conferinței.

CAP. III. TERMENUL CONTRACTULUI


Art. 3. Prezentul contract se încheie pentru intervalul de timp în care se desfășoară lucrările conferinței
şi intră în vigoare de la data semnării lui.

CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE


Art. 4. Școala Gimnazială ,,George Voevidca” are obligaţia de a folosi mijloacele financiare ce
constituie obiectul prezentului contract numai în scopul menţionat în Capitolul II, articolul 2.
Art. 5. Dl/d-na profesor ……………………………………………….are obligaţia de a depune în
contul Școlii Gimnaziale ,,George Voevidca” nr. RO41BRDE340SV38075663400, deschis la BRD-
GSC Agenţia Câmpulung Moldovenesc, cod BIC/SWIFT: BRDEROBU, mijloacele financiare ce
constituie obiectul sponsorizării.

CAP. V. LITIGII
Art. 6. Litigiile decurgând din interpretarea şi executarea prezentului contract, vor fi soluţionate de
către părţi pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor
judecătoreşti competente.

CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE


Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți.
Art. 8. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ................, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Numele și prenumele sponsorului Beneficiar: Școala Gimnazială ,,George Voevidca”


…………………………………………….. Reprezentant legal,
Semnătura……………………………….. director, prof. Lăcrămioara Băcanu

7
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE VOEVIDCA”
STR. CALEA BUCOVINEI, NR. 206, 725100, CÂMPULUNG MOLDOVENESC
TEL./FAX: +40 230 312612, E-mail: georgevoevidca@yahoo.com; www.sc2gvoevidca.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC


Conferința Internațională ,,Managementul educației moderne”
Ediția a I-a, 23 mai 2018

Nume şi prenumele cadrul didactic: ............................................................................…….. .....


Date de contact: e-mail: ………………………………...............................................................
Tel. fix.: ............................................................ mobil …………………………………………....
Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică: ………………………………………………..
Structura …………………………………………………………………....................................
Localitatea: .......................................... Județul: ............................................................................
Adresa pentru corespondenţă (precizaţi, obligatoriu, codul poştal!):……………........................
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Titlul lucrării:
……………………………………………………………...................................................
Număr de pagini ……………………………....................................................……
Prezentare PPT: DA NU
Titlul proiectului european:

……………………………………………………………...................................................

Participare directă Participare indirectă (numai cu lucrare):

Data trimiterii prin e-mail-ul simpozionului, a documentelor (lucrarea, formularul de înscriere,


contract de sponsorizare semnat și scanat şi chitanţa scanată) ........................................................

8
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE VOEVIDCA”
STR. CALEA BUCOVINEI, NR. 206, 725100, CÂMPULUNG MOLDOVENESC
TEL./FAX: +40 230 312612, E-mail: georgevoevidca@yahoo.com; www.sc2gvoevidca.ro

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ELEV


Conferința Internațională ,,Managementul educației moderne”
Ediția a I-a, 23 mai 2018

Numele .................................................... Prenumele .......................................................................


Clasa................................
Instituția: ............................................................................................................................................
Adresa unității școlare (localitate, stradă, nr, județ, cod poștal):
...........................................................................................................................................................
Telefon....................................................Fax......................................................................................
Email:.................................................................................................................................................

Cadru didactic îndrumător:................................................................................................................


e-mail.......................................................... telefon............................................................................

NUMELE ...................................................PRENUMELE .................................................................


E-MAIL ................................................................................................................................................

Titlul lucrării .......................................................................................................................................


Secțiunea.............................................................................................................................................
Alte informații pe care le considerați necesare ....................................................................................
................................................................................................................................................................

Data, Semnătura,

9
Şcoala Gimnazială ”George Voevidca” Şcoala/Grădinița
Str. Calea Bucovinei, Nr. 206 Str………………. ..............Nr…..
Jud. Suceava Jud. .................................................
Tel/fax +40230312612 Tel/Fax……………………………..
E-mail:georgevoevidca@yahoo.com E-mail:
Nr. ............. din ...................... Nr. .............. din ............................

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Conferinței Internaţionale “Managementul educației moderne”
Câmpulung Moldovenesc, Ediţia I – 23 mai 2018

Încheiat astăzi, ……………… între:

Şcoala Gimnazială ”George Voevidca”, reprezentată de prof. Băcanu Lăcrămioara, în


calitate de director, prof. Năstase Petronela, în calitate de director adjunct, prof. Nistor Oltea, prof.
Tudose Georgeta-Anca, prof. Stanciu Daniela, prof. Norocel Marcela, prof. în înv. primar Anca
Sfarghiu Luminița, prof. în înv. primar Anca Călinescu, educatoare Andrea Erzsebet Smadici în
calitate de organizatori ai Conferinței Internaţionale “Managementul educației moderne”,
Câmpulung Moldovenesc, Ediţia I – 23 mai 2018

Și

Şcoala/Grădiniţa...............................................................,reprezentată de .....................................
....................................., în calitate de director şi .....................................................................în calitate
de participant la Conferința Internaţională “Managementul educației moderne” Câmpulung
Moldovenesc, Ediţia I – 23 mai 2018.

Durata: an şcolar 2017-2018.


Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să informeze şcolile despre organizarea conferinței;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele conferinței şi ale concursului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să participe cu lucrări care abordează tema conferinței;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare .
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
regulamentului.

Şcoala Gimnazială ”George Voevidca” Şcoala /Grădiniţa………………..............


Director, Director,
Prof. Băcanu Lăcrămioara ...............................................................

10