Sunteți pe pagina 1din 10
¢) 6x ‘ © Investeste in oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ~ 2013 Axa prioritar8 2 ,Corelarea invatérii pe tot parcursul vietii cu piata muncil” Domeniul major de interventie 2.1 ,Tranzitia de la scoalé la viata activa” Titlul proiectului ,,Convergenta pregatirii universitare cu viata activa” Numérul de identificare al contractului POSDRU/7/2.1/S/1 MONITORIZAREA ACTIVITATILOR DESFASURATE iN CADRUL PROIECTULUI PROIECTULUI »CONVERGENTA PREGATIRII UNIVERSITARE CU VIATA ACTIVA” Principalul scop al procesului de monitorizare realizat in cadrul proiectulul ,Convergenta pregatirii universitare cu viata activi” a fost analiza fazei de implementare pentru identificarea posibilelor deviatii de la scopurile stabilite initial. Monitorizarea a asigurat colectarea informatillor si a datelor statistice si a utilizat indicatori relevanti si msurabill prin intermediul cSrora s-a putut urmari procesul implementarii. Prin intermediul procesulul de monitorizare a proiectului, s-au obtinut informatii cu privire ta: © Modul in care resursele alocate si servicille furnizate si-au atins tinta. Q Eventualele schimbéri socio-economice care ar rezulta in urma implementarii proiectului. © Concordanta actiunilor intreprinse pentru implementarea prolectului cu standardele si reglementarile existente. Monitorizarea, ca activitate si proces de colectare periodic’ si analizi a informatiilor in vederea evaluarii stadiului de implementare a proiectului, @ inclus pregatirea culegerii datelor in vederea elaborarii rapoartelor de evaluare intermediare. Rezultatul imediat a constat in elaborarea machetei informationale cu documentele de lucru pe actorii-participanti in proiect. De asemenea, in luna a 8-a de implementare a proiectului a fost elaborat un Ghid de monitorizare si evaluare. Acesta a reunit informatii despre fundamentarea proceselor de monitorizare $i evaluare, metode de colectare a informatillor, de monitorizare si evaluare, precum si conceperea si implementarea sistemului de indicatori de monitorizare si evaluare (semnificatia si caracteristicile indicatorilor, tipologia indicatorilor de monitorizare si evaluare). tN Convergenta pregiti! universtare ROMANIA Raenialscaa sent Fi seu, UNIVERSITATEA BABES-BOLYAT CLUI-NAPOCA posonu/n/aa/s/a Sir tal Kogecean, ae, 400084 Cus. Napoce nyesteste in Pron coat an Faas Socal uapan el (0) 40 264 40 33.008 9248 re roe aurselr Umane 2007-2013 nal: aginst cnn OAMENI bwin Programa Gperstone! Sectoral Denatarea Fox 40 360 40.53.99 Pag. 1/10 mn © & © Monitorizarea implementarii proiectului ,Convergenta pregatirii universitare cu viata activa” a fost realizat pe urmatoarele palie 1. Monitorizarea acti Tinand cont de rolul major pe care il joac’ tutorii de practic’ pe parcursul derularil stagiilor cu studentil si de necesitatea ca activitatea acestora si se desfasoare la cele mai inalte standarde profesionale, expertii coordonatori al stagillor de practic’ si responsabilii de practic’ au aplicat © serie de instrumente standard in monitorizarea activitatii acestora: Fisa de evaluare a activitatit tutoriale pe parcursul stagiilor de practic, Raportul de monitorizare a activitatii tutoriale Ja nivel de specializare si Raportul de monitorizare a activit3tii tutoriale la nivel de facultate. + Fisele de evaluare a activitéti tutoriale au fost utilizate pentru analiza constant a implic&rii tutorilor in activit&tile de practicé. Acestea au urmarit evaluarea interactiunil cu studentii (explicarea regulilor i cerintelor pentru buna desfasurare a activitatilor de practic’, comunicarea cu studentii etc.) si a modului in care a fost facilitat dezvoltarea competentelor profesionale ale acestora (dezvoltarea capacitatilor profesionale ale practicantilor, promovarea profesiei pentru care studentii se formeaza etc.). + La randul lor, rapoartele de monitorizare a activitatii tutoriale la nivel de specializare $i de facultate au determinat receptivitatea companiilor/institutlilor partenere de practic’ fat& de organizarea stagiilor de practic’, modalit8tile prin care tutorli de practicd au facilitat integrarea studentilor in colectivele din cadrul companiilor/institutiilor de practic’, m&sura in care tutorii au asistat in mod direct studentii pe parcursul efectuarii stagiului de practic’, principalele probleme aparute, principalele propuneri venite partea tutorilor de practic’ pentru imbunatdtirea stagiilor de practic’, precum si fezabilitatea continuarii parteneriatului de practic& dintre Universitatea Babes-Bolyai si companiile / institutille partenere in absenta remuner&rii tutorilor. 2. Monitorizarea activitatii de asistare, orientare si consiliere in cariera in perioada de implementare a proiectului, s-a monitorizat modul in care s-a realizat identificarea studentilor care au avut nevoie de asistare in participarea la stagii de practica Identificarea s-a realizat prin intermediul transmiterii invitatie’ de participare la programul de asistare si orientare si prin intermediul chestionarului de analiza a nevoilor participantilor la practice, care a inclus 0 intrebare menit& s& identifice studentii care consider’ c& necesita sprijin suplimentar in vederea participarii la stagiile de practic’. Pe baza acestuia, a fost elaborat8 0 listS a studentilor care doresc s& participe la sedinte individuale de orientare si consiliere in carier’. S-a monitorizat in egal masura identificarea si preg’tirea urmatoarelor instrumente de lucru: modelul RIASEC (Mode! RIASEC), teste de orientare in cariera si interese vocationale (Model chestionar de interese vocationale), plan de dezvoltare a carlerei (Model plan dezvoltare cariera), instructiuni de elaborare a CV-ului (Jnstructiuni completare CV), profile ocupationale ‘St. Mihai KogBiniceany,n. 1, 400064 Cuy-opoce fe \L EUROPEAN. Inyesteste in Prot aon and Sac open see a0 6a Shes ek OAMENI Pn rearecursr mane 20072013 mai: Saoinectia@emalam Pag. 2/10 ” & care s& furnizeze informatli referitoare la continutul anumitor ocupatii (Profile ocupationale), figa decizii in carier’ (Fisa decizii cariera). Programul de asistare dezvoltat pe baza acestora a fost pus la dispozitia studentilor atat in cadrul intalnirilor organizatorice, cat si in cadrul unor sedinte individuale de orientare, asistare si consiliere in cariera. Asistarea realizata in cadrul intalnirilor de organizare s-a asigurat de catre expertii si responsabilii de practica de la facultati, fiind monitorizat continu, pe parcursul implement&rii proiectului. Programul de asistare a inclus furnizarea de informatii cu privire la activitatile proiectului, strategii de pregatire in vederea participarii la practic’, dezvoltarea personala a studentilor, discutii despre adecvarea caracteristicilor firmelor la nevoile si asteptrile studentilor, criterii de optiune pentru o anumitd firma, pregitirea CV-ulul, pregatirea scrisorli de intentie. Pe lang’ aceste intélniri de grup, in functie de nevoile individuale, studentii au putut participa la sedinte Individuale de consiliere in carier’ (Fisa tematici program consiliere). In cadrul sedintelor de consiliere s-au implementat tehnici de management al carierei care, in concordanta cu necesitatile fiecarul student consiliat, au la baza urmatoarele instrumente si metode: discutii pe marginea modelului RIASEC, pregitirea scrisorii de intentie, tehnici de prezentare la interviul de angajare, profile ocupationale care s8 furnizeze informatii referitoare la continutul anumitor ocupatii. in cadrul activit&tii de consiliere studentii din grupul tinté au avut acces s& completeze bateria de teste de evaluare psihologicé individualé CAS, achizitionat& in cadrul proiectulul si care include teste de orientare in cariera si interese vocationale, Pentru monitorizarea activitatii de consiliere s-a elaborat un chestionar de evaluare, Pentru a asigura onestitatea rspunsurilor si feedbackului obtinut, chestionarul de evaluare a fost anonim. Feedbackul pozitiv obtinut din partea studentilor participanti a demonstrat eficienta programului de consiliere de care acestia au beneficiat. Dintre punctele forte indicate de studenti putem indica sprijinul resimtit in procesul de autocunoastere a propriilor calitti si a intereselor vocationale (Raport activitate consiliere). Deoarece in indicarea punctelor de imbundtatit cei mai multi dintre studenti au facut referiri la durata alocat8 sedinfelor, acest lucru a arétat inc’ o dat& c& participantii au perceput activitatea de consiliere ca fiind una util in aceast& etap& a carierei lor. Pornind de la sugestiile date de c&tre participanti remarc&m identificarea activitatii de consiliere ca fiind o resursa de care tofi studentii ar trebui s& beneficieze. 3. Monitorizarea stagiilor de practicd Monitorizarea s-a realizat pe urmatoarele coordonate: 1. Monitorizarea ocuparii numarului de locuri alocate initial facult&tilor (Situatia comparativs a numérului de locuri alocate initial si realizate in final); UUNIVERSITATEA Bain acnn sl ‘St, Mal KogAinceans 1, 400084 Cj Napoca OAMENT “Sage URE Pag. 3/10 me & 9 Finalizarea stagillor de practici de c&tre studentii inscrisi in grupul tint& (Situatie depunere dosare). Monitorizarea finaliz&rii stagiilor de practicé a avut in vedere 6 dimensiuni: \t8 cu ajutorul situatiel centralizator al a stagiilor de practic finantate). 1) Monitorizarea studentilor inscrisi in grupul tit studentilor inscrisi in proiect (Situatia statisti 2) Monitorizarea studentilor beneficiari ai subventiilor de practic prin intermediul situatiei centralizator a studentilor beneficiari ai subventillor de practic’ (Situatia statistic a subventillor acordate, pe facultati). 3) Monitorizarea celor mai bune stagii de practica cu ajutorul a 3 situati a. situatie centralizator a listelor de premii (Situatia statistic’ a premitlor acordate, pe facultiti); b. situatie centralizator privind comisille de concurs (Situatie centralizator privind comisiile de concurs); . situatie centralizator privind lista studentilor inscrisi la concursul de premiere (Situatie centralizator privind lista studentilor inscrisi la concursul de premiere a celor mai bune stagil de practici). 4) Monitorizarea situatiei partenerilor de practic’ cu ajutorul situatiel centralizator privind institutiile partenere la care si-au desfasurat studentii stagille de practic& (Lista partenerilor si tutorilor de practic3), (Situatie statistic3 parteneri si tutori de practicé). 5) Monitorizarea situatiel responsabililor de practic’ cu ajutorul situatie’ centralizator privind responsabilii de practicd (List8 plat responsabili). 6) Monitorizarea situatiei tutorilor de practic& cu ajutorul situatie/ centralizator privind tutorii de practic& (List& plats tutor’). 3. Identificarea studentilor care au efectuat in cadrul proiectului mai multe stagii de practic& (Situatie nominal a studentilor care au efectuat mai multe stagii); 4. indeplinirea conditiilor de acordare a subventiilor de practicd (Situatie statistic’ a stagiilor de practic’ finantate); 5. Pentru remunerarea tutorilor de practic’ respectiv responsabililor de practic& verificarea coroborat (incrucisat&) ‘intre centralizatoarele cu studenti pe tutore respectiv centralizatoarele cu studenti pe responsabil cu lista studentilor indrumati de tutori respectiv lista studentilor coordonati de responsabil Listd plata tutori versus Situatie statistic3 a studentilor indrumati de tutori respectiv List plat responsabili versus Situatia statistic a studentilor indrumati de responsabili; - tat COE ger ace lt er ‘Str, Mina KopBincean, me. 2, 400084 Clj-Nopace Pag. 4/10 roo en eee, mages tee Astfel, la nivelul facult&tilor, monitorizarea si evaluarea stagiilor de practic a fost efectuata atat pe parcursul derulrii stagiilor de practic’ (prin monitorizarea continua efectuat& de tutori si consemnata in fisele de evaluare a studentilor de c&tre tutori; prin vizitele de monitorizare efectuate de c&tre responsabilii de practic’), cat si la finalizarea acestora (prin evaluarea studentului de c&tre cadrul didactic). La nivelul echipei de management monitorizarea a constat in verificarea documentatiel aferente deruldrii stagiilor de practicd. in plus, dupa finalizarea stagillor si predarea intregii documentatii, pentru fiecare specializare au fost intocmite Rapoarte privind finalizarea stagillor de practic3. in aceste rapoarte au fost consemnate urmatoarele aspecte: scopul stagiilor de practic’, durata si locatia, numérul studentilor participanti, competentele dobandite de studenti, propuneri de ameliorare a stagillor de practic’, puncte forte ale stagillor de practica. Rapoartele au fost intocmite pe baza portofoliilor de practic’, a fiselor de autoevaluare ale studentilor, a fiselor de evaluare a tutorilor de c&tre studenti, precum si pe baza fiselor de evaluare a studentilor de c&tre tutori, scopul lor fiind acela de a crea o imagine de ansamblu asupra derulSrii stagillor de practic8, precum si de a identifica acele puncte care vor trebui ameliorate pe vitor. Pe parcursul derul&rii stagiilor de practica, fiecare responsabil de practic’ a avut obligatia de a efectua cel putin o vizits de monitorizare in fiecare locatie de derulare a stagitlor de practic3, ocazle cu care a intocmit Fisa vizitei de monitorizare, care constituie un instrument de evaluare a activitatii studentului pe parcursul stagillor. in timpul stagiilor fiecare student a descris detaliat activitatea efectuata, completénd Caietu! de practicé/ Raportul de practicd sau Fisa individual de prezenta. La finalizarea stagillor de practic’, in sesiunea de examene studentul a sustinut colocviul de practic’, in urma c&ruia obtine calificativul pentru disciplina Practic8. Dupa finalizarea evaluarii, la echipa de management s-a depus Dosarul de finalizare a stagiilor de practicd, denumit $i Portofoliu de practic’. in cazul in care si-a indeplinit toate obligatiile, fiind prezent la toate activitatile din perioada stagiulul de practic, studentul a avut dreptul s& solicite acordarea subventiei pentru participarea la stagiul de practic, depundnd la echipa de management Dosaru/ de acordare a subventiei, care trebula s8 contin urm&toarele documente: Cererea de acordare a subventiei, Extras de cont, Copie dup& pagina din catalog in care apare nota, fisa individual de prezenta la stagiile de practic’. in plus, pentru a creste atractivitatea stagiilor de practic, dar si pentru a stimula competitia intre studenti, facult&tile au avut alocate bugete pentru premierea studentilor. Astfel, fiecare facultate a avut libertatea de a organiza concursuri in vederea premierii celor mai bune stagli de practic’. Aceste concursuri au fost organizate fie la nivel de specializare, fie la nivel de facultate, in functie de decizia expertilor coordonator! ai stagiilor de practic’ Pe parcursul derularii stagiilor fiecare responsabil de practic a avut obligatia intocmiril unei Fise individuale de pontaj, in care s& descrie pe scurt acti efectuate, Acest document a ROMANIA LUNIVERSITATEA BABES-SOLYAK CLUJ-NAPOCA ‘St. Mini Koptniceany, 1, 400084 Ci Napoca Geena) ve unverita rosonurn/zasr OAMENT “SESH. BES Pag. 5/10 me fost predat echipei de management a proiectului Impreun’ cu Dosarul responsabilului de practicd in momentul finalizarii stagiilor de practic’. Echipa de management a solicitat expertilor coordonatori ai stagiilor de practic’ de la nivelul fiecdrei facult&ti completarea unui Raport intermediar de activitate, in vederea monitoriz&rii unor indicatori stabiliti in cererea de finantare, cum ar fi gradul de finalizare a stagillor de practicd, locatiile de derulare a stagiilor sau numarul tutorilor. in urma vizitelor de monitorizare, dar si a relatiei permanente pe care au avut-o cu tutorii pe parcursul derulérii stagiilor de practic’, responsabilli de practic de la nivelul facultatilor au Intocmit Rapoarte apreciere ale tutorifor. in vederea simplificdrii activitatii de monitorizare si evaluare, dar si pentru a avea o imagine clar& In orice moment a stadiului implementérii proiectului, s-a incercat dezvoltarea unei aplicatii software de gestiune a studentilor, care poate fi accesaté la adresa http://aranturi.ubbcluj.ro/staglipractica/prof2/. in aceast& aplicatie expertii, responsabilii de practic’ si responsabilii administrativi de ta nivelul fiecdrei facultati au introdus informatille care s-au regsit in documentatia de practic’. in final s-au generat rapoarte centralizatoare si statistici in vederea monitorizérii particip&rii grupului tint’ la stagiile de pregatire practic’. in vederea evaluarii activitatii, precum i in vederea remuneréril pentru activitatea desfasurata in cadrul proiectului, au fost completate dosare pentru tutori, Pentru 0 monitorizare atenté au fost intocmite situatii cu num@rul studentilor monitorizati de fiecare tutore (Situatia statisticd a studentilor indrumati de tutori), respectiv de fiecare responsabil de practic& (Situatia statisticd a studentilor indrumati de responsabil). 4. Monitorizarea integrarii grupului tinta pe piata munc in vederea obtinerii informatiilor necesare cu privire la integrarea absolventilor pe piata fortei de muncd s-a elaborat Procedura privind monitorizarea care s& specifice continutul procesului de monitorizare si un Chestionar de monitorizare care s8 fie aplicat participantilor la stagiile de practic. Atat in elaborarea procedurii, ct si a chestionarului s-a pornit de la informatiile si itemii cuprinsi in instrumentele propuse 1a nivel national pentru monitorizarea insertiei absolventilor de cStre minister prin Ordinul nr. 6012. in ceea ce priveste chestionarul, pentru a se facilita aplicarea si centralizarea rspunsurilor, a fost elaborat un chestionar in format online. Realizarea anchetei cu privire la integrarea absolventilor pe piata muncii a urmarit s8 ofere informatii cu privire la evolutia tranzitiel pe piata muncii a studentilor participanti la stagille de practic&. Prin intermediul expertilor si responsabililor de practic’, chestionarul de monitorizare a insertiei a fost transmis studentilor din grupul tint&. Pentru realizarea unei sinteze care si surprind& imaginea de ansamblu a tranzitiei, a fost elaborat un raport privind monitorizarea insertiei pe piata muncii (Report de monitorizare a insertiei absolventilor). Prin intermediul monitoriz&rii insertiei absolventilor pe piata muncil s-a contribuit la identificarea barierelor care limiteaz& gsirea unui loc de munc& stabil, in concordant cu nivelul pregatirii si aspiratiile grupului tint&. Pornind de la aceste informatii s-a asigurat identificarea actiunilor corective ROMANIA Eien acca ‘ini a LUNIVERSITATEA BABES-BOLYAT CLUI-NAPOCA rosonuyausr, ‘St. Win KopBoleanu, nF, 2, 400084 Cus Napoca Investeste in Projet efinanat cn Fondul Sac European et (0) 40-264 "a0 33.00" 5208 OAMENLT =o 2cteceUnmresiors"" foe 3 08 Pag. 6/10 yoo privind programele de studiu si strategiile pe care universitatea le foloseste in vederea facilit&rii tranzitiei absolventilor la viata activa. S-a propus monitorizarea periodicd a insertiei absolventilor pe piata muncii deoarece aceasta contribuie la identificarea barierelor care limiteazé gasirea unui loc de muncé stabil, in concordant cu nivelul pregatiril si aspiratiile grupului tint. Pornind de la aceste Informatii s-a asigurat identificarea actiunilor corective privind programele de studiu si strategiile pe care universitatea le foloseste in vederea facilitaril tranzitiel absolventilor la viata activa. in vederea monitoriz&rii integrarii studentilor pe piata fortei de munc& a fost elaborat si un chestionar care a fost transmis, in format electronic, prin intermediul unei aplicatil de chestionare online, c&tre studentii din grupul tint (Chestionar de monitorizare online). in acest mod, monitorizarea s-a facut constant, studentii puténd sé completeze chestionarul la orice moment. S-a optat pentru aceasta modalitate, astfel incdt s& se poaté identifica si acel studenti care completeaz chestionarul la momentul ¢, cénd nu sunt angajati, dar care pot deveni angajati la momentul t+1 si pot astfel s& recompleteze chestionarul. Din experientei primului an de proiect, chestionarul utilizat a fost simplificat, eliminandu-se intrebSrile de detaliu si p&strandu-se strict acelea care furnizeazé informatii cu privire la insertia pe plata muncii, Un alt motiv pentru care s-a planificat 0 monitorizare permanent consti in faptul co mare parte a grupulul tint au fost studenti in ani intermediari. Asa cum este de asteptat, integrarea acestora pe piata muncii este asteptaté a avea loc ulterior finaliz4rii studiilor. Prin urmare, s-a decis derularea anchetei de monitorizare periodic, astfe! ineat s& se permitd identificarea participantilor la stagille de practic’ care isi gasesc, in timp, un foc de munc&. Corespunzator, rapoartele de monitorizare a insertiei pe piata muncii au fost realizate periodic. Pe baza anchetei de monitorizare a insertiei grupului tint s-a realizat un raport intermediar de monitorizare (Raport monitorizare online a integréril pe piata muncii). jor si a rezultatelor si diseminarii informa’ 5, Monitorizarea comunicai proiectului Identificarea ,bunelor practici" a fost realizat& utilizand ca instrument de lucru: raportul privind finalizarea stagiilor de practic’ pe specializarile facultatilor participante in proiect. Raportul a fost elaborat prin centralizarea fiselor de autoevaluare a stagiilor de practica completate de cétre student. S-au elaborat fise sintez3 2 punctelor forte si a punctelor de ameliorat, care au fost monitorizate progresiv de catre echipa de management ca implementare de cdtre experfii- coordonator! $i responsabilii de practicd. Dupé finalizarea celui de-al doilea an de efectuare a stagillor de practic’, s-a considerat oportuna centralizarea rezultatelor implementérii proiectului, atat la nivelul anilor 2008/2009, cat si a anilor 2009/2010. Pe baza informatillor primite de la studenti, tutori de practic’, experti si responsabili de practic’, s-a realizat analiza comparativé a finalizaril stagillor de practic in primii doi ani de implementare, ta nivelul tuturor celor 16 facult&ti implicate in — UNIVERSITATEA BABES-BOLYAY CLUI-MAPOCA Ste, Mina KoaBlncear 1, 800084 chy-epaca Fong) rOSORU ISH. OAMEN mi scar nane 0a mat sisnoBonolcn Pag. 7/10 proiect (Situatia comparativa a finalizérii stagiilor de practic 2008/2009 an 1 $i 2009/2010 an 2). in vederea disemin&rii bunelor practici privind stagiile de practic& din cel de-al doilea an de implementare, s-a elaborat 1 fis& sintez’ care cumuleaz’ punctele forte ale stagillor de practicé de la fiecare facultate si totodat evidentiaz’ aspectele care pot fi ameliorate in cel de- al treilea an de implementare (Fis3 sintez puncte forte vs, puncte de ameliorat 2009/2010 an 2). Echipa de management a furnizat expertilor-coordonatori ai stagiilor de practicd un model de raport de bune practici (Raport de bune practici, Raport privind feeback-ul tutorilor si responsabililor de practic) documente care s-au completat la nivel de facultate si pe baza cSrora se s-a elaborat Ghidul metodologic de organizare a stagiilor de practic ce a sintetizat inclusiv cele mai atractive stagii de practic& din perspectiva activitatilor desfasurate, a locatiei in care s-au desfasurat, a implicdrii studentilor si tutorilor, a abilitatilor si competentelor dobandite de catre studenti Pornind de la metodologia de implementare a proiectulul ,Convergenta pregatirii universitare cu viata activa” si pe baza rezultatelor obtinute in cei ani de implementare a proiectului, Ghidu! metodologic de organizare a stagillor de practicl organizat in sapte capitole dup& cum urmeaz’: I, Managementul implementdrii proiectului; II, Formarea, instruirea si monitorizarea coordonatorilor educationali si tutorilor de practic3; dezvoltarea sistemului de asistare, orientare si consiliere in carier’ a studentilor; III. —Organizarea, coordonarea, monitorizarea si evaluarea stagiilor de practic’; IV. _ Dezvoltarea sistemului antreprenorial prin intreprinderi simulate; V. — Monitorizarea integr&rii grupului fint& pe piata mun i; VI. _Informarea si publicitatea; VII. Diseminarea rezultatelor proiectulul. Pentru comunicarea si diseminarea corect8 a informatiilor si rezultatelor obtinute din cei 3 ani de implementare a proiectului, a fost elaborat un document de sintez8 (Matricea rezultatelor finale ale profectulu/), care reuneste: numérul anual si total al studentilor inscrisi in grupul tint al proiectului, numdrul anual si total al studentilor care au promovat stagiul de practic’, numérul anual si total de studenti care au efectuat mai multe stagii de practic’, numarul anual si total al stagillor de practic& finantate in cadrul proiectului, numarul anual si total al Ronit cas) Conwergents pregstc univers UNIVERSITATEA BABES-BOLVAI CLUSRAPSCA Stone ‘St, nal KogBincean, 1, 400084 Cus-apoce OAMENL “=Sasis= Oe et ea Pag. 8/10 « —< subventiilor primite, valoarea anualé si total a subventiilor, numarul anual si total al premiilor primite, valoarea anual si totalé a premiilor, numérul anual si total al institutlilor partenere de practic’, numdrul anual si total al tutorilor, valoarea anual& si total a remuneratiei tutorilor, numérul anual si total al responsabililor de practic’, valoarea anualé si totalé a remuneratiei responsabililor de practic&, numérul anual si total al expertilor de practic’, valoarea anualé si total a remuneratiel expertilor, numarul anual si total al personalului administrativ, valoarea anuala si total a remuneratiei personalului administrativ, precum si valoarea total a acestor indicatori la nivelul Universit&tii Babes-Bolyai 6. Monitorizare implementdrii proiectului prin intermediul rapoartelor de Monitorizarea implementirii activit&tilor proiectului, a fost realizata si prin intermediul analizei rapoartelor unare de activitate ale membrilor echipei de implementare: ale expertilor pe termen lung, expertilor pe termen scurt si ale personalului administrativ. De asemenea, pe baza acestora s-a efectuat si monitorizarea timpului lucrat, prin verificarea orelor trecute in rapoartele lunare ale membrilor echipei de implementare cu cele din situatia centralizatoare. in urma analizei situatiel raportarilor primului an de implementare si a observatiilor OT realizate in cadrul vizitelor de monitorizare echipa de management s-au luat deciziile urmatoare: 1. ca incepand cu anul 2 de implementare al proiectului, rapoartele lunare ale expertilor- coordonatori ai stagillor de practic’, precum gi rapoartele lunare ale responsabililor administrativi de la nivelul facult8tilor s& fie insotite de documente justificative prezentate in format fizic. 2. de a desemna in cadrul echipei de implementare-suport a unui expert pe termen lung ~ asistent manager responsabil cu monitorizarea si evaluarea rapoartelor lunare de activitate ale expertilor coordonatori si respectiv pentru personalul administrativ. 3. utilizarea ca instrument de lucru a formularului: 3.1. "Analiza rapoartelor lunare de activitate aferente expertilor de practic din cadrul facult&tilor” (Raport sintez3 analizé rapoarte de activitate experti-coordonatori). 3.2. “Analiza rapoartelor lunare de activitate aferente personalului administrativ din cadrul facultétilor” (Raport sintezé analiz3 rapoarte lunare de activitate ale personalului administrativ din facult8ti) Comunicarea permanenti in vederea unei optimizari a activit&tii de monitoriare si raportare s-a realizat intre asistent-managerul responsabil cu monitorizarea si evaluarea rapoartelor lunare de activitate si expertii-coordonatori de la nivel de facult3ti pe coordonatele: a) incadrare in graficul activitatilor proiectului a actiunilor intreprinse tn facult&ti; ROMANIA LUNIVERSITATEA BABES-BOLYAT CLUI-NAPOCA ‘Str. Hib Koptniceans, nr. 1, 400084 Cl-Hepacs Gnas OAMENT *SS22rea URS re ess Pag. 9/10 roo, & Oo b) anexare documente justificative corespunzatoare; ) verificarea acestora din punct de vedere al continutului, formei, termenelor, siglelor, semnaturilor aferente; d) corespondent& pe linia consilierii si asist&rii in vederea remedierii si corectarii neajunsurilor. 7. Monitorizarea cheltuielilor realizate in cadrul proiectului Monitorizarea cheltuielilor realizate in cadrul proiectului s-a realizat pe urmatoarele paliere: a) monitorizarea eligibilit8tii cheltulelilor. b) monitorizarea incadrarii cheltuielilor in bugetul proiectului si respectiv bugetul stabilit la inceputul fiecirui an de implementare al proiectului pe liniile bugetare: + resurse umane, participanti * cheltuieli generale de administratie ‘+ subventii de practic’, premii * cheltuieli de personal respectiv administrative functie de numarul studentilor care au finalizat si promovat stagiile de practic’ etc. ¢) monitorizarea permanenta a cheltuielilor salariale realizate in cadrul proiectului 4) monitorizarea documentelor justificative si a modalitatilor de realizare a deconturilor. 8. Monitorizarea achizitiilor publice realizate in cadrul proiectului Pe coordonata realizarii achi proiectului: itilor publice, s-a monitorizat de c&tre echipa de management a a) intocmirea si actualizarea planului de achizitii publice aferente anului de implementare al proiectului; b) situatia decontarilor aferente deplasarilor studentilor in vederea desfasurdrii stagiilor de practicd la sfarsitului anului calendaristic; ) centralizarea propunerilor venite de la nivel de facultati pentru implementarea proiectului; . 4) intocmirea caietelor de sarcini etc. Aowog Sura Poaree } a. cru age = — a ere conweroen progstituniverstare a yenstTATEA BABES-SOLYAL CLUSNAPOCA osonti feat. Ser ni topincean 1, 00084 Cu tagace Investeste in crit catatonia se European EPO Sa Soa eas OAMENET —(°#siecoimeeisorso5 a 0 Pag. 10/10