Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDURA TEHNICA DE

EXECUTIE
TRASAREA LUCRARILOR
COD PTE 01
1.SCOP

Cunoasterea etapelor si a modalitatilor de trasare pentru obiectivul ce urmeaza a


fi executat.

2.DOMENIUL DE APLICARE

Se aplica la lucrarile de trasare pentru toate obiectivele investitiei (drum,poduri


etc.)

3.DEFINITII

3.1Conform MC SMC 01 al S.C.______________.

3.2.Termeni specifici utilizati:

Trasare operatiunea de materializare pe teren a


elementelor geometrice ale proiectului de executie, prin
metode topografice;
Bornare operatiune de plantare pe teren a bornelor din
care se traseaza lucrarea;
Picheti tarusi din lemn ( fier ) cu ajutorul carora se
materializeaza elementele trasate;
Statie punct pe teren , materializat printr-o borna cu
coordonatele XYZ , din care se traseaza lucrarea;
Orientare directia ( unghiul orizontal ) cu care se opereaza
in trasarea pe teren a lucrarii;
Distanta lungimea de trasare a punctului materializat pe
teren , pornind din punctul de statie;
Drumuire planimetrica operatiune de determinare a
coordonatelor planimetrice XY pentru punctele ( bornele )
noi, pornind din borna de coordonate cunoscute;
Drumuire de nivelment operatiune de determinare a
cotelor reperilor noi ( de trasare ), pornind de la reperi de
cota cunoscuta;
Sistem de referinta pentru planimetrie sistemul de
referinta este SISTEM LOCAL , iar pentru nivelment ,
sistemul de referinta este MAREA NEAGRA (Z=0).

3.2.1 Amplasamentul obiectivului


3.2.2 Borne de triangulatie :Pe traseul lucrarii sunt dispuse borne de triangulatie
la distante de 200-300 m intre ele.

3.2.3 Borne de reper:Toate bornele de triangulare sunt cotate,in


plus,exista si reperi numai de cota.

4.DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1.LEGEA 10/1995- Legea calitatii in constructii;

4.2 MC SMC -01 al SC _________________;

4.3 Caiet de sarcini ;

4.4 Proiectul de executie;

4.5 Normative si STAS- uri in constructii in vigoare:

9824/3 -74 Masuratori terestre.Trasarea pe teren a drumurilor plublice


(M SR 3/86);
4855 80 Masuratori terestre.Planuri topografice de baza;
9824/4 83 Masuratori terestre .Trasarea pe teren a lucrarilor de arta
supraterane;

5.RESPONSABILITATI

5.1. Sef de santier

o Coordoneaza efectuarea intregii activitati de productie (executia,


aprovizionarea, respectarea cerintelor de calitate, instruirea
personalului tehnic , productiv).
o Asigura documentele tehnice de executie (proiecte, caiete de
sarcini, STAS-uri si Normative tehnice in vigoare).
o Instruieste periodic personalul din subordine privind executia si
asigurarea calitatii lucrarilor
o Asigura personal calificat si autorizat.
o Verifica insusirea cunostintelor tehnice si aplicarea lor in procesul
de executie.
o Organizeaza si asigura intocmirea si gestionarea tuturor
documentelor care atesta executia lucrarilor.
o Conduce operativ intreaga activitate a inginerilor, si a formatiilor de
muncitori din subordine.
o Asigura aprovizionarea punctelor de lucru cu materiale si utilaje
necesare fiecarei etape de executie.
o Anunta seful de santier imediat ce constata situatii in care nu sunt
realizate prescriptiile tehnice.

5.2.Sef punct lucru

o Supravegheaza direct si permanent procesul de executie cu


respectarea tuturor prescriptiilor tehnice din proiect, norme si
normative in vigoare.

5.3.Inginerul topometru

o Asigura efectuarea masuratorilor topo-geodezice necesare in


vederea executiei lucrarilor.
o Preia de la investitor si proiectant reperele topo pentru lucrarile ce
urmeaza sa fie executate de constructor, asistat de seful de
santier sau seful de punct de lucru
o Intocmeste schemele de trasare generala si de detaliu a lucrarilor si
completarea fomularelor specifice.

5.4. Responsabil C.Q.

o Efectueaza inspectii de urmarire a calitatii executiei in punctele


obligatorii de stationare din P.C.C.V.I. si valideaza documentele de
atestare calitativa specifice lucrarii.
o Responsabilul CQ de lucrare urmareste aplicarea intocmai a
proiectului de executie, a prezentei proceduri si intocmirea corecta
a inregistrarilor de calitate.

6.PROCEDURA

6.1. Resurse

Materiale:

Bolturi (pentru beton);


Tarusi lemn;
Vopsea;
Forta de munca

Echipa topo formata din 1 inginer topo, muncitori topo;

Echipamentul de lucru,mijloace de transport;

Nivele LEICA NA 2000

- TOPCON AGT 4

- ZEISS NI025

Baston port prisma


Mire de nivelment 4m

6.2. Conditii prealabile

Predare primire borne planimetrice si reperi de nivelment.

Reteaua de trasare intocmita de proiectant se va indesi si compensa din nou de


catre ______________ pe baza unui proces verbal de predare primire;

Predare primire amplasament.

Fiecare amplasament al obiectelor cuprinse la pt.4.4 (PTE-01) va fi preluat de


contractor pe baza unui proces verbal de predareprimire.

Comisia intrunita in acest scop (formata din reprezentanti ai investitorului,


proiectantului, contractorului, sef santier si ing. topometru) constata daca in
amplasamentul lucrarii se gasesc obiective, constructii, retele sau orice altceva
care nu face parte din viitoarea lucrare.

Semnalizarea zonei de lucru se vor incepe lucrarile de trasare in


momentul in care zona este semnalizata corespunzator.

6.3. Procedura de trasare propriu-zisa

Trasarea lucrarilor in cadrul proiectului presupune indeplinirea urmatoarelor


conditii prealabile;

studierea cu atentie a proiectului de executie si corectarea eventualelor


erori cuprinse in documentatii;
calculul elementelor de trasare pe faze de executie pe baza datelor
topografice existente in proiect;
alegerea bornelor de planimetrie si nivelment din care urmeaza a fi trasate
elementele de mai sus;
alegerea metodei de trasare, in functie de aparatura din dotare.

Pentru trasarea podurilor se va utiliza statia totala TCA 1610 pentru


detaliile planimetrice iar pentru detaliile altimetrice nivela Leica NA 2000.

Trasarea caii drumului.

Se va trasa:

o axul proiect;
o indesiri la 10 m in ax;
o ampriza in fiecare sectiune;
o margine carosabil (vopsea alba).

6.4. Control in proces

Nr.
Operatia tehnologica Cine Document ce se INSPECTII
crt raspunde completeaza
CQ
6.4.1 Preluare reperi planimetrici si de cota de la Sef santier Proces verbal de predare
investitor si predareprimire amplasament primire a
Topometru amplasamentului si bornele
santier de reper H
6.4.2 Trasarea si materializarea amprizei si a sferturilor Topometru Proces verbal de trasare
de con santier a lucrarilor
V
6.4.3 Receptie cota de fundare dupa decopertare Topometru Procesverbal receptie
santier lucrare
H
6.4.4 Trasare sapatura culei,pile,prelungiri podete, sfert Sef santier Proces verbal de trasare
de con,rigole a lucrarilor
Topometru V

santier
6.4.5 Receptie cota de fundare;culei, pile, podete, sfert Sef santier
de con, rigole Proces verbal de
Topometru verificare a cotei de H
fundare
santier
6.4.6 Trasare fundatie culei, pile, podete, sfert de con; Sef santier Proces verbal de trasare
a lucrarilor V
Topometru

santier
6.4.7 Trasare elevatie,culei,pile,podete Sef santier Proces verbal de trasare
a lucrarilor V
rigole de acostament,casiuri Topometru

santier
6.4.8 Trasarea inaintea inceperii montarii grinzilor Sef santier Proces verbal de trasare
prefabricate a lucrarilor V
Topometru

santier
6.4.9 Sef santier Proces verbal de montare
Montare aparate reazem la cota a A.R V
Topometru

santier
6.4.10 Sef santier Proces verbal de trasare
Trasare parapet metalic a lucrarilor V
Topometru

santier
6.4.11 Trasare puncte pe profile (ax proiect) Sef santier Proces verbal de trasare
a lucrarilor H
Topometru

santier
Trasare elemente necesare lucrarilor de excavatii, Sef santier Tabele pentru receptii
umpluturi, balast stabilizat, umpluturi la profil taluz,
6.4.12 santuri si rigole, bazine de decantare, camere de Topometru H
descarcare, adanciri podete
santier

***NOTA: In functie de proiectul de executie se vor adopta numai operatiile


tehnologice prezentate in proiect.

V=punct de verificare
H=punct de stationare obligatorie

Verificari si incercari

verificarea trasarii fiecarei faze de lucrare;


verificarea cotelor reperilor si a elementelor planimetrice;

Abateri limita admisibile

lucrarile de trasare vor fi executate cu respectarea tolerantelor admise si


impuse prin caietul de sarcini.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

o Proces verbal de predare primire a amplasamentelor si a bornelor


de reper;
o Proces verbal de trasare a lucrarilor ;
o Proces verbal - receptia lucrarilor

S-ar putea să vă placă și