Sunteți pe pagina 1din 262

VIRGILIU STEF.

SERDARU
DOCTORND IN DREPT
OFITER DE REZERVA

RAZBOIUL
NOSTRU
TURTUCAIA---M.kRik$E$T1'
SCHITE SI NOTE DE CAMPANIE

MINERVA", BUCURE$TI
1918

www.digibuc.ro
Pe front.
www.digibuc.ro
INCHINARE.
SOLDATULUI-TARAN.

lnchin acest volum sololatului fei-


ran roman dintre cei mai viteji si
mai retbdettori din lume.
Inchin bravului sergent praho-
vean Bogdan Ion, remit de douet
ori, care in orele cele mai vitrege
petstra nca sus speranfele de bine.
Inchin soldatului Dreigan Tudor
din com. Doba-Romanafi,fdran au
fata arsei de soare si ochii scan-
teetori de inteligenfei, care fi-a lei-
sat cinci copii si nevasta si a ur-
mat stindardele prii.
VIRGILIU $TEF. SERDARU.

www.digibuc.ro
cuvANT INAINTE.

Public aici insemndri din carnetul meu


de campanie, precum cdtevd schife de
rzboi.
Seri nu fie de mirare c la o anumitd
dat se gsesc notate lucruri pe cari abia
mai trziu le-api fi putut afld. Pentru a
d un tablou edificator asupra luptelor $1
situafillor, am luat mnsemndri de mai tr-
ziu $i le-am pus acolo unde credeam c
e principala tezd.
Am trecut repede asupra unor anumite
evenimente. Volumul a fost cenzurat in
Bucuregi.
* *

lnsemnrile sunt scrise fiird intenfiunea


prealabild de a fi publicate, ci din simpla
necesitate sufleteascd de a a$terne pe Mr-
tie prietenului carnet emofiile acelea
cunoscute numai de lupttorii acestui rdz-
boiu, emofii de o intensitate $i o varie-
tate multipla caracteristicd.

www.digibuc.ro
8 CUVANT tNAIN113

Sunt fiori simiiii, fiecare parte e imbal-


samata cu o parte din suflet.
Rlizboiul nostru" imbraliOnd $i des-
criind sentimentele luptatorilor ca i ale
spectatorilor, povestind luptele $i suferin-
fete ca ci bucuriile $i cununile cu lauri
am voit set fie ca o muzica cu variafiuni
nesfeir$ite, o cntare pe care numai in timp
de razboi o poli auzi, ca o simfonie de
razboi...
* *

Pe langa indemnuri prietene$ti, am gcisit


puterea de a ma decide sa public Reiz-
boiul nostru" in voinfa de a ridica mo-
ralul acetora, in cari vibreazd un suflet de
Roman $i pe cari imprejurari vitrege i-au
fdcut sa uite ideia din frumoasele versuri:
Viitor de aur fara noastrd are
$i prevdd prin secoli a ei lfullfare.
Din Mktea iti SOlii a lui D. BoidwriavANu.

Fie ca cele scrise sa le mige sufletele


$1 sa-i intoarca pe calea adevarata.
1 August 1918.
VIRGILIU $TEF. SERDARU.

www.digibuc.ro
PARTEA I.
SIMFONIE DE RAZBOI.
MOTTO:
Priveete dela iniazazi la mia -
zji noapte, popoarele ridican-
du-ei capul. Giindirea ivindu-
se luminoasil pe d'asupra Yu-
tunericului... Lumea veche se
priivilleete ei pe ale ei diiranfi-
turi Libertatea se tnaltal...
C. Tti din Cantarea Roman 1el
de W. BXLCEFICCI

I. FOCURILE... XI. SOLDATUL MITITA ION.


II. RETRAGEREA. XII. RUSII.
III. DELA TURTUKAIA. XIII. CAZACII.
IV. SURORILE DE CARITATE. XIV. LA COLOANA.
V. CERCETA$11. XV. TATUCU ROMAN.
VI. D URERE. XVI. GENERALUL PRINT MI-
VII. PRIMAVARA. KEL AZI.
VIII. TIGANII. XVII. MA1ORUL PAVLOV.
IX. SARBII. XVIII. CAPITALA RUCUB.
X. SOLDATUL SPANU ION.

www.digibuc.ro
1.

FOCURILE...
In linitea inoptrei prin vai dosnice i
prin anturi clipeau sfioase focuri, la cari
osta0i 1i uscau hainele i ii povesteau ne-
cazurile.
Din cnd in cnd cate un vreasc de
cringi ude inteteh flacdra i vorba do-
moald i cu judecat curge linitit ca in-
tr'un areopag de sfetnici.
Alturi de batrnul cu fire albe in barba
st recutul cu ochii lumino0 i nevino-
vati : unul moldovean, altul de pe Jib>,
un altul de pe bogatele cmpii Dobro-
gene.
Si .adese ori ascuns in umbri fostul cio-
ban cu fluerul in gurd, Ikea o doin...
Vorba se MIA, fiecare 1i stpnei glasul

www.digibuc.ro
I.

FOCURILE...
In linitea inoptarei prin vai dosnice i
prin anturi clipeau sfioase focuri, la cari
ostaii io uscau hainele i ii povesteau ne-
cazurile.
Din cand In and ate un vreasc de
crangi ude intetea flacara i vorba do-
moala i cu judecata curgea liniOita ca fri-
tr'un areopag de sfetnici.
Alaturi de batranul cu fire albe in barba
sta recutul cu ochii luminoi i nevino-
vati : unul moldovean, altul de pe Jii,
un altul de pe bogatele campii Dobro-
gene.
Si adese ori ascuns In umbra fostul cio-
ban cu fluerul in gura, face o doina...
Vorba se tai, fiecare ii stpanek glasul

www.digibuc.ro
12 V1RGILIU STEP. SERDARU

i i dde avnt liber gndurilor... De-


parte, la nevast, la copii, la cei trei odori
ce Il ateapt acolo la Nae, prslea ce abi
gangve :
Tete! Tete! Nboi !
Se mai gnde la tark la Om Ant, la Rege...
Si ce gospodar va fi fiecare cnd se va
Intoarce acask In srckioasa lui bt-
tur...
Doina tremur sfietoare triluri, mii de
triluri dulci, ca pentru visare, focul se tope
incet i In urm nu :mai rmne dect
trei-patru taciuni pentru aprins tigrile de
tutun negru i hrtie galben...
De departe ecoul pdurilor aduce cn-
tecele soldatilor rui, ce se strngeau seara
la cor...
ate un soldat se scul liotrt :
Eu m duc fratilor, c sunt de san-
tinel !

Intr'un tarziu cnd er noapte bine i


numai puterea de amintirea focului, tintua
pe fiecare In loc atunci apareau coloa-
nele de noapte.

www.digibuc.ro
S1MFONIE DE RAZBOIU 13

Invluiti in negurd i Mt zgomot tre-


ceau pe drumuri cete tcute de oameni
i cai.
Erau trupele de schimb ale infanteriei
de linie, erau corn panii de mitraliere. Tre-
ceau clocotind noroiul, fr s le pese de
udtur, mergeau la datorie.
Si cei ce vorbeau abia 1i opteau...
Nici unul nu spune, nici regimentul,
nici compania, nid arma, nimic.
In urm domol, domol, samarele cu pro-
vizii, unul cte unul, in fir indian.
Pe vreme de Iun cAte un muntean pos-
na cnt din frunz.
Treceau...
Spre ziu, veneau din spre front trupele
schimbate pentru oFlihn.
Erau obositi, cu pasul ovaelnic i ochii
incercnati de nesomn.
Focurile erau stinse, fluerele amutiser
1 nu se mai auze dect din cnd in cnd,
pufnituri de arma i 7,trancnit de mitra-
Hera.-

www.digibuc.ro
14 VIM:HUD STEF. SERDARTJ

Il.

RETRAGEREA.

Suntem In plind retragere,. tri5ti 5i gn-


ditori la nenorocirile Wei...
Ne retragem Incet, prin ploae nemncati
5i frd loc de odihnd. Asemndtori unei
mase ignorante .5i fr con5tiint ne supu-
nem orbe5te 5i fr cea mai micA reflec-
fiune ordinelor de deplasare, cari se schimbd
din ord In ord., fail ca sd avem vreo idee
unde vom ajunge. Si Doamne ! se vtrbe5te
cd vom ierna a5 de departe de tine pd-
mnt romnesc ! (Se spunea de Caucaz).
Pe drum trec In automobile reprezen-
tantele Crucei Ro5ii a femeilor Scotiene
(Schottish Womenshospital) ce Impreund
cu tovar5ele lor au ardtat att curaj In
Dobrogea 5i acum atta zel aici iar ochii
Imi sunt Impdenjeniti de multimea trupelor
In retragere ce acopar 5oseaua 5i cmpul.
E o masa nesfr5itd de osta5i In alba-
stru ! Cu hainele rupte 5i murdare, cu fe-
tele nerase 5i Inglbenite de neodihnd, cu
ochii sticlo5i 5i e5ifi din orbite din cauza

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RiZBOIU 15

grozviilor din fuptd iat descrierea celor


ce se retrgeau.
Si toti trigi.
Nu se auze nici tin zgomot. Nici o
muzicd nu cnt, nici o goarn nu tine
cadenta, nici un cntec romnesc nu r-
sura prin vile galbene i drpnate.
Pe intinsul oselei plind de noroi i gropi
cu ap se vede un nesfrit ir de oa-
meni muti, ce treceau cu capetele in piept
i adesea ori cu lacrima in coltul ochiului,
ce nu ave curajul s priveasc Indrt,
spre locurile de cari se legau attea iubiri
i attea iluzii...
$i des auzeai un oftat, oftat adnc ce se
repet din orn in om cu o simplicitate tragica.
Chiar coloanele ce incurcau drumurile,
mergeau pared dupd o Inmormntare. In-
cet, cu caii potoliti i fr nechezare mer-
geau domol, ca pentru cltorie lung.
$i bietii cluti romneti, tovarii notri iu-
biti dela inceputul rdzboiului, erau i ei trigi ;
aveau i ei intuitia nenorocirilor prin cari tre-
cern i cine tie I a celor ce vor mai urm.
Nu aveam ce mama, dar nici iubitii no-
tri carnarazi, soldatii, nu cereau. Nimeni

www.digibuc.ro
16 VIRGILIU FrEF. SERDARU

n'ave gust de mncare. La popasurile dru-


murilor ostenitoare se quail jos, cu ochii
plecati, gesturile intepenite i fumau... Sor-
beau &lam otrava, SO treceau mainele prin
par i-i acopereau ochii...
Ce tragedii i ctd durere fierbea in su-
fletele attor zeci de mii de ostai, in care
plnsul clocoteh sa se reverse oh ! ce
sfietor de dureroas aceast continuA ta-
cere, in care frate cu frate nu-0 mai vor-
be, prieten cu prieten nu-i mai spune
psul, duman cu duman se impcau prin
o privire pierdut.
lar flueratul ce anunt plecarea, fAcea ca
trupurile ostenite s se scoale fr un mor-
mit sau un gest de prisos, cu privirea
intepenit pe drape!, cu pasul intins i
capul drept, ca O. cnd imensa multime
er sugestionat.
Er inteadevr hipnotizat !
De cine ?
Drapelul!
Acolo era patria, acolo era tara, acolo
,
erau stramoii i mice amintire ce in astfel
de clipe iti rup lacrimele, ce stau tintuite
s nu cada...

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RAZBOIU 17

Prin sate se Inghesuiau trupe din toate


armele, romne i ruse, i adesea ori In
oddile mici dela Ora se czneau sd doarm
cte 30-40 soldati.
Oh ! de cte ori pe Inoptate rtceam cu
trupa din ctun In ctun, ca s gsesc vre-
pnul ocupat cu mai putin de 5000 de oameni !
Tdmoani desigur Imi va rnine mult
timp In minte, cu ulitele sale Intortochiate
pline de noroi i rdpele pe cari am alune-
cat de trei ori pe spate pe noroi, ca la
ttobogan pentru ca apoi trupa sd fie can-
tonat prin coare la 11 noaptea, iar pe
mine sd md primeasca s dorm cu ei nite
ofiteri rui cumsecade.
Pinicus ! Soldat ordonantd a Parucicului
Zoriny din 10 h. Sibirscii Batalion nid pe
tine nu te voiu mai uit cu ce suflet bun
mi-ai strecurat In geant de dimineatd o
cutie cu conserve de carne de oaie) pe care
am mncat'o lacom la Folteti, unde nu
gseam nimic pentru hran, i cu card bund
voint mi-ai ters cismele cu vacs, in lipsa
ordonantei mele ratline pe drum bolnav
de oboseal i mizerie!
Cum ai putea sa uit Brnetii unde
VIROILIU TEF. SERDAIIII. - RAzboiul nostru. 2

www.digibuc.ro
18 VIRGILIU STEF. SERDARU

preotul ne-a dat sd mnctn fasole prjit


cu murdturi i Oancea, unde sgribuliti de
frig, in vrful dealului, nimerisem in o ca-
mera abia construit i fr sob !
Dar Rogojineni, unde pe coasta batut
de vntul Prutului, am intlnit salvatoarea
coloan cu aprovizionare ?
Blegeti unde bietul cantonier ne-a oferit
s mncdm o searbdd brnz cu mama-
HO, iar bietii copii de trup refugiati tocinai
din Oltenia Inghetati de ger, abia s'au des-
mortit prin cte trei ceaiuri, din care unul
la bidon pentru drum !
Atatea amintiri greu de uitat.
*
* *
Mugeni, la gazda crciumrit Coana
Ana, cea cu mica diferent ; Epureni,
unde btrnul boer Eremia cu o distinsd
bunvoint mi-a dat masa ; Zorleni unde
btrna gazd ne-a dat. struguri uscati, iar
tinerii refugiati tigri.
Cantonul dup oseaua Brladului, unde
mi-am schimbat rufria leoarc de greuta-
tea drumului i unde intalnirea cu amicul
Dumitru A. ce venea cu automobilul dela

www.digibuc.ro
SIMFON1E DE RAZBOIU 19

Iai, mi-a fcut o impresie tot aa de cu-


rioas ca o Intalnire In deertul Africei.
Sarbi unde eu insumi bolnav de atta mize-
rie, m'am culcat lngd un foc mare unde
mi-am lsat amintire pulpana mantalei ars.
Ce ger groaznic era ! Si totui un ser-
gent rus dela un parc de tunuri canto-
nate acolo edea afar in costumul lui
Adam, In btaia crivtului i-i facea fric-
tiuni cu ap inghetat, In timp ce ceilalti
rui beau ceai, ateptnd s le vie rndul...
Toate acestea parc ar fi un film dra-
matic de cinematograf de care abia lini aduc
aminte i-1 clarific din ceata amintirilor...

DELA TURTUKAIA...
Sub foc.
Imi reamintesc !met... Incet... toate am-
nuntele orelor mrete prin grozavia lor, cli-
pelor neinchipuite prin cari am trecut la
Turtukaia...
Citisem In alte timpuri povestiri din isto-
ria rsboaelor lui Napoleon, Alexandru

www.digibuc.ro
20 VIRGILIU $TEF. SERDARU

cel Mare i altii ; dar In totdeauna avu-


sesem o Indoiald asupra verosimilittii celor
povestite.
Imi ziceam :
E o exagerare ; nu poate s se in-
tdmple nici chiar In rsboi lucruri att de
extraordinare !
Acum dupd cele ce am vzut i auzit
nu mai am nici o Indoial cd s'au Intdm-
plat cu adevrat toate aventurile emo-
tionante ale eroilor din rsboaiele napo-
leoniene.
Si-mi vine s cred chiar c Don Qui-
chotte dela Mancha i Robison Crusoe sunt
tipuri cari au existat, au trait In alte
timpuri i-au fost imortalizati mai trziu prin
romane.
Pared revdd Inc odat tabloul mictor
dela Staroselo, unde am suferit un born-
bardament groasnic :
In MO o cmpie netedd Invelit In um-
bra i brdzdat de scntei.
Maluri ce se surpd, bubuituri i un zgo-
mot infernal !... Micare, fum negru... gro-
zdvie ; oameni ce se inchin umilit finnd
strns capelul pe inim...

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE Riincnu 21

Tipete prelungi : c Mamd!... Doamne apa-


r-ne! Apoi : cCe facem, domnule sublo-
cotenent?
Ochi ce m privesc fix.
Bubuituri stridente ! Bubuituri de tunet !
Tcere !
Nici o micare in adpostul din antul
de comunicatie de langa tunuri, unde stau
pe o !add de proectile Impreun cu soldatii,
inghesuiti.
Ui ! Ui ! Ui ! Bu !
Hrmlaia reincepe !
Un soldat ce vine pe ant la adpost cade !
Nu v urcati, domnule sublocote-
nent, imi strig o voce.
Scot capul deasupra antului i m uit s
vd de unde trage dumanul i dac in-
fanteria inamic inainteaz.
Pe cmpie nici o micare. Un fum ne-
sfrit...
Incepusem s pierd putin cte putin sim-
tul realitti, ori ce gand de viat, de moarte
erau ca nite zefire parfumate care te mn-
ge o clip, pentru ca imediat un uragan
vijelios s-ti goneasc impresia.
In mine lucrau strabunii ! Eroi legendari

www.digibuc.ro
22 VIRGILIU STEP. SERDARU

se perindau in fata fanteziei mele ! Toti


mortii bravi din rdsboaele trecute m pri-
veau i-mi suspectau orice micare. Imi er
rqine c'd a putut sa-mi treac prin gnd:
Finis !
Imediat mi-am zis :
Ce sunt eu dect o piaturd de apd
inteun ocean, l'n universul incomparabil ! ?
Kind voiu mud? Ce e? Pe frontul fran-
cez au murit attia oameni culti, savanti,
ilutri, oameni cari fcuserd mult bine
omenirii i cari puteau sa mai indeplineasca
opere mari.
Moartea mea nu face nici o pagub.
Si-mi pared cd e senzatie divind sd simti
cum sangele ti se scurge din rand, incet
incet... S te simti din ce in ce mai slab,
mai uor, mai diafan ; apoi voiu aved im-
presia ca plutesc, cd m Malt... i voiu cd-
ded inteo stare de toropeald, ameteal care
va fi moartea...
Undeva departe vedeam pe Petroniu din
Quo-Vadis cu vinele tdiate in baia caldd
i parfumat de roze...
*
* *

www.digibuc.ro
SIMFON1E DE RAZBOILI 23

Eram alt om. Misiunea ce-mi daduse pa-


tria acolo ma face mandru. Departe, pier-
duta pe un deal, izolata de altii, bateria
mea era straja atator milioane de Romani.
Trebue ca cineva sa fi fost la Staroselo
i sa fie trait clipele mele, ca a-0 dea so-
coteala de satisfactia mea sufleteasca.
Toate colturile anturilor noastre imi erau
dragi. Tunuri, munitie, atmtura, imi erau
odoare scumpe, pe cari le-ai fi mangaiat...
Pentru nimic in lume n'ai fi putut pa-
rasi acest cuib de cari ma legau atatea
amintiri, atatea sentimente!
Trgand mereu, incepusem sa am sen-
timente ciudate I... imi iubeam tunurile i
eram gelos de soidatii, cari le manuiau !
*
* *

Rupturile de obuze cAdeau in anturile


bateriei cu nemiluita I Stransesem in brate
mai multe bucati. Para eram la cules de
fructe!
!ma vai ! obuzul sortit sa ma loveasca
pornise i 'yap lugubru in negura...

www.digibuc.ro
24 VIRGILIU STEF. SERDARU

Rilnitii.

Eram pe vasul-spital la Turtucaia.


Rnitii soseau inteun numr considerabil.
Era un spectacol infiortor !
Vedetele pline aduceau rnitii cu ochii
aiuriti, cu hainele pline de sange.
Pe unul II vedeai fr o man, pe altul
Mil un picior, unul cu capul plin de sange,
altii fr nas, MIA' un ochiu, MIA dinti.
Unul surzise, un altul amutise.
Veneau cari singuri, cari pe brancarde
sau carp, cari In carcd. .

Unii numai In cdmdi, altii cu hainele


sfiate, multi cu .piepturile goale !
Er un spectacol de iad !
Si un chiot, un vaet, de-ti planged inima
de durere !
Abia m ridicam pand la fereastra vapo-
rului i priveam Ingrozit de cele ce vedeam.
Recunosc pe un prieten, sublocotenent
Tatar., care rnit st cu ochii atintiti In van.
Ili fac semn cu mana, dar el se uit i nu
m recunoate. imi face o impresie penibild.
Un ofiter tanr cruia un obuz Ii rup-
sese amandoud Picioarele de mai sus de

www.digibuc.ro
SIMPONIE DE RAZBOIU 25

genunchiu zced pe un brancard. Slbit i


cu o urind abia perceptibild de vieat ! Langd
el picioarele rupte, cu cisme cu tot ! Cdnd
vred cineva s le i de acolo inceped s
strige :
Nu! nu! Nu-mi rupeti picioarele cad
m doare ! LAsati-mi picioarele in pace !
Innebunise !
*
* *

Zeci, sute, sute, de rniti urhpleau va-


porul. Toate paturile, toate saloanele, cori-
doarele, sli, totul er plin de rdniti. Pe sala
cea lung curge. o (lard subtire de sange.
Aoleu! Mama! Mama ! auzeam.
Ce pacate am fcut eu Doamne !
De ce na" m iei, Isuse ! De ce ?
Aoleu! Pieptul.
Piciorul !
Marla!
Domnule doctor, ia-md. i pe mine la
pansament! Ia-md !
Un doctor tanr ce treced pe langd rdnit
dA ordin s-I id la pansament.
Erau multi, prea multi rdniti i doctori

www.digibuc.ro
96 V1RGILIU O'EF. SERDARU

prea putini pentru rnitii din cele cloud le-


puri-spitale din port.
Doamne, Doamne ce-am vzut !

Panica.
La un moment dat se produce panicA in-
tr'un batalion de rezerv ce abia plecase
din port.
Ce se intamplase ? Bulgroaice, turd i
copii eisera In intmpinarea acestor trupe,
strigand cat Ii tineau gura :
Fugiti ! Fugiti I Vine, cavaleria bulg-
reascd ! Vin Germanii !
Soldatii crezand i cedand primei impre-
siuni s'au rspandit ; caii nechezau, crutele
se rsturnau i animalele alergau frd rost
si stpani prin Olt.
Unii s'au aruncat imbrcati in Dunre,
s o treacd innot i s'au innecat ; altii au
skit pe 0epuri ; vasul-spital tocmai se de-
prt de ponton and doi boi veniti i ei
In goand se proptesc In marginea ponto-
nului 0 cad in apd. Cativa soldati se aruncd
cu avant dup vaporul care se deprt. Unut
ajunge i se apuc cu mana de un fier de
pe margine. Alti doi se lovesc cu zgomot

www.digibuc.ro
SIMFON1E DE RAZSOIU 27

de bordul vaporului, nu gasesc nimic de


care s se apuce i cad in apa. l-am mai
vazut odat aparand la suprafat inteo sfor-
tare supraomeneasca, apoi apa a fcut cateva
inele i s'a inchis, inghitand In valuri prada.
M uit pe mal. Ofiterii cu tignalele
gur strangeau trupa.
Mi-am amintit de paginele infioratoare
asupra deroute-i* din alte razboaie.
Exact acel tablou cu oameni ce fug, zbie-
rete, animale Mr rost, carute in goana cai-
lor, praf, o neregula Infioratoare...

Spre sear& ofiterii rniti aduceau vestea


c iubitul meu prieten Hane, murise eroic
In fruntea companiei sale.
Am resimtit caldura buzelor sale pe frunte
i am varsat o lacrima fierbinte.
Dumnezeu sa te primeasca in lumea ce-
lor buni, drag prieten I
Prizonier! ScApat !
Un ofiter dintr'un regiment de infanterie
dela Oltenita luptator la Turtukaia, sublocot.

www.digibuc.ro
28 VIROLLIU STEP. SERDARU

Mant., imi poveste o 'intamplare foarte


impresionanta:
Am avut mult noroc zicea el, and dupa
lupte crancene trebuise sa ne retragem din
Ilia mntaia, rlpe linia centrelor. Dumanul
era In numar covritor. ,
Capitanul companiei ma trimete pe mine
at vre'o zece oameni pe o vale ca sa
vad daca inatnicul nu se concentreaza
acolo, cu intentia de a ne lu prin flanc.
Invoiala fusese facuta ca, daca e vre'un
pericol sa fluer sau sa strig i el cu corn-
pania fiind 'in apropiere, cu urechia atenta
ne va da ajutor. Inaintam prin pc:lure cu
precautiune, ne strecuram printre pomi i
pe sub crangi. Nu se auzea nici un zgomot,
afara de bubuiturile tunurilor.
Fonetul frunzelor, rasuflarea tinuta a
soldatilor i gesturile lor de oparla iti fa-
ceau o mare impresie.
Nu era nimeni.
Inaintam... Deodat aproape de un lu-
mini se produce o mare micare, fonet,
pai i ca vre-o 40 de bulgari se reped
mutete la noi i ne Ingaca. Nici unul din
ei nu vorbea nimic.

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RAZBOIU 29

Tacerea fiind contagioas, intervenind


i mirarea stupefianta a primului moment,
nici soldatii mei nu crcniser nimic. Acum
tuturor li se pusese mainele In gur, In
timp ce altii ii trageau i Ii cutau prin bu-
zunare ; eu m svrcolesc nitel i zbier tare :
Capitane !
Imediat aud zgomot ! Eram salvati 1
Ai notrii veneau In pas gimnastic. Bul-
garii disparura.
Ei ! Ce e ? Intreb speriat capitanul.
Povestesc i aproape nu-i vine s cread.
Toate astea s'au petrecut a de repede,
in a tcere Inct dup aceia parca mie
insu-mi nu-mi venea sA cred i m Intrebam
de e vis sau viata.

SURORILE DE CAR1TATE.

In elegantele lor costume i bonete albe,


cu cruci roii, sunt ca nite Ingeri buni ce
zboar din ranit In rnit alintnd suferintele.
Ct dragoste pun In fiece gest. Ct bu-
navointa s dea un pahar cu ap, cu lapte ;
ce gratie aprinznd tigara unui dung !

www.digibuc.ro
30 VIRGILIU STEF. SERDARU

E o mangaiere pe care numai noi ranitii


o putem Intelege. 0 intelegi mai bine, cu
cat acest contract e mai apropiat de eOrea
din lupta, am simtit-o mai bine 'in spitalul
din Turtucaia.
and vii aiurit, cand i'n lata ta nu vezi
deck sange, nu auzi deck bubuituri i vezi
maluri surpandu-se, and ai impresia ca tot
omul Ili vrea raul, ca oricine ti-e duman
i ti-e teama parch' chiar de suavele flori
ce maini delicate ti le atern pe cearceaful
alb al patului atunci apar surorile dela
crucea roie !
Diafane i cu zambet pe buzele ce Inca-
dreaza dinti albi ca margaritarele, apar su-
rorile, te alinta, Ili vorbesc uor, uor, de-
licat i uiti de dureri, uiti... i incepi sa
glumeti,..
Voi nu v dati seama surorilor de ma-
rele serviciu ce ne aduceti nou, de marele
serviciu ce aduceti Patriei. Voi cimentati
sufletele de eroi ce va trece prin man, voi
fauriti eroii de mai tarziu.
Vou vi se cuvin decoratiile lor, cAci voi
sunteti cele cari a-ti cizelat sufletele simple
ale soldatului dela tara, sau a-ti ridicat din

www.digibuc.ro
S1MFONIE DE RAnolu 31.

nou pn la gradul sacrificiului de sine su--


fletul ofiterului tnr ce v privete, pref-
candu-se c doarme.
In ochii lui incep s apar scene de e-
roism, sub ploaia de gloante, privit de aceste
surori bune ; o intreag purtare romantica
prin eroismul ei demne de admiratia voastr,
este telul invalizilor ce stau pentru un mo-
ment in paturi.
Ce multumire trebue s aveti voi, cari
zile Intregi i nopti intregi, ati veghiat la
capetele rnitilor, martirii unui Malt ideal !
Ce suveniruri veti aveh mai irziu i
ct lin4te sufleteasc veti simti gndind
i eu am contribuit la zidirea Romniei de
mine!..

V.
CERCETA11!
La declararea rzboiului a doua armata,
aceia a gCercetailor Romniei a fost i
ea mobilizat ! Fail zgomot i fr re-
clarn ! In exoticul lor costum, micutii s'au
imprdtiat imediat pe la diferite institutii,
rspndind pretutindeni un farmec deose-

www.digibuc.ro
32 VIRGLLIU STU'. SERDARU

bit. Toat ziva alergau prin Sucureti dela


Cbtroceni la Filaret, fcnd serviciile cu care
erau insrcinati, cu tot sufletul i toat buna-
vointa.
La spital cand rnitul-e ridicat dupa targa
unul dintre sustintori e un cerceta, in timp
ce altii, alti ctiva II cerceteaz cu ochii
umezi i-I intreab de-I doare rau...
and s se aeze in pat, zece, douspre-
zece manuite se agat de hainele murdare
ale rnitului, operatia se Ingreuiaza, dar el
zmbqte multumit vznd c este incon-
jurat cu atta dragoste.
Ili d s mnnci un cerceta. Si pune
atata struinta inct mnnci WA s ai poft,
de fricd s nu superi un inger a de bun.
Dup mas vezi cercetwl intrnd discret
in camera i ascunzand ceva inteo hartie.
Din micile lui economii IV aduce bomboane
englezeti dela bacnie i un pachetel mic
de ciocolat Scolarulo. Il priveti cu duio-
ie i-I rogi s se serveasca el inti. lei i
tu, rnitul, o bomboan, in timp ce-1 inviti
pe el. $i tot vorbind cercetapl, se pome-
ne$te ca i-a mncat singur darul, vesel de

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RAZBOIU 33

brava armat. Si ramai privind cu drag


acel nevinovat surs cqpilresc!
La pansament, un cerceta in alb ajut
doctorului...
Noaptea la cptai, vegheaz tot un cer-
ceta...
Micii soldati au facut servicii imense i
sunt sigur c fr ei spitalele, grile, cazr-
mile, ar fi stagnat in activitatea bor.
Erau cercetai telegrafiti, telefoniti, im-
prtitori de scrisori i telegrame, curieri la
regimente i adeseori chiar scriitori prin
biurouri.
Ce stranice invtminte, aduce timpul!..
Misiunea ce fiecare cereta indepline
e cu att mai glorioas cu ct ea s'a fcut
in mod tainic i fr zarva.
Fiti mndri, cercetai ai Romniei ! Voi
sunteti eroii umili ce In urma frqntului, ati
lucrat fr preget cu tot sufletul.

Le el-A dat cercetailor s sufere i mize-


riile refugiului. Si le-au indurat In tcere,
cu mndrie, fr s se plnga nimnui.
V1EGJLII 5TEF. SERDABU. R7boiul nostril. 3

www.digibuc.ro
34 VIRGIL1U STEF. SERDARU

$edeau adunati in colonii rzlete, 4i fa-


ceau singuri gospodria, iar in cele dou pri-
mveri au avut grdini proprii de zar-
zavat...
Lucrau mult i bietii copii nu cunoscu-
sera inainte munca.
Au murit unii de boale, au murit prin
spitale ingrijind exantematicii, au murit sfr-
iti de dorul de acas.
In primvara anului 1917, cnd re-
sursele Moldovei se sfriser, nu mai a-
veau destule cmi, nil mai aveau ghete
bune...
Au rbdat Iowa totul pn ce venind im-
brdminte de kiurea, li s'a dat efecte i
bocanci eng1eze0.
Dar la demobilizare, cnd soldatii ince-
puser s tread. In Muntenia ?
Dorul de acasd, dorul de printi ajunsese
la culme.
Treceau pe Cararea ursului, riscnd ori-
ce pericol i orice Incurdtur...
Ajuni acas erau schimbati ; cliti i im-
btrniti de faptele rdzboiului, uitaser co-
pilria...

www.digibuc.ro
S1MFONIE DE RAZBO1U 35

VI.

DURERE!..
Zi trist i mohorita de toamna L.
Spre Braovul cu lupte sangeroase trecuse
frate i rude $i prieteni !
M'am obinuit totui cu atatea morti i
i schingiuiri, luck cu toate ea credinta ne-
norocirei imi face o impresie profunda i
sfaietor de dureroas, totui vad ca izvorul
lacrimilor a secat. Nu mai pot plange!
$i Constanta a czut !
Chiar Dumnezeu ne uit in orele vitrege
ce trec. $i vrul meu murise eri pe frontul
d obrogean.
0 ! zi trista i mohorat de toamna !
Zi rece, in care nimic nu ma mai bu-
cull, surasurile nu ma mai inveselesc, ci
numai gandul sangelui ce curge din rnile
ostailor notri ma doare !
$i bunicul meu murise la C.-Lung lovit
de un obuz !
Zi trista i mohorat de toamn !
De ce ai venit aducand cu tine cortegiul
vetilor in zbranic ?
10 Octomvrie 1916.

www.digibuc.ro
36 VIRGILIU STEP. SERDARU

VII.

PR1MAVARA.
Primvara!
Ce curios rsund aceast vorbd in pus-
tiul in care ne afldm !
Unde-s timpii cnd primvara insemnd
osanal celui Prea Inalt?
Unde-s timpii cnd sub razele calde i
parfumate de primvard Iti vened dorul de
viatd i veselie ?
Primvara!
Geruri i pduchi ! Ofensiva i fier !
Snge care curge! Revederea trei ! Rein-
vierea patriei.
S'au dus timpii poeticelor reverii.
Primvara e trompetul realittei...
0 tempora L..
Ct caldurd i ct inteles are acum
aceastd exclamatie.
Vor reveni ins, vor reveni timpurile,
ins altele Murite de noi.
Pe searil.
Citesc.
Vntul sufl ingrozitor, iar stropi de apd
lovesc in gearnuri.

www.digibuc.ro
SIMFON1E DE RAZBOIU 37

Mai tarziu linite i neurastenie...


Florile albe de viini s'au aternut in
curtea casutei mele, iar petalele roze ale ma-
rului de lang fereastrd resfrange raze vio-
lete In odaia neagr de mizerie i tristete.
Printre dantela de verdeat i flori, vad
trenul trecand i nu aud nici un zgomot.
Parcd e un vis...
Vis, Inteo tcere mormantal, prin care
plutesc imaginile fericirei de altdat i ta-
blourile estompate cenuiu Ale viitorului ce
se contureazd sfios undeva In infinit...
1 Apri lie 1917.

VIII.

T1GANI 1.

Fusesem chemat la regiment.


De cloud zile ninged In ir i. vantul ce du-
ced la ducere, devenise Infricodtor pe la
orele 4 d. a., and trebuia sd md Intorc.
Zapada ce acted astupase toate drumurile
.1 potecile, fcand s o iau rasna peste
camp orientandu-m dupd firele telefo-
nice prin viforul groaznic.

www.digibuc.ro
b8 VIRGILIU STEP. SERDARU

Nu vedeam in fata mai mult de o sut


metri. Calul gfaia i ciulea urechile.
Mie imi inghetase picioarele.
Departe aud spre pdure un urlet sinistru.
Es lupii, irni spune soldatul ce ma
intovara0.
Alaltaeri un plutonier dela noi a trecut
prin o hait, fr revolver, fara nimic !
and i-a vzut era prea trziu. A dat pin-
teni calului i a trecut. Lupii l'au privit pe
branci MIA sa se mite. and a ajuns la
cantonament, galben ca un mort, a leinat...
Crivtul batea stranic.
In sfarit dau din nou de linia telefo-
nia i reiau drumul.
In mijlocul cmpului intlnesc un sala
de tigani, cari se csneau sali urneasc
carutele in drumul pribegiei. Erau vineti
de frig, srmanii, iar stropi de ghiat lo-
veau pieptul gol i bratele sf4iate !
Ti-era mai mare jalea s-i vezi in ce hal
de mizerie erau i cum se vicareau de frig.
Murim de ger, conaple ! Murim
i n'avem macar -o pine!
*
* *

www.digibuc.ro
S1MFONIE DE RAZBO1U 39

Nenorocite fiinte, crora sub piepturile


arse de soare li se zbate o inim att de
romneasc !
Tigani, locuitori exotici ai trei, voi ati
urmat departe steagurile Wei fr s cereti
concursul nimnui, i fr s cereti drepturi...
Mi-am golit punga cu arginti In mna
bdtrnului tigan i am dat pinteni calului,
pornind la galop, Invluit- in viscol...

IX.

S AR BI I.

Catre centrul frontului dobrogean luptau


Srbii.
Excelenti lupttori. Srbii i puneau tot
sufletul in luptd. Vedeai oameni care-0 d-
deau bine seama de Patrie, de Patria pe
care nu o aveau In acel moment, dar pe
care voiau s'o desemneze cu pretul sngelui.
Cu o infliare modest, in timpul re-
paosului Ii vedeai strngndu-se la un loc
vorbind incet i tihnit, cu vorba cum-
pnit i grea.
Tot vorbind scoteau baionetele lor lungi
i ascutite i lundu-i dela bru pila Ince-

www.digibuc.ro
40 V1RGILW $TEF. SERDARU

cepeau s mngie ascut4ul pn ce baio-


neta tai ca briciul.
Puneau atta snge rece in aceasta ma-
cabr operatie, Inct Ili aduceai aminte de
cositorii de iarb cari se opresc din cnd
in cnd i scotnd pila ascut coasa fcnd
acel zgomot original : Tiu! Tiu!
*
* *

Inteun spital din Feteti, unde fuseser


adui rniti mai multi ofiteri srbi, ordo-
nantele lor dup ce i-au vAzut stpnii
culcati i ingrijiti, au cerut s piece la luptd,
cci ei nu sunt doctori ca s ste la spital.
Ofiterii le-au dat voe i ordonantele au
pletat veseli si cntnd ; un singur soldat
a rmas pe langa ofiterul su gray rnit.
Er trist i abatut de ruinea ce czuse
pe capul su...
Intre srbi i bulgari o ur veche fce
ca intlnirile sa fie foarte sngeroase. In ziva
ofensivei inteun punct bulgarii rezistau in-
drjiti atacurilor Srbilor, cari trebuir s
revin in traneele lor. Cu un regiment

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RAZBOIU 41

romanesc venit sa-i intreasc, au dat un


atac fulgertor.
*
* *

0 armatd insufletit de un sfnt ideal,


o armat model pe fume. ,Brava armatd
sarb!
I-mi aduc cu mult durere aminte In ce
mod crunt s'au jertfit pe frontul dobro-
gean departe de patria lui iubit! Si
cum inteo sear fcndu-se apelul Diviziei
s'a constatat c o jumtate din trup i
ofiteri pieriser!
Nu avuseserd mcar mangaierea cum
Imi spunea unul :
Sd murim, s murim cu totii ! Ins
am vol s ne jertfini atunci cand In depr-
tare am veded desemnandu-se muntii voa-
lati albastru ai mamei noastre, Serbia.

X.
SOLDATUL SPANU kmq.

Soldatul rnit Spanu Ion din reg. 49 in-


fanterie era un Roman de inima plin, de do-
rul de tail i de o simpatic timiditate, and

www.digibuc.ro
42 VIROILIU STEF. SERDARU

seara venea iiptil sa se instaleze in culcupl


sail, dupa ce eu ma culcasem (dormea Inteo
camera cu mine caci nu mai era loc In spi-
tal i nici In sat). Vorbea frumos i poves-
tea minunat din lupte.
Am luptat, domnule locotenent, la Tur-
tukaia in lupte crncene, am fost ranit i
facndu-ma bine am luptat din nou In Mun-
tenia, In retragere, dela Drgani la Buzau,
Dar Mu! Niceri nu a fost mai viu focul
dracului ca la Turtukaia!
Acolo, pe mine la un atac ma ranete rau
la picior, de-mi curgea sngele uroiu. Ma
iau brancadierii i ma duc indartul luptei
ca s ma panseze, dar pe drum un odomn
lt.-colonel Imi cere puca.
Da-mi arma, ma baiatule, ca s o
dau la altii ce nu au, caci tu nu mai poti
lupta...
Nu pot sa o dau, d-le colonel, zic eu,
cA e a mea i am primit-o cu bon.
Cum nu o dai cnd ti-o cer eu ? face
el necajit.
Domnule colonel, nu pot...
Dumnezeul!... Du-I indrt la lupta
atunci...

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RAZBO1U 43

M'arn sculat cum am putut i am rein-


trat in lupt de am mai dat un atac ; dar
rn slbisem ru i-mi curge sangele grl.
pe pantaloni...
Dar pe urm am avut noroc c ne-a dus
cu arm cu tot la vasul-spital i apoi la
spitalul Moteanu In capitala Bucureti.
Acolo numai cucoane de familie!
Foarte bine ! zece bdetai d'ia mici,
cercetai, vede de mine i-mi dde mai
mare curai.
Hei ! Dar asta a trecut i am intrat din
nou In lupt, cd intrase Germanu In tart
Ce lupt crncen ! C ei erau multi i
noi putini. Luptai pe o parte, tineai piept,
dar te pomeneai odat cu ei prin flanc...
Intr'o zi am prins trei, cari tiau fire de
telefon. Unul ti bine romnete era tivil
i cu codru de mmliga in traist.
Da, zau ! Multe ni s'a mai intmplat in
btliile noastre inverunate... Dar, s spun,
nici dela noi, unii, intelegeti mai simpli
nu i-au fcut datoria... Cnd trecea in re-
tragere pe lang sate, pe Cate unul II arde
ru focul de acas, pleca s-i vad... i acolo
11 apuch inamicul 1

www.digibuc.ro
44 VIRGILIU O'EF. SERDARU

Pinta.
Pe langa Buzau a fost o lupt mare ; ca-
zuser Nemti i cazusera i de ai ncqtri.
Raniti Nemti, raniti Romani, i lupta era
in toiu!
Dar sa vedeti, ce se intampla mie mi-a
venit i s rad odat a Inceput toti i Ger-
manii i Romanii s se pupe ! Zau se pupau
ca nebunii i se imbrtiau.
Romanul e bun ! Sa vedeti, in alte parti
rnitii lor cand te vedeau a vii, se ridicau,
se inchinau i ai notri ii pansau cu toata
mila.
Acolo fa Finta a tinut nebunia catva timp,
in timp ce pe altd parte era tot lupt i
deodat ne pomenim cu armata duman
pe flanc.
Si... a trebuit sa ne retragem cu du-
rere...
Patrul a L..

Treceam pe langa satul meu in Buzau.


Era la- vre-o 20 km. departare de coloana
mea. Eu ranit la umr, m sbat in mine.
Sa ma duc... SA nu m duc...

www.digibuc.ro
SIMFON1E DE RAZBO1U 45

Du-te, m, 1ml zic unii, i ne-oi ajunge...


Imi fac curaj i pornesc. Ajung cu greu,
dar In sat m i intAmpin copilul lui Nae
al Vetei, de-mi striga :
Nene Nita, fugi, ch a intrat patrula
nemleasc5 in sat !
Unde-i mA?
Pi, trec.
MA, a dracului, dar las c nici pe
mine nu m prinde.
$i ma duc, d-le locotenent, prin curti
pustiu i jale la mine. Acolo cand m'a
vazut, parc a vAzut pe Dumnezeu.
Si-mi zice nevasta i mou :
RtnAi, m Nita, m, i nu te mai
duce... Ma... aa i pe dincolo.
Dar eu m tineam tare. Nu vream, dar
nici nu le-am spus cA eram rAnit a doua
oar, cd m legau i nu-mi ddeau drumul.
Le-am zis :
Am venit s vA spun sa rmneti pe
loc. Ori ce o fi s nu. plecati ! CA eu am
vzut mari grozvii : copii Ingropati pe mar-
ginea drumului... i altele.
51 noaptea am plecat iarAi tiptil.
Patrula nemteascd trece in galop pe ulit...

www.digibuc.ro
48 VIROILIU STEF. SERDARU

Am scpat i apoi cu greutate am ajuns


la spitalul din Urziceni.
lea eroii necunoscuti. lat cei multi ce au
suferit mult i au luptat eroic, fdr ca ci-
neva s le recunoasca meritele i fr sA
se gandeasc le vre-o recompensa.

XI.

SOLDATUL MITITA ION.

lute() dimineata. rece de iarn, edeam


de vorb in casa din Trzii unde mai
Iocuiau i doi rniti cu soldatul Mitit
Ion din reg. 8 Buzu. Vorbi ibtr'una tot
potrivinduli moletierile fcute dintr'o manta
ungureasc luat pe cAmpal de lupt.
Nenea Nit, Incepe el, v spune de
luptele ce a luptat ; dar zau, nici noi ce0a
mai tineri nu ne-am lsat mai pre jos...
ot ce mi-a fost mie mai crud, a fost
cnd ne-am retras prin Capitala noastr fru-
moas ; ca titi, c eu vindeam legume cu
coul...
Mai inainte de asta am dat mai la vale
ceva de Bucureti, o lupt mare i cu vi-
tejie ; dar ce folos ei aveau scule multe.

www.digibuc.ro
SLMFONIE DE RAZE= 47

Noi ne retragem la Chitila la fort, facem


arfturi i ateptam...
In fort nu mai er de loc monitie ; el-A
nite zahr. Ne punem i noi de-1 rontim
i apoi ne culcArn In tranee.
Dimineata se rupsese frontul din spre Bra-
gadiru, primim ordin sA ne retragem, spre
fabrica de zahar, uncle tiganii veneau In fuga
cu sacii de Incdrcau zahr.
Trecem printr'o poian semnat parcd
cu cdptni de zahr i ne oprim de tra-
gem, sustinnd retragerea ; un afurisit de
rapnel m rnete jos la picior, dar eu n'am
simtit, a eram de IncAlzit.
Tocmai la intrarea In Gara de Nord, tre-
cand printr'un lac am simtit arsura In pi-.
cior i am vzut sngele gAlgAind.
Acolo la Bucureti, valeu! Ce jale era
i cum pranged lumea i se boced pe strdzi.
Auzim strigte de ura! Germanii intra-
sera pe alt parte In ora i unii tivili Ivrei
strigau ura. Ne Ingrozim.
Pe mine nite cucoane cu crucea roie
m trage s viu In spital, sA rmAn, cad se
vede c sunt rnit ; dar eu ce s rmn ? Nici
vorbA sA rmn eu pe mAna dumanului.

www.digibuc.ro
48 V1RGILIU STEF. SERDARU

Si m'am Carat fnainte, fndreptat de femei


i copii printre inamic spre Moi, unde
nu ajunsese Germanii.
5chioptnd, obosit, ne intlnim acolo i
cu d. cpitan, care ne spune s mai mer-
gem putin pn la Pantelimon i acolo
sh mai dm o lupt...

Pantelimon. Santinela german.

Ajungem la Pantelimon i ne facem planul


s dormim, cad de dou zile nu mai In-
chisesem ochii. Eu cu un camarad intrm
inteo cas btrneasc, iar alti oameni r-
mn pe afard pe ulit.
Se inserase. Noi stm i mncrn o md-
mall& ce ne fcuse baba.
Odatd auzim Impucdturi p'afar, chiote,
vaete.
0 sfeclisem ! Stam cu urechia atintit.
Vine mou i ne povestege pe nerdsuflate :
A intrat Germanu in sat, chiar ac I
Aproape pe toti de a fost pe ulit i-au
prins i dus ; don cpitan tocmai vorbi la
primrie cu gRigimentul. L'a luat de acolo
prizonier...

www.digibuc.ro
S1MFONIE DE RAZBO1U 49

Noi doi nu tiam ce s facem. Ne ho-


Wain sd mai strn sd se liniteascd satul...
Toatd noaptea am stat la pnd. Pe osea
treceau repede figuri necunoscute i I'm-
brcate ciudat. Clreti la galop...
Spre ziu se fcuse linite. Ne punem
ranita, luarn armele i o pornim.
Langa primrie, deodat apare In ceata
o matahal i strig tare :
Zaverna ! Zaverna !
Eu vreau s o sbughesc. El tranc un
foc, ce ind lovete langa glezn, In came.
Eu sar In ant i tovardul meu dup mine.
Mai, frate, m'a lovit !
Mai, hai Inainte I
Si o lum la goan prin ant, Invluiti
de ceat. In urma noastrd am auzit gl-
gie, pai i alte arme ce se slobozeau, dar
de geaba cdci eram feriti de ant...
Mergem noi ce mergem i ajungem la
un grilaj de srmd Impletit. La capetele
ei, pe stnga i pe dreapta, er cte o san-
tineld ce sta rezemat motaind.
Eu nu puteam sd sr, cd md dured pi-
ciorul ; camaradul Imi d curaj. Sare el
Inti, sal- i eu i abia atunci ne vede.
VIRGILIU $TIEF. SERDARU. - Ritzboird rtostrn. 4

www.digibuc.ro
50 VIRGILIU STEP. SERDARU

Tranc! Un foc de arm !


Nimic. Si o luarn la goan prin pdurice
pAn eim la marginea satului. Acolo erau
avantposturile nemteti.
ScApat!

Unul er chiar la un canton pe osea.


Era greu de trecut cci se luminase bine
de ziu...
Ne dm mai pe lturi i prin o creast
de artur, incepem s ne tram pe burt...
Ni se zgAriase mainile i pe fat eram
ca dracii...
CAnd ajungem la vre-o 400 metri de ei,
inainte, unul ne Nre i trage. Noi atunci
ne sculdm i o ldm la fug. Alte puti se
auzeau! Noi fugim.
Gloantele uerau pe lng noi! unul a
lovit chiar pe camaradul meu In mn
dar am scpat!
Nemtii au fugit o leac duph noi, dar
apoi s'au lasat.
Peste cteva sute de metri ne-am intAlnit
cu patrulele noastre !.. Ajunsesem cu viat
la ai nWri !
Terminnd soldatul Mitit10 d odat cu

www.digibuc.ro
S1MFONIE DE RAzsOlti 51

dosul mnei peste gur, mai trage odat


de moletierd. 5i iese :
Sd triti, domnule locotenent I
Povestise totul calm, ca 5i and ar fi spus
a s'a dus la arat 5i pe sear s'a ntors
acasa L.

Afard ninged 5i gerui groaznic.

XII.

Ru5I I.

Veniserd Rui multi, infinite coloane de


trupe glbui.
Soselele erau pline de Ru5i 5i coloanele
lor, ce fdceau un zgomot asurzitor.
Treceau tunuri, treced pihota 1), treceau
coloanele de chesoane 5i cdrute 1
Treceau cdlretii iute ca vntul 5i treced
pihota incet 5i domol...
Se duceau toti In spre soare-apune, cu
armele puse lene5 pe umr, cu privirea stinsd
5i sufletul neentuziasmat.
Si toti se duceau :
1) Infanteria.

www.digibuc.ro
52 VIROILIU STEF. SERDARU

Na Buharest! Na Buharest! Gos-


podin I 1)
In urma fiecrui polk , (regiment) veneh
vestitul samovar i carutele pline cu paine
alba i slnin afumatd.
Adeseaori Cate un rus cu balalaika,
canta, ascultat cu sfintenie de camarazi,
viitorii tavardi...
In eile negre, lustruite i impodobite cu
sticla de vutcd, trece cavaleria, cu sulitele
de multe ori ornate cu ate o paine, luat din
goand din vre-o crut sau vre-o brutrie...
Dar trec... $i sunt multi! $i sufletele
noastre au lickiri de sperante i ochii se
Inchid adese ori in fata celor rele, pentru a
nu le vedea deck pktile bune...
TO voinici, roii la fat i cu echipa-
mentul nou. Viata lor sedentard de orien-
tali, fcuse ins sd nu aib iuteala i sprin-
teneala obinuit noua, ad cA infanteria
rusa nu puted parcurge mai mult decat 12
klm. pe zi. Iar infanteria noastr 80 klm.
pe zi !
Intre trupele noastre i cele ruseti era, la

1) La Bucureti l Domnule.

www.digibuc.ro
SIMPONIE DE RAZBOIU 53

Inceput o fraternitate excelent, cantece, jo-


curi i camaraderie.
Frtia a tinut cald, Ora ce multi din
ei i-au uitat cu desvarire c sunt In tard
aliat i mai mult Inca ajunseser s zic :
Net aliat ! Protector... ! 1)

*
* *

Cavaleria rus fce cea mai mare im-


presie. Pe caii lor iuti i zvelti clretii tre-
ceau ca nite sgeti, ducand ordinele. Chiar
cele mai nensemnate servicii le fceau iute
i In galopul Intins al cailor. Pentru a merge
o distant de 50 metri ca s cheme un
ofiter, puneau pintenii, galop, i at ai clipi
erau ajuni la... destinatie.
Ingrijeau bine caii i toat ziva fceau
exercitii de echilibristica care te_umpleau de
groaz. Se lsau In mers OM sub burta ca-
lului i apoi In galopul cel mai nebunesc se
ridicau In sus pe ea i luau pozitie de
lupt.
Frumoasa armat rusa! Nu mai rmsese

1) Nu aliat I Protector !

www.digibuc.ro
54 VIRGILIU STEF. SERDARU

nimic de ea dupa ce vntul revolutiei su-


flase in 917, distrugnd toate vechile temelii.
Praf i desagregarel Inamici incontienti !
Acum imi aduc aminte cu durere, ct
de sfietor de trist era retragerea de pe
frontul Moldovei a vechei armate att de
sclipitoare, In Decembrie 917.
In plcuri, palcurif pe jos, cu hainele
rupte, cu caii slabanogi de nernncare i
armele aruncate pe osele.
Er icoana nouei stdri de lucruri!

XIII.

C AZ A CII!..
Cazacii erau superbi I Instructia lor se
fce in mod individual a nici odat o
sotnie nu execut o micare in acela timp,
aceiai cadenta, ca in maneje. Totdeauna
ins fiecare calaret execut micarea cu
atta agilitate, atta siguranth, inct oricine
ramneh inmrmurit.
Am intlnit ofiteri cazaci cari nu tiau
carte. Totui de o inteligenth 1 un spirit
de initiativ incontestabil.
Ce se Intmpl ? In Rusia, Cazacii mo-

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RAZBOIU 56

tenese din tat in fiu gradul ce-1 au in


cavalerie. De cnd copilul e mic, statul li
d un cal bun, pe care micutul 11 ingri-
jete i cu care se joac pe intinsele stepe.
Adolescentul incepe a face exercitii in li-
bertate, aa eh' pe la 20 ani, clretul ajunge
a ave atta uurint i dexteritate pe ea
ca i cnd calul -i trupul su ar fi una i
aceiai bucat.
and merg la atac, Cazacii se duc ca o
hoarda, inteo neregul Infiortoare (orga-
nizat totui) i inteo goan vertiginoasd.
Lsati toti sub burta calului pentru a fi pro-
tejati de gloante, inamicul are impresia a
vine catre el o herghelie de cai slbatici,
scpati din fre.
La 50 metri de tel, Cazacii se ridic pe
ea, cu sabia ridicat i glasurile asurzitoare...
Aceast excelent cavalerie are mndria
ei i pentru nimic nu s'ar d indrt dela
isprvile cele mai neinchipuite.
Sotnii intregi treceau cntnd :

Gai da troika, s neg pouchisti


Notch morosna iat crougom
Svetit messiatz sereb risti
Mtciiitsia parotchea vdo cum.

www.digibuc.ro
56 VIRGILIU $TEF. SERDARU

$i lumea privi cu drag pe ace0 exo-


tici cu prul mare, ca letii nWri, cu in-
diferent9 de viata i cu extrema sensibili-
tate a sufletului...
Cazacii slbatici. Baron!
Prin satul ce am locuit un timp in refa-
cere a trecut inteo sear un escadron din
Reg. 12 de hussari Ahtirsky, comandati de
simpaticul locotenent Printul Boris Wol-
konsky care ne anunt c va sosi s can-
toneze in sat cu un regiment de Cazaci
slbateci circazieni.
Venirea lor a fost ca un adevrat ura-
gan peste sat. Au dat femeile i copii afar
in ger i s'au culcat ei, dupa ce au mncat
cea mai frumoas gain sau cel mai gras
porc din curte... .
Dimineata pe la orele 4 aud tipete de fe-
mei pe ulita. Circazienii cu armele in mini,
strngeau viteii din sat, ca s plece cu ei.
Cazacli contrar credintei dela noi, nu sunt salbatici ;
sunt gospodari, agricultori din tinutul Donului i Caucaz.
Fire blancla i suflet bun sunt un popor susceptibil de o
inaltA culturA. Prietenul meu cazac caucazian Pod-Porucic
Nic. Somoilenko, arhitect din Moscova, er unul dintre
acetia.

www.digibuc.ro
SIMPONIE DE RAZBOIU 57

Se auzeau, trosnete de puti i se ve-


deau viteii fugdriti de cldreti.
Femeile plangeau.
Mi-am luat revolverul i scotand cativa
soldati din vecini abia am reuit sd scap
vitele bietilor oameni.
* *

De cu sear Inca escadronul de hussari ne


adusese vestea cd Circazienii purtau pretu-
tindeni faima -slbdtdciei i a ignorantei hi-
gienei.
Totu0 in fiecare odae din sat, trebui s.
intre i cati-va Circazieni, pe lang cei 20-30
soldati Romani.
Ofiterii la fel. Chestiunea deci erd sd am
cat mai putini sau de loc.
Au venit la mine s se culce patru
Erau nerai, cu pArul mare, Imbrdcati In
piei de oaie i cu nite zeghi mari de
prde caprd pe Si fumau mahorcd...
SA scap de ei ? Dar cum ?
ti primesc bine, oferindu-le c.eai i tigAri
bune; la prezentare eu mA recomand
.Baron 1...
?

www.digibuc.ro
58 V1RGILIU STEP. SERDARU

Baron ? m Mtrebar ei mirati, in-


dreptnd spre mine, patru degete in ace-
la timp.
Da, zic eu indiferent.
Atunci am vzut cea mai hilariant scen
de comedie : temenele, sursuri foliate, ges-
turi cutate distinse i Infine tot acel com-
plex al atitudinei omului simplu.
Dup vre-o ord de stat, mi spun prin
tlmaciu ed nu pot rmne, cdci sunt prea
murdari, cd se jeneaz, etc.
Si au plecat... Reuisem...
De dimineat ins aveam amintire dela
ei pe langd mirosul de mahorcd i alte...
suveniruri.
Undeva in sat, se auzed cntnd :
Pojelei za migne daragaio
As veti moi chimnai dni
Vidia Plado asciasti miliscata
Noua presna vidciasti nibat.

Plecau veseli... Uitaser repede c nu pu-


tuser lu nici o vita din sat...

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RiZBOIU 59

VT( 7

LA COLOANA!
Dupa terasa poetica a palatului dela Je-
vreni am privit trite() seara Intinsul peisa-
giului din vale.
Am admirat lanurile bogate i catifela-
tele pduri din fundul, ce parea o serbare
venetiana cu rachete albe i roii ce se spar-
geau sus.
Am Inchis ochii pe jumatate i fantezia
mea a trecut de acqti munti i s'a dus domol
pe-o aripa de vant, mai departe, mult mai
departe, spre locurile noastre tiute de toti,
spre tara munteneascd.
In ochii mei umezi s'au perindat tablouri
i scene de alta data, inima mi-a batut pu-
ternic, iar bratul Incordat a cazut deodata
fAr putere, ca al unui spanzurat.
Ce departe ! Ce infinita distanta Intre noi
i voi !.
Ce groaznica distanta!
$i cat ai voi s am puterea sa rastorn
muntii peste armiile dumane i sa trecem cu
flori In brate i zambetul pe buze.

www.digibuc.ro
60 VIRGILIU STEP. SERDARU

Camarazii luau masa, radeau, erau veseli.


Eu edeam trist de o parte. Am eit afar
cu cat zgomotele erau mai mari, cu atat
ecourile trezite in bietul meu suflet, erau
mai mari.
Ai fi voit s evoc imagina celor ce stau
plecati cu genunchiul in piept, imagina a
lor notri...
Sa evoc timpurile glorioase, cand tuni-
cile albastre se vor ivi la capetele strzilor
bucuretene, i cand, ferestrele, inchise de
luni de zile, se vor deschide una Cate una
la auzul cantecelor farniliare ale otirii
iubite.
Si tricolorurile, ascunse in unghere tai-
nice, var rsri pe uliti i o bucurie nebu-
neasca va chihoti pe strzi.
Va fi soare, lumina i parfum din soli-
tarele flori, pe cari logodnicele le vor fi
Ingrijit ginga i le vor arunca in fata ar-
matei invingkoare 1
Ctile de otel vor luci pe capetele mar-
Vale ale vitejilor notri i pasul de parad,
tinut de muzici militare, vor zgudui str-
zile instrainate...

www.digibuc.ro
S1MPONIE DE RAZBO1U 61

$i fiecare va vede ct de dulce este


revederea !
Dar vai ! Muzica i veselia din apropiere
fac s se estompeze vrjitul tablou i rA-
man stingher i trist ca o cruce nouA in-
teun cimitir vechiu i putred...

XV.

TA TUCU ROMA N.

TAtucu Roman !
Sunt militienit I
Sunt bAtraiorii fn mantale galbene, venic
deschiate .0 fr nasturi. Sunt muncitorii
cocoati de poveri de prin gad, de pe o-
sele i de pe la magazii.
Venic supArati i... bolnavi.
Legati la cap i peste urechi cu cte un
tergar, lmbroboditi la gt cu aluri de ln,
pe cAldura cea mare, parcA erau nige babe.
$i umblau gocoati, vitandu-se i plan-
gndu-se.
Umblau nerai, cu mustAtile slbatice,
pleWite peste gura!
Picioarele ! Picioarele parch* erau nite

www.digibuc.ro
62 VLRGILIU STEF. SERDARU

butuci. 0 amesteaturd bizar de carpe,


bucti de postav prefcute in jambiere,
toate invartite imprejurul piciorului, fait
rost, halandala.
Cu pantalonii vepic czuti ca ndragii,
i cu chimir de piele peste brau.
Chimir frumos i lat! Ghintuit cu table
de tinichia alb, cusut cu at roie i gal-
ben i lustruit de unsoare I frecatur.
Inuntru? Cate un cichiu de lemn, cu
lama remboidald de fier i o mand de tu-
tun negru...
ii priveai cu mild cum se tarau de colo
pan colo zicandu-ti :
One i-a mai fcut pcate de i-a mai
mobilizat i p'tia?
Cate un Oltean ager iti prinded privirea
plin de mild i-ti spuned ca s nu-1 ardd
pe suflet :
Ce, credeti c aa sunt ei naturali ?
Hi I Hi I SA-i vedeti and s'o demobiliz,
cum se rad, cum se ferchezuesc i maic,
maicd, cum 1i pun must* in furculit.
Acum umbl mai cocoat, mai pitulat, se
face mai bolnav, mai cu reumatisme, c de!
bun e Dumnezeu! scap ba de o cor-

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RAZBOIU 63

voad, ba de front, ba de una, ba de alta!


Cnd o fi pace, sh vedeti, CA ne las mai
pe jos pe noi Atia tinerii...
Si zArnbeh iret Olteanul.
Dar ttucii nu tiati de ce e vorba. Cu
ct ii priveai mai mult cu att se vdicAreau
mai tare i se trau ca pentru suplicii in-
female, ca s duca un sac gol dintr'un va-
gon In vre-o magazie.
Arde. apa de cAldur i ttucu nu-0
scote cojocelul de oaie de sub veston ! S
fie ger, s fie var, cojocelul sub veston!
Este htm c tine de cald la inim, m
lmureA Cate unul.
Era ttucu de santinel la vre-o intrare
de gara, de fabric, de spital, etc. i ve-
ne vre un biet cretin :
Las-md, m mople, lash-m c nu
se surp cerul! LasA-m s trec c e mai
de-a dreptul pe aici...
M, sunt de santinelA i nu se poate
trece!
Ce nu se poate, omule? ParcA n'ai
fi avut necazuri In vieat i nu tii cum
merge treaba... Uite, aa, te dai la o parte
i trec... ma duc la nevoile mele...

www.digibuc.ro
64 VIROILIU STEF. SERDARU

$i tAtucu se !Ash convins ; se dada la o


parte i treceA tivilu.
Da vezi (IA mai iute sA nu te vadA
cineva...
CA, de ! oameni suntem bre ! i tAtucu
are suflet bun L.
Pe la depozitele cu munitii, erau insA foarte
ageri.
SA te fereascA Dumnezeu, cAlAtor impru-
dent, sA te apropii mai mult de vagonul cu...
nu se spune... sau de magaziile cu... Si-
cret... cd se mustAceA mou de te in-
grozeA :
SA fugi jupane ! s pleci ! Ce vrei s.
mA nenoroceti ! Pi am nevastA, am patru
copii !
Fie-ti milA de mine !
PAi, tii d-ta ce-i InAuntru? Hei ! He ! Nu
tii ! $i nici nu se spune ! E sicret ! $i dacA
ai ti ai lua-o la fuga...
TrecAtorul rAmneA Incremenit un mo-
ment I TAtucu speriat, 'ii lu ruginita arma
Martini la mAnA i amenintA :
SA tii cA trag de nu pleci !
Te-am simtit eu! Trebuie sA fii spion.
Vrei sA pui foc, sA facA explozie monitia,

www.digibuc.ro
SIMFON1E DE RAZBOIU 65

armtura, i s m fac tndri... Piei, drace


c am pevast i patru copii...
Apoi vznd cd i-a scpat Sicretul cut
s o indrepte :
$i crezui, ha, c e monitie ? Ce o
sA m punA pe mine mo btrn, sd o pa-
zesc ? Nu, m, sunt pesmeti, sunt altele...
Bietul trector plecA infricoat, iar mill-
tianul mndru de succesul avut, rmneA
la post punndu-i Intepat arma pe umr
i plimbndu-se de colo, colo, ca un coco
Inzorzonat cu petice i crpe de culori fe-
lurite...
Dar tot satul ti de monitie.
*
* *

Putin inainte vreme de Inceperea ofensi-


vei dela Mrdti, nite militieni lucrau tihniti
la o osea din dosul frontului.
Incet, domol ca pentru altul.
Generalul M., renumit pentru faptul c
era grozav de militros, cum se zice In
stil militar tocmai treceA pe acolo, du-
cndu-se in inspectia frontului.
Ttucii Il priveau lung, cu ochii obositi
VIRGILIO $TEF. SERDARII. - Rzboinl nostru. 5

www.digibuc.ro
66 VIRGILIU $TEF. SERDARU

i fata contractat intr'o strambtur de


amrciune i oboseal... Unul singur sa-
lut cu un deget, ca de prietenie...
Genera lul rou de mnie se opri la unul
i se rsti :
Ce sunteti voi, m soldati?
Militianul se descovoi putin, fl privi li-
nitit, fi lua trnacopul de 11 rezeml In
burt i rspunse domol i plngtor :
Da! Da! Militari din pacate! Vai de
noi 1 Boerule! De ce ne-o mai fi adus?
Taci din gur, soldat! Ai fcut mili-
tarie? se rsti generalul, s-1 bage in p-
mnt.
Hei, s fii d-ta sndtos, conaple, erai
copil pe atunci !..
Generalul scrn1 i intorandu-se Cate
cpitanul adjutant fi strig :
Capitane ! la-i i'n zece zile s mi-i
dai gata de ofensiv !
i plecar mai departe.
Tatucii motaira din cap i se strnser
In grupuri s se domireasca ce o fi i asta
ofensiva !
Inteun sfrit se lmurir dup placul
inimei :

www.digibuc.ro
S1MFONIE DE RAZBOW 67

Trebuie s ne trimeat la vatr, zise


tmul, ca ne-a vazut batrni.
*
* *

Au suferit indestul militienii ! Dar la de-


mobilizare top drepti ca brazii, rai i mus-
tata in furculit;10 fceau repede formele
de plecare la vetre, c`ernd biletele de per-
fect sntate dela medic.
Si mie, domnule doftor !
Mi, dar tu erai bolnav ?
Erarn ! Acum sunt sntos tun...
ii ddeO biletul i trece altul la rand...

XVI.
GENERALUL PRINT MIKEL Azi.

Generalul Print Mikel Azi !


L'am cunoscut pe frontul dela Oituz, unde
comanda artileria Corpului 40 rusesc.
Era in primvara anului 1917, chid gene-
ralul era in culmea gloriei i cnd zecile de
soldati ai stabului rusesc, rmneau incre-
meniti cnd trece comandantul.
Tnr voinic, cu ochii de vistor slay, cu

www.digibuc.ro
68 VIRGILIU STEP. SERDARU

prestanta eleganta In tinut, faimosul


i
print ave i deosebita artA de a prirni In
casa sa impodbitA cu arme i harp.
VorbiA frantuzete i englezete, cAlAto-
rise In tot Occidentul i vzuse multe.
Intel:, sear de primvar edeam de
vorb... Coruri d<soldati rui intonau cAn-
tece meteugite In fata samovarelor cu ceai
i generalul rmsese mut, cu ochii Inecati
In lacrimi.
Nu tii ce oameni sunt Ruii ? Ce
suflet bun ! Ce inteligent i Inclinare ar-
tisticA ! Au fost linuti In Intuneric ; InsA In ziva
In care se vor luminA vor stpAn pmn-
tul... Dar trebue s teach' cel putin 40 de
ani pAnA. atunci.
Prin revolutia care se zice cA a Inceput
la noi, desigur Ca li se va d dreptul la
luminA...
Nu, domnule general, rspunde
dintr'un colt stabs-cApitan Socolof, aghio-
tantul Au, nu credeti In aa mari cali-
tti la aceste bestii. Nu sunt buni cleat de
bAtut i mAnat cu revolverul, la rAzboi, la
m oarte... 1

www.digibuc.ro
S1MFONIE DE RAZBOIU 69

Si ochii mici si turtiti de frunte ai ad-


jutantului aveau sclipiri ciudate.
Printisorul Alexis fiu al generalului si
elev la scoala de paji din Petrograd tre-
mull si prive timid pe Socolof. Avea o
groazA vAditA.
SA mergem, papa! SA mergem pe
Trotus la plimbare !
RAmasi singuri, dA ochii roatA Imprejur
si plngAtor :
De ce nu-1 schimbi tatA ? De ce 11
tii ? Nu stii ce ne-au spus ofiterii, cA e stu-
dent la Moscova si cA e nihilist. He ! tatA
tu nu stii ce poate sA-ti facA ! Eu i-am vA-
zut omornd si schingiuind la Petrograd si
nu m'ar mira s InceapA si aici cmojicii...
Generalul zmbi.
Simpaticul Alexis un moment In urma,
uitase si culegea flori.
*
* *

L'arn vAzut la Iasi pe generalul print


Michel Azi, In timpul ultimei faze a catas-'
trofei rusesti, In Ianuarie 1918.
Era slab, Imbtrnit, Indoit de spete si

www.digibuc.ro
70 VIRGILIU STEF. SBRDARU

In nite haine decolorate, ordinare. In cap


ave aciul.
Nu mai purt nici grade, nici stele, nici
decoratii.
Er trist i mhnit, iar sbrciturile fetei
i cearcnele vinete dela ochi, erau indi-
ciile suferintelor Indurate
Unde er generalul Print Mikel Azi dela
Oituz ? Unde era chipeul general, menit
parch' s comande ? Nimic ; doar umbra...
M'au degradat ; M'au arestat, m'au
tinut nemncat! Sunt disperat. Alexis e la
Petrograd, nu tiu dac mai trete i m
topesc de dorul lui...
Acum nu mai sper nimic.
Mai regsind apoi unul din gesturile lui
de cavaler imi spune :
Ce plcere ni-ar face ca atunci cnd
va fi bine s vii pe la mine, In Petrograd
Sidmuia, Rojevinskaia, dvatit dva 22...
Iar la desprtire :
Stii pe Socolof I Acum e
Socolof !
generalul comandant al trupelor revolutio-
nare... Alexis avea dreptate !...
...Si a plecat la deal spre Copou &-
Mind, urcnd pared mereu calvarul...

www.digibuc.ro
SIMFON1E DE RAnolu 71

XVII.

MAIORUL PAVLOV.

Intr'o seard nu aveam uncle s md culc,


coborndu-m dintr'un observator de pe
frontul Oituzului, aa c m'am dus la IntAm-
plare inteo cas din drum. Eram rcit, ne-
mncat i m gndeam cu poftd la un ater-
nut bun.
Intru. La up sunt intAmpinat de un sol-
dat rus cu plecciuni, temenele i srutul
mainei.
imi spune cd acolo std un ofiter rus.
Trebue sd fie vre-un sublocotenent
tank, mi-am zis. N'are sd zicA nimic de
aceast cartiruire..
Am intrat, mi-am aranjat un pat i apoi
i-am fcut semn ordonantei cd ai voi un
ceai rusesc veritabil.
In acea seard am bAut cel mai bun ceai
din lume. A pus sirop, nite picdturi i a
fcut o buturd delicioas, la care a adogat
pe tav nite tartine originale ruseti foarte
gustoase. Era culmea! Regulam.
Tocmai md s-uisem in varful patului i

www.digibuc.ro
72 VIRGILIU STEF. SERDARU

m pregteam s ma culc, cnd aud un


zgomot surd de automobil ce se oprete la
poart i apoi voci, rsete.
In camera intr un grup de ofiteri rui.
Eram foarte stingherit.
Ma scol i ma prezint unuia mai tnr
ce inainta zmbind care mine.
Major Print Pavlov !
?
Putin in urm ofiterii plecasera i rama-
serm singuri.
Incerc sa ma scuz i vreau sa plec, lucru
ce m impiedica a face In un mod foarte
gentil.
Incet, incet, ne imprietenim. Imi spune
ca tatal su e general i guvernator la Ni-
jni-Novgorod, ca e print imperial, ca a luat
parte la luptele dela lacurile Mazuriene,
Cernuti, etc. i ca acum a venit la noi...
Ave amintiri multe, sbii, decoratii! Si
ate prin lzi ! .

Spre... bucuria mea, am mai but in


acea sear, tot vorbind, Inca dou'a ceaiuri.
Am adormit vorbind.
Eu m'am sculat dis de dimineat. Ma-
iorul dorme. I-am lsat o scrisoare de

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RZBOIU 73

multumire i am plecat gndindu-m la


sufletul rus.
E Inteadevr o curioas Impreunare de
blndete, de tembelism, de urk de iubire,
de ferocitate necumpnita...

XVIII.
CAPITALA RUCUB.

Din tara cu soare fierbinte i nisip do-


goritor, mi-a scris prietenul englez Machenzi-
Eduarts, despre orapl In care traete, o
scrisoare plin de un trite les simbolic.
Ce delicate i sf4ietoare arrnonii intime
vibrau In vorbele acelea scrise parch' sub
amenintarea unui pumn de fier !
Imi scrih :
Pe drum lot omul duceh o povarh, iar
casele Insi se tineau tari sub greutti I-
mense ce le apsau. Chiar turnurile fabri-
cilor edeau s cad sub cerul de plumb
apskor.
$i sub cldura Inab4toare ce se las locui-
torii alearg dup nevoi, oftnd i abi sco-
tnd exclamatii contra vitregelor ore ce trec.
Pe Calea Isbnzei, oamenii se strecoar

www.digibuc.ro
74 VIRO1LIU $TEF. SERDARU

sfioi isleiti de puteri prin masa com-


pact de otel cenuiu, prin care cu puteri
supraumane incearcd sd treac, fcand gestul
innottorului in mare...
Pe Raul Malurilor curge sudorile amare in
rau tumultos, caci apa de mult a fost in-
trebuintat pentru vre-o inventie drceascd...
Caii umbld oscilanti, iar multi treckori
au pe fete mti neptrunse, imobile i gla-
ciale.
Aproape toat plebea are sticle negre in
fata ochilor scanteietori i cu reflexe de ur,
iar copii copii insdi par speriati de
prigonitorii ce toat ziva tropesc de-alun-
gul strzilor...
In trsuri luxoase trase de sirepi voinici
trec acei ce scot i exploateaz bogtiile...
*
* :!:

Rucub imi face impresia unui sanatoria


de neurastenici, in care toti cei ce umbl
au tlpile de cauciuc, ca s nu fac zgo-
mot i sd trezeasc nervii potoliti....
Oh ! Desigur stlpile de sfoar din Rucub
cadreaz aa. de bine cu aceti prizonieri
ai clubului de neurastenici...

www.digibuc.ro
SIMFONIE DE RAZBOIU 75

Ostaii nscuti In Rucub sunt Intmpi-


nati cu veselie i bunAvoint pretutindeni,
iar In colturi obscure de strad li se strig :
Sunteti bine veniti ! Sunteti sngele
nostru, sunteti speranta noastr, simteti bi-
necuvntati de marele Aver. !..
i apoi tAceau ducnd mai departe imense
greutti .ce erau nevoiti s le poarte...

www.digibuc.ro
PARTEA II.

TURTUKAIA
DOBROGEA
TRANSILVANIA.

MOTTO :
Muntii noqtri an poartii,
Noi cerOm din poattlin poarea-
Co 'Roc.

I. SPRE FRONT. X. DESCRIEREA LUPTELOR


II. LA TURTUKAIA. DELA TURTUKAIA.
III. LA BATERIE. XI. VIATA DE SPITAL.
IV. PRIMA LUPTA. XII. OPENSIVA DELA 5 SEPT.
V. SUB FOC DUSMAN. IN DOBROGEA.
VI. Dm LUPTA. XII TRECEREA DUNAREI LA
VII. PE VASUL-SPITAL FLAMANDA.
it PRINCIPELE CAROL. XIV. DIN LUPTELE IN TRAN
VIII. SPRE CALARA SI. SILVANIA.
IX. EVACUAREA LA BUCU-
RE5TI.

www.digibuc.ro
SPRE FRONT!
Plec !
Sora mea, Imi atrn de gt o cruce veche
de argint ca talisman.
La gar revAd prieteni i prietene ce ve-
niser s-mi zic adio. Imi par ca soarele
strlucete mai tare, c pe jos sunt tranda-
firi i ca vine o adiere de mrgritare...
Trenul pornqte.
Intorc capul. Imi vac' tineretea In urm,
facnd mtnii inteun cimitir... Lacrima ce
se legra pe marginea sufletului meu, se
agit ca marea...
Gara plnge !..
Lacrima fierbinte se rostogolete in su-
fletul meu trist,
Ce deprtare m desprte acum de bd-
trna Capital !
15 August 1916.

www.digibuc.ro
80 VIRGILIU FITF. SgRDARU

11.

LA TURTUKA1A.

Am mncat la 12, la Oltenita, la renu-


mita Madam Gizella i apoi trecnd dincolo
cu o barca automobil, am privit intinsul
Dunrei, am avut strania senzatie a pri-
vesc la un naufragiu, i una tlin acele pre-
simtiri. ciudate mi-au infiorat trupul I
Ajuns dincolo sunt cu sufletul inltat i cu
dorinta vie de a fi at...mai repede la baterie,
unde s-mi iau locul rezervat dinainte. (In
timp de pace se rezerv locuri la restau-
rante, cofetrii, tren, wagons-lits, etc., dar
nici unul nu este mai bine conservat decal
cel pe care trebue s-1 ocup eu acum...).
Debarcat in port, plec imediat spre Re-
giment, la Dai-Dir s ma prezint comandan-
tului. Acesta er ins jos la Dunre pe un
vapor Impreun cu ofiterii de marin i nite
Rui.
Am ateptat patru ore. Er prima deceptie !
Eu care veneam cu att entuziasm, cu atta
grab !...

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-T ..RANS1LVArt1A 81

In fine! In camer.a de aldturi aid scandal,


glgie. Sosise,
Colonelul e voinic, rou la faj, must*
In sus, privi lea severa.
M pr6.;fint cu Inch un camarad rezervist.
B,un ziva, ne zice rece.
Ma. ateptam la cateva cuvinte brbteti
primire camaradereasc. Nimic.
Veti pleca la baterii!
Apoi se adreseaza mie :
D-ta eti cam slab ! Du-te la baterie,
poate va veni vre-un obuz i te va oper...
Am rmas Incremenit.
Eit dark am tras cu coada Ochiului
spre epoletul meu de ofiter, i am privit
lung pe cmpia murdara i plina de spini.
M'am uitat In zare unde se proeminau
elegant bateriile inamice...
Am Inchis ochii pe jumtate i am simtit
o arsurd ce mi se ridich In piept...
Suspinat lung i... m'am dus spre baterie...

* *

Cu un automobil-camion trec pe strzile


prpstioase, stramte, neregulate. In toate
prtile tipurL dumane, ce ne priveau cu
VIRGILIU SERDAIW. nostru. 6

www.digibuc.ro
82 VIRGIL1U STEP. SERDARU

coada ochiului, inct aveam impresiunea


c Indat ce m voi uit inteo parte, am
s m pomenesc cu vre-unul pe la spate
ca-ini da cu toporul In cap, sau m lovete
cu cutitul.
Si nu eram dect la 3 klm. de Oltenita
noastr !
Este mare lucru sa ai favorabild tie po-
pulatia de pe teritoriul de operatie.
in port lume mult ; se citea o incuno-
tiintare :
intr'un sat din apropiere un grnicer sur-
prinde pe un civil clare pe parul de telegraf,
incercndu-se s tae srmele.
A fost pedepsit aspru...
Se anunt populatia s se fereasa de
dorinta de a face astfel de... observatii astro-
nomice. Cu aceast ocazie, intru s cum-
Or vin ca s duc la baterie, i mi se spune
c nu se vinde.
Ceeace sute de scriitori, zeci de socie-
tti antialcoolice nu putuser s fac in
sute de ani, statul reuise trite() singur oft',
printr'o simpl lege.

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 83

Fcnd parte din bateria 8-a, sectorul


Dundrei, rtcesc, Impreun cu un soldat,
vre-un ceas pra s o gsesc pe dealul
din dreapta Staroselului.
Trupe inamice se anuntaser deja la gra-
nit i totui in dosul frontului nostru, ve-
deam circulnd tipuri suspecte i brboase
de btinai, cari se plimbau, se agitau i
de sigur se duceau s zica i cie un
Dober-den (bun-ziva, pe bulgrete) tru-
pelor inamice de pe granit.
Soldatul imi intelege gndurile.
Domnule sub-locotenent, prin p-
duricile astea mici i dumnoase mipn
Turcii i Bulgarii... Nu poti s mai mergi
in sigurant pe aid... De aceea m'a dat
Don Maior s v intovrpsc...
Seara trece cte un soldat stingher pe
drumurile astea din pdure nici nu mai
vorbesc de cdrrile neumblate i nu mai
poate fi sigur de viat...
Bietii beti ! S'au prpdit ativa !...
Din padure ei o rcoreald infiortoare.
0 tcere sinistr domne peste tot locul,
iar eu m gndeam la pdurile virgine din
America, unde cei ce exploreazd au de

www.digibuc.ro
84 VIRGILIU VET% SERDARU

luptat la fiecare pas cu Negrii, i anima-


lele slbatice...
Am un fior de groaz !
Locuri dumane !

III.

LA BATERIE.

In tranee gsesc o parte din oameni


stnd pe echipe la tunuri, In ateptare. 0
alt parte dormeau, caci noaptea trecut
nu se odihniser din cauza alarmei.
Comandantul bateriei, locot. D. tocmai
mnca ; singur, cad s.-lt. Din., alt ofiter
al bateriei, se bolnavise de tifos cu cteva
zile Inainte, i plecase la Bucuregi.
Imi Intinde cu dragoste mna.
Bine ai venit! Tocmai te ateptam, cad
eram singur i m plictiseam groaznic.
0 primire camaradereascd, dup care
m aez s iau prima mas de campanie
sub nucul din stnga.
Strugurii, nuclle, pepenii, imi spune
locotenentul, sunt din domeniile bateriei.
?
Da. Locuitorii au plecat i am limas

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 85

noi Ingrijitori; e drept, deci, sa culegem


fructele.
La sfaritul dejunului Imi aduce un must
excelent.
Inceputul promite.
Dupd masa m'am dus In baterie, am
stat de vorba cu soldatii bucuroi ca
mai au un camarad i apoi in-am suit
din nou la nuc, ca sa-mi beau cafeaua.
Vorbeam, sorbearn din cafea, curatam
nuci dulci i privind In deprtare pufaiam
cate un furn de tigara.
*
* *

Aceasta viata originala Incepuse sa-mi


placa.
Cand luam desertul comandantul m
punea la curent cu starea lucrurilor, pozitia
terenului, baterii Inconjurtoare, In fine
m' a pus la punct aa de bine, nick
putin mai tarziu coborand Intre soldati,
parca ai fi fost de cateva luni acolo, atat
ma simteam de acasa.
Eram wzati pe dealul Starosel. La
dreapta noastra era Dunarea, iar In fat

www.digibuc.ro
86 VIRGILIU $TEF. SERDARU

vre-o 4 km. pn la granit o cm-


pie neted, batut bine de tun. In spate
alte baterii. La dreapta, langa fluviu, er
bateria simpatic, comandat de s.-It.
rez. Fulger, 'In care el-A i bunul meu prie-
ten Didi S., sub-locot. de rezervd.
*
* *

Se fcuse noapte. Intuneric besn. Spre


orizont, la granit, reflectoarele noastre in-
cepuser sh-i incrucieze luminile lor albe.
Eram din nou sus pe baterie.
De-odat :
Tra l ta 1 ta ! tal...
0 goarn din deprtare ne trimite un
sunet prelung.
Tresrii. Ochii imi sclipir i privii cer-
cettor In zare. Toate simlurile mi se in-
cordasera. \Tad nite artificii, ce se ridicau
drept in sus i flcdri de foc.
Ce este ? intreb eu.
E alarma! S fim gata!
Cteva ordine scurte.
Telefonul tre. Comandantul de sector
ne intreaba ce vedem, ce auzim.

www.digibuc.ro
TURTUKA1A-DOBROGEA-TRANSILVANIA 87

Trebue s spun Ca' mai tarziu telefonul


ne-a plictisit mult. Toat. ziva i toat noap-
tea suna. Noi fiind bateria cea mai na-
intat, tali ne cereau informatii, i nu
eram decat doi ofiteri: Locotenentul D.
i eu.
Flacdri mari Incep s se ridice spre cer
i o lumin roie lumineazd campia, dandu-i
un aspect neronian.
Arde Turkmil !
Mai la stanga ardea Senova. Acum In-
treaga campie era luminat ca ziva ; porn ii
casele, cantonul luau Inftieri fantastice
sub luminele galbene i roii ce jucau pe
ele, iar in fund panorama era corn plectatd
cu un fel de iad, din cari tapeau flcrile
pand la cer.
Mai inainte cu cativa ani asistasem la
un incendiu i atunci odatd cu ochii erau
impresionate i urechile, cci fiind aproape
de casa ce ardea, auzeam trosnind grin-
zile i toat lemnria.
Impresia ce pstram era aa de puter-
nick kick acum cand vzul era aa de
incordat, cand dansul groaznic de foc se

www.digibuc.ro
88 V1RGILIU STEF. SERDARU

arAt la orizont, urechile imi vajiau i


aveam impresia darA c aud un zgomot
infernal de grinzi cari trosnesc, lemnArie
care cade, tignale de pompieri, tipete de
localnici ; In fine, intregul complex al unui
incendiu.
Auzim pufnituri de pucA, i comunicam
maiorului Vas., care ne IntrebA atat de
amanuntit Incat la un moment dat spun
locotenentului :
Mi-e frica sa nu ne puna sa numa-
ram Cate ImpucAturi am auzit...
MA duc In baterie i ochii tuturor soh
datilor se IndreaptA cAtre mine intrebAtori.
IMO ! Poate s avem de lucru la
noapte ! Bulgarii au atacat pichetele noastre
i alarma asta nu-i a bunA.
Asta vrem i noi, domnule s.-loco-
tenent, ca destul ne tot pica de cateva
nopti...
and o auzi pe Mo,s Anghel sA ve-
deti cum (la dosul, imi spune sergentul
MAciulie, mangaind maina de otel.
SA ne tinem bine, cA rad de noi voi-
nicii din Carpati !

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 89

Ce-au facut? Cum stau ? intreab


mai multe voci.
Au trecut pasurile muntilor i au luat
Brapvul.
Olee!
Hi! Hi!
Un freamat de bucurie inabuita.
Domnule locotenent, dati-mi voe sa
dau drumul la un chiot, ma roaga un ca-
prar dela tunul trei.
Soldatii rad, eu Inteleg ce vrea sa zica
i-i fac semn a Ii dau voe.
Hi ! Hi ! Hi ! Hi !
Un tipt strident i lung, ca la nunta,
de rsuna campia.
Si toti ceilalti ca un ecou :
Hi ! Hi ! Hi !
Ura!
Vedeai bucuria sclipind in ochii tuturor.
Romanul nostru aa 1i arata bucuria :
cu chiote, cu tipete, cu jocuri !...
*
* *

Toad noaptea am stat la panda. Spre


ziva am atipit.

www.digibuc.ro
90 VIRGILIU $TEF. SERDARU

18 August 1916.
Zi linitit.
Am fcut clare o vizit la bateria sim-
patic ducnd camarazilor veti, bomboane
i tutun.
Beti buni mi-au dat repede un ban-
chet cu... pepene verde i vin rop.

* *

Pe la 9 seara eram de serviciu. Loco-


tenentul D. dorme obosit.

IV.

PRIMA LUPTA.

Er ora 8 dimineata la 19 August l


Beam repede un ceai. De dimineat de
la patru, trgeam incontinuu cu cele patru
tunuri, acum In repaus, cAci inamicul ca-
valerie i artilerie a dat dosul cnd a
simtit pe mo Anghel, vorba lui Mciulie.
Bubuiturile tunurilor erau un fel de im-
nuri de slav patriei, erau cntecul . ve-
selie al biruintei.
Falnic ca zimbrul ce mugete Thainte de

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 91

a fmpunge, imi prea fiecare din tunurile


din care tamea foc i para.
Era pentru prima data and simteam
mandria de a fi soldat, and simleam greu-
tatea sarcinei- ce-mi daduse tara la grani-
tele ei.
Tunule ! Tu eti simbolul fortei! In tine
vedem leul ce se avantd cu manie de fiard
asupra. dumanului. Privirile noastre se in-
dreaptd umile i fricoase catre tine, care
cu o singurd lovitura, faci sa cadd du-
manul ca graul cosit.
Fiecare din noi fncepe sd aiba cultul
fortei, a acelei forte pusd lb serviciul unui
'Malt ideal, pentru care oricine uita de prin-
cipiile avnte, de teoriile ce faceb, sacrifi-
anduli persoana, pentru interese mari ale
natiunei.
Imi iubeam tunurile !

De dimineatd dela 2 fusesem deteptat


din atipeald i primisem comanda s fiu
gata, caci inamicul are intentii fraudu-
loase.

www.digibuc.ro
92 VIRGILIU STEP. SERDARU

Intr'o clip comandant de baterie, ef i


de seciii, tali au fost i'n picioare.
Ne-am reperat inamicul i am ateptat
vreo cloud ceasuri, ca s ne vin ordinul
de tragere.
Era o dimineat rece i cefoasd. Soarele
rou II voi fine minte toatd viata dar
de unde tiu c viata nu mi se va sfari
peste cteva ore? m gndeam atunci
zic, soarele rou ca sngele se ridich ince-
tior i lumind cmpia.
In deprtare desluiam cu luneta armat
ce treced, sclipiri de armatur.
Sufletul Imi erd sus, i pieptul plin de
o mndrie nespusd.
Iat momentul l
Pe la ora 4 se servqte soldatilor bu-
turd cald i pine neagr.
Cer un ceai i aezat pe un tergator
de tun, beau cu poft o apd vindt, pe
care altdatd bnd-o, sunt sigur, cd ai
fi stat cu Le bon docteur in mn.
Ce dracu I La rzboi ca la rdzboi !
zic locotenentului D., care mai gospodar,
imi trimeted o cafea i pesmeciori Pernot.

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 93

Nu isprvisem bine, a deodat releii


din anturile bateriei aduc comanda :
Drepti 1
Comand :
Drepti !
Aud releii cari transmit mai departe.
Gata bateria! trimit veste indrt la co-
mandant, care er la postul de comand
din stnga bateriei.
Eram nerabdator s tragem, cu toate c
fiind singurul ofiter In baterie Imi er greu
s comand ; lucru uprat, ca prin farmec,
prin venirea benevol a elevului Frumua.
din bateria simpatic.
$rapnele !
Srapnele ! strig.
La 5.500!
La 5.500 !
Durata focosului !
Durata focosului !
Strig indrt :
Gata bateria !
Imi vine ordin :
Trage !
Imi fac o cruce pe care o repet toll
soldatii i comand puternic :

www.digibuc.ro
94 VIRGIL1U STEP. SERDARU

Din dreapta trage !


Sergentul comandd i el :
Intiul tun !... Foc !
Un bubuit prelung.
Observ lovitura cu binoclul. Lunga. A
doua scurt. A treia a azut In mijiocui
vrdmwlui, unde vdd micare mult, cai
ce fug. Frec minile...
$i am tras astfel rand ce s'a fcut ziud
bine.
La 9 jumdtate ateptam.
La 10 reincepem mai stranic.

V.

SUB FOC DUSMAN

Incerc s-mi amintesc amdnunte a vrte-


jului dela Turtukaia i s spulber greutatea
ce parcd-mi apasd capul ca In primele clipe,
cnd rdnit aveam gndurile rdsletite i
simfeam o masd de fier ce-mi apash ureu
fruntea.
Ca prin vis Imi aduc aminte de cele
intarnplate, de micile incidente ce mi-au
rdmas gravate In amintire ca nite ci-
catrice...

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 95

Cu ajutorul carnetului meu de campanie


reiau firul luptelor i a tragerei bateriei
noastre.
*
* *

Grnicerii aveau lupte corp la corp pentru


pichetele ce treceau din mdri 'in mnd, iar
noi trgeam neincetat fr grij de man-
care i odihn.
Aveam veti dela observatori i infanteria
din fata c tragem splendid, fcnd ravagii.
Eram veseli i nerbdtori s comuni-
am camarazilor succesele, cnd In dup
masa aceia, pe cnd eram in toiul focului,
vd un tip speriat cd vine incet la mine
i-ini strig vesel :
Bravo ! Beti ! Fericiti sunteti cd
aveti voe s trageti !*
Tu eti, Didi ? Al doilea tun ! Trage !
Dar ce cauti ?
Nu mai puteam st in baterie ! Noi
n'avem inc6 voe s tragem i am venit pe
la voi !
Dragul meu, stai colea i scuz-m !
Domnul l Doamna nu pot primi vizite
astzi...*

www.digibuc.ro
VIRGILIU STEF. SERDARU

Be o tuic !
Si din buzunarul vestonului scoate o sti-
clut cu Wick ca sa-mi mai deA. curaj.
Firai !... Aveti un noroc imens !
Cu aceleai elemente, trage !
In baterie era entuziasm.
Incepuserd sd cadA gloante, dar nu pu-
team s stau jos In anturi i dui:A fiecare-
lovitur m suiam sus, s privesc.
Nite coloneli veniser s ne viziteze i
mi-au dat de vre-o opt ori ordin s stau
jos, cad e nevoe, de mine. Mrturisesc
Ins cA vizitele acestea ne incol-nOdau ; sin-
guri ne simteam mai la largul nostru.

Eram cea dinti baterie ce trgeA. Co-


lonelul meu venise $i el, lucru ce-mi cam
luase entuziasmul ; dar acolo eram noi st-
pni, el nu el-A dect o infim fiint la noi
acas.
Ducndu-mA la observator, mA lovesc
de un ofiter strein ce prive la lunetd. Ne
mai gAndind deck la interesul bateriei i
nu la curiozitatea publica Ii fac putin vnt

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 97

cu cotul, i pun eu ochii la lunet. Nu tiu


ce mutrd a fcut dar tiu ca am auzit
un rs, pe care abia mai apoi 1-am inteles.
Incepu sera i celelalte baterii sa trag.
Lupta crncen se incinge in toate sec-
toarele.
Un ofiter de infanterie, venit din tran-
eele din fata, ne spune ca ei au tras att
de mult, inct se umpluser anturile de o
jumtate de metru cu alamurile dela car-
tuele trase.
Altora le luase foc lemnul ce sustine
teava, cci aceasta s inclzise pna la rop
de tragere.
Soldatii bulgari strigau :
Domnilor ofiteri, nu trageti 0 sun-
tern Rornni.
Jar cnd se apropiau nvleau la atac.
Trimiii bulgari Imbrcati romnete ve-
neau la ai notri i le spuneau c e ordin
s se retrag.
Politia era insuficient in spatele frontu-
lui, indrtul liniilor de foc vedeai tot fe-
lul de civili, cari umblau dupa satisfacerea
gospodretilor nevoi sau dup culegerea
de informatiuni asupra trupelor noastre.
VIRGILIO .$TEP. BEAD/all". Rzboiul nostra. 7

www.digibuc.ro
98 VIRG1LIU STEF. SERDARU

Si apoi ce lacune dureroase legtura


:

Intre infanterie i artilerie era prea slabd,


serviciul de recunoagere i cercetare a-
proape nul, nu mai vorbesc de insuficienta
trupelor.

Era orele 4 d. a. i noi trgeam In-


nainte fr s ne gndim la mncare. Ob-
servatorii ne comunicau eficacitatea trage-
-gii noastre, infanteritii trgeau i ei splen-
did i repede, ins inamicul vened pu-
hoi : unul langa altul, lipiti, cu nite tichii
albe In cap, i cu minile la ochii lsati In
jos, inaintau cu pasul greoi i obosit, de
parcd ar fi urcat la deal.
Intre timp, cnd gloantele incepuserd a
cdea In bateria noastr, tinusem soldatilor
o cuvntare de Incurajare, reamintindu-le de
vitejia strmoeascd, de vechile succese rAz-
boinice, de datoria catre patrie, vorbind
afar de aceasta i de pedeapsa ce se &A
celui ce nu-vi va face datoria.
Moralul tuturor era excelent.

www.digibuc.ro
TURTUKA1A-DOBROGEA-TRANSILVANIA 99

Pe la ora 4 jumatate au inceput gloante


de gapnele sa cada In baterie.
A fost un moment delicat ! Soldatii m-au
privit Intrebatori.
Le-am vorbit cu curaj :
gBaeti !Mara de datoria catre tara
care ne tine locului, ne are i Dumnezeu
In grije ; pnturile i scuturile tunurilor ne
apara de gloante.
Si am continuat sa dau comanda Inainte.
Obuzele noastre adeau In plinul du--
manului, dar sufletul meu era chinuit
scrapeau dintii de necaz, ca &earn toate
elementele, trgeam,nemeream, dar faptul
c n'aveam tragerea repede (tunurile erau
vechi) ne puneau In imposibilitate sa tragem
repede cum era nevoe. Era un chin imens 1

* *

Focul inamic se Intetise asupra noastra,


dar soldatii mai Ind'arjiti trgeau inainte.
Acum obuzele inamice cadeau drept In
anturi.
Incepuse sa plou, era o ceata groasd
(ap ca nu mai puteam ochi) i pe de-asu-

www.digibuc.ro
100 VIRGILIU STEF. SERDARU

pra suntem invluiti i In fumul proectilelor


dumane ce se spargeau In baterie.
Tragerea nu mai era cu putinta. Nu mai
vedeam nici inamicul, nici reperul. Am
continuat totui sub iadul inamic, ce cadea
pe noi i soldatii au stat la posturi 'Ana a
venit ordinul.
Incetarea !
Focul duonan era groasnic ! IVIalurile In-
cepura sa se surpe.
Ne-am adpostit in antul de comuni-
catie unde fumul npdea din toate partile
i impreuna cu soldatii am preparat matile
contra gazelor asfixiante.
Stam in antul de comunicatie acoperit
cu Ufl singur rand de lemne i ascultam
cu elevul Frumueanu i cu toti soldatii,
oribilul cant al mortei. Bietii oameni ! Se ui-
tau la mine ca la un Dumnezeu salvator
i-mi executau cu cea mai mare atentie or-
dinele.
Nu voi uita niciodata acele priviri sa-
gettoare i Incremenite, cu cari m tin-
tuiau iubitii mei soldati, nici impresiu-
nea primelor clipe de groaznic bombarda-
ment.

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 101

Dumanul, In cunotint bun a traseu-


lui bateriei, ne-a bombardat Intai cunurile,
apoi magazia cu munitii, apoi adposturile
din spate.
Am inteles c am fost spionati sau trA-
{tali i deci un adpost *In baterie ar fi o
copilrie (mai ales c adposturile erau a
de slab construite cA n'Ar fi rezistat nici
unui bombardament cu 75 mm.).
Intre timpul rafalelor de obuze mA re-
trag cu oamenii in stnga bateriei la 80
metri, sub surptura unui mal, la loc des-
chis i atept... ce-o vreh Dumnezeu!
Ideia. a fost stranick cAci dumanul
bombardA numai unde ti cA sunt lucrAri.
Manopera a fcut ch.. acolo sub mal
sA nu am nici un mort nici un rnit,
iar 'in baterie malurile s. fie surpate, grin-
zile adAposturilor rupte, o magazie de mu-
nitie aruncat in aer...
Conducerea bund a oamenilor, le ddii
tm curaj mare i o disciplin oarb. Nici
unul n'ar fi eit din vorbele mele.
M bucuram de acest ascendent moral
de care imi dedeam socoteala cA voi aveh
nevoe mai tarziu.

www.digibuc.ro
102 VIRGIL1U STEP. SERDARU

In acest timp bateria continua a fi d-


rAmat...
Primim ordin la telefon s ne retragem
cu tunurile In pozitia 2-a din spate, unde
aveam spturile bateriei pregatite.
Focul continua npraznic de vre-o trei
ore jumatate.
La ordinul de retragere am avut o strAn-
gere de inimd, prere de Mu de a ne re-
trage din acest loc In care lsasem o parte
din puterile -noastre, din nervii notri, din
viata noastr.
Mrturisesc sincer cA, dacA ne-ar fi venit
ordin sd ne retragem fr tunuri, nu cred
c ai fi fost In stare s execut ordinul, atat
de mare er iubirea ce-mi inspirau acum
mainile de otel.
Si de-asupra noastr trsnea i bubui
obuzele dumane !
Ce mici ne simteam lb fata atAtor forte
dezlntuite asupra noastr. Ce dispret aveam
pentru acest corp aa de slab cu care ne
dotase Dumnezeirea l Omul cel mai ingamfat
ar devenl foarte modest in astfel de impre-
jurAri. (Recomand acest mod de vinde-

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 103

care, tuturor celor bolnavi de aceast ma-


ladie...).
* *

Pentru un moment Ins nu puteam s


ne micam din loc. .

Stam lungit la pmnt i cnd auzeam


venind vjind obuzele, bgam capul supt
un coltior de stnc eit cine tie cutn
din pamnt. Mai In vale calul meu lovit de
o schij de obuz In picior, ede trist. San-
gele Ii galgi In rang.
Obuzele se sprgeau.
Tuna! Erau momente fantastice !
Odat se mai potolete ; imi zic : la tu-
nuri ! i pornesc cu soldatii la deal.
In acest timp un Bulgar dintre cei ce In-
grijeau bivolii bateriei face vnt la animale
sus, la deal, la tunuri ; er un semn trdtor.
Am scos sabia i amenintnd i pe ceilalti,
le-am strigat tuntor ca-i Impuc dacd mai
fac astfel de semne i nu execut ordinul
dat de a aduce animalele la tunuri.
Iar camarazilor :
La tunuri !
Am pornit. Pe drum am dat ordinul :

www.digibuc.ro
104 VIRGILIU STEF. SERDARU

Luati intaiu Inchizatoarele i aparatele


de ochit !
(Ne temeam de o navala dumana, caci
infanteria noastra se retrasese la poalele
dealului bateriei noastre).
Am luat i eu unul greu era Doamne !
i impreun cu Lin sergent l'am dus, ca i
pe celelalte la carutele, ce ne ateptau In-
irate pe oseluta.
Apoi :
Sa mergem sa luam tunurile !
Tocmai veneau Turcii cu bivolii impere-
chiati. Urcam In fuga la baterie in deal.
De-odata o salva groaznica incepe sa tune
de-asupra noastra.
Ne-am culcat la pamant.
Focul inceta un moment.
Sus, beti ! strig.
Pornim din nou. 0 noua salva ince-
pe I Atunci unii soldati fug spre a se ada-
posti. Era un moment critic ! Eu trebui sa-i
am langa mine.
M ridic rpede In picioare, scot fluerul
i fluer tare :
Tarn !
Apoi ridicand maim In sus, strig :

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 105

Bateria 8-a I Adunarea !


Ca prin farmec toti uita de obuze i vin.
Pe doua rnduri !
Astfel adunati ii duc In pas gimnastic la
malul darknat.
Inceand iarai focul duman strig :
La tunuri !
(In acest timp locotenentul D. desfacea
telefonul i pregateh retragerea cu alt grup
de oameni).
RAnit...

Am mers sus, am Impierechiat doua tu-


nuri i ne cazneam sa scoatem tunul 3
din baterie. Eu impingeam la roatele tunului.
De-odata o vApitura prelunga i un obuz
se sparge drept In tunul nostru : omoara un
soldat, rupe picioarele la doi i. ma ranete i
pe mine trntindu-ma la pamant in snge. Am
leinat. Sunt trezit cu stropituri de apa rece !
Brancardierii nicaeri. Soldatii ma sustin.
Haide, domnule sublocotenent, haide.
Nu lasam noi pe parintele nostru!..
Ma uit sa vad cine imi zicea printe. Er
un orn mustacios Nicolae al Vetei ca
de vre-o 35-39 de ani.

www.digibuc.ro
106 VIRCULIU STEF. SERDARU

Lucru acesta m micd mutt. Eu tndr,


el pute sd-mi fie tatA. Si-mi ziceA pirin-
tele nostru.
Am fost dus la ambulanta divizionard, iar
de aici, prin ploaie, la spitalul din Turtukaia...

Santinela.
La incrucietura de drumuri din spre
ora erau santinele pentru politie.
Mie imi er ru. Durere de cap, arsuri,
greatd.
0 voce de stentor strig :
Cine e ? Stdi !
Aceasta face s-mi treac o razd lim-
pede prin suflet, amintindu-mi de parola
cercetaului santinel.
In Iulie 916 se fcuse un mare bivuac
de cercetai in Capitald, la soseaua Kiseleff.
Se fceau exercitii de viata in companie
sub inaltele ordine ale A. S. R. Principelui
Carol, Comandantul marei legiuni.
Noaptea erau puse santinele-cercetai,
cari nu ldsau pe cei din tabr s iasA din
corturi frd s spund parola obicinuind astfel
pe micii soldati cu disciplina i ordinea.
Inteo sear, in fata unui cerceta-santi-

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVAN1A 107

nelA apare un mic boy-scout, cam indoit


de spete i cu mna pe centur.
Cine e ? Parola ! strig el.
Ce parold, domnule ! Pe mine m
doare... burta ! id rhspunde o voce piti-
gaiatA ca miorlditura unei pisici.
Bietul biat nu mai ave gust de cercetiel..
...Mie Imi ardeh gtul de sete i nu ga-
seam pe osea un singur put. In sfarit
dA-mi peste unul, din care imi ud gtul.
In urind cruta s'a oprit in fata spitalului.
Domneh o 1in4te adnch i potolitoare.
21 August 1916, ora 8 seara.
Ma simt obosit i cu nervii tociti.
MA simt imbatrnit. La cel mai mic zgomot
tresdream, iar in somn mi se spune
strigam : Trage ! Bulgarii ! Repede !
Mi se pare ch sunt In rAsboi de doi, trei ani.

VI.
DIN LUPTA...
Imi aduc aminte de tirul asupra unei ca-
valerii inamice, ce veneh pe osea.
Reperasem bine distanta, pusesem ele-
mentele la tunuri i ateptam...

www.digibuc.ro
108 VIROILIU STEP. SERDARU

Cavaleria vene, vene L.


Un infanterist venit in vizit la noi, m
intreab :
Ce faceti ? Da peste noi...
Mai ateptm putin ! II spun.
Lsm cavaleria s se apropie la o dis-
tant convenabil i apoi cu bateria, care
incadrase intreaga coloan, tragem o salv...
Din mndra cavalerie s'a ridicat un nor
de praf i nu s'a mai vzut deck ctiva
cai fr stpn, lund-o razna peste cmp...
*
* *

Dela infanteria din fata ne vine veste c


trgtori i mitraliere inamice se gsesc in
n4te pomi dela ferma din fat.
Deschidem un foc viu cu rapnele asupra
obiectivului ardtat. adeau pucaii ca nucile.
Infanteritii jubilau...
E locul sd spun c este de neinchipuit
efectul moral, incurajator, pe care-I produce
auzul bubuitului tunurilor amice. Stimuleaza
i impinge inainte ca o putere nevzut.
*
* *

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 109'

Generalul Impreun cu doi coloneli vin


cu automobilul In inspectie pe front. Au-
tomobilul apare langa bateria noastr pe
coasta dealului !
Imediat, dumanul vizeaz i trimite o
lovitur. Prea lunga! A doua prea scurt.
Automobilul era incadrat, abia av tim-
pul s i vitez, cAci, imediat un obuz se
sprge tocmai in locul de unde plecase cu
o clipA mai inainte.
*
* *
Mi-aduc aminte cu mirare de un mic in-
cident.
Luasem dou tunuri, cArutele i alte lu-
cruri mai mrunte i le aliniasem pe oseluta
bateriei. Nu mai rmseser de luat deck
doua tunuri i putine bagaje.
Dumanul incepuse s trag din nou.
Eu Imi aduc aminte deodat, c soldatii
au uitaf sA i cloud sticle cu must din bordei.
Uit de bombardare, uit c dou sticle cu
must, nu valoreaz cat o viat de orn i
m intorc cu un soldat s le iau.
Aveam noroc cA obuzele cdeau mai
departe.

www.digibuc.ro
110 VIRG= STEF. SERDARU

In starit, am luat sticlele i. le-am pus


In amp foarte linititi, cu pierderea com-
plecta a simtului realitatilor i valorilor.

*
* *

Apoi arutele fiind pornite m'am intors la


tunuri.
Para mA vad impingand la roata !
Si acum imi vajie urechile de tiultura obu-
zului, ce s'a spart, drept in noi !
Imi curga sangele pe obraz din rana dela
cap, i simteam calduia celei din coapsa...
Imi amintesc ca prin vis de drumul
cu caruta prin ploae spre ambulanta i
spital.
Sergentul ce ma conduce, hni povestea
a un soldat bulgar a fost prins la o ba-
terie vecinA, unde era un sergent ce tia
bine bulgArqte. Acesta s'a dezbracat de
hainele albastre i s'a varat intr'un bor-
deiu fie zis frichisoare. Plutonierul a bAgat
i pe bulgar InAuntru i apoi i-a zavorit pe
din afara.
Sergentul l-a intrebat fncet pe bulgArete :
MA, ce e cu tine ?

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 111

Bulgarul I-a privit tampit.


Taci din gur! Sd vorbim incet! Pe
mine m'a prins eri In patrulare ! Ce ai mai
auzit dupa la noi?
Bulgarul dupa ce s'a interesat de i s'a
dat camaradului ceva de mncare, a po-
vestit cd au sosit chiar in acea zi mtilte
tunuri pe automobile dela Rusciuk i ca
aproape 120.000 oameni atacd Turtukaia.
Sergentul a scdpat apoi din inchisoare...

Bravii griniceri.
Pe cnd eram transportat la spital erau
adui spre Turtukaia i nite grniceri r-
niti... Veseli i voioi de parcd se Intorceau
dela nuntd.
Erau din regimentul de bravi, care peste
24 de ore, ave sa resping pe inamic
Intr'un mod ark de vijelios !
Pe drum se Intalnesc cu nite militieni
mustcioi i speriati, trimii In lupt din
lipsa de trupe.
Grnicerii Incep sa rcla de ei zicandu-le :
Hai, taicd! Hai, moule !
Duceti-va, eroilor I
JIRO oameni suportau cu rezemnare i

www.digibuc.ro
112 V1ROILIU 5TEP. SERDARU

priveau cu dragoste pe acesti flci voinici,


ageri si mndri in portul celebrelor petlite
verzi dupd guler.
Toti stiutori de carte, toti constienti de
ideia de patrie, neam si ideal, ei erau ima-
gina a ceeace ar puted fi 'in scurt timp t-
rnimea noastr !
...Ce frumoas armatd grnicerii ! Ce str-
lucitA intrare au avut doud zile mai tdrziu
in Turtukaia !
Dou batalioane de grniceri sosiau mn-
dre, cu pasul cadentat, cu muzica militard
In frunte.
Cntnd imnuri triumfale, astfel bravii gr-
niceri au strAbAtut strzile Turtukaei, and
curaj tuturor si ridicnd moralul celor ce
soviau. Au dat atacuri vijelioase, rdmase
celebre, dar, vai ! fatidice destine fceau ca
Turtukaia s cad !
VII.
PE VASUL-SPITAL oPRINCIPELE CAROL.
23 August 1916.
Avnd nevoe de a fi ....operat, sunt eva-
cuat impreund cu alti ofiteri si soldati r-
niti pe vasul-spital Principele Carol, pen-

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 113

tru a fi trimii de aici mai departe. La 01-


tenita rnitii sunt lukti In ccrc de sol-
dati ca s fie dui pe vasul-spital.
Rmas putin in urm de vorbd cu un
soldat din bateria mea, ce venise cu un
ordin la Oltenita, mergeam sprijinit de el
spre vapor.
Pe cheiul Dunrei, Fan& vas, salut un
regiment rusesc de geniu, abia venit.
Ofiterii vin la mine i m intreab des-
pre lupte, a caror mretie le-o explic. Unul
Ii exprim mirarea c toti ofiterii i sol-
datii rniti pstrau totui entuziasmul i
moralul. Un alt ofiter care ti romnete,
st de vorb cu soldatul din bateria 8-a, care
poveste actiunea la care luasem parte.
M'a felicitat i a povestit apoi i unui
ofiter mai btran colonelul mi se pare
care m prive c un zmbet de buntate.
Cnd s plec, colonelul vine la mine hni
intinde mna, spune cd-i plac mult ofiterii
. -
romni i scotnd o frumoasa cruce ru-
seasc mi-o d, Insotind-o de o cordial
strngere de mn.
Am salutat militrete i am plecat.
Pe vasul-spital am fost intmpinati cu o
TIRGILIO .5TEF. SERDARII. - Rraboiul nostru. 8

www.digibuc.ro
114 VIRGILIU STEP. SERDARU

gentiletA i o bunAvoint deosebit de tot


personalul vaporului. (Eram i dintre cei
clintaiu raniti).
Ni se dA cte un ceai cald at rom i apoi
se Incepe facerea pansamentelor, odat cu
o adevArat coal cu infirmierii, ce erau
IncA stingheri In serviciul lor de campanie.
Veti umbl repede ! SA nu pui mna
pe pansamente sterilizate ! SA vA spalati pe
maini !
Aduc alci toate laudele d-lor maiori me-
dici C. i B. pentru zelul i devotamentul
ce au depus in aceste zile grele.
*
* *

Camaradul Neg., cu care am fost eva-


cuat din Turtukaia, se simte mai bine. Mi-
aduc aminte ca la plecarea din spital a voit
s se Incalte, (un obuz I! lovise In laba pi-
ciorului stng).
Pe drum Imi spuneA :
Cnd am volt sA-mi bag piciorul in
ghiat, wad a se incurcd de ceva ; nu ave
loc. Bag mna InAuntru i oroare ! Imi

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 115

gsesc Inuntru nite degete dela picioare !


Le-am privit cu melancolie i am Inceput
s le numr, ca fcnd scderea, s vd
ate mi-au mai rmas In viat!..

* * *

Dar rnitii soseau mereu i vasul-spital se


transforma Intr'un adevrat iad... Pe cheiu
singur doctorul Horatiu Georg. pansa cu zel...
Trupe de ajutor.
Erau lupte groaznice. Canonada rsun
Infiorator cutremurnd vaporul.
Veneau trupe de ajutor dela Bucureti.
Irma numai regimente de rezerv.
Locotenentul Hane, pe care-I cunoteam
din liceti, vine pe vas s vad pe rniti.
Er un orn de inim! Amintiri duioase
din copilrie, din vieata de pension, incep
s se perindeze prin fata ochilor mei i am
o placere nespus de mare c-1 vd.
Ii dau cteva indicatiuni relativ la modul
de lupt i iretlicurile inamicului, In fine
tot ce Invtasem In scurta mea experient,
i srutndu-m cu dragoste pleac.

www.digibuc.ro
116 VIRGILIU STEF. SERDARU

S'a dus, srmanul, pentru ca peste o or


sd moard eroic In fruntea companiei sale !

*
* *

Pe de-asupra, ca o coabe, un aeroplan


cu cruce neagrA, se invartea tkut, lsnd
s-i scape cdte-o bombd.
Putin a lipsit s nu ne inecdm ; una a
azut la vre-o sutd de metri de vasul-spital.

VIII.

SPRE CALARASI.

Dup o noapte cu lmpile stinse pe va-


por i luminile mintii aprinse de gnduri ne-
sfArite oh ! Cate gdnduri i ct durere
in sufletele miilor de lupttori ! s'a fkut
ziud i am primit ordin dela divizie sd por-
nim cu vasul-spital la vale spre Silistra.
Nu mai er nido sperantd ! Turtukaia
trebui s moar !
Pe la orele 9 dimineata treceam cu viteek
pentru ultima data prin port... 0 clip !..
Pe vapor er jale : snge, zbierete, durere!..

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 117

De-odat bubuituri apropiate L.


Trecusem printr'un mare pericol ! Trupele
din spre estul Turtukaei deschiseser foc de
arme asupra vasului-spital ; dar noroc c
n'avuseser tunuri la Indemn...
Raman inmrmurit, cu ochii lipiti de masa
glbuie ce se vede pe Wm...
Las capul usor pe spate, pe en orma cruce
rosie a vaporului si o lacrima fierbinte imi
curge pentru Turtukaia, pentru omenire...
*
* *

in portul Silistra acostm si stm nemn-


cati Ora la orele 4 d. a.
Nervii incep s se destind si r'initii au
chef de rs ; toate cad pe bietul Negoit.
M, Negoit, ce e cu piciorul tau!
M, schiopule, nu te mai primeste so-
tia acas, 11 apostrofeaz o voce.
Faci pe desteptul, rspunde Neg. Parc
tu esti mai breaz, ciung cum esti.
Faci bani la blciu, i'l consolez eu.
Rde ciob de oal spart ! Tu si chior
si cu burta spartd.
Suport bietul camarad cu eroism toate

www.digibuc.ro
118 VIRGILIU STEP. SERDARU

apostrofele. Toti ofiterii, cunoscuti i necu-


noscuti, Il tratau cu tu i cu NegoitA, nu-
mele prescurtat.
Un rAnit de lnga el incepe sA debor-
deze. Lui NegoitA nu-i place.
Deschide-ti ferestrele cA mi-e rAu, In-
cepe el sA se vaite fArA cea mai micA jenA.
Hazul tuturor.
Colacul ! Co lac de salvare pentru Ne-
goitA ! incepe unul sA strige. Aduceti urt
colac de salvare cA se IneacA Negoit !
Hei Voi radeti Dar dacA ati t !....
Bietul rnit, care vomitase, nu mai poate
nici el sAli tie rftsul. URA de durere, de
tot i Intreg salonul incepe un ras ho-
meric.
La Spitalul din Cii1Ara0.
25 August 1916.
Turtukaia a cAzut
Mi se sf4ie inima de durere. Ce sufe-
rintA I SA tii cA ai luptat, cA sange cald
a curs din corpul tAu i cA toate astea
n'au folosit la nimic !
Sunt ganduri insuportabile ! Scranesc din
dinti i durerea mA copleete.

www.digibuc.ro
TURTUKA1A -DOBROGEA-TRANS1LVAN1A 119

Au fost zile de avnt, de jertfi de sine,


de sacrificiu neinchipuit i... totui Turtu-
kaia a czut !
Doamne ! Doamne ! De ce vrei sa ne
Incerci?
*
* *

Din intmplare sunt i aici in acela salon


cu Neg.
Ce zici, Negoit, iti mai trebue co-
lacul, il gpiseaz un sublocotenent.
Ce dracu! zice el incetior. Intre noi
tnteleg glumele ; dar, de ! acum ma supr,
caci, uite, pe aici sunt cudane, domni-
pare...
He ! Negoit cavaler !
Negoit curtezan !
Strengarule ! Ti-ai uitat sotia ?
Rzi. Haz reconfortant !
26 August 1916.
Doctorul ne panseazd in timp ce jur I'm-
prejuru.i era o micare neincetat de infir-
miere i soldati.
Eram enervat i ochii imi picau de somn.
Noaptea trecut abi atipisem.

www.digibuc.ro
120 VIRGIL1U STU. SERDARU

Spre seara ma simteam mai bine. Eram


ingrijit de buna sora, d-na A., care aveh
un inger de copil, ce veneh la spital
m priveh cu dragoste, spunnd :
Mama ! Bine e sa fii rnit !
Ce dureroasa naivitate de copil !

* *

Seara am avut din nou temperatura. Doc-


torul a strmbat din ochelari i mi-a spus
ca m va trimite la Bucureti, caci am
nevoe de o operatie, care aici nu se poate
face.

EVACUAREA LA BUCUREFL

La 27 August am fost evacuat cu ctiva


camarazi la Bucureti.
Am luat calduroase adiouri dela genti-
lele surgri i am pornit la gara. Cond4
la trenul sanitar, sunt urcat Intmplator, de
plutonierul ce m sprijinek intr'un vagon in
care erau nite domni civili. (La trenul sani-
tar erau ataate cteva vagoane de pasageri).

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 121

Toate locurile ocupate. Domni voinici i


grAsulii discutau inteun colt al vagonului.
Remarc imediat cA cea mart parte vorbeair
in dialect strain...
Intrarea mea in vagon a produs putin
curiozitate. Lumea de acolo m'a privit lung,
cu milA ca pe un aine bolnav i jigArit.
0 cucoand mai miloas a sgrcit nasul i
a inceput s bat aerul cu mna, cu ge-
stul omului ce zice : Fugi de mine, ne-
norocire! Doamne ferete !
Si nimeni nu se mic.
Mi-afcut o imprie oribil. Negru mi s'a
Mcut in fata ochilorl Doamne ce oameni !
Dar pentru Dumnezeu, pentru cine lup-
tasem eu? Nu i pentru cei din vagon ce
m privau cu anta mild?
0 jale imensd imi umplea sufletul! PH-
I/earn nemicat !
Plutonierul meu intervine :
Ce oameni sunteti ! N'aveti atAt bun
simt! Vedeti ofiter rAnit i nu NIA sculati s
faceti un locuor !... Sculati mai repede...
Vai ! Da, de sigur ea facem loc, ii
calcA unul pe inimA.
MA apz.

www.digibuc.ro
122 VIRGILIU STEP. SERDARU

Peste cAteva minute apare camaradul


Apost., care ave pulpa piciorului gAuritA
tie un glonte dt armA.
Aceiai scenA! Nimeni nu se micA; ace-
leai priviri compAtimitoare!
Plutonierul revoltat:
Ce lipsA de simtire ! Loc, cA dau cu
gArbaciul.
Simandicoasele figuri au Inghitit cu re-
semnare grosolAnia plutonierului. SA fi fost
in alte timpuri sunt sigur cA aceste vorbe
ar fi produs douA-trei leinuri femenine, i
patru-cinci atacuri de inimA cu inecAciuni!
Am stat tristi catva timp. CAlAtoria ins
ne-a mai inveselit i locot. Apost., jude-
eAtor In timpuri bune, a inceput sA-mi po-
vesteasc de lupte, de rana lui.
Te pomeneti ca-mi rAmAne in pulp
o gaurA ca o teavA ! and o vreA nevasta,
sA m tie in casA, Ifni trece o sfoarA prin
seton i mA priponqte de masA sau de
vre-o ue !
Ii venise poftA de glume.
*
* *

www.digibuc.ro
TURT UKA IA- DOBROG EA .TRANSILVANIA 123

In gara Furei, doamne dela Crucea


Roie ne ofer lapte btut i prAjituri.
La Spitalul militar 351.
La Spitalul militar 351, Sanatoriul Dr. Ge-
rota, unde am fost repartizat, am gsit o
Ingrijire deosebit de bun i repede ; fapt
care a fAcut sA nu se ImplineascA credit*.
Sorei Irina, care, disperata, vAzAnd c m
sufoc intr'o seark a eit pe sal strigAnd
Moare ofiterul dela 123 l
Organizatie excelent i tehnicA medicalA
desAvAritA, iatA calitti ale celebrului sana-
toriu al d-lui Dr. Gerota.
Eram fericit cA aici am gsit rnit pe
fratele ce-1 credearn pierdut In vArtejul dela
Turtukaia!

X.

DESCRIEREA LUPTELOR DELA TURTUKAIA.

Refac complexul sAngeroaselor lupte dela


Turtukaia.
Inamicul a atacat IntAi sectorul Staroselo,
din spre Dunre, cu forte numeroase; dar
a fost respins.

www.digibuc.ro
124 VIRG= STEF. SERDARU

A atacat apoi pe rnd i simultan la urm,


celelalte sectoare, ale cercului cettei, pn
la canalul Kusuiului.
Fiind fn inferioritate numeric, a trebuit
sa ne retragem din linia 1-a a pichetelor
(ocupate i acestea cnd de noi, cnd de
inamic) pe linia 2-a a centrelor.
Aici au Lost luptele cele mai disperate i
pierderile dumanului, care inaint sub fo-
cul tunurilor noastre, au fost i ele Ingro-
zitoare.
Sprtura de front s'a fcut in sectorul
din partea Est-Sudic a Turtukaiei ; totu0
duFnanul nu indrznise s ocupe aceast
parte chiar a abandonat. Noi n'am reo-
cupat-o, cci n'aveam trupe...
Dac am fi avut mcar un regiment de
trimes In acel sector, care a stat neocupat
vre-o 6-8 ore, Turtukaia ar fi mai rezis-
tat i cine tie ce intorstur luau lucrurile !
Din alte sectoare nu se puteau lu trupe,
cad atacurile erau neIncetate i neintrerupte
pe tot frontul, aa c inamicul a inaintat
aproape fr rezistent.
In sectorul dela Staroselo, bateria de
coast de 150 mm. isprvise munitia i deci

www.digibuc.ro
TURTUKA1A-DOBROGEA-TRANSILVANIA 125.

una dintre fortele acelui sector, nu mai


pute fi utilizatd.
Inamicul cucerind i linia centrelor, inaint
cu precautiune spre ora, oprit i nimicit
la fiece pas de restul companiilor noastre,
ce se retrgeau. Se strecurau pe cAte o
nota pozitie, trgnd mereu.
Ne mai fiind nici o sperant de rezistent
Divizia a dat ordin trupelor s se retragd
cum vor pute (Cci nu er pod peste Du-
n Are).

Retragerea.
Multi au incercat s teach' innot ; unii au
trecut, alfii s'au innecat.
Cei ce nu tiau s innoate, s'au strns
pc_ drumul ce duce la Silistra. Dar calea
era ocupath de duman, i blocat cu mi-
traliere.
Oricine voi s teach' spre Silistra er
culcat la pmnt.
Rar ate unul scp in goan !
Intr'un lac drumul se ingust i trece
pe marginea Dundrei. Acolo erau mormane
de cadavre.
Un ofiter superior, clare pe cal, a voit

www.digibuc.ro
126 VIRGILIU STEF. SERDARU

sA treacA prin focul mitralierelor in galop.


A fost impucat.
Nimeni nu voi sA rAmnA prizonier I
Toti preferau sa rite moartea aproape si-
gurA, deck sA rAmnd.
Intr'un sfArit putinii soldati ce mai rA-
mAseserA, au fnceput sA agite batiste, semnul
alb cA se predau, dar mitralierele i-au in-
dreptat glasul cAtre ei...
Un ofiter s'a cAtArat pe malul abrupt al
DunArei, cu picioarele 'in nomol pnA la
genunchi i riscand de zeci de ori ca sA se
scufunde a Inaintat incet.
La locul unde DunArea se ingustA se po-
menete de-odatA cu un trup teapAn orne-
nesc, ce cade de sus peste el, stropindu-1
cu snge. A lovit cu zgomot apa i s'a
scufundat.
Ofiterul a mai mers putin cAtArat i tre-
and de punctul critic, s'a ridicat pe mal
i a luat-o la fuga pn ce gsind un cal,
a incalecat i a pornit fn galop spre Silistra.
Intr'acolo fugeau zeci de soldati cu ochii
aiuriti, cu sufletele Ingrozite de cele vAzute.
Cei ce au scApat i au ajuns la Silistra,
au avut mare noroc, cAci multi au fost prini

www.digibuc.ro
TURTUKMA-DOBROGEA-TRANSILVAltA 127

kle patrule trimise in urmrire, iar altii ucii


de populatia bastinae strin.
Din fugarii spre Silistra o alt parte au
fost salvati pe vedetele noastre.
Marina fluvild ce luptase in mod att
de eroic la Turtukaia, ezAnd In linie de
batae pand In ultimul moment i aprnd
nefericitul cap de pod !
Ultimele mom ente...
Clipele din urm ale rezistentei romneti
la Turtukaia sunt sfftietor de dureroase.
Batalioanele ce mai veneau In ajutor Mier-
curi (ziva Were la orele 11 s'au iniruit
la Oltenita, pe marginea Dunrei, ne mai
trecnd dincolo, cci orice ajutor ar fi fost
inutil.
Era exact impresiunea unui naufragiu :
vapoare ce uerau scotnd fum i mergnd
la vale, o micare ametitoare.1 Printre vase
soldati agtati de cte o plut, o scndur,
sau un trunchiu, se luptau cu moartea, altii
desbrdcati se czneau s treaca innot.
Capete izolate apreau colo i colo pe
intinsul apei.
In impestritata Dunre vedeai zeci de

www.digibuc.ro
128 VIRG1LW $TEF. SERDARU

soldati, cu arma In mn, innotnd i agitn.


du-se Mt s." vrea sa lase acest scump odor...
Deodat bulgarii nvlesc In port... Si
macelul incepii...
Trupele din Oltenita deschid focul. Za-
darnic I Era prea departe.
$edeau cu inima rupt de durere vzn-
duli fratii strpuni de baionet i asvrliti
in ljundre...
La ponton secerau mitralierele...
Intr'un trziu se aude o orchestratie In-
ceatd, dumnezeiasc... 0 muzicA militar
intona cRuga.
In mintea tuturor a venit tabloul nau-
fragierei Titanic-ului In intonatiile mu-
zicei...
Apoi o bruscd tacere ! Mitraliera svr-
ise opera, pe care sufletul nu fusese ca-
pabil s o opreascl..
Strategema bateriei 6-a.
Trucurile inamicului au fost un stimu-
lent pentru ai notri, cari la rndul lor au
Inceput a utiliza toate mijloacele dictate de
fantezie.
0 pacaleal interesant e aceia svrit

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 129

de bateria 6-a, in care co. nt fratele meu,


caruia Ii dau cuvantul :
Auzisem din toate prtile c ina-
micul cunoate bine apzarea tuturor bate-
riilor noastre i ca tragerea lor bine repe-
rat are efect dela primele proectile. Aa dar
ne-am gandit c a ramane in vechia baterie
inseamn a nu putea s ne implinim misiu-
nea i de aceia impreun cu locotenentul
Ferarru, comand. bateriei, hotram sA facem
alte spturi mai in urm cu 200 metri i
mai la stanga.
Facem inteadevr bateria acolo i in
timpul noptei mutrn tunurile, lsand in
locul lor jucArii de lemn, cari semnau per-
fect cu tunurile adevrate.
Noua instalatie o nivelm bine cu p-
rnant i o masam cu crengi verzi, In a
mod c devenea invizibil.
Am tras apoi minunat.
Artileria inamic pus la ambitie de ba-
teria tiut la locul dinainte, incepe un foc
stranicasupra tun uribor de lemn asvarlind
obuze timp de 6 ore,
in acest timp trgeam i noi de nu ne
incurcam...
VIRWLIU EF. SERDARU. - Razboiul 12011tIll. 9

www.digibuc.ro
130 VIRGILIU $TEF. SERDARU

Zi i noapte nu am incetat tirul i. nu-


mai cafeaua ne era hrana i stimulentul
somnului.
Vechia baterie a fost daramata, acope-
rit cu pmant, iar jucariile... tndari !
Mult sange rail le vom fi fcut cand
vedeau ca. trag i nu ne nimeresc pentru
a ne reduce la tcere L.
Miercuri, Irish, in ziva cderei, au ob-
servat stratagema i au inceput s trag
in adevrata baterie.
Eu eram sus pe tranee, and un obuz
se sparge langa mine, ma lovete in pi-
cior i ma asvarle Indrt cu spatele de
teava tunului.
Bulgarii inaintau la asalt. Locot. Ferarru,
un erou, disperat ii trage un glont in cap,
iar eu cu toat durerea iau comanda ba-
teriei i trag mitralii, pan cand inamicul
se apropie bine de tunuri. Atunci distrugem
inchiztoarele, aparatele de ochit 1 cu greu-
tate ne retragem prin porumbitea din spa-
tele bateriei spre portul Turtukaiei...
Ajuns aici vad inghemuindu-se in brci
sute de soldati...
Nu mai 'aveam loc nicaeri i numai prin-

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILNIINIA 131

tr'o minune Dumnezeiasca am putut trece


dincolo...,
Un camarad generos.
Cnd s'a ordonat retr.agerea, locot. A.,
comandantul unei baterii, a venit In port
s treac Dunrea ; toate brcile Ins erau
pline i se deprtau de mal.
Inteun singur loc la mal vznd una In
care erau ase ofiteri cunoscuti le strigA :
Luati-m i pe mine, bdeti !
Vino !
Incearca s se sue, dar nenoroc! barca
incepe s se scufunde. Nimeni nu mai spu-
ne nimic, cci a rmne In port Insemn
moartea sau r4nea captivittei. A se urch
in barc Insemna Innecarea tuturor apte.
Rmneti cu bine ! le zise locot. A.
coborndu-se resemnat, in timp ce pe mal
se auzeau zbierete Ingrozite.
Un sublocotenent tnr se desbrc re-
ped e :
Suiti-vh In barca ; eu tiu s innot
putin... Am s m mai tin de barc, poate
scparn cu totii...
Astfel au plecat. Unii mnau cu nite scn-

www.digibuc.ro
132 VIRGIL1U $TEF. SERDARU

duri gsite, altii scoteau apa cu chipiurile,.


iar un altul indopase cu ,vestonul o gaura
facuth in fundul leotcei.
Innottorul ti apa alturi, iar cnd
ostene se agAt de marginile brcei. In
acest mod au ajuns dincolo unde toti au
felicitat pe generosul camarad !
Sub-locot. Gbergh.
Din povestirile rnitilor ptania sub-locot.
Ghergh., din reg... inf, e plin de peripetii.
Sub-locotenentul el-A scund, nervos, cu o
vepic privire timid, dar cu mult curaj la
jocul de table, unde btea pe oricine cu
trei deschise in cas.
Compania din care fcek parte trecuse
prin grele Incerari in timpul luptelor cu
inamicul superior numericete. Se inaint
prin salturi de 50-80 metri, dup care
fiecare se trnte la pmnt, folosind ca
aprare mice avantaj pe care-I prezint te-
renur
La un asemenea salt sub-locot. Ghergh,
I-An-lane cam in urmfi i emotionat se d
dupe o clae cu fn s se adAposteasc.
Cum st rezemat cu spatele de clae i

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 133

abi i mai tine rsuflarea, deodat simte


o arsur prin oldul stng.
Un glon Ii intrase prin spate i ii eise
prin fat.
Inamicul concentrase focul asupra cliei
de fn i gloantele treceau ca prin puf.
Curgndu-i sngele iroi, o i la fug in-
&drat ca s fie pansat, dar abi eise a se
impiedia i cade ! Putin mai departe un
rapnel se sparge de-asupra lui i-i gurete
pulpa piciorului.
Inebunisem ! Para er un vis urk in
care vrei sA mergi i nu poti, vrei s fugi
i te impiedici !.. sfke sub-locotenentul
Ghergh. clipind des din, pchii, venic timizi.
Crucea salvatoare.
Sunt multe IntAmplAri in viata, unde nu-
rnai extraordinarul a lucrat, unde se pare
cA o fort supranatural a intervenit pentru
a aduce un anume rezultat.
Si ati atei, ati ovAitori In credinta cea
mare propovaduit de preoti, nu s'au t-
mAduit !...
0 ran foarte curioasA a fcut o impresie
deosebitA.

www.digibuc.ro
134 VIRGILIU $TEF. SERDARU

Un soldat primise un glont drept in mij-


locul pieptului, dar nu intrase dect un cen-
timetru in carne i apoi se oprise. Cum ?
Ce fel? Glontul se lovise de crucea meta-
lled de identitate, o Infipsese in carne de
ctiva milimetri fcnd o cicatrice ele-
gant i apoi gdurind carnea o fixase
in carne ca un cui!
Doctorul n'a avut deck s apuce glontul
cu mna, sd-1 scoat i s desinfecteze rana.
lat puterea lui. Dumnezeu! spunea
radios preotul spitalului. Dac nu era crucea,
aprtoare de toate pericolele, acest orn ar
fi fost mort... (0 fritreag dizertatie asupra
subiectului).
Ave preotul dreptate?
Er in orice caz un noroc extraordinar..
Iubirea armei.
MA obsedeaz gndul acelei iubiri cu-
rioase pentru pucd la infanter4ti, pentrit
tun la artileriti, pe care am descris-o mai sus.
E o iubire pasionat greu de inteles pentrii
cei ce nu au luat parte la o lupt. S'ar zice
ca. este o atingere a uzului ratiunei, o de-
ment a.

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 135

Nu. Sunt oameni in toat firea, cari dup


lupt, dup acea conlucrare regulata cu
arma, capt o dragoste sincer pentru ea,
dragoste ea pentru o fiinta...
Oamenii Inotnd cu arma In mnd in
mijlocill Dunrei, rniti ce nuli lsau puca
pana in ultimul moment, iat cazuri nume-
roase cari te pun pe gnduri asupra acestei
iubiri curioase !
Fr s vreau imi reamintesc de un
roman citit cnd-va :
Fochistul unei locomotive se indrgo-
stete de monstrul cu aburi. Punea toate
ingrijirile posibile pentri ca toatd ma0nria
s mearg in regula, orice timp liber II in-
trebuint s curete, s lustruiasc almurile,
s mnge fiecare gpies in parte.
Ave o dragoste omeneasc, susceptibil
0 ea de toate fluctuatiile dragostei...
Intr'o zi pornete in goana mare cu ma-
Ona. Ii cl din ce in ce vitez, mai mare-,
Aproape sboar. Mrege viteza. Cazanul
aproape s se sparg...
Inebunise. In gara vecina personalul in-
tiintat d drumul ma0nei pe o linie de garaj,
ce se isprve inteun mal de pmnt. Ma-

www.digibuc.ro
136 VIRGILIU STEP. SERDARU

ina Imbrtiat de fochist vine cu toat vi-


teza, se isbete de mal i face explozie cu
un zgomot infernal.
Iubire pn la jertf, iubire la fel cu a
ostailor pentru armele de lupt...

Xi.

VIATA DE SPITAL.

Vizita M. S. Reginei Maria.


La 1 Septembrie a fost o zi mare : M. S.
Regina a vizitat pe toti rnitii sanatoriului.
Linitea a fost twrburat de-odat de tii
trntite, infirmiere ce se agit, surori cari aler-
gau de colo pand colo aeznd totul in ordine.
Ce e ?.Ce s'a intamplat ? A intrat Ze-
pelinul pe poarta ? intreb pe sora Irina roie
ca un tciune aprins.
Ssst I A venit Majestatea! rspunde ea
motind ambitios din cap.
*
* *
Am tacut ateptnd pe Regina noastra
ca pe o taina mare, ateptnd cucernic ca
smeritii drepti credincioi, esirea preotului
din altar cu Sfintele Daruri...

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 137

Caci vizita a fost o adnc mngere


pentru noi rnitii i cuvintele blnde de in-
curajare ce ne-a spus au avut att farmec
atta putere!
Vorbele ce a spus in camera mea plin
de flori, au rmas mult timp aninate in aer,
ca .n4te scntei, iar micile daruri le-am gim-
servat ca pe nite decoratii.
Regina noastr ! Regina cea mai iu-
bit din lume!
* *

Anuntarea vizitei M. S. Reginei a produs


o mare impresie soldatilor rniti. Bietii beti !
Stiau ce se face cu puca, cu tunul, dar nu
tiau cum s se poarte cu o Domnit.
Cei rniti la picioare, s'au cznit, s'au
agitat i dup o mie de naclueli s'au sculat
(in cmi cum erau) pe marginea patului ;
unul fr mn, cu cmaa sfiat se scu-
lase In picioare, drepti.
M. S. Regina a zmbit brand de aceast
simplitate, care, cu toat comedia ei er
semnul unui respect att de mare !
Natural c dup primele cloud cazuri, in-
firmierele au culcat in celelalte saloane pe

www.digibuc.ro
138 VIRGIL1U STEP. SERDARU

cei fr maini sau picioare, cari se sculaser


totui cu mari sfortri de pe patul de su-
ferint.
Simpaticul pictor Stoi., sublocot. inteun
reg. de inf., e luat drept soldat i ca con-
secint M. S. Regina i-a oferit un tutun
de zece .
11 pdstreaz ca amintire!
Si Regina Noastr a plecat lsnd in
urm noi sperante i noi doruri de lupt....
Poezie simbolist".
3 Septembrie 1916.

Inteun grup de ofiteri se comisese lati-


nelor surori o poezie simbolist :
In papuci la Sanator
Stau i atept pe Doctor,
Cucoane
Cu bomboane
Si fasoane
Si cruci ro0i pe cmupare
Hohotesc in coridoare.

Vin in vrfuri de picioare


Si cu gesturi gratioase, Domnipare
Cretine
Ce caline
Si feline!
Ne fac ate-un pansament
De uitm de Regiment !

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 139L

Of l LeicutA, zice-un infanter


Vin cu rane mici fAcute de fer
Ai mei camarazi
*i-i razi
De pleciazi!
Lasi rana si mai (toxicatA l
Diagnosticul e rece
(Las cA trece 1
lnima e afectatA !

(Ali 1 (Mamzel
Zice un ofiter
Pisicher
Je t'adore
Oleul Nu mA lAsA cA mor l
Repede dupA doctor!

(Pune bine termometru


MAsurAm eu milimetru
Si tAcere !
.
Cavalere 1
Dar el ccre
Ca sa-i spunA: (Ca vous vas mieux
Que la toilette du bal d'adieux!

In glume, in rAsuri si in (rigolade


Se trece si rana si vorbele fade
Plec spre poarta dinspre pulevarcl
Veselii ostasi ai lui Ferdinand
TresaltA
La luptA
Crunt
SA meargA, sA moarA eroi l
CAntAnd ei se duc cm toll la rAzboi!

www.digibuc.ro
140 VIRGILIU STU% SERDARU

Numeroasele explicatii ce ar necesita a-


ceast poezie, nu sunt, desigur, singurele ei
defecte...
Dar acum am rmas numai cu surorile
de profesie dela Sf. Elisabeta! Singurd di-
stinsa d-n Gerota, cu o buntate ingereasc,
ne mai alint.
0 fars.
Printre ofiteri era i locotenentul de re-
zerv Tor., un camarad inteligent i glumet,
calitti ce-I fceau simpatizat de toti rnitii.
Fusese rnit la cap i dup multe peri-
petii (un obuz ce a omort caii chesonului
pe care era adus, un altul ce a omort pe
brancardier) ajunge la spital.
Ca aghiotant al generalului D. vzuse
multe ludruri ; dar ceeace luda mai mult
ca orice, er purtarea inteleapt i cura-
joas a generalului pe lng care era atapt.
Ce se intmpl Ins ? Cetim in ziare c
generalul in chestiune este reformat. Aceasta
d ideia cabalei, care a produs atta haz
la urm.
Capitan Aur. se duce la Tor. cu un aer
plngtor i discret :

www.digibuc.ro
TURTIMAIA-DOBROOEA-TRANS1LVAN1A 141

Ascult, drag, ce nenorocire pe Ar-


tur ! Mat Canal- insurat de curnd.
Dar ce e ? L-am vazut adineauri !
A venit dela Comnduire sa-1 aresteze
i cine tie ! am auzit ca-I impuca...
Hm ! De ce?
Pai n'ai auzit de afacerea cu genera-
lul D...?
La auzul acestui nume tresri.
...care a fost reformat... Ei bine ! Se
zice ca la mijloc e o trdare i voiqte sad
judece i pe Artur, cad el era aghiotantul
generalului.
Dar eu sunt ! izbucnete rou ca un
rac calmul locotenent. Eu sunt aghio-
tantul !..
Atunci Aur. prefacandu-se speriat :
Ptiu ! Ce-am facut? Mi-e penibil ! Cre-
deam ca...
unde sunt ?
Jos.
S'a cobort fuga pe scari, s'a interesat
pretutindeni i apoi, Inteo goan, a revenit
dupa informatii in camera, in care farseurii
se desfatau...

www.digibuc.ro
142 VIRGILIU STEP. SERDARU

Un ranit din Dobrogea Veche.


12 Septembrie 1916.
Asemntor descrierilor de hibride per-
sonagii din infern a aprut In spital, sub-
locot. rezerv. Negul., rnit la Parachioi, In
Dobrogea, la 2 Septembrie.
Cu fata ars de soare, neras, cu -ochii
aiuriti i scoi din orbite, cu hainele mur-
dare i ptate de sange, cu o tremurturd
nervoas In tot corpul Iti fcea o impre-
sie Infiortoare.
Abia Intr'un tarziu, peste cateva zile, a
putut s povesteasc ceva din luptele gro-
zave la care luase parte :
Avand armat pulin a trebuit s ne re-
tragem mereu ; o retragere oribil. Luptand
pe fiece deal, fiece pozitie Insemnand cu
sange druml fcut, trupele noastre se az-
neau s fac Inaintarea dumanului cat mai
Inceat, pentru a catigh timp i trupele de
ajutor sa aib rgazul s vin.
Dup lupte sangeroase favorizate de
un timp splendid pentru maindria de rz-
boiu ofensiva dupnan a fost oprit ; dar
and ? dup ce sute de piepturi romaneti
fuseser Incremenite pentru vede In zidul

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 193

de otel ce formau, de numeroasele instru-


mente ale mortei.
Si ce rol mare avusesera In aceast ocazie
-cuvntrile patriotice i grija de sufletul sol-
datului ! Ele indeplineau opera pe care ar-
inele nu ret*ser s o facA... Rasa latin,
soldatul nostru repede se entusiasmeaz,
dar se i demoralizeaza la retragere; tre-
buia deci ca prin cuvinte simlite s li se
intretin mereu focul sacru al entuziasmului
i al iubirei de patrie.
In aceast ordine de idei, Imi amintesc ca-
zul unui prieten, major, care inainte de atac
a chemat din fiecare companie cte-un sub-
-ofiter, sergent, caporal i soldat i dndu-le
cte-o viguroas strngere de !IAA le-a zis :
an acest gest trec In sufletul vostru tot
sufletul meu, toat dragostea ilea fierbinte
de tara ! Mergeti i la rndul vostru, dati
aceasta strngere de mn camarazilor vos-
trii i sufletul meu vibrnd In voi toti, fiti
siguri cLne vom fce datoria cum trebue !
Nu trebuie s mai spun, ce micare ca-
maradeasca a urmat In mijlocul unui mare
-entuziasm.
Atacul batalionului din 84, a fost strlucit !

www.digibuc.ro
144 VIRGILIU STEP. SERDARU

Viziti.
20 Septembrie 1916.
Am fost operat de eminentul:doctor Ge-
rota in rastimpul ce ne dadusera avioa-
nele inamice. Operatia reuise, iar peste
cateva zile simtindu-ma bine, am primit vi-
zita Doamnei Cantacuzino.
Venerabila Doamna cu vorba blanda i
cu privirea !impede, are un dar nespus de
a alina durerile.
Povestete din rkboiul dela 77, and era
sora de caritate i ascult transportat cu On-
dul la cealalta generatie, la acei eroi ce
murisera faurind un duman ! Ironia soartei !
Si ce cavaleri sunt soldatii Romani !
Singurul lor defect in aceasta directier
este c ai notri au o dorinta arzatoare sa
pastreze amintiri din locurile in cari trec...
spun eu.
Romanul e fire sentimentala! spune
malitios i cu un zambet ironic Doamna
Cantacuzino.
Si povestete episoade comice in cari sunt
implicate amintirile.

www.digibuc.ro
TURTUKA1A-DOBROGEA-TRANSILVAN1A 145

Ce Inlttor acest contact cu o generatie


de vechi luptatori din grele lupte trecute...

22 Septembrie 1916.
In camera mea e adus locotenentul P.
din un regiment de infanterie. E bolnav.
De origine grec, el are numai hainele ro-
mneti ; dar sufletul li e strin.
1mi face o impresie penibil. N'a luat
parte la nicio lupt i totui e foarte spe-
riat de lupte ! Caut s-i ridic moralul ! Za-
darnic ! El ingrozete i pe altii.
MA gndesc trist la multe...

25 Septembrie 1916.

Ce lupte groaznice sunt pretutindeni i


ce gnduri negre Increteau fruntile noastre
a tuturor!
0 Doamne ! De ce nu am puteri de
Hercule ?
*
* *

Ne vin regulat Taube-le inamice, cari pri-


vite zilnic dup teras ne fac o distractie
original.
VIEGILIU 5TEF. SERD101. Razboiul nostiu. 10

www.digibuc.ro
146 VIRGILIU ;.TEF. SERDARU

28 Septembrie 1916.
Sunt din ce in ce mai bine i gandurile
mele zboara in tot momentul catre cama-
razii din lupte.
Ai vrea sa fiu i eu cu ei!..
Ce crud e sa fii fintuit in pat, in timp
ce toate dorurile tale ifi dau impulsul s.
zbori...
Rus ?
1 Octombrie 1916.
Noul meu tovara sub-locotenentul de
rezerv Russi din Reg... inf., venit in ca-
mera mea, e ranit la nas i umar, unde
rana i supureaza grozav.
Puroiul Ii umple camaa, trece prin-n4te
ziare, puse sub el in pat i ajunge la saltea.
E induiotor! Si ce camarad bun! Ce
suflet sincer !
Doamne i domnioare dela crucea roie
in vizita, cauta sa-1 distreze; dar zadarnic!
Camaradul Rossi se uita cu privirea pier-
duta de febr i nu vorbete nimic.
D-ra Poli, ma Intreaba
Cine e ?
Russi, zic eu.
E rus?

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 147

Da rus, glumesc eu.


Bietul Russi abi ki put tine rasul, cad
11 dureA nasul.
Dou domnipare, mari filo-ruse, se In-
dreptara spre patul camaradului i 1ncepurA
s-i mangae barba neras de cateva sApt-
m ani.
Rusk Rusky l Cum merge? 11 In-
trebau ele bland.
Russi fac o strambtur, care semn
a its. .

Apoi bravul rnit, jenat c domnioarele


11 vAd Inteo stare nu tocmai de cuceritor,
isbucnete cu tin glas gros, ce veneA parcA
din fundul pmantului :
Scuzati ! zice el arAtanduli barba.
ErA delicios.
Ce tie 0 romanete?
Da, putin ! spun eu isbucnind In its.
Russi se pornise i el pe un ras cu ho-
hote, uitand orice durere !
4 Octombrie 1916.
Retrageri !
SA mai vorbesc de durerea mea sufle-

www.digibuc.ro
148 VIRGILIU $TEF. SERDARU

teasca cauzata de aceste retrageri, totui


glorioase?
Nu. Ar mnsemna s-mi deschid plaga mea
sufleteasca plangand mai mult sangele vr-
sat de iubitul meu neam...
8 Octombrie 1916.
La ora 12, in sunet de clopote bisericeti
i bubuit de tunuri contra aeroplanelor ina-
mice, mosafire, sunt dus cu crutul la pan-
sament.
0 pansare glorioas !
Doctorul ava un calm inperturbabil, dar
personalul inferior al spitalului ave, nu stiu
ce, de... cutat in pivnit...
*
* *

Sunt mai bine i vizite a buni prieteni imi


vindec 'trifle sufleteti pricinuite de vetile
crude.
Nu mai pot st in spital, ma simt cu
puterile intreite i toate nzuintele ma in-
deamna sa-mi reiau repede locul la regiment!
Hainele noui i armtura veche m a--
teapia !

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 149

XI.

OFENSIVA DELA 5 SEPTEMBRIE 1916 IN


DOBROGEA.

Ce greu e s vorbeti de luptele din Do-


brogea, cari formeazA totui una din pagi-
nile cele mai eroice ale arrnatei noastre !
Ce greu! $i cu toate acestea ce inlttor !
Se descriu lupte grele, lupte fr succese
de teren, dar lupte In- care entuziasmul a
vibrat ca la Plevna, iar piepturile goale au
mers drept inainte infruntnd moartea ce
vene de pretutindeni !...

*
* *

Din ziva de 3 Septembrie 1916, cnd ofen-


siva inamic e oprit, Incepuserd luptele
de pozitii cu fluctuatiile inerente acestui fel
de operatii ; cnd Inaintam noi, cnd Inaint
dumanul.
Aceste lupte au dovedit felul strlucit In
care lupt trupele active, trimise oriunde
lupta era mai grea. Trupele de rezerva cu
preparatia technic insuficient, aveau nevoe

www.digibuc.ro
150 V1RGILIU STEF. SERDARU

de o mn energic ca s le tin strns


In fraul disciplinei.
. Dumanul ori ave aria mai ales in au-
tomobilele lui blindate sau cu montaj de tu-
nuri ; inaintau pn In linia infanteriei
rAspAndeau moartea. La Inceput montrii de
fier au rdspndit o oarecare temere printre
soldatii notri, cari nu mai. vAzuser incA
astfel de aparate ; mai trziu insA s'au
obinuit cu ele ca i cu intreaga mainrie,.
aa cA efectul moral er nul.
Chiar rachetele luminoase ce se aruncau
asupra trupelor au impresionat la Inceput;
mai apoi InsA deveniserd distractie. Soldatii
se culcau la pmnt, fr nici o micare,
pentru a nu fizriti, i ateptau, sA se
treac poznaa lumina cAzAtoare !
Seara aprati de intuneric compA-
niile fAceau adevArate marpri, la 400 metri
de inamic, pentru ocup pozitii mai bune.
Reflectoarele inamice InsA i indeplineau
opera ; dar ai notri cnd vedeau cA panza
luminoas se Indreapt incet, Incet, cAtre
locul pe unde mergeau, se culcau de-odat
la pmnt, rmnnd In imobilitate Vita
ce lumina treceA mai departe.

www.digibuc.ro
TURTUK414DOBROPEA-TR4NSIVAN1A 151

Tocmai sosiser Ru0i !


Arrnata bine organizat, cu m4erial nou
i din abundentd, veneau inc i u PAP-
rienta a doi ani de rasboi.
Si camarazi buni, Ru0i imprunRutau a lor
notri mitralierele la atacurI i lupte cran-
cene...
Dela fnceput se remarcaserd ytejii Cazaci,
cunoscuti mai mult din basme, prin tcea
prism de romantism, care le dede o ade-
vrata aureol.
Cu o Indemnare j o abilitate extraqr-
dinar, Cazacii prindeau automobilelp blin-
date, aducndu-le in liniile noastre. Ele ca
i blindatul Achille din timpuri antice, aveau
punctul lor vulnerabil, care odata atins, iz-
bnda era gata!

* *

In ziva de 4 0 noaptea dp 4-5 Sep-


tembrie au avut loc lupte pecurmatp.
Trupele erau obosite peste msqra 0 nu
avuseser timpul nici sa mnnce nici pa
doarm. Spre sear au fcut tranee aLl
mncat hrana cald.

www.digibuc.ro
152 ViRGILIU kITEF. SERDARU

La orele 8 seara sosete un entuziast or-


din de zi al d-lui General Averescu, care
ordonA ofensiva pe a doua zi cam in aceste
cuvinte :
SA mergeti inainte, mereu inainte, i sA
dati la 0 parte orice obstacol ! Indrt sd
nu v dati nici chiar cArrd v vor veni or-
dine, cAci acestea vi le trimite inamicul ca
sl vA inele.
Inainte i Inainte !
Trebue s spAldm ruinea de a fi respinO,
pentru a ne Intoarce cu glorie in tara.
Noaptea linigit trupele au dormit.
Inaintarea.
Dis-de-dimineatA artileria noastrA a In-
ceput.s bubue. Apoi pe tot frontul s'a auzit
un ura formidabil i infanteria noastrd a
pornit la asalt, sfidnd moartea, imprAgiatA
-cle ploaia de gloante.
Cu baioneta intins au intrat in tranpele
dumane, fugArind...
Intr'un loc in fata unei companii din
Reg. 9 Rmnicu-Srat Bulgarii se adA-
posteau inteo porumbige, din care eiau la
margine i trAgeau In ai nWri.

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 153

Balonul captiv rus ce-1 aveam in dosul


frontului comunica acest lucru prin relei
(legtura); soldatii aud i indarjiti incep s
strige
La tranee La tranee !
Voiau s mearg in porumbite ca s
rfuiasca socoteala.
Nu mai era chip sa-i tie. Toti voiau sa
ias din anturi.
S'a dat ordin de asalt. Ramnicenii au
pornit ca fulgeruli baioneta la lucru...
Cei ce au scpat au raspandit panica in
trupele bulgareti.
Inaintarea se facea pe tot frontul, cu
succes i situatia se schimb in favoarea
noastr.
In ziva de 6 Septembrie ofensiva s'a
continuat, moralul trupelor noastre fiind
mult ridicat.
Numai In cateva puncte inamicul rezista
energicului nostru atac cu baioneta. Ai
noWi s'au Incarcat cu granate i au pornit
din nou la asalt. Ajungand la tranFele
inamice, nu s'au mai repezit in ele, ci au
inceput sa arunce bombele in ele, stand in
adposturi individuale.

www.digibuc.ro
154 WRGILlp STEP. SERDARV

S'au produs bubuituri teribile, in urma


carora zbierete, tipete i limbile tuturox na-
tiilor se incruciau : bulgarete, nemtete,
turcete.
Era un Babilon.
Predomina insa :
Ceacai ! Bre ! Ceacai !
Traneele erau ocupate de cei in al-
bastru...
Incetul cu incetul soldatul roman invata
greaua meserie de rasboinic, peutru care
avea toate calitatile i toate aptitudinile.
*
* *

Ruii ne ajutau cu munitii, automobile,


baloane captive i aeroplane.
Ei aveau mare incredere fn artileria ro-
mana i de aceia, and lupta se Intetia i
era nevoe de foc viu, incepeau s strige
baterillor noastre : Rumensky artiletle !
Agoni! Agoni I (Artileria romana, trage !)
Zilele acestei ofeusive au fost zilele de
o statlucitoare glorie pentru armata noastra,
istoria ce va descri toate luptele va 4r4t4
intreaga lor insemnatate.

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSIINANIA 155

Noi am tinut numai s punem prima


piatr la temelie i s adAogAm prin mica
descriere Inca' o frunzA la cununa de lauri
a luptAtorilor...

* *

Sub-locot. Nicu Balab. din Reg. 9 inf.


rnit In piept i in mar* imi povested cd
In dimineata ofensivei un prieten al su
din acel regiment, s.-It. Popescu, trecnd
cu compania pe langd dnsul Ii strig vesel
i nepAsAtor
Pe mAine! La spital la Bucuregi I
Camarade !
Dus a fost.
Stia bine cd merge la moarte i totqi
erd vesel.
Spre seard un soldat aduce vestea cA
s.-locot. Popescu a murit.
Astfel se sting Romnii!
Un eron clasic.
Locotenentul Stnild, gray rdnit In pi-
cioare i piept, pierduse snge mult i
simted cum moartea i se apropie; un ser-

www.digibuc.ro
156 VIROILIU $TEF. SERDARU

gent Inceara s-1 i In spate, s-1 ducA la


ambulant.
Eind din ant un glont lovete pe bra-
vul sergent, care cade mort, iar locote-
nentul Stnil se rostogolete In fundul
antului, \TM-sand sange.
Alte IncercAri fAcute au fost zadarnice !
Compania fiind prea Inaintat i trebuind
sA schimbe de pozitie, locotenentul, ca s
nu cad prizonier, cere sA fie Impucat.
Orice insistente au fost zadarnice!
Cu o linite de erou, a cerut energic, a
ordonat s i se tragd un glont in cap. Nu
erh timp de pierdut !
Si-a Indeplinit macabra lui dorint i
corpul su, picurat de lacrimi fierbinti, a
rAmas pe cmpul ce urmh s fie ocupat
de duman.

XIII.

TRECEREA DUNAREI LA FLAMANDA.

0 expeditie rzboinic de o mare im-


portant a avut loc In ziva de 18 Sept. 1916
la Flmnda !rite Giurgiu i Turtukaia,
unde armata noastr a trecut In Bulgaria

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 157

cu pretul a sute de vieti i sdrobind toate


obstacolele ce i se puseser in cale.
Pentru a art toatd mdretia glorioaselor
lupte redau mai jos scrisoarea primita dela
fratele meu sub-locot. Aristide S., din reg. 46
infant., care a participat personal la acea
lupt i care schiteazd bine acest episod :
*
* *

In cteva cuvinte voiu cauta a v po-


vestl cele ce s'au petrecut in Bulgaria, la
Flmnda.
Sunt lucruri att de grozave, luck cu greu
voiu pute s v redau un palid colorit al
celor intmplate.
Nu tiu de ce, dar parcd e un vis gro--
zav, din care m'am deteptat.
Noaptea m scol i strig : Inainte I baeti I
Inainte ! Dar nu e nimic I E vis.
Imi aduc aminte cum in jurul meu flue-
mu gloantele, detunau rapnelele i urlau
bombele de aeroiplan. Cci am luptat cu
toate arm ele : infanterie bulgaro-nemteasc,
cavalerie, artilerie, aeroplane i monitoare
austriace pe Dunre.

www.digibuc.ro
158 V1RGILIU STEP. SERDARU

E grozav MA simt mai imbtrnit, nervii


tociti i aproape f rA s mai fiu susceptibil
impresiunilor din afar...
Dar iata :
In ziva de 17 Sept. primim ordin de
plecare. La orele 6,30 p. m. ne oprim In IA-
durea Mistea, iar noaptea o petrecem la
hotelul : Belle toile I
Lumina e interzis de oarece se sem-
nalaser aeroplane. Pe Intuneric mnnc cu
Mihai (ordonanta) aa c in loc de gura
duceam mncarea la urechi, nas.
La 18 Sept. dimineata primim ordin s
mergem imediat la Dunre.
La orele 7,30 un aeroplan inamic in-
cepe a bombard coloana in mar'. Panic,
zgomot...
La orele 12 amiazi, ajungem la malul
Dunrei pentru imbarcare. Eu incep sa m-
nnc o cutie cu compot, cci crutele cu
alimente nu mai veneau.
Oamenii desbrcati se tergeau de rid-
dual i fiecare mnc ce ave in sac.
Dincolo pe malul bulgresc lupta er,
in toiu.
Se grbe imbarcarea pentru a veni in

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 159

ajutorul trupelor ce trecuserA noaptea In


bArci.
Podul nu er gata, de-abi erh la ju.
m Mate...
Dincolo se vedeh lupta ca la un film ci-
nematografic : linii de trAgAtori, artilerie ce
trage, oameni cAzAnd i. bArcile venind cu
rniti.
Un flor ne trece prin corp gndindu-ne
ch peste putin timp vom fi i, noi acolo.
Totui doream acest lucru...
Deodat glasuri strigh :
Vin aeroplane!
MA uit. Erau apte montrii negri.
La ora 1,30 Incep a curge bombele pe
noi. Erh un zgomot asurzitor. Morti, rA-
niti, cai speriati ! Membre zburnd In aer!
Ctiva soldati fugind ca nebunii !
Crngul In cari se adapostiserA cteva
regimente de infanterie, artilerie, cavalerie,
sanitari, pAreh un iad.
Cinci ore a durat acest foc nebun 1
Erau cteva sute de morti i o mare
panicA.
Bombele cAdeau In toate pArtile. Eu ce
fAceam, sh. Intrebati pe Mihai !

www.digibuc.ro
160 VIRGIL1U STEP. SERDARU

Nu stam ascuns ci In picioare, pentru a d


exemplu. Mihai m trgeh mereu de veston
ca s m vftr sub un porn. Nu se pute
Ins, cci atunci soldatii i-ar fi pierdut In-
crederea.
Cnd bombardarea era In toi, colonelul
Std. vine cu tirea cd unit pontonieri fug
i nu mai vor s lucreze podul, cci born-
bele Incepuser a cdea pe alocuri pe pod.
Pericolul er mare. Armata de dincolo ar
fi fost distrus.
Compania 2-a va plec sradune top
pontonierii ! Cei ce se vor opune se vor
impuca. Ordinul el-A categoric.
Adun plutonul i sub proaia de bombe,
plec spre punctul indicat. Prind vre-o 10
fugari i-i Intorc la postul lor.
Ce-am vazut nu voiu tin nici mort!
(4_,a orele 6,30 compania se va adun
la pod pentru a lupta cu aeroplanele i a
le deprt de pod. Avioanele se coborserd
aproape de pmnt.
Pericolul er mare, cci o bomb czut
acolo ne omor pe toti.
Dumnezeu ne-a scdpat ! Am Inceput un
foc viu In contra aeroplanelor, cari se retrag.

www.digibuc.ro
TURTUKA1A-DOBAOGEA-TRANS1LVANIA 161

Am scApat ! 0 cruce de multumire lui


Dumnezeu.
La orele 7,30 incepe o ploae i un vnt
pe malul Dunrei, de-ti infra la oase.
Trebui s ajungem dincolo ; ins, nici
cu brcile nu puteam trece cad valurile
erau mari i nici pe pod aci II stricase apa.
Am stat in ploae toat noaptea. Nisipul
se fcuse noroiu i era la genunchi. Ce a
fost v voiu spune cand vd voiu intalni...
La 6 dimineata in ziva de 29, deschid
eu cu plutonul meu trecerea pe pod. Am
trecut primul in capul coloanei, pe pmntul
bulgar. Aveam deja cati-va morti i rniti
i nu trecusern Dunrea.
Se formeaza regimentul i plecm sa dm
piept cu nenorocita armat bulgar, de
unde aveam de rsbunat doi frati rniti,
plus Turtukaia.
Era in retragere la 6 km. de noi.
I-am urmrit toat ziva prin ploae, peste
Camp, prin noroiu i peste morti.
Noaptea ne oprim in Semiovo.
Ne oprim. Aprindem o tigard de la o
cas intreag in foc, frigeam o gsc de
la un sat intreg.
VIROILIU '1"El,'. SERDARU. - Razboiul nostru. 11

www.digibuc.ro
162 V1RGILIU STU. SERDARU

Era impresionant !
La flacrile focului ne-am uscat poalele,
cci restul era greu.
Ni se comunic vestea c bulgarii se re-
trag mereu.
Misiunea npastr era indeplinit.
Pe Camp gsim un aeroplan dobora de
gloantele noastre, cAci, noi trsesem.
La 20 Sept. ordin de retragere.
cRegimentul 46 Inf, va sustine retra-
gerea tuturor trupelor pe pod.
Compania mea era ultima. Plutonul meu
cel din urma, cu coada i deci expus peirei.
Toat ziva am luptat in retragere. Eram
pregatit de moarte. Pe Mihai il trimisesem
la pod s treac el i sa v anunte, dac
nu m-ai fi intors.
La orele 11,30 vine vestea c podul a
fost rupt In trei locuri, de mine plutitoare.
Izolati de tar ! Moartea in fata, Dunrea
in spate ! Am luptat cu disperarea omului
fr nicio sperant.
Ajuns la 700 m. de Dunre, gata s fiu
bgat in ru, apare un aeroplan ! A fost
culmea! Era mai grozav ca in iad.
La urm vin cu rmitele unittei la

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSELVANIA 163

Dunre. Acolo oamenii aproape se inghe-


suiau ca sa se urce In bard. Regimentul era
.distrus ! Dar, la datorie !
Urc oamenii pe deal i Incep un foc omo-
rator asupra Bulgarilor. In acest timp un mo-
nitor austriac apare i incepe a trage in noi.
Rmsesera pe mal cteva Canute, cai i
trup. Ma hotaitsc la imbarcare. Ce-o fi o fi !
Era i timpul ! Totui am avut rabdarea,
sa imbarc sub ploaia de rapnele i o-
buze oamenii.
In drum luasem i o catea bun de v-
natoare botezata Retragerea (acum Retra)
o urc in barc.
Culmea ! Rmsesem pe mal cu 4-5 oa-
meni i venea ultima barc. Scot i o bi-
ciclet din Dunare I Sngele meu rece i-a
uimit pe toti.
Promit barcagiului un baci bun daca
ajung bine la mal. Ad ajuns cad leinat in
bratele oamenilor ce ma credeau mort. Era
orele 9 seara.
Toat noaptea am umblat ratacind pe
malul Dunarei dup regiment. Nu mnca-
sem de doua zile nimic. Gsesc regirnentul
la Prundu, ibteo padure.

www.digibuc.ro
164 VIROILIU STEP. SERDARU

Pachetul ce a-ti dat caporalului Neg. ca


s mi-1 aducd, a fost ca mana cereasc. Nu
mncasem de trei zile. V-am binecuvntat
i aproape s plng de bucurie c am de
mncare.
Mine trec cu trenul spre Transilvania.
Primiti, etc.
AR1STIDE.

P. S. Aceast scrisoare m'a obosit gro-


zav. Am retrit emotiile luptei.
*
* *

Am reprodus scrisoarea In care se schi-


teaz bine in cteva linii, trecerea Dunrei
la Flmnda, operatie, care ins din mo-
tive ce se vor cunoate mai trziu nu a
avut efectul la care toat lumea se atept...

XIV.

DIN LUPTELE IN TRANSILVANIA.

Cu ajutorul numeroilor rniti din spi-


talul d-rului Gerota, am sa schitez aici o
privire larg asupra luptelor din Ardeal, po-

www.digibuc.ro
TURIUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 165

vestind i cteva fapte de rzboiu intere-


sante.
Voiu al-Ma in al doilea capitol Obstaco-
lele Intmpinate i inlesnirile avute.
Voiu vorbi in capitolul III de luptele dela
Persani-Fgra i de faima bravilor notri
oVnatori, iar la urm de luptele dela
Braov.
De cnd am trecut Carpatii, am avut nu-
mai victorii In toate ciocnirile avute cu Un-
gurii, cari se retrAgeau pretutindeni. ,

inaintam bine i in orice loc &earn ur-


mele plecrei precipitate.a inamicului : echi-
pamente, arme, provizii...
Soldatii notri se impodobeau cu coifuri
strine se jucau veseli ca copiii.
Inaintarea noastr fusese Ins fulgertoare,
ne dnd trupelor de lrezerv timpul s se
deplaseze tot aa de repede.
Primele lupte cu trupele germane au fost
foarte sngeroase, iar efectul artileriei grele
germane era nimicitor. 0 bombardare Inver-
unat !
Trupele noastre au trebuit s se retrag
pe linia Closani-Fgrai, conduse mai mult
de ofiteri inferiori, cari mai ales erau pe linia

www.digibuc.ro
166 VIROILIU STEF. SERDARU

frontului. Trupele de acoperire, inaintate


mult, fi Indepliniser misiunea i se retra--
geau, luptandu-se necontenit cu divizii ger-
mane, ce voiau s le taie retragerea.
In luptele lor ai notri nu cunoteau ob-
stacol, trecand chiar Oltul de vre-o doua
ori, cu apa Oita la brat', cu care, crute
T tunuri i fcand isprvi extraordinare.
La aineni-Sibiu, Romanii fusesera in-
conjurati de Nemti. Situatia era disperat.
i armata inconjurata se credea pierdut.
Ce se Intampl Ins ? 0 brigada a noas-
tra ce opera tocmai la Fgara, a veniftin
ajutor, facand greul mars de 120 km. In-
teo zi i o noapte i azand... .bine, ai notri
au fost despresurati...
*
* *
Germanii fceau In toate luptele o mare
etonomie de oameni, utilizand cat mai mult
mainria de rzboiu.
La Pierani.
.Luptele pe linia Fgara-Pierani, s'au In-
ceput prin ciocniri violente de patrule de
infanterie.

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 167

Trupele noastre Incepuser s-i de seama


de locul In care se &eau adversarii, Insa
frontul tot nu el-A stabilit. A se explica
c Inteo noapte un batalion ducndu-se s
ocupe o pozitie, ajunge la 50-80 metri de
trawele inamice, fAr s-i de socoteala
de acest lucru.
Batalionul Inampltor se oprete i ofi
terii se consftuiau In tain asupra dispo-
zitiilor de luat pentru a face legAtura cu
un batalion ce era mai spre dreapta.
Deodat o salv groaznicd de gloante !
Toat lumea s'a lipit de pmnt.
Ai notri cari trag Mt sa tie cine
e! i-au zis toti.
Unul chiar s'a ridicat In picioare 'a In-
ceput s strige ct II lu gura.
Nu trageti c suntem noi batalionul
I nti !
Gloantele veneau mai multe.
Rspunsul fiind precis, batalionul i-a f-
cut mti, nteptnd dimineata, ca s. IA-
mureascA situatia.
Dupa ctva timp inamicul s'a retras din
traneele din fat, dar In schimb artileria

www.digibuc.ro
168 VIROILIU STEF. SERDARU

din deprtri ascunse a inceput s traga,


iar rachetele luminoase s brazdeze cerul...

La dreapta pe un munte se vede o lu-


mina. Un ofiter se indrepta Inteacolo pentru
ca se crede c acolo se poate face lega-
tura cu batalionul din flanc, care trebui
ingiintat ca in zorii zilei sa de atacul.
Cu patrule i cu compania, locot. R. por-
nege in directia aratata.
Ajung. Ce era ? Nige Unguri frigeau un
pore i beau must, ca la nuntit. Cu toata
durerea... au fost luati i facuti prizonieri
cu... provizie cu tot.

* *

Era spre dimineata zilei de 20 Septem-


brie. Deodata se aude un puternic ura i
trupele inainteaza la asalt.
Ungurii i Nemtii dupa o scurt lupta,
se retrag in grab... iar ai notri le ocupa
traneele i-i urmarege...
Nenoroc ! Dac s'ar fi urmrit succesul

www.digibuc.ro
..)
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 16

mai mult se ILIA un numr considerabil de


prizonieri.
Necazul a lor notri trebui s fie ns
i mai mare, chid spre sear scoborand in
satul din vale, spre care se retrsese ina-
micul, populatia romneasc de acolo le
spune c Nemtii au trecut In fug, duand
la urm i opt tunuri grele trase de boi !..
Cu caii se csniser vre-o dou ceasuri,
dar nu putuser s le urneascd mai departe !
Ce frumoase trofee scpaserm !
*
* *

Din lips de trupe, cu toate succesele


avute armatele noastre Inaintate au trebuit
s se retrag.
To( din cauza acestei lipse, detaamen-
tele noastre erau deprtate unele de altele
legtura ntre ele se facea cu mare greutate,
iar inarnicul pute manevr cu mare ane-
voint.
Doamne! Doamne! Unde sunt Ruii ?
Unde sunt ? se Intrebau lupttorii...
0 companie din Reg. 21 Inf. era inain-
tat mult i pierduse legtura cu flancurile.

www.digibuc.ro
170 V1RGILIU STEP. SERDARU

Noapte i bura.
Sub-It. St. C. pleac pentru a lua con-
tact cu trupele frontului.-
Inteo porumbige, grupuri de soldati r-
taciti din patrulare i pierduti de corn-
pnii.
Ii strange la un loc i pornqte cu ei ;
la liziera porumbitei o companie arnick
creand c e dumanul deschide focul.
Soldatii se rspandesc din nou In cul-
turi, opera era distrus !
Dup explicatii, treaba se lmurqte, oa-
menii sunt trimii pe la compnii, iar le-
gtura e facut.
Era i nevoe pentru luptele ce aveau s
decurg i In cari se cereau oameni, oa-
meni cat de multi...
0 mitralier periculoas.
Era lupt crancen trupele noastre tre-
ceau printr'o valcea de langa Pierani, ca
s intreasca pe cei ce luptau acolo.
Locot. Rom. era rnit. Stand jos, cu pi-
ciorul sframat, observ spre marea sa sur-
prindere c gloantele ucigAtoare veneau dela
dou mitraliere din apropiere : una Inteun

www.digibuc.ro
TURTUKA1A-DOBROGEA-TRANSILVANIA 171

porn, iar alta jos pe pmnt, mascatA de


pmnt i crengi verzi.
Cnd compniile noastre se apropiau,
incetau focul ca sA nu fie descoperite; ime-
diat ins ce treceau de mitralierele (cari r-
mneau in spate), ele deschideau focul asu-
pra celor ce inaintau. $i nimeni nu ti de
unde venek moartea...
Eu am fAcut semne tuturor celor ce
treceau ; dar nici unul nu intelege, ci tre-
ce inainte, la moarte sigur.
Mitralierele trgeau apoi fn mine, cAci
observaser cA fac semne.
Intr'un trziu, abia intr'un trziu au fost
descoperite i capturate i
La Braviv !
Dar luptele dela Braov ?
Cine n'a auzit de acele lupte grozave
dela nordul oraplui i asaltul sAngeros dat
pe strAzi...
CM sange a curs pentru bAtrnul Bra-
ov ! $i cte proectile au cAzut dela arti-
Ieria grea ce bte cu foc aprig, necoR-
tenit !

www.digibuc.ro
172 V1RGILIU $TEF. SERDARU

Un ofiter rnit se tr pe o soselut


atre ambulant, and d in drum 'peste
un ofiter neamt, rnit si el.
Nici un gnd dusman nu-i trece prin
gnd, ci, intrnd 'in vorb cu inamicul de
pn adineauri, Incep s se ajute unul pe
altul ca s se trasc.
Germanul spune :
Dumnea-Voastr aveti soldati buni,
ofiteri buni, dar nu aveti artilerie grea si
masinrie de rzboi ; de aceia v'am res-
pins.., dar sunteti o brava armat.
Er o recunoastere cavalereasc, er o
mrturisire sincer pe care o fce inami-
cul de pand adineauri.
La ambulant fit tratat de medici ca si
ostasii nostri.

* * *

In deprtare se vedeau arznd depozi-


tele din Brasov si trncnitul de mitraliere
parc erau sute de ciocnitori.
*
* *

www.digibuc.ro
TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA 173

Se incheiau luptele din Transilvania.


Se deprtau cucernic, ca dintr'o biseric,
armatele noastre spre Predeal...
Rmsese numai armatel de pe frontul
de Nord-Vest, spre rsrit de Kesi-Vasar-
hely...

www.digibuc.ro
PARTEA HI

RETRAGEREA.
MOTTO :
eine a Indrigit strinii,
Manca-i-ar Wimp, cainii...
Manca-i-ar casa pustia,
t3i ueamuI nemernicia.
(Doi !A. (1. Eunauscu.

1. RETRAGEREA. VII. RECRUTII.


II. VAGABONDAJ PRIM SATE. VIII. TIFOSUL EXANTEMATIC
111. AJUNSI 1 IX. LA IASI.
W. 0 DummiCA. X. SF. PASTE.
V. IARNA GREA. XI. PRIN TARA.
VI. CARNETULUI MEU.

www.digibuc.ro
J.

RETRAGEREA.
Retragerea noastr tristA, retragerea sfA-
ietor de dureroask 'in care plansul cu ho-
hote izbucneh la fiecare ora sau sat lAsat
in urma, aceast retragere am mai descris-o
si in altA parte ; aid InsA ai vol sA mai
accentuez IncA odatA cA armata ce se re-
trAgeA era adnc rAnitA, adnc sfAiat de
durere, ins nu deprimata, nedesnAdAjduitA,
cu toate orele vitrege ce indur !
De unde vene acest curaj ? De unde
veneA aceastA incredere In viitor i in spe-
ranfele bune ?
VeneA din convingerea cA fiecare *fi fA-
cuse datoria, veneA din increderea oarbA
in destinele neamului rAu incercat.
Fiecare l'i dedeA seama CA nu armata
'UR BILIII $TFF. SERID4R14. - Fazboinl noPtr 1. 12

www.digibuc.ro
178 VIRGILIU STU. SERDARU

romn eri cauza dezastrului retragerei ;


nu ea care ii presrase mortii i rnitii
pe toate cmpiile i ulitele oraelor, nu er
ea cauza, cci martore erau raurile : Oltul,
Prahova, Dmbovit, Dunrea, Jiul i Neaj-
lovul, inroite de sng romnesc.
Nu er ea cauza. Ci armatele ruse ve-
nite prea trziu. Ele erau cauza retrageAi
noastre, dup ce ei 1i prseau sectoa-
rele ce le erau Picredinfate, lsnd trupele
noastre izolate...
led de ce nu era armata noastr des-
radajduit, iat de ce pstr Inca sus mo-
ralul i sperantele.
Pstr toat increderea in puterea pro-
prie i cu aceasta i in distinele neamu-
lui, fie c av fi s rmn in Moldova,
sau s mearg la captul pmntului...

II.

VAGABONDAJ PRIN SATE.

Ro$167ti, 15 Decembrie 1916.


Credeam cd nu mai ajungem aici, prin
vntul, gerul i intunericul de iad, ce co-
prinsese cmpia. Noroiul ajunge la osia

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 179

cdrutei, i pe de-asupra pierdusem drumul.


Disperasem cnd licdriri luminoase apar
in vale. Cu ultimele sfortri, oamenii lei-
nati de foame i neodihnk nvlesc In sat ;
dar, nenorocire ! Roietii ocupat complect
de cloud regimente.
Nu mai era chip de mers In alt parte.
Era ora 11 noaptea, incepuse s plou iar
soldatii obositi se culcau In noroiu.
Am rmas in sat i fiecare ne-am culcat
pe unde am putut : care In pod, care fn
grajd, cari n odi tixite de soldati, cum mi
s'a Intamplat mie.
Azi trebui s pleam, dar am renuntat
cci chinuitoarele marpri din ultimul timp
sleiserd ultimele puteri ; primim totdeodat
ordin c ni s'a schimbat destinatia i c
trebue s mergem la Soleti (mai sus de
Vaslui).

Gura Muntent, 18 Deeembrif 1916.


Pe o zi cdldut de iarn, am prsit Ro-
sietii peste camp, direct la gara Crasna,
unde am mancat la restaurant, singurul fel :
cartofi cu painea muteriului.
Cu chiu, cu vai ajungem la Gura Mun-

www.digibuc.ro
180 VIRG1LIU STEF. SERDARU

teni, unde ne oprim ca s ludm ordine.


Am petrecut noaptea in murdara odae din
spre drum, a renumitului Mop care toat
noaptea moti pe vine in aceia camer,
de fricd s nu-i furrn paturile de lemn, pe
cari dormeam i cari formau singura mo-
bil a incdperei.
De dimineat cnd s m cobor din pat,
surpriz ! Pe jos se mai culcaser in timpul
noptii Inca vre-o 10-12 soldati pripif de
pe drum...
0 mai venit ei afar de cetia, Inca
vre-o zece ca s-i aprind tagara, in timpul
noptii m consoleaz Mou.
Dar asta nu-i nimic ! Numai de ar mai
incet ploaia, i nu ni s'ar mai schimbh
destinatia !...
Roge#i, 26 Decembrie 1916.
Parc a fost un fcut ! Am primit ordin
s ne Intoarcem indrt pe drumul ce par-
cursesem cu cteva zile inainte i s ne
stabilim la Creteti lngd Hui ; dar n'apu-
casem s facem 10 km. cnd primim ordin
ca s nu mai mergem nici in acea comun,

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 181

ci in satul Rosiesti, prin care mai trecusem


odat, cu o- sAptmn inainte.
Claretii in goan, coloane intoarse, no-
roiu btut, bocanci rupti, bronsite declarate
si ajungem insfrsit la Rosiesti (jud. Tutova)
unde sperm s ne fie ultima etap.
Pe drum ne intlnim cu numeroase trupe
rusesti cari ne spun ca se duc la Bucuresti.
Ii privim cu neincrederer dar totusi le urAm
noroc !
Cu greutate imi gsesc cantonament si-mi
petrec acest Crkiun, cel mai trist si mai
searbd din viatd ; singur i pardsit, cu sin-
gura mngdere a camarazilor soldati, crora
le tin o cuvntare...
Dar in acest timp, cti copii nu muriau
pc drumuri, cte femei nu innebuniau de
groaz! si cti refugiati nu stiau cum sa-si
desmortiasc membrele intepenite de ger !...

Ro,Fiegi, 27 Decembrie 1916.


Zi linistit ca dup naufragiu, un ger
groaznic si o veste proast ; pleckn iarsi.
Ne vom stabill la Codaesti (judetul Iasi).
De ce ?

www.digibuc.ro
182 V1RGILIU STEP. SERDARU

Coddegi, 31 Decembrie 1916.


Plecarea din Roiqti s'a facut pe acela
ger i vant obicinuit ; am mers toata ziva
iar noaptea neavand unde dormi, m'am
caznit sa adorm pe biuroul distinsului colonel
francez dela un comandament din Vasluiu.
In fine am ajuns In targul evreesc Co-
daeti (locul tutulor speculelor neruinate).
De ce ? Pentru ca sa primim ordin ca nu
trebue sa ramanem nici aid, ci In satul $er-
boteti (jud. Iai).
$i pornim mai triti ca oricand, mai obo-
siti ca oricand, peste camp, prin noroae,
spre acest sat mizerabil uitat de Dumnezeu,
pe o rapa tigneasca.
Aici ne vom petrece revelionul.

&rbotegi, 1 lanuarie 1917.


Azi e anul nou ! Am tremurat toata noaptea
zece ofiteri in o camera fail soba.
Era singura casa romaneasca in acest sat
de 80 case tigneti in care trebuia sa in-
capa 1600 soldati.
$1 in prima zi a anului 917, am muncit
sa transformam in octal de locuit grajdurile
din $erboteti...

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 183

In timp ce noi suferim, toat lumea su-


fer ? Toti sunt nemncati, nedormiti, i
Inghetati ca noi ? Sau sunt unii cari rd i
se inveselesc ca cioclii pe morminte ?
N'ai vrea, n'am vol ; cci ar insemna de
sigur transformarea batistelor albe In batiste
roii.

*
* *

Comunicatele oficiale i schimbarea gu-


vernului de acum 10 zile de abi le aflm
acum.
La Moara Domneased, 6 lanuarie 1917.
Abi isprvisem de transformat grajdurile
din Serboteti cnd ne vine ordin s ple-
cAm de acolo din nordul Moldovei, tocmai
jos in judetul Flciu la Trzii.
Gata! Plecam.
Sunt Inca bolnav de anghin diftericA i
piciorul nu-I pot micA din cauza injectiei
respective, pentru care fapt sunt numit co-
mandant al coloanei.
Boil ateaptau venirea mea. Plutonierul
Triscariu 1mi preparase un car cu fn, p-

www.digibuc.ro
184 VIRGILIU $TEF. SERDARLI

turi i acoperit cu un coviltir In care m aez


cum pot, impreuna cu Plut. t. r. Sil, director
al unei fabrici de hrtie.
Comod nu er, cci singura pozitie po-
sibild er culcat. Nu m puteam nici ridic
nid mica, ci edeam invrtit in pturi in
ingrozitorul frig ce se ls.
Fluer. Coloana se pune incet in mar.
Plou mzriche i se lash din ce in ce mai
mult gerul. Vntul sufld in coviltir, s-I ri-
dice fcnd grozav de amar aceast pri-
begie nesfarit.
Pe la podet Incepe o nintoare groas,
mare, un viscol de-ti intr pari la oase !
Drumul prost, cu gropi multe, canone
bietii boi, lihniti de maruri i nemncare ;
pe de-asupra se rupe i podul !
Bucluc 1 Tae lemne, bate cue i in fine
trecem, ajungem in oseaua principal, de
unde pornim la vale spre Vaslui.
Noroc c vntul sufld de la spate, aci
altfel nu tiu cum am fi mers ; mai ales ea
Incepuse sa-mi clntneasa dintii de frig.
In o jumatate de oil, troenii se forma-
sera i ma gndeam cu groaz, sA nu ne
inpotmolim in nmetii ce se faceau din ce

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 185

mai mad ; dar spre bucuria mea, cAtre seara


ajungem la moara Domneasca. Aici mai
erau Inca 3 regimente, aa cA cu mare greu-
tate, varam animalele prin grajduri i g-
-sim cantonamente In mizerabilele case ce
acum ni se pareau palate.
AfarA viscol ingrozitor !
Bdcdoani, 7 lanuarie 1917 ora 11 seara.
Bcoani, de ce ai venit in fata mea ca
s te blestem ?
De ce ne-a ajuns aici cel mai cumplit ger
din eke am incercat vre-odat?
Frigul este aa de mare, Inct qind afar
din sracAcioasa odae cu plit a vduvei
Chirvase i aruncnd in sus cu apA, cade
pe parnnt In forma de boabe de ghiatat
lucitoare ca nite mrgaritare In noaptea se-
ninA ce a invaluit satul.
Am ajuns aci Inghetati tun.
Inti incercasem s merg In cArut; dar
vntul i viscolul batea a de cumplit, din
fatd, hick Imi inghet. rsuflarea ; am re-
nuntat deci i am pornit pe jos ca s m
incAlzesc.
Ajuns la Vaslui, fac sfortri supraumane

www.digibuc.ro
186 VIRG1LIU $TEF. SERDARU

ca s-mi nchei doi nasturi descheiati la


dolman i nereuind, cer voe la o farmacie,
s m inclzesc, cci sunt rebegit de frig.
i iat ! Privirea de mild i comptimire,
am Intlnit-o In frumosul Vaslui !
La restaurant, chelnerul un biat ca
de 16 ani intrebat cum 11 chiamk ne
rspunde cu ifos :
Domnul Herscovici.
Al doilea de vre-o 14 ani, cu acela aer :
Domnul Albert.
Al treilea.
Domnul Itic.
Toti tineri dar toti... demni domni.
La plecare Imi Invluesc capul turcete
cu o glug i reiau oseaua alba de zapada.
Dar deodat dou gloante imi fuesc pe la
urechi, vjiind.
Sunteti nebuni, strig calmul il atre
jandarmii ce se jucau cu armele pe osea
i cari reu0ser att de bine s ne fac s
retrim un moment emotiile acestor flue-
rturi Infiortoare.
In drum trec din nou prin satul Gura
Munteni, strbtut Inca de trei ori pn
acum, prin acest du-te, vino comandat,

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 187

i revAd faimosul Mo gAzduitor; iar noaptea


la ora 11 cantonez cu mare greutate in POI-
nordicul Bcoani presrat cu trupurile bi-
volilor, cailor i boilor morti de ger...
Dar Doamne ! Azi e Sf. loan ?

III.
A..fuNII!
Tdrzit, 12 lanuarie 1917.
Abi a inceput s mi se mai desghiete
oasele din oribilul drum dela Bcoani
Oa aici.
In dimineata aceia am crezut a innebu-
nesc de ger. Avusesem fericita inspiratie
sa-rni pun ate dou rnduri de rufrie,
dolman Imblnit, 2 vestonne, 2 pantaloni
i trei perechi de ciorapi, In cismele mari
cazoane i totui Inghetam de frig pe o-
seaua pustie, ce o msuram cu pasul.
Vntul bAteA din fata, aa de rece i p-
trunzator, Inct repede Imi Inghet pieptul.
Incepeam atunci sA merg Inteo parte bA-
tndu-m cu mna pe piept ca birjarii,
Ora and Imi inghetau coastele, atunci in-
cepeam sA merg de-a-ndrtul...

www.digibuc.ro
188 VIROILIU FTEP. SERDARII

Iar pe coasta cimitirului, vntul Inteptor


ca acele, m'a trntit In zpadd, facndu-m
sd merg ca urii. Era teribil.
In acea noapte, In sat, un brigadier Li-
moncu murise de frig.
...Si In acest timp, altii la Igi, se ceart c
n'au palate la dispozilie, ci simple odai mo-
dest mobilate...
Aici soldatii stau Cate 30-40 In o ca-
mera mica.
Bine CA ne-am oprit, cci Inca un drum
pe vremea vitreg, ce se lsase i rmneam
toti In Moldova, cu toate antrenamentele de
mar, ce facusefam....
Tablou.
Pierdusem socoteala zilelor atat eu cat i
soldatii ce Intrebam. Numai la buctrie am
putut afla.
Trebuie &A ,fie Joi, mi-a spus Cruntu,
cci azi e carne cu fidea i deci e zi de
dulce...
Starea In care ne gsim e o adevrata
tmpeala latent, pe care m caznesc s o
atenuez prin citire.
Fumez.

www.digibuc.ro
RETRAGERIA 189

Mara ninge. Cainii latr ; departe trom-


petul de serviciu sun& sergentul de zi la
buctriile, instalate in nite stuf din care
ese fumul negru.
Cativa vitei in curte, mesteca tihnit, fr
grija, far& suferinta! Ce fiinte fericite 1...
Pomii osoi i slabi imbracati cu sarica alba.
Ce naiba are trompetul de serviciu de
sun inteuna, 'in aceasta vguna de sat,
ce trezete ecouri atat de triste ?
Pe masa mea, o oglinda proasta care te
arata cand gras, cand slab, cand cu fata
lunguiata, chid scarnav ca un Mort.
Mincinoasa ca toate cele lumegi. In cui,
un revolver incarcat i o capela verde.
Stau pe un scaun de lemn, tinand intre
degete o calimara mica (facuta din o sti-
Huth' de o doza de ser antidifteric) i vad
pe masa nasturi, acid borit, tigari, cutie de
toillete i un felinarbogat cu o lumanare.
Pe jos pamant i un sac. Zestrea din
coltul de langa ua, ateapta seara ca sa o
deranjez i sa ma invelesc cu ea.
Copilul gazdei a inceput sa plang. La
inceput credeam ca e unul care plange
toata ziva. Acum am aflat adevarul:

www.digibuc.ro
190 VIRGILIU STEP. SERDARU

No ! Amu tace unu, amu incepe


altu! cd sunt opt... abi pe sail sd stoarce
Al dd a inceput de dimineatd.
Mi-e indiferent de altf el dacd pldnge unul
toatd ziva, sau toll zece, unul dupd altul,
cAci toti plAng tot ap de mngdetor...
Doud perechi de pantaloni i o manta
se clatind de grindd ca nite spAnzurati.
*
* *

Soldatii fac tiorii in casa Mandei. E


supdratd fac cd i-a cdzut o icoand din cui.
Si, vezi d-ta, o sd fie rdu in casd !
Doamne ferege !
*
* *

Se pregAtqte serios refacerea i toti ii


incordeaza ultimele sfortdri, prin puterea
ultimelor sperante.
Iv.
O D UM INIC A.
Sunt trist i clopotele, ce bat la biserica
de peste deal, imi aduc o amard melancolie.
De dimineatd, au chef de vorlad soldatii

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 191

raniti Spanu Ion i Mitit Gh., ce dorm


pe jos in camera cu mine.
Oh ! De sigur ! In timpul noptii, mize-
rabila mea locuint se populeaz cu Inca
doi raniti ce dorm jos (nu mai au loc la
spital) i cu ordonanta mea ce vi-a fcut
cu dibacie un mic culcu.
Noaptea in orele de insomnie nici
nu Indraznesc s ma dau jos din pat, de
frica s nu aud vre-un stomac infundndu-se
sub picior.
Dar farmecul povestirilor inimoase a bie-
tilor soldati m fac sa uit de mizeriile mele.
. De dimineat la biserica stau Iniruiti pe
dou rnduri soldatii cuvioi, iar dup mas,
1i spala rufele murdare...
Aceasta e tot ce se face inteo Duminica...

V.
IARNA GREA.
Pitcluchii, Tifosul.
Tdrzli, 17 lanuarle 1917.
Am gsit pe mine primul pduche. O
surpriza displacutd i. nedreapt.
Acestei descoperiri i-a urmat o schim-

www.digibuc.ro
192 VIRGILIU SUF. SERDARU

bare radical de rufrie si deranjarea in-


tregului mobilier al odaii in curte.
Petrolul n'a lipsit.
A ave pduchi nu e o rusine. Mizeriile
si murdria inconjurtoare le e pepinier,
as c eu nu sunt deck o victim...
Deci curaj ! Si nimeni s nu radd. Din
contr un fior de comptimire, pe care 11
primesc pentru prima dat in viat, prefe-
rndu-1 batjocorei.
Doarnne ! Doamne !
De jur imprejurul nostru, tifosul exan-
ternatic face ravagii, caci se propag usor
prin pduchi.
0

Rizifi-vd de pduchi, e strigatul de


alarm pretutindeni.

*
* *

In aceias zi, aducndu-mi-se la cunostint


c mi se va d o distinctie militar, mi-a
fcut aceias impresie ca un inel frumos cu
pietre scumpe pe o mn inegrit si cris-
pat de povar.

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 193

VI.
CARNETULUI MEU.

In carnetul meu de campanie, gsesc


urmtoarele :'
1 Februarie 1917.
lubite carnet,
Te-am prsit de mutt. Dar tu ma vei
iert. Ce era a-0 povestesc? Nimic? Cred
ca nimic, nu merit osteneala de a-I
descrie.
SA-1i povestesc ca zilnic am ieit i-am
fcut instructie cu cei 500 recruti ce co-
mand acum, i ca m'am intors acas (ce
vorba Mad rost!) ca s mnnc o masa
proast?
S-ti spun ca mi-au eit nervii prin piele
ca nite ghimpi? Nu! Nu! De ce s te
neurastenizez i pe tine, iubite carnet. Tie
ti-ar plce sa-ti povestesc ispravi cura-
gioase de pe cmpul de lupta sau descrieri
armonioase.
De ce sa-ti povestesc ca nu sunt fericit,
c sunt chiar nenorocit de nenorocit, ca
VIRGILW STEF. SERDMIU. Itazboiul nostru. 13

www.digibuc.ro
194 VIM= $TEF. SERDARU

sunt indiferent de viatA, cA m intreb zilnic


de ce i cum tresc ?
De ce s-li spun c toate astea-s fArA rost ?
De ce s te amrsc, cnd mie nu-mi
place sA vd ochi lcrmand ?
Iubite carnet, ce rAu imi pare cA nu sunt
copil, ce ru Imi pare c am imbAtrnit
aa curand !
Cat m sfram, cnd toate nenorocirile
bietei mele tri au o repercusiune direct.
In sufletul meu, cand orice nou lovitur
m doare !
De ce oare mA tortur, cnd vAd pe unii
a nu-i fac datoria, nici chiar acum, de
ce mi se rupe inima de jale ?
VAd un sergent fr rost prin sat, i fac
cuvenitele forme de trimitere la regiment,
la datorie.
De ce nu-1 lai ? imi zice M. Ce o s
ndrepti d-ta lumea?
Oh! Cate nenorociri a produs aceast ideie!
Ai vreA sA fiu un colos uria, sl dau
un putnn globului terestru i s Indrept
starea lucrurilor 1
Oh 1 iubite carnet, te prsesc din nou,
cad vreau s plng...

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 195

VII.

R ECR UT I I.

Recrutii ! Recrutii mei !


Soldati tineri i entuziati ! Suflete tinere
-i calde, ochi vioi i strlucitori, cum s
nu am pstrat pentru ei, coltul cel mai ne-
prihnit al inimei mele ?
Cu ct luare aminte ascultau ei expli-
catiile militare i cu ct dragoste fceau
instructia!
Vepic la datorie, venic cu gandul sus !
Ei nu au grijile mrunte ale vietei, ei
sunt tineri !
Ei au entuziasmul tineretei, pe ei ii atrage
cu puteri magnetice, mirajul luptei condi-
tia Insi de viat a sngelui, ce le cloco-
tete In vine.
Ei lupt pentru o marn iubit ce-i Veapt
pe la aminuri, cu ochii plni i cu pri-
virea pierdut In zare...
Ei lupt pentru fratii mid i surori ce nu
mai tiu ce e nevinovatul joc de atunci...
Ei se jertfesc cu drag cnd luptnd se
apropie de casa Impodobit de trandafiri i

www.digibuc.ro
196 VIRCHLIU STU. SERDARU

parfumat de liliacul alb al prirnAverei, casa


iubitei sau logodnicei ce a plans atAt In
vrernea prjolului !
Ei au entuziasmul tineretei i iubirea cu-
rat in suflete albe.
Ei au ura dreapta i WA fricA, ei nu se
tern de moarte.
* * *

Acurn au fost irnprtiti la baterii i se


ateapt plecarea. Nu de mult au depus ju-
rmntul cu festivitatea cunoscutA.
De ce oare acurn n'ar jur mai bine pe
fotografia printilor, pe un pumn de pA-
mnt negru, dect pe panza al crui rost
putini II MO leg?

VIII.

TIFOSUL EXANTEMATIC.

4 Martie 1917.
In cantonament s'a declarat tifosul exan-
tematic. Ne ameruntA de pretutindeni i nu
ne-a crutat.
Lucrul a alarmat , dar trebue sA privim
lucrurile de sus (singura ocazie!) i sA dAm

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 197

ajutorul ce putem. Despduchere, curate-


nie, var !
A murit bunul camarad, soldatul Cracan
Virgil, cel venic surztor i cu vioiciunea
tineretei. M'a durut mult inima de pier-
derea lui.
Acum cteva zile 1-am vzut inteun car
mpreun cu alti cinci soldati bolnavi. Ii duce
la spital. I-am oprit i am stat de vorb
cu el.
Ce faci, Crcan ? Cum te simti ? Ei
las ! Nu te Intrist, cci te vei face repede
bine!
M-a privit cu ochii pe jumatate inchisi
de febr.
I-am strns mna la plecare.
I-am strews mina !
Atept, deci, 21 zile ca s vd de e ne-
voe ca s m interesez la doctorul S. care
e drumul ce duce la cer. Cunoaterea in
sine, nu are mare importanta, caci toate
drumurile merg la Roma.
Voi ave sau nu voi ave exantema-
tic aceasta e Intrebarea, ca vechiul a fi
tau a nu fi.
*
* *

www.digibuc.ro
198 V1RGILIU VEF. SERDARU

Nu am nici o fric de acest flagel omo


ritor.
Pericolul vzut drept In fat, de aproape,
nu te ingrozete att de ru, ca atunci cnd
Il vezi de departe.
Prin asociatie de idei, m gndesc c cei
ce s'au trezit tocmai la Petrograd i Tokio
trebue s ne vad pe noi foarte nenorociti
acum.

Moare lumea pe capete. Si nu se mai


gsesc nici cosciuge pentru Ingropare.
Zilnic se ingroap cte 10-12 oameni
morti de tifos exantematic, sau de fratele
sAu tifosul recurent. 'in fiecare zi, cAutarn
de insecte pe soldati, dar de geaba, boala
se propag.
Prin oraele bntuite trec camioane auto--
mobile Inarcate cu mortii teribilei boale,
ducndu-i la cimitire...
E o grozvie !
Si fiecare ageptAm s ne vin rndult

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 199

I X.

L A IA SI.
24 Martie 1917.

Dup cinci luni de letargie am fost trimes


inteo delegatie la Iai. Cred cA ocnaul care
do..viat IntreagA a trait In linitea neuraste-
nizat a celulei sale cnd, printr'o gratie,
iese din inchisoare i infra inteun ora
are aceia5i impresie ca mine.
Eram aiurit de atta lume, atta micare,
atta elegant i lux.
Gala& m spera, oamenii cari m lo-
veau cu cotul mA lsau mirat, iar trsurile
i automobilele ce vedeam gonind de colo
prt colo, m fAceau sd m cred pe altd
lume...
MA simteam inferior celui din urmA vn-
zAtor ambulant ce strigh :
Seminte! Semi* de dovleac!
Viata la tail ! ? !
Pretutindeni ofiteri francezi, englezi, ita-
lieni, in uniforme strine !
Lumea pe strAzi agitatd i entuziastA din
cauza avansrei trupelor franco-engleze pe

www.digibuc.ro
200 VIRGILIU $TE17. SERDARU

frontul occidental. In cateva zile se luase


oraele Baupaume, Peronne, Roye, Layon,
St. Quentin i vre-o 150 sate.
Ne apropiam de victorie, ne apropiam
de Capital, de cas, de toti cei ce ni sunt
dragi...
America a declarat rzboiu Germaniei, iar
revolutia din Rusia ne-a salvat dela prpastie.
Attea motive de bucurie !
Armata noastr se echipeaz In grab cu
ultimele necesare, Ii pune munitia la punct
i e aproape gata de ofensiv,
0 ateptm L.
X.

S F. PAST E.
Sf. Pate !
Trist! Trist ca un convalescent de febr
recurent cu fasole la mas i 1/4 vin.
Trist Pate ce-mi evoci alte timpuri fe-
ricite! Acum, mai mult ca ori-cnd regret
c omul a fost Inzestrat cu puterea amin-
tirei.
Nu e trist ca acel ce se gsete In zdrente
sill aminteasc ca a fost Imbracat In m-
tsuri ?

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 201

Nu e trist oare cnd rozi un codru de


mmlig s-ti aminteti cd altdat mncai
copios?
Nu te doare inima atunci cnd trn-
du-te obosit prin noroae, ai viziunea tr-
surei trasd ca vntul de cai pur snge?
Nu se strnge sufletul de durere, and
singur Iti amintegi de iubita ce altdat,
drgstoas te hhbi In senile parfumate
de primvar la o cltorie In lume pe
drumuri neumblate i pline de mirosul
de tei ?
Femeie, cu fata Imbtrnit de vreme,
at melancolie ai, cnd iti aduci aminte
de vechea ta frumusete i de iubirile tale?
$i eu nu sunt nenorocit oare acum, and
fac Pagele In odaia mea trist, din care
aud gemetele proprietresei bolnave al-
turi ?
Toate pe pmnt, ca i amintirea sunt
fcute pentru cei multumiti, pentru cei a-
rora le place viata, a cum e.
Si pentru a satisfactia lor sufleteasc
s fie mai mare, li s'a dat acestor oameni
i posibilitatea amintirei.
Dup ospturi copioase, Intins pe diva-

www.digibuc.ro
202 VIRGIL1U STEF. SERDARU

nul acoperit cu covor persian privind


i
prin fumul albAstrui al tigdrilor speciale
sa-i poatA zice, umflnduli abdomenul re-
cunoscAtor :
Cum am fost i cum sunt !
Fericirea e apanajul insuficientilor.
and motivele de nemultumire sunt cau-
zate de natur insi, de cursul zilelor ne-
cruttoare, de boale, de moarte, de multe
cum ar pute fi cineva mullumit? Cum
poate exist cineva fericit pe pAmnt ?
Oh ! nu. Fericirea- e Inca un gest de
ironie adus omenirii !
Dar de ce sA-mi adncesc rana ce-mi
roade sufletul? De ce sA-mi zgndresc
rana, mArind toxinele rului ce mA con-
sumA?...
*
:ic *

lazul din fatA tremurA senzitiv de imbrA-


tiarea ploaei, yam lui Conu Iorgu rumegA
linitit, noroiul de pe drum ia 15roportii
fantastice, iar gndurile imi divagheazA:
Plou! pima! plou !
Pima ca prin sit!
Plou I plou ! plou !

www.digibuc.ro
RETRAGEREA 20a

Privesc in ploaia deas i stau ore in


tregi gAndindu-m la:
Homme ! Tu n'ei qu-un songe rapide,
un reve douloureux, tu n'existe que par le
malheur, tu n'es quelqu'chose que par la
tristesse de ton Arne et l'eternelle melan-
colie de ta pensce (Chateaubriand-Atala).

XI.

PR1N TARA.
Botoani, 20 Aprilie 1917.
Cei n'am crezut vre-odat, s'a intAmplat-
acunpf. Fatidice destine m'au adus 0 in
acest ora drAgla i elegant.
Urmez aici coala de antenA (telegrafia
fail fir, adoptat la aeroplane pentru re-
gularea tirulurartileriei).
Sunt venit aici de cteva zile. Revederea
a vechi prieteni mA invioreaz i mA face
m vd prin o sticlA aproape opac,
a cum eram inainte.
Imagin de o clipa ! Imagina trecAtoare
lafi, 26 Aprilie 1917.
0 singurA clipA ! Trec spre regiment.

www.digibuc.ro
204 VIRGIL1U *TER. SERDARU

Kira, 27 Aprilie 1917.


Facem tragere cu bateria.
Am fcut cerere s fiu trimis la o ba-
terie de pe front, cad atmpsfera de aici e
inabuitoare i numai acolo poti respir in
voe, multumit...
N'ai vol pentru nimic in lume s nu iau
i eu parte la ofensiva noastr .

www.digibuc.ro
PARTEA IV

PE FRONTUL MOLDOVEL
MOTTO :
Avem o mfindr tar5,
$i-n timp de jade amark
StrAmoii se luptara,
S'o seepe...

I. SPRE FRONT. IX. LU PTA DELA MARA$E$TI.


IL PE FRONTUL CA$IN - X. O RECUNOA$TERE INA-
OITUZ. INTATA.
HI. INSEMNARI. XL LUPTE...
IV. PE FRONTUL SIRETU- XII. PE FRONTUL MARA-
LUI. DEFECTIUNEA RUSA. $E$TILOR.
V. SATUL MANASTIREA XIII. RECUNOSTINTA AR-
CA$IN. MATEI
VI. LA OBSERVATOR. XIV. 1 IANUARIE 1918.
VII. OFENSIVA MARA$TI- XV. CLWE GROAZNICE.
CAMPURILE. XVI. TRIUNGIIIUL MORTEI.
VIII. LA OITUZ. XVII. FLAMURA ALBA.

www.digibuc.ro
SPRE FRONT.

Gndurile 1mi zburau departe la turnu-


rile Ierusalimului meu, In timp ce maina
cu lumini roii intr In srccioasa gar,
pentru a m lu s m poarte pe frontul
Moldovei.
Er dou noaptea cnd plecnd din statia
Crasna, invfiluit in mister i Intuneric, soh
datii mei au dat un chiot romnesc, primul
chiot pe care-I auzeam din luna August 1916.
Mergeam spre Brlad-Tecuciu-Mreti,
...
iar de aici spre Adjud paralel cu linia fron-
tului, la o distant de 8-10 kin. Trebui
-s ajungem pe frontul dela Oituz.
De dimineatd, In drum petrecere pe
seama obuzelor dumane ce se sprgeau,

www.digibuc.ro
208 VIRGILIU STEF. SERDARU

in punctele mai apropiate, la 2-3 km,


de calea ferat !
in minte brodam lupte mari i veselia
soldatilor m cuprinsese. Cntau Inteuna.
De sigur ruii se vor fi intrebat mirati de
mergem la rzboiu sau la nunt.
Pe la Mreti-Putna-Seac-Pufeti, prin
gri nu se mai vzuse armata romneasCA
de luni de zile i de aceia bietilor oameni
le-a mai venit inima la loc ; ne-au primit
cu vorb bun i ochi rztori de bu-
curie.
Nite rui aveau un vagon vecin plin
pn in vrf cu baloturi de fn (la noi e
mare lips de furaje).
Pe la Cotofeneti vd un artilerist albas-
tru c se urc tiptil printre baloturi, i-mi
face semn cu un deget la gura s tac.
Nu inteleg bine motivul, dar execut...
Trenul se pune in micare. Romnul nos-
tru da brnci cu piciorul, jos, la un balot,
apoi altul, apoi al treilea i in urin. sare
i el jos.
Ruii observ, incep s injure. Er Insa
prea trziu trenul merge cu viteza...

www.digibuc.ro
PE PRONTO!. MOLDOVEI 209

Tovarrtii,.
In gara Ciut la Ceaindria rusd, un maior
rus intr i strigA :
Kelner ! Clopit! (Bdete).
Soldatul chelner se face intaiu c nu aude,
apoi vine i indignat ii spune :
Tu gospodin ! Ia go.spodin !
Cu alte cuvinte : Dup cum d-ta este
Domnule, tot aa 0 eu sunt tot Domnule >.
Maiorul intelege i-I roag :
Gospodin, pojaloste, dabai migne
theai ! (Domnule, fii bun, i dd-mi ceai).
Be ceaiul, pltete pretul i se scoal s
piece. .

Soldatul chelner insa imediat sare dup


el i-i aduce aminte de bac0.
Tu gospodin ! Ia gospodin ! zice ofi-
terul serios. Si iese in rsul ironic al cama-
razilor si hi glgia fcutd de chelner care
uitase de tovr0e.
*
* * .

Tntr'un compartiment de tren, un general


rus cu alti cetteni stau unii peste
soldati
altii, in cma, fumeaz, tuesc, scuipa...
VInGILIII $TEF. SERDARIT. R5zbohi1 nostril. 14

www.digibuc.ro
210 VIRGIL1U STEF. SERDARU

Alt grup de soldati cu drapel mare rou,


urlau intealt vagon.
Traiasca Republica ! ? !
Traiasca tavareii 1).

H.

PE FRONTUL CAIN-OITUZ.

Sunt venit pe front, de putin timp i am


i inceput sa ma obicinuesc cu noua vieata,
careia ii gasesc un farmec deosebit prin va-
rietatea ei.
Dimineata racoare i 1in4te. A rareori
ate un soldat trece pe drum cu vre-o po-
vara in spinare.
Cu cat soarele se ridic, cu atat activi-
tatea de lupta se intetete. Pufnituri de puca,
trncanit de mitraliera, bombardament de
artilerie.
*
* *

Soldatii veniti cu mine pe front sunt veseli


i nici unul nu regret plecarea din Tarzii.
Aici 'in acest mecanism al frontului i se
1) Tovarep, cuvant de ordine al bolevicilor rubi.

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVEI 211

d fiecruia consideratia meritatd, i fiecare


4i da socoteala, c aici Indeplinqte un ser-
viciu efectiv.
Din momentul debarcrei In gara Oneti
unde dormisem In vagoane de marf, am
simtit c' ostaul pe front e o fort, ca toti
Il iubesc i c insui generalul Eremia Gri-
gorescu eroul dela Oituz eise s salute
cu dragoste pe noii lui camarazi de lupt
din corpul IV ce comand.
*
* *

Inamicul ne trimite tigri i bomboane.


S'au trimis la analiza...

Ill.
INSEMNARI.
14 Maiu 1917.

0 companie din 24 Inf. a luat prizonieri


nite Bosniaci, prin cari aflm lucruri pre-
cise asupra inamicului.

www.digibuc.ro
212 VIRGILIU $TEF. SERDARU

Am citit Gazeta Bucurotilor pe care


ne-o las hare retelele de sarm patrulele
inamice. In fosta CapitalA viatA lin4titAr
teatru, distractie. SA fie ? Se poate ?
In schimb scrie neexactitti despre starea
In Moldova.
halienii au luat 9.000 prizonieri.
15 Maiu 1917.

Un rus Intrebat ce crede despre grAspu-


blica lor imi spune :
Raspublica e bunA ! Totul merge binel
Numai un far bun sA mai avem i Rusia
va deveni o putere extraordinard!
Dupa cum se vede Ruii 4i dau perfect
de bine seama despre forma de guverna-
mant republican !...

*
* *

Bateria noastrA 1-a e bombardatA groas-


nic de 150.
Locot. SI. are un rs nervos necontenit
CApitanul Ng. serios i sobru face soco-
teli asupra unghiurilor de cadere a proec-
tilelor dumane, pentru calcule balistice.

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 213

Simpaticul Serban e desasperat 0 se vait


prin telefon c l-a apucht bombardamentul
in baterie.
Doctorul Coc. tocmai avea de aranjat
nite medicamente in lad la coloan. Si
neglijase sa plece. Acum face haz.
*
* *

Ordonania mea Tudor e bolnav la spital


cu 400 temperatur. Se crede c are gifos
sistematic.
*
* *

Cald ! Cald !
De sus pic ate o plosnit enervat de
rontitul 'oarecelui ce roade.

17 Maiu 1917.

0 durere vie pentru noi cei dela Oituz.


Aviatorii sub-locot. Petrescu Serban i
plut. Popa Marin cad pluteau indrsnet ca
pasrea de fier deasupra liniilor dumane
s'au prbu0t din vazduh, sfaramandu-se in-
grozitor.
Eri vzusem pe Serban i aranjasem un

www.digibuc.ro
214 V1RGILIU SUF. SERDARU

reglaj de tir... Ce entuziast er i cat suflet


romanese palpit in acel tigan voinic cu
must* galled !
Eri !...
Azi 1...
Ce e viata ?
18 Maiu 1917.
Toate bateriile sunt impodobite de gropi
multe fdcute de obuzele dumane.
Soseaua din Manstirea Cain la fel.
S'a reperat totul pentru orice trebuinfd,.
dar lash' cd nici noi nu stdm mai prost.
*
* *

Ne ducem pe un platou in spatele fron-


tului pentru a se decord 8 bravl sergenti
cu Virtutea Militard, pentru luptele din
Dobrogea, in cari acest Divizia de ofel
nu pierduse nici un tun.
Doctorul Coc. rsufld In linige i salu-
tand cu entuziasm spre liniile inamice poate
strig, in sfarit, satisfacut :
VA. salut cu frenezie !
Vorba sa obicinuit in timp de bombar-
dament inamic.

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVE 215

20 Maiu 1917.

Sunt la observatorul din linia infanteriei,


dela cota 1125 de pe MAgura Cain.
Nemtii sunt aproape i trebue s nu dau
nid un semn de existentA.
Ei stau culcati, In genunchi sau in pi-
cioare In tAcere...
Pe vale mai departe, cai cu samare merg
incet. Un ofiter citete o gazetA.
MA ridic s vAd mai bine, dar nite ochi
se pironesc pe observator.
M las din nou in jos.
VA salut cu frenezie, vorba doctorului.
Ruii din dreapta mea stau In beatitudine
i beau ceai.
Spre Tg. Ocna soldatii rui mAnAncA i
beau cu Austriacii.
Doamne ! Doamne ! In ce hal am ajuns !
Mari nenorociri ne amenint !
Si totui trebue sA zmbim.
1 lunie 1917.

Vizite la camarazi prin baterii ; sectia lui


efu din bateria 1-a a fost bombardatA
cu 100 mm. i 150 mm. .

Patru camarazi fiind avansati, au loc eu-

www.digibuc.ro
216 VIRGILIU STEF. SERDARU

venitele felicitari, pe cari le intrerupse ex-


celentul nostru doctor cu :
Cand le bem ?
2 lunie 1917.

Ne ateptam din zi in zi sa luam ofen-


siva i sperantele toate ne sunt ca vom reui.
Dar merge prea incet preparatia.

Iv.
PE FRONTUL SIRETULUI. DEFECTIUNEA RUSA.

Inteun vagon de granate al unui tren


de munitie, mergeam in dupa amiaza lui
11 Iunie pe frontul de Sud, unde armata
noastra avea sa dea lovitura cea mare...
Era cald, nabueala, pulberea se incin-
sese i mirosea.
Camaradul cu care mergeam, abla se
aeza pe o lada, ce pute face explozie din
moment in moment, cautnd cu ochii Pu-
feti, unde trebuia sa ne dam jos.
Aici am avut norocul sa mancam ceva
la locot. S. comandant al depozitului de
munitie i fiorii sa auzim p Ruii ce poc-
neau cu armele in toate partile, petrecand...

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 217

Parca eram la 4ncercarea fortei dela


1VIosi.
Trebuia s plecAm mai departe spre M-
rsesti-Tecuci si nici un tren nu era anuntat.
Era ora 1 noaptea. Seful grei ne spune
in soapta, c in aceasta noapte trec tre-
nuri militare In jos spre Marsesti. Eram
salvati.
Asteptam, plimbAndu-ne in lung si lat,
OM la orele 2, cand se anunta faimosul
tren militar.
Eram foarte obosit si picam de somn.
In tren, 'ins& nici chip de dormit. Era un
vagon murdar, umed, ca vai de el. Si nu
ava dect o singura banca !
Mort de somn, cu ochii arsi si cu toate
oasele scrantite, ajung la Tecuci, unde, cul-
mea, nu era nici un tren spre Ivesti.
Dar .puteti merge pe jos, ea nu-i de-
parte, iMi spune un infanterist. Nu sunt
deCat vreo 35 km...
Renunt imediat la acest sport ca si
camaradul meu, de altminteri si ma re-
zemnez sa astept la agentul Comanduirei,
care trebui sa ne gaseasc o trsura.

www.digibuc.ro
218 VIRGILIU STEF. SERDARU

Era ora 5 jum. dimineata. Orapl era


mort, fail nici o micare.
Noroc CA ne mai Invioram In frumoasa
gradina a agentului, bogat In tufe de
smeura 0 capune.
In sfar0t pe la 6 jum. apare agentul
cu o trasura mare, trasa de doi cai mici
ca nite pisici.
Am luat-o iava-iava pe strazile pie-
truite i goale de lume. Prin curti se ve-
deau cai ruse0i, ce mancau vioi, 0 cate
o baba batrana ce motaea din cap :
Bine ati venit, maica! a ne-a s-
rcit Ru0i l
Si harabaua mergea legnandu-se ca un
vapor.
Am adormit.
M'am trezit, la un hop, cu gura amara
0 cu o senzatie nedefinita de sfareal.
Cu cat inaintam cu atat carutele pe o-
sea erau mai numeroase, norii de praf mai
inabuOtori i mai dese obuzele dumane
ce ne trecea pe deasupra capului, mer-
gand sa se spar& In linia ferata, ce mer-
gea In stanga noastra, parelel cu oseaua.
In dreapta aveam Siretul, la o distant&

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVEI 219

ce vari trite 500 metri i 1500 metri ; iar


acolo In vale erau instalate pe un mal linia
noastr, pe cellalt linia glor.
Trec prin Iveti, Lieti, comune frumoase
stricate mult de bombardament, i ajung
a Serbneti, unde el-A instalat o parte a
regimentului, din care fac parte.
Sat mare cu ulite largi i umbrite, cas e
incaptoare i acoperite cu tabl, case ma ri,
$erbneti If d impresia satelor noastre
munteneti.
De altminteri nu e dect Siretul la 300 m ..
deprtare i zidul de foc ce ne desparte...
Uit de mice oboseald i umblu pretu-
tindeni interesndu-md de situatie i de
planul de ofensiva.
Sunt entuziasmat.
200.000 de infanteriti, plus multe baterii
art. grea i mai multe de art. ward, vor dk
un atac, cruia nimic nu i se va putek
fm potrivi.
Tunurile vor face o preparatie grozav
de artilerie, distrugnd retele de srm,
tranee, telefoane, etc. i apoi infanteria va
inaint linitit, In timp ce bateriile vor
fungi tirul.

www.digibuc.ro
220 VIRGIL1U $TEF. BERDARU

Din o singura lovitura se va lu Focani,


R.-Srat i Braila.
Dar, vai ! entuziasmul nu trebuia sa du-
reze mult.
M'am dus la observatoarele dela infan-
terie.
Unul cocotat in varful unui nuc stu-
fos,:langa Villa Gheorghiade (azi distrus).
Gloantele tiuiau i observatorul se clatin.
In vale se vedeau Bavarezii ezand In
trange. In alta parte stau deasupra i vor-
besc cu Ruii !... Altii pescuesc In Siret.
Tabloul a fost ca un du CIA apa rece !
Ce ofensiva ? Ce rzboi ? Ce ajutor ru-
sesc ?
Nimic ! Fleac ! Minciuna !
Tradare In prezent, ca i In trecut, ca
i In viitor.
Eram Inteo stare de depresiune morala
neasamuita, mai ales ca eram aproape:
sigur ca Ruii ne-au demascat planurile,
punctul ofensivei, etc.
In orice caz aveam siguranta ca au spus
unde sunt observatoarele noastre, caci pe
and In ale noastre trag mereu, in observa-
toarele ruseti nu trag de loc.

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 221

La fel, dac in tranee vad haine al-


bastre, trag imediat ; dad. Insa acelai e
imbracat cu postav rusesc maron, poate
s se duca chiar sa se scalde In Siret,
pericol.

Inteo casa faimosul comitetz de soldati


rui discuta...
E un scandal, o glgie i o Inghesu-
iald ca la bald. Se pune tara la cale.
Ce anarhie !
Canaliile astea sunt in stare, la noapte
sa strang de gat pe toti Romanii ce au
venit acolo cu gusturi de ofensiva, stri-
candu-le linitea...
Intreb pe unul de ofensiv i-mi raspunde
Niet ! Sa va duceti numai voi Ro-
manii, noi n'avem ce auta.
Bravo aliati !
Altul frni spune
Noi nu vrem sa luam ofnsiva, cAet
nu ne folosete la nimic.
Cum ? Dar numai astfel va dainui
rspund eu.

www.digibuc.ro
222 VIRGILIU gEr. SERDARU

La care el cu un cinism revoltAtor imi


face urmAtoarea lectie:
Ce folos dacA ar dAinul republica si
eu asi fi mort In o ofensivA. Mai bine sA
fie ce o fi si cum o vreA Germanul, numai
sA trAesc... SA facern pace. Germanul sAli
Fa ce a cucerit dela noi, cAci destul de mare
e Rusia ; si apoi, care unde va cAdeA, la
Rusi, sau Nemti, sA trAiascA in tihna...
Dar voi nu vA ganditi cd aveti datorii
mari, cAtre pile pe cari voi le-ati tarat in
rAsboi... Voi ati sacrificat Serbia si Romania...
Oh ! Atunci bestia mi-a rAspuns cu o li-
niste sfasietoare:
Noi? Nu! Te inseli ! Tarul Nicolae !
Duceti-vA la el si cereti-i socoteal!
La auzul acestor cuvinte, sangele mi s'a
urcat in cap,. mi s'a parut cA-mi crap cra-
niul, l'am privit cu ochii esiti din orbite si
lacrimi de sange mi-au picurat pe fatA.
Canalii ! Bestii sAlbatice 1 TrAdAtori or-
dinari ! Nu sunt tot ei oare cei ce sunt le-
gati cu telefon de inamic ?

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVEI 223

M'am reIntors desiluzionat pe frontul


nostru.
Vorbele Rusului mi-au rhsunat mult timp
In ureche i mi-au rsunat toat noaptea
pe drum nedormit pe cnd shream din tr,
surd In vagon de marfd, de aici In vre-o
locomotiv, i apoi In timpul orelor de noapte,
ce pierdeam ateptnd pringri vre-un tren.
and edeam Intins In vagonul cu les-
pezi de tranee pe drumul Mreti-Adjud,
mi se preh eh urnitul trenului cnt Jal-
nica pomenire, la olalt cu strightele stri-
dente ale unor lucrtori chinezi, ce edeau
chtrati pe vagoane, vorbindu-0 In tipete
animalice 1).
Parch era un vis urt...

V.
SATUL MANASTIREA CASIN.

18 lunie 1918.
Satul Mnstirea Cain, e wzat pe linia
frontului, fiind neIncetat bombardat i ciu-
ruit de gloante ; dar cu toate astea osta0i
1) Mergeau la munca trameelor la Tg. Ocna. Ruii adu-
seserA multi lucrAtori chinezi pe frontul nostru.

www.digibuc.ro
224 VIRGIL1U STE?. SERDARU

de pe front sunt invlati, aa CA unittile


de front risca pericolul, i dorm prin case,
cand nu e actiune.
inainte vreme aici era o statie climaterica
vizitat mult pentru frumusetea pitoreasc
a locului i pentru aerul excelent i curat.
Aezat pe valea Cainului intre un munte
bill:1os i o colind minunat, avand ca pers-
pectiv inalta Mgura Cain, cu un tren In-
gust i cu numeroase resurse de viata, satul
Manastirea Cain (cu celebra manstire) atr-
gea In fiecare an vizitatori, din cari multi
acum sunt aici lupttori.
E rcoare i linite.
Nimeni prin sat, totul pustiu ; lumea a
fugit prasind vetrele locuite de zeci de ani
Rar Cate un mopeag indiferent la toate
se mai arat in vre-o ograda deart de vie-
tuitoare. Privete cu mil la rarii soldati ce
l'n timpul zilei es din trameele, dela mar-
gine, pe ulit, fofilndu-se pe langa garduri
i printre pomi, asemenea banditilor mas-
cati.
Observatorul inamic sta la panda i ime-
diat ce observ miFare, comunica bateriilor
s trag. Si vai de case! Vezi unele ciu-

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 225

ruite de schije, altele drmate, altele cu gea-


murile sparte, altele un vreasc de scnduri.
Pomi fructiferi cire0, viOni in toate
curtile stau prsite i ateapt ca necunos-
cutii s le culeag rodul...
Stau cu prietenul locot. CAlni. in curata
cas a preotului. Si ce grdind plin de flori,
cari i--- mirare ! nu s'au sfiit s creasa aid I
In cas nu-i nici o mobilA, afarA de un
pian.
Imprejurul casei sunt lovituri de 150 i
100. Un obuz mare a czut in spatele casei,
reteznd patru pruni dela rdcin.
Intr'o csut mia dill curte, onorabilul
preot, bAtran 0 cu barba all* cu o crac5 de
nuc, apr de mute pe bAbuta sa, bolnav
in pat de zece ani. Duce o viat ingrozitoare,
cu amndouA mainile i un picior fractu-
rate...
Ne trezim in bubuitul tunurilor contra
avioanelor, ce ne stria somnul pe la cinci
dim. i apoi ne aezAm pe renumita bancd
dela baterie, ateptnd ordine,..
Seara stm de vorb pe intuneric, cAci
cum se aprind lumini in sat, obuzele incep
s cadA...
VIRGILIU SPEF. SERDARU, - Rilzboiul nostru. 15

www.digibuc.ro
226 VIRGILILT $TEF. SERDARU

VI.
LA OBSERVAT OR.

Sunt la observatorul dupa cota 491 de


la C4n.
Privesc spre liniile inamice. E linite corn-
plect ; nici o miKare ; in departare nurnai,
cte o caruta sau vre-un soldat singuratic.
Din cAnd in cnd -gloantele uerA pe la
trenelele observatorului sau vre-un obuz
strich monotonia.
Adeseori tunul de politie de pe muntele
Gavrilescu trage in interiorul frontului ina-
mic, dAnd putinA viatA privelitei...
La un moment dat, ins, se vede pe osea
o trsurA ward cu Lin comandir, rhsturnat
pe spate i multumit de parch' ar fi venit
din permisie. Tocmai mA gAndeam SA
tii cA locot. Gali. (cel cu sectia de politie)
ii strich cheful.
N'apuc sh. isprAvesc i band obuzul se
sparge aproape, rsturnAnd trsura.
Si apoi goanA! Cu mAinile in cap prin
ant sh scape de plicticosul tun...
*
* *

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVEI 227

La Fetipara... Inamicul creznd c e


vre-un atac au inceput s praie cu mitralie-
rele. Observatori abili au descoperit opt noi
culcuuri de mitraliere, prin acest truc in-
teligent.
20 lunie 1917.
Lucrul de necrezut! Auzim c Ru0 au
luat ofensiva In Galitia, au rupt frontul i-au
luat 12.000 prizonieri i mult material de
rdsboi.
Timpuri bune se pare, c Incep s ne
surd
La noi sunt serioase pregtiri de ofen-
sivd, cari ne umplu sufletul de bucurie.

Azi a fost activitate vie de artilerie.


De dimineat, ne-a luat cu un bombar-
dament strapic. Cdeau loviturile imprejur
clntneau geamurile.
Erh burdueal.
Prima lovitur a fost hazlie. Eram mai
multi ofiteri In privdorul casei, cnd, de-
odata, : NAM In directia noastr.

www.digibuc.ro
228 YIRGILIU STEF. SERDARU

Culcati, strig oSeful, c e de


150 mm.
Ne-am executat instinctiv i apoi ne-am
dus la baterie, insotiti de alte vjiituri si-
nistre.
Locot. SI. !Ida nervos...

Spre sear, ce a crnat nemtilor pe o


baterie vecin, nu Urn.
Noi edeam sus pe mal i priveam ca
la cinematograf cum uerau i exploadau
obuzele i rapnelele la bateria din coltul
bradetului, nu mai departe de 200 m. de noi.
De odat tiu! un proectil venea spre
noi ! Trec i se sparse in osea lovind un
soldat In piept i eindu-i prin spate !
Srmanul! Patru camarazi I-au dus pe
un brancard la Mnstire.
22 lunie 1917.
Azi am prsit toti popota.
Casa in care mncam fusese desigur
observat, reperat ; de aceea pe la orele
12V2 a inceput un bombardament straric.
www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 909

Lovituri scurte, in {Ireapta, hi stnga.


Venind in urm spre adAposturi, auzim
obuzul ce venea : yap>.
Eu sarii tupilat in o groap fcut cu
cteva zile inainte de un proiectil de 150 mm.
i intrai cu cismele in noroiu pn la glezna.
Dar de-odata simt in spatele meu o pe-
reche de picioare i un corp, ce cuta sa se
cocoloeze langa mine... Era doctonil Cc.,
simpaticul meu prieten.
Inca o secunda i apoi : Buf !
Obuzul duman se sprsese mai departe.
Am ras amndoi i am plecat la adposturi...
Ne-a bombardat pan pe la orele 2 d. a.
Spre sear aflu ch. mi s'a implinit do-
rinta. Sunt detaat la o unitate din sectorul
de ofensiv din fata MrOlor.

VII.

OFENSIVA MARAgi-CAMPURILE.
Se etorul de front Pralea-Verdea.
23 lunie 1917.
La Pralea, pe muntele Dogriei !
Sunt in mijlocul unei pduri slbatice de
brad amestecat cu varietti de mesteacn.

www.digibuc.ro
230 VIRGILIU STEF. SERDARU

E pustiu, linite I frig.


Stau in o csut de trunchiuri de mes-
teacn, fcut de soldatii bateriei a 2-a (unde
sunt acum). Are sari, grilaje, scaune albe,
lucruri ce mai invioreaz.
Printre brne e inghesuit muchiu verde,
iar drept acoperi, are coji de brad, puse
una peste alta.
Din tavan pica pmnt, iar, din cnd
in cnd, vd fugind pe podeal ate un
oarece.
Si apoi plicticoasa pdure, in care nu
pop privi mai departe de 50 de pai.
Aceasta e noua mea locuint, care n'are
nimic atrgtor afar de luminoasele per-
spective ale ofensivei.
Rtacesc ades prin pdure, prin baterie
i-mi gsesc o, mica distractie privind cu
emotie dintr'o poenit la jocul mortei intre
avinanele noastre i cele inarnice.
*
* *

Soldatii s'au pus pe lucru s-mi fac o


casut de grinzi ; devin astfel mare pro-
prietar pe Dogrie.

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVEI 231

24 lunie 1917.
Plou groaznic cu descArcAri electrice in-
grozitoare. Tun i fulger Imprejurul meu.
A inceput i in cAsut s plota.
Nu-mi mai gsesc locul, cdci din toate
pArtile tavanului curge apa...
Dar.., e rzboiu!...
Un copac din apropiere a fost trznit.
Bateria a fost inundat i tunurile stau
in apA, pn la buceaua rotilor.
Pe seard.
Oamenii lucreaz la baterie scotnd apa
cu galeata.
In picioarele goale i numai in cAm4i,
bietii soldati indeplinesc supliciul Danaidelor,
in cntec i glume.
*
* *

Sosesc baterii noui pe pozitie in vederea


ofensivei.
Dintre nouii veniti amicul It. Robert Fuma.
rmne la masa noastrA impreund cu avia-
torii francezi locot. Lucy, cdpitan Duchartsel
i sub-locot. Alexandre.

www.digibuc.ro
232 VIROILIU STEP. SERDARU

Cate am vorbit i Cate sperante am cldit


pe armele noastre
Pe Inoptate am facut Impreuna o plim-
bare frumoasa spre liniile infanteriei.
26 Janie 1917.

Primind ordin de schimbare de pozitie pe


Muntele Suiu, In centrul sectorului de ofen-
siva, am pornit de dimineata calare la re-
cunontere.
Echipe de soldati au Inceput imediat sa-
paturile, iar eu am luat cablul i I-am In-
tins pe o distanta de 15 klm. 'Ana la postul
de comand al comandamentului. Operatie
anevoioasa din cauza terenului prapastios.
Nemancat i Insetat am ajuns la Verdea
pe la 3 d. a. apreciind, pentru india data,
pe ofiterul cu popota...
M-am Intors pe renumita i3sea cu ca-
pete de motli, pe creasta vepic batuta de
artileria i infanteria inamica, pe sub traec-
toriile bateriilor amice i inamice, ce se
bombardau reciproc.
Am cazut obosit i am adormit afara (Inca
nu ne instalasem) sub cerul frumos Inste-
lat dupa atatea zile cu ploae.

www.digibuc.ro
PE PRONTUI. MOLDOVEI 233

28 lunie 1917.

A reinceput o ploaie i un frig ce intr in


oase. Umezeala ptrunde peste tot.
Cmaa ud, ciorapii uzi, patul ud...
Suntem Inteun nor aburii albi sunt ri-
sipiti de vnt de col() colo printre copacii
In* i goi, cari se micA incet inteo parte
i alta ca nite vedenii...
E atta aburealk hick iti face impresia
unei bi de vapori.
Pe jos noroi i ap, care se strecoar In
cisme. Nu gsesc nicaeri un toe mai confor-
tabil de stat.
Numai in vale intre pomi, reqesc s
aprind un foc mare, dup incetarea ploaei,
ca sa m cperpelesc i sa m usuc.
Copacii din fata bateriilor sunt tiati, pen-
tru deschiderea cmpului de tragere; ar-
bori btrni, de 60-70 ani cad cu un zgo-
mot infernal, prelungit de ecou.
Privesc In tihn ametitoarele cderi, cnd
deodat un lipt m face s tresr.
Ce se Intmplase ?
Un copac cznd strivise doi soldati i
ar fi zdrobit i capul maiorului Caraf. de
nu avei casc.

www.digibuc.ro
234 V1RGILIU SMF. SERDARU

Aninarea ofensivei.
2 Julie 1917.
A plouat neincetat. 0 mizerie !
In cort frig i bate un vnt inghetat ce
zgArie nervii.
Bombardamentul tot nu inceteaz ; astfel
eri m-a apucat la antena de jos dela Pralea
i numai cu greutate am putut ei din zona
tragerei ca s revin la baterie.
Aici adposturile sunt aproape sfarite i
trncnitul mitralierelor din vale activeaz
lucrul infanteritilor, ce ne ajut...
Pe deasupra noastr fie obuzele ce merg
s svparg pe valea rului din spatele nostru.
Ofensiva s'a amnat cu cteva zile i de
aceea edeam asear mai multi,: ofiteri cul-
cati la para unui foc haiducesc, discutnd
evenimentele i povestind...
Infanteritii vorbeau de isprvile lor i
mizeriile indurate in trecuta iarn, grea i
ingust, la posturile inaintate, unde ki fa--
ceau trarwe de zpad cu bratele.
Interesante povestiri ca vntorile de ur0
scrise de Creang, povestiri din cari se exalt
groaza, frica i simti parc chiar rcoarea
ptrunzatoare di,h paduri seculare...

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 235

Creneluri fcute in fagi btrani, langa cari


santinela sede nopti intregi, oameni pre-
fcuti 'in tufe, soldati ce Wean morti, WA'
o vorba, ca loviti de trznet l
WA tablouri ce ti se contureaz in fan-
tezie, ca si cu o penit Inrosit !
Focul palpai, tigrile se duceau una
dupa alta si rmsesem tristi cu privirile
in noapte.
Eu ma gandeam cu groaza la Infioratoa-
rea vanatoare de oameni !
...Ne-am desprtit noaptea tarziu, mer-
end fiecare spre corturi si bordee...
Atac !
7 Mlle 1917.
Noaptea pela dou ne-am trezit inteo bu-
buitur si o harmlaie teribil.
Paraituri de pusti, mcinat de mitraliere,
si dese zgomote infundate de arunctoare
de mine (Minenwerfer).
Es afar si vad soldati alergand in toate
partile prin intuneric, iar pe coast lumina
de rachete si explozii de obuze.
Atach inamicul.
In asteptarea ordinelor de tragere reviu

www.digibuc.ro
236 VIRGILIU 5TEF. SERDARU

In cort unde vd o scen foarte ilariana.


Ordonanta maiorului, strangea foarte tac-
ticos lucrurile mai importante : plapume,
mantale, motind Inteleptete din cap.
D-voastr ce voiti sa luati? ma In-
treba el serios.
Cu tot rasul ce-mi venea, dominat pared
de ideile lui ti rspund:
Cismele galbene ! i es hohotind
dup ce-mi incinsesem revolverul.
Hei, las, las, bombnete el incet.
Inimicu colea In vale... tiu eu ce in-
seamna asta: nu-i a bine... N'am gust s
pierd bagajele...
Dup -vre-un ceas s'a fcut linite i In
timp ce reincercarn sa adorm ti optesc
maiorului A. :
Asta a fost cu socotealk! Au voit
s ne descopere bateriile prin o recunoa-
tere ofensiva... Si stint sigur ca balonul
captiv din spre Mrati e sus ; dar zadar-
nic, cad n'au tras deck obuzierele...

De dimineata au trecut morti i raniti.

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVE1 237

8 Julie 1917.
Azi dimineata pe la 4 0 jumatate ne-am
degeptat din nou inteun bombardament i
un minenwerfer oribil.
Inarnicul atacase din nou cu o nepoli-
teta... kolosala : tiau doara ca suntem obo-
siti de eri noapte.

Pe la orele opt am inceput i noi o tra-


gere de regulare cu avionul asupra bat. 13.
Tocmai felicitam pe locot. SI. de reu0ta,
and auzim un vjiit i o bubuitura stra--
nica in baterie.
Un obuz inamic se sparsese la doi metri
de tunul al 2-lea.
Ma duc i iau o schija calda, ateptand
zadtrnic a doua lovitur.
Erau lungi.
In acest timp in vazduh lupta aeriana
Intre doua avioane gTaube i trei de ale
noastre.
Rezultat : Lucy i Gonta au rmas sta-
pani pe teren.

www.digibuc.ro
238 V1RGILIU $TEF. SERDARU

Ofensiva.
La orele 12 din zi precis a inceput ac-
fiunea ofensiv printr'un bombardament
violent, executat de toate bateriile frontului,
asupra unor finte Impartfte dinainte.
Plou incetior i descarcarile atmosfe-
rice, se amesteca cu bubuitul tunurilor,
ecourile vilor, dnd impresia Infernului.
Cte un rstimp de linite i canonada
reincepe pe rafale, mai teribil, mai im-
presionant.
Inamicul rspunde rar Cate un proectil
In rgazul ce-i dam.
gDoamne ! Ajutd-ne ! este gandul
tuturor, gand ce sclipete In ochii plini de
bucurie i In vioiciunea soldatilor.
Ziva II-a.
Noaptea n'am dormit.
Bombardament teribil l Nu e chip s In-
chid ochii nici un moment, cu toate c
pic de oboseala dupa veghea de azi noapte.
S'a fcut vreme frumoas, cerul e lim-
pede i avioanele zboara indicndu-ne mereu
.obiective noi.
Abia ne mai gndim la mncare.

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 239

Ziva 111-a 11 lulie 1917.


Toat noaptea tir de hArtuialA. Pe la
ora trei dimineata am atipit putin.
N-am dormit niciun ceas, cci pe la patru
a inceput un bombardament, o pArAiturA
i o gzupAial de-am sArit ca ars dupA
banca ce-mi serve ca pat.
in zori trebui s se deA atacul infanteriei..
Am uitat de oboseal, de somnul celor
trei nopti pierdute i plin de bucurie mA
duc prin baterie.
Soldatii veseli trag i strig ca la nuntA:
Zii M I
*

Atacul infanteriei a inceput la 6 dimi-


neata.
S'a luat pe rAnd satul Mdrti, intrit
extraordinar, cotele 630, 533, 660 pn la
NInceircedoarga" , unde se dau lupte aprige,
in cari formidabila pozitie trece din mtinA
in mn.
Noi continuam a trage in baterii ina-
mice, mase de infanterie, convoiuri in re-
tragere in Cmpuri, Gura Vei, etc.
Suntem entusiazmati !

www.digibuc.ro
240 V1RGILIU STEP. SERDARU

La MrSi!
12 Julie 1917.
Am cerut sa fiu trimis la infanteria ce
inaint, s recunosc o nou pozitie i s
iau informatii.
Plec In trap cu soldatul Bid pe la 10 di-
mineata i ard de dorul de a *Inge mai lute !
Pe deal Mar4tii Un spectacol nemaipo-
menit : morti, capete sparte, haine parasite,
toate cele ce o fantezie cat de ascutita abi
ii poate inchipul.
Inaintez pe drumurile, pe cari cu putin
Inainte clcau ei i m simt mndru.
Infanteria noastr atacase cu o impetuo-
zitate i un elan, cari uimise pe toll ofi-
terii francezi dela noi.
Gropile de obuze pretutindeni : pe retele
de ghimpi, pe drumuri, pe cabluri telefonice.
Retelele una cu pmantul abi Ili amin-
teau c acolo fusese o lucrare defensiv.
Aici o cas gaurita, dincolo un veston
aruncat ; mai departe haine In sange, morti
albi cu sange rou la gura ; iat vedenii
ingrozitoare de rzboiu !
Pe drumuri, In tranpe, in adaposturi,
abandonate arme, cartue, bande de mi-

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVEI 241

traliere, haine, obuze, tunuri ; i... o normA


cantitate de sticle de vin.
Merg pn dincolo de valea Dracea
Mare i m intorc cu trofee, pe cari le
impart la Intoarcere, cu camarazii.
Stau acum i mA gandesc la confortul
gsit in traneele dumane, la tot acel mu-
zeu de bibelouri i covoare romnesti...
Sunt mirat.
...aci cine poate contesth a luptatond 8
culca afar pe scnduri, aduce cn el IA-
gaje putine i necesare, 10 impune priva-
tiuni, pentru a-0 disciplin toate simturile,
i gndurile lui toate sunt nuinal 1d Mil-
loacele de utilizat pentru a invinge.
Singur sufletul lui e steaua incurajatoar,
0 aceastO parte perfecta n'are nevcie tl
mari stimulente pentru a fi .venic la inal-
tim ea trebuitoare.
Pe noi lipsurile, sticia i neconforttll
ne-a fcut rzboinici, ne-a dat dorul de
lupta, fie-a fAcut s uitm de noi in0ne 0
s trim numai pentru patrie.
Stau gnditor pe afetul unui tun, in li-
nigea ce se lag cu seara i privesc in vale
YIRGII ID STEIN SERDATW. - RAzboiul nostru. 16

www.digibuc.ro
242 VIRGILIU $TEP. SERDARU

la coloanele cu munitii i bateriile ce se


scurg spre pozitii mai Inaintate...

Incircatoarea.
Ziva V, 13 Julie 1917.

Formidabila intriturd din fata noastrd


Incdrciltoarea a cdzut tocmai azi
dup lupte crncene i sngeroase.
Lucrri defensive de felul celora de aici
nu mi-a fost dat s vd aiurea : retele de
shm dese ca sita i late de cte 60 metri,
anturi i addposturi extraordinare.
In spate csute vile ofitereti, lcuite
i pictate ca pentru vilegiatur.
Vederea pozitiei er ingrozitoare prin su-
tele de cadavre intepenite in gesturi con-
vulsive i acel aspect de mcel, ce-ti amin-
te timpuri pgne.
Snge, pulbere, munitii, srme distruse
i un puhav miros...
Pe srmele ghimpate agtati ca rufele
ude, intepeniserd cu foarfecele in mnd
ctiva soldati ce voiau sd tae retelele de
srm.
Alaturi un bavarez i un Roman morti
inteo pozitie ingrozitoare. Romnul dnd

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVE1 243

asalt la tranea dumanA, Bavarezul ii vArA


baioneta in piept de-i iese prin spate ; alune-
cnd in jos pe baionetA, infanteristul apucA
de gt pe inamic i cu ultimele puteri il
stranguleaz...
IatA povestea ingrozitoare a acestei statui
de rAzboi.
MA lipsesc sA mai descriu incA sinistrul ta-
blou dela Incarcdtoarea, trec peste luxul ame-
najArei vilelor ofiterqti i remarc entuziasmul
i voia bunA cu care ne-au primit tAranii i
trancele din ampuri unde am inaintat :
Bine ati venit ! Bine ati venit, cu
Dumnezeu !..
IatA cu ce vorbe ne intmpinau locuitorii
zbarcind Inteun surs fata uscatA de foame.
Le-am dat paine i alimente i am plecat
mai departe spre Soveja, spre bAtrna Soveja !

VIII.

LA OITUZ.
18 Julie 1917.
Ruii nu voesc sA mai lupte pe frontul
Siretului !
Ruii ne trAdeazA ! Fug !

www.digibuc.ro
244 V1RGILIU 5TEP. SERDARU

4(0h ! UrA ! Oh ! disperare !


Trebue sA mergem spre Oituz unde 4a-
1iatiii au parasit frontul.

21 Julie 1917.

MCA patru zile de munch' copleitoare fai


moment de rAgaz.
Zak calare tale 70-80 klm. in recu-
noateri de pozitii, deplasAri, legAturi cu
diferite unitAti.
In plus, legAturi telefonice pe o distanti
de 30 klm., etc., etc., mA fac sA cad mort
de oboseala noaptea la 11 jum., ca sA fiu
deteptat peste tteva minute cu raportul
cA tufare telefon nu merge, cutare Buie e
intrbruptA.
Stihtem in pozitie langa Fabrica Union
de unde tragem pe defileu, pe valea Chio-
urilor i pe MAgura Caihului.
Trec prizonieri in pAlcuri.
E o cAldurA InAbuitoare. Umblu imbrA-
cat trite() cArnaA ruseascA vi-mi ud parul
de mai rhulte ori pe zi, ca sA nu capAt
insolatie.
*
* *

www.digibuc.ro
-PE FRONTUL MOLDOVEI 245

Din Galitia se aude rAu : Ruii se retrag


in dezordine...

24 Julie 1917.

0 ploaie grozav cu piatr a racorit p-


mntul !
Dar cte osteneli ne-a trecut azi noapte
ca s tinem de cort, care amenint sd se
surpe ?
Sus pe Mgura, dumanul arunc rachete
albastre.
Ce-o fi insemnnd ? In celelalte seri cnd
arunc galbene, ati avut loc atacuri nelini-
titoare !

25 lulie 1917.
Ruii merg din ce in ce mai prost. Se
retrag dupa tot frontul, punndu-ne in pe-
ricol i peticul de lard ce ne-a mai rmas.
Telefonistul rus care formeazA legAtura
cu bateriile ruse imi strig exasperat cnd
li vorbesc de rzboi :
eEi ! Nu-i bun rdzboiu! E bun fe-
meia I
Am rrnas apoi stupefiat auzindu-I :
gCe ne-am nscut ca sA trim toatA

www.digibuc.ro
246 VIRGILIU gEF. SERDARU

viata In rzboiu ? Nu ! Ne-am sturat de


trai prost ; vrem s traim bine !
Orice insistent ar fi fost zadarnicA.
27 Julie 1917.
Sapte zile de lupte necontenite, in cari
am tras zi i noapte, distrugndu-ne clip cu
clipa nervii, zguduindu-ne intreaga fptur
de bubuiturile stridente, asemntoare unor
lovituri de ciocan In cap.
Iar noaptea treaz la telefon, primind or-
dine de tragere, cari se schimb in fie-
care or !
Si dac aceast munc ar folosi i am
auzi veti bune, atunci tot am fi multumiti
i am uith de grijile i oboselile noastre.
Dar veti trike vin din miazd-noapte,
veti sfietor de dureroase, prin trdarea
oribil ce marcheaza retragerea ruseasca din
Bucovina.
hni vine veste c la Iai e o fierbere i
o disperare nemrginit, ca dezastrul ce ne
amenint Inebunise pe toat lumea.
De pe tot frontul Ruii pleac la vetre
In tara lor...

www.digibuc.ro
FRONTLIL MOLDOVEI 247

Aici inamicul a fncercat In doua locuri


ne rupa frontul Insa n'a reusit. Atat ar
mai fi lipsit !
30 lulie 1917.
Am trecut prin emotii grozave ! Cu atat
mai grozave, cu cat ne dam seama c In
aceste zile se juca soarta tarei Romanesti.
Rusii nu voiau sa lupte, Germanii Ina-
intau, atacuri pretutindeni, erau indiciile unei
situatii catastrofale.
A fost un moment Vineri 28 lulie, cand
am crezut ca nu mai e nici o speranta, ca e
un vis existenta Romaniei. i ca cine stieimn
ce colt din... Urali ne vom petrece iarna !
A fost atunci cand am primit ordinul de
retragere dela Fabrica Union.
Era o retragere in graba. Coloane in
goan, bateriile ruse in celbul cenusiu si
planset, amarnic de femei, cari ramaneau
cu copii in brate in portile caselor, astep-
tand pe noul stapan.
Aveam vesti rele din toate prtile fron-
tului, luarea Botosarzilor, cderea Tg. Ocna 1),
Vegi neadevrate, auzite din svon public, cu desvAr-
ire neadeviwate.

www.digibuc.ro
248 VIRGILIU STEF. SERDARU

i inaiMarea pe Valea Stnei, lucru ce in-


semn terea retragerei noastre, lupte mari
la Mreti l
Au fost momente ingrozitoare, cand am
privit incruntat in zare, sfidnd destinele
ru voitoare i nevoind a (IA satisfactie
unui plans cu hohote...
*
* *

Acum suntem veseli. Am inaintat din nou.


Inamicul se retrage. Luptele dela Siret au
luat o intorstur favorabil nou i cornu-
nicatul oficial al M. C. G. anunt frumos
c4tigarea celei mai mari btlii.
*
* *

Amicul F. fiind la observator i cum e


cam miop, vAzand mult cntata ceat ce se
ls pe vale, a crezut c sunt gaze asfixiante.
AlarmA teribild! A ordonat tuturor s-i
punA mdtile, el insui incept-id prin a da...
exemplul.
Mai tArziu trecnd alti ofiteri pe acolo i
vznd tot personalul cu mAti, a fost un
rAs i o tachinrie ne mai auzit !

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVEI 249

IX.

LUPTA DELA MARASE5TI.

7 August 1917.

Bt lie crunt ! Btlie mare !

X.

O RECUNOA$TERE INAINTATA.
12 August 1917.

Suntem acum cu bateriile pe Maul Dulce


dela Cain concurand la luptele dela Fabrica
de sticlrie.
Sunt bolnav de multele drumuri, oboseli
i emotii ; dar in astfel de ocazii, individul
se pierde in mash'.
M'am intors dela observatorul de pe cota
1118, unde am stat o zi i o noapte trite()
continua atentie i incordare.
Si ce supliciu sd ajungi pn sus. 0 pant,
aproape ca peretele, (1/3 ca scar) uncle
aveam nevoe s m agdt cu mainile de
cad ca sd m ridic, i orice neatentie in
mers ma prAbuea in neantul papstiei
invecinate.

www.digibuc.ro
250 VIRGIL1U STEF. SERDARU

La observator care era inteun brad


Malt de pe linia infanteriei vAd cA frontul
nu er hicA stabilit, in urma luptelor ce avu-
seser i aveau loc, deci er o faz haoticA,
cum se zice, a operatiilor militare.
Retelele de sArm abia Incepute erau In
lucru, iar infanteritii rari la 10 metri unul
de altul.
lard lucruri care m-au fcut s mA tern
de siguranta oamenilor mei, mai ales cA In
caz de atac reuit inamic din spre Sti-
clArie (care er In vale) retragerea ne er
tAiat, i singurul lucru ce am fi avut de
fAcut era s ne lAsm In voia soartei, cu
curaj, In jos in prpastie. De aici pe vale
e0am la Union, iar de aici orizontul se
deschideA.
Ar fi fost Irma prea aventuros !
Observatorul In brad, sus, la o innAl-
lime de vre-o 20 metri. MA fAceA s re-
gret mult cA nu aveam aptitudini de pisicA,
de oarece suitul sus er chestie de ade-
vArat echilibristic.
Observ : In fat inamic ; la dreapta ina-
micul, la stnga la cota 1167 tot inamicul.
Rarnanea liber spatele cu cArarea (mArgi-

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVEI 251

nita de prpastie) pe care venisem pna aici


i care merge paralel cu frontul din dreapta
dela Sticlrie.
Ma cobor, i ma hotrsc sa fac o re-
cunoatere inaintata cu o patrula de infan-
terie, pentru a ma convinge de taria fron-
tului i lucrrile inamicului.
Pornesc cu un elev plutonier i trei sol-
dati din Reg. 27 Inf. ; trecnd de cele cloud
fire de retele ghimpate In lucru, dam de c.
patrul ce se odihnea jos, i apoi de san-
tinelele fixe, unde ne oprim.
Pduricea era pustie i linitita. Din cnd
in cnd se auzeau ciocnituri i galgie dela
inamic.
Fiecare santinel sta in picioare, rezernat
de cte un porn, nemicat ca stnca i w
tepta ! Erau santinelele cele mai inaintate.
De aici cu mare atentie ! Imediat in
apropiere dam de patrulele i santinelele nem-
teti ! imi optete camaradul infanterist.
Fac semn ca inteleg i pornim, Incet cu
ochii tinta i urechile atintite la cel mai mic
zgomot.
Nimic ! Mai trziu nu pot spune peste
at timp, cci pierdusem notiunea timpului,,

www.digibuc.ro
252 VIROILIU VEF. SERDARU

gandurile mele fiind aiurea auzim ca un


murmur de voci departate.
Camaradul infanterist mergea ascunzan-
du-se dupa pomi sau pitulandu-se adeseori
pe branci la cate un lumini.
Eu credeam ca vrea sa ma incerce de
mi-e frica i de aceia mergeam drept Ina-
inte, cu capul sus. Lucru ce era sa-mi fie
fatal.
Odata cu murmurul de voci auzim :
Pic ! Poc! Tziu!
0 arma se descarcase in noi !
Inteo clipita am fost la pamant tus-patru.
Am mai tras odata cu coada ochiului In-
nainte printre pomi, zarind linia unor s-
paturi i apoi ne-am 1ntors de-abuelea
printre copaci.
Iarai :
Pic! Poc!
i apoi linite.
Era sa ne pice ! 1mi zice simpaticul
Moldovean Intr'un sfarit. De nu se grabea
Ungurul, apoi ne avea la sigur...
Am reintrat In linii toti teferi.
Vazusem situatia. Trebuia sa fin] foarte
vigilenti i cat mai putin zgomot la telefon.

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVE1 253

Observatorul fiind ca un cui In frontul


duman, priveam In spatele frontului lor,
pe valea Chiosurilor spre satul Herstrau
din defiled Oituzului.
Circulatia de crufe, automobile, cami-
oane cu munifii, cal, i In fine inicari de
trupe In fir indian. Doua baterii In actiune,
observate dupa flacara.
Noaptea zgomot infernal de arme, tunuri
i jocuri ciudate de rachete verzi i toii,
aruncate spre noi.
La un foc palpaind In contra pant, am
stat pana seara tarziu cu gandurile risipite...

XL

LUPTE...
13 August 1917.

Inamicul a tras toata ziva In noi ; parca


Inteadins sa nu ma lase sa m, odihnesc...
Mergand prin Manastire, tin obuz cade
Inteo gradina i ranete o fetita ce culegea
flori. Bietul copil a inceput sa strige cat fl
finea gura.
Mi-am desfcut pachetul cu pantament

www.digibuc.ro
254 VIRGILIU STEP. SERDARU

individual i i-am pansat rana dela brat.


Cum tremur i oft& biata Lisaveta lui
Cojan !...
Ce e vinovat ea s sufere ?
Un alt obuz trecnd pe de-asupra amenin-
ttor se sparge tocmai la pod.
15 August 1917.
Eri toat ziva i toat noaptea am stat
iarai la observator.
Am hoinrit necontenit prin traneele in-
fanteriei, pe la retelele de srma, santine-
lele indoite i am fcut mici recunoageri cu
patrulele de infanterie.

* *

Italienii au mari succese In ofensiv ca


Francezii ; au luat 8.000 prizonieri.
*
* *

Azi e Sf. Maria ?


17 August 1917.
CAldur extraordinar ! Victorii franceze
italiene ! Ve0 de pace!

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 255

Tunurile noastre nu mai trag bine cci li


s'au tocit ghinturile !
Iat
Schimbati
25 August 1917.
Luptele de pe front s'au potolit ; perico-
lul a trecut. Ostaii Romani i-au fcut Inca
odat datoria cu prisosint, ferecand linia
vechiului hotar.
Noi n'avem noroc sd ne bucurtn de trai
pe front linitit, cci trebue s mergem la
Vaslui s ne schimbrn tunurile. Aceasta
chiar peste cateva zile.
Iar eu bolnav greu de icter, care bantue
furie trebue s intru in spital.

XII.

PE FRONTUL MARASESTILOR.

Octombrie 1917.
Reveniti din nou la lupt pe aripa stang
a frontului Mrmti, am nemerit la Furceni I
Cand am intrat in acest sat mi-a venit
In minte icoana tuturor evocrilor de tinu-
turi distruse de rzboi In Belgia i Franta,

www.digibuc.ro
256 VIRGILIU SUF. SERDARU

i gm privit tu tristete casele dAramate i


arse de bombardament, biserica distrus,
oseaua gropuita i ornata din distanta In
distanta de obuze, ce se randuisera pe de
ldturi Mil sA exploadeze.
Populatia fugita din sat locui pe camp
spre Tecuci, in corturi tiggneti, inteo mi-
zerie de nedescris.
Oameni avuti erau nevoiti sa doarma
afara i sa alerge pe camp dup vre-un put
cu apA...
Prin casele din sat erau instalate funuri,
far crampee de vie, edeau nelucrate, ame-
stecate una cu prnantul...
Linia infanteriei er la 200 metri In fata
bateriilor rioastre i locurile de odihna ale
trupei tot aici In sat cu noi.
De aceea npasta bombardamentului ne-
Insetat !
Sunt construite subterane, In cari ne adA-
postim In caz de groaznic bombardament,
vorbd &fului, locoftnentul de rez. forgti.
Dar acum bietu Seful baza i guileful
divizionului a fost mutat in alf regiment,
facanclu-ne sa-i similm lipsa.

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 257

In grotd e umed, i ca urmare stm in


case prin sat.
Noroc cu cavaleritii din tranee, c alt-
minteri plictiseala ar face mai mari ravagii
ca obuzele, cci luptele s'au potolit.

0 spaimfi.
7 Noembrie 1917.
Pe front viata ni se scurge linitit cu
obinuitele bombardamente i mici inci-
dente de front. Printre acestea o sperietur
teribild pe care o vom tine minte.
Dormeam somnul cel mai dulce pe la
cinci dimineata and o bubuitur groaznic
m face sd sar tocmai In mijlocul odiei.
Casa se clatina, ua drdi, geamurile
sparte cdeau jos cu 2gomot de trsnet.
Imi pr c e un obuz de 210 mm., ex-
ploadat la 40-50 metri deprtare...
Er intuneric bezn i nu gseam chi-
briturile. Contributie la nelin4te !
Es afar. Cinii ltrau i prin sat se
aprindeau lumini.
Bau
0 a doua bubuitur izbucnete, mai te-
ribil, mai apropiat. Ca la 40 pai.
VIRGILIO STEP.. SERDARO. Bzboin1 nostril. 17

www.digibuc.ro
258 VIRMLIU STEF. SERDARU

Am crezut c m lovete, atat..,mi se


pied de aproape.
Am mai stat putin s vd dac mai vine
vreun obuz.
Dacd mai vine unul In 3 minute, md
duc la adapost. De nu la culcare!...
Au trecut cele trei minute i fiind obo-
sit m'am dus din nou s m culc.
Peste vreo cinci minute Calugru, ordo-
nanta camaradului Clni. vine speriat s
ma caute :
Te fateti, domnuli locotenent? Noi
am crezutr acolo cd v-a omort!
Si tremur pelticul ca varga.
Prin sat soldatii umblau s vad, unde
au azut obuzele i ce gropi fcuser ; cci
prea erau mari bubuiturile !
Si nu le gseau niceri.
Spre seard am aflat de ce er vorba. In
urma strapicului nostru bombardament din
zilele precedente, inamicul s'a temut de
sigur cd ludm ofensiva din nou i de
aceia dis de dimineatd a aruncat in aer
aripa de pod din partea lor de jos din
vale dela Siret. (Podul pe care merge linia

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 259

ferata din gara Cosmeti in gara Mara-


eti).
E o mica distanta pana la pod, aa c not&
ni s'a parut ca exploziile au avut loc chiar
in sat, deoarece auzisem nite bubuituri
aa de teribile, ca parc am fi fost chiar
langa ele...
E i aceasta o spaima, ca multele cele-
lalte prin cari am trecut i cari Incet, incet
cata a ne dastrama nervii i a ne bolnavi
inima.
In ceat.
9 Noembrie 1917.
Din zorii zilei mergeam spre front din
Tecuci, unde fusesem In interes de ser-
vich.i.
Se pusese un mic ger i era ceat.
Carula mergea bine i ma gandeam :
Astazi scap de bombardare I E ceata
n'au sa ma" vada venind pe osea!
Socoteala era bine facuta, deoarece, ina-
micul batea oseaua imediat ce aparea vreun
orn, cal sau camp. Si vai de cel Incadrat !
Ne apropiam de Furceni i ceata se
mentinea deasa ; se luminase jns bine de
ziva.

www.digibuc.ro
2G0 V1RGILIU FTEF. SERDARU

Lupttorii dela Mreti tiu c dela


Tecuci pand la Siret este o cdmpie neted
ca in palm. Un pdmnt cum !lid n'am
vzut aiurea. Fr o curd de teren, fr o
vale, fail vre-o mgurd, absolut netedd ca
un taler.
$edeam pe front i cu binoclul obser-
vam orice migare, orice vehicul ce merged,
pand la podul din marginea Tecuciului...
$i era distant de 10 kilometri And acolo.
M apropiasem cu cdruta ca la 500 metri
de sat i eram bucuros. Atunci o razd fier-
binte de soare brzdeazd ceata, risipind-o
putin.
Deodatd vederea se facii mai limpede.
S nu ne fac de ruOne tocmai la
sfdrit, imi optete conducdtorul crutei,
Neagu. $i d bice cailor.
Un minut In urm alte raze puternice
pal-CA luard cu mna jumtate din ceata
protectoare.
Eram la 300 metri. Cruta sbura.
Ceata vred s ne trdeze.
Ca suflat de o fptur uria0, ceata se
risipi i vederea deveni }impede ca nici-
odat.

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 261

Si caruta nu mai putea s mearg iute,


din cauza gropilor de obuz de pe osea.
Intram in sat.
Primul obuz veneA vjiind. Ne vazusera.
De geaba, inamice ! Ai prea mult
putere de dimineat ! Ai tras lung!'
Am ajuns la baterie.
Soseaua era framantat acum de obuze
i ceata se risipe dup intreaga cmpie
ca o pArere..;
Tecuci, 25 Noembrie 1917.
Am fost retrai dupe front, in vederea
trimiterei noastre la Tg. Ocna, unde ave
sa se de o lovitur.
0 ateptrn !

XIII.

RECUNOST1NTA SOLDATULU1 !
20 Decembrie 1917.
Ruii sunt cu desvrire desorganizati.
Catastrofa ruseasa de care ne temeam,
s'a intmplat.
Au incheiat armistitin pe tot frontul, iar
la noi se retrag dup pozitie in bande, in
hoarde.

www.digibuc.ro
262 V1RGILIU STEF. SERDARU

Si ce greu e s le tii piept ca s nu.


prade satele i oraele noastre !
Singura solutie era dezarmarea. A fost
svarit spre regretul nostru.
Dar In mijlocul catastrofei i al nebu-
niei generale, se ridic ca o stancd de
granit soldatul roman.
Venic la datoHe, venic cu sufletul sus.
arma la comand, soldatul roman st
neturburat In mijlocul haosului ademenitor
al turburrilor ruseti.
Santinel a civilizatiei, st neturburat, cu
ochii Incruntati i dicteazA disciplina i or-
dinea In clipele grele prin care -trece tara.
lat Insuiri i o purtare pentru care sol-
datul roman merit recunotinta noastr,
merit iubirea noastr.
Un singur gest ar fi prbuit palate i
ar fi vopsit de sange tricolorul trei.
Soldatul roman Ins factor civilizator, a
stat ca o statue, nentinat de nebunia ge-
neral, ce-1 ademened din toate prtile,..
Trebue sd fim recunosctori armatei, s
fim recunosctori soldatului.
ti merit o soart mai bunk i merit
implinirea sperantelor sale !

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVEI 263

my.
1 1 ANUARIE 1918.
!

Trist! Gnduri triste!


S-i aminteasa oricine cd la sfaritul
vietei e moartea i s se considere pe sine
i pe semeni in proportie cu eternitatea.
*
* *

Singura plcere ce-mi pot permite la


acest zintiii de an este sd citesc.
Din Nietzsche.
Ce e lumea ?
Lumea e un monstru de fort frd
inceput i frd sfrit, o cantitate de fort,
care nici nu se mrqte, nici nu se mico-
reazd; care nu consum, dar utilizeaz.
Imuabil 'in ibtregul su, o casd fr
cheltueli sau .pierderi, dar tot ap fr ve-
nituri sau catiguri.
Imprejmuit de neant ca de o frontier.
Forth' pretutindeni, un joc de forte i
unde de forte ; in acelai timp una i mai
multe ! Ingrmdindu-se aici l'n timp ce se

www.digibuc.ro
264 VIRGILIU $TEP. SERDARU

reduce dincolo ; o mare de forte agitate,


creia ea singurd li este furtuna...
Rmne aceiai In tot cursul anilor, se
binecuvinteaz cci va reveni venic, i nu
va cunoate satiul, desgustul sau oboseala.
Lumea nu e deck o venic creatie de
sine Inst* i o venia distrugere de sine
insui.
Se prezint astfef c m Intreb :
Cine are spiritul atk de lucid s o
contemple Ma a vrea s fie orb ?
*
* *

Trist I Ianuarie !
29 lanuarie 1918.
Sfatul fiirei din Basarabia au cerut
ajutorul nostru contra bandelor de bole-
vici, ce o jefuesc In voe.
Astzi regimentele romne fac ordine In
tara sor !
*
* *

Troski din Petrograd ne-a declarat raz-


bolt'. Acum suntem in lupta cu toate t-
rile Imprejmuitoare.

www.digibuc.ro
PE FRONTUL MOLDOVE1 265

E o situatie disperat.
Germanii ne-au trimis i ei un ultima-
tum s raspundem in 24 ore : pace sau
rzboi !
*
* *

Guvernul BrAtianu a cAzut ; un guvern


Averescu i-a luat locul.

XV.
CUPE GROAZN10E.

2 Februarle 1918.
ape groaznice !
Ne isbesc dwnanii de jur imprejur.
Unii spun cA vom face pace cu inami-
cul din Vest, altii cA ne vom retrage la
Iai i Basarabia.
Nu tiu ce sA mai cred ; mai ales cA pri-
mim ordine sA impachetAm, sA luAm dispo-
zitii ca pentru o retragere in Basarabia.
E un haos !
Doamne ! Doamne 1 MA adresez Tie ca
in ceasurile de mare nenorocire i te rog
a-ti-Intoarce fata i spre acest popor in-

www.digibuc.ro
266 V1RGILIU FrEF. SERDARU

cercat, d'Andu-i cel putin orizontul speran-


telor,. spre care s priveasc suportnd ne-
norocirile.

XVI.
IN CERCUL DE FIER SAU TRIUNGHIUL MORTEI.

23 Februarie 1918.
Ne pregatim de lupt crncen. Suntem
in faimosul triunghiu al mortei sau cerc
de fier, unde ostaului nu-i e Ingduit s
priveasc dect Inainte, mereu inainte, i
s rmn neclintit orice s'ar intmpl.
Sunt ore de o incordare nervoas ex-
trem, sunt ore de dureri nesfArite fr
sperante.
Trebue ins sA ne fncredem In puterile
noastre.
Nimeni nu va pute trece fard sa mar-
cheze Ina o imens Vale Albd...
1 Martie 1918.

Sam in camere evreeti intunecoase i


umede, in dosul dughenilor cu mruntiuri.
Ce a-ti venit dej?
Doamne ferete !

www.digibuc.ro
PE PRONTUL MOLDOVEI 267

Sunt vorbe entuziaste de bun venire cu


cari populatia localnic ne intmpin din
praguri.
*
* *

Ne facem baterii i instalatii serioase de


lupta.
17 Martie 1918.
Se face pace. D-nul Marghiloman a venit
la Iai. Bariera de foc a fost data la o parte...
Si ce triste momente and artificierii pre-
dau munitia la depozite i ultimele obuze
se aliniaz in iruri nesfrite, ageptnd
parch' din nou intrebuintarea I
8 lunie 1918.
Basarabia s'a alipit de noi.
E o bucurie cu att mai mare, cu ct
este cheia a noui bucurii...

XVII.

FLAMURA ALBA.

Rzboiul s'a sfrit !


Sbiile au reintrat In teaca i numai plan-
setele n'au Incetat.

www.digibuc.ro
268 VIRG= 5TEF. SERDARIJ

S'a fcut pace !


Pe front, In lupte fiecare atept pacea
i plAnui sArbtorirea ei.
Dar pacea s'a fAcut ; i nu am vAzut nici
lAutari cntnd panA in miez de noapte, nici
vin clocotind In pahare, nici demobilizati,
iimbrAcati curat in haine chitite bine...
Nu, n'am vAzut.
In schimb, am plns lumea amArAt'A i de-
ziluzionatA ; m'am infiorat vAzAnd pe strad
femei i copii leinati de nemncare ; am
privit lung i gnditor demobilizatii ImbrA-
cap in haine murdare de front...
Nu era veselie. Para toatA lumea a--
teptA ceva, ceva care nu mai vine...

Aa a fost un rAstimp al rAzboiului nostru...

www.digibuc.ro
TABLA DE MATERIE
PAOIN.4

1. Inchinare 5
2. Cuvnt Inainte 7
3. S1MFONIE DE RAZBOIL1 9
4. Focurile 11
5. Retragerea
6. Dela Turtukata . . . . ..........
. ,
---. 14
19
7. Surorile de carltate
8. Cerceta.5ii
9. Durere
. . . .......... 99
31
35
10. PrimAvara 36
11. Tiganii 37
12. Stirbit 89
13. Soldatul SpAnu Ion 41
14. Soldatul MititA Ion ..... . .. 46-
15. Ruii 51
lit. Cazacii . .
17. La coloanft
, . . . - ... "84
54
59
18. Ttucu RomAn 61
19. Generalul Print Mikel Azi 67
20. Maiorul Pavlov 71
21. Capitala Rucub 73

24. La Turtukaia
..........
22. TURTUKAIA-DOBROGEA-TRANSILVANIA
13. Spre front . . .
77
79
80
25. La baterie
26. Prima lupta
, 84
90
27. Sub foc duman 94
28. Din lupt
29. Pe vasul-spital t Principele Carol,
30. Spre CAlArag
... . .
107
112
116
31. Evacuarea la Bucureti 120
32. Descrierea luptelor dela Turtukaia . . . . - 123
33, Viata de spital 186
34, Ofensiva dela 5 Sept. 1916 in Dobrogea . 14.)

www.digibuc.ro
270 TABLA DE MATERIE

PAGI1SA

35. Trecerea Dunarel la Flamanda 156


36. Din luptele tn Transilvania 164
37. RETRAGEREA 175
38. Retragerea . . . . . . . . . 177
39. Vagabondaj prin sate
40. Ajunsi -\ 178
187
41. 0 Dumineca . .- 190
42. larnit grea 191
43. Carnetului meu 193
44. Recruit l 195
45. Tifosul exantematic 196
46. La Iasi 196
47. Sf. Paste 200
48. Prin tara 203
49. PE FRONTUL MOLDOVEI . 205
50. Spre front 207
51. Pe frontul Casin-Oituz 210
52. Insemnari 211
53. Pe frontul Siretului. Defectiunea rusA 216
54. Satul Manastirea Casin 223
55. La observator
56. Ofensiva MArasti.CAmpurile .
57. La Oituz
. . ... 226
229
243
58. Lupta dela Marasesti 249
59. 0 recunoastere inaintata 249
60. Lupte 253
61. Pe frontul MArasestilor 255
62. Recunostinta armatei 261
63. 1 lanuarie 1918 263
64. ape groaznice 265
65. Triunghiul Illtortei 266
66. Flamura alba 267

www.digibuc.ro

S-ar putea să vă placă și