Sunteți pe pagina 1din 1

O rafinare a inegalitatii dintre media aritmetica

si cea logaritmica
Mihail BENCZE 1
Fie 0 < a < b. Vom nota cu
a+b ba
A (a, b) = si L (a, b) = (1)
2 ln b ln a
media aritmetica si, respectiv, media logaritmica. Se stie [1] ca
L (a, b) < A (a, b) . (2)
n aceasta nota vom da o rafinare a acestei inegalitati.
Teorema. Daca 0 < a < b atunci avem inegalitatile
a + b h i2
L (a, b) < L , ab < A a, b < A (a, b) . (3)
2
Demonstratie. Inegalitatea din dreapta rezulta imediat:
h i2
a + b a + b 2 2
A (a, b) > A a, b > a b > 0.
2 2
h i2 a + b
Pe de alta parte, A a, b = A , ab si aplicnd (2) obtinem
a + b a + b 2
A , ab > L , ab , adica inegalitatea din mijloc.
2 2
b
Mai ramne de demonstrat inegalitatea din stnga, care, cu notatia t = > 1,
a
se scrie
t+1
t+1
2 t t1 t1 t+1
t+1 > > t ln t > t + 1 ln .
ln 2 ln t ln t 2 ln t+1
2 ln t ln t 2
Pentru a demonstra aceasta noua inegalitate folosim notatiile t = x2 si f (x) =
x2 + 1
2x ln x (x + 1) ln . Atunci
2
x2 + 1 2 (x 1) 2 (x 1)2 (x + 1)
f 0 (x) = 2 ln x 2 si f 00 (x) = > 0,
2 x +1 x (x2 + 1)2
deci f 0 (x) > f 0 (1) = 0 si f (x) > f (1) = 0 si astfel am demonstrat inegalitatea
t+1 a + b
t ln t > t + 1 ln , adica L (a, b) < L , ab .
2 2
Bibliografie
1. F. Burk - The Geometric, Logaritmic and Aritmetic Mean Inequality, Amer. Math.
Monthly 94(1987), 527-528.
2. M. Bencze - New Means, new Inequalities and Refinement, Octogon Mathematical
Magazine, Vol. 9, Nr. 1/2001, 46-105.

1 Profesor, Brasov

39

S-ar putea să vă placă și