Sunteți pe pagina 1din 11

Mun]ii Piatra Craiului

trasee t uristice, s peologie

Pe Creasa sudic` a Pietrei Craiului,


deasupra Marelui Grohoti[.
redactor, tehnoredactor: Ic` Giurgiu Foto: Ic` Giurgiu, Alexandru Cristal.

https://sites.google.com/site/romanianatura1/
Traseele turistice, speologie
Ic` Giurgiu (Bucure[ti) apicultori etc.) trebuie s` gndi]i r`mne]i bloca]i pe munte. Fi]i
cum a]i reac]iona dvs. g`sind un aten]i la descrierile traseelor
Pn` la 1600-1700 metri altitu- musafir pe teritoriul ce v` apar]i- nemarcate (vezi [i
dine pe versantul estic, pn` la ne. https://sites.google.com/site/rom
1500-1600 metri altitudine pe anianatura1/home/relief-romania-
versantul apusean [i 1300-1400 Ne permitem s` v` recoman- muntii-carpati/carpatii-
metri altitudine pe versantul d`m, celor care sunte]i ncep`tori meridionali-harti-marcaje-
nordic, masivul permite parcur- n descoperirea Pietrei Craiului, o pesteri/piatra-craiului), unele re-
suri turistice, marcate sau nemar- succesiune de parcurgere a trase- pere pot fi insuficient de clar loca-
cate, f`r` probleme majore, n toa- elor: lizate. Lua]i [i o coard`, pentru
te anotimpurile. Iarna (15 noiem- 1) Merge]i la cabana Curm`- eventuale rapeluri.
brie - 30 aprilie) este de obicei tura, sui]i pe Piatra Mic`, reveni]i
nerecomandat` ncep`torilor n la caban`; n alt` zi, ridica]i-v` pe Sursele de ap` sunt insuficien-
ale muntelui pentru ture la alti- culmea nordic`, de exemplu ur- te pe m`sur` ce c[tig`m n altitu-
tudini mai nalte fa]` de cele cnd pe triunghi albastru pn` la dine; iarna, unele dintre ele sunt
men]ionate. Vara, desc`rc`rile refugiul Ascu]it [i cobornd pe la mai greu de atins. Vara, cinii de
electrice [i schimb`rile bru[te de miaz`noapte de acesta, pe band` la stne pot s` ne creeze momen-
vreme ne oblig` s` [tim din timp, albastr`, tot la Curm`tura. te nepl`cute. Refugiile sunt rela-
[i bine, varianta de retragere din 2) Apoi pute]i parcurge creasta, tiv numeroase, starea lor mereu n
zona periculoas`. n dou` etape, n dou` zile, nu modificare; v` recomand`m s` le
Nu trebuie s` uit`m c` Piatra neap`rat succesive. Uita]i-v` bine folosi]i dup` ce v-a]i obi[nuit
Craiului, ntins` ntre Dmbovi]a la peisaj, ncerca]i s` observa]i [i ntructva cu masivul.
(la vest) [i drumul na]ional R[- s` n]elege]i cum se schimb` Harta pe care v-o nf`]i[`m este
nov - Podul Dmbovi]ei (la est), perspectivele; din alternan]a lor util` pentru cunoa[terea general`
ofer` ruperi de relief [i peisaj foar- ve]i n]elege c`, de multe ori, ce a acestor mun]i. n multe locuri
te variate [i pronun]ate, pe ntreg pare u[or la prima vedere s-ar reprezentative, atr`g`toare de pe
arealul. Drumuri bune sau foarte putea s` fie mult mai greu cnd cuprinsul lor vom ajunge abia du-
bune de acces pe toate laturile p`[e[ti pe locurile respective. p` ce n]elegem c` schi]ele unor
masivului ne aduc la ndemn` o n continuare pute]i alege, pe zone sunt de mai mult folos dect
infinitate de posibilit`]i pentru a rnd, dintre traseele f`r` proble- o hart` cu tot masivul.
descoperi natura; sigur, trebuie s` me de marcaj, n felul acesta for- Pe planul topografic oficial al
vrem a[a ceva. mndu-v` o imagine de ansamblu crestei doar patru vrfuri au cote,
Semnele turistice sunt mul]u- asupra masivului. de la nord la sud: Padina Popii -
mitor sau bine aplicate, starea t`- 3) Numai dac` ave]i un bun 1936 m; }imbalul Mare - 2117,5
bli]elor indicatoare este n gene- spirit de orientare pe munte [i m; }imbalul Mic - 2172 m; La
ral satisf`c`toare, stlpii de marcaj suficient` experien]` n planifi- Om - 2238 m. Diverse h`r]i turis-
sunt insuficien]i ca num`r [i nu carea unor drumuri f`r` marcaj tice dau cote mult mai multe n
prea recent vopsi]i. Timpii de pute]i apoi s` cuteza]i a cerceta lungul crestei dar, pentru acela[i
parcurs pe care i d`m sunt orien- col]urile ascunse ale Pietrei Cra- loc/ vrf, ele difer` cu pn` la 60
tativi; ei pot cre[te sau scade, iului. Nu face]i asta cu grab`, nu de metri Nici un autor nu ex-
chiar foarte mult, n func]ie de insista]i n dep`[irea unor obsta- plic` care este punctul de pornire
condi]ia noastr` fizic`, greutatea cole dac` nu sunte]i siguri c`, la al m`sur`torilor, metoda folosit`,
bagajului, starea vremii [i echipa- nevoie, le pute]i trece, f`r` pro- instrumentele utilizate. Intere-
mentului. Nu uita]i be]ele de bleme, [i n sens invers. Nu tre- sant c` la cei mai mul]i dintre
schi/ drume]ie, v` pot ajuta [i va- buie s` ajunge]i pn` la cap`tul autori tocmai valorile de mai sus
ra. Atunci cnd dori]i s` pune]i unui traseu nemarcat; mai bine v` sunt n general nefolosite, n locul
cortul ntr-un perimetru unde ntoarce]i la momentul potrivit lor ap`rnd cote care difer` cu
sunt semne c` cineva desf`[oar` o dect s` ave]i probleme sau s` multe zeci de metri Am optat
activitate (oieri, forestieri,
2
n rndurile de mai jos pentru alti- ap` (n func]ie de anotimp), lo- (730 m). Band` albastr`. Timp de
tudinile avansate n monografia curi de cort. Locuri de belvedere. mers: 3-3 ore (4 ore n sens in-
lui Emilian Cristea, din 1984. Pia- (Dan Mazilu, Clubul Liliecii Bra- vers); durata de parcurgere poate
tra Craiului nu are nc` o hart` [ov) cre[te foarte mult dac` este z`-
suficient de generoas` ca supra- pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, tra-
fa]`, pe care s` fie trecute toate Z`rne[ti (730 m) - cabana Gura seul poate deveni foarte greu.
elementele cheie, utile, ale prin- Rului (740 m) - Poiana Z`noaga Surse de ap`. Locuri de belve-
cipalelor trasee; nu ar fi suficien]i (1350 m, la separarea marcajelor) dere.
cump`r`tori care s` n]eleag` uti- - cabana Curm`tura (1460 m).
litatea ei [i s` fie dispu[i s` pl`- Band` galben`. Timp de mers: 3- Z`rne[ti (730 m) - cabana Gura
teasc` corespunz`tor. 3 ore (2-3 ore n sens invers); Rului (740 m) - Pr`p`stii - Che-
Pe ploaie, vara, dificultatea tra- durata de parcurgere poate cre[te ile Pisicii - Valea Vl`du[ca - La
seelor marcate spore[te brusc [i foarte mult dac` este z`pad`, Table (1400 m). Cruce ro[ie.
mult. ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul Timp de mers: 4-5 ore (4 ore n
poate deveni foarte greu. Surse de sens invers); durata de parcurgere
Z`rne[ti (730 m, pensiuni tu- ap`, locuri de cort. Locuri de bel- poate cre[te foarte mult dac` este
ristice) - cabana Plaiul Foii (849 vedere. z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
m). Band` ro[ie. Timp de mers: traseul poate deveni foarte greu.
2-3 ore (2-2 ore n sens in- Z`rne[ti (730 m) - refugiul Surse de ap`. Locuri de belve-
vers); n gara Z`rne[ti este posibil Diana. Band` albastr`. Timp de dere.
s`-i depist`m pe cei care fac trans- mers: 2-3 ore (2-3 ore n sens Cea mai mare parte a traseului
port de persoane pe aceast` dis- invers); durata de parcurgere poa- se deruleaz` pe drum forestier. La
tan]`. Locuri de belvedere. te cre[te foarte mult dac` este z`- 800 m altitudine se desprinde,
pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, tra- spre stnga, drumul auto c`tre lo-
Cabana Plaiul Foii (849 m) - re- seul poate deveni foarte greu. calitatea M`gura. Din Pr`p`stiile
fugiul {pirla (1400 m) - La Lan- Surse de ap`, locuri de cort. Lo- Z`rne[tilor marcajul cruce ro[ie se
]uri - refugiul din {aua Grind - Vf. curi de belvedere. dirijeaz` spre stnga n sensul de
La Om (2238 m) - refugiul Grind urcare, prin Cheile Pisicii; este o
(1620 m) - La Table (1400 m). Refugiul Diana - Brna Capre- por]iune frumoas` dar oarecum
Band` ro[ie. Timp de mers: 6-7 lor - {aua Padinei nchise (1955 incomod` dac` avem rucsaci grei
ore (5-6 ore n sens invers); durata m). Band` albastr`. Timp de sau vremea este nefavorabil`. Pu-
de parcurgere poate cre[te foarte mers: 1-2 ore (1-2 ore n tem ocoli Cheile Pisicii conti-
mult dac` este z`pad`, ghea]` sau sens invers); durata de parcurgere nund s` mergem pe drumul fo-
cea]`. Iarna, traseul poate deveni poate cre[te foarte mult dac` este restier din Pr`p`stii.
foarte greu, chiar periculos. Surse z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, La 1200 m altitudine se duce,
de ap` (n func]ie de anotimp), traseul poate deveni foarte greu, spre nainte, drumul pe Valea
locuri de cort. Locuri de belve- chiar periculos. Surs` de ap` tem- M`rtoiu; de aici mergem pe ra-
dere. porar`. Locuri de belvedere. mura din stnga, primim apoi din
stnga n sensul de urcare poteca
La Table (1400 m) - {aua Joaca {aua Padinei nchise (1955 m) ce vine din Cheile Pisicii [i ajun-
(1430 m) - Curm`tura Groapelor - cabana Curm`tura (1460 m). gem, la 1220 m altitudine, la cap`-
- Curm`tura Sp`rturilor - satul Band` albastr`. Timp de mers: 1- tul drumului forestier.
Ciocanu - crucea Pajurei, comuna 1 ore (2 ore n sens invers);
Fundata - km 93,5 de pe D.N. durata de parcurgere poate cre[te La Table (1400 m) - satul Pe[-
Bra[ov - Podul Dmbovi]ei. Band` foarte mult dac` este z`pad`, tera (casa turistic` Folea, 1200 m
ro[ie. Timp de mers: 4-5 ore, din ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul altitudine) - Moieciu de Jos (780
care 1 or` pn` n Curm`tura poate deveni foarte greu, chiar pe- m). Cruce ro[ie. Timp de mers: 4-
Groapelor (la fel n sens invers); riculos. Locuri de belvedere. 4 ore (4-5 ore n sens invers);
durata de parcurgere poate cre[te durata de parcurgere poate cre[te
foarte mult dac` este z`pad`, Cabana Curm`tura (1460 m) - foarte mult dac` este z`pad`,
ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul Pr`p`stiile Z`rne[tilor - cabana ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul
poate deveni foarte greu. Surse de Gura Rului (740 m) - Z`rne[ti poate deveni greu. Surse de ap`.

3
Locuri de belvedere. Din Moieciu Cabana Brusturet (1000 m) - te bine locurile.
de Jos sunt autobuze, des, spre La Table (1400 m). Band` albas-
Bra[ov. tr`. Timp de mers: 2-3 ore (2- Cabana Curm`tura (1460 m) -
De La Table urc`m 50 m alti- 2 ore n sens invers); durata de {aua Cr`p`turii (1660 m) - Vf.
tudine pn` n locul unde banda parcurgere poate cre[te foarte Turnu (1923 m) - {aua Padinei
ro[ie se desprinde c`tre dreapta. mult dac` este z`pad`, ghea]` sau nchise (1955 m) - Vf. Padina Po-
De aici noi coborm spre poienile cea]`. Iarna, traseul poate deveni pii (1970 m) - refugiul de la Vf.
largi care preced n`l]imile ce as- foarte greu. Surse de ap`. Locuri Ascu]it (2150 m). Punct ro[u.
cund satele de la poalele lor. de belvedere. Timp de mers: 3-4 ore (3-3
ore n sens invers); durata de par-
Satul Pe[tera (casa turistic` Cabana Brusturet (1000 m) - curgere poate cre[te foarte mult
Folea, 1200 m altitudine) - Z`r- cabana Pietricica (1120 m) - dac` este z`pad`, ghea]` sau cea-
ne[ti, gar` (730 m). Band` ro[ie. Poiana stnii Pietricica. Triunghi ]`. Iarna, traseul poate deveni
Timp de mers: 3-3 ore (4-4 albastru. Timp de mers: -1 ore foarte greu, chiar periculos. Lo-
ore n sens invers); durata de par- ( ore n sens invers). Surse de curi de belvedere.
curgere poate cre[te foarte mult ap`. Locuri de belvedere.
dac` este z`pad`, ghea]` sau cea- Refugiul de la Vf. Ascu]it (2150
]`. Iarna, traseul poate deveni Comuna Dmbovicioara - satul m) - Vf. }imbalul Mare (2177 m)
greu. Surse de ap`. Locuri de bel- Ciocanu - sub Curm`tura Groape- - Vf. La Om (2238 m) - refugiul
vedere. Din Moieciu de Jos sunt lor - La Table (1400 m). Cruce din {aua Grind. Punct ro[u. Timp
autobuze, des, spre Bra[ov. albastr`. Timp de mers: 4-5 ore de mers: 2-3 ore (la fel n sens
(3-4 ore n sens invers); durata invers); durata de parcurgere poa-
Podul Dmbovi]ei (750 m) - de parcurgere poate cre[te foarte te cre[te foarte mult dac` este z`-
Valea Dmbovi]a - Valea lui Ivan - mult dac` este z`pad`, ghea]` sau pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, tra-
cabana Plaiul Foii (849 m). Tri- cea]`. Iarna, traseul poate deveni seul poate deveni foarte greu,
unghi ro[u. Timp de mers: 8-10 foarte greu. Surse de ap`. Locuri chiar periculos. Locuri de belve-
ore (8-9 ore n sens invers); durata de belvedere. Traseu foarte pito- dere.
de parcurgere poate cre[te foarte resc, indiferent de anotimp.
mult dac` este z`pad`, ghea]` sau Marcaj insuficient pn` sub Refugiul din {aua Grind -
cea]`. Iarna, traseul poate deveni Curm`tura Groapelor. Semnele Coama Lung` - {aua Funduri
foarte greu. Surse de ap`. Locuri turistice ies pe versantul dinspre (1889 m). Punct ro[u. Timp de
de belvedere. vest al acesteia, n drumul fo- mers: 3-4 ore (la fel n sens
restier care coboar` de 2 minute invers); durata de parcurgere poa-
Podul Dmbovi]ei (750 m) - din Curm`tura Groapelor. Pentru te cre[te foarte mult dac` este
Pe[tera Dmbovicioara - cabana c` aceast` ramifica]ie este insufi- z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
Brusturet (1000 m). Band` albas- cient semnalat`, la parcurgerea traseul poate deveni foarte greu,
tr`. Timp de mers: 2-3 ore (2-2 traseului, atunci cnd venim de chiar periculos. Locuri de belve-
ore n sens invers); durata de par- La Table, dac` am ajuns n Cur- dere.
curgere poate cre[te foarte mult m`tura Groapelor (loc de unde se Fa]` de {aua Funduri, pe un vl-
dac` este z`pad` sau ghea]`. Sur- v`d a[ez`rile din Culoarul Ruc`r - cel de pe versantul estic, cam la 5
se de ap`. Locuri de belvedere. Bran [i unde ntlnim marcajele minute sub creast`, la nord de [a,
Exist` curse auto ntre satul Dm- triunghi ro[u [i band` ro[ie) n- a fost amplasat un refugiu, ntre
bovicioara [i localit`]ile Ruc`r [i seamn` c` trebuie s` ne ntoar- brazi. El se g`se[te cam n dreptul
Cmpulung. cem 2 minute pe drumul fores- locului pe unde iese n creast`
tier, c`utnd cu aten]ie, spre stn- poteca marcat` ce vine pe ver-
Cabana Brusturet (1000 m) - ga cum coborm, s`geata metalic` santul vestic, dinspre Valea Urzi-
satul Ciocanu. Band` galben`. sau marele bolovan pe care apare cii. Pe vreme frumoas` refugiul se
Timp de mers: -1 ore (-1 ore crucea albastr`. Diver[i bine- vede din creast`; nu [i pe cea]`.
n sens invers); durata de parcur- voitori aduc de obicei s`geata cu Deocamdat` nu exist` marcaj spre
gere poate cre[te foarte mult dac` cruce albastr` n Curm`tura Groa- el [i nici potec`. Membrii echipei
este z`pad` sau ghea]`. Surse de pelor, fapt care n loc s` ajute i salvamont Cmpulung, care au c`-
ap`. Locuri de belvedere. ncurc` pe cei care nu cunosc foar- rat n spate piesele refugiului, in-

4
ten]ioneaz` s` devieze poteca de z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, Cabana Curm`tura (1460 m) -
creast` pe la refugiu. (Grig Srbu, traseul poate deveni foarte greu. {aua Cr`p`turii (1660 m) - Piatra
alpinet.org) Surse de ap`. Locuri de belve- Mic` (1816 m) - Poiana Z`noaga
dere. (1350 m, la separarea marcajelor).
Cabana Plaiul Foii (849 m) - Punct albastru. Timp de mers: 2-
Ceardacul Stanciului - {aua Fun- Cabana Curm`tura (1460 m) - 2 ore (la fel n sens invers);
duri (1889 m). Triunghi albastru. Padinile Frumoase - refugiul de la durata de parcurgere poate cre[te
Timp de mers: 5-6 ore (4- Vf. Ascu]it (2150 m). Triunghi al- foarte mult dac` este z`pad`,
5 ore n sens invers); durata de bastru. Timp de mers: 2-3 ore ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul
parcurgere poate cre[te foarte (1-2 ore n sens invers); du- poate deveni foarte greu, chiar pe-
mult dac` este z`pad`, ghea]` sau rata de parcurgere poate cre[te riculos. Locuri de belvedere.
cea]`. Iarna, traseul poate deveni foarte mult dac` este z`pad`, De la cabana Curm`tura urc`m
foarte greu, chiar periculos. Surse ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul 20 minute pn` n {aua Cr`p`tu-
de ap`. Locuri de belvedere. poate deveni foarte greu, chiar pe- rii, apoi de aici spre Vf. Piatra
riculos. Locuri de belvedere. Mic` (numit La Cruce de localni-
{aua Funduri (1889 m) - Poia- cii din Z`rne[ti). Urmeaz` cteva
na Lespezi (1400 m) - La Table Cabana Curm`tura (1460 m) - pasaje mai dificile, jgheaburi de
(1400 m). Triunghi albastru, Piscul M`rtoiu - La Table (1400 calcar aproape verticale; dou` au
punct ro[u. Timp de mers: 2-3 m). Triunghi ro[u. Timp de mers: fost echipate cu cabluri. Mai sus
ore (3-4 ore n sens invers); 3-3 ore (la fel n sens invers); c`r`ruia [erpuie[te [i vom ajunge
durata de parcurgere poate cre[te durata de parcurgere poate cre[te pe un platou par]ial acoperit cu
foarte mult dac` este z`pad`, foarte mult dac` este z`pad`, jnepeni. Mai facem de aici 5 mi-
ghea]` sau cea]`. Surse de ap`. ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul nute pn` la punctul de altitudine
Iarna, traseul poate deveni foarte poate deveni foarte greu. Surse de maxim`. Panoram` deosebit`.
greu, chiar periculos. Locuri de ap`. Locuri de belvedere. (Cristinel C`l`nic`, Z`rne[ti)
belvedere.
La Table (1400 m) - Poiana Valea Cr`p`turii - cabana Cur-
Cabana Plaiul Foii (849 m) - re- Grindului - Curm`tura Groapelor m`tura (1460 m). Band` galben`,
fugiul Diana. Triunghi galben. - satul {irnea - comuna Fundata. marcaj insuficient pe urcu[ul di-
Timp de mers: 2-3 ore (2 ore n Triunghi ro[u. Timp de mers: 2- nainte de {aua Cr`p`turii. Timp
sens invers); durata de parcurgere 3 ore (3-3 ore n sens invers); de mers: 2-3 ore (la fel n sens
poate cre[te foarte mult dac` este durata de parcurgere poate cre[te invers); durata de parcurgere poa-
z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, foarte mult dac` este z`pad`, te cre[te foarte mult dac` este z`-
traseul poate deveni foarte greu. ghea]` sau cea]`. Iarna, traseul pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
Surse de ap`. poate deveni foarte greu. Locuri traseul poate deveni foarte greu,
de belvedere. n Fundata, sta]ie chiar periculos. Surse de ap`,
Cabana Plaiul Foii (849 m) - de autobuz spre Podul Dmbovi- temporare. Locuri de belvedere.
Plaiul Runcului - Vf. T`ma[ul ]ei sau Moieciu.
Mare (1735 m). Band` galben`. Padina Hotarului. Cruce albas-
Timp de mers: 2-3 ore (2 ore n Cabana Curm`tura (1460 m) - tr`, semne insuficiente. Timp de
sens invers); durata de parcurgere satul Pe[tera (casa turistic` Folea, mers: 2-3 ore (1-2 ore n sens
poate cre[te foarte mult dac` este 1200 m altitudine). Triunghi gal- invers); durata de parcurgere poa-
z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, ben. Timp de mers: 3-3 ore (la te cre[te foarte mult dac` este z`-
traseul poate deveni foarte greu. fel n sens invers); durata de par- pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
Surse de ap`. Locuri de belve- curgere poate cre[te foarte mult traseul poate deveni foarte greu,
dere. dac` este z`pad`, ghea]` sau cea- chiar periculos. Locuri de belve-
]`. Iarna, traseul poate deveni dere.
Cabana Plaiul Foii (849 m) - V. foarte greu. Surse de ap`. Locuri Pn` la baza traseului sosim din
Dmbovi]ei. Band` albastr`. de belvedere. Semne triunghi gal- Z`rne[ti pe band` albastr` (mar-
Timp de mers: 3-4 ore (la fel n ben au mai r`mas pe Muntele caj ce se desprinde din drumul
sens invers); durata de parcurgere Toanche[ pe varianta veche a tra- forestier spre cabana Plaiul Foii, la
poate cre[te foarte mult dac` este seului scurt` distan]` dup` ce p`r`sim

5
ora[ul). La 10 minute dup` ce l`- Vf. Turnul (1923 m) - Padina Refugiul Diana (1460 m) -
s`m spre stnga traseul pe Valea {indileriei. Cruce ro[ie. Timp de Padina Popii - Vf. Padina Popii
Cr`p`turii (band` galben`), ntl- mers: 3-4 ore (la fel n sens in- (1970 m). Triunghi albastru.
nim spre stnga o potec` larg`, ca vers); durata de parcurgere poate Timp de mers: 1-2 ore (1-2
un drum, f`r` marcaj. Mai nain- cre[te foarte mult dac` este z`- ore n sens invers); durata de par-
t`m foarte pu]in pe band` albas- pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna, tra- curgere poate cre[te foarte mult
tr` [i g`sim un indicator ce arat` seul poate deveni foarte greu, dac` este z`pad`, ghea]` sau
c` spre stnga ncepe crucea al- chiar periculos. Locuri de belve- cea]`. Iarna, traseul poate deveni
bastr`. n paji[tea din zona res- dere. foarte greu, chiar periculos. Lo-
pectiv` nu exist` potec` clar`, De la cabana Curm`tura, n 15 curi de belvedere.
stlpi de marcaj sau arbori cu sem- minute suntem n {aua Cr`p`tu-
ne aplicate. Va trebui s` mergem rii, loc cu priveli[te frumoas` asu- Valea Dmbovi]ei - Valea T`-
drept nainte. pra Z`rne[tiului. De aici pn` pe ma[ului - Curm`tura Foii (1375
Dup` 10 minute ntlnim pote- Vf. Turnul mai face]i 1-2 ore; m). Triunghi galben. Timp de
ca larg` pe care am v`zut-o nainte parcurs superb, cu p`dure, poieni, mers: 2-3 ore (1-2 ore n
de debutul traseului cruce albas- stnci, brne, jnepeni. Cteva por- sens invers); durata de parcurgere
tr`; ea a fost tot timpul n stnga ]iuni mai expuse. Din vrf, pano- poate cre[te foarte mult dac` este
noastr`, n p`dure, la mic` distan- ram` asupra }`rii Brsei [i Culoa- z`pad`, ghea]` sau cea]`. Iarna,
]`, iar aici se termin`. Tot aici apar rului Ruc`r - Bran. traseul poate deveni foarte greu.
semnele de marcaj, poteca fiind n Alegem s` coborm pe cruce ro- Locuri de belvedere.
continuare ngust`, dar clar`. (Da- [ie. Imediat sub vrf apar jnepe-
c` suntem aten]i observ`m un nii, de[i. Pe anumite por]iuni s`- Alte itinerare
semn de marcaj aplicat pe un ar- rim de pe o crac` pe alta. Sunt att
bore de pe marginea potecii largi, de mul]i nct putem r`t`ci mar- Pr`p`stiile Z`rne[tilor - cabana
util pentru cei care coboar`.) Pan- cajul de pe pietre. Dup` ce ne Curm`tura. Nemarcat. Pornim de
ta devine ceva mai pronun]at` [i lupt`m cu jnepenii pre] de vreo la cabana Gura Rului, pe drumul
ajungem n locul unde poteca or`, ncepe o coborre destul de carosabil spre Fntna lui Botorog.
intr` ntr-un culoar m`rginit de abrupt`, pe un fir de grohoti[ ce- Dup` ce l`s`m n stnga crucea
pere]i stnco[i. Pu]in mai sus, pe [i va schimba direc]ia cu 20-30 de ro[ie spre Cheile Pisicii, ajungem
versantul drept al v`ii (stnga grade, de dou` ori. Intrarea pe la o grot` de pe dreapta drumului.
noastr`) este scris pe stnc` PAD grohoti[ se face dep`[ind Col]ii Aici [oseaua face curb` la stnga
HOTAR. Calului. iar valea principal` prime[te, n
Panta cre[te [i r`mne accen- Coborm pe grohoti[ pn` cnd dreptul grotei, un afluent s`lbatic,
tuat` pn` n creast`. Pe unele valea se l`rge[te pu]in, formnd pu]in primitor. Este punctul de
por]iuni ne mai ajut`m cu r`d`- un fel de amfiteatru cu stnci; intrare n traseu, la aproximativ o
cinile arborilor, iar mai sus cu este Cetatea {indileriei, la baza or` de cabana Gura Rului. La mi-
crengile jnepeni[ului. ntlnim [i unui perete vertical, adnc cres- c` distan]` nspre amonte, mar-
un pasaj cu cablu. n creast` pu- tat, asem`n`tor peretelui Orga cajul band` albastr` p`r`se[te
tem continua spre Vf. Turnu Mare de pe valea imediat al`tura- drumul carosabil [i urc` prin p`-
(dreapta) sau spre {aua Cr`p`tu- t`, Padina nchis`. Din amfiteatru dure la cabana Curm`tura.
rii (stnga). Aceast` ultim` vari- valea se ngusteaz` mult. La baza De la grot` suim de-a lungul
ant` prezint` o coborre dificil`, ei, s`ritoare de vreo doi metri, cu vlcelului. Urm`m firul sau o po-
cu pasaje stncoase unde este ne- bu[tean alunecos, de care mai tecu]` stricat` de ape [i trecem,
voie de mult` aten]ie; o parte din bine v` feri]i, putnd s` cobor]i simplu, peste cteva obstacole.
ele sunt prev`zute cu cabluri, f`r` ajutorul lui. De aici, n 15 Dup` 15 minute din drum este o
foarte necesare pentru sprijin [i minute ajungem n {aua Chiliilor, zon` mai larg` a v`ii, apoi intr`m
trac]iune. Trebuie 3 ore pentru de unde mai sunt cam 30 minute ntr-un canion ngust prin care
urcarea pe Padina Hotarului [i pn` n drumul forestier Plaiul apa sare peste cteva trepte. La
nc` 2-2 pentru coborrea spre Foii - Z`rne[ti. Traseu nereco- dou` s`ritori aflate chiar pe firul ei
{aua Cr`p`turii. (Aurel Popescu, mandat pe ploaie. (Ion R`doi, Bu- sunt sc`ri improvizate. Urmeaz`
Bucure[ti) cure[ti) iar o zon` mai deschis`, o poian`
n p`dure, pe care o str`batem n

6
ntregime (30 minute de la p`dure [i dup` ce trecem de un destul de instabil. (Attila Bartok,
drum). izvor amenajat ne g`sim n preaj- Covasna, alpinet.org)
Apa intr` ntr-un canion mai ma refugiului salvamont. La mic`
s`lbatic; noi l evit`m, trecem apa distan]` deasupra noastr` se afl` Brusturet (1000 m) - cabana
pe un pode] de lemn [i prindem poteca marcat` ce vine din Poiana Pietricica (1120 m) - {aua la Ar-
s` urc`m spre stnga prin p`dure, Z`noaga. Pe ea, n cinci minute, suri - Brusturet (1000 m). Pe tri-
pe potec` bine definit`. Cteva ajungem la cabana Curm`tura. De unghi albastru avem 1 ore pn`
serpentine scurte. Mergem o vre- la grota de unde am pornit [i pn` la stna Pietricica (1450 m). Mai
me paralel cu apa, aflat` n dreap- la caban` facem 1 ore. Cunos- sus de cabana Pietricica (neac-
ta noastr`; suntem pe malul drept c`torii masivului numesc parcur- cesibil` de obicei turi[tilor de alti-
al v`ii. sul acesta Prin vlcele. (Radu tudine) trebuie s` facem provizii
Urmeaz` un pasaj mai lin, chiar Hera, Bucure[ti) de ap` din valea pe al c`rui mal
n coborre u[oar`, prin p`durea drept urc`m.
destul de s`lbatic`. Curnd apare Cabana Plaiul Foii (849 m) - n poiana unde se afl` stna
un nou canion. De aici avem dou` Poiana Co]ofenei - Trec`toarea Pietricica, panorame superbe, mai
variante: prima ne duce prin Termopile - Brul de Mijloc - ales spre Leaota, Bucegi [i partea
canion [i este mai interesant`, a Valea Podurilor (1B) - creasta sudic` a crestei Pietrei Craiului,
doua urmeaz` poteca bine contu- principal` a masivului, ntre n`l]at` brusc deasupra p`durii.
rat` din dreapta, urcnd tot mai }imbale - Vf. la Om (2238 m) - Ne afl`m la debutul unui parcurs
accentuat prin p`dure. Indiferent {aua Grind - La Lan]uri - Brul de pe forme specifice calcarelor.
pe unde am ales s` mergem sosim Mijloc - traseul Nae Anghelide - Din poiana cu stna trebuie s`
n final ntr-o poian`. cabana Plaiul Foii. alegem direc]ia [i poteca bun`
Din poian` vom intra n p`dure, Urcu[ piepti[ pn` la Trec`- spre n`l]imi; ne orient`m spre
fie prin latura ei din dreapta, fie toarea Termopile, f`r` dificult`]i; calea din stnga. Nici vorb` de
prin cea stng`. Ambele poteci de aici n sus afirm contrariul. Ni- semne punct ro[u, cum exist` pe
sunt bine conturate [i conduc n merim nu foarte u[or intrarea n V. unele h`r]i. Dup` ce intr`m bine
scurt` vreme la un drum larg de Podurilor; urmeaz`, destul de des, n p`dure, parc` atunci cnd ne
c`ru]`. Pe acesta l urm`m o vre- s`ritori [i praguri relativ nalte, ce ntreb`m de suntem pe poteca
me la deal, apoi l p`r`sim pentru pot fi trecute cu aten]ie m`rit`; optim`, apar pe pietre s`ge]i ro[ii,
o potec` bine reliefat` spre stnga recomand o cordelin` de 20 m sub]iri, cu un cap`t sau dou`; nu
[i intr`m ntr-o a doua poian`. De pentru asigurare; roc` destul de se v`d dac` neaua urc` peste ni-
acolo ne orient`m spre stnga [i friabil`. Peisaj fermec`tor, cu velul lor. Peste 2 ore de la stn`
intr`m n p`dure de unde ajun- punct forte Col]ii Gemeni. sosim la refugiul Pietricica. Alti-
gem n scurt timp ntr-o poian` Ie[irea pe creasta nordic` se metrul ne zice 1640 m. Pn` aici,
imens` (o or` de la grot`). poate face pe dou` variante. Ale- merit` s` te mai aba]i din potec`,
n stnga noastr` se nal]` m`- gem s` ajungem n {aua dintre ai ce ntrez`ri.
rea]` creasta principal` a masivu- }imbale, pe un grohoti[ destul de Refugiul este pe duc`; trebuie
lui, n dreapta este Piatra Mic`. Se instabil. De la intrarea pe V. Po- izopren [i sac. Nu are sob`. n
observ` drumul marcat spre ca- durilor pn` pe creast` facem 2 apropiere exist` surs` de ap`, greu
bana Curm`tura (prin Pr`p`stii) ore. de g`sit cnd este z`pad`. De la
[i urmele unei stne (stnga). n Din {aua Grind coborm pe refugiu, spre sud-vest, n trei
spate, sub noi, Pr`p`stiile. Dea- drumul lui Deubel pn` la inter- minute, pe la cota 1696 m (Nae
supra noastr` [i n dreapta cum sec]ia cu Brul de Mijloc. Traver- Popescu), ajungem pe buza unui
suim este poteca marcat` ce vine s`m brul pn` la Grota La Ulcior. amfiteatru calcaros, unde o in-
de la cabana Gura Rului prin Po- Urmeaz` coborrea pe Traseul trare de pe[ter` te ndeamn` s`
iana Z`noaga. Tot n dreapta ve- Anghelide; nu este recomandabil` cobori n rapel.
dem ie[ind din p`dure [i drumul dac` avem rucsaci mari. Intr`m n De la refugiu mai departe, dup`
de c`ru]`. Canion. Dup` cteva minute de un scurt parcurs prin p`dure ie[im
Prindem s` urc`m prin poian`, coborre apare Santinela. Urmea- n poieni carstice superbe; de pe
trecem de un izvor [i curnd z` cteva travers`ri pu]in mai latura lor vestic`, Masivul Iezer se
ajungem la o stn`. Prin spatele expuse, apoi ajungem la Poart`. las` privit n am`nunt. La 1 ore
ei, pe o potec` larg`, intr`m n De aici se coboar` pe un grohoti[ de la pornire g`sim borna M40

7
MOL (1770 m), ntr-o [eu]`, de se afl` gura Avenului din Grind.) A 67-aa pe[ter` la peste 2000 m
unde pare c` drumul va urma (L`s`m rucsacii lng` stncile altitudine. n iulie 2003, Clubul
chiar pe creast`. Poteca se duce de pe piciorul cu marcaj (1600 m) Emil Racovi]` Bucure[ti a ad`-
ns` spre dreapta. [i mergem s` explor`m partea su- ugat o nou` cavitate pe lista celor
Dup` 30 minute din [eu]` so- perioar` a V`ii lui Stinghie. Pe la aflate la cele mai ridicate altitu-
sim n {aua la Arsuri, cu stlp in- 1790 m, n versantul stng geo- dini (vezi toate pe[terile la
dicator. C`tre nord, pe creast`, grafic, d`m de o intrare pe care o https://sites.google.com/site/rom
apar o band` galben`, veche, reperasem tocmai din locul unde anianatura54/home/speologie/ro
punct ro[u [i triunghi albastru. au r`mas bagajele. Are 4 m l`]ime mania-pesteri-aflate-la-peste-
Sunt date ca reper: cabana Cur- [i tot at]ia n n`l]ime; galeria, 2000-metri-altitudine), chiar pe
m`tura, 9-10 ore; cabana Plaiul spa]ioas`, orientat` spre nord, creasta sudic` a Pietrei Craiului,
Foii, 4-5 ore; Poiana Funduri 1- adun` 10 metri, urcnd doi fa]` de la sud de Vf. Pietrei. Reamintim
1 ore. Spre Poiana Funduri plea- intrare. Pu]in mai jos de pe[tera (vezi [i Mun]ii Carpa]i, nr. 8,
c` triunghi albastru [i punct ro[u. asta, aflat` n locul unde valea cu 1998) c` dintre cele 66 de pe[teri
Alegem s` coborm spre Poiana mult grohoti[ are o bifurca]ie, n anterior cunoscute, 64 au fost
Funduri. Cnd poteca ajunge la malul drept se afl` alte dou` des- descoperite [i explorate de clubul
1680 m altitudine, suntem na- chideri, la care Andrei Samoil se bucure[tean, ntre 1976-1993,
inte de a traversa primul fir de ca]`r`, dar nu g`se[te continu- fiind situate n Mun]ii F`g`ra[u-
vale cu mult grohoti[. Pe acesta, are.) lui, Bucegi, Parng.
cu 70 m denivelare mai sus, n Revenim la rucsaci [i conti- Acest nou gol subteran a fost
malul s`u stng, se vede ditamai nu`m pe marcaj. Din poiana unde identificat, acum mai mul]i ani,
ogiva, nesemnalat` de cercet`rile este stna de sub refugiul Grind, de domnul Ioan Dobrescu din
speologice din masiv, nalt` de 8 triunghiul ro[u [i apoi crucea Cmpulung Muscel, pre[edintele
metri. Este partea de jos a unui galben` ne nso]esc pe drumul Clubului de speologie Piatra Cra-
aven dolin`, adnc de 6-10 m, gu- forestier spre cabana Brusturet, iului, mare iubitor de munte, des-
ra superioar` fiind n pant`. Con- drum de obicei necirculabil auto coperitor a sute de pe[teri n zona
tinu`m apoi s` coborm spre pi- vara. Podul Dmbovi]ei (vezi
ciorul de munte pe care doi stlpi https://sites.google.com/site/rom
de marcaj ne duc spre locul unde Podul Dmbovi]ei - stna Pie- anianatura61/home/ioan-
traseul intr` n p`dure. tricica. Timp de mers: 4-4 ore. d o b r e s c u - ex p l o r a t o r u l - d i n -
(n stnga acestui picior este V. Urcarea pe cump`na hidrografic` campulung-1923-2011).
lui Stinghie n al c`rui versant nu poate aduce satisfac]ii dect Pe[tera este situat`
stng se afl` Avenul din Grind dac` vizibilitatea este foarte bun`. chiar n dreptul Marelui
(Funduri), n care am ajuns, n Marcaje nu exist`. Spre est [i vest, Grohoti[, gura (3 x 1,5
octombrie 1977, pn` la -122 m, perspective deosebit de l`muri- metri) aflndu-se la 2,5
ntr-o echip` compus` din speo- toare asupra Mun]ilor Iezer [i Cu- metri sub poteca marca-
logi de la Cluburile Emil Raco- loarului Ruc`r - Bran. t`, la 2030 m altitudine,
vi]` Bucure[ti [i Piatra Craiului adic` pe locul 62 n ie-
Cmpulung Muscel. De pe pi- Perimetrul delimitat la vest de rarhia cavit`]ilor desco-
ciorul pe care coborm, cu cteva Valea Dmbovicioarei, Valea Brus- perite la poalele cerului
stnci proeminente undeva spre turet, Valea Seac` a Pietrelor, la romn. Are 20 metri dezvoltare [i
jum`tatea lui, imediat mai jos de nord de Valea Vl`du[ca, la est de -4,2 metri denivelare. Echipa:
acestea ne atrag aten]ia pantele localit`]ile M`gura, Pe[tera, {ir- Ioan Dobrescu, Ic` Giurgiu, An-
abrupte sau chiar surplombate de nea, Ciocanu, Dmbovicioara este drei Samoil, Alexandru Cristal,
conglomerat din versantul stng deosebit de pitoresc [i multiva- Cristina Laz`r. Noua cavitate este
al v`ii dinspre nord de el (numit` lent ca peisaj [i denivel`ri, fie c` format` de-a lungul unei diaclaze
nu Stinghie ci Funduri sud pe har- sunt sau nu marcaje. [i func]ioneaz` ca ponor la ploi
ta lui Nae Popescu), unde este o sau la topirea z`pezii.
intrare spa]ioas` de pe[ter`, la V`ile de pe versantul estic al
care noi [tim c` nc` nu s-a ajuns. masivului sunt n general acce- Avenul cu tavan neexplorat.
n p`dure, deasupra acelei intr`ri sibile f`r` probleme, chiar dac` nu Situat la 1670 metri altitudine, pe
de pe[ter`, la 1645 m altitudine, beneficiaz` de marcaj. versantul estic al masivului, cot`

8
n jurul c`reia se afl` [i deschide- poiana numit` n bibliografie nord de V. C`p`]nelor. Pe curb`
rile altor goluri verticale de pe (Ionel Coman, Am ndr`git mun- de nivel, ocolim larga obr[ie,
aceast` parte a muntelui. ]ii), [i de c`tre unii ciobani [i as- prin locuri nierbate, suim pe
A fost reperat n 1999, de An- t`zi, Podul Vi]eilor. Acolo este un culmea din malul ei stng geo-
drei Samoil, din Bucure[ti. Explo- bordei vechi, p`r`sit, f`r` aco- grafic [i ajungem astfel n ver-
rare [i cartare pe 21 septembrie peri[; de la el ne orient`m la 45 santul drept geografic al V. Cheii
2003, cu echipa Andrei Samoil, grade spre dreapta [i poteca ce de sub Grind, versant destul de
Cristina Laz`r, Ic` Giurgiu (vezi intr` spre V. C`p`]nelor, pe la abrupt. Sub noi se vede, c`tre
https://sites.google.com/site/rom col]ul unei perdele de p`dure, ne aval, o pnz` serioas` de grohoti[,
anianatura61/home/carpatii- duce n cteva minute la 1590 m pe firul V. Cheii. Pentru a ajunge
meridionali/piatra-craiului/aven- altitudine, pe lng` deschiderea acolo, mergem nti c`tre vest,
langa-cabana-curmatura-muntii- larg`, nc` mprejmuit` cu gard spre baza peretelui de calcar, pe
piatra-craiului). Adncimea este de lemne, a unui aven adnc de o potec` f`cut` de ciobani, pote-
de 18 metri, iar dezvoltarea (lun- 12 metri, cu fund plin de z`pad`. c` ce va traversa la un moment
gimea total`) de 31 metri. Intra- Este important s` g`sim nti dat unul din firele de obr[ie ale
rea (1 x 0,8 m) se afl` chiar pe aceast` intrare pentru a ncerca V`ii Cheia, orientndu-se mai
dreapta potecii marcat` cu band` s` n]elegem localiz`rile altor departe c`tre amontele v`ilor ce
albastr`, ce urc` de la cabana Cur- guri de avene semnalate nu de- trec prin preajma refugiului
m`tura n {aua Padinei nchise. O parte de aici. Grind. Din locul n care am inter-
strmtoare la cota De la Avenul cu z`pad` cobo- ceptat firul de obr[ie al Cheii o
-3 ngreuneaz` ie- rm, c`tre nord, n V. C`p`]- lu`m spre aval, cobornd pe gro-
[irea. Forma]iuni nelor. Pe talvegul ei descoperim hoti[, sau, mai rar, pe lng` el.
diverse. o c`rare destul de bine b`tut` n Dup` aproximativ 30 minute va-
multe locuri, c`rare ce ne duce lea va intra printre versan]i mai
spre amontele v`ii (din aceast` apropia]i unul de altul, mai
Pe[tera Dobre[tilor. Plec`m de c`rare se desprind, c`tre nord, abrup]i [i mp`duri]i. Continu`m
la cabana Brusturet (1000 m alti- urcnd versantul stng geografic tot pe talveg, pe grohoti[ul aco-
tudine), pe marcajul band` gal- al v`ii, mai multe poteci). Dup` perit acum cu vegeta]ie. Spre
ben`, spre satul Ciocanu. Dup` ce vreo 150 m diferen]` de nivel ur- partea inferioar` a v`ii trecem
dep`[im construc]iile particulare ca]i pe firul v`ii, pe potecu]a ce printr-o cheie de conglomerat
de la marginea p`durii, semnele [erpuie[te n unele locuri pe gro- [lefuit, de unde [i numele locu-
turistice se dirijeaz` pe versantul hoti[, ajungem la o pant` ncli- rilor. Apoi ie[im n poieni largi,
drept geografic al unei v`i cu tal- nat` de conglomerat. De aici, domoale, ce ne scot chiar imediat
veg sec. Trebuie s` trecem n spre stnga cum suim, destul de amonte de locul tradi]ional al
versantul stng al v`ii [i s` ajun- abrupt, dar nu incomod, ne pu- stnei din Grind, adic` imediat la
gem, urcnd n amontele ei, la tem abate printre r`[inoase, tre- sud de piciorul de munte pe care
1190 m altitudine, acolo unde se cnd prin mici poieni nierbate, suie marcajul c`tre refugiul
deschide intrarea nalt` [i destul c`utnd s` nu ne dep`rt`m prea Grind.
de larg` a unei galerii descoperit` mult fa]` de direc]ia v`ii pe care
de Ioan Dobrescu, din Cmpu- am venit. Vom ajunge n curnd Ca s` nv`]a]i ce trebuie des-
lung Muscel. Pe[tera are peste la calcare, dep`[ind ultimii ar- pre Piatra Craiului, v` recoman-
150 m dezvoltare. bori; drumul spre creast` este d`m: Emilian Cristea - Piatra
deschis, acum f`r` probleme de Craiului - Editura Sport Turism,
Bucure[ti, 1984; Dan Oprescu -
Avenul cu z`pad`. Pornim s` orientare, panta nu ne sup`r`. Piatra Craiului - hart`, Bucure[ti,
urc`m din spatele cabanei p`r`- Dac` nainte de panta ncli- 2003; capitolul Piatra Craiului de
site ([i p`r`ginite) din Poiana nat` de conglomerat pe care am pe site-urile Romnia natura
Lespezi (1350 m), de pe traseul amintit-o n paragraful anterior o (https://sites.google.com/site/ro
La Table - {aua Funduri, direct lu`m la dreapta cum urc`m, pe manianatura1/home/relief-
spre creast`, pe interfluviul ce prispe cu iarb`, urmeaz` o perie romania-muntii-carpati/carpatii-
are imediat la nord Valea C`p`- de arbori [i dincolo de ei suntem meridionali-harti-marcaje-
]nelor. La 1570 metri ajungem pe culmea ce ne separ` de bazi- pesteri/piatra-craiului).
la limita superioar` a p`durii, n nul altei v`i, aflat` imediat la
Iat` [i ce s-a publicat n nume-
9
rele 1-37 ale revistei Mun]ii Car- dorite (MC 9, pagina 57); Fulge- Ruc`r - Bran (MC 24, pagina 23);
pa]i. re [i tunete (MC 11, pagina 92); Pe[tera de la Pe[tera (MC 29,
Turism: De la Plaiul Foii pe Culorile bucuriei (MC 12, pagina pagina 16); Piatra Craiului (MC
Muntele }aga (MC 1, pagina 58); Explor`ri (MC 15, pagina 30, pagina 42); Piatra Craiului
33); Istoria pasiunii pentru mun- 64); O s`pt`mn` de vis (MC 19, (MC 31, pagina 23); Piatra Cra-
te (MC 1, pagina 34); Padina pagina 7); Iarna, pe creast` (MC iului (MC 36, pagina 20); Piatra
Hotarului (MC 1, pagina 36); 19, pagina 19); Culmea M`gura Craiului (MC 37, pagina 41).
Circuit inedit pentru weekend (MC 19, pagina 30); Topoclima-
(MC 1, pagina 38); Trasee turis- te (MC 19, pagina 32); La Lan- Speologie: Padina Hotarului
tice (MC 1, pagina 41); Harta ]uri (MC 19, pagina 90); Piatra (MC 1, pagina 36); Pe[tera din
masivului (MC 1, pagina 42-44); Craiului (MC 25, pagina 31); Vf. Col]ul Chiliilor (MC 17, pagina
Cabane [i refugii (MC 1, pagina dintre }imbale (MC 26, pagina 47); Carst la Podul Dmbovi]ei
(MC 19, pagina 23); Pe[tera
45); Padina lui C`line] (MC 1, 68); Capre negre (MC 32, pagina Dmbovicioara (MC 19, pagina
pagina 46); Brul Ciornga (MC 68). 28); Pe[tera din Vlcelul cu fe-
1, pagina 47); Erat` (MC 2, reastr` (MC 26, pagina 39); Ave-
pagina 59); M`gurile Branului Marcaje: Not` (MC 7, pagina nul din Vl`du[ca (MC 35, pagina
(MC 2, pagina 60); Octombrie, 60); Piatra Craiului (MC 10, pa- 40); Avenul de sub Col]ii Grin-
pe creasta nordic` (MC 4, pagina gina 61); M`gurile Branului (MC dului (MC 36, pagina 21); Piatra
91); Propuneri pentru zile nso- 11, pagina 44); Mun]ii Piatra Craiului (MC 37, pagina 41).
rite (MC 4, pagina 94); De la Craiului (MC 11, pagina 44); Ie-
Voina la Plaiul Foii (MC 6, pagina zer - P`pu[a (MC 12, pagina 68); Alpinism: {pirla - reg`sirea pa-
radisului alpin (MC 1, pagina
52); Gndind la Piatra Craiului Preciz`ri privind marcajele (MC
50); Umerii Pietrei Craiului (MC
(MC 6, pagina 70); Revenind 19, pagina 98); Piatra Craiului 19, pagina 20).
(MC 7, pagina 61); Poteci mult (MC 20, pagina 64); Culoarul

Vf. Turnu
Vf. La Om 1923 m Pr`p`stiile
2238 m Piatra Mic`
Z`rne[tilor
1816 m

Creasta
sudic`

Piatra Craiului, v`zut` dinspre sud-eest.


Foto: Ic` Giurgiu.
10
La Om
Creasta sudic` 2238 m

Creasta nordic`

Vedere din Poiana stnii Pietricica (1450 m).


Foto: Ic` Giurgiu.

La Om
refugiul
2238 m
Grind 2

ob\r[ia V`ii Cheia


de sub Grind

refugiul
Grind

Din poiana unde este stna Grind se urc` la refugiul Grind


[i de acolo spre cea mai mare altitudine din masiv.
Foto: Ic` Giurgiu.

11