Sunteți pe pagina 1din 2

Proces verbal

incheiat astazi, . la sediul societatii ................................................cu ocazia


negocierii punerii in aplicare a prevederilor Ordonanei de urgenta nr. 79/2017, privind
mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat.

1. Partile:

La sedinta participa:

I. din partea angajatorului:


-reprezentantul legal, in baza actului
constitutiv al societatii;

II. din partea salariatilor:


reprezentantul salariatilor: .. , in baza
imputernicirii acordate de acestia conform tabel anexat.

2. Desfasurarea sedintei

Se declara deschisa sedinta de negociere.

Obiective: aplicarea dispozitiilor O.U.G. nr.82/2017 privind negocierea noilor contracte sau acte
adiionale, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgen nr. 79/2017 privind
mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat.

Initiativa negocierii colective apartine angajatorului care a convocat partile in acest sens.

Partile indreptatite sa participe la negocierea contractului colectiv de munca au confirmat in scris


participarea la negociere si sunt prezente la negociere.

Ordinea de zi: Negocierea contractul colectiv de munca la nivel de unitate si/sau actelor aditionale
la contractele individuale de munca.

La negocierea si intocmirea contractului colectiv de munca la nivel de unitate se au in vedere


prevederile Codului muncii si dispozitiile Legii nr.62/2011 privind dialogul social.

In urma negocierilor, partile au cazut, de comun acord, asupra urmatoarelor aspecte:

A. Partile au stabilit ca angajatorul, in scopul compensarii diferentei negative a salariilor nete


ca efect al transferarii contributiilor de la angajator la salariati, va include in Regulamentul
Intern ca acorda salariatilor incepand cu 01.01.2018 un spor in procent de pana la ____%
din salariul brut care va fi valabil pe toata perioada in care se va mentine legislatia fiscala in
forma anuntata acum ca fiind valabila incepand cu 01.01.2018. Procentul se va aplica diferit,
in functie de situatia specifica a fiecarui angajat, avand ca efect mentinerea salariului net in
2018 identic cu cel realizat in 2017.

In vederea ducerii la indeplinire se vor intocmi acte aditionale la contractul individual de


munca.
B. Acest spor va fi acordat conditionat de faptul ca suma totala care reprezinta cheltuiala
angajatorului cu fondul de salarii din prezent sa nu creasca ca efect al unor viitoare modificari
legislative.

C. Regulamentul intern va fi modificat in mod corespunzator de catre angajator, urmand a fi afisat


la sediul societatii si adus la cunostinta salariatilor prin intermediul reprezentantului acestora.

Epuizandu-se ordinea de zi, sedinta de negociere se declara inchisa.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal, in doua exemplare, din care un exemplar
pentru salariati, iar un exemplar pentru angajator.

Societatea ..........................................

Reprezentant unitate, Reprezentant salariati,

(Nume si prenume /semnatura) (Nume si prenume /semnatura)