Sunteți pe pagina 1din 290

Cuprins

apasa
Arhimandritul Sofronie

NAŞTEREA ÎNTRU ÎMPĂRĂŢIA


CEA NECLĂTITĂ

Traducere din limba rusă de


Ierom. Rafail (Noica)

Tipărită cu binecuvântarea înalt Preasfinţitului


ANDREI
Arhiepiscop al Alba Iuliei

Editura Reîntregirea
Alba Iulia, 2003
© 2003 World copyright of Arhimandrite Sophrony’s text
«PojKfleHne b tţapcTBO HenoKOJieSHMoe», Moscow,
Russia (2000)
[ISBN 1 874679 15 0],
STAVROPEGIC MONASTERY OF ST. JOHN THE
BAPTIST, ESSEX, G.B.
No translations to be made from the original or transla­
tions of the original without written permission from the
Monastery.

© 2003 pentru ediţia de faţă


Editura Reîntregirea, Alba Iulia, România.

Traducere de Ieromonahul Rafail Noica

© 2003 pentru prezenta traducere


STAVROPEGIC MONASTERY OF ST. JOHN THE
BAPTIST, TOLLESHUNT KNIGHTS, by MALDON
ESSEX, CM9 8EZG.B.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Arhimandritul Sofronie
Naşterea întru împărăţia cea Neclătită/Arhimandritul
Sofronie;
trad. Ierom. Rafail Noica - Alba Iulia; Editura
Reîntregirea, 2003.
p . ; cm.
ISBN
I. Noica, Ierom. Rafail (trad.)
...«încă o dată clăti-voiu nu numai p ă ­
mântul, ci şi cerul»... casă rămâie cele ce
nu se clătesc. Drept aceea, împărăţie
Neclătită priimind, să avem har, prin
carele să slujim lui Dumnezeu întru bună-
plăcere...

(Evr. 12:26-28)
Din partea alcătuitorului

Şi aceasta este viaţa cea vecinică: Să cunoască


pre Tine Cel Unul adevărat Dumnezeu (Io. 17:3). Cu­
noaşterea lui Dumnezeu, pentru care S’a rugat Hristos
în noaptea Ghethsimaniului, nu este „informaţie,” ci
împărtăşire vie cu Dumnezeu. Setea pentru anume o
astfel de cunoaştere de Dumnezeu a marcat întreaga
călătorie a vieţii Schiarhimandritului Soffonie ( f i 993).
Pentru acei mulţi care deja au făcut cunoştinţă cu
moştenirea lui duhovnicească, orice înainte-cuvântare
ar părea de prisos. înseşi cărţile lui grăitor mărturisesc
pentru bogăţia experienţei lui duhovniceşti. Părintele
Soffonie este contemporanul nostru. Cuvântul lui
despre Dumnezeu adesea apare ca răspuns căutărilor
duhovniceşti ale epocii noastre. Calea vieţii Părintelui
Soffonie cuprinde aproape întregul veac. Oricare ar fi
fost întorsăturile evenimentelor istoriei veacului nostru,
cuvântul Părintelui Soffonie a fost şi rămâne mărturie
credincioasă faptului că Iisus Hristos ieri şi astăzi
Acelaşi, şi în veci (Evr. 13:8).
Părintele Soffonie (în lume Serghei Saharov) s’a
născut în anul 1896 în Moscova, într’o familie drept-
slăvitoare. Din copilărie s’a învăţat a se ruga îndelung,
deoarece dădaca în grija căreia a fost încredinţată
creşterea micului Serioja adeseori îl lua cu ea la
8 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

biserică. Din anii fragezi a început să se descopere în


Serghei talentul de pictor, şi el a hotărât să se dedice
artei. însă gândul veciniciei niciodată nu l-a părăsit,
gândul cum ar putea omul să depăşească hotarul acestei
vieţi vremelnice, căci, în cuvintele lui, „duhul omului
nu primeşte ideea morţii.”1 El îşi aminteşte: „Toată
viaţa mea s’a redus la căutarea ieşirii din cadrele strâm­
te ale vremii şi spaţiului,”2 de cunoaşterea a ceea ce
este Vecinie şi Absolut. Părintele Sofronie a simţit că o
cunoaştere abstractă, intelectuală, proprie ştiinţei, este
cât se poate de limitată. Pentru el, ca pictor, ca om al
artei, era limpede că, de departe, nu totul în fiinţarea
omului, şi deci cu atât mai mult în Fiinţarea Dumne­
zeiască, se supune metodei ştiinţifice a cunoaşterii.
Acest avânt lăuntric către ajungerea la Dumnezeu a
însoţit pe Părintele Sofronie şi în anii când era în Apus,
unde a emigrat în anul 1922.
înflorirea carierei lui ca pictor şi succesul în toate
saloanele de artă pariziene a coincis cu întorsătura
lăuntrică a vieţii lui. în anii aceia el a conştientizat
întregul adânc al poruncii lui Hristos - de „a iubi pre
Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul, din toată
vârtutea.” Părintele Sofronie descrie astfel întorsătura
lui duhovnicească: „Dintr’o dată mi s’a făcut limpede
că a cunoaşte înseamnă împărtăşire în fiinţă... şi mai

1 Din corespondenţa sa cu familia, în limba rusă: ApxHM. CotţipoHHH,


TIucbMa e Poccuio, Moscova, 1997, p. 19.
2 Ibid., p. 22.
Din partea alcătuitorului 9

ales în dragoste.”1 Atunci rugăciunea către Hristos a


cucerit întreaga sa făptură cu o nouă putere.
Părăsind arta, Părintele Soffonie a intrat la Institu­
tul de Teologie Sfântul Serghie din Paris, pentru a înţe­
lege mai adânc Ortodoxia. Dar, în ciuda faptului că a
întâlnit acolo pe cei mai vestiţi reprezentanţi ai teolo­
giei ruse a vremii aceleia, cele ce se predau în Institut
nu răspundeau nevoilor lăuntrice ale duhului lui. A m
cunoscut nume, date..., greutăţile Bisericii de-a lungul
istoriei,” îşi aminteşte Părintele Soffonie, „dar eu do­
ream să aud numai despre cum să dobândesc vecinici-
a.”2 Atunci a simţit că singura ieşire este intrarea în
mănăstire, unde zi şi noapte gândul omului este către
vecinicie. Astfel, în anul 1925, s’a dus la Muntele
Athos şi a intrat în obştea mănăstirii ruseşti Sfântul
Panteleimon.
După câţiva ani, în 1930 primăvara, pentru prima
oară s’a întâlnit cu Stareţul Siluan. în ciuda faptului că
Stareţul Siluan era aproape analfabet, el, ca nimenea
din teologii Parisului, a ştiut să răspundă la întrebările
cele mai importante ale vieţii Părintelui Soffonie.
Stareţul Siluan i-a dezvăluit multe din viaţa lui în
Dumnezeu şi i-a înmânat însemnările privitoare la
luptele sale duhovniceşti. Ivirea lui Hristos celui Viu
Stareţului Siluan a fost un eveniment cu adevărat
istoric, determinant pentru întreaga noastră epocă. în

1 Ibid., p. 23.
2 Ibid., p. 25.
10 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

cuvintele Părintelui Sofronie, acesta a fost „începutul


biruinţei, deschiderea către dragostea universală.”1
La câţiva ani după trecerea la cele vecinice a
Stareţului Siluan (fl938) Părintele Sofronie a fost
nevoit să se întoarcă în Franţa: agravându-se starea lui
de boală, nu mai putea să ducă viaţa aspră a nevoito­
rului athonit. în Franţa el a publicat scrierile Stareţului
Siluan. Acestora, Părintele Sofronie a adăugit o lungă
introducere, unde a expus principiile de temei ale
tradiţiei ascetice athonite. Astfel a ieşit la lumină prima
lui carte, Stareţul Siluan (1952), care cu timpul a
câştigat o apreciere generală în lumea pravoslavnică. în
1959 Părintele Sofronie a întemeiat în Marea Britanie
mănăstirea ortodoxă Sfântul loan înaintemergătorul.
Părintele Sofronie a jertfit ultimii ani ai vieţii sale
îngrijind şi îndrumând duhovniceşte această obşte. Pe
lângă Stareţul Siluan,2 Părintele Sofronie este şi autorul
altor cărţi: His life is mine (1977),3 Budemb Eoza kok
Oh ecmb (1985)4 şi O Monumee (1991)5. în ele sânt
atinse probleme ce depăşesc de departe cadrele obişnu­
ite ale sfatuirilor ascetice, punând cititorul înaintea

1 Ibid., p. 28.
2 Cf. trad. în limba română: Viaţa şi învăţătura Stareţului Siluan
Athonituly Ed. Deisis, Sibiu, 1999, şi Cuviosul Siluan Athonitul, Ed.
Deisis, 2000. (n. tr.)
3 Apărută în limba română sub titlul Rugăciunea - experienţa vieţii
veşnice, Ed. Deisis, Sibiu, 1998. (n. tr.)
4 Apărută în limba română sub titlul Mistica vederii lui Dumnezeu ,
Ed. Adonai, Bucureşti, 1995. (n. tr.)
5 Cf. trad. rom. Despre rugăciune, Schitul Lacu, Sf. Munte Athos,
2001.
Din partea alcătuitorului 11

celei mai importante probleme a existenţei omeneşti:


relaţia între om şi Dumnezeu.
Lucrarea de faţă cuprinde materiale şi articole din
arhivele Părintelui Sofronie, scrise în diferite perioade
ale vieţii sale. Unele dintre ele apar pentru prima oară.
Această ediţie postumă este un fel de expunere pe scurt
a teologiei care se află la temeiul vieţii de nevoinţă a
părintelui. O astfel de viziune, în ciuda aparentei com­
plexităţi, a determinat relaţia lui cu Dumnezeu şi cu tot
omul, şi a umplut de un adânc sens teologic cuprinsul
rugăciunilor lui. într’o scrisoare către sora lui, vorbind
despre articolul „Unirea Bisericii după chipul Sfintei
Treimi,” ce apare în cartea de faţă, Părintele Sofronie
recunoaşte: „ea este puţin prea ‘tehnică’; deşi pentru
mine, precum şi pentru tine, dogma nu este o doctrină
abstractă, ci viaţa însăşi.”1 Moştenirea dogmatică a
Bisericii nu era pentru el doar o „introducere” secunda­
ră către poruncile morale, ci însăşi expresia lor nemij­
locită. Părintele Sofronie nu o dată, în scrierile sale,
repetă că toată existenţa noastră - şi vremelnică, şi
vecinică - atârnă de felul cum înţelegem noi pe
Dumnezeu. Căci făcând omul, Dumnezeu l-a gândit a fi
chipul şi asemănarea Sa (Fac. 1:24). Drept aceea, orice
schimbare în înţelegerea noastră despre Dumnezeu
„aduce neapărat cu sine o schimbare corespunzătoare
în simţirile, gândurile, facerile şi reacţiile noastre la tot
ce ne înconjoară.”2

1UfucbMa e Poccuto, op. cit., p. 53.


2 Vezi în continuare capitolul „Unirea Bisericii după chipul Sfintei
Treimi: Descoperire şi conştiinţă dogmatică,” §1, p.76.
12 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Mărturia pentru Dumnezeu, precum o arată istoria


omenirii, nu arareori a provocat nedumerire, îndoială şi
chiar împotrivire. Este destul să amintim cum au fost
prigoniţi Cuv. Maxim Mărturisitorul, Cuv. Simeon No­
ul Teolog, şi contemporanul nostru, Siluan Athonitul.
Dar nici o încercare nu a putut stinge în ei flacăra
Dumnezeieştii iubiri care îmbrăţişează „pre toţi şi pre
toate.” Această iubire doreşte „ca toţi să se mântuiască”
(1 Tim. 2:4) şi pe toţi să-i întărească în înalta noastră
„chemare” (Ef. 4:1). Fiecare om, potrivit poruncii lui
Hristos, este chemat la desăvârşirea asemănării cu
Dumnezeu: Fiţi dar voi desăvârşiţi, precum şi Tatăl
vostru Cel din ceruri desăvârşit este (Mt. 5:48). în
cuvintele Părintelui Soffonie: „De înţelegerea înălţată
sau înjosită a omului atârnă credinţa sau necredinţa
lui,” căci „cred în Hristos cei care cred în propria
îndumnezeire.”1 El însuşi explică această atâmare:
„Când se micşorează adevăratele dimensiuni ale Dum­
nezeieştii Descoperiri pentru fiinţa omului, atunci se
exclude orice putinţă pentru om de a ajunge la măsura
adevăratei pocăinţe.”2 Astfel, într’o scrisoare către sora
sa, el scrie: „Susţin că a micşora gândul cel mai nainte
de veci al Făcătorului pentru om este nu numai o
greşală, dar cu adevărat un mare păcat. Din pricina
faptului că oamenii nu văd nici în sine, nici în fratele
lor adevărata şi vecinica vrednicie, ei sânt ca fiarele de
sălbateci unii cu alţii şi atât de uşor se omoară unul pe

1 B udemb Eoza kok Oh ecmb, Essex, 1985, p. 70.


2 Vezi în continuare capitolul „Unirea Bisericii după chipul Sfintei
Treimi: îndumnezeirea.”, p.107.
Din partea alcătuitorului 13

altul.”1 Iar această vrednicie este cu adevărat dumneze­


iască, şi avem nevoie de multă îndrăznire, ca să putem
crede în îndumnezeirea noastră până la deplina asemă­
nare cu Dumnezeu. Această îndrăznire ne este vestită
în bunavestire evanghelică, şi de către părinţii Bisericii
Dreptslăvitoare. însuşi Părintele Sofronie scrie despre
aceasta după cum urmează: „Se poate ca textele citate
din Sfânta Scriptură şi din Sfinţii Părinţi, şi care vor­
besc de egalitatea şi deplina asemănare a omului cu
Dumnezeu, să smintească pe mulţi creştini. Dar, drept
vorbind, smintirea nu face decât să poarte mărturie că
înţelegerea lor psihologică a smereniei nu le-a îngăduit
să ajungă la adevăratul înţeles al Dumnezeieştii Desco­
periri.”2
Părintele Sofronie conştientiza că monahul care
vorbeşte despre ultimele culmi ale desăvârşirii creştine
neapărat trebuie să se verifice prin judecata altora cu
mai multă experienţă, mai în vârstă, cunoscuţi ca
autentici. El scrie că: „Numai după aflarea confirmării
autoritare a experienţei noastre individuale vom putea
să ne încredem în sine, dar încă şi atunci nu peste
măsură.”3 Astfel, în persoana nevoitorilor athoniţi con­
temporani, precum şi în părinţii Bisericii din vechime,
autorul cărţii află mărturii ce confirmă experienţa lui
trăită. Drept aceea, cartea cuprinde nu puţine citate din
scrierile Sfinţilor Părinţi.

1 IlucbMa e Poccuto, op. cit., p. 50.


2 Vezi în continuare capitolul „Unirea Bisericii după chipul Sfintei
Treimi: îndumnezeirea.”. p.107.
3 Budemb Boza xax Oh ecmb, op. cit., p. 103.
14 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Cartea de faţă se împarte în patru teme, ale căror


titluri au fost date de către alcătuitorul ei, la fel ca şi
titlurile articolelor ce nu au mai fost publicate.1 în
prima parte, Părintele Soffonie vorbeşte despre căile
cunoaşterii lui Dumnezeu, întâiul nostru Chip. Tema
părţii a doua este ideea Făcătorului pentru om, cea mai
nainte de veci. Aici se dezvoltă ideea că omul este che­
mat să moştenească toată plinătatea vieţii în Dumne­
zeu. Partea a treia a cărţii reprezintă un anume fel de
călăuzire practică pentru a dobândi acest preaînalt ţel.
într’una din cuvântările ascetice, Părintele Sofronie
spunea: „Bine este să cunoaştem ţelul final al vieţii
noastre, dar trebuie început cu cele mici, care vor
deveni mai pe urmă un mare temei pentru biserica
Duhului Sfânt.” Anume acestor „mici” dar importante
lucruri sânt închinate articolele părţii a treia, unde sânt
explicate amănunţit principiile de temei ale mona­
hismului. Părintele Soffonie, în cuvântările lui, nu o
dată a citat pe duhovnicul lui athonit care prevenea pe
monahii începători: „Cine începe să filosofeze despre
dragostea universală şi îşi începe astfel viaţa monastică,
acela va termina ca o tobă goală. Iar cel care începe cu
ascultare şi pocăinţă, acela termină cu rugăciune pentru
întreaga lume, în chip firesc.” Credincios predaniei
ortodoxe, Părintele Soffonie arată că „a-şi vedea pro­

1 Articolele „Unirea Bisericii” (1950), „Temeiurile nevoinţei ortodo­


xe” (1952), „Pentru neapărata trebuinţă a celor trei lepădări” (1962)
şi „Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului” (1954) au fost publi­
cate încă în timpul vieţii autorului.
Din partea alcătuitorului 15

priul păcat constituie începutul contemplării,”1 şi că


anume „prin cea dureroasă pocăinţă, se pogoară harul
Sfântului Duh peste om, ducându-1 în sfera Vieţii
dumnezeieşti.”2 începând cu micile nevoinţe ale vieţii
monastice, creştinul este dus până la contemplarea lui
Dumnezeu, Care Se arată în Lumina Nefăcută, contem­
plare căreia s’au învrednicit apostolii pe muntele
Thavorului, iar apoi mulţime de sfinţi. Anume acestor
înălţimi ale Dumnezeieştii Vederi este închinată partea
a patra şi ultima a cărţii. Puterea duhovnicească a
fiecărui cuvânt ce vorbeşte despre astfel de înălţimi ale
vieţii în Dumnezeu se pierde dacă îndărătul lor nu se
află experienţa personală a autorului. Publicând aduna­
rea de faţă a articolelor Părintelui Soffonie lăsăm citito­
rului singur să judece de va pune cartea în categoria
literaturii academice sau va desluşi în ea mărturia vie a
unui om care „cu toată fiinţa sa trăieşte realităţile lumii
Dumnezeieşti şi le contemplă ca pe nişte lucruri vădi­
te.”3

Obştea Mănăstirii
Sfântul loan Botezătorul -
Essex, Anglia

1 Vezi în continuare capitolul,.Pentru Dumnezeiasca Vedere.”, p.263.


2 Ibid., p.263.
3 Ibid., p.264.
O, Cel Unu cu adevărat Fiind,
Cel Bun Făcătoriul şi Atotfiitoriul,
Ce prin a Ta voire întru această lume
Chemat-ai dintru întuneric tot ce este,
Ia aminte rugăciunile, întru a Ta iubire,
De sete arzânde, dintru a Ta zidire,
întru adevărpre Tine a cunoaşte, pre Tine a iubi,
Prin Tine a via, cu Tine a fi.
Pleacă-Te smerit chemării noastre:
Ţie slujim - Celui Sfânt Dumnezeu;
întru strălucire de lumină, nouă Te arată,
Deşi căzuţi, dar totuşi ai Tăi fii.

Arhimandritul Sofronie
Câteva gânduri drept prefaţă

Toată experienţa vieţii mele, din anii tinereţelor


până la bătrâneţe, m ’a dus către o limpede viziune: că
felul cum ne reprezentăm mental întâia Fiinţă, pe
Dumnezeul cel Fără de început, se răsfrânge în toate
manifestările vieţii noastre. Bineînţeles, mai presus de
toate am în inima viziunii mele faptul că natura
îndeletnicirilor noastre de zi cu zi, a purtării noastre, a
rugăciunilor, a relaţiilor cu oamenii, şi tot restul, este
mai importantă decât cunoştinţele teoretice, mai de
neapărată trebuinţă pentru mântuirea noastră decât
speculaţiile teologice abstracte; cu toate că o viaţă de
rugăciune, până şi cea mai riguroasă, nu poate fi desă­
vârşită fără „cunoaşterea” înţelegătoare1 a lui Dumne­
zeu (a lui Dumnezeu, şi nu despre Dumnezeu). în
legătură cu aceasta, m ’am hotărât să expun în cartea de
faţă convingerile mele teologice, în a căror perspectivă
s’a clădit viaţa mea. Poziţiile teologice expuse de mine
nu sânt o lucrare ştiinţifică, o „sumă teologică,” sau
ceva asemănător manualelor şcolare. Eu aduc, mai
presus de toate, poziţiile care s’au aflat şi se află până
astăzi în cea mai strânsă legătură cu întreg complexul

1 Reintroducem vechiul nostru termen „înţelegător,” ca fiind mai


cuprinzător şi mai expresiv duhovniceşte decât „raţional,” „mental”
etc. (n. tr.) i
20 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

fiinţării mele în Dumnezeu. Aceste „poziţii” sânt în


parte urmarea experienţelor mele în rugăciune; în parte
însă, urmarea abaterilor mele pe căi străine. Mie nu mi-
a fost propriu să citesc scrierile Părinţilor sau alte lu­
crări ale teologiei contemporane, sau sisteme şcolăreşti,
pentru simpla erudiţie. îmi era cât se poate de limpede
că în afara realei experienţe de Dumnezeu, simpla
documentare intelectuală nu duce la ceea ce este ade­
văratul sens al religiei: cunoaşterea fiinţială a Celei
dintâi Fiinţe, adică Dumnezeu, „cunoaştere” - ca
pătrundere în însuşi Actul Fiinţei vecinice. Aceasta este
viaţa cea vecinică, să Te cunoască, pre Cel Unul
adevărat Dumnezeu (Io. 17:3). Dar se pune întrebarea,
tragică pentru noi: Cum putem ajunge la dorita noastră
„cunoaştere a Celui Unul adevărat Dumnezeu”? Răs­
punsul la întrebare ne este dat de însuşi Hristos: De veţi
rămânea voi întru cuvântul meu..., veţi cunoaşte ade­
vărul, şi adevărul vă va face slobozi (Io. 8:31-32).
Conştiinţa neştiinţei mele se măreşte, s’ar zice, în
măsura dobândirii a noi cunoştinţe. Cea de pe urmă,
adică dobândirea unei noi cunoştinţe, îmi dă impresia
că mi s’a descoperit aceasta ca să-mi arate mai limpede
propria ne-ştiinţă. Dar şi aceasta, noua cunoştinţă ce mi
s’a descoperit, este numai una parţială, căci îndărătul ei
se naşte un întreg şir de probleme nedesluşite încă, şi
simţul neştiinţei creşte în suflet.
M ’am obişnuit cu simţul că tot ce ştiu eu, neapărat
ştie tot omul. înainte să fi devenit duhovnic nu am avut
mişcarea lăuntrică să învăţ pe nimeni: rămâneam în
mine însumi, gol de orice lucru bun. Uneori mă sim­
Câteva gânduri drept prefaţă 21

ţeam asemenea unui mic animal aruncat de o mână


puternică deasupra unei prăpăstii. Viziunea hăului mă
înfricoşa. Câtă vreme eram monah în mănăstire, se
întâmpla, când şi când, să discut teme duhovniceşti,
totdeauna în dorinţa unei părtăşii frăţeşti; dacă însă cel
cu care vorbeam era mai în vârstă decât mine, o făceam
în dorinţa arzândă de a auzi oarece de folos sufletului
meu. Aceeaşi dispoziţie aveam şi la începutul slujirii
mele duhovniceşti: părinţilor mei mai în vârstă, nici­
odată nu îndrăzneam să le dau nici măcar un sfat, iar cu
cei mai tineri stăteam de vorbă ca un frate.
După întoarcerea mea în Franţa, în vârtutea cir­
cumstanţelor, m ’am aflat povăţuitor unui „n” număr de
oameni şi, spre mirarea mea, am descoperit că nu tot ce
mi se dăduse mie ştiau din experienţă şi ceilalţi. Atunci
mi-a venit în gând: Oare nu pentru aceasta a binevoit
către mine Domnul, pentru că aveam o ură de sine ca
pentru nimicnicia cea mai de pe urmă, şi că rugăciunea
mea primea caracterul unei totale afundări în Dum­
nezeu, de la Care ceream compătimire pentru urâciunea
mea, şi pe care îl rugam cu stăruinţă să nu mă lepede
de la faţa Sa? Şi iată, oare nu „au căutat El spre sme­
renia mea”? (cf. Lc. 1:48).
Mare este uimirea mea înaintea lui Dumnezeu, şi
pentru felul cum S’a purtat cu mine. Mai mult: vede­
niile Luminii Nefacute, nu numai nu au scăzut în mine
conştiinţa adâncă a spurcăciunii mele, ba chiar au
sporit ura de sine. în chip curios, trăiam în acelaşi timp
două stări: o liniştită bucurie din petrecerea în Lumină,
22 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

şi o pătrunzătoare conştientizare a nimicniciei mele, a


hidoşeniei mele.
Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut
din Duh, duh este (Io. 3:6). Buna pronie a lui Dum­
nezeu pentru mine s’a.arătat şi în aceea că nu am fost
lipsit nici de a doua naştere, adică cea din Duh; şi
aceasta nu numai din cristelniţa botezului, ci şi prin
comunicarea rugăciunilor şi a credinţei acelor suflete în
a căror purtare de grijă m’am aflat de la primul meu
plânset. Mai târziu am putut aprecia cât de mare a fost
înrâurirea lor asupra întregii mele vieţi. Minunată a fost
şi prima mea experienţă copilărească de Dumnezeu; şi
acest fapt a pus asupra mea pecetea Duhului, care m ’a
mântuit din cumplita cădere căreia am fost supus în
mândra mişcare a neştiinţei mele în cele duhovniceşti:
am în vedere abaterea mea în experienţa misticii
orientale.
Rugăciunea creştină uneşte întregul om: mintea,
inima şi chiar trupul, toate se contopesc într’un singur
act. Nespus de mulţi sânt cei ce nu-şi dau seama cât de
zdrobită le este fiinţa: în inima lor lucrează un duh iar,
ruptă de ea, mintea se află naiv risipită peste tot. Eu
intuitiv am căutat armonioasa împreună-glăsuire a celor
două centre ale personalităţii mele; întotdeauna mă
îngreuia să observ lipsa de continuitate între faptele
mele, pe de-o parte, şi gândirea mea pe de altă parte. E
drept, acea unire despre care încerc să vorbesc acum se
dobândeşte nu repede, şi nu fără multă trudă. înaintea
mea, de-a lungul a multor ani stătea problema vinde­
cării noastre, adică a întregirii fiinţei noastre. în prac­
Câteva gânduri drept prefaţă 23

tica meditaţiei orientale cultivam anume ruperea minţii


mele de inimă, ca de sălaşul emoţiilor pătimaşe, în al
căror număr includeam şi dragostea. Mai mult: înaintea
mea se afla sarcina de a depăşi forma existenţei dată
mie, pentru a mă contopi cu noianul fără de nume al
unei alte Existenţe.
Rezumând acum experienţele trăite în tinereţe şi
concluziile decurse din ele, pot să întruchipez schema­
tic cursul gândirii mele în perioada întoarcerii către
Hristos precum urmează.
Fiinţa Absolută, înţeleasă ca „transpersonală,” nu
este urmare a descoperirii de sus, ci rezultatul fatal al
gândirii noastre despre Absolut. Raţiunea noastră fun­
cţionează după legile proprii logicii formale impersona­
le, expuse în veacul de aur al filosofiei clasice greceşti.
Deja atunci filosofia se agăţase de ideea „cunoaşterii
obiective,” care se află dincolo de limitele simţirilor
noastre - cunoaştere ce aparţine sferei Raţiunii univer­
sale, şi nu percepţiilor subiective ale omului. în această
năzuinţă către universal, către transcendental, către ce
este mai presus de persoană, omul, ca personalitate vie,
trebuie să dispară.
Paralel cu aceasta, şi în Orient, mintea oamenilor
căuta contopirea cu Fiinţa absolută care transcende tot
ce este caracteristic lumii fenomenelor trecătoare. S’a
petrecut o scindare între ceea ce există real şi contem­
plarea abstractă a raţiunii omeneşti. în Orient aceasta a
primit forme para-religioase. în Europa, în Bazinul Me­
diteranean, filosofia, de asemeni, a devenit uneori o
contemplare mistică: Platon, Plotin, gnosticii. Raţio­
24 Naşterea întru Împărăţia cea Neclătită

nalismul, aşa cum îl observăm în stagiul său dezvoltat,


respinge percepţiile subiective. în toate aceste cazuri ne
aflăm în faţa descompunerii omului integral care se
sfârşeşte cu totala lui nimicire.
Inteligenţa-raţio, în tentativa ei de a pătrunde în­
treaga Fiinţă, poate depăşi cadrele înguste ale logicii
formale, şi să se înalţe până la contemplarea meta­
logică a „fiinţei pure.” în această stare mintea noastră
iese din hotarele dimensiunii spaţiului şi al vremii; se
trăieşte o oarecare tăcere mistică a minţii care se vede
pe sine în afara vremii şi asemenea luminii.
Această experienţă stă, prin vrednicia ei, mai pre­
sus de orice altă cunoaştere empirică, dar totuşi, în as­
pectul ei final, mintea noastră cea făcută contemplează
aci propria frumuseţe, iar nu a Dumnezeului Celui Viu;
îşi vede propria lumină, pentru că ea însăşi este chipul
Luminii fără de început a Făcătorului. Această stare
atrage pe misticul-gânditor cel fără experienţă într’un
anume domeniu al minţii, dar încă creat, accesibil min­
ţii noastre prin firea ei, contemplare ce poate fi însoţită
de o subţire îndulcire a intelectului liber de interese
schimbăcioase, de un simţământ de o adâncă linişte;
dar ar fi o aberaţie primejdioasă de a primi fenomenul
pomenit, drept o adevărată dumnezeiască împărtăşire.
Mulţi au socotit această experienţă drept cea mai înaltă
stare mistică, atunci când ea stă departe de realitatea
cea din veci, dumnezeiască, a Fiinţei celei dintâi, care
ni S’a descoperit sub numele „EU SÂNT” (leş. 3:14).
Gândul abstract se îndepărtează de Principiul Per­
soanei în ce priveşte Fiinţa, socotindu-1 drept limitativ
Câteva gânduri drept prefaţă 25

şi, prin urmare, de neatribuit Absolutului. Dar, una este


a nega ceva în gândirea noastră logică, şi cu totul alt­
ceva existenţa reală. Astfel, Dumnezeul cel Viu este
Fiinţă personală, şi nu concepţia abstractă a „fiinţei
pure.”
Punctul de plecare creştin pentru a aborda orice
lucru este Numele „EU SÂNT.” Noi nici nu căutăm
deplina „obiectivitate,” slobodă de orice este subiectiv,
adică omenesc. Acum, la toate nivelele stării noastre
fiinţiale a cunoaşterii şi a contemplării, neschimbat este
prezentă personalitatea noastră. în felul matematic de
gândire, pentru a rezolva probleme de ordin tehnic este
cu putinţă, psihologic, a se sustrage de la elementele
subiective şi a se baza exclusiv pe logica impersonală.
Dar aceasta nu trece nicicum dincolo de fenomenele
naturale, determinate. însă în sfera nedeterminată a du­
hului logica abstractă nu are acces. Acolo orice cunoaş­
tere neapărat poartă un caracter personal, şi nu obiectiv.
Cunoaşterea Dumnezeului ce S’a numit pe Sine ,JEU
SÂNT,” adică cunoaşterea Lui ca Absolut Viu (Mt.
16:16), totdeauna este personală, pentru motivul că cel
ce cunoaşte intră într’o împărtăşire cu Cel cunoscut. în
actul iubirii, potrivit poruncii să iubeşti pre Domnul
Dumnezeul tău, din toată inima ta, şi din tot cugetul
tău (Mt. 22:37), duhul omului în chip real se împreună
cu Duhul Persoanei Absolute a lui Dumnezeu, şi
anume în împărtăşirea personală se cuprinde adevărata
cunoaştere.
Cel care cunoaşte, participă în actul cunoaşterii
creştine cu întreaga sa fire, şi nu numai cu intelectul. Pe
26 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

această cale se săvârşeşte vindecarea omului după


cădere, se preînnoieşte integralitatea lui: a iubi „din
toată inima sa, din tot sufletul, din tot cugetul,” cu alte
cuvinte, din întreaga sa fiinţă. Nimeni, la drept vorbind,
nu poate înceta a fi el însuşi. Dacă s’ar săvârşi această
desfiinţare de sine, atunci nimeni n’ar mai putea primi
nimic de la Absolutul suprapersonal. Toate tentativele
ascetice de a dobândi un ţel atât de ciudat se dovedesc
a fi o sinucidere metafizică.
Porunca lui Hristos despre dragostea de Dumnezeu
„până la ura de sine” (cf. Lc. 14:26), are în vedere ceva
cu totul diferit de desfiinţarea principiului personal în
sine. Dimpotrivă: urmarea poruncii prilejuieşte ducerea
la desăvârşire în noi tocmai a principiului personal; ea
vorbeşte despre desăvârşirea dragostei dumnezeieşti,
dragoste între persoane, dragoste „până în sfârşit” (cf.
Io. 13:1). Această poruncă ne este dată ca unor per­
soane zidite „dupre chipul lui Dumnezeu.” Fiecare per­
soană omenească cu adevărat trăieşte într’o stare de
dragoste către celelalte persoane. Principiul personal în
noi, în actul ziditor al dragostei sale, din starea de
potenţial, se actualizează prin întâlnirea cu Dumnezeul
Personal.
Şi aceasta este minune mai presus de toate minuni­
le.
PARTEA I

NEVOINŢA DOBÂNDIRII CHIPULUI


CELUI DINTÂI

Şi au zis Dumnezeu: Să facem


om dupre chipul nostru şi dupre ase­
mănare, şi să stăpânească... tot pă­
mântul.
(Fac. 1:26)
Căile nevoinţei cuvântării de Dumnezeu

Două mii de ani au trecut de la clipa când în lume


S’a ivit Ziditorul ei; şi în trup omenesc, şi în limba
noastră, El ne-a vorbit despre chipul Fiinţării Dumne­
zeieşti. Dar până întru această vreme toţi cei care au
crezut în El petrec în muncile însuşirii creatoare a
descoperirilor date nouă. Cei în care precumpăneşte nă­
zuinţa de a ajunge la Dumnezeire intelectual, prin
ştiinţă teologică, nu dobândesc experienţa vie a vecini-
ciei. Cei care se mulţumesc cu singură rugăciunea, nu
ajung la desăvârşire, chiar şi dacă în anumite clipe se
apropie mai intens de Dumnezeu decât cei dintâi. Nici
cuvântarea de Dumnezeu, intelectuală, fără rugăciunea
pocăinţei, nici rugăciunea, fie ea fierbinte, dar fără
viziunea cuvântării de Dumnezeu a minţii, nu se
dovedesc a fi desăvârşirea. Singură cunoaşterea care
include în sine cele două aspecte de mai sus, ca o
singură viaţă, se apropie de deplinătate.
în istoria creştinismului au precumpănit două
curente: unul - străduinţa, care dăinuie de veacuri, de a
apropia descoperirea dată despre Dumnezeul Intreit-
Unul, de felul nostru de a gândi; celălalt - pune pe
30 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

locul dintâi rugăciunea pocăinţei şi paza poruncilor, ca


mijloc de transfigurare radicală a fiinţei noastre. De
lăudat este şi, din punct de vedere istoric, chiar de
neapărată trebuinţă truda celor dintâi, dar dacă ea nu
este însoţită de vieţuire, atunci prăbuşirea ei este
inevitabilă.
Limba omenească nimănui nu a dat posibilitatea
de a exprima adecvat nici experienţa duhovnicească,
nici cunoaşterea lui Dumnezeu adusă de Hristos. Au
fost oameni care au trăit în rugăciune o unică realitate,
călăuzindu-se în duhul poruncilor. Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh în rugăciunea lor erau nedespărţiţi unul de altul:
nedespărţită este împărăţia Lor, Voia Lor, Sfinţenia
Lor. Toate cuvintele însă, în care s’a predat noua
învăţătură şi noua viaţă din neam în neam, într’o
măsură sau alta abat mintea de la adevărata contem­
plare de Dumnezeu. Aduc drept pildă două formule ale
unirii Dumnezeului în Treime.
Adesea gândirea subliniază unirea Esenţei: Dum-
nezeu-Treimea se înţelege ca o unică Obiectivitate ab­
solută, în trei Subiecte Absolute. Transferul accentului
de la Esenţă la Ipostas, ceea ce este mai în acord cu
descoperirea „EU SÂNT,” duce la ideea că Subiectul
absolut cuprinde în Sine pe „eu, tu, el, noi.” Această
teorie s’a dezvoltat cu precădere în scrierile protoiere-
ului profesor Serghei Bulgakov. în prima formulă este
prezentă năzuinţa de a indica desăvârşita plinătate a
Dumnezeirii în fiecare Ipostas, ceea ce poartă într’o
oarecare măsură o umbră de despărţire a Celor Trei. în
a doua formulă, tendinţa de a scoate în evidenţă prin-
Căile nevoinţei cuvântării de Dumnezeu 31

cipiul personal, ca fiind de temei în Fiinţarea Dumne­


zeiască, duce oarecum către contopirea Persoanelor.
Acest neajuns al limbii noastre, Biserica îl depă­
şeşte prin formule negative: ea învaţă a se trăi Persoa­
nele Sfintei Treimi ca „neamestecat,” dar şi „nedespăr­
ţit.” Iar când este vorba de Logosul întrupat, atunci
formula se complică: „neamestecat, neschimbat, neîm­
părţit, nedespărţit.” Astfel mintea noastră logic gândi­
toare se strânge în nişte chingi care nu îi îngăduie să
încline nici într’o latură nici în cealaltă. în acest fel noi
sântem chemaţi să depăşim logica formală şi să trăim
pe Dumnezeu în realitatea a însăşi Fiinţei, aşa cum Ea
ni se descoperă.1

1 La acest „neajuns al limbii noastre” omeneşti, se adaugă altul, spe­


cific limbii Române: „deofiinţă,” prin care strămoşii noştri au redat
grecescul opoouaioq. Greaca patristică distinge trei concepte:
- „to <Sv” („ to eî'vou”) - „fiinţa,” în sensul de „ceea ce fiinţează,” şi
chiar „vieţuitoare” sau „făptură însufleţită” (Lat. esse ; Engl. being\
Fr. etre);
- „obaia” - „esenţa” (Lat. essentia; Engl, essence; Fr. essence);
- „cpbaiq” - „firea” sau „natura” (Lat. natural Engl, nature; Fr.
nature).
Româna „neaoşă” a apropiat pe cele două dintâi, ceea ce duce
(până astăzi) la riscul unei cumplite confuzii: în realitate, mai apro­
piată este esenţa (ouaia) de fire (cpuaiq), dar totuşi - a nu se confun­
da. Expresia „o Fiinţă în trei Feţe ” - o Esenţă în trei Persoane - a
născut în arta populară reprezentarea Treimii ca un trup cu trei
capete! Sub influenţa valurilor modernităţii, Româna s’a redus la a
„împrumuta” din limbile apusene termenul „esenţă”; drept care,
nefâurindu-şi propriul termen, a rămas nu numai sărăcită în puterea ei
de expresie proprie, dar şi împovărată de potenţiala - şi nu numai! -
confuzie a termenului „deofiinţă” (ojioouaioq), adânc intrat în con­
ştiinţa gândirii româneşti. în traducerea de faţă ne-am simţit siliţi să
32 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Dar cum să se săvârşească această trecere de la lo­


gica ennomică (formală), la faptul antinomic al fiin­
ţării? Ieşirea, ne este poruncită de Hristos: Iisus au zis
...de mă iubeşte cineva, cuvântul Meu va păzi; şi Tatăl
Meu va iubi pre el, şi la El vom veni, şi lăcaş la dânsul
ne vom face (Io. 14:23). Iar porunca aceasta se află la
temeiul gnoseologiei noastre creştine. Sălăşluirea întru
noi a Tatălui şi a Fiului şi a nedespărţitului Duh Sfânt,
ne dă singura adevărată cunoaştere de Dumnezeu în
însăşi realitatea fiinţială. Ca sălaş al Dumnezeirii, noi
devenim în chip firesc purtători ai plinătăţii Veciniciei
lui Dumnezeu.
Noi am primit o sarcină: întru totul a deveni ase­
mănători Unuia-născut Fiului Tatălui. După însăşi să­
vârşirea misiunii pământeşti, El, de acum, şi ca om a
şezut de-a dreapta Tatălui; cu alte cuvinte, a devenit
deopotrivă Lui - Tatălui, prin conţinutul Vieţii celei
fără de început. Celui ce biruieşte, da-voiu lui să şază
cu Mine pre scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am
şezut cu Tatăl Meu pre scaunul Lui. Cela ce are
ureche, auză ce Duhul zice bisericilor (Ap. 3:21).
De neapărată trebuinţă este curăţirea minţii noastre
prin nevoinţă, pentru a nu introduce elemente pornind
de jos, ale închipuirii, în învăţătura dogmatică a Biseri­
cii despre Dumnezeu, învăţătură întemeiată pe desco­
perirea despre chipul Dumnezeieştii Fiinţări. Nici o

păstrăm încă, în general, termenul esenţă - ba chiar şi deofiinţă ,


acolo unde acesta se preta mai puţin la confuzie, deşi socotim o nece­
sitate ce se impune, formarea unei terminologii teologice şi ascetice
riguroase, dar - curat româneşti. (n . tr.)
Căile nevoinţei cuvântării de Dumnezeu 33

conjectură - postulat - omenească nu îşi are locul în


dogma Sfintei Treimi. Pentru aceasta s’a prelucrat în
sobor, în cuvinte, o formulă care, dacă drept înţeleasă,
se dovedeşte a fi o bază neclintită pentru zidirea tota­
lităţii vieţii bisericeşti, ba şi a fiecăruia dintre noi în
particular. Când, prin gândirea teologică, sânt puse
hotare minţii noastre, atunci sânt îngăduite anumite
consideraţii omeneşti, ce pot lua direcţiile cele mai
diferite, depinzând în care sferă a gândirii îi este
propriu unei minţi să petreacă. Un astfel de chip de
„gândire despre Dumnezeu” (meditaţie) poate ajuta la
dezvoltarea celui ce încă nu cunoaşte starea curăţiei
minţii. Mulţi credincioşi au aflat bucurie duhovni­
cească descoperind oglindirea „principiului Treimii” în
existenţa creată, la diferite nivele. Deosebit de binefă­
cător este a zidi Biserica „după chipul Sfintei Treimi,”
întemeindu-ne pe Descoperirea despre „om” - omenire
(Fac. 1:26). Mintea ostenită în căutarea unui Dumnezeu
de neajuns poate afla odihnă în contemplarea existenţei
cosmice unde se oglindeşte nemărginita înţelepciune şi
atotcunoaştere a Făcătorului. Când mintea teologhisi-
toare se îndreaptă către contemplarea Esenţei Dum-
nezeirii, atunci începe un proces al sustragerii ei de la
conceptele lumii acesteia. Rezultatul firesc al acestei
contemplări este constatarea desăvârşitei neputinţe a
cunoaşterii lui Dumnezeu, constatarea transcendenţei
Lui în raport cu lumea. Pe căile nevoinţei cuvântării-
de-Dumnezeu aceasta ajută la curăţirea expresiilor
catafatice (sau pozitive) despre Dumnezeu de inevitabi­
la lor limitare şi de o anume „grosolănie a concep­
34 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

tului,” ce nu se poate atribui lui Dumnezeu. Astfel se


învaţă credinciosul să gândească despre Dumnezeu,
ocolind pe de-o parte o gândire exagerat apofatică, iar
pe de alta - o gândire catafatică necurăţită.1
„Dobândirea harului Sfântului Duh,” după învăţă­
tura Cuviosului Serafim din Sarov, este telul vieţii
noastre. Noi învăţăm în Biserica noastră să gândim, să
credem, să ştim că îndumnezeirea omului se săvârşeşte
prin împărtăşirea Dumnezeieştilor Energii, care şi sânt
ceea ce numim har. Prin lucrarea lui Dumnezeu se
sfinţeşte omul şi se introduce în Dumnezeiasca vecini-
cie, adică în Viaţa lui Dumnezeu însuşi. Şi aceasta
până la plinătate, ba chiar până la identitatea celor
mântuiţi, cu Dumnezeu. însă Esenţa lui Dumnezeu nu
se poate împărtăşi făpturii. Tot ce nu se poate împărtăşi
- nu se poate cunoaşte. Cunoaşterea fiinţială este urma­
rea unirii în fiinţă, şi nicicum doar o conjectură
intelectuală. Iar unirea în însăşi Esenţa, ar face pe cei
mântuiţi „de o fiinţă cu Tatăl,” şi Treimea ar deveni
Pătrime, Zecime ş.a.m.d., la nesfârşit.
Temeiul absolut al tuturor judecăţilor este Hristos,
Logosul cel întrupat al Tatălui. El este măsura tuturor
lucrurilor, şi dumnezeieşti, şi omeneşti. Iisus Hristos,
ca Om, a şezut după înălţare de-a dreapta Tatălui; cu
alte cuvinte, I-a devenit deopotrivă, fără a preschimba

1 Teologia apofatică descrie atributele dumnezeieşti în concepte


negative, precum, de pildă, în Liturghia Sfântului loan Gură de Aur,
unde Dumnezeu se descrie ca „nevăzut, negândit, necuprins,” atunci
când cea catafatică întrebuinţează afirmaţii pozitive, precum
„atoateştiutor, atotputernic, atotbun” etc.
Căile nevoinţei cuvântării de Dumnezeu 35

firea omenească făcută, preluată de El, în Dumnezeire


nefăcută. Astfel încât El vecinie petrece în două firi:
Dumnezeiască şi omenească. Domnul şi ca Om, cu
adevărat a şezut „întru cele dinlăuntru ale catapetes-
mei” (cf. Evr. 6:19), şi neschimbat petrece în toată
plinătatea Fiinţei Dumnezeieşti: şi ca Fără-de-început,
Fiu Unul-născut după Dumnezeire; şi ca Om cu desă­
vârşire îndumnezeit, fără însă preschimbarea firii ome­
neşti în esenţa Întâi-Fiinţării lui Dumnezeu. Şi aceasta
este nădejdea ce ne este pusă înainte, pre carea ca o
ănghiră o avem sufletului, sigură şi tare (Evr. 6:18-19).
Noi prin nădejde ne-am mântuit (Rom. 8:24). Nu
putem încă să spunem cum este cu putinţă lui Dumne­
zeu a ne împărtăşi plinătatea Sa, însă în descoperirea
Noului Legământ dată nouă avem temei pentru o astfel
de nădejde. în apostoli această credinţă era puternică.
Ei s’au sfârşit muceniceşte pentru propovăduirea mân­
tuirii în Hristos. Apostolul loan de Dumnezeu Cuvân­
tătorul, cu liniştea unei încredinţări de neclătit spune că
asemenea Lui vom fi, căci vom vedea pre El aşa cum
este (1 Io. 3:2). Apostolul Pavel, de asemenea, nu se
clăteşte a spune că ne va fi dată plinătatea cunoaşterii
de Dumnezeu - „plinătate” asemenea celei cu care
Ziditorul ne cunoaşte, şi anume: într’o clipită necunos­
cută nouă, a „facerii de dumnezei” şi a iconomiei mân­
tuirii, şi noi vom pătrunde dincolo de catapeteasma
zilei a opta: acum vedem ca prin oglindă, în ghicitură,
dar atunci faţă către faţă; acum cunosc din parte, dar
atunci voiu cunoaşte, precum şi cunoscut sânt (ICor.
13:12).
36 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Pentru rezolvarea acestei probleme nu se aplică


felul de a gândi, nici cel filosofic, nici cel matematic.
Noi începem cu credinţa în Adevărul Descoperirilor
cele prin Iisus Hristos. Şi rezultatele acestei credinţe o
întăresc şi o preschimbă în nădejde. După apostoli, unii
din Părinţii Bisericii au crezut asemenea lor, alţii însă
au gândit viaţa cea vecinică a celor mântuiţi ca o
triumfală neîncetată înălţare către Cel Infinit. Gândire
proprie matematicienilor: noi totdeauna ne asemănăm
unui oarecare număr, însă Dumnezeu - infinitului. între
aceştia întotdeauna va rămâne o „distanţă.” în scrierile
Părinţilor se poate întâlni gândul că, dacă Dumnezeu ar
fi fost cu putinţă de a fi cunoscut până la totala epui­
zare, atunci ar însemna că El ar fi oarecum finit, iar în
ce ne priveşte, aceasta ar duce la saţiu.
Noi nu ni-L închipuim pe Hristos-omul (ITim.
2:5) ca petrecând într’o neîntreruptă înălţare către
Tatăl; noi îl mărturisim ca Cel ce „S’au suit la ceruri, şi
şade de-a dreapta Tatălui” (Crezul). El însuşi a zis:
Unde sânt Eu, acolo şi slujitorul Meu va fi. Şi de va
sluji cineva Mie, cinsti-va pre el Tatăl Meu (Io. 12:26).
Dar, de asemeni, purcezând de la cuvintele lui Hristos:
Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi la Dumnezeul
Meu, şi la Dumnezeul vostru (Io. 20:17), recunoaştem
că o oarecare „distanţă ontologică” rămâne pentru noi
şi în vecinicie - aceea despre care s’a vorbit mai sus:
Esenţa De-Sine-Fiinţei Celei fără de început, nouă nu
ni se comunică; noi, chiar dăruiţi fiind cu întreaga
deplinătate a lui Dumnezeu, rămânem „făptură.” Şi
Căile nevoinţei cuvântării de Dumnezeu 37

astfel mântuirea desăvârşit constă în includerea omului


în toată deplinătatea vieţii lui Dumnezeu.
învăţătura dogmatică şi ascetică a Bisericii Drept-
slăvitoare nu este un oarecare agregat de plăsmuiri ale
gândirii omeneşti sau „basme meşteşugit împletite” (cf.
2 Pt. 1:16). Caracteristică îi este forma prezentării, ce­
lui ce aude (cf. Rom. 10:14-15), a rezultatelor expe­
rienţei vii, formă care nu se pretează „sistematizării.”
învăţătura Bisericii se prezintă ca o povestire în cuvinte
omeneşti despre ceea ce cu adevărat au văzut şi au
cunoscut Apostolii, Părinţii Bisericii şi generaţiile care
au urmat lor (1 Io. 1:3 ; Gal. 1:11-12, şi altele). Acolo
unde este vorba de împărtăşire personală între Dum­
nezeul liber şi oamenii liberi, acolo ne revine sarcina de
a întruchipa cu neputincioasele mijloace ale graiului
nostru curgerile vecinie vii ale oceanului nemărginit al
vieţii Dumnezeieşti. „Curgeri” uneori furtunoase, une­
ori puternic liniştite, acum gingaş încălzind sufletul,
acum liniştit mângâietoare. Aceasta nu înseamnă că
toate cele ale învăţăturii Bisericii sânt şovăielnice,
nestatornice sau chiar contradictorii. Nicidecum nu,
căci în vârtutea lucrării Celui Unuia Dumnezeu, tutu­
rora le este caracteristică o unitate lăuntrică fiinţială,
„în multe chipuri” (Evr. 1:1), nesecat de bogată.
Fiinţarea, şi a persoanei separate, şi a mulţimii
masselor de oameni, şi a întregi perioade istorice, a
rânduri şi rânduri de generaţii ce se succed, trece când
prin scurte descoperiri ca scânteia fulgerului, când prin
străduinţa, de-a lungul veacurilor, a noroadelor, de a-şi
conforma sensul vieţii cu cunoştinţele cele de sus date
38 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

despre Dumnezeu-Atotţiitoral: Şi răspunzând Petru a


zis către Iisus: Doamne, bine este nouă a f i aci... Şi
încă grăind el, iată nour luminos a umbrit pre ei, şi
iată glas din nour, zicând: Acesta este Fiul Meu cel
iubit, întru Care am binevoit; pre Acesta să ascultaţi
(Mt. 17:4-5).
Că nu urmând basmelor celor meşteşugite am
făcut cunoscută vouă puterea şi venirea Domnului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ci înşine văzători
fiind măririi Aceluia... [când] glas ca acesta (a venit)
către Dânsul de la slava cea cu mare cuviin tă: Acesta
este Fiul Meu cel iubit... şi acest glas noi l-am auzit,
din cer pogorându-se, fiind cu Dânsul în muntele cel
sfânt (2 Pt. 1:16-18).
Iar loan: Ceea ce era dintru început, ceea ce am
auzit, ceea ce am văzut cu ochii noştri, ceea ce am
privit şi mâinile noastre au pipăit pentru Cuvântul
Vieţii, şi Viaţa S ’au arătat şi o am văzut şi mărturisim
şi vestim vouă Viaţa cea vecinică, ce era la Tatăl şi
S ’au arătat nouă (1 Io. 1:1-2). Astfel, fiind pe Thavor,
Petru, Iacov şi loan au cunoscut Dumnezeirea lui
Hristos, nu din cărţile lui Moisi şi ale prorocilor, ci mai
întâi din experienţa vie, şi de-abia mai târziu au
descoperit înţelesul prorociilor despre venirea lui
Dumnezeu.
La întâia mărturisire a lui Petru, cunoscută nouă,
Domnul l-a fericit: Fericit eşti Simone Var Ionă, c*
trup şi sânge nu au descoperit ţie, ci Tatăl meu Cel din
ceruri (Mt.l6:17). în acelaşi fel l-a fericit şi pe loan
după înviere: Şi a răspuns Thoma şi a zis Lui: Domnul
Căile nevoinţei cuvântării de Dumnezeu 39

meu şi Dumnezeul meu. Zis-au Iisus lui: Căci ai văzut


pre Mine, Thomo, ai crezut; fericiţi ceia ce nu au văzut
şi au crezut, adică loan (cf. Io. 20:8 ; 28-29).
Pavel vorbeşte despre sine: Când mergeam eu şi
mă apropiam de Damasc, întru amiazăzi, fără de veste
din cer a strălucit împrejurul meu lumină multă, şi am
căzut la pământ, şi am auzit glas zicându-mi: Savle,
Savle, ce Mă prigoneşti? Iar eu am răspuns: Cine eşti,
Doamne? Şi au zis către mine: Eu sânt Iisus Naza-
rineanul, pre carele tu prigoneşti.... Şi fiindcă nu
vedeam de slava luminii aceleia, ducându-mă de mână
de cei ce erau împreună cu mine, am venit în Damasc.
Iar oarecarele Anania, bărbat binecinstitor dupre
lege..., venind la mine şi stând înainte, mi-a zis: Savle
frate, vezi iarăşi. Şi eu în ceasul acela am căutat la el.
Iar el a zis: Dumnezeul părinţilor noştri mai nainte te-
au ales, ca să cunoşti voia Lui şi să vezi pre Cel Drept
şi să auzi glas din gura Lui, căci vei f i Lui mărturie
către toţi oamenii, de cele ce ai văzut şi ai auzit. (...) Şi
au zis către el (către Anania) Domnul: Mergi, că vas
ales este Mie acesta, ca să poarte Numele Meu înaintea
neamurilor şi a împăraţilor şi a fiilor lui Israil; că eu
voiu arăta lui câte i se cade să pătimească el, pentru
numele Meu (Fap. 22:6-15 ; Fap. 9:15-16).
în multe rânduri şi în multe chipuri dedemult
grăind Dumnezeu părinţilor prin proroci, în zilele
acestea de pre urmă au grăit nouă întru Fiul, pre
Carele au pus moştenitor tuturor, prin Carele şi
veacurile s ’au făcut (Evr. 1:1-2). Şi nu numai “dede-
40 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

mult, prin părinţi şi proroci,” dar şi până acum El nu a


încetat a grăi prin cei ce au crezut într’însul.
Neaşteptat, dintr’o dată ne luminează Lumină ma­
re; ne vorbeşte o scurtă frază, dar cu ea se deschid
înaintea noastră orizonturi necuprinse. Acea minunată
Lumină cufundă duhul nostru în adâncurile Fiinţei, ne
înalţă până la cerurile cunoaşterii Ei. Contemporanul
nostru, Cuviosul Siluan, scrie astfel despre aceasta:
„Minunate lucrurile Domnului: din pământ a zidit pe
om, şi celui din ţărână i S’a dat să Se cunoască în
Duhul Sfânt, astfel încât omul zice: Domnul meu, şi
Dumnezeul meu. Şi zice aceasta din plinătatea credinţei
şi a dragostei. Ce poate căuta mai mult sufletul pe
pământ? Mare minune: sufletul dintr’o dată cunoaşte
pe Ziditorul său şi dragostea Lui...”
„Când sufletul vede pe Domnul, cât este El de
blând şi smerit, atuncea şi el se smereşte până în sfârşit,
şi nimic altceva atâta doreşte, cât smerenia lui Hristos;
şi orişicât ar trăi sufletul pe pământ, tot mereu va dori
şi va căuta această smerenie de neajuns, care nu este cu
putinţă a uita...”1 „Cunoaşte-se Dumnezeu numai prin
Duhul Sfânt, şi cela ce din mândria sa voieşte să
cunoască pe Făcătorul său cu mintea, orb şi neînţe­
legător este.”2 „Sufletul dintr’o dată vede pe Domnul şi
îl recunoaşte. Cine va descrie această bucurie şi
veselie? în Duhul Sfânt se cunoaşte Domnul, iar Duhul

1 Arhimandritul Sofronie, Stareţ Siluan , Paris, 1952, partea a Il-a, p.


118 (în lb. rusă). (Cf. ed. rom., între iadul deznădejdii şi iadul
smereniei, Ed. Deisis, Sibiu, 2000, p. 43).
2 Ibid., p. 119. (Ed. rom., p, 47).
Căile nevoinţei cuvântării de Dumnezeu 41

Sfânt umple întreg omul: şi sufletul, şi mintea, şi tru­


pul.”1
în şcolile de teologie, de veacuri se încearcă a
prezenta studenţilor într’o expunere sistematică conţi­
nutul Descoperirilor şi al învăţăturii Bisericii - rodul
experienţei soborniceşti. Mulţămită acesteia, în puţini
ani de şcolire, este cu putinţă a sesiza contururile gene­
rale ale acestei măreţe zidiri în aspectul ei pământesc şi
în firea ei cerească. Dar, incontestabil, o astfel de ştiin­
ţă, de departe nu este autentica teologie, înţeleasă ca şi
cunoaştere fiinţială de Dumnezeu. Iar atunci când siste­
matizarea, cu consecutivitatea ei logică, este dusă până
la limită, atunci adevăratul duh se înlocuieşte cu o
scolastică moartă. O astfel de teologie, din nefericire,
mai curând abate mintea şi inima celui ce învaţă de la
viaţa în Dumnezeu, devenind o filosofie, o disciplină
ştiinţifică, o echilibristică intelectuală, desfigurând ra­
dical absolut tot ce a fost dat de Dumnezeu în limbi de
foc, într’o nedescrisă arătare a Luminii, ducând la
uimire, într’un sfânt cutremur, întreaga noastră fiinţă.
Oare dau şcolile a trăi, a se împărtăşi, nu intelectual, ci
real, cu Dumnezeiasca neţărmurire, ceea ce uimeşte
duhul nostru, îi stârneşte înflăcărată rugăciune de pocă­
inţă? Oare stârnesc ele setea mistuitoare de a sorbi
dragostea lui Hristos, smerenia şi blândeţea Lui, care
L-au dus la Golgotha? Şi dacă şcolile nu învaţă rugă­
ciunea în care sufletul se atinge fiinţial de Dumne­
zeiasca vecinicie, atunci cine poate judeca în ce măsură

1 Ibid., p. 148. (Ed. rom., p, 110).


42 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

sântem noi îndepărtaţi de Dânsul? Apropiatu-ne-am


oare de El sau, dimpotrivă, ne desparte o distanţă de
netrecut?
Aceasta este viaţa cea vecinică: să te cunoască,
pre Cel Unul adevărat Dumnezeu, şi pre Carele ai
trimis, Iisus Hristos... Dară când va veni Acela, Duhul
Adevărului, povăţui-va pre voi întru tot adevărul...
Acela Mă va proslăvi, că dintru al Meu va lua şi va
vesti vouă (Io. 17:3 ; Io. 16:14-16). în ce chip Duhul
Adevărului ne povăţuieşte întru nestricăcioasă cunoaş­
terea celui Unul-născut, Fiului Tatălui? El ne aruncă în
adâncurile iadului; ne dă să bem (în parte) acel pahar
pentru care S’a rugat Domnul în grădina Ghethsimani.
Tot El ridică sufletul până la contemplarea cerurilor. Şi
nu ştie un astfel de om, oare este altul care să sufere
mai mult decât el, adică să fie mai „nefericit,” sau,
dimpotrivă: oare este cineva mai fericit decât el? (Cf. 1
Cor 15:19 ; Mc. 10:39 ş.a.) Şi când Duhul Sfânt, Carele
de la Tatăl purcede, ne poartă în faptă către cunoaşterea
Fiului lui Dumnezeu, atunci toată slava pământească
sau puterea sau bogăţia - toate se fac nevrednice de a fi
luate în seamă.
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune
şi ca stare a duhului nostru

De fiecare dată când este vorba de un cuvânt


despre Dumnezeu, o cuvioasă ruşine cuprinde sufletul:
Cine dintre cei întregi la minte va îndrăzni să vorbească
despre cunoaşterea de Dumnezeu fără frică şi cutre­
mur? în lumina ideii noastre creştine despre cunoaştere
ca participare sau împărtăşire în însăşi fiinţa - aceasta
este cu atât mai îndrăzneţ... Firesc ne este să dorim ca
fiecare cuvânt despre Dumnezeul Cel Viu să fie cuvânt
viu, purcezând din inima adâncă, sub înrâurirea Duhu­
lui Sfânt. Cucernic luăm aminte la tainica naştere a
cuvântului înlăuntrul nostru. îl aşteptăm cu răbdare;
uneori cu rugăciune neturburată; alteori în smerită
nădejde că însuşi Cuvântul cel Fără de început al Tată­
lui, pentru nemărginita Sa îngăduinţă, ne va da cuvânt
curat însuşi despre Sine.
Grea este sarcina noastră. Prin singură apropierea
de ea izbucnesc în noi un lung şir de nedumerite
întrebări: Nu este oare nebunie să pretinzi a cunoaşte
pe Acela Care este mai presus de toată cunoaşterea? A-
ţi pune înainte această îndatorire nu înseamnă oare, cu
prea puţină modestie a pretinde o oarecare stăpânire
asupra celor căutate? Cine, însuşi necercat fiind în
Dumnezeieştile taine, va împărtăşi celorlalţi cunoaş­
terea despre ele? Cel neîmpărtăşit cu Lumina cea fără
de început, socoti-va oare cuvântul lui a fi cale altora
către cunoaşterea acestei Lumini?
44 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Dar să lepădăm acum toată puţinătatea sufletului.


Să ne amintim, din Dumnezeiasca Descoperire, vestea
cea bună care ne îmbărbătează, cum că Cel Fără de
început al Tatălui Logos este acea Lumină adevărată
carea luminează pre tot omul ce vine în lume (Io. 1:9).
Mai mult: Nu trebuie să uităm că în Hristos noi cu
adevărat primim botezul cu Duhul Sfânt şi cu fo c (Mt.
3:11). Totodată, să ne înfrânăm şi de la concluzia
exagerată, recunoscând paralel cu ceea ce s’a zis că
plinătatea desăvârşirii pe pământ nu se atinge, că auzul
nostru lăuntric şi vederea noastră duhovnicească nu
sânt fără greş. însăşi Lumina cea adevărată poartă
mărturie, prin venirea Ei, că nu sântem slobozi de
întuneric şi de patimi. Sfinţii apostoli şi părinţii noştri
erau învăţaţi de Duhul Sfânt să deosebească ceea ce
purcede de la Dumnezeu, de propriile presupuneri şi
socoteli, oricât ar părea ele de înalte şi chiar sfinte (cf.
Fap. 14:6-10 ; 1 Cor.7:10, 12, 25, 40 ş.a.). Cunoaşterea
„Tainei ascunse a lui Dumnezeu” (cf. Ef. 3:3-5) ei au
încredinţat-o celor îndestulaţi a o primi (cf. 2 Tim. 2:2);
şi astfel se petrece în Biserică până în zilele noastre.
Noi însă trebuie să ne amintim că oricâtă ar fi osârdia
cu care se roagă omul, frica de a greşi niciodată nu
trebuie să îl părăsească (cf. Gal. 2:2), precum şi
năzuinţa unei crescânde apropieri de cel Unul în veci
neschimbat Adevăr, nu trebuie să scadă (cf. Flp. 3:12-
14).
Cele mai sus-spuse sânt născute nu din clătinări în
credinţă (cf. Rom. 12:6), ci dintr’o trează căutare a căii
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune 45

adevărate, şi în duhul unei cercetări de sine pline de


răspundere (cf. Ef. 5:15).
Când Lumina cea Nefacută a Dumnezeirii îmbrăţi­
şează pe om, atunci fiinţial petrece întru Adevăr, şi în
duhul lui nu rămâne loc pentru întrebări: Voi întristare
acum aveţi, ci iarăşi voiu vedea pre voi, şi se va bucura
inima voastră, şi bucuria voastră nimenea va lua dela
voi. Şi întru acea zi nu M ă veţi întreba nimica (Io.
16:22-23). Dar dacă noi cădem de la acest nivel al
desăvârşirii, şi neapărat trebuie să biruim în sine
patimile spre a curăţi în lăuntrul nostru un loc pentru
harul Duhului Sfânt, atuncea se ivesc în suflet multe
întrebări, şi cu cât mai jos ne scoborâm duhovniceşte,
cu atât mai vastă devine problematica, cu nedumeriri
de nerezolvat.
în Dumnezeu, nemărginita măreţie, ca o minune se
îmbină cu extrema smerenie, ceea ce adaugă o cu totul
deosebită dulceaţă dragostei lui Dumnezeu. Cu adevă­
rat, iar nu relativ, nemărginit este acest noian: în cuvân­
tul omenesc, ca într’un oarecare vas, poţi vărsa doar
câteva picături din apa lui cea vie. Toată experienţa
vieţii noastre, în faţa veciniciei lui Dumnezeu nu este
mai mult decât o palidă răsfrângere a soarelui într’o
picătură de apă.
Am socotit de neocolit această scurtă introducere,
pe care o termin cu înteţită rugăminte către tot cel ce
citeşte paginile de faţă: fiţi răbdători şi îngăduitori cu
mine; rugaţi-vă pentru mine, precum şi eu mă rog să
mă învrednicească Domnul a mă adăugi făgaşului voii
46 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Lui, şi a mărturisi înaintea feţei multora cum mi-a fost


dat mie să trăiesc credinţa noastră.
Cosmosul, cu galaxiile şi nebuloasele lui şi miliar­
dele de ani, de-abia în parte este accesibil cercetării
ştiinţifice în ce priveşte energiile şi manifestările lui.
Când însă înaintea noastră apare problema ivirii lui,
problema a ce a fost înainte de „marea explozie cosmo­
gonică,” atuncea vădit ştiinţa ia sfârşit. Şi contemplării
duhului nostru îi stă înainte ca o evidenţă, ca o axiomă,
existenţa Fiinţei, Purtătoarea atotcunoaşterii şi atotpu-
terii care nouă ne sânt de neajuns.
Duhul nostru conştient de sine transcende chipul
existenţei ce se percepe prin simţuri. Nu există vreme
de o astfel de lungime, încât să-l sature; nu există astfel
de spaţii care să nu ne strâmtoreze. în noi este o voinţă
de a rupe inelul strâmt al existenţei materiale, de a
învinge spaţialitatea şi vremelnicia, de a ajunge la
cunoaşterea „Celui Ce Este” (leş. 3:14). Duhul nostru
nu poate afla linişte până nu i se potoleşte setea de a
înţelege tot ce priveşte soarta noastră şi cea a lumii
zidite.
Năzuind către cunoaşterea întregului, a desăvâr­
şitului, duhul nostru fireşte se îndreptează mai mult
către Fiinţa cea dintru Prim-început; către Acela Care
cu adevărat este. Acestui necunoscut început a toată
viaţa, căutat intuitiv, acestuia înaintaşii noştri au adus
închinăciune plină de frică. Ei au umblat pe căile cele
mai felurite, au adus lui Dumnezeu sau dumnezeilor
închinăciunea lor în forme cât se poate de primitive şi
naive, ba, nu arareori, chiar sălbatice, tocmai pentru că
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune 47

nu au cunoscut „pre El aşa cum este” (1 Io. 3:2). Unii


dintre ei - şi trebuie recunoscut că aceştia au fost dintre
cei mai adânci - au zidit un altar pe care era scris:
„Necunoscutului Dumnezeu” (Fap. 17:23). Acest hotar
al „necunoaşterii lui Dumnezeu” apare ca ultima
izbândă a înţelepciunii clasice a Greciei. Dară şi până
în zilele noastre nimenea dintre filosofi sau dintre
preoţii ştiinţei nu a trecut acest prag, dacă au rămas în
limitele minţii lor fireşti şi credincioşi metodelor
filosofiei şi ştiinţei. Avem acum destulă experienţă în
ce priveşte hotarele judecăţii noastre, şi pentru aceea
căutăm către alte căi, atunci când este vorba de sfera
cunoaşterii duhovniceşti a începutului cel Fără-de-în-
ceput a tot ce există: către descoperire şi rugăciune.
Mintea noastră este atrasă în adâncul veacurilor:
care sânt momentele pe care le putem observa în istoria
omenirii când Dumnezeu S’a făcut cunoscut aievea?
Fără îndoială că pentru noi, pentru întreaga lume
creştină, unul din aceste momente este Descoperirea
Sinaitică. Acolo marele Moisi a primit o nouă
cunoaştere despre Fiinţa Dumnezeiască: EU SÂNT
CEL CE SÂNT (pe evreieşte: mn1 - Iahve). Acest
minunat eveniment a pus început unei noi perioade în
istoria lumii noastre: înaintea omenirii s’au deschis
încântătoare orizonturi. Starea duhovnicească a oame­
nilor este ceea ce alcătuieşte substratul evenimentelor
istorice; manifestarea lor nu este principalul: ea este
proiectarea puterii cuprinse în idee, în cunoaştere.
Omul năzuieşte să întrupeze creativ viziunea sa menta­
lă în viaţă. Viaţa sa vremelnică - iar în planul duhovni­
48 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

cesc, şi cea vecinică - el şi le construieşte în raport cu


înţelegerea ţelului şi sensului venirii lui în lume (cf. Io.
16-21). Astfel se zideşte Istoria.
Moisi, ca purtător al celei mai înalte culturi a Egi­
ptului contemporan lui, nu s’a îndoit că descoperirea
dată lui în chip neobişnuit purcede de la Acela Care a
făcut lumea - cea văzută şi simţită, şi cea nevăzută,
înţeleasă cu mintea. Cu numele „IAHVE,” ce i se
descoperise, el a atras poporul Evreu să-i urmeze. Noua
cunoaştere, fiind mai presus de celelalte, îi dădea o
deosebită putere. Cu numele „IAHVE” - „EU SÂNT”
- el a săvârşit multe fapte minunate, a împlinit o
misiune excepţională. Lui, pe drept cuvânt, îi aparţine
nemuritoarea slavă de a fi ridicat omenirea la înălţimea
unei mai adevărate cunoaşteri a Celui Vecinie. Credinţa
lui era desigur mai presus de clătinare, atribuind porun­
cilor lui vrednicia purcederii de sus - totul se făcea
întru Numele şi prin Numele Celui ce S’a descoperit ca
„EU SÂNT.” înfricoşat este numele acesta în ce
priveşte puterea şi stăpânia Lui. El este Sfânt, Dumne­
zeiesc. în el se exprimă cunoaşterea despre Acela faţă
de a Cărui bunăvoire este îndatorat tot ce există în acest
cosmos neţărmurit pentru noi. Ca lucrare Numele aces­
ta, purcezând de la Dumnezeu, cuprinde în sine Energia
nefăcută a Celui Atotţiitor. „EU SÂNT CEL CE
SÂNT”: Eu - Absolutul personal şi Fiinţa cea dintâi,
adâncul îndurărilor, Stăpânul Cel de oameni Iubitor,
împăratul celor ce împărăţesc. Nimeni şi nimica nu
este, care să fi fost mai întâi de Mine sau după Mine:
Eu Sânt începutul cel Fără-de-început şi- Sfârşitul cel
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune 49

Fără-de-Sfarşit. Acest Nume este întâia răzbatere a


omului în vecinicia cea vie, întâia Lumină a cunoaşterii
Fiinţei, cea de nimic şi de nimeni condiţionată, ca „EU
SÂNT,” ca Persoană.
Moisi, un uriaş al istoriei lumii noastre, a scos po­
porul Evreiesc din „robia Eghipetului,” chip al tuturor
formelor de robie din trecut, şi contemporane. în
vremea trecerii lor prin pustie a ieşit la iveală că
poporul de nomazi, primitiv, pe care îl conducea, nu
era gata spre a primi o atât de mare Lumină, în ciuda
multelor minuni care se făcuseră sub ochii lor. Deose­
bit de limpede s’a arătat puţina lor credinţă atunci când
au ajuns la hotarele Pământului Făgăduinţei. A urmat
hotărârea: toţi cei ce crescuseră sub principiile egiptene
vor trebui să-şi lase oasele în pustie. Aceştia nu vor
intra în Lumea Nouă: „pentru necredinţă” (cf. Evr.
3:16-19). Ani îndelungaţi, pribegind în pustie, Moisi a
pregătit o nouă generaţie spre o mai deplină înţelegere
a Celui Nevăzut, dar Atoateţiitor cu palma Sa.
în chip deosebit cinstim neasemuitul geniu al lui
Moisi, pentru că el înţelesese faptul că descoperirea
dată lui era autentică, de la Dumnezeu, dar, în acelaşi
timp, îşi dădea seama că nu o cuprinsese în întreaga sa
plinătate: ceva rămânea încă tăinuit. El cântă: Ia aminte
cerule, şi voiu grăi, şi auză pământul gravurile din
gura mea (A 2-a Lege 32:1). în acelaşi timp el căuta o
cunoaştere mai deplină, strigând către Dumnezeu din
adâncuri: Arată mie calea Ta, ca să Te cunosc... Arată
mie slava Ta... Arată-Te mie însuţi, de faţă, să Te văz...
Dă mie întru înţelegere să Te văz... (cf. leş. 33:13...19).
50 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Moisi a fost auzit, însă a primit răspunsul în limitele


puterii lui: Eu voiu trece pre dinaintea ta cu slava Mea,
şi voiu chema cu Numele Meu IAHVE înaintea ta..., şi
când va trece slava Mea..., voiu acoperi cu mâna Mea
preste tine... Şi voiu da la o parte mâna Mea, şi atunci
vei vedea dosul Meu; dară Faţa Mea nu se va arăta
ţie... (leş. 33:19; 22-23). Şi a zis Domnul către Moisi:
Proroc voiu scula lor din fraţii lor, ca pre tine, şi voiu
pune cuvintele Mele în gura lui, şi va grăi lor precum
voiu porunci lui. Şi omul carele nu va auzi cuvântul lui,
oricâte va grăi Prorocul acela întru Numele Meu, Eu
voiu izbândi de la el (A 2-a Lege 18:18-19).
întregul Israil, potrivit cuvântului lăsat lor cu gură
de moarte, trăia sub semnul aşteptării acelui Proroc
despre care scrisese Moisi (Io. 5:46), Prorocul cu pre­
cădere (Io. 1:21), Mesia care, „când va veni, va vesti
lor toate” (cf. Io. 4:25). Şi ceilalţi proroci ai Vechiului
Legământ trăiau în aşteptare şi vesteau pre Hristosul ce
avea să vină; şi noi auzim suspinul lor de-a lungul
veacurilor: Vino, „trăieşte cu noi,” ca să te cunoaştem.
Iată Fecioara în pântece va avea şi va naşte Fiu, şi vor
chema numele Lui Emmanuil, ce se tălmăceşte: Cu noi
Dumnezeu (Mt. 1:23; Is. 7:14).
Şi Cel mult aşteptat a venit, dar într’un chip cu
totul neaşteptat: Maria... a născut pre Fiul ei Cel întâi
Născut... şi L-a culcat în iesle, căci nu era lor loc la
gazdă (Lc. 2:7). Iată îngerul Domnului s’a arătat în vis
lui Iosif, zicând: Sculându-te, ia pruncul şi pre muma
Lui, şi fugi în Eghipet, şi fii acolo până voiu zice ţie; că
va să caute Irod Pruncul să piarză pre El (Mt. 2:13).
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune 51

,*A venit,” dar în culmea sărăciei, şi prigonit din prime­


le Sale zile.
Venirea Lui în trupul nostru este evenimentul cen­
tral şi sensul cel mai înalt al întregii lumi zidite. El nu a
lepădat preînchipuirile Vechiului Legământ, ci le-a
îndreptăţit, desluşindu-ne în ele planul dumnezeiesc.
Tuturor celor aflate în Legea lui Moisi şi în cuvintele
de foc ale prorocilor, El a dezvăluit noi dimensiuni:
universale, vecinice. Vechiul Legământ, încheiat cu
„norodul ales,” era lumina cea mai nainte de zori: în­
suşi Soarele încă nu se arătase. Noul Legământ însă
este soarele în amiazăzi, desăvârşita Descoperire a
chipului Dumnezeieştii Fiinţe care se răsfrânge în
sorţile întregii lumi şi ale fiecăruia dintre noi; o nouă
eră în istoria omenirii: toate au primit un alt caracter, o
nouă obârşie.
Mare cu adevărat a fost descoperirea pe care Dum­
nezeu a dat-o lui Moisi. El a cunoscut, a simţit din toată
fiinţa că lumile văzute şi nevăzute nouă, întreaga
existenţă cosmică, precum şi noi înşine, toate şi toţi au
primit începutul lor de la Dânsul. In duh, el mai înainte
a văzut că bunăvoirea vărsată prin el asupra poporului
Israilitean trebuia să fie comunicată întregii omeniri,
care în prisosinţa bucuriei va veni să se închine „Dum­
nezeului lui Israil.” El a văzut limpede că Absolutul cel
fără de început nu este un tot unitar abstract, imper­
sonal sau suprapersonal, nici un oarecare proces cosmic
determinat, ci un Dumnezeu viu, ipostatic. Dar nu în
toată plinătatea sa a primit el descoperirea: Moisi a
intrat în negura unde era Dumnezeu (leş. 20:21). Şiruri
52 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

întregi de diferite tâlcuiri sânt cu putinţă pentru aceste


cuvinte. Fără îndoială, accentul este pus pe faptul
neputinţei de a cunoaşte pe Dumnezeu; însă în ce sens,
şi în ce privinţă, acestea au rămas taina lui Moisi. Oare
avea el în minte faptul neputinţei de a cunoaşte Fiinţa
cea de Sine, cea mai înainte de veci, în esenţa Ei; sau
nu pricepea cum este cu putinţă Persoanei, care i se
descoperise, petrecerea într’o vecinică metafizică sin­
gurătate? Dacă El este singur, atunci în ce constă
cuprinsul vieţii Lui? Dacă El este afundat în contem­
plarea de Sine, atunci cum poate El să împărtăşească
omului cunoaşterea despre Sine, şi oare este îndeobşte
oamenilor cu putinţă a petrece cu El? Iată Acesta, acest
Dumnezeu S’a învoit să ducă norodul lui Israil, dar
unde, şi pentru ce, în înţelesul final al cuvântului? De
neajuns rămăseseră pentru Moisi căile proniei Lui. De
neatins este „IAHVE” în Esenţa Sa, de negrăit în ce
priveşte chipul Fiinţării Sale.
Simbolic a fost sfârşitul lui Moisi: a ajuns până la
graniţa pământului făgăduit, şi acolo, la acest hotar s’a
sfârşit, căutând din înălţimile unui munte necunoscut
nouă, asupra ţării unde Israil avea să-şi întâlnească
noile destine. Mai departe poporul ales pentru un mare
rol istoric a fost povăţuit de un oarecare Iisus, al cărui
nume mai înainte vestea venirea adevăratului Iisus1 -
Mântuitorul lumii, Care avea să ne conducă în împără­
ţia cea Făgăduită (A 2-a Lege 34:4;9).

1 Numele Iisus înseamnă „Mântuitor.”


Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune 53

„Cel Adevărat” S’a arătat, dar oamenii nu L-au


recunoscut (cf. Io. 1:10). Evenimentul întrecea peste
măsură înţelegerea lor. Primul care L-a cunoscut a fost
loan Botezătorul, pentru care s’a şi numit, şi cu vred­
nicie, cel mai mare „dintre cei născuţi din femei,”
sfârşitul Legii şi al Prorocilor (Mt. 11:9-13). într’ade­
văr, ce duh avea Botezătorul: într’un om cu chip sme­
rit, el a văzut pe Cel mai înainte de veci (cf. Io.
1:27,34)!
Moisi, ca pământean, avea nevoie de mărturii
văzute pentru stăpânia ce i se dăduse de sus. Cu toate
acestea, nu fără tulburare şi groază citim cele cinci cărţi
ale lui Moisi şi unele pasaje din cărţile istorice ale
Vechiului Legământ: totul se săvârşea întru numele lui
Iahve, inclusiv genociduri (cf. A 2-a Lege 2:34; 3:6;
20:16), şi omorârea celor ce nu se supuneau (leş.
32:27-29). Toţi cei care se împotriveau lui Moisi erau
pedepsiţi cu asprime, şi nu arareori chiar osândiţi
morţii. Poporul adus la poalele muntelui Sinai, „care
ardea cu foc, şi la negură, şi la întuneric, şi la vijelie; la
sunetul trâmbiţei şi la glasul graiurilor,” care era de
nesuferit (cf. Evr. 12:18-20), de frică se cutremura.
Cu Hristos, dimpotrivă. îl vedem venind în cea
mai deplină smerenie, ca cel din urmă sărac. El nu a
avut unde să-şi plece capul (Mt. 8:20); El nu a avut nici
o autoritate, nu numai în Ocârmuire, dar nici chiar în
Biserica Legii întemeiate pe Descoperirea Sinaitică,
dată lui Moisi de El însuşi (Io. 5:46). Naşterea Lui nu a
fost înfricoşătoare nimănui, cu excepţia lui Irod. El nu
se împotriveşte celor ce îl leapădă. Şi noi L-am recu­
54 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

noscut ca Atotţiitorul, anume pentru că El S’a deşertat


pe Sine până la a lua chip de rob (cf. Flp. 2:7), până la
neîmpotrivirea năsilniciei care I se făcea, şi morţii. Şi,
fireşte: ca Ziditor, ca adevăratul Stăpân a tot ce este, El
nu a asuprit pe nimeni: El a venit să mântuiască lumea
(cf. Lc. 19:56; Io. 3:17; Io. 12:47), dându-ne de­
plinătatea cunoaşterii Unuia Adevăratului Dumnezeului
şi Tatălui nostru. El ne-a descoperit numele Tatălui; El
ne-a dat cuvântul pe carele însuşi L-a primit de la Tatăl
(Io. 17:8); El ne-a arătat pe Dumnezeu ca „Lumină în
care nici un întuneric este” (cf. 1 Io. 1:5). Prin El ni s’a
descoperit cea mai frumoasă taină dintre toate: Dum­
nezeu este Fiinţă Personală, dar El nu este o singură
Persoană, ci Treime de Ipostasuri. Noi sântem botezaţi
„cu Duh Sfânt şi cu foc” (Mt. 3:11), întru numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh (Mt. 28:19).
în lumina acestei cunoaşteri, noi ştim acum calea
către vecinica desăvârşire (Mt. 5:48). Lumea însă
continuă să trăiască în cercul vrăjit al problemelor ani­
male: probleme economice, de classă socială, de naţio­
nalitate, de rasă, şi altele asemenea lor. Oare nu pentru
aceea că oamenii au iubit mai mult întunericul decât
lumina (Io. 3:19)? Oare nu pentru aceea că nu au dorit
din răsputeri să se asemene Lui, urmând Lui în paza
poruncilor Lui? Oare nu pentru aceea că nu au crezut
că Dumnezeu, în Sfatul Său cel mai nainte de veci (cf.
Fac. 1:26) hotărâse să ne dea nemurirea împreună cu
Dânsul? Astfel noi înşine ne-am osândit la stricăciune
şi la pedeapsa cu moartea.
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune 55

Prin însăşi esenţa gândului Făcătorului pentru noi,


de a ne împărtăşi îndumnezeirea în împărăţia Cerului,
nici o silnicie, nici o predestinare în legătură cu noi nu
există, şi nu se cuvine a-şi afla locul. în libertatea
noastră, conştientizând nemărginita măreţie a sarcinii
ce ne stă înainte, noi, bineînţeles, ne însufleţim către
nevoinţă: împărăţia Cerurilor se sileşte, şi silitorii ră­
pesc pre ea (Mt. 11:12). Oare numai împărăţia Ceruri­
lor se răpeşte cu sila? Câte, şi cât de dureroase stăruinţe
se cer pentru a dobândi înalta artă sau ştiinţa serioasă,
sau chiar numai o carieră de obşte? Şi cât de neînsem­
nate sânt cele înşirate, în comparaţie cu „împărăţia cea
neclătită”! Experienţa de două mii de ani a Bisericii lui
Hristos arată convingător că, de cum se micşorează
dimensiunile Descoperirii date nouă, îndată şi Lumina
care ne-a apărut, treptat încetează să ne mai atragă către
sine. Pentru a fi creştini, pentru a păstra în suflet
nădejdea înflăcărată, neapărat ne trebuie o îndrăzneală
nebună: îndrăzniţi, Eu am biruit lumea - a zis Domnul
(Io. 16:33). în cazul de faţă, „a biruit” nu atât ca Dum­
nezeu, cât ca om; căci El nemincinos a primit înome-
nirea.
Logosul cel întrupat al Tatălui a avut o Faţă1 -
Ttpocramov (Mt. 17:2; Lc. 9:29), dar şi pentru Tatăl Ce­
resc, Hristos a spus: Vedeţi să nu defăimaţi pre vreunul
din aceştia mici; că zic vouă că îngerii lor în ceruri
pururea văd faţa Tatălui meu cel din ceruri (Mt.

1 Amintim faptul că în vechiul grai „faţă” însemna şi „persoană,” ca


şi în limba greacă şi în limba rusă până astăzi, (n. tr.)
56 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

18:10). Şi iarăşi: Cela ce M ’a văzut, a văzut pre Tatăl


(Io. 14:9).
Faţa omului, mai înainte de toate, îl arată pe el aşa
precum este. în vârtutea acestui fapt, în chip firesc s’a
dezvoltat întrebuinţarea conceptului faţă spre a desem­
na însuşi omul. în Scripturi sânt multe pasaje care pot
fi înţelese anume în acest sens: Şi a zis Israil către
Iosif: Iată de faţa ta (adică de tine însuţi) nu m ’am
lipsit (Fac. 48:11). Ultima treaptă a dezvoltării acestui
concept este întrebuinţarea cuvântului în Răsăritul creş­
tin spre a desemna cele Trei Feţe ale Sfintei şi Celei de
o Fiinţă Treimi. (în Apus, în acelaşi fel, s’a dezvoltat
cuvântul persona: O „Substantia” - Trei „Personae.”)
Descoperirea lui Dumnezeu ca „EU SÂNT CEL
CE SÂNT” se înţelege de către noi în sensul că nu o
oarecare esenţă determină Feţele în sânurile ei, ci că
înseşi Cele Trei Feţe nu sânt concepte abstracte, ci
purtătoare fiinţial ale Firii-Esenţei Lor: Feţe Fiinţiale.
Această dimensiune, Faţa, în Fiinţarea Dumnezeiască
apare ca un temei viu. Pentru a exprima mai limpede
această descoperire, Părinţii au preferat să întrebuinţeze
termenul filosofic de ipostas (tmooTocoic, - substanţă).
Conceptul ipostas se întrebuinţează în limba greacă
pentru a exprima ceea ce cu adevărat există. El se putea
raporta la lucruri, la om, la Dumnezeu, adesea în sensul
esenţei. în Noul Legământ cuvântul se întrebuinţează
spre a indica Faţa (Persoana) Tatălui: chipul ipostasului
Lui (sau „fiinţei,” în traducerile recente) (Evr. 1:3); în
alte locuri, şi anume: Evr. 11:1 - este tradus „încredin­
ţarea,” sau „fiinţarea;” Evr. 3:14 - „stării” sau „fiin­
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune 57

ţării;” 2Cor. 9:4 - (traducerile recente îl omit cu totul;


cea a Sfântului Sinod din 1914 întrebuinţează „starea”);
2Cor. 11:17 - „stare,” iarăşi (cf. versiunea Sfântului
Sinod al BOR, din 1995, şi a ÎPS Bartolomeu V.
Anania, din 2001) - de fiecare dată pentru a arăta
caracterul de netăgăduit al celor pomenite.
în teologia răsăriteană întrebuinţarea termenului
ipostas nu a înlăturat pe primul - faţa, dar împreună cu
acesta a tins în acelaşi timp să sublinieze înţelesul
fiinţial al Feţei în Fiinţa Dumnezeiască; cu alte cuvinte,
scoţând în evidenţă acest principiu, a vorbit despre el
ca despre temeiul (substanţa) a toată Fiinţa, ca despre
Ceea Ce cu adevărat trăieşte, Care şi este Adevăratul
Dumnezeu Absolut; şi Lui I se aduce rugăciunea
noastră personală (faţă către Faţă), şi nicicum către
Substanţă (ca Esenţă); căci El este Cel dintâi început.
Ipostaticitatea este cea dintâi şi cea de pe urmă dimen­
siune, izvorul a toate, sfârşitul a toate - principiul
atotcuprinzător, în afara căruia nimic nu există şi nici
poate exista. Acolo unde nu există acest principiu, aco­
lo defel nu este vreo existenţă, acolo este moarte, acolo
nu este nimic (cf. Io 1:1-3).
Duhului omenesc îi este propriu să tindă către
Principiul cel mai înalt, către dimensiunea cea dintâi şi
cea de pe urmă a fiinţei. Dacă noi ne călăuzim nu după
Descoperirea celui ce însuşi Este, ci după raţiunea
noastră firească de după cădere, atunci în ascensiunea
noastră gânditoare către Absolut aproape forţat vom
ajunge la negarea caracterului personal al acestui închi­
puit Absolut. în momentul de faţă voiesc să subliniez
58 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

două pricini ale acestui tragic fenomen: prima - carac­


terul impersonal al legilor logicii, adică însăşi structura
gândirii raţionale; a doua - faptul că nu se poate aplica
Absolutului chipul limitat al „existenţei” noastre, mai
ales sub aspectul individualismului, greşit înţeles ca
„personalism;” cu alte cuvinte, confuzia a două con­
cepte diametral opuse - al individului şi al persoanei.
Primul este limita divizibilităţii1; al doilea - purtătorul
întregii Fiinţe. Dezvoltarea logică ce va urma acestei
confuzii de concepte va duce la negarea a înseşi
consistenţei cosmosului făcut.
Ontologia creştină, are ca temei Descoperirea „EU
SÂNT CEL CE SÂNT” (leş. 3:14): Fiinţa - sânt Eu.
Repet: acolo unde nu există principiul personal, acolo
defel nu este vreo existenţă. Pentru a ocoli acest hău al
nefiinţei, trebuie să lepădăm metoda filosofică de a
purcede de la sine, şi să ne zidim viaţa pe stânca
descoperirii din Sinai, împlinită până la desăvârşire de
către Hristos şi de pogorârea Sfântului Duh asupra
omenirii. Rugăciunea creştină este şederea persoanei
făcute înaintea Dumnezeului Personal: rugăciunea faţă
către Faţă.
Aşa cum în plan pământesc personalitatea omului
creşte şi se dezvoltă prin întâlnirea cu alte persoane
omeneşti, tot aşa, în planul vecinicei Fiinţări, ea nea­
părat trebuie să intre în împărtăşire cu Persoana Abso­
lută a lui Dumnezeu. Deschiderile către această împăr­
tăşire ne sânt date de poruncile Evangheliei lui Hristos.

1 In-dividuum = ceea ce nu mai poate fi divizat; aceeaşi construcţie ca


şi termenul grecesc a-tomos (atom), (n. tr.)
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune 59

Urmând poruncilor, persoana omenească este aruncată


în neţărmurirea vieţii cosmice; este dusă la întâlnirea şi
la ciocnirea cu toate, şi la descoperirea a tot ce există în
sfera cosmică duhovnicească; este dusă până la hota­
rele între ceea ce este făcut şi Cel Fără de început; este
chemată către cel mai important eveniment cu putinţă
pentru fiecare persoană vie - a se hotărî, în libertatea
ei, pentru Vecinicie.
Iată, Acesta este pus spre căderea şi scularea a
multora - „sabie de foc” va trece prin tot sufletul care
s’a hotărât până în sfârşit a urma lui Hristos (cf. Lc.
2:34-35), pentru ca să se descopere adâncul cugetelor
a multe inimi. A fi creştin înseamnă a intra în luptă...
împrotiva începătoriilor şi a domniilor, şi a stăpâni-
torilor întunericului veacului acestuia, împrotiva du­
hurilor vicleniei celor de subt ceruri (Ef. 6:12). Ni­
meni, absolut nimeni nu va ieşi biruitor din această
luptă, de nu va fi împreună cu Hristos, Care a biruit
lumea (Io. 16:33). Mintea cosmică a lui Lucifer ademe­
neşte sufletul cu câte un gând sau altul şi face ca omul
să urmeze lui; el infectează cu boala cea de moarte
purtătoare - mândria; el a avut cea mai mare reuşită
asupra întâiului nostru părinte, Adam, sugerându-i
impulsul autoîndumnezeirii, şi până acum observăm că
aceasta este una din cele mai puternice instrumente ale
lui împotriva omului. Cea mai mare parte a omenirii a
intrat şi intră în luptă cu Dumnezeu.
Nici o ceartă cu Dumnezeu nu este fără primejdie,
dar nu toată cearta porneşte din rădăcini rele. Unele
chiar au fost bineplăcute lui Dumnezeu - de pildă Iov,
60 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Iacov, apostolul Pavel. Când în sufletul omului se iveş­


te o sfadă cu Dumnezeu în numele celei mai înalte
dreptăţi, iubiri şi adevăr, atunci se poate ca dintr’o dată
să se descopere că tocmai El însuşi este cea mai înaltă
bunătate şi iubire neţărmurită. Şi omul iese din acea
înfruntare nu numai neocărât, dar şi cu un prisos de
binecuvântare şi de alegere, ceea ce şi vedem din
pildele celor mai sus pomeniţi din Israil: Iov, prorocii
Moisi, Ilie, Iona, apostolul Pavel.
în această scurtă însemnare eu în realitate vorbesc
despre cele trăite de mine însumi; „trăite” în cursul a
mai mult de o jumătate de veac. Eu ştiu acum că eram
în mare primejdie, căci sântem aruncaţi într’un uriaş
ocean, nemărginit nouă, unde puterile noastre indivi­
duale se reduc la o înspăimântătoare nimicnicie. Eu, de
asemeni, ştiu acum că dacă nu m ’aş fi ţinut agăţându-
mă cu tărie cu amândouă mâinile de marginea veşmân­
tului lui Hristos, de mult aş fi pierit cu desăvârşire. Dar
iarăşi cu îndrăznire mă refer la pilda marelui Apostol
Pavel, care vorbeşte de lupta sa cu Hristos: Mai înainte
eram hulitor şi prigonitor şi ocărător; ci am fost miluit,
că neştiind am făcut (cf. ITim. 1:13). Nici mie Domnul
nu mi-a imputat ca fărădelege rugăciunile mele, nu
arareori prea îndrăzneţe în lupta cu El, în anumite
momente de adâncă scârbă, fie pentru mine, fie pentru
lume. Dar nu este nici o îndoială că nu neştiinţa, ci
totala mea ignoranţă, Hristos a primit-o aşa cum un tată
sau o mamă reacţionează la strigătele copiilor lor bol­
navi.
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi

Taina Sfintei Treimi

Nouăsprezece veacuri s’au scurs de când Sfântul


Pavel, străbătând Athena şi căutând la cele de închinare
ale Athenienilor, a descoperit un altar ce purta inscrip­
ţia: Dumnezeului necunoscut (Fap. 17:23).
Fără îndoială că acest altar fusese ridicat de către
cei mai înalţi reprezentanţi ai gândirii omeneşti, de în­
ţelepţi care atinseseră limitele cunoaşterii. Aceste limi­
te rămân de nedepăşit până în zilele noastre, pentru
înţelegerea firească a omului, căci nu se poate ajunge la
cunoaşterea lui Dumnezeu printr’o gândire raţională.
Este drept că firea făcută a omului, zidită în chipul
şi asemănarea lui Dumnezeu Făcătorul, tăinuieşte nu
numai putinţa de a primi Descoperirea Dumnezeiască,
ci încă şi facultatea de a concepe, oarecum, Fiinţa
Dumnezeiască. Cu toate acestea, concepţiile omeneşti,
precum a arătat toată experienţa istorică, nu duc la
adevărata cunoaştere a tainei Dumnezeieşti.
Dumnezeu nu cunoaşte nici invidie, nici iubire de
sine, nici iubire de cinstire. Duhul lui Dumnezeu, sme­
rit caută pe tot omul în toate căile lui, ca să i Se facă
cunoscut, şi astfel să-l facă părtaş veciniciei Sale
Dumnezeieşti (Fap. 10: 34-35), şi pentru aceasta, în
toate epocile, tot omul a putut şi poate într’o oarecare
măsură să cunoască pe Dumnezeul adevărat. Şi totuşi, a
fost neapărat nevoie ca Dumnezeu însuşi să Se desco­
pere omului, să-i descopere, în limitele accesibile lui,
62 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

chipul Fiinţei Sale. în afara lui Hristos Care S’a arătat


în trup, nici o experienţă duhovnicească, filosofică sau
mistică nu dă omului posibilitatea de a cunoaşte Dum­
nezeiasca Fiinţă ca Obiectivitate una neajunsă absolută,
în Trei subiecte neajunse absolute, cu alte cuvinte, ca
Treime deofiinţă şi nedespărţită. în istoria Dumne­
zeieştii iconomii a mântuirii noastre, Biserica distinge
unele momente mai deosebite care se pomenesc în
fiecare an sub formă de praznice. Din punct de vedere
istoric, ordinea lor este următoarea: Bunavestire, Naşte­
rea lui Hristos, Botezul Domnului, Schimbarea la Faţă,
Patimile Domnului, învierea, înălţarea şi Pogorârea
Sfântului Duh. în căile descoperirii lui Dumnezeu faţă
de om, fiecare din aceste evenimente este organic şi
nedespărţit legat de toate celelalte. Totuşi ziua Cinci-
zecimii, când prăznuim Pogorârea Sfântului Duh, tre­
buie subliniată ca plinirea descoperirii Marelui Dum­
nezeu, Atoatefacătorul şi Atotţiitorul.
Nu trebuie uitat că descoperirii Noului Legământ îi
premerge cea a Vechiului. Când noi, creştinii, ne adân­
cim în cugetarea celor date în descoperirea scripturară,
din primele capitole ale Cărţii Facerii auzim cele
cunoscute despre Dumnezeul cel unu şi multiplu: Şi au
zis Dumnezeu: Să facem om dupre chipul nostru şi
dupre asemănare (Fac. 1:26); şi iarăşi: Şi au zis Dum­
nezeu: Iată Adam s ’a făcut ca unul din noi (Fac. 3:22).
Pentru creştinul care citeşte Cartea Facerii, de înaltă
însemnătate este şi felul cum Dumnezeu S’a arătat lui
Avraam în chipul a trei bărbaţi, către care însă el şi-a
îndreptat cuvântul ca şi către oxsingură fiinţă: Şi ridi-
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 63

când ochii săi, [AvraamJ a văzut, şi iată trei bărbaţi


stăteau din sus de el..., şi a zis: Doamne, de am aflat
har înaintea Ta, nu trece pre robul Tău (Fac. 18:2-3).
în psalmi şi la proroci vedem că Vechiul Legământ
ştia şi de Cuvântul lui Dumnezeu (Logos), şi de Duhul
lui Dumnezeu (Pnevma): Cu Cuvântul Domnului ceru­
rile s ’au întărit, şi cu Duhul gurii lui toată puterea lor
(Ps. 32:6), dar cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi
a Duhului lui Dumnezeu, nu ca energie, ci ca iposta-
suri, ca persoane-subiecte, nu aflăm. Omenirea Ve­
chiului Legământ zadarnic se zbătea în cadrele Dumne-
zeirii-Una, înţeleasă nu în sensul monotheismului
creştin, ci în sensul păgânului henotheism1 ‘(Dumne-
zeirea-Una, înţeleasă ca un singur ipostas). Şi oare nu
tocmai conştiinţa închiderii, îngustimii henotheismului,
explică neaşteptata înclinare a Evreilor Vechiului Legă­
mânt către păgânescul politheism, chiar dacă Legea şi
Prorocii opreau de la aceste căi? Moisi, căruia Dum­
nezeu Se descoperise ca Persoană-Ipostas (EU SÂNT
CEL CE SÂNT - leş. 3:14) era conştient de o oarecare
neplinire a acelei Descoperiri, pentru care a şi prevestit
că Dumnezeu avea să ridice Proroc din norodul lui
Israil, şi că ei urmau să-l asculte întru toate (Io. 1:45 ;
Fap. 3:22 ; A 2-a Lege 18:15). De aceea ei se munceau
aşteptând cu nerăbdare pe Messia cel făgăduit - pe

1 „Henotheism,” (din limba greacă: ev â g - unul, şi Oeâq - Dumnezeu)


dă să se înţeleagă unicitatea lui Dumnezeu şi la nivelul persoanei,
acolo unde termenul p o vo ţ - mono-theism - lasă loc să se înţeleagă
că Dumnezeirea, Una în Fiinţă (Esenţă), poate cuprinde mai multe
persoane.
64 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Emmanuil (Mt. 1:23), Care avea să descopere tot ade­


vărul despre Dumnezeu (cf. Io. 4:25).
Dacă acum ne vom îndrepta către acea parte a
omenirii de dinaintea lui Hristos ce rămăsese neîm­
părtăşită de descoperirea Vechiului Legământ, chiar şi
acolo, printre nesfârşitele rătăciri, de ne vom pleca
asupra a ceea ce aflăm mai desăvârşit, vom întâlni un
întreg şir de uimitoare apropieri de cunoaştere a adevă­
rului. Aci, nu fără interes, observăm că atunci când
omul încearcă a pătrunde adevărul cel vecinie cu
mintea sa, prin singură puterea sa, aproape negreşit va
ajunge la conceptul unui absolut meta-fizic, căruia
principiul persoanei îi va apărea ca limitativ. Absolutul
metafizic defineşte un Dumnezeu „tăinuit,” adică Deus
Absconditus. Alunecarea negreşită către o astfel de
închipuire a absolutului, aşa cum mi se pare, este
urmarea faptului că mintea-judecată, după legile prin
care operează, este impersonală. Dacă ea va fi socotită
ca cea mai înaltă formă a manifestării omeneşti, lăsată
în autonomia propriei lucrări, va încerca să depăşească
principiul personal ca temei al fiinţei, fie în planul
Dumnezeiesc, fie în cel omenesc, acolo unde creştinul
vede Persoana în Fiinţarea Dumnezeiască nu ca princi­
piu limitativ, ci ca însăşi Fiinţa, ca însuşi Absolutul.
Pe de altă parte, atunci când în om biruieşte, în
vârtutea experienţei lui duhovniceşti, conştiinţa princi­
piului personal ca o condiţie absolută a fiinţării raţio­
nale, atunci, conştientizând neîndestularea persoanei -
EU (cf. Fac. 18:1-2), fireşte va aluneca în planul ome­
nesc, spre pluralism, pe care strămutându-1 în planul
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 65

Fiinţării Dumnezeieşti, va ajunge la expresia polithe-


ismului, adică a mulţimii dumnezeilor. Oricât ar părea
de curios, nici monismul1 metafizic, ba chiar nici plura­
lismul păgân, nu s’au dezrădăcinat din conştiinţa ome­
nirii până astăzi.
Superioritatea închipuirii metafizice despre fiinţă
asupra politheismului păgân constă în faptul că ea drept
desluşeşte unitatea cea dintru început a Fiinţei. Iar
superioritatea pluralismului păgân, luat în aspectul său
cel mai bun, asupra pantheismului, constă în aceea că
el drept a înţeles persoana ca principiu ontologic mai
adânc al fiinţei, iar gândirea, ca una din Energiile, una
din expresiile acestui principiu personal.
Astfel experienţa lumii precreştine, fie că participa
sau nu la Descoperirea Vechiului Legământ, a arătat
cât se poate de limpede cum se pierde omul în nedu­
meririle lui, total neputincios să afle ieşire şi să atingă
adevărata cunoaştere de Dumnezeu. Această cunoaştere
a fost dată omenirii prin Dumnezeiască Descoperire în
Iisus Hristos, şi prin pogorârea Sfântului Duh în ziua
Cincizecimii.
Dar care este cunoaşterea tainei Fiinţei Dumne­
zeieşti pe care această descoperire ne-a dat-o? Se poate
ea oare spune în cuvinte, şi dacă da, unde sânt ele? Ele
sânt păstrate de Biserica lui Hristos, care ne învaţă că
Dumnezeul Cel adevărat - este Dumnezeu Unu, însă în
Treime de Feţe. Ea ne vorbeşte despre Dumnezeiasca
Fiinţă ca despre o nedespărţită şi neamestecată Tri-

1 A nu se confunda „monismul” cu „monotheismul.” (n. tr.)


66 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Unime, o Treime deofiinţă şi nedespărţită. Aducem aci


una din cele mai desăvârşite expresii ale învăţăturii ei,
cunoscută nouă sub numele de „Simbol, adică mărturi­
sire a Celui între sfinţi părintelui nostru Athanasie, Pa­
triarhul Alexandriei:”

„Tot cel ce voieşte a se mântui, mai întâi de toa­


te dator este acela cea sobornicească credinţă a
păzi, pre carea cel ce nu întreagă şi neprihănită va
ţinea, mai presus de orice îndoială, în veci va pieri.
Iar credinţa cea sobornicească aceasta este, ca pre
unul Dumnezeu în Treime, şi Treimea în Unime să
cinstim, nici amestecând ipostasurile, nici fiinţa
despărţind. Căci altul este ipostasul Tatălui, altul al
Fiului, şi altul al Sfântului Duh; ci a Tatălui şi a
Fiului şi a Sfântului Duh, Dumnezeirea una este,
deopotrivă slava, împreună pururea-fiindă măreţia,
precum Tatăl, asemenea este şi Fiul, asemenea şi
Duhul cel Sfânt. Nezidit este Tatăl, nezidit Fiul,
nezidit şi Sfântul Duh. Neajuns este Tatăl, neajuns
Fiul, neajuns şi Sfântul Duh. Vecinie este Tatăl,
vecinie Fiul, vecinie şi Sfântul Duh; însă nu trei
veciniei, ci un vecinie; precum nici trei nezidiţi,
nici trei neajunşi, ci un nezidit şi un neajuns. Aşij-
derea, Atotţiitor este Tatăl, Atotţiitor Fiul, Atot-
ţiitor şi Duhul cel Sfânt. însă nu trei atotţiitori, ci
un Atotţiitor.
Astfel, Dumnezeu este Tatăl, Dumnezeu Fiul,
Dumnezeu şi Duhul cel Sfânt; însă nu trei dumne­
zei, ci un Dumnezeu. Aşijderea Domn este Tatăl,
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 67

Domn Fiul, Domn şi Duhul cel Sfânt; însă nu trei


domni, ci unu este Domn. Căci precum pre unul şi
fieştecarele ipostas, Dumnezeu şi Domn a mărturi­
si, dupre creştinescul adevăr, de nevoie ne este,
astfel trei dumnezei sau trei domni a grăi, dupre
cea sobornicească bunăcinstire, este oprit. Tatăl de
către nimenea este făcut, nici făurit, nici născut.
Fiul, dintru singur Tatăl este, nu făcut, nici făurit,
ci născut. Duhul cel Sfânt este dintru Tatăl, nu
făcut, nici făurit, nici născut, ci purcezând dintru
Dânsul. Căci unul este Tatăl, nu trei taţi; unul este
Fiul, nu trei fii; unul este Duhul Sfânt, nu trei
duhuri sfinte. Şi în această Sfântă Treime nimenea
este întâiul, sau dupre altul, nimenea mai mare sau
mai mic; ci întregi cele trei ipostasuri împreună-
vecinicinde loruşi sânt, şi deopotrivă. Astfel cât
întru toate, precum mai nainte s’a spus, şi Treimea
în unime, şi unimea în Treime este închinată. Cel
ce voieşte dar a se mântui, astfel pentru cea Sfântă
Treime să cugete.”

Pentru credincios această descoperire despre Dum­


nezeul Întreit-Unul este un izvor nesecat de înţelepciu­
ne, de bucurie şi de lumină, care se revarsă asupra
tuturor manifestărilor existenţei omeneşti, care dez­
leagă toate nedumeririle minţii şi ale' inimii omului,
care duce pe om în tărâmurile neţărmurite ale vieţii
vecinice. Dar când mintea-judecata noastră, ruptă de
inima plină de harul credinţei, singură, cu legile gândi­
68 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

rii se opreşte la datele acestei descoperiri, ea se trezeşte


în faţa unui şir de situaţii pe care nu le poate cuprinde.
Noi nu putem gândi o astfel de Fiinţă Personală,
Care, fiind absolut liberă în propria autodeterminare şi,
prin urmare, neatâmând de nici un fapt precedent, să nu
excludă nici absoluta obiectivitate a firii sau a esenţei
Sale. Pentru noi este de neînţeles cum este cu putinţă ca
firea sau esenţa, care sânt realitatea absolut obiectivă,
să nu premeargă şi să nu determine mai dinainte, în nici
un fel, absoluta plinire a autodeterminării subiective a
Persoanelor Sfintei Treimi.
Noi nu putem gândi o astfel de Fiinţă Personală,
Care, fiind absolut una şi simplă, să fie în acelaşi timp
şi Treimică, şi-aceasta astfel încât fiecare dintre ei să
fie Subiect Absolut, purtător întregii plinătăţi a Fiinţei
Dumnezeieşti, adică un Dumnezeu, Unul Atotdesăvâr-
şit din punct de vedere dinamic, egal întregii unimi
Treimice.
Mai presus de înţelegerea noastră este fiinţarea
unei astfel de Esenţe Întreit-Una, unde Născătorul să nu
premeargă Celui născut, Purcezătorul - Celui ce purce­
de, unde actul naşterii şi al purcederii, în nici un chip să
nu îngrădească libertatea absolută a autodeterminării
personale a Celui născut şi a Celui ce purcede.
Nu ne putem închipui o astfel de Fiinţă în Care să
se distingă trei Feţe de o Esenţă sau de o Fire unică, iar
Esenţa - de Energii, şi Care, în acelaşi timp, să fie de o
absolută simplitate.
Gândirii noastre, tot atât de neajunsă îi este o astfel
de Fiinţă, în care să se observe un întreg şir de acte,
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 69

precum naşterea Fiului şi purcederea Sfântului Duh;


sau actele autodeterminării şi autocunoaşterii, şi Care
în acelaşi timp să fie un Act absolut simplu şi lipsit de
orice proces şi întindere.
Conştiinţa noastră nu poate cuprinde o astfel de
Fiinţă, unde principiul ontologic unul - Tatăl, să nu
premeargă nici Fiului celui născut, nici Sfântului Duh
celui ce purcede; nu premerge şi nu este ontologic mai
presus de ei, încât este cu putinţă a vorbi despre împre-
ună-pururea-fiinţarea şi deplina Lor egalitate, adică
despre egalitatea Lor în dumnezeire, în vrednicie, în
putere sau, şi mai bine zis - despre o unică vrednicie;
ca fiind Ei de o slavă, de o lucrare, de o voire, întrucât,
din punct de vedere dogmatic, s’a hotărât să se opreas­
că orice gând despre vreo structură ierarhică a Treimii
sau despre vreo supunere - subordinaţie. „Şi în această
Sfântă Treime nimenea este întâiul, sau dupre altul, ni­
menea mai mare sau mai mic; ci întregi cele trei ipos-
tasuri împreună-vecinicinde loruşi sânt, şi deopotrivă.”
în faţa acestei învăţături a Bisericii mintea noastră,
nedumerită, tace. Ea, învăţătura, nicicum nu se înca­
drează în categoriile gândirii noastre. Şirul de poziţii,
de situaţii de neînţeles în mărturisirea Bisericii, devine
şi mai complex când ne plecăm asupra învăţăturii ei
despre întruparea unuia din Cei Trei - Fiul, Logosul.
Ne este de necuprins: cum Cel fără de început începe a
fi; cum Cel nezidit primeşte chipul făpturii? Cum Fiul
cel Unul este şi Dumnezeu desăvârşit, şi om desăvâr­
şit? Cum într’un singur Ipostas, care S’a întrupat fără
amestec şi nedespărţit, încap împreună două firi, cea
70 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Dumnezeiască şi cea omenească, două voiri, două lu­


crări - Dumnezeiască şi omenească? Nu putem ajunge
cu cugetul la dogma Bisericii, care ne vorbeşte de 6
Fire, de 6 Voie, de 6 Lucrare a Sfintei Treimi, şi tot aşa
ne învaţă despre două firi, despre două lucrări, despre
două voiri întruchipate într’Unul din cei Trei - în
Hristos.
Cu nedumeririle mai sus pomenite, de departe nu
se deşartă un întreg şir de nedumeriri care se nasc în
mintea noastră când ne întâlnim cu învăţătura Bisericii.
Tot mereu se nasc altele noi, şi care întotdeauna apar
de nedezlegat. Şi dacă este aşa, şi dacă în ciuda desco­
peririi, Fiinţa lui Dumnezeu rămâne pentru noi neajun­
să, negândită, nevăzută, nelămurită, nenumită, atunci
întrebarea este ce nouă viaţă şi ce nouă cunoaştere ne
aduce dogma Bisericii despre Sfânta Treime? Ba încă
ne întrebăm: când auzim de o existenţă ce nu se po­
triveşte închipuirilor minţii noastre, care gândeşte după
legile proprii, această nepotrivire este oare un temei
îndestulat spre a socoti cunoaşterea ce ni s’a dat ca
neadevărată? Ultimei întrebări i se poate răspunde cu
toată hotărârea - nu, nu este. Istoria culturii omeneşti
ne aduce o mulţime nesfârşită de pilde în sprijinul
acestui fapt. Nu demult, multe din reuşitele ştiinţei
contemporane puteau părea de negândit până şi minţii
savanţilor. Dacă ne-am închipui că în veacul al nouă­
sprezecelea vreun savant ar fi pătruns intuitiv în taina
structurii materiei, în taina „vieţii” intra-atomice, şi ar
fi dezvoltat teoriile ştiinţei de astăzi, fără însă putinţa
de a demonstra experimental, nu l-ar fi socotit oare un
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 71

visător? Când existenţa unei oarecari realităţi ni se


impune ca un fapt constatat prin experienţă, ea devine
de netăgăduit, iar mintea noastră nu poate să nu o
admită. Acelaşi lucru se poate spune şi despre descope­
rirea dată Bisericii, care ne vorbeşte de faptul concret al
Fiinţei Dumnezeieşti. Atunci când gândirea noastră
urmează Descoperirii, ea ajunge de nevoie, într’o
oarecare măsură, la Cel până atunci neajuns.

Crezul mai sus pomenit, fiind expresia cea mai


concisă cu putinţă a mărturisirii Bisericii, cuprinde în
sine plinătatea cunoaşterii despre Fiinţa lui Dumnezeu,
accesibilă omului. Această mărturisire, această dogmă
a Bisericii nu este nevoie a fi dovedită, a fi întemeiată
logic. Dimpotrivă, ea ne atrage atenţia la faptul cel mai
înalt al Fiinţei, Care este temeiul a toate: şi al vieţii, şi
al cunoaşterii, adică al fiinţării în întregul ei, simplă şi
una în integritatea sa; dar pentru a O putea ajunge,
neapărat trebuie să urmăm acea cale ce duce către Ea.
Pentru a stăpâni ştiinţele ce se predau în şcoli, elevii
trebuie să se supună profesorilor lor, urmându-le
învăţăturile şi metodele proprii. Şi Biserica îşi are ştiin­
ţa despre cunoaşterea lui Dumnezeu, calea şi metoda
proprie ce duc către acea cunoaştere, iar cel ce voieşte
să o dobândească trebuie să urmeze metoda Bisericii,
care este credinţa şi paza poruncilor lui Hristos.
Dumnezeu dragoste este (1 Io. 4:8), şi se cunoaşte
şi se contemplează nu altfel decât prin dragoste şi în
dragoste; pentru care şi poruncile lui Hristos, ce duc la
cunoaşterea de Dumnezeu, sânt poruncile iubirii. Taina
72 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Treimii, până în sfârşit rămâne necunoscută, pentru că


depăşeşte putinţele judecăţii noastre şi puterile firii
noastre făcute. însă necunoscută şi tăinuită, prin viaţa
în credinţă ea neîncetat ni se descoperă fiinţial, deve­
nind izvor pururea curgător de viaţă vecinică. Credinţa
este mai adâncă şi mai pătrunzătoare decât judecata; ea
ne cheamă la cunoaşterea şi însuşirea Dumnezeieştilor
taine, nu pe calea orânduielilor logicii, ci pe cea a
rămânerii în Dumnezeieştile porunci ale lui Hristos: De
veţi rămânea întru cuvântul Meu, cu adevărat ucenici
ai Mei sânteţi, şi VEŢI CUNOAŞTE ADEVĂRUL, şi
adevărul vă va face slobozi (Io. 8:31-32). Pe calea
aceasta a „rămânerii în cuvântul lui Hristos,” omul se
întâlneşte de către Dumnezeu, Care rămâne în sufletul
lui (cf. Io. 14:23), dându-i adevărata cunoaştere de
Sine. Atuncea, tot ceea ce părea înainte de negândit din
punct de vedere logic, cu a sa lumină dezgoleşte igno­
ranţa noastră şi rătăcirile, care se dovedesc a fi urmarea
păcatului şi a căderii; atuncea se arată ochilor noştri ne­
sfârşita plinătate, înţelepciunea, frumuseţea, lumina,
dreptatea şi adevărul Fiinţării Dumnezeieşti, Care este
Dragoste.
Omului, în fiinţarea sa, îi premerge o altă Fiinţare,
care apare faţă de el ca un „Fapt,” ca un „Dat,” ca un
anume „Principiu” cu neputinţă de înlăturat, care îi
limitează, cum ar fi din afară, libertatea determinării de
sine. în dezvoltarea sa omul îşi descoperă însuşirile firii
proprii, trecând pentru aceasta printr’un anume proces
- o evoluţie, care sânt cu totul străine Fiinţării Dumne­
zeieşti. Aceasta niciodată nu trebuie pierdută din vede­
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 73

re în gândirea despre Dumnezeu, pentru a nu cădea în


aşa-numitul „antropomorfism.” Deşi omul este zidit
după „chipul lui Dumnezeu,” totuşi când el începe să
transpună rezultatele cunoaşterii de sine asupra lui
Dumnezeu, inversează ierarhia fiinţării şi începe el
însuşi să facă pe Dumnezeu „după chipul său şi după
asemănarea sa.” Calea Bisericii este contrarie. Noi nu
facem pe Dumnezeu după propriul chip, ci urmând
poruncilor lui Hristos, lărgim însuşirile cuprinse în fi­
rea noastră făcută „după chipul lui Dumnezeu şi asemă­
narea Lui.”
Poruncile lui Hristos, a căror pază duce pe om la
îndumnezeire, sânt două: Să iubeşti pre Domnul Dum­
nezeul tău, din toată inima ta, şi din tot sufletul tău, şi
din tot cugetul tău, şi din toată vârtutea ta. Aceasta
este cea dintâi poruncă. Iar cea de-a doua, asemenea
ei: Să iubeşti pre aproapele tău ca însuţi pre tine (Mc.
12:30-31). Din aceste două porunci, cea de-a doua ne
dă într’o mai mare măsură putinţa de a cunoaşte taina
celei deofiinţă şi nedespărţitei Treimi. Să explicăm
pentru ce.
întâia poruncă zice: „Iubeşte din toată inima, din
tot sufletul, din tot cugetul, din toată vârtutea ta.” Aci
nu este spus: „Iubeşte pre Dumnezeu ca însuţi pre
tine,” ceea ce ar însemna panteism. Această poruncă ne
vorbeşte de gradul iubirii. Ea ne dă să cunoaştem pe
Dumnezeu ca Dragoste, dar totodată ne arată şi hotarul
între om şi Dumnezeu. Ea ne împărtăşeşte cu Viaţa
Dumnezeiască, dar nu îndepărtează realitatea diferenţei
esenţelor ( to exepoovaiov).
74 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Cea de-a doua poruncă: „Iubeşte pre aproapele ca


însuţi pre tine,” prin cuvântul ca arată nu atât măsura
sau gradul iubirii, cât adânca împărtăşire fiinţială a
existenţei noastre omeneşti. Odată însuşită în existenţa
omenească, cea de-a doua poruncă duce la devenirea
întregii omeniri într'un singur om.1
Dragostea transpune fiinţarea persoanei în persoa­
na celui iubit, asumându-şi prin aceasta viaţa celui
iubit, ceea ce arată că persoana - Eu, poate fi pătrunsă
prin dragoste. Desăvârşirea absolută a iubirii din sânul
Sfintei Treimi scoate la iveală desăvârşita capacitate de
întrepătrundere a celor Trei Feţe, astfel încât în cei
Trei aflăm 6 Voie, 6 Lucrare, 6 Slavă, 6 Putere, 6
Dumnezeire, 6 Fiitură (Esenţă), pentru care fapt fiecare
Faţă-Ipostats se arată ca purtătoare a întregii pliniri a
Dumnezeirii, dinamic deopotrivă întregii unimi a Celor
Trei.
După chipul acestei iubiri, cea de-a doua poruncă:
„Iubeşte pre aproapele ca însuţi pre tine,” reîntregeşte
firea cea „deofiinţă” a neamului omenesc, zdrobită prin

1 Una din cele mai bune expresii ale învăţăturii Bisericii despre
unijnea firii omeneşti după chipul firii Sfintei Treimi este înfăţişată în
unele din primele articole ale Mitropolitului Antonie Hrapoviţki:
„Ideea morală a dogmei Sfintei Treimi,” şi „Ideea morală a dogmei
Bisericii.” Aceste capodopere teologice, vrednice de a fi cunoscute
cititorului, au fost publicate întâi în Noiemvrie, 1892, în jurnalul
Academiei Duhovniceşti din Moscova, Vestitorul teologic, iar în
1935, la Belgrad. într’o formă mai concisă, dar minunat expusă, ele
se află şi în Teologia mistică a Bisericii Răsăritului (Essai sur la
Theologie Mystique de l ’Eglise d ’Orient), a lui V. Lossky, publicată
la Paris în 1944, cap. al 6-lea.
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 75

păcat, până acolo unde toată plinătatea fiinţării ome­


neşti ajunge în stăpânirea fiecărui ipostas omenesc.
Desăvârşit însuşită până la capăt, această poruncă arată
că omul este unul, unul prin esenţă şi multiplu în ipos-
tasuri, că omul, după chipul Sfintei Treimi, este o exis­
tenţă sobornicească deofiinţă. Deci, repetăm, un astfel
de a fi, în ultima devenire, face ca fiecare ipostas ome­
nesc, în vârtutea plinătăţii petrecerii în unimea sobor­
nicească [a omului], trebuie să devină purtător întregii
fiinţări a plinătăţii omeneşti, deci egal întregii omeniri,
întreg Omului-celui-unu (cf. Fac. 1:26), după asemăna­
rea omului celui desăvârşit - Hristos, care poartă în
Sine întregul Om.
Astfel pe această cale, adică cea a păzirii porun­
cilor lui Hristos, Care este Calea Bisericii, se descoperă
taina Sfintei Treimi. Se descoperă nu abstract, în chip
raţionalist, ci în însăşi viaţa. Şi nu este altă cale pentru
a atinge tainele Dumnezeieşti.
în faţa acestei învăţături a Bisericii, până astăzi
răsună, şi nu vor înceta să răsune până în sfârşitul
veacurilor cuvintele marii uimiri: „Streine graiuri, strei­
ne dogme, streină învăţătură a Sfintei Treimi.”1

Descoperire şi conştiinţă dogmatică

Omul este făcut după chipul lui Dumnezeu, pentru


viaţa vecinică întru asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta
este cu putinţă nu altfel decât dacă omul se zideşte, prin

1 Stihira Laudelor, Utrenia Cincizecimii.


76 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

actul făcător al voii Făcătorului, ca o fiinţă liberă,


nedeterminată în planul duhului şi capabilă de autode­
terminare; de unde rezultă că, duhovniceşte, el este
făcut dintru început ca un curat potenţial ce trebuie să
se actualizeze prin procesul vieţii. Libertatea personală,
fireşte, include în sine putinţa determinării de sine în
raport cu Dumnezeu, şi în chip pozitiv, dar şi în chip
negativ. în cazul de faţă mă opresc cu precădere asupra
acelei dispoziţii a voirii omeneşti care însetează de a
ajunge la Dumnezeu. Pentru a dobândi o astfel de
autodeterminare pozitivă se impune absolut o dreaptă
cunoaştere a „chipului” (cf. Flp. 2:6 - „chipul lui Dum­
nezeu”) Fiinţării Sale. Experienţa vădit dovedeşte că
toată viaţa noastră se află în cea mai strânsă dependenţă
de felul cum ne reprezentăm Chipul cel dintâi. Orice
schimbare în viziunea noastră mentală a începutului
celui fără de început, a Principiului a tot ce există,
aduce neapărat cu sine o schimbare corespunzătoare în
simţirile, gândurile, facerile şi reacţiile noastre la tot ce
ne înconjoară.
Mintea omului, făcută după chipul Minţii Dumne­
zeieşti, poartă în sine acest Chip, îl presupune. Ea însă
nu este în stare să descopere desăvârşit în sine acest
Chip, numai pe temeiul propriei experienţe; ea are de
trecut un proces de dezvoltare şi de determinare de
sine, şi ca atare nu este în posesiunea cunoaşterii
fiinţării în ultima ei deplinătate. Dogma ne pune în faţa
faptului fiinţării dumnezeieşti, fără a ne propune vreo
explicaţie raţională.
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 77

Fiinţa Dumnezeiască, fiind Întâiul-început, nu are


nici o altă pricină în afara Sa. Ca atare, nimic din ce
există nu îl poate „înfăţişa.” El este însuşi cel dintâi şi
cel din urmă temei a toată viaţa şi a toată cunoaşterea.
Celui credincios, dogma îi răspunde la toate căutările,
la toate postulatele minţii sale. Pusă în faţa dogmei,
mintea omului va căuta mai departe a-şi afla căi spre a
însuşi datele Dumnezeieştii Descoperiri şi spre a
stăpâni conţinutul ei. Anume din acest moment începe
aşa-numita ei „devenire teologică.”
Nefiind rodul niciunei căutări intelectuale, nici
rezultatul gândirii teologice, dogma este expresia în
cuvinte a unei „evidenţe.” Adevărata înţelegere â dog­
melor bisericeşti este cu putinţă numai când ne sustra-
gem chipului obişnuit al gândirii, propriu judecăţii
omeneşti. în ce priveşte dezvoltarea intelectuală, părin­
ţii Bisericii nu erau nicicum mai prejos de nivelul atins
de filosofia şi de ştiinţa contemporană lor. Mărturia
netăgăduită a acestui fapt sânt scrierile lor. Posedând o
autoritate suverană, ei au biruit limitările logicii ome­
neşti formale. Când mintea omului, prin credinţă şi prin
darul însuflării de sus, se află în faţa evidenţei Faptului
Celui mai înalt, această depăşire îi este cât se poate de
firească, şi tocmai o astfel de experienţă stă la temelia
oricărei sinteze dogmatice.
în Scripturi, şi mai cu seamă în Noul Legământ,
aflăm mulţime de pilde de o astfel de însuflare dumne­
zeiască, când mintea omului se găseşte faţă către faţă
cu fapte evidente ale lumii duhovniceşti. Aducem
câteva: Răspunzând Simon Petru, a zis: Tu eşti Hris-
78 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

tosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Şi răspunzând Iisus,


au zis lui: Fericit eşti Simone Var Ionâ, că trup şi
sânge nu au descoperit ţie, ci Tatăl Meu cel din ceruri
(Mat. 16:16-17)... Arăt vouă, fraţilor, că Evanghelia
ceea ce bine s ’a vestit de mine nu este dupre om; că
nici eu dela om am luat pre ea, nici m ’am învăţat, ci
prin descoperirea lui Iisus Hristos (Gal. 1:11-12)...
Iară nouă au descoperit Dumnezeu prin Duhul Său; că
Duhul toate cearcă, şi adâncurile lui Dumnezeu (1 Cor.
2:10)... Ceea ce era dintru început, ceea ce am auzit,
ceea ce am văzut cu ochii noştri, ceea ce am privit şi
mâinile noastre au pipăit pentru Cuvântul vieţii (1 Io.
1: 1).
O astfel de cunoaştere nemijlocită nu se supune
niciunei dovezi logice; ba este chiar cu neputinţă a o
„îngrădi” în acele concepte prin care operează mintea
omenească. Iar aceasta nu numai fiindcă gândirea con­
ceptuală omenească este pur şi simplu prea limitată în
diapazonul ei pentru a cuprinde realităţile dumne­
zeieşti, ci mai ales pentru că adevărata cunoaştere a lui
Dumnezeu nu poate fi dată decât fiinţial, prin expe­
rienţa vie a întregii noastre făpturi.1 Şi singura cale
către o astfel de cunoaştere este cea a păzirii a tot ce
ne-a poruncit Hristos (cf. Mt. 28:20).
Dumnezeu neapărat răspunde la tot omul care se
întoarce către Dânsul. Dacă însă experienţa împărtăşirii

1 „Sufletul dintr’o dată vede pre Domnul şi îl recunoaşte... în Duhul


Sfânt se cunoaşte Domnul, şi Duhul Sfânt se află în întreg omul: şi în
suflet, şi în minte, şi în trup. Aşa se cunoaşte Dumnezeu, şi în cer, şi
pre pământ.” (Cuv. Siluan Athonitul).
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 79

lui Dumnezeu este nedeplină, omul va încerca să umple


hăul ce rămâne prin propriile puteri. în acest caz, el
neapărat va cădea într’o oarecare rătăcire, iar elementul
mincinos care s’a adăugit adevărului va duce în sfârşit
la micşorarea sau scâlcierea lui.
Biserica, păstrătoarea plinătăţii Descoperirilor,
prin dogmele ei nu îngăduie a depăşi graniţele stabilite.
Ea ţine mintea omului ca şi în nişte chingi, de unde nu
se poate slobozi prea uşor. Această minte neapărat
trebuie să părăsească orice mişcare în planul gândirii şi
să se ridice „sus,” întru înălţimi - într’o altă sferă.
în toate vremile dezvoltarea ştiinţei teologice a
avut în esenţă un singur ţel: să facă adevărurile dogma­
tice, cele de neschimbat, accesibile înţelegerii ome­
neşti, „traducându-le” într’un limbaj adaptat nevoilor
celor cărora le erau destinate. Dar încă o dată atragem
atenţia că toată „problematica” de la sine cade, din cli­
pa când omul ajunge la vederea nemijlocită a lui Dum­
nezeu: Şi întru acea zi nu Mă veţi întreba nimica (Io.
16:23), a zis Hristos.

Antinomii ale teologiei treimice

înainte de a purcede să lămurim cum şi în ce chip


cunoaşterea şi înţelegerea noastră a Chipului Celui din­
tru început se răsfrânge în toate planurile vieţii
omeneşti, fie în sânul Bisericii, fie în afara ei, ne vom
întoarce la cele despre învăţătura dogmatică a Bisericii.
Dogmele Bisericii reprezintă o sinteză condensată
la maxim. Ele se exprimă în formule scurte, unice în
80 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

felul lor, întrucât în însuşi miezul lor cuprind antinomii,


prin unirea a două afirmaţii sau negaţii ce pot părea
contrarii. Judecăţii critice ele apar ca absurde, ca o
imposibilitate logică.
Credinţa creştină este zidită neclătit pe două dog­
me de căpătâi: 1) dogma despre Dumnezeirea una în
Trei Feţe - Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită; 2)
dogma celor două firi şi două voi, cea Dumnezeiască şi
cea omenească, în unul Ipostasul Cuvântului întrupat.
în învăţătura despre Sfânta Treime ni se indică trei
„momente” ce se desluşesc în Fiinţa Dumnezeiască:
Ipostasul (Faţa, Persoana), Esenţa (Firea) şi Lucrarea
(Actul, Energia). Subliniind simplitatea Fiinţei Dumne­
zeieşti ca fiind necompusă, dogma, prin aceasta, vor­
beşte despre identitatea între principiul ipostatic şi
Esenţă pe de-o parte, şi între Esenţă şi lucrarea-Actul
pe de altă parte. însă această identitate are însuşirea de
a nu lăsa ca aceste „momente” să se amestece între ele:
astfel se păstrează un echilibru armonios în simplitatea
Fiinţei Dumnezeieşti.
Antinomia de căpătâi a dogmei despre Treime con­
stă în faptul că Faţa-Ipostasul şi Esenţa sânt absolut
identice, dar în acelaşi timp desăvârşit deosebite. între
principiul ipostatic şi Esenţă nu există nici o despărţire
(buxcT&cu;), nici o distanţă fiinţială, ci doar deplina
simplitate şi unitate a conştiinţei personale şi a fiinţei
esenţiale. în afara Ipostasurilor nu există Esenţă: nici
Persoana abstractă în afara Esenţei. Esenţa nu este mai
adâncă sau mai întâi de Persoană; dar nici Persoana nu
premerge Esenţei. Persoana şi Esenţa sânt una, între ele
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 81

nu există nici cea mai mică opoziţie. Aceasta se expri­


mă minunat în descoperirea dată lui Moisi pe Sinai:
„EU SÂNT CEL CE SÂNT” (leş. 3:14). Cu alte
cuvinte: „Eu sânt Fiinţa,” „Ceea ce este - sânt Eu.” în
afara acestui „Eu,” îndărătul Lui, mai departe de El,
mai nainte de El - nu există nimic şi nimeni. Trăieşte
acest Esenţial „EU.”
în Dumnezeiasca Fiinţă nu există Esenţă neipos-
tatică (awnocrrmoq); în Esenţa Dumnezeiască cea una
nu există nimic care să fie „ne-înipostasiat,” fiind
oarecum în afara conştientizării de sine a Persoanei.
Dumnezeul care ni S’a descoperit este un Dumnezeu
Viu. Viu - pentru că este Personal, în înţelesul absolut
al cuvântului.
în perspectiva henotheistă şi uni-ipostatică a Isla­
mului, şi chiar a Vechiului Legământ, o astfel de iden­
titate a Persoanei cu Esenţa se poate înţelege ca totală,
până la absenţa oricărei diferenţe între ele. în mono-
theismul trinitar această identitate este o maximă
antinomie, căci principiul Persoanei, în vârtutea Triuni-
tăţii, nu poate fi redus la Esenţă. Sfânta Treime, fiind o
Fiinţă una şi simplă, ne apare ca o unime de un ordin
foarte diferit, implicând în acelaşi timp identitate
absolută, şi o nu mai puţin absolută deosebire. Putem
dintru aceasta conclude că Ipostasul este un „pol,” un
„moment” al fiinţei simple şi una, unde Esenţa este
celălalt „moment.”
Dogma despre Treime arată către egalitatea celor
trei Ipostasuri, şi prin aceasta ne descoperă că fiecare
Ipostas este Dumnezeu desăvârşit, pentru că Fiecare

6
82 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

dintre Ele poartă în sine întreaga plinătate a Fiinţei


Dumnezeieşti, o stăpâneşte într’o măsură absolută, şi
ca atare este „dinamic” egal Triunimii. Cela ce a văzut
pre mine, a văzut pre Tatăl (Io. 14:9) - prin aceste cu­
vinte Hristos ne povăţuieşte să înţelegem că între Ipos-
tasuri se află o desăvârşită identitate, care totuşi nu des­
fiinţează caracterul de nerepetat, ireductibil al fiecăruia.
Ipostasurile, fiecare fiind o fiinţă nesfârşit de mare,
unică în ipostaticitatea ei, nu se supun socotelii arit­
metice 1+1+1=3. împreună cu aceasta, Descoperirea ne
arată pe unul în trei, şi nu de un alt număr, oricare ar fi
el. Ne aflăm în faţa „faptului pur” al Celui ce este Fiin-
ţă-de-Sine care ni se descoperă de sus (cf. Mt. 28:19).
Zadarnice sânt încercările noastre de a pătrunde în taina
numărului „trei,” de a înţelege sensul lui vecinie: nu
putem decât să presupunem în privinţa lui, că exclude o
oarecare opoziţie între doi - Eu şi nu-Eu. Prezenţa celui
de-al treilea ridică elementul „relativităţii” opoziţiei;
rupe mărginirea numărului „doi.” Astfel, nu putem
înţelege Ipostasurile exclusiv ca relaţii înlăuntrul Esen­
ţei Dumnezeieşti. Cu alte cuvinte, taina numărului
„trei” constă în faptul că treimitatea transcende toată
mărginirea, devenind egală cu infinitul.
Pe lângă antinomiile mai sus pomenite - identi­
tatea şi în acelaşi timp deosebirea între principiul Ipos-
tasului şi Esenţă în privinţa celor trei Ipostasuri -
învăţătura Bisericii ne pune în faţa altor antinomii
asemănătoare între identitate şi deosebire. Să ne oprim
asupra următoarelor două antinomii: pe de-o parte, cea
a Esenţei şi Energiei (Actului), şi pe de altă parte, a
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 83

Energiei Dumnezeieşti nefăcute şi a firii făcute ome­


neşti.
Fiinţa Dumnezeiască, ca absolut realizată, „actua­
lizată,” exclude prezenţa în ea a unui potenţial încă
nedezvoltat. în această privinţă noi o înţelegem ca o
„curată Lucrare” ce exprimă adecvat esenţa şi, prin
urmare, îi este identică. Şi în cazul de faţă identitatea,
de asemenea, nu anulează în nici un chip deplina
ireductibilitate a Esenţei faţă de Act şi a Actului faţă de
Esenţă. Cu alte cuvinte, Esenţa şi Actul nu se amestecă
într’o unitate fără deosebire, ci manifestă două „mo­
mente” în Fiinţa Dumnezeiască, ce sânt desăvârşit
deosebite.
Esenţa lui Dumnezeu este absolut transcendentă
9

lumii făcute. Ea este cu desăvârşire de necunoscut, de


nenumit, de necomunicat chiar şi făpturii cuvântătoare,
de neîmpărtăşit, vecinie neajunsă de fiinţele făcute: de
îngeri şi de oameni. Pentru a desemna acest „moment”
al tainei în Dumnezeiasca Fiinţă, părinţii Bisericii s’au
folosit de termenul „mai-presus-de-fiitură” (wiepo'ocn-
ot:t|<;), pentru a ocoli orice fel de conceptualizare a
Esenţei.
Pentru făptură, acest „moment” rămâne vecinie
tăinuit în „dumnezeiescul întuneric.” Dacă ar fi existat
putinţa de a se împărtăşi cu Esenţa Dumnezeiască,
atunci sfinţii îndumnezeiţi ar pătrunde în Fiinţa Sfintei
Treimi, ca „de-o esenţă/fiitură” cu Tatăl, cu Fiul şi cu
Sfântul Duh, şi Treimea s’ar preschimba în „pătrime,”
„cincime,” ş.a.m.d., la nesfârşit, ceea ce, se înţelege,
părinţii Bisericii nu au putut să îngăduie.
84 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

într’alt fel ne vorbeşte Descoperirea cu privire la


Energia Dumnezeiască, adică despre cuprinsul Vieţii
lui Dumnezeu însuşi. Energia se poate împărtăşi
făpturii cuvântătoare, şi deci este fiinţial cu putinţă a fi
cunoscută. O numim „har,” adică, în limba greacă,
„bunăvoire” sau „favoare,”1 care se împreună în chipul
cel mai strâns cu firea noastră făcută, dar astfel încât
nefacutul nu devine făcut, nici făcutul - nefacut. Acea­
sta reiese din dogma de la Halkidon, care mărturiseşte
că în Ipostasul unul al Cuvântului întrupat împreună-
vieţuiesc două firi, cu toate însuşirile proprii fiecăreia.
Noi vedem că, în Hristos, desăvârşita îndumnezeire a
firii omeneşti asumată de El nu se preschimbă în Firea
Dumnezeiască; şi aceasta rămâne adevărat în veci -
Hristos vecinie este şi va rămâne Unul în două firi.
Cu ajutorul conceptelor scripturale despre „cu­
noaştere” vom încerca să lămurim cele mai sus pome­
nite despre neputinţa de a cunoaşte Esenţa Dumne­
zeiască. Cunoaşterea este mai întâi împărtăşire Jîinţială
- o unire vie a celui ce cunoaşte cu cel cunoscut. Nu
este cu putinţă a cunoaşte ceea ce depăşeşte în chip
absolut subiectul celui ce cunoaşte. „A cunoaşte” - în­
seamnă „a însuşi,” „a integra în propria viaţă,” „a face
cunoscutul imanent sieşi.” Bineînţeles, orice cunoaşte­
re, deja din principiul ei, presupune un oarecare ele­
ment de „imanenţă,” dar cunoaşterea desăvârşită, în
acord cu perspectiva scripturară, nu se poate înţelege
decât ca o desăvârşită unire Jîinţială. Dacă dragostea

1 Iar în limba rusă „bună-dăruire” (ănazodamb - 6jianiM aapoM). (n.


tr.)
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 85

este cu adevărat o „unire,” putem spune că măsura cu­


noaşterii atârnă de măsura iubirii. Astfel, în Sfânta
Treime, Iubirea absolută şi Cunoaşterea absolută se
dovedesc a fi identice, şi totuşi deosebirea între ele nu
se şterge.
***

Cele de mai sus le-am adunat într’o formă concisă


pentru mine însumi, ca să aştern mai simplu în con­
ştiinţa mea temeiurile credinţei noastre, aşa cum facem
în general în Biserică prin Simbolul Sobornicesc al
credinţei: „Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiito-
ml, Făcătorul cerului şi al pământului...”
„EU SÂNT FIINŢA” (leş. 3:14), şi de asemeni:
Drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile, bote­
zând pre ei întru numele Tatălui, şi al Fiului, şi al
Sfântului Duh, învăţând pre dânşii să păzească toate
câte am poruncit vouă; şi iată Eu cu voi sânt în toate
zilele, până la sfârşenia veacului. Amin (Mt. 28:19-20)
- iată Descoperirea pe temeiul căreia se zideşte
întreaga noastră viaţă.
Dumnezeiasca Fiinţă, înţeleasă după principiul
Ipostasului (Faţa, Persoana), pentru cei „făcuţi după
chip şi asemănare” rămâne vecinie un „Altul.” Dar
acest „Altul” este iubitul nostru Care ne cunoaşte, Care
ne-a spus: „Voi prietenii Mei sânteţi,” inexplicabil de
înrudit, negrăit de preţios (cf. Io. 15:13-15).
Dumnezeiasca Fiinţă, înţeleasă după „momentul”
Esenţei, este absolut transcendentă făpturii.
86 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Dumnezeiasca Fiinţă, luată după „momentul”


Energiei (Actul, Viaţa), intră în întreaga ei plinătate
într’o împărtăşire reală cu făptura cuvântătoare, şi în
cei mântuiţi devine „imanentă” făpturii (cf. Ef. 3:19).
Dumnezeiasca Fiinţă, ca Fiinţă-de-sine fără de în­
ceput, şi ca Esenţă-de-sine, nu este condiţionată de ni­
mic. Liberă de orice proces theogonic pentru minţile
făcute ce o contemplă, Ea se prezintă ca un „Pur Dat.”
Dumnezeiasca Fiinţă absolut realizată, actualizată,
exclude prezenţa în ea a vreunei putinţe-potenţial ne­
dezvoltat, în vârtutea cărui fapt se poate defini ca „Pură
Realitate.”
Ca „Dat” - ea este de neîmpărtăşit făpturii şi ră­
mâne vecinie tainică, neajunsă de nici un fel de rugă­
ciune a niciuneia dintre făpturi. Ca „Realitate” (Act,
Energie, Viaţă), Ea se împărtăşeşte în toată plinătatea şi
neţărmurirea ei făpturii cuvântătoare, zidite „după chip
şi asemănare.”
Că Viaţa Dumnezeiască se poate împărtăşi firii
omeneşti în toată plinătatea Ei, ne-a arătat-o omul
Hristos Hsus (1 Tim. 2:5). El, Dumnezeu-omul, este
măsura tuturor lucrurilor: şi celor dumnezeieşti, şi celor
omeneşti, şi este ultimul temei a toată judecata. Tot ce
mărturisim în legătură cu omenirea lui Hristos este
descoperirea gândului celui mai nainte de veci al lui
Dumnezeu-Făcătorul pentru om (cf. Ef. 1:4-10). Pre­
cum Hristos în omenirea Lui a cuprins „toată plinirea
Dumnezeirii trupeşte” (Col. 2:9) şi „au şezut cu Tatăl
Său pre scaunul Lui” (Apoc. 3:21), aşa şi tot omul este
chemat de către porunca lui Dumnezeu - Fiţi dar voi
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 87

desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru cel din ceruri desă­


vârşit este (Mt. 5:48) - la aceeaşi măsură de îndumne-
zeire (cf. Ef. 3:19). Altfel, această poruncă nu ar fi
putut avea loc.
Sfinţii, desăvârşit îndumnezeiţi, după darul haru­
lui, în aşa măsură se includ în vecinicul Act viu al lui
Dumnezeu, încât toate însuşirile-atribute ale Dumne-
zeirii li se comunică până la întreaga plinătate a
asemănării, căci Dumnezeu va fi în ei toate întru toţi (1
Cor. 15:28). „Până la întreaga plinătate” - însă numai
în planul Actului, adică al cuprinsului Vieţii lui Dum­
nezeu însuşi, şi nicidecum după Esenţă. Omul, chiar
desăvârşit îndumnezeit, vecinie se va deosebi de Dum­
nezeu în ce priveşte obârşia sa. Dumnezeu este Fiinţa
De-Sine-Fiindă, Făcătorul a toate care fiinţează în
ceruri şi pe pământ, oamenii însă există ca făptură.
Cuvintele „până la întreaga plinătate - însă numai
în planul Actului” sună ca o oarecare micşorare, îngus­
tare, degradare. Dar aceasta în realitate nicidecum nu
este aşa. Darul lui Dumnezeu celor mântuiţi în Hristos
este atât de măreţ, ba chiar nemărginit, că nici o minte
omenească, în limitele pământeşti, nu este în putere de
a şi-l închipui. Zidind pe om „după chipul Său şi după
asemănare,” Dumnezeu Se repetă însuşi în noi. Şi în­
treaga plinătate a vieţii Dumnezeieşti - fără de început
şi fără de sfârşit - va fi posesiunea de neînstrăinat a
celor mântuiţi. Dumnezeu este pretutindenea şi atoate-
ştiutor - şi sfinţii, petrecând în Duhul Sfânt, devin
„pretutindenea prezenţi şi atoateştiutori.” Dumnezeu
este adevărul şi viaţa (cf. Io. 14:6), şi sfinţii în El devin
88 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

vii şi adevăraţi. Dumnezeu este atotdesăvârşita Bună­


tate şi Dragoste care îmbrăţişează tot ce există; şi
sfinţii, în Duhul Sfânt, îmbrăţişează cu dragoste între­
gul cosmos. Fără de început Actul Dumnezeieştii Fiin­
ţe, şi cei îndumnezeiţi, în vârtutea împărtăşirii acestui
Act, devin „fără de început.” Dumnezeu lumină este şi
nici un întunerec întru El nu este (1 Io. 1:5), şi pe
sfinţi, prin sălăşluirea Sa (cf. Io. 14:23 ; Apoc. 7:15 ;
Apoc. 21:3), îi preface în „curată lumină” (Mt. 13:43).
Precum Fiinţarea Dumnezeiască este un „Pur Act,”
astfel şi omul îndumnezeit, făcut la început numai ca
potenţial, până în sfârşit se actualizează în fiinţarea lui
făcută, şi devine aşijderea „act pur,” prin pătrunderea
întru cele din lăuntrul catapetesmei (Evr. 6:19).

îndumnezeirea

în Hristos, potrivit cu dogma, firea omenească


făcută este îndumnezeită până la deplina desăvârşire -
Căci întru El locuieşte toată plinirea Dumnegeirii tru­
peşte (Col. 2:9). Amândouă firile petrec în El într’o
unire a identităţii atât de deplină, încât orice dualitate
este exclusă: Hristos este unul, El unul este Dumnezeu-
Om. în El, ceea ce a fost făcut „după chipul şi pentru
asemănarea cu Dumnezeu” a atins în vecinicie această
asemănare atât de desăvârşit, încât în Hristos cel înviat
şi înălţat, de acum nu mai este nici o îndoire, urmele
căreia se pot observa în viaţa Lui pământească până în
sfârşit. Avem în vedere mai ales astfel de momente mai
grăitoare, precum rugăciunea din Ghethsimani „pentru
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 89

pahar:” Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la


Mine paharul acesta; însă nu cum voiesc Eu, ci precum
Tu (Mt. 26:39). Asemenea şi strigătul de pe Cruce, mai
nainte de moarte: Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu,
căci M ’ai părăsit? (Mt. 27:46).
în limitele vieţii pământeşti, firea omenească a lui
Hristos, deşi a fost „în-ipostaziată” de Cea de-a doua
Persoană a Sfintei Treimi, ea nu a fost scutită de nevoia
procesului de devenire, de actualizare. Câtă vreme nu
se săvârşiseră (Io. 19:30) toate, Hristos-omul petrecea
într’o stare de „sporire” (Lc. 2:52), de nevoinţă în care
răbda ispite (Lc. 4:1-13 ; Evr. 2:18) şi chiar agonie (Lc.
22:44). înseamnă că într’însul se afla o oarecare îndo­
ire, ca urmare a neamăsurării celor două firi, cea Dum­
nezeiască şi cea omenească. După înălţare însă această
neamăsurare dispare, şi omul Hristos lisus (1 Tim. 2:5)
devine întocmai cu Dumnezeu (Flp. 2:6), „şezând de-a
dreapta Tatălui” (cf. Mc. 16:19), de acum şi după firea
omenească. Şi totuşi, egalitatea aceasta este de un alt
ordin decât absoluta egalitate a Fiului Celui deofiinţă
cu Tatăl după Firea Dumnezeiască. Egalitatea, în ce
priveşte firea făcută, aparţine planului Actului-Ener-
giei, iar nu planului Esenţei. înadins păstrăm tăcere faţă
de „momentul” ipostatic, căci Ipostasul Cuvântului -
fiind nefacut, fiind mai nainte de veci - a rămas ne­
schimbat chiar şi după ce Şi-a însuşit trupul făcut: ca
Unul-născut, El nu a părăsit scaunul Său - nu S’a
despărţit de sânurile Tatălui (cf. Io. 1:18). Dogma de la
Halkidon despre Hristos cel unu în două firi, mărtu­
risind egalitatea cu Dumnezeu, în acelaşi timp nu
90 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

pierde din vedere distanţa fiinţială între Nefăcutul cel


dintru început şi ceea ce a fost chemat întru a fi prin
voia Făcătorului.
Hristos este temeiul neclătit şi criteriul cel mai
înalt al învăţăturii Bisericii pentru om - al antropo­
logiei. Tot ce mărturisim în privinţa omenirii lui
Hristos este descoperirea Ideii celei mai nainte de veci
a lui Dumnezeu pentru omenire în general (cf. Ef. 1:4-
5). Faptul că Domnul, pogorându-Se până la cele pă­
mânteşti, a rămas în Ipostasul Său cel din veci nu
micşorează nicidecum faptul de a putea folosi expe­
rienţa şi „pilda” dată nouă, oamenilor, cărora dator era
întru toate a se asemăna (Evr. 2:17).
Dacă Hristos este cu adevărat Fiul Omului, deo-
fiinţă cu noi, înseamnă că tot ce a săvârşit El în viaţa Sa
pământească este cu putinţă în egală măsură şi pentru
ceilalţi „fii ai oamenilor.” Dacă primim că El este
măsura tuturor lucrurilor, trebuie să primim şi că afir­
maţiile noastre pentru omenirea lui Hristos, în acelaşi
timp oglindesc întregul diapazon al putinţelor firii
omeneşti în general. Dacă noi mărturisim deplina şi de­
săvârşita Sa îndumnezeire, atunci sântem datori a nă­
dăjdui că sfinţii în veacul ce va să fie vor primi aceeaşi
deplinătate a îndumnezeirii. Altfel Hristos nu ne-ar fi
poruncit să fim „desăvârşiţi precum şi Tatăl nostru cel
din ceruri desăvârşit este” (cf. Mt. 5:48). Celor cărora o
astfel de afirmaţie le stârneşte îndoiala le vom pune
următoarea întrebare: „Cine ştie mai bine Ideea cea
dintru bun început a Făcătorului, şi putinţele reale ale
firii omeneşti: Acela care a făurit-o, sau noi înşine?”
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 91

Anume pentru aceasta Logosul-Hristos, primind


firea noastră, şi în ea arătându-ne desăvârşirea, a zis:
îndrăzniţi, Eu am biruit lumea (Io. 16:33). Celui ce
biruieşte, da-voiu lui să şază cu Mine pre Scaunul
Meu, precum şi Eu am biruit, şi am şezut cu Tatăl Meu
pre Scaunul Lui (Apoc. 3:21).
Potrivit cu mărturia părinţilor Bisericii, moştenito­
rii împărăţiei răpesc Viaţa Dumnezeiască, şi aceasta
este Viaţa fără de început şi fără de sfârşit, deoarece ea
este - în afara vremii. Fără a tăgădui neputinţa de a
cunoaşte pe Dumnezeu, părinţii totuşi spun că cei
mântuiţi se fac părtaşi dumnezeieştii firi (2 Pt. 1:4) în
veacul ce va să fie, atunci când ceea ce este în parte se
va strica (cf. 1 Cor. 13:10), şi afirmă că omului îi este
cu putinţă a atinge deplina desăvârşire. Aceasta în­
seamnă că cei ce se vor împărtăşi de viaţa vecinică,
înşişi vor deveni veciniei, nu doar în înţelesul ne-
sfarşirii vieţii lor, ci ei se vor face deasemeni şi „fără de
început.”1
însă ar fi o greşală de a vedea această viaţă fără de
început ca o preschimbare a firii făcute în Esenţă Dum­
nezeiască: ea este împărtăşirea vecinicului Act al lui
Dumnezeu, care în acelaşi timp nu şterge graniţa de
netrecut între Esenţa Făcătorului şi cea a făpturii.

1 După cuvântul Sfântului Grigorie Palama: „Cei ce se împărtăşesc


cu energiile [nefacute] şi lucrează potrivit lor, se fac, prin harul
Dumnezeiesc, dumnezei fără de început şi fără de sfârşit” (Apolo-
ghia. Coisl. 99, fol. 13: «Toi)q pex&xovTaq ocbTtpv îcal âvepyoxjvxaq
xfţ petooala kcct auxaţ, Geooq ontepyaţopevov k<xt& xâpiv.
cevâpxooi; Kai dtEXe'UT'nxo'uq.»)
92 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Paralel cu faptul că toţi sfinţii părinţi mărturisesc


neputinţa de a cunoaşte Esenţa Dumnezeiască precum
şi transcendenţa ei, noi observăm că felul de a înţelege
viaţa vecinică a făpturii cuvântătoare şi limitele îndum-
nezeirii ei nu este acelaşi la toţi. Unii dintre părinţi re­
prezentau împărtăşirea împărăţiei ca o nesfârşită înălţa­
re către desăvârşirea absolută; alţii o descriu dimpo­
trivă, ca „vecinică odihnă.” Cei din urmă presupun că
orice fiinţă ce poartă în sine vreun element al unei
oarecari „deveniri” nu poate fi adevărata desăvârşire, în
plinătatea ei.
Sfântul Maxim Mărturisitorul, marele nevoitor şi
cuvântător de Dumnezeu, şi el ne vorbeşte despre che­
marea noastră finală de a atinge „plinirea vârstei lui
Hristos:”

„Câtă vreme cineva petrece în viaţa aceasta,


chiar dacă se arată desăvârşit, în măsura rânduielii
de aci, şi mulţămită lucrării şi contemplării, în par­
te va dobândi cunoaşterea, prorocia şi arvuna Sfân­
tului Duh, acestea totuşi nu în deplinătatea lor; ci
doar ajungând el cândva, după săvârşirea veacuri­
lor, la partea cea desăvârşită, care este Adevărul
precum este în El însuşi, Care Faţă către faţă Se
arată pre Sine celor ce sânt vrednici; cât nicicum
din plinătate o parte să aibă, ci însăşi plinătatea
harului, prin împărtăşire, întreagă să poarte. Căci
vor ajunge, zice dumnezeiescul Apostol, toţi (se
înţelege cei mântuiţi) întru bărbat desăvârşit, la
măsura vârstei plinirii lui Hristos (Ef. 4:13); întru
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 93

Carele sânt comorile înţelepciunii şi ale cunoaş­


terii celei ascunse (Col. 2:3), care arătându-se,
ceea ce este în parte se va strica (1 Cor. 13: IO).”1

Unii dintre sfinţii părinţi dădeau mai multă impor­


tanţă putinţei şi nevoii pentru om de a dobândi desăvâr­
şita cunoaştere a lui Dumnezeu, urmând prin aceasta
duhului descoperirii Noului Legământ; atunci când alţi
învăţători ai Bisericii subliniau „momentul” neputinţei
cunoaşterii lui Dumnezeu şi ajungerii Lui, de unde şi
astfel de concepte precum „teologie mistică” şi „vede­
rea lui Dumnezeu în dumnezeiescul întuneric” (cf. leş.
20:21). In Noul Legământ nu întâlnim conceptul de
întuneric care s’ar aplica arătării lui Dumnezeu sau
cunoaşterii Lui. Nu grăieşte oare Sfântul loan de Dum­
nezeu Cuvântătorul că Dumnezeu lumină este şi nici un

1 Sf. Maxim Mărturisitorul, Capete pentru teologhie şi pentru icono-


mia întrupării Fiului lui Dumnezeu , Suta a 2-a, cap. 87. PG
90:1165BC: «’£ 9’ oaov %povov xiq eaxiv ev xfj ţarii xocbxri, Kav
xetaioq eaxi kocxoc xrţv ev0d8e Kaxdaxaaiv, m i npăţei icai 0eco-
pia, xrţv eK pepoax; e%ei kcc'i yvcoaiv kcc'i rtpocpTixeiav kcu appa-
(3cova ilvefyiaxoq ‘AyioD, ăXX' odk ai)x6 x6 7rÂ,f|pa>)ia. ’EXevoo -
pevoq noxe pexa xrţv xa>v ai<bva>v 7repaia>aiv eiq xt|v xeXeiav Â/rj-
£tv, xf|v 7cpoaa)7cov 7cp6q 7cpoaamov xoiq altoie; SetKVDO'oaav ax>-
xf|v £9’ âaDxfiq eaxcoaav xt|v aÂ/r|0etav âq piperi eK xod k Xt\-
p<bpaxo<; pepoq &xeiv, ăXX’ ca)xo xo 7cA/r|pa>pa xx\q xapixoq Kaxa
piOe^iv oXov KopiCea0ai. KaravrijaeaOai yăp, 9T|aiv 6 0eîoq
AKooxoXoq, Tcâvrag (8t|A,ovoxi xoix; (KoCopevouq) eig ăvdpa
reÂeiov, eig perpov rjXiKiaq rod KĂrjpcbparog rov Xpiarov, ev S
eicnv oi Orjaavpoi rfjg aorpiag fcai rfjg yvwaewg âftâ?cpv<poi• oig
cpaivopevoig, ro ek pepovg Karapyrj6ri<j£raiy> (Vezi şi Filocalia
de la Prodromu , Ed. Universalia, New York, 2001, voi. 1, p. 371; de
asemenea Filocalia voi. 2, trad. D. Stăniloae, Ed. Harisma, Bucureşti,
1993, pp. 209-210).
94 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

întunerec întru El nu este (1 Io. 1:5)? Conceptul de


„dumnezeiescul întuneric” s’a introdus în terminologia
creştină în veacul al patrulea. Marii părinţi cappadoki-
eni s’au folosit de el ca să înfrunte pretenţiile nesăbuite
ale unor eretici ce socoteau a putea cunoaşte însăşi
Esenţa lui Dumnezeu. Aceşti părinţi, în lupta lor cu
ereticii, încercau să păstreze structura logică a argu­
mentelor lor în legătură cu neputinţa de a atinge Dum­
nezeiasca Esenţă, numindu-O „dumnezeiesc întune-
‘ „ 5,1
nc.
După cuvântul Sfântului Apostol Pavel, vom
îndrăzni să propunem acum „hrană vârtoasă, potrivită
celor desăvârşiţi” (cf. Ev. 5:14). Să ne amintim că
vrând Dumnezeu să arate mai cu prisosinţă moştenito­
rilor făgăduinţei nemutarea sfatului Său, au pus la
mijloc jurământul, ca... tare mângâiere să avem, cei ce
am căutat scăpare, a apuca nădejdea ce ne este pusă
înainte; pre carea ca o ânghiră avem sufletului, sigură
şi tare, şi carea intră întru cele din lăuntrul catape-
tesmei, unde înainte-mergător pentru noi au intrat
Iisus, dupre rânduiala lui Melhisedec, Arhiereu făcân-
du-Se în veac (Ev. 6:17-20).
Fără de îndoială, mare a fost Avraam, potrivit
făgăduinţei pe care i-a dat-o Dumnezeu, şi totuşi Mel­
hisedec, carele a întâmpinat pre Avraăm... şi a bla­
goslovit pre el (Ev. 7:1), întrecea mărirea acestuia.
Apostolul spune despre el: Vedeţi dară cât de mare
este acesta, căruia şi zeciuială i-a dat patriarhul Avra-1

1 Vezi Sf. Grigorie al Nissei, Viaţa lui Moisi.


Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 95

am din începăturile prăzii (Ev. 7:4). Scripturile nimic


nu ne vorbesc nici de mama lui, nici de tatăl lui, nici de
spiţa neamului. După cuvintele apostolului, Melhi-
sedec, al cărui nume se tâlcuieşte împăratul dreptăţii,
iar apoi şi împăratul Salimului, adică împăratul păcii,
fără tată, fără mumă, fără spiţă de neam, nici
începătură de zile având, nici sfârşit vieţii, ci asemănat
Fiului lui Dumnezeu, rămâne preot deapururea (Ev.
7:2-3).
Aceste cuvinte, luate din Epistola către Evrei, ne
îngăduie să lămurim care anume este sensul vieţii noas­
tre, care este chemarea noastră, şi care sânt putinţele, ca
să putem lucra în lumea aceasta precum se cuvine unor
fiinţe cuvântătoare. Apostolul vorbeşte despre Melhi-
sedec ca rămâind fără tată, fără mumă, fără spiţă de
neam, fără început, iar aceasta nu pentru că n’ar fi avut
nici tată, nici mumă, nici spiţă de neam, nici început, ci
pentru că el se arată o mai nainte închipuire a lui
Hristos, Cel ce avea să vină. Dar aceste expresii
cuprind şi alt înţeles. în tâlcuirile sale Cuv. Maxim
Mărturisitorul afirmă că tot omul poate să se facă fără
tată, fără mumă, fără spiţă de neam, asemenea lui
Melhisedec:

„Tot cel ce şi-a omorât mădularele cele


pământeşti, şi a stins întru sine tot cugetul trupesc,
şi a lepădat desăvârşit până şi toată tânjirea către
acesta (cugetul), prin care dragostea ce trebuie să o
dăm numai lui Dumnezeu se împarte, şi a părăsit
toate cunoaşterile trupeşti şi lumeşti pentru harul
96 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

lui Dumnezeu - va putea spune împreună cu


fericitul Apostol Pavel: «Ce ne va putea despărţi
de dragostea lui Dumnezeu» şi celelalte, şi se va
face asemenea lui Melhisedec, fără tată, fără
mumă, fără spiţă de neam."1

La un astfel de om cunoaşterea - cunoaşterea lui


Dumnezeu - se preface în lucrare, şi toate manifestările
lucrărilor lui sânt pătrunse de cunoaşterea lui Dumne­
zeu. Numai un astfel de om a aflat calea adevăratei
cunoaşteri. însă celui ce, din cele două, a dobândit
numai una - fie lucrarea, dar neînsufleţită de cunoaş­
tere, fie cunoaşterea, dar care în realitate nu se preface
în lucrare - aceea îi devine precum un idol, şi un astfel
de om este departe de a fi aflat adevărata cale.
Dumnezeu se arată Tată numai celor a căror viaţă
poartă mărturia naşterii de sus (cf. Io. 3:3), căci
Dumnezeu nu se slavosloveşte numai cu cuvinte.
Cuviosul Maxim continuă spunând despre Melhi­
sedec:

1 S f. M a x im a I l - a , c a p . 31 . ( C f . ş i
M ă r tu r is ito r u l, A m b i g u a , p a r t e a

tra d . ro m . în P S B n r. 80, 143.) P G 91 : 1144B : « I l a q x a |a.eX.T| v e -


p.
K p c b a a q t o c e m x f j q y f j q , i c a i 6X o v e a u x o i ) x f ţ q a a p K o q a 7u o a P e a a < ;
x 6 9 p o v î i j i a , K a i x t |v r c p o q a \ ) X T jv 8 1 6 ^ 0 0 a x e a i v c c 7t o a e i a d p e v o < ; ,
6 t ’ fj<; t ţ x c p 0 e c p p ovcp x p e c o a T O O p e v T i r c a p ’ rţp a D v ă y ă m \ p e p ite -
x a i, K ai d p v îia d jiE v o q rcavxa x a x f\ ţ aapK oq K a i xoo K oap ou
y v co p ta p a x a , x fjq 0 e ia < ; JLv e k ev x & p tx o q , © axe ^ e y e tv 8 o v aa 0 a t
p exa xou p a K a p lo o T I a i) A .o \ > x o u ’Â r c o a x â X o D , T iq tip a q x c o p la e i
cc 7c 6 x fjq ă y ă n y \c , x o o X p ia x o u , K a i x a 6 x o to u x o q arcaxcD p
K a i d p fjx c o p K ia i a y E V E a k o y îix o q K a xa xov p eya v M e k x ia e 8 £ K

y â y o v E v ...»
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 97

,JFără tată, fără mumă, fără spiţă de neam,


neavând nici început zilelor, nici sfârşit vieţii - aşa
este descris marele Melhisedec..., nu după firea
zidită din cele ce nu sânt, potrivit căreia el trebuie
să aibă un început şi un sfârşit, ci după harul
Dumnezeiesc şi nezidit, şi care vecinie petrece mai
presus de toată firea şi vremea.1
Cine nu mai poartă în sine o viaţă vremelnică
şi trecătoare ce are început şi sfârşit, şi care este
clătinată de multe patimi, ci numai viaţa dumneze­
iască şi vecinică şi de nici o moarte îngrădită a
Cuvântului ce sălăşluieşte într’însul, şi acela de­
vine tot aşa, fără de început şi fără de sfârşit.2
Lepădând în mod conştient din contemplarea
sa tot ce nu este după Dumnezeu, şi neoprindu-se
asupra a tot ce este, ce se vede a fi ţărmurit, dum­
nezeiescul Melhisedec către cele dumnezeieşti şi
fără de început şi nemuritoare ale lui Dumnezeu se
naşte în duh, prin cuvântul cel după har; căci toată
naşterea odrăsleşte rod întocmai cu născătorul;

1 Ibid., cap. 29 (PSB nr. 80, p. 141). PG 91:1141AB: « ’A xârw p cv v


Kai âfiTjrcop Kai âyeveaÂâyîjrog, prjre ocpxVv fjpepâv, prfre râXog
ţoofjg ă%(ov, avaYEYparcTai 6 piYocq M £ X x i g e 8e k ..., o\> 8 ia t t |v
9 'DOIV TT|V KTIGTT|V Kai E^ 0 \)K OVTCOV, Ka0’ T[V TOO) Eivat flp^axo
te Kai e X t i ^ e v , aAAa 8 ia t î |v %apiv t î |v 0£tav Kai o c k t i g t o v , Kai
ocei oÎGav D7CEp rcaGav cp\)Giv Kai 7C(5cVTa XpOVOV...»
2 Ibid., cap. 32. (PSB nr. 8 9 , p. 144). PG 91:1144C: «...[6 ] tt)v
XpOVlKTţV JlT|K£Tt CpEpCOV E V EaDTG) KIVOO)|1£VT|V ^COTţV, TTţV 0CpXT|V
K a i TE^oq E ^ o D G a v , K a i rcoA A oîq S o v o D p iv T iv 7 c a 0 f|p a G t, p o v r |v
8 e t î | v 0 E i a v t o d E v o iK tiG a v T o q X6yo\) K a i a î 8 t o v K a i |ir |8 E v i
0avocTCp 7t£paTOD|iEVT|v, [ odtcd] y ^Y0VE *<xi a v a p x o q K a i octe-
^EDtriToq.»

7
98 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

căci precum este spus: Ce este născut din trup,


trup este; iar ce este născut din Duh, duh este (Io.
3:6).”'

Prin urmare, dacă păzim porunca lui Hristos - „Să


iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta,
şi din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău, şi din toată
vârtutea ta” (Mc. 12:30) - atunci dragostea aceasta atât
de strâns uneşte mintea noastră cu Mintea cea Dintâi a
Tatălui celui vecinie, încât însăşi mintea noastră se face
fără de început, îmbrăţişând întreaga făptură, întreaga
lume, într’un singur act fără întindere, în afara vremii şi
neţărmurit.
Ideea Făcătorului pentru noi se înfăptuieşte desă­
vârşit prin împreunarea duhului nostru cu Dumnezeu.
Aceasta se actualizează într’o măsură atât de deplină,
că nu mai rămâne în viaţa noastră nici un potenţial care
să nu se realizeze; nici vreo putinţă care să nu se
descopere. Ea devine un „act pur,” după asemănarea lui
Dumnezeu. Şi precum au odihnit Dumnezeu în ziua a
şaptea de toate lucrurile Sale (Fac. 2:2), săvârşind
toate, astfel, potrivit Epistolei către Evrei, şi omului ce1

1 Ibid., cap. 29. (PSB nr. 80, pp. 139-140). PG 91:1140D: «... Jidvta
o a a jiexcc 0 eov KaTorciv kamox> yvcoaTiKcoq kocxcc ttjv 0ECopiav
7toiT|a&p£vo<;, o*o8 evi xa>v ovxcdv EppEivaq Ş £7ci0ECop£Îxai xo
oIovodv 7i£pa<;, 6 0Eioq Me^ igeSek 7cpo<; 8 e xaq 0£iaq kccI
av&pxo'oq icai â 0 avocxoa)q [oDcnaq] xod 0 eod 8 ia xod £ 070*0
Kccxa x&Plv rcv£\)paxi yeyevvtixcci, K<xi orixxv kccL aA,t|0fj ev
Ea*oxco cpâpEi xod Yevvilo a v 'co^ ©sod xf)v opoicoaiv (etcei Kai 7câ-
a a YEVVTlai<3 'CCttttOV yevvâlVXl 7C£(p*DKEV CC7COXe A,£ÎV xo YEVVdb-
j-LEvov* T6 yăp yEjEvvTWikvov, cpriaiv, e k xflq aapKoq, c<5tp£ e o x i ,
xo 8 e yey evvtipevo v e k xod 7cvEDpaxo<; 7cvEDp.ee eoxiv).»
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 99

năzuieşte să-şi înfăptuiască chemarea dumnezeiască îi


rămâne să dobândească neclătirea Dumnezeieştii odih­
ne. Această neclătire nu este ceva pasiv, mort, ci
vecinie vie. Nici un om, este drept, nu-şi atinge deplina
înfăptuire a acestei chemări în limitele pământeşti, dar
tocmai aci pe pământ începe acest proces; în ce pri­
veşte desăvârşita împlinire însă, ea nu se poate înfăptui
altcumva decât după ieşirea noastră din lumea de aci.
Pentru aceea, fraţi sfinţi, ai chemării cereşti
părtaşi, socotiţi pre Apostolul şi Arhiereul mărturisirii
noastre, pre Iisus Hristos... Hristos, ca Fiu în casa Lui:
a căruia casă sântem noi, numai de vom ţinea neclătită
îndrăznirea şi lauda nădejdii până în sfârşit. Drept
aceea, precum zice Duhul cel Sfânt: Astăzi de veţi auzi
glasul Lui, nu învârtoşaţi inimile voastre, ca întru
întărâtare, în ziua ispitirii în pustie... Şi ei nu au
cunoscut căile Mele, că M ’am jurat întru mânia Mea:
De vor intra întru odihna mea... Ci înşivă vă îndemnaţi
în toate zilele, până ce se va chema Astăzi... Că părtaşi
ne-am făcut lui Hristos... Şi asupra cărora S ’au scârbit
patruzeci de ani?... Şi cărora S ’au jurat să nu intre
întru odihna Lui, fără numai celor ce nu au ascultat?
Şi vedem că nu au putut să intre, pentru necredinţă. Să
ne temem dară, ca nu cumva fiindu-ne lăsată făgă­
duinţa de a intra întru odihna Lui, să pară cineva
dintre voi a f i lipsit... Că au zis oareunde pentru ziua a
şaptea întru acest chip: Şi au odihnit Dumnezeu în ziua
a şaptea de toate lucrurile Sale... Căci cel ce a intrat
întru odihna Lui, şi acela s ’a odihnit de lucrurile sale,
precum şi Dumnezeu de ale Sale... Drept aceea, având
100 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Arhiereu mare, care au străbătut cerurile, pre Iisus


Fiul lui Dumnezeu... Să ne apropiem dar cu îndrăz­
neală către scaunul harului... (Evr. cap. 3 şi 4).
Aceeaşi învăţătură, potrivit căreia ultima desăvâr­
şire a omului nu se exprimă printr’o vecinică înălţare a
omului către neţărmurirea dumnezeiască, ci prin acea
odihnă despre care grăieşte apostolul Pavel, o aflăm şi
la Cuv. Maxim Mărturisitorul, care o exprimă precum
urmează:

„Cearcă unii să se înveţe: Cum va fi aşezarea


celor învredniciţi de desăvârşirea împărăţiei lui
Dumnezeu? Care din două, cea după sporire şi
suire, sau cea după cea statornică însuşime? Şi
cum trebuie să priimească a fi trupurile şi sufle­
tele? La aceasta adică va zice cineva, cu bună
socoteală, că întocmai după cum în viaţa cea
trupească îndoit este cuvântul hranei: unul adică
înspre creştere, iar celălalt spre ţinerea celor ce se
hrănesc, fiindcă până când vom ajunge la sfârşitul
trupeştii vârste ne hrănim spre creştere, iar când
trupul va înceta din creştere, nu se mai hrăneşte
spre creştere, ci spre ţinere. Asemenea se întâmplă
şi la suflet: îndoit este cuvântul hranei. Fiindcă mai
întâi se hrăneşte întru sporire şi a bune-săvârşirilor,
şi a dumnezeieştilor vederi, până când vom trece
cele ce sânt, şi vom ajunge la măsura vârstei
plinirii lui Hristos. Care după ce va ajunge [sufle­
tul] la aceasta, încetează de orice înaintare spre
creştere şi adăogirea cea prin mijloace, ci se
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 101

hrăneşte nemijlocit cu cele mai presus de înţelege­


re; şi pentru aceea, poate că mai presus de creştere,
prin felul nestricăcioasei hrane care i s’a dat lui
spre ţinerea desăvârşirii dumnezeieştii-închipări şi
arătarea nemăsuratei veselii a hranei aceleia, prin
carea, cea vecinică şi întrutot-asemănătoare bună
fiinţare în lăuntru priimind, se face Dumnezeu prin
împărtăşirea dumnezeiescului har.”1

în Dumnezeu, sfinţii devin asemenea lui Hristos,


pretutindenea fiind, atotputernici, atoateştiutori. în
Dumnezeu omul însuşi se arată a fi un dumnezeu, şi ia
parte la toate facerile lui Dumnezeu. Omul trăieşte

1 Sf. Maxim Mărturisitorul, Capete pentru teologhie şi pentru


iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu, Suta a 2-a, cap. 88. Filoca-
lia de la Prodromu, op. cit., p. 371; PG 90:1165D-1168A: «ZrixoDai
xiveq, 7td)<; eoxai tgW ocI;iod |i £v (dv xfj<; ev xfj paoiXeia tou 0 eod
te Xeiottitoc; f) Kaxaaxaaiq. rioxepov, Kara 7tp0K07cf|v Kai (ietoc-
Pacnv, Kaxa ttjv ev otocoei Tai>TOTT|Ta; nâq te toc ocbpaxa Kai
toc< ; xj/uxocq ei vai XP£®V U7to7.a|iP&v£iv; npo<; 8f| touto axo^a-
GTiKCoq epei tk ;, 0Ti Ka0'oc7tEp eni xfjq oco|iaxiKfi<; ţcofjq SlTTOt;
eotiv 6 xfj<; Tpocpfjq Xoyoc;* 6 pev npoq ao^rioiv, 6 8& 7tpo<;
aovxfipTiaiv xaW xpecpopivcov* pixpic; [ou] yocp cp0aacopEv xd
te Xeiov xffc acopaxiKfjc; r^XiKiaq, xpecpopeOa npoq ao^riaiv ercei-
8&v 8e to ad)(ia oxt) xf\c, eiq piyeOot; etu Sooegck;, ouk exi xpe-
cpexai Ttpot; au^rjaiv, aXXă rcpoţ oi)vxf|pT|aiv. Ouxco K ai eni xfjq
\|/i)Xfiq 8iTToq 6 xfj<; xpocpfjq Xoyoq. Tpâcpexai y&p TtpooKOTtxoDoa
xaîq apexaic; Kai xoî<; 0Ecop%iaoi, |I£XP1(d 8 iapâaa xd âvxa
rcdvxa, cp0ocoT| to pexpov xfjq T^iKiag xou 7iXr|p(b|iaTO<; xou
Xpiaxou* ev cp yivopevrj irocarjc; xfjq rcpoq erciSocriv t e Kai au^r|-
aiv 8ia xcov (leacov loxaxai rcpoKOTtfjt;, apeoax; xpecpopevT] t o
UTtâp v6r|aiv Kai 8ia xouxo xdxov imep au^r|aiv dcpOdpxou
xpocpfjq t o ei8oq Ttpoq oim fipriaiv xfj<; 8o0eiar|q aînf) ©eoeiSouq
t e X e i 6t t |t o (;, Kai EKCpavoiv xcov xfjq xpocpfjc; e k e i v t i c ; aiteipcov
dyXaîcov, Ka0’ ^v xo dei eu cboauxcoq eîvai evSripfjaav auxfj
8exopevT|, yivexai 0eoq xfj pe0e^ei xf\q 0eÎKfj<; x^P^o?—»
102 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Viaţa lui Dumnezeu însuşi, devine desăvârşit precum


însuşi Dumnezeu.
Iubiţilor, acum fiii lui Dumnezeu sântem, şi încă
nu s ’a arătat ce vom fi. Ci ştim că de se va arăta,
asemenea Lui vom fi, căci vom vedea pre El aşa cum
este. Şi tot cel ce şi-a pus în El nădejdea aceasta se
curăţeşte, precum şi El curat este (1 Io. 3:2-3).
Nu este cu putinţă omului să petreacă vecinie cu
Dumnezeu dacă nu I se va asemăna întru toate. Sfântul
Simeon Noul Teolog nu o dată a vestit acest adevăr. El
spune în Imnul al 44-lea:

«Aşa şi Dumnezeiescul Duh, nestricăcios


fiind, dăruieşte nestricăciune; şi nemuritor fiind, dă
nemurire; şi lumină neapusă fiind, lumină săvâr­
şeşte pre toţi întru carii se va sălăşlui; şi viaţă
fiind, tuturor lor viaţă le dă. Că Cela ce este cu
Hristos şi de o fire, şi de o fiinţă aşijderea, şi de o
slavă, şi împreună-unit cu Dânsul fiind, cu însuşi
Hristos asemănaţi cu totul îi lucrează: că nu zavis-
tuieşte Stăpânul întocmai cu Sineşi să se arate
muritorii dupre Dumnezeescul har, nici dezvredni-
ceşte să se facă robii asemenea Lui; ci Se veseleşte
şi Se bucură văzând pre noi, din oameni, unii ca
aceştia făcându-ne dupre har, precum Acela dupre
fire, şi precum este El în chip firesc. Că făcător de
bine fiind, voieşte şi noi unii ca aceştia să fim, în
ce fel şi Acela. Că de nu vom f i într ’acest fel, apoi
asemenea întru adevăr, cum vom f i cu Acela uniţi,
precum au zis? Şi cum întru Dânsul vom petrece,
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 103

nefiind unii ca aceştia? Şi cum El întru noi va


rămânea, neasemănaţi fiind cu Acesta? Deci
aceasta arătat ştiindu-o, sârguiţi-vă să luaţi pre Du­
hul cel din Dumnezeu şi Dumnezeiesc, ca să vă
faceţi unii ca aceştia, în ce fel a arătat cuvântul:
cereşti şi dumnezeieşti.»1

Mărturisind îndumnezeirea firii omeneşti prin în­


truparea Logosului, nu pierdem din vedere faptul că,
vorbind despre Hristos, mărturisim îndumnezeirea
ipostatică. Atunci se ridică întrebarea: Cum poate firea
căzută a omului păcătos să ajungă la măsura vârstei
plinirii (Ef. 4:13) Aceluia Care din cer S 'au pogorât

1Ale prea Cuviosului Părintelui nostru Simeon, Noului Cuvântătoriu


de Dumnezeu, alte cuvinte prin stihuri foarte folositoare şi preadulci.
Trad, de Isaac Dascălul, 1802-1803, BMN, man. 176-178. Textul
grec în Hymnes IU. SC Nr. 196, Paris, 1973, Imnul XLIV, 369-41:
«...outco Koci to 0EÎov riveupa acpOapxov ov acpGapolav, Kai
aOdvaxov urcapxov SiScoaiv aGavaoiav, cpd)<; te &8utov
vov cpd)<; octcogteXei toîx; rcavTaq ev oîorcep K(XTaoKT|v(boEi, Kai
£cot| royxavov rcaoi tt)v £coî|v auToî<; rcapexei. 'Q.q Xpunou ojio-
cpuec; te, opoouaiov cboaUTOx; Kai 6po8oJ;ov U7r6tpxov Kai ou vii-
VCO(IEVOV TCeXoV, TOUTOUq TOU XpiGTOU OJlOlOUţ a7TEpYa^ETai ei<;
aitav* ou cpOovEÎ yap 6 8eo7c6 tt|<; îoou<; eaUTcp ocpGfjvai toîx;
PpoToix; xcLpixi 0Eia ou8’ arca^ioî yeveaGai opoiouţ auTcp tou<;
8ouXou<;- bXkcL TEpTtETai Kai xa ^?El KaGopaW ripa<; toioutou<; eţ
âvGpcbrccov yeyovdiaq Kara x^Plv» ©? ekeîvo<; eîvai, oîo<; Kai
ekeîvo<; TCEcpuKE Kai egti cpUGEi. Euepyett|<; yap urc&pxcov PouXe-
Tai fipâq ToiouTOuq Eîvai, oîoq Kai ekeîvoc;. Ei yap jaf| toioutoi
(opev opoioi ev aKpiPeia koSc, eoopeGa eke'v i co Tjvcopevoi, KaOax;
eirce; K(b<; 8e ev auTcp pevoupev jit] utc&pxovtec; toioutoi; rcco<; 8*
auToq ev fipîv peivii o$oi toutou avopoioic;; Touto ouv aacpcoţ
ei86 te<;, orceuoaTe XaPeîv t5 riveupa to ek tou 0eou Kai Geîov,
îva yevt|G0e toioutoi, oîou<; ebeiţzv 6 hoyoq, ercoupavioi Kai
Geîoi...»
104 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

(Io. 3:13), şi Care, ca om, este singur fără de păcatl


Nu există oare o deosebire radicală între Hristos şi cei­
lalţi oameni?
Nu trebuie să uităm că îndumnezeirea firii ome­
neşti prin actul întrupării Cuvântului nicicum nu exclu­
de prezenţa „momentului” energetic în îndumnezeirea
firii omeneşti a lui Hristos. Acest al doilea „moment”
este deosebit de important, pentru că el ne arată că
pilda lui Hristos (Io. 13:15) este cu putinţă de înfăptuit
şi, ca atare, se arată ca o îndatorire de neocolit tuturor.
Dacă în înţelegerea noastră despre Hristos-omul punem
accentul pe „deosebirea radicală” între El şi noi, prin
aceasta introducem o schimbare în întreaga noastră
antropologie. Deşertarea lui Hristos în întrupare ne
pune în faţa unui fapt uimitor: pe de-o parte, precum
scrie Sf. loan Damaschin, îndumnezeirea firii noastre
s’a săvârşit în clipa când Cuvântul a primit firea
noastră;1 pe de altă parte, în multe locuri din Sfânta
Scriptură vedem că Omul-Hristos ocolea tot ceea ce
purta caracterul „îndumnezeirii de sine.” în Evanghelie
citim că întruparea Cuvântului se săvârşeşte prin
lucrarea Sfântului Duh: Duhul Sfânt se va pogorîpreste
tine... pentru aceea şi Sfântul ce se va naşte din tine
Fiul lui Dumnezeu se va chema (Luca 1:35). Acelaşi
Duh Sfânt S’a pogorât peste Hristos şi la Botez (cf. Mt.
3:16). Grăind despre învierea lui Hristos, Sfânta
Scriptură nu zice că Hristos „S’a înviat pe Sine,” dar că

1 Sf. loan Damaschin, Arătare cu deamăruntul a dreptslăvitoarei cre­


dinţe, Cartea a 3-a, cap. 17. (Cf. trad. rom. Dogmatica, Ed. Scripta,
Bucureşti, 1993, pp. 132-133 - n . tr.)
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 105

anume însuşi Dumnezeu... au înviat pre El din moarte,


şi au dat Lui slavă (1 Pt. 1:21). în sfârşit, însuşi Hristos
au zis: De mărturisesc Eu pentru Mine, mărturia Mea
nu este adevărată. Altul este Cel ce mărturiseşte pentru
Mine... (Io. 5:31-32). Acelaşi moment se oglindeşte în
actul liturgic al Bisericii noastre. Cuvintele lui Hristos
- Luaţi, mâncaţi; acesta este Trupul Meu..., şi Beţi
dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu (cf. Mt.
26:27-28), nu sânt luate ca săvârşitoare de taină,
deoarece aceasta ar însemna o pretenţie a „îndumne-
zeirii de sine;” ci după aceste cuvinte urmează epicleza,
unde noi, căutând către Dumnezeu-Tatăl, îl rugăm să
trimită Duhul Sfânt „preste noi şi preste darurile îninte-
puse” (cf. Canonul euharistie al Liturghiei Sfântului
loan Gură de Aur), prin a Cărui Dumnezeiască putere
se săvârşeşte taina prefacerii pâinii euharistice şi a
vinului în Trupul şi Sângele lui Hristos.
Hristos, Care dator era întru toate a se asemăna
fraţilor (Ev. 2:17), însuşi cu sârguinţă mărturisea
despre faptul omenirii Lui şi îi plăcea să se numească
Fiul Omului (Mt. 8:20 ; 9:6; 10:23 ; 11:19 ş.a.). Din
contextul Evangheliei este limpede că Hristos nu
folosea această expresie exclusiv ca propriul Său nume,
ci ca un nume comun, aplicabil tuturor oamenilor -
fiilor oamenilor. Altfel, tot omul ar putea fi îndreptăţit
să gândească la Judecata de Apoi:
„Cum poţi Tu să mă judeci pe mine? Oare poate fi
dreaptă judecata unde împrejurările existenţei judecăto­
rului şi ale celui judecat sânt atât de deosebite? Eu sânt
o fiinţă jalnică şi slabă, necontenit zdrobit de primejdia
106 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

morţii în toată vremea şi în tot ceasul, atunci când


puterea Ta este neţărmurită şi măreţia Ta neurmată. Au
dară poate Judecata Ta să fie una dreaptă?”
însă nimeni nu va îndrăzni să rostească astfel de
cuvinte, pentru că ne va judeca nu Dumnezeu, ci omul:
Dumnezeu-7arâ/ nici judecă pre nimenea, ci toată
judecata o au dat Fiului..., căci Fiu al Omului este (Io.
5:22, 27). Acest „Fiu al Omului” care ni se aseamănă
întru toate a trăit pe pământ, astfel încât nici un singur
om în toată istoria omenirii nu va fi în măsură a afirma
în faţa Lui cum că El, Hristos, ar fi trăit în condiţii mai
prielnice decât el însuşi. Astfel, nimenea dintre noi nu
are destulă întemeiere spre a se îndreptăţi, punând
înainte slăbiciunea firii omeneşti. Porunca lui Hristos,
Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru cel din ceruri
desăvârşit este (Mt. 5:48), trebuie înţeleasă nu relativ,
nu într’un sens figurat, ca expresia unei oarecari
„tendinţe” vecinice, ci în cel mai adânc înţeles fiinţial:
ca mărturie a putinţei omului de a înfăptui până la
desăvârşire chemarea sa, urmând lui Hristos-omul,
Care însuşi a împlinit această poruncă {Eu poruncile
Tatălui Meu am păzit - Io. 15:10) şi au şezut de-a
dreapta lui Dumnezeu Tatăl (Mc. 16:19), ceea ce în
graiul Scripturii arată eg alitatea.
Obişnuinţa ne face neatenţi şi adesea aproape
nesimţitori faţă de cuvintele Sfintei Scripturi, şi aşa
pierdem din vedere adevăratele lor dimensiuni. Cele
mai importante momente ale Dumnezeieştii Desco­
periri trec de multe ori neobservate, în ciuda faptului că
în realitate ele sânt răspunsul la cele mai adânci căutări
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 107

ale noastre, întrucât cuvintele Sfintei Scripturi şi sânt


cele mai fireşti pentru existenţa omenească.
Se poate ca textele citate din Sfânta Scriptură şi
din Sfinţii Părinţi, şi care vorbesc de egalitatea şi depli­
na asemănare a omului cu Dumnezeu, să smintească pe
mulţi creştini. Dar, drept vorbind, smintirea nu face
decât să poarte mărturie că înţelegerea lor psihologică a
smereniei nu le-a îngăduit să ajungă la adevăratul
înţeles al Dumnezeieştii Descoperiri. Potrivit Desco­
peririi, deosebirea între Dumnezeu şi om în vecinicie
nu este decât în planul Esenţei, şi nicidecum în ce
priveşte slava sau cuprinsul Dumnezeieştii Vieţi.
Când se micşorează adevăratele dimensiuni ale
Dumnezeieştii Descoperiri pentru fiinţa omului, atunci
se exclude orice putinţă pentru om de a ajunge la
măsura adevăratei pocăinţe. Dacă te socoteşti a fi doar
o jalnică fiinţă, uşor îţi vei îngădui şi ierta sieţi o
mulţime de fărădelegi de toate felurile; şi prin faptul că
se socotesc pe sine mai prejos decât Hristos, oamenii în
realitate (să nu vă pară aceasta o exagerare) refuză a îi
urma pe Golgotha. A micşora în conştiinţa noastră
ideea cea mai nainte de veci a Tatălui pentru om nu
este dovadă de smerenie, ci de rătăcire; şi mai mult
decât aceasta - un mare păcat. Avem nevoie de o
îndrăzneaţă bărbăţie, pentru a ne apropia de cuprinsul
Dumnezeieştii Descoperiri cu faţă descoperită, şi slava
Domnului ca prin oglindă privind, întru acelaşi chip să
ne schimbăm din slavă în slavă, ca de la Duhul
Domnului (cf. 2 Cor. 3:18).
108 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Dacă în planul nevoinţei smerenia constă în a se


socoti mai rău decât toţi, atunci în planul teologic
dumnezeiasca smerenie este dragoste care se dă pe sine
fără rămăşiţă, întreg şi „până în sfârşit” (Io. 13:1). în
primul caz este prezent un oarecare element de compa­
raţie; cu alte cuvinte, o astfel de smerenie se arată încă
a fi relativă. Dar în cel de-al doilea ea este în afara
oricărei comparaţii şi, ca atare, absolută. Anume aceas­
tă smerenie ne porunceşte Hristos să ne învăţăm, când
ne spune: învăţaţi-vă de la Mine, că sânt blând şi
smerit cu inima (Mt. 11:29).
Două mii de ani de experienţă a vieţii în Hristos
arată că Dumnezeu ne tratează ca pe egalii Lui, neîn­
drăznind în nici un chip să ni Se impună cu sila. Hristos
a spus: Unde sânt Eu, acolo şi slujitorul Meu va fi (Io.
12:26), dar aceasta este adevărat numai atunci când
slujitorul îi va urma până în sfârşit (cf. Mt. 10:22),
purtându-şi crucea. Dacă înţelegem mântuirea ca în-
dumnezeire, atunci nu trebuie să uităm că îndumn-
ezeirea este condiţionată de trecerea noastră pe tărâmul
vieţii pământeşti. Dacă noi nu lucrăm potrivit cu felul
cum trăia şi lucra Hristos, atunci cum va putea omul să
devină asemănător lui Hristos în vecinicie prin simpla
sa ieşire prin moarte dincolo, în cealaltă lume? Potrivit
învăţăturii părinţilor, omul tocmai în măsura asemă­
nării lui cu „Dumnezeu, Cel ce S’au arătat în trup,” va
deveni asemenea lui Dumnezeu în Fiinţarea Lui cea
vecinică.
în mai multe rânduri auzim în Evanghelie mărturia
lui Dumnezeu-Tatăl despre Hristos, că Acesta este Fiul
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 109

Meu cel iubit (Mt. 3:17 ; 17:5; Mc. 9:7). Şi iată că Hris-
tos spune că toţi cei ce fac voia Tatălui vor fi iubiţi de
Tatăl în aceeaşi măsură ca şi El însuşi: Nu numai
pentru aceştia mă rog, ci şi pentru cei ce prin cuvântul
lor vor crede întru Mine... Şi Eu slava carea ai dat Mie
am dat lor... şi ca să cunoască lumea că Tu... ai iubit
pre ei, precum pre Mine ai iubit. Părinte, pre carii ai
dat Mie, voiesc ca unde sânt Eu, şi aceia să fie cu
Mine, ca să vază slava Mea... Şi am arătat lor numele
Tău, şi-l voiu arăta, ca dragostea cu carea ai iubit pre
Mine întru ei să fie, şi Eu întru dânşii (Io. 17:20-24).
Apostolul Filip a cerut lui Hristos: Arată nouă pre
Tatăl, şi Domnul i-a răspuns: Cela ce a văzut pre Mine,
a văzut pre Tatăl (vezi Io. 14:8-9). Dar din ansamblul
cuvintelor Sfintei Scripturi, întemeindu-ne şi pe alte
texte, putem tot atât de îndreptăţit a conclude că cel ce
a văzut pe Hristos, s’a văzut pe sine însuşi - aşa cum a
fost mai nainte statornicit a fi după ideea cea dintru
început a Tatălui, precum au ales pre noi întru Dânsul
mai nainte de întemeierea lumii, ca să fim noi sfinţi şi
fără de prihană înaintea Lui întru dragoste; mai nainte
rânduind pre noi întru înfiere, prin Iisus Hristos, Sieşi,
dupre bunăvoinţa voii Sale, spre lauda slavei harului
Său cu carele ne-au dăruit întru Cel Iubit (Ef. 1: 4-6).

Calea unirii
în vremea Soboarelor a Toată Lumea, marii das­
căli ai Bisericii, asumându-şi sarcina de a duce pe con­
temporanii lor la o mai desăvârşită cunoaştere a Desco­
peririi Dumnezeirii Întreit-Una, s’au folosit de felurite
110 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

analogii împrumutate din lumea văzută, sau din alcătui­


rea duhovnicească a omului. Astfel ei încercau să
lumineze înţelegerea Descoperirii în cei în care învă­
ţătura despre cele trei Ipostasuri deplin neamestecate se
închipuia contrar realităţii dogmatice despre unimea
absolută a lui Dumnezeu. însă metoda explicării taine­
lor Fiinţei Dumnezeieşti prin analogii cuprinde unele
neajunsuri care, uneori, nu numai că nu uşurează, ci
dimpotrivă, îngreuiază înţelegerea dogmei, căci nicăieri
în cosmosul făcut nu se află ceva care să fie cât de cât
analog întreit-unimii Dumnezeirii. La părinţi întâlnim
analogia cu Soarele, care nu numai luminează, dar în
acelaşi timp încălzeşte; analogia cu întreit-unimea
puterilor sufleteşti ale omului: mintea se ia drept chipul
lui Dumnezeu Tatăl, cuvântul - chipul Fiului, Logo­
sului, iar suflarea (îtve'op.a), ca putere de viaţă - chipul
Duhului Sfânt. Niciuna din aceste asemănări nu este în
stare a exprima în chip îndestulat taina Fiinţei Dumne­
zeieşti, căci în tri-unimea Dumnezeiască, Cuvântul şi
Duhul sânt nu Energiile Tatălui-Minţii, ci Ipostasuri.
Tot astfel trebuie înţeles şi chipul lui Dumnezeu în om:
cu alte cuvinte, omenirea (firea omenească, n. tr.) fiind
una în esenţa ei, este compusă dintr’o mulţime de
ipostasuri, fiecare dintre ele fiind mai nainte sortit a
purta în sine, în cele de apoi, întreaga plinătate a
fiinţării Dumnezeiesc-omeneşti,1 şi a se arăta nu numai

1 „Rămânând întreg om după suflet şi trup prin fire, şi întreg fâcându-


se dumnezeu după suflet şi trup prin har.” (Sf. Maxim Mărturisitorul,
Ambigua ; PG 91:1088C: «oXoc, p iv a v 0 pco7ioq pevcov KOtxa \|A)xriv
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 111

ca o oarecare parte a firii, ci ca plinătatea firii ome­


neşti; cu alte cuvinte, să devină un om universal. Iar
această plinătate se atinge nu altfel decât în Biserică şi
prin Biserică.
Fiind asemănarea Sfintei Treimi, Biserica, în
fiinţarea ei, poartă şi ea un caracter antinomic: identi­
tatea şi, în acelaşi timp, felurimea. După chipul Fiinţei
Dumnezeieşti, unde am desluşit trei momente - Persoa­
na, Esenţa şi Energia - în Biserică identificăm prezenţa
persoanelor, firii şi lucrării (actelor) care, în desăvârşi­
rea finală a omului, trebuie să devină identice. Precum
în Sfânta Treime fiecare Ipostas este purtător absolutei
plinătăţi a Fiinţei Dumnezeieşti, tot aşa şi în (fiinţarea
noastră omenească fiecare ipostas trebuie să devină, în
înfăptuirea sa finală, purtător întregii plinătăţi a Fiinţei
Dumnezeiesc-omeneşti, ceea ce reprezintă condiţia ab­
solut neocolită pentru o unime după chipul Sfintei
Treimi. Căci dacă identitatea nu este deplină, atunci
nici unitatea nu poate fi deplină. Problema unimii Bise­
ricii1 este una din cele mai importante, în vederea

Kcxi a â p a 5 ia xfjv qrooiv, m i bXoq Yivopevoq 0eoq kccxcc \|/a)xfjv


Kcxi a â p a 5 ia xtjv xapiv.»)
1 în studiul de faţă am luat asupra noastră o sarcină foarte mărginită:
a sublinia însemnătatea celor temeinice credinţei noastre, scoţând la
iveală acele principii ce ar putea cuprinde pricinile de căpătâi ale
tuturor manifestărilor existenţei noastre. în vremea noastră există o
mulţime de scrieri teologice ce tratează diferite aspecte ale învăţăturii
despre Biserică, printre care şi tratate despre esenţa Bisericii şi unirea
ei; socotim deci de prisos a dezvolta teme ce deja au fost pe larg
dezvoltate de alţi autori. în cursul ultimilor câtorva ani se observă o
apropiere de însemnătate în conceptele doctrinare din lucrările
teologice ale celor mai diferite confesiuni; însă sântem nevoiţi să
112 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

actualităţii ei, pentru întreaga lume. înţeleasă în depli­


nătatea ei, ea se identifică cu problema unirii omenirii
în general, în toate planurile: şi în timp, şi în spaţiu. în
vremea noastră ea ar trebui să se pună cu o deosebită
ascuţime - în toată plinătatea şi adâncimea ei. Mulţu­
mită înclinării fireşti a omului, omenirea întotdeauna
năzuieşte către pace, către unire, către bine, ba chiar
către Binele absolut; şi, în înţelesul lui cel mai adânc,
acest avânt este căutarea lui Dumnezeu. Dar până
astăzi aceasta nu a luat forma unei cunoaşteri con­
ştientizate şi poartă adesea un caracter haotic. în ce ne
priveşte, sântem convinşi că în adâncul sufletului
oamenii caută Biserica, căci nu altundeva decât în
Biserică se poate afla viaţa desăvârşită - viaţa după
chipul Sfintei Treimi, potrivit cuvintelor lui Hristos:
Mă rog... ca toţi una să fie, precum Tu, Părinte, întru
Mine, şi Eu întru Tine... Şi Eu, slava care a ai dat Mie,
am dat lor, ca să fie una, precum noi una sântem: Eu
întru ei şi Tu întru Mine, ca să fie desăvârşit întru una
(Io. 17:20-23).
Problema dobândirii unei astfel de uniri după
chipul Sfintei Treimi este strâns legată de antropologia
noastră creştină. De nu vom avea în vedere ce este
omul, în ce sens şi în ce măsură este el chipul şi
asemănarea lui Dumnezeu, noi nu vom putea rezolva
problema unirii omenirii. Pentru aceasta ne este de
neapărată trebuinţă a crede că în gândul mai nainte de

zicem că totuşi, pentru a atinge unirea, avem încă de străbătut o cale


plină de tot felul de poticneli, ce trebuiesc neapărat înfrânte.
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 113

veci al lui Dumnezeu-Făcătorul noi am fost concepuţi


ca deplinătate a desăvârşirii.
Cea mai deplină prezentare a antropologiei patris­
tice o putem afla la Sfântul Grigorie al Nissei, în
tratatul lui Despre facerea omului, precum şi la Sfântul
Maxim Mărturisitorul. Iată ce scrie Sfântul Grigorie:

„Ce deosebire observăm noi între ce este


Dumnezeiesc şi ce se aseamănă Dumnezeiescului?
Această deosebire constă în faptul că Una este
nezidită iar cealaltă există ca zidită...1 Cuvântul
[lui Dumnezeu], zicând că au făcut Dumnezeu pre
om, prin expresia indefinită desemnează întreaga
omenire. Căci Adam nu a fost numit aci împreună
cu restul zidirii, ca în povestirile ce urmează; astfel
numele omului celui zidit nu este propriu, ci co­
mun, şi acest nume comun al firii noastre ne
îndreptează către gândul că, prin Dumnezeiasca
mai nainte cunoaştere şi putere, toată omenirea se
cuprindea în alcătuirea cea dintâi.2

1 Sf. Grigorie al Nissei, Despre facerea omului (De hominis opificio),


cap. al XVI-lea. PG 44:184C: «...-toi) jcpdq xo ©eîov (bpouopevor)
if|v 8 ia<popâv KaGopâpev; ’Ev xâ> xo pâv dicxiaxoq eivat, xo 8 e
8 iâ Kxlaecoq imooxfjvai.»
2 Ibid. Sources Chretiennes, T. 6 , Paris, 1944, p. 159: «Ei.7ubv 6 X6-
yoq oxi e7iorr|CT£v 6 0eo<; xov avflpcojtov, xtj> âopicmp xfjţ aripa-
a ia ţ ctnav evSe'iKvnxai xo âvGpcbjuvov. Oi) yap anvrovopctaGri
xcp Kxlaavxi vbv 6 A5ap, tcaGrix; ev xoî<; ecpe^fjq f| iaxopia (pi^oiv
a kX ovopa xro icxiaGâvxi otvGpdma) o\)% 6 xu;, akX’ 6 KafioXov
eaxiv. OcbKovb xfj KaGoXucrj xffe (pbaeroq KÂ/r)aei xoiobxov xi
imovoeîv evayopeGa, 8 xi xp Geia npoyvfbaei. xe Kal Suvâpei
jtâaa t) ccvGpcoTioxTiq ev xfj irpmxp KaxaaKet>fj jtepieiXr|jtxai.»

s
114 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Căci chipul nu se cuprinde într’o anume parte


a firii noastre, nici harul nu petrece într’o anume
parte a ceea ce se vede în om, ci şi asupra între­
gului neam [omenesc] se întinde această putere.1
între omul aşa cum s’a arătat în alcătuirea cea
dintâi a lumii şi cel cum se va arăta la sfârşitul
tuturor lucrurilor este o asemănare, căci în aceeaşi
măsură ei poartă în sine chipul Dumnezeiesc. Pen­
tru aceasta, întreg neamul omenesc printr’un om
şi-a primit numele, căci pentru puterea lui Dum­
nezeu nu există nici trecut, nici viitor; ci şi cele ce
vor să vină, precum şi cele de faţă, împreună se ţin
de Energia atotcuprinzătoare a Dumnezeirii. Prin
urmare, întreaga noastră fire, de la cel dintâi şi
până la cel mai de pe urmă, este un singur Chip al
Celui ce Este (leş. 3:14).2
Dar vei întreba: Care este pricina că această
viaţă dureroasă nu se preschimbă numaidecât în
cea aşteptată, ci această fiinţare trupească îngreui-
toare, prelungindu-se un anume răstimp, trebuie

1 Ibid., p. 160: «0\> yctp ev pepei xfjc, (ptiaeaiq rj evKcbv, ov5k ev


tivi tcdv Ka0 ’ ccotov 0 ecopo\)p.evcDv f| xApiq* 6lXX ecp’ arcav xo
YEvoq £7cicjti<; f| TOia\)Tîi 8 if|K£i 8 \)vapi<;.»
2 Ibid., p. 161: «'Opoicot; £xei o t e xf| Tcpdyrfl xob Koapoi) K a x a a -
KEDfi a*ovava8£ix0£l(; av0pco7ioq K a i 6 Kaxa xfjv xob îiavxoq
a*ovx£^£iav YEvriaopEvoq’ £7riaîi<; ecp’ tă in d ) v cpepoDai xfjv 0eiav
£uc6va. A ia xobxo eî<; &v0pco7io<; Kaxa)vopaa0T| xo 7iav, oxi xfj
8i)vap£i xob ©eob obx£ xi 7iapcpXT|K£v obx£ pe^Âei, ăXXă K a i xo
7lp0a80K(bp£V0V £7liaîl(; TCp 7iapOVXl xfl 7l£pl£KXlKfî TOD 7iavxo<;
£V£pY£ia 7i£piKpax£ixai. I la o a t o i v d v ti <pboiq f| arco t c d v 7cpa>-
xcdv pexpi t c d v âaxaxcov 8ir|Kouaa, p ia x k ; xob ovxoq eaxlv
EUCCOV... »
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 115

răbdată până în sfârşitul plinirii tuturor lucrurilor?


- Pentru ca viaţa omenească, slobozită fiind atunci
ca de un jug, din nou uşurată şi slobodă să se înalţe
către viaţa fericită şi nepătimaşă.
Dară cât de aproape de adevăr este cuvântul
[nostru] pentru cele căutate, desigur, numai însuşi
Adevărul o ştie. Iar ceea ce ne-a venit în minte este
precum urmează: Voi spune deci, preluând încă o
dată cuvântul pomenit la început: Să facem, zice
Dumnezeu, om dupre chipul nostru şi dupre
asemănare. Şi au făcut Dumnezeu pre om, dupre
chipul lui Dumnezeu l-au făcut pre dânsul... Iar
Chipul lui Dumnezeu, care se vede în toată firea
omenească, s’a desăvârşit atunci. însă Adam nu
fusese încă adus întru fiinţă; căci ceea ce s’a
plăzmuit din pământ se numeşte Adam, pentru o
oarecare [legătură cu] numirea etimologică, pre­
cum semnele limbii evreieşti o spun.1 Pentru
aceasta şi apostolul..., pe omul cel din pământ
[luat] îl numeşte pământesc (1 Cor. 15:47), ca
tălmăcind în limba greacă numele Adam.
Iară omul a fost făcut dupre Chipul [lui
Dumnezeu], adică, după firea sa, el este întreg în
asemănarea lui Dumnezeu. Deci s’a făcut, prin
înţelepciunea cea Atotputernică, nu o parte a
întregului, ci dintr’o dată toată plinătatea firii.”2

1 Numele Adam vine de la cuvântul evreiesc nniK, ceea ce înseamnă


„pământ.”
2 Ibid., pp. 183-184: «’Epeîi; o u v Tic; obxoq 6 Xoyoc, ecm, kocG’ 5v
o "ok £V>9vq ejci xo TtoOobpevov T) xotj Xurnipou plou (xexdaxaau;
116 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Astfel vedem că „oamenii posedă o fire comună


într’o mulţime de persoane omeneşti. Această deose­
bire între fire şi persoană în om nu este mai uşor de
înţeles decât deosebirea analoagă între Firea una şi cele
Trei Persoane în Dumnezeu. Mai nainte de toate
trebuie să ne dăm seama că noi nu cunoaştem persoana,
ipostasul omenesc, în adevăratul lui înţeles, liber de tot
amestecul. Ceea ce noi numim de obicei «persoană»,
«personal», înseamnă mai curând individ, individual.
Ne-am obişnuit să socotim aceste două expresii -
persoană şi individ - ca aproape sinonime; între­
buinţăm deopotrivă şi unul şi altul pentru a exprima

y iv e x a i, ă lX e iq xpovouq x iv a t; (b p ta |ie v o \ )< ; f| P a p e î a K ai aco-


jia x c o S T iq a î)T T | r c a p a x a G e îa a £ c o t|, a v a p e v e i to rc e p a t; x rfe xod

r c a v x o t ; G D p T c ^ r ip c b a e c o q , î v a xo x r |v iK c c \ )x a K aG arcep % a A ,iv o \ ) x i -
voq e X e ^ G e p c o G e io a f] o tv G p c o îr iv r i £ c o t| , ko lX i v avexoq xe K ai
eX e^ G epa 7c p 6q x o v jia K a p io v K a i arca G ri p io v e r c a v a S p a p o i;
'A X X ' e i p ev e y y iţe i x fî a X e G e ia xcov £ r|xo \)p eva )v 6 X o y o c ,,
a \ )x f| a v e iS e tr i aacp ax; i\ ’A M jG e ia . “ O 5* o \)v k n i x t|v r ţ p e x e p a v
fjX G e S ia v o ia v , x o to u x o v e a x i. A eyca 8r j x o v r c p o o x o v n ă X i v e r c a -
vaX aP cbv X oyov, x o L fja c o /ie v , q r o a iv 6 G z o q , ă v O p a m o v kgct
e i/c â v a /c a i o jio ic o c n v r ip e r e p a v . K a i e K o iija e v 6 G e d g to ăvQ pco-
k o v /c a r * e i / c â v a B eov e n o ir fa e v avvov. 'H p ev o îv e iK ( b v xod

0eou, fj ev 7c a a Ţ | x fl a v 0p c o 7c iv T | < p \)a ei 0e c o p o \ ) | j i v T | , xo x e ta x ;

ea% ev. ‘O 8e A 8d | i oorcca eyevexo- xo ya p y r | iv o v rc^ aap a K axa


x iv a e x 'D p o  , o Y i K T | v o v o p a c r ia v ^ eyexat A 8a p , K a G d b q c p a o t v o i
x îţq * E p p a ic o v ( p c o v r iq e T c i o x o p e q . A i o K ai 6 a 7c 6a x o ^ o < ; S i a c p e p o v -
xcoq x t jv îc d x p io v xcov ’I a p a r i^ iv c o v r c e T c a i S e u p e v o t ; (p c o v rjv , x o v ek

y r \q a v G p c o r c o v x o u c 6v o v o p a ţ e i , o i o v e i p e x a P a X c b v x t|v xod A 8a p
K ^ i f j o i v e i c, x t j v ’ E A A & S a ( p c o v f ţ v .
reyo v ev oSv K ax e iK o v a 6 a v G p co rco q , fj K a G o X o D c p tia u ;, x o
G e o e iK e X o v x p f jp a . T e y o v e 8e x fl 7c a v x o 8' o v d p ( p a o c p ta o\> xi p e p o t;

xod oXox/, ăXX' a r c a v a G p o a x ; x o x r f e q r o a e a x ; T c X r j p c o p a .»


Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 117

acelaşi lucru. însă, într’un anume sens, individ şi


persoană au înţelesuri contrarii.”1
Câtă vreme ipostasurile omeneşti nu biruiesc măr­
ginirile ce aparţin individualismului, vor continua să fie
incapabile de a-şi însuşi acea „împlinire universală” de
care vorbeşte Sfântul Grigorie şi de a purta în chip real
în sine întreaga plinătate a fiinţei. Ipostasurile neuni­
versale, aşa-zişii „indivizi omeneşti” nu vor atinge în­
treaga unire universală în relaţia cu semenii lor şi vor
rămâne doar în parte uniţi, în limitele putinţei lor.
După cuvântul Sfântului Maxim: „în Hristos, Care
este Dumnezeu şi Cuvântul Tatălui, după esenţă locuie­
şte toată plinirea Dumnezeirii trupeşte (Col. 2:9); în
noi însă această plinire a Dumnezeirii locuieşte după
har [...] căci, din pricina înfierii noastre de către
Dumnezeu, cu totul firesc este ca în noi să sălăşluiască
plinirea Dumnezeirii...”2
în aceasta Sfântul Maxim se află în deplin acord
cu Sfântul Apostol Pavel, care zice: Ca să vă pliniţi

1 V. Lossky, Essai sur la Theologie Mystique de TEg lise d ’Orient,


Paris, 1944, p. 116. (trad, rom., Teologia mistică a Bisericii Răsări­
tului, Ed. Anastasia, Bucureşti, f.a., p. 150).
2 Sf. Maxim Mărturisitorul, Capete pentru teologhie, suta a 2-a, cap.
21; PG 90:1133D: «’Ev pev xw Xpioxtp, ©era ovxi îcod A6ycp xoO
nocxpoţ, o ? .o v KCtx’ o u a i a v oIkeÎ x6 jcXfipcopa xfjc; Seoxrixoi; o t o -
paxtKcoţ- ev f |p i v 8 e Kocxct y c t p iv oiiceî xo 7tX f|p cop a x f jţ 0 e6 xt|Xo<;,
■qviKa 7 t â a a v e v eccotou; aOpovacopev âpexî|v x a t acocpiav, p r |-
8 e v I xp07tcp x axâ xo Svivaxdv ocv0ptD7tcp Xeitropeviiv xrjq jtpdţ xo
âpxexvntov âA.TiOotx; EKpipfiaecoq. Ox> yâp ajteiKoq Kaxa xdv
Geaei Xoyov, Kal ev rp îv o i K f j a a i xo Jt^fipcopa xfjt; 0e6xiyro<;, xo
ex 8 ia<p6 p(ov cro v E a n p co c; TtvenpaxiK&v Gecoptipdxcov.»
118 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită
/\
întru toată plinătatea lui Dumnezeu (Ef. 3:19). Intr’alt
loc Sfântul Maxim iarăşi scrie:

„în înfăptuirea finală a tuturor acestora, când prin


dragoste firea zidită se va împreuna cu cea
Nezidită - o, minune a iubirii lui Dumnezeu pentru
noi! - unul şi acelaşi om se va arăta, prin
deprinderea harului, întreg şi deplin pătruns de
întreg Dumnezeu, facându-se tot ceea ce este
Dumnezeu, fără însă a deveni deopotrivă după
esenţă, însuşindu-şi pe însuşi Dumnezeu, primind
în sine pe Cela ce singur este Dumnezeu, ca
răsplată pentru ridicarea sa la cele înalte, ca sfârşit
mişcării a tot ce mişcă, ca temei tare şi neclătit a
tot ce este purtat de Cel Care este marginea
nemărginită şi nesfârşită, şi sfârşitul a toată
mărginirea şi aşezământul şi legea, şi a tot
cuvântul şi a minţii, şi a tot ce este...”1
Putem spune că prin întrupare, Moartea pe Golgo­
tha, învierea din morţi, înălţarea firii omeneşti până la
treapta cea de o potrivă cu Dumnezeu Tatăl şi trimite­

1 Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua. PG: 91:1308BC: «...Kai ikXog


eni năoi zovzoiq, icai k x i c j x t |v qrocnv xf| aKXtaxco 8 t’ a y & T n i q
evcaaaq (ca xoo 0 a\)paxo<; xfjq rcepi rţpaq xoo 0 eoo cpiAavGpco-
maq) ev Kai xaoxov 8 ei^eie Kaxa xrjv e^iv xfjq xapixoq, oXoq
oXcp Tcepixcopfiaaq oXiKcoq xcp 0ecp, Kai yevopevoq nâv ei' xi rcep
ecmv 6 0eoq, %copi<; xfjq Kax’ ou aiav xa\)xoxr|xoq, Kai oXov
aoxov avxiXaPcbv eavzov xov 0eov, Kai xfjq ek avzov xov 0eov
avaP&aecoq otov ercaG^ov avzov povcoxaxov KXTjaapevoq xov
0eov, (bq zeXoq xfj<; xcav Kivoopevcov Ktvt|aecoq, Kai axaatv pda-
pi 6 v xe Kai aKivr|xov xcov en avzov cpepopevcov, Kai Kavzoq
opov Kai Geapoft Kai vopoo, Xoyov xe Kai vov, Kai cp\)aecoq opov
Kai rcepaq aopiaxov xe Kai arceipov ovxa.»
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi 119

rea Duhului Sfanţ, Dumnezeu a săvârşit absolut tot ce


era neapărat necesar pentru mântuirea noastră. Şi dacă
în istoria lumii unirea rămâne încă neînfăptuită, aceasta
nu este altceva decât urmarea opintirii omului împo­
triva dragostei lui Hristos. Unirea nu poate fi înfăptuită
altfel decât prin străduinţa oamenilor înşişi, căci
dragostea nu se poate da cu sila din afară. Cuv. Maxim
Mărturisitorul zice:

„Dumnezeu, aducând în viaţă fiinţă înţelegă­


toare şi duhovnicească, pentru cea preaînaltă bună­
tate a Lui i-a împărtăşit patru însuşiri Dumneze­
ieşti [...]: fiinţa, pururea-fiinţarea, bunătatea şi înţe­
lepciunea. Cele două dintâi le-a dăruit esenţei, iară
celelalte două voirii; adică esenţei El a dăruit fiinţa
şi pururea-fiinţarea, iar voirii - bunătatea şi înţe­
lepciunea, pentru ca zidirea, prin împărtăşire, să se
facă ceea ce este El însuşi prin Esenţă...1 Pentru
zidiri, a fi vecinie sau a nu fi atârnă de stăpânia
Celui ce le-a făcut. A se împărtăşi însă, sau a nu se
împărtăşi de Bunătatea şi de înţelepciunea Lui,
atârnă de voia celor cuvântătoare.”2

1 Sf. Maxim Mărturisitorul, Capetele cele pentru dragoste , suta a 3-a,


cap. al 25-lea; PG 90:1024B: «T eaaapa xcov Seirov ISuopaxoov <„.>
8 i aKpav âyaGoxrixa eKOivojtoitiaev 6 0eoq, Ttapayayfbv eiq xo
eîvai t t |v XoyiKTiv Kai voepav o tia ia v t o Sv, xb del 8 v, x î |v
dya06xiixa Kai xtiv aoepiav. Tobxoov xd pâv Svo xfi o v a la
jtapâaxe- xd 5e 51j o xfj yvtopucfj £jtixr|5£i6xiixr xf)v dya96xiyxa
Kai x t |v aoepiav îv a drop e c x 'i v Amoq Kax’ ovatav, yiviyxai f)
Kxiaiq Kaxd pExauaiav.»
2 Ibid., cap.al 27-lea. PG 90:1025A: «...xb pev wcdp%Eiv dei fj px|
imdpxeiv xavxa [xd XoyiKd Kai voepd], ev xfj E^ovaia xov jxe-
120 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Spre încheiere, aducem următorul citat din scrierile


vestitului teolog rus, protoiereul Gheorghe Florovski:
„Biserica este una. Şi această unime este însăşi esenţa
Bisericii. Biserica este unire, unire în Hristos, unirea
duhului întru legătura păcii (Ef. 4:3). Biserica s’a zidit
şi se zideşte în lume, anume pentru unimea şi unirea
tuturor, ca toţi una să fie (Io. 17:21). Biserica este un
singur „trup,” adică organism şi Trupul lui Hristos.
Pentru că şi într’un Duh noi toţi ne-am botezat (1 Cor.
12:13). Şi numai în singură Biserica este cu putinţă şi
este de înfăptuit această adevărată şi nemincinoasă
unire şi unime în taina iubirii lui Hristos, în puterea
preschimbătoare a Duhului după chipul şi asemănarea
Treimii Celei Deofiinţă.”1

7c o u i k 6t o <; ecjxL To 5e fi£ T £ % e iv x flq a y a 06xT |xo < ; au xou koci x fjq

a o q u a q t\ jjlt| pexe^ ew , ev x fi P o u A r i a e i xâ> v X o y iK â W 7


\) T < ip X £ i.»

1 Protoiereul Gh. Florovski, în revista religioasă rusească „IlyTb”, nr.


37/1933, Paris, p. 1.
PARTEA a II-a

CHIP ŞI ASEMĂNARE

Iar noi toţi, cu faţă descoperită,


slava Domnului ca prin oglindă pri­
vind, întru acelaşi chip ne schimbăm
din slavă în slavă, ca dela Duhul
Domnului.
(2 Cor. 3:18)
CHIP ŞI ASEMĂNARE

Pentru om

Faptul întrupării lui Dumnezeu arată limpede înru­


direa între El şi noi: Nu se ruşinează a [ne] numi fraţi,
zicând: Spune-voiu Numele Tău fraţilor Mei... Şi
iarăşi: Iată eu şi pruncii cari au dat Mie Dumnezeu.
Deci de vreme ce s ’au făcut părtaşi pruncii trupului şi
sângelui, şi Acelaşi, asemenea S ’au împărtăşit acelo­
raşi... Pentru aceea dator era întru toate a Se asemăna
fraţilor (cf. Evr. 2:11-17). Şi dacă El a putut să Se
asemene nouă întru toate, înseamnă că şi noi, tot prin
lucrarea Lui în noi, putea-vom întru toate a ne asemăna
Lui; cu alte cuvinte, a primi dumnezeiescul chip al
fiinţării.
Viziunea creştină este ciudat de paradoxală. Pe de-
o parte, înălţimea chemării, ce poate apărea peste
măsură de mândră; pe de alta, chemarea la pocăinţă şi
smerenie: Iubiţilor, acum fii ai lui Dumnezeu sântem, şi
încă nu s ’a arătat ce vom fi. Ci ştim că, atunci când Se
va arăta, asemenea Lui vom fi, căci vom vedea pre El
aşa cum este. Şi tot cel ce are nădejdea aceasta întru
Dânsul, se curăţeşte pre sine (de tot păcatul), aşa cum
şi El curat este (1 Io 3:2-3). Iară rădăcina tuturor
păcatelor este mândria - în ea este întunericul. Iară
smerenia este proprie iubirii lui Dumnezeu. In afara
124 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

curăţirii de sine de acest întuneric al iadului - mândria


- tot cuvântul despre asemănarea cu Dumnezeu ar fi
„luciferism.”
Fiţi dar voi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel
din ceruri desăvârşit este (Mt. 5:48) - această poruncă
ne este dată nu atâta într’un înţeles pedagogic, cu alte
cuvinte, spre a ne arăta direcţia, cât într’un sens nease­
muit mai adânc: ca descoperirea gândului cel mai
înainte de veci al Făcătorului pentru om. în venirea Sa
în trup, Domnul a spus: Tatăl Meu mai mare decât
Mine este (Io. 14:28). Dar după înălţarea Sa, el a şezut
„de-a dreapta Tatălui,” de acum şi ca Fiu al Omului.
Noi nu avem un criteriu al adevărului mai vrednic de
credinţă decât Fiul Cel Fără de început al Tatălui după
Dumnezeire - Iisus Hristos. El prin Sine ne-a arătat că
omului îi este lăsată putinţa să se facă deopotrivă cu
Făcătorul său. Când Domnul S’a numit pe Sine Fiu al
Omului, păstrând „distanţă” între Sine şi Dumnezeu, El
prin aceasta ne învaţă să ocolim fapte care poartă
caracterul „îndumnezeirii de sine.” îndumnezeirea este
cu putinţă nu altfel decât prin lucrarea lui Dumnezeu în
noi - iar aceasta până la culmea desăvârşirii. Ocro-
tindu-ne de mişcări luciferice, Domnul ne-a dat chip
(Io. 13:15 - pildă), ca să urmăm Lui. Astfel se înfăptu­
ieşte în noi această poruncă, înfricoşată prin neîntrecuta
sa măreţie.
Creştin, în înţelesul nostru, este cel ce mărturiseşte
pe Iisus Hristos ca Fiu împreună-fiinţând cu Tatăl, în ce
priveşte Esenţa Sa Dumnezeiască şi, prin urmare,
Dumnezeu desăvârşit. Grăindu-ne neîncetat de Tatăl
Chip şi asemănare 125

Său cel vecinie şi de caracterul vieţii vecinice ca despre


cunoaşterea „unuia adevăratului Dumnezeu” (Io. 17:3),
Hristos ne arată viaţa noastră ca fiind pe două planuri -
noi trăim în două dimensiuni: cea vecinică şi cea
vremelnică. Aceasta, în anumite momente ale cercetării
lui Dumnezeu, ne descoperă aceeaşi conştiinţă pe care
o vedem şi în apostoli, şi anume: cele despre mai-
nainte-orânduirea omului către îndumnezeire, şi despre
mai-nainte-alegerea celor credincioşi „mai nainte de
întemeierea lumii” (Ef. 1:4).
La înălţarea Sa, Domnul a binecuvântat pe apos­
toli, pe martorii acestei descoperiri (Lc. 24:50-51). El
le-a poruncit să meargă în lumea întreagă să propo­
văduiască Evanghelia la toată făptura, învăţând toate
neamurile să păzească toate cele de El poruncite. în
încheiere a spus: Iată Eu cu voi sânt în toate zilele,
până la sfârşenia veacului (Mt. 28:19-20 ; Mc. 16:15).
Binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne în lumea
aceasta, şi mai cu seamă acolo unde se însetoşează
după ea. însă acestui veac îi este pus un „sfârşit.”
Forma de acum a fiinţării nu este mai-nainte-orânduită
spre a purta toată plinătatea Fiinţării Dumnezeieşti.
Chiar şi în aspectul său binecuvântat, Pământul nu se
arată a fi ţelul nostru cel de pe urmă. „Aşteptarea”
noastră este proprie firii noastre, care poate mai-nainte-
răpi împărăţia ce va să fie. Acea latură a duhului nostru
care tânjeşte către Dumnezeul cel mai presus de lume
este şi ea în sine „mai presus de lume,” precum se
cuvine chipului lui Dumnezeu.
126 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Faptul întrupării este mărturie a înaltei vrednicii a


omului: a unei anume comune măsuri între Dumnezeu
şi om. Putinţa lui Dumnezeu de a Se înomeni poartă în
sine paralela putinţei omului de a primi îndumnezeirea.
Sântem chemaţi de către Făcătorul la împreuna-părtăşie
în facerea lumii: Şi au luat Domnul Dumnezeu pre
omul pre carele l-au făcut, şi l-au pus în Raiul
desfătăciunii, să-l lucreze şi să-l păzească (Fac. 2:15).
Şi au zis Dumnezeu: Să facem om dupre chipul nostru
şi dupre asemănare; şi să stăpânească... tot pământul
(Fac. 1:26).
Hristos Cel înălţat a şezut de-a dreapta lui Dumne­
zeu Tatăl, de acum şi ca Fiu al Omului. El a biruit
lumea (Io. 16:33), iar noi ne facem părtaşi biruinţei
Lui. Şi astfel omul cuprinde două planuri: el este din
lumea aceasta, şi în acelaşi timp depăşeşte (transcende)
în duh lumea firească. în formele primitive ale
existenţei lui, el apare ca un „lucru,” un „obiect,” un
„fenomen,” şi ca atare este determinat; în forma cea
mai înaltă, proprie lui, el este persoană - ipostas, poartă
un îndoit simţ de sine: al stricăciunii şi al nimicniciei
sale, dar şi al măreţiei şi nemuririi sale.
Greutatea căii creştineşti constă în a afla echilibrul
necesar între conştiinţa stării de acum, cea empirică, pe
de-o parte, şi, pe de altă parte, credinţa neclătită în
planul lui Dumnezeu, cel mai înainte de veci, al înfierii
noastre. Fericiţi cei ce au crezut că va f i săvârşire
celor zise... dela Domnul (cf. Le. 1:45). Pentru a fi
creştin, neapărat trebuie o îndrăzneaţă bărbăţie înaintea
căreia pălesc toate celelalte îndrăzneli pământeşti.
Chip şi asemănare 127

Originalitatea duhului creştin constă în aceea că extre­


me îndrăzneli, care pot părea ignoranţilor ca o mândrie
nefnăsurată, se îmbină cu adânca smerenie: căci Dum­
nezeul cel ce S’a descoperit nouă este un Domn Smerit,
care nu se amestecă cu mândria. Deci aceste făgăduinţe
având, iubiţilor, să ne curăţim pre noi de toată spurcă­
ciunea trupului şi a duhului, săvârşind sfinţenie întru
frica lui Dumnezeu (2 Cor. 7:1).

Omul - persoană

Ideea „asemănării cu Dumnezeu” - deplină, nu


parţială - este la temeiul antropologiei creştine. Dum­
nezeu este mai presus de lume, şi omul mai presus de
lume este. Chip şi asemănare a Absolutului, el poartă în
sine o conştiinţă ce transcende tot ce vede ca fiind în
limitele existenţei pământeşti. Pe Dumnezeu îl trăieşte
ca Tată şi ca Persoană, şi pe sine se conştientizează ca
personalitate-ipostas. Acuma ştim că Fiinţa Absolută
nu poate fi decât Personală, că Dumnezeul nostru este
Dumnezeu Viu, Fiinţând, iar nu o idee filosofică
abstractă. Şi omul-persoana vede în personalitatea lui
oglindirea „chipului” Absolutului lui Dumnezeu, încă
nu deplin actualizat, dar totuşi adânc conştientizat,
între Dumnezeu şi om este şi trebuie să fie o măsură
comună, în ciuda neamăsurării lor. Dacă am respinge
această descoperire, ar deveni absolut cu neputinţă
orice adevărată cunoaştere, adică una care să
corespundă cu realitatea fiinţării Dumnezeieşti.
128 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Personalismul creştin îşi atinge cea mai desăvârşită


expresie în avântul rugăciunii iubirii atotcuprinzătoare,
în acest act al iubirii asemănătoare lui Hristos, creştinul
se dăruieşte pe sine fără rămăşiţă celorlalţi iubiţi ai lui:
mai întâi de toate lui Dumnezeu, iar apoi, în puterea
Duhului Sfânt, tuturora. Deşertându-se pe sine în
această iubire, el se transcende pe sine însuşi: dragostea
trăieşte în „celălalt,” iar nu în iubirea de sine; cei iubiţi
alcătuiesc viaţa lui. însă trăind în celălalt, persoana -
iubirea nu încetează a fi ea însăşi. Prin această ieşire
din limitele sale egoiste dragostea duce la stăpânirea a
toate, la unirea în sine a tot ce este. Individualismul
egoist poartă în sine izolarea şi separarea, prin lupta
pentru propria existenţă vremelnică. Omul-ipostas,
după chipul şi asemănarea lui Hristos-Omul (ITim.
2:5), în deplina sa înfăptuire finală apare ca purtător a
toată plinătatea Fiinţei, şi Dumnezeieşti, şi înfăptuite -
ca dumnezeu-om. în Sfânta Treime fiecare Ipostas
poartă în Sine întreaga absolută plinătate a Celorlalţi
doi, fără a-I desfiinţa, fără a-I reduce doar la
„conţinutul” vieţii Sale, ci şi însuşi pătrunde întreg în
Fiinţa Lor, întărind prin aceasta ipostaticitatea Lor. Tot
aşa şi fiinţa multi-ipostatică a omului: fiecare persoană
este chemată spre a purta în sine fiinţa a-toată-ome-
nirea, fără a înlătura nicidecum celelalte persoane, ci
pătrunzând în viaţa lor ca şi conţinut esenţial al ei, şi
prin aceasta întărind personalitatea lor. Astfel se zideşte
o singură fiinţă, exprimată în dogma Unei Esenţe în
Trei Ipostasuri. Omenirea trebuie să devină o singură
esenţă într’o mulţime de ipostasuri: iată ideea creatoare
Chip şi asemănare 129

a lui Dumnezeu, Cela ce a făcut Omul după chipul Său


şi după asemănare.
Prin credinţă şi prin nevoinţă omul trebuie să atin­
gă asemănarea cu Dumnezeu chiar şi până la depli­
nătatea ei; întâi să înţeleagă, iar apoi să realizeze, în
libertatea sa, concepţia cea mai nainte de veci a Făcă­
torului pentru el. Iată înţelesul poruncii lui Hristos: Fiţi
dar voi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel din
ceruri desăvârşit este (Mt. 5:48). Abătându-ne de la
acea trudă, ca să nu spunem răstignire, care însoţeşte
înfăptuirea asemănării lui Dumnezeu în noi, devenim
moştenitori ai întunericului mormântului. în vârtutea
libertăţii determinării de sine, noi desigur putem ignora
o atât de înaltă chemare, care cere de la noi toate
puterile fiinţei noastre; dar nu putem schimba concepţia
cea mai nainte de veci a lui Dumnezeu pentru noi,
reducând firea noastră la nivelul animalelor, adică al
existenţei vremelnice în afara Luminii Dumnezeirii.
Cel mai mare păcat, cea mai înfricoşată cădere -
este a lepăda dragostea Făcătorului şi Tatălui nostru,
care aşa au iubit lumea, cât şi pre Fiul Său cel Unul-
născut au dat, ca tot cel ce crede întru Dânsul să nu A

piară, ci să aibă viaţă vecinică (Io. 3:16), ca într’Insul


şi printr’însul să ne facă şi pe noi întru iubiţi fii ai Săi.
Toţi cei care năzuiesc către Dumnezeiescul chip al
fiinţării în afara lui Hristos sânt atraşi, în esenţă, către
acea nefiinţă din care am fost chemaţi de către voia lui
Dumnezeu; iar cei care toată privirea şi-au întors-o
către trupul acestei lumi se descompun de vii în ruinele

9
130 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

propriilor destine sau în uriaşele catastrofe ale războa­


ielor mondiale - şi altele asemenea acestora.

Măreţia creştină a omului

Popoarele Asiei, mai ales ale Orientului Mijlociu


şi îndepărtat, nu au primit descoperirea despre Persoa­
nă, nici în relaţie cu Fiinţa cea Dintâi, nici cu a chipului
Ei - Omul. Trei milenii şi jumătate s’au arătat neîn­
destulătoare pentru ca întreaga omenire să-şi însuşească
plinătatea binecuvântării revărsate peste lume: întâi pe
Sinai, iar apoi în venirea Logosului întrupat al Tatălui
şi pogorârea Sfântului Duh. Mai mult, în epoca noastră
se observă o înstrăinare, chiar masivă, în sânul acelor
popoare care de veacuri se socoteau „creştine.” Nu este
nici o îndoială că personalismul creştin reprezintă o
exclusivă desăvârşire, şi ca atare greu de atins.
Comunismul contemporan, de asemeni, este o ne­
gare a personalismului. Luând anumite elemente din
învăţătura lui Hristos şi lăsând de-o parte altele mai
esenţiale, marxiştii au înjosit în chip de necrezut
concepţia despre om. Antropologia lor este cât se poate
de apropiată de zoologie. Ca şi chip al Absolutului,
omul apare ca o valoare mai înaltă decât tot restul
cosmosului, şi o singură persoană omenească, dacă a
dobândit culmea cunoaşterii cu putinţă, a Dumnezeului
Celui Vecinie, schimbă vrednicia întregului pământ. Să
luăm primul moment al facerii omului, când „om s’a
născut în lume” (cf. Io. 16:21): acestei noi zidiri i s’a
dat stăpânie de la Dumnezeul cel Preaînalt să participe
Chip şi asemănare 131

în actul facerii, al lui Dumnezeu; lui i-a fost dată


putinţa de a stăpâni puterile cosmice; el a fost dăruit cu
capacitatea de a cunoaşte nu numai planul firesc, dar şi
viaţa Nefacută, şi să devină un împreună-vieţuitor
nemuritor cu însuşi Făcătorul. Cât este de importantă
schimbarea în întreaga Fiinţare? în judecata despre
valori, dacă vom socoti nu în funcţie de cantitate, ci de
calitate, vom putea spune că, în ultimă analiză, această
valoare este egală cu vrednicia omului celui mai
desăvârşit. Astfel, atunci când Domnul era cu noi pe
pământ, valoarea pământului era egală cu Dumnezeu.
Cei care de batjocoriri şi de bătăi au luat ispitire, încă
şi de legături şi de temniţe, s ’au ucis cu pietre, au fost
ispitiţi, cu ucidere de sabie au murit, fiind necăjiţi şi
rău supăraţi (cărora nu era lumea vrednică), în pustii
rătăcind (Evr. 11:36-38), aceştia îi reprezentau valoa­
rea în vremea lor. Acelaşi înţeles este cuprins în
evenimentul descris în Scriptură, când lui Adam i-a
fost dată stăpânia să determine soarta fiecărui animal,
cunoscând mai dinainte însuşirile fiecăruia dintre ele:
Şi au făcut Dumnezeu... toate fiarele ţarinii..., şi le-au
adus lui Adam să vază ce nume le va pune; şi tot
sufletul viu, cum l-a numit Adam, acesta este numele
lui...; însă lui Adam nu s ’a aflat ajutor asemenea lui
(cf. Fac. 2:19-20). Nu numai comunismul, ci şi toate
regimurile zilelor noastre cunoscute nouă au răsturnat
sensul Evangheliei: pentru ele „generalul” precumpă­
neşte asupra persoanei - de fiecare dată osândele se
pronunţă după principiul arhiereului Caiafa: De folos
este nouă să moară un om pentru norod, şi nu tot
132 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

neamul să piară (Io. 11:50). Cu aceasta, argumentul


pentru exterminare - folosul a „tot neamul” - aproape
întotdeauna cuprinde o minciună, căci nu se are în
vedere „tot,” ci doar acea „parte” ce are în mâinile sale
stăpânirea.
Dar chiar de ar fi fost adevărat că s’ar fi avut în
vedere pierzania întregului neam, chiar şi atunci, ucis a
fost Acela Care întrecea prin vrednicia Lui valoarea
întregului cosmos făcut de El, toate veacurile istoriei
omenirii. Bineînţeles, noi am pus înainte un caz
extrem. Nici un om nu poate fi comparat cu Hristos,
dar principiul însuşi pentru judecată a fost dat totuşi,
pentru ca toţi cei care au primit, sau şi-au luat asuprăşi
cu sila puterea de a ,judeca” să fie cât se poate de
zăbavnici spre a pronunţa îndeobşte vreo osândă, iar
cea de moarte - niciodată, asupra nimănui.
Astăzi, 15 Mai, 1979, de abia am scris aceste
cuvinte: „niciodată, asupra nimănui,” şi am fost înştiin­
ţat că, în parlamentul englez, noul guvern a pus pro­
blema restaurării pedepsei cu moartea în programul
anului parlamentului în vigoare.

Mai-nainte-răpirea împărăţiei

în Hristos noi avem pe Purtătorul culmei suferinţe­


lor şi, de asemeni, al celei mai înalte sfinţenii şi fericiri,
în acest universalism se află trăsătura distinctivă a creş­
tinismului. în inima celui ce crede vieţuiesc împreună
principiul nostru zidit şi puterea nezidită a lui Dumne­
zeu, deşertare şi putere, defăimare şi slavă, vreme şi
Chip şi asemănare 133

vecinicie, durere şi bucurie, într’o încordare până la


limita pe care o poate atinge firea noastră.
Vecinicia, noi o mai-nainte-răpim ca pe un Act
fără întindere, nici în timp, nici în spaţiu, al cuprinsului
de o bogăţie de nedescris al Fiinţei, într’o plinătate care
niciodată nu se împuţinează. Vecinicia este prisosul
vieţii (cf. Io. 10:10). Ceea ce noi trăim aci ca suferinţă
şi chiar ca moarte, în împărăţie se va dovedi a fi iubire
de-sine-deşertătoare - iubire desăvârşită, fără întoarce­
re asuprăşi; iubire ce îmbrăţişează lumea întreagă, şi pe
Dumnezeu şi pe sfinţi; iubire ce prăznuieşte ca pe o
izbândă a vedea toate acestea ca propria sa bogăţie: ea
trăieşte ca propria bucurie a vedea pe ceilalţi în slavă,
strălucind ca soarele (cf. Mt. 13:43).
Iubirii lui Dumnezeu îi este propriu nesaţiul: ea nu
cunoaşte şi nu poate cunoaşte săturarea. Nu îşi are loc
nici împuţinarea, nici orice fel de clătire în energia
Vieţii nestrămutate. Şi anume această nestrămutare este
esenţa fericirii. Ba chiar şi pe Pământ, chinul nostru
constă nu atât în aceea că suferim, sau că împreună-
pătimim, ci în faptul că, din pricina acestor manifestări
ale iubirii - noi murim. în împărăţia ce vine, a lui
Hristos, ca element de bază va fi flacăra nestinsă a
recunoştinţei către Domnul Iisus, Care ne-a mântuit
prin suferinţele Sale. Astfel vecinie vom petrece în
răpire, la contemplarea tuturor „lucrurilor” Lui (Io.
17:4): întruparea, fuga în Egipt, vestirea cea bună a
mântuirii, Thavorul, Cina cea de Taină, rugăciunea din
Ghethsimani, setea pe Cruce şi moartea - toate într’o
134 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

nedespărţită legătură cu minunile Lui, cu nemărginita


înţelepciune a propovăduirii Lui, cu tot ce a săvârşit.
Părinţii Bisericii în diferite feluri înţeleg vecinicia.
Unii o gândesc ca pe o necontenită înălţare a fiinţelor
zidite către Dumnezeire. Alţii, precum apostolul loan,
apostolul Pavel, şi unii din părinţii Bisericii, precum
Cuviosul Maxim Mărturisitorul, văd fericirea cea
făgăduită ca pe o înălţare dincolo de catapeteasmă (cf.
Evr. 6:19), în „ Z iu a a Opta,” unde nici nu va mai fi
mergere înainte, nici devenire, nici creştere, unde
„Dumnezeu va fi totul întru toate” (1 Cor. 15:28).
Astfel unii şi-au închipuit vecinicia cu o logică aseme­
nea celei matematice: un număr finit, orişicât ar creşte,
niciodată nu va atinge infinitul. Este însă cu putinţă a-i
înţelege şi altcumva: însăşi încordarea cea mai înaltă a
Fiinţei, în dinamica ei incalculabilă, în sine se poate
trăi ca o „mişcare.” Dar mai drept este a purcede, în
judecata noastră despre vecinicie, de la Hristos-Omul,
Care negreşit este măsura tuturor lucrurilor şi temeiul a
toată cunoaşterea. Dacă El, ca Fiu al Omului, a pătruns
în Sfânta Sfintelor a întreitei Dumnezeiri şi a şezut de-a
dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, atunci şi oamenilor le
este făgăduită întru sfârşit aceeaşi slavă: Celui ce
biruieşte voiu da lui să şază cu Mine pre Scaunul Meu,
precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pre
Scaunul Lui. Cela ce are ureche auză ce Duhul zice
Bisericilor (Apoc. 3:21-22). Şi iarăşi: Unde sânt Eu,
acolo şi slujitorul Meu va f i (Io. 12:26).
Chip şi asemănare 135

Pentru omul contemporan

Plăzmuirea persoanei libere includea în sine „ris­


cul facerii.” Absenţa determinării din afară dădea
putinţa abaterii făpturii, cu alte cuvinte, căderea ei, cu
tragismul întregii istorii a lumii noaste ce a urmat.
Umanismul născut în epoca Renaşterii, la început
purta în sine elemente ale înrâuririi creştine, însă
impulsul lui de căpătâi era creativitatea artistică şi
culturală insuflată de Grecia clasică antică. Paralel cu
aceasta se naşte şi ştiinţa experimentală.
Evoluţia ulterioară a umanismului avea să se lege
cu o crescândă rupere de Dumnezeu şi cu cultul omu­
lui: totul era în funcţie de om, el fiind socotit drept cea
mai înaltă valoare în viaţa cosmică. Nu este greu a
discerne în această mişcare a „renaşterii” căderea cea
din Rai, cu o înnoită putere, în istoria omenirii. Tot
umanismul, în vârtutea parţialei şi mai deplinei înde­
părtări de Dumnezeu, înjoseşte nivelul omului, şi el
devine „produsul naturii,” supusul stihiilor cosmosului
făcut şi, în acelaşi timp, al ideilor lui abstracte.
Adamul - întreg Omul făcut „după chipul,” şi
pentru a vieţui „în asemănarea” Făcătorului său, în
realitate nu are altă alternativă decât a realiza în sine
acel chip şi acea asemănare prin potrivirea vieţii lui cu
voia Făcătorului. Dumnezeu, ca Fiinţă Absolută, nu ar
fi putut cinsti pe Adam mai presus decât a făcut-o,
propunând lui Adam şi urmaşilor lui a fi vecinie
împreună cu El. Prin urmare, umaniştii au dreptate a
socoti omul ca fiind cununa făpturii, dar ei s’au înşelat,
136 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

neînţelegând că nu le-a fost dat a-şi fauri propria lume


refuzând pe Făcătorul lor. Calea lor îi aruncă întru chiar
„nimicul” dintru care au fost scoşi. Creştinismul, ca
Dumnezeu-omenire, este cea mai înaltă formă de
umanism. „Hristos-Omul” (1 Tim. 2:5) ne-a descoperit
această taină în chip desăvârşit.
Cea din urmă formă a umanismului, filosofică şi,
chipurile, ştiinţific întemeiată, produce conflicte în
relaţia dintre Dumnezeu şi oameni. Acum două mii de
ani ei L-au omorât cu moarte de ocară în forma primită
de El, a trupului nostru. Acum - „Dumnezeu a murit.”
A început cultul omului: totul este în om, totul numai
pentru el. Cei ce cred altfel - sânt ucişi!
Urmările noii forme a „căderii”: omul a devenit
sclavul statelor de el însuşi întemeiate, al ştiinţei care
întotdeauna este foarte relativă, al propriilor filosofii
abstracte şi ideologii; mai rău - al maşinilor de el
făurite. Omul care a părăsit pe Dumnezeu îşi făureşte
singur vrăjmaşi: primul dintre ei - statul. Iar ieşire din
aceasta nu este. Cu cât se organizează şi se întăreşte
mai mult aparatul statal, cu atât mai rapid şi mai crunt
procesul de depersonalizare al oamenilor. în vârtutea
acestora, se poate spune că pentru statul depersonalizat
creştinismul devine incomod.
încă puţin, şi lumea nu Mă va mai vedea; dară voi
Mă veţi vedea, căci Eu viu sânt şi voi veţi f i vii (Io.
14:19). Veţi trăi vecinie cu Dumnezeu şi în Dumnezeu,
ca adevărat chip al Absolutului, deplin ca persoane:
Petru, loan, Andrei, Pavel, şi aşa mai departe.
Chip şi asemănare 137

Singur Dumnezeu în Treime de Persoane este pur­


tător plinătăţii Fiinţei absolute. Strălucirea începătoare
a oglindirii acestei Lumini s’a dat în primii ani ai
creştinismului: Iar inima şi sufletul mulţimii celor ce au
crezut erau una, şi nici unul nu zicea că dintru averile
lui este ceva al său, ci erau lor toate de obşte... Şi
nimenea era lipsit între ei; că toţi cari aveau ţarini sau
case, vânzându-le, aduceau preţurile celor vândute şi
le puneau la picioarele apostolilor, şi se da la
fieştecare dupre cum cineva avea trebuinţă (Fap. 4:32 ;
34-35). Şi este limpede din Scripturi că astfel de
dispoziţii printre cei credincioşi erau urmarea revărsării
Duhului Sfânt asupra lor: Iar Petru a zis: Anania,
pentru ce a umplut satana inima ta, să minţi tu Duhului
Sfânt şi să ascunzi din preţul ţarinei? Au nu rămâind,
ţie rămânea? Şi vânzându-se, întru a ta stăpânire era?
Căci ai pus întru inima ta lucrul acesta? Nu ai minţit
oamenilor, ci lui Dumnezeu (Fap. 5:3-4).
Aceasta apărea ca o oarecare pârgă a noului chip al
vieţii omenirii după porunca: Să iubeşti pre aproapele
tău ca însuţi pre tine. La întrebarea legiuitorului: „Şi
cine este aproapele meu?” (Lc. 10:29), Domnul, prin-
tr’o pildă, a atras atenţia către Samarinean (Lc. 10:30-
37). în conjunctura acelei vremi, Samarinenii erau
vrăjmaşii Iudeilor. înţelesul deplin al pildei: tot omul,
întreaga omenire îmi este aproapele, este viaţa mea.
Iată personalismul creştin - Persoana, chipul Abso­
lutului, poartă în sine toată plinătatea fiinţei omeneşti:
Unul este Tatăl nostru cel din ceruri, iară noi toţi - fraţi
sântem (cf. Mt. 23:8-9).
138 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

în istoria lumii noastre noi nu vedem decât obştile


monahiceşti unde, după chipul dat în Faptele
Apostolilor, cei ce au venit liber, cei ce au crezut în
Hristos, s’au unit în grupuri spre a păzi acest principiu,
întrucât experienţa mea de mai mult de o jumătate de
veac a monahismului îmi îngăduie să mă exprim, pot să
spun că până şi în mănăstiri adevăratul „comunism”
evanghelic nu se realizează deplin. Aceasta pentru că a
păzi „cea de-a doua poruncă” nu pot decât cei ce au
ajuns la nepătimirea dragostei atotcuprinzătoare. Ce
anume din cele de mai sus putem aştepta din partea
comunismului marxist? Acesta din urmă se impune cu
necontenită silnicie asupra tuturor cetăţenilor săi,
făurind în loc de Rai un iad de nesuferit: statul devine
obştii întregii populaţii o temniţă. Cei mai josnici din
punct de vedere intelectual sau moral alcătuiesc
„aparatul” violenţei lui generalizate. Iată ce predomină
astăzi în lumea întreagă, ca pretinsă întruchipare a ideii
comuniste. Adepţii acestei doctrine de rea obârşie se
socotesc a fi umanişti de înaltă statură, oricât de curios
ar părea. Iar aceasta bineînţeles, pentru faptul că ei sânt
potrivnicii unei alte nelegiuiri legalizate: capitalismul
democrat. Lupta deschisă, fioroasă între cele două
sisteme politico-sociale „umaniste” duce la un număr
neînchipuit de mare de suferinţe pentru cea mai mare
parte a omenirii. Capitalismul îşi clădeşte palatele pe
mări de sânge şi munţi de cadavre, rezervând oarecari
libertăţi unor anume pături sociale. Comunismul zdro­
beşte orice libertate: a conştiinţei, a gândirii, a alegerii
locului de trai, a participării la cultura mondială, a
Chip şi asemănare 139

comunicării cu reprezentanţii civilizaţiei mondiale, a


presei, şi multe altele asemenea lor. Totul este zdrobit
în chip terorist, pretutindenea domină elementele, du-
hovniceşte, cele mai joase; încălcate sânt toate cele ce
ar putea părea drepturile cele mai fireşti ale omului.
Istoria lumii este plină de contradicţii fără soluţie.
Cu lepădarea lui Hristos, sfârşitul apocaliptic devine de
neocolit: lumea va arde în focul făurit de înşişi oame­
nii. Procesul creştin, Dumnezeu-omenesc, nu cucereşte
decât cea mai neînsemnată parte a omenirii. Dar poate
că anume această aleasă parte de năpăstuiţi ai iubirii se
va arăta ca sensul Istoriei. Fiecare dintre cei mântuiţi de
Hristos este o valoare netrecătoare.
Toţi cei ce nu au voit până astăzi să primească în
chip înţelegător, din lăuntru, în chip duhovnicesc, că
omenirea este una în esenţa ei, ci continuă să năzuiască
la dominarea şi stăpânirea asupra fraţilor, vor fi nevoiţi
să recunoască această unime, dar din afară, siliţi de
evenimente - istorice şi eshatologice.
însă aceasta din urmă, adică atunci când oamenii
vor recunoaşte egalitatea lor cu fraţii prin silire din
afară, nu va da omului lumina vieţii vecinice, pentru că
ea este lumina libertăţii asemănătoare Dumnezeirii.
Când oamenii, din lăuntru, în duhul poruncilor lui
Hristos, ajung la această cunoaştere, atunci o astfel de
înfrăţire este autentica înfăptuire a împărăţiei lui
Dumnezeu pe pământ. Când însă înfrăţirea apare ca
urmarea unei constrângeri din afară, cu sila, atunci ea
se înfăţişează în chipul ei denaturat, adică lipsită de
140 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

dragoste şi de libertate şi plină de dezbinări lăuntrice şi


vrăjmăşii, ca şi mai înainte.
Toată reaua dobândire - toată va pieri!
Hristos despre Sine a spus: „Eu sânt Adevărul şi
Calea şi Viaţa,” şi aceste trei una sânt. Nu este cu
putinţă a dobândi Adevărul - Binele, pe calea nedrep­
tăţii, silniciei, minciunii, omorului.
PARTEA a III-a

DEVENIRE

împărăţia Cerurilor sileşte -


se, şi silitorii răpesc pre ea.
(Mt. 11:12)
Cuvânt pentru monahism

Există diferite chipuri ale vieţii călugăreşti. Astfel,


de pildă la Athos, în vremea noastră se pot afla şapte
chipuri, începând cu cel mai căutat îndeobşte şi cel mai
firesc - chinovia, până la cel mai greu şi cel mai puţin
înţeles - viaţa pustnicească în singurătate.
Acesta de pe urmă, sau această formă a nevoinţei,
întotdeauna a provocat - şi teamă mi-e că nu va înceta
să provoace - cea mai mare împotrivire. Esenţa sa con­
stă în faptul că monahul, căutând putinţa de a se ruga,
după porunca Domnului, „în taină,” în „căinară
încuiată” (cf. Mat. 6:6) - astfel încât nimenea să nu-1
vadă, astfel încât sufletul lui să fie slobod de stăpânirea
orişicui asupra lui, spre a se concentra mai adânc
asupra omului lăuntric - se îndepărtează de activităţi
exterioare. Acest moment de pe urmă - îndepărtarea de
activităţi exterioare - dă multora pricină spre a învinui
monahul de „egoism duhovnicesc,” înţeles ca o căutare
de a-şi mântui „sufletul său.” Unii, mai grosolan, îl
învinuiesc de „trândăvie”; alţii, împinşi de un simţă­
mânt lăuntric de invidie, sub influenţa dracilor, fac tot
ce pot ca să-i împiedice rugăciunea, şi multe altele
asemenea acestora.
Nevoitorii acestui chip al monahismului, de-a
lungul istoriei, întotdeauna au fost siliţi să fugă în
păduri, în pustii, în locuri neprielnice pentru viaţa
oamenilor, în locuri după care nimenea de obicei nu
tinde, în pustii rătăcind şi în munţi şi în peşteri şi în
crăpăturile pământului (Evr. 11:38). Pentru cel ce pri-
144 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

veşte din exterior, ei sânt un element fără de folos Bise­


ricii. Această formă a monahismului s’a bucurat de
acoperirea ierarhilor numai în cazurile când înşişi ierar­
hii conştientizau că mai ales din rândurile pustnicilor
era cu putinţă să aştepţi o mai adâncă cunoaştere în
domeniul duhului, că din mijlocul lor şi al sihaştrilor
purced oameni în stare a sluji lumea în sensul cel mai
înalt al cuvântului. în tot restul cazurilor, Biserica, în
activitatea ei istorică aproape întotdeauna înclină către
acoperirea şi apărarea monahismului sub forma de
viaţă de obşte organizată şi activă. Unul din cazurile
cele mai cunoscute şi mai pilduitoare în această privin­
ţă a fost cearta între Cuviosul Iosif de Volokolamsk şi
Cuviosul Nil Sorski. Nu se poate tăgădui o mare parte
de dreptate istorică în această poziţie a ierarhiei biseri­
ceşti. Se poate vedea aci şi lucrarea proniei dumneze­
ieşti: încercările cărora sânt supuşi acest gen de monahi
constituie o condiţie de neapărată trebuinţă pentru ex­
perienţa lor lăuntrică, pentru cunoaşterea căilor lui
Hristos în lume. însă în exterior aceasta se prezintă ca
un anume tip de „conflict” între monahismul pustnicesc
şi lume şi ierarhia bisericească. Acest gen de nevoitori
sânt siliţi de obicei să se ducă mai departe de ochii
lumii; ei se ascund în „găuri de şoareci,” tac, se înclină
înaintea fiecărui om până la pământ, „mor” pentru lu­
me, nu au alt mijloc de a se apăra, pentru a-şi păstra o
oarecare libertate, de absolută trebuinţă pentru rugă­
ciune. Veacurile ce au trecut, precum şi experienţa
noastră de zi cu zi, arată neschimbat că orice om, oricât
Cuvânt pentru monahism 145

de neştiutor ar fi el în cele duhovniceşti, se consideră


competent în a judeca şi a osândi astfel de monahi.
Apostolul Pavel spune: Omul cel sufletesc nu prii-
meşte cele ale Duhului lui Dumnezeu; că nebunie sânt
lui şi nu le poate înţelege, căci duhovniceşte se judecă.
Dară cel duhovnicesc judecă toate, ci el de nimenea se
judecă (1 Cor. 2:14-15). însă în realitate, adică în pla­
nul văzut, istoric, se întâmplă contrariul: anume, cei
neduhovniceşti, cu toată îndrăzneala judecă pe cei du­
hovniceşti, atunci când cei care, fie şi în parte, s’au
atins de facerea duhovnicească nu îndrăznesc să-şi des­
chidă gura înaintea celor neduhovniceşti. De ce aşa?
Pentru că de fiecare dată când se pronunţă un cuvânt
despre autentica viaţă duhovnicească, se stârneşte pro­
test în sufletele celor ce s’au îndepărtat de ea; iar prin
aceasta se dezlănţuie o ură de nestăpânit care se expri­
mă sub o formă sau alta de prigoană. Şi pentru nevoitor
singurele mijloace de a se apăra de aceste prigoane sânt
tăcerea şi ascunderea de ochiul lumii.
Strâmtorându-se până la limita putinţei, ascunzân-
du-se în crăpături şi în găuri, nearătându-se ochiului,
trăind în sărăcie şi în tot felul de lipsuri, nevoitorul prin
aceasta „dă loc mâniei,” îşi făureşte împrejur un oare­
care „vid,” prin care loviturile nu îl ating pe el, nevo­
itorul. Am putea recurge şi la altă pildă. Nevoitorul,
prin neagonisire şi defăimarea slavei şi puterii ome­
neşti, devine „subţire,” ca foiţa de aur pe care icono­
grafii o întrebuinţează pentru aureole (trebuiesc 20 000
de astfel de foiţe pentru a ajunge la grosimea unei
monede). în astfel de condiţii nici un „teasc,” oricât ar

10
146 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

strivi el, nu îl ajunge pe nevoitor. Pentru a se izbăvi de


prigoană, nevoitorul îşi devine însuşi prigonitor, într’o
mai mare măsură decât ar putea vrăjmaşii să îl
prigonească. Şi numai atunci va afla odihnă.
Celui ce se comportă astfel aproape că nu i se poa­
te face vreun rău. Dar abia pronunţă un cuvânt pe linia
slujirii altora, şi îndată se pun în mişcare strânsorile.
Ţelul prigoanei este surparea zidirii oamenilor, ascunsă
însă sub chipul intenţiilor contrare. Dat fiind acestea,
tot cuvântul spus de Proroci, de Apostoli sau în general
de slujitorii Cuvântului, oricât de bun sau adevărat ar fi
el, se răstălmăceşte mai întâi de toate împotriva lor şi
se întrebuinţează ca pretext pentru a-i prigoni.
De aci „legea duhovnicească”: ori să te asemeni
Prorocilor şi Apostolilor şi, propovăduind, să nu te temi
de ură, nici de prigoane, nici de însăşi moartea; ori
altminteri să te îndepărtezi întru nelucrare, în netulbu-
rare în pustie, pentru a te ascunde de oameni (cf. Io.
4:1;3). Nelucrarea nevoitorului în cele din afară devine
inevitabil cea mai puternică lucrare în planul nevăzut.
Rezultatele ei se vor spune în vremile care urmează. în
viaţa monahului această nelucrare este dictată de
năzuinţa de a nu trezi în sufletele oamenilor proteste
dureroase, de a nu le pricinui răni adânci; şi aşa,
petrecând aproape exclusiv în rugăciune, totuşi a sluji
mântuirii lor fără să pricinuiască vătămare nici lor, dar,
în acelaşi timp, nici luişi.

Această temă este, incontestabil, una din cele mai


adânci şi mai greu de atins. Contemporanii, auzind din
Cuvânt pentru monahism UI
gura celor vii aceleaşi cuvinte pe care le citesc în Sfân­
ta Scriptură, nu îi rabdă, îi socotesc nebuni şi mândri, îi
gonesc cu deplină conştiinţă a propriei lor dreptăţi, ba
chiar sincer gândesc că „aduc slujbă lui Dumnezeu”
(Io. 16:2). Şi dacă nu am avea înaintea ochilor noştri
pilda Prorocilor, Apostolilor şi Sfinţilor Părinţi ai Bise­
ricii, fără greş ne-am pierde şi am deznădăjdui; pentru
că ceea ce întâlnim este total opus a ceea ce dorim din
tot sufletul. Noi tânjim către dragoste şi întâlnim ură.
Noi tânjim către unire, şi drept răspuns primim respin­
gere şi sfâşieri. Dară culmea celor pomenite sânt eveni­
mentele din Vinerea Mare. Această culme nimenea din
oameni nu a atins şi nu va atinge. însăşi Dragostea,
Dumnezeu, S’a arătat în lume, pentru nemărginita Lui
dragoste pentru ea, iar lumea L-a lepădat şi L-a răstig­
nit. în acea zi, cu adevărat stranie şi înfricoşată, Hristos
singur stătea înaintea judecăţii Bisericii Vechiului Le­
gământ, cea de Dumnezeu întemeiată, judecat după
Legea dată de El însuşi; înaintea judecăţii Stăpânirii
Imperiului Roman, cel mai drept în acea vreme; şi în
sfârşit, înaintea judecăţii poporului simplu care se
adunase în mulţimi în Ierusalim, de praznicul Paştilor.
Şi toţi L-au osândit morţii. Iar mai presus şi mai mult
decât toţi, reprezentantul Bisericii Vechiului Legământ.
Vrăjmăşia lor nu s’a potolit nici cu moartea. Şi după
moarte, când stăpânirea s’a liniştit, când poporul, în
deşertăciunea lui, deja uitase de El, slujitorii Bisericii
nu încetau să-l urmărească.
Vorbesc despre cele de mai sus ca despre o lege
duhovnicească în vârtutea căreia, după cuvântul Apos-
148 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

toiului Pavel, toţi cari voiesc cu bună-cinstire a vieţui


întru Hristos Iisus pngoni-se-vor (2 Tim. 3:12). Şi
aceasta este de neocolit. Dar mai mult, în momentul de
faţă voiesc să evidenţiez această lege încă şi pentru că
tot cel ce păşeşte pe această cale duhovnicească trebuie
să aibă în vedere nu numai aspectul ei negativ, adică
prigoana, dar şi cel pozitiv - ca manifestarea unei anu­
mite dreptăţi a lui Dumnezeu, ca o pronie plină de
purtarea de grijă pentru robii şi slujitorii lui Dumnezeu,
ca ceva de absolută trebuinţă pentru înşişi cei prigoniţi.
Sfântul Isaac Şirul spunea că dacă lui Pavel îi trebuia
un „îmbolditor trupului” (2 Cor. 12:7), ca să-l „bată
preste obraz,” atuncea tacă toată gura - adică nouă
tuturor ne trebuiesc acei îmbolditori, acele prigoane, ca
nişte condiţii pentru înălţarea către cunoaşterea lui
Dumnezeu şi a dragostei Lui; ca nişte condiţii neocolite
nouă, pentru a păstra harul primit de sus.
Monahismul pustnicesc este cel mai puţin pe înţe­
lesul lumii, ba chiar şi al celor îmbisericiţi; în vârtutea
exclusivităţii sale, în condiţiile istorice ale nivelului
cunoaşterilor duhovniceşti în lume, el nu poate fi nici­
cum organizat din afară. Episcopul Ignatie Brianciani-
nov, fără îndoială având în vedere acest monahism, cu
adevărat duhovnicesc, spune în scrierile lui că numai
cei care privesc superficial pot gândi că monahismul ar
putea fi cumva înălţat din afară în ce priveşte nivelul
său duhovnicesc, printr’o intervenţie administrativă.
„Monahismul,” spunea el, „este darul Sfântului Duh.”
în alt loc, într’una din scrierile lui, spune că mona­
hismul, ca „cel mai desăvârşit chip al vieţuirii în
Cuvânt pentru monahism 149

Dumnezeu,” este de neapărată trebuinţă Bisericii, şi că


fără o astfel de „desăvârşire” în Biserică s’ar pierde nu
numai mântuirea, ci însăşi credinţa.
Cuvântul despre monahism este deosebit de greu,
mai cu seamă când despre el vorbeşte un monah. A
spune că monahismul este „sarea lumii,” îndreptăţirea a
însăşi existenţei ei (fiindcă mai ales prin monahism se
atinge ţelul pus înaintea omului - îndumnezeirea, se în­
făptuieşte chemarea pusă în om de către suflul dumne­
zeiesc), înseamnă a stârni un vifor de indignare împo­
triva luişi. Când întâlnim această conştiinţă la Apos­
tolul Pavel, ea nu stârneşte nici un protest. Dar când un
om viu vorbeşte despre ea, el neapărat „va fi scos
afară.” Astfel de pilde ni s’au arătat în vieţile sfinţilor,
precum Cuviosul Simeon Noul Teolog, şi Cuviosul
Serafim din Sarov. Citiţi cu atenţie viaţa celui din ur­
mă, şi veţi vedea câte prigoane a suferit din partea
tuturor: chiar şi de la episcopi, chiar şi de la stareţi,
chiar şi din partea fraţilor mănăstirii. Desigur, dacă ani
de zile s’a ascuns în pădure, hrănindu-se cu lobodă,
oare nu este limpede că Mănăstirea nu-i dădea nici
mâncare? Nu putea să-şi apere netulburarea, nu putea
să-şi apere libertatea decât pe calea îndepărtării şi a
înfrânării la culme. Ani de zile a tăcut, a trăit ca un ieşit
din minţi. Cu orişicine se întâlnea, cădea cu faţa la
pământ şi rămânea aşa până plecau oamenii, monahii,
ca să nu spună nici un singur cuvânt, pentru că orice
cuvânt ar fi înteţit vrăjmăşia împotriva lui. Ca un ieşit
din minţi, ca unul ce nu îngreuia Mănăstirea material­
mente cu nimic, mai era încă răbdat. Şi aşa au trecut
150 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

zeci de ani până să iasă la slujirea oamenilor, după o


vădită poruncă de sus; şi nici după aceea nu a încetat să
apară îndoielnic în ochii mai-marilor clerici. Nici prin­
tre fraţii mănăstirii nu se bucura de autoritate. Numai
poporul l-a iubit şi venea către el. Dacă ne uităm cu
luare aminte la vieţile sfinţilor nevoitori, citindu-le cu
dreaptă înţelegere, vom descoperi această lege duhov­
nicească aproape în toate cazurile. Excepţiile au fost
extrem de rare. Şi aceasta se întâmpla numai atunci
când înaltele stăpâniri, bisericeşti sau statale, îi apărau
şi îi acopereau aşa cum se cuvine.
Zicând „îi acoperea aşa cum se cuvine,” vreau să
adaog că printre credincioşi sau ierarhi adesea se poate
observa înclinarea de a veni în ajutor, dar aproape în­
totdeauna, la „înclinarea de a ajuta,” ei pun celui ce
primeşte ajutorul condiţii de un soi sau altul. Cu alte
cuvinte, ei se vor implica în viaţa lor într’un fel sau
altul; iar când condiţiile lor nu se împlinesc, căci nu co­
respund căutărilor monahilor, atunci se retrage şi ajuto­
rul. Aceasta se poate observa din experienţa întregii
istorii a monahismului. Tocmai acest fel de implicare
cu prilejul ajutorului a condus la faptul că Sfântul Mun­
te Athos s’a sustras de sub conducerea stăpânirilor. Mai
târziu independenţa monahilor a fost întrucâtva stăvili­
tă, dar totuşi până astăzi mănăstirile de la Sfântul Mun­
te rămân „stavropighice.” în aceste condiţii, până astăzi
mănăstirile se bucură de drepturi foarte ample de auto-
gestiune. Şi, în esenţă, supravegherea sau stăpânirea
Patriarhului de Constantinopol are caracterul de acope­
rire, şi nu de implicare.
Temeiurile nevoinţei ortodoxe

Tema pe care am ales-o mi se pare cât se poate de


actuală, nu numai pentru cei pe care îi numim nevoi­
tori, în înţelesul restrâns, şi, ca să zic aşa, „profesional”
al cuvântului - călugări şi pustnici de pildă - ci şi, în
general, pentru tot creştinul. Mai mult decât atât, actua­
litatea şi contemporaneitatea acestei teme rămân în
toate veacurile şi în fiecare epocă nemicşorate, şi
aceasta prin însăşi firea vieţii în duh pe care o avem în
vedere aci.
în cazul de faţă, ţinând cont de aşteptările concrete
ale auditorului, voi încerca să vorbesc desprinzându-mă
de ce s’ar putea numi „condiţionare academică,” spre a
nu da cuvântului meu un caracter intelectiv şi abstract.1
Aceasta, şi pentru că, în viaţa adevărată a Bisericii,
teologia este înţeleasă, mai presus de toate, ca petre­
cere în Dumnezeu. Teologia abstractă, ca ştiinţă acade­
mică, deşi apare tot mai mult, în condiţiile istorice ale
acestei lumi, ca inevitabilă pentru Biserica lui Hristos,
totuşi ascunde întotdeauna în sine primejdia îndepăr-

1 Cuvântare ţinută la Paris, în Noiembrie, 1952.


152 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

tării de adevărata viaţă în duh şi uşor poate conduce


către o „viziune filosofică” - cum spunea unul din filo­
sofii ruşi - care nu are putere a mântui şi a înnoi pe om.
Nu aş vrea să petrec acest ceas în chip neroditor, rămâ­
nând în afara vieţii - ci dimpotrivă, dorinţa mea este de
a intra cât mai adânc cu putinţă în însăşi viaţa. în afară
de aceasta, în măsura în care în lume creşte dinamica
pierzaniei, cresc şi suferinţele omenirii, dar în acelaşi
timp creşte proporţional şi conştiinţa neapăratei nevoi
de a le depăşi. Oricât de neîndreptăţite ar fi aceste sufe­
rinţe, fiind numai urmarea păcatului, şi nicidecum con­
diţiile obiective - adică de Dumnezeu făcute - ale vie­
ţii noastre, ele alcătuiesc totuşi realitatea în care, vrem
nu vrem, sântem cu toţii prinşi. în chip inevitabil toţi
suferim: unii, în înţelesul negativ, intrând în şuvoiul de
obşte al patimilor acestei lumi; ceilalţi, în cel pozitiv,
din iubire pentru semeni. Dar întrucât sensul vieţii
noastre nu stă în suferinţe - care nu sânt decât vădirea
nedesăvârşirii noastre - sântem, fireşte, chemaţi a le
depăşi, a ne mântui din ele - ceea ce în viaţa omului
înţelegător devine nevoinţa cea de bunăvoie, asceza.
Nevoinţa, asceza, ca trudă duhovnicească este de
nedespărţit, nu numai de toate religiile mari sau mai
puţin mari cunoscute de istorie, dar şi de tot ce numim
în general cultură, chiar şi nereligioasă. Fiecare religie:
iudaismul, buddhismul, mahomedanismul, toate forme­
le contemporane de pantheism, theosofia, esoterismul,
antroposofia şi alte curente mistice asemănătoare lor,
şi, în sfârşit, creştinismul nostru - toate îşi au cultura
lor ascetică, fiecare deosebindu-se de celelalte într’o
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 153

măsură sau alta, în vârtutea diferenţelor de conştiinţă


dogmatică, aflată la temeiul fiecărei religii îndeobşte, şi
al asceticii în particular. Vom lăsa deoparte astăzi Ana­
liza comparativă, de altfel interesantă în sine, a diverse­
lor culturi ascetice şi dependenţa lor de conştiinţa dog­
matică pe care se întemeiază. Aş vrea să dau cât mai pe
scurt şi, în acelaşi timp, cât mai limpede o privire
generală asupra nevoinţei ortodoxe, şi îmi propun aci a
vorbi în calitatea mea de creştin ortodox.
Pentru noi, creştin nu este decât cel ce a primit pe
Hristos ca fiind Adevărul şi Dreptatea absolută, ca
singur Dumnezeu-Făcător şi Dumnezeu-Mântuitor. Şi
hotărât respingem toată încercarea de a-L pune pe
Hristos în rândul celorlaltor „întemeietori de religii”
sau „marilor maeştri ai lumii,” fie chiar la loc de cinste.
Creştinismul ni se înfăţişează în toată exclusivitatea sa,
şi în nici un caz nu-1 privim doar ca pe o „tradiţie” în
rând cu celelalte tradiţii şi culturi ascetice, precum o
fac unii. Noi ne întemeiem în cuvintele lui Hristos,
precum: Pre Tatăl nu cunoaşte nimenea, fără numai
Fiul şi căruia va voi Fiul să-i descopere (Mt. 11:27);
Nimenea vine la Tatăl fără numai prin Mine (Io. 14:6);
Că de nu veţi crede că Eu sânt, veţi muri în păcatele
voastre (Io. 8,24), şi altele asemenea acestora.
Poruncile lui Hristos sânt oglindirea în lumea
noastră a vieţii vecinice, dumnezeieşti şi, în acelaşi
timp, calea către ea. Orice viziune, cât de înaltă ar
părea ea, şi chiar dumnezeiască, dacă este în afara lui
154 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Hristos, pentru noi nu este lumina dumnezeirii.1 Por­


nind de la aceste premise, noi chiar definim sensul şi
ţelul nevoinţei ortodoxe ca fiind paza poruncilor lui
Hristos, năzuinţa de a face aceste porunci să devină
singura şi vecinica lege a întregii noastre fiinţări. Şi
dacă veţi întreba care anume porunci, atunci răspunsul
va fi următorul: întâia poruncă - Şi să iubeşti pre
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, şi din tot
sufletul tău, şi din tot cugetul tău, şi din toată vârtutea
ta... iar a doua, asemenea acesteia: să iubeşti pre
aproapele tău ca însuţi pre tine. Căci, după cuvântul
lui Hristos, întru aceste două porunci toată legea şi
prorocii atârnă (Mc. 12:30-31; Mt. 22:39). Şi astfel,
ţelul şi sensul nevoinţei creştine odată definite, să
trecem la o privire mai în amănunt a formelor pe care
le îmbracă această viaţă în Dumnezeu, când ea trece în
lucrarea noastră, omenească.
Ceea ce înţelegem prin asceză poate fi definit pe
scurt ca nevoinţa şi lupta înţelegătoare şi de bună voie,
duse pentru atingerea desăvârşirii creştine. însă desă­
vârşirea, aşa cum o gândim noi, nu încape în firea cea
creată a omului, şi de aceea nu poate fi atinsă prin sim­
pla dezvoltare a posibilităţilor acestei firi limitate luate
în sine însăşi. Desăvârşirea noastră se află numai în
Dumnezeu însuşi şi este darul Duhului Sfânt (Mt.
5:48). De aci se vede că asceza ca atare, la creştini,
niciodată nu poate deveni ţel; ea este numai mijlocul,

1 Părintele Sofronie, în cartea sa îl vom vedea precum este, explică


amănunţit diferenţele între viziuni ale luminii în creştinism şi în afara
creştinismului, ca unul ce a trăit ambele experienţe, (n. tr.)
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 155

numai înfăptuirea libertăţii şi înţelegerii noastre pe ca­


lea atingerii darului lui Dumnezeu. Ca nevoinţă înţele­
gătoare, asceza noastră, în dezvoltarea ei, devine o
ştiinţă, o artă, o cultură.1 Dar, iarăşi zic, oricât de înaltă
ar fi această cultură, luată în aspectul ei omenesc, ea nu
are decât o valoare foarte relativă. Posturile, înffânările,
privegherile, viaţa aspră, sărăcia înţeleasă ca neagoni-
sire, ca lipsa vrerii de „a avea,” ca libertate faţă de pu­
terea lumii materiale asupra noastră; ascultarea, ca
biruinţă asupra voinţei noastre egoiste, „individuale,” şi
ca una dintre cele mai înalte şi minunate manifestări ale
iubirii noastre de Dumnezeu şi de aproapele; însin­
gurarea ca urmare a căutării cămării lăuntrice unde să
putem „a ne ruga Tatălui în taină,” învăţarea întru cu­
vântul lui Dumnezeu, nu în sens „exterior,” aşa-zis al
cunoaşterii academice, ci ca adăpare din acel duh al
vieţii în har şi al cunoaşterii de Dumnezeu, tăinuit în
Sfânta Scriptură şi în scrierile Sfinţilor Părinţi; întrea-
ga-cugetare ca învingere a pornirilor trupeşti, „necu­
vântătoare” şi, în general, a „complexului trupesc,” prin
petrecere în amintirea de Dumnezeu; bărbăţia, înde-
lung-răbdarea şi smerenia; compătimirea şi milostenia,
ca expresii ale iubirii de Dumnezeu şi de aproapele;
credinţa, tot aşa, ca o nevoinţă a dragostei - toate aces­
tea pot şi trebuie să devină nevoinţă înţelegătoare şi de
bunăvoie a omului; dar, câtă vreme nu a venit lucrarea
atotîntăritoare a harului dumnezeiesc, până atunci, toate
acestea rămân simplă lucrare omenească şi, în conse­

1 Cappadokienii şi alţi Părinţi au numit-o, pe drept cuvânt, şi „filoso-


fie.” (n. tr.)
156 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

cinţă, pieritoare. în vârtutea acestui fapt toată lucrarea


nevoinţei noastre conduce către contopirea voii şi vieţii
noastre cu voia şi viaţa lui Dumnezeu însuşi. înfăptui­
rea lor se atinge cu precădere prin rugăciune, şi de
aceea, rugăciunea este culmea tuturor străduinţelor
ascetice; ea este centrul de la care toate celelalte faceri
îşi trag puterea şi întărirea.
în rugăciune, cultura nevoinţei ortodoxe îşi atinge
înfăptuirea şi desăvârşirea cea mai înaltă. Prin adevăra­
ta rugăciune se săvârşeşte intrarea noastră întru Fiinţa­
rea dumnezeiască prin puterea Duhului Sfânt. Iată
pentru ce nevoitorul îşi închină cu precădere atenţia şi
cea mai de căpătâi parte a puterilor sale tocmai lucrării
rugăciunii. Rugăciunea poate fi nesfârşit de felurită în
formă şi în vrednicie. Cea mai desăvârşită este aşa-
numita RUGĂCIUNE CURATĂ. Pentru a ajunge la
rugăciunea curată nevoitorul creştin lasă tot restul, cum
ar fi, îndărătul său. Şi în această lăsare îndărăt se află
esenţa a ceea ce ne este tuturor cunoscut ca fiind
lepădarea de lume a călugărului.
Ar putea să pară neaşteptat faptul că am trecut
astfel în cuvântarea noastră la călugărie, sau că, într’o
oarecare măsură, am limitat o temă cu caracter mai
general. Ci eu susţin că tot cel ce ajunge să ştie ceva
despre esenţa monahismului poate uşor după aceea să
îşi adapteze această cunoaştere propriei sale vieţi,
monahismul nefiind o credinţă diferită de a celorlaltor
creştini. Monahismul nu este decât un alt chip al vieţii,
ce izvorăşte însă din aceleaşi porunci ale lui Hristos a
căror pază negreşit se însoţeşte cu nevoinţa. Nu există
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 157

creştin care să nu fie nevoitor, şi de aceea, când vorbim


despre esenţa lucrării călugăreşti, vorbim despre ceea
ce este apropiat şi familiar fiecărui ortodox. Şi dacă
acum vom îndrepta atenţia noastră către acele forme în
care se modelează călugăria, atunci, fireşte, ne vom
pleca asupra „făgăduinţelor” pe care le dă călugărul,
asupra înţelesului lor şi a legăturii lor cu ţelul nostru.

Ideea făgăduinţelor călugăreşti şi a lepădării de lu­


me poate naşte în mulţi întrebarea: Oare este cu putinţă
a zidi o viaţă adevărată pe negare şi lepădare? Bine­
înţeles că nu. Şi dacă poruncile lui Hristos au un carac­
ter pozitiv - „iubeşte” - atunci şi viaţa în Dumnezeu, în
întregimea ei, trebuie să fie un act pozitiv. Acolo unde
e prezentă dragostea cea dumnezeiască, acolo nu-şi mai
găseşte locul nevoinţa înţeleasă ca un act de împotrivire
a sinelui spre a birui feluritele patimi. Cel ce este plin
de dragostea lui Hristos, cel în care această dragoste a
devenit însăşi firea lui, acela nu are nevoie să se lepede
de nici un fel de legătură cu lumea materială sau de
robia patimilor, căci el de toate acestea este slobod. In
această stare, toată lucrarea în planul duhului, adică în
planul poruncilor lui Hristos, nu este ceva la care
trebuie ajuns prin silire de sine, ci simpla manifestare
neîmpovărătoare, ba chiar duioasă, a iubirii. Dar, ca
urmare a căderii omului, actul curat pozitiv, în duhul
poruncilor Evangheliei, ca neîntreruptă petrecere şi
creştere în bine, ca dragoste dumnezeiască, în limitele
acestei vieţi negreşit se va împleti cu formele
„negative” de asceză, înţelese ca împotrivire la „legea
158 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

păcatului” ce lucrează în noi. Lumea toată întru cel


viclean zace (1 Io. 5:19) zice Scriptura. Iar viclenia este
că omul a devenit rob păcatului. Slobozirea omului,
slobod prin firea sa cea dintâi zidită, renaşterea lui întru
viaţa cea vecinică, dumnezeiască, schimbarea la faţă şi
îndumnezeirea întregii sale fiinţe purced din împletirea
dumnezeiescului cu omenescul. în planul cel de-al doi­
lea, adică cel omenesc, predomină lucrarea „negativă;”
în primul, adică cel dumnezeiesc, totdeauna numai cea
pozitivă.
Mai e nevoie să spunem că gândul lepădării de
lume a făcut pe mulţi să vadă în călugărie ceva dureros,
împovărător şi întunecat? Nu aşa o privesc însă şi cei
care au ales această cale. Cuviosul Theodor Studitul, de
pildă, pătruns fiind cu încântare de acest chip al vieţii,
l-a numit „al treilea har.” întâiul har este legea lui
Moisi. Al doilea - acel „har preste har,” pe care noi toţi
l-am primit dintru plinirea lui Hristos, după cuvântul
Sfântului loan de Dumnezeu Cuvântătorul (Io. 1, 16).
Şi, în sfârşit, al treilea - chipul călugăresc al vieţii, dat
omului şi înţeles ca viaţă cerească, ca pogorâre a lumii
îngereşti pe pământ, ca atingere şi înfăptuire în istorie a
ceea ce prin firea sa se află dincolo de hotarele
acesteia.
Episcopul Ignatie Briancianinov, printre cei mai
însemnaţi dintre Părinţii Bisericii Ruse1 ce au strălucit
în veacul trecut, veac deosebit de bogat duhovniceşte,
vorbeşte astfel despre călugărie:

1 Proslăvit de curând între sfinţi de Biserica Rusă. (n. tr.)


Temeiurile nevoinţei ortodoxe 159

„DESĂVÂRŞIREA CREŞTINĂ constă în


•curăţia inimii căreia Dumnezeu se arată şi a Cărui
sălăşluire în inimă se vădeşte prin multele şi
feluritele daruri ale Duhului Sfânt. Cel ce ajunge la
această desăvârşire este un luminător care nu
printr’o slujire trupească, ci prin slujirea în duh
împlineşte porunca iubirii aproapelui, călăuzind pe
cei ce doresc mântuirea, ridicându-i din cădere,
tămăduind ranele lor sufleteşti. CINUL CĂLU­
GĂRESC a dat Bisericii lui Hristos păstori care
nu... întru înduplecătoarele cuvinte ale omeneştii
înţelepciuni (1 Cor. 2:4), ci în cuvintele* Duhului şi
întărind învăţătura lor cu minuni, au păstorit şi
zidit Biserica.
Iată de ce vedem Biserica, după perioada mu­
ceniciei, fugind în pustie. Acolo a fugit desă­
vârşirea ei, izvorul luminii ei, puterea cea de
căpătâi a Bisericii luptătoare. Cine au fost loan
Gură-de-Aur, Vasilie cel Mare, Epifanie, mitro-
poliţii Alexei şi Filip - într’un cuvânt, toţi sfinţii
păstori? Dar nu numai în cinul arhiereilor, ci şi în
cel al simplilor monahi sânt mulţi luminători: de la
Antonie cel Mare şi loan Damaschin, până la Ser-
ghie al Radonejului şi Gheorghe Zăvorâtul. Cre­
dinţa o au întărit, eresurile le-au vădit şi zădărnicit.
Fără de călugări creştinismul mirenilor s’ar fi
surpat. Iată cum este de neînlocuit DESĂVÂR­
ŞIREA în sânul Bisericii lui Hristos, căci fără de
ea până şi MÂNTUIREA împreună cu însăşi
160 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

credinţa uşor s’ar putea pierde, şi negreşit s’ar


pierde: căci nevoie este de simţiri deprinse prin
multa obişnuinţă... spre osebirea binelui şi răului
(Ev. 5:14). Această desăvârşire o au atins în
biserica primară nevoitorii şi mucenicii, iar după
aceea - monahii. Fecioria, neagonisirea, postul,
truda, privegherea, iubirea înfăptuitoare, acestea
sânt uneltele, mijloacele spre a atinge desăvârşirea,
dar nu însăşi DESĂVÂRŞIREA (...).
Veţi zice: «Ce cuvinte pline de trufie despre
călugărie, cuvinte care vădesc o inimă mândră.»
Vom răspunde: într’o odaie întunecoasă murdăria
nici că se vede; iar într’una luminată de străluci­
toarele raze ale soarelui până şi un fir de praf se
arată şi stinghereşte pe gospodar. Duhul Sfânt este
Cel ce povăţuieşte smerenia: sălăşluindu-se în
inimă, suspină cu suspinuri negrăite (Rom. 8:26)
şi arată omului nimicnicia dreptăţii lui, precum
spune Isaia: că toată dreptatea noastră este ca şi
cârpa lepădată a femeii curve (cf. Is. 64:6). Ade­
vărata mândrie diavolească este a tăgădui darul lui
Dumnezeu, acolo unde este, ca şi cum nu ar fi.”1

1 Sf. Ignatie Briancianinov, Scrisorile unui ascet (JIucbMa acnema) în


XpucmuaucKoe nmenue, ed. a 3-a, 1895, p. 569, (n. a.)
Sfântul Ignatie arată aci - împreună cu toată tradiţia Bisericii - că
mândria şi smerenia nu constau într’o atitudine formală, ci sânt o sta­
re a duhului („Duhul Sfânt este cel ce povăţuieşte smerenia”). Cel ce
s’a smerit în Duhul Sfânt vede limpede în lumina Lui, pe de o parte
toată urâciunea ascunsă în „dreptatea noastră,” pe de alta, cum se
înfăptuieşte în sine, nevrednicul, lucrarea lui Dumnezeu - şi în aceas­
tă vedere limpede atinge realismul duhovnicesc, temelia însăşi a
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 161

Dacă nu vrem să pierdem inspiraţia în căutarea


acelei desăvârşiri pe care ne-a poruncit-o Hristos: Fiţi
dar voi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel din
ceruri desăvârşit este (Mt. 5:48), atunci nu trebuie să
scăpăm din vedere acea conştiinţă despre călugărie a
sfinţilor părinţi, precum am văzut-o în cele mai înainte
arătate. Desigur, dacă ne limităm la aspectul exterior al
vieţii bisericeşti de zi cu zi, lesne putem cădea în dez­
nădejde şi chiar în „sminteală.” însă când vom avea în
noi înşine conştiinţa esenţei adânci a Bisericii şi a vieţii
dumnezeieşti pe care o cuprinde, atuncea nici o
condiţie exterioară, oricât de grea sau urâcioasă ar fi ea
uneori, nu ne va mai clătina de pe piatra dragostei lui
Hristos, după cuvântul prorocului David: Pace este
multă celor ce iubesc legea Ta, şi nu este lor sminteală
(Ps. 118:165). Şi aşa, să ne mărginim deocamdată la
această introducere şi să trecem la cuvântul nostru des­
pre călugărie. Aci vom fi nevoiţi a vorbi despre cele
trei forme ale chemării; despre cele trei lepădări, despre
cele trei înţelesuri ale crucii şi despre cele trei trepte ale
călugăriei.
Printre nevoitori se observă oarecari diferenţe în
înţelegerea în amănunt a acestora. învăţătura şi tradiţia
Bisericii, deşi general acceptate în înţelesul lor adânc,

adevăratei smerenii. Acesta îşi poate vedea şi adâncul urâciunii sale -


fără a deznădăjdui - şi înălţimea harului lucrător în el - fără a fi clătit
de mândrie în inima sa; şi neclătit, poate mărturisi despre acest har
când, prin voia lui Dumnezeu, este chemat s’o facă, precum Sfântul
Apostol Pavel (2 Cor., îndeosebi cap. 11 şi 12), spre exemplu. (n./r.)

11
162 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

nu exclud asemenea diferenţe de interpretare la nivel de


amănunt. Astfel, de pildă, la călugării athoniţi întâlnim
tendinţa de a săvârşi o singură tundere monastică.
Aceasta îndeosebi se observă printre pustnici, în comu­
nităţile mici, în schituri, şi mai rar în mănăstirile mari.
Se săvârşeşte o singură tundere, de la început, şi atunci
întru shima cea mare. O singură dată se ia această
hotărâre, şi pentru totdeauna. însă în experienţa mai
largă a Bisericii întâlnim tradiţia celor trei trepte ale
călugăriei: întâia - rasoforul, adică purtarea rasei fără
rostirea făgăduinţelor; a doua - shima cea mică, adică
mantia; şi a treia - shima cea mare. Aceste trei trepte
ale stării călugăreşti se află în legătură cu cele trei
lepădări despre care vorbesc sfinţii părinţi, şi îndeosebi
Avva Pafnutie, în cartea cuviosului Cassian Romanul
(Convorbirea a 3-a), şi Sfântul loan Scărarul (Cuv. al
2-lea, cap. 9). Să ne plecăm puţin asupra acestor trei
lepădări.
Avva Pafnutie - despre care este scris în cartea
cuviosului Cassian: „în ceata sfinţilor care luminau în
noaptea lumii acesteia ca nişte preacurate stele, aseme­
nea unui mare luminător strălucea cu lumina cunoaş­
terii Sfântul Pafnutie” - acest mare Pafnutie spunea:
„Sânt trei chipuri ale chemării, precum socotim a fi de
nelipsit pentru călugăr şi trei lepădări - ori în ce chip ar
fi chemat el.” întâia chemare este nemijlocită - de la
Dumnezeu; a doua - prin oameni; şi, în sfârşit, a treia -
din nevoie. Avva Pafnutie arată cum că primeia îi este
caracteristică o anume însuflare care umple inima
omului, până şi în somn, atrăgându-1 nespus de puternic
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 163

spre dragostea lui Dumnezeu, spre poruncile lui Hris-


tos. Cea de-a doua, venind prin oameni - când cel
chemat se înflăcărează cu dorire dumnezeiască mijlo­
cită prin cuvânt omenesc sau prin înrâurirea oamenilor
sfinţi. Cea de-a treia, din nevoie - când omul este
împins a se întoarce către Dumnezeu în vârtutea nevoi­
lor ce îl cuprind, a primejduirii vieţii sau a pierderii
celor apropiaţi.
învăţăturii sfinţilor părinţi ne îngăduim a adăuga
câteva observaţii personale, născute de-a lungul anilor,
din schimburile noastre duhovniceşti avute cu mulţi
nevoitori din Sfântul Munte. Unele suflete, adăpate din
tradiţia cea de veacuri a Bisericii, crescute în nease­
muitul cult al slujbelor dumnezeieşti, cu dumnezeieştile
taine, cu nesecatele comori ale rugăciunii şi dogmelor,
în vârtutea plinirii şi liniştii născute astfel în ele, nu
cunosc crize sfâşietoare. Creşterea lor duhovnicească
decurge fără zbateri furtunoase. Uneori, în asemenea
suflete, încă din copilărie, se iveşte o adâncă şi puter­
nică chemare către Dumnezeu, care se înstăpâneşte în
ele, şi acestea se îndreaptă spre călugărie cu simplitate,
în chip firesc. Cu totul altfel se petrec lucrurile cu aceia
care, într’un fel sau altul, au pierdut pe Dumnezeu, s’au
îndepărtat mult de la El sau chiar au luptat împotriva
Lui. „întoarcerea” lor ia, în general, forma unei adânci
crize lăuntrice, adesea însoţită de sfâşieri şi zdrunci­
nări; în asemenea cazuri putem întâlni boli nervoase şi
alte fenomene patologice, mergând chiar până la
nebunie. Renaşterea duhovnicească a acestora, uneori
din cele mai adânci căderi, se face în vârtutea unei
164 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

lucrări a harului puternic resimţite care, în plan


psihologic, ia forma unei deosebite „hotărâri.” Harul
prin care se deschide omului lumea luminii dumne­
zeieşti, în ciuda puterii lui de atragere, nu îl lipseşte pe
acesta de libera sa voie, nici nu îl scuteşte desăvârşit de
alte lupte ce au să vină şi chiar de îndoieli. Şi aceia care
au cunoscut harul sânt supuşi încercărilor şi pot ajunge
chiar până la întunecarea cea drăcească; iar atunci
cunoaşterea primită, care negreşit va fi lăsat urme
adânci în cugetul cel înţelegător al omului, poate fi
pusă în slujba răului. Şi se fac cele de pre urmă ale
omului aceluia mai rele decât cele dintâi, zice Hristos
(Mt. 12:45 ; Lc. 11:26). Câteodată însă revărsările
harului sânt atât de bogate, încât sufletul, în adâncul
trăirilor sale, limpede îşi simte propria înviere. Atunci
mărturia lăuntrică a Duhului despre adevăr devine atât
de lămurită, încât nici că mai rămâne loc în suflet
pentru îndoială sau clătinare. Dragostea de Dumnezeu
umple toată fiinţa, şi chemarea către El stăpâneşte tot
restul. în asemenea cazuri sufletul se întăreşte pentru
tot restul vieţii şi se slobozeşte până în străfundurile
sale de orice sfâşiere lăuntrică; atunci nu îşi mai află
loc în el chinuitoare căutări ale adevărului, ci tot restul
nevoinţei sale se îndreaptă numai spre plinirea, în viaţa
sa, a ceea ce a cunoscut în ceasul cercetării.
Nu vom mai zăbovi asupra acestei teme. Vom
adăuga numai că niciodată sfinţii părinţi nu au micşorat
importanţa vreunui fel de chemare, pentru că istoria
Bisericii a cunoscut nu puţine cazuri unde cei chemaţi
în al treilea chip, adică din nevoie, au atins la sfârşitul
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 165

călătoriei lor o desăvârşire mai mare chiar decât cei


chemaţi în primul chip. Şi astfel părinţii căutau nu către
începutul drumului, ci către sfârşitul şi săvârşirea lui.
Există o anumită legătură între cele trei chipuri ale
chemării şi cele trei lepădări, precum şi cele trei trepte
ale sfinţirii în călugărie. După Sfântul Pafnutie, aceste
trei lepădări se rânduiesc astfel: întâia - atuncea când
părăsim trupeşte avuţiile şi agonisirile acestei lumi. A
doua - atuncea când părăsim înclinările şi patimile cele
mai dinainte, atât cele trupeşti, cât şi cele sufleteşti. Şi,
în sfârşit, a treia - atuncea când şi mintea ne-o sustra-
gem de la tot ce este văzut şi vremelnic şi ne adâncim
cu duhul în contemplarea celor nevăzute şi vecinice.
Marele Avva Pafnutie spune: „De nelipsit sânt aceste
trei lepădări în atingerea desăvârşirii.”
Aci ni se pare de un deosebit interes a aminti şi în­
văţătura unui alt mare povăţuitor al monahismului răsă­
ritean despre neapărata trebuinţă a celor trei lepădări:
cuviosul loan Scărarul (sec. al Vl-lea). El zice: „Nime­
nea va intra încununat în cămara cea cerească de nu va
săvârşi întâia, cea de-a doua şi cea de-a treia lepădare,
întâia este lepădarea tuturor lucrurilor şi oamenilor şi
rudeniilor. Cea de-a doua este lepădarea voii sale. Şi
cea de-a treia - lepădarea slavei deşarte, care este
urmarea ascultării” (cf. Scara, Cuv. al 2-lea, cap. 9).
încercând acum să comparăm învăţăturile celor doi
sfinţi, ar putea la început să ni se pară că înţelesurile
celor trei lepădări nu sânt aceleaşi la ambii. Sfântul
loan pare să înceapă mai sus şi să termine mai jos decât
Sfântul Pafnutie. Acesta din urmă, în lămuririle sale,
166 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

pune lepădarea de rudenii la un loc cu părăsirea obice­


iurilor mai înainte avute, felurile de a gândi, obişnu­
inţele morale şi, în general, patimile lumeşti, adică cea
de-a doua lepădare. Sfântul loan însă cere aceasta,
adică părăsirea îndeobşte a oamenilor, în al căror nu­
măr şi părinţii, deja în întâia treaptă. în a doua, el
pomeneşte numai lepădarea voii proprii, iar în a treia,
doar respingerea slavei deşarte. Ţin totuşi să subliniez
aci uimitoarea unitate în duh a Tradiţiei; şi, dacă for­
mulările diferă de la un nevoitor la altul, aceasta nu
face decât să mărturisească despre faptul că, în expe­
rienţa vieţii, fiecare este de sine stătător în căutările
sale. Singura diferenţă o găsim în cuprinsul întâii
lepădări. Sfântul Pafnutie socoteşte destul, pentru cel
ce intră pe calea nevoinţei, ca întâia lepădare să fie
doar părăsirea lumii exterioare şi a agonisirilor; atribu­
ind abia treptei următoare lupta cu patimile şi obice­
iurile vieţii dinainte. Sfântul loan cere dintru început
lepădarea tuturor oamenilor - altfel, socoteşte părăsirea
lumii ca fiind netrainică. Mai departe, adică în a doua
lepădare, vorbeşte despre lupta cu patimile, punctând
mai esenţial însuşi miezul acestei lupte, şi în aceasta,
neîndoielnic, stă superioritatea formulării sale. Dar şi în
cea de-a treia lepădare, formula Sfântului loan se
adevereşte mai desăvârşită, rămânând în acelaşi timp,
în esenţa conţinutului ei, întru totul aceeaşi cu cea a
Sfântului Pafnutie, care vorbeşte despre ultima lepă­
dare ca fiind sustragerea minţii de la toate cele văzute
şi adâncirea cu duhul în contemplarea celor nevăzute şi
vecinice. în sufletul nevoitorului ce nu s’a curătit încă
9
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 167

de patimi, această formulă poate stârni închipuirile, şi


atunci acele „nevăzute şi vecinice” rămân încă oarecum
în afara omului. Formula Sfântului loan însă - „respin­
gerea slavei deşarte” - îndreaptă ascetul în însuşi stră­
fundul luptei lăuntrice, fără să îngăduie minţii să
zboare visător în înalte sfere şi obligându-o să rămână
trează până la capăt. Mi-am îngăduit să exprim părerea
mea despre superioritatea formulării celor trei trepte ale
lepădării la Sfântul loan, faţă de cea de la A w a Pafnu-
tie, însă, repet, ea este mai desăvârşită în aspectul ei, ca
să zicem aşa, ascetico-pedagogic; dar ele rămân,
esenţial, una şi aceeaşi. Voi încerca să lămuresc acestea
mai departe.
Lepădarea slavei deşarte la Sfântul loan nu este
altceva decât înţelegerea ascetică, sau calea duhului
nostru spre a trece în lumea veciniciei. Această lepă­
dare cuprinde înlăturarea puterii lumii asupra noastră,
şi biruinţa noastră asupra ei. Dar cine este cel care
biruieşte lumea? în Biserică cunoaştem o ceată aparte a
sfinţilor - „nebunii în Hristos.” Această formă de
nevoinţă creştină înfăţişează deosebit de limpede
tocmai cea de-a treia treaptă a lepădărilor. Ţelul „nebu­
nului” este de a fi dispreţuit de lume şi de oameni.
Mulţi sânt cei care nu pot înţelege această nevoinţă şi
care nu văd în ea decât o scâlciere; dar, în esenţa ei, ea
întruchipează treapta cea mai înaltă a lepădării slavei
omeneşti, în care se şi află biruinţa asupra lumii.
Domnul zice: Dară voi nu voiţi să veniţi către Mine, ca
viaţă să aveţi. Slavă de la oameni nu iau. Ci v ’am
cunoscut pre voi, că dragostea lui Dumnezeu nu aveţi
168 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

întru voi... Cum puteţi voi crede, slavă unul de la altul


luând, şipre slava cea de la Unul Dumnezeu nu căutaţi
(Io. 5:40-44). Din aceste cuvinte ale lui Hristos vedem
că slava de la oameni este o piedică pentru credinţa
însăşi. Voi să spun că, dacă în trăirea noastră vom
urmări lepădarea slavei deşarte, de care vorbeşte
Sfântul loan, vom vedea că ea, în chipul cel mai sigur,
duce tocmai la aceea că omul, cu mintea sa, cu duhul
său, se mută în lumea lui Dumnezeu, ieşind din cea a
oamenilor. Această stare îşi are şi altă expresie, şi
anume: sălăşluirea în pustie, precum spune prorocul
David: Iată m ’am îndepărtat fugind, şi m ’am sălăşluit
în pustie (Ps. 54:7). Iată şi Apostolul Pavel zice: Că
acum pre oameni caut să înduplec, sau pre Dumnezeu?
Sau caut oamenilor să plac? Căci de aş plăcea încă
oamenilor, lui Hristos rob nu aş f i (Gal. 1:10). Şi
îndată după aceasta spune: Şi arăt vouă, fraţilor, că
Evanghelia ceea ce bine s ’a vestit de mine nu este
dupre om. Că nici de la om am luat pre ea, nici m ’am
învăţat, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos (Gal.
1:11-12). Deci dacă această Evanghelie nu este de la
om, şi nu de la om se poate învăţa, atuncea fără
îndoială că a treia lepădare, după Sfântul loan, adică
cea a slavei deşarte, duce - cum ar fi - drept la mutarea
şi sălăşluirea duhului nostru în lumea lui Dumnezeu.
Să mergem mai departe. învăţătura despre cele trei
lepădări, de nelipsit pentru urcuşul desăvârşirii, se
leagă într’un tot cu cuvântul despre cele trei cruci care
le însoţesc. Fiecare lepădare este, în esenţa ei, primirea
unei cruci. Sfinţii părinţi îndeamnă cu străşnicie a lua
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 169

seama asupra faptului că suirea pe cruce trebuie să se


săvârşească în măsura puterii fiecăruia. Greu se pedep­
sesc încercările de a urca pe crucea ultimei lepădări,
dacă au loc mai nainte de vreme, adică fără acea cu­
noaştere care trebuie să le însoţească. Vorbesc despre
cunoaştere, dar aş prefera, mai curând, să vorbesc des­
pre experienţă şi despre adevărata stare a duhului. Cel
care înainte de a săvârşi cele mai mici, citind despre
făptuirile sfinţilor părinţi, năzuieşte cu mândrie a atinge
culmile rugăciunii curate ale acestei ultime cruci,
acela, jalnic cade iarăşi la pământ. Cu deosebită putere
vorbeşte despre aceasta cuviosul Isaac Şirul (Ninivitea-
nul). Episcopul Theofan Zăvorâtul, marele părinte teo-
log-ascet rus din veacul trecut, are un cuvânt minunat
despre aceasta în scrierea sa „Cele trei cruci.” După el,
întâia cruce este crucea cea din afară, care se împleteşte
din nevoile şi din necazurile care-1 ajung pe om în
vremea vieţuirii lui pe pământ. A doua cruce - lupta
lăuntrică cu patimile şi cu poftele. A treia - crucea dării
de sine voii lui Dumnezeu. Aceasta din urmă, după
Theofan Zăvorâtul, este rodul darurilor duhovniceşti
ale harului, şi în formele ei mai desăvârşite e numai a
celor desăvârşiţi. Din nou întâlnim aci formulări
diferite, dar esenţial aceleaşi în duh. Iară dovada că
totala dăruire de sine voii lui Dumnezeu nu este altceva
decât cea de-a treia lepădare o vom lăsa pentru
altădată,1 şi acum vom trece la tema despre cele trei
trepte şi cele trei făgăduinţe ce stau temei călugăriei.

1 Dorim totuşi să atragem atenţia cititorului la cuvintele Domnului


către Sfântul Apostol Petru (Io. 21:18-19). (n. tr.)
170 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Mai înainte am amintit faptul că întâia tundere se să­


vârşeşte fără a cere făgăduinţe celui ce îmbrăţişează ca­
lea monahismului. Această tundere, la Muntele Athos,
în mănăstirile greceşti, se consideră mai curând ca o
rugăciune de binecuvântare spre a putea purta haina
călugărească. Pe această treaptă se dă călugărului
începător dreptul de a purta rasa, de unde şi denumirea
de rasofor (purtător de rasă). înainte de a se săvârşi
această tundere se primeşte povăţuire despre înţelesul
călugăriei şi despre nevoia lepădării de lume şi de
rudenii. Făgăduinţele însă nu se dau de către rasofor, şi
deci această treaptă, esenţial, este doar o perioadă de
încercare şi de învăţătură pregătitoare spre nevoinţă.
A doua treaptă - shima cea mică sau mantia. La
această tundere monahul rosteşte şi făgăduinţele; iar
aceste făgăduinţe nu se dau treptat, ci în întregimea lor.
Aceleaşi făgăduinţe se vor repeta într’o formă puţin
schimbată şi la tunderea în treapta cea mai înaltă a
călugăriei, în shima cea mare sau shima.
Faptul că cele trei făgăduinţe de temei se rostesc
dintru bun început şi nu treptat, ar putea părea, la prima
vedere, contradictoriu acelei rânduiri sau structuri pe
care am descris-o mai nainte, în cuvântul despre
rostuirea lepădărilor. Dar contradicţia nu este decât
aparentă, şi nicicum esenţială. Ca şi în cazul lepădă­
rilor, avem de-a face mai degrabă cu o creştere treptată
în cunoaşterea duhovnicească: trei făgăduinţe supuse
unuia şi aceluiaşi ţel, precum şi trei lepădări. Repetarea
unora şi aceloraşi făgăduinţe la tunderea în shimă ca şi
la cea în mantie are în vedere nu vremelnicia lor, ci
Temeiurile nevoinfei ortodoxe 171

creşterea în cunoaşterea puterii şi înţelesului lor. Dacă


diferenţa în formă este mică, în schimb, conştiinţa
lăuntrică a omului poate să se fi transformat esenţial în
străfundurile ei, între cele două. Spre a nu pierde din
vedere însăşi esenţa vieţii duhovniceşti creştine,
subliniem din nou aci că toate aceste trepte ale tunderii
şi făgăduinţelor nu sânt de nelipsit pentru atingerea
dragostei dumnezeieşti şi a desăvârşirii, căci aceasta
este cu putinţă şi în afara călugăriei. însă, precum stă
scris despre Hristos că pruncul creştea şi se întărea cu
duhul (Lc. 1:80), aşa şi tot omul se preschimbă şi
creşte, şi experienţa Bisericii a dovedit folosul meto­
delor mai sus pomenite. Şi Sfântul Apostol Petru spu­
ne: Pentru aceea, fraţilor, mai vârtos sârguiţi-vă ca să
faceţi adeverită chemarea şi alegerea voastră, că aces­
tea făcând, nu veţi greşi niciodată. Că aşa din destul se
va da vouă intrarea întru vecinica împărăţie a Domnu­
lui nostru şi Mântuitorului Iisus Hristos (2 Petru 1:10-
11).
Iată făgăduinţele rostite la tunderea în shima cea
mică (mantie)1:
l) Petrece-vei în mănăstire şi în postnicie2 până la
cea din urmă a ta suflare?

1 Aici Molitfelnicele româneşti diferă de cele greceşti şi slavone,


punând aceleaşi patru întrebări şi la shima mică şi la cea mare. Noi
am preferat să rămânem credincioşi textului autorului, adoptând va­
rianta citată de el. (n. tr).
2 în Molitfelnicele româneşti cuvântul care apare este „pustnicie,” în­
să aceasta este, evident, o greşală a traducătorului original din slavo­
nă, care a înţeles cuvântul postnicestvo ca pustnicestvo. Slavona
adesea întrebuinţează cuvântul postnicestvo (ce ar fi trebuit să dea pe
172 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

2) Păzi-te-vei în feciorie, în întreaga-cugetare1 şi în


cucernicie?
3) Păzi-vei până la moarte ascultarea către mai-
marele tău şi către toţi fraţii cei întru Hristos?
4) Răbda-vei toată supărarea şi strâmtorarea vieţii
celei monahiceşti pentru împărăţia cerurilor?
în shima cea mare (shima):
1) Te lepezi de lume şi de cele ce sânt în lume, după
porunca Domnului?
2) Petrece-vei în mănăstire şi în postnicie până la
cea din urmă a ta suflare?
3) Păzi-vei până la moarte ascultarea către mai-
marele tău şi către toată frăţia cea întru Hristos?
4) Răbda-vei toată supărarea şi strâmtorarea vieţii
celei monahiceşti pentru împărăţia cerurilor?
5) Păzi-te-vei în feciorie, în întreaga-cugetare şi în
cucernicie?

româneşte „postnicie,” adică, cum ar fi, „viaţa cu mult post”), înţele­


gând prin „post” - „înfrânare,” sau nevoinţă în general. Ne-am luat
libertatea să ne îndepărtăm aci de terminologia românească, şi pentru
că şi pe greceşte cuvântul întrebuinţat este askisis („asceză”), şi fiind­
că pustnicia este un chip aparte al călugăriei, pe care Părinţii nu-1
recomandă tuturor monahilor, (n. tr.)
1 întreaga-cugetare vine de la cuvântul grec sophrosyne, adesea tra­
dus ca „întreaga-înţelepciune” sau „curăţie.” Cuvântul românesc vrea
să traducă slavul ţielomudrie. Mudrosti într’adevăr se traduce în
general cu „înţelepciune;” în acest caz însă este vorba (precum şi în
cuvântul grec pe care îl reproduce exact) despre „cuget”: „cuget
întreg” (în sensul de „sănătos”), sau întreaga-cugetare ar fi traduce­
rea corectă pe româneşte. Iar cuvântul „curăţie” se înţelege cel mai
adesea într’un sens prea limitativ, „clinic,” al unei simple „nenuntiri”
trupeşti, (n. tr.)
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 173

La toate aceste întrebări se răspunde: Aşa, Dumne­


zeu împreună-lucrând.

Cineva s’ar putea întreba: dacă la tunderea în mantie


sânt patru, iar la cea în shimă cinci făgăduinţe, atunci
de ce se vorbeşte de TREI făgăduinţe? Tradiţia Biseri­
cii cuprinde esenţa călugăriei în trei făgăduinţe, şi
anume: ascultarea, întreaga-cugetare şi neagonisirea. Şi
noi acum vom urma această ordine, lăsând la o parte,
deocamdată, cercetarea mai amănunţită a acestei
probleme care se va arăta şi mai complexă, de vom
face cunoştinţă cu conţinutul rânduielii tunderilor.
Astfel, în cuvintele stareţului către cel ce primeşte
shima cea mică (mantia), povăţuindu-1 în legătură cu
„făgăduinţele” (pe greceşte cruv0f|Koc<;, adică „legămin-
te,” „testamente”) pe care le-a dat, găsim, de pildă,
îndemnul de „a se curaţi de toată întinăciunea trupului
şi a duhului, de a agonisi smerita cugetare, de a părăsi
îndrăzneala obiceiurilor lumii acesteia, de a rămâne
răbdător în rugăciune, de a nu slăbi în post, de a nu se
lenevi în privegheri; iară toate acestea se rezumă la trei
făgăduinţe: ascultarea, întreaga-cugetare şi neagonisi­
rea.”
Celui ce primeşte mantia, stareţul îi dă şi următoarea
povaţă: „Se cuvine ţie, carele ai început această cale ce
duce la împărăţia cerurilor, a nu te mai întoarce îndărăt,
căci altfel nu te vei afla îndreptat spre împărăţia cea
cerească. Să nu cinsteşti ceva mai presus decât pre
Dumnezeu. Să nu iubeşti nici tată, nici mumă, nici
fraţi, nici pre cineva dintre ai tăi, nici chiar pre tine
174 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

însuţi să nu iubeşti mai mult decât pre Dumnezeu, nici


toate împărăţiile lumii sau odihna sau cinstea... “
La tunderea în shimă, lepădarea lumii se exprimă şi
mai puternic. Aci stareţul spune: „Te povăţuiesc pre
tine la cea mai desăvârşită vieţuire care este dupre
asemănarea vieţuirii Domnului... Lepădarea nimic alta
nu este decât făgăduinţa crucii şi a morţii. Să te ştii pre
tine din ziua aceasta răstignit şi mort lumii cu cea mai
desăvârşită lepădare, căci tu lepezi părinţi, fraţi, feme­
ie, copii, rudenii, prieteni, obiceiuri, gâlcevile cele din
lume, grijile, agonisirile, averile, dezmierdarea şi slava
deşartă şi zadarnică. Şi mai ai a te lepăda nu numai de
cele zise mai înainte, ci încă şi de sufletul tău, dupre
glasul Domnului (Lc. 14:26)... Dacă deci ai ales cu
adevărat a urma Lui, şi dacă fără minciună doreşti a te
chema al Lui ucenic, găteşte-te din ziua de acum...
către nevoinţele duhovniceşti, către înfrânarea trupului,
către curăţirea sufletului, către sărăcia desăvârşită, către
plânsul cel bun şi către toate cele întristătoare şi dure­
roase ale vieţii celei făcătoare de bucurie dupre Dum­
nezeu.” Şi mai departe zice: „Pentru că ai a flămânzi şi
a înseta, a fi gol şi dosădit şi batjocorit, ocărât şi
prigonit... şi când toate acestea vei pătimi, bucură-te, că
plata ta multă este în ceruri. Deci cu bucurie te bucură,
şi cu veselie te veseleşte, căci astăzi te-a ales pre tine şi
te-a despărţit Domnul Dumnezeu de viaţa cea lumeas­
că, şi te-a pus ca înaintea feţei Sale... întru ostăşirea
vieţii celei cu chip îngeresc..., Lui cu toată întregimea
a-I lucra, cele de sus a cugeta, cele de sus a căuta,
pentru că petrecerea noastră, dupre Sfântul Apostol
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 175

(Pavel), în ceruri este...” Şi mai departe: „O, chemare


nouă! O, dăruire a tainei! Al doilea botez1 iei astăzi,
frate, prin bogăţia dăruirilor Iubitorului de oameni
Dumnezeu, şi păcatele tale curăţeşti, şi fiu al luminii te
faci, şi însuşi Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, împre­
ună Se bucură cu sfinţii Săi îngeri de pocăinţa ta,
junghiind viţelul cel gras...” Mai departe, cel tuns este
chemat „cu vrednicie să umble potrivit chemării,” şi se
pomenesc şi alte amănunte ale vieţii ascetice, care ţin
de această „umblare potrivit chemării.”
Când întâlnim pentru prima oară - şi nu numai
prima - asemenea formulări, adevăratul lor înţeles nu
ni se dezvăluie pe deplin. Pătrundem, sau întrevedem,
numai în parte ceva despre ţelul către care este chemat
omul. însă adevărata dezvăluire a conţinutului şi puterii
acestor cuvinte se primeşte nu altfel decât în experienţa
vieţii, şi o experienţă fără de vicleşug, sinceră. Trebuie
spus că chemarea monahului de a se desprinde de
dragostea părinţilor şi, în general, a lumii, pentru a trăi
după asemănarea lui Hristos, în însăşi experienţa vieţii,
conduce sufletul la o foarte adâncă sfâşiere lăuntrică
sau, spre a folosi o expresie modernă, la un „conflict.”
în sufletul omului se nasc furtuni mari, şi cel care nu
are atunci îndrumare izvorând din experienţa milenară
a Bisericii, poate adesea nu numai să cadă pradă

1 Expresia „al doilea botez” trebuie înţeleasă în sensul că tunderea


monahală, prin măreţia ei şi prin bogăţia revărsării Sfântului Duh
peste om, se aseamănă cu taina botezului care, ca atare, precum şi
mărturisim, rămâne întotdeauna „unul” (Simbolul credinţei) şi de
nerepetat.
176 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

confuziei, ci chiar să se piardă. Sfântul loan, egumenul


mănăstirii din Sinai, în cartea sa Scara, una dintre cele
mai strălucite scrieri ascetice ale sfinţilor părinţi, spune
aşa: „E neapărat nevoie ca marea aceasta (adică viaţa
sufletului nostru) să se pună în mişcare, să se tulbure şi
să se dezlănţuie, ca prin această furtună să arunce la
ţărm toată putrejunea pe care râurile patimilor au revăr­
sat-o în ea. Să căutăm cu luare aminte, şi vom vedea că
după furtună se aşterne pe mare o linişte adâncă.”
(Cuv. al 4-lea, cap. 59).
Greu de găsit cuvinte care să exprime nevoia abso­
lută de a duce acest „conflict lăuntric” până la ultima sa
limită, pentru a se deschide adâncurile sufletului. Cum
poţi arăta în cuvinte absoluta nevoie a sufletului de a
sta deopotrivă şi în iad şi în Dumnezeu? Cum să explici
că numai în aceste condiţii se atinge plinătatea vieţii
omeneşti, şi în acelaşi timp şi acea statornicie a duhului
cu adevărat sănătos, care înlătură toată clătirea lăun­
trică? Cine dintre noi nu cunoaşte durerea neîncetatelor
treceri între „înălţările” şi „căderile” duhovniceşti? Şi
iată că atunci când omul se coboară în iadul luptelor
lăuntrice, purtând în sine pe Dumnezeu, scapă de
clătinări patologice, nu-şi mai află loc atunci acele
„înălţări” şi „căderi” despre care tot mereu auzim. Nu-
şi mai află loc, pentru că, dimpreună, se trăiesc într’un
tot. Poruncă avem de la Hristos să ne asemănăm lui
Dumnezeu, şi viaţa aceasta părinţii o numesc „ştiinţa
ştiinţelor” şi „arta artelor.” Şi ea nu se cunoaşte altfel
decât prin trăire.
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 177

Se poate naşte întrebarea: în rânduiala tunderii


auzim atâtea cuvinte „grele” (Io. 6:60); cum se pot
împăca ele cu „viaţa în asemănarea lui Hristos”? Unde
este acea blândeţe şi acea dragoste către care ne
cheamă Domnul?... înţelegerea cea din planul duhovni­
cesc diferă cu mult de cea din planul sufletesc,
„psihologic.” încercaţi de pildă să pătrundeţi înţelesul
obişnuit al sfinţeniei, cel al dragostei sau cel al blân­
deţii, şi veţi vedea că nu se potrivesc cu cele asemănă­
toare lor din Evanghelii. Astfel, blândeţea este înţeleasă
de mulţi ca fiind un „temperament paşnic,” firesc.
Altfel o defineşte Sfântul loan Scărarul.1 El spune:
„Blândeţea este o anume stare a minţii care rămâne
neclătită în cinstiri şi necinstiri... Blândeţea este o
stâncă neclătită ce se înalţă deasupra mării mânierii...;
întărirea răbdării; uşa şi chiar maica iubirii; adică
îndrăzneala în rugăciune; încăperea Duhului Sfânt;
zăbala mâniei, dăruitoarea bucuriei, urmarea lui Hris­
tos....” De aicea vedem că avem de-a face cu ceva ce
este cu mult mai presus decât o stare „psihologică.”
Este vorba de o bărbăţie care ia asupra sa greutăţile şi
neputinţele celorlaltora. Este a fi totdeauna gata, fie a
răbda necinste, fie a rămâne neclătit lăuntric în
proslăvire. Blândeţea este liniştita hotărâre în faţa tutu­
ror necazurilor, şi chiar a morţii. în ea se cuprinde
marea putere şi biruinţă asupra lumii. Hristos spune:
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul, cu

1 Cuvântul al 24-lea: „Despre blândeţe, simplitate şi nerăutate, care


purced nu din fire, ci se agonisesc prin multă băgare de seamă şi
sârguinţă.”

12
178 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

alte cuvinte vor cuceri şi vor stăpâni lumea, în înţelesul


cel mai înalt al acestui cuvânt. Nu puterii brute, mate­
rialiste se va pleca pământul, adică lumea, ci blândeţii.
După această destul de lungă abatere, în scopul de a
vă dezvălui mai limpede înţelesul şi duhul călugăriei,
voi trece la înfăţişarea conţinutului duhovnicesc al fie­
căreia dintre cele trei făgăduinţe ce stau temei călugă­
riei, care alcătuiesc, ca să spunem aşa, miezul expunerii
noastre.
Mulţi cred că principala diferenţă între călugărie şi
modul de viaţă obişnuit constă în celibat; eu însă,
urmând sfinţilor părinţi din trecut şi nevoitorilor din
zilele noastre, dau mai multă importanţă ascultării,
pentru că adesea întâlnim oameni care îşi petrec întrea­
ga viaţă în celibat, fără a deveni monahi, nu numai în
sensul afierosirii, dar nici în duh. De asemenea, neago-
nisirea, înţeleasă ca o capacitate de a se mulţumi cu
foarte puţin, se poate întâlni şi la oameni care se află
foarte departe de duhul călugăresc. Scopul meu însă nu
este de a stabili o ierarhie între făgăduinţele fundamen­
tale. Mai curând aş vrea să arăt altceva, şi anume că,
prin contopirea celor trei făgăduinţe într’un tot, se
înfăptuiesc condiţiile prielnice atingerii ţelului de
căpătâi al nevoitorului - nepătimirea şi rugăciunea
curată.

ASCULTAREA - temeiul călugăriei. Deosebit de


greu este a vorbi despre ea fiindcă, începând de la ce
par a fi forme brute şi naive, ea conduce pe om în acea
lume care este de nedescris, căci nici un concept
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 179

omenesc nu i se potriveşte. Ascultarea este o taină care


se dezvăluie numai în Duhul Sfânt şi, în acelaşi timp,
este taină1 şi viaţă în Biserică. Ascultarea, ca lepădare
a voii şi înţelegerii proprii, poate apărea ca un lucru
potrivnic gândului lui Dumnezeu pentru om, care este
dăruit cu o libertate asemănătoare cu cea a lui Dum­
nezeu şi chemat la dumnezeiască stăpânire în vârtutea
acestei libertăţi. Faptul de a-şi lăsa propria voie şi
înţelegere în puterea altei persoane, fie chiar şi preot,
mulţi l-ar resimţi ca pe o alunecare a pământului de sub
propriile picioare. Acest pas li s’ar părea ca o aruncare
de sine într’o prăpastie întunecoasă, ca pierdere a
propriei personalităţi, ca o predare de sine în cea mai
cumplită robie asemănătoare anihilării de sine. Acelora
însă care au urmat cu credinţă învăţăturii Bisericii şi au
săvârşit o asemenea lepădare, în duhul acestei învăţă­
turi, ascultarea li s’a descoperit a fi un dar de sus,
nespus de mare. Ascultătorul se poate asemui unui
vultur ce pe aripi puternice se ridică şi, din înălţimi,
senin, priveşte întinderea ce îl desparte de pământ,
bucurându-se în deplină siguranţă şi stăpânind înălţimi
de neajuns altora şi înfiorătoare. Dând cu încredere, cu
bunăvoire, cu dragoste, cu bucurie voia sa şi orice jude­
cată despre sine părintelui duhovnicesc, ascultătorul se
smulge poverii celei grele a grijii lumeşti şi ajunge la
cunoaşterea a ceea ce este de nepreţuit: CURAŢIA
MINTII ÎN DUMNEZEU.
9

1 în rusă tainstvo , în sens de sacrament. în text, de câte ori are acest


sens, apare scris în italice, (n. tr.)
180 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Călugăria, mai întâi de toate, este curăţia minţii.


Fără de ascultare nu se poate ajunge la ea, şi de aceea,
fără de ascultare călugăria nu există. Neascultătorul nu
este călugăr, în adevăratul înţeles al acestei chemări. în
afara călugăriei este cu putinţă a dobândi mari daruri de
la Dumnezeu, până şi desăvârşirea muceniciei; curăţia
minţii însă este darul cel osebit al călugăriei, necunos­
cut pe alte căi, şi călugărul nu poate cunoaşte această
stare altfel decât prin nevoinţa ascultării. Iată de ce o
socotim a fi temeiul de căpătâi al călugăriei, în care se
cuprind, urmând în chip firesc, şi celelalte două făgădu­
inţe. Sfântul loan Scărarul, de pildă, spune aşa: „Maica
curăţiei este liniştirea împreună cu ascultarea. Nepăti-
mirea trupului câştigată în liniştire, apropiindu-se de
multe ori de lume nu rămâne neclătită; dar cea care se
naşte din ascultare este pretutindenea cercată şi neclăti­
tă.” (Scara, Cuv. al 15-lea, cap. 32-33). Şi despre ne-
agonisire spune că „cel care şi-a dat până şi sufletul
său, o să-şi mai amintească el de agonisiri?...” Astfel
ascultarea, „prin desprinderea de lume şi lepădarea voii
proprii..., ca şi cu două aripi de aur urcă fără preget la
cerul” nepătimirii (Scara, Cuv. al 4-lea, cap. 1).
Ascultarea este o taină duhovnicească a Bisericii, şi
de aceea legătura dintre stareţ1 şi ascultător este una a
sfinţirii. Cum s’a spus mai sus, pentru ascultător
această taină constă în a învăţa a săvârşi voia lui Dum­
nezeu, spre a pătrunde în sfera Voii Dumnezeieşti, şi
astfel a se împărtăşi cu Viaţa Dumnezeiască; iar pentru

1 înţeles în sensul din Pateric, şi în cel slav, de „bătrân îmbunătăţit”


în duh, duhovnic.
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 181

stareţ, în a face ca prin rugăciunea şi nevoinţa vieţii


sale să aducă pe ascultător la cunoaşterea acestei căi şi
să cultive în el adevărata libertate1 fără de care
mântuirea este cu neputinţă.2 Adevărata libertate se află
acolo unde este Duhul Domnului, şi de aceea şi ţelul
ascultării, precum şi al vieţii creştine în general, este
agonisirea Duhului Sfânt (cf. 2 Cor. 3:17).
Stareţul niciodată nu încearcă să supună voia ascul­
tătorului voii sale „omeneşti” dar, în cursul vieţuirii îm­
preună, se pot ivi asemenea împrejurări când stareţul se
vede nevoit a stărui asupra împlinirii poruncii sale;
adevăratul ascultător însă niciodată nu va aduce pe
stareţ până la aceasta.
Nevoinţa stareţului este mai grea decât cea a ascultă­
torului, în vârtutea marii lui răspunderi înaintea lui
Dumnezeu. Dar răspunderea înaintea lui Dumnezeu ca­

1 Părintele Sofronie spunea că „nimic din toate facerile omului, dacă


nu sânt făcute în deplina libertate a propriei sale voinţe, nu poate
avea caracter vecinie.” Omul a ajuns mult prea obişnuit a sili şi a fi
silit, ba chiar condiţionat şi dependent de trăirea silirii; şi nu îşi mai
dă seama că mântuirea nicicum nu poate fi înfăptuită cu sila, această
relaţie fiind a iadului, nu a raiului (“dragoste cu sila nu se poate”). Iar
dacă silirea aproapelui îşi are şi ea momentul ei şi locul ei în peda­
gogie - chiar şi cea duhovnicească - devine din ce în ce mai urgentă
cerinţa reînnoirii conştiinţei limitelor şi neputinţei ei. (n. tr.)
2 Stareţul Sofronie subliniază aci, în duhul întregii tradiţii patristice,
caracterul de taină, sfinţitor, al ascultării, care este departe de a fi o
simplă disciplină, precum este mai întotdeauna înţeleasă, şi mai cu
seamă în duhul zilelor noastre. Efectul de disciplină decurge şi el, în
chip firesc, din dreapta vieţuire a ascultării, dar nu trebuie lăsata se
confunda cu esenţa duhovnicească a tainei. Acelaşi lucru se poate
spune şi despre planul duhovnicesc şi planul etico-moral al tuturor
celorlaltor porunci ale lui Hristos. (n. tr.)
182 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

de pe umerii stareţului numai în acel caz când ascultă­


torul îi face ascultare; iar de nu, atunci toată greutatea
răspunderii acţiunii sale o poartă însuşi ascultătorul,
pierzând prin aceasta ceea ce câştigă nevoitorul prin
ascultare. Cu toate acestea, ţelul stareţului nu este
nicicum de a slobozi pe ascultător de răspunderi, ci de
a-1 învăţa adevărata viaţă creştină şi adevărata libertate
creştină, care nu se pot dobândi altfel decât biruind în
sine, prin nevoinţa ascultării, patimile iubirii de
stăpânire şi iubirii de putere. Omul care supune sieşi pe
alt om, fratele său, sau chiar numai atentează la
libertatea lui, negreşit îşi păgubeşte prin aceasta şi
propria sa libertate, căci simplul fapt de a râvni la ea
este deja o cădere de la acea viaţă şi dragoste dumne­
zeiască la care sântem chemaţi.
9

Una dintre cele mai mari piedici spre atingerea stării


către care ne cheamă porunca lui Hristos este DE
SESTELE, egoismul nostru. Ascultarea este cea mai
bună cale spre a birui această urmare a păcatului stră­
moşesc din noi. Curmând propria voie înaintea fratelui
depăşim acea dezbinare pe care a adus-o căderea lui
Adam în firea noastră, ce la început fusese una. De
unde în noi lupta între voinţe? Oare nu este o singură
voire în Dumnezeu?
Curmând propria voie înaintea lui Dumnezeu, aban-
donându-ne voii lui Dumnezeu, „urând” voia noastră
meschină, „individuală,” devenim în stare a cuprinde şi
a, purta în noi lucrarea voii dumnezeieşti. Desăvâr-
şindu-ne în ascultare, şi către Dumnezeu, şi către
fratele, ne desăvârşim în dragoste, ne lărgim fiinţa; iar
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 183

limita acestei lărgiri este acea plinătate înţeleasă ca


putinţa fiecărui om de a încăpea în sine viaţa întregii
flituri omeneşti - plinătatea acelei vecinice fiinţări
către care bunăvoirea lui Dumnezeu cheamă pe om.
Căci dragostea lui Dumnezeu pentru om nu cunoaşte
margini şi, deşi prin firea Sa, Dumnezeu rămâne, şi
vecinie va fi, de neajuns şi de neîmpărtăşit făpturii,
totuşi, prin facerea Sa, prin harul Său, binevoieşte atât
de strâns şi atât de deplin a se împreuna cu omul, încât
acesta devine un dumnezeu asemănător Dumnezeului-
Făcătorul, după chipul Fiinţei Sale. Dumnezeiasca
descoperire spune: Cela ce biruieşte, da-voi lui să şază
cu Mine pre scaunul Meu (Apoc. 3:21).
Intelectualul contemporan, cu simţul său critic foarte
dezvoltat, cu care toate le cercetează, este incomparabil
mai puţin apt de nevoinţa ascultării călugăreşti decât
omul simplu, neispitit de curiozitatea minţii. Omul
cultivat, care şi-a iubit inteligenţa sa critică, obişnuit
cum este să o privească ca demnitatea sa de căpătâi, ca
singura bază solidă a vieţii sale „personale,” e nevoit,
înainte de a putea deveni un ascultător, să se lepede de
această bogăţie a sa, căci de nu o va face, după
cuvântul lui Hristos (Lc. 14:33), cu anevoie va intra în
împărăţie. însă cum să te lepezi de ea? Oare cel
înaintea căruia ne lepădăm voia nu este om ca şi noi?
Ba adesea ni se poate părea a fi mai prejos decât noi.
Un asemenea monah începe a cugeta: „Şi ce, duhov­
nicul este un oracol? Şi de unde o să ştie el voia lui
Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dat judecată şi toţi sântem
datori singuri să judecăm. Uite, de pildă, ce mi-a spus
184 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

acuma duhovnicul n’are nici un sens” - şi altele


asemenea acestora. Desigur, o astfel de atitudine faţă
de duhovnic dă fiecărui cuvânt al acestuia, fiecărei
povăţuiri, un caracter şubred şi discutabil. Un astfel de
ascultător nu gândeşte că voia lui Dumnezeu se face
cunoscută, în lumea aceasta, în aceleaşi forme exteri­
oare, relative, ca şi voia firească a omului, şi ca şi voia
drăcească, adică se înfăptuieşte prin oameni. El este
obişnuit să judece după aparenţe, precum în general
este obişnuit să judece omul „raţional,” şi de aceea nu
găseşte calea credinţei celei vii.1
Sfântul loan Scărarul spune că cel ascultător, „care
se vinde pre sine în această robie de bună voie, primeş­
te în schimb ADEVĂRATA LIBERTATE” {Scara,
Cuv. al 4-lea, cap. 5). Astfel în cele din urmă, expe­
rienţa ascultării devine experienţa adevăratei libertăţi în
Dumnezeu.
în experienţa stării înaintea adevărului dumnezeiesc,
nevoitorul cu mare putere se convinge de nedesăvâr­
şirea minţii şi a judecăţii sale. Această convingere este
o treaptă importantă în viaţa sa. Prin neîncrederea în
propria minte şi judecată monahul se slobozeşte de acel
coşmar în care trăieşte întreaga omenire.
Sânt două categorii de călugări: unii au darul unei
credinţe simple, nemijlocite, şi aceştia uşor găsesc ca­
lea adevăratei ascultări; ceilalţi, deşi năzuiesc fierbinte
după Dumnezeu şi râvnesc a trăi după poruncile Dom­

1 Sânt două trăiri: a minţii raţionale, şi a inimii - a credinţei; inima -


prin credinţă - trăieşte în adevăr; mintea - în verosimil, uneori până
la a exclude adevărul în favoarea acestuia, (n. tr.)
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 185

nului, se slobozesc totuşi cu multă greutate de încre­


derea în sine spre a învăţa ascultarea. însă când, plin de
credinţa în Dumnezeu, Cel ce ne păzeşte, şi în părintele
său duhovnic, monahul se leapădă de voia şi de
judecata sa, atunci, din adâncurile experienţei lăuntrice,
se convinge cu bucurie că a ajuns la izvorul de apă
curgând întru viaţă vecinică (Io. 4,14).
în actul lepădării voii şi judecăţii proprii spre a ră­
mâne în căile voii lui Dumnezeu, care întrece orice
înţelepciune omenească, monahul nu leapădă în realita­
te altceva decât numai samavolnicia pătimaşă (egoistă),
şi judecata minţişoarei sale mititele şi neputincioase; şi,
prin aceasta, dă dovadă de o adevărată înţelepciune şi
de o rară putere a unei anume voinţe de ordin superior.
Astfel, prin ascultare, uşor şi într’un chip de neînţeles
chiar pentru sine însuşi, cel care o face ajunge la acel
nivel pe care niciodată nu-1 pot atinge, ba nici măcar
nu-1 pot înţelege, chiar oamenii de cea mai înaltă
cultură intelectuală. Acest nivel, precum am spus mai
sus, este curăţia minţii în Dumnezeu. Ascultarea este
calea credinţei care biruieşte lumea (cf. 1 Io. 5:4).
Taina aceasta însă nu este primită de toţi. Sfântul
episcop Ignatie Briancianinov spune într’una din scri­
sorile sale: „Noi credem şi învăţăm a crede astfel de la
sfinţii părinţi, că dacă însuşi Domnul nu va da cuiva să
înţeleagă calea ascultării, acela de la oameni nimica nu
186 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

va primi, căci chiar de va avea înaintea sa pe sfinţii


apostoli, până şi asupra lor va arunca cu pietre.”1
Ascultarea călugărească nu este o disciplină. Nici o
instituţie obştească, omenească, nu poate exista fără co­
ordonarea acţiunilor membrilor ei. Această coordonare
se obţine prin disciplină, a cărei esenţă constă în supu­
nerea voii omeneşti a celui mai mic, voii omeneşti a
celui mai mare, sau majorităţii. O asemenea supunere,
de obicei, se menţine prin constrângere; dar, chiar dacă
disciplina este primită cu înţelegere şi de bunăvoie, ca
o condiţie de nelipsit pentru existenţa comunităţii, ea
rămâne totuşi disciplină, adică bazată pe principiul
supunerii voinţelor omeneşti.
Ascultarea călugărească este un act religios şi, ca
atare, neapărat trebuie să fie liber, altfel îşi pierde
însemnătatea religioasă. Ascultarea este roditoare du-
hovniceşte numai atuncea când lepădarea de bunăvoie
a voinţei şi judecăţii proprii în faţa duhovnicului se
face căutând a găsi căile VOII LUI DUMNEZEU. în
această căutare a voii lui Dumnezeu se cuprinde însăşi
esenţa ascultării noastre.
Ascultătorul recunoaşte neîndestularea sa pentru a
cunoaşte nemijlocit voia lui Dumnezeu, şi de aceea se
duce la părintele său duhovnic pe care îl socoteşte mai
dăruit spre a o cunoaşte. Stareţul, părintele duhovnic,
nu omoară voia ascultătorului său şi nu o îngenun­
chează înaintea voii sale omeneşti; el poartă însă nevo-

Sf. Ignatie Briancianinov, Scrisorile unui ascet (TlucbMaj, Serghiev


Posad, 1913, p. 25.
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 187

inţa cea grea a unei slujiri pline de răspundere, prin


care devine părtaş în actul dumnezeiesc al facerii
omului. Condiţiile vieţii zilnice fac ca adesea stareţul,
din slăbiciune trupească, să aibă nevoie de ajutorul
ascultătorului, dar aceasta nu schimbă esenţa ascultării
precum este arătată mai sus. Dar dacă egumenul şi cei
mai mari ai mănăstirii se găsesc nevoiţi să recurgă la o
constrângere omenească asupra comunităţii, la discipli­
nă, acesta este semnul vădit al decăderii călugăriei şi
poate chiar al pierderii totale a înţelegerii ţelului şi
esenţei ei.
în experienţa vieţii, ascultarea este strâns legată de
găsirea unui duhovnic îndrumător, a unui stareţ; vom
lăsa însă deoparte această temă acum, spre a nu
prelungi peste măsură cuvântul nostru. Să pomenim
doar că, după povăţuirea cuviosului Simeon Noul Teo­
log şi a altor Părinţi, cel ce cu adevărat, şi smerit, şi cu
multă rugăciune, îşi caută un îndrumător în căile vieţii
dumnezeieşti, acela - după cuvântul lui Hristos, „cău­
taţi şi veţi afla” - află.1 *
Nu este cu putinţă a epuiza această vastă şi nesecată
temă. Ascultarea are multe fe ţe ,şi cele mai felurite
situaţii se pot întâlni. Regula generală însă este: a nu se
încrede în sine. Dacă aceasta este deosebit de impor­
tantă începătorilor, ea în schimb nu se leapădă nici de
către cei ce îmbătrânesc în nevoinţa călugărească.

1 Sfântul loan Scărarul şi el vorbeşte despre aceasta în Scara sa,


Cuvântul al 4-lea: „Despre fericita şi pururea-pomenită ascultare,”
mai cu seamă cap.7. (n. tr.)
188 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Orice lucrare, orice început trebuie să se săvârşească


sub binecuvântare, spre a primi pecetea unei lucrări
dumnezeieşti. Toate cele mici, precum şi cele mari ale
vieţii de zi cu zi au nevoie de cunoaşterea voii lui
Dumnezeu, căci în viaţa omului TOTUL ESTE
IMPORTANT. Prin binecuvântare toată viaţa primeşte
o pecete sfmţitoare, şi nici o lucrare nu devine cu
adevărat vecinică decât atunci când este săvârşită în
numele lui Dumnezeu. Hristos a spus: Tot sadul carele
nu au sădit Tatăl Meu cel Ceresc dezrădăcina-se-va
(Mt. 15,13). în ascultare viaţa vecinică devine o re­
alitate încă de aci. Ascultătorul cel bun simte prezenţa
duhului lui Dumnezeu care dă sufletului nu numai
adâncă pace, dar şi simţul neîndoielnic al „trecerii de la
moarte la viată.”
9

FECIORIA ŞI INTREAGA-CUGETARE - a
doua făgăduinţă ce stă temei călugăriei. Fecioria, ca
viaţă în chipul vieţii lui Iisus Hristos, este, în mod
ciudat, atât de puţin înţeleasă de lumea de astăzi, chiar
şi de cea creştină, încât pentru această făgăduinţă
îndeosebi simţim nevoia de a dovedi întemeierea ei
9

dogmatică. Experienţa milenară a Bisericii a arătat fără


de tăgadă că excluderea funcţiei procreative din viaţa
omului nu numai că nu dăunează sănătăţii sale sufle­
teşti sau trupeşti, ci dimpotrivă, dreapta trăire a acestei
nevoinţe creşte atât rezistenţa fizică cât şi lungimea
vieţii, şi sporeşte şi sănătatea psihică, precum şi
devenirea duhovnicească. Am putut observa în ultimele
decenii un număr destul de mare de lucrări ştiinţifice
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 189

care au întărit cele spuse mai sus, şi nu putem decât să


ne bucurăm de aceasta, deoarece niciodată n’au lipsit
tâlcuirile smintite ale întregii-cugetări călugăreşti, şi
chiar respingerea ei ca fiind, chipurile, ceva „patolo­
gic” sau „împotriva firii.” Cu toate acestea, trebuie
adăugat că toată experienţa ştiinţei modeme în acest
domeniu nu este atât de însemnată ca să se poată com­
para cu experienţa neîntreruptă a Bisericii de-a lungul a
multor veacuri, şi să o îmbogăţească întrucâtva, şi de
aceea, se înţelege că nu prezintă încă pentru monahi
vreun interes deosebit.
Lăsând la o parte o cercetare mai vastă a acestei pro­
bleme în aspectele ei dogmatice şi antropologice, voi
adăuga numai că, pentru noi, dovada de căpătâi şi de
netăgăduit prin care se îndreptăţeşte această făgăduinţă
şi la care, în cele din urmă, se reduc şi toate celelalte
dovezi, stă în pilda vieţii pe care ne-a lăsat-o Domnul
prin Sine însuşi {pildă am dat vouă..., Io. 13:15).
Numai un nebun ar îndrăzni să spună că viaţa lui
Hristos este potrivnică firii. însă înaintea noastră, a
creştinilor, stă o sarcină necondiţionată: a ne asemăna
lui Hristos întru totul, de ne este cu putinţă, ca prin
această asemănare cu Omul-Hristos să ajungem la ase­
mănarea cu Dumnezeu, ca ultim ţel şi sensul cel mai
înalt al fiinţării noastre. Sfântul Varsanufîe cel Mare
spune despre ascultare că ea „înalţă la cer şi, pe cei ce
au aflat-o, h face asemenea Fiului lui Dumnezeu.”1 Dar
acelaşi lucm trebuie spus şi despre feciorie şi întreaga-

1 Răspunsul nr. 248. (Migne, P.G. LXXXVI). Filoc. 11, nr. 251.
190 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

cugetare. în gândirea Sfântului Methodie al Olimpului


( t 311), precum o aflăm din Ospăţul celor zece fecioare
- scriere care rezumă viziunea Bisericii primelor
veacuri asupra fecioriei - a deveni cu adevărat după
asemănarea lui Dumnezeu nu este cu putinţă decât
numai primind în sine şi arătând în fiinţarea sa
pământească trăsăturile acelui chip dat nouă prin Iisus
Hristos. De fapt, neîntrerupt întâlnim învăţătura Bise­
ricii despre mântuire înţeleasă ca îndumnezeire, dar
întrebarea este: Unde putem găsi un criteriu sigur pe
care, ca să spunem aşa, să-l putem vedea şi pipăi (1 Io.
1:1) al îndumnezeirii?... Fără îndoială că numai în mă­
sura asemănării noastre cu Dumnezeu... arătat în trup (1
Tim. 3:16) ne putem asemăna şi cu Dumnezeu în
fiinţarea Sa cea mai presus de lume, vecinică. Şi tocmai
asta şi este gândirea teologică a Bisericii, încă din
primii ani ai istoriei sale. Aceasta se oglindeşte şi în
cărţile apostolilor, şi în textele slujbelor dumnezeieşti,1
şi în acele monumente care sânt scrierile Sfinţilor
Părinţi. Voi aduce drept pildă câteva dintre ele.
în prima dintre cele două Cărţi despre feciorie2
(Cap. 6), atribuite Sfântului Climent al Romei (fl03)
citim: „Pântecele sfintei feciorii a purtat pre Domnul
nostru Iisus Hristos, şi trupul pre care l-au primit Dom­
nul nostru şi în carele au săvârşit lupta Sa în această

1 „Dumnezeu pentru noi S’au arătat om ca noi: Căci cu asemănarea


pre cel asemenea chemând ...” (Acatistul Buneivestiri - Condacul al
1 0 -lea).
2 Această scriere, care există numai în limba latină, trebuie atribuită
veacului al III-lea.
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 191

lume l-au îmbrăcat de la Sfânta Fecioară. Cunoaşte


deci în aceasta măreţia şi slava fecioriei. Vrei să fii
creştin? Urmează lui Hristos întru totul. loan a fost
înger trimis înaintea feţei "Domnului, şi dintre cei
născuţi din femeie nu s’a ridicat mai mare decât el, şi
acest sfânt înger al Domnului a fost feciorelnic...
Celălalt loan, carele capul îşi pleca pre sânul
Domnului, mult fiind iubit de Dânsul, şi el era sfânt1, şi
de aceea atâta l-au iubit Domnul. Dupre aceea vin
Pavel, Vamava, Timothei şi ceilalţi, nume cari sânt
scrise în Cartea Vieţii; toţi aceştia au iubit sfinţenia şi
în această nevoinţă şi-au săvârşit fără de prihană viaţa,
ca adevăraţi urmaşi ai lui Hristos şi fii ai
Dumnezeului Celui Viu...,” căci „cei asemenea lui
Hristos desăvârşit sânt asemenea Lui.”
Sfântul Chiprian al Carthaginei (f258), în cartea
Pentru vestmintele fecioarelor (scrisă în anul 249),
vorbeşte despre vrednicia fecioriei astfel: „Feciorele
sânt floarea mugurului bisericesc, slava şi podoaba
harului duhovnicesc..., lauda şi cinstea unei lucrări
neprihănite şi nevătămate; chipul lui Dumnezeu,
potrivit sfinţeniei Domnului; cea mai luminată parte a
turmei lui Hristos...; şi cu cât sporeşte numărul celor
feciorelnici, cu atât creşte şi bucuria maicii (Bise­
ricii).”2

1 Aici, din context, este clar că prin cuvântul „sfânt,” precum şi mai
jos prin cuvântul „sfinţenie,” trebuie să se înţeleagă „feciorelnic” şi
„feciorie.”
2 «...Flos est iile ecclesiastici germinis, decus adque ornamentum
gratiae spiritalis... laudis et honoris opus integrum adque incorrup-
192 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Sfântul Methodie al Olimpului în Ospăţul celor zece


fecioare, pomenit mai sus, vorbeşte despre feciorie ca
despre o lucrare „negrăit de mare,” ca despre o taină
ijj. v(jTtjpio v). Şi, fără de îndoială, dacă nunta este o
taină, atunci şi fecioria, de asemenea este o taină a
Bisericii.
Fecioria şi întreaga-cugetare (curăţia), în înţelesul
lor creştin, se deosebesc esenţial de ceea ce se înţelegea
în afara creştinismului şi de ceea ce, până astăzi, mulţi
mai înţeleg încă prin aceste cuvinte. înţelesurile fecio­
riei şi întregii-cugetări sânt apropiate, dar nu identice,
în cuvintele din rânduiala învestmântăm, cei veniţi la
călugărie după căsătorie, sau după experienţa unei rela­
ţii trupeşti în afara căsătoriei, dau făgăduinţa întregii-
cugetări, adică a desăvârşitei înffânări pentru restul
vieţii lor; pentru cei care însă nu au cunoscut actul
comunicării cu alt trup, făgăduinţa este cea a fecioriei.
întreaga-cugetare, precum o arată însuşi cuvântul, se
înţelege ca o întregime sau plinătate a cugetului. în Bi­
serică ea se leagă nu numai de înlăturarea atragerilor
trupeşti, şi în general a „complexului cărnii” (devenind
în acest sens o „biruinţă asupra firii”), dar şi de do­
bândirea tuturor acelor desăvârşiri ce ţin de firea
cugetării, şi se arată ca o neîntreruptă petrecere în
Dumnezeu „din tot cugetul şi din toată inima.” în
înfăptuirea sa cea mai desăvârşită, nevoinţa întregii-

turn, Dei imago repondens ad sanctimoniam Domini, illustrior portio


gregis Christi... quantoque plus copiosa virginitas numero suo addit,
gaudiam matris augescit.» {De hab. virginum, Cap. 3, T. 3, p. 189.
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vindobonae, 1868).
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 193

cugetări redobândeşte în duh starea feciorelnică a


omului, neschimbând faptul pierderii fecioriei trupeşti.
Adevărata feciorie, sfinţii părinţi o definesc ca o
stare mai presus de fire. în forma ei desăvârşită,
fecioria este înţeleasă ca o petrecere neîntreruptă în
dragostea cea dumnezeiască, ca înfăptuirea poruncii lui
Hristos de a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot
cugetul, din tot sufletul, din toată vărtutea. în lumina
acestui criteriu, orice îndepărtare a minţii şi a inimii de
la dragostea lui Dumnezeu este privită ca o „preacur-
vie” duhovnicească, adică o necinstire a dragostei.
Fecioria nu este o naivă necunoaştere a vieţii ome­
neşti fireşti şi întrutot normale. Cel mai înalt exemplu,
şi unic în desăvârşirea lui, Pururea Fecioara Maria, la
buna vestire a îngerului despre naşterea Fiului din-
tr’însa a răspuns cu întrebarea: Cum va f i aceasta, de
vreme ce de bărbat nu ştiu? (Lc. 1:31-34), arătând prin
aceasta nenaivitatea ei.
Nestricăciunea trupească nu este încă feciorie. Unul
dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii noastre, Vasilie
cel Mare, amarnic grăia despre sine: „Nici femeie am
cunoscut, nici feciorelnic sânt,”1 adică în înţelesul cel
mai desăvârşit al acestui cuvânt. Pe lângă actul împreu­
nării cu alt trup sânt şi multe alte forme de stricăciune
şi stricare de sine, de care la noi, în Biserica Ortodoxă,
nu se cade a vorbi în amănunt, spre a nu naşte în
mintea celui ce vorbeşte sau a celui ce aude oarecari
chipuri păcătoase. Chiar şi cel ce nu a cunoscut actul

1 Cuvintele «Kai yuvaiKa oi) Y'-vcockoo, kou jtapGâvoţ oi)K eipi...»,


sânt atribuite Sfântului Vasilie cel Mare.

13
194 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

fizic, dacă numai cu mintea înclină către el, în închi­


puire, şi îl pofteşte, deja nu mai e deplin feciorelnic.
în gândirea Bisericii se deosebesc trei trepte ale
stării duhovniceşti a omului: cea mai presus de fire, cea
firească şi, în sfârşit, cea mai prejos de fire sau
împotriva firii. Primei stări aparţin fecioria şi întreaga-
cugetare călugărească, înţelese ca un dar al harului;
celei de-a doua aparţine nunta cea binecuvântată. Orice
altă formă a vieţuirii trupeşti, din punct de vedere
duhovnicesc este ori mai prejos de fire, ori chiar
împotriva firii. Sfinţii părinţi spun: „Nu încerca ceea ce
este mai presus de fire, ca să nu cazi în ceea ce este mai
prejos de fire.” De aici regula: nimenea nu trebuie
primit în călugărie fără a fi cercat mai înainte. Călugă­
rul ce nu-şi păstrează întreaga-cugetare, în rânduiala
mântuirii se află mult mai prejos de starea căsătoriei
trăite în bunăcinstire, stare cinstită de Biserică dijept o
cale mântuitoare. Şi, dacă se are în vedere că ce| ce a
dat făgăduinţele se lipseşte de dreptul nunţii binecu­
vântate de Biserică, atunci orice încălcare a întregii-
cugetări călugăreşti se vede ca o cădere, şi încă o căde­
re în cele mai prejos de fire. Nunta normală, neperver­
tită, păstrează pe om şi din punct de vedere fizic şi
moral, atuncea când orice alt fel de satisfacţie trupeas­
că, chiar numai în forma unei năzuinţe visătoare, lu­
crează stricăcios asupra omului întreg, adică atât asupra
psihicului cât şi a trupului său. Această lucrare nimi­
citoare se arată deosebit de puternică atunci când
călugărul se supune poticnirii, călcându-şi prin aceasta
făgăduinţele date înaintea lui Dumnezeu, căci în acest
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 195

caz sfâşierea lăuntrică ce vine de la pierderea harului


este neasemuit mai adâncă, şi mustrările chinuitoare ale
conştiinţei pot ajunge până la cea mai întunecată dez­
nădejde. Năzuinţa către împreunarea trupească, în
absenţa actului firesc, pe mulţi i-a condus la adânci boli
sufleteşti şi chiar la deplina nebunie. Psihiatrii cunosc
foarte bine mulţimea acestor nefericite cazuri.1

1 în Ospăţul celor zece fecioare , Sfântul Methodie al Olimpului, între


altele, vorbeşte despre cum, treptat, conştiinţa omului s’a dezvoltat şi
a crescut duhovniceşte până la cunoaşterea formelor vieţii celei desă­
vârşite: întreaga-cugetare şi fecioria. Această devenire istorică a tre­
cut prin următoarele trepte. La început, „pe când lumea nu era încă
plină de oameni,” şi menirea omului era de a „creşte şi a se înmulţi,”
bărbaţii se nunteau cu surorile lor. Mai apoi, când neamul omenesc
s’a înmulţit şi s’a răspândit pe pământ, pronia dumnezeiască, prin
învăţătura prorocilor, a întors pe oameni de la acest chip al vieţii spre
unul mai înalt din punct de vedere moral - o căsătorie cu o soră a
început a fi considerată amestecare de sânge. Mai departe, ei trec la
înţelegerea monogamiei, „spre a nu se împreuna cu mulţi, precum
animalele, şi a se naşte, cum ar fi, numai pentru împreunare,” şi spre
nu a fi „preacurvari.” Mai apoi creştinismul povăţuieşte oamenii spre
o şi mai înaltă conştiinţă a vieţii şi, prin Biserică, se introduce o nouă
limitare a căsătoriilor - deja după gradul de apropiere duhovnicească;
astfel, se interzic, de exemplu, nunţile a doi fraţi cu două surori, şi
altele asemenea; ceea ce, în afara Bisericii, rămâne de neînţeles până
astăzi. învăţătura apostolică conduce pe oameni către înţelegerea
„căsătoriei curate” şi a „patului neîntinat,” de unde, în sfârşit, se ridi­
că la cunoaşterea fecioriei creştine, „învăţând a se înălţa deasupra
trupului şi păşind în limanul cel lin al nestricăciunii...”
Aş dori aci să atrag atenţia la deosebita actualitate a propo-
văduirii întregii-cugetări şi fecioriei în zilele noastre. Orice îndepărta­
re de la nunta aşa cum a binecuvântat-o Biserica, precum şi orice
încălcare a ei, nu numai că înjoseşte chipul vieţuirii omeneşti, dar
duce către rele şi mai mari: dezintegrarea personalităţii celor ce păcă­
tuiesc, dezbinarea familiilor, năruirea statelor, nimicirea şi pierzania
196 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

întreaga-cugetare monahicească, ca viaţă cu adevă­


rat omenească după chipul Omului cel desăvârşit -
Hristos, nu poate fi întemeiată pe negarea vieţii sexua­
le, pe osândirea nunţii binecuvântate de Dumnezeu şi
de Biserică, pe scârba de, sau înjosirea acelui act prin
care s ’a născut om în lume (Io. 16:21). Biserica, prin
hotărârile sale soborniceşti, nu primeşte pe cei care
caută călugăria din scârbă faţă de căsătorie, sau dintr’o
trufaşă desconsiderare a acesteia.1 De aceea Părinţii
cercau pe tot cel ce venea spre călugărie, oare are aces­
ta adevărata ei chemare? Desluşim mai multe trepte ale
unei asemenea chemări. Sânt unii cărora le-a fost dat să
cunoască o binecuvântată stare a harului într’o aşa
măsură, încât şi mintea lor, şi trupul, limpede îşi
simţeau sfinţirea. Pentru aceştia, o înfrânare desăvârşită
de la viaţa trupească, nu numai în forma actelor fizice,
dar chiar şi în gând (ba până şi în somn), se impune ca
o neapărată cerinţă a duhului. O treaptă mai jos se află
starea în care sufletul simte doar o atragere către
întreaga-cugetare; mintea acestora tinde către curăţie şi,

a ţări şi popoare întregi. în legătură cu toate acestea, trebuie spus că,


dacă devenirea duhovnicească a omului ar continua în direcţia arătată
de Sfântul Methodie, atuncea una dintre cele mai importante şi înfri­
coşătoare probleme pentru minţile contemporane, şi anume controlul
demografic al unui pământ suprapopulat, şi-ar găsi soluţia cea mai
bună şi cu adevărat vrednică de om ca fiu al lui Dumnezeu. Teoriile
sălbatice şi criminale, şi curat nebune, ale controlului demografic la
nivel mondial prin războaie reciproc exterminatoare şi-ar pierde
atunci toată îndreptăţirea în conştiinţa oamenilor, şi viaţa pe pământ
ar deveni într’adevăr asemănătoare celei cereşti. Vie împărăţia Ta.
1 Vezi Canonul Apostolic al 51-lea; Canoanele 9 şi 14 ale Soborului
din Gangra.
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 197

dintr’o sete lăuntrică de sfinţenie, respinge intuitiv


gândurile trupeşti. Mulţi vin spre nevoinţa călugărească
dintr’o asemenea stare, care, deşi mai slab întemeiată
decât prima, este şi ea o chemare adevărată, de sus.
Experienţa milenară a arătat că dragostea de Dum­
nezeu este cu putinţă şi în căsătorie, dar nu la aceeaşi
intensitate. Când această dragoste depăşeşte o oarecare
măsură şi creşte în putere, atuncea sufletul omului,
intuitiv, se desprinde de tot ceea ce, oarecum, nu se mai
împacă cu ea. Nu mi-e mie a găsi o explicaţie raţională
a acestui uimitor fenomen ce ţine de psihologia religi­
oasă şi care, de-a lungul veacurilor, se repetă cu o
uimitoare regularitate. S’ar putea ca ea nici să nu
încapă într’o definiţie raţională. Eu însumi mă înteme­
iez pe scrierile sfinţilor părinţi şi, în parte, şi pe obser­
vaţiile pe care mi le-a prilejuit experienţa de duhovnic.
De la multele convorbiri cu nevoitori m ’am întărit în
convingerea că, atunci când sufletul cunoaşte prin pro­
prie trăire dragostea lui Hristos, din îndulcirea acesteia
se naşte în el un nestăpânit dor de Dumnezeu, o
neîntreruptă „tânjire” către El şi, totdată, o inexplica­
bilă durere pentru lume; de aci, înlăturarea fără nici o
greutate, şi oarecum firească, a tuturor îndulcirilor
simţurilor prin care dragostea dumnezeiască se răceşte
şi se stinge. Aceasta este firea dragostei celei mari
pentru Hristos, că nu rabdă pogorâre până la îndulcirile
trupeşti, cu atât mai puţin cea sexuală, ca fiind cea mai
puternică dintre ele. Mintea omului, sub lucrarea
dragostei lui Dumnezeu, se sustrage pământului şi se
curăţă de toată închipuirea; relaţiile sexuale, în schimb,
198 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

impresionează sufletul mult prea adânc, tocmai cu


chipurile pământeşti. Ştim că mulţi gândesc cu totul
altfel despre acestea, dar oare nu lor li se adresează
cuvântul Scripturii: Nu va rămânea Duhul Meu în
oamenii aceştia în veac, pentru că trup sânt (Fac. 6:3)?
însăşi experienţa vieţii arată nevoitorului că orice
fel de îndulcire a simţurilor, fie ea a vederii, a gustului,
a auzului, a pipăitului sau a mirosului, fură sufletul de
la ceea ce este nemăsurat mai înalt şi neasemuit mai
preţios, răpindu-i îndrăznirea în rugăciune; pe când
stările de suferinţă ale trupului, dimpotrivă, adesea aju­
tă curăţirii minţii şi înălţării ei în contemplaţie.
întreaga-cugetare, când ajunge a fi adânc trebuin­
cioasă duhului, conduce fireşte la ceea ce se numeşte
„viaţă aspră” sau „vieţuire nevoitoare.” Tot ce nu este
de neapărată trebuinţă pentru existenţă, se înlătură, ca
duhul să aibă mai multă libertate în contemplaţie. Dacă
hrana şi somnul nu ar fi cu totul de nelipsit vieţii în
trup, precum nu este cazul cu viaţa sexuală, nevoitorul
întregii-cugetări nu s’ar atinge niciodată de mâncare şi
nu ar da somn ochilor săi (Ps. 131:4), dând toate
puterile minţii sale gândirii despre Dumnezeu şi rugă­
ciunii. Iată pentru ce, într’o viaţă monahală adevărat
întemeiată, obiceiuri ca, spre exemplu, fumatul, sânt de
negândit.
Păcatul nu se află într’o anume funcţie firească a
trupului, ci în patimă. Sfântul Pimen cel Mare spunea:
„Noi nu sântem omorâtori de trupuri, ci omorâtori de
patimi.” Lupta nevoitorului ortodox nu este împotriva
trupului, ci împotriva patimilor şi a duhurilor vicleniei
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 199

celor de subt ceruri (Ef. 6:12), căci de Dumnezeu ne


desparte nu trupul, chemat a fi vas sau lăcaş Duhului
Sfânt (1 Cor. 6:19), ci îndulcirea pătimaşă, adică
patimile, dimpreună cu îndulcirile lor.
Nevoinţa ortodoxă se întemeiază pe conştiinţa
dogmatică a faptului că viaţa făpturii înţelegătoare se
alcătuieşte din împreunarea a două voiri, a două faceri:
cea dumnezeiască şi cea a omului. în vârtutea acesteia,
şi fecioria şi întreaga-cugetare sânt nu numai darul
harului, dar şi urmarea nevoinţei înţelegătoare. Tot
darul harului, negreşit se îmbină în această lume cu o
mare nevoinţă înţelegătoare spre a-1 păstra. Ceea ce
harul învaţă în vremea petrecerii sale cu omul, întru
aceea trebuie omul să rămână în vremea îndepărtării
lui, când nu-i mai simte lucrarea, păstrându-se întru
acelaşi fel de viaţă ca şi cum harul nu s’ar fi depărtat de
la el. Aci este începutul silinţei de bunăvoie a
nevoitorului şi nevoia unei formări ascetice. Sfântul
Grigorie al Nissei în cuvântul său Despre feciorie
(Cap.4) spune aşa: „Nevoinţa fecioriei este o anume
artă şi putere a vieţii dumnezeieşti, care învaţă pre cei
ce trăiesc în trup a se asemăna firii celei netrupeşti.”1 Şi
acolo unde lucrează voia înţelegătoare a omului, păstra­
rea fecioriei şi a întregii-cugetări devine o cultură şi o
artă ascetică. Nu avem ca ţel acum a ne opri mai în

1 «...oinco )ioi S okeî kcu xo xfjq itapOevlaţ e7utf|8evpa te /v ii xiq


eîvai Kai Suvapiţ rqq Gciotepaq ţcofjc; jipoţ tt)v ocbpaxov qyoatv
Touq ev oapKi ţtovTcxq ojioioftoGoa SiSocaKouaa...» Gregorii
Nysseni, Opera, ed. W. Jaeger, voi. VIII, 1. Opera ascetica, Leiden,
1952, pp. 276.24-277.3; Migne P.G. 46.348B.
200 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

amănunt asupra acestui subiect. Voi adăuga numai că


momentul esenţial al acestei „arte” constă în „paza
minţii.” Cea mai importantă pravilă a acestei nevoinţe
este a nu-ţi preda mintea. Fără ea, nici o nevoinţă
trupească nu-şi va atinge ţelul dorit; în schimb, mintea
cultivată prin nevoinţă îşi poate păstra nu numai curăţia
şi libertatea, dar şi liniştea trupească, chiar şi în împre­
jurările când altora aceasta li s’ar părea cu neputinţă.
Şi iarăşi, spre a întări mai mult cele spuse, adaug
că Biserica noastră este adânc conştientă de caracterul
excepţional al acestei căi, nu numai din experienţă, dar
şi din cuvintele lui Hristos însuşi: Nu toţi cuprind
cuvântul acesta (Mt. 19:11). De aci şi nevoia unei aten­
te mai nainte încercări a celor ce caută călugăria; de aci
şi refuzul unui cler celib în lume, în afara unor rare
excepţii, care în cele mai multe cazuri sânt dictate de
împrejurări. în aceasta, printre altele, bunăvoirea Bise­
ricii s’a arătat a fi atât de mare faţă de căsătoria curată,
încât nu se socoteşte ca o oprelişte nici chiar pentru
săvârşirea preadumnezeieştii taine a euharistiei.1
Marele loan Scărarul încheie minunatul său cuvânt
„Despre întreaga-cugetare” (al 15-lea) astfel: „Cel care
încă fiind în trup a primit cinstea biruinţei, acela a

1 Aci am vrea să amintim că Sfântul Pafnutie, însuşi feciorelnic, în


primul Sobor Ecumenic, după mărturia lui Sozomen, a fost un hotărât
apărător al căsătoriei, pe care nu o socotea ca o oprelişte pentru
slujirea preoţească. Printre un întreg şir de canoane soborniceşti ce se
ocupă de această problemă am vrea să indicăm Canonul al 13-lea al
celui de-al 6-lea Sobor Ecumenic, care se opune hotărât practicii
Bisericii Romane de a nu îngădui clericilor căsătoria.
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 201

murit şi a înviat, şi încă de aci a cunoscut începutul


nestricăciunii ce va să fie

NEAGONISIREA - cea de-a treia făgăduinţă ce


stă temei călugăriei, plineşte în chip firesc pe primele
două, dimpreună cu care nedespărţit se uneşte într’un
tot, spre a atinge rugăciunea curată; în acelaşi timp, ea
duce la o şi mai mare asemănare cu Dumnezeu, prin
asemănarea cu Hristos, Care într’aşa măsură nu căuta
vreo agonisire pământească, încât nici nu avea unde să-
şi plece capul (Mt. 8:20). Şi experienţa arată limpede
fiecăruia că, pentru a se ruga curat, neapărat trebuie ca
mintea noastră să se slobozească de chipurile material-
nice care o îngreuiază.
în făgăduinţa monahală a neagonisirii accentul se
pune pe lupta cu patima „iubirii de agonisire” sau a
„iubirii de argint” şi a „iubirii celor materialnice.” Prin
aceasta călugărul făgăduieşte nu atât a trăi în sărăcie
(făgăduinţa „sărăciei” în călugăria apuseană), cât a-şi
slobozi duhul de dorinţa de „a avea,” iar semnul acestei
sloboziri este naşterea unei dorinţe puternice de „a nu
avea,” dusă până la măsura în care adevăratul nevoitor
al neagonisirii încetează a-şi mai cruţa până şi propriul
trup. Numai cu această condiţie este cu putinţă o viaţă
în duh cu adevărat împărătească.
La început fiecare îşi pune întrebarea: Cum mă voi
putea eu slobozi desăvârşit de cele materiale? Eu
însumi sânt materialnic cu trupul, şi doară viaţa acestui
trup nu este oare numaidecât legată de ale materiei? Şi
cum atuncea - oare trebuie să mă las să mor?... Nu, nu
202 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

despre asta este vorba. Nevoinţa înţeleaptă constă în a


se mărgini la un minimum de materie şi de ale materiei,
fără de care viaţa ar deveni cu neputinţă, însă măsura
acestei putinţe diferă la fiecare.1
Lumea contemporană nu a putut să-şi organizeze
viaţa aşa încât să aibă destul răgaz, destul timp liber
pentru rugăciune şi pentru contemplarea vieţii Dumne­
zeieşti. Pricina acestora este o patimă arzândă de „a
avea.” Această patimă a iubirii de agonisire, Sfântul
Pavel a numit-o închinare la idoli (Col. 3:5), iar Sfân­
tul loan Scărarul - „fiică a necredinţei,” „hulă împro-
tiva Evangheliei, îndepărtare de la Dumnezeu” (Cuv. al
16-lea). Adevărata neagonisire creştină este necunos­
cută, neînţeleasă lumii. Şi dacă am mai adăuga că ea
ajunge să cuprindă, nu numai neagonisirea celor mate-
rialnice, ci chiar pe cea a celor „intelectuale,” atunci
majoritatea oamenilor ar considera-o curată nebunie.
Oamenii văd în cunoştinţele lor ştiinţifice bogăţia lor
duhovnicească („spirituală”), fără să bănuiască că
există o altă cunoaştere mai înaltă şi o bogăţie cu ade­
vărat neasemuită, aducătoare de adâncă odihnă. în
goana după confortul material oamenii şi-au pierdut
confortul duhovnicesc, şi astăzi dinamismul materialist,
din ce în ce mai mult îşi asumă un caracter drăcesc. Şi
nu este de mirare, căci aceasta nu este alta decât dina­
mica păcatului.

1 Cuvioasa Sinclitichia (pomenirea ei în 5 Ianuarie) bine învaţă


despre aceasta. A se vedea Viaţa ei, scrisă de Athanasie cel Mare.
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 203

Iubirea agonisirii izgoneşte dragostea de Dumne­


zeu şi de om. Şi oamenii nu o văd, şi nu vor să înţe­
leagă că din nedreptatea acestor năzuinţe ce stăpânesc
minţile şi inimile lor izvorăsc nenumăratele suferinţe
ale întregii lumi. Sfântul loan Scărarul spune: „Iubirea
de argint (adică iubirea de agonisire sau lăcomia) este
şi se numeşte rădăcina tuturor răutăţilor (1 Tim. 6:10),
şi într’adevăr este aceasta, căci naşte răpire, zavistie,
dezbinări, vrăjmăşii..., cruzime, ură, omor, războaie”
(Cuv. al 17-lea).
Astfel, dacă vrem să ne smulgem din robia grijilor
josnice, spre a ne curaţi minţile şi a îngădui duhului
nostru să se îndulcească cu adevărat de libertatea
împărătească, sau mai bine zis dumnezeiască, neapărată
este lepădarea şi în acest plan, căci, după cuvântul
Sfântului loan Scărarul, „bărbatul neagonisitor se roagă
cu minte curată..., cel ce a gustat din bunătăţile cele de
sus uşor dispreţuieşte cele pământeşti..., cel neagoni­
sitor este stăpân asupra lumii..., fiu al nepătimirii..., tot
ce are socoteşte a fi nimic” (Cuv. al 17-lea); şi când nu
are, nu se întristează, şi continuă să trăiască ca şi cum
ar avea.
Am vorbit pe scurt despre făgăduinţele ce stau ca
temei călugăriei, în nădejdea de a fi dat o anume înţele­
gere a esenţei nevoinţei ortodoxe - tema cuvântării de
faţă. Totuşi, pentru a întregi imaginea călugăriei pe de
o parte, iar pe de alta, pentru a exclude posibilitatea
unor neînţelegeri, îmi îngădui să mai spun ceva şi
despre făgăduinţa „petrecerii în mănăstire şi în nevoin-
ţă până la cea din urmă suflare,” care în rânduiala
204 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

tunderii în mantie este prima întrebare, iar în shimă cea


de-a doua.
în întrebarea pomenită observăm două momente:
primul - petrecerea în mănăstire; celalalt - petrecerea
în nevoinţă. Primul nu este, în general, o caracteristică
de nelipsit a călugăriei, precum sânt celelalte făgădu­
inţe. Călugăria este cu putinţă şi în afara mănăstirii: în
lume, în pustie. în cele mai multe vieţi ale sfinţilor
călugări întâlnim părăsirea de voie sau de nevoie a
mănăstirii unde fuseseră tunşi, şi totuşi nu se socoteşte
a fi vorba nici de cădere, nici de lepădare, nici chiar de
încălcare a călugăriei. Mulţi au fost luaţi din mănăs­
tirile lor pentru o slujire ierarhică în Biserică; mulţi au
fost mutaţi în alte mănăstiri din diverse pricini; mulţi
au primit blagoslovenie să iasă din mănăstirile lor pe
motive bine întemeiate; şi, în sfârşit, au fost chiar
cazuri de fugă din mănăstire din pricina „condiţiilor
neprielnice mântuirii.”1
Când tunderea în călugărie se face în afara mănăs­
tirii, această întrebare, normal, nu se pune; rămâne
numai întrebarea despre petrecerea în nevoinţă până la
suflarea cea mai de pe urmă. Cu toate acestea, ea este
întru totul firească şi rămâne pentru totdeauna parte din
tundere în mănăstiri, pentru că fiecare dintre fraţii
primiţi în mănăstire devine, împreună cu restul obştii,
părtaş a tot ce aparţine mănăstirii, precum şi, în gene­
ral, a întregii vieţi mănăstireşti, atât materialnice cât şi
lăuntrice. Frăţia, primind pe noul venit în sânul

1 Vezi viaţa Sfântului Paisie Velicikovski. (n. tr.)


Temeiurile nevoinţei ortodoxe 205

comunităţii, ca făcând parte din însuşi „trupul” său, de


bună seamă, doreşte a avea o făgăduinţă a credincioşiei
sale, pentru ca toţi ceilalţi fraţi mai vechi să se poată
bizui pe el cu deplină încredere, în toate.
Esenţa celui de-al doilea moment, „petrecerea în
nevoinţă până la ultima suflare,” constă în faptul că
făgăduinţele călugăreşti nu sânt vremelnice, pentru un
oarecare răstimp, ci neschimbate, nestrămutate, trecând
chiar dincolo de limitele vieţii pământeşti. Domnul a
spus: Nimeni punându-şi mâna sa pre plug şi căutând
înapoi este îndreptat întru împărăţia lui Dumnezeu (Lc.
9:62). Aci cuvântul „îndreptat” traduce grecescul evOe-
Tog, care înseamnă „potrivit, bine întemeiat, corespun­
zător.” Şi într’adevăr, dacă făgăduinţele călugăreşti ’s ’ar
lua ca fiind doar vremelnice, asta ar însemna a nu
înţelege sensul lor adevărat şi a le întoarce într’un
simplu exerciţiu evlavios, atunci când, în realitate, ele
sânt de fapt părăsirea vârstei copilăreşti a duhului şi
trecerea în cea desăvârşită. Apostolul Pavel spune:
Când eram prunc, ca un prunc grăiam, ca un prunc
cugetam, ca un prunc gândeam; iar dacă m 'am făcut
bărbat, am lepădat cele prunceşti (1 Cor. 13:11).
Pruncia trece fără de întoarcere, şi aceasta nu atât din
punct de vedere vremelnic, cât al calităţii vieţii. Cum
pot să dispară cele agonisite: experienţa, cunoaşterea,
înţelegerea? în acelaşi chip, şi făgăduinţele date expri­
mă o altă conştiinţă a vieţii în general, a sensului ei, a
ţelului, a conţinutului ei. Făgăduinţa întregii-cugetări,
de pildă, în ce se va deosebi de înfrânarea vremelnică a
orişicărui om, dacă se înţelege numai ca un exerciţiu
206 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

vremelnic? Sau dacă înţelegem ascultarea, iarăşi, doar


ca pe un exerciţiu vremelnic, atunci unde este conşti­
inţa că, prin ascultare, ducem lupta cu îngustimea „de-
sinelui” nostru, a propriului nostru egoism, spre a ne
preschimba în sălaş al voii dumnezeieşti a Tatălui
Ceresc? De asemenea, neagonisirea - dacă în ea vedem
numai o petrecere vremelnică în lipsuri, atunci unde
este înţelegerea că în această făgăduinţă se cuprinde
năzuinţa noastră spre a birui pentru totdeauna, cu
ajutorul lui Dumnezeu, puterea materiei asupra duhului
nostru? Astfel, bineînţeles că nu este „potrivit” pentru
împărăţie cel care caută înapoi de la făgăduinţele date.
Şi se poate spune că acolo unde întâlnim această
căutare înapoi, în majoritatea cazurilor înseamnă că
făgăduinţele au fost date fără înţelegerea necesară, fără
o stare duhovnicească corespunzătoare. Cu alte cuvinte,
ele nu au fost păstrate fiindcă nici nu au fost date cum
se cuvine.

La început am vorbit despre cele trei forme ale


chemării, cele trei lepădări, cele trei înţelesuri ale
crucii, cele trei trepte ale călugăriei. Dar iată că la
Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul aflăm încă
un cuvânt despre cele trei naşteri prin care are a trece
omul în viaţa sa. în cartea-poem Către Vitilian, din
partea fiilor săi, unde îşi dezvăluie părerile asupra
nevoinţei, spune că „...venind în trup şi sânge, din a
căror stricăciune (oamenii) zidiţi fiind, degrab se şi
sfârşesc, aceasta este cea dintâi (naştere); apoi (urmea­
ză naşterea) din Duhul curat (Sfânt), când preste cei
Temeiurile nevoinţei ortodoxe 207

spălaţi în apă (prin botez) se pogoară luminarea. Iar cea


de-a treia (naştere), în lacrimile şi durerile noastre, cu-
răţeşte chipul’(dumnezeiesc) cel înnegrit de rău (prin
netrebnicia păcatului). Dintre (naşterile) acestea, pre
cea dintâi omul o dobândeşte de la părinţi, pre cea de-a
doua de la Dumnezeu, iar în a treia - însuşi îşi este
părinte, arătându-se lumii ca o binefăcătoare lumină.”1
Tonul cuvântării sfântului dă a înţelege că cea din
urmă naştere este cea a desăvârşirii. înţelesul ei este că
omul care a primit darul harului şi care, în lumina lui, a
cunoscut viaţa dumnezeiască, dar în acelaşi timp şi
propria sa cădere, printr’o nevoinţă dureroasă ia calea
binelui pentru totdeauna. Tocmai acest moment al îm­
brăţişării conştiente şi de bună voie a binelui dumne­
zeiesc stă la temeiul vieţii nevoitorului creştin. El apare
ca o adâncă nemulţumire a duhului nostru cu toate cele
ce sânt ale pământului, şi un dor de Dumnezeu, o sete
de Dumnezeu, o arzândă căutare a Lui.

1 «Tlpoq Bm Xiavov rcapa xâ)v mâ)v». Gr. Naz. carm. 2.2 (poem)
3.260-268; Migne P.G. 37.1498A -1499A:
«Odk oît| peporcecciv ît| SeiXoÎ gi yeveGA/n,
’Epxo|ievr| GccpKâW te Kcci aîjiaToq, o îa PpoxoîGiv
’EvGccSe xiKxopevoiai îcai oXA/ojievoigi t&xigtcc*
Tovrj pev rcpdmGxov E7teixa 8e nveDjiaxoq ayvoD,
E$ te A.O£GGa|i£voiGi Si* î >8ccto<; tiX'dGev aiyA/TV
'H 8 e xpixri, SctKpocov te Kai aXyEoq tijietepoio,
Eiicov' cc7co^\)ODGa )i£X.aivo|i£VT|v kock6 xt|ti.
Tctcov xfjv p£V E X E iţ îcaxEpcov arco, xfjv 8 e 0 eoÎo,
Tfjq 8' aDxoq yEVEXîiq, Pioxco <pcto<; egGXov orca^cov.»
208 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Acest înţeles, cred, se cuprinde şi în cuvintele


Cuviosului Siluan:

„Tânjeşte sufletul meu dupre Domnul şi în


lacrimi caut pre Dânsul.
Cum să nu caut eu pre Tine? Tu mai dinainte
m’ai căutat,
Şi mi-ai dat a mă îndulci cu Duhul Tău Cel
Sfânt,
Şi sufletul meu Te-a iubit.”
Pentru neapărata trebuinţă a celor trei lepădări,
după Cuviosul loan Cassian Romanul şi Cuviosul
loan Scărarul

Tema cuvântării noastre este cercetarea formule­


lor, precum le aflăm la Cuviosul loan Cassian Romanul
şi la Cuviosul loan Sinaitul, aşa-numitul Scărarul, des­
pre neapărata trebuinţă a celor trei lepădări pentru mo­
nah, spre a dobândi desăvârşirea creştină.
Amândoi într’un glas întăresc că, pentru a dobândi
desăvârşirea, este de neapărată trebuinţă a se săvârşi,
treptat, trei lepădări. Se găseşte însă între ei o oarecare
deosebire în felul cum sânt formulate cele trei lepădări,
în a treia Convorbire, Cassian, cercetând cele trei
chipuri ale chemării, ajunge la întrebarea despre lepă­
dări. El exprimă aceasta în chipul următor: „Acum vom
începe a vorbi despre lepădările care, şi ele, sânt trei,
precum întăreşte şi predania Părinţilor, şi mărturia
Sfintelor Scripturi, şi pe care fiecare dintre noi neapărat
trebuie a săvârşi cu toată grija. întâia dintre ele este cea
prin care trupeşte părăsim toată bogăţia şi agonisirea
lumească; a doua - cea prin care părăsim năravurile şi
patimile stricăcioase, atât cele trupeşti, cât şi cele
sufleteşti; a treia - cea prin care, sustrăgând mintea
noastră de la toate cele de faţă şi văzute, căutăm numai
către cele ce vor să fie şi dorim cele nevăzute.”1

1 Convorbirea a 3-a, cap. 6.

14
210 Naşterea întru Împărăţia cea Neclătită

în cartea sa Despre aşezămintele mănăstirilor cu


viaţă de obşte, Cassian ne propune a «ne adânci mai
mult în sensul acestor lepădări: „Şi astfel, la început tu
trebuie să ştii însăşi esenţa lepădării tale, şi dintru aceea
te învaţă ce trebuie tu să faci.”1
Ideea generală a lepădărilor, după Cassian, izvo­
răşte din înţelegerea celor două împărăţii: împărăţia
Stăpânitorului lumii acesteia, şi împărăţia Tatălui Ce­
resc. El vorbeşte despre „doi părinţi, adică despre cel
pe care trebuie să-l părăsim, şi cel pe care trebuie să-l
căutăm.”2
Cuviosul Cassian ia ca temei al acestei idei cuvân­
tul Sfintei Scripturi: Auzi fiică şi vezi, şi pleacă urechea
ta, şi uită norodul tău şi casa tatălui tău (Ps. 44:12).
Căci cel ce zice - auzi fiică, fără îndoială este un tată;
dar şi cel a cărui casă şi norod sântem sfătuiţi a da
uitării, şi acela se mărturiseşte, nu mai puţin, a fi tată
fiicei sale...3
Despre acest tată se vorbeşte şi Ierusalimului celui
ce a defăimat pe adevăratul său Tată - Dumnezeu:
Muma voastră este Heteancă, iar tatăl vostru Amoreu
(Iez. 16:45). Iar în Evanghelie: Voi din tatăl diavolul
sânteţi, şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi (Io. 8:44).
Când îl părăsim pe acesta, ne ridicăm de la cele văzute
la cele nevăzute, şi atunci putem zice cu Apostolul:
Petrecerea noastră în ceruri este (Flp. 3:20).4

1 Cartea a 4-a, cap. 33.


2 Convorbirea a 3-a, cap. 6.
3 Ibid.
4 Ibid., Cap. 7.
Pentru neapărata trebuinţă a celor trei lepădări 211

Dezvoltând mai departe părerea sa asupra temei


pomenite Cassian subliniază neîndestularea primelor
două lepădări. El spune: „Pentru aceea, puţin folos ne
aduce întâia lepădare, în ciuda a toată puterea credinţei,
dacă în urma ei nu ne vom sârgui a săvârşi, cu aceeaşi
osârdie şi râvnă, şi pe cea de-a doua. Căci numai atunci
când vom reuşi să dobândim pe cea din urmă, vom
putea atinge şi pe cea de-a treia...
Şi astfel, de-abia atunci când ne vom învrednici să
stăpânim cu adevărată desăvârşire această a treia
lepădare, când mintea noastră - slobozită printr’o
curăţire înţelegătoare de toată patima şi îndulcirea
pământească, nestrâmtorându-se de legăturile trupului
celui de lut, prin necontenita cugetare la Dumneze-
ieştile Scripturi şi contemplări duhovniceşti va ajunge
atât de departe în tărâmul celor nevăzute, şi până acolo
se va adânci în cele mai înalte lucruri netrupeşti, că nu-
şi va mai simţi nici starea ei trupească, nici chiar firea
care o îmbracă - se va înălţa până într’o astfel de
răpire, că nu numai nu va simţi nici un zgomot cu auzul
trupesc, şi nu va lua aminte la oamenii care trec prin
preajmă, dar nu va observa nici grămezi de lemne şi
alte lucruri uriaşe ce se vor afla înaintea ochilor ei.
între altele, nu va putea crede aceasta, nici va înţelege
puterea unei astfel de stări, fără numai cel ce prin
propria experienţă a cunoscut aceea despre care se
vorbeşte aci; cel al cărui ochi al inimii Domnul aşa l-a
abătut de la toate cele de faţă, că le socoteşte nu numai
212 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

trecătoare, ci şi ca nefiind..., ca ceva ce se reduce la


nimic.”1
Din textele citate mai sus este vădit cât de înaltă
era înţelegerea lui Cassian despre desăvârşire.
Să cercetăm acum felul cum formulează Scărarul
gândul său în legătură cu tema de faţă. El spune: „Ni­
menea va intra încununat în cămara cerească de nu va
săvârşi întâia şi a doua şi a treia lepădare. întâia este
lepădarea tuturor lucrurilor şi a oamenilor şi a părinţi­
lor; a doua este tăierea voii proprii; şi a treia, lepădarea
slavei deşarte, cea care urmează ascultării.”2
Dacă avem în vedere că Scărarul, în Scara sa, se
referă cu cea mai mare cinstire la Cassian, numindu-1
„cel mare” („Din ascultare se naşte smerenia..., iar din
smerenie discernământul, precum şi marele Cassian, în
cuvântul său pentru discernământ, preafrumos şi prea-
înalt cugetă”3), atunci de ce a socotit de trebuinţă să se
exprime altfel decât vedem la Cassian, în legătură cu
nevoia celor trei lepădări?
Fără îndoială, Cassian aparţine tradiţiei părinţilor
răsăriteni şi se arată a le fi un ucenic şi urmaş de temei,

1 Ibid.
2 Cf. Scara Dumnezeiescului urcuş, Cuv. al 2-lea, cap. 14, în
Filocalia , voi 9. PG 88:657A: «OdSeu; e v tcd oDpavicp vDjjxpâm
GT£<p<XVTl(pOpG)V e X e DOETOCI, JJ.fl 7CpG)TT|V, KCU S fiU T E p a V , KOcl
Tpvuv arcoTOCYTjv d7COTa£ap£vo<;* y<o 8t| tt|v rcavTGov 7cpaYpa-
tcqv, Kai avGpcbrccov, Kai yovecov* Kai xf|v ekkoktiv tod 1810*0
0EXf||jaTO(;, Kai Tpirriv arcoTaYTţv zrjq KEVoSo^iaq, Tfjq Ercaxo-
^ odGodoth; xfi '07CaKO'n.»
3 Scara, Cuv. al 4-lea, cap. 105. PG 88:717B: . . . e k Ta7C£iv<bo£co<;
SiocKpiaiq, cb q Kai t c o pEYdtap Kaaoiavcp e v t c d IJepi SiaKpiaecog
amoD Xoycp KE(piXoa6 (pTiTai Ka^Xiaxa t e Kai *b\|/T|A,6 TaTa.
Pentru neapărata trebuinţă a celor trei lepădări 213

care s’a format printre ei, şi până la sfârşitul vieţii a


păstrat legătura cu ei, ca unii ce erau chipurile celei mai
înalte desăvârşiri. Cu toate acestea, se vădeşte că lucra­
rea lui nu este un simplu împrumut de la părinţii răsări-
teni, ci expresia propriilor concepţii, a ceea ce însuşi a
trăit şi a asimilat, devenind purtător al acestei vieţi. Mai
mult, prin scrierile lui, fără îndoială a avut influenţă şi
asupra părinţilor răsăriteni de mai târziu, căci cu multă
iscusinţă şi cu adâncă cunoaştere a transpus învăţătura
sau predania ascetică a părinţilor răsăriteni într’un
sistem ce nu arareori trece dincolo de nivelul pur
ascetic, sau uneori doar moral, în planul mistic şi
teologic.
Dacă comparăm cu luare aminte Scara cu Convor­
birile lui Cassian, vedem că Scărarul a învăţat multe de
la el. S’ar putea oferi o lungă listă de locuri paralele,
aproape cuvânt cu cuvânt, între scrierile celor doi
nevoitori. Iată câteva pilde:
Cassian: „Aşa şi noi, ridicându-ne la înălţimea
acestei vrednicii, vom avea stăpânirea să poruncim
acelor gânduri pe care nu le dorim, şi puterea de a nu
ne lăsa atraşi de ele, şi vom putea petrece, sau a ne
îndeletnici cu acelea cu care ne îndulcim duhovniceşte,
iar însuflărilor urâte să poruncim: Duceţi-vă! - şi se vor
duce; iar celor bune să spunem: Veniţi! - şi vor veni;
aşijderea şi slugii noastre, adică trupului, să poruncim
ceea ce aparţine întregii-cugetări şi înfrânării, iar el,
fără nici o împotrivire, se va supune...”1

1 Convorbirea a 7-a, cap. 5.


214 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Scărarul: „Fă-te ca un împărat în inima ta, şezând


pe înaltul scaun al smereniei, şi poruncind râsului: Du-
te, şi se duce; iar plânsului dulce: Vino, şi vine; şi
trupului, acestui rob şi tiran al nostru: Fă aceasta, şi o
face (cf. Mt. 8:9).”'
Cassian: „Căci este oare cu putinţă a crede că
cineva, cândva, chiar cel mai mare dintre toţi cei drepţi
şi cei sfinţi, legat fiind cu legăturile trupului, să fi putut
atinge bunul acesta cel mai înalt, astfel încât, niciodată
despărţindu-se de Dumnezeiasca vedenie, nici pentru o
clipă, prin gânduri pământeşti, să nu se fi abătut de la
Cel Singur Bun?”12
Scărarul: „Există oare un astfel de monah care să-
şi fi petrecut toată vremea monahismului atât de
binecinstitor, încât niciodată să nu fi pierdut o zi, un
ceas, o clipită, ci toată vremea să o fi închinat
Domnului, cugetând că nu este cu putinţă în această
viaţă a vedea aceeaşi zi de două ori?”3
Şi dacă este aşa, adică dacă Scărarul mult a învăţat
din scrierile „Marelui Cassian,” şi nu arareori i-a urmat
în Scara sa, de ce atunci a schimbat esenţial formula lui
Cassian în legătură cu cele trei neapărate lepădări,
schimbând astfel întinderea şi conţinutul treptelor?
Arată oare aceasta o schimbare petrecută în experienţa
părinţilor? Poate fi oare vorba de o fericită evoluţie
pozitivă, sau de o oarecare pierdere şi cădere într’un
plan inferior? Putem oare socoti formula Scărarului ca

1 Scara, Cuv. al 7-lea, cap. 39.


2 Convorbirea a 23-a, cap. 5.
3 Scara, Cuv. al 7-lea, cap. 41.
Pentru neapărata trebuinţă a celor trei lepădări 215

fiind mai desăvârşită decât cea a lui Cassian, sau


dimpotrivă? Astfel de întrebări sânt cu putinţă în cazul
de faţă pentru că, pe de-o parte, autorul Scării s’a
socotit în Răsărit, de-a lungul veacurilor, ca o autoritate
netăgăduită, şi fără îndoială mai înaltă chiar decât
Cassian, ca una din cele mai înalte expresii ale duhului
nevoitor al acelui veac de aur în istoria asceticii
creştine; pe de altă parte - formula lui în privinţa celor
două trepte mai înalte, adică a doua şi a treia, din afară
mai curând dă impresia unei decăderi pe linia contem­
plării.
Dacă acum vom încerca să facem o comparaţie
între învăţăturile celor doi sfinţi, în prima clipă se va
naşte impresia că cele trei lepădări mai sus pomenite nu
coincid la ei în privinţa întinderii.
Acolo unde Cassian vorbeşte, în contextul primei
trepte, numai despre îndepărtarea trupească de lume şi
de defăimarea tuturor bogăţiilor şi agoniselilor ei,
Scărarul cere deja de la întâia treaptă părăsirea înde­
obşte a tuturor oamenilor, între care se numără şi
părinţii - ceea ce la Cassian se presupune în cea de-a
doua lepădare. în a doua lepădare Cassian vorbeşte
într’o formă sintetică despre lupta ascetică împotriva
prihanelor sufleteşti şi trupeşti şi împreunează lepăda­
rea de părinţi cu părăsirea obiceiurilor de mai nainte, a
chipurilor de a gândi, a deprinderilor morale şi, în
general, a patimilor lumeşti. Scărarul însă, în cea de-a
doua, vorbeşte numai despre părăsirea voii proprii. în
ce priveşte a treia lepădare, la Cassian vedem o măreaţă
descriere a stării de contemplaţie a celui ce a atins cele
216 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

mai înalte trepte. Scărarul însă, în a treia lepădare,


vorbeşte exclusiv despre respingerea slavei deşarte. Cu
toate acestea, noi dorim să subliniem aci uimitoarea
conglăsuire a duhului şi tradiţiei, în ciuda tuturor deo­
sebirilor exterioare ale formulărilor celor doi, care nu
fac decât a purta mărturie despre independenţa cerce­
tării problemei în însăşi experienţa vieţii. Singura
diferenţă se află în cuprinsul întâii lepădări: Cassian
socoteşte destul, ca primă lepădare a celui ce păşeşte pe
calea postniciei, numai părăsirea exterioară a lumii şi a
agoniselilor materialnice; iar lupta cu patimile şi obice­
iurile vieţii de mai înainte o pune pe prim plan numai
în cele ce vor urma. Scărarul în schimb, dintru bun
început cere despărţirea de toţi oamenii; altminteri,
socoteşte ca fiind netrainică ieşirea din lume. Mai
departe, adică în a doua lepădare, şi el vorbeşte despre
lupta cu patimile, dar cerând de la monah tăierea voii
proprii, prin aceasta arătând într’un chip mai precis
către însuşi miezul luptei - şi aci se află, fără îndoială,
superioritatea formulei sale.
Dar şi în a treia lepădare formula Scărarului apare
ca mai desăvârşită, lăsând conţinutul ei în esenţă
identic cu cel al formulei lui Cassian: acesta din urmă,
în a treia lepădare, vorbeşte de sustragerea minţii de la
tot ce este văzut şi adâncirea minţii în ceea ce este
nevăzut şi vecinie. în sufletul încă necurăţit de patimi
al nevoitorului formula lui poate stârni lucrarea închi­
puirii, şi acel „nevăzut şi vecinie” să rămâie încă oare­
cum în afara omului. Formula Scărarului însă - „res­
pingerea slavei deşarte” - povăţuieşte nevoitorul în în­
Pentru neapărata trebuinţă a celor trei lepădări 217

suşi adâncul luptei lăuntrice, neîngăduind minţii a pluti


visător în sferele înalte şi constrângându-o să rămână
trează în toată vremea.
Ne-am îngăduit să vă spunem părerea noastră des­
pre superioritatea definiţiilor celor trei trepte ale lepă­
dărilor la Sfântul loan Scărarul, faţă de formula
Sfântului loan Cassian, însă, repet, definiţia Scărarului
este mai desăvârşită în aspectul ei, ca să spunem aşa,
ascetico-pedagogic, dar în esenţa lor duhovnicească ele
rămân desăvârşit una. Voi încerca să dau în continuare
câteva lămuriri asupra lor.
Lepădarea slavei deşarte la Sfântul loan Scărarul
nu este nimic altceva decât înţelesul sau calea ascetică
a strămutării duhului nostru în lumea vecinică. în
această lepădare se include înfrângerea stăpânirii lumii
asupra noastră şi biruinţa asupra ei. Cine, până la urmă,
este cel ce biruieşte lumea? în istoria Bisericii există un
anume tip de sfinţi - nebunii întru Hristos. în această
formă a nevoinţei creştine se arată cu deosebită
limpezime tocmai treapta a treia a lepădărilor.
„începutul stârpirii slavei deşarte este paza gurii şi
iubirea necinstirii; iar mijlocul tăierea tuturor năravu­
rilor gândite ale slavei deşarte; iar sfârşitul - de va fi
fiind vreun sfârşit adâncului fără fund - este a lucra
înaintea oamenilor cele ce ne necinstesc, fără a simţi
durere.”1

1 Scara, Cuv. al 22, cap 39. (în Filoc., voi 9, Cuv. al 21-lea, cap. 30).
PG 88:956B: «’Ap%T| pâv ocKevoSo^iaq - qn>XaKT| orâpaTOţ, icai
frcipiaţ c r y d t 7rr|- p ea o tiţ 5 e â v a K 07r f ) tcA v t c o v t c o v vooDpevcov rrjq
KEVoSo^iaq ejuTqSeopatcov xeXoq 5e, eutep ăp a iccd g<m rp
218 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Ţelul „nebunului” este a se dispreţui de lume şi de


oameni. Mulţi nu pot înţelege această nevoinţă şi nu
văd în ea decât o perversiune dar, în esenţa ei - este cea
mai înaltă treaptă a îndepărtării de slava oamenilor,
care şi este biruinţa asupra lumii.
Domnul spune: Dară voi nu vreţi să veniţi către
Mine ca viaţă să aveţi. Slavă dela oameni nu iau, ci am
cunoscut pre voi, că dragostea lui Dumnezeu nu aveţi
întru voi... Cum puteţi voi crede, slavă unul de la altul
luând, şi slava cea de la Unul Dumnezeu nu căutaţi?
(Io. 5:40-44).*
Din aceste cuvinte ale lui Hristos vedem că
primirea slavei de la oameni este o piedică chiar şi pen­
tru credinţă. Şi aceasta este vădit, deoarece duhul slavei
deşarte este altul decât duhul Adevărului. Iată că şi
Apostolul Pavel zice: Că acum pre oameni caut să
înduplec, sau pre Dumnezeu? Sau caut oamenilor să
plac? Căci de aş plăcea încă oamenilor, lui Hristos rob
nu aş f i (Gal. 1:10). Iar apoi, în acelaşi loc îndată
spune: Şi arăt vouă, fraţilor, că Evanghelia ceea ce
bine s ’a vestit de mine nu este dupre om; că nici de la
om am luat pre ea, nici m ’am învăţat, ci prin
descoperirea lui Iisus Hristos (Gal. 1:11-12). Astfel,
dacă această Evanghelie nu este de la om, şi nu de la
om se învaţă, atunci, fără îndoială, a treia lepădare,
după Sfântul loan Scărarul, adică cea de slava deşartă,
oarecum, în chip direct duce la strămutarea duhulur1

apDGGO) npdc, axipiocv gdvGeXcrima etc! 7cA,f|0o'o<;


teXo<;, to toc
ave7CaiG0f|T(D<;.»
£7CIXT|8 e \)E IV
1 Si. loan Cassian Romanul, Aşezăminte , Cartea a 9-a, cap. 12.
Pentru neapărata trebuinţă a celor trei lepădări 219

nostru în lumea Dumnezeiască. A treia lepădare la Scă-


rarul, care nu prescrie altceva decât lupta împotriva
slavei deşarte, decurge din învăţătura caracteristică
întregii predanii a Bisericii Răsăritene despre natura
păcatului strămoşesc. în armonie cu această învăţătură,
mândria este „începătura tuturor păcatelor şi a prihane­
lor.” Amândoi dascălii într’un glas afirmă că „mândria
este un rău ce are ca potrivnic pe însuşi Dumnezeu.”1
Referindu-se la multe citate din Sfânta Scriptură,
Cassian zice: „Aşa, prin pildele şi mărturiile Sfintei
Scripturi, limpede se dovedeşte că patima mândriei,
deşi ultima în rânduiala luptei, în obârşia ei este înce­
pătura tuturor păcatelor şi prihănirilor (Sirah 10:15;
Tov. 4:17). Ea nu este ca celelalte prihăniri: nu numai
pe virtutea potrivnică ei, adică pe smerenie, o nimi­
ceşte, dar împreună cu ea pierde şi pe toate celelalte
virtuţi.”1
2
Urmând lui, Scărarul scrie: „Să presupunem că
sânt douăsprezece patimi de necinste; dacă de bunăvoie
vei iubi una din ele, adică mândria, aceasta singură va
umple locul celorlalte unsprezece.”3
Ca încheiere, am dori să însemnăm că în Răsărit,
Cuviosul loan Cassian Romanul întotdeauna s’a socotit

1 Sf. loan Cassian Romanul, Aşezăminte, Cartea a 12-a, cap. 7. Cuvi­


osul loan Scărarul, Scara, Cuv. 22 (în Filocalia voi. 9: Cuv. 21), cap
1 şi 10.
2 Sf. loan Cassian Romanul, Aşezăminte, Cartea a 12-a, cap. 6.
3 Scara, Cuv. 23, cap. 5 (Filoc. voi 9: Cuv. 22, cap. 6); PG 88:965D:
«'YttoOo'd por eîv a i 5<n8eKa ti(x9t| xfjţ axipiaq... eâv ev xotixcov,
Xtym 5 t| xt]v oîrioiv, ciyajTTiOTiţ OeXiipaxi, ekeîvo ocvajiXTpdbaei
x6v x6nov xrov evSeica.»
220 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

un adevărat dascăl al Bisericii, iar Răsăritul niciodată


nu a luat aminte la învinuirile pentru vreo oarecare
simpatie cu pelaghianismul (aşa-numitul „semi-pela-
ghianism”), pe care Apusul până astăzi le aduce împo­
triva lui Cassian.1
Dar această problemă iese din cadrele cuvântării
noastre.

1 Vezi în parte noua traducere a Convorbirilor în franceză, de către


Dom Pichery, apărută în Sources Chretiennes nr. 42. în Introducere
(p. 42) el afirmă: „Cassian este în acord cu Augustin întru toate, cu
excepţia unui punct care totuşi cuprinde în sine toată otrava ereziei
semi-pelaghiene: iniţiativa facerii de bine poate să aparţină omului,
care prin aceasta poate să-şi atragă harul dintru începutul străduinţei
bunei sale voiri.”
O paralelă între nuntă şi monahism

Nu pot să afirm că mi-ar fi trebuit să trec prin ex­


perienţa „lepădării” atunci când am hotărât să primesc
monahismul. Când am părăsit „lumea,” eu nu am simţit
vreo luptă interioară cu mine însumi, cu alte cuvinte,
greutatea de a renunţa la ceva ce m ’ar fi atras în viaţa
lumii. Nu am respins nimic, nu am dispreţuit nimic.
Am intrat în mănăstire pentru că mi-a fost duhovniceşte
imperativ să aflu un asemenea chip de viaţă unde aş fi
putut să mă dau deplin lui Dumnezeu, adică cu toate
gândurile mele, cu toată inima, cu toată puterea fizică
şi psihică a fiinţei mele. Totuşi aceasta nu m ’a cruţat de
o lungă perioadă de luptă duhovnicească între rugă­
ciune şi dragostea pătimaşă pentru pictură. Arta era
pentru mine o cale către cunoaşterea fiinţei. Aşa o
înţelegeam eu, aşa trăiam în ea. Ea îmi cerea întreaga
fiinţă; ba chiar mai mult decât „întreaga.” Fără a te da
în întregime artei, ea nu va deveni niciodată autentică,
cu alte cuvinte, una care să ducă pe slujitorul ei dincolo
de hotarele vremii şi spaţiului. Autentic artistică este
numai opera ce poartă în sine elemente ale veciniciei;
fără aceasta, ea rămâne doar un element „decorativ” al
locuinţelor noastre. Gândul veciniciei m ’a însoţit încă
din anii copilăriei. Rugăciunea, adâncindu-se înlăuntrul
meu, mă ducea cu mai multă putere către simţul
veciniciei. Şi ea a biruit.
222 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Mai departe, călugăria mi-a pus problema „persoa­


nei.” Ştim din literatura universală că unirea a două
persoane în nuntire, atunci când poartă, mai mult sau
mai puţin desăvârşit, caracterul unei iubiri personale, a
dat oamenilor experienţa unei oarecari „vecinicii,”
adică a unei stări în afara vremii, ieşirea din hotarele
înguste ale existenţei individuale. Cei ce au trecut prin
această experienţă au cercat o nespusă încântare, o
răpire. De unde au ajuns la concluzia că nunta este o
„taină” în sine: biruinţa asupra egoismului, contopirea a
doi într’o „unire.” Astfel, un teolog în Paris a ajuns
până acolo unde să înceapă a afirma că în afara unei
astfel de experienţe nu este cu putinţă să ajungi să
înţelegi dogma Unităţii Treimice.
Eu nicicum nu pretind a şti toate. în vârtutea
condiţiei existenţei noastre pământeşti, nimeni nu poate
să treacă prin toate, în experienţa sa personală. Sântem
puşi înaintea inevitabilităţii unei alegeri, unei hotărâri,
neapărat de ordin categoric. în ajutor ne vine nu numai
faptul de a observa viaţa celor ce ne înconjoară, într’o
covârşitoare majoritate a cazurilor purtând în sine pece­
tea năruirilor, dezamăgirilor, dar în acelaşi timp şi un
început de înţelegere, în ce priveşte realităţile fiinţei,
prin rugăciune. Nu este cu putinţă a smulge din suflet
nădejdea către ceva mai bun tocmai pentru el. închipu­
irea desenează un minunat tablou al căsătoriei armoni­
oase. Dar în cazul meu a biruit rugăciunea. în ea se
descoperă „persoana,” incomparabil mai adânc decât în
unirea a două persoane care se iubesc. Rugăciunea faţă
către Faţa lui Dumnezeu, introduce duhul omului în
O paralelă între nuntă şi monahism 223

domeniul Luminii Nezidite, pline de o dragoste aparte


şi de o minunată pace. De asemenea, rugăciunea pentru
lumea întreagă, pentru toată omenirea, ne descoperă
noi sfere ale fiinţei, experienţă pe care nu o poate da
nunta.
Toată întâlnirea, cu adevărat omenească, răsfrânge
însăşi frumuseţea vieţii cosmice. Fiecare om aşteaptă
de la noi întreaga atenţie către sine. Dar pe lângă
atrăgătoarea întâlnire cu o persoană vie, în rugăciunea
pentru lumea întreagă sufletul zăreşte măreţia realităţii
atotcuprinzătoare, şi de acum nu mai poate părăsi
orizonturile care i s’au deschis. Minunat lucru - dra-
gostea pentru o persoană iubită, dar a se ruga este ceva
şi mai mare.
Ca să ajungem la rugăciunea neîncetată, poruncită
nouă (Ef. 6:18 ; 1 Tes. 5:17), neapărat trebuie să ne
reclădim toată viaţa astfel încât ea să devină un singur
act neîncetat de înainte-stare a săvârşirii Dumnezeieştii
Liturghii în faţa Marelui Dumnezeu. Experienţa istori­
că a arătat că cel mai bun chip pentru a atinge acest
sfânt tel s’a dovedit a fi monahismul. Absenta datoriei
9 9

de a apăra existenţa cuiva - fie nevastă, fie eventuali


copii şi altele asemenea - dă monahului libertatea de a-
şi risca întreaga viaţă în nevoinţa postului, a
privegherii, a uitării nevoilor sale trupeşti, precum
hrana, îmbrăcămintea, conforturile. Mintea monahului
este liberă neîntrerupt să petreacă în pomenirea lui
Dumnezeu; ea în chip firesc se mişcă în sfera rugă­
ciunii curate; cearcă atingerea vieţii vecinice; trăieşte
vederea Luminii Nezidite care purcede de la Faţa lui
224 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Dumnezeu, răspândeşte mireasma iubirii ce se pogoară


de sus.
Când, după o nuntă cu adevărat binecuvântată - nu
una de scurtă durată, nu una prea mărginită la cele
trupeşti, ci una într’o adâncă dragoste personală - unul
din soţi moare, lăsând pe celălalt singur, atunci cel (sau
cea) care rămâne se simte pierdut, rupt, „înjumătăţit.”
Lumea îi devine pustie. Şi puţini, printr’o rugăciune
fierbinte, şi-au biruit singurătatea, au dobândit liber­
tatea pentru o mai bună înălţare la Cer. Şi astfel nunta,
chiar în forma ei cea mai bună, poartă primejdia
îngustării personalităţii omeneşti. Monahismul izbă­
veşte de o astfel de înmicşorare. Neîncetata împreună-
grăire cu Tatăl cel Ceresc, în absenţa nevoii de a
comunica în planurile inferioare ale existenţei noastre,
lărgeşte inima monahului spre a cuprinde viaţa cosmi­
că, ce nu se ia de la el prin moartea fizică. Persoana lui
se dezvoltă şi primeşte caracterul universalităţii asemă­
nătoare cu Hristos. Monahului i se dă de sus a simţi în
cuvintele Domnului oglindirea vieţii Celui Fără de
început. însuşi Tatăl a dat cuvintele Fiului Său, iar Fiul
le-a împărtăşit oamenilor.
Pentru cele două chipuri ale smereniei:
cea nefăcută - Dumnezeiască;
şi cea făcută - ascetică.

Smerenia ne-a poruncit-o Domnul pentru a ne ase­


măna Lui (cf. Mat. 11:29). Smerenia, contrar mândriei,
deschide inima într’o mişcare de dragoste către întrea­
ga făptură. Ea se desfatează văzând pe ceilalţi în slavă.
Ea cu adevărat face pe om asemenea lui Dumnezeu,
pogoară asupra lui Nefăcuta Lumină dumnezeiască şi îl
umple de setea de a se asemăna Lui în toate planurile.
O oarecare umbră a smereniei dumnezeieştii iubiri este
dragostea mamei către rodul pântecelui ei. Ea slujeşte
pruncului, se înrobeşte pe sine, fără să simtă în aceasta
nici o înjosire. Astfel, în dragostea lui Hristos nu există
înjosire atunci când El, dându-ne în Sine „o pildă” (Io.
13:15), a spălat picioarele Apostolilor la Cina cea de
Taină. Dragostea lui Hristos voieşte să slujească celor
slabi şi celor „mai mici” ai acestui veac.
Domnul nu ne-ar fi dat porunca de „a nu dispreţui
nici pre unul din aceştia mici” (Mat. 18:10), dacă nu ar
face El însuşi astfel. Adevărata iubire duhovnicească
sărută locul unde au stătut picioarele lui Hristos, Care

15
226 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

ne-a dat nouă această cerească stare. Purtătoare de


vecinicie ce nu cunoaşte moarte, dragostea lui Hristos
se dă pe sine slujirii, ba chiar sfâşierii pentru ceilalţi.
Această lumină a veciniciei este, bineînţeles, un
curat dar. Noi nimica nu avem, „care nu am luat de la
El” (cf. 1 Cor. 4:7); în schimb, acest curat dar ni-1 însu­
şim printr’o grea nevoinţă, prin propria răstignire. Iar
aceasta pentru ca Domnul, la Judecata cea de Apoi, să
ne poată atribui nouă ceea ce însuşi a săvârşit în noi
prin venirea Sa.
Pe de altă parte, eu nici nu aş putea să mă cunosc
ca fiind liber în actul iubirii, dacă iubirea ar fi numai
îndulcire. Când eu sânt „răstignit,” atunci am îndrăz-
nirea să spun Tatălui: „Te iubesc,” şi inima ştie că o
astfel de iubire este adevărată şi sfântă. Dumnezeu
caută prilej spre a ne pune în seamă toată buna noastră
facere; noi însă toate le punem în seama Lui. Neaflând
în noi nimic vrednic de Vecinica împărăţie, devenim
deplin moştenitori însuşindu-ne cele ce îi aparţin.
înaintea fericitului său sfârşit, Stareţul Siluan spu­
nea: „încă nu m ’am smerit.” în scrierile Stareţului noi
desluşim fără greutate două chipuri ale smereniei, unul
al nevoinţei, celălalt dumnezeiesc. în aspectul nevo-
inţei, smerenia se exprimă prin conştientizarea faptului
de a fi „mai rău decât toţi.” Dumnezeieştii smerenii
însă nu îi este propriu momentul comparaţiei. Ea este
atributul fiinţial al dumnezeieştii Iubiri. Dragostea
aceasta este simplă, nicidecum mândră, „nu de sus.”
Dumnezeu este smerit; El este protivnic mândriei.
Dumnezeu dragoste este (1 Io. 4:8), iară mândria pro-
Pentru cele două chipuri ale smereniei 227

tivnica adevăratei Iubiri. Smerenia lui Dumnezeu


constă în aceea că El se dă pe Sine fără hotar, în toată
deplinătatea Lui. Scris este: Domnul celor mândri stă
împrotivă, iară celor smeriţi dă har (Iacov 4:6 ; 1 Pet.
5:5). „Le stă împrotivă” - adică nu va să Se împreune
vecinie cu cei mândri; îi lasă să se chinuie în mândra
lor izolare, în neiubitoarea lor rupere de Dumnezeu şi
de celelalte făpturi cuvântătoare.
Spunând că „încă nu s’a smerit,” Stareţul avea în
vedere acea dumnezeiască „smerenie de nedescris” pe
care a cunoscut-o atunci când i s’a arătat Hristos. „Eu
încă nu m ’am smerit” - eu am cunoscut smerenia prin
Duhul Sfânt, dar a o dobândi în întregime nu am putut.1
Defăimarea de sine a Stareţului nu trebuie să
ascundă de la noi ceea ce el însuşi mi-a spus, că „dacă
vederea lui Hristos cel viu s’ar fi prelungit încă o
clipită, eu nu aş fi rămas viu.”2 Şi astfel, „a ajunge la
această smerenie,” şi a rămânea viu - omul nu poate,
îmi amintesc că într’o zi Stareţul mi-a zis: „Desăvâr­
şitul har, firea noastră pământească nu îl poate purta...
Mai uşor este să porţi în mâinile goale cărbuni aprinşi
decât să păstrezi acest foc ceresc.” Acest foc mistuie tot
ceea ce aparţine într’un fel sau altul stricăciunii: Came
şi sânge, împărăţia lui Dumnezeu a moşteni nu pot;
nici stricăciunea nestricăciune va moşteni (1 Cor.
15:50). Neapărat ea trebuie să se prefacă într’alt trup,

1 Cf. Stareţul Siluan Athonitul, între iadul deznădejdii şi iadul


smereniei, Ed. Deisis, Sibiu, 2000, pp. 116 şi 173.
2 Cf. Viaţa şi învăţătura Stareţului Siluan Athonitul, Ed. Deisis,
Sibiu, 1999, p. 6)
228 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

unul duhovnicesc, asemenea trupului lui Hristos cel


înviat - trup în care moartea de acum nu mai are loc.
Firească este lucrării nevoinţei creştine trăsătura
chenotică. „Chenoza” noastră (deşertarea, micşorarea
de sine) în condiţia de faţă este de neapărată trebuinţă,
în vârtutea căderii în mândrie. Pentru mântuirea noas­
tră, Dumnezeu însă merge neasemuit mai departe: noi
nicidecum îl ajungem în micşorarea Sa. Lui, ca Abso­
lut, îi este propriu, în orice ar face, să meargă dincolo
de orice hotar, unde noi nu îndrăznim să ne ducem.
Liturghia noastră este cât se poate de strâns legată de
facerile cele de răscumpărare a lumii de către Hristos.
Prin această preasfântă taină noi ne învăţăm să trăim
caracterul vecinie al „deşertării” Cuvântului Tatălui.
Chenoza Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, teologic noi o putem înţelege în limitele Epis­
tolei către Filippiseni (2:4-11), dar tot aşa de îngăduit
este a trece dincolo de hotarele acestora, atunci când
contemplăm pe Dumnezeu în Sine însuşi, adică în
Fiinţa Lui cea fără de început.
Chenoza constă şi în aceea că Făcătorul a tot ce
există a luat asuprăşi „chipul” făpturii şi chip de rob:
întruparea - înomenirea. Noi îl cunoaştem ca pe un om
real, chiar dacă nu a încetat să fie şi Dumnezeu. Noi
lepădăm ideea dăunătoare a dochetismului. El cu ade­
vărat este Dumnezeu-Om. în actul Său de Suire-înălţa-
re nu era prezent actul dezîntrupării.
Şi astfel deşertarea - chenoza - nu s’a sfârşit pe
Cruce, nici în mormânt şi în pogorârea la iad, nici în
învierea Lui şi în înălţare. Ea trebuie înţeleasă nu nu­
Pentru cele două chipuri ale smereniei 229

mai în aceste limite, dar şi întru aceea că El, purtătorul


aceleiaşi De-Sine-Fiinţe carea este şi în Tatăl, toate le
dă Tatălui Său. Dintru aceasta zărim că şi Tatăl, în cea
mai nainte de veci Naştere a Fiului, şi-a deşertat întrea­
ga Sa plinătate, vărsându-o în Cel Născut: Deşertarea
Tatălui. Prin urmare, iubirii lui Dumnezeu îi este pro­
priu absolutul deşertării. în Dumnezeu, într’un chip de
neînţeles nouă, se îmbină două extreme: pe de-o parte
plinătatea Fiinţei, şi pe de alta, plinătatea micşorării de
sine, a smereniei. El, Dumnezeul nostru, este absolut în
toate mişcările Lui: El este absolut „marele,” şi tot El şi
nesfârşit „micul.”
Nouă ni s’a descoperit dragostea cea nemărginită,
în unirea ei cu tot aşa o nemărginită smerenie. în sme­
renie este măreţia. Pentru aceea că Hristos S’a smerit
pe Sine, i s’a dăruit Nume mai presus de tot numele:
Tot cel ce se înalţă pre sine smeri-se-va, şi cel ce se
smereşte pre sine înălţa-se-va (Lc. 14:11). Şi Părinţii
noştri au înclinat să creadă că, dacă singură mândria a
fost destul pentru cădere, atuncea nu este destulă sin­
gură smerenia pentru mântuire?
Pentru ascultare

în legătură cu problema rugăciunii persoană către


Persoană, care constituie începătura descoperirii „Chi­
pului lui Dumnezeu” în om, găsesc nu de prisos să dau
oarecari lămuriri despre această latură a vieţii noastre
în Dumnezeu.
Ultima treaptă a descoperirii - este descoperirea
Dumnezeului personal, Ipostatic.1 Dumnezeul cel Ipos-
tatic nu se poate cunoaşte altfel decât printr’o desco­
perire, sub forma arătării lui Dumnezeu omului în actul
unei împărtăşiri nemijlocite, „faţă către Faţă.” în chip
firesc aceasta se dă celui ce se roagă; însă o asemenea
rugăciune în formele ei cele mai adânci, în însăşi esenţa
ei, este nu altceva decât Lucrarea (Energia) lui Dumne­
zeu înlăuntrul omului.
Este neapărat nevoie ca Dumnezeu „să ne caute şi
să Se arate nouă,” ca să vorbim cu cuvintele Sfântului
Siluan Athonitul.2 Când Acest Dumnezeu ipostatic Se
descoperă omului, precum s’a spus mai sus, într’o
anume împărtăşire nemijlocită, chiar dacă ea nu fusese
încă decât „ca într’o oglindă” (cf. 2 Cor. 3:18), atuncea

1 Mai departe vom întrebuinţa cu precădere termenii greceşti, „ipos-


tas” şi „ipostatic,” ca să evităm complicaţiile legate de termenii „per­
soană” şi „personal.”
2 Arhimandritul Sofronie, Stareţ Siluan, op. cit, p. 93. (Cf. ed. rom.,
Viaţa şi învăţătura Stareţului Siluan Athonitul, op. cit, p. 196).
232 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

şi în însuşi omul se naşte o oarecare nouă lumină a con­


ştientizării propriei sale „ipostaticităţi” în care, mai
presus şi mai mult decât în orice altă însuşire, se
cuprinde „chipul lui Dumnezeu.” Omului, „trup pur­
tând şi în lume vieţuind,” i se dă cu precădere expe­
rienţa individualităţii lui, extrem de mărginită. Naşterea
în el a unei noi conştiinţe „lărgite” este asemenea unei
naşteri de sus: De nu se va naşte cineva de sus, nu va
putea vedea împărăţia lui Dumnezeu (Io. 3:3). în
puterea unei astfel de naşteri, rugăciunea primeşte o
altă însuşire, trecând dincolo de hotarele a tot ce este
vremelnic şi „materialnic,” şi omul se simte, în chip viu
şi puternic, tras în dumnezeiasca vecinicie.
Arătarea - descoperirea Dumnezeului ipostatic
omului, duce la conştientizarea faptului că ipostati-
citatea este chipul fiinţei Dumnezeului celui Absolut şi
Fără de început; că această dimensiune, adică ipostati-
citatea, nu este limitativă, ci este Acela Care cu ade­
vărat viază: „EU SÂNT” (leş. 3:14 ; Io. 8:58). în afara
acestei dimensiuni - a Dumnezeului ipostatic - nimic,
făcut sau dumnezeiesc, nu fiinţează, nici poate fiinţa. în
însăşi Fiinţa Dumnezeiască nu există o asemenea
„esenţă,” care s’ar afla dincolo de hotarele Ipostasului.
în vârtutea celor zise, rugăciunea creştinului se aduce
lui Dumnezeu ca rugăciune „faţă către Faţă,” iar nu ca
o căutare, sau o orientare către o Esenţă supra-ipo-
statică.
Această cunoaştere în chip firesc ne descoperă că
noi sântem ipostase făcute, înzestrate cu liberă determi­
nare de sine, care poate lucra şi negativ faţă de Făcă­
Pentru ascultare 233

torul şi Chipul nostru Cel dintâi, precum şi pozitiv. în


cazul de faţă noi vom vorbi numai despre cea de a
doua.
Ipostasul liber şi nedeterminat nu poate fi plăzmuit
decât ca un curat potenţial, care va urma să se
actualizeze. Şi astfel, noi nu sântem pe deplin iposta-
suri; noi trecem printr’un anume proces mai lung sau
mai scurt, de devenire, pentru a actualiza forma iposta-
tică a fiinţei noastre, purcezând din cea încă „ato­
mizată” (individuală, n. tr.). Nicicum nu trebuie con­
fundat conceptul de persoană-ipostas cu conceptul de
„individuum,” în greacă „atom” - „ne-împărţit.” Mai
mult, aceste elemente sânt doi poli ai fiinţei omeneşti.
Una exprimă ultima treaptă a dezbinării din pricina
căderii; cealaltă arată către „chipul lui Dumnezeu”
întru Carele a fost plăzmuit Adam, în sânurile căruia
potenţial se cuprindea întreaga omenire, acel chip care
s’a înnoit cu venirea Logosului întrupat, Cel de-al
doilea Adam.
în vederea celor spuse mai sus, în gândirea noastră
despre Dumnezeu noi nu atribuim Fiinţei Dumnezeieşti
experienţa noastră de individuum limitat, ca apoi să
negăm în El „momentul” ipostatic, şi ca urmare să
tânjim către vreun oarecare Absolut suprapersonal,
transcendent. Mişcarea duhului nostru este rugăciunea
faţă către Faţă, cu alte cuvinte întoarcerea ipostasului
făcut către Ipostasul lui Dumnezeu. Este de neapărată
trebuinţă să ni se descopere principiul ipostatic, căruia
cu precădere îi aparţine vecinicia, care cu precădere
234 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

poate primi îndumnezeirea. Urmarea cuvântării noastre


va fi despre căile care duc către acest ţel.
Toţi cei chemaţi dintru nefiinţă trăim în încătu­
şările vremii relative şi spaţiului relativ. Duhul omului,
chipul Dumnezeului Absolut, se simte strâmtorat ase­
menea unui încătuşat sortit osândei morţii. Suferinţele
duhului lui îşi asumă caracterul unei deznădejdi, dintru
care se naşte o rugăciune de o altă intensitate, rugă­
ciunea nădejdii mai presus de toată nădejdea (cf. Rom.
4:18). S’ar putea ca nouă tuturor, copiii vremilor
noastre, să ne fie de neapărată trebuinţă experienţa unei
asemenea deznădejdi în procesul naşterii noastre pentru
vecinicie.
După ivirea sa în lume omul se învaţă de la părinţii
lui, de la prieteni şi învăţători; crescând, el înşfacă cu
însetare orice nouă cunoaştere; după un oarecare răs­
timp el se încredinţează că toată cunoştinţa ştiinţifică,
nu numai nu îl duce dincolo de dimensiunea vremii şi a
spaţiului relativ, dar, mai mult, îi leagă conştiinţa şi mai
vârtos de aspectul determinat al existenţei lumii, omoa­
ră în el însăşi capacitatea de a concepe duhovniceşte o
altă ordine a fiinţei. îndreptându-se către cărţile în care
nădăjduieşte să afle vreo cunoaştere despre Cel vecinie,
curând observă că nu-1 îndestulează singură înţelegerea
intelectuală despre faptul că nu este cu putinţă ca ceva
să existe în afara Temeiului Celui fără de început a tot
ce este. Atunci se naşte în el rugăciunea curată dintr’o
extremă încordare a întregii sale fiinţe. Şi numai prin
această rugăciune se face auzit, şi se primeşte de
Dumnezeu în vecinicia Lui.
Pentru ascultare 235

O astfel de rugăciune „deznădăjduită,” fără îndoia­


lă, este un dar de sus. Ea aşază omul pe hotarul dintre
vreme şi vecinicie. Vremea, ca şi uitată, a rămas unde­
va îndărăt, şi întreaga căutare a duhului este îndreptată
către vecinicie. O asemenea strămutare a duhului nos­
tru către ultimele hotare ale vremii, în rugăciune, ne
deschide mintea spre a înţelege multe expresii ale
Sfintelor Scripturi care până atuncea păruseră parado­
xale. Iată câteva pilde: O zi înaintea Domnului este ca
o mie de ani, şi o mie de ani ca o zi (2 Pet. 3:8); ...v’aţi
răscumpărat... cu Scumpul Sânge al lui Hristos, ca al
unui Miel nevinovat şi nespurcat, Care era cunoscut
mai înainte de întemeierea lumii, dar S ’au arătat în
anii cei mai de apoi (1 Pet. 1:18-20); ...[acestea] s ’au
scris spre a noastră învăţătură, la carii sfârşiturile
veacurilor au ajuns (1 Cor. 10:11); [El] ne-au ales
întru Dânsul mai nainte de întemeierea lumii (Ef. 1:4);
...aţi cunoscut pre Cel ce este din început (1 Io. 2:13);
...şi s ’a jurat pre Cel ce este viu în vecii vecilor,... că
vreme mai mult nu va fi (Apoc. 10:6).
Care este înţelesul expresiilor: „anii cei de apoi”
sau „sfârşitul veacurilor”? Sau, în Liturghia Sfântului
loan Gură de Aur: „împărăţia Ta ne-ai dăruit, ce va să
fie,”1 sau în Liturghia Sfântului Vasilie cel Mare:
„Văzut-am al învierii tale chipul, umplutu-ne-am de
cea nesfârşită a Ta viaţă?”2
Apostolii, în vârtutea nemijlocitei părtăşii cu Dum­
nezeiescul Ipostas al Logosului, petrecând încă pe pă­

1 Canonul euharistie al Liturghiei.


2 Rugăciunea de încheiere a Liturghiei.
236 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

mânt, cu duhul petreceau şi în vecinicie. Pentru ei,


precum şi pentru tot omul care din experienţă a
cunoscut o asemenea stare, vremea veacului sfârşeşte.
Anume din această pricină aflăm la ei aceste
„cuvinte grele” (Cf. Io. 6:60). Felul lor de a percepe
vremea se deosebeşte de cel pe care şi-l înfăţişează un
Newton sau un Einstein, sau filosofii, sau gnosticii
diferitelor şcoli. Vremea, pentru ei, apare ca un oare­
care „loc” unde sânt cu putinţă schimbări, şi la hotarele
căruia este cu putinţă întâia întâlnire cu Cel fără de
început. Vedem că unor oameni le-a fost dat să „vadă
împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere, mai
înainte de a gusta moartea” (cf. Mc. 9:1). Acestora le
este caracteristic un fel deosebit de a percepe vremea,
şi lumea în general.
Căile Domnului sânt astfel: la început El caută pe
om, îşi descoperă „Faţa,” îl atrage în vecinicia Lui - şi
aceasta o face fără nici o silire asupra omului; apoi din
nou poate să-l „întoarcă” în cadrele vremii. S’ar părea
că nu este alt sens, în această întoarcere, decât pentru a-
i oferi putinţa de a-şi arăta, în actul vieţii pământeşti,
cunoaşterea ce i s’a dat despre Cel ce Este, să se facă
martor al iubirii Lui pentru oameni. însuşi acel om îşi
trăieşte întoarcerea ca o „îndepărtare de la Domnul” (2
Cor. 5:6), ca o ridicare a harului, sau o părăsire, şi
atunci se munceşte sub povara trupului stricăcios.
Setea de a afla din nou plinătatea unirii cu Dum­
nezeu, cea pierdută, îl îmboldeşte spre nevoinţă care, ca
lucrare omenească, devine de acum o „ştiinţă” ascetică,
Pentru ascultare 237

o „artă,” o „cultură.” în vremea noastră această cultură


pentru mulţi s’a făcut uitată, neînţeleasă, lepădată.
Cjiltura ascetică ortodoxă are multe aspecte. Unul
dintre ele este cel monastic - mai bine zis, pur şi sim­
plu, creştin. în completarea celor despre care vorbim în
legătură cu ascultarea, în alte părţi ale cărţii, vom
încerca să scoatem la iveală câteva aspecte esenţiale în
ce priveşte înţelesul şi rezultatele acestei nevoinţe.
Precum orice mare cultură, ascultarea are multe
trepte, depinzând de vârsta duhovnicească a omului. La
început ea poate purta caracteristica unei supuneri
pasive a propriei voi înaintea părintelui duhovnicesc, în
vârtutea încrederii în el, pentru o mai bună cunoaştere a
voii dumnezeieşti. în forma ei mai desăvârşită, devine
o lucrare activă a duhului nostru ce tânjeşte a urma
poruncilor lui Hristos, Carele dincolo de orice măsură a
iubit lumea. Starea de duh a ascultătorului ce se îmbu­
nătăţeşte se caracterizează prin faptul că el însuşi îşi
încordează atenţia şi voia, ca să poată cuprinde cât mai
adânc gândul şi voia celeilalte persoane, iar apoi în ac­
tul dragostei duhovniceşti să împlinească ideea primită
de la fratele. Printr-un astfel de act, ascultarea lărgeşte
inima ascultătorului, îi îmbogăţeşte mintea, o nouă
viaţă pătrunde în sufletul lui.
în evoluţia ei ultimă, nevoinţa ascultării duce la o
mai subţire înţelegere a tot omul, la perceperea în el a
Chipului lui Dumnezeu, lucru ce arată şi în însuşi
ascultătorul începutul ivirii adevăratului Om. Sfântul
loan de Dumnezeu Cuvântătorul spune: De va zice
cineva: Iubesc pre Dumnezeu, iar pre fratele său urăş­
238 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

te, mincinos este; că cela ce nu iubeşte pre fratele său


pre carele a văzut, pre Dumnezeu, pre Carele nu a
văzut, cum poate să-L iubească? Şi această poruncă
avem de la Dânsul: ca cel ce iubeşte pre Dumnezeu, să
iubească şi pre fratele său (1 Io. 4:20-21). Ba şi însuşi
Domnul a zis: De Mă iubiţi, poruncile Mele păziţi (Io.
14:15). Aceeaşi dialectică este şi în planul ascultării.
Cine iubeşte pre fratele, acela în chip firesc doreşte să-i
împlinească voia, să se smerească înaintea lui; şi dacă
noi nu ne smerim înaintea fratelui şi nu-i facem
ascultare în lucruri care oricum sânt relativ mici, atunci
cum ne vom smeri înaintea lui Dumnezeu, şi vom fi
ascultători în a Lui, cea mare şi vecinică Voie? Cum
împlinim noi porunca: a iubi pe aproapele ca însuşi pe
sine, sau a iubi pe vrăjmaşi? Şi aşa, nevoinţa ascultării
este de neocolit, nu numai în relaţia cu Dumnezeu, dar
şi în relaţia cu fratele, atunci când doreşte de la noi
ceea ce este cu putinţă, şi nu potrivnic duhului poruncii
lui Dumnezeu.1
Chinuitoare este nevoinţa ascultării fratelui, însă
ea dezvoltă în noi putinţa de a pătrunde repede şi cu
subţirime în starea duhovnicească a unui număr puru­
rea crescând de oameni; mai mult, inima subţiată de­
vine în stare de a primi subţirele glas al lui Dumnezeu
înlăuntrul nostru, de a vedea voia Lui (3 împ. 19:11-
12). Aceasta de pe urmă face pe om asemănător Celui
Unuia-născut Fiul Tatălui, deoarece cu timpul îl face

1 A treia făgăduinţă la tunderea în Mantie: „Păzi-vei, până la moarte,


ascultarea către mai-marele tău, şi către toţi fraţii cei întru Hristos?”
(n. tr.)
Pentru ascultare 239

universal, ca purtând în duh întreaga omenire în asemă­


narea dumnezeieştii universalităţi a lui Hristos însuşi.
Fără cultura adevăratei ascultări creştine, omul
neapărat va rămâne un „cerc închis,” pururea un nepri­
copsit înaintea feţei Dumnezeieştii nemărginiri. Oricât
de „cult” ar fi omul, fără experienţa ascultării evan­
ghelice uşa către lumea cea lăuntrică rămâne puternic
trântită, şi dragostea lui Hristos nu poate pătrunde şi
umple cu Sine această lume.
Cei psihic bolnavi nu sânt capabili să primească
nici gândul nici voia unei alte persoane. Şi astfel neîn-
clinarea omului către ascultare este o sigură indicaţie a
boalei sufleteşti, care îl reţine în menghina individua­
lităţii egoiste, contrară principiului ipostasului, şi care
îl face neputincios de a primi Descoperirea dată nouă
de către Logosul întrupat, Care a arătat, în planul
istoriei, chipul nostru cel mai înainte de veci. Se poate
spune că, în afara necontenitei cultivări în noi a
ascultării evanghelice, adevărata teologie, înţeleasă ca
o stare a împărtăşirii cu Dumnezeu, m adâncurile ei va
rămâne de necuprins.
înaltă este ştiinţa ascultării, şi de neapărată trebu­
inţă sânt, ori înţelepciunea unei „credinţe naive,” ori
lunga nevoinţă a rugăciunii ca să se deschidă ochii du­
hovniceşti ai omului spre a-i vedea măreţia şi sfinţenia.
Ne amintim cum Stareţul Siluan, vorbind despre viaţa
ascunsă în poruncile lui Hristos, era pătruns de o umi­
linţă plină de recunoştinţă înaintea lui Dumnezeu, Cel
ce ne-a dăruit o viaţă atât de minunată.
240 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

înaintând în nevoinţa ascultării, omul în acelaşi


timp se învaţă a-şi trăi diferitele stări şi situaţii nu
numai ca fiind ale sale, individual, ci şi ca un anume fel
de descoperire a ceea ce se întâmplă în lumea oame­
nilor. Toată boala sau suferinţa, trupească sau morală,
orice reuşită, sau înfrângere, sau pierdere - el le va trăi
nu numai închis în sine însuşi, „egoist,” ci în duh se va
transpune în trăirile celorlalţi oameni căci, în fiecare
clipă a vremii, milioane de oameni neapărat se vor afla
într’o stare asemănătoare lui. Fireasca urmare a unei
asemenea atitudini a duhului este rugăciunea pentru
lumea întreagă. Rugându-se pentru cei vii, el împărtă­
şeşte bucuria dragostei lor sau cumplitul întuneric al
deznădejdii lor. încercat de boală, el se roagă pentru
toţi bolnavii lumii, cu gândul se pleacă asupra paturilor
celor ce mor în suferinţă din pricina singurătăţii lor, sau
a neputinţei lor înaintea groazei morţii.
Pomenind pe cei morţi, în duh se transpune în
adâncurile veacurilor ce au trecut, sau se opreşte cu
mintea la calea nevăzută, dar înfricoşată, pe care zilnic
trec sute de mii de suflete ce şi-au părăsit trupul, în cele
mai multe cazuri după o agonie chinuitoare. în acest
chip, în sufletul celui ce lucrează ascultarea se dezvoltă
împreuna-pătimire cu întreaga omenire şi rugăciunea
lui, treptat, dobândeşte un caracter cosmic, devine
purtătoare în sine a întregului Adam, adică ipostatică,
după chipul rugăciunii atotcuprinzătoare a lui Hristos
în Ghethsimani. în starea acestei rugăciuni omul îşi
simte propria unire cu întreaga omenire, şi a iubi pe
aproapele, adică pe tot împreună-omul, devine pentru
Pentru ascultare 241

el „firesc.” O astfel de rugăciune împreună-pătimitoare


cu adevărat slujeşte mântuirii lumii, şi tot creştinul este
dator cândva să ajungă la ea, iară mai cu seamă preoţii
în săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii.
Cele expuse mai sus despre ascultarea „personalis­
tă” sânt strâns legate de înţelesul nostru teologic despre
Persoana-Ipostas, care decurge din înţelegerea ortodoxă
a descoperirii Făcătorului şi întâiul nostru Chip -
Sfânta Treime, al Cărei fiecare Ipostas se arată purtător
a toată absoluta plinire a Fiinţei Dumnezeieşti. Pierde­
rea sau îndepărtarea de la această teologie duce la
căutarea, conştientă sau inconştientă, a unui oarecare
„principiu suprapersonal,” şi în vârtutea acesteia, la
faptul de a da întâietate „generalului” asupra „particu­
larului.” Ascultarea în acest caz se va cere, de acum, nu
spre a sluji omului - persoana, ci ea se va supune
„legii,” „pravilei,” „funcţiei,” „instituţiei” şi celor ase­
menea acestora. Cu o astfel de atitudine impersonală în
zidirea vieţii bisericeşti şi, în general, a societăţii
omeneşti, se pierde adevăratul înţeles al ascultării evan­
ghelice, cuprins în poruncile lui Hristos, şi în locul ei
intră în vigoare „disciplina.” Şi aceasta de pe urmă este
de neocolit, ba chiar de neapărată trebuinţă în coordo­
narea vieţii obşteşti a oamenilor în starea lor intelec­
tuală, morală şi duhovnicească actuală; însă totuşi ea
nu trebuie să depăşească o anumită graniţă, căci altfel
se va risca desăvârşita pierdere a însuşi ţelului creştin
sau a sensului vieţii. îndepărtarea de la dreapta viziune
a principiului Persoanei în Fiinţa Dumnezeiască va
slăbi puterea năzuinţei noastre spre a dobândi ascul­

16
242 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

tarea personalistă, ceea ce se va dovedi o pierdere de


necompensat cu nici un succes exterior al instituţiei sau
vreo armonioasă structură a unui „tot” impersonal. Cea
mai înaltă sarcină a Bisericii lui Hristos în Istorie
constă în aducerea fiilor Ei cei credincioşi la măsura
vârstei plinirii lui Hristos (Ef. 4:13), şi nicicum în
dobândirea puterii materiale sau a influenţei politice,
fie ea şi mondială. Că ce folos este omului de va
dobândi lumea întreagă, iar pre sine se va pierde...?
(Lc. 9:25).
Pentru rugăciune

Toate conceptele noastre lingvistice sânt elaborate


în legătură cu realitatea empirică; ele exprimă sau
relaţiile, sau energiile. Ele nu pot exprima realitatea
dumnezeiască contemplată de noi, pentru că introduc
ori amestecul celor trei Ipostasuri neamestecate, ori
despărţirea lor - căzând în tridumnezeire. Mintea creată
este supusă dezvoltării, prin actualizarea potenţialului
celui dintru început. Chip al Dumnezeului-Făcătorul în
Treime - omenirea este multiipostatică. Rugăciunea
asemeni celei din Ghethsimani duce la înţelegerea
neîndestulării monoipostaticei Dumnezeiri, a Celei din­
tâi Fiinţe, spre a ne fi întâiul Chip. Triipostaticitatea
cea descoperită nouă dă răspuns nedumeririlor noastre,
însă nemărginit întrece gândirea noastră discursivă.
Negândit este chipul naşterii Fiului - Logosul, precum
neajuns este şi chipul purcederii Sfântului Duh. Undeva
înlăuntrul nostru se află o conştiinţă că Dumnezeu este
unul. Nu este o a doua Fiinţă asemenea Lui, Cel De-
244 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

sine-Fiinţător. Şi aceasta are forma unei axiome. Nepu­


tincios se zbate înţelegerea noastră raţională spre a
dezlega problema pe care ne-o impune descoperirea ce
ne stă înainte: EU SÂNT.
Convingându-ne de neputinţa logicii noastre for­
male în domeniul teologiei, părăsim această cale şi
păşim pe alta - paza poruncilor, adică pe calea expe­
rienţei vii în locul gândirii abstracte. Rugăciunea este,
în esenţa ei, lucrarea lui Dumnezeu înlăuntrul nostru. în
virtutea celor zise, ea duce la cunoaşterea fiinţială, vie
de Dumnezeu. Curăţit de patimi prin pocăinţă, pe calea
cea firească a creşterii lui, duhul nostru se înalţă în
sfârşitul nevoinţei sale către o rugăciune asemeni celei
din Ghethsimani a Domnului. în aceasta El a îmbrăţişat
toată omenirea, de la întâiul Adam până la cel mai de
pe urmă ce va să se nască din femeie. Astfel, printr’o
asemenea rugăciune, duhul nostru cu adevărat îşi
trăieşte Paştile, adică trecerea de la moarte la viaţă -
viaţă nemistuită, nepieritoare, prin contopire cu rugă­
ciunea lui Hristos însuşi. Creştinul străbate toată calea
lui Hristos, până şi la pogorârea Sa în iad, facându-se
apoi părtaş învierii Lui. Multora le este propriu să
gândească jertfa lui Hristos ca fiind în chip desăvârşit
îndestulătoare pentru răscumpărarea omenirii; de unde
şi concluzia că nici o altă părtăşie nu se mai cere în
acest act: nici Maica Domnului, nici apostolii - de
nimenea nu este nevoie.
Nu aşa gândim noi; pentru că nu aşa gândeşte
Hristos. Nu numai Maica Domnului, carea a purtat o
cruce de negândit nouă, ca Maică de Dumnezeu: Iată
Pentru rugăciune 245

roaba Domnului, fie mie dupre graiul tău (Lc. 1:38),


dar şi apostolii şi, în general, toţi cei ce s’au încredinţat
lui Hristos „se leapădă de sine şi îşi iau crucea şi
urmează Lui” (cf. Mt. 16:24).
Când muma fiilor lui Zevedei a cerut Domnului ca
unul din fiii ei să şadă de-a dreapta iar celălalt de-a
stânga în împărăţia Lui, El a răspuns: Puteţi să beţi
păharul carele voiu bea Eu, şi cu botezul cu carele Eu
mă botez să vă botezaţi? Zis-au lui: Putem. Zis-au lor:
Păharul Meu cu adevărat veţi bea, şi cu botezul cu
carele Eu mă botez vă veţi boteza, (cf. Mt. 20:17-23).
Apostolul Pavel scrie: Acum mă bucur întru
patimile mele pentru voi şi plinesc lipsele necazurilor
lui Hristos în carnea mea pentru trupul Lui, care este
Biserica (Col. 1:24). A trăi după legămintele Evan­
gheliei în lumea aceasta înseamnă „a purta crucea,” cu
alte cuvinte, a ne împreună-răstigni cu Hristos.
Şi să mă ierte Dumnezeu, şi să-mi îngăduie îndrăz­
neala cei ce citesc acestea: De multe ori am binecu­
vântat pronia lui Dumnezeu pentru mine, că m ’am
născut în epoca prigoanei creştinismului: mare
privilegiu este - nu numai în El a crede, ci şi pentru
Dânsul a pătimi (Flp. 1:29). Noi nu micşorăm puterea
de viaţă a Jertfei lui Hristos, ci o împărtăşim, luăm
parte în ea, trăim şi noi aceeaşi realitate. De aci, cum ar
fi, o lecţie pentru noi: fiecare dintre noi trebuie să se
roage pentru lume, răscumpărându-o prin rugăciunile
noastre. Astfel se cunoaşte Dumnezeu: Şi aceasta este
viaţa cea vecinică: să Te cunoască (fiinţial), pre Cel
246 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

singur adevărat Dumnezeu, şi pre Carele ai trimis,


Iisus Hristos. (Io. 17:3).
Pentru pocăinţă

S’ar putea cuiva să-i pară de neînţeles acea predis­


poziţie a sufletului aflată în cei ce au cunoscut Dumne­
zeiasca cercetare, şi anume: ei cu adevărat se gândesc
şi se simt vrednici de iad şi de vecinicile chinuri, dar cu
acestea nu deznădejdea îi stăpâneşte, ci simţul măreţiei
sfinţeniei lui Dumnezeu, Cel în veci binecuvântat, care
umple toată fiinţa lor.
Viziunea nesfârşitei sfinţenii a smeritului Dumne-
zeu-Hristos duce conştiinţa şi simţul păcatului, ce
trăieşte şi lucrează în noi, până la măsura în care
întregul om, din toată fiinţa lui, se strânge într’o totală
încordare; şi dintr’o mare pornire către Dumnezeu, şi
într’o puternică scârbă faţă de răul pe care îl află în
sine, se afundă în plânsoare. Dorul sufletului de a se
asemăna lui Dumnezeu într’o sfântă smerenie devine
atunci asemenea unei sete mortale. O anume mâhnire
duhovnicească, provenind din conştientizarea propriei
urâciuni, puternic chinuie atunci sufletul. în acea
chinuitoare mâhnire pentru sfinţenie se află deja pârga
- începătura - înseşi sfinţeniei, şi de aceea părinţii o
numesc „sfântă mâhnire;” şi iubindu-o din pricina
sfinţeniei, o îndrăgesc şi o păzesc. Ceea ce ni s’a dat să
observăm la monahi nu este cultivarea unui dolorism
patologic, mândru; nu, în nici un caz. Aceasta este un
cu totul altceva, din punct de vedere şi al firii şi al
calităţii.
*
248 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Atuncea când omul plânge cu toată fiinţa lui, din


conştientizarea propriei nedreptăţi, a propriei vinovăţii,
şi din experienţa adâncii ruşini pentru sine şi a ascuţitei
conştiinţe de sine ca lipsit de acea Lumină şi de acea
viaţă ce i-a fost dat să vadă, atunci, din tristeţea care cu
nimic nu se asemuieşte, se naşte energia tânjirii către
Dumnezeu, corespunzătoare puterii tristeţii, puterii
suferinţei, ce poate atinge o aşa măsură, încât cu
adevărat să smulgă pe om din lumea aceasta; astfel că
omul, curat uită lumea întreagă, şi ajunge într’o stare
unde nu ştie, oare „în trup sau în afara trupului” a fost.
Chinul sufletului care se pocăieşte pentru păcatele
sale cunoaşte mai multe trepte. Uneori poate atinge o
atât de mare încordare, că unii Părinţi l-au numit „iadul
pocăinţei.” Şi cel netrecut prin acest iad al pocăinţei,
acela puţin este „în stare” pentru împărăţia cea Cereas­
că.
Şi totuşi, oricât de grea ar fi această „caznă Ada-
mică,” oricât de mare suferinţa în „iadul pocăinţei,” în
ea, în vârtutea tânjirii către Dumnezeu, în vârtutea
atracţiei ce urmează chemării lui Dumnezeu, se cuprin­
de viaţă şi bucurie, astfel încât şi plânsul acela, şi
tristeţea aceea, după expresia Sfinţilor Părinţi, sânt „de
bucurie făcătoare.” Şi când pocăinţa atinge o anume
plinătate, atunci, în măsura plinătăţii ei, omul se
învredniceşte de vedenia Dumnezeieştii Lumini. Pe cât
ne este cu putinţă să judecăm, din mărturia multor
monahi, vederea aceasta are loc într’o clipă când omul
nicicum nu o aşteaptă, şi îi premerge o anume pace; iar
Pentru pocăinţă 249

întru sine ea poartă o blândă dragoste şi adevărata învi­


ere a sufletului.
Sfinţii părinţi ai Bisericii, exclusiv prin darul ha­
rului, în experienţa de două mii de ani a Bisericii, care
neschimbat se repetă de-a lungul veacurilor, categoric
afirmă că singura adevărată cale către mântuire este
calea pocăinţei, şi altă cale nu este; pocăinţă ce izvo­
răşte din adevărata şi adânca conştientizare a propriei
vinovăţii şi răspunderi. Autentica pocăinţă nu este sim­
pla conştiinţă a stării noastre actuale, ca stare a căderii
prin păcat. O astfel de conştiinţă este cu putinţă şi în
afara creştinismului. Pocăinţa creştină purcede din
conştiinţa unei fiinţe adânc cuvântătoare, libere, perso­
nale, vecinice - conştiinţa propriei sale vinovăţii.
Am avut prilejul să observăm în oarecari o atât de
adâncă conştiinţă a propriei nedreptăţi, a propriei vino­
văţii, că, la rugăciunea către Dumnezeu: „Miluieşte-
mă,” ei privesc iertarea ca pe un curat dar al milosti­
virii. Dacă ar fi să gândim după criteriul dreptăţii, ierta­
rea nu va fi dată. Iertarea purcede numai din nemăr­
ginita bunătate a lui Dumnezeu. Sufletul fără bărbăţie
şi neputincios degrabă ajunge la deznădejde, şi nu
atinge plinătatea pocăinţei şi a curăţirii, ci primind o
oarecare milă de la Dumnezeu, pentru puţina şi nerăb­
dătoarea lui pocăinţă, se linişteşte cu aceasta.
încearcă-se omul care tânjeşte către Dumnezeu,
uneori aspru, ba uneori „cumplit,” ci nu toţi astfel se
încearcă, ci doar cei pe care mai înainte au cunoscut
(Rom 8:29) Dumnezeu, credincioşi fiind şi plini de
bărbăţie. Sufletul necredincios, Dumnezeu zăbăvniceş-
250 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

te a-1 cerceta. Zăbăvnicia aceasta adânceşte pocăinţa în


sufletul credincios şi tare, măreşte scârba pentru tot
păcatul, face mai fierbinte şi mai încordată întoarcerea
către Dumnezeu.
Scurte însemnări dintru ale nevoinţei

Pentru asemănarea cu Hristos

Cel ce cu adevărat petrece în Hristos, acela nu


poate să nu facă întru totul aşa precum făcea însuşi
Hristos. Cel ce cu adevărat iubeşte pe Hristos, acela cu
adevărat va păzi poruncile Lui, căci e cu neputinţă ca,
iubind pe Hristos, să nu iubeşti poruncile Lui în care se
exprimă duhul lui Hristos.
Hristos este Lumina cea adevărată (Io. 1:9), şi Cel
ce a văzut această Lumină şi petrece în ea, în chip
firesc se va asemăna şi în manifestările sale cu Hristos.
Dar în ce anume se exprimă asemănarea? Mai ales în
faptul că el va purta asupra sa greutăţile fraţilor săi,
adică pe sine se va socoti vinovat de răul care are loc
şi, crescând treptat în această conştiinţă, va primi toată
moartea de bunăvoie, fără măcar a se uita de unde vine
ea şi de ce fel este. Dacă cineva îl va omorî, inima lui
nu va înclina să îşi învinuiască ucigaşul; dacă o boală îl
va prăpădi, el nu îşi va pierde pacea sufletească; dacă
va fi supus atacurilor drăceşti, el nu se va înfricoşa de
ei, şi nu îşi va pierde umilinţa1. Aceasta şi este a-şi urî
sufletul său (Lc. 14:26).

1 Umilinţa este topirea inimii până la lacrimi, din smerita dragoste de


Dumnezeu; atacurile drăceşti secătuiesc şi răcesc inima. Cel care nu-
şi pierde umilinţa se arată cu adevărat neclintit de toată puterea
întunericului - precum Hristos. (n. tr.)
252 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Pentru iertarea greşalelor

Potrivit învăţăturii Sfinţilor Apostoli, omul primeş­


te „iertarea greşalelor.” Pentru anume aceasta mărturi­
sesc de-a lungul veacurilor cei ce au cunoscut-o din ex­
perienţă, primind harul Sfântului Duh, care neîndoiel­
nic mărturiseşte înlăuntrul omului pentru această minu­
nată facere. Iată câteva semne pentru neîndoielnicia
mărturiei lăuntrice: o oarecare, cu adevărat „deosebită,”
lucrare a duhului care produce o minunată schimbare a
minţii şi a inimii; o deosebită lucrare, până atunci
necunoscută, diferită de toate celelalte trăiri „fireşti,”
care, drept aceea, nu poate fi urmarea închipuirii sau
rodul unei autosugestii artificiale; o liniştită dar
puternică sfântă bucurie şi pace lăuntrică, ce devine
atât de intensă, încât sufletul uită întreaga lume, ajunge
într’o stare unde îşi pierde simţul lumii materialnice.
După aceasta, toată viaţa omului se schimbă în chipul
cel mai radical; inima cu mai multă gingăşie întâmpină
pe semeni, iar mintea altfel înţelege toate.

Pentru „sănătatea ” monahului

.Aristocratismul” duhovnicesc, care păstrează


armonioasa împreună-vieţuire a „alcătuirii” duhovni­
ceşti, psihice şi trupeşti a omului, determină ceea ce
obişnuieşte a se numi în cercurile monastice „sănătate
duhovnicească.” Cu toate acestea, „împreună-vieţuire”
armonioasă a tuturor planurilor fiinţei noastre vine ca o
Scurte însemnări dintru ale nevoinţei 253

cunună a multor ani de nevoinţă, legată de lupta cu


patimile. De nenumărate ori sufletul îndură cele mai
felurite „furtuni” duhovniceşti, cercetările harului, în­
fricoşătoare atacuri drăceşti, boli trupeşti, lupta cu
negrijania1, lupta pentru rugăciune, lupta cu oamenii
care, în neînţelegerea lor, vrăjmăşuiesc împotriva încli­
nărilor noastre duhovniceşti, şi altele asemenea.
Un renumit teolog erudit, care petrecuse destulă
vreme la Athos, observând doi monahi către care avea
o oarecare simpatie, a zis unuia dintre ei:
- Părintele A. şi matale sunteţi două tipuri de creş­
tini opuse: Părintele A. este tipul armonios, iar matale
cel tragic.
Monahul a răspuns:
- Eu nu cunosc altă armonie în afara armoniei
desăvârşitei iubiri a lui Hristos, iar acolo unde aceasta
nu se află, tragedia conflictului este inevitabilă. Dra­
gostea eu nu am dobândit-o, şi cum aş putea eu fi
liniştit?
Monahul, în răspunsul său, trăda conştiinţa obiş­
nuită a aghioriţilor, că Athosul este o mare bolniţă, că
toţi într’o măsură sau alta sânt bolnavi, deoarece
sănătatea sufletească se înţelege ca biruinţă asupra
păcatului şi a patimilor, şi o viaţă nouă, plină de har, în

1 Termenul traduce exact termenul ascetic grec 6 tK T |8 v a - „achedie,”


care exprimă nu o simplă „trândăvie” sau „urât,” ci o adevărată pier­
dere a simţământului veciniciei, cu consecinţa totalei nepăsări -
negrijanie - pentru cele duhovniceşti, ale mântuirii. Aceasta se tra­
duce în viaţa practică ori prin „trândăvie,” „urât” etc., ori dimpotrivă,
printr’o uriaşă energie pentru toate cele pământeşti, (n. tr.)
254 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Dumnezeu. Concepţia obişnuită a psihiatriei socoteşte


sănătos pe acela ale cărui conflicte nu au atins o formă
acută, vădit dezastruoasă pentru individ, sau de netole­
rat în plan social. Ca atare, psihiatrul nici nu mai ia în
consideraţie de se dă cumva exceselor trupeşti sau su­
feră de vreo oarecare altă patimă - destul ca pacientul
să nu simtă suferinţă din vreun conflict lăuntric sau să
săvârşească fapte care să violeze normele obişnuite ale
societăţii omeneşti.
Astfel, pentru psihiatru, problema vindecării se
reduce la înlăturarea conflictului lăuntric, însă pentru
monah aceasta este tema sfintei desăvârşiri.

Pentru har

Capacitatea omului de a purta plinătatea harului


este foarte limitată. înălţarea omului până în tărâmul
vieţii fără de început este un fapt deosebit de rar. Şi
această viziune nu se dă decât pentru o scurtă durată,
iar apoi ea părăseşte pe om dacă Dumnezeu, pentru
pricini neştiute nouă, socoteşte de trebuinţă ca viaţa
acelui om să se prelungească pe pământ. Ne-am
deprins a gândi că sensul unei astfel de prelungiri a
vieţii pe pământ este pentru ca el să slujească fraţilor
lui. însă el însuşi trăieşte acea împuţinare a harului ca o
părăsire de către Dumnezeu, iar mai pe urmă suferă tot
restul vieţii, deoarece în locul vederii Luminii, asupra
lui se pogoară un oarecare „acoperemânt.” în starea de
har desăvârşit, omul nu poate nici să lucreze, nici
măcar să aibe părtăşie cu ceilalţi. Şi aşa, grija faţă de
Scurte însemnări dintru ale nevoinţei 255

fraţi cere ca omul să petreacă doar într’o măsură „mij­


locie” a harului, şi mijlocie va fi şi măsura dragostei.

Pentru cea de obşte mântuire

Doi monahi vorbeau despre mântuire. Unul din ei


a zis:
- Sufletul meu nu poate să se împace cu gândul că
cineva ar pieri în veci. Eu cred că Domnul, cumva, pe
toţi îi va mântui.
Celălalt răspunse:
- Sfinţii Părinţi spun că Dumnezeu a putut să facă
pe om fără împreună-lucrarea lui, însă a-1 mântui fără
împreună-lucrarea şi acordul omului însuşi, nu este cu
putinţă.
Cel dintâi:
- Cred că Dumnezeu, pentru mulţimea dragostei
Sale, va birui împotrivirea făpturii, fără a-i silnici liber­
tatea.
Al doilea:
- Mie mi se pare că nu trebuie să uităm că liber­
tatea omului este potenţial atât de mare, că el poate şi
în planul vieţii vecinice să se determine negativ faţă de
Dumnezeu. Cei care nu ştiu aceasta, sau uită de ea, se
hrănesc cu lapte origenist.
- Dar cum, asta-i nebunie!
- Da, nebunie.
- Dar ce e de făcut?
- Dumnezeu vrea ca toţi să se mântuiască, şi noi
trebuie să lucrăm la mântuirea tuturor, şi să ne rugăm
256 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

pentru toţi; însă nici descoperirea, nici experienţa nu


întemeiază presupunerea că toţi se vor mântui. Liber­
tatea este un mare dar, însă unul în fric o şa t.
Testament

Cuvântare de slavă înalţ Dumnezeului nostru, Care


mi-a dat bucuria să vă văd adunaţi astăzi la un loc. Nu
ştiu ziua când voiu muri, dar experienţa ultimilor ani
m’a învăţat să-mi aştept sfârşitul vieţii în fiecare zi. Din
voia Domnului, asupra mea a căzut datoria de a purta
mărturie pentru părintele nostru duhovnic Siluan, pe
care mi l-a arătat în adevărata sa măreţie. Prea plin de
conştiinţa micimii mele, eu pronunţ aceste cuvinte plin
de o mare frică. Ceea ce am învăţat la picioarele lui, în
timpul vieţii lui, eu nu vreau să păstrez numai pentru
mine, ci ard de dorirea de a o împărtăşi vouă tuturor în
aceeaşi plinătate în care a binevoit Domnul să-mi
descopere pe alesul Său. Voiesc, şi mă rog lui Dum­
nezeu, ca El să descopere vouă aşteptarea inimii mele:
a preda vouă ceea ce am primit eu, ca testamentul meu.

* * *

în împreună-vieţuirea monastică în rânduiala idea­


lă, se pune ca ţel dobândirea acelei uniri pentru care
S’a rugat Hristos: Ca toţi una să fie, precum Tu,

17
258 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Părinte, întru Mine, şi Eu întru Tine, ca şi ei întru noi


una să fie (Io. 17:21); cu alte cuvinte, după chipul
unirii Sfintei Treimi. Unul este Dumnezeu, dar unul în
trei Ipostasuri-Feţe; şi după cuvintele descoperirii Sfin­
tei Scripturi: Să facem om dupre chipul nostru şi dupre
a noastră asemănare (Fac. 1:26), trebuie să înţelegem
că în mintea cea fără de început a Făcătorului nostru,
omul este gândit ca unul, unul singur, însă într’un mare
număr de ipostasuri. în această minunată unire, fiecare,
într’un oarecare sens, înlăuntrul ipostasului său, este
centru a toate: toţi şi toate sânt pentru el. Iar el, la
rândul lui, toate ale sale şi pe sine întreg se dă tuturor şi
fiecăruia. Nu este nici mai mare, nici mai mic. Fiecare,
purtând în rugăciunea sa pe toţi membrii obştii, tinde să
dobândească ceea ce ni se pune înainte ca poruncă, „să
iubeşti pre aproapele tău ca însuţi pre tine” (Mt. 22:39),
cu alte cuvinte, ca propria „sa” viaţă. Dacă membrii
obştii monahale poartă în sine cu adevărată înţelegere
această sarcină, atunci ei înrâuresc binefăcător unul pe
altul în obşteasca nevoinţă de a dobândi unirea în
Dumnezeu. Astfel se făureşte împreunarea eforturilor,
o strânsă colaborare, o convergenţă în avântul unei
binecinstitoare înfăptuiri care asigură înălţarea în sfera
duhovnicească a împărăţiei Sfintei Treimi.

* * *

împreună-trăirea monastică se dovedeşte a fi


condiţia cea mai prielnică pentru lărgirea conştiinţei
noastre până la limitele ce ne sânt puse înainte ca ţel
Testament 259

final, ca realizarea chipului şi asemănării lui Dumnezeu


în „om”-omenire: Ca să fie una precum şi noi (Io.
17:11). Nevoinţa aceasta fiind nesfârşit de mare,
bineînţeles că nu poate fi uşoară. Ea este „calea cea
strâmtă,” plină de adânci suferinţe, despre care vorbe­
şte Hristos (Mt. 7:14). Toată viaţa noastră noi putem
creşte însufleţiţi de cuvântul şi de pilda lui Hristos în­
suşi, până ce vom ajunge la unirea credinţei şi a
cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, întru bărbat desăvâr­
şit, la măsura vârstei plinirii lui Hristos (Ef. 4:13).
Mântuirea constă în primirea darului vieţii dumne­
zeieşti în vecinica ei plinătate. Zicând „plinătate,” noi
avem în vedere forma ipostatică a fiinţării. Plinătatea,
noi o înţelegem ca iubire care este proprie desăvârşirii
cunoaşterii, şi aceasta în vârtutea împărtăşirii în însăşi
viaţa.
Nu strică să repetăm că dragostea strămută viaţa
celui ce iubeşte în persoana celui iubit: existenţa celor
iubiţi ai mei devine conţinutul vieţii mele. Dacă eu cu
toată fiinţa mea iubesc pe Dumnezeu, după înţelesul
întâii porunci: Să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău
din toată inima ta, şi din tot sufletul tău, şi din tot
cugetul tău (Mt. 22:37), atuncea eu petrec întreg în El.
Şi numai aşa viaţa Lui devine a mea. Dacă eu,
asemenea lui Hristos, pana în sfârşit (Io. 13:1) iubesc
pe toţi, atunci viaţa tuturor, prin puterea iubirii devine
viaţa mea. Şi nu numai în sensul cantitativ al cuprin­
sului, ci şi calitativ, prin preschimbarea firii mele
omeneşti după harul lui Dumnezeu. Astfel, aceasta
apare ca un deosebit rod al petrecerii noastre în
260 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Dumnezeu şi a lui Dumnezeu în noi. Iar aceasta este


vecinicia cea vie, cu alte cuvinte, personală, ipostatică.
PARTEA a IV-a

PE CULMEA THAYORULUI

...Amin zic vouă că sânt unii


din cei ce stau aicea care nu vor
gusta moarte până când vor
vedea împărăţia lui Dumnezeu
venind întru putere.
(Mc. 9:1)
Pentru Dumnezeiasca Vedere

Fără o tainică, adică ascunsă ochilor noştri, sau


vădită luminare a Luminii Nefacute, omul nu îşi poate
cunoaşte păcatul în ce chip s’ar cuveni. A-şi vedea pro­
priul păcat constituie începutul contemplării. Neapărat
trebuie subliniat că aceasta este cu putinţă pretutin-
denea, în orice vreme, în orice condiţie exterioară. Nici
fuga în pustie, nici îndepărtarea de oameni, nici
teologia ştiinţifică, nici vreo psihanaliză atentă, nici
conceptualizarea filosofică sau abordarea raţională a
Evangheliei, nimic asemănător celor enumerate mai sus
nu constituie în sine esenţa contemplării duhovniceşti.
Bineînţeles că şi ieşirea în pustie sau zăvorârea,
precum şi alte mijloace de a se însingura se pot arăta a
fi un privilegiu preţios, căci constituie nişte condiţii
prielnice pentru o adâncă pocăinţă, în afara căreia toată
lucrarea noastră precum şi orice chip al nevoinţei se
preface într’o simplă întreprindere omenească, în
esenţă puţin folositoare mântuirii.
Prin cea dureroasă pocăinţă, se pogoară harul
Sfântului Duh peste om, ducându-1 în sfera Vieţii dum­
nezeieşti. Cu cât mai încordată este tânjirea pocăinţei,
cu atât mai puternic lucrează în noi însuşi Dumnezeu,
264 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

atingându-Se de noi şi însuşi împărtăşindu-Se zidirii


Sale într-un chip numai Lui cunoscut. în starea unui
astfel de har, omul cu toată fiinţa sa trăieşte realităţile
lumii Dumnezeieşti şi le contemplă ca pe nişte lucruri
vădite.
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului.
Pentru Lumina Thavorului

Iată nour luminos a umbrit pre ei, şi


iată glas din nour grăind: Acesta este
Fiul Meu cel iubit, întru Carele bine am
voit: pre Acesta să ascultaţi. (Mt. 17:5 ;
Mc. 9:7 ; Lc. 9:35).

Astăzi, cu prilejul acestui măreţ praznic bisericesc


- praznic care, pe măsura apropierii de săvârşirea călă­
toriei noastre pământeşti, nu numai nu se micşorează,
ba mai mult, necontenit creşte în puterea şi însemnă­
tatea lui - ne vom îngădui a vorbi, ca şi uitând de
neputinţa noastră, despre cea de neatins şi neînserată
Lumină ce a strălucit pe Muntele Thavorului. Rogu-vă,
treceţi cu vederea nimicnicia mea în clipa aceasta;
închideţi-vă ochii asupra neştiinţei şi josniciei mele şi,
de este cu putinţă, priviţi-mă ca pe unul din străjerii
muntelui Efraim ce strigau: Sculaţi-vă şi vă suiţi în
Sion la Domnul Dumnezeul vostru (Ier. 31:6).
Dumnezeu, Cela ce au făcut cerul şi pământul (4
împ. 19:15), este Dumnezeul nostru „din pântecele
maicii” noastre. Dupre naşterea noastră cea trupească,
înainte de a fi învăţat noi a „desluşi mâna noastră
dreaptă de cea stângă” (cf. Iona 4:12) am şi primit, în
scăldătoarea Botezului, cea de a doua naştere, cea de
266 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

sus, şi preste noi s’a însemnat numele cel mare şi


înfricoşat inselor şi Puterilor cereşti, al Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh; iar după aceasta am primit
celălalt nepreţuit dar, despre care sufletul nostru nu
poate nici spune, nici cugeta fără de cutremur, şi anume
ungerea întru Duhul Sfânt, pecetea Cărui sfinţiri s’a
pus pe toate mădularele trupului nostru cu aceste
cuvinte ale Tainei: Pecetea darului Duhului Sfânt. Şi
astfel ne-am făcut sălaş Dumnezeului celui Preaînalt
iar trupurile noastre biserică Duhului Sfânt (1 Cor.
6:19).
Din anii prunciei noastre noi ne hrănim în Biserică
cu Dumnezeiescul Trup şi Sânge al lui Hristos. Noi
sântem copii Lui, trup din Trupul Lui şi sânge din
Sângele Lui. Din tinereţile noastre trăim în atmosfera
Cuvântului lui Dumnezeu ce ne deschide zările nemăr­
ginite ale cunoaşterii Dumnezeului Celui fără de înce­
put, Tatăl nostru, dându-ne încă de aci, mai înainte să
gustăm fericirea vecinicei petreceri cu Dânsul şi întru
Dânsul. în Biserica noastră trăim în toate zilele într’o
oarecare negrăită prisosinţă a tuturor bogăţiilor duhov­
niceşti, şi sufletul, recunoscător, irumpe strigând: Bo­
gat cu adevărat este Dumnezeul nostru; pretutindenea
fiind, şi toate plinind, El neîncetat ne îmbrăţişează pe
toţi şi pe fieştecare în parte.
Şi iată că, în ciuda tuturor acestora, ne aflăm să­
raci cu duhul. în limitele vieţii pământeşti, de nesăturat
este foamea şi de nepotolit setea de a cunoaşte pe
Dumnezeu; căci tânjirea noastră este de a ajunge la Cel
neajuns, de a vedea pe Cel nevăzut, de a cunoaşte pe
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului 267

Cel nemărginit. Tânjirea aceasta creşte neîncetat în tot


omul, dacă a binevoit Lumina Dumnezeirii să îl
lumineze, fie şi printr’o cât de mică apropiere a Sa, căci
atunci se dezvăluie ochilor minţii noastre în ce hău de
întuneric ne aflăm. Această viziune uimeşte omul
întreg, şi de atunci sufletul nu mai cunoaşte odihnă,
nici o poate dobândi, până nu s’a slobozit de
întunericul care îl ţine, până nu s’a săturat de Hrana de
care nu te saturi niciodată, până nu s’a înmulţit
într’însul această Lumină, şi până nu s’a împreunat cu
ea, astfel încât Lumina şi sufletul au devenit una, pre­
schimbând sărăcia noastră întru slavă Dumnezeiască.
Schimbarea la Faţă a Domnului este temelia cea
tare a nădejdii noastre în schimbarea la faţă a întregii
noastre vieţi, cea acum plină de osteneală, de dureri, de
frică, întru viaţă nestricăcioasă, asemenea lui Dumne-
A

zeu. Insă înălţarea aceasta pe muntele cel înalt (Mt.


17:1 ; Mc. 9:2) al Schimbării la Faţă se însoţeşte de o
mare nevoinţă. Nu arareori la început ne împresoară
neputinţa în această nevoinţă, şi deznădejdea începe a
ne cuprinde sufletul. în ceasurile de chin, când ne
aflăm pe pragul între Lumina cea Neapropiată a Dum­
nezeirii, care ne trage către Ea, şi înfricoşatul întunerec
cel mai dinafară (cf. A 2-a Lege 4:11), să ne amintim
de învăţătura Părinţilor noştri care au urmat lui Hristos
pe această cale, şi încingându-ne mijloacele (cf. Lc.
12:35), să ne întărim cu bărbătească nădejde în Cel
Care ţine în palma Sa, fără nici o greutate, întreaga
făptură. Amintirea că tot ceea ce s’a săvârşit în viaţa
Fiului Omului trebuie să se repete dupre asemănare şi
268 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

în viaţa noastră, ne va slobozi de toată frica şi de toată


împuţinarea sufletului. Iată calea noastră de obşte, a
tuturor, după însuşi cuvântul lui Hristos: Eu sânt calea;
şi nu numai, ci este singura cale, căci nimenea vine la
Tatăl, jdră numai prin Mine (Io. 14:6).
Dacă Domnul S’a ispitit (Evr. 4:5), şi noi negreşit
trebuie să trecem prin focul ispitirii; dacă Domnul a
fost prigonit şi nedreptăţit, şi noi vom fi prigoniţi de
aceleaşi puteri care au prigonit pe Hristos; dacă Hristos
a suferit şi a fost răstignit, nici noi vom scăpa de
suferinţă şi de răstignire, fie, poate, pe cruci nevăzute,
numai de vom urma Lui cu adevărat în căile inimii
noastre. Dacă Domnul S’a schimbat la faţă, şi noi ne
vom schimba la faţă, şi încă de aci, de pe pământ,
numai de ne vom asemăna Lui în năzuinţele noastre
lăuntrice. Dacă Domnul a murit şi a înviat, atunci şi toţi
cei ce cred în El vor trece prin moarte, vor zăcea în
mormânturi, iar apoi vor învia asemenea Lui, dacă au şi
murit asemenea Lui. Invia-vor cei credincioşi întâi cu
sufletul, iar apoi, în ziua învierii celei de Obşte, şi în
trup. Dacă Domnul, după învierea Sa, S ’au înălţat la
ceruri şi au şezut de-a dreapta lui Dumnezeu (Mc.
16:19) în trupul Său cel proslăvit, atunci şi noi, în
trupurile cele proslăvite ale învierii noastre, în puterea
Duhului Sfânt, ne vom înălţa la ceruri şi ne vom face
împreună-moştenitori cu Hristos şi părtaşi Dumnezeirii
(1 Pet. 4:13 ; 2 Pet. 1:4 ; Rom. 7:17 ; 2 Tim. 2:11-12).
Toate cele ce am pomenit până acum s’au săvârşit
cu Domnul nu după Dumnezeirea Lui, ci după firea Sa
cea omenească, adică în planul unde Domnul este „de o
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului 269

fiinţă” cu noi, ca Fiul Omului. Domnul, Cuvântul cel


fără de început, cu Tatăl şi cu Duhul, întrupându-Se, a
primit în Persoana, în Ipostasul Său cel Dumnezeiesc
firea noastră omenească; nu într’o închipuire sau ca o
nălucă, ci cu adevărat devenind asemenea nouă, oame­
nilor, El a arătat în trupul nostru Dumnezeiasca desă­
vârşire, lăsându-ne un chip (Io. 13:15) pe care mulţi
proroci şi drepţi au dorit să-l vadă (Mt. 13:17), şi pe
care noi acum sântem datori să-l înfăptuim, fiecare în
viaţa proprie, pentru ca, prin asemănarea noastră cu
Hristos după chipul vieţii pământeşti, să devenim ase­
mănători Lui şi după chipul fiinţării celei Dumne­
zeieşti.
Rogu-vă, să nu ne împuţinăm la suflet auzind
cuvintele învăţăturii acesteia, ci să ne trezim cu duhul
şi să deschidem inimile noastre spre a primi cu sim­
plitate bunăvestirea lui Hristos. Domnul cu gura Sa a
zis: îndrăzniţi, Eu am biruit lumea (Io. 16:33). Şi noi,
negreşit, cu puterea lui Hristos, vom birui cu această
biruinţă asupra lumii, pentru a ne face împreună cu
Dânsul părtaşi vecinicei împărăţii în ceruri.
Spre a plini porunca: Mergeţi, şi stând, grăiţi în
biserică norodului toate cuvintele vieţii acesteia (Fap.
5:20), vă vorbesc despre aceasta. Căci acestea sânt
cuvintele vieţii vecinice (Io. 6:68), date de Domnul spre
moştenire nestrămutată celor credincioşi; aceasta este
propovăduirea Apostolilor şi dogmele Părinţilor, acea­
sta este credinţa noastră Ortodoxă şi nădejdea cea ne­
clătită, carea nu se va ruşina, căci temeiul ei este
nemincinoasa mărturie a Domnului. Şi dacă va voi
270 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

mincinoasa smerenie să numească aceasta o îndrăz­


neală fără de măsură, sau chiar nebunie, atunci să ne
amintim de Apostolul Pavel care, pe de o parte, lepă­
dând puţinătatea sufletului, pe de altă parte, necuviin­
cioasa trufie a cugetului trupesc, spune că Dumnezeu
„bine au voit, prin nebunia propovăduirii, a mântui pre
cei ce cred,” „lepădând înţelepciunea înţelepţilor” şi
„făcând nebună înţelepciunea lumii acesteia” (cf. 1
Cor. 1:18-21). în fiecare zi experienţa omenirii ne­
schimbat ne arată că „cei înţelepţi şi pricepuţi” ai
acestui veac nu pot urma lui Hristos nici pe Thavor,
nici pe Golgotha, nici pe Muntele Măslinilor. Şi aşa,
iubiţilor, veniţi, şi întru puterea credinţei să ne suim în
muntele Domnului (Is. 2:3), şi stând nematerialnic în
cetatea Dumnezeului celui viu, cu minţi înălţate să
vedem Dumnezeirea cea nematerialnic ă a Tatălui şi a
Duhului strălucind în Fiul cel Unul-născut. Să ne suim,
se înţelege, nu cu îndrăzneală mândră, ci cu frică şi
cutremur, ca nevrednici acestei suiri şi vederi, dar în
acelaşi timp cu nădejdea că şi nouă, păcătoşilor, pentru
nemărginita milă a Cerescului Tată, va străluci lumina
cea pururea fiitoare a Dumnezeirii, a cărei strălucire de
nesuferit a aruncat la pământ, pe Thavor, pe aleşii
Apostoli.
Iar acum, dacă ne-am îndreptat cât de cât mintea
spre a privi către cele de obşte ale credinţei noastre,
spre cele ce trebuie să alcătuiască temelia neschim-
băcioasă a vieţii duhului nostru, îmi voiu îngădui să
trec la subiectul pe care l-am ales.
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului 271

Schimbarea la Faţă a Domnului este o măreaţă


înfăptuire ce are o însemnătate netrecătoare nu numai
pentru -fiecare dintre noi, ci şi pentru întreaga istorie a
lumii noastre. în scrierile lor, părinţii o urmăreau cu
multă luare aminte din toate privinţele: şi în cele ce i-au
mers înainte, ca pregătire a ucenicilor de către Domnul;
şi în cele ce au însoţit-o, sau ce s’au săvârşit în vremea
însăşi arătării lui Dumnezeu pe Thavor; şi în cele ce i-
au urmat, în facerile Domnului Iisus, precum şi în
cugetele apostolilor martori ai Schimbării la Faţă. Cu­
noaşterea acestora ne ajută ca şi noi înşine să mergem
cu înţelegere pe aceeaşi cale, pre urmele paşilor lui
Hristos. în momentul de faţă însă, să ne îndreptăm cu
luare aminte privirea duhului asupra celor ce s’au
întâmplat îndeosebi în această clipă, potrivit povestirii
evanghelice.
lată nour luminos a umbrit pre ei, şi iată glas din
nour grăind: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru Care­
le bine am voit: pre Acesta să ascultaţi (Mt. 17:5).
Ce închipuia acest nour luminat care a umbrit în
acea noapte Sfântul Thavor? Iată că acum nu puţini ani
am întrebat despre aceasta, în ziua Schimbării la Faţă,
pe un nevoitor care, precum neîndoielnic cred, el însuşi
de multe ori se învrednicise de vederea acestei Lumini.
La nesmerita mea cerinţă de a-mi spune câte ceva
despre taina Luminii Thavorului, despre cum se poate
vedea şi cum este cu putinţă a dobândi acest dar, el,
făcând pogorământ faţă de neştiinţa mea, mi-a desluşit
aceasta cu multă răbdare, iar eu astăzi vă voiu împărtăşi
272 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

din ceea ce am auzit din gura lui nemincinoasă, măcar


miezuirea, şi cât mai pe scurt cu putinţă.
îmi mărturisea acel bărbat că la început, pe când
era încă tânăr, această lumină îi apărea nelimpede şi
pentru scurte clipe, uneori ca o oarecare flacără de foc
de nestăpânit, care îi cuprindea inima cu dragoste,
alteori ca un fel de strălucire care îi pătrundea mintea
cu lumina ei. Ea îi apărea în vremea rugăciunii mai ales
în biserică. Odată însă, după multe luni de rugăciune
fierbinte cu căinţă pentru propria urâciune, lumina lin
s’a pogorât asupra lui şi a rămas cu el trei zile. în acele
zile el se simţea limpede ca fiind în afara morţii.
Bucuria învierii din morţi îi umplea atunci sufletul.
Lăuntric, el a numit această lumină „dimineaţa
învierii,” căci era liniştită, ca o dimineaţă de primăvară,
în vremea aceea trăia în lume o viaţă obişnuită, cu
munca de zi cu zi. După ce au trecut mai mulţi ani de la
această întâmplare, când el era de acum monah şi
slujitor la Altar, rugăciunea lui adeseori se preschimba
în vederea luminii, astfel încât nu mai simţea atunci
nici trupul, nici lumea materialnică ce îl înconjura.
Lumina aceasta apare ca o curată bunăvoire de sus.
La început vine neaşteptat, adică atunci când nici su­
fletul, nici mintea nu au nici un simţământ că vine, sau
chiar că există. Necunoscută până atunci, prin venirea
ei ea aduce asupra sufletului o dulce nedumerire, iar el,
ca ieşit din minţi, nu ştie încă cine, sau ce este, ce i s’a
arătat; în acea clipă se simte ca im ocnaş scos dintr’o
temniţă întunecată în întinderi însorite şi înmiresmate.
Spunea, de asemenea, acel bărbat:
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului 273

„Deşi Lumina cea Dumnezeiască, prin firea ei, ră­


mâne totdeauna neschimbăcioasă, lucrarea ei însă
- adică ceea ce naşte ea în om - este foarte
felurită: uneori se trăieşte ca dragostea blândă, lină
a lui Hristos, uneori ca putere Dumnezeiască ce te
încunjură; uneori ca o oarecare mişcare nedesluşită
a vieţii vecinice înlăuntrul omului; uneori ca o
lumină a înţelegerii sau ca vederea minţii, mai
presus de gândire, a lui Dumnezeu. Dar bunătatea
Domnului este nemărginită, şi se întâmplă ca
dragostea Lui să se reverse şi mai din belşug.
Atunci Dumnezeiasca Lumină umple întreg omul,
astfel încât omul însuşi devine asemenea luminii;
iar ceea ce vede el atuncea nu se poate numi
altceva decât lumină, deşi această lumină, prin
firea ei, este cu totul altceva decât lumina soarelui
celui văzut.”

Drept răspuns la întrebarea mea cea din început,


despre arătarea Dumnezeirii pe Thavor, bărbatul acela
îşi continuă cuvântarea, vădit trudindu-se spre a găsi
înţelesuri accesibile mie, fie şi într’o măsură cât de
mică. A zis:

„Nicidecum trebuie a ne uita neputinţa, şi dacă ne


vom îngădui să ne atingem de acest lucru înalt,
atunci numai aşa, ca o încercare sfioasă de a ne
apropia câtuşi de puţin de înţelesul lui, fără nici o
pretenţie îndrăzneaţă de a-1 putea desluşi sau înţe­

18
274 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

lege până la capăt. Şi aşa, dacă ne vom întemeia pe


cele spuse despre lucrarea Luminii Dumnezeieşti,
atunci povestirea Evangheliştilor, care poate părea
copilăros de simplă, am putea-o întregi cât de cât
astfel:
Dacă au început Apostolii să înţeleagă desă­
vârşirea cea mai presus de om a învăţătorului lor,
şi prin buzele lui Petru L-au mărturisit a fi Hristos,
Fiul lui Dumnezeu celui Viu, (Mt. 16:16), Domnul
a dorit mai mult să-i întărească în această cunoaş­
tere prin mărturia Tatălui; lucru cu atât mai trebu­
incios, cu cât El de acum se pregătea pentru ieşirea
Sa, carea voia să o săvârşească în Ierusalim (Lc.
9:31), adică pentru săvârşirea jertfei pe Golgotha,
îndărătul cuvintelor lui Petru, Tu eşti Hristosul
(Mc. 8:29), se ascundea în acea clipă o cunoaştere,
încă departe de a fi desăvârşită, de Cine era acel
Hristos; dar în ciuda nedesăvârşirii şi nedeplină-
tăţii acestei mărturisiri, în ea se ivea de acum o
dragoste şi o dăruire crescândă a Apostolilor, care
îi făcea în stare să cuprindă o mai mare lumină a
Dumnezeieştii descoperiri, şi de aceea Domnul a
zis: Sânt unii din cei ce stau aci, care nu vor gusta
moarte până ce vor vedea pre Fiul Omului venind
întru împărăţia Sa (Mt. 16:28). După aceste
cuvinte, săvârşeşte cu ucenicii călătoria cea în
tăcere1 de la hotarele Chesariei lui Filip până la
Sfântul Thavor, iar acolo, luând pe aleşii Petru,

1 Pentru săptămâna acestei călătorii, Evangheliştii nu vorbesc de nici


o întâmplare şi de nici o cuvântare a Dom nului.
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului 275

Iacov şi loan, i-a suit în muntele înalt al vederii


Slavei Sale celei Dumnezeieşti, carea o a avut la
Tatăl mai nainte până a nu f i lumea (Io. 17:5).
Domnul, însuşi, în toată vremea neschimbat
purta întru Sine Lumina, fiind, după Dumnezeirea
Sa, Lumina cea fără de început, însă rămânea în
planul acesta, nevăzut de către cei ce nu primiseră
încă Lumina. Pe Thavor Domnul se ruga. Nimic
nu ne împiedică să presupunem că, în cuprinsul ei,
rugăciunea Lui era asemenea celei din Ghethsi-
mani (cf. Io. 17), căci ceasul Său se apropiase (Io.
13:1). îmbrăţişând în rugăciunea Sa totul, dintru
întemeierea lumii până la sfârşitul veacului
acestuia, Domnul se ruga şi pentru Apostoli, ca să
se arate lor Numele Tatălui, şi ca dragostea cu
carea Tatăl au iubit pre Fiul, să fie întru dânşii
(cf. Io. 17:26).
Cei trei aleşi marturi şi împreună-părtaşi ai
acestei rugăciuni mai presus de fire a lui Hristos au
fost cuprinşi de neputinţă într’însa. Nevoindu-se în
luptă cu neputinţa trupului lor, pentru un oarecare
scurt răstimp s’au îngreuiat cu somnul (Lc. 9:32),
dar în vârtutea rugăciunii lor lăuntrice neîntrerupte,
iarăşi s’au întors degrabă în starea de trezvie, şi
atunci, aceşti treji cu duhul şi biruitori ai neputin­
ţei trupeşti au văzut pe Hristos în lumină, precum
şi pe Ilie şi pe Moisi vorbind împreună cu Dânsul,
însă dacă au putut ei vedea acestea, a fost numai
fiindcă şi ei, în acel ceas, se umpluseră de Lumină.
276 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Neobişnuitul şi măreţia arătării a cufundat pe


Apostoli într’o uimire de negrăit şi o fericită nedu­
merire. Aceasta o vedem din cuvintele Evangheliei
pentru Petru: că nu ştia ce grăia (Mc. 9:6), şi din
înseşi cuvintele lui Petru: învăţătorule, bine este
nouă a f i aci (Mt. 17:4; Mc. 9:5; Lc. 9:33).
în acea clipă, vederea lumii duhovniceşti şi a
luminii Dumnezeieşti de către Apostoli se împreu­
na încă şi cu percepţia lumii simţurilor care îi
încunjura. Dar apoi, crescând lumina, i-a suit mai
presus de cele văzute şi trecătoare, la cele
nevăzute şi vecinice (cf. 2 Cor. 4:18)... Nespus de
simple sânt chipurile Evangheliilor: Iată nour
luminos a umbrit pre ei... Asemenea unui om care,
urcând pe munte, dacă intră într’un nour vârtos, i
se taie vederea restului lumii, tot aşa şi acest nour
luminos, nefiind altceva decât lumina şi suflarea
Duhului Sfânt, Care cu venirea Sa cea Dumne­
zeiască şi de nesuferit a răpit pe Apostoli în lumea
Luminii celei nezidite, netrecătoare, neapuse, ne­
schimbate, neţărmurite, cea mai presus de ceruri, a
tăiat de la ei simţirea chipurilor celor trecătoare
A

ale acestei lumi, în aşa măsură, cât şi pe însuşi


Hristos, de acum ei nu-L mai vedeau după trup (cf.
2 Cor. 5:16). Astfel, duşi de Duhul Sfânt întru
vederea Dumnezeirii de nedescris a lui Iisus Hris­
tos, în acelaşi ceas ei au auzit glasul cel nema-
terialnic şi de neajuns al Tatălui: Acesta este Fiul
Meu cel iubit (Mt. 17:5).
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului 277

Acesta a fost momentul cel mai înalt al întâmplării


de pe Thavor.”

Dacă acum ne vom întoarce la neputinţa firii


noastre omeneşti, ai cărei purtători erau şi apostolii -
spunea încă acel bărbat - rămânând credincioşi poves­
tirii Evangheliilor, precum şi experienţei părinţilor
Bisericii, putem spune cele ce urmează:

„Foarte mare şi înaltă foarte a fost vedenia


Apostolilor pe Muntele Schimbării la Faţă, dar
totuşi încă nedesăvârşită, pentru că în acea vreme
ei erau încă neputincioşi a primi toată plinătatea şi
toată desăvârşirea Luminii ce s’a arătat lor, şi de
aceea cântă Biserica: arătând ucenicilor Tăi slava
Ta pre cât li se putea, iar în cealaltă cântare, pre
cât au cuprins.
Foarte mare şi înaltă a fost vedenia Aposto­
lilor, dar atunci încă nedesăvârşit însuşită de ei:
mai rămâneau cu putinţă acele clătiri cărora aveau
să fie supuşi în zilele Golgothei; şi de-abia mai
târziu va putea Petru să se întemeieze pe ea, ca pe
o mărturie a adevărului (2 Pet. 1:17-18).
încă nedesăvârşită fusese vedenia Apostolilor
pe Thavor, şi totuşi atât de mare şi de adevărată a
fost acea vedenie a frumuseţii celei pururea
fîitoare şi a tainei celei ascunse mai nainte de veci,
încât nici vedenia lui Moisi pe Sinai (leş. cap. 19-
20 şi 33-34), nici cea a lui Ilie pe Horiv (3 împ.
278 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Cap. 19) nu au ajuns la înălţimea şi la desăvârşirea


ei, ceea ce vedem din cuvintele cântării Bisericii:
în întunerec ai fost văzut de Moisi dedemult, dar
acum în lumina Dumnezeirii celei neapropiate
(Cânt. 1, Canonul al 2-lea; cf. Evr. 12:18-24).”

Nu vă ascund că, atrăgând pe voi în adâncul negră­


itelor taine ale cuvântării de Dumnezeu, eu însumi mă
înfricoşez. Şi nu numai frica, ci şi ruşinea mă cearcă
acum. înţeleptul, scriitorul Pildelor a zis: Bea apă din
vasele tale, şi din izvorul fântânilor tale (Pilde 5:15),
iar eu vă aduc cele scoase de mine din trăirea şi din
moştenirea altora. Văzând însă cu ce luare aminte
ascultaţi cuvântul, ca şi cum nu v ’aţi fi săturat cu el, vă
voiu împărtăşi şi încheierea convorbirii mele de neuitat
cu acel minunat bărbat. Deşi răpit de cuvântul lui cel
insuflat, şi recunoscător lui pentru pogorământul său
faţă de mine, eram în acelaşi timp plin de mâhnire, cu
gândul la propriul întuneric, tăceam cugetând în mine
însumi: „Nu mie mi-este sortit aceasta.” Spre a mă
mângâia, învăţătorul meu continuă astfel:

„Atunci când nu ne învrednicim a vedea slava


cea de mare cuviinţă a Dumnezeirii, pornirea cea
mai dreaptă a duhului nostru este de a se cerca pe
sine. Şi dacă sufletul nostru este viteaz, ne vom
zice: Pentru nedreptatea mea mă lipsesc eu de
acest dar, căci cel ce umblă întru dreptate şi gră­
ieşte cale dreaptă... acesta va locui la înălţime...
pre împărat cu slavă va vedea (cf. Is. 33:15-17).
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului

Dar în ciuda acestora, nicidecum să lăsăm loc dez­


nădejdii înlăuntrul nostru; dimpotrivă, să prive­
ghem cu duhul şi să primim plâns de pocăinţă pen­
tru noi înşine. Să lepădăm gândul nedrept că
aceasta ar fi numai soarta unor aleşi, gând ce ar
putea tăia de la noi sfânta nădejde. Adevărul, în
care trebuie neapărat să ne întărim inimile, este că
Domnul pe nimenea din cei ce vin către Dânsul va
scoate afară, nici va lepăda (Io. 6:37). Noi toţi,
fără părtinire, şi cei mari şi cei mici, şi cei
însemnaţi şi cei neînsemnaţi, toţi sântem chemaţi
la una şi aceeaşi desăvârşire la care Domnul a
chemat pe cei ce i-a suit pe Thavor, pe Apostolii
Petru, Iacov şi loan, deoarece şi noi ca şi ei am
primit aceleaşi porunci, şi nu altele, şi deci aceeaşi
cinste şi chemare ca şi ei, şi nu una mai mică.
Cercetaţi cu luare aminte toată rânduiala slujbei
Praznicului, şi veţi vedea cât de puternic cheamă şi
îndeamnă Biserica pe toţi a se sui pe Muntele cel
„nematerialnic” al vederii de Dumnezeu cea cu
mintea, arătând prin aceasta că nu numai în zilele
dedemult, şi nu numai Apostolilor a binevoit
Domnul să arate zările Dumnezeirii Sale, ci şi în
toate veacurile, şi chiar şi în zilele noastre, nu a
încetat, şi nu va înceta niciodată să reverse, după
făgăduinţa Sa, acelaşi dar asupra celor ce urmează
lui Hristos din toată inima.
Pe lângă mincinoasa smerenie: „Aceasta nu
este pentru mine;” pe lângă neîndreptăţita deznă­
dejde născută din trândăvie şi din iubire de plăceri,
280 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

se mai află încă o piedică vederii Luminii celei


Nezidite, şi anume, îndrăzneaţă năzuinţă a minţii
noastre de a vedea pe Dumnezeu, de a-L cuprinde
în propria gândire, de a pătrunde oarecum cu forţa
în taina şi în sânurile Fiinţei Sale, spre a-L stăpâni
ca pe un obiect al cunoaşterii. Este greu de găsit
cuvinte pentru a arăta esenţa acestei mândre
înălţări a minţii noastre, însă este important să în­
ţelegem că în acest caz nu un nour luminos, ci
negură şi întunerec, ce ascund pe Dumnezeu, ne
vor întâmpina.
Dacă îndreptăm ochii minţii noastre „drept” la
Soarele Fiinţei Celei mai nainte de Veci, spre a-L
vedea precum este (cf. 1 Io. 3:2), aceşti ochi se vor
arde şi vor orbi de Lumina cea neapropiată şi
atotarzătoare a Dumnezeirii, aşa cum orbesc şi se
ard ochii noştri fireşti când îi îndreptăm, goi şi
neocrotiţi, drept la soare. în Scriptură avem un
minunat chip ce ne învaţă să ne înfrânăm de la
îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu: Serafimii cei
cu şase aripi, care încunjură Scaunul Celui Prea-
înalt, acoperindu-şi feţele cu două dintre aripile lor
(Is. 6:2).
Şi cunoscut, şi văzut, Dumnezeu neschimbat
rămâne mai presus de orice cunoaştere şi vedere.
Această nemărginită transcendenţă a lui Dumne­
zeu, în graiul „tainic” al cuvântării de Dumnezeu
se numeşte „întuneric.” Noul Legământ nicăieri nu
foloseşte cuvântul întuneric în legătură cu Dumne­
zeu; el ne spune că Dumnezeu lumină este, şi nici
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului 281

un întunerec întru Dânsul este (1 Io. 1:5). Pentru


nemărginirea Lui şi, prin urmare, pentru faptul că
rămâne în cele din urmă „de nevăzut,” „de necu­
noscut,” Noul Legământ grăieşte astfel: Pre Dum­
nezeu nimenea a văzut niciodinioară (Io. 1:18); iar
într’alt loc: Dumnezeu locuieşte întru lumină
neapropiată, pre Carele nu a văzut nimeni dintre
oameni, nici a-L vedea poate (1 Tim. 6:16). Când
însă s’au ivit filosofii şi ereticii ce susţineau putin­
ţa de a-L cunoaşte deplin pe Dumnezeu, atuncea
sfinţii părinţi, ca să taie de la rădăcină această idee
nebună, s’au întors înapoi la chipurile şi graiurile
Vechiului Legământ: Şi au grăit Dumnezeu către
Moisi zicând: Pogoară-te şi mărturiseşte noro­
dului, ca nu cândva să se apropie către Dumnezeu
să vază... Şi sta norodul departe, şi Moisi a intrat
în negura [întunericul] unde era Dumnezeu (leş.
19:21; 20:21). Astfel, anume spre a întipări mai
adânc pe înţelepţii cei neînţelepţi, părinţii au re­
venit la cuvântul întuneric, cu care înţeleptul
Dătător al Legii, Moisi, şi-a înfrânat poporul, încă
naiv în cele ale cunoaşterii lui Dumnezeu, de la
pornirea de a vedea pe Dumnezeu; iar spre a nu se
îndepărta de la Descoperirea Noului Legământ,
părinţii au numit acest întuneric - „prealuminat.”
Adevărata cale spre a vedea Dumnezeiasca
Lumină trece prin omul cel lăuntric. Toate gându­
rile noastre, toată puterea doririi noastre trebuie
îndreptate numai spre a păzi porunca lui Dumne­
zeu nespurcată şi nevinovată (1 Tim. 6:14). Atunci
282 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Lumina lui Dumnezeu, precum a arătat experienţa


veacurilor în multe feluri şi în multe chipuri (Evr.
1:1) cercetează pe om. Şi nimenea va putea spune
vreodată care sânt marginile bunăvoirii lui Dumne­
zeu către noi, căci ea este cu adevărat nemărginită;
şi oricât de mult ar tânji omul către Dumnezeu, şi
oricât de mult ar arde de dragoste către Dânsul,
revărsările Luminii rămân totuşi neaşteptate şi de
nesocotit, întrucât ele nu au sfârşit, chiar atunci
când lumina întrece puterile firii noastre de a-i
purta strălucirea. Şi singurul cuvânt pe care îl vom
putea spune, şi chiar întări, în privinţa aceasta, este
că Dumnezeu Lumină este, şi nici un întunerec
întru Dânsul este, şi că locuieşte întru lumină
neapropiată (1 Io. 1:5 şi 1 Tim. 6:16), şi că se
arată întotdeauna în Lumină, şi ca Lumină.”

Dar nici cu aceste cuvinte nu s’a risipit nedume­


rirea sufletului meu fricos. Nu vedeam înaintea mea
nici o cale; nu ştiam cum să mă apropiu de această
viaţă, de unde să încep; mă simţeam în întunerec şi mă
întrebam: Ce voiu face să moştenesc viaţa vecinică? Şi
mi-a venit răspunsul:
„Cere, roagă-te! Asemenea Sfântului Grigorie Pa-
lama, care ani de zile striga: Doamne, luminează-mi
întunerecul! - şi a fost auzit... Roagă-te cu cuvintele
cântării bisericeşti: Lumineze şi mie, păcătosului, Dătă-
torule de Lumină, lumina Ta cea pururea fiitoare,1 şi

1 Condacul Schimbării la Faţă.


Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului 283

întăreşte-te în credinţă, amintindu-ţi că Biserica nu se


roagă pentru cele cu neputinţă.”

Apoi acel bărbat, ca şi cum nesocotind cu putinţă


ca o astfel de rugăciune să rămână fără de răspuns de
sus, şi-a încheiat astfel cuvântul:

Când va cunoaşte sufletul tău această Lumină,


atuncea mai târziu, pierzându-o din nou, vei tânji
după Ea, şi asemenea Sfântului Simeon Noul
Teolog, o vei căuta şi vei striga către Dânsul:

Vino, Lumină adevărată,


Vino, Viaţă vecinică;
Vino, celor căzuţi ridicarea;
Vino, celor oborâţi înălţarea;
Vino, cea a morţilor învierea...
Vino, împărate Cel întrutot-Sfânt,
Vino şi sălăşluieşte întru noi,
Şi mâi cu noi nedepărtat,
Şi nedespărţit întru noi împărăţeşte
Tu - Unul, în vecii vecilor.

Amin.
Postfaţă

Domnul a zis: Tot cel ce este din adevăr aude


glasul Meu (Io. 18:37).
Mulţi sânt astăzi care caută glasul Adevărului şi
Cuvânt de întemeiere în Duh şi în Adevăr. Poate nu din
întâmplare şi înnoirea soartei neamului nostru a început
cu strigătul: „Nu mai vrem minciună!”
Lumea adesea a năzuit în istorie către înnoire,
într’un „viitor mai fericit,” mai „promiţător,” vrând să
lepede, sau chiar să dărâme, cele din trecut care i s’au
părut învechite; astăzi, poate mai mult ca oricând, ome-'
nirea încearcă să-şi „croiască o nouă soartă,” anun-
ţându-se până şi o „Nouă Eră,” un „Nou Veac” (New
Age).
Duhul însă unde voieşte suflă, şi glasul lui auzi,
dar nu ştii de unde vine şi unde merge (Io. 3:8). Iar în
Duh, lucrarea tainică a înnoirii este prin întoarcere,
cum ar fi, înapoi. Şi într’adevăr, unde vom găsi apă
proaspătă în curgerea istoriei noastre pământeşti: la
vale, sau la revărsarea râului în mare, sau în marea
sărată din care nimeni nu se poate adăpa? Sau înapoi,
la izvoare, unde pururea izvorăşte apă nouă, curată,
limpede? Iar Izvorul, pentru cei ce au iubit arătarea lui
Hristos (2Tim. 4:8), este acolo unde Domnul, pentru
vecinicie a înnoit Omul, împărţind apostolilor şi celor
ce erau împreună cu ei, ca nişte limbi de foc, Duhul
Adevărului, Duh pe Care până astăzi îl cerem spre
286 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

înnoire în Sfintele Liturghii şi în slujbele noastre bise­


riceşti.
Şi iată că astăzi în toate Bisericile, atât în Apus, cât
şi în Răsărit, se face simţită, şi din ce în ce mai puter­
nică, o căutare către izvoare. Şi ar putea părea lucru de
mirare că unul dintre înnoitorii veacului nostru a fost
Arhimandritul Soffonie, cel prin care Sfântul Siluan
Athonitul s’a făcut cunoscut lumii. De mirare, fiindcă
s’ar putea spune că nu a fost om mai „clasic,” prin viaţa
şi formaţia lui, decât Părintele Soffonie. Născut într’o
Rusie încă ţaristă, educat în duhul culturii celei mai
tradiţionale, într’o Biserică Ortodoxă încă neclătită de
valurile urgiilor veacului nostru, Părintele se refugiază
de la începuturile acestor urgii, ca tânăr pictor, la Paris,
pentru o vreme, de unde chemarea rugăciunii îl duce la
Muntele Athos, unde are să rămână, călugăr, douăzeci
şi doi de ani, formându-se la şcoala poate cea mai
tradiţională a Bisericii Ortodoxe.
înnoirea Omului însă nu constă în forme noi, ci
este lucrarea mântuitoare a Duhului, aşa cum şi înve­
chirea nu este alta decât lucrarea păcatului, a stricăciu­
nii, care roade, care putrezeşte conţinutul, apoi formele,
stricând viaţa. Duhul însă, ca Dumnezeu Făcător, poate
nu numai înfăptui, ci şi înnoi viaţa; iar El o înnoieşte
întâi lăuntric, esenţial, apoi, la nevoie, şi formele, pe
care le adaptează pentru ca viaţa nouă, proaspătă,
adevărată, să îşi poată găsi loc în condiţiile exterioare,
istorice (cf. Mt. 9:17 ; Mc. 2:22 ; Lc. 5:37-38).
Părintele Arhimandrit Soffonie a fost un om al
esenţei. Nelegat, neimpresionat peste măsură de forme
Postfaţă 287

exterioare, căutarea lui a fost totdeauna către sensul


adânc al vieţii care, odată înţeles, şi-a pus toată strădu­
inţa spre a-i atinge ţelul: unirea cu Dumnezeu pentru
vecinicie, încă de pe pământ; ţel către care a îndreptat,
ca duhovnic, şi pe toţi cei care au venit către el.
Unirea cu Dumnezeu sau - aşa cum el însuşi o
spune - „năzuinţa de a face aceste porunci (ale lui
Hristos) să devină singura şi vecinica lege a întregii
noastre fiinţe,” şi cea vremelnică, şi cea vecinică, este
adevărata chemare şi singura îndreptăţire a stării mo­
nahale în istorie. Dar ea este, în acelaşi timp, menirea şi
chemarea a tot creştinul botezat - ba chiar a tot omul
făcut în „chipul şi asemănarea” lui Dumfiezeu - şi în
aceasta constă şi o posibilă slujire sau „rol” istoric al
călugăriei. Mântuirea călugărului nu este alta decât
mântuirea a tot omul, deoarece, zicea Părintele,
aceleaşi porunci şi aceeaşi Evanghelie au fost date de
către Domnul, şi Maicii Domnului, şi sfinţilor, şi
mirenilor, şi monahilor, şi tuturor celor născuţi din
Adam. Una este firea omenească, una deci şi mântuirea
Omului; şi în vârtutea acestui fapt, un călugăr poate,
din experienţă proprie, dacă a cunoscut în rugăciunea
sa, esenţial, toate stările căderii şi tragediei Omului, dar
şi ceva din rugăciunea cea răscumpărătoare din
Ghethsimani, poate deci îndruma sau ajuta pe tot omul
în calea mântuirii, ba chiar deveni un luminător al
întregii Biserici, cum istoria nu o dată a dovedit. Dar
toate acestea numai cu condiţia, şi în măsura propriei
sale împliniri, din proprie nevoinţă şi experienţă trăită,
şi trăită în Duh şi în Adevăr.
288 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

Ceea ce ne aduce la întrebarea: Care este această


împlinire a nevoinţei? Ce este esenţial un călugăr?
Cuviosul A w a Siluan zice: „Călugărul este un
rugător pentru lumea întreagă; el plânge pentru lumea
întreagă, şi în aceasta stă lucrarea sa de căpătâi... Şi de
aceea, nici păstorii Bisericii, nici călugării nu trebuie să
se grijească de lucruri lumeşti, ci să urmeze Maicii
Domnului, Carea, în biserică, în «Sfintele Sfintelor», zi
şi noapte se învăţa întru legea Domnului şi petrecea în
rugăciune pentru lume.” Toată lipsa, toată lepădarea,
toată nevoinţa călugărească, dacă nu duce către această
stare a rugăciunii, devine lipsită de sens.
Dar ce este un „rugător pentru lumea întreagă”? Ce
este acea rugăciune pentru lumea întreagă, atât de
iubită Cuviosului Siluan?
în Cartea Facerii ne este dezvăluit gândul cel
dintâi al lui Dumnezeu pentru Om. Dumnezeu, Care a
înfăptuit şi cerurile, şi pământul, şi tot ce este, printr’un
singur cuvânt - „Să fie...” - când ajunge la om altfel
purcede: Se opreşte, cum ar fi, şi se sfătuieşte „sfatul
cel mai nainte de veci”: Să facem om dupre chipul
Nostru şi dupre asemănare... (Fac. 1:28) - şi a făcut pe
Adam. Şi Adam era unul, stând înaintea Feţei
Dumnezeului său, purtând în trupul său toată omenirea
ce avea să fie.
Dar Dumnezeu, în al Cărui Chip l-a făcut pe om,
nu este o Persoană singură („...chipul Nostru...”); şi
găseşte că nu este bine a f i omul singur; să-i facem
ajutor... (Fac. 2:19), şi, în cele din urmă, din trupul său
o scoate şi pe Eva, prin care aveam să ne naştem toţi
Postfaţă 289

cei ce am umplut pământul în cursul istoriei. ...Şi


totuşi: „Să facem om... - nu „oameni,” nu „omenire,” ci
„om.” Deci toată această omenire, toţi aceşti oameni,
bărbaţi şi femei (ca să nu mai vorbim de „masse,” de
„gloate” şi altele asemenea lor, concepte care nici­
decum nu-şi au locul în viaţa adevărată a rugăciunii),
fie ei „ca nisipul mării şi ca iarba pământului” în
număr, şi „ca stelele cerului” - toţi sântem un om, în
chipul Dumnezeului nostru, Care în Trei Persoane este
un Dumnezeu; aceasta totuşi nu se va putea plini decât
atunci când se va desăvârşi în noi, în cele din urmă, în
vecinicie, acea asemănare la care nu vom putea ajunge
deplin până nu se va naşte şi mântui cel din urmă ce
mai are a se naşte din femeie (cf. Ev. 11:40).
Această asemănare însă trebuie desăvârşită mai
întâi la nivel personal, sau cum îi plăcea Părintelui
Soffonie să întărească, ipostatic, asemănându-ne fie­
care dintre noi cu Persoana, cu Ipostasul Hristos-Omul;
şi în aceasta şi stă lucrarea, nevoinţa mântuirii fiecă­
ruia. Iar asemănarea, după cuvântul lui Hristos: Fiţi
desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel din Ceruri
desăvârşit este (Mt. 5:48) trebuie dusă la desăvârşire, la
măsura vârstei plinirii lui Hristos (Ef. 4:13). Această
măsură, Părintele o vedea în Rugăciunea din Ghethsi-
mani, rugăciune la care mult cugeta, şi pe care mult o
pomenea, îndeosebi în ultima vreme a vieţii sale pe
pământ.
Cuprinsul acestei rugăciuni mântuitoare nu ne este
dezvăluit în Sfintele Evanghelii; numai sfântul Luca
pomeneşte ceva din cele ce au urmat rugăminţii „să

19
290 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

treacă paharul acesta;” dar ştim că în acea rugăciune


Hristos-Omul se ruga pentru păcatele, pentru pierzania,
pentru iadul cel vecinie al fiecărui suflet ce se născuse,
sau ce avea să se nască din Adam, ca pentru Sine
însuşi. în acea Rugăciune, Hristos-Omul, părăsit de
toţi, Singur, era Unul, stând înaintea Feţei Dumne­
zeului Său, purtând în Duhul Său toată omenirea ce
fusese de la întâiul Adam, şi ce avea să fie, până la cel
din urmă ce are încă a se naşte din femeie. Căci făcutu-
s ’a omul, Adam cel dintâi, întru suflet viu, iar Adam cel
de pre urmă, Duh făcător de viaţă (1 Cor. 15:45).
Aceasta este „rugăciunea pentru lumea întreagă” sau,
iarăşi cum îi plăcea Părintelui Sofronie să spună, pentru
“întreg Adamul;” rugăciune în care omul îşi atinge
culmea asemănării cu Hristos-Omul; unde trece de la
nivelul de „individ” la cel de persoană, de ipostas,
adică unde şi el devine un Adam, purtând în sinea sa, în
rugăciune, întreaga omenire - întreg Adamul; rugă­
ciune pe care Părintele Sofronie, în ultimele sale zile, o
numise „Rugăciunea Ipostatică.”
Dar mântuirea omului nu se sfârşeşte la asemă­
narea cu Hristos-Omul, fiindcă Hristos, în acelaşi timp,
este însuşi Dumnezeu; iar omul, în măsura asemănării
sale cu acel Om, cu Dumnezeu se aseamănă. Şi nu ar
trebui să fie de mirare, deoarece, atunci când Dumne­
zeu hotăra „să facem om dupre chipul Nostru, şi dupre
asemănare,” El nu era întrupat în alt chip, ci se afla în
starea Sa Dumnezeiască, cea de mai nainte de veci. De
aceea Biserica Dreptslăvitoare şi înţelege mântuirea ca
fiind nimic mai puţin, sau mai prejos, decât îndumne-
Postfaţă .’ «) I

zeirea omului; şi Ea singură are înţelegerea adâncului


acestei „taine... din veci ascunse întru Dumnezeu” (cf.
Ef. 3:9), şi smerita îndrăznire a o crede.
Am vorbit de „înnoire,” şi de arhimandritul Sofro-
nie ca fiind unul dintre „înnoitorii” veacului nostru.
Dar, precum s’a văzut în lucrarea de faţă, departe de a
pretinde la a înnoi, să zicem, chipul nevoinţei pentru
„omul modem” (expresie mult întrebuinţată astăzi),
Părintele Sofronie repune vechile, străvechile temelii
duhovniceşti ale nevoinţei în general, şi deci în special
ale călugăriei, la locul lor, arătându-se, precum spunea
despre el un stareţ din Muntele Athos,1 ca „un cărturar
învăţat întru împărăţia Cerurilor” care ştie să „scoată
din comoara sa noi şi vechi” (Mt. 13:52); şi aceasta
într’o epocă unde omul mult prea uşor judecă şi trăieşte
numai după efecte exterioare. Şi o astfel de judecată şi
trăire se observă nu numai în nevoinţă, în monahism, în
biserică, ci în toate domeniile vieţii şi ale culturii sale,
omul modem apărând neputincios de a pătrunde duhul
şi sensul lucrurilor. Or, Duhul este Carele face viu;
trupul nimic foloseşte (Io. 6:63). Trupul sau, în general,
forma exterioară, trăieşte numai din duhul care îi dă
viaţă. Iar dacă duhul lipseşte, atunci şi forma se supune
stricăciunii, se dezintegrează - de unde şi aceste forme
noi, „modeme,” în arte sau în arhitectură de pildă, care
nu sânt decât chipul dezintegrării celor tradiţionale sau
„fireşti,” uneori până la a nu le mai putea recunoaşte.
Dacă însă forma se păstrează, este de notat că motivul,

Stareţul Haralampie, fostul igumen al Mănăstirii Dionisiu. (n. tr.)


292 Naşterea întru împărăţia cea Neclătită

în general, nu este unul esenţial, de trăire în duh, ci tot


„exterior”: o inerţie istorică de „a păstra,” spre exem­
plu; sau o oarecare nostalgie a trecutului, sau o consi­
deraţie estetică arbitrară prin care se imită cu mai multă
sau cu mai puţină reuşită cele ale trecutului; în ambele
cazuri ne vine să parafrazăm vechea zicală românească:
„Duhul trece, formele rămân.”
Mult se vorbeşte astăzi despre „evoluţie,” ba chiar
de „progres;” iarăşi însă fără a se observa nici duhul
acestora, nici sensul lor, nici către ce evoluăm sau
progresăm. Teamă ne este că vremea a venit, ori să ne
întoarcem la Duh şi la Adevăr, ori...
învechitu-s’a lumea „ca o haină;” îmbătrânit-a
Adam în păcatul său, a cărui curgere îşi atinge astăzi
străfundurile. încă puţin, şi ajungem acolo unde stihiile
ca un veştmănt se vor înveli şi se vor schimba (cf. Ev.
1:12) de către mâna cea blândă, dar atotputernică a
Domnului. Vremea este creştinului cu adevărat a se
înnoi, a-şi umple candela cu untul de lemn al Duhului,
căci „iată vine Mirele în miezul nopţii” - întunericului
acestui Veac; căci trece chipul lumii acesteia (ICor.
7:31). Iar „untul de lemn” al Duhului este a face a se
sălăşlui în om Cuvântul lui Dumnezeu - iar acel
Cuvânt este Hristos-Adevărul (Io. 14:6).
CUPRINS

Din partea alcătuitorului.................................................... 7


Câteva gânduri drept prefaţă.............................................19
PARTEA I: NEVOINŢA DOBÂNDIRII
CHIPULUI CELUI DINTÂI............................................27
Căile nevoinţei cuvântării de Dumnezeu.................. 29
Cuvântarea de Dumnezeu ca rugăciune şi ca
stare a duhului nostru................................................43
Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi............. 61
Taina Sfintei Treimi........................................... 61
Descoperire şi conştiinţă dogmatică................. 75
Antinomii ale teologiei treimice.........................79
îndumnezeirea...................................................88
Calea unirii..................................................... 109
PARTEA a n-a: CHIP ŞI ASEMĂNARE........................121
Chip şi asemănare....................................................123
Pentru om ........................................................ 123
Omul-persoană..............................................127
Măreţia creştină a omului"................................ 130
Mai-nainte-răpirea împărăţiei.........................132
Pentru omul contemporan............................... 135
PARTEA a m-a: DEVENIRE......................................... 141
Cuvânt pentru monahism.........................................143
Temeiurile nevoinţei ortodoxe................................. 151
Pentru neapărata trebuinţă a celor trei lepădări......... 209
O paralelă între nuntă şi monahism..........................221
Pentru cele două chipuri ale smereniei:
cea nefăcută - Dumnezeiască;
şi cea făcută - ascetică............................................. 225
Pentru ascultare....................................................... 231
Pentru rugăciune......................................................243
Pentru pocăinţă........................................................247
Scurte însemnări dintru ale nevoinţei....................... 251
Pentru asemănarea cu Hristos......................... 251
Pentru iertarea greşalelor................................252
Pentru „sănătatea ”monahului........................252
Pentru har........................................................254
Pentru cea de obşte mântuire........................... 255
Testament................................................................257
PARTEA a IV-a: PE CULMEA THAVORULUI........... 261
Pentru Dumnezeiasca Vedere.................................. 263
Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului.
Pentru Lumina Thavorului...................................... 265
Postfaţă...........................................................................285

S-ar putea să vă placă și