Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60


Cluj-Napoca, RO-400591
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIŞA DISCIPLINEI
Matematici aplicate în economie

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai
1.2 Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
1.3 Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară
1.4 Domeniul de studii Cibernetică, statistică şi informatică economică
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studiu / Calificarea Informatică economică

2. Date despre disciplină


2.1 Denumireadisciplinei Matematici aplicate în economie
Coduldisciplinei ELM0003
2.2 Titularulactivităţilor de curs Conf. univ. dr. Petru Tünde Petra
2.3 Titularulactivităţilor de seminar Conf. univ. dr. Petru Tünde Petra
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Sumativă 2.7 Regimuldisciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pesăptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de
56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
învăţământ
Distribuţiafondului de timp ore
Studiuldupă manual, suport de curs, bibliografieşinotiţe 25
Documentaresuplimentarăînbibliotecă, peplatformeleelectronice de specialitateşipeteren 12
Pregătireseminarii/laboratoare, teme, referate, portofoliişieseuri 50
Tutoriat 4
Examinări 3
Alteactivităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 9
3.8 Total ore pesemestru 150
3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acoloundeestecazul)
4.1 de curriculum Nu este cazul.
4.2 de competenţe Nu este cazul.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a
Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise.
cursului
5.2. de desfăşurare a Verificarea cunoștințelor se face cu ajutorul unei lucrări de control. Data lucrării de
seminarului/laboratorului control se stabilește de comun acord cu studenții.

1
6. Competenţelespecificeacumulate
• Însuşirea conceptelor de bază şi crearea deprinderii de a le utiliza.
• Capacitatea de a culege, analiza şi interpreta date şi informaţii referitoare la problemele
Competenţe economico-financiare.
profesionale • Abilitatea de a raţiona, analiza şi investiga fenomene şi procese economice cu ajutorul metodelor
matematice.
• Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor
Competenţe fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă.
transversale • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.

7. Obiectiveledisciplinei (reieşind din grilacompetenţelorspecificeacumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu tehnicile şi metodele matematice utilizate în
economie.

7.2 Obiectivelespecifice Introducerea câtorva noţiuni de analiza funcţiilor reale de mai multe
variabile reale care să constituie pentru studenţi instrumente pentru
tratarea unor probleme de extrem, pentru a permite interpolarea şi
ajustarea datelor experimentale, etc. Crearea bazelor de analiză
matematică necesare pentru studiul teoriei probabilităţilor, pentru statistica
matematică, pentru macro- și microeconomie etc.

8. Conţinuturi
Metode de
8.1 Curs Observaţii
predare

Aplicații economice. Noțiuni de topologie. Spații vectoriale. Prelegere 2 prelegeri


Funcţii de mai multe variabile. Derivate parţiale. Derivate parţiale de ordin Prelegere 2 prelegeri
superior şi diferenţiale.
Extreme pentru funcţii de mai multe variabile. Ajustare şi Prelegere 2 prelegeri
interpolare.Gestiunea stocurilor.
Extreme condiţionate pentru funcţii de mai multe variabile. Prelegere 1 prelegere
Integrale improprii. Integrale euleriene. Prelegere 1 prelegere
Câmp de evenimente. Câmp de probabilitate. Scheme clasice de probabilitate. Prelegere 2 prelegeri
Variabile aleatoare. Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare. Prelegere 2 prelegeri
Repartiţii clasice. Prelegere 2 prelegeri
Bibliografie:
[1] PetruTünde Petra, Matematikaközgazdászoknak, EdituraÁbel, Cluj-Napoca, 2013
[2] DezsőGábor, Matematikaközgazdászoknak, ErdélyiTankönyvtanács, Cluj-Napoca, 2002
[3] Anton Mureşan & col.,Matematici aplicate în economie, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012
[4] Anton Mureşan & col., Analiza matematica, Teoria probabilităților și Algebră liniară aplicate în economie,
ed. 2., EdituraMediamira, Cluj-Napoca, 2008
[5] DenkingerGéza, Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978
Metode de
8.2 Seminar/laborator Observaţii
predare
Aplicații economice. Noțiuni de topologie. Spații vectoriale. Seminar 2 seminarii
Funcţii de mai multe variabile. Derivate parţiale. Derivate parţiale de ordin Seminar 2 seminarii
superior şi diferenţiale.
Extreme pentru funcţii de mai multe variabile. Ajustare şi Seminar 2 seminarii
interpolare.Gestiunea stocurilor.
Extreme condiţionate pentru funcţii de mai multe variabile. Seminar 1 seminarii
Integrale improprii. Integrale euleriene. Seminar 1 seminarii
Câmp de evenimente. Câmp de probabilitate. Scheme clasice de probabilitate. Seminar 2 seminarii
Variabile aleatoare. Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare. Seminar 2 seminarii
Repartiţii clasice. Seminar 2 seminarii

2
Bibliografie:
[1] PetruTünde Petra, Matematikaközgazdászoknak, EdituraÁbel, Cluj-Napoca, 2013
[2] DezsőGábor, Matematikaközgazdászoknak, ErdélyiTankönyvtanács, Cluj-Napoca, 2002
[3] Anton Mureşan & col.,Matematici aplicate în economie, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012
[4] Anton Mureşan & col., Analiza matematica, Teoria probabilităților și Algebră liniară
aplicate în economie, ed. 2., EdituraMediamira, Cluj-Napoca, 2008
[5] DenkingerGéza, Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978

9. Coroborarea/validareaconţinuturilordisciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţiiepistemice,
asociaţiilorprofesionaleşiangajatorireprezentativi din domeniulaferentprogramului
Titularul de curs a primit feedback pozitiv de către economiști în legătură cu necesitatea utilizării gândirii raționale
și analitice în practică la care contribuie disciplina Matematici aplicate în economie.

10. Evaluare
10.3 Pondereîn
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
10.4 Curs  Cunoașterea noțiunilor fundamentale și Ponderea examenului scris în nota
utilizarea corectă a metodelor studiate finală este 50%. Nota finală se
 Colectarea corectă a datelor și interpretarea calculează numai în cazul în care
rezultatelor. nota obținută la examenul scris 50%
 Capacitatea de a aplica în practică este mai mare sau egal cu nota 3.
noțiunile studiate pentru analiza unor
situații concrete din economie.
10.5  Cunoașterea noțiunilor fundamentale și Nota finală obţinută la evaluarea
Seminar/laborator utilizarea corectă a metodelor studiate în la seminar va consta din o lucrare
cadrul disciplinei Matematici aplicate în de control, ponderea din nota
50%
economie. finală fiind 40%, activitatea la
seminar și prezenţă, cu ponderea
în nota finală de 10%.
10.6 Standard minim de performanţă
• Cunoașterea terminologiei și noțiunilor fundamentale.
• Găsirea soluției optime unei probleme de extrem.
• Calcularea și interpretarea caracteristicilor numerice ale variabilelor aleatoare.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


23.03.2014 Conf. univ. dr. Tünde Petra Petru Conf. univ. dr. Tünde Petra Petru

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament


08.04.2014 Conf. univ. dr. Benyovszki Annamária