Sunteți pe pagina 1din 441

BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL XXV FASCICOlA 71-74

EVOLUŢIA ARHITECTU.RII
I N M UNT E N lAŞ liN OLT E 'N I A
CE

N. G HI K A B UDE ŞTI
ARHITECT INSPECTOR GENERAL
PROFESOR LA ACADEMIA DE ARHITECTURĂ
ARHITECT SEF AL COMISIUNfI MONUMENTELOR ISTORICE

'
PARTEA A TREIA

VEACUL AL XVII-LEA

.

-

1933
TIP. DATINA ROMANEASCA" - VALENII DE MUNTE

CLIŞEE ŞI PLANŞE INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE


E. MARVAN BUCURESTI

inp.org.ro
\

N. GHIKA-BUDESTI

. ANI MUNTENIA ŞI OLTENIA


III.
\
I
I
VEACUL AL XVII-LEA.

I
EPOCA DE TRANSIŢIE:
POMNIA LUI MATEI BASARAB

inp.org.ro
(Câmpulung) fig. 113-119 Planşa CCLXXX-CCLXXXIV. Mănăstirea si clo­
Planşa LXXIX-LXXXVI. Biserica din Cojeni­ potniţa din Brâncoveni (L:1I 1-
Mironeşti (Ilfov) • " 12 0- 1 3 3 naţi) . fig. 417-426 -
" LXXXVII-LXXXIX. Biserica Sf. Dumitru CCLXXXV-CCXCIJI. Biserica Stele jin
din Craiova. • . 134-137 Târgovişte • » 427-442
" XC-XCVIII. Biserica Mănăstirii Arnota CCXCIV-CCC. Biserica Se. Ghe( ghe
(Vâlcea) • • " 138-L48 din Câmpulung . » 443-4�4·
XCIX-C. Biserica din Strâmbeanu (Dâm- CCCI. Clopotniţa de la Codreni ... ov) » 455-45:s
boviţa) . • . " 149-153 CCCII-CCCV. Clopotniţa MănăstL.l Ne­
" C-CVI. Biserica din Ciutura (Dolj) 154-163 gru-Vodă din Câmpulung » 4e9-467
CVII-CVIIl. Biserica Sf-ţii Arhangheli CCCVI-CCCVII. Clopotniţa Bărăţia din
din Târgovişte . • . " 164-166 Câmpulung. . • . » 468 -47�
CCCVII. Schitul Păpuşa de la M-rea
" 1 67-17'2
" CIX-CXlV. Biserica Mănăstirii PIătă-

, -...y
reşti (llfov) . . • B istriţa (vâlcea) . • . " 473
CXV-CXXVI. Mănăstirea şi biserica CCCVIlI. Casă veche de la Mănăstirea
Plumbuita (Ilfov) • • . 173-19'2 Ne(lru-vodă din Câmpulung . 474
" CXXVlI-CXXXIlI. Mănăstirea şi biserica CCCVIIl. Biserica de Lemn din Grămeşti
Polovraci (Gorj). • 193-202 (Vâlcea) . . • . 475
CXXXIV-CXL. Schitul şi biserica To- CCCIX. Chenare de piatră la biserica
» 476 -47 7
"
polni\a (Mehedinţi). • . 203-212 Domnească din Târgovişte
" CXLI-CXLV. Biserica din verbila (Pra- CCCX. Chenare de piatră de la FiJi­
hova). . • • " '213-'219 peşti şi Dintr'un Lemn " 478-47:;
CXLVI-CLVII. Mănăstirea Dintr'un Lemn ccou. Detalii de uşi . •

'220- '24 3
" " 4 80-482
" CCCXlI-CCCXIlI. Decoraţia in piatr�
"
(vâlcea) • . .

CLVIll-CLXlIf. Schitul FIămânda (Argeş) » scu:ptată de la biserica Dom­


" 483-486 '
" '244-251
" CLXIV-CLXVII. Schitul Clocociov ( Olt) ,, '252-259 nească din Târgovişte
CLXVIII-CLXXlV. Mănăstirea Brebu CCCXIV. Uşa şi tetrapodul de la M-rea
(Prahova) . '260-'270 valea. Uşa bisericii mănăstirii
CLXXV-CLXXXII. Biserica Mănăstirii Aninoasa • • " 487-488
Gura-Motrului (Mehedinţi) n '271-'281 " CCCXV. Arcul de la uşă şi pisania bi­
-""""::
CLXXXIlI-CLXXXV. Biserica Mănăstirii - sericii Bălteni. Fereastră de piatră
Căldăruşani (Ilfov). . 282-'284 la chiliile Mănăstirei Aninoasa . 489-490

/
n
CLXXXVI-CXCIl. Biserica Mitropoliei CCCXVI. Arcul şi stâlpul jeţu1ui de la
din Bucureşti • " '285-291 vechea Mitropolie din Târgo­
vişte. Panou in lemn sculptat la
" 491-492
" CXClII-CClI. Mănăstirea Cotroceni din
Bucureşti 292-314 un tetrapod. • • .

CCIII-CCV. Biserica Radu-Vodă din " CCCXVIl-CCCXVIII. Sfeşnice împără­


Bucureşti • • . 315-317 teşti la Oorgota, Doiceşti, Ani­
CCVI-CCXIV. Schitul Cornet (Vâlcea) . 318-32� noasa, Bucur, Arnot'· ş' Verbila. " 493-499
CCXV-CCXIX. Biserica din Filipeşti­ _ la

3'29-338
CCCXIX-CCCXXI. Base de
de-Pădure (Prahova) vechea Mitropolie di vişlc " 500-504
CCXX-CCXXV. Biserica din Ludeşti CCCXXI!-CCCXXV. Ferestrei. ..d bi-
(Dâmboviţa). • . . 339-345 serica M-rii Cozia (" �lcea) " 505-512
" CCXXVI-CCXXXI. Biserica Jiteanu, Balta " CCCXXVI. Fântâna de la Mănăstirea
Verde (Dolj). . 346-352 Vieroşi (Muscel) 513
" CCCXXVII. Crucile de piatră de la
"
n
CCXXXII-CCXL. Biserica din Bălteni
([1fov) • . • 353-361 Parcul Carol • . . 514
"
CCXLI-CCL. Biserica Olari din Curtea-
" 36 '2-372
" CCCXXVIll-CCCXXIX. Cruci de piatră. " 515-518
de-Argeş . • • . CCCXXX. Pietrele de mormânt a lui
LrT.I-CCLIX. Biserica din Turbaţi (Ilfov) 373-384 Matei Basarab şi a Doamnei Elena " 51 9- 520
CL X-CCLXIV. Biserica din Călineşti " CCCXXXI. Piatra de mormânt de la
(Prahova) . • • . 385 - 392 Mănăstirea Valea. Piatră de mor­
CCLXV-CCLXVII. Biserica Mănăstirii mânt de la Că1ineşti " 521-522;
Turnu (Argeş) • 393-395 " CCCXXXII. icoană şi cruce de fildeş
CCLXVIII-CCLXXIX. Mănăstirea Comana de la M-rea Viforâta . . " 023-524
(vlaşca) » 396-416 CCCXXXIII-CCCXXXV. Icoane de la
M-rea Arnota " 525-52T

inp.org.ro
EVOLUTIA ARHITECTURII
,
ÎN MUNTENIA SI ,
ÎN OLTENIA
-- 0--

III.
VEACUL AL XVII-LEA.
EPOCA DE TRANSIŢIE: DOMNIA LUI M ATEI BASARAB

INTRODUCERE

o pnvlre retrospectivă arun cată asupra m o nu­ Domnească d in Curtea de Argeş, biserica mare
mentelor din veacurile anterioa re, studiate pân ă � mănăstirii Cozi a, biserica Mănăstirii Dealului şi
acum 1, ni permite a resuma pe scurt evoluţia Biserica Episcopală din Cu rtea-de-Argeş; pri­
lor. Această privire ni arată că, dintre tipurile mele două ştim că sânt originare din veacul al
de biserici care stau la o riginea artei n oastre X IV-lea, iar cele două din urmă de la începutul
monumentale, unele au avut o înrâurirf> foarte veacului al XVI-lea.
importantă asupra desvoltării arhitecturii din epo­ Tip uri le. fără înrâurire sânt biserica ioastei mă­
cile care au l'rr!1 ·t, iar altele, din contra, nu au năstiri Cotmeana, din veacul al X IV-lea, şi biserica
decât o î n r, 3labă, sau chiar nici una. foastei mănăstiri Snagov, de la începutul veacului
Unele sân.�" �vărate prototipuri, care dau naş­ al XVI-lea.
tere, la rândul'lor, la noi grupe de monumente, Din_ cele palru prototi puri, 1, II, V şi VI, derivă
pe când altele dispar fără a lăsa vre-o urmă de toale bisericile din veacul al XVI-lea, care for­
î n râurire. mează ceia ce am denumit "vechiul stil", p recum
Trebuie să precisăm de la început că obser­ şi cea mai mare parte din bisericile din veacurile
vaţiile resumate aici au la basă numai monu­ XVII şi XVII I, cu oarecare excepţii, . după cu m
mentele existente astăzi şi stadiul de acum al vom vedea mai departe.
cercetărilor noastre arheol ogice. lntr'adevăr nu Dacă examinăm în ordinea importanţei lor fie­
trebuie să uităm că multe biserici vechi au dis­ care tip în parte, î mpreună cu monumentele care
părut înainte de a putea fi studiate şi că multe provin din el, vom constata următoarele :
altele au fost adânc alterate de vremuri, aşa că şi
consideraţiile de faţă vor putea fi î ntru câtva mo­ I. TIPUL BIZANTIN DIN CONSTANTINO­
dificate prin eventualele descoperiri ale unor ră­ POL n i dă exemplarul cel mai imposant ca ar­
măşiţe de monumente astăzi încă necunoscute hitectură ; el a fost numit de n o i tipul lui Negru­
de noi sau -';n cercetarea mai complectă a Vodă şi este represintat în veacul al X IV-lea prin
altora, care S\.J poate încă insuficient studiate Biserica Domnească din Curtea-de-Argeş 1. Planul
şi cunoscute. este în formă de cruce greacă, fără abside late­
Dintre cele şdse tipuri de la origine, studiate în rale ; are turla pantocratorului răzimată pe patru
partea î ntăia a ac tei lucrări şi resumate în intro­ stâlpi isolaţi în mijlocul naosului.
ducerea p ărţii a ., ..., patru tipuri au avut o î n­ �� Din acest tip provin : Vechea Milropolie din
râurire puternică 'lpra veacurilor următoare, iară Târgovişte ( 1 5 1 7), studiată în partea Î ntăia 2, apoi
d ouă, din contra, par a nu fi avut aproape niciuna. Biserica Domnească din Târgovişte ( 1 583), stu­
Cele patru tipuri care au o înrâurire mai mare diată în partea a doua d; în sfârşit biserica Sfântul
sânt n-Ie 1, II, V şi VI 2 . Ele sunt: Biserica Dumitru din Craiova (1650) şi foasta biserică Să-

1 N. Ghika Budeşti, E,'o[uţia Arhitecturii in Muntenia şi 1 "B. C. M. 1.", 1923 şi fase. 53-4, fig. 39-50.
Oltenia, partea 1 şi II, în .B. C. M. 1.", fase. 53-4, 63-6. 2 "B. C. M. I.", fase. 53-4, fig. 111-8.
j N. Ghika Budeşti, loc. cit., partea II, p. 5. a "B. C. M. 1.", fase. 63-6, fig. 174-184.

inp.org.ro
b BULETI NUL COM ISIUl\1I MONUMENTELOR ISTORICE

rindar din Bucureşti, pe care le \'om studia mai ermetic secretul ei, căci nimic î n caracterele ei
departe. constructive sau decorative n u destăinueşte veacul
Datele la care au fost ciădite aceste din urmă al XVI-lea, afară poate de chenarele ferestrelor, care
biserici nu par încă bine precisate, sau, mai exact, sânt profilate simplu, de formă dreptunghiul ară
istoricul lor, adecă î ntemeierea, m odificările, com­ şi fără nicio sculptură ; în afară de acestea ea
plectările şi transformările ce au suferit la diferite aparţine veacului al XVII-lea, şi am arătat 1 mo­
epoci, nu sânt Î n că bine stabilite . tivele pentru care credem că biserica a fost clă­
Vechea Mitropolie din Târgovişte se crede d ită ori, î n tot casul, terminată de către Matei
că a fost rid icată de către Neagoe-Vodă Basarab, Basarab.
dar terminată abia de către Radu Paisie '. Aceasta La 1 698 ea a mai fost restaurată de către Cons­
probabil în ceia ce priveşte biserica propriu­ tantin-Vodă Brâncoveanu.
zisă ; dar se ştie că î n faţa acesteia se găsia un Biserica Sfântul Dumitru din Craiova, a cării
important şi monumental pridvor de formă pă­ clădire este atribuită lui Matei Basarab ( 1 650),
trată cu turle şi formând o a doua biserică ali­ presintă unele caractere care ar apropia-o de mo­
pită de cea d'intăiu. Această parte poate să ti nu mentele din veacul al XVI-lea, şi în special î n­
fost c1ădită de către Matei Basarab. Un mic prid­ făţişa rea exterioară a decorului ei, care, după pu­
vor pătrat aflat Î n faţa î ntrării î n biserică este ţinele documente ce ni-au rămas, era aceia a bi­
adăugit în timpul lui Constantin-Vodă Brânco­ sericilor din "vechiul stil", deci cu făşiile o ri­
veanu. Prin dărîmarea acestui important monu­ zontale alternante de cărămidă aparentă şi de ten­
ment de către arhitectul Lecomte du Nouy, s'au cuială, în care se văd cărămizile verticale aşezate
nimicit posibilităţile de a se studia şi resolva două câte două. Această constatare ar i n d reptăţi
aceste chestiu n i, căci nu avem decât foarte puţine poate ipotesa că acest monument ar fi fost în­
documente de la vechea biserică, iar frumoasele ceput de către fraţii Craioveşti şi terminat de
pietre �cul ptate, rămase de la dărâmarea ei, au către Matei Basarab mult mai târziu.
fost găsite aruncate afară, u n de au stat ani de Din puţinele fotografii pe care le posedăm, se
zile expuse intemperiilor până când Comisiunea poate vedea că toate contraforturile exterioare, care
Monumentelor Istorice, î ntrând În stăpânirea lor, acusă epoca lui Matei Basarab, par a fi din altă
le-a putut adăposti şi î n urmă aşeza î ntr'un mic epocă decât zidurile bisericii, căci ele se aplică
museu local. Aceste frumoase pietre, chenare de pe aceşti păreţi ca nişte elemente străi ne şi fără
ferestre şi de uşi, base de cruci, pietre de mor­ a ţinea samă de firidele care o decorează ( pl. XLI).
minte, coloane de piatră, cu capitele şi base Faptul î nsă că acest monument a fost complect
sculptate, cu balustrade aju rate, ni povestesc o dărâmat şi în urmă reconstruit din nou de către
parte din viaţa trecută a acestui falnic monu­ arhitectul Lecomte du No(iy, ni răpeşte orice
ment. Ele ni arată î ntr'adevăr diferite epoci : che­ speranţă de a se p utea reconstitui vre-odată isto­
narele de ferestre simple dreptunghiulare şi fără ricul acestei biserici, precum şi elementele ei ar­
sculpturi aparţin veacului al XVI-lea şi provin hitecturale.
de sigur de la vechea biserică a lui Neagoe Ba­ Din aceiaşi grupă pare a ti Iăcut parte şi Bi­
sarab şi a lui Radu Paisie ; alte chenare de fe­ serica Sârindarul din Bucureşti, astăzi dispă­
restre profilate, sămănând cu acelea de la bise­ rută. După singura fotografie ce posedăm 2, se
rica Stelea, aparţin părţii din biserică zidite de vede că era u n monu ment important, cu cinci
către Matei Basarab ; alte pietre, în sfârşit, sculp­ turle, din care una mai mare pe naos, care stătea
tate bogat, provin de la restau rarea bisericii probabil pe patru stâlpi isolaţi, două turle mai
din timpul Domniei lui Constantin Brâncoveanu, mici pe absidiolele altarului, ca la Mihai-Vodă,
care a clădit şi micul pridvor pe stâlpi, a căru i Snagov şi Mitropolia Veche din Târgovişte şi alte
fotografie d'inainte de dărâmare o posedăm din două turle pe pronaos, ca la Mitropolia Veche din
fericire, ceia ce a permis reconstituirea lui în faţa Târgovişte şi ca la Biserica Domnească din acelaşi
micului museu ridicat de Comisiun ea Monumen­ o raş.
telor I storice, unde pietrele scăpate de distrugere Biserica Sa ri- ndaruI a, ff>st c-f)ffiph�ct t1'af1sfor­
aşteaptă să fie studiate mai departe, căci multe mată pe la mij l ocul veacului al XIX-lea, când i
din ele au rămas încă n etălmăcite. s'a dat u n plan basilical. După această nouă bi­
Biserica Domneascâ din Târgovişte, î ntemeiată serică există o serie de fotografii, şi la Museul
la 1 583 de către Petru Cercei, îşi păstrează şi mai
-, .B. C. M . 1.", fasc. 9 , p . 17 şi fasc. 63-6, fig. 174-184.
I N. Iorga, Istoria Bisericii Române. 2 "B. C. M. 1.", anul 1911, p. 4 8.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURH ÎN MUNTENIA SI ÎN OLTENIA 7

de la biserica Stavropoleos se păstrează frumoase este biserica Toţi Sfinţii din Râmnicul Vâlcii. Î n
pietre sculptate, capitele etc., care se zice că provin această gru pă găsim, de asemenea, î ncepând din
de la această biserică. La sfârşitul veacului al veacul al XVII-lea, î n faţa bisericilor, un pridvor
X I X-lea ea a fost complect şi definitiv dărâmată. cu arcade pe stâlpi.
Vechiul tip constantinopolitan cu planul în
fOImă de cruce greacă dispare, şi după acest IV. TIPUL MEŞTERULUI MANOLE are
din urmă m onument nu s'au mai clădit altele. planul cu naos în formă de trenă cu o turlă şi
pronaosul lărgit cu trei turle. El e represintat la în­
II. TIPUL SARBESC DIN VALEA MORAVEI ceputul veacului al XVI-lea p rin minunata B iserică
este acel care a avut î nrâuri rea cea mai impor­ Episcopală din Curtea-de-Argeş. Acest strălucit
tantă asupra arhitecturii veacului al XVI-lea şi monument a fost puţin imitat în veacul al XVI-lea
asupra epocilor următoare ; într'adevăr, din el şi înrâurirea lui pare mult mai pronunţată asupra
derivă cele mai numeroase grupe de biserici. veacului al XVII-lea şi al XVIII-lea. Planul său
Acest tip, numit de noi al lui Mircea-cei-Bătrân, meşteşugit şi savant, decorul său exterior în piatră
este represi ntat în veacul al X IV-lea prin biserica bogat sculptată nu puteau găsi imitatori în veacul
mare a mănăstirii Cozia. Planul este în formă al XVI-lea, când toate bisericile sânt de dimen­
de trenă, cu o turlă pe naos ; din el se trage cea siuni m ici şi executate cu mijloace simple şi
mai mare parte a bisericilor de "vech iul stil (, aproape exclusiv cu cărămidă ; de aceia vedem
din veacul al XVI-lea 1, din care cele mai im por­ o singură biserică u rmând acest tip în veacul
tante sânt bisericile din Ostrov, Stăneşti şi bol­ XVI-lea : este aceia din Cobia ( D âmboviţa) 1 , astăzi
n iţa Cozi ei din ju deţul Vâlcea, bi serica Curtea aproape ruinată şi care este o reducţie, în mai
Veche din Bucu reşti, în sfârşit bisericile din Că­ mic şi cu materiale mai simple, a strălucitului său
luiu ( Romanaţi) şi Mărcuţa ( Ilfov) : în veacul al model. Î n veacul al XVI I-lea avem biserica Radu­
XVII-lea şi al XVlI I-lea vom găsi încă multe bi­ Voda din Bucureşti (16 1 5)�, cu acelaşi plan şi
senci care aparţin acestu i tip, la Strâmbeanu probabil cu un pridvor în faţă, apoi Mitropolia
(Dâmboviţa 2), la Surpatele (Vâlcea), la Colţea în din Bucureşti (1 655) S, zidită de Constantin-Vodă
B ucureşti, apoi l a Aninoasa (JV1u�cel), la Stavro­ Basarab, care are de asemenea un larg pridvor pe
poleos din Bucureşti; mai toate acestea din urmă stâlpi. Tot în acelaşi veac s'a mai clădit după acelaşi
au în faţa bisericii un pridvor pe stâlpi. plan de către Şerban-Vodă Cantacuzino, în 1 679.1,
Biserica Manastirii Cotroceni ; interiorul ei s'a
I I I . TIPUL SÂRBESC CA PLAN ŞI CU conservat relativ b ine, afară de turle, dar exte­
DECORUL EXTERIOR ARMENESC, n umit riorul este corn plect desfigurat afară de p ridvorul
tipul lui Radu-cel-Mare şi represintat la î nceputul pe stâlpi de piatră, care s'a păstrat mai bine. La
veacului al X VI-lea prin biserica Mănăstirii Dea­ sfârşitul aceluiaşi veac (I698), Constantin-Vodă
lului ( 1 502), are de asemenea o î nrâurire im por­ Brâncoveanu a clădit Mănăstirea Hurez, în judeţul
tantă. Planul este în form ă de trenă, cu o turlă Vâlcea 5, a cării biserică are cam acelaşi plan cu
pe naos şi cu două turle, mai m ici pe pronaos. pronaosul lărgit ; aici î n să nu se găseşte pe pro­
Bisericile care se trag din acest tip pierd răpede naos decât o singură turlă pe axul lui, iar cele
orice caracter armenesc, căci piatra cioplită cu două colţuri din spre Apus sânt fără turle ; ca la
decorul ei sculptat este î nlocuită la bisericile care celelalte biserici pomenite mai sus, se întinde în
urmează cu cărămidă aparentă şi tencuiala dis­ faţadă u n frumos pridvor pe stâlpi de piatră. Î n
pusă după normele ce caracterisează "vechiul veacul al XVTI I-Iea avem, tot derivată din acelaşi
stil". Astfel avem în veacul al XVI-lea bisericile tip, biserica mănăstirii Văcăreşti de lângă Bucu­
din Bucovăţ (Dolj) şi din Tutana (Argeş 3), apoi reşti. Ea este de dimensiuni mai mari decât cele
în veacul al XVII-lea bisericile din Gura Motru­ precedente ; turla centrală a pronaosului stă pe
lui (Mehedinţi 4), Brebu (Prahova 5) şi Căldă­ patru stâlpi puternici de piatră, iar turlele mici,
ruşani (Ilfov)� �tudiate mai jos ; î n sfârşit în veacul în loc să stea pe colţurile din spre Apus ale
al XVIII-lea se găsesc exemple mai rare, cum pronaosului, ca la Curtea-de-Argeş, se razimă pe

I fase. 63-6.
nB. C. M . 1.", I fase. 63-66, fig.
B. C. M . 1., 1 62-73.

.4153 nB. C. M. 1.", fase. 63-6, fig. 3 PI. !.69 şi urmatoarele.


2 PI. XCII şi urmatoarele, 2 PI. 186şi urmatoarele .
120-142.
I..� şi urmatoarele. • PI. 1�.9· şi urmatoarele.

� b 5 PI. )-54 şi urmatoarele.


5 nB. C. M. 1.", anul 1 909, p. 23.

inp.org.ro
8 BULETI UL COMISlUNII MONUME ITELOR ISTORICE

extremităţile pridvorului deschis, care se întinde mai mult decât de la acel elin Snagov, căci planul
in faţa bisericii. Această disposiţie constituie o bisericii din Văcăreşti se asamănă mai mult cu
inovaţie şi este un cas unic. Î n acelaşi gen este cel de la Argeş, cu pronaosul lărgit, decât cu
şi biserica cea mare a mănăstirii Cernica de lângă acel din Snagov, care rămâne un tip isolat, fără
Bucureşti, u n de pare a fi fost în fata bisericii un î n râuriri asupra desvoltării artei noastre monu­
pridvor, care a dispărut. '
mentale.

V. TIPUL pe care l-am numit BALCANIC şi În resumat. Şcoala bizantină constantin opo­
-

care este represintat În veacul al XIV-lea prin bi­ litană Îşi menţine vechiul său prestigiu pănă în
serica mănăstirii Cotmeana (Argeş) l, c1ădită ele mij locul veacului al XVII-lea, când urmele ei
Mircea-cel-Bătrân, are planul format elintr'o sin­ elispar. Şcoala sârbească cu planul ei caracteristic
gură navă boltită cilinelric (absielele laterale au este aceia a cării Î n râurire rămâne mai vie, mai
fost adăugite În urmă) şi este fără turlă; ea nu ales în veacul al XVI-lea ; dar atât planul, cât şi
a avut nicio î n râurire asupra arhitecturii veacu­ mai ales arhitectu ra exterioară pierd cu î ncetul
rilor următori. E un tip vechiu m oştenit de la caracterele străine şi se asimilează complect.
arta creştină medievală orientală, ale cării re­ Acest tip se combină cu cel sârbo-armenesc ele
miniscenţe le-am găsit la ruinele bisericilor din la mănăstirea Dealului, care de asemen ea pierde
Turnu-Severin 2, şi pe care le întâlnim pentru orice caracter armenesc prin faptul că bisericile
u ltima oară la Î n ceputul veacului al XVI-lea, la care se trag din el sânt c1ădite din cărămidă şi
micul paraclis al mănăstirii Bistriţa (Vâlcea) 3, care tencuială, în loc de a fi elin piatră cioplită. Aceste
se crede că este clădit de către Barbu Crai 0- două tipuri continuă a inspira arhitectura Mun­
vescu în 1507 ( afară, bine î nţeles, de pridvorul teniei şi a Olteniei pănă în veacul al XVIII-lea.
pe stâlpi, care este adă ugit În veacul al XVIII-lea). Tipul Meşterului Manole nu a avut imitatori
în stilul vechiu din veacul al XVI-lea, când ştim
VI. TIPUL ATONIC, numit ele noi : al lui că s'au clădit numai biserici mici elin materiale
Neagoe Basarab, este represintat prin biserica simple şi rustice, pentru care nu se putea lua
mănăstirii Snagov 4 . Planul caracteristic este în­ drept moelel un monument atât de bogat ca
tocmai acel al bisericilo r ele la Sfântul Munte, Biserica Episcopală elin Curtea-ele-Argeş.
elecil.cu naosul constantinopolitan cu cei patru Nu mai în veacul al XVI-lea, şi mai ales În a
stâlpi inferiori isolaţi, dar şi cu absidele laterale. doua j umătate a acestui veac, când, începânel cu
Acest tip nu are î n râurire asupra desvoltării ulte­ Raelu-Voelă Mihnea şi urmând cu Matei Basarab,
rioare a arhitecturii n oastre şi nu se mai găseşte se clădesc biserici mai mari, când piatra cioplită
niciun alt monu ment inspirat de la el, afară de şi sculptată Începe să fie iarăşi î ntrebuinţată î n
p rielvorul vechii Mitropolii elin Târgovişte 5, unde arhitectură, vedem acest strălucit tip ele biserică
găsim, ca şi la Snagov În pronaos, cei patru inspirânel din nou pe artişti, la Mitropolia din
stâlpi isolaţi în interior şi arcadele deschise pe Bucureşti, la Cotroceni, la mănăstirea Văcăreşti, etc.
trei laturi. Î n afară ele bisericile care derivă direct din
Stâlpii arcadelor au aceiaşi conformaţie la am­ prototipurile veacurilor preceelente şi pe care
bele aceste biserici şi s'ar putea ca ele să fie le-am analisat mai sus, mai vedem pe la mij lo­
contimporane. Tot astfel este conformat şi p-rid­ cul veacului al XVII-lea apărând un tip n ou.
V-O FU 1 bisericii Raelu-Vodă din Bucureşti. S'ar Este acel al bisericilor cu un turn�clopotniţă
p utea ca şi pronaosul bisericii mari de la mă­ ridicat de-asupra pronaosului.
n ăstirea Văcăreşti să fie inspirat Î ntru câtva ele Singurul exemplu anterior îl găsim la Sân­
la pridvorul din Snagov, fiindcă vedem şi aici Nicoară din Curtea-de-Argeş.
cei patru stâlpi interiori p e cari se ridică turla Această nouă disposiţie se răspândeşte mult
(În loc ele cei doisprez ece cari există la Biserica î n veacul al XVII-lea ; ea se găseşte aplicată mai
Episcopală elin Curtea-de-Argeş). Totuşi este mai rar la bisericile cu planul în treflă şi mai adesea
probabil că arhitectul de la Văcăresti să se fi ori la cele fără abside laterale (Goleşti l); o găsim
inspirat ele la monu mentul din Curtea-de-Argeş şi la bisericile cu turla pe naos (Cornet 2) şi la
cele fără turlă pe naos (Strehaia 3); o mai găsim
I "B. C. M . 1.", fase. 53-4. PI. 36-9, fig. 31-93.
întâiu la bisericile fără pridvor, pe u rmă la cele
� lbid., fase. 53-4. PI. 1, fig, 2.
" lbid., fase. 63-6. PI. 1'2-14, fig. 13-18. PI. XXVI ş i următoareie .
te
I

• lbid., fase. 53-4. PI. 40-52, fig. 94-110. 'PI. J89 şi următoarele,
, lbid., fase. 53-5. PI. 53-8, fig. 1 1 1-8. S..., 3 PI._6 1 şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII iN lUNTENIA ŞI ÎN OL TEN!.'\ 9

'cu pridvor, cânel acest element se răspândeşte nul Moldovei, a bisericii Stelea. Ea este o bise­
tot mai mult. rică ele tip moldovenesc, care, după cum vom
Scara care duce la clopotniţa este, mai ales vedea, a avut oarecare Î n râurire asupra arhitec­
la Î nceput, aşezată în i nteriorul zidului din spre turii din Munten ia, căci de la ea s'au introdus la
Norei sau din spre Răsărit al p ronaosului; pe unele biserici contraforturile exterioare de origine
urmă o vedem într'un turnuleţ poligonal alipit gotică; de asemenea şi forma chenarelor de piatră
i n exterior la păretele din spre Nord : această de la uşile şi ferestrele unor biserici din această
n ouă elisposiţie contribuie mult a da un aspect epocă, în care se imitează acelea de la biserica
mai pitoresc bisericilor. Stelea, sânt inspirate de la prolilele şi decoraţia
Forma turlei clopotelor este, Î n gen ere, mai moldovenească de gen gotic.
ales la î nceput, cu proporţii masive, Î n oposiţie Tot în această epocă se i ntroduce în i nteriorul
cu turla pantocratorului, care este mai sveltă şi bisericilor, în locul zidului care despărţia naosul
mai înaltă. Ea are patru deschideri largi pentru de pronaos, o disposiţie nouă, prin care se per­
a permite răspânelirea sunetului in afară ; mai m ite credincioşilor din pronaos să se î mpăr­
târziu, Î n veacul al XVII I-tea, clopotniţa tinde a tăşească mai bine din slujba religioasă. Această
se î nălţa şi a lua o asămănare tot mai mare cu disposiţie constă din trei deschideri cu arcade
tu rla pantocratorului (Brădeşti, Dolj, biserica răzimate pe stâlp i, care î nlocuiesc uşa de altă
Buna Vestire din Râmnicul-Vâlcii şi Şubeşti, Câm­ dată, care - după cum ştim - a lost regula ge­
pulung). Forma clopotniţei este, când pătrată fn n erală pentru toate bisericile până la începutul
plan, ca la Jitianu, când dreptunghiulară, ca la veacului al XVII-lea, afară numai de o singură
Strehaia, când cu colţurile teşite ca la Cornet, excepţie : aceia a bisericii Meşterului Manole elin
când octogonală cu laturile egale ca la Bărbu­ Curtea-de-Argeş.
leşti şi VIădeşti. Cercetări recente au dovedit că această dispo­
Î n veacul al XVII I-lea deschiderile adecă feres­ siţie interioară a existat şi la biserica Mihai-Vodă
trele clopotniţei devin înalte şi înguste ca şi acelea din Bucureşti, care este clădită la 1594; ea există
ale turlelor de pe naos (Brăeleşti ). şi la biserica Aroneanu de lângă I aşi, clădită în
Î n sfârşit, la unele biserici, clopotniţa este aşe­ acelaşi an. Acestea par a fi casurile cele mai
zată chiar pe pridvorul din faţa bisericii şi are vechi. Î n veacul al XVIJ-lea, această disposiţie se
forma unui foişor poligonal pe stâlpi, ca la Fili­ găseşte la un număr destul de mare de biserici
peştii-de-Pădure 1 . Unele din aceste clopotniţe din Moldova şi În special la acelea unde Î nrâu­
par adăugite în faţa bisericii la o epocă poste­ rirea venită din Muntenia este mai evidentă, ceia
rioară clădirii ei, cum e la J itian u şi la Filipeştii­ ce ne-ar îndreptăţi să deducem că acest element
ele-Pădure. nou este Î ntrodus mai î ntâiu în Muntenia, de
Multe elin a ceste clopotniţe sânt astăzi dărâmate unde apoi trece Î n Moldova.
sau au fost refăcute la o altă epocă, aşa că nu în Din veacul al XVII-lea n i-au rămas şi unele
totdeauna se pot regăsi formele lor de la origine. clădiri mănăstireşti cu clopotniţe monum entale,
Cum am arătat, un element care se răspân­ ca acelea de la Brâncoveni, de la Câmpulung, de
deşte tot mai mult în acest veac este pridvorul la Brebu, de la Strehaia, etc. Mai sânt u n el e ră­
deschis; cu arcade pe stâlpi, aşezat în laţa bise­ măşiţe de chilii la mănăstirea Comana, Ia 00-
ricilor. vora, etc. ; ruine de palate ş i de case i m portante,
Î n veacul al XVIJ-lea arcadele pridvoarelor sânt cu pivniţe boltite, cu foişoare se găsesc la Târ­
în formă de semicerc ; proporţiile lor sânt Î nalte govişte, la Plu mbuita, la Câmpulung, la Brebu, etc.
şi Înguste, iar stâlpii pe cari se razimă ele, sânt Cercetarea lor mai amănunţită n i arată că pu­
sau pătraţi sau octogonali şi zidiţi elin cărămidă ; ţine dintre ele şi-au păstrat formele de la origine şi
în veacul al XVII I-lea arcadele sânt mai largi şi că unele au fost refăcute, transformate la diferite
au traseuri variate, cânel în trilob, când în aco­ epoci, chiar de mai multe ori.
laelă, în festoane, etc. Stâlpii sânt atunci, În ge­ Vom mai găsi Î n veacul al XVII-lea u n ele bi­
nere, elin piatră cioplită şi sculptată, cu capitele serici care nu urmează disposiţiile tradiţionale şi
şi base bogate şi cu balustrade aj u rate între ele. deci nu se pot clasifica Î m preună cu cele care fac
Un eveniment important, î ntâmplat în timpul parte din d iferitele grupe de biserici resumate
Domniei lui Matei Basarab , în anul 1 645, este ri- mai sus. Ele formează tipuri isolate, care dove­
dicarea, În Târgovişte, de către Vasile Lupu, Dom- desc cât de variată a fost inspiraţia meşterilor
din această epocă ; astfel sânt bisericile din Olari
r- J PLJ98 ş i următoarele. (Curtea-de-Argeş) şi Turbaţi (Ilfov), etc.

inp.org.ro
10 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

Va trebu i să menţion ăm şi unele monumente ti ce şi cele mai bine păstrate din acest veac, gru­
străine, cum sânt unele biserici din Câmpulung, pându-Ie după caracterele lor comune ; vom sta­
p robabil executate de meşteri saşi, dintre care bili astfel evoluţia tipurilor şi a formelor, care n e
avem biserica Sfântul Gheorghe, care este un mic v a duce de la "vechiul sti l " din veacul a l XVI-lea,
m o n u ment de stil gotic, a cărui dată de clădire p rintr'o p erioadă de transiţie, la o ren ovare a ar­
n u n i este cunoscută şi căreia i s'a adăugit un hitecturii noastre tradiţionale în timpul Domniei
pronaos cu,-o clopotniţă pe el î n timpul Domniei lui Matei Basarab ş i la formaţia unui nou " stil
lui Matei Basarab, când probabil că biserica a românesc", care î ncepe la sfârşitul veacului al
fost atribuită cultului ortodox. XVII-lea, î nfloreşte în tot veacul al XVIl I-lea ş i
se stânge la î nceputul veaculu i al XIX-lea, co­
Vom studia monumentele cele mai caracteris- pleşit de diferite înrâuriri străine decadente.

inp.org.ro
CAPITOLUL XIII.

CARACTERE GENERALE


Bisericile din veacul al XVII-lea urmează, pre­ număr mult mai mare de monumente, mal Im-
cum am arătat mai sus, în linii generale şi î n portante ca dimensiuni şi mai variate ca arhitec­
mod fidel, atât ca disposiţii d e plan, cât ş i ca tură. Î n această epocă vom constata o readap­
forme arhitectonice, directivele date de tipurile de tare a tipurilor vechi la nevoile cele n oi, o sfor­
monumente din veacurile precedente. Vom vedea, ţare puternică pentru găsirea unor tipuri noi, păs­
după ce vom fi studiat monumentele din acest trându-se însă intactă tradiţia veacurilor anteri­
veac, că el este esenţialmente tradiţionalist şi că oare, care rămâne caracteristica esenţială a acestui
foarte slabe şi fără efecte durabile sânt î nrâuririle veac, în Muntenia şi în O ltenia, în oposiţie cu
din afară ce se pot constata în tot decursul său, Moldova, unde î nrâuririle străine, venite î n această
afară doar de ultima perioadă. Bisericile au, şi î n epocă atât din Occident, cât şi din O rient, sânt
acest veac, planul î n formă de treflă, în majori­ puternice şi duc de pe atunci arhitectura moldo­
tatea casurilor, şi numai o mică parte din ele venească spre decadenţă.
sânt fără de abside laterale. 3. A treia parte cup rinde, la sfârşitul veacului,
Dacă ele nu diferă mult, în ceia ce priveşte for­ unele din m onumentele ridicate de familia Can­
mele arhitectonice, de cele din trecut, vom vedea tacuzinilor şi de către Constantin-Vodă Brân­
că meşteşugul, adecă procedeele î ntrebuinţate l a coveanu la începutul Domniei lui. Ele îşi au î n să
execuţia decorului exterior sânt de diferite feluri : locul în " n oul stil românesc", căruia-i aparţin, şi
când î n cărămidă aparentă, cînd î n tencuială, când şi pe care îl vom studia în a patra parte a aces­
în tencuială imitând cărămida aparentă, şi acest tei lucrări.
fapt constituie principala diferenţă î ntre arhitec­
tura primei jumătăţi a veacului acestuia şi aceia ÎN EPOCA ÎNTÂIA a veacului gasIm mOnLI­
a veacului al XVI-lea, în care ştim că domnia o mente puţin e şi de tipuri variate : Biserica mă�
perfectă unitate î n modul de a lucra ; ceia ce năstirii Comana (Vlaşca), zidită de către Radu­
n e-a făcut să dăm producţiunii arhitecton ice aces­ Vodă Şerban 1; e a are planul î n formă de treflă
tui veac denumirea de "stil vechiu romănesc". şi pare a fi fost croită după vechile principii ale
Putem î mpărţi veacul al XVII-lea în trei părţi. şcolii sârb eşti ; ea a fost aproape în î ntregime
1 . Prima se întinde cam de la î nceputul până refăcută la începutul veacului al XIX-lea, când
pe la mijl ocul veacului, î n timpul Domniei lui Matei şi-a pierdut cu totul caracterul.
Basarab, care dă un îmbold puternic clădirii de Schitul ZIătioarele (Vâlcea)�, clădit de Radu
biserici şi de mănăstiri. Această primă epocă, Mihnea, este o mică biserică fără abside .laterale
dacă trebuie să j udecăm după bisericile care şi din care nu a rămas în fiinţă de cât o parte
n i-au mai rămas astăzi, cuprinde un număr re­ din păreţii exterio ri, cu decorul în cărămidă apa­
lativ mic de monumente de o importanţă secun­ rentă ; un pridvor pe stâlpi scurţi, zugrăviţi al
dară şi care sânt astăzi mai toate în stare rea fresco, pare din veacul al XVIII-lea. Toată bise­
sau foarte mult transformate. Ele sânt strân s le­ rica a fost reînoită de curând, pierzându-se ur­
gate de m onumentele . din veacul al XVI-lea, pe mele vechii alcătuiri.
care meşterii caută să le imiteze fără a avea Biserica Radu�Vodă din Bucureşti 3, clădită de
la disposiţie mij loacele tehnice ale predecesorilor Radu-Vodă Mihnea î n 1 6 1 5, este de tipul cu pro­
lor. Din analisa bisericilor din această epocă ar naosul lărgit din grupele care se trag din Biserica
resulta că ea a fost o perioadă de regres, şi chiar
de decadenţă.
1 "B. C. M . 1.", anul 1908.
2. A doua parte se întinde de la Matei Basa­
3 P1.
2 P1. 1 şi următoarele.
rab până la Şerban Cantacuzino ŞI cuprinde un CLXXXX [ şi următoarele.
'"1o�

inp.org.ro
12 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

Episcopală din Curtea-de-Argeş ; ea este astăzi desăvârşită a veacului af XVI-lea. Ea constitui e


complect transformată, fără turle, cu bolţile în o epocă d e transiţie, chiar ele regres, în care nu
mare parte căzute şi cu un pridvor nou. se constată nicio originalitate şi niciun tip nou
Biserica din Bălteni ( I lfov) \ clădită în 1 626, de monument, dar, din contra, numai repeţirea
are planul în formă de treflă, fără turlă pe naos, unor tipuri acum cunoscute, aşa că la prima ve­
n ici pe pronaos ; i s'a adăugit în urmă un prid­ dere s'ar putea crede că ar fi o continuare a
vor pe arcade care înconjoară pronaosul pe trei vechiului stil din veacul precedent. Un studiu mai
părţi şi ascunde faţada principală. I s'au mai atent şi mai amănunţit a acestor monumente ni
adăugit î n urmă două contraforturi exterioare arată însă că această asămănare a unora din
aşezate Î n diagonală la altar şi altele mai scurte bisericile din această epocă cu cele din veacul
supt ferestrele n aosului ; decorul exterio r este acel al XVI-lea este mai mult o aparen ţă, căci am vă­
din veacul al XVI-lea, cu făşiile alternate de că­ zut că, dacă, În veacul al XVI-lea, bisericile din
rămidă aparentă şi tencuială. vechiul stil erau construite din materiale simple,
acestea erau totuşi de foarte bună calitate şi teh­
Biserica mănăstirii Arnota (Vâ\.cea) 2 , ridicată nica, cu toată rusticitatea ei, era perfectă. La î n ­
de către Matei Basarab la 1 633, are naosul î n ceputul veacului a l XVII-lea n u m a i găsim în
formă d e treflă, pronaosul dreptunghiular aşezat
genere aceste calităţi, iar asămănarea de care am
în lărgime şi un pridvor adăugit în urmă. De­ vorbit mai sus se datoreşte numai unei i mitaţii
corul ei exterior pare a fi fost în întregime d i.n a decorului exterior al bisericilor din "vechiul
cărămidă aparentă, cu toate că se vede la părţile sti l " , În care, în loc de cărămizile aparente de
inferioare ale faţadelor un decor din tencuială frumoasă calitate şi în loc de o zidărie perfect
cu cărămizi văpsite, im itat după cel obişnuit î n lucrată, cum se întrebuinţau î n veacul precedent,
veacul a l XVI-lea. găsim acum, În maj o ritatea casurilor, o cărămidă
Biserica mănăstirii Dintr'un Lemn (Vâlcea) 3, slabă şi câte odată chiar foarte slabă, care tre­
zidită tot de către Matei Basarab, a re planul î n buieşte din această causă acoperită cu o tencuială,
formă de treHă, pronaosul pătrat, cu un prid­ iar pe suprafaţa acesteia se zugrăveşte, cu co­
vor pe stâlpi d e piatră, adăugit d e către Ştefan­ loare roşie, forma şi disposiţia cunoscută a cără­
Vodă Cantacuzino, care a ridicat şi turla de pe mizilor aparente de altă dată. Astfel găsim părţi
pronaos şi a " luminat" 4 biserica, străpungând din faţadele de la biserica mănăstirii Arnota şi
bolţile şi adăugind ferestre la partea superioară Dintr'un Lem n, dintre cele numărate mai sus, p re­
a bisericii. cum şi multe alte biserici pe care le vom studia
Biserica mănăstirii FIămânda (Argeş) 5 , cam mai departe. La biserica ZIătioarele şi B ălteni,.
de acelaşi tip şi din aceiaşi epocă, are de ase­ vedem decorul identic cu acel din veacul al
menea u n pridvor pe stâlpi adăugit în urmă. XVI-lea : cu cărămizi aparente ele bună calitate,
Acest e două din urmă b iserici mai au o caracte­ dar aceste casuri sunt rare, iar la părţile supe­
ristică comună : decorul lor exterior este de o rioare ale bisericii de la Arnota găsim numai
configuraţie arhaică, care aminteşte mai mult pe cărămidă aparentă. La unele biserici vedem prin
aceia a bisericilor d e pe la mij l ocul veacului al u rmare aceste diferite p rocedee amestecate pe
XVI-lea, cu firide lungi şi Înguste, formate din aceiaşi faţadă, cum a fost la Arnota şi la Dintr'un
cărămizi simple, cari par a fi fost aparente l a ar­ Lemn.
curi, precum şi la brâuri şi cornişe. Nu găsim Din cele de mai sus resultă că ne găsim În
aici ciubucele din cărămizi rotunjite obişnuite d e faţa unei epoci î n care lipseşte " o şcoală", o
la sfârşitul veacului al XVI-lea î ncoace ş i care unitate Î n artă, căci, pe lângă diversitatea d e pro­
încep cu clădirea bisericii Mihai-Vodă. cedee, mai constatăm şi o scădere vădită în ca­
Această primă epocă, după cum vedem, este l itatea execuţiei, aceasta atât la meşteşug, cât şi la
caracterisată printr'o lipsă de unitate, atât În forme, calitatea materialelor.
cât şi mai ales în procedeele d e construcţie şi Este drept că găsim, prin excepţie, şi câteva
monum ente îngrijite �a execuţie, care u rmează
de decor exterior, în oposiţie cu unitatea aproape
Încă procedeele corecte m oştenite d e la veacu l
al XVI-lea, cum este biserica din Bălteni şi poate
1 Pl. CCXIV şi următoarele. şi schitul ZIătioarele, pe cât este posibil a se ju­
Pl. L�XIII şi următoarele.
2
deca din puţinul ce n i-a mai rămas astăzi d e la
a Pl. CXXXIII şi următoarele.
• N. Iorga, Inscripţii, I. b iserica lui Mihnea-Vo dă.
5 Pl. CXLIV şi următoarele. La bisericile din Arnota şi Dintr'un Lemn, care

inp.org.ro
EVOLUŢIA A R HITECTURII M UNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 13

par şi ele destul de îngrij ite ca execuţie, trebuiesc mic la Brebu, şi probabil adăugit ulterior, şi mai
cercetări amănu nţite spre a desluşi dacă diferitele mare la Gu ra Motrului.
procedee la decorul faţadei sânt contimporane
Bisericile cu patru turle, de tipul Meşterului
sau din epoci diferite, şi, d e sigur, chestiunea
Manole, sânt represi ntate prin Mitropolia din
cea mai dificilă este precisarea datelo r acestor
Bucureşti 1 şi biserica mănăstirii Cotroceni 2,
diferite procedee, mai ales când se găsesc mal
ambete cu pridvoare mari ; a doua, cu turlele
multe straturi de tencuială suprapuse.
refăcute În urmă.
IN EPOCA A DOUA, găsim monumente Tipul nou cu clopotniţa pe pronaos este
mult mai importante şi În număr mai mare decât represintat prin biserica mănăstirii Cornet (Vâl­
î n cea d'intăiu. Ele sânt mult mai variate şi cea) 3, care este fără pridvor. Ca o variantă a
î mbrăţişează aproape totalitatea tipurilor pe care acestui tip găsim o biserică cu c1opotniţa peste
le cunoaştem pănă acum, cărora trebuie să l e pridvor la Filipeştii-de-Pădure ( Prahova) 4 şi la
m a i ad ăugim Î n c ă un t i p n o u, care este creaţiunea jitianu ( D olj fl ) .
acestui veac : acel cu c1opotniţa ridicată peste Vom mai găsi alte biserici cu disposiţii di­
p ronaos. ferite de cele de mai sus şi pe care nu l e
Î n această epocă găsim bine represintate cele putem clasifica Î n aceste grupe.
două mari familii d e biserici pe care le cunoaş­ După cum vedem, varietatea d isposiţiilor la
tem : 1. Bisericile fără abside laterale şi, 2. Cele monumentele din această a doua parte a vea­
cu abside laterale, adecă î n formă de trellă. cului al XVI I-lea este cu mult mai mare decât
Î n epocile anterioare. Activitatea constructivă
BISERICILE FĂRĂ ABSIDE LATERALE sânt d evin e considerabilă supt Domnia lui Matei Ba­
u n ele, m ici ca acea de la Gherghiţa (Prahova 1 ), sarab, şi vom vedea că, cu cât m ergem spre
care este fără pridvor, iar altele mari cu pridvor sfârşitu l veacului, cu atât calitatea execuţiei şi
Î n faţă, ca Sfântul Nicolae din Târgovişte �; altele meşteşugul devin mai temeinice şi mai î ngrijite.
sânt Î n formă de cruce greacă după tipul cons­ Această varietate de forme şi de procedee
tantinopolitan, ca Sfântul Dumitru din Craiova 3 permite a se face ipotesa că supt Domnia l u i
şi biserica Sărindar 4, azi dispărută. Î n aceiaşi Matei Basarab existau diferite tendinţe, diferite
familie avem şi tipul nou cu clopotniţă pe pro­ metode, represintate p rin diferiţi meşteri sau chiar
n aos, ca la Bărbuleţ ( Dâmboviţa) 5, fără pridvor ; diferite " şcoli".
Cojeni (Vlaşca) 6, cu pridvo r ; VIădeşti (Muscel) 7, Nu avem încă astăzi putinţa de a precisa
cu pridvorul adăugit În urmă. aceste chestiuni, care cer, spre a fi lămu rite, o
cercetare amănunţită a fiecărui monument î n
BISERICILE CU ABSIDE LATERALE, care parte şi apoi studii comparative Î ntre ele.
sânt cele mai n u meroase, sânt tot atât de variate Am Încercat totuşi În paragraful următor a
ca disposiţie. Avem u nele cu turla pe naos şi face oarecare grupări de monumente după carac­
cu pridvor, ca la Strâmbeanu (Dâmboviţa) 8, altele terele lor comune, şi aceasta atât după unele
cu două turle, una pe naos şi alta pe pronaos, asămăn ări în disposiţia planului, cât şi după
ca la Flămânda (Argeş) 9 şi cu un pridvor adăugit diferitele procedee pe care le constatăm Î n exe­
În urmă. cuţia d ecorului arhitectonic al acestor monumente.
Mai avem bisericile cu trei turle, care urm ează Aceste indicaţiuni ar servi, poate, pentru studiul
tipul mănăstirii Dealul. Ele sânt represintate prin mai detailat al evoluţiei arhitecturii din acest
biserica mănăstirii Brebu (Prahova) III şi Gura veac, care este destul de complex şi departe de a
Motrului (Mehedinţi) 1 1, ambele cu pridvoare, mai fi lămurit.

I PI. XIX şi următoarele. MATERIALE ŞI PROCEDEE DE


2 PI. XIII şi următoarele. CONSTRUCŢIE.
3 PI. LXXX şi următoarele.
4 PI. LXXXJI.
Materialul principal, aproape exclusiv, este,
5 PI. XXV. ca şi În veacul precedent, tot cărămida. Ea
6 PI . LXXIV şi următoarele.
1 PI . LXV şi următoarele. 1 PI. CLXIX şi următoarele.
8 PI. XCII. _ 2 PI. CLXXX şi următoarele.
9 PI. CXLIV şi următoarele. ... • PI. CLXXXIX şi următoarele.
1 0 PI. CLIV şi următoarele. � 4 Pl . CXCVIII şi următoarele.
1 1 Pl. CLXI şi
următoarele. 5 PI, CCVlIl şi următoarele.
2

inp.org.ro
14 BULETINUL COM ISlUNl l MONUMENTELOR ISTORICE

este de diferite calităţi ; în mod excepţional zidărie şi tencuială, pănă în anii din urmă, când
şi la u nele monumente de bună calitate, presată, s'a recom:tituit întregul pridvor în forma sa
cu faţa lustruită, cu muchiile regulate ; ea este primitivă.
lăsată aparentă, cu rosturile largi şi frumos
lucrate. Aceste monumente sânt acelea care urmează PROCEDEELE DE CONSTRUCŢIE. Dacă
-

tradiţia veacului al XVI-lea, dar, în majoritatea analisăm ceva mai amănunţit diferitele m O IllI­
casurilor, nu găsim această îngrij ire în modul mente din veacul al XVII-lea, a căror diversitate
de a lucra. Une ori zidăria este de bună calitate, am i ndicat-o mai sus în mod sumar, constatăm
fru mos lucrată, dar fără a fi feţuită şi fără a că ele se pot clasifica din două puncte de ve­
avea muchile regulate, rosturile sânt pline cu dere, şi an ume : după unele disposiţii şi parti­
mortar pănă la faţa zidului, dar cărămida nu cularităţi în forma planului şi după alcătuirea şi
este propriu-zisă rostuită ; alte ori cărămida este execuţia decorului faţadelor.
slabă şi rău lucrată : în acest cas ea este aco­ Din primul punct de vedere al conforma�
perită cu o tencuială groasă de mortar de var. ţiunii planului" găsim u rmătoarele gru pe de mo­
nu mente :
Piatra este încă rar întrebuinţată în prima
parte a veacului, şi nu mai la chenarele ferestrelor Bisericile care se inspiră de la vechiul plan
1.

şi ale uşilo r ; în general ea este simplă, fără sârbesc cu cele patru masive de zidărie care
sculptură, rare ori cu profiluri drepte. În timpul suportă greutatea turlei pantocratorului şi cu
lui Matei Basarab începe să se întrebuinţeze arcurile oarbe laterale interioare, ca la Arnota,
piatra de talie, cu ceva sculptură. Tot supt această Cornet, etc.
Domnie se î ntrebuinţează olăria, teracota smăI­ 2. Bisericile care se inspiră de la biserica
ţuită colorată în formă de butoni, de discuri sau Stelea, cu disposiţiile şi elementele provenite din
plăci şi alte forme. Acest gen de decoraţie pare arhitectura moldovenească : contraforturile exte­
a fi venit din Moldova odată cu clădirea bisericii rioare, motivele de sculptură de la chenarele în
Stelea din Târgovişte t, căci o găsim la turla ele piatră şi olăria smălţuită, ca la Goleşti, Sfi nţii
pe p ronaosul acestei biserici, care este rămasă Î mpăraţi din Târgovişte, Bărbuleţ, etc.
ele la origine; mai găsim asemenea ornamente . 3. Bisericile, mai rare, unde naosul este mai
ele tera cotă la biserica elin Goleşti 2, din Cornet 3,
larg decât pronaosul. Acest ti p îl vedem pentru
la clopotniţa mănăstirii zisă a lui Negru-Vodă
prima oară în veacul al XVII-lea ; îl găsim la bi­
din Câmpulung . 1, etc., care sânt din aceiaşi epocă.
sericile de la Bălteni, de la Comana şi de la
Î n timpul lui Şerban Cantacuzino se văeI pri­
Jitianu. Aici naosul este întărit la cele patru colţuri
mele pridvoare pe stâlpi ele piatră dintr'o singură
cu masive de zidărie exterioare, o elisposiţie cons­
bucată, cu capitele şi base profilate şi mici con­
tructivă raţională pentru a susţinea î mpingerile
sole i n formă de stalactite şi forme geometrice
arcuri lor mari şi ale turlei. Se poate stabili o pa­
rectilin iare ele origine arabă, dar care pot fi ins­
ralelă Î ntre această disposiţie şi aceia ele la pun­
pirate de la stâl pii elin pronaosul Bisericii Epis­
ctul precedent care utilisează contrafortu rile exte­
copale de la Curtea-ele-Argeş, acest monu ment
rioare : această paralelă este în favoarea masivelor
fiinel în privinţa sculpturii în piatră un izvor
exterioare ele la punctul 3 , mult mai potrivite cu
nesecat de inspiraţie.
genul de construcţie al bisericilor noastre, care ur­
Stâlpii de piatră de la bisericile lui Şerban
mează principiile bizantine, decât cu contraforturile
Cantacuzino sânt cu opt feţe. Aceste pridvoare
exterioare, care nu pot propti î mpingerile decât
se găsesc la Biserica Doamnei din Bucureşti ",
într'un singur punct şi într'o singură direcţie, şi se
la biserica Mănăstirii Cotroceni 6 şi la biserica
aplică perfect construcţiilor gotice, dar nu se potri­
Mănăstirii Dintr'un Lemn 7 . La această din urmă
vesc la construcţiile bizantine. Am demonstrat la
biserică pridvorul cu stâlpij pare a fi de la înce­
descrierea bisericii din Bălteni că cele două contra­
putul veacului al XVII I-lea : el era î ngropat supt
forturi exterioare de la altarul acestei biserici sânt
nepotrivite şi nu î ndeplinesc scopul pentru care
I PI. ccxuc. au fost aşezate î n locurile unde �e· găsesc, pe·
, PI. XXVI. când cele patru masive exterioare de la colţurile
" PI. CLXXXIX. naosului î ndeplinesc scopul la care sânt destinate
PI. CCLXXVIII.
tot aşa ele bine ca şi masivele interioare care ca­
4

5 PI. L.
v PI. CLXXX. racterisează planul sârbesc de ·"'1 a punctul l -iu.
7 PI . CXXXI I I . Acesta din urmă este un principiu bizantin, care

inp.org.ro
EVULUŢIA ARHI TECTURI I MU T E NIA ŞI OLTENIA 15

echilibrează îm pingerea bolţilor prin disposiţii cuială e un decor de zugrăveală î n coloare ro­
interioare, pe când cel d'intăiu pare mai mult de şie, imitând cărămizile aparente. Pare probabil
origine occidentală, căci se poate asămăna, ca prin­ că toată biserica a fost la origine în cărămidă
cipiu constructiv, cu contrafortul exterior. aparentă şi că partea inferioară a faţadei ca şi
Nu vom pomeni aici bisericile de tip constan­ turla au fost tencuite mai târziu, cu ocasia unei
tinopolitan În formă de cruce greacă, cu toate că reparaţii. La biserica din Turbaţi ( Ilfov) găsim
ele sânt încă bine represintate în veacul al XVII-lea, de asemenea o zidărie frumoasă în cărămidă
pentru că acest tip, aj uns la cafJătul carierei sale aparentă, care, ca şi la Arnota, a fost tencuită la
strălucite, nu mai este susceptibil de a evolua, ci, partea inferioară a faţadelor. Această tencuială are
din contra, dispare. desemnată pe suprafaţa ei reţeaua de linii orizon­
Nu vom pomeni nici de tipul Bis ericii Epis­ tale şi verticale imitând făşiile de cărămizi apa­
cap ale din Curtea-de-Argeş, care se repetă şi î n rente.
veacul a l XVII-lea şi chiar în a l XVIII-lea, c u
6 . La Biserica Doamnei din Bucureşti, astăzi
adaosul unui pridvor în faţă, fiindcă şi acest tip tencuită, găsim o zidărie de cărămizi frumoase,
desăvârşit nu este su sceptibil de perfecţionare în bine arse şi foarte bine lucrate, care poate să fi
disposiţia elementelor sale constructive. fost aparente la o rigine. Trebuie Însă observat
Din al doilea punct de vedere, acel al arhi­ că rosturile dintre cărămizi nu sânt netezite curat,
tecturii exterioare şi al procedeelor întrebuinţate ci, el in contra, varul umple aceste rosturi şi se
în execuţia faţadelor, se pot găsi u rmătoarele sub­ Întinde pănă pe margenea cărămizilor, ceia ce ar
divisiuni şi gru pe. fi, poate, un indiciu că a fost, peste cărăm idă,
4. Procedeul "vechiului stil" din veacul pre� sau o tencuială, sau o zugrăveala care le aco­
cedent, cu cărămizile aparente bine fabricate, peria când va. Î ntr'adevăr se pare că un strat
în făşii orizontale alternate cu alte fă'ş ii din ten­ supţire de var ar fi existat peste cărămidă, înainte
cuială, întrerupte prin cărămizi aparente aşezate de a se fi refăcut actuala tencuială. Aceasta ni�ar
vertical, două câte două. Monu mentele din această da un al treilea procedeu utilisat la faţadele din
categorie par a fi fost destul de rare în veacul veacul al Xvn�lea, Însă nu putem stabili nimic
al XVII-lea ; din ele ni-au rămas : biserica schitului p recis, şi pănă acum nu am î ntâlnit niciun alt
ZIătioarele (Vâlcea), biserica din Bălteni ( 1 626, cas similar, aşa încât chestiunea rămâne nelămurită .
Ilfov), care sânt din prima jumătate a veacului ; 7. Un alt procedeu ar fi acel pe care l-am
apoi bisericile din Qoleşti Muscel) ( 1 646, Vlă­ semnalat la biserica Mănăstirii Dintr'un Lemn şi
deşti (Muscel) ( 1 658), Carnetul (Vâlcea) � 1 666), Că­ la Flămânda, u n ele am găsit arcurile, brăul, cor�
l ineşti (Prahova) ( 1 6 1 5 ?), Plătăreşti (Ilfov) ( 1 645), nişele şi soclul în cărămidă aparentă, iar restul
Ciutura (Dolj) ( 1 658) şi Sf. Dumitru din Craiova faţadelor tencuite. Ar fi deci un amestec al pro­
( 1 652), dărâmat şi reconstruit. Mai toate sânt clă­ cedeelor de la punctul 5 cu acele de la punctul
dite pe la mij locul veacului şi represintă ultimele u rmător 8 ; peste părţile tencuite se văeI la
exem plare de biserici în " stil vechi u " . Dintr'un Lemn desemnate liniile care imită cără­
5. Procedeul cărămizii aparente p e toată mizile aparente, iar la Flămânda nu se văd.
suprafaţa exterioară a monumentului, fără alter­ 8. Î n sfârşit procedeul tencuielii întinse pe toată
narea făşiilor tencuite. El pare a fi fost şi mai suprafaţa faţadelor se găseşte întrebuinţat de la
rar decât primul, dacă trebuie să judecăm după veacul al XVII-lea Încoace. Î n veacul al XVII I-lea
n umărul de momente din această categorie care el se generalisează, şi tencuiala se decorează În
ni s'au păstrat. unele puncte, la arcuri, la cornişe, la brâuri, În
Într'adevăr, nu mai avem astăzi decât biserica j urul ferestrelor, etc., cu decoraţiun i al fresca,
mănăstirii Arnota ( 1 693) şi clopotniţa mănăstirii foarte variate. Î n veacul al XVII-lea Însă, tencuiala
Brebu (Prahova) ( 1 650 ?). Trebuie să pomenim şi este decorată, cum am mai arătat, cu o reţea ele
clopotniţa schitului Co dreni (Ilfov), a cărui dată linii drepte i mitând cunoscutul decor al vechiului
î n să nu o cunoaştem. Acest procedeu al cărămizii stil din veacul al XVI-lea.
aparente îl întâlnim, la unele biserici, î ntrebuinţa t Este, pănă acum, imposibil a se stabili mai
în mod parţial şi simu ltan cu alte procedee. exact data când s'a început cu aplicarea tencuielii
Astfel, vedem la biserica m ănăstirii Arnota, de care pe faţadele bisericilor, şi pare probabil că, la
a m vorbit mai sus, partea superioară a faţadelor, multe din ele, ea nu este ele la origine, elar
î ntre brâu şi cornişă, î n cărămidă aparentă şi găsim şi unele monumente în care cărămizile
partea inferioară tencuită, iar peste această ten- sânt ele o calitate inferioară fără faţă î ngrijită, sau

inp.org.ro
B U L E T I N U L COMISIU N I I MONUMENTELOR ISTORICE:

atât de slabă, incât e probabil că ele au trebu it cel mai răspândit şi se generalisează tot mai
să fie tencuite de la î nceput (Biserica Domnească mult. Î I găsim la aproape totalitatea bisericilor,
din Târgovişte, biserica Mănăstirii Brebu, etc.) chiar şi a clopotniţelor din veacul al XVII-lea.
căci, altlel, înfăţişarea ar fi fost prea puţin estetică Decorul exterior evoluează î ntru dtva în acest
şi cărămida s'ar fi măcinat după puţin timp. veac şi din punct de vedere al composiţiei lui.
Toate acestea ar confirma, poate, ipotesa pe Această evoluţie vom studia-o la rubrica plas­
care am presintat-o că au fost la această epocă ticei decorative.
diferite " şcol i " , în tot casul diferiţi meşteri, de Am arătat mai sus pentru ce studiul decorului
provenienţe diverse, dintre cari unii mai buni şi şi al î nfăţişării exterioare a monumentelor din
alţii mai puţin pricepuţi. Această ipotesă s 'ar acest veac este foarte anevoios · şi de ce sânt
confirma şi prin examinarea planurilor u nora foarte greu de precisat cronologiceşte diferitele
dintre bisericile de atunci, care sânt defectuos aspecte pe care le presintă astăzi ochilor n oştri
trasate, cu laturile inegale, disi metrice şi cu un­ Slăbiciunea calităţii materialului de cărămidă
ghiurile diformate, cum sânt bisericile de la pentru faţadă şi decadenţa procedeelor ce le-am
Plumbuita, Ludeşti, etc., în comparaţie cu altele constatat În prima j umătate a acestui veac sânt
care sânt perfect trasate, cu axele şi u nghiurile causele care trebuiau să ne aducă la această n e­
drepte, îngrij ite şi exact executate. Această a doua du merire şi la aceste obstacole, căci o cărămidă
categorie este mult mai n umeroasă mai ales în rău fabricată nu poate rămânea aparentă, ci tre�
a doua jumătate a veacului. buie acoperită cu o tencuială de var care s'o
Din consideraţiile de mai sus reiese că stu­ păzească de intemperii. Această tencuială ea
diul mai detaliat al procedeelor utili sate la î nsăşi, în clima noastră aspră, resistă cu greu
monumentele din veacul al XVII�lea este foarte alternativelor de îngheţ şi de desgheţ, mai ales
anevoios, fiindcă tencuiala de var care se între­ atunci când arhitectura comportă profilaturi destul
buinţează tot mai mult este un material puţin de migăloase, cum este tocmai casul cu monu­
resistent, care, după un timp relativ scurt, trebuie mentele noastre din această epocă, când piatra
sau refăcut, sau cel puţin reparat şi apoi iar . cioplită este foarte rară şi prea puţin întrebuin­
acoperit cu o văruială sau o zugrăveală nouă ţată î n construcţie şi când unele profiluri sânt
pentru a da faţadelor o înfăţişare mai îngrij ită obţinute printr'o îmbrăcăminte de tencuială fără
şi mai curată, astfel că la bisericile mai vechi resistenţă suficientă.
se găsesc adese ori tencuieli, văruieli şi zugră­ Şi constatăm, î ntr'adevăr, ca o confirmare a
veli suprapuse î n straturi succesive, aproape acestei observaţii, că u n ele monll mente din
imposibil de datat, n ici măcar cu aproximaţie. veacul al XVI-lea îşi păstrează şi astăzi mai bine
arhitectura lor de cărămidă aparentă frumos
înfăţişarea exterioară resu ltă din analisa şi rostuită, cu toate că sânt mai vechi decât multe
din consideraţiile de mai sus : ea variază după monumente din veacul al XVII-lea şi chiar d i n al
materialele şi procedeele întrebuinţate. XVIII-lea, ale căror tencuieli exterioare s'au stricat
Evoluţia ei vom studia-o mai j os, la paragraful şi au trebuit să fie refăcute în u rmă, chiar şi de
plasticei monu mentale. mai m ulte o ri, şi care din această causă sânt câte­
Î n genere, decorul exterior al bisericil or este odată atât de deformate, Î ncât cu greu se regă­
destul de constant în compu nerea sa, cu toată sesc formele, profil ele şi disposiţia lor de la
varietatea procedeelor. EI este cel moştenit din orIgIne, supt straturile adăugite succesiv la diferite
veacul precedent; î ntr'adevăr găsim şi î n al epoci .
XVII-lea veac, ca şi î n al XVI-lea, cele două
genuri cunoscute de plastică decorativă : acel cu PLASTICA MONUMENTALĂ.
!iridele având fundul retras faţă de planul ver­ La î nceputul veacului tipurile rămân tot cele
tical al păretelui exterior - decor care este moş­ din veacul precedent şi elemente noi nu intervin ,
te:1it de la şcoala bizantină - şi acel al arcaturilor aşa că, pe cât ni p utem da sama d i n p uţinele
cu ciubuce rotunjite (toru ri) alătu rate, având un monumente ce ni-au rămas, şi acestea greu în­
chenar î n relief faţă de fundul lor, care se află cercate şi mult deformate, nu se poate î ntrevedea
in acelaşi plan cu păretele, formulă moşfen ită vre-o evoluţie inainte de mijlocul veacului, când
de la şcoala armenească. Primul procedeu este i ntervin modificări importante în composiţia m o�
mai rar şi se pierde în acest veac : îl găsim la n umentelor.
bi serica Mănăstirii Dintr'un Lemn, la Cojeni, la Î ntr'adevăr prin i ntroducerea pridvorului pe
Săcuieni şi la FIămânda ; al doilea procedeu este stâlpi i n faţa bisericii, element a cărui Î ntrebuinţare

inp.org.ro
E V O L U TI A A R HITECTU R i i ÎN M U N T E N I A ŞI IN OL T E l'\ I A 17

se generalis ează ş i care devine aproape constant, peste pronaos urmele de zidărie ale acestui turn,
aspectu l bisericilor se m odifică, lungindu- se ; iar care sânt şi acum destul de vizibile.
prin adausul c1opotniţ ei pe pronaos sau pe pridvor Nu se poate precisa însă d acă toate aceste
aspectul lor se modifică şi mai mult, căci centrul turnuri erau Într'adevăr c1opotniţe. S'ar părea că
de gravitate al faţadei bisericii se deplasea ză nu, Î ntru cât ele comunicau cu interiorul bisericii,
spre Apus, mai ales. când turla pantocra torului ca la Tismana, şi pentru că nu se văd nicăiri urmele
dispa re, cum este casul la Bărbuleţ, la VIădeşti, scării care ar fi dus la clopote. Se poate Însă să
la Coj en i, etc., pronaos ul devenind astfel centrul fi fost scări exterioare mobile, cum erau în Mol­
comp osiţiei în locul naosulu i, ca altă dată. dova la c1opotniţa din Popăuţi sau aceia din
În această evoluţie a composi ţiei bisericilo r, Piatra-Neamţ, disposiţie care permitea isolarea
naosul nu se schimbă mult, formele şi disposiţi a clopotelor în cas de nevoie ; sau se poate să fi
lui rămân cele cunoscut e ; el este, de cele mai fost trase clopotele chiar din interiorul bisericii,
multe ori cu abside laterale şi mai rar fără ele, ceia ce pare puţin probabil.
cu turla pantocra torului ridicată peste el şi mai Î n veacul al XVII-lea, la tipul nou de care vor­
rar fără ea (Bălteni, VIădeşti, Strehaia) ; altarul bim, scam c1opotn iţei este la Început ascunsă î n
este în genere simplu şi numai rare ori În­ grosimea zidului, în genere În partea d i n spre
soţit de absidiole le laterale, ca la Ciutura şi Nord şi Răsărit, ca la Goleşti, Filipeştii-de-Pă­
SI. Dumitru din Craiova ; pronaosu l urmează dure şi jitianu ; mai pe urmă ea este Într'un
formele cunoscute din epocile anterioare . EI este turn uleţ alipit În exterior pe laturea . din spre Nord
mai Întâi un dreptung hiu aşezat În l ăţime, ca la (Cornet, VIădeşti, Bărbuleţ, etc.), mai rar spre Sud,
Arnota, apoi el se apropie de pătrat, ca la Bălten i, ca la Strehaia.
j itianu, dc. în sfârşit el se desvoltă mult şi se
lărgeşte faţă cu naosul, ca la Mitropoli a din Bu­ Între naos şi pronaos am văzut la toate bise­
cureşti şi la Cotroceni . ricile de până în veacul XVII-lea un părete des­
Când se iveşte tipul nou cu clopotniţa peste părţitor plin, cu o simplă uşă de comunicaţie
pronaos , bisericil e din această grupă capătă un Î ntre cele două părţi ale bisericii ; o excepţie
aspect deosebit şi foarte pitoresc ; câte odată am î ntâlnit nu mai la Biserica Episcopală din Argeş.
clopotniţa este mai scundă şi mai masivă decât De aici Î nainte acest părete despărţitor va fi
turla pantocrato rului, ca la Cornet, unde se pro­ În maj 0ritatea casurilor găurit cât mai mult spre
duce astiel un frumos contrast Între proporţiil e lor a se stabili o comu nicaţie cât mai largă Î ntre
respective ' altă dată c1opotniţa este mai înaltă şi cele două părţi ale bisericii şi spre a se permite
mai masivă, ca la j itianu. In sfârsit
, altă dată turla poporului din pronaos ele a vedea şi auzi mai
pantocratorului dispare, ş i clopotniţa devine cen­ bine serviciul divin.
trul composiţiei, ca la Bărbu leţ, VIădeşti ş i Stre­ Această comunicaţie se stabileşte prin trei des­
haia. chideri î n formă de arcade, răzimate pe stâlpi.
Originea c1opotniţei pe pronaos este greu de Disposiţia aceasta nouă o găsim la biserica
precisat, căci găsim această dispoziţie şi În Stelea, unde imitează formele de la biserica Trei
Orient, la Mesembria ( " B. C. M. 1." 1 9 1 1 ), în pe­ Ierarhi din laşi, cu stâlpi groşi de secţiune octo­
ninsula balcanică, la Stenimachos ( Gabriel Millet, gonală destul de scurţi şi aşezată pe o basă
L 'Ancien Art Serbe, p. 50) şi, în Serbia din veacul pătrată ; s'ar părea dar că ea este de origine
al XIV-lea, la u nele biserici de pe Valea Moravei, m oldovenească, însă, cercetând şi alte casuri
ca la Cruşevaţ, Calenici şi Pavliţa. găsim că, atât în Moldova, cât si , în Muntenia,
De altfel o clopotniţă sau un turn a existat la această disposiţie este mai veche. Î ntr'adevăr În
origine şi la biserica mare a m ănăstirii Cozia ; Moldova o găsim la biserica din satul Aroneanu
ea, după puţinele indicaţii pe care le avem, ( i 594), unde stâlpii sânt tot scunzi ca p roporţie
era in genul celei de la Calenici sau Cruşevaţ. cu secţiunea circulară ; o mai găsim la alte bise­
Acest fapt s'a confirmat �u ocasia lucrărilor de rici din Moldova în veacul al XVII-lea, si , anume
reconstituire a bisericii de la Cozia, unde s'au tocmai la acelea care presintă vădite înrâuriri mun-
găsit supt acoperiş urmele zidurilor acestui turn, ten eşti : la H l incea-Iaşi, ( 1 660), la Galata de lângă
laşi, c1ădită de Petru Şchiopul în 1 590, la Mirăuţi
I
care era pătrat, în plan. Această formă s'a păstrat
în disposiţia Î nvelitorii noi ; un asemenea turn din Suceava, care a fost restaurată în veacul al
pe pronaos mai avem la biserica mănăstirii XVII-lea de către un meşter care era probabil din
Tislllana şi chiar la Vodiţa, aproape contemporană Muntenia, şi încă altele.
cu Cozia. Vodiţa, astăzi ruin ată, are totuşi încă Î n Muntenia s'au găsit la biserica Mihai-Vodă

inp.org.ro
18 BULETINUL COiVllSIUNII iIONUMENTELOR ISTORICE

din Bucureşti, cu ocasia recentelo r lucrări de res­ plan, ca la Arnota, dar, în casurile cele mai multe,
taurare, urmele arcadelor care despărţiau naosul octogonale ; ele sânt răzimate pe un soclu ma­
de pronaos, această biserică este c ontimporană siv şi înalt, de-a lungul căruia se întinde în inte­
cu aceia de la Aron eanu ( 1 594) . riorul pridvorului o bancă de pîatră.
Î n biserica măn ăstirii Brebu (Prah ova), c1ădită Fiindcă în genere arcadele pridvorului sânt
de către Matei Basarab î n 1 650 1, găsim o dis­ înguste ' pentru a se putea trece prin ele, în
posiţie similară, însă nu între naos şi pronaos, ci dreptul uşii de la intrare deschiderea este mai
la mijlocul p ronaosului, care se găseşte astfel des­ largă şi mai j oasă, iar de-asup ra ei se găseşte o
părţit în două părţi, din care cea din spre naos arcadă oarbă, î n care se află zugrăvit hramul b i­
este mai mică ; peste ea se ridică două turle mici sericii, ca la Domn easca din Târgovişte, FIămânda,
alăturate şi răzimate la mij loc pe un arc longi­ Arnota, etc.
tudinal aflat în axul bisericii şi care se sprij i n ă la Pridvoarele mai mari au şi întrări laterale, cum
rândul său pe un alt arc transversal, mai mare. este la Mitropolia din Bucureşti şi la Gura Mo­
Acest din urmă arc se află în acelaşi plan ver­ trului.
tical cu arcadele pe stâlpi de care am vorbit şi Bolta pridvorului este sau cilindrică (Dom­
care vin de se î ncadrează in el. neasca din Târgovişte) sau îm părţită prin arcuri
Această prea frumoasă, foarte rară şi îndrăz� intermediare cu calote şi chiar un turn la mij loc
neaţă composiţie este de cel mai fericit efect şi (Arnota).
produce, la Brebu, o impresie dintre cele mal Se găsesc, dar mai rar, şi pridvoare poligonale,
imposante. ca la Filipeştii-de-Pădure 1 şi la Ludeşti 2 ; la
Stâlpii din pronaos sânt aici foarte înalţi, aşe­ aceste biserici c1opotniţa se găseşte p este acest
zaţi pe postamente, ridicate în oposiţie cu cei po­ pridvor. La Filipeşti c1opotniţa are disposiţia
meniţi mai sus, cari sânt mai mult scunzi şi cu unui foişor pe stâlpi ; la Ludeşti avem astăzi o
arcade j oase. clopotniţă de lemn ; la J itianu pridvorul este pă­
Ceia ce este însă izbitor la Brebu e asămă­ trat, cu arcade scunde şi largi : peste el se gă­
narea aproape perfectă a planului bisericii cu seşte o clopotniţă foarte înaltă şi masivă cu mai
acel de la biserica Mănăstirii Dealului ; dacă mai multe catu ri. Această clopotniţă pare însă adau­
comparăm şi secţiunile acestor biserici, sântem gită ulterior.
nevoiţi a ne întreba dacă la Dealu nu au existat
la o rigine în dreptul marelui arc transversat din PLASTICA DECORATIVĂ este destul de
pronaos, foarte înalt şi astăzi stingher, aceiaşi dis­ uniformă în ceia ce priveşte elementele ce o com­
posiţie de arcade pe stâlpi ca la B rebu. pun. Găsim ca şi în veacul precedent firidele,
Dovada nu o avem î ncă, dar sânt motive să soclul, brâul, cornişa, compusă din cărămizi pro­
credem că acele arcade pe stâlpi au existat şi la filate şi combinate Între ele, numai că ele sunt
Dealu, unde au dispărut în veacul al XIX-lea, î n genere acoperite cu o tencuială de var care
când această biserică a fost restaurată. urmează formele şi profil ele cărămizilor ce se
Acele arcade trebuie să fi fost î nalte ca la Brebu găsesc supt ea. Cum am mai spus, pe această
şi ca la Mihai-Vodă, cam în proporţia celor din tencuială găsim adese ori imitată cu coloare ro­
pronaosul B isericii Episcopale din Curtea-de-Ar­ şie forma şi disposiţia cărămizilor ce se găsesc
geş, contemporană cu Oealu : acoperite de tencuială ; pe suprafaţa netedă a
Dacă s'ar adeveri această ipotesă, s'ar stabili tencuielii vedem delimitate liniile orizontale şi
astfel şi originea celor trei arcade pe stâlpi între verticale ale rosturilo r cărămizilor i mitate, desem­
naos şi pronaos, care reapar î n veacul al XVII-lea nate cu o unealtă ascuţită, care fixează contururile
şi al XVIII-lea în interiorul mai tuturor bisericilor cărămizilor şi care se colorează î n urmă cu o
din Muntenia ca şi din Moldova. văpsea roşie : î n maj oritatea casurilor această co­
l oare s'a şters cu timpul şi au rămas numai
Pridvorul devine în mijlocul veacului al XVII-lea
liniaturile.
un element aproape nelipsit al bisericii, şi rare
Fiindcă veacul al XVII-lea este ultimul în care
sant acelea care nu-I au (Cornet, Bărbu leţ, Gher­ se î ntrebuinţează cărămida aparentă de origine
ghiţa, etc.).
bizantină, este şi ultima epocă când găsim arcade
Caracteristica pridvoarelor din veacul acesta
şi firide cu arhivoltele lor În forma unui semi-
este arcada în semicerc, î naltă şi îngu stă : stâlpii
lungi sânt de cărămidă ; câte-odată sânt pătrate în
I PI. CXCVII I şi următoarele.
1 PI. CLIV ş i următoarele. 2 PI CCII şi următoarele.

inp.org.ro
E V u LUŢIA ARHITECTURI I h iVI U N T E \i I A ŞI i \i O L TENI A 19

'cerc ; căci această formă este aceia care resultă căutarea unor formule arhitectonice noi, atât î n ce
î n mod logic din î ntrebuinţarea cărămizii apare­ priveşte disposiţiile de plan, cât şi expresIa
l iate şi rostuite. estetică.
Vom vedea că, mai târziu, în veacul al XVIII-lea, Pe de o parte, în veacul al XVI-lea, o metoda
faţadele fiind tencuite, cărămizile se cioplesc după temeinică, statornicita într'un mod d e construcţie
trebuintă, fără preocuparea înfătisării lor, fiindcă
, , )
raţional şi unic, cu un material de bună calitate,
tencuiala vine şi le ascunde. Atunci se ivesc ar­ un material n obil, cu toate ca rustic, un material
curile j oase de diferite forme, sau în acoladă cu trainic, fiind şi bine adaptat condiţiilor local e ;
mai multe centre, arcurile trilobate sau în fes­ pe de altă parte, în veacul al XVII-lea, metode şi
toane, cu diferite traseuri inspirate după formele procedee variabile dupa meşteri, dar de calitate
orientale care domină în veacul al XVIII-lea. în genere inferioară, mai ales în partea î ntâia a
Cum am mai spus, căramida fiind de calitate veacului, cu cărămidă slabă, care nu se mai ştia
foarte variabilă, resultă diferitele procedee, pe care fabrica bine, fiindcă se irosiseră tradiţiile cele
le-am studiat mai sus, totuşi, oricare ar fi acel bu ne, şi cu metode de lucru care sânt într'o vă­
procedeu, decorul exterior se compune în mod d ită scădere, până când, supt î mboldul lui Matei
aproape constant din aceleaşi elemente : cele două Basarab, prin activitatea constructiva desfăşurată
registre de firide �au arcaturi suprapuse şi tăiate supt Domnia lui, s'au renovat d isposiţiile gene­
la mijlocul î nălţimii cu brâul orizontal ; firidele rale ale monumentelor, s'au adaptat tipurile vechi
sant sau egale în ambele registre sau cele din la nevoile cele noi ale timpului şi s'a îndrumat
registrul de sus mai scurte ; câte odată regis­ pe căi noi arta de a construi, î ndreptând-o spre
trul ele j os lipseşte, ca la Turbaţi, altă dată ambele un nou sti l român esc.
registre li psesc ca la Cornet, unde corpul biseri­ Veacul al XVlI-lea a fost, prin urmare, o epocă
cii este decorat numai cu brâul orizontal, iar de transiţie şi de renovare, însă în limitele tra­
spaţiile intermediare n umai cu făş i i l e alternate de d iţiei vechi, între cele doua stiluri, cel d i n vea �
cărămizi aparente şi de tencuială cu cărămizile cuI af XVI-lea şi cel din veacul al XVlII-Iea.
verticale aşezate două câte două, întocmai ca la
biserica [oastei mănăstiri Valea, din veacul al XVI-lea. DETALllLE. Ocniţele şi arcaturile din fa­
La Cornet 1, arcaturile nu se găsesc decât ţadă acopăr aproape toata suprafaţa exterioara
i n părţile superioare ale faţade i, şi anume la basa a bisericilor din veacul al XVII- lea ca şi a celor
turlei clopotn iţei şi la partea de sus a turnule­ din al XVI-lea. Precum am arătat mai sus, o
ţului în care se află scara ce duce la clopote. mică parte din ele p ăstrează întocmai d ecorul
Pare probabil, aici, să ii fost clopotniţa modificată exterior caracteristic al veacului al XVI-lea, altele
sau reparată cândva tot în veacul al XVII-lea, sânt în întregime îmbrăcate în cărămidă aparentă
căci pe suprafaţa ei tencuită se vede imitată cu bine presată ; în sfârşit altele, şi cele mai multe
zugrăveală reţeaua de cărămizi orizontale şi ver­ dintre cele rămase până astăzi, sânt tencuite,
ticale, caracteristică acestu i veac. Găsim prin ur­ unele cu mai multe stratu ri de tencuială şi de
mare şi aici adunate pe acelaşi monument două văruială suprapuse.
procedee deosebite : cel corect şi logic, din vea­ Dar, fie ele din oricare din aceste categorii,
cul al XVI-lea, la corpu l bisericii şi cel imitat decorul lor exterior are aceiaşi composiţie şi pro­
şi falş, din veacul al XVII-lea, la părţile superioare filele, elementele de d ecoraţie sânt aceleaşi, ori
ale pronaosului, care au iost probabil modificate dacă sânt tencuite ori dacă sânt în cărămidă
ulterior. aparentă .
Aceste elemente sânt, în l i n i i generale, aceleaşi
În resumat, ca în veacul al XVI-lea (vom vedea la d escrierea
Din cele de mai sus se poate stabili principala bisericilor mai detaliat diferitele m odalităţi arhi­
deosebire î ntre arhitectura veacurilor al XVI- lea tectonice).
şi al XVII-lea : pe de o parte unitatea aproape de­ Firidele şi arcadele sânt în genere în două
săvârşită a veacului al XVI-lea d e după Neagoe registre suprapuse : ele u rmează sau principiul
Basarab, care se închiaga în ceia ce am n umit vechiu, moştenit de la Bizantini, în care câmpul
" vechiul sti l " , şi, pe de altă parte, varietatea me­ i nterior al firidelor este retras cu o j um ătate de
todelor şi procedeelor, încercările şi sforţările vea­ cărămidă adâncime faţă cu planul exterior al
cului af XVII-lea, cel puţin în a doua lui jumătate, în zidului, ca la FIămânda ori Dintr'un Lemn ; în acest
cas, arhivoltele şi p icioarele firidelor sânt consti­
I PI. CLXXXIX ş i următoarele. tuite din cărămizi de forma şi dimensiunile

inp.org.ro
20 BU LETINUL COMISIU II MOI UMENTELOR ISTORICE

obişnuite fără p rofile speciale ; sau ele urmează presate în tipare şi fabricate special şi din con­
principiul decorativ mai nou, moştenit de la şcoala binaţia lor, ca şi la acele din stilul vechiu, studiate
armenească şi introdus în ţară de meşterii cari în partea a doua a acestei lucrări ; cu deosebirea
au executat biserica Mănăstirii Dealului şi Bise­ că, in maj oritatea casurilor, cum am spus, ten­
rica Episcopală din Curtea-de-Argeş, î n care cuiala vine de . Ie acopere.
câmpul din lăuntru al arcaturilor este în acelaşi plan
vertical cu acel al zidului exterior, ca la Păpuşa, Stâlpii, capitelele şi basele lor sânt formaţi
Goleşti, Brebu, etc. ; î n acest cas, arcadele sânt tot din cărămidă. după şcoala veacului al XVI-lea.
Pe la sfârşitul acestei epoci găsim şi stâlpi de
constituite din cărămizi rotunjite, formând un ciu­
buc, câte odată două şi chiar trei alăturate î n piatră, ca la Biserica Doamnei, Dintr'un Lemn,
dar m&i rar. Acestea din urmă formează transiţia
unele locuri ş i care încadrează în mod continuu
de jur împreju r panourile astfel formate. spre stilul nou, u n ele piatra de talie, cioplită şi
sculptată, se întrebuinţează mult. Dar, în genere,
Aceste două p rincipii, din care primul este mai
epoca pe care o studiem aici utilisează cărămida
mult constructiv şi al doilea numai decorativ,
lucrată frumos cu rosturi largi pentru construc­
le-am studiat în partea a doua a lucrării acesteia 1,
ţia stâlpilor, cari în genere au secţiune octo­
precum şi la plastica decorativă.
Î n veacul al XVII-lea, ca şi în al XVI-lea, găsim gonală, câte odată pătrată, ca la Arnota, sau ro­
tundă, ca la chiliile de la Comana.
casuri în care ambele modalităţi se î ntâlnesc pe
aceiaşi faţadă : una la registrul inferior şi alta la Capitelele sânt tot din cărămidă ; ele for­
registrul superior. Astfel avem biserica din Coj eni m ează simple abacuri paralelipipedice, ca la Bise­
(Vlaşca) şi Străj eşti (Vâlcea). Î n veacu l al XVI-lea rica Dom nească din Târgovişte, sau sânt profilate
le-am văzut la Tutana. concav sau convex după forma cărămizilor aşe­
Tot ca în al XVI-lea veac avem î n al XVII-lea zate pe muche, ca la VIădeşti, Strâmbeanu, etc.
casuri când firidele şi arcaturile lipsesc, p ăreţii
rămânând numai cu elemente decorative orizon­ Basele sânt adesea ori cu aceleaşi profiluri, ca
tale cunoscute : soclul, brâul şi cornişa. Aceste şi capitel ele, însă răsturnate. Bisericile lui Şerban
casuri sunt rare ; aşa avem biserica mănăstirii Cantacuzino sânt p rimele care au stâlpii de piatră
Cornet, unde vedem decorul exterior cu reţeaua la pridvor ; ele sânt lucrate poate de un meşter
de cărămizi aparente orizontale şi verticale î ntoc­ arab, căci form ele în stalactite de la capitele şi
mai ca Ia mănăstirea Valea din veacul al XVI-lea. de la base sânt caracteristice ; le vedem la B ise­
La bisericile din Strâmbeanu şi Bărbuleţ ( Dâm­ rica Doamnei din Bucureşti, la Cotroceni, ca şi la
boviţa) găsim faţade în întregime tencuite şi fără pridvorul bisericii Mănăstirii Dintr'un Lemn ( 1 7 15),
firide, nici arcaturi. însă s'ar putea ca ele să fie şi inspirate direct, la
La câteva din b isericile de Ia sfârşitul veacului stâlpii i nteriori, de la Biserica Episcopală din
al XVII-lea vedem pe suprafaţa netedă a tencuielii Curtea-de-Argeş.
exterioare un nou gen de decoraţie, din stucatură Uşile şi ferestrele au, în maj oritatea casurilor,
cu relief slab, ca la biserica Fundenii Doamnei : chenare de piatră cioplită, la început fără profiluri,
m otivele decorative arată aici o o rigine orientală, n ici ornamente, î ntocmai ca în veacul al XVI-lea.
care pare a fi venit din regiuni î ndepărtate ale Mai târziu se văd la ferestre profiluri liniare simple,
Asiei. Această biserică este însă mai apropiată de ca Ia Biserica Domnească din Târgovişte, şi la
cele din noul stil al veacului al XVII I-lea şi va uşi forme în arcuri, acolade sau festoane, cu sec­
fi studiată Ia timpul ei. ţiuni p rofilate ; apar şi câteva rosete geometrice,
În alte casuri găsi m decoraţiuni z ugrăvite al cu faţete în gen oriental.
fresco p e diferitele părţi ale faţadei : pe arhivol­ Din Moldova ni vine, cu clădirea bisericii Stelea
tele arcadelor, pe brâu sau pe cornişă. Dar aceste în Târgovişte, o formă n ouă de chenare de piatră,
elemente, care apar abia la sfârşitul veacului al atât la ferestre, cât şi la uşi.
XVlI-lea, î ntră în studiul stilului n ou, de care ne Ele derivă din arta gotică, de la care se inspiră
vom ocupa î n partea a patra a lucrării de faţă. mai toate formele uşilor şi ferestrelor de la bise­
Soclul, brâul şi cornişele sânt în maj oritatea ricile moldoveneşti din veacurile al XV-lea, al
casurilor aceleaşi ca în veacul precedent, p rofilurile XVI-lea şi al XVII-lea.
lor re suită din formele şi dimensiunile cărămizilor La ferestre, formele sânt sau ogiva sau semi-·
cercul cu vârful î ntors în sus ; la uşi sânt sau
1 Ghika Budeşti, Evoluţia Arhitecturii in Muntenia şi i n
ogiva sau platbanda dreaptă, cu colţurile aduse
Oltenia, partea a Il a, p. 16. î n formă de console. Plastica acestor chenare are·

inp.org.ro
E VOLUŢIA ARHITECTURII Î N MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 21

ieşituri mari ş i întrături adânci, după principiul Bisericile fiind în genere mai mari decât cele din
nordic, consecinţă a unei l u m i n i mai slabe, care veacul al XVI-lea, spaţiile de boltit devin mai
cere reliefuri puternice spre a produce j ocuri de considerabile şi necesitează ori puncte de sprij in
umbre şi de lumini. interioare, ori subî mpărţiri prin arcuri transver­
Este interesant de văzut cum, prin trecerea î n sale, spre a reduce suprafeţele de boltit.
Muntenia, aceste forme se modifică, c u m relieful Î n naos, forma bolţilor variază puţin : vechiul
lor scade, profilurile revenind în acelaşi plan ver­ sistem sârbesc, cu cele patru masive de zidărie
tical şi cum ogiva şi semicercul se transformă î n proeminente care susţin arcuril e mari şi turla,
arcuri j oase sau În acolade. şi, ca o consecinţă, şi arcurile laterale interioare,
Comparaţia î ntre o uşă de biserică moldove­ dispar cu Încetul, şi În veacul al XVII-lea nu gă­
nească şi uşa b isericii Stelea sau Gura Motrului sim decât rare exemple, la Arnota, la Cornet şi
n i arată cum traseul geometriceşte perfect al la Sfinţii Arhangh eli din Târgovişte, şi câteva ră­
ogivei şi al profilelor devine stângaciu şi neho­ măşiţe ale acestui sistem la J itianu, Bălteni, Hurez,
tărît, cum diferitele planuri de profiluri, retrase etc., unde arcurile oarbe laterale din interior devin
unele faţă cu celelalte, spre a produce contrasturi mai m ici şi mai joase ; ele se păstrează doar î n
bine reliefate de umbră şi de lumină, se pierd într'un partea din spre Apus a absidelor laterale, iar spre
singur plan vertical, cu plastica mult mai redusă. răsăritul lor ele se reduc la simple nişe, care ser­
De asemenea, l a chenarul ferestrelor arcul de­ vesc drept proscomidie şi diaconicon.
vine pleoştit, cu traseul rău desemnat, iar formele Variaţii la bolţile naosului nu găsim decât la
ogivale se diformează. altar, unde avem, când planul " simplu", adecă
Forma ferestrelor inspirate de la cele moldo­ acela unde bolta altarului se alipeşte direct ele arcul
veneşti - ca la Stelea - se Întinde la sfârşitu l mare ele supt turlă, ca la Arnota, Goleşti, etc., când
veacului al XVII-lea la multe biserici din Mun­ planul complex, mai rar, căci bisericile din şcoala
tenia şi din Oltenia : la Hurez, la Dintr'un Lemn, constantinopolitană sau atonică având în genere
la Cojeni, etc. Ele sânt însoţite de câte o cornişă planul com plex sânt foarte excepţionale în veacul
profilată : una de-asupra ferestrei, formând ca o al XVI I-lea ; Biserica Domnească din Târgovişte,
sprinceană, şi alta dedesuptul ei, formând solbanc. cu toate că e de tip constantinopolitan, are totuşi
Mai vedem în registrul su perior al faţadelor planul simplu, iar biserica SI. Du mitru din Craiova,
ferestre mici, care luminează bolţile interioare şi de acelaşi tip, nu ştim cum era, căci nu ni-a rămas
care serviau probabil şi ca ventilaţie. Î n veacul al niciun releveu după clădirea dărâmată, iar reconstrui­
XVI I-lea, ele nu mai sânt ochiuri rotunde, ca în rea ei presintă însemnate schimbări faţă de cea veche.
al XVI-lea, decât în mod excepţional, ca la Cor­ Î n veacul al XVI I-lea găsim un număr mare
net, Ludeşti ; ele sânt în genere sau cu arcul în de biserici care presintă la bolta altarului o dis­
semicerc, ca la Bălteni şi Biserica Doamnei, sau posiţie intermediară î ntre planul simplu şi pla­
dreptu nghiulare, ca la Plătăreşti şi Plumbuita. Câte nul complex. Această disposiţie o vedem şi la
odată-ca la Bălteni-aceste ferestrui se deschid la unele biserici din veacul al XVI-lea (Brădeşti,
î n ălţimea brâului orizontal care este oprit în drep­ Stăneşti, Valea), unde bolta altarului, în loc de a
tul l lor. Toate aceste ferestrui sânt astăzi desfi­ fi formată dintr'un singur " berceau" cilindric ter­
gurate şi fără chenarele ele piatră pe care le-au minat cu semicalota altarului, este compusă din
avut poate la început, ca şi ferestrele de la che­ mai multe " cilindre" concentrice, din care unul
n a rul inferior, aşa că nu se poate şti d,!că ele au puţin mai larg, adecă cu o rază ceva mai mare,
fost, ca î n veacul al XVI-lea, cu chenare de piatră care se găseşte aşezat în dreptul proscomidiei
aj urate, sau ca În veacul al XVII I-lea, când de şi diaconiconului, adecă tocmai acolo unde în
asemenea cele mai de multe ori ele sânt deco­ sistemul sârbesc vechiu se găsiau arcurile interioare
rate cu pietre înflorate formânel rinceau-uri sau laterale alipite de păreţii Nord şi Sud ai altarului.
alte motive decorative sculptate, pe care le vom Este uşor de văzut că, dacă la aceste biserici
studia odată cu " n ou l sti l " . s'ar introduce acel arc lateral interior, ar dispărea,
ca o consecinţă imediată, partea de boltă cilindrică
Bolţile urmează, î n genere, aceleaşi forme ca mai largă de care vorbim aici, iar planul ar de­
î n veacul al XVI-lea. Spre sfârşitul acestei epoci veni cel " simpl u " .
şi î n preaj ma formării noului stil vedem tendinţa Operaţia contrară a suprimării arcului late­
de a se î n locui bolţile cilindrice en berceau sau ral interior din spre altar la bisericile de tip sâr­
en arc de cloître prin calote sferice pe pandan­ besc vechiu ar produce efectul i nvers, căci ar
tivi despărţiţi prin arcuri pe console. apărea imediat partea de cilindre mai ridicată î n
3

inp.org.ro
22 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

boltă, chiar de�asupra locului unde se află arcul pe aceste arcuri se razimă o calotă sferică pe
lateral (vezi b iserica Valea) 1. panelantivi. Această elin urmă disposiţie p e console
S'ar putea deci presupune că b isericile care pare a fi de origine. moldovenească, fiind foarte
presintă această particularitate în bolta altarului răspândită acolo.
nu constituie u n grup bine definit provenind
Bolţile pridvoarelor sânt la î n ceput cilindrice,
dintr'o disposiţie constructivă originală, ci ar fi
ca la Biserica Domnească din Târgovişte, la B ise­
poate mai mult o lipsă de tehnică la unii din
rica Doamnei din B ucureşti, la Cotrocen i ; l a
meşterii de atunci, nehotărâţi î ntre tradiţia vechiu­
Gura Motrului găsim două calote separate p rin­
lui plan sârbesc şi n oile disposiţii constructive
tr'un arc larg. La Arnota în centrul bolţii şi răzi­
în curs de elaborare.
mată pe arcuri transversale găsim o turlă j oasă
O ricum s'ar putea explica originea acestui plan
cu ferestre laterale. La pridvorul bisericii Cozia
intermediar Î ntre planul simplu şi planul complex,
găsim În axul principal o calotă sferică pe pan­
studiate de d. G. Millet, Î n FEcale Grecque, p. 59,
dantivi, răzimată pe arcuri transversale, şi lateral
î l găsim, dar mai rar, şi la u n ele biserici din vea­
alte două semicalote, mai j oase 1.
cul al XVII-lea ( Olari, Turbaţi, etc.).
La biserica mănăstirii H urez pridvorul este
O riginea acestor disposiţii ar trebui poate
boltit, cu trei calote sferice Înalte, despărţite de
căutată la Biserica Episcopală din Curtea-ele-Ar­
arcuri transversale răzimate pe console şi con­
geş, unde o găsim ele asemenea, dar combinată
traventate prin trăgători de lemn.
În mod savant, la un loc cu acele arcuri laterale
Dar aceste două exemple din urmă fac parte
interioare de care am vorbit. Nu avem, pentru a
din stilul n ou, şi, dacă le-am pomenit aici, este
n e conduce, decât releveul lui Reissenberger, care
n u mai fiindcă ele aparţin şi veacului al XVII-lea
nu pare tocmai explicit în această privinţă 2.
şi că ilustrează mai bine evoluţia formei bolţilor
Î n sfârşit găsim la unele biserici din a doua
de la pridvoare.
jumătate a veacului al XVII-lea o disposiţie cu
totul nouă a bolţii altarului, şi anume : la Biserica Turlele bisericilor din veacul al XVII-lea, luate
Doamnei din Bucureşti, la acea din Ludeşti în general, au la prima vedere caractere destul
(Dâmboviţa) şi la Mitropolia din Bucureşti vedem de variate şi greu de definit faţă cu cele anterioare
că bolta altarului e o calată sferică răzimată pe lor, ca şi cu cele posterioare l o r, şi aceasta pen�
arcuri prin pandantivi. O disposiţie similară se tru motivul că un număr foarte Însemnat de turle
găseşte la biserica Golia din Iaşi, care e de dimensi­ s'au dărâmat şi că puţine au rămas aşa cum
uni mai mari şi u nde vedem şi un tambur verti­ erau la origine. Într'adevăr multe din ele s'au
cal luminat direct prin ferestre laterale. reconstruit la epoci destul de greu de precisat
B olţile pronaosului la bi sericile din veacul al în unele casuri, fiindcă nu avem date certe.
XVII-lea sânt cam aceleaşi ca şi În veacul pre­ Un studiu al evoluţiei formelor lor din veacul
cedent, cu tendinţa, arătată mai sus, de a al XIV-lea până în al XVIII-lea se poate î nsă În­
Î n locui prin calote şi arcuri intermediare bolţile cerca. Vom vedea Î n tr'adevăr, dacă vom Î ncerca
cilindrice de până atunci. Asemenea bolţi le găsim să c1asificăm bisericile în ordinea lor cronologică,
la Arnota, la PIătăreşti, etc. că ne vom lovi de unele nepotriviri, căci constatăm
La bisericile cu pronaosul lărgit se păstrează adese ori o contradicţie î ntre arhitectura bisericilor
aceleaşi disposiţii ca la Biserica Episcopală din şi aceia a turlelor lor, şi n u o vom putea explica
Argeş, de la care derivă H urezul, Cotrocenii, Mitro­ decât admiţând că unele turle nu sânt contim­
polia elin Bucureşti (vezi descrierea lor). porane cu biserica din care fac parte.
La bisericile de tipul n ou, cu c1opotniţa peste Astfel sunt u n ele biserici din veacul al XVI-lea,
pronaos, această elin urmă încăpere capătă şi o de exemplu cele de la Căluiu, Snagov, lVlitro­
elisposiţie ele bolţi nouă : clopotniţa de la partea polia Târgovişte, care au turle asămănătoare cu
superioară se razimă pe patru arcuri alip ite ele altele din veacul al XVII-lea sau al XVIII-lea, şi va
păreţi şi visibile din interior. Aceste arcuri se trebui să admitem că acestea au fost reclădite în
sprij ină, la rânelul lor, ori pe patru picioare aflate această din urmă epocă.
În colţurile pronaosului - ca la Corn et -, ori Acest lucru fiin d stabilit, clasificarea turlelor
pe patru console largi - ca la Biserica Doamnei-; devine mult mai uşoară.
Privite în mod general, turlele bisericilor mun-
1 Ghika-Budeşti , E,'oluţia arhitecturii i n Muntenia şi Oltenia,

partea a Il-a, pl. XXll, XXlV.


2 Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii i n l\1Iuntenia şi Olienia, 1 Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii în Muntenia, p'artea
partea I-a, pl. L X I X . I-a, pp. xxvm şi XXX.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MU TENIA ŞI ÎN OLTENIA 23

ten eşti şi olteneşti sant de mai multe tipuri, şi se Turle de tipul al doilea, fără colon ete verticale,
pot clasifica cronologiceşte în modul următor : găsim la Brădet, care poate fi din veacul al
I. Turlele care sant cele mai vechi sant şi cele XIV-lea, la Stăneşti, care este c1ădită la începutul
mai scunde. Ele au proporţia î ntre î nălţime şi veacului al XVI-lea şi care se asamănă mult cu
diametru de aproxi mativ 1 / 1 . Acestea sant turlele biserica de la Brădet. Acestea sant cele mai scunde
din veacul al XIV-lea. Ele sant astăzi foarte rare, şi cele mai si mple, fără arcade concentrice în
şi nu putem da ca autentice decat pe cea de la j urul ferestrelor şi cu feţele exterioare plane ; la
Biserica Domnească din Curtea-de-Argeş şi cea de bolniţa şi paraclisul Coziei, turlele sânt ceva mai
la biserica mare a mănăstirii Cozia - ambele sant î nalte şi mai svelte ; cele de la biserica mănăstirii
de un diametru destul de mare, şi din această Tismana sânt de acelaşi gen, î nsă nu se poate
causă au în exterior un număr mare de laturi : p recisa vremea clădirii lor, cercetările nefiind î ncă
p rima este, în plan spre exterior, un poligon re­ făcute în această privinţă.
gulat, care are şaisprezece laturi şi n u mai patru în veacul al XVII-lea mai găsim o turlă de al doi­
ferestre î n dreptate spre axele bisericii, iar a doua lea tip la naosul bisericii mănăstirii Dintr'un Lemn,
are numai douăsprezece laturi şi tot atatea fe­ ea este însă ceva mai înaltă decât cele precedente.
restre. Aceste ferestre sant la ambele biserici lungi La Biserica Domnească din Târgovişte, unde
şi înguste, terminate în arc semicircular la partea turla mare este nesimetrică faţă cu axul şi are
su peri oară şi î ncadrate cu o arcadă concentrică n ouă laturi în exterior, arcadele concentrice din
în relief, proeminentă spre exterior. Trebuie să j urul ferestrelor sânt î n număr de trei şi încă
mai observăm că n ici una, nici alta din aceste două rânduri cu zimţi, ceia ce arată o apropiere
două turle nu presintă colonetele verticale aşe­ de al patrulea tip, pe care îl analisăm mai j os.
zate pe muchile feţelor exterioare şi n ici corn işa La Bucovăţ, turla este n ouă, însă forma ei î n
în festoane urmand extradosul arcurilor, ca la Mi­ plan este cea veche, căci s'a găsit basa ei ; ea
tropolia din Bucureşti şi ca la bisericile bizantine are zece laturi. Avem apoi la J itianu şi la Gura
în general. Ambele au astăzi o cornişă orizontală, IVlotrului turle relativ j oase şi cu arcuri duble î n
dar nu putem şti dacă ea a existat şi la origine j urul ferestrelor. Acest a l doilea tip u rmează î ncă
sau dacă a fost adăugită în u rmă. Planul in­ tradiţia curat bizantin ă.
teriorului ambelor turle este circular. La Curtea-de­ III. Un al treilea tip de turle, avand cam ace­
Argeş, în dreptul celor douăsprezece ferestre oarbe, leaşi proporţii ca şi cele din grupul p recedent, adecă
în interio r se atlă câte o n işă de secţie rotunj ită. înălţime între o dată şi de două ori diametrul,
II. Un al doilea tip de turle îl găsim mai ales apare pe la începutul veacului al XVI-lea. El e
în veacul al XVI-lea şi În mod excepţional pănă caracterisat prin ciubucele rotunj ite de cărămidă,
în al XVII-lea. Proporţia înălţimii faţă de dia­ formând toruri care î nsoţesc arcurile, cornişele şi
metru este de la 1 / 1 pană la 2/ 1 maxim um ; cele profilele în genere şi care î ncadrează panourile
mai scunde sant probabil cele mai vechi, şi cele de pe faţade. Ele sant datorite î n râuririi decoraţiei
m ai înalte sânt din veacul al XVII-lea. armeneşti de la începutul veacului al XVI-lea.
Ele sant de diametru relativ mic, fiindcă şi Pri mele exemplare par a fi cele de la Dealu,
bisericile din acest veac sânt mici ; par a fi fost Episcopia din Argeş şi Lopuşnic. Acestea ştim
z idite din cărămidă aparentă şi sant aproape toate că sânt singurele executate din piatră cioplită ;
odogonale în plan ; feţele exterioare sânt plane, cele care urmează sant de cărămidă, care pro­
cu o singură ieşitură, rare ori cu două î n jurul babil era la î nceput aparentă şi p e urmă s'a
ferestrelor ; arcurile de la partea superioară sant acoperit cu tencuială. Astfel avem turla bisericii
în semicerc. mănăstirii Arnota, care are la pantocrator opt feţe
Putem subîmpărţi acest tip în două : cele plane fără colonete verticale, pe muchi î nsă cu
care nu au, şi cele care au colon etele verticale câte o arcadă largă cu relief slab pe fiecare faţă ;
bizantine pe muchile feţelor exterioare ; acestea din arcada e formată dintr'un ciubuc rotunjit, aplicat
urmă sant cele mai rare î n veacul al XVI-lea. pe planul păretelui, aşa cum le-am văzut pe faţa­
Găsim un exemplu la Ostrov (Valcea) şi la H âr­ dele bisericilor din veacul al XVI-lea, începand de
tieşti (Muscel) şi altele la Snagov şi Vechea Mi­ la biserica MihaiN odă î ncoace. Aceste ferestre
tropolie din Târgovişte ; aceste din urmă turle sant foarte înguste.
probabil că nu sânt din al XVI-lea veac, ci res- Î n acelaşi gen este turla schitului Păpuşa (Vâl­
tau rate î n u rmă, căci ele au proporţii mai î n alte cea), care are arcadele din j urul ferestrelor com­
şi aparţin mai mult tipului IV, pe care îl vom puse din două ciubuce alăturate, şi ferestrele
studia mai j os. foarte înguste, ca la Arnota.

inp.org.ro
24 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORJCE

Trebuie să observăm că şi basele turlelor aces­ deosebit, care este cel moldovenesc ; ele au opt
tor din urmă biserici sânt tot decorate cu pano­ feţe plane, patru ferestre scurte şi aşezate î n
u ri î ncadrate cu ciubuce rotunjite ; aceste panouri partea d e j os a turlelor ş i Îndreptate În spre axele
sânt aici dreptunghiulare. bisericii ; pe celelalte patru feţe au câte un mic
O altă turlă în acelaşi gen, Însă mai înaltă, contrafort, asămănător cu cele de la turlele m ol­
găsim pe pronaosul bisericii mănăstirii Dintr'un doveneşti 1 .
Lem n ; ea are panouri dreptunghiulare, formate Un singur exemplu mai gaSIm în Oltenia care
din ciubuce rotunde, şi este tencuită. Ştim din aminteşte în unele puncte turlele moldoveneşti :
pomelnicul acestei mănăstiri că ea a fost adău� este î n schitul Topolniţa din j udeţul Mehedinţi,
gită bisericii de către Stefan-Vodă
.
Cantacuzino, clădit 2 de căpitanul B uliga în timpul Domniei
care a clădit şi pridvorul pe stâlpi, aflat în faţa lui Matei Basarab, u nde vedem o turlă relativ
bisericii, în 1 7 1 5. scundă cu patru ferestre lungi şi cu alte patru
Acest tip dispare Î n veacul al XVII-lea tocmai elemente care au dispărut, dar care se văd pe o
când apare tipul următor. fotografie mai veche şi par a fi fost contra­
IV. Un al patrulea tip cuprinde turle mai î nalte, forturi m ici, ca la Stelea. Se mai văd şi arcaturi
caracterisate prin aceia că feţele exterioare n u mici cu tera cote în formă de stea, ca la biserica
mai presintă suprafeţe plane ca p â n ă acum ; ele Aroneanu de lângă laşi.
sânt hânte prin resalituri succesive, peste care
stau arcade concentrice, care încadrează feres­ Contrafortul exterior este un element care
trele, fiecare arcadă fiind 'J ntr'un plan vertical se întâlneşte la unele b iserici din veacul al XVII-lea.
mai ieşit decât cea de alături, Ştim că l-am î ntâlnit pentru prima oară în vea­
Ferestrele ocupă toată î nălţimea turlelor şi se cul al XVI-lea la Curtea Veche din Bucureşti 3.
coboară până la acoperişul basei turlei ; ele, fiind Modul cum contraforturile sânt aşezate la bi­
foarte lungi, sunt î n genere legate la m ijlocul serică arată că ele nu sânt aici elemente organice
î nălţimii lor cu o coardă de lemn orizontală, şi că nu corespund cu nevoile construcţiei, de
îmbrăcată în zidărie sau în tencuială. Am arătat oare ce ele nu se găsesc î n locurile unde pre­
la partea Î ntâia şi a doua cum această confor­ senţa lor este necesară. Contraforturile din vea­
maţie a turlelor constituie din punct de vedere cul al XVII-lea în Muntenia au şi ele acelaşi
constructiv soluţia cea mai bună pentru a resista defect ; apar mai mult ca elemente decorative
Î mpingerilor bolţii de la partea superioară a decât ca elemente constructive. Le găsim aşezate :
turlei, fiecare picior al turlei formând ca un ori la colţurile faţadei din spre Apus, după exem­
contrafort care menţine echilibrul zidăriei î n con­ plul Stelei, ca la Bărbuleţ şi la Sfinţii Î mpăraţi din
tra î mpingerilor oblice ale acestei bolţi. Târgovişte ; câte odată l e găsim pe J aţadele I�te­
Din această categorie de turle ar face parte rale şi nu tocmai În locurile unde ar fi logic s ă
pantocratorul de la Snagov, p robabil reconstruit, fie, c a la Goleşti, la SI. Du mitru d i n Craiova ; la
turlele Mitropoliei Târgoviştii, restaurate de Cons- Bălteni, mai găsim două contraforturi aşezate î n
tantin-Vodă Brâncoveanu, turla de astăzi a biseri­ diagonală p e feţele absidei altarului, ceia c e d e
cii din Căluiu, din veacul al XVI-lea, reconstruită asemenea este contrar raţiunii şi tradiţiei. Ase­
mai târziu, şi multe biserici din a doua j u m ătate menea disposiţii de contraforturi le găsim la bise­
a veacului al XVII�lea : Corn etul, Filipeştii-de­ ricile gotice şi la bisericile catolice din Moldova,
Pădure, Strâmbeanul, Sfinţii Arhangheli din Târ­ care u rmează stilul gotic, fiindcă acolo contrafor­
govişte, apoi pantocratorul de la Ciutura, recons­ turile sânt aşezate în drepţul n ervurilor bolţilor
truit, precum şi cea mai mare parte din bisericile care pri mesc şi transmit împingerile exercitate
făcând parte din n oul stil românesc, pe care le de aceste bolţi, pe când la bolţile bizantine Î n
vom studia În partea a patra a acestei lucrări, , formă d e n iş ă sferică împingerile s e exercită uni­
Trebuie să mai arătăm că şi turlele din acest f orm pe toate razele cercului şi nu este n iciun
al patrulea tip sânt când cu, când fără colone­ m otiv de a se aşeza u n contrafort mai mult Î ntr'un
tele verticale de la muchile feţelor ; cele fără punct decât î n altul. De altfel l a n icio biserică
colonete par mai vechi, căci se apropie mai moldovenească, afară de cele arătate mai sus,
mult de turlele cu feţele plane de la tipurile care sânt pur gotice, n u găsim contraforturi aşe-
anterioare, care dispar cu încetul în veacul al
XVII-lea,
În afară de aceste tipuri mai găsim, în veacul
1 PI. CCLIL

2 FI. CXXII şi următoarele,

al XVII-lea, la biserica Stelea turle de un tip ,8 ·Partea a doua, pl. LXII şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII îN MUNTENIA 'ŞI ÎN OLTENIA 25

zate astfel la absida altarului sau la absidele ţi ei acestor mănăstiri, aflătoare î n câmp deschis,
laterale. ceia ce le expunea la atacuri. Mai găsim asemenea
Micul contrafort pe care-I vedem supt fereastra turnuri la mănăstirea Cornet, aflată În defileul
din axul altarului la b isericile m oldoveneşti este Oltului. Celelalte mănăstiri, situate în locuri retrase
motivat aici de p resenţa ferestrei care, formând u n sau în văile adăpostite ale munţilor nu aveau
g o l şi un punct d e mai slabă resistenţă, provoacă p robabil n evoie de asemenea lucrări de apărare.
Î ntotdeauna în acest punct o fisură, pornind din Întrarea în curtea mănăstirii se face printr'un
boltă şi mergând până la pământ, în axul bisericii. gang boltit, peste care se ridică clopotniţa. În
Acest mic contrafort are menirea de a î ntări centrul curţii se află biserica, iar î mp rej urul ei
.acest punct slab. şi de-a lungul zidurilor de împrej muire erau dis­
Trebuie să mai observăm că atât contraforturile puse chiliile, adese ori legate î ntre ele prin galerii
de la Goleşti, cât şi cele de la Bălteni, se î nalţă până deschise cu arcade pe stâlpi ; apoi diferitele clădiri
la cornişă, ceia ce este iarăşi contrar raţiunii, căci destinate locuinţii stareţului şi arhondăria, desti­
ştim că un contrafort nu are nevoie să se n ată oaspeţilor. La mănăstirile mai mari se mai
ridice mai sus decât rostul de ruptură al arcului găseşte un paraclis şi câte odată săli mari, de­
p e care trebuie să-I proptească, deci ceva mai pendi nţe, bucătării spaţioase cu bolţi frumoase
sus decât naşterea acestui arc, aşa cum sânt şi pivniţe Î ncăpătoare, toate fiind acoperite cu
toate contraforturile gotice, ca şi toate acelea de la frumoase bolţi, În genere de formă cilindrică şi
bisericile din Moldova. mai târziu, la sfârşitul veacului, cu calote pe pan­
Mai găsim contraforturi de alte forme la Căli­ dantivi.
n eşti şi Sfţii. Arhangheli din Târgovişte, aşezate
pe colţ la două din masivele de zidărie de supt Clopotniţile rămase de la mănăstirile lui Matei
turla naosului ; la Bălteni şi j itianu găsim o l ăr­ B asarab sânt în deosebi impun ătoare prin dimen­
gire spre exterior a masivelor de colţ de la naos, siunile lor masive şi prin î n ălţimea lor. Ele sânt
ceia ce este de sigur o soluţie mai logică ; de compuse din mai multe etaje suprapuse şi Î m­
asemenea la biserica din Comana. b răcate pe din afară cu reţele de firide şi arcaturi,
De altfel acest element, care, cum am văzut, nu frumos proporţionate şi armonios distribuite,
este aici organic, ci, din contra absolut inutil, dis­ p resintând multă variaţie ca forme şi dimensiuni.
pare puţin timp după apariţia lui, şi î n veacul al La partea lor inferioară ele p resintă, ca şi la
XVIII-lea el n u se mai î ntrebuinţează de loc în puţinele rămăşiţe de clopotniţe din veacul al
Muntenia, nici în O ltenia. XVI-lea (vezi partea a doua), u n gang boltit, o
I n veacul al XVII-lea, pentru prima oară putem arcadă largă Î n semicerc, care serveşte d rept
vorbi şi de alte monumente decât de biserici, î ntrare în incinta mănăstirii şi care este Î nchisă
căci ni-au rămas din această epocă im portante cu o poartă de lemn, masivă şi ferecată.
rămăşiţe de architectură măn ăstirească : chilii bol­ La partea superioară se află camera clopotelor,
tite, cu galerii de arcade, clopotniţi monumentale cu patru deschideri largi, prin care sunetul se
şi relativ bine conservate, corpuri de clădiri p e răspândeşte în afară. Unele din ele au şi etaj e
pivniţe cu bolţi impunătoare, etc., ruine de palate intermediare, î n care se găsesc Încăperi boltite
şi de conacuri, etc, care sânt în stare rea de con­ servin d ca ascunzători. Aceste clopotniţe sunt
servaţie. alipite de celelalte clădiri măn ăstireşti din curte.
Printre clopotniţile rămase astăzi, unele sânt
Mânâstirile sânt în genere nişte patrulatere în cărămidă aparentă, altele tencuite, şi o cer­
î nchise cu ziduri. Aceste ziduri presintă spre cetare a lor mai amănunţită ar putea dovedi
exterior un calc an drept, fără deschideri, afară de dacă, p rintre acestea din urmă, unele au fost
un rând de metereze înguste, care răspund Î n tencuite n umai ulterior şi erau, poate, la început
podul clădirilor mănăstireşti, alipite d e zidul incin­ tot în cărămidă aparentă şi cu butoni de teracotă,
tei spre interior. Aceste metereze par a fi fost ca la Mănăstirea Negru-Vodă din Câmpu-Iung.
singurele elemente de apărare sau de observare Printre clopotniţele din prima categorie găsim
ale mănăstirilor, în oposiţie cu cele din Moldova, pe cea de la schitul Codreni, în Ilfov, care e de d i­
care aveau mai toate câte un turn cu creneluri mensiuni relativ mici şi foarte simplă ca archi­
la colţurile incintei de ziduri. Asemenea turnuri tectură, fără firide, nici arcade, ci cu păreţii drepţi.
nu găsim în genere în Muntenia şi în Oltenia Partea inferioară este pătrată În plan şi cea supe­
decât, În mod excepţional, la Corn ana şi la câteva rioară octogonal ă, cu deschideri lungi, arcuite
.alte mănăstiri din şesul Dunării, din causa: situa- în semicerc ; o mică scară laterală duce la camera

inp.org.ro
26 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

clopotelor. Nu conoaştem data exactă a clădirii ei. nument : biserica din Cobia, care e toată în că­
rămidă smălţuită colorată 1.
Clopotniţa manastirii Brebu este toată î n Biserica Stelea din Târgovişte 2 era şi ea de­
cărămidă aparentă. Configuraţia e i generală este corată cu buton i de teracotă colorată, cari se văd
aceiaşi ca precedenta ; ea este însă mult mai încă la turla de pe pronaos, care este de la ori­
monumentală şi în întregime îmbrăcată cu arcade gine şi se poate bănui că arhitectura exterioară
şi firide ; între partea inferioară ş i camera clopo­ a bisericii era în cărămidă aparentă cu brâul, so­
telor de sus se mai află un etaj intermediar. clul, chenarele uşilor şi ale ferestrelor din piatră
Clopotniţa de la B rebu este unul dintre cele sculptată, cum era şi în arhitectura Moldovei din
mai remarcabile monumente din veacul al XVII-lea. timpul lui Ştefan-cel-Mare şi al urmaşilor lui de la
Nu cunoaştem data precisă a clădirii ei, care ar cari s'a i n spirat de sigur meşterul care a clădit
putea să n u fie aceiaşi ca a bisericii, căci aceasta biserica Stelea.
din urmă este tencuită şi este de aproape inspi­ Cea mai frumoasă dintre clopotniţele lui Matei
rată ca plan şi disposiţie de aceia a Mănăstirii Basarab pare să fi fost aceia a mănăstirii Brdn­
Dealul ; este lucrată cu o cărămidă slabă şi de coveni (Romanaţi) 3. Cu toate că astăzi partea ei
o arhitectură puţin îngrij ită, cum dovedeşte şi superioară este surpată, totuşi din rămăşiţile ei se
lipsa celor trei turle, căzute când va ; clopotn iţa, poate vedea frumuseţa composiţiei ei, cu gangul
din contra, este din cărămidă aparentă, foarte de întrare în curtea mănăstirii, cu etajele supe­
bună, executată cu multă artă şi îngrij ire. De sigur rioare în formă de octogon în plan şi cu scara
că aceste două monu mente nu au fost făcute de laterală. Ea este decorată cu arcaturi î ncrucişate
acelaşi meşter. şi era de sigur în cărămidă aparentă.
Î n categoria clopotniţelor tencuite avem două Mai avem o clopotniţă î naltă şi monumentală
î n oraşul Câm pulung ; una făcând parte din la foasta mănăstire Strehaia 4 . Ea pare î n s ă să fi
biserica Bărăfia şi situată pe Bulevardul oraşului ; suferit oarecare modificări, care au alterat puri­
ea pare a fi fost fără gang de trecere şi este în­ tatea iormelor ei.
globată astăzi între două clădiri m oderne. Dintre mănăstirile din această epocă găsim încă
O a doua clopotniţă, mult mai î naltă şi mai astăzi părţi conservate la Comana, la Brâncoveni,
monumentală, este aceia de la mănăstirea zisă a la Plumbuita, la Câmpulung, la Brebu, etc. şi,
lui Negru- Vodă. în ce priveşte schiturile, la Clocociov, la Topol­
Ambele monumente sânt î mbrăcate cu firide niţa, etc. Transformările şi adausele u lterioare
oarbe şi arcaturi de diferite forme şi dimensiuni, îngreuiază mult studiul acestor monumente din
aşezate î n etaje suprapuse. La cea din urmă mai punct de vedere arheologic.
găsim şi buto n i de teracotă, cari ar putea dovedi La mănăstirea Comana 5 n i-a rămas un rând
că arhitectura primitivă era din cărămidă apa­ de chilii m ici, î ncăperi boltite, î nşirate una lângă
rentă, cum este la Cornet, la VIădeşti şi la alte alta şi legate î ntre ele printr'o galerie de arcade
monumente din veacul al XVII-lea. Î ntrebuin ţarea răzimate pe stâlpi rotunzi ; totul este în cărămidă
orn amentelor din teracotă arată într'adevăr o epocă aparentă. Rândul de chilii de la etajul întăiu este
în care industria oalelor este bine desvoltată şi dintr'o epocă mult posterioară cel puţin în for­
deci şi fabricaţia cărămizilor nu putea fi decât mele sale actuale.
de calitate îngrij ită. Oalele în formă de butoni, de Mai găsim rămăşiţe de chilii boltite asămă-·
d iscuri, etc., se smălţuiau în coloare verde sau nătoare cu cele de la Comana la mănăstirea
galbenă şi se armonisau foarte frumos cu cără­ Govora, dar ele sânt aproape complect d istruse.
mida roşie, care rămânea probabil aparentă. Resturi şi ruine de clădiri vechi cu b olţi fru­
În epoca lui Matei Basarab întrebuinţarea tera­ m oase mai găsim la mănăstirea Comana, la
cotelor smălţuite era frecventă, pe când în veacul mănăstirea Negru-Vodă din Câmpulung, la Brân­
al XVI-lea nu am găsit-o decât la un singur mo- coveni, la Brebu, etc.

J Partea a doua, PI. CXV I I ! şi următoarele. t; , • PI. LVI şi următoarele.

S
PI.
PI.
CCXLIV

CCLXXII
şi următoarele.
şi următoarele.
'\.. . 5 PI. CCLX şi următoarele.

inp.org.ro
CAPITOLUL XlV.

IMPĂRŢIREA MONUMENTELOR PE GRUPE


Dintre cele două mari neamuri de biserici pe văruit faţadele ; bolţile vechi au dispărut, şi cu
care le cunoaştem, acel al bisericilor dreptunghiu­ ele putinţa de a se regăsi structura şi configu­
Iare, adecă fără abside laterale, se pare că dispare raţia părţilor superioare ale m o numentului.
în veacul al XVI-lea, când domneşte aproape Zidul despărţitor dintre naos şi pronaos a fost
exclusiv vechiul plan sârbesc şi bisericile Î n dărâmat, şi i nteriorul este complect î noit. Al­
formă de treflă ; dar e l reapare î n veacul al tarul, care este poligonal, atât în exterior, cât şi
XVII-lea. În i nterior, e neregulat şi rău desemnat. Uşa
Î ntr'adevăr bisericile cu planul drept, care sânt şi ferestrele sânt astăzi fără chenare.
mai puţin n umeroase decât cele cu planul În trenă, Pridvorul pare din veacul al XVIII-lea sau
În acest veac sânt totuşi În număr destul de chiar al XIX-lea ; el are stâlpi scurţi tencuiţi şi
mare pentru a putea fi şi ele clasiiicate în mai zugrăviţi, cari se regăsesc supt tencuială şi supt
multe grupe. La acele două î mpărţiri mari de văruielile de astăzi. Peste acest pridvor pare a
mai sus se adaugă şi un nou tip de plan : cum fi fost cândva o clopotniţă pătrată, care se vede
am mai arătat, este acela al bisericilor cu o clo­ în fig. no. 9, dar care astăzi a dispărut.
potniţă aşezată de-asupra pronaosului, care apare Numai decorul exterior s'a regăsit supt vă­
pe la mij locul acestui veac. Acest nou element ruielile care îl ascundeau. Acest decor este identic
se combină atât cu planul dreptunghiular, cât şi cu cel din veacul al XVI-lea, cu singura deose­
cu planul În formă de trefIă. Î n sfârşit mai găsim bire că aici cărămizile aparente, care sânt foarte
şi câteva biserici răzleţe, al căror plan diferă de mici, par aplicate chiar pe suprafaţa zidului şi a
aceste trei tipuri principale, după cum vom vedea tencuielii, fără niciun relief al arcaturilor şi al
mai departe. stâlpilor dintre ele. Arcurile sânt destul de
Bisericile cu planul dreptunghiular, adecă fără neregulate şi mai mult în formă de segmente,
abside laterale, se pot î mpărţi în următoarele iar stâlpii sânt formaţi dintr'o simplă cărămidă
grupe : în picioare aşezată pe muche ; găsim şi aici
cărămizile aparente orizontale şi cele verticale, ca
GRUPA 13 DE LA ORIGINE cuprinde la bisericile din veacul al XVI-lea. Acest decor
bisericile fără abside laterale, cu o singură este prin urmare inspirat de la stilul vechiu, Însă
navă, cu naos pătrat ori dreptunghiular, cu lipsit de plastica acestuia. Arcaturile se î n­
sau fără turlă ; cu pronaos boltit după casuri rudesc Î ntru câtva ca formă cu acelea de la bi­
şi fără turlă : la începutul veacului ele sânt serica Arn ota, care sânt tot din cărămizi foarte
fără pridvor, pe urmă au câte odată un prid­ mici, ca şi stâlpii dintre ele, şi au aceleaşi p ro­
vor pe stâlpi. Ele derivă de la bisericile din porţii scurte. Această asămănare ar da de bănuit
Turnul-Severin, de Ia biserica foastei mănăstiri că biserica din Arn ota ar f i fost clădită şi ea la
Cotmeana şi de Ia paraclisul mănăstirii Bistriţa î nceputul veacului şi că a fost terminată sau
din Oltenia. complectată cu un pridvor de către Matei Ba­
Cel mai vechiu exemplar pare a fi biserica sarab la 1 633.
fostului schit ZIăiioarele 1 (Vâlcea), Întemeiată de La biserica Adormirea Maicii Domn ului din
Radu Mihnea pe la î n ceputul veacului. E o bi­ Ocnele Mari, care se zice că ar fi fost zidită de
sericuţă de dimensiuni foarte modeste, iar trans­ către Radu de la Afumaţi, se găsesc iarăşi firide
formările pe care le-a suferit i-au denaturat mult mici şi Î nguste fără relief ; ele sânt astăzi Î n­
caracterul, c�ci i s'a mai adăugit un p ridvor, gropate supt tencuială. Această din urmă biserică
turle de lemn, acoperiş nou, şi i s'au tencLiit şi este şi ea mult transformată ş i desfigurată prin
adausul unui pronaos cu o turlă din altă epocă,
I PI. 1 şi următoarele. mult posterioară. Ea este Încă nestudiaţă.

inp.org.ro
28 BULETINUL COMISIUNII MONUME TE LOR ISTORICE

o altă biserică din această grupă, Însă mai turlă pe naos, cu o clopotniţă pe pronaos, cu ()
desvoltată, pare să fi fost biserica din Săcuieni scară în interiorul zidului şi fără pridvor ; ca de­
(Dâmboviţa) \ care a fost c1ădită în timpul lui cor exterior, este tencuită, cu panou ri dreptun­
Radu Şerban ( 1 606) ; î n starea de azi a cercetărilor ghiulare largi În două registre suprapuse ŞI cu
nu putem şti dacă cel puţin o parte din această brâul orizontal î ntre ele.
biserică, adecă naosul şi altarul, sânt din 1 606,
Biserica din Bărbuleţ (Dâmboviţa) 1 n u pare
ceia ce este Însă probabil, dar cert este că pro­
so fi avut turlă pe naos şi nu are nici pridvor ;
naosul cu scara într'un turnuleţ alipit pe latura
pronaosul cu clopotniţă peste el are o scară la­
din spre Nord şi contralorturile exterioare de Ia
terală aşezată într'un turnuleţ alipit de păretele
colţuri au fost adăugite pe la mij locul veacului
din spre Nord şi lormând o composiţie armoni­
al XVII-lea (după 1 646, când s'a clădit biserica
oasă cu clopotniţa, cu care se leagă printr'un aco­
Stelea din Târgovişte, cu care au pătruns în ar­
periş comun . Decorul exterior, astăzi tencuit şi î n
hitectura Munteniei contralorturile de formă go­
parte zugrăvit, nu presintă arcaturi, nici panouri,
tică). Arhitectu ra exterioară a bisericii din Să­
ci numai un brâu. Biserica este zugrăvită î n exterior.
cuieni se compune din firide formate din cărămizi
simple fără profile ; ele sânt î nguste şi lungi, se Biserica din Coleşti 2 este mai mare decât
asamăn ă cu cele de Ia biserica Dintr'un Lemn, cele p recedente, cu naosul fără turlă, cu pro­
având şi ele câte două arcade alăturate, despărţite naosul despărţit de naos printr'un părete cu o
p rintr'o consolă rmică. Singură partea de supt uşă ; configuraţia pronaosului este aceia obiş­
brâul orizontal păstrează caracteru l vechiu, iar nuită Ia bisericile cu c1opotniţa aşezată peste
părţile superioare au fost relăcute Ia o altă epocă. acesta, adecă cu patru picioare de zidărie aşezată
Ia colţuri, peste care stau patru arcuri largi şi
Biserica Sf. Nicolae (zisă Androneşti) din puternice, destinate a primi greutatea de la păr­
Târgovişte 1 e de acelaşi tip, î nsă mult mai des­ ţile superioare. Această clopotniţă a dispărut, dar
voltată ; ea are şi un pridvor pe stâlpi. Actuala atât disposiţia arcurilor, cât şi zidăriile ce se mai
turlă de p e naos este nouă ; naosul era Ia ori­ văd în podul bisericii, precum şi scara care se
gine Iără turlă, iar pronaosul are conformaţia nouă găseşte în interiorul zidului din spre Nord, ni pro­
creată în veacul al XVIII-lea : patru masive de zi­ bează că această clopotniţă a existat Ia origine.
dărie Ia colţuri, peste care stau patru arcuri î n Biserica nu are pridvor ; faţa principală este din­
care s e propteşte o calotă sferică p e pandantivi. tre cele mai frumoase, cu o uşă bogat î m p odo­
Această disppsiţie se vede mai ales la biseri­ bită şi încadrată mai întâiu cu un arc trilobat
cile cu c1opotniţa peste pronaos, unde îşi are şi î nalt şi ascuţit Ia vârf şi încadrată încă odată cu
explicaţia ; aici însă nu găsim această clopotniţă, b râul orizontal, care se ridică în sus în unghiu
care probabil că nu a existat n ici Ia origin e, căci drept, Întocmai ca la bisericile din Tutana, din
lipseşte scara care să pună c1opotniţa în comu­ Gherghiţa, Brebu, etc.
nicaţie cu biserica. E de observat că forma arcului trilobat în aco­
Iadă înaltă, ce găsim de-asupra uşii, ar putea fi o
GRUPA 14. Biserici fără abside laterale : retuşare din veacul al XVIII-lea, când aceste forme
naos cu sau mai adese ori fără turlă, pronaos erau curente, pe când în veacul al XVII-lea do­
cu clopotniţă peste el ; la început fără pridvor. mină încă în zidăria de cărămidă arcul în semi­
Tip n ou, creaţiune a veacului al XVII-lea, pe care cerc.
îl vom numi tipul lui Matei Basarab : s'ar putea
pune oarecum în legătură cu biserica Sân-Ni­ Decorul exterior, astăzi tencuit, are com po­
coară, care-şi are şi ea o clopotniţă pe pronaos, însă siţia obişnuită, cu cele două registre de panouri
de o altă formă şi de alt caracter. încadrate cu ciubuce în relief şi rotunj ite, des­
p ărţite Ia mij loc prin brâul orizontal ; pe tencu­
Biserica din Gherghiţa " (Prahova) este carac­ ială se regăseşte o zugrăveală imitând zidăria de
teristică prin planul ei cu reminiscenţe sârb eşti, cărămidă aparentă î n făşii o rizontale alternate cu
cu patru masive de zidărie în interior supt pan­ tencuială şi despărţite prin cărămizi verticale, în­
tocrator, Însă fără arcurile laterale oarbe alipite tocmai ca î n veacul al XVI-lea. Se mai găsesc
de zidurile. din spre Nord şi Sud ; ea este fără rosete şi un fris supt cornişă, z ugrăvite în co­
loare roşie ; de asemenea supt cornişă un rând
1 PI. VIII şi următoarele.
2 PI. )( 1 1 1 şi următoarele. 1 PI. xxv.
a PI. XIX şi următoarele. i PI. XXVI şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUTIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA SI ÎN OLTENIA
, ,
29

de butoni de teracotă, ca la Cornet, la VIădeşti şi I nteriorul este frumos proporţionat şi arcadele


la Stelea. Contraforturile exterioare, care par a fi care despart pronaosul de naos dau b isericii. o
de la origine, sânt ridicate până la cornişă, ca la frumoasă perspectivă i nterioară şi o u nitate care
B ălteni. Ele arată, de sigur, înrâurirea bisericii lipsia la bisericile anterioare, despărţite în două,
Stelea din Târgovişte. î n mod cam b rutal, prin păretele intermediar
dintre naos şi pronaos. Aici se mai păstrează o
Biserica Sfinţii Împăraţi din Târgovişte t, as­
parte din zugrăveala interioară, precum şi o fru­
tăzi ruinată, se deosebeşte ca plan de cea p re­
moasă tâmplă de zid, decorată cu reliefu ri, îm­
cedentă printr'aceia că î ntre naos şi pronaos gă­
podob ite cu frescă. Această tâmplă pare a fi din
sim, î n loc de o simplă uşă, trei arcade răzimate
veacul al XVIII-lea.
pe stâlpi de cărămidă, iar scara clopotniţii este
Aceiaşi disposiţie interioară cu arcade dintre
aşezată î ntr'un turnuleţ poligon al alipit pe faţada
n aos şi pronaos o are şi biserica Fundeni din
din spre Nord, ca la Săcuieni, la Cornet, Bărbuleţ,
Câmpulung, afară nu mai că nu este scară la
etc. Biserica nu are pridvor, însă pare să fi fost
pronaos şi că, prin urmare, n u a fost clopotniţă
la întrare un mic adăpost răzimat pe stâlpi : el
nici la o rigine.
era probabil, şi p e cât se poate vedea astăzi, de
formă pătrată ş i acoperit cu o boltă sferică, dar Biserica Doamnei din Bucureşti 1 e din aceiaşi
este greu de precisat dacă era de la origi n e grupă; scara clopotniţei este în interiorul zidului,
s a u dacă a fost adăugit î n urmă. Se mai văd ca la Goleşti : în faţa bisericii este un pridvor pe
î n că în dreapta şi în stânga uşii în exterior u r­ stâlpi de piatră cu bolţi î n calote sferice despăr­
mele a doi pilaştri, pe cari se razimă un arc î n ţite prin arcuri transversale.
semicerc ; aceşti pilaştri au o formă de baluştri Această disposiţie anunţă noul stil din veacul
groşi, legaţi la mijloc cu un brâuleţ ; ei se asa­ al XVIII-lea, care este de pe atunci în formaţie .
mănă cu acei cari încadrează pisania de de-asu­ Bolta altarului are aici o formă specială, destul
pra uşii de la întrare la biserica Stelea şi cu acei de rară. E o calotă sferică pe pandantivi. Mai
cari suportă arcul cu vârf ce se află pe laturea găsim această disposiţie la altarul bisericii me­
de Sud în interiorul pronaosului acestei biserici, tropoI itane din Bucureşti şi la biserica din Ludeşti
şi care formează nişa unde se află mormântul ( Dâmboviţa). Mai trebuiesc menţionate în această
lui N icolae Vei Aga, tatăl lui Vasile-Vodă Lupu, grupă b isericile din VIădeşti (MusceI), Strehaia
î ntemeietorul bisericii Stelea ; aceste forme sânt (Mehedinţi), Coj eni-Mironeşti (Ilfov), descrise mai
cp.le de la m ormintele din pronaosul bisericii Trei j os. Toate aceste biserici par a n u fi avut turlă
Ierarhi din laşi. pe naos, ci numai clopotniţă p e pronaos. Ele fac
parte din noua familie de biserici creată î n veacul
Decorul exterior pare a fi tencuit de la origi n e : al XVII-lea, care constituie la un loc : tipul lui
el este compus d i n două registre de firide bizan­ Matei Basarab.
tine înguste cu fundul retras ; ele au lorma de
arcuri cu vârf şi sânt destul de n eregulate ; zidă­ GRUPA 15. Biserici fără abside laterale,
ria de cărămidă este o rdinară ; peste tencuială se cu naosul pătrat, peste care se înalţă turla pan�
vede î ncă, pe alocuri, destul de bine conservată tocratorului, stând pe patru stâlpi isolaţi j pro�
reţeaua de linii orizontale şi verticale zugrăvite naosul dreptunghiular cu două turle mai mici.
care imitează cărămizile aparente din "vechiul Un pridvor pe stâlpi în faţă.
stil". Tip constantinopolitan derivat din Biserica Dom­
Ferestrele au chenare de piatră inspirate de n ească din Curtea-de-Argeş, din Mitropolia veche
la Stelea ; usa are forma unui arc cu festoane ,' din Târgovişte şi din Biserica Domnească din ace­
.

ea este frumos decorată ş i asămănătoare cu Iaşi oraş, care este în b u n ă parte şi ea tot din vea­
acea de la Gherghiţa, B rebu şi cu unele pietre cul al XVII-lea (vezi partea a doua veacul al XVI-lea).
de la mănăstirea Aninoasa, din judeţul Muscel. În această grup ă nu găsim decât un singu r
Contraforturile sânt direct i n spirate de la Stelea exemplar : biserica Sf. Dumitru din Craiova 2,
şi au forma şi proporţiile celor mold oveneşti ; în Ia care trebuie să mai adăugim poate biserica
oposiţie cu cele de la Bălteni şi Gol eşti, care sânt Sărindar din Bucureşti, azi dispărută.
î nălţate până la cornişă, acestea se opresc cam De biserica Sfântul Dum itru din Craiova nu pu­
în dreptul brâului, acolo unde în mod raţional ele tem vorbi decât pe basa câtorva fotografii vechi
trebuie să se oprească.
1 PI. L şi următoarele.
I PI. XLIII şi următoarele. 2 PI. LXXX.
4

inp.org.ro
30 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

căci astăzi ea a fost Î nlocuită cu alta n ou ă şi din Târgovişte şi la Biserica Domnească din Târ­
"corectată" , î nsă care nu prea samănă cu cea govişte.
veche. Nu ştim cu m era pronaosul, care astăzi Dacă trecem acum la bisericile cu planul în
are un caias pentru cor ; nu ştim cum era des­ formă de treflă, vom vedea că, întocmai ca ş i î n
p ărţirea dintre naos şi pronaos, care astăzi n u veacul p recedent, ele sânt cele mai numeroase. În
m a i există, dar ştim că absidele laterale ale al­ mod general, ele urmează tipurile anterioare studiate
tarului nu erau joase ca acele de astăzi, ci mai mai sus ; într'adevăr vom găsi în veacul al XVI1-lea
î nalte şi urcând până la n ivelul cornişei princi­ numeroase exemple de fiecare tip : biserici cu o
pale. Mai ştim că p ridvorul pe stâlpi era altfel turlă, mai puţine cu două turle, altele cu trei ş i
dispus şi avea alte proporţii şi alte forme decât cel c u patru turle ; la acestea trebuie să mai adăugim
de astăzi. Mai ştim că decorul exterior era acel tipul nou cu c1opotniţa pe pronaos şi încă alte
obişnuit din veacul al XVI-lea, cu făşiile orizontale tipuri de biserici isolate, având disposiţiunile lor
de cărămidă aparentă alternând cu făşii tencuite, speciale, aşa că ele nu se pot clasifica în grupele
care erau împărţite prin cărămizi aşezate vertical cunoscute. La multe din ele vom găsi şi p ridvo­
două câte două (aceste cărămizi au fost supri­ rul pe stâlpi, care devine tot mai răspândit.
mate). Fotografia bisericii vechi ni mai arată că
biserica a avut contraforturi exterioare, care astăzi GRUPA 16. Biserici cu planul în formă de
n u mai sânt. treflă, naosul cu turlă, pronaosul fără turlă. La
origine făra pridvor, apoi în a două jumătate
Pridvorul bisericii Sfântul Dumitru se poate cla­ a veacului cu pridvor. Provin din p rototipul
sifica î n aceiaşi categorie cu acel de la Biserica vechiu sârbesc al bisericii Mănăstirii Cozi a şi ur­
Domnească din Târgovişte, de la FIămânda şi cu mează grupei a 9-a şi a 1 0-a din veacul al
acel de la Gura Motrulu i ; arcadele sânt î nalte şi XVI-lea.
relativ înguste, iar uşa principală (par să fi fost Biserica Mănăstirii Arnota 1 ( 1 633) este ele
aici şi uşi laterale) este mult mai scundă ca ar­ dimensiuni mici şi ele p roporţii scunele; are naosul
cadele. Pridvorul de la Si. Du mitru este mai obişnuit bisericilor de tip sârbesc, î n care se p re­
evoluat ca forme decât acel de la Biserica Dom­ sintă bine accentuate cele patru masive ele zidărie
nească din Târgovişte, care e mai simplu şi p ro­ proeminente pe care se sprij ină arcurile mari şi
babil anterior ca dată. La Craiova arcadele des­ turla pantocratorului.
chise se găsesc n u mai pe faţada principală, iară
Pronaosul. Este mic, dreptunghiular şi des­
nu pe trei laturi. O fotografie mai veche n i arată
părţit de n aos printr'un părete plin, cu o uşă
că la Târgovişte pridvorul a fost cândva modifi­
de comunicaţie. Bolta ele la pronaos nu mai este
cat după modelul celui de la Craiova prin stră­
în veacul al XVII-lea de formă cilinelrică n ici în
pungerea unei uşi între doi stâlpi pe laturea din
sensul lungimii, ca la Cozia, Stăneşti, etc., n ici în
spre Nord. Cum am mai arătat biserica SI. Du­
sensul transversal, ca la Căluiul sau Bălteni, ci de
mitru, care pare c1ădită după Biserica Domnească
aici înai nte vom găsi tot mai mult bolţi sferice pe
din Târgovişte, are totuşi ca decor exterior o în­
pandantivi, când una singură, ca la bisericile cu
făţişare mai arhaică decât aceasta, atât În ce pri­
c1opotniţa suprapusă pronaosului, când două ală­
veşte forma simplă a firidelor bizantine, cât ş i
turate, ca la PIătăreşti, Arnota etc. ; ele sânt î nca­
apareiaj ul cărămizilor aparente care, este identic
drate între arcuri pe care se sprij i n ă în toate di­
cu acel din veacul al XVI-lea.
recţiile ; aceste bolţi, pe care le-am î ntâlnit excep­
Aceasta ar da de bănuit că biserica a fost în­
ţional şi în veacul al XVI-lea (Bucovăţ, Tutana),
cepută în veacul al XVI-lea şi terminată în al
vor predomina de aici înainte din ce în ce maI
XVII-lea.
mult.
După biserica Sărindar din Bucureşti, c1ădită La Arnota turla naosului este octogonală, atât
de Matei Basarab, refăcută la începutul veacului î n exterior, cât şi în i nterior, ca la Tismana şi la
al XIX-lea în formă de basilică şi apoi dărâmată, Biserica Episcopală din Argeş ; pronaosul are o
nu posedăm decât o fotografie publicată în " B u­ b oltă compusă din e10uă calote sferice alăturate,
letinul C. M. 1." anul 1 9 1 1 , p. 48, din care se sprij inite pe arcuri de jur î mprej u r ; aceste arcuri
poate deduce că ea a fost de tip constantinopo­ se razimă pe console. Am mai găsit în veacul al
litan, cu o turlă centrală pe stâlpi i nteriori isolaţi XVI-lea această e1isposiţie întăiu la biserica
şi că avea î n că patru turle mici : două pe absi­ Mănăstirea Dealului, unde î nsă sânt două turle în
deIe altarului, ca la Snagov şi la Mihai-Vodă, şi
două spre Apus, ca la Mănăstirea Dealul, la Mitropolia 1 PI. LXXXIII şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 31

l o c d e calote, apoi l a Bucovăţ, unde astăzi sânt căci disposiţia arcadelor, forma stâlpilor şi uşa
două calote inlorme, dar u nde poate la o rigine de la intrare arată arhitectura acestui veac.
erau tot turle, sau ca la Tutana, unde astăzi sânt Î ntr'adevăr se asamănă cu p ridvoarele de la
două turle de lemn, care î nlocuiesc p robabil tur­ Biserica Domnească din Târgovişte, de la Sf.
lele de zid care erau la o rigine dispuse ca şi la Dumitru din Craiova şi de la FIămânda. Acest
Dealu. pridvor mai presintă şi particularitatea foarte rară
Faţada principală a bisericii de la Arnota n u de a avea o turlă, exemplu u nic, după cunoştinţa
este visibilă, din causă c ă pridvorul adăugit n oastră, în veacul al XVII-lea. S'ar putea face şi
în urmă o ascunde. Acest pridvor are o con­ ipotesa că biserica, z idită înainte de Matei Ba­
formaţie n eobişnuită şI o arhitectură diferită de sarab în cărămidă aparentă, a fost reparată şi mă­
aceia a bisericii. EI este tencuit, are o turlă scundă rită de acest Domn, care a adăugit pridvorul şi
la mijloc şi presintă câte un Ironton rotunjit pe tencuit unele părţi.
fiecare din cele trei faţade ale lui. E, î n mai mic,
Biserica din Ciutura (Dolj) 1 are dimensiun i
pridvorul sau mai bine pronaosul Vechii Mitropolii
mai mari decât cea precedentă ; e a pare a f i fost
de la Târgovişte 1.
zidită de Constantin-Vodă Basarab Cârnul la 1 658.
Decorul exterior pare a fi fost la ongme în Planul ei nu mai presintă la naos caracterele
întregime din cărămidă aparentă ; astăzi găsim sârbeşti, şi nu mai găsim aici arcuI ile laterale in­
părţi tencuite şi altele n etencuite. Cele n etencuite terioare spre altar şi spre pronaos, nici măcar
sânt frumos lucrate dintr'o cărămidă mică, cu nişele obişnuite.
profilele cunoscute din veacul al XVI-lea ; cele
Altarul este Î n soţit de două absidiole laterale,
tencuite, care sânt mai ales la partea inferioară,
pe care le cunoaştem de la unele biserici ante­
mai expusă la stricăciuni; şi la turlă, mai expusă
rioare, şi anume de la cele de tip constantinopolitan
la intemperii, par a fi din altă epocă şi datorite
şi atonic, şi chiar de la u n ele biserici cu planul
unei reparaţii ulterioare. Găsim pe această ten­
în formă de trenă, cum sânt Curtea Veche, Mihai­
cuială o zugrăveală imitând apareiajul cunoscut
Vodă, Bucovăţul.
al bisericilor din vechiul stil, cu toate că arhitec­
tura de la origine la Arnota nu presintă acest Pronaosul este în sensul Iărgimii ca la Ar­
caracter, căci e toată din cărămidă aparentă. nota, dar nu are ca aceasta din urmă un resalit
La î ntrebarea dacă şi la Arnota nu au lost la exterior. Mai găsim aici şi un pridvor adăugit î n
origine două turle mici pe pronaos ca la atâtea urmă ; el are arcade largi răzimate p e stâlpi. Acest
alte biserici : Biserica Domnească din Curtea­ pridvor este astăzi î nfundat cu zidărie, care as­
de-Argeş, Nicopole, Biserica Domnească din Târ­ tupă arcadele. Dintre acestea, arca da din ax este
govişte, Gura Motrului, Sărindar, B rebu, etc., nu mai î ngustă decât cele laterale ; supt ea se gă­
se poate încă răspunde precis, dar inclinăm a seşte uşa de la Î ntrare. Turla pantocratorului este
crede că nu au fost turle p e pronaos nici la ori­ î naltă şi frumoasă : ea are basa octogonală, fără
gine, pentru m otivul că arcurile pe care stau ca­ basa pătrată obişn uită, Însă pare a fi fost refă­
lotele de la Arnota şi În special cel de la mijloc, cută, ca şi partea superioară a altarului, care pre­
care le susţine În parte pe amândouă, sânt p rea sintă o arhitectură diferită de restul bisericii.
înguste şi prea slabe pentru a putea susţine turlele, Î ntr'adevăr decorul exterior al bisericii este com­
care sânt mai grele decât calotele şi, în adevăr, pus din cele două registre de firide, cu brâul
dacă am compara dimensiunile acestui arc mijlociu orizontal între ele.
cu cele similare de la bisericile mai sus citate, am
vedea că la acestea arcul mij lociu este mult mai Firidele acestea sânt cu arcuri În semicerc şi
larg şi deci mai puternic ; dar s'ar mai putea ca formate din cărămizi simple fără p rofiluri şi cu
in suficien ţa arcului de la Arnota să fi provoca t un rând de zimţi î mprej u r ; ele sânt adecă de
cândva căderea turlelor mici, care s'ar fi î nlocuit tipul bizantin cel mai arhaic, pe când partea su­
cu cal ote atunci cân d s'a adăug it şi pridvo rul din perioară a altarului este compusă din panou ri
. dreptunghiulare î nalte, formate din cărămizi ro­
faţa bIse ricii .
A:est p�i�lv or este de sigur din altă epocă , însă, tunjite În relief, din ciubuce În formă de toruri care
dupa confIg uraţia lui, tot din veacu l al XVII- lea, încadrează pan ourile de jur î mprej u r şi care sânt
de sigur din altă epocă, mai tărzie. Absidiolele
laterale ale altarului sânt joase, cu acoperişuri se-
1 Evoluţia arhitectllrii in Muntenia, partea 1, pl. LIII şi ur­
mătoarele. 1 Pl. XCIV şi următoarele.

inp.org.ro
32 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

parate aflate la î nălţimea brâului ; ele se asamănă " co mplex" la altar; pronaosul p ătrat, boltit, cu o
î n această privinţă cu cele de la B iserica Dom­ calotă sferică pe pandantivi, răzimat ă pe patru pi­
nească din Argeş şi cu cele de la Bucovăţ ; aceste cioare la colţuri.
absidiole sânt de formă n eregulată şi inegale. Pare Pridvor nu este şi nu a fost nici la origine.
a fi singurul exemplu de acest fel în veacul al
Biserica Sf. Arhangheli din Târgovişte \ pro­
XVII-lea, când tendinţa este, ca şi în veacul al
babil clădită în timpul lui Matei Basarab, are
XVI-lea, de a se face absidiolele Î n alte pănă l a
planul asămănător cu cele precedente, î n s ă cu
acoperişul absidei altarului, ca la S nagov, l a Dom­
pridvor pe stâlpi octogonali şi arcade în semi­
n easca din Târgovişte, la Mihai-Vodă, la Mitro­
cerc, ca la Biserica Domnească din acelaşi oraş,
p olia Veche din Targovişte, ca şi, în al XVII-lea
însă mai largă.
veac, la Si. Dumitru din Craiova (biserica veche)
la Hurez, etc. În veacul al XVI-lea şi al XVI I-lea Naosul are forma curentă, cu rămăşiţe de con­
absidiolele joase de tip bizantin constantinopolitan figuraţie sârbească cu cele patru picioare proe­
nu se mai î ntâl n esc decât excepţional. Decorul minente şi arcadele laterale oarbe la păreţii din
exterior al acestei biserici este astăzi tencuit spre Nord şi Sud ; turla este înaltă şi frumoasă, '
ş i văruit, î n s ă el avea la origine caracterul ve­ de tipul IV al celor din veacul al XVIII-lea.
chiului stil d i n veacul al XVI-lea, care se regă� Pronaosul este boltit, cu o calotă sferică Î nca­
găseşte supt tencuială ; aceasta corespunde, de drată şi proptită de arcuri largi stând pe picioare
altfel, cu disp osiţiile planului şi elementele vechi dreptunghinlare aşezate în colţurile pronaosului.
ale faţadei, care păstrează tradiţia veacurilor an­ Nu putem şti dacă această disposiţie nu ar
terioare, aşa că legenda l ocală, care atribuie această proba că pe pronaos a fost altă dată o clopotniţă
biserică veacului al XVI-lea ( 1 548 ?), ar putea de zid, dar scara corespunzătoare nu se mai
avea şi un sâmbure de adevăr. găseşte astăzi ; ceia ce este sigur e că la În­
Biserica din Strâmbeanu (Dâmboviţa) 1 este ceputul acestui veac, când s'a reparat această
un frumos şi gingaş monument, cu toate că este b iserică, era pe pronaos o clopotniţă de scânduri
foarte simplă în ce priveşte composiţia şi î nfăţişarea pe j umătate d ărâmată, care s'a dat j os când s'a
exterioară. El se apropie mai m ult de carac­ refăcut acoperişul ; scara care ducea la clopote
terele veacului al XVIII-lea cu planul perfect era de lemn mobilă şi se afla În pridvor ; în
compus şi proporţionat, fără nicio urmă din struc­ bolta acestuia se făcuse o gaură pentru ca prin
tura sârbească de altădată. Cu turla pantocra, ea şi pe scară să se poată aju nge prin pod la
torului înaltă şi supţire, cu pronaosul, pătrat, clopote 2.
boltit cu o calotă sferică pe arcuri şi console, cu O particularitate a acestei biserici sânt cele
pridvorul deschis cu arcade în acoladă cu vârf, două crâmpeie de contraforturi oblice aflate
stân d pe stâlpi rotunzi de cărămidă. Exteriorul spre apusul celor două abside laterale, pentru a
este tencuit foarte simplu, fără firide, ci numai Î ntări punctele de sprij in ale turlei, dar care sânt
cu brâul orizontal rotunjit fără z imţi. Data fundării aşezate fără rost ; ele sânt î ntru câtva asămănă­
nu o cunoaştem. toare cu cele de la Bălteni şi J itianu, cu m asivele
lor de z idărie ieşite în afară şi având acelaşi
Biserica Schitului Topolniţa 2 (Mehedinţi) este scop. Mai găsim această disposiţie şi la biserica
întru dtva diferi tă prin înfăţişarea exterioară, care din Călin eşti (Prahova) 3.
este cu totul l ipsită de decorul obişnuit. Păreţi i
Pridvorul este astăzi boltit, cu o calotă sferică
sânt simpli fără profile, n ici firide, ferestrele rus ­
aşezată pe arcuri late stând pe console ; o dis­
tice ; numai câteva decoraţiuni z ugrăvite la cor­
posiţie n ouă care se usitează mai mult î n veacul
n işă, care sânt formate din mici arcade asămă­
al XVIII-lea decât în al XVII-lea.
n ân du-se cu cele ce au fost adăugite î n p ărţile
su peri oare ale bisericii din Stăneşti şi care sânt Decorul exterior este cel obişnuit, cu două
probabil din veacul al XVIII-lea. Turla, cum am registre de firide simple b izantine şi cu brâu.
mai spus, pare a fi fost la origine mai ap roape Astăzi toată biserica este tencuită si
.
văruită ,' pe
de configuraţia turlelor moldoveneşti decât a celor păreţii exteriori ai pridvorului se văd rămăşiţe
munteneşti. de zugrăveli, care sânt probabil dintr'o epocă
mai tărzie decât biserica.
Naosul are structura sârbească, î nsă cu planul
1 Pl. C şi următoarele.
t Pl. XCII şi următoarele. 2 "B. C. M. 1." , anul 1 9 1 1 , p. 102 .
.2 Pl. CXXII şi următoarele. a Pl. CCXXXVJI şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA Şl ÎN OLTENIA 33

GRUPA 17. Biserică cu planul în forma o găsim mai ales la pronaosurile peste care se
de tref1ă ; naosul şi pronaosul nu diferă mult află o clopotniţă, ceia ce n u e casul aici, căci
ca plan de cele precedente, ci numai prin lipseşte scara corespunzătoare.
adausul unei a doua turle peste pronaos, dis­ U n frumos pridvor se află în faţa bisericii, cu
posiţie poate derivată de la Tismana sau Vodiţa, arcade bine p roporţionate, răzimat p e stâlpi oc­
care au avut turle pe prona os de la Început, ca, togonaii ; arcada de la m ijloc este mai largă, spre
de altfel, şi Cozia. a primi uşa amenaj ată În ea, după cum am văzut
Exemple puţine şi l ăsând un dubiu asupra la Arnota, la Biserica Domnească din Târgovişte
originii acestei a doua turle, care poate fi n umai şi la biserica Si. Dumitru din Craiova. Acest
un adaus făcut la o altă epocă pe o biserică din pridvor este un adaus ulterior.
grupa precedentă.
Acesta pare a fi casul bisericii măn ăstirii Din­ Decorul exterior este asămănător cu acel de
tr'un Lemn (Vâlcea) l, u nde turla a doua este l a biserica Dintr'un Lemn. Firidele ambelor re­
p robabil clădită odată cu pridvorul pe stâlpi, î n gistre sânt înalte şi în formă de semicerc, lucrate
timpul Domniei l u i Ştefan Cantacuzino (1 7 1 5), din cărămizi drepte fără profile rotunj ite ; nu mai
când, după frumosul p omelnic al mănăstirii, bi­ brâul orizontal şi corn işa au câte u n p rofil În
serica a fost Înfrumuseţată şi "lumi n ată" , atât l a formă de tor. Se pare că decorul cu făşiile ori­
n aos, u n de s'au deschis ferestre î n boltă, care zontale alternate din veacul al XVI-lea n u a
răspund afară în basa turlei, cât şi la pronaos, existat aici niciodată, însă se observă că arcadele
unde, prin ridicarea turlei a doua î n locul bolţii, firidelor sânt făcute din cărămizi frum oase cu
s'a dat lumină din ferestrele turlei noi, care se rost larg, care şi astăzi sânt aparente, pe când
vede că este de o arhitectură diferită de aceia a restul faţadei, tencuită, arată o zidărie de cără­
turlei pantocratorului. Trebuie să observăm că mIzI simple fără vre-o d isposiţie decorativă
aici păretele dintre naos şi pronaos a fost dă­ specială, şi care poate a fost tencuită de la î n ­
I âmat cândva spre a mări î ncăperea bisericii şi ceput, afară de arcurile firidelor, brâul şi cornişa,
spre a da o u n itate i nterioară pe care bisericile ceia ce dădea de sigur acestei biserici o î nfăţişare
din epocile anterioare ştim că nu o aveau la o riginală şi destul de diferită de celelalte biserici
o rigine, fiind despărţite în două Încăperi, conform contemporane.
tradiţei vechi.
Pridvorul este adăugit la o altă epocă, precum
Decorul exterior este cel obişnuit, cu cele
dovedeşte zidăria lui, :care nu este legată cu
două registre de firide simple bizantine şi brâul
aceia a p ronaosului, ci n u m ai ali pită de ea.
orizontal Între ele ; biserica pare a fi fost într'un
Acest pridvor e lipsit î n faţade de firidele obiş­
gen derivat din stilul vech i u ş i n umai cu arcadele,
n u ite ; suprafaţa de-asup ra brâului este simplă ş i
b râul şi cornişele În cărămidă aparentă, iar, pe p ă­
p resintă numai o mică n i ş ă dreptunghiulară Î n
reţi, reţeaua de liniaturi orizontale şi verticale,
axul faţadei, destin ată hramului bisericii.
i mitând făşiile alternate din veacul al XVI-lea, se
În resumat biserica se apropie mai mult de
mai văd şi astăzi ; sau poate că decorul fals ,
arhitectura veche arhaică din veacul al XVI-lea,
i mitând pe tencuială, cărămizile ce se găsi au
cu proporţii mai înalte decât cele obişnuite pe
supt aceasta, a fost aplicat În urmă spre a se Îm­
atunci, dar fără decorul în cărămidă aparentă
p rospăta Înfăţişarea de la origine, ca l a Goleşti
alternată cu tencuială. Firidele cu arcurile din
sau Căluiu.
cărămidă aparentă se asamănă mult�cu acelea ale
Biserica din FIămânda (Argeş) 2 are un plan bisericii D intr'un Lemn.
frumos ' compus, cu proporţii î nalte ş i elegante. Nu s'a găsit pănă acum nicio i n scripţie care
Se asamănă cu acel al bisericii Cornet, fără de să ne lămurească asupra datei intemeierii acestei
turnuleţul lateral. biserici şi asupra ctitorilor ei, ale căror pietre
Disposiţia constructivă a naosului este derivată m ormântale sânt în biserică şi aşteaptă a fi
d i n vechea şcoală sârbească, iar pronaosul p ătrat t ălmăcite.
este Î ntărit cu patru masive de zidărie la colţuri ;
peste ele stau arcurile care suportă turla. Această GRUPA 18. Biserici cu planul în formă de
d i s-posiţie e caracteristică veacului al XVII-lea, şi tref1ă, naosul cu o turlă, pronaosul cu două
turle mai mici şi egale. Derivă de la biserica
1 Pl. CXXXllJ şi următoarele. Mănăstirii Dealul, tipul V şi de la Bucovăţ şi Tutana,
2 Pl. CXLIV şi următoarele. grupa I I (vezi partea a doua, veacul al XVI-lea).

inp.org.ro
34 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR I STORICE

Biserica Manastirii Brebu (Prahova)l ( 1 650), bine Stâlpii sânt de cărămidă şi de secţiune octogo­
conservată, afară de turlele care au căzut - cea nală, ca la Biserica Domnească din Târgovişte.
mai puţin transformată dintre bisericile care n i-au Naosul este cel obişnuit ; nu are u rmele struc­
rămas din această grupă-, are naosul obişnuit, în turii sârb eşti, este spaţios şi frumos proporţionat.
care se mai văd slabe reminiscenţe din structura
Pronaosul mic, despărţit de naos prin doi stâlpi,
sârbească de altă dată. Cele patru masive interi­
pe cari se razimă trei arcade ; la partea superioară
oare pe care se sprijină turla sânt aici mai puţin
accentuate decât la celelalte biserici de pănă acum. două turle mici şi egale. Uşile şi fereştile au fru­
moase chenare de piatră inspirate de la cele mol­
Pronaosul, despărţit de naos p rintr'un părete doveneşti, î n să simplificate, iar forma arcurilor, î n
cu o deschidere în formă de arc, care stabileşte loc d e a f i gotică, este orientală, c u festoane, aco­
comunicaţia, este un dreptunghiu lung în sensul lade şi arcuri j oase.
axului bisericii şi se compune din două părţi,
despărţite prin trei arcade răzimate pe doi stâlpi, Pridvorul pe stâlpi mai este deschis şi lateral,
însă aceste deschideri par a fi fost făcute în u rmă.
aşa cum le vedem la multe biserici din acest
veac ; partea din spre Răsărit a pronaosului susţine Turlele sânt bine păstrate, î n să, din causa res­
cele două turle mici, şi partea din spre Apus, mai taurării acestei biserici în veacul trecut, ele au fost
încăpătoare, e boltită Într'un fel de " arc de cloî­ supra-înălţate ca şi corpul bisericii.
tre ", o formă puţin obişnuită şi chiar rară. Cele două turle mici, ca şi la Dealu şi la B rebu,
în faţa bisericii un mic p ridvor pătrat boltit cu sânt foarte apropiate una de alta ; aici ele sânt
o calotă sferică este sprij init de păretele bisericii chiar alipite, şi basele lor formează un singur
şi de doi stâlpi octogonali; el este î n să dintr'o e­ masiv. Acoperişurile sânt refăcute complect într'o­
pocă mult mai târzie. epocă foarte târzie.
Asămănarea perfectă a planului de la Brebu cu
Decorul exterior este, ca şi la celelalte biserici,
cel de la biserica Mănăstirii Dealu, dă loc la ipo-
compus din cele două registre de firide cu che­
tesa că şi la Dealu au existat cândva cele două
n are rotunj ite î n relief şi un brâu l arg ; panourile
coloane interioare din pronaos, care şi-ar găsi 10-
de jos sânt dreptunghiulare şi largi, cele de sus
cuI supt arcul cel mare din pronaos.
arcuite în plin clntru şi înguste. Brâul se ri­
La B rebu turlele sânt astăzi de lemn. Decorul
dică î n dreptul pridvoru lui. Soclul este puternic
extenor · est e ce I o b"lşnuIt, cu ceI e CI ouaV registre' de
. . p roilt'l at.
lIrIC1 e suprapuse ŞI cu b rau l 'mtre e I e ; p roll
t' t'l ele
� v • • v • , v

. - O alta blsenca, aproape de acest tip, msa cu pro-


I or san t 'm CIL1 b uce rot unJ" I te ca I a D eaI U ' ZI'd ana
v •

� . . .
. v V V naos desvoltat SI ' cu pndvor mare, este acela de
.
' . ' v
este de calItate slaba, caramida nu este presata
• • v • • • ' I a Manastlrea
v " " . " ' . cI ac
Ca" ldarusanl, I a d e M at el B a-
V l'tV
ŞI e probabIl ca blsenca a fost tenculta de la .
, v v • • t
sara b ,. CI ar ea a t10S t tranSlorma tVa 'm mal mu It e
m ceput : urme de caramizI aparente sau de zu- � . . . . . •

. randun. Ea ar fi de un tip mtermedIar mtre grupa


� 1 apareIaJ u I d'1Il veacu I a I XVI -I ea
v .
gravea I aV 'Imi' t anc . _ . , v
a 1 8-a, caCi are trei turle, SI mtre grupa urma-
.
v
n u am gasI't , d ar se poat e ca I a o reparatie "' mal
'
v • .' v • v • • •

. .. toare, cacI are pronaosul largit, msa cu o dlsposltIe


sa se f'I d at J· Os d ecoru l vec h'IU
v

recen t av a b IsenCII
'
(n I enTa.
pănă la cărămidă, spre a se ap Îica o tencuială
n ouă, cum s'a făcut în multe alte casuri. Biserica schitului Clocociov �Olt)l este de ase-
Uşa şi ferestrele sânt cu cbenare de piatră. Ele menea din acest tip, Î ntru cât cele două turle
însă au suferit modificări ; după unele pietre ce micI sânt de la origine. în casul contrar, ea tre­
se mai găsesc, ele par a fi fost inspirate de la buie clasilicată în grupa a 1 6-a.
biserica Stelea, şi ar corespunde prin urmare cu
epoca clădirii bisericii. Aceste pietre au fos mu­ GRUPA 19. Biserici cu planul în forma de
tate de la locul lor când s'au lărgit ferestrele. trefla cu patru turle, din care trei pe pronaosul
largit şi cu un pridvor pe stâlpi.
Biserica Mănastirii Gura Motrului (Mehedinţi)2
Biserici de tipul " Meşterului Manole", provenind
1 653, se deosebeşte de cea p recedentă p rintr'un
din Biserica Episcopală de la Curtea-de-Argeş : în
pridvor pe arcade, care ocupă toată lărgimea bi­
veacul al XVII-lea avem biserici de acest tip care
sericii şi are configuraţia celor din veacul al
sânt monumentale şi foarte impunătoare, cum este
XVII-lea, cu arcade înalte şi înguste, cu uşa j oasă
Mitropolia din Bucureşti.
în ax şi cu firida hramului de-asup ra ei.
Ele diferă de modelul lor prin adaosul unui
1 PI. C Li V şi următoarele.
2 Pl. CL Xl şi următoarele. ) P I . CXLIX ş i următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA A RHITECTURII ÎN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 35

pridvor pe stâlpi şi prin calitatea materialului. singur ciubuc rotunjit, aşezat În prejurul arhivol­
Exemplare avem n umai două : telor şi în axul stâlpilor verticali, cari despart
Mitropolia din Bucureşti ( 1 655) \ clădită de arcadele. Î n partea inferioară, arcadele sânt mai
Constantin Vodă Cârnul, are naosul cam la fel largi, în p artea superioară ele sânt mai înguste
cu acela al Bisericii Episcopale din Argeş, cu deo­ şi compuse din câte două arcuri alăturate, se­
sebire că este mai simplu ; cele patru masive de parate printr'o m ică consolă pe care se sprij ină.
zidărie pe care se razi mă turla pantocratorului A m mai găsit această disposiţie şi în veacul al
sânt aici visibile, î nsă arcurile secundare, alipite XVI-lea la Căluiu.
în interior de păreţii Nord şi Sud, lipsesc spre Brâul e compus dintr'un motiv principal, în­
altar ; absidele laterale sânt încadrate cu un arc făţişând, ca la Episcopia din Argeş, o funie
simplu, iar nu dublu ; turla pantocratorului este compusă din mai multe şuviţe răsucite ; confor­
rotundă În interior şi are douăsprezece feţe în maţia ei este aceia pe care o vedem la Stelea
exteri o r ; ea este pe pandantivi, iar nu pe " trompes şi în bisericile din Moldova încă din veacul al
d'angle" ca la Argeş. XV1-lea. Cred că este unicul cas în arhitectura
Bolta altarului este o calotă sferică ca la muntenească.
Biserica Doamnei şi ca la Ludeşti. Cornişa este astăzi complect refăcută. Turlele
Pronaosul are coloanele altfel dispuse ; în loc au conformaţia celor din tipul IV din veacul al
de a fi isolate ca la Argeş, ele sânt proptite în XVllI-lea, cu colonetele verticale la colturi , , dar
zidul din spre Răsărit al pronaosului, şi dOU ă din î nvelitorile lor se razimă direct pe arcadele ce
ele sânt angajate în acel zid ; actualmente co­ Încadrează ferestrele, adecă fără corn işa orizon­
loanele din spre naos lipsesc, şi ele par a fi tală : ele sânt probabil de la origine ; basa tur�
fost mutate spre a susţinea în lături cafasul in­ lei pantocratorului este decorată de j u r Î mprej u r
terior, care a fost adăugit la altă epocă. Turla c u firide mici ; turlele mici a u basele c u colţurile
centrală de pe pronaos are dou ăsprezece feţe, şi teşite, cas foarte rar (Ciutura), dar se poate ca
cele două laterale mai mici câte opt feţe. aici să nu fie teşitura de la origine, căci acest
monu ment a fost mult transformat în veacul al
Pridvorul este foarte spaţios, cu arcade pe
XIX-lea.
stâlpi de cărămidă rotunj iţi şi proptiţi la colţuri
p e masive de zidărie, în care stâlpii sânt anga­ Ferestrele au fost tot atunci lărgite şi î nălţate.
jaţi. Aceştia sânt aşezaţi pe u n postament pu­ Bolţile par a fi cele de la origine, Însă zu­
ternic şi înalt, pe care spre interior se sprij ină o grăveala esle mult mai recentă, ca şi toată de­
bancă de piatră î ntreruptă în axul principal şi în coraţia interioară. Coloanele din p ronaos sânt
ambele laturi î n câte u n punct spre a lăsa loc poate cele de la origine ; ele au fost Î nsă acoperite
la cele trei intrări. Î n urmă, unele arcade au fost cu un stuc i m itând marmora şi cu capitele
î n chise şi li s'au aşezat ferestre, iar în dreptul bronzate, care le-au desfigurat complect. Ele tre­
intrărilor s'au adăugit în veacul al XIX-lea trei buie să fi fost la origine În geniul celor de la
pridvoare mici pe stâlpi. Trebuie să mai observăm Cotroceni.
că în exterior pridvorul cel mare a fost înălţat
ulterior pănă la nivelul corn işei principale a bi­ Biserica Mănăstirii Cotroceni \ zidită de Şer­
sericii ; el era la origine mai j os, ca la Biserica ban-Vodă Cantacuzino ( 1 679), diferă puţin ca
D omnească din Târgovişte, şi anume pănă de­ plan de cea precedentă ; este însă de dimensiuni
asupra pril]1ului rând de firide ; este uşor de mai reduse. Turlele şi bolţile primitive au căzut ;
văzut că al doilea rând de firide, suprapus peste faţadele de asemenea au fost complect transfor­
acesta, este din altă epocă, căci este altfel con­ mate ; în exterior numai arcadele pridvorului
format decât firidele de la corpul bisericii, care s'au păstrat. Interiorul pare a fi suferit mai
sânt toate În semi-cerc. puţin : aici se păstrează intactă colonada de
piatră care susţine turla actuală din pronaos. Ea
Decorul exterior este complect tenyuit ; el
este din piatră de talie sculptată ; fiecare fus de
este compus din două registre de arcade în
mare î n ălţime e compus din p ietre profilate
plin centru, despărţite printr'un brâu foarte larg.
vertical ; capitelul şi basa sânt pătrate şi p rofilate
Arcadele sânt conformate ca acelea de la biserica
orizontal ; aceste profile amintesc pe acelea ale
din Coj eni (Ilfov) 2 , adecă sânt încadrate cu u n
--- ---- baselor coloanelor de la foişorul eli n Comana
I FI. CLxrx şi următoarele.
2 Fl. LXXIV şi următoarele. ) I FI. CLXXX şi următoarele.

C-)<..C- VJIi

inp.org.ro
36 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

şi de la coloanele din interiorul Bisericii Epis­ se află resolvită î n mai multe moduri : câte odată
copale din Argeş, din Filipeştii-de-Pădure şi Hu­ turnul-clopotniţă este pe pronaos, şi atunci e în­
rez ; muchile fusului sânt rotunjite şi formează soţit de o scară aflătoare î n interiorul zidului sau
chenare î n genul modelaturii armeneşti, cum într'un turnuleţ alipit de acesta în exterior ; altă
le găsim şi la stâlpii interiori de la Biserica dată, turnul se află în faţa pronaosului peste prid�
Episcopală din Curtea-de-Argeş ; ele sânt î n să vor, şi atunci scara este î n interiorul zidului, sau
mai simplu tratate şi dintr'o p i atră mai puţin se găseşte o scară exterioară de lemn (Ludeşti).
fină. Stâlpii de piatră de la pridvor au 'alt ca­ Forma acestor turle variază şi ea : sau e masivă,
racter, mai apropiat de formele arabe, cu faţete dreptunghiulară şi î naltă (Jitianu), sau e scundă
obţinute prin î ntretăierea de planuri oblice după ş i cu colţurile teşite (Cornet), sau e numai u n fel
traseurile geometrice caracteristice artei arabe. de foişor pe stâlpi aşezat peste pridvor (Filipeştii­
Acelaşi meşter a lucrat de sigur şi pietrăria de la de-Pădure).
Biserica Doamnei din B ucureşti şi poate şi pe Î n prima categorie a c1opotniţelor pe pronaos
aceia de la Biserica Mănăstirii Dintr'un Lemn trebuie să pomenim mai î ntâiu biserica mănăs�
(Vâlcea), executate pri mele două În timpul lui tuii Cornetu \ care este cea mai perfectă din
Serban-Vodă Cantacuzino si a treia î n Domnia
, ,
această grupă, precum este, de altfel, şi cel mai
lui Ştefan-Vodă Cantacuzino ( 1 7 1 5). tipic şi represintativ exemplar al veacului al
XVII-lea, prin varietatea caracterelor şi elemen­
Uşa şi ferestrele nu mai au chenarele lor de
telor armonios combinate, căci vedem aici în plan
la origine.
ultimele reminescenţe ale vechii structuri sârbeşti
Biserica Radu� Vodă din Bucureşti ( 1 6 1 5) 1 a cu cele patru masive de zidărie proeminente supt
suferit atâtea transformări, Î ncât astăzi numai turla pantocratorului, cu arcurile interioare alipite
forma generală a planului n i mai poate da de zidurile de la Nord şi Sud. Mai vedem î n
indicaţii asupra disposiţiilor constructive ale exterior pe feţele basei turlei pantocratorului ar­
acestui monument. În pronaos gasim patru curile de descărcare în semicerc din veacul al
masive de zidărie formând un pătrat în plan, XIV-lea (Cozia), alături de decorul cu făşiile de
care aminteşte disposiţia pridvorului vechii Mi­ cărămizi orizontale şi verticale din veacul al
tropolii din Târgovişte sau pe aceia de la bi­ XVI-lea, precum şi firidele cu ciubucele rotunde
serica m ănăstirii Văcăreşti. Aici î n să n u găsim tencuite din veacul al XVII-lea, împreună cu bu­
această frumoasă disposiţie a celor patru coloane tonii de teracotă smălţuită ai arhitecturii lui Ma­
ca puncte de sprij in, ci masivele de zidărie nu tei Basarab. Singurul element care l ipseşte î n să
sânt decât p relungirea arcurilor care primesc şi este pridvorul. Clopotniţa pe pronaos, elementul
sprij i n ă bolţile. Se poate ca prin cercetări viitoare nou adus de veacul al XVII-lea în arhitectura
să se permită reconstituirea măcar i potetică a n oastră monumentală, este aici exprimat în mod
arhitecturii interioare a acestei biserici, care pare a fi fericit ; forma octogonală scundă a c1opotniţei cu
fost dintre cele mai fru moase, dar care a fost deschiderile ei largi contrastează cu turla sveltă
transformată complect î n veacul al XIX-lea, după a pantocratorului cu arcurile î nguste şi î nalte ;
cutremurul de la 1 838 (vezi monografia d-lui turnuleţul î n care se află scara ce duce la ca­
Săndulescu-Verna, Bucureşti, 1 930). mera clopotelor se leagă frumos cu celelalte ele­
mente ale bisericii. Decorul exterior este lipsit
GRUPA 20. Biserici cu planul în formă de de firidele obişnuite ; numai partea superioară a
treflă, naosul cu turlă şi pronaosul cu clopotniţă turnuleţului scării şi basa c1opotniţei sânt deco­
pe el, cuprinde biserici de tipul cel nou creat rate cu asemenea iiride cu ciubuce rotunjite î n
în veacul al XVII-lea, adecă acelea care au un relief şi c u câte un buton d e teracotă în centrul
turn-clopotniţă în partea din faţă pe pronaos arcului firidelor. Asemenea butoni se mai află la
sau pe pridvor. Această grupă corespunde cu partea d e sus a turlei pantocratorului, apoi supt
grupa 1 4, care presintă acelaşi caracter î n subdi­ cornişa principală, ca la Goleşti, şi un alt rând
visiunea bisericilor fără abside laterale. supt brâu ; alte teracote de formă pătrată alătu­
Cum am arătat, disposiţia turnulu i-clopotniţă rate u nele de altele şi formând un fris continuu
nu este aceiaşi la toate bisericil e din această de jur î mprejurul bisericii se mai află aici supt
grupă, ci, din contra, soluţia problemei, care este corn işa principală, dar n u ştim dacă ele sânt de
căutată de către diferiţii meşteri din această epocă, la întemeierea bisericii sau din altă epocă.

J PI. CLXXXVI. 1 PI. CLXX XIX şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII îN MUNTENIA Ş I ÎN OL TEN1A 37

Î n faţada principal ă, se găseşte o firidă mare perfect masivul turlei ; ea pricinuieşte însă oare­
formând la partea ei superioară o arcadă în care care d ificultăţi în traseul acoperişului.
se află zugrăvit hramul bisericii, iar brâul o în­
cunj oară într'o curbă concentrică cu arcul, ca l a Pronaosul este pătrat şi boltit, cu o calotă sfe­
biserica din Călin eşti (Prahova). Această disposiţie rică proptită de patru arcuri răzimate pe picioa­
trebuie asămănată cu aceia de l a Tutana, unde rele de zidărie ce se văd l a colţurile încăperii.
brâul încunj oară de asemenea arcul destinat Planul acestei biserici este p erfect conceput şi
hramului, însă n u î n formă de curbă, ci îl oco­ bine executat.
leşte î n u nghiu drept.
Turla pantocratorului este largă şi de pro­
Uşa are un chenar de piatră simplă fără sculp­ porţii scunde ca şi arcurile mari pe care ea se
tură ; numai partea de de-asupra uşii are o formă sprijină ; ea are douăsprezece laturi în exterior.
festonată î n acoladă j oasă ; de-asupra ei se află
pisania de la întemeiere (1 666). Turnul clopotniţii are trei etaje, şi partea su­
Ferestrele sânt înguste şi mici ca acelea din perioară poate să fi fost refăcută sau terminată
veacul al XVI-lea, cu chenare de piatră simple, mai târziu, căci vedem că decorul ei exterior se
fără profile, nici sculptură. Î n dreptul absidelor se compune din firide mici cu chenare rotunjite, pe
mai găsesc n işte ferestruici mici şi rotunde apare­ când decorul restului b isericii şi chiar al părţii de
liate î n cărămidă aparentă, tot ca î n veacul al XVI-lea. jos e clopotniţei este compus din firide simple
După cum vedem, în această biserică se întâl­ bizantine cu arcade în plin cintru, având fundul
nesc la un loc caracterele artei noastre vechi din puţin retras ca l a bisericile din veacurile prece­
veacurile anterioare î mpreu n ă cu formele ş i ele­ dente şi fără cărămizi rotunjite ; brâul desparte
mentele noi ale veacului al XVII-lea, - disposi­ cele două registre de arcade ale fatadelor, cel
,

ţiile planului vechiu sârbesc, cu disposiţia nouă inferior mai î nalt şi cu arcade mai largi, cel su­
a c1opotniţei p este pronaos, cu scara î n turnu­ perior mai scund, cu arcade mai înguste. Această
l eţul poligon al ; decorul arhaic din veacul al XVI-lea monumentală b iserică a stat mult timp ruinată,
şi cel nou din veacul al XVII-lea, l a clopotniţă dar bolţile ei au resistat; astăzi ea este readusă
şi la partea superioară a turnuleţului scării. Această î n stare bună prin grija Comisiunii Monumentelor
b iserică este printre primele cu turla pantocra­ Istorice.
torului pe naos şi cu clopotniţa pe pronaos, dar Clopotniţa pare a fi fost clădită odată cu bi­
este şi ultima cu decorul exterior arhaic de la serica sau puţin în urmă ; ea pare însă un adaos,
începutul veacului al XVI-lea şi cu planul sârbesc· căci nu se compune cu restul monumentului.
Avem în această epocă multe casuri asămănă­
BISERICA FOSTEI MĂNĂSTIRI JlTIANU 1, toare, unde pridvorul sau c1opotniţa n u sânt uni­
zisă şi Balta Verde, zidită de Constantin-Vodă tare cu biserica din pun ct de vedere al compo­
Cârnul, se deosebeşte de bisericile precedente prin siţiei, însă ele sânt din acelaşi veac cu ele ; astfel
faptul că în locul pridvorului pe stâlpi se află Arnota, Băltenii, J itianul, FIămânda, Filipeştii-de­
aici un pridvor pătrat închis cu ferestre largi în Pădure, etc.
arcade şi peste acesta se află o clopotniţă masivă
şi înaltă Cll o scară ascunsă în interiorul zidului. BISERICA DIN FILIPEŞTII�DE�PĂDURE
Naosul are forma obişnuită ca disposiţie inte­ (Prahova) 1 este de u n tip mai evoluat, care s'ar
rioară. Trebuie să observăm însă că acele patru lega mai mult cu monumentele din " stilul n o u "
picioare interioare proeminente care suportă ar­ al 'veacul al XVlII-lea. Î ntr'adevăr naosul n u mai
curile mari de supt turla pantocratorului sânt presintă nicio amintire a structurii sârbeşti vechi ;
mult reduse şi că masivele de zidărie necesare păreţii sânt netezi î n interior, fără masive proemi­
menţinerii turlei sânt obţinute p rintr'o îngroşare nente, nici arcade laterale oarbe ; pronaosul este
a lor spre exterior, unde ele sânt acu sate pri n ceva mai larg ca n aosul şi formează resalituri l ate­
rale exterioare, ceia ce este un caracter răspândit în
patru colţuri ieşite, formând c a n işte contraforturi.
Această conformaţie este foarte rară : o mai gă­ veacul al XVIII-lea, dar foarte rar pănă î n al XVII-lea
sim la biserica din Bălteni (Ilfov), c1ădită la 1 626, veac (Lopuşnia, Arnota). Î ntre naos şi pronaos
şi la biserica mănăstirii Comana. Este cert că găsim frumoase arcade cu stâlpi ele piatră sculp­
din punct de vedere constructiv aceasta dispo­ taţi şi canelaţi, cari se apropie de asemenea mai
siţie este cât �e poate de logică, de oare ce propteşte mult ele stilul veacului al XVIII-lea.

1 PI. CCVIJI şi următoarele. I PI. CXCVIlJ şi următoarele.


5

inp.org.ro
38 BULETINUL COMISIUNII MONUME TELOR ISTORICE

Pridvorul este poligonal cu stâlpi rotunzi ; peste să-şi aibă originea şi în Orient, caCI In Balcani
el se găseşte un foişor în acelaşi gen, care ser­ el se î ntâlneşte adese ori, şi de sigur că de acolo
veşte ca clopotniţă. Legătura arhitectonică n u n i-a venit tipul bisericii Cotmeana, din veacul al
există c u corpul b isericii n ici ca l i nii, n i c i c a forme. XIV-lea, ca şi acela al bisericii Sân Nicoară din
S'ar putea bănui că l a î nceput biserica a avut Curtea-de-Argeş, care sânt ambele biserici fără
clopotniţă pe pronaos şi că, ea dărâmându-se din abside laterale la origine.
causa Iărgimii ei, s'a renunţat l a ea, adăugându-se B isericile care n u î ntră î n clasificarea precedentă
p ri dvorul cu clopotniţă peste el. se găsesc descrise l a u rmă : ele sânt puţine l a
Arhitectura exterioară nu se deosebeşte de cea n umăr.
curentă, cu cele două registre de arcade oarbe
BISERICA DIN CĂLINEşTI (Prahova) ( 1 6 1 5) 1
despărţite prin brâul orizontal. Arcadele de sus
pare a fi fost modificată l a o epocă care n u se poate
sânt mai mici şi mai scunde decât cele de j os,
precisa. Ea era probabil la origine din genul bi­
cei a ce este iarăşi un caracter nou, puţin utilisat
sericilor din grupa 20-a, cu clopotniţa pe pronaos
pănă atunci, dar curent în veacuf al XVIII-lea.
şi scara î n turnuleţ. Î n urmă i s'a adăugit u n al
E un monument care face transiţia cu sti­
doilea turnuleţ, simetric cu cel dintăiu, i s'a mo ­
lul nou.
d ificat clopotniţa, care poate fusese dărâmată de
BISERICA DIN LUDEŞTI (Dâmboviţa)' este vre-un cutremur ş i i s'a făcut u n ironton î n fa­
mai mică dccât cea precedentă ; altarul boltit în ţa dă, î n ălţându-se ambele turnuleţe.
calotă sferică î ntocmai ca la Mitropolia din Bucu­ BISERICA DIN TURBAŢI (Ilfov) 2 pare a fi fost
reşti şi la Biserica Doamnei ; naosul fără turlă, pro­ o capelă funerară. Ea este ridicată de neamul Can­
naosul boltit în mod puţin obişnuit cu două tacuzineştilor în amintirea Postelnicului ucis la
berceau-uri cilindrice având axul p erpendicular pe Snagov ; ea p resintă disposiţii particulare, cu o
acel al bisericii, despărţite p rintr'un arc longitudinal î ncăpere ascunsă de-asupra pronaosului.
la m ij loc. Pridvorul pol igon al, ca l a Filipeşti.
BISERICA OLARI din Curtea-de-Argeş 3 pare
Clopotniţa este peste pridvor, însă nu se poate a fi inspirată ca plan de la arhitectura mol-
şti cum a fost la origi ne, căci astăzi ea este de dovenească. Cu clopotniţa pe laturea de Sud a
lemn ş i scara ce duce la clopote este tot de lemn
bisericii, ea aminteşte planul bisericii Logofătului
şi aşezată î n exterior, alipită de păretele din spre Tăutu din Bălineşti (Dorohoiu) ; pilaştrii exteriori
,
Nord.
formând ca n işte mici contraforturi, nu se pot
B isericile din această grupă sânt, după cum am explica ; forma î n lunetă a bolţii din pronaos
văzut, puţine la număr şi destul de diferite unele este dintr'o epocă tărzie ; şi o asămănare exte­
de altele, în oposiţie cu acelea similare din grupa rioară a materialului de bolovani ş i de cărămidă
a 1 4-a, care presintă mai multe exemplare şi sânt
cu zidăria de la Biserica Domnească din acel
mult mai u nitare : fără abside laterale, mai toate
oraş n u poate fi o probă că ambele biserici ar
fără turlă pe n aos, cu clopotniţa pe pronaos şi fi contemporane. Nu poate fi pănă acum niciun
cu pridvorul adăugit î n cele mai m ulte casuri. m otiv de a clasifica această biserică î n veacul
Această grupă a 1 4-a poate fi i nspirată ca plan al XVII-lea sau în altul ; credem că n u poate fi
d e l a bisericile occidentale romanice sau gotice, mai veche decât acest veac, dar mai curând
poate de l a cele săseşti, din care găsim câteva mai nouă.
exemplare la Câmpulungul Muscelului.
Prin arhitectura şi structura l or, ele s'au asimilat ÎNRÂURIRILE EXTERIOARE asupra arhi­
însă complect, şi î n afară de această d isposiţie tecturii româneşti sânt puţine î n veacul al XVII-lea,
generală a planului niciun element n u aminteşte şi ele par a fi fost numa i sporadice. Cele ce se
monumentele acestea săseşti, aşa că ipotesa de pot constata sânt : Inrâurirea moldovenească, cea
mai sus nu este de loc dovedită şi poate fi nu­ săsească şi cea orientală.
mai o asămănare î ntâmplătoare ; ceia ce ne În­
Înrâurirea moldovenească, precum am arătat
deamnă să o enunţăm este şi faptul că î n veacul
mai sus, pare a avea ca punct de plecare clădirea
al XVI-lea n u găsim î n arta noastră monumentală
b isericii Stelea din Târgovişte. Elementele pe
niciun exemplar de biserică dreaptă, adecă fără
care ea le aduce î n composiţia şi formele arhi-
abside laterale, pe când în al XVII-lea veac ele
sânt destul de n umeroa� e. S'ar putea ca acest tip � ,
1 Pi. CCXXXVlI şi următoarele.
_ -

1 2 PI. ccxxx şi următoarele.


1 Pi. CCl! şi următoarele. I Pi. CCXXIV şi următoarele

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTE IA ŞI ÎN OLTENIA 39

tectonice sânt : contrafortul exterior, forma şi asemenea clopotniţe laterale se mai găsesc î n
disposiţia turlelor cu opt feţe, cu patru ferestre Moldova la biserica Mirăuţi d i n Suceava, l a
scurte şi patru contraforturi m ici aşezate pe SI. Sava şi Tălpălari d i n l aşi, etc., însă sânt
laturile de pe diagonale, în sfârşit unele forme foarte rare în Muntenia şi în Oltenia.
decorative, cum sânt cele de la chenarele de Câteva biserici În stil gotic, din care n i-au
piatră ale uşilor şi ale ferestrelor, cu p rofile de­ rămas două în oraşul Câmpulung, pot să fi
rivate de la cele gotice, î n să cu arcuri j oase avut oarecare înrâurire asupra formei planului
În acoladă, cu rosete sculptate la partea de j o s unora din bisericile din acest veac, care sânt
şi câte odată c u coronamente şi solbancuri pro­ drepte, fără abside laterale ş i cu clopotniţa peste
filate, care acusează şi subliniază composiţia lor. pronaos. Aceasta însă este o disposiţie care se
U n element moldovenesc de la Stelea, pe care găseşte n u numai la bisericile romanico-gotice,
îl găsim şi la Mitropolia din Bucureşti, este dar şi în O rient (Mesembria, Steni machos, etc.).
brâul în formă de funie răsucită, compus din Datele de până acum nu permit un studiu mai
mai multe şuviţe, care sânt Î ntoarse din loc î n amănunţit al acestei chestiuni.
loc, când într'un sens, când î n celălalt. Acest
brâu este diferit de cel obişnuit în Muntenia şi o înrâurire orientală putem constata în for­
Oltenia, care e de obiceiu un tor simplu, incadrat mele sculptate de la chenarele uşilor unor bi­
între două rânduri de zimţi de cărămidă, sau serici din timpul lui Matei Basarab. Acele uşi şi
cel de la B iserica E piscopală din Curtea-de­ unele ferestre au arcul de la partea superioară
Argeş, care e de piatră şi compus şi el din mai sau în formă de acoladă j oasă, cu un vârf la
m ulte şuviţe, bogat decorate, având Însă o com­ m ij loc, care pare de origine turcească, sau î n
posiţie şi o m işcare cu totul diferită de brâurile form ă festonată, cu mai multe vârfuri, care arată
din Moldova. Din brâul de la Curtea-de-Argeş aceiaşi origine. Aceste forme se găsesc şi Î n
provin probabil acelea din veacul al XVIII-lea, al veacul a l XVIII-lea, când ele s e acopăr c u o
căror tip este cel de la Stavropoleos, H u rez, sculptură bogată de " rinsouri" î n formă de
B atiştea, Creţulescu, Văcăreşti, etc. Aceste câteva frunze şi de flori caracteristice ale " noului sti l " .
forme aduse din Moldova au însă o scurtă du­ Aceste câteva elemente aduse din afară î n
rată, ş i l a Î n ceputul veacul u i al XVIII-lea ele arhitectura din veacul al XVII-lea n u î mpiedecă
dispar complect. însă tradiţia veche de a-şi păstra toată vigoarea.
Tot înrâurire moldovenească ar putea fi con­ Printre sforţările către o nouă formulă de artă,
siderată ş i forma planului bisericii Olari din această tradiţie se menţine vie şi Întreagă, adap­
Curtea-de-Argeş, din causa disposiţiei clopotniţii tându-se programelor noi impuse de desvoltarea
p e laturea din spre Miazăzi, servind şi ca in­ crescândă a culturii româneşti, pentru care veacul
trare În biserică; disposiţia aceasta este î ntocmai al XVII-lea, după cum n i-o confirmă şi istoria,
aceiaşi ca la biserica din Bălineşti (Dârohoiu) ; constituie o adevărată renaştere "n aţională.

inp.org.ro
C APITOLUL XV.

DESCRIEREA MONUMENTELOR

BISERICILE FĂRĂ ABSIDE L ATERALE.


Vom păstra în această descriere aceiaşi clasi­ având în vedere că rostul acesteia este în primul
ficare pe grupe ca şi până acum, pentru a în­ rând de a presinta u n ansamblu din care să re­
lesni cât mai mult î nţelegerea evoluţiei caracte­ iasă cât mai clar posibil caracterele şi liniile ge'
relor şi a formelor arhitectonice, care este ţinta nerale ale arhitecturii fiecării epoci.
însăşi a acestei lucrări. Unele repeţiri n u se pot evita, credem, când
Descrierea va începe cu bisericile, p entru că aceleaşi chestii, aceleaşi monumente, aceleaşi ele­
ele sânt cele mai n umeroase, apoi vor urma mă­ mente se analisează din diferite puncte de ve­
n ăstirile, schiturile, clopotniţele, chiliile şi diferi­ dere. De altfel această lucrare nu are p retenţia
tele fragmente care n i-au rămas, mai mult sau de a fi altceva decât un studiu pentru a ajuta l a
mai puţin bine conservate, din veacul al XVII-lea. desluşirea şi cunoaşterea arhitecturii n oastre din
Maj oritatea acestor monumente au fost m u lt mo­ trecut, care, să n u n i facem ilusii, este î n că
d ificate în veacurile care au urmat, după cum foarte departe de a fi îndestul de bine studiată
reiese şi din capitolele de mai sus, şi, fiindcă, în pentru a putea fi limpezită de pe acum.
genere, aceste monumente sânt insuficient stu�
diate şi incomplect cercetate, în m ulte casuri n u SCIllTUL ZLĂTIOARELE,VÂLCEA t, clădit
este cu putinţă î n c ă a se precisa care sân t de către Radu�Vodă Mihnea. Anul clădirii nu se
p ărţile autentice din veacul al XVII-lea. Ne vom cunoaşte. E o bisericuţă singuratecă într'o văIcea
m ulţămi, î n consecinţă, cu descrierea acelora din­ izolată. Chiliile d'imprej u r au dispărut. A fost mult
tre ele ce caracterisează m ai bine arhitectura modificată prin adausul a două pridvoare, u n u l de
acestui veac. zid cu arcade pe stâlpi, probabil din veacul al
Acest capitol va fi poate considerat ca o repe­ XVIll-lea, şi altul de lemn, mai n ou. Toată partea
tire mai pe larg a celui p recedent, căci în am­ superirioară a bisericii, acoperişul, turlele, ca şi
bele capitole sânt descrise, în aceiaşi ordine, cam bolţile, au căzut şi au fost refăcute mult mai târziu
aceleaşi monumente. O fotografie mai veche (fig. 9) ni arată că a
Totuşi punctul de vedere din care acestea sânt fost cândva o clopotniţă de zid peste pridvor.
studiate în fiecare din aceste două capitole, este Biserica de la origine, fără de cele două
diferit. Î n cel p recedent, ele sânt studiate din pridvoare, are doisprezece metri lungime p e
punct de vedere comparativ, şi am insistat mai cinci lărgime î n exterior. Ea se compune din­
mult asupra deosebirilor dintre bisericile din ace­ tr'un corp dreptunghiular formând o singura l n­
iaşi grupă sau din grupele vecine, alegând câ­ căpere, întru cât zidul despărtitor î ntre naos şi
teva dintre cele mai caracteristice, aceasta spre pronaos a d ispărut.
a explica mai bine modul de transformare şi de Altarul este poligonal, atât în exterior, cât şi
desvoltare a diferitelor tipuri, într'un cuvânt spre în interior.
a deslusi evolutia lor.
, ,
Interiorul este compl ect renovat şi nu mai
Î n capitolul de faţă descriem monumentele mai p ăstrează n imic din elementele de la origine.
pe larg şi cât mai complect, din punctul de ve­ Numai păreţii exteriori s'au păstrat cu decorul
dere arhitectonic, alegând şi aici pe cele mai lor până supt cornişă. Firidele mici şi scurte,
bine conservate, spre a da o cât m ai fidelă ima­ care decorează partea superioară a zidurilor, n u
gine a arhitecturii din această epocă. a u relieful caracteristic, c i sânt n umai mici ar­
Pentru motivele arătate mai sus şi spre a evita cade din cărămizi, aflate în acelaşi plan cu pă­
confusia, am trecut mai răpede peste acele mo­ retele ; arcurile par segmente de cerc ceva mai
n umente care nu represintă în mod destul de mici decât o jumătate de circonferenţă şi colo-
clar epoca pe care o studiem, neputând în ca­
drdl acestei lucrări să le analisăm pe toate şi 1 PI. 1 şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN OL TENÎA ŞI MUNTENIANI 41

n etele pe care se razimă sânt simple cărămizi pare dintr'o epocă mai târzie, şi nu presintă n ici­
verticale p e muche. Supt aceste arcade toată su­ un caracter.
pr;:tfaţa exterioară este decorată cu rânduri ori­ Cum am arătat mai sus, părţile superioare ale
zontale şi verticale de cărămizi aparente foarte bisericii lipsesc sau au fost refăcute ulterior, iar
m ici, aşezate în genul celor din stilul vechiu al principala calitate a acestui monument atât de
veacului al XVI-lea. Această gingaşă decoraţie amin­ diformat de timpuri este zugrăveala i nterioară,
teşte pe cea de la biserica măn ăstirii Arnota. care s'a descoperit supt o altă pătură mai nouă
Ca plan biserica pare a se înrudi cu unele care o ascundea. Această z ugrăveală este din
tipuri vechi ca Cotmeana. Zidăria ' este foarte cele mai interesante şi datează de la Matei Ba­
neregulată, altarul cu laturile i negale şi strâmbe. sarab 1 65 1 1. Se poate ca biserica de la origine
Chenarele ferestrelor şi ale uşii lipsesc. Pridvo­ să fi fost mai scurtă şi compusă n umai din naos
rul de zid, .c are astăzi este înfundat cu zidărie, şi altar, iar în timpul Domniei lui Matei Basarab
arată supt tencuiala care îl acopere arcade să i se fi adăugit pronaosul cu clopotniţă, pre­
largi şi scunde, cu stâlpi scurţi, tencu iţi, pe cum şi contraforturile exterioare.
cari se vede o zugrăveală rustică, cu liniaturi şi
BISERICA SFANTUL NICOLAIE 2 (zisă An­
flori ce par a fi de la sfârşitul veacului al
droneşti) din Târgovişte nu are i nscripţie şi nu i
XVIII-lea.
se cunoaşte anul fundării.
După tradiţia locală şi după caracterul arhi­
BISERICA DIN SĂCUIENI 1 (Dâmboviţa), clă­
tectural, ea este din timpul domniei lui Matei
dită de j upân Neagoe Ştefan Săcuianul la 1 606,
Vodă Basarab. E o biserică mare de 24 m. lun­
supt Domnia lui Con stantin Şerban Voevod, este
gime şi 8 m. lărgime î n exterior.
o biserică de 23 metri lungime pe 8.50 metri lăr­
gime în exterior. Planul dreptunghiular fără ab­ Naosul este pătrat şi bolta se razimă pe pa­
side laterale se compune dintr'un naos cu altar tru arcuri mari, din care două, cele alipite de pă�
p oligonal şi dintr'un pronaos. reţii Nord şi Sud, sânt mai înguste, iar celelalte
Bolţile n u mai există şi chiar z idăria de dea­ două, transversale, sânt mai ele largi ; se razimă
supra brâului pare mai n ouă, căci nu presintă p e console lungi şi înguste.
decorul cu firide de la registrul inferior, ci este Naosul nu pare a fi avut turlă la origine ; cea
o zidărie simplă şi lucrată fără artă. Nu este de astăzi este n ouă. Î nrte naos şi p ronaos se află
deci posibil a se cunoaşte structura bisericii de u n părete plin, străpuns printr'o arcadă largă şi
la origine, mai ales la n aos. scundă, care poate fi din altă epocă, căci n u este
în tradiţiunea arhitecturii n oastre. Această dispo­
La pronaos se poate bănui că el era pe plan
siţie poate fi şi o primă expresiune a tendinţei ce
p ătrat cu patru masive de zidărie la colţurile lui
se constată p e la mij locul veacului al XVII-lea de a
interioare. Două din aceste masive se mai văd
stabili o comunicaţie mai largă între naos şi pro�
încă. Peste pronaos a fost şi o clopotnjţă, ceia
n aos, căci tot atunci vedem că uşa de comunicaţie
ce se confirmă prin scara rotundă ce se găseşte
ce exista mai î nainte între aceste două părţi ale
într'u n turnuleţ poligonal alipit de păretele din
b isericii se Î n locuieşte pri n trei arcade largi, ca la
spre Miazănoapte.
Sfinţii Împăraţi din Târgovişte 3 , la Fundeni din
Contraforturile exterioare, În număr de patru , Câmpulung 4 , etc. Arcada scundă de la bise­
p e care le vedem astăzi, ar dovedi o remaniere rica Si. Nicolae poate fi un mod diferit de a
a clădirii, prin a doua jumătate a veacului al resolva această problemă. Aceiaşi disposiţie o
XVII-lea, când se iveşte contrafortul exterior m ol­ mai găsim la biserica Mănăstirii Brebu (Pra­
dovenesc şi clopotniţa p este pronaos, cu scara hova), 1 650 ".
î nchisă Într'un turnuleţ exterior. Cele două con­
Pronaosul este de asemenea pătrat, cu patru
traforturi laterale pot fi şi mai noi, căci această
arcuri, peste care se razimă o calotă sferică cu
biserică pare a fi suferit mai m ulte transform ări.
pandantivi ; arcurile se razimă p e console. O d is­
Arhitectura exterioara arată, la registrUl'infe� posiţie similară cu aceia de la n aos.
rior, un rând de arcade Înguste şi lungi, gru­ Această construcţie a pronaosului o găsim în
pate două câte două şi asămă nătoare cu acelea
de la biseric a mănăs tirii Dintr'u n Lemn ; brâul I 1. Mihail, Buletillul �omisiullii MOllumentelor Istorice, 1926.
PI. X I! şi următoarele.
este cel obişnu it, iar partea superio ară a faţadei , 2

3 PI. XLII şi următoarele.


4 PI. LXXI! şi următoarele.
• I PI. VIII şi următoarele. 5 PI. CLX V şi următoarele.

inp.org.ro
42 BULETINUL COMISIUNII M0NUMENTELOR ISTORICE

genere în casul p ronaosului cu clopotniţă ; aici De dimensiuni relativ mici, a\'ând douăzeci d e·
î n să nu pare a fi fost o asemenea clopotniţă şi metri lungime pe opt metri lărgime în exterior,.
n ici scara ce duce la ea nu există. ea este de formă dreptunghiulară şi are altarul
Pridvorul, cu arcade pe stâlpi de secţie octo­ bine desvoltat, naosul aproape pătrat, boltit, cu o
gonală, este o caracteristică a veacului al XVII-lea ; calotă sferică fără turlă ; cele două picioare de
arcadele sânt î n semicerc şi proporţia lor este z idărie din spre Apus, pe care se razimă bolta, au
foarte reuşită. Bolta p ridvorului este cilindrică : fost cândva rătezate şi se presintă astăzi supt
această boltă este împărţită î n trei părţi aproape forma unor console terminate î n planuri oblice.
egale p rin două arcuri trasversale care o î ntăresc· Aceste p icioare proeminente de supt boltă amin­
Această disposiţie n ouă este o î n d rumare spre tesc structura sârbească din vechime, însă arca,
boltirea pridvoarelor de la sfârşitul veacului şi din deIe oarbe laterale din interior cari caracterisează
veacul al XVIII-lea, cu calote sferice răzimate pe această structură lipsesc : spre Răsărit, la altar,
arcuri transversale, ca la Biserica Doamnei din găsim numai două mici firide j o ase ; spre p ro­
Bucureşti, Mănăstirea H u rez şi la Cozia. naos, la Apus, arcurile acestea lipsesc cu totul
şi bolta cilindrică mai largă decât arcurile mari
Arhitectura exterioară este tencuită ; ea este se razimă de-a dreptul pe păreţii laterali. Poate·
simplă şi frumoasă ; partea inferioară de supt fi aici indiciul unei remanieri a bisericii. Această
brâu este fără firide, nici panouri. disposiţie neîndemănatecă am mai găsit-o la bolta
Soclul este o simplă i eşitură a zidului ; registrul altarului unor biserici din veacul al XVI-lea şi al
superior are firide î n guste, alăturate două câte XVI I-lea, de exemplu la Biserica Mănăstirii Valea.
două ; ele sânt compuse din cărămizi d repte, ne­ (Muscel), unde pare a fi o d iformaţie a vechiului
p rofilate, având un aspect arhaic şi n obil. plan sârbesc. Ea dovedeşte poate o nedumerire
Brâul este singurul profil rotunjit: el se ridică în procedeele de construcţie dintr'o epocă de
î n sus î n d reptul p ridvorului, ceia ce schimbă transiţie, între vechea structură sârbească şi noile
dimensiunile şi proporţia acestor firide în faţada disposiţii constructive, care erau atunci tocmai
p rincipală. Î n curs de elaborare.
Cum am spus mai sus, arcadele pridvorului, în Pronaosul este şi el aproape pătrat în plan,
semicerc, cu forme geometrice curate, cu capitele boltit cu o calotă sferică stând pe patru arcuri,
paralelipipedice simple, se armonisează cu arhi­ două mai late şi două mai înguste, răzimate l a
tectura corectă, bine proporţionată şi perfect exe­ colţuri p e patru picioare masive de zidărie. Peste
cutată a acestei biserici, care n i a rată p rogresul
pronaos se găsia o turlă, clopotniţă, care a d is­
considerabil al artei monumentale în timpul D om­
părut şi la care se ajungea printr'o scară ascunsă
n iei lui Matei Basarab, dacă o comparăm cu
în păretele din spre Nord. Caracterul general al
bisericile din prima j umătate a veacului.
bolţilor este asămănător cu acela de la biserica
Forma bolţilor, atât la n aos, cât şi la pronaos,
Sf. Nicolae din Târgovişte.
presintă particularitatea că se razi mă pe console.
Biserica din Gherghiţa nu are pridvor.
Această disposiţie se î ntâlneşte rar la bisericile
din Muntenia în veacurile anterioare şi abia pe la Decorul exterior este original şi puţin obiş-­
mij locul acestui veac ; dar o găsim în mod curent nuit. Cele două registre de panouri au forme
la b isericile moldoveneşti, unde lărgimea arcurilor dreptunghiulare late, încadrate cu ciubuce rotun­
este variabilă şi astfel calculate, încât spaţiul j ite în relief.
dintre ele să aju ngă la un pătrat p erfect, peste
Brâul este cel obişnuit. Î n faţada p rincipală,.
care se poate ridica o boltă sferică sau o turlă
de de-asupra uşii de la i ntrare, el p resintă o ridi- ·
pe pandantivi.
cătură î n unghiu drept, ca la biserica Mănăstirii
Ne putem prin u rmare î ntreba d acă ne găsim
Tutana.
aici în faţa unei î nrâuriri venite din Moldova, p ro­
babil tot supt Domnia lui Matei Basarab. Această Uşa este de p iatră, cu chenar frumos cioplit
ipotesă s'ar confirma dacă biserica Sf. Nicolae şi încadrată într'un arc de cerc î n care este
ar fi fost c1ădită după 1 646, anul fundării bise­ zugrăvit hramul bisericii.
ricii Stelea.
BISERICA DIN GHERGlllŢA 1 (Prahova) Ferestrele vechi au dispărut ; cele de astăzi,
este c1ădită de Matei Basarab la 1 64 1 . sânt înălţate, rotunjite î n arc de cerc şi p robabiL
lărgite: ele sânt dintr'o epocă foarte tărzie. Faţadele
• PI. X IX şi următoarele. par a fi suferit şi ele oarecare mod ificări î n mo-

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA Ş I îN OLTENIA 43

delatura lor, cu ocasia refacerii tencuielilor ; ele Uşa exterioara are alt caracter, mai oriental,
sânt î m p odobite cu decoraţii şi zugrăveli noi. cu arcul de la partea superioară a chenarului î n
BISERICA DIN BĂRBULEŢ (Dâmboviţa) 1. formă d e aco ladă c u vârf ; părţile verticale ale
Este de dimensiuni mai mici ca precedenta : 1 8 chenarului sânt decorate cu o împletitură de
metri lungime pe 7 metri lărgime m ăsurată pe din linii şi de flori cu relief slab, aminti nd î ncă pro­
afară. Anul clădirii nu se cunoaşte, şi nicio i ns­ cedeele sculpturii armeneşti din veacurile ante­
cripţie n u se mai găseşte. rioare. Uşa este î ncadrată î ntr'o firidă î naltă şi
de p roporţii elegante, terminată la partea supe­
Naosul pătrat, boltit p rintr'o calotă sferică pe rioară printr'un arc ascuţit. Totul aminteşte u n el e
pandantivi, nu pare a fi avut turlă ; altarul spa� u ş i de m oschee arabe.
iios, luminat printr'o singură fereastră ; pronaosul, O particularitate a acestei b iserici o constituie
tot pătrat, cu patru picioare de z idărie la colţuri forma contraforturilor exterioare, în n umăr de
şi boltit printr'o calotă sferică, are pe laturea patru, din care două la colţurile faţadei din spre
din spre Nord o m ică uşă, care duce la scara, Apus, aşezate î n diagonală, şi alte două pe faţa­
ce u rcă în clopotniţă. Scara aceasta este cuprinsă d ele laterale, În d reptul despărţiturii dintre naos
î ntr'un turnuleţ poligonal. şi pronaos.
Biserica nu are p ridvor. Aceste contraforturi se deosebesc de cele mol­
Exteriorul tencuit nu p resintă nICIO p rofilatură, d oveneşti prin înălţimea lor, care merge aici pănă
nici firide, ci numai o z ugrăveală în frescă, for­ la acoperiş, ele terminân du-se sus p ri ntr'un fel
mând ca u n fris supt straşi n ă ; faţada principală de capitel de piatră cioplită. Rolul lor o rganic
este în întregime decorată cu frescă. pare foarte secu ndar : e mai m ult o modă in­
Uşa are chenar de piatră, şi faţada principală trodusă odată cu clădirea bisericii Stelea.
este p roptită de două contraforturi aşezate pe colţ Ferestrele au frumoase chenare de piatră cio­
Clopotniţa de pe pronaos, în opt feţe egale plită, care î nsă n u par toate din aceiaşi epocă şi
şi cu patru ferestre arcuite, este bine proporţio­ de acelaşi stil. Cele mai multe par a fi din
n ată ; ea stă pe o basă pătrată. veacul al XVII-lea. Una din ele p oartă inscripţia :
Î ntregul monument In simplicitatea lui este Stoica, meşter. Acestea se termină la partea
armonios şi bine compus. superioară cu câte o cruce formată din împle­
tituri care amintesc u n ele decoraţii armeneşti
BISERICA DIN GOLEŞTI 2 (Muscel). Este clă­
şi georgiene din Caucas. Fereastra de la altar
dită în an ul 1 646 de către Marele Vistier Stroeo Leur­
ar putea fi de la o rigine ; ea este în forma u n u i
deanu. E o biserică destul de mare, având două­
arc turtit şi cu vârful ridicat În sus ; floarea din
z eci şi trei de metri lungime pe zece metri în
vârf se Î n rudeşte ca gen cu decoraţiile chenarului
exterior. Astăzi ea n u m ai are turle, dar bolta de
uşii de la Î ntrare. Profilul care Încadrează fe­
p e naos, care este de lemn, stă pe pandantivi de
reastra cuprinde o funie supţire răsucită când
z idărie proptiţi pe arcuri î n semicerc, care se
î ntr'un sens, când în celălalt, în genul brâului
razimă pe picioare de zid. Formele zidăriei
de la Trei Ierarhi din I aşi, al celor de la biserica
vechi, care se mai văd în pod, d ovedesc că a
Stelea şi de la Mitropolia din Bucureşti. Altă
fost aici o turlă. Acelaşi lucru se observă şi la
serie de ferestre au arcuri cu mai multe vârfuri,
pronaos, unde găsim în interiorul păretelui din
care ar putea fi şi ele din epoca lui Matei B a­
spre Nord scara care ducea la clopotnita ce se
sarab, când erau usitate la uşi şi la ferestre
. afla p este pronaos.
arcuri de forme foarte variate. Î n sfârşit la pros­
Biserica este fără pridvor. Zidurile au aproape
comidie găsim o fereastră m ică, de formă drep­
un metru şi j umătate grosime şi sânt î nalte de
tunghiuJară, decorată cu u n rinsou decadent, care
mai mult de opt metri.
datează p robabil din a doua j umătate a veacului
Î ntre naos şi pronaos se găseşte un zid plin,
al XVIII-lea sau chiar de la începutul veacului
cu o usă de comunicatie având un frumos che-
, ,
al XIX-lea.
n ar de piatră cioplită d�pă forma uşilor moldo­
veneşti care tocmai atunci îşi fac apariţia în arhi­ Decorul exterior este compus din două re­
tectura Munteniei, cu clădirea bisericii Stelea din gistre de firide cu ciubuce rotunj ite ; cel inferior
'Târgovişte, la 1 645. este mai înalt, cu panouri dreptunghiulare, iar
cel superior este mai scund, cu firide în semicerc
1 B. C. M. l., anul 1 9 1 3, p. 82.
PI. xxv. Brâul care l e desparte e compus din cărămizi
2 PI. XXVI şi următoarele. aşezate Î n dinţi de f ierăstrău, care par a nu fi

inp.org.ro
44 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

fost tencuite la origine, de asemenea şi cornişa, vede şi astăzi. Pe pronaos se mai vede bolta pe­
care e compusă din trei rânduri de cărămizi în pandantivi şi de-asupra basa turlei ce servi a de·
formă de zimţi. clopotniţă. Biserica nu are pridvor. Un mic anvon
Soclul este profilat simplu şi frumos. pare să fi fost cândva În faţa bisericii, dar el era
Toată faţada era văruită complect pănă acum probabil din altă epocă - poate din veacul al
câţiva ani, când, cu ocasia unor reparaţii, s'a XVIII-lea, când această biserică a fost reparată şi
găsit supt văruială o pătură de tencuială, care zugrăvită ; tot atunci i s'a făcut şi frumoasa tâmplă
este probabil cea de la o rigine, afară de partea de zid, Î mpodobită cu zugrăveală Î n frescă, care
de supt cornişă. Această tencuială presintă, zu­ se mai vede şi astăzi.
grăvit pe suprafaţa ei, cu coloare roşie, decorul Decorul exterior este În cărămidă obişnuită,
de cărămizi o rizontale şi verticale, care imitează tencuită probabil de Ia început. Decoraţiunea se
pe acel din veacul al XVI-lea. Supt tencuială, compune din două registre de tiride bizantine
zidăria de cărămidă este cu rosturi largi, cu înguste cu fundul retras şi cu arcurile ascuţite,
cărămizi bine arse, însă neavând faţa Î ngrij ită şi despărţite p rintr'un brâu de formă rotundă, î nca­
regulată a celor din veacul al XVI-lea. drat cu zimţi.
Pe suprafaţa tencuielii se mai văd şi alte de­ Zidăria este de calitate destul de o rdinară, şi
coraţiuni. Astfel pe ciubucul mij l ociu al chena­ pe tencuială se mai vede pe alocurea reţeaua de
rel o r de la firide se văd zugrăvite cu coloare linii orizontale şi verticale care i mitează Î n zu­
roşie unele linii şerpuite î n zig-zag. Î n centrul grăveală cărămizile aparente din vechiul stil.
arcurilor de la registrul de sus se mai văd
rosete În forme geometrice, zugrăvite cu coloare Ferestrele au chenare de piatră inspirate de
roşie. În sfârşit pe timpanele firidelor, supt cor­ p e cele de Ia Stelea, Î nsă fără de cornişă şi de
n işă, se vede un rând de buto n i de teracotă pragul care le caracterisează.
rotunzi şi având În p rofil un vârf ascuţit ; Între Uşa Îşi păstrează Încă o rnamentul de Ia ori­
ele şerpuieşte un fris Î n formă de rinsou. gine, cu arcul festonat În formă de acoladă cu
Asemenea decoraţiuni zugrăvite p e tencuială vârf şi cu pisania frumos săpată î n piatră.
sânt rare Înainte de sfârşitul veacului al XVII-lea ; Contraforturile sânt inspirate de Ia Stelea : ele
totuşi ar fi greu să l e atribuim veacului al au forma şi proporţia celor din Moldova. Două
XVIII-lea din causa simplicităţii lor arhaice. din ele sânt aşezate la colţurile faţadei p rincipale
Butonii de teracotă, din contra, sânt foarte usi­ ş i alte două se văd pe faţadele laterale, acestea
taţi în epoca lui Matei Basarab ; Îi vedem l a î n să În locuri unde nu pot fi de niciun ajutor
Stelea, la Cornet, la Vlădeşti, etc. Interiorul bise­ din punct de vedere constructiv.
ricii este fără zugrăveală şi foarte î n egrit de fum. Biserica avea o frumoasă uşă de lemn, care
Tâmpla pare veche şi a fost restaurată prin grija p robabil că este ele Ia origine ; ea se găseşte
Comisiunii Monumentelor Istorice. Î n pronaos se astăzi Ia Muzeul Comisiunii Monumentelor Isto­
rice din Bucureşti.
găsesc mormintele familiei Golescu.
Acest monument a rămas mult timp descope­
BISERICA SFINŢII ÎMPĂRAŢI DIN TÂR� rit şi expus intemperiilor, cu uşa din faţă zidită.
GOVIŞTE \ clădită de către Matei Basarab la 1 650, Comisiunea Monumentelor Istorice i-a făcut u n
este astăzi o ruină. Are o lungime de douăzeci acoperiş spre a opri distrugerea ei, scăpând-o
şi doi de metri pe nouă metri lărgime În exterior, astfel de la ruina Împreună cu frumoasa frescă
cu zidurile groase de un metru şi jumătate. din interior şi tâmpla ele zid, una din cele mai
frumoase care ni-au rămas din veacul al XVIII-lea.
Planul se asamănă cu cel precedent, cu deo­
sebirea că Între naos şi pronaos, Î n loc de un BISERICA ŞI FOASTA MĂNĂSTIRE STR&
părete plin, cu o uşă de comunicaţie, avem aici HAIA 1 (Mehedinţi) este clădită de către Matei
trei arcade largi pe stâlpi, care dau o frumoasă Basarab în 1 645. Ea are nouăsprezece metri lun­
perspectivă interioară. Scara clopotelor se află gime (fără pridvor) şi opt metri şi j u m ătate lăr­
Î ntr'un turnuleţ, pe laturea din spre Nord. gime în exterior.
Pe naos a fost d e sigur Ia origine o turlă pe E un monu ment interesant, care presintă câteva
bolţi de sistem moldovenesc, cu arcuri î n diago­ particularităţi puţin usitate în genere.
nală, ca la Stelea ; naşterea acestor arcuri se mai Naosul este Încăpător şi are şase metri lăr�
I B. C . M. 1 . . anul 1910, p. 125.
Pl. XLII şi urmatoarele. I Pl. LVI şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII îN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 45

gime ; el este fără turlă şi boltit printr'o calotă rotunj ite î n relief, ca şi cele de la registrul supe­
sferică pe pandantivi, stând pe patru arcuri largi rior, Însă ele sânt dreptunghiulare şi înalte, pe
care se razi mă la rândul lor pe patru picioare. când cele de la registrul superior sânt în semi­
masive de zidărie. Această structură nu provine cerc şi scurte ; axele· celo r două registre nu co­
de la vechiul sistem sârbesc, şi arcurile oarbe respund între ele, ci sânt încălecate.
interioare n u se găsesc aici. Brâul larg este compus dintr'u n tor mij lociu
Două din aceste masive au fost rătezate la încadrat de-asu pra şi dedesupt cu câte u n fris de
partea inferioară, spre a mări spaţiul disponibil. cărămizi în dinţi de fierăstrău.
Pronaosul este dreptunghiular şî b oltit cu o Cornişa are conformaţia bizantină bine cu­
calotă sferică stând pe patru picioare de zid si­ n oscută, cu două rânduri de dinţi.
tuate la colţuri. O scară rotundă, aşezată într'un
Soclul este drept.
turn �are este excepţional, pe laturea din spre Miazăzi
duce -- Ia clopotniţa ce stă peste pronaos. Aceiaşi Turnuleţul scării are păreţii netezi fără ciu­
scară duce şi la un mic cafas domnesc, care are bucării, cei a ce ar da de bănuit că el a fost mo­
privire spre naos şi altar printr'o arcadă ; acest dificat când s'a reparat şi partea superioară a
cafas, situat la o înălţime de patru metri şi j umă­ clopotniţei.
tate, comunica pe vremuri, în spre Miazăn oapte, Ferestrele sânt astăzi lărgite, iar chenarele de
probabil cu alaţu�a�G!L stăreţia m ănăsti.!ii, piatră, care probabil le încadrau, s'au scos şi s'au
-
-- pfii1t-;:;�şâ care se mai veae ş I"" as ăzi, cu toate îndepărtat, spre a se da mai multă lumină în in­
că n icio urmă nu a rămas în apropiere despre terior.
clădirea cu care biserica se găsia în legătură.
Interiorul bisericii este zugrăvit cu frescuri
Această disposiţie aminteşte pe aceia de la Bise­
dintr'o epocă târzie, care acopere p oate alte fres�
rica D o mnească din Târgovişte, unde ştim că un
curi mai vechi, care ar trebui cercetate.
cafas domnesc mai spaţios decât cel de la Stre­
haia, care mai comunica şi direct cu n aosul prin­ Foasta mănăstire Strehaia, dacă j udecăm după
tr'o scară, se găsia în legătură printr'o trecătoare, m ărimea curţii ei, care şi astăzi este împrej muită
aşezată pe arcuri de zidărie, cu Palatul Domnesc, cu ziduri înalte, trebuie să fi fost una din cele
situat pe laturea de Nord, În apropiere i mediată cele m ai importante ; patrulaterul ei are laturi în­
de biserică. tre 60-86 metri lugime. Î n această incintă n u se
mai găseşte astăzi decât b iserica, dar trebuie să
Pridvorul, cu arcade largi în semicerc, însă cu
fi fost de sigur chilii în număr mare, alipite de
un vârf ascuţit, răzimate pe stâlpi scurţi, pare
zidurile î mprej muitoare, şi clădiri importante, ca
dintr'o epocă mai târzie şi este de o execuţie
arhondăria şi poate o reşedin ă d o mnească în
foarte mediocră.
apropiere de biserică, care comunica cu cafasul
Clopotniţa de pe pronaos este pe plan drept­ descris mai sus.
unghiular şi singura în acest gen, după cunoştinţa O clopotniţă înaltă, cu un gang de întrare,
n oastră. Ea este foarte î naltă, dar partea ei su­ mai străjuieşte şi astăzi pe laturea din spre Nord.
perioară pare a fi suferit m odificări într'o epocă Ea este înaltă şi frumos proporţionată, decorată
destul de apropiată de n oi, căci are o arhitectură cu rânduri suprapuse de panouri şi arcaturi for­
diferită, cu suprafeţe netezi şi cu o cornişă mo­ mate din ciubuce rotunde în relief ; partea ei su­
dernă, imitată din clasic, care nu se î ntrebuinţa perioară pare, ca şi aceia de la biserică, să fi fost
î nainte de veacul al XIX-lea, pe când restul clo­ modificată.
p otniţei, care datează probabil de la origine, este Un turn de apărare se m ai vede pe laturea din
decorat, ca ŞI corpul bisericii, cu două rânduri spre Răsărit a incintei, lângă o fântână aşezată la
suprapuse de panouri, separate printr'un brâu u n nivel inferior, la care duce o scară de piatră.
orizontal. Zidul de î mprej muire este întărit cu contrafor�
Decorul exterior presintă şi el o particulari- · turi aşezate în exterior, care îl proptesc spre râpa
tate încă puţin obişnuită în veacul al XVII-lea, şi ce se găseşte în această parte.
anume cele două registre de panouri care deco­
BISERICA DIN VLĂDEŞTI (Muscel) 1 este clă­
rează faţadele sânt inegale ca înălţimi, şi această
dită la 1 657. Ea are nouăsprezece metri lungi me,
inegalitate este m ai accentuată, ca în casurile pe
fără pridvor, pe opt metri lărgime aproximativă.
care l e-am studiat până acum. Registrul inferior
se compune din panouri î ncadrate, cu ciubuce 1 Pl. LXV şi următoarele.
6.

inp.org.ro
46 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

Naosul pătrat nu pare a fi avut turlă n ici la este clădită la 1 668 de către Ilinca Cantacuzino,
o rigine şi este astăzi boltit cu o calotă sferică soţia Posteln icului, şi de fiii lor.
î naltă. E o biserică m are şi î ncăpătoare, având d ouă­
Pronaosul este de asemenea pătrat şi boltit zeL:i şi cinci de metri lungime pe opt metri şi j u­
printr'o calotă sferică, răzimată pe arcuri largi mătate lărgime î n exterior.
şi puternice, care stau pe patru picioare masive Naosul pătrat, de şase metri lărgime, a fost l a
de zidărie, aflate la colţurile încăperii. o rigine î n coronat cu o turlă, care a dispărut; e a
Pridvorul este d intr'o epocă mai târzie şi com­ s e răzima p e u n sistem ele arcuri proptite p e
pus din arcade în semicerc p e stâlpi de zidărie. console lungi ş i înguste.

Clopotniţa de pe pronaos a fost de la ori­ Altarul, bine desvoltat, are bolta sa cu centrul
gint p recum arată basa ei p ătrată, care este de­ mai jos decât al arcurilor m ari de la n aos.
corată ca şi corpul bisericii cu butoni rotunzi de Pronaosul este de asemenea pătrat şi despărţit
teracotă ; actuala clopotniţă este î nsă mai nouă : de n aos prin trei arcade, răzimate pe doi puter­
ea este octogonală, cu p atru ferestre arcuite, şi nici stâlpi de secţiune octogonală. El este boltit
z idăria ei este de cărămidă simplă şi de calitate cu o calotă sferică pe pandantivi, stând la colţuri
i nferioară, tencuită fără n icio p reocupare de artă. pe patru console mici, în formă de piramide răs­
Scara ce d uce la clopotniţă, aşezată î ntr'un turn turnate. O scară î ngustă, ascunsă în i nteriorul zi­
alipit de faţada din spre Nord, p resintă aceiaşi dului din spre Norei duce la clopotniţă, care a
arhitectură ca şi corpul bisericii, ceia ce confirmă fost cândva dărâmată şi reconstruită î n u rmă.
existenţa u n ei clopotniţe de la origine.
Pridvorul este deschis, cu arcade răzimate pe
Decorul exterior, care se vede supt tencuiala stâlpi de secţiune octogonală, cari sânt aşezaţi pe
ce o acopere, este acela al vechiului stil din vea­ cele trei laturi exterioare. Bolta se compune din­
cul al XVI-lea, cel puţin pentru registrul inferior, tr'o calotă centrală pe pandantivi, proptită p e am­
care este compus din panouri dreptunghiulare bele laturi prin bolţi în " arc de cloître".
de diferite lărgimi, ca la biserica Mănăstirii Că­
Decorul exterior este astăzi tencuit şi a fost aşa
luiul. Registrul superior se compune din arcaturi
probabil de la origine. Cele două registre de fi­
în semicerc, formate din cărămizi rotunj ite, for­
ride diferă unul de altul : cel de jos este compus
mând u n ciubuc unic în relief ; î n i nteriorul ar­
din arcade mici î n semicerc, împărechiate două
caturilor şi î n timpan se găsesc p resăraţi buton i
câte două, cu arhivoltele mai înguste spre n aşte­
rotunzi de teracotă. Î ntre registrul superior şi cel
rea arcului, ca la biserica Dintr'un Lemn şi fără
i nferior este, evident, o deosebire de arhitectură
ciubuc rotunj it în relief. Registrul superior are
destul de simţită, şi s'ar putea ca biserica să fi
aceleaşi arcuri î mpărechiate, de aceiaşi lărgime
fost î ncepută în veacul al XVI-lea şi apoi termi­
ca jos, însă încadrate î ntr'un ciubuc rotunj it în
n ată î n al XVII-lea veac.
relief, ca la Plătăreşti.
Brâul este cel cunoscut, cu torul î n , cărămizi
aparente, rotunj ite, aşezate pe muche, încadrat în­ Brâul este larg şi presintă profilul obişnuit cu
tre rânduri de cărămizi în dinţi de ferăstrău. torul rotunj it î ncadrat sus şi j o s cu câte un fris
de cărămizi în zimţi. Acest brâu rămâne peste
Ferestrele au frumoase chenare de piatră eu tot la aceiaşi înălţime ; chiar şi în dreptul prid­
arcul ascuţit şi cu o decoraţie de foi stilisate, vorului. Arcadele pridvorului sânt relativ scunde
care s'ar î n rudi î ntru câtva cu u n ele din feres­ din această causă : ele au arcurile cu vârful as­
trele ele la Goleşti. cuţit ; firidele de la partea superioară a pridvorului
Alte ferestruici, mici, d reptunghiulare, fără che­ sânt m ici şi scunde, corn işa acestuia fiind la un
nare, se mai văd la naos, supt cornişa principală n ivel mai jos decât aceia de la corpul bisericii.
şi la scară. Această cornişă a d ispărut, pe când aceia de la
Uşa bisericii are un frumos chenar de piatră corpul bisericii se vede î ncă în parte, restul
p rofilată, cu un arc feston at cu vârf, care amin­ fiind ascuns de acoperiş sau dărâmat. Arcada
teşte pe acel de la biserica Sfin ţii Î mpăraţi din centrală a pridvorului este mai largă decât cele­
Târgovişte. lalte, căci ea serveşte ca întrare în biserică.

BISERICA DIN COENI�MIRONEŞTI (mov) 1 Uşa are un chenar de piatră, cu arcul în aco­
Iadă, de formă destul de originală, cu toate că e
1 PI. LXXVIII şi următoarele. u n traseu cam defectuos.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII îN MUNTENIA Ş l ÎN OLTENIA 47

Ferestrele sânt foarte mici, dar au frumoase şi a fost înlocuită cu alta de lemn. Î n interiorul
chenare, în genul celor din Moldova ; una din zidului din spre Apus ·se află scara ascunsă ce
. ferestrele pronaosului mai ales are un traseu mai porn eşte de pe laturea din spre Nord şi se u rcă
complicat, în care se observă persistenţa arcului la camera clopotelor. Î n faţada p ri ncipală se vede
cu vârf, moştenit din arhitectura mold ovenească, astăzi un fronton triunghiular cu o firidă în arc
î nsă interpretat în mod stângaciu, din causa d i­ ascuţit, care a fost adăugită într'o epocă mai
ferenţei dintre principiul gotic, cu p rofilele aşezate tărzie, p robabil atun ci când s'a reiăcut corn işa
pe două planuri verticale d iferite, şi p rincipiul bisericii şi acoperişul ei.
b izantin cu profil ele în acelaşi plan vertical.
Decorul exterior are aceiaşi unitate şi sobrie­
BISERICA DOAMNEI, din Bucureşti \ este tate ca şi planul bisericii. El este compus din
clădită de către Şerban Vodă-Cantacuzino în anul cele două registre suprapuse de arcaturi duble
1 683. Ea are douăzeci şi şase metri lungime pe în formă de semicerc, cu ciubuce rotunjite în re­
nouă metri lărgime în exterior. Planul este foarte lief : ele sânt regulat dispuse, cu proporţii fru­
simplu şi u nitar conceput, şi foarte bine compus. moase, cu un ritm liniştit şi suprapunându-se
exact de la registru la registru.
Naosul pătrat, boltit cu o calotă sferică pe pen­
dantivi, răzimată pe patru arcuri, din care cele Brâul este cel obişnuit : el este drept şi la
două din spre Apus şi Răsărit sânt foarte largi. acelaşi nivel de j u r împrejurul bisericii, fără de­
Aceste arcuri stau pe console şi este p robabil că croşarea în sus în dreptul pridvorului.
nici la origine nu a fost turlă pe acest naos. Al� Soclul pare a fi simplu : el este Î n să îngropat
tarul e boltit tot cu o calotă sferică pe pandantivi, În pământ aproape în î ntregime din causa supra�
ca la Mitropolia din Bucureşti. î nălţării n ivelului acestuia î n acest loc, aflat î n
Pronaosul este de asemenea pătrat şi boltit centrul Capitalei, c u case î nalte, care strâng b iserica
printr'o calotă sferică stând pe console ; î ntre în toate părţile, ascunzând-o aproape complect.
naos şi pronaos găsim cele trei arcade stând pe Cornişa veche, astăzi refăcută, se găseşte însă
coloane de piatră frumos cioplite şi asămănătoare supt cea actuală şi ar putea fi reconstituită : ea
cu cele de la Filipeştii-de-Pădure şi de la pro­ are forma obişnuită cu rânduri de zimţi în stil
naosul b isericii mari de la Mănăstirea Horezul ; b izantin.
ele sânt probabil inspirate de la Biserica Epis­
copală din Curtea-de-Argeş ca motive decorative, Ferestrele au frumoase chenare de p iatră, ins­
dar nu ca proporţii, căci ele sâ:nt mult mai scurte p irate de la cele moldoveneşti, cu ro sete sculptate
şi mai masive, asămănătoare în această p rivinţă În partea de j os, cu p rag profilat la partea infe­
cu cele de la biserica Stelea, care imitează pe rioară şi cu o cornişă formând ca o sprânceană
cele de la Trei Ierarhi d i n Iaşi. peste fereastră, ca şi la cele de la Trei Ierarhi şi
de la Stelea. Ferestrele mici de la registrul su­
Pridvorul deschis este răzimat pe stâlpi de perior sânt simple, în formă de arc în semicerc :
piatră de secţiune octogonală şi ciopliţi în sta­ ele sânt Î n n umăr destul de mare, ceia ce ar con­
lactite la capitele şi la base ; ele par inspirate de firma ipotesa că nu a fost la o rigine turlă pcste
asemenea la biserica episcopală din Curtea-de­ n aos, bolţile acestui a trebuind luminate printr'un
Argeş a cărei bogăţie n esecată în ornamente a rând de ferestruici situate în partea superioară
dat modele la toţi meşterii din veacul al XVII-lea. a faţadelor.
Bolta pridvorului se compune din două calote
sferice, răzimate pe arcuri care stau pe console. Uşa de la i ntrare este bogat sculptată, cu un
Această biserică presintă o impecabilă unitate de chenar p rofilat şi ornamentat cu u n " rinceau "
composiţie, î ntr'un veac în care această calitate înfiorat, asămănându-se mai m ult cu uşile din
este destul de rară. Data la care a fost construită veacul al XVIII-lea decât din al XVII-lea.
o aşează la jumătatea drumului î ntre arhitectura La partea superioară, arcul este în formă de
lui Matei Basarab şi aceia a lui Constantin Brân­ acoladă joasă, cu vârful ascuţit, iar p este uşă se
coveanu, al cărui caracter ţine mai mult de veacul găseşte o frumoasă pisanie, cu stema ţerii la mijloc.
al XVIII-lea decât de al XVII-lea. Peste pronaos La partea inferioară a chenarului se observă două
a fost la origine o clopotniţă a cării structură rosete asămănătoare cu cele de la ferestre, însă
se poate Încă vedea, dar care, s'a dărămat cândva mai mari şi mai bogate. O întrebare care se p u n e
� la această biserică, ca şi l a altele din veacul al
I PI. XLIX şi următoarele. XVII-lea, este de a se şti care a fost aspectul ei

inp.org.ro
48 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

la origine : dacă era tencuită, dacă era în cărămidă una păstrează )ncă u n chenar de piatră, cu u n
aparentă, dacă era acoperită d e la î nceput cu o arc care p are d i n veacul al XVlll-lea.
tencuială supţire, care se găseşte şi acum supt Un pridvor din cărămi d ă, cu arcade turtite şi
cea de astăzi, mai groasă. Am văzut, studiind stâlpi rotunzi scurţi, arată o epocă p robabil şi
monumentele din! acest veac, că varietatea lor mai tărzie.
este mare, atât ca disposiţie de p lan, dar mai Această biserică, în care nu se mai sluj eşte, a
ales ca p rocedee de arhitectură exterioară, şi vqr servit câtva timp ca museu, şi acolo se adunaseră
trebui studii amănunţite, pentru a se p utea stabili diferite fragmente vechi de piatră cu inscripţii,
pentru fiecare monument î n parte p rocedeul de icoane, stofe, etc., care, în u rmă, au fost mutate
la origine care determină aspectul exterior şi deci 'la mănăstirea Negru-Vodă din acel oraş.
caracterul general.
-La B iserica D oamnei, zidăria este foarte frumos BISERICA SF. DUMITRU din Craiova 1 este
lucrată, cu cărămizi de bună calitate, î n să care clădită de către Matei B asarab în 1 652, şi este, cu
nu au suprafaţa regulată şi lustruită a celor din cea de la Căldăruşani, cea mai monumentală
veacul al XVI-lea ; rosturile dintre cărămizi sânt dintre bisericile ridicate de acest Domn.
largi, dar pline cu mortar şi nefeţuite, pentru a Din rienorocire ea a fost complect dărâmată
rămânea aparente, aşa că este p robabil că biserica spre a se clădi alta de către arhitectul Lecomte
a fost tencuită de la început sau destinată a fi
du Nouy. Puţinele fotografii care ni rămân de l a
astfel ; dar se mai poate ca tencuiala să fi fost biserica veche n u n i permit decât u n ele consta­
aplicată mai tărziu, ca ea să fi fost modificată tări, căci n ici releveul bisericii distruse nu îl
p rin reparaţii sau o refacere totală a ei. Aceste posedăm. Planul, care era p robabil acelaşi, afară
-chestiun i se vor p utea lămuri cu timpul şi p entru de mici modificări, ca al b isericii de astăzi, avea
fiecare monument î n parte, şi numai în urmă forma bisericilor bizantine de tip constanti nopo­
se vor p utea trage oarecare conclusii de ordin litan, ca şi B iserica Domnească din Curtea-de­
mai general asupra aspectului şi p rocedeurilor Argeş, aceia din Târgovişte şi vechea Mitropolie
arhitectonice ale bisericilor din acest veac, care din acel oraş (partea din spre Răsărit).
astăzi par atât de variate în această privinţă, Dimensiunile p robabile erau de peste treizeci
î ncât nu se poate încă p recisa n imic. de metri lungime pe vre-o cinsprezece metri lăţime
aproximativă.
BISERICA FUNDENI din Câmpulung (Mus­ Naosul avea forma crucii greceşti, cu bolţile de­
cel) 1 . .Nu mai are astăzi nicio inscripţie şi nu i se semnate î n interior şi î n exterior, pe acoperiş, de
cunoaşte data fundării ; după disposiţia i nterioară u n de resultau şi cele două frontoane laterale
şi după construcţia ei, pare a fi din veacul al rotunj ite.
XVII-lea. Este de dimensiuni încăpătoare, cu o
lărgime interioară de aproximativ cinci metri ; ea Altarul avea două absidiole laterale, ca şi l a
are optsprezece metri lungime î n exterior fără biserica d i n Snagov ş i la Mihai-Vodă d i n Bucu­
p ridvor, acesta din urmă fiind un adaus dintr'o reşti ; ele erau însă Înalte pănă la cornişa prin­
epocă tărzie. Biserica n u are turlă ; atât naosul, cipală, în loc de a fi j oase, ca la biserica
cât şi pronaosul sânt boltite, cu calote sferice pe n ouă, care se inspiră î n această privinţă după
pandantivi, răz �mate pe arcuri largi şi de p ro­ bisericile bizantine din Orient, din care avem şi
p o rţii scunde. I ntre cele două părţi ale bisericii la noi exemple cu absidiolele j oase la Biserica
se află un părete răzimat pe trei arcade, stând Domnească din Curtea-de-Argeş, la Bucovăţ lângă
pe doi stâlpi scunzi, aşezaţi pe piedestale Înalte Craiova şi la Ciutura (Dolj).
şi masive. Trecerea de la pronaos la naos se Pronaosul nu poate fi precisat din fotografiile
face n umai p rin arcada din mij loc. ce le avem. Peste el se ridicau două turle egale şi
Exteriorul are un aspect foarte sărac, şi se alăturate, ca la B iserica Domnească din Târgovişte.·
află astăzi În rea stare. Un simplu b râu deco­ Pridvorul monumental se ridică pănă la ni­
rează faţadele, a căror tencuială degradată arată velul cornişei b isericii. El avea î n faţada princi­
pe ici colo o z idărie de cărămidă foarte medio­ pală patru arcade î nalte de proporţii impunătoare,
cră ; u rme de z ugrăveli rustice decorează pe încoronate prin arcuri cu vârf, iar la m ij loc era
alocurea partea superioară a faţadelor, unde ea uşa joasă care fusese distrusă mai de mult, căci
a fost adăpostită de straşina î nvelitoarei. fotografia ni arată o reparaţie stângace, fără chenar
Ferestrel e au fost mai toate lărgite, si n umai.
de piatră n ici pisanie. Peste uşa de la î ntrare, la
1 PI. LXXII şi următoarele. 1 PI . LXXXVI şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUTIA
,
ARHITECTUR II ÎN M UNTENIA SI ÎN OLTENIA 49
,

'0 înălţime mai mare, se află zugrăvit hramul De asemenea la Ciutura, turla pantocrato rului,
b isericii într'un cerc mare ; o d isposiţie asămă­ p artea superioară a altarului spre exterior, ca si
.

n ătoare a fost şi la b iserica Mănăstirii Antim, p ri dvorul, sânt din veacul al XVII-lea, pe când
după u n tablou vechiu care o represintă înainte corpul bisericii ar p utea fi din al XVI-lea.
d e restaurarea ei de către Vodă-Ştirbei ; mai La Vlădeşti, arhitectura de supt brâu este alta
găsim aceiaşi disposiţie ş i la b iserica Buna Ves­ decât aceia de de-asupra brâului, şi turla de pe
tire din Râmnicul-Vâlcea, care este din veacul al pronaos, ca şi pridvorul, sânt din altă epocă decât
XVIII-lea. Pridvorul bisericii Sf. D u m itru din biserica. La Plătăreşti p ridvorul este din al XVII­
Craiova mai avea şi întrări laterale, faţadele în lea veac, ca şi p artea superioară a corpului bise­
aceste părţi erau însă pline fără arcade. ricii cu firidele de la registrul superior, pe când
Decorul exterior este acel din vechiul stil al p artea i nferioară presintă caractere mai vechi. La
veacului al XVI-lea, cu făşiile orizontale din trei Goleşti corpul b isericii ar putea fi dintr'o epocă
rânduri de cărămizi aparente alternate cu făşii anterioară, p e când contraforturile, chenarele de
tencuite, cu cărămizi verticale aşezate două câte l a unele ferestre şi al uşii d e la pronaos sânt de
d ouă. Nu se poate şti dacă această arhitectură la mij locul veaculu i al XVII-lea.
p robează că b iserica ar fi mai veche şi că ar La Călin eşti, caracterele din al XVI-lea veac se
fi fost numai complectată sau restaurată de găsesc la decorul exterior, dar pare cert că i mpor­
către Matei Basarab, dar este cert că înfăţişa­ tante m od ificări şi adăugiri au i ntervenit î n urmă.
rea arhaică, cu firidele simple, cu arcuri în La biserica Sfântul D umitru, se poate uşor des­
semicerc şi compusă din cărămizi neprofilate, luşi că, de şi corpul b isericii poate fi din al XVI­
n e-ar îndreptăţi să facem o asemenea ipotesă, lea veac, ca şi basa turlei pantocratorului, unde
căci în veacul al XVII-lea nu se mai întrebuinţa se văd firidele cu arcurile arhaice in semicerc şi
decât rar aceste forme, mai ales î n epoca l u i în cărămidă aparentă, m ulte alte elemente sânt
Matei B asarab, când arhitectura evoluase simţitor din al XVII-lea veac, şi anume : arcadele cu vârf
şi când se usitau mai mult în arhitectura faţa­ din faţada p ri ncipală la pridvor, împreună cu
delor arcaturile cu ciubuce în relief. Totuşi la stâlpii de secţiune octogonală, contraforturile apli­
biserica mănăstirii D intr'un Lemn, care se crede cate în exterior, care sânt probabil i mitate de la
(dar pisania de la origine lipseşte) că ar fi de acelea ce s'au întrebuinţat p entru prima oară la
la Matei Basarab, găsim aceleaşi arcuri în semi­ b iserica Stelea din Târgovişte ( 1 646), frontoanele
cerc ; ele sânt însă de u n caracter cam diferit ; rotunjite din faţadele laterale, care aveau ferestrele
mai găsim la biserica m ăn ăstirii Cornet (Vâlcea), cu un arc ascuţit, basele turlelor de pe pronaos,
care este din 1 666, o arhitectură exterioară cu cu cercurile frânte de pe colţurile acestora, şi de
decorul din veacul al XVI-lea. De asemenea la sigur tambururile de la tustrele turlele, ceia ce
Ciutura ( 1 658), la Vlădeşti ( 1 657), la PIătăreşti s'ar confirma şi din faptul că la aceste părţi su­
( 1 645) şi la Călin eşti ( 1 6 1 5), cei a ce ar proba perioare, la turle, la basele lor şi la pridvor nu
poate că această arhitectură se întrebuinţa şi se observă supt tencuială urmele cărămizilor apa­
în veacul al XVII-lea şi chiar pănă î n a doua rente orizontale sau verticale, ci, din contra, peste
jumătate a acestui veac ; dar nimic nu ni dove­ tencuiala exterioară de la pridvor se observă u rme
deşte că b isericile menţionate mai sus nu sânt de decoraţii zugrăvite al hesco şi de liniaturi
mai vechi şi că ele au fost poate restaurate în imitând cărămizile aparente orizontale şi verti­
veacul al XVII-lea. Şi într'adevăr la cele mai cale : aceste decoraţii pot fi din vremea complec­
m ulte din acestea se găsesc amestecate elemente tării şi a restaurării acestei b iserici, şi anume din
şi caractere din veacul al XVI-lea, mai ales la m ij locul veacului al XVII-lea.
p ărţile inferioare ale bise6cilor, cu altele din Pe fotografie se mdi observă că la chenarele
veacul al XVII-lea la părţile superioare, ceia ce de piatră ale ferestrelor, simple, n u e nicio sculp­
ar putea fi o confirmare a unei asemenea ipoteze. tură şi nici măcar p rofile ; ferestrele sânt înalte şi
Astfel, la Cornet, pe lângă decorul din veacul înguste, ca în veacul al XVI-lea, p e când cele de
al XVI-lea, pe care îl vedem la corpul bisericii, l a Matei Basarab de după clădirea Stelei se ştie
găsim la clopotniţă ş i la turla scării elemente din că erau scurte, cu profile inspirate de la cele
al XVII-lea veac (arcaturile de la basa clopotniţei şi moldoveneşti. S'ar putea dar ca b iserica Si. Du­
de la partea superioară a turnului scării' precum
,
m itru să fi fost î ncepută de fraţii Craioveşti, cum
ş i decorul fals, z ugrăvit pe tencuiala exterioară de altfel o afirmă şi o tradiţie l ocală, şi restau­
. a turnului-clopotniţă). rată sau complectată de Matei Basarab.

inp.org.ro
CAPITOLUL XVI.

BISERICILE CU PLANUL ÎN FORMĂ DE TREFLĂ


BISERICA MĂNĂSTIRll ARNOTA 1 este clă­ aşezate pe u n sistem de arcuri răzimate pe con­
d ită probabil pe la 1 633 de către Matei B asarab, cel sole, ca la biserica Bucovăt, din veacul al XVI-lea.
,

p uţin aşa se crede, î ntru cât nu se ştie precis anul Această disposiţie devin e mai usitată î n veacul
zidirii. Unele particularităţi ale arhitecturii acestui al XVII-lea (PIătăreşti, Clocociov, etc.).
monument, care sânt descrise mai j os, dau Însă Pridvorul, mai spaţios decât pronaosul, p resintă
de bănuit că ar putea fi mai veche şi că Matei o configuraţie pe care nu am Întâlnit-o până a­
Basarab l-a restaurat, adăugându-i şi pridvorul, cum şi care este caracteristică pentru veacul al
care p resintă caracterele arhitectonice din veacul XVII-lea : mai presintă o particularitate unică, şi
al XVII-lea. Biserica are şasesprezece metri lun­ anume turla scundă ce se ridică la mij l ocul lui.
gime împreună cu pridvorul pe şase metri lăr­ Acest pridvor este î n Î ntregime tencuit, în opo-­
gime aproximativă în exterior. siţie cu restul bisericii, care pare a fi fost din
Mănăstirea, astăzi ruinată În urma unui incen­ cărămidă aparentă la origine. Arcadele înalte,
diu ( 1 92 1 ), este aşezată Într'o pitorească posiţie, care se deschideau pe trei laturi, sânt astăzi
pe povârnişul unui munte din m asivul Buila ; ea Înfundate cu z idărie, Însă ele se ghicesc supt
se vede de la mari depărtări, chiar din valea tencuială. Arcurile sânt în semicerc şi se asa­
O ltului, În dreptul staţiunii Govora. mănă cu acelea de la p ridvorul Bisericii D o m­
Î n p ronaosul bisericii se găseşte m ormânlul lui
n eşti din Târgovişte, care este probabil clădit
Matei Basarab, acoperit cu o frumoasă lespede tot de către Matei Basarab. La ambele aceste
de piatră cioplită În stilul Renaşterii şi asămă­ pridvoare găsim în ax o uşă scundă, care se
n ătoare cu aceia a Doamnei Elena de la Biserica deschide În arcada centrală, mai j o asă decât
Curţii Domneşti din Târgovişte. celelalte ; p este această arcadă găsim la Arnota
Mănăstirea fusese restaurată î n timpul lui Vodă­ o firidă destin ată icoanei hram ului şi, mai sus
B ibescu, pe la mij locul veacului al XIX-lea, Într'un î ncă, o altă firidă, care poate să fi fost la o rigine
stil neo-gotic, ce samănă cu acel de la Mănăs­ deschisă, spre a lumina interiorul. Un detaliu,
tirea Tismana şi de la mănăstirile Bistriţa şi care complectează caracterele din această epocă,
Dealu, apoi incendiul a distrus toate clădirile, faţă cu cele din epoca anterioară, este retragerea
afară de biserică. Dimensiunile ei sânt de doi­ de un centimetru sau maximum doi al planului
spreze� metri lungime, fără p ridvor, şi lărgimea vertical al arhivoltei arcului arcadei faţă de planul
maximă În interior, În dreptul absidelor laterale, zidului. Acest procedeu nou îl vom Î ntâln i de aici
este de cinci metri şi jumătate aproximativ. Înainte în mod constant, atât în veacul al XVII-lea,
Planul presintă la naos vechea structură sâr­ cât şi al XVIIl-lea ; el resultă din întrebuinţarea
bească, cu cele patru masive de zidărie proe­ tencuielii la exteriorul clădirii. Î ntr'adevăr, până a­
minente pe care stă turla şi cu arcadele oarbe cum, în arhitectura cu cărămidă aparentă, arhi­
i nterioare corespunzătoare. I nteriorul turlei pan­ voltele arcurilor erau de obiceiu în acelaşi plan
tocratorului are opt laturi, Î n loc de a fi rotund, � cu zidul vertical, de care erau despărţite spre
cum este, de obiceiu, la cele mai multe biserici : extrados printr'o bordură compusă din cărămizi
această conformaţie am mai găsit-o la Tismana În lung, lăsând visibilă, În faţadă, faţa cea Îngustă,
şi la pantocratorul bisericii Domneasca din Curtea­ muchea ; câte odată această bordură a arcului era
de-Argeş. şi mai bine acusată printr'un rând de cărămizi
Pronaosul este mic, aşezat Î n lărgime şi p re­ formând z imţi.
sintând spre exterior o lărgire faţă de naos, ca Acesta era procedeul cerut de arhitectura î n
la Lopuşnia ; el este boltit, cu două calote sferice cărămidă aparentă de până acum. De aici î nainte,.
cu arhitectura tencuită, spre a se stabili o linie
1 Pl. LXXXIX şi următoarele. de demarcaţie î ntrp. arhivoltul arcului şi păretele

inp.org.ro
EVOLUTIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA Ş I ÎN OLTENIA 51

vertical, s e retrage puţin planul acestui arhivolt Brâul este larg şi compus dintr'un tor mij lo­
spre i nterior, producându-se astfel o linie şi o ciu, care este tencuit şi î ncadrat sus şi j os cu
umbră. Bolta pridvorului este cilindrică şi stă pe câte un fris de cărămizi aşezate î n dinţi de fie­
arcuri-dublouri răzimate pe console ; această boltă răstrău după formele cunoscute încă din veacul
este î ntreruptă în centrul pridvorului, unde se for­ al XVI-lea. Torul, este astăzi z ugrăvit, cu linii şer­
m ează un spaţiu pătrat, peste care se ridică o puite roşii pe tencuială, dar p are probabil că la
-. t urlă scundă cu ferestre. Fiecare lature a pridvo­ origine el era din cărămidă aparentă rostuită ca
rului presintă în faţadă un fronton rotunj it, cu o şi întreaga faţad ă ; s'ar putea face ipotesa că bi­
ferestruică. serica a fost tencuită atunci când i s'a adăugat
Această boltire originală dă pridvorului o con­ p ridvorul, care presintă caracterul acelor din mij­
figuraţie de cruce greacă cu braţele laterale mai locul veacului al XVII-lea.
desvoltate. E principiul constructiv constantinopo­ Cornişele au forma b izantină cunoscută, cu
l itan, care desemnează forma crucii î n spaţiu, ca rânduri de cărămizi în dinţi peste un rând de
l a pridvorul Mitropoliei Vechi din Târgovişte. cărămizi pe muche, având profilul concav.
Acest pridvor nu pare a fi clădit odată cu bise­
rica, ci adăugit în urmă. Turla este octogonală atât în interior cât ŞI I n
exterior ; ea se compune pe dinafară d i n feţe
Decorul exterior este î n cărămidă aparentă verticale plane, pe care se desemnează aracde
m ică, cu rostul larg. El pare să fi fost aşa de la largi, formate din cărămizi rotunjite, alcătuind u n
origine, dar astăzi n umai unele părţi ale faţadelor ciubuc dublu î n relief. Ferestrele turlei sânt înalte
au păstrat această înfăţişare, şi anume partea su­ şi foarte înguste. Proporţiile turlei şi ale arcade_
perioară a corpului bisericii, cuprinsă între brâu lor ei amintesc pe acelea de la turla bisericii din
şi cornişă. Restul faţadelor, partea inferioară de Lopuşnia '.
supt brâu, precum şi turla, au fost cândva tencuite, Baza turlei, pătrată în plan, este decorată cu
şi pe această tencuială se văd lin iaturi zugrăvite, panouri dreptunghiulare largi, cu chenare compuse
care imitează apareiajul în cărămidă aparentă din din cărămizi rotunjite în relief, ca şi cele de la
veacul al XVI-lea, cu făşiile orizontale şi cărămi­ partea superi oară a turlei ; în aceste panouri se
zile verticale. mai văd urmele zugrăvelii, care imitează cărămi­
Brâul este şi el zugrăvit, cu linii roşii şerpuite, zile o rizontale şi verticale, ca şi la partea inferi­
imitând poate solzi ; peste aceste tencuieli s'au oară a corpului bisericii.
m ai văruit în urmă faţadele, astfel că studiul ar­
hitecturii este foarte anevoios. Ferestrele au chenare de piatră simplă, drepte
Composiţia faţadelor se deosebeşte de formula şi fără profil.
Trebuie să mai observăm forma pietrelor de l a
obişn uită; panourile de la registrul inferior sânt
largi şi dreptunghiulare, cu colţurile rotunjite, basa cruci l o r de pe turle : ele au a mbele aceiaşi
ceia ce este o formă î ntrebuinţată mai ales î n formă de pară lungă supţiată în sus ş i formând
epocile m a i târzii. cheia bolţii semisferice de la turlă. Această piatră
este frumos sculptată la turla pantocratorului şi
Arcaturile de la registrul superior al faţadei au
o conformaţie specială, pe care nu O găsim la nesculptată la turla de pe pridvor, care nu este
din aceiaşi epocă. Base de cruci în piatră, având
nicio altă biserică şi care se asamănă întru-câtva
aceiaşi formă, găsim la Biserica Episcopală din
.numai cu cele de la schitul ZIătioarele (Vâlcea).
Curtea-de-Argeş şi la Vechea Mitropolie din Târ­
Arcaturile au o proporţie scundă şi Iată, cu ar­
govişte, conservate în Museul din acest o raş.
cui turtit î n segment. Acel arc este format din
cărămizi aşezate î n sensul lungi mii, iar picioarele
BISERICA DIN CÂTUNUL STRÂMBEANU
verticale ale arcaturilor sânt formate tot din cără­
(Dâmboviţa) 2. Nu i se cunoaşte pănă acum d ata
mizi aşezate în lung, adecă î n picioare, câte două
întemeierii, inscripţia n efiind descifrată:
alăturate una de alta ; o cărămidă în lat formează
Ea este probabil de la sfârşitul veacului al
ca un mic capitel peste cele două cărămizi î n
XVI I-lea sau de la î nceputul celui următor. Ea
picioare care fac oficiu de mici colonete. O altă
are treisprezece metri lungime pe patru metri şi
cărămidă verticală se găseşte mai sus î ntre ar­
j u m ătate lăţime î n exterior.
caturile firidelor.
Ca formă şi composiţie de plan, ea este destul
Acest decor, foarte gingaş, este ca u n parament
aplicat pe faţadă şi are un relief n umai de câţiva 1 B. C. M. 1., fase. 63-66, pl. XXX-XXXlIl.
-centimetri. 2 PI. XCVIII şi XCIX.

inp.org.ro
52 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

de evoluată, ceia ce ar dovedi mai degrabă veacul cipală a bisericii, ca Ia Călineşti, j itianu, Goleşti,.
al XVI I I-lea ; simplicitatea materialelor şi a ele­ Bălteni, etc.
mentelor decorative este î n să mai mult din Pronaosul este dreptunghiular şi aşezat î n
veacul al XVII-lea. sensul lungimii bisericii, este boltit p rintr'o calotă
Forma arcurilor de Ia p ridvor, în acoladă,;;cu sferică, aşezat pe arcuri puternice, din care cele
vârf, este aceiaşi ca la biserica Surpatele (Vâlcea) două transversale sânt mai largi ; arcurile se
clădită de Doamna Maria a lui Constantin-Vodă sprij i n ă la colţuri p e patru picioare de zidărie
Brâncoveanu, şi ca Ia pridvorul bisericii Strehaia, de formă d reptunghiulară, - conîormaţie care dă
care este, de asemenea, dintr'o epocă târzie. de bănuit că ar fi fost aici cândva o clopotniţă
Naosul este cel obişnuit, cu absidele bine des­ su p rapusă.
voltate şi despărţit de pronaos p rin doi stâlpi, pe Pridvorul are arcadele sale destul de largi şi
cari se razimă trei arcade. Nicio remin escenţă î ntrarea se face p rin cea din m ijloc, care este
a planului sârbesc nu se observă aci ; firida pros­ egală cu celelalte, spre deosebire de p ridvoarele
comidiei n u e decât o nişă şi este dispusă altfel lui Matei Basarab care sânt î n genere cu arcade
ca Ia bisericile cu plan sârbesc şi mai departe înguste şi cu uşa mai largă şi mai j oasă, ca l a
de arcada absidei l aterale. Arnota, Flămânda, Gura Motrului, etc. Pridvorul
poate că a fost adăugit I a altă epocă. B olta prid­
Pronaosul este pătrat, boltit cu o calotă sîerică
vorului este, ca principiu constructiv, aceiaşi ca a
pe pandantivi, răzimat pe arcuri largi stând pe
p ronaosului, adecă o boltă . sîerică răzimată p e
console.
patru arcuri din cari cele d o u ă lateral e sânt
Pridvorul obişnuit, cu stâlpi de cărămidă în mult mai largi ; arcurile se sprij i n ă pe patru
formă cilindrică, cu capitele şi base simple. B olta console lungi, aşezate la un n ivel mai sus decât
este un " berceau" cilindric înalt. arcadele.
Exteriorul este tencuit, nu are firidele obiş­ Decorul exterior este astăzi tencuit ; el se
n uite, ci numai brâul orizontal, care este foarte compu ne din cele două registre de panouri su­
simplu. prapuse, despărţite p ri ntr'un brâu simplu compus
Turla este Înaltă şi supţire, cu ferestre lungi din zimţi şi fără tore ; registrul inferior este for­
şi destul de largi. Ansamblul se p resintă în linii mat din dreptunghiuri simple, iar cel superior
fine şi elegante, perfect proporţionate cu dimen­ din firide arcuite ; nu găsim aici ciubuce în relief,
siunile m odeste ale bisericii. compuse din cărămizi rotunjite, ci numai cără­
Î n interior se păstrează zugrăveiile vechi. mizi simple.

BISERICA SFINŢII ARHANGHELI din Târ­ Firidele de Ia registrul superior sânt de dife,
govişte 1. Nu se ştie în ce an este clădită. Pridvorul rite dimensiun i : unele mai mici şi împerechiate
se asamănă cu cele de Ia bisericile lui Matei Ba­ două câte două, altele mai mari ; ele au câte
sarab. Planu l este asămănător cu acel de Ia două arhivolte concentrice în semicerc.
j itianu şi de Ia Călin eşti, însă în plus are î n Capitelele şi bazele stâlpilor de la pridvor
faţă un p ridvor pe stâlpi octogonali de cărămidă. sânt asămăn ătoare cu cele de Ia Biserica Dom­
Dimensiunile sânt de aproximativ douăzeci şi nească din acelaşi oraş ; stâlpii sânt î n să mai
cinci de metri lungime p e şapte metri lărgime scurţi şi arcurile mai largi ; aceste arcuri sânt în
î n exterior. îormă de semicerc, fără vârI:
Naosul are aceiaşi conformaţie a planului sâr­ Ferestrele sânt de piatră, de formă dreptun­
besc ca multe alte biserici în trefIă din veacul ghiulară, şi fără sculpturi.
al XVII�lea, deci cu cele patru picioare interioare
p roeminente supt turlă şi cu arcadele interioare Soclul este de un profil identic cu brâul şi
laterale; acestea sânt visibile n umai spre Apus, compus din zimţi încadraţi între două profile
iar spre Răsărit n u se văd decât două nişe mai plate ; în dreptul pridvorului soclul se lasă în j os,
j oase şi mai mici ; două contraforturi piezişe sânt formând o cotitură în unghiu drept, ceia ce ar
aşezate spre Apusul absidelor laterale, cam î n putea îi o dovadă că p ridvorul nu este executat
genul celor de Ia Călin eşti ; ele sânt însă mai În acelaşi timp cu biserica. Brâul este de ase­
puternice şi merg î n sus pănă I a corn işa prin- menea Întrerupt În d reptul pridvorului şi por­
neşte Ia alt n ivel, fără a avea î n să legătură ca
J Pl. eVI şi eVII. soclul.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 53

Cornişele sânt cele obişnuite, cu mai multe Brâul orizontal este de tipul cel mai răspân­
rânduri de z imţi. dit, cu torul rotunzit şi î ncadrat de-asupra şi de­
. Turla este î n altă şi elegantă ; are zece laturi î n desupt cu cărămizi aşezate În zimţi.
.exterior, c.u u n număr egal de ferestre lungi şi Chi1iile mănăstirii sânt probabil din
. diferite
î nguste, î n cadrate î ntre arcade concentrice, for­ epoci, dar au fost mult transformate.
mând trei rezalituri.
Clopotniţa pare dintr'o epocă destul de târzie.
Basa turlei, pătrată, p resintă un rând de firide
Situaţia pitor.escă a acestei mănăstiri, la poa­
arcuite pe toate feţele.
lele unor munţi stâncoşi, despicaţi de valurile 01-
MĂNĂSTIREA POLOVRACI (Corj) 1 pare a feţului, îi dă o înfăţişare din cele mai caracte­
avea origini foarte î ndepărtate. Unele documente ristice.
arată că ar fi fost î ntemeiată supt Domnia lui Moise­
Vodă, la 1 52 1 , apoi terminată la 1 643 de către BISERICA DIN BĂLTENI (Ilfov) 1 este c1ădită
D anciul Părăianu, în timpul Domniei lui Matei Ia 1 626 de către neamul lui H rizea Vornicul. Ea
Basarab, iar în urmă p ridvorul pe stâlpi i s'a are n ouăsprezece metri lungime pe şase metri
adăugit de către Constantin-Vodă Brâncoveanu. lărgime în exterior, fără pridvor. Este greu a i
O riginile vechi ale bisericii sânt confirmate prin se găsi locul exact Î n clasificarea b isericilor din
arhitectura pe care o vedem la partea de jos a acest- vea�, fiindcă nu ştim dacă a avut Ia origine
b isericii până la b râu. Este o zidărie de piatră o turlă pe naos sau nu. Bisericile cu abside la­
brută, . cu făşii de cărămidă orizontale şi cu alte terale şi fără turlă pe naos sânt fO;irte rare, şi
cărămizi aşezate în picioare, ca în veacul al este foarte anevoie de precisat dacă această turlă
XVI-lea, dar acestea sânt aşezate una câte una, a existat la origine şi a căzut cândva sau poate
î n loc de a fi două câte două, cum se obişnuia a fost suprimată la o reparaţie ulterioară a mo­
î n stilul vechiu din acel veac. Fatada este simplă, numentului.
,

fără firide şi s'ar apropia de aceia a bisericii de Se poate ca acest monument să fi suferit mo­
la mănăstirea Valea (Muscel), 1 542. dificări însemnate, cei a ce se confirmă mai î ntâi
Planul acestei biserici presintă de asemenea prin adausul contraforturilor, care s'a făcut proba­
unele caractere arhaice care o apropie de acelea bi·l puţin timp după clădirea bisericii, căci au ace­
din veacul al XIV-lea şi anume bolta pronaosului iaşi arhitectură, şi mai pe urmă prin adaosul prid­
care este un cilindru cu axul în sens longitudinal vorului, care pare a fi din a doua j u m ătate a
ca Ia Cozia, la Stăneşti, la Ostrov, etc. E pro­ veacului al XVII-lea. Se poate ca turla pantocra­
babil că s'ar găsi şi u rmele frontonului rotunj it torului să se fi dărâmat î n urma u n u i cutremur,
ţn faţada primitivă, astăzi ascunsă de pridvorul î nsă cercetare.a mai de aproape a bisericii pare
care i s'a adăugit în urmă ; naosul este de ase­ a dovedi că nu a fost turlă pe n aos, căci nu se
meni de formă foarte simplă şi s'ar apropia de văd u rmele basei turlei î n pod, ci cupola cen­
acel al bisericii măn ăstirii Căluiul ( 1 588) ; este trală este p roptită î ntre arcurile care o Încunjoară.
de observat că el nu are structura sârbească, dar Materialul pare a fi acelaşi şi execuţia făcută de
că din contra este fără ieşituri de zidărie, nici aceiaşi mână ca şi celelalte bolţi şi nu se observă
arcade oarbe în interior. nicio urmă de dărâmare sau de prefacere, care
să dea de bănuit că a fost aici o turlă pe basa
Turla, cu douăsprezece laturi şi cu arcurile de ei ; se poate î nsă, cum am spus,· că m odificările
la ferestre destul de largi şi î nalte, n� presintă de­ aduse bisericii la sfârşitul veacului al XVII-lea să
cât două resalituri de arcade concentrice, cei a ce fi lost mai radicale, se poate să se fi dărâmat
îi dă· un loc intermediar în evoluţia cronologică turla, cu toată proptirea ce se Încercase mai Î na­
a acestui element ; arcadele sânt largi cu resalituri i nte cu contraforturi, şi se. poate ca toate bolţile
puţine, ca în veacul al XVI-lea, însă ferestrele lungi, să fi fost refăcute atunci, ceia ce ar explica de
î ntrerupte la 'j umătatea î n ălţimii lor cu o legătură ce nu se m ai găsesc u rmele turlei.
o rizontală caracteristică turlelor din " noul stil".
Naosul presintă structura vechiului plan sâr­
. Ferestrele, cu chenare de piatră, au un arc cu
besc, cu cele patru picioare proeminente supt ar­
vârf ; ele sânt probabil de la origin e şi se asea­
curile bolţii ; cu arcadele oarbe interioare alipite de
mănă ca formă cu cele de la b iserica din Olteni
păreţii Nord şi Sud ; ele se văd aici atât spre Apus,.
( 1 562).

J Pl. CXXIV şi urmatoarele. 1 PI. ccxxx şi urmatoarele.


7

inp.org.ro
54 BULETINUL COMISIUNlI MOr-;UMENTELOR ISTORICE

cât şi spre Răsărit ; ele sânt înguste, însă foarte n ală, fiindcă n u e util ă ; de sigur ca ITI arhitectura
î nalte, şi in egale ca î n ălţime. Munteniei contrafortul este un element străin ,
Găsim aici o particularitate care se î ntâlneşte care n u-şi are explicaţi a ; de alttel î l găsim în
rar, dar care e foarte logică din .punct de vedere mod sporadic si foarte rar : î n al XVI-lea veac la
constructiv : sânt cele patru colţuri de zidărie ce Curtea Veche şi în al XVII-lea la câteva biserici
se văd î n exterior, de o parte şi de alta a ab� în care se resimte î n râurirea moldovenească a lui
sidelor laterale, unde formează ca nişte contra� Vasile Lupu, venită î n Munteni a cu clădirea b ise­
forturi destinate a Întări punctele unde se exer­ ricii Stelea. Î n afară de Bălteni, acestea se găsesc
cită împingerea bolţilor. Această disposiţie ar fi la Goleşti (Muscel), unde contraforturile se urcă
poate u n indiciu în favoarea existenţei unei turle până la cornişă, apoi la Sfinţii Î mpăraţi din Târ­
a pantocratorului la origine, căci p entru o simplă govişte şi la B ărbuleţ (Dâmboviţa), unde contra­
calotă sferică p recauţi unea de întărire a masive­ forturile sânt mai scurte, ca la Stelea şi ca î n
l o r de zidărie de la colţuri ar fi fost inutilă. Moldova.
Pronaosul este p ătrat şi boltit cilindric, în La biserica SI. Dumitru din Craiova, ele sânt
berceau) cu arcul perpendicular pe axul principal de asemenea scurte şi cu două resalituri ; aicI
al b isericii, ca la Căluiu şi la paraclisul mic al poate că sânt adause în urmă, de oare ce la res­
mănăstirii Cozia, în oposiţie cu b isericile care taurarea bisericii ele nu au fost păstrate.
u rmează p rincipiile constructive d i n veacul al Decorul exterior este acelaşi ca al bisericilor
XIV-lea, pe care le-am constatat la biserica cea î n vechiul stil din veacul al XVI�lea. Brâul este
mare de la Cozi a şi care se găsesc şi la bolniţa foarte larg şi registrul inferior al panourilor mai
Coziei, la Dealu, Stăneşti, Curtea Veche, O strov, etc. înalt decât cel superior. Acesta din urmă este
Acest pronaos este ceva mai îngust ca n aosul, format din arcuri de cerc, pe când cel inferior
cas foarte rar, pe care îl găsim n umai la schitul este format din panouri dreptunghiulare ca la
Ostrov ( 1 520) şi la Comana. Căluiul. Cărămizile sânt simple, neprofilate şi de­
Planul acestei b iserici este î n genere destul de corul este fără ciubucele rotunde obişnuite î n a
n e regulat ca traseu şi ca execuţie de zidărie. doua j u m ătate a veacului al XVI-lea şi î n al XVII-lea.
Pridvorul, adăugit în urmă, încunj oară p ro­ Ferestrele nu au chenare de piatră, ci un sim­
naosul pe trei laturi ; el este compus din arcade plu arc de cărămidă. Bolţile sânt luminate p rintr'un
în semicerc, răzimate pe stâlpi de o conformaţie rând de ferestre mai mici, tot î n arc de cerc, care
ce nu se întâlneşte la alte biserici. se văd în exterior, la î n ălţimea brâului, pe care
I ntr'adevăr, în loc de a fi pătraţi, octogonali sau îl intrerup în mod cam brutal.
rotunzi, ca î n m ajoritatea casurilor, ei presintă opt
muchi verticale î n u nghiu drept. Arcul de la BISERICA DIN CIUTURA (Dolj) 1 este un i nte­
m ij locul faţadei este mai larg şi mai scund, după resant monument, cu un caracter arhaic, puţin obiş­
modelul pridvoarelor din a doua j u m ătate a vea­ nuit în veacul al XVII�lea şi care supt unele p riviti
cului al XVII-lea, ca la Arnota, D omneasca din s'ar apropia mai m ult de b isericile din veacul al
Târgovişte, Flămânda, Gura Motrului. XVI-lea. Ea pare a fi clădită de către Constantin
Zidăria p ridvorului este de cărămidă simplă, B asarab Cârnul, după o inscripţie din 1 85 1 , când
fără făşiile orizontale alternate pe care l e presintă s'a reparat biserica ; ea d ă î nsă greşit ca an de
faţadele bisericii. fundare : 1 548.
Contraforturi sânt aici în n umăr de cinci, din E o b iserică în formă de treflă, de cinsprezece
care două foarte înalte se ridică până la cor­ metri lungime în exterior, fără a socoti p ridvorul,
n işă, iar celelalte trei scurte ; acestea din urmă pe nouă metri şi j umătate lărgime în dreptul
sânt aşezate supt ferestrele absidelor î n axele absidelor laterale.
b isericii, pe când cele două Î nalte sânt pe dia­ Naosul nu mai are din structura vechiului plan
gonalele absidei altarului, ceia ce este cu totul sârbesc decât cele patru masive de zidărie de
neobişnuit. Î n Moldova, de unde probabil că ele supt turlă, iar arcurile oarbe laterale din interior
sânt inspirate, asemenea contraforturi nu se gă­ n u se mai găsesc aici ; în altar, două nişe mici
sesc decât la b isericile cu structura gotică, unde servesc ca trecere spre proscomidie şi diacon i­
ele sânt aşezate radial (vezi b iserica catolică con, care sânt două adausuri j oase, două absi­
din Baia ş i cea din Cotnari). Precum am mai diole alipite în părţile laterale ale altarului, în
arătat, înălţarea contrafortului mai sus de naş­
terea bolţii, pe care o propteşte, nu este raţio - 1 PI . C şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUTIA ARHITECTURII îN MUNTEl IA SI ÎN OLTENIA
, ,
55

genul celor de la biserica Bucovăţ de lângă tura orizontală care taie de obiceiu ferestrele p e
Craiova 1. la jumătatea înălţimii lor. Turla are caractere din
Aceste absidiole p ot fi adăugiri posterioare, căci veacul al XVlI-lea ş i din al XVIII-lea şi e probabil
ele sânt neregulate şi inegale, pe când planul că a fost refăcută odată cu pridvorul şi partea
este în genere corect desemn at. superioară a altarului.
Altarul este larg şi bolta lui este constituită Basa turlei este octogonală şi presintă pe feţele
după " planul simplu ". Absidele laterale sânt şi ei laterale mici firide j oase, legate cu grinzi de
ele destul de largi, dar puţin adânci ; curba lor lemn, care se văd la suprafaţa zidului şi al căror
în plan este u n segment de cerc cu " săgeată" înţeles nu se poate precisa. Se poate ca forma
scurtă, formă neobişnuită pănă atunci în Muntenia, primitivă a acestei base să fi fost asemăn ătoare
dar curentă î n Moldova. cu aceia de la Bucovăţ de lângă Craiova, cu care
Pronaosul este mic şi mai larg decât adânc, cu biserică are de altfel multă asemăn are. Numai
două bolţi cilindrice largi în ambele părţi ; înh:e cercetări amănunţite ar putea lămuri această
ele se găsia p robabil la origine o calotă sferică chestiune.
(ca la Dintr'un Lemn), care astăzi însă nu mal Ferestrele au chenare de piatră simple, ca acele
există. din veacul al XVI-lea, cu care seamăn ă întocmai.
Pridvorul pare a fi un adaos dintr'o epocă Pridvorul e clădit din cărămizi mai ordinare
posterioară, dar p robabil tot din al XVII-lea veac, şi este de o execuţie inferioară. Arcul din axul
căci caracterele lui generale se aseamănă cu altele faţadei, care este mai î ngust decât celelalte, arată
de la sfârşitul acestui veac. EI are arcurile largi o composiţie defectuoasă. Uşa de la întrare este
şi scunde, şi este astăzi înfundat cu zidărie şi de asemenea fără nicio formă. Resultă din studiul
tencuit. acestui monument că partea cea mai veche, care
Decorul exterior a fost la origine acel al bise­ poate să fie clădită în veacul al XVI-lea, este mult
ricilor din vechiul stil al veacului al XVI-lea, care superioară părţilor adăugite în u rmă, adecă prid­
se vede încă bine pe laturea din spre Nord, unde vorului şi absidiolelor. Confusia de pe . inscripţia
tencuiala, măcinându-se de vremuri, Iasă să apară din 1 85 1 , care dă ca an de fu ndaţie 1 548 şi ca
supt ea cărămizile aparente ale arcurilor şi ale fondator pe Constantin-Vodă Cârnul, poate f i un
făşiilor alternate cu cărămizile verticale dintre ele. indiciu că biserica a fost clădită î n veacul al
XVI-lea, ceia ce ar fi foarte plausibil, fiind date
Firidele sânt simple, bizantine, în semicercuri caracterele " vechiului stil" pe care le presintă
cam j oase, cu un rând de zimţi la extradosul corpul bisericii ; ea ar fi fost reparată de către
arcurilor de la registrul inferior şi fără zimţi la Constantin Cârnul, care ar fi reclădit altarul î n
registrul superior.
partea lui superioară ş i turla, adăugind absidiolele
Brâul, larg, se compune din torul orizontal, şi pridvorul.
î ncadrat între rân duri de cărămizi aşezate în formă
de dinţi de fierestrău. BISERICA MĂNĂSTIRII PLĂTĂREşTI (n ..

Decorul altarului, p robabil refăcut mai tărziu fov) 1, clădită la 1 646 de către Pârvu Clucerul Î n
şi odată cu partea superioară a turlei, are pa­ timpul Domniei l u i Matei Basarab, este o clădire d e
nouri dreptunghiulare încadrate cu ciubuce ro­ douăzeci de metri lungime pe o p t metri lărgim e
tunjite în relief ; o cornişă b ogată î n coronează în exterior.
această parte a altarului. La restul bisericii corn işa Naosul este pătrat, cu abside laterale, Însă fără
nu se mai ved e ; ea a fost de sigur rătezată, fiind turlă ; calota pe pandativi, care-l bolteşte, este
în stare rea, şi p ăretele a fost î nălţat cu aproape proptită î ntre patru arcade î nalte având fiecare două
un metru, p robabil când s'a făcut reparaţia de la arhivolte : cea d'intăiu mai Îngustă ş i a doua mai
1 85 1 . largă. Nu găsim aici nicio reminiscenţă a vechiu­
Turla este înaltă ş i are douăsprezece laturi î n lui plan sârbesc.
plan ; c u ferestre lungi ş i î nguste, d i n care o parte Altarul, mai îngust ca arcurile naosului, este
sânt astupate. Ca proporţie generală şi confi­ după " planul complex" şi p resintă În dreapta
guraţie, turla ar p ărea că aparţine mai mult şi în stânga câte o nişă încăpătoare, amenajată în
veacului al XVIII-lea ; ea p resintă colonetele ver­ grosimea zidului, care în aceste puncte are aproape
ticale de la mucbile feţelor, dar nu se vede legă- doi metri grosime.
1 B. C. M. 1., fasc. 63-6, pI. LXXXIX şi -mroătoarele. 1 PI. CVIU şi următoarele.

inp.org.ro
56 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELuR ISTORICE

Pronaosul este mic, aşezat în lăţime şi p roptit Mănăstirea PIătăreşti pare să fi avut pe vre­
prin două calote ovoidale, răzimate pe arcuri ş i muri oarecare importanţă, căci şi astăzi este în­
console. conju rată de ziduri î nalte ş i constituită din clădiri
Pridvorul, cu arcade pe stâlpi, are aproape numeroase, î n care a fost adăpostită o închisoare
aceleaşi conformaţii ca pronaosul, însă bolţile, în pentru femei şi acum î n urmă se intenţiona ins�
loc de a f i ovoidale, sânt sferice. Î n faţada p rincipală, talarea unei tipografii bisericeşti.
arcada de la mij loc, care serveşte ca î ntra re, este
BISERICA MĂNĂSTIRII PLUMBUITA (Ilfov) 1
mai îngustă decât celelalte d ouă, iar î n faţada
este clădită la 1 647 de către Matei Basarab, care
laterală se află câte o singură arcadă de fiecare
a întemeiat şi mănăstirea.
latură. La colţurile p ridvorului se formează astfel
Este o b iserică de douăzeci de metri lungime
două masive de z idărie mai mari. Arcadele sânt
în semicerc şi destul de largi ; ele se razi mă pe şapte metri lărgime î n exterior, cam de aceiaşi
pe stâlpi cu colţurile i eşite. configuraţie ca şi cea de la Plătăreşti, cu deose­
b ire că este m u lt mai i ncorect executată, mai
Înfăţişarea exterioară se p resintă astăzi ten­ ales la n aos, a cărui formă este atât de neregulată,
cuită în î ntregime, î nsă supt tencuială, în unele încât a trebuit corectată prin " porte â faux" -uri­
p ărţi unde ea este cojită, se vede z idăria de că­ pentru a i se putea aşeza o boltă.
rămidă, cu făşiile orizontale aparente şi cu cără­ Altarul este de asemenea diform, cu o boltă
m izile aşezate în p icioare două câte două. conică, în loc de a fi -cilindrică.
Cele două registre de firide suprapuse sânt
despărţite printr'un brâu mic şi simplu în formă Pronaosul mic este fără boltă, iar zidul care
de tor. Registrul inferior este format din firide îl desparte de naos a dispărut. Tot aşa a dispărut
arcuite, simple şi duble, din cărămizi de format şi zidul din spre pridvor, iar acesta este înfundat
obişnuit; ele fiind tencuite, n u se poate precisa cu zidărie. El a fost î nsă la origine cu arcade
conformaţia lor; registrul superior se compune din pe stâlpi, ale căror urme se ghicesc supt tencu­
f i ri d e arcuite înguste ş i î nalte, î ncadrate printr'un ială. B iserica pare a nu fi avut turle la origine.
ciubuc în relief, format din cărămizi rotunjite. Decorul exterior se asamănă în unele. pri­
Aceste firide sânt mai scurte în dreptul pridvo­ vinţi cu acel de la Plătăreşti, numai că registrul
rului, din causă că brâul se ridică aici în sus, oco­ inferior se compune din panouri dreptunghiulare
lind în unghiu drept. cu ciubuce rotunjite î n relief, iar cel superior este
Soclul este un p rofil simplu. compus din arcaturi mai largi, cu ciubuce rotunj ite
în relief şi împărechiate.
Cornişa a dispărut.
Turle probabil că nu au fost la o rigine. Astăzi Brâul este larg ; torul mijlociu este încadrat
pe acoperiş se află două masive de z idărie teşite de-asupra şi dedesupt cu câte un rând de zimţi.
Ia colţuri şi decorate cu mici arcaturi în acoladă Cornişa lipseşte în cea mai mare parte.
�are arată o epocă foarte târzie. Se pare că s'au Ferestrele au frumoase chenare de piatră i ns­
adăugit cândva pe acoperiş nişte turle falşe, p ro­ pirate de la cele m oldoveneşti, cu un arc j os î n
babil din lemn, care s'au dărâmat în urmă, rămâ­ acoladă şi cu câte o r o setă sculptată la partea
nând basele lor, care sânt din zidărie tencu ită. inferioară a picioarelor verticale.
Trebuie să mai observăm că m asivul de z idă­
rie de peste pronaos nu corespunde cu forma Uşa de la întrare are un frumos chenar sculp�
b olţilor şi încalecă peste amândouă ; încă o probă tat în acel aş gen cu ferestrele, cu colonete sup�
că aceste adause ele la partea superioară nu sânt ţiri termin ate j os cu base decorate, inspirate după
organice, ci falşe şi dintr'o epocă relativ recentă, cele gotice, însă cu detalii amintind crestăturile
poate de la sfârşitul veacului al XVIII-lea sau de stâlpilor de lemn sculptaţi. Arcul superior al uşii
la î nceputul veacului al XIX-lea. este festonat şi se asamănă cu acel de la uşa
b isericii Sfinţii Î mpăraţi din Târgovişte, clădită î n
Ferestrele sânt largi, şi chenarele lor au dispă­ acelaşi an. Pisania pe piatră a dispărut.
rut. Î n registrul superior din faţade se mai văd
ferestre mici, ce luminează bolţile, care sânt foarte Mănăstirea Plumbuita de lângă Bucureşti a
î nalte, ceia ce ar constitui un ind iciu că nu au fost de sigur o importantă aşezare. Ea formează
fost turle la origine, căci, în acest cas, nu ar f i u n patrulater î nconj u rat cu ziduri î ualte şi având
fost nevoie de acele ferestre de la partea supe­
rioară a faţadei. . 1 P I . CXIV şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII iN MU TENIA ŞI Îl'l OLTENIA 57

'70-80 metri lungime pe 50 metri lărgime apro� foarte rea, proptită din toate părţile cu pICIOare
ximativă. Intrarea în incintă se face pe supt o de zid. Dimensiunile sânt de nouăsprezece metri
·clopotniţă înaltă, care este refăcută î ntr'o epocă lungime fără pridvor pe şapte metri lăţime î n
târzie ; numai partea de jos pare a fi de la o ri­ exterior.
gine. La dreapta î ntrării se găsesc ruinele unei Planul se asamănă cu acel de la biserica m ă­
importante clădiri compusă d intr'o p ivniţă mare n ăstirii Plumbuita.
boltită în arcuri de cel c şi bolţi cilindrice ; p ar­ Naosul are ca şi cel de la Plumbuita un tra­
tea superioară se compune din mai multe încăperi seu defectuos î n formă de trapez, în loc de a fi
de diferite dimensiuni, din care unele au păstrat p ătrat.
b olţile vechi, şi dintr'un pridvor spaţios, cu arcade
frumos proporţionate, stând pe coloane rotunde, Altarul de asemenea, cu p ăreţii laterali formând
î n număr de zece pe laturea principală şi de trei u n unghiu î n loc de a fi p aralele.
pe laturea secundară. Pronaosul este p ătrat.
Se p ot observa zidării din diferite epoci, d intre Păretele intermediar Între naos şi pronaos a
care cele mai vechi sânt p robabil din veacul al dispărut ; bolţile au căzut, iar zidurile exterioare
XVTI-Iea şi altele din al XVIII-lea. Cele două ca­ s'au menţinut n u mai până de-asupra brâului ; re­
mere boltite de la etaj, din care una este în " arc gistrul superior al faţadei lipseşte.
de cloître" şi cealaltă cu penetraţiuni, par a fi Pridvorul este adăugit în urmă ; el are cu totul
din aceiaşi zidărie, şi p robabil din al XVIII-lea altă arhitectură, cu arcade scurte, astăzi Î nfundate
veac sau de la sfârşitul veacului al XVII�lea. cu zidărie.
La stânga intrării se văd ruinele unei alte clă­ De-asupra pridvorului se găseşte un soiu de
diri mai mici şi mai deteriorate decât cea d'intâiu. foişor de lemnărie cu stâlpi şi cosoroabă frumos
Pe laturea din fund, dincolo de biserică, aceasta cioplite.
ocupând centrul incintei, se mai văd câteva î ncăperi,
dintre care una, boltită, pare a fi fost bucătăria mă­ Decorul exterior se compune din arcaturi î n
n ăstirii. Ea este de form ă p ătrată în plan şi este semicerc, formate d i n d o u ă ciubuce în relief ală­
irumos boltită, cu p atru trompe de colţ, peste care turate, zidite cu cărămizi rotunjite, şi peste aceste
stă, prin intermediul unei b olţi pe pandantivi, u n firide se vede brâul obişnuit, cu torul încadrat
turnuleţ scund c u ferestre care serviau probabil î ntre frisuri de zimţi.
pentru evacuarea fumului şi a aburilor. Asemenea Ferestrele au frumoase chenare de piatră, inspi­
bolţi se găsesc la multe ,mănăstiri ; ele sânt şi rate de la cele moldoveneşti.
astăzi î n parte conservate la H urezi, unde sânt Uşa de la intrare, frumos sculptată în acelaşi
ioarte înalte, la Cotroceni, unde presintă mai multe gen ; ea se asamănă mult cu aceia de la biserica
sisteme de trompe suprapuse, la Antim, la Văcă­ Stele;a din Târg'wişte şi cu aceia de la Gura Mo­
reşti, etc. Ele par a fi fost usitate de la sfârşitul trului.
-veacului al XVII-lea încoace, când se perfecţio­ Arhitectura exterioară este cea curentă din vea­
nează şi se întrebuinţează de preferinţă bolţile pe cul al XVII .lea, şi mai ales chenarele uşii şi ale
-pandantivi în locul celor cilindrice, care aparţin ferestrelor sânt cele 'aduse în arta Munteniei şi
mai mult veacurilor anterioare. Astfel pivniţele de a Olteniei de către Vasile Lupu cu clădirea bise­
la Comana, de la Brebu sânt din acest din urmă ricii Stelea ( 1 646).
m odel, ca şi cele de la Plumbuita, pe când la
H urezi sânt mat mult calote cu pandantivi : acest BISERICA SCHITULUI TOPOLNIŢA (Mehe�
din urmă model ca şi bolţile cu penetraţiuni par dinţi) 1 este zidită de Vei Căpitan B uliga Mehedin­
a aparţine noului stil din veacul al XVIII-lea. ţeanul la 1 645. E o biserică de şaptesprezece
Astăzi, în incinta pustie a foastei mănăstiri Plum­ metri lungime pe şapte metri lărgime în exterior.
buita n u este decât un singur păzitor, iar împre­
Planul ei p resintă multă asămăn arc cu acela
jurul bisericii curtea a devenit un cimitir.
al bisericii Sfânta Treime din Sirete (Bucovina).
Aceiaşi disposiţie a naosului cu absidele şi al­
BISERICA DIN VERBILA (Prahova) !. Se crede
tarul rotunjite atât în exterior, cât şi în interior
că ar fi clădită de Radu-Vod ă Basarab la 1 5 1 0 ;
şi acelaşi pronaos dreptunghiul ar.
totuşi arhitectura e i n u se deosebeşte d e aceia a
Disposiţia bolţilor diferă în detaliile lor, căci
' bisericilo r din veacul al XVII-lea. Ea este î n �tare
la Sirete arcurile se razimă pe console, pe când

1 PI. CXXXVIII şi următoarele. 1 PI. CXXXI şi următoarele.

inp.org.ro
58 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

a I CI ele stau pe patru picioare de zidărie dispuse B iserica este înaltă şi de proporţii frumoase
după sistemul sârbesc. La Sirete nu este turlă, doar de o simplicitate arhaică. Turlele vechi au dispă­
o calotă, pe când la Topolniţa avem o turlă î n altă rut şi sânt înlocuite cu altele de scănduri. Planul
cu opt feţe, dar această turlă p resintă oarecare este frumos compus, bine proporţionat şi trasat
caractere moldoveneşti, şi an!.1me ea are numai cu măestrie de către un meşter bun cunoscător
patru ferestre îndreptate spre punctele cardinale al tradiţiunii arhitectonice de pe acele vremuri ..
ca în Moldova ; ferestrele sânt însă î n alte ş i în­ Lungimea bisericii este de douăzeci de metri,
guste, în loc de a fi scurte ; pe celelalte patru feţe cu pridvor cu tot, pe şase metri lărgime aproxi­
diagonale vedem două arcade mici cu o consolă mativă în exterior.
comună la m ij loc. Această disposiţie este iarăşi
Naosul, în formă de treflă, are conformaţia ar­
mold ovenească şi e complectată printr'o stea ca
haică a bisericilor din vechea şcoală sârbească,
acelea d e la Aroneanu de lângă Iaşi ; această
cu cele patru masive de zidărie p roeminente supt
stea, dispărută din nefericire astăzi, se vede pe o
turla pantocratorului ; arcurile laterale oarbe inte­
fotografie veche, unde se disting şi urmele mi­
rioare din spre Apus sânt î nalte şi înguste ; cele
cului contrafort, caracteristic ' al turlelor moldove­
din spre altar sânt însă mai largi şi mai j oase.
neşti.
Absidele sânt semicercuri pline în plan, iar
Pronaosul este boltit, cu o calotă sferică, pe n u segmente, ca î n unele biserici din veacul al
când acel de la Sirete este boltit cilindric. XVII-lea (Ciutura) ; absida altarului este adâncă şi
Exteriorul bisericii este tencu it şi nu are as­ spaţioasă ; ea aparţine " planului simplu" . Păreţii
tăzi niciun fel de decoraţie afară de cornişa î n masivi au o grosime de circa un metru.
gen b iz antin ; nici firide, n ici brâu, n ici soclu Pronaosul, pătrat, are, ca şi cel de la Corneţ
p rofilat, dar n u este exclus ca supt tencuială să patru picioare de zid la colţuri, peste care stau
se găsească oarecare elemente interesante. arcurile ce susţin bolţile. Această configuraţie a m
Ferestrele sânt m ici şi dreptunghiulare ; au văzut c ă este aceia a bisericilor cu clopotniţă peste
chenare de piatră simple. pron aos, cei a ce dă de bănuit la prima vedere
că aceasta ar fi fost şi aici disposiţia primitivă,
Uşa de la intrare are arcul superior î n aco­
dar turnuleţul ce conţine scara nu există aici, şi
Iadă şi de-asupra ei se găseşte o firidă în formă
nici în interiorul zidului nu pare a fi fost o scară,
de arc in semicerc.
căci urmele ei nu se văd n icăiri.
Schitul Topolniţa, situat într'o frumoasă posiţie Pridvorul, pe arcade, este alipit bisericii la o
singuratecă, î n vârful unei ridicături de deal, se altă epocă, dar probabil tot î n veacul al XVII-lea,
compune dintr'un patrulater î mp rejmuit cu ziduri de oare ce arhitectura lui este specifică acestui
înalte. ; o clopotniţă î n altă şi masivă, cu păreţi veac şi asemănătoare cu a pridvoarelor de la
drepţi, străj uieşte întrarea În schit, care se face Arnota, de la Gura Motrului, de la Ciutura şi
printr'un gang boltit. O singură chilie a mai ră� altele din epoca lui Matei Basarab. Arcadele. în
mas în picioare, şi un călugăr păzeşte vechea formă de semicerc, sânt înalte, răzimate p e stâlpi
aşezare, care se zăreşte din depărtare, în valea de secţiune octogonală, încoronate cu capitele
singuratecă a râului Topolniţa. simple de cărămidă. ' La colţurile pridvorului se
găseşte câte un masiv de zidărie mai mare, iar
BISERICA FOSTULUI SClllT FLĂ...\1ÂNDA arcul din mij locul faţadei este mai larg decât
(jud. Argeş1) e o biserică al cării an de fundaţie nu celelalte, spre a permite î ntrarea în pridvor, care
se cunoaşte pănă azi, nici ctitorul, căci n u se găseşte se face printr'o uşă rotunjită la partea superioară :
nicio i nscripţie, nici pisanie. E situată la margenea ea este astăzi fără chenar de piatră, n ici inscripţie.
u n u i sat îndepărtat de pe malul stâng al Oltului, Acest p ridvor, tencuit atât pe din afară, cât şi pe
î n mij locul unei curţi încunju rate de ziduri înalte, din ăuntru, este în stare rea şi biserica este n e­
î n care se pătrunde numai pe supt gangul unei
Îngrijită.
clopotniţe rustice de piatră brută. Nicio clădire
a fostului schit n u se mai găseşte azi î n picioare, Decorul exterior este compus din două regis­
şi bălăriile umplu toată curtea. tre de firide bizantine, î nalte şi îngu�te, cu arcuri
Î n b iserică se găsesc pietre de m o rmânt încă în cărămidă aparentă cel puţin la registrul inferior,
n ecercetate şi nedescifrate. unde ele se văd foarte desluşit, pe când la regis­
trul superior sânt acoperite cu o tencuială rus­
J Pl. CLX şi unnă toarele. tică şi informă, care nu permite a se stabili

inp.org.ro
.
EVOLUTIA . ÎN OLTENIA
ARHI1 ':CTURII ÎN MUNTENIA SI 59
(
.1

'cu preclsle cum au fost la origine /c ele arcuri ca la bisericile din veacurile anterioare. EI era
de sus. probabil la origine acoperit cu o calotă sferică
Între două arcuri largi, disposiţie care este a
Brâul şi cornişele sânt tencuite, dar se poate
veacului al XVII-lea.
ca şi ele să fi fost În cărămidă aparentă rostuită,
Î n timpul D omniei lui Ştefan Cantacuzino ( 1 7 1 5)
.aşa cum pare a fi fost şi la biserica mănăstirii
s'a adăugit pridvorul, p e stâlpi de piatră, ase­
D intr'un Lemn, unde disposiţia este similară, cu
m ăn ător cu acela de la Biserica Doamnei din
deosebire că la FIămânda n u se vede reţeaua de
B ucureşti şi de la biserica mănăstirii Cotroceni, cu
linii orizontale şi verticale zugrăvită, care i mită
capitele î n stalactite arabe. Tot î n acelaşi timp s'a
decorul din veacul al XVI-lea, ca la D intr'un
adăugit şi turla de p e pronaos şi s'au deschis
Lemn. Aici, la FIămânda, cărămizile din faţade
ferestre În b olţile naosului, care corespund în
formează o suprafaţă u niformă fără vre-o Încercare
exterior pe feţele laterale ale basei turlei pan­
de apareiaj decorativ; ele sânt pe alocurea aco­
tocratorului.
perite cu tencuială, pe alocurea visibile supt
Acest pridvor a fost î nchis cu zidărie la 1 840
tencuiala care î n parte este căzută.
de către maica Platonida, stafeţa de pe atunci,
Ferestrele au chenare de piatră simple, ca la spre a se mări î ncăperea bisericii ; s'au umplut
·bisericile din veacul al XVI-lea ; cornişa, brâul, atunci arcadele cu căI'ămidă, care s'a tencuit, şi
-etc., nu presintă nimic particular. s'a mutat uşa de la locul ei, aşezându · se între
Î n interior biserica este nezugrăvită ; n işte pietre stâlpii de la mijloc ai pridvorului. Abia după
m ormântale încă necetite ar da de sigur indicaţii războiul cel mare, cu ocasia unor reparaţii, s'au
preţioase asupra trecutului acestui monu ment regăsit în z idărie şi supt tencuială fru m oşii stâlpi
anonim şi mut. de piatră, cari s'au reconstituit cum au fost.
Decorul exterior este şi el destul de neregulat;
BISERICA MĂNĂSTIRII DINTR'UN LEMN
firidele inegale care decorează faţada au arcurile
(Vâlcea) 1 este cIădită probabil de către Matei Ba­
în cărămidă aparentă, ca la Flămânda. Ele au o
'sarab, iar anul fundării n u se cunoaşte. Ea era
lărgime mai mică la n aştere decât l a cheie, din
la origine fără pridvor şi avea treisprezece metri
causă că picioarele lor prea înguste n u Iasă loc
şi j umătate lungime În exterior pe opt metri
p entru desvoltarea complectă a arhivoltelor celor
aproximativ În partea ei cea mai largă, adecă Î n
două arcuri alăturate. Firidele de la registrul su­
dreptul absidelor laterale. Forma planului este
perior sânt împărechiate două câte două şi se
n eregulată, nesimetrică şi rău trasată. Ea nu avea
razi mă la mij loc pe o măruntă consolă, ca la
.la î nceput decât un singur turn Î n alt peste naos·
biserica din Căluiu, din veacul al XVI-lea.
Acest naos nu mai are conformaţia tradiţională
Brâul, format dintr'un tor aşezat pe un fris de
.a vechiului plan sârbesc, pe care l-am găsit pănă
cărămizi î n zimţi, poate să fi fost şi el la origine
.aici la aproape totalitatea b isericilor î n formă de
î n cărămidă aparentă ; de asemenea şi corn işa,
treflă. Spre altar nu se găsesc decât două nişe
care astăzi este tencuită şi z ugrăvită cu galben şi
'scunde, iar spre pronaos n u se vede n icio travee
verde, î ntr'o epocă recentă.
sau arcadă oarbă pe laturile din spre Nord şi Sud,
Tencuiala de pe faţadă este z ugrăvită cu linia­
.a şa cum sânt bisericile care urmează tradiţia
turi orizontale şi verticale, imitând apareiajul din
planului sârbesc.
vechiul stil al veacului al XVI-lea ; se mai văd,. pe
Bolta altarului nu este a " planului simplu", ci
jumătate şterse, diferite motive f10rale şi geome­
o parte a bolţii este u n " berceau " mai ridicat,
trice zgâriate pe suprafaţa tencuielilor. Sânt de
î ntocmai ca la bisericile de la Ostrov şi de la
sigur aici tencuieli cu decoraţiun i şi ornamente din
mănăstirea Valea, din veacul al XVI-lea. A m arătat
mai multe epoci, suprapuse unele peste altele,
mai sus legătura constructivă dintre " planul simplu"
care ar trebui studiate.
cu structura planului sârbesc şi se poate ca aici
să fi fost cândva şi arcuri oarbe interi oare spre Ferestrele au frumoase chenare de piatră ins­
altar ; astăzi însă ele n u se mai văd, căci z idăria pirate de la acelea ale bisericii Stelea.
a fost, în această parte, cioplită, probabil pentru Uşa pare a fi din aceiaşi epocă cu pridvo­
a se mări spaţiul liber din această biserică rul ; ea face parte din noul stil al veacului al
îngustă şi neîncăpătoare. XVIII-lea. Arcul de la partea superioară este î n
Pronaosul este mic şi mal larg decât adânc, formă de acoladă j oasă, ,şi părţile verticale ale
chenarului de piatră sânt decorate cu un bogat
1 PI. CXLIJI şi următoarele. chenar înflorit.

inp.org.ro
60 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTE �OR ISTORICE

Turla pantocratorului este de p roporţii înalte, Celelalte eL ilii sânt case m ici ţărăneşti cu cerda­
Jar de composiţie arhaică, cu feţele plane şi cu curi rustice. O fântână F, aflată în p a rtea de Nord
arcurile în semicerc, din cărămidă aparentă. Ea are a curţii de j os, pare a fi dintr'o epocă destul de·
opt feţe, fiecare cu câte o fereastră destul de bună, dar este părăsită.
largă şi înaltă, terminată î n semicerc la partea Mai sus de mănăstire se află o mică bisericuţă
superioară şi î n cadrată cu două arcade concen­ de lemn, foarte interesantă ; ea este situată la
trice. B asa turlei este p atrată şi decorată cu firide umbra unor p rea frumoşi stejari. bătrâni de dimen­
în sem icerc, dispuse în mod n eobişnuit. siuni u riaşe. Această bisericuţă este descrisă î n
Cornişa turlei se compuue din cărămizi î n Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul
zimţi, d u p ă tradiţia bizantină veche. III, pagina 35.

Turla de pe pronaos, care este probabil aceia BISERICA FOASTEI MĂNĂSTIRI GURA
făcută de Ştefan Vodă Cantacuzino, are cu totul MOTRULUJ l, î n j udeţul Mehedinţi, este c1ădită
altă arhitectură. Ea este tencuită în î ntregime, are în 1 653 de către Preda Brâncoveanu, bunicul lui
tot opt feţe ca şi cealaltă, î nsă ferestrele sânt Constantin-Vodă Brâncoveanu.
foarte î nguste, lungi şi fără arcuri la p artea de Este o biserică impunătoare, de d ouăzeci şi doi
sus, iar chenarele care decorează feţele sânt drept­ de metri lungime p e şapte metri şi jumătate
unghiulare şi compuse din două ciubuce rotun­ lărgime în exterior. Este una din primele biserici
j ite şi alăturate, în relief. Basa turlei presintă de bine evoluate ca stil de la sfârşitul p erioadei de
asemenea panouri dreptunghiulare. Acoperişul este transiţie din veacul al XVII-lea şi are unele din ca­
de aramă şi p oartă săpată în metal data 1 837. racterele noului stil, acum destul de bine exprimate..
Stâlpii de piatră de la pridvor sânt dintr'o Nu mai găsim aici disposiţia naosului moştenit de·
singură bucată ; proporţia arcadelor care le leagă la vechea şcoală sârbească, cu picioarele proemi-·
este largă şi destul de scundă: e aceia a prid­ nente su pt turla pantocratorului, şi nici arcadele
voarelor din noul stil al veacului al XVlII-lea, î n oarbe din interior, alipite de păreţii Nord şi Sud ..
oposiţie cu aceleaşi d i n veacul a l XVII-lea, care ştim Ultimele reminescenţe ale acestei formule au dis­
că au proporţii mai înguste şi mai înalte, cu o părut, păreţii interiori sânt drepţi, fără alte i eşituri
deschidere mai largă şi de obiceiu mai joasă î n şi î ntrături decât sp re altar, firidele j oase, care
dreptul intrării, c a la B iserica Domnească din servesc drept p roscomidie şi diaconicon.
Târgovişte, la Arnota, la Flămânda, etc. Naosul, în formă de treflă, aminteşte prin sim-·
Capitelele şi basele acestor stâlp i sânt sculp­ plicitatea sa pe acelea de la Căluiul şi de la Mărcuţa,.
tate cu m otive arabe, cu stalactite ca şi cele de din veacul al XVI-lea, cărora li lipsesc de ase­
la Biserica Doamnei din Bucureşti şi de la bise� menea cele patru picioare proeminente, de origin e·
rica măn ăstirii Cotroceni. Fusul stâlpilor este de­ sârbească, supt turla pantocratorului.
corat pe fiecare muche verticală cu un ciubuc Trebuie să observăm arcurile mari de supt·
rotunj it în relief, care î l încunj oară şi orizontal, turlă, care sânt duble, ca la Plătăreşti, Ludeşti, etc.,
atât sus, supt capitel, cât şi j o s, .de asupra basei . şi forma conică a bolţilor de supt turla pantocra­
torului, care permite reducerea diametrului acesteia.
Mănăstirea dintr'un lemn 1 este astăzi com_
Pronaosul, mic, mai lat decât adânc, este des­
pusă din clădiri din diferite epoci, afară de biserică
părţit de naos printr'un p ărete care este susţinut
despre care se crede că este î ntemeiată de către
de doi stâlpi prin intermediarul a trei arcade..
Matei-Vodă Basarab şi în urmă a fost complec­
Peste pronaos se ridică două turle mici rezemate
tată de către Ştefan-Vodă Cantacuzino cu pridvo ­
pe un sistem de arcuri în genul celor de la.
rul şi turla de pe p ronaos.
Dealul şi de la Brebu, asemănătoare ca principiu
Dintre celelalte clădiri, u nele sânt în parte de
cu disposiţiunea de la Bucovăţ şi Tutana din
la î nceputul veacului al XVlI I-lea, şi anume clo­
veacul al XVI-lea.
p otnita de sus de la curtea a doua şi foişorul de
Aceste turle mici sânt foarte apropiate u n a de
la stăreţie, cu frumoşii stâlpi de piatră şi frum oasa
alta şi basele lor se u nesc î ntr'una singură. U n
boltă zugrăvită. Clădirea stăreţiei este în parte
cas asemănător avem Ia biserica mănăstirii Brebu,.
refăcută de către maica Platonida, foastă stareţă a
cam din aceeaşi epocă ( 1 650).
mănăstirii pe la 1 840. Aceste clădiri sânt î n stare
rea şi partea de la spate este în parte prăbuşită. Pridvorul este după tipul celor ridi cate în vea-
."
1 Vezi B. C. M. 1., anul III, p . 35 (I. Traianescu.) I Pl. CLXXII şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII Î N MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 61

c u i a l XVII-lea, c u stâlpi de cărămidă de secţiune bine compuse şi din cele mai frumos proporţio­
octogonală şi cu arcade î n semicerc ; cea din nate, dacă i s'ar restabili formele ei de la ori­
mij loc este mai j oasă, şi uşa aşezată supt ea are gine, este de sigur clădit de unul dintre cei mai
un chenar de piatră sculptat frumos, profilat cu buni meşteri din epocă, un meşter i mediat p re­
un arc in festone. Pridvoare în acelaşi gen avem mergător celor cari au dat expresia sa desă­
la Flămânda, la Arnota, la Bisdrica Domnească vârşită noului stil, la formarea căruia el a adus o
din Târgovişte şi la Sf. Cumitru din Craiova. contribuţiune importantă. Trebuie să mai obser­
Aici î n să arcadele sânt mai largi, ceia ce este un văm că disp osiţiile interioare ale acestei biserici
caracter al noului stil şi aceasta dă putinţa de a au multă asemănare cu acelea de la biserica Ste­
obţine două întrări laterale prin câte o arcadă î n lea, care a contribuit şi ea la cristalisarea noului
dreptul cărora postamentul pridvorului este între­ stil din veacul al XVIII-lea.
rupt. O disposiţie asămănătoa re găsim la multe
biserici din stilul nou, ca mănăstirea H urezi, 00- Manastirea Gura Motrului este astăzi î n
vara, etc. Boltirea p ridvorului este aceiasi ca a p arte ocupată d e o şcoală ; e a mai păstrează
pronausulu i, cu deosebirea că cele două spaţii şi o clopotniţă care se aseamănă mult cu cea de
p ătrate ce se formează sânt acoperite cu calote la mănăstirea Căluiul (Romanaţi). Amândouă sânt
sferice pe pan dantivi, Jar fără turle. dintr'o epocă târzie şi nu presintă vre-un caracter
deosebit.
Decorul exterior este frumos proporţionat şi
format din două registre de p an ouri compuse SCIDTUL CLOCOCIOV \ situat lângă Slatina,
din toruri duble şi triple la părţile verticale ; regis­ pare a fi fost la origine de oarecare importanţă ; el
trul i nferi or are panourile dreptunghiulare, iar cel era î ncunjurat cu ziduri, care sânt î ncă în parte î n
superior este compus din arcade lungi În semi­ p icioare ş i a u fost complectate c u ocasia lucrărilor
cerc, de o proporţie elegantă ; la sân u ri şi altar, de reparaţie ce i s'au făcut î n anii din urmă, căci
două arcade corespund la un panou din registrul era compleei ruinat şi p ărăsit. Î ntr'un colţ al în­
i nferior, iar în celelalte părţi cam trei arcade la cintei se văd ruinele stăreţiei, cu b olţi frumoase
două panouri ale registrului inferior. la pivniţe, şi urmele altor c1ăc!iri ale schitului. O
Brâul o rizontal care desparte cele două regis­ clopotniţă de zid se află î n faţa bisericii, formând
tre are forma obişnuită ; el se ridică la un n ivel şi poarta care serveşte ca întrare î n î ncinta schi­
mai î n alt î n d reptul p ri dvorului, întocmai c'a la tului.
Biserica D o mnească din Târgovişte şi ca la multe Biserica e zidită la 1 645 de către jupân D iicu
biserici din noul stil. Vei Aga, î n timpul D omniei lui Matei Basarab.
Turlele sânt de pro porţii relativ scunde; ele ' au Ea are n ouăsprezece metri lungime pe şapte metri
fost înălţate cândva, ca şi toată zidăria bisericii lărgime în exterior.
de la cornişă în sus, p robabil în veacul al XIX. lea. Planul este foarte frumos, compus d intr'un
,
Turla mare are douăsprezece laturi, iar cele mici naos având mult pronunţată structura sârbească,
câte zece laturi. cu patru p icioare foarte proeminente supt b olta
p antocratorului ; turla a dispărut ; cele care s'au
Uşile şi ferestrele au frumoase chenare de
găsit î nainte de reparaţie erau de lemn şi complect
p iatră asemănătoare cu cele de la biserica Stelea
ruinate.
şi inspirate după formele gotice din Moldova, cu
colonete verticale şi cu arcuri turtite în acoladă. Pronaosul, dreptunghiular aşezat, î n lărgime,
e boltit cu două calote sferice alăturate, peste care
Uşa pridvorului este mai puţin influenţată de par a fi fost două turle.
formele gotice şi are arcul î n formă de acoladă
complexă, compusă din mai m ulte segmente de Pridvorul, cu arcade pe stâlpi, este din altă
arcuri de cerc. epocă; el este tăvănit ; arhitech:ra lui, mult mai rudi­
mentară ca a restului bisericii, arată o epocă târzie.
Uşa de la întrare în p ronaos este o i mitatie,
ap roa p e identică, a u şii de la Stelea, care ea însăşi Decorul exterior, foarte deteriorat, p resintă cele
nu e decât o inspiraţie stângace a uşilor moldo­ două registre de firide formate din cărămizi simple,
veneşti. separate printr'un brâu orizontal de formă cunos­
cută.
Soclul este p rofilat printr'un tor In relief, în­ În i nterior se mai află u rme de zugrăveli în
trerupt în dreptul î ntrărilo r.
Acest frumos monument, unul din cele mai 1 PI. �LX( şi următoarele.

inp.org.ro
62 BULETINUL COMISlUNII MONUMENTELOR ISTORICE

rea stare şi rămăşiţile unei tâmple de lemn sculp­ identice ; ne p utem atunci Î ntreba dacă la Î nceput
tat, care ar putea fi de la î ntemeierea bisericii. nu a fost şi la Dealu acelaşi m otiv arhitectonic
Pardoseala interioară mai p ăstr ează câteva al celor trei arcade pe doi stâlpi, şi anume Î n
pietre lucrate, formând p at ru trapeze în j urul unei acelaşi loc c a l a Brebu, supt arcul cel mare din
rosete centrale ; u n al cincIlea trapez similar se pronaos, care, aşa cum este, se presintă stingher
găseşte În faţa uşii de la Întrare. ş i fără rost.
Săpături viitoare ar putea răspunde poate la
Uşa de la intrare este frumos sculptată cu această întrebare, care se pune de altfel şi pentru
chenar, amintind factura rosetelor în gen armenesc. biserica mănăstirii Tutana, unde găsim cam aceiaşi
conformaţie a pronaosului.
BISERICA MĂNĂSTIRII BREBU (Prahova) \
clădită de către Matei Basarab la 1 650, are o lun­ Pridvorul este mic, p ătrat şi răzimat pe doi
gime de treizeci de metri pe o lărgime de zece stâlpi octogonali. Această formă de pridvor este
metri în exterior, cu ziduri de doi metri grosime. câte odată Î ntrebuintată în al XVIII-lea veac si
Naosul, În formă de trenă, presintă cele p atru nu-l î ntâlnim la bise�icile din veacul al XVlI-le � ,'
puncte de razim masive şi proeminente supt din această causă se poate presupune că el a fost
turlă după vechiul tip sârbesc, şi spre Apus vedem adăugit la o epocă mai târzie.
cele două arcade interioare alipite de p ăreţii de Decorul exterior este În Întregime tencuit, şi
Nord şi Sud ; în spre altar î n să n u se văd acele zidăria p are a fi executată din cărămidă ordinară,
arcade, ci numai nişte nişe joase.
t
care este departe de a avea calitătile de resistentă
Pronaosul, despărţit de naos printr'un părete ale cărămizii aparente întrebuinţ �te la clopotni a
cu o deschidere în formă de arcadă scundă, se acestei mănăstiri, care poate fi contemporană cu ea.
împarte, ca la Dealul, î n două părţi ; u n a mai mică Aceasta din urmă este În întregime din cără midă
spre Răsărit, peste care se ridică cele două turle aparentă, de bună calitate, frumos lucrată si r el ativ
egale, răzimate pe arcuri alipite de ziduri şi prop­ bine conservată. Ea este de sigur lucrată de u n
tite in axul bisericii. printr'un alt arc larg şi pu­ alt meşter decât a l b isericii. Exteriorul bisericii
ternic stând pe două console ; partea din spre Apus presintă ce l e două registre suprapuse, încadrate
a pronaosului este boltită î n " arc de cloître" , î n ciubuce rotunj ite şi tăiate la mijloc prin brâul
aceste două părţi sânt despărţite printr'un părete orizontal obişnuit. Registrul i nferior este compus
care stă pe două coloane octogonale, pe care se d i n panouri dreptunghiul are şi cel superior din
razirriă trei arcade. Acest motiv, foarte răspândit arca de scurte cu arcul turtit.
î n arhitectura Munteniei din veacul al XVIII-lea, Ferestrele par a fi fost în genul celor d e l a
î ncepe a se Întrebuinţa numai la sfârşitul veacului biserica Stelea d i n Târgovişte ; e l e a u fost î nsă
al XVII-lea şi s'ar părea că a fost introdus Î n arhi­ lărgite şi remaniate, astfel î ncât chenarele nu mai
tectura Munteniei odată cu clădirea bisericii Stelea, sânt astăzi la locul lor.
care n i-ar fi adus această inovatie,
din Moldova,
unde era utilisată mai de mult, căci o vedem la Turlele sânt căzute, şi n umai basele lor de formă
b iserica mănăstirii Galata şi la biserica din Aro­ cubică se mai văd. Î n afară de planul ei, care
neanu, ambele lângă laşi şi care sânt clădite la 1 594. este dintre cele mai î nteresante din acest veac,
Această din urmă biserică are însă mai mult această biserică pare mediocru executată, cu că­
caracterele arhitecturii munteneşti decât ale celei rămizi de calitate slabă, iar decorul ei exterior
moldoveneşti ; la Aroneanu vedem pridvorul pe este astăzi tencuit simplu şi rustic. Î n câmpul u­
stâlpi În fata bisericii, turla e de conformatie mai n ora din panouri le de la registrul inferior se gă­
mult munt� nească şi contraforturile caract� ristice sesc n işte ciubuce verticale, rotunjite în relief,
arhitecturii moldoveneşti lipsesc. Aceste conside­ amintind de departe pe acelea de la Biserica
raţii ne îndreptăţesc a ne întreba dacă şi motivul Episcopală din Curtea-de-Argeş, care sânt aşezate
interior al celor trei arcade pe doi stâlpi aflat între ferestre cam În aceleasi ' locuri ,' acolo î nsă
.

între naosul şi pronaosul bisericilor nu este de ele sânt de marmură frumos lucrată, p e când
origine muntenească, adus de aici În Moldova, şi aici apar mult mai rustice şi tencuite.
dacă, pe de altă p arte, comparăm planul bisericii
de la mănăstirea Brebu cu acela al bisericii Mănăs­ BISERICA MĂNĂSTIRII CĂLDĂRuŞANI
tirii Dealului, vedem că, afară de pridvor, ele sânt (Ilfov) 1 este clădită de Matei-Vodă Basarab î n anul

1 PI. CLXV �i următoarele. I PI. \


CLXL"{ i următoarele.

\�

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 63

1 638. E o monumentală biserică, având 34 metri În şase p ătrate egale, ceia ce uşurează mult con­
lungime pe 1 3 metri lărgime În exterior. strucţia acestor bolţi, reducând spaţiul. Bolta cilin­
Forma şi disposiţia planului este un interme­ drică centrală longitudinală este ceva mai înaltă
diar Între grupa 1 8 şi 1 9. Într'adevăr, ea are decât calotele laterale. Două turle m ici de formă
trei turle ca şi biserica Brebu şi Gura Motrului octogon ală în plan se ridică pe pătratele laterale
din grupa a 1 8-a, dar are şi pronaosul lărgit şi din spre Răsărit. Î ntre naos şi pronaos se găseşte
desvoltat al bisericilor Radu-Vodă, Cotroceni şi o trecere în formă de arc aflată în ax şi două
Mitropolia din Bucureşti, din grupa a 1 9-a. deschideri circulare Î n dreapta şi î n stânga trecerii ;
Principala deosebire este conform aţia pronao­ aceste deschideri, care au u n metru ş i cincizeci
sului, diferită de aceia ele la bisericile de mai în diametru, permit vederea naosului şi a altarului
sus, fiindcă n u se formează în centru un spaţiu din pronaos. Această disposiţie unică în arhi­
pătrat pe care să se ridice o turlă, ci se formează tectura n oastră trebuieşte, cred, consid erată ca o
î n ax o navă longitudinală fără turlă, boltită Î ndrumare către comunicaţia mai lesn icioasă Î ntre
printr'un cilindru aşezat pe arcuri care se razimă naos şi pronaos, pe care o vedem realisată la
pe doi stâlpi octogonali aflaţi în centrul pronao­ bisericile din a doua j u m ătate a veacului al
sului ; î n p ărţile laterale se formează patru p ă­ XVII-lea prin cele trei arcade răzimate pe doi
trate, din care două sânt boltite prin calote sfe­ stâlpi.
rice pe pandantivi şi celelalte două, din spre Pridvorul bisericii este astăzi modificat ; fotografii
Răsărit, sânt încoronate cu câte o turlă. Acest mai vechi ni-l arată cu arcade pe stâlpi, ca la
pronaos este mai larg ca naosul, Î n să ieşitura lui Biserica Domnească din Târgovişte, iar bolta ei
î n exterior nu este decât de un metru de fiecare a dispărut.
parte. La biserica B rebu, ieşitura este şi mai mică,
în genul celei de la Lopuşnia, iar rostul ei nu se Decorul exterior a fost renovat după o resta­
î nţelege bine. urare a bisericii făcută de Mitrop olitul Ghenadie
î n ainte de războiu ( 1 9 1 5) ; disposiţia sa este pro­
Naosul, format dintr'un p ătrat central de mai babil cea de la origine, cu două registre de firi de
bine de cinci metri lature, este încoronat cu turla despărţite printr'un brâu orizontal. Proporţiile ex­
p antocratorului răzimată pe patru arcuri largi şi terioare lasă de dorit, ele fiind p rea scunde faţă
puternice de proporţii relativ scunde, care se tra­ cu dimensiunile mari ale bisericii.
duc în plan prin patru p icioare de zidărie pre­
sintând forma şi disposiţia vechiului plan sârbesc, Uşa este decorată printr'o frumoasă inscripţie
cu arcurile oarbe laterale bine acusate. Absidele în litere săpate în piatră, care se întinde şi pe
laterale sânt largi şi adânci. stâlpii verticali. Arcul de la p artea superioară este
în formă de acoladă j oasă cu vârf; totul este în­
Altarul, foarte spaţios, cu nişe mari, servind
cadrat într'un ciubuc în relief având forma unei
drept proscomidie şi veşmântar. Forma bolţii
fu nii răsucite.
este a " planului complex", cu o parte cilindrică
mai ridicată, ca la unele biserici din veacul al Ferestrele par a fi fost modificate ; ele n u mai
XVI-lea. Trebuieşte observat că toate arcurile pre­ au chenarele lor de piatră.
sintă n işte retrageri În formă de console, formând MITROPOLIA DIN BUCUREŞTP este un
" porte â faux"-uri stabilite la două nivele orizon­ frumos şi impunător monument, care a avut de
ale d iferite şi care permit micşorarea deschiderii suferit oarecare modificări, mai mult însă de
arcurilor şi a bolţilor şi uşurează construcţiea ordin superficial. Este clădită de către Constantin­
acestora, reducând " lumina" lor. Această judici­ Vodă Cârnul la 1 655 şi terminată mai târziu,
oasă disposiţie se explică foarte bine, căci d i­ când s'a mutat Scaunul Mitrop oliei de la Târgo­
mensiunile bisericii sânt considerabile, şi se ştie vişte la B.ucureşti. E o biserică m are, de 38 metri
că dificultatea construcţiunii u nei bolţi creşte lungime pe 1 8 metri lărgime În exterior. E tipul
foarte răpede în raport cu lărgimea ei. bisericii episcopale din Curtea-de-Argeş, cu pro­
Pronaosul, cum am văzut mai sus, are o dis­ naosul lărgit, căruia i se mai adaugă şi un pridvor
p osiţie specială, care nu se întâlneşte în ţara spaţios, cu arcade pe stâlpi.
n oastră la nicio altă biserică dintre acelea care ni-au Naosul se inspiră î ntru câtva din structura ve­
rămas. Asemenea formă se găseşte Însă adese ori chiului plan sârbesc ; cele patru picioare de zidărie
la bisericile de la Muntele Athos, cum este la pe care stau arcurile ce susţin turla sânt destul
mănăstirile Chilandariu, Dionislu, Ivir, Caracal, etc. de visibile spre Apus, cele din spre Răsărit Î n să
Cei doi stâlpi interiori împart spaţiul de boltitură mult mai puţin. Arcurile oarbe alipite de păreţii

inp.org.ro
64 BULEHNUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

Nord şi Sud sânt de asemenea existente spre este refăcută Î ntr'o epGcă târzie ; ea presintă u n
Apus, pe când cele din spre Răsărit sânt reduse p rofil Î n gen clasic italienesc, care s'a Î ntrebuinţat
la firide· j oase, ce servesc drept proscomidie şi numai în veacul al XIX-lea.
d iaconicon. Arcurile mari care susţin turlele sânt Partea superioară a p ridvorului p are a fi şi ea
duble, ceia ce s'ar putea explica prin dimensiunile dintr'o epocă mai târzie ; arcurile de l a rândul
·
relativ mari ale bisericii şi prin lărgimea acestor superior de firide au o formă puţin obişnuită În
arcuri, care au peste şase metri diametru. arta noastră. E probabil că l a origine acest p ridvor
Altarul este separat de naos p rintr'un arc mai avea un singur rând de firide şi era cu corn işa
jos stând p e console, iar bolta altarului este o la un n ivel i nferior celui de la corpul bisericii,
calotă sferică stând pe pandantivi şi arcuri. Această ca la Biserica Domnească din Târgovişte.
frumoasă d isposiţie este destul de rară ; o mai Ferestrele par a fi fost lărgite şi înălţate cândva,
găsim la Biserica Doamnei din Bucureşti ( 1 683) probabil la epoca aceia când s'au lărgit şi cele
şi la biserica din Ludeşti (Dâmboviţa) ( 1 680), de la SI. Gheorghe Nou din Bucureşti şi de la
ambele cIădite de către Şerban-Vodă Cantacuzino. biserica măn ăstirii Brâncoveni, cu care se aseamănă
Pronaosul are coniiguraţia celui de la Biserica mult, adecă În veacul al XVIII-lea. Acelaşi gen de
Episcopală din Curtea-de-Argeş, cu deosebire că ferestre mai găsim şi l a biserica mare de la mă­
are proporţia mai lărgită faţă cu lungimea lui ; năstirea Văcăreşti ; ele sânt l argi şi înalte, cu arcul
disposiţia coloanelor interioare este cam aceiaşi, în semicerc şi cu chenare de piatră decorate cu
afară n!lmai că acelea de la colţurile din spre Răsărit " rinceau "-uri de flori.
sânt angaj ate În zid, în loc de a fi libere, ca l a Ferestrele mici de la registrul superior sânt
Curtea-de-Argeş ; cele d o u ă coloane mijlocii de dreptunghiulare, cu chenare de piatră simple, c-are
pe laturea din spre Răsărit au fost cândva dărâmate Î ntrerup partea superioară a brâului.
şi aşezate înlături spre intrare, pentru a susţinea Turlele sânt de proporţii relativ scunde, În
cafasul, ce sJa adăugit În urmă. genul celor de l a Biserica Domnească din Târ­
Pridvorul spaţios ce se găseşte în faţa bisericii govişte şi de la vechea Mitropolie din acest oraş.
pare a fi de la origine; el este frumos boltit cu Cele două turle mari au câte douăsprezece feţe,
calote sferice pe pandantivi spriji nite pe arcuri cu ferestre lungi încadrate fiecare cu trei arcade
în semicerc răzimate pe console. Arcadele exte­ concentrice, încoronate la partea superioară cu trei
rioare ale p ridvorului sânt de proporţii largi şi rânduri de dinţi, formând ca o cornişă festonată,
scunde ; ele sânt grupate două câte două, cu o care urmează forma arcadelor şi peste care stă
coloană Î ntre ele, şi proptite în părţile laterale direct î nvelitoarea de plumb, de formă joasă ş i
prin :masive de z idărie cu coloane angaj ate ; aceste turtită, încoronată c u o cruce Î nfiptă într'o piatră
arcad,e stau pe un postament Înalt şi masiv. În formă de ghem î mpletit, care formează cheia
Arcul de la m ijloc pare a fi fost de l a început bolţii turlei. Unele din aceste ferestre sânt oarbe.
mai larg şi mai scund decât celelalte. Actualmente Turlele mici au opt feţe, cu aceiaşi formă şi
se mai văd trei pridvoare mici : unul în faţada acelaşi decor ca şi cele mari.
principală şi câte unul pe feţele laterale ; ele adă­
postesc Î ntrările şi sânt dintr'o epocă mult mai Basele turlelor par a fi fost modificate cândva ;
târzie. aceia de la turla pantocratorului este p ătrată şi
decorată cu un rând de firide scurte Î n semicerc.
Faţadele, astăzi tencuite, presintă un decor com­ Basele celorlalte turle sânt cu opt feţe, adecă cu
pus din cele două registre de arcaturi obişnuite, colţurile teşite, şi cornişele ce li s'au adăugit l e-au
despărţite printr'un brâu o rizontal. Arcaturile de diformat.
la registrul inferior sânt largi, compuse din ciu­
buce rotunde În relief ; cele de la registrul su perior Bolţile acestei biserici sânt dintre cele mai fru­
mai Î nguste şi grupate două câte două. moase ; ele urmează formele celor de la Biserica
Episcopală din Argeş, Însă sânt de proporţii mai
Soclul are 0 profilaţie simplă. scunde, fiindcă şi dimensiunile bisericii sânt aici
Brâul are torul mij lociu compus din alte trei mai mari decât la Curtea-de-Argeş.
foruri, formând ca o funie răsucită ; această formă Pronaosul, în special, cu coloanele i nterioare
pare venită de l a arhitectura moldovenească, unde destul de scurte, a fost cândva deschis spre naos
este curentă, pe când În Munteni a ea este foarte prin dărâmarea celor două coloane cu arcurile
rară ; o mai găsim la biserica Stele a şi la chenarul şi zidăria care se află de-asupra şi care se ridica
unei ferestre de la b iserica din Goleşti. Cornişa probabil pănă la boltă. Coloanele au fost acoperite

inp.org.ro
EVOLUTIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA ŞI ÎN OL TE JIA

:atu n ci cu o tencuială imitând marmora, iar capi­ BISERICA MĂNĂSTIRII COTROCENI 1, clădită
telele cu o decoraţie poleită cu bronz, care dena­ de Şerban-Vodă Cant<ţcuzino la 1 679, a fost de sigur
turează caracterul lor de la origine. Cafasul exis­ cea mai frumoasă şi ce, mai strălucită dintre cele
tent este de asemenea un adaos dăunător. Interi­ clădite în a doua jumătate a veacului al XVII-lea;
orul bisericii este decorat cu o zugrăveală î negrită ea poate rivalisa cu biserica mănăstirii Hurezi
de fum ; ea este dintr'o epocă decadentă şi se ( 1 698), precum şi mănăstirea Cotroceni putea
pare că aceia de la o rigine n'a existat niciodată, rivalisa cu splendida ctitorie a lui Constantin
de oare ce se ştie că, Constantin-Vodă Basarab Brâncoveanu elin O ltenia. Astăzi din biserica lu!
·a murit î nainte de a putea termina biserica. Şerban Cantacuzino nu a rămas nimic elin Î nfă­
ţişarea exterioară decât doar pridvorul ; nu mai în
. BISERICA RADU,VODĂ DIN BUCUREŞTJ l interior se mai poate j udeca frumoasa disposiţie
este clădită de către Radu Mihnea la 1 6 1 3 pe locul şi elegantele proporţii ale monumentului, iar din
unei alte biserici mai mici, clădită de către Alexan­ vechea mănăstire, astăzi transformată în Palat
dru-Vodă la 1 568 şi distrusă de Sinan-Paşa. E o bi­ Regal, nu au rămas decât câteva chilii aşezate în
.serică de tipul meşterului Manole, cu naosul î n rând cu clopotniţa, şi aceasta transformată, ş i care
îormă de treflă, c u p ronaosul lărgit şi c u un pridvor servesc ca dependinţe ; aici sânt instalate corpul
în faţă, ca şi Mitropolia din Bucureşti. Ea avea de gardă şi bucătăriile. Fru moşii stâlpi de piatră
� p atru turle, ca şi aceasta : una pe naos, alta pe ai acestor chilii, precum şi un mare n umăr de
centrul pronaosului ş i î ncă două mici pe colţurile coloane sculptate cu capitele şi base î nflorate,
Î
, din spre Apus ale pronaosului. n anul 1 838 un care se găsesc aşez ate prin p orticurile şi pergolele
cutremur îi aduce mari stricăciuni şi i se face din p rej ur, ni dovedesc bogăţia arhitecturii acestui
reparaţie în genul neo-gotic austriac, care bântuia falnic aşezământ. Ca plan, această biserică se in­
pe atunci ; la 1 863 se zugrăveşte din nou interi­ spiră de la Mitropolia lui Constantin-Vodă Cârnul ;
orul În stilul lui Tătărăscu, după ce i se distruge dimensiunile ei sânt însă mai reduse : ea are trei­
z ugrăveala veche. Astăzi turlele, care se refăcuseră zeci şi trei de metri lungime pe treisprezece metri
din lemn şi tablă, au trebuit să fie date j os, căci lărgime la pronaos şi pridvor.
ameninţau cu p răbuşirea. Zidăria de la naos pare
a fi aceia din veacul al XVII-lea, pe când cea de Naosul se deosebeşte î n proporţiile generale
la pronaos, cel puţin î n părţile ei superioare, pare de acel de la Mitropolie prin forma absideior late­
m ai nouă ; aici calota centrală e probabil din rale, care sânt segmente ele cerc, în loc de a fi
veacul al XIX-lea, ca şi pridvorul, care e complect semicercuri.
reînoit. Supt învelitoare se găseşte În pod deco­ Pronaosul este mai puţin lărgit ca la Mitropolie,
raţia exterioară a basei turlei p antocratorului, cu unde ieşiturile laterale au câte p atru metri î n ex­
arcaturi j oase răzimate pe stâlpi canelaţi în elice ; terior, pe când aici n u au decât u n metru şi j � mă­
1
acest gen de decoraţie, foarte rar În arhitectura tate în fiecare p arte. Disposiţia stâl pilor interio ri
exterioară, a fost mai mult î ntrebuinţat la de­ este mai raţională ca la Mitropolie şi p roporţia
coraţii interioare (Mihai-Vodă) sau la tâmplele lor mult mai frumoasă şi elegantă. Stâlpii din
de ziei mult obişnu ite î n veacul al XVIII-lea faţa uşii de la întrare sânt mai depărtaţi unul ele
(Sfinţii Impăraţi din Târgovişte). Cei patru stâlpi altul decât celelalte, astfel că traveele centrale sânt
din pronaos au fost p oate de altă formă, ca la mai largi. Această disposiţie uşurează mult cir­
biserica din Văcăreşti, ele exemplu, ş i probabil culaţia, iar la Mitropolie, unde stâlpii sânt toţi egal
refăcuţi şi consolidaţi cu ocasia reparaţiei din depărtaţi unul de altul, a trebuit să se scoată cei
veacul al XIX-lea. Î ntr'adevăr, se p oate vedea şi doi stâlpi elin spre naos.
astăzi locul bolţii vechi, care p are a fi fost clădită
Pridvorul este mai degajat decât cel de la
el irect pe cei patru stâlpi prin intermediarul unor
Mitropolie şi stâlpii de piatră sculptată sânt toţi
arcuri, în genul celor de la Biserica Episcopală
isolaţi, iar ritmul lor nu este î ntrerupt ca la Mitro­
de la Curtea-ele-Argeş şi ele la Văcăreşti, şi care
polie prin masive de zidărie.
a trebuit probabil să fie consolidată în urmă.
Arhitectura în genere este mult mai bogată
Cercetările sânt an evoioase, î nsă ele ar putea da
decât la Mitropolie ; p iatra sculptată este răspândită
resultate interesante, fiindcă î nceputul veacului al
în moei î mbielşugat la Cotroceni, pe când la Mi­
XVII-lea este una din epocile în care s'a clădit
tropolie e rară (ferestrele acesteia sânt din altă
puţin şi din care ni-au rămas foarte rare documente.
epocă şi probabil contemporane cu clădirea para-
1 PI. Ccp' şi următoarele. V. Săndulescu-Verna, Biserica
Radu- Vodă, Bucureşti, 1 930. 1 PI. cxcjŞi următoarele.

inp.org.ro
BULETINUL COMISIUNII MJNUMENTELOR ISTORICE

c1isului, 1 720-30). Î n schimb, Mitropolia pare să fi şi aceia a lui Constantin Brâncoveanu, pe de altă
fost mai solid construită. La Cotroceni decorul parte ; ea constituie o introducere la stitul nou
exterior a fost complect transformat. Numai prid­ din veacul al XVIII-lea. Neamul Cantacuzineştilor,
vorul mai păstrează arcadele sale în semicerc fiii bătrân ului Postelnic, oameni culţi şi bogaţi,
aşezate pe stâlpi de piatră cu capitele şi base trăiţi în Constantinopol sau la Veneţia, se p are că
asămăn ătoare cu cele de la Biserica Doamnei din au j ucat aici un rol foarte important, căci ei au
B ucureşti. clădit multe si frumoase biserici, din care ni s'au
Ferestrele sânt în genul celor din epoca lui p ăstrat o part e ; au avut şi frumoase palate, � e
Matei Basarab şi inspirate după biserica Stelea care n i vorbesc cronicarii, însă ele s'au ruinat. I n
din Târgovişte. afară de i ntemeierile l u i Serban-Vodă de l a Co­
troceni şi de la B iserica Doamnei, cunoaştem cti­
Uşa, cu arcul în acoladă j oasă, cu p isania Î nca­ toriile Spătarului Mihail Cantacuzino de la ,Sinaia,
drată cu două capete de îngeri având aripile de la Coltea , de la Fundenii Doamnei ; acesta
,
întinse, are chenarul de piatră sculptat şi decorat se pare că î nvăţase chiar arhitectura. Mai cunoa­
cu un " rinceau " de flori în gen oriental, bogat stem b iserica de la Filipeştii-de-Pădure ( 1 688),
şi fin lucrat ; el se apropie mai mult de chenarele �titorie a l u i Toma Cantacuzino, biserica de la
din " noul stil" a veacului al XVIII-lea. Pătroaia ( 1 7 1 5), ctitorie a lui Pârvu Cantacuzino,
Interiorul bisericii este ceva mai bine conservat, aceia de la Măgureni ( 1 67 1 ), ctitorie a lui D răghici
mai ales în părţile inferioare, dar turlele au dis­ Cantacuzino, mănăstirea Coman a, restaurată de
p ărut şi au fost înlocuite cu altele noi mult mai Păharn icul Şerban Cantacuzino la 1 700, şi altele
î n urmă. la Râfov, Lespezi, Turbaţi, Coeni, etc.
Trebu ieşte să menţionăm frum oasele proporţiuni Î n Moldova găsim biserica şi palatul de la Paş­
ale stâlpilor din pronaos, cari au şase metri înălţime, cani ( 1 664), clădite de Iordachi Cantacuzino, care
cu fusurile formate fiecare din câte trei pietre ; era cumnat cu Vasile-Vodă Lupu, la Deleni, 1 769"
ele sânt canelate şi au capitele şi base sculptate ctitorie a lui Todiraşcu Cantacuzino, la H orod­
cu flori de crin stilisate ca la B iserica Doamnei, niceni şi I a Fântâna Mare (Suceava), la H oiseşti
la Filipeştii-de-Pădure, etc., care par inspirate de (Iaşi), ctitorii ale Marelui Logofăt Nicolae Canta�
la Biserica Episcopală a lui Neagoe-Vodă din cuzino, la Erbiceni şi Dume,şti, ctitorii ale lUI
Curtea-de-Argeş. Lascar Cantacuzino Paşcanu, la Budeştii Ghicăi
Bolţile p resintă cam aceleaşi disposiţii ca şi (jud. N eamţu) ctitoria lui Toma Cantacuzino.
cele de la Mitropolia din Bucureşti şi cele de la SCHITUL CORNET (Vâlcea) 1 , este clădit î n
Episcopia din Argeş. Turlele m ici din p ronaos, timpul Domniei lui Radu-Vodă Leon l a 1 666.
care au existat, fiindcă ele se văd p e tabloul votiv, EI se află situat î ntr'o p itorească posiţie muntoasă,
ce arată biserica cu patru turle, au fost su primate, pe malul Oltului, nu departe de vechea graniţă
şi bolta de supt ele a fost î n chisă prin câte o din Câineni. Schitul se compune dintr'un patrulater
calotă sferică. împrej muit cu ziduri de piatră, având la colţurile
Din vechea mănăstire m ai găsim chilii boltite din spre Miază-noapte câte u n turn de apărare de
cu penetraţiuni şi bucătăria veche cu bolţi pe formă poligonală. Î nspre Miază-zi se află chiliile
trompe, suprapuse unele peste altele şi presintând mănăstireşti, astăzi î n mare parte transformate, din
cel mai frumos efect. Chiliile sânt legate î ntre ele care nu a mai rămas decât u n mic corp de clădire
prin portice cu arcade în semicerc, răzimate pe cu câteva încăperi boltite şi un foişor care domină
stâlpi canelaţi, scurţi, de p roporţii dorice, cari con­ vederea Oltului si a muntilor din prej ur. Acest
, ,
trastează cu o serie de alţi stâlpi, înalţi şi svelţi,
foisor cu arcade este boltit, şi la el se aj unge
cu fusul canelat, cu capitele în gen " composit", p ri� tr'o scară exterioară 'a lipită de zidul de î mp rej­
cu frunze de acant care susţin un "tailloir" muire. Î n centrul patrulaterului se află biserica, ce
pătrat, puternic p rofilat. Basa acestor stâlpi are şi-a păstrat bine caracterul ei de la origine. I ntrarea
forma unui vas în patru colţuri, decorat cu foi de în incinta schitului se face printr'o p oartă boltită,
acant, din care iese fusul elegant al stâlpului. situată la mijlocul laturii din spre Apus a zidului
Aceşti din urmă stâlpi sânt probabil acei de la de î m p rej muire, În faţa unui pod supt care trece
foişorul stăreţiei vechii m ănăstiri astăzi distrusă. calea ferată. Schitul depinde astăzi de Eforia Spi­
Ele sânt î ncadrate în porticurile Palatului. talelor Civile, proprietara p ădurilor din p rejur, care
Domnia lui Şerban Cantacuzino pare a constitui a instalat acolo un silvicultor cu locuinţa Î ntr'un
o epocă de transiţie Între arhitectura lui Matei
B asarab şi a lui Constantin Cârnul, pe de oparte, I PI. CCIV şi următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII îN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 67

'Canton, clădit, pare-se, pe locul unde au fost ve­ iris de butoni în teracotă smăltuită "
· se mai găseste ,

chile chilii. imediat supt acesta u n alt fris din p lăci de teracote
Biserica are şaptesprezece metri lungime pe de formă pătrată şi de colori variate. Butonii
"şase metri şi jumătate lărgime î n exterior ; ea rotunzi de teracotă sânt de sigur de la o rigine,
este dintre cele mai interesante ca plan şi dintre căci acest gen de decoraţii era foarte obişnuit î n
cele mai pitoreşti din această vreme, ca arhitectură arhitectura d i n timpul lui Matei Basarab ; îl găsim
exterioară. Frumoasa ei silu etă impresionează din la Goleşti ( 1 646), la Vlădeşti ( 1 657), la Stelea ( 1 646),
depărtare, cu turla ei î naltă şi elegantă pe n aos la clopotnita m ănăstirii Negru-Vodă din Câmpu­
şi cu clopotniţa masivă şi scundă pe pronaos. Lung, etc. In ceia ce priveşte frisul de teracote
de formă p ătrată, nu putem afirma n imic, căci nu
Planul ei presintă structura vechii şcoli sârb eşti cunoaştem niciun alt cas similar şi se poate ca
şi aminteşte pe acel al bisericii mari a mănăstirii acest fris să fie dintr'o altă epocă , atunci când ,
Cozia, cu deosebirea că aici. avem În plus o scară după cum vom vedea mai j os, biserica de la
într'un turn exterior, care ,duce la clopotniţă. Cornet a suferit o restaurare, care din fericire
În naos, cele p atru arcuri mari care sustin turla a fost numai superficială.
p antocratorului se razimă pe patru p icioar� masive
Turla pantocratorului, de proporţie înaltă şi
şi p roeminente, complectate cu patru arcuri oarbe
sveltă, stă pe o basă p ătrată, pe feţele căreia se
laterale, alipite de păreţii din spre Nord şi Sud,
găseşte, ca la Cozia, câte o arcadă În semicerc ,·
cari contravântează î m pingerile provenite de la
aici n u p are a fi fost câte o ferestruie rotundă î n
greutatea turlei. Acest sistem constructiv a fost
mijlocul arcului, ca la Cozia ; u n asemenea ochiu
studiat î n partea Î ntâia a acestei lucrări 1.
rotund se vede însă î n dreptul absidelor, de-asup ra
EI este bine chibzuit şi are avantagiul de a mări
brâului.
spaţiul interior disponibil, p ermiţând amenajarea
Turla are zece feţe şi u n număr egal de ferestre
p roscomidiei şi a diaconiconului în nişele formate
î nalte, despărţite la mij locul lor printr'o legătură
supt arcurile oarbe laterale.
o rizontală.
Pronaosul este p ătrat şi boltit cu o calotă sfe­
rică, răzimată pe patru arcuri puternice, care stau Turla clopotniţei are o pt feţe egale, cu patru
"
pe patru p icioare de zidărie, situate în unghiurile deschideri largi şi mai scunde, care sânt arcu ite
Încăperii şi care aj ută la susţinerea clopotniţei de în semicerc ; basa clopotniţei este pătrată şi de�orată
l a partea superioară. Cum am arătat mai sus, o cu un rând de firide mici şi scurte, În centrul
cărora se găseşte câte un buton smălţuit ; un alt
scară î n elice, cuprinsă Într'un turnulet' ooligonal
şi alipit faţadei din spre Nord, duce la fncăperea
rând de asemenea butoni se mai găsesc în timpa­
clopotelor. Biserica nu aFe pridvor. nele dintre aceste firide. Forma arcurilor acestor
firide se deosebeşte de aceia a arcurilor de la
Decorul exterior este asemănător cu acel din turle. Acestea din urmă sânt simple, formate din
veacul al XVI-lea şi compus din cunoscutele făşii cărămizi drepte, pe când firidele de la basa clo­
o rizontale de cărămizi aparente, alternate cu făşii p otniţei, ca şi acelea de la partea superioară a
tencuite, care şi ele sânt despărţite î n dreptunghiuri turnuleţului care cuprinde scara, sânt Î ncadrate cu
lungi prin cărămizi aparente verticale, asezate , un profil proeminent, compus dintr'un ciubuc
două câte două. Corpul bisericii este fără firide, rotunj it în relief, formând un tor care î n cunj oară
n ici la registrul superior, n ici la cel inferior ; el aceste firide. Turnuleţul în care se află scara este
este încins cam pe la mij locul Î n ălţimii sale prin­ bine legat de corpul bisericii prin elementele arhi­
tr'un brâu orizontal, compus d intr'un tor format tectonice orizontale care încing toată biserica. La
din cărămizi aparente rotunj ite, aşezate pe muche. o epocă ce nu se poate fixa se pare că exteriorul
Acest brâu se încovoaie în arc de cerc, pe fatada , bisericii a fost reîmprospătat şi acoperit cu o
principală de-asupra uşii de la intrare. tencuială sau zugrăveală care imită decorul de la
Soclul este profilat şi p resintă o ieşitură destul o rigine : acesta, p robabil din causa cii mei aspre a
de pronunţată ; el este lucrat din p iatră brută de regiunii muntoase, suferise stricăciuni, mai ales
munte neregulată. la părţile superioare, unde şi astăzi se vede, mai
Cornişele sânt din cărămidă aparentă, asezate bine conservată În unele părţi şi mai ştearsă î n
,
altele. Sulemeneala aceasta a decorului a avut
În zimţi după tehnica bizantină cunoscută. Supt
corn işa principală şi S ll pt prâu se află câte un
meritul de a conserva supt ea arhitectura de la
·
o rigine a monumentului. Nu se poate precisa
1 B. C. M. /., lase. 53.54, p. 13. dacă zidăria turlelor era la î n ceput lu·crată din

inp.org.ro
68 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

cărămizi aparente, ca la p ărţile inferioare, căci ea rale alipite de păreţi şi se razimă la rândul lor
este acoperită cu o tencuială pe care s'au zugrăvit, pe console, care se văd la colţurile încăperii. Pro­
în afară de reţeaua de cărămizi o rizontale şi ver­ naosul este mai larg ca naosul şi ieşit în l ături,
ticale, şi d iferite forme geometrice şi Harale simple ca la Lăpuşna şi la Brebu. Acest pronaos este
î n două colori, roşii şi galbe n e ; ele sânt dispuse despărţit de naos p ri ntr'un zid care stă pe doi
o rizontal şi formează ca n işte frisuri. Se poate ca stâlp i de piatră prin intermediul a trei arcade în
aceste zugrăveli să fie din m ai m ulte epoci, care formă de semicerc, cu vârf Ia mijlocul arcadei.
ar corespunde cu reparaţiile succesive ce s'au Am mai întâlnit această disposiţie Ia multe alte
făcut bisericii. biserici din a doua j umătate a veacului al XVII-lea
Uşa de la întrare are u n chenar de piatră (Sfinţii Î mpăraţi din Târgovişte şi Si. Nicolae din
simplu şi este î n coronată la p artea superioară Târgovişte, Biserica D oamnei, etc.). Ea pare a fi
cu un arc î n aco Iadă, p este care se găseşte, săpată fost introdusă în Muntenia odată cu zidirea bi-·
î n piatră, pisania. H ramul bisericii este zugrăvit sericii Stelea din Târgovişte ; o găsim în acelaşi
în arcada de de-asupra uşii. veac şi în u nele biserici din Moldova şi, lucru
de luat în samă, tocmai la unele biserici u n de se
Ferestrele sânt foarte înguste şi chenarele IQr constată î n râurirea muntenească, cum este b ise­
de piatră fără profile ; cele de la turnuleţul scării
• sânt mai mici şi lipsite de chenare. Cum am mai rica din satul Aroneanu şi cea de Ia mănăstirea
Galata (Iaşi), biserica Mirăuţilor din Suceava, res­
spus, î n dreptul altarului şi al absidelor l aterale, taurată în veacul al XVII�lea, etc. D isposiţia de
de-asupra brâului o rizontal, se mai vede câte o mai sus tinde în veacul al XVII-lea să înlocuiască
ferestruie rotundă, formată din cărămizi aparente
uşa de comunicaţie amenaj ată în zidul despăr­
apareliate. ţitor dintre naos şi pronaos, care a fost regulă
Interiorul are proporţii î n alte şi elegante, care generală până atunci, atât în Muntenia, cât şi î n
amintesc pe hcelea din vechea şcoală sârbească, Moldova, conform ritului ortodox. Până acum n u
cu arcade supţiate şi trase în lungime. s'a putut încă desluşi p recis originea acestei dis­
Acest monument a suferit mult î n timpul răz­ posiţiuni, care se răspândeşte î n ambele ţeri su­
boiului, când a fost bombardat de inamic şi lovit rori cam în acelaşi timp. Ceia ce constituie o
în trei p uncte. Unul la altar, în partea de Nord, particularitate a acestei biserici este pridvorul
unde avea o gaură mare de obuz, care p rovo­ cu arcade, care este poligonal şi are peste
case d ărâma rea unei p ărţi din z i d ; un al doilea el o clopotniţă cu aceiaşi conformaţie ca şi
p unct la basa turlei pantocratorului şi la b olta pridvorul. O scară interioară aflată î n păretele
acesteia, un al treilea p unct Ia p artea de sus a din spre Nord al p ronaosului duce la această clo-·
iurlei pantocratorului, unde se dărâmase o parte p otniţă. Pridvorul pare a fi fost adăugit În urma
a z idăriei în spre Nord-Est. clădirii bisericii, sau poate în timpul clădirii, căci
Biserica a fost restaurată în anii 1 923-25 de pe tabloul votiv ea este represintată cu acest
către Comisiunea Monumentelor I storice, supt îngri­ pridvor, ceia ce probează că el a fost clădit de
j irea şi conducerea arhitectului ei, AI. Referendaru. către ctitorul care a Î ntemeiat biserica ; în tot ca sul,
pridvorul nu a fost construit odată cu biserica,
BISERICA DIN FllJPEŞTII-DE-PĂDURE uu­ de oare ce zidăria nu este legată şi arhitectura
deţul Prahova) 1, c1ădită <:le către Spătarul Toma lui este diferită de a restului bisericii, fără Uni­
Cantacuzino î n anul 1 688, este foarte rară ca tatea în liniile arhitectonice orizontale, care con­
disposiţie de plan, cu pridvorul ei p oligonal şi stituiesc î n genere legătura dintre diferitele părţi
pe de-asupra lui cu un foişor care serveşte ca ale unui monument.
clopotniţă. Ea are treizeci de metri lungime pe zece Arhitectura exterioară este cea obişnuită î n
metri lăţime, în exterior. veacul al XVII-lea şi p resintă d o u ă registre d e
Naosul este în formă de treflă, cu păreţii inte� arcade oarbe în semicerc, despărţite printr'un brâu
riori n etezi, fără masivele p roeminente, nici arca­ o rizontal ; registrul inferior se compune din ar­
deIe oarbe laterale, rămăşiţe ale vechii şcoli cade largi şi Înalte ; cel superior din arcade mai
sârbeşti, care dispar complect în a doua jumă­ scurte ; fiecare panou este format din două ar­
tate a secolului al XVII�lea. cade alăturate. Soclul şi cornişele sânt profilate
după formele cunoscute ; toată suprafaţa exteri­
Pronaosul este pătrat, b oltit cu o calotă sfe­
oară este tencuită.
rică pe pandantivi, cari stau pe patru arcuri late-
Turla este înaltă şi bine proporţionată ; basa
I Pl. CCXIIl şi urmatoarele. ei, relativ j oasă, este prevăzută cu un b râu o ri-o

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII îN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 69

zontal asemănător, ca profil, cu brâul cel mare Este o biserică originală ca disposiţie de plan
şi cu soclul bisericii. şi ca î nfăţişare.
Ferestrele au chenare de piatră sculptate î n ge­ Naosul este dispus î n lărgime şi boltit cu o
nul celor de Ia biserica Stelea, după modelul calotă sferică.
celor moldoveneşti ; arcurile superioare ale feres­ Altarul are şi el o calotă sferică pe pandantivi
trelor sânt în acoladă cu vârful ridicat în sus. răzimată pe patru arcuri dispuse în formă de
Uşa are arcul în acoladă j oasă şi un chenar trapez : disposiţia este aceiaşi ca Ia Biserica Doam­
bogat sculptat în " rinceau "-uri. Caracterul acestei nei din Bucureşti.
sculpturi, inspirat de decoraţia armenească, este Pronaosul presintă de asemenea o boltire origi­
însă de o factură nouă, cu forme florale mai ro­ nală : suprafaţa lui este despărţită în două părţi
tunj ite şi mai bine modelate în locul planurilor egale printr'un arc median longitudinal ca I a
inclinate opuse unul altuia şi a formelor geo­ pronaosul bisericii mănăstirii Dealului şi a mănăs­
metrice de altă dată. Acea8tă decoraţie se apropie tirii B rebu, cu deosebire că Ia aceste două bise­
ca tehnică mai mult de aceia a noului stil din rICI se găsesc pe pronaos două turle egale, pe
veacul al XVIII-lea. .cân d la Ludeşti sânt două bolţi "a veIla" fără
Stâlpii de piatră din interior sânt frumos turle.
sculptaţi cu motive arabe, represintând flori de Î ntre naos şi pronaos se află cunoscutul motiv
crin stilisate. Acelaşi m otiv I-am găsit Ia Biserica compus din trei arcuri stând pe doi stâlpi de
Episcopală din Curtea-de-Argeş, şi anume Ia para­ secţiune octogonală.
petul de piatră din p rej uru I bisericii, Ia aghiaz­ Pridvorul are de asemenea o disposiţiune
matarul din faţa bisericii, apoi Ia Biserica Doam­ neobişnuită pe care nu o mai întâlnim decât I a
nei şi Ia Cotroceni (monumente cantacuzineşti) : biserica d i n Filipeştii-de-Pădure. E o colonadă
stâlpii de la Filipeştii-de-Pădure au capitelele şi dispusă î n cerc şi adosată de p ăretele biserici i ;
basele identice cu acelea, iar fusul stâlpului este coloanele sânt legate î ntre ele prin arcuri cu vârf
canelat 1 ; arcul este semicircular cu vârful î ntors şi sânt trasate destul de neregu lat. Totul este bol­
în sus. tit p rintr'o calotă sferică pe pandantivi răzimată
Stâlpii de zid de la pridvor şi de la clopot­ pe arcuri neegale şi dispuse fără simetrie. Co­
niţă sânt p oligonali cu zece feţe din causa formei loanele stau pe un p ostament î n alt î ntrerupt î n
p ridvorului, care este el însuşi p oligon al ; capi� dreptul intrării. Nu s e poate p recisa dâCă acest
telele ş i basele lor sânt . simple şi abia profilate, p ridvor este de Ia origine sau dacă a fost adău­
de asemenea şi arcadele care se sprijină pe ele. git în urmă, căci arhitectura lui nu este legată
Aceste arcade sânt In n umăr de şapte la pridvor cu acea a bisericii ; firi deIe care îi decorează- în
şi numai de cinci la clopotniţă. Un brâu simplu exterior nu sânt Ia acelaş nivel n ici de aceeaşi
desparte cele două rânduri de arcade. Acest brâu formă ca acelea de la corpul bisericii ; cornişa
se află la alt nivel decât acel de Ia biserică, este I a un n ivel - mai j os şi pare a fi fost înălţat
cela ce confirmă în de aj uns că p ridvorul nu este păretele în urmă pănă Ia corn işa p rincipală a
clădit odată cu biserica, ci p robabil puţin în urmă. bisericii.
S'ar putea presupune că biserica a fost croită Decorul exterior care este tencuit se compune
după planul cu clopotniţă peste pronaos, căci gă­ din feţe drepte fără profile nici brâu ; n umai Ia
sim scara în interiorul zidului, şi că în timpul partea superioară sub cornişă se găseşte u n rând
când se c1ădia, acea clopotniţă s'ar fi surpat din de firide scurte şi neregulat desemnate. O decoraţie
causa dimensiunilor ei p rea largi, ceia ce ar fi rustică şi desigur dintr'o epocă recentă ornamen­
m otivat adaosul pridvorului şi modificarea pIanu­ teasă firidele cu figuri de sfinţi şi frizul de sub
lui de la o rigine. straşina din dreptul p ridvorului, cu tablouri reli ­
gioase foarte rudimentar executate.
BISERICA DIN LUDEŞTI (Dâmboviţa) 2, c1ă­
Ferestrele nu au chenare şi sânt de sigur noi ;
dită de cronicarul Stoica Ludescu al lui Serban
' î n dreptul absidelor altarului şi a p ronaosului se
Vodă Cantacuzino, la anul 1 680 3, are n6uăsp rezece
· văd n işte ferestruici rotunde cari răspund î n fi­
metri lungime pe şase metri lăţime în exterior.
ridele faţadei şi cari luminează b olţile interioare.
C).4� I PI.cai'rn-ccxVJ. Peste p ridvor se ridică o clopotniţă de lemn rus­
2 PI. CCXVIlIşi următoarele. tică la care urcă o scară exterioară ali p ită d e
8 A. Lăpedatu, B. c. M. 1., 1 908, p. 1 6 1 . păretele d i n spre Nord. Se p o ate c a la origine,
9

inp.org.ro
70 BULETINUL COMISlUNII MONUMENTELOR ISTORICE

această clopotniţă să fi avut o altă conformaţie, pe patru p icioare aşezate la colţurile î ncăperii.
căci cea de astăzi este de sigur de dată recentă, Trebu i e să observăm că această structură este
dar nu avem n iciun indiciu care să ni permită aceia care se cuvine pronaosului, care are o clo­
a d a vre-o indicaţie sau a face vre-o ipotesă î n potniţă răzimată pe el, cum este la Cornetu şi
această privinţă. Cadrul de verdeaţă dinprej u r, la SI. Î mpăraţi din Târgovişte, u n d e ea este m ai
p recum şi bradul bătrân ce străj ueşte biserica, explicabilă ; la B ălteni şi la Polovraci, tipuri m a i
m ăreşte încă . farmecul enigmatic al acestui mo­ vechi, găs i m î n c ă b olta cilindrică, ca î n veacul a l
n ument stingher. XVI-lea, însă tendinţa generală este c a b olţile î n
"berceau", adecă î n formă de cilindru, să f i e î n ­
BISERICA JITIANU 1 din comuna Balta Verde, locuite prin calote sferice stând pe arcuri, şi î n
lângă Craiova, este clădită de către ConstanUn­ veacul a l XVIII-lea această n o u ă formă de b olţi
Vodă Basarab zis Cârnul. Anul fondării nu se se întinde nu n umai la pronaos, dar şi la prid­
cun oaşte. E o biserică imposantă, avân d douăzeci vorul mai tuturor bisericilor.
şi opt metri l ungime p e şapte m etri şi j u mătate
lăţime. Naosul are forma tradiţională a bisericilor Pridvorul cu clopotniţa peste el e o disposiţie
în formă de trenă, care păstrează rămăşiţele vechii foarte rară, de altfel în casul de faţă el este u n
tradiţii sârb eşti exprimate prin cele patru p icioare adaos ulterior, dar probabil tot din veacul al
proeminente supt turlă şi arcadele oarbe laterale, XVII-lea ; aceasta se d ovedeşte prin soclul bise­
alipite pe păreţii Nord şi Sud. Acestea sânt aici ricii, care se întoarce în unghiu drept în j urul
nişe destul de j oase, cum sânt de altfel şi arcurile, pronaosu l u i, p e când l ipseşte la p ridvor.
b olţile şi proporţiile generale ale m o n um entului. Pridvorul, la partea lui inferioară, presintă o uşă
Trebuie să observăm că cele patru picioare inte­ laterală spre Sud şi arcade largi şi j oase p e două
rioare de supt turla pantocratorului sânt de pro­ feţe ; î n grosimea zidului de pe latura n ordică se
porţii foarte mici, dacă le comparăm cu cele din găseşte scara care duce la etaj ele de sus.
veacurile XIV-lea şi XVI-lea de la Cozia şi de la
Clopotniţa e î n altă şi masivă, de formă p ă­
D ealu, care sânt tipurile din care derivă ; pare a
trată, cu î ncăperi intermediare supt camera clo­
fi mai m ult o disposiţie tradiţională care se re­
potelor; la î ncăperea superioară găsim cele patru
p etă prin rutină, fără ca să mai corespundă unei
deschideri obişnuite, în formă de arcuri de cerc
cerinţe a raţiunii. O particularitate a acestei biserici,
largi ; brâul bisericii cu hridele registrului su­
care se mai întâlneşte şi la B ălten i şi la Comana,
perior se prelungeşte şi î mprej urul clopotniţei,
este conformaţia exterioară a absidelor laterale,
iar la părţile de sus alte brâuri orizontale şi u n
care sânt î ncadrate în fiecare parte prin masive
alt rând d e arcade c u ciubuce rotunj ite î nconj oară
p uternice de z idărie care formeaz ă ca nişte con­
feţele clopotniţei.
traforturi de formă specială ; acelaşi principiu, î nsă
altfel tratat, î l găsim la Călin eşti, unde aceste con­ Decorul exterior este cel obişnuit ; ambele
traforturi sânt rău dispuse astfel că nu pot j uca registre de firide sânt arcuri în semicerc ; cele
niciun rol, şi la biserica SI. Arhangheli unde sânt din rândul inferior mai înalte, cele din rândul
n umai la colţurile din spre Apus şi lipsesc la superior mai scurte ; ele n u sânt tocmai exact
colţurile din spre Răsărit. Un cas asemănător mai suprapuse u n u l altuia, căci nu au aceiaşi lăr­
găsim la biserica din Războeni (jud. Neamţ). gime ; î ntre ele se află obişnuitul brâu orizontal ;
Principiul în sine este logic din punct de vedere firi deie sânt simple, fără ciubuc profilat. Totul
constructiv, şi aici, la j itianu, se explică şi mai este tencuit şi văruit, î nsă cercetând mai de a­
bine din causa dimensiunilor destul de mari ale proape se constată că arcurife firidelor şi picioa­
bisericii (arcurile de supt turlă au u n diametru rele lor verticale sânt zidite cu cărămizi de bună
de 5 m., deci turla are un diametru egal) ; şi cons­ calitate cu rosturile umplute cu mortar. Este
trucţiunea a resistat perfect până astăzi, cu toate deci probabil că această zidărie nu era destinată
că ea a stat părăsită şi ruinată timp destul de la origin e a fi tencuită ; cărămida nu este de ca­
î n delungat 2, până a fost restaurată de Comisiunea litatea celei din veacul al XVI-lea, n u este p resată
Monumentelor I storice. şi n ici l ustruită la suprafaţă, iar rosturile n u
sânt l ucrate c a l a zidăria bisericilor din vechiul
Pronaosul este pătrat şi boltit cu o calotă sfe­
rică, răzimată pe arcuri alipite de ziduri ŞI stând
stil românesc, însă cărămida este foarte bine arsă
şi lucrată cu oarecare îngrijire, cu un procedeu
'l,.'\.\s 1 P l . CCXXIX şi următoarele. altul decât cel din veacul al XVI-lea şi de o cali­
2 PI. CCXXIX. tate ceva inferioară la înfăţişare.

inp.org.ro
EVOLUTIA ARHITECTURIT ÎN M UNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 71

Soclul este profilat simplu fără ciubuce. ficientă. Această biserică este caracterisată prin
Cornişele sânt după tipicul bizantin cunoscut. corectitudinea şi simplicitatea composiţiunii ei, fără
Brâul de asemenea are conformaţia obişnuită d ecoraţii, nici ornamente de niciun fel.
cu torul î ncadrat î ntre zimţuri.
MĂNĂSTIREA JlTIANU nu mai există ; ru­
Uşa originală a bisericii, Î ntre pridvor şi pro­ i n ele unei clădiri d estul de importante cu piv­
n aos, are chenar de piatră simplă, cea de la prid­ niţe şi cu un etaj dărâmat se mai văd la Nordul
vor spre exterior nu are chenar d eloc. bisericii. Ea se află situată În exteriorul satului,
Ferestrele au avut probabil la origină chenare În localitatea zisă BaIta-Verde. Sforţările Înde­
de piatră ; În urm ă, prin lărgirea lor, chenar ele lungate depuse d e Comisiunea Monumentelor Isto­
au fost scoase. Cele d e astăzi sânt moderne. Fe­ rice pentru a readuce biserica În stare de funcţiu n e
restruicile de la registrul superior lipsesc probabil sânt pe cale d e a izbuti, rămânând n umai d e
fiindcă proporţiile interioare sânt j oase, iar - turla terminat Î n interiorul bisericii zugrăveala, care se
largă şi bine luminată prin zece ferestre este su- face de către parohie.

inp.org.ro
CAPITOLUL XVII.

BISERICI SI MĂNĂSTIRI
,

ALTE TIPURI DE BISERICI. CLOPOTNITELE . ,

BISERICA DIN TURBAŢI (jud. Ilfov) t, e u n fi avut la origine o turlă care astăzi a dispărut.
monument care n u-şi găseşte locul Î n grupele Altarul are u n diametru mai mare decât lăr­
ce-am căutat a d esluşi şi a d etermina, fiindcă are gimea naosului şi cam în d esacord cu acesta din
caractere speciale atât ca plan cât şi ca înfăţişare punct d e vedere al formei arcurilor şi al bolţilor
exterioară. Ca plan ea nu este în formă de treflă cari la naos sânt î n " porte â faux" şi aşezate pe
în exterior dar în interior presintă sân uri laterale o eşitură destin ată a micşora diametrul lor, p e
în formă de segment neobişnuită. Naosul pare când la altar bolta se razimă direct pe zid. S e
a fi avut o turlă la o rigină, astăzi însă e boltit constată aici p resenţa a doua picioare interioare
cu o calotă sferică. Pronaosul de o configuraţie aşezate d e fiecare p arte a altarului, al căror rost
tot atât de specială, este disimetric ; o scară duce nu se vede şi care par dintr'o altă epocă. Acestea
la o cameră boltită aflată de-asupra lui, dar care ar putea fi urmele unei tâmple de z id.
n u este o clopotniţă, căci este ascunsă supt În­
Pronaosul este mic, scund şi disimetric din
velitoare. Se văd şi urmele unui p ridvor care se
causa scării interioare care d uce la o î n căpere
pare că n u este de la origi n e, ci din altă epocă.
superioară boltită cilindric ; ea n u poate fi o as­
Decorul exterior este iarăşi puţin obişnuit, cunzătoare căci uşa care duce la scară se află
căci partea sa i nferioară este fără firide sau pa­ chiar la î ntrarea în biserică şi la stânga acesteia.
n ouri, dar din cărămidă, care pare a fi fost apa­
Pridvorul, astăzi distrus, dar al cărui postament
rentă şi u niform lucrată şi fără făşiile orizontale
este încă visibil este d e sigur adăugit î n altă
cunoscute din vechiul stil, n ici cărămizile aşezate
epocă căci zidăria lui nu se leagă şi nu se asea­
v ertical. Î n spre Miază-zi partea i nferioară a faţadei
mană cu aceea a bisericii propriu zisă. Înfaţişa�
este tencuită şi pe suprafaţa tencuielii se văd de­
rea exterioara n i arată două modalităţi d e lucru
semnate dreptunghiuri imitând cărămizi cu făşiile
diferite pe aceeaşi faţadă ; partea inferioară este
orizontale şi cu despărţiturile verticale ale apa­
tencuită şi nu are n ici firide nici profile ; pe
reiagiului din arhitectura veche.
suprafaţa sa se găseşte desemnat apareiaj ul de
Partea superioară a faţadei este formată din­
cărămizi orizontale şi verticale, caracteristicul d e­
tr'un brâu de forma obişnuită peste care stau un
cor al bisericilor de stil vechiu, iar partea su­
rând de firide în semicerc formate din cărămizi
perioară a faţadelor este compusă d intrun rând
• rotunj ite ; această parte a faţadei n u p oartă u rmele
de arcade şi un b râu ; aci cărămida este aparentă
d e tencuială ca la partea inferioară şi pare a fi
şi pare a fi asHel de la o rigine, căci n ici o urmă
î ncă d e la o rigine din cărămidă apare ntă. Din
de tencuială n u se vede pe aceste arcade, n ici
causa caracterelor particulare pe care le are a­ .
pe suprafeţele dintre ele. Chenarele arcadelor
ceastă biserică o dăm ca un tip isolat.
sânt în semice'rc şi compuse din cărămizi rotunj ite;
B iserica este clădită în anul 1 693 de către
arcul are pe extradosul său u n rând de cărămidă
copiii Postelnicului Cantacuzino, în amintirea ta­
aşezat pe lat, cărămizile sânt de dimensiuni rela­
tălui lor omorît la Snagov. Ea are o lungime de
tiv mari cu rostul larg : şi apareiaj ul lor este
doisprezece m etri fără p ridvor p e cinci m etri şi
dispus cu feţele lungi în faţadă.
j u m ătate lăţime în exterior.
Soclul este compus dintr'un rând de cărămizi
Naosul are absidele laterale puţin d esvoltate
cu profil concav aşezate pe muchie •

. în formă de segmente de cercuri turtite; pare a


Ferestrele primitive par a fi fost înguste şi î n
1 Pl. CCXLlX şi următoarele. forma rotunjită l a partea superioară.

inp.org.ro
EVOL UŢIA ARHITECTURII ÎN OLTENIA ŞI Î N MU TENIA 73

Uşa şi pisania bisericii au dispărut. presintă n imic î n afară de cele cunoscute ; Însă
Î n faţada principală, ascunsă astăzi de p ridvo­ nedumerirea Î n cepe cu cele două turnuleţe cari
Tul de scânduri, se vede cum b râul orizontal se f1anchează pronaosul de ambele părţi, cu forma
clopotniţii şi a frontonului trapezoidal aşezate
Î ntoarce În unghiu drept de-asupra uşii de la În­
irare spre a face loc firidei u n d e se află zugrăvit peste pronaos ; căci aceste elemente sânt cu totul
în afară de formele tradiţionale ale arhitecturii din
hramul b isericii ; de-asupra brâului se mai văd
În faţada� p rincipală firide conţinând figuri de Muntenia.
sfinţi zugrăviţi. Se pot face mai multe ipotese : ori clădirea
bisericii a fost Ia î nceput pornită după tradiţia
Cornişa este de formă obişn uită, compusă din veche aşa cum arată forma naosului şi a pronao­
mai m ulte rânduri de zimţi. sului, şi a fost transformată În urma unui foc sau
Disposiţia neobişnuită a acestei biserici precum a u n u i cutremur cari ar fi vătămat-o în m od destul
şi faptul că ea a fost făcută În amintirea Postel­ de puternic pentru a m otiva transformarea ei,
nicului Cantacuzino de către fiii săi, ni permite ori ea nu a fost terminată decât mult mai târziu
a crede că este o capelă comemorativă şi că în­ de către un alt meşter care, poate, î n n ecunoş.tinţa
căperea boltită de peste pronaos a fost poate planului i niţial a lucrat-o după altă i n spiraţie.
locul unde s'au adun at oasele sau rămăşiţele ce Cercetări amănunţite ar resolva p robabil această
s'au putut saiva de familia lui după tragedia de p roblemă. S'ar putea presupune că, cornişa pri­
la Snagov. mitivă şi deci tot acoperişul b isericii erau l a
î nceput m a i jos decât astăzi, căci z o n a superioară
BISERICA DIN CĂLINEşTJ (Prahova) \ ar fi de de-asupra firidelor registrului superior nu se
clăditâ la 1 6 1 5 ? dimensiunile ei sânt de douăzeci explică şi pare a fi din altă epocă ; tot asHel s'ar
de metri pe şapte şi j u mătate. Aşa cum se pre­ putea bănui că firidele mici de Ia partea de sus
sintă astăzi ea este greu de�clasificat În grupele ale basei clopotniţei sânt şi ele adause în urmă,
ce am stabilit. căci au altă conformaţie decât rândul de firide de
. Î ntr'adevăr ca şi biserica din B ălteni ea nu are
supt ele ; acestea sânt Într'adevăr formate din
turlă pe naos ; acesta.:7 este constituit tot după cărămizi rotunj ite formând chenare î n relief în
principiile şi structura vechii şcoli sârbeşti, cu j urul arcadelor ca I a Cornetu, pe când firidele
p icioarele de razim ale bolţii centrale, proeminente ; m ici, deasupra lor, sânt formate din cărămizi
aci ele n u se văd decât spre Apus u n d e avem simple.
arcurile interioare secundare alipite de pereţii Dacă am p resupune că aceste p ărţi superioare
Nord şi Sud ; spre altar, acestea nu se mai văd ; de la corpul b isericii şi de Ia basa clopotniţei
absidele laterale presintă I a n aşterea lor, adecă î m preună cu turnuleţele şi părţile de sus ar lipsi
în punctele unde ele se leagă cu corpul bisericii am vedea n umai decât că n e apropiem de dis-o
n iste contraforturi mici aşezate î n diagonală şi poziţiunile de la biserica Mănăstirii Cornetu cu
d �stinaţie a întări aceste puncte de legătură ; ele care planul de Ia Călin eşti seamănă m u lt dacă
sânt î nsă atât de m ici î n cât din punct de vedere se suprimă unul din cele două turnuleţe ale scă­
constructiv nu se vede utilitatea lor ; de altfel ele rilor. Motivul din faţada p ri ncipală cu brâul oco­
nu sânt logic aşezate cum sânt cele de Ia Bălteni lind în formă de arc uşa de Ia i ntrare este iarăşi
.şi de Ia J itianu cu care se pot a .sămăna Întrucâtva ; asemănător cu cel de ,I a Cornetu, de asemenea
mai cunoaştem u n cas asămăIlător, e acel de Ia la ambele m on u mente găsim butonii de teracotă
b iserica Si. Arhangheli din Târgovişte unde sânt împodobind firidele şi tililpanele. Mergând mai
n umai două mici contraforturi diagonale aşezate departe cu i poteza de mai sus, s'ar putea p re­
t01 oblic ca şi aci, î n să n u m ai ·în colţurile exteri­ supun e, la origine, existenţa u nei clopotn iţe
oare din spre Apus ale naosului. patrate sau octogonale peste pronaos ca Ia
Pronaosul este pătrat şi despărţit de naos Cornetu sau la Vlădeşti ; astfel biserica din Că­
printr'un părete Î n care s'a amenaj at o arcadă în lineşti şi-ar găsi locul alături de bisericile din
locul uşii obişnuite. B olta este o calotă sferică grupa a 1 9-a care sânt destul de n u meroase În
răzimată pe patru arcuri largi alipite de păreţi şi veacul al XVn-lea, u n d e ele constituesc tipul cel
răzimate pe patru picioare mici de zidărie aşezate nou, creat de această epocă.
în colţurile Încăperii. Decorul exterior este acel al bisericilor în stilul
Până acum elementele descrise ale bisericii n u vechiu din veacul al XVI-lea, cu făşiile aItern'J,te
de cărămizi aparente şi de tencuială cu cărămi­
1 Pl. ş i CCLVrrI următoarele. zile verticale caracteristice.

inp.org.ro
74 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

Cele două registre de firide sânt, cel de j os î n se mai văd la zidurile lateral e ; nişa centrală este
formă de dreptunghiu şi c e l d e s u s î n formă de aparentă în exterior supt forma ' unei m ici abside
arcuri î n semicerc" î mpărăchiate două câte două. cu î nvelitoare proprie mai j oasă decât a bisericii.
Brâul este foarte larg şi compus din trei rânduri Pronaosul este mic şi dreptunghiular, cu o ca­
d e cărămizi mai retrase, aşezate î n diagonală şi I otă proptită în lături cu două arcuri largi.
formând d i nţi de ferestrău.
Exteriorul este tencuit şi decorat cu un singur
Cornişele originale lipsesc.lSoclul este simplu rând de firide lungi şi înguste, ca la Cotmeana
n e p rofilat. şi la Cobia, fără brâu orizontal. Corn işa este largă
Ferestrele sânt astăzi fără chenare de piatră, şi de formă biz antină, cu mai multe rânduri de
ele au fost cândva lărgite şi atunci chenarele s'au z imţi.
scos, căci, dacă trebuie să judecăm după uşa d e Ferestrele sânt d reptunghiulare, cu chenare d e
la intrare, este probabil c ă trebuie să f i fost che­ piatră, simple.
nare de piatră şi la ferestre.
Uşa are arcul superior î n formă de acoladă
Uşa este cu chenar frumos de piatră sculptată j oasă şi peste ea se află o nişă largă pentru
inspirată de la uşile moldoveneşti, î n să arcul su­ icoana hramului.
p erior are o formă feston ată de origine orientală ; Faţada principală este în întregime acoperită
peste uşă u n arc de cărămidă care o î n cadrează cu o zugrăveală " al fresco " . Acoperişul de şin­
şi în j urul căruia b râul se î ncovoaie formând u n drilă cu panta răpede avea o siluetă plăcută.
frumos m otiv de faţadă, care aminteşte p e acel
de la Corn etu. Mănăstirea Turnu, situată î ntr'o frumoasă po­
siţie muntoasă p e malul stâng al O Itului, cuprind e
Ornamente de teracotă, în formă de butoni ş i o clopotniţă, cu alte clădiri m ai moderne care
mici, ca la Stelea, la Cornetu şi la Goleşti, sânt presintă puţin interes.
răsfirate în diferite puncte.
Turlele sânt, după părerea noastră, din altă MĂNĂSTIREA COMANA (Vlaşca) 1 este în­
epocă şi nu fac parte din concepţia de la origine temeiată d e Vlad-Vodă Ţepeş la 1 462 2, apoi
a planului bisericii. rezidită de Radu�Vodă Şerban la 1 588 ; dar n i
Pare foarte probabil că biserica a fost supusă s'au păstrat prea puţine rămăşiţe d i n aceste vre­
unor însemnate modificări la o epocă ce n u se muri î n depărtate ; numai catul de jos de la chi­
p.oate precisa. Ea presinţă evidente caractere din liile din stânga î ntrării p ot fi d e la Radu Şerban,
epoca lui Matei Basarab. Rămâne d e p recisat precum şi frumoasele beci u ri d e la clădirea din
care sânt părţile rămase de la întemeierea ei î n spre apa Câlniştii, cu bolţile lor cilin drice, lucrate
1 6 1 5. cu măiestrie. Mai bine de un veac după Radu
Şerban, u n strănepot al lui, Vei Paharnicul Şerban
BISERICA MĂNĂSTIRII TURNU (Argeş 1), Cantacuzino, restaurează mănăstirea la 1 699- 1 700,
c1ădită de Duca-Vodă la 1 676, este o biserică mică, adăugindu-i şi frumosul foişor cu stâlpi de piatră
de zece metri lungime pe cinci metri lărgime de pe laturea n ordică. Mai în u rm ă, la 1 854, că­
aproximativă, măsurată în exterior. lugării greci amenaj ează şi repară clădirile vechi
Forma d reptunghiulară a planului şi disposiţia şi restaurează biserica ; din punct d e vedere ar­
altarului îl apropie de acel al bisericii Sân Ni­ hitectonic această restaurare n u presintă niciun
coară din Curtea- de-Argeş. i nteres, ba, din contra, s'ar părea că s'a căutat
Structura este însă cu totul alta, cum vom vedea distrugerea elementelor vechii noastre arte stră­
mai j o s. moşeşti.
Un foc a distrus biserica î n anul 1 932. Biserica este, în cea mai mare parte, refăcută,
Naosul este pătrat şi cupola stă pe patru ar­ n umai p ronaosul şi partea din spre Apus a n a­
curi largi ; turla a dispărut î n incendiu, fiindcă osului par a fi păstrat o parte din zidurile vechi ;
era de lemn, dar se poate ca la origine să fi fost acestea n i arată o disposiţie asemăn ătoare cu
o turlă de zid. aceia d e la biserica din Bălteni ( 1 626) şi de la
J itianu c1ădită de Constantin-Vodă Cârnu, fiul lui
Altarul este spaţios şi frumos alcătuit dintr'o
Radu-Vodă Şerban. Această disposiţie constă din
n lşa centrală mai largă, flancată de alte două
nişe mai mici, ca la Sân Nicoară ; alte două firide I PI. CCLXVI şi următoarele.
2 Al. Lăpedatu şi N. Ghika-Budeşti. Mănăstirea Comana,
I PI. CCLX I J I şi următoarele. B. C. M. 1., anul 1908.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII îN MUNTENIA Ş I îN OL TE I A 75

cele patru colţuri ale naosului, care sânt proemi­ Unele din ele par dintr'o epocă bună, cele mai
n ente î n afară, aşa că pronaosul pare mai Îngust m ulte însă�sânt dărâmate ş i urmele temelii lor lor
d ecât n aosul. Nu cunoaştem decât cele trei bise­ răsar din pământ Î n toate părţile. Clădirile de
rici, mai sus citate, cu această particularitate Î n pe latura de Miazăzi a incintei mănăstirii au fost
composiţia planului. Atât altarul cu o parte a d ărâmate în timpul războiului. Tot aici, în colţul
n aosului, turlele, cât ş i p ri dvorul sânt reÎnoite d e d inspre Sud-Est, se găsiau ruinele u n u i paraclis
călugării greci, la 1 854. care a fost cu totul distrus ; el pare a fi fost
clădit î n veacul al XIX-lea, tot de către călugăr i i
Clopotniţa manastirii este probabil din aceiaşi
greci, peste ruinele altuia mai vechiu.
epocă, afară poate d e partea i nferioară a arcului
d e l a Î ntrare, care poate fi mai vechiu. CURTEA ŞI MĂNĂSTffiEA BRÂNCOVENI
(Romanaţi) 1. Î n satul Brâncoveni, aşezat pe malul
Chiliile d e la stânga Întrării par a fi vechi. Ele
drept al Oltului, î n j os d e gara Piatra, se găsesc
sânt compuse din î ncăperi mici boltite, care au
două aşezări vechi :
u n p ri dvor cu arcade Î n faţa lor. Aceste arcade
sânt În formă de semicerc şi se razimă pe stâlpi 1 . Curtea Brâncovenilor, î ntemeiată de boierii
rotunzi de cărămidă, care toată a fost aparentă Brâncoveni, mărită şi transformată î n cetate de
la origine. Catul superior de chilii pare a fi din apărare de către Matei-Vodă Basarab, care clă­
veacul al X IX-lea. d eşte aici un palat, acum complect r!linat, şi o
biserică, care serveşte şi astăzi satului. Aceasta
Foişorul Paharnicului Şerban Cantacuzino (ace­ este dreptunghiulară ca plan, fără abside laterale,
Iaşi care a restaurat măn ăstirea Cozi a şi paraclisul dimensiunile ei sânt de vre-o douăzeci şi cinci
mănăstirii B i striţa din Oltenia, unde a clădit p rid­ metri lungime pe opt metri lărgime aproximativă ;
vorul Î n care se găseşte zugrăvit al fresco por­ ea se compune dintr'un naos acoperit cu o calotă
tretul său ş i al soţiei sale Andriana) este destul sferică, un pronaos pătrat peste care se ridica la
de bine conservat. EI este de formă pătrată Î n origi ne o clopotniţă, după cum dovedeşte scara
plan şi ridicat pe un postament î nalt, î ntărit cu ce se află în i nteriorul zidului dinspre Miază­
două contraforturi spre râpa care coboară la apa n oapte şi d inspre Răsărit ; un pridvo r, care este
Câlniştii ce curge la p icioarele mănăstirii. î nfundat cu z idărie, se află în faţa b isericii. Este
Cei zece stâlpi de piatră cioplită ce Î n conj oară un monument având caracterele veacului al XVII-lea
foişorul pe trei laturi sânt legaţi cu arcuri î n semi­ care trebuie clasificat în grupa a 1 4-a.
cerc ; ei sânt frumos propo rtionaţi şi ciopliţi cu Exteriorul este d ecorat cu două rân duri de pa­
măiestri e ; basa şi capitelul sânt pătrate şi puter­ nouri suprapuse despărţite p rintr'un brâu o rizonta l ;
n i c p rofilate ; fusul rotunj it are un galb elegant panourile dreptunghiulare de la registrul inferior,
şi este decorat cu două brăţări ornamentate, unul p recum şi cele d e la registrul superior, care sânt
i m ed iat de-asupra basei şi celălalt supt capitel. formate din arcuri alăturate două câte două, u r­
Capitelele stâlpilor din spre păretele clădirii, unde mează plastica cunoscută a veacului al XVII-lea,
ei sânt î n castraţi, sânt diferite de celelalte ; ele cu ciubucele rotunj ite în relief ; brâul este cel
poartă sculptat î n relief vulturul cu două capete obişnuit în această epocă.
ale Î mpăraţilor din Bizanţ, care este ŞI al Can­
tacuzi nilor. 2. Manastirea Brâncoveni 2, situată în ace­
Iaşi sat, ceva mai la vale, se compune dintr'un
Pivniţele de supt clădirea de pe laturea d e p atrulater î mprej mu it cu ziduri care are vre-o
Miazănoapte sânt largi şi frumos proporţionate ; şaizeci metri lungime pe cincizeci m etri lăţime
ele con stau din două năvi paralele, boltite cilin­ aproximativă ; pe latura nordică, cam î n m ijlocul
dric şi comunicând î ntre ele prin arcade largi ; ei, se ridică o frumoasă clopotniţă ; ea este m o­
ele par dintr'o epocă îndepărtată şi contrastează numentală, cu toate că partea ei superioară a d is­
prin calitatea lor, atât ca co ncepţie, cât şi ca exe­ părut, şi se impune prin frumoasa e i composiţie.
cuţie, faţă de celelalte clădiri de dată mai recentă. Partea sa inferioară este pătrată ca plan, cu o
Zidurile manastirii sânt înalte şi relativ bine boltă în formă de semicerc care serveşte ca în­
păstrate ; ele formează u n patrulater de vre-o şai­ trare în mănăstire ; pe de-asupra se află un corp
z eci metri lungime pe cincizeci m etri lăţime ; se octogonal, care servia probabil ca ascunzătoare,
mai găsesc destul de bine păstrate unele mici fiindcă este lipsit de ferestre şi se află în comu-
î ncăperi boltite ale clădirilor vechi, ce în vechi m e
1 P l . CCLXX V I I şi următoarele.
erau alipite de aceste ziduri, d e j u r împrej urul 2 V. Drăghiceanu, Curţile Domneşti Brâncoveneşti, B. C"
curţii. M. 1., anul 1 9 1 1 , pp. 49.

inp.org.ro
76 BULETINUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

nicaţie numai cu î ncăperile alăturate din spre Apus. În arhitectura Munteniei cunoaştem pănă acum
Exteriorul este decorat cu firide î nalte şi svelte două sisteme constructive : vechiul sistem b izantin
care se întretaie î ntre ele ; la partea superioară şi o variantă a acestuia, vechiul sistem sârbesc.
se găseşte camera clopotelor, care este refăcută Ambele au fost studiate În partea I-a şi a II-a a
din lemn. O scară în elice, situată î ntr'un turnuleţ acestei lucrări 1. Î n sistemul bizantin mai primitiv,
şi în colţul din spre Sud-Est al clopotniţei, urcă zidurile bisericii primesc direct împingerile arcu­
î ntre z iduri pănă la etajul 1 -i u şi d e acolo trece rilor care susţin turla şi le anulează prin masi­
î ntr'un turn alipit clopotniţei spre a u rca mai sus. vitatea lor. Î mpingerile arcurilor transversale sânt
Acest turnuleţ este reconstruit mai târziu. Ele­ anulate de zidurile absidelor laterale, care se leagă
mentele acestei clopotniţe sânt ale veacului al cu zidurile din spre Nord şi Sud ale bisericii toc­
XVII-lea şi ea este de sigur clădită de Matei-Vodă mai în dreptul acestor arcuri transversale, iar
Basarab, de la care datează şi casele egumeneşti, împingerile arcurilor laterale sânt anulate d e zi­
astăzi ruinate, care se găsesc în colţul din spre durile din spre Nord ş i Sud ale bisericii. Î n va­
Nord-Vest al incintei la dreapta clopotniţe i cu care rianta sârbească mai evoluată, împingerile arcu­
erau în legătură. Forma bolţilor şi chenarele de rilor cari susţin turla sânt primite de către patru
piatră ale ferestrelor sânt caracteristice ale epocii masive de zidărie proeminente şi vi si bile în in­
lui Matei Basarab. teriorul bisericii ; un sistem de arcuri secundare
Celelalte clădiri au fost amenajate pentru adă­ dispuse lateral şi alipite de zidurile din spre Nord
postirea asilului de infirmi instalat aici. Latura şi Sud, contraventează şi anulează împingerile
din spre Nord a incintei, care este cea mai mare, împreună cu zidurile absidelor laterale ca şi î n
este flancată la extremităţi cu două turnuri de sistemul bizantin.
pază. Î n centrul patrulaterului se afl ă b iserica Dacă trecem acum la examinarea naosului bi­
lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, iar în afară d e sericii Stelea, adică a sistemului moldovenesc,
zidu rile mănăstirii, spre Sud, se mai aîlă un pa­ vedem mai î ntâiu că conformaţia zidurilor este
raclis din aceiaşi epocă. Aceste două biserici vor asemănătoare cu aceia a sistemului b izanti n ; ele
f i studiate la timpul lor, căci ele aparţin veacului sânt drepte şi masive şi n u presintă arcurile la­
al XVIII-lea. terale interioare ale sistemului sârbesc ; în al doi­
lea rând constatăm presenţa a patru contraforturi
BISERICA STELEA din Târgovişte 1 este clă­ exterioare care îlanchează absidele laterale.
dită de Vasile Lupu, Domnul Moldovei, în anul Aceste contraforturi sânt d estinate a aj uta la
1 645, atunci când şi Matei B asarab, Domnul Ţerii­ anularea împingerilor arcurilor transversale care
Româneşti ridică pe pământul Moldovei biserica în genere sânt mai î n alte în arhitectura moldo­
din Soveja. venească decât în arhitectura muntenească ; î m­
Biserica Stelea are alt caracter arhitectonic şi pingerile arcurilor laterale sânt anulate d e î nseşi
alfă structură d ecât cele din Muntenia; e o re­ zidurile din spre Nord şi Sud ca şi î n sistemul
plică a b isericii Trei Ierarhi din Iaşi şi studiul ei bizantin.
este u n bun prilej pentru a ni da samă de deo­ Aşa dar în sistemul moldovenesc elementele
sebirile d intre principiile arhitectonice şi construc­ constructive aj utătoare sânt exterioare ş i au forma
tive ale artei monumentale din Muntenia şi din de contraforturi. Acest sistem ştim că este de 0-
Moldova. rigină gotică, pe când î n sistemul muntenesc
Aceste deosebiri sânt î n semnate şi numeroas e ; aceste elemente ajutătoare sânt interioare ş i cons­
examin'1rea planurilor n i va permite a le precisa tituite din î n seşi masivele d e zidărie ale păreţilor ;
pentru fiecare parte a bisericii. î n sistemul sârbesc aceste elemente sânt aparente
Naosul, î n formă d e trenă, are, în linii generale, în interiorul bisericii şi sânt complectate cu ar­
aceiaşi composiţie ca şi la bisericile din Muntenia, curi laterale oarbe care li sânt adosate. Acest din
căci este format din aceleaşi elemente : Un sistem urmă sistem cu puncte de sprijin interioare ştim
d e patru arcuri pe plan pătrat, care suportă turla că este şi el de origine bizantină.
pantocratorului, flancat într'o parte şi î ntr'alta cu Dacă examinăm bolţile d e la turlele b isericii
cele două abside laterale ş i terminat spre Răsărit Stelea, în comparaţie cu acelea de la turlele bise­
cu absida altarul).li. ricilor d in Muntenia şi din Oltenia, vedem ca
Structura naosului bisericii Stelea presintă u r­ p este cele patru arcuri m ari care formează în
m ătoarele d iferenţe faţă cu bisericile munteneşti :
1 N. Ghika-Budeşti : Evoluţia arhitecturii în Muntenia, "B.
1 PI. CCLXXXII şi următoarele. e. M. 1.", fasc. 53-54 şi 63-66.

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA ŞI Î:-; OLTENIA 77

plan un pătrat, se suprapun alte patru arcuri Brebu, etc. ; în veacul al XVII-lea cunoaştem u n
formând în plan un alt pătrat înscris în cel d'in­ singur exemplu de pronaos cu o turlă : este acel
tâiu şi aşezat pe diagonală ; peste acest al doilea de la biserica foastei mănăstiri Flămânda (Argeş);
sistem de bolţi destinat a micşora diametrul turlei la biserica Mănăstirii Dintr'un Lemn ştim că turla
se înalţă tamburul cilin d ric vertical al acesteia. pronaosului a fost adăugită în urmă, la 1 7 1 5, pe
Pronaosul, şi el pătrat, este despărţit de naos când biserica este clădită de Matei Basarab. Numai
prin trei arcade răzimate pe stâlpi octogonali. î n veacul al XVIII-lea mai găsim în Muntenia şi
Această disposiţie apare şi se răspândeşte atât î n Oltenia biserici cu o turlă pe p ronaos, î nsă
în Moldova cât şi î n Muntenia prin veacul al acea turlă este atu nci o clopotniţă şi este despăr­
XVII-lea ; primele exemple par î nsă a fi ele la ţită de interiorul bisericii printr'o calotă sferică şi
sfârşitul veacului al XVI-lea, le găsim atât la Ga­ găsim în aceste casuri în totdeauna şi scara clo­
lata şi Aroneanu, de lângă Iaşi ( 1 594), cât şi la potelor, aşezată î ntr'un turnuleţ ca la biserica din
biserica Mihai-Vodă din Bucureşti ( 1 594), unde Brădeşti ( D olj) şi Buna-Vestire (Râmn icul-Vâlcii).
urmele acestor arcuri şi ale stâlpilor s'au regăsit Pridvorul de la Stelea are o formă n ecunos­
cu ocasia lucrărilor făcute în anii din urmă. cută pănă atunci î n Muntenia. E u n dreptunghiu
Nu se poate până acum stabili cu precisiune î nchis cu ziduri î nalte având numai câte o uşă
originea zisei disposiţiuni. Aceste arcade dintre pe fiecare latură. Cele două coiţuri exttrioare ale
naos şi pronaos par mai scunde în bisericile mol­ pridvorului . sânt propti te cu câte u n contrafort
d oveneşti : Aroneanu, Golia, Trei-Ierarhi şi Stelea , aşezat pe diagonală, ca la Trei-Ierarhi din Iaşi.
şi mai î nalte î n Muntenia : Mihai-Vodă şi Breb u ;
î n acest d i n urmă cas coloanele sânt ridicate pe Arhitectura exterioara este u n amestec de
u n postament masiv şi înalt de peste doi metri. disposiţiuni şi de forme munteneşti şi moldove­
Cert este că atât în Muntenia cât şi în Moldova, neşti. Decorul păreţilor, care este de zidărie de
pănă la sfârşitul veacu lui al XVI-lea, naosul şi cărămidă tencuită, se aseamănă cu cel muntenesc
p ronaosul erau despărţite printr'un părete plin, cu şi este compus din cele două registre de firide
o singură uşă de comunicaţie ; rămâne de stabilit arcuite despărţite printr'un brâu orizontal. Acest
prin ce î nrâuriri s'a î ntrodus noua disposiţie î n brâu are o formă specific moldovenească ; el este
arhitectura principatelor române. Boltirea pronao­ ele piatră şi represintă o funie răsucită ca şi cea
sului de la Stelea este şi ea specific moldovenească. de la arcurile elin interiorul bisericii ; vom găsi
Turla stă pe un dublu ' sistem de arcuri dispuse î ntocmdi acelaşi brâu la Mitropolia elin Bucureşti,
ca şi la n aos. Pandantivii d e la sistemul de sus care ele sigur este inspirat ele la Stelea. Se mai
transmit sarcina turlei pe cele patru arcuri dis­ găsesc la Stelea în părţile superioare ale faţaele­
puse î n diagonală, care se razi mă pe cheile ar­ lor şi la turle diferite ornamente de teracotă
curilor sistemului de jos ; prin pandantivii mari smălţuită, ele coloare verde, ca la multe biserici
ai acestui sistem, sarcinile sânt transmise direct clăelite de Matei Basarab (Gol eşti, VIădeşti, Cor­
păreţilor, iar la margenea lor inferioară pandan­ net, clopotniţa din Câmpu-Lu ng, etc.),
tivii sânt delimitaţi cu arcuri de piatră care se Turlele sânt de asemenea in spirate după cele
razi mă la rândul lor î n u nghiurile pronaosului moldoveneşti, dar sânt mai scunde şi mai late
pe câte o coloană de piatră stând pe un posta­ decât acestea. Ele au opt feţe şi stau pe două
ment masiv. Aceste arcuri au forma unei funii cu base, din care cea de jos este pătrată în plan ca
şuviţe răsucite, când î ntr'un sens, când într'altul. şi cele din Muntenia şi cea de�a doua are forma
Ele se continuă în jos prin patru coloane verti­
unui poligon stelat ca cele din Moldova. Feres­
cale având aceiaşi formă. Această disposiţiune o
trele turlei sânt scurte, aşezate la partea inferioară
găsim atât la pronaos cât şi la naos ; ea imitează
a tamburului şi în n umăr n umai d e patru, fiind
pe aceia de la biserica Trei-Ierarhi din laşi şi d e
orientate î n direcţia axelor bisericii ; pe celelalte
la Putna reînoită î n veacul a l XVII-lea 1 . Trebuie
feţe vedem câte un mic contrafort caracteristic tur­
să mai observăm că pronaosul pătrat, cu o turlă,
lelor moldoveneşti ; un brâu de piatră ca şi cel
este curent î n Moldova de la sfârşitul veacului al
el e la corpul bisericii î ncinge turla mai sus ele
XVI-lea î ncoace, pe când î n Muntenia este n ecu­
j umătatea î n ălţimii ei şi desparte arcaturile lungi
n oscut a această epocă. Aici găsim numai pro­
d e la partea inferioară a turlei d e cele d e sus,
n aosul cu două turle alăturate, ca la D ealu, bise ­
care sânt mai mici şi mai scurte.
rica Domnească din Târgovişte, Gura Motrului,
Uşa bisericii, ca şi ferestrele, sânt inspirate
1 G. Balş, Bisericile l/li Ştefan-cel-Mare, p. 1 43. după cele moldoveneşti, cu ciubuce rotunjite î n
\0

inp.org.ro
78 BULETINUL C O MISIUNII MONUiVIENTELOR ISTORICE

relief, dar ele sânt dispuse şi interpretate în mod lor de la intrarea În pridvor, de forme gotice, cu
diferit; profilele moldoveneşti ca şi cele gotice brâul răsucit şi cu mici scutu ri (ecusoan e) sculp­
sânt retrase succesiv unele faţă de cele vecine, tate pe ele ; p rofilatura puternică de piatră cio­
pe când la Stelea ele sânt în acelaşi plan verti­ plită a soclului exterior Î n formă de bancă, ca
cal, ceia ce reduce relieful şi schimbă mult carac­ la Trei I erarhi şi Probota, este astăzi aproape com­
terul lor. plect distrusă şi î n parte î ngropată î n pământ.
Trebue să mai observăm, din pun ctul de vedere
Ferestrele sânt inspirate după cele de la Trei
constructiv, o deosebire de o importanţă deoseb ită,
I erarhi din laşi ; acolo Î nsă ele au arcuri în semi­
în comparaţia elintre structura arcurilor şi a b olţi­
cerc cu vârful Î ntors Î n sus, pe când la Stelea
lor În Muntenia şi În Moldova. La Stelea vedem,
arcul este turtit şi forma lui se aseamănă mai
pentru prima oară î n Muntenia, arcurile i nterioare,
m u lt cu acolada din stilurile orientale. Trebue să
transversale, din naos, răzimate pe console, ceia ce
mai observăm o disposiţie n ecunoscută în arhitec­
este o structură curentă în arhitectura Moldovei.
tura din Muntenia şi anume corn işa superi oară
Î n vechiul sistem sârbesc acest gen de console
şi pragul de j os al acestor ferestre.
este necunoscut la bolţile cilindrice, iar î n';vech iul
Ambele sânt profilate cu relief putern i c : cornişa
sistem b iz antin ele se văd n umai supt formă de
este la o distanţă destul de mare de chenarul pro­
" en corbellement", adică ca o consolă continuă,
priu zis al ferestrei, iar pragul îl formează chiar
care filează orizontal la nivelul naşterii arcurilor
piatra de j os a chenarului. Forma acestui chenar, î n
ş i bolţilor şi care are de scop o m icşorare a
formă d e arc, c u profile alternate convexe ş i concave,
" lu minii", adecă a Iărgimii bolţilor şi o uşurare
este i arăşi o inovaţie adusă din Mold ova, căci l a
a construcţiunii prin micşorarea Î mpingţrilor la­
chenarele de ferestre d i n Muntenia n u am Întâl­
terale ; u n asemenea prolil în " parte il faux" se
nit decât forma dreptunghiul ară şi p rofile cu
găseşte la Snagov, l a Valea, Căluiu, Mărcuţa,
relief foarte slab. Roseta sculptată de la partea de
Mihai�Vodă, Buc văţ şi l a Domneasca din Târgo­
jos a pietrelor verticale ale chenarului sânt tot
vişte. Dar arcurile pe console, la bolţile cilindrice,
de origină moldovenească, ca şi decoraţia cu
n u l e Î ntâlnim n icăiri î n arhitectura Munteniei,
caneluri oblice de la partea de jos a colonetelor
pănă la mij l ocul veacului al XVII-lea. (Nu vorbim
pe care le formează torul în relief ce î n conj oară
aici, bine î nţeles, de structura turlelor de la Nico­
fereastra pe l aturile verticale şi latura superioară.
pole sau de la Cozia, unde ştim că există con­
Formele uşii şi ale ferestrelo r de la Stelea le vom
sole de colţ visibile din interior, ceia ce este o
regăsi, în veacul al XVII-lea, la mai multe biserici
construcţiune încă diferită.) De la clădirea Stelei
din Muntenia şi din Oltenia : la Plumbu ita, la Ver­
î ncoace, arcurile interioare, p e console, vor deveni
bila, la Gura Motrul u i, la Horez, etc.
frecvente ; le vedem atât în naos cât şi în pro­
Bolţile, după cum am arătat mai sus, urmează naos la bisericile Sfântul Nicolae din Târgovişte,
principiile moldoveneşti şi aspectul lor, văzut din D oamnei din Bucureşti şi altele ; trebue să con­
interior, este din cele mai frumoase ; mai ales la chidem că ele sânt de origine moldovenească.
turle, cele două rânduri de arcuri suprapuse, din Î n boltirile din pronaos vom î ntâlni adese o ri şi
care cele de sus aşezate I' n diagonală şi răzimân­ consolele de colţ pătrate, mai ales la bisericile
du-se pe cheile celor de j os, sânt pe cât de cu o clopotniţă peste p ronaos ; această construcţi­
originale, pe atât de admirabile din punctul de une se leagă evident mai de aproape cu cele de
vedere constructiv şi decorativ. la Cozia şi de la Nicopole, amintite mai sus, de­
B iserica are treizeci şi doi metri l ungime pe cât cu cele din Moldova, unde aceste console
zece metri lărgime în exterior. Faţă de bisericile sânt de formă lungă, dreptunghiulară, iar nu pă
munteneşti din această epocă, impresionează can­ trată. O u ltimă observaţiune, care are încă impor­
titatea de piatră î ntrebuinţată în construcţie, atât tanţa sa în studiul comparativ dintre procedeele
în exterior cât şi în interior, bogăţia sculpturii, a de arhitectu ră din Muntenia şi din Moldova şi
profilelor de la uşă, ferestre, brâu, etc. care este în legătură cu cele de mai sus, este
Se mai observă alte elemente noi, ca arcada următoarea : Cele patru arcuri mari de supt turlă
de la mormântul din pronaos, unele se crede că sânt egal de largi în sistem ul sârbesc ; l ărgimea
este î ngropat Nicolae Vei Aga, tatăl lui Vasile­ lor este determinată de aceia a picioarelor de
Vodă Lupu. EI este î n cadrat Î ntr'un arc ogival zidărie proeminente, p e care se razi mă ; î n siste­
cu o decoraţie bogată, răzimat pe două colonete mul bizantin, ca şi în cel moldovenesc, aceste
scurte şi groase în formă de baluştri clasici, bo­ picioare Iipsind, arcurile laterale sânt înguste, pe
gat sculptaţi în foi de acantus. Apoi arcadele uşi- când cele transversale, singure, rămân largi ; cele

inp.org.ro
EVOLUŢIA A R H I TECTURII ÎN MUNTENfA Ş I ÎN OLTENIA 79

d'ntâiu sânt î nsoţite de bolţile absidelor laterale, Ea a fost construită probabil în \'eacul al XVI-lea;
care le întăresc. Şi în sistemul moldovenesc aceste partea inferioară, cu gangul ce trece pe supt ea,
arcu ri laterale sânt răzimate pe console lungi şi este de la origine, partea superi oară este însă
înguste, care primesc şi cele două arcuri transver­ refăcută î n u rmă.
sale, formând un sistem perfect î ntărit prin tiran­ Lângă biserică se văd urme de ziduri cu bolţi
ţii de lemn o rizontali cari le solidarisează între şi pivniţe adânci, care făceau parte din construcţiile
ele. Aceste console sânt î n genere d e piatră când mănăstirii împreună cu casele de lângă clopotniţă,
sânt mai proeminente şi de cărămidă n umai când unde erau de sigur chilii.
ieşitura lor Î n " porte a faux" este mică. Astăzi locul bisericii este delimitat de trei străzi
Cornişa bisericii, care a dispărut, era p robabil ale oraşului, care, din fericire, Iasă monu mentul
cea bizantină, cu cărămizile aşezate În formă d e degajat d e construcţiunile parasite ce în majo­
dinţi d e ferăstrău ; ea poate Î n s ă s ă f i fost ş i de ritatea casurilor ascund bisericile vechi din ora­
piatră, ca la bisericile moldoveneşti. Cercetările şele noastre.
viitoare vor precisa p robabil acest punct de În­
BISERICA OLARI din Curtea�de�Argeş 1 este
trebare.
o biserică mică, de cinsprezece metri lungime pe
Pisania aflată de-asupra uşii pri ncipale, prin care şase metri lăţime în exterior.
se pătru nde În pronaos, este încadrată Î ntr'un Forma şi disposiţia ei este originală şi foarte
chenar de piatră masivă ; de o parte şi de alta diferită de bisericile n oastre din vechea Ţară-Ro­
se află câte un balustru scurt şi gros, ca şi cele mănească ; disimetria produsă de clopotniţă, care
de la mormântul din pronaos, ami ntit mai sus ; este aşezată pe latura sudică, şi forma poligonală,
aceiaşi baluştri Îi găsim şi la uşa bisericii Sf-ţii atât la altar, spre Răsărit, cât şi la pronaos spre
Î mpăraţi din Târgovişte ; ele sânt copiate după
Apus, ar apropia-o ca plan d e u n ele biserici din
cele d e la pronaosul Trei lerarhilor, unde Î nca­ Moldova, Î n special de aceia din Bălineşti (00-
drează arcadele m ormântale menaj ate supt fe­ rohoiu 2), apoi de biserica Mirăuţi (Suceava), Si.
restre În ambele părţi ale pronaosufui. Arhitec­ Sava şi Talpalari (Iaşi), etc. Această clopotniţă nu
tura interioară a bisericii Stelea, am văzut că se este un adaus ulterior ca zidărie, ci este l egată
aseamănă mai mult cu cea moldovenească, pro­ cu aceia a corpului bisericii, ceia ce dovedeşte
p orţiile generale sânt însă mai puţin elegante ca că ambele sânt contimporane.
cele din Moldova ; este mai ales remarcabilă con­
N aosul este pătrat şi calota sferică care îl î n­
formaţia n ervurilor d e piatră decorată cu brâul
veleşte este proptită de patru arcuri largi, ca l a
În formă de funie răsucită, care desenează şi u r­
biserica mănăstirii Turnu.
m ează curba arcurilor ; ele sânt o reminiscenţă
Cele două compartimente mici ale naosului
a principiilor constructive gotice, u nd e se ştie că
spre altar şi spre pronaos nu sânt o reminis­
n ervurile bolţilor erau elementele de resistenţă şi
cenţă a vechiului plan sârbesc, cum s'ar putea
formau osatura Î ntregii construcţii. Oecoraţiunea
crede, căci arcurile oarbe l aterale din interior lip­
păreţilor interiori se compune mai ales din zu­
sesc şi bolţile cilindrice, î n aceste puncte, sânt ri­
grăveli orientale, mai mult turco-arabe, care sânt
dicate mai sus decât arcurile mari şi concentrice
probabil de la restaurarea făcută bisericii atunci
cu ele.
când s'a reconstruit turla pantocratorului, căzută
în urma unui cutremur. Toate aceste zugrăveli Altarul are un traseu destul de neregulat atât în
sânt dintr'o epocă foarte târzie şi nu pare a fi exterior u n d e este poligonal cât şi î n interior unde
rămas nimic de l a frum oasa pictură făcută de este un arc d e cerc deformat.
Vasile-Vodă Lupu, care, după memoriile arhi­ Pronaosul este despărţit de naos prin trei ar­
diaconului Paul de Alep, a fost executată, Îm­ cade răzimate pe stâlpi octogonali ; arcada de la
preu nă cu alte zugrăveli de la u nele biserici din mijloc este mai scundă d ecât cele laterale şi de­
Ţara�Românească, de către m eşterul care exe­ asupra ei se găseşte o firidă (caractere din veacul
cutase pe aceia de la Trei Ierarhi şi care fusese al XVII-lea) ; forma pronaosului cu teşituri spre
adus aici de către Vasile-Vodă Lupu. Apus şi b olta lui cu penetraţii (Junete) este un
Manastirea Stelea a fost pe vremuri de o de­ cas unic în arhitectura bisericilor din Muntenia ;
osebită importanţă. Astăzi, în afară de biserică, a acest gen de bolţi n u pare a fi mai vechiu decât
mai rămas c1opotniţa, care a fost studiată în partea veac�l al XVII-lea ; toate bolţile mai vechi sânt în
a doua a acestei lucrări 1 . 1 Pl. CCXXXIX şi următoarele.
1 B . C . M . 1., fasc. 63-66, fig. 1 85- 1 86. 2 B. C. M. r., anul 1 9 1 1 , p. 203.

inp.org.ro
80 BULETINUL COMISIU NII MONUMENTELOR ISTORICE

maj oritatea casurilor numai "berceaux"-u ri şi cu­ mClo inscripţie de la Întemeierea ei. E o biserică
pole pe pandantivi, n u mai cu noaştem niciun cas mică, de treisprezece metri lungime pe şapte
de boltă cu penetraţiuni la monumente mai vechi. m etri lărgim e în exterior, d e formă dreptunghiu­
Clopotniţa pătrată în plan serveşte ca pridvor Iară şi compusă dintr'o singură î ncăpere, la care
în faţa întrării bisericii care se află pe latura su­ se adaugă altarul poligon al î n afara şi î n ăuntru,
dică ; la partea superioară este camera, clopotelor, având o formă trasă în lungime şi î ngustânduse
luminată prin deschideri mari în form ă el e arcade spre extremitate.
în semicerc. O scară de lemn exterioară, aşesată Zidăria este elin piatră brută ro:;tuită. Se mai
pe latura din spre Răsărit, duce la clopote. Un văd frumoase chenare sculptate la uşa de la în­
acoperiş ele şindrilă, rustic, acopere treptele scării. trare şi la fereastra de la altar. Aceasta din urmă
este singura care se mai găseşte astăzi complectă;
Exteriorul bisericii este în parte tencuit şi zu­ o altă fereastră, pe latura de Sud, este probabil
grăvit cu frescuri, în alte părţi se vede zidăria, tot de la origine, însă nu este sculptată şi a ră­
care este ele piatră ,-bolovani, alternată cu cără­ mas n eterminată. Soclul are profil gotic, dar piatra
mizi mici lucrate cu rosturi late. nu se găseşte decât la colţuri ; restul profilului
Ferestrele sânt fără chenare ele piatră şi l de este făcut din cărămizi pe muche, profilate
formă dreptunghiulară. Se pot observa pe faţa­ du pă aceiaşi formă ca piatra ; se mai găseşte o
elele din spre Nord şi din spre Suei nişte pilaştri parte din corn işa din spre altar, care e din z i mţi
aşezaţi la egală elistanţă şi puţin proeminenţi. de cărămidă.
Aceştia nu sânt nici contraforturi, fiindcă nu Bolta actuală a bisericii este un " b erceau " în
corespunel ceri nţelor constructive, şi n u sânt nici semicerc, dar este p robabil că forma primitivă a
p icioare d e arcaturi sau ele firide ca la unele biserici bolţii să fi fost gotică, adică cu n ervuri de piatră,
din O rient, căci această biserică nu presintă ni­ actuala boltă fiind refăcută în veacul al XVII-lea,
căiri î n faţadă arcaturi sau firide, aşa că rostul când s'a adăugit bisericii pronaosul actual cu
acestor pilaştri nu se poate explica. In spre latura clopotniţa ridicată de-asupra lui şi o scară î ntr'un
ele Apus se observă un masiv de zidărie adăugit turn aşezat pe latura de Sud a bisericii.
în urmă pentru a propti zidul probabil crăpat î n
acest loc. Acest masiv de zidărie formează c a un � �Clopotniţa are Î nfăţişarea celor rămase d e la
contrafort, dar el n u face corp cu păretele pe Matei Basarab ; ea este tencuită şi decorată cu
care ar trebui să-I proptească, ci este despărţit de el. arcaturi în semicerc, formate din ciubuce rotun­
Forma pito rească şi rustică a acestui mic m Onll­ j ite în relief. La partea superioară se găsesc patru
ment îl deosebeşte şi mai mult de celelalte bise­ deschideri largi arcuite la camera clopotelor.
rici român eşti şi este foarte greu de precisat Uşa veche a bisericii, aHată î ntre p ronaos şi
origin ea din care se trage. naos, este u n frumos şi unic exemplar de artă
Zidăria de piatră bolovani amestecată cu cără­ gotică în vechea Ţară-Românească. O comparaţie
midă, asemănătoare cu aceia a bisericii D omneşti î ntre această uşă şi cele moldoveneşti, pe de o
din C u rtea-ele-Argeş, nu este un argument valabil parte, şi cu cele munteneşti pe de altă parte, este
pentru a presupune acestui monument o vechime instructivă ; ni arată mai întăiu că tehnica pietrei
egală cu aceia a acestei biserici ; z i dărie de a­ sculptate la monu mentele din Moldova este foarte
cest gen se mai execută şi astăzi în Curtea-de­ apropiată de cea gotică - m eşterii pietrari din
Argeş, ca şi în alte localităţi de lângă râu riie Moldova fiind p robabil saşi ori polonesi - şi apoi
muntoase, care dau din bielşug piatră bolovani ; ni mai arată că această tehnică, trecând din Mol­
de asemenea cărămida îngustă se fabrica şi acum d ova în Muntenia cu meşterii cari au clădit bise­
Î n Curtea-de-Argeş. rica Stelea din Târgovişte, se alterează, pierzând
O piatră de mormânt aflata în biserică datează din vigoarea p rofilelor şi din relieful lor, îndul­
din domnia lui Constantin-Vodă Brâncoveanu şi cindu-se prin readucerea acestora î n acelaşi plan,
se poate ca aceasta să fie şi epoca clădirii după tehnica o rientală (Stelea, Gura Motrului, Ver­
b isericii. bila, etc.).
Fereastra de la altar este şi ea interesantă pen­
BISERICA SF. GHEORGHE din Câmpu� tru aceleaşi m otive. (A se compara cu ferestrele
Lung 1 este o biserică gotică, a cării dată de fon­ de la Coieni, Stelea, D oamnei, Plumbuita, etc.).
d are nu o cunoaştem, căci n u se mai găseşte
Exteriorul bisericii este astăzi tencuit; partea
I Pl. CCXCI şi următoarele. veche este lucrată din piatră brută neregulată şi,

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA 81

-c u ocasia unei recente reparaţiuni, aceasta s'a Faţada principală este ŞI ea zugrăvită În acelaşi
readus la iveală, rostuindu-se din nou. S'a păstrat gtn bizantin.
Însă tencuiala la unele părţi de pe faţa din spre Interiorul bisericii este În întregime zugrăvit,
Nord, unde se găseşte o zugrăveală veche cu ca şi tâmpla de zid, la o epocă ce, după i nscrip­
panouri al fresco şi alte decoraţiuni zugrăvite. ţiile găsite, pare a fi al XVII-lea veac.

C L O P O T N 1 Ţ E L E.
Clopotniţele d i n veacul a l XVII-lea erau În şi mai largi, Î n nu măr de trei pe fiecare latură ;
genere înalte şi impunătoare ; Î n afară de cele arcul de mijloc al laturei este deschis.
descrise mai sus, de la Mănăstirea Brebu, de Se văd la diferite n ivele butonii rotunzi de te­
la Strehaia, de la Brâncoveni, de la Mănăstirea raco.a.
+"

Dintr'un Lemn (aceasta din urmă este probabil O scară aflată Într'un turn poligonal u rcă pănă
de la î nceputul veacului al XVIII-lea), mai avem la etaj ul al doilea şi de acolo Î nainte urcarea se
câteva clopotniţe păstrate pănă astăzi În stare face pe o scară de lemn aşezată Î n interiorul
destul de bună pentru a putea fi studiate. clopotniţei.
Suprafaţa exterioară este tencuită şi acoperită
CLOPOTNIŢA DE LA SCHITUL CODRENI peste tot cu o reţea de linii orizontale şi verti­
(Ilfov 1) n u are inscripţie şi n u cunoaştem niciun cale formând dreptunghiu, care imitează decorul
docu ment care să n i preciseze data clădirii ei; ea din veacul al XVI-lea ; coloarea roşie Însă a dis­
poate fi de la sfârşitul veacului al XVII-lea, când părut şi este cert că această tencuială a fost re­
Constantin-Vodă Brâncoveanu clădi aici un conac. parată de mai multe ori, aşa că este greu de a
Ea este relativ mică, de patru m etri şi j umătate se cunoaşte aspectul de Ia origine al monumen­
lărgime la basă şi de n ou ă m etri Înălţime pănă tului. Î n spre exterior, la stânga intrării, se află,
la cornişă, zidită din cărămidă care poate să fi frumos sculptată În piatră, şi În relief, o căpri­
fost aparentă d e la Î nceput ; basa ei este aproape oară culcată.
pătrată În plan ; În partea d e spre Sud se află o Alături de clopotniţă, În interiorul curţii Mănăs­
scară Îngustă care este ascunsă În zid şi duce la tirii şi la dreapta Întrării, se găseşte o casă veche
clopote ; partea superioară este octogonală În plan cu Î ncăperi boltite de aspect pitoresc, a cării dată
şi presintă câte o deschidere arcuită pe fi ecare de clădire este greu d e fixat 1.
latură ; la partea superioară ea este Î nvelită cu o
boltă de cărămidă î n formă de calotă sferică. CLOPOTNIŢA BĂRĂŢIEI din Câmpulung 2
este d e dimensiuni mai m ici ca cea precedentă ;
CLOPOTNIŢA DE LA MĂNĂSTIREA NE­ ea este de formă pătrată pe toată Înălţimea ei şi
GRU-VODĂ din Câmpulung 2, este mult mai are cinci metri lărgime la basă şi treisprezece
Înaltă şi mai masivă ; ea are peste z ece metri lăr­ metri Î n ălţime pănă la cornişă.
gime la basa e i şi treizeci şi cinci metri Înălţime Genul decoraţiei exterioare este acelaşi ca-Ja
pănă la cruce ; forma planului rămâne pătrată clopotniţa de la Negru-Vodă, cu trei rânduri su­
pănă SUS la acoperiş. Faţadele sânt decorate cu cinci prapuse de arcaturi şi panouri. Partea superioară
rânduri d e panouri suprapuse şi despărţite prin care se află peste corn işa principală, este de sigur
trei b râuri orizontale : primul rând de panouri un adaus ulterior.
este dreptunghiular, al doilea cu arcaturi În semi­ La biserica SI. Dumitru din Craiova a fost o
cerc, al treilea şi al patrulea de asemen ea, dar clopotniţă Î naltă şi masivă, care astăzi a dispărut.
primul mai scurt şi celălalt mai Înalt, În sfârşit O fotografie mai veche ni-o arată la fig. 1 26. Ea
rândul de sus se compune din arcaturi mai mari nu diferă mult de cele - precedent d escrise.

I P I . CCXCVIIJ. I PI. cccv.


2 PI. CCXCIX şi următoarele. 2 PI. CCCl!I .-CCCIV.

inp.org.ro
CAPITOLUL XVIII.

DECORAŢIA ÎN LEGĂTURĂ CU ARHITECTURA


Sculptura în piatră şi sculptura în lemn, care tive geometrice formând o ţesătură de linii drepte
sant strans legate cu arhitectura, păstrează pănă şi curbe, o î mpletitură cu relief slab, cu planuri
pe la sfarşitul veacului al XVII-lea formele şi î nclinate opuse unul altuia şi provocând u n joc
tehnica din veacurile precedente. Din puţinele de lumini şi d e umbre alternate (Biserica Dom­
exemplare care ni-au rămas putem constata că n ească din Târgovişte).
această tehnică este orientală şi în special arme­ La o altă uşă ele la această biserică, cea dintre
nească ; ea este mai mult O gravură decât o pronaos şi naos \ vedem profile mai pronunţate
sculptură, mai mult un clesemn cu relief foarte şi câte o rosetă sculptată în forme geometrice de
mic În care campul, adecă fundul pe care se de­ o tehnid asemănătoare cu cele descrise mai sus.
semnează, este săpat şi retras cu un centimetru sau I n veacul al XVII-lea, în timpul domniei lui
doi. Formele utilisate sant mai mult geometrice, Matei Basarab, se poate observa o continuare
linii e1 repte sau circulare, sau segmente de cerc, elestul ele bine afirmată a acestei evoluţiuni. Pro­
Împletituri complicate amintind pe cele elin arta filele sânt mai adânci şi compuse din eşinde şi
arabă (biserica episcopală elin Curtea-ele-Argeş), î ntrânele alternate, de forme rotunj ite, adecă con­
la care se adaugă câte oelată flori şi animale stili­ vexe şi concave, care-şi au originea la b iserica
sate, venite probabil din Serbia şi acolo din arta Stelea, unde au fost aduse de meşterii lui Vasile­
medievală 10mbardă sau veneţiană (Cozia). Vodă Lupu. Arcul de la partea superioară a uşilor
Profilele sant şi ele elestul el e simple şi cu re­ se complică, formele arcuite sant acoladele sau
lief mic, cum le vedem la chenarele ferestrelor festoanele cu mai multe varfuri ; forma acestora
şi uşilor Bisericii Domneşti din Targovişte, unele fiind subliniată de aceleaşi profile rotunj ite con­
ele sant probabil elin veacul al XVI-lea ( 1 583), cand vexe şi concave ca la Stelea, ale căror origine
acest monument a fost ridicat de către Petre-Vodă trebuie căutată în arta gotică adusă din Moldova
CerceI. de către m eşterii saşi sau polonesi şi poate şi î n
Evoluţia formelor la chenarele ferestrelor şi ale arta armenească, care ştim c ă utilisează mult torul
uşilor se poate urmări uşor la m o numentele din rotunjit ce însoţeşte profilele arcurilor şi ale păr­
veacul al XVI-lea, cand ele sant mai î ntăiu cu su­ ţilor verticale de Ia uşi şi ferestre. Uşile ele l a
prafeţe plane neprofilate, apoi cu muchia teşită monumentele l u i Matei Basarab sant destul de
sau cu câteva profile slabe ; decoraţia fiinel re­ variate, u nele păstrează formele şi meşteşugul
dusă nu mai la inscripţia frumos săpată în piatra oriental al veacurilor trecute : (Căldăruşani, Ani­
ele ele-asupra uşii (Ostrov, Căluiu, Cobia) 2, mai pe noasa, etc.), altele urmează pe acelea aduse din
urmă vedem această piatră ele de-asupra uşii pro­ Moldova (Gura Motrului, Verbila, etc.)_
filându-se la intrados în arc cu varful ridicat în Tot în biserica Domnească din Targovişte se
sus (Biserica Domnească din Târgovişte, mănăs­ găseşte în naos şi în altar o î ntreagă podoabă
tirea Valea, Aninoasa, Călelăruşani, etc.) ; pietrele d e piatră sculptată, care cuprinde scara ce co­
laterale verticale ale uşilor sant decorate cu mo- boară de la cafasul domnesc în biserică, decoraţia
proscomidiei şi în sfarşit j eţul arhieresc în piatră
situat supt fereastra altarului.
1 B. C. M . 1 . , anul 1 9 1 0, pp. 1 l 0- 1 l4.
2 N. Ghika Budeşti, Evoluţia Arhitecturii în Muntenia şi 01-
t.enia, veacul al XVI-lea, fig. 24, 97, 167 şi 172. 1 PI. 280 ş i următoarele.

inp.org.ro
EVOLUŢIA A R H lTECTURII îN MUNTENIA Ş l îl OL TENTA 83

Aici găsim o decoraţie mai evoluată, care este al XVI-lea şi apoi mai puţin pronunţată ŞI cu un
caracteristică pentru domnia lui Matei Basarab. alt caracter în veacul al XVII-lea.
Scara cafasului este păzită de para pete formate Motivele decorative din stil ul nou sânt tratate
din lespezi de piatră plină, pe care sânt sculptate m a i realist şi sânt mai puţin stilisate decât cele
m otive decorative care amintesc pe acelea turceşti anterioare, studiate mai sus ; ele sânt legate între
şi persane, cu panouri fe tonate terminate la ca­ ele cu ramuri dispuse în " rinceau "-uri de formă
pete cu flori de crin stilisate ; interiorul panourilor şi de composiţiune clasică, moştenite de la arta
este î mpodobit cu Împletituri de flo ,ri şi de frunze, antică romană şi reîntronate În timpul Renaşterii,
u n fel de l alele stilisate de o factură elegantă şi care le Î ntrebuintează atât în Italia cât şi în cele­
de o execuţie fină şi n ervoasă, cu acelaşi relief lalte ţeri ale Europei ; fiecare epocă, fiecare stil
slab al decoraţiilor de stil armenesc, Î n să de o le interpretează în felul său, ca fiind un bun co­
factură diferită : Î n decoraţia armenească toată su­ mun al patrimoniului antic ; le găsim larg utilisate
p rafaţa este acoperită, aşa că nu se vede fundul în toate veacurile de la Renaştere î ncoace, mai
aproape de loc, pe când î n decoraţia de l a aceste ales î n stilurile francese Ludovic al XIV-lea ŞI
balustrade, florile şi foile sânt resfirate pe supra­ al XVI-lea, apoi în stilul Empire, când ele se
faţa fundului şi legate î ntre ele prin linii curbe reîmprospătează printr'o inspiraţie mai directă de
elegante, simetrice faţă cu u n ax şi chiar cu două la stilul roman din timpul Imperiului. Tot veacul
axe. Parapetele scării de la Biserica D o mnească al XIX-lea ca şi stilurile moderne le mai între­
din Târgovişte sânt legate î ntre ele prin stâlpi buinţează încă.
verticali, terminaţi la partea superioară cu vârfuri Î n monu mentele noastre vechi, î n cepând cu cele
în formă de ghem Împletit. O colonetă sveltă, din u ltima parte a veacului al XVII-lea şi În al
cu fusul canelat în elice cu capitel şi basă îm­ XVIII-lea, la î n ceputul acestuia, formele decorative
podobite cu flori şi amintind u nele capitele bizan­ par inspirate direct de la cele italien eşti, mai ales
tine din Veneţia, susţine grinda cafasului. În m o n umentele Cantacuzineştilor, pe cân d mai
O colonetă asemănătoare se găseşte la pros­ târziu În veacul al XVIIf-Iea, pe la sfârşitul dom­
comidia acestei biserici, unde susţin e u n arc tri­ n iei lui Constantin Brâncovean u şi supt Mavrocor­
lob. Două plăci de piatră plină, decorate cu panouri daţi, ele evoluiază iarăşi spre o interpretare mai
festonate, împodobite cu flori stilisate î n genul orientală ; În adevăr vom vedea că la această
celor de la parapetele scării de l a cafa s, formează epocă relieful devine mai puternic ; scara, adecă
balustrada de la proscomidie. dimensiunea diferitelor elemente decorative, se
Această prea frumoasă composiţie, împreună măreşte ; de asemenea şi suprafeţele decorate ;
cu scara cafasului descrisă mai sus şi cu j eţul meşteşugul se afirmă mai Î ndrăzneţ şi formele
arhieresc de la altar, decorat în acelaşi gen, devin mai exuberante şi tot mai bogate.
constituie un ansamblu omogen, care ni arată Î n factura acestor sculpturi se observă o re­
deosebirea dintre sculptura decorativă din vea­ venire la tehnica orientală de altă dată cu planurile
cul al XVI-lea şi inceputul veacului al XVII-lea, î nclinate paralele şi opuse u n ul altuia şi, dacă
pe de o parte, şi aceia de la mij locul veacului observăm mai de aproape sculpturile de la Vă că­
al XVII-lea şi de la sfârşitul acestui veac, pe de reşti şi de la Stavropoleos, vom vedea că fiecare
altă parte. Atunci, supt domnia lui Şerban Canta­ frunză, fiecare petală de floare este asHel tratată ;
cuzino şi a lui Constantin Brâncoveanu, caracte­ ele nu mai sânt executate geometriceşte şi rigid,
rul decorativ se modifică în mod simţitor odată ca în arta armenească, ci formele sânt grase şi
cu Începerea noului stil din veacul al XVIII-lea. m olatice, iar suprafeţele sânt ondulate şi striate
Pentru a ni da sama de aceste deosebiri este de linii paralele de lumini şi de u mbre. Acest
interesant de a compara decoraţia descrisă mai procedeu oriental monoton aplicat pe o sculptură
sus cu aceia de la uşa bisericilor de la Cotro­ de o vitalitate occidentală este caracteristica acestui
ceni, de la Biserica Doamnei şi de la filipeştii­ stil nou şi el ar dovedi că meşterii pietrari cari
de-Pădure, unde chenarele . sânt decorate cu " rin­ executau aceste lucrări inspirate din Occident
ceau "-u ri de flori bogate de o tehnică foarte erau de origine orientală.
diierită. florile şi ioile acopere aproape toată
supraiaţa liberă ; ele sânt sculptate printr'un " mo­ Sculptura În lemn urmează cam aceiaşi evolu­
delaj " mai gras şi mai realist, cu relieful mai ţie ; ea este mai greu de u rmărit, căci documentele
adânc, î n locul traseului geo metric şi al technicei până în veacul al XVII-lea sânt mai rare. Pose­
cam mecanice a planurilor î n clinate, opuse unul dăm totuşi câteva exemple care ni permit a o
altuia, pe care am constatat-o mai sus în veacul studia.

inp.org.ro
84 BULETI N U L COMlSlUNII MONUMENTELOR lSTORICE

o uşă de lemn, provenind de la biserica Sfinţii de la Constantin-Vodă Brâncoveanu, se află l a


Î mpăraţi de la Târgovişte şi aflată la Museul Museul Comisiunii Monument lor Istorice ş i a­
Comisiunii Monumentelor Istorice, are desemn at ceia de la Biserica Domnească din Târgovişte
la partea superioară arcul î n acoladă caracteristic este datată de la 1 696. Ele sânt din epoca de
al veacului al XVII-lea şi un chenar decorat Î n transiţie, dar mult mai aproape, î n ce priveşte
" rinceau"-uri amintind formele orientale c u relie­ caracterul decorativ, de stilul nou decât de acel
ful slab şi cu elemente de dimensiuni relativ vechiu. Studiul comparativ al sculpturii acestor
mici ; factura este din epoca de transiţie Între tâmple precum şi aceia a mobilierului bisericesc
"vechiul stil" şi noul stil, ale căror caractere am din " stilul nou " ni permite a constata evoluţia
căutat a le fixa mai sus ; ea datează de la mij lo­ formelor şi a facturii. Mai dăm u n panou de
cul veacului al XVII-lea, care corespunde şi cu icon ostas care este decorat cu u n singu r motiv
clădirea bisericii Sfinţii Î mpăraţi. decorativ care se Î ntinde pe toată suprafaţa lui.
Un jeţ cu baldachin, aliat la Museul Comisiu­ EI este compus din " rincea u " -u ri largi cu foi şi
nii Monumentelor Istorice, cu colonete canelate flori pe scară mică, cu relief slab, încadrând două
în elice, ca la cele de piatră din Biserica Dom­ medal ioane rotunde aliate pe linia median ă ; la
n ească de la Târgovişte, studiate mai sus, cu ca­ partea i nferioară regăsim arcul în acoladă j oasă
pitelul Împodobit cu o pasere sculptată În relief caracteristic al veacul ului al XVII-lea. Această
şi cu un coronament În arc trilob, decorat cu foi lucrare este din epoca de transiţie, poate dintr'o
şi fructe, are aceiaşi factură ca sculpturile în lemn biserică cantacuzinească ; composiţia şi elemen­
de pe uşa bisericii din Cobia ( 1 572) 1. tele decorative sânt ale Renaşterii, însă factura
este supt influenţa orientală din veacul al XVII-lea,
Un tetrapod aflat la mănăstirea Valea (Muscel)
cu elemente de dimensiun i mici, şi sculptura
ni arată o decoraţie compusă din baluştri mici
dej a "modelată" în loc de a fi " gravată" la supra­
daţi la strung şi mici motive geometrice compuse
faţa lemnului ca în "stilul vechi u " .
din linii drepte gravate p e suprafaţa părţilor
Spre a s e î nlesni studiul evoluţiunii artei
pline ; strane de biserică de acelaşi gen, cu baluş­
decorative, Î ncă atât de puţin lămurită, dăm l a
tri daţi la strung şi cu� pan ouri pline nesculptate
sfârşitul acestei lucrări o serie de fotografii : câteva
În care sânt tăiate arcuri în acoladă cu vârf sau
base de cruci provenind de la vechea Mitropolie
flori aj urate de forme geometrice, se găsesc Î n
din Târgovişte şi aflate la Museul din acel oraş ;
multe biserici 2.
u nele sânt în formă de pară lungă cu decoraţi­
Sfeşnice de lemn cu piciorul profilat din strung, u n i desemnate n aiv, cu relieful slab ; ele sânt
cu basa şi capitelul formate din talere circulare, probabil de la Întemeiarea bisericii de către
de asemen ea date la stru n g ; altele cu piciorul Neagoe�Vodă Basarab şi se aseamănă cu acele
sculptat cuiprofile verticale crestate sau î n formă de la biserica episcopală din Curtea-de-Argeş
de funie răsucită fac parte din stilul vechiu 2 . care sânt contimporane ; acestea din urmă sânt
Alte sfeşnice de lemn, cu aceleaşi profile, Însă Î nsă mult mai artistic şi mai precis executate ;
mai bogate, mai mari şi decorate cu foi de acan­ alte base de cruci Î n formă de ghem cu Împleti­
tus, ove, mărgele şi alte motive clasice, ni arată turi par din veacul al XVII-lea, căci le găs im şi
o origine occidentală venită din Italia Renaşterii 3. la biserica Mănăstirii Arnota, la Dintr'un Lemn,
Basa acestor sfeşnice este decorată ori cu paseri la H urez, etc. ; cea aflată la Museul din Tărgo ­
sculptate, ori cu îngeraşi cu aripi, ca la Gorgota vişte provine probabil de la partea din faţă a
( 1 626), Verbila, Vieroşi, biserica Bucur şi altele. vechii Mitropolii, care este adăugită î n urmă În
Acestea din u rmă sânt de aproape inspirate de veacul al XVII-lea.
la candelabrele italieneşti ; sfeşnicul de la Ver­ Câteva fotografii ale ferestrelor de la biserica
bila s'ar apropia de formele stilului Louis XVI. Mănăsti rii Cozia sânt interesante din punctul de
Tâmplele mai .vechi sânt foarte rare ; nu cunoaş­ vedere care ne preocupă, fiindcă partea de sus
tem nici u n a din veacul al XVII-lea, afară poate de a acestor ferestre este foarte probabil de la În­
unele părţi de la tâmplele bisericilor Stelea din temeierea bisericii ; unele din ele presintă de-asu­
Târgovişte, paraclisul Bistriţii şi biserica Bucur ; pra arcului acvilele cu două capete ale lui Mircea­
tâmpla vechii Mitropolii din Târgovişte, care este cel- Bătrân şi la păr ţile verticale ale chenarelor se
văd împletituri în gen armenesc care se aseamănă
I Ghika-Budeş!i. "Evoluţia arhitecturii in M unterna şi OI··
terna", partea II. fig. 173- 189.
cu decoraţiile de la bisericile din Serbia ; partea
2 A Zagoritz. Mobilierul bisericesc. Buc. 1 9 1 5 fig. 1 . de mai j os de brâul orizontal de piatră al biseri­
a lbid., fig. 6 , 9, 1 0 , 1 1 , 13, 1 4. cii este adăugită în urmă, la o epocă care cores-

inp.org.ro
EVOLUTIA ARHITECTURII ÎN MUNTENI A ŞI Il OL TENTA 85

punde probabil cu o restaurare făcută sub elomnia asemenea, compara tehnica veche a sculpturii în
lui Constantin-Vodă B râncoveanu, cânel s'a adău­ piatră ele la arcul superior cu aceia mai nouă
git bisericii şi pridvorul din faţă. ele la părţile inferioare.
Tot atunci poate ferestrele ele la naos au fost Câteva cruci de piatră, din care cele el e la Par­
lungite î n jos şi li s'au aelăugit chenarele de cul Carol, aeluse cu ocasia Expoziţiei elin 1 906,
piatră care le complectează şi caută să imite pe ni arafă o tehnică veche, cu frumoase î mpletituri
cele vechi. Se poate observa că rosetele ele la geometrice, elin veacul al XVI-lea ; alta cu o funie
colţurile de jos sânt altfel tratate elecât cele de răsucită pe muchie şi cu o floare stilisată în
sus ; ele nu au î mpletituri, cum au acestea, ci centru ; altele cu patru rotocoale, în care sânt
sânt compuse elin foi tratate elestul ele realist, cu gravate monogramele lui Isus H ristos ; alta, cu
o floare la centru, cum sânt unele elin ferestrele cinci rotocoale şi cu un mic acoperiş la partea
elin epoca lui Matei Basarab pănă la Constantin superioară, este crucea m eşterului italian Pesena
Brâncoveanu (Plumbu ita, Stelea, Doamnei, Horez, Levin, îngropat la Brâncoveni 1.
etc) ; aceiaşi observaţie se aplică şi la pragul O fereastră ele piatră cu arc î n festoane, fără
orizontal inferior al chenarelor, unele se pot cons­ sculptură, aflată la chiliile mănăstirii Anin oasa din
tata forme mai greoaie şi mai grase, caracteristice Muscel, n i arată veacul al XVII-lea.
ale veacului al XVIII-lea ; examinarea acestor fo­ Ca o complectare, mai aelăugim câteva - icoane
tografii arată elestul ele desluşit deosebirea dintre el e la mănăstirea Arn ota, care sânt elin epoca lui
sculptura din stilu l vechiu şi " stilul n o u " Matei Basarab ; în sfârşit, o icoană a Sfântului
O fotografie mai veche represintă fântâna de Gheorghe şi o cruce el e fildeş de la mănăstirea
la mănăstirea Vieroşi (Muscel), unde se poate, ele Viforâta.

I V. Drăghiceanu, Curţile Domneşti Brâncoveneşti, B. C. M. 1., anul 1 9 1 1 , pg. 57.


11

inp.org.ro
RESUMAT
Studiul precedent, al monumentelor celer mai măra, în acest veac, opt grupe de biserici, din
importante care ni-au rămas din veacul al XVII-lea, care şase derivă din prototipurile,anterioare şi două
ni permite a stabili, în linii generale, caracteristica sânt cele care presintă noua disposiţie de care
arhitecturii veacul u i şi evoluţia sa. Veacul al am vorbit mai sus ; ea se găseşte întrebuinţată
XVII-lea este, evident, o epocă de transiţie, căci ş.j la bisericile cu abside laterale, dar şi mai adese
nici formele arhitectonice, ·nici aspectul în ge­ ori la cele fără abside laterale. Î n cei a ce priveşte
neral, nici tehnica m(mumentelor nu presintă tehnica, meşteşugul din care resuItă aspectul ex­
ceva n ou, care să merite numele de " stil " . Se terior al monumenţelor, am putut constata că
constată încercări d iverse şi sforţări multiple chestiunea este mai delicată şi că ea cere, pentru
pentru adaptarea fermelor tradiţion ale la n e­ a fi precisată, investigaţii mai amănunţite decât
voile şi la posibilităţile timpului. E o epocă i ns­ acelea ce am putut face până acum şi anume a­
tabilă şi frământată de războaie, mai ales în prima n alise comparative dintre diferitele tehnice, precum
j u mătate a veacului, :când se clădeşte foarte puţin ; şi acelea ale materialelor întrebuinţate, cărămizi,
aju ngem astiel la domnia de douăzeci de ani a tencuieli, rostuieli, mortare, etc. Până la stabilirea
lui Matei-Vodă Basarab, care ridică importante ş i resuItatelor ce vor putea da aceste studii, am î n­
nu meroase monumente. tocmit o clasificare sumară la capitolul : caractere
Tradiţia veche, şcoala bizantină şi şcoala sâr­ generale şi la paragraful plasticei decorative.
bească rămân la basa tendinţelor noi : suprafaţa Am mai putut constata că înrâuririle din afară
bisericilor se măreşte ; cele două î ncăperi, naosul sânt ca şi in existente î n veacul al XVII-lea, în ce
şi pronaosul, se leagă mai strâns î ntre ele, pri ntr'o p riveşte arhitectura, şi că abia în decoraţia pietrei
comunicaţie mai lesnicioasă şi mai largă, şi a şi a lemnului se pot găsi câteva forme de origine
treia î ncăpere din faţa bisericii, pridvorul, se mai orientală, aşa că înrâurirea cea mai reală, singura
adaugă spre a mări î n că capacitatea acesteia. Unii efectivă, cu toate că şi aceasta foarte vremelnică
meşteri, u rmaşii celor din veacul precedent, se şi mărgenită la unele forme de detaliu şi la câteva
inspiră din " stilul vechiu " din trecut şi n i dau disposiţii constructive, este aceia venită din Mol­
monumente ca bisericile din Arnota, Bălteni, PIă­ dova cu clădirea bisericii Stelea din Târgovişte,
tăreşti, Cornet, etc. ; alţii, mai puţin stăpâni pe care credem că nu poate fi calificată drept străin ă.
meseria lor sau aflaţi î n condiţii locale mai puţin Se poate dar considera că veacul al XVII-lea a
prielnice, se mulţămesc cu un meşteşug mai sumar fost î n arhitectură cel mai românesc din toate ;
şi imitează cu mij loace superficiale frumoasa teh­ într'adevăr, î n veacurile anterioare, bisericile sânt
nică din veacul precedent ; alţii î ncă, probabil de mai mult bizantine sau sârbeşti ; în veacul al
origin e străin ă şi veniţi din ţerile dinspre Miazăzi, XVI-lea, care este mai unitar şi mai caracteristic
introduc procedeul tencuielii generale, care acopere românesc, arhitectura este totuşi î ntemeiată pe
toată suprafaţa exterioară a monumentelor. principiile vechiului plan sârbesc şi pe decoraţia
Din studiul nostru am putut vedea că mai toate armenească, pe când în veacul al XVII-lea ea
tipurile de biserici din veacul al XVII-lea sânt o trăieşte pe tradiţia sa proprie. Cât despre veacul
urmare a celor anterioare din veacul al XIV -lea al XVIII-lea, vom vedea că el încheagă sforţările
.şi de la î nceputul veacului al XVI-lea, pe care le-am din veacul al XVII-lea, dând monumentelor forme
studiat în partea l-a şi a Il-a a acestei lucrări şi şi tehnică desăvârşite ; din punctul de vedere al
care constituiesc prototipurile din care derivă toate artelor decorative, însă, veacul al XVIII-lea este
celelalte, afară de un mic număr de biserici răz­ î nfeodat Orientului şi Veneţiei, pe când veacul al
l eţe de tipuri d iferite. XVII-lea şi din acest punct de vedere păstrează
O disposiţie n ouă, care apare pentru întâiaşi o tradiţie mal simplă şi mai sobră, tot de origine
'dată în acest veac, este aceia a bisericilor care au străină, darîmpământenită mai de multşi prin urmare
o clopotniţă făcând parte integrantă din biserică mai puţin influenţată de aporturile directe din afară.
.şi care este aşezată peste pronaos. Am putut nu- Sforţările multiple ce s'au făcut în arhitectura

inp.org.ro
EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA

din veac�t l al XVII-lea au drept resultat trece rea hiserica Golia din laşi presintă în architectura
de la starea de stagnare şi de regres de la î nce­ faţadelor un decor cu pilaştri corintici şi cu ar­
putul veacului, la o redeşteptare, la o renaştere cade clasice, cu o cornişă cu console, care este
a artei n oastre monumentale şi, mai precis, o pur italien esc, şi datează de la Vasile-Vodă
renaştere pur naţională, fără alte înrâuriri din Lupu 2.
afară. Această constatare este cu atât mai intere­ Alte biserici şi mănăstiri din veacul al XVII-lea,
santă, cu cât veacul al XVII-lea este acela în care destul de rău conservate sau transformate, dacă
Renaşterea din Occidentul european, începută în nu complect ruinate, se mai găsesc în următoarele
Italia în veacul al XV-lea, se î ntinde şi î n Orient, localităţi : Sfinţii Apostoli din Bucureşti de la Matei
după ce în veacul precedent cuprinsese tot oc­ Basarab şi Ştefan Cantacuzino ; Negoeştii (Ilfov),
cidentuJ Europei. 1 650, de la Matei Basarab ; Slobozia (Ialomiţa) de
Î n vechea Ţară-Romănească, î n să, înrâurirea la Matei Basarab, complect ruinată ; Vărzăreştj
Renaşterii nu se simte decât la sfârşitul veacu­ (R.-Sărat) 1 644 ; M-rea Berca (Buzău) 1 694 ; M-rea
lui şi în mod foarte limitat, supt domnia lui Barbu (Buzău) 1 662; Bucov (Prahova) 1 679 ; M-rea
Şerban Cantacuzino şi a lui Constantin Brân­ Bâldana (Dâmboviţa), dispărută ; Lăculeţe (Dâm­
coveanu, numai prin o reîmprospătare a artelor boviţa) 1 642 ; Răsvadul-de-Sus (Dâmboviţa), de
decorative, în care se strecoară câteva elemente la Matei B asarab ; B ăjeşti (Muscel) 1 666 ; Bunea
occidentale din Italia, interpretate î n să î ntr'o tehnică (Dâmboviţa) 1 654; Pârscoveni (Romanaţi) 1 656 �
orientală (Veneţia), ceia ce ar proba că aceste Ţinţăreni (Dolj), de la Matei Basarab şi Constantin
înrâuriri n i-au venit prin O rient cu meşteri Brâncoveanu ; Sadova (Dolj) 1 639, de la Matei
italieni, cum este, de exemplu, meşterul, sculptor Basarab ; Crasna (Gorj), de la m arele Pitar Dumi­
în piatră, Pesena Levin 1 al lui Constantin B rân­ tru Filişanu, 1 659 ; Vădeni (Gorj ) 1 64 1 ; B ăI �şti
coveanu, şi prin comerţul obiectelor fabricate (Gorj) 1 688 ; Bârza (Gorj ) 1 690 ; Mănăileşti (Vâlcea)
importate din Italia şi din Orient, cum sânt sto­ 1 686 ; Costeşti-Petreni (Vâlcea) 1 696, şi altele.
fele, brocardurile, mobilele şi altele. Cunoaştem o singură biserică de lemn rămasă
Trebuie să mai arătăm că î n râurirea Renaşterii din veacul al XVII-lea : este aceia din Grămeşti
occidentale, aproape nulă asupra artei din Ţara� (Vâlcea) 3, unde se găseşte pictat pe pânză u n
Romănească, este destul de si mţită în Moldova, frumos portret al Mitropolitului Ştefan din timpul
unde este venită prin Polonia ori prin Galiţia ; domniei lui Matei Basarab.

I V. Drăghiceanu. B. C. M. J. , anul 19 1 1 , pag. 60.


2 Biserica Golia din Iaşi. S: Zotta şi N. Ghika-Budeşti, B. C. M. J. , anul 1924, pag. 1 07.
a B. C. M. 1 . , anul 1 9 1 0 , pag. 1 10- 1 1 4.

inp.org.ro
RESUME FRAN(:AIS

inp.org.ro
L'EVOLUTION DE L'ARCHITECTURE EN VALACHIE
-- 0 --

III.
LE DIX-SEPTIEME SIECLE

INTRODUCTION.
Un regard retrospectif j ete sur l'ensemble des glise de Snagov, qui reste un type isole et sans
monuments precedemment etudies nous prouvera influence.
'Gue, des six types principaux d'eglises que nous Examinons maintenant separement chacun d e
.avons trouves li l'origine d e l'art valaque et que c e s prototypes e t voyons l e s principales eglises
nous avons analyses dans la premiere partie de qui ţn derivent.
'Cette etude, il n'en est que quatre qui aient eu I. Le prototype byzantin de Constantinople,
une influence reelle sur le developpement de l'art au plan en forme de croix grecque, est l'origine
monumental roumain, tandis que les deux au­ d e monumeots importants, mais peu nombreux ;
.tres n'en eurent pour ainsi d ire aucune. ce sont : I'ancienne Metropole d e Târgovişte ( 1 5 1 7)
D e ces quatre types, il e n est deux qui datent voir ( I -ere partie), l' Eglise princiere d e Tîrgovişte
du XIV-eme siecle ; se sont les prototypes, les ( 1 583) (voir 2-me partie) et l'eglise St. Demetre
veritables sources dont derivent la presque totalite de Cra'i ova ( 1 650) (voir ci apres), qui paraît etre
des eglises des siecles suivants : le type cons­ le dernier monum ent de ce type.
tantinopolitain, au plan en forme de croix grecque.J II. Le prototype serbe de la Morava, au plan
,
represente par l'Eglise princiere de Curtea�de� trefle, est l'origine el'un granel nombre el'eglises
Argeş et le type serbe, au plan trefle, represente elu XVI-e, du XVII-e et du XVIII-e siecle : ce sont,
par l'Eglise centrale du monastere de Cozia. entre autres, celles el'Ostrov, ele Stăneşti, la petite
Quant au troisieme type du XIV-eme siecle, celui eglise de Cozia, Căluiu, Mărcuţa, toutes du XVI-e
d e l'eglise du Cotmeana, au plan droit (les ab­ siecle (voir I1-e partie). Nous en trouverons ele
sides/ laterales sont raj outees) et a la voCite en meme, au XVII-e siecle, li Arnota, PIătăreşti, Plum­
berceau, c'est nous l'avons vu, un plan desuet ; buita, (etc. voir ci�apres) ; enfin nous en retrou­
son influence sur le developpement ulterieur d e veron s au XVIII-e siecle, mais en moins granel
l'architecture est n u lle. nombre : a Colţea ele Bucarest, a Surpatele, li A­
Parmi les trois autres types, qui d,ttent du de­ ninoasa, a Stavropoleos etc. ; ces d ernieres eglises
but du XVI-eme siecle, nous trouverons deux au­ sont, en general, pourvues d'un porche li arcades .
tres prototypes ; ce sont : l'Eglise du monastere III. Le type de l'eglise de Dealu, au plan serbe
de Dealu, au plan trefle, aux trois tours dont et au el ecor armenien, sert de modele a un cer­
l'une principale au�dessus du naos et les deux tain n o mbre de monuments importants, autant au
autres plus petites et egal es sur le pronaos, et XVI-e siecle, li Bucovătz et a Tutana (voir II-e
enfin l'Eglise Episcopale de Curtea�de�Argeş, partie) qu'au XVII-e siecle, â Brebu, â Gura Mo­
.aux quatre tours, dont l'une sur le naos et les trului, a Căldăruşani (voir ci-apres) et au XVIII-e
trois autres sur le pronaos tres developpe en lar­ ou elles paraissent bien moins n ombreuses (Tous
geur ; de ces trois tours l'une, centrale, pose sur les Saints, â Râmnicul -Vâlcii). Le decor en pierre
u n systeme de douze colonnes qui forment, en sculptee du D ealu disparaît et se trouve remplace
plan, un carn� et les d eux autres plus petites et par la brique et I'eneluit li la chaux.
egales sont posees aux angles de la fa<;ade princi­ IV. Le type complexe de l'Eglise Episcopale
pale. Quant au troisieme type du debut du XVI-eme de Curtea�de�Argeş ne se retrouve pas au XVI-e
siecle, au plan trefle caracteristique du Mont siecle, si ce n'est â Cobia, qui en est une reduc­
Athos, au naos carre surmonte d'une tour p osant tion en brique (voir II-e partie) ; au XVlI-e siecle
-sur quatre piliers isoles, il est represente par l'e- nous trouvons l' E glise Metropolitaine de Bucarest,

inp.org.ro
BULLETlN DE LA COM:vl ISSI O � DES MONUMENTS H ISTORIQUES

ceHe du m u n astere de Cotroceni (voir ci�apres) ; sement et une influence sensible sur I'cvolution
au XVlU-e siecle n o u s trouverons e ncore les gran­ de l'architectu re valaqu e de la sec onele m oitie
des egl i s E �; de V ăcăre şti et ele Cernica p res d e du XVII-eme siecle fut la construction ele I'eglise
Bucarest ; une grande partie de c e s eglises du de Stelea a Târgovişte, en 1 645. Cette eglise ele
XVII-e siecle et toutes celles du XVIII-e siecle sont style moldave fut elevee dans la Capitale de la
p ourvues d'un porche ouvert a arcades et a co­ Valachie par le prince de Moldavie, Basile Lupu
Ion nes de pierre. apres sa reconciliation avec le p rince de Vala�
V. A part les groupes de monuments que chi e, Mathieu Basarab.
_
nous venons de passer rapidement en revue VIII. C'est vers cette meme epoque g u e I'on
et qui, nous I'avons vu, derivent directement des voit se repandre une nouvelle dispesition inte­
types traditionnels, nous voyons naître, vers le rieure, qui donne aux eglises plus d'unite ; c'est
m ilieu du XVlI-eme siecle, un type nouveaux un ensemble de trois ouvertures en forme d'ar­
d'eglise, qui comporte un c10cher s'elevant au cades, posees sur des colonnes, par ou le pro­
dessus du pronaos ; nous trouvons ce ' n ouvel naos communique largement avec le naos. Cette
element adapte aussi bien aux eglises a plan disposition remplacera dorenavant l'unique p etite
trefle : a Corn et, a VIădeşti, etc., qu'a celles au porte qui se. trouvait dans I'axe du m u r qui
plan rectangulaire, sans absides laterales, a Băr­ separait les deux parties de I'eglise, selon la
buleţ, Goleşti, etc. L'acces au c10cher se faiţ par tradition ancienne, et qui les isolait p resque
un escalier qui est tantat cache a l'interteur du I'une de I'autre.
m u r, com m e a Goleşti et a Doamnei, tantat IX. Au XVII-eme siecle de nombreux mo­
place dans une tourelle, visible du dehors, et n asteres furent edifies, mais un petit nombre
siiuee en general sur le cote nord, comme a seulement ont conserve j usqu'a nos j ou rs leurs
Cornet et a Bărbul eţ. Parfois l e c10cher se trouve cellules vofitees ou leurs portiques en arcades,
au dessus du p orche d'entree, comme a ]itianu leurs c10chers ou leur soubassements aux belJes
et a Filipeşti. caves vofitees en berceau. Nous etudiei'ons les
VI. Le porche ouvert, avec arcades posant sur monuments les plus caracteristiques et les m ieux
des piliers ou des colonnes, est un element dont conserves de ce siecle, en les groupant de fa<;on
l'emploi se generalise au XVII-eme siecle. Les a1 pOllvoir mieux suivre l'evolution des types et
arcades sont en plein cintre, au debut, plus tard des formes. Nous serons ainsi conduits, en par-
en forme d'accolade, d'arc trilobe on bien fes­ tant du style unitaire du XVI-em e siecle et a
t o n n e au XVIII-eme siecle. Les piliers sont d'a­ travers u n e periode d e transition, d'abord a u n e
bord en brique et plus tard en pierre de taille ; renovation d e la tradition de rancienn e architec­
leurs chapiteaux et leurs bases s'ornent d e pro­ ture valaqu e, sous le regne du prince Mathieu
fils, leurs ffits s'agrementent de cann elures on de Basarab et ensuite au " nouveau style ", qui com­
b racelets richement sculptes, surtout au XVIII-eme m ence vers la lin du XVII-e siecle et s'etend il
siecle. travers le XVIII-e siecle j usqu'au debut d u XIX-e"
VII. Un evenement qui eut un certain retentis-

inp.org.ro
C HAPLTRE XIII.

CARACTERES GENERAUX

Comme disposition de plan et comme formes cien sty1e du XVI-e siecle, tel que n ou s le con­
architecturales, les eglises du XVII-e siecle de­ naissons, avec ses belles briques apparentes dis­
rivent, nous le verrons plus loin, des monu­ posees en zones alternees, posees horizontalement
ments anterieurs. Nous y tro uveron s cependant et verticalemellt, ses larges points reguliers soi­
u n e beaucoup plus grande variete. Non seule­ gneusement executes. D'autres eglises ont les arcs,
ment les types qui nous sont dej a connus y l es corniches, les bandeaux, le socle et en general
figurent tou s, mais encore d'autres types nou­ toutes leurs p-arties profilees executees en briques
veaux, ainsi que d e n ombreuses dispositions d e apparentes, tandis que les surfaces nues eles
detail imposees p a r l e s n ouveaux programmes fa({ades, sont recouvertes d'u n enduit sur lequel
d e l'epoque. on voit parfois un reseau de lignes horizontales
Le plan trefle est celui qui domine ici comme et verticales peintes en rouge et im itant le bel
au siecle precedent; nous trquverons cependant appareil de briques du XVI-e siecle. Ces dii­
aussi un certain nombre d'egli ses au plan rec­ ferents procedes font supposer que le prince Ma�
tangulaire. thieu Basarab qui a beaucoup bâti, avait a
Le XVII-e siecle peut se subdiviser en trois sa disposition u n certain n o mbre de maîtres
epoques : La premiere s'etend j u sque vers son d'ceuvres de diHerentes origines et q u e chacun
m ilieu, sous le regne du prince Mathieu Basarab : d'eux avait ses procedes suivant la tradition a
elle est pauvre en monuments et le n iveau d'art laquelle il avait ete forme.
en est assez bas ; ce n'est qu'une pâle imitation
Materiaux et procedes de construction. Le
des eglises d e I 'ancien style du XVI-e siecle.
materieI presqu'exclusivement employe est ici
Celles-ci, nous I'avons vu, etaient d e modestes
encore la brique, comme au siecle precedent.
monuments, de petites dimensions, mais en ge­
La pierre est rare : on ne s'en sert que pour
neral bien construits, en brique et en materiaux
l es cadres des portes et des fenetres. Elle est
simples, mais de belle qualite et d'une technique
parfois profilee, mais rarement sculptee. o.n trouve
remarquable, malgre leur aspect rustique. N ous
parfois des rosaces au dessin geometrique des
n e trouverons plus ces qualites, au debut du
arcs au profil en accolade ; sous le regne du
XVII-e siecle. Les briques y sont, en general, de
prince Mathieu Basarab o n trouve aussi certains
fabrication mediocre et recouvertes el'un eneluit
motifs sculptes, des rinceaux de feuillages d'ins­
sur lequel I'on a imite souvent a la peinture les
piration orientale, au relief tres faible. A la meme
j eux de briques el e j adis.
epoque, on em ploie la terre cuite emaillee sous
La seconde epoque est en progres conside­
formes ele boutons, de disques ou d e plaques
rabIe sur la premiere. Les eglises bâties par le
formant frise sous la corniche ou sous le bandeau,
p rince Mathieu Basarab et par ses successeurs
on encore aux tympans des arcs.
sont nombreuses, leurs elimensions plus gran�
des de meme que leur variete. o.n y re­ La plastique monumentale ne differe pas, en
trouve les differents types traditionnels au plan gen eral, dans la premiere moitie du siecle, de
trefl e et au plan rectangulaire ; on y trouve en ceHe du XVI-e ; ce n'est que dans la seconde
plus u n type nouveau qui est une creation du moitie que I'adj onction d'elements n ouveaux, tel
siecle. Ce sont les eglises au clocher pose sur que le porche ouvert ou bien le clocher super­
le pronaos. La troisieme epoque de la fin du pose au pronaos, modiiie I'equilibre general de
siecle appartient dej a au , n ouveau style valaq u e " . la composition et en deplace le centre d e gra­
N o u s l'etudierons p l u s tard. vite vers l'o.uest : c'est sur le pronaos que le
Le decor exterieur est assez variable. Certains c-entre de la composition se trouve reporte, dans
monuments gardent i'aspect des eglises de I'an- certains cas, en opposition avec les eglises du
12

inp.org.ro
94 BULLETIN DE L A COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES

XVI-e siecle, ou Ia tour du pantocrator et les ou a peu pres ; la tour du c10cher le surmonte
absides laterales le situaient sur le naos. parfois et enhe lui et le naos la communication
La plastique decorative ne varie que dans devient plus aisee, grâce a une n ouvelJe dispo­
les details. Les elements qui la composent sont sition de trois ouvertures en forme d'arcades qui
e n general les deux registres d'arcades aveugles trouent le mur intermediaire. Parfois le pronaos
superposes et separes par le bandeau horiz ontal s'agran dit considerablement, surtout en Iargeur ;
ensuite les corniches et le socle aux profils re­ des piliers interieurs en divisent alors la surface
sultant des formes variees de la b rique, tels que afin de faciliter la construction des voîites qui l e
nous les avons etudiees au XVI-e siecle. Mais, recouvrent : une t o u r e t parfois meme trois tours
comme nous I'avons fait remarquer p recedem­ le surmontent.
ment, I'aspect exterieur de ces eglises est assez Le porche ouvert manque aux eglises du de­
varie selon qu'on y emploie l'appareil en briques but de ce siecle ; ensuite il devient usuel, et o n
apparentes horizontales et verticales, herite du le raj oute meme devant les eglises plus an­
XVI-e siecle, ou bien la b rique apparente sur cienn es. Les porches du XVII-e siecle sont en
toute la surface du monument, on bien encore general composes d'arcades en plein cintre, po­
que cette surface soit recouvert:; e n entier par sant sur des piliers en briques de section octo­
un enduit passe a la chaux, ou enEn que l'on gonale. Les arcades en sont hautes et etroites,
imite a la couleur sur l'enduit le reseau de briques posees sur un socle massif, qui n'est interrompu
horizontales et verticales du XVI-e siecle. L'aspect qu'au droit de la porte d'entree ; celJe�ci est une
exterieur varie encore, selon que Ies arcades ouverture plus large et plus basse, au-dessus de
aveugles des fa<;ades sont des niches au champ laquelJe se trouve u n e niche, ou l'on voit repre­
en retrait, heritage de I'ecole byzantine, ou bien sente a la fresq ue l.e Saint a qui l'eglise est de­
des arcatures en relief composees de boudins diee. L'interieur clu porcne comporte un banc de
forinant des cadres doubles ou triples j uxtaposes pierre, qui court tout le long des arcades. Les p or­
les uns aux autres, heritage de I'ecole arme­ ches des eglises plus importantes comportent
nienne. Le XVII-e siecle est le dernier ou I'on parfois des entrees secondaires sur les câtes,
emploie e ncore la brique apparente appareilJee : comme a I' Eglise Metropolitaine de Bucarest et
c'est pourquoi c'est aussi le dernier ou l'on a l'eglise cle Gura Motrului. La voÎite du porche
retrouve I'arc en plein cintre qui resulte logi­ est un berceau au debut du siecle. ensuite elJe
quement de l'appareilJage des briques. Au XVIII-e se subdivise en espaces carres par des arcs trans­
siecle, ' on ne le retrouve que tres exceptio nn el­ versaux ; les voÎites sont alors des calottes sphe­
lement. Ce sont dorenavant les arcs trilobes ou riques sur pendantifs. Parfois au milieu clu porche
bien les arcs surbaisses en accolades ou en se trouve u n e coupole plus elevee ou meme u n e
feston s inspires des formes orientales qui do­ tour basse eclairee par d e s j ours lateraux, comme
minent; l'appareilJage des b riques aux arcs n'a a Arnota. Ou trouve aussi des porches cle forme
plus d'importance, car il est recouvert pâr l'en­ polygonale recouverts cle voÎites a lu nettes ; au
duit exterieur. dessus du porche se trouve parfois le c10cher
L'emploi des arcades aveugles, nous l'avons comme a Filipeşti.
dit; est presque general dans la decoration des Les arcades aveugles et les niches recouvrent
fac;ades ; il existe cependant certains cas ou on ne eu general toute la surface exterieure des eglises
trouve qu'un registre d'arcades entre l e bandeau du XVII-e siecle, comme de celles du XVI-e. Leur
et la cornich e ; le reste de la fac;ade entre le aspect est cependant assez variable, comme n ous
banâeau et le socle est nu ; dans d'autres cas, l'avons dej a dit, selon le geme du decor qui les
c'est la fac;ade entiere qui est nue et sans arcades : recouvre : appareilJage apparent du XVI-e siecle,
ces derniers cas sont toutefois assez rares. a zones alternees de briques et d'enduit a la chaux,
Details. Dans I'evolution des formes, au XV1I-e ou bien surfaces entierement en briques appa­
siecle le naos varie peu, il est en general trefle reilJees, ou bien encore entierement enduites a
avec une tau r s'elevant au centre ; parfois aussi la chaux. Mais, qu'ils appartiennent a l'une ou a
il est sans tour, c'est en general le cas, lorsqu'il l'autre de ces categories, la composition des mo­
est sans absides laterales. n uments reste a peu p res la meme et les ele­
Le pronaos est cI'abord peu developpe et se­ ments de Ia decoration sont ceux que n ous con­
pare du naos par un m ur plein, perce cI'une porte naissons deja. Ce sont les socles, les bandeaux
comme au XVI-e siecle. Dans la seconde m oitie ei' les corniches aux briques profilees ; ce sont les
·du siecle, le pronaos s'agranclit ; il devient carre n iches plates de style byzantin ou les arcatures

inp.org.ro
L'EVOLUTION DE L'ARCHITECTURE EN VALACHIE

a bouelins en relief e1u style armenien. La struc­ une n ouvelle form e : L'espace carre du pronaos
ture ele tous ces elements de decoration est la est recouvert d'une voute spherique posant sur
meme et re suite de la forme des briques : parfois pendantifs, renforcee de quatre arcs lateraux puis­
elles restent apparentes, d'autres tais elles sant sants, accoles aux murs et reposant sur des
recouvertes d'enduit a la chaux. Comme nous p iliers situes aux quatre angles, an bien sur
I'avons dej a e1it, cet enduit est quelquefois de­ des consoles.
core par un reseau de Iign es peintes, imitant l'ap­ Les voutes des porches ext�rieurs sant au
pareil des briques e1u XVI-e siecle. Vers la fin du debut ou en berceau an bien en arc de cloître ;
XVII-e apparaît la decoration a la fresque peinte ensuite des arcs transversaux divisent la surface
sur l'enduit, mais ces procedes font deja partie du porche en carres que recouvrent des calottes
du n ouveau style que nous etuelierons dans la spheriques sur pendantils.
quatrieme partie de cet ouvrage. Les tours paraissent au premier abord de
Socles, bandeaux et corniches sant en gene­ formes assez variees, mais, si an les etudie de
ral identiques a ceux du XVI-e siecle. Leurs pro­ plus pres, an doit admettre qu'un certain nombre
fils resultent de la forme speciale des briques e1'entre elles ne sant point contemporaines e1es
p ressees : demi cercle, doucine, talon, dents de eglises e10nt elles font partie, mais qu'elles furent
scie, etc. Ces formes persistent plus tard lorsque detruites par quelqu'acciJent et rebâties plus tard.
l'enduit a la chaux remplace la brique apparente Une fois ceci admis, leur evolution se deduit
et recouvre ces p rofils. assez clairement. Chronologiquement elles peuvent
Piliers, chapiteaux et bases sunt en general se grouper en quatre familles a partir du XIV-e
en brique, rarement en pierre saut a la tin du siecle et jusqu'au XVIII-e.
siecle ; les piliers sont en general de section oc­ 1. Les tours les plus anciennes, qui sont aussi
togonale, parfois circulaire, ou carree. Les chapi­ les plus trapues comme proportions, sant rares
teaux, d'abord de simples tailloirs parallelipipe­ auj ourd'hui ; an ne peut guere con sielerer comme
diques, formes de briques, s'agrementant ensuite authentiques que celle de I'eglise princiere de
d'une corniche en briques profilees, posees sur Curtea-ele-Argeş et celle de I'eglise centrale e1u
champ et de consoles faisant la tran sition avec monastere de Cozia (voir (-ere partie).
le fut. Les bases ont parfois la meme forme que Leur e1iametre etant assez considerable, le nom­
les chapiteaux, mais renversee. bre des ccJtes e1u poligone qui les e1elimitent a I'ex�
Les portes et les fenetres sant en general terieur est ele seize pour la premiere et ele douze
encadrees de pierre, d'abord sans profils ni or­ pour la sec�nde. Leurs fenetres sant au n o mbre
nements, comme au XVI-e siecle ; plus tard an de quatre a Argeş et de douze a Cozia. A Argeş
trouve des profils rectilineaires simples; les lin­ les douze cotes sans fenetres presentent eles
teaux de portes se p rofilent en forme d'accolade arcaeles aveugles vers l'exterieur et des n iches
ou de festons ; quelques rosaces taillees a fa­ arrondies vers I'interieur. A Argeş comme a Cozia
cettes font leur apparition ; des entrelacs recou­ les fenetres sant longues et etroites, couronn e�s
vrent les montants. Le linteau parte une inscrip­ en arcs plein cintre. Notons gue ni I'une ni I'au­
tion aux belles lettres decoratives. tre ne sont pour�ues, comme les tours byzantines
De Moldavie nous viennent vers le miii eu du en general, de colonnettes verticales aux angles
siecle des cadres de portes et de fenetres de exterieurs ; n otons encore que leurs corniches
style gothique. Leur caractere s'altere par une sant horizontales et non pas festonnees suivant
i nterpretation gauche, les arcs ogifs ou e n plein les arcs qui encadrent les fenetres comme a Ni�
cintre se depriment en accolades ou en arcs copolis, par exemple ; ce qui ne veut pas elire
surbaisses ; les proiils gothiques aux reliefs puis­ qu'elles aient ete ain si des leur origine, car il est
sants s'amolissent et s'etalent sur un meme plan. fort possible que ces corniches aient ete raj outees
Les voutes ne different pas sensiblement de apres coup.
celles du XVI-e siecle. Tant que se maintient La hauteur de ces tours elepuis leur base carree
I'ancien plan serbe, elles ne varient pour ainsi j u squ'a leur corniche est a peu p res egale a leur
dire pas, quant au naos ; ensuite les grands arcs largeur. Ce sant les seuls exemplaires qui n ous
reposent sur des consoles au lieu de descendre soient restes du XIV-e siecle.
j usqu'au n iveau du sol, ce qui donne au naos II. Vne seconde famiIle de tours apparaît au
plus d'espace disponible. XVI-e siecle. Leur plan est generalement octo­
Lorsque paraît le n ouveau type d'eglise au gonal et leur eliametre assez reduit comme di­
clocher surmontant le pronaos, la voute prend mensions ; elles sant caract€risees par leurs faces

inp.org.ro
BULLETIN DE LA COMMISSION DES MONUMENTS HISTORIQUES

exierieures planes et sans relief ; u n e seu le arcade Le contrefort exterieur fait son apparition
en plein cintre, rarement deux, entoure leurs fe­ vers le miii eu du siecle. Nous en avons trouve,
netres ; celles d'entre elles qui ont des colon­ toutefois, exceptionnellement un cas au XVI-e
n ettes verticales byzantines aux angles exterieurs siecle, a I'eglise de I'ancienne Cour princiere
sont rares (Ostrov, Hârtieşti) ; celles qui n'en (voir 2-e partie). C'est un element d'origine
ont pas sont tres simples, parfois en briques gothique, qui nous vient par la Moldavie et en
apparentes et sans arcades (Brădet, Stăneşti). meme temps que la construction de I'eglise de
Leur hauteur est a peu pres une fois et demie Stelea a Târgovişte ; il est en Valachie tres pas­
a d eux fois leur diametre. Les tours d e certaines sager, y est interprete tres gauchement et dis­
eglises du XVI-e siecle, comme Snagov et I'an­ paraît vers la fin du siecle ; son rale est plutat
cienne Metropole de Târgovişte, sont tres p ro­ decoratii que constructif, et il n'a pas sa raison
bablement reconstruites au XVlI�e siecle ou plus d'etre dans I'architectu re valaque, qui suit la tra­
tard : elles font partie d e la quatrieme familie dition byzantine.
(voir plus loin). Les monasteres. II nous est reste du XVII-e
IIJ. U n e troisieme familie d e tours paraît dater siecle d'importants fragments de con structions
aussi du XVI-e siecle ; elle est caracterisee par monastiques, avec des galeries d e cloîtres, des
des p rofils en relief, en forme de boudins, qui cellules volitees, des clochers et d'importantes
soulignent les m oulures des corniches et des constructions a volites de belles proportions ; la
arcades, ou encadrent les faces exterieures. Leur plupart sout malheureusement en tres rnauvais
origine est probablement armenienne et nOlls les etat de conservation.
trouvons au debut a I'eglise de Dealu et a l' E glise Les monasteres sont en general des enceintes
Episcopale de Curtea-de-Argeş ainsi qu'a Lo� fermees et entourees d e murs eleves, san s ou­
pouchnia; au XVII-e siecle nous les retrouvons a vertures vers I'exterieur, sauf le porche d'entree
Arnota, Păpuşa et a Dintr'un Lemn (a la tour du que surmonte le clocher.
pronaos, qui date tres probablement de 1 7 1 5), Tous les bâtim ents qui composent le mo­
c'est ce qui explique ses proportions plus hautes. nastere prennent j our sur la cour inierieure, au
Les bases de ces tours sont aussi decorees d e centre de laquelle s'eleve I'eglise. Nous n e trou­
panneaux encadres d e boudins ; leurs formes verons pas en Valachie, sinon exceptionnellement,
sont rectangulaires._ les tours crenelees aux angles du quadrilatere,
comme I'on en voit en Moldavie.
IV. La quatrieme familie d e tours est carac­
terisee par des proportions encore plus elancees ; Les clochers du XVII-e siecle sont en general
les faces exterieures n e sont plus des plans, plus eleves que ceux du XVI· e ; ils sont SOUVent
mais des surfaces brisees formant des arcades composes de plusieurs etages indiques a l'ex­
- terieur par des registres, d'arcades superposees et
concentriques en retrait les unes par rapport
aux autres. Ces arcades encadrent les fenetres separees par des bandeaux. Le plan est en ge­
tongues et etroites qui descendent j usqu'a la neral carre a la partip. inferieure, ou se trouve l e
'
loiture et sont en general coupees a mi-hauteur pa ssage volite qui sert d'entree a u monastere ;
par un tirant horizontal. Ce type de tour e st le aux etages intermediaires se trouvent des salles
plus repandu : o n le trouve au XVII-e et surtout volitees qui servent d e cachettes et a la partie
au XVIII-e siecle. superieure de grandes arcades s'ouvrent dans
Nous m entionnerons encore les tours d e I'eglise toutes les directio n s pour f-aciliter la trans mis­
de Stelea, qui sont d'un genre tres different et sion a distance du son des cloches ; la partie
i n spirees d e I'architecture moldave : plan octo­ superieure des clochers est parfois de plan oc­
gonal, surfaees exh�rieures planes ou a faible togonal.
relief, fenetres rectangulaires, courtes, au nombre Les cellules monastiques et les cloîtres ont
d e quatre et dirigees vers les axes de I'eglise ; ete en grande partie detruits ou transformes par
sur les quatre autres faces diagonales I'on voit l a suite. II ne nous en reste que de rares irag­
u n petit contreiort. ments, dont I'etud e n'est pas sans diHicuIte.

inp.org.ro
C HAPITRE XIV

SUBDIVISION ET DESCRIPTION DES MONUMENTS.


EGLISES AU PLAN RECTANGULAIRE, SANS ABSIDES LATERALES

Des d eliX grandes familles d'eglises que nous mieux conservee que les precedentes. Elle date
-connaissons, celles au plan rectangulaire et celles probablement du milieu du siecle. La tour qui
au plan tn:me, la premiere est la moins n ombreuse. surm onte le naos est moderne ; le pronaos carn�
Elle peut cependant se diviser elle-meme en presente une conformation n ouvelle ; quatre mas­
plusieurs groupes comme il suit : sifs de mac;onnerie places dans les augles rec;oi­
vent quatre arcs formerets sur l esquelles repose
EGLISES DU TREIZIEME GROUPE, en com­ une calotte spherique a pendantif. Cette disposi­
menc;ant par l'origine : tions se retrouve en general dans les eglises dont
Plan rectangulaire sans absides laterales. Naos le pronaos est surmonte d'un clocher.
avec ou sans tour, pronaos sans tour. Provient Ce n'est pas le cas ici, car on n e voit aucune
comme plan des chapelles de Turnu-Severin et trace d e l'escalier que comporte une semblable
de Cotmeana. disposition. Un porche a arcades posant sur des
piliers complete la composition parfaite de ce
L'eglise de ZIătioarele (Vâlcea) est la chapelle
m onument.
d'un herrriitage auj ourd'hui Mtruit. Elle est de pe­
tites dimensions et en tres mauvais etat ele con­
EGLISES DU QUATORZIEME GROUPE.
servation. Les murs exterieurs seuls sont encore
Plan rectangulaire sans absides laterales. Naos
debout et ils gardent sous les enduits et la chaux
avec ou, le plus souvent, sans tour ; pronaos
le decor en brique apparente semblable a celui
surmonte. d'un clocher ; it l'origine sanş porche ;
du XVI-e siecle. Les briques sont de tres petites
parfois avec un porche it arcades dans la se,
dimensions et posees sans relief a la surface elu mur.
conde moitie du siecle. Type nouveau, creation
Les tours et les vOlItes ont elisparu ; un porche
de ce siecle ayant peut-etre un lointain rapport
a arcaeles, datant probablement du XVIII-e siecle,
avec l'eglise de Sân-Nicoară (voir I -ere p a rtie),
y fut raj oute en meme temps qu'un clocher que
ou I'on trouve de meme un clocher au d essus
n ous m ontre u n e photographie plus ancienne.
du pronaos, mais d'un tout autre caractere.
L'eglise de Sacuieni (Dâmboviţa), bâtie en 1 606,
est de plus grandes dimensions que la prece­ L'eglise de Gherghiţa ( 1 64 1 ). Plan a reminis­
dente ; ses voutes ont disparu, et elle paraît avoir cences serbes, aux quatre massifs interieurs sous
subi d'importantes transformations dans la se­ la coupole, mais sans ·arcades laterales, sans tour
conde moitie du siecle, quand on y raj outa le sur le naos ; avec un clocher sur re pronaos ; es­
-
pronaos surmonte d'un clocher flanque d'un es­ calier a I'interieur du mur ; sans porche. Decor
calier en tourelle et des contreforts exterieurs. exterieur recouvert d'un enduit ; panneaux aux ca­
L'architedure exterieure se compose aujourd'hui dres en boudins, de formes rectangulaires, dis­
d'un registre d'arcades etroites de forme archa'ique poses en deux registres superposes, separes par
et d'un bandeau horizo ntal ; au d essus du ban­ un bandeau horizontal. ·
d eau on voit u n e mac;o n n e rie toute simple, ra­ L'eglise de Bărbuleţ. Sans tour sur l e naos
portee apres coup. A l'interieur on a remis au et sans porche. Pronaos surmonte eI'un clocher ;
j ou r de belles peintures a la fresque, datant de
escalier situe dans u n e tourelle exterieure. Com­
1 65 1 , date qui correspond probablement avec les
position harmonieuse ; jeu d e toitures. Decor ex­
transformations dont il est question plus haut.
terieur des plus simples, sans registres d'arcades
L'eglise St. Nicolas de Târgovişte est plus de­ on de panneaux ; un simple bandeau horizontal,
-veloppee, d e dimensions plus importantes et u n e frise peinte.

inp.org.ro
98 BU LLETIN DE LA COMM ISSION DES MONUM DTS HIS1 0R IQUES

L'eglise de Goleşti ( 1 6-+6), de dimensions plus ' composition. Les arcs sur lesquels reposent les.
importa nte:; gue les precedentes. Naos sans tour ; voutes sont tous termines en forme de conso les_
pronaos a la meme configuration qu'a I'eglise St. Celte nouvelle disposition parait âtre originaire
Nicolas de Târgovişte decrite plus haut ; escalier de Moldavie, ou elle etait employee de longue
derobe a I'interieur d u mur ; clocher auj ourd'hui date. Le naos est sans tou r ; l'autel est voÎite
detruit. glise sans porche. Decor exterieur a deux
E d'une calotte spherique sur pendentif, disposition
registres superposes de panneaux a cadres en assez rare, que l'on retrouve a I'eglise de Golia
boudins, separes par le bandeau horizontal. Sous a J assy et aussi a I'E glise Metropolitaine de Bu­
la derniere couche de chaux o n retrouve, imite carest. Le pronaos etait surmonte d'un clocher­
a la couleur rouge, le reseau des lignes hori­ dont o n retrouve la partie inferieure, l'escalier
zontales et verticales disposees comme dans qui y accedait est a l'interieur du mur. Le porche
le decor en brique apparente du XVI-e siecle. La ouvert est compose d'arcs en plein centre, re­
fa<;ade principale est d'une belle composition. La posant sur des pil iers en pierre de taille ; ces
porte d'en1ree est encadree d'une arcade de forme n ouvelles d ispositions annoncent dej a le n ouveau
elancee, dont l'arc en accolade rappelle certai n es style, qui est des lors en formation.
portes de mosquees. Quatre contreforts exterieurs, Mentionnons encore dans le meme groupe I es.
indiquant l'influence moldave, sont inspires de eglises de VIădeşti ( 1 657), de Strehaia ( 1 645),.
l'eglise de Stelea, avec la difference qu'ils sont de Coj eni ( 1 668), toutes sans four sur le naos,
plus longs et montent j usqu'a la corn iche. Une mais seulement avec un clocher sur le pronaos ;
rangee de boutons en terre cuite vernissee forme, elles forment avec celles du vingtieme groupe la
comme a I'eglise de Stelea, une frise aux tym­ nouvelle famille des eglises du XVII-e siecle.
pans des arcades du registre superieur.
EGLISES DU QUINZIEME GROUPE. Plan
L'eglise des Saints Empereurs Constantin et rectangulaire, sans absides laterales ; naos el
HeIene el Târgovişte, auj ou rd'hui ruinee, pre­ trois nefs avec une tour posant sur quatre
sente a peu p res les memes dispositions que la piliers isoles ; pronaos rectangulaire avec deux
precedente, cependant Ies naos et le p ronaos tours plus petites, un porche ouvert avec ar�
commun iquent plus largement entre eux, car, a cades posant sur des piliers.
la place de la seule porte menagee dans le mur Type constantinopolitain, derive de I' E glise Prin­
intermediaire, nous trouvons ici trois arcades re­ ciere de Curtea-de-Argeş et de l'ancienne Me­
posant sur des piliers. L'escalier qui mene au tropole de Târgovişte, ainsi que de l'eglise prin­
clocher est contenu dans une tourelle exterieure. ciere de Târgovişte.
Le clocher a disparu ; quant a la tour du panto­ Il nous reste auj ourd'hui une seu le eglise de
crator, elle n'a probablement j amais existe, au ­ ce type, et encore est elle entierement recons­
tant qu'on en peut juger de par ce qui reste d e truite par l'architecte Lecomte du Nouy ; c'est St.
la ' ma<;onnerie des voutes. Les contreforts, dispo­ Demelre de Craiova, a laquelle nous devons ad­
ses comme a Goleşti, sont moins eleves et plus j o indre l'ancienne eglise de Sărindar de Bucarest,
semblables a ceux de Moldavie et de Stelea. Les auj ourd'hui detruite. Elles furent toutes deux
cadres en pierre des fenetres sont aussi d'inspi­ bâties par le prince Mathieu Basarab et sont les
ration moldave. La porte d'entree, au linteau en derniers exemplaires du type byzantin classique
festons, n'est pas moldave, mais ressemble aux dit "en forme de croix grecque " .
portes de Gherghiţa, d'Aninoasa de Brebu, etc.
Le decor exterieur paraît avoir ete, des l'origine, l'eglise d e St. Demetre de Craiova ( 1 652) ne
nous est connue que d'apres quelques rares
recouvert d'un enduit ; la ma<;onnerie est de qua­
photographies que nous publion s ; le releve n'en
lite mediocre et I'enduit est decore d'un reseau de
a pas ete conserve, et les dispositions interieures
lignes horizontales et verticales peintes et imi­
ne nous sont pas connues.
tant I'appareil de briques apparentes du XVI-e
Le decor exterieu r est celui du XVI-e siecle,
siecle. Les arcs des n iches sont termines en pointe ;
avec ses assises de briques apparentes alternant
le tout est d'une execution assez i rrequliere.
avec des assises recouvertes d'un enduit ; elles­
L'interieur contient d'importants restes de fres­
memes sont divisees en compartinents rectan­
ques, ainsi qu'un iconostase de ma<;onnerie, riche­
gulaires par des briques posees verticalement.
ment decore, qui paraît etre du XVIII-e siecle.
Ce fait laisserait supposer que ce monument fut
L'eglise Doamnei el Bucarest ( 1 683), bâtie par commence au XVI-e siecle et que le p rince Ma­
le prince Şerban Cantacuzene, est d'une belle thieu Basarab le termina ou le restaura. Cette

inp.org.ro
L'EVOLUTIOI'; DE L'ARCHITECTURE EN VALACHIE 99

nyp c,these paraîtrait se confirmer apres une ob­ sont bien el e la seconele epoque, c'est-a-dire Ia
servation plus approfondie des formes architec­ seconde moitie du dix-septieme siecle.
turales des p arties superieures de l'eglise, qui ont La comparaison de l'egIise reconstruite et des
b i en le caractere architectural du XVII-e siecle documents que nous donnons de l'eglise ancienn e
et different ele celles eles parties inferieures, qu i n o u s indique l e s changements i ntroduits lors
sont plus archaiques : les n iches en creux aux ele la restauration n otamment aux absidioles et au
arcs en plein cintre qui recouvrent les fayades, ainsi porche. Les contreforts exterieurs ont ete sup­
que la base de la tour du pantocrator, sont ele la primes, ainsi que Ies briques verticales elU reseau
p remiere epoque, tandis que les frontons lateraux q�i recouvre les fayades. Nous en : sommes re­
aux arcs en pointes, les contreforts exterieurs, elits aux observations relatees plus haut, car la
qui paraissent raportes, le porche aux arcs en elestruction de ce monument a renelu impossible.
pointes, les bases des tours seconelaires aux cer­ toutes recherches archeologiques.
cles b rises sur les angles et formes de boudins

inp.org.ro
CHAPITRE XV.

EGLISES AU PLAN TREFLE

EGLISES DU SEIZIEME GROUPE. Plan a rcha'iques et separes par u n bandeau horizontal


trefle, naos surmonte d'une tour ; pronaos La tour, de proportions elancees, est re!aite â u n e
sans tour. Sans porche au debut du siecle, autre epoque, a i n s i q u e l a paŢtie superieure d e
plus tard parfois un porche a arcades. Provient I'autel, car l e u r architecture est differente e t se
du p rototype serbe de Cozia et la it suite au compose de boudins en relief.
groupes neuvieme et dixieme du XVI-e siecle. L'eglise de Bă.lteni ( 1 626) est ele conformation
L'eghse du Monastere d'Arnota [( 1 633) est assez speciale. Le naos est sans tour, ce qui
de petites dimensions. Le naos conserve I 'an­ est rare e1ans les groupes au plan trefle. Le
cienne conliguration du plan serbe, aux quatre pronaos, petit et carre, a la voCite en berceau,
massils, bien accentues sous les arcs qui portent comme au XVI-e siecle, â Căluiu. Le porche qui
la tour. Le pronaos n 'est plus voCite en berceau s'eteng sur trois cotes du pronaos est d'une
longitudinal ou transversal, comme jadis, mais autre epoque. Les contreforts, raj o utes probable­
par deux calottes spheriques sur pendantifs, se­ ment vers le milieu du siecle, ont la meme archi­
parees par un arc longitudinal ; ces calottes sont tecture. Ils sont au n o mbre ele cinq, dont e1 eux,
epaulees sur les cotes par des arcs reposant sur situes â I'abside ele I'autel, montent j u squ'â la
des consoles. Le p o rche est certainement d'un e corn iche, tanelis q ue les trois autres sont courts
autre epoque e t l u t tres probablement raj oute et situes sous les fenetres.
dans la seconde moitie du XVII-e siecle, dont il Le decor exterieur est celui e1u XVI-e siecle,
presente les caracteres dans les proportions des sauf au porche, ou la mayonnerie est en brique
arca.d es et la disposition de la p o rte d'entree, qui sans eneluit. De petites feneţ res situees â la
rappelle les porches de I'eglise p rinciere de hauteur du bandeau horizontal eclairent les voutes,
Târgovişte, de St. Demetre de Craiova, de FIă­ ce qui serait peut-etre une raison ele plus pour
mân da, etc. La disposition des voUtes en croix, que la tour du pantocrator n'ait j amais existe.
avec une t our â tambour bas et e1es frontons L'eglise de Strâmbeanu est de tres petites
arronelis sur les trois faces du porche, est des e1imensions. Plan sans reminiscences serbes. Naos
plus originales. Le Mcor exterieur paraît avoir aux absieles laterales bien developpees et pro­
ete, â I'origine, entierement en briques apparentes, fondes ; tour elancee. Pronaos carre, voCite d'une
quoique certaines parties e1es fac;ades soient au­ calotte sur penelantif, le tout epaule par des arcs
j o u rel'hui recouvertes par un eneluit sur lequel posant sur des consoles. Porche ouvert, avec
I'on voit, imite â la peinture, I'appareil en brique, arcades en pointes posant sur e1es colon nes en
caracteristique du XVI-e siecle. Cet enduit lut brique, ele forme cilinel rique. VoCite en berceau.
peut-etre applique â la lac;ade â I'epoque on Decor exterieur sans arcades aveugles, un simple
I'on raj outa le porche. baneleau horizontal. Ensemble ele proportions
L'eglise de Ciutura (Dolj) ( 1 658?) est de fines et elegantes . Serait peut-etre du e1ixuitieme
dimensions moyennes. Naos aux absides laterales siecle.
peu developees, en profondeur et en forme de L'eglise des Saints Archanges a Târgovişte
segments. Autel flanquc de e1eux absidioles basses est ele e1imensions plus considerables. Plan ayant
et montant j u squ'au bandeau horizontal. Pronaos certaines reminiscences serbes. Naos â tour e­
en largeur, aux voCites incertai nes. Porche â lancee. Pronaos en longueur, avec quatre massifs
arcades larges, raj oute apres coup. Decor exte­ ele mac;onnerie aux angles. Porche â arcades
rieur du XVI-e siecle, recollvert de plusieurs larges, en plein ci ntre, posant sur des piliers â
couches de chaux, aux e1eux registres e1'arcaeles pans cou pes, de belles proportions. Decor exte­
aveugles en plein cintre, de lormes byzantines rieur â double registre de panneaux, separes par

inp.org.ro
L'EVOLUTION DE L' ARCHITECTURE E N Vf\ LACHIE 1 01

u n bandeau horizontal tres simple. Le tout re­ EGLISES DU DIX-HUITIEME GROUPE.


couvert d'un enduit a Ia chaux. Une particularite Plan trefle. Trois tours, dont l'une plus im­
de plan : Deux contreforts en diagonale montant portante au-dessus du naos et deux autres
j usqu'â Ia toiture (a rapprocher de Călineşti). plus petites, egales, au-dessus du pronaos. Avec
Fresques exterieures. et parfois sans porche. D erive ele I'eglise de
Mentionnons encore I'eglise ele Topolniţa ( 1 645), Dealu, ele Bucovăţ et de Tutana.
qui presente certains caraderes moldaves ; I'eglise L'eglise du Monastere de Gura Motrului
ele m onastere de Plumbuita ( 1 647), pres de Bu­ ( 1 653). Beau pla ; bien compose et ele belles pro­
carest, qui â des caelres de portes et de fenetres portions. Naos specieux sans reminiscen ces serbes,
en pierre inspires de I'eglise de Stelea ; I'eglise
pronaos en largeur, separe du naos par eleux
de PIătăreşti ( 1 646) de plan plus evolue et dont
piliers, sur lesquels posent trois arcades. Porche
la partie inferieure laisse voir sous I'enduit la
large et de belles proportions. Tours bien con­
decor caraderistique du XVI-e siecle, etc.
servees, mais surhaussees, ainsi que I'eglise en
EGLISES DU DIX-SEPTIEME GROUPE. Plan gener. al, au siecle dernier. Les eleux tourelles du
tnHle. Deux tours, dont l'une sur le naos et pronaos sont tres rapprochees l'une de I'autre et
l'autre sur le pronaos. Plan peu different des leurs bases forment un seul massif.
precedents. Porche rajoute apres coup. Derive Le elecor exterieur, entierement recouvert d'un
eles egIises de Tisman a et de Vodiţa. Exemples enduit, est peu dilferent ele celui des autres eglises
tres peu nomb reux. de I'epoque, aux arcades avengles formees ele
boudins.
L'eglise de F Iămânda (Argeş) a de belles
proportions elancees, mais malheureusement les L'eglise du Monastere de Brebu ( 1 650). E glise
tours ont elisparu. Le naos elerive du plan serbe, ele belles proportions interieures, elle a malhe­
le pronaos est carre et renforce aux coins par u reusement perelu ses tours dont les bases seules
quatre massifs ele mayonnerie. Le porche est ont ete con servees. Le plan rappelle I'ancienne
raj oute a une autre epoque ; il est de proportions structure serbe, cepenelant les quatre massifs qui
agreables, aux arcs plein cintre reposant sur des supportent la tour du pantocrator sont plus re­
p iliers au plan odogonaI. L'arcade du milieu est eluits. La communication entre le naos et le . pro­
plus large ; elle contient la porte d'entree comme naos est en forme d'arcade basse, qui fut peut,
â Arnota, â St. Demetre de Craiova et â I'eglise ctre a l'origine une simple porte, comme a Dealu
,
p rinciere ele Târgovişte. Le elecor exterieur, aux et, p robablement, elargie par la suite.
deux registres d'arcE: longs et etroits ele forme Le pronaos est un rectangle allonge et divise
byzantines, separes par un bandeau horizontal, en deux porties par deux piliers, sur lesquels
est recouvert d'un enduit â la chaux ; les arcs, reposent des arcs eleves. Le plan et la strudure
la corn iche et le bandeau paraissent avoir ete de cette eglise sont identiquement ceux ele Dealu,
des I'origine ea briques apparentes j o intoyees. si bien que I'on est en droit de supposer que
On n'y trouve pas le resea Ll ele briques appa­ les deux piliers du pronaos ont existe de meme
rentes, horizontales et verticales caraderistique â Dealu sous le grand arc transversal, qu'ils de­
du XVI-e siecle. vaient agreablement accompagner et completer_
Le decor exterieur, entierement recouvert de
L'eglise du Monastere Dintr'un Lemn est de
dimension plus reduites que la precedente. Elle diHerentes couches eI'enduit et de chaux, sem bIe
a conserve ces deux tours ; celle ' qui surmo nte avoir beaucoup souHert et ne presente aujourd'hui
le pronaos est ele 1 7 1 5, tandis que celle du pan­ rien de special.
tocrator est ele I'origine. Le porche, bâti de meme Mentionnons aussi l'eglise de l'hermitage de
Clocociov ( I 645), au beau plan bien compose,
en 1 7 1 5, est â arcaeles en plein-cintre, posant sur
eles piliers en pierre ele taille semblables â ceux dont Ies tours ont disparu et dont I'architecture
ele l'eglise Doamnei et â ceus de Cotroceni. Le a subi maintes transformations. Le porche paraît
eI'une epoque beaucoup plus tardive.
elecor aux arcs aveugles archa'iques est recouvert
eI'un eneluit sur lequel est imite le c\ecor du L'eglise du Monastere de Căldăruşani me­
XVI-e siecle : on y voit aussi eliHerents motifs rite une mention toute speciale ; elle fut construite
geometriques et floraux, el'une execution assez par le p rince Mathieu Basarab en 1 638. Granele
primitive. Les arcs, les corniches et les ban­ et beille eglise, aux voutes bien conservees, mais
eleaux paraissent avoir ete, â l'origine, executes dont les tours furent reconstruites au commen­
en briques apparentes comme a FIămânela. cement ele ce siecle. Naos aux proportions vastes
13

inp.org.ro
1 02 BULLETIN DE L A COMMISSION DES MONUMENTS HlSTORIQUES

et aux absides profondes. Pronaos a conformation par le meme prince. Elles ont les memes cha­
peu habituelle et qUl rappelle celle de certaines piteaux ă stalactites.
l'eglise de Radu-Vodă a Bucarest ( 1 6 1 5) a
eglises de I'Athos (Chilandar, Ivir, Dionisiou, etc.).
Le porche fut transforme lors de la derniere res­ subi tant de transformations que la forme gene­
tauration. Belles fresques a I'interieur. rale du plan peut seule nous donner quelques
indications. L-e pronaos presente quatre massifs
EGLISES DU DIX-NEUVIEME GROUPE. en mac;onnerie relies par des arcades basses.
Plan trefle. Quatre tours, dont l'une sur le naos Cette disposition, rappelle celle du pronaos de
et trois autres sur le pronaos, de forme e1argie. I'ancienne Metropole de Târgovişte et aussi celle
Un porche spacieux. Derive de I'E glise Episco­ de la grande eglise du monastere de Văcăreşti
paie du Curtea-de-Argeş. (voir 4-eme partie). Des recherches qui n'ont pas
1'Eglise Metropolitaine de Bucarest ( 1 655). encore pu ete eHectuees nous donneront tres
Monument de belles proportions, relativement probablement cle precieuses indications sur les
bien conserve. Le naos garde encore certaines formes primitives et les dispositions architectu­
reminiscences du plan serbe. La voute de I'au­ rales de cette eglise.
tel est une calotte sur pendantifs, disposition
tres rare. Le pronaos a ses colonnes disposees EGLISES DU VINGTIEME GROUPE. Plan
d ifferemment de celles de Curtea-de-Argeş ; celles trefle, naos avec ou sans tour pronaos sur�
des angles du ceHe Est sont engagees dans le mur monte d'un docher, avec ou sans porche.
au lieu d'etre isolees. Le câte Est du carre forme Type n ouveau, qui forme avec celui du quator­
par ses colonnes a ete supprime, et les deux zieme groupe une n o uvelle familie d'eglises, qui
colon nes du miii eu paraissent avoir ete placees est la creation clu XVII-e siecle.
a l'arriere et sur les câtes pour soutenir la tri­ L'eglise du Monastere de Cornet ( 1 666) est
bune du chceur, qui fut construite beaucoup plus l'une des plus interessantes clu XVII-e s iecle,
tard. Ces colonnes ont, du reste ete recouvertes autant par les elements, tres caracteristiques, de
au siecle dernier par du simili-marbre, qui en son architecture que par son aspect piUores­
cache les forms primitives. Le porche, tres vaste, que. On y retrouve au naos les dispositions de
a trois entrees, une sur chaque câte ; les arcades I'ancien plan serbe ; sur les faces du soubasse­
basses et larges sont groupees deux par deux ; ment de la tour du pantocrator l'on voit les arcs
u n soubassement eleve les reunit et un banc y de decharge en plein cintre comme ă Cozia. Le
est adosse tout au long, a I'interieur. decor exterieur est celui du XVI-e siecle, moins
Le decor exterieur a subi certains transforma­ les arcs aveugles. O n y trouve aussi des ele­
tions dues ă des reparations succesives ; les diHe­ ments nouveaux. Le clocher de proportions tra­
rents elements ont ete relativement bien conserves, pues, qui contraste heureusement avec la tour
sauf les corniches, qui sont refaites. elamee du naos ; I'escalier dans la tourelle aux
La partie superieure clu porche est, tres pro­ pans coupes. A la partie superieure de ceUe
bablement, raj outee, car le second rang d'arcacles tourelle, ainsi qu'ă la base du clocher on trouve
diHere comme forme du premier, qui est tres une rangee d'arcades courtes, formees de bou­
probablement de l'origine. dins en relief ; on voit aussi sous la corn iche,
aux timpans cles arcs, sous le bancleau et ă la
L' eglise du monastere de Cotroceni ( 1 679),
tour, des disques et des plaques eu terre cuite
bâtie par le prince Şerban Cantacuzene, est de
vernissee. Sur l'enduit exterieur du clocher on de­
dimensions plus recluites que la prececlente et
couvre le reseau de lignes horizontales et verticales
beaucoup plus deterioree. Les tours et les voutes
peintes imitant le decor clu XVI-e siecle. Ce mo­
sont en grande partie reconstruites ; l'exthieur
nument est le dernier qui reun it encore d'im­
est completement change. Le porche seul s'est
portants elements de I'architecture ancienne avec
mieux maintenu. A L'interieur les douze colon­
les dispositions n ouvelles clu XVII-e siecle.
nes cannelees en pierre de taille d u pronaos se
sont bien conservees : elles sont de belles pro­ Le monastere de Cornet, piUoresquement si­
portions elancees, et les formes en sont intactes . tue sur le cours de l'Olt, ă son passage ă tra­
L'arcacle du milieu est plus large que les autres vers la chaîne des Carpathes, est entoure de
ce qui facilite beaucoup la circulation. Les co­ murs eleves, f1anques cle tourelles aux angles. Les
]onnes du porche sont trapucs et cle plan octo­ anciens bâtiments du monastere ont, en grande
gonal comme celles de l'eglise Doamnei, bâtie partie, disparu.

inp.org.ro
L'EVOLUTION DE L' A RCHITECTURE EN V ALACHIE 1 03

Une subdivision du vingtieme groupe com� semble il. celui ele Filipeşti, est surmonte d'un
prend quelques eglises qui ont le docher place petit docher en bois, auquel on accec\e par un
au-dessus du porche. Ce sont : escalier elroit, place le long elu mur, sur la fayaele
l'eglise de Filipeşti ( 1 688), q ui est de plan
elu Norei.
plus evolue et se raUache sous certains rapports L'eglise de l'ancien Monastere de Jitianu. Est
plutot au n ouveau style du XVIlI-e siede. Plus u n e belle eglise, assez elifferente des precedentes.
aucu n e reminiscence serbe au naos ; le pronaos Le naos presente une configuration peu usitee.
est plus large que le naos, ce qui donne lieu il. Quatre massif, exterieurs le consolielent aux angles :
un decrochement exterieur. Le porche est p oly­ ceUe elisposition se retrouve il. Bălteni et il. Co­
gonal, les colonnes qui le portent sont arrondies, mana. Le pronaos carre est voQte par une caloUe
et la voQte qui le recouvre est une calotte il. pe� spherique sur penelantif, p osant sur eles p iliers
netrations, caractere n ouveau. Situe au-dessus du situes aux quatre angles. Le porche, qui est ra­
porche, le docher est une sorte de loggia il. co­ j oute il. une epoque ulterieure, est carre. Il est
lonnes, ou I'on accede par un escalier derobe pourvu ele larges arcades basses, qui semblent
dans I'interieur du mur. Le decor exterieur n'a plutot etre des fenetres. Le docher qui le sur­
rien de p articulier. L'interieur est decore de fres­ m onte est tres eleve et de proportions massives.
ques de I'epoque. A remarquer les belles colon­ L'escalier qui y mene est derobe dans I'interieur
nes en pierre de taille sculptee entre le naos et du mur. Ce monument est parfaitement bien com­
le pronaos, ainsi que le cadre de la porte d'entree. pose et execute. II s'est bien conserve, malgre
L'eglise de Ludeşti ( 1 680) est de dimensions l'etat d'abanelon complect ou il est reste pendant
moindres et eI'un type assez elifferent. Le naos et ele longues annees, avant d'avoir ete restaure par
l e pronaos sont san s tours, le porche, qui res- la Commission des Monuments historiques.

inp.org.ro
C H APITRE XVI.

EGLISES DE TYPES DIFFERENTS. MONASTERES ET CLOCHERS


L'eglise de Turbaţi ( 1 693), paraît avoir ete alternant avec des assiases de briques. A I'inte­
u n e chapelle commemorative. Elle est auj ourd'hui rieur, entre le naos et le pronaos nous trouvon s
sans tour ; le naos, aux absides laterales peu pro­ les trois arcades posant s u r des colon nes.
fondes et en forme de segments, est cependant L'eglise de Saint-Georges el Câmpulung est
rectangulaire a l'exterieur. Le pronaos est de forme une ancienne chapelle gothique, dont n ous n e
i rreguliere et desaxe a cause de I'escalier derobe connaissons pas la el ate de fondation. Elle f ut res­
qui monte a une cachette voutee situee au dessus. tauree au XVlI-e siecle et on y rajouta a cetle
Un porche, auj o u rd'hui detruit, fut raj oute a u n e epoque un porche avec un clocher au-dessus.
autre epoque. L e decor exterieur parait avoir Une belle porte en p ierre de tăilIe sculptee et des
ete de briques apparentes. Une seule rangee d'ar­ fenetres se sont conservees j usqu'a nos jours.
cades aveugles court entre le bandeau hori­
z ontal et la corn iche ; la partie i nferieure de la Les monasteres du XVII-e siecle paraissent
fac;:ade est auj ourd'hui recouverte d'un enduit sur, avoir ete assez nombreux� mais il en est bien
lequel se trouve imite a la couleur le reseau de peu qui puissent nous donner des indications
lignes horizontales et verticales qui constitue le sur I'architecture de I'epoque ou ils furent cons­
decor de I'ancien style du XVI-e siecle. La fac;:ade truits.
principale, en grande partie cachee par u n e con­ Le monastere de Comana fut fonde au XV- e
struction en planches, conserve des peintures a siecle et reconstruit au commencement d u XVII-e.
la fresque. I! nous en est reste quelques cellules voutees,
L'eglise de Călineşti ( 1 6 1 5) peut se rattacher s'ouvrant sous u n e galerie a arcades posant sur
.au vingtieme groupe si I'on suppose, ce qui pa­ eles colonnes en briques. De belles caves voutees
raH probable, que I'une des tourcJles laterales et en berceau datent p robablement du XVII-e siecle.
les parties su perieures du pronaos ont ete m o­ Le monastere de Plumbuita, bâti par le
difiees u Jterieurement. p rince Mathieu Basarab, nous montre d'impor­
tantes rui nes, ainsi que certain s vestiges d'ar­
L'eglise du monastere de Turnu ( 1 676) est
chitecture monastique. Les murs el'enceinte sont
u n e chapelle de petites dimensions, dont le plan
encore debout ; ils forment u n rectangle. O n y
rappelle celui ele Sân-Nicoară, sauf les voutes
accede par u n e arcaele voutee, au-dessus de
(voir l -ere partie). Une tour couro n n ait peut-etre
laquelle s'eleve le clocher. Les bâtiments du mo­
le naos a I'origin e. L'exterieur conserve a la fa­
nastere sont adosses a '1 mur d'enceinte et pren­
c;:ade pri ncipale des peintures a la fresque.
nent jour sur la cour i nterieure, au centre d e
L'eglise des Olari el Curtea-de-Argeş est u n laquelle s e trouve l'eglise.
petit edifice tout elifierent d e s types q u e n o u s A Brâncoveni on voit encore les ruines d'une
avons etuelies j u squ'ici. S o n plan, compose d'un forteresse elevee par l e prince Mathieu Basarab
naos sans tour, d'un pronaos recouvert d'une au bord de 1'01t, d a peu de distance ele la le
caloHe avec penetrations et el'un clocher pose monastere, qui a conserve u n beau clocher et
lateralement au-dessus d'un porche, est aussi ca­ des ruines qui elatent elu XVlI-e siecle.
racterise par les pans coupes q u i le determ inent
tant a l'Est qu'a l'Ouest. Nous retrouvons ceHe LES CLOCHERS du XVII-e siecle sont souvent
disposition a I'eglise ele Bălineşti en Molelavie. de belle composition et de p roportions impo­
Le clocher, pose sur le câte, se retrouve aussi a santes. II n ou s en reste quelques-uns.
M irăuţi, a Tălpălari el e J assy, mais n o u s n'en con­ Le clocher de Codreni est ele elimensions
n aissons pas ele cas en Valachie j u squ'au XVlI-e m oyennes ; il est construit en briques qui parais­
siecle. La construction est faite de pierre brute, sent avoir ete apparentes des l'origine. Le plan,

inp.org.ro
L'EVOLUTION DE L' ARCHITECTURE EN VALACHIE 1 05

·qui est cam� â la partie interieure, avec une Le docher du monastere de Brebu est peut­
arcade voutee servant d e passage, d evient octo­ etre le plus interessant et aussi le mieux con­
gonal â la partie superieure, ou huit larges ar­ serve. II a la merne contormation que celui de
cades s'ouvrent dans toutes les d irections. U n Cod reni, mais ses dimensions sont plus impor­
escalier derobe d a n s la mac;onnerie cond uit aux tantes, sa composition plus belle et son exe­
c1oches. cution plus soignee. Il est entierement construit
en briques apparentes de belle qualite j o intoyee
Le docher du monastere de Negru�Vodă el '
avec soin. Des arcades aveugles tormees de
Câmpulung est une construction elevee et mas­ briques en boudins decorent les tac;ades ; I'escalier
sive : elle conserve son plan carre sur toute la est exterieur.
hauteur. Le decor exterieur est compose de plu­
sieurs registres d'arcades aveugles, de d itterentes Le docher du monastere de Brâncoveni est
dimensions, superposees et separees par des d'une b elle compositio n ; la partie superieure en
bandeaux horizontaux. On y retrouve des disques est malheureusement detruite. La decoration ex­
en terre ciute vernissee, et sur I'enduit qui re­ terieure se compose d'arcades en boudins, de
couvre le tout une i mitation d e I 'appareil en p roportions elancees, qui s'entrecroisent. L'escalier
brique apparente du XVI-e siecle. interieur est contenu dans une tourelle â pan s
coupes, j uxtaposee a u corps du c1ocher.
Le docher de la Bărăţia dans la meme viIle Notons encore le c10cher d e Strehaia et aussi
est d e dimensions moindres que le precedent et celui d e Dintr'un Lemn, qui pourrait bien etre
. p resente â peu pres les memes dispositions. du commencement du XVIII-e siecle.

inp.org.ro
CHAPITRE XVII.

UNE EGLISE MOLDĂVE, Stelea de Târgovişte, Le pronaos carre est separe du naos par un
fut bâtie pour le prince de Moldavie Basile Lupu mur largement troue par trois arcades, reposant
dans l'ancienne capitale de la Valachie en meme sur des colon nes a pans coupes. CeHe disposition
temps que le prince de de Valachie, Mathieu se repand au XVII-e siecle aussi bien en Mol­
Basarab bâtissait l'eglise de Sovej a en Moldavie. davie qu'en Valachie, et il ne ressort pas c1aire­
L'etude de ce monument est pour n ous l'occasion ment, j u squ'a p resent, quelle est son origine.
de nous mieux rendre compte des diHerences Les voo.tes du pronaos sont â peu pres Ies
de l'architecture et de la construction des eglises memes qu'au naos et se terminent de meme
dans les deux pays voisins. par une tour de Ia meme conformation. Nous
Le naos trefle presente dans ses grandes savons que le pronaos â une tour est fort rare
lignes la meme composition en Valachie qu'en en Valachie, ou l'on n'eu connaît qu'une seul
Moldavie, etant forme des memes elements : quatre exemple au XVII-e siecle, â FIămânda, tandis qu'il
arcs disposes sur plan carre supportent la tour est au contraire tres usite en Moldavie. Notons
par l'intermediaire des pendantifs. Ce carrt� est une autre disposition particuliere aux voo.t es
Hanque de part et d'autre par les absides laterales moldaves : ce sont Ies nervures en pierre de taille
et se termine a l'Est par l'abside du sanctuaire. qui accompagnent les grands arcs et qui rappel­
Dans l'architecture valaqu e nous connaissons lent les nervures gothiques.
deux systemes constructifs : le systeme byzantin, Le porche est d'une forme toute nouvelle en
ou les poussees des voo.tes sont contrebutees Valacbie. C'est un rectangle ferme, avec une
par les murs meme, qui sont tres massifs, et le porte d'entree sur chaque face ; Ies voo.t es en
systeme serbe, ou ces poussees sant rec;ues par sont elevees et contrebutees par deux contraforts
quatre piliers de mac;onnerie et contrebutees par poses en diagonale aux augles des murs.
des arcs lateraux. Dans les deux systemes, les Le decor exterieur est un melange d'elements
murs des absides laterales contribuent a con­ valaques et moldaves. Nous y trouvons Ies deux
trebuter les poussees des arcs transversaux. registres d'arcades aveugles, separes par u n ban-­
Dans le systeme moldave, que nous trouvons deau horizontal. Celui-ci est en p ierre de taille
a Stelea, les piliers interieurs d u systeme serbe de forme moldave. Des disques et d'autres or­
sont remplaces par des contreforts exteriel� rs, nements en terre cuite vernisee decorent les
motives aussi par la hauteur plus grande des arcades. Les portes et les fenetres sont inspirees
eglises moldaves. C'est le principe gothique du des formes gothiques de Moldavie, mais defor­
soutien exterieur par opposition au principe mees par des influences orientales ; des arcs
byzantin, ou le soutien est a l'interieur. surbaisses remplacent les ogives et les plein-cintres
Les volites moldaves de Stelea sont assez Les tours sont moldaves, de plan octogonal ;
difh�rentes des voo.tes byzantin es de Valachie, car elles sont percees de quatre petites fenetres basses
au dessus des quatre arcs principaux nous trou­ sur les faces normales, sur les faces diagonales -
vons quatre autres arcs disposes en diagonale, l'on voit les petits contreforts caracteristiques des
de favon qu'ils s'appuient sur les c1efs des quatre tours de Moldavie.
arcs principaux. Ce systeme constructif; qui est Les grands arcs reposant sur des consoles se
du plus bel eHet, reduit considerablement le voient ici pour Ia premiere tois en Valachie, tandis
diam etre de la tour qui le couronne. que le p rocede est courant en Moldavie.

inp.org.ro
CRAPlTRE XVIII.

LA DECORATION qui se rattache directement A l' E glise Pri nciere de Târgovişte, I'on voit
-a I'architecture c'est-a-dire la sculpture de la pierre dans le naos une parure en pierre sculptee qui
et du bois, est la seule dont nous nous occu­ est le premier p as vers I'evolution qui s'accomplit
perons ici. a la fin du siecle et qui aboutit au " n ouveau style
Le dix-septieme siecle est une epoque de trans­ valaque " .
formation pour I'ornement sculpte. jusque la il Cette parure se compose d'un escalier a u x ba­
est, nous I'avons vu, d'inspiration n ettement ori en­ lustrades formees de dalles pleines fixees entre
tale. Les formes en sont, en general, geometri­ des montants termines en forme de pelote et qui
ques : des entrelacs ou des meandres, ou encore rappellent certain es p ierres tombales musulma­
des rinceaux a fleurs tres stylisees, de faible relief nes. Une colonette sveIte recouverte de cann elures
et d'execution assez seche, qui recouvrent entie­ en spirale, a la base et au chapiteau fleuri rap­
rement la surface a decorer. L'eHet est obtenu pelle certaines formes venitiennes. La p roscomidie
par I'opposition de plans inclines dans un sens du sanctuaire et un siege episcopal de pierre situe
ou dans le sens oppose et qui produisent le con­ sous la fenetre, derriere l'autel, sont execu!es par
traste des lumieres et des o mbres. le meme sculpteur. Les dalles de pierre sont
An XVI-e siecle, dans les petites eglises de decorees de motifs d'origine turque ou arabe, aux
I'ancien style la pierre de taille est rare, et on ne formes elegantes et fines, representant des tulipes
I'emploie guerre qu' aux cadres des portes et des et des lys stylises relies par des tiges gracieu­
fenetres, qui sont rectangulaires sans profil et sans sement dessinees. Le tout est comme grave sur
sculpture. Seul le linteau qui surmonte la porte la surface de la p ierre dont le champ est lege­
est decore d'un i nscription en lettres cyrilliques, rement en retrait. Cet ensemble decoratif n'a pas
d'un beau dessin, qui commemore le saint au­ son equivalent dans d'autres eglises:
quel I'eglise est dediee, le nom du fondateur et Vers la fin du siecle le caractere de la sculp­
la date de l a fondation. ture change encore. Cette fois ce sont des motifs
Plus tard la pierre s'orne de profils rectilini­ de la Renaissance italienne qui servent"- ele mo­
aires de faible relief ; on trouve aussi de petites deles. Ce sont des rinceaux au relief modele et
rosaces isolees, taillees a facettes. Le linteau de la non plus meplat ou grave comme j usqu-ici, des
porte s'echancre a I'intrados d'un p rofit en ac­ chapitaux a feuilles d'acanthe, des profils decores
colade, s'elevant en p ointe a son milieu. Les mon­ d'oves et de perles, des bracelets richement de­
tants se recouvrent d'entrelacs en relief meplat. cores, dont la facture rappelle I'art venitien.
Au milieu du siecle, apres la construction de Au XVIII�e siecle le procede se modifie encore,
I'eglise de Stelea, les formes moldaves d'origine le relief s'accentue, la composition devient plus
gothique se repandent. Les p rofils sont plus ac­ riche et plus m ouvementee, la feuille d'acanthe
centues et se composent de courbes successive­ aux longues fibres arrondies et molles, la tulipe
ment concaves et convexes, ou domine le boudin aux petales epanouies, au calice fleuri, en sont les
(tore). Ces p rofils, qui dans I'art gothique et mol­ principaux elements. Le modele se decompose
dave ont u n relief vigoureux et qui s'etagent sur en zones paralleles, formant des fibres qui rap­
des plans differents, perdent en Valachie une partie pellent les plans inclines de j adis. Les motifs
de ce relief et sont ramenes sur le meme plan decoratifs sont bien de la Renaissance, mais le
vertical, ce qui en modifie le caractere. Aux bases p rocede redevient orientaL
des piedroits l'on voit des rosaces en forme de La sculpture sur bois suit une evolution pa­
f1eurs a petales, et non plus geometriques ; les rallele. Ce sont d'abord des motifs geometriques
arcs en forme eI'ogive ou de plein cintre de I'art au trait, graves a la surface du bois ou decoupes
moldave se deforment en accolades, en arcs sur­ a J Our ; des balustres tournes, rappelant ceux de
,b aisses ou a festons d'inspiration orientale. certains meubles d'Orient ; puis des fleurs et des

inp.org.ro
1 08 B U L L I:: T I N DE LA COMlVI lSSION DES MONUME NTS HISTOIUQ UES

feuilles, stylisees, au relief peu accentue, puis, plus mes et les procedeS du XVI-e siecle ; parfois il se­
tard, certaines formes de la Renaissance, modelees contente d'en imiter l'aspect par des moyens su­
d'une fayon assez primitive par des sculpteurs perficiels dus a la peinture ; d'autres fois toute la
orientaux dont les p rocedes reprennent le dessus. surface exterieure se recouvre d'un enduit a l a
Resume. Le dix-septieme siecle est une epoque chaux.
de transition, car n i les formes architedurales, ni Les influences etrangers sont, pour ainsi dire,
le decor exterieur, ni la technique ne presentent de nulles, car c'est a peine si l'on trouve quelques
caraderes nouveaux qui puissent pretendre au formes decoratives d'origine o rientale ou venitienne,
style. On y constate cependant des idees nou­ si bien que la seule influence effedive, quoique
velIes, des recherches et des efforts continus, en tres li mitee aussi, est l'influence moldave.
vue de la readaptation des formes traditionelles Le dix�septieme siecle est donc le plus national,
aux besoins et aux possibilites de cette epoque car aux siecles anterieurs les eglises sont encore
troublee, o u seul l e regne du prince Mathieu Ba­ byzan.tines de type ou serbes de plan ; a� sei­
sarab et celui de quelques uns de ses succes­ zieme siecle elles sont bien roumaines, m ais c'est
seurs constituent quelques moments de repit, encore le plan serbe qui en est la base et la de­
pendant lesquels s'elevent d'importants et de coration armenienne qui en fait les frais, tandis
nombreux monuments. que le dix-septieme siecle ne doit rien a per,
L'ancienne tradition suit son evolution ; le sonne.
type constantinopolitain disparaît, I'ancien plan Nous verrons que le dix-huitieme siecle con­
serbe aussi, mais de n ouveaux tipes d'eglises pa­ dense et cristallise les eHorts du d ix-septieme en
raissent qui ont le p ronaos surmonte d'un clo­ un style nouveau. Ce style au point de vue de­
cher. Nous avons pu distinguer en ce siecle coratii est cependant tributaire de l'Orient et de
huit groupes d'eglises, dont six proviennent des Venise, tandis que le dix-septieme echappe a tout
types traditionnels, tandis que les deux autres apport exterieur direct. Ce fait est d'autant plus
sont des types nouveaux. Les eglises deviennent n otoire que c'est p recisement au moment o ll la Re­
plus spacieuses, les deux parties qui les cons­ naissance penetre dans tout l'Orient ; en Mol­
tituent, le naos et le p ronaos, s'unissent par une davie, les traces en sont tres visibles des le dix­
communication plus large ; une troisieme partie, septieme siecle, tandis qu'en Valachie l'art con­
le porche, en augmente encore la surtace utile. serve mieux et plus longtemps son caractere par­
Le decor exterieur des eglises continue les for� ticulier.

inp.org.ro
BISERICILE ŞI MĂNĂSTIRILE D I N VEACUL AL XVII -lea

A6 - ­

 � () b
{� - .

A6 Lt �
,\ 6 � (

� J. IQ �
' ....

� � ,
-�

i 0 � '2,
� " \M. c..t.. i"'J t.U
A� 4 S"
S �(l;�
� 19 5 4
� �Jţ G.

P L A N Ş E
j\ b - ­

_ . - � 65

f'

1 ,
I ".
,

e-tP� , /

t.� �
4 -
,.. 6

� � \�� \ tA�
�l

A6S�
� b5!
� (;'f
)...b�
r ,

; '. .

- ,...

inp.org.ro
B ISERICILE ŞI MĂNĂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. 1

�z;')J" ...>
« « ({« < z '-cl vl!! e h e
.
7>/7n/77.n7'J77
ua/LL.L''"'� z id. dar;"ndtâ

� . --t+1---+-­
""Î

11
I
,
,
,
, I
I ,
I •
I •
I •

j�1i
I I

I
I

l�i_,-:.�_�::�_-�
__ _-_-_�__-.��=�
I I

t'- -:..
I
':-,'"
:
���=�==.=.:-���
• •
: .
\.. _- - - - - - -,
\. _ _ _ _ _ _ _ 1

Fil;l. 1. - Biserica Schitului ZIăfioarele (Vâ l cea).


Planul orizo ntal.

inp.org.ro
N. GH IKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTU R I I IN MUNTENIA ŞI OLTEN IA PL. I I

�'"
....
4l
-.>


<Il
-O
ni
"-'"
'"
IL

--.:..

:;
'"
4l

-;c;;
>


4l
,..,
'"
O
:r:;

'a
I �
� ..c
u

�')
1Il
t;l

.�
"
4l
u,

65
I
/
li' - --

''II� l .�
/Îf- - - - - - 1' :1
I .1..0

I
- - - -- 1
I - - - - - - - - - - -\ II 1

II
/ / �-1r- II
r - - - - - - - -..,
_�--<;:
I
L __ _ _ _ _ _ _ J1 J
�/ 1
1 I I
II il
," , 11

" ,1------ -- - -� ilI


" 1 1- - - - - - - - - - -
1

\ ,I1
\ __ -1I
\Il

\\11I:t
1 o
1

inp.org.ro
Cii
to

trl
;:o
R

Vl
-
3:
:t>­
Z
:t>­
en
inp.org.ro

>-l
%
r
trl
CJ
Z
<
g;
()
fi
;J><
l'
><

-,
ro
Cl

ro
t"""1

ScbHului (Vâlcea).

fi!i1. 3. - Biser i ca ZIăi i oarele V ed e re latera lă. �
N. GH IKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURII I MU TENIA ŞI OLTE IA PL . I V

;..
"
"-'
'"


'"
(fi
4l
....
<1
-o
4l
>
"
"

""
>

4l
G)
;..
'"
o
;r:;
l::il

.,...
OI

]
.�
-'"
()
- �"'J
"
• ()
.
.;;
"
.�
cJ


e;

inp.org.ro
B I SERICILE ŞI MÂ ASTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. V

Fig- 5. fig. 6. - Biserica Scbitului ZIăi:ioarele (Vâlcea).

Vederi lateral" după curăţirea Eaţadelor.

inp.org.ro
No GHIKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURI I IN MUNTENIA ŞI OLTENIA PL. VI

03
,c:3
� Z ..,
OI
-v
...
• o '"
:> ""'
..,
o;::; P
Io!
Q. .:o
O o;;
ii
u
" '"il
, '!"
u ()
... ...
OI OI

.
..
,.

, '-
.E
J3 �
]
4l 4l
o.". q q
'o
. '
OI
4l
()
� �
e:.

4l
Qi
...
OI
oS
...,

N
""

!:l
'"il
:;:
-5
CI)
OI
()
";:;
4l

i6
Vi

I
c-: a:>

u: u::
c» o.

inp.org.ro
BISERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. V I I

:ii
....
el
....
o
c.
o
U
:l
u
"
..c
u
"
>

'..
8


"'O
"
>

inp.org.ro
N. GH IKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURI I IN MUNTENIA ŞI OLTEN IA PL. V I I I

zzz:z::zz:z: zJdiirle fe ehI!. d/n Jn,i' .,..I {;o& -;lG�,


� gdaof/ri IJ�(lk In .ip,i' ""I' �ilfllJ
:==.:=:� ./Jof/tOfe .lunl toefe din f,/pt:;'/�

..

o
\il

\.
o

fi!? 1 0. - B i !?erica Săcuieni (Dâmbovit a).


Planul orizontal.

inp.org.ro
_ -- -
0 _ . - - -- ... _ -
,
, I " ,
, I ,
\
I , I ,
, I
,
\
, ,
,
\ ,
,
\
,
,
\I \
\
,
I
.l__ r" o � <-,
, ,
r ":"

,
,
i
z,darle veche (-1;06'- 'oolJ- ,

ad,iog'/r/ ,,!Ierto<ln i" am; If/i l' '903


I

(j;
co

[Il
;:o
fi
r
[Il
'C/l
..ţ1 - - - - - - - - - - -- - - -- - - - .. _ , L. _ _ _ _ o_ _ o. _ "

s::
>
...;''''� ,

z
... ... / 'I
"" ,.. /I
'"

):»
"" ,, /
I

:,
/" /

I 4-fl�:>t-�
inp.org.ro

,.. ,.. (/l


/'/
""

;; /
/ I I " ,
>-l
:o
/
/' /
I

� \ ""�,....
\
/
/� '��,
"
/

��·r;;===-'-� r�=�----�-� T r == =---;- �=-------=-,- :.=-=� �-=, -;�=--- = =-; -�==----:' ==: ' ��=---===-� - - -- -;=---=-- =� � = = ---= i"i; ; �- · ; :�----:.� -(= ==; ; i� �'- _ _ '-:_- - - - - - - - - - - - - - - . 1
/

: �
./ ".. // ,
: /
,/ // / / ,

1""
'. ........
/ I
/
- ,/

O
.... ,
_ _
...J

I: Z
-
�-

: 1, ,1 I' ·:
1 l'

:I
l ' I

,I lI l 'I
I , 1 ' I I I
II I I I ; '" I
l'
1 1 :1 : I
1 : ' I I I I : :: . I I � "' i' ,
I :
: :l _ _ _ _ _ _I :
,1
<
... ./

:
'
,

:: : : ::: ::
. I

:: It
': 1: tJ..: :
.... ...

� :: :: 1 I
....

: : : : : t :
1 I I 1 II. I I
II 1, l ' 1 , I I I I I '

i1 U - - - JI " - - --J ['Il


I

L _ _ _ _ ..J L _ _ __ _ _ _ " ' l ---u i i 'I�-l-'>.


....

1
I .... :

I "

1 -
, :
"-_ ' lL _ _ _ __ _ _ ___ _ J '- - - - - - -, '- - - - - - - . � '- _ _ _ _ L _ _ __ _ J
,
J J I '- _ _ _ _ _ _ , J
()
__ L__
1
c:
filfir- - - - ---- - -. --r-'i r

.. ·fflm l�fflIMI�

-

AP.
�Im Fnnfî An ffi nfl Ar 1 I
"
,
1"
,
,
,
I
r
><
<
1
I ,
I

/'---'\
(
, ", /" " ',
I

1
\ ,
1 , 1 I
1

f ', 1
1 , 1 ;o­
1
I

!1
,
!
1
,
1 QJ

,
I , ,
1 1 1 1
1 , I I
,
, .
,
1
, I
1 1
C.I l ._ . _, L_ ___ 0 _ _
J
, I
l. ' J L_ _ _ _ _J I
I
1
1
I

I _ II I I , _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. _ _ •

o .A 1 � '5 Ci 9 ,...A o M -

1""1111.1" "1" ,,1'"01 1 I I ! �


f i Q'. 1 1. - Biserica din SăcL1 ieni ( Dâmbovita), fatada laterală. r

......
N. GHIKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURI I IN MUNTENIA ŞI OLTENIA PL. X

--'.
..B.
.:;
o
..D
E

8-
'OI

inp.org.ro
BISERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. X I

f�. 13. - B i serica din S ă cuieni ( Dâ m bovita). Vedere spre intrare.

inp.org.ro
l". GHTKA.BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTU R I I IN MUNTENIA ŞI OLTENIA
PL. X U

,
/

\
\
�'
-c ­
I
,

3i
,

\J
I

oi-
I o
-l..

,
1
+

I
oi
01
o(J
,

� I

1
1

I
1


.,

�1' :
': " �""
1
1
; -, 1

-+
1 1
,

ţ
01
- - ;-�;�
I -
1 I

I�
. I ! ",,
01

4
-,J ;t

I
+
1 I
I I 1


I 01
I ""

+
I '"
1 I
1 I

, J
IN
I
���� L ;-
I
_ _

r
� - - -- - - - ---- - - - - � - - - 1I - - - - - - -- - -

«
I

I
,

9--�
A----�
Z----T
6----f AO �-
I
�--�
2----ţ_---� 5----T 1
I I I I I
O�--�A�--�
I I I j
fi�. 14, - Biserica SE.tul Nicolae din Târ\(ovişl:e. Planul orizon t a l.

inp.org.ro
B I SERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVI I-lea
PL. X I II

II
/ 1

� I
/
/
/

� I
I /
I /


I /
/ 1
/ /

O
/ / /
1 / /
/1 /
// /
II I

f--
/ 1 / ...
1/ / ...

��-�,{ -
;?' -

P
I �
<ti
! ....
,: L...... I
'1 I -2
"t
: �" '-'"....\

I
" :�1...... '

��' ilI' I
;' I ,
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ____________
<ti
el
/ -2.
,
.
'.
II
o
"
;>j
,/� ' ţL.;
III

I
I l
.
..,
\ dÎ
1
-+'
'"
:: :
:-::- 1 'S
I
�'� - = - ../ ",,,,
1


- '-
o
. I

I
h,
....

(S
1

ligi
<C;;
1 f-<

(
(>l
.. I , c
1 " 1 .,...

I
"
"

>S
1
" 4l
1 " '"
\\ �I,r-- - - --- -- - -- - - - - -;- - - - - ,� �.rry-' . ,./'
...
.\
I I ,,/ o

Z
u

�> I
\1 ', 1 �
. �
;;
";;
'-'-'

:1)

(� I
<ti

.�
'-'
4l
.'!!-

b
a:J

I�I tf)

O
rl

oj.
ţi:;

g
G � L,!: j
. c:�'
_ I
: ,
..!l. _ •
JI
.1

G TT :
.H

ar -- :.- jlI �

G ·! �
:" ·.,.� - -. ;L-- - -�---
'---

I
I
I
:
I
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ -'

inp.org.ro
No GH IKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA A R HITECTURI I IN MUNTENIA ŞI OLTENIA PL. X I V

o
00
-
-'

! �'"
/

<o
./

O
Oa.
u
.s
'"
a.

00
..
\
,
'U
, 2-
,, '"
lw
.......

O
... .... ...
'\\ I�- - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - I
- - "'\ .rr-- - - - - - -
: ".,:
\f
J �

� .�
J.!..;

di
"-'
"'
o
s
o
CJ>
k
.'"
H
"
.:a
"
'"
-o

Z
{ <.)
ci
I
I
"\

I
I
'-"'
rf)
'"
<.)
.�
"

d5
'"

_O\(--JI O_O
L'l

\
\
\...

inp.org.ro
B lSERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. X V

;:
,, ,'

(o.r l� <
,,
I I
/
,
,,
,

_ .. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -

,
./
-
�=.:::
----=
:.":..::.-.. -

-,,\ �
,, .� >oi
,
\, :: '"
:>
"

'---- ------- -- ------ ---- - -------- ---'����:2L-


o

1:
" e
t,

-=:::::""--����
'-; �
',�, ,"
�e
"'
f-<
:;
.:a o
Q)
<Il "
c
"O :l
,� 1)
Z Q)
ti)
P
1:
ti) o::i
'" �
()

ţi::;
'':; tW
Q)

as
VI

I
I
I
I
I
I
I
,
1_ _ _ ___ - - - - - - - -- - -"'Dt-r - - - -
:���������������L=======�
I

inp.org.ro
N. GHIKA-BUDEŞTL EVOLUŢIA ARHITECTUR I I I . MU TENIA ŞI OLTEN IA PL. X VI

Fig. 1 9 Biserica Sf-tul i c o l a e d in Târgov işte.

Vedere spre intrare.

inp.org.ro
u;
lJj


n
F
tI1
Vl

3::
�,
Z
�,
inp.org.ro

C/l

;:a
>-l

F
tI1
tJ
Z
<

c:
()
r

r
X
S
,
r;-
Ol

ro
ţ""1
ţx1
<1
Fig.
B i serica SE.tL1l N icolae din Târ!?ovişte.
1-1
20. - Fereastra şi brÎL1l. Fi!? 2 1 . - Vedere Latera lă. 1-1
N. GHIKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURI I IN MUNTENIA ŞI OLTENIA PL. X V I II

,
,
,

',,,.>
x-�,
,
,

" ,>"
1"
Ţ
,
\
\
,
,
,
,
, I
, I I

� I
, 'l»

� -- - - - - - - -
r4�- - - - - - -
\
\
i'-"

10)'
'"'!I I
, ", I
I
I \

J
I
1..
Ţ
,

- - -- - -
I I /, -

- - � - ""4� - -- - �·SQ... - :.'"" - - - - -


.. ..

I .... II ""
,
1/
\
� I
' 1 ,
, ,
,
, I
I

: �I
: -qI1 I

\, 1I �
\ I ,
, I ,
'CI ,
,

\ I
<31
\ I
I

1 ', :
,
/
,/
"

I '"
, " l-
',

,
' -- - - - -
I
I
0'


� ,
I

::J1
to l
_ _ _ _ � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

\1
3'L -"..J Q
I�
I

I
I

I t
I IDo>
I I
I
I
I

I
,
:L

o ... :1 .'1 L. (O 1 "

1, 1, I""1, ,,1 I
3 ..AQ N\ . _

rI""
,I II,
I I I I I I
Biserica din Gherghita (Prahova).
Fig. 22. - Planul orizontal.

inp.org.ro
B I SERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII�lea


i
,
,
I
I
I
I
I

I

1:

.
1:
"
"
'
: \

,,
/
; '
.
" "'� '

,
r
..
I
I

(
�:?
1
•.

i"
I

,
I
I
I
,
I

-
.:::- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -�

I!,;,I�I!-,,,��31 --�t--�ir---Ti--�î----ri---4i--�ÎO �. -
rr"-!I-,,-I!:TI,-!I-d-
--
Biserica din G h e r!,l'hiţa (Prahova).
Fi!,l'. 23. Fatada principală,

inp.org.ro
N. GH IKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURII IN MUNTENIA ŞI OLTEN IA PL. X X

I
1

I

m
I r-
1
I
I

I J
1

II
1
I
I
/ 1

L f..--
I
/

I
/ I
1
/
/

1
/

1
/
I /

,' /
1/
I

I
1
II
r1 1
1 r
_ _ t
1 -1
- -

r W f--
1_-
I J
o

!
"

-;a
:>
o ""
.J:i -;;
It

,-:-2..
k

e:.
k tJ
______

�.
...,

�.:,?- - - - --- -
ro
ro
� "tl

" o. $
k ro
'!) �

1 .:'--::�--------
I ...c

I
0 I

1 �,
',,::7------- -'-6

""
C'1
1 ro


u oi>
..
-;::
dl

65
.,

OI

..

"
Il
I�-- -- - - -- --- - - _ ./.--�
,1
,1
"
I , o
1
:1
.:;:k
/ II

�,�,------ --
II • _______ _
- ",,--,,/
:1
"

-- -<===-: =(._-_.
� .--�'\ I
ti
l'
II

�.-_-- -- - ---- -
\
\ 1 "

- - - \,
\ "
\ 1 II
- - - . - - -·� -- - -
1 'I
'_r I
1 :1
I II
. I '1

1
\ "
\ I
"

fJ
\ II
\

I
1
\1
1
\ I "
\ �
\
I
\1

inp.org.ro
,
1
L___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
....
.....

.... ...
- . �>.;- _ c"/6tJ ,Ie ftjoC/ I�ncvite ...
--
CIi
to

...... , '- ..... ......


tI1
;O
n
/'

1 .';;. "t. r
tI1
- --
- ,, "-/
-

1
, �
3::
,

>
1

Z
,
1

;J:><
1
1
[fl

, ;i3
>-l
t, 1
I
Ob 'tJ 1 r
tI1
inp.org.ro

1
I .yGt-
O
1

1
1 ,

o: 1 1 Z
1


In!

(� 1 <:
t OI � tI1

",1 1 1
11'111
1cIt 1, 1rl1 :<i:1
OI In
°I ,

�,
1
):-

=t, C
1
, ()
, , t"""
1

:
1 , 1
T , 1 1
,
1 1 1 ti' o' crt
):-
...1, �'
1 1 a"oJ >.

OI 1
<tj t"""
o) �
,
1

1
...1 , X


0(, ,

;o-
D>

Î j
111"1"1 ",,"11111'
111 ''1,,.1 1 I 1 1 1
o .A 2 :. !i 6 , 1. ÂO ""' , -

Biserica din Gherqhita (Prahova).


Fill• 25.
ru
- Sectiune lon llitudinală.

r


1-1
N. GHIKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURI I IN MUNTENIA ŞI OLTEN IA PL. XX I I

inp.org.ro
B I SERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. X X I I I

Biserica din Gh er�hiţa ( Prahova).


fig. 28. - Uşa cu inscriptie,

inp.org.ro
N. GHIKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURI I IN MUNTENIA ŞI OLTENIA PL. X X I V

..B
c
o
.::1
k
o

""5
c
'"

B:
I
ci
<'"l

IL;
bJ>

inp.org.ro
B I SERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. X X V

- . -
I

,
, ,
, I
� .,/

, +
..{- _ . . I

, i
- - - ­

, I
I
I
,
I
1

,
,
,

",
,

,
- - �- -
I


-+
I
-
,
I
I

I
I ,
1 !

:;j
::i
.... ......
� 1
I

_'7_ __

- - - - - - - - - - - -":...

I,!,l
� ,I..
,1I!d
!,!,Ic!,!,!
,'!d
o

''d!
II!'!
'!d
,I!d
"�'!d
'' bd k
J 2

l bd
,:
''!d = = = == .d.: == d:== b
== b d
=A, 1"\.- .
Biserica din Goleş/:i ( Muscel).
Fie. 31. - Planul orizontal.
inp.org.ro
� r1

M* '�
!:
9 00
" :1o ,

41" ,
"

..:{"
d
, Iiti'
'?"- - - - -
- . . , , , , ,, ' ,, " ,, .- ,, . " " " " --" , , -" . ,. . " " ' '
,
I \� z
,;! \ \�
'/ \ \ \" " Cl
/ 'l ::r:
;;::
\ . ,
' / \ \,
/ '/ \ \ " ,
/ / \
\ '' ::t:-
I
" / I \ " ,
/ \" c:
to
O
/ / \ \
/

tr1
/ / \ \ ,'1,
/ /1/ I \ "

::l
I \ ' " 'Vl

,/ / \ \ '
I
\ ' 1

tr1
',
I \

\
,/ /

' <
/ / \\ "" ',
, I
o
'
/ / " -,,
,
c:
l'

?
\
..: ::. _',1:.- -- ,1 "- - -,-
\ ,

O
:.1- ...: = ' '
_' ",: :. ','
- - -� _ - 1',','

D °D"O
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -r- -

O "
->-3

O
T I T

:;

O ·O OO°iOOOO"O D°
D °: TI·�
1"""""

n · OO"O
::t:­

°oon"
inp.org.ro

rr
;o
tC3-

::r:
::j


tr1
n
>-3
c:

=

-� � Z

I I
; :'
....:.....:.:= '--

II I
c-- ,
3:
,...- r-'- r-- - r- � r- - r- ,.- - - ;-

c

� ;
,
j :
' Z
, I

; j
\ >-3
tr1

;
� '

Z
' :
l
! ' �
, , , '

:;
,

,

, ,, ' .. )

"

f
:::itr1
Z
:;
!)

f.L-

!11111111.1'11111[!IL,!!! )0 "', _
-'-­
2

I I 1 I '77(� 'A - 7
J
A

/),- '/f'l/ '


ro
Biserica din GoleşH ( Muscel).
r
Fifl' 32. Fatada laterală.

-

;X
<:

B ISERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE D I N VEACUL AL XVII-lea P L . XXVII

o 2 3 L. 5 �o M
bIIIlrrllhIIIllrrlh"�IIITlhIITIII�1hl'TI"I,tl==lt==c=jl==��I==��==��==�=l==�=±==r=�j
Il _ .

Biserica din Goleşti (Mu scel).


Fi!l. 33. - Fatada principală.

inp.org.ro
- - - - - -,
".- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, " ,"
;z
/
/ ,
,
,
/
, ()
,
/ , :r:

�tp
,
/
,
,
,
-i'f;-��'::::- -:-=-_�'I.: , ,
/
,
c:
/
,
<; ��;:;:-- l ::'��(' ,
/
- - -�� -
t7:; - : tJ
_ ',
,
' <�>�
/

'
I/t:�
,
�'':�\ trl
/
/
,$ �
,
�, \ ' ,
1,
/ " 1 \\\ ,
$/
/ \\' , '1
, 'Vl

;:l
/ 1 ,' / '6 ,
/ h. \,I \I'.,
/ '" �! '\'I I II '
1// 1, '. ',
" ,
"
<
/, , trl

_ :�'':-::J o
.,; ", ,,,,,./ '"

î
"
c:
'>-j
:;
>
;<:)'
:r:

inp.org.ro

trl
()
>-j


c:
-
� Z
I

16Y;;/� �� �
IRI ... I �'
, I
I I

, '" � � �
olIl
' '} '<; 2:
1 1
",
c:
z
I
II
1
�:;

o
"
>-j
§1
:;
111111Ij""!IIJ""! 1 r .;1( 1"1 _ _ '

Fill_ 34_ - Biserica din Goleşti ( Muscel), Sectia lonli1ii:udinaIă. 'U


r-

-
BISERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. XXIX

/
/ "
/ "
.....

.....
......
.....
...... ....
1'"
- -- - _..J

o .;1 2. 3 L. 5 .) 0 M . - . f�!
1lIll
� llh lld
l lllI Lrnllrnllmllll
I!TI
Lrr
!irt
!l�1==�±I�==t
l ==�====±===�==�==�1 h
IJÎi.n/U-" r
A"t.. w}/

B iserica din Goleşti ( Muscel)


Sectii traosversal e
Fig. 35. - Prin prooaos Fig. 36. - Prin naos

inp.org.ro
' :.
,/ ;
;
/:??�
/;x

R-"'..J c:::Jc:::"'J c.-.�"'I


/�

r. _i1 _
I

_ _. !k�
4fi

, I I I I I' I ' , .
, , I I I I I
, , , I
piC.- '"
I _

, 1 · -rJ ...t J..-,- (,.. Â .A.


I , I I
I I I
' .A... -" - - "- . ),,,, -J... J.
_ _ _ �
I
"'- ,.. .1 _ _ ,1. ... ,.. 1- • • .Ă.. �
>. . • ..J, ... --!_... • A
__ r;. Lr"

?���:'' ��
"..- -yn. r� � r· n'tl rtr �lrrI
1.. l t rr·
. r .../'_ - "'''' r, .

;z
_
-', A
�1 '- , _.
., 11 " ...
/ \ ...
"tur "tu- n _ _ _
I • " L I' r ,
_ _ _
... _

C'l
:r:
'i n

.�
_
... ...
_ - _ _ _ __.

c,
- - - o
;x:-
-

C
/
-

O
... -
_ - _- _

tT1
- _ ... ... ...


-
...
'Vl

;:j
:"':':":''''...-.::�
" ...
-

..�. tT1
JURimifiUlwUlil
llhtamlUiilI/fQiiiuiUIIUluuRl lii/lilii/l'''''iIfIIJi/j/jiflijilhiUlthIUII"ljlf.�ilqlQliililllitljthl'illlltl'll/"IUI, - - � - -
- - - - ...
...-_ ...
-

/ <
o 12
c
....,
-
-

:;:
fi\!. 38. - Detaliu] capitel ului de piatră de la t:onfrafort
fi q. 37. ""'" Detaliul cornişei
--- ;x:­
inp.org.ro

;:o


:r:
... ------


://.
-
()
C
...,

%�
C3
-
-

J(
3:


c
z
...,

t�

:;:

�1i
o

':' �//�
�//0

:;:

�@
�/,��
ro
r
.-.-J /
..1/ ///.
ţx:
__
'-_
--

Biserica din Goleşti ( Muscel) :><


:><
fi!l. 39. - Detaliul brîu lui fi\!. 40. - Deialiul soclului
BISERICILE ŞI MĂNĂSTIRILE DIN - VEACUl- AL XVII,lejl PL. X X X I

o
Fiq. 41. 42. - Secţii prin diaconicon.

Fig. 43. 44. - Sectii prin proscomidie.

f
� 2
I 1 ;
o

I I
L,
! ! I : , , ! ! ! ! !

Biserica din Goleşti (Muscel).

inp.org.ro
J. '. GHIKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTUR I I IN MUNTENIA ŞI OLTENIA PL. X X X II

Fig. 45. - Biserica din Goleşti ( Muscel).


Ve dere mai veche.

inp.org.ro
B I SERICILE Ş I MÂNASTIRILE D I N VEACUL AL X V I I -lea PL. X X X I I I

....
......
Vr
"
'O
c.9
.S
-o

inp.org.ro
N. GH IKA-BUDEŞTl. EVOLUŢIA ARHITECTUR I I IN MUNTENIA ŞI OLTENIA PL. XXXIV

.. .

'1 j '

.
-- �::---
.. I
,. �.,...... j
.� � �
...

.�
".
N
'"

inp.org.ro
B ISERICILE ŞI MĂNĂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea
PL. X X XV


<1)

'"O
<1)
>

inp.org.ro
N. GHIKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURII IN MUNTENIA ŞI OLTEN IA PL. XX X V I

Fi�. 49. - Biserica din Goleşti (Muscel), V"dere dinspre miază=noapte.

inp.org.ro
B I SERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVI I-lea PL. XXXV l I

Fi... 50. - Biserica din Goleşti ( Muscel). Vedere dinspre altar.

inp.org.ro
;z:
el
:r:

�o,
c:
o
tr1
>{/J

;j
tr1
<
o
r
c:
,...,
;;
inp.org.ro

):>
;o
:r:
;::j
tr1
qc:

-

z

c:
z
...,
tr1
Z
s;:

o
r

tr1
...,
Z
s;:
ru
r
>G
>G
>G
<j
Bi serica elin Goleşti (Muscel) �

Fifil. 5 1 . - U şa i n { erioară spre n a o s . fifil. 52. - Uşa de la intrare. �
B ISERICILE ŞI MĂN ASTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. XXXIX

..:
<Il
C
"
...o
C)

"
C) .
"'


p

'-'

inp.org.ro
GH IKA-BUDEŞTI. EVOLUŢIA ARHITECTURII IN MUNTENIA ŞI OLTENIA PL. X L

,-..
'"i
u
'"


!:I

'-'

.:zj
v,
dl
o
(!)
(:
.:a
'"
.�
...
dl

C5
'"


"

8
o
:)
'"
o
"
Q.
dl
4i
.t
'"
"
k
dl
......
::;
u
""
-o

'"
....,
dl
-O


'"
'"
"
O
I
tri
lf)

tl9
r:.:.

inp.org.ro
B ISERICILE ŞI MÂNÂSTIRILE DIN VEACUL AL XVII-lea PL. XLI

v
U
v/

z:
:J

'-'
;.:;
v,


o
19

:.a
'"
,�
...
.,
ca
"'

,..;

>e"
"
'"
's
.,
-o
'"
'"t:l
-B.
'"..
....
.!!
.,
-o
...
o
v
...
...,
"'
.,
...
.,
""

]ce
...,
.,
O
I
.,..: