Sunteți pe pagina 1din 12

SITU A C

IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

A XX-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ


COMPORTAREA “IN SITU” A CONSTRUCŢIILOR
8-10 Octombrie 2014, Brasov, ROMANIA

THE 20th NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION


“IN SITU” BEHAVIOUR OF CONSTRUCTION
8-10 October 2014, Brasov, ROMANIA

PROGRAM FINAL / FINAL PROGRAM

LOCUL ÎNTÂLNIRII / VENUE:


Universitatea “Transilvania” Brasov, Aula MAGNA “Sergiu
Chiriacescu”, strada Iuliu Maniu, nr. 47A (zona centrală a
municipiului Brasov) / “Transilvania” University of Brasov, Aula
MAGNA “Sergiu Chiriacescu”, no. 47A Iuliu Maniu street (central
area of the Brasov municipality).

COMITETUL ŞTIINŢIFIC de ONOARE /


HONORARY SCIENTIFIC COMMITTEE
- acad. prof. em. ing. Panaite MAZILU – DHC, membru de onoare al
Academiei Romane, membru ASTR;
- prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN – Rector al Universităţii
"Transilvania" din Braşov, ROMÂNIA;
- dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – Preşedinte de onoare CNCisC;
- prof. dr. ing. Horea SANDI – DHC, membru al Academiei de Ştiinţe
Tehnice din ROMÂNIA;
- prof. dr. ing. Ioan TUNS – Universitatea "Transilvania" din Braşov, Decan
al Facultăţii de Construcţii, ROMÂNIA.

1
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

COMITETUL ŞTIINŢIFIC / SCIENTIFIC COMMITTEE


- prof. dr. eng. György L. BALÁZS – Universitatea de Tehnologie şi
Economie, Prodecan Facultatea de Inginerie Civilă,
Budapesta,UNGARIA;
- prof. dr. ing. Radu BĂNCILĂ – Universitatea Politehnică Timişoara,
ROMANIA;
- prof. ing. Ján BUJŇÁK – Universitatea Žilina, Facultatea de Inginerie
Civilă, SLOVACIA;
- prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU – Membru coresp. al Academiei
de Ştiinţe Tehnice din Romania;
- dr. ing. Octavian COŞOVLIU – Vicepreşedinte de onoare CNCisC,
membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania;
- prof. dr. ing. Radomir FOLIC – Universitatea Novi Sad, Facultatea de
Ştiinţe Tehnice, SERBIA;
- prof. dr. ing. Dan FRANGOPOL – Universitatea Lehigh, Facultatea de
Inginerie Civilă; Centrul pentru Tehnologii Avansate, Bethlehem, USA;
- dr. ing. Emil Sever GEORGESCU – Vicepreşedinte CNCisC, Director
Ştiinţific URBAN - INCERC Bucureşti, ROMÂNIA;
- prof. dr. ing. Mihai ILIESCU – Preşedinte Senat Universitatea Tehnică Cluj
Napoca, ROMÂNIA;
- prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI – Universitatea Politehnică Timişoara,
Decan al Facultăţii de Inginerie Civilă, ROMÂNIA
- prof. dr. eng. Giorgio MALERBA – Politecnico di Milano, Depart.
Structural Eng., ITALIA;
- dr. ing. Andrei MIHALIK – Universitatea Oradea, ROMÂNIA;
- prof. dr. ing. Traian ONEŢ - Universitatea Tehnică Cluj Napoca, membru
al Academiei de Ştiinţe Tehnice din ROMÂNIA ;
- dr.ing. Zoltán ORBÁN – Universitatea Pécs, Depart. Structural Eng., Ing
Şef Poduri, MAV Ministerul Căilor Ferate, UNGARIA;
- prof. dr. ing. Hugo Corres PEIRETTI – Politechnica de Madrid, president
FHECOR (ingenieros consultores), SPANIA;
- dr. ing. Ioan PEPENAR – Cercetător Ştiinţific ICECON Bucureşti,
ROMÂNIA;
- dr. ing. Victor POPA – Preşedinte CNCisC, vicepreşedinte CONSITRANS,
membru coresp. al Academiei de Ştiinţe Tehnice, Bucureşti, ROMÂNIA ;
2
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

- prof. dr. ing. Dan STEMATIU – Universitatea Tehnică de Construcţii,


Preşedinte Secţia C&U în cadrul Academiei de Ştiinţe Tehnice, Bucureşti,
Romania;
- prof. dr. ing. Bratislav STIPANICI – Universitatea din Belgrad, SERBIA;
- prof. dr. ing. Kostadin Hristev TOPUROV – Universitatea din Sofia,
BULGARIA;
- prof. dr. ing. Nicolai ŢOPA – Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din
Romania ;
- conf. dr. ing. Vasile Valentin UNGUREANU – Universitatea
"Transilvania" din Braşov, Prodecan Facultatea de Construcţii,
ROMÂNIA.

COMITETUL de ORGANIZARE / ORGANIZING COMMITTEE


- dr. ing. Victor POPA – preşedinte / chair (CNCisC);
- conf. dr. ing. Vasile Valentin UNGUREANU – vicepreşedinte / co-chair
(UTBv);
- ing. Rodica PARASCHIV – membru / member (CNCisC);
- ing. Avram CONŢIU – membru / member (PRINFO – Brasov);
- ing. Liliana HORGA – membru / member (Primaria Brasov / Brasov City-Hall);
- ing. Sorina FAKO – membru / member (CNCisC);
- th. Georgeta CHERCIU – membru / member (CNCisC).

SPONSORI / SPONSORS

BASF
MEPRO / ERICO

3
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

MIERCURI / WEDNESDAY - 8 Oct. 2014


8:00 - 9:00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR/REGISTRATION (Aula Magna)
9:00 – 9:30 DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CONFERINŢEI/CONFERENCE OPENING (Aula Magna)
9:30 – 10:00 PAUZĂ DE CAFEA (Aula Magna) / COFFEE BREAK (Aula Magna)
10:00 – 12:00 SESIUNEA I (Aula Magna) / FIRST SESSION (Aula Magna)
MODERATORI / CHAIRS
- prof. dr. ing. Mihai ILIESCU
- prof. dr. ing. Ioan TUNS
Ora prezentării /
Nr. /
Time of Autori / Authors Titlul lucrării / Title of paper
No.
presentation
25. Implicații ale unor date la scară naturală,
obținute în timpul cutremurelor puternice recente,
Horea SANDI, asupra estimării riscului seismic / Some
1 10:00 - 10:15
Ioan Sorin BORCIA implications of full scale data obtained during
recent strong Vrancea earthquakes on the
assessment of seismic risk
Dan STEMATIU,
24. Efectul coborârii talvegului asupra siguranţei
2 10:15 - 10:30 Adrian POPOVICI, barajelor stăvilar / River bed lowering effects on
gated dams
Dan COVĂCEANU
17. Identificarea in situ a caracteristicilor termice
reale ale elementelor de anvelopă opace ale
clădirilor existente, prin procedura de modelare
3 10:30 - 10:45 Dan CONSTANTINESCU inversă / In situ identification of actual thermal
characteristics of the opaque envelope elements
of existing buildings, using the inverse modelling
procedure
11. Comisia Națională "Comportarea in situ a
Construcțiilor" o asociație profesională de utilitate
Felician Eduard Ioan
4 10:45 - 11:00 publică / The National Commision "In situ
HANN
Behaviour of Construction", a professional
association of public utility
10. Aspecte specifice și concluzii în urma tratării
unui caz atipic de interacțiune sol – structură /
5 11:00 - 11:15 Octavian COŞOVLIU Some specifics aspects and conclusions following
treatment of an atypical soil-structure interaction
case
12. Teoria circulaţiei transversale artificiale la
fundamentarea şi proiectarea structurilor
pragurilor de fund filtrante şi consolidarea
malurilor deformabile prin construcţii de sprijiniri
6 11:15 - 11:30 Andrei MIHALIK
gravitaţionale / Artificial cross traffic theory, in
founding and design of bottom thresholds filter
structures and strengthening deformable banks
by gravitational supports construction
13. Comportarea in situ a construcţiilor din beton
situate în medii agresive industriale pe bază de
7 11:30 - 11:45 Ioan PEPENAR clor: studii de caz / In situ behaviour of concrete
constructions located in chlorine-based industrial
environments: case studies

8 11:45 - 12:00 George TEODORU 30. Nondestructive Testing of Concrete

4
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

12:00 – 13:00 PAUZĂ DE MASĂ / LUNCH BREAK (Aula Magna)


13:00 – 15:00 SESIUNEA II-a / SECOND SESSION (Aula Magna)

MODERATORI / CHAIRS
- prof. dr. ing. Dan STEMATIU
- prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU
Nr. / Ora prezentării /
Time of Autori / Authors Titlul lucrării / Title of paper
No.
presentation
Mihai ILIESCU, 27. Studiu asupra comportării în timp a unui
tronson de autostradă din România / Study on the
1 13:00 - 13:15 Nicolae CIONT, behaviour in time of a motorway section in
România
Ştefan HORON

Vlad PETRESCU,
6. Determinarea in situ a caracteristicilor
Mircea CRIŞAN, mecanice ale pereţilor de zidărie / In-situ
2 13:15 - 13:30
diagnosis methods for determinimg acurate static
Basarab CHESCĂ, and mechanical characteristics of masonry
Gabriel DĂNILĂ
8. Analiza modului de comportare în timp a
Zoltan ŞANDOR, bisericii din lemn – Plopiş – jud. Mureş / Analysis
3 13:30 - 13:45
of behaviour in time of the wooden church –
Mihai SAVU Plopiş, Maramureş county

Helga TOTH, 26. Studiu privind combaterea igrasiei la


4 13:45 - 14:00 construcţii civile / Study concerning the control of
Constantin MUNTEANU dampness in the case of civil constructions
2. a) Aspecte privind comportarea unor
Mădălin ILIESCU, elemente nestructurale – tavane false (studiu de
5 14:00 - 14:15 Mihai Bogdan DABIJA, caz) / Aspects concerning the demeanour of
nonstructural elements – false ceilings (case
Elena ILIESCU study)
2. b) Durabilitatea betonului armat. Unele
Mădălin ILIESCU, mecanisme de degradare a betonului şi a
6 14:15 - 14:30 armăturilor din oţel / Durability of concrete. Some
mechanismes of degradation of the concrete and
Elena ILIESCU steel reinforcements

Alexandru DAMIAN, 4. Soluţii clasice şi moderne pentru reabilitarea


7 14:30 - 14:45 Ovidiu PRODAN, unui turn RTv din beton armat / Modern vs classic
retrofit technique for a RC RTV tower
Alexandra BERINDEAN
22. Activitatea de Urmărire a Comportării în Timp
Dan MACOVEANU, a Construcţiilor ANDR (Agenţia Nucleară şi
8 14:45 - 15:00 pentru Deşeuri Radioactive) / Behaviour tracking
Lucian VARABIEV in time of constructions A.N.D.R. (Nuclear Agency
& Radioactive Waste)

5
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

15:00 – 15:30 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK (Aula Magna)


15:30 – 17:00 SESIUNEA III-a / THIRD SESSION (Aula Magna)

MODERATORI / CHAIRS
- prof. dr. ing. Traian ONET
- conf. dr. ing. Valentin Vasile UNGUREANU
Nr. / Ora prezentării /
Time of Autori / Authors Titlul lucrării / Title of paper
No.
presentation
Ana Ioana PETEAN, 5. Aderenţa betonului autocompactant
la armături în grinzi / Bond–between
1 15:30 - 15:45 Traian ONEŢ,
self compacting concrete and steel
Geta ONEŢIU reinforcement – beam tests

9. Comportarea la compresiune
Andrei Cosmin ŢURCANU, excentrică a pereţilor din zidărie
2 15:45 - 16:00 nearmată (z. n. a.) / Behaviour at
Aurel NESTOR eccentric compression of the
unreinforced masonry walls (z. n. a.)
Bella Gyula SZASZ,
14. a) Biserica Mănăstirii Sighişoara,
3 16:00 – 16:15 Brânduşa Gabriela CAZACU, jud. Mureş / Cloister church Sighişoara,
Mureş county
Helga TOTH

Bella Gyula SZASZ, 14. b) Consolidare, restaurare Biserica


Evanghelică Saschiz, jud. Mureş /
4 16:15 – 16:30 Brânduşa Gabriela CAZACU, Consolidaton, restoration of
evanghelical church Saschiz, Mureş
Helga TOTH county
19. Studiu privind corelarea loessurilor
Cornelia-Florentina DOBRESCU, situate în diferite zone ale lumii din
punct de vedere al parametrilor
geotehnici specifici / Study regarding
5 16:30 – 16:45
the correlation of loess soils located in
Elena-Andreea CĂLĂRAŞU different areas of the world from the
point of view of basic geotechnical
parameters
23. Suprastucturi ale podurilor şi
pasajelor de beton amplasate în
6 16:45 – 17:00 Oana GALU STROICI localităţi urbane - municipiul Braşov /
Superstructure of concrete bridges and
overpasses located in urban – Braşov

6
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

JOI / THURSDAY - 9 Oct. 2014


8:30 - 10:00 SESIUNEA IV-a / FOURTH SESSION (Aula Magna)

MODERATORI / CHAIRS
- dr. ing. Octavian COSOVLIU
- dr. ing. Andrei MIHALIC
Nr. / Ora prezentării /
Time of Autori / Authors Titlul lucrării / Title of paper
No.
presentation
1. Applicability of the railtrack measurement
1 8:30 - 8:45
Zoltan WEINREICH, methods
3. Behavior testing of special concept bridge
2 8:45 - 9:00
Jan BUJNAK superstructures
Csaba KEGYES, 7. In situ behavior of the large panel structure
3 9:00 - 9:15 Orsolya KEGYES from Tatabanya
BRASSAI
Victor POPA,
15. Încercarea in situ a pasajului denivelat
Adrian FRÎNCU, pentru acces în/din municipiul Câmpina / In situ
4 9:15 - 9:30
Mircea CONŢIU, test of the overpass for acces in/from Câmpina
city, Prahova county
Răzvan CODREANU
Costel GHEORGHE, 29. Încercarea în regim static a
suprastructurilor de poduri cu acţiuni de probă /
5 9:30 - 9:45
Static testing under test actions intended for
Cătălin DIMA bridge superstructure
Cristian Lucian GHINDEA, 18. a) Încercarea dinamică a pasajului
suprateran de acces în municipiul Câmpina /
6 9:45 - 10:00 Dan CREŢU, Dynamic test of the overpass from the Câmpina
Radu CRUCIAT city entrance
Cristian Lucian GHINDEA,
Dan CREŢU, 18. b) O analiză asupra încercării dinamice a
7 10:00 - 10:15 podurilor / A review on the dynamic testing of
Radu CRUCIAT, the bridges
Alin GIUMANCA

10:15 – 10:45 PAUZĂ DE CAFEA / COFFEE BREAK (Aula Magna)

7
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

10:45 – 13:00 SESIUNEA V-a / FIFTH SESSION (Aula Magna)

MODERATORI / CHAIRS
- prof. dr. ing. Dan CRETU
- dr. ing. Mihai Bogdan DABIJA
Nr. / Ora prezentării /
Time of Autori / Authors Titlul lucrării / Title of paper
No.
presentation
Dan ZAROJANU, 16. Metodă de evaluare și anticipare a alunecărilor
1 10:45 - 11:00 Cristian HOCIUNG, de teren / Landslides evaluation and forecasting
method
Ion BURLUI
21. Comportarea şi consolidarea unei ferme de lemn
2 11:00 - 11:15 Petre PINTEA / In situ behaviour and strengthening of a timber
beam
Mihai ILIESCU, 27. Studiu asupra comportării în timp a unui tronson
3 11:15 - 11:30 Nicolae CIONT, de autostradă din România / Study on the behaviour
in time of a motorway section in România
Ştefan HORON
28. Influenţa clasei betonului la estimarea
Radu OLAR, comportamentului de fisurare a grinzilor din beton
4 11:30 - 11:45 armat / The influence of concrete class on the
reinforced concrete beams estimated cracking
Traian ONEŢ behavior
T. SAIDEL,
T. STANCIU, 20. Urmărirea înclinărilor structurilor înalte de tip turn;
5 11:45 - 12:00 S. DRĂGHICI, metode practice de măsurare / Tilt monitoring of tall
tower type buildings; practical measurement methods
I. RĂILEANU,
A. MARCU

6 12:00 - 13:00 SPONSORI

13:00 – 14:00 MASĂ DE PRANZ / LUNCH (Aula Magna)


14:00 – 16:00 ŞEDINŢA COMISIEI (Aula Magna)
16:00 – 17:30 TIMP LIBER / FREE TIME
17:30 – 22:30 MASĂ COLEGIALĂ / FESTIVE DINNER
(Restaurant SERGIANA CENTER,
str. Mihail Kogalniceanu, nr. 15 – Centrul Civic)

8
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

VINERI / FRIDAY - 10 Oct. 2014


8:30 - 13:00 VIZITĂ TEHNICĂ / TECHNICAL VISIT
13:00 - 15:00 MASA DE PRÂNZ / LUNCH (Pensiune din Săcele/Pension from
Săcele)

INFORMAŢII UTILE / USEFUL INFORMATION

1. Amplasament loc desfasurare conferinta / Venue place

2. Vizita tehnica / Technical visit (10 oct. 2014 - 8:30 – 14:30)


Vizita tehnica va avea loc la barajul si lacul de acumulare de pe Paraul Tarlung,
localitatea Sacele, judetul Brasov in ziua de vineri 10 octombrie 2014.
Transportul se va efectua cu autocarul, inclusiv cu masini personale pentru cei
care vor calatori in continuare spre domiciliu.
Plecarea va avea loc la ora 8:30.
Sosirea in Brasov va avea loc in jurul orei 15:30.
Informatiile privind locul de plecare din Brasov
Technical visit will take place Friday, October 10 2014, 8:30 – 15:30, at the dam
and lake on the Tarlung River, Sacele City, county Brasov.
Transport will be made by bus, including own cars for those who want to
continue their journey home.
Departure from Brasov will be held at 8:30.
Arrival in Brasov will be around 15:30.
Information about starting place will be given during conference.
9
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

3. Informatii despre cazare / Accommodation information

Hoteluri recomandate / Recommended accommodations

- Hotel City Center (vis-à-vis de Aulă)


Str. Traian Grozăvescu nr. 4
Tel: 0268.417.583
office@hotelcitycenter.ro
rezervari@hotelcitycenter.ro
220 lei camera db cu m.d.
- Hotel Capitol
B-dul Eroilor nr. 19
Tel: 0268.418.920; 0372.198.411
arobv@aro-palace.ro
209 lei camera db cu m.d.
160 lei camera sg cu m.d.
10
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

- Hotel Apollonia
Str. Neagoe Basarab nr. 7
Tel: 0268.476.163; 0766.680.909
office@hotelapollonia.ro
hotelapolloniabrasov@yahoo.com
160 lei camera db cu m.d.
145 lei camera sg cu m.d.

P.S. Vă rugăm să specificaţi când faceţi rezervarea că sunteţi participanţi la


Conferinţa Naţională Comportarea in situ a Construcţiilor) / On the time of
reservation please specify you participate at the National Conference „In Situ”
Behaviour of Construction.

4. Conditii de participare la conferinta /


Conference participation conditions

Rugăm participanţii la conferinţă să confirme înscrierea prin transmiterea


talonului de participare atasat până la data de 1 octombrie 2014.
Taxa generală de participare este de 200 lei şi include: participarea la lucrările
conferinţei, inclusive materialele respective (volum lucrări copertat şi tipărit la
o editură, mapa, ecusonul, pix, caiet notiţe, fascicula Program); masa festivă
din data de 9 oct.; mese prânz (8, 9 şi 10 oct); bufet pauze de cafea; transport
pentru vizita tehnică.
We kindly ask conference participants to confirm registration by sending the
attached registration form until October 1, 2014.
Overall participation fee is 200 lei covering participation in the conference,
including materials (volume of proceedings, invitation – program, map, badge,
pen, note book); festive dinner dated October 9; lunch (8, 9 and 10 October);
coffee breaks; transport during technical visit, various organizational expenses.

11
SITU A C
IN

O
RTAREA

NS
TRUCTII
COMISIA
NATIONALA

PO

L
M
OR
CO ·

TALON DE PARTICIPARE / REGISTRATION FORM

Numele si Prenumele / Name and Surname:


…………………………………………………………………………………….
Organizatia / Organization:
…………………………………………………………………………………….
Localitatea, Judetul / City, County:
…………………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………….
Telefon / Phone: ...……………………………………………………………
Doresc sa particip la conferinta / I wish to participate:
- cu referat / with reprt
- fara referat / without report
Persoane acompaniatoare (nr.) /
Accompanying persons (no.)

Inregistrarea participantilor, inclusive informatii suplimentare:


Secretariatul conferintei:
Persoana de contact: ing. Sorina FAKO
E-mail: sorina.fako@gmail.com
Telefon: +4072736066

Participation confirmation, including supplementary information:


Conference Secretariat:
Contact person: eng. Sorina FAKO
E-mail: sorina.fako@gmail.com
Phone: +4072736066

12