Sunteți pe pagina 1din 272

J

^
O
G

ZIMBRUL
N
U

CARPATIN
R O M A N IA

«> 1 6 4 6 9 5
o o o o o • : o«>oo^ . oo^oo , .* oooo<> ; oo^oo , ovooc* ooooo •; ooooc* o * * o e a. 0900^ ooo
INOAŞTEREA FIRMEI IMPEX ZIMBRUL CARPATIN
PRIMI EDITORI DE CATALOAGE NUMISMATICE
Şl FILATELICE DIN ROMÂNIA DE CĂTRE
FORURILE INTERNAŢIONALE

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES EDI I E I RS DF. CATALOGUES


.• riM B R F S -m srK . D’ ALBLMS E l DE PI BLICATIONS PH1LATE1.IQI t s

tana* Gâneral Jean-Pierce HARDY


1. Lo RudHn
F 88230 PLAINFAIN&
c u r M anote M ircea GHEORGHE France
< Zim bru» C a rp a tin s .r.l.
e la ri n r. 9 -1 1 , se cto ru l 3
2200 BUCAREST

Le Rudlin, ce 08.1. 04
e plaisir de vous faire connartre que votre demande d'adhesion ă l'AS AT
î approuvee â l'unanimite des Membres presents â l'Assemblee Gener ie
»ordinaire qui s’est tenue â Monaco ce 4 decembre 2004.

CAT se rejouit d’accueillir en son sein le premier editeur roumain.

Am plăcerea sa vă fac cunoscut faptul că cererea dumneavoastră &


are la ASCAT a fost aprobată în unanimitate de Membrii prezenţi la Adun* ea
:ra!ă extraordinară care s-a ţinut la Monaco pe data de 4 decembrie 200^

IAT s-a bucurat să facă cunoştiinţâ cu primul editor român.


S O C IETATEA C O M E R C IA L A D E N U M IS M A T IC A SI F IL A T E L IE
“ IM P E X Z IM B R U L C A R P A T IN - S .R .L

C.P. 3T/-21S. a u ţg Ş C ţp • T l ./F ax 4021 .315 .8 8 .'6 •


S îR ŞfcL\M 9-11 BlXLFEŞTl 0 X 0 6 8 . 5 ECTOR3

UA 7 A L u a JJ U L JJU L JA -f] b
JJ U J jJ J L J jJ j \ 'J J S L A -/A l D â UA

U A JJU JJU JA - U A J J J iJ J D L L 3
■ J M li = U D U L

L Bucureşti • 2005 I
ZIM BRUL

3 if a da Ş elari nr. 9-11


T EL . / FAX : 0 0 4 - 0 2 1 - 3 1 5 . 8 6 . 1 *
E -m a il : z l m b n j I c a r p a i i n % ;<n e t . r o

Copyright 2004 S.C. IMPEX ZIMBRUL CARPATIN S.R.L. Bucureşti.


Toate drepturile rezervate. Nici o parte a materialului protejat prin prezentul
copyright nu poate fi reprodusă sau utilizată (electronic sau mecanic,
inclusiv prin fotocopiere, xeroxare. înregistrare sau orice alt sistem de
stocare ori de transmitere a informaţiei) fără aprobarea scrisă a S.C. IMPEX
ZIMBRUL CARPATIN S.R.L.

Copyright 2004 S.C . IM P EX ZIM BRU L CARPATIN S .R .L Bucharest.


All rights reserved. No part o f the material protected by this copyright
notice may be reproduced or uzed in any form . electronic or mechanical.
Including photocopying . recording or by any information storage and retrival
system, without written permission from the copyright owner .

^Redactare şi machetare: PĂTRAŞCU MIHAI


I Corectură: MANOLE MIGNONA Şl COSTIN MIHAI
I Consultant ştiinţific şi coautor: LUCIANO FURLAN Şl AURICA SMARANDA
Tehnoredactare computerizată: PÂTRAŞCU MIHAI
;Tiparul executat la: FĂGAR \N l’RI\F* Bucureşti-Tel >55.6134
ISBN 973-86753-2- i
C OYÂNT i H A I i n i :

în cursul anului 1996 a apărut la B ucureşti, prim ul C atalog dc


B ancnote şi alte form e de plată din hârtie, conceput şi ed itat de Dl. Manole
Mircea Ghc., având drept consultant ştiinţific pc Dl. Aurică Sniaranda si
coautor pc dom nul Luciano Furlan.
C atalogul cu p rinde în ordine valorică si cron o lo g ică toate form ele de
p lată din hârtie (bancnote, asignate, bonuri de casă, chitanţe etc.). D e această
dată Dl. Manole Mircea Ghe. concepe şi editează sub auspieile societăţii de
N um ism atică şi F ilatelic IMPEX - ZIMBRUL CARPATIN S.R.L. o nouâl
lucrare foarte bine docum entată, fiind de un real folos atât co lecţionarilor
în cep ăto ri si avansau cât si pentru istorici în general. C atalogul dc lată prin)
prezentare, form ă şi conţinut, sc d o v ed eşte a fii superior tuturor lucrăriloi
apărute până acum . fiind accesibil, calitate im portantă pentru o astfel d<
lucrare. C atalogul prezintă un real interes atât pentru num ism aţii din ţară cât
şi pentru cei de peste hotare, d eoarece în el se oglindeşte evoluţia în tim p
em isiu n ilo r d c bancnote rom âneşti, situ aţia econom ică şi politică a Rom âniei
în diferite p erioade istorice.
Lucrarea este la nivelul cataloagelor editate de tari cu tradiţie, avani
totuşi o tentă superioară d eo arece este prezentat bilingv, cu o aranjare
artistică frum oasă şi cu o reflectare reală a co telo r exprim ată in euro ( ^ ).
Cu sig u ran ţă că prezenta lucrare va fii cerută pc p iaţa num ism atici
internă şi externă, şi v a fii un r e a f succes.
M u lţu m im pc această cale Dl. Manole Mircea Ghe. deoarece ne ]
îm bogăţit biblioteca noastră c u o nouă lucrare de referinţă. CATALOGt l
BANCNOTFLOR ROMÂNEŞTI 1853 - 2005.

Prof. Dr. CONSTANTIN PRF.DA

Preşedintele Societăţii Numismatice Româi

3
iF B m w o im

In 1996. appeared in Bucharest the first catalogue ofbancknotes and


her form s o f paym ent, designed and printed by Mr. Manole Mircea
heorghe helped by consultant Mr. Aurica Smaranda and jo in t author
uciano b urlan.
The catalogue ban g s together all fo r m s o f paym ent (banknotes,
inks, etc.) chronologically and fo rm a value p o in t o f vue.
This tim e Mr. Manole Mircea Gheorghe designs and edits under the
umismatic Society IM P EX - ZIM BRL L CARPATIN S.R.L., a new
nalogue very documented, a real help fo r all collectors and historians.
This book is superior to all those appeared so fa r thougn its fo rm and
mtest, being first o f all accessible to all those interested in the matter.
The catalogue is interest to all collectors hom e and abroad. fo l­
d in g in tim e the issuing o f romanian banknotes, and being a real p r o o f o f
e econom ical and political situation in Rom ania during the h isto n ' of the
nmtry.
The book can stay to other sim ilar catalogue p rin ted abroad in coun-
ies with a long tradition in this field , superior though its presentation in
o languages , beautifully with a accuracy o f values exprim ed in euro ( £ ) .
This catalogue will centanlv be required by the collector and will
ive a real success. We would like to thank fo r inriching our collection with
is refference book. The Romanian Banknote Catalogue l H53-2005.

Prof. Dr. CONSTANTIN PR FDA

President o f the Romanian Numismatic Society

4
i w m D D V cjsju ;

In ţara noastră, prim ele încerări d e em itere a biletelor de bancă s-au


făcut pe la jum ătatea secolului trecut.
în că din 1852 se înfiinţează la Iaşi. cu aprobarea dom nitorului
G rigorc A lexandru G hica, prim a bancă rom ână -B anca M oldovei- şi se dis­
cută punerea în circulaţie a unui bilet dc bancă, de la care nc-au răm as
proiecte.
In anul 1866. Ion C . B rătianu întocm ise proiectul unei em isiuni de
m onedă hârtie, d ar Parlam entul s-a opus.
La noi în tară se înfiinţează în anul 1880 Banca N aţională a
R om âniei, care la 28 februarie 1881 pune în circulaţie prim ele bancnote.
G uvernul a optat pentru em isiunea de "b ilete hip o tecare'’, garantate
prin ipotecarea unor proprietăţi ale statului şi după discuţii aprinse în
Parlam ent, proiectul d e “ L ege p e n tr u e m is iu n e a d e b ilete h ip o te c a re în
su m ă d c 30 m ilio a n e Iei” a fost votat la 4 iunie 1877 şi legea a fost
prom ulgată dc Principele C arol I la 10 iunie 1877.
M inisterul F inanţelor urm a să em ită bilete hipotecare până la sum a
de 30 m ilioane Ici. valoare de ipotecare urm ând să fie de 60.000.000 lei, însă
la inventar, p ro p rietăţile statului au n u m ărat num ai 52.512.037 lei, astfel că
em isiunea a fost dc 26.260.000 lei.
Deşi pe bilete este scrisă data de 12 IU N IU 1877. acestea au intrat
în circulaţie la sfirşitul anului 1877.
Tipărirea biletelor s-a făcut in atelierele Băncii din Paris, sub
su p rav eg h erea lui liu g e n C arad a şi Lm il C o stin cscu . co n tro lu l de
A dm inistraţie al CLîC-ului. sub denum irea de Com itetul B iletelor Hipotecare.
B ancnotele em ise de Banca N aţională a R om âniei. încă de la prim ele
apariţii, (28.02.1881). au rivalizat, d in punct de vedere artistic, cu cele mai
frum oase bancnote europene - F ranţa, Belgia. Spania. Italia, apelând la
desenatori si gravori ren u m iţi, in special fra n c e /i. d ar şi rom âni printre care
s-a num ărat N icolae G rigorescu. p ictorul nostru national. S-a rem arcat
faptul că B anca N aţională a R om âniei a av u t în vedere cu p rio ritate execuţia
artistică.
în tim pul prim ului război m ondial (1916- 1918) ap ar em isiu n ile de
bilete (bani de hîrtie) cu valori nom inale exprim ate în subm ultiplul leului,
adică In bani. L m isiunea se com pune din trei valori: 10 Bani. 25 B ani, 50
Bani. Valoarea totală a em isiunii a fost dc zece m ilioane lei şi a fost em isă

5
de M inisterul Finanţelor.
U rm ează perioada celui de al doilea război m ondial cu em isiuni de
valoare nom inală tot mai exagerate, culm inând c u inflaţia din 1947.
U rm ătoarele em isiuni din tara noastră reflectă p refacerile sociale ce
au intervenit, atât prin stab ilizarea m onetară din 15 august 1947. c â t şi prin
reform a m onetară din 2 6 ianuarie 1952.
în anul 1989 a a v u t loc in tara noastră revoluţia, in urm a căreia s-a
păşit pe calea dem ocratici.
Banca N a ţio n a lă a R om âniei a em is b an cn o te noi începând cu anul
1991. în ordinea valorilor, acestea au fost de 200. 500. 1.000. 2.000. 5.000,
10.000. 50.000. 100.0(H). 50 0 .0 0 0 si 1.000.0(H) lei.
A stfel, film ul em isiu n ilo r de “m onedă lu rtie " prezintă in tim p.
variate bancnote iar biletele p rezin tă o m are v arietate de subiecte, frum oase
realizări ale desenelor şi caracteristici ale a n e i grafice. Lie o g lin d esc situaţia
politică şi econom ică a ţării, precum şi evenim ente de scam ă din viaţa
poporului rom ân. Studierea lor poate fi interesantă din punct de vedere
econom ic, num ism atic şi artistic.
Pe plan m ondial. în privinţa interesului pentru colecţionarea de
bancnote, se rem arcă în m od deosebit activitatea din urm ătoarele ţări:
G erm ania, A ustria, Franţa, O landa, B elgia. A nglia, S l TA . Israel. C anada, etc.
Lste posibil ca în această lucrare să se fi strecurat şi unele greşeli, ca:
om iterea unor bancnote, erori în descriere, erori în evaluare, etc. C a orice
lucrare, ea este perfectibilă, asa că vom aprecia orice su gestie şi propunere
din partea clien ţilo r şi co lab o rato rilo r noştri pentru viitoarele ediţii.
S ocietatea noastră. S.C . IMPF.X- Zim brul C arpatin m ulţum indu-vă
pentru eventualele com pletări vă asigură de întreaga sa colaborare.
C a m ăsură de protecţie a cotelor (valorii bancnotelor) in faţa inflaţiei
s-a sim ţit nevoia raportării Ia un cadru stabil de evaluare. Din această cauză,
toate preţurile redate în catalog sunt exprimate în euro ( £ ) .
Facem însă menţiunea expresă că firma noastră derulează toate
tranzacţiile în lei, prin transformarea curo Ia cursul zilei.
D o rin d u -v â su c c e s, a tît în c o m p le ta re a c o le c ţiilo r D -v o a strâ
num ism atice şi filatelice cit şi in toate afacerile pe care le derulaţi. Societatea
noastră răm âne recep tiv ă fată de o rice sugestii, considcrindu-se perm anent
la d ispoziţia clien ţilo r săi.
DI RFC TOR,
M1RCEA Gil. MANOLE
S.C. IMPF.X - ZIMBRUL CARPATIN" S.R.L.

6
îm iiO D U C T lO tf

In our country', the first attem pt to issues banknotes has been made
about the m iddle o f the last century.
Since I #52 in Iasi the first Rom anian bank o f issue was founded w i
the consent o f Grigore Alexandru G hica- “T ilt' B A N K O F M OLDAVIA
On that occasion they discussed, about how to p u t a banknote in eirculatio
We still have its draft.
In 1866. l.C. Bratianu w orked the gra ft o f a m oney p a p er issue, b
the Parliam ent did not accept it.
In 1880. in our contrv was established the Romanian N ational Ba
who p u t in circulation on Ferbruary 28th 1881 the first banknotes, becau
the debt o f Romania being so big Romania m ust be ready with moneta
circulation point o f view.
The G overnm ent ch o se the m ortgaging notes g u a ra n teed
m ortgage som e state properties, and. after long dispute in Parliam ent r
project f o r " The Law fo r M ortgaging Issue f o r 30 M illions Lei ” was vote
June 4th 1877. The law prom ulgate by Prince Carol l a t Ju n e 10th 1977.
The M inistry o f Finances was issued m ortgaging notes up
30 millions lei. the value o f m ortgage follow ed to be 60 m illions lei. But.
inventory, the state properties were onlv 52.512,037 lei. so the issue was
26.260.000 lei.
Although on the motrgaging notes was written the date 1 2 IU N /U 1877. th
werw p u t in circulation at the end o f 1877.
The print o f mortgaging notes was done in the workshops o f Ba
from Paris, on the Eugen Carada a n d E m il Costescu s supe n is e . the cont
was done by the Board o f Directors o f Credit Bank on the denom inate
'The Com mittee o f M ortgaging Notes ”
On the p o in t o f view o f artisticul aspect on the issues (28.02.1881). the be
knotes issued bv the Romanian N ational Bank rival with the m ost beauti
european baitknotes-Fran ce, Belgium. Spain, Germany, etc.
The Romanian N ational Bank was appealed renow ned drawers c
engravers and did not leaving on the second pla n the artistic execution,
the painters who illustrated the BN R banknotes, was our national pain
Nico/ae G rigorescu too; he pa in ed som e scene o f Rom anian peasant l
who brought him glory.
During the First World War (1916-1918) appear the issues
banknotes (paper money) which nom inal values were represented
subm ultiples o f leu (hani). The issue consist in 3 values: H) BANL 25 BA
50 BANI. The total value o f issue was 10 m illions lei and was issued
Min istry o f Finances .
A fter the period o f Second World War, with issues m ore exagerated
nom inal vdlure, culm inate wiht the great inflation from 1947.
The next issues were reflecting the changes from the country: the
m onetary stabilisation fro m A ugurt 15th 195 7 and m onetary reform from
January 26th 1952. In 1989, in our country was take place a revolution in
which Rom ania follow ed the road o f dem ocracy
On the beginning o f 1991, the Romanian N ational Bank was issued
new banknotes. In the other o f the values, they was: 200, 500, 1.000, 2.000,
5.000. 10.000. 50.000, 100.000, 500.000 and 1.000.000.
Thus the issues o f m oney p a p e r took in tim e different aspects and this
means a large Jield o f activities fo r the collectirs and examines. The
banknotes shows a great variety o f subjects, nice designs and characteristics
o f the graphic art. They reflect the econom ic and political situation,
im portant events from the state and p e o p le s life. Therefore, their study can
be very interesing from an economic, num ismatic and artistic p o in t o f views.
Regarding the interes f o r collecting banknotes, on the w orld plan.
Romania is rem arked am ong countries like: Germany, Austria, France.
Holland, Belgium, England. USA, Israel, Canada, etc.
It is possible that catalogue may appear som e errors as: the omission
o f som e banknotes, errors in th eir description o r valuation, etc.
We consider that, as any work, it can be im proved so w e w ill appreciate any
suggestion and proposal from our clients. We thank you in anticipation fo r
yo u r ideas and w e ensure you o f our collaboration.
To protect the valuations fro m inflation, we need to reate our seles to
a stable fo rm o f valuation. This is the reason w hy all th e prices fr o m the
catalogue are in euro. We have to m ention that o u r firm m a ke a ll the
transactions in lei, using euro daily rate o f exchange.
Whiting yo u good luck in com pleting y o u r collections (numismatic
and philatelic) and also success in all yo u r businesses, our firm looking
fo rw a rd to yo u r suggestions whatever they m ay be.

MANAGER
MIRCEAGH. MANGLE
S.C. IMPEX ZIMBRUL CARPATIN" Ltd.

s
IH U iiEK I'A it m iT J iO iFOLDSHiSA C A T A l 0 © LTL'ID
Catalogul, ce cuprinde bancnotele României din perioada 1853-2004, face
descrierea lor. numerotează fiecare bancnotă şi le prezintă în ordinea apariţiei lor.
după valoarea nominală.
NtJM Â RIJI. DE CATALOG - este numărul indicat iniţial, la începutul
fiecărei liste pentru bancnote.
VALOAREA - valoarea arătată pe bancnotă este nominală şi la vedere.
DATA - data emisiunii .este arătată pe bancnotă: acolo unde apar mai multe date.
este folosită ultima dintre ele: când bancnota nu are dată, se folosesc datele legilor si
decretelor de apariţie: datele sunt arătate întotdeauna în ordinea: zi. lună, an.
CU LO A REA - se menţionează la toate bancnotele la care se cunoaşte; se
indică mai întâi culoarea aversului si dacă reversul este diferit, se menţionează şi
culoarea acestuia.
EVALUAREA - se face în euro, pentru majoritatea bancnotelor, in şase
grade. Emisiunile mai vechi sunt. dc obicei, preţuite în grad mai mie eu titlul dc
Bune. Fine si Foarte Fine. Emisiunile mai târzii au titluri mai mari ea: Foarte Bune,
Foarte Fine şi Necirculate. Deşi este adevărat că unele bancnote vechi, rare. pot fi
preţuite ca Extrem de Fine si unele bancnote apărute ulterior nu au valoare ca Foarte
Bune. sc consideră, totuşi, că această acoperire aduce cea mai bună uniformitate de
valoare. De asemenea, sunt cazuri excepţionale, când titlurile sunt potrivite pentru
bancnote singulare sau pentru o scrie care are nevoie intr-adevăr de un tratament
special.
Evaluarea, este în general determinată de un consens de preţuri individuale
prezentare, apreciere şi mediere. Unele bancnote nu au preţ; aceasta nu înseamnă
neapărat că sunt rare. ci arată că nu există nici o informatic privind evaluarea. Unele
bancnote au semnul “PA” fără să fie insolit de vreo valoare. Astfel de bancnote nu
sunt evaluate şi atunci când apar. preţul lor se stabileşte între cumpărător şi
vânzător. Nici o carte nu există ca un îndrumar, ci indică doar raritatea bancnotei.
Această valută serveşte doar la evaluarea bancnotelor de când condiţiile
pieţei actuale sunt în continuă schimbare. Dc asemenea, exemple alese în mod par­
ticular dintre multele emisiuni înregistrate in acest catalog pot avea preţuri mai mari
decât cele arătate doar dacă. astfel prezentate, valorile date sunt pentru unele tipuri,
(ară referire la date şi/sau semnături. în u nde dintre exemple, sunt diferite date si
semnături ce valorează mai mult decât valoarea de înregistrare.
V.F. (valoarea facială) reprezintă valoarea de pe faţă şi ea a fost folosită în
locul valorii de catalog pentru bancnotele de circulaţie curentă. Aceasta, poate
apărea intr-una sau ambele coloane referitoare la condiţii, sub Necireulată. în
funcţie de vechimea şi valabilitatea emisiunii în discuţie.
VALORI DATE. în unele cazuri valorile sunt date estimativ. Aceasta se
întâmplă atunci când influenţe din afară au făcut piaţa colecţionarului pentru emisiunea
respectivă atât dc instabilă încât orice valoare arătată este considerată estimativă.

9
G 'tJID JS IF D Ji T I L E V T J M & m D t t 0 1 T F J J J C A T A L O B V J &
The catalog contains all the Romanian banknotes from the period 1853-
2004. It nakes rlteir description each banknote and shows them taking into account
their issue order and denomination.
He are interested in all tegular and provisional banknotes attaining wide circula­
tion for the period cocered More cross-reference are included in order to ease the
identification and location.
CATALOGUE LISTINGS. The entries follows generally the sequence o f charac­
teristics we present below:
CATALOGUE SL M B E R -is the basic reference number from the beginnig o f each
banknote listed in the catalogue.
DENOMINA TION-the value shown on the banknote is nominal and face value.
DATE-the issue date show n on ihe banknote; where more than one date appear,
only the latest is used. Where the banknote has no date, the date o f the laws or
decrees wich announce the issues will be marked. Dates are always given in day-
month-year aider.
C O LOt R-included for all banknotes where it is know. The obverse colour is given
first, and. if the one o f reverse is deffetent, that comes after description o f the
design.
DESCRIFTION-may design elements o f the obverse arc described briefly after
colour. The same is true fo r reverse when information is know. Unijdce notes art-
designated as so. At times certain design elements similar to some series are show n
Just before the kisting itself.
VAL I ATION-givenlo the most banknotes in six grades. Earlier issues are usually
priced in lower grade headings o f Good. Fine and Extremely Fine; later issues take
high range headings o f Very Good. Very Fine and Uncirculated Though it is true
that some early banknotes can be priced as Extremely Fine and some later ban­
knotes have note been priced as Very Good, still it is considered that this coverage
provides the best uniformity o f value data. Also there are exceptional cases when
the headings are adjusted fo r either single banknotes or a series which really needs
needs special treatment.
Valuations are determined generally by a consensus at individual prices submitted
fo r evaluation and averaging. Some banknotes have no price; this does not neces­
sarily mean that they are rare, but it does show that no pricing information was
forthcoming. A number o f banknotes are generally not available on the market, but
when they do appear their price ia a matter between buyer and seller. \'o book can
provide guidance in these instances excepting the indication o f rarity.
This currency serves only in evaluating paper money since actual market conditions
are constantly changing. Also particulary chosen examples o f many issues listed in
this catalogue may bring higher price than those already presented.
Unless otherwise presented the given values are for types only, with no regard for
dale and/or signature. In a number o f instances, there are date or signature vari­
eties worthing a substantial premium over the listed value.
FY' (FACE VALUE)-/his designation lias been used instead o f catalogue value for
curently circulating banknotes. FV may appear in one or both condition columns
below Uncirculated, depending on the relative age and valability o f the issue in
question.

10
GHID X>1 CILA&MaS - c M W p sJfe î t r m soilJur
NECIRCULATÂ - o bancnotă perfect păstrată, niciodată folosită de
autoritatea emiţătoare, de un lucrător din bancă, public sau de colecţionari. Hârtia
este curată, tare. tară dceolorări. Colţurile sunt întregi, tară lipsuri sau rotunjiri.
Adesea, colţurile rotunde dovedesc că o bancnotă a fost spălată, cosmeti/atâ.
O bancnotă nccirculată va avea luciul ei original.
Notă: Uncie emisiuni bancare sunt adesea valabile cu oarecare evidenţe de utilizare
(pliuri de la numărare cc.nu strică hârtia). De asemenea, bancnotele tipărite pe hâr*
lie franţuzească capătă adesea rotunjimi. M ulţi colecţionari şi comercianţi se referă
la astfel dc bancnote ca fiind “aproape necirculatâ'. O bancnorâ AU (necirculatâ) nu
poale fi îndoită, o îndoiturâ fiind un pliu greu ce rupe de obicei suprafaţa bancnotei.
O bancnotă perfectă, cu titlu mare. este o bancnotă necirculatâ. Poate avea slabe
evidente de numărare la un colt sau uşoare pliun în centru, dar nu amândouă.
Kuropenii fac referire la bancnotele AU ca la EF. I NC sau doar F.F. La bancnote
Fxircm dc Fine, descrise mai jos. se va face referire prin (iV F (Good Very Fine).
EX TREM de FINĂ - o foarte atractivă bancnotă cu titlul uşor. Poate avea
maximum trei pliuri, sau poate 11 îndoită odată. 1lârtia este curată, cu luciul orig­
inal. Colţurile pot av ea doar o uşoară tentă dc rotund. Mai poate fi un uşor semn de
întrebuinţare, când un pliu se află la margine.
FO A RTE FINĂ - o bancnotă atractivă, dar cu mult mai multe urme
evidente dc folosire. Poate avea câteva pliuri fie verticale fie orizontale. Poate fi
puţin murdară sau poate avea câteva pete dc culoare. Hârtia însăşi poate fi neuzatâ.
chiar dacă este puţin murdară. Nu sunt tăieturi pe suprafaţa ei. chiar dacă marginile
arată o slabă folosire. Colţurile de asemenea indică folosirea, dar nu sunt rotunjite.
FINA - o bancnotă ce arată considerabil uzată, cu multe pliuri. îndoituri şi
tăieturi uşor vizibile. Hârtia este excesiv murdărită, dar are încă moliciune.
Marginile pol arăta câ a fost des folosită şi mici tăieturi apar în zonele extreme.
Tăieturile pot să nu afecteze desenul. Nu apare un orificiu în partea centrală din
cauza folosirii repetate. Culorile sunt clare dar nu prea strălucitoare. I.a o bancnotă
Fină nu vor fi considerate neobişnuite un orificiu, două.
FO A RTE BUNĂ - o bancnotă folosită dar încă intactă. Colturile sunt
folosite, rotunjite, iniei părţi lipsesc, tăieturile ajung pînă la desen, sunt decolorate,
apar pete si orificii în partea din centru datorită folosirii repetate. Acestea sunt
curent observate si bancnota însâsi este deterioarată, dar nu lipsesc bucăţi din ea. O
bancnotă în condiţii VG (Very Good) poate avea aparenţe neatractive.
BUNĂ - o foarte uzată bancnotă, deteriorată normal în urma folosirii
curente prelungite, pliuri multiple. îndoituri, orificii. cu multe murdării, decolorată,
cu tăieturi pe margine, colţuri rotunjite, aspect neatractiv. Nu lipsesc bucăţi mari din
bancnotă.
RELAŢIA' B l NĂ - o bancnotă uzata, murdară, bucăţi mici pot fi
desprinse, pe lângă defectele menţionate la categoria BUNA. Tăieturile vor fi mari
şi de asemenea, părţile întunecate, pătate, vor fi mari.
DE PROASTĂ CA LITATE - o bancnotă zdrenţuită, cu multe defecte,
bucăţi lipsă, orificii, pete de culoare. O astfel de bancnotă se acceptă doar când
e singura cunoscută din emisiunea respectivă.
GHM>mG G tJIDJS - JJsfijvftlits o f terms
UNCIRCULATED - a perfecţi) preserved banknote, never mishandler by the
issuing autority, a hank teller, the public or a collector.
Paper is clean and firm, without discolorations. Corners are sharp and square without
any evidence o f rounding. Rounded corners are often a tell-tale sign o f cleaned or "doc­
tored" lyanknotes. An uncirculated banknote will have its original, natural sheen.
.XOTE: Some banknote issue are most often available with slight evidence o f very kight
counting folds which do not "break " the paţter. French-printed banknotes usually have
a slight tipple in the paper. Many collectors and dealers often refer to such notes as A L -
UNC.
ABOUT U S CIRCULATED-A virtually perfect banknote, wiyh some minor
halulling. It may show very' slight evidence o f hank countig folds at a corner or one light
fold through the center, but not hath. An AL (uncirculated,) banknote can not be creased,
a crease being a hard fold which has usually "broken the surface o f the note.
Paper is clean and bright with original sheen. Corners urenot rounded.
.XOTE: Europeans will refer to them as "About Uncirculated or AU note, an
"EF-Unc ” or just an “EF". The extremely Fine note described below will often be
refered to as GI F or Good Very Fine.
EXTREMUL Y FI XE: A very attractive banknote, with light handling. It may
have a maximum o f three light folds or one strong crease. Paper is clean and bright with
original sheen. Corners may show only the slightest evidence o f rounding. There may
also he a slightest sign o f wear where a fold meets the edge.
I ERY F ISE : An attractive banknote, but with more evidence o f handling and
wear. It may have minimal dirt or possible color smudging. Paper itself is still rela­
tively chsp and not floppy. There are no tears into the boeder area, although the edges
do show slight wear. Comers also shoe wear but norfull rounding.
F ISE : A banknote which shows considerable circulation, with many folds,
creases and wrinkling. Paper may show much handling, with minor tears in the border
area. Tears may not extend into the design. There will be no centre hole because o f the
excessive folding.
Colours are clear but not very bright. A staple hole or two would not be considered
unusual wear in a Fine banknote. The over all appearance in still on the desirable side.
VERY GOOD: A well used banknote, abused but still intact. Corners may have
much wear and rounding, tiny nicks, tears may extend into the design, some
discoloration may be present, staining may have occered and a small hole may
sometimes be seen in the center from excesive folding. Stample and pinholes are
usually present and the banknote itself is quite limb but NO pieces o f the banknote can
be missing. A V banknote may still have an overall not unattractive appearance.
GOOD: A well worn and heavily used banknote. Normal demage
fromprvlonged circulation will include strong multiple folds and creases, stains,
pinholes and/or staple holes, dirt, discoloration, edge tears, centre hole, rounded
corners and overall unattractive appearance. No huge pieces o f the banknote nuiy be
missing. Graffiti is commonly seen on banknotes in "G " condition.
FAIR: A totally limp, dirty and very much used banknote. Larger pieces may
be half torn o ff or missing besides the defects mentioned under the Good category.
Tears will be larger, obscured portions of the banknote will be bigger.
POOR: A "rag with severe damage because o f wear, staining, pieces missing,
graffiti, laiger holes. It may have tape holding pieces o f the banknote together.
Trimming may have taken place to remove rough edges. A Poor banknote is desirable
only as a "2 filler" or when such a banknote is the only one known o f that particular
issue.

12
M Ă S 'i m A l i l A B A il C i î O T E L O lt

A tunci când dim ensiunea unei bancnote se cunoaşte, pentru


deosebirea d iferitelo r hârtii sim ilare, se înregistrează în m ilim etri (sau
centim etri) d im en siu n ile pe verticală si orizontală I a ultim ele em isiuni,
de m are acuratele, dim ensiunile hârtiei sunt date. In anum ite cazuri, când
dim ensiunile hârtiei actu ale diferă sau doar desenul im p rim at diferă ca
m ărim e, este m ăsurat celălalt cadru pentru com paraţie.

155 mm
I-.----------------------------- --------------------------------------------" 1

2
n
Lungime interioară
56 mm s
r,
32. 70 mm
s

141 mm
------------------------------------------ --------►

T I J E B A 1 T £ N V 'J £ £ M £ A J U ltE M E lT f

When a banknote dim ension is know, in order to distinguish the


difference betwwen sim ila r papers, w e if rite down the dom ensions o f the
horizontal a n d the vertical either in m ilim eters or in centimeters. For the
latest issues, o f great accuracy, the p a p er dim ensions are given
In certain cases w hen th e dim ensions o f actual paper are different
or fu st the im printed d esig n varies in size, we measure the other trame.

L 13
■ tr i/ j'x m s

- înd rep tar pentru folosirea c a ta lo g u lu i......................................... pag. 0-10


Guide f o r the utilisation o f this catalogue
- G hide de clasare / G rading g u i d e ................................................. pag. I l - l -

U A lL C ll D T E Î M 3 S E liT T P JE 3L 833-2W 3 M G K D 1 K K A
C J lE S C Â iT D Ă A Y A l D J O l O J i l I O M J L Î A L Î $ 2 A Al'îT-L OTi

- lO D u c a ţi 1853 ................................................................................... PaS- 17


- 100 Lei 1856 .......................................................................................pag. 18
- 3 D ucati 1850 ......................................................................................pag- 19
- 5 Lei 1877 - Bilet H ip o te c a r.......................................................... pag. 23
- 10 Lei 1877 - B ilet H ip o te c a r......................................................... pag. 24
- 20 Lei 1877 - Bilet H ip o te c a r......................................................... pag. 25
- 50 Lei 1877 - Bilet H ip o te c a r......................................................... pag. 29
- 100 Lei 1877 - Bilet H ip o te c a r.......................................................pag. 30
- 500 Lei 1877 - Bilet H ip o te c a r .......................................................pag. 31
- 10.20. 50, 100. 500 Lei 1880 - cu ştam pilă - Bilet H ip o tecar... pag. 32-33
- 10 B ani 1917 - Bani de război em işi la I a ş i .............................pag. 35
- 20 Bani 1917 - Bani de război em işi la l a ş i .............................pag. 36
- 50 B ani 1917 - Bani de război em işi la l a ş i .............................pag. 3 7
- 1 L eu 1915. 1920, 1937, 1938 - R egatul R o m â n ie i............ pag. 38-39
- 1 I.cu 1952 - R epublica Populară R o m â n ă ................................. pag. 40
- 1 Leu 1966 - R epublica S ocialistă R o m â n ă ............................... pag. 41
- 2 Lei 1915. 1920, 1937. 1938. 1940 - B N R ............................................pag. 42-44
- 3 Lei 1952 - R epublica P opulară R o m â n ă .................................. pag. 45
- 3 Lei 1966 - R epublica S ocialistă R o m â n ă ................................ pag. 46
- 5 Lei 1914 - 1938 - Regatul R om âniei - B N R ...... ....................pag. 47-49
- 5 Lei 1952 - R epublica P opulară R o m â n ă .................................. pag. 50
- 5 Lei 1966 - R epublica S ocialistă R o m â n ă .................................pag. 51
- 10 Lei 1952 - R epublica P opulară R o m â n ă .............................. pag. 52
- 10 Lei 1966 - R epublica S ocialistă R o m â n ă ........................... pag. 53-54
- 2 0 Lei 1881 - 1895 - R egatul R o m â n ie i.................................... pag. 55-57
- 2 0 Lei 1896 - 1908 - R egatul R om âniei - B N R .......................pag. 58-59
- 20 Lei 1909 - 1929 - R egatul R om âniei - B N R ...................... pag. 60-63
- 20 Lei 1945 - M inisterul F in a n ţe lo r........................................... pag. 63-64

14
- 20 Lei 1947 - 1950 - M inisterul F in a n ţe lo r.............................. pag. 64-65
- 20 Lei 1950 - R epublica Populară R o m â n ă ...............................pag. 66
- 25 Lei 1952 - R epublica Populară R o m â n ă ........................................... pag. 67-68
- 25 L ei 1966 - R epublica S ocialistă R o m â n ă ........................... pag. 69
- 50 Lei 1966 - R epublica Socialistă R o m â n ă .............................pag. 70
- 100 Lei 1881 - Regatul R o m â n ie i................................................ pag. 71-74
- 100 Lei. 1910 - 1942 - Regalul R om âniei - B N R ................. pag. 74-77
- 100 Lei 1945 - M inisterul F in a n ţe lo r......................................... pag. 78
- 100 Lei 1947 - B N R ......................................................................... pag. 79-80
- 100 Lei 1952 - R epublica P opulară R o m â n ă ............................pag. 81-82
- 100 Lei 1966 - R epublica S ocialistă R o m â n ă ............................pag. 83
- 200 Lei 1992 - B N R ...........................................................................pag. 84-85
- 500 Lei 1916 - 1920 - Regatul R o m â n ie i..................................... pag. 86-87
- 500 Lei 1924 - 1938 - Regatul R om âniei - B N R ..................... pag. 89-91
- 500 Lei 1934 - R egatul R om âniei - B N R ................................... pag. 91-92
- 500 Lei 1936, 1940 - Regatul Rom âniei - B N R ......................pag. 92-93
- 500 Lei 1936, 1939. 1940 - cu su p ratip ar - B N R ....................pag. 94
- 500 L ei 1940 - 1943 - B N R ........................................................... pag. 96
- 5 0 0 Lei 1947 - B N R ........................................................................ pag. 97-98
- 500 Lei 1949 - R epublica P opulară R o m â n ă ............................ pag. 98-99
- 500 Lei 1991, 1992 - B N R .............................................................. pag. 99-102
- 1000 Lei 1881 - 1906 - R egatulR om âniei - B N R .................. pag. 103-104
- 1000 I.ci 1910 - 1933 - R egatulR om âniei - B N R .................. pag. 105-107
- 1000 Lei 1934 - R egatulR om âniei - B N R ................................. pag. 107-108
- 1000 Lei 1936 - 1939 - R egatulR om âniei - B N R .....................pag. 109-110
- 1000 Lei 1940 - cu supratipar - B N R ........................................... pag. 111
- 1000 Lei 1941 - 1945 - R egatulR om âniei - B N R .................. pag. 112
- 1000 Let 1947 - R egatulR om âniei - B N R ................................. pag. 113-114
- 1000 Lei 1948 - R epublica P opulară R o m â n ă ..........................pag. 115
- 1000 Lei 1950 - R epublica P opulară R o m â n ă ..........................pag. 116-117
- 1000 Lei 1991, 1993, 1998 - B N R .............................................. pag. 117-120
- 2000 Lei 1941- 1945 - B N R ........................................................... pag. 121
- 2000 Lei 1999 - 1945 - B N R ........................................................... pag. 122
- 5000 Lei 1931- 1945 - B N R ........................................................... pag. 123-124
- 5000 Lei 1943 - 1945 - B N R ........................................................... pag. 125-126
- 5000 Lei 1992 - B N R ...................................................................... pag. 127-128
- 10.000 Lei 1945, 1946 - R egatul R om âniei - B N R ................ pag. 130
* 10.000 Lei 1994. 1999, 2000 - B N R ............................................ pag. 131-135

15
-50.000 Lei 1996 Tip I,II. 2001 - B N R ........................................pag. 135-137
- 100.000 Lei 1945. 1947 - B N R ................................................ pag. 138-139
- 100.000 Lei 1947 - B N R .............................................................. pag. 140
- 100.000 Lei 1998. 2001 - B N R ................................................ pag. 141-141
-500.000 Lei 2000 - B N R ............................................................. pag. 143-144
- 1.000.000 Lei 1947 - B N R ......................... ................................... pag. 145
- 1.000.000 Lei 2003 - B N R ............................................................... pag. 146-147
-5 .0 0 0 .0 0 0 Lei 1947 - B N R ............................................................ pag. 148
- 25 Bani 1913 - B ani de război ernişi de trupele g erm ane .... pag. 150
- 50 Bani 1913 - B ani de război ernişi de trupele g erm ane .... pag. 150
- 1 .2 ,5 , 20. 100. 1000 L e i-
B ani de război cm işi de trupele g e rm a n e ................pag. 151-154
-1 .2 .1 0 .2 0 ,5 0 ,1 0 0 .1 0 0 0 . I0.(XX) Coroane 1921 -
Bani cmişi de banca Austro-Ungară................................. pag. 155-164
- 25. 200. 500 C oroane 1918 -
Bani em işi de b anca A u s tro -U n g a ră ......................... pag. 165-166
- 5. 10. 20, 100. 500. 1000. 5000 Lei 1944 -
Bani em isi de trupele S o v ie tic e ..................................pag. 167-171
- 10. 50. 200, 2000 Lei 1916 - 1918 -
Probe de bancnote m o n e ta re ........................................pag. 172-173
- 5 Lei 1938. 1940. 1941 -
Probe de bancnote m onetare - B N R ......................... pag. 175
- 2 0 Lei 1939. 1941, 1 9 4 9 -
Probe de bancnote m onetare - B N R ......................... pag. 175
- 5000 Lei 1943 - Probe de bancnote m onetare - B N R ...........pag. 176
- 500.000 Lei 1945 - Probe d e bancnote m onetare - B N R .....pag. 176
-A s ig n a te , B onuri şi L tic h e tc ........................................................... pag. 177-212
- B ancnote false Forgerien B a n kn o tes ........................................pag. 213-222
- B ancnote c u erori Banknotes with e r r o rs ................................pag. 223-228
- f iligrane p e b an cn o te / The water B a n k n o te s ......................... pag. 229-249
- S tem e pe bancnote Coat o f arm on b a n kn o tes ......................pag. 250-257
- Textul p en alităţilo r pc bancnote
The penalties text on b a n k n o te s .................................................... pag. 258-265

16
BILETUL DE ÎMPRUMUT EMIS DE COMITETUL
REVOLUŢIONAR ROMÂN
10 D l C A T I -1 8 5 3
THE L O W RILL ISSU ED RY ROMAN L W REVOLUTIONARY
COM M ITTEE L \ 1853

Are formă de dreptunghi cu The hill has a rectangular şka;


dimensiunea de ISO x 100 mm. Tiparul with the following dimensions: 180x
este alb-ncgru. ilustraţia prezentând mm. The print is white - black and t
următoarele: sus, în mijloc, acvila cru­ picture includes the follow ing element:
ciată - stema Tării Româneşti - cu arip­ above, in the middle o f the bill, th[
ile deschise pentru zbor: în dreapta şi crusaders' eagle - Coat-of-Arms
stânga acvilei, cuvintele: D reptate şi Muntenia - with its wings open fo r fly in
F ră ţie . Sub acvilă, text pe patru On the two sides o f the eagle, te.
rânduri: îm prum utare / NAŢIONALE Dreptate şi Frăţie. Under the eagle, th
RO M Â N E / D estinaţia speţială şi text on four rows: împrumutare
unică a aceştii îm p ru m u tă ri / este NAŢIO NALE ROMÂNE / Destinaţii
independenţa şi libertatea României. speţială şi unică a aceştii împrumutări
Sub text. valoarea nominală: DEC'E
este independenţa si libertate .
D l C A TI I0/G a!beni îm p ă răte şti.
României Below, the nominal vahe
DELL DUCAT1 10 / Galben
Sub valoare, anul 1853. Dedesubt,
împărăteşti Under value, year 185.
două cuvinte: PENTRU C O M IT E T şi Below, two words PENTR
urmează sem naturile: D. Brătianu. COM ITET followed by signatures
Stefan Golescu. C. A. Rossetti. Sub Brătianu, Ştefan Goleseu, C. A. Rossett
Semnături, lupoaica capilolianâ cu Under the signatures, the Capilolin
Romulus si Remus. în dreptul she-wolf with Romulus and Remus. Oi
semnăturilor. în dreapta şi stânga, câte the left and the tight sides o f signature,
un cerc in interiorul cărora se află two circles each containing the te:
legenda: C O M IT E T U L NATIONAL / COMITETUL V I T/ONAL
REV O LU ŢIO N A R / ROMÂN (în cel REVO LU ŢIO N AR/RO M ÂN (the rig/,
din dreapta) şi un personaj feminin circle) and a woman symbolizin
reprezentând România si legenda Romania and the circular tex
circulară R O M Â N IA UNÂ" SI ROMÂNIA l NA Ş I NEDESPĂRŢIT V
N ED ESPĂRŢITĂ (în ccl din stânga). (the left circle). On the left and the righ

17
în dreapta si stânga lupoaicei, o ţeava de side o f the she-wolf a gun pipe, three
tun. trei ghiulele si piese de artilerie canon halls and artillery pieces (on the
(dreapta) şi două săbii încrucişate peste right) and two crossed swords (on the
care se află un coif (stânga). Biletul poarta left). Over the swords, a helmet. The bill
seria A l. Jos textul: O circulară partic­ has■the series .4 1. Below, the text O cir­
ulară face cunoscut bazele si toate culară particulară face cunoscut bazele
condiţiile îm prum utării. în dreapta si şi toate condiţiile împrumutării. On the
stânga câmpului biletului, un decor for­ left and the right side o f the field o f the
mat din motive vegetale în spirale.
hill, it 's a landscape with winding
vegetal motives. The reverse is not
Reversul nu e imprimat. Acest bilet
printed. This bill did not circulate.
nu a circulat.
Necircufată hxeeptKNuiâ Foarte buna Buni Acceptabila Specimen

(/■rine. E x .ţin e V .F in e F in e ia p U ib U Specim en

PA PA 4000 3000 1750 -

PA - Preţ am ato r / Amateur price

Bancnota cu data de The banknote with the date:


1 septem brie 1856 prezintă: sus. Ut September 1st 1856 presents; above, in the
mijloc, stema Moldovei, flancată în centre, the coat o f arms o f Moldavia,
dreapta şi stânga de valoarea nominală flanked on the left and the right side by
100 Lei. în colţurile dc sus. ghirlande nominal value WO Lei In each comer
florale, peste care se află câte un cartuş from the upper*side, a scroll with the value
cu valoarea 100. în centru, titlul 100 over flower garlands, hi the centre,
.

B IL L T DL BANCĂ. Dedesubt, in the text B II.E TD E BASCĂ. Below, on


stânga, text in limba română: Una suta the left side, a text in Rumanian: i na suta
lei la cursul visteriei se vor plăti lei la cursul visteriei se vor plăti
in fătiscto ru lu i la a lui cerere, pe in/aţişetorului la a lui cerere, pe Biletul

IK
Biletul acesta dc către cassa Băncii acesta de către cassa Băncii d'aici. lassi
d ’aici. lassi, 1 septem brie 1856. septembrie 1856. On the rialii, the
în dreapta, acelaşi text in limba franceză: text in French: Cent piastres an couts
C ent piastres au cours du ministere de ministere de finances seront payes
finances seront paves au p a rtc u r qui purteur qui presentera ce billet par
presentera ce billet p a r la caisse de la caisse de la banque. lassi, le
banque. lassi. le Ier septem bre 1856. septembre 1856. Below Direcţiuni
Dedesubt : D irecţiunea generală a generală a Băncii Moldovei At t\
Băncii Moldovei. în partea dc jos. un bottom o f the bill, a scroll dirided in nj
cartuş împărţit în două : în stânga textul: parts: on the lefi. text: Or cine contrafui
Orcinc contraface bilete de bancă, le bilete de bancă. le falsifică sau le pune
falsifică sau Ic pune in circulaţiune. circulaţiune. cunoscându-sc defiece se
cunoscându-sc dc fiece se va pedepsi pedepsi ca falsificatoru după legile făt
ca falsificatoru după legile ţării, in On the right, the text: celui qui aw
dreapta: celui qui au ra contrcfait ou contrefiut ou falsific des billets de banqu
falsific des billets de banque ou Ies ou les aura mis adement en circulaţia
au ra mis acicment en circulation serra serra puni comma fausset
puni cnmme fausseur conform em ent conformement les lois du /m s.
Ies lois du pass. Vic texts are written with Cyrillic an
Textele sunt scrise cu litere chirilice şi Latin letters.
latine.
NccircutaUi l-Accftioosb Foanebunâ Rusă Vccepiabili Specimen |
U n a rc. Ex. fin e V. F in e F ine A c c p iM e Sp ecim en |

PA PA mo 3000 1500 |

3 DUCATl -1850

Jv

A doua bancnotă este din hârtie The second banknote is mad4


specială de culoare albă pe avers şi on a special white paper on tin
verzuie pe revers, cu dimensiunea de obverse and light-green paper on tin
150x100 mm. reverse, with dimension: 150x100mm.
Avers: în eâmp, în cadrul unui peisaj Obverse: In the field, five personageA
19
stâncos, cinci personaje, din care in in a rocky landscape. In the centre,
m ijloc, Danubius. cu mâna dreapta Danubius has his right hand leant on
sprijinită pe un vas răsturnat, iar în an overturned vessel. In his left hand
mâna stângă tine o ramă pentru he has an oar with the text DONAU.
navigaţie cu inscripţia DONAU. în On the left and the right side, the
dreapta şi stânga celelalte personaje other personages symbolizing: agri­
reprezentând agricultura, păsloritul, culture. grazing, apiculture, fishing.
apicultura, pescuitul. In m ijloc, un In the middle, a medallion with the
medalion având stema Moldovei, iar arms oj Moldavia surrounded by the
circular legenda: BANKA text BANKA N A Ţ IO N A L A A
NAŢIONALA a M O LD O V EI. S us. MOLDOVEI. Above, an angel with
un înger cu o ramură de măslin in mâna an olive branch in the right hand,
dreaptă, protejând întreaga alegoric. Pe protecting the whole allegory. On the
laturile dreapta şi stânga ale bancnotei left and the right sides, the nominal
stă scris în limba franceză, cu litere cur­ value in t rench, text with italics and
sive. majuscule, bogat inilorate. de capital letters, richly florid, in red
culoare roşie, valoarea nom inală colour: TROIS DUCATS. Under the
TR O IS DL CATS. Sub alegoric, un allegory, a text LEIPZIG,
text L E IP Z IG . G IE L SL O K F, & (H ELSLO KE A D E V D IE N T TYP.
DEVDIE.NT TYP. INST. Textul este INST. The text is cut with an ink line.
tăiat cu o linie de cerneală. Reverse: An oval medallion with its
Revers. Un medalion oval. având mar­ edges adorned with arabesques.
ginile ornate cu arabescuri. în interior, Inside the medallion, some parallel
medalionul prezintă unele linii paralele. lines. Above, the wonl MOIDAUISCIIE;
Sus. cuvântul MOLDALISCHL; jos: below. LAND ESBANK On the left
LANDESBANK Lateral, dreapta si stân­ and the right side, the nominal value
ga, valoarea nominală 100.
100
N am iilată Evccpoonală Foaie bună Bună Acceptabilă Specimen
U ncirv. E x. tin t V .F m e Fm t A ccp ia b le Specim en

l> \ 3500 2000 1000 500 -

PA - Preţ am ato r / Amateur price

schaubek
Aceste albume se pot comanda direct dm magazinele firmei.

C v- S.C. IMPEX Zimbrul Carpatin, |


S tr. Ş E LA R I. N r. 9-11,
S e c to r 3. B u c u re ş ti.
T e l/F a x : 021.315.88.16

20
BILETELE IPOTECARE MORTGANGING BILLS
Em isiuni: 1. Issues: /.
Valori: 6. Values: 6.
Au fost emise, conform Legii biletelor Issued by the Ministry o f Finances,
ipotecare din 12 iunie 1877. de eâlre according to The Mortgaging Bills Law
Ministerul Finanţelor şi tipărite la Paris from June 12 th 1877 and printed in
în atelierele Băncii Franţei. Structura si Paris, in the workshops o f French
valoarea totală a em isiunii este Bank. The structure and total value oj
următoarea: the issue are:

Valoarea nominală(lei) Număr de bilete emise Valoarea totală (lei)


Nominal value of the bills Number of the issued bills I'olal value
5 431.156 2.155.780
10 614.350 6.143.500
20 153.946 3.078.920
50 70.538 3.526.900
100 46.024 4.602.400
500 13.505 6.752.500
TOTAL LEI: 26.260.000

21
f IP 'IO M C T R A T E L E tfr U T l 1
( M D ILID D Y A Ş i Ţ A liA liD M Â iiE A S C Ă )
m m / - ui / m i s »
7 m V M TK D m J iiC J M M T M Z i
M O LD AVIA AN D M m m B N M
tii* 24tii vfJnnutiry/jtfj Ftbrntiry 3&SV Ih* Jltii/ZUrtl uf
-

F*briiury H IC

ALEXANDRU IOAN CUZA ALEXAND RU IO AN CUZA.


a participai la revoluţia din anul 1848. took pari in the revolution in 184$.
fiind un militant proeminent pentru Being an important fighter for Union,
unirea Principatelor Române. La 5 1 7 on the 5th/17th o f January’ 1859 he was
ianuarie 1859 a fost ales domn al elected Prince o f Moldavia and at the
24th/05th o f February 1859. Prince o f
Moldovei, iar la 24 ianuarie 5 februarie
Muntenia ( Ţara Românească) too.
1859 şi al Ţârii Româneşti, în acest fel
In this way it was achieved the Union o f
rcalizându-sc U nirea Principatelor Romanian Principalities thet since the
Române, care. de la 24 ianuarie 1862 24th o f January 1862 have been known
s-au numit ROM ÂNIA. as ROMANIA.
L . J
22
5 L E I - 1877

Avers: în câmp. frontal, denumirea Obverse: In tin- field, upside, the nume
BILET H Y PO T H E C AR, numărul de B ILE T UYPOTHECAR. the control
control, valoarea nominală CINCI number, the nominal value CINCI LEI
LEI şi C a s ie r C (c n tr)a l al and Casier C(entr)al al Tesaurului with
Tesaurului. cu semnătura. Jos. stema the signature. Below: Moldavia Coal-oJ-
Moldovei, cu capul de bour şi data emi­ Arms with the bull head and the issue
siunii 12 J U N II 1877. in părţi, ale­ date 12 JU N W 1877. On sides, an
gorie cu personaje feminine si copii. In allegory with women and children. On
dreapta şi stânga, medalioane rotunde the right and the left, white romul
de culoare albă. ale căror margini medallions. Their margins, with
formate din desene ornam entale ornamental drawings, include the word
cuprind cuvântul RO M ÂN IA repetat ROMANIA repealed twice on each
de câte două ori pe fiecare medalion. medallion. The left medallion includes in
Medalionul din stânga conţine, în fili­ watermark the laurelled head o f Empewr
gran. capul laureat al impăratului Traian. In the right medallion, the text
fraian. Pe cel din dreapta, sunt scrise M IM STRU DE EINANC1E with the
M INISTRU DE IIN AN CIF. cu signature o f l Câmpineanu and
semnătura I. Câm pineanu şi M EM BRU Al COMITETULUI
M EM B R II A l C O M IT E T U L U I BILETELOR HYPOTHECARE . with
B IL E T E L O R H Y PO IH E C A R E cu two signatures D. Sturdza and C.D.
două semnături: D. S tu rd /a şi C.D. Athanasiu.
A thanasiu. In the upside corners, the nominal value
In colţurile superioare, valoarea nomi­ 5 in oblique position. All the fow corners
nală 5 in poziţie oblică. în ecle patru contain the series and the number in
colţuri, seria şi numărul în culoarea black colour. All these are closed in a
neagră. Iotul închis într-un chenar de straight lines frame. Below; out o f the
linii drepte, in partea inferioară. în afara frame, on the left A. BRAM TOT et Ci.
chenarului, stânga. A. BRAM TOT D U A L fec(it): on the right. P
e* G. DUVAL fec(it); dreapta. DL JARDIX sc(ulptor).
P- DUJARDIN sc(ulptor). Reverse In the middle o f the field an

23
Revers: In centrul câmpului, un panou ornamented panel, (h er the panel ii i.\
ornamentat, pe care este scris pe opt written on eight rows the text concerning
rânduri textul cu privire la sancţiunile the sane-lionsforforgery.
falsurilor. Above, the number 5 (nominal value o f
Deasupra panoului, cifra 5 (valoarea the hilb. On the left and the right, two
nominală a biletului). în stânga si tvund white medallions. Under medal­
dreapta, două m edalioane rotunde, lions ROMÂNIA is written with capital
albe. Sub medalioane, scris cu litere letters. All these in a frame o f straight
majuscule ROM ÂNIA. Totul într-un lines. In each comer it is a draw ing
chenar din linii drepte; în colturi, câte Below, out o f the foame, the text
un desen. Jos, In afara chenarului A. A. BRAM TOT et G. D U A L fee., P.
BR A M TO T et C . D l VAL fee., P. DUJARDIN sc.
D LJA R D IN sc.
Dim ensiune: 152 x 86 mm. Dimension: 152 x S6 mm.
H ârtie: albă. Paper: white.
D esenatori: A. Bramtol şi G. Duval. Drawers: A. Bramint and G. Duval.
G ravor: P. Dujardin. Engraver: P. Dujardin.
Fond: bleu-deschis. desene clasice. Background: light blue, classical drawings
Ncrircubtă Kxcepiionaii Foarte bună Bună Acceptabilă Specimen
Vncirr, hx. fin e V. Fine Fm e A a p u b le Specimen

2400 1650 900 300 125 -

Avers: Sus. în mijloc, o acvilă cruciată Obverse: Above, In the middle, a


în /bor spre dreapta: dedesubt inscripţia crusader eagle flying to the right.
BI1.F.T H Y PO TH EC A R $i numărul Below, the text BILE T HYPOTHE-
de control. In centru, valoarea nominală CAR and the control number. In the
DEC'L LEI. Celelalte elemente: centre, the nominal value DECE LEI
medalioane, tex t alegorie, numele dese­ The other elements: medallions, text,
natorilor şi gravorului, similare ca la allegory, names o f the draw ers and the
biletul ipotecar de 5 lei. Deasupra engraver similar to the mortgaging bill

24
fiecărui medalion, valoarea nominală 10. o f 5 lei. Above each medallion, the
Revers: Asem ănător cu reversul nominal value 10.
biletului ipotecar de 5 TTI, având in Reverse: Similar to the reverse of the
plus. in centui. sus. capul de bour. iar in mortgaging bill o f 5 LEI, having in
dreapta şi stânga, deasupra addition, in the centre, above, the bull
m edalioanelor valoarea nominala head and. on the left and the right,
DEC E l-F.I above the medallions, the nominal
value DECE LEI.
Dimensiune: 152 x 107 mm. Dimension: 152 x 107 mm.
H ârtie: alba. Paper: white.
Filigran: împăratul Traian. Watermark: Emperor Traian.
Fond: bleu-deschis, desen combinat Background: light blue, drawing with
arabescuri si clasic. arabesques and classic.

NccirculaU Excepţia Foaflc buni Buaâ Acceptabilă Specimen


1n an :. F x fin e V. Finr F im AtrplaMv Speriate?)
2800 1800 1000 500 400 -

20 LEI- 1877

Avers: Com binaţie dc desen şi Obverse: Drawing and inscription


inscripţie in formă arcuită cu textul combined in a bended form, with the text
BILET H Y PO TH EC A R . Dedesubt, B IL E T HYPOTHECAR Below, the
data em isiunii 12 J U N I I 1877. issue dale 12 JU NII 1877. the nominal
value DOL E DEC1 LEI and the control
valoarea nominală DOL E DECT LEI
number lit the centre, MINISTRU DE
şi numărul de control, FINANC1E and the signature.
în centru. M IN IŞTRI DE FLNANCIE M EM BRI . 1/ COMITETUL 1 1
şi semnătura. M EM B R I AI BILETELOR HYPOTHECARE and
C O M IT E T U L U I B IL E T E L O R two signatures, as on the other values,
HYPOTHF.CARE şi două semnături. and CASIER C(ENTR)AL AL
°ă la celelalte valorii si C A SIER TESAURULUl and the signature Al.
C(F.NTR)AL AL TESA U RU LU l si Andonescu. All these in blue colour.
semnătură Al. Andoneseu, toate de Below, Emperor Traian‘s bridge from
culoare albastră. Jos. podul lui Traian Dwbeta. On the left, on a pedestal on

25
do la Drobeta. în siânga. pe un posta­ which J t is written the inscription
ment pe care este săpată inscripţia ROMÂNIA, there is an allegorical
ROMANIA, un grup alegoric în care group. In this group we can identify>the
identificăm persoana îm păratului Emperor Traian looking at rwo
Traian privind două personaje: o personages: a woman - Dacia - who
femeie - Dacia - care dă mâna cu un shakes hand with a Roman soldier,
soldat roman, sim bolizând unirea
symbolizing the union o f Dacia and
Rome. Next to the group. Roman flags
Daciei eu Roma. Lângă grup. steaguri and the victory trophy.
romane şi trofeul biruinţei, On the right side, a medallion with
în dreapta, un medalion cu filigran, watermark; above, the nominal value 20
deasupra, valoarea nominală 20 intr-un in an ornamented drawing. Below, the
desen ornam ental. Dedesubt, stema arms o f the country•surrounded by flags,
ţârii înconjurată de drapele, arme si alte weapons and other symbols. The series
simboluri. Seria şi numărul, dispuse in and the number ate diagonally disposed.
diagonală. Reverse: Frame of vine, ipside, the
Revers: Chenar din vită de vie. Frontal, letter R from ROMÂNIA and the nom­
iniţiala R de la ROMÂNIA şi valoarea inal value 20 re/woted on the left and
the right. In the centre, a vase with flow­
nominala 20 repetată siânga - dreapta,
ers on a pedestal: the value 20 is on the
în centru, un postament având deasupra fronton.
un vas cu flori, pe fronton valoarea 20. Below, a scroll with the text concerning
Dedesubt, un cartuş eu textul the sanctions fo r forgery disposed on
penalităţilor privitor la falsuri, dispus nine rows. On the left and the right side
pe nouă rânduri. în dreapta si în stânga o f the pedestal, background with flowers,
postamentului, decor din flori. laur. v itâ laurel, vine and fruits. In the right half,
de vie si fructe. în jumătatea dreaptă, two peasant women with hoes on their
două târând cu sapele pe umeri. în shoulders. The other half side contains a
cealaltă jumătate, medalion rotund, alb round white medallion, with watermark.
eu filigran. în colturile de jo s, în The downside corners include in an
ornamented panel the Coat-of-Arms
panouri ornate, stema ţârii, aşezată în
disposed obliquely, towards the centre.
poziţie oblică spre centru. Jos. în afara
Below, out o f the frame, on the left. A.
chenarului, stânga. A. BRAMTOT BRAM TOT et G. DUVAL fe e and on the
et G . DUVAL fee. si dreapta right P. DUJARDIN sc.
P. DU.JARDIN sc.
Dimensiune: 18 0 x 107 mm. Dimension: I8 0 x 107 mm.
Hârtie: albă. Paper: white.
Filigran: împăratul Traian. Watermark: Emperor Traian.
Desenatori: A. Bramiot şi G. Duval. Drawers: A. Bramtot and G. Duval.
Gravor: P. Dujardin. Engraver: P. Dujardin.
Fond: bleu deschis, desen clasic. Background: light blue, classical drawing.

Necifculaii Excepţională hoonebuoi ftutu Acceptabila Specimen


line in Ex. fine V pine tin e AcqH ahk Specimen
PA PA 1350 800 250 -
r i 'O M Â im
C A R O L a C -D O M il)
(ID-32 M a l 12GC - 14-2 GM la rth 1231)

MOM A m A
CAM O l J (MMltfCM)
(Mik Iblii/'A'Aml v j May J&66 - Iht HiiifAblh of Mutch J8&2)

21
m GifilLJS J i O M Â iT lIM
CA i i O i I

Alexandru loan Cuza a fost Alexandru loan Cuza was


forţat să abdice la 11/23 feb ru arie forced to resign on llrh /2 3 rd
1866. Locotenenta domnească institu­ February 1866 The adinierim
ită trateaza aducerea unui domnitor Goicverment was dealing to bring a
străin in persoana prinţului Carol de foreigner ruler in the person o j Carol
Hohenz.ollcrn-Sigmaringcn care. în de Hohenzollen - Sigmaringen which
urma unor alcgcn populare, este was proclaimed Ruler o j Romania
proclamat domn al ROMÂNIF.l fiind recognized by the Otoman Empire.
recunoscut şi dc Poarta otomană. The Monetary Law was promulgated
Legea monetară a României a fost by Carol 1 on 22nd April/04th May
promulgată de Domnitorul Carol 1 la 1867 and it became operative on I sU
22 aprilie 04 mai 1867 şi a intrat în 13rd January 1868. The Decimal
vigoare la 1/13 ianuarie 1868. S-a M onetary Sistem from the Latin
adoptai sistemul monetar zecimal al Monetary Union, based on metal
Uniunii Monetare Latine, bazat pe
(gold, silver and bronz!. Was adopted,
bimclalism (aur. argint şi bronz). Ca
the domination o f LEVL. IVorh 100
unitate monetară a fost ales LEUL care
cuprindea 100 BANI. Din anul 1867 B A S! was established. On On I8 6 7
începe să apară pc monedele emise
('oat-of-Arm s was appear on the
Stema ţării. coins. Since 1867, coins o f 1, 2, 5, 10
Primele emisiuni monetare au fost bătute Bani were put on market. The first
în Anglia în anul 1867. în bronz - 1. 2, 5 bronze monetary! issues were struck
şi 10 bani. iar prima monedă de aur in Engand in 1867, and the first issue
apare în anul 1868 cu valoarea nominală o f 20 lei Gold Coin which was struck
de 20 LF.I, fiind bătută la Monclăria in Berlin in J868 in a number o f 100
din Berlin în număr de 200 dc bucăţi. pieces. In 1870 was struck in
In anul 1870 se bat la Bucureşti Bucharest 20 lei gold coins and I leu
monedele de aur de 20 lei şi monede de silver coins, follow ed by other silver
argint dc 1 leu urmată în anii 1872. issues with the same value in 1872.
1873, 1875 şi 1876 de alte emisiuni din 1873, 1875, 1876. Also in 1870 the
argint cu aceiaşi valoare. National Mint was inaugureted in
Tot în anul 1870 se inaugurează Bucharest having the address on
la Bucureşti prima M onetărie Naţională Monetariei Street. On 17th April
cu sediul pc Str. Monclâriei. la sosea, 1880 the Romanian Sational Bank
lângă Mu/eul Ţăranului Român. was established which paper money
Li* 17 Aprilie 1880 se înfiinţează since 1881.
Banca Naţională a României cârc emite
bancnote începând cu anul 1881.

L_ J
2K
Avers: Idem ca la biletul de 20 Lfcl. Obverse: Similar to the banknote o f
având în plus. sus. o acvilă cruciată in 20 LEI, having in addition, above, a
zbor spre dreapta, ţinând in gheare o crusaders ' eagle flying to the right and
eşarfa pe care este înscris textul: 1877 canring in his claws a scarf contain­
12 JU N IU . ing the text 187712 J V M if.
Revers: Similar cu valoarea de 20 LF.I. Reverse: Similar to 20 LEI value, hav­
având în locul literei R un cartuş cu ing in addition instead, o f R letter, a
inscripţia ROM ANIA. scroll with the text ROMÂNIA.
Dimensiune: 184 \ 126 mm. Dimension: 184 x 126 mm.
H ârtie: albă. Paper: white.
Filigran: împăratul Traian. Watermark: Emperor Traian.
Aceiaşi desenatori şi gravor ca nr. 4.5 si 6. Same drawers and engraver nr. 4,5 ami 6.
Nearcubti hxu’ptkmlâ Foarte buna Buru Acceptabilă Specimen
t ’»drc. F.t. fine KTine Accptabie Specimen
PA 2800 1300 800 500

LINDNER
Acesta lampă şi multe altele se pot
comanda direct la magazinele firmei.
S.C. IMPEX Zimbrul Carpatin S.R.L., Lompd cu UV - Handy
Str. Şelari, Nr. 9-11,
Sector 3, Bucureşti.
TeIJFax: 021.315.88.16

29
Avers: Chenar din linii drepte. In câmp. Obverse: Frame o f straight lines. In the
jos, o alegorie, reprezentând România si field, below, an allegory, symbolizing
unele simboluri ca: abundenţa, Romania and some symbols as: plenty,
comerţul, cultura şi arta pe un postament trade, culture and art on a pedestal
cu inscripţia ROMÂNIA, iar in părţi with the text ROM. ÎNI.4. On sides, the
valoarea nominală UNA SUTA LEI. nominal value UNA SUTA LEI.
in centrul biletului, sas. textul BILET In the centre o f the banknote, above, the
HYPOTHEC AR, 12 .11.NIU 1X77. text B IL E T H YPO TH EC AR. 12
UNA SU I A LEI si numărul dc control JL N IU I S 77, UNA SUTA LEI and the
cu cerneală neagră. în dreapta şi stânga control number in black ink. On the left
alegoriei, sunt două medalioane albe. and the right side o f allegon\ two white
rotunde cu filigran. Deasupra celor medallions with watermark. Above the
două m edalioane, două panouri medallions, the nominal value 100
ornam entale pc care este scrisă written on nvo ornamented panels.
valoarea de 100. având deasupra Above, the word RO M A SIA . In the
cuvântul ROMÂNIA. Tot în câmp se middle, the same institutions, functions
află aceleaşi instituţii, funcţii şi and signatures as on the other values.
semnături ca la valorile celelalte. Seria The series and the number in black
şi numărul de culoare neagră sunt colour are diagonally disposed. The
dispuse lot diagonal. Locul, desenatorii place, the drawers and the engraver,
şi gravorul, sim ilar ca la celelalte bilete. similar to the other banknotes.
Revers: Chenar din linii drepte, la Reverse: Frame o f straight lines. In
colţuri cercuri ornamentale. Sus. o corners, ornamented circles. Above, a
acvilă cruciată în zbor spre dreapta. crusaders ’ eagle flying to the right.
Sub acvilă, stema tării. In câmp. un I 'nder the eagle, the Coat-of-Arms. In
medalion în centrul căruia se află textul the middle, a medallion including the
cu privire la falsificatori. înconjurat de text with the sanctions for forgery,
un grup de persoane: doi bărbaţi, două starounded hv a group o f personages:
femei şi un copil, simbolic reprezentând: two men. two women and a child
industria, agricultura si alte activităţi. symbolizing: industry, agriculture and
Jos, semicircular, ROMÂNIA. La other activities. Below; h a lf circular
dreapta si stânga, jos. două medalioane. ROMÂNIA. Below, on the left and the
30
rotunde, albe. cu filigran. înconjurate right, two round while medallions with
de ornamente clasice. Deasupra lor. watermark surrounded by classical
valoarea nominală. UNA SUTA LUI; ornaments. Above, the nominal value
dedesubt valoarea 100. L X i S L T i LEI.
Below, the value 100.
Desenatorii şi gravorul: ca la nr. 4.5 $i 6. Drawers and engraver: the sanie iu: 4.5 and d
Dimensiune: 210 x 122 mm. Dimension: 210 x 122 mm.
H ârtie: albă. Paper: white.
Filigran: zeiţa M inerva şi împăratul Watermark: goddess Minerva and
Traian. Emperor Traian.
Fonii: culoare albastru deschis, roz si Background: light-blue, pink und pale
maro palid. brown.

Necirculată kxccptionali to an e ternă Buna Acceptabilă Spec «mea


U m nr. Ex fine r Fine lin e iccptable Specimen
3500 2000 1600 800 500 -

500 L E I

Avers: Chenar din linii drepte, cu Obverse: Frame o f straight lines with
coloane arhitectonice in dreapta şi stânga, architectonical columns in pairs, to the
două câte două, formând două nişe în left and the right, making two niches. In
care se atlâ personaje feminine şi copii the niches, two women and children in the
in timpul unei activitâli. Sus. in mijloc, middle o f an activity. Above, in the
un panou ornamentai, cu inscripţia centre, an ornamented panel containing
BII E T HY P O T H E C A R / 12 J I M U the inscription BILET HYPOTHEC AR
1877. susţinui de doi cupidoni. în / 12 JL'XfL' 1877. supjxirted by two
câmpul biletului, valoarea nominală angels. In the middle o f the banknote, the
UINCI S I TE LEI. numărul de control nominal value C L\C I S I TE LEI. the
de culoare neagră, instituţiile, funcţiile control number in black colour, the
institutions, the functions and the
si Semnăturile (patru la număr) de
signatures (four) in light blue colour and
culoare bleu şi una albastră. Stânga si
one blue. On the left and the tight sides,
dreapta, două medalioane filigran, albe.
two white medallions with watermark.
31
1

Jos, un medalion oval cu jticma ţârii, Below, an ovul medallion with the amts o f
sub care se află o eşarfa cu the country. Under the medallion, a scarf
ROMÂNIA, in colţuri valoarea 500. with the text ROMÂNIA. hi comers, the
Seria şi numărul de culoare neagră suni value 500 In black colour, the series and
diagonal dispuse. the number are diagonally disposed.
Revers: Chenar arhitectonic. $us. un Reverse: Architectonical frame. Above,
panou cu ornamente pe care este scris: an ornamented panel with the text
ROMÂNIA. Sub latura de sus a ROMÂNIA. Under upside frame, a sen>11
concerning sanctions for forgery. In the
chenarului, un cartuş cu privire la
middle o f the banknote, the head o f the
falsificatori. în centrul câmpului, bustul
goddess Roma on a pedestal. At the base
zeiţei Roma, aşezat pe un piedestal, la
of the pedestal, a caduceus having on its
ba/a căruia se află un caduceu, având în left and right sides the she wolf with
dreapta si stânga lupoaica cu Romulus Romulus and Remus. On the left and the
şi Remus. Pe laturile stânga şi dreapta, right sides, two statues symlyolizingplenty
două statui simbol al securităţii si al and safety. Below, in cornets, the value
abundentei. Jos. in colţuri, valoarea 500 In the centre, on the left and the right,
500 Central, stânga şi dreapta, două tw o round white medallions with water­
medalioane rotunde, albe cu filigran. mark. Draw ers and engraver: the same.
Desenatorii şi gravorul: ca la celelalte. Dimension: 210 x 140 mm.
Dim ensiune: 210 x 140 mm. Paper: white.
H ârtie: albă. Watermark: Emperor Traian and goddess
F iligran: împăratul Traian si zeiţa Minerva.
Minerva.

Nceirculata PxccpOcmala Foarte bună Nuna Acceptabilă Specimen


U nctrc. E x tine I F ine Finn ■ in p ksN c S p ecim en

4000 2500 750 500 300 -

BILETELE IPOTECARE CL STAMPILA


“BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI*4
5, 10, 20, 50, 100, 500 L L I - IXX0
THE MORTGAGING BILLS CANCELLED WITH
“ROMANIANNATIONAL RANK"

10, 11,12, 13, 14, 15

Prin Legea din 17 20 Aprilie According to the Law from


1880 a fost înfiinţată Banca Naţională a April 17th 29th IXX0. the .\ational
României, care. potrivit statutului său. Bank o f Romania was founded. In
a devenii unica instituţie de emisiune accordance with its statute, the Bank
monetară a tării. A urmat retragerea became the unique institution fo r emis­
biletelor ipotecare din circulaţie. sion o f money from the country. The
Toiuşi. până la intrarea in circulaţie a withdrawal o f mortgaging bills
bancnotelor B.N.R.. biletele ipotecare followed this event. However, till XBR
banknotes entered in circulation, the


au rămas bune la încasări şi plăti, dar cu mortgaging bills remained good fo r
aplicarea unei ştam pile speciale, cashing and payments. Hut the hills had
proprietatea Băncii cu textul urm ător a special cancellation, a BXR properly
with the following text:

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIFI BASC A X i Ţ/OXALA A ROMÂ.XIEI


9 SEPTEM BRIE 1880 9 SEPTEM BRIE 1X80
GUVERNATORUL CASIERUL G L V E R S A TORC L CASIERUL
BANCEI C EN SO R l L DE V.EG AT B A SC E ! CESSORUL DELEGAT

D irectori) cu semnăturile aferente; Directors with afferent signatures:


* Ştampila a fost aplicată pe toate cele * The cancellation was appiicuted with
sase \ aluri cu cerneală de culoare galbenă. yellow ink on all the six values.
* I. Câtnpineanu. D. Peleanu. S.
* I. Câtnpineanu. D. Peleanu. S.
loanide
loanide.

Ncrircutaia Excepţională toane buna Bună Acceptabilă Specimen


L ’n circ. E x fin ? I! F in e F in ? A ccp u iN ? Sperm eM

4000 2500 800 600 350

Doriţi să vă păstraţi colecţia de monede în condiţii optime


?

Folosiţi casetele LINDNER

Puteţi procura de la firma de specialitate

SC 1MPEX
ZIM B R U L CARPATIN SRL
S t r . Ş e la r i 9 -1 1
T e L 'F a x : 0 2 1 . 3 1 5 . 8 8 . 1 6

33
r I l E G .E L J C
liO M Ă lT J A

T S IiD O M A m ) J
1

( 27 S X P T JB iyJiiiU i: 1D1-) - '40 TULXS 1I>27)

K U M A M A

7 U £ JU N G TM LU m AN Jb 1
( Z tt p im ib s r 3 7 U j J l> 3 4 - Ju ly W th 1 U 7 )

Regele Ferdinand si-a inceput On the beginning o f his reign,


domnia confruntându-$e cu mari Ferdinand faced many and serous
dificultăţi cc decurgeau din starea de difficulties coming from the neutral
neutralitate a larii, marile puteri fiind status o f the country. . If that the great
angajate deja în primul război mondial. powers o f the world were involved in
România era supusă presiunilor din the First World War. Under these
ambele părţi. F.a a participat la acest circumstances. România was caught
război (1916-1918). ostăşii români in the middle o f the interests o f both
dând dovadă de eroism $i plătind un parts. The country entered in the war
greu tribut de sânge pentru constituirea (1916-1918). Till the end o f the war, in
statului naţional român unitar (1918). 1918, Romanian soldiers distinguished
în timpul domniei lui Ferdinand. Banca themselves through heroism paying a
Naţională a pus in circulaţie foarte heavy trihut o f blood in order to create
multe emisiuni monetare de hârtie, la the Great Romania (1918). During oj
care s-au adăugat stocuri enorme de
Ferdinandrs reign, the Motional Bank
bancnote emise de statele cărora le
aparţineau trupele de ocupaţie, fie was issued a lot o f notes, together with
moştenite din provinciile unite cu tara. many notes who was issued by the-
states who had ocupation trups.
34
BANI DL RĂZBOI LMLŞI DE YIIN1STLRLL HNANŢLIX)R L \ LV>I ÎN
ANUL 1917 , ÎN BAZA LEGII 556 / 9-22 iunie 1917
10 B A N I - 1917
WAR BANKNOTES ISSUED BY THE MINISTRY Oh FINANCE AT
IAŞI 1917, ACCORDING TO THE LAW 556/June 9th - 22ml 1917

o em isiune. 3 valori. o n e issue. 3 values


Hârtie: albii. Puper: w h ile.
Dimensiune: 33 x 44 mm. Dimension: 33 x 44 mm.
Desenator: HoraţiuSava Dimilriu. Drawer: lloratiu Sau: Dimitriu.
Tipografia: Serviciul Geografic al Printinghouse: 1heArmy Geogmjrhh Sen ice.
Armatei. Ohxyrse: In the middle, the effigy o f King
Avers: în centru, efigia Regelui Ferdinand 1 Ferdinand 1st, profile to the left. On sides, the
în profil spre stânga. In păru. cifrul regal Sas. royal axle. Above. ROMANIA /
ROMANIA/MIMSTER l L MINISTERUL FINANŢELOR and the
FINANŢELOR si Coroana regală. Stânga Royal crown. On the leit mul the right, r/u?
si dreapta, anul emisiunii 1917. Sub efigie, year of the issue 1917\ Below, the nominal
valoarea nominală 10 / BANI. in părţi, câte value 10/BAM. On each side, three circular
trei desene circulare a i valoarea 10. Desenul drawings with the value 10 Tin’ drawing is
cu ornamente. ornamental.
C ulorile: bnm-venJe-galben. Colours: Ivin \v-green-\xHlow,
Revers: in centru, stema tării. Deasupra, Raerse: In the middle, the Coat-cfAmis.
valoarea ZECE BANI; dedesubt, textul Above, die \aliw ZECE B AXL; /x7<m, the text
cu penalităţile in ca/ de fals. intr-un cadru concerning the sanctionsfor lingav in a/rank’
din linii drepte împletite. în afara cadrului. of knitted .straight lint*. Out qfframe SER\ 7-
SERI ICILJ. GEOGRAFICA!. IR\ LATEI. C/L L GEOGRAFICALARM MEL
Culorile: bmn-verde. Cdlours: brown-green.
Nectrvulaij Excepţionala Foarte buna Buna Acceptabili Specimen
in cu r Lx. fu v V. Finr Fine A apiabtc ■ŞfVamiT!
8 4 2 0.50 0.25 -
35
25 B A X I

H ârtie: albă. Paper: white.


Dimensiune: 39 x 51 mm. Dimension: 39 x 51 mm.
Desenator: 11ora tiu Sava Dimitriu. Drawer: Uorafiu Sara Dimitriu.
T ipografia: Serviciul Geografic al Printing house: The Army Geographic
Armatei. Service.
Avers: Similar cu nr. 16. tară cifru Obverse: Similar to nr. 16 without
regal. în locul lor. două coloane cu code: instead of the code, two columns
valoarea 25 BANT în opt cercuri. with the value 25 B. LXI inside o f eight
Culoarea: brun-palid si brun-ocru. circles.
Revers: Similar cu nr. 16. dar cu Colour: pale-brown and brown-ochre
monograma Ml', stânga si dreapta, in Rwrse:Similar to nr. 16. Below, on the
partea inferioară a biletului. left and the right sides. M f monogram
C ulorile: brun-ocru. Cohmrs: brow n-och /v.
\ixircuhta Excepţională Fame bună Bula Vceepiabilâ Specimen
L n an . Ex. tine V Fine F im A iip biblf Specimen
12 5 3 0.75 0.50 -
Mm*.

Î n a in t e d e a a r u n c a c e c h i s c r is o r i,
ifu s t r a t e , d o c u m e n te p e c a r e t o c m a i
C e-a ţi d e s c o p e r it in t r - u n c u fă r d e
f a m id e sau in tr -u n p od , fa c e ţ i o
e s iz ila Jir m e i n o a stre : a r p u te a f i
m o m eri t u fd iu m n c a c o a s t r a d e

I IW P E X
Z I M B R U L C A R P A T I W
....___
36
€Z>
Hârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 45 \ 57 mm. Dimension: 75 v 57 mm.
Desenator: Horaţiu Sava Dimitriu. Drawer: Ifovaţiu Sa»a Dimitriu.
Tipografia: Serviciul G eografic al Printinţi house: The Army Geographic
Armatei.
Service.
Avers şi Revers: similar cu nr. 17. Ohivne and Reverse: similar to nr. 17.
Culorile: cenuşiu şi vcrde-închis. Colours: grey and dark green.
Nerirculatâ hvcepiionaia finale buna Buna Acceptabilă
(n a n :. fix . fine T Fine Fine 4cqm M e Sf/enmen
IX 7 4 0.75 0.50 .

P E R F O T R O N IC - o fe rit d e L IN D N E 1
p rin S .C . IM P E X Z im brul C arpatin S.R,
c_n Şmm
Str- e la r..i 9 -1 1 , Sector 3,
- Bui
.. . . . . ...
Pax? 0 2 t.3 l5.B8
_•'K T-
37
REGATUL ROMÂNIEI - R O M A N I A N K IN G D O M
EMISIUNII-K BĂNCII NA HONALK A ROMÂNIEI SAL MINISTERUL FINANŢELOR
/ LLL - 1915, 1920 , 1937., J 9 i $
7W£ ISSUES OF THE ROHAMAS XATIOXAI BAXK OR MINISTRY OF FINANCE

Tip I: 5 emisiuni Type I: 5 issu es

1 9 , 1 9 a , 2 0 , 2 f , 2 2

H ârtie: albă pentru toate emisiunile, Paper: while for all issues, exceptfo r Jul \
excepţie făcând emisiunea din 17 iulie 17th 1920. which has cream-coloured
1920 având hârtie crem. paper.
D im ensiune: 80 x 55 mm. Dimension: SOx 55 mm.
Filigran au numai emisiunile din 28 Hatermurk: only the issuesfrom October
o c to m b rie 1937 si 21 d e c em b rie 2Sth 193 7and December 21st 1938. R XR.
1938. BNR Drawer: Costin Petrescu.
D esenator: Cost in Pclrescu. Obverse On the frontLsjtiece. BANCA
Avers: Pe frontispiciu BANCA NATIONAL* A ROM A M El. Below, the
N A Ţ IO N A L Ă A R O M Â N IE I. value L X LEI inside a medallion with
Dedesubt, valoarea UN L.F.l aplicat R \R monogram On the tight side, a
pe un medalion cu monograma BNR. /feasant woman sewing. ()n the left side, oil
în dreapta, o ţărancă cosind. în stânga, wells. \ine. a sickle and a wheat sheaf. In
sonde petrolifere, vită de vie. o seceră comers, abon', on the left and on the right
si snop de grâu. în colţurile de sus. side, the stylized wine I Below, on the left
dreapta si stânga, valoarea I stilizată. and the right side, the scries and the numitei:
Jos. stânga şi dreapta seria .şi numărul. Colour: violet gnu: Out o f the frame, the
C u lo area: violet-gri. în afara cadru­ name COSTIXP(ETRESCV).
lui, numele C O ST IN P(ETRF.SCU ). Reverse: Alune, in the middle o f the
Revers: Sus. în centru, stema ţării. în Itanknoie the Coat of Anns. On sides, the
părţi, valoarea 1 / L L L . in câte un value 1 / LEU, in vertical scrolls, hi the
cartuş vertical. în centru, lupoaica. middle, the she-wolf with Romulus and
Romulus şi Remus pe un postament Remus on a pedestal. I 'ruler the pedestal.
sub care se află data emisiunii şi textul
3X
cu penalităţile în caz de fals. în stânga ilw deae qfthe issue aiul the text ixnceming the
şi dreapta, jos. doua m edalioane eu scntiottsfirfirgay On thelefiandtherightside,
împăratul Trai an si Regele Deccbal. bekn\; tnv medallions with bnpeivr Tntkoi <md
D easupra lor. m onogram a BNR King DecebaL Ah ne, the BXR monogam
C u lo a re a : \ iolcl-gri-roz. în afara Colour: violet-grey-pink. Out o f the
cadrului. C O S T IX P ( E T R E S C l). frame COSTIX PftTRESCC). The issue
Em isiunea din 17 iulie 1920. de Juh I ?ih J920: colour violet-grey. The
culoare violel-gri. Emisiunea din 28 issue October 28th 193 7; colour red-lilac.
octombrie 1937. de culoare roşu-lila. Date o f the issue on the obverse.
Data emisiunii pe avers. Emisiunea The issue December 21st 1938. similar to
din 21 decembrie 1938 similară cu October 28th 1937.
28 octombrie 1937.

12 m artie 1915, cu viceguvernator. March 12th 1915 with vicegovernor.


12 m artie 1915. cu guvernator. March 12th 1915 with governor.
Nccirculata Excepţionali foarte bună Hună Acceptabili Specimen
( n a rc E x. fin e 1 F in e F in e A c q x a b le S p ecim en
12 6.50 4 2.50 1.25 30

17 iulie 1920 July 17th 1920.


N ccirculaii Exceptions!» foarte bună Huns Acceptabilă Specimen
In c ir c L x . fin e V. F in x F in e lu p u ib k Specim en
15 8 4 2.75 1.50 40

28 octom brie 1937. October 28th 1937.


21 decem brie 1938. December 21st 1938.
Nccirculata Exceptmrulă Foarte buna Buna Acceptabilă Specimen
V n c irt E x . fin e K F in e F in e A ccpuxbk Sp ecim en
25 8 4.50
^ ----- 3 1.50 45
Tip II: o om isiune Type II: o n e issue

D ata: 26 ianuarie 1952. Ministerul Date: January 26th 1952. Ministry of


Finanţelor. Finances.
Reforma monetară. 20 LL1 vechi si Monetary Reform, old 20 L t l and
I L tl* nou. 1 new LEV.
Dim ensiune: 118 \ 57 mm. Dimension: 118.x 57 nun.
H ârtie: albă. Paper: white.
Filigran: romburi. Watermark: rhombuses.
Fondul: crem. Background: cream-colour.
Desenul, in sistem Guillot. produs de Drawing in Guillot system, a very
maşina de "guillosat' care execută complicated drawing, impossible to be
desene foarte complicate ce practic nu done hy hatul
pot fi realizate eu mâna. Obverse: Ornamented frame, with the
Avers: Chenar ornament, cu cifra 1 în value I in the four corners. In the
cele patru colţuri. în centru, un middle of the banknote, a medallion
medalion cu valoarea nominală l / l N
with nominal value 1 / I X LE V
L tl. de jur-îm prejur desene
surrounded by ornamental drawings
with plants and sinuous lines. On the
ornamentale compuse din plante si linii
left and the right side, above, the series
sinuoase, in dreapta şi stânga, sus. seria
and the control number in red and blue
şi numărul de control de culoare roşie si
colour. The red series were printed in
albastră. Cele cu roşu au fost tipărite in
Czechoslovakia and the blue ones were
C ehoslovacia: cele eu albastru. în
printed in Romania. Above, a text on
România. Sus. frontal, text pe două two rous REPUBLICA POP IL A R , i
rânduri: R E PU B LIC A POPULARĂ R O U ÎX Ă / M IN IST E R VL
ROM ANĂ / M IM S T E R l L FIX XXTELOR. Below, a scroll with
FINA.N I L L O R Jos, un cartuş cu the text concerning the sanctions fo r
textul privind falsificatorii. Sub cartuş. forgery. I nder the scroll, the year of

40
anul emisiunii 1952. the issue 1952.
Revers: Chenar din linii drepte. în
Revent: Frame of straight lines. In the
centru, emblema ţârii înconjurată de un
middle. Cooi-of-Arms surrounded In a
desen eu linii sinuoase, in stânga si
drawing with sinuous lines. On the left
dreapta, valoarea nominală I suprapus anil the right side, the nominal value 1
pe un complicat desen de linii curbe. superposed on a complicate drawing with
Jos. aplicată pe un motiv naţional, rnned lines. Below, the nominal value
valoarea nominala UN L E I'. t/A LEI applied on a national motif.
Seria si numărul în roşu.
Ncciiculatâ Excepţionali Foarte buni Hună
V a a rr. Specimen
h i. tin t' K F ine F u tt •fa p ta h ie
12 5
Specimen
3 1.50

Scria si numărul în albastru.


Nccirculati Excepţională Fivuic buna OWB
Ur,a r c Specimen
E x fin e V F in e F ine f<< piabte
3,50 2 0.75 0.50 0.25 20

7 H t SOCL-iUST REPUBLIC O f ROMANIA

Tip III: o e m isiu n e: B a n c a N aţion ală a R epublici. S o c ia lis to R o m â n ,*


TVpe III. o n e « s u e o f th e N ational B a n k o f th e S o c ia lis t R ep u b lic of R o m a n a

Data: 20 Decembrie 1966.


Date: December 20th 1966.
Dimensiune: 103 x 52 mm
Dimension: 103 x 52 mm.
H ârtie: albă.
Paper: white,
filig ran : romburi.
li dtermark: rhombuses.
Fondul: brun-galben.
Desen: C.uillot. Background: brown-vellow
Drawing: GuiHot.
Avers: Sus. frontal. textul BANCA
Obverse: Above, on the frontal the text
A A ŢIO N A LĂ a r e p u b l ic ii
BA XCA V iriOXA/. i A REPl BUL l l
41
SOCIALISTE ROMÂNIA. în câmpul SOCIALISTE ROMÂNEA. In the cetim,
central, emblema tarii. Dedesubt Coat-of-Arms . Below, the nominal
valoarea nominală I N LEU. Pc cele value I V L E I . On the four sides,
patru laturi, chenare cu m otive frames with national motives in Guillot
naţionale în desen Guillot. La colturile drawing. On the left corner, above, and
stânga-sus, si dreapia-jos. valoarea on the right one from below, the nomi­
nom inală 1. în stânga şi dreapta nal value I On the left and the right
Câmpului, seria şi numărul de control. side, the series and the control number.
Revers: Pe latura dc sus. REPU Bl .IC A Rev erse: l pside. the text REPl BUCA
SO C IA LISTĂ RO M ÂN IA în centrul SO C IA L IS T Ă RO M ÂNIA. In the
câmpului, valoarea UN LEU aplicată middle, the value l V LEI applied on
pe un desen Guillot. flancat în stânga de a Guillot drawing, flanked on the left
valoarea 1 aplicat tot pe un desen side by the value l applied on a Guillot
Guillot. Pe latura dreaptă, sus si jos. drawing, too. On the right side, above
valoarea I. lotul pe un desen Guillot. and below, the value 1. All these on a
C uloarea: brun-gri. Guillot drawing.
C o l o u r : In v w n - g r e y \

E xcqrtioîiab l-o a n c bună Kurâ A cceptabilă Specim en


S c a r u ita O
UfU'in. Ex. f a t I.’ Fine Line A a p u fa c Spa imrn

3 2.50 1.75 1 0.25 10

B ANCA NAŢIONALA A ROM ANI El


2 L E I - 1915 . 1920, 1937, 193R, 1940
ROM A M A N NATIONAL BANK

Tip u n ic: 5 em tsiuni U n iq u e ty p e: 5 is s u e s

25, 25s, 25, 27, 25, 23a

H â rtie albă la toate em isiunile, H hi te paper for all issues, except for
excepţie făcând emisiunea din 17 iulie July 17th 1915. which has cream-colour
1915 având hârtie crem. paper
Dim ensiune: 105 \ 67 mm. Dimension: 105 x 07 mm.
Filigran, numai la em isiunile din IVatermark only at October 2Hth 1937 and

42
28 Octombrie 1927 si 21 Decembrie December 21st 1938 issues. BNR.
1938, BNR. Drawer: Costm Petrescu.
D esenator: Cost in Petrescu. Obverse: Ou the left side, woman stand­
\>ers: In stânga, personaj feminin in ing, with a shield in her left hand and a
picioare, cu scut in mâna stângă si sabie sword at the waistband. On the right,
la brâu. La dreapta, peisaj de munte eu mountains landscape with an eagle lun’-
vultur cu crucea în cioc. în centru, ing a crass in its beak. In the middle,
medalion cu monograma BNR peste medallion with BX R monogram. Over the
care este aplicată valoarea de 2 LF.I. monogram it is applied the value 2 LEI.
Deasupra frontal BANCA NA TiO.NALA Above, on the /ronton. the text BANC. t
A RO M ÂNIEI. Jos. seria si numărul. NAŢIONALĂ A ROM LXI EL Below,
Culori variate. în afara cadrului COSTIN P. the series and the number. Various
Revers: în centru, jos. stema ţării. colours. Out o f the frame COSI LX P.
Deasupra, central, textul cu penalităţile Reverse In the middle, below, the Coai-
în caz de fals şi data emisiunii. Sus. of-Arms. Ahove. in the centre, the text
valoarea DOI LEI. în parii câte un concerning the sanctions fo r forgery and
dorobanţ in picioare in echipament de the date o f the issue. Above, the value
campanie (1877 - 1878). in colţurile de DOI LEI. On each side, a foot soldier in
jos, valoarea 2. Totul pe fondul unor camfxiign equipment, standing (1877-1878).
arabescuri. în afara cadrului C O STIN Below, in comers, the value 2. Out o f the
P. Emisiunile din 17 iulie 1920, 28 frame C O ST/XP The issues of. July 17th
octombrie 1937 şi 21 decembrie 1938. 1920, October 28ih 1937 and December
în culori similare cu valorile de 1 LEU. 21st 1938. in similar colours to those from
the values l LEU.

12 m artie 1915. cu viceguvernator. March I2th 19IS with vicegovernor.


12 m artie 1915. eu guvernator. \furch 12th 1915 with governor.
VcirctiJata Excepţională Foanc buna Bună Acceptabilă Spec mien
U n c vv E x. fine V F in e F in e Atrptahle Spenmen
IK 7.50 4 2.50 1.25 -

17 iulie 1920. July 17th 1920.


Ncciroilata Excepţionala Foanc buna Bună Acceptabilă Specimen
P u tin . F .t fin e V. F in e F ine Aecpluhle S p ew m en
20 8 5.50 3.5 0 1.25 35

43
8 octom brie 1937. October 2Htlt 193 7
December 21st 1938 - S H lC tU E X .
1 decem brie 1938 - SPEC IMEN.
Necirculatâ Excepţionala

Urnire tx. nnc


14 9 .5 0

1 noiem brie 1940.


Xoventber 1st 1940.
AacptaW â Specimen
txccrsionala Fvxincbiffij Bwu
NecircuIata
A a -p u b le Sp ecim en
r: F m Fm
f in rirc . h i. tin e

400 200 100 25


550

* u, CT CU
MISMATJCA SIJSŢORIA
REPUBLICA POPULARA ROMANA
MINISTERUL FINANŢELOR

3 L E I - 1952
ROMANIAN POPULAR REPUBLIC
THE MINISTRY OF FINANCE

Tip I: o CftMsiune T y p e I: o n e is s u e

D ata: 26 ianuarie 1952 Date: January 26th 1952


(Reform a monetara). (Monetary Reform).
H ârtie: alba. Paper: white.
D im ensiune: 122 x 61 mm. Dimension: 122 x 61 mm.
F iligran: romburi. 11a ter mark: rhombuses.
C uloare: m ov-vernil. Colour: mauve and light green.
Desen: Guillot. Drawing: Guilloi.
Avers: în centru, cartuş ornam ental, Obverse: hr the middle, ornamented u n d i
cu valoarea nom inală TRF.l LEI with the nominal value TREI LEI, on a
pe un fond cu desen Guillot. Sus. background with a Guillot drawing.
frontal. REPUBLICA POPULARA Ahow, on the fronton, the text REPl BUCA
RO M ÂN Ă / M IN IS T E R U L POPI L IRA ROMÂNA / MIN ISTERL L
F IN A N Ţ E L O R . D edesubt. 3nul FINANŢELOR Below, year 1952. hav­
1952. Jos. in stânga şi dreapta, ing on its left and its right side, the series
seria şi numărul de control, sim ilare and the control number, similar to the
eu valoarea de 1 LEU. în laturik value 1 LEU. On the left and the right
dreapta si stânga, pe un desen Guillot side, on a Guillot vertical draw ing, the
vertical, valoarea .1. Pe lăţim e; \xilue 3 . On the width o f the frame from
chenarului de jos. un cartuş ci M o w a scrrrll with the text concerning
textul privind penalităţile în cai the sane lionsfor forgery.
de fals. Reverse In the middle o f the Ixmknote.
Revers: în câmpul bancnotei, pe ur the Coat-of-Arnrs on a Guillot drawing
lond desenat G uillot. emblema ţării background. Abow , the text REPL BUCA
Sus ^R E P U B L IC A PO PU L A R Ă POPULARÂ ROMÂNA. Below, the
RO M ÂNĂ. J os . valoarea nom inal; nominal value TREI LEI. On the right
, RK! L E I. în dreapta şi stânga and the leftside. Guillot drawings with
desene Guillot cu valoarea 3. the values 3.

45
Seria şi num ărul în ro şu . In red series and number.
Nccircuiata bxceptumh Foarte Sună Buna AccepiuFnla Specimen
l.'narc. Lx. th e r Fine Fine A uptaN r SfHTimen

20 12 9 A 1.75 -

Seria si numărul în albastru.. fn blue series and number.


Nanvulaiâ Excepţionala toarte hună Bună Acceptabilă Specimen
t.'niin: L it h e 1. t ine Fine Ai<ţHiiblc Specimen

8 A 3 1.50 1 25

T p II: o emisiune - B arca Naţională a Rep» toici Sodaiste R om âna


Type II: one issue - the National Bank of the SodaSst Repubfc of Romania

Oala: 20 decembrie 1966. Date: December 20ih 1966.


Dimensiune: 114 x 57 mm. Dimension: 114 x 57 mm
Hârtie: albă. Paper: white.
Filigran: romburi. 11a te n a ark rhombuses.
Fond: ulbastru-bleu. galben palid-brun. Background: blue-light blue yelow. pale
Desen: Guillot. brown.
Avers: in centru, emblema tarii peste un Drawing: Guillm.
medalion tip Guillot. Dedesubt, valoarea Obverse: In the middle, the C o a t -of-A mis
nominală 1REI LEI. în stânga si over a Guillot type medallion. Below, the
dreapta emblemei, seria şi numărul de nominal value TREI LEI ()n the lefi and
eontrol. Pe latura superioară BANCA right side o f the Coat-of-Anns, the series
n a ţ io n a l a a r e p u b l ic ii
and the control number Upside. the
following text: BAXCA X lT lO S M. I A
SOCIALISTE ROMÂXLA. Pe latura
RE PI BUCII S O U LLISTE R O M i \ 7 4;
inferioara, textul referitor la falsuri. în
Downside. the text concerning the
marginea din stânga, desen tip Guillot. eu forgeries. On the left side. Guillot drawing
anul 1966. în eolturile din stânga sus şi with the year I960 In the left comers,
jos şi dreapta jos, valoarea 3. Torni pe un from above and below, and in the right
46
fonti cu desene tip Guillot. corner from below, (he value 3.
Revers: în câmpul central, valoarea nom­ Background: Guillot drawings.
inala TREI LEI aplicată peste desene Reverse In the middle, the nominal value
Guillot suprapuse. Sus. text REFL B U ­ TREI LEI. applied on superposed Guillot
CA SOCIALISTA ROMÂNLV în stânga, drawings. Above, the text REPUBLICA
cartuş cu desen Guillot. deosebit de SOCIALISTA ROMÂMA On the left, a
restul bancnotei, şi valoarea nominală sen)!/ with a Guillot drawing differentfrom
3. în colturile din dreapta. valoarea 3. the rest oj the banknote and the nominal
Totul pe un tond de desen Guillot. value 3. On the right comers, the value 3.
Background: Guillot drawing.
N e c ire u to u Excepţională h o a r te b u n a Burtă Acceptabila _ S p o c im c n
Uncirc. Fx.fine I. Fine F ine ftrptable Spcdmtn
4 o,50 0.25 IX

REGATUL ROMÂNIEI
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
5 L E ! - 1914 -1 9 3 8

THE KINGDOM OF ROMANŢA


THE ROMANIAN NATIONAL BANK

Tip I: 1 0 em isiuni în p e rio a d a 1914 - 1938


Type l: 10 is s u e s b e tw e e n 1914 - 1938

H ârtie: albă. Paper: white.


Dimensiune: 133 x 79 mm. Dimension: 133 x 79 mm.
Filigran: împăratul Traian si zeiţa Watermark: Emperor Traian and
“ orna. goddess Roma.
Desenator: Georges Duval. Drawer: Georges Duval.
Avers: în stânga, ţărancă româncă Obverse: On the left side, a Romanian
^ezand. toarce. în dreapta, stema tării. peasant woman is spinning. On the
^Us- cartuş cu BANCA NA I IONALA
right, the C oat-of-Arms. Above, a scroll
with text BANCA N AŢIO N ALĂ A
A R O M Â N IEI flancat de serie şi
RO M ÂN IEI flanked by the series and
numărul de control. Dedesubt, numărul the control number. Below, the order
e 0rd*ne- în centru, valoarea nominală number In the centre, the nominal
47
5 L E I. Deasupra, data em isiunii. v a lu e 5 L E L A b o v e , th e d a le o f th e
i s s u e , f i e lo w . T h e f u n c t i o n s a n d t h e
Dedesubt, funcţiile si sem năturile
s ig n a t u r e s o f v ic e g o v e r n o r , th e
viceguvernator, director, casier central, d i r e c t o r , t h e c e n t r a l c a s h i e r . B e h n v . in
în colţurile din stânga şi dreapta, jos. th e le ft an d th e r ig h t corn er, tw o
două medalioane cu filigran, pe care sunt m e d a l l i o n s w it h w a ter m a rk , o n w h ic h
amplasate seria şi numărul. In stânga, pe t h e s e r i e s a n d t h e n u m b e r a r e a p p lie d .
latura interioară GF.O. DL NAL FE L . O n t h e le fi. d o w n s id e . GEO. L)l L IL FEC
C uloare: violcl-lila. Cbloitr: v i o l e t - l i l a c .
Revers: în centru, peisaj dintr-o livadă, Reverse: In the middle, a landscape
o ţăranca cu un copil culegând fructe, from an orchard, peasant woman with a
în stânga si dreapta, valoarea nominală child gathering fruits. On the left and
in două panouri mici 5 LEI. Sub the right, the nominal value inside two
small'panels 5 LEI. Under each panel,
fiecare panou, două m edalioane cu
two medallions with watermark. On the
filigran. Pe margini chenar cu desene edges, a frame with ornamented draw­
ornam entale. Sus. cartuş cu textul ings. Above, a scroll with the text con­
privitor la falsuri, fotul pe fondul cerning the forgeries. Background
desenelor stilizate. stylized drawings.
C uloare: violet-lila. Colour: v i o l e t - l i l a c .

31 iulie 1914-dimensiuni 132 x 79 mm. July31st 1914-dimmwW! 132 r7 g ___


Excepţionala toane buni Bună Acceptabila Sjvccimcr
Ncciiculaii
Fine AciptuMr Snecimen
U ncât £r fin e 1. Fine
12 8 l
25 _____ 4
32, 33, 35

31 iulie 1914 - dimensiuni 132 x 79 nun. July 31st 1914 - dimensions 132.x "9
4 august 1916 - dimensiuni 133 \ 79 mm. August 4th 1916-dimensions 133 x 9 mm
26 ianuarie 1917 - dimensiuni 133 \ "9 mm January26th 1917 - danensiotis 133x 9 mm
August 21st 1917-dimensions I39x $7 nun
toane bună Runa Acceptabila Specimen
Neurculaia r.xceptttialâ
fjflC Avcpioblt Specimen
In rin . /•.'c tine 1 Fim
5 3 2
10 *
15 —

in mutfa f i n u l nostru p u t e ţ t j/âsi o g a m ă larj/a de


accesorii pe n tru f i l a t e l i e , c a r to fi tie. n u m ism a tic a ,
medalist ică etc.. Ca p re ţu r i accesibile.

Z J JV JB R U L c A ft p A T J M
S t r a d a Ş e l a r i nr . 9 - i l jL
TEL. / FAX i 0 0 4 - 0 2 1 - 3 1 5 . 8 8 . 1 6
E m a i l 2 z l m b r u J c arp: . ! m ^ *n<rt . r o

48
16 februarie 1917 - tfenensiuni 133 x 79 unu Febntury l(dt 1917-dimensions 133x79nan.
C uloare: sepia. Filigran fagure. Colour: sepia Watermark honey romb.
16 feb ru arie 1917 - dimensiuni 140 \ February 16th / 9 / ~ - dimensions NO v
87 mm. #7 mm.
Necirculatâ kxceptwaaU Poate buni Buna Acceptabila Specimen
l. in ire. fit. fine 1’ Fine Fine Arguable Specimen
25 10 5 3

25 martie 1920 - dimensiuni 133 x 79 mm. March 25th 1920-dimensions 133. r 79 mm.
22 noiembrie 1928 - dimeusiuni 133x79 mm yowmber 22nd1928-dimensions 133.x~9mm
19 septembrie 1929 - dimensiuni 133x79 mm
N'ccirculată Excepţionala foane buna Buna Vcccpcabifet Specimen
Vndrc. Lx.fme T Fine fin e Accpubie Specimen
25 5 A 2
2 25

21 d e c e m b rie I1)}S - dim ensiuni 1 3 3 x 7 9 m m . [ k tv m b n r 21 st 1 9 3 8 -d im m şia tv 133. x 7 9 m n i

Vccircuiiiîă Excepţională foarte bună Buni Acceptabili Specimen


L'liein. L i fine K tine Fine Aceptahi* Specimen
*• “ -
- ..... J 300

INDNER
LINDNER

49
R E PU B LIC A PO PU L A R A ROM ANA
M IN ISTERU L FINA NŢELOR
5 L E I - 1952

ROM AM A.X POPULAR REPUBLIC


THE MLX1STRT OF FLXANCE

Tip I: o em isiu n e T ype I: o n e issu e

Dala: 26 ianuarie 1952 (Rctbnm monetară). Date: January 26ih 1952(MoneicuyRefonn).


Hârtie: albă. Paper while.
Dimensiune: 122 \ 65 mm. Dimension: 122x65 nun.
Filigran: romburi. IVutermurk: rhombuses.
Culoare: Avers: verzui brun descins Colour: Obverse: fight given. hmwn.
Revers: bleu. Reveixe: light blue.
Desen: Tip GuQlot. Drawing: (iniilor tyţte.
\vers: în stânga, chipul unei ţarinei Obverse On the lefi. /he head o f a peasant
intr-un medalion cu marginile ornamentale, woman inside o f a medallion with
ornamentededges. On the right, the Coat-of
în dreapta, emblema .ţării si dedesubt anul
. inns and Mow. the t-ear o f the issue 1952
emisiunii 1952. Sus. REPUBLICA
Above, the text REPUBLICA POPI LARA
POPULARĂ ROMÂNĂ. Dedesubt.
ROMA X 4. Below. M IM S TERI l.
MINISTERUL FINANŢELOR, FIXA XTF.LOR. hi the middle, the
în centru, valoarea nominală 5 intr-un nominal value 5 inside a medallion drawed
medalion desenat Guillot. în stânga si in (iuillot system. On the left and the right,
dreapta, seria si numărul de control şimilaie the series and the control number similar to
cu valoarea de 11 EU. Sub medalionul cu the value 1 LEU. Underthemedallion with th<
ţăranca, valoarea nominală CINCI LF.I. In jx’asiou woman, the nominal value CI.XCJ
coltul dc jos. dreapta, aceeaşi valoare 5. Pe LEI. Below, in the right comet: the same value
latura inferioara, câm.' dreapta. cartuş a i 5. On the inferior side, to the light, asavll with
penalităţile. Totul intr-un chenar deşerte ( hiiilot the sanctions. All these in a (iuillot frame.
Revers: în centru, hidrocentrală în Reserve: In the middle, hydw-elecmc
construcţie (şantier). Stânga şi dreapta, câte construction plant. On each left and right
un panou cu valoarea 5. Sas, frontal. side, a panel with the value 5. Above* on the
REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ fonton. the text REPUBLICA IX)Pi H R 1
Jos. un cartuş cu valoarea CI NCI LF.I. ROM.4XĂ Below: a scroll with the value
în cele palm colturi, valoarea 5. C1XCI LEI. On the four comers the value 5

50
fotul pc fondul desenelor Guillot. BackgroundGuilhtdrawings.
Seria ?i numărul în roşu. The red series and the number.
Necnvubo t'xcepuonala Koaxte hună Runs Acceptabila Specimen
I ’ncirc. £t fm c »' Fin? Fm r icqitahU Spr.amen

20 12 8 2 I -

Seria şi numărul in albastru. The blue series and the number.


Nccireulaa l.xcqv.ioaali Foarte btmă Bună Acceptabila Specimen
llndrc. Ex. fimt V. Tint Fitt? Accptoblc SpCOTfk71
6 25
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
BANCA NATION Al  A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

THE SOCIALIST R E P IB U C OF ROMANIA


THE NATIONAL BANK OF THE SOCIALIST REPI BU C OF ROMANIAN

Tip III: o em isiu n e T ype III: o n e issu e

Bata: 20 decembrie 1%6. Date: December 20tb I 966.


H ârtie: albă. Paper: white.
Dim ensiune: 124 x 62 mm. Dimension: 124 x 62 mm.
Filigran: romburi. 11atermark: rhombu ses.
Fond: bleu-brun-vcrzui-galben. Background: light blue-brown-light
Avers: în centru, emblema ţării aplicată green-yellow.
Obverse: hi the middle, the Coat-of-Arms
peste desene tip Guillot. Dedesubt,
applied on Guillot drawings. Below, the
valoarea nominală C IN C I I.F.l . Totul nominal value CINCI LEI.
pe lond de desene tip (iuillot. Sus. Background: Guillot drawings. Above,
frontal, BANCA NAŢIONALĂ A on the fronton, the text BANCA
HEPUBUCII s o c i a l is t e r o m â n ia . NA FIONA L A A REPL'BL ICII
In câmp. sus. stânga, seria. Jos. dreapta, SO CIALISTE ROMÂNIA. In the
numărul de eontrol. Pc latura interioară middle, above, to the left . the series.
a chenamlui. textul cu penalităţile. Below, on the right, the control number.

51
Chenarul este desenai în sistemul On the inferior side o f the f ame, the test
Guillot. în coltul de sus, stânga şi colţul d? concerning the sanctions. The frame is
jos, dreapta. valoarea 5. draped in Guillot system. In the left
R evers: în centru, vedere dintr-un comer font above and in the right
pori m aritim. Sus, R E PU B L IC A corner f ont below, the value 5.
SO C IA L IST Ă RO M Â N I A. Jos. Reverse: In the midiile, seaport landscape.
Above. REPUBLICA SOC IALIST \
valoarea C IN C I L E I. în stânga,
ROMÂNIA Below, the value CINCH EL
arabescuri Guillot cu valoarea nominală 5. On the left. Guillot arafx'.sques with the nom­
Chenar in sistemul desenului ( iuillot. inal value 5. Frame in Guillot system.
\ecircutazA Fxccpţiwitflâ Foarte bună Buna Acceptabilă Specimen
Lm irc. Ex. fin e l’.F m e Fine A ayiubte Specimen

4 2 1.5 I 0.5 12

REPUBLICA POPULARA ROMANA


BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
10 L E I - 1952

THE POPI IA R REPUBLIC OF ROMANIA


THE BANK OF THE POPULAR REPUBLIC OF ROMANIA

Tip I: o em isiu n e Type I: o n e issu e

Bata: 26 ianuarie 1952 Date: January 26th 1952


(Rclbrma monetară) (Monetaiy Refonn)
Hârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 135 x 73 mm Dimension: 155 x "5 mm.
Filigran: romburi. fVatermark: rhombuses.
Culoare: brun-inan>n)z-verde-bleu. Colour: brown-pink-gven-lighl blue.
Avers: Chenar lat în stânga, chipul unui Obverse: Wideframe. On the lefi, the head of
muncitor sudor spre dreapta. în câmp. un a welder towards light. In the middle, a
panou cu emblema tării aplicat pe arabescuri panel with the Coat-qf-Aims applied on
(fussed iuxdx’sques.
în formă de cruce.
Above, on the left and the right side, the
Deasupra, stânga, dreapta, seria şi numărul series and the number similar to value I leu
similare cu bancnota de 1 leu. Sub emblemă, Under the arms o f the conUy the text
text ZECE I .FI Pe latura superioară a ZECE LEL On the superior side o f the
chenarului, text BANCA REPUBLICII frame, the text BANCA REPUBLICII
52
POPULAR*- ROMÂNE BANCA DE POPULARE ROM ÂNE BAN C i DE
STAT. Pe laiura inferioara a aceluiaşi chenar, STAT. On the inferior side o f the same frame,
cari as eu lexiul despre penalităţi: deasupra, a scroll with the text concerning the sanc­
anul 1952 al emisiunii. în cele patru tions: above-, the war o f the issue 1952. In the
colturi. valoarea nominală 10 iin coltul de four comers, the nominal mine 10 (in the left
jos. stânga 10 LEI suprapus). Totul pe tbndul corner.: font Mow. superposed 10 l.Elt
desenelor (iuillot. Background: Guillot drawings.
Revers: în centru medalion (patrulater cu Rewrs: In the middle, medallion (quadrilat­
colţurile retezate) eu peisaj de rocă. eral with cut comers) with a trick landscape.
Deasupra. inscripţia REPUBLICA Ahow, the inscription REPUBLICA 1*0P-
POPULARĂ ROMÂNĂ. Dedesubt, L LARA ROMANA. Below, a scwll with the
cartuş cu valoarea nominală ZECE LEI. în nominal \ulue ZECE LEI. On (he left ana’
the right. Guillot dnrwings with the nominal
dreapta şi stingă, desene (iuillot cu valoarea value 10.
nominală 10.
Scria şi numărul in roşu In red series and number.
NcunrulaU Excepţională Foane hună Buni AucpUibih Specimen
l.-'aan fix. fin e 1: tin e Fine A icptabk Spetm cn
25 15 X 4 1 -

Seria şi numărul in albastru. In blue series and number.


NccircuUu Exccpooiulâ Foane buna BU03 Acceptabilă Specimen
VnciK £x. fine V.Fm e Fine Accptâhle Specimen
10 6 4 3 1.75 25
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
BANCA NAŢIONALĂ A REPUBLICU SOCIALISTE ROMANIA

THE SOCLiUST REPUBLIC OF ROMANIA


THE NATIONAL BANK OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA

Tip II: o em isiu n e T ype II: o n e issu e

Data: 20 decem brie 1966 Dure: December 20th 1966


Hârtie: alba Puper: white
Dimensiune: 131 x 65 mm Dimension: /.?/ ,\ 65 mm
Filigran: romburi Hutermark: rhombuses

53
C uloare: violet-bleu-vcm il-brun. Colour: violei - light hlue - light green
Avers: în câm p, m edalion din desene - brown.
Guillot. in centru, emblema tării. Sub Obverse: In rite middle, a medallion
with (jitiilor drawings. In the centre, the
emblemă, inscripţia Z E C E L E I. Pe
Coat-of-Arms. Under the arms o f the
latura de sus a chenarului textul
country, the inscription ZECE LEI.
BANCA NAŢIONALĂ A R F .P im JC ll On the superior side o f the frame, the
SOCIALISTE ROMÂNIA Sus. text BA SC A X A TIO SA LA A
dreapta, conturul salo rii nom inale RE.PinUCU SOCIALISTE ROMÂXLl
1». in colţurile din stânga si dreapta Above, on the right, the outline o f the
jos. valoarea 10. repetată de 4 ori pe nominal value 10 . In the left and the
latura din dreapta. Pe latura stângă, right corners from below, the value 10.
anul em isiunii 1966. în cadrul repeated fo r 4 times on the right side.
On left side, the year o f the issue 1066
chenarului de jos. textul cu
Inside the bottom frame, the test
p en alităţile privind falsu rile. în
concerning the sanctions fo r forgery.
stânga sus şi dreapta jos. în câmp. Above, on the left and below, on the
scria si num ărul de control. right, in the field, the series and the
Revers: in câmp. tablou reprezentând control number.
recoltarea unui lan cu păioasc. Reverse: In the middle, a picture including a
Chenarul, in sistem (iuillot. cuprinde: wheat field gathering. The frame, in (iuillot
sus. R E P U B L IC A SO C I \ l . 1ST \ system, includes: above. REPUBLICA
SOCIALISTĂ ROMĂXIA; Mow. the
RO M Â N IA : jo s. valoarea nom inală
nominal mine ZECE LEE in the right
7.F.CE L E I: în colţurile din dreapta si
cotita* and in the middle of the left side,
pe latura stânga, la mijloc, valoarea 10 the value 10.

\eurvulaU Excepţionala Foanc buna HutU Acceptabila Specimen


U nan £r. tine 1. h im I'inr A c e p ta h le Specim en

5 3 1.5 1 0.5 15

54
REGATUL R O M ÂN IEI - T H E K IN G D O M O F R O M A N IA

B A N C A N A Ţ IO N A L Ă A R O M Â N IE I

20 L E I - 1881-1895
THE NATIONAL ROMANIES BANK

D0DEBIlCl LEI )

Data: între 1881-1X95. Date: between IHHl 1895.


H ârtie: alba. Paper: white.
Dimensiune: 168 x 96 mm. Dimension: I68 x 96 mm.
Filigran: împăratul Iraian si 20. Watermark: Emperor Troian and 20.
Desenator: Georges Duval. Draw er: Georges D urai
G ravor: P. Dujardin. Engraver: P. Dujardin.
Avers: Lateral, stânga şi dreapta, câte Obverse: On each left and right side,
un piedestal ornamentat, eu câte un an ornamented pedestal with a scroll
cartuş pe care scrie RO M ÂN IA . Pe containing the text ROMÂNIA. On
ttceare piedestal, stema tării deasupra si each pedestal, the Coat-of-Arms above
jos valoarea nominală 20. intre cele and the nominal value 20. below,
doua piedestale, două personaje between the two pedestals, two
mitologice reprezentând zeităţile mythological personages vvmbolizing
industriei şi comerţului, susţinând un the industry and trade goddesses,
panou eu valoarea nominală a bilemlui carrying a panel with the nominal
20. Deasupra piedestalelor, câte un value 20 Above each pedestal, a white
medalion alb cu filigran, intre medallion with watermark. Between
medalioane, o eşarfă cu textul BANCA medallions, a scarf with the text
n a ţ i o n a l ă a r o m â n i e i . Sub BANCA NA Ţ/ONAI. A 1ROMÂNIEI.
eşarfa, numărul de control, data L nder the scarf, the control number, the
emisiunii, valoarea nom inală a date o f the issue, the nominal value
bancnotei DOLE D IE C l LF.I. DOLE D IECl I.FA. The signatures o f
Urmează sem năturile: guvernatorul the B \ R governor, the director and the
BNK. directorul şi casier central, in central cashier follow. In the fo u r
cele patru colţuri, seria şi numărul de corners, the series and the order
ordine, in culoare neagră, fotul într-un number, in black colour. All these in a
chenar de linii drepte. straight lines fram e .
55
Revers: în centru, bustul împăratului Reverse In the centre, the head o f
Traian într-un cerc dublu pe Emperor Traian surrounded by a
circumferinţa căruia scrie textul de lege double circle with the text concerning
cu penalităţile tn caz de falsuri, precum the sanctions fo r forgery and the no­
şi valoarea nominală cu litere DOLE minal value DOLE DIECI LEI. Above
DIEC1 L E I. Deasupra medalionului, the medallion, again, the nominal value
din nou valoarea DO LE DIEC1 LEI. DOLE DIECI LEI. Below, a scroll
Dedesubt, un cartuş cu RO M ÂN IA . with ROMÂNIA On each left and
Lateral, stânga si dreapta, câte un right side, a medallion with watermark.
medalion cu filigran, sub care sunt Below the medallions, the value 20.
cifrele 20. Totul intr-un chenar de linii All these in a straights lines fram e with
drepte, la colţuri având ornamente. ornamented corners.
Aversul si reversul bancnotei au un The obverse and reverse have a pale
fond albastru palid, cu bogate desene blue background with rich ornamental
ornamentale. Pe revers numele celor drawings. On reverse, the names of the
doi artişti plastici G . Dl \ AL FECIT. two artists (i. DL I AL FECIT, and P.
Si P. D LJA R D IN SC. D LJARD IX SC.
D a te le e m isiu n ii. The dates o j th e issues.
43 9 ianuarie 1881 43 January 9th l SSI

44 28 februarie 1881 44 February 2Sth 1881


casier: 1). Peleanu cashier: /). Peleanu

44a 28 februarie 1881 44a February 2Rth I SSI


c asier K. D. Albu cashier: F. I) Albu

45 3 iunie 1881 45 June 3rd 1SSI


casier: E. D. Albu cashier: F. D. Albu

45a 3 iunie 1881 45a June 3rd lSSI


casier: (ir. l.rlâteanu cashier: Gr. Urluteanu

46 30 septembrie 1X81 46 September 3 (hh I SSI

47 18 noiembrie 1881 4? November ISth I SSI

48 7 aprilie 1882 48 April 7th ISS2

49 21 iunie 1882 49 June 21st ISS2

50 25 august 1882 50 August 25th ISS2

51 10 noiembrie 1882 51 November 10th ISS2

52 30 martie 1883 52 March 30th 1883


56
53 7 septembrie 1883 53 September ?ih 1883

54 5 septembrie 1884 54 September 5th 1884

55 19 iunie 1885 55 June I9th 1885

56 6 noiembrie 1885 56 November 6rh 1885

57 25 iunie 1886 57 June 25th 1886

58 20 mai 1887 58 May 20th 1887

59 30 septembrie 1887. 59 September 30tb 1887.

60 9 iunie 1888. 60 June 9rh 1888.

61 19 aprilie 1889 61 April 19th 1889

62 31 august 1889 62 August 31st 1889

63 12 octombrie 1889 63 Ovlomber 12th 1889

64 4 mai 1890 64 May 4th 1890

65 2 august 1890 65 August 2nd 1890

66 10 noiembrie 1890 66 November 10lh 1890


viceguvernator: Anton Carp vicegovernor: Anton Carp

67 II iulie 1891 67 July 11th 1891

68 25 iunie 1892 68 June 25th 1892


casier: Gr. Urlătcanu. cashier: Gr. Urlăţeanu

68a 25 iunie 1892 - M.Z.Demetrescu 68a June 25rh 1892 - M.Z.Demetrescu

69 18 martie 1893 69 March 18th 1893

70 31 august 1895 70 August 31st 1895


Pentru em isiunile anilor 1881-1895. l or the issues from 1881-1895.
Nicvirculalâ Excepţională Foarw bună Buna Acceptabil* Spccmai
Locirv E i. f a t E fin e Fine iccp u tbk Spetim tn
800 375 100 50 15 -

57
Tip II: 2 4 em isiuni T ype II: 2 4 is s u e s

D ala: între 1896-1908. Dare: between 1896-1908.


H ârtie: alba. Paper: while.
Dim ensiune: 160 x 96 mm. Dimension: 160 v 96 mm.
Filigran: Mercur şi Iraian. Watermark: Mercur and Iraian.
D esenatori: \ . Bramtol şi (i. Duval, Drawers: A Bramtol and 6 Duval
(îra v o r: P. Dujardin. Engraver: I. Dujardin.
Aversul şi reversul: similar cu nr. 8 Obverse and reverse: similar to no. 8.
(bilet ipotecar), dar cu textul B W C '\ rthe mortgaging hill), but with the text
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI / DOLE BASCA S A T IO X A L i i KOMÂ.MEI
d e c i i f i / y t c e -c l v e r n a t o r / DOCK DECI I E I / \ I C t- G U ER-
D IR E C TO R / CA SIER. YA TOR. DIRECTOR / CASIER.

D a te le e m isiu n ii. The dates o f th e issues.


71 14 martie 1896 71 March N th 1896

72 5 decembrie 1896 "2 December 5th 1896

73 25 septembrie 1897 73 September 25th 1897

74 15 mai 1898 ~4 May 15th 1898

75 26 noiembrie 1898 75 November 26th 1898

76 20 ianuarie 1900 76 January 20th 1900

77 7 septembrie 1900 77 September 7th 1900

78 12 aprilie 1901 78 April 12th 1901


58
79 20 septembrie 1901 79 September 20th 190 J

80 5 decembrie 1901 50 December 5th 1901

81 29 august 1902 51 August 29th 1902

82 6 martie 1903 82 March 6th 1903

83 8 ianuarie 1904 53 January 8th 1904

84 27 m ai 1904 54 May 27th 1904

85 30 iunie 1905 85 June 30th 1905

86 3 noiembrie 1905 86 November 3rd 1905

87 18 mai 1906 S ' May 18th 1906

88 2 8 s e p te m b r ie 19 0 6 88 September 28th 1906

89 1 februarie 1907 89 February 1st 1907

90 7 iunie 1907 90 June 7th 1907

91 6 septembrie 1907 91 September 6th 1907

92 23 ianuarie 1908 92 Januan 23 rd 1908

93 I mai 1908 93 May 1st 1908

94 28 august 1908 94 August 28th 1908


NecircuiaU F.xccpuoaft h.KiTtc bună Buna Acceptabilă Specimen
in cite. (Lx fine K bin e Fine Accplahte Specim en
400 200 75 M) 15 -

59
Tip III: 3 7 ©misiuni T ype III: 3 7 is s u e s

Data: 1909-1929. Date: fx’tween 190%1929.


Hârtie: albă. Papers white.
Dimensiune: 162 x 100 mm. Dimension: 162 x 100 mm.
Filigran: Iraian si Mercur. If atermark: Troian and Mercur
Desenator: Georges Duval. Drawer: Georges Duval.
G ravor: L. Ruflc. Engraver: L. Ruffe.
Avers: Lateral stânga si dreapta, câte Obverse: On each left and tight side, two
două medalioane albe cu filigran. în a white medallions with watermark. In the
doua parte a câmpului. între medalioane, second part of the field, between
două personaje reprezentând zeiţele medallions, two personages symbolizing
agriculturii si pescuitului, intre zeiţe, the agriculture and fishing goddesses
stema tării aşezată pe un cartuş Between goddesses, the Coai-of-Anns on
ornamental. în prima parte a câmpului, o an ornamented scroll. In thefirst part ofthe
eşarfa cu textul BANCA NAŢIONALĂ field, a scarf with the text R iX C . i
A RO M Â N IEI. Sub eşarfa, data emisi­ XATIOX.4L4A ROM.4 \ I El. Under the
unii si numărul de control. Central, val­ scutj. the date o f the issue and the cotami
oarea nominală D O I E DECI LEI si number. In the cetate, the nominal uilue
funcţiile cu semnăturile reprezentanţilor D O IT DECI LEI and the fiuietions with
BNR Cele patru medalioane conţin: B\~R official signatures. The four medallions
seria şi numărul de ordine în culoare indude.: t/w series and the' older number in
neagră, in cele patru colţuri valoarea 20. black colour. In thejour comas, the value 20
în afara spaţiului ilustrat G EO RG ES (h i o f the (bowing GEORGES Dl 1 AL Fee.
DUVAL Fee. L. RUFFE SC. L R IF F E S C
Revers: in centru, acvila cruciată în zbor Rev erse, hi the centre, the crusaders eagle
spre dreapta ţinând în gheare stema mică a flying to the right and currying in his claws
the arms of the eountty and the scarf with
ţării şi eşarfa cu dev iza NIHILSINE DF.O
the inscription S llllL SIX E DEO
Sus. o eşarfă cu B W C A NA I ION Al \ A
Above, a scarf with the text
ROM ÂNIEI. BASCA XAŢIOXALÂ A RO.MÂ MEL
Deasupra acvilei. DOL E DECI LEI.

M)
Sub acvilă, peisaj acvatic cu plute. Jos. Above r/ie eagle DOLE DECI LEI.
un cartuş cu textul penalităţilor în caz de Under the eagle, seascape with rafts.
fals. I.aterul. stânga si dreapta, intre cele Below, a scroll with the text concerning the
două medalioane albe cu filigran, sanctions fo r forgery: Oti the left and the
valoarea nominală 20. In colţurile right side, between the two white
superioare, câte două caducec ale lui medallions with watermark. the nominal
Hcrmes, în afara desenelor^ numele value 20 In each cornets from abow, two
GFORGF.S DlIVAI. Fee. (stânga) si Hermes caduceus. (ha the drawings, the
L. RU FFE SC. ( în dreapta). names GEORGES DL VAL l ee. (left)
Aversul şi reversul au un fond albastru and /„ RL IFF. SC. (right/.
violet cu ornamente şi linii curbe. 11h' obverse and the nwerse background:
blue-violet with ornaments and curved lutes.

D atele e m isiu n ii. The dates o f th e ■


95 26 februarie 1909 95 February 26th 1909

96 29 octombrie 1909 96 Octomber 29th 1909

97 12 noiembrie 1909 97 .November 12th 1909

98 14 ianuarie 1911 98 January 14th 1911

99 31 martie 1911. 99 March 3 h t 1911

100 2 iunie 1911. 100 June 2nd 1911.

101 13 octombrie 1911 101 Octomber 15th 1911

102 15 martie 1912 102 March 15th 1912

103 14 iulie 1912 105 Julv 14th 1912

104 15 noiembrie 1912 104 \ovemher 15th 1912

105 1 februarie 1913 105 February 1st 1915

106 19 decembrie 1913 106 December 19th 1915

107 6 martie 1914 107 March 6th 1914

108 27 martie 1914 108 March 27th 1914

109 30 iunie 1914 109 June 50th 1914

110 15 ianuarie 1915 HO January 15th 1915


61
Ill 12 mai 1916 / / / May 12th 19/6

112 26 ianuarie 1917 112 January 26th 1917

113 6 iulie 1917 113 July 6th 1917


Pentru em isiunile anilor 1909-1917. For the issues from 1909-1917.
Nccirculaiâ Excepţională lo a tie buna Bur.a Acceptabilă Sjpcaroco
U m rc. Ex. fini 1 Fine Fine Accptubk S jm in fe n

60 20 10 s 3 90

114 7 martie 1919 114 March 7th 1919

115 31 iulie 1919 115 July 31st 1919

116 25 m artie 1920 116 March 25th 1920

117 21 ianuarie 1921 117 January 21st 1921

118 3 noiembrie 1921 IIS Wovcttiher 3ni 1921

119 26 mai 1922 119 May 26th 1922

120 I februarie 1923 120 February h r 1923

121 23 august 1923 121 August 23rd 1923

122 5 februarie 1924 122 February 5th 1924

123 12 iunie 1924 123 June 12th 1924

124 2 octombrie 1924 124 October 2nd 1924

125 14 mai 1925 125 Mac 14th 1925

126 10 iunie 1926 126 June 10th 1926

127 15 decembrie 1927 127 December 15th 192~

128 7 iunie 1928 128 June 7th 1928

129 18 octombrie 1928 129 October 18th 1928

130 31 ianuarie 1929 130 January 31st 1929

62
131 19 septembrie 1929 / J / September 19th 1929
pentru emisiunile anilor 1919-1929. Por the issues from 1919-1929.
Nccifculao F.xccpţionalâ Fcanc bună Bună Acccpttbiia Specimen
Uncenr. Lx fine V. Fine Fine Aa.jnaN c Specimen
45 15 8 .3 2 75

Tip IV: o e m isiune Type IV: one issue

Data: 25 noiembrie 1945. Date: Xovember 25th 1945.


Hârtie: crom. Paper: ('ream-colour.
Dimensiune: 70 x 50 mm. Dimension: 70 x 50 mm
Filigran: cifrul Regelui Mihai I. Watermark: the code of King Mihai I.
Desenator: Serbau Zuinea. Drawer: Şerhan Zainea.
•Avers: In centru, efigia Regelui Mihai I Obverse: In the middle, the effigy o f King
în profil spre stânga, inir-un cerc. Stânga, Mihai J. profile to the left, in a circle. On
dreapta. Hon şi frunze de floarea soare­ the lefi and the right. sun-flow er flowers
lui. peste care este imprimata de doua and leaves. Over the picture, the nominal
ori valoarea nominală 20. Dedesubt, value 20 is printed twice. Below, the text
textul DIRECTORUL GENERAL AL DIRECTORI L GE.XERAL AL MIŞCĂRII
MIŞC ĂRII FONDl RILOR si semnătura. FO XD l RILOR and the signature.
Deasupra. ROMÂNIA / MINISTERUL Atxne. RO M lXLi / MLMSTFRIT
FINANŢELOR. Totul intr-un chenar din FLXANJEIjOR. All these in a frame o f
linii curbe şi frânte. Jos. peste chenar, curved and broken lines. Below, over the
cartuşul cu textul privind penalităţile în frame, the scroll with the text concerning
ca/ui falsurilor, lotul pe un fond brun in the sanctions for forgery Background:
diferite nuanţe. brown, in different shades.
Revers: in centru, medalion alb, dreapta Reverse: In the centre, white medallion,
Şt stânga, monograma cu iniţialele MF. on the left and the right side, monogram
Sub medalion, valoarea nominală cu with M F letters. Under medallion, the
,iterc DOUĂ ZEC I LEI. Câmpul este nominal value DOUĂ ZECI LEI. All
63
încadrat cu un chenar, peste care, sus. these in a frame. Over the frame is prim­
cuvântul ROMÂNIA, iar jos, anul de ed the word ROMA \IA and below, the
emisie 1945. Chenarul este format din date ol the issue 1945. The frame is
linii şi figuri geometrice. în câmp. desen /armed by lines and geometrical figures
Guillot. Fondul: kaki-galben. In the middle. Guillot drawing
Background: khaki-yellow.

Necircuiata Excepţională I o an e h u n i B uni AcecpmbiU Specimen

V. U n * T in e A rqU ahte S p ecim en


U n c u t. fir. fin e

3 1 ,5 1 0 .7 5 20
4

STABILIZAREA MONETARA 15 AUGUST 1947


MINISTERUL FINANŢELOR
20.000 LEI şi 1 LEU NOU
21) L l H - 1 9 4 7 - 1 9 5 0

M ONETARY STABILIZATION AU G UST 15th 1947


THE M IN IST R Y OF FIN AN C E
20.000 L E I şi I LEU N E W _________

Tip V: 5 em isiuni în p e rio a d a 1947-1950


T ype V: 5 is s u e s in th e period b e tw e e n 1947-1950

H ârtia: albă. Paper: white.


Dim ensiune: 146 x 79 mm. Dimension: 146 v "9 mm.
Filigran: ME Watermark: Mh
D esenator: A. Murnu. Drawer:. 1. Munnt.
Avers: în stânga, medalion cu efigiile Obverse: On the left side, a medallion wit
acolate ale lui Deccbal si Traian în the effigy ofDecehal and Traian. profile
profil spre dreapta. Sub medalion, the left Under medallion, laurel and on
ramuri de laur si stejar, arme de luptă branches. Dacian and Roman weapon
dacice si romane. In dreapta, medalion On the right, while medallion with V
alb cu seria, numărul dc control şi de senes, the aminti and order number,
ordine. în tus roşu. înconjurai dc red ink. surrounded by garlands fanned <1
ghirlande formate din bogăţii agricole vegetal riches, industrial tools am
vegetale, unelte şi piese industriale. pieces. Above, the nominal value 20 LEI
Deasupra, valoarea nominala 20 LEI. în In the middle, above. ROMÂNIA
r\
<>4
mijloc. sus. ROMÂNIA / MINISTERUL F I MANTELOR then
MINISTERUL FINANŢELOR, apoi M INISTRU . FINANŢELOR and the
MINISTRUL FINANŢELOR şi signature. Below,; the text DIRECTORUL
semnătura. Dedesubt, textul GENERAL AL BUGETULUI / $1
d ir e c t o r u l general al CONTABILITĂŢII GENERALE A
BUGETULUI/ Şl CONTABILITĂŢII STATl LUI and the signature, as well as
GENERALE A STATULUI si the white monogram o f RM E (Romania
semnătura, precum şi monograma albă cu Ministry o f Finances). In the left corner.
RMF (România Ministerul Finanţelor), Mow. D ESEX A M URNU Below, the
în coltul Stânga, jos DESEN. A. nominal value DOL Ă / . E d LEI. AH
MURNU. Jos. valoarea nominală these in a frame. On this fame, above and
DOI VZECI LEI. Totul intr-un chenar below, a horizontal scroll. Background:
cu câte un cartuş orizontal pe laturile de brown-green.
sus şi de jos. Fondul: maro-verde. Reverse: In the middle, peasant woman
Revers: în centru, ţărancă torcând spinning, sitting on wheat sheaves; next, a
şezând pe snopi de grâu; alături, ulcior tug and a sickle. On the background, oil
si seceră. Pe fundal, sonde petrolifere, wells, furnaces and firs. On the left, above,
furnale şi brazi. în stânga, sus, the inscription ROM IXLA /
inscripţia ROMÂNIA/ MINISTERUL MINISTERUL FINANŢELOR. Below,
FINANŢELOR. Dedesubt, medalion white medallion, similar to the obverse,
alb. similar cu cel de pe avers, dar Iară without numbers, sunounded by wheat
numere, înconjurat de spice si fructe. ears and fruits. In the middle, a scroll with
In mijloc, central, un cartuş cu textul the text concerning the sanctions for
penalităţilor dispus pc patru rânduri. forgery disjrosed on four rows. On the
Dreapta, jos. valoarea nominală 20 right, below, the nominal value 20 LEI. the
LEI. cifrele fiind suprapuse pe litere. numbers being su/H'iposed on letters. The
Totul intr-un chenar ea pe avers. In frame as the one from the obverse. In the left
coltul stâng. jos. MURNU. Fondul, ca corner. Mow, MURNU. Background:
pe avers. similar to the one from the obverse.
Datele emisiunii. The dates o f the issues.
15 august 1947 August 15th 104“
15 noiembrie 1947 November / 5th 1947
DIRECTORUL GENER AL AL BLGETL
E xcepţionali F«3ne bună Hună Specim en
Acceptabila
______in c in . L e fine I.' F in e tin e .1ixjuabtc S p ecim en

L_ 20 15 12 4 -> 44)

ianuarie 1948 - filigran RPR January 25th 194S RPR watermark.


30 ianuarie 1950 - idem, cu filigranul January 30th 1950 - idem, watermark
,n ”ouă c u lo ri: închis si deschis. in two colours . dark and li<thr.

DIRECTORUL b u g e t u l u i
NecjfrulaU Exceptional! T(wrte buna Bună Acccpţahiti Specimen
F x . fin e V. fin e F in e A c c p k iN e Specim en
10 12 4 2 45

65
T ype VI: o n e issu e
Tip VI: o emisiune

Date: June 15th 1950.


Data: 15 iunie 1950. Paper: white.
H ârtie: albă. Dimension: 138 r 03 mm.
Dim ensiune: 138 x 63 mm. Watermark: RPR.
Filigran: RPR. Drawer: Ştefan Zainea.
D esenator: Ştefan Zainea. Obverse: On the right, inside in
Avers: în dreapta, in medalion, chip uc medallion, the effip ' o f a peasan
ţărancă privind spre stânga- In stânga, woman looking to the loth On the
valoarea 20 / DOI Ă 7.ECA \.U . the value 2 0 /DOUA Z .tC I I h l.B eh ^
M IM ST E R L L F IM A M h L O R , th
Dedesubt M1NISI t R U HNANILLOR.
signature and the order number- In ti
Jos. semnătura si numărul de ordine. In
centre. above „RFJ
centruvsus. REPUBLICA POPI L iR A ROMÂSA /M I M S IERI
ROM .VN.A/MINIS FERI I.H N V N IH O R riSA-XTELO R / 15 l l M E 1950. I
/ 15 l l M t 1950. in cele patru colţuri, the four corners, the number
cifra 20 oblică, in coltul de sus obliauelv disposed. In the right come
dreapta, seria şi numărul. Torni above, the series and the number 1
Intr-un chenar model Guillot. honuul. these in a frame with complex Guilt <
oliv-violet. Desen complex Guillot- drawings. Background: olive-violet
Revers: în centru emblema RPR îdtr-un Reverse: In the centre. PRR Coat-oJ-A,v
an ornamented medallion On the h ft a*
medalion ornamental. în stânga si dreapta,
the right sides, the value _ 20
u f c m 20. Sin RF.Pl BUCA POPI LARA REPUBLICA POPULARA ROM. IN
ROMANĂ în partea interioară a desenului, Below scarves slightly printed with a
eşarfe slab pronunţate eu inscripţiile inscriptions KEPI BLJCA iV r# fl /
REPUBLICA PO PI'LARA ROMAN V ROMASAaml DOL A 7 h .tll.E l Bek
si DOI. A ZECI 1.El. Jos. în centru, cartuş in the centre, a scn>ll with the u
cu penalităţile privind falsiOcatoru. concerning the sanctions for forgery -i
Totul într-un chenar tip Guillot these in a Guillot fa m e ......
B tu k g r u ta u l: o to v - v k J a w lh a G iu llo td n iu tn e
Fondul, oliv-violct cu desen tip Guillot.
riuiu A c c e p ta b ila Specliner
E\erpuortaU Foarte toată
V a r e u la ta
F ine AccpieNt _$*««*
Umax V. r ine
0.75 35
10
66
»v
BA NC A R E PU BLIC II PO PU L A R E R O M A N E
R EFO R M A M ONETARA
25 L E I - 1952
THE ROMANIAN POPULAR REPUBLIC B 4NK
MONETARY REFORM

Tip VI: o em isiu n e T ype VI: o n e issu e

Data: 26 ianuarie 1952 Date: January 26th l 952


(Reforma monetară). (Monetary Reform).
H ârtie: albă. Paper: white.
Dim ensiune: 148 \ 80 mm. Dimension: Î4S x SO mm.
Filigran: romburi. Watermark: rhombuses.
Avers: in stânga. în medalion oval, Obverse: On the left, inside an oval
bustul lui Tudor V ladim irescu. in medallion, the head o f Tudor
dreapta, emblema RPR Sus. eşarfa Vladimirescu. On the right. PRR
eu textul BANCA R E P U B L IC II emblem. Above, a scarf with the text
PO PU L A R E RO M ANE-BANCA BANCA REPUBLIC II POPULARE
DE STAT. Dedesubt, valoarea ROM. ÎN E-BA VC I DE STAT Below,
D O U Ă Z E C I Şl C IN C I L E I. în the value DOUĂZECI SI CINCI LEI.
mijloc, valoarea 25. Seria si numărul In the middle, the value 25. The series
scrise şi cu roşu şi eu albastru. Jos. and the number written in red and blue.
penalităţile în caz de falsificare. în Below, the sanctions for forgery. In
colţuri, dreapta si stânga, jos. valoarea eornen. on the left and the right, below,
25. Sub emblema, anul emisiei 1952. the value 25. Under the emblem, the
fotul în desen Guillot pe fond brun-violet. year o f the issue 1952. All in (iuillot
Revers: în centru, scenă într-o arie drawing. Background: brown-violet.
cerealieră, cu m aşini agricole la Reverse: In the centre, scene in a wheat
recoltarea grâului. Deasupra. field, with agricultural machinery at
REPUBUCA p o p u l a r ă r o m â n ă . wheat gathering. Above. REPUBLICA
Dedesubt, valoarea D O U Ă Z E C I Şl POPULARĂ ROMANA. Below, the
CINCI L E I. în cele patru colţuri. 25. value DOUĂZECI S I CINCI LEI. In
. ena secerişului este încadrată the fo u r corners 25 The scene of the
tntr-o ramă suprapusă pe un chenar cu hon est is in a frame su/?erpased on a

67
Tip unic: o em isiu n e B a n c a N aţională a R SR
U nique type: o n e is s u e of th e National B ank of S R R

D a ta : 1 noiem brie 1966. Date: Vo veni her 1st 1966.


H â rtie : alba. Paper: white.
D im ensiune: 145 x "2 mm. Dimension: 145 x 7.2 mm.
If a te r m a r k : zig-zag.
F ilig ra n : zig-zag.
A vers: în partea stân g ă, bustul
Obverse: On the left side, the head o
the ruler Alexandru loan Cuza to tin.
dom nitorului A lexandru loan ('u za
right. In the centre, to the right
spre d reap ta, in cen tru , d reap ta,
Coat-of-Anns on a Guillot drawing
em blem a tă r ii, pe un desen tip
Above. the text BASC A
G uiHot. D easupra, textul BANCA
\A T I O N A L Â A R E PU B LIC II
N A Ţ IO N A L A A K E P l'B I.I C I I SO C IALISTE ROM ÂNIA. Below, tin
S O C IA L IS T E R O M Â N IA . Jos. value (IS C IZ E C I LEI. Under tin
v alo area C IN C IZ E C I L E I. Sub emblem, the series and the numbers it
em blem ă, se ria şi num erele în red colours. In the four comers, flu
cerneală roşie. în eele patru colţuri, value 50. All these in a frame will
valoarea 50. lotul intr-un cadru cu Guillot drawing. Background: green
desen tip G u illo t. Fondul \c rd e - blue-light blue-violet, with Guilin
albaslru-blcu-violet. cu desen Guillot. drawing.
Revers: în centru. Palatul Culturii din Rtrerse: In the centre, the Culture Pakta
laşi. Sus. REPUBLICA SOCIALISTĂ from Iasi Above, REPUBLICA
ROMÂNIA. D edesubt. valoarea SOCIALISTA ROMÂSLi. Below, tin
C IN C IZ E C I LEI. Pe latura stângă şi value . ( ISCIZECI LEI. On the left ski
pe colţul dc jos dreapta, valoarea 50. and in the right comer fixrm Mow. the valtn
Fondul sim ilar cu aversul. 50 Background: similar to the one from th
obverse.
Necircututi Exceptional» foane buna Buni Acccptabjji Specimen

V hcwc. E i fin e V. Fine Fine ~ IccprMt ■Specimen


~ 8.5 7 s 2 I 25

70
R EG ATU L R O M Â N IE I (1881 - 1907)
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
100 L E I - 18# 1 - 1907
ROMANIAN KINGDOM (1881 -1907)
THE ROMANIAN NATIONAL BANK

U N A S O T flL E G r^ v r?

i M
" t
A
T ype I: 3 9 is s u e s

Data: între 1881-1907. Date: between 1881-1907.


Hârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 195 x 110 mm. Dimension: 195 v IW mm.
Filigran: zeiţa Minerva. împăratul Watermark: goddess Minerva. Emperor
Traian şi valoarea 100 LEI. Traian and the value 100 LEI
Desenator: Georges Duval. Drawer: Georges Duval.
G ravor: P. Dujardin. Engraver: P. Dujardin.
Avers: în centru, valoarea l/N A S I TA Obverse: In the centre, the value l VA
LEI. Pe latura dc sus, acvila cruciată în S I TA LEI. Upside, the crusaders' eagle
7bor spre stânga, ţinând în gheare o flying to the left, carrying in his claws a
eşarfă cu textul BANCA sca rf with the text BANCA
n a ţ i o n a l ă a r o m â n i e i , sub NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. Under
acvilă, data şi numărul de ordine. Sub the eagle, the date and the order number.
valoarea nom inală sem năturile: Below, the nominal value and the
viceguvernator, director, casier central, signatures oj vicegovernor, director, the
l ateral, stânga şi dreapta, sus. câte central cashier. On each left and right
două personaje mitologice susţinând side, two mithological personages, each
v'âte un paner pe care este scrisă carrying a panel with the value 100
valoarea dc 100. Deasupra, câte un Above, acaduceus. Under each panels, a
vaduceu. Sub panouri, câte un cap de lion head symbolizing our monetary
eu sim bolizând denum irea unităţii union. Below, a white medallion with
noastre monetare. Dedesubt, câte un watermark having the effigies o f
jnedalion alb cu filigran având efigiile Emperor Traian and goddess Minerva.
^ p ârâtu lu i Traian şi zeiţei Minerva. The medallions ate surrounded by two
Medalioanele sunt înconjurate de câte bonis of plenty'. Under medallions: the
ouă com un ale abundenţei. în partea series and the number. Below, in the

71
de jos a medal ioane lor: seria şi centre, the text concerning the sanctions
numărul. Pe latura inferioară, central, for forgery. All these in a rectangular
textul cu penalităţile în caz de falsuri. fram e with floral drawings.
Tulul intr-un cadru dreptunghiular cu Background: pale blue with decorative
desene florale. Fondul albastru palid cu drawings.
desene decorative. Rewrse: In tile centre, the head qfF.m/ien»
Revers: in centru, bustul împăratului Traian on a jiedestal. Under ţtedestal. the
Traian pe un postament. Sub value 100. On sides, lamei and oak
postament, valoarea KM», in părţi, ramuri branches. On the fnniton, the nominal win».
de laur şi stejar. Frontal, valoarea U\4SUT.4 LEI. Relaw. a white sen>11will:
nominală l NA SI TA LF.I. Dedesubt, watermark 100 LEI On the left and t/u
cartuş alb eu filigran 1 0 0 1 .L 1 l ateral, right sides o f the scroll the effigies o
dreapta si stânga, efigiile zeiţelor ( ’eres goddesses Ceres and Minerva. Umh
şi M inerva. Sub acestea* câte un each goddess, a white medallion witi
medalion alb cu imparatul Traian si Emperor Traian and goddess Minerva u
zeiţa Minerva în filigran. Stânga si watermark. On the left and the right sidi
dreapta, in mijloc, valoarea 100. in in the middle, the value 100. In the. fon
cele patru colţuri, valoarea 1 0 0 Fondul comers, the value 100. Background
albastru palid cu desene geometrice. pale blue with geometrical dnrwings.

D atele em isiu n ii. The dates o f th e issues.


141 2X f e b m u r i e 1KS1 February 28th lSSI
c a s ie r c e n tra l: D P c le a n u central cashier D.Peleanu

141a 2X f e b r u a r i e 1X81 l-flu Februart 28th 18X1


c a s i e r c e n t r a l : E . I). A l b u central cashier: E. I). Albu

142 3 iu n ie 1881 142 June 3rd 1SSI


c a s i e r c e n t r a l : F . 1). A l b u central cashier: E. /). Albu

142a 3 iunie 1881 I42u June 3rd lSSI


c a s ie r c e n tra l: G r. F r lâ ţe a n u central cashier: Ca L'r/ateanu

143 16 iulie 1881 143 July 16th ISSl

144 18 noiembrie 1881 144 \ovcmher 18th lSSI

145 7 a p rilie 1 8 8 2 145 April 7th 1882

146 25 august 1882 146 August 25th 1882

147 18 m a i 1X83 14* May 18th 1883

148 7 se p te m b rie 1883 148 September ~rh JS83

149 5 s e p t e m b r i e 18 8 4 1 4 9 S e p te m b e r 5 th 1 8 8 4

72
*50 19 iunie 1885
150 June 19th 1885
151 12 noiembrie 1886
151 November I2rh 1886
152 14 aprilie 1888
152 April l4(h 1888
153 19 a p rilie 1 8 8 9
153 April 19th 1889
154 15 s e p t e m b r i e 18X 9
154 September 15lh 1889
155 25 octombrie 1889
155 Oc tober 25lh 1889
156 2 august 1890
156 August 2nd 1890
157 30 august 1890
g u \ e m a io r: A n to n C a rp
157 August 30th 1890
guvernator: Anton Carp
157a 30 august 1890
I5~u August 30th 1890
guvernator I h. Roserti
govemator: lh. Roseiti
158 11 aprilie 1891 158 April 11th 1891
159 2 2 a u g u s t 1891
159 Augucr 22nd 189/
casier central: Gr. Urlătcanu.
central cashier: (ir. Urlateanu.
159a 22 august 1891
159a August 22nd 1891
casier central: M. 7. Demetrcseu
central cashier: AI. Z. Dcnietrescu
160 5 noiembrie 1892
160 \ovember 5th 1892
161 13 mai 1893
161 May 13th 1893
162 17 februarie 1894
162 February 17th 1894
163 14 august 1896 163 August 14th 1896
164 8 mai 1897
164 8 may 1897
165 15 m a i 1898
165 May 15th 1898
166 29 aprilie 1899
166 ipril 29th 1899
167 20 i a n u a r i e 1900
16' January20lh 1900
•6 8 3 ia n u a rie 1 9 0 2
168 January 3rd 1902
•69 2 9 a u g u st 1902
169 August 29th 1902
•70 6 m a rtie 1903
l~0 March 6th 1903
•2 1 3 0 se p te m b rie 1904
I *7 September 30/h 1904
172 18 a u g u s t 1905 172 A ugust lS ih 1905

173 23 marne 1906 17$ M a rch 2 3 rd 1906

174 12 a p r i l i e 1 9 0 7 174 A p ril I2 th 1907

175 11 o c t o m b r i e 1 9 0 7 17$ October Uih 190?


Pentru tonte emisiunile anilor 18X1-1907 hor all issues from 1SSI-I907
au 9 semnaturi variate. 9 sign varieties.
N a irtu ia ia r wepliwula Hune huna Huna Acceptabilă Specimen
Latin:. hi. fine 1.1inc hint Awpt.'.Hr Sjptamtn
250 145 60 20 8 325

Tip II: 4 4 em isiuni Type II: 44 issu es

Data: între 1910-1942. Date: between 1910-1942


Hârtie albă pentru loatc aceste emisiuni, White paper jor all these issues, except for
cu excepţia emisiunii din 16 februarie the issue faun Februry 16th 1917 The
1917 a cărei hârtie este sepia. paper is sepia.
Dimension: 196 i 11$ mm.
Dim ensiune: 196 x 113 mm.
Drawer: (l Duval.
Desenator: Ci. Duval.
Engraver: l. Ruffe.
G ravor: L. Rufle. Obverse: In the left half, peasant woman
Avers: în jumătatea stângă, ţărancă în in national costume, sitting ott a chair
costum national, şezând pe un scaun ornamented with a carpet with national
omăt eu un covor cu motive naţionale, motives, holding a sickle in her righ
ţinând în mâna dreaptă o seceră. La hand. Below, a cogged wheel, a bunch »'
picioare, o roată dinţată, ciorchini de grapes and a bovine nvphy with homes
struguri şi un troleu de bovideu cu On each side, rwo vertical medallions
coame. Lateral, câte două medalioane with watermark: goddess Miners a.
pe verticală cu filigran: /eiţa Minerva,
Emperor Traian and the monogram of
B \R . Above. in the centre
împăratul Traian si monograma BNR.
74
Sus. central. BANCA NAŢIONALĂ
A ROMÂNI H . Dedesubt, cartuş alb
n t vc i a: i ţio .x t u t ro m a \ ie i
Below, a white scroll with watermark 100
cu filigran 100 I K1. puste care sunt' L E I On it. the date and the order number.
data şi numărul de ordine, in centru, In the centre, the signatures o f the
semnăturile guvernatorului, directorului, governor, the director, the house cashier,
casierului casei. Jos. valoarea nominală fielow. the nominal value L .X \ S I fA
LNA S IT A LEI. In părţi, sus şi jos. IL L On sides, above and Mow. the
seria si numărul. Fondul, colorit variat, senes and the number. Background:
desene s t i l a t e , geometrice. various colours, stylized, geometrical
Revers: in centru, stema ţârii şi în porţi, pe drawings.
un desen stilizat valoarea 100 lateral, Reverse: In rhecent/v. the CoanfAmis. On
stânga şi dreapta, itcelcasi medalioane albe şi sides on a stylized drawing, the value 100
On the left and the*right side, the same white
filigrane ca pe avers, iar intre modaliatrx\
medallions and watermarks as those firm
ROMANIA. Fmrtal, BANCA NATIONAl Â
^ o b v e r s e but beuveen the medallists
A ROMAN ILL Sub inscripţie, acelaşi
“Ur J ± ' L4 - )n lhi' fnmton. BAXCA
cartuş alb eu filigran ca pe avers. Jos. \ m O \ 4 U A ROM ixiEI. Under the
un cartuş cu textul pentru penalităţi, in insaynum. the stime white scroll Mth the
jurul stemei, patru monograme BNR watermark as on the obverse. Below. a scroll
Fond cu desene stilizate din linii curbe with the tea concerning the sanctions. The
şi drepte în culori variate. t oat-of-Anns is surrounded by four B XR
monograms. Background: stylized
drawings with curved and straight lines in
various colours.
Datele emisiunii.
I h e dates o f th e issues.
176 14 ianuarie 1910
176 January 14th 1910
177 20 mai 1910
177 May 20th 1910
178 2 iunie 1911
1"8 June 2nd 1911
*79 15 manie 1912
1 "9 March 15th 1912
15 noiembrie 1912
180 Xmember 15th 1912
*81 12 aprilie 1913
181 April 12th 1913
182 7 septembrie 1913
182 September 7th 1913
1® 23 ianuarie 1914
183 January 23rd 1914
184 6 martie 1914
184 March 0th 1914
185 27 manie 1914
184 March 27th 19] 4
186 l octombrie 191$
18ft O c to b er 1st 19J5

187 12 mai 1916


18~ May 12th 19/6

75
188 2 2 decem brie 1916 188 December 22nd 1916

189 16 fe b ru a r ie 191 7 . C u lo a r e s e p ia 189 February 16lh 1917. Sepia cu lour


şi f i li g r a n .T ip ă r i tă la S a n k t and watermark. Printed in Sankt
P e t e r s b u r g si M o s c o v a . Petersburg and Moscow
Pentru toate emisiunile din anii 1910-1917 For all the issues f rom 1910-191 7.
N cd rcu h ta E xcepţionali Fiwrlc bucă Buca A ccep ta b ili Specim en
V narr. h jc/m e 1'.' Fine Fm Accpiable fyeem en
75 30 10 $ 3 100

190 22 iunie 1917 190 June 22nd 1917

191 8 octombrie 1919 191 ( Ictober 8th 1919

192 25 martie 1920 192 March 25th 1920

193 14 iunie 1920 193 June 14th 1920

194 9 februarie 1921 194 February 9th 1921

195 24 noiembrie 1921 195 November 24th 1921

196 26 m a il 922 „ 196 May 26th 1922

197 1 februarie 1923 197 February 1st 1925

198 23 august 1923 198 August 23rd 1923

199 1 noiembrie 1923 199 November 1st 1923

200 8 mai 1924 200 May 8th 1924

201 14 mai 1925 201 May 14th 1925

202 4 februarie 1926 202 February 4th 1926

203 12 ianuarie 1927 203 January 12th 1927

204 10 martie 1927 204 March 10th 1927

205 28 iunie 1928 205 June 28th 1928

206 17 ianuarie 1929 206 January 17th 1929

207 31 ianuarie 1929 207 Januaty 31st 1929.

208 19 septembrie 1929. 208 September 19th 1929.

209 13 mai 1930. C uloare oliv-Iila, 209 May 13th 1930. Olive-lilac, the
76
stema ţârii prevăzută în legea din
23 iulie 1921 pentru emisiunile Coat-of-Arms according to the
din 13 mai 1930-13 mai 1932 L av from July 23rd 192 7fo r the
şi I noiembrie 1940. issues from Afay 13th 1930 - May
13th 1932 and Xovember 1st 1940
210 16 octombrie 1930 * 210 October 16th 1930
211 31 martie 1931
211 March 31st 1931
212 22 octombrie 1931
212 October 22nd 193/
213 3 decembrie 1931
213 December 3rd 1931
214 13 mai 1932
214 May 13th 1932
215 19 februarie 1940, aceeaşi stemă,
dar cu scutul rotunjit. 2 /5 Febm aty 19th 1940. the same
Coat-ofAntis but with the cured shield
215a 19 februarie 1940. filigran R.NR.
culoare brun-oliv. 215a February• 19th 1940. B X R water
mark, colour brown-olive.
216 I noiembrie 1940. stema pentru
emisiunile din 1930 -1932 216 November Cbal-ol-.-brns
for the issues /torn 1930-1932.
216a 1 noiembrie 1940. filigran BNR
culoare brun-sepia-lila. 2Km .Xovember 1st 1940, BX R water-
Stema tării de la emisiunea din mark, brown-sefra-tilac. The Coat-
19 februarie 1940. oi-Anns from theFebniary 19th 1940issue.
21 ~ January 20th 1942.
217 20 ianuarie 1942.
similară eu nr.213 similar to tto.213.

Pentru emisiunile 14 ianuarie 1910 -


For the issues fo n t Janitor • 14th 1910 -
19 septembrie 1929. s-a folosit stema
September 19th 1929 was used the Coat-of-
tarii adoptată la 1 martie 1872.
Anns voted on the March 1st 1872.
Pentru toate em isiunile de la tir 190
pană 217. b a r all the issues between 190
and 217.
Jxoepţionafâ Inane buiy Runs Aixeptabila
Lx. tine
Specimen
y Fine Fine Juptable Specimin
30 20 10 4 100

r/r. , /„ y ,, M rre ji^ /e

LINDNER ZIMBRUL CARPATIN p r in ţ

77
Tip III: o em isiu n e T ype III: o n e issu e

Data em isiunii: 25 noiembrie 1945. Date o f issue: Xoxember 25ih 194.'.


H ârtie: crem cu diferite nuanţe. Paper: avani -colouivd in different shade*
Dim ensiune: 90 x ft5 mm. Dimension: 90.x 65 mm.
Filigran: cifru regal MIHAl I. Watermark: ivy al code of \HtlA! I
D esenator: Serban Zainea. Drawer: Serbam Zainea.
Obverse: In the venin’, the effigy of Kill.
A vers: în centru, efigia Regelui Mihai I
Mihai Iprofile to the lefi. inside a medul
in profil spre stânga. într-un medalion
lion surrounded, on sicks. in a (iniilor draw­
înconjurat lateral cu un desen lip ing. On the lefi and the light, the value 100
Guillot. Dreapta şi stânga, valoarea Under the effigw the signatures Directori<
100. Sub efigie, semnătura: D irectorul General al Mişcării Fondurilor Above. at
G eneral al M işcării Fondurilor. Sus. the fionton ROM A SM ; below V//.N/.S
frontal. R O M Â N IA , iar dedesubt IERUL F IX \ \ LEI.OR. Below; a snot
M IN ISTER U L FIN A N ŢEL O R Jos, with the text concerning the sanctions fo
cartuş cu textul penalităţilor în c a / de fbigcry. All these in a frame with onto
fals. Totul într-un chenar cu desene mental thawings. Background: light
ornamentale, fondul bleu-albaslru cu blue with (b owings in small square.
desene în carouri. Reverse: In the venue, a white medallion. O
Revers: în centru, medalion alb. In sides, monogram of ME pit a Guilh
părţi, monograma M F pe un desen lip drawing. Above. ROMAS!A. Unde
Guillot. Sus. RO M Â N IA . Sub medallion, the value l YI SLTA LEI
medalion, valoarea l NA SI I A LEI. Below: onframe, the year 1945. In corner
Jos. pe chenar, anul 1945. în colturi, the value 100. All these in a trame with
valoarea 100. Totul într-un chenar cu drawings in t uned lines and angles. Th
desene din linii ondulate si unghiuri. background is lighihlue. Guillot system o:
Fond bleu-albaslru din linii tip Guillot. lines.
Scdfculata Fxurptionalâ Foarte huna Bună Acceptabilă Specimen
1 fMf Fine Aixptahle Specimen
Uncut. Ex.fin e

3.50 1.25 0.75 0.50 0.25


- 1
78
ST A B IL IZ A R E A M O N ET A R A - 15 A U G U ST 1947
BANCA NA ŢIO N A LĂ A RO M Â N IEI
20.000 L E I şi 1 LEU NOU
100 L E I - 1947

THE M O N ETARY STABILIZATIO N - AU G U ST I ŞTII 1947


THE ROM ANIAN NATIONAL BANK
20.000 L E I ş l L E V N E W

Tip IV: 4 ©misiuni Type IV: 4 is s u e s

D ala: intre 25 iunie 1947 - Date: between June 25th 1947-


5 decembrie 1947. December 5th 1947.
H ârtie: albă. Taper: white.
Dim ensiune: 142 x 68 mm. Dimension: 142 x 68 mm.
F iligran: BNR si RPR Watermark: BXR and RTR
Avers: în dreapta, grup de trei Obverse: On the right side, a group o f
personaje, acolate; intelectual ce line
three personages: an intellectual
carrying a torch in his right hand, a
în mâna dreaptă o făclie. ţăran ţinând peasant carrying in his right hand
in mâna dreaptă spice de grâu si wheat ears and a worker carrying in
muncitor ţinând in mâna dreaptă un his right hand a hammer. In the centre
ciocan, in centru UNA SUTA LEI: IN . iS lT .4 LEI: below, the date o f the
dedesubt, data em isiunii, valoarea issue, the value / 00 and the signatures
100 si sem năturile: guvernator şi o f governor and central cashier.
casier central. Sus. pe un desen Above, on an ornamented drawing
ornamental, BANCA NA ŢIO N A LĂ BANCA XAŢIO NALÂA ROMÂNIEI.
A R O M Â N IEI. Jos. central, textul eu Below, in the centre, the text
Penalităţile in caz de fals. scris pe o concerning the sanctions fo r forgery,
eşarfa înflorată dreapta şi stânga. în
written on an adorned scarf, on the
right and the left 100. Above, in cor­
colţurile de sus. cifra 100. în colţurile ners. the series and the number.
dc jos, seria si numărul. Fondul de Background: colour sepia in Guillot
culoare sepia în desene Guillot. drawings.
Revers: In centru, pe o eşarfă Reverse: In the centre, on a scarf,
r o m â n i a . iar Ia cele două capete ROMA NIA ; on the nvo sides o f the
ale eşarfei cifra 100. Pe un desen scarj the number 100 Above, on an
Quillot. unghiular, sus. un medalion angular Guillot drawing, a white
3lb in care sc află monograma BNR. medallion with BNR monogram.
79
los un chenar format din cuvintele Below, a fiame formed by the words
BASC A NAŢIONALĂ A ROM A X IEI.
BANCA N A Ţ IO N A L Ă A Over the medallion, on the left and the
KOM ÂNIF.I peste care. în dreapta şi right, the text l \ A S I TA L t l .
stânga, suni scrise IN A S I I \ L H . Between these words, a floral
Intre aceste cuvinte, desen floral ornamented drawing. Background: sepia
ornam ental. Fond sepia.
D atele e m isiu n ii. The dates o f the issues.
219 25 iunie 1947. filigran BNR 219 dune 25th 1947. B S R watermark

220 27 august 194“


220 August 27th 1947

Buna Acceptabila Spec«ir<cn


NecircultiU l-.xccpiiomalâ t oarte huna
fin e A c q ftik le S p e rim e ti
E x. fin e' I. fim :
l.n c irv .
4 2 30
25 10 6

221 December 5th 1947, the serie


221 5 decembrie 194". senile I-10: seria I -10: the serie 10 has a RIS K bw
10 are filigran BNR dar şi RPR RPR watermark too

221a 5 decembrie I947.seria 10 221a December 5th 1947. dte serie 10


with RPR watermark.
filigran RPR

\cccputtila Specimen
I:AcqKK»ata toarte buna Buni
Necircubrte
1' F w F ine A ccp ta b le
U n d rc. E i. fin e
4 2 45
2S 15 H

SO
REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

THE POPULAR REPUBLIC OF ROMANIA


THE ROMANIAN POPULAR REPUBLIC BANK

Tip V: o em isiu n e Type V: o n e issu e

Data: 26 ianuarie 1952 Dale: January 26th 1952


H ârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 168 x 90 mm. Dimension: 16Hx 90 nun.
Filigran: romburi. Watermark: rhombuses.
Avers: în stânga, medalion cu bustul lui Obverse: On the left, a medallion with the
Nficolae Bălcescu înconjurat de desene head o f Nicolae Bălcescu surrounded by
ornamentale. In mijloc, stema RPR ornamental drawings. In the middle, the
PRR Coat-qf-Arms in a Guillot drawing.
într-un desen G uillot. Deasupra,
Above, the inscription BANCA REPU­
inscripţia BA NCA R E P U B L IC II BLICII POPULARE ROMÂNE
POPULARE RO M ÂN E - BANCA BANCA DE STAT. Below, the value
DE STAT. Dedesubt, valoarea UNA UNA SUTA LEI and the dare 1952.
SUTA L E I şi data 1952. Sub Under the medallion the value 100. In
medalion, valoarea 100. în colturi, corners, number 100. All these in aframe
cifra 100. Totul intr-un chenar cu with (iuillot drawings. The background is
desene Guillot. Fondul albastru-blcu- blue-light blue-brown-grey. Guillot
brun-gri. desen Guillot. Jos. pe chenar, drawing. Below, on the frame, the text
textul cu penalităţile în caz de fals. concerning the forgeries.
Revers:('entrai. C asa Presei. Deasupra, Reverse: In the center. House o f the Press.
semicircular. eşarfă cu textul Above, half-mund, a scarf with the texj
REPUBLICA POPULARA ROMANA.
r e p u b l ic a p o p u l a r a r o m â n ă
On sides, Guillot drawing. Under the
In părţi, desen tip Guillot. Sub clădire, building, the value UNA S t TA LEI. The
valoarea UNA SUTA LEI. Edificiul edifice is framed by a Guillot drawing. On
încadrat într-un desen Guillot. Lateral, a side, above and in the middle, the
sus şi în mijloc cifra 100 Bancnotele number 100. The banknotes o f all values
de toate valorile emise in anul 1952 au issued in 1952 were printed in
fost tipărite în Cehoslovacia si au Czechoslovakia having the series written
seriile şi numerele scrise cu tuş roşu. with red ink. The others, printed in
Celelalte, tipărite în România, au Romania, haw the series and numbers
seriile si numerele scrise cu tuş albastru. with blue ink.
81
Scria şi numărul în io s u . In red series and number.
N'ccircubîâ Exceptional» toarte bucă Bu m Acceptabilă Specimen
U rnire. F.x..fin e V. F in e F ine A ccptaN e Specim en

75 35 15 8 2 -

Seria şi numărul în albastru. In blue series and number.


Nccircalata Excepţională toane bucă Bună Acceptabila Specimen
L u c ire. £v. fin e V. F in e F in e A ccptaN e SprYimen

20 8 4 2 1 50

82
REPUBLICA SOCIALISE'A ROMANIA
BANCA NAŢIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
100 L E I - 1966
THE SOCIALIST REFL B U C OF ROMAMA
THE \A T 1 0 \A L BA SK OF THE SOCIALIST REPL BU C OF ROMAMA

Tip VI: o em isiu n e T ype VI: o n e issu e

Data em isiunii: 1 noiembrie 1966. Date o f issue: November 1st 1966.


H ârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 153 x 75 mm. Dimension: 153 x 75 mm.
Filigran: zig-zag. Watermark: zig-zag.
Avers: In stânga, medalion cu bustul lui Obverse: On the left .side, a medallion with
Nieolac Balcescu. Central, emblema Nicolae Bâlcestv Vhead, hi the centre, the
republicii, într-un desen tip Guillol. ( 'oat-of-Anns. in a Guillol draw ing. Under
Sub emblemă, valoarea L.NA S IT A the (oat-of-Anns. the value USA SUTA
LEI. Deasupra, pe chenar. BANCA LEI. Above, on the frame BASCA
NA ŢION ALĂ A R E P U B L IC II
S A T IO S A L A A RE PL BLICIT SOCIA­
LISTE ROMA.MA. In comers, the value
SO CIA LISTE RO M ÂN IA . în colturi,
100. Below, the text concerning the
valoarea 100. Jos. textul cu penalităţile
sanctions for forgery. All these in a frame
în caz de fals. Totul într-un chenar, pe
Inn ing on the right and inferior side, the
care. in latura de jos şi cea din dreapta
value 100. On the left side, in the middle,
valoarea 100. Pe latura stângă, mijloc,
theyear 1966. Background: Guillol drawing
anul 1966. Fond cu desen tip (îuillot. in the following colours: dark blue-violet-
în culori albastru inchis-violet-brun- bmwn-light blue-green-cofee colowvd.
bleu-verde-cafcniu. Reverse: hi the centre. Romanian Athenee.
Revers: în centru. Ateneul Roman, Above. REPUBLICA SOCIALISTĂ
^asupra. REPUBLICA SOCIALISTĂ RO M AM A Below, the value UISASI TA
ROMÂNIA. Dedesubt, valoarea L.NA LEI On the left and the right, on bands in
$1 LA LEI. în stânga şi dreapta, pe Guillot drawings, the value 100.
bc'nzi în desene Guillot. valoarea 100. Background: similar to the ob\x>rse.
Pond similar cu aversul.
Neoiciiiata Excepţională l-oanc buna Bună Acceptabila Specimen
V n c in E x. fin e V. F m Fm r U x p ta b lc Sp ecim en

9 5 2 25
7 1
83
ROMANIA
BANCA NATION Al  A R0MÂN1F.I

ROMANIA
THE JW M ANIAN NATIONAL BANK

Tip unic: o em isiu n e U nique type: o n e issu e

D ata: decembrie 1992. Date: December 1992.


H ârtie albs. Paper: white.
Dim ensiune: 155 x 77 mm. Dimension: 155 x 7" mm
Filigran: BNR. Watermark: BNR
Avers: în jumătatea dreaptă, bustul academi­
Obverse: On the right h alf the ac.ademickv
Grigore Antipas head (1X67 - 1944>
cianului Grigore Antipa (1867 - 1944). In
hi the same frame, above, the river mote
acelaşi cadru. sus. motonava fluvială de
ship Jor travellers T. Vladimirescu
călători T. Vladimirescu: jos. un below; a grey heron, a water lily flow?
stare cenuşiu, o floare de nufăr si and the value DO ( A S I TE I. hi. On tin
valoarea DOI.'A S I T E LF.I. în spatele back o f the head, the figure of Sulim
bustului, silueta farului de la Sulina. In Lighthouse. In the right corner, above
colţul de sus. dreapta, valoarea 200. in the value 200 In the upper side o f tin
partea superioară a cadrului, valoarea frame, the nominal value DOUA S i 77
nominală DOUA SUTE LEI, scrisă LEI fine written in a curved »«rv on ter
mărunt. în mod ondulat, pe zece rows. Background in light blue - brown
rânduri. Fondul în culori blcu-maro- pink - yellow, with lines in shape o
ro7-galben. cu linii in formă de valuri stylized waves and Guillot drawing.
stilizate şi desen lip Guillot. In the second part o f the obverse, tin
A doua parte a aversului, stema tării şi Coat-of-Arms and two columns win
două coloane cu desen Guillot sub Guillot drawing in a floral shape. On tin
left side. BASC A NAŢIONALA A
formă florală. La m arginea stânga
ROMÂNIEI Above. B \ R monogram
BANCA NA HON AI Ă A ROMÂNIEI.
Below, the value 200 in a scroll win
Sus. monograma BNR. Jos, valoarea curved sides and Guillot drawings. In tin
200 într-un cartuş cu laturile curbe şi field, the signatures o f the governor and
desene Guillot. în câmp. semnăturile the central cashier.
guvernatorului şi casierului central. The series and the number in rc'd colour.
84
Seria şi numărul în culoare roşie. Reverse: In the left h alf side, birds and
Revers: în jumătatea stângă, păsări şi fishes from Danube Delia fauna, a
peşti din fauna Deltei Dunării, o unealtă fishing tool and the image oj Danube
de pescuit şi imaginea Deltei Dunării cu Delta with the Black Sea Coast
ţărmul M ării Negre. Sus. stânga, landscape. Above, on the left side, the
valoarea 200 si dreapta D O I'A SUTE value 200 and on the right side. DOUA
LEI. J os, stânga Delta Dunării, SUTE LET. Below, on the left side .
dreapta 200. în jumătatea dreapta, două Delta Dumini, on the right. 200 In the
coloane formale din m ai multe right half side, two columns made from
semicercuri eu medalion rotund cu o many halves oj circles with a round
medallion with a star in 16 rays. On the
stea în 16 raze. în margine, dreapta
edge, right, BASCA .\A Ţ IO \A L .i A
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.
R O M 4 \IE T . Above. B S R monogram
Sus. monograma BNR şi textul eu and the text concerning the sanctions for
penalităţile in caz de falsuri. Jos. forgery. Below, the value 200 in a scroll
valoarea 200 intr-un cartuş cu laturile with curved sides in a Guillot drawing.
curbe in desen Guillot.

D a te le e m isiu n ii. The dates o f th e issues.


Decembrie 1992 December 1992
Necinrulata hxcepnonalâ Foarte buoa Buna Acceptabila Specimen
Undrc. Ex.fin e V Fine Fine A apkiN e Specimen
A 3 2.5 1 0.25 20

85
REGATUL ROMÂNIEI
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
500 LE! - 1916-1920
THE KINGDOM OF ROMANIA
THE R 0U L X L 4S NATIONAL BANK

Tip I: 9 em isiuni Type I: 9 is s u e s

Data: între 1916-1920. Date: between 1916-1920.


%
H ârtie: albă. Taper: while.
Dim ensiune: 153 x 9X mm. Dimension: 153 t 9<.Smm.
F ilig ran : împăratul Traian si /cita Watermark: Emperor Traian and gu<
Minerva. dess Minerva.
D esenator: Georges Duval.
Drawer: (ieorges Duval.
Obverse: Woman peasant sitting, lean
Avers: Ţăranca sezând. sprijinită cu
with her lefi hand upon an octangula
mâna stângă de un medalion oclogonal.
white medallion, with watermark. In he
alb, cu filigran. în mâna dreaptă ţine o
right hand, a sickle. Below, a when
seceră. La picioare un snop de grâu. în sheaves. On the left, a woman pea son
stânga, ţărancă eu copil purtând coşuri with a child, carrying baskets with fruit'
cu fructe. în fata lor. la picioare, In front o f them, below, an whit
medalion oclogonal alb. cu filigran. în octangular medallion with waterman
centru.^ BANCA N A ŢIO N A LĂ A In the centre. BA YC.-t NAŢIONALĂ
R O M Â N IE I >i valoarea nom inală ROM ÂNIEI and the nominal rain
C IN C I SU T E I.F.I. Dedesubt, CINCI S i I t LEI. Below, the signature
semnăturile guvernatorului, directorului si of the governor, the director and th
directorului casei. Pe cele doua house director. On the two medallion
medalioane şi in centru, sus. data and in the middle, above, the date of th
em isiunii, seria si numărul. Totul issue, the series and the miniher. All tlies>
intr-un chenar eu desen stilizat, clasic şi in a frame with a stylized, classic am
ornamental. Pe latura de sus. pc chenar, ornamental drawing Upside, on th
textul cu penalităţile în ca/ de falsuri, fl ame, the text concerning the penalties
în colţul din stânga jos C E O D l VAL
for forgery'. In the left comer, below
GEO DUVAL FECfllJ. Background
FEC (IT). Fond: sepia-mov. desene cu
sepia-mauve, drawings with arabesques.
arabescuri.
86
Revers: în câmp, două ţărănoi cu sape Reverse: In the field, two women peasant
pc umăr. în stânga si dreapta, două with hoes on their shoulders. On the left
panouri cu valoarea nom inală and on the right, two panels with the
500 / L E I. Sub panouri, două nominal value 500 / LEI. Under panels,
m edalioane cu filigran. Pc fundal, two medallions with watermark.
peisaj rustic. în părţi si latura de sus. Background with rustic landscape. On
chenar cu desen stilizat, ornamental. sides and upside, frame with stylized,
Fondul. sepia-m o\ cu arabescuri ornamental drawing. The background
desenate. sepia-mauve with drawed arabesques.
D atele e m isiu n ii. The dates o f th e issues.
225 11 februarie 1916 225 February Uth 1916

226 7 aprilie 1916 226 April 7th 1916

227 18 august 1916 227 August IBlh 1916

228 26 ianuarie 1917 228 January 26th 1917

229 29 martie 1918 229 March 29th 1918

230 30 august 1918 230 August 30th 19IS

231 26 aprilie 1919 231 April 26th 1919

232 31 iulie 1919 232 July 31st 1919

233 12 februarie 1920 233 Februarv 12th 1920


Pentru toate emisiunile din anii 1916 -1920. For all issues from 1916 -1920.
Neorculatâ hxeepţtonală Foarte buna Bună Acceptabilă Specimen
Urniri'. Axfiw Y .F in e hin t A ic p ta b le S fK tim e n

175 100 30 15 5 75

C u n o s c u ta firm .) g e r m a n J , e s t e a c u m
ş i in R o m â n ia . U n ic u l să u d is t r ib u it o r e s te
S .C . IM PKX Z im b r u l C a r p a tin S.R .L .
T el/F ax: 021. 3 1 5 .8 8 .1 6

T h e w e l l - k n o w n O m u n f i r m is b y n o w
i n R o m a n i a , l o o . I t s u n i q u e d i s t r i b u i t o r is
S .C . I M P E X Z i m b r u l C a r p a tin S .R . l -
Tel/Fax: 023. 315.88.16

87
r IRIGSLIE li'O K IÂ iW J - CA ii C/L II
( S iuiiih 1 * 3 D - 0 z&pihMbrlb 1 1 M D )

T E E JtDM sM JA E1NG - CAE 0 1 11

In anul 1930, la 6 iunie se On the 6th June 1930, Prim


reîntoarce în tară principele Carol, care Carol returned to Romania
este proclamat rege al României la data On 8th June 194(1. he was proclaimed
de 8 iunie 1930. In timpul domniei sale. King o f Romania. In this time it wer<
apar foarte multe emisiuni monetare, issued many copper, zinc, nickel, silve
bâtându-sc monede din cupru. zinc. coins. Cold coins are issued only or
argint şi chiar din aur (cele jubiliare, commemorative occasions. Aim; the
care acum sunt foarte rare). Din această are very' rare.
perioadă sunt cunoscute falsuri de In this period m any fa lse coin
monede răspândite in toată tara. unele appeared all over the country. Some vj
dintre ele fiind foarte greu de identificat them are very djficult to be corect!
de către neav izati. identified as such by amateurs
Pentru a preîntâmpina falsurile, in order to prevent any further attetnp
la unele em isiuni. Carol 11-lea a of forgery, Carol II superposed a
suprapus peste stema oficială, un seul shield with royal monogram on tin
cu cifrul regal. offic ial arms o f country.

L .
88
Tip II: 17 em isiuni Type II: 17 is s u e s

Dala: între 1924-1938. Date: between 1924 -193fi.


Hârtie: albă. Paper: while.
Dimensiune: 205 x 115 mm. Dimension: 205 x 115 mm.
Filigran: împăratul Traian. Watermark: Emperor Troian.
Desenator: Clement Serveau. Drawer: Clement Serveau.
Gravor: Rita. Engraver: Rita
Obverse: On the left suie. a woman
Avers: In stânga, ţărancă şezând pe un
peasant silling on a flowery pedestal is
postament înflorat, toarce, in dreapta, spinning. On the light, a woman peasant
ţărancă, şezând pe un postament sitting on a flowery pedestal is suckling a
înflorat, alăptează un copil. Central, child. In the centre, a white medallion
medalion alb cu filigran. with watermark. Above, the value
Deasupra, valoarea CINCI S I T E LEI. CINCI S U E LEI. Upper. BANCA
Sus- BANCA NA ŢION ALĂ A NA ŢION ALA A ROMÂNIEI. In the left
ROM ÂNIEI. în colturile de sus. stânga si and the right corners from above, the
dreapta, valoarea de 500. Semnăturile value 500 On the two sides o f the
guvernatorului şi casierului central. în stânga medallion, the signatures o f the governor
Şi dreapta medalionului. în coltul de Jos, and the central cashier. In the right
dreapta, un snop de grâu şi o seceră, eu
corner from below, a wheat sheaf and a
sickle, with the signature RITA. In the
semnătura RITA. în colţul de ios. stânga, left corner from below, the signature
semnătura C L E M E N T SERVEAU. CLEM ENT SERVEAU. On the

89
Pe fondul maro-blcu-al ba stru-violet, background btvwn-light blue-blue-vio-
desene rombice. lei. there arc rhombic drawings*
Revers: în stânga, două ţârănci cu sape Reverse: On the left side, rwo peasun:
pe umăr. Central, stema mijlocie a ţării. women with hints on their shoulders. It
Sub stemă, medalion alb cu filigran. In the centre, Couhof-Arms. Under Coat
of-Anns. a white medallion with water­
dreapta, colţul de jos. peisaj cu sonde mark. In the right corner from belo
petrolifere. Pe latura de sus BANCA landscape with oil wells. Upsid.
N A ŢIO N A LĂ A R O M Â N IE I. în B L\CA MA ŢIOX.4LÂ A ROM. i XfL
colţurile de sus. stânga si dreapta. In the left and the right corners fro
\aloarea 500. Pe latura dc jos. textul cu above, the value 500 Downside, the n
penalităţile in caz de falsuri. Totul concerning the sanctions for forgery. .1
într-un încadrament cu motive naţionale, these in a frame with national motiw
în afara cadrului, jos. C L E M E N ! Out of the frame, below, CLEMF.S
SE R V E A I EEC (IT) şi EU G EN E SERI EAU FECI IT) and EL GE.\
GASPE S C (I LPTOR). GASPE SC(ULPTOR).
D atele e m isiu n ii. The dates o f th e issues.
234 12 iunie 1924. 234 June 12th 1024

S em nături variate Sign varieties


Nccircuhta Excquionali Koanc b u tt B u tt Acceptabilă Spccincp

U m vc. E x. fin e T F irtf Fm A a ir io h lc • Specim en

90 50 20 8 4 150

235~ 1 octombrie 1925 235 October 1st 1925

236 4 noiembrie 1926 236 \ovem her 4th 1926

237 15 decembrie 1927 23 7 December 15ih 192"

23X 13 mai 1930 23S May 13th 1930

239 16 octombrie 1930 239 October 16th 1930


240 16 februarie 1931 240 February 16th 1931
241 31 martie 1931 241 Alarch 31st 1931
242 22 octombrie 1931
242 October 22nd 1931
243 3 decembrie 1931
243 December 3rd 1931
244 13 mai 1932 244 May 13th 1932
245 27 octombrie 1932 245 October 27th 1932
246 21 aprilie 1933 246 April 21st 1933
90
247 21 septembrie 1933 247 September 21 st 1933
248 14 decembrie 1933 24fi December 14th 1933
249 15 martie 1934 249 March 15th 1934

250 27 ianuarie 1938 250 Januan 27th 1938

Pentru toate emisiunile anilor 1925-1938. For all issues from / 925-1938.
Necaruihu hxceptională toane bună Buni Acceptabili Specimen
Uncirc Ex. jm e V Fm 7 ~ hue Accptable Specimen
40 «5
S B E3 !B B S
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
500 L E I - 1954

Tip III: o em isiu n e Type III: u n e issu e

Data: 31 iulie 1934. Date o f issue: July 31si 1934


Hârtie: albă. Paper: while.
Dimensiune: 156 x S3 mm. Dimension: 156 x S3 mm.
HKgran: împăratul fraian. Watermark: Empetor Troian,
Desenatori: G. Beltrand şi P. Gaspe. Drawers: 0. Beltrami and E. (iaspe.
Avers: în partea stângă, bustul Regelui Obverse: On the left side. King Carol Us
parol II. din fală. privind spre dreapta. head, looking to the light. In the midiile, the
In mijloc, stema mică a tării şi dedesubt, small Coat-of-Anns and. below, the nomi­
'aloarca nominală CEŞTI SITE LEI. nal value a \ C I SU TE LEI. Upside,
Pe latura ele sus. BANCA NAŢIONALĂ
B,L\CA V i J I O M L i A ROMAMEl
On the hghi. medallion iwith watermark. In
A ROMANŢEI. în dreapta, medalion cu
the left and the right comers from below;
uligran. în colţurile din stânga şi
500. Above, on the tight, and Mow, on the
®?P«a, jos 500 Sus, în dreapta şi jos. left, the series and the number. In the mid­
slânga, seria şi numărul. In partea dle. Mow. date o f the issue aiul the signa-
^ t r a l â dc jos a câmpului, data
91
emisiunii şi semnăturile guvernatorului turns oj the governor arul tiu' centra,
şi casierului central. Chenar cu motive cashier. Frame with national motives, dou­
naţionale, dublai cu chenar în desen bled with a Guillot drawing fj'arnt
(iuillot. Fondul, verdc-pal. verde Background: pale green-light green-give
deschis, verde crud. cu arabescuri, in with arabesques. Out oj the frame, th,
afara chenarului, numele furnizorului name of English purveyor Brudbun
englez B radbury. Wilkinson & Co. Wilkinson & Co. I A EnglutuL
Reverse: Peleş Castle with its sumnmdii
I.d. England.
lanscape. On the. left side, a row
Revers: Castelul Peleş cu peisajul încon­
medallion. Over the medallion 500 Abo\
jurător. în stânga, medalion rotund.
in the centre. ROMÂNIA. Downside,
Deasupra 500. Sus, in centru, scroll with the text concerning rt
ROMÂNIA. Pe latura de jos. un cartuş cu sanctions for forgery. All these in a Jran
penalităţile în caz dc fals. Totul înir-un with national motives. Out o f the fiwti,
cadru cu motive naţionale. în afara below, the name o f the english pnxhtch
cadrului, jos. numele firmei engleze firm. Background: similar to the or
producătoare. Fond ca pe avers. from the obverse.

Necifculata Excepţionala Foarte huni Bună Acceptabilă Specimen


In c ir c . f t Jim - V lint- fin e ■ UtjHahle Specim en

80 30 20 10 - 125
*
BANCA NATIONAIA A ROMÂNIEI
500 L E ! - 1936, 1939, 1940
THE ROMANIAN NATIONAL BANK

Tip IV: 4 em isiuni Type IV: 4 is s u e s

D ata: 1936, 1939 si 1940. Date: 1936. 1039 and 1940.


Avers: Sim ilar cu nr. 251. dar cu Obverse: Similar to no. 251. but w i;
bustul Regelui Carol 11 pronunţat spre King Carol U s head, towards righ
dreapta, iar sub bust. numele desena­ Under the bust, the name o f the draw .
torului G. Belt rând sc(ulptor). 6. Belt rand sc(ulptor). The name ■
Nu apare num ele firmei engleze. the English firm does not appear.

92
R evers: S im ila r cu nr. 251. Sub Reverse: Similar to no. 251 Under the

f
m edalionul alb. num ele E. C a sp e white medallion, the name E. 6 aspe
sc(ulptor). tm is iu n e a din 1939, sc(ulptor). The 1959 issue. blue-grey
culoare albasiru-gri; cea din 1940 colour; the one o f 1940, grev-sepia.
gri-sepia.

D a te le e m isiu n ii. The dales o f th e issues.

30 ianuarie 1936 January 30 th 1936


30 aprilie 1936 April 30th 1936
Nccirculati Excepţionala Foarte bună Haw Acceptabili Specimen
Vnein Ex. fin e I ' Fine Fui? A ccptahk Specimen
60 30 15 8 3 125

26 mai 19.19 Slay 26th 193V


Neciivulala Excepţională Foarte buna Buna Acceptabila Specimen
Urn-in E x fin? V.Fine Fine Accptahfe Specimen
50 20 15 8 4 -

1 noiem brie 1940 Movemher 1st 1940


Necircuiata Excepţionali Foarte buna Bună AqypHabiia Specimen
L'aarc. E x fin e U Fine Fine Specimen
55 26 13 6 4

93
Supratipar
O verprint

Tip V: 4 em isiuni Type V: 4 is s u e s

252a-253a-254a-255a

Data: in 1936. 1939 şi 1940. Date: in 1936. 1939 and 1940.


\vers şi revers: similar cu nr. 252-255. Obverse and reverse: similar to no. 252-2:
dar cu supralipar dc culoare maro. cu but with an overprint in browv colour, w /
două ţărănci pe medalionul alb. rotund. two women peasant on the white rmu l
D atele em isiu n ilo r: aceleaşi ca la medallion.
Date o f issues: similar to no. 252-25>
Foarte buna Buna Acceptabila Specimen
Nccirculata Excepţionala
Fine Accptdble Sj /tximcn
Uncfrc. Ex. fine Fine

45 15 10 5 3 ‘ -
Emisiunile 252a. 253a. 254a. 255a au
fost puse în circulaţie după data dc 6 were pul into circulation aft■r
septembrie 1940. September 6th 1940.

nm* ».■«££»>««*•»•

_ •«
0==
jora

94
r -KBSiELI M JiJM 1
(6 Z h p i H i h b r i t 3 M U - 3 0 H iM T )

T £ £ JUNG MJIJAJ 1
( 3tfplembvr uih 3MO Do comb or 3Uih J M 7 )
-

Complet compromis $i izolat, Completely discredited and


regele Carol al IMea a fost obligat să isolated from all that once loved him and
abdice, cedând prerogativele regale believed in him. King Carol I f tvas forced
fiului sau Mihai I, a cărui domnie to abdicate, tearing the Royal prerogatives
traversează perioada celui dc al doilea to his son - Mihai f, who reigned between
the September 6th 1940 and December
război mondial şi se starseste la 30
30th 1947. During this period all coins
decembrie 1947. in această perioadă. issued are instances o f the generai
emisiunile m onetare ilustrează tendney o f inflation caused by the war.
tendinţele inflaţioniste de război. On August 15th 1947 it comes into effect
15 august 1947. se produce stabi­ the monetary? stabilization followed by
lizarea monetară, după care a urmat nationalization. The main objective
naţionalizarea, urmărindu-sc un echili­ of these measures was a
bru monetar. monetary stability.

J
Tip VI: 5 em isiuni T ype VI: 5 is s u e s

%
D ata: între 1940- 1943. Date: Uiween 1940 -1943.
Avers: similar eu nr.255, filigran BNR: Obverse: similar to no. 255. B .\R watt
culoare galbcn-roz-vemil-brun deschis, mark; colour: yellow-pink-light green-lt; t
in locul efigiei Regelui Carol 11. două brown. Instead o f King Catul U's effigy, n •?
ţărănci cu sape pe umeri. women jK'asant with hoes on their should*.
Revers: similar cu nr. 255. Rexerse: similar to no. 255
D atele e m isiu n ii. The dates o f the issues.
256 1 noiembrie 1940 265 November h i / 940

257 2 aprilie 1941 257 April 2nd 194!


258 22 iulie 1941 258 July 22nd 194J
259 20 aprilie 1942 259 April 20th 1942
260 26 ianuarie 1943 260 January 26th 1945
Pentru toate emisiunile anilor 1940 - 1943. For all issues from 1940 - 1943.
Nccifculali hxcepnenalâ 1carte buni Bună Acceptabila Specimen
L n iin . Kt. lint f fin e fine AccpiaNt Specimen

12 6 4 2 0.75 55

J h c u r j( t re yr u e o n jin d a w ide ra n y e c f
«X® acceseries jc-r fih ila te /y , n u m ism a tics, c â r ti fi iy ,

m rda/s etc., a u d the fi rices are arcefi ta h/e. .(**


1
LINDNER ★ ZIMBRUL CARPATIN ★ PRIN! j y
96
STABILIZAREA MONETARA DIN 15 AUGUST 1947
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

THE MONETARY STABILIZATION FROM AVGUST I5TII 1947


THE ROM.ASLAN NATIONAL BANK

Tip VII: o om isiune Typo VII: o n e is s u e

Data: 25 iunie 1947. Date: June 25th 1947


Hârtie: albă cu filigran nedefinit. Paper: while with an indefinite water­
Dim ensiune: 155 x 70 mm. mark.
Avers: în centru, bust de femeie, in Dimension: 155 x 70 mm.
profil spre stânga. Deasupra, CINCI Obverse: In the centre, a woman head,
S IT E LEI si data emisiunii 25 IIJNIF. profile to the lefi. Above CINCI S I TE
LEI and the date o f the issue 25 II M E
1947. Pe latura de sus. BANCA
1947. Upside BANCA NAŢIONALĂ A
NA ŢION ALĂ A R O M Â N IEI şi
ROM ÂNIEI and below, the text
dedesubt, textul cu penalităţile în caz concerning the sanctions fo r forgery. On
de fals. în stânga, sus şi dreapta, jos the left, above, and on the right, below,
500. în stânga si dreapta, semnăturile the value 500 On the left and on the
guvernatorului şi a casierului central. right, the signatures of governor and
Totul intr-un cadru din desen Guillot central cashier All these in a frame with
combinat eu ornamente din linii curbe. Guillot drawing combined with curved
Fond, roz-maro cu linii in forma de lines ornaments. Background:
Ogivă cu cifra 500. pink-brow n with lines in the shape o f an
Revers: în centru, un ţăran cosind ogive with the number 500 .
intr-un lan de grâu. Deasupra. Reverse: In the centre, a peasant mowing
in a wheat field. Alxtve. ROMÂNIA.
ROMANIA. Dedesubt, monograma
Below, the RNR monogram in an
BNR într-un medalion ornat. Sub
ornamented medallion, i hder the mower
scena cosaşului, un cartuş cu valoarea scene, on the left and on the tight, a scroll
500 LEI in stânga si dreapta. în parti with the value 500 LEI. On sides, two
două coloane din desen Guillot. columns with Guillot drawing.
Luloare: maro-vemil-albastrui-lila-roz. Colours: brown-light green-blue-lilac-
Bancnota este lipsită de insemnelc pink. The banknote has no Romanian
statului român; stema, neavând nici State marks neither the Coal of Arms the
97
însemnele celui ce avea dreptul regal de ones o f that man who Inul the royal right
a bate m onedă. Regele României. to issue, the King o f Romania.
Data em isiunii: 25 iunie 1947. intrată The date o f issue: June 25th / 94 7. entere
în circulaţie in 15 august 1947. in cinulation in August 15th 1947.
Necirculata Excepţionala Toane bună Buca Acceptabilă Specimen
V nctnr. Ex. fin e V. F ine Fine A ttpiabk Specim en

60 35 20 to 4 65

REPUBLICA POPULARA ROMANA


BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
BANCA DE STAT
500 I.F.I - 1949

THE ROMANIAN POPULAR REPUBLIC


THE ROMANIA# POPUL iR REPUBLIC BANK
THE STATE BANK

Tip VIII: o em isiu n e Type VIII: o n e issu e

D ata: 15 octom brie 1949. Date: October 15th 1949.


H ârtie: brun palid. Paper: [tale-brown.
D im ensiune: 156 x 73 mm. Dimension: 156 v75 nun.
D esenator: S. Zainea. Drawer: S. Zainea.
A vers: In centru, busturile Huria, Obverse: In the centre, the heads o f Ho
Cloşca si C'rişan. Deasupra. BANCA Cloşca and Crisan. Above. BASC I
R E P U B L IC » PO PU LA RE REPUBLICII POPULARE ROM. O
R O M Â N E - BANCA DE STAT. BASCA DE STAT. Below; the repui
Dedesubt, emblema republicii şi în Coat-of-Anns and on sides, the value 50 1
părţi, valoarea 500. înlr-un desen in an ornamented design. On the right. >
ornam ental. în dreapta, valoarea în value in numbers and letters 500 / CISC I
cifre şi litere 500 / C IN C I SU TE. S I T E Under these, the signatures of
Sub aceasta, semnăturile preşedintelui president and central cashier On 0 ■'
şi casierului central. Pe fond bmwn-nrd backg/ouml. their are driiwin '
brun-roşu. desene cu m otive with .stylized national motives, rhomhust
n aţio n ale stilizate, rom buri. în In the comers, on the left above, and on !>•
colturile de sus. dreapta si jos stânga. right, below: the series and the numbo
seria şi numerele. în dreapta, data 15 On the right, the date IS OC TOMBRIE
O C TO M B R IE 1949. Jos. în centru, 1949. Below, in the centre, the text con­
textul cu penalităţile în caz de falsuri. cerning the sanctum for forgery.
Revers: în m ijloc, peisaj montan cu R everse: In the centre, mountain lanscape
uzină. D easupra R E P IB 1 J C A with plant. A how, REPUBLICA
PO PU LA RĂ RO M Â N Ă . Dedesubt, POPULAR ÎR O M Â X i Below, the value
valoarea C IN C I S I T E , in colturile CL\CI S i TE. Above, in the comers from
de sus. stânga şi dreapta, valoarea the k jt and the light, the value 500.
500 Pond: ca pe avers. Background: similar to the one from the
obverse.
15 octom brie 1949. October 15th 1949.
Nccirculata Excepţională F u s te bună fo sa Acceptabilă Specimen
Ukcirc. K x .f i m 1’ Fmc line A c ip ta b ie Specimen
50 30 20 10 4 HO

Tip l: o em isiu n e Type I: o n e issu e

263-264-264a

Data: 1991. Date: 1991.


Hârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 156 \ 74 mm. Dimension: 156 x 74 mm.
H lig ra n : efigia sculptorului Watermark: effigy o f the sculptor
Constantin Brancusi. Constantin Brancusi.
Avers: în dreapta, bustul sculptorului Obverse: On the right side. Constantin
Constantin Brâncuşi. din fată. Jos. Brancusi's head sculptor, looking
dreapta, valoarea 500 în centru, sus. forward. Below, on the right, the value
valoarea 500 / CIN C I SI T E LEI 500 In the centre, above, the value 500/
Dedesubt, m edalion cu marginii* C L \( I S I TE LEI. Below, a medallion
°ndulate. având in centru “Simbolu with cuned edges, having in the centre
Sărutului” detaliu după sculpturi The Kiss Symbol "detail firm a
I . » icusiană. în model Guillot. Jos sculpture o f Brancusi, in a Guillot
99
C onstantin Brâncusi / 1876 - 1957. In drawing. Below, Constantin Brâncusi
centru, numărul, cu cifre roşii. în 1X76 - 1957. in the centre, the number i,
marginea clin dreapta, data emisiunii red color. On the right side, the dale oft)
IANUARIE 1991 si numele gravorului issue l t.\ l iR IE 1991 and the name
Penda monograma PO. Fondul laturii the engraver Penda monogram PO
cu descrierea de mai sus. în desen lip The background o f this side, in a Guiil :
Guillot de culoare m aro deschis şt drawing in light and dark brown The L
inchis. Latura din stânga, albă. pe side, white, having on the edge B. L \(
margine BANCA NAŢIONALĂ \ V I ŢIO SALĂA R O M IM E I. Above. ;
R O M Â N IEI. S u s . scria de culoare senes in red color and the signature oft,
roşie si semnătura guvernatorului. Jos. governor. Below, the monogram ofBXR
monograma BNR Reverse: in the centre. Con slam
Revers: in centru. Constantin Brâncusi Brancusi sitting on "The Siletc
şezând pe “ Masa T ă c erifa v â n d în Table" having backward a piece j h
spate un fragm ent din “Coloana "The Infinite Column". Next,
Infinită'1. Alaiuri, medalion eu medallion with curved edges, having
m arginile ondulate, in m ijloc cu the middle the "Kiss Simbol ' from t
“Simbolul Sărutului" de pe sculptura sculpture "The Gate o f The Kiss'
“Poarta S ă r u t u l u i S u s . stânga, Above, on the left, the value 500 at­
valoarea 500 s« dreapta 500 / CINCI on the right 500 / C T \C I S I TE L t
SU TE L E I. Dedesubt, textul cu Below, the text concerning n
penalităţile în ca7 de fals. în marginea sanctions fo r forgery. On the left sic
stângă. CONSTANTIN B R A N C U SI/ C O \S T A \T I\ BR.4NCL 5 1 / 1X76 -195
1876 - 1957. Fondul de culoare maron Background in brown and light brow
si maron deschis. în desene tip Guillot. in Guillot drawings. The right sue
Latura dreaptă, albă. în margine white, having on its edge BASC
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. y . t TIOKALĂ A RO M AM EI. Bele
Jos. monograma BNR. the monogram of B .\R

D atele em isiu n ii. The dates o f th e issues .

Ianuarie 1991 January’ 1991


A PR ILIE 1991 APRIL 1991
Foaiiţc biin.î A ccep tab ili Specim en
N«:irculaii< hxceptionaia
I ’m ire l x fin e 1’ Fini I me AecjMuhit' Spechwn

6 0.25 - 45

E roare- APRILIE) 1991 Error- \PRILIE) 1991

Ncciruitali I:\ceptJonaii hatte buna Bună Acceptabila Specimen


Vncirc. Ex. fine V Fin» Fme Accpubk Specimen

175 to o 50 25 15 -

to o
BANCA N A Ţ IO N A LA A R O M Â N IE I
500 L E I - 1992
THE ROMANIAN XATIOSAL BASK

Tip II: o em isiu n e T ype II: o n e is s u e

Data: 1992. Date: 1992.


H ârtie: albă. Paper: while.
Dimensiune: 160 .\ 76 mm. Dimension: 160 x 76 imn.
Filigran: bustul lui C. Brâncuşi in Watermark: Constantin Brancusi 's head
profil spre dreapta. profile to the right.
Avers: In centru, stema ţării, intre două Obverse: In the centre, the Coat-of-Anns
coloane formate vertical din Coloana between two columns verticallyformed by
Infinită şi detaliul din Poarta Sărutului, “The Infinite Column " and the detailfrom
stilizate, in jumătatea dreaptă, bustul "The Cate o f the Kiss", both stylized. In
sculptorului Constantin Brâncuşi în the right half ( 'oustantin Brancusi s head,
profil spre stânga. în faţa bustului. pmfile to the left. In front o f the bust.
Coloana Infinită (fragment) si sculptura "The Infini(e Column "(fragmentI and the
Măiastră. Sus. valoarea 500 / CINC I sculpture "The prodigy ". Above, the
value 500 / C ISC / SI TE LEI and the
SI.TE I.EI numărul de ordine. Pe
number o f order. On the right side, the
latura dreaptă, numele CONSTANTIN
name C O S S T iS T IS BRÂXCUSI I8~6-
BRÂNCUŞI - 1876-1957. in planul 1957. Backward. BASCA XAJIOXALA
doi, BANCA N A ŢIO N A LĂ A A ROM ASIEI written with small letters
ROM ÂNIEI .scris cu litere de tipar Above. below and on the right side, frame
mărunte. Sus. jos si lateral dreapta, with geometrical Guillot drawings. At the
chenar cu desene geometrice sistem back o f "The Infinite Column " and o f die
Guillot. în spatele "Coloanei Infinite" sculpture, drawings with curved and
Ş» a sculpturii, desene cu linii curbe şi ring-shaped lines. Background in brown -
melate. Fondul, in culori: maron-verzi- green - grew - reddish. The leftside, white,
gri-roşcat. Partea stângă, albă. la on the edge B L\CA XA TlOXAL A A
margine BANCA N A ŢIO N A LĂ A ROM.CM El. Above, the monogram o f
RO M ÂN IEI. Sus. monograma BNR. BXR Below, the value 500 in a scroll
Jos. valoarea 500 într-un cartuş cu with curved edges and Guillot draw ings
marginile ondulate, cu desene tip and the series. Xext. signatures o f the
Guillot si seria. Alături, semnăturile governor and the centrai cashier.
guvernatorului si casierului central. Reverse: On the left side. "The Gate o f
101
Revers: In partea stângă. “Poarta The Kiss ". "Afi.s.s Pogany , "The ( ock
Sărutului . "D-ra Pogany” . “Cocoşul . "The Dawns o f The World - Background
“începutul Lum ii”. Fondul, arc cuburi cubes horizontally, vertically atu,
liniate orizontal, vertical, oblic. Sus. obliquely disposed. Above, the value 50"
valoarea 500 CINCI S I 1 K LEI. Jos. C T\C I SL TE LEI. Below the wine 500
valoarea 500 repetată de patru ori.
related four times. Towards the lefi suL
frame with national molincs. The tight su.
Către m arginea stângă, chenar cu
has two stylized columns after “The l/tfim
motive naţionale. Partea dreaptă, cu
Column ”. Between them . in the middle
două coloane stilizate după "Coloana
cimtlar medallion heningin its centre,
Infinită" . intre ele. la mijloc, medalion
multiradiaied point. On the right si<>
circular, in centru, punct multiradial. In B A \C A V/t ŢlO SA LA A ROMÂNIE
marginea dreaptă. BANCA NATION 41 .A Above, the monogram ol BISR below,
A ROMÂNIEI. Sus, monograma BNR: value 500 in a sanll with caned sides a
jos. valoarea 500 intr-un cartuş cu Guillot drawing. Laterally, the u r
laturile curbe si desen Guillot. Lateral, concerning the sanctions fo r Jorge:
textul cu penalităţile în caz de tals şi and the date o f the issue DECEMBRl
data emisiunii DECEM BR IE 1992. 1992. Background in similar colours •
Fondul in culori similare cu aversul. those on the obverse.

Datele emisiunii. T h e dates o f th e issues.

Decembrie 1992 December 1992


NctiTtuIia Ivceptkmală Foanc buni Bună Acceptabilă Spocrnw-
Untin:. Hx.fUK VFw /7r*- A( ‘ptahl? Spcam tn

3 1 0.50 - - 20

Sim ilară eu nr. 265, dar filigranul Similar to no- 265. but C Branch <i
C. Brâncuşi. din faţă. watermark, from the front.
Foarte bonă BunA Acceptabili Spaimei.
Nearculata 1 «iceptioiulâ
lim ite. tj.fm c V .F m Fim • AccpiaM r Sptl'IWHT.
0.75 o .io 25
5 1.5

in d o m e n i u l
N U M IS M A T IC II
«i FII » t c i ici

S U . Ş e la r i 9 11 T « l . 0 2 1 . 3 1 5 . 8 8 . 1 6
fA
reg atul r o m â n ie i
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

TH E KINGDOM O F R O M A N II
THE ROM4XIA.X NATIONAL BANK

Tip I: 13 em isiuni T ype I: 13 is s u e s

Dala: între 188M 906. Date: between 1X81 - 1906.


Hârtie: albă. Paper: while.
Dim ensiuni: 2 18x 126 mm. Dimensions: 218 x 126 mm.
Filigran: împăratul Traian. zeiţa Watermark: Empemr Traian. goddess
Minerva, monograma BNR 1000 I EI. Minerva, die monogram o) BNR. 1000
Desenator: Georges Duval. LEI.
G ravor: P Dujardin. Drawer: Georges Duval.
Engraver: P. Dujardin.
Avers: Două personaje fem inine Obverse: Two women sitting face to face,
sezând, faţă în faţă: între ele. caduceul with die Mercur caduceus between them.
lui Mercur. în mijloc, valoarea UNA In the middle, the value L X t \f/E LEI.
MIE IE I Deasupra, BANCA Above.,. BA SC A N AŢIO N ALĂ A
n a ţ i o n a l ă a R O M Â N IE I, in ROMÂNIEI. On sides, two while round
părţi, două medalioane albe. rotunde. medallions with watermark. Under the
cu filigran. Sub medalioane, valoarea medallions. the value 1000 Between
1000. între medalioane semnăturile: medallions, the signatures o f the
governor, the director, the central
guvernator, director, casier central. <nsflier. Above, the date o f issue. The
Deasupra, data em isiunii. Chenar frame is fanned by archways and
format din arcade şi coloane. La baza columns. At the base o f columns, on the
Do \ • * 1. stânga-dreapta. inscripţia left and on the right, the inscription
ROM ANIA, pe latura superioară a ROMANIA. On the upper side o f the
chenarului, cartuş cu textul pentru frame, the scroll with the text concerning
Penalităţile în caz de fals. Pe aceeaşi the sanctions for forgery. On the same
latura, valoarea UNA MIF. LEI. în side, the value I M M1E LEI. In the
colturi. în diagonală, seria cu numărul, comers, diagonally, the series with the
number. In the centre, the order number.
n centru, numărul de ordine. Fondul,
Background: blue-pale-green, stylized
aibastru-verzui palid, desene stilizate. drawings.
Kevers: în centru, bustul împăratului Rex erse: In the centre. Emperor Traian s
•raian. intr-un medalion rotund, cu head in a round medallion with a frame
103
rarna din ramuri de laur. Sub medalion, formed by laurel branches. Undei
în cartuş alb eu tiligran 1000 LEI. In medallion, a white scroll with watermark
stânga si dreapta, medalioane albe cu 10H0 LEI. On the left and on the right,
\ aloarea 1000. Sub acestea, câte un mălai ion white medallions with value 1000. Unde<
each medallion, a male profile in rowu
rotund, cu câte un profil masculin. între ele. medallion. Between them, the value WOO
valoarea 1000. Sus. deasupra celor două Above, over those two medallions, vahw
medalioane, valoarea 1000 Fond similar 1000. Background: similar to the one. fix/»
celui din avers, eu desene curbe, arabescuri, the obverse, Kith curved drawing>
arcade, coloane. aral/esques. archways. columns.

D atele em isiu n ii. The dates o f the issues.

266 28 februarie 1881 266 February 28th 18X1

267 16 iulie 1881 267 July 16th 1881

268 2 noiembrie 1883 268 November 2nd 1883

269 30 mai 1884 260 May 30th 1884

270 15 mai 1885 270 May 15th 1885

271 9 februarie 1889 271 February 9th 1889

272 23 august 1890, casier central 272 August 23rd 1890.central cdshic
Gr.Urlăţeanu. (ir. Urldteanu.

272a 23 august 1890 casier central 272a August 23rcl 1890 central caslue
M. Z Dcmclrescu. M. Z. Demetrescu.

273 24 iunie 1893 273 June 24th 1893

274 31 martie 1894 274 March 31st 1894

275 1 iunie 1895 275 June 1st 1895

Nccitcnlata Excepţionali toarte buttl n«iw Acceptabilă Specimen


Uvctrc E x.fin t l: Fine Fine A ccptable Sftedm in

so u 350 150 75 30 -

276 19 septembrie 1902 276 September 19th 1902

111 23 martie 1906 277 March 23rd 1906

Nccireutuia Excepţionala Foarte bana Buca Acceptabili Specimen


in c u t. £c fin e V Fim: Fine A ctptabk Sperimen

400 200 80 30 15 -

104
r

Tip II: 3 0 em isiuni Type II: 3 0 is s u e s

Dala: între 1910 - 1933. Pute: between 1910 - 1933.


Hîrtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 218 x 126 mm. Dimension: 2lH x 126 mm.
Filigran: zeiţa M inerva. împăratul Watermark: goddess Minerva. Emperor
Traian. BNR. 1000 LEI. 1000. Traian. B \R , 1000 I.E1. 1000.
Drawer: Georges Duval.
Desenator: Georges Duval. Engraver: P. Dujardin
G ravor: P.Dujardin. Obverse: similar to type I (266-277).
Avers: ea la tip 1 (266-277) Reverse: On the left and the right side,
Revers: Stânga şi dreapta, câte două two medallions perpendicularly disposed.
medalioane dispuse perpendicular. Cele The upside medallions are white with
de sus, albe cu filigran. Cele de jos. câte watermark. Each o f the medallions
un profil m asculin. în centru, sus. from below has a nude profile. In the
centre, above, a white medallion with
medalion alb cu filigran. Sub el. cartuş
watermark. Underneath, a scroll with
cu valoarea 1000 LEI. Dedesubt alt the value 1000 LE I Below, another
cartuş cu valoarea 1000. Sub scroll with the value 1000 Under
medalioane ROM ÂNIA. Fondul ca pe medallions. ROALÎ251A. Background:
avers. similar to the one from the obverse.
Datele emisiunii. T h e dates o f th e issues.
278 20 mai 1910 2 78 May 20th 1910
279 2 iunie 1911 279 June 2nd 1911
28ft 27 august 1911 280 August 27th 191/
281 15 decembrie 1911 281 December 15th 1911
282 15 m anic 1912 282 March 15th 1912

105
i
283 14 iulie 1912 283 July I4th IVI2

284 23 iulie 1915 284 July 23rd 1915

285 24 sepiembrie 1915 285 September 24th IV I5

286 24 martie 1916 286 March 24th 1916

287 12 mai 1916 287 May I2ih 1916

288 15 octombrie 1916 288 October 15th 1916

289 15 noiembrie 1917 289 \ovemher 15th 1917

290 10 iulie 1919 290 July Wth 1919

291 22 aprilie 1920 291 April 22nd 1920

292 19 mai 1921 292 May I9lh 1921

293 26 mai 1922 293 May 26th 1922

294 23 august 1923 294 August 23rd 1923

295 6 martie 1924 295 March <th 1924

296 20 noiembrie 1924 296 \ovem her 20th 1924

297 3 septembrie 1925 297 September 3rd 1925

298 4 septembrie 1926 298 September 4th 1926

299 7 iunie 1928 299 June 7th 1928

300 18 octombrie 1928 300 October 18th 1928

301 31 ianuarie 1929 301 January 31st 1929

302 19 septembrie 1929 302 September 19th 1929

303 16 octombrie 1930 303 October 16th 1930

304 31 martie 1931 304 March 31st 1931

305 22 octombrie 1931 305 October 22nd 1931

306 3 decembrie 1931 306 December 3rd 1931

106
P entru toate em isiunile anilor 1910 - 1931. F or all issuesfrom 1910 - 1931.
SetircuLuă Exception!* foarte bună Bună Acceptabila Specimen
Urnire. Ex fin e V. Fine Fine A ecptattc Specimen
40» 280 160 5» 25 650

Data: 15 iunie 1933. Date: Jane 15th 1933.


Culoare: albastru palid-galben-brun-violet Colour: pule hlue-hrown-yellow-violet
Nccircalata facepoonab Foarte bună Bună Acceptabila Specimen
U narc Lx. fine V. Fine Fine AccptaUe Specimen
600 .150 150 75 35 900

Tip III: o em isiu n e Type III: o n e issu e

Data: 15 martie 1934. Date: March I5th 1934.


H ârtie: albă. Paper: white.
Dim ensiune: 220 x 128 mm. Dimension: 220.x 128 nun.
Filigran: îm p ă ra tu l T raian. Watermark: Emperor Traian BNR
monograma BNR. 1000 L E I. 1000. monogram. 1000 LEI , 1000.
D esenator: A. Murnu C. Bcltrand Drawer: A. Murnu / C. Beltrand
Engravers: Obverse: E. Deloche.
G ravori: Avers: E. Dcloche.
Reverse: C. Beltrand.
Revers: C. Beltrand.
Obverse: On the left 'ide, an oval
Avers: Pe latura stângă, m edalion oval medallion with King Carol 11s head,
cu bustul Regelui Carol II in profil profile to the right. Under the bust, the
spre dreapta. Sub bust. cifrul regal royal code stamped by Romanian
timbrat de Coroana României, in jur. Crown, surrounded by oak and laurel
frunze de stejar şi laur. in centru, leaves. In the centre, the nominal value
valoarea nominală UNA M IE LEI. l \ A M1E LEI. Above. BANCA
107
Deasupra. BANCA NA ŢIO N A LĂ A V I TIOXALA A RO VfÂXlEI. Below
R O M Â N IEI. Dedesubt, semnăturile the signatures o f the governor and
guvernatorului si casierului central. central cashier. In the centre, three
Central, trei filigrane pe vertical astfel: watermarks vertically disposed: above
sus, medalion alb cu diametrul de 42 white medallion with a 42 mm diameter
with BXR watermark: m the middle
mm cu filigran BNR. in mijloc, cartuş
white scroll with 1000 L E I watermark
alb cu filigran 1000 L E I. Jos. Below, white medallion with 14 mu
medalion alb cu diametrul de 14 mm diameter with WOO watermark. Ove;
cu filigran 1000. Deasupra acestuia, this medallion, the dale o f the issue ] ‘
data emisiunii 19 IM 1934 (19 martie III 1934 (March 19th 1934). Centra
1934). fo n d central cu desene din linii background with curved line
curbe, monograma BNR şi arabescuri. drawings, B X R monogram an
Pe latura dreaptă, sus. stem a mijlocie a arabesques. On the right side, abow
tării. Sub stemă, medalion alb. rotund the middle Coal-of-Arms. Under arm
cu filigran. îm p ă r a tu l T ra ia n în a white round medallion wit>
profil spre stânga. Jos. valoarea 1000. watermark. Emperor Traian. profile /
Fond cu spice de grâu. fructe si unelte
the left. Below, the value lOOtl
Background: wheat sheaves, fruits an.
industriale. Chenar din linii înlănţuite
industrial tools. Frame of linked up litn
cu spaţii având valoarea de 1000. with spaces Inning the value 1000.
Fondul: bleu-brun-\ iolet. Background: light blue-brown-violet
R evers: în dreapta, două femei Reverse: On the right, two women wi:
îmbrăcate în costume naţionale, una în national costumes, one standing up an
picioare, toarce, cealaltă stând, tine în spinning, the other sitting, canring
braţe un copil. Pe latura de sus child in her arms. Upside BAXC.
BANCA NAŢION ALĂ A ROMÂNIEI, X 4 TIOX ALA. 1 RO SLUM EL
în centru, medalion rotund, alb. cu In the centre, a white round medallion
filigran. Sub aceasta un cartuş alb cu with watermark. Under medallion a whit,
filigran. în stânga, 1000 / LEI si scroll with watermark. On the left sin
1000 / LEI and below: white, row
dedesubt, medalion rotund, alb. cu
medallion with watermark. Downside
filigran. Pc latura de jos: ţăran având
jyeasant having four oxen, equipment
patru boi. utilaje tehnice, scule, carii, tools, hooks, musical etc. paintin
instrumente muzicale şi de pictură, instruments, wheat sheaf, vine an
snop de grâu. struguri şi altele symbolizing the richness o f the countr
sim bolizând bogăţia tării. Chenar Ornamented frame having dow nside lit
ornamentat, având pe latura de jos. text concerning the sanctions for forget
textul cu penalităţile în caz de falsuri. Background arabesques in the sam
Fond cu arabescuri în culori ca pe colours as on the obverse. Our of th
avers. în afara chenarului, stânga si frame, to the left and to the rig'll
dreapta, jos. DESEN A. M l R N l si below. D ESEX A. XII RXL and (
C. BELTRAND. BELTRAXD.

VccucoUti Exccptiimala hvulc hunj Buns Acceptabili Specimen


I n c ite . E x. fin e V F ine F in e Accptuhlr Sp ecim en

650 300 150 75 25 350


108
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
1000 L E I - 1936 - 1939
THE ROMANIAN NATIONAL BANK

T ip IV: 3 em isiuni T ype IV: 3 issues

Data: înire 25 iunie 1936 - 1939. Dare: betw een lune 25th 1936 - 1939.
H ârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 182 \ 104 mm. Dimension: IS2.x 104 nun.
Filigran: efigia Regelui Carol II spre Watermark: King Carol 11v effigy, profile
dreapta. într-o ghirlanda rotundă de to the right, in a inund garland made of
laur şi stejar. laurel and oaks.
Desen: Nicoiac Grigorescu. Draw ing: Micolae Grigorescu.
G ravor: E. Gaspe. Engraver: E. Gaspe.
Avers: In centru, medalion alb. rotund Obverse: In the centre, a while, round
cu filigran. în jur. două ghirlande de medallion with watermark, surrounded by
stejar şi laur. în stânga şi dreapta two oaks and laurel garlands. On the left
semnăturile guvernatorului si casierului and the right, signatures of the governor
central. Deasupra, cartuş eu BANCA and the central cashier. Above, a scroll
n a ţ io n a l ă a r o m â n ie i.
with the text B tX C A S A T IO M L A A
Dedesubt, cartuş cu textul penalităţilor ROM ÂyiEI. Below, a scroll with the text
•n caz de fals. în părţile laterale, scene
concerning the sanctions fo r forgery. On
sides, scenes with women peasant and
cu ţărănci si copii în diferite ipostaze:
children in different hypostases: gathering
culegând fructe, torcând sau alăptând. fruits, mowing or suckling. Frame with
Chenar-şpalier cu plante agăţătoare. în climbing plants. In the left and tight
colturile de sus, dreapta si stânga, corners, from above., the value 1000
valoarea de 1000. Background: brown-brick-red coloured.
Fond în culori: inaro-brun-cârâmiziu. Reverse: Medallion as the obverse. On
Revers: M edalion ca pe avers. în the lift and the right: woman peasant'with
slanga si dreapta: ţărancă eu scară a ladder gathering fruits and two women
culegând fructe si două ţărănci cu peasant with Ium's on their shoulders.
sapele pe umăr. Fondul eu peisaj de Background: orchard and plain lanscape.
,lvada si câmp. în cele patru colturi, In the four corners, the value 1000.
valoarea 1000. Chenar eu monograma Frame with B \ R monogram and
ornaments. The colour o f the
109
BNR şi ornamente Fondul de culoare: background: hrown-chern-oliv-g/vy.
brun-vişiniu-oliv-gri. On obverse and reverse, out o f the
Pe avers şi revers, in afara chenarului, frame, the name Xicolae Grigoresei
numele N. G rigorescu şi K. Gaspe and E. Gaspe.
D a te le e m isiu n ii. The dates o f the issues.

25 iunie 1936 June 25th 1936


Necircubtu Excepţionala Twine bună iluni Acceptabilă Specimen
Cncin Ex, fine V Fine Fine .k c p ia filf Specimen

60 25 15 10 8 80

19 decem brie 1938 December 19th 1938


\ecircuhia Ixvcpiionalâ toane buni Buna Acceptabilă Specimen
Lncirt F.x tine K t~:n> Fine Aecptabic S[>a im,'n

35 30 20 4 75
*

28 aprilie 1939 April 28 th 1939


Nccirculau Excepţională toane huni Buna Acceptabila Specimen
Uncut. Ex line V. Fine Fine A cqxaN e Specimen

250 100 45 20 10 -

L I NDNE R
S . C . OBVDIPE’X -
'9 M S R U L C A R P A T IN 3 .R .L

UNONEfl

I 10
^S u p ratip ar
Overprint

Tip V: 4 ©misiuni Type V: 4 is s u e s


309a-310a-311a-312
Data: după 6 septembrie 1940. Date: after September 6th 1940.
Avers: sim ilar cu nr. 309 dar pe Obverse: similar to no. 309. on the while,
medalionul rotund, alb. cu filigran, round medallion with watermark there is
supratipar de culoare maro. doua lărănci an overprint in brown colour, two women
cu sapele pe umeri. peasant with hoes on their shoulders.
Revers: similar cu nr. 309. Reverse: similar to no. 309
Datele emisiunii. T he dates o f th e issues.
309a 25 iunie 1936 309a June 25th 1936

310a 21 decembrie 1938 310a December 21st 193b

311a 28 aprilie 1939 31 lu April 2Hth 1939

312 1 noiembrie 1940 312 November 1st 1940


Aceste emisiuni cu supratipar au fost These issues with overprint were put
Puse in circulaţie după data de 6 into circulation after September 6th
Septembrie 1940. 1940.
Nedrcuiata Excepţională Foane buna Buna Acceptabili Specimen
Ex. fine V. Fine Fine Aceptahle Specimen
i—
— »• 100 40 20 10 400
1I I
BANCA N A Ţ IO N A LA A R O M Â N IE I

THE R O \LA SL\S X A T J O \H J ^ 2 L

T ype V I: 5 issues
T ip V I: 5 em isiuni

Date: betw een 1941 - 1945,


D ala: între 1941 - I94.t Obverse: Similar to nu.309. colon
\ \ ers: similar cu nr. 309. culori: brun* brown-brick red-blue. The norm ,1
cârămiziu-albaslru. Valoarea nominala value I V 4 SUE L E I and the dan •/
UNA M i t LEI si data emisiunii, the issue written downside the fit. /
scrise în partea de jos a câmpului. Central medallion. • round, w »
Medalionul cen tral rotund, cu filigran,
watermark. Emperor Traian.
împăratul Traian. Reverse: Similar to no. 309:
Revers: similar cu nr. 309. Colours: hrown-cheny-olive-grey
C ulori: brun-vişiniu-oliv-gri.
The dates o f the issues.
D a le le e m isiu n ii.
September It hit 1941
10 septembrie 1941
March 23rd 1943
23 martie 1943
Max 2nd 1944
2 mai 1944
October 10 th 1944
10 octombrie 1944
M a r c h 2 0 th 1945
20 martie 1945
\cceptabila SpcciittCB
t o a n e ta n a
N ccirculati FxccţHHnuîâ
U ip u b i c
Spoiler
E x . fin e 1. F in e
D icin '
2 I
H 3

112
STABILIZAREA MONETARA - 15 August 1947
BANCA NAŢIONALA ROMÂNIEI
1000 L E I - 1947
THE MONETARY STABILISATION - August Hkh 1947
THE ROMANIAN NATION Ai. BANK

Tip VII: 3 em isiuni Type VII: 3 is s u e s

Data: 15 august 1947. Date: îngust 15th 1947.


Hârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 164 x 76 mm. Dimension: 164 x ?6 mm.
Filigran: BNR. Watermark: BNR.
Avers: în centru, bustul Iui Tudor Obverse: In the centre, the head o f Tudor
Vladimirescu inside a round medallion
Vladimirescu intr-un medalion rotund
framed with Guillot drawing. On sides,
cu rama desen Guillot. în părţi, floral ornaments, wheat sheaves and
ornamentalii florale, spice de grâu şi Guillot drawings. Above, a scarfWith the
desene (îuillot. Deasupra, csartâ eu tex­ text BANCA NAŢIONALA' A
tul BANCA N A ŢIO N A LĂ A ROMÂNIEI. Below, in a scroll, the
ROM ÂNIEI. Dedesubt. într-un cartuş, nominal value l .Y4 MIE LEI. hi the
•valoarea nominală UNA M IE LEI. în comers from below, the value WOO
colturile de jos. valoarea 1000. in c ite inside a frame formed by Guillot
o casetă din desen Guillot. Jos. în draw ings. Below, in the centre, the date
centru, data emisiunii. Lateral, stânga si o f the issue. On the left and the right side,
dreapta, guvernator si casier central. the signatures o f governor and central
cashier. Above, on the left and on the
Sus. stânga si dreapta, seria, numărul
right, the series and the contml number.
de control, hondul: blcu-albastru- Background, light blue-blue-brick-red
cărătni7iu. cu valoarea nominală L NA couloured with the nominal value UN.4
MIF. LF.l scrisă mărunt şi multiplicat \HE LEI fine written and multiplied in
*n câmp. Chenar in desen (îuillot. the field. Trame with Guillot drawing.
Revers. în centru, stema mică a Reverse: In the centre, the small arms of
regatului României. Deasupra, eşarfă Romanian Kingdom. Above, a scaii with
cu textul BANCA NAŢIONALĂ A the text BANCA N AŢIO NALĂ A
R O M Â N IEI şi în părţi valoarea ROMÂNIEI and on the two sides of the
nominală 1000. în stânga şi dreapta Coat-of-Arms. the nominal value W00
stemei, ornam ente florale, spice de
floral ornaments, wheal sheaves, fruits.
Under Coat-of-Arms. a nnmd medallion
grâu. fructe. Sub stemă, medalion

I 13
rotund cu ramă desen Guilloi. având with a frame in Guillot drawing, having
textul penalităţilor în c a / de falsuri. în the text concerning the sanctions fo r f r-
stânga si dreapta, cartuş, desen Guillot gery. On on the left and the right q
cu valoarea nominală UNA MIE LEI. sen>11. Guillot drawing with the norm ■al
în partea de jos. stânga şi dreapta, value C.V1 M IE LEI. Below, left <. ;</
medalioane in desen Guillot. right, medallions in Guillot drawi g
Colours: colours similar to those on ie
Culori: în culori ca pe avers, cu valoarea obverse, with the value /000 fine we; >t
1000 scrisă multiplicat mărunt în câmp. and multiplied in the field.
Chenar în desen Guillot. Frame: Guillot drawing.

25 iunie 1947, June 25th 1947.


pusă în circulaţie la 15 august 1947. put into circulation August 15th 19 •
Necifiulaid l'xccptionatâ toane buna Buna Vcceptabila Spccuncr
(m m . £ r . fine 1. t i n e F m .U tp ta b k Specimen

70 40 30 15 10 100

j R n
30 septem brie 1947 September 30th 1947
5 decem brie 1947 December 5th 1947
Ncorculau Excepţională Foaitcbuna Hună Acceptabili Spec1liter
l'n circ. £ i fin e \ F ine tin ? AccptMe Specim en

90 50 40 15 10 125

uaaaauui

114
Tip VIII: o em isiu n e Type VIII: o n e issu e

Dala: 18 iuniel948 Date: June 18th 1948.


Aversul si reversul similar cu nr. 318. Obverse and reverse similar to no. J18
Ilar cu stema R PR . pc revers. P ™ Coat-oJ- Arms, on the reverse.
D a te le e m isiu n ii. The dates o f th e issues.
18 iunie 1948 June 18th 1948

Fame bună Bună Acceptabilă Specimen


N eciruihiâ Excepţionali
Fm c Accţxabte Specimen
U ncirr. fr. fine V Fine

6 4 2 90
30 15

C o le c ţia tiv», p o a le fi e le g a n t
p r e z e n ta tă la o e x p o z iţ ie
s a u lic it a ţ ie in
V IT R IN E PO R T A B IL E

Y our c o lle c t io n c a n b e v e r y e le g a n t ly i
d is p la y e d a t a n e x h ib it io n o r a u c t io n
i f y o u h a v e a d is p la y s ta n d w h ic h c a n b e
e a s ily lo c k e d u p in a c a r r y in g c a s e .

Vă aşteptăm la
S,t, WPEX■ZIMBRULCARPATINS.R.L
b a n c a r e p u b l ic ii p o p u l a r e r o m a n e
BANCA DE STAT

THE BANK Oh THE POPULAR REPUBLIC OF ROMANIA


THE STATE BANK

Data: 20 septembrie 1950. Date: September 2tkh 1950.


H ârtie albă cu aspect pergamentul. Paper: white with a parchment-h
Dim ensiune: 172 x S0 mm. appearance.
Desenator: $. Zainea. Dimension: J 72 x <S0mm.
Avers: în stânga, medalion rotund cu Drawer: S Zainea.
ramă în sistem Guiliot cu bustul lui Obverse: On the left, a round medalii'
Nieolae Ralcescu. in dreapta. în câmp. with frame in Guiliot system. wilhNicoL
valoarea nominală 1000 / UNA MIF. Ba/cescu s head, lit the field, on the rig/
LF.I semisuprapusc. Deasupra, numărul. the nominal value 1000 / 1 *Y4 MIF. 1.11
Dedesubt, funcţiile: preşedinte, casier halfsuperposed. Above, the numbt
Below: the functions: president, cc -
central. Sub acestea, data emisiunii. Pe
traf cashier. Under the functions, the do
latura de jos. pe chenar, textul cu
o f the issue. Downside, on the frame. /•
penalităţile in ca/ de fals. în coltul de
text concerning the sanctions for forgt
jos. stânga, seria si numărul sub forma
Below, in the left corner, the series and n
de fracţie. Sus, pe chenar, textul number in a shape o f a fraction. Above,
b a n c a r e p u b l ic ii p o p u l a r e the frame, the text BANCA KEPI Bi ll '
ROM ÂNE. BANCA DE STA I. Pe POPULARE ROMÂNE. BANCA I)
lai ura dreaptă, pe chenar, stema RPR STAT. On the right side of the frame, n
Pe latura stângă, valoarea UNA M IE PRR Coat-of-Anns. On the left side. /•
LF.I. vertical. în cele patru colturi, value L NA M1E LF.I, vertically d:
valoarea 1000 posed lit the (our corners, the value 1001
Culoare: albastru-violct-galbcn-ro/, cu Colour: blue-violet-yellow-pink. wi
desene Guiliot. desene in linii curbe. Chenar Guiliot drawings in curved lines. Fran
în desene Guiliot. în afara chenarului. în in Guiliot drawings. Out o f the frame. < ’
Stânga, desenatorul Ş. Zainea. the left, the drawer $. Zainea.
Revers: Central. în câmp, peisaj vechi Reverse: Central, in a field, an oi■
cu Dunărea la Cazane, înainte de con­ landscape with Danube ut Cazane, bejon
struirea sistemului de navigaţie pe the building o f the navigation system o'

1 16
Dunăre de la "Porţile de Fier şi a the Danubefrom “Porţile de Fier' and o f
hidrocentralei electrice de la Turnu- the Hydm-elecnic Plant from Turnu-
Severin. Deasupra, eşarfa cu textul Severin. Above, a scarf with the text
r e p u b l ic a p o p i l a r ă r o m â n ă . REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
Dedesubt, valoarea 1000. I.ateral. Below: the vutue 1000 On the two sides, the
stânga si dreapta, valoarea nominală nominal value l .Y4 MIL LEI.
UNA M IE LF.I. Background: txdoum similar to t/K>se on the
Fondul în culori ca pe avers, cu desene obverse. with ornamental drawings and
ornamentale şi desene (iuiHot. Guiliot drawings.

20 septem brie 1950. September 20th 1950.


Vectrculan Fucpuonala Foarte bună Buna Acccptahtlă Specimen
Lucire. F.t fin e Y.Finn Fine Accptahle Specimen

40 15 10 s 2 80
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

THE ROMANIAN NATIONAL RANK

% l
|
>
M
rra fr 1

Tip I T ype I

Data: Mai 1991. Date: May 1991.


Hârtie: albă. Paper: while.
Dimensiune: 167 x 75 mm. Dimension: 16" \ ~5 mm.
H ligran: Mihai Lmmcscu uşor spre Hutermark: Mihai Eminescu. slightly to
dreapta. the right.
Avers: în jumătatea dreaptă, Mihai Obverse: In the right half side. Mihai
Fminescu. bust spre stânga (luat după Eminescu s head, to the left (reproduced
fotografia poetului, executată la Praga after the poet 's photograph, nuu/e in
in anul 1869). Alături, pânze şi catarge Prague in 1869). Next, stylized ship sails
de corăbii stilizate, referire la poezia and wastes, reffering to the poet!s poem
Dintre sute de catarge a poetului. ‘From hundreds o f wastes ". Above, the
Sus. valoarea 1000 / UNA M IE LEI. value WOO / UNA MJE LEI and the
numărul de ordine. In colţul de jos. number o f order. On the right comer,
dreapta, valoarea de 1000. în margine. below, the \xilue 1000 On the edge, the

117
numele poetului Mihai Kmincscu name o f the poet, Mihai Eminescu 1850
1850 - 1889 si chenar format din cer- - 1889. and a frameformed by verticali
culeţc suprapuse vertical. în mijloc, superposed circles. In the middle, a round
medalion rotund cu o stea cu 16 ra/c medallion wiill a starformed by 16 ra\
suprapuse peste doua coloane verticale superposed on two vertical columns it
cu desene Guillot. Pe latura stângă. în Guillot drawings. On the left side, on ti
margine, BANCA NA ŢION ALA A edge BASC A N AŢIO N ALĂ t
RO M ÂN IEI . Sus. monograma BNR; R O M A S IL L Above, monogram
jos, valoarea 1000 intr-un cartuş eu BSR; below, the value 1000 in a sen
desen Guillot şi scria. Alături, with Guillot drawing and the series. Y.
semnăturile guvernatorului şi casierului to it, the signatures o f the governor a /
central, cu cerneală roşie. the central cashier, with red ink.
Revers: Pe jumătatea stângă, tablou cu Reverse: On the left ball, the picture u , >
Mănăstirea Putna in peisajul Putna Monastery in a Bucovine,, i
bucovinean, cu ramă ornamentală. Sus. landscape in ornamental frame. Abo\
colţul stâng, valoarea 1000 Jos. in the left corner, the value 1000 Bel
valoarea 1000 / LNA M IE LEI in the value W O O /IS A MIF. LEL On t
jumătatea dreaptă, medalion rotund tight half a round ornamental medalie i
ornamental, intre două coloane between rwo vertical columns wi
verticale cu desene Guillot. intre Guillot drawings. Between them, the k •
acestea, textul cu penalităţile în caz de conceiving the sanctions for forgery w
fals şi dala emisiunii M ai 1991. the date o f the issue Mav 1991 On :
Marginal, dreapta BANCA NAŢIONALĂ right side. BASCA S A TK)SA LA
A ROMANŢEI. Sus. monograma BNR. RO M AS I EL Above, the monogram
Jos. valoarea 1000 intr-un cartuş cu B .\R Below, the value 1000 in a sen
desen Guillot. with Guillot drawing.
Fondul, avers si revers, in culori: bleu- Background obverse and reverse: lie
maron roşcat-verde. blue - reddish brown - green.
Necircubti PxwpjioodS Foarte bucă Bună Xcceptahîia Specimen
Lnctrc. f Y.fin e V. Fine Fine Act:ptabtfr

18 5 5 2 1 6»

Similar cu nr. 323. dar cu stema ţârii in Similar to no. 323. but with Coat-
locul medalionului din centru Arms instead of the medallion from :
aversului. middle o f obverse.

D atele e m isiu n ii. The dates o f the issues.


Septem brie 1991. Septembre 1991.
Ncrirculatâ Excepţională Foarte bani Buna Acceptabila Specimen
L n arr Lx. fine V Fine Fine Accpi(Afe Specimen
10 5 1 0.50 0.25 30
banca n a ţ io n a l a a r o m â n ie i

THE ROM ANiAS NATIONAL BASK

Tip II Type II

Data: Mai 1993. Date: May 1993.


Similar cu nr. 323. dar cu stema tării in Similar to no. 323 but with the Coat-
locul medalionului din centru of-Arms instead o f the medallion from
aversului. the middle o f observe.
Datele emisiunii. The d a tes o f th e issues.
Mai 1993. May 1993.

ificilcotjM tin n i
Tip III Type III

Data: 1998. Date: 1998.


H ârtie: albastră. Paper: blue.
Dimensiune: 14 0 x 6 0 mm. Dimension: 140 x 60 mm.
Filigran: bustul lui Mihai F.minescu. Watermark: Mihai F.minescus head.
Avers: in partea dreaptă bustul lui Obverse: In the right half side. \fik
Mihai tm inescu privind spre stânga Eminescu s head, looking to the U t
(reproducere după fotografia poetului treproduced alter the poet 'v phot -
tăcută la Fraga in 1869). graph made m Prague in 1869/.
Lângă el o lloare de crin o pană. şi sigla Se.xt a lily flower, a pen and \arion
Băncii N aţionale. Sus. BANCA Bank sigle. Above. BA VC4 XA ŢIOX-U
N A ŢIO N A LA A R O M Â N IE I, in A ROMA MEI. In the left corner, abo\
colţul din sanga sus. stema ţării. Jos si the Coutrof-Arm. Down, and on n
in partea din dreapta bancnotei 1000 lei right side o f bancnote. 1000 lei L N
UNA MIF. LEI in citire şi in litere, M IE LEI. in number and letters. In /.
in partea stângă semnătura G uver­ left side, the Govem otor and Chi.
natorului şi a Casierului Sef. Cashier's signature.
Revers: Peisaj marin (Fontul Euxin), Obverse: Sea landscape (Euxin sc
floarea albastră, nuferi şi frunza de port) a blue flower and yellow wan
nutâr (referitor ia poezia “Floare lily flowers and a water lily leaf trek
Albastră"). în partea de sus a bancnotei ing to the poem “Blue Flow er “)
valoarea 1000 si B VNCA NATION AI Ă \ Above. WOO and BAXCA XAŢIOXAJ
R O M Â N IE I. Jos. UNA MIF. LEI 4 ROM A M E I. Down. I S A M IE Li
1000. în partea stângă seria bancnotei 1000. In the left side, the batten <
şi 1000. In partea din dreapta seria în seria and 1000. In the right side. >-
roşu a bancnotei, in coltul din dreapta seria o f bancnote. On the right conn
sus sigla BNR. above. BXR sigle.

Nccirculatâ excepţională Foarte bună Bună Acceptabilă Specimen


(.R a n . F.x. fine 1 Fine Fine AcijHoNe. S paim a:

2.5 1 0.75 0.50 0.25 35


120
reg atul r o m â n ie i
b a n c a n a ţ io n a l ă a r o m â n i e i

2000 LEI - 1941 - 1945


THE KINGDOM OF ROMANIA
THE ROMANIAN NATIONAL BANK

Tip unic: 7 em isiuni U nique type: 7 is s u e s

Data: între 1941-1945. Date: betw een 1941 - 1945.


Hârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 203 xl 12 mm. Dimension: 203 x 112 mm.
Filigran: împăratul Trai an. Watermark: Emperor Troian.
Desenator: Clement Serveau. Drawer: Clement Serveau.
Gravor: Rita. Engraver: Kira.
Culoare: crcm-\ iolet-maro. Colour: cream colonred-violel-brown.
Avers şi revers similar cu nr.234, dar. cu Obverse and reverse: similar to no. 234. but
valoarea nominală DOLÂ M II L E I . with the nominal value DOI ’4 M il LEI.
D a te le e m isiu n ii. The dates o f the issues.
323 18 noiembrie 1941 323 November IKth 1941
324 23 martie 1943. 324 March 23rd 1943.
filigran BNR in scul. BNR watermark in the shiel
325 1 septembrie 1943 325 September 1st 1943
326 2 mai 1944 326 \Iav 2nd 1944
327 10 octombrie 1944 327 October 10th 1944
327a 10 octombrie 1944. 327a October 10th 1944.
filigran BNR in scut. BNR watermark in the shield.
328 20 martie 1945 328 March 20th 1945
Necirculaiâ biccpţiooalâ Foam* buna Buna Acceptabilă Specimen
Vncirc Ex fine I.H n r Elite Acepusbk Specimen

18 5 4 2 1 75
121
#

2.000J DC4M
Tip unic: 7 em isiuni U nique type: 7 is s u e s

D ata: 1999. Date: 1999.


H â rtie : offset pc suport de plastic. Paper: offset on polymer •substrate
D im ensiune: 143 x 63 mm. Dimension: 143 x 63 mm
F ilig ran : BNR 2000. Watermark: BXR 2000.
A vers si re v e rs: R eproducerea Obverse ami reverse: Imaginative, re; _>-
sistem ului solar, cu m enţionarea duct ion o f the Solar system, with \
fenom enului reprezentat de mention o f the phenomenon o f the S tr
E C L IPSA TO TA LĂ DE SO A R F - Eclipse event - E C U PSA TOTALĂ E
II A U G U ST 1999 - pe fata SO A R E - I I A I G l S T 1999 on the), it
bancnotei, şi respect is zona de pe o f the note, and respectively o f the l. a
teritoriul României unde vizibilitatea in Romania where its visibility wii v
va fi m aximă, pe verso. maximum, on the back.
Necirculaii Kxcepţiynală Foarte bună Buna Acceptabilă Specimc!
Lincin:. Ex.fin e f Fine- Tim A ccptabk Spri im a

3 1 0.50 0.25 - 75

Similar cu nr. 329. dar cu scria A001 - Similar to no 329. but with the s. •£>
1.000.000. A001 - 1 .000.000.
T iraj: 1.000.000 bucăţi în caroane spe­ Mintage: l.000.000 pieces in spt
ciale. box.
Nccirculatâ hxcepîKfluL'i Foarte buna Rupj Aocep&bită Specimc:
i m ir( Ex. fific V. Fin.- Fine Airptahle Spvcimt '

to 5 3 2 1 -

122
2 Tipuri: 9 em isiuni în p e n o a d a 1931 - 1945
2 T ypes: 9 is s u e s b e tw e e n 1931 - 1945

Tip I: o em isiu n e T ype I: o n e issu e

330-330a-330b

Data: 31 martie 1931. Date o f issue: March 31st 1931.


Hârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 177 x 103 mm. Dimension: 17" x 103 mm.
Filigran: împăratul Traian. Mutermark: Emperor Traian.
Desenator: Stoica Dumitrescu. Drawer: Stoica Dumitrescu.
Avers: în dreapta, bustul Regelui Carol Obverse: On the tight. King Carol / / '
11, spre stânga. în partea stângă, vechiul head, to the left. On the left side, the old
peisaj cu Dunărea la Cazane. Deasupra,
landscape with Danube at Cazane.
Above, a round medallion with watermark.
medalion rotund cu filigran. Sus. lion- Upside. frontiwiee with the text BAXCA
tispieiu cu BANCA NAŢIONALA A \A ŢIOXALA A ROM AM EL In the
ROMÂNIEI. în centru, sus, stema mică centre, above, the Coat-of-Arms. Below,
a ţârii. Dedesubt, valoarea nominală the nominal value CINCl M U LE I and
CINCI M II I.F.l şi data emisiunii 31 the date o f the issue March 31st 1931 In
m artie 1931 Central, sem năturile the centre, the signatures o f the governor
guvernatorului si casierului central. în and the central cashier On the right side,
dreapta sus şi stânga jos. scria si above, and on the left side, below, the
numărul. C henar din desene ornamentale series' and the numitei: Frame formed by
clâsiee. In afara chenarului, firma ornamental classic drawings. Out o f the
furnizoare BRADBURY, WILKINSON frame , the purveyor firm BRADBURY,
& Co. Ld. ENGLAND, H 1 L K I\S 0 .\ & Co Ld. EiXGLAMl),
Background: light blue - cobalt,
ţond. bleu-coba!t desene, arabescuri şi arabesques drawings and Guillot lines
linii sistem Guillot. system.
Revers: Tabloul "Intrarea voievodului Reverse: The pictme "The entrance o f
Mihai Viteazul în Alba Iulia" al Michael the Brave Voivode in the city o f
pictomlui Stoica Dumitrescu ( ISS7 - 1956). Alba Julia " by Stoica Duminvscu (1HR7 -
Sus. pe chenar, ROM ÂNIA. Dedesubt, 1956). Above, on theframe. ROM ASIA
f lo a r e a 5000. Pe latura de jos a Below; the value 5000. Downside, on the
chCnarului. cartuş cu textul penalităţilor frame, a scroll with the text concerning

123
1

în caz dc fals. în coltul drept jos the sanctions for forgery. In the
STOICA D. PLNX1T. in atara chenaru­ corner. Mow. STOICA D. PIXX11 )UI
lui. jos. in cenlm, textul BKADBt'RY. o f the frame. Mow: in the centre, the exi
W ILKINSON & Co. Ld. ENGLAND. BR W RLRY, HU.KI.SSOS & Co. U
Chenar cu desene clasice. E!SCLA \T). frame with classic Jra\■ ^
Fondul: bleu-cobalt. Aceste bancnote au Background: Ugh hlue-cobalt. ! 3s 'e
fost puse în circulaţie în 1932. (675 mii banknotes were circulated in 1932. S75
bucăţi), insă. unediat au fost retrase şi thousands o f nieces), but, immediately:
they were withdrawed and repose in
repuse în circulaţia monetară la începutul
monetary circulation at the beginu? of
anului 1941 (2574 mii bucăţi), având 1941 (2574 thousands o f pieces), h a rig
supratipar pe cGgia Regelui Carol II. data an overprint on the effigy o f King C rol
de 6 SEPTEM BRIE 1940. iar pc IIs effigy, the date 6 SEPTEMB IE
medalionul alb din stânga, cifrul 194ft On the left while medallion 'he
Regelui Mihai I. code o f King Mihai l.
Data em isiunii: 31 Martie 1931 The date of issues: Match 31st 193.

Kocircuhtu Excepţionala toarte buni Buna Acceptabilă Speuimc


1'ndrc. Ex fine V F in e Fim Accjtiable Spa im c.
125 75 25 15 10 175

r.vista bancnote cu seria scrisa sub Series is write in fraction S_ 0430'


forma dc fracţie. _Ş_ 043064 1
1 (t. Septemvrie - 194ft
6 Septem vrie - 1940

Nectrculată Excepţională boaite buna Burca Acceptabilă Specimen


l ncirc. Ex. fine V. lin e Fim- Accptuhfe Specimen

950 350 250 IO0 25 S-’s

Bancnote scrise cu serie longitudinală. K 043070


Bancnotes with the longitudinal serie. A ft43ftr0
Nccirailata Excepţionali foarte hună Buca Acceptabilă Specimen
Urnire. Ex fine V.Fare Fui A u ptable Specimen
250 170 100 50 25 450
124
BANCA NATIONAL ROMÂNIEI
5000 L E I - 1943 - 1945
THE ROMA Y/.LY NATIONAL BANK

Tip II: 8 em isiuni Type II: 8 issu e s

Data: între 1943 - 1945. Date: between 1943 - 1945.


Hârtie: albă. Paper: while.
Dimensiune: 165 x 90 mm. Dimension: 165 x 90 nun.
Filigran: BNR. Watermark: B \R .
Avers: în centru, stema mijlocie a ţârii. In Obverse: In the centre, the middle
coltul stânga, sus. medalion cu Regele Coat-oJ'-Arms. In the left comer, above,
Dccebal si împăratul l'raian, in profil the medallion with Kin*' Decebal and
spre dreapta. Pe latura superioară a Emperor Troian, profiles to the right.
Upside, on the frame. BANCA
chenarului BANCA NAŢIONALĂ A
N AŢIO N A LĂ A ROMÂNIEI. Lower,
RO M Â N IEI. Dedesubt, valoarea
the nominal value CINCI M U LEL
nominală C IN C I M II LEI. Mai jos.
Below, the signatures of director and
semnăturile directorului şi casierului
the central cashier. Downside, the date
central. Jos. data emisiunii. în colturile o f the issue In the left and the right
din stânga si dreapta, valoarea corners, the nominal value 5000. The
nominală 5000. Seria si numărul. în series and the number are written in the
colţurile de sus. dreapta si jos. stânga comers front the right, above, and the
Chenar dublu în desen tip Guiilot si cu left, below. Double frame in (tuillol
motive naţionale. Culoare albastră, drawing with national motives. Blue
fond ornamental înflorat. I aiura stângă colour, ornamented Jlowery background.
tăiată în linie ondulata. Left side in curved line.
Revers; In centru, scenă cu ţăran la arat Reverse: In the centre a scene with a
cu patru boi. în planul doi. peisaj peasant ploughing with four oxen.
industrial cu scule şi instrumente, Backward, industrial landscape with
Simboluri artistice si ilustraţie portuară tools and instruments, artistic symbols
cu silozuri, nave. bazine. La mijlocul and port landscape with silos, ships,
acestora, monogram a BNR intr-un tanks. In the middle. BNR monogram
cerc. Cerul luminat cu raze solare. in a circle. The sky is lighted by sun
Deasupra. valoarea 5000 Pe latura beams. Above, the value 5000. Upside,
on the frame. ROMÂNIA. Downside,
125
superioară a chenarului R O M Â N IA . on the frame, the te xt concerning the
Pe latura inferioară a chenarului, textul cu sanctions fo r forgery. On the left side,
penalităţile in ca/ de fals. în stânga, medalion round white medallion. Frame u 1\
rotund, alb. Chenar cu motive naţionale. national motives.
C u lo a re a fo n d u lu i: albastră. Background colour: blue

D atele e m isiu n ii. The dates o f the issues.

330 28 septembrie 1943 3 3 0 S e p t e m b e r 2 S rli 1 9 4 3

331 2 mai 1944 331 M ay 2 n d 1944

332 22 august 1944 3 3 2 A u g u st 2 2 n d 1944

333 10 octombrie 1944 333 October 10th 1944

334 15 decembrie 1944 3 3 4 D e c e m b e r 13 th 1944

335 20 manie 1945 335 .M a rch 2 0 th 1 9 4 5

336 21 august 1945 3J6 A u g u st 2 1 st 1 9 4 5

337 20 decembrie 1945 337 D e c e m b e r 2 0 th 1 9 4 5

Pentru toate emisiunile dintre anii 1943-1945. F o r a lt is s u e s b e t w e e n 1 9 4 3 - 1945.

Nccirculali Excepţionala Foaite buna Huna Acceptabila Specinx:


Uncin Ex. fin e V. tin e tin e A ceptahk .S/lCOTk

8 3 2 l 0.50 35

126
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

THE ROMANIAN NATIONAL BANK

$ \

î ji J

Tip I: 2 em isiuni Type I: 2 is s u e s

Data: Martie 1992. Date: March 1992.


Hârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 172 x 77 mm. Dimension: 172 x 77 mm.
Filigran: bustul lui Avram lancu. spre Watermark: Avram lancu ,Vhead, to the
dreapta. right.
Avers: în jumătatea dreaptă, bustul lui Obverse: hi the right hal/. Avram
Avram lancu. spre stânga. în planul doi. la n c u 's head, profile to the left.
peisaj din Munţii Apuseni cu biserică. Backward, landscape from the Apuseni
Mountains with a church. Above, the
Sus, valoarea 5 0 0 0 /C IN C I M II LEI.
value 5000 / CINCI MIT LEI Below,
«umărul de ordine si pe chenar,
the order number and. on the frame, the
valoarea CIN C I .MII LEI repetată dc value CINCI M il L E I repeated three
lrei ori şi 5000. în marginea dreaptă, times and 5000. On the rig/u side, the
numele “A vram lancu 1824 - 1872” şi name “Avram lancu 1824 - 1872" and
vhenar cu linii curbe înlănţuite, in a fram e with linked up curved lines. In
*®ljioc. medalion rotund, reprezentând the middle, a round medallion
aproximativ reversul unei monede de symbolizing aproximateii the reverse of
hron^ emisă de Filip A rabul - M arcus a bronze coin issued by Filip The
U,las Philippus (244 - 249 d. Ilr.): un Arabian - Marcus lu/ius Philippus
Personaj feminin ţinând in mâna (244 - 249 d. Hr.): a woman earn ing in
eaPiâ sabia dacilor, iar în stânga, un
her right hand a Dacian sword and in
her left hand a panel with two letters:
Panou pe care sc văd două iniţiale l)F
DF (Dacia Felix). Below. an eagle
127
(Dacia Felix). La picioare, un vultur ce carrying in its heaek a crown - the
tine în cioc o coroană - simbolul symbol of the Vth Legion Macedonia ,
l egiunii a V-a Macedonia şi un leu - and a Hon - the symbol o f XIII ■},
simbolul Legiunii a XlII-a Gcmina. Legion Gemino. The medallion <s
M edalionul este susţinui de doua supported by two vertical columns
coloane verticale formate din mici formed bv floral small circles •</
cerculete florale si linii frânte.
broken lines. On the edge, on the ft
side. B A S C A NAŢIO NALA 4
La m argine, în stânga, BANCA
ROMÂNIEI. Above, the monogram >/
NAŢIONALĂ A RO M Â N IEI Sus. B.XR and the series. Below, the va
monograma BNR si scria. Jos. valoarea 5000 in a -scroll with (iuillol draw
5000 într-un cartuş cu desen Ciuillot. Next. the signatures o f the goven >r
Alături, semnaturile guvernatorului si and the central cashier. Backgrou l:
casierului central. Fondul în culori lighl blue - blue - brown - yellow - wo, ;
bleu-albastru-maron-galben-violet. Reverse: The front side o f the rnedk d
Revers: Faţada cctătii medievale din fortress Alba lulia. Above. Dacian Jl y
Alba lulia. Deasupra, steagul dacilor. Xext. church of Densus, built in XU it
Alături, biserica din Dcnsus. construita century. Above, the value 5000: On -e
în secolul al Xlll-lea. Sus. valoarea frame CINCI M U LEI Below. ,e
5000 iar pe chenar C IN C I M II LEI. value 5000. on the frame C IXCI \ II
Jos. valoarea 5000. pe chenar CIN C I
LEI repealed three times. On the f t
side, frame with curved linked up l i n
M II LEI repetat dc trei ori. La
On the right side, a medallion with v
marginea stângă, chenar cu linii curbe
seal o f voivode Michael the Bra e
înlănţuite. In partea dreapta, medalion applied in August J600 on the tin e
cu sigiliul voievodului Mihai Viteazul Romanian united provincies. 1 e
aplicat în august 1600 pentru cclc trei medallion is supported by two verb ill
Tari Româneşti unite. Este susţinut de columns with floral circles. On \e
două coloane verticale cu cercuictc right side BANCA NAŢIONALĂ I
florale. în marginea dreaptă, BANCA ROM ÂNIEI. Above, the monogran if
NAŢIONALĂ A R O M Â N IEI. Sus. B XR. Below, the value 5000 on a si. H
monograma BNR Jos. valoarea 5000 with Guil/ol drawings. Next, the text c -
pe un cartuş cu desene tip (iuillot. t enting the sanctions for fb/gen i d
Alături, tcxml cu penalităţile în caz dc fal­ the date o f the issue MARTIE 19"2.
suri si dala emisiunii MARTIE 1902. Background: in similar colours o
Fondul: in culori similare cu aversul. those of the obverse.

Datele emisiunii. T h e dates o f th e issues.


Martie 1992 M arch 1992
Necircuhta bxceplionalij Foarte hună Bună Acceptabilă Specnner
Vncirc. Ex. Sue J. H oe tin e A ccptabk SpCCtpttr

15 8 4.50 1.50 1 40

I2X
E m isiu n e a a-l a First is s u e s

Data: Mai 1993. D a t e : M a y 1993.


Similar cu nr. 339. dar medalionul Similar ia na 339. Inn with the Cnai<f . Inns
înlocuit cu stema ţârii în avers. instead i f the medallion in observe.

S a ifc a la tâ 1 \cep non aia F oanc buna Huni Acceptabilă Specim en

boon Lx. fine V Fine F ine AapU ihlr Specimen

3 .5 2 .5 0 I 0 .5 0 - 30

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI


5000 L E I - i m
THE ROMANIAN NATIONAL RANK

t A > f c A y u â w S f u ** » % » * V M I I
*
i . • ' - s ? . '. TzSr-s im

E . ^538^522653
\ ^ 1Ck-:.,M le 5000
U nique type

Data: 1998. Data: 1998.


Hârtie: galben deschis. Paper: light i vio \t .
Dimensiune: 145 x 64 mm. Dimension: 145.x 64 nun.
Filigran: bustul lui Lucian Blaga. Watermark: Lucian Blaga 's head.
\vers: ( ’a clemente - portretul lui Lucian Observe: Portrait of Lucian Blaga -
Blaga poet si filozof si o floare dc narcisă, Romanian pot'l and philosopher and a
daffodil flower as main elements: name o f
denumirea Băncii Naţionale a
the National Bank o f Romania, autho­
României. semnătura Guvernatorului si a rized signatures of the Governor and the
Casierului Şef, valoarea bancnotei in citfe Chief Cashier: banknote value in figures
si litere: Stema Naţională. and letters: National Coat-ofArms.
Revers: Crucifix şi viţă dc \ie. emblema Reverse: Crucifix and vineyard leaf:
Şi numele Băncii Naţionale a României, emblem and name of the National Bank
valoare;! bancnotei in cifre şi litere. o f Romania, banknote value in figures
and letters.
N ecirculjîâ fu c p tio iu L i Foarte bună Buna Acceptabila Specim en

L n c ift. £t fine r F ine Line A ccpnAte Spaw n

3 2 1 0 .5 0 0 .2 5 35

12‘>
Tip unic: 3 ©misiuni U nique type: 3 issues

Data: IS Mai 1945 - 20 Dec. 1946. Date: Vfuy I M 1945-Dec. 20rh 1946
H ârtie: alba. Paper: white.
Dimensiune: 192 x 107 mm. Dimension: 192 x 107 mm
Filigran: BNR Watermark: RXR
Desen: N. Grigorescu. Drawer: V Grigorescu.
G ravor: E. Gaspe. Engraver: E. Gaspe.
Avers şi revers: similar cu nr. 309 având Obverse and reverse similar to nr 5 9
următoarele completări: în medalionul having in addition: in the central medalii n
central, stema mijlocie a tării pc un the middle Coat-of-Anns on a waterme k
filigran cu BNR Pe avers, deasupra, -with B.\R On the obverse, aho\e. e
valoarea nominală ZEC E M II LEI în nominal value ZECE 3/77 7./T/ in l
culoarea ro$ie. Marginea laturii din colour Die left side edge is att in a cur 1
stânga, tăiată în linie ondulată si textul line and the text is cursively writ! i
scris eursi\ BAN CAN \T . în colturile de BAXCAXAT. In the corners, front abo\
sus. valoarea 10.000 Pc revers, în cele the value 10.000 On reverse, in the f
patru colturi, valoarea 10.000. comers, the value 10.000
Fond: brun-roz-violet-carmin. Background: brown-pink -\ iolet-cannm

D a te le e m isiu n ii. The dares o f the issues.


340 18 m a i 1 9 4 5 3 4 0 M ay 1 M 1945

341 20 decembrie 1945 341 D e c e m b e r 2 0 th 1 9 4 5

342 28 m ai 1946 342 M ay 2 M 1946

NecipcuiaU Excepţională foarte buna Bună Acceptabilă Specimen


U odrc F.x. fine V. Fine Fine A nptahte Specimen

15 6 2 1 - 65
130
Tip unic U nique type

Data: Februarie 1994. Date: February 1994.


Hârtie: albă. Paper: white.
Dimensiune: 180 \ 77 mm. Dimension: ISO x 77 nun.
Filigran: bustul prof. Nicolae lorga. Watermark: Nicolae lorga s head.
Avers: în mijloc, stema tării aplicată Obverse: In the middle, the Coat-of-Anns
peste două coloane verticale, formate din applied over two vertical columnsformed
by knits o f parallel lines. In the right half,
împletituri de linii paralele. în jumătatea
prof. Nicolae lorga s head, profile to the
dreaptă, bustul prof Nicolae lorga spre left. In the centre, medallion with (ilykon
stânga. în centru, medalion cu Cîlykon- - the god-snake from the Greek mitholo-
Sarpele zeu in mitologia grecească, gy. exceptional statue discovered in 1962
excepţionala statuie descoperita în 1962 in Constanţa where it may be seen at the
la Constanta unde sc păstrează în Muzeul Xational History and Archeology'
de Istorie Naţională şi Arheologic. Museum. Above, the value 10.000 /
Deasupra, valoarea 10.000 /TX'F. ZECE M il LEI and the order number
Mil LF.I / numărul de ordine. Chenar cu Frame with ornamental drawings. Below,
desene ornamentale. Jos. valoarea ZECE the value ZECE M U LEI 10.000
MII I.EI l 10.000 repetat de două ori. în repealed twice. At the back, o f the bust,
spatele bustului, numele MCOI.AF. the name NICOLAE /ORGA 1871 -1940.
On the left side of the banknote, on the
IORGA 1871 - 1940. Partea stângă a
edge BANCA N AŢIO NALĂ A
bancnotei, la margine BANCA ROMÂNIEI. Above, BNR monogram.
NAŢIONALĂ A RO M Â N IEI. Sus. Below, the value 10.000 in a scroll with
monograma BNR Jos. valoarea 10.000. Guillot drawings Above, the series with
într-un cartuş cu desene (îuillot. red ink. On the right side, the signatures
Deasupra, seria cu cerneală roşie. în o f governor and central cashier.
dreapta, semnăturile guvernatorului si Background: with broken lines, curves in
casierului central. zigzag in reddish-violet-grey-light
ţondul: eu linii frânte, curbe în zig-zag blue-mauve colours.
în culorile: roşcat-violet-gri-bleu-mov. Reverse: In the left half to the edge, the
Rev ers: înjumătăţea stângă, către mar­ group o f statues "Fortuna with Pontos
gine, grupul statuar Fortuna cu Pontos discovered in 1962 in Constanta and kept
in the National History and Archeology

m
131
descoperit în anul 1962 la Constanţa şi Museum. Towards the right, the cernim v
păstrat in Muzeul de Istoric Naţională şi statue "The Thinker" which belongs ro
Arheologic. Către dreapta. Gânditorul, Hamangiu culture, discovered in
statuetă de ceramică aparţinând culturii Cernavoda, llerveen these statues, the
liamangia, descoperit la Cernavoda, building o f Sutu Palace, now the I Hsu. Vr
între statui, clădirea Palatului Sum. and Arts Museum o f Bucharest (stvICl)
On the upside and downside o f -he
actualmente Muzeul de Istorie şi Artă al
frame, the nominal values ZECE M l/
Municipiului Bucureşti (stilizai). Pe LEI -10.000 repeated thee times. On
chenarele de sus şi jos. \ aloarea nominală right edge, a medallion with ornantei //
ZEC E M II LEI - 10.000 repetat de trei drawings applied over two vert; //
ori. In partea dreaptă, medalion cu columns formed by blits of parallel lit.,
desene ornamentale aplicat peste două On the right side BAM'C I A' l TIOMAI 4
coloane verticale formale din împletituri A ROM AMIEL Above, the monogram if
de linii paralele. în marginea din dreapta B .\R Below. 10.000 in a scroll 1 h
BANCA NAŢIONALĂ A ROM ÂNIEI Guillol drawings. Sext. the a
Sus. monograma BNR. Jos 10.000 concerning the sanctions fo r fu r g e t y id
intr-un cartuş cu desene Guillol. Alături, the dan o f the issue Background ;n
textul cu penalităţile în caz de fals şi data similar colours to thosefrom the obvei e.
In the centre, behind the building, )e
emisiei. Fondul iu culori similare cu
curlv text with ven small capital let! rs
aversul. în centru. în spatele clădirii, ZECE M il LEI / BAM 4
textul sens ondulat cu litere de tipar XA TK) MALA A RO MAM I EL ;/
foarte mici 7.F.CE MII LEI / BANCA addition, drawings with horizon l,
NAŢIONALĂ A ROM ÂNIEI. în rest. oblique and vertical lines ul
desene din linii orizontale, oblice si geomen ical figures.
verticale şi figuri geometrice.

D a t e le e m is iu n ii. The dates o f the issues.


F e b r u a r ie 1 9 9 4 . Februury 190-1.
Nccirculiiia Txteptn'naiâ foarte burta Buaă Aevqiiafcit.’i Sp.v.otea
V n dn F.c fin r 1. Hm■ F pu A u p iu H < ‘ Sprrim 1*1

H 3 2.50 2 1 40

Cereţi si consultaţi cataloagele LINDNER


Aparatură sofisticată de cercetare şi
accesorii pentru protecţia colecţiei dvs.
Vă pot fi oferite de

132
b a n c a n a ţ io n a l a a r o m â n ie i

10.000 L E I - 1999
THE ROMANIAN NATIONAL BANK

Data: 1999. Date: 1999.


Hârtie: hârtie aiba-verde. Paper: while-givenpaper.
Dimensiune: 1 5 0 x 6 7 mm.
Dimension: 150x 6r mm.
Watermark: BNR 2000.
Filigran: BNR 2000. Obverse:Portrait o f Nicolae lorga,
Avers: Portretul istoricului, scriitorului Romanian writer, historian midjournalist.
şi omului politic Nicolae lorga şi o Centered, gentian flowers element
floare de gentiană ca elemente grafice (Centiana asclepiadaea). Lpper.
reprezentative: denumirea băncii centrale Romanian Coat o f Anns, name of
Witional Bank od Romajiia “BANCA
emitente BANCA NAŢIONALA A N AŢIO N ALĂ A RO M ÂN IE!" SBR
ROMÂNIEI, valorea bancnotei în cifre medallion. Down banknote denomination
10.000 şi litere şi semnăturile autorizate in figures and fellers "10000 lei ZECE
ale guvernatorului BNR si casierului central M l I . Left, authorized signatures o f
Reversrimaginea bisericii episcopialc a
Coventor. Chief Cashier and issuing year
“2000". Vertically, right, denomination
Mănăstirii Curtea de Argeş, ctitore u.Z ECE MU JOOO0".
a domnitorului Neagoe Basarab Revers: Center:episcopal calhedralof
(1512-1517), stema 1arii Româneşti din Curtea de Argeş monasteir raised by
timpul domnitorului Constantin Neagoe Basarab <1512-152 f). On the left,
edited crusader eagle o f the ancient
Brâncoveanu (168S-1714). sigla si lallachian Coal o f Arms From Constantin
denumirea BANCA NAŢIONALĂ A Brâncoveanu s lime (16HH-17I4). Up :
ROM ÂNIEI, s u s valoarea 10.000 verti­ denomination value “10.000" vertically
cal şi orizontal numele BĂNCII and horizontally, name o f National Bank
N A ŢIO N A LE a RO M Â N IEI si o f Romania "BANCA NATION ALA A
ROM ÂNIEI"and BNR logo. Dow n, left:
monograma BNR. Jos. stânga, valoarea
dmomination value in fintres and letters
în cifre şi litere. Z L C L M II LEI "ZECE MU lei 10.000" Right from the
10.000. La dreapta catedrei episcopale. episcopal cathedral penaliri text,
f a l s if ic a r e a a c e s t o r b i l e t e s e vertically: “FORGERY IS PUNISHED
lEDEI’SLŞTF. CONFORM LEGILOR ACCORDING TO THE LAW".
Neciaulata Excepţională Fivjfte bur.1 UurU Acceptabilă Specimen
Vatin Ex. fit e V. Fme Pint IcqHable Sprxint6H
3 l 0.50 0.25 35
L -*
133
Tip II Type II

Dala: Septembrie 2000. Dute: September 2000.


I lârtie: suport de plastic. Paper: polymer substrate.
Dimensiune: 150 x 67 mm. Dimension: 150 x 6 7 mm.
Filigran: BNR 2000. Watermark: B \R 2000
Avers: Portretul istoricului, scriitorului si Obverse: Xicolae lorga s he. ,
jurnalistului Nicolac lorga privit din faţa. în Romanian writer. historian u l
centru, este ilustrat un element floral journalist. Centered, gentian flows •>
reprezentând Lumânărica pământului element (Gentiana asclcpiadaea). lpp>
(Cientiatia ase lep iadaea). Sus. stema Romanian Coat o f Arms, name f
României, denumirea băncii centrale National Bank od Romania BASC 1
emitente. BANCA NAŢIONALA A V ÎT IO SA L \ A ROMÂNIEI. B S R
ROMÂNIEI, şi medalion cu sigla BNR. medallion. Down banknote dennniinatu i
Jos. valoarea nominală in cifre şi litere
in figures and letters 10,000 lei ZECE
10.000 lei ZF.C EM II. în stânga,
semnăturile guv ematorului. casierului MIL Left, authorized signatures i
central si anul emisiunii 2000. în dreapta,
Governor. Chief Cashier and i s s u i n g \ t
vertical. valoarea ZECE MII 10.000. 2000. Vertically, right, denominativ
Revers:în centru, este ilustrată imaginea ZECE MU 10,000
catedrei episcopale a mănăstirii Curtea dc Refers: Center: episcopal cathedral 1
Argeş, construită de domnitorul Ncagoe Curtea de Argeş monastery raised
Basarab ( 1512-1521). La stânga aceasta este Ncagoe Basarab (1512-1521). On ti -
reprezentată stilizat acvila crucială din left, edited crusader eagle o f the aneil '
vechea stema a Ţării Româneşti de pe timpul Vallachian Coat-of-Anns fro
domnitorului Constantin Brâncoveanu 1 168K- Constantin Brâncoveanu .$ time <165 -
17 14). Sus sunt imprimate: valoarea nomi­ 1714) Up: denomination value 10f)0O
nală 10.000 atât pe verticala cât şi pe orizon­ vertically and horizontally, name
tală denumirea băncii centrale BANCA National BAnk o f Romania BANC I
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI şi sigla NA V O N A L Ă A ROMÂNIEI and BN -
B.N.R. Jos. in stânga, valoarea nominală in logo Dow n, left: denomination value i
litere şi cifre ZF.CE MII lei 10.000. în plan­ ftntres and letters ZEC E MU lei 10,00'
ul din dreapta catedralei episcopale este Right from the episcopal cathedra
redat vertical textul penalităţii în ca/ de lâl- penality text, vertically: FORGERY IS

134
suri FALSIFICAREA ACESTOR PU N ISH ED ACCORDING TO THE
BILEŢESE PEDEPSEŞTE CONFORM LAW.
LEGILOR.
NecireulaU Txccptionaia Foanc bună Bună \cvcptabila Specimen
Uncfrc. La. fine V.Fuu tine Accptdhts Specimen
8 5 4 2 1 75
Este apăruta $i în bloc de 4: Guvernator M u g u r Isarescu - Preţ Price = 30 curo
L'ncut sheet o f 4 The Guvernator Emil G hizaric - Preţ Priee = 50 euro
Tiraj Minted: 5000 bucăţi sheets

4 f> f
W OtOOtOOOOOOO

50000 fie* 5 0 000


Tip unic: 3 em isiuni Typo unic: 3 isu e s

Data: 20 noiembrie 19% Date: November 20th 1996


H ârtie: bleu-violct Taper: blue-violet
Dim ensiune: 155 x 70 mm Dimension: 155 x 70 nun
F iligran: bustul marelui muzician Watermark: the bust oj the great
român George Enescu. Romanian misieian - George Enescu.
Obvers: Composer George Enescu s
Avers: Portretul compozitorului head, faking forward (GEORGE
Cicorge F.ncscu, din fată (G EO R G E ENESCU , 1881-1955) In the centre, a
ENESCU, 1881-1955). în centru, un floral element, musical notes and violin.
clement floral, note muzicale şi vioară. On the violin, the letters BNR. Above,
Pe vioară, literele BNR. Sus. medalion the medalliojis o f BA\R . BANCA
BNR a BANCA N A ŢIO N A LĂ A NAŢIONALA A ROMÂNIEI, and the
R O M Â N IEI si stema tării. Jos. Coat-of-Arms. Below, the value 50,00(1
valoarea 50.000 lei/CINC 1ZECI M II. lei / CINCIZECI M IL On the left. the
In stânga, semnăturile guvernatorului şi signatures o f governor and central
cashier, a red circle in reliefând the year
casierului central, un cerc roşu in reliel 1996. On the right side. CINCIZE­
şi anul 1996. în dreapta. C IN C IZ E C I CI MI1/50,000.
M l 1/50.000. Revers: In the left half, the image of
Revers: In jumătatea stânga, imaginea Sphinx from Hucegi mountains. Above, a
Sfinxului cfin munţii Buccgi. Sus, o series o f musical symbols (a solfeggio
serie de sim boluri m uzicale (un panage from ‘ The King Oedip " opera
fragment de solfegiu din opera Oedip On the background. 50,000 On the left
135
Rege). Pe fundal, 50.000. în stânga. side. 50,000 and the series in red of
50.000 şi seria in roşu a bancnotei. In banknote. On the right above, B \ ■{
dreapta sun, m onogram a BNK în monogram. On the right, below: n
dreapta jos. seria in neuru a bancnotei. senes in black of banknote. Aho\
Sus, BANCA N A TIO N AI. \ A HLXCA XATtO.XALA A ROM A S IE l
RO M Â N IEI. Jos. C IN C IZ E C I MII Below. CIMlZECl \fll/50,0<i '
l.F.f/50.000, Fondul în culori similare Background in similar colours to tin c
from the observe, bleu violet colot
cu aversul (albastru violet). Alături Xexf. the text concerning the sanction v
textul penalităţii in caz dc Falsuri. for forgeiy.
20 noiem brie 1996 Xovember 20th 1996
Ncctrculată i xccpţKşalâ Foarte buni Buni Acceptabila Specimen
liR cifi. /:t jin t 1: tine Fine biptable S p e t im cn

10 5 2 l 0.50 60

j£j 3OC*«KKK«J0 AKOMANOl j."


r
ea

w5000C

NccirculâU l'xccptionalâ toarte bună Bună Acceptabila Specimen


Uikrirt. £r. tine t Fim Fine .■ kcptabic SixchHt'it
7 4 1 0.50 0.25 6(1

im
5 0 .0 0 0 m a 50001
T ip i T ype I

Data: Decembrie 2001 Date: December 2001


H ârtie: hlcu-violet pe suport plastic. Paper: blue-violet polimer substran
Dim ensiune: 155 x 70 mm Dimension: 155 x 70 mm
F ilig ran : bustul m arelui muzician
1.16
ronuln George Enescu. Watermark: the bust o f the great
\v e rs : Portretul com pozitorului Romanian misician - George Enescu,
George Enescu. privit din fată. în Obvers: Portrait o f George Enescu ,
centru, sunt ilustrate: un element floral Romanian musician. Centered
reprezentând o garoafă (Dianihus
Carnation flower <Dianthus dianthus)
dianthus). două note muzicale st o
vioară. Sus. stema României, denu­ two musical notes and a violin. Upper,
mirea băncii centrale emitente B ANC \ Romanian Coai-oJ-Arnis. name of
NAŢIONALĂ A R O M Â N IE I şi National Bank o f Romania BANCA
medalionul cu sigla BNR. Jos, valoarea V I TÎONAL. I . 1 RO M ANIE1. BN R
nominală în cifre si litere 50.000 lei medalion. Down banhioie denomination
CINCIZECI M II. în stânga, semnăturile in figures and letters 50000 lei CINCI­
guvernatorului si casierului central şi anul ZECI Mil Led. authorized signatures o f
emisiunii 2001. în dreapta, vertical,
Governor. Chief Cashier and issuing year
valoarea CINCIZECI MII 50.000.
Revcrv.în centru este ilustrat Atheneul 2001. Vertical, right, denomination
Român. în dreapta, imaginea unui pian. CIN CIZECI M il 50000.
Sus. şutit imprimate:valoarea nominală Refers Center: Concert hall Romanian
50000. atât pe verticală cât şi pe ori­ Athenaeum. On the right, musicians
zontală. denumirea băncii centrale emi­ piano, ip : ilenomination value 50000
tente BANCA N A ŢIO N A LĂ A vertical and horizontal.name of National
RO M ÂN IEI şi sigla BNR Jos. în Bank o f Romania B/iN'CA NA Ţ10NALÂ
dreapta, valoarea nominala, in cifre si
A ROMÂNIEI and BNR logo. Down,
litere C IN C IZ E C I M II lei 50000. iar
in stânga, dreptunghi cu sigla BNR. în
right: denomintion value in figures and
planul din stânga ferestrei transparente letters CI NCIZECI M U lei 50000: left.
este redat vertical textul: FALSIFICAREA BN R logo within a rectagle. Left Erom the
ACESTOR BII.F.TF. SE PF.DF.PSF.STF. transparent window, penalty text, placed
CONFORM LEGILOR vertically:
Seria şi numărul bancnotei, tipărite cu EM S ir/(A R E A ACESTOR BILETE SE
litere şi cifre în două culori, negru si PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR
roşu, sunt imprimate astfel: cele cu
(FORGERY IS PUNISHED ACCORDING
cerneală neagră şi caracterele de
aceeaşi înălţime sunt amplasate vertical
TO THE MIL).
în stânga pe reversul bancnotei: cele cu Serial number, black, vertical, on the left
Cerneală roşie şi caracterele de înălţime side serial number, red. increasing
crescătoare sunt amplasate in dreapta characters, horizontal, on the right side.
reversului bancnotei.
N'ccirculjiâ Exceptional Foarte buni Buns Acceptabila Specimen
lincirc. Fr. line i: H nc Fine A ccpiable S p eam n

(> 3 1 1.5 I 50
A părută şi în bloc de 4 / Uncut sheet o f 4: P re t/ Price = 75 E u ro
Tiraj / Mintage: 500 b u c ă ţi /pieces.

137
Tip I: 6 em isiuni Typo I: 6 is s u e s

D ata: intro 1945 - 1947. Date: between 1945 - 194 ~


H ârtie: alba. Paper: white.
D im ensiune: 1X4x91 mm. Dimension: 184 x 91 mm.
Filigran: BNR. Watermark: B SR .
Obverse: On the left side, a peas , u
Avers: in stânga, taranca şi copil cu
woman with a child ami baskets wi ll
coşuri cu fructe, in dreapta, ţăranca fruits. On the right side, a pease n
şezând cu secera în mâna dreaptă. woman sirring with a sickle in her n it
C entral BANCA N A Ţ IO N A L Ă A hand. In the centre, BA S i J
R O M Â N IE I, dedesubt, valoarea \A T I O .\A L i 4 ROMÂ.MEI, bel ».
nominală UNA SUTA M II LEI şi the nominal value V S A SUTA MU
data emisiunii. LEI and the date of the issue. I e
signatures of the governor and ie
Semnăturile: guvernator si casier central.
chief cashier. Below, a scroll with >e
Jos. cartuş cu textul penalităţilor în ca7 de text concerning the sanctions ' »■
fals. Stânga şi dreapta, jos. câte un forgery. On the each left and right s. e.
medalion, octogona!, alb. Marginea an white octagonal medallion. The It
stângă, tăiată ondulat si textul cursiv edge is curved cut and it has the curs e
BANC AN AT. text B A S C A S A T
Fond: gri-bleu cu arabescuri şi chenar Background: grey * light blue » th
cu motive naţionale. arabesques and frame with national mot :v
Reverse: In the centre, two pea* 'it
Revers: in centru, două lăranci cu
women with hoes on their shoulder m
sape pe umeri intr-un peisaj agricol. an agricultural landscape. On the ea- It
Stânga şi dreapta, jo s. câte un left and right side, below, a medalf >n
medalion in rame ornamentale. Sus in ornamented frames. A b v
R O M Â N IA , in părţi, valoarea R O M A S!A . On sides, the it* c
100.000. Chenar cu motive naţionale. 100.000. Frame with national motive
Fondul sim ilar cu aversul. Background: similar to the one fr< n
the obverse.
138
D alele e m isiu n ii.
T he dates o f th e issues.
348 7 august 1945
348 A ugust 7th 1945
349 I aprilie 1946
3 4 9 A p ril 1st 1946
350 28 mai 1946
350 May 28th 1946
351 21 octombrie 1946
351 October 21st 1946
352 20 decembrie 1946.
352 D ecem b er 2 0th 1946
353 8 mai 1947
353 May 8th 1947
Pentru toate em isiunile 1945 - j 947 .
1 or ull issues between 1945 - 1947,
Ncurwlatâ Exccpruvulă Foane hună Bună Specimen
Vncux £x line KFtlUr.
10 2 .50 1.50

CA T A L O G N U M IS M A T IC
moneda metalica
1867 - 2004
n u m is m a t ic c a t a l o g u e
m e ta l c o in

Cumpăraţi acest
catalog de la
sediul nostru din
Str. Şelari 9-11
Sector 3 - Bucureşti
Tel. 021.315.88.16l

139
BANCA NAŢIONAI.Ă A ROMÂNIEI
100.000 L E I - 1947
THE ROMANIAN NATIONAL BANK

Tip II: o em isiu n e Typo II: o n e issu e

Data: 25 ianuarie l‘M" Date: January 25th 194 .


Hârtie: alhâ. Paper: white.
Dimensiune: 181 \S 7 m m . Dimension: LSI x 87 mm
Filigran: BNR Watermark: BXR
Desen: Ş. Zainca. Draw er: Ş Aţinea.
Obverse: In a central medallion, e
Avers: intr-un medalion central, ctîgiilc acolate effigies o f King Decebal < ,/
acolate ale Regelui Decebal si împăratului Emireror traian s 'effigies, profiles to j ;e
Traian în profil spre stânua. Deasupra lefi Above BASCA NATIONAL I I
B W C A NAŢIONALĂ A ROMÂNIŢI. ROMÂNIEI. Below, the nominal va te
Dedesubt, s ajoarca nominală l NA SI 'TA 1 SA SI T i M II LEI. On sides, hit i d
M U LLl . In părţi, stânga şi dreapta, right, the value 100,000 and
valoarea 100.000 semnăturile guverna­ signatures o f the governor and the a t
torului şi casierului central. Jos. cartuş eu cashier. Below, a scroll with the :t
textul penalităţilor în caz de fals. Chenar cu
concerning the sanctions for forge
Frame with a drawing in shape pi a
desen în formă de conifer stilizat, f ond. stvlized coniferous-tree. Ruckgrou
violct-blcu-roz, eu desetie clasice si violet-light blue-pink, with clas -c
monogramul BN R repetat. drawings and repeated B S R monogra
Revers: în centru, stema mijlocie a litrii Reverse: In the centre, the middle C<
intr-o ghirlandă de laur si stejar. Deasupra. of-Anns in a laurel and oaks garlu
ROMANIA. Dedesubt, valoarea nominală Above. ROMANIA. Below: the norm i!
100.000. în stânga, doi tineri ţărani lângă un value 100.000 On the left side. r o
butuc de vită de vie. gu hârleţ, secera si spice peasants near a vine, with a sjradt a
de grâu în mâini. în dreapta, două tinere
sickle and wheat sheaves in their hat» v
On the right side, two young peac ?
ţărânci. iau eu un copil în orate, cealaltă eu women, one earning a child, the ov >'
iui ulcior şi flori în mâini, lângă un butuc de with a pot and flow ers in her hands, ru >'
vita de vie. Chenar ornamentai, a vine. Ornamental frame.
rondul: in culori maro-verde-galben-bleu. Background: browri-green-yeltow-light i
cu desene tip (iuillot pe benzi orizontale. with Liuillot drawings on horizontal lines
D atele e m isiu n ii. The dates o f th e issues.
25 ian u arie 1947 January 25th I94~
Neewuulata fcxcepiH>naiă toane b«n4 Huns Acceptabilă Specimnt
Vatin. Ex. p ic K F in Fine A ccptabk Spetim n

2ft X Ţ 1 0.50 75
140
* V* ,4

Tip III: 2 em isiuni Typo III: 2 is s u e s

Dala: 1998. Dale: IMN.


Hârlie: portocalie. Paper: orange.
Dimensiune: 160 x 73 m m . Dimension: 160.x 7j nan.
Avers: portretul pictorului Nicolac Obverse: Portrai! oj Xicolae Grigorescu,
(irigorcscu. In centru, suni ilustrate: un
Romanian painter, ('enured. Hollyhock
element floral reprezentând o floare de
flower tAlthea officinalt\) and arrises
nalbă (Althea officinalis). pensula şi
paleta artistului. Sus. Stema României, {Hilene and paintbrush. Upper. Romanian
denumirea băncii centrale emitente Coar o f Anns, name o f National Bank of
BANCV NA 11<)NALÂ A R( > \! VNTEI şi Romania B iX C A XA TIOX. tL 1.1
medalion cu sigla BNR Jos. valoarea ROMÂX1EI BXR medalion. Down,
nominală în cifre si litere 100.000 lei banknote denomination in figures and
UNA SUTA M II. fellers 100.0(10 lei l XA SL TA Mil. left,
în stânga, semnăturile guvernatorului şi authorized signatures of Governor. Chief
casierului central si anul emisiunii 1998 Cashier and issuing year 190S Vertically,
In dreapta, vertical, valoarea UNA right, denomination L X A SL TAM H
SUTA M II 100.000. 100.000.
Revers: în centru este ilustrată o casă Revers: In centie. House from Oltenia
din Oltenia. în stânga, imaginea
region. On the lefi. Xicolae Grigorescu s
tabloului lui Nicolae Grigorescu.
Rodica. reprezentând un portret de fată. painting Rodica. representing a country
Sus. sunt imprimate: valoarea nominala gril ponaint. Up; banknote value 100.000
100.000. atât pe verticală cât şipcori/on- vertical and horizontal, name of Xational
lalâ. denumirea băncii centrale emitente Bank o f Romania R iX C .t NATIOXAl. i
&AXCA M T I O X A L Î i ROMÂX1E1 si i ROMA X /E f and B X R logo.
s&aBXR.

NecîTvulata Exceptional Foarte huita Buna Acceptabila Specimen


Unanr. Ex. fin e V. Fine Fine Aaptable Spetim^
10 7 4 2 1 75
141
Tip unic Unique type

Data: Noiembrie 2001 Date: \nvember 2001.


H ârtie: portocalie pe suport de plastic. Paper: orange polimer substrate.
Dimensiune: 160 x 73 mm. Dimension: 160 x 73 mm.
Avers: portretul pictorului Ni colac Obverse: Portrait o f Vieo ,t
(irigorescu. în centru, sunt ilustrate: un (irigorescu. Romanian pain. .
element floral reprezentând o floare de Centered. Hollyhock /lower (Alti: i
nalbă (Althea officinalis), pensula si officinalis) and artist's palette c i
paleta artistului. Sus, Stema României, paintbrush. Upper. Romanian Coat >f
denum irea băncii centrale emitente Arms, name of National Sank >1
B W C A NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI si Romania B A SC A N ATIO N ALS I
medalion cu sigla BNR. Jos. valoarea ROM i \fF.i. VBR medalion. Do .
nominală în cifre si litere 100.000 lei
banknote denomination in figures a .1
L N A SUTA M II.
letters 100,000 lei L S A S L T A Mil.
în stânga, semnăturile guvernatorului şi
left. authorized signatures i
casierului central şi anul emisiunii 2001
în dreapta, vertical, valoarea t ’N \ Governor. Chief Cashier and issui
SUTA M II 100.000.
year 2001 Vertically, right, denominate n
Revers: în centru este ilustrată o casă U SA SUTA MU 100,000
din Oltenia. în stânga, imaginea Revers: Centre:!louse from Oltei t
tabloului lui Nicolae Grigorcscu. region On the left. Nicfil e
Rodica. reprezentând un portret de fată. Grigorescu s painting Rodica, rep -
Sus, sunt imprimate:valoarea nominală senring a country girl poriaint. (
100.000, atât pe verticală cât şi pe banknote value 100,000 vertical a 1
orizontala, denumirea băncii centrale horizontal, name o f National Bank 7
emitente BANCA NAŢIONALĂ A Romania BA N C I Y.f T IG S A LA I
ROMÂNIEI si sigla BNR. RO M i.M T l and B S R logo.

Nccinrulata recepţionată toane buna B u rj Acceptabila Spccimc!1.

U ncirc. F .\ fin e V. F in e F in e A e c p ia b k S p e a m en

5 2 - 30
1 1
142
Tip unic Unique typo

Data: Octombrie 2000. Date: Oc lumber 2000.


Hârtie: suport de plastic. Paper: polymer substrate.
Dimensiune: 150 x 67 mm.
Dimension: 150 x 6? nun.
Filigran: BNR 2000.
Avers: Portretul inginerului constructor dc Mutermark: B S R 2000.
avioane inventatorul si pilotului român Obverse: Portrait o f Aurel Vlaicu,
Aurel Vlaicu. privit din fată în centru, este Romanian engineer inventorm pilot
ilustrat un clement llorul reprezentând and uirplain butler. Centered.
Floarea de colţ sau Al bunii ta Edelweiss /loner (Leon topodi urn
(Lcontopodium alpiura) si o elice dc avion
stilizata. Sas. stema României, denumirea alpin uni) and an edited airplane pro-
băncii centrale emitente. BANCA petlr. Upper. Romanian Coat o f Anns,
n a ţ io n a l ă a ROMÂNI FI. şi name o f National Bank o f Romania
medalion cu sigla BNR Jos. valoarea B A V C A jV A Ţ / O V A L Ă A
nominala in cifre si litere 500.000 lei ROMÂNIEI. BNR medallion. Down
CLNCI SliTE MII. în stânga, semnăturile
banknote denomination in figures and
guvernatorului, casierului central şi anul
omisiunii 2000. în dreapta, vertical, letters 500,000 lei CINCI S I TE MU
valoarea CINCI SI TE MD 500.000. Left. authorized signatures of
Revers: în centru, este ilustrată Gouvernor. Chief Cashier and issuing
miaginca unui cap dc acvilă de munte year 2000 Vertically, right, denomina­
(Aquila chrysaetos). La stânga acesteia este tion CINCI S I TE M U 500.000
reprezentată schiţa avionului Vlaicu II.
văzut din tată. în plan secund este redată Revers: Center Mountain eagle head
schema în secţiune a motorului Gnome cu (Aquila chrysaetos/. On the left,
care era echipat avionul VLAICU II Sus. " Vlaicu IE' airplane design. Behind.
sunt imprimate: valoarea nominala 500.000 Gnome engine sketch. Up: denomina­
atât pe verticală cât şi pe orizontalii, denu­ tion value 500,000 vertically and hori­
mirea băncii centrale BANCA zontally, name o f National Bank o f
n a ţ io n a l ă a r o m â n i e i şi sigla
RN'R. Jos. în dreapta, valoare nominală, in Romania B A SC A S A T IO N ALA A

143
litere şi cifre CINCI S I T E DE MII LEI RO M Â \ IEI and BNR logo with , Q
500.000. iar în stânga. semnul pen Im rectangle. Right from the transp, cut
nevăzători. şah Poamă de dreptunghi cu
window, penality text, vertically
sigla BNR. im planul din dreapta terestrei
transparente este redat vertical textul E.USJFICAR EA ACESTOR BILETE SE
penalităţii în ca/ de falsuri FALSIFI­ PEDEPSEŞTE CONFORM L£G / 0 R
CAREA ACESTOR BILETE SF (FORGERY IS PL N1SHEI) ACCORD!\(J
PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILOR. TO THE I.Alt h Serial number, black \ er-
Seria şi numărul bancnotei, tipărite cu litere tically. on the left side; serial nn her.
şi cific în două culori, negru şi roşu suni
imprimate astfel: cele cu cerneală neagră si
red increasing character, horizoi tllv
caractere de aceeaşi înălţime sunt on the right side.
amplasate vertical în siânga reversului
bancnotei: cele cu cerneală roşie şi caractere
dc înălţime crescătoare sini amplasate in
dreapta reversului bancnotei.
NecircuUU Except K»uia Knartc bum Buna Vccepubilă ' S p e c:'
L a tin E l.f a r YFm Fixe

|
r*;
18 1-4 1 3 .5 0

i
A părută şi în bloc dc 4 Uncut sheet o f 4: P re ţ /P rice = 150 E u ro
Tiraj / M intage: 500 b u c ă ţi /pieces.

144
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
1.000.000 L E I ’ 1947
THE ROMANIAN NATIONAL BAS A’

iCOO.OOfl

v * * * M lllO N U

Tip unic: o em isiu n e U nique type: o n e issu e

Data: 16 aprilie 1947. Dare: April I6th 1947.


Hârtie: albă. Taper: white.
Dimensiune: 189 x 90 mm. Dimension: 1X9 x 90 mm.
Filigran: BNR. Watermurk: B.SR.
\vcrs şi revers similar cu nr. 353 în Obverse and reverse similar to no. 351
culori schim bate şi valoarea de in other colours and the value
1.000.000. Valoarea nominala l N 1.000,000. The nominal value L'M
M ILION LEI scrisă in arc de cerc. MILIO.S LEI is written in a h alf circle.
Marginea stângă ondulată. Left edge is curved.
Fondul: verde-gri- albastra-catcniu. B m kproim d:gnx,ti-g>in-biue-coffiv.

Data emisiunii. T he d a te o f th e issues.


46 aprilie 1947. April 16th 1947.

Necttvulaa Excepţionali Foarte buni Bună Acceptabilă Specimen


Vmtrc £v. tine F’Fine Fine itCptilNe Specimen

20 IU 4 1.50 0.50 85

CA TALO G N V M tSM A TIC


m onedă m etalica
1867*2004
NVMtSMA r t c CA TALOGVE
to* <i*l coin

A ce ste cata lo a g e le p u te ţi p ro c u ra de la firm a no astră .

145
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

THE ROMANIAN NATIONAL BANK

Tip unic U nique type

Data: Decembrie 2003. Date: Decembre 2003.


H ârtie: suport dc plastic. Paper: polymer substrate.
Dimensiune: 168 \ 78 mm. Dimension: 168 .x 78 mm
Avers: Portretul dramaturgului, Obverse: Portrait o f Ion L. ea
scriitorului si nuvelistului Ion Luca Caragiale (1852-1912). Rome an
playwriler, author and shorts n
C aragiale (1852-1912). pri\il din faţă. writer. Centered. Violet flower!\ >fa
in centru sunt ilustrate: un element floral sororia) a theatre mask and he
reprezentând o violetă (Viola sororia). o Comedy mask, one oj the theatre > n-
mască dc teatru stilizată şi o altă mască, hols. Upper Romanian Coat o f Ar is,
a Comediei, simbol al teatrului. Sus. name o f National Bajik o f Rojn. da
stema României, denumirea bâncu BANCA Y4 TJON ALA A ROMAN! I
centrale emitente BANCA NATION \LÂ BNR medalion. Down, banku te
\ ROMÂNIEI şi medalion cu sigla denomination in figures and lei rs
BNR. Jos. valoarea nominală în cifre şi 1.000. 000 lei L N M ILIO N and / ue
litere 1.000.000 Ici I N M ILION şi anul
year 2003. Under the flower, aun f-
ized signatures o f die right side, he
emisiunii 2003. Sub floare, semnâturije w riters signature, in faesin: .V.
guvernatorului şi casierului central, in Vertical, right, denomination N
dreapta, sub portret, semnătură in facsimil M ILION 1,000,000.
a scriitorului. Tot in dreapta, vertical, Reverse: Center: Old building of he
valoarea nominală UN MILION 1.000.000. National Theatre in Bucharest. On ie
Revers: în centru este ilustrată vechea right, the other theatre symbol, he
clădire a . teatrului N ational din Tragedy mask, in golden print. On he
Bucureşti. în dreapta, imprimată cu left, statue o f the plavwriier o:
auriu, masca Tragedie, celălalt simbol denomination value 1,000.000: h
al teatrului. In stânga, statuia zontal and vertical, the name qt he
hank „BAN C A N A Ţ IO N A L A I
scriitorului Ion Luca Caragiale. Sus RO M Â N IE I and BN R sigle. D> •/.
sunt im prim ate: valoarea nom inală right, the nominal value in numb- v
LOOO.000 atât pe orizontală cât si pe and characters L N M ILIO N U I
orizontală, denum irea băncii centrale 1.000. 000 and in left side.rector e
em itente BANCA N A Ţ IO N A L Ă A with BNR sigle. Under the statue,
R O M Â N IE I si sigla BNR. Jos, în panaltv text, placed horizontal
dreapta, valoarea nominală în cifre si FALSIFICAREA ACESTOR BILETE
litere I N M IL IO N Ici 1.000.000. iar SE PEDEPSEŞTE CONEOR '/
in s t â n g a , dreptunghi cu sigla BNR. LEGILOR (FO RG ERY IS

I
$ub stătu ie este imprimat orizontal PUNISHED ACCORDING TO THE
textul: FALSIFICAREA ACESTOR LAW). Serial number, black, vertical,
BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM on the side - serial number, red. increas­
LF.cn.OR. Seria si numărul bancnotei, ing characters, horizontal, on the right
tipărite cu lilac si cifre in două culori, negm şi side. The series and banknote number
was printed with characters and num­
roşa sânt imprimate astfel: cele cu cerneală bers in 2 colours: black and red: with
neagră şi caractere de aceeaşi înălţime sunt black ink and characters in same sides
igmpbsalc vertical în stânga reversului banc­ there arc in vertical side o f banknote
notei; cele cu cerneală roşie şi caractere şi reverse, with red ink and growing
înălţime* crescătoare .sunt amplasate ori/onutl charactered was printed horizontal in
în dreapta reversului bancnotei. right side o f banknote revers.

Kcciroiliii faccplwnala Foarte bum Buna Acceptabili Specimen


Vm m . Ex.fin e Kl ine A csptahk Spccimtm
40 30 25 25 25 100

Qkdliftj iMouf-CoutpmiM...
.. is our company slogan, and nowheie is this better oemonstrated than with the world famous
JPRlNZ strips and cut to si/e mounts Not without good reason do postal administrations throughout
Ithe world entrust PRINZ as their partner during production of their Year Books, stockcards. stock-
[sheets and other philatelic requirements.
for more than 30 years now, we have regarded our task as being production of not only standard,
but also individual products in collector quality We gtve our entire "know-how" for each product, as
your wishes are our challenges
On the following pages of our catalogue, you will find articles which have become indispensable for ^
IPhilatelists. All of Ihem. be it exclusive albums, luxurious hingeless systems or tweezers for stamps f
[are made of exquisite materials. All the foils are naturally free of plastihcrs.
~ - ^~Zî^ ~ :-.::^5gaa3!»5gi8gi5rjy*f^^
147
banca n a ţ io n a l a a r o m a n ic i
5.000.000 L E ! - 1947
THE ROMANIAN NATIONAL BANK

Tip unic: o em isiu n e U nique type: o n e issu e

Data: 25 iunie 1947. Date: June 25th 1947.


H ârtie: albă. Paper: white.
Dim ensiune: 205 x 105 mm. Dimension: 205 x 105 mm
Filigran: BNR. Watermark: BNR.
Avers: In centru, medalion cu lupoaica. Obverse:In the centre, a medallion :rh
Romulus si Remus. Valoarea nominală the she-wolf with Romulus and lb ms.
CINC I M ILIO A N E LEI. Marginea The nominal value CINCI MU JO VE
dreaptă, lată cu un panou având desen LEI The right edge, broad, wi a
sistem Guillot imprimai pe un fond panel having a Guillot drawing p> < led
ornamentat şi valoarea 5.000.000, Seria on an ornamented background am die
şi numărul, stânga, jos si dreapta, sus. value 5,000,000 The series ami die
de culoare roşie. number, on the left side, below, am on
R evers: în centru, medalion cu the right side, above, in red colour
Reverse In the centre, medallion alt
valoarea nom inală 5.000.000. în
the nominal value 5,000,000 In die
colţuri, monograma BNR. în marginea
corners. BNR monogram On the eft
stângă, valoarea nominală scrisă cursiv side, the nominal value is cursi Iv
C INCI M IL IO A N E I FI. written CINCI M ILIOANE LEI.
D a te le e m isiu n ii. The dates o f th e issues.
25 iunie 1947 - filigram BNR June 25th 1)4 7 - B .\R watermark
NccircuLyj Fxccpikroala Fonte bună Bum Acceptabilă Spetime
Unctrc F t fin e V F im Fine A cqm bfe Speriatei
75 35 15 M 4 100

Filigran linii (L) - uşor colorată Lines Watermark (L)


Ncckculata Excepţională Foarte buna Bună Acceptabilă Specimen
Uncin.. F jcfin e 1 Fine Fine 4ccptable Spetim cr
50 17 14 6 2 70
148
1
NH DE RĂZBOI EMIŞI DE TRUPELE GERMANE
î n î l i J l D A i D A aj».0U.3J»J7 3*ÂHĂ J - l XiA T A i D i - i 6 . 1 i 4 M 8

THE WAR BANCKNOTES ISSUED BY GERMAN TROOPS


p it iiio i) m .v i.ii) n t o jc jj JW B

Administraţia germană a emis. Gen)ian administration issued,


in teritoriul românesc ocupat, bani de in the Romanian occupied territory,
hârtie cu următoarele valori nominale: money paper with the following
0.25, 0.50. 1.00. 2.00. 5.00. 20.00, nominal values: 0.25, 0.50, 1.00, 2.00,
5.00, 20.00, 100.00, 1000.00 lei.
100.00, 1000.00 lei. The printing o f these papers was made
Tipărirea hârtiilor s-a efectuat la Berlm in Berlin according to the German War
in baza unei decizii a Consiliului de Board's decision from October 29th
Război German din 29 octombrie 1916, 1916. with mention that the issues are
cu m enţiunea că sunt acoperite covered through a "warehouse in
printr-un “depozit in numerar* la cash ” at German Imperial Bank. This
Banca Imperială Germană, care ulterior "w arehouse in cash " was proved to he
s-a dovedit a fi fictiv. Circulaţia a durat fictitious. The issue circulated for 22
douăzecişidouâ de luni (19 ianuarie months (January 19th 1917
1917 - 16 noiembrie 1918). Retragerea November 16th 1$18). Its withdrawal
was made according to the Decree from
acestora dc pe piaţă s-a tăcut în baza December 3rd f91 Ş and to the
dccretului-lege din 3 decembrie 1918 şi Ordinances no. 5 74. 656 and 839 of the
a Ordonanţelor Ministerului Tinantelor Ministry o f Finance from January
.nr. 574, 656 si 839 din ianuarie 1919, 1919. which ordered their cancellation
care a dispus stam pilarea lor în vederea in order to exchange them. The values
preschimbării la populaţie. Valorile de 0.25 , 0.50 and 1.00 L E I were
0.25. 0.50 şi 1.00 LEI au fost exceptate excepted from the cancellation. The
de la ştampilare. Preschimbarea a început exchangetum began on November 1st 1920.
la 1 noiembrie 1920. On January 19th 1917 they were put in
circulation. The print characteristics
Au fost puse în circulaţie la 19 ianuarie
white paper, drawings and ornaments
1917. Caracteristicile de tipăritură: in Guillot style, the issuing institution
bănie albă. desene şi ornamente tip BANCA GENERALA ROMANA and
Guillot, instituţia emiţătoare BANCA also the text ''emise p e baza unui
GENERALA ROM ANĂ precum si privilegiu / special şi acoperite
textul “emise pe baza unui privilegiu / printr-un / depozit in numerar la
special şi acoperite printr-un / depozit în banca/ imperiului german. Berlin
numerar la banca / imperiului german. BANCA G E N ER ALĂ ROMANA /
Berlin / BANCA GENERALA SECŢIA DE E MISIE " are similar fo r
ROMANĂ/SECŢIA DE EMISIE”, sunt each banknote. Only the nominal value
is different.
identice pe fiecare bilet. Diferă numai
valoarea nominală.
J
L
149
25 B A M

Dim ensiune: 93 x 60 mm. Dimension: 93 x 60 mm.


Avers: in dreapta. bustul zeului Mercur. Oh'erse: On the right side, the head oj %d
Dedesubt, valoarea nominala 25 Meino: Below, rite nominal value 25.
R evers: in centru D O L L DLCI Reverse, hi the centre. DOI F. J ) t' I
C IN C I / BANI. Stânga si dreapta 25
VY
( Cl /B A XL (hi the le/i and the right 5

Neckculata hxccpJioîala Haute buna Buna Acceptabila Spaimei'


L ricin. Ex. fin e V Fine Fine .IfqituhU Specimen

15 5 4 2 0.50 -

Dim ensiune: 110 x 70 nun. Dimension: UOx 70 nun.


Avers: în stânga, efmia 7eitei Ceres. Obverse: On the left s i d e . C o
Dedesubt 50 / BA M . goddess’s effigy. Below, 50 / B A M
Sus C IN C I DF.C'I BANI. Above. CIXCI D E U BAX/.
Necirvulaii nxccptioorfS boarte buni Buna Acceptabila Specimen
U ncin. E x . fin e t: Fute Fine A cqu abk Specimen

20 a A
2 U.50 -

150
UN LEU
EMpMMixMp*
l»»mui« «Mu. fem»

Dimensiune: 130 x S0 mm. Dimension: ISO x HOmm.


Avers: in colţurile de sus stânga şi Obverse: In the lefi and the right corners,
dreapta, efigiile zeităţilor Ceres şi Mercur. from above. the gods: Ceres and Menvr's
Intre ele. valoarea LN LEU. în centru, effigy- Between them, the value L V LEU.
conturai peste textul cu condiţiile de In the centre, the text with the issuing con­
emisiune, valoarea 1. in colţurile de jos. ditions framed hy the value /. In the left
stânga şi dreapta I and the right corners, from below I.
Revers, in centru, valoarea 1 / LLL in Reverse: In the centre, the value 1 /LEU.
colturile de ios. stânca, dreapta, valoarea In the lefi and the tight comers, from
1 /L L l. Mow. the value l / LEU.
Nectfvulaia tvarpiKMuiă Owtc buna Bură Acceptabila Specimen
Urnire. F .zJ'm V. Fine Fine Accptable Specimen
2S 10 5 3 1 -

Dimensiune: 131 x SO mm. Dmienshm: 13/ x HOnun.


Avers: Idem eu nr. 3. Valoarea. însă. 2 LF.I. Obwrse: Similar tom. 3. But the \alue. 2 LEI
Revers: Idem cu nr. 3. Valoarea, insă. 2 LLL Reverse: Similar to no. 3. But the value. 2 LEI
Necirvuluti Ilxceptmculi Foarte buna Buna Acceptabila Specimen
Untin Ex foie HFine Fine AccplabU Specimen

30 15 7 3 1 -

151
Dim ensiune: 145 x 90 mm. Dimension: 145 x 90 mm.
Avers: In stânga şi in dreapta, efigiile Obverse: On rhe left and the right \ fes,
unor personalităţi mitologice. în centru, ejfigies o f some mithological perst ab D im e n s iu n e :188 x 115 mm. Dimension: IKS x 115 mm.
sus CINC I LEI. în cele 4 colturi, hies. In the centre, above. C ISC ! El. V v e r s : în jumătatea de jos a câmpului, Obverse : On the left and the right side
valoarea 5 / LEI. In the 4 corners, the value 5 / LF.f dreapta şi stânga, lateral, efigiile unor o f the second h a lf o f the field,
Revers: Similar cu reversul nr. 4, având Reverse: Similar to the reverse o f n 4. personaje mitologice nedefinite. între laterally, the effigies o f some indefinite
valoarea de 5 LEI. having rhe value 5 LE I. ele. valoarea 100. Sus, dreapta, stânga, mithological personalities. Between
Nccircukrtă toarce bena
them, the value 100. Above, on the lefi
Excepţionala Hună Acceptabilă Spccimt valoarea UNA SUTA L E I.
and on the right, the value l \ .4 S I TA LEI.
Uncirc. Ev. fine V. t ine tin e A ccpvble Speciir.L Revers: în jum ătatea superioară a Reverse On the upside half, the value
35 15 7 3 1 - câmpului, valoarea 100 / UN A SUTA 100 / UNA S I TA L E I / 100 and 100
LEI /1 0 0 şi 100 dreapta si stânga on the left and on rhe right.
Necircul2Q f xcepikmatl fo a rte bună Bună Acceptabilă Specimen
Uncire. Ax. fin e K Fini'. Accptable Specimen

în a in te de a a ru n ca v e c h i scrisori,
iCustrate, d o c u m e n te p e care to c m a i
Ce-aţi decoperit în tr-u n c u fă r de
f a m id e sa u în tr -u n pod, f a c e ţ i o
v i z i t ă f i r m e i noastre: a r p u te a f i
Dimensiune: 160 x 90 mm. Dimension: 160 x 90 nun. m o m e n tu f d u m n e a v o a stră de
Avers: în centru, efigiile zeilor Ceres şi
Mercur. în colţurile de sus. dreapta si stânga,
Obverse In the centre, effigies o f the g d
Ceres and Shrew: In the left and the j}J b â p ir a ţ ie !
valoarea DOLE DECI LEI. Jos. central, comers, above, the value DOL L D tU
valoarea 20. LEI Below, in the centre, the value 20
Revers: Sus, valoarea nominală 20/D O L E Reverse: Above, the nominal value DO E
DECI LEI On the left and the tight fe
DECI LEI în stânga şi dreapta. 20/DOLE 20 / D Ot E DECI LEI Below, in the c »-
DECI LEI. Jos. centru, valoarea 20. tre. the value 20. ___ _______ _
Nectrculaiâ Excepţionala Foarte buni Bună Acceptabilă Specimen
Uncut. tx . fine 1. fin e Fine tcqn ah le Specimen
50 20 12 5 3 -
152 153
Dim ensiune: 213 x 130 mm. Dimension: 213 x 130 mm.
Avers: Similar cu nr. 7. Obverse: similar to no. 7.
Revers: Idem având valoarea 1000 / Reverse: Similar to no ~ having he
I N A M IE LEI. value 1000/ I S A M IF. LEI.
Biletele Băncii Generale Române au The banknotes o f Romanian Get al
imprimate pe ele o literă de alfabet şi Bank have been imprinted with an
un num ăr de ordine, cronologie, alphabet letter and an order nun er.
potrivit numărului de bilete emise. Sunt chronologically, according to he
number o f the issued treaswy n u>s.
semnate de directorul O. Petrescu si
They are signed by director (). Pen at
C ăpitanul L ehm ann. and Lehmann Captain.
Nccirculaii Excepţională toarte hună Muni Acceptabilă Specime
i'minr. Ex. line I Cine Fine 4a p tab ic S/nrirKr
175 60 35 15 5 -

S tr a d a Ş e la ri 9 -1 1 ,

CARPATIN T e l/F a x : 0 2 1 .3 1 5 .8 8 .1 6

• i f

KRONER PRINZ
154
C A ii£ A U C I R CD LAT 111 TilAl13IUVA1 I M y J i i U C D y j l l ^
pA h & in aitos . m i

M 'v lL v » i J J l LI» D I A l 3 I A 1 IK 'U .I I U :

f /I fJ C U CJJi CULAVISH) J11 n tA iK J J J 'A lT M A l W


zv c o y J H A 'in i m i

în Transilvania si Bucovina, până Until the currency merger


la unificarea monetara ( 1920-1‘>21) au 1920-1921 the austrohungarian banks
circulat bancnote austro-ungare. have circulated in Transilvania and
Preschimbarea lor s-a înfăptuit prin Bucovina.
stampilarca valorilor nominale de la IO Their exchange imy made by cancella­
la 10.000 coroane. Valorile mai mici nu tion oj the nominal values from 10 to
s-au ştampilat, fiind exceptate, 10.000 crowns. The smaller values
in perioada IO iunie - 28 august 1919 were excepted from cancellation. The
a avut loc stam pilarca. iar de la banknotes were cancelled between
l sep tem b rie 1920 a începui June 1Oth - August 28th 1919 Their
preschimbarea acestora cu bancnote exchange in banknotes issued by
mise de Banca N aţională a României National Bank o f Romaniu began on
şi s-a finalizat in anul 1921. September 1st 1920 ami it was finished
Operaţiunile au fost îngreunate de in 1921. The process was difficult
importurile m asive de bancnote because o f the massive imports oj
Austro - l'n g a re si stampilarca lor cu Austrian - Hungarian banknotes and
ştampile false. their false cancaUation.

Aceste casete pentru monede §


puteţi cumpăra de la sediu
firm ei noastre.

Str. Şelari 9-11 *


Tel. 021.315.88.16
1 Coroană - I C r o w n
(F IN E K R O N E - E G Y K O R O N A )

Hârtie: aibă. Paper: white.


Dimensiune: 113 x 67 mm. Dimension: 113 x 67 mm.
Culoare: roşu-verde. Colour: red - green.
Scria şi num ărul: culoare neagra Series and number: black colour.
Emisă: la I decembrie 1916. Issued: on December 1st 1916.
Ştampilă de mână. Hand stamp.
Ncrirculalâ rweptionali Foarte huna Buna Acceptabila Spccinx
Ufuirc f 'x f w V. Fine Fine .kcpiabk Spccinu

15 8 5 2 1 -
2 C o ro a n e - 2 Crown
(ZVVE1 K R O N E N - K E T K O R O N A )

H ârtie: alba. Paper: white.


Dim ensiune: 113 x 69 mm. Dimension: 113 x 69 mm.
C uloare: albastru-violct. Colour: blue - violet.
Seria şi n u m ărul: culoare roşie. Series and number: red colour
Em isă: la 5 august 1914 Issued: on Iugust 5th 1914
Ştampilă de mână. Hand stamp.
Necirculalâ Excepţională Foarte Huna Buna Acceptabilă Specimen _
Unctrc. Ex. fine V. Fine Fine A ccptM e Spearru'/:

15 6 3 2 1 -

156
2 Coroane - 2 C r o w n
(ZW E1 K R O N E - K E T K O R O N A )

LS

z w e îk & ) îe S i

M-1 1
------ >Vn: 1\r— \

w lj. No. O saie?

H ârtie: alba. Paper: white.


Dimensiune: 113 x 69 mm. Dimension: 113 v 69 mm.
Culoare: albastru-violel. Colour: blue - violet.
Seria şi n u m ărul: culoare roşie. Series and number: red colour.
F.misă: la 1 martie 1914. Issued: on March 1st 1914.
Ştampilă de mână. Hand stamp.
X’ccircuîată Excepţională Foanc bura Hună Acceptabilă Specimen
Undrc £x. jme V. F in e tin e A ccp ta N c Specim en

18 12 X 4 2 -
Eroare Error. W G EN F.N A I. S E C R E T A R - P reti Price = 50 E u ro

Soluţii p e n tru c u r ă ţa t

M ONEDE
o fe rite d e firm a n o a stră .

SC IMPEX
Zim brul Carpatin SR L

157
IU Coroane - 10 C r o w n
(Z E H N K R O N E - T IZ K O R O N A )

H ârtie: verde-gri. Paper: green gny


Dim ensiune: 135 \ 80 mm. Dimension: 135 v 80 mm.
C uloare: albastru-roşu-porloealiu. Colour: blue - red - orange.
Seria şi n u m ărul: culoare neagră. Series and number: black colour.
Em isă: la 2 ianuarie 1004. Issued: on January 2nd 190-1
Stampilă de mână. Hand stamp.
Nccifcuun Excepţionali Foane huni Buna Acceptabilă Speonv
in cu r. £v. fin e 1 hint- bin e A n yiaN e ,W<m<
35 15 6 4 3 -

10 C o r o a n e - 10 Crown
(Z E H N K R O N E - T IZ K O R O N A )

H ârtie: \erde-gri. Paper: green - grey.


Dim ensiune: 135 \ 80 mm. Dimension: 135 x >30 mm.
C uloare: albastru-ro.su-portoealiu. Colour: blue - red - orange.
Seria si n u m ăru l: culoare neagră. Series and number: black colour.
Em isă: la 2 ianuarie 1915. Issued: on January 2nd 1915
Stampilă de mână. Hand stump on Austria nr. 6
Necirtvldi Excepţionala Foane bună Buna Acceptabilă Specimen
I'narv. Lx. line 1! Fine Fine AirptaN e Spiritual
325 200 100 50 25 -

158
20 Coroane - 2 0 C ro w n
(Z W A N Z IG K R O N E - H L S Z K O R O N A )

H ârtie: roz. Paper: pink .


Dimensiune: 150 x 80 mm. Dimension: 150 x SO nun.
Culoare: albastru-rosu-portocaliu Colour: blue - red - orange.
Seria şi num ăru l: culoare neagră. Series and number: block colour.
Emisă: la 2 ianuarie 1907 Issued: on January 2nd 1907
Stampilă de mână. Hund stump.
MecircuLaa hxcepţifaalâ Foirrc buna Bună AccepUbili Specimen
V ndK . AxJUif 1*Fine AuplaM t Specimen

60 30 20 5 -
13

159
20 Coroane - 2 0 C r o w n
(Z W A N 7JG K R O N E - HUSZ K O R O N A )

em isiunea I first issu e

H ârtie: roz. Paper: pink.


Dim ensiune: 152 x 90 mm. Dimension: 152 x 99 mm.
C uloare: albastru-verde. Colour: blue - green
Seria şi n u m ărul: culoare roşie. Serie and number: red colour.
Emisă: la 2 ianuarie 1913(2 emisiuni). Issued: on January 2nd 1915 (2 issu ■).
Ştampilă de mână. Hand stamp.
Nedmitara Excepţionala Foartehuna Bum Acceptabili Spccin
Uncirc. Ex lint- 1! tin t Tint A cqnabte Specm .

8 3 2 1 0.5(1 “
e m isiu n e a a ll-a s e c o n d issu e
Similară cu nr. 7. având, insă, înscris pe 77;i\ second issue, similar to no. 7, h. on
avers, stânga şi revers, dreapta, vertical. the obverse, on the left, and on the n sc.
11 AUFLACÎE (a doua tipăritură ) în on the right, vertically. II A L U (iE
culoare neagră. tsecond print) in black colour.
Emisă: la 2 ianuarie 1913 (2 emisiuni). Issued: on January 2nd 19152 issue
Ştampilă de mână. Hand stamp.
Nccirculati Excepţională Foarte buna Hună Acceptabila Spccttflc
Urnire. Ex. fine V. tin e tint: A rguable S pam

12 5 2 1 0.25 -

Em isiuni monetare din ROMÂNI/ -


50 Coroane - 5 0 C r o w n s
(F O N F Z IG K R O N E N - O T V E N K O R O N A )

Hârtie: roz. Paper: pink.


Dimensiune: 148 x 96 mm. Dimension: M S x 96 mm.
Culoare: albastru-violct. Colour: blue - violei.
Seria şi numărul: culoare roşie, Series and number: red colour.
tmisă: la 2 ianuarie 1902. Issued: on January 2 nd 1902.
Nccitvulau hxcepcionala f oarte bună Buna Acceptabilă Specimen
Uhcvc. E x ism V. l ine Fine 4i ip table Spccxmai
350 ISO 100 50 25 -
50 C o r o a n e 50 Crowns
( F U N F Z I G K R O N EN OTVEN KORONA)

Hârtie: albă. Paper: white.


Dimensiune: 164 x 100 mm. Dimensions: 164 x 100 mm.
fu io are: albasiru-bleu-roz. ( olour: blue - liiţkt blue - pink.
r " 1.*1_$* «umărul: culoare nea ura. Series and number: black colour.
misa: la 2 ianuarie 1914. Issued: on January 2nd 1914.
Ştampilă de mână.
Ncctrculata Lxcepoonala Foane bună Buni Acceptabilă Specimen
O ţarc £v fin e I’ Fine Fine A apiu ble Specimen
_ _ 25 10 2 -
1 0 ,5 0

1
100 Coroane - 100 C r o w n s
(H C N D D E R T K R O N E N - S Z Â Z K O R O N A )

iS u K O R D N A ^ u

H ârtie: roz. Pupa-: pink.


Dim ensiune: 164 x 110 mm. Dimension: 164 x IU) mm.
C'uloare: albasiru-roz-verde-1 ila-gri. Colour: blue - pink - green - lilac -g
Seria şi num ărul: culoare roşie. Series and number: red colour.
F.niisă: la 2 ianuarie 1910. Issued: on January 2nd 1910.
Ştampilă de m ână. Austria nr. 11 Hand stamp Austria nr II
Nccirculaia Ixccpiionalâ Foanc bora Bună Acceptabilă S p a im e :
VnciK. F.t line 1! H a t Fine Aujuable Specimen

400 150 100 20 4 -

Em isă: la 2 ianuarie 1912. Issued: on January 2nd 1912.


Nccirculau excepţionala l i vine buni Buna Acceptabilă Spccim r
L 'n cin E x fin e V. F ine F ine A ccp ra b ie Speam r

15 7 5 2 1 -

Acestalampă si multealtelesepot
comandadirect dinmagazinelefirmei.
Zimbrul Carpatin, Lampă cu UV - Profi
Su. Şolan. Nr. 9-11.
Sector 3, Bucureşti.
T eL/Fxr. 021.315.38.16

162
1000 C o r o a n e - 1000 Crowns
(T A U S E N D K R O N E N - E Z E R K O R O N A )

em isiunea I first issue

H ârtie: vcrde-gri. Paper: green - grey.


Dimensiune: 192 x 130 mm. Dimension: 192 x 130 mm.
Culoare: albasiru-violet-gri. Colour: blue - violet - grey.
Seria si num ărul: culoare roşie. Series and number: red colour.
Ştampilă de mână. Hand stamp.
Nccuvulati Exceptional Foarte buni Buna Acceptabila Specimen
U n c in . E i.fin r V F in e F ine A v e rta b le Specim en

30 15 10 5 3
~

em isiunea a ll-a second issue

Similară cu nr. 16. având pe avers seri* Similar to no. 16. having on the
vertical, în stânga 11 A l)FI.A G E în obverse, vertically written, on the left
culoare neagră. side I f ACFLAGF. in black colour.
Emisă: la 2 ianuarie 1902 (2 emisiuni). Issued: on January 2nd 1902 (2 issues).

N ccircuhii Excepţionala Foarte bună Buna Acceptabili Specimen


L'ncire. E x. tin e i: F ine F ine jtifih jb lr Specim en

20 10 X 4 1 -

Stampila care s-a aplicat pc bancnotele


Austro-Ungare şi pc bancnotele Cicrmane care
au circulat in Bucovina
(Exemplu: ca la numărul 24);

163
i
1 0.000 C o r o a n e - 10.000 Crowns
(Z E H N T A U S E N D K O R O N A - T I Z E Z E R K R O N E N )

H ârtie: vcrdc-gri. Paper: green-grey.


Dim ensiune: 192 \ 130 mm. Dimension: 192 x 130 mm.
C uloare: alba$lru-\ iolci-gri. Colour: blue - violei - grey.
Seria şi num ărul: culoare roşie. Series and number: red colour.
Kmisă: la 2 noiembrie 1918. Issued: on November 2nd 191A’.
Ştampilă de mână. Hand stamp.
Neciivulatâ Excepţionala l uarte hună Runii Acceptabilă Spccimer
V n c irc E x. fin e V. l-in e F ine A a p tu M c S jK a m en

55 35 20 8 3 -

A ve ţi su rp lu su ri în co le c ţia d u m n e a v o a s tră 7
D oriţi s-o lich id a ţi?

e ste a lă tu ri de d u m n e a v o a s tră o fe rin d u -v ă


C E L E M A I B U N E P R E Ţ U R I !!!

164
25 Crowns
25 C o r o a n e -
seria/series 3 0 0 0

I.a data de 27 oetombnc 1918. guvernul On October 27lh 1918. Hungarian


ungar a emis bilete a i valoarea nominală de Government issued banknotes with
25 Coroane care au circulat şi in zona nominal values 25 Crowns which
frontului românesc $i care au fost stampilate circulated in Romanian front zone. They
de unităţile .Armatei Române. were stamped by Romanian Army units.
Reversul alb. stampila ROMÂNIA Reverse: white, the cancellation
R E G IM E N T U L 10 V Î.N Ă IO R I r o m â x îa R r .G iu r .x m . io v în ă t o r i
COM PANIA M ITRA LIFRF. (I ). COMPAMA MITRALIERE (L).
Ştampilă de mână. Austria nr. 2z> Hand stamp, .Austria nr. 23
Nccirculatâ Exocptionila Foarte bună Buna Acceptabilă Specimen
V lK W . E x. tin e V F in e F in e A ix p ta b ie S p e a m en

350 100 50 25 15 -

200 C o ro an e - 200 Crowns

Emisă la 27 octombrie 1918 Issued on Octomher 27th 1918


Pâră revers Without reverse
btampilâ de mână. Austria nr. 24 Hand stump. Austria nr. 24
NeciicaSată Excepţională Foarte bună Bună Acceptabilă Specimen
V n c in . E x. fin e V. F in e F ine A c q x a b te Specim en

300 to o 50 25 15 -

165
5 C o ro a n e (K n o w n ) - 5 Crowns

Issued on May 1919 - SPFX IUF.'


Em isiunea de la 15 mai 1919 - SPECIMEN
Valahlefor: 21.22,23
Bună Vccqrtabitâ Si
N ccnvulaia 1\cepît«naiâ loartcixmă
Fine .kcpwWv s
fit Cute V. Fine
L'k<:n
P.A. P.A. P.A.
P.A. P.A.
U F IC H B A N K N O T E
1000 M Ă R C I - TAUSENDMARK - 1910
A u c ir c u la t în B u c o v in a c u ş t a m p i l ă s p e c ia lă

Paper: oliv.
Hârtie: oliv. Dimension: x mm.
Dimensiune: \ nun.
Colour: crem-brun
Culoare: crem-maro. Series and number: red and blue c o l o -
Seriii si numărul: culoare rusie si albastră.
Issued: on April 2nd 1910.
Emisă: la 2 Aprilie 1910. Hand stamp, serie with 6 figures.
Ştam pilă de m ână. seria cu 6 cifre.
Buna Acceptabilă Specinicr
Excepţionala foaitebmri
Nccirtuhli —F a r AcqHuhlf Sptam en
El line V. Fine
C'Jirtrr- 5
20 10 — ■—
60 .10
166
B A N C N O T E D E O C U P A Ţ IE S O V IE T IC A , 1944

THE SOVIET OCCVPATION BANKNOTES, 1944

La intrarea în România, in anul 1944, A t their coming in Romania, in 1944.


Armata Roşie a Uniunii Sovietice a The Red Army oj Soviet Union brought
adus cu sine şi semne monetare de paper monetary' signs, issued by The
hârtie, emitent fiind Comandamentul Red lrmv Board. These circulated 3
Armatei Roşii, a căror circulaţie in ţară months, till November 30th 1944 Then,
a durat cca. 3 luni. adică pana la 30 they were withdrawn in the imposed
noiembrie 1944. după care au fost conditions stipulated in the art. 10 o f
retrase în condiţiile impuse şi prevăzute the annex oj The Armistice Convention
de articolul 10 din anexa la Convenţia from September 12nd 1944.
de armistiţiu dm 12 septembrie 1944.

O emisiune cu 7 v a lo ri în a n u l 1944
O ne issue with ” values in 1944

Desenele pe avers si pe revers sunt de Draw ings on the obverse and the rexerse
tip (îuillot cu ornamente. are Guilotl type with ornaments.
Scria şi numărul, dc culoare roşie. Series and number in red colour.
H ârtie: albă. Paper: white.
Dim ensiune: 115 x 60 mm. Dimension: 115 x 60 mm
C uloare: bleu-violet. Colour: light blue - violet.

Neeirculata Excepţională foarte huita Bună Acceptabilă Spain.


U ndn Ex V. H ue Fine Accptoblc Spam . ■

125 SO 50 30 15 -

H ârtie: albă. Paper: white.


Dim ensiune: 160 x 80 mm. Dimension: 160 x 80 mm.
C uloare: brun-roşcat-roz. Colour: brown - reddish -pink.
Namulată Excepţionalii Inane buna Bună Acceptabilă Spain
Uncut. Fx. fin e V. Fine Fine Accptable .Vpec'wi
150 100 60 30 15 -

168
Hârfîc: albă. Paper: white.
Dimensiune: 170 x 85 mm. Dimension: 170 x <S5 mo?.
C uloare: albastru - b e j - p o r t o c a l i u . Colour: blue - beige - orange.
Valoarea nominală cu litere Nominal value with letters
DOLA DECI I LEI DOUA D E C !/L E I.
Kcciruiliiâ l-xcepţionalâ I oane bună BuiU Acceptabilă Specimen
U n a r,. E x. fin e V. F in e F in e A a p ta b lc Specim en

200 125 70 35 20 -

mo LEI

H ârtie albă. Paper: while.


Dimensiune: 186 x 100 mm. Dimension: 1X6 x 100 nun.
Culoare: brun-violet-roz. Colour: brown - violet - pink.
Nccircuiaia Kxcepiinnala Foarte bună Bună Acceptabilă Specimen
In u r e E x. fin e V. b in e F ine A c c p ia b k Sp ecim en

150 50 30 20 -
- 250

169
H ârtie: albit. Paper: white.
Dim ensiune: 195 x 104 mm. Dimension: 195 x 104 mm
C uloare: verde - maro. Colour: green - brown.
Nccirculata Excepţională Foaie bună Bonă Acceptabila Specimen
Vkctrc, Ex tine V Fine Fm e A aptaN e S p etim *

350 250 100 50 45 -

1000 L E I

H ârtie albă. Paper: white.


Dim ensiune: 200 x 105 mm. Dimension: 200 x 105 mm.
C uloare: violel-galben. Colour: violet - yellow.
NecircuUli Excepţională hiwte huna llunl Acceptabili Specirec!
Ltuin\ F.i. fine V. H n t Fine A aptahle Spetim*»
—-*
450 250 150 100 80

170
5000 LEI

Hârtie albă. Paper: while.


Dimensiune: 205 x 102 mm. Dimension: 205 x 102 mm.
Culoare: bleu-violet. Colour: light blue - violet.
Xccircutatf MiccplKHiaU Foarte buna Hună Acceptabilă Specimen
th a n K t fin e V Fine Fine AccpiaH e Specimen
2000 850 700 500 300 -

171
PRO BE DE BA N CN O TE M O NETA RE
MONEY TEST OF PAPER
Desenele pe avers si revers de lip The drawings, on the obverse and the
Guiliot, cu ornamente. Seria si numărul reverse are in the Guiliot tvpe th
de culoare rusie. ornaments. Series anil numhe> in
Valori nominale de 10. 50, 200 si 2000 red colour.
LEI, emitent fiind Ministerul Finanţelor, Xominal values o f 10 , 50 , 200 .rid
pentru perioada 1916 -1918.
2000 I .E f issued by Miniştri o f
Finance between 19]6-10IS. ’’ re
Au lost tipărite la firma AMERICAN primed bv THF. A M E R IC A S Tl. i \ A
BANKNOTE COMPANY. S O T E COMPAXY Jinn.

50 L E I - 1916, 191H

Dim ensiune: 147 \ 93 mm. Dimension: 147x95 mm.


C ulori: Avers: albastru-roşu. Colour: obverse: blue-red.
Revers; visiniu. Obverse: hi the centre, above the
Avers: in centru, sus. efigia Regelui effigy o f King Ferdinand 1. prvjti. to
Ferdinand 1. in profil spre dreapta. the right. Above ROM A S IA Be w.
Deasupra, R O M A N IA . Dedesubt, the Coat-of-Arnts. In the mid 'e.
stema ţârii. în câmp, M IN IS T E R E !. M l S IS TER L L F I S A S T E L OR he
FIN A N Ţ E L O R , sem năturile celor signatures o f those authorised ana he
împuterniciţi si sena eu numărul. series and the number. The frame o he
Ineadramentul aversului este ilustrat bogat
obverse is rich in arabesques, cw ed
din arabescuri, linii curbe şi ornamente
lines and floral ornaments. In con: s.
above. L E I/5 0 .
florale, in colţurile de sus LEI / 50 .
Reverse: Above. R O M 4S IA In te
Revers: Sus RO M Â N IA in centru,
centre, the nominal value 50 ) (t
valoarea nominală 50 intr-un desen
Guiliot drawing. Above. C IS C / Z tC l
Guiliot. Dedesubt C IN C I ZEC I LEI. LEI. Below, the text concerning he
Jos. textul eu penalităţile in ca 7 de fals sanctions fo r forgery. In the 1 ir
In cele patru colturi, valoarea de 50. corners, the value 50 . All these w a
Totul într-un cadru eu desen Guiliot. frame with Guiliot drawing.
S p ecim en Prct Price: 1000 Euro.
172
Dimensiune: 1 2 7 x 8 1 mm. Dimension: 12~xSl mm
Culoare: Avers: brun- deschis Colour: Obverse: light brown
Revers: verde palid Reverse: pole green.
Avers si Revers similar cu nr. 1, dar cu Obverse and Reverse similar to no. 1,
valoarea 10/ Z E C F LF.I. but With the value 1 0 / ZECE LEI.

Specimen Preţ Price: 800 F.uro.

200 LEI

Dimensiune: 165 x 106 mm. Dimension: 165 x 106 mm.


C uloare: Avers: albastru-maro-rosu. Colour: Obverse: blue - brown - red.
Revers: portocaliu. Reverse: orange.
Avers şi Revers, >imilar cu nr. I, dar Obverse and Reverse similar to no.l. but
cu valoarea 200/ D O I A S I TE LEI. the value is 2 0 0 / DO C l SL TE LEI.

Specim en Pret Price: 1600 Euro.


173
1
2000 L E I

Dim ensiune: 165 x 106 mm. Dimension: 165 x 106 mm.


C uloare: Avers: albastru-maro Colour: Obverse: blue - brow n.
Revers: maro. Reverse: brown.
Avers şi Revers, similar cu nr. 1, dar Obverse and Reverse similar to no. /. bin
cu valoarea 2000/ DOUA S I T E LEI. the value is 2 0 0 0 / DOUA S i T t El.

Specim en Pro,\!Price: 2000 F.uro.

schaubek
Acestealbumesepot comanda direct dinmagazineletir.

S.C. IMPEX Zimbrul Carpatin,


Str. ŞELARI, Nr. 9-1 \
S ector 3, Bucureşti.
Tel./Fax: 021.315.88 6

174
Avers $i revers similar cu nr. 3 1 Obverse and reverse similar to no. 31
2 1 Decembrie 193X Decembre 21st 1938
Ncctrculata fAccpiională Foarte b u n i B uni Acceptabila Specim en
Vncire Ex. fine V.Fine Fine icvp ta b k Specimen
300 200 100 50 - 400
I Noiembrie 1940 November 1st 1940
5 Februarie 1941 February 5tb 1941
Kerircolatt Kxcepiioaalâ Foarte buna Buna Nccepiahilâ Specim en
lîn d rc Ex. fin e l ' Fine Fim' A ap iab lr Speam en
350 250 100 75 - 450

20 L E I - 1939, 1941. 1949

Avers <4 Revers similar cu nr. 95. Obverse and Reverse similar to no. 95.
culoare verde palid. colour pale green.

aprilie 1939 April 28th 1939

175
I noiembrie 1941 November 1st 1941
5 februarie 1949 February 5th 1949
Ncciiculaa fcxccptiiwulâ hoanc huni Hună Acceptabilă Speciny.r
Lnan. Ex. fine 1.' Fine Fm Aaptabie Specmtn ~~
400 250 100 75 - 500

Data: 23 m anic 1943. Date: M unh 25th 1045


Avers şi Revers, similar eu nr. 331 Obverse and Reverse, similar to no -.?/
Nccircuha KvceptiwiaLl foarte buni Bună AcceptahiU Specm
Uncirc, Ex. lint r Fine Fine 1u plu hle S;m rm< <:

PV 500 400 300 200 10(K«

500.000 I . E I - 1945

Data: 20 martie 1945. Date: March 20th 1945.


Avers şi Revers, similar cu nr. 358 dar Obverse and R n er\e similar fu no 'ti­
cu valoarea dc 500.000 lei. hni with the value o f 500,000 lei.
NecircutHi Pxeepuonali Fyanc bună Rind Acceptabili Specin--
(.’m in Ex fin e 1. Fim Fine icqH aN f SjhCtnu

PA 600 400 300 200 1600


176
A & IG fiA T E , bAi'U 1>_E S C M M B i, -BOITUPJ DIE C A S Ă ,
T iC iC ET U E ŞJ JJJJ’E it lT i) iiJ L I T i:

J J , £ A C ik i;Y £ 3 M O ÎT E I C A S H
yO VCIJM'MS, 'IJCĂ E7EA H U L J F F E J iE lT I H 0 7 E3

Forme mono la re penim schimb Monetary /onus for change in


în Ici. bonuri de casă. lichcic. jetoane de id. sales slips, tickets, paper tokens
hârtie şi alte bilete eu valoare nominală and other bacnotes with normittal value
utilizate în diferite împrejurări sau which are in use in some circumstances
scopuri de înlesnire a efectuării de plăti or purposes to facility making
pentru unele mărfuri sau serv icii, emise payments for some goods or services,
de anumite instituţii, de stat sau issued by state or privat companies,
particulare, inicprindcri de ori ce fel. industries o f any kind, trade, banks,
particulare sau de stai. industriale, de city halls, sales slips for working days
comerţ, bancare, prim ării, bonuri with animals etc., in some Romanian
pentru zile de muncă cu animale etc., in places.
unele localităţi din România.

ARAD

1 9 2 0

ni. 20 m -
arrttui
Mici vor ft urmi-
nţ*, cc t*
4 t b*m !»*»#, wm-
fana codatul

‘vBilet dc cassă** 20 FI LER I 1920. "Bilet de cassă “ 20 FILER / 1920.


Em itent: Consiliul Comunal: Issues: City Halls:
foim: 35x40 mm. Dini: 35x40 mm.
Culoare: albastm-bcj. Colour: blue-beige.
Necirculata Exccpiionah hoanc truca Buni Accepuhiti Specimen
V ndn . Fr. fin e m i* Fine Awptuble Sper M m

15 10 5 23 1,5 -

177
Q«A»rL AW->t»
1 O X O
Bilet de Cassi
III 50
bfttt vor fi u m i-
M» MM -KW.I tiţt. c* f*> fic4tc.<»
•Wiu® » Mtt ■ic hur.t kgati. con
CoBUOttl 9omao»t durat codului fca»l

"Bilet de cassa" 50 FII.F.RI 1920 . “Bilet de cassă* 50 FII.ERI )20


E m itent: Consiliul Comunal: Arad Issues: Cin Halils: [md
Dim: 35 \4 0 mm. Dim: 35x40 mm.
C uloare: bej. Colour: beige.
NecircukUâ Excepţionala foarte bură Huna Acceptabilă Spc. :en
Onrin Ex. Hue l ’ Fine Fine A aptabie m en
18 10 6 3 2

“ BON” 20 FILER1 1920 “BO:\ "20 FII.F.RI 1920


Em itent: KRAUSZ RAI LIN; Arad Issuer: KRAUSZ PAULIN; 4rtu
Dim: 60x40 imn. Dint: 60x40 mm,
C uloare: alb-roz. Colour: white-pink.
Xcvinulată Excepţională Foarte bui-â liiHiâ A cceptabila
Im n Lx. fim ■ V.Fme lin e Acqnabie
• Bilet” 10 F IL E R . 50 F IL E R . “Bilet” 10FILER. 5 0 FILER
Emitent: Societatea tramvaielor Arad. Isseuer: Ihe Trconwa\-Companyfivm Arad
Text în limba Maghiara. F ără d ată. Text in Hungarian language. A o date
P.xcepîiooalâ toarte huna Bur.fi A cccpîabilă | Specim en
N ccira ila li
" l item h \. fim- t. F in e F in e 1 A ţtptahlr 1 Specim en

10 6 5 3 1 2 | -

P R E Ţ P E N T R C L A B IL E T / PRICI E F O R UXF. T IC K E T

aOM HEX S A ROMITEX S A ROMITE* S A.

Bun p t. IE I B u n p t. I I I Bun p t I E I

5 20 100

BILET "B un pt.” 5. 20. 100 LEI. TIKET “Bun p t." 5. 20. 100 LEI
F.nutent:ROMITF.\ Ş. ViDecembric 1945: Issuer: ROMÎTEX S.A. Defaulter 1045:
Dimensiune: 43x40mm: Arad Dimension: 45x40mm. Arad
Culoare: alb-ro/. Colour: white-pink.
N ecifcutaii Excepţionala Fo.-ulc bvini Bun.i \ccep iab iiâ Specim en

Untin. Ex. line V Fine Fine keptabk Specimen

1 -
15 10 6 4

P R E Ţ P E N T R U UN Bl LE I / F R IG E F O R L \ E T IC K E T
Lom oâ cu UV - Hondy
B A IA M A R E

"BON DE C’ASS.Y* "liO X D E CASSA"


50 C O R O A N E. 100 ( ORGA NE.. 50 COROA.Y£. 100 COROAXE.
E m itent: Banca oraşului Baia Mare: Issuer: iheBank o f Baiu Mânecile.
2 M A ll 1920. Text Român-Maghiar. 2 MAU' 1920 Românimi-[lunganul
Dimensiune: 112x72 mm 140x110 mm. Dimen si on: Jl2x ~2 nun 140x i 11
C uloare: albă. F ără revers. Colour: white. Without Rv.
Necirculaiâ Excepţionali Foarte bună Huni Vccepubilă Spam:
(Xu m E x fu u 1' Fine h'in<■ U rpitible Sprang
25 15 6 4 -

BUCU REŞTI

"NOTA"- 5 BANI 1918 (Bilei dc tranşai) “ \OT. i " - 5 BA XI 19IS. (Tram tu


Emitent: Societatea Comunală a Tramvaielor Issuer: The Comunal Tramway Corn,
Bucureşti. Text Roman-Gcmian from Burarest. Romanian-Gernuin rt
Dim: 82x35mm, Culoare: mşu-portocaliu. Dim: Ş2x5 5mm. Colour: red-ora•'
R evers tip ă rit. Reverse printed.
Ncctreulati Excepţională IVurlr bui'.a Bună Acceptabila Specima
(M etre F.r. fme V Fine Fine Accptablc Specimen
12 S 3 2 1,5 -
-NOTA" 10 BANI 1918 (Bilet de tramvai) "XOTA " 10 B AXI 19/8 (Tram ticket)
Em itent: Societatea Com unală a The Comunal Tramways
ls s n e s :
Tramvaielor Bucureşti. ( nmpun\•from Buchares i
Text Român-German. Romanian- German text.
Dim: 82x35mm. C uloare: alb-vcrde Dini: <S2x35mm. Colour: white-green
Nedrcul.iU bxcepnonala hoane buna Hum Acceptabilă Specimen
Tru in Ex. fin e 1 tin e Fi/?*’ AccpViMc Specimen

10 8 4 2.5 2 -

“CUPON” 35 BA M 1918. « C l P O X ''3 5 B A .\ 7 1918,


Emitent: “SOCIETATEA COM l NAl.Ă Issuer: “SO C I TATE A C O M l'X A L Ă
A TRA M V A IELO R BL CL RESTI". A T R A M V A IE LO R BUCI RESTI ”,
titulatură scrisă mărunt si repetată pe fine writen, repetead on horizontal
rânduri orizontale. lines and “S T B " monogram.
In colturi monograma “STB”. Rv: no print.
Fără revers.
NccircubU lAcepţiimalâ boaite buna Buna Acceptthtta Specimen
Ih rirc. F.c.fin e V Tint D nt LţpţaN t Spm m en

18 10 5 3 1,5 -

$ a
181
I
“ B O V 10 BA M . m artie 191S. “B O X ” 10 B A M . March 1918.
E m itent: Bukarester Tagblalt (Gazeta Issuer: Bukarester Tagblutt <(, eIa
Bucureştilor), Text (îcrm an-Kom ân. Bucureştilor). Gertnan-Ronianiai ext.
Dim: X5x60inm. Dim: 8.\x60mm.
C uloare: vcrdc-maro Colour: green-brown.
XeciTcultfa f.xcep iioiu iă K iaiie hutw Buni AuxpUbllâ Spceb i
iinatx t.x. fine 1. H ue Fine U( friable Sfitrţ» .
20 10 6 4 2 -

fill liii

“ B O V 5 BA M (fu n f Bani). 10 BAM “BO X" 5 B A M ( J i t n f Bani), 101 1S I


(zehu Bani). 1918. (zehu Bani), 1918.
F.mitent: Feldbuchltandlung (librăria tie Issuer: heldbuchhandlung (cam '>ig
campanie). Recunoscute la librăria bookshop>. Accepted by Alts’ !cJtt
Austto-l ngărâ de campanie din Bucureşti si Hungarian bookshop from Buchare- aid
filialele: 1. Severin. Corabia. Caracal si by branches fivm T. Severin. Cor da.
R.Săral. Text (iemian. Caracal and R. Sărat. Centum lest
Dini: 75x55mm. Dim: 75x5Smm.
Culoare: maro deschis. I ară revers. Colour: light brown Without Rw
Nceirculaiâ r.icepţiooals F\mp.c nună Buna Wccptabilâ Spcomci _
L'ntiir £v. fine f Fine Fine 4cepiahic Specin >
10 6 4 3 1.5 .
182
F VASILE OAFU
Strada Vm m i I. lit
10 B A N I

••BOV* 10 BAM 1918. “BOX" 10 B A M 1918.


Emitent: Vasile Dafu. bm tar, Str. Issuer: Vasile Dafu. baker. 2
Romană 2 IS. Bucureşti. Romana Street. Bucharest.
Dint: 45x28mm; Dim: 45\2kmm;
Culoare: alb-negro. Colour: white-black
Kevers: ştampilă cu acelaşi conţinut. Rv: stamp with same text.
Nccirculatâ rxcepiioaata t o a n e buna Buna Acceptabili Specimen
L 'n cin Lx. fuw K Line Fine A itp tabk Specimen

4 3 2 i,s 1 -

WNGUIN-

2 lei

“BON” 2 LEI. “BO X" 2 LEI


Emitent: Haralambie G. F.nc, firma Issuer: Haralambie G. Ene, fir
PINGUIN. Calea Călăraşi nr. 51. PIXG LIX Calea Călăraşi nr. 51.
Dim: 40x30mm. Dim: 40x3Omni.
Culoare: roz. Colour: pink.
fă ră revers. F ără dată. Without revers. Without date.
SccirculaU Excepttonala Foarte bună Buna Acceptabilă Specimen
_ Vitckc. Ex. M e V. Erne Fine A c c p iM e S p cn m en

4 3 2 1,5 1 -

I S3
CĂREI
IWui 4*-
1
Lei 1 0 -
\

IMilI4 W;

Lei 5 0 .-

“ Bani de schim b provizoriu" "Bani de schimb provizoriu "


10.20.50.100 Lei. 10.20.50.100 U i
Emitem: Primăria oraşului ( 'arei. Issuer: Vie Town house o f Corei. Ron, turn-
Tc\i Român-Maghiar. Fără dată si re\ ers. Hungarian text. \o date. Without R\
Dim: 80x61 mm: Dim: Bl1x6hunt:
C uloare: alb-negru. Colour: white-black.
Nccircuiata 1ttepluinal Foarte buna 1turti Acceptabila Speti
Uncifc. Hx fm r r.F ine hint- .kcp iak lc .w.
15 (> 3 y 1.5 -

CERNĂUŢI

“ Bon de te z a u r" 20 C O R O A N E "Bun de tezaur ” 20 COR O. i Vfc*


(kassenschein). Emis de filialele uikh (Kassenschein/. Issu er Ban1- °1
hand din Cernăuţi: data 2 1 noiembrie 1918 Cernăuţi: dote 21 st Xoventher '08.
Dim: 169x105mm. Dini: 169x105/nnt.
C uloare: albă. F ără revers. Colour: white. Without n:
Necireuţată Ixtepliimnlă Foarte buna B . Acceptabili SpecHi
Lndrc fir. rine I" Fine Fim- A ap tah ţf S po illh ■

35 20 10 5 2 -
184
“B O V *- 2 0 H E L L E R “B O X " - 20 H ELLER
Em itent: Primăria oraşului C ernăuţi. Issuer: Townhouse oj Cernăuţi.
Dim: 70x35mm; F ără d ată; Dim: 70 a35mm; S o date.
Culoare: verde; Colour: green;
Revers: tară text. numai cu timbru scc. Rv. without text, dry stamp only.

\ectroilau FxccptkmaiS Foarte hună Bum AcceptaNU Specimen


Unan fix fin e V. rin e Fine AccjXdhlv Specimen
30 10 5 3 -
r »
CLUJ

"BON” - 40 FILLER “B O X ” - 40 FILLER


Em itent: Cafeneaua Europa. C luj. Issuer: Europa Cafje. Cluj
Text Român-Maghiar. F ără dată. Romanian-Hungarian text. Xo dale.
Dini: 52x48mm. Dim: 52x4Smm.
C-Uloare: alb-albasiru. F ără revers. Colour: white-blue. Rv. without print
_ Xccircuiaij txceptionala Foarte bună Bună Acceptabila Specimen
Vtuwc. Ex. fin e 1 Fine Fine A cepablc Specimen

6 4 2 1 -
■ n d t

185
iw nm un.
■ ■ ■ ■ ft
: -
i CMfCJtrs
40 nlU-t I

-BON* -4 0 FIL L E R “BOS** - 40 FILLER -BON” - 40 FILLER “B O X ” -4 0 FILLER


Em itent: Cafeneaua New-York. Cluj Issuer: New-York Caffe. Cluj. Emitent: Cafeneaua Belvarosi. Cluj. Issuer: Belvarosi Caffe. Cluj.
Text Român-Maghiar. F ără data. Roman ian-Ilungarian text. Vo late. Text Român-Maghiar. Romanian-Hungarian text.
Dim: 56x50mm, Dim: 56x50mm. Fârâ dată. format rotund. S o dare, a circled shape.
C uloare: roz-negru. Kara revers. Colour: pink-black. Rv. without ;nt. Diam: 37mm. Diam: 37mm.
Culoare: roz-negru. F ără revers. Colour: pink-black. Rv. without print
Ncctraiia-a Excepţionali Foarte bun'i liuai Acceptabilă •SpCCjf! .T(
l truin'. Ex. tine T F in f hue 4a:pltihte N ecirculati lixcepîionalâ Foarte- mină Huna Acceptabila Specim en

2 Vncuc. Ex. fine 1’ Pint tin e k rp a h lc Specimen


12 6 4 1 .5 -
10 6 2 1 0 .5 0 -

< L *rtM » ►
< M cttopolt ►
< cw «aw *»-
■4 ►
4 ►
4 ►
◄ 6 0 filto. ►

" B O V * -4 0 FIL L E R "B O S " - 40 FILLER "BON” -6 0 F IL L E R “B O X " - 6 0 FILLER


Em itent: Restaurantul "C entral . Cluj. Issuer: "Central Restaurant, luj Emitent: Cafeneaua Metropol. Cluj. Issuer: Metropol Caffe. Cluj.
Text Român-Maghiar. F ără dată. Romanian-11ungari an text. \'o tie- Text: Român-Maghiar. F ără dată. Romanian-Hungarian text. S o date.
Dim: 50x42mm, Dim: 5()x42mm, Dim: 64x50mm, Dim: 64x50mm.
C uloare: alb-albastru. F ără revers. Colour: white-blue. Rv. without / ’> Culoare: galbcn-ncgru. F ără revers. Colour: xelhrw-blad. Rv. without print.
Necirculaiâ I'ACepIuMlălâ Foarte buna Buna Acceptabilă S p e c ii N’ecircdaia Excepţională Foarte bunt Buna Acceptabilă Specim en

Uncirc. Ex:fin e 1' tin e Fine Accpiahte Specw Lnarc. Ex. fine r I'm • tin e AceptabJe. Specimen

12 6 2 1 0 .5 0 - 14 6 2 1 -

186 187
DUM BRĂVENI

•BON DF. C A SS.V 100 COROANE “B O \ DE C ASSA” 100 CORO. F.


Emitent: BANCA DE TOVĂRĂŞIE Issuer: BASCA DE TOVĂRĂŞIE A
CA SOCIETATE PE AC TU SOCIETA TE PE A( TU
Avers. Text iii limba română (Ibaşkkui): Obv. Text Romanian (Ibaşfalâu).
Revers în limba Germană Rv. German. Dale 01.05.1920
Dala IM A ll 1920. Dini: 155x110mm. Dint: 155xlI0mm,
C uloare: albastru deschis. Colour: light-blue.

Nixirculata Excepţională toane bună Bună Acceptabilă Spccmu-


Inrin. IX. fin e 1. F ote Fim' AecptaN f S pecm

18 8 5 4 3 -

GALAŢI

i4f3iâiaeyLas*£*H

*• 7 «9

“ B IL E T DE TRAMVAI" - 50 BANI "TRAM TIC K E T "-5 0 B .iM


Emitent: lramvaiurile din Galaţi. Fără dată. Issuer: Trams from Galaţi. S o *• te.
Dim: 50x35mm, Dim: 50.\55mm.
C uloare: roz. Colour: pink.
F ă ră rev ers. Rv. without print.
N’cvjrculdiâ Excepţională Hurte huni | Boita Xcccpr.xbilâ Specin* __
tIncite. £v tine l tin e | Fm Iccptahle Ş p eem

u 10 6 5 3 - z

IS*
M E D I A ŞI

-B A M DF SC H IM B " “B A M DE SC H I MB ',
100 CO RO A N F(50 le i). 100 CORO i\r. (50 Lei),
Em itent: Banca dc credit Mediaş. Issuer: Credit Bank from Mediaş.
Data 30 Iunie 1921. Date 30.June 1021.
Dim: 160x11 Omni. Dim: 160x110mm.
Culoare: maru-rosu-vio!et-\cr/ui. Colour: hrown-ret 1-violet-green.
Revers tipării. Rv. Printed.
Nceirailată hxccptiomlă Foarte bună Buna Acceptabilă Specimen
[n a n £x. fine F Fine Hnt' AccpUNe Specimen

50 30 20 15 10 -

ORADEA

25
pfelMMtn ant-'U kj*« k «6»
mvriit ^ UMTlUfr
p tM M to C 9. ■ StwTrjMrtvwiik
W hi >nt t *.Hra C i* r c U H iv w J» =
r» A/tkH ftwhi hot

ROM “ Bun pentru bani’* 25 fileri TICKET “Bun pentru bani" 25 pieri
Dim: 80x45mm. Dim: R0x45mm.
Culoare: alb verzui. Colour: w h ite/ green.
_Ncriicuiată recepţionată Foarte bună Bună Acceptabilă Specimen
tx fint' V F uh Fme Accpiabte Specimen
L j *?-
6 4 2 1 -
L ••

189
RĂDĂUŢI

“BOV* 1 COROANA, “BOX" 1 COROASA,


Emitent: Primăria oraşului Rădăuţi. Issuer: The JownhaU o f Rădăuţi city
Text în limba Germană. Obv. German text.
Data 12 Septembrie 1914. Date î 2 September 1914
Dim: 90x50mm. Dint: 90x50mrn.
Culoare: albă. Fără revers. Colour: while. Rv. without print
Kccirvulata Excepţională luaite huită Buna Acceptabila Spevnci i
In cite Ex fin e V. Fm e Fine U tpaM e Sptu;n.

20 S 6 4 3 -

SA T I M A R E

Ht&b'Wy Stitt it%. u ţ j — Phuufaffy


•WF\-fg> r » / W H / V J Ci ' J A l M ‘ s /
* y o jQ i
E t l I C ! 1n r n i e u t tl.t ! R
* *.*»** ■c.v. . -i>c wrm.*■*««
>
3 f i frjev. ; M
41 4
CM -> MK '« « « * » » .
44 - ! ** /'.*'»
•ml .t » u k K i-u iu 'lipiTm.
' «U » » Wi» IJT » •* »

•M inW M *f 'r n w m i.A w t
W A , , .*** «V.» \ yw ^ , L/__ 1
*!.«.■ t

"Bilet de cassa" 10. 20. 50. FILERI (T1Z. "Rihi de cassa" 10, 20, 50 FUF.Rl TA.
HLSZ, ORVEN FILLER) (Pcnztor-Jegy). HUSA ORI r x FILLER} (Fenzktr- gyt
Emis de Primăria Satu Mare. Issuer: The Town-hall o f Salu ' nv
Avers: Text în limba Maghiară. Ohs: Hungarian text.
Dim: 70x35mm. Fără dată: Dim: 70x35mm-. Xo dale:
ilL Q IF R J
Ncctrculată Excepţională Foanc bună Huns Acceptabila SjKCJn :
(narr £v. ftHC F/j'ne Fine ■Lq tid b k Speciiry.

IS 6 4 3 1 -
20 FILER! _ __
Nccirculaia Excepţionala Foarte huni Bună Acceptabilă Specin
CnctVc £r. fin e 1 Fine Fine Anpluhie SpeeuD O __

22 10 5 3 1 ** _
50 FILERI
Necircafe» Fxccpţională Foarte buna Buiva Acceptabilă Specun: __
Uncin, Lx. fate 1. Htw Fine 4aywaWf Sp ecm o __

30 15 10 5 2 -
190
SIBIU

-BON DE CASSA” "BO X DE C ASSA ”


20 CO RO AN E (10 LEI). 20 COROANE (10 LEI),
Emitent: Institutului de Credit Fonciardm Sibiu Issuer: Ixmd Credit Institute from Sibiu.
\vers text în limba Română Ohs Romanian text.
Revers text în limba Germană. Rv. German text.
Data: Aprilie 1921. Date April 1921.
Culoare: gaiben-maro. Colour: yellow-brown
tecirculatâ Excepţionala toane hună Bună \ccepi3bfla Specimen
Uncirv, Ex. fine t. tint: fin e A a ptahif Speam cn
25 10 6 4 2 -

m ' tvm’hk • X -i -
ernitr uiuir o *

W*/ trot <Ur‘aa \ ~Utmr 9+1 *#»•■ • i


pnmo^tt 4t Ut * r : nM 4tt rr*Utt
'torni tira n e dnr>/ t >-■

f ile d 2 0 tfe fte r

■ tvm m r !* i x U a . i t x t f r ■

“BON DE PLATA" 20 FILER/ (20 HELLER) "RO S DE


20 FILERI (20 HELLER) FLATA "
Emitent: Tramvaiele electrice Sibiu. Issuer: The Electric Street Cars Sibiu.
Societate pe acţiuni. Ounpuny on shares.
Ayer* text in limba Româna şi Germană. Obs Romanian and German text
Bim: 83x40mm, Dim: 83x40mm.
Luloare: galbcn-descbiş. Colour: light yellow.
Eârâ revers. Rv. without print.
Nttcifculată Excepttonali toane hună Buna Acceptabila Specimen
_L’ncirt Ex fine 1. Fine Fine 4ccptablc Specimen
15 12 8 4 3 -
191
«»
r>*« '.'1/ ••••

Tichet j Ticket
• •«> »• <• ■ <• *m t rt«
•tft B ui 2ft
•Wk r»N*s I «*»t ■« i*
*Wv i •> I ih f«t* SuS.'Uy

“T IC H E T " 25 BAM '‘TICHET"25 BAM


Similar cu tir. 29 Smukirv k>nr. 29
Vecueulaiâ pKCplRH3;|lrf Foanc buna Buna Aavpeibiîă Spconwi
l:min r.r, line V .F n c Fine h ’ipitrix'e Specimiv

18 7 3 2 I -

S ÎG H F .T L L M A R M A Ţ I E l

“ BILE I DE ( ASSV* "BILET DE CASSA "


2 0 FILLER . 50 FIL L E R !. 2 0 T ILER, 50 TILLER!.
Emitent: J. CiROSZMAW Issuer: GROS/.MAXS
(urmaş Dcngvel). (successor Deng) eh.
Avers text in limba Română Obs Romanian text.
Revers text în limba Maghiară. Rv. Hungarian text.
D ata: I Ianuarie 1920. Date: January 1st 1920.
Diam: 4Xmm, Diurn: 4Smm.
C uloare: albă. Colour: white.
Necitqdalâ kxcepuonalA Foanc huna Bunii AccquabiU Spo-imct
in c iti. Ex. fine rrm H ue A ccptabif Specimen

12 6 4 3 1 _.

192
-B IL E T DE CASSA* 10 FII I ER, “BILET DE CASSA " 10 EILER,
Em itent: Revai Jânos. Issuer: Revai Jânos.
Avers text în limba Română Obs. Romanian text,
Revers text în limba Maghiară. R v . Hungarian text.
Data: l Jan(uarie) 1920, Date: I Jan(uwy) 1820.
Dim: 60x40mm. Dim: 60x40mm.
Culoare: alba. Colour: white.
Nectrculau Excqxicmla Ptwrtc bin» Buna Acceptabila Specimen
U ndit. L x fin e 1! Fine Fine A ap iob le Specimen

17 5 3 2 1 -

‘ BILET DE CASSA" "B IL E T DE CASSA "


10 FILLER , 20 FILLER . 10 FILLER, 20 FILLER.
Emitent: Jakobovits Miklos. Băcănie. Issuer: Jakobovits Miklos Băcănie.
Avers text în limba Română Obs Romanian text.
Revers text în limba Maghiară. Rv. Hungarian test
f)ata: 1 Jan(uarie) 1920, Date: Jan(uury) 1st 1920.
Dim: 60x40mm. Dim: 60x4Omm

_ Nerircuba bxceptiMBtă hoartc bună Bună A ccep tab ili Spa'im en


__ Vndn . Ex fine T Fine Fine iccptable Specimen

18 4 3 2.5 1.5 -

193
• b i l e t DE CASSA" *IiJLET DE CASSA"
10 FILLER. 20 FII I FR. IO F I L L E R . 2 0 F I L L E R .
Emitent: Alexandra Fcketc. Librărie. Is s u e r : A le x a n d r u F c k e te . B o o k -
Avers text în limba Română O b s . R o m a n ia n te x t.
Revers text în limba Maghiară. Rv. H u n g a r i a n te x t.
Data: 1 Oct(ombrie) 1919. D a te : O c lto b e n 1st 1019.
Dim: 60x40mm. D im : 6 0 x4 0 m m ,
Culoare: alb-albastru. C o l o u r : w h ite - b lu e .

XccircubLl PxccjHwnala hiarti hmiâ Bună Acceptabilii Sp<:


L 'n d rc. Ex tine k. h n t Fine hxptable
14 6 4 2 -
*

50 BANI 50 50 BANI 501


luaii aw1r»nu<M n >n h» i •• «••• 1
tUltKSr.
. . *.r.' l jj
• im—rT»

• BOV* 50 BAM, “ B O X ” 50 B A X I,
Emitent: Fckete Sândor. Librărie. Is s u e r : F e k e te S o n d o r. B o o k sh o p
Avers text in limba Română O bs R o m a n ia n te x t,
Revers text în limba Maghiară. Rv. H u n g a r i a n t e x t.
Data: 1919. D a te : 1919.
Dim: 47x37mm. D im : 4 7 x 3 ~m m
Culoare: ro z . C o l o u r : p in k .

Nccirculatâ Fxccptionab Foarte buna Bună Acceptabilă SpeeiP


(.'nun t i . fine 1' Fine F im Acqxabte
16 6 2 I 0,50 7

104
if
— — ="1 5 ;
went* >
3
f-
50 if
■50 •1 iT s c

«BILET T)F. CASSA" 50 FILLER " B IL E T D E C A SSA M5 0 F IL L E R


Emitent: Wizner şi David. Librărie. Is s u e r : W iz n e r ş i D a v id . B o o k s h o p .
Avers text in limba Română O hs R o m a n ia n te x t.
Revers text în limba Maghiară. R v . H u n g a r i a n te x t.
Data: 25 octombrie 1919. D a t e : O c to m h e r 2 5 th 1 9 1 9 .
Dini: 60x42mm. D im : 60x42mm.
Culoare: verde deschis. C o l o u r : lig h t g iv e n .

NccirculâLă Fxvcpiioadâ I'oartc buna Run* Acceptabilă Specimen


Uncirc. Lx. fin e I' Fine Fine Accptohle Specimen

18 6 3 2 -
1

“ BILET DE CASSA" " B IL E T D L C A SSA "


20 FILLER. 50 FILLER 20 F IL L E R , 50 F IL L E R ,
Emitent: Ştefan Willand. Băcănie. I s s u e r : Ş t e f a n H iU a t u l . G r o s e r y s t o r e .
Avers text în limba Română O h s . R o m a n i a n t e x t.
Revers text în limba Maghiară. R v . H u n g a r i a n te x t.
I>ata: 1919. Fără revers. D a t e : 1 0 1 9 . w ith o u t Rv.
Bim: 63x56mm. D im : 6 5 x5 6 m m .
Culoare: galben. C o l o u r : r e la x \

Nerinaiba Fxccpnoiulâ Fcrane bună Ruiu Accepuhtlj Specimen


Ex fin e I! Fine Fine •fequ able Specimen

6 2 1 0,50 -

195
s ig h iş o a r a

**BON" 50 COROANE B O X ” 50 C O R O A X E
Emiceni: "Banca unită pentru indus­ I s s u e r : " T h e L n it e d B a n k f o r Im is tr y
trie şi ipotacă pc acţiuni Sighişoara” . and S h a re s M o r tg a g in g S ig h ts ,r a "
Avers text in limba Română O h s . R o m a n ia n te x t.
Revers text în limba Germană. R v . G e r m a n te x t.
Data: 17 aprilie 1920. D a t e : A p r i l 1 7 th 1 9 2 0 .
Dini: 155x113mm, D im : 15 5 x 1 13m m ,
Culoare: alb-roşu-negru. C o l o u r : w h ite - r e d - b la c k

Ncurculatâ h xceptw nalâ Foarte buna Buni Acceptabila Spar i


Unarc, Ex. fiiit’ V Fm e Unt' JcciH ahle

2» S ft 3 2 -
SUCEAVA

"BON” 10 HELLER (10 BAM), " B O X ” 10 H E L L E R ( 1 0 B A .W i )


Emitent: Primăria oraşului Suceava. I s s u e r : T h e T o w n h u ll o f S u c e a v a
Avers text în limba Română şi Germană. O hs R o m a n ia n a n d G e r m a n te x t.
Data: 28 iulie 1916. D a t e : J u ly 2 H th 1 9 1 6 .
Dini: 75x50mm. D i n i : 75 .x 5 O m n i.
Culoare: alb. Fără rev ers. C o l o u r : w h ite R v . w ith o u t p r in t

“ BO N" 20 HELLER (20 BAM), "B O X ” 20 H E L L E R (2 0 B A M ) .


Culoare: ro/. similar cu nr. 38 C o l o u r : p in k , s im ila r y n r. 3 S

N'carcuUU txapţiooalâ Toane buna Buua Acceptabili Spixunv


Undn\ Fx fin e J.' hint- Fine fn p ta b ie Sw
18 to 4 3 2 -

PRET P E N T R l I N BON / P R IC E F O R O W E T IC H E T

196
TIMISOARA

\ 'jA
v o m a rv ttsT m

^ to d w tb i
s«^w ru !%hn-tani*i
>0:'.\'\
SlVQKKUa
a-in-U m p-
Vde-£bn
tdeUdal&<

O ra ra

“ASICNATA” 10 FILLER!, “ A S IG N A T A M1 0 F IL L E R I
Emitent: Cascria oraşului Timisoara. Is s u e r : T he F a y O ffic e o f T im işoara.
Data: 1 Decembrie 1919. D a t e : D e c e m b r ie 1 st 1 9 1 9 ,
Revers similar. R v . s im ila r y
Dim: 107x64mm. D im : 107x64mm,
Culoare: brun-rosu. C o lo u r: brown-red.
20 FILLER!, similar cu 10 FILF.RI 2 0 F I L L E R I . s i m ila iy w ith 1 0 F I L E R r
Culoare: albastru. C o l o u r : b lu e .
50 FILLERI, similar cu 10 FILF.RI 5 0 F I L L E R I , s im ila r ) w ith 1 0 F I L F . R I
Culoare: galben-portocaliu. C o l o u r : v e / lo w - o r a n g e .

NecircuUtă txcepîumaia Foarte buni Buna Acceptabilă Specimen


V acin. Ex.fa it I. First Fine .I<rptuhie Specimen
IS 6 2 1 0.50 -

S tr a d a Ş e la ri n r. 9 -1 1
/I A X : 0 0 4 071-315.8
PRINZ
"B O N D L C A S S A " 1» L U I. uB O S D E C A S S . 4 " 10 I E I.
E m iten t: Prana cassâ tie pâstnue din Timişoara. b o m i 7 T h e t i s t H o u s e o f K a j r u ^ f i o n t l& w şo i
A v e r s tc\l in lnuba Română si Maghiară. O bs R o m a n i a n a n d H u n g a r i a n / e x t.
D a t a : 1 Octombrie 1920. D a te : O c to b e r I s i 1920.
D i m : 115x75mm. D i n t : 1 1 5 .x ~ 5 n m t.

C u l o a r e : gri-blcu. C o l o u r : g u y - l i g h t b lu e .

R v . Iară tipar. R v . w it h o u t p r i n t .

NaircuUlâ ExccpaooaM Foirre hună Buni \ccepuhill Specimen


Uncirc- £v fine 1 him F r it tecpU iblt

65 VI 20 15 8 -

•BON D E C A S S A " 100 C O R O A N E . " B O X D E C IS S . i " 10 0 C O R O A \ E .


E m ite n t: Banca Timişoarei si societatea Is s u e r : B a n k qflunişowv a n d c o n i m e n • '/

comercială pc acţiuni. S o c ie ty o n S h a re s .
\ \ e r s text in limba Română si Maghiară. O hs R o m a n i a n a n d H u n g a r i a n re x / .

D i n i : 168xl()Omm. D i m : lO R x W O m m ,
C u l o a r e : maro. C o lo u r: b ro w n .
K\. fără revers. R v . w ith o u t p r im .

Necirculutii Exceptional» Fcsane Ftuu Bum Acceptabilă Specimen


L’v a r c Ex. fine 1: H m - F ine •fccplahlc Spec WBcT.

65 30 20 15 8 -

198
I

-BON" 20 FILLER, 20 F IL L E R .
Emitent: Tramvaiele Comunale Timişoara. Is s u e r : C om m unal T r m is jh jm Timisoara.
Data: 5 iulie 1920. D a te : J u l y 5 th 1920.
Dim: 90x50mm, D i m : 9 0 x 5 O m n i.
Culoare: roz-maro. C o lo u r: p in k -b ro w n.
Rv. tară revers. R v. w ith o u t p rin t.
Nauwbti Excepţionali Buna Xcccptabila Specimen
i'm m Ex.iint Fine M jn ab fe Specimen
16 6 1 0.50 -

BON DE CREDIT
INSTITUTUL DE FINANŢARE EXTERNĂ (IN FIN EX)
1941 - 1944

“BON DF. C REDIT" I LF.l I L E I “B O X D E C R E D IT "


Emitent: Institutul de Finanţare Externă. Is s u e r : The E x te rn a l F in a n cin g Institute
Bata: 1941. D a te : 1944.
Bini: 80x57mm. D in i: 80x5 7mm.
Coloare: gri. C o lo u r: grey.

Necirculau Excepţionali Fo3flc hună Buna Acceptabili Specimen


L oan Ex. line K t int Fine Accptable Specimen

K 00 400 200 100 50 -

199
I
6LEI 6 L E I
Dim: 97x60mm. D im : 9 Z x6 0 m m ,
Culoare: gri-bleu marin. C o l o u r : g r e y - m a r in o .

Nccirctibâ Excepţională Ioane hună Bina Acceptabila Spoilt);


Unritc. Ck line i: P i*? Fine A ctptaU e Sjuxinii
825 400 200 io n 50 -

24 LEI 24 L E I
Dim: 108x66mm. D in i: W S x6 6 m m .
Culoare: maro. C o lo u r: b ro w n

N'ccirculata Excepţionala I oane bună Hunii \cccfabila Spccaact


l n are Ex. tint KFine him1 l<<putble Sfus im:

850 650 200 100 75 -

lUr iz â ţ i p l u s u l d u m n ea v o a stră d e v en itu l


I FACAND COLECŢIE DE NUMISMATICA SAU FILATELIC
nmuvmim»;

VALORICE COLECŢIILOR CRESC MAI RAPID ŞI MAI


MULT DECÂT LA ORICE BANCÂ.
200
120 LEI 120 L E I
135x80mm,
D im : Dim: 135.x80mm.
Culoare: albastru. C o lo u r : N u c .

NccirculjU Excepţională Foarte buna Buna Acceptabila Specimen


Utuirc Ex. fine I' Fine Fine A a p tab k Spt:rim?n

900 750 600 4 (XI 200 -

600 LEI 600 L E I


Dim: 145x87mm. D im : I45x87mm,
Culoare: g n . Colour: g r e y
NccKCalxii Excepţională foarte bună Bună Acceptabilă Specimen
L'ncin hx.fint- U Fine Fine Aa-ptabte S peam oi

1000 750 600 400 180 -

M 201
1200 LEI 1200 L E I
Dim: 160x95mm. D im : 1 6 0 x9 5 m m ,
Culoare: gri-maro deschis. C o l o u r : g r e y - lig h t b ro w n .

Necirculată Exceptional Foarte buna Brnvâ Acceptabilă Sped


Uneirc. L\ tine KFine tin t Accptobie Sped»’.

900 750 500 300 200 -

MARAMUREŞ (?)
& {y
yr»*i»w f b V
i^ ro ix
I0 H M M 20 Banl I 28 [ \ m \
vrtrr» rsr^rj
-n v t V.r: *r;

-*- •»- i.v’S

3 5 7 3 TOUt
25 Sdni
v »m n ‘

“ BOV* 1«. 20, 25. 50 BANI, “ffttY ” 10, 20, 25, 50 E 1M .


Avers Român-Ebraic» O b v . te x t R o m a n ia n ? H e b r e w ,
Revers: ştampilă text ebraic; R v . H e b re w c a n c e lla tio n :
Dim: 5 0 x 5 0 m m . ( 5 0 x 4 5 : 4 8 x 4 0 ) : D im : 5 0 x5 0 m m . < 5 0 x4 5 : 4 8 x 4 0 )
C ulori diferite. D iffe r e n t c o lo u r .
Fără dată; Wo d a te ;

Neceiculaiă Exceptional Fototc bună Buna Acceptabila Spcciff-


Lncirc r.x fine K t ine tin t Accptable Speriau?
15 9 3 2 130 __
P R E Ţ P E N T R I UN T IC H E T / P R IC E F O R O N E T IC K E T .
« B ( ) .V W 2 0 F I L L E R “B O X " 20 F IL L E R
Emitent: I .A .R . (in m o n o g ram ) I s s u e r : I .A .R . (S ig h e t u i M a rm a i ie i ? ) .
S ig h e tu i M a r m a ţie i (? ). T e x t M a g h ia r. H u n g a r ia n text.
Data M C 'M X X * ! * 1 ( 0 1 . 0 1 . 1 9 2 0 ) . D a te \ IC M X X * 1 * 1 ( 0 L 0 t . i 9 2 0 ).
Dim: 60x40mm. D in t: 6 Q x4 0 m m .
Culoare: a l b a l b a s t r ă . C o l o r s : w h ile b lu e.
R v . Ia ră tip a r. R v. w ith o u t p r in t.
Nccirvulatâ hxcqwonala Foarte hună Btsta Acceptabilă Specimen
U iu irc . Ex. tbn V. Fine ti A ctpu ble S fw im n
10 5 2 i 0 .5 0 -

T1CHETE NAVROM PENTRU DIFERITE CURSE


N AVRO M TICKETS F R O M D /F F E R E X T C R U S E S

203
“TICHET*’ 10 BAM - T IC H E T " 10 B A M

Emitent: Oficiul Naţional de Turism Is s u e r :T h e National O/fic* fo r


C'arpaţi. pentru NAN ROM. motonavele T ourism C arpeni, for N A Y R O 3 the
fluviale Olteniţa si C'arpaţi. sh ip s Olteniţa a n d ( arputi
Dim: I25x90nim. Dini: .
I2 5 x 9 0 m m

Culoare: verde-maro. C o lo u r: green-brow n.


7,5,5. M L E I
25 RAM. 50 BANI, 1.3.5.10 LEI 25 B A N I, 50 BA N E
Similar cu 10 B NNI. S im ila r to 1 0 B A N I ,
Culori diferite. D ife re n t c o l o u r s .

Nectrculatâ 1xceptionaîâ Foarte huna Bună \cccpiahila SpC\: 0


iin dre. t i tine V Fin, tin e Accptobie Spa n

20 5 5 4 3 ____ 1 ____
P R E Ţ P E N T R U I N T I C H E T / PRICE FOR ONE TICKET.
IL T lilllltilll i» Tiomuiti m n i» B "1
'm 1 '• fcfU i K.
Im 1 Pt •::*•**

204
m

«/
*

------------ - - ■»>

* / \
' M

’‘‘TICHET” 10 BAM “T IC I IE I " 10 B .iiM


Emitent: Oficiul Naţional dc turism Is s u e r : The S a t io n u l O ffic e fo r
Curpaţi, pentru NAVKOM, motonava T o u ris m C 'a r p a ţ i. fo r VA i R O M . th e
Transilvania s h ip T r a n s ilv a n ia .
Dim: 70x90mm. D im : 70x90mm.
Culoare: roşu. C o lo u r : re d .

t
BANI. 50 BANI, Similar cu nr. 51 2 5 B A M , 5 0 B . i . \ l . S i m il a r y t o n r. 5 1
Culori: verde, galben. C o l o u r s : g iv e n , y e llo w .
1 ,2 ,5 ,1 0 L e i S im ila r y to n r. 5 1
D im : 1 2 5 x9 0 m m .
D ife r e n t c o lo u r s .
1.2,5,10 Lei Similar cu nr. 51
Bim: 125x90mm.
Neqpculiaâ hxcejHJonali I ttarxe huna bună Acceptabila Specimen
Culori
tin c indiferite.
. Ex. line V. Fine F ine AfiniM e Spec m en
20 6 1.50 I 0,50 -

<* T P F .N T R U I N T I CH E T / P lU C h ; h O K Q \ E T IC K E T .

205
I

Z -t^ ' !<.4 i W i K - A.


<T««*W i v e o * - V -.* ./ 'K . * lO Hcj ft
7vi<> 'Hct-V't•<>*- T.-W.I ■tL.lVZC' *
"Gutui ' K c 4 W * C »<; 'IL * i n t O - t Rovers
Z xe^ r 9UA>VWf>.<X TT.rful ■*<ittW O ■*
Tv*,/ *. - T ' t ’ f R e ve rse
r~r*,t fi.-t (yi>< n . T .r*.,' p . a * ix > *
X d f W X iM - r e - : -
T “ *>/ 'H r+ v m o A r « * „ /..
rfn tn *

md
TICHETE în USD (U5.10J5.50 cenri T I C H E T S in l S O ( 1 ,5 .1 0 .2 5 .5 0 c e rn
fo r
si 1.2.5 USD) Emitent Oficiul Naţional 1 .2 ,5 i S D ) I s s u e r : T h e \ a i i o n a I O t î
th e
de Turism Carpaţi. pentru NAV ROM. T o u ris m C a r p a ţi. fo r . V i l R O M
navele turistice. to u r is tic s h ip s .
Revers tipărit. R e v e r s e p r in te d .

\ecircuiat3 Excepţionala f-oaiu* buia Run! Acceptabila Spectre: __


Vmirt ti. fiiie 1.’Fine Fint Acq/luhU V * 1» ’ . . .
18 5 4 3 1 -
P R E Ţ P E N T R U UN T IC H E T I P R IC E P O R O X E T IC K E T .

206
$ I £
$ 0 .5 0 $ 1
■>orinuvo«»ii j »OT»»»LJ»<OA*ll

i 0 .5 0 i i
NOrillUiJB«|U N3lliu«3>(||

n C H F .l t 0,50 şi 1 I SO; T I C K E T S 0 ,5 0 a n d I L S D ;
Culoare: alb. C o l o r : w h ile .
Rv. fără revers. Ill/ h o w R i*.
Necirculaiâ ExtCplKWdti Foartebuna Huna Acceptabila Specimen
L oan Ct. fin e F Fine fin e Accptable Specimen

18 8 6 4 2 -
PR E Ţ P E N T R U I N T IC H E T / P R IC E T O R 0 \ F T IC K E T .

“Bon de contribuţie la \sociatia “ B i l l o f c o n tr ib u tio n to th e F u n c t io n a r y


Funcţionarilor Ministerului Finanţelor” A s s o c ia tio n o f M in is t r y o f F i n a n c e "
5 Lei 5 Lei
î>ata: 11 septembrie 19.17. D a te : S e p tem b e r llt h 1 9 3 "
Dini: 120 xX0 mm: D i m : 1 2 fit S 0 m m :
Culr>ane: ;dhi. C o l o u r , w h ile .
Rv. f ă r ă r e v e r s . W ith o u t R v .

NccirculaU Ixceplionali l-oanc bună Hună Acceptabilă Specimen


Vncirc. h i. fin e I.’F in e Fine AccptaNi Specimen

35 20 10 6 4 _ _ z _____

207
PI * NUL
lo itaitt u w em ititii POPumt on siscutew
' -*> . —
«: : W. t ^. < uaose.4
tiUJit ..
n
■«
ur .
xm
i xs
. v w i» t a u

*
»
<««•:
X .W . jyiM
yi . KC .
.
irsv r*S*l"U - >•< vii.OAS£ D iro o a a x ir

‘ BILL I DE LO TERIE” 20 LEI - B IL E T D E L O T E R IE '' 2 0 L t


Av: F.mltent Lnivcrsitalca Populară O b : I s s u i n g : P o p u la r U n iv e r s i, f i r , ,, ,
din Bucureşti B u ch a n est
Data: 27 Decembrie 1930 D a te : D e c e m b e r 2 7 th 1 9 3 0
Dim: 162x 144mm 100x80mm. D i m : 1 6 2 x 1 4 4 m m / JO fb t S O m m ,
Culoare: maro. C o l o u r : b ro w n.
Rv. Planul loteriei. R v . L o t e iy p la n
N ecircu h u hţCepţiOciaU Foifftc butiă Burii AiVv-pîabilă Spei
E ntire. Kx.Jiat: F Fim- Fine ■ iaptable $*•
20 6 1 .5 0 1 0 .5 0 -

•BILET DF. LO TERIE’' 25 LEI “B IL E T D E L O T E R IE " 25 L L


Av: Em itent Comitetul Central pentru O b : I s s u i n g : C e t in a ! C o m ite t f o r ' m ax
ajutorarea sinistraţilor. h e lp .
Data: 11 Septembrie 1927 D a te : S e p te m b e r llt h 1927
Dini: I95xl77mm 105x95mm, D im : 19 5 v/ 77 m m 105x95mm,
Culoare: gri negru. C o lo u r: g n b la c k .
R \. Planul loteriei. R v . L o t e iy p la n

Ncrircuiatâ l-\cept«>n;llA Foartebană Bună \c c e p o b i!a Şp<\ icn


U n circ. At, Im i' V Fine Fm x .U r ix a N e S ;h .1
20 6 1 .5 0 1 0 .5 0 ' _ _

‘ B I L E T D E L O T E R I E ” 20 L E I " B IL E T D E L O T E R IE " 20 L I
Vv: Emitent Statul Român. Agenţia O h: Is s u in g : R o m a n ia n < :n t r \ .

TRF.DOLEAM Sos Mihai Bravu nr 17 "P R E D O L E Â \ L ' A gency. Sos Jih o i


B ra v u n r I 7.
Data: 15 Iulie 1939
D a t e : I n l y 1 5 th 1 9 5 9
Dim: 119x76mrn D im : H 9 x7 6 m m
Culoare: verde negru. C o lo u r : g re e n hiui k
Rv. Planul loteriei si stampila de validare. R v. I.o te ry p la n u n t! sta m p o f valah ion
Necirculata Excepiuvr^s.i Fvanc burii Bună Acceptabili Spec;i i
f.«in.. Fx fin e i Hm Fine M xpiahk
20 6 1 .5 0 1 0 ,5 0 -
20X
P A R T I C1PAŢTE I A CONSTRUIREA P A R T I C I A Ţ I E I.A C O .X S T R L / R E 1
FONDULUI SOCI A L - 100 Lei F O X D L L i I S O C IA L - too L e i
Emitent: Cooperaţia tie consum din RPR. I s s u i n g : C o n s t (p r io n c o o / r e r a i i v e f r o n t P R R
Dala: 30 Noiembrie I960, nr 426. D a te : N o v e m b e r 3 0 th I9 6 0 no 426
Dim: 110x75mm; D im : 1 1 0 x7 5 m m ;
Culoare: galbenă. C o l o u r : y e llo w :
Re\er$ tipărit. P r in te d r e fe r s .

Necirculata Excepţionala Koine buna Rimă Acceptabili $pecm*n


Uncirc. Ex. fin e 1 Finr [■ 'ine Jcicptablc Specimen
X 6 4 2 1 -

“BILF/1 DE LOTF.RIE” - 20 Lei " B IL E T D E L O T E R IE " -2 0 L e i


Emitent: “Cooperarea Forţelor Sociale din I s s u e d l y th e C o o p e r a tio n u f t h e S o c i a l T o n e
Romania'*, programul CuUunil-Educativ. f i m i R o m a n ia , th e C t d t ie v T E d u o a t iv e p r o g r a m
I>ata: 31 ianuarie 1930. D a te : Ja n u a ry 3 1 st 1930.
Bim: 220x35mm. D im : 2 2 0 x3 3 m m .
Culoare: portocalie C o lo u r: o ra n g e
Revers: condiţiile de tragere si R e v e rse : th e lo t s d r a w in g c o n d itio n s
Premiile oferite.
__ N’ccirculatâ Exceptional! Foarte buna Bună Acceptabilă Specimen
Uncirc. Ex. fm • V Fine Fine Accptdhle Specimen

12 6 4 3 2 -

209
BON - 20 Lei B O S - 20 L e i
Emis de Consiliul dc Patronaj în anul 1941. I s s u i n g b y P a t r o n a g e C o u n c i l in 41
Dim: 75x60mm. D im : 7 5 x6 0 m m .
Culoare: albă. C o l o u r : w h ite .
Revers tipării. P r in te d r e v e r s .

Necircalata Excepţională Foanc buna Buna Ycceptabili Speeirr

1
In c ite E h fine VFM kcptahle

£
Fine

12 6 3 2 1 -

CHHAN I t D t COM R1BI111 1‘hNTRU CONS 1RlIKEA “C ASA SCÂNTEI I


(Casa Presei Libere din Bucureşti)
C O S T R IB L l/ O S R E C E IP T S T O B L IL L ) “ C A S A S C Â S T E I I "
(T h e T re e P re s s H o u s e in B u c h a re s t)

h o o

(«80 MM)

T c o a d k in t m

.« 4 1

300
u«*l >ul* f t

i n u i M t u i l i i i

r- Tcsn>> «■
210
*

50.100.200.300.500.1000 Lei 5 0 ,1 0 0 ,2 0 0 ,3 0 0 ,5 0 0 .1 0 0 0 L e i :
Chitanţe de contribuţii pentru “Casa C o n tr ib u t io n r e c e ip t s f o r “ C a s a S c â n t e i i "
Scânteii’*(casa Presei Libere) din Bucureşti. ( The F iv e P re ss H o u s e ) firm B u ch a re st.
Culori diferite. D iffe r e n t c o lo u r s .

Necirculatâ lixcepiiooaU foarte bimâ Buna \cce0tabitft Specimen


lin ear. Kx. fui*. V Fm F in e /Uepniblr Sptrimen
8 3 2 I 0.50 -
PR EŢ P E N T R L I N TIC H F.T / P R IC E F O R 0 \ E T IC K E T .

Staţiei VcfuajJbeS
■<«#?•»£is

rss-r * j& ;

“BON” 25 BANI, "B O X " 25 B A M ,


Emitent: CFR (dispoziţie de plată Is s u e r : C F R (o rd e r f o r A r h a n g h e li
Staiiei Arhangheli). Fără dată. S ta tio n ). .No d a t e .
Dim: 80x46mm. D im : 80x46mm.
Culoare: alb. C o l o u r , w h ite ,
Rv. fără revers. W it h o u tR \ :

Neurculaîa Lxccpticynalâ toarte bună Buna Acceptabilă Specimen


Urniri £t. fine t Fine F iw Accpsabie Sjptxim&i

r - 4 3 2 1 -
21 I
BO N U RI - BILL
PF.VIRU ZILE l.l’CRATE CU ANIMALE ÎN ACRICtJÎ.TL'RÂ ÎNSECOLL1 xjv
F O R H O R K I X G D A Y S H T n t A .X lM .A L S t X T U E A G R I C V L T I R E 1 X X I X A F M l R y

Bonuri pentru zile lucrate cu animale în B U I l o r w o r k in g d a y s w ith a m i l s in


agricultură în secolul XIX. th e a g r i c u lu r e in X I X c e n tu r y .

Nccirculau Excepţională Koarte bonă Huni Acceptabilă Sjxx racn


lu c ia . Kt. lint 1. l'inc tin e Mvptable- S pe w n
20 8 4 3 2 -
PREŢ PENTRU UN TICHET / P R IC E F O R O.XE TIC K ET.

^ R . O B M 1
r l i A i l C H O T E IF A IL S J

F OJi GjHiJJSS BA jW 'f0 7 S J

Pentru a îngrădi cât mai mult In o r d e r to r e s t r ic t a s m u c h a s p o s s ib le


posibilităţile dc contrafacere a biletelor th e w a y s to c o u n t e r fe it th e b a n k n o te s ,
de bancă şi a bancnotelor, instituţiile t h e is s u e r s fro m a l l o v e r th e w o r ld lo o k
emitente din toată lumea şi-au luat so m e s a fe ty m e a su re s. T h e y h a d to fig h t
măsuri în consecinţă. Războiul trebuia to g e th e r a g a in s t th e in te r n a tio n a l
dus. in comun, pe diverse căi. pentru
d e lin q u e n ts and th e ir a c c o m p lic e s .
combaterea pe plan international a
A fte r th e In te r n a tio n a l C o n g re ss o f
infractorilor şi complicilor. După
C o l i c e F o r c e s w h o t o o k p l a c e in 1923
Congresul international dc politic, care
a avut loc la Viena în 1923. s-au pus in T ie n a . an In te r n a tio n a l C r im in a l

bazele Comisiei internaţionale dc C o m m itte e P o l i c e ( I .C .P .C .) w a s fo u n d e d

poliţie criminalistică (C.I.P.C) cu sedi­ h a v in g its r e s ie n c e in T ie n a . The


ul la Viena. Comisia a hotărât organi­ C o m m itte d e c id e d to o r g a n iz e in a ll
zarea in toate statele care s-au afiliat a c o u n tr ie s a ffilia te d so m e a c tiv itie s
măsurilor cât mai eficace pentru atin­ w h ic h s h o u ld p ro v e th e m s e lv e s
gerea scopului (personal expert, labora­ e ffe c tiv e d u r in g th e fig h t a g a in s t J a ls e s
toare. evidenţe, albume cu: specimene, ( tr a in e d s ta ff, la b o r a t o r ie s , re c o rd s ,
falsuri, fotografii, amprente digitale a lb u m s , w ith : s a m p le s , fo r g e r ie s ,
etc.).
p h o t o g r a p h s , f in g e r p r in t s , e t c .) .
In 1924 a apărut (în trei limbi) ca organ
In 1 9 2 4 ii w a s p r in t e d “ S ig n s o f r e c o g ­
de combatere a falsurilor dc monedă
n itio n o f th e a u th e n tic or fa ls e ban­
si hârtii de valoare: "Semne de
recunoaştere a bancnotelor veritabile k n o te s a s w e ll a s o f s o m e o t h e r v a lu a b le

sau falsificate, precum şi a altor hârtii p a p e r s ” , h o o k p u b lis h e d in th r e e la n ­

de valoare". g u a g e s a s a g u id e a n d a i d in t h e w a r
De atunci si până in prezent, organi­ a g a in s t fo rg e ry .
zarea si colaborarea pe plan S in c e th e n th e in te r n a tio n a l c o lla b o r a tio n
international au luat o mare amploare. b e c o m in t e n s e r a n d in te n s e r .
După o întrerupere cauzată de cel de al A f t e r a p a u s e d u r in g th e s e c o n d w o r ld
doilea război mondial, organizaţia şi-a w a r . th e o r g a n iz a t io n s t a r t e d its a c t i v i t ­
reluat activitatea în 1946 când. la ie s in 1946 w hen, ijn B r u x e lle s , th e
consfătuirea de la Bruxells dintre
r e p r e s e n ta tiv e s o f 19 sta te s d e c id e to
reprezentanţii a 19 state, s-a hotărât
r e o r g a n iz e I.C .P .C . o n n e w p r i c i p ie s .
reorganizarea C.I.P.C. pe baza unui nou
statut. In 1 9 5 6 , in T ie n a . o n th e o c c a s io n o f

bi 1956. la Viena, cu ocazia celei de a th e X X V th s e s s io n n w as d e c id e d to

XXV-a sesiuni s-a hotărât transformarea t r a n s f o r m th e I .C .P .C . in " In t e r n a t io n a l


ace$tci organizaţii în "Organizaţia C r im in a l P o lic e O r g a n iz a tio n b r in g ­
,Internaţională de Poliţie Criminală" in g fo r w a r d a ls o th e n a m e I \ T F .R P O L .

213
tO.I.P.C.). adăucându-se si cuvântul R o m a n ia n O filiţi
INTERPOL. a ffilia te d to In te r p o l in jg jţ
în 1973. Militia română s-a afiliat la N o w a d a y s , t h e n 'a r e 11 7 sta te s filia te d
INTERPOL, organi/atie la care au to t h is o r g a n iz a t io n .
aderai până în prezent 117 state din W e w i s h t o p r e s e n t y o u in a v t t b r ie f
ţoală lumea.
w ay a s e r ie s o f ty p ic a l /<> g e r i c s
in cele ce urmează. \o ra arăta, cu
d is c o v e r e d in o u r c o u n try in e p a st
descriere sumară, o seric do falsuri mai
y e a rs.
caracteristice, constatate în ţara noastră
în decursul anilor. IV e d e f i n e d in th e p r e v io u s p e.s th e

Lămuriri privind noţiunile folosite n o tio n s w e u s e . R e g a n lig th e > ie n m

(specimen, filigran, număr de control, sh a d es of c o lo u r s fro m ih e s< fa ls e s


etc) au fost date în paragrafele ante­ w h ic h a r c m o s t d is c o l o r e d \v e re n o t
rioare. Cât priveşte numeroasele nuanţe c o n s id e r e d th e m s ig n ific a n t e u g h to
de culori de pe aceste falsuri, in mare h e c a u g h t in o u r d e s c r i p t i o n . .H i th e se
pane decolorate, nu a fost cazul să Ic h a v e a m a te u r p r ic e .
prindem in descriere. Precizam că toate
au preţ de amator.

214
20 LEI 11.07.1891 Fals de epocă. 2 0 L E I 1 1 .0 7 .1 S 9 1 . E p o c h f a l s e .
Numărul de control gresii. W ro n g c o n tro l n u m b e r.

2ft LLI 23.01.1908. Fals de epocă. 2 0 L E I 2 3 .0 1 .1 9 0 8 . E p o c h f a l s e .


Numărul de control corespunde. T h e c o n tro l n u m b e r c o rre sp o n d s.

20l.F.l 23.01.1908. 2 0 L E I 2 3 .0 1 .1 9 0 8 .
;Xccuţia nereuşită în ceea ce priveşte U n s u c c e s s f id r e a lis a t io n fro m th e p r im
^arul şi coloritul. Numărul de control a n d c o l o u r / m in i o f v ie w : The c o n tro l
ia o cifră: 20923840 în loc de num ber has one m is ta k e n fig u re :
2^03840. 2 0 9 2 3 8 4 0 in s te a d o f 2 0 9 0 3 8 4 0

215
100 LEI 17.02.1894. 1 0 0 L E I 1 7 .0 1 1 8 9 4 .
Fals constaiai în 1901. Numărul de F a l s e d is c o v e r e d in 1 9 0 ! T h e co n tm , um ­
control greşit la o cifră: 04122488 în ber has one m is t a k e n fip in c 041 488
Ioc de 04123488. in s te a d o f 0 4 1 2 3 4 8 8

100 LEI 12.05.1916. 1 0 0 L E I 1 2 .0 5 . 1 9 1 6 .


Fals executai la piatră. F a l s e m a d e b y th e m e a n s o f th e s u v
Numărul de control greşit. tl'm n g c o n t r o l n u m b e r.

100 LEI 04.02.1926. 1 0 0 L E I 0 4 .0 2 .1 9 2 6 .


Fals copiat greşit din lipsa de atenţie a F a ls e in c o r r e c t ly c o p ie d oul been e Oj
falsificatorului (a lacul copia negativului). t h e f a l s i f i e r 's l a c k o f a t t e n t i o n ( l i t
t h e c o p y o f th e n e g a tiv e )

216
100 LEI 26.01.1952. 1 0 0 L E I 2 6 .0 1 .1 9 5 2 .

Kals. desen grosolan. F a ls e , ro u g h d r a w in g .

Culoare: albastru deschis. C o l o u r : lig h t b lu e .

100 LEI 26.01.1952. 1 0 0 L F J 2 6 .0 1 .1 9 5 1


Fals executat prin imprimarea pe foiţă F a t e m a d e b ) in tj» v m n g th e o r ig u u il tre a te d
foarte fină a originalului tratat cu w i t h a d i s o h e n t o n a n e .x s n a ite h j h w a n d th in
dizolvant de culori. Foiţele erau lipite atât p p e r . T h e s e th in ţ x q i e r s wwen» s t u c k o n th e
pe An, cât şi pe Rv-ul unei hârtii albe. o b \ e r s e a n d t h e r e v e r s e o f a n w i u t e f t a p e r I t is
Este probabil că se imprimau mai multe p t v b a b l e th a t m o t e th a n o n e f u l s e s s h o u l d h a v e
falsuri după o singură bancnotă originală. b e e n m a d e o f f e r j u s t o n e o r ig in a l Ix in h io t e .
Procedeu dificil, rar întâlnit. D iffic u lt a n d ra m :p ro c e d u re .

500 LEI 31.07.1919. 5 0 0 L E I 3 1 .0 7 .1 9 1 9 .


Pals executat la piatră. Colorit pronunţai. F a ls e m a d e b y th e m e a n s o f th e sto n e .
Numărul de control greşit. V iv id c o lo r s . W ro n g c o n t r o l n u m b e r.

217
500 LEI 15.12.1927. 5001.E115.12.1927.
Fals constatat în Transilvania. Numărul F a ls e d is c o v e r e d in T r a n s ilv a n ii . The
de control greşii. Aversul $i Reversul O b v e r s e a n d t h e R e v e r s e a r e n ia on
executat pe foi separate lipite intre ele se p a ra te p a p e rs stu c k to g e th e r (\, th e
(vezi colţul pliat în fotografic). fo ld e d c o r n e r fro n t th e p h o to g r a p h

500 LEI 15.12.1927. 5 0 0 L E I 1 5 .1 2 .1 9 2 7 .


Fals executat grosolan, in culori de apă. R o u g h ly m a d e fa ls e , in w a te r- c o h

500 LF.I - 25.06.1947. 5 0 0 L E I - 2 5 .0 6 .1 9 4 7


Fals prezentatul defecte in execuţia F a l s e w h ic h p r e s e n t d e fe c ts in t e a lis i unt
desenului Cuillot. o f C u illo t d r a w in g

218
I «00 LEI 04.02.1926. 1 0 0 0 L E I 0 4 .0 2 .1 9 2 0 .
cu filigran reliefat prin presare.
F a ls , F a l s e w ith w a te r m a r k s e t o f f b y p r e s s in g .
N u m ă r u l de control corespunde. T h e c o n t r o l n u m b e r c o ir e s / > o m ls .

% «• .m rrm
w»k'4|l .».«•** * jOr 8L .1
una itii'E i d V jf ţ
.«« T w m L . -I

i #

10OO LEI 31.01.1929. 1 0 0 0 L E I 3 1 .0 1 .1 9 2 9 .


Fals grosolan. Numerele imprimate cu R o u g h fa ls e . T h e n u m b e r s a r e im p r in t e d
maşina de numerotat. Cerneala decolorată. w ith th e n u m b e r in g d e v ic e .
Numărul de control gresii. D is c o lo r e d in k . W ro n g c o n t r o l n u m b e r

!000 LEI 19.09.1929. 1 0 0 0 L E I 1 9 .0 9 .1 9 2 9 .

filigran reliefai pnn presare. W a te rm a rk s e t o f f b y p r e s s in g .


Fără seric si număr de control. X o s e r ie s a n d c o n tr o l n u m b e r.
1000 LF.I -29.01.1017. 1000 r .m - 2 9 .o i.i9 i7 .
Banca Generală Romană. Fals. R o m a n ia n G e n e r a l B a n k . F a !

1000000 LEI; 1000000 L E I:


Fără dată. Fals executai grosolan. N o ( fa le . R o u g h J a k e .

1000000 LEI; /0 0 0 0 0 0 L E I
Cu data. Fals executat grosolan W it h d a t e . R o u g h f a l s e
5000000 Lei: 5000 00 0 L e i;
Cu data. Fals executat grosolan. W it h d a t e . R o u g h J a k e .

220
5000 LEI 1992 5000LEI m2
pasul prezintă următoarele caracteristici: The fa ls e p re se n ts th e fo ilw in g
-hârtia este albă. de tip obişnuit, tară a s p e c ific fe a t u e r s :
avea încorporate filigranul, firul de - t h e p a p e r i s w h it e , n o r m a l t y p e , w it h o u t
siguranţă si fibrele fluorescente: t u n in g in c o r p o r a t e d th e filig r e e . th e s a fe ty
-filigranul este imitat prin imprimare th re a d a n d th e flu o re s c e n t filt e r s ;
laţă-verso cu cerneală transparentă: - th e w a t e r m a r k i s im i t a t e d b y p r i n t i n g w it h
portretul lui Avram Iancu nu este iden­ tra n s p a re n t in k o n th e b o th s i lk 's ; th e p o t v a i t
tic cu cel de pe bancnota autentică o f . ' h r a m l a n c u i s n o t i d e n t i c a l w it h t h e o n e
(mustaţa, ochii si blana căciulii): th e a u th e n tic b a n k n o te (n w u s tm h e . e y e s a n d
-firul de siguranţă este imitat prin th e f l ir o f th e c a p ):
imprimare cu cerneală vizibilă în UV - t h e .s a f e t y t h r e a d i s im i t a t e d b y p r i n t i n g w i t h
dc culoare albastră: cantitatea de fire
r is ib l e in k in ( :V o f th e b lu e c o lo u r : th e
fluorescente este mult mai mare decât
a m o u n t o f flu o r e s c e n t th re a d s is b ig g e r th a n
pe bancnota autentică (într-o bancnotă
th e o n e o n th e a u th e n tic b a n k n o te ( a t a n
autentică fibrele sunt incorporate in
a u th e n tic b a n k n o te th e f i b e r s a r e h ic o p o r a te d
hârtie, unele invizibile în lumină albă.
in th e p a p e r , s o m e o f th e m in v is ib le a n d s o m e
dc culoare roşu şi verde, vizibile în
o t h e r s r i s i b l e in w h i t e lig h t , o f t e d a n d g r e e n
lumină UV în culorile albastru si roşu);
-lipseşte imprimarea eu cerneală fluo­ c o l o u r r i s i b l e in L I li g h t i n b l u e a n d r e d

rescentă atât pe faţă cât si pe verso (pe c o lo u r s ):

bancnota autentică se văd în lumină UV - th e p r in t in g w ith f l u o r e s c e n t i n k o n t h e

coloanele de pe faţă si zona bisericii din a v e rse and o b se rv is m is s in g (o n th e

Dcnsuş de pe verso): a u th e n tic b a n k n o te y o u c a n s e e in U \ li g h t


-grafica este reprodusă prin puncte şi th e c o lu m n s o n th e a v e r s e a n d th e a r e a th e
nu Prin linii continue şi ferme ca la c h w c h in D e n s u ş o n t h e a b s e n t ;
bancnota autentică. - th e g r a p h ic s is re p ro d u c e d b y d o ts a n d b y
-pe verso, pe fundalul Porţii Cclătii c o n tin u o u s a n d f i r m lin e s a s o n th e a u th e n tic
Alba Iul ia. în dreapta sus, apare o zonă b a n c k n o te .
albă, neimprimată. - o n t h e o b .s e n : o n t h e b a c k g r o u n d o f t h e
'Hpseste microtextul dc pe faţa banc­ C a t e <f a l i t a l u l i a f o r t r e s s , i n t h e u p - r ig h t
notei din interiorul chenarului unde este s i d e , a w h i t e a r e a a p p e a r s , im p r in t e d .
Oprimată cifra “5000”; - th e m ic r o te x t o n th e a ve rse , in s id e th e
•numcratorul arc caractere apropriate b o n ie r wh e r e t h e n u m b e r ‘ ‘5000 ' is p r in t­
dc cele ale unei bancnote autentice dar e d , is m is s in g ;
spatii mai mici între cifre (mai com- - t h e m o n b e r e r has- s i m i l a r c h a r a c t e r s t o t h e
2 ! * * * > • diferenţiere c\ identâ fată de o a u t h e n t i c b a n k n o t e , b u t w it h s m a l l e r s p a c e s
bancnoiă autentică. b a tw e e n fig u re s (m o re c o m p tv e e d ). re a l
d iffe r e n c e f o n t a n a u th e n tic b a n k n o te .

221
1 0 .0 0 0 1 . t i 1994 1 (K 0 0 0 L E I 1 9 9 4
Fasul prezintă următoarele caracteristici: The fu h e p re se n ts th e fo llr w in g
-bancnota este realizată prin suprapunerea a s p e c ific fe a t u r e :
două coli de hârtie subţire: - th e I x i n k n o t e i s m o d e h y s u / r e r ju n ig mo
-hârtia este normală, tip “copiator"' cu s h e e t s o f t h in p o f t e r ;
înâlbitor optic a u r prezintă fluorescenta în - th e jx i jr e r î s n o tv ia l. “ X e r o x ” n w ith
lumina UV. spre deosebire de hirtia specială o p tic w h ite n e r w h ic h p re se n ts tro n g

a uneia autentice, care nu are fluorescentă: f l u o n s c e n s e in L I lig h t , u n l i k e th e \ x ia l

-liligranul este imitat prin imprimare pe p a jx > r o f a n a u th e n tic b a n k n o te , - h ic h

verso cu cerneală albii: portretul lui Nicolae d o esn 7h a v e f l u o r e s c e n c e ;


lorga este mai mic decât cel de pe bancnota - t h e u w e n n a r k i s im i t a t e d b y p r i n l n i m d ie
b a c k s id e w it h w h i t e i n k ; t h e /*>- tit i f
originală.
N ic o la e lo r g a is s m a l le r th a n o n th e . g in u l
-linii de siguranţă este realizat din fiole de
b a n k n o te
plastic de culoare mov închis cu luciu meta­
- t h e s a fe ty t h r e a d i s m o d e b y d o r r n a iv e
lic Iară schimbarea culorii la privirea sub p l a s t i c s h e e r w it h m e t a l g l i s t e n i n g th o u t
diferite unghiuri: în lumină ultravioletă tirul c h a n g in g th e c o lo u r w h e n it is w a tc i fm m
sc vede pc spatele bancnotei de culoare roşie; d iffe r e n t s i d e s : in u lt r a v io le t lig h t t h tre a d
tirul este mai lat decât cel original. c a n lx> s e e n r e d - c o k n u v d o n t h e b u t :d e i f
-hârtia nu are fibre fluorescente vizibile în th e ix in k n o te : th e th r e a d is h r n a te r m d ie
lumina ultravioletă. o r ig in a l:
-conturul desenului (fabula) de pc lata zona - t / w p a p e r d o e s n 7h a w f l u o r e s c e n t r s in
centrală, nu este reprodus; u l t r a v i o l e t lig h t .
-lipseşte imprimarea cu cerneală fluorescentă - t h e h i r e d o f t h e d r a w in g ( f i b u l a ) n th e
de pe făta bancnotei in zona centrală: f r o n t .s id e , c e n t r a l a n a . i s n o t n p i r x l ed:
-lipseşte microtcxiul de pe tată şi verso din - t h e p r i n t i n g w it h f l u o r e s c e n t i n k o n fo n t
interiorul chenarului unde este imprimată s i d e i f th e b a n k n o te in th e c e n tr a i M h>
cifra "10.000 ; m is s in g : .
-lipseşte textul în unda de pe verso: - th e m ia n t e x t o n th e fro m a ru l f\ '•u*e
-grafica, inclusiv zonele cu liniatura in s id e th e b o n ie r ; w hen' th e > nber
anticopiere. sunt reproduse prin pete de 1 0 ,0 0 0 i s p r i n t e d , is m i s s i n g :
culoare nu pnn linii continue si terme ca pe - t h e t e x t i n u r u ia o n t h e b a c k s i d i *i s / ' d r i g
bancnota autentică: - th e g r a p h ic s , in c lu d in g th e a n a w if i
-pe tina, zona centrală, culoarea bancnotei a n ti- c o p y in g o u tlin e . an> tv p n x h / J 1)

este mov diferită de culoarea bancnotei c o lo w s p o ts a ru l n o t b y <1o n t i n u o u s »i " rn i

autentice: l i n e s a s o n t h e a u th e n tic b a n k n o t e .

-textul In undit de pe verso nu este reprodus. - on t h e J w n t s i d e , in t h e c e n t r a l a n ■c o lo u r i f th e Ix in k n o te t\ m auve o ' nK l
fr o m th e c o lo u r o f th e a u th e n tic b a r d 'e :
-th e te x t in m u la th e I Kick s i d e n<*
re p ro d u ce d .
- B A r i C i f D lT Î E C V S J i D l l l

J iA r m w y £ z w n n m jto i& z

Acest paragraf cuprinde o serie de


T h is p a ra g ra p h d is p la y a s e r ie s o f
bancnote care au fost puse în circulaţie,
b a n k n o te s w h ic h c ir c u la t e d a lth o u g h
deşi prezentau unele deficiente. th e y h a d s o m e d e fe c ts .

P r e t : 7 5 F u r o
P rice : 75 F.uro

10 BAM 1917
10 B tM 79/7
Ky tipar deplasat lateral
K v p r i n t la te r a lly t n i s / w e d

P r e t: 15 L u ro

25 BAM 1917
25 B A M 1917
Av * Rv upar deplasat în sus O bvojul R v print misplaced wxuxl

* I I ^ V ^

F r e t: 35 E u ro ~i P ric e : 35 Earn

î LEU 12.03.1915 1 h £ i 1 2 .0 3 .1 9 1 5
J'y tipar deplasat în sus R v p r im m is p la c e d u p n a r d
1 LEU 17.07.1920 1 t £ l 1 7 .0 Z I9 2 0
P v tipar deplasat in sus R \ ’ p / in r m is p la c e d u p mm l

2 23
I LEU 17.07.1920 1 L E I I 7.07.1920
Rv imprimare normală, ilar pro/inia ca R v n o n n a lh p r u n e d b u t ii s h c ru s a s , rp n n i

supratipar. sfertul din stânga si dreapta t h e q u a r t e r J i u n i th e h i t c o n i t k ' r ig h t s (th e

sus dc pe reversul bancnotei 2 LEI. u p s id e o n e s ) f i r m the' n r c e r s e o f th e ■ b to te

7.07.1920. în poziţie răsturnată. 2 L E I , 1 7 0 7 .1 9 2 0 in a u p s i d e - c t o m / non

5 LEI 26.01.1952 5L E I 2 6 .0 1 .1 9 5 2
R\. jumătatea din stânga lipsă partial tiparul. R v . t h e le f t h a s p a r t i a l l y n o p r i n

20 LEI (tipul III 26.02.1909) 2 0 I . E I (ty p e /// 2 6 .0 2 .1 9 0 9 )


O h v . n o c a s h i e r ’s s i g n a t u r e .
Av. lipsă semnătura casierului
224
2U LF.I (tipul li t tară data), hârtie <tlhâ tină. 2 0 L E I (ty p e U i n o d a t e ) , t i n e w h i t e p a p e r .
Av. lipsă în text: valoarea nominală, O hv la c k m t e x t : n o m in a l v a lu e , is s u e
data emisiunii, denumirea funcţiilor, d a le , th e n a m e o f th e p o s ts , s ig n a tu r e s
semnăturile, precum si seria, numărul si a s w e ll a s s e r ie s , n u m b e r a n d c o n tr o l
numărul de control n u m b e r.

20 LLI 31.01.1929 20 L E I 3 I.0 J.1 9 2 9


R' Iară tipar. (Pentru edificare. în Rv. no p r in t , fin th e p h o to g r a p h th e
fotografie, colţul din dreapta al bancnotei r ig h t c o r n e r o f th e b a n k n o te h a s b e e n
a fost fotografiat pliat, spre a se vedea fo ld e d in o rd e r to le t you see th e
reversul tară tipar. La fel s-a procedat mai r e v e r s e . W e d id th e s a m e t h in g f o r th e
departe în cazurile similare.) e x a m p le s b e lo w ).

225
P reţ: 150 liuro P r ic e : 150 ,ro

20 L.F.1 25.11.1945 20 L E I 25.11.1945


Rv. tară tipar Rv. \ o p r im

Preţ: 200 liuro

20 LEI 15.11.1947 20 L E I 15.11.1947


Rv. tară tipar Rv. N o p r im

Preţ: 800 F.uro Price: 8 0 0 L >

100 LEI 14.05.1925 1 0 0 L E I 1 4 .0 5 .1 9 2 5


Rv. tară tipar R v . N o p r in t

226
50 L e i-01.11.1966. 50 L ei - OL] 1.1966
Av. Tăiată defectuos in dreapta jos.
Ob*. F a m o u s l y a n t e d i n th e r ig h t d o w n s id e .

ţţ? R O M A N IA
« • « « ■ M a in # iN »N ttiO o
P reţ: 75 iiuro
Price: 75 Euro

*00 LEI -25.11.1945


100 LE I - 25. U .1945
Av. tipar deplasat în jos, jumătăţile
O hv. p r in / m is p la c e d d o w n w a rd ; th e
bancnotelor apar inversate.
tw o o f th e b a n k n o te s e e m b e in v e r te d .

227
P re ţ: 175 Euro P r ic e : 175 < ro

100 LEI - 25.06.1947 100LEI 25.06.1947


Rv tipar inversai in jumătatea superioiirâ a R v : in v e r t e d p r in t o n th e u p s id e h a lf th e
bancnotei. La mijloc două linii orizontale. b a n k n o te in . T h e m id d le , n w hor n ta l
Jumătatea inferiori tară tipar. lin e s . T h e d m m s i d e h a l f h a s n o p r i n

100 I.F.I - 27.08.1947 100 L E I - 2 7 .0 S .1 9 4 7


Rv tipar deplasai Spre stânga R v : p r i n t m is p la c e d t o th e le ft.

500 LEI - 22.07.1941 5 0 0 L E I - 2 2 .0 7 .1 9 4 1


Rv deplasat în sus si înclinat spre dreapta R v : m is p la c e d u p w a r d a n t i i n c l i n e d t o l l *

228
r" GIRAM» HE i i J L JTJE |2
F i 'L l 1
iiAi fd l D T I l i OMÂiTEvTJ
T i l l W A J I J i M A J i l J Oj y
J i O M A M A i f H O T £ J A J W M A U D iO J J E J

Filigranul este un semn distinctiv al T he waterm ark is a distinctive sign


hârtiilor folosite pentru fabricarea o n th e p a p ers u se d f o r m a k in g
bancnotelor, biletelor de bancă, b a n k n o te s, no tes, stam ps, etc. It
mărcilor poştale.ele. El indică stema, show s the arm s o f the country, the
monograma sau iniţialele unui stat, m onogram or the in itials o f a state,
semnături, cilrc, litere ori diferite sig n a tu re s, fig u r e s , lette rs or
desene.
d iffere n t designs.
Filigranul constituie un element de
The w aterm ark is a very im portant
control foarte important pentru
co n tro l elem ent because it helps to
constatarea autenticităţii bancnotelor,
esta b lish the a u th e n tic ity of
mărcilor poştale şi a tuturor actelor
de valoare pe care este imprimat. Se banknotes, stam ps a n d all valuable
practică din vechi timpuri. Se obţine papers on which it is im printed, h is
în procesul tehnologic al fabricării very old. N ow adays y o u m ay obtain
hârtiei prin introducerea unor fire it by fix in g som e m etallic wires to
metalice fixate în pasta din care se th e paste fr o m w hich th e paper is
fabrică hârtia sau prin presarea hâr­ m ade or by p re ssin g the p aper with
tiei cu ajutorul vulturilor. th e aid o f the rollers.
După tehnica aplicată, filigranul You m ay obtain a w aterm ark lighter
poate ti mai luminos sau mai or darker than th e p aper on which it
întunecat decât fondul hârtiei, stands.
în vederea combaterii contrafacerilor
In order to restrict the fo rg eries,
de bancnote, statul român a luat
R o m a n ia n state im p rin te d on its
măsuri prevăzând biletele şi
notes a n d b a n kn o tes the fo llo w in g
bancnotele cu filigranele prezentate
waterm ark.
în continuare.

229
FILIGRAN 1 “ BNR* în medalion n A T E R M A R K I " B X R " i n c2 a , fa r
circular. Apărut la 28 februarie 1X81. m e d a llio n .lt w as is s u e d on Feb/ a r\'
Caracteristici: Culoare mai deschisă 2 8 th 1 8 8 1 .
decât hârtia, Features: C o l o u r lig h t e r th a n th e p . ->r.
înălţimea 45 mm. Height: 45 mm.
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
1000 lei Tip I emise între 28.02.1881- 1000 le i T y p e I is s u e d be :« n
23.03.1906 2 8 .0 2 . 1 8 8 1 - 2 3 .0 3 . 1 9 0 6
1000 lei l ip 11 emise intre 20.05.1910- 1000 le i T y p e II is s u e d bet -en
15.06.1933 2 0 .0 5 .1 9 W - 1 5 .0 6 .1 9 3 3

FILIGRAN 2 “BNR" în medalion circular If/UERM tRK2 "RXR"uiucmida>im i n


Dim: 42 mm. Dim: 42 mm.
Imprimat pc bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f
1000 lei Tip III emise la 15.03.1934 1000 lei Type H I i s s u e d o n 1 5 .0 3 934

FILIGRAN 3 "BNR” in medalion W A T E R M A R K 3 “ B X R ” in o m a n H al

ornamentat. Apărut Ia 14.01.1910. m e d a llio n . Is s u e d o n J a n u a r y 1 4 th 0.

Caracteristici: culoare mai deschisă Features: C o lo u r lig h t e r th a t d ie


decât hârtia. înălţimea 28 imn. p a p e r . H e ig h t : 2 8 m m . Im p r in te d > d ie

Imprimat pe bancnotele de: b a n k n o te s o f:


100 Ici lip 11 emise intre 14.01.1910- 100 lei Type II is s e d bet -'<?*
22.12.1916 1 4 .0 1 .1 9 1 0 - 2 2 .1 2 .1 9 1 6
100 Ici Tip 11 emise între 22.06.1917- 100 lei Type l l i s s e d b e h te n
13.05.1932 22.06.1917-13.05.1932
100 lei Tip 11 emise la 19.02.1940 100 lei Type 11 i s s e d o n 1 9 . 0 2 . 1 9 4 '
100 Ici Tip II emise la O l.li.1940 100 lei Type I I i s s e d on 0 1 . 1 1 . 1 9 4 c
230
F I L I G R A N 4 “ B N R ” în lo m . H A T L R M A R K 4 " B .X R ' in c h a in . Is s u e d o n
Apărui la 28 octombrie 1937. O c to b er 2 M i 193?.
C a r a c te r i s t ic i : c u lo a r e m a i în c h is ă d e c â t F e a t u r e s ,: C o lo u r d a r k e r th a n t h e p a p e r , c u r­
h â r ti a , l i t e r e l e s c r i s e c u c a r a c t e r e c u r s i v e s iv e fe tte r s w ritten c q n fin o u s h a n d su p er­
le g a t e î n t r e e l e s i s u p r a p u s e , p o s e d . H e ig h t o f t h e le tte r s 1 3 m m . Im p r in te d
în ă lţim e a lite re lo r 13 mm. Im p rim a t pe o n th e b a n k n o te s o f:
b a n c n o te le d e: 1 le u T ype / is s u e d o n 2 R .1 0 .1 U 3 7 a n d
1 leu Tip I em ise la 28.10.1937 si 2 1 .1 2 . M R .
2 1 . 1 2 .1 9 3 8 . 2 l e i L t u q u e ty p e is s u e d o n 2R. 10 .1 9 3 7 a n d
2 lei Tip unic emise la 28.10.19.37 si 2 1 .1 2 . M R
2LI 2.19.38 W O l e i T y p e 11 is s u e d o n 19 .0 2 .1 9 4 0
100 lei l ip 11 emise la 19.02.1940 1 0 0 l e i T y p e I I is s u e d o n 0 1 . I I 1 9 4 0
100 lei l ip II e m i s e la 0 1 . 1 1 .1 9 4 0 1 0 0 l e i T y p e I I is s u e d o n 2 0 .0 1 .1 9 4 2
100 Ici Tip II e m i s e l a 2 0 . 0 1 . 1 ‘>42 1 0 0 l e i T y p e f l ' is s u e d Itetrw eett 2 5 .0 6 .1 9 4 7 -
100 Ici Tip IV e m i s e i n t r e 2 5 . 0 6 .1 9 4 7 - 0 5 .1 2 .1 9 4 7
0 5 . 1 2 .1 9 4 7 5 0 0 l e i T y p e I I I is s u e d b e lt w e en 0 1 .1 1 .1 9 4 0 -
500 lei Tip III e m is e î n t r e 0 1 . 1 1.1 9 4 0 - 2 6 .0 1 .1 9 4 3
2 6 .0 1 .1 9 4 .3 1 0 0 0 l e i T y p e V is s u e d b e n w een 2 5 .0 6 .1 9 4 7 -
1000 lei l ip V e m is e î n tr e 2 5 . 0 6 .1 9 4 7 - 0 6 .194R
0 6 .1 9 4 8 5 0 0 0 le i T ype // is s u e d h e tr w e e n 1 0 .1 0 .1 9 4 4 -
5000 Ici l ip II e m is e in tre 1 0 .1 0 .1 9 4 4 - 2 0 .1 2 .1 9 4 5
2 0 .1 2 .1 9 4 5 10000 le i T ype u n ic is s u e d b e lt w e e n
10000 Ici Tip unic e m i s e î n t r e 1 8 .0 5 .1 9 4 5 - IR .0 5 Î9 4 5 -2 R .0 5 .1 9 4 6
2 8 . 0 5 .1 9 4 6 100000 le i T ype I is s u e d b e lt w e e n
100000 Ici Tip I e m i s e i n t r e 0 7 . 0 8 .1 9 4 5 - 0 7 .OR. I9 4 5 -0 R .0 5 .1 9 4 6
08.05.1946 WOO!tO l e i T y p e 11 is s u e d o n 2 5 .0 1 .1 9 4 7
100000 lei Tip II e m i s e Ia 2 5 . 0 1 .1 9 4 7 1 0 0 0 0 0 0 l e i L n iq u e ty p e is s u e d o n 1 6 .0 4 .1 9 4 ~
1000000 lei Tip unic e m i s e la 1 6 .0 4 .1 9 4 7 5 0 0 0 0 0 0 l e i L i iiq u c ty p e is s u e d o n 2 5 .0 6 .1 9 4 '
5000000 lei Tip unic e m i s e la 2 5 .0 6 .1 9 4 7

FILIGRAN 5 “ BNR” in 3 scuturi W A TERM ARK 5 "B X R " in 3 s h ie ld s


(fiecare iniţială in scut separat). te a c h in itia l on a d is t in c t s h ie ld )
A p ă r u i la 23 martie 1943. Is s u e d o n M a rc h 2 3 r d 1943.
C aracteristici: literele de culoare F e a tu re s: d a rk e r le t te r s , s h ie ld s o f

231
închisă iar scuturile de culoare lig h t c o lo r H e ig h t o f th e s h ie ld : 2 2 m
deschisă. înălţimea scutului de 20 mm. W A T E R M A R K 5 “B N R " in 3 s ltL - fa
FILIGRAN 5 “ BNR** in 3 scuturi (e a c h i n i t i a l o n a d i s t i n c t s h i e l d
(fiecare iniţială în scul separai). Is s u e d o n M a tch 2 3 rd 1943.
Apărut la 23 martie 1943. Features: d a r k e r le tte r s , s h ie ld s o f y ju
C aracteristici: literele de culoare c o lo u r . H e i g h t o f th e s h ie ld . 2 2 mm.
deschisă iar scuturile dc culoare Watermurk 4 a n d 5 w e r e c o m b in e d , a id
închisă. înălţimea scutului de 20 mm. th u s im p r in t e d on th e fo lltr . ng
Filigranele 4 si 5 au fost imprimate pe b a n k n o te s:
următoarele bancnote de: 2000 lei U nique type is s u e d on
2000 lei l ip unic emise la 23.03.1943 2 3 .0 3 .1 9 4 3 a n d 0 1 .0 9 .1 9 4 3 .
şi 01.09.1943 2000 lei L nique ty p e is s u e d on
2000 Ici lip unic emise la 02.05.1944 0 2 .0 3 .1 9 4 4 a n d 1 0 . H U 9 4 4 .
şi 10.10.1944

FILIGRAN 6 "M F" litere mari W A T E R M A R K 6 “ M E " c u r s iv e d i­


cursive. Apărut la 15 august 1947. t a i le tte r s . Is s u e d o n A u g u s t 1 5 th / t ~.
Caracteristici: culoare mai deschisă F e a tu re s: d a rk e r c o lo u r th a n he
decât hârtia. Litere mari cu caractere p a p e r. C u r s iv e c a p ita l le t t e r s vtv en
cursive legate intre ele şi suprapuse, c o n tin o u s ly a n d s u p e r p o s e d . H e ig o f
înălţimea literelor 12 mm. te tte rs 12 m m .
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in t e d o n th e b a n k n o te s o f :
20 Ici l ip V emise la 15.08.1947 2 0 l e i T y p e V i s s u e d o n 1 5 .0 8 .1 9 4
20 Ici l ip V emise la 15.11.1947 2 0 le i T yp e I i s s u e d o n 1 5 .1 1 1 9 4 ,

FILIGRAN 7 în medalion. W ATERM ARK 7 in medallion.


Apărut la 19 ianuarie 1881. January 19th 1881.
Is u e d o n
Caracteristici: culoare mai deschisă Features: a l i g h t e r c o l o u r t h a n ’i e
decât hârtia. înălţimea 40 mm. p a p e r. H e ig h t : 4 0 m m . Im p r in te d o r !i e
Imprimat pe bancnotele dc : b a n k n o te s o f:
20 Ici Tip I între 19.U1.J881- 20 lei Type I is s u e d b e n v e n 19.01.1‘ W
31.08.1895 - 31.08.1895

232
FILIGRAN 8 în medalion. W A T E R M A R K ti i n m e d a l l i o n .
Apărut la 26 februarie 1909. Is s u e d o n F e b r u a r y 2 6 ih 1909.
Caracteristici: culoare mai deschisă F e a tu re s: a lig h t e r c o lo u r th a n th e
decât hârtia. înălţimea 40 mm. p a p e r. H e ig h t: 4 0 m m .
Imprimat pe bancnotele de : Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
20 Ici Tip III intre 26.02.1909- 20 le i Type I I I is s u e d b e tw e e n
19.09.1929 2 6 .0 2 . J 9 0 9 - 1 9 . 0 9 .1 9 2 9

FILIGRAN 9 “ 100 LEr în cartuş W A T E R M A R K 9 “ 100 L E V ' in a


dreptunghiular dim. 80x17 mm. r e c t a n g u la r s c r o l l w it h d im . t iO x I 7 m m .
Apărut la 28 februarie 1881. I s s u e d o n F e b r u a r y 2 t ith 1 8 8 1 .
Caracteristici: culoare mai deschisă F e a tu re s: a lig h te r c o lo u r th a n th e
decât hârtia, zerouri le drepte, capetele p a p e r s t r a ig h t z e ro s , e g g - s h a p e d e n d s,
ovale, cuvântul “ L E I" scris cu w o rd " L E I" w r itte n w ith c a p it a l le t­
majuscule. înălţimea 10 mm. te rs . H e ig h t: 1 0 m m .
Imprimat pe bancnotele dc; Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
100 lei Tip I emise între 28.02.1881- 100 le i T y p e I is s u e d b e tw e e n
11.10.1907 2 8 .0 2 .1 8 8 1 - 1 1 .1 0 .1 9 0 ?
100 lei Tip II emise intre 14.01.1910- 100 le i T y p e // is s u e d b e tw e e n
22.12.1916 1 4 .0 1 1 9 1 0 - 2 2 .1 2 .1 9 1 6
100 lei Tip II emise între 22.06.1917- 100 le i T y p e // is s u e d b e tw e e n
13.05.1932 2 2 .0 6 .1 9 1 ? - 1 3 .0 5 .1 9 3 2
100 lei Tip II emise la 19.02.1940 1 0 0 l e i T y p e 11 o n 1 9 . 0 2 . 1 9 4 0

233
FILIGRAN 10 *kIOOO" in cartuş drep­ W A T E R M A R K 1 0 ' ’1 0 0 0 ” in a r e a gu-

tunghiular dim. 15x12 mm. I a r s c r o l l w it h J i m . 15 x l 2 m m .

Apărut la 28 februarie 1881. Is s u e d o n F e b r u a r y 2 8 th 1 8 8 1 .

C aracteristici: culoare mai închisă F e a tu re s: d a rk e r c o lo u r th a t th e

decât hârtia. înălţimea 7 mm. Imprimat p a p e r. Ile ig lt t : 7 m m .

pe bancnotele de: Im p r in t e d o n th e b a n k n o te s o f :

1000 lei l ip I emise intre 28.02.1881- 1000 le i Type I is s u e d be: een

23.03.1906 2 8 .0 2 .1 ( S R I- 2 3 .0 3 .1 9 0 6

1000 lei lip II emise intre 20.05.1910- 1000 le i Type If is s u e d />« een

03.12.1931 2 0 .0 5 .1 9 1 0 - 0 3 .1 2 .1 9 3 1

FILIGRAN 11 “ 1000" în cartuş drep­ W A T E R M A R K 11 " 1 0 0 0 ” in a r e c ta dar

tunghiular dim. 15x12 mm. s c r o ll w ith d im . 1 5 x 1 2 m m .

Apărut la 15.06.1933. I s s u e d o n J u n e 1 5 th 1 9 3 5 .

Caracteristici: culoare mai deschisă F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e / pet

decât hârtia. înălţimea 9 mm. H e ig h t: 9 m m .

Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :

1000 lei Tip II emise la 15.06.1933 1 0 0 0 l e i T y p e I I i s s u e d o n 1 5 .0 0

FILIGRAN 12 “ 1000" în cerc. W A T E R M A R K 1 2 " 1 0 0 0 ” in a (' !e -

Apărut la 15 martie 1934. Is s u e d o n M a rc h 1 5 th 1034.

Caracteristici: culoare mai deschisă F e a tu re s: lig h t e r c o lo u r tin e th e

decât hârtia. înălţimea 10 mm. p a p e r H e ig h t: 10 m m .

Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :

1000 lei Tip 111 emise la 15.03.1934 1 0 0 0 l e i T y p e H I i s s u e d o n 1 5 .0 3 J-

234
IJ0J ©
J0) 1LIIJ
FILIGRAN 13 “ 1000 L E I" în cartuş W A T E R M A R K 13 "1 0 0 0 L E I ” in a
dreptunghiular dim. 85x20 mm. r e c ta n g u la r s c r o ll w ith d im . 85x20
Apărut la 28 februarie 1881. m m . Is s u e d o n F e b ru a ry 2 8 th 1881.
Caracteristici: culoare mai deschisă F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e p a p e r,
decât hârtia, zcrourile drepte, capetele s t r a ig h t ze ro s, eg g -sh a p ed en d s, w o rd
ovale,cuvântul “ I.F.P scris cu majuscule, " L E I " ' w r it t e n a c a p i t a l le t te r s .
înălţimea 10 nun. H e ig h t: 1 0 m m .
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
1000 Ici l ip 1 emise între 28.02.1881- 1000 le i Type 1 is s u e d b e tw e e n
23.03.1906 2 8 .0 2 .1 8 8 1 - 2 3 .0 3 .1 9 0 6
1000 lei Tip II emise între 20.05.1910- 1000 le i Type 1/ is s u e d b e tw e e n
03.12.1931 2 0 .0 5 .1 9 1 0 - 0 3 .1 2 .1 9 3 1

FILIGRAN 14 “ 1000 I.F.F in cartuş W A T E R M A R K !4 “ 1000 L E I ' ' in a


dreptunghiular dim. 85\20 mm. r e c t a n g u la r s c r o l l w it h d im . 8 5 x 2 0 m m .
Apărut la 15 iunie 1933. Is s u e d o n J u n e 1 5 th 1 9 3 3 .
Caracteristici: culoare mai deschisă decât F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e p a p e r
hârtia, zcrourile ovale, cuvântul “LEI” eg g -sh a p e d zero s, w onl " L E I" w r itte n
scris cu majuscule. înălţimea 10 mm. w ith c a p ita l le t te r s . H e ig h t: 10 mm.
Imprimat pe bancnotele dc: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
1000 lei Tip II emise la 15.06.1933 1 0 0 0 le i T y p e // is s u e d o n 1 5 .0 6 .1 9 3 3

UUGRA.N IS •■1000 LEI” in cartuş W 4 T E R M IR K 1 5 "1 0 0 0 te i " in a m e ta n -


dreptunghiular dim. 80x17 mm g u l a r s c r o l l w i t h d im . 8 0 x 1 7 m m .
Apărui l a 15 marlic 1934. Is s u e d o n M a r c h 15 th 1 9 3 4 .
Caracteristici: culoare mai inchisâ decât F e a t u r e s : d a r k e r c o lo u r th a n th e p a p e r,
hârtia, zcrourile rotunde, cuvântul “ LEI” ro u n d zen ?s, w o rd " L E I" w r itte n w ith
SCri-‘» cu majuscule. înălţimea 10 nun. c a p it a l le tte r s . H e ig h t : 1 0 m m
h n p r i m a t pe bancnotele dc: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
!000 Ici | jp iu emise la 15.03.1934 1 0 0 0 le i T y p e I I I is s u e d o n 1 5 .0 3 . 1 9 3 4

235
I

FILIGRAN 16 “Desen în fagure**. W A T E R M A R K 1 6 "D e s ig n in th e s h q o fa


Apărut la 16 februarie 1917. honey c o m b Is s m z l o n F e b r u a r y I6 d 9/ 7
C aracteristici: culoare mai închisă F e a t u r e s : d a r k e r c o l o u r t h a n tin .p e r .
decât hârtia. înălţimea 10 mm. H e ig h t: 1 0 m m .
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
5 lei Tip I emise la 16.02.1917 5 le i T y p e I is s u e d o n 1 6 .0 2 .1 9 1 7
1U0 lei l ip II emise la 16.02.1917 1 0 0 l e i T y p e I I i s s u e d o n 16 . 0 2 . 1 9 j

FILIGRAN 17 “ Desen in rom buri". W A T E R M A R K 17 " D e s ig n ii th e


Apărut la 26 ianuarie 1952. s h a p e o f r h o m b u s e s ".
Caracteristici: culoare mai închisă Is s u e d o n J a n u a r y 2 6 th 1 9 5 2 .
decât hârtia. Imprimat pe bancnotele de: F e a tu re s: d a rk e r c o lo u r th a th e
1 leu Tip II emise la 26.01.1952 p a p e r. Im p r in te d o n th e b a n k n o u o f:
3 lei Tip I emise la 26.01.1952 1 le u T y p e I I is s u e d o n 2 6 .0 1 .1 9 : '
5 lei Tip II emise la 26.01.1952 3 le i T y p e I is s u e d o n 2 6 .0 1 .1 9 5 .
10 lei Tip I emise la 26.01.1952 5 le i T y p e I I is s u e d o n 2 6 .0 1 19:

25 lei Tip I emise la 26.01.1952 1 0 le i T y p e I is s u e d o n 2 6 .0 1 .1 9 .


100 lei Tip V emise la 26.01.1952 2 5 le i T y p e I is s u e d o n 2 6 .0 1 .1 9 .
I leu Tip III emise la 20.12.1966 100 le i T ep e I is s u e d o n 2 6 .0 1 1 :2
3 lei Tip II emise la 20.12.1966 1 le u T p e 111 is s u e d o n 2 0 .1 2 1 9
5 lei Tip III emise la 20.12.1966 3 l e i T ip I I is s u e d o n 2 0 .1 2 .1 9 6 h
10 lei Tip II emise 1a 20.12.1966 5 l e i T i p 11 1 i s s u e d o n 2 0 . 1 2 . 1 9<
25 lei Tip 11 emise la 01.11.1966 1 0 l e i T ip 11 is s u e d o n 2 0 .1 2 .1 9 t
2 5 l e i T ip I I is s u e d o n 0 1 .1 1 .1 9 rt

236
FILIGRAN 18 “ Desen în zig-zag". W A T E R M A R K 1 8 “ Z ig - z a g D e s ig n " .
Apărut la l noiembrie 1966. Is s u e d o n N o v e m b e r 1st 19 66 .
Caracterisitici: culoare mai deschisă F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e p a p e r.
decât hârtia. Imprimat pc bancnotele dc: Im p r in t e d o n th e b a n k n o te s o f :
50 Ici Tip unic emise la 01.11.1966 5 0 le i L n iq u e T y p e is s u e d o n 0 1 .1 1 . 1 9 6 6
100 lei Tip VI emise la 01.11.1966 1 0 0 le i T y p e 17 is s u e d o n 0 1 .1 1 .1 9 6 6

FILIGRAN 19 “TRAI AN” in W A T LR M \R K 19 “T R U L Y ' in th e


medalionul din stânga. în profil spre m e d a lli o n h u m t h e l e f t s i d e , p t v f i l e t o t h e r ig h t .
dreapta. Apărut la 12 iunie 1877. Is s u e d o n J u n e 1 2 th 1 8 7 7 .
Caracteristici: culoare mai închisă decât F e a t u r e s : d a r k e r c o l o u r t h a n t h e jr a / r e r . w it h
hârtia, are umbre. înălţimea chipului 40 mm. sh a d o w s. H e ig h t o f th e p r o f i l e : 40 mm.
Imprimat pe biletele ipotecare de: Im p r in t e d o n th e m o r ta g in g b ills o f :
5 Ici emise la 12.06.1X77 5 le i is s u e d o n 1 2 .0 6 .1 8 7 7
10 Ici emise Ia 12.06.1X77 1 0 le i is s u e d o n 1 2 .0 6 .1 8 7 7

FILIGRAN 20 ‘TRA IAN" în meda­ W A TER M A R K 20 “ T R A IA N " in th e


lionul din dreapta, in protil spre stânga. m e d a llio n f r o m th e r ig h t s id e , p r o f ile to
Apărut la 12 iunie IX77. t h e le f t . I s s u e d o n J u n e 1 2 t h 1 8 7 7 .

Caracteristici: culoare mai deschisă decât F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e p a p e r , wi t h


hâriia. are umbre. Înălţimea chijuilui 40 mm. sh a d o w s. H e ig h t o f th e p r o file : 40 mm.

htipnmat pe biletele ipotecare de: Im p r in t e d o n th e m o r tu g in g b ills o f :

20 lei emise la 12.06.1877 2 0 l e i i s s u e d o n 1 2 .0 6 .1 8 7 7


5 0 l e i i s s u e d o n 1 2 .0 6 .1 8 7 7
50 Ici emise la 12.06.1877
1 0 0 l e i is s u e d o n 1 2 .0 6 .18 7 7
100 lei emise la 12.06.1877
5 0 0 l e i i s s u e d o n 1 2 .0 6 .1 8 7 7
500 lei emise la 12.06.1X77
237
$i pe bancnotele de: Ş i p e b a n c n o te le d e :

20 lei l ip I emise intre 19.01.1881- 2 0 l e i T y p e I i s s u e d b e t w e a t 1 9 .0 1 H8F

31.08.1895 3 IM . 1895

100 lei Tip I emise între 28.02.1881- 100 le i Type I is s u e d be vecn


2 8 . 0 2 . 1 8 8 1 - 1 1 .1 0 . 1 9 0 7
11.10.1907
100 le i Type II is s u e d he' w en
100 lei l i p II emise între 14.01.1910-
1 4 .0 1 .1 9 1 0 - 2 2 .1 2 .1 9 1 6
22.12.1916
100 le i Type II is s u e d I veen
100 lei Tip II emise intre 22.06.1917-
2 2 .0 6 .1 9 J 7 - 1 3 .O 5 .1 9 3 2
13.05.1932
1 0 0 l e i T y p e 11 i s s u e d b e t w e e n 1 9 .0 . 1940
100 lei Tip II emise la 19.02.1940
1 0 0 le i T y p e // is s u e d b e tw e e n 01 1940
100 lei Tip II emise la 01.11.1940 1000 le i Type I is s u e d h, cen
1000 lei l ip 1 emise între 28.02.1881- 2 8 .0 2 .1 8 8 1 - 2 3 .0 3 .1 9 0 6
23.03.1906 1000 le i Type 11 is s u e d />- -.e c u
1000 lei Tip II emise între 20.05.1910- 2 0 .0 5 .1 9 1 0 - 1 5 .0 6 .1 9 3 3
15.06.1933

FTMCKA-N 21 “TRAIAN” in medalionul W A T E R M \ R K 2 1 “ T R A l A Y ' i n th eda-

din dreapta, în profil spre stânga. U i o n f i t m t h e r ig h t s i d e , p r v j i l e t o t h e /<


Apărut la 14 martie 1896. Is s u e d o n M a r c h 1 4 th 1 8 9 6 .

Caracteristici: culoare mai deschisă decât F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e ţ x i p w ith

hârtia, are umbre. înălţime;! chipului 28 mm. sh a d o w s. H e ig h t o f th e / v v jile : 2■ nun.

Imprimai pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :

20 Ici lip II emise între 14.03.1896- 20 le i Type I I is s u e d 6i een


1 4 .0 3 .1 8 9 6 - 2 8 .0 8 .1 9 0 8 .
28.08.1908

HL1GRW 22 "TRAIAV’ in medalionul W A TER M A R K 22 “ T R A I. IV


din stânga. în profil spa- dreapta. m e d a llio n f i v t n th e le ft s id e , p r o f il* >l’ 11’
r ig h t . Is s u e d o n F e b r u a r y 2 6 th I 9 ‘
Apărut la 26 februarie 1909.
Caracteristici: culoare mai închisă decât F e a t u r e s : d a r k e r c o lo u r th a n th e p a p " 11!
hârtia, are umbre. înălţimea chipului 28 mm. sh a d o w s H e ig h t o f th e p r o file : 2A nun

Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :

20 lei Tip III emise între 26.02.1909- 20 le i Type 11 1 is s u e d hi

19.09.1929 2 6 .0 2 .1 9 0 9 - 1 9 .0 9 .1 9 2 9

5000 Ici Tip I emise la 31.03.1931 5 0 0 0 l e i T y p e 1 is s u e d o n 3 1 .0 3 .19

238
FILIGRAN 23 “TRAIA V ' in medalionul W ATERM ARK 2 3 “ T R A I A . \ ” in t l w m e d a l­
din stângii, în profil spur dreapta .
lio n b u m t h e l e f t s i d e p t v f i l e i o t h e r i g h t
Apărut la 21 iulie 1914. Is s u e d o n Ju ly 2 1 st 1914
Caracteristici: culoare mai deschisă F e a tu re s: lig h t e r c o lo u r th a n th e
decât hârtia. înălţimea chipului 32 mm. p a p e r. H e ig h t o f th e p r o file : 32 nun.
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
5 lei Tip I emise între 31.07.1914- 5 le i is s u e d b e tw e e n 3 1 .0 7 .1 9 1 4 -
26.01.1917 2 6 .0 1 .1 9 1 7
5 Ici Tip I emise intre 21.08.1917- 5 l e i T y p e I is s u e d b e t w e e n 2 1 .0 8 .1 9 1 7 -
22.11.1929 2 2 .1 1 .1 9 2 9
500 lei Tip I emise între 11.02.1916- 500 le i Type 1 is s u e d b e tw e e n
12.02.1920 1 1 .0 2 .1 9 1 6 - 1 2 .0 2 .1 9 2 0

FILIGRAN 24 “TRAIA V în medalionul W A T E R M A R K 24 “T R A I A V ’ i n t h e m e d a l-


centru, in profil spre stânga.
d in l i o n f r o m t h e c e i i a v , p r o f i t e t o t h e le fi.
Apărut la 12 iunie 1924. Is s u e d o n J u n e 1 2 th 1 9 2 4 .
Caracteristici: culoare mai deschisă F e a tu re s: lig h te r c o lo u r th a n th e
decât hârtia. înălţimea chipului 50 mm. p a p e r. H e ig h t o f th e p r o file : 50 nun
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f:
500 lei Tip II emise între 500 le i Type II is s u e d b e tw e e n
12.06.1924-27.01.1938 1 2 .0 6 .1 9 2 4 - 2 7 .0 1 .1 9 3 8

FILIGRAN 25 “TRAIAV* în medalionul W A T E R M A R K 2 5 M R 11 L V ’ in t h e m e d a l­


din dreapta. în profil spre stânga. /
lio n fr o m t h i' r ig h t s i d e , rrv /i/ e t o t h e k i t .
Apărut la 15 martie 1934. Is s u e d o n M a r c h 1 5 th 1 9 3 4
^ oractcristici: culoare mat închisă decât hâr­ F e a tu re s: d a rk e r c o lo u r th a n th e
tia, are umbre. paper ; w ith s h a d o w s .
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
*000 lei emise la 15.03.1934 1 0 0 0 le i T y p e H I is s u e d o n 1 5 .0 3 .1 9 3 4

239
FILIGRAN 26 “TRAIAV* în medalionul W A T E R M A R K 26 " T R A I I V in t h e n , d-

din dreapta în profil ^pre stânga. l i o n f i o m t h e r i g h t s i d e , p r o f i l e t o t h e left.


Is s u e d o n J u ly 3 1st 1934.
Apărut la 31 iulie 1934.
Caracteristici: culoare mai deschisă F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e / er,

w ith s h a d o w s .
decât hârtia, are umbre,
H e ig h t o f th e p r o f ile : 3 0 m m
înălţimea chipului 30 mm.
Im p r in te d on th e m o r ta g in g h ili o f.
imprimai pe bancnotele de:
Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
500 lei Tip III emise la 31.07.1934 5 0 0 le i T y p e I I I is s u e d o n 3 1 .0 7 i 14 -
- 30.01.1936 3 0 .0 J .I9 3 6
5000 Ici l ip II emise între 2S.09.1943 5000 le i Type II is s u e d he een
- 22.0S.1944 2 8 .0 9 . M 3 - 2 2 .0 8 .1 9 4 4

FILIGRAN 27 “TR MAN" in medalionul W A TER M A R K 27 “ T R A JA N ” th e

din dreapta. în profil spre stânga. m e d a llio n f r o m th e r ig h t s id e , p r q f ih th e

Apărut la 30 aprilie 1936. le ft. I s s u e d o n A p r il 3 0 th 1 9 3 6 .

Caracteristici: culoare mai deschisă F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e > er.

decât hârtia. H e ig h t o f th e p r o f ile : 3 0 n u n.

înălţimea chipului 30 mm. Im p r in t e d o n th e m o r ta g in g b ills

Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f

500 lei Tip III emise intre 30.04.1936 500 le i Type 11 1 is s u e d be w en

-01.11.1940 3 0 .0 4 1 9 3 6 - 0 1 .1 1 .1 9 4 0

240
FU JGRAN 28 UTRAIAN’>in medalionul W A TER M A R K 2S “ /R 4 /A X " w th e
din dreapta. în pmtll spre .stânga. m e d a l l i o n f i r m i t h e r i g h t v id e , p r o f i l e t o t h e
Apărut la 30 Septembrie 1941. le f i. I s s u e d o n S e p t e m h r e 3 0 t h 1 9 4 1 .
Caracteristici: culoare mai deschisă T e a m r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e p a p e r.
decât hârtia. H e ig h t o f th e p r o f ile : 3 0 m m .
înălţimea chipului 30 mm. Im p r in t e d o n th e m o r ta g in g h ills o f.
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f:
500 lei lip III 3 0 0 le i T yp e I I I
Emise: intre 30.04.1936-01.11.1940 I(issued: between 30.04.1936-01.11.1940

FILIGRAN 29 “ZEIŢA ROMA** in W A TER M A R K 29 “RO M A G O D D E S S "


medalionul dm stânga, in pm!il spre dreapta. in th e m e d a llio n fro m th e le fi s id e ,
Apărut la 12 iunie 1877 pe biletele ipotecare. p r o f i l e to th e r ig h t.

C aracteristici: culoare mai deschisă I s s u e d o n J u n e I 2 l h I S 7 " o n th e m o r tg a g in g

decât hârtia. înălţimea chipului 40 mm. b ills .


F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e p a p e r , w ith
Imprimat pe biletele de ipotecare de:
sh a d o w s. H e i g h t o f the. p t v f i l e : 40 mm.
100 lei emise la 12.06.1877
Im p r in t e d o n th e m a n a g in g h ills o f .
500 lei emise la 12.06.1877 1 0 0 le i is s u e d o n 1 2 .0 6 .1 X 7 7
şi pe bancnotele de: 5 0 0 le i is s u e d o n 1 2 .0 6 . H i "7
100 lei Tip I emise intre 2S.02.1881- a n d o n th e b a n c n o te s o f :
11.10.1907 100 le i Type / is s u e d b e tw e e n
1000 lei l ip I emise intre 2S.02.1881- 2 8 .0 2 ,1 8 8 1 - 1 1 .1 0 .1 9 0 7
23.03.1906 1000 le i Type l is s u e d b e tw e e n
1000 lei l ip II emise între 20.05.1910- 2 d . 0 2 .1 8 X 1 - 2 3 .0 3 .1 9 0 6
15.06.1933 1000 le i Type I I is s u e d b e tw e e n

100 lei Tip II emise între 14.01.1910- 2 0 .0 5 .1 9 1 0 - 1 5 0 6 .1 9 3 3


100 le i Type I I is s u e d b e tw e e n
22.12.1916
1 4 .0 1 .1 9 1 0 - 2 2 .1 2 .1 9 1 6
100 Ici Tip II emise înire 22.06.1917-
100 le i T y p e 11 is s u e d b e tw e e n
13.05.1932 2 2 .0 6 .1 9 / 7-73 . 0 5 . 1 9 3 2
100 lei l ip II emise la 19.02.1940 /00 l e i T y p e 11 is s u e d o n 1 9 .0 2 .1 9 4 0
10 0 le i T y p e // is s u e d o n 01. H . 1940

241
r WT,p,,“ .... .
FILIGRAN 30 “MERCUR” in W A TER M A R K 30 “M E R C E R ” , rh e
molii! ionul din stânga, in |>rofil spre dreapta. m e d a lli o n f ix m i t h e U i t s i d e , p r o f i l e t o l l u zh t

Aparul la 14 martie 1896. Is s u e d o u M a rch 1 4 th 1 8 9 6 .


Caracteristici: culoare mai închisa decât F e a t u r e s : d a r k e r c o l o u r th a n t h e p a p t u vit h
hârtia, arc lunbrc. înălţimea chipului 28 mm. sh a d o w s. H e ig h t o f th e p n tfile : 2 8 n
imprimai pc bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f

20 Iei Tip II emise intre 14.03.1896- 20 le i Type II is s u e d b e tw e e n

28.08.1908 1 4 , 0 3 . 1 8 9 6 - 2 8 . (H i, 1 9 0 8

FITJGRAN 31 “ZEITA ROALV' in W A T E JiM . iR K 31 “ R O M A C O D D l ”m


medalionul din dreapta, in profil spre stingă th e n m ia llio n f n m i th e r ig h t s u le . p u f l e •th e
Apărut la 26 februarie 1909. le fi. I s s u e d o n F e b r u a r y 2 6 t h 1 9 0 '
C aracteristici: culoare mai închisă F e a t u r e s : d a r k e r c o lo u r th a n t h e ; p e r.

decât hârtia, are umbre. înălţimea chip­ w ith s h a d o w s.

ului 28 mm. H e ig h t o f th e p r o f ile : 2 8 m m . Im p . tie d

Imprimat pe bancnotele de: o n th e b a n k n o te s o f :

20 lei Tip III emise intre 26.02.1909- 20 le i Type 111 is s u e d bet een

19.09.1929 2 6 .0 2 .1 9 0 9 H 9 .0 9 .19 2 9

FILIGRAN 32 “ZF.IŢA ROMA” in W A T E R M A R K 32 “R O M A CO D ’


D E S S " in th e m e d a llio n b o m th e tg n t
m ed alio n u l din dreapta. în p ro fil sp re stânga.
s i d e , p r o f i l e t o t h e le f t -
A p a r u l la 31 iu li e 1 9 1 4 .
is s u e d o n J u l y 3 1s t 1 9 1 4
Caracteristici: c u l o a r e m a i d e s c h is ă fe a tu re s : lig h t e r c o lo u r th a r tn t
d e c â t h â r ti a . î n ă l ţ i m e a c h i p u l u i 3 2 n u n . p a p e r. H e ig h t o f th e p r o f ile : 3-
Im p rim a t pe b a n c n o te le de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f _
5 lei Tip I e m i s e in tr e 3 1 .0 7 .1 9 1 4 - 5 l e i T y p e I is s u e d b e tw e e n 3 J O I
2 6 .0 1 .1 9 1 7 2 6 .0 1 .1 9 1 7 -
5 lei Tip I e m i s e în tr e 2 1 .0 8 .1 9 1 7 - 5 le iT y p e I is s u e d b e tw e e n 2 1 .0 8 . ■ '
2 2 .1 1 .1 9 2 9 22. H . 1929
5 0 0 Ici Tip I e m i s e î n t r e 1 1 .0 2 .1 9 1 6 - 500 le i Type /
is s u e d b e t e i 'n
1 2 .0 2 .1 9 2 0 1 1 .0 2 .1 9 1 6 - 1 2 .0 2 .1 9 2 0

242
FILIGRAN 33 “Lfigic Rimele Carol 11“ ff 1 T E R W A R K 33 “ K in g C a ro I / / " />/
în medalionul din ccnim. în profil spre th e m e d a llio n f r o m t h e c e n tr e , p r o f i l e to
dreapta. înconjurata de o cunună de lauri şi t h e r ig h t , s u r r o u n d e d b y a la u r e l a n d o a k
frunze de stejar. le a v e s w re a th .
Apărut la 25 iunie 1936. Is s u e d o n J u n e 2 5 th 1 9 5 6 .
Caracteristici: culoare mai închisă F e a tu re s: d a rk e r c o lo u r th a n th e
decât hârtia, are umbre, p a p e r , w ith s h a d o w s .
înălţimea chipului 45 mm. H e ig h t o j th e p r o file : 4 5 nun.
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in t e d o n th e b a n k n o te s o f :
1000 lei l ip IV emise la 25.06.1936 1 0 0 0 le i T yp e I I is s u e d o n 2 5 .0 6 .1 9 5 6

FILIGRAN 34 "FGgie Regele Carol IP W A T E R \L 1R K 5 4 “ K i n g C a r o l 1 1 “ in tin '


inmedalionul din centru, in profil spre dreapta m e d a l l i o n f m m t h e c e n t r e , / t r u f f l e t o t h e r ig h t .
Apărut la 21 decembrie 1938. Is s u e d o n D e c e m b e r 2 1s t 1 9 5 H .
Caracteristici: culoare mai închisă F e a tu re s: d a rk e r c o lo u r th a n th e
decât hârtia, are umbre, p a p e r , w ith s h a d o w s .
înălţimea chipului 55 mm. H e ig h t o f th e p r o file : 5 5 m m .
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
1000 lei Tip IV emise intre 1000 le i Type l t f is s u e d b e tw e e n
21.12.1938-01.11.1940 2 1 .1 2 .l9 3 8 - 0 J .il. 1 9 4 0

FILIGRAN 35 “Cifru Regelui Mihai I". W A T E R M A R K 55 “ H in g M ih a i I "


Apărut la 25 noiembrie 1945. Is s u e d o n N ovem ber 25 1945.
Caracteristici: culoare mai deschisă F e a tu re s: lig h t e r c o lo u r th a n th e
decât hârtia. Imprimat pe bancnotele de: p a p e r. Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
20 lei Tip IV emise la 25.11.1945 2 0 le i T yp e / 1' i s s u e d on 2 5 .1 1 .1 9 4 5
100 lei l ip HI emise la 25.11.1945 U tO l e i T y p e I I I i s s u e d o n 25. / 1 .1 9 4 5
243
FILIGRAN 36 *‘RPR" Primele două W A T ER M A R K 36 “R P K " li, p ir s t
litere suprapuse partial, iar a treia separată. tw o le tte r s a re p a r tia lly su p e u se d
Apărui la 25 ianuarie 1948. and th e th ir d one is s u e d on a p a rt

Caracteristici: culoare mai deschisă Is s u e d o n J a n u a r y 2 5 th 1 9 4 8 .


F e a tu re s: lig h t e r c o lo u r tin th e
decât hârtia, (irupul iniţialelor se repetă
p a p e r. T h e g r o u p o j th e in it ia ls a ie d
ordonat. Înălţimea 13 mm.
on r e p e a te d o r d e rly . H e ig h t : l mm.
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
20 Ici l ip V emise la 25.01.1948 2 0 le i T y p e I is s u e d o n 2 5 .0 1 .1 s
20 Ici l ip V emise la 30.01.1950 3 0 le i T y p e V is s u e d o n 3 0 .0 1 . /' 0

FILIGRAN 37 “ RPR". W A T E R M A R K 3 " "R P R ".


Cele două iniţiale “ RR" de la cuvintele T h e tw o “ R R " i n i t i a l s f r o m “R O M V I"
“ ROMANA" si “ REPUBLICA" sunt and R E E L B L IC t " a r e lin k e d u th en

legate intre ele. Iniţiala “ P" de la The “ P ” in itia l (ro m “P O P U L R Â U


cuvântul “ POPULARĂ" este separat is s u e d o n a p a rt.
Caracteristici: culoarea mai deschisă F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e u p e r.

decât hârtia. înălţimea 13 mm. H e ig h t: 13 m m


Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f:
20 lei Tip \ emise la 30.01.1950 2 0 le i T yp e I is s u e d o n 3 0 .O l d 0

FIL1GR \N 38 “ RPR". W A T E R M A R K 3 8 ‘R P R "


T h e f 'o r s t t w o l e t l e t s a r e l i n k e d i> !'tc r .
Primele două litere legale, iar a treia separat.
a n d th e th ir d a p a rt.
Apărut la 30 ianuarie 1950.
Is s u e d o n J a n u a r y 3 0 th 1 9 5 0 .
C aracteristici: culoare mai închisă F e a t u r e s : d a r k e r c o l o u r t h a n th e lP e r
decât hârtia. înălţimea 13 mm. H e ig h t: 1 3 m m .
Imprimat pe bancnotele de: Im p r in te d o n th e b a n k n o te s o f :
20 lei Tip V emise la 30.01.1950 2 0 l e i T y p e V i s s u e d o n 3 0 .0 1 U ' 0
20 lei l ip VI emise la 15.06.1950 2 0 le i T yp e 17
i s s u e d o n 1 5 .0 6 50

244
FILIGR AN 39 “ Floricele cruciforme W A TER M A R K 39 “F l o w e rs* in t
alternând cu inele”. s h a p e o f c r o s s e s a lt e r n a t in g w ith r in g s
Apărut la 29 ianuarie 1917 pe biletele Is s u e d o n J a n u a r y 2 9 th 1 9 1 7 on th e h i
emise tic Banca Generală a României. is s u e d b y G e n e r a l B a n k o f R o m a n ia .
Caracteristici: culoare mai deschisă F e a t u r e s : lig h t e r c o lo u r th a n th e p a p
decât hârtia. Apărut pe biletele dc: Is s u e d o n th e b a n k n o te s o f:
25 bani emise la 29.01.1917 25 h a n i is s u e d o n 2 9 .0 1 .1 9 1 7
50 bani emise la 29.01.1917 5 0 h a n i is s u e d o n 2 9 .0 1 .1 9 1 7
1 leu emise la 29.01.1917 1 le u is s u e d o n 2 9 .0 1 .1 9 1 7
2 Ici emise la 29.01.1917 2 l e i is s u e d o n 2 9 .0 1 .1 9 1 7
5 lei emise la 29.01.1917 5 l e i is s u e d o n 2 9 .0 1 .1 9 1 7
20 Iei emise la 29.01.1917 2 0 l e i is s u e d o n 2 9 .0 1 .1 9 1 7
100 Ici emise la 29.01.1917 1 0 0 l e i is s u e d o n 2 9 .0 1 .1 9 1 7
1000 lei emise la 29.01.1917 1 0 0 0 l e i is s u e d o n 2 9 .Q 1 .I9 1 7

FILIGRAN 40 Pc bancnota de 500 Ici din W. i l E R M A R K 4 0 O n 5 0 0 le i hankm


anul 1991 emisă de Banca Naţională a fm m 1991 \ a tio n u l R o n u m iu n Bu
României. Portretul “Constantin e m b le m . C o n s ta n tin B ra n cu si s p o rt
Brâncuşi” şi sigla BNR a n d lo g o B . \ R

FILIGRAN 41 Pc bancnota dc 1.000 lei W A T E R M A R K 4 1 O n 1 ,0 0 0 l e i Ix m k n


din anul 1991.1993 si 1998 emisă de fro m 1991. 1993 and 1998 \ a tio r
Banca Naţională a României. Portretul R o m a n ia n Bank e m h le m M U
“Mihai Emin eseu*" si sigla BNR E m in e s e u Vp o r t r e t a n d lo g o B . \ R

245
FII.IGR \ \ 42 Pc bancnota dc 200 lei din W A T E R M A R K 4 2 O n 2 0 0 le i ha, n o te
anul 1992 emisă de Banca Naţională a firm i 1992 N a tio n a l R o m a n ia n ta n k
României. Portretul “Grigore \ntipa” si e m b le m . ( î r i g o r e A n tip u s p o r tic ; and
sigla BNR lo g o B X R

FILIGRAN 43 Pe bancnota de 500 lei din WA T E R M A R K 4 3 O n 5 0 0 le i Im >te


anul 1992 emisa de Banca Naţională a fro n t 1992 N a tio n a l R o m a n ia n in k
României. Portretul ’‘Constantin e m b le m . C o n s ta n tin B r a n c u s is / m et
Brâncusi” şi sigla BNR a n d lo g o B X R .

FILIGRAN 44 Pe bancnota de 500 lei din W A TER M A RK 4 4 O n 5 0 0 le i b a r ■>«'


anul 1992 emisa de Banca Naţională a fr o m 1992 X a tio n a l R o m a n ia n i nk
României. Portretul “Constantin e m b le m . C o n s ta n tin B ra n cu si s ; 'r e l
Brâncuşi” văzut din tată si sigla BNR. a n d lo g o X B R

246
FILIGRAN 45 Pc bancnota dc 50.000 Ici W A T ER M A R K 45 O n 5 0 ,0 0 0 It
din anul 19%, 2000 si 2001 emisă dc b a n k n o te h o rn 1996, 2000 and 200
B a n c a Naţională a României, Portretul \ a iio n a l R o m a n ia n Bank e n ib le n
“George EncsciT si sigla BNR. G e o rg e E n e s c u vp o r t r e t a n d lo g o B . \ R

FILIGRAN 46 Pe bancnota de 5.000 Ici W A TER M A R K 46 On 5 ,0 0 0 le i ba,


din anul 1992 emisă de Banca Naţională k n o te fr o m 1992 National R o m â n it
a României. Portretul “Avram lanciT şi Bank e m b le m . A v ra m lu n c u s p o rii

sigla BNR and lo g o B .X R .

FILIGRAN 47 Pe bancnota dc 10.000 lei W A TER M A R K 4 " On 1 0 ,0 0 0

din anul 1994 >i 2000 emisă de Banca b a n k n o te fw m 1994 and 2000 .\atioi
Naţională a României. Portretul “ Nicolae Romanian Bank e m b l e m Mcol
lorga” şi sigla BNR l o r g u Vj y o n r e i a n d l o g o B ^ R

247
FILIGRAN 48 Pc bancnota dc 5.000 lei W A TER M A R K 48 On 5 ,0 0 0 la an-
din anul 1998 emisă de Banca Naţională k n o te ffv m 1998 M a r ia n u l Rom n iu n
a României. Portretul ‘•l ucian Blaga” B u n k e m b le m . L u c i a n B la g a s / rtre i
văzut din faţă si sigla BNR and lo g o Ti X R

FILIGRAN 49 Pe bancnota dc 100.000 W A T E R M A R K 49 On 1 0 0 ,0 0 le i


Ici din anul 1998 şi 2001 emisă de Banca b a n k n o te fro m 1998 and 2001 X a i m al
Naţională a României. Portretul R o m a n ia n Bunk e m b le m . .X i •>lae
“ Nicolae Grigorescu” văzut din fată si G r ig o r e s c u vp o r t r e t a n d lo g o B .X R
sigla BNR.

FILIGRAN 50 Pe bancnota de 500.0(H) W A T E R M A R K 49 On 500,000 le i


lei din anul 2000 emisă de Banca b a n k n o te /ro m 2 0 0 0 X a fu m a i R o m a / an
Naţională a României. Portretul “ Aurel Bank emblem. A u r e l \ lu ic u s portret md
Maieu” văzut din fată st sigla BNR logo B X R

248
FILIGRAN 51 Pc bancnota de 1.000.000 W A TER M A R K 49 On lM 0 y0 0 0 i
Ici din anul 2003 emisă de Banca b a n k n o te f r o m 2 0 0 3 X u t io n a l R o m a n ii
Naţională a României Portretul “Ion Rank e m b le m . Io n Luca C u r u r ia h
[.uca Caragiale'* văzut din fală si sigla p o r t r e t m u ! lo g o B X R

BNR

■ 249
S T E IY E E B J L S T S v l - B / i i l C i T D T E I f i D M Â T î î Ş 'J J
COAT OF A JlM S OH J<OMAl'JJAN M IL O A iiJj
FAHFUOTEC

in suim emisiunilor de bilele şi In th e r a n g e o f R o m a n ia n //.v


bancnote româneşti se constată că modul a n d b a n k n o te s w e m a y o b s e n e th u h e
de reprezentare a stemei tării a evoluat şi w a y o f r e p r e s e n t in g th e C o a t- o f- A . m s
el. ţinând seama de considerente e v o lu le s ta k in g in t o accoun t he
heraldice caracteristice vremurilor h e r a ld ic g ro u n d s th e t d o m in a te d >ie
respective. e p o c h o r th e o th e r.
Astfel, stemele apar precum urmează: T h in , t l w Coat-of-Ajvtf eqipear us it fid lo :

I. 5 lei 12.06.1877 (bilet ipotecar) /. 5 l e i 12.06.18^7 ( m o r t g a g i n g > )


10 lei 12.06.1877 (bilet ipotecar) 10 l e i 12.06.I S ”7 < m o r t g a g i n g b I )

2. 20 lei 12.06.1877 (bilet ipotecar) 2 . 2 0 l e i 1 2 .0 6 .1 8 7 7 ( m o r t g a g in g b . )


50 lei 12.06.1877 (bilet ipotecar) 5 0 le i 1 2 .0 6 . I S 7 " ( m o r t g a g i n g b I

3. 100 lei 12.06.1877 (bilet ipotecar) 3. 1 0 0 le i 1 2 .0 6 .1 8 7 7 ( m o r t g a g in g /


20 lei Tip 11 emise intre 14.03.1896 2 0 l e i l i p I I i s s u e d b e t w e e n 1 4 .0 3 .1 8 6
-28.08.1908 - 2 8 .0 8 .1 9 0 8

250
ŞOOlei 12.06.1877 (bilei ipotecar) 4. 5 0 0 l e i 1 2 .0 6 .1 8 7 7 < m o r t g a g in g b i l l )
4.

5 20 lei Tip 1 emise între >. 2 0 le i T ip I is s u e d b e tw e e n


1 9 .0 1 .1 8 8 1 - 3 1 .0 8 .1 8 9 5
19.01.1881-31.08.1895
2 0 le i T ip I I is s u e d o n 2 6 .0 2 .1 9 0 9
20 lei Tip II emise la 26.02.1909
O b v e r s e , o n th e R e v e r s , th e a rm s 8.
Avers, iar pe Rev ers stema 8.

6. 1 0 0 le i T ip I I is s u e d o n
6. 100 lei Tip II emise la 14.01.1910- 1 4 .0 1 .1 9 1 0 - 1 9 .0 9 .1 9 2 9
19.09.1929

7 5 le i T ip 1 is s u e d o n 3 1 .0 7 .1 9 1 4 -
7. 5 lei Tip 1 emise la 31.07.1914- 1 9 .0 9 .1 9 2 9
19.09.1929

251
8. 20 lei Tip 111 fi. 2 0 le i T i p 11 1
emise intre 26.02.1909-19.09.1929 i s s u e d b e t w e e n 2 6 .0 1 1 9 0 9 - 1 9 . 0 9 .1 29

9. 20 lei Tip III 9. 2 0 le i T ip U I


emise între 29.10.1909-19.09.1929 i s s u e d b e t w e e n 2 9 .1 0 .1 9 0 9 - 1 9 .0 9 . 29

10. 1 leu emise la 12.03.1915 10. 1 le u is s u e d o n 1 2 .0 3 .1 9 1 5


si 17.07.1920 a n d 1 7 .0 7 .1 9 2 0

11. 2 Iei Tip unic 11. 2 le i U n iq u e Type


emise Ia 12.03.1915 si 17.07.1920 is s u e d o n 1 2 .0 3 .1 9 1 5 a n d 1 7 . 0 7 i 20
12. 10 bani Tip unic emise în ba/a 12. 1 0 h a n i U n iq u e ty p e is s u e d o n
legii nr. 556 din 9/22.05.1917 a c c o r d in g to L in e n o .5 5 6 fro m
9 / 2 2 .0 5 .1 ) 1 7

13. 10 coroane 02.01.1904 15. 1 0 c o r o a n e 0 2 .0 1 .1 9 0 4


10 coroane 02.01.1915 1 0 c o r o a n e 0 2 .0 1 .1 9 1 5
20 coroane 02.01.1907 2 0 c o r o a n e 0 2 .0 1 .1 9 0 7
20 coroane 02.01.1913 2 0 c o r o a n e 0 2 .0 1 .1 9 1 5
(două emisiuni) (tw o is s u e s )
50 coroane 02.01.1902 5 0 c o r o a n e 0 2 .0 1 .1 9 0 2
50 coroane 02.01.1914 5 0 c o r o a n e 0 2 .0 1 .1 9 1 4
100 coroane 02.01.1912 1 0 0 c o r o a n e 0 2 .0 1 .1 9 1 2
1.000 coroane 02.01.1902 1 .0 0 0 c o r o a n e 0 2 .0 1 .1 9 0 2
(două emisiuni ) (tw o is s u e s )
10.000 coroane 02.11.1918 1 0 .0 0 0 c o r o a n e 0 2 .1 1 .1 9 1 8
1.000 mărci 1910 1 .0 0 0 m ă rci 1910

14. 500 lei Tip 11 14. 5 0 0 le i T y p e I I


emise intre 12.06.1924-27.01.1938 is s u e d b e n \e e n 12 .0 6 .1 9 2 4 - 2 7 0 1 . 1 9 5 8
2.000 lei Tip unic 2 ,0 0 0 Ie i U n iq u e ty p e
emise între 18.11.1941-20.03.1945 i s s u e d ix t o v & M 1 8 . l i . 1 9 4 1 - 2 0 .0 5 .1 9 4 5

253
15. 100 lei Tip II /5. 1 0 0 l e i T y p e 11
emise între 13.05.1930-13.05.1932 is s u e d h & w e e n 1 3 .0 5 .1 9 3 0 - 1 3 .0 5 , )3 2
100 lei Tip II 10 0 le i T yp e //
emise la 01.11.1940 is s u e d o n 0 1 .1 1 .1 9 4 0

16. 1.000 Ici lip 111emise la 15.03.1934 /& 1 ,0 0 0 l e i T y p e U I is s u e d o n 1 5 .0 3 . : '3 4

17. 5.000 lei Tip I emise la 31.03.1931 r . 5 , 0 0 0 l e i Tyj> e I i s s u e d o n 3 1 .0 3 .1 1

18. l i eu Tip I Iff. I leu Type /


emise la 28.10.1937 si 21.12.1938 issued on 20.10.193 7 and 21.12. i

254
19. 2 lei rip unic 19. 2 Ic i L itiq u e ty p e
emise la 21.12.1937 şi 01.11.1940 i s s u e d o n 2 1 .1 2 . 1 9 3 8 a n d 0 1 .1 1 .1 9 3 8

20. 100 lei l ip II emise ia 19.02.1940 20. 1 0 0 le i T y p e I I is s u e d o n 1 9 .0 2 . 1 9 4 0


100 lei l ip II emise la 01.11.1940 1 0 0 le i T y p e 11 is s u e d o n 0 1 .1 1 .1 9 4 0
100 lei l ip II emise la 20.01.1942 1 0 0 le i T y p e U is s u e d o n 2 0 .0 1 .1 9 4 2

21. 5.000 lei Tip II 21. 5 .0 0 0 l e i T y p e I I


emise intre 28.09.1943-20.12.1945 i s s u e d b e t w e e n 2 8 .0 9 . / 9 4 3 - 2 0 .1 2 .1 9 4 5
10.000 lei Tip unic 1 0 .0 0 0 le i l n iq u e ty p e
emise între 18.05.1945-28.05.1946 is s u e d ik 'iu e e n 1 8 .0 5 .1 9 4 5 - 2 8 0 5 .1 9 4 6
22.100.000 Iei l ip li emise Ia 25.01.1947 2 2 . 1 0 0 , 0 0 0 l e i T y p e H L s s i u 'd o n 2 5 .0 1 .
1.000.000 Iei Tip time anise la 16.04.1947 1 .0 0 0 ,0 0 0 l e i L n i q u e t y p e
is s u e d o n 1 6 .0 4 . 1 9 4 ?

23. 500 Iei l ip 11 23. 5 0 0 le i T y p e I I


emise între 31.07.1934-26.01.1943 i s s u e d b e t w e e n 3 1 . 0 ? 1 9 3 4 - 2 6 .0 1 . T 4 3
1000 lei l ip \ 1 0 0 0 le i T y p e 1'
emise între 25.06.1947-05.12.1947 i s s u e d b e t w e e n 2 5 . 0 6 . 19 4 " - 0 5 . 1 2 .! f~

24. 1000 lei l ip \ emise la 18.06.1948 24. W OO le i T y p e T is s u e d o n 1 8 .0 6 . 48


500 lei l ip \ emise la 15.10.1949 5 0 0 le i T y p e I is s u e d o n 1 5 .1 0 . 49
20 lei Tip \ 1 emise la 15.06.1950 2 0 le i T y p e I 7 is s u e d o n 1 5 .0 6 . '0
1000 lei Tip M emise la 20.09.1950 1 0 0 0 le i ty p e I / is s u e d o n 2 0 .0 9 . >50
1 leu Tip II emise la 26.01.1952 1 l e u T y p e I I i s s u e d o n 2 6 .0 1 . 1 9 5 2
3 lei Tip I cmisc la 26.01.1952 3 l e i t y p e I i s s u e d o n 2 6 .0 1 . ■52
5 Iei l ip II emise la 26.01.1952 5 l e i T y p e U i s s u e d o n 2 6 .0 1 . ■•*
10 lei Tip I emise la 26.01.1952 1 0 le i T y p e / i s s u e d o n 2 6 .0 1 . 15 2
25 lei l ip I emise la 26.01.1952 2 5 l e i T y p e 1 i s s u e d o n 2 6 .0 1 . ‘ 52
100 lei Tip V emise la 26.01.1952 1 0 0 le i T y p e I"i s s u e d o n 2 6 .0 1 . 52

256
25 I leu l ip ÎI e m i s e l a 20.12.1966 25 / le u T y p e 11 issu e d o n 2 0 . 1 2 . 1 9 6 6
3lei Tip II e m i s e l a 20.12.1966 3 l e i T y p e 11issu e d o n 2 0 . 1 2 . 1 9 6 6
5 lei Tip III e m i s e l a 20.12.1966 5 l e i T y p e I I I issu e d o n 2 0 . 1 2 . 1 9 6 6
10 Ici Tip II e m i s e l a 20.12.1966 1 0 l e i T y p e / / issu e d o n 2 0 . 1 2 . 1 9 6 6
25 lei Tip II e m i s e l a 01.11.1966 2 5 l e i T y p e I I issu e d o n 0 1 .1 1 . 1 9 6 6
50 lei l ip VI e m i s e la 01.11.1966 5 0 l e i T y p e I 1 issu e d o n 0 1 . 1 1 . 1 9 6 6
100 lei l ip VI e m i s e l a 01.11.1966 1 0 0 l e i T y p e 1 1 issu e d o n 0 1 .1 1 . 1 9 6 6

26* 26*
200 lei Tip I c m i s in decembrie 1992 2 0 0 l e i Ty/k> 1 issued in d e c e m b r e 1 9 9 2
500 lei Tip II e m i s în decembrie 1991.1992 5 0 0 le i T y jx i I I issued in d e c e m b i v 1 9 9 1 ,1 9 9 2
1000 lei Tip II e m is î n mai 1991.1993.1998 W O O l e i T y j t e l l issued in m a y 1 9 9 1 ,1 9 9 3 .1 9 9 8
5000 lei Tip 1! c m i s in mai 1993.1998 5 0 0 0 l e i T y j f e l l issued in m a y 1 9 9 3 ,1 9 9 8
10.000 lei Tip I c m i s în februarie 1994.2000 1 0 ,0 0 0 l e i T y p e 1 issued inf e b n u a y 1 9 9 4 .2 0 0 0
50.000 lei Tip I c m i s în noiembrie 1996.2000 5 0 .0 0 0 l e i T y p e I issued in n o i e m h r e 1 9 9 6 2 0 0 0

100.000 Ici Tip 1c m is in 1998.2001 1 0 0 .0 0 0 l e i T y p e 1 issued in 1 9 9 8 .2 0 0 1


500.000 lei Tip 1c m is în 2000 5 0 0 .0 0 0 l e i T y p e 1 issued in 2 0 0 0
1.000.000 Ici Tip f e m i s in 2003 1 .0 0 0 ,0 0 0 l e i T y p e I issuedm 2003
* Tipurile au numerotare nouă * T h e t y p e s ni t h n e w n u n ie w tu tu n L

257
F T jEZTUIL T1EWAL3TÂŢLL iKE -BILETE y i 1
LAW CM DTE liDMÂWJSŞTH

T i/ i' F£HAL71£L TEXT OH


JiDMANdAH HILLS A lW tA )i£ H 0 7 £ L

în vederea incadrârii juridice a In order lo defini the forgery fro» a


delictului de falsificare, instituţiile judicial point o f view, the i.ssn
emitente au inseris pe bilete şi bancnote imprinted on hills ami banknote a
un text al penalităţii, arătând penalty text which displays he
consecinţele la care sunt expuşi cei ee consequences o f breaking the la s.
contravin legilor în \igoare si care text The text evaluated as follow v :
a evoluat precum urmca7â:
1. FALSIFICATORI] ACESTOR / 1. FALSIFICATORII ACESTOR /
BILETE CLM SI TOTI ACELA ( ARI / BILETF CL M SI TOTI ACEIA C A T !/
NOR FI C O N T R IB U I I A EMITEREA I OR FI COVTRIBl IT L 1EMITERI \ /
/ 1 NF.I SI ME MAI ALARE DE BII.E IE l XEI SI ME M II MARE DE B//JE7 /
/ DE CAI CEI E PREA'F.DLTE PRIN / I)F CAT CELE PREA EDLTE PRI /
LEGEA DE FACIA SE NOR PEDEPSI / LEGEA DE FACIA SE I OR PEDEPSI/
CONFORMII ART. 112 SI LRM ATORfl CO.XFORMl ART. 112SI I RM.ITOR 1/
I DCS CODICELE PENAI- DIX CODICELE PESAL

Apiire pe biletele ipotecare şi bancnotele It apjxwy on the mortgaging hill and T n


menţionate mai jo s : knotes mentioned below:
5 lei bilet ipotecar emis la 12.06.1S77 5 lei managing hill issued n
text pe opt rânduri 12.06.1877 eight lines
10 lei bilet ipotecar emis la I2.06.1S77 10 lei mort aging hid issued n
text pe opt rânduri 12.06. 1877 eight lines
20 lei bilet ipotecar emis la 12.06.1S77 20 lei managing bill issued '<
text pe nouă rânduri 12.06.1817 nine lines
50 lei bilet ipotecar emis la I2.06.1S77 50 lei managing bill issued ''
text pe nouă rânduri 12.06.1877 nine lines
100 lei bilet ipotecar em is la 100 lei managing hill issued 'i
12.06.1577 text pe nouă rânduri 12.06.1877 nine lines
500 lei bilet ipotecar em is la 500 lei managing hill issued '<
12.06.1577 text pe trei rânduri 12.06.1877 three lines
20 lei Tip II emise între 1896-1908 text 20 lei Type 11issued between 18 -
pe nouă rânduri 1908 nine lines text
2. FALSIFIC NTORII ACESTORL 2. FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE PRF.CLiML Şl TOTI ACELA BILETE PRECUML SI TOTI ACT 1
CARI NORI I I CONTRIBUITE A S E CARI W R L FI COS TRIBL 1TL A S h
EM1TF. SL ME M AI M ARI DEC ATI EMITE SI ME MAI MARI DEL IU
ACELE / DETERMINATE PRIN ACELE / DETERMLXATE PR1X LEGE
LE G E SI ST ATE LE. SE AO R I
1
PEDEPSI CONFORM I \R Ţ . 112 SI S I STATL TE, SE l OR PEDEPSI CO'
URMĂTORI DIN C'ODICELF. FORM A R T 112 SI l RU MORI Dl
PENALE. CODICELE RESALE
20 LEI Tip I emise între 1881-1895
text pe două rânduri, in coroană circu­ 20 lei Type 1 issued between 188
lară. 1895, two lines text in a circular crow
3. FAI-SLFK A lO R II ACESTOR!! 5. FA LSI FI( ATOR I I iCESTOH
BILETE SI TOTI CEI CARE VOR El BILETE SI TOTI CF.l ( IR1 I OKI
CONTRIBl I I A / SE EMITE S I ML CONTRIBUIŢII 4 SE EMITE S i V
MAI MARI DECÂT ACELE DE1LR- MM MARI DEC ATI ACELE DF.TE
MINATE PRIN LEGE SI STATUTE / MINATE PRI \ LEC.E SI STA TI TE/l
SE NOR PEDEPSI CONFORM ART. I ORI PEDEPSI COS FOR UL ART. /
112 DIN CODICELE PENALE. / ) / V CODICELE PENALE.
100 Ici emise între 1881-1907 text pe 100 lei issued between 1881-191
trei rânduri. three lines text
4. FALSIFICATORII A C ESTO R l 4. FALSIFICATORII ACESTOl
BILETE SI TOTI ACELA CARI NORI BILETFSI TOTI ACEIA C \RI l ORL
El CONTRIBU IT / A SE EMITE CONTR/BL ITL /A S t EMITE SL \
SUME ALAI M ARI DEC ATI VCELE M AI MARI DEC ATL ACELE DE TE
DETERMINATE PRIN LEGE SI M IN.iTEPRIM .ECitSI STALL 77. .
STATUTE. / SE \ ORC PEDEPSI I ORL PEDEPSI CONFORML ART. I
CO NFO RM I' ART. 112 DIN D I\ CODICELE PENALE.
C ODICELE PENALE.
1000 Lei Type I issued between 188/
1000 Ici Tip l emise între 1881-1906 1906 three lines text
text pe trei rânduri 1000 lei Type II ietween 19It
1000 Ici l ip II emise între 1910-1933 I9J3 three lines text
text pe trei rânduri
i T A L S m C A T O R ll U E S I O R B IL E
5. FALSIFICA! ORII ACESTOR BILEIE S i A C EL i C A R E F I / ÎN T R E B I 1 M
SI ACELA CARE FI / ÎNTREBI IN IA1 B IL E T E m m S. a U E •O R F I I
BILETE FALSE, SA l' LE NOR FI R O D I S / ÎN T 1/? 4, S E IO R P ED EP SI i
INTRODUS / ÎN TARA. SE NOR ÎN C H IS O A R E D E L A 5 P A \ A / L I 10 A
p e d e p s i c i ÎNCHISOARE DE LA 5
CL IM E R D / C T / L \ E S I lU E N l
PANA/l.A 10ANL CU INTERDK TIL'NE C O N E ART. in C P .
SI .AMEND A. CONE ART. 117C.P.
5 lei Tip l issued betw een I914-I92t.
5 ,ci l ip I emise între 1914-1929 text four lines text
P<.‘ p a t r u rânduri
20 fei Tip HI issued betw een 1909-
20 lei Tip m emise între 1909-1929
L*\t pe două rânduri
1929 two lines text
100 lei Tip II issued between 1910-
•00 lei Tip 11 emise intre 1910-1932
text pe trei rânduri 1932 three lines lest
•00 lei Tip II emise la 01.11.1940 text 100 lei Dp I t issued an O U JJ9401
Pe trei rânduri Filigran 2. 9. 20. 29
pe trei rânduri Watermark 2, 9. 20,
*00 lei Tip II emise între 1924-1938 500 lei Up II issued between 1924-
text pe patru rânduri 1938 lour lines text
500 lei Tip III emise la 31.07.1934 text 500 lei lip III issued on 3 EOT 1934

259
pc trei rânduri three lines text
5000 Ici Tip 1 emise la 51.03.1951 text 5000 lei lip I issued on 3 /. 03.1931
pe trei rânduri three lines text

6. FALSIFICATORII ACESTOR d i a i s i f i c a i o r u ic t s t o r b il e t i
BILETE, ACEI C VR11 E VOR FI INTRE ACEIC 1KILE I OR FITSTRE/BL L\T a T
/ BUINTAT SAL CARI L F NOR / FI SAL CAR! LE VOR T FI ISTRODl S I \
LNTRODL S IN TARA SAU LE NOR FI TAR I SAL LE I OR FI n S IS CTRCL -
P IS IN CIRCI LA HUNE, SF. NOR L i f / l \E , SE l OR PEDEPSI CL
PEDEPSI C I ÎNCHISOARE DF. / LA 5 ISLHISO ARED E/L4 5 PL\A1A10AM .
p \N NLA 10ANI. CU INTERDICTULAF CL TSTERDICTUSE SI AME.M) i,
ŞI AMENDĂ. CONF. ART. 117 C.P. COST. ARE 1T C P

1 leu Tip I emise în 1915 si 1920 text pe 1 leu Type / issued in 1915 and 192c
cinci rânduri Jive lines text
2 lei Tip unic emise in 1915 si 1920 text 2 lei Unique type issued in 1915 and
pe şase rânduri 1920 six lines text
7. FALSIFICATORII NCESTOR 7. EILSIEICATORIl ACESTi R
BILETE SI ACF.IA CARI NOR FI BILETE SI ACELA CARI VOR 7
LNTREBL1N Î AT BCLF.TE FALSE. ISTR E B LISTA T / BILELE FALSE,
SAU LF. NOR FI INTRODUS IN SAL LE I OR El IM R O D L S ÎS TAR I.
TAR A. SF NOR PEDEPSI / ( L SE I OR PEDEPSI/ C l IM H ISO AI E
ÎNCHISOARE DF LA 5 PÂNÂ LA 10 DE L 1 5 PAS î IA 10 A M . CL ISTI ?-
ANI. CU INTERDICŢII'NE SI N DICTIL S T SI A / M EM) I, COST OR M
MF.NDA, CONFORM NRT. 117 ART. irC O O L L P E S A L
CO D LLPEN A L
500 lei issued between 1916-1920 tr
500 Iei Tip I emise între 1916-1920 text lines text
pe patru rânduri
8. FALSIEICAIORII ACESTOR BILET /
8. FALSIFICATORII NCESTOR ACEI C iRI 1OR 77 ISTREBL IM . t /
BILETE/ AC El CARI NOR FI IN ERE- SAC CARI LE I OR El ISTRODl S 1 ' /
BEIN1AT / SAL CARI LF. NOR FI TAR \ SAL LF. I OR El PL 5 IS CIRC /
INTRODUS IN / I AR NSAL I E NOR FI LASIE SE l OR PEDEPSI Cl ISC i ' /
PUS IN CIRUL / I ASIE SE NOR SO ARE DE L i 5 PAS I L I W AS 1 C /
PEDEPSI C l INCH! / SOARE DE LA 5 ESTERDKAIE SI A MESDA COSTOR I
PAN ALA 10 ANI CU INTERDICŢIE SI ART. 11?CP.
AMENDA CONFORM / ART. 117 CP.
10 huni issued according Law no. 7»
10 buni emis in baza legii nr. 556 din from 9/22.06.191 " eight lines -Şt
9/22.06.1917. Text pe opt rânduri. 25 hani issued according Law no ao
25 bani în baza legii nr. 556 din from 9/22.06.191? eight lines
9/22.06.1917. Text pe opt rânduri 50 hani issued according Law no '0
50 hani emis în baza legii nr. 556 din from 9/22.06. / 917 eight lines v/
9/22.06.1917. Text pe opt rânduri.
9. FALSIFICATORII ACESTOR
9. FALSIFICATORII AC ES FOR BILETE, iCEI C IRl VOR F I / A 7 RE-
BILETE. ACEI CARI NOR FI / BIT STAT BILETE t. USE. COMPLI­
ÎNTREBUINŢAT BILETE FALSE. CILOR. PRECUM SI CAL EI L Rl
COMPLICILOR, PRECUM SI / ACEI VOR I I l \ CERCAI A COMITE
C ARI NO R FI ÎNCERC AT A COM I IT
260
ASEMENEA FAPTE / VOR EI ASEM1NEA FAPTE / I OH F I PEDEP­
PEDEPSII 1 CONFORM LEGILOR SIŢI CONFORM
PENALE LEGILORPEXALE
1 leu l ip i emise în 1937 şi 1938 lext pe
patru rânduri / leu type I issued in 1937 and 1938 tow-
2 lei Tip unic emise în 1937 si 1938 text lines lext
pe cinci rânduri. 2 lei Unique type issued in 193” and
20 lei Tip IV emise la 25 XI 1945. 1938 five lines text.
text pe patru rânduri. 20 lei Type 11 issued in the 25 X I
20 lei TipV emise intre 1947-1950. 1945. four lines text.
text pe patru rânduri. 20 lei Type l issued in 194 7- 1950.
20 lei lip VI emise in 1950. text pe four Hues text.
doua rânduri. 20 lei Type l I issued in 1950. two lines
100 Ici Tip II emise la 19 II 1940. text text.
pe trei rânduri. 100 lei Type ll issued 19 II 1940. three
100 lei Tip II emise la 1 XII 1940. lexi lines lext.
pc trei rânduri. 100 lei Type II issued 1 X II 1940. three
100 lei lip II emise la 20 I 1942. text lines text
pe trei rânduri. 100 lei Type II issued 20 l 1942. three
100 lei lip III emise Ia 25 XI 1945. text lines text.
pe trei rânduri. 100 lei Type III issued 25 X I 1945 three
100 Ici Tip IV e m i s e în 1947. text p c lines text.
patru rânduri. 100 lei Type /I issued in 194” four lines
200 Ici Tip unic emis in 1992. text drept. lext.
500 lei Tip III emise între 1936-1943. 200 lei ( ’nique type issued in 1992. lines
text pe trei rânduri. text.
500 lei Tip IV emise în 1947. text pe 500 lei Tvpe III issued bem en 1930-/943
două rânduri. three lines test
500 lei Tip \ emise în 1949. text pe 500 lei Type IV issued in 1947 two lines
două rânduri. lext.
500 Ici Tip unic emis în 1991. 1992. 500 lei Type T issued ;n 1949 two lines
3 emisiuni, text drept pe un rând. text.
1000 Ici lip III emise în 1934 text 500 lei Unique type issued in 1991, 1992
pe trei rând. 3 issues, text one.
1000 lei l ip 1\ emise in 1936-1945 WOOlei Type W issued in 1934 thee lines text 1
•ext pe patru rând. 1000 lei Type li issued he m en 1936-
1000 lei Tip V emise în 1947-1948 text 1945 four lines text.
pe unsprezece rânduri, in medalion. 1000 lei Type V issued bet wen 1947-1948
1000 lei Tip VI emise în 1950. 1991, eleven lines text, in medalion
1993. 1998 text pe un rând. 1000 lei Tvpe VI issued in 1950, 1991,
2000 Ici Tip unic emise în 1941-1945 . 1993, 1998 text one lines text.
1999 text pe patru rânduri. 2000 lei i nique type issued berwen
5000 lei Tip II emise in 1941-1945. 1941-1945, 1999 four lines rext
1992. 1998 text pe trei rânduri. 5000 lei Type H issued he m en 1941-
10.000 lei lip unic emise in 1945-1946, 1945, 1992. 1998 three lines text
1994.2000 text pe un rând si patru rânduri. 10000 lei T\pi time issued in 1945-1946
>0.000 lei Tip unic emis în 1996. 2000. four lines lext. one line. 1994. 2000.
-001, 3 emisiuni, text drept 50.000 lei Unique type. 3 issues, text one in
100.000 lei lip I emise in 1944-1947 1944-1947 1996,2000,2001 thee lines text
text pe trei rânduri. 100.000 lei Type / issued in 1944-194'
100.000 lei l ip II emise in 1947, 1988.
261
2 0 0 1 te x t p e three Hues text, on lines 199$. 2001.
u n r â n d si tr e i r â n d u r i.
1 .0 0 0 . 0 0 0 100,000 lei Type 11 issued in 194" tl
le i T ip u n ic e m is e in 1 9 4 7 .
2 0 0 3 tc x l p e lines text, on lines 2003
u n r â n d şi tre i r â n d u r i.
5 .0 0 0 . 0 0 0 1. 000 . 000 lei Unique type issued in 1947
le i l i p u n ic e m i s e în 1 9 4 7
te x l p e p a tru three lines text.
r â n d u r i.
5.000. 000 lei l niqiie iype issued in 1 >47
10. FALSIFICARE VAC ESTOR BILL Î L lour lines text.
SL PFDFPSLSTL CONFORM
LEGILOR 10. FAIS/F/CA R F.AACESJ OR ML TF
SF PFDEPSFSTF. CO XFORM LEG11 >R
I le u l i p 11 e m i s e în 1 9 5 2 t e x t p e d o u a
râ n d u ri I leu Type II issued in 1952 two line ext
3 le i T ip I e m is e in 1 9 5 2 te x t p e d o u a
rân d u ri 3 lei Type I issued in 1952 tw o lines xt
5 le i T ip II e m i s e în 1 9 5 2 te x t p e d o u a
rân d u ri 5 lei Type I! issued in 1952 two lines •xt
1 0 le i T ip I e m is e in 1 9 5 2 te x t p e d o u a
rân d u ri 10 lei Type 1 issued in 1952 two lines a7
2 5 le i T ip 1 e m is e in 1 9 5 2 te x l p e u n
râ n d 25 lei Type 1 issued in 1952 one line .1
1 0 0 le i T ip V e m is e in 1 9 5 2 te x t p e u n
râ n d 100 lei Type l issued in 1952 one ie
1 le u T ip III e m is e in 1 9 6 6 . te x t p e u n texl.
râ n d 1 leu Type 111 issued in 1966. one line xt
3 le i T ip II e m is e in 1 9 6 6 . te x t p e u n
râ n d 3 lei type 11 issued in 1966. am e
5 le i T ip III e m is e in 1 9 6 6 . te x t p e u n text
râ n d 5 lei Type III issued in 1966. one lin■ xt
10 le i T ip II e m i s e in 1 9 6 6 . te x t p e u n 10 lei Type 11 issued in 1966. one re
râ n d text.
2 5 le i T ip II o m is e in 1 9 6 6 . te x t p e u n 25 lei Type II issued in 1966 om e
râ n d text.
5 0 le i T ip u n ic o m is e în 1 9 6 6 . t e x t p e u n 50 lei Unique type issued in 1966 ‘ie
rân d line text.
1 0 0 le i T ip V I o m is e în 1 9 6 6 . te x t p e u n 100 lei Type 17 issued in 1966. oiu ‘ie
rân d text.
2 0 0 le i T ip 1 e m i s e in d e c e m b r i e 1 9 9 2 . 200 lei Type l issued in decent her 1' '2.
te x t p e d o u a r â n d u r i two lines text.
5 0 0 Iei l i p 1 e m is e în ia n u a r ie si a p r ilie 500 lei Type 1 issued injanuaty si d
1 9 9 1 . te x t p e d o u a r â n d u r i 1991. two lines text.
5 0 0 le i l ip II e m is e in d e c e m b r i e 1 9 9 2 . 500 lei Type 11 issued in detent her 19" 2.
te x t p e d o u a râ n d u ri two lines text.
1 0 0 0 le i l i p 1 c u l i s e în s e p te m b r ie 1000 lei lype 1 issued in September T I
1 9 9 1 . te x t p e p a tr u r â n d u r i four lines text.
1 0 0 0 le i T ip II c t n i s c in m a i 1 9 9 3 . te x t 1000 lei lype 11 issued in may 1993 nr
p e p a tru râ n d u ri lines text.
5 0 0 0 lei T ip I e m i s e în m a r t ie 1 9 9 2 . 5000 lei Type 1 issued in march T -•
lo x t p e d o u a r â n d u r i two lines text.
5 0 0 0 le i T ip II e m is e în m a i 1 9 9 3 . te x t 5000 lei Type // issued in may 1993 0
p e d o u a rân d u ri lines texl.
1 0 0 0 0 le i l ip I e m i s e în f e b r u a r ie 10000 lei Type 1 issued infebruary 19' A
1 9 9 4 . te x t p e d o u a r â n d u r i

26 2
>0000 lei Tip 1 emise in 20 noiembrie two lines text.
) 996. text pe doua rânduri 50000 lei Type 1 issued in 20 novei
1996. two lines text
lU M I DE RĂZBOI EMJSI DF
TRUPELE g e r m a n e , o g u jp a n t e th e w a r b a n k n o t e s is s u e
V R E M E L N IC ÎN PRIMUL RA/.BOl GERMAN INVADER TRO
MONDI VL. PRIN BANCA THROUGH THE ROMANIAN GE2
GLNESRAlA ROMÂNA, ÎN ANUL AL BANE DURING THE FIRST WO
1 9 1 7 VI LRM VI ORI L TEX'T: ItARL\ 1917.HASTHEFOLLOWINGT

FALSIFICATORII ACESTOR BILE l t


SI ( ARI VOR FI ÎNTREBI IM A T FALSIFIC ilO R n . ICESTOR BILEI)
Bll ETE FALSE, SAU LEV O R FI CARI l OR FI ÎNTREBI ÎN T Â I BLL
INTRODUS ÎN T ARASE VOR PEDEPSI. FALSE, SA U L E I OR FWNTRODU&
TARA SE VOR PEDEPSI
25 bani. text pe trei rânduri
50 bani. text pe trei rânduri 25 huni. three lines text
1 leu. text pe trei rânduri 50 huni. three Cues text
2 Ici. text pe trei rânduri 1 leu . three lines text
5 Ici. text pe trei rânduri 2 lei, three lines text
20 lei. text pe cinei rânduri 5 lei. three lines text
100 Ici. text pe trei rânduri 20 lei. five lines iext
1000 lei. text pe trei rânduri 100 lei. three lines iext
1000 lei. three lines text
BÂND DE OCUPAŢIE SOVIETICA
EMISI ÎN ANUL 1944 Al THE SO VIET OCCUPATION HC
URMĂTORUL TEXT: ISSI ED /A 1944 HAS THE FOLLOt
TEXT:
FAI .SIFILATORII ACESTOR BILETE
VOR FI PEDEPSIŢI CONFORM t U S I E / C ATO RH AC ESTO RBII
LEGILOR ÎN VIGOARE PE TIM P l)E l OR El PEDEPSIT / CONE
RĂZBOI L. LEGILOR IN VIGOARE PE TIM
RAZBOR.
5 Ici. text pe un rând
10 lei. text pe pâini rânduri 5 lei. one line text
20 Ici. text pe un rând 10 lei. four lines text
100 lei. text pe trei rânduri 20 lei. one line text
500 lei, text pe un rând 100 lei. three lines text
1000 lei. text pe doua rânduri 500 lei. one line text
5000 lei. text pe doua rânduri 1000 lei. nvo lines text
5000 lei. two lines text
BONURILE DE CREDIT EMLSF DE
INSTITUTUL DF. FINANŢARE BO NU RI DE CREDIT ISSU E !
EXTERNA (1941) AU URMĂTORUL EXTERNAL FINANCING INS7T i
TEXT: 0941) HAS THEFOLLOttlM, LEX
f a l s if ic ă r il e v o r f i p e d e p s it e
CONFORM LEGILOR FALSIEIC.ARH.E I OR F I PEDEPSI
1, 6, 24. 120. 600. 1200 Ici, text pe CONFORM LEGILOR.
doua rânduri I, 6. 24, 120, 600, 1200 lei. nvo hm

263
T A K E I j JJ E iJ A lT C H D T S S'J K J L l T i M O lO T A 'IiE
JM IIS IE Î 11 T I 1 E AlfJJ

V a lo a re a N u m ăru l P e rio a d e le în c a r e E m ite n tu l

n o m in a lă I ipurilor Fnrniunitar au to s t e m is e (a n i)

10 D L C A T I I l 1X53 N a t io n a l
c o m it e t u l
REVOLUŢIONAR ROMÂN
100 LK1 1 1 1856 BANCA MOLDOVEI

3 D I C A 11 1 I - BANCA MOLDOVEI

B IL F .T L H IP O T E C A R E

5 LEI 1 l 1877 MINISTERUL PIN AN 1 ELO


10 L F .I I l 1877 MINISTERUL FIN \NTELC
20 L E I 1 l 1877 MINISTERUL FIN ANTEI 0
50 L E I 1 1 1877 MINISTERUL FIN ANTEI.(> :
100 L E I 1 l 1877 MINISTERUL FIN ANTKL(
500 I.L I 1 i 1877 MINISTERUL FINANTKLL L

5 LEI 1 l 1880 BANCA N.VIIONALA A ROMÂNI 1


10 L E I 1 l 1880 BANC A N A1ION ALA A ROMÂN !
20 L E I 1 l 1880 BANC A NA I ION ALA A ROMÂN l
50 I.E I 1 i 1880 BANC A N Al'TONALA A ROMÂNI 1
100 I .E I ! i 1880 BANC A NAŢIONALA A ROMÂN 1
500 I.E I 1 l 1880 BANC A N VI ION ALA A ROMAN 1

10 R A M 1 i 1917 MINISTERUL FINANŢELE '


25 B A N I 1 i 1917 MINISTERUL UNANTKL*
50 B \ M 1 l 1917 MINISTERLT FIN \NTLL«

1 EEL 3 7 1915 BANC A N VI ION AL A A ROMÂN 1


1920 BANC A N VI ION Al A A ROMÂN I
1937 BANC A N VI io n AI a a ROMÂN 1
1938 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN 1
1952 MINISTERUL FINANŢELOR
I960 BANCA NAŢIONALA V R.S.R.

2 I.E I 1 5 1915 BANC A NATION ALA A ROMÂN I


1920 BANCA NATION AI A A ROVLV.V J
1937 BANCA N VTION VLA VROMÂN 1
1938 BANCA NAŢ IONALA A ROMÂN 1
1940 BANCA NATIONAL VA ROMÂN 1 I
264
3 LEI 2 2 1952 MINISTERUL FINANŢELOR
1966 BANCA NAŢIONALA A K.S.R.

5 K t! 3 12 1914 BANCA NAI IONALA A ROM \NIEI


1916 B W C .\ NATIONALA A ROMÂN! l-l
1917 BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
1920 B W C A NAŢIONALA A ROMÂNIEI
1928 BANCA NAŢIONALA A ROMANI LI
1929 BANC A NAŢIONALA A ROM ÂNIEI
1952 MINTSTFRI I.nNANTELOR
1966 BANCANAI IONALAAR.S.R.

IO LF.I 2 7 1952 B WC AR P.R.


1966 BANC AN ATIO N A LA A R.S.R.

20 LEI 6 10 1881-1893 BANC A NAI IONALA A ROM WIF.I


1895-1898 BANCA N M IONALA A ROMÂNIEI
1900-1909 BANCA NAI IONALA A ROMÂNIEI
1911-1917 BANCA NATIONAI \ \ ROMAN1LI
1919-1929 BANCA NATION \l \ \ ROMÂNIEI
1945 MINISTERUL FINANŢELOR
1947-1948 MINIS 1LRUI FIN W ILLO R
1950 MINISTERUI FINANŢELOR

25 I.F.I •> 2 1952 BANCAR.P.R.


1966 r w c a n a t i o n a l a a r .s k .

SOLEI I 1 1966 BANCA N VHONAI A A R.SR.

100 LEI 6 90 1881-1886 B \NCA N VI IONALA A ROMÂNIE


1888-1894 B VNCA NAŢIONALA A ROMÂNIE
1896-1900 BANCA NAI IONALA A ROMÂNI L
1902-1907 BANCA NATION \LA A ROMÂNIEI
1910-1917 BANCA NAI ION ALA A ROMÂNIE
1919-1932 BANCA N ATION ALA \ ROMÂNIE
1940 BANC \ NATION ALA \ ROMÂNIH
1942 BANC \ NATIONAL \ A ROMÂNIE
1945 MINISTERUI.FINANŢELOR
1947 BANCA NATIONAI \ A ROMÂNIE
1952 BANC AR.P.R
1966 BANC A NAI IONALA A R.S.R.
200 L t l I l 1992 BANC A N ATION AI \A ROM W IF
3 LEI 2 2 1952 MINISTFRL'L FINANŢELOR
500 LEI 7 41 1916-1920 b a n c a n a ţ io n a l a a r o m â n ie
1924-1927 H \N l \ NATION \LA \ ROMÂNIE

265
1930-1934 BANCA NATION AI \ \ ROM \ v |
1936 BANCA NATION AI \ A ROMÂNI |
1938-1943 BANCA NAŢION ALA A ROMÂN !;•1
1947 BANCA NAI ION A LA \ ROALÂN ,|
1949 BANCA R.P.R.
1991-1992 BANCA N ATION Al \ A ROMÂN LI
1000 LEI 8 60 1X81 BANC A NAŢIONALA A ROMÂN Fj
1883-1885 B W C A NAŢIONALA A ROMÂN J
1889-1890 BANCA NATION ALA A ROMÂN: .1
1893-1895 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN F|
1902 BANCA NAŢIONALA A ROM \N LI
1906 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN LI
1910-1912 BANCA N VITONALA A ROMÂN FI
1915-1917 BANCA \ ATIONALA A ROMÂL |
1919-1926 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN LI
1928-1931 BANCA N AŢIONALA A ROMÂN 1
1933-1934 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN FI
1936 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN I
1938-1941 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN A
1943-194? BANCA NATION Al A A ROMÂN! 1
1947-1948 BANCA NAI ION ALA \ ROMÂ -T
1950 BANCA R.PR.
1991 BANCA NAI ION Al.A A ROMÂN LI
1993 BANCA NATION ALA A ROMÂN EI
1998 BANCA NATION ALA A ROM ÂNiEI
2000 LEI 1 7 1941 BANCANAŢIONALA A ROMÂN FI
1943-194? BANCA NAŢIONALA A ROMÂN I
1999 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN !
5000 LEI 4 11 1931 BANCA NAI ION ALA A R<)\1ÂN .1
1940-1942 BANCA NAI ION ALA A ROMÂN I
1943-1945 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN I
1992-1993 BANCA NAŢION ALA A ROMÂN |
1998 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN I
10.0001.EI 2 4 1945-1946 BANCA NA I ION ALA A ROMÂN I
1 l 1994 BANCA NAI ION AL A A ROM \N I
1 l 1999 BANCA NAŢIONALA A ROM AN I
1 l 2000 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN I
50.000 LEI 1 2 1996 BANCA NAI IONALA A ROMÂN I
1■ 11 2001 BANCA NAI IONALA A ROMÂN I 1
100.000 LEI 2 7 1945-1947 BANCA NAŢIONALA \ R<>MW I
1 1 1998 BANCA NATIONAl A A ROM \ N 1
1 1 2001 BANCA N AIK >\ ALA A ROM‘ I
500.000 LEI 1 1 2000 BANCA NAŢIONALA A ROMÂN I
1.000,000 LEI 1 1 1947 BANCA NAŢ IONALA A ROMÂN I
1 I 2003 BANCA NA HON .ALA A ROMÂN i I
5.000.000 I EI 1 1 1947 BANCA NAŢIONALA A ROMÂNI I
266
CA TALO G NUMTIC
moneda metalică
1 8 6 7 - 2 0 0 4

NUMISMATIC CATALOGUE

A C E S T E C A T A L O A G E LE PU TETI C O M A N D A LA F IR M A
IMPEX ZIMBRUL CARPATIN S R L
T E L /F A X : 021.315.88.16
A D R E S A : S T R A D A Ş E L A R I 9-11, B U C U R E Ş T I, R O M Â N IA

267
2004 Standard catalog or

Ly Li i LULL. L Ui &IUL- LliLl ( ilU L lc iu ltlilH

1901-Present
GOlcfcorg
St
EDITION
kMuifrk
*-<us
»iomvci

Poxinn

Rl^UAK*
S o f ia

ITALY Skopje
pi jk c tf. '
• M ora in fo rm a tio n I ...... a* »
# Over 48.750 fo lW M ilIuftratkMîS .a ^
ACESTE CATALOAGE LE P U T E Ţ I C O M A N D A L A F IR M A
IMPEX ZIMBRUL CARPATIN S R L
T E L /F A X : 021.315.88.16
A D R E S A : S T R A D A Ş E L A R I 9-11. B U C U R E Ş T I. R O M Â N IA
26*
ACESTE CATALOAGE LE P U T E T I C O M A N D A LA F IR M A
IMPEX ZIMBRUL CARPATIN S R L
T E L /F A X : 021.315.88.16
l A D R E S A : S T R A D A Ş E L A R I , 9-11, B U C U R E Ş T I , RO M Â N IA
269
ftMU L A C E S T A F IR M A IM P E X Z IM B R U L C A R P A T IN A F O S T
n l S T IN S Ă C U P R E M IU L ’ S T E A U A P E A U R " • P A R IS 2 0 0 5
P e n t r u c a l i t a t e a s e r v i c i i l o r , c o m p e t e n ţ ă şi p r e z e n t a r e a
stand urilor noastre de numism atică şi fila te lie la

PRIMIREA DELEGAŢIEI FIRMEI IMPEX ZIMBRUL CARPATIN LA PALATUL CONGRESELOR


"PARIS - 2005", de către Dl. JOSE E. PRIETO, Preşedintele B.I.D ________

ÎNMÂNAREA DISTINCŢIEI "STEAUA DE AU fT • PARIS 2005 de către Dl. JO SE E . PRIETO , Preşedintele B .I.D .
Domnului Manote W rcea
F ilM ififj
n t z JiviPiv. ZJlVJlSiiUL C

S C. Zimbrul Carpatin SRL