Sunteți pe pagina 1din 1

A

Rol

Denumirea

organului

fiscal

de

la

Original Fax: / Copie

Original

Fax:

/

Original Fax: / Copie

Copie

,

,

,

,

,

 

,

tel./fax:

 

,

județul

 

,

 

,

,

,

(2) PERSOANA

CARE

,

,

,

,

,

 

,

tel./fax:

 

,

județul

 

,

 

,

,

,

(3) OBIECTUL CONTRACTULUI Mijlocul de transport: marca

,

serie motor

, conform actului

de transport: marca , serie motor , conform actului CONTRACT DE ÎNSTRĂINARE - DOBÂNDIRE A UNUI

CONTRACT DE

ÎNSTRĂINARE-

DOBÂNDIRE A UNUI MIJLOC

DE TRANSPORT

, județul

,

,

e-mail:

,

,

reprezentată prin

,

, în calitate de

,

B Denumirea organului fiscal local:

B Denumirea organului fiscal local:

B Denumirea organului fiscal local:

Vânzătorul nu are debite la data de întâi a lunii viitoare înregistrării actului de înstrăinare-dobândire. Prenumele:

Numele:

Funcția:

LS

cu

 

,

municipiul/orașul/comuna

,

,

 

nr

C.N.P./C.I.F.

,

, și domiciliul fiscal în municipiul/orașul/comuna

,

,

, identificat prin

 

,

tel./fax:

,

codul poștal

domiciliul/sediul persoanei care înstrăinează:

CIF/Cod SIRUTA:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

REMTII:

CIF/Cod SIRUTA: Adresa: Tel.: E-mail: REMTII: domiciliul/sediul în România/ România/ ,

domiciliul/sediul în România/

România/

, B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria e-mail:

domiciliul/sediul în România/

România/

, B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria e-mail:

remorci/semiremorci)

la data de

seria e-mail: remorci/semiremorci) la data de (1) PERSOANA CARE ÎNSTRĂINEAZĂ :

(1) PERSOANA CARE ÎNSTRĂINEAZĂ: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa

satul/sectorul

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria

codul poștal

satul/sectorul

DOBÂNDEȘTE:

satul/sectorul

Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa , județul , , , e-mail: , , reprezentată prin , , în calitate
Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa
, județul
,
,
,
e-mail:
,
,
reprezentată prin
,
, în calitate de

codul poștal

,

tipul

, capacitatea cilindrică

,

lei, în litere

/

, tipul , capacitatea cilindrică , lei, în litere / , , , nr , tel./fax:
, tipul , capacitatea cilindrică , lei, în litere / , , , nr , tel./fax:
, tipul , capacitatea cilindrică , lei, în litere / , , , nr , tel./fax:

,

,

,

nr

,

tel./fax:

cu municipiul/orașul/comuna , C.N.P./C.I.F. și domiciliul fiscal în municipiul/orașul/comuna , identificat prin ,

,

,

număr de identificare

cmc/greutate maximă admisă (pentru

, data la care expiră inspecția tehnică periodică

dobândit

,

,

norma euro

,

tehnică periodică dobândit , , norma euro , codul poștal , ide ntificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport
tehnică periodică dobândit , , norma euro , codul poștal , ide ntificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport

codul poștal

, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria

satul/sectorul

, tone, număr de înmatriculare/înregistrare

seria și numărul cărții de identitate a vehiculului

anul de fabricație

(4) PREȚUL: în cifre

Anexe la contract:

Anexe la contract : Da Nu Data și locul încheierii actului:

Da

Anexe la contract : Da Nu Data și locul încheierii actului:

Nu

Data și locul încheierii actului:

Semnătura persoanei care înstrăinează:

Denumirea

organului

fiscal

de

la

înstrăinează : Denumirea organului fiscal de la (5) Persoana care înstrăinează , menționată la

(5) Persoana care înstrăinează, menționată la punctul (1), declară că mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice sarcini. De asemenea, declară că a predat persoanei care dobândește menționate la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, primind de la aceasta prețul prevăzut la punctul (4). Persoana care dobândește, menționată la punctul (2), declară că a primit de la vânzătorul menționat la punctul (1): mijlocul

de transport, cheile, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând persoanei care înstrăinează prețul menționat la punctul (4).

Atât persoana care înstrăinează, cât și dobânditorul declară, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul și uzul de fals, că toate informațiile înscrise în prezentul document corespund realității. Începând cu data semnării, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept și de fapt asupra mijlocului de transport ce face

obiectul prezentului contract de înstrăinare-dobândire, preluând toate obligațiile prevăzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele său, în maximum 30 de zile de la data încheierii prezentului act.

Semnătura persoanei care dobândește:

pr ezentului act. Semnătura persoanei care dobândește : Copie 1- 4 „Conform cu originalul” (se semnează

Copie 1-4 „Conform cu originalul” (se semnează doar pe copii) Semnături:

Vânzător:

Cumpărător:

Prenumele:

Numele:

Funcția:

LS

C

C

domiciliul/sediul persoanei care dobândește:

CIF/Cod SIRUTA:

Funcția: LS C domiciliul/sediul persoanei care dobândește : CIF/Cod SIRUTA: Adresa: Fax: / Tel.: E-mail: REMTII:

Adresa:

Fax:

/

Tel.:

E-mail:

REMTII: