Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învățământ:

Propunător: Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”


Data:
Clasa: V-a
Aria curriculară: Om și societate
Obiectul: Geografie
Subiectul/ Tema: Continentele și bazinele oceanice
Tipul de lecție: de dobândire de cunoștințe

Obiective de referință/ specifice:

1.1 Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite.


2.1 Caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi variate.
2.2 Stabilirea unor asemănări/deosebiri dintre fenomene şi procese geografice prin compararea unor reprezentări grafice/cartografice/imagini
3.1 Precizarea etapelor succesive de desfaşurare a unor procese geografice pe baza unor scheme.

Obiective operaționale:

O1 Să definească noțiunile de continent, bazin oceanic, insule, altitudine, adancime cu ajutorul noțiunilor din manual.
O2 Să numească și să indice pe hartă continentele și oceanele Terrei.
O3 Să numească și să localizeze pe hartă cinci insule.
O4 Să precizeze și să localizeze cea mai mare altitudine și cea mai mare adâncime de pe glob.

Strategia didactică

Metode: conversația, explicația, expunerea, fise de lucru, jocul didactic, descrierea, conversaţia, comparaţia, problematizarea, metoda folosirii
manualului, metoda lucrului cu harta.
Mijloace: tablă, marker, hartă, manual, caiet, laptop, power point, proiector.
Forme de organizare: colectiv, pe grupe, individual.
Tipuri de învățare: receptiv- reproductivă, operatorie, inteligibilă, creativă.
Bibliografie:
Dulama, M.E., (2006), Modele, strategii si tehnici didactice activizante cu aplicatii in geografie, Editura Clusium, Cluj-Napoca
Furtună Constantin, (2000), Geografie generală, Editura Teora, București
Secvența lecției Timp Ob Conținutul învățării Strategia didactică
. Metode Mijloace Tipul de Forme de Tipul de
op învățare organizare evaluare
C G I

Organizarea 2 min Se verifică prezența elevilor Catalog F


învățării și se pregătește materialului
necesar lecției.
Verificarea 2 Se amintește titlul lecției anterioare „Relieful Răspund la Conversația Receptiv- Fro X
cunoștințelor și agenții de modelare a scoarței terestre” și seîntrebări şi frontală reproducti nta
anterioare verifica cunoștințele anterioare prin întrebări completează vă lă
scurte. răspunsurile Inteligibilă
colegilor, unde
este cazul.
Captarea 3 min Elevilor li se prezintă un material video Observația Laptop, Inteligibilă X X X
atenției despre formarea și evoluția continentelor. videoproiector.
Acest material va facilita trecerea către
transmiterea noului conținut.
Anunțarea temei 1 min O1 Profesorul va scrie pe tablă titlul lecției și Explicația Tabla, markerul Inteligibilă X
și a ob. urmărite explică termenii precum: relief planetar, relief Conversația
major, continente, bazine oceanice, insule,
altitudine, adâncime, urmând să comunice
clar și succint obiectivele lecției.
Dirijarea 30 O2 Continentele sunt cele mai mari suprafețe de Se va folosi manual, X X
învățării min uscat ale scoarței terestre, înconjurate total sau tehnica caiet,tablă Creativă
parțial de apa ocenelor sau mărilor. „Rezumați– Receptiv-
Pe Terra sunt 7 continente: Asia, America, Africa lucrați în reproducti
,Antarctida, Europa, Australia și Oceania. perechi- vă
Porțiunile mai mici de uscat formează insulele. comunicați”.
Operatorie
Tipuri de insule: 1.Le comunic
- continentale ( I-le Britanice) sarcina de lucru: Inteligibilă
- vulcanice ( I-le Hawai, I-le Azore) Timp de 5 minute
- coraligene ( I-le Seychelles) citiți fiecare textul
din manual, apoi X
Bazinele oceanice sunt uriașe adâncituri ale scrieți un rezumat
scoarței terestre de foarte mari dimensiuni, în de 5-7 fraze.
care se află cantități mari de apa. 2.In următoarele
Pe Terra exista 4 bazine oceanice minute, activitatea
-Pacific se va desfașura în
- Atlantic perechi: fiecare
- Indian elev ii va citi
O3 -Arctic colegului de
O4 banca rezumatul
Formarea continentelor si bazinelor oceanice pe care l-a scris și
În urmă cu aprox. 225 mil de ani, pe Terra vor discuta X
exista un singur continent ( Pangeea) și un singur asemănările și
ocean ( Panthalassa). Cu timpul Pangeea a fost deosebirile dintre
fragmentată de rifturi în bucăți mai mici. Primul rezumatele lor,
rift a apărut pe locul actualului Oc. Atlantic și a apoi vor construi
împărțit Pangeea în două continente: Laurasia ( împreună un
Europa, Asia, America de Nord) și Gondwana ( rezumat cu care
America de Sud, Antarctida, Australia). amândoi sa fie de
Formarea continentelor a determinat micșorarea acord.
suprafeței oceanului inițial (Panthalassa) și 3.Activitatea
apariția a două oceane noi: Atlantic, Indian frontală:pentru a
verifica
rezumatele scrise
Altitudinea și adancimea de elevi, voi ruga
două sau trei X
*Altitudinea reprezintă înălțimea formelor de perechi să
relief raportată la nivelul mării, considerat a fi 0 prezinte ceea au
m. Cel mai înalt punct de altitudine este vârful scris. Vom
Everest din Munții Himalaya cu 8848m. discuta conținutul
*Adâncimea este distanța în metri de la nivelul rezumatelor
mării până la un punct aflat în interiorul mării sau ascultate si vom
al oceanului. Cea mai mare adâncime se află în face completări
Groapa Marianelor din Oceanul dacă este nevoie,
Pacific cu 11.022 m. completări care
vor fi notate în
caiete de către
elevi.
Elevilor li se va
explica conținutul
științific.
Intensificarea 5 min O1 Se fa volosi tehnica „Știu-Vreau să știu-Am Conversația Operatorie X X
transferului O2 învățat”. Pentru început îi voi ruga pe elevi să Creativă
O3 formeze perechi și să facă o listă cu ceea ce
O4 știu despre tema pe care am discutat-o astăzi.
Răspunsurile lor le voi nota și eu pe tablă într-
o coloană care va fi denumită „ȘTIU”.
A doua etapă este centrată pe întrebare „Ce
vreau să știu”, astfel că fiecare pereche va
nota în caiet ceea ce dorește să știe despre
tema discutată, apoi voi scrie pe tablă câte o
întrebare de la fiecare pereche. În ultima
rubrică „Am învățat” vom nota răspunsurile
din rubrica anterioară.
Asigurarea feed- 5 min Se folosește tehnica „Lanțul ideilor”. Conversația Operatorie X X X
back-ului La solicitarea mea, fiecare elev, în ordinea
locurilor în clasă, enunță pe rând câte o idee
despre lecție.
Încheierea 2 min Profesorul va da temă pentru acasă. X
activității Sugestii pentru continuarea învățării acasă.