Sunteți pe pagina 1din 5

www.webmateinfo.

com

DERIVABILITATE
Lectia 1
Observarea şi înŃelegerea unor situaŃii concrete a condus, de-a lungul timpului, la necesitatea
exprimării acestora prin modele matematice adecvate.
Astfel, noŃiunea de derivată a apărut din necesitatea studierii existenŃei şi construirii tangentei la o curbă
într-un punct al domeniului său de definiŃie cât şi din studierea vitezei şi acceleraŃiei unui mobil în
mişcare.
Această noŃiune a fost introdusă aproape în acelaşi timp şi este atribuită în egală măsură lui Gottfried
Leibniz (1646-1716) şi lui Isaac Newton (1643-1727), întemeietorii calcului diferenŃial şi integral.
Calculul diferenŃial - capitol al analizei matematice care studiază funcŃiile utilizând derivata .
Calculul integral - capitol al analizei matematice care studiază integrala definită şi integrala nedefinită

FUNCłII DERIVABILE
M
1. Exemple pregătitoare

Geometrie - Tangenta la o curbă


Considerăm funcŃia f: R->R , f(x)=x2 al cărei grafic este
parabola din figură.
A

IntuiŃia ne arată că parabola admite tangentă în fiecare punct al său (de exemplu tangenta în origine este axa
Ox).Ne propunem să scriem ecuaŃia tangentei la grafic în punctul de abscisă x0 = 1, adică în punctul A(1, 1).
EcuaŃia căutată este de forma y-1 =m(x-1), unde m reprezintă coeficientul unghiular (panta).
Considerăm pe grafic punctul mobil M(x, f(x)).
Coeficientul unghiular al dreptei AM este:
f ( x) − f ( x0 ) x 2 − 1
= = x +1
x − x0 x −1
Este normal să considerăm că atunci când x → 1(adică M tinde la A), 1 secanta AM devine tangentă la
grafic. Deci, coeficientul unghiular al tangentei este:

f ( x) − f ( x 0 ) x2 −1
m = lim = lim = lim ( x + 1) = 2
x → x0 x − x0 x → x0 x − 1 x → x0

Rezultă că ecuaŃia tangentei în punctul A este y-1 = 2(x - 1).


www.webmateinfo.com

Considerăm acum cazul general al unei funcŃii continue pe un interval.


Dorim să precizăm înŃelesul noŃiunii de tangentă la grafic într-un punct dat al său şi să aflăm ecuaŃia
tangentei, când aceasta există.
Fie A(x0, f(x0)) un punct fixat şi M(x, f(x)) un punct mobil, situate pe grafic.
Tangenta în A la grafic este poziŃia limită la care tinde dreapta AM atunci când x tinde la x0.
f ( x) − f ( x0 ) f ( x) − f ( x0 )
Cum panta dreptei AM este m = , graficul are tangentă în A dacă există lim
x − x0 x → x0 x − x0
Dacă această limită este finită, ea constituie coeficientul unghiular al tangentei.
Retine !

f ( x) − f ( x0 )
• Dacă m = lim ∈ R ecuaŃia tangentei la graficul funcŃiei f în punctul A(x0, f(x0)) este
x → x0 x − x0
y-yo = m(x-xo).
f ( x) − f ( x0 )
• Dacă m = lim = ±∞ tangenta la grafic este verticală, deci ecuaŃia ei este x = x0 .
x → x0 x − x0
f ( x) − f ( x 0 )
• Dacă raportul nu are limită în x0, graficul nu are tangentă în punctul A.
x − x0

Fiyica - Viteza momentană (instantanee) a unui mobil în mişcare rectilinie şi neuniformă


Considerăm un mobil care se deplasează pe o axă. în momentul t mobilul se află în punctul de
abscisă S(t). În cazul unei mişcări uniforme, viteza mobilului este aceeaşi în fiecare moment, valoarea ei
fiind
S (t ) − S (t 0 )
v= , unde t şi t0 sunt arbitrare .
t − t0
În cazul când mobilul are o mişcare neuniformă, adică viteza nu este constantă, ne punem problema modului
în care trebuie definită viteza într-un moment t0. Viteza medie corespunzătoare intervalului de timp [t0, t]
S (t ) − S (t0 )
este v = iar viteza în momentul t0 notată v(to) se defineşte ca fiind limita la care tinde acest
t − t0
S (t ) − S (t 0 )
raport când t → t0 Deci: v = lim v(t0)
t →t 0 t − t0
(Altfel spus, viteza momentană este limita la care tinde raportul dintre variaŃia spaŃiului şi variaŃia timpului
atunci când variaŃia timpului tinde la 0. )
www.webmateinfo.com

2. Derivata unei funcŃii într-un punct


DefiniŃie:
Fie D ⊂ R , f : D → R şi x0 ∈ D un punct de acumulare pentn D. Spunem că f are derivată în x0 dacă
f ( x) − f ( x 0 )
există lim ∈ R , unde R = R − {− ∞,+∞}
x → x0 x − x0
în caz contrar spunem că f nu are derivată în x0. Derivata în x0 se notează cu f '(X0) , şi avem:
f ( x) − f ( x0 )
f '(X0)= lim
x → x0 x − x0
ConsecinŃa 1.
Dacă f '(X0) ∈ R atunci ecuaŃia tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă x0 este
y - f(x0) = f ’(x0)(x-x0)
ConsecinŃa 2.
Dacă f ’(x0) = ± oo şi f este continuă în xo, atunci tangenta la graficul funcŃiei în x0 este verticală,
deci are ecuaŃia x = x0
ObservaŃie.
Dacă f ’(x0) = 0 , atunci tangenta la grafic în x0 este orizontală şi are ecuaŃia y = f(x0).

Exemplu:
Exemplu
1. Fie f :ℜ→ℜ , f(x) = x3 – 2x + 3 . Scrieti ecuatia tangentei la graficul functiei f in punctul x0 = 1.
Rezolvare:
Avem formula ecuatia tangentei: y - f(x0) = f ’(x0)(x-x0)
f(x0) = f(1) = 1 -2 +3= 2
f ( x) − f (1) x 3 - 2x + 3 − 2 x 3 - 2x + 1 x3 - x - x +1
f ' ( x0 ) = f ' (1) = lim = lim = lim = lim =
x →1 x −1 x →1 x −1 x →1 x −1 x →1 x −1
x(x 2 - 1) − ( x − 1) (x - 1)(x + 1 − 1)
lim
x →1 x −1
= lim
x →1 x −1
=1

Ecuatia tangentei este : y - f(x0) = f’(x0 )( x - x0) facem inlocuirile si obŃinem: y – 2 = 1(x – 1)
2. Să se determine ecuaŃia tangentei la graficul funcŃiei f : [0, ∞) → R, f ( x) = x in punctul x0 =1.
Reyolvare
Avem formula ecuatia tangentei: y - f(x0) = f ’(x0)(x-x0)
f(x0)=f(1) = 1 = 1
f ( x) − f (1) x −1 x −1 1
f ' ( x0 ) = f ' (1) = lim = lim = lim =
x →1 x −1 x →1 x −1 x →1 ( x + 1)( x − 1) 2
s-a folosit formula a2-b2 =(a-b)(a+b) si x-1 = ( x + 1)( x − 1)
1
Ecuatia tangentei este : y - f(x0) = f’(x0 )( x - x0) facem inlocuirile si obŃinem: y-1= ( x − 1) .
2
www.webmateinfo.com

3. Derivate laterale
Deoarece noŃiunea de derivată a unei funcŃii f într-un punct xo al domeniului de definiŃie a fost
f ( x) − f ( x0 )
introdusă cu ajutorul limitei în xo a raportului se poate pune problema existenŃei limitelor
x − x0
laterale ale acestui raport în x0.
DefiniŃie
Fie D ⊂ R , f : D → R şi x0 ∈ D un punct de acumulare pentn D. Spunem că f are derivată la stânga
în x0 dacă există
f ( x) − f ( x0 )
f s ' (x 0 ) = lim ∈R
x → x0 x − x0
x < x0

Fie D ⊂ R , f : D → R şi x0 ∈ D un punct de acumulare pentn D. Spunem că f are derivată la dreapta


în x0 dacă există
f ( x) − f ( x0 )
f d ' (x 0 ) = lim ∈R
x → x0 x − x0
x > x0

Derivatele la stânga şi la dreapta în punctul x0 se numesc derivate laterale.

Teoremă:
Fie D ⊂ R , f : D → R şi x0 ∈ D un punct de acumulare bilateral al lui D. FuncŃia f are derivată în x0 dacă
şi numai dacă f are derivate laterale în xo şi fs'(x0) =fd'(x0) în acest caz
f ' s (x 0 ) = f ' d ( x0 ) = f ' ( x0 )
ObservaŃie.
Pentru f: [a, b] R, prin derivata lui f în a se înŃelege fd'(a), iar prin derivata lui f în b se înŃelege fs'(b).
1
www.webmateinfo.com