Sunteți pe pagina 1din 25

MANUAL PENTRU CLASA A V-A

MANUAL
PENTRU
CLASA
A V-A
PACHETUL EDUCAȚIONAL
este compus din:
Manual (carte + CD)

Ghidul profesorului C
ORINT

A LE
I O N

LIMBA MODERNĂ 2 - LIMBA FRANCEZĂ


N AȚ
IE I
Ț
U CA
D
U LE
R
I ST E
MIN

Doina Groza
Dan Ion Nasta

LIMBA MODERNĂ 2
LIMBA FRANCEZĂ
ISBN: 978-606-94476-1-1
CORINT


CORINT www.edituracorint.ro
MANUAL
PENTRU
CLASA
A V-A

A LE
I O N
N AȚ
IE I
Ț
U CA
D
U LE
R
I ST E
MIN

Doina Groza
Dan Ion Nasta

LIMBA MODERNĂ 2
LIMBA FRANCEZĂ
Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale.
Acest manual
Manualul școlareste proprietatea
a fost aprobat Ministerului
prin OrdinulEducației Naționale.
ministrului educaţiei naţionale nr. 4781 din 13.10.2014, în urma
Acestșimanual
evaluării, este este proprietatea
realizat în Ministerului
conformitate cu Educației Naționale.
programa școlară aprobată prin Ordinul
Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4781ministrului
din 13.10.2014, educaţiei naţionale
în urma
Manualul
nr. 3418 școlar
din și19este
evaluării, martie a fost
2013.
realizat aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. .....................,
în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionaleîn urma eva-
luării, și este
nr. 3418 realizat
din 19 martieîn2013.
conformitate cu programa școlară aprobată prin OM nr. 3393 din 28.02.2017.
Manualul
Manualulesteestedistribuit elevilorînînmod
distribuit elevilor mod gratuit,
gratuit, atât atât în format
în format tipărit,tipărit,
cât și încât și îndigital,
format formatșidigital, și este transmisibil
este transmisibil timp
timp Manualul
de patru este
ani distribuit
școlari, elevilor
începând în
cu mod
anul gratuit,
școlar
de patru ani școlari, începând cu anul școlar 2017–2018. atât în
2014–2015.format tipărit, cât și în format digital, și este transmisibil
timp de patru ani școlari, începând cu anul școlar 2014–2015.
Inspectoratul școlar ………………………………..………………………………………………………
Inspectoratul școlar ………………………………..………………………………………………………
Școala / Colegiul
Inspectoratul / Liceul
școlar ………………………………………………………………………………….
………………………………..………………………………………………………
Școala / Colegiul / Liceul ………………………………………………………………………………….
Școala / Colegiul / Liceul ………………………………………………………………………………….
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:
ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT:
Aspectul
Aspectul manualului*
manualului*
Anul
Anul Numele
Numeleelevului
elevului Clasa Anulșcolar
Clasa Anul școlar format
format tipărit
tipărit format
format digitaldigital
la la primire la predare
primire la predare la primire
la primirela predare
la predare
1 1
2 2
3 3
4 4
*Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit,
*Pentru precizarea aspectului manualului se va folosi unul dintre următorii termeni: nou, bun, îngrijit, neîngrijit,
deteriorat.
deteriorat.
 Cadrele didactice vor verifica dacă informațiile înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
 Cadrele didactice
 Elevii nu vor facevor verifica
niciun fel dedacă informațiile
însemnări înscrise în tabelul de mai sus sunt corecte.
pe manual.
 Elevii nu vor face niciun fel de însemnări pe manual.
116.111 - numărul de telefon european de asistenţă pentru copii
116.111 - numărul de telefon european de asistenţă pentru copii

Date
Date despre autori: autoare: Descrierea CIPaaBibliotecii
Descrierea CIP Bibliotecii Naţionale
Naţionale a României
a României
Maria-Emilia
Doina Groza Goian – profesor
– profesor de limbade limba GROZA,
GOIAN, MARIA
şi literatura
franceză, DOINA
română,I,
grad didactic
Date despre autoare: Descrierea
Limba CIP
franceză
Comunicare înalimba
:Bibliotecii
limba Naţionale
modernă
română: manual a României
2 :pentru
manual pentru
clasa a II-a /
grad
Liceuldidactic
Teoretic I, autoare
„EugendeLovinescu”
manuale şi auxiliare şcolare autor și
din București,
Maria-Emilia Goian– –profesor
profesor de limba GOIAN,
şi literatura
clasa
Goian V-aMARIA
română,
aMaria-Emilia,
/ Doina Groza, Dan
Minchevici Ion
Lucia, Nasta.
Preda Iulia.- -Bucureşti
Bucureşti: :
Lucia
coautor Minchevici
de manuale. de limba şi literatura română, grad
graddidactic
didactic I, autoare de manuale şi auxiliare Corint
şcolare Comunicare
Logistic, 2017
Corint Educaţional, în limba română: manual pentru clasa a II-a /
2014
I, Şcoala Gimnazială nr. 194 din Bucureşti,
Dan Ion Nasta – profesor și cercetător în științele educației, autoare de
Lucia Minchevici Goian
ISBN 2 vol.
– profesor de limba şi literatura română, grad Maria-Emilia, Minchevici Lucia, Preda Iulia. - Bucureşti:
978-606-94476-1-1
auxiliare şcolare
autor și coautor de manuale. ISBN 978-606-8668-34-5
Corint Educaţional, 2014
didactic I, Şcoala
Iulia Preda Gimnazială
– profesor pentrunr.învăţământ
194 din Bucureşti, autoare
I. Nasta,
primar, grad didacticde
Dan Ion
Semestrul
2 vol. 1 - ISBN 978-606-8668-35-2
auxiliare
I, Şcoalaşcolare
Gimnazială „Avram Iancu” din Bucureşti 811.133.1 ISBN 978-606-8668-34-5
I. Minchevici, Lucia
IuliaReferenţi:
Preda – profesor pentru învăţământ primar, grad didactic II. Preda,Semestrul
Iulia 1 - ISBN 978-606-8668-35-2
Referenţi:
I, Şcoala
Lector Gimnazială „Avram Iancu”
Marinela Vrămuleț, dinînBucureşti
doctor Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate
filologie, lector
I. Minchevici,
372.46
EDITURII CORINT Lucia
LOGISTIC, parte componentă a
Prof. dr. Ileana-Narcisa
Facultatea Ștefănescu
de Litere, Universitatea „Ovidius”
– Centrul dinJudeţean
Constanța.de
II. Preda, Iulia
GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
Asistenţă
Referenţi:
Prof. Mihaela Psihopedagogică Ilfov
Zoicaș, gradul didactic I, Colegiul Național
Mihaela dinDaniela Pentru
Cîrstea – Colegiul Economic „Virgil
372.46 comenzi şi informaţii, contactaţi:
Prof.Prof.
dr. dr.
„Spiru Haret”
Ileana-Narcisa Bucureşti.
Ștefănescu – Centrul Judeţean de
Madgearu”, Bucureşti GRUPUL
Pentru EDITORIAL
comenzi CORINT
şi informaţii, contactaţi:
Asistenţă Psihopedagogică Ilfov GRUPUL
Departamentul EDITORIAL CORINT
de Vânzări
dr. Mihaela
Prof.Redactare:
Redactare: Daniela
Carmen
Elena Dobre
Munteanu Str.Pentru
Cîrstea – Colegiul Economic „Virgil Departamentul comenzi
Mihai Eminescu şi
nr.informaţii,
de Vânzări 54A, sectorcontactaţi:
1, Bucureşti, cod poştal
Tehnoredactare
Madgearu”,
Tehnoredactare computerizată:
Bucureşti Cristina Gvinda
computerizată: Andreea Apostol, Str. GRUPUL EDITORIAL
MihaiTel./Fax:
010517, Eminescu nr. 54A,CORINT
021.319.47.97;sector 1, Bucureşti,
021.319.48.20
Design copertă: Dan Mihalache codDepartamentul
Depozitpoştal 010517. Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
de Vânzări
Olimpia Bolozan
Ilustrații: Dorin Bujdei Depozit
Str. Plevnei
Mihai Eminescu nr. 54A, sector 1,codBucureşti, cod poştal
Redactare: ElenaIonuţ
Grafica: Mihai Munteanu
Grăjdeanu Calea
Calea Plevnei nr.nr.145,
145,sector
sector6,6,Bucureşti,
Bucureşti, poştal 060012
Surse foto: Shutterstock 010517, Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
Tehnoredactare
Design copertă: computerizată:
Andreea ApostolAndreea Apostol, Tel.: 021.310.15.30
cod poştal 060012. Tel.: 021.310.15.30
Olimpia Bolozan Depozit
E-mail:
E‑mail: vanzari@edituracorint.ro
vanzari@edituracorint.ro
Grafica: Mihai Ionuţ Grăjdeanu Magazinul
Magazin virtual:
Calea virtual:
Plevnei www.grupulcorint.ro
www.edituracorint.ro
nr. 145, sector 6, Bucureşti, cod poştal 060012
Design
Toatecopertă:
drepturileAndreea Apostol
acestei lucrări Tel.: 021.310.15.30
sunt rezervate EDITURII CORINT EDUCAŢIONAL, parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
Magazinul virtual: www.grupulcorint.ro
Toate drepturile acestei lucrări sunt rezervate EDITURII CORINT EDUCAŢIONAL, parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
Sommaire
Ton manuel de français – Mode d’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tableau synoptique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Compétences générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Unité 0
Saluer. Se présenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Unité 1
Qu’est-ce que c’est?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Unité 2
L’école. La salle de classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Unité 3
Comment ça va les enfants?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Bilan 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Unité 4
Les jours et les saisons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Unité 5
La famille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Unité 6
La maison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Bilan 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Unité 7
Dans le jardin de papi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Unité 8
La technologie moderne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bilan 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Unité 9
Nous aimons bouger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Unité 10
Les vacances d’été. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Unité 11
J’aime la Roumanie. J’aime la France. J’aime l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Bilan final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Evaluation finale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mon premier portfolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
L’alphabet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Repères de grammaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Le verbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Le numéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Transcription des enregistrements sonores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Les consignes – traduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Dictionnaire français-roumain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Expressions et autres constructions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
La France et ses voisins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
TON MANUEL DE FRANÇAIS – MODE D’EMPLOI
GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI DE LIMBA FRANCEZĂ
LE MANUEL COMPREND
MANUALUL CUPRINDE Symboles utilisés dans la version digitale
la version imprimée la version digitale Simboluri folosite în varianta digitală
varianta tipărită varianta digitală Travaille
Rezolvă
Regarde
Privește
Visionage
Vizionare
Ecoute
Ascultă
Le manuel est un ensemble fortement structuré. Il est formé de 12 unités didactiques,
4 bilans, un test d’évaluation finale et des annexes.
Manualul este un ansamblu clar structurat, format din 12 unități didactice,
4 bilanțuri, un test de evaluare finală și anexe.
Comment ça va les enfants?

Unité 3
le titre de l’unité
titlul unității
Unité 3/Unitatea 3
Une unité didactique comprend:
O unitate didactică cuprinde:
lecture de l’image
– une page d’ouverture
lectura imaginii
– o pagină de deschidere
– trois pages doubles
déclencheurs – trei pagini duble
cuvinte deschizătoare – une page finale
– o pagină de final

activité d’écoute Unité 3 Je découvre activité de repérage


suivie de lecture lexical
ascultare urmată de reperarea unor
lectură (micro-lectură) elemente lexicale

mise en évidence des


mots-clés à l’aide des images 
observation guidée: repérage
evidențierea cuvintelor  de similitudes et différences
observație orientată:

cheie prin imagini


 e

s asemănări și diferențe
organiser des énoncés
simples à partir des images entraînement lexical
organizarea unor enunțuri exersarea lexicului
simple pornind de la imagini 32 33

4
dialogue situationnel
dialog în situație

Unité 3 J’aime travailler


sélection des contenus et
construction d’énoncés
lecture de l’image simples
et activité d’écoute selecția conținuturilor și
lectura imaginii și ascultare a
dix une construirea de enunțuri
simple
ont sont
ans avez
avons

introduction de contenus
grammaticaux
introducerea unor
l l l
phonétique et orthographe
conținuturi gramaticale fonetică și ortografie

cheveu ill perro be tet


qu
yeu ore j am
34 35

mise en jeu des contenus exercices de sélection et construction


grammaticaux d’énoncés simples (écrit)
activarea conținuturilor exerciții de selectare și construire de
gramaticale enunțuri simple (scris)

préparer l’expression écrite


Unité 3 Je fa is d e s p r o g r è s
pregătirea exprimării
conversation enregistrée
personale în scris
conversație înregistrată
utiliser les formes
mise en relief des mots-clés grammaticales en situation
reliefarea cuvintelor cheie utilizarea în situație
a formelor gramaticale

lecture orientée: activité mise en forme en vue de la


d’association mots-images rétention
lectură orientată: activitate 4.
organizarea formelor
de asociere cuvinte-imagini în vederea fixării
36

activité de repérage à partir d’images expression libre


reperarea unor elemente semnificative exprimare personală
pornind de la imagini

3 enant, je s
Ma int
Unité
ais

2
activité de synthèse
activitate de sinteză

expression personnnelle (oral)


activité ludique avec support exprimare personală (oral)
son-image
joc cu support sunet și
imagine
orange

violet?

38

5
TABLEAU SYNOPTIQUE
Unité Thèmes Objectifs de Eléments de langue Orthographe,
et sous-thèmes communication sons, chansons
et comptines
Unité 0 sensibilisation à l’oral; saluer quelqu’un; se présenter; répondre à des présentations
l 
Saluer. Se l’épellation; la segmentation en syllabes
l 
présenter
Unité 1 l  la personne: nommer des objets
l  noms propres et noms
l  l’épellation
l 
Qu’est-ce que l’identité, le genre, identifier des
l  communs
c’est? la nationalité personnes l l’article indéfini
l  les objets usuels se présenter – dire sa
l  l le genre des noms
nationalité l les adjectifs de nationalité
l les pronoms personnels
(fonction sujet)
l Qu’est-ce que c’est? C’est un/
une... Ce sont des...
l Qui est-ce?
l le verbe être
Unité 2 l’école
l  nommer des objets
l  le genre des noms
l  l’épellation
l 
L’école. La les élèves dans la
l  usuels l’article défini
l  l’élision
l 
salle de salle de classe l décrire des objets les pronoms personnels
l 
classe l les fournitures usuels (fonction sujet)
scolaires l l’appartenance: de + l les numéraux et les adjectifs
l les objets usuels nom propre numéraux (1–10)
l apprendre à compter l le verbe avoir (je, tu, il, elle)
(1) l Qu’est-ce que tu as?
l situer dans l’espace – l Qu’est-ce qu’il y a?
demander où l les prépositions sur, dans,
l formules usuelles devant et les locations à droite,
pour donner des ordres à gauche
(singulier)
l dire ce que l’on a
Unité 3 le corps humain
l  l identifier une l’accord du nom en nombre
l  l’épellation
l 
Comment les couleurs
l  personne les adjectifs de couleur
l  le son [ ∫ ] –
l 
ça va les qualités des
l  l décrire des personnes les adjectifs qualificatifs et
l  prononciation
enfants? personnes et des et des objets l’accord et orthographe
objets l exprimer la possession l  les adjectifs possessifs
l animaux de l  le verbe avoir (je, …, ils)
compagnie préférés l  l’adverbe d’interrogation
comment
l  l’interrogation par
intonation
Bilan I Mise en jeu des acquis (Unité 0 – Unité 3)

6
Unité 4 les jours de la
l  situer dans le temps:
l  les verbes avoir et être
l  le son [ Ɛ ] –
l 
Les jours et semaine exprimer la date (reprise) prononciation
les saisons l les saisons et les l décrire des espaces l l’adverbe de négation non, et orthographe
mois de l’année naturels ne/n’… pas
l aspects de la l décrire des activités l la phrase négative simple chanson
l 
nature simples l la phrase interrogative
l les fêtes d’hiver l exprimer ses (est-ce que)
préférences
Unité 5 la famille: les
l  l identifier/présenter l’accord des adjectifs
l  l le son [ j ] –
La famille membres de la quelqu’un qualificatifs (reprise) prononciation
famille l demander et donner l  les adjectifs possessifs l le son [ o ] –
l les règles de des informations (reprise) prononciation
politesse: tu / vous personnelles l  l’accord des adjectifs et orthographe
l les qualités des l décrire des personnes possessifs
personnes l exprimer la possession l  la phrase interrogative:
est-ce que?, où?, comment?
(renforcement)
Unité 6 l  l’habitation l situer dans l’espace l  les verbes du premier l poésies
La maison familiale l décrire des espaces groupe: regarder, parler, aimer,
l  l’intérieur de la construits dessiner, chanter
maison urbaine l désigner les parties l  habiter à /habiter dans
l  les pièces d’un ensemble construit l adverbes et prépositions
d’habitation l dire à qui appartient de lieu
l  les meubles un objet/ un espace
Bilan 2 Mise en jeu des acquis (Unité 4 – Unité 6)
Unité 7 l  l’habitation à la l décrire des actions l  les adjectifs possessifs
Dans le jardin campagne quotidiennes (renforcement)
de papi l  les saisons l décrire des espaces l  les numéraux et les adjectifs
et les mois naturels et construits numéraux (11–20)
(renforcement) l apprendre à compter l le verbe aller
l  un village en (2) l  le verbe aimer + nom; aimer
Provence l féliciter une personne + infinitif
l  l’environnement (anniversaire) l  adverbes et prépositions de
naturel (reprise) lieu (dans, en, chez)
l  les relations entre l  la phrase interrogative
les générations (renforcement)

Unité 8 les moyens de


l  l nommer des les numéraux et les adjectifs l le son [ e ]
l 
La communication équipements modernes numéraux (20-30) prononciation
technologie l  la technologie l écrire un mail / un SMS l les verbes du premier et orthographe
moderne moderne l dire ce que l’on aime groupe: écouter, composer,
(l’ordinateur, le faire inviter, cliquer
portable, la tablette) (renforcement)
l la phrase négative
(rappel)

7
prénoms
l  demander de faire
l  l’emploi du conditionnel
l  orthographe:
l 
typiques français quelque chose présent, Ière personne du es, est, et; son,
l  donner/suivre des singulier (j’aimerais, je sont
instructions spécifiques voudrais) l poésie
pour la technologie
(l’ordinateur, le portable)
l  apprendre à compter
(3)
Bilan 3 Mise en jeu des acquis (Unité 7 – Unité 8)
Unité 9 l  les préférences l  décrire des activités les verbes du premier
l  le son [ Ʒ ] –
l 
J’aime et les passions des l dire ce que l’on fait / groupe (jouer, bouger) prononciation
bouger adolescents on aime faire le verbe aller (renforcement)
l  et orthographe
l  les relations l  demander de faire le verbe faire
l  l le son [ a ]
interpersonnelles quelque chose prononciation
l  les panneaux de l remercier une
signalisation personne
l  activités
quotidiennes
Unité 10 l  projets de l  situer dans l’espace, le verbe aimer au
l  chanson
l 
Les vacances vacances décrire des lieux conditionnel présent
l  découvrir la l  proposer des projets Ière personne singulier
France de vacances (j’aimerais, je n’aimerais pas)
l  régions et villes l  participer à un (renforcement)
françaises échange écrit (courriel, l  les prépositions de lieu (à,
SMS, carte postale) en, de)
l  dire ce que l’on fait / l  la phrase négative
aime faire l  le verbe faire (renforcement)

Unité 11 les préparatifs de


l  l situer dans l’espace l’accord des adjectifs
l  l le son [ Ʒ ] –
J’aime la voyage l décrire des lieux et des qualificatifs (rappel) prononciation
Roumanie. l  les fêtes en actions l  les verbes faire et aimer et orthographe
J’aime la France l exprimer l’intention de (renforcement)
France. l  découvrir faire l  adverbes et prépositions de
J’aime l’Europe (les pays l loisirs et préférences lieu
l’Europe francophones) l écrire une carte l  les indicateurs spatiaux (au
l  découvrir la postale Nord, au centre, au Sud)
Roumanie (ville)
Bilan final Consolidation (Unité 0 – Unité 11)
Evaluation finale des compétences acquises (type DELF)

8
COMPÉTENCES GÉNÉRALES
1. La réception des messages oraux simples
2. L’expression orale dans des situations de communication usuelle
3. La réception des messages écrits simples
4. La production des messages écrits simples dans des situations de communication usuelle

Compétences spécifiques
1. La réception des messages oraux simples dans des situations de communication usuelle

1.1 Réagir de manière adéquate dans le registre non formel au salut/à une question/à une instruction
simple prononcée clairement et distinctement.
1.2 Reconnaître des repères spatiaux (gauche, droite, ici, là, sur, sous, dans, devant, derrière).
1.3 Identifier des aspects culturels simples.

2. L’expression orale dans des situations de communication usuelle

2.1 Reproduire des formules/des messages simples et court(e)s, en respectant la prononciation et


l’intonation spécifiques.
2.2 Participer à des dialogues simples dans des contextes de nécessité immédiate.
2.3 Présenter un objet/une personne/un personnage par identification.
2.4 Manifester sa disponibilité pour explorer de nouveaux modèles articulatoires/d’intonation/
d’accentuation.

3. La réception des messages écrits simples

3.1 Reconnaître la signification des phrases usuelles typiques pour la vie quotidienne.
3.2 Identifier la signification globale d’un texte simple centré sur des thèmes familiers.
3.3 Déchiffrer des messages simples familiers provenant des amis, des camarades d’école, de
l’enseignant, dans des situations usuelles.
3.4 Manifester sa curiosité pour décoder des messages écrits simples.

4. La production des messages écrits simples dans des situations de communication usuelle

4.1 Ecrire une carte de félicitations à l’occasion d’un anniversaire/d’une fête.


4.2 Rédiger un message simple à l’intention d’un camarade de classe/un ami.
4.3 Participer à des projets de groupe visant à élaborer des messages courts, avec des points d’appui.

9
COMPETENŢE GENERALE
1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

Competenţe specifice
1. Receptarea de mesaje orale simple în situaţii de comunicare uzuală

1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/ o întrebare/ instrucțiune simplă rostită clar și
rar
1.2. Recunoașterea unor repere spațiale (stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în, în fața, în spatele)
1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

2.1. Reproducerea unor formule / unor mesaje simple și scurte, respectând pronunția și intonația
specific
2.2. Participarea la dialoguri simple în contexte de necesitate imediată
2.3. Prezentarea unui obiect / unei persoane / unui personaj prin identificare
2.4. Manifestarea disponibilității pentru a explora noi modele articulatorii/ de intonație și accent

3. Receptarea de mesaje scrise simple

3.1. Recunoaşterea semnificaţiei unor fraze uzuale tipice pentru viaţa cotidiană
3.2. Identificarea semnificaţiei globale a unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple familiare primite de la prieteni, colegi, profesor, în situații uzuale
3.4. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple

4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare uzuală

4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva sau pentru o sărbătoare


4.2. Redactarea unui mesaj simplu către un coleg / prieten
4.3. Participarea la proiecte de grup în care se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte

10
Saluer. Se présenter

Unité 0

Bonjour!
Je me présente.

Je m’appelle Bonjour, Alice! Bonsoir, papa!


Tu t’appelles Bonjour, Madame! Au revoir, Théo!
comment? Salut, Victor!
Très bien!
Unité 0 Je découvre
Je me présente. Je salue.
1. Observe.

Je m’appelle Théo.
Et toi, tu t’appelles Je m’appelle Alice.
comment?

Bonjour, Théo!
Bonjour, Madame!

Elle s’appelle
Martine Lambert,
la voisine.

Salut, Théo!

Salut, Victor!

12
Bonjour / Bonsoir / Au revoir
2. Observe.
Au revoir, Alice!
Au revoir, Théo!

Au revoir,
Au revoir, Théo! Madame Lambert!

Bonsoir, Théo!

Bonsoir, papa!

3. Ecoute et répète.
Salut! [es a el y te]
Bonjour! [be o en ʒe o y er]
Bonsoir! [be o en es o i er]
Alice [a el i se ǝ]
Théo [te aʃ e o]
13
Unité 0 J’aime travailler
Répète et retiens!

1. Observe.
C’est un ami.
Il s’appelle Victor.

2. Ecoute et retiens.
Je m’appelle
Je m’appelle
Tu t’appelles
Tu t’appelles Il s’appelle Très bien!
Il s’appelle Elle s’appelle
Elle s’appelle

Le sac à mots

3. Ecoute. Lis à haute voix.


Bonjour, bonjour Bonjour!
Comment ça va? Salut! Au revoir!
Bonjour, bonjour Bonsoir!
Très bien, merci! Merci!

4. Et maintenant, réponds.
Comment t’appelles-tu?
Il s’appelle comment?
Elle s’appelle comment?

14
Qu’est-ce que c’est?

Unité 1

C’est un livre.
C’est un sac.
C’est un ballon.
e
roug

livre Qui est-ce?


un cahier C’est un garçon.
livres
crayon Je suis roumain.
des cahiers
table Tu es français.
fleurs
une carte Il est canadien.
fleur Elle est belge.
Unité 1 Je découvre
Qu’est-ce que c’est?

1. Observe et réponds.
 C’est un stylo.  C’est un cahier.

 C’est un livre.

2. Observe et réponds.

 C’est une gomme.  C’est une voiture.

 C’est une rose.


 C’est une table.

3. Observe et réponds.

 Voilà un ballon rouge.


 Voilà un sac rouge.

 Voilà un crayon rouge.  Voilà une carte.

16
Observe!

4. Observe.

 C’est un arbre.
masculin féminin

un une

 C’est une fleur.

5. Regarde et réponds.

6. Ecoute et retiens.
C’est un crayon?
Le sac à mots
Oui, c’est un crayon. C’est un stylo?

Oui, ………………
un cahier
un livre
C’est une fleur? un crayon
un sac
Oui, ……………… une voiture
une fleur
une rose

7. Complète avec un, une.


Voilà …… ballon. C’est …… livre.
C’est …… fleur. C’est …… sac.
Voilà …… rose. Voilà …… voiture.

8. Écoute et répète.
ballon
voiture
17
Unité 1 J’aime travailler
C’est un, une / ce sont

1. Qu’est-ce que c’est? 2. Observe.


C’est un livre.

C’est un livre?

Oui, c’est un livre.


Ce sont des livres.

Ce sont des livres et des cahiers.

Ce sont des livres et des cahiers,


des crayons et une gomme.

Ce sont des ballons.

3. Regarde et réponds.

Ce sont des ballons?


Ce sont des fleurs?
Oui, ce sont ………………
Oui, ce sont ………………

Ce sont des stylos?

Oui, ce sont ………………

Ce sont des voitures?

Oui, ce sont ………………


18
4. Observe et répète.

livre + s

fleur + s

C’est un livre. Ce sont des livres.


singulier un une

pluriel des

une fleur

des fleurs

un
5. Choisis un, une, des.
C’est …… sac rouge. des
Ce sont …… sacs.
C’est …… cahier, …… crayon et …… stylo. une
Ce sont …… arbres et …… fleurs.
Ce sont …… livres et …… cahiers.

6. Corrige et écris dans ton cahier.


Ce sont des cahier et des livre. Ce sont des arbre.
C’est un cahiers. C’est une fleurs.
C’est une cartes. Ce sont des crayon.

7. Choisis et complète.
Ce sont 1 a un cahier. Ce sont 1 a une gomme
C’est 2 b des cahiers. Ce sont 2 b un crayon
C’est 3 c des livres. C’est 3 c des ballons.
Ce sont 4 d une voiture. C’est 4 d des fleurs.
19
Unité 1 Je fa is d e s p r o g r è s
Qui est-ce?
1. Observe les personnages.
Salut!
C’est un garçon. C’est moi, Victor.
C’est Théo.
Il est français.

Voilà une fillette.


C’est Alice.

Je suis roumain.
Et toi? Tu es roumaine? Non, je suis française.

2. Retiens!
Je suis roumain. 3. Réponds.
Tu es français.
Il est français. Théo est français?
Oui, il est français.

Victor est roumain?


Oui, il est roumain.

Théo est canadien?


Non, il est français.

Et toi, tu es française?
Non, je suis roumaine.

4. Observe.
C’est un homme. C’est une femme. C’est un enfant.
Il est roumain. Elle est roumaine. Il est roumain.

20
5. Observe et retiens.
Le verbe être
Théo est français. Je suis
Théo et Alice sont français.
Tu es
Il est
Elle est
Victor est roumain.
Nous sommes
Victor et Maria sont roumains.
Ils sont roumains. Vous êtes
Ils sont
Théo est roumain? Victor et Maria sont français? Elles sont
Non, il est français. Non, ils sont roumains.

6. Je lis déjà.

Théo et Alice sont français. Ils sont en France.


Victor et Maria sont roumains. Ils sont en Roumanie.
— Bonjour, tu es français?
— Non, je suis roumain. Je m’appelle Paul.
— Et toi, comment t’appelles-tu?
— Je m’appelle Ana. Je suis roumaine.
elles
7. Trouve le sujet. je
il
……… suis roumain. ……… es roumaine. nous
tu
……… sont français. ……… est belge.
ils
……… sommes roumains. ……… êtes italiens. elle
vous

8. Complète avec la forme correcte.


Je …… français. Elle …… roumaine.
Vous …… français. Vous …… anglais.
Ils …… belges. Tu …… grec.
Il …… italien. Nous …… français.

9. Répète.
voiture [ve o i te y er ǝ]
réponds [er e pe o en de es]
cahier [se a aʃ i ǝ er]
21
MANUAL PENTRU CLASA A V-A
MANUAL
PENTRU
CLASA
A V-A
PACHETUL EDUCAȚIONAL
este compus din:
Manual (carte + CD)

Ghidul profesorului C
ORINT

A LE
I O N

LIMBA MODERNĂ 2 - LIMBA FRANCEZĂ


N AȚ
IE I
Ț
U CA
D
U LE
R
I ST E
MIN

Doina Groza
Dan Ion Nasta

LIMBA MODERNĂ 2
LIMBA FRANCEZĂ
ISBN: 978-606-94476-1-1
CORINT


CORINT www.edituracorint.ro