Sunteți pe pagina 1din 169

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

SABINA DRĂGOI-FĂINIŞI EMILIA BONDREA

LE FRANÇAIS EN SITUATIONS
MANUAL DE LIMBĂ FRANCEZĂ
Nivel 1
Ediţia a II-a

Editura Fundaţiei România de Mâine


Bucureşti, 2004

Universitatea SPIRU HARET


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
DRĂGOI-FĂINIŞI, SABINA
Le français en situations: manual de limbă franceză:
nivel 1, ed. a II-a. Sabina Drăgoi-Făinişi, Emilia Bondrea
– Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004.
164 p.; 20,5 cm.
Bibliogr.
ISBN 973-725-100-8
811.133.1(075.8)

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004

Redactor: Georgeta MITRAN


Tehnoredactor: Brînduşa DINESCU
Coperta: Emilia Maria DUDA
Bun de tipar: 12-10-2004; Coli de tipar: 10,25
Format: 16/61x86
Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine
Splaiul Independenţei nr. 313, Bucureşti, sector 6, O.P. 83
Tel / Fax: 410.43.80; www.SpiruHaret.ro
e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro

Universitatea SPIRU HARET


Cuvânt înainte

Manualul de faţă se adresează în primul rând


studenţilor anului I ai facultăţilor nefilologice (cursuri de
zi şi cu frecvenţă redusă), dar poate fi foarte util tuturor
celor care doresc să poarte o conversaţie uzuală în limba
franceză. În elaborarea manualului ne-am ghidat după
cele mai recente metode de predare a limbii franceze şi în
special „Learn to speak French”, din care am şi adaptat
anumite fragmente, precum şi „Le français des employés”.
Manualul constă din situaţii curente care folo-
sesc structurile cele mai frecvente din limbajul uzual.
Fiecare capitol tratează o problemă de morfologie.
Urmează exerciţii lexicale şi gramaticale care fixează
problemele abordate în fiecare lecţie.
La sfârşitul manualului am adăugat o serie de
anexe: index gramatical, texte, acte de vorbire şi cheia
exerciţiilor.
Sperăm ca acest manual să ajute studenţii în obţi-
nerea competenţei de exprimare în limba franceză şi să le
stimuleze dorinţa de a se perfecţiona în această limbă.

Autoarele

Universitatea SPIRU HARET


4

Universitatea SPIRU HARET


CHAPI SALUER,
TRE

1 S’INFOR
MER

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

à côté de alături de
aller a merge
arrivez, vous (arriver) sosiţi, voi (a sosi)
attendait, on (attendre, imperf.) aşteptam (a aştepta, imperf.)
ça va merge, în regulă
café, le cafea, cafenea
comment allez-vous? ce mai faceţi?
compagnie, la companie
comprends, je (comprendre) înţeleg (a înţelege)
connaissance, la cunoştinţă
devez, vous (devoir) trebuie, voi (dv.) (a trebui)
en sortant (sortir, pres. part.) plecând, ieşind (a ieşi, gerunziu)
entrée, l’ (f) antreu
est, elle (être) este, ea, (a fi)
excusez-moi (excuser, imp!) scuzaţi-mă (a scuza, imperativ)
explique, elle (expliquer) explică, ea (a explica)
faites, vous (faire) faceţi dv., voi (a face)
gardienne, la portăreasă
5

Universitatea SPIRU HARET


là-bas acolo
lendemain, le a doua zi
mais dar
matin, le dimineaţa
Monsieur Domnul
n’est-ce pas? nu-i aşa?
pouvez, vous (pouvoir) puteţi (a putea)
prendre a lua
réunion, la întâlnirea
station de taxis, la staţia de taxiuri
tiens! ia te uită!
travaille, je (travailler) muncesc (a munci)
trouver a găsi
vois, je (voir) văd (a vedea)
voyage d’affaires, le călătorie de afaceri
voyez, vous (voir) vedeţi (a vedea)

II. SITUATION
S
I • Vous arrivez à Paris pour un voyage d’affaires.
T • Vous prenez un taxi pour aller à votre appartement.
U • A l’entrée de l’imeuble, vous faites la connaissance de la
A gardienne, madame Bertrand.
T • Le lendemain vous voyez madame Bertrand en sortant de
I votre appartement.
O • Vous devez prendre un taxi pour aller à une réunion.
N • Elle vous explique où vous pouvez en trouver un.

A
C
T
I
O
N

Universitatea SPIRU HARET


MME BERTRAND: Bonjour. Vous êtes monsieur Thomas,
n’est-ce pas? On vous attendait.
VOUS: Pardon? Oui, je travaille pour une compagnie améri-
caine à Paris.
MME BERTRAND: Très bien. Je suis la gardienne, Mme Bertrand.
VOUS: Ah! Je comprends.
Le lendemain matin.
MME BERTRAND: Tiens, bonjour, monsieur. Comment allez-
vous ce matin?
VOUS: Très bien, merci, et vous?
MME BERTRAND: Ça va.
VOUS: Excusez-moi, mais où est la station de taxis?
MME BERTRAND: A droite, vous voyez? Elle est à côté du café.
VOUS: Du café?
MME BERTRAND: Il est là-bas.
VOUS: Ah oui! Je vois. Merci beaucoup.

III. GRAMMAIRE

a) PRONOMS SUJETS
je nous
tu vous
il, elle ils, elles

b) LE VERBE ÊTRE
je suis
tu es
il, elle est
nous sommes
vous êtes
ils, elles sont

EXEMPLES: Je suis à Paris.


Jean et Marie sont français.

c) DEMANDER SON CHEMIN: OÙ EST/ SONT…?

Où est la banque? – Elle est à droite.


7

Universitatea SPIRU HARET


Où sont les assiettes? – Elles sont là-bas.
Où est la Gare du Nord? – Elle est à gauche.
Où sont les étudiants? – Ils sont là-bas.

IV. EXERCICES

A. Complétez les blancs avec les expressions qui conviennent:


Mme Bertrand: Bonjour. Vous (1.) _________ monsieur Thomas,
n’est-ce pas? On vous attendait.
Vous: Pardon? Oui, (2.) _____ travaille pour une compagnie améri-
caine à Paris.
Mme Bertrand: Très bien. Je (3.) _______ la gardienne, madame
Bertrand.
Vous: Ah! Je (4.) ___________ .
Le lendemain matin
Madame Bertrand: Tiens, bonjour, monsieur. Comment allez-vous ce
matin?
Vous: Très (5.) _______ (6), ______ , et vous?
Madame Bertrand: Ça va.
Vous: (7.) _________ -moi, mais (8.) ___ est la station de taxis?
Madame Bertrand: A (9.) _______ , vous voyez? Elle (10.) _____ à
côté du café.
Vous: (11.) _____ café?
Madame Bertrand: (12.) ______ est là-bas.
Vous: Ah oui! Je vois. Merci beaucoup.

B. Complétez avec la forme correcte du verbe „être”:

1. Je ____________ américain.
2. Elle ___________ française.
3. Vous _________ Monsieur Thomas?
4. Nous _________ français.
5. Tu _________ en retard.
6. Ils _________ anglais.

Universitatea SPIRU HARET


7. Il ________ professeur.

C. Complétez les blancs en utilisant le pronom sujet correct:

1. Où est l’hotel? _____________ est là-bas.


2. Où est la concierge? _______________ est dans l’imeuble.
3. Où sont les restaurants? _______________ sont à côté.
4. Où est le café? _______________ est à côté du cinéma.
5. Où sont les gardiens? _______________ sont absents.
6. Où est la station de taxis? ___________________ est là-bas.
D. Biffez l’article correct:
1. le ___________ la __________ gardien
2. l’ ___________ les __________ hôtel
3. le ___________ la ___________ restaurant
4. le ___________ la ___________ cinéma
5. l’ ___________ les __________ agence de voyages
6. le ___________ la ___________ banque
7. le ___________ la ___________ cafétéria
8. le ___________ la ___________ consulat

E. Mettez le pronom qui correspond au substantif:


SUBSTANTIFS PRONOMS
1. le café _________________ il
2. l’hôtel _________________ ils
3. les restaurants _________________ elle
4. le cinéma _________________ elles
5. les banques _________________
6. la gardienne _________________
7. la gare _________________
8. les consulats _________________

F. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


9

Universitatea SPIRU HARET


1. gardienne je la suis
________________________________________
2. attendait on vous
________________________________________
3. madame Bertrand comprends je
________________________________________
4. le là-bas est café
________________________________________
5. la de taxis où est? station
_______________________________________
6. à Paris vous arrivez
_______________________________________
7. vous taxi prenez un
_______________________________________
8. faites de la gardienne la connaissance vous
_______________________________________
9. prendre un taxi devez vous
_______________________________________
10. réunion vous allez à une
_______________________________________
11. allez-vous? comment ce matin
_______________________________________
12. pour une américaine il travaille compagnie
________________________________________
13. vous êtes? monsieur Thomas
________________________________________
14. de la taxis est à droite station
________________________________________
15. là-bas est il
________________________________________

10

Universitatea SPIRU HARET


CHAPI PRENDRE
TRE
CONTACT,
2 NATIONALIT
ÉS

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

anglais (m., adj.) englez


arrive, il (arriver) soseşte (a sosi)
avez, vous (avoir) aveţi (a avea)
c’est ça aşa e
11

Universitatea SPIRU HARET


ça ne fait rien nu face nimic
chercher a căuta, a veni după cineva
comment cum
comment vous appellez-vous? cum vă numiţi?
demandez, vous (demander) întrebaţi, cereţi (a întreba, a cere)
en retard cu întârziere
jours, les (m., pl.) zilele
lui lui îi, ei îi
ne… pas nu
ne… rien nimic
nom, le numele
nouveau (m., adj.) nou
parce que pentru că
parle, il (parler) vorbeşte, el (a vorbi)
peu puţin
plusieurs mai mulţi
rendez-vous, les (m., pl.) întâlnirile
société, la societate, companie
tunisien (m., adj.) tunisian
vient, il (venir) vine, el (a veni)

II. SITUATION
S
I
T • Vous êtes à Paris depuis 2 (deux) jours.
U • Vous avez déjà plusieurs rendez-vous.
A • Un chauffeur de la Société Solanes vient vous chercher.
T • Il arrive un peu en retard.
I
O • Vous lui demandez son nom en français, parce qu’il ne
N parle pas anglais.

A
C
T
I
O
12 N

Universitatea SPIRU HARET


LE CHAUFFEUR: Vous êtes monsieur Thomas, n’est-ce pas?
VOUS: Oui, c’est ça. Et vous, vous êtes le chauffeur de la
société SOLANES?
LE CHAUFFEUR: Oui, oui, je suis le nouveau chauffeur. Je suis
Nejeib Barka.
VOUS: Comment? Comment vous appellez-vous?
LE CHAUFFEUR: Barka. Nejeib Barka. B.A.R.K.A.
VOUS: Ah! Barka. Vous êtes français?
LE CHAUFFEUR: Mais non, je suis tunisien.
VOUS: Oh! Excusez-moi! Je ne comprends pas. Je ne parle
pas français.
LE CHAUFFEUR: Oh, ça ne fait rien. Je ne parle pas anglais.

III. GRAMMAIRE

LA CONSTRUCTION NE… PAS

Je ne parle pas anglais.


Il ne comprend pas.
Il n’est pas à l’ambassade.
Elle n’est pas au café.
Je n’habite pas en France.
IV. EXERCICES

A. Complétez les blancs par le ou les mots corrects:


Le chauffeur: (1.) ________ êtes (2.) ________ Thomas, n’est-ce pas?
Vous: Oui, c’est ça. Et vous, vous êtes le (3.) ____________ de la
société SOLANES?
Le chauffeur: Oui, oui, je suis le (4.) __________ chauffeur. Je suis
Nejeib Barka.
Vous: Comment? (5.) __________ vous appellez-vous?
Le chauffeur: Barka. Nejeib Barka. B.A.R.K.A.
Vous: Ah! Barka. Vous êtes (6.) ___________ ?
Le chauffeur: Mais (7.) __________ je suis (8.) ___________ .
Vous: Oh! Excusez-moi! Je ne comprends pas. Je ne (9.) _______ pas
français.
Le chauffeur: (10.) ________ ne fait rien. Je ne parle pas roumain.

B. Complétez les blancs par les négatifs appropriés:


13

Universitatea SPIRU HARET


1. Je ___________ comprends __________ .
2. Il ___________ est __________ américain.
3. Elle ________ travaille __________ pour notre entreprise.
4. Il _________ est _________ français, il est tunisien.
5. Vous ________ parlez ________ français?
6. Ils _______ sont ________ anglais.

C. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


1. est tunisien chauffeur le
___________________________________
2. l’ambassade elle travaille pas à ne
________________________________________
3. vous nouveau SOLANES chauffeur de la société? le êtes
________________________________________
4. suis aux né Etats-Unis je
________________________________________
5. Paris deux jours êtes depuis à vous
________________________________________
6. déjà rendez-vous vous plusieurs avez
________________________________________
7. vient chauffeur vous chercher un
_______________________________________
8. retard il un peu arrive
_______________________________________
9. parle il anglais ne pas
_______________________________________
10. demandez nom vous lui son
_______________________________________
11. comment appelez-vous vous?
_______________________________________
12. français êtes vous?
_______________________________________
13. comprends ne pas je
_______________________________________

14

Universitatea SPIRU HARET


D. Faites correspondre l’adjectif à chaque nationalité:
QUESTIONS ADJECTIVES
1. ____________________ François (France) italien
2. ____________________ Flavia (Italie) américain
3. ____________________ Bill (USA) française
4. ____________________ Jane (Angleterre) italienne
5. ____________________ Isabelle (France) américaine
6. ____________________ Carole Ann (USA) roumaine
7. ____________________ Salvatore (Italie) français
8. ____________________ Maria (Roumanie) anglaise

CHAPI DEMAND
TRE
ER
3 SON

15

Universitatea SPIRU HARET


CHEMIN

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

à gauche la stânga
allez, vous (aller) mergeţi, (a merge)
au la
chemin, le direcţia, drumul, calea
crois, je (croire) cred (a crede)
écoutez (écouter, imp!) ascultaţi (a asculta, imperativ)
en face de în faţa
encore încă
je vous en prie cu plăcere
par prin
pas vraiment nu chiar
passante, le trecătoare
passer a trece
renseignements, les (m., pl.) informaţii
sais, je (savoir) ştiu (a şti)
savez, vous (savoir) ştiţi (a şti)
se trouve, elle (se trouver) se găseşte (a se găsi)
tournez, vous (tourner) întoarceţi (a întoarce)
vraie (f., adj.) autentic, adevărat

II. SITUATION
S
I
T
U
16 A
T
I
O
N Universitatea SPIRU HARET
• Vous allez passer par l’ambassade roumaine pour des ren-
seignements utiles.
• Vous ne savez pas où elle se trouve.
• Vous demandez votre chemin à une passante, une vraie
Parisienne.

VOUS: Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle. Où est


l’ambassade roumaine?
LA FRANÇAISE: Rue de l’Observatoire, monsieur, au numéro
2 (deux), je crois.
A VOUS: Oui, je sais. Mais où est la rue de l’Observatoire – là-bas,
C à droite?
T LA FRANÇAISE: Mais non, monsieur, juste à côté de la Con-
I corde. Vous savez où est la Concorde, non?
O VOUS: Pas vraiment. Où est la Concorde?
N LA FRANÇAISE: Allons bon! Écoutez, nous sommes rue du
Faubourg St-Honoré. Vous tournez à gauche dans la rue de
l’Elysée et encore à gauche avenue Gabriel. A 500 m (cinq
cents mètres), vous avez l’ambassade, en face du parc.
VOUS: Ah! Je comprends. Merci beaucoup, mademoiselle.
LA FRANÇAISE: Je vous en prie.

III. GRAMMAIRE

L’ARTICLE CONTRACTÉ
CONTRACTIONS: DE/A + LE;
DE + LE DU
Il est à côté du café.
DE + LA, L’ inchangé
Nous sommes en face de la rue.
À + LE AU
Elle travaille au consulat.
À + LA, L’ inchangé
Elle est à la banque.
17

Universitatea SPIRU HARET


LE PRÉSENT DES VERBES EN „ER”
RADICAL TERMINAISONS CONJUGAISON
parl -e je parle
parl -es tu parles
parl -e il, elle parle
parl -ons nous parlons
parl -ez vous parlez
parl -ent ils, elles parlent

IV. EXERCICES
A. Complétez les blancs avec le mot correct:
Vous: Excusez-moi de vous (1.) _________ , mademoiselle. Où est
l’ambassade (2.) _________ ?
La Française: Rue de l’Observatoire, monsieur, au numéro 2, je crois.
Vous: Oui, je (3.) _________ . Mais où est la Rue de l’Observatoire –
là-bas, à droite?
La Française: Mais non, monsieur, juste à côté (4.) _______ Con-
corde. Vous savez où est la Concorde, non?
Vous: Pas (5.) _________ . Où est la Concorde?
La Française: Allons, bon! Ecoutez, nous (6.) _________ rue du Fau-
bourg St-Honoré. Vous tournez à (7.) ________ dans la rue de l’Elysée
et (8.) _________ à gauche avenue Gabriel. A 500 mètres, vous avez
l’ambassade, (9.) ________ du parc.
Vous: Ah! Je comprends. Merci (10.) ___________ , mademoiselle.
La Française: Je vous en prie.

B. Remplissez les blancs en utilisant „à” et „de” et un article défini et


le cas échéant (dacă e cazul) l’article contracté:
1. Je ne travaille pas _______ ambassade de la Roumanie.
2. Le cinéma est à côté _______ café.
3. L’hôtel est en face ________ banque.
4. Elle travaille ______ Banque de Paris et des pays-bas.
5. Nous ne sommes pas _______ restaurant.
6. La station de taxis est en face _______ cinéma.
C. Complétez chaque proposition avec le verbe requis:

18

Universitatea SPIRU HARET


PROPOSITIONS VERBES

1. Nous _____________ français. tournent


2. Elle ne _____________ pas anglais. écoutez
3. Vous n’ _____________ pas la leçon. travaillez
4. Ils ne _____________ pas à gauche. travaille
5. Tu ne me _____________ pas. travaillons
6. Vous _____________ pour Michelin?
7. Je ne _____________ pas pour Pierre.
8. Nous _____________ beaucoup.

D. Remettez dans l’ordre correct les mots suivants:


1. en je vous prie
_______________________________________
2. avenue vous tournez à gauche Foch
_______________________________________
3. est à côté l’ambassade juste
_______________________________________
4. Eiffel vous où la tour savez? est
_______________________________________
5. en face du l’hôtel est parc
_______________________________________
6. vous l’ambassade allez passer par
_______________________________________
7. chemin demandez votre vous
_______________________________________
8. utiles il des renseignements demande
_______________________________________
9. trouve? l’ambassade où se
_______________________________________
10. de vous déranger excusez-moi
_______________________________________
11. en face parc l’ambassade du est
_______________________________________
19

Universitatea SPIRU HARET


12. c’est à Concorde côté la de juste
_______________________________________
13. Gabriel l’avenue est droite à
_______________________________________
14. 500 vous l’ambassade avez mètres à
_______________________________________
15. Louvre vous ne se trouve le savez pas où
_______________________________________

20

Universitatea SPIRU HARET


À
L’HÔTE
L

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

ah bon în regulă
ai j’ (avoir) am (a avea)
aide, il (aider) ajută, el (a ajuta)
allons-y! (aller, imp!) să mergem (a merge, imperativ)
ascenseur, l’ (m.) lift
aussi de asemenea
avec cu
blanche (f., adj.) albă
c’est à vous? e al dv.?
chambre, la dormitor
conduisez (conduire, imp!) conduceţi (a conduce, imperativ)
d’abord mai întâi
décidez de, vous (décider de) hotărâţi să (a hotărî să)
déménager a se muta
deux cent vingt-huit (228) două sute douăzeci şi opt
enfin în sfârşit
il y a este, sunt, există
noir (m., adj.) negru
payez, vous (payer) plătiţi (a plăti)
petit (m., adj.) mic
21

Universitatea SPIRU HARET


petit déjeuner, le micul dejun
petite (f., adj.) mică
plus tard mai târziu
prendrez, vous (prendre, fut.) veţi lua (a lua, viitor)
prête (f., adj.) gata
quart d’heure, le sfertul de oră
quelle care, ce
réception, la recepţia
réceptionniste, la recepţionista
réservation, la rezervarea
rouge (f., adj.) roşie
s’il vous plaît vă rog
sac, le sacul, sacoşa
salle de bain(s), la baia
sept heures trente (7h30) 7:30 a.m.
trente-quatre (34) treizeci şi patru
troisième (m., adj.) al treilea
trop prea mult
verte (f., adj.) verde
vous présenter, vous (se présenter) vă prezentaţi (a se prezenta)

II. SITUATION
S • Vous décidez de déménager de votre appartement parce
I qu’il est trop petit.
T • Mais d’abord vous devez passer quelques jours dans un hôtel.
U • Votre taxi arrive et le chauffeur vous aide avec vos valises.
A • Un quart d’heure plus tard, vous arrivez à l’hotel et vous
T
payez le chauffeur de taxi.
I
O
• Vous vous présentez à la réception.
N • Votre chambre est prête.
• Elle se trouve au troisième étage et il y a un ascenseur.

22

Universitatea SPIRU HARET


VOUS: Enfin, voilà mon taxi!
A LE CHAUFFEUR: C’est à vous les valises?
C VOUS: Oui, monsieur. La valise verte, la petite valise blanche,
T le sac noir, et la rouge aussi.
I LE CHAUFFEUR: Ah bon, d’accord. A quelle adresse allez-vous?
O VOUS: A l’hôtel Meurice, au 228 (deux cent vingt-huit), rue
N de Rivoli.
LE CHAUFFEUR: OK. Allons-y!
Un quart d’heure plus tard.
A VOUS: Bonjour, mademoiselle. Je suis monsieur Thomas.
C Vous avez une réservation pour moi?
T LA RÉCEPTIONNISTE: Mais oui. J’ai une chambre pour vous,
I avec salle de bains, au 3-ème (troisième) étage. Vous
O prendrez le petit déjeuner?
N VOUS: Oui, s’il vous plaît, à 7h30 (sept heures trente).
LA RÉCEPTIONNISTE: Très bien. Jean, conduisez monsieur
au numéro 34 (trente quatre).

III. GRAMMAIRE

ADJECTIFS
MASCULIN FÉMININ ROUMAIN
petit petite mic – mică
blanc blanche alb – albă
noir noire negru – neagră
gris grise gri – gri
bleu bleue albastru – albastră

ADJECTIFS – COULEURS
MASCULIN FÉMININ ROUMAIN
jaune jaune galben – galbenă
rose rose roz – roz
orange orange portocaliu – portocalie
beige beige bej – bej
marron marron brun – brună
23

Universitatea SPIRU HARET


ARTICLES INDÉFINIS: UN, UNE, DES
SINGULIER PLURIEL
un taxi des taxis
une valise des valises
un Américain des Américains
une voiture des voitures
un restaurant des restaurants
LE NUMÉRAL CARDINAL
1. un, une 11. onze
2. deux 12. douze
3. trois 13. treize
4. quatre 14. quatorze
5. cinq 15. quinze
6. six 16. seize
7. sept 17. dix-sept
8. huit 18. dix-huit
9. neuf 19. dix-neuf
10. dix 20. vingt

VOICI / VOILA VS. IL Y A


Voici mon dictionnaire préféré.
...........
Voilà l’agent de police.
..............
Il y a une Américaine dans notre hôtel.
Există o americancă în hotelul nostru.
Il y a des américains dans notre hôtel.
Există americani în hotelul nostru.

LE VERBE AVOIR
Le présent de l’indicatif
j’ai
tu as
il, elle a
nous avons
vous avez
24

Universitatea SPIRU HARET


ils, elles ont

LE NUMÉRAL CARDINAL – SUITE


20 vingt 21 vingt et un
30 trente 31 trente et un
40 quarante 41 quarante et un
50 cinquante 51 cinquante et un
60 soixante 61 soixante et un
70 soixante-dix 71 soixante et onze
80 quatre-vingt 81 quatre-vingt-un
90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze
100 cent 101 cent un
vingt-huit (28)
trente-quatre (34)
quarante-deux (42)
soixante-douze (72)
quatre-vingt-quinze (95)

IV. EXERCICES
A. Remplissez les espaces blancs avec le mot requis:
Vous: Enfin, voilà mon taxi!
Le chauffeur: C’est à vous les valises?
Vous: Oui, monsieur. (1.) _______ valise verte, la (2.) _______ valise
blanche, (3.) _________ sac noir, et la rouge aussi.
Le chauffeur: A quelle adresse allez-vous?
Vous: A l’hôtel Meurice, au (4.) _________ de Rivoli.
Le chauffeur: OK. Allons-y!
Un quart d’heure plus tard
Vous: Bonjour, mademoiselle. Je suis monsieur Popescu. Vous (5.)
___________ une réservation pour moi.
La réceptionniste: Mais oui, monsieur. J’ai une (6.) __________ pour
vous, avec salle de bains, au 3ème étage. Vous prendrez le petit
déjeuner?
Vous: Oui, s’il vous plaît, à sept heure trente.
La réceptionniste: Très bien. Jean, conduisez monsieur au numéro (7.)
_________ .

25

Universitatea SPIRU HARET


B. Remplissez les blancs par la forme correcte des adjectifs:
1. Nous allons dans un restaurant _____________ (franţuzesc)
2. Où est la valise ____________ ? (neagră)
3. La voiture est ___________ (alb)
4. C’est un hôtel ____________ (american)
5. C’est une agence _____________ (franţuzească)
6. Il y a une ____________ banque à côté du restaurant. (mică)
C. Écrivez en toutes lettres chaque numéro ci-dessous:
1. Voilà 2 ( _______________ ) dictionnaires.
2. Voici 4 ( _______________ ) taxis.
3. Il y a 7 ( _______________ ) valises à l’hôtel.
4. Il y a 9 ( _______________ ) restaurants.
5. Voilà 15 ( _______________ ) livres.
6. Voici 18 ( _______________ ) cartes.
7. Il y a 20 ( _______________ ) sacs.

D. Complétez les blancs avec l’expression „il y a” ou „voici”:


1. Enfin, ____________ le chauffeur de taxi!
2. Oui, __________ deux restaurants en face de notre hôtel.
3. Mes valises? __________ la blanche et la rouge.
4. En face du café __________ une ambassade.
5. A Paris ___________ beaucoup de restaurants chics.
6. ____________ mon restaurant préféré.

E. Remplissez les blancs par la forme correcte du verbe „avoir”:


1. Vous ___________ une réservation pour moi?
2. J’_________ l’adresse de l’hôtel.
3. Ils ____________ beaucoup de francs.
4. Nous ____________ une chambre tranquille.
5. Tu _________ la chambre seize?
6. Elle _________ une réservation pour nous.

F. Faites correspondre l’adjectif au noms qui suivent:


26

Universitatea SPIRU HARET


ADJECTIFS
1. ________________ valise. verte
2. ________________ taxi grand
3. ________________ hôtel petit
4. ________________ valises blanc
5. ________________ voiture français
6. ________________ restaurant blanches
7. ________________ chauffeur américaine
G. Faites précéder les noms suivants par l’adjectif requis:
1. ________________ café ARTICLES
2. ________________ dictionnaires un
3. ________________ voiture une
4. ________________ valises des
5. ________________ hôtel
6. ________________ livre
7. ________________ ambassade
8. ________________ cinéma
9. ________________ carte
10. ________________ plante
11. ________________ adresse

H. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


1. vous valises à? les c’est
________________________________________
2. noire et un sac rouge valise il une y a
________________________________________
3. allez-vous quelle adresse? à
________________________________________
4. le petit? prendrez déjeuner vous
________________________________________
5. vous de de votre appartement déménager décidez
________________________________________
6. est petit l’appartement trop
________________________________________
27

Universitatea SPIRU HARET


7. le avec valises chauffeur le payez
_______________________________________
8. vous de taxi chauffeur les vous aide
_______________________________________
9. votre n’est pas chambre prête
_______________________________________
10. y ascenseur un il a
_______________________________________
11. réservation pour vous? une moi avez
_______________________________________

CHAPI
TRE
TÉLÉPH
5 ONER

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

à l’appareil la aparat
à l’étranger în străinătate
appelez, vous (appeller) chemaţi (a chema)
après-midi, l’ (m.) după-amiază
chez acasă la, la birou
cinq cent soixante-quatorze (574) 574 (număr de interior)
communication, la legătura
espérez, vous (espérer) speraţi (a spera)
28

Universitatea SPIRU HARET


Etats-Unis, les Statele Unite
habite, elle (habiter) locuieşte, ea (a locui)
indicatif, l’ indicativul
me mă, mie îmi mi
où ça? unde?
quand când?
qui cine, care
raccrochez (raccrocher, imp!) puneţi jos (receptorul) (imperativ)
rappeler a chema mai târziu
récepteur, le receptorul
samedi, le sâmbăta
sept cent trois (703) şapte „0” trei
soeur, la sora
standardiste, la centralista
téléphoner à a telefona
USA, les S.U.A.
vais, je (aller) merg (a merge)
ville, la oraşul
Virginie, la Virginia
voudrais, je (vouloir) aş vrea (a vrea, cond.)
voulez, vous (vouloir) vreţi (a vrea, a dori)

II. SITUATION
S
I
T • C’est un samedi après-midi et vous voulez téléphoner à
U votre soeur qui habite en Virginie (USA).
A • Aux Etats-Unis il est 8h00 (huit heures) du matin.
T • Vous espérez trouver votre soeur chez elle.
I • Vous appellez la standardiste.
O
N

29

Universitatea SPIRU HARET


VOUS: Allô? Monsieur Thomas à l’appareil, chambre 34
(trente quatre). Je voudrais téléphoner à l’étranger.
LA STANDARDISTE: Mais oui, monsieur. Où ça?
VOUS: Aux Etats-Unis en Virginie, à Arlington.
LA STANDARDISTE: Le numéro?
A VOUS: 574-28-72 (cinq cent soixante-quatorze, vingt-huit,
C soixante-douze).
T LA STANDARDISTE: Vous avez l’indicatif de la ville?
I VOUS: Le 703 (sept cent trois).
O LA STANDARDISTE: Le nom de la personne?
N VOUS: C’est ma soeur, Suzie Williams, W.I.L.L.I.A.M.S.
LA STANDARDISTE: Bien, monsieur. Raccrochez. Je vous
rappelle quand j’ai la communication.
VOUS: Pardon?
LA STANDARDISTE: Replacez le récepteur. Je vais vous
rappeller.
VOUS: Vous allez me rappeller? Ah bon!

III. GRAMMAIRE
LE VERBE ALLER – A MERGE
Le présent de l’indicatif
je vais
tu vas
il, elle va
nous allons
vous allez
ils, elles vont
LE FUTUR PROCHE AVEC ALLER + INFINITIF
Je vais vous rappeller
Elle va téléphoner
Nous allons réserver une chambre
Ils vont tourner à gauche
Tu vas écouter?
LE NUMÉRAL CARDINAL – SUITE
100 cent(s)
30

Universitatea SPIRU HARET


200 deux cents
201 deux cent un
202 deux cent deux
299 deux cent quatre-vingt-dix neuf
478 quatre cent soixante-dix-huit
709 sept cent neuf
999 neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
1000 mille
IMPÉRATIF
Travaillez!
Ecoutez bien!
Ne téléfonez pas!
Ne parlez pas!
LES ADJECTIFS POSSESIFS: MON, MA, MES
mon (m. sg.) – C’est mon livre.
ma (f. sg.) – Voilà ma chambre.
mes (m./f. pl) – Où sont mes valises?
Mon est utilisé devant les noms masculins et féminins qui com-
mencent par une voyelle ou par un „h” muet.
mon agence (f.)
mon ambassade (f.)
mon hôtel (m.)
mon habitude (f.)

IV. EXERCICES

A. Remplissez les blancs par le mot correct:


Vous: Allô? Monsieur Thomas a (1.) ___________ , chambre 4. Je
voudrais (2.) ___________ à l’étranger.
La standardiste: Mais oui, monsieur. Où ça?
Vous: Aux (3.) ___________ , en (4.) ___________ , à Arlington.
La standardiste: Le numéro?
Vous: 574-28-72
La standardiste: (5.) ____________ l’indicatif de la ville?
Vous: Le (6.) ____________ .
La standardiste: Le nom de la (7.) ____________ ?
Vous: C’est ma (8.) ___________ , Suzie Williams, W.I.L.L.I.A.M.S.
31

Universitatea SPIRU HARET


La standardiste: Bien, monsieur. Raccrochez. Je vous rappelle (9.)
_______________ j’ai la communication.
Vous: Pardon?
La standardiste: Replacez le (10.) _____________ . Je vais vous rappeler.
Vous: Vous (11.) _____________ me rappeler? Ah bon!

B. Remplissez les blancs par la forme correcte du verbe „aller”:


1. Tu _______________ téléphoner plus tard?
2. Je _______________ au café avec Philippe.
3. Ils _______________ raccrocher le récepteur.
4. Nous _______________ en Virginie.
5. Vous _______________ réserver la chambre seize?
6. Elle ne _______________ pas avec nous.

C. Ecrivez chaque numéro de téléphone en français:


1. 43-45-39-40 (L’ambassade des U.S.A.)
________________________________________
2. 47-47-53-00 (La Gare de Lyon)
________________________________________
3. 42-25-10-83 (American Express)
________________________________________
4. 44-69-21-10 (Le médecin-docteur)
________________________________________
5. 59-11-75-00 (La police)
________________________________________
6. 42-96-12-02 (L’hôpital)
________________________________________
7. 46-49-29-29 (Le bureau de tourisme)
________________________________________

D. Remplissez les blancs par la forme correcte de l’impératif:


1. ______________ bien! (Ecouter)
2. Ne ______________ pas à gauche! (tourner)
3. ______________ en France! (Aller)
32

Universitatea SPIRU HARET


4. ______________ plus tard, Madame! (Rappeler)
5. ______________ français! (Parler)
6. ______________ mieux! (Travailler)
7. Ne ______________ pas! (quitter)

E. Faites précéder les noms des adjectifs possesifs requis:


NOMS ADJECTIFS
1. ________________ hôtel. ma
2. ________________ soeur mes
3. ________________ réservation mon
4. ________________ radios
5. ________________ restaurant
6. ________________ banque
7. ________________ gardien
8. ________________ chambre
F. Remettez dans l’ordre correct les mots suivants:
1. je l’étranger voudrais à téléphoner
________________________________________
2. l’indicatif quel? est de la ville
________________________________________
3. on rappeler vous va
________________________________________
4. ma l’appareil soeur à c’est
________________________________________
5. vous allez? me rappeler
________________________________________
6. un aprés-midi samedi c’est
________________________________________
7. à votre voulez téléphoner soeur vous
_______________________________________
8. la vous chez elle espérez trouver
_______________________________________
33

Universitatea SPIRU HARET


9. standardiste appelez vous la
_______________________________________
10. huit heures matin est du il
_______________________________________
11. habite aux soeur Etats-Unis votre
_______________________________________
12. trouver ma elle j’espère soeur chez
_______________________________________
13. vous je minutes cinq dans rappelle
_______________________________________
14. soeur chez n’est elle votre pas
_______________________________________
15. en Virginie habitent vos parents
_______________________________________

CHAPI SE
TRE
PLAINDRE
6 DE SA
CHAMBRE

34

Universitatea SPIRU HARET


D’HÔTEL

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

à votre service cu plăcere


ampoule, l’ bec electric
chambre d’hôtel camera de hotel
changer a schimba
envoie, j’ (envoyer) trimit (a trimite)
faire votre chambre a face curat în camera dv.
fait (faire, part. passé) făcut (a face)
fatigante (f., adj.) obositoare
femme de chambre, la camerista
journée, la ziua
lampe, la lampa
lit, le patul
marche, elle (marcher) funcţionează (a funcţiona)
mettre a pune
retournez à, vous (retourner) întoarceţi-vă
serviettes, les (f., pl.) prosoapele
tout de suite imediat
viens, je (venir) vin (a veni)

II. SITUATION
S
I
T
U
A 35
T
I
O
N Universitatea SPIRU HARET
• Vous retournez à votre chambre d’hôtel après une journée
très fatigante.
• Votre chambre n’est pas encore faite.
• Un peu énérvé, vous téléphonez à la réception.

VOUS: Allô? C’est la chambre 34 (trente-quatre). Mon lit


n’est pas fait, la lampe ne marche pas, et il est déjà six
heures.
LA RECEPTIONNISTE: Excusez-nous. Nous sommes en retard
aujourd’hui. Je vous envoie la femme de chambre tout de suite.
A LA FEMME DE CHAMBRE: Bonjour, monsieur. Je viens faire
C votre chambre. Je vais mettre ces serviettes dans la salle de bain.
T VOUS: Enfin, il est six heures, vous savez?
I LA FEMME DE CHAMBRE: Excusez-nous. Nous avons deux
O absentes aujourd’hui.
N VOUS: Ah, je vois!
LA FEMME DE CHAMBRE: Asseyez-vous. J’en ai pour deux
minutes.
VOUS: A propos, cette lampe ne marche pas.
LA FEMME DE CHAMBRE: Oui, je vais changer l’ampoule.
VOUS: Merci bien.
LA FEMME DE CHAMBRE: A votre service, monsieur.

III. GRAMMAIRE

ADJECTIFS DEMONSTRATIFS: CE, CETTE, CET, CES


ce: – ce café –
cette: – cette lampe –
cet*: – cet hôtel –
ces: – ces serviettes –

ADJECTIFS POSSESIFS: VOTRE, VOS


votre chambre (f.)
votre livre (m.)
vos chambres (f. pl.)
*
devant les noms masculins commençant par une voyelle ou un „h” muet.
36

Universitatea SPIRU HARET


vos livres (m. pl.)
IV. EXERCICES
A. Remplissez les blancs par le mot correct:
Vous: Allô? C’est la chambre 34. Mon (1.) ____________ n’est pas
(2.) __________ , la lampe ne (3.) _________ pas, et il est déjà six
heures.
La réceptionniste: Excusez-nous. Nous sommes en retard aujourd’hui.
Je vous (4.) _________ la (5.) _________ de chambre (6.) ________ .
La femme de chambre: Bonjour, monsieur. Je viens faire votre
chambre. Je vais mettre ces serviettes dans la (7.) ________ .
Vous: Enfin, il est six heures, vous savez?
La femme de chambre: Excusez-nous. Nous avons deux (8.) _______
aujourd’hui.
Vous: Ah, je vois!
La femme de chambre: Asseyez-vous! J’en ai pour deux (9.) ______ .
Vous: (10.) ____________ , cette lampe ne marche pas.
La femme de chambre: Oui, je vais changer l’ampoule.
Vous: Merci bien.
La femme de chambre: A votre service, monsieur.
B. Mettez la forme correcte des adjectifs démonstratifs:
1. __________ chambre n’est pas propre.
2. __________ café est extraordinaire!
3. __________ femme de chambre est française.
4. Cet hôtel n’est pas tranquille.
5. Nous allons prendre le petit déjeuner dans __________ café.
6. __________ restaurants sont magnifiques!
C. Mettez l’adjectif possessif:
1. C’est ______ chambre ou ______ chambre?
2. Où sont ______ serviettes?
3. Vous avez ______ passeports?
4. Voilà ______ restaurant préféré!
5. Où est ______ soeur?
6. C’est ______ lampe qui ne marche pas.
37

Universitatea SPIRU HARET


D. Remettez dans l’ordre correct les mots suivants:
1. ne marche ma pas lampe
________________________________________
2. n’est pas lit fait le
________________________________________
3. changer de la femme va l’ampoule chambre
________________________________________
4. deux ils aujourd’hui ont absentes
________________________________________
5. nous serviettes n’avons pas de
________________________________________
6. la fatigante journée très est
________________________________________
7. retournez vous votre chambre à
_______________________________________
8. réception à nous la téléphonons
_______________________________________
9. chambre je femme de vous envoie la
_______________________________________
10. votre vient elle faire chambre
_______________________________________
11. de je vais salle serviettes dans la mettre ces bain(s)
_______________________________________
12. tout de suite on arrive de
_______________________________________
13. est déjà demie est il six heures
_______________________________________
14. ai j’en deux minutes pour
_______________________________________
15. ma n’est pas encore faite chambre
_______________________________________

38

Universitatea SPIRU HARET


PREND
RE
LE
TRAIN

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

à quelle heure? la ce oră?


employé, l’ funcţionar
manquer a scăpa, a rata
part, il (partir) pleacă (a pleca)
plus loin mai departe
regardez (regarder, imp!) priviţi (a privi)
suivant, le următorul
visiter a vizita
voie, la linia de tren
voyons (voir, imp!) să vedem

II. SITUATION
S
I • C’est le weekend et vous n’avez rien de spécial à faire.
T • Vous décidez de visiter Versailles, à 20 (vingt) minutes
U par le train de la Gare Montparnasse.
A
T
• Pour ne pas manquer votre train, vous vous adressez à un
I employé de la SNCF (Société Nationale des chemins de fer
O français).
N
39

Universitatea SPIRU HARET


VOUS: Pardon, monsieur. A quelle heure part le train pour
Versailles?
L’EMPLOYÉ: Voyons, le 608 (six cent huit) vient de partir et
le suivant part à 14h28 (quatorze heures vingt-huit). Le
A train part dans 8 (huit) minutes.
C VOUS: Pardon, à quelle heure?
T
L’EMPLOYÉ: A 14h28 (quatorze heures vingt-huit).
I regardez, il est 14h20 (quatorze heures vingt). Le train part
O dans 8 (huit) minutes.
N VOUS: Ah oui, merci. Quelle voie?
L’EMPLOYÉ: Voie 27 (vingt sept). Vous voyez? Là-bas, un
peu plus loin, à droite.
VOUS: Ah oui, je vois. Merci beaucoup, monsieur.

III. GRAMMAIRE

L’HEURE
Quelle heure est-il?
Vous avez l’heure?
Il est une heure.
Il est dix heures vingt.
Il est midi.
Il est minuit et midi.
Il est trois heures et quart.
Il est trois heures du matin.
Il est sept heures du soir.
Il est quatre heures de l’après-midi.

LES VERBES EN – IR
CONJUGAISON FINIR

-is (je) je finis


-is (tu) tu finis
-it (il, elle) il, elle finit
-issons (nous) nous finissons
-issez (vous) vous finissez
-issent (ils, elles) ils, elles finissent

40

Universitatea SPIRU HARET


IV. EXERCICES
A. Remplissez les blancs:
Vous: Pardon, monsieur. A quelle (1.) _________ part le (2.) _______
pour Versailles?
L’employé: (3.) __________ , le 608 vient de (4.) _________ et le
suivant part à 14h28.
Vous: Pardon, à (5.) __________ heure?
L’employé: A 14h28. Regardez, il est 14h20. Le train part dans (6.)
_________ minutes.
Vous: Ah oui, merci. Quelle (7.) __________ ?
L’employé: Voie 27. Vous voyez? (8.) _________ un (9.) _________
plus loin, (10.) __________ .
Vous: Ah oui, je vois. Merci beaucoup, monsieur.

B. Dites l’heure:
1. 8 p.m. ________________________________________
2. minuit _______________________________________
3. 2:20 p.m. _____________________________________
4. midi _________________________________________
5. 6:15 p.m. _____________________________________
6. 10:45 p.m. ____________________________________

C. Remettez dans l’ordre correct:


1. le part trois minutes dans train
________________________________________
2. quelle? pour Versailles de voie part le train
________________________________________
3. vient partir le de train
________________________________________
4. dans cinq partons minutes nous
________________________________________
5. voie sept droite est à la
________________________________________
6. nous à faire n’avons rien de spécial
41

Universitatea SPIRU HARET


________________________________________
7. de vous Versailles décidez visiter
_______________________________________
8. la gare ils vont Montparnasse à
_______________________________________
9. part à quinze trente suivant heures train le
_______________________________________
10. train part huit dans minutes ce
_______________________________________
11. partez ne pas manquer vous pour votre train
_______________________________________
12. quelle pour à part le train Chartres? heure
_______________________________________
13. la voie je numéro cinq vois
_______________________________________
14. vous vous à un employé la SNCF adresser de allez
_______________________________________
15. numéro est un la plus loin quatre peu voie
_______________________________________

42

Universitatea SPIRU HARET


CHAPI PREND
TRE
RE
8 L’AVIO
N

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

à l’heure? la timp
arrivées, les sosirile
brouillard, le ceaţa
comme d’habitude ca de obicei
départs, les (m., pl.) plecări
en bas jos (în josul)
hôtesse, l’ (f.) stewardesă
pressé (m., adj.) grăbit (în grabă)
retard, le întârziere
tante, la mătuşă
vol, le zborul

QUEL TEMPS FAIT-IL?

Il y a du brouillard – E ceaţă.
43

Universitatea SPIRU HARET


Il fait chaud – E cald.
Il fait froid – E rece.
Il fait beau – E frumos.
Il pleut – Plouă.
Il neige – Ninge.

II. SITUATION
S
I • Vous allez à l’aéroport Charles de Gaulle pour chercher
T
U
votre tante qui arrive des Etats-Unis.
A • C’est sa première visite en Europe.
T • Le téléviseur qui annonce les départs et les arrivées ne
I fonctionne pas.
O • Vous demandez à l’hôtesse à quelle heure arrive l’avion.
N

VOUS: Mademoiselle, à quelle heure arrive l’avion de New


York, s’il vous plaît?
L’HOTESSE: Quelle compagnie? Air France ou TWA?
VOUS: Le vol 800 (huit cent) de la TWA.
L’HOTESSE: Voyons, le vol 800 (huit cent) est en retard. Il
A arrivera vers 10h30 (dix heures trente).
C VOUS: En retard? Mais je suis pressé.
T L’HOTESSE: Eh oui, il est parti en retard de New York.
I VOUS: Comme d’habitude.
O L’HOTESSE: Ah non, monsieur! Ce vol est presque toujours
N à l’heure! Il y a du brouillard à New York aujourd’hui.
VOUS: Ah, bon!
L’HOTESSE: Vous pouvez prendre quelque chose en bas, à la
cafétéria.
VOUS: C’est une bonne idée. Merci, mademoiselle.

III. GRAMMAIRE

L’ADJECTIF INTERROGATIF: QUEL, QUELLE, QUELS, QUELLES

FEMININ MASCULIN
SINGULIER quelle quel
PLURIEL quelles quels
44

Universitatea SPIRU HARET


Quelle compagnie?
Quelles voitures?
Quel livre?
Quels restaurants?

LE VERBE POUVOIR
je peux
tu peux
il, elle peut
nous pouvons
vous pouvez
ils, elles peuvent

EXEMPLES: Vous pouvez partir à cinq heures.


Elle ne peut pas parler anglais.
Tu peux me téléphoner plus tard.

POSER DES QUESTIONS: PAR INTONATION ET PAR INVERSION


Vous avez une chambre pour moi?
Etes-vous français?
Travaillez-vous aux Etats-Unis?

Attention: si le verbe s’achève sur une voyelle ou un „e” muet on


intercale la lettre „t” entre le verbe et les pronoms „il”, „elle”, „on”.

IV. EXERCICES
A. Complétez les blancs:
Vous: Mademoiselle, à quelle heure arrive (1.) _________ de New
York, s’il vous plaît?
L’hôtesse: Quelle compagnie? Air France ou TWA?
Vous: Le (2.) ________ 800 de la TWA.
L’hôtesse: Voyons, le vol 800 est en retard. Il (3.) __________ vers
10h30.
Vous: (4.) __________ ? Mais je suis (5.) _________ .
L’hôtesse: Eh oui, il est parti en retard de New York.
Vous: Comme h’habitude.

45

Universitatea SPIRU HARET


L’hôtesse: Ah non, monsieur! (6.) __________ vol est (7.) ________
toujours à l’heure! Il a du (8.) _________ à New York aujourd’hui.
Vous: Ah, bon!
L’hôtesse: Vous pouvez (9.) _______ quelque chose (10.) ________ ,
à la cafétéria.
Vous: C’est une bonne idée. Merci, mademoiselle.

B. Complétez avec la forme correcte „quel”:


1. _____________ bonne idée!
2. _____________ vol vas-tu prendre?
3. _____________ restaurants?
4. _____________ chambres allez-vous réserver?
5. _____________ banque préférez-vous?
6. _____________ est votre nom?

C. Mettez la forme correcte du verbe „pouvoir”:


1. Nous ne ___________ pas aller au restaurant ce soir.
2. Elle ____________ prendre son petit déjeuner à l’hôtel.
3. Vous ___________ changer de train à Lyon, Monsieur.
4. Ils ___________ partir pour New York ce soir.
5. ___________ -tu aller avec nous?
6. Oui, je ____________ téléphoner au restaurant.

D. Mettez ces proposition à l’interrogatif:


1. ___________________________________ Vous parlez anglais.
2. ___________________________________ Il est au restaurant.
3. ___________________________________ Elle parle français.
4. ___________________________________ Nous pouvons partir.
5. ___________________________________ Tu es américaine.
6. ___________________________________ Ils ont une voiture.

E. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:

46

Universitatea SPIRU HARET


1. ce toujours à est presque l’heure vol
________________________________________
2. en bas vous prendre quelque pouvez chose
________________________________________
3. bonne idée une c’est
________________________________________
4. parti en retard pour Toulouse le vol est
________________________________________
5. à Chicago quelle heure arrive le vol de?
_______________________________________________
6. votre tante Europe c’est la visite de première en
_______________________________________________
7. Etats-Unis votre tante des arrive
______________________________________________
8. départs le les téléviseur et les arrivées annonce
______________________________________________
9. toujours en est retard vol ce
______________________________________________
10. heures sept vers vingt-deux cinquante vol cent le arrivera
______________________________________________
11. du Londres brouillard à y a il
______________________________________________
12. peut à cafétéria manger la on
______________________________________________
13. pressé n’est pas ce monsieur
______________________________________________

47

Universitatea SPIRU HARET


CHAPI APPELE
TRE
R
9 UN
TAXI

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

agent, le (m.) agent de poliţie


bouche de métro, la gura de metrou
cher (m., adj.) scump
courez, vous (courir) alergaţi (a alerga)
heure de pointe, l’ (f.) oră de vârf
me dépêche, je (se dépêcher) mă grăbesc (a se grăbi)
pluvieux (m., adj.) ploios
sens, les (m.) direcţii
tête de station, la locul de staţionare a taxiurilor
voiture, la maşină
48

Universitatea SPIRU HARET


II. SITUATION
S
I • C’est un lundi matin, pluvieux et aujourd’hui vous n’avez
T
U
pas de voiture.
A • En plein heure de pointe, vous courez à la tête de station.
T • Il n’y a pas beaucoup de taxis, mais il y a beaucoup de
I monde qui court dans tous les sens.
O • Est-ce que vous allez trouver un taxi aujourd’hui?
N

VOUS: Taxi! L’ambassade américaine, s’iul vous plaît, près


de la Concorde.
1ER TAXI: Mais enfin, j’ai un client, monsieur. Je ne suis pas libre.
VOUS: Oh! Excusez-moi. Taxi!
A
2EME TAXI: Je ne suis pas de service. Je rentre.
C
VOUS: Mais je suis pressé. Taxi!
T
3EME TAXI: J’attends un client qui va à Orly.
I
VOUS: Oh là là! Quelle journée! Je vais être en retard!
O __________
N VOUS: Monsieur l’agent? Comment trouve-t-on un taxi dans
cette ville?
L’AGENT: A Paris, on arrive plus vite par le métro et c’est
moins cher. Regardez, la bouche de métro est derrière vous.
VOUS: Ah oui, merci! Je me dépêche.

III. GRAMMAIRE
POSER DES QUESTIONS EN EMPLOYANT LA FORMULE „EST-CE
QUE” EN TÊTE DE PHRASE:
Est-ce que vous parlez anglais?
Est-ce que nous allons à Paris?
COMPARAISON: PLUS ET MOINS DEVANT LES ADJECTIFS ET LES
ADVERBES:
plus vite
moins vite
plus tranquille
moins tranquille
plus grand
moins grand
49

Universitatea SPIRU HARET


Les jours de la semaine:
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
L’article „le” devant un jour de la semaine signifie „tous les...”
ou „chaque...”:
Je travaille le lundi.
Elles font des courses le samedi.
IV. EXERCICES
A. Complétez les blancs:
Vous: Taxi! L’ambassade (1.) ________ , s’il vous plaît, (2.) _______
de la Concorde.
1er taxi: Mais (3.) _________ , j’ai un client, monsieur. Je ne suis pas
(4.) __________ .
Vous: Oh! Excusez-moi. Taxi!
2ème taxi: Je ne suis pas (5.) __________ . Je rentre.
Vous: (6.) __________ je suis pressé. Taxi!
3ème taxi: J’attends un client qui (7.) __________ à Orly.
Vous: Oh là là! Quelle (8.) _________ ! Je vais (9.) _________ en
retard!
Vous: Monsieur (10.) __________ ? Comment trouve-t-on un taxi
dans cette (11.) __________ ?
L’agent: A Paris, on arrive plus vite par le métro et c’est moins (12.)
__________ . Regardez, la bouche de métro est derrière vous.
Vous: Ah oui, merci! Je me dépêche.
B. Employez „est-ce que”:
1. Parle-t-elle anglais?
_______________________________________________
2. Allez-vous partir?
_______________________________________________
3. Arrive-t-il à 4 heures?
_______________________________________________
50

Universitatea SPIRU HARET


4. Etes-vous française?
_______________________________________________
5. Avez-vous une chambre?
_______________________________________________
6. Où trouve-t-on un taxi?
_______________________________________________
C. Mettez „plus” ou „moins” + adjectifs (attention à la situation):
1. Cet hôtel est _____________________ (tranquille)
2. C’est _________________ aussi (cher).
3. Allez __________________ ! Vous êtes en retard. (vite)
4. Ce sac est __________________ . (petit)
5. Cette valise est _________________ . (noire)
6. Votre chambre est __________________ . (tranquille)

D. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


1. métro on vite par le plus arrive
______________________________________________
2. je dépêche me
______________________________________________
3. client qui il à Orly attend un va
______________________________________________
4. pressé suis mais je!
______________________________________________
5. de ce de n’est taxi pas chauffeur service
______________________________________________
6. pluvieux un lundi c’est matin
______________________________________________
7. n’avez-vous voiture pas de
_____________________________________________
8. courez à station la tête vous de
_____________________________________________
9. de qui court dans tout le monde les sens il y a beaucoup
_____________________________________________
10. taxi est-ce que un? vous allez trouver
51

Universitatea SPIRU HARET


_____________________________________________
11. de pointe nous heure sommes en pleine
_____________________________________________
12. trouve-t-on taxi dans un comment cette ville?
_____________________________________________
13. de taxi ce rentre cahuffeur
_____________________________________________
14. bouche de métro est derrière ce la restaurant
_____________________________________________
15. dépêche parce qu’il se est pressé il
_____________________________________________

CHAPI PREND
TRE
RE
10 LE
MÉTRO

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN
acheter a cumpăra
amie, l’ (f.) prietenă
carte, la harta, meniul
château, le castelul
connu (m., adj.) cunoscut
est de bonne humeur, elle (être...) e (a fi) bine dispus
fin, la sfârşit
52

Universitatea SPIRU HARET


gens, les oamenii, lumea
ligne, la linia
place, la piaţa
si dacă
vendeuse, la vânzătoare

II. SITUATION
S
I • C’est la première fois que vous prenez le métro.
T • Vous vous trouvez Place de la Concorde, à 5h00 (cinq
U heures) de l’après-midi, pas très loin de votre hôtel.
A • Vous voulez aller place St-Germain-des-Prés, dans le
T Quartier Latin où vous avez rendez-vous avec une amie
I
O
Aux Deux Magots, un café bien connu.
N • Regardez la carte du métro.

S • Vous voyez que vous devez prendre la ligne 1 (un), direction


I Château de Vincennes.
T • Vous devez changer à Châtelet et prendre la ligne 4 (quatre),
U
A direction Porte d’Orléans.
T • Il y a 3 (trois) stations entre Concorde et Châtelet, et 3 (trois)
I stations entre Châtelet et St-Germain-des-Prés.
O • Vous devez acheter vos billets au guichet et vous allez
N remarquer qu’on ne parle pas beaucoup dans le métro.

A VOUS: Un carnet, s’il vous plaît.


C
T Si la vendeuse est de bonne humeur, elle vous répond:
I LA VENDEUSE: Voilà!
O C’est la fin de la conversation parce que les gens ne parlent
N pas beaucoup dans le métro.

III. GRAMMAIRE

LE VERBE VOULOIR
je veux
tu veux
il, elle veut
nous voulons
53

Universitatea SPIRU HARET


vous voulez
ils, elles veulent

EXEMPLES: Voulez-vous partir?


Elle ne veut pas voyager.
A quelle heure veut-elle manger?
Est-ce qu’ils veulent prendre le métro?

LE VERBE DEVOIR
je dois
tu dois
il, elle doit
nous devons
vous devez
ils, elles doivent
EXEMPLES: Je dois partir à dix heures.
Il doit aller au quatrième étage.
Vous devez travailler cet après-midi.
Est-ce qu’on doit regarder ce film?

LE NUMÉRAL ORDINAL

premier/première onzième
deuxième douzième
troisième treizième
quatrième quatorzième
cinquième quinzième
sixième seizième
septième dix-septième
huitième dix-huitième
neuvième dix-neuvième
dixième vingtième

LE VERBE PRONOMINAL

EXEMPLES Je me reveille à six heures vingt.


Vous vous levez à six heures trente.

IV. EXERCICES

54

Universitatea SPIRU HARET


A. Complétez les blancs:
C’est la première (1.) ________ que vous (2.) _________ le métro.
Vous vous (3.) __________ Place de la Concorde, à cinq heures de
(4.) _________ pas très loin de votre (5.) _________ .
Vous voulez aller Place St-Germain-des-Prés, dans le Quartier Latin
où vous avez rendez-vous avec (6.) _________ Aux Deux Magots, un
café bien connu.
(7.) ___________ la carte du métro!
Vous voyez que vous devez prendre la ligne no. 4, direction Porte
d’Orléans.
(10.) __________ trois stations entre Concorde et Châtelet, et trois
stations entre Châtelet et St-Germain-des-Prés.
Vous devez (11.) _________ vos billets (12.) _________ guichet et
vous allez remarquer qu’on ne parle pas beaucoup dans le métro.

B. Mettez la forme correcte des verbes:


1. Je ___________ (devoir) arriver à l’heure.
2. Elle ___________ (vouloir) acheter un carnet de seconde.
3. Tu ___________ (devoir) parler plus fort.
4. Nous ___________ (vouloir) changer d’hôtel.
5. ___________-il (vouloir) aller avec nous?
6. Oui, vous ___________ (devoir) prendre un taxi.

C. Complétez avec un numéral ordinal:


1. Nous allons au ______________ étage.
2. Ils vont prendre la ____________ rue à droite.
3. C’est ma ______________ visite en frnace.
4. Voilà le ____________ billet.
5. Où est la ______________ voiture?
6. Ils sont nés au _____________ siècle.

D. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


1. métro n’est pas de hôtel votre loin de
______________________________________________

55

Universitatea SPIRU HARET


2. allez quatre prendre la ligne numéro vous
______________________________________________
3. Aux Deux magots j’ai avec une amie rendez-vous
______________________________________________
4. pas on ne parle dans le métro beaucoup
______________________________________________
5. tickets voudrais un je carnet de
______________________________________________
6. la première fois que vous c’est prenez le métro
______________________________________________
7. regardez la carte vous du métro
_____________________________________________
8. voyez le train vous qui arrive
_____________________________________________
9. vous avez que rendez-vous où est-ce ce soir?
_____________________________________________
10. un carnet de je voudrais tickets
_____________________________________________
11. achetez au guichet vous vos billets
_____________________________________________
12. votre hôtel de est à trois stations métro d’ici
_____________________________________________
13. Magots Aux café Deux est un bien connu
_____________________________________________
14. elle qu’on ne parle beaucoup dans remarque pas le métro
_____________________________________________
15. devez de métro vous à Châtelet changer
_____________________________________________

56

Universitatea SPIRU HARET


CHAPI PREND
TRE
RE
11 UN
VERRE

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

avez envie de, vous (avoir...) a avea chef să


57

Universitatea SPIRU HARET


avez soif, vous (avoir...) a-i fi sete
bière, la berea
bois, je (boire) beau (a bea)
cacahuètes, les (f., pl.) arahidele
commander a comanda
dîner a cina, a lua cina
fatigué (m., adj.) obosit
garçon, le chelnerul, ospătarul
manger a mânca
pression, la berea la halbă
thé, le ceaiul
verre, le paharul
vite repede

Au café, on peut boire, par exemple:


un Perrier
un ballon de rouge
un Dubonnet
un vin blanc
un café noir
un crème
un thé au citron
une bière

Au café, on peut manger, par exemple:


un sandwich
des amandes salées
des oeufs durs
des cacahouètes
des olives (noires/vertes)
des croissants

II. SITUATION

S • Vous arrivez Aux Deux Magots un peu avant 5h30 (cinq


I heures et demie), et vous voyez tout de suite votre amie
T Sylvie Balland.
U
A
58 T
I
O
N
Universitatea SPIRU HARET
• Vous êtes fatigué et vous avez soif après votre excursion
dans le métro.
• Vous dites bonjour à votre amie et vite vous appelez le
garçon.
• Vous avez envie de parler français et vous allez comman-
der pour vous et pour elle.

VOUS: Qu’est-ce que vous prenez, Sylvie?


SYLVIE: Un thé, un thé nature.
VOUS: Un thé?
SYLVIE: Oui, je ne bois pas d’alcool.
A
VOUS: Ah, bon. Vous voulez manger quelque chose?
C
T SYLVIE: Non, merci! Je dois dîner chez ma soeur, et puis, je
I suis au régime.
O VOUS: Bon! Monsieur, un thé nature pour madame.
N LE GARCON: Bien.
VOUS: Et moi, j’ai très soif! Je voudrais un verre de bière.
LE GARCON: Une pression?
VOUS: Oui, c’est ça, une pression et des cacahuètes.
LE GARCON: Bien, monsieur.
III. GRAMMAIRE

DE LA, DE L’, REMPLACÉS AU NÉGATIF PAR DE OU D’


Je bois du vin / Je ne bois pas de vin.
J’ai une voiture / Je n’ai pas de voiture.
Nous buvons de l’alcool / Nous ne bouvons pas d’alcool.
Il y a des hôtels / Il n’y a pas d’hôtel.
Je mange un sandwich / Je ne mange pas de sandwich.

CHEZ + nom ou pronom se référant à une personne:


Nous allons chez Roger.
Je vais chez le dentiste.
Il va dîner chez sa soeur.
Vous êtes chez Sylvie Balland?
Oui, je suis chez elle.

EXPRESSIONS AVEC AVOIR

59

Universitatea SPIRU HARET


avoir soif – a-ţi fi sete
avoir faim – a-ţi fi foame
avoir froid – a-ţi fi frig
avoir chaud – a-ţi fi cald
avoir envie de + infinitif – a avea chef să

EXEMPLES J’ai faim


Elle a soif.
Nous avons froid.
Il a envie de manger.

IV. EXERCICES
A. Complétez les blancs:
Vous: (1.) __________ vous prenez, Sylvie?
Sylvie: Un thé, un thé (2.) ___________ .
Vous: Un (3.) __________ ?
Sylvie: Oui. Je ne (4.) ________ pas d’alcool.
Vous: Ah, bon. Vous voulez (5.) _________ quelque chose?
Sylvie: Non, merci! Je (6.) _________ dîner chez ma soeur, et puis, je
suis au (7.) _________ .
Vous: Bon! Monsieur, un thé nature pour madame.
Le garçon: Bien.
Vous: Et moi, j’ai très (8.) __________ ! Je (9.) ________ un verre de
(10.) __________ .
Le garçon: Une pression?
Vous: Oui, c’est ça, une (11.) __________ et des cacahuètes.
Le garçon: Bien, monsieur.

B. Mettez au négatif:
1. Je mange un sandwich. _____________________________
2. Elle prend un café. ________________________________
3. Il y a de la bière. __________________________________
4. Nous avons des valises. _____________________________
5. Ils boivent du vin. _________________________________
6. Elle a une voiture. _________________________________
7. Ils ont des amis. __________________________________
60

Universitatea SPIRU HARET


C. Mettez la forme correcte du verbe „avoir”:
1. Je n’ ______ pas soif.
2. Corinne __________________ de boire quelque chose.
3. Nous _________________ . (avoir faim)
4. Est-ce que tu ___________ ? (avoir chaud)
5. En décembre on ___________ . (avoir froid)
6. __________ -vous __________ maintenant? (avoir faim)

D. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


1. vous prenez que qu’est-ce?
______________________________________________
2. prend il de bière un verre
______________________________________________
3. ma soeur allons dîner nous chez
______________________________________________
4. soif j’ai très
______________________________________________
5. d’alcool mes pas parents ne boivent
______________________________________________
6. de envie parler j’ai français
______________________________________________
7. commandez pour vous votre amie
_____________________________________________
8. je garçon vais le appeler
_____________________________________________
9. voit suite son elle ami tout de
_____________________________________________
10. peu six avant heures ils arrivent un et demie
_____________________________________________
11. je après mon fatigué excursion suis
_____________________________________________
12. vus manger chose? quelque voulez
_____________________________________________
61

Universitatea SPIRU HARET


13. je pression voudrais des une et cacahuètes
_____________________________________________
14. nous allons que? prendre qu’est-ce
_____________________________________________
15. régime depuis je suis au lundi
_____________________________________________

CHAPI CHEZ
TRE
LE
12 BOULANGE
R
62

Universitatea SPIRU HARET


I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

à côté alături
à votre disposition la dispoziţia dumneavoastră
alors atunci
argent, l’ banii
assez destul
boulangère, la brutăriţa
boulangerie, la brutăria
brioches, les (f., pl.) cozonacii, brioşele
c’est tout? asta-i tot? mai doriţi altceva?
ça fait face
comme ca, ca şi
commencer a începe
croissants, les (m., pl.) cornurile, croasanţii
cuisine, la bucătăria
donc deci
en congé în concediu
et avec ça? mai doriţi şi altceva?
faire vos courses a face cumpărături
maintenant acum
monnaie, la mărunţişul, moneda
repas, les mesele (de peste zi)
vous désirez? cu ce vă pot ajuta?

les pièces = monedele


centimes
une pièce de 10 francs
les billets = bancnotele
un billet de 100 francs

II. SITUATION

S • Vous n’êtes plus à l’hôtel et vous êtes maintenant dans


I l’appartement d’une collègue qui est en congé aux Etats-
T Unis.
U 63
A
T
I
O Universitatea SPIRU HARET
N
• Vous avez enfin une cuisine à votre disposition et vous
pouvez préparer vos repas vous-même.
• Vous devez donc faire vos courses et vous allez com-
mencer par la boulangerie.
• Vous avez envie de parler français et vous allez comman-
der pour vous et pour elle.

LA BOULANGÈRE: Bonjour, monsieur. Vous désirez?


VOUS: Bonjour, madame. Un pain, s’il vous plaît.
LA BOULANGÈRE: Mais que voulez-vous? Une baguette, un
bâtard, un pain de campagne?
VOUS: Une baguette.
A LA BOULANGÈRE: Bien, et avec ça?
C VOUS: Je voudrais deux brioches et deux croissants.
T LA BOULANGÈRE: C’est tout.? Ça fait 14F50 (quatorze
I francs cinquante).
O VOUS: Vous avez la monnaie de 500F (cinq cents francs)?
N LA BOULANGÈRE: La monnaie de 500F (cinq cents francs)?
Ah non! Vous pouvez aller à la BNP à côté.
VOUS: Alors, je n’ai pas assez d’argent. Je laisse les
brioches et les croissants.
LA BOULANGÈRE: Faites comme vous voulez.
VOUS: Au revoir, madame.

III. GRAMMAIRE

LE VERBE FAIRE
je fais
tu fais
il, elle fait
nous faisons
vous faites
ils, elles font

EXEMPLES: Je fais mes courses le mardi.


Elle fait du pain.
Faites comme vous voulez!

64

Universitatea SPIRU HARET


IV. EXERCICES
A. Complétez les blancs:
La boulangère: Bonjour, monsieur. Vous (1.) _________ ?
Vous: Bonjour, madame. Un (2.) _________ , s’il vous plaît.
La boulangère: Mais que voulez-vous? Une (3.) ________ , bâtard, un
pain de (4.) ________ ?
Vous: Une baguette.
La boulangère: Bien, et (5.) __________ ça?
Vous: Je voudrais deux brioches et deux (6.) ________ .
La boulangère: C’est tout? Ça fait 14 francs (7.) _________ .
Vous: Vous avez (8.) ___________ de 500 francs?
La boulangère: La monnaie de 500 francs? Ah non! Vous pouvez aller
à la BNP (9.) _________ .
Vous: Alors, je n’ai pas assez d’argent. Je (10.) ________ les brioches
et les croissants.
La boulangère: Faites comme vous voulez!
Vous: Au revoir, madame.

B. Mettez la forme correcte du verbe „faire”:


1. Je vais ______________ nettoyer cette robe.
2. Nous ______________ les courses le samedi.
3. Elle ______________ un gâteau pour nous.
4. Est-ce que vous ______________ attention* en classe?
5. Qu’est-ce que tu ______________ ?
6. Ils ne ______________ pas de pain.

C. Combien ça coûte?
1. Vous achetez un pain de seigle (12F50) et deux croissants (8F).
_____________________________________________________
2. Vous achetez une brioche (4F60) et une baguette (3F70).
_____________________________________________________
3. Vous achetez trois éclairs (12F20) et une tartelette aux fraises.
_____________________________________________________
*
faire attention = a fi atent
65

Universitatea SPIRU HARET


4. Vous achetez trois choux à la crème (14F60) et un palmier (4F50).
_____________________________________________________
5. Vous achetez quatre pains aux raisins (13F40) et un éclair (4F).
_____________________________________________________

D. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


1. n’a pas assez le client d’argent
______________________________________________
2. comme vous voulez faites!
______________________________________________
3. laissent les ils croissants
______________________________________________
4. a boulanger de la le monnaie
______________________________________________
5. BNP à à la côté! allez
______________________________________________
6. à il plus l’hôtel n’est
______________________________________________
7. en congé collègue est en Grande votre Bretagne
_____________________________________________
8. préparer je moi-même vais mes repas
_____________________________________________
9. nous nos devons faire courses
_____________________________________________
10. par boulangerie nous la allons commencer
_____________________________________________
11. mais? que voulez-vous
_____________________________________________
12. vous cents francs avez de la monnaie cinq?
_____________________________________________
13. client laisse et les le les brioches croissants
_____________________________________________
14. fait ça seize soixante francs
_____________________________________________

66

Universitatea SPIRU HARET


15. que vous qu’est-ce désirez?
_____________________________________________

CHAPI CHEZ
TRE
L’ÉPICIE
13
67

Universitatea SPIRU HARET


R

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

à qui le tour? cine urmează?


ail, l’ (m.) usturoiul
arriver a sosi
c’est à vous? este rândul dv.?
caisse, la casa
carottes, les (f., pl.) morcovii
charcuterie mezelurile
faire la cuisine a găti
fermeture, la închiderea (magazinului)
frais proaspăt
jambon, le şunca
laitue, la lăptuca
livre, la livra (1/2 kg)
mange, je (manger) mănânc (a mânca)
marchand de primeurs, le zarzavagiul
marchandise, la marfa
ne touchez pas (toucher, imp!) nu atingeţi (a atinge, imperativ)
ne... jamais niciodată
pamplemousses, les (m., pl.) grapefruits
pâté, le pateul
persil, le pătrunjelul
poireaux, les (m., pl.) prazul
raisin, le strugurele
râpées (f., pl., adj.) răzuite
servir a servi
tard târziu
68

Universitatea SPIRU HARET


tomates, les (f., pl.) roşiile
tranches, les (f., pl.) feliile
vendeur, le vânzătorul
vinaigrette, la sosul de salată cu oţet

UNITÉS DE MÉSURE
le kilomètre
le mètre
le centimètre
le centimètre
le kilogramme
le gramme
le litre

II. SITUATION
S
I • Vous êtes sorti très tard du bureau et vous n’avez vraiment
T pas envie de faire la cuisine ce soir.
U • En rentrant chez vous, vous passez à la charcuterie juste
A avant la fermeture du magasin.
T
I • Maintenant vous devez aller chez le marchand de primeurs
O pour acheter des fruits et des légumes frais.
N

A la charcuterie.
LA VENDEUSE: Bonsoir, monsieur. Dépêchez-vous. On ferme
A dans cinq minutes.
C VOUS: Donnez-moi 200g (deux cents grammes) de pâté.
T LA VENDEUSE: D’accord. Et avec ça?
I VOUS: Quatre tranches de jambon de Paris et des crudités.
O LA VENDEUSE: Que voulez-vous comme crudités?
N VOUS: Hum! Des poireaux vinaigrette, peut-être.
LA VENDEUSE: Ils sont très frais.

VOUS: Bon, alors, quatre poireaux vinaigrette et une petite


barquette de carottes râpées. Ça fera combien?

69
A
C
T
Universitatea SPIRU HARET
I
LA VENDEUSE: Voyons, 42F (quarante-deux francs). Voilà
votre ticket. Passez à la caisse. A qui le tour?
Chez le marchand de primeurs.
LE VENDEUR: Bonjour, bonjour. C’est à vous?
VOUS: Oui. Je voudrais du persil, une laitue, et une livre de
tomates.
LE VENDEUR: D’accord. J’ai de l’ail qui vient d’arriver, vous
en voulez?
VOUS: Ah non, merci, je ne mange pas d’ail. Je déteste ça.
LE VENDEUR: Ah mais, un peu d’ail, ça ne fait de mal à per-
sonne.
VOUS: Non, non, merci. Et je voudrais un kilo de Golden.
LE VENDEUR: Ne touchez pas à la marchandise, on va vous
servir.
VOUS: Hum! Et un kilo de raisin et deux pamplemousses.
LE VENDEUR: C’est très bien. Voilà tout ça.

III. GRAMMAIRE

L’EXPRESSION IL Y A (ESTE, SE AFLĂ, EXISTĂ)

Il y a un restaurant là-bas.
Il y a trois cafés dans ce quartier.
Y-a-t-il un restaurant ici?
IL Y A = ÎN URMĂ CU
J’ai vu ce film il y a une semaine.

L’IMPERATIF DES VERBES PRONOMINAUX


AFFIRMATIVE NEGATIVE
Dépêchez-vous! Ne vous dépêchez pas!
Levez-vous! Ne vous levez pas!
Lavez-vous! Ne vous lavez pas!
Réveillez-vous! Ne vous réveillez pas!

L’EXPRESSION VENIR DE...


Venir de + infinitif = indique un passé récent
70

Universitatea SPIRU HARET


je viens de téléphoner (tocmai am telefonat)
tu viens
il, elle vient
nous venons
vous venez
ils, elles viennent
NE... JAMAIS
Je ne parle jamais français.

JAMAIS SEUL
Vous travaillez après 6 heures? –Ah non, jamais!

IV. EXERCICES
A. Complétez les blancs:
A la charcuterie
La vendeuse: Bonsoir, monsieur. (1.) _________ . On ferme dans cinq
(2.) __________ .
Vous: Donnez-moi 200 grammes de pâté.
La vendeuse: D’accord. Et avec ça?
Vous: Quatre (3.) _________ de jambon de Paris et des crudités.
La vendeuse: Que voulez-vous comme crudités?
Vous: Hum! Des poireaux vinaigrette, peut-être.
La vendeuse: Ils sont très (4.) ________ .
Vous: Bon, alors, quatre poireaux vinaigrette et une petite barquette de
(5.) ________ râpées. Ça fera combien?
La vendeuse: Voyons, 42 francs. Voilà votre ticket. Passez à la caisse.
A qui le tour?
Chez le marchand de primeurs
Le vendeur: Bonjour, bonjour. C’est à vous?
Vous: Oui. Je voudrais du persil, une (6.) ________ , et une livre de
tomates.
Le vendeur: D’accord. J’ai (7.) ________ qui vient d’arriver, vous en
voulez?
Vous: Ah non, merci, je ne mange jamais d’ail. Je (8.) ________ ça.
Le vendeur: Ah mais, un peu d’ail ça na fait de mal à personne.
Vous: Non, non, merci. Et je voudrais un kilo de Golden.
71

Universitatea SPIRU HARET


Le vendeur: Ne (9.) ________ pas à la marchandise, on va vous servir.
Vous: Hum! Et un kilo de (10.) ________ et deux pamplemousses.
Le vendeur: C’est très bien. Voilà tout ça.

B. Mettez à l’impératif affirmatif:


1. Vous ne vous levez pas à 8 heures.
______________________________________________
2. Vous ne vous réveillez pas de bonne heure.
______________________________________________
3. Vous ne vous dépêchez pas.
______________________________________________
4. Vous ne vous lavez pas souvent.
______________________________________________
5. Vous ne vous couchez pas.
______________________________________________
6. Vous ne vous habillez pas.
______________________________________________
7. Nous ne nous dépêchons pas.
_____________________________________________
8. Nous ne nous occupons pas de nos affaires.
_____________________________________________
9. Vous ne vous occupez pas de votre chien.
_____________________________________________
10. Nous ne nous habillons pas.
_____________________________________________

C. Mettez la forme correcte du verbe „venir”:


1. Il ______________ de manger.
2. Elle ______________ d’acheter du jambon.
3. Tu ______________ de parler au professeur.
4. Est-ce que vous ______________ de travailler.
5. Qu’est-ce que nous ______________ de faire?
6. Elles ______________ d’aller au cinéma.

72

Universitatea SPIRU HARET


D. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:
1. de mal ne fait à ça personne
______________________________________________
2. pas à touchez la ne! marchandise
______________________________________________
3. elle une voudrait de livre tomates
______________________________________________
4. vous sorti très êtes du bureau tard
______________________________________________
5. nous chez fruits le allons pour acheter primeur des
______________________________________________
6. acheté pâté j’ai du
______________________________________________
7. le tour à qui?
_____________________________________________
8. très ce sont legumes frais
_____________________________________________
9. l’ail je vient de qui d’arriver
_____________________________________________

73

Universitatea SPIRU HARET


CHEZ
LE
BOUCHE
R

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

avez raison, vous (avoir..., id.) aveţi dreptate (a avea dreptate)


boucher, le măcelarul
boucherie, la măcelăria
car pentru că
course, la cumpărătura
pèse, il (peser) cântăreşte, a cântări
poulets fermiers, les (m., pl.) puii de ţară
pourtant totuşi
rôti de boeuf, le friptură de vacă
sale (m., adj.) murdar

II. SITUATION
S
I • Une fois de plus, il fait vraiment mauvais.
T • Il fait froid, il pleut, et en hiver les journées sont si courtes!
U • Pourtant vous devez encore aller à la boucherie car vous
A avez des invités ce soir.
T • Courage!
I • C’est votre dernière course de la journée.
O
N
74

Universitatea SPIRU HARET


VOUS: Eh bien! Quel sale temps!
LE BOUCHER: Vous avez raison. Il fait un temps de chien!
VOUS: Ça, vous pouvez le dire. Enfin! Je voudrais un rôti de
A boeuf pour 6 (six) personnes.
C LE BOUCHER: Voilà un beau rôti. Il pèse 1kg700 (un kilo sept
T cents). Ça ira?
I VOUS: Ah, oui, très bien.
O LE BOUCHER: Et avec ça? Nos poulets fermiers sont en
N réclame aujourd’hui.
VOUS: Non, merci. Pourrais-je avoir un os pour mon chien?
LE BOUCHER: Bien sûr. Voilà. Ça fait 97F (quatre-vingt-dix-
sept francs). Passez à la caisse, s’il vous plaît. Monsieur?

III. GRAMMAIRE

LE CONDITIONEL DE POLITESSES AVEC VOULOIR ET POUVOIR


Je voudrais (simple vœu)
Pourrais-je?/ Est-ce que je pourrais? (permission)
Est-ce que je pourrais avoir une baguette?

LES ADJECTIFS POSSESIFS: NOTRE ET NOS


Nos poulets fermiers sont en réclame.
Où est notre femme de chambre?

IV. EXERCICES
A. Complétez les blancs:
Vous: Eh bien! Quel (1.) __________ temps!
Le boucher: Vous avez raison. Il fait un (2.) __________ de chien!
Vous: Ça, vous pouvez le (3.) _________ . Enfin! Je voudrais un (4.)
___________ de bœuf pour 6 personnes.
Le boucher: Voilà un beau rôti. Il (5.) _________ 1 kilo 700. Ça ira?
Vous: Ah, oui, très bien.
Le boucher: Et avec ça? Nos (6.) ___________ fermiers sont en réclame
aujourd’hui.
Vous: Non, merci. (7.) ____________ avoir un os pour mon chien?
Le boucher: Bien sûr. Voilà. Ça fait 97 francs. Passez à la (8.)
________ , s’il vous plaît. Monsieur?
75

Universitatea SPIRU HARET


B. Utilisez „vouloir” et „pouvoir” au conditionnel de politesse:
1. Je ____________ aller au bureau de poste. (vouloir)
2. ______________ -je parler à la réceptionniste? (pouvoir)
3. Est-ce que je ___________ avoir un grand pain? (pouvoir)
4. Je _____________ manger dans ce restaurant. (vouloir)
5. Je ____________ partir ce soir? (pouvoir)

C. Choisissez la forme correcte: nos/ notre


QUESTIONS POSSESSIFS
1. ____________________________ pain nos
2. ____________________________ salade notre
3. ____________________________ pâté
4. ____________________________ melons
5. ____________________________ vin
6. ____________________________ clients
7. ____________________________ numéro de téléphône
8. ____________________________ avion

D. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


1. en réclame nos fermiers poulets sont
______________________________________________
2. boucher a toujours notre raison
______________________________________________
3. passer à pouvez la caisse vous
______________________________________________
4. voudrait os son chien un pour il
______________________________________________
5. elle boeuf pour six rôti un de personnes voudrait
______________________________________________
6. vraiment mauvais il fait
______________________________________________
7. en hiver il froid fait
_____________________________________________
76

Universitatea SPIRU HARET


8. course votre la journée c’est dernière de
_____________________________________________
9. invités ce soir j’ai des
_____________________________________________
10. sont en hiver si courtes les journées
_____________________________________________
11. fait un temps il de chien
_____________________________________________
12. beau un très rôti voilà
_____________________________________________
13. vous boucherie devez à la aller
_____________________________________________
14. pèse kilo deux poulet ce un cents
_____________________________________________
15. j’ai un os mon pour acheté un chien
_____________________________________________

77

Universitatea SPIRU HARET


CHAPI ACHETE
TRE

15 UN
R

CADEAU

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN
cherche, je (chercher) caut (a căuta)
combien? cât costă?
coûte, il (coûter) costă (a costa)
descendez, vous (descendre) coborâţi (a coborî)
en solde sold
faire un tour a da o raită
il faut trebuie
grands magasins, les (m., pl.) magazinele universale
pensé (penser, part. passé) gândit (a gândi)
rayon, le raionul în magazin
sûr (m., adj.) sigur
taille, la măsura
ton, le nuanţa
II. SITUATION
S
I • Vous voulez faire un cadeau à une amie.
T • Vous n’êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez lui
U donner, mais, comme c’est l’hiver, vous avez pensé à un
A pullover.
78 T
I
O
N
Universitatea SPIRU HARET
• Vous décidez d’aller faire un tour dans les grands magasins.
• Vous prenez le métro, vous descendez à l’Opéra, vous mar-
chez jusqu’au boulevard Haussman et vous arrivez aux Ga-
leries Lafayette.
VOUS: Bonjour, madame. Je cherche un pullover.
LA VENDEUSE: Mais oui, monsieur. Quelle taille vous faut-il?
VOUS: Ce n’est pas pour moi. Un 42 (quarante-deux), je crois.
A LA VENDEUSE: Très bien. Dans quel ton?
C VOUS: Je ne sais pas. Voyons. Un bleu peut-être. Oui, un bleu
T clair, comme celui-ci.
I LA VENDEUSE: Ah oui. Il est très joli. C’est un Rodier.
O VOUS: Combien coute-il?
N LA VENDEUSE: 300F (trois cents francs).
VOUS: C’est un peu cher.
LA VENDEUSE: Eh bien, allez au rayon à côté. Ils ont des
pulls en solde.
VOUS: Ah, bon! Je vous remercie , madame.

III. GRAMMAIRE

L’EXPRESSION IL FAUT
Quelle taille vous faut-il?
Il me faut une voiture.
Il faut travailler.

LES PRONOMS CELUI, CELLE, CEUX, ET CELLES


Quel pullover voulez-vous? Celui-ci ou celui-là?
Quelle voiture est-ce que tu veux? Celle-ci ou celle-là?

IV. EXERCICES
A. Complétez les blancs:
Vous: Bonjour, madame. Je (1.) _________ un pullover.
La vendeuse: Mais oui, monsieur. Quelle (2.) _________ vous faut-il?
Vous: Ce n’est pas (3.) ________ . Un 42, je crois.
La vendeuse: Très bien. Dans quel ton?
Vous: Je ne sais pas. Voyons. Un (4.) __________ peut-être. Oui, un
bleu clair, comme celui-ci.

79

Universitatea SPIRU HARET


La vendeuse: Ah oui. Il est très (5.) _________ . C’est un Rodier.
Vous: Combien (6.) __________ ?
La vendeuse: Trois cents francs.
Vous: C’est un peu cher.
La vendeuse: Eh bien, allez (7.) ______ à côté. Ils ont des (8.) ______
en (9.) __________ .
Vous: Ah, bon. Je vous (10.) __________ , madame.

B. Completez les blancs avec un nom de la colonne ci-dessous:


MOTS
1. Il faut ______________ cette robe. quelque chose
2. Est-ce qu’il vous faut ______________ ? faire
3. Il faut ___________ de train à Lyon. prendre
4. Il me faut encore deux ___________ . changer
5. Qu’est-ce qu’il faut ____________ ? pommes
6. Faut-il ____________ le métro à Paris? taille
7. Quelle ____________ est-ce qu’il vous faut? faire nettoyer

C. Choisissez le pronom correspondant:


QUESTIONS PRONOMS
1. __________________________ la taille celui
2. __________________________ le cadeau celle
3. __________________________ des pulls ceux
4. __________________________ le rayon celles
5. __________________________ les boulevards
6. __________________________ le magasin
7. __________________________ des amies
8. __________________________ la tomate

D. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


1. un pullover ma femme cherche
______________________________________________
2. taille faut-il quelle vous?
______________________________________________
80

Universitatea SPIRU HARET


3. y allez au rayon à côté où il a des pulls en solde!
______________________________________________
4. ce pas pour moi costume n’est
______________________________________________
5. faire les grands magasins un tour dans je vais
______________________________________________
6. vous faire un ami voulez à un cadeau
______________________________________________
7. vous pull donnez lui un
_____________________________________________
8. pensé à j’ai un veston
_____________________________________________
9. Rivoli vous jusqu’à de la marchez rue
_____________________________________________
10. ne je de ce je lui pas que je suis sûre vais donner
_____________________________________________
11. moi pas ce n’est pour
_____________________________________________
12. coûte-t-il combien?
_____________________________________________
13. un bleu je voudrais celui-ci clair comme
_____________________________________________
14. quel ton vous faut est-ce qu’il?
_____________________________________________
15. un Cécile cadeau à faisons!
_____________________________________________

81

Universitatea SPIRU HARET


CHAPI AU
TRE
RESTAU
16 RANT

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN
à la russe în stilul rusesc
à point (id.) tocmai bun, suficient de (...)
apéritif, l’ băutură (la începutul mesei)
assiette, l’ farfuria
aussi souvent que possible cât mai des posibil
bavardez, vous (bavarder) a flecări, a trăncăni
coquille St. Jacques, la varietate de scoici
doute, le îndoiala
maître d’hôtel, le şeful de sală
saignant (m., adj.) în sânge
sommelier, le chelarul
suivre a urma

II. SITUATION
S
I • Finalement, vous arrivez à la Coupole.
T
U
82 A
T
I
O
Universitatea SPIRU HARET
N
• Vous êtes fatigué et Pierre est encore en colère; mais heu-
reusement vous n’ êtes pas trop en retard et le maître d’hotel
vous à gardé votre table.
• Commme vous voulez absolument parler français aussi
souvent que possible, c’est vous qui allez commander.
• En attendant le sommelier, vous vous amusez à regarder la
grande salle du restaurant où il y a beaucoup d’animation.
• C’est sans aucun doute un des grands spectacles de la vie
parisienne.
• Vous commandez les vins et vous bavardez avec Pierre.

83

Universitatea SPIRU HARET


LE MAITRE D’HOTEL: Bonjour, monsieur. Vous avez une ré-
servation? A quel nom, s’il vous plaît?
VOUS: Thomas, monsieur. T-H-O-M-A-S.
LE MAITRE D’HOTEL: Ah oui, voilà pour le mercredi 11 (onze)
janvier à 20 (vingt) heures!
VOUS: Oui, c’est ça.
LE MAITRE D’HOTEL: Veuillez me suivre. Voilà la carte.
VOUS: Nous allons commencer par un apéritif. Pierre, que
prenez-vous?
PIERRE: Un Pernod.
VOUS: Alors, un Pernod et un wisky à l’eau pour moi.
LE MAITRE D’HOTEL: Très bien, monsieur. Je vous envoie le
A garçon.
Quelques minutes plus tard
C
LE GARÇON: Bonsoir, vous êtes prêts à commander?
T VOUS: Ah oui. Pour monsieur, une assiette de crudités, et pour
moi un oeuf à la russe.
I LE GARÇON: C’est très bien, et ensuite?
VOUS: Ensuite je voudrais une coquille St. Jacques, et mon-
O sieur prendra un tournedos.
LE GARÇON: A point ou saignant, le tournedos?
N PIERRE: A point.
LE GARÇON: C’est parfait. Pour les vins, je vous envoie le
sommelier.
PIERRE: Et apportez-moi une Evian, s’il vous plaît.
LE SOMMELIER: Bonsoir, monsieur. Vous avez choisi les vins?
VOUS: Oui, nous voudrions une demi-bouteille de St. Emilion
pour monsieur, et une demie de Pouilly-Fuissé pour moi.
LE SOMMELIER: C’est parfait.
PIERRE: Eh bien, notre dîner s’annonce très bien. A propos,
vous avez déjà mangé à la Tour d’Argent?
VOUS: Oui, j’y ai déjeuné une fois, il y a deux ans. C’est un
restaurant formidable mais tellement cher.
PIERRE: Oh, trop cher, vraiment. Je n’y ai jamais mangé. Un
jour peut-être.
III. GRAMMAIRE

EXPRESSIONS AVEC ETRE

84

Universitatea SPIRU HARET


être prêt(e) – a fi gata être malade – a fi bolnav(ă)
être fatigué(e) – a fi obosit(ă) être marié(e) – a fi căsătorit(ă)
être en retard – a fi în întârziere être divorcé(e) – a fi divorţat(ă)
être pressé(e) – a fi grăbit(ă) être veuf/veuve – a fi văduv(ă)
être à l’heure – a fi la timp être célibataire – a fi celibatar(ă)

EXEMPLES: Il est prêt


Elles sont prêtes
Elle est très fatiguée
Ils sont très fatigués

A. LE PASSÉ COMPOSÉ (de l’indicatif):


= le présent du verbe AVOIR ou ETRE + le participe passé du verbe
à conjuguer
Le garçon vous a gardé la table.
Avez-vous choisi les vins?
Vous avez déjà mangé...?
J’y ai mangé une fois.

1-er groupe (...ER) ... participe en é


parler – parlé passer – passé
travailler – travaillé détester – détesté
écouter – écouté commander – commandé
téléphoner – téléphoné toucher – touché
raccrocher – raccroché peser – pesé
replacer – replacé chercher – cherché
se dépêcher – dépêché remercier – remercié
se lever – levé avancer – avancé
se trouver – trouvé envoyer – envoyé
se réveiller – réveillé apporter – apporté
s’annoncer – annoncé

LE PRONOM Y
y (toujours devant le verbe)
= DANS
À
cet endroit
85

Universitatea SPIRU HARET


EN
CHEZ

y = là-bas
– Vous avez déjà mangé à la Tour d’Argent?
– Oui, j’y ai déjeuné une fois.
– Quand y allez-vous? (y = à la Tour d’Argent)
– J’y vais dans deux heures (y = à la Tour d’Argent)

IV. EXERCICES
A. Complétez les blancs:
Le maître d’hôtel: Bonjour, monsieur. Vous avez une réservation? A
quel nom, s’il vous plaît?
Vous: Thomas, monsieur Thomas. T-H-O-M-A-S.
Le maître d’hôtel: Ah oui, voilà pour le (1.) ________ 11 (2.) ______
à 20 heures!
Vous: Oui, c’est ça.
Le maître d’hôtel: (3.) _________ me suivre. Voilà la carte.
Vous: Nous allons commencer par un (4.) _________ . Pierre, que
prenez-vous?
Pierre: Un Pernod.
Vous: Alors, un Pernod et un wisky à l’eau pour (5.) _________ .
Le maître d’hôtel: Très bien, monsieur. Je vous envoie le garçon.
Le sommelier: Bonsoir, monsieur. Vous avez (6.) ________ les vins?
Vous: Oui, nous voudrions une demi-bouteille de St. Emilion pour
monsieur, et une (7.) _________ de Pouilly-Fuissé pour moi.
Le sommelier: C’est parfait.
Pierre: Eh bien, (8.) _________ s’annonce très bien. A propos, vous
avez déjà mangé à la Tour d’Argent?
Vous: Oui, (9.) _________ une fois, il y a (10.) _________ . C’est un
restaurant (11.) _________ mais tellement cher.
Pierre: Oh, trop cher, vraiment. Je n’y ai jamais mangé. Un (12.)
_________ peut-être.

B. Complétez avec la forme correcte du verbe „être” + adjectif (entre


paranthèses):

1. Je ________ et très ________ . (supărat/obosit)

86

Universitatea SPIRU HARET


2. Nous _________ . (divorţaţi)
3. Elle __________ aujourd’hui. (bolnavă)
4. Est-ce que vous _________ ? (celibatari)
5. Elle _________ (văduvă)
6. __________ -tu ___________ ? (grăbită)

C. Mettez les verbes au passé composé:


1. Nous cherchons un taxi.
______________________________________________
2. Qu’est-ce que vous commandez?
______________________________________________
3. Ils travaillent ce weekend.
______________________________________________
4. J’écoute de la musique classique.
______________________________________________
5. Tu manges des escargots.
______________________________________________
6. Elle téléphone à sa soeur.
______________________________________________
7. Tu regardes le menu.
_____________________________________________
8. Elle choisit le vin.
_____________________________________________
9. Ils parlent l’anglais.
_____________________________________________
10. Vous achetez des provisions.
_____________________________________________

D. Remettez dans l’ordre correct les éléments suivants:


1. les pommes nous avons pesé
______________________________________________
2. n’ont pas apporté de gâteaux chez nous ils
87

Universitatea SPIRU HARET


______________________________________________
3. ont envoyé des livres mes parents à Lyon
______________________________________________
4. jamais je n’y ai mangé
______________________________________________
5. avons travaillé nous y avec nos amis
______________________________________________
6. allez c’est vous commander qui
______________________________________________
7. bavarder j’ai des cousins envie avec mes
_____________________________________________
8. table maître d’hôtel le vous a gardé votre
_____________________________________________
9. grands de la vie c’est un parisienne des spectacles
_____________________________________________
10. envoient ils garçon nous le
_____________________________________________
11. déjeuné une j’y ai fois
_____________________________________________
12. commander je de crudités voudrais une assiette
_____________________________________________
13. sommelier s’occupe le des vins
_____________________________________________
14. 12 pour le mardi juin à vingt heures j’ai une réservation
_____________________________________________
15. commencer apéritif nous par un allons
_____________________________________________

88

Universitatea SPIRU HARET


CHAPI
AU
TRE
BUREAU
17 DE
POSTE

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

boîte aux lettres, la cutia de scrisori


bureau de tabac, le tutungeria
chaque fiecare
choisissez (choisir, imp!) alegeţi (a alege, imperativ)
envoyé (envoyer, passé composé) trimis (a trimite)
a passé une commande a făcut o comandă
(passer..., passé composé)

II. SITUATION

S
I
T • Vous êtes à Paris depuis presque 5 (cinq) semaines et vous
U n’avez pas encore envoyé de cartes postales à vos amis aux
A Etats-Unis.
T • Vous décidez d’aller en acheter au bureau de tabac.
I
O
N 89

Universitatea SPIRU HARET


• Vous voulez leur envoyer des photos classiques des mo-
numents de Paris.

LE MARCHAND DE TABAC: Bonjour, monsieur. Vous désirez?


VOUS: Je voudrais des cartes postales, s’il vous plaît.
LE MARCHAND DE TABAC: Elles sont là-bas, à gauche.
Choisissez.
VOUS: Vous n’avez pas de cartes de l’Arc de Triomphe et
A de Notre-Dame?
C LE MARCHAND DE TABAC: Non, nous n’en avons plus. J’ai
T passé une commande mais elle n’est pas encore arrivée.
I VOUS: Ah bon, enfin, voilà, j’ai choisi: le Louvre, le Sacré-
O Coeur, le Centre Beaubourg. Deux chaque.
N LE MARCHAND DE TABAC: Bien, six cartes à 3F50 (trois
francs cinquante). Ça fait 21F (vingt et un) francs. Vous
voulez des timbres?
VOUS: Non, merci, j’en ai déjà. Est-ce qu’il y a une boîte
aux lettres près d’ici?
LE MARCHAND DE TABAC: Oui, bien sûr. Juste en face.
VOUS: Merci, au revoir.

III. GRAMMAIRE

LE PRONOM EN
En est utilisé à la place de le, la ou les quand le nom qu’il rem-
place est utilisé avec une expression de quantité, un article indéfini ou
des numéraux.
J’achète du pain – J’en achète.
Elle a cinq livres – Elle en a cinq.

REVISION DES PRONOMS

y: Vous allez chez vous? – Oui, j’y vais.


en: Tu as commandé du vin? – Oui, j’en ai commandé.
le: Avez-vous écouté le dis-cours? – Oui, je l’ai écouté.
la: Est-ce que tu aimes la musique? – Non, je ne l’aime pas.
les: Avez-vous passé les commandes? – Oui, je les ai passées.

IV. EXERCICES

90

Universitatea SPIRU HARET


A. Remplacez les blancs:
Le marchand de tabac: Bonjour, monsieur. (1.) _________ ?
Vous: Je voudrais des (2.) _________ , s’il vous plaît.
Le marchand de tabac: Elles son là-bas, à gauche. (3.) _________ .
Vous: Vous n’avez pas de cartes de l’Arc de Triomphe et de Notre-Dame?
Le marchand de tabac: Non, nous (4.) ________ avons plus. J’ai (5.)
__________ une commande mais elle n’est pas encore arrivée.
Vous: Ah bon, enfin, voilà, j’ai choisi: le Louvre, le Sacré-Coeur, le
Centre Beaubourg. Deux de (6.) _________ .
Le marchand de tabac: Bien, six cartes à 3F50. Ça fait 21 francs. Vous
voulez des (7.) _________ ?
Vous: Non, merci, j’en ai déjà. Est-ce qu’il y a une (8.) ________ aux
lettres (9.) _________ d’ici?
Le marchand de tabac: Oui, bien sûr. (10.) _________ .
Vous: Merci. Au revoir.

B. Mettez le pronom correct devant les noms qu’il remplace::


QUESTIONS PRONOMS
1. _______________ Philippe et Marie le
2. _______________ le taxi la
3. _______________ la concierge les
4. _______________ à Paris y
5. _______________ des chocolats en
6. _______________ du vin
7. _______________ aux Etats-Unis

C. Dans les propositions suivantes remplacez les noms par le pronom


requis:
1. J’ai mangé des tomates.
______________________________________________
2. Il a déjeuné au café.
______________________________________________
3. Ils ont choisi les cartes.
______________________________________________
4. On a commandé du vin.
91

Universitatea SPIRU HARET


______________________________________________
5. Tu as regardé la télé.
______________________________________________
6. Je vais chez Sylvie.
______________________________________________
7. Elle apporte de la viande.
_____________________________________________
8. Tu aimes le vin?
_____________________________________________
9. Je déteste le broccoli.
_____________________________________________
10. Nous commandons de la bière.
_____________________________________________

D. Remettez dans le bon ordre les expressions suivantes pour faire une
proposition logique:
1. de demandé l’eau j’ai minérale
______________________________________________
2. ai douzaine commandé j’en une
______________________________________________
3. d’ici il une boîte aux lettres y a près
______________________________________________
4. cartes je des postales voudrais
______________________________________________
5. n’en avons nous plus
______________________________________________
6. famille je envoyé rien à n’ai ma
______________________________________________
7. cartes acheter je vais des postales
_____________________________________________
8. en acheter au de tabac bureau vous pouvez
_____________________________________________
9. je des de cherche des photos Paris monuments
_____________________________________________
10. sommes à Paris depuis hier nous
92

Universitatea SPIRU HARET


_____________________________________________
11. avons passé une commande nous y trois il jours
_____________________________________________
12. pas encore arrivée la commande n’est
_____________________________________________
13. face de l’hôtel aux la boîte en lettres est juste
_____________________________________________
14. les vous préférez cartes postales choisissez que
_____________________________________________
15. les cartes postales chères nous les moins avons choisi
_____________________________________________

93

Universitatea SPIRU HARET


CHAPI FAIRE
TRE
DES
18 ACHATS

I. VOCABULAIRE FRANÇAIS-ROUMAIN

allemand (m., adj.) german


B.H.V. (Bazar de Ville), le Bazarul Primăriei
brancher a băga în priză
coûté (coûter, part. passé) costat (a costa, part. trecut)
justement tocmai
moins... que mai puţin decât
plus... que mai mult decât
prévu (prévoir, part. passé) prevăzut (a prevedea, part. trecut)
quand même totuşi
séche-cheveux, le uscător de păr

VOCABULAIRE ADITIONNEL

la machine à laver – maşina de spălat


94

Universitatea SPIRU HARET


la machine à coudre – maşina de cusut
le fer à repasser – fierul de călcat
la cuisinière – aragazul, maşina de gătit
le lave-vaisselle – maşina de spălat vase

II. SITUATION

• Votre séance chez le coiffeur vous a coûté beaucoup plus


S que prévu.
I
T
• Plus de 200F (deux cents francs), sans compter les pour-
U boires!
A • Vous décidez d’acheter tout de suite un nouveau sèche-
T cheveux.
I • Pour ce genre d’appareils, on vous a recommandé le B.H.V.
O (Bazar de l’Hôtel de Ville), qui se trouve justement après
N la Place de l’Hôtel de Ville et à quatre stations de métro
seulement de la Concorde.

95

Universitatea SPIRU HARET


VOUS: Pardon, madame, pour le sèche-cheveux?
UNE DAME: C’est là-bas, à côté du rayon des appareils
ménagers.
VOUS: Ah oui, merci.
_______________

VOUS: Bonjour, monsieur. Je voudrais voir les sèche-cheveux.


LE VENDEUR: Nous avons un très grand choix. Tenez, je vous
recommande ce petit Calor, une bonne marque française.
A VOUS: Combien coûte-il?
C LE VENDEUR: Regardez, on peut tout faire avec ça. Vous
T
pouvez faire des brushings, des...
I
VOUS: Oui, mais combien coûte-t-il?
O
LE VENDEUR: Et regardez, il; y a un adapteur. Vous pouvez le
N
brancher sur du 220 (deux cent vingt) et sur du 110 (cent dix).
VOUS: Combien...
LE VENDEUR: Il n’est pas cher du tout, 420F (quatre cent vingt
francs). Deux visites chez le coiffeur, quoi!
VOUS: Quand même, c’est un peu cher. Il y a une garantie?
LE VENDEUR: Mais naturellement, une garantie d’un an.
VOUS: Vous n’avez pas un modèle un peu moins cher que ça?
LE VENDEUR: Bien sûr. Si vous voulez, nous avons ce mo-
dèle allemand.

III. GRAMMAIRE

INDIQUEZ LA DISTANCE AVEC A... DE


J’habite à quatre kilomètres de mon bureau.
Nice est à environ 1.000 kilomètres de Paris.
C’est à quatre stations de métro de la Concorde.
Chartres est à une heure de Paris.

LES CONSTRUCTIONS DE COMPARAISON PLUS QUE, MOINS QUE,


AUSSI QUE
A Paris on arrive plus vite par le métro et c’est moins cher.
Cette voiture est plus chère que l’autre.
Il fait moins chaud à Paris qu’à Nice.

96

Universitatea SPIRU HARET


Il travaille aussi dur que sa soeur.

IV. EXERCICES
A. Remplissez les blancs:
Vous: Pardon, madame, pour les (1.) _________ ?
Une dame: C’est là-bas, à côté du rayon des (2.) __________ .
Vous: Ah oui, merci.
Vous: Bonjour, monsieur. Je voudrais (3.) ________ les sèche-cheveux.
Le vendeur: Nous avons un très grand choix. Tenez, je vous (4.)
__________ ce petit Calor, une bonne (5.) ___________ française.
Vous: Combien coûte-il?
Le vendeur: Regardez, on peut (6.) __________ avec ça. Vous pouvez
faire des brushings, des...
Vous: Oui, mais combien coûte-il?
Le vendeur: Et regardez, il y a un adapteur. Vous pouvez le (7.)
__________ sur du 220 et sur du 110.
Vous: Combien...
Le vendeur: Il n’est pas cher du tout, 420 francs. Deux visites chez le
(8.) __________ , quoi!
Vous: Quand même, c’est un peu cher. Il y a une (9.) ___________ ?
Le vendeur: Mais naturellement, une garantie d’un an.
Vous: Vous n’avez pas un modèle un peu (10.) _________ cher que ça?
Le vendeur: Bien sûr. Si vous voulez, nous avons ce modèle allemand.
B. Faites des comparaisons en utilisant les mots indiqués + „moins...
que” et „plus que”:
1. Ce sèche-cheveux / moins cher / l’autre (être)
______________________________________________
2. Ton pull / plus joli / son pull (être)
______________________________________________
3. Votre jupe / plus cher / ma jupe (être)
______________________________________________
4. Je / moins vite / mon frère (travailler)
______________________________________________
5. Ta coiffure / aussi belle / la mienne (être)
______________________________________________
6. Il / moins chaud à Paris / à Nice (faire)
97

Universitatea SPIRU HARET


______________________________________________
7. Vous / un modèle moins cher / ça? (avoir)
_____________________________________________
8. Ce modèle-ci / aussi cher / l’autre (être)
_____________________________________________

C. Complétez chaque proposition avec l’adjectif ou le verbe approprié:


QUESTIONS MOTS
1. Je travaille plus _________ que lui. vite
2. C’est moins ________ que ça. dur
3. Le français est plus _______ que l’anglais. facile
4. Le monsieur est moins _______ que son frère. vieux
5. Votre professeur est très _________ . jeune
6. Ce dessert est très _________ . cher

D. Remettez dans le bon ordre les expressions suivantes:


1. vous d’argent que j’ai moins
______________________________________________
2. mes amis est partie plus tard elle que
______________________________________________
3. Ford coûte plus cher une Jaguar qu’une
______________________________________________
4. à dix kilomètres de l’aéroport se trouve chez moi
______________________________________________
5. plus intelligente que Corinne est beaucoup son frère
______________________________________________
6. prévu robe a cette que coûté plus
______________________________________________
7. pourboire le! n’oubliez pas
_____________________________________________
8. un allez sèche-cheveux nouveau vous acheter
_____________________________________________
9. payé plus de deux cent nous avons cinquante francs
98

Universitatea SPIRU HARET


_____________________________________________
10. sont vos appareils où ménagers?
_____________________________________________
11. faut un il adapteur acheter
_____________________________________________
12. ce est modèle cher un peu plus que l’autre
_____________________________________________
13. garantie a d’un an il y une
_____________________________________________
14. tout faire modèle on avec ce peut
_____________________________________________
15. que c’est une française marque est-ce?
_____________________________________________

LA CLÉ DES EXERCISES

1
EXERCISE A: EXERCISE B:
1. êtes 7. Excusez 1. suis 5. es
2. je 8. où 2. est 6. sont
3. suis 9. droite 3. êtes 7. est
4. comprends 10. est 4. sommes
5. bien 11. Du
6. merci 12. Il

99

Universitatea SPIRU HARET


EXERCISE C: EXERCISE D:
1. Il 4. Il 1. le 5. l’
2. Elle 5. Ils 2. l’ 6. la
3. Ils 6. Elle 3. le 7. la
4. le 8. le
EXERCISE E:
1. il 3. ils 5. elles 7. elle
2. il 4. il 6. elle 8. ils

EXERCISE F:
1. je suis la gardienne
2. on vous attendait
3. je comprends madame Bertrand
4. le café est là-bas
5. où est la station de taxis?
6. vous arrivez à Paris
7. vous prenez un taxi
8. vous faites la connaissance de la gardienne
9. vous devez prendre un taxi
10. vous allez à une réunion
11. comment allez-vous ce matin?
12. il travaille pour une compagnie américaine
13. vous êtes monsieur Thomas?
14. la station de taxis est à droite
15. il est là-bas

2
EXERCISE A: EXERCISE B:
1. Vous 1. ne ... pas
2. monsieur 2. n’ ... pas
3. chauffeur 3. ne ... pas
4. nouveau 4. n’ ... pas
5. Comment 5. ne ... pas
6. français 6. ne ... pas
7. non
8. tunisien
9. parle

100

Universitatea SPIRU HARET


10. Ça

EXERCISE C:
1. le chauffeur est tunisien
2. elle ne travaille pas à l’ambassade
3. vous êtes le nouveau chauffeur de la société SOLANES?
4. je suis né aux Etats-Unis
5. vous êtes à Paris depuis deux jours
6. vous avez déjà plusieurs rendez-vous
7. un chauffeur vient vous chercher
8. il arrive un peu en retard
9. il ne parle pas anglais
10. vous lui demandez son nom
11. comment vous appelez-vous?
12. vous êtes français?
13. je ne comprends pas

EXERCISE D:
1. français
2. italienne
3. américain
4. anglaise
5. française
6. américaine
7. italien
8. roumaine

3
EXERCISE A: EXERCISE B: EXERCISE C:

1. déranger 1. à l’ 1. parlons
2. américaine 2. du 2. parle
3. sais 3. de la 3. écoutez
4. de la 4. à la 4. tournent
5. vraiment 5. au 5. déranges
6. sommes 6. du 6. travaillez
7. gauche 7. travaille
101

Universitatea SPIRU HARET


8. encore 8. travaillons
9. en face
10. beaucoup

EXERCISE D:

1. je vous en prie
2. vous tournez à gauche avenue Foch
3. l’ambassade est juste à côté
4. vous savez où est la tour Eiffel?
5. l’hôtel est en face du parc
6. vous allez passer par l’ambassade
7. vous demandez votre chemin
8. il demande des renseignements utiles
9. où se trouve l’ambassade?
10. excusez-moi de vous déranger
11. l’ambassade est en face du parc
12. c’est juste à côté de la Concorde
13. l’avenue Gabriel est à droite
14. vous avez l’ambassade à 500 mètres
15. vous ne savez pas où se trouve le Louvre

4
EXERCISE A: EXERCISE B: EXERCISE C:
1. La 1. français 1. deux
2. petite 2. noire 2. quatre
3. le 3. blanche 3. sept
4. rue 4. américain 4. neuf
5. avez 5. française 5. quinze
6. chambre 6. petite 6. dix-huit
7. trente-quatre 7. vingt

102

Universitatea SPIRU HARET


EXERCISE D: EXERCISE E: EXERCISE F:
1. voici 1. avez 1. verte, américaine
2. il y a 2. ai 2. pagrand, petit, blanc, français
3. Voici 3. ont 3. grand, petit, français
4. il y a 4. avons 4. blanches
5. il y a 5. as 5. verte, américaine
6. Voici 6. a 6. grand, petit, français
7. grand, petit, français

EXERCISE G:
1. un 4. des 7. une 10. une
2. des 5. un 8. un 11. une
3. une 6. un 9. une

EXERCISE H:
1. c’est à vous les valises?
2. il y a une valise noire et un sac rouge
3. à quelle adresse allez-vous?
4. vous prendrez le petit déjeuner?
5. vous décidez de déménager de votre appartement
6. l’appartement est trop petit
7. le chauffeur vous aide avec les valises
8. vous payez le chauffeur de taxi
9. votre chambre n’est pas prête
10. il y a un ascenseur
11. vous avez une réservation pour moi?
5
EXERCISE A: EXERCISE B:
1. l’appareil 1. vas
2. téléphoner 2. vais
3. Etats-Unis 3. vont
4. Virginie 4. allons
5. Vous avez 5. française
6. 703 6. va
7. personne
8. soeur
9. quand
103

Universitatea SPIRU HARET


10. récepteur
11. allez

EXERCISE C:
1. quarante-trois, quarante cinq, trente-neuf, quarante
2. quarante-sept, quarante-sept, cinquante-trois, zéro-zéro
3. quarante-deux, vingt-cinq, dix, quatre-vingt-trois
4. quarante-quatre, soixante-neuf, vingt et un, dix
5. cinquante-neuf, onze, soixante-quinze, zéro-zéro
6. quarante-deux, quatre-vingt-seize, douze, zéro-deux
7. quarante-six, quarante-neuf, vingt-neuf, vingt-neuf

EXERCISE D: EXERCISE E:
1. Ecoutez 1. mon
2. tournez 2. ma
3. Allez 3. ma
4. Rappelez 4. mes
5. Parlez 5. mon
6. Travaillez 6. ma
7. quittez 7. mon
8. ma

EXERCISE F:
1. je voudrais téléphoner à l’étranger
2. quel est l’indicatif de la ville?
3. on va vous rappeler
4. c’est ma soeur à l’appareil
5. vous allez me rappeler?
6. c’est un samedi après-midi
7. vous voulez téléphoner à votre soeur
8. vous espérez la trouver chez elle
9. vous appelez la standardiste
10. il est huit heures du matin
11. votre soeur habite aux Etats-Unis
12. j’espère trouver ma soeur chez elle
13. je vous rappelle dans cinq minutes
14. votre soeur n’est pas chez elle
15. vos parents habitent en Virginie

104

Universitatea SPIRU HARET


6
EXERCISE A: EXERCISE B: EXERCISE C:
1. lit 1. Cette 1. votre
2. fait 2. Ce 2. ma
3. marche 3. Cette 3. mes
4. envoie 4. Cet 4. vos
5. femme 5. ce 5. mon
6. tout de suite 6. Ces 6. votre
7. salle de bain 7. ma
8. absentes
9. minutes
10. A propos

EXERCISE D:
1. ma lampe ne marche pas
2. le lit n’est pas fait
3. la femme de chambre va changer l’ampoule
4. ils ont deux absentes aujourd’hui
5. nous n’avons pas de serviettes
6. la journée est très fatigante
7. vous retournez à votre chambre
8. nous téléphonons à la réception
9. je vous envoie la femme de chambre
10. elle vient faire votre chambre
11. je vais mettre ces serviettes dans la salle de bain
12. on arrive tout de suite
13. il est déjà six heures et demie
14. j’en ai pour deux minutes
15. ma chambre n’est pas encore faite

7
EXERCISE A: EXERCISE B:
1. heure 1. vingt heures
2. train 2. vingt-quatre-heures
3. Voyons 3. quatorze heures vingt
105

Universitatea SPIRU HARET


4. partir 4. douze heures
5. quelle 5. dix-huit heures quinze
6. huit 6. vingt-deux heures quarante-cinq
7. voie
8. Là-bas
9. peu
10. à droite

EXERCISE C:
1. le train part dans trois minutes
2. de quelle voie part le train pour Versailles
3. le train vient de partir
4. nous partons dans cinq minutes
5. la voie sept est à droite
6. nous n’avons rien de spécial à faire
7. vous décidez de visiter Versailles
8. ils vont à la Gare Montparnasse
9. le train suivant part à quinze heures trente
10. ce train part dans huit minutes
11. vous partez pour ne pas manquer votre train
12. à quelle heure part le train piur Chartres?
13. je vois la voie numéro cinq
14. vous allez vous adresser à un employé de la SNCF
15. la voie numéro quatre est un peu plus loin

8
EXERCISE A: EXERCISE B: EXERCISE C:
1. l’avion 1. Quelle 1. pouvons
2. vol 2. Quel 2. peut
3. arrivera 3. Quels 3. pouvez
4. En retard 4. Quelles 4. peuvent
5. pressé 5. Quelle 5. Peux
6. Ce 6. Quel 6. peux
7. presque
106

Universitatea SPIRU HARET


8. brouillard
9. prendre
10. en bas

EXERCISE D:
1. Parlez-vous anglais?
2. Est-il au restaurant?
3. Parle-t-elle français?
4. Pouvons-nous partir?
5. Es-tu américaine?
6. Ont-ils une voiture?

EXERCISE E:
1. ce vol est presque toujours à l’heure
2. vous pouvez prendre quelque chose en bas
3. c’est une bonne idée
4. le vol pour Toulouse est parti en retard
5. à quelle heure arrive le vol de Chicago?
6. c’est la première visite de votre tante en Europe
7. votre tante arrive des Etats-Unis
8. le téléviseur annonce les départs et les arrivées
9. ce vol est toujours en retard
10. le vol sept cent cinquante arrivera vers vingt-deux heures
11. il y a du brouillard à Londres
12. on peut manger à la cafétéria
13. ce monsieur n’est pas pressé

9
EXERCISE A: EXERCISE B:
1. Est-ce qu’elle parle anglais?
1. américaine 2. Est-ce que vous allez partir?
2. près 3. Est-ce qu’il arrive à 4 heures?
3. enfin 4. Est-ce que vous êtes française?
4. libre 5. Est-ce que vous avez une chambre?
5. de service 6. Où est-ce qu’on trouve un taxi?
6. Mais
7. va EXERCISE C:
107

Universitatea SPIRU HARET


8. journée 1. plus tranquille
9. être 2. moins cher
10. l’agent 3. plus vite
11. ville 4. plus petit
12. cher 5. plus noire
6. moins tranquille

EXERCISE D:
1. on arrive plus vite par le métro
2. je me dépêche
3. il attend un client qui va à Orly
4. mais je suis pressé!
5. ce chauffeur de taxi n’est pas de service
6. c’est un lundi matin pluvieux
7. vous n’avez pas de voiture
8. vous courez à la tête de station
9. il ya beaucoup de monde qui court dans tous les sens
10. est-ce que vous allez trouver un taxi?
11. nous sommes en pleine heure de pointe
12. comment trouve-t-on un taxi dans cette ville?
13. ce chauffeur de taxi rentre
14. la bouche de métro est derrière ce restaurant
15. il se dépêche parce qu’il est pressé

10

EXERCISE A: EXERCISE B: EXERCISE C:

1. fois 1. dois 1. troisième


2. prenez 2. veut 2. quatrième
3. trouvez 3. dois 3. première
4. l’après-midi 4. voulons 4. neuvième
5. hôtel 5. Veut 5. cinquième
6. une amie 6. devez 6. quinzième
7. Regardez
108

Universitatea SPIRU HARET


8. direction
9. changer
10. Il y a
11. acheter
12. au

EXERCISE D:

1. le métro n’est pas loin de votre hôtel


2. vous allez prendre la ligne numéro quatre
3. j’ai rendez-vous avec une amie Aux Deux Magots
4. on ne parle pas beaucoup dans le métro
5. je voudrais un carnet de tickets
6. c’est la première fois que vous prenez le métro
7. vous regardez la carte du métro
8. vous voyez le train qui arrive
9. où est-ce que vous avez rendez-vous ce soir?
10. je voudrais un carnet de tickets
11. vous achetez vos billets au guichet
12. votre hôtel est à trois stations de métro d’ici
13. Aux Deux Magots est un café bien connu
14. elle remarque qu’on ne parle pas beaucoup dans le métro
15. vous devez changer le métro à Châtelet

11
EXERCISE A:

1. Qu’est-ce que 5. manger 9. voudrais


2. nature 6. dois 10. bière
3. thé 7. régime 11. pression
4. bois 8. soif

EXERCISE B: EXERCISE C:

109

Universitatea SPIRU HARET


1. Je ne mange pas de sandwich. 1. ai
2. Elle ne prend pas de café. 2. a envie
3. Il n’y a pas de bière. 3. avons faim
4. Nous n’avons pas de valises. 4. as chaud
5. Ils ne boivent pas de vin. 5. a froid
6. Elle n’a pas de voiture. 6. Avez... faim
7. Ils n’ont pas d’amis.

EXERCISE D:

1. qu’est-ce que vous prenez?


2. il prend un verre de bière
3. nous allons dîner chez ma soeur
4. j’ai très soif
5. mes parents ne boivent pas d’alcool
6. j’ai envie de parler français
7. vous commandez pour votre amie
8. je vais appeller le garçon
9. elle voit tout de suite son ami
10. ils arrivent un peu avant six heures et demie
11. je suis fatigué après mon excursion
12. vous voulez manger quelque chose?
13. je voudrais une pression et des cacahuètes
14. qu’est-ce que nous allons prendre?
15. je suis au régime depuis lundi

12

EXERCISE A: EXERCISE B:

1. désirez 7. cinquante 1. faire


2. pain 8. la monnaie 2. faisons
3. baguette 9. pouvez 3. fait
4. campagne 10. laisse 4. faites
5. avec 5. fais
6. croissants 6. font

110

Universitatea SPIRU HARET


EXERCISE C:

1. vingt francs cinquante


2. huit francs trente
3. seize francs quatre-vingts
4. dix-neuf francs dix
5. dix-sept francs quarante

EXERCISE D:

1. le client n’a pas assez d’argent


2. faites comme vous voulez!
3. ils laissent les croissants
4. le boulanger a de la monnaie
5. allez à la BNP à côté!
6. il n’est plus à l’hôtel
7. votre collègue est en congé en Grande Bretagne
8. je vais préparer mes repas moi-même
9. nous devons faire nos courses
10. nous allons commencer par la boulangerie
11. mais que voulez-vous?
12. vous avez de la monnaie de cinq cents francs?
13. le client laisse les brioches et les croissants
14. ça fait seize francs soixante
15. qu’est-ce que vous désirez?

13
EXERCISE A: EXERCISE B:

1. Dépêchez-vous 1. Levez-vous à 8 heures!


2. minutes 2. Réveillez-vous de bonne heure!
3. tranches 3. Dépêchez-vous!
4. frais 4. Lavez-vous souvent
5. carottes 5. Couchez-vous!
6. laitue 6. Habillez-vous!
7. de l’ail 7. Dépêchons-nous!
8. déteste 8. Occupons-nous de nos affaires!
111

Universitatea SPIRU HARET


9. touchez 9. Occupez-vous de votre chien!
10. raisin 10. Habillons-nous!

EXERCISE C:

1. vient
2. vient
3. viens
4. venez
5. venons
6. viennent

EXERCISE D:

1. ça ne fait mal à personne


2. ne touchez pas à la marchandise
3. elle voudrait une livre de tomates
4. vous êtes sorti très tard du bureau
5. nous allons chez le primeur pour acheter des fruits
6. j’ai acheté du pâté
7. à qui le tour?
8. ces légumes sont très frais
9. j’ai de l’ail qui vient d’arriver

14
EXERCISE A: EXERCISE B: EXERCISE C:
1. sale 1. voudrais 1. notre
2. temps 2. Pourrais 2. notre
3. dire 3. pourrais 3. notre
4. rôti 4. voudrais 4. nos
5. pèse 5. pourrais 5. notre
6. poulets 6. nos
7. Pourrais-je 7. notre
8. caisse 8. notre

EXERCISE D:
112

Universitatea SPIRU HARET


1. nos poulets fermiers sont en réclame
2. notre boucher a toujours raison
3. vous pouvez passer à la caisse
4. il voudrait un os pour son chien
5. elle voudrait un rôti de boeuf pour six personnes
6. il fait vraiment mauvais
7. il fait froid en hiver
8. c’est votre dernière course de la journée
9. j’ai des invités ce soir
10. en hiver les journées sont si courtes
11. il fait un temps de chien
12. voilà un très beau rôti
13. vous devez aller à la boucherie
14. ce poulet pèse un kilo deux cents
15. j’ai acheté un os pour mon chien

15
EXERCISE A: EXERCISE B:
1. cherche 6. coûte-t-il 1. faire nettoyer
2. taille 7. au rayon 2. quelque chose
3. pour moi 8. pulls 3. changer
4. bleu 9. solde 4. pommes 6. prendre
5. joli 10. remercie 5. faire 7. taille

EXERCISE C:
1. celle 3. ceux 5. ceux 7. celles
2. celui 4. celui 6. celui 8. celle

EXERCISE D:
1. ma femme cherche un pullover
2. quelle taille vous faut-il?
3. allez au rayon à côté où iul y des pulls en solde!
4. ce costume n’est pas pour moi
5. je vais faire un tour dans les grands magasins
6. vous voulez faire un cadeau à un ami
7. vous lui donnez un pull
8. j’ai pensé à un veston
113

Universitatea SPIRU HARET


9. vous marchez jusqu’à le rue du Rivoli
10. je ne suis pas sûre de ce que je vais lui donner
11. ce n’est pas pour moi
12. combien coûte-il?
13. je voudrais un bleu clair comme celui-ci
14. quel ton est-ce qu’il vous faut?
15. faisons un cadeau à Cécile!

16
EXERCISE A: EXERCISE B:
1. mercredi 7. demie 1. suis en colère / fatigué
2. janvier 8. notre dîner 2. sommes divorcés
3. Veuillez 9. j’y ai déjeuné 3. est malade
4. apéritif 10. deux ans 4. êtes célibataire
5. moi 11. formidable 5. est veuve / enceinte
6. choisi 12. jour 6. Es / pressée

EXERCISE C:
1. Nous avons cherché un taxi.
2. Qu’est-ce que vous avez commandé?
3. Ils ont travaillé ce weekend.
4. J’ai écouté de la musique classique.
5. Tu as mangé des escargots.
6. Elle a téléphoné à sa soeur.
7. Tu as regardé le menu.
8. Elle a choisi le vin.
9. Ils ont parlé anglais.
10. Vous avez acheté des provisions.

EXERCISE D:

1. nous avons pesé les pommes


2. ils n’ont pas apporté de gâteaux chez nous
3. mes parents ont envoyé des livres à Lyon
4. je n’y ai jamais mangé
5. nous y avons travaillé avec nos amis
114

Universitatea SPIRU HARET


6. c’est vous qui allez commander
7. j’ai envie de bavarder avec mes cousins
8. le maître d’hôtel vous a gardé votre table
9. c’est un des grans spectacles de la vie parisienne
10. ils nous envoient le garçon
11. j’y ai déjeuné une fois
12. je voudrais commander une assiette de crudités
13. le sommelier s’occupe des vins
14. j’ai une réservation pour le mardi 12 juin à vingt heures
15. nous allons commencer par un apéritif

17
EXERCISE A: EXERCISE B: EXERCISE C:

1. Vous désirez 1. les 1. J’en ai mangé


2. cartes postales 2. le 2. Il y a déjeuné
3. Choisissez 3. la 3. Ils les ont choisies
4. n’en 4. y 4. On en a commandé
5. passé 5. en 5. Tu l’as regardée
6. chaque 6. en 6. J’y vais
7. boîte 7. y 7. Elle en apporte.
8. timbres 8. Tu l’aimes?
9. près 9. Je le déteste.
10. Juste en face 10. Nous en commandons.
EXERCISE D:
1. j’ai demandé de l’eau minérale
2. j’en ai commandé une douzaine
3. il y a une boîte aux lettres près d’ici
4. je voudrais des cartes postales
5. nous n’en avons plus
6. je n’ai rien envoyé à ma famille
7. je vais acheter des cartes postales
8. vous pouvez en acheter au bureau de tabac
9. je cherche des photos des monuments de Paris
10. nous sommes à Paris depuis hier
11. nous avons passé une commande il y a trois jours

115

Universitatea SPIRU HARET


12. la commande n’est pas encore arrivée
13. la boîte aux lettres est juste en face de l’hôtel
14. choisissez les cartes postales que vous préférez
15. nous avons choisi les cartes postales les moins chères

18
EXERCISE A:
1. sèche-cheveux 6. tout faire
2. appareils ménagers 7. brancher
3. voir 8. coiffeur
4. recommande 9. garantie
5. marque 10. moins

EXERCISE B:
1. Ce sèche-cheveux est moins cher que l’autre.
2. Ton pull est plus joli que son pull.
3. Votre jupe est plus chère que ma jupe.
4. Je travaille moins vite que mon frère.
5. Ta coiffure est aussi belle que la mienne.
6. Il fait moins chaud à Paris qu’à Nice.
7. Vous avez un modèle moins cher que ça?
8. Ce modèle-ci est aussi cher que l’autre.
EXERCISE C:
1. vite 4. vieux
2. dur 5. jeune
3. facile 6. cher

EXERCISE D:
1. j’ai moins d’argent que vous
2. elle est partie plus tard que mes amis
3. une Jaguar coûte plus cher qu’une Ford
4. l’aéroport se trouve à dix kilomètres de chez moi
5. Corinne est beaucoup plus intelligente que son frère
6. cette robe a coûté plus que prévu
116

Universitatea SPIRU HARET


7. n’oubliez pas le pourboire!
8. vous allez acheter un nouveau sèche-cheveux
9. nous avons payé plus de deux cents cinquante francs
10. où sont vos appareils ménagers?
11. il faut acheter un adapteur
12. ce modèle est un peu plus cher que l’autre
13. il a une garantie d’un an
14. on peut tout faire avec ce modèle
15. est-ce que c’est une marque française

117

Universitatea SPIRU HARET


TEXTES SUPPLEMENTAIRES

UN VOYAGE A PARIS

Bonjour! Je m’appelle Jim Rodgers. J’étais un gars ordinaire


jusqu’au jour où j’ai eu ce coup de téléphone de mon vieux copain
Pierre. Je l’avais connu en Faculté, et le voilà qui me téléphone après
tant et tant d’années!...
Jim: Bonjour, ici Jim Rodgers.
Pierre: Jim, c’est Pierre. Comment ça va?
Jim: Pierre? Ça va très bien. Comment vas-tu? Où est-tu?
Pierre: Je vais merveuilleusement bien! Je suis de retour à Paris.
Après la Fac je suis rentré ici pour trouver du travail et pour être plus
près de la famille.
Jim: Chic! Mais pourquoi téléphones-tu maintenant, à vrai dire?
Ça fait des années que je n’ai pas de tes nouvelles.
Pierre: Tu te souviens de ma soeur Marie? Elle se marie! Quand
je lui ai dit que tu étais devenu photographe, elle a voulu que ce soit
toi qui prennes les photos du mariage.
Jim: Je suis enchanté, fais-moi seulement savoir où et quand,
pour que je ne puisse m’arranger pour être là.
Pierre m’a donné la date du mariage ainsi que tout ce qu’il me
fallait encore savoir afin de pouvoir me rendre chez ses parents, à la
campagne. Puisqu’il me restait encore quelques semaines de vacances
pour cette année-là, j’ai décidé de visiter Paris avant d’aller chez Pierre
pour le mariage.
La Préparation du Voyage:
Agent de voyages: Bonjour! Ici Voyages au pays des merveilles,
à votre service!
Jim: Bonjour. Il me faut aller en France pour le mariage d’un
ami, et je voudrais savoir si vous pouvez m’aider...
Agent: C’est pour quand?
Jim: Le mariage est fin août, en fait le trente-et-un. Mais je
voudrais passer une quinzaine de jours à visiter le pays, donc je de-
vrais partir vers le quatorze, je pense.
113

Universitatea SPIRU HARET


Agent: Il y a un vol le matin mardi treize, un vol le soir mercredi
quatorze, et un autre vol le matin jeudi quinze.
Jim: C’est à quelle heure, le vol du soir?
Agent: Ce vol part à huit heures quinze.
Jim: Et l’heure des vols du matin?
Agent: Ces vols-là sont pour sept heures et demie.
Jim: Le vol le soir du quatorze me va bien.
Agent: Vous voulez rentrer tout de suite après le mariage?
Jim: Je pense, oui.
Agent: Il ya un vol le soir le premier septembre, ou un vol le
matin le deux.
Jim: Le deux, s’il vous plaît. Cela me donnera le temps de ren-
trer à Paris visiter les sites qui me plaisent le plus avant de repartir à
la maison.
Agent: Vous voulez voyager en premières, ou en secondes?
Jim: Secondes, je pense. C’est combien?
Agent: Aller-retour en secondes vous revient à sept cent
cinquante dollars. Les premières sont considérablement plus chères.
Aller-retour pour Paris vous reviendra à trois mille cinq cents dollars.
Jim: Allons-y pour les secondes. Pouvez-vous me donner une
place à côté du hublot, en non-fumeurs?
Agent: En général nous ne donnons pas les places ici, mais je
vais voir ce que je peux faire.
Jim: Je vous remercie. Vous acceptez les cartes de crédit?
Agent: Je regrette, Monsieur. Nous n’acceptons qu’espèces ou
chèques.
Jim: Ça va aller, je vous ferai un chèque. Dites-moi, pouvez-
vous me faire une réservation d’hôtel aussi?
Agent: Mais bien entendu, Monsieur. Nous pouvons aussi vous
réserver une voiture si vous voulez.
Jim: Non, merci. Je ne pense pas en avoir besoin en ville. S’il
me faut une en province, j’en trouverai sur place. Mais je voudrais
réserver une chambre dès mon arrivée à Paris.
Agent: Désirez-vous un hôtel au centre intra-muros ou dans les
environs?
Jim: Je préférerais être en ville, s’il vous plaît.
Agent: Vous voulez une chambre à un lit ou deux?
Jim: Un seul, s’il vous plaît.
Agent: Avec une salle de bain privée?
Jim: Une salle de bain privée?

114

Universitatea SPIRU HARET


Agent: Dans beaucoup d’hôtels en Europe on ne trouve qu’un
lavabo dans les chambres. Les douches, baignoires, et même les
toilettes sont dans le couloir, au centre de chaque étage.
Jim: Je préfère une chambre avec douche et toilettes privées.
Agent: Je connais un très gentil petit hôtel pas loin de l’Arc de
Triomphe. Toutes les chambres ont chacune une salle de bain. Je ne
sais pas pour la douche, pourtant. Souvent il n’y a qu’une baignoire. Je
tâcherai de vous trouver la douche si c’est important. Vous voulez le
rez-de-chausée, premier, ou le second étage?
Jim: Le premier, s’il vous plaît.
Voilà que tous mes plans pour le voyage étaient arrêtées. J’avais
mes billets pour l’avion, et une réservation d’hôtel pour les premiers
jours à Paris. Il ne me restait qu’à préparer mes affaires et me rendre à
l’aéroport à l’heure!
En route pour l’aéroport:
Jim: Bonjour. Je m’appelle Jim Rodgers et j’ai besoin d’un taxi
pour aller à l’aéroport pour le vol du soir pour Paris.
Monsieur: Mais bien sûr, Monsieur. Où habitez-vous?
Jim: J’habite au quatre cent quinze East Trente-deuxième Ave-
nue, en ville. Je voudrais que le chauffeur vienne me prendre sur le
côté droit de l’avenue, juste devant l’immeuble.
Monsieur: On sera là dans une demi-heure.
Le taxi est venu me prendre juste à l’heure, et me voici en route
pour mon vol à Paris.
Devant l’aérogare:
Chauffeur: Avec la surtaxe pour le tunnel, ça fait trente-cinq
dollars.
Jim: Trente-cinq dollars! Pour un trajet de trente minutes à l’aé-
roport! Faites voir le reçu du compteur.
Chauffeur: Euh... J’ai dû mal lire le compteur. Vous ne me devez
que dix-sept dollars cinquante.
Jim: Ça va mieux. Mes bagages, s’il vous plaît.
Chauffeur: Les voici.
Porteur: Puis-je vous aider avec vos bagages, Monsieur?
Jim: Je veux bien, merci.
Porteur: Et où partez-vous ce soir, Monsieur?
Jim: Je pars pour Paris.
Porteur: Par quelle compagnie?
115

Universitatea SPIRU HARET


Jim: Je pars avec Air France.
Porteur: C’est très bien, Monsieur. Si vous voulez bien me suivre.
Au comptoir d’enregistrement des bagages:
Agent: Bonsoir, Monsieur, comment allez-vous?
Jim: Je suis très énervé – un peu fatigué par tous les préparatifs –
mais très énervé.
Agent: Puis-je voir vos billets et votre passeport, s’il vous plaît?
Jim: Les voici.
Agent: Vous voulez enregistrer vos bagages?
Jim: Oui. J’ai ces deux valises à enregistrer pour Paris, s’il
vous plaît.
Agent: Mais oui, Monsieur. Désirez-vous une place en fumeurs
ou non-fumeurs?
Jim: Mais mon agent de voyage devait me réserver une place en
non-fumeurs, à côté du hublot.
Agent: Nous n’acceptons pas les places réservées par les agences
de voyage. Je n’ai pas de place libre en non-fumeurs. Préférez-vous
une place à côté du hublot en fumeurs, ou une place sur le passage en
non-fumeurs?
Jim: La place sur le passage en non-fumeurs, je suppose.
Agent: Voici votre carte d’embarquement. Le vol part de la porte
trente-deux à neuf heures.
Jim: Mais je croyais que le vol du soir pour Paris partait à huit
heures et quart.
Agent: L’avion qui vous amène à Paris est arrivé avec du retard
ce soir. Il faudra un certain temps pour que l’équipage ait tout préparé
pour le retour à Paris.
Dans l’avion:
L’hôtesse de l’air: Bienvenu à bord, Monsieur. Votre place est
là-bas, sur la gauche, au fond de l’avion. Avancez dans ce passage et
vous trouverez facilement.
Jim: Merci. Pouvez-vous me dire la durée du vol?
L’hôtesse: On a du beau temps pour le vol ce soir. Nous
devrions atterrir à Paris dans six heures, on sert le dîner bientôt, suivi
d’un film et puis on sert un petit déjeuner juste avant d’arriver. Le
temps passera vite, Monsieur.
Me voilà en route pour la France. C’est vrai que cela s’est passé
très vite, et en peu de temps je sortais de l’aérogare pour renifler pour
la première fois l’air de la France.
116

Universitatea SPIRU HARET


En route pour l’hôtel:
Jim: Taxi!
Chauffeur: Voilà, Monsieur. Où allez-vous?
Jim: Au Jules Verne. Ce n’est pas loin de l’Arc de Triomphe.
Chauffeur: Je connais. Montez. On y sera en moin d’une.
Chauffeur: On vient de passer à côté de Notre-Dame.
Jim: Cet énorme édifice derrière, là?
Chauffeur: Oui, c’est Notre-Dame.
Jim: Quelle belle cathédrale. J’ai souvent entendu parler des
beaux vitraux à l’intérieur. J’ai du mal à croire que je vais finalement
les voir, moi-même.
Chauffeur: Vous voyez ce bâtiment à, à droite? C’est le célèbre
musée du Louvre. On y trouve les plus belles oeuvres d’art.
Jim: Il me tarde de voir tous ces beaux tableaux et ces belles
sculptures.
Chauffeur: Là, devant nous, c’est la Place de la Concorde. C’est
là que beaucoup de têtes ont roulé pendant la Révolution.
Jim: Comme c’est beau maintenant, malgré toutes les voitures.
J’ai du mal à imaginer que la guillotine s’élevait à cet endroit.
Chauffeur: Ça, ce n’est rien. Vous devriez voir ce qui se trouve
en-dessous des rues de cette belle ville. Si vous avez le temps, ne
manquez pas de visiter les catacombes et les égouts de Paris… C’est
quelque chose.
Plus tard:
Chauffeur: Nous voici. Ça, c’est l’Arc de Triomphe sur notre
droite, et voici votre hôtel à gauche. Que je trouve une place pour
la voiture, et je vous aiderai à monter vos valises jusque dans le
hall de l’hôtel.
L’hôtel
L’employé: Bonjour, Monsieur! Soyez le bienvenu à l’hôtel Jules
Verne. Que puis-je faire pour vous?
Jim: Mon nom est Jim Rodgers. J’ai une chambre réservée pour
quelques jours.
L’employé: Mais bien sûr, Monsieur. Une chambre à un lit, au
premier. Voici votre clé. Il y a un ascenseur là-bas. Derrière les plantes.
Sur la gauche. Il y a aussi un escalier sur la droite, devant le kiosque.
Jim: Je croyais avoir une chambre au premier?
117

Universitatea SPIRU HARET


L’employé: Mais c’est au premier. Vous prenez l’ascenseur ou
l’escalier et vous montez un étage. Votre chambre se trouve au fond
du couloir. Sur la droite.
Jim: Mais ça, c’est le second étage.
L’employé: Mais non, Monsieur. Ici, le premier étage, c’est le
premier étage au-dessus du rez-de-chaussée. Le deuxième étage, c’est
ce que vous appelez le troisième étage chez vous en Amérique.
Jim: Ah. est-ce possible d’avoir une chambre au rez-de-chau-
sée, alors?
L’employé: Nous avons une chambre libre au rez-de-chaussée.
Elle est assez grande, et bien éclairée. Mais elle n’a pas de salle de bain.
Jim: Et la chambre au premier en a une?
L’employé: Oui, Monsieur.
Jim: Alors je garde celle-là.
Eh bien, c’était peut-être le matin là-bas, mais j’étais épuisé. Je
suis monté à ma chambre, j’ai défait mes valises, et je me suis mis au
lit... Quelques heures après je me suis réveillé, et j’avais une faim de
loup. J’avais raté le déjeuner, et ce n’était pas encore l’heure du
dîner... Je suis descendu pour demander à la reception s’il y avait un
petit restaurant dans le quartier où je pouvais prendre quelque chose
avant d’aller me promener en ville.
Conversation avec employé à la réception:
L’employé: Bonjour, Monsieur. Vous êtes-vous bien réposé?
Jim: Oui, merci, mais je commence à avoir bien faim. Savez-
vous où je pourrais prendre quelque chose?
L’employé: Eh bien, l’hôtel a un très bon restaurant qui sert le petit
déjeuner, le déjeuner, et le dîner. Mais il n’est pas ouvert en ce moment.
Jim: Je vais sûrement y prendre mes repas pendant mon séjour
ici. Quelles sortes de repas y sert-on?
L’employé: Nous servons un petit déjeuner copieux, Monsieur.
Vous avez un choix de fruits, fromages, et des viandes, ainsi qu’un
panier de pains et de pâtisseries assorties. On sert le café, le thé, le
chocolat, et le lait. Il y a aussi un choix de jus de fruits.
Jim: Ça a l’air très bien. Et le déjeuner et le dîner?
L’employé: Oh, Monsieur! Notre restaurant est un des meilleurs
de la ville. Il y tout un choix d’entrées. Les viandes sont de toute
première qualité: volailles, viande rouge, agneau, porc, et poissons. Le
chef prépare chaque plat avec un choix de légumes frais. Nous offrons
un choix de bières importées et françaises, et des vins rouges, blancs,
118

Universitatea SPIRU HARET


et rosés, plus les liqueurs les plus demandées. Comme dessert, nous
offrons glaces, gâteaux et tartes, fruits de saison, et fromages.
Jim: J’ai encore plus faim qu’avant. Mais où puis-je prendre
quelque chose maintenant?
L’employé: Eh bien, Monsieur, il y a quelques „fast-food” dans
le quartier qui servent toute la journée. Si je peux me permettre de
vous donner une idée, il y a une petite épicerie de toute première
qualité dans l’autre rue où vous pourriez vous trouver un casse-croûte
qui vous permettra d’attendre l’heure du dîner.
Jim: Génial. Et comment je fais pour y aller?
L’employé: C’est très facile, Monsieur. Vous sortez de l’hôtel.
Tournez à droite, et descendez la rue à peu près vingt mètres. Prenez à
gauche au premier coin, et vous trouverez la boutique sur la droite.
C’est à côté d’une librairie splendide, et en face du théâtre du quartier.
A l’épicerie:
Jim: Bonjour, Madame! Je voudrais acheter quelque chose à manger.
Marchande: Mais bien sûr, Monsieur. Que désirez-vous? Nous
avons tout un choix de viandes et de fromages. Nos fruits et nos
légumes sont les plus frais du quartier. Vous voulez peut-être un sand-
wich au pain frais? Ou des fruits avec un fromage?
Jim: Qu’est-ce que vous avez comme sandwichs?
Marchande: Nous avons des sandwichs au jambon, à la dinde,
et au fromage. On peut vous y mettre de la laitue et de la tomate si
vous désirez.
Jim: Merci, je pense que je prendrai seulement quelques fruits et
du fromage, du pain, et une boisson.
Marchande: Nous avons toutes sortes de fruits. Voulez-vous une
pomme? Une banane? Ou peut-être une poire?
Jim: Avez-vous des oranges?
Marchande: Mais bien sûr, Monsieur. Les voilà.
Jim: C’est combien?
Marchande: Les oranges sont à dix francs le kilo.
Jim: J’en prendrai deux, s’il vous plaît. Ça fait combien?
Marchande: Ces deux oranges pèsent deux cent cinquante gram-
mes; ça fait deux francs cinquante. Et voici le pain et nos fromages.
Jim: Donnez-moi s’il vous plaît un demi de camembert et cin-
quante grammes de gruyère. Et une baguette.
Marchande: Qu’est-ce que vous désirez boire? Nous avons des
boîtes de soda, et des bouteilles d’eau.
119

Universitatea SPIRU HARET


Jim: Une bouteille d’eau, s’il vous plaît.
Marchande: Une grande ou une petite?
Jim: Quelles sont les quantités?
Marchande: La plus petite bouteille contient soixante-quinze
centilitres. La plus grosse est d’un litre. J’ai aussi quelques bouteilles
d’un demi-litre, mais elles ne sont pas au frais.
Jim: Je prendrai le litre, s’il vous plaît.
Marchande: Voilà, Monsieur. Désirez-vous autre chose avec ça?
Jim: Non merci, Madame. Cela fait combien en tout?
Marchande: Avec la bouteille d’eau ça fait vingt francs cinquante.
Jim: Voici.
Marchande: Merci, Monsieur. Et voici la monnaie.
De retour à l’hôtel, j’ai mangé mon casse-croûte et puis j’ai
décidé de me reposer un peu. Je ne pouvais guère attendre le lende-
main pour explorer dans la ville.
Plus tard je suis descendu au rez-de-chaussée pour dîner.
Maître d’hôtel: Bonjour, Monsieur. Vous dînez seul ce soir?
Jim: Oui, Monsieur. Je voudrais une table bien loin de la cuisine,
s’il vous plaît.
Maître d’hôtel: Mais bien sûr, Monsieur. Suivez-moi, s’il vous
plaît. On vous servira tout de suite. En attendant, désirez-vous quelque
chose à boire?
Jim: Oui, merci. Un gin tonic.
Garçon: Voici votre gin tonic, Monsieur. Avez-vous fait votre choix?
Jim: Je voudrais commencer avec une entrée. Qu’est-ce que
vous avez?
Garçon: Nous avons du saumon fumé, une salade délicieuse au
fromage de chèvre chaud, ou du foie gras. Ou vous préférez peut-être
des cuisses de grenouille, ou des escargots?
Jim: Je prendrai le saumon fumé, s’il vous plaît.
Garçon: Et comme plat?
Jim: Je ne suis pas sûr. Qu’est-ce que vous suggérez?
Garçon: Préférez-vous de la vinade, du poisson, ou de la volaille?
Jim: Viande ou volaille, pas de poisson.
Garçon: Nous avons un délicieux filet de veau cordon bleu. Ou
peut-être des côtelettes d’agneau. Nous avons aussi un civet de lapin.
Et puis il y a la spécialité du chef, son coq au vin.
Jim: Le civet de lapin, s’il vous plaît.
Le repas était sensationnel. La cuisine française est aussi
superbe qu’on le dit. Le vin aussi. Mais il me restait encore un peu

120

Universitatea SPIRU HARET


d’appétit après tout ce que j’avais commandé, et j’ai décidé de prendre
un dessert.
Jim: Garçon!
Garçon: Oui, Monsieur?
Jim: Je voudrais un dessert. Qu’est-ce que vous avez?
Garçon: Nous avons un assortiment de gâteaux et de pâtisseries,
et en plus tout un choix de glaces et de sorbets.
Jim: Puis-je voir le plateau de pâtisseries?
Garçon: Je vous amène ça tout de suite, Monsieur. Désirez-vous
un café avec votre dessert?
Jim: Vous avez du décaféïné?
Garçon: Oui, Monsieur.
J’ai pris une petite pâtisserie comme dessert, j’ai bu mon café, et
j’étais prêt à remonter à ma chambre quand je me suis rendu compte
que je n’avais pas encore réglé l’addition.
Jim: Garçon!
Garçon: Oui, Monsieur?
Jim: L’addition, s’il vous plaît.
Garçon: Voilà, Monsieur. Vous pouvez signer pour le mettre sur
votre compte d’hôtel, si vous voulez. Mais nous acceptons aussi les
espèces et les cartes de crédit.
Jim: J’ai laissé mes cartes dans ma chambre, et je n’ai pas encore
beaucoup d’argent français. Il faudra le mettre sur mon compte d’hôtel.
En quittant le restaurant je réalisais que je n’avais pas laissé de
pourboire.
Jim: Pardon, Monsieur.
L’employé à la réception: Oui, Monsieur?
Jim: Je viens de dîner au restaurant et j’ai mis l’addition sur mon
compte d’hôtel.
L’employé: Oui, Monsieur?
Jim: Eh bien, j’ai oublié de laisser un pourboire. Est-ce que je
peux régler cela ici?
L’employé: Ne vous en faites pas, Monsieur, le service est compris.
Jim: Ah, vraiment? Et c’est comme ça partout?
L’employé: Oui, Monsieur. Partout en France le service qui est à
quinze pour cent est compris dans l’addition.
Visite de la ville, et savoir demander le chemin:
Jim: Bonjour, Monsieur. Je crois que je vais visiter quelques
monuments aujourd’hui. Avez-vous un plan de la ville?
121

Universitatea SPIRU HARET


L’employé à la réception: Oui, Monsieur. Nous avons aussi le
plan du métro et du réseau des autobus si vous désirez.
Jim: Merci bien. Où se trouve la station du métro la plus proche?
L’employé: La plus proche se trouve à quelques cinq rues d’ici.
Vous sortez de l’hôtel. Vous tournez à gauche, vous descendez trois
rues jusqu’au croisement de deux sens interdits. Vous traversez et
vous montez le premier sens interdit. Vous prenez la deuxième rue à
droite, et montez encore une rue jusqu’au cinéma. Le métro se trouve
sur votre droite.
Jim: Je vous remercie, Monsieur.
Me voici parti pour ma première journée de tourisme dans Paris.
Je n’ai eu aucun mal à trouver la station du métro, et je m’en suis allé
explorer la ville. Je suis d’abord allé au Louvre, puis à la Tour Eiffel,
et enfin à Notre-Dame. Ensuite j’ai voulu voir l’Opéra, mais je me
suis perdu.
Jim: Pardon, Madame. Pourriez-vous me dire comment trouver
l’Opéra d’ici?
Dame: Bien sûr, Monsieur. Vous n’en êtes pas loin du tout.
Jim: J’ai le plan de la ville. Pourriez-vous m’indiquer le chemin
là-dessus?
Dame: Mais oui. Vous voyez, nous sommes ici. L’Opéra se trouve
là, derrière ces immeubles.
Jim: Je vois. Je prends donc cette rue ici à gauche, puis celle-ci à
droite, et j’y suis.
Dame: En fait, si vous prenez plutôt la deuxième rue ici à droite,
elle vous aménera droit devant l’Opéra.
Jim: Je vous remercie beaucoup, Madame. En fait, pourriez-vous
me dire l’heure, s’il vous plaît.
Dame: Il est quatre heures et demie. Si vous vous dépêchez,
vous avez le temps de visiter l’Opéra et ensuite la Madeleine où il y a
un concert d’orgues à cinq heures et demie.
Jim: Merci, Madame.
Dame: Bonne journée.
En piste de nouveau, j’ai visité l’Opéra et j’ai écouté le concert
d’orgues à la Madeleine avant de rentrer à l’hôtel pour dîner. J’ai
passé quelques jours de plus à visiter les autre sites à Paris, et puis
Pierre a téléphoné.
Jim: Ici Jim Rodgers.
Pierre: Bonjour, Jim! Ici Pierre. Comment ça va, le tourisme?
Jim: Je suis ravi. Quelle belle ville!

122

Universitatea SPIRU HARET


Pierre: Eh bien, si tu crois que ça peut aller comme ça, j’ai
pensé que ça pourrait te faire plaisir de venir en province maintenant.
Mes parents ont organisé quelques soirées en l’honneur du mariage de
Marie et j’ai pensé que cela pourrait te faire plaisir d’être des nôtres.
Jim: Ça a l’air bien sympathique. Comment je fais pour venir?
Pierre: Eh bien, tu peux louer une voiture et conduire. Il faut
deux heures de route depuis Paris. Ou bien, tu pourrais prendre le train
et je viendrai te prendre à la gare.
Jim: Je crois que je prendrai le train. Je ne me sens pas prêt pour
conduire ici.
Voyager et la Banque
Jim: Bonsoir, Monsieur. Je voudrais prendre le train pour aller
en province. Qu’est-ce qu’il me faut faire?
L’employé à la réception: Vous pouvez prendre vos billets dans
une agence de voyages, ou bien vous pouvez aller directement à la
gare et les prendre au guichet. Il est déjà tard et je crois bien que
toutes les agences de voyage sont fermées. Si vous partez le matin
avec un peu de temps devant vous, vous n’auriez aucun mal à prendre
vos billets et à avoir votre train.
Jim: C’est parfait. Pouvez-vous m’appeler un taxi pour huit
heures du matin?
L’employé: Comme vous voulez, Monsieur.
Jim: J’ai besoin de prendre de l’argent avant de partir. Est-ce
qu’il y a une banque près d’ici?
L’employé: Toutes les banques sont fermées à cette heure,
Monsieur. Il y en a une en allant vers la gare. Vous pourriez vous
arrêter en route demain.
A la banque:
Jim: Bonjour, Madame.
Cassière: Bonjour, Monsieur. Comment allez-vous?
Jim: Très bien, merci.
Cassière: Que puis-je faire pour vous?
Jim: Il me faut de l’argent. Pouvez-vous changer pour moi des
chèques de voyage?
Cassière: Mais bien sûr, Monsieur. Vous pouvez aussi utiliser
votre carte de crédit pour toucher des espèces si vous préférez.
Jim: Je voudrais changer ces chèques de voyage, s’il vous plaît.
Cassière: Très bien, Monsieur. Signez en bas et n’oubliez pas de
mettre la date.
123

Universitatea SPIRU HARET


Jim: Auriez-vous un stylo?
Cassière: Voilà, Monsieur.
Jim: On est quel jour, s’il vous plaît?
Cassière: Nous sommes le jeudi vingt-deux août.
Jim: Merci. Voilà les chèques.
Cassière: Merci, Monsieur. Voici votre reçu.
Jim: Mon reçu? Et mon argent?
Cassière: Passez avec ce reçu au guichet numéro quinze, là-bas
au fond, et on vous y donnera votre argent.
Autre caissier: Votre reçu, s’il vous plaît, Monsieur.
Jim: Le voici.
Cassier: Puis-je voir votre passeport, s’il vous plaît?
Jim: Voilà.
Cassier: Voilà votre argent.
Jim: Pourrais-je avoir quelques grosses coupures et des plus petites?
Cassier: Voilà, Monsieur. Bonne journée.
A la gare:
L’employé: Bonjour, Monsieur. Que puis-je faire pour vous ce
matin?
Jim: Il me faut un billet pour Tours. C’est à quelle heure, le pro-
chain train?
L’employé: Il y a un train qui part dans une demi-heure mais il
s’arrête dans toutes les gares entre ici et Tours et il vous faudra
changer de train. Il y a un rapide dans une heure et demie qui est
direct. Dans les deux cas vous arriverez plus ou moins à la même
heure, mais le train rapide serait plus agréable.
Jim: Merci. Je crois que je prendrai le rapide.
L’employé: Voulez-vous une place en premières ou en secondes,
Monsieur?
Jim: C’est combien, en premières, Monsieur?
L’employé: En premières ça vous fera trois cent cinquante
francs. En secondes ce sera seulement deux cent quarante.
Jim: Une place en secondes, alors, s’il vous plaît.
L’employé: Voilà, Monsieur. Votre train part sur la voie dix à
dix heures trente-cinq. Bon voyage!
Jim: Merci, Monsieur. Où puis-je attendre mon train?
L’employé: Il y a une salle d’attente au premier. Il y a aussi un
certain nombre de restaurants et de magasins au sous-sol. Vous n’aurez
aucun mal à faire passer le temps jusqu’au départ de votre train.
124

Universitatea SPIRU HARET


Je suis descendu au sous-sol, j’ai fait quelques achats, et j’ai pris
quelque chose à manger en vitesse. Sans que je me rende compte du
passage du temps, il était bientôt à l’heure de monter dans le train.
Dans le train:
Jim: Pardon, Monsieur, pouvez-vous m’indiquer où trouver la
voie dix?
Monsieur: C’est celle-là, là-bas.
Jim: Celle-ci?
Monsieur: Non, celle-là. Celle dernière l’horloge.
Jim: Merci, Monsieur.
Jim: Excusez-moi, Monsieur, mais je crois bien que c’est ma place.
Monsieur: Eh bien, vous avez raison. Excusez-moi.
Jim: De rien, Monsieur. C’est votre valise, ça?
Monsieur: Eh bien, oui. C’est extraordinaire, on a la même valise?
Jim: Oui, c’est curieux. Ça serait quelque chose si on se trompait
en descendant.
C’était un bon voyage en train à travers la campagne. Quand je
me suis arrivé en gare de Tours Pierre était là à m’attendre.
Pierre: Jim! Ici!
Jim: Salut, Pierre! Comment ça va?
Pierre: Fantastique. Quel plaisir de te revoir! Comment s’est
passé ce voyage?
Jim: Très bien, très bien. Je suis content de te revoir aussi. J’ai
hâte de connaître ta famille. C’est loin?
Nous sommes allés au parking trouver la voiture de Pierre et
nous nous sommes dirigés vers chez ses parents.
Pierre: Mes parents habitent tout près d’ici.
Jim: Tes parents, ont-ils un appartement ou une maison?
Pierre: Ils ont un appartement en ville, comme moi et ma soeur.
Mais nous allons célébrer le mariage dans leur maison de campagne.
Cela nous fait plaisir, de nous y réunir pour les week-end et pour les
fêtes de famille.
Jim: Je pense que c’est bien sympathique de pouvoir s’en aller
comme ça.
Pierre: Oui, c’est sympa. Cela nous permet de laisser derrière
tout le „stress” de la ville et de nous détendre loin de tout.
Jim: Qui va être là pour le mariage?
Pierre: Toute la famille vient. Toutes mes tantes et mes oncles,
mes cousins. Mes frères et soeurs seront là, bien sûr, et ma mère et
125

Universitatea SPIRU HARET


mon père. La plupart de mes neveux et nièces y seront aussi, bien que
la nièce préférée de Marie, Sophie, ne sera pas là, parce qu’elle fait
des études là-bas chez toi cette année.
Jim: Où allez-vous coucher tout ce monde-là?
Pierre: Beaucoup seront à l’hôtel, et d’autre chez des amis qui
habitent tout près de chez nous. Toi, bien sûr, tu resteras à la maison avec
nous. Ma mère a décidé de te mettre dans la chambre à côté de la mienne.
Jim: C’est bien. Comme ça, si j’ai besoin d’aide je saurai où te
trouver.
Pierre: C’est une chambre agréable. Je suis sûr qu’elle te plaira.
Elle est au premier, avec un grand lit, une commode et une armoire,
donc tu auras toute la place pour caser tes affaires. Ta chambre et la
mienne partagent la même salle de bain.
Jim: Ça a l’air génial.
Faire connaissance et les salutations:
Pierre: Jim, je te présente ma mère, Monique. Maman, c’est Jim
Rodgers, mon ami d’Amérique.
Jim: Je suis enchanté de faire votre connaissance, Madame.
C’est très gentil de votre part de me permettre de me joindre à vous
pour cette heureuse occasion.
Monique: C’est moi qui suis enchantée, Monsieur. Pierre et
Marie nous ont déjà dit tant de choses sur vous que j’ai l’impression
de vous connaître.
Jim: Je suis ravi d’être là. Vous avez une très belle maison.
Monique: Merci beaucoup. Voilà mon mari, Philippe. Permet-
tez-moi de vous présenter. Philippe, l’ami américain de Pierre, Jim.
Philippe: Enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes donc
là pour prendre les photos du mariage de notre adorable fille?
Jim: Oui, Monsieur. C’est un honneur d’avoir été invité.
J’espère pouvoir faire de bonnes photos pour vous.
Monique: Je suis sûre qu’elles seront excellentes. Marie parle
souvent du beau travail que vous avez fait quand vous étiez en faculté.
Où habitez-vous, Jim?
Jim: J’habite à New York. Je travaille pour une revue qui a la
spécialité d’articles de voyage.
Philippe: Cela doit être très intéressant.
Jim: Oui, c’est passionant. J’ai la chance de faire connaissance
avec beaucoup de gens intéressants, et de voyager beaucoup. Mais
c’est la première foir que je viens en France, pourtant.
126

Universitatea SPIRU HARET


Monique: Votre premier voyage en France? Quel âge avez-vous?
Jim: J’ai trente ans.
Philippe: Vous avez trente ans et vous n’êtes jamais venu en
France. Quel dommage!
Jim: J’avais toujours désiré visiter votre beau pays et je vous
suis très reconnaissant de m’avoir donné cette occasion de le faire. Et
de voir un mariage français en même temps.
Pierre: A propos du mariage, voici Marie.
Marie: Bonjour, Maman. Bonjour, Papa. Salut, Pierre. Comment
va tout le monde aujourd’hui?
Pierre: Très bien, très bien, Marie. Où est Guillaume?
Marie: Je l’ai récupéré à la gare et accompagné à son hôtel pour
qu’il puisse s’y installer. J’avais l’intention de le ramener directement
ici avec moi, mais une fois monté dans sa chambre il a découvert qu’il
avait la valise de quelqu’un d’autre. Ça ressemblait tout à fait à la
sienne, mais elle n’était pas à lui. Il est reparti à la gare avec l’espoir
que la personne qui a ses bagages les y rapportera.
Philippe: Pierre, présente ton ami à ta soeur.
Pierre: Mais bien sûr. Marie, tu te souviens de Jim Rodgers.
Marie: Jim! Quel plaisir de te revoir! Je ne t’avais pas reconnu.
Jim: Je suis heureux de te revoir aussi, Marie. Qu’as-tu fait tous
ces temps-ci?
Monique: Nous aurons tout notre temps pour échanger les
nouvelles plus tard. Pierre, peut-être que Jim voudra se reposer un peu
après son voyage en train. Pourquoi ne lui montres-tu pas sa chambre?
Philippe: Ma femme a raison. Vous devez être fatigué après le
voyage en train.
Jim: Non, Monsieur, je ne suis pas fatigué, mais j’aimerais bien
faire un peu de toilette, et défaire mes valises.
Pierre: Suis-moi, Jim. Je te montrerai le chemin.
Au premier étage:
Jim: Quelle belle chambre! Tu avais raison, Pierre, c’est une
chambre fantastique. Juste ce qu’il me faut après huit jours d’hôtel.
Pierre: Voilà la commode, et l’armoire est là. Si tu veux prendre
un bain ou une douche, la salle de bain est par là. Le lit est fait. Si tu
vuex faire la sieste, ne te gêne pas. Les invités n’arrivent que ce soir,
et il n’y a rien de prévu avant. Si tu as besoin de moi, je serai à côté
dans ma chambre en train de faire des lettres.
127

Universitatea SPIRU HARET


Jim: Je pense que je prendrai une douche et puis je me reposerai
un petit peu avant de défaire mes valises. Peut-être que tu pourras me
faire visiter la maison et le jardin avant de dîner. Y a-t-il des serviettes
quelque part?
Pierre: Ici, dans l’armoire. Il y a du savon dans la salle de bain.
Si tu as besoin d’autre chose, ce qui est à moi.
J’ai pris une douche, et puis j’ai décidé de me reposer avant dé-
faire les valises et de m’apprêter pour la soirée. Quand je me suis levé
de ma sieste, les événements qui devaient changer ma vie ont com-
mencé à se produire.
Jim: Pierre? Peux-tu venir ici un moment, s’il te plaît?
Pierre: Qu’est-ce qu’il y a, Jim? As-tu besoin de quelque chose?
Jim: Cette valise n’est pas à moi!
Pierre: Qu’est-ce que tu veux dire?
Jim: Elle ressemble à la mienne, mais ce ne sont pas mes affaires.
J’ai pris une douche quand tu es parti et puis je me suis reposé un peu.
Quand je me suis mis à défaire mes valises et à m’habiller, j’ai trouvé
ces choses dans ma valise au lieu de mes affaires.
Pierre: Peut-être que si nous cherchons dans ces affaires-là nous
trouverons quelque indice de la personne à qui cette valise appartient,
et aussi une idée de la personne qui a la tienne!
Jim: Ça doit être ce monsieur dans le train.
Pierre: Quel monsieur dans le train?
Jim: Ma place était à coté d’un monsieur qui avait exactement la
même valise que moi. Quand je suis descendu du train j’ai dû prendre
sa valise par erreur.
Pierre: Peut-être qu’il a fait la même découverte que toi à cette
heure-là! Nous la ramènerons à la gare et nous cherchons la tienne, si
effectivement l’autre personne a fait pareil.
Pierre m’a prêté des affaires à lui, et nous sommes repartis à la
gare. Nulle valise ne nous attendait, mais l’employée aux bagages
nous a dit qu’un monsieur était venu demander une valise qui
ressemblait tout à fait à celle que nous avions. Elle nous a dit qu’il
avait l’air bien ennuyé, et qu’il a refusé de laisser son nom et son
adresse au cas où la valise fût trouvée. Donc, on est rentré à la maison.
Il paraissait qu’il me fallait emprunter des choses à Pierre pour encore
un peu de temps.
Jim: Peut-être si on foullait encore en peu dans la valise? On a
pu rater quelque chose la première fois.
Pierre: Tu as raison. On n’a pas bien fouillé la première fois,
n’est-ce pas?
128

Universitatea SPIRU HARET


Jim: Je chercherai dans les vêtements, et toi, tu examines la valise.
Pierre: Jim, regarde donc ça. Le fond de la valise est faux!
Jim: Quoi?
Pierre: Mais oui, regarde ici. Si tu soulèves ici, il y a un compar-
timent caché en-dessous.
Jim: Qu’est-ce que c’est ça, là, à l’intérieur?
Pierre: Des bijoux! Ce coffret est plein de bijoux!
Jim: Mais c’est incroyable! On ferait mieux de ramener tout ça à
la police.
Pierre: C’est un peu tard maintenant, et les invités commence-
ront à arriver bientôt pour le dîner. Ça pour l’instant. On ira chez la
police demain.
Au poste de police:
Officier de police: Quel est votre nom?
Jim: Je m’appelle Jim Rodgers.
Officier: Quel âge avez-vous?
Jim: J’ai trente ans.
Officier: Quelle est votre profession?
Jim: Je suis photographe.
Officier: Où habitez-vous?
Jim: J’habite aux Etats-Unis. Je suis là en visite chez des amis
qui habitent en ville.
Officier: Quel est votre numéro de téléphone?
Jim: Pierre, quel est ton numéro de téléphone?
Pierre: Notre numéro de téléphone est le quarante-sept, cin-
quante-quatre, quatre-vingt-dix-huit.
Officier: Racontez-moi ce qui s’est passé.
Jim: En venant de Paris hier, j’étais dans le train avec un homme
qui avait une valise exactement comme la mienne. J’imagine que, en
descendant du train, j’ai pris sa valise au lieu de la mienne. Personne
n’a rapporté ma valise à la gare, alors on a fouillé dans celle-ci pour
voir s’il n’y avait rien qui puisse nous indiquer l’identité du
propriétaire. C’est alors qu’on a trouvé les bijoux.
Officier: Ce sont les bijoux qui ont été volés chez les Von der
Himmelstein la semaine dernière au cours du fameux cambriolage de
minuit. La personne qui était à côté de vous dans le train et à qui cette
valise appartient est évidemment le voleur international très connu dit
„le Chat”. On le cherche depuis quelque temps. Messieurs, laissez-
nous nous occuper de cette affaire. Monsieur Rodgers, si nous trouvons
129

Universitatea SPIRU HARET


votre valise, on vous téléphonera. Si cette personne vous rencontre en
cherchant sa valise, je vous prie de nous téléphoner.
Il ne nous restait, à Pierre et à moi, qu’à rentrer chez ses parents
pour les fêtes de la journée et attendre le mariage. Heureusement,
Pierre avait un habit que je pouvais mettre pour la cérémonie. J’ai
passé les jours suivants à faire la fête avec la famille de Pierre, et à
refaire connaissance avec Marie. Bientôt c’était le jour du mariage.
Pierre: Eh bien, Marie, c’est le grand jour!
Marie: Eh oui! Je suis tellement émue! Jim, ça m’a fait plaisir de
refaire connaissance. On s’est si bien amusé lorsque je suis allée
rendre visite à Pierre quand vous étiez en fac. J’étais très amoureuse
de toi à l’époque. Si tu n’avais pas eu vingt-et-un ans, et moi seize,
j’aurais pu t’épouser en ce moment-là!
Jim: Ah, Marie. Je suis content d’être là pour partager ta joie.
Moi aussi, j’aurais pu t’épouser, te voici fiancée avec un autre. Et je
n’ai pas encore fait sa connaissance!
Marie: Il est très occupé depuis quelques jours. Il y avait
apparemment des papiers importants dans cette valise qu’il a perdue.
Il a dû travailler dur cette semaine pour remplacer le travail perdu.
Pierre: Tu le verras bientôt, Jim. Voilà sa voiture maintenant.
Comme on parlait, une grosse voiture noire est avancée jusque
devant la maison des parents de Pierre. Marie s’est dirigée vers la
voiture, laissant Pierre et moi seuls ensemble. Comme je regardais,
j’ai vu quelque chose qui m’a abasourdi.
Jim: Pierre, qui est-ce qui descend de la voiture maintenant?
Pierre: C’est Guillaume, le fiancé de Marie.
Jim: Mais ce n’est pas possible! Pierre, c’est le monsieur qui
était à côté de moi dans le train! Celui dont j’ai pris la valise au lieu de
la mienne. C’est „le Chat”, le voleur international célèbre que la police
cherche depuis tout ce temps-ci!
Pierre: Jim, tu dois te tromper. Guillaume n’est pas un voleur de
bijoux. C’est un banquier, de Paris. Marie l’a connu en faculté. Elle le
connaît depuis des années.
Jim: Pierre, je suis sûr de moi. J’étais assis à côté de lui et nous
avons bavardé pendant deux heures juste l’autre jour. Il m’a même dit
qu’il allait en province pour une grande fête familiale. Quoi faire?
Pierre: Je crois qu’il faut en parler avec mon père.
C’est ce qu’on a fait. Et c’est ainsi que j’ai empêché Marie
d’épouser le Chat, le voleur international de bijoux recherché dans une
quinzaine de pays depuis la France jusqu’en Finlande pour le compte
de plusieurs vols dans les plus grands jamais connus.
130

Universitatea SPIRU HARET


J’ai dû rester encore quelque temps en France pour le procès du
Chat. Marie était bouleversée, et j’ai fini par passer le plus clair de
mon temps à essayer de lui remonter le moral. Un jour l’idée m’est
venue de louer une voiture pour que je puisse faire une promenade
avec elle, pour la distraire.
Jim: Bonjour, Monsieur. Il me faut louer une voiture.
L’agent de location de voitures: Puis-je voir votre permis de
conduire?
Jim: Le voici.
L’agent: Je suis désolé, mais il vous faut un permis international
pour louer une voiture dans cette agence.
Jim: J’en ai un. C’est dans mes affaires à la maison là où je suis reçu.
L’agent: C’est bien, mais il vous faudra l’apporter quand vous
viendrez prendre la voiture. Pour combien de temps vous faudra-t-il la
voiture?
Jim: Je voudrais la louer pour huit jours.
L’agent: C’est pour affaires ou loisirs?
Jim: Loisirs. Je voudrais faire un peu de tourisme dans la région.
Avez-vous des cartes?
L’agent: Il y a un jeu complet de cartes de la région dans la boite
à gants de chaque véhicule. Il vous faut une carte de crédit pour faire
la réservation.
Jim: La voici.
On s’est si bien amusé, Marie et moi, pendant notre première
promenade qu’on en a fait plusieurs autres pendant la semaine que
j’avais la voiture de location. Après on a commencé à prendre celle de
Marie, et à faire des promenades plus fréquentes et plus longues. En
peu de temps on est devenu un couple sans même y faire attention.
Quand une situation s’est trouvée libre dans la société du père de
Pierre, j’ai décidé de la demander. Je voulais avoir les possibilités de
voir Marie.
On me l’a donnée, bien sûr, et c’était vite mon premier jour.
Jim: Bonjour, Madame.
Réceptionniste: Bonjour, Monsieur. Puis-je vous aider?
Jim: Mon nom est Jim Rodgers. Je dois débuter aujourd’hui dans
le département de ventes et de marketing.
Réceptionniste: Ah oui. On m’a dit que vous arriveriez aujour-
d’hui. Suivez-moi, je vous montrerai votre bureau.
Jim: Fantastique. C’est très agréable.
131

Universitatea SPIRU HARET


Réceptionniste: Les aménagements ne sont pas encore tout à fait
terminés. Votre bureau vient d’arriver hier. Quand je suis arrivée ce
matin on était encore en train de brancher votre ordinateur.
Jim: Je ne vois pas de téléphone.
Réceptionniste: Il n’y en a pas encore. Il me faut retourner à
mon bureau. Si vous avez besoin d’autre chose, n’hésitez pas à le
faire savoir.
Jim: Vous vous plaisez ici?
Réceptionniste: Ah oui, beaucoup. Tout le monde est charmant.
Le travail est intéressant et non sans „challenge” mais il n’est pas
trop difficile ou trop „stressant”. Je suis sûre que vous vous plairez
également.
Le nouveau job était parfait. J’avais beaucoup à apprendre au
début, mais j’apprends vite. Et j’avais de bons motifs pour faire de
mon mieux.
On a continué à se voir, Marie et moi, et mon boulot dans la
boîte de son père allait toujours très bien. Après deux mois j’ai été
nommé à la gérance et j’ai décidé qu’il était temps que tout soit
„officiel” avec Marie. On s’est marié fin décembre, juste avant le
Nouvel An. Après notre voyage de noces nous avons acheté une
petite villa pas très loin de chez ses parents, et notre bonheur
conjugal a commencé.
Et voilà l’histoire! Moi qui étais photographe et célibataire à
New-York, je suis devenu un époux heureux et Cadre en France.

132

Universitatea SPIRU HARET


ANNEXES

ACTES DE COMMUNICATION
1. Saluer
– Bonjour Monsieur Comment allez-vous?
Madame Comment ça va?
Mademoiselle Ça va?
jeune homme
tout le monde
– Salut Virginie Ça va?
Paul

– Tiens salut!
bonjour!

Réponses
– Ça va bien (Et vous?)
– Ça va (bien) (Et toi?)
– Pas mal, (merci) (Et vous-même?)
– (Très) bien merci.

– Ça pourrait aller mieux Oh! Qu’est-ce qui t’arrive?


– On fait aller, quoi! Qu’est-ce qu’il y a?
Qu’est-ce qui ne va pas?
Pauvre vieux!
Mon pauvre vieux!
Ma pauvre amie!
Au téléphone
– Allô...
– Allô, c’est Michel. Bonjour, Olivia.
– Bonjour, Michel. Ça va?
133

Universitatea SPIRU HARET


Très utile!
Souvent, quand un(e) Français(e) entre dans un petit magasin ou
un petit bistrot, il/elle salue tout le monde, même s’il (si elle) ne
connaît pas toutes les personnes présentes.
– Bonjour
– Bonsoir Messieurs, Dames.
– Messieurs, Dames

2. Prendre congé (dire „Au revoir...”)


– Au revoir, Monsieur
Madame
Mademoiselle
Messieurs, Dames
– (Allez) au revoir, Anne
– Salut, Jean
tout le monde

– A tout de suite (= dans quelques minutes)


– A tout à l’heure
– A plus tard (plus tard dans la journée)
– A bientôt
– A un de ces jours (= dans quelques jours probablement)
– A la prochaine
– A un de ces quatre (= une période non déterminée)
–A ce soir
– on se (re)voit demain
– on se téléphone lundi…dimanche
la semaine prochaine
Quand on prend congé, on peut ajouter, selon le moment:
– Bonne journée
– Bon après-midi
– Bonne soirée
– Bonne nuit
– Bon week-end
– Bonne fin de semaine
– Bonnes vacances
134

Universitatea SPIRU HARET


A quelqu’un qui travaille, on peut souhaiter:
– Bon courage
– Bonne continuation

3. Accueillir
Accueillir des amis chez soi (après les salutations):
– Ça me fait plaisir de vous voir
– Entrez, (je vous prie)
– Donnez-moi vos manteaux
affaires
– Mettez-vous à l’aise
– Asseyez-vous (je vous en prie)
– Installez-vous
– Qu’est-ce que vous voulez boire ?
– Qu’est-ce que je vous offre ?
– Servez-vous, je vous en prie

4. Présenter / Se présenter
Avant les présentations:
– Vous connaissez Monsieur ?
Madame ?
Mademoiselle ?
Mon frère ?
Ma femme ?
– Tu connais mon copain Pascal ?
– Vous vous connaissez ?
Les présentations
– Je vous présente ma soeur Anne
– C’est mon mari
– Voilà mon ami Paul
Permettez-moi de vous présenter....
Répondre aux présentations:
– (Je suis) enchanté(e)
rencontrer
heureux(euse) de vous
content(e)
connaître
ravi(e)
135

Universitatea SPIRU HARET


Bonjour
Salut
(Je suis) enchanté(e) de faire votre connaissance
Se présenter
– (Bonjour) Je me présente Jean Breton
– (Bonsoir) Je m’appelle
Je suis
Je me permets de me
presenter. Je m’appelle…

Très utile!
Dans un milieu décontracté (jeunes, étudiants), on peut simple-
ment présenter par les prénoms, avec un geste de la main.
– Jean-Claude, Sylvie; Sylvie, Jean-Claude
– Bonjour, Jacques Breton (= je suis J.B.)

5. Interpeller (attirer l’attention)


Interpeller quelqu’un (dans la rue, par exemple):
(Pardon) Monsieur ! (s’il vous plaît)
Madame !
Mademoiselle !
jeune homme
Jean-Pierre
Madame Chabrot
– S’il vous plaît Monsieur/Madame…

Pour attirer l’attention (d’un garçon de café, d’une serveuse, d’un


vendeur/vendeuse)

Monsieur ! s’il vous plaît !


Madame !
Mademoiselle !

Excusez-moi, Monsieur !
Madame !
Mademoiselle !
136

Universitatea SPIRU HARET


6. Inviter
Avant d’inviter
– Vous êtes libre ce soir ?
– Qu’est-ce que tu fais samedi ?
– Tu fais quelque chose de spécial dimanche ?
– Si tu es libre demain…
Comment inviter quelqu’un
– Je vous invite à dîner à la maison
au restaurant
– Venez (viens) donc dîner à la maison!
– Vous voulez venir dîner chez nous?
– Vous voulez aller dîner au restaurant? Je vous invite
– Vous déjeunerez (bien) avec nous?
– Vous voulez danser?
– Ça te dirait d’aller voir un film? Je t’invite
– Tu veux venir à la patinoire?
– Tiens. Je t’offre l’apéritif
un verre

7. Accepter/ refuser une invitation


Accepter
– (Oh, oui) avec plaisir!
– Oh oui, alors!
– C’est sympa/ ce serait sympa!
– Chouette!
– Chic!
– C’est une bonne idée
– D’accord
– Oui, je veux bien
– Pourquoi pas?
– Volontiers
– Ben oui, si tu veux
(Euh) oui, peut-être
oui…
137

Universitatea SPIRU HARET


Refuser
– C’est (très) gentil, mais… je suis pris(e)
– Je suis vraiment désolé(e) mais… je ne suis pas libre
je ne peux pas
j’ai du travail
– Je regrette mais je ne peux pas
– Désolé(e) ce n’est pas possible
– Merci, mais ça ne me dit rien
– Non, je n’ai pas envie
Non, ça (ne) me dit rien

8. Remercier, répondre aux remerciements


Remerciement usuel:
– Merci bien Monsieur
beaucoup Madame
Mademoiselle
jeune homme
Jean
Marie
– Je vous remercie (beaucoup)
– Merci, hein
Remerciement enthousiaste:
– Oh, merci !
– Tu es (vous êtes) très gentil(le) !
– Merci mille fois.
– Merci infiniment.
– C’est (vraiment) très gentil(aimable) de votre part.
– Je ne sais comment vous remercier.
Répondre au remerciement
– Il n’y a pas de quoi.
– De rien.
– Ce n’est rien.
– C’est tout à fait normal!
138

Universitatea SPIRU HARET


– Je vous en prie.
– C’est vraiment peu de chose.

9. Demander/ donner une opinion


– Donnez-moi votre avis?
– Qu’en pensez-vous?
– Qu’est-ce que vous en pensez?
Réponses
– Selon moi…
– Pour moi…
– D’après moi,…
– À mon avis
– À mon point de vue
– Mon opinion
– En ce qui me concerne
Je crois que…
pense
trouve
– Je n’ai pas d’opinion.
– Je ne sais pas.
– Cela m’est égal.
10. Offrir / proposer
– Voulez-vous…
– Pourquoi ne pas…
– Est-ce que vous ne devriez pas…
– Ne vaut-il pas mieux que…
– Que diriez-vous de …
– Je vous propose/offre…
– J’ai le plaisir de vous offrir…
– Voudriez-vous…
11. Conseiller / suggérer / recommander
– Je vous conseille de
recommande
suggère
– Ne pensez-vous pas que…
139

Universitatea SPIRU HARET


– Il vaut mieux que + subj. + inf.
– Puis-je vous recommander…
– Pourquoi ne pas faire…
– Si j’étais vous…
– A votre place
– Que diriez-vous de…

140

Universitatea SPIRU HARET


INDEX GRAMMATICAL

La phrase simple

1. Eléments

Le garçon apporte le menu à la cliente


G.N. sujet V. G.N. complément G.N. compl. ou G.N.
direct direct prépositionnel

Le garçon du a apporté le menu et la carte


à la cliente de la
restaurant table 16
G.N. sujet V. G.N. complément G.N.
direct prépositionnel

N.B. : G.N. : groupe nominal


V. : verbe

2. Accords (nombre)

Je fais au détail. → Nous faisons attention aux détails.


L’ancien concierge apportait le journal. → Les anciens concierges
apportaient les journaux.
Notre chèque est retourné par la banque. → Nos chèques sont
retournés par les banques.
Votre journal a beaucoup parlé de leur entreprise. → Vos journaux
ont beaucoup parlé de leurs entreprises.

3. Accords (genre)

Un ami est venu Une amie est venuea appelé Une amie a appelé

141

Universitatea SPIRU HARET


est est
Son semble un bon Sa semble une bonne

mari devient vendeur. femme devient vendeuse.
paraît paraît
Mon nouveau secrétaire a une très bonne formation.
Ma nouvelle secrétaire a un très bon contact.

4. Accords (genre et nombre)

Le concierge semble content → Les concierges semblent contents.


La concierge semble contente → Les concierges semblent contentes.
Monsieur et madame Laurent semblent contents.

Le groupe nominal

5. Le groupe nominal sujet

Il
Paul
Monsieur Marchand
revient tout de suite.
Le responsible
Le principal responsible
Le principal responsible du service
G.N. sujet

6. Le groupe nominal complément direct

Nous discutons le prix


le dernier prix
le dernier prix proposé
le dernier prix proposé pour la commande
G.N. complément direct

7. Le groupe nominal complément indirect


z Verbe + à + G.N.

142

Universitatea SPIRU HARET


Nous avons à madame C’est déjà à un client
pensé Defosse arrivé une cliente
l’envoi des client(e)s
l’expédition
au règlement G.N. prépositionnel
aux commandes
envois
expéditions
règlements
G.N. prépositionnel
z Verbe + de + G.N.
Les responsables ont discuté de mademoiselle Roux
de la proposition
accord
l’
affaire
du document
documents
des
propositions
accords
d’
affaires
G.N. prépositionnel

J’ai besoin d’un(e) secrétaire


de secrétaires
G.N. prépositionnel
z Verbe à deux compléments
Nous envoyons un télex à monsieur Bridoux
1 2
Les clients préferent le modèle TM6 à l’ancien modèle
1 2
Monsieur Johnson a son adjoint à madame Flouzat
présenté 1 2
Le directeur a chargé monsieur Romain de cette affaire
1 2
J’attendais une réponse de monsieur Bridoux
1 2

143

Universitatea SPIRU HARET


8. Le nom
z masculin/féminin
masculin féminin
un collègue → une collègue
l’employé +e l’employée
le vendeur -eur → -euse la vendeuse
le directeur -teur → -trice la directrice
un ouvrier -er → -ère une ouvrière
le pharmacien -ien → -ienne la pharmacienne
un garçon → une fille
z singulier / pluriel
singulier pluriel
une usine +s des usines
un bureau des bureaux
+x
jeu jeux
le journal -al les journaux
travail -ail → -aux travaux
9. Le déterminant et le nom
Il existe des déterminants obligatoires et des déterminants facultatifs.
Déterminants obligatoires: expressions de quantité, articles définis
et indéfinis, adjectifs possessifs et démonstratifs.
Déterminant facultatif : adjectif qualificatif.

Le fournisseur (habituel) Vous avez


le dossier (vert)?
Un ne suffit pas.
un
Mon mon
Ce ce
Peu de clients ont répondu.
Nous avons beaucoup de travail.
10. L’article indéfini
masculin pluriel féminin
un des une
un camion des camions une voiture
des voitures
144

Universitatea SPIRU HARET


un concierge des concierges une concierge
un employé des employés une employée
des employées
un hôtel des hôtels une hôtesse
des hôtesses

11. L’article défini

masculin pluriel féminin


le, l’ les la, l’
le restaurant les restaurants
les chambres la chambre
le touriste les touristes la touriste
le hasard les hasards
les hauteurs la hauteur
l’ horaire les horaires
les habitudes l’ habitude
l’achat les achats
envoi les envois
ingénieur les ingénieurs
ordre les ordres
usage les usages
les adresses l’adresse
les entreprises entreprise
les industries industrie
les options option
les usines usine

12. à + article défini

à + la → à la à + le → au
Je l’ai dit à la secrétaire. Je l’ai dit au secrétaire.
Il est resté à la maison. Il est resté au Canada.
à + l’ → à l’ à + les → aux
Nous allons à l’hopital. Nous allons aux États-Unis.
Pensez à l’employé(e). Pensez aux l’employé(e)s.

145

Universitatea SPIRU HARET


13. de + article défini
de + la → de la de + le → du
L’enveloppe de la lettre. La couverture du catalogue.
Nous avons parlé de la vente. Nous avons parlé du dépliant
de + l’ → de l’ de + les → des
Nous discutons de l’affaire. Ils reviennent des Pays-Bas.
L’adresse de l’hôtel… Le texte des lettres circulaires…

14. L’article défini / l’article indéfini (différences)


Je l’ai vu avec le client. → le client bien précis (dont on vient
de parler, qui est venu tout à
l’heure, qui va venir, etc.)
Je l’ai vu avec un client. → n’importe quel client

15. L’adjectif possessif

masculin pluriel féminin


mon mes chèques ma demande
chèque mon entreprise
demandes habitude
ta demande
ton tes accords
ton entreprise
accord entreprises habitude
sa demande
ses hôtels son entreprise
son
hôtel habitude
notre nos habitudes notre demande
votre vos votre entreprise
leur leurs leur habitude
le frère du directeur → son frère ← le frère de la directrice
la sœur du directeur → sa sœur ← la sœur de la directrice
son secrétaire → le secrétaire du directeur
de la directrice
sa secrétaire → la secrétaire du directeur
de la directrice
146

Universitatea SPIRU HARET


16. L’adjectif démonstratif

masculin pluriel féminin


ce chèque ces chèques cette demande
cet accord demandes entreprise
hôtel accords habitude
entreprises
hôtels
habitudes

17. L’expression de la quantité


de + article défini: de la: Ils exportent de la bière.
(une cantité de…) de l’: Ils exportent de l’eau minérale.
Ils exportent de l’huile.
de + le → du: Ils exportent du vin.
des: Ils exportent des jus de fruit.
peu de, Ils exportent peu de bière.
beaucoup de: beaucoup de vin
jus de fruits.
machines.
peu d’, Ils exportent peu d’ eau minérale.
beaucoup d’: beaucoup d’ huile.
oranges.
un peu de + nom singulier: Ils exportent un peu de bière.
d’ d’huile.
ne pas de: Ils n’exportent pas de bière
d’ d’ huile.

18. L’adjectif qualificatif (1)


pluriel ← masculin → féminin → pluriel
autres s+ autre, autre +s autres
deuxième
large
fermés s+ joli, bleu, +e fermée +s fermées
vrai,
fermé
147

Universitatea SPIRU HARET


pluriel ← masculin → féminin → pluriel
ouverts s+ ouvert, +e ouverte + s ouvertes
grand, fin,
prochain
français français, +e française + s françaises
gris,
mauvais
complets s+ complet, + è.. e complète + s complètes
premier étrangère étrangères
étranger
dernier
bons s+ bon + ne bonne + s bonnes
+ le exception-
exceptionnel exception-
épais+ se nelle nelles
épaisse
nouveaux x + nouveau, eau → nouvelle + s nouvelles
beau elle
avantageux avantageux, x → avantageuse + s avantageuses
heureux se
joyeux
neufs s + neuf, f → neuve + s neuves
actif ve
sportif
principaux aux ← al + e principale + s principales
principal,
commercial
19. L’adjectif qualificatif (2)

in- : capable/incapable (connu, efficace, juste, utile…)


im- : possible/impossible (prudent, patient, prévu)
il- : légal/illégal (logique, limité)
ir- : régulier/irrégulier (réel, réaliste, raisonnable)
mal- : honnête/malhonnête (heureux, adroit, habile)
20. L’adjectif qualificatif place (3)
En général
z se placent avant le nom: les nombres, autre, nouveau, jeune, vieux,
vrai, mauvais, bon, beau, joli, grand, petit
148

Universitatea SPIRU HARET


z se placent après le nom: les adjectifs de couleur (blanc, jaune, etc.)
et le participe passé (distingué, ouvert, etc.)
z pour les autres, la place est variable.

21. Le pronom personnel sujet


une seule personne plusieurs personnes
personne qui parle je nous
personne à qui on parle tu, vous (1) vous
autre personne il, elle, on ils, elles
(1) «tu» si la personne est un(e) ami(e)

Madame Dufour va revenir Monsieur Dufour va revenir


G.N. sujet G.N. sujet
Elle va revenir Il va revenir
Monsieur Monsieur Dufour vont
Dufour et sa fille et son fils revenir
G.N. sujet G.N. sujet
Elles vont Ils vont
revenir revenir

Monsieur Dufour, madame Dufour et leur fille vont revenir


G.N. sujet
Ils vont revenir

22. Le pronom personnel apposé


Moi, je dicte les circulaires. Lui, il cherche des enveloppes.
Toi, tu choisis les adresses. Eux, ils tapent les adresses.
Vous, vous tapez les lettres. Elle, elle trouve des timbres.
Et nous, nous faisons quoi ? Et elles, elles mettent les lettres
dans les enveloppes.

23. Le pronom personnel complément direct


z Elle tape le courrièr? Oui, elle le tape tout de suite.
Elle apporte la lettre? Oui, elle l’apporte tout de suite.
le courrier?
Elle tape la lettre? Oui, elle la tape tout de suite.
149

Universitatea SPIRU HARET


Vous modifiez les plans ? Non, nous les modifierons plus
instructions? tard.
Vous connaissez le responsable? Oui, je le connais depuis
la la longtemps.
Non, je ne le connais pas.
la
z Il expliquera les plats. → Il les expliquera (il ne les expliquera
pas).
Il va expliquer les plats. → Il va les expliquer (il ne va pas les
expliquer).
Il doit finir son travail. → Il doit le finir (il ne doit pas le finir).

z Prenez vos affaires. → Prenez-les.


Ne prenez pas vos → Ne les prenez pas.
affaires.
Vous avez confirmé le Oui, je l’ai confirmé sans votre
téléx? ordre.
Non, je ne l’ai pas confirmé sans
votre ordre.
24. Le pronom personnel complément indirect
z Je téléphone à madame Fournier → Je lui téléphone.
monsieur
à + G.N. (personne)
Je téléphone à monsieur et madame → Je leur téléphone.
Fournier
à + G.N. (personnes)
Je ne lui téléphone pas.
leur
Téléphonez lui Ne lui téléphonez pas.
leur leur
Je lui ai téléphoné: je ne lui ai pas téléphoné.
Il pense à moi Je pense à lui
toi elle
nous eux
vous elles
150

Universitatea SPIRU HARET


25. Le pronom personnel complément direct ou indirect

direct indirect
Je le connais Je lui parle
la leur
les
Il me connaît
te parle
nous
vous

26. Les doubles pronoms


Il me (te, nous, vous) téléphone → Il me (te, nous, vous) la
la nouvelle. téléphone.
Je lui (leur) téléphone la → Je la lui (leur) téléphone.
nouvelle.
Je le rends à son propriétaire. → Je le lui rends.

27. Y et En = à de + G.N. (chose)

Il se met au travail? Vous vous occupez de la


commande?
G.N. prépositionnel G.N. prépositionnel
(chose) (chose)
Oui, il s’y met lentement. Je m’en occupe tout de
suite.

28. Y et En (l’expression du lieu)


où l’on va →y Tu vas à Paris? Oui, j’y vais ce
l’on est soir.
d’où l’on vient → en Ils reviennent Ils en reviennent
d’Égypte. contents.

29. En (l’expression de la quantité)


Elles gagnent de l’argent? Oui, elles en gagnent (un peu)
(beaucoup)
151

Universitatea SPIRU HARET


30. Y et En (place)

J’y vais ? Vas-y.


J’en prends ? Prends-en.

31. Le pronom réfléchi

Je me suis décidé(e). Il décidé.


s’est
Tu t’es décidé(e). Elle décidée.
Nous nous sommes décidé(e)s. Ils décidés.
se sont
Vous vous êtes décidé(e)(s). Elles décidées.

32. Le pronom possessif

Possesseur →
ils,
Chose je tu il, elle nous vous
elles
possédée
masc. le mien le tien le sien le le le
Une
fém. la la la la la la
seule
mienne tienne sienne nôtre vôtre leur
masc. les miens les les
Plu- tiens siens les les les
sieurs fém. les les les nôtres vôtres leurs
miennes tiennes siennes

33. Le pronom démonstratif

Vous ce livre? – Non, donnez-moi celui-ci/celui-là


voulez cette table? – Non, donnez-moi celle-ci/celle-là
ces documents? – Non, donnez-moi ceux-ci/ceux-là
brochures? – Non, donnez-moi celles-ci/celles-là

152

Universitatea SPIRU HARET


Le verbe

34. Le présent (formes)

être avoir aller venir


je/j’ suis ai vais viens
tu es as vas viens
il, elle,on est a va vient
nous sommes avons allons venons
vous êtes avez allez venez
ils, elles sont ont vont viennent
fermer changer commencer acheter
je/j’ ferme change commence achète
tu fermes changes commences achètes
il, elle, on ferme change commence achète
nous fermons changeons commençons achetons
vous fermez changez commencez achetez
ils, elles ferment changent commencent achètent

finir lire écrire dormir


je/j’ finis lis écris dors
tu finis lis écris dors
il, elle, on finit lit écrit dort
nous finissons lisons écrivons dormons
vous finissez lisez écrivez dormez
ils, elles finissent lisent écrivent dorment

descendre connaître prendre mettre


je/j’ descends connais prends mets
tu descends connais prends mets
il, elle, on descend connaît prend met
nous descendons connaissons prenons mettons
vous descendez connaissez prenez mettez
ils, elles descendent connaissent prennent mettent

153

Universitatea SPIRU HARET


faire dire pouvoir vouloir
je/j’ fais dis peux veux
tu fais dis peux veux
il, elle,on fait dit peut veut
nous faisons disons pouvons voulons
vous faites dites pouvez voulez
ils, elles font disent peuvent veulent

considérer appeler essayer voir


je/j’ considère appelle essaie vois
tu considères appelles essaies vois
il, elle, on considère appelle essaie voit
nous considérons appelons essayons voyons
vous considérez appelez essayez voyez
ils, elles considèrent appellent essaient voient
partir offrir servir devoir
je/j’ pars offre sers dois
tu pars offres sers dois
il, elle, on part offre sert doit
nous partons offrons servons devons
vous partez offrez servez devez
ils, elles partent offrent servent doivent

joindre croire vivre savoir


je/j’ joins crois vis sais
tu joins crois vis sais
il, elle, on joint croit vit sait
nous joignons croyons vivons savons
vous joignez croyez vivez savez
ils, elles joignent croient vivent savent

154

Universitatea SPIRU HARET


Se conjuguent comme:
venir: prévenir, revenir, (se) souvenir, tenir
fermer: adresser, aider, aimer, amuser, annuler, apporter,
arrêter, arriver, assister, augmenter – cacher, chanter,
chercher, circuler, classer, commander, comparer,
compter, confirmer, continuer, coucher – décider,
déjeuner, demander, désirer, discuter, donner, durer –
éclairer, écouter, emporter, entreposer, entrer,
étonner, étudier, examiner, expédier, expliquer –
gagner, garder – habiter – imaginer, importer,
installer, intéresser – jouer – lancer, livrer –
manquer, marcher, (se) méfier, modifier, montrer,
(se moquer – noter – occuper, opposer, oublier –
parler, passer, penser, porter, préparer, présenter,
publier – raccompagner, raconter, réaliser, réclamer,
reconstituer, refuser, regarder, remercier, rencontrer,
renseigner, réparer, ressembler, rester, retourner –
sembler, signer, sonner, supposer – téléphoner,
terminer, tomber, traiter, transporter, travailler,
trouver – utiliser – vérifier, visiter.
changer: juger, manger, obliger, partager, ranger, voyager
commencer: effacer, forcer, lancer, placer
acheter: amener (amène) – promener (promène) – lever (lève)
– peser (pèse)
considérer: préférer
essayer: employer, ennuyer, envoyer, payer
voir: revoir, prévoir
finir: choisir, fournir, grandir, rajeunir, réagir, remplir,
réunir
lire: conduire, produire, plaire
partir: sentir, sortir
offrir: accueillir, découvrir, ouvrir
devoir: apercevoir, recevoir (aperçoivent, reçoivent)
descendre: attendre, entendre, perdre, rendre, répondre, vendre
prendre: apprendre, comprendre, reprendre
mettre: battre, promettre, remettre
155

Universitatea SPIRU HARET


35. L’imparfait (formes)
(nous j’allais (nous finiss-ons) je finissais
all-ons)
tu allais tu finissais
il, elle, on il, elle, on
allait finissait
nous allions nous finissions
vous alliez vous finissiez
ils, elles ils, elles,
allaient finissaient
Seule exception: être → j’étais, tu étais, il était, nous étions,
vous étiez, ils étaient.

36. Le futur et le conditionnel


futur: fermer → je fermerai acheter → j’achè- écrire j’écrirai
terai →
tu considérer je consi- descen- je des-
fermeras → dérerai dre → cendrai
il, elle, on appeler → j’appel- dormir je
fermera lerai → dormirai
nous
fermerons
vous
fermerez
ils, elles
fermeront
condi- fermer → je acheter → j’achète- écrire j’écrirais
tionnel: fermerais rais →
tu considérer je consi- descen- je des-
fermerais → dérerais dre → cendrais
il, elle, on appeler → j’appel- dormir je
fermerait lerais → dormirais
nous
fermerions
vous
fermeriez
ils, elles
fermeraient

156

Universitatea SPIRU HARET


être → avoir → aller → venir → faire →
je serai j’aurai j’irai je viendrai je ferai
je serais j’aurais j’irais je viendrais je ferais
pouvoir → vouloir → voir → devoir → savoir →
je pourrai je voudrai je verrai je devrai je saurai
je pourrais je voudrais je verrais je devrais je saurais

37. Le participe passé

z– é: fermer → fermé (même chose pour aller, changer, com-


mencer, acheter, considérer, appeler, essayer)
z– i: finir → fini (même chose pour accueillir, dormir,
partir, servir)
z– u: lire → lu, venir → venu
apercevoir → aperçu, devoir → dû, pouvoir→ pu,
recevoir → reçu
savoir → su, voir → vu, vouloir → voulu
battre → battu, connaître → connu, croire → cru,
descendre → descendu
plaire → plu, vivre → vécu
z– is: mettre → mis, prendre → pris
z– t: conduire → conduit, écrire → écrit, joindre → joint,
offrir → offert
N.B. : Lorsqu’un verbe indiquant une série au § 34 apparaît, la formation
du participe passé est la même pour tous les verbes de la série, sauf indication
contraire (ex : offrir → offert ; découvrir → découvert; ouvrir → ouvert.
MAIS accueillir → accueilli).

z être → été z avoir → eu z faire → fait z dire → dit

38. Le passé composé (être + participe passé)


– avec les verbes: aller/venir/revenir, sortir/entrer, arriver/partir,
monter/descendre, rester/passer, tomber, retour-
ner, naître (p.p.: né)/mourir (p.p.: mort)
Il est passé hier soir. Elle est passée hier soir
Ils sont passés hier soir. Elles sont passées hier soir.
– avec des verbes se méfier, se moquer, se souvenir…
pronominaux:
Paul et Nicole se sont méfiés de nous.
157

Universitatea SPIRU HARET


39. Le passé composé (avoir + participe passé)
Tous les autres verbes: Ils ont vu la nouvelle machine.
N.B.: La lettre ? Je l’ai envoyée hier. Le télex? Je l’ai envoyé hier.
Les lettres? Je les envoyées hier. Les télex? Je les ai envoyés hier.

40. Le plus-que-parfait
imparfait de être + participe passé
avoir
Ils étaient déjà venus. Ils avaient encore perdu.

41. Le futur antérieur


futur de être + participe passé
avoir
Nous serons déjà partis. Nous aurons certainement expédié la
commande.

42. Le présent (valeurs)


z fait habituel dans le passé,
le présent, l’avenir P (moment présent)
Ils fabriquent des machines
à laver.
z fréquence dans le passé, le
P
présent, l’avenir
Les représentants passent
tous les 15 jours.

43. Le futur (valeurs)


z déterminé / indéterminé P (moment présent)
Il va venir (bientôt, tout de suite).
Il viendra (un jour, mais quand?)
z certitude / probabilité P
Il viendra, il va venir (c’est
certain).
Il doit venir (il viendra… peut-être).
P
158

Universitatea SPIRU HARET


z accompli / non accompli P Mai
En mai, nous déménagerons.

P
En mai, nous aurons déménagé.

44. L’imparfait et le passé composé (valeurs)

z habituel / une seule fois P


La sécrétaire partait à 19 h
(chaque soir)
La sécrétaire est partie à 19 h P
30 (ce jour-là)
z moment précis, action qui 1 P
dure

Quand je suis arrivé, ils mangeaient. 2


1 2
z accompli / non accompli
Lundi dernier, ils ont installé la machine (et c’est fini).
Lundi dernier, ils ont installaient la machine (et on ne sait pas
si c’est fini).
z vérité générale dans le passé
Avant la crise, on vivait bien.

Le déterminant du verbe: l’adverbe

45. L’adverbe (de temps et de lieu)

Ils → Ils travaillent aujourd’hui


travaillent dedans
→ Ils travaillent demain
dehors
→ Ils ont travaillé hier, avant-hier
dedans, dehors
159

Universitatea SPIRU HARET


lieu: ici/là, dessus/dessous, en avant/en arrière, devant/derrière,
loin/près, partout/quelque part/nulle part
temps:
autrefois avant- hier aujourd’hui demain après- plus
hier maintenant bientôt demain tard

46. L’adverbe (de manière)


exceptionnel → exceptionnelle → Ils ferment exceptionnellement.

47. L’adverbe (de quantité)

Ils ont beaucoup de travail. Ils travaillent beaucoup.


peu peu
trop, assez trop, assez

48. L’adverbe (place)


Se placent toujours avant le participe passé: souvent, toujours,
jamais, longtemps, encore, déjà, bien, mal, beaucoup, peu, assez,
trop.
Il parle bien. → Il a bien parlé.
Il vient souvent. → Il est souvent venu.

Quelques aspects notionnels

49. L’affirmation
M. Leroy a appelé ? → Oui, il a appelé pendant votre absence.
M. Leroy n’a pas appelé? → Si, il a appelé pendant votre absence.

50. L’interrogation
Vous avez vos billets ? Où est-ce qu’il faut l’envoyer?
Est-ce qu’ils ont ce modèle ? On l’expédie quand?
Avez-vous pensé à la com- Comment allez-vous en Italie?
mande?

160

Universitatea SPIRU HARET


51. La négation
Je n’aime pas ce modèle. → Je n’ai pas aimé ce modèle.
Tu ne parle jamais. → Tu n’as jamais parlé.
Il ne commande rien. → Il n’a rien commandé.
Nous ne téléphonons plus. → Nous n’avons plus téléphoné.
«Vous vendez des meubles ? – Non, nous ne vendons pas de
meubles.»
«Ils ont offert une garantie ? – Non, ils n’ont pas offert de
garantie.»

52. L’expresion du lieu

Lieu Nous recevons des Nous installons


marchandises… Nous envoyons du materiel…
la Belgique de Belgique en France
l’Allemagne d’Allemagne Allemagne
le Sénégal du Sénégal au Sénégal
les Caraibes des Caraibes aux Caraibes
Nîmes de Nîmes à Nîmes
la fabrique de la fabrique à la fabrique
le bureau du bureau central au bureau central
central
l’usine de l’usine à l’usine
l’atelier de l’atelier à l’atelier
les entrepôts des entrepôts aux entrepôts

53. Adverbes et prépositions de lieu

Adverbes Prépositions
Il habite loin/près loin/près de l’usine
Il construit devant/derrière devant/derrière la gare
Nous vivons en ville, à la campagne, sur
la colline, dans les environs
Mettez-le ici/là
Placez-le autour autour de la maison
à droite /à gauche à droite /à gauche de l’arbre
161

Universitatea SPIRU HARET


54. L’expression du moment

Nous l’avons envoyé le 10 mai


il y a 3 semaines.
Il y a 20 ans, il a habité Paris.
Il y a 20 ans, il a habitait Paris.
Nous expédions le colis le 21 juin.
dans 3 semaines.

la comande était partie.


Quand il a téléphoné, la comande partait.
la comande est partie.
1 2

qu’il travaille.
Je pense qu’il a travaillé
qu’il travaillera.
va travailler
1 2
Il dit que nous sommes en retard. → Il disait qu nous étions en
retard.

avant-hier ←hier ← aujourd’hui → demain→ après-


demain
l’avant-veille ← la veille ← (moment futur → le lendemain → le surlen-
le jour d’avant ou passé) demain
le jour d’après

55. L’expression de la durée


Il y a 3 mois que je travaille à la banque.
Je travaille à la banque depuis 3 mois
le 20 mars.
En 1986, il y avait 2 ans qu’il travaillait à la banque.
En 1986, il travaillait à la banque depuis 2 ans
1984.
Nous travaillons au projet.
Nous avons travaillé au projet.
162

Universitatea SPIRU HARET


Le technicien restera pendant 2 mois
reste
va rester jusqu’au 8 juin.

56. L’expression de la comparaison et de l’intensité


La firme Ranco a lancé une nouvelle machine…

Elle est aussi efficace que notre modèle S.V. 92


plus chère
moins
aussi bonne
moins
meilleure

très
Et pourtant, je pensais que la S.V. 92 efficace
la plus
était chère
la moins
la meilleure

BIBLIOGRAPHIE

Learn to speak French, Text 8 Workbook, 1994, Hyperglot Software


Company, Inc, Knoxville, Tennessee.
Le français des employés, Hachette, F.L.E., 1986, Paris.

163

Universitatea SPIRU HARET


TABLE DES MATIÈRES

Cuvânt înainte ....................................................................................... 3


Chapitre 1 : Saluer, s’informer ....................................................... 5
Chapitre 2 : Prendre contact, nationalités ....................................... 11
Chapitre 3 : Demander son chemin ................................................ 15
Chapitre 4 : À l’hôtel ...................................................................... 20
Chapitre 5 : Téléphoner .................................................................. 27
Chapitre 6 : Se plaindre de sa chambre d’hôtel .............................. 33
Chapitre 7 : Prendre le train ............................................................ 37
Chapitre 8 : Prendre l’avion ........................................................... 41
Chapitre 9 : Appeler un taxi .......................................................… 46
Chapitre 10 : Prendre le métro .....................................................…. 50
Chapitre 11 : Prendre un verre .....................................................…. 55
Chapitre 12 : Chez le boulanger ...................................................… 60
Chapitre 13 : Chez l’épicier ..........................................................… 65
Chapitre 14 : Chez le boucher ......................................................… 71
Chapitre 15 : Acheter un cadeau ..................................................… 75
Chapitre 16 : Au restaurant ..........................................................…. 79
Chapitre 17 : Au bureau de poste .................................................… 85
Chapitre 18 : Faire des achats .......................................................… 90
La clé des exercices .............................................................................. 95
Textes supplémentaires: Un voyage à Paris ......................................... 113
Annexes: Actes de communication ....................................................... 133
Index grammatical ................................................................................ 141
Bibliographie ........................................................................................ 163

164

Universitatea SPIRU HARET

S-ar putea să vă placă și