Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

A. DATE GENERALE

Disciplina: M1 – Electrotehnică și măsurări electrice


Clasa: a X- a
Unitatea de învățare: Aparate electrodinamice și ferodinamice
Titlul lecției: Aparate electrodinamice
Scopul lecției: însușirea cunoștințelor privind aparatele electrodinamice
Tipul lecției: lecție mixtă
Locul de desfășurare: laboratorul tehnologic
Durata lecției: 50 minute

Conținutul activității de instruire:


Cod Arii de conținut Subarii de conținut
C1 1. Noțiuni de bază 1.1. Descriere. Elementele componente.
C2 2. Caracteristici 2.1. Principiul de funcționare.
2.2. Caracteristici. Utilizări: ampermetre, voltmetre și wattmetre
hidrodinamice

Obiective operaționale: La finalul lecției, elevii vor fi capabili:


O1. Să identifice toate elementele componente ale aparatelor electrodinamice, folosind desenul
din fișa de lucru.
O2. Să explice corect funcționarea aparatelor electrodinamice, ținînd seama de particularitățile
fiecărui aparat.
Metode și procedee de instruire: expunerea, conversația, explicația, descrierea, demonstrația
cu ajutorul obiectelor, problematizarea, studiul de caz.

Mijloace de învățământ:
Cod Denumirea resursei materiale
Fl Fișă de lucru
OT Obiecte tehnice (ampermetru, wattmetru, voltmetru)
T Test de evaluare

Bibliografie:
Mareș, F., Cosma, D.I. (2010). Electrotehnică și măsurări electrice – clasa a X-a (filiera
tehnologică, profil tehnic). București: Editura CD Press.
Isac, E. (1998). Măsurări electrice și electronice. Manual pentru clasa a X-a, a XI-a și a XII-
a. București: Editura Didactică și Pedagogică.
B. DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Etapele lecției și Strategia didactică


evenimentele

Evaluare
Forme de
instruirii. Mijloace
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de organizare a
Conținut. de
instruire activității
Obiective instruire
elevilor
operaționale
1. Organizarea Notează absenții Comunică profesorului Conversația Frontală -
clasei pentru Pregătește computerul și videoproiectorul. absenții.
-
lecție Creează condiții psihologice necesare începerii lecției. Preiau sarcinile propuse de
( 2min) profesor.
2. Verificarea Verifică, prin sondaj, tema pentru acasă. Prezintă tema pentru Conversația - Individuală
cunoștințelor acasă
Orală
anterioare
(10 min)
3. Transmiterea Captează atenția elevilor, adresându-le întrebările: Ascultă și urmăresc cu Conversație - Frontală -
noilor Ați întâlnit situații în care să vi se “ardă” un aparat atenție cele spuse de
cunoștințe (televizor, telefon, fier de călcat, bormașină etc.)? profesor.
(30 min) De ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Problematizarea
Este important să putem măsura mărimile electrice? Oferă răspunsuri la
Evidențiază astfel importanța aparatelor în întrebările profesorului. Studiul de caz
Captarea atenției măsurarea mărimilor electrice (tensiunile electrice,
intensitățile curenților electrici, puterile electrice, Explicația
factorul de putere, etc.) Expunerea
Vine cu explicații suplimentare la răspunsurile elevilor.

Comunicarea titlului Enunță și scrie pe tablă titlul lecției: Aparate Elevii își notează titlul lecției Expunerea - Frontală -
lecției și a electrodinamice și comunică elevilor obiectivele și Explicația
obiectivelor operaționale. rețin obiectivele operaționale
operaționale Le prezintă elevilor structura lecției.
Dirijarea Le prezintă elevilor simbolul aparatelor Elevii sunt atenți și Expunerea FL Frontală -
învățării C1 electrodinamice: desenează simbolul
aparatelor electrodinamice.

O1. Să identifice Urmăresc cu atenție


toate elementele
componente ale descrierea prezentată de
aparatelor Pe baza desenului din fișa de lucru, descrie profesor. Demonstrația
electrodinamice elementele componente. Expunerea
folosind desenul din Sunt atenți la explicațiile
fișa de lucru. profesorului.
Explică corelațiile dintre componentele implicate in Identifică pe fișa de lucru Descrierea
funcționarea aparatului. elementele componente ale
aparatelor electrodinamice. Explicația

Dirijarea învățării Enunță principiul de funcționare a aparatelor Ascultă, rețin și își notează Expunerea Frontală -
C2 electrodinamice: informațiile prezentate de
Funcționarea aparatelor electrodinamice se bazează profesor.
pe acțiunea forțelor electrodinamice care se exercită Descrierea
O2. Să explice
între bobine fixe și mobile parcurse de curenți. Din
corect funcționarea această interacțiune ia naștere cuplul activ care tinde
aparatelor să rotească bobina mobilă
electrodinamice, Prezintă elevilor caracteristicile și utilizările
ținînd seama de aparatelor electrodinamice.
particularitățile Utilizări: Expunerea
fiecărui aparat. - ampermetre, voltmetre, wattmetre de curent
. continuu și curent alternativ – până la frecvențe de
sute de herți
Ascultă explicația
Le prezintă elevilor ampermetrul, voltmetrul și
wattmetrul, existente în dotarea laboratorului, reluând,
Explicația
pe scurt, modul de funcționare.
Au în fata ampermetrul, Demonstrația cu
Întreabă elevii dacă au mai întâlnit aceste aparate. voltmetrul și wattmetrul. ajutorul
Explică funcționarea acestora Oferă răspunsuri privind obiectelor OT
Aparatele electrodinamice având două circuite utilizarea acestora. Conversația
(bobina fixă și bobina mobilă), pot fi parcurse de doi
curenți - I1 și I2. Din interacțiunea câmpurilor
magnetice create de cei doi curenți apar forțele
electrodinamice care dau naștere cuplului activ ce
pune bobina mobilă în mișcare.
Caracteristica de conversie: Expunere
α = KI1I2 - în c.c.;
α = KI1I2cosφ – în c.a.
I1= intensitatea curentului prin bobina fixă
I2= intensitatea curentului prin bobina mobilă Notează relațiile de calcul.
φ- defazajul dintre curenții I1 și I2
K- constantă
Prezintă elevilor caracteristicile:
- scară neuniformă ca ampermetre și voltmetre și Rețin caracteristicile
scară uniformă ca wattmetre; aparatelor.
- sensibilitate bună (sesizează curenți de ordinul
ma);
- precizie foarte bună (începând cu clasa de
exactitate 0,1);
- consum propriu de putere mare ( 2-10 w);
- sunt influențate de câmpurile magnetice
exterioare ( se ecranează);
- indicațiile sunt influențate de frecvența curentului
(se utilizează până la frecvențe de 1500 hz);
- sunt sensibile la suprasarcini;
- funcționează în curent continuu și curent
alternativ; în c.a. măsoară valoarea efectivă
(eficace) a mărimii de măsurat;
- sensul indicației depinde de modul de conectare a
bobinelor.
Obținerea Adresează întrebările: Răspund la întrebările Explicația - Frontală -
performanței “Cum funcționează aparatele electrodinamice?” profesorului. Conversația
“Care sunt caracteristicile aparatelor Adresează întrebări
electrodinamice?“ suplimentare.
“Care sunt utilizările aparatelor electrodinamice?”
Asigurarea Confirmă răspunsurile corecte și intervine, dacă este Ascultă și rețin Conversația - Frontală -
conexiunii cazul, cu explicații suplimentare. explicațiile suplimentare Explicația
inverse

4. Sistematizarea Le împarte elevilor un test pentru verificarea Elevii sunt atenți la Explicația T Frontală Scrisă
și cunoștințelor constituit din 3 itemi: de completare, indicațiile
consolidarea cu alegere duală, cu alegere multiplă. profesorului și
cunoștințelor Le explică baremul de notare. adresează întrebări în cazul Exercițiul Individuală
(8 min) Răspunde la întrebarile adresate de către elevi. în care au nelămuriri.
Asigurarea Comunică elevilor tema de casă. Rezolvă testul.
retenției și Notează tema.
transferului
celor învățate.
TEST DE EVALUARE
A. Tipul testului: De progres
B. Conţinutul evaluat
Cod Arii de conținut Subarii de conținut
C1 1. Noțiuni de bază 1.1. Descriere. Elementele componente.
C2 2. Caracteristici 2.1. Principiul de funcționare.
2.2. Caracteristici. Utilizări: ampermetre, voltmetre și wattmetre
hidrodinamice

C. Obiective operaţionale evaluate


La sfârșitul activității elevii vor fi capabili:
O1. Să identifice toate elementele componente ale aparatelor electrodinamice, folosind desenul
din fișa de lucru.
O2. Să explice corect funcționarea aparatelor electrodinamice, ținînd seama de particularitățile
fiecărui aparat.

D. Testul elevului

I. Completaţi spaţiul liber:

1. Funcționarea aparatelor electrodinamice se bazează pe acțiunea ………care se exercită


între ………….fixe și mobile parcurse de curenți.
2. Simbolul aparatelor electrodinamice este……….

II. Citiți cu atenţie următoarele afirmaţii. Precizaţi în dreptul fiecărui enunţ dacă este
adevărat sau fals.
1. Elementele aparatelor electrodinamice sunt: dispozitivul pentru producerea cuplului activ,
dispozitivul de citire, corectorul de zero, amortizorul pneumatic.
2. Dispozitivul pentru producerea cuplului activ conține doar o parte fixă.
3. Dispozitivul pentru producerea cuplului rezistent este format din două arcuri spirale care
servesc şi la aducerea curentului la bobina mobile.
4. Dispozitivul de citire este format dintr-un ac indicator şi o scară gradată.
III. Incercuiți răspunsul corect:
1. Aparatele electrodinamice
a) Au două circuite
b) Pot fi parcurse de un singur curent
c) Au precizie scazută
2. Aparatele electrodinamice
a) Sensibilitate scazută
b) Sunt sensibile la suprasarcini
c) Funcţionează în curent continuu

E. Diagrama obiective – itemi:

Obiective/ I1 I2 I3
itemi
O1 *
O2 * *

F. Baremul de corectere și etalonul de rezolvare

Nr. item Răspunsul corect Barem de corectare


I 1. fortelor electrodinamice, bobine 3 puncte
2. (2 + 1)

II 1. Adevărat 4 puncte
2. Fals (1 + 1 + 1 +1)
3. Adevărat
4. Adevărat
III 1-a) 2 puncte
2-b) (1 + 1)
Din oficiu 1 punct

Fișă de lucru

1. Dispozitivul pentru producerea cuplului activ:


A. parte fixă - 2 bobine fixe legate în serie sau în paralel (1)- printre care trece axul (3) al
echipajului mobil
B. parte mobilă - bobina mobilă (2)
2. Dispozitivul pentru producerea cuplului rezistent: - două arcuri spiral (8) – servesc și la
aducerea curentului la bobina mobilă
3. Dispozitivul de citire: ac indicator(4) și scară gradată
4. Corector de zero: buton crestat (5) care, prin intermediul unei pârghii ce este legată la un capăt
al unui arc spiral, acționează asupra axului echipajului mobil
5. Amortizor pneumatic (7) – cu piston sau paletă (6)