Sunteți pe pagina 1din 949
UNIUNEA EUROPEAN Ă Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ș i

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

UNIUNEA EUROPEAN Ă Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ș i Administra

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Dezvolt ă rii Regionale ș i Administra ț iei Publice Instrumente Structurale 2007-2013 Proiect cofinan ț
Dezvolt ă rii Regionale ș i Administra ț iei Publice Instrumente Structurale 2007-2013 Proiect cofinan ț

Instrumente

Structurale

2007-2013

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013 Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonateNr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933 Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

STUDIU PRIVIND INTRODUCEREA UNUI SISTEM UNITAR ACTUALIZAT DE PROCEDURI OPERAȚIONALE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII MANAGEMENTULUI LA NIVELUL C.N.P.P. ȘI AL INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINE

MANUAL DE PROCEDURI AL SISTEMULUI DE PENSII PUBLICE DEZVOLTAT ÎN CADRUL C.N.P.P. ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE

- CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE -

- Volumul 2, Partea IV -

2014

CADRUL C.N.P.P. Ș I INSTITU Ț IILE SUBORDONATE - CASA NA Ț IONAL Ă DE PENSII
CADRUL C.N.P.P. Ș I INSTITU Ț IILE SUBORDONATE - CASA NA Ț IONAL Ă DE PENSII
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PROCEDURI DE LUCRU DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI EXECUȚIE BUGETARĂ

Instrumente Structurale 2007-2013 PROCEDURI DE LUCRU DIREC Ț IA ECONOMIC Ă Ș I EXECU Ț IE
Instrumente Structurale 2007-2013 PROCEDURI DE LUCRU DIREC Ț IA ECONOMIC Ă Ș I EXECU Ț IE

2141/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Instrumente Structurale 2007-2013 2142/3534
ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Instrumente Structurale 2007-2013 2142/3534
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

2142/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013 Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare Domeniul major de intervenție 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor Titlul proiectului: Servicii de realizare a Studiului privind introducerea unui sistem unitar actualizat de proceduri operaționale în vederea eficientizării managementului la nivelul CNPP și al instituțiilor din subordine în cadrul proiectului Îmbunătățirea gestiunii documentelor în Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile sale subordonateNr. Contract finanțare: 346/08.10.2012, COD SMIS 26933 Beneficiar: CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Structura emitentă

Direcția Economică și Execuție Bugetară

Codul de individualizare PO – 01 – DEEB

Ediția 3

Data intrării în vigoare: 21.03.2014

PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE SI EXERCITARE A VIZEI DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

APROBAT

FUNCȚIA

NUME ȘI PRENUME

AVIZAT

FUNCȚIA

NUME ȘI PRENUME

ÎNTOCMIT

BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

Ș I PRENUME AVIZAT FUNC Ț IA NUME Ș I PRENUME ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.
Ș I PRENUME AVIZAT FUNC Ț IA NUME Ș I PRENUME ÎNTOCMIT BDD STRATEGY CONSULTING S.R.L.

2143/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice

1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:

Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

a) Stabilirea un set unitar de reguli cu caracter general cu privire la desfășurarea activității de exercitare a controlului financiar preventiv propriu;

b) Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și/sau persoanele implicate;

c) Asigură urmărirea și controlul activității;

d) Asigura continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

e) Sprijină activitatea de audit intern, alte organisme abilitate în acțiuni de auditare/control, precum și conducerea instituției în procesul managerial.

2. DOMENIU

Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează, în principal:

angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament, după caz;

deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;

modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;

ordonanţarea cheltuielilor;

efectuarea de încasări în numerar;

constituirea veniturilor publice, în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare;

reducerea, eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare;

constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism;

recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite;

vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale;

alte tipuri de operaţiuni, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Principalele sub-activităţi:

a)

Organizarea controlului financiar preventiv propriu.

b)

Exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

controlului financiar preventiv propriu. b) Exercitarea controlului financiar preventiv propriu. 2144/3534
controlului financiar preventiv propriu. b) Exercitarea controlului financiar preventiv propriu. 2144/3534

2144/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice

Principiile care guvernează activitatea:

Competenţa profesională;

Independenţa decizională în condiţiile separarii atribuţiilor;

Obiectivitate;

Conduita morală;

Confidenţialitate;

Incompatibilitate.

Activitatea se desfășoară în cadrul următoarelor entități:

Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

Compartimentele emitente ale proiectelor de operațiuni;

Compartimentele cu atribuții în punerea în aplicare a proiectelor devenite documente.

Procedura se aplică de către:

persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu;

3.

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1

Reglementări internaționale:

 
 
 

Nu este cazul.

3.2

Legislație primară:

 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările și modificările ulterioare;

Legea nr. 69 din 16 aprilie 2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, cu completările și modificările ulterioare;

Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată la 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

decembrie 1999 privind Statutul func ţ ionarilor publici, cu modific ă rile ş i complet ă
decembrie 1999 privind Statutul func ţ ionarilor publici, cu modific ă rile ş i complet ă

2145/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3

Ordonanţa de Urgență nr. 146 din 31 octombrie 2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin

trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările şi

completările ulterioare;

Legea nr. 234/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul

intern şi controlul financiar preventiv;

Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;

Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2011 privind organizarea şi funcționarea inspecției economico-financiare;

Ordonanța de Urgență nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată 2003;

Legile bugetare anuale;

Legile speciale în baza cărora se acordă drepturi unor categorii de persoane.

3.3 Legislație secundară:

Hotărârea Guvernului nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale

referitoare la exercitarea controlului financiar – preventiv - actualizat;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența

și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru

instituțiile publice și instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 616 din 19 mai 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea,

depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în

anul 2006, precum şi modelele acestora;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 522/2003 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la

controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 privind aprobarea „Codului controlului intern”, cu

modificările şi completările ulterioare;

privind aprobarea „Codului controlului intern”, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 2146/3534
privind aprobarea „Codului controlului intern”, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 2146/3534

2146/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

Ordinul nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile;

Regulamentul de organizare și funcționare al CNPP;

Organigrama CNPP;

Cadrul general al operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu aprobat prin Decizie;

Fișele de post;

Listele de verificare (check/list) anexe la Decizie;

Alte decizii/documente emise de organul ierarhic superior;

Bugetul anual al instituției, defalcat pe trimestre (fila de plan);

Programul anual de achiziții publice.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definiții:

Procedură operațională = Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual; Ediție a unei proceduri operaționale = Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și difuzată; Revizuirea în cadrul unei ediții = Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alte asemenea, după caz,

a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și

difuzate; Angajament legal = Orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public; Control financiar-preventiv = Activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora; Credit bugetar = Suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plați în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate; Legalitate = Caracteristica unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare

la data efectuării acesteia;

Regularitate = Caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor

procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de operațiuni din care face parte; Operațiune = Orice acțiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;

iune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;
iune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acesteia;

2147/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3 Ordonator de credite = Persoana împuternicită prin lege sau prin delegare potrivit legii, să dispună și să aprobe

operațiuni;

Persoana desemnată să exercite viza de control financiar-preventiv = Persoana numita de conducătorul

entității publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu;

Proiect de operațiune = Orice document prin care se urmărește efectuarea unei operațiuni, în forma pregătită

în vederea aprobării sale de către autoritatea competentă, potrivit legii;

Raport trimestrial = Document obligatoriu întocmit de entitatea publică și care cuprinde situația statistică a

operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv și sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile

de viză.

Abrevieri:

CFPP = Control financiar-preventiv propriu;

VCFPP = Acordarea vizei;

RCFPP = Refuzul de acordare a vizei;

OC = Ordonator de credite;

FP = Buget-fila de plan;

CB = Credit bugetar;

REG = Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;

S = Sigiliu;

L = Legalitate;

R = Regularitate;

PCFPP = Persoana desemnată să exercite controlul financiar-preventiv propriu;

CS = Compartiment de specialitate (funcțional);

O = Operațiune;

PO = Proiect de operațiune;

V = Verificare;

CGO = Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu;

CKL = Check/list-liste de verificare;

I = Întocmire;

A = Aprobare

SCF = Șeful compartimentului funcțional sau persoana desemnată să exercite viza de legalitate și regularitate;

PD = Persoana desemnată;

DEEB = Direcția Economică și Execuție Bugetară;

ș i regularitate; PD = Persoana desemnat ă ; DEEB = Direc ț ia Economic ă
ș i regularitate; PD = Persoana desemnat ă ; DEEB = Direc ț ia Economic ă

2148/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice

AP = Aplicare; RT = Raport trimestrial.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

5.1. Generalități Procedura își propune să surprindă acele aspecte generale ale activității de control financiar-preventiv propriu. Pentru tratarea aspectelor specifice este obligatorie studierea în detaliu și însușirea legislației specifice. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.

Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către directorul executiv în calitate de ordonator de credite sau de persoană delegată de către acesta conform legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale, precum şi verificarea operaţiunilor deja efectuate.

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:

respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);

îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);

încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).

Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularitatii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente sau de coordonatorii de compartimente.

Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabila.

preventiv dup ă avizarea lor de c ă tre compartimentele de specialitate juridic ă ş i
preventiv dup ă avizarea lor de c ă tre compartimentele de specialitate juridic ă ş i

2149/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3 Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor

ale căror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obţinerea vizei de control financiar

preventiv pentru operaţiuni care au la bază acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se

dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de

specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv

propriu:

Pot fi numite, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale

entităţii publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru îndeplinirea acestei atribuţii

şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

au cetăţenie română şi domiciliul în România;

cunosc limba romana, scris şi vorbit;

au capacitate deplina de exerciţiu;

au o stare de sănătate corespunzătoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

au studii superioare economice sau juridice. Prin excepţie, când nu exista persoane cu pregătire

superioară care sa îndeplinească prezentele condiţii, pot fi numite pentru exercitarea controlului

financiar preventiv propriu şi persoane cu studii medii de specialitate economică;

au o vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituţiilor publice, şi

de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice;

nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea

acestei activităţi;

prezintă minimum două scrisori de recomandare.

Persoanele sunt altele decât cele care efectuează operaţiunea supusă vizei.

5.2. Documente utilizate

5.2.1.Conținutul și rolul documentelor

Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar-preventiv propriu

este un document obligatoriu, înregistrat și aprobat de conducătorul instituției;

cuprinde toate proiectele de operațiuni care trebuie supuse vizei de control financiar-

preventiv, persoana desemnată pentru acea categorie de operațiuni, cadrul legal,

de control financiar- preventiv, persoana desemnat ă pentru acea categorie de opera ț iuni, cadrul legal,
de control financiar- preventiv, persoana desemnat ă pentru acea categorie de opera ț iuni, cadrul legal,

2150/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3 documentele justificative obligatorii care trebuie avute în vedere în cadrul operațiunii

respective precum și obiectivele urmărite;

se întocmește de către o persoana desemnată de conducătorul instituției, pe baza

propunerilor compartimentelor funcționale;

se întocmește sub forma unui tabel în care se înscriu:

- operațiunea / documentul supus vizei de control financiar preventiv propriu;

- persoana desemnată să exercite viza CFPP;

- cadrul legal;

- documente justificative;

- obiectivele și conținutul controlului financiar preventiv propriu.

circulă la persoanele desemnate să exercite viza de control financiar-preventiv, la

compartimentul audit și la compartimentele funcționale;

se arhivează la DEEB.

Listele de verificare

sunt documente de detaliu ale obiectivelor verificării, pentru fiecare operațiune cuprinsă în

cadrul general;

constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele

desemnate, aceste persoane având totodată și obligația de a formula propuneri de

perfecționare a listelor de verificare;

sunt întocmite de persoana desemnată de conducătorul instituției, pe baza propunerilor

compartimentelor funcționale și ale persoanelor desemnate să exercite viza de control

financiar preventiv;

se aprobă de conducătorul instituției;

circulă la persoanele desemnate să exercite viza de control financiar preventiv propriu

pentru aplicare;

se arhivează la DEEB.

Registrul operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv

este un document obligatoriu de evidență a operațiunilor supuse controlului financiar

preventiv propriu;

are o structură stabilită prin act normativ (anexa nr.3 la OMFP nr.522/2003);

preventiv propriu;  are o structur ă stabilit ă prin act normativ (anexa nr.3 la OMFP
preventiv propriu;  are o structur ă stabilit ă prin act normativ (anexa nr.3 la OMFP

2151/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3

se întocmește de către persoanele desemnate să exercite viza de control financiar-

preventiv;

nu circulă, fiind un document de evidență;

se arhivează la DEEB.

Proiect de operațiune

orice document prin care se urmărește efectuarea unei operațiuni, în forma pregătită în

vederea aprobării sale de către autoritatea competentă, potrivit legii;

se întocmește de către compartimentele funcționale cu atribuțiuni în respectiva activitate;

circulă la:

- șeful de compartiment sau persoana desemnată pentru viza de legalitate și

regularitate;

- persoana desemnată să exercite viza de controlul financiar preventiv pentru viză;

- ordonatorul de credite pentru aprobare;

se arhivează la compartimentul care a inițiat proiectul de operațiune.

Raport trimestrial cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu

cuprinde situația statistică a operațiunilor supuse controlului financiar-preventiv;

cuprinde sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză;

se întocmește de persoana desemnată;

circulă la conducătorul instituției pentru aprobare;

se depune la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta;

se arhivează la compartimentul financiar-contabilitate.

5.2.2.Circuitul documentelor

Nr.crt

Document

PD

CF

SCF

PCFPP

OC

1

Cadrul general

I

AP

 

AP

A

2

Liste de verificare

I

   

AP

A

3

Registrul operațiunilor

     

I

 

4

Proiect de operațiune

 

I

L-R

VCFPP sau RCFPP

A

5

Raport trimestrial

I

     

A

ț iune   I L-R VCFPP sau RCFPP A 5 Raport trimestrial I      
ț iune   I L-R VCFPP sau RCFPP A 5 Raport trimestrial I      

2152/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice

5.3. Resurse necesare 5.3.1.Resurse materiale

Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

birou de lucru;

mobilier adecvat pentru păstrarea documentelor preluate spre verificare;

imprimat-tipizat – registrul operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv sau aplicație informatică specială, în acest caz dotarea cu imprimantă și calculator fiind implicită;

sigiliu special cu inscripția prevăzută de lege;

legislație primară, secundară și alte reglementări precum și acces la aplicația informatică „legis”;

rechizite necesare în mod curent;

climat ambiental adecvat ( temperatură, umiditate, luminozitate, nivel de zgomot acceptabil).

5.3.2.Resurse umane

funcționari publici desemnați să exercite viza de control financiar-preventiv; pentru buna desfășurare a activității este necesară asigurarea unui număr corespunzător de persoane pentru aceste activități precum și înlocuitori pentru perioadele în care titularii lipsesc.

5.3.3.Resurse financiare

cheltuieli cu salariile aferente funcţionarilor publici/personalului contractual încadrat;

sume aferente sporului prevăzut la art. 9, alin.(7) din OG 119/1999-actualizata;

cheltuieli administrative.

6. MODUL DE LUCRU Orice proiect de operațiune, după avizarea din punct de vedere al legalității și regularității trebuie supus controlului financiar-preventiv, înainte de aprobarea lui de către ordonatorul de credite sau persoana delegată cu asemenea competențe.

Acțiuni pregătitoare a) Întocmirea cadrului general al operațiunilor supuse controlului financiar-preventiv propriu; persoana desemnată de către conducătorul instituției publice să întocmească proiectul de cadru general al operațiunilor supuse vizei de control financiar-preventiv trebuie să aibă în vedere următoarele activități sau etape:

vizei de control financiar-preventiv trebuie s ă aib ă în vedere urm ă toarele activit ăț
vizei de control financiar-preventiv trebuie s ă aib ă în vedere urm ă toarele activit ăț

2153/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3

studierea atentă a legislației primare, punând accent inclusiv pe Anexa nr.1 la OMFP

nr.522/2003;

cunoașterea în detaliu a activității instituției;

identificarea prealabilă, cu ajutorul persoanelor responsabile, a tuturor operațiunilor (documente

sau acțiuni prin care pot fi afectate fonduri publice sau patrimoniul public);

însușirea legislației de specialitate din punct de vedere al respectivelor operațiuni (existența

documentelor justificative, autorizare legală, autorizare bugetară, termene, condiții, etc);

întocmirea proiectului de cadru general al operațiunilor supuse vizei de control financiar-

preventiv, pe activități, în funcție de operațiuni, persoane desemnate și limitele de competențe

ale acestora);

transmiterea proiectului persoanelor competente spre analizare ti eventual completare;

transmiterea spre aprobare.

b) Întocmirea listelor de verificare (check/list)

Persoana desemnată de conducătorul instituției să întocmească listele de verificare (recomandat este

să fie aceeași persoană care a întocmit și proiectul cadrului general) parcurge următoarele etape:

preluarea fiecărui proiect de operațiune cuprins în cadrul general al operațiunilor supuse vizei

de control financiar-preventiv;

analiza proiectului din punct de vedere al:

- documentelor justificative care sunt obligatorii a însoți respectivul proiect de operațiune;

- existenței vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz;

- încadrării sumei în anumite limite (credite bugetare, plafoane, baremuri, etc).

- formei documentului: emitent, număr, dată, temei legal, etc.

Activitatea de control financiar preventiv propriu

Comportă cel puțin următoarele etape și activități:

a) Documentele care privesc operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea vizei de control financiar

preventiv (proiecte de operațiuni) se întocmesc de către compartimentele de specialitate care inițiază

respectiva operațiune, în forma și la temenele prevăzute de lege.

b) Se înaintează apoi conducătorului respectivului compartiment sau persoanei desemnate pentru

exercitarea avizului de legalitate și regularitate.

respectivului compartiment sau persoanei desemnate pentru exercitarea avizului de legalitate ș i regularitate. 2154/3534
respectivului compartiment sau persoanei desemnate pentru exercitarea avizului de legalitate ș i regularitate. 2154/3534

2154/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3

c)

După avizarea din punct de vedere al legalității și regularității (și a altor avize, dacă reglementările legale

o

impun), proiectele de operațiuni, însoțite de documentele justificative obligatorii, sunt înaintate, sub

semnătură, pentru exercitarea controlului financiar-preventiv, persoanelor desemnate.

d)

În

exercitarea controlului financiar preventiv de către persoana desemnată, parcurgerea precizărilor din

cadrul general, precum și parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii primite la viză este

obligatorie, dar nu și limitativă. Persoana respectivă poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.

e)

Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puțin unul din elementele verificării formale - completarea

documentelor în concordanță cu conținutul acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate din

cadrul compartimentelor de specialitate, existența actelor justificative specifice operațiunii prezentate la

viză - nu este îndeplinit, atunci operațiunea nu poate fi autorizată.

f)

Pentru simplificarea și accelerarea circuitului administrativ, în astfel de situații nu se face consemnarea

refuzului de viză, procedându-se la restituirea documentelor către compartimentul care a inițiat

operațiunea, indicându-se în scris motivele restituirii.

g)

După efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să exercite controlul financiar-preventiv

înregistrează documentele în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar-

preventiv și efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul operațiunii din punct

de vedere al legalității, regularității și după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare

sau în baremuri, limite, etc.

h)

Dacă necesitățile o impun, în vederea exercitării unui control financiar-preventiv cât mai complet, se pot

solicita și alte acte justificative, precum și avizul de specialitate al compartimentului juridic.

i)

Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducătorului

instituției, pentru a dispune măsurile legale.

j)

Dacă în urma verificării de fond operațiunea îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz,

încadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare sau în alte limite sau baremuri, se acordă viza prin

aplicarea sigiliului și a semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la instituție.

k)

Prin acordarea vizei se certifică implicit și îndeplinirea condițiilor menționate în listele de verificare.

l)

Documentele vizate și actele justificative ce le-au însoțit sunt restituite, sub semnătura, compartimentului

de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în

Registrul operațiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv propriu.

m)

Dacă în urma controlului se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu

este îndeplinit, în mod normal, operațiunea nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate sau, după

caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare sau în alte limite și baremuri. În aceste

cazuri, persoanele desemnate să exercite controlul financiar-preventiv vor refuza, motivat, în scris

aceste cazuri, persoanele desemnate s ă exercite controlul financiar-prev entiv vor refuza, motivat, în scris 2155/3534
aceste cazuri, persoanele desemnate s ă exercite controlul financiar-prev entiv vor refuza, motivat, în scris 2155/3534

2155/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3 acordarea vizei, consemnând acest fapt în Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control

financiar preventiv.

n) Refuzul de viză argumentat și însoțit de actele justificative semnificative vor fi înaintate conducătorului

instituției, iar celelalte documente vor fi restituite, sub semnătura, compartimentelor de specialitate care

au inițiat operațiunea.

o) Conducătorul instituției publice poate decide, pe propria răspundere, continuarea operațiunii, chiar și în

condițiile refuzului de viză, cu excepția cazului în care viza s-a refuzat din cauza depășirii creditelor

bugetare.

p) Efectuarea pe propria răspundere a operațiunii refuzate la viza de control financiar-preventiv se face

printr-un act de decizie intern emis de conducătorul instituției.

q) O copie a acestui act va fi transmisă persoanei care a refuzat viza precum și compartimentului de audit

public intern.

r) Persoana desemnată să exercite controlul financiar-preventiv care a refuzat respectiva viză va informa

Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice și CNPP despre continuarea operațiunii pe propria

răspundere.

s) Informarea CNPP se face de îndată ce continuarea operațiunii a fost dispusă, prin transmiterea unei

copii de pe actul de decizie intern și de pe motivația refuzului de viză.

t) Dacă prin operațiunea refuzată la viză, dar continuată pe propria răspundere de către conductorul

instituției se prejudiciază patrimonial instituția și daca conducerea CNPP nu a dispus măsurile legale, va

fi sesizat Ministerul Finanțelor Publice.

u) Informarea Curții de Conturi se face cu ocazia efectuării controalelor de descărcare de gestiune sau a

altor controale ce intră în competența sa.

v) La sfârșitul fiecărui trimestru, instituția publică, prin persoana desemnată, care este una din persoanele

care exercită controlul financiar-preventiv întocmește un raport trimestrial privind activitatea de control

financiar-preventiv. Acest document (model anexa nr.7 la OMFP nr.522/2003) cuprinde situația statistică

a operațiunilor supuse controlului financiar-preventiv propriu, precum și sinteza motivațiilor pe care s-au

întemeiat refuzurile de viză (dacă este cazul) pentru perioada respectivă. Raportul se aprobă de către

conducătorul instituției și se înaintează CNPP la termenele stabilite de aceasta.

Rezultate urmărite:

limitarea riscurilor astfel încât operaţiunile cu efect asupra fondurilor şi/sau patrimoniului public să fie dispuse

de conducătorul instituției cu respectarea condiţiilor de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele şi

destinaţia creditelor bugetare disponibile.

de legalitate, regularitate ş i încadrare în limitele ş i destina ţ ia creditelor bugetare disponibile.
de legalitate, regularitate ş i încadrare în limitele ş i destina ţ ia creditelor bugetare disponibile.

2156/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice

7. RESPONSABILITĂȚI

Compartimentele de specialitate:

Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

Întocmesc proiectele de operațiuni în limitele de competență pe care le au;

Șeful compartimentului poartă responsabilitatea pentru semnătura de legalitate și regularitate.

Persoana desemnată să exercite controlul financiar-preventiv:

Efectuează control preliminar (de formă);

Restituie proiectul de operațiune în situația în care se constată vicii de formă;

Efectuează controlul de fond;

Acordă sau refuză viza, în funcție de rezultatele controlului;

Înregistrează operațiunea în registrul operațiunilor supuse controlului financiar-preventiv;

Informează Ministerul Finanțelor Publice și Curtea de Conturi cu privire la operațiunile care au fost refuzate la viză, dar au fost totuși efectuate pe răspunderea ordonatorului de credite;

Întocmește raportul trimestrial privind activitatea de control financiar-preventiv.

Ordonatorul de credite:

Numește persoanele care vor exercita activitatea de control financiar preventiv, cu aprobarea organului ierarhic superior;

Aprobă proiectele de operațiuni doar după ce acestea au primit viza de control financiar-preventiv;

Decide dacă să continue pe propria răspundere operațiunile care au primit refuz de viză la controlul financiar- preventiv;

Evaluează persoanele care sunt desemnate să exercite controlul financiar-preventiv din punct de vedere al activității desfășurate.

8. DISPOZIȚII FINALE

a) Procedura va fi difuzată în sistem controlat prin intermediul Listei de difuzare (Anexa 1) la structurile / persoanele implicate în procesul activității procedurate. Aceasta se păstrează la emitent si se poate actualiza independent de procesul de revizuire a procedurii.

Aceasta se p ă streaz ă la emitent si se poate actualiza independent de procesul de
Aceasta se p ă streaz ă la emitent si se poate actualiza independent de procesul de

2157/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3

b) Procedura va fi revizuită ori de câte ori se consideră necesar (când apar modificări organizatorice sau ale

reglementărilor legale cu caracter general si intern etc.). Lista modificărilor (Anexa 2) va însoți procedura inițială

în procesul de avizare / aprobare, respectiv ediția nouă în procesul de difuzare.

c) Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în vigoare, aplicarea acesteia

se va realiza de înlocuitorii de drept ai acestor persoane.

d)

Procedura se aplică începând cu data de 21.03.2014.

9.

ANEXE

a)

Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

b)

Anexa 2 - Lista modificărilor

c)

Anexa 3 – Schema logică a procedurii

d)

Anexa 4 – Normarea procedurii

e)

Anexa 5 - Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar-preventiv

f)

Anexa 6 - Liste de verificare (check/list)

g)

Anexa 7 - Registrul operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv

h)

Anexa 8 - Raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu

preventiv h) Anexa 8 - Raportul trimestrial privind acti vitatea de control financiar preventiv propriu 2158/3534
preventiv h) Anexa 8 - Raportul trimestrial privind acti vitatea de control financiar preventiv propriu 2158/3534

2158/3534

UNIUNEA EUROPEAN Ă Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ș i
UNIUNEA EUROPEAN Ă Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ș i
UNIUNEA EUROPEAN Ă Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ș i

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

LI S T A de difuzare a procedurii operaționale (PO)

Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3 Anexa 1 - Lista de difuzare a procedurii

Nr.

Funcția / poziția din statul de organizare

Gradul profesional Numele și prenumele

 

Data luării la cunoștință

Crt.

Semnătura

1.

       

2.

       
ș tin ță Crt. Semn ă tura 1.         2.      
ș tin ță Crt. Semn ă tura 1.         2.      

2159/3534

UNIUNEA EUROPEAN Ă Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ș i
UNIUNEA EUROPEAN Ă Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ș i
UNIUNEA EUROPEAN Ă Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvolt ă rii Regionale ș i

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

Anexa 2 - Lista modificărilor

LISTA MODIFICĂRILOR la Procedura privind activitatea de organizare și exercitare a vizei de control financiar preventiv propriu (PO – 01 – DEEB Ediția 3)

Nr.

   

Observații (eventuale implicații în aplicarea unei ediții)

Crt.

Modificarea

Cauza modificării

1.

Conținutul procedurii

Actualizarea procedurii în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946 / 2005.

 

2.

Modul de lucru

Actualizarea modului de lucru

 

3.

Normarea procedurii

Completarea timpilor de lucru

 
Actualizarea modului de lucru   3. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru   2160/3534
Actualizarea modului de lucru   3. Normarea procedurii Completarea timpilor de lucru   2160/3534

2160/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB

Ediția 3

Anexa 3 - Schema logică

SCHEMA LOGICĂ

a procedurii operaționale (PO)

Start Documentație proiect financiar Primire documentație – proiect financiar de la compartimentele de
Start
Documentație proiect
financiar
Primire documentație – proiect
financiar de la compartimentele de
specialitate
Solicită completări
NU
Documentație
completă?
DA
Verificare aviz de legalitate și
regularitate (și alte vize conform
reglementări legale)
Exercitare control financiar – preventiv,
de către persoanele desemnate
Aviz de specialitate juridic
sau alte acte justificative,
după caz
DA
NU
Proiect legal?
Acordare viză, prin aplicarea sigiliului
și a semnăturii pe exemplarul
documentului
Registrul privind operațiunile
prezentate la viza de control
financiar preventiv
Refuzare viză cu argumentare
Transmitere documente la
conducătorul instituției
Acorda viză conducator
Acorda viză
conducator

DA

Transmitere răspuns și documente la compartimentul de specialitate emitent Stop
Transmitere răspuns și documente la
compartimentul de specialitate emitent
Stop
viză conducator DA Transmitere răspuns și documente la compartimentul de specialitate emitent Stop NU 2161/3534

NU

viză conducator DA Transmitere răspuns și documente la compartimentul de specialitate emitent Stop NU 2161/3534

2161/3534

Instrumente Structurale 2007-2013 UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării
Instrumente Structurale 2007-2013 UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării
Instrumente Structurale 2007-2013 UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Informează Curtea de Conturi,
Ministerul Finanțelor Publice și CNPP
despre continuarea operațiunii pe
propria răspundere
Urmărire proiect
Aplicare
corectă?
DA
Stop

PO – 01 – DEEB

Ediția 3

NU Sesizează Ministerul Finanțelor Publice
NU
Sesizează Ministerul
Finanțelor Publice
Aplicare corectă? DA Stop PO – 01 – DEEB Edi ț ia 3 NU Sesizează Ministerul
Aplicare corectă? DA Stop PO – 01 – DEEB Edi ț ia 3 NU Sesizează Ministerul

2162/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice

NORMAREA

procedurii operaționale (PO)

Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

Anexa 4 – Normare

Nr.

Denumirea activității

Timpul minim necesar

Timpul maxim necesar

Timpul mediu necesar

Crt.

(minute/secunde)

(minute/secunde)

(minute/secunde)

1.

Întocmirea documentaţiilor care privesc operaţiuni

     

financiare care angajează cheltuieli sau constată obligaţii

patrimoniale şi pentru efectuarea sau asumarea cărora

15 00

15 00

5 00

este obligatorie viza de control financiar preventiv

2.

Predarea documentaţiilor întocmite persoanelor

     

desemnate să exercite controlul financiar preventiv sau,

1 00

1 00

1 00

după caz, compartimentului cu astfel de atribuţii

3.

Preluarea documentaţiilor supuse controlului financiar

     

preventiv şi care, potrivit legii, necesită viza specifică

1 00

1 00

1 00

4.

Verificarea sumară a documentaţiilor financiare cu privire

     

la corectitudinea şi completa lor întocmire, în concordanţă

2 00

2 00

2 00

cu scopul şi destinaţia lor finală

lor întocmire, în concordan ţă 2 00 2 00 2 00 cu scopul ş i destina
lor întocmire, în concordan ţă 2 00 2 00 2 00 cu scopul ş i destina

2163/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

Nr.

Denumirea activității

Timpul minim necesar

Timpul maxim necesar

Timpul mediu necesar

Crt.

(minute/secunde)

(minute/secunde)

(minute/secunde)

5.

Restituirea documentaţiilor financiare întocmite incorect,

     

incomplet sau neînsoţite de acte, documente sau

1

00

1

00

1

00

informaţii justificative

     

6.

Reprimirea documentaţiilor financiare restituite, după

     

corectarea, completarea sau justificarea temeinică a

1

00

1

00

1

00

proiectului financiar supus controlului

     

7.

Înregistrarea documentaţiilor financiare în Registrul privind

     

operaţiunile prezentate la viza de control financiar

1

00

1

00

1

00

preventiv

     

8.

Verificarea amănunţită, de fond, a documentaţiilor

     

financiare, urmărindu-se legalitatea, regularitatea,

oportunitatea, eficienţa şi încadrarea în creditele bugetare

8

00

8

00

8

00

aprobate, precum şi respectarea destinaţiilor creditelor, a

     

obligaţiilor asumate prin proiectul financiar respectiv

9.

Solicitarea de documente justificative suplimentare a căror

2

00

2

00

2

00

necesitate a rezultat în urma verificării

     
ror 2 00 2 00 2 00 necesitate a rezultat în urma verific ă rii  
ror 2 00 2 00 2 00 necesitate a rezultat în urma verific ă rii  

2164/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Instrumente Structurale 2007-2013
Instrumente
Structurale
2007-2013

PO – 01 – DEEB Ediția 3

Nr.

Denumirea activității

Timpul minim necesar

Timpul maxim necesar

Timpul mediu necesar

Crt.

(minute/secunde)

(minute/secunde)

(minute/secunde)

10.

Primirea documentelor justificative suplimentare solicitate

     

şi conexarea lor la documentaţia financiară supusă

1

00

1

00

1 00

controlului financiar preventiv

   

11.

Acordarea vizei de control financiar preventiv prin

     

aplicarea sigiliului personal al persoanei care a efectuat

1

00

1

00

1 00

verificările sau menţionarea, în scris, a refuzului acordării

   

vizei

12.

Operarea în Registrul privind operaţiunile prezentate la

     

viza de control financiar preventiv a modalităţii în care s-a

1

00

1

00

1

00

soluționat acordarea vizei

     

13.

Motivarea refuzului acordării vizei de control financiar

     

preventiv, în scris, prin arătarea temeiului de drept şi de

2

00

2

00

2

00

fapt care a dus la refuzul vizei

     

14.

Aducerea la cunoştinţa conducătorului instituției a faptului

     

refuzării vizei de control financiar preventiv şi a motivelor

2

00

2

00

2

00

refuzului

     

15.

Informarea Curţii de Conturi, a Ministerului Finanţelor

     

Publice sau, după caz, a Casei Naţionale de Pensii

5 00

5 00

5 00

elor       Publice sau, dup ă caz, a Casei Na ţ ionale de Pensii
elor       Publice sau, dup ă caz, a Casei Na ţ ionale de Pensii

2165/3534

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMANIEI Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației